Zanussi | ZXL 636 | User manual | Zanussi ZXL 636 User manual

CS
EN
PT
RU
SK
ES
TR
Návod k použití
User manual
Manual de instruções
Инструкция по
эксплуатации
Návod na používanie
Manual de instrucciones
Kullanma Kılavuzu
2
14
24
35
49
60
71
Kombinovaná varná deska
Mixed hob
Placa mista
Комбинированная
газоэлектрическая варочная
панель
Kombinovaná varná doska
Placa mixta
Birleşik ocak
ZXL636IT
CZ
PT
RU
SK
ES
TR
Obsah
Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Použití spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Užitečné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Poznámky k ochraně životního
prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ 10
_ 11
_ 11
_ 12
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Upozornění Tyto pokyny platí jen pro ty
země, jejichž zkratky jsou uvedeny na
obalu návodu k použití.
Přečtěte si pečlivě tento návod ještě
před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím k zajištění bezpečného a správné‐
ho provozu. Tento návod k použití vždy
uchovejte spolu se spotřebičem, i při případ‐
ném stěhování nebo prodeji. Uživatelé musí
dokonale seznámeni s obsluhou a bezpeč‐
nostními funkcemi spotřebiče.
Všeobecné bezpečnostní informace
Upozornění Tento spotřebič nesmějí
používat osoby (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí. Spotřebič
mohou používat jen v případě, že je sledují
osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo
jim dávají příslušné pokyny k použití
spotřebiče.
Tento spotřebič není určen k používání
pomocí externího časovače nebo samo‐
statného dálkového ovládání.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič smějí používat pouze do‐
spělí. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte mimo dosah
dětí. Hrozí nebezpečí udušení nebo zra‐
nění.
• Dbejte na to, aby se děti ke spotřebiči
nepřibližovaly během a po jeho používání.
2
Používání
• Před prvním použitím odstraňte ze
spotřebiče všechny obaly, nálepky a folie.
Neodstraňujte typový štítek. Mohlo by dojít
k porušení záruky.
• Po každém použití nastavte varné zóny do
polohy „vypnuto“.
• Hořáky a přístupné části jsou během a po
použití horké. Na varný povrch nepoklá‐
dejte příbory nebo pokličky. Nádoby na
vaření a jejich obsah se mohou
převrhnout. Hrozí nebezpečí popálení.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi ry‐
chle vznítit. Hrozí nebezpečí požáru.
• Spotřebič během činnosti nenechávejte
bez dozoru.
• Při vaření spotřebič vždy sledujte.
• Nedovolte, aby do otvorů na povrchu var‐
né desky přetekly tekutiny.
• Nepoužívejte varnou desku bez nádobí na
vaření.
• Tento spotřebič je určen pouze k domácí‐
mu použití. Nepoužívejte jej ke komerčním
nebo průmyslovým účelům.
• Spotřebič používejte pouze pro vaření v
domácnosti. Zabráníte tak fyzickým úra‐
zům osob či poškození majetku.
• Používejte pouze nádoby na vaření s prů‐
měrem dna vhodným pro rozměry hořáků.
Hrozí nebezpečí přehřátí a prasknutí skle‐
něné desky (pokud je použita).
• Nepoužívejte pánev s průměrem menším
než velikost hořáku – plameny by rozpálily
držadlo pánve.
• Hrnce nesmí přesahovat do zóny s ovla‐
dači.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní ne‐
bo odkládací plochu.
• Nepoužívejte nestabilní nádoby na vaření,
abyste zabránili případnému převržení a
úrazu.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumisťujte hořlavé předměty,
předměty nasáklé hořlavinami, spékavé
předměty (například z plastu nebo hliníku)
ani tkaniny. Hrozí nebezpečí výbuchu ne‐
bo požáru.
• Používejte pouze příslušenství dodávané
se spotřebičem.
• Během připojování spotřebiče do síťové
zásuvky buďte opatrní. Dbejte na to, aby
se elektrické přívodní kabely nedotýkaly
spotřebiče nebo horkého nádobí. Elektric‐
ké kabely nesmí být zamotané.
Varování k akrylamidu
Důležité Podle nejnovějších vědeckých
poznatků mohou akrylamidy vznikající při
smažení jídel do hněda (zejména u
škrobnatých potravin) poškozovat zdraví.
Doporučujeme proto vařit při nejnižších
teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
Instalace
• Přečtěte si tyto pokyny. Výrobce nezodpo‐
vídá za úrazy osob nebo zvířat, ani za ško‐
dy na majetku, způsobené nedodržením
těchto požadavků.
• Abyste zabránili nebezpečí fyzických škod
nebo úrazů, smí instalaci a připojení
spotřebiče k napájení a plynu nebo jeho
seřízení a údržbu provádět pouze kvalifi‐
kovaní pracovníci v souladu s platnými
normami a místními předpisy.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič při dopravě
nepoškodil. Poškozený spotřebič nezapo‐
jujte. V případě potřeby se obraťte na do‐
davatele.
• Vestavné spotřebiče se smějí používat po‐
uze pro zabudování do vhodných vestav‐
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ných modulů a pracovních ploch, které spl‐
ňují příslušné normy.
Neinstalujte varnou desku na domácí
spotřebiče, které to neumožňují.
Varnou desku instalujte pouze na pracovní
plochu s rovným povrchem.
Spotřebič neupravujte, ani nijak neměňte
jeho technické parametry. Hrozí nebezpe‐
čí úrazu nebo poškození spotřebiče.
Vždy dodržujte zákony, předpisy, směrni‐
ce a normy platné v zemi použití spotřebi‐
če (bezpečnostní a recyklační předpisy,
elektrické bezpečnostní normy atd.).
Dodržujte minimální vzdálenosti od ostat‐
ních spotřebičů a nábytku.
Instalujte ochranu před úrazem elektric‐
kým proudem, například při instalaci zásu‐
vek přímo pod varnou desku je nutné pod
spotřebič umístit ochrannou desku.
Oříznuté okraje pracovní desky chraňte
před poškozením a izolujte před vlhkostí
správným těsnicím prostředkem.
Izolujte spotřebič pomocí vhodného těsni‐
va tak, aby mezi pracovní deskou a
spotřebičem nebyla žádná mezera.
Chraňte spodní stranu spotřebiče před po‐
škozením vlhkem a párou, např. z myčky
nádobí nebo trouby.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti dveří ne‐
bo pod okna. Při otevření dveří nebo oken
byste mohli srazit horké nádoby z varné
desky.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a odpojte od síťového napá‐
jení.
Před instalací se ujistěte, že místní pod‐
mínky přívodní sítě (typ a tlak plynu) od‐
povídají potřebám spotřebiče. Podmínky
pro nastavení spotřebiče jsou uvedeny na
typovém štítku, který se nachází v sáčku s
příslušenstvím.
Tento spotřebič není připojen k zařízení na
odvod spalin. Musí být instalován a připo‐
jen podle platných instalačních předpisů.
Zvláštní pozornost věnujte požadavkům
na správné větrání.
3
• Při použití plynového varného spotřebiče
vzniká v místnosti, ve které je spotřebič in‐
stalovaný, teplo a vlhko. Zajistěte, aby bylo
v kuchyni dobré odvětrávání: přirozené vě‐
trací otvory nechte otevřené, nebo insta‐
lujte mechanické větrací zařízení (mecha‐
nickou odsávací digestoř).
• Dlouhodobé intenzivní používání spotřebi‐
če vyžaduje přídavné větrání (například
otevřením okna nebo zvýšením stupně
mechanického větrání – pokud je jím míst‐
nost vybavena).
• Dodržujte pečlivě pokyny k elektrickému
připojení. Hrozí nebezpečí úrazu elektric‐
kým proudem.
• Elektrická svorkovnice je pod napětím.
• Odpojte elektrickou svorkovnici od zdroje
napětí.
• Instalaci proveďte tak, aby správně zaji‐
šťovala ochranu před úrazem elektrickým
proudem.
• Volné a nesprávné spojení síťové zástrčky
se zásuvkou může mít za následek
přehřátí svorky.
• Správné připojení svorek musí provést
kvalifikovaný elektrikář.
• K odlehčení silového pnutí v kabelu pou‐
žijte odlehčovací sponu.
• Použijte správný přívodní kabel a poško‐
zený síťový kabel nahraďte správným ka‐
belem. Obraťte se na místní servisní
středisko.
• Spotřebič musí mít elektrickou instalaci,
která umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od sítě s mezerou mezi kontak‐
ty nejméně 3 mm.
• Je nutné instalovat správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení, po‐
jistky (pojistky šroubového typu se musí
odstranit z držáku), ochranné jističe a sty‐
kače.
Likvidace spotřebiče
• Aby nedošlo k úrazu nebo vzniku škod:
– Odpojte zařízení od elektrické sítě.
– Odřízněte napájecí kabel v místě napo‐
jení na spotřebič a zlikvidujte jej.
– Pokud jsou osazeny vnější plynové trub‐
ky, zbruste je.
– Informace o likvidaci spotřebiče získáte
od místních autorizovaných zařízení.
Instalace
Upozornění Následující pokyny k
instalaci, připojení a údržbě smí
provádět pouze kvalifikovaní pracovníci v
souladu s platnými normami a místními
předpisy.
závitem G 1/2". Zašroubujte součásti bez
použití síly, nastavte připojení do
požadovaného směru a vše utáhněte.
Připojení plynu
Zvolte pevné přípojky nebo použijte hadici z
nerezové oceli v souladu s platnými předpi‐
sy. Pokud použijete kovové hadice, dbejte na
to, aby se nikde nedotýkaly pohyblivých čás‐
tí, ani nebyly nikde stlačené. Stejně opatrní
buďte u instalace varné desky spolu s trou‐
bou.
Důležité Zkontrolujte, zda přívod plynu
spotřebiče odpovídá doporučeným
hodnotám. Nastavitelná přípojka je
připevněna k úplné rampě pomocí matice se
4
1
2
3
2
4
1 Konec hřídele s maticí
2 Podložka (dodatková podložka pouze pro
Slovinsko a Turecko)
3 Potrubní koleno
4 Gumový držák na potrubí pro kapalný
plyn (pouze pro Slovinsko a Turecko)
Pevné připojení:
Připojení proveďte pomocí pevných kovo‐
vých trubek (měděné s mechanickým ukon‐
čením).
„Pružné“ připojení s mechanickým
ukončením:
– Zemní plyn : připojení proveďte pomocí
pružné trubky s mechanickým ukončením,
které našroubujete přímo na kolínko u hra‐
ny spotřebiče.
– Butan / propan : použijte pružnou hadici
vybavenou objímkami, pokud spotřebič
používá pouze butan. Pokud spotřebič
používá propan, použijte pružnou trubku s
vhodným kovovým ukončením.
Připojení pružných nekovových trubek:
Pokud je možné snadno kontrolovat připoje‐
ní po celé ploše, můžete použít pružnou trub‐
ku. Pružnou trubku pěvně připojte pomocí
svorek.
Zkapalněný plyn : použijte držák gumové ha‐
dice. Vždy použijte těsnění. Pak pokračujte s
připojením plynu. Pružnou hadici lze použít
za těchto podmínek:
– nesmí se zahřát na vyšší než pokojovou
teplotu, vyšší než 30 °C;
– nesmí být delší než 1500 mm;
– nesmí být přiškrcena;
– nesmí být vystavena tahu nebo zkroucení;
– nesmí být v kontaktu s ostrými kraji nebo
rohy;
– musí být snadno přístupná, aby mohl být
kontrolován její stav.
Při kontrole stavu ohebné hadice se zjišťuje,
zda:
– nemá po celé délce ani na koncích trhliny,
zářezy nebo známky ohoření;
– materiál není ztvrdlý, ale má svou normální
pružnost;
– spojovací svorky nejsou rezavé;
– doba její životnosti není prošlá.
Zjistíte-li jakoukoli z uvedených závad, hadici
neopravujte, ale vyměňte ji.
Důležité Po dokončení instalace se ujistěte,
že jsou těsnění u všech spojek v pořádku.
Používejte mýdlovou vodu, nikoli plamen !
Výměna trysek
1. Sundejte mřížky určené pod nádoby.
2. Odstraňte kryty a koruny hořáku.
3. S použitím nástrčného klíče 7 odšroubuj‐
te a odstraňte vstřikovací trysky a na‐
hraďte je tryskami požadovanými pro no‐
vý druh plynu (viz tabulku v části Tech‐
nické údaje).
4. Jednotlivé díly opět sestavte stejným po‐
stupem v opačném pořadí.
5. Vyměňte výrobní štítek (umístěný v blíz‐
kosti plynové přípojky) za jiný, který od‐
povídá novému druhu dodávaného ply‐
nu. Tento štítek najdete v balíčku s try‐
skami dodávanému se spotřebičem.
Pokud je tlak plynu nestálý nebo jiný, než je
požadovaný tlak, je nutné instalovat na
přívodní plynové potrubí vhodný nastavovač
tlaku.
Nastavení minimální hodnoty
Seřízení minimální hodnoty hořáků:
1. Zapalte hořák.
2. Otočte ovladač do minimální polohy.
3. Odstraňte ovladač.
4. Úzkým šroubovákem nastavte polohu
obtokového šroubu. Při přechodu ze ze‐
mního plynu 20 mbar na zkapalnělý plyn
úplně utáhněte seřizovací šroub. Při
přechodu ze zkapalnělého plynu na ze‐
mní plyn 20 mbar povolte obtokový šroub
asi o 1/4 otáčky.
5
1
1 Minimální seřizovací šroub
5. Zkontrolujte, zda plamen nezhasne, ot‐
očíte-li ovladačem rychle z maximální do
minimální polohy.
Připojení k elektrické síti
• Uzemněte spotřebič v souladu s bezpeč‐
nostními pokyny.
• Přesvědčte se, že jmenovité napětí a typ
napájení na typovém štítku odpovídají na‐
pětí a výkonu místního zdroje napájení.
• Spotřebič se dodává s napájecím kabe‐
lem. Ten musí být vybaven správnou zá‐
strčkou vhodnou pro danou zátěž vyzna‐
čenou na typovém štítku. Zástrčka musí
být zasunuta do správné zásuvky.
• Jakoukoliv elektrickou součást smí nain‐
stalovat či vyměnit pouze technik servisní‐
ho střediska nebo jiný kvalifikovaný servis‐
ní pracovník.
• Vždy používejte správně instalovanou sí‐
ťovou zásuvku odolnou proti rázovému
proudu.
6
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Spotřebič nesmí být připojen pomocí pro‐
dlužovacího kabelu, rozdvojky ani vícená‐
sobného připojení (nebezpečí požáru).
Zkontrolujte, zda uzemnění splňuje platné
normy a nařízení.
• Napájecí kabel musí být veden tak, aby se
nedotýkal horkých částí.
• Připojte spotřebič k síti pomocí zařízení,
které umožňuje odpojení všech pólů
spotřebiče od zdroje napájení s mezerou
mezi kontakty nejméně 3 mm, tj. např.
ochranné vypínače vedení, spouštěče
uzemnění nebo pojistky.
• Žádná z části připojovacího kabelu nesmí
mít teplotu vyšší než 90 °C. Modrý nulový
vodič musí být připojen do svorkovnice
označené písmenem „N“. Hnědě (nebo
černě) zabarvený fázový vodič (připojený
ve svorkovnici ke kontaktu označenému
písmenem „L“) musí být vždy připojen k
fázi (živý).
Výměna spojovacího kabelu
Spojovací kabel smí být vyměněn pouze za
spojovací kabel H05V2V2-F T90. Průřez ka‐
belu musí odpovídat napětí a provozní teplo‐
tě. Zemnící vodič zbarvený žlutozeleně musí
být přibližně o 2 cm delší než hnědý (nebo
černý) fázový vodič.
Vestavba
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
B
A - dodávané těsnění
B - dodávané držáky
Možnosti zapuštění
a) Odstranitelný panel
b) Místo pro připojení
Kuchyňská skříňka s dvířky
Panel pod deskou musí být snadno odstra‐
nitelný, aby v případě servisního zásahu
umožňoval snadný přístup.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
Kuchyňská skříňka s troubou
Rozměry výřezu pro varnou desku se musí
shodovat s uvedenými rozměry a varná de‐
ska musí být vybavena držáky, aby byl z bez‐
pečnostních důvodů zajištěn stálý přívod
vzduchu. Elektrické připojení varné desky a
trouby musí být provedeno odděleně. Tak je
možné troubu ze skříňky snadno vyjmout.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
b
VÝROBCE:
ELECTROLUX ITÁLIE S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITÁLIE
7
Popis spotřebiče
Uspořádání varné desky
1
145
2
mm
6
3
5
4
Ovladače
1
2
3
4
5
6
Horní strana varné desky
Středně rychlý hořák
Ovladače
Pomocný hořák
Rychlý hořák
Elektrická varná zóna 1500 W
Ovládače elektrické varné zóny
Symbol
Popis
Symbol
Funkce
bez přívodu plynu /
poloha vypnuto
0
poloha VYP
1
minimální tepelný
výkon
6
maximální tepelný
výkon
poloha pro zapále‐
ní / maximální
přívod plynu
minimální přívod
plynu
Použití spotřebiče
Zapálení hořáku
Upozornění Při používání otevřeného
ohně v kuchyni buďte velmi opatrní.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za
chybné použití plamene.
Hořák vždy zapalte před tím, než na něj
postavíte nádobu.
Zapálení hořáku:
1. Otočte ovladačem doleva do mezní polo‐
) a stiskněte jej.
hy (
2. Držte ovladač zatlačený asi 5 sekund,
aby se termočlánek zahřál. V opačném
případě bude přívod plynu přerušen.
8
3. Když se plamen ustálí, nastavte jeho in‐
tenzitu.
Jestliže se hořák ani po několika poku‐
sech nezapálí, zkontrolujte, zda je roz‐
dělovač plamene a jeho víčko ve správné
poloze.
1
2
3
Použití elektrických zón
Otočením ovládacího knoflíku doleva varnou
zónu zapnete a nastavíte teplotu. Chcete-li
teplotu snížit, otočte knoflíkem doprava.
Chcete-li zónu vypnout, otočte knoflíkem na
0.
Před prvním použitím
4
1
2
3
4
Kryt hořáku
Koruna hořáku
Zapalovací svíčka
Termočlánek
Upozornění Jestliže se hořák po
uplynutí 15 sekund nezapálí, uvolněte
ovladač, otočte ho do polohy vypnuto a před
dalším pokusem o zapálení hořáku alespoň
jednu minutu počkejte.
Důležité V případě výpadku elektrického
proudu se může hořák zapálit i bez
elektrického zařízení; v tomto případě
přiložte plamen k hořáku, stiskněte ovládací
knoflík dolů a otočte jím doleva, až do polohy
maximálního přívodu plynu.
Nastavte maximální teplotu a nechte varnou
desku běžet po dobu 10 minut, aby se spálily
jakékoliv usazeniny z výroby. Poté nechte
varnou desku běžet při minimální teplotě po
dobu 20 minut. Během této doby může varná
deska vydávat nepříjemný zápach a kouř. To
je normální jev. Zajistěte dostatečné proudě‐
ní vzduchu.
Rychlá plotýnka
Červená tečka uprostřed plotýnky označuje
rychlou plotýnku. Rychlá plotýnka se zahřívá
rychleji než normální plotýnky.
Tato červená tečka je na povrchu pouze na‐
malovaná a po nějaké době může zmizet. Na
provoz spotřebiče to nemá nežádoucí vliv.
Při prvním použití může rychlá plotýnka vy‐
dávat zápach a kouř. Tento kouř a zápach po
chvíli zmizí.
Příklady použití varné desky
Jestliže plamen z nějakého důvodu
zhasne, otočte ovladačem do polohy vy‐
pnuto a po nejméně 1 minutě se pokuste
hořák znovu zapálit.
Nasta‐
vení
topného
výkonu:
Vhodné pro:
Po zapnutí napájecí sítě, po instalaci ne‐
bo výpadku proudu je normální, že se
generátor jisker automaticky aktivuje.
1
Uchování teploty
2
Lehké ohřívání
3
Mírné vaření
4
Smažení
5
Uvedení do varu
6
Uvedení do varu / prudké sma‐
žení / fritování
Zavření hořáku
Chcete-li plamen zavřít, otočte ovladačem
.
na symbol
Upozornění Před sejmutím nádoby
z hořáku vždy nejdříve ztlumte nebo
zhasněte plamen.
9
Užitečné rady a tipy
Úspora energie
• Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby po‐
kličkami.
• Jakmile se jídlo začne vařit, stáhněte pla‐
men, aby se jen dusilo.
Upozornění Používejte hrnce a pánve,
jejichž dno je vhodné pro rozměr hořáku.
Nepoužívejte nádoby na vaření, které
přesahují přes okraje desky.
Hořák
Průměry nádobí
Rychlý
180 mm — 260 mm
Hořák
Průměry nádobí
Středně ry‐
chlý
120 mm — 180 mm
Pomocný
80 mm — 180 mm
Upozornění Hrnce nesmí přesahovat
mimo zónu s ovladači.
K dosažení nižší spotřeby plynu vždy po‐
stavte hrnce tak, aby nevyčnívaly přes okraje
plotny a byly umístěny ve středu kruhu.
Na varné plotýnky nepokládejte nestabilní
nebo deformované hrnce.
Čištění a údržba
Upozornění Před čištěním spotřebič
vypněte a nechte ho vychladnout. Před
každou údržbou nebo čištěním odpojte
spotřebič od zdroje elektrického napájení.
Upozornění Z bezpečnostních důvodů
nečistěte spotřebič parními nebo
vysokotlakými čisticí přístroji.
Upozornění Nepoužívejte drsné čisticí
prostředky, kovové drátěnky nebo
kyseliny, protože by mohly spotřebič
poškodit.
• Mřížky pod nádoby můžete k pohodlnější‐
mu čištění vyjmout.
• Smaltované části a víčka a rozdělovače
plamene hořáku čistěte pomocí vlažné sa‐
ponátové vody.
• Části z nerezové oceli omyjte vodou a poté
osušte měkkým hadrem.
• Mřížky pod nádoby nejsou vhodné pro my‐
tí v myčce; musí být umyty ručně .
• Jestliže myjete mřížky pod nádoby ručně,
při sušení mějte na paměti, že smaltovací
postup někdy zanechává drsné hrany. V
případě potřeby odstraňte odolné skvrny
pomocí pastového čisticího prostředku.
• Po vyčistění mřížky pod nádoby správně
umístěte.
10
• Mají-li hořáky správně pracovat, musí být
ramena mřížek pod nádoby ve středu
hořáků.
• Při snímání mřížek pod nádoby buďte vel‐
mi opatrní, aby nedošlo k poškození varné
desky.
Po vyčištění spotřebič osušte měkkým had‐
rem.
Při vysokém zahřátí může nerezová ocel
ztratit lesk. Z tohoto důvodu nesmíte vařit v
nádobách z mastku, v kameninových pán‐
vích nebo na litinových plátech. Povrch varné
desky nechraňte při používání hliníkovou fó‐
lií.
Části z nerezové oceli omyjte vodou a poté
osušte měkkým hadrem.
Odstranění nečistot:
1. – Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii nebo jídlo obsahující
cukr.
– Spotřebič vypněte a nechte jej vychlad‐
nout před čištěním: skvrn od vodního
kamene, vodových kroužků, tukových
skvrn nebo kovově lesklého zbarvení.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
2. Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem s ma‐
lým množstvím čisticího prostředku.
3. Nakonec spotřebič vytřete čistým hadrem
do sucha.
Pravidelná údržba
Pravidelně si v servisním středisku objedná‐
vejte kontrolu stavu přívodní plynové trubky
a nastavovače tlaku, je-li instalován.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Při zapalování plynu není jis‐ • Je přerušena dodávka
kra.
elektrického proudu.
Řešení
• Zkontrolujte, zda je
spotřebič připojen a zda je
zapnut zdroj elektrického
proudu.
• Zkontrolujte pojistky do‐
movní elektrické instalace.
• Víčko hořáku a rozdělovač • Zkontrolujte, zda jsou víč‐
plynu jsou nasazeny nesy‐
ko hořáku a rozdělovač
metricky.
plynu správně nasazeny.
Plamen zhasíná hned po za‐ • Termočlánek není zahřátý • Po zapálení plamene pod‐
pálení.
na dostatečnou teplotu.
ržte kohout stisknutý ještě
asi 5 vteřin.
Plynový kroužek hoří nerov‐
noměrně.
• Rozdělovač plynu je ucpa‐ • Zkontrolujte, zda není
ný zbytky jídla.
hlavní tryska zanesená a
zda na rozdělovači hořáku
nejsou zbytky jídel.
Pokud dojde k poruše, pokuste se nejprve
závadu odstranit sami. Pokud problém ne‐
můžete vyřešit sami, obraťte se prosím na
svého prodejce nebo místní servisní středi‐
sko.
V případě chyby v obsluze spotřebiče
nebo v případě, že instalaci neprovedl
autorizovaný technik, budete muset návště‐
vu servisního technika nebo prodejce zapla‐
tit, i když je spotřebič ještě v záruce.
K rychlé a účinné pomoci jsou nezbytné tyto
údaje. Tyto údaje naleznete na typovém štít‐
ku sady trysek.
• Označení modelu .................
• Výrobní číslo (PNC) .................
• Sériové číslo (SN) .................
Používejte pouze originální náhradní díly.
Můžete je zakoupit pouze v našem servisním
středisku a autorizovaných obchodech s ná‐
hradními díly.
Technické údaje
Rozměry varné desky
Šířka:
580 mm
Rozměry výřezu pro varnou
desku
Výška:
510 mm
Šířka:
560 mm
Výška:
480 mm
11
Tepelný výkon
Elektrické napájení:
Rychlý hořák:
3,0 kW
Kategorie:
Středně rychlý
hořák:
2,0 kW
Přívod plynu:
Pomocný hořák:
1,0 kW
230 V ~ 50 Hz
II2H3B/P
G20 (2H) 20 mbar
Třída spotřebiče:
Elektrická varná zó‐
na:
CELKOVÝ VÝKON
— PLYN:
Průměry trysek
1,5 kW
G20 (2H) 20 mbar =
6,0 kW
G30/G31 (3B/P)
30/30 mbar = 418 g/
h
CELKOVÝ VÝKON
— ELEKTŘINA:
3
Hořák
Ø v 1/100 mm.
Pomocný
28
Středně rychlý
32
Rychlý
42
1,5 kW
Plynové hořáky
HOŘÁK
NORMÁLNÍ
VÝKON
SNÍŽENÝ
VÝKON
kW
kW
NORMÁLNÍ VÝKON
ZEMNÍ PLYN
G20 (2H) 20 mbar
vstřik.
1/100 mm
m3/h
LPG
(butan/propan) 30
mbar
vstřik.
1/100 mm
G30
g/h
Pomocný
hořák
1,0
0,33
70
0,095
50
72
Středně ry‐
chlý hořák
2,0
0,45
96
0,190
71
144
3,0 (zemní
plyn)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
202
Rychlý
hořák
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
12
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
Obalový materiál
Obalové materiály neškodí životnímu
prostředí a jsou recyklovatelné. Plasto‐
vé díly jsou označeny značkami: >PE<,
>PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý ob‐
alový materiál jako domácí odpad ve vhod‐
ném kontejneru v místě svého bydliště.
13
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description of the appliance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operating the appliance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14
16
19
19
20
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
21
22
23
Subject to change without notice
Safety information
Warning! These instructions are only valid in the
countries whose symbols appear on this booklet's
cover.
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation
and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it. Users must fully know
the operation and safety features of the appliance.
General safety
Warning! Persons (including children) with
reduced physical sensory, mental capabilities or
lack of experience and knowledge must not use the
appliance. They must have supervision or instruction for
the operation of the appliance by a person responsible for
their safety.
The appliance is not intended to be operated with
external timer or separated remote-control system.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get
supervision to make sure that they do not play with the
appliance.
• Keep all packaging away from children. There is a risk
of suffocation and physical injury.
• Keep children away from the appliance during and after
the operation.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use
• Remove all packaging, stickers and layers from the
appliance before first use. Do not remove the rating
plate. It can invalidate the guarantee.
• Set the cooking zones to the "off" position after each
use.
• Burners and accessible part become hot during and
after use. Do not put cutlery or saucepan lids on the
14
•
•
cooking surface. Cookware and its contents can tip
over. There is the risk of burns.
Too hot fats and oils can ignite very quickly. There is
the risk of fire.
Do not leave the appliance unattended during operation.
Always monitor the appliance during operation.
Do not let the liquids overflow into the holes of the top
of the hob
Do not use the hob without cookware.
The appliance is only for domestic use. Do not use the
appliance for commercial and industrial use.
Only use the appliance for domestic cooking tasks.
This is to prevent physical injury to persons or prevent
damage to property.
Use only cookware with bottom diameter applicable to
the dimensions of burners. There is a risk of overheat
and rupture of the glass plate (if applicable).
Do not use pan with diameter smaller than burner size
- flames will heat up the pan handle.
Pots must not enter the control zone.
Do not use the appliance as a work surface or storage
surface.
Do not use unstable cookware to prevent from tilt and
accident.
Do not put flammable products or items that are wet
with flammable products, and/or fusible objects (made
of plastic or aluminium) and/or fabrics in, near or on
the appliance. There is the risk of explosion or fire.
Use only the accessories supplied with appliance.
Be careful when you connect the appliance to the near
sockets. Do not let electricity bonds touch the appliance or hot cookware. Do not let electricity bonds tangle.
Information on acrylamides
Important! According to the newest scientific knowledge,
if you brown food (specially the one which contains
starch), acrylamides can pose a health risk. Thus, we
recommend that you cook at the lowest temperatures and
do not brown food too much.
Installation
• You must read these. The manufacturer is not responsible for any injury to persons and pets or damage to
property caused by failure to obey these requirements.
• To prevent the risks of structural damage or physical
injury, installation, connection of the appliance to the
power supply and gas system, setting up and maintenance must only be done by qualified personnel in
compliance with standards and local regulation force.
• Make sure that the appliance is not damaged because
of transport. Do not connect a damaged appliance. If
it is necessary, speak to the supplier.
• Only use built-in appliances after you assemble the
appliance into correct built-in units and work surfaces
that obey the standards.
• Do not install the hob over a domestic appliances if
these do not allow it.
• Install the appliance only on worktop with flat surface.
• Do not change the specifications or modify this product. There is the isk of injury and damage to the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance
(safety regulations, recycling regulations, electrical
safety rules etc.)
• Keep the minimum distances to other appliances and
units.
• Install anti-shock protection, for example install the
drawers only with a protective panel directly below the
appliance.
• Prevent damage of the cut surfaces of the worktop
against moisture with a correct sealant.
• Seal the appliance to the worktop with no space left
with a correct sealant.
• Prevent damage of the bottom of the appliance from
steam and moisture, e.g. from a dishwasher or oven.
• Do not install the appliance adjacent to doors and below windows. If not, hot cookware can be hit off the
hob when you open the doors or windows.
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the appliance from the power supply.
• Before installation, make sure that the local supply
conditions (gas type and pressure) agree with the adjustment of appliance. The adjustment conditions for
the appliance are on the rating plate, which you can
find in the accessory bag.
• This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It must be installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention mustl be given to the relevant
requirements regarding ventilation.
• The use of a gas cooking appliance cause heat and
moisture in the room in which it is installed. Make sure
that the ventilation in kitchen is good: keep natural
ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).
• More ventilation (for example opening of a window or
increasing the level of mechanical ventilation where
present) is necessary when you intensive operate the
appliance for a long time.
• Carefully obey the instructions for electrical connections. There is the risk of injury from electrical current.
• The electrical mains terminal is live.
• Make electrical mains terminal free of voltage.
• Install correctly to give anti-shock protection.
• Loose and incorrect mains plug and socket connections can make the terminal become too hot.
• A qualified electrician must install the clamping connections correctly.
• Use a strain relief clamp on cable.
• Use the correct mains connection cable and replace
the damaged mains cable with applicable cable. Speak
to your local Service Force Centre.
• The appliance must have the electrical installation
which lets you disconnect the appliance from the mains
at all poles with a contact opening width of minimum
3 mm.
• You must have correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the
holder), ground leakage trips and contactors.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or damage
– Disconnect the appliance from the power supply.
15
– Cut off the mains cable where it connects with the
appliance and discard it.
– Flat the external gas pipes if there are fitted.
– Speak to your local authorised facilities for disposal
of your appliance.
Installation
Warning! The following instructions about
installation, connection and maintenance must be
carried out by qualified personnel in compliance with
standards and local regulations in force.
Gas Connection
Choose fixed connections or use a flexible pipe in stainless steel in compliance with the regulation in force. If you
use flexible metallic pipes, be careful they do not come
in touch with mobile parts or they are not squeezed. Also
be careful when the hob is put together with an oven.
Important! Make sure that the gas supply pressure of the
appliance obeys the recommended values. The adjustable
connection is fixed to the comprehensive ramp by means
of a threaded nut G 1/2". Screw the parts without force,
adjust the connection in the necessary direction and
tighten everything.
1
2
3
2
4
1 End of shaft with nut
2 Washer (additional washer is only for Slovenia and
Turkey)
3 Elbow
4 Rubber pipe holder for liquid gas (only for Slovenia
and Turkey)
Rigid connection:
Carry out connection by using metal rigid pipes (copper
with mechanical end).
16
"Flexible" connection with mechanical end:
– Natural gas : connection carry out with a flexible pipe
with mechanical end which is screwed directly on the
elbow finishing the slope of the appliance.
– Butane / Propane : use a flexible tube, equipped with
it's collars if it is worth visiting over all it's length and
if the appliance runs only on butane. If the appliance
runs on Propane, use a flexible pipe with suitable metal
end.
Flexible nonmetal pipes connection:
If it is possible to easily control the connection in its full
area, you can use a flexible pipe. Tightly attach the flexible
pipe by clamps.
Liquid gas : use the rubber pipe holder. Always engage
the gasket. Then continue with the gas connection. The
flexible pipe is prepared for apply when:
– it can not get hot more than room temperature, higher
than 30°C;
– it is no longer than 1500 mm;
– it shows no throttles;
– it is not subject to traction or torsion;
– it does not get in touch with cutting edges or corners;
– it can be easily examined in order to check its condition.
The control of preservation of the flexible pipe consists
in checking that:
– it does not show cracks, cuts, marks of burnings on
the two ends and on its full length;
– the material is not hardened, but shows its correct
elasticity;
– the fastening clamps are not rusted;
– expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not repair the pipe,
but replace it.
Important! When installation is complete, make sure that
the seal of each pipe fitting is correct. Use a soapy
solution, not a flame !
Injectors replacement
Electrical connection
1. Remove the pan supports.
2. Remove the caps and crowns of the burner.
3. With a socket spanner 7 remove the injectors and
replace them with the ones which are necessary for
the type of gas you use (see table in Technical Data
section).
4. Assemble the parts, follow the same procedure backwards.
5. Replace the rating label (it is near the gas supply pipe)
with the one for the new type of gas supply. You can
find this label in the package of the injectors supplied
with the appliance.
If the supply gas pressure is changeable or different from
the necessary pressure, you must fit an applicable pressure adjuster on the gas supply pipe.
• Ground the appliance according to safety precautions.
• Make sure that the rated voltage and type of power on
the rating plate agree with the voltage and the power
of the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains cable. It has
to be supply with a correct plug, able to support the
load marked on the identification plate. The plug has
to be fitted in a correct socket.
• Any electrical component must be installed or replaced
by the Service Force Centre technician or qualified
service personnel.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Make sure that there is an access to the mains plug
after installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
• The appliance must not be connected with an extension
cable, an adapter or a multiple connection (risk of fire).
Check that the ground connection is in conformity with
the standard and regulations force.
• The power cable must be placed in such a way that it
does not touch any hot part.
• Connect the appliance to the mains with a device that
lets to disconnect the appliance from the mains at all
poles with a contact opening width of minimum 3 mm,
eg. automatic line protecting cut-out, earth leakage
trips or fuse.
• None of a parts of the connection cable can not get a
temperature 90°C. The blue neutral cable must be
connected to the terminal block label with "N". The
brown (or black) phase cable (fitted in the terminal
block contact marked with "L") must always be connected to the live phase.
Adjustment of minimum level
To adjust the minimum level of the burners:
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum position.
3. Remove the control knob.
4. With a thin screwdriver, adjust the bypass screw position. If you change from natural gas 20 mbar to
liquid gas, fully tighten the adjustment screw in. If
you change from liquid gas to natural gas 20 mbar,
undo the by-pass screw approximately 1/4 of a turn.
1
Replacement of the connection cable
1 Minimum adjustment screw
5. Make sure the flame does not go out when you quickly
turn the knob from the maximum position to the minimum position.
To replace the connection cable use only H05V2V2-F T90
type. Make sure that the cable section is applicable to the
voltage and the working temperature. The yellow/green
earth wire must be approximately 2 cm. longer than the
brown (or black) phase wire.
17
Building In
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
B
A - supplied seal
B - supplied brackets
a) Removable panel
b) Space for connections
Possibilities for insertion
Kitchen unit with door
The panel installed below the hob must be easy to remove
and let an easy access in case a technical assistance intervention is necessary.
30 mm
a
60 mm
b
Kitchen unit with oven
The hob recess dimensions must obey the indication and
must be equipped with brackets to let a continuous supply
of air for safety reasons. The electrical connection of the
hob and the oven must be installed separately. It also lets
the oven to be easily taken off the unit.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
min 20 mm
(max 150 mm)
MANUFACTURER:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
18
Description of the appliance
Cooking surface layout
1
145
2
mm
6
3
5
4
Control knobs
1
2
3
4
5
6
Hob top
Semi-rapid burner
Control knobs
Auxiliary burner
Rapid burner
Electric cooking zone 1500 W
Electric cooking zones control knobs
Symbol
Description
Symbol
Function
no gas supply / off position
0
off position
ignition position / maximum gas supply
1
minimum heat
6
maximum heat
minimum gas supply
Operating the appliance
Ignition of the burner
Warning! Be very careful when you use open fire in
kitchen environment. Manufacturer decline any
responsibility in case misuse of the flame
1
2
Always light the burner before you put cookware.
To light the burner:
1. Turn the control knob counterclockwise to the max) and push it down.
imum position (
2. Keep the control knob pushed for approximately 5
seconds; this will let thermocouple to warm up. If not,
the gas supply will be interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner does not light, check
if the crown and its cap are in correct positions.
3
4
1
2
3
4
Burner cap
Burner crown
Ignition candle
Thermocouple
19
Warning! If the burner does not light after 15
seconds, release the control knob, turn it into off
position and try to light the burner again after minimum
1 minute.
hob at minimum position for 20 minutes. During this period an odour and smoke can be emitted. This is normal.
Make sure the airflow is sufficient.
Important! In the absence of electricity You can ignite the
burner without electrical device; in this case approach the
burner with a flame, push the relevant knob down and turn
it counter-clockwise to maximum gas release position.
A red dot in the middle of the plate shows a rapid hot plate.
A rapid hot plate heats up faster than usual plates.
The red dot is painted on the surface and can come off
after some time. It does not have an effect on the performance of the appliance.
The rapid hot plate can smoke and make an odour when
you use it for the first time. The smoke and an odour will
go off after a while.
If the burner accidentally goes out, turn the control
knob to the off position and try to light the burner
again after minimum 1 minute.
When switching on the mains, after installation or
a power cut, it is quite normal for the spark generator
to be activated automatically.
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the symbol
.
Warning! Always turn the flame down or switch it
off before removing the pans off the burner.
Rapid hot plate
Examples of cooking applications
Heat
setting:
Use to:
1
Keeping warm
2
Gentle simmering
3
Simmering
Operating electric zones
4
Frying / browning
To switch on and increase the heat setting turn the knob
counterclockwise. To decrease the heat setting turn the
knob clockwise. To switch off turn the knob to the 0.
5
Bringing to the boil
6
Bringing to the boil / quick frying / deepfrying
Before first use
Set the maximum position and run the hob for 10 minutes,
to burn off any residues of manufacturing. After that run
Helpful hints and tips
Energy savings
• If possible, always put the lids on the pans.
• When the liquid starts to boil, turn down the flame to
barely simmer the liquid.
Warning! Use pots and pans with bottom applicable
to the dimension of burner.
Do not use cooking vessels on the hotplate that overlap
its edges.
20
Burner
Diameters of cookware
Rapid
180 mm - 260 mm
Burner
Diameters of cookware
Semi-rapid
120 mm - 180 mm
Auxiliary
80 mm - 180 mm
Warning! Pots must not enter the control zone.
Make sure pots do not protrude over the edges of the
cooktop and that they are centrally positioned on the rings
in order to obtain lower gas consumption.
Do not place unstable or deformed pots on the rings.
Care and cleaning
Warning! Switch the appliance off and let it cool
down before you clean it. Disconnect the appliance
from the electrical supply, before carrying out any
cleaning or maintenance work.
Warning! For safety reasons, do not clean the
appliance with steam cleaners or high-pressure
cleaners.
Warning! Do not use abrasive cleaners, steel wool
pads or acids, they can cause damage to the
appliance.
• You can remove the pan supports to easily clean the
hob.
• To clean the enamelled parts, cap and crown, wash it
with warm soapy water.
• Stainless steel parts wash with water, and then dry with
a soft cloth.
• The pan supports are not dishwasher proof; they must
be washed by hand .
• When you wash the pan supports by hand, take care
when you dry them as the enamelling process occasionally leaves rough edges. If necessary, remove
stubborn stains using a paste cleaner.
• Make sure you position the pan supports correctly after
cleaning.
• To make burners work correctly, make sure that the
arms of the pan supports are in the centre of the burner.
• Be very careful when you replace the pan supports to
prevent the hob top from damage.
After cleaning, dry the appliance with a soft cloth.
The stainless steel can become tarnished if it is too much
heated. Refer to this you must not cook with potstones,
earthenware pans or cast iron plates. Do not use aluminium foil to prevent damage the top during operation.
Stainless steel parts wash with water, and then dry with a
soft cloth.
Removing the dirt:
1. – Remove immediately: melting plastic, plastic foil,
and food containing sugar.
– Stop the appliance and let it cool down before you
clean: limescale rings, water rings, fat stains, shiny metallic discolorations. Use a special cleaner
applicable for surface of hob.
2. Clean the appliance with a damp cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.
Periodic maintenance
Periodically speak your local Service Force Centre to
check the conditions of the gas supply pipe and the pressure adjuster, if fitted.
What to do if…
Problem
There is no spark when lighting the
gas
Possible cause
Remedy
• There is no electrical supply
• Make sure that the unit is connected and the electrical supply is
switched on.
• Examine the house electrical installation fuse.
• Burner cap and crown are placed
uneven
• Make sure that the burner cap and
crown are in correct positions.
The flame is blow out immediately
after ignition
• Thermocouple is not heated sufficient
• After lightning the flame, keep the
knob pushed for approximately 5
seconds.
The gas ring burns unevenly
• Burner crown is blocked with food • Make sure that the injector is not
residues
blocked and the burner crown is
clear of food particles.
21
If there is a fault, first try to find a solution to the problem
yourself. If you cannot find a solution to the problem
yourself, speak your dealer or the local Service Force
Centre.
If you operated the appliance incorrectly, or the installation was not carried out by a registered engineer, the visit from the customer service technician or
dealer may not take place free of charge, even during the
warranty period.
These data are necessary to help you quickly and correctly. These data are available on the identification plate
from the injectors kit.
• Model description .................
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They are available at
Service Force Centre and authorized spare parts shops.
Technical data
Hob dimensions
Width:
580 mm
Height:
510 mm
Hob recess dimensions
TOTAL ELECTRIC POWER:
1,5 kW
Electric supply:
230 V ~ 50 Hz
Category:
II2H3B/P
Gas supply:
G20 (2H) 20 mbar
Width:
560 mm
Appliance class:
Height:
480 mm
By-pass diameters
Heat input
3
Burner
Ø By-pass in 1/100 mm.
Rapid burner:
3,0 kW
Auxiliary
28
Semi-rapid burner:
2,0 kW
Semi-rapid
32
Auxiliary burner:
1,0 kW
Rapid
42
Electric zone:
1,5 kW
TOTAL GAS POWER:
G20 (2H) 20 mbar = 6,0
kW
G30/G31 (3B/P) 30/30
mbar = 418 g/h
Gas burners
BURNER
Auxiliary
burner
22
NORMAL POWER
REDUCED
POWER
NORMAL POWER
kW
kW
inj. 1/100
mm
m³/h
inj. 1/100
mm
G30
1,0
0,33
70
0,095
50
72
NATURAL GAS
G20 (2H) 20 mbar
LPG
(Butane/Propane) 30 mbar
g/h
BURNER
Semi-rapid
burner
Rapid burner
NORMAL POWER
REDUCED
POWER
kW
kW
NORMAL POWER
NATURAL GAS
G20 (2H) 20 mbar
inj. 1/100
mm
m³/h
LPG
(Butane/Propane) 30 mbar
inj. 1/100
mm
G30
g/h
2,0
0,45
96
0,190
71
144
3,0 (natural gas)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
202
Environment concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic components are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard
the packaging materials as household waste at the waste
disposal facilities in your municipality.
23
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrição do aparelho _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcionamento do aparelho _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
26
29
30
31
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O que fazer se… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dados técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31
32
33
34
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Informações de segurança
Advertência Estas instruções são apenas válidas
nos países cujos símbolos são apresentados na
capa deste manual.
Para sua segurança e funcionamento correcto da
máquina, leia este manual cuidadosamente antes
da instalação e utilização. Guarde sempre estas instruções com a máquina mesmo que seja transferida ou vendida. Os utilizadores devem conhecer por completo o
funcionamento e as características de segurança da máquina.
Segurança geral
Advertência O aparelho não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) com capacidades
físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou que não
possuam o conhecimento e a experiência necessários.
Devem ser vigiadas ou receber formação para a utilização
do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela
sua segurança.
O aparelho não se destina a ser utilizado com um
temporizador externo ou um sistema de controlo
remoto separado.
Segurança para crianças
• A máquina só pode ser utilizada por adultos. As crianças têm de ser supervisionadas de modo a não brincarem com o aparelho.
• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das
crianças. Existe o risco de asfixia e ferimentos pessoais.
• Mantenha as crianças afastadas do aparelho durante e
após o seu funcionamento.
Utilização
• Retire todo o material de embalagem, etiquetas e revestimentos do aparelho antes de o utilizar pela pri24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
meira vez. Não retire a placa de características. Este
procedimento pode invalidar a garantia.
Regule as zonas de cozedura para "desligado" após
cada utilização.
Os queimadores e as partes acessíveis ficam quentes
durante e após a utilização. Não coloque talheres ou
tampas de panelas sobre a mesa de trabalho. O tacho
e o respectivo conteúdo podem virar. Existe o risco de
queimaduras.
Gorduras e óleos demasiado quentes podem inflamar
muito rapidamente. Existe o risco de incêndio.
Não deixe o aparelho sem vigilância durante o seu
funcionamento.
Monitorize sempre o aparelho durante o funcionamento.
Não deixe que os líquidos vertam para os orifícios na
parte superior da placa.
Não utilize a placa sem tachos.
Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não
utilize o aparelho para fins comerciais e industriais.
Utilize o aparelho exclusivamente para tarefas de cozedura domésticas. Deste modo, evitará ferimentos
pessoais em pessoas ou danos materiais.
Utilize apenas tachos com um diâmetro inferior adequado para as dimensões dos queimadores. Existe
risco de sobreaquecimento e ruptura da placa de vitrocerâmica (se aplicável).
Não utilize uma panela com um diâmetro inferior ao
tamanho do queimador - as chamas irão aquecer as
pegas da panela.
Os tachos não devem alcançar a zona de controlo.
Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou
armazenamento.
Não utilize tachos instáveis para evitar acidentes.
• Não coloque produtos inflamáveis ou itens molhados
com produtos inflamáveis e/ou objectos fundíveis (em
plástico ou alumínio) e/ou tecidos no, ao lado ou em
cima do aparelho. Existe o risco de explosão ou incêndio.
• Utilize apenas os acessórios fornecidos com o aparelho.
• Seja cuidadoso aquando da ligação do aparelho às
tomadas na proximidade. Não permita que as ligações
eléctricas entrem em contacto com o aparelho ou com
tachos quentes. Não permita o emaranhar das ligações
eléctricas.
Nota relativa ao acrilamido
Importante De acordo com os conhecimentos científicos
mais recentes, se deixar tostar alimentos (especialmente
alimentos que contenham amido), o acrilamido pode
representar um risco para a saúde. Assim, aconselhamos
que cozinhe a baixa temperaturas e não deixe tostar
demais os alimentos.
Instalação
• Leia atentamente estas instruções. O fabricante não se
responsabiliza por quaisquer ferimentos causados em
pessoas e animais ou por danos a propriedade causados pela não observância destes requisitos.
• Para evitar os riscos de danos estruturais ou ferimentos pessoais, a instalação, a ligação do aparelho à alimentação eléctrica e ao sistema de gás, a configuração
e a manutenção devem ser efectuadas apenas por pessoal qualificado de acordo com as normas e as disposições da lei em vigor.
• Certifique-se de que o aparelho não está danificado
devido ao transporte. Não ligue um aparelho danificado. Caso seja necessário, contacte o fornecedor.
• Utilize aparelhos de encastrar apenas após a montagem dos mesmos em unidades de encastrar adequadas e superfícies de trabalho em conformidade com as
normas.
• Não instale a placa sobre aparelhos domésticos se não
for permitido fazê-lo.
• Instale apenas o aparelho numa bancada plana.
• Não altere as especificações, nem modifique este produto. Existe o risco de ferimentos e danos no aparelho.
• Respeite na totalidade as leis, regulamentos, directivas
e normas vigentes no país onde utiliza o aparelho
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(normas de segurança, normas de reciclagem, regras
de segurança eléctrica, etc.).
Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros
aparelhos e unidades.
Instale uma protecção anti-choque, por exemplo, as
gavetas só devem ser instaladas com um painel protector directamente por baixo do aparelho.
Evite danos nas superfícies de corte da bancada devido
à humidade utilizando um vedante adequado.
Instale o aparelho na bancada sem deixar folga e utilizando um vedante adequado.
Evite danos na parte inferior do aparelho devido ao
vapor e à humidade, por exemplo, originários de uma
máquina de lavar loiça ou de um forno.
Não instale o aparelho perto de portas ou debaixo de
janelas. Caso contrário, os tachos quentes podem ser
derrubados da placa ao abrir portas ou janelas.
Antes da manutenção, desactive o aparelho e desligue-o da corrente.
Antes de proceder à instalação, certifique-se de que as
condições de fornecimento locais (tipo de gás e pressão) estão de acordo com o ajuste do aparelho. As
condições de ajuste para este aparelho estão indicadas
na placa de características que pode ser encontrada no
saco de acessórios.
Este aparelho não está ligado a um dispositivo de evacuação de produtos de combustão. O mesmo deverá
ser instalado e ligado de acordo com as normas de
instalação vigentes. Deve tomar especial atenção aos
requisitos relevantes relativos à ventilação.
A utilização de um aparelho para cozedura a gás resulta
em calor e humidade na divisão na qual está instalado.
Certifique-se da existência de uma boa ventilação na
cozinha: mantenha as aberturas naturais de ventilação
abertas ou instale um dispositivo de ventilação mecânica (exaustor).
É necessária ventilação adicional (por exemplo, a
abertura de uma janela ou o aumento do nível da ventilação mecânica existente) aquando do funcionamento intensivo do aparelho durante um período de tempo
alargado.
Cumpra cuidadosamente as instruções relativas às ligações eléctricas. Existe o risco de ferimentos devido
à corrente eléctrica.
A tomada da rede eléctrica está sob tensão.
Desligue a tomada da rede eléctrica.
25
• Assegure-se de que a instalação é realizada correctamente de forma a proporcionar protecção anti-choque.
• Ligações de fichas de alimentação eléctrica e de tomadas soltas ou inadequadas poderão provocar o sobreaquecimento do terminal.
• Todas as ligações devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
• Utilize um aperta-cabo para libertar a tensão do mesmo.
• Utilize o cabo de ligação à alimentação correcto e substitua o cabo de alimentação danificado por um cabo
adequado. Contacte o centro de assistência local.
• O aparelho deve dispor de uma instalação eléctrica que
lhe permita desligar o aparelho da fonte de alimentação
em todos os pólos com uma largura de abertura de
contacto de, no mínimo, 3 mm.
• Deve dispor de dispositivos de isolamento correctos:
disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca
devem ser retirados do suporte), barras de fuga à terra
e contactores.
Eliminação do aparelho
• Para evitar riscos de ferimentos pessoais ou danos
– Desligue o aparelho da corrente.
– Corte o cabo de alimentação no ponto de ligação
com o aparelho e elimine-o.
– Achate os tubos de gás externos se estes estiverem
instalados.
– Contacte as autoridades locais responsáveis pela
eliminação do seu aparelho.
Instalação
Advertência As seguintes instruções de instalação,
ligação e manutenção devem ser executadas por
pessoal qualificado em conformidade com as normas e
leis locais em vigor.
Ligação do gás
1
2
Escolha ligações fixas ou utilize um tubo flexível em aço
inoxidável em conformidade com as normas em vigor.
Caso utilize tubos metálicos flexíveis, tome as medidas
necessárias para que estes não entrem em contacto com
partes móveis ou para que não sejam esmagados. Seja
igualmente cuidadoso quando a placa estiver instalada
em conjunto com um forno.
Importante Certifique-se de que a pressão de
fornecimento de gás do aparelho cumpre os valores
recomendados. A ligação ajustável está fixada no suporte
global através de uma porca roscada G 1/2". Aparafuse
as peças sem força excessiva, ajuste a ligação na direcção
necessária e aperte tudo.
3
2
4
1 Extremidade do veio com porca
2 Anilha (anilha adicional apenas para Eslovénia e Turquia)
3 Cotovelo
4 Suporte de tubo em borracha para gás líquido (apenas para Eslovénia e Turquia)
Ligação rígida:
Efectue a ligação com tubos metálicos rígidos (cobre com
extremidade mecânica).
26
Ligação "flexível" com extremidade mecânica:
– Gás natural : ligação efectuada por um tubo flexível
com extremidade mecânica, instalado directamente no
cotovelo na parte inclinada do aparelho.
– Butano/Propano : utilize um tubo flexível equipado
com as respectivas mangas e, se for necessário, ao
longo de toda a placa se o aparelho funcionar apenas
com butano. Se o aparelho funcionar com Propano,
utilize um tubo flexível com uma extremidade metálica
adequada.
Ligação de tubos flexíveis não metálicos:
Caso seja possível controlar facilmente a ligação na respectiva extensão total, pode utilizar um tubo flexível.
Prenda com firmeza o tubo flexível através de grampos.
Gás líquido : utilize o suporte de tubo em borracha. Encaixe sempre a junta. De seguida, prossiga com a ligação
de gás. O tubo flexível está pronto para aplicação quando:
– não ultrapasse a temperatura ambiente, superior a 30
°C;
– não ultrapasse 1500 mm de comprimento;
– não apresente estrangulamentos;
– não esteja sujeito a tracção ou torção;
– não entre em contacto com extremidades ou cantos
cortantes;
– pode ser facilmente examinado de forma a verificar o
seu estado.
O controlo e a preservação do tubo flexível consistem em
verificar se:
– não apresenta fendas, cortes, marcas de queimaduras
em ambas as extremidades e na sua extensão total;
– o material não apresenta sinais de endurecimento, mas
sim a sua correcta elasticidade;
– os grampos de fixação não estão enferrujados;
– o prazo de validade não foi ultrapassado.
Caso sejam detectáveis mais anomalias, não repare o tubo, mas proceda à sua substituição.
2. Remova as tampas e as coroas do queimador.
3. Com uma chave de parafusos de 7 mm, remova os
injectores e substitua-os pelos necessários para o
tipo de gás que utiliza (consultar a tabela na secção
"Dados Técnicos").
4. Monte novamente as peças, siga o mesmo procedimento na ordem inversa.
5. Substitua a placa de características (localizada perto
do tubo de fornecimento de gás) por aquela correspondente ao novo tipo de gás de fornecimento. Pode
encontrar esta placa na embalagem dos injectores
fornecida com o aparelho.
Se a pressão de gás for inconstante ou diferente da pressão necessária, deve instalar um regulador de pressão
adequado ao tubo de fornecimento de gás.
Regulação para o nível mínimo
Para regular o nível mínimo dos queimadores:
1. Acenda o queimador.
2. Rode o botão para a posição do nível mínimo.
3. Remova o botão de controlo.
4. Com uma chave de fendas fina, regule a posição do
parafuso de bypass. Se mudar de gás natural 20 mbar
para gás líquido, aperte completamente o parafuso
de regulação. Se mudar de gás líquido para gás natural 20 mbar, desaperte o parafuso de bypass aproximadamente 1/4 de volta.
1
Importante Quando a instalação estiver concluída,
certifique-se de que a vedação de cada tubo foi realizada
correctamente. Utilize uma solução saponária, não
inflamável !
1 Parafuso de regulação mínima
5. Certifique-se de que a chama não apaga quando roda
rapidamente o botão da posição do nível máximo
para o nível mínimo.
Substituição dos injectores
Ligação eléctrica
1. Remova os suportes para panelas.
• Ligue o aparelho à terra de acordo com as precauções
de segurança.
27
• Certifique-se de que a tensão nominal e o tipo de alimentação na placa de características estão em conformidade com a tensão e a potência da corrente eléctrica local.
• Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação. Este tem de ser fornecido com uma ficha adequada, capaz de suportar a carga assinalada na placa de
características. A ficha tem de estar instalada numa
tomada adequada.
• Qualquer componente eléctrico tem de ser instalado
ou substituído pelo técnico do centro de assistência
ou por um técnico de assistência qualificado.
• Utilize sempre uma tomada correctamente instalada e
à prova de choques eléctricos.
• Certifique-se de que existe acesso à ficha de alimentação após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação eléctrica para desligar
o aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
• O aparelho não deve ser ligado a um cabo de extensão,
a um adaptador ou a uma ligação múltipla (risco de
incêndio). Verifique se a ligação à terra está em conformidade com as normas e leis vigentes.
• O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a
que não possa entrar em contacto com qualquer peça
quente.
• Ligue o aparelho à alimentação com um dispositivo
que permita desligar o aparelho da alimentação em
todos os pólos com uma largura de abertura de contacto de, pelo menos, 3 mm, por exemplo, corte automático de protecção da linha ou fusíveis de corte de
alimentação.
• Nenhuma das partes do cabo de ligação pode atingir
uma temperatura de 90 °C. O cabo azul neutro deve
ser ligado ao bloco de terminais com um etiqueta onde
consta a letra "N". O cabo de fase castanho (ou preto)
(instalado no contacto do bloco de terminais assinalado com "L") tem de estar sempre ligado à fase com
corrente.
Substituição do cabo de ligação
Para substituir o cabo de ligação utilize apenas o tipo
H05V2V2-F T90. Certifique-se de que a secção do cabo
é adequada à tensão e à temperatura de funcionamento.
O cabo de terra amarelo/verde tem de ser aproximadamente 2 cm mais comprido do que o cabo de fase castanho (ou preto).
Instalação
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
B
A - vedante fornecido
B - suportes fornecidos
28
Possibilidade de encastrar
a) Painel removível
b) Espaço para ligações
Unidade de cozinha com porta
O painel instalado por baixo da placa tem de ser de fácil
remoção e permitir um acesso fácil no caso de ser necessária a intervenção da assistência técnica.
30 mm
Unidade de cozinha com forno
As dimensões da cavidade da placa devem estar em conformidade com as indicações correspondentes e esta deve estar equipada com suportes de forma a proporcionar
um fornecimento de ar contínuo por razões de segurança.
A ligação eléctrica da placa e do forno deve ser independente. Tal permite a remoção fácil do forno da unidade.
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
FABRICANTE:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITÁLIA
Descrição do aparelho
Disposição da mesa de trabalho
1
6
145
2
mm
3
5
4
Botões de comando
Símbolo
1
2
3
4
5
6
Parte superior da placa
Queimador semi-rápido
Botões de controlo
Queimador auxiliar
Queimador rápido
Zona de cozedura eléctrica 1500 W
Símbolo
Descrição
sem fornecimento de gás /
posição desligado
Descrição
posição de ignição / fornecimento máximo de gás
fornecimento mínimo de
gás
29
Botões de controlo das zonas de cozedura eléctricas
Símbolo
Função
aquecimento mínimo
aquecimento máximo
Símbolo
Função
1
0
posição desligado
6
Funcionamento do aparelho
Ignição do queimador
Advertência Seja extremamente cuidadoso
aquando da utilização de chama aberta no ambiente
da cozinha. O fabricante declina qualquer
responsabilidade em caso de utilização incorrecta da
chama.
Acenda o queimador sempre antes de colocar o tacho.
Para acender o queimador:
1. Rode o botão de comando para a esquerda para a
) e pressione-o.
posição do nível máximo (
2. Mantenha o botão de controlo pressionado durante
aproximadamente 5 segundos; tal irá permitir o aquecimento do termopar. Caso contrário, o fornecimento
de gás será interrompido.
3. Regule a chama após a regularização da mesma.
Se, após algumas tentativas, o queimador não acender, verifique se a coroa e a respectiva tampa estão
nas posições correctas.
1
2
3
4
1
2
3
4
30
Tampa do queimador
Coroa do queimador
Vela de ignição
Termopar
Advertência Se o queimador não acender após 15
segundos, solte o botão de comando, rode-o para
a posição de desligado e aguarde no mínimo 1 minuto
antes de tentar acender novamente o queimador.
Importante No caso de ausência de electricidade, pode
acender o queimador sem o dispositivo eléctrico; neste
caso aproxime uma chama do queimador, pressione o
botão relevante e rode-o para a esquerda para a posição
de libertação máxima de gás.
Se o queimador se apagar acidentalmente, rode o
botão de comando para a posição de desligado e
aguarde no mínimo um minuto antes de tentar acender o
queimador novamente.
Quando ligar a alimentação eléctrica, após a instalação ou um corte de energia, é normal que o gerador de faíscas se active automaticamente.
Desligar o queimador
Para apagar a chama, rode o botão para o símbolo
.
Advertência Reduza sempre a chama ou apague-a
antes de retirar as panelas do queimador.
Funcionamento das zonas eléctricas
Para ligar e aumentar o grau de cozedura, rode o botão
para a esquerda. Para diminuir o grau de cozedura, rode
o botão para a direita. Para desligar, rode o botão para 0.
Antes da primeira utilização
Regule para a posição do nível máximo e deixe a placa
em funcionamento durante 10 minutos para queimar
quaisquer resíduos de fabrico. Em seguida, deixe a placa
em funcionamento na posição do nível mínimo durante
20 minutos. Durante este período, é possível que se liberte um odor e fumo. Isto é normal. Certifique-se de que
a circulação de ar é suficiente.
Disco eléctrico rápido
Um ponto vermelho no centro do disco identifica um disco eléctrico rápido. Um disco eléctrico rápido aquece
mais rapidamente do que os discos normais.
O ponto vermelho está pintado na superfície e pode desaparecer após algum tempo. Tal não compromete o funcionamento do aparelho.
O disco eléctrico rápido pode libertar fumo e um odor
aquando da primeira utilização. O fumo e odor irão desaparecer passado algum tempo.
Exemplos de aplicações de cozinha
Regulação
do
aquecimento:
Utilize para:
1
Manter quente
Regulação
do
aquecimento:
Utilize para:
2
Lume muito brando
3
Lume brando
4
Fritar/dourar
5
Levar à fervura
6
Levar à fervura/fritura rápida/fritura prolongada
Sugestões e conselhos úteis
Poupança de energia
• Sempre que possível, coloque as tampas nas panelas.
• Quando o líquido começa a ferver, reduza a chama para
cozinhar o líquido em lume brando.
Advertência Utilize tachos e panelas com a parte
inferior adequada à dimensão do queimador.
Não utilize recipientes para cozinhar com dimensões
superiores às extremidades do disco em utilização.
Queimador
Diâmetros do tacho
Rápido
180 mm - 260 mm
Queimador
Diâmetros do tacho
Semi-rápido
120 mm - 180 mm
Auxiliar
80 mm - 180 mm
Advertência Os tachos não devem alcançar a zona
de controlo.
Certifique-se de que os tachos não ultrapassam as extremidades da placa e de que estão posicionados centralmente nos anéis, de forma a conseguir uma redução
do consumo de gás.
Não coloque tachos instáveis ou deformados nos anéis.
Manutenção e limpeza
Advertência Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer
antes de o limpar. Desligue o aparelho da
alimentação eléctrica antes de executar qualquer trabalho
de manutenção ou limpeza.
Advertência Por motivos de segurança, não limpe
o aparelho com aparelhos de limpeza a vapor ou
agentes de limpeza de alta pressão.
Advertência Não utilize agentes de limpeza
abrasivos, esfregões de palha-de-aço ou ácidos,
uma vez que podem danificar o aparelho.
• Pode remover o suporte para panelas para limpar facilmente a placa.
• Para limpar as partes esmaltadas, tampa e coroa, lave-as com água morna com sabão.
• Limpe as partes de aço inoxidável com água e seque
com um pano suave.
• Os suportes para panelas não podem ser lavados na
máquina de lavar loiça; têm de ser lavados manualmente .
• Quando lavar os suportes para panelas manualmente,
tenha cuidado durante a secagem, uma vez que o processo de esmaltar ocasionalmente resulta em superfícies rugosas. Se necessário, remova manchas difíceis utilizando um agente de limpeza em pasta.
• Certifique-se de que posiciona os suportes para panelas correctamente após a limpeza.
31
• Para que os queimadores funcionem correctamente,
certifique-se de que os braços dos suportes para panelas se encontram no centro do queimador.
• Seja extremamente cuidadoso aquando da substituição dos suportes para panelas, de forma a evitar danos
na superfície da placa.
Após a limpeza, seque o aparelho com um pano macio.
O aço inoxidável pode escurecer quando sobreaquecido.
Consequentemente, não deve cozinhar utilizando tachos
de barro, panelas de terracota ou chapas de ferro fundido.
Não utilize folha de alumínio para evitar danos na superfície durante o funcionamento.
Limpe as partes de aço inoxidável com água e seque com
um pano suave.
– Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer antes de
limpar: manchas de calcário, de água, salpicos de
gordura, descolorações metálicas brilhantes. Utilize um agente de limpeza especial adequado à
superfície da placa.
2. Limpe o aparelho com um pano húmido e um pouco
de detergente.
3. No final, seque o aparelho com um pano limpo.
Manutenção periódica
Entre em contacto periodicamente com o seu centro de
assistência local para verificar as condições do tubo de
fornecimento de gás e do regulador de pressão, se instalado.
Remoção de sujidades:
1. – Remova imediatamente: plástico derretido, película de plástico e resíduos de alimentos que contenham açúcar.
O que fazer se…
Problema
Não existe faísca quando acende o
gás.
Possível causa
Solução
• Não existe alimentação eléctrica.
• Certifique-se de que a unidade
está ligada e de que a alimentação
eléctrica está activa.
• Verifique o fusível da instalação
eléctrica da casa.
• A tampa e a coroa do queimador
não estão bem colocadas.
• Certifique-se de que a tampa e a
coroa do queimador estão nas posições correctas.
A chama apaga-se imediatamente
após a ignição.
• O termopar não é aquecido de for- • Após acender a chama, mantenha
ma suficiente.
o botão pressionado aproximadamente 5 segundos.
O anel de gás arde irregularmente.
• A coroa do queimador está bloqueada com resíduos de alimentos.
Se existir uma falha, tente primeiro encontrar uma solução
para o problema. Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou o
centro de assistência local.
Se tiver utilizado o aparelho de forma incorrecta ou
se a instalação não tiver sido executada por um engenheiro qualificado, a visita do técnico do serviço de
32
• Certifique-se de que o injector
não está bloqueado e de que a coroa do queimador está isenta de
partículas de alimentos.
assistência ou do fornecedor pode não ser gratuita, mesmo durante o período de garantia.
Estes dados são necessários para o ajudar de forma rápida e correcta. Estes dados estão disponíveis na placa
de identificação do kit de injectores.
• Descrição do modelo ................
• Número do produto (PNC) .................
• Número de série (S.N.) ........................................
Utilize apenas peças sobresselentes originais. Estas peças sobresselentes estão disponíveis junto do centro de
assistência e lojas autorizadas para a venda das mesmas.
Dados técnicos
Dimensões da placa
Largura:
580 mm
Altura:
510 mm
POTÊNCIA ELÉCTRICA
TOTAL:
1,8 kW
Alimentação eléctrica:
230 V ~ 50 Hz
Categoria:
II2H3+
Dimensões da cavidade da placa
Fornecimento de gás:
Largura:
560 mm
Classe do aparelho:
Altura:
480 mm
Diâmetro do bypass
G20 (2H) 20 mbar
3
Entrada de calor
Queimador
Ø bypass em 1/100 mm.
Queimador rápido:
3,0 kW
Auxiliar
28
Queimador semi-rápido:
2,0 kW
Semi-rápido
32
Queimador auxiliar:
1,0 kW
Rápido
42
Zona eléctrica:
1,5 kW
POTÊNCIA TOTAL DO
GÁS:
G20 (2H) 20 mbar = 6,0
kW
G30 (3+) 28-30 mbar =
422 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 414
g/h
Queimadores a gás
POTÊNCIA NORMAL
POTÊNCIA
NORMAL
POTÊNCIA
REDUZIDA
kW
kW
inj. 1/100
mm
m³/h
inj. 1/100
mm
G30
G31
g/h
g/h
Queimador
auxiliar
1,0
0,33
70
0,095
50
73
71
Queimador
semi-rápido
2,0
0,45
96
0,190
71
145
143
Queimador
rápido
3,0 (gás natural)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
200
QUEIMADOR
GÁS NATURAL
G20 (2H) 20 mbar
LPG
(Butano/Propano) 28-30/37 mbar
33
Preocupações ambientais
O símbolo
no produto ou na embalagem indica que
este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste
produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde pública,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter informações
mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto,
34
contacte os serviços municipalizados locais, o centro de
recolha selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Material de embalagem
O material de embalagem é ecológico e pode ser
reciclado. Os componentes de plástico são identificados por marcas: >PE<,>PS<, etc. Elimine o material
de embalagem como resíduo doméstico nas instalações
de eliminação de resíduos da sua zona.
Содержание
Сведения по технике
безопасности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Установка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Описание прибора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Эксплуатация устройства _ _ _ _ _ _ _
35
38
42
42
Полезные советы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Уход и чистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Что делать, если ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Технические данные _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _
44
44
45
46
47
Право на изменения сохраняется
Сведения по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Данные инструкции
действительны только для стран,
обозначенных символами,
напечатанными на обложке настоящего
буклета.
Для собственной безопасности и пра‐
вильной эксплуатации машины перед
ее установкой и использованием внима‐
тельно прочитайте настоящее руковод‐
ство. Всегда храните настоящие инструк‐
ции вместе с машиной, даже если пере‐
даете или продаете ее. Пользователи
должны хорошо знать, как работает ма‐
шина, и правила безопасности при ее
эксплуатации.
Общие правила техники
безопасности
ВНИМАНИЕ! Лица (включая детей) с
нарушенными физическими,
сенсорными или умственными
способностями или с недостатком опыта
или знаний не должны пользоваться
данным прибором. Они должны
находиться под присмотром или получать
инструкции от лица, ответственного за их
безопасность.
Данный прибор не предназначен для
эксплуатации с внешним таймером
или отдельной системой дистанционного
управления.
Защита от детей
• Данным прибором могут пользоваться
только взрослые. Следите за тем, что‐
бы дети не играли с ним.
• Храните все упаковочные материалы
вне досягаемости детей. Существует
опасность удушья или получения
травм.
• Не подпускайте детей к прибору во вре‐
мя и после его работы.
Эксплуатация
• Перед первым использованием элек‐
троприбора удалите с него все элемен‐
ты упаковки, наклейки и пленку. Не сни‐
майте табличку с техническими данны‐
ми. Это может привести к аннулирова‐
нию гарантии.
• После каждого использования электро‐
прибора выключайте конфорки.
• Во время работы и после нее горелки и
прилегающие к ним части сильно нагре‐
ваются. Не кладите столовые приборы
или крышки кастрюль на варочную па‐
нель. Посуда и может опрокинуться, а
ее содержимое вытечь. Существует
опасность получения ожогов.
• Перегретые жиры и растительные ма‐
сла очень быстро воспламеняются. Су‐
ществует опасность пожара.
• Не оставляйте прибор без присмотра во
время его работы.
• Следите за прибором во время его ра‐
боты.
• Не допускайте затекания жидкостей в
отверстия варочной панели.
• Не используйте варочную панель без
посуды.
• Настоящий прибор предназначен толь‐
ко для бытового применения. Не ис‐
35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
пользуйте его в коммерческих и про‐
мышленных целях.
Используйте прибор только в домашних
условиях для приготовления пищи. Это
позволит избежать травм или повре‐
ждение имущества.
Используйте только посуду, диаметр
дна которой соответствует размерам
конфорок. Существует опасность пере‐
грева и повреждения стеклянной пане‐
ли (если она имеется).
Не используйте сковородки, диаметр
которых меньше размера горелки - пла‐
мя будет нагревать ручку сковородки.
Нельзя ставить посуду на зону управле‐
ния прибором.
Не используйте прибор как столешницу
или подставку для каких-либо предме‐
тов.
Не используйте неустойчивую посуду,
она может наклониться, что приведет к
несчастному случаю.
Не ставьте в прибор, на него или рядом
с ним легковоспламеняющиеся мате‐
риалы или пропитанные ими предметы,
а также предметы из легко плавящихся
материалов (из пластика или алюми‐
ния) и (или) тканей. Существует риск
взрыва или возгорания.
Используйте только те принадлежно‐
сти, которые поставляются вместе с
прибором.
Соблюдайте осторожность при подклю‐
чении прибора к розеткам, расположен‐
ными на близком расстоянии от него.
Не допускайте контакта электрических
проводов с прибором или горячей посу‐
дой. Не допускайте спутывания элек‐
тропроводов.
Информация об использовании
акриламида
ВАЖНО! Согласно новейшим научным
исследованиям обжаривание пищевых
продуктов (в частности,
крахмалосодержащих) может
представлять опасность для здоровья из36
за образования акриламида. Поэтому мы
рекомендуем жарить продукты при
минимально возможной температуре и не
обжаривать их до образования корочки
интенсивного коричневого цвета.
Установка
• Перед установкой обязательно озна‐
комьтесь с данными указаниями. Изго‐
товитель не несет ответственность за
причинение каких-либо травм людям и
домашним животным или за ущерб, воз‐
никшие в результате несоблюдения
данных требований.
• Установка и подключение устройства к
электрической и газовой сети, настрой‐
ка и обслуживание должны проводить‐
ся только квалифицированным специа‐
листом, чтобы исключить опасность по‐
вреждения прибора или получения
травмы.
• Убедитесь, что прибор не поврежден
при транспортировке. Не подключайте
поврежденный прибор. В случае необ‐
ходимости обратитесь в магазин, где
был приобретен прибор.
• Встраиваемые приборы можно эксплуа‐
тировать лишь после установки послед‐
них в мебель и на рабочие поверхности,
отвечающие требованиям соответ‐
ствующих стандартов.
• Не устанавливайте варочную панель
над бытовыми приборами, условия
эксплуатации которых запрещают по‐
добную установку.
• Варочную панель следует встраивать
только в столешницу в ровной поверх‐
ностью.
• Не изменяйте параметры и не вносите
изменений в конструкцию данного при‐
бора. Существует опасность получения
травм и повреждения прибора.
• Неукоснительно соблюдайте законы,
распоряжения, предписания и нормы
(требования техники безопасности,
правила и порядок утилизации, правила
техники электробезопасности и т.д.),
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
действующие в стране, на территории
которой используется прибор.
Выдерживайте допустимые минималь‐
ные зазоры между соседними прибора‐
ми.
Обеспечьте защиту от поражения элек‐
трическим током, например, устанавли‐
вайте выдвижные ящики только при на‐
личии защитного экрана непосред‐
ственно под прибором.
Поверхности срезов в столешнице не‐
обходимо защитить от воздействия
влаги соответствующим герметиком.
Контактный стык электроприбора и сто‐
лешницы должен быть полностью и без
зазоров заполнен соответствующим
герметиком.
Защитите нижнюю часть прибора от
воздействия пара и влаги, например, от
посудомоечной машины или духового
шкафа.
Не устанавливайте прибор возле две‐
рей и под окнами. В противном случае
открывающиеся двери или окна могут
сбить с варочной панели горячую посу‐
ду..
Перед выполнением операций по чист‐
ке и уходу выключите прибор и извле‐
ките вилку сетевого шнура из розетки.
Перед установкой убедитесь, что на‐
стройки прибора соответствуют харак‐
теристикам сети газоснабжения (типу
газа и давлению в сети). Параметры на‐
строек данного прибора указаны на та‐
бличке с техническими характеристика‐
ми, которая находится в сумке с при‐
надлежностями.
Данный прибор не соединяется с вы‐
тяжным устройством. Установка и под‐
ключение вытяжного устройства дол‐
жны производиться в соответствии с
действующими правилами. Особое
внимание следует уделить соблюде‐
нию требований в отношении вентиля‐
ции.
Использование газового прибора для
приготовления пищи приводит к выде‐
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
лению тепла и влаги в помещении, в ко‐
тором он установлен. Убедитесь, что на
кухне имеется хорошая вентиляция:
держите открытыми отверстия для
естественной вентиляции или устано‐
вите устройство для механической вы‐
тяжки (вытяжной вентилятор).
При продолжительной и интенсивной
эксплуатации устройства необходима
дополнительная вентиляция (напри‐
мер, открытое окно или переключение
механической вытяжки, если она имеет‐
ся, на более высокий уровень мощно‐
сти).
Тщательно соблюдайте инструкцию по
электрическим подключениям. Суще‐
ствует опасность поражения электриче‐
ским током.
Клеммная колодка находится под на‐
пряжением.
Обесточьте клеммную колодку.
Производите установку так, чтобы
обеспечить защиту от поражения элек‐
трическим током.
Если вилка не подходит к розетке или
держится в ней неплотно, это может
привести к перегреву контактов.
Провода должны присоединяться к
клеммам квалифицированным электри‐
ком.
Используйте кабельный зажим для се‐
тевого шнура.
Используйте подходящий сетевой
шнур; для замены поврежденного сете‐
вого шнура используйте подходящий по
характеристикам кабель. Обратитесь в
местный сервисный центр.
Подключение прибора должно быть вы‐
полнено так, чтобы при его отсоедине‐
нии от электросети расстояние между
всеми разомкнутыми контактами было
бы не менее 3 мм.
Следует использовать подходящие
размыкающие устройства: предохрани‐
тельные автоматические выключатели,
плавкие предохранители (резьбовые
плавкие предохранители следует вы‐
37
кручивать из гнезда), автоматы УЗО и
замыкатели.
Утилизация прибора
• Для предотвращения риска получения
травм или повреждения имущества вы‐
полните следующие действия:
– Отключите питание прибора.
– Отрежьте и утилизируйте сетевой
шнур.
– Расплющите наружные газовые тру‐
бы, если они имеются.
– По поводу утилизации прибора об‐
ратитесь в местную авторизованную
службу.
Установка
ВНИМАНИЕ! Следующие указания
по установке, подключению и
техобслуживанию относятся к операциям,
которые должны выполняться только
квалифицированными специалистами в
соответствии с действующими
стандартами и местными нормами.
1
2
Подсоединение к системе
газоснабжения
Для подключения следует использовать
неподвижное соединение либо гибкий
шланг в оплетке из нержавеющей стали в
соответствии с действующими нормами.
При использовании гибких шлангов в ме‐
таллической оплетке необходимо тща‐
тельно проследить, чтобы они не сопри‐
касались с подвижными элементами и не
пережимались. Также будьте осторожны
при подключении варочной панели к ду‐
ховому шкафу.
ВАЖНО! Убедитесь, что давление
подачи газа соответствует
рекомендуемой величине. Регулируемое
колено крепится к трубе газовой
магистрали с помощью гайки G 1/2".
Закрутите все детали, не прикладывая
чрезмерных усилий, выставите колено в
нужном направлении и затяните все
резьбовые соединения.
3
2
4
1 Конец трубы с гайкой
2 Прокладка (дополнительная проклад‐
ка входит в комплекты поставок только
для Словении и Турции)
3 Колено
4 Держатель резиновой трубы для сжи‐
женного газа (только для Словении и
Турции)
Жесткая подводка.
Выполните подсоединение к газовой ма‐
гистрали, используя жесткие металличе‐
ские трубы (медные с обжимными окон‐
чаниями).
"Гибкая" подводка.
– Природный газ : подключение выполн‐
яется с помощью гибкой трубы с обжим‐
ными окончаниями, которые навинчи‐
ваются непосредственно на колено на
приборе.
– Бутан/пропан : используйте гибкую тру‐
бу в оплетке, если имеется возмож‐
38
ность контролировать ее состояние по
всей длине и если прибор работает
только на бутане. Если прибор рабо‐
тает на пропане, используйте гибкую
трубу с подходящим металлическим на‐
конечником.
Гибкая неметаллическая подводка.
Если имеется возможность контролиро‐
вать состояние подводки по всей ее дли‐
не, можно использовать гибкую подводку.
Плотно закрепите подводку хомутами.
Сжиженный газ : используйте резиновый
трубодержатель. Всегда устанавливайте
прокладку. Затем приступите к подсоеди‐
нению газа. Гибкая подводка может ис‐
пользоваться только если:
– ее температура не должна превышать
комнатную более, чем на 30°C;
– она не длиннее 1500 мм;
– она не имеет сужений;
– она не натянута и не перекручена;
– она не касается острых кромок или
углов;
– ее можно легко осмотреть, чтобы про‐
верить ее состояние.
Контроль сохранности гибкого шланга
включает в себя следующую проверку:
– отсутствие трещин, порезов, следов го‐
рения, как на концах, так и по всей его
длине:
– материал шланга не стал жестким, а со‐
хранил свою нормальную эластич‐
ность;
– на хомутах крепления отсутствует
ржавчина;
– срок годности шланга не истек.
В случае обнаружения одного или не‐
скольких дефектов не ремонтируйте
шланг, а замените его.
ВАЖНО! После завершения установки
убедитесь, что трубные соединения
абсолютно герметичны. Используйте для
проверки мыльный раствор, но ни в коем
случае не пламя !
Замена инжекторов горелок
1. Снимите решетки горелок.
2. Снимите с горелок крышки и рассека‐
тели пламени.
3. С помощью торцевого ключа 7 отвин‐
тите инжекторы и замените их на те,
которые соответствуют используемо‐
му типу газа (см. таблицу "Технические
данные").
4. Установите все детали на место, вы‐
полнив вышеприведенную последова‐
тельность действий в обратном поряд‐
ке.
5. Замените идентификационную та‐
бличку (размещенную вблизи трубы
подачи газа) на табличку, соответ‐
ствующую новому типу используемого
газа. Вы найдете эту табличку в пакете
с инжекторами, поставляемом вместе
с прибором.
Если давление подачи газа отличается от
требуемой величины или подвержено ко‐
лебаниям, на трубу подачи газа следует
установить соответствующий регулятор
давления в соответствии с действующими
нормами.
Регулировка минимального уровня
пламени
Для установки минимального уровня пла‐
мени выполните следующие действия:
1. Зажгите горелку.
2. Поверните ручку в положение, соот‐
ветствующее минимальному размеру
пламени.
3. Снимите ручку управления.
4. Тонкой отверткой отрегулируйте поло‐
жение винта обводного клапана. При
переходе с подачи природного газа 20
мбар на подачу сжиженного газа пол‐
ностью затяните регулировочный
винт. При переходе с подачи сжижен‐
ного газа на природный газ 20 мбар
выверните регулировочный винт при‐
мерно на 1/4 оборота.
39
1
1 Винт регулировки минимума
5. Убедитесь, что пламя не гаснет при
быстром повороте ручки из макси‐
мального в минимальное положение.
Подключение к электросети
• Заземлите прибор в соответствии с тре‐
бованиями техники безопасности.
• Проверьте, чтобы напряжение и тип
электропитания, указанные на табличке
с техническими характеристиками, со‐
ответствовали напряжению и типу элек‐
тропитания местной электросети.
• В комплект поставки устройства входит
сетевой кабель. Его следует оборудо‐
вать вилкой, соответствующей нагруз‐
ке, указанной на табличке с технически‐
ми данными. Вилку следует вставлять в
соответствующую розетку.
• Установка или замена любых электри‐
ческих компонентов должна выполнять‐
ся только сотрудником сервисного
центра или квалифицированным спе‐
циалистом.
• Включайте прибор только в правильно
установленную электрическую розетку
с контактом заземления.
• Убедитесь, что после установки к вилке
имеется доступ.
40
• Для отключения прибора от электросе‐
ти не тяните за сетевой кабель. Всегда
беритесь за саму вилку.
• Запрещается подключать прибор через
удлинитель, переходник или тройник
(опасность возгорания). Проверьте за‐
земление на соответствие стандартам
и нормативам.
• Кабель электропитания должен быть
расположен таким образом, чтобы он не
касался горячих частей прибора.
• При подключении к электросети необ‐
ходимо обеспечить наличие устрой‐
ства, которое позволяет полностью от‐
ключать прибор от сети с минимальным
зазором между контактами 3 мм, напри‐
мер, защитного автоматического вы‐
ключателя, защитных выключателей,
срабатывающих в случае замыкания на
заземление, или плавкого предохрани‐
теля.
• Ни одна из частей соединительного ка‐
беля не должна нагреваться до темпе‐
ратуры 90°C. Синий нейтральный про‐
вод должен быть подсоединен к клемм‐
ной колодке с буквой "N". Коричневый
(или черный) фазовый провод (подклю‐
чен к контакту клеммной колодки, поме‐
ченному буквой "L") всегда должен сое‐
диняться с фазой сети.
Замена сетевого шнура
В случае замены сетевого шнура исполь‐
зуйте только кабель типа H05V2V2-F T90.
Убедитесь, что сечение проводов соот‐
ветствует напряжению и рабочей темпе‐
ратуре. Желтый/зеленый провод зазе‐
мления должен быть примерно на 2 см
длиннее коричневого (или черного) фазо‐
вого провода.
Встраивание
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
B
А – входящая в комплект поставки герме‐
тизирующая прокладка
B – входящие в комплект поставки кре‐
пежные скобы
Варианты встраивания
a) Съемная панель
b) Пространство для подключений
Кухонный шкаф с дверцей
Панель, установленная под варочной па‐
нелью, должна легко сниматься для обес‐
печения доступа к узлам, нуждающимся в
техническом обслуживании.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
Кухонный шкаф с духовкой
Размеры ниши под варочную панель дол‐
жны соответствовать указанным и дол‐
жны быть оснащены кронштейнами для
постоянного притока воздуха, необходи‐
мого для обеспечения безопасности
эксплуатации. Электропитание варочной
панели и духового шкафа должно быть
раздельным. Это также позволяет легко
извлекать духовой шкаф из устройства.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
b
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
41
33080 PORCIA (PN) - ИТАЛИЯ
Описание прибора
Функциональные элементы варочной
панели
1
6
145
2
mm
3
5
4
Ручки управления
Символ
Описание
1 Поверхность варочной панели
2 Горелка для ускоренного приготов‐
ления
3 Ручки управления
4 Вспомогательная горелка
5 Горелка повышенной мощности
6 Электрическая конфорка 1500 Вт
Ручки выбора режимов работы
конфорок
отсутствует пода‐
ча газа / положе‐
ние ВЫКЛ
Символ
Функция
0
Положение
«Выкл»
положение розжи‐
га / максимальной
подачи газа
1
минимальная теп‐
ловая мощность
6
максимальная теп‐
ловая мощность
минимальная по‐
дача газа
Эксплуатация устройства
Розжиг горелки
ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны
при использовании открытого огня на
кухне. Изготовитель не несет
ответственности в случае неправильного
обращения с огнем
Всегда зажигайте горелку перед тем,
как ставить на нее посуду.
Включение горелки:
42
1. Поверните ручку управления против
часовой стрелки в положение макси‐
) и нажмите на нее.
мума (
2. Удерживайте ручку управления нажа‐
той приблизительно 5 секунд; это не‐
обходимо, чтобы термопара нагре‐
лась. В противном случае подача газа
будет прекращена.
3. Отрегулируйте пламя после того, как
оно станет равномерным.
Если после нескольких попыток за‐
жечь горелку не удалось, проверьте
правильность положения рассекателя и
крышки горелки.
ВНИМАНИЕ! Всегда уменьшайте или
гасите пламя перед тем, как снимать
посуду с горелки.
1
Эксплуатация электрических
конфорок
2
Для включения прибора и увеличения сте‐
пени нагрева вращайте ручку управления
против часовой стрелки. Для снижения
степени нагрева вращайте ручку управле‐
ния по часовой стрелке. Чтобы выключить
прибор, установите ручку на "0".
3
4
1
2
3
4
тановив ее в положение, обозначенное
.
символом
Крышка горелки
Рассекатель горелки
Свеча розжига
Термопара
ВНИМАНИЕ! Если горелка не
загорится через 15 секунд, отпустите
ручку управления, установите ее в
положение "Выкл" и попробуйте
выполнить розжиг горелки снова как
минимум через 1 минуту.
ВАЖНО! При отсутствии электропитания
можно зажигать горелку без помощи
электроподжига; для этого поднесите к
горелке источник огня, нажмите
соответствующую ручку и поверните ее
против часовой стрелки в положение
максимальной подачи газа.
Если горелка случайно погаснет, ус‐
тановите соответствующую ручку
управления в положение "Выкл" и попро‐
буйте выполнить розжиг горелки снова как
минимум через 1 минуту.
Перед первым использованием
Установите максимальный нагрев и ос‐
тавьте варочную поверхность работать
10 минут для того, чтобы сгорели остатки
производственных материалов. После
этого переведите варочную поверхность
в режим минимального нагрева на 20 ми‐
нут. В это время может появиться непри‐
ятный запах и дым. Это нормально. Убе‐
дитесь, что есть достаточная циркуляция
воздуха.
Экспресс-конфорка
Экспресс-конфорка отмечена красной
точкой в середине конфорки. Экспрессконфорка нагревается быстрее, чем обы‐
чные конфорки.
Красная точка нанесена на поверхность
краской и может через некоторое время
стереться. Это не влияет на работу при‐
бора.
При первом включении экспресс-конфор‐
ки может появиться дым и запах. Дым и
запах исчезнут через некоторое время.
При подаче электропитания после ус‐
тановки плиты или после его отклю‐
чения автоматическое срабатывание све‐
чи зажигания является нормальным.
Выключение горелки
Чтобы погасить пламя горелки, поверните
соответствующую ручку управления, ус‐
43
Примеры использования варочной
панели
Поло‐
жение
регуля‐
тора
темпе‐
ратуры:
Назначение:
1
Поддержание в теплом со‐
стоянии
2
Спокойное медленное кипе‐
ние
Поло‐
жение
регуля‐
тора
темпе‐
ратуры:
Назначение:
3
Медленное кипение
4
Жарение / подрумянивание
5
Доведение до кипения
6
Доведение до кипения / жаре‐
ние на большом огне / глубо‐
кое прожаривание
Полезные советы
Экономия энергии
• По возможности всегда накрывайте по‐
суду крышками.
• Как только жидкость начинает закипать,
уменьшайте пламя горелки до самого
низкого уровня, достаточного для кипе‐
ния жидкости.
ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь посудой,
дно которой соответствует размеру
используемой конфорки.
Не пользуйтесь кухонной посудой, если
ее днище выходит за края варочной
панели.
Горелка
Диаметр кухонной посу‐
ды
повышен‐
ной мощно‐
сти
180 - 260 мм
Горелка
Диаметр кухонной посу‐
ды
для ускорен‐
ного
приготов‐
ления
120 - 180 мм
вспомога‐
тельная
80 - 180 мм
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае
нельзя ставить посуду на зону
управления прибором.
Следите, чтобы кастрюля не выступала за
края варочной панели и стояла на горелке
по центру – таким образом, вы снизите
расход газа.
Не ставьте на решетки неустойчивую или
деформированную посуду.
Уход и чистка
ВНИМАНИЕ! Перед чисткой
выключите прибор и дайте ему
остыть. Перед проведением технического
обслуживания или чисткой прибора
отсоедините его от сети электропитания и
подождите, пока он остынет
44
ВНИМАНИЕ! Чистка прибора струей
пара или очистителем высокого
давления запрещена из соображений
безопасности.
ВНИМАНИЕ! Не используйте
абразивные чистящие средства,
металлические мочалки или кислоты,
поскольку они могут вызвать
повреждение прибора.
• Подставки для посуды снимаются для
облегчения чистки варочной панели.
• Очистку эмалированных деталей, кры‐
шки и рассекателя следует выполнять
теплой мыльной водой.
• Детали из нержавеющей стали промой‐
те водой, а затем вытрите насухо мяг‐
кой тканью.
• Подставки для посуды не предназначе‐
ны для мойки в посудомоечной машине;
их необходимо мыть вручную .
• При мойке подставок для посуды вруч‐
ную будьте внимательны, когда их про‐
тираете, так как у них могут быть острые
края. При необходимости удалите труд‐
ноудалимые загрязнения с помощью
чистящей пасты.
• Убедитесь в правильности установки
подставок для посуды после очистки.
• Чтобы горелки работали надлежащим
образом, убедитесь, что стержни под‐
ставок для посуды находятся в центре
горелки.
• Чтобы не повредить варочную панель,
будьте внимательны при установке
подставок для посуды.
После чистки вытрите прибор насухо мяг‐
кой тканью.
Под воздействием высокой температуры
нержавеющая сталь может потускнеть.
Поэтому запрещается использовать для
приготовления пищи глиняную или кера‐
мическую посуду, а также чугунные под‐
ставки. Чтобы предотвратить поврежде‐
ние верхней части варочной панели во
время эксплуатации, не используйте алю‐
миниевую фольгу.
Детали из нержавеющей стали промойте
водой, а затем вытрите насухо мягкой
тканью.
Удаление загрязнений:
1. – Удалить немедленно: расплавлен‐
ную пластмассу, полиэтиленовую
пленку и пищевые продукты, содер‐
жащие сахар.
– Выключите устройство и дайте ему
остыть , прежде, чем очищать от: из‐
вестковых отложений, водяных раз‐
водов, пятен жира, блестящих обес‐
цвеченных пятен. Используйте для
очистки специальное средство,
предназначенное для данной по‐
верхности.
2. Чистить прибор следует влажной
тканью с небольшим количеством
моющего средства.
3. По окончании очистки насухо вытрите
прибор чистой тканью.
Периодическое техобслуживание
Периодически обращайтесь в местный
авторизованный сервисный центр для
проверки состояния трубы подачи газа и
редуктора, если таковым оборудована ва‐
ша варочная панель.
Что делать, если ...
Неполадка
Возможная причина
При зажигании горелки нет • Отсутствует электропи‐
искры
тание
Способ устранения
• Убедитесь, что плита
подключена к электросе‐
ти и включена.
• Проверьте предохрани‐
тель на домашнем элек‐
трощите.
45
Неполадка
Возможная причина
Пламя гаснет сразу после
поджига.
Способ устранения
• Крышка и рассекатель
горелки стоят неровно
• Убедитесь, что крышка и
рассекатель горелки ус‐
тановлены правильно.
• Термопара не достаточ‐
но нагрелась
• После появления пламе‐
ни удерживайте ручку в
нажатом положении око‐
ло 5 секунд.
Газ горит неравномерно по • Рассекатель горелки за‐ • Убедитесь, что форсун‐
диаметру горелки
сорился остатками пищи
ка не засорена, а в рас‐
секателе горелки нет ос‐
татков пищи.
В случае неисправности сначала попы‐
тайтесь самостоятельно найти решение
проблемы. Если вам не удалось само‐
стоятельно устранить неисправность, об‐
ращайтесь к продавцу или в местный ав‐
торизованный сервисный центр.
Если прибор эксплуатировался не‐
правильно или установка была вы‐
полнена не сертифицированным специа‐
листом, посещение техника сервисного
центра или поставщика может оказаться
платным даже во время гарантийного сро‐
ка.
Чтобы быстро и правильно оказать по‐
мощь, необходимы следующие данные.
Они находятся на табличке с паспортны‐
ми данными, входящей в комплект по‐
ставки инжекторов.
• Название модели ............
• Продуктовый номер
(PNC) ........................................
• Серийный номер (S.N.) ............
Применяйте только оригинальные запас‐
ные части. Их можно приобрести в мест‐
ном авторизованном сервисном центре и
авторизованных магазинах запчастей.
Технические данные
Размеры варочной панели
Ширина:
580 мм
Высота:
510 мм
Размеры выреза для варочной
панели
Ширина:
560 мм
Высота:
480 мм
Горелка для уско‐
ренного приготов‐
ления:
2,0 кВт
Вспомогательная
горелка:
1,0 кВт
Электрическая
конфорка:
ОБЩАЯ МОЩ‐
НОСТЬ ГАЗОВЫХ
ГОРЕЛОК:
Тепловая мощность
Горелка повышен‐
ной мощности:
46
3,0 кВт
ОБЩАЯ ЭЛЕК‐
ТРИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ:
1,5 кВт
G20 (2H) 20 мбар =
6,0 кВт
G30/G31 (3B/P)
30/30 мбар = 418 г/
ч
1,5 кВт
Электропитание:
230 В ~ 50 Гц
Категория:
Горелка
Ø обводного кла‐
пана в 1/100 мм
Для ускоренного
приготовления
32
Повышенной мощ‐
ности
42
II2H3B/P
Подвод газа:
G20 (2H) 20 мбар
Класс прибора:
3
Диаметры обводных клапанов
Горелка
Ø обводного кла‐
пана в 1/100 мм
Вспомогательная
28
Газовые горелки
ГОРЕЛКА
ОБЫЧНАЯ
МОЩ‐
НОСТЬ
ПОНИ‐
ЖЕННАЯ
МОЩ‐
НОСТЬ
кВт
кВт
ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
G20 (2H) 20 мбар
инж.
1/100 мм
м³/час
сжиженный газ
(бутан/пропан) 30
мбар
инж.
1/100 мм
г/ч
G30
Вспомога‐
тельная
горелка
1,0
0,33
70
0,095
50
72
Горелка
для уско‐
ренного
приготов‐
ления
2,0
0,45
96
0,190
71
144
Горелка
повышен‐
ной мощ‐
ности
3,0 (природ‐
ный газ)
2,8 (сжи‐
женный газ)
0,75
119
0,286
86
202
Охрана окружающей среды
Символ
на изделии или на его
упаковке указывает, что оно не подлежит
утилизации в качестве бытовых отходов.
Вместо этого его следует сдать в
соответствующий пункт приемки
электронного и электрооборудования для
последующей утилизации. Соблюдая
правила утилизации изделия, Вы
поможете предотвратить причинение
окружающей среде и здоровью людей
потенциального ущерба, который
возможен в противном случае,
вследствие неподобающего обращения с
подобными отходами. За более
подробной информацией об утилизации
этого изделия просьба обращаться к
местным властям, в службу по вывозу и
47
утилизации отходов или в магазин, в
котором Вы приобрели изделие.
Упаковочные материалы
Упаковка изготовлена из экологичных
материалов и может быть повторно
48
переработана. На пластмассовых дета‐
лях указан материал, из которого они из‐
готовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (по‐
листирол) и т.п. Упаковочные материалы
следует выбрасывать как бытовые отхо‐
ды в соответствующие контейнеры мест‐
ных служб по утилизации отходов.
Obsah
Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Inštalácia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotrebiča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Obsluha spotrebiča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49
51
54
55
56
Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čo robiť, keď... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ochrana životného prostredia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
56
57
58
59
Zmeny vyhradené
Bezpečnostné pokyny
Varovanie Tento návod platí iba v krajinách,
ktorých symboly sa uvádzajú na jeho obálke.
V záujme vašej bezpečnosti a správnej činnosti
spotrebiča si pred jeho inštaláciou a používaním
spotrebiča prečítajte tento návod na používanie. Návod
musí ostať so spotrebičom aj v prípade presťahovania
alebo predaja inej osobe. Používatelia musia poznať
spôsob obsluhy a bezpečnostné opatrenia pri používaní spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie Spotrebič nesmú používať osoby
(vrátane detí) so zníženými zmyslovými a
duševnými schopnosťami alebo bez potrebných
skúseností a vedomostí. Musí sa zabezpečiť dohľad
alebo ich poučenie o používaní spotrebiča osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Spotrebič nie je určený na obsluhu prostredníctvom vonkajšej časomiery, ani samostatného
diaľkového ovládača.
Bezpečnosť detí
• Spotrebič smú používať výhradne dospelé osoby.
Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so spotrebičom.
• Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia a fyzického zranenia.
• Počas prevádzky spotrebiča a po nej udržujte deti
mimo spotrebiča.
Používanie
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky
obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte štítok s technickými údajmi. Môže tým zaniknúť záruka.
• Po každom použití varné zóny vypnite do polohy
„off“.
• Horáky a dostupné diely sa počas používania a po
ňom môžu veľmi zohriať. Neklaďte na varnú plochu
príbor ani pokrievky. Riad a jeho obsah sa môžu
prevrhnúť. Hrozí riziko popálenín.
• Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru
• Na spotrebič počas používania neustále dohliadajte.
• Nenechajte vykypené kvapaliny vtiecť do dier vo vrchnej časti varnej dosky
• Varnú dosku nepoužívajte bez riadu.
• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné ani priemyselné účely.
• Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti.
Predídete tak fyzickému poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku.
• Používajte iba riad s priemerom dna zodpovedajúcim rozmerom horákov. Hrozí riziko prehriatia a
prasknutia skleneného panela (ak je k dispozícii).
• Nepoužívajte panvice s menším priemerom ako je
veľkosť horáka - plameň by mohol zahriať rukoväť.
• Hrnce sa nesmú dostať na ovládací panel.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani odkladací
povrch.
• Nepoužívajte nestabilný riad, aby sa predišlo jeho
prevrhnutiu a následnej nehode.
• Nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň
horľavé produkty, alebo predmety obsahujúce horľavé látky, predmety, ktoré by sa mohli roztaviť (zhotovené z plastu alebo hliníka), ani tkaniny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Používajte iba príslušenstvo dodané so spotrebičom.
49
• Pri pripájaní spotrebiča k zásuvkám v jeho blízkosti
postupujte opatrne. Nedovoľte, aby sa spotrebiča
alebo horúceho riadu dotýkali elektrické napájacie
káble. Nedovoľte, aby sa elektrické napájacie káble
zamotali.
•
•
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých
poznatkov môžu akrylamidy pri pečení potravín
(predovšetkým obsahujúcich škrob) spôsobovať
zdravotné riziko. Preto vám odporúčame pripravovať
jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá
nezapekať.
Inštalácia
• Prečítajte si tieto pokyny. Výrobca nezodpovedá
za telesnú ujmu osôb ani domácich zvierat, ani
za ujmu na majetku spôsobenú nedodržiavaním
nasledujúcich požiadaviek.
• Aby sa predišlo riziku poškodenia spotrebiča a
majetku a fyzickému zraneniu, inštaláciu, pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti a plynovému
rozvodu, nastavenie a údržbu spotrebiča zverte
iba kvalifikovanému pracovníkovi; všetky úkony
musia byť vykonané podľa príslušných noriem
a miestnych predpisov.
• Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte. Ak je to potrebné, obráťte sa na dodávateľa.
• Zabudované spotrebiče sa môžu používať až po
zabudovaní do vhodnej skrinky alebo pracovnej dosky, ktoré vyhovujú platným normám.
• Neinštalujte varnú dosku nad domáce spotrebiče,
pokiaľ to nie je dovolené.
• Spotrebič inštalujte iba do pracovného priestoru s
rovným povrchom.
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča ani ho nemodifikujte. Hrozí riziko zranenia a poškodenia spotrebiča.
• Dôsledne dodržiavajte zákony, nariadenia, smernice a normy platné v krajine použitia (bezpečnostné
pravidlá, predpisy o recyklácii, pravidlá elektrickej
bezpečnosti atď.)
• Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od iných spotrebičov a nábytku.
• Zabezpečte ochranu proti nebezpečnému zásahu
elektrickým prúdom správnou inštaláciou spotrebi50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ča, napr. zásuvky môžete namontovať iba spolu s
ochranným panelom pod spotrebičom.
Vyrezaný otvor v pracovnej doske chráňte proti
vlhkosti vhodným tesniacim materiálom.
Spotrebič utesnite na pracovnej doske správnym
tesniacim materiálom tak, aby nezostával žiadny
voľný priestor.
Chráňte spodnú stranu spotrebiča pred parou a
vlhkosťou, napr. z umývačky riadu alebo rúry.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod oknami.
Inak môžu dvere alebo okno zhodiť horúci kuchynský riad z varného miesta.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
odpojte ho od zdroja napájania.
Pred inštaláciou skontrolujte, či podmienky v miestnych rozvodoch (druhu a tlak plynu) súhlasia s nastavením spotrebiča. Podmienky nastavenia pre
tento spotrebič sú uvedené na výkonovom štítku,
ktorý sa nachádza vo vrecku s príslušenstvom.
Tento spotrebič nie je zapojený k zariadeniu na odvod spalín. Musí byť nainštalovaný a pripojený v súlade s platnými predpismi na inštaláciu. Mimoriadnu
pozornosť venujte príslušným požiadavkám na vetranie.
Používanie plynového spotrebiča na prípravu jedál spôsobuje tvorbu tepla a vlhkosti v miestnosti, v ktorom je nainštalovaný. Skontrolujte, či
je vetranie v kuchyni dostatočné: otvory na prirodzené vetranie nechávajte otvorené alebo nainštalujte mechanické vetracie zariadenie (mechanický odsávací digestor).
Ak intenzívne používate spotrebič dlhý čas, potrebné je doplnkové vetranie (napríklad otvorenie okna alebo zvýšenie intenzity mechanického
vetrania, ak je k dispozícii).
Dôsledne dodržiavajte pokyny pre elektrické zapojenie. Hrozí riziko zranenia elektrickým prúdom.
Svorka sieťového pripojenia je pod napätím.
Odpojte svorku sieťového pripojenia od napätia.
Kvalifikovanou montážou zabezpečte ochranu pred
úrazom elektrickým prúdom.
Voľné a neodborne zhotovené spoje zásuvky alebo
zástrčky môžu spôsobovať prehriatie svoriek.
Svorky musí správne zapojiť kvalifikovaný elektrikár.
• Odľahčite ťah kábla pomocou vhodnej káblovej
svorky.
• Použite vhodný prívodný elektrický kábel a poškodený kábel vymeňte za správny príslušný kábel.
Obráťte sa na miestne servisné stredisko.
• Elektrické zapojenie spotrebiča musí obsahovať zariadenie s možnosťou odpojenia všetkých pólov
spotrebiča od siete, pričom vzdialenosť kontaktov
zariadenia musí byť aspoň 3 mm.
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe, poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte prívodný kábel na mieste, kde vstupuje
do spotrebiča a zlikvidujte ho.
– Ak je k spotrebiču pripojené vonkajšie plynové
potrubie, zlisujte ho.
– Informácie o likvidácii spotrebiča vám poskytnú
miestne úrady.
Inštalácia
Varovanie Úkony podľa nasledujúcich pokynov
na inštaláciu, pripojenie a údržbu môže vykonať
výhradne vyškolený pracovník v súlade s platnými
normami a miestnymi predpismi.
Plynová prípojka
Zvoľte pevné prípojky alebo použite ohybné antikorové
trubičky, v súlade s platnými normami. Ak použijete
ohybné kovové trubičky, dávajte pozor, aby sa nedotýkali pohyblivých častí alebo aby neboli zalomené ani
stlačené. Dávajte pozor predovšetkým pri montáži varnej dosky v kombinácii s rúrou.
Dôležité upozornenie Uistite sa, že tlak privádzaného
plynu spotrebiča vyhovuje charakteristikám
spotrebiča. Nastaviteľná prípojka je upevnená k
ústrednej prípojke plynu pomocou matice so závitom
G 1/2". Utiahnite diely rukou, bez použitia sily, upravte
požadovaný smer prípojky a potom všetko dobre
utiahnite.
1
2
3
2
4
1 Koniec hriadeľa s maticou
2 Podložka (doplnková podložka je k dispozícii len
pre Slovinsko a Turecko)
3 Koleno
4 Držiak gumenej hadičky pre propán-bután (len pre
Slovinsko a Turecko)
Pevné pripojenie:
Pripojenie realizujte pomocou pevného kovového potrubia (medené s mechanickým ukončením).
„Pohyblivé“ pripojenie s mechanickým
ukončením:
– Zemný plyn : pripojenie realizujte pomocou ohybnej
hadice s mechanickým ukončením priskrutkovaným
priamo na koleno v správnom uhle k spotrebiču.
– Bután/propán : použite ohybnú hadicu vybavenú
príslušnými objímkami, ak je možné hadicu kontro51
lovať po celej dĺžke, a ak je spotrebič prevádzkovaný
len na bután. V prípade, že spotrebič prevádzkujete
na propán, použite ohybnú hadicu s príslušným kovovým ukončením.
Pripojenie ohybných nekovových hadíc:
Ak je možné kontrolovať prípojné potrubie po celej jeho
dĺžke, môžete použiť ohybnú hadicu. Ohybnú hadicu
pripevnite pevne pomocou svoriek.
Skvapalnený plyn : použite držiak gumenej hadice.
Vždy použite tesnenie. Potom pripojte plynovú prípojku. Ohybnú hadicu je možné použiť vtedy, keď:
– sa nemôže zahriať na vyššiu ako izbovú teplotu, teda viac ako 30 °C,
– nie je dlhšia ako 1500 mm,
– nie je priškrtená,
– nie je stlačená, ani stočená,
– sa nikde nedotýka ostrých hrán alebo rohov predmetov,
– možno ľahko skontrolovať jej stav.
Kontrola stavu ohybnej hadičky pozostáva z kontroly,
či:
– na nej nie sú praskliny, rezy, znaky obhorenia na
koncoch, ale aj po celej dĺžke,
– materiál nestvrdol a či je stále správne ohybný,
– upevňovacia svorka nezhrdzavela,
– neuplynula doba životnosti.
Ak spozorujete jednu alebo viac chýb, hadicu neopravujte, ale vymeňte ju.
Dôležité upozornenie Po dokončení inštalácie sa
uistite, že každý spoj správne tesní. Použite mydlový
roztok, nie plameň !
Výmena dýz
1. Vyberte mriežky nad horákmi.
2. Vyberte viečka a korunky horákov.
3. Maticovým kľúčom 7 vyberte dýzy a vymeňte ich
za dýzy určené pre privádzaný druh plynu (pozrite
tabuľku v časti Technické údaje).
4. Namontujte diely, postupujte v opačnom poradí.
5. Vymeňte typový štítok (je vedľa plynovej prípojky)
za štítok s novým privádzaným plynom. Štítok nájdete v obale s dýzami dodanými spolu so spotrebičom.
52
Ak je tlak plynu nerovnomerný alebo je odlišný od požadovaného tlaku, musíte na plynovú prípojku namontovať regulátor tlaku.
Nastavenie minimálnej úrovne
Nastavenie minimálnej úrovne horákov:
1. Zapáľte horák.
2. Otočte gombík do minimálnej polohy.
3. Vyberte ovládací gombík.
4. Tenkým skrutkovačom nastavte prietokovú skrutku. Pri zmene zo zemného plynu 20 mbar na skvapalnený plyn nastavovaciu skrutku úplne utiahnite.
Pri zmene zo skvapalneného plynu na zemný plyn
20 mbar uvoľnite prietokovú skrutku o približne 1/4
otáčky.
1
1 Skrutka nastavenia minima
5. Uistite sa, že plameň pri rýchlom otočení gombíka
z maximálnej polohy na minimum nezhasne.
Zapojenie do elektrickej siete
• Spotrebič uzemnite v súlade s bezpečnostnými
predpismi.
• Skontrolujte, či nominálne napätie, typ prúdu a príkon uvedené na štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete.
• Spotrebič sa dodáva s prívodným elektrickým káblom. V prípade potreby treba inštalovať vhodnú zástrčku, ktorá zodpovedá zaťaženiu uvedenému na
typovom štítku. Zástrčku musíte zapojiť do vhodnej
zásuvky.
• Akýkoľvek elektrický komponent smie vymeniť iba
technik autorizovaného servisného strediska alebo
kvalifikovaný servisný pracovník.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú
zásuvku elektrickej siete.
• Skontrolujte, či je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
• Pri odpájaní spotrebiča od siete neťahajte napájací
elektrický kábel. Vždy ťahajte zástrčku.
• Spotrebič sa nesmie pripájať pomocou predlžovacieho kábla, adaptéra alebo rozdvojky (hrozí riziko
požiaru). Skontrolujte, či je uzemnenie v súlade s
príslušnou normou a predpismi.
• Napájací kábel nesmie byť umiestnený tak, aby sa
dotýkal horúcich častí.
• Pri zapojení spotrebiča do elektrickej siete musíte
použiť elektrické odpojovacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na
všetkých póloch a ktoré má vzdialenosť medzi kontaktmi aspoň 3 mm, napr. automatický istič alebo
poistku.
• Žiadne súčasti napájacieho kábla nesmú byť vystavené teplote vyššej ako 90 °C. Modrý nulový vodič
musí byť pripojený k svorke označenej „N“ na svorkovnici. Hnedý (alebo čierny) fázový vodič (pripojený k svorke označenej „L“ na svorkovnici) sa vždy
musí pripojiť k fázovému (živému) kontaktu.
Výmena prívodného elektrického kábla
Pri výmene prívodného elektricého kábla sa smie použiť iba kábel typu H05V2V2-F T90. Uistite sa, že prierez
kábla je vhodný pre dané napätie a pracovnú teplotu.
Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť približne o 2
cm dlhší ako hnedý (alebo čierny) fázový vodič.
Zabudovanie spotrebiča
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
B
A - dodané tesnenie
B - dodané držiaky
Možnosti zabudovania
Kuchynský dielec s dvierkami
Panel namontovaný pod varnou doskou sa musí dať
ľahko vybrať a v prípade potreby zásahu servisného
technika umožňovať jednoduchý prístup.
53
vená držiakmi, ktoré umožnia, z bezpečnostných dôvodov, nepretržitý prívod vzduchu. Elektrické zapojenia varnej dosky a rúry musia byť samostatné. Zapojenie musí umožniť jednoduché vybratie rúry.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
VÝROBCA:
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - TALIANSKO
a) Vyberateľný panel
b) Priestor pre prípojky
Kuchynský dielec s rúrou
Rozmery priestoru pre varnú dosku musia zodpovedať
uvedeným údajom a kuchynská linka musí byť vyba-
Popis spotrebiča
Rozloženie varného povrchu
1
6
145
2
mm
3
5
4
Ovládacie gombíky
Symbol
Vrchná časť varnej dosky
Stredne rýchly horák
Otočné ovládače
Pomocný horák
Rýchly horák
Elektrická varná zóna 1500 W
Symbol
Popis
plyn sa neprivádza / poloha vypnutia
54
1
2
3
4
5
6
Popis
zapaľovacia poloha/maximálny prívod plynu
minimálny prívod plynu
Ovládacie gombíky elektrických varných zón
Symbol
Funkcia
minimálny ohrev
maximálny ohrev
Symbol
Funkcia
1
0
poloha Vypnuté
6
Obsluha spotrebiča
Zapálenie horáka
Varovanie Buďte opatrní, keď používate
otvorený oheň v kuchyni. Výrobca odmieta
akúkoľvek zodpovednosť za nevhodné zaobchádzanie
s plameňom.
Pred položením kuchynského riadu horák vždy
zapáľte.
Zapálenie horáka:
1. Otočte otočným ovládačom proti smeru hodino)a
vých ručičiek do maximálnej polohy (
zatlačte ho nadol.
2. Nechajte otočný ovládač stlačený na približne 5
sekúnd, čím sa zahreje termočlánok. Ak tak neurobíte, prívod plynu sa preruší.
3. Keď bude plameň pravidelný, upravte ho.
Ak sa horák po opakovaných pokusoch správne
nezapáli, skontrolujte, či je v správnej polohe korunka a kryt horáka.
1
2
3
4
1
2
3
4
Viečko horáka
Korunka horáka
Zapaľovacia sviečka
Termočlánok
Varovanie Ak sa horák nezapáli ani po 15
sekundách, uvoľnite otočný ovládač a otočte ho
do vypnutej polohy. Počkajte najmenej 1 minútu a
skúste znova zapáliť horák.
Dôležité upozornenie V prípade výpadku dodávky
elektriny sa horák dá zapáliť aj bez elektrického
zapaľovača; v tomto prípade sa priblížte k horáku s
plameňom, stlačte príslušný gombík a otočte ho proti
smeru hodinových ručičiek do maximálnej polohy.
Ak horák náhodou zhasne, otočte ovládací gombík do polohy vypnutia, počkajte aspoň 1 minútu
a skúste znovu zapáliť horák.
Po zapojení do elektrickej siete, po inštalácii alebo po výpadku dodávky elektrickej energie sa
zapaľovanie horákov bežne aktivuje automaticky.
Vypnutie horáka
Aby ste zhasli palmeň, otočte gombík na symbol
.
Varovanie Pred odstraňovaním hrncov z horáka
vždy stíšte plameň na minimum alebo ho vypnite.
Ovládanie elektrických zón
Zapnutie a zvyšovanie varného stupňa sa dosiahne
otáčaním ovládača smerom vľavo. Aby ste varný stupeň znížili, otáčajte ovládač smerom vpravo. Varnú
zónu vypnete otočením ovládača do polohy 0.
Pred prvým použitím
Nastavte maximálnu polohu a spustite varnú dosku na
10 minút, aby sa vypálili pozostatky z výroby. Potom
nastavte varnú dosku do minimálnej polohy na 20 minút. Počas tejto doby môže zo spotrebiča unikať pach
alebo dym. Je to normálne. Skontrolujte, či je zabezpečné dostatočné vetranie.
Rýchlovarná zóna
Červená bodka v strede platne označuje rýchlovarnú
zónu. Rýchlovarná zóna zohrieva rýchlejšie než bežné
platne.
Červená bodka je nakreslená na povrchu a po čase sa
môže zotrieť. Nemá to vplyv na prevádzku spotrebiča.
55
Z rýchlovarnej zóny môže pri prvom použití unikať dym
a pach. Dym a pach po čase zmiznú.
Príklady použitia na varenie
Nastavenie
teploty:
Použitie:
1
Prihrievanie
2
Veľmi pomalé varenie
Nastavenie
teploty:
Použitie:
3
Pomalé varenie
4
Vyprážanie/zapekanie dohneda
5
Uvedenie do varu
6
Uvedenie do varu/rýchle vyprážanie/
hlboké vyprážanie
Užitočné rady a tipy
Úspora energie
• Ak je to možné, vždy nádoby prikrývajte pokrievkami.
• Po zovretí kvapaliny znížte plameň, aby kvapalina
iba mierne vrela.
Varovanie Používajte hrnce a panvice s dnom
vhodným pre rozmery horáka.
Nepoužívajte varnú nádobu na varnej zóne, ktorá
presahuje za okraje varnej nádoby.
Horák
Priemery kuchynského riadu
Rýchly
180 mm – 260 mm
Horák
Priemery kuchynského riadu
Stredne rýchly
120 mm - 180 mm
Pomocný
80 mm - 180 mm
Varovanie Hrnce sa nesmú dostať na ovládací
panel.
Dbajte, aby hrnce nevyčnievali za okraje varnej dosky
a aby boli umiestnené v strede na podstavcoch, čím sa
dosiahne zníženie spotreby plynu.
Neklaďte na podstavce nestabilné alebo zdeformované hrnce.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Pred čistením rúry ju vypnite a
nechajte vychladnúť. Pred akýmikoľvek čistiacimi
prácami alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej
napájacej siete.
Varovanie Z bezpečnostných dôvodov spotrebič
nečistite parnými ani vysokotlakovým čističmi.
Varovanie Nepoužívajte abrazívne čistiace
prostriedky, drôtenky ani kyseliny, pretože by
poškodili spotrebič.
• Podstavce na hrnce možno vybrať na uľahčenie čistenia varnej dosky.
• Nečistoty zo smaltovaných dielov, viečok a koruniek
odstráňte teplou mydlovou vodou.
• Antikorové a sklenené diely umyte vodou a utrite
dosucha mäkkou handričkou.
56
• Podstavce na hrnce sa nesmú umývať v umývačke
riadu, musia sa umývať ručne .
• Pri ručnom umývaní mriežok nad horákmi postupujte opatrne, pretože smaltovací postup niekedy zanecháva ostré hrany. V prípade potreby odstráňte
odolné škvrny použitím čistiacej pasty.
• Po čistení skontrolujte, či sú podstavce umiestnené
správne.
• Aby horáky správne fungovali, skontrolujte, či sú ramená podstavcov umiestnené v strede horáka.
• Pri umiestňovaní podstavcov postupujte opatrne, aby ste zabránili poškodeniu hornej časti
varnej dosky.
Po čistení utrite spotrebič mäkkou handričkou.
Pri nadmernom ohreve na nehrdzavejúcej oceli vznikajú škvrny. Vzhľadom na to nesmiete variť v keramických, kameninových hrncoch ani liatinových plechoch.
Nepoužívajte na ochranu varného panelu počas používania hliníkovú fóliu.
Antikorové a sklenené diely umyte vodou a utrite dosucha mäkkou handričkou.
2. Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom čistiaceho prostriedku.
3. Nakoniec utrite spotrebič dosucha čistou handričkou.
Odstráňte nečistoty:
1. – Okamžite odstráňte: taviaci sa plast, plastovú
fóliu a potraviny s obsahom cukru.
– Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť , až potom vyčistite: usadeniny vodného
kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny, lesklé
farebné škvrny na kove. Používajte špeciálny
čistič určený na povrch varného panela.
Pravidelná údržba
Pravidelne požiadajte svoje miestne servisné stredisko
o kontrolu stavu rúrok na prívod plynu a regulátora, ak
je namontovaný.
Čo robiť, keď...
Problém
Pri zapaľovaní plynu chýba iskra
Možná príčina
• Nie je elektrické napätie
Odstránenie
• Skontrolujte, či je spotrebič zapojený a či je zapnuté elektrické
napájanie.
• Skontrolujte poistky domovej
elektrickej inštalácie.
• Kryt a korunka horáka nie sú vo • Skontrolujte, či sú kryt a korunka
vodorovnej polohe
horáka v správnej polohe.
Plameň zhasína ihneď po zapálení • Termočlánok nie je dostatočne
zohriaty
Plameň horáka je nerovnomerný
• Po zapálení plameňa držte ovládač stlačený približne 5 sekúnd.
• Korunka horáka je upchaná zvy- • Skontrolujte, či nie je upchaná
škami potravín
dýza a či korunka horáka nie je
znečistená zvyškami potravín.
Pri výskyte problému sa najprv pokúste vyriešiť ho sami. Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Ak ste spotrebič nepoužívali správne alebo inštaláciu nevykonal autorizovaný technik, môže sa
stať, že za návštevu pracovníka servisného strediska
alebo predajcu budete musieť zaplatiť, aj keď k poruche
dôjde počas záručnej doby.
• Popis modelu ....................................
• Číslo výrobku ("PNC") ........................
• Sériové číslo (S.N.) ............
Používajte iba originálne náhradné diely. Sú k dispozícii v našom autorizovanom servisnom stredisku a v
autorizovaných predajniach náhradných dielov.
Na rýchle a správne získanie pomoci sú potrebné
tieto informácie. Tieto údaje sú uvedené na typovom štítku na súprave s dýzami.
57
Technické údaje
Rozmery varného panela
Šírka:
580 mm
Výška:
510 mm
CELKOVÝ ELEKTRICKÝ VÝKON:
1,5 kW
Elektrické napájanie:
230 V ~ 50 Hz
Kategória:
II2H3B/P
Rozmery priestoru pre varný panel
Prívod plynu:
Šírka:
560 mm
Trieda spotrebiča:
Výška:
480 mm
Priemery prívodov
Horák
Ø prívodu v 1/100 mm.
Rýchly horák:
3,0 kW
Pomocný
28
Stredne rýchly horák:
2,0 kW
Stredne rýchly
32
Pomocný horák:
1,0 kW
Rýchly
42
Elektrická zóna:
1,5 kW
Tepelný výkon
G20 (2H) 20 mbar
3
CELKOVÝ VÝKON PLY- G20 (2H) 20 mbar = 6,0
NOVÉHO HORÁKA:
kW
G30/G31 (3B/P) 30/30
mbar = 418 g/h
Plynové horáky
HORÁK
NORMÁLNY
VÝKON
ZNÍŽENÝ
VÝKON
kW
kW
NORMÁLNY VÝKON
ZEMNÝ PLYN
G20 (2H) 20 mbar
dýza 1/100
mm
mł/h
SKVAPALNENÝ PLYN
(Propán/Bután) 30 mbar
dýza 1/100
mm
g/h
G30
Pomocný horák
1,0
0,33
70
0,095
50
72
Stredne rýchly horák
2,0
0,45
96
0,190
71
144
Rýchly horák
3,0 (zemný
plyn)
2,8 (skvap.
plyn)
0,75
119
0,286
86
202
58
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode
na použitie a záručnom liste znamená, že s výrobkom
sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho
zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný
odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a
zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom
tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke www.envidom.sk.
Materiál obalu
Materiály obalov nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Plastové časti sú označené značkami: >PE<,>PS< a pod. Obalový materiál
vyhoďte do príslušných zberných nádob na odpad.
59
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descripción del aparato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manejo del aparato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
60
62
65
66
67
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qué hacer si… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datos técnicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
67
68
69
70
Salvo modificaciones
Información sobre seguridad
Advertencia Estas instrucciones son válidas
únicamente en los países cuyos símbolos aparecen
en la tapa de este folleto.
Por su seguridad y para garantizar el funcionamiento correcto del aparato, antes de instalarlo y
utilizarlo por primera vez lea atentamente este manual.
Conserve siempre estas instrucciones con el aparato,
aunque lo cambie de lugar o lo venda. Los usuarios deben
conocer a la perfección el funcionamiento y las características de seguridad del aparato.
Seguridad general
Advertencia Las personas (incluidos niños) con
discapacidad física, sensorial o mental, o con
experiencia y conocimiento insuficientes, no deben usar
el aparato. Sólo podrán usarlo bajo la supervisión o
instrucción de la persona responsable de su seguridad.
Este aparato no ha sido diseñado para ponerse en
marcha con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.
Bloqueo para niños
• Este aparato sólo puede ser utilizado por personas
adultas No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los
niños. Existe riesgo de asfixia y de lesiones corporales.
• Mantenga a los niños alejados del electrodoméstico
durante y después del funcionamiento.
Uso
• Retire todo el material de embalaje, adhesivos y láminas de protección del aparato antes de ponerlo en
marcha por primera vez. No retire la placa de datos
técnicos. Puede anular la garantía.
• Apague las zonas de cocción después de cada uso.
60
• Los quemadores y las piezas accesibles se calientan
mucho durante y después del funcionamiento. No deposite cubiertos ni tapaderas sobre la superficie de
cocción. Los recipientes y su contenido pueden volcar.
Existe riesgo de quemaduras.
• Las grasas y los aceites demasiado calientes se encienden con facilidad. Existe riesgo de incendio.
• No deje nunca el electrodoméstico sin la debida vigilancia.
• No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
• Evite que los líquidos se desborden hacia los orificios
de la parte superior de la placa
• No utilice la placa sin recipientes.
• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso
doméstico. No utilice el aparato con fines comerciales
o industriales.
• Este electrodoméstico debe utilizarse exclusivamente
para la elaboración doméstica de alimentos. Evitará
lesiones personales y daños materiales.
• Utilice recipientes cuya base tenga el diámetro adecuado para el tamaño de los quemadores. Existe riesgo
de sobrecalentamiento y rotura de la placa de vidrio
(en su caso).
• No utilice sartenes con un diámetro más pequeño que
el tamaño del quemador, ya que las llamas calentarán
el asa de la sartén.
• Las cacerolas no deben entrar en la zona de control.
• No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenamiento.
• No utilice recipientes inestables para evitar que se
vuelquen y provoquen accidentes.
• No coloque productos inflamables ni objetos mojados
con productos inflamables, como tampoco objetos
que se puedan fundir (fabricados con plástico o alu-
minio) ni tejidos dentro, cerca o encima del electrodoméstico. Existe riesgo de incendio o explosión.
• Utilice únicamente los accesorios suministrados con
el aparato.
• Tenga mucho cuidado cuando enchufe el aparato a las
tomas de corriente. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con el aparato ni con utensilios
de cocina calientes. Coloque los cables eléctricos de
forma que no se puedan enredar.
Indicación sobre la acrilamida
Importante Según los últimos conocimientos científicos,
si se tuestan alimentos (sobre todo los que contienen
almidón), la acrilamida puede representar un peligro para
la salud. Por tanto, recomendamos cocinar a bajas
temperaturas y no tostar excesivamente los alimentos.
Instalación
• Lea atentamente estas instrucciones. El fabricante no
se responsabiliza de las lesiones a personas y animales, ni de los daños a la propiedad, que se produzcan
como consecuencia del incumplimiento de estos requisitos.
• A fin de evitar el riesgo de que se produzcan lesiones
y daños, la instalación, la conexión del aparato a la
fuente de alimentación y el gas, la configuración y el
mantenimiento sólo deben ser llevados a cabo por
personal cualificado de conformidad con la legislación
y normativa vigentes.
• Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante el transporte. No enchufe el aparato si está dañado. En caso necesario, póngase en contacto con el
proveedor.
• Los aparatos que han de ir integrados en la cocina sólo
deben utilizarse una vez encastrados en los muebles
adecuados y con las encimeras y superficies de trabajo
apropiadas.
• No instale la placa sobre electrodomésticos que no lo
permitan.
• Coloque el aparato únicamente sobre encimeras de
superficie plana.
• No cambie las especificaciones ni modifique este producto en modo alguno. Existe riesgo de lesiones y de
daños en el aparato.
• Siga rigurosamente las leyes, ordenanzas, directivas y
normas (por ejemplo, de seguridad, eliminación de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
residuos, instalaciones eléctricas, etc.) vigentes en el
país donde se vaya a utilizar el aparato.
Respete siempre las distancias mínimas entre el aparato y los demás electrodomésticos y mobiliario.
La instalación deberá disponer de la protección adecuada contra descargas eléctricas, por ejemplo, sólo
podrán instalarse directamente por debajo del aparato
cajones que cuenten con panel protector.
Proteja las superficies cortadas de la encimera con un
material sellante antihumedad.
El sellante permite fijar el aparato a la encimera sin
dejar huecos.
Proteja la parte inferior del aparato de la acción del
vapor y la humedad, por ejemplo, procedentes de un
lavavajillas o un horno.
No instale el aparato junto a una puerta o debajo de
una ventana. De lo contrario, la apertura brusca de
puertas y ventanas puede desplazar recipientes calientes de la zona de cocción.
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
Antes de realizar la instalación, asegúrese de que las
condiciones de distribución locales (tipo de gas y presión) son compatibles con los requisitos del aparato.
Las condiciones de ajuste del electrodoméstico se encuentran en la placa de datos técnicos, que puede encontrar en la bolsa de accesorios.
Este aparato no está conectado a un dispositivo de
evacuación de productos de combustión. Debe instalarse y conectarse conforme a las normas de instalación actuales. Es necesario prestar especial atención
a los requisitos sobre ventilación.
El uso de una cocina a gas provoca calor y vaho en la
habitación donde se instala. Asegúrese de que la cocina está bien ventilada: mantenga abiertas las salidas
de ventilación natural o instale un dispositivo de ventilación (extractor mecánico).
El uso intensivo y prolongado del aparato puede exigir
mayor ventilación (por ejemplo, la apertura de una
ventana o el aumento del nivel de ventilación mecánica, si se dispone de ella).
Siga atentamente las instrucciones para las conexiones eléctricas. Existe riesgo de lesiones por la corriente
eléctrica.
61
• La regleta de conexión a la red se encuentra bajo tensión.
• Desconecte la regleta de conexión de la red eléctrica.
• Asegure la protección contra el contacto mediante una
instalación correcta.
• Conexiones de enchufe flojas e inadecuadas pueden
sobrecalentar la regleta.
• Asegúrese de que las conexiones de los bornes las
realiza un electricista homologado y de la forma correcta.
• Establezca la descarga de tracción del cable.
• Utilice el cable de conexión correcto y sustituya el dañado por un cable especial adecuado. Póngase en
contacto con el Centro de servicio técnico local.
• El aparato debe ir provisto de un dispositivo que permita desconectarlo del suministro de red en todos los
polos y que tenga una separación mínima entre contactos de 3 mm.
• Asimismo, debe contar con los dispositivos de aislamiento correctos: línea con protección ante cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del
soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.
Eliminación del aparato
• A fin de evitar el riesgo de que se produzcan lesiones
y daños
– Desconecte el aparato de la toma de red.
– Corte el cable de red donde se conecta al aparato y
deséchelo.
– Aplaste las tuberías de gas externas si están instaladas.
– Póngase en contacto con las autoridades locales
competentes para desechar su electrodoméstico.
Instalación
Advertencia Las siguientes instrucciones de
montaje, conexión y mantenimiento las debe llevar
a cabo personal cualificado de acuerdo con la legislación
y la normativa vigentes.
Conexión de gas
1
2
Elija conexiones fijas o utilice un tubo flexible de acero
inoxidable que cumpla la normativa vigente. Si utiliza tubos metálicos flexibles, tenga cuidado de que no entren
en contacto con las partes móviles ni estén retorcidos.
Preste también atención cuando la placa se instale junto
con un horno.
Importante Asegúrese de que la presión del suministro
de gas del aparato cumple los valores recomendados. La
conexión ajustable se fija a la rampa por medio de una
tuerca roscada G 1/2". Atornille las piezas sin fuerza,
ajuste la conexión en la dirección adecuada y apriete todo.
3
2
4
1 Extremo del eje con tuerca
2 Arandela (la arandela adicional sólo es para Eslovenia y Turquía)
3 Codo
4 Soporte del tubo de goma para el gas líquido (solo
para Eslovenia y Turquía)
Conexión rígida:
Realice la conexión con tubos de metal rígidos (cobre con
extremo mecanizado).
62
Conexión "flexible" con extremo mecanizado:
– Gas natural : realice la conexión con un tubo flexible
de extremo mecanizado atornillado directamente al
codo en el que termina el perímetro del aparato.
– Butano / Propano : utilice un tubo flexible equipado
con collarín, si así se requiere para toda la longitud, y
si el aparato funciona únicamente con butano. Si el
aparato funciona con propano, utilice un tubo flexible
con un extremo de metal adecuado.
Conexión con tubos flexibles no metálicos:
Si es posible controlar fácilmente la conexión en todo el
área, puede utilizar un tubo flexible. Sujete firmemente el
tubo flexible con abrazaderas.
Gas líquido : utilice el soporte de tubos de goma. Acople
siempre la junta. Continúe con la conexión del gas. El
tubo flexible se puede aplicar cuando:
– la temperatura que alcance no supere la temperatura
ambiente (más de 30 °C);
– no tenga una longitud superior a 1.500 mm;
– no presente obturaciones;
– no esté sometido a tracción o torsión;
– no entre en contacto con bordes o esquinas cortantes;
– se pueda revisar con facilidad para comprobar su estado.
El control de la correcta conservación del tubo flexible
consiste en comprobar lo siguiente:
– no presenta arañazos, cortes, marcas de quemaduras
en ambos extremos y toda la longitud;
– el material no está endurecido, sino que presenta una
elasticidad correcta;
– las abrazaderas de sujeción no están oxidadas;
– el plazo de caducidad no ha vencido.
Si observa uno o varios defectos, no repare el tubo: cámbielo.
Importante Cuando la instalación esté terminada,
asegúrese de que el cierre hermético de cada racor del
tubo es correcto. Utilice una solución jabonosa, nunca
una llama .
Sustitución de los inyectores
1. Retire los soportes para cacerolas.
2. Retire las tapas y las coronas del quemador.
3. Con una llave tubular del 7, desatornille y retire los
inyectores y sustitúyalos por los adecuados al tipo
de gas que va a utilizar (consulte la tabla de la sección
Datos técnicos).
4. Vuelva a montar las piezas siguiendo el procedimiento anterior en orden inverso.
5. Sustituya la placa de datos técnicos (situada cerca
del tubo de suministro de gas) por la placa correspondiente al nuevo tipo de suministro de gas. Encontrará esta etiqueta en el embalaje de los inyectores
suministrado con el aparato.
Si la presión del suministro de gas se puede cambiar o
es diferente de la necesaria, debe instalar un regulador de
presión adecuado en el tubo del suministro de gas.
Ajuste del nivel mínimo
Para ajustar el nivel mínimo de los quemadores:
1. Encienda el quemador.
2. Gire el mando hasta la posición mínima.
3. Retire el mando de control.
4. Con un destornillador plano, ajuste la posición del
tornillo de derivación. Si cambia del gas natural de
20 mbares al gas líquido, apriete totalmente el tornillo
de ajuste. Si cambia de gas líquido a gas natural de
20 mbares, desatornille el tornillo de derivación
aproximadamente un cuarto de vuelta.
1
1 Tornillo de ajuste mínimo
5. Asegúrese de que la llama no se apaga cuando gire
rápidamente el mando de la posición máxima a la
posición mínima.
Conexión eléctrica
• Conecte el aparato a tierra siguiendo las precauciones
de seguridad
63
• Asegúrese de que el voltaje nominal y el tipo de suministro que indica la placa de datos técnicos coinciden con los del lugar donde se va a instalar el aparato
• Este aparato se suministra con un cable de alimentación. Debe estar equipado con un enchufe adecuado,
capaz de soportar la carga indicada en la placa de características. El enchufe se debe colocar en una toma
de corriente adecuada.
• Cualquier sustitución de los componentes eléctricos
debe dejarse en manos del personal del Centro de
servicio técnico o de un profesional cualificado y homologado.
• Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión
a tierra correctamente instalada.
• Asegúrese de que se puede acceder a la toma de corriente una vez instalado el aparato.
• No desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Tire siempre del enchufe.
• El aparato no se debe conectar con un cable de prolongación, adaptador o conexión múltiple (riesgo de
incendio). Asegúrese de que la conexión a tierra cumple la legislación y normas vigentes.
• El cable de alimentación se debe colocar de forma que
no entre en contacto con ninguna pieza caliente.
• El electrodoméstico debe conectarse a la corriente
eléctrica con un dispositivo que permita desconectarlo
en caso necesario, y cuyos polos tengan una distancia
mínima entre contactos de 3 mm; por ejemplo, dispositivos de corte de línea automático, disyuntor de fugas
a tierra o fusibles.
• Ninguna parte del cable de conexión puede alcanzar
una temperatura de 90°C. El cable neutro de color azul
debe ir conectado en el contacto de la regleta de conexión marcado con "N". El cable de fase de color marrón (o negro) (colocado en el contacto de la regleta
de conexión marcado con "L"), debe estar siempre conectado a la fase activa.
Sustitución del cable de conexión
Para cambiar el cable de conexión, utilice únicamente el
tipo H05V2V2-F T90. Asegúrese de que la sección de
cable sea adecuada para la tensión y la temperatura de
funcionamiento. El cable de tierra amarillo/verde debe ser
unos 2 cm más largo que el cable de fase marrón (o negro).
Encastrado
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
480 mm
30 mm
560 mm
B
A - capa impermeabilizante
B: abrazaderas suministradas
64
Posibilidades de inserción
a) Panel extraíble
b) Espacio para las conexiones
Unidad de cocina con puerta
El panel instalado debajo de la placa se debe poder retirar
fácilmente y permitir el acceso en caso de que sea necesario realizar una intervención de asistencia técnica.
30 mm
Unidad de cocina con horno
Las dimensiones del hueco para la encimera deben respetar las indicaciones y deben contar con abrazaderas que
permitan un suministro continuo de aire por motivos de
seguridad. Las conexiones eléctricas del horno y la encimera se deben realizar por separado. También permite
retirar fácilmente el horno de la unidad.
min 20 mm
(max 150 mm)
a
60 mm
b
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
FABRICANTE
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - ITALIA
Descripción del aparato
Disposición de las zonas de cocción
1
6
145
2
mm
3
5
4
Mandos de control
Símbolo
1
2
3
4
5
6
Superficie de la placa
Quemador semirrápido
Mandos de control
Quemador auxiliar
Quemador rápido
Zona de cocción eléctrica 1.500 W
Símbolo
Descripción
No se suministra gas / posición de apagado
Descripción
Posición de encendido /
suministro de gas máximo
65
Símbolo
Descripción
Símbolo
Función
Suministro de gas mínimo
1
calor mínimo
6
calor máximo
Mandos de las zonas de cocción eléctrica
Símbolo
Función
0
apagado
Manejo del aparato
Encendido del quemador
4 Termopar
Advertencia Tenga mucho cuidado cuando utilice
el fuego al máximo en el entorno de la cocina. El
fabricante declina toda responsabilidad en caso de uso
indebido de la llama.
Advertencia Si el quemador no se enciende al cabo
de 15 segundos, suelte el mando de control, gírelo
hasta la posición de apagado y espere al menos 1 minuto
antes de volver a intentar encender el quemador.
Encienda siempre el quemador antes de colocar las
cacerolas o sartenes.
Importante En ausencia de electricidad, puede encender
el quemador sin utilizar el dispositivo eléctrico; en tal
caso, acerque una llama al quemador, empuje el mando
y gírelo hacia la izquierda hasta la posición de salida
máxima del gas.
Para encender el quemador:
1. Gire el mando de control hacia la izquierda hasta la
) y presiónelo.
posición máxima (
2. Manténgalo presionado durante aproximadamente 5
segundos; de esta forma el termopar se calentará. De
lo contrario, el suministro de gas se interrumpirá.
3. Ajuste la llama después de que se normalice.
Si el quemador no se enciende tras varios intentos,
compruebe que el anillo y la tapa del quemador
están bien colocados.
Si el quemador se apaga accidentalmente, gire el
mando de control hasta la posición de apagado y
espere al menos 1 minuto antes de volver a intentar encenderlo.
Cuando se enciende el aparato, tras la instalación
o después de un corte en el suministro eléctrico,
suele ser normal que el generador de las chispas se active
automáticamente.
Apagar el quemador
1
Para apagar la llama, gire el mando hasta el símbolo
.
2
Advertencia Recuerde que debe bajar o apagar la
llama antes de retirar los recipientes de los
quemadores.
3
Zonas eléctricas de funcionamiento
4
1 Tapa del quemador
2 Corona del quemador
3 Bujía de encendido
66
Si desea encender encender y aumentar el calor seleccionado, gire el mando hacia la izquierda. Si desea reducir
el calor seleccionado, gire el mando hacia la derecha. Si
desea apagar, gire el mando hasta la posición 0.
Antes del primer uso
Ejemplos de aplicaciones de cocción
Ajuste el mando a la posición de máximo calor y deje
funcionando la placa durante 10 minutos para quemar
restos de fabricación. A continuación, deje funcionando
la placa en la posición mínimo calor durante 20 minutos.
Cabe dentro de lo posible que el horno despida humos y
olores. Esto es totalmente normal. Compruebe que el flujo
de aire sea suficiente.
Nivel
de calor:
Utilícelo para:
1
Mantener caliente
2
Suavemente cocer a fuego lento
3
Cocer a fuego lento
Placa rápida
4
Freír / dorar
El punto rojo en el centro de la placa denota la placa
rápida. La placa rápida se calienta antes que las normales.
El punto rojo está pintado en la superficie y puede difuminarse hasta desaparecer tras cierto tiempo de uso. Esto
no afecta al funcionamiento del aparato.
La placa rápida puede desprender humos y olores la primera vez que se use. Los humos y olores desaparecerán
transcurrido un cierto tiempo.
5
Llevar a ebullición
6
Llevar a ebullición / freír rápidamente /
freír en abundante aceite
Consejos útiles
Menos consumo de energía
• En la medida de lo posible, cocine siempre con los
recipientes tapados.
• Cuando el líquido comience a hervir, reduzca la llama
de tal forma que el líquido siga cociendo.
Advertencia Utilice recipientes cuya base sea
adecuada al tamaño del quemador.
No coloque encima de la placa de cocción recipientes de
cocina que sobresalgan de la encimera.
Quemador
Diámetro de los recipientes
Rápido
180 mm - 260 mm
Quemador
Diámetro de los recipientes
Semirrápido
120 mm - 180 mm
Auxiliar
80 mm - 180 mm
Advertencia Las cacerolas no deben entrar en la
zona de control.
Asegúrese de que los recipientes no sobresalen de los
bordes de la placa y de que están colocados en el centro
de los anillos para reducir el consumo de gas.
No coloque recipientes inestables ni deformados.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Apague el horno y déjelo enfriar antes
de limpiarlo. Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o
mantenimiento.
Advertencia Por razones de seguridad, no limpie el
aparato con limpiadores de chorro de vapor ni de
alta presión.
Advertencia No utilice limpiadores abrasivos,
estropajos de acero ni productos ácidos que puedan
dañar el aparato.
• Puede retirar las rejillas para facilitar la limpieza de la
placa.
• Para limpiar las partes esmaltadas, la corona y la tapa,
utilice agua jabonosa templada.
• Lave los elementos de acero inoxidable con agua y
séquelos bien con un paño suave.
• Las rejillas no son son aptas para lavar en el lavavajillas; por lo que deben lavarse siempre a mano .
• Cuando lave las rejillas a mano, tenga cuidado al secarlas, ya que el esmaltado deja en ocasiones aristas
67
rugosas. Si fuera necesario, elimine las manchas difíciles con un limpiador en pasta.
• Una vez limpias, asegúrese de que las vuelve a colocar
en su lugar.
• Para que los quemadores funcionen correctamente,
asegúrese de que los brazos de las rejillas están en el
centro del quemador.
• Tenga mucho cuidado cuando cambie las rejillas para
evitar dañar la parte superior de la placa.
Después de limpiarlo, seque el aparato con un paño suave.
El acero inoxidable se ennegrecerá si se calienta demasiado. Debe tenerse presente que no se debe cocinar con
fuentes de barro cocido ni planchas de hierro fundido. No
proteja la placa de cocción con papel de aluminio mientras la usa.
Lave los elementos de acero inoxidable con agua y séquelos bien con un paño suave.
Eliminar la suciedad
1. – Elimine de inmediato: restos fundidos de plástico,
papel de aluminio y alimentos que contengan azúcar.
– Apague el aparato y déjelo enfriar antes de limpiar:
restos de cal, marcas de agua, manchas de grasa
y decoloraciones metálicas. Utilice un limpiador
especial para placas o superficies.
2. Limpie el aparato con un paño suave humedecido
con agua y detergente.
3. Al final seque el aparato con un paño limpio.
Mantenimiento periódico
Haga revisar la instalación de gas y el ajustador de presión, si lo hubiera, regularmente y por el Centro de servicio técnico local.
Qué hacer si…
Problema
Causa posible
No se produce chispa al tratar de en- • No hay suministro eléctrico
cender el gas
Solución
• Asegúrese de que la unidad está
enchufada y de que el interruptor
eléctrico está encendido.
• Verifique los fusibles de la instalación eléctrica.
• La tapa y la corona del quemador • Compruebe que la corona y la tapa
no están bien colocadas.
del quemador están bien colocadas.
La llama se apaga justo después de
encenderse
• El termopar no está lo suficiente- • Después de encender la llama,
mente caliente
mantenga pulsado el mando durante unos 5 segundos.
El círculo de gas no arde uniformemente
• La corona del quemador está blo- • Asegúrese de que el inyector prinqueada con restos de comida
cipal no esté bloqueado y de que
el anillo del quemador esté limpio.
En caso de fallo, trate primero de solucionar el problema
por sus medios. Si no logra subsanar el problema, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico local.
Si el aparato se ha utilizado de forma incorrecta o
si la instalación no ha sido realizada por un técnico
homologado, se facturará la visita del técnico del servicio
o del distribuidor, incluso en el caso de que aparato se
encuentre aún en garantía.
68
Estos datos son necesarios para poder ayudarle de manera rápida y correcta. Estos datos están disponibles en
la placa de características de los inyectores.
• Descripción del modelo ................
• Número de producto (PNC) .................
• Número de serie (S.N.) .................
Utilice sólo piezas de recambio originales. Se encuentran
disponibles en el Centro de servicio técnico y en las tiendas de repuestos autorizadas.
Datos técnicos
Dimensiones de la encimera
Anchura:
580 mm
Altura:
510 mm
POTENCIA ELÉCTRICA
TOTAL:
1,8 kW
Suministro eléctrico:
230 V ~ 50 Hz
Categoría
II2H3+
Dimensiones del hueco para la encimera
Suministro de gas:
G20 (2H) 20 mbares
Anchura:
560 mm
Clase de aparato:
3
Altura:
480 mm
Diámetros del By-pass
Consumo calorífico
Quemador
Ø By-pass en 1/100 mm
28
Quemador fuerte
3,0 kW
Auxiliar
Quemador semirrápido:
2,0 kW
Semirrápido
32
Quemador auxiliar
1,0 kW
Rápido
42
Zona eléctrica:
1,5 kW
POTENCIA TOTAL DE
GAS:
G20 (2H) 20 mbares = 6,0
kW
G30 (3+) 28-30 mbares =
422 g/h
G31 (3+) 37 mbares = 414
g/h
Quemadores de gas
POTENCIA NORMAL
POTENCIA
NORMAL
POTENCIA
REDUCIDA
kW
kW
iny 1/100
mm
m³/h
iny 1/100
mm
G30
G31
g/h
g/h
Quemador
auxiliar
1,0
0,33
70
0,095
50
73
71
Quemador
semirrápido
2,0
0,45
96
0,190
71
145
143
Quemador
rápido
3,0 (gas natural)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
204
200
QUEMADOR
GAS NATURAL
G20 (2H) 20 mbares
LPG
(Butano/Propano) 28-30/37 mbares
69
Aspectos medioambientales
El símbolo
que aparece en el aparato o en su
embalaje, indica que este producto no se puede tratar
como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar,
sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto
de la compra de un nuevo producto similar al que se
deshecha, bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su
reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, usted ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no
70
se gestionara de forma adecuada. Para obtener
información más detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de
su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son ecológicos y totalmente reciclables. Los componentes de plástico se
identifican con marcados: >PE<,>PS<, etc. Deseche los
materiales de embalaje como residuos domésticos en el
contenedor correspondiente de su municipio.
İçindekiler
Güvenlik bilgileri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montaj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cihazın tanımı _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cihazın çalıştırılması _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yararlı ipuçları ve bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _
71
73
77
77
79
Bakım ve temizlik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servisi aramadan önce _ _ _ _ _ _ _ _ _
Teknik veriler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Çevreyle ilgili bilgiler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
79
80
80
81
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Uyarı Bu talimatlar sadece, bu kitabın
kapağında sembolleri bulunan ülkeler
için geçerlidir.
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru ça‐
lışması için cihazı monte etmeden ve
kullanmadan önce, bu kılavuzu dikkatle oku‐
yunuz. Bu kılavuzu saklayınız, cihazı başka
bir yere taşıdığınızda veya sattığınızda dahi
beraberinde veriniz. Kullanıcılar, cihazın ça‐
lışma ve emniyet özelliklerini tam olarak bil‐
melidir.
Genel güvenlik
Uyarı Fiziksel, duyusal ve mental
kapasiteleri düşük veya cihazın
kullanımı hakkında deneyimi ve bilgisi
olmayan kişiler (çocuklar da dahil) bu cihazı
kullanmamalıdır. Bu kişiler cihazı,
güvenliklerinden sorumlu olan bir kişinin
denetimi altında veya cihazın kullanımı
hakkında bu kişi tarafından bilgilendirilmek
kaydıyla kullanabilir.
Cihaz, harici zamanlayıcı veya ayrı uzak
kumanda sistemiyle çalıştırılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuk güvenliği
• Sadece yetişkinler bu cihazı kullanabilir.
Çocuklar, cihazla oynamamaları için de‐
netim altında tutulmalıdır.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutun. Boğulma ve yaralanma riski
vardır.
• Cihazı kullanırken ve kullandıktan sonra
çocukları cihazdan uzak tutun.
Kullanım
• Kullanmaya başlamadan önce, tüm amba‐
lajları, etiketleri ve tabakaları cihazdan çı‐
karın. Bilgi etiketini çıkarmayın. Garantinin
geçersiz olmasına neden olabilir.
• Kullandıktan sonra pişirme bölgelerini "ka‐
palı" konumuna ayarlayın.
• Ocak bekleri ve erişilebilir parçalar kulla‐
nım esnasında ısınırlar. Pişirme yüzeyinin
üzerine çatal-bıçak veya tencere kapağı
koymayın. Tencereler ve içindekiler devri‐
lebilir. Yanma riski söz konusudur.
• Aşırı ısınan bitkisel ve hayvansal yağlar
çok çabuk alev alabilir. Yangın riski vardır.
• Cihaz çalışır durumdayken denetimsiz bı‐
rakmayın.
• Çalışırken cihazı her zaman kontrol edin.
• Sıvıların ocağın üzerindeki deliklere sız‐
masını önleyin.
• Ocağı pişirme kabı olmadan kullanmayın.
• Bu cihaz, sadece ev içi kullanım içindir. Ci‐
hazı ticari veya endüstriyel amaçlarla kul‐
lanmayın.
• Cihazı sadece evde yemek pişirmek için
kullanın. Bu, kişilerin yaralanmasını veya
ürünlerin zarar görmesini önlemek içindir.
• Sadece taban çapı ocak beklerinin çapına
uygun olan pişirme kapları kullanın. Varsa,
cam plaka aşırı ısınarak parçalanabilir.
• Çapı ocak bekinin boyutundan küçük kap‐
lar kullanmayın - alevler kabın kulpunu ısı‐
tabilir.
• Tencereler kumanda bölgesini kapatma‐
malıdır.
71
• Cihazı bir çalışma tezgahı veya bir eşya
koyma masası gibi kullanmayın.
• Dengesiz pişirme kapları kullanmayın;
devrilebilir ve kazalara yol açabilir.
• Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler veya yanıcı ürünlerle ıslanmış eş‐
yalar ve/veya eriyebilecek nesneler (ör‐
neğin plastik veya alüminyum) ve/veya ku‐
maş koymayın. Yangın veya patlama riski
vardır.
• Sadece cihazla birlikte verilen aksesuarla‐
rı kullanın.
• Cihazın fişini yan prizlere takarken dikkatli
olun. Elektrik bağlantılarının cihaza veya
sıcak pişirme kaplarına temas etmesini ön‐
leyin. Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
Akrilamidlerle ilgili bilgiler
Önemli Bilimsel kaynaklı son bilgilere göre,
yiyecek yüzeyinin kızartılması halinde
(özellikle nişasta içeren ürünlerde),
akrilamidler sağlık için tehlike
yaratabilmektedir. Bu nedenle, mümkün
olduğunca düşük sıcaklıklarda pişirmeniz ve
yiyeceğin yüzeyini çok fazla kızartmamanız
tavsiye edilir.
Montaj
• Bu talimatları mutlaka okuyun. Üretici fir‐
ma, bu gereksinimlere uyulmamasından
kaynaklanan insan ve evcil hayvan yara‐
lanmalarından veya eşyalarda meydana
gelen hasarlardan sorumlu değildir.
• Yapısal hasar veya fiziksel yaralanma risk‐
lerini önlemek için, cihazın montajı ve güç
kaynağı ile gaz sistemine bağlanması, ku‐
rulumu ve bakımı mutlaka standartlara ve
yürürlükteki kurallara uygun olarak kalifiye
bir personel tarafından yapılmalıdır.
• Cihazın nakliye nedeniyle zarar görme‐
diğinden emin olun. Asla hasarlı bir cihazın
bağlantısını yapmayın. Gerekirse, tedarik‐
çi ile temasa geçin.
• Ankastre cihazları sadece, standartlara
uygun ankastre bölmelere ve tezgah altla‐
rına yerleştirildikten sonra kullanın.
72
• Ocağı izin verilmeyen ev aletlerinin üzeri‐
ne yerleştirmeyin.
• Cihazı sadece yüzeyi düz olan bir tezgaha
yerleştirin.
• Bu ürünün özelliklerini değiştirmeyin veya
ürün üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.
Yaralanma ve cihaza zarar verme riski var‐
dır.
• Cihazın kullanıldığı ülkede geçerli olan ka‐
nunlara, tüzüklere, direktiflere ve standart‐
lara (güvenlik kanunları, geri-dönüştürme
kanunları, elektriksel güvenlik kuralları,
vs.) harfiyen uyun.
• Diğer cihazlar ve mutfak mobilyalarıyla
arasında olması gereken minimum mesa‐
feleri muhafaza edin.
• Elektrik çarpması koruması takın; örneğin
çekmeceleri sadece koruyucu bir panelle
birlikte doğrudan cihazın altına monte
edin.
• Uygun bir izolasyon maddesi kullanarak,
tezgahın kesilen yüzeylerinin nemden za‐
rar görmesini önleyin.
• Cihazı uygun bir izolasyon maddesi kulla‐
narak arada boşluk kalmayacak şekilde
tezgahla birleştirin.
• Cihazın alt kısmının bulaşık makinesi veya
fırın gibi cihazların neden olacağı buhar ve
nemden zarar görmesini önleyin.
• Cihazı kapıların yakınına ve pencere altla‐
rına monte etmeyin. Aksi takdirde, kapıları
veya pencereleri açtığınızda ocağın üze‐
rindeki sıcak yemek kapları devrilebilir.
• Bakım yapmadan önce, cihazı kapayın ve
prizden çekin.
• Montaj öncesinde, yerel besleme koşulla‐
rının (gaz tipi ve basıncı) ve cihaz ayarla‐
rının uyumlu olduğundan emin olun. Bu ci‐
haz için ayar koşulları, aksesuar çantasın‐
da bulabileceğiniz bilgi etiketinde yazılıdır.
• Bu cihaz, bir yanma ürünleri tahliye ciha‐
zına bağlanmamalıdır. Yürürlükteki montaj
tüzüklerine uygun olarak monte edilmeli ve
bağlanmalıdır. Havalandırmayla ilgili ge‐
rekliliklere özel bir dikkat gösterilmelidir.
• Bir gazlı pişirme cihazının kullanımı, mon‐
te edildiği odanın içinde ısı ve nem oluşu‐
muna neden olur. Mutfak içindeki havalan‐
dırmanın yeterli olduğundan emin olun:
Doğal havalandırma menfezlerini açık tu‐
tun veya mekanik bir havalandırma cihazı
(mekanik aspiratör gibi) takın.
• Cihazı uzun bir süre yoğun bir şekilde kul‐
lanacaksanız daha fazla havalandırma
(örneğin bir pencerenin açılması veya var‐
sa mekanik havalandırma kademesinin ar‐
tırılması) gerekir.
• Elektrik bağlantılarıyla ilgili talimatlara
uyun. Elektrik akımından kaynaklanan ya‐
ralanma riski vardır.
• Elektrik şebekesi terminalinde elektrik akı‐
mı bulunmaktadır.
• Elektrik şebekesi terminalinde gerilim ol‐
mamasını sağlayın.
• Elektrik çarpmasına karşı koruma sağla‐
mak için doğru şekilde monte edin.
• Gevşek ve uygun olmayan fiş ve priz
bağlantıları, terminalin çok fazla ısınması‐
na neden olabilir.
• Kelepçe bağlantılarını kalifiye bir elektrik‐
çiye doğru bir şekilde yaptırın.
• Kablo üzerinde gerilme azaltıcı bir kelepçe
kullanın.
• Doğru elektrik bağlantı kablosu kullanın ve
hasarlı elektrik kablosunu uygun kabloyla
değiştirin. Yerel yetkili servisinizle temasa
geçin.
• Cihaz, kontak açıklığı minimum 3 mm olan
ve cihazın elektrik bağlantısını tüm kutup‐
lardan kesebilmenizi sağlayan bir elektrik
tesisatına sahip olmalıdır.
• Uygun yalıtım aygıtlarına sahip olmanız
gerekmektedir: hat koruyucu devre açıcı‐
lar, sigortalar (yuvasından çıkarılan vidalı
tip sigortalar), toprak kaçağı akım kesicileri
ve kontaktörler.
Cihazın atılması
• Fiziksel yaralanma veya hasar riskini orta‐
dan kaldırmak için:
– Cihazın fişini prizden çekin.
– Güç kablosunu cihaza bağlandığı nok‐
tadan keserek atın.
– Varsa harici gaz borularını düzleştirin.
– Cihazın atılması konusunda bulun‐
duğunuz yerdeki yetkililerle temasa ge‐
çin.
Montaj
Uyarı Montaj, bağlantı ve bakım ile ilgili
aşağıdaki talimatlar, mutlaka
standartlara ve yürürlükteki kurallara uygun
olarak kalifiye bir personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
bağlantı, dişli bir G 1/2" somunu ile çıkış
kısmına bağlanır. Parçaları zorlamadan
kıvırarak birbirine takınız, bağlantıyı gereken
yönde ayarlayınız ve her şeyi sıkılayınız.
Gaz bağlantısı
Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, sabit
bağlantılar kullanınız veya paslanmaz çelik‐
ten yapılma esnek bir boru kullanınız. Eğer
esnek metal borular kullanıyorsanız, bunla‐
rın hareketli kısımlara temas etmemesine ve‐
ya sıkışmamasına dikkat ediniz. Ocak bir fı‐
rın ile kombine halde monte edildiğinde de
aynı dikkati gösteriniz.
Önemli Cihazın gaz besleme basıncının
tavsiye edilen değerler ile uyumlu
olduğundan emin olunuz. Ayarlanabilir
73
–
–
–
–
1
2
3
2
4
1 Somunlu pimin ucu
2 Rondela (ek rondela sadece Slovenya ve
Türkiye'de kullanılır)
3 Dirsek
4 Sıvı gaz için lastik boru tutucu (sadece
Slovenya ve Türkiye için)
Sağlam bağlantı:
Sert metal borular (mekanik uçlu bakır) kul‐
lanarak bağlantıyı yapın.
Mekanik uçlu "esnek" bağlantı:
– Doğal gaz : Mekanik uçlu esnek boruyu
doğrudan cihazda sonlanacak bir eğim ve‐
rerek dirseğe vidalayın.
– Bütan / Propan : Cihaz sadece bütan ga‐
zıyla çalışıyorsa, kelepçeleriyle takılmış
esnek bir boru kullanın. Cihaz Propan ga‐
zıyla çalışıyorsa, uygun metal uçlu esnek
boru kullanın.
Metal olmayan esnek borularla bağlantı:
Bağlantıyı boydan boya kontrol etmeniz ko‐
laysa, esnek boru kullanabilirsiniz. Esnek bo‐
ruyu kelepçelerle sıkıca sabitleyin.
Likit gaz : Lastik boru tutucusu kullanın. Her
zaman conta takın. Ardından, gaz bağlantı‐
sını yapmaya başlayın. Esnek boru aşağıda‐
ki durumlarda uygulama için hazırdır:
– 30°C üzerinde oda sıcaklığından daha faz‐
la ısınmamalıdır.
74
1500 mm'den daha uzun olmamalıdır.
Herhangi bir boğum yapmamalıdır.
Çekilme veya bükülme olmamalıdır.
Keskin kenarlara veya köşelere temas et‐
memelidir.
– Durumunu kontrol etmek için kolayca göz‐
lenebilir olmalıdır.
Esnek borunun koruma kontrolü, aşağıdaki
kontrol aşamalarını içermektedir:
– Çatlak, kesik ve her iki ucunda ve tama‐
mında yanık izleri olmamalıdır.
– Malzeme sertleştirilmemiş halde, doğru
elastikiyette olmalıdır.
– Sıkma kelepçeleri paslanmamış olmalıdır.
– Son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır.
Bir veya daha fazla kusur görülürse, boruyu
tamir etmeyin, değiştirin.
Önemli Montaj tamamlandıktan sonra her bir
borunun sızdırmazlığının doğru olduğunu
kontrol edin. Sabunlu bir solüsyon uygulayın,
alev kullanmayın !
Enjektörlerin değiştirilmesi
1. Ocak ızgaralarını çıkartınız.
2. Brülörün kapaklarını ve alev başlıklarını
çıkartınız.
3. 7 numara bir somun anahtarı kullanarak,
enjektörleri çıkarınız ve bunları kullan‐
dığınız gaz tipine uygun olan yenileriyle
değiştiriniz (Teknik Veriler bölümündeki
tabloya bakınız).
4. Aynı prosedürü tersten uygulayarak par‐
çaları yerine takınız.
5. Bilgi etiketini (gaz besleme borusunun
yanındadır) kullanılacak yeni gazın tipine
uygun etiketle değiştiriniz. Bu etiketi, ci‐
hazla birlikte verilen enjektör paketinin
içinde bulabilirsiniz.
Eğer besleme gaz basıncı değişkense veya
gerekli basınçtan farklıysa, gaz besleme bo‐
rusunun üzerine uygun bir basınç ayarlayıcı
takmanız gereklidir.
Minimum seviye ayarlaması
Brülörlerin minimum seviye ayarlaması için:
1. Brülörü yakınız.
2. Düğmeyi minimum alev pozisyonuna ge‐
tiriniz.
3. Kontrol düğmesini çıkarınız.
4. İnce uçlu bir tornavida ile baypas vidası‐
nın konumunu ayarlayınız. 20 mbar'lık
doğal gazdan likit gaza dönüşüm yapı‐
yorsanız, ayar vidasını sonuna kadar sı‐
kınız. Eğer likit gazdan 20 mbar'lık doğal
gaza dönüşüm yapıyorsanız, baypas vi‐
dasını yaklaşık 1/4 tur gevşetiniz.
1
1 Minimum ayar vidası
5. Düğmeyi maksimum pozisyondan mini‐
mum pozisyona hızlı bir şekilde döndü‐
rürken alevin sönmediğinden emin olu‐
nuz.
Elektrik bağlantısı
• Cihazı, güvenlik uyarılarına uygun olarak
topraklayın.
• Bilgi etiketinde yazılı nominal gerilim
değerinin ve güç tipinin, tesisatınızın geri‐
lim ve güç özellikleriyle uyuştuğundan
emin olun.
• Bu cihaz ile birlikte bir elektrik kablosu ve‐
rilir. Bu kabloya, bilgi etiketinde yazılı yük
değerini kaldırabilecek uygun bir fiş takıl‐
ması gerekir. Fiş, doğru prize takılmalıdır.
• Herhangi bir elektrikli bileşen, yetkili servis
teknisyeni veya kalifiye servis personeli ta‐
rafından takılmalı veya değiştirilmelidir.
• Mutlaka doğru takılmış topraklı priz kulla‐
nın.
• Montajdan sonra fişe erişilebildiğinden
emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tu‐
tarak çekin.
• Cihaz bir uzatma kablosu, adaptör veya
çoklu bağlantı üzerinden bağlanmamalıdır
(yangın riski vardır). Toprak bağlantısının
standartlara ve yürürlükteki kurallara uy‐
gun olduğundan emin olun.
• Güç kablosu herhangi bir sıcak parçaya
temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
• Cihazı elektrik tesisatına, kontak açıklığı
en az 3 mm olan ve cihazın elektrik bağlan‐
tısını tüm kutuplardan kesebilen bir aygıt
kullanarak (örneğin otomatik devre koru‐
ma şalteri, toprak kaçağı devresi veya si‐
gorta gibi) monte edin.
• Bağlantı kablosunun hiçbir parçası 90°C
sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Mavi
nötr kablosu "N" olarak etiketli terminal
bloğuna bağlanmalıdır. Kahverengi (veya
siyah) faz kablosu ("L" ile işaretli terminal
blok kontağına takılıdır) daima şebeke fa‐
zına bağlanmalıdır.
Bağlantı kablosunun değiştirilmesi
Bağlantı kablosunu değiştirmek için sadece
H05V2V2-F T90 tipinde bir kablo kullanınız.
Kablo kesitinin gerilim ve çalışma sıcaklığına
uygun olduğundan emin olunuz. Sarı / yeşil
toprak kablosu, kahverengi (veya siyah) faz
kablosundan yaklaşık 2 cm. daha uzun ol‐
malıdır.
75
Ankastre montaj
A
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 mm
560 mm
B
A - Cihaz ile birlikte verilen conta
B - Cihaz ile birlikte verilen braketler
Yerleştirme olanakları
a) Çıkarılabilir panel
b) Bağlantılar için boşluk
Kapaklı mutfak ünitesi
Ocak altına yerleştirilen panel, çıkarılması
kolay ve teknik bir müdahalenin gerektiği du‐
rumlarda kolay ulaşıma izin verecek konum‐
da olmalıdır.
30 mm
a
60 mm
b
Fırınlı mutfak ünitesi
Ocağın iç kısım boyutları verilen değerlere
uygun olmalı ve devamlı hava temini için bra‐
ketler ile birlikte kullanılmalıdır. Ocağın ve fı‐
rının elektrik bağlantıları birbirlerinden
bağımsız yapılmalıdır. Bu ayrıca, fırının üni‐
teden kolaylıkla ayrılmasını sağlar.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
min 20 mm
(max 150 mm)
ÜRETİCİ ŞİRKET
ELECTROLUX ITALIA S.p.A.
C.so Lino Zanussi, 30
33080 PORCIA (PN) - İTALYA
76
Cihazın tanımı
Pişirme yüzeyi düzeni
1
6
145
2
mm
3
5
4
Kontrol düğmeleri
Sembol
Açıklama
1
2
3
4
5
6
Ocağın üst kısmı
Yarı-hızlı brülör
Kontrol düğmeleri
Yardımcı brülör
Hızlı brülör
Elektrikli pişirme bölgesi 1500 W
Elektrikli pişirme bölgeleri kumanda
düğmeleri
Gaz beslemesi yok /
off (kapalı) konum
Sembol
Fonksiyon
0
kapalı (off) konumu
Ateşleme pozisyo‐
nu / maksimum gaz
beslemesi
1
minimum ısı
6
maksimum ısı
Minimum gaz besle‐
mesi
Cihazın çalıştırılması
Ocak bekini ateşleme
Uyarı Mutfakta açık ateş kullanırken çok
dikkatli olun. Üretici, ateşin yanlış
kullanımı nedeniyle ortaya çıkan
durumlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
3. Normal hale geldikten sonra alevi ayarla‐
yın.
Birkaç denemeden sonra ocak beki yan‐
mazsa, bek alev başlığının ve kapağının
doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Her zaman ocak bekini pişirme kabını
koymadan önce yakın.
Ocak bekini yakmak için:
1. Kontrol düğmesini saatin tersi yönde,
) ve
maksimum konuma çevirin (
aşağı bastırın.
2. Kontrol düğmesini yaklaşık 5 saniye ba‐
sılı tutun; bu sayede gaz kesme emniyeti
ısınacaktır. Aksi takdirde gaz beslemesi
kesilecektir.
77
1
2
3
4
1
2
3
4
Brülör kapağı
Brülör alev başlığı
Ateşleme ucu
Gaz kesme emniyeti
Uyarı Ocak beki 15 saniye geçmesine
rağmen yanmazsa, kontrol düğmesini
bırakın, düğmeyi kapalı konumuna getirin ve
ocak bekini tekrar yakmaya çalışmadan önce
en az 1 dakika bekleyin.
Önemli Elektrik olmaması halinde, brülörü
elektriksiz olarak da ateşleyebilirsiniz; böyle
bir durumda, brülöre bir ateş yaklaştırınız,
ilgili düğmeye basınız ve saatin tersi
yönünde, maksimum gaz çıkışı pozisyonuna
getiriniz.
Eğer brülör kazara sönerse, kontrol
düğmesini off (kapalı) konumuna getiri‐
niz ve en az 1 dakika sonra brülörü tekrar
yakmaya çalışınız.
Cihazı monte ettikten veya bir elektrik
kesintisinden sonra cihaza ilk kez elek‐
trik verdiğinizde, kıvılcım dinamosunun oto‐
matik olarak çalışması gayet normaldir.
Brülörü kapatma
Alevi söndürmek için, düğmeyi çevirerek
sembolüne getiriniz.
Uyarı Pişirme kaplarını ocaktan
almadan önce, mutlaka alevi kısın veya
tamamen söndürün.
78
Elektrikli pişirme bölgelerinin
çalıştırılması
Cihazı açmak ve ısı ayarını artırmak için
düğmeyi saat yönünün tersine çeviriniz. Isı
ayarını azaltmak için düğmeyi saat yönünde
çeviriniz. Cihazı kapatmak için düğmeyi 0 ko‐
numuna getiriniz.
İlk kullanımdan önce
Üretimden kalan artıkları yakarak uzaklaştır‐
mak için maksimum konuma ayarlayınız ve
ocağı 10 dakika çalıştırınız. Ardından, ocağı
20 dakika minimum konumda çalıştırınız. Bu
süre içerisinde, bir koku ve duman gelebilir.
Bu normal bir durumdur. Hava akışının ye‐
terli olduğundan emin olunuz.
Hızlı ısıtıcı
Isıtıcının merkezindeki kırmızı nokta bunun
hızlı ısıtıcı olduğunu gösterir. Hızlı ısıtıcılar
normal ısıtıcılardan daha çabuk ısınır.
Kırmızı nokta yüzeye boyandığından bir süre
sonra kaybolabilir. Bu durum cihazın çalış‐
masını etkilemez.
Hızlı ısıtıcı ilk kez kullanılırken duman ve ko‐
ku yapabilir. Bir süre sonra duman ve koku
kaybolacaktır.
Pişirme uygulamalarına örnekler
Isı
ayarı:
Kullanım amacı:
1
Sıcak tutma
2
Hafif ısıtma
3
Isıtma
4
Kızartma / kavurma
5
Kaynama derecesine getirme
6
Kaynama derecesine getirme /
hızlı kızartma / bol yağda kızart‐
ma
Yararlı ipuçları ve bilgiler
Enerji tasarrufu
• Mümkünse, daima kapaklarını pişirme
kaplarının üzerine koyunuz.
• Sıvı kaynamaya başladığında, sıvının ya‐
vaş yavaş kaynamaya devam etmesi için
alevin şiddetini azaltınız.
Uyarı Tabanı brülörün boyutuna uygun
olan tencere ve tavalar kullanın.
Elektrikli brülörün kenarlarından daha geniş
tencere-tava kullanmayın.
Brülör
Pişirme kaplarının çapları
Hızlı
180 mm - 260 mm
Brülör
Pişirme kaplarının çapları
Yarı hızlı
120 mm - 180 mm
Yardımcı
80 mm - 180 mm
Uyarı Tencereler kumanda bölgesini
kapatmamalıdır.
Düşük gaz tüketimi için, kapların ocak kenar‐
larından dışarı taşmadığından ve ocaklara
ortalanmış olarak konumlandırıldıklarından
emin olunuz.
Ocak üzerine sabit olmayan veya deforme
kaplar yerleştirmekten kaçınınız.
Bakım ve temizlik
Uyarı Temizlemeden önce, fırını
kapayın ve soğumaya bırakın. Herhangi
bir temizlik veya bakım işleminden önce
cihazın fişini elektrik prizinden çekin.
Uyarı Güvenlik nedenlerinden dolayı,
cihazı buharlı veya yüksek basınçlı
temizleyicilerle temizlemeyin.
Uyarı Cihazın zarar görmesine neden
olabileceğinden, aşındırıcı temizlik
ürünleri, çelik temizleme teli veya asit
kullanmayın.
• Izgaraları ocağın kolayca temizlenmesi
için çıkarabilirsiniz.
• Emaye kısımları, kapak ve alev başlığını
temizlemek için sıcak sabunlu suyla yıka‐
yın.
• Paslanmaz çelik kısımları su ile yıkayın ve
ardından yumuşak bir bezle kurulayın.
• Izgaralar bulaşık makinesinde yıkana‐
maz , bunların elde yıkanması gerekir.
• Izgaraları elinizle yıkıyorsanız, emaye
kaplama işlemi sırasında nadiren de olsa
keskin kenarlar kalabileceğinden kurular‐
ken dikkatli olun. Gerekirse, inatçı lekeleri
bir temizleme macunuyla çıkarın.
• Izgaraları temizleme sonrasında doğru şe‐
kilde yerleştirdiğinizden emin olun.
• Ocak beklerinin doğru çalışmasını sağla‐
mak için, ızgara kollarının ocak bekinin
merkezinde olduğundan emin olun.
• Ocak yüzeyinin zarar görmemesi için, ız‐
garaları yerine koyarken çok dikkatli olun.
Temizlik sonrasında, cihazı yumuşak bir bez‐
le kurulayın.
Paslanmaz çelik, aşırı ısınmaya maruz kalır‐
sa kararabilir. Bu nedenle, taş kapları, pişmiş
toprak kapları veya dökme demir sacları kul‐
lanarak pişirme yapmayınız. Kullanım esna‐
sında ocak yüzeyinin zarar görmesini önle‐
mek için alüminyum folyo kullanmayınız.
Paslanmaz çelik kısımları su ile yıkayınız ve
ardından yumuşak bir bezle kurulayınız.
Kirlerin temizlenmesi:
1. – Şunları derhal temizleyin: Erimiş plas‐
tik, plastik folyo ve şeker içeren yiye‐
cekler.
– Şunları temizlemeden önce cihazı ka‐
payıp soğumaya bırakın: Kireç lekeleri,
su lekeleri, yağ lekeleri, parlak metalik
renk atmaları. Ocak yüzeyi için uygun
bir temizlik maddesi kullanın.
79
2. Cihazı nemli bir bezle ve biraz deterjanla
temizleyin.
3. Son olarak cihazı temiz bir bezle silerek
kurulayın.
Periyodik bakım
Gaz besleme borusunu ve basınç ayarlayı‐
cısını (eğer varsa) Yetkili Servisinize periyo‐
dik olarak kontrol ettiriniz.
Servisi aramadan önce
Sorun
Muhtemel neden
Gazı ateşlerken kıvılcım çık‐ • Gaz beslemesi yok
mıyor
• Brülör kapağı ve brülör
alev başlığı dengesiz yer‐
leştirilmiş
Çözüm
• Ünite bağlantılarının yapıl‐
dığından ve elektrik kay‐
nağının açık olduğundan
emin olunuz.
• Evin elektrik sigortasını
kontrol ediniz.
• Brülör kapağı ve brülör
alev başlığının doğru yer‐
leştirildiğinden emin olu‐
nuz.
Ateşlendikten sonra alev he‐ • Gaz kesme emniyeti yete‐ • Alevi yaktıktan sonra,
men sönüyor
rince ısınmamış
düğmeyi yaklaşık 5 saniye
daha basılı tutunuz.
Gaz halkası düzensiz yanı‐
yor
• Brülör alev başlığı yiyecek • Ana jetin tıkalı olmadığın‐
artıkları ile tıkanmış
dan ve brülör alev baş‐
lığında yemek kalıntıları
olmadığından emin olu‐
nuz.
Eğer bir arıza varsa, sorunun çözümünü ön‐
celikle kendiniz bulmaya çalışınız. Eğer so‐
runun çözümünü kendi başınıza bulamazsa‐
nız, satıcınızı veya yetkili servisinizi arayınız.
Eğer cihazı yanlış şekilde çalıştırırsanız
veya cihazın montajı yetkili bir teknisyen
tarafından yapılmazsa, yetkili servis teknis‐
yeninin veya satıcının sizi ziyareti, garanti
süresi sona ermemiş olsa bile ücretsiz olma‐
yabilir.
Bu bilgiler, size daha hızlı ve daha doğru
destek sağlamak için gereklidir: Bu veriler
enjektör kitlerinin bilgi plakasında bulunmak‐
tadır.
• Model açıklaması ....................................
• Ürün numarası (PNC) ........................
• Seri numarası (S.N.) ............
Sadece orijinal yedek parçalar kullanınız.
Orijinal yedek parçalar, yetkili servislerimiz‐
den temin edilebilir.
Teknik veriler
Ocak boyutları
Ocak ankastre montaj boyutları
Genişlik:
580 mm
Genişlik:
560 mm
Yükseklik:
510 mm
Yükseklik:
480 mm
80
Isı girişi
Elektrik beslemesi:
Hızlı brülör:
3.0 kW
Kategori:
Yarı hızlı brülör:
2.0 kW
Gaz beslemesi:
Yardımcı brülör:
1.0 kW
Cihaz sınıfı:
Elektrikli pişirme
bölgesi:
1.5 kW
Bay-pas çapları
TOPLAM GAZ GÜ‐
CÜ:
G20 (2H) 20 mbar =
6.0 kW
G30/G31 (3B/P)
30/30 mbar = 418 g/
sa.
TOPLAM ELEK‐
TRİK GÜCÜ:
1.5 kW
230 V ~ 50 Hz
II2H3B/P
G20 (2H) 20 mbar
3
Brülör
Ø Bay-pass (1/100
mm. olarak)
Yardımcı
28
Yarı-hızlı
32
Hızlı
42
Gaz brülörleri
BRÜLÖR
NORMAL
GÜÇ
İNDİR‐
GENMİŞ
GÜÇ
kW
kW
enj. 1/100
mm
m³/s
enj. 1/100
mm
G30
Yardımcı
brülör
1,0
0,33
70
0,095
50
72
Yarı-hızlı
brülör
2,0
0,45
96
0,190
71
144
3,0 (doğal
gaz)
2,8 (LPG)
0,75
119
0,286
86
202
Hızlı brülör
NORMAL GÜÇ
DOĞAL GAZ
G20 (2H) 20 mbar
LPG
(Bütan/Propan) 30
mbar
g/s
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem
çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün
geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden
edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
81
Ambalaj malzemesi
Ambalaj malzemeleri çevre dostu ve ge‐
ri dönüştürülebilir özelliktedir. Plastik bi‐
82
leşenler şu işaretlerle tanımlanmıştır: >PE<,
>PS<, vs. Ambalaj malzemelerini, ev çöpü
olarak belediyenize ait imha tesislerine gön‐
deriniz.
83
397104001-A-032010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising