Yamaha CRX-330 käyttöohje
CRX-330
CD-viritin-vahvistin
Käyttöopas
Julkaisija:
Musta Pörssi Oy
Kutojantie 4
02630 Espoo
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen
tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
VAROITUS
Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjaimien ja säätöjen
tai toimintojen käyttäminen saattaa johtaa vaaralliseen
altistumiseen säteilylle.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou de
méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent
entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung
bzw. die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung
beschriebenen Vorgängen kann zu Gefährdung durch
gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av
åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan resultera i
farlig strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non
specificati in questo manuale possono risultare in esposizione
a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que
no se especifican enste manual pueden causar una exposición
peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures
anders dan beschreven in dit document kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ïðîèçâåäåíèå íàñòðîåê èëè
âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, íå óêàçàííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ìîæåò
îòðàçèòüñÿ íà âûäåëåíèè îïàñíîé ðàäèàöèè.
CAUTION - VISIBLE AND / OR INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VARNING - SYNLIG OCH / ELLER OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA
DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO !
AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE
JA / TAI
NÄKYMÄTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING - SYNLIG OCH / ELLER OSYNLIG
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN.
VORSICHT ! SICHTBARE UND / ODER UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT
DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENTION - PADIATION VISIBLE ET / OU INVISIBLE
LORSQUE L'APPAREIL
EST OUVERT. EVITEZ TOUTE
EXPOSITION AU FAISCEAU.
i
DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM
DANGER: AVOID
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
NOT STARE INTO BEAM
CAUTION:DO
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille
vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen STANDBY/ON er sekundært indkoblet
og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er
derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i
stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren STANDBY/ON er sekundert innkoplet.
Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren STANDBY/ON är sekundärt kopplad
och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen
är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin STANDBY/ON on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA
EJ STRÅLEN.
ii
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen
hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja puhtaaseen
paikkaan, jossa laitteen yläpuolelle, vasemmalle ja oikealle
puolelle sekä taakse jää vähintään 10 cm tyhjää tilaa. Suojaa laite
auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja
kylmältä.
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai
muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle (kylmästä
kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen,
jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja
voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai
sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin
esine, tippuvettä tai roiskevettä Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä laitteen
pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat aiheuttaa
tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää
lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä
kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko laitteelle
tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki
kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä
vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla
liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman
jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa
vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen
käyttämisestä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa,
ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen
suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet kohdasta “VIANMÄÄRITYS” ennen kuin
toteat, että laite on viallinen.
Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan painamalla
STANDBY/ON -painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
iii Fi
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila muuttuu
nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna laitteen kuivua
itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja anna
laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan
irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja tulelta.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois
toimintatilasta STANDBY/ON -painikkeella. Laite on silloin
valmiustilassa. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän
sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa
kastua eikä kostua.
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain
valtuutettu huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.
Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla
tyypillä.
Sisältö
Ominaisuudet .......................................................... 2
Mukana toimitetut tarvikkeet .............................. 2
Laitteen rakenne ..................................................... 3
Etulevy ...................................................................... 3
Etulevyn näyttö.......................................................... 4
Kauko-ohjain ............................................................ 5
Muu toiminta
iPod™-soittimen ohjaus........................................23
iPod™ ...................................................................... 23
JOHDANTO
JOHDANTO
LISÄTIETOA
Vianmääritys .........................................................25
Kaiuttimien kytkeminen ........................................ 9
Subwoofer................................................................ 10
Antennien kytkeminen ......................................... 11
FM-antenni .............................................................. 11
Verkkojohto .......................................................... 11
Kuulokkeet ............................................................ 11
Lisälaitteiden kytkennät ......................................... 12
Tietoja levyistä/MP3-, WMA-tiedostoista...........28
Sanasto ..................................................................30
Audiotiedot .............................................................. 30
Tekijänoikeus ja logot ............................................. 30
PERUSKÄYTTÖ
USB-laite ................................................................ 12
iPod-kytkentä™ ....................................................... 12
Yleistä ...................................................................... 25
Radio........................................................................ 25
iPod™ ...................................................................... 26
USB ......................................................................... 26
Levyjen toisto .......................................................... 27
Kauko-ohjain .......................................................... 27
KÄYTTÖÖNOTTO
KÄYTTÖÖNOTTO
Tekniset tiedot ......................................................30
PERUSTOIMINNOT
Perustoiminnot...................................................... 13
Sleep timer - Uniajastin ....................................... 14
Ohjelman toisto: levyt ja USB-laitteet ................ 15
VIRITIN
Toiston tietue ........................................................... 16
Uusintatoisto ............................................................ 17
Satunnaistoisto......................................................... 17
Viritin
FM-radio ............................................................... 18
MUUT
TOIMINNOT
Automaattiviritys ..................................................... 18
Manuaaliviritys ........................................................ 18
Automaattiviritys muistipaikoille ............................ 19
Manuaaliviritys muistipaikoille ............................... 19
Muistissa olevan aseman kuuntelu .......................... 20
RDS ........................................................................ 21
RDS-ohjelmatyypin vainta ...................................... 21
RDS-tiedon valinta .................................................. 22
LISÄTIETOA
Suomi
1 Fi
Ominaisuudet
Ominaisuudet
• Maksimi RMS-lähtöteho / kanava
20W + 20W (10% THD, 1 kHz, 6Ω)
• 30 FM-aseman muisti
• iPod -toisto
•
•
•
•
Toistaa Audio CD- ja MP3/WMA -levyjä
Näyttää CD-TEXT-datan
MP3/WMA -tiedostojen toisto USB-laitteesta
Monitoiminen kauko-ohjain
■ Tietoja käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan toimintoja kauko-ohjaimella paitsi silloin, kun sitä ei voi käyttää. Joitakin toimintoja voi
käynnistää myös etulevyn painikkeilla.
• Kauko-ohjaimen keskellä olevaa pyöreää painiketta nimitetään tässä käyttöohjeessa keskipainikkeeksi.
• y on vinkki.
• Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja käyttöohjeista.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja muiden vastaavien muutosten
myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudatetaan ensisijaisesti laitteen antamia vaihtoehtoja.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet. Ennen kuin kytket kaiuttimet, tarkasta, että sait seuraavat osat.
Kauko-ohjain
FM-sisäantenni
USB-liittimen suoja*
iPod-liittimen suoja*
STANDBY ON
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FUNCTION
MENU
DISPLAY
FOLDER
USB
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
iPod
VOLUME
Kun USB- ja iPod-liitin on suojattu.
*USB-
2 Fi
ja Dock-liittimen suojat toimitetaan tämän laitteen mukana. Suojaa liittimet niillä silloin, kun USB- ja iPod-liitintä ei käytetä.
Laitteen rakenne
JOHDANTO
Etulevy
A
B
USB
IPod
Ylhäältä
1
2
3
4
VOLUME
INPUT
STANDBY ON
PHONES
Edestä
5
6
7
8
9
0
1 STANDBY/ON
Kytkee laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
7 VOLUME
Äänenvoimakkuuden säätö.
2 Levykelkka
Laita toistettava levy levykelkkaan.
8 INPUT
Ohjelmalähteen valinta.
3 Etulevyn näyttö
Vaihtuvaa tietoa, kuten viritystaajuus.
9
Lopettaa toiston (ks. s. 15).
4
Avaa tai sulkee levykelkan.
0
Käynnistää toiston. Keskeyttää toiston (taukotoiminto)
(ks. s. 15).
5 PHONES
Antaa eteenpäin audiosignaalin kuulokkeisiin.
Suomi
6 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin.
A USB-liitin
Kytke USB-laite (ks. s. 12).
B iPod-liitin
iPodin kytkentään (ks. s. 12).
3 Fi
Laitteen rakenne
Etulevyn näyttö
1
2
3
4
SLEEP PRESET STEREO AUTO
TUNED MEMORY
5
6
7
8
SHUFFLE REPEAT PS PTY RT CT
MUTE
PLAYLISTS ARTISTS ALBUMS SONGS GENRES
C
9
0
A
B
1 SLEEP
Käytössä uniajastin (ks. s. 14).
9 Vaihtuvan tiedon näyttö
Vaihtuvaa tietoa, kuten viritystaajuus.
2 PRESET
Käyttäjä ohjaa radioasemien tallennusta (ks. s. 19).
0 TUNED
Radioasema viritetty.
3 STEREO
Viritin vastaanottaa hyvin kuuluvaa FM-stereolähetystä.
A MEMORY
Radioasemien tallennus käynnissä (automaattitallennus tai
käyttäjän ohjaama tallennus).
4 AUTO
Automaattiviritys (ks. s. 18).
5 SHUFFLE
iPod/CD/USB-laitteen ohjelman satunnaistoisto.
6 REPEAT
iPod/CD/USB-laitteen ohjelman uusintatoisto.
7 RDS-merkit
Viritettynä olevan RDS-aseman tarjoamat RDS-tiedot.
8 MUTE
Ääni on mykistetty.
4 Fi
B Vaihtuvan tiedon ilmaisin
Valittuna oleva valikko (ks. s. 23).
C Toimintaohje
Näyttää, mitä nuolipainikkeita voit käyttää FUNCTIONtai iPod-valikon (valikko-ohjauksen) käytön yhteydessä
(ks. s. 23).
Laitteen rakenne
Kauko-ohjain
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
Tulolähteen
valintapainikkeet
FUNCTION
MENU
JOHDANTO
STANDBY ON
Kauko-ohjain pystyy ohjaamaan järjestelmän laitteita ja
iPodia, joka on kytketty tämän laitteen kansilevyn
liittimen.
Jos haluat ohjata CD-, USB- tai viritintoimintoja tai iPodia
kauko-ohjaimella, sinun on valittava vastaava
ohjelmalähde tästä laitteesta.
Tämän laitteen toimintatilan valinta
Paina kauko-ohjaimessa olevaa ohjelma- eli tulolähteen
valintapainiketta (tai tee valinta etulevyn INPUTvalitsimella). Jos kytket iPodin toiston aikana,
ohjelmalähteeksi valikoituu kytkennän tekemisen jälkeen
automaattisesti iPod (ks. s. 12).
Valitun ohjelmalähteen nimi näkyy tämän laitteen
etulevyn näytössä.
■ Yleiset toiminnot
Toiminnot, jotka ovat käytössä kaikissa
toimintatiloissa
1
2
3
STANDBY ON
SLEEP
CD
4
FUNCTION
5
DISPLAY
iPod
FM
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
3 Tulolähteen valintapainikkeet
Ohjelmalähteen valinta.
4 FUNCTION
FUNCTION-painiketta painelemalla voit valita asetuksen
DIMMER, TREBLE, BASS, BALANCE tai ECO
MODE.
FOLDER
MUTE
1 Infrapunasignaalien lähtein
Lähettää signaalin ohjattavaan laitteeseen.
2 STANDBY/ON
Kytkee laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
MENU
SHUFFLE
6
7
USB
Seuraavilla toiminnoilla voi ohjata tätä laitetta kaikkien
ohjelmalähteiden aikana.
REPEAT
VOLUME
8
5 DISPLAY
Valitsee etulevyn näytön tietueen (ks. s. 16).
6 MUTE
Mykistää äänen. Palauta äänentoisto painamalla uudelleen
MUTE tai painamalla
(alas)/
(ylös).
7 SLEEP
Uniajastin (ks. s. 14).
8 VOLUME
(alas) /
(ylös)
Säätää koko järjestelmän äänenvoimakkuuden.
Suomi
5 Fi
Laitteen rakenne
■ CD/MP3/USB-toimintatila
CD/USB-ohjaustilan toiminnot
Seuraavilla toiminnoilla voi ohjata tätä laitetta, kun
ohjelmalähteenä on CD tai USB.
STANDBY ON
SLEEP
CD
1
iPod
FM
1
,
Hyppää parhaillaan toistuvan raidan tai seuraavan raidan
alkuun. Pidä painettuna: pikahaku taakse tai eteen (ks.
s. 15). Paina kaksi kertaa
: siirry edellisen raidan
alkuun.
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
2 DISPLAY
Valitsee etulevyn näytön levy/USB-tietueen (ks. s. 16).
FUNCTION
MENU
2
3
4
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
5
6
7
REPEAT
VOLUME
3 FOLDER
/
Paina FOLDER
/
, niin laite toistaa ensimmäisen
tiedoston valitusta kansiosta levyltä tai USB-laitteesta,
johon on tallennettu MP3/WMA-tiedostoja sisältävä
kansio (ks. s. 15).
*Satunnaistoiston aikana näitä painikkeita ei voi käyttää.
4
Käynnistää toiston. Keskeyttää toiston (taukotoiminto)
(ks. s. 15).
5
Lopettaa toiston (ks. s. 15).
6 REPEAT
Uusintatoisto (ks. s. 17).
7 SHUFFLE
Satunnaistoisto (ks. s. 17).
■ FM
FM-toiminnot
Seuraavilla toiminnoilla voi ohjata tätä laitetta, kun
ohjelmalähteenä on FM.
STANDBY ON
SLEEP
CD
1
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
3
4
FUNCTION
MENU
2
5
DISPLAY
MUTE
2 DISPLAY
Valitsee etulevyn näytön FM-tietueen.
REPEAT
3 PRESET
Paina PRESET
(ks. s. 19).
VOLUME
4 MEMORY
Käynnistää asemien tallennuksen muistiin.
FOLDER
SHUFFLE
1 TUNING
/
Paina TUNING
/ : käyttäjän ohjaama viritystila
käynnistyy. Pidä painettuna TUNING
/ :
automaattiviritys käynnistyy.
/
/
: valitse muistiin tallennettu asema
5 Keskipainike
Vahvista nykyinen asetus painamalla keskipainiketta.
6 Fi
Laitteen rakenne
■ iPod
iPod-ohjaus
Nämä toiminnot ohjaavat liittimeen kytkettyä iPodia.
iPodin käyttöohjeet, ks. iPod™ s. 23.
STANDBY ON
SLEEP
1
2
3
4
5
6
iPod
FM
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FUNCTION
1 FUNCTION
Valitsee kauko-ohjauksen ilman valikkoja tai valikkojen
kautta.
USB
7
8
MENU
9
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
0
2 Keskipainike
Paina keskipainiketta: Avaa valittu ryhmä. (Jos valittuna
on kappale, keskipainike käynnistää toiston).
JOHDANTO
CD
3
Aloittaa uudelleen parhaillaan toistuvan raidan toiston.
Pidä painettuna: pikahaku taaksepäin. Paina kaksi kertaa:
hyppy edelliseen raitaan.
4 DISPLAY
Näyttää kappaleen tiedot, kun iPod on valikkoohjaustilassa (ks. s. 16).
VOLUME
5
Käynnistää toiston. Keskeyttää toiston (taukotoiminto).
6 SHUFFLE
Satunnaistoisto (ks. s. 24).
iPod
Kauko-ohjain
7 MENU
Palaa edelliselle iPod-valikkotasolle.
8
Raidan ohitus eteenpäin. Pidä painettuna: pikahaku
eteenpäin.
9
/
Paina
tai
ryhmästä.
: Valitse kohde valittuna olevasta
0 REPEAT
Uusintatoisto (ks. s. 24).
Mukana toimitetun kauko-ohjaimen
toimintopainikkeet toimivat kuten iPodin painikkeet.
Nämä painikkeet siis vastaavat toisiaan.
Suomi
7 Fi
Laitteen rakenne
■ Kauko-ohjaimen käyttöönotto
■ Kauko-ohjaimen käyttö
Kauko-ohjain sisältää jo paristot. Ennen kuin käytät
kauko-ohjainta ensimmäisen kerran, vedä eristävä kalvo
pois (kuten kuvassa).
Kauko-ohjain toimii enintään 6 m päässä ohjattavasta
laitteesta. Osoita sillä suoraan kauko-ohjaussignaalien
vastaanotinta (ks. s. 3).
Eristävä kalvo
VOLUME
INPUT
STANDBY ON
PHONES
Enintään 6 m
30˚
y
30˚
STANDBY ON
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
FM
PRESET
Poista läpinäkyvä kalvo, ennen kuin käytät kauko-ohjainta.
MEMORY
TUNING
FUNCTION
MENU
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
VOLUME
Huom!
• Älä kaada nestettä kauko-ohjaimen päälle.
• Älä pudota kauko-ohjainta.
• On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa
seuraavissa olosuhteissa:
– kuumassa tai kosteassa, kuten lähellä lämmitintä tai
kylpyhuoneessa
– erittäin kylmässä paikassa
– pölyisessä paikassa
■ Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen
Mikäli kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee, vaihda paristo.
Avaa kansi puikolla.
Vaihda paristo.
Vaihda tilalle uusi CR2025paristo.
Huom!
•
•
•
•
•
Laita paristo paristotilaan siellä olevien napaisuusmerkkien (+ ja -) suuntaisesti.
Poista tyhjentynyt paristo heti kauko-ohjaimesta. Tyhjä paristo voi räjähtää tai vuotaa happoa.
Hävitä vuotanut paristo heti. Suojaa iho ja vaatteet paristosta vuotaneelta hapolta.
Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot kauko-ohjaimeen.
Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
8 Fi
Sulje kansi.
KYTKENNÄT – KAIUTTIMET
KYTKENNÄT – KAIUTTIMET
Kytke kaiuttimet tämän ohjeen mukaisesti tähän laitteeseen. Kaiuttimista on lisätietoja kaiuttimien käyttöohjeessa.
VAROITUS
Kytke verkkojohto vasta sitten, kun kaikki muut kytkennät on kytketty.
Huom!
Oikea kaiutin
KÄYTTÖÖNOTT
O
• Tee kytkentä vasemmasta kanavasta vasempaan (L), oikeasta oikeaan (R), plussasta plussaan (+, punainen) ja miinuksesta miinukseen
(-, musta). Jos teet kytkennät väärin, kaiuttimista ei kuulu ääntä. Jos kaiutinkytkentöjen napaisuus on väärä, ääni kuulostaa
luonnottomalta ja siitä puuttuu basso.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai tämän laitteen metalliosiin. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.
• Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joilla on tämän laitteen takalevyyn merkitty impedanssi.
Vasen kaiutin
Kaiutinkaapelit
MAINS
TUNER
SPEAKERS
FM ANT
75 UNBAL
R
L
SUBWOOFER
OUT
Takalevy
Suomi
9 Fi
KYTKENNÄT – KAIUTTIMET
1
Poista noin 10 mm eristettä jokaisen
kaiutinkaapelin päästä. Kierrä paljaat
kaapelit yhteen oikosulkujen estämiseksi.
10 mm
Subwoofer
Vasemman ja oikean äänikanavan matalat taajuudet
yhdistyvät ja siirtyvät eteenpäin SUBWOOFER OUT liittimestä.
Tee kytkentä tämän laitteen SUBWOOFER OUT liittimestä subwooferin INPUT -liittimeen. Käytä
subwooferkaapelia (myydään erikseen).
TUN
2
Pidä vipu painettuna
SUBWOOFER
OUT
Subwooferkaapeli
(myydään
erikseen)
Punainen:
positiivinen (+)
Musta:
negatiivinen (-)
INPUT
3
INPUT
Työnnä yksi paljas johdin sisään. Vapauta
vipu, niin se palautuu alkuperäiselle
paikalleen.
Punainen:
positiivinen (+)
Musta: negatiivinen
(-)
Subwoofer
(myydään
erikseen)
Huom!
Kytke tämän laitteen ja subwooferin verkkojohto vasta sitten, kun
kaikki muut kytkennät on kytketty.
■ Kaiutinjohdin
Kaiutinjohto on itse asiassa kaksi vierekkäin asetettua,
eristettyä johdinta. Johtimet ovat erivärisiä tai -muotoisia
(toisessa voi olla raita, ura tai ulkonema). Kytke (esim.
uralla) merkitty johdin tämän laitteen ja kaiuttimen
(punaiseen) “+” -liittimeen. Kytke tavallinen kaapeli
tämän laitteen ja kaiuttimen (mustaan) “-” -liittimeen.
10 Fi
Antennien kytkeminen
Antennien kytkeminen
Kytke mukana toimitettu FM-antenni tämän laitteen FM-liittimeen. Jos radioaallot ovat alueellasi heikot tai haluat
parantaa radioasemien kuuluvuutta, suosittelemme erikseen myytävien ulkoantennien käyttöä. Ota yhteys Yamahajälleenmyyjään tai -huoltoon, niin saat lisätietoja.
FM-sisäantenni
(mukana)
FM-antenni
1
Kytke mukana toimitettu FM-sisäantenni
tämän laitteen FM-liittimeen.
2
Sijoita antenni kauas tästä laitteesta ja
kaiutinjohdoista.
FM ANT
75 UNBAL
SUBWOOFER
OUT
KÄYTTÖÖNOTT
O
TUNER
Verkkojohto
Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke tämän laitteen ja subwooferin (lisävaruste) verkkojohto pistorasiaan.
MAINS
TUNER
SPEAKERS
FM ANT
75 UNBAL
Pistorasiaan
R
L
SUBWOOFER
OUT
6
MIN. SPEAKER
Kuulokkeet
Kytke kuulokkeet etulevyn PHONES-liittimeen.
Kaiuttimien äänentoisto loppuu.
VOLUME
INPUT
STANDBY ON
PHONES
Suomi
11 Fi
Lisälaitteiden kytkennät
Lisälaitteiden kytkennät
Voit kytkeä USB-laitteen ja iPodin suoraan tähän laitteeseen. Lue lisätietoja laitteista laitteen omasta käyttöohjeesta.
Kytkentä USB-laitteeseen
Tässä laitteessa on USB-liitin. Sen kautta voit toistaa
USB-laitteeseen tallennettuja MP3- ja WMA-tiedostoja.
Kytke USB-laite tämän laitteen kansilevyn USBliittimeen.
USB-laitteen toistotietue, ks. s. 15.
USB-laite
iPod™-kytkentä
Tämän laitteen kansilevyssä on iPod-liitin. Voit kytkeä
iPodisi suoraan siihen ja ohjata iPodin sisältämän
ohjelman toistoa mukana toimitetulla kauko-ohjaimella.
Käytä tätä laitetta iPodiisi sopivan iPod-telakkasovittimen
kanssa (toimitetaan iPodin mukana tai myydään erikseen).
Jos käytät tätä laitetta ilman sopivaa iPod-telakkasovitinta,
kytkentä saattaa jäädä väljäksi.
iPod
USB
iPod
USB
iPod
VOLUME
INPUT
STANDBY ON
PHONES
■ Yhteensopivat USB-laitteet
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flashmuistia), jotka on alustettu FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmään.
Huom!
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät
tekniset vaatimukset.
• Ellei USB-laitteen ohjelmaa saa soimaan kytkennän tekemisen
jälkeen, noudata alla olevia ohjeita.
– Kytke tämä laite hetkeksi valmiustilaan, kytke se sitten
takaisin toimintatilaan.
– Irrota toinen laite sitten, kun olet kytkenyt tämän laitteen
valmiustilaan.
– Kytke laite sitten uudestaan tähän laitteeseen, ja kytke tämä
laite toimintatilaan.
– Kytke verkkolaite, jos sellainen on toimitettu erillislaitteen
mukana.
• Ellei USB-laitteen ohjelmaa saa soimaan edellä annettujen
vaiheiden jälkeenkään, laite ei välttämättä ole yhteensopiva
tämän laitteen kanssa.
• Älä kytke tähän laitteeseen muita kuin USBmassamuistilaitteita.
• Yamaha ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa datasta, joka
on kadonnut tähän laitteeseen kytketystä USB-laitteesta.
Suosittelemme, että teet tiedostoista varmuuden vuoksi
turvakopiot.
• Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
• USB-laitteesi akku latautuu automaattisesti, kun USB-laite on
kytkettynä tämän laitteen USB-liittimeen, vaikka tämä laite
olisi valmiustilassa (jos asetuksena on "ECO MODE" - "OFF").
• USB-laitteen irrottaminen tapahtuu turvallisesti, kun irrotat sen
vasta ohjelman toiston lopettamisen jälkeen.
12 Fi
VOLUME
INPUT
STANDBY ON
PHONES
Huom!
• Tukee vain soittimia iPod (Click and Wheel), iPod nano, iPod
mini ja iPod touch.
• Älä kytke mitään iPod-lisätarviketta (esim. kuulokkeita,
johdollista kaukosäädintä tai FM-lähetintä) iPodiin silloin, kun
se on kytketty liittimeen.
• Mikäli iPod ei ole kytkettynä tukevasti liittimeen, audiosignaali
ei välttämättä toistu kunnolla.
• Kun iPodin ja tämän laitteen välillä on yhteys, etulevyn
näyttöön tulee “iPod”. Jos yhteys vahvistimen ja iPodin välillä
katkeaa, etulevyn merkkivalo sammuu. Etulevyssä näkyvät
kytkentäviestit, s. 26.
• iPodin akku latautuu automaattisesti, kun iPod on kytkettynä
tämän laitteen iPod-liittimeen, vaikka tämä laite olisi
valmiustilassa (jos asetuksena on "ECO MODE" - "OFF").
• iPodin irrottaminen tapahtuu turvallisesti, kun irrotat sen vasta
ohjelman toiston lopettamisen jälkeen.
PERUSTOIMINNOT
PERUSTOIMINNOT
Näiden ohjeiden avulla valitset ohjelmalähteen ja säädät tämän laitteen ääniasetuksia.
4
Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi
tasolle
(alas) /
(ylös) -painikkeilla.
■ Äänenlaadun säätö
VOLUME
1
Avaa toimintovalikko painamalla FUNCTIONpainiketta.
2
Valitse
/ -painiketta painelemalla
TREBLE, BASS, tai BALANCE. Paina
keskipainiketta.
3
Säädä asetusta
keskipainiketta.
INPUT
STANDBY ON
PHONES
STANDBY/ON
Tulolähteen
valintapainikkeet
INPUT
STANDBY ON
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FUNCTION
FUNCTION
y
MENU
/
Keskipainike
-painikkeilla. Paina
TREBLE: Korkeiden taajuuksien kuuluvuus.
BASS:
Matalien taajuuksien kuuluvuus.
BALANCE: Säätää vasemman ja oikean
äänikanavan välistä
äänenvoimakkuuseroa.
SLEEP
CD
/
PERUSKÄYTTÖ
STANDBY/ON
VOLUME
DISPLAY
TREBLE, BASS ja BALANCE eivät ole säädettävissä
kuulokekuuntelun aikana.
FOLDER
SHUFFLE
■ Näytön himmentäminen
REPEAT
Voit himmentää etulevyn näytön.
MUTE
VOLUME
VOLUME
/
1
Kytke keskusyksikkö toimintatilaan
painamalla STANDBY/ON-painiketta.
Etulevyyn tulee valo.
2
Valitse ohjelmalähde painamalla tulolähteen
valintapainiketta tai painelemalla etulevyn
INPUT-painiketta. Ohjelmalähde vaihtuu
INPUT-painiketta painelemalla tässä
järjestyksessä: CD, iPod, FM ja USB.
3
Avaa toimintovalikko painamalla FUNCTIONpainiketta.
2
Valitse
/
-painikkeilla DIMMER-asetus.
Paina keskipainiketta.
Valitse
/ -painikkeilla kirkkaus. Paina
keskipainiketta.
■ ECO-virransäästötoiminto
Tämä toiminto vähentää virrankulutusta valmiustilan
aikana. iPodin ja USB-laitteen akku ei lataudu, jos tämä
laite on valmiustilassa ja asetuksena on "ECO MODE" "ON".
1
Avaa toimintovalikko painamalla FUNCTIONpainiketta.
2
Valitse
/
-painikkeilla ECO MODE.
Paina keskipainiketta.
3
Valitse
/
-painiketta painelemalla ON
tai OFF. Paina keskipainiketta.
13 Fi
Suomi
Käynnistä ohjelman toisto ohjelmalähteen
painikkeilla tai valitse radioasema.
Levyjen toisto, ks. s. 15. Radioasemien virittäminen,
ks. s. 18.
1
SLEEP - Uniajastin
SLEEP - Uniajastin
Uniajastin kytkee tämän laitteen valmiustilaan määrätyn ajan kuluttua.
STANDBY ON
SLEEP
CD
iPod
FM
SLEEP
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FUNCTION
MENU
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
VOLUME
Valitse toiminta-aika painelemalla SLEEPpainiketta.
Toiminta-aika vaihtuu joka painalluksella:
SLEEP näkyy etulevyn näytössä.
SLEEP 30min
SLEEP 60min
SLEEP 90min
SLEEP 120min
SLEEP OFF
y
• Uniajastin kytkeytyy pois toimintatilasta, jos kytket tämän
laitteen valmiustilaan.
• Jos painat SLEEP-painiketta uniajastimen ollessa käytössä,
etulevyn näyttöön tulee jäljellä oleva toiminta-aika.
Uniajastimen kytkeminen pois käytöstä
Painele SLEEP, kunnes valittuna on "SLEEP OFF".
14 Fi
PERUSTOIMINNOT - LEVYJEN TOISTO, USB-LAITTEIDEN KÄYTTÖ
PERUSTOIMINNOT - LEVYJEN TOISTO, USB-LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Tällä laitteella voit toistaa audio CD-levyjä, USB-laitteen tiedostoja ja levylle/USB-laitteeseen tallennettuja MP3- ja
WMA-tiedostoja. Levy/USB-laite saattaa estää joidenkin toimintojen käytön kokonaan tai osittain. Ennen kuin ryhdyt
toistamaan ohjelmaa, tarkasta, onko levy/USB-laite yhteensopiva tämän laitteen kanssa (ks. s. 28).
STANDBY ON
SLEEP
CD
/
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
• Jotkin tiedostot eivät välttämättä toimi kunnolla. Se johtuu
USB-laitteen teknisistä ominaisuuksista.
• Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
• Tämä laite pystyy toistamaan enintään 4 gigatavun kokoisia
tiedostoja.
• Mikäli tämä laite kytketään toimintatilaan silloin, kun
ohjelmalähteenä on USB ja USB-laite on kytkettynä tähän
laitteeseen, ohjelman toisto alkaa automaattisesti.
FUNCTION
MENU
Toiston lopetus
DISPLAY
FOLDER
FOLDER
/
SHUFFLE
Paina
.
REPEAT
Toiston keskeytys (pause)
PERUSKÄYTTÖ
MUTE
VOLUME
Paina
.
Normaali toisto jatkuu, kun painat
.
Pikahaku taakse/eteen
Levyn toiston käynnistys
1
Valitse ohjelmalähteeksi CD (ks. s. 13).
2
Paina
Pikahaku taakse: pidä painettuna
Pikahaku eteen: pidä painettuna
.
.
Raidan ohitus
, kun levy on laitteessa.
Audio CD: Toisto alkaa ensimmäisestä raidasta. MP3/
WMA-tiedosto: Toisto alkaa aakkosjärjestyksessä
ensimmäisestä tiedostosta.
y
• Voit avata ja sulkea levykelkan painamalla tämän laitteen
etulevyn
-painiketta.
• Vaihtoehtoisesti voit käynnistää levyn toiston painamalla
etulevyn
-painiketta.
• Mikäli tämä laite kytketään toimintatilaan silloin, kun
ohjelmalähteenä on jo CD ja laitteessa on jo levy, levyn toisto
alkaa automaattisesti.
Valitsee nykyisen raidan alun: paina
.
Valitsee seuraavan raidan, paina
.
Valitsee edellisen raidan, paina nopeasti kaksi kertaa
.
MP3/WMA-kansion ohitus
Ohita kansio painamalla FOLDER
/
.
■ MP3/WMA-levyt/ USB-laite
USB-laitteen ohjelman toiston käynnistys
Root
1
Valitse ohjelmalähteeksi USB (ks. s. 13).
Kansio
2
Kytke USB-laite tämän laitteen USBliittimeen.
Tiedosto
Tunnistamiseen saattaa kestää yli 30 sekuntia (se johtuu
tiedostojen/kansioiden lukumäärästä).
USB-laite: Tiedostot toisto käynnistyy automaattisesti ja
tapahtuu tiedostojen luomispäivän ja -ajan mukaisessa
järjesteksessä, mikäli USB-laitteessa on toistokelpoisia
tiedostoja.
Huom!
15 Fi
Suomi
• Kokonaistoistoaika ei näy etulevyn näytössä USB-laitteen
ohjelman toiston aikana.
• Jos UBS-laite on jaettu osiin (eng. partitions), vain
ensimmäisen osan sisältö näkyy.
Voit soittaa MP3- ja WMA -tiedostoja CD-R- ja CD-RWlevyiltä sekä USB-laitteesta. Laite käsittelee levyn/USBlaitteen tiedostoja raitoina (ks. kuvaa).
PERUSTOIMINNOT - LEVYJEN TOISTO, USB-LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Toistotietue
Valitse tämän laitteen etulevyn näytössä näkyvä toistotietue. Levytyyppi/USB-laite vaikuttaa siihen, mitkä tiedot
näkyvät.
FM
Painele DISPLAY-painiketta, kun laite toistaa
levyä/USB-laitetta.
Näyttötietue vaihtuu joka painalluksella. Katso “Audio
CD -levyjen toistotiedot” ja “Levylle/USB-laitteelle
tallennettujen MP3/WMA-tiedostojen toistotiedot”, s. 16.
PRESET
TUNING
MEMORY
FUNCTION
MENU
DISPLAY
DISPLAY
Huom!
FOLDER
SHUFFLE
REPEAT
Erikoismerkit eivät välttämättä näy oikein.
■ Audio CD -levyjen toistotiedot
Audio CD -levyn toiston aikana saa näkyviin seuraavia tietoja. “Raidan nimi”, “Esittäjä” ja “Albumin nimi” ovat
saatavilla vain CD TEXT -levyltä.
7 Albumin nimi
1 Parhaillaan toistuvan raidan toistoon kulunut aika (perusasetus)
ALBUMS
2 Parhaillaan toistuvan raidan jäljellä oleva toistoaika
6 Esittäjä
ARTISTS
3 Levyn kokonaistoistoaika
5 Raidan nimi
4 Levyn jäljellä oleva toistoaika
SONGS
Huom!
Voit valita toistotietueen 1 2 5 6 7, kun toistat ohjelmaa iPodista valikko-ohjaustilan aikana (ks. s. 24).
■ Levylle/USB-laitteelle tallennettujen MP3/WMA-tiedostojen toistotiedot
Levylle/USB-laitteelle tallennettujen MP3/WMA-tiedostojen toiston aikana saa näkyviin seuraavia tietoja.
1 Parhaillaan toistuvan tiedoston toistoon kulunut aika
5 Albumin nimi
ALBUMS
4 Esittäjä
2 Tiedostonimi
ARTISTS
3 Raidan nimi
SONGS
16 Fi
PERUSTOIMINNOT - LEVYJEN TOISTO, USB-LAITTEIDEN KÄYTTÖ
Uusintatoisto
(Repeat Play)
Satunnaistoisto
(Shuffle Play)
Voit uusintatoistaa valitsemasi kohteen levyltä/USBlaitteesta.
Voit toistaa levyn/USB-laitteen raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Huom!
STANDBY ON
Satunnaistoiston aikana levyn jäljellä olevaa toistoaikaa ei saa
näkyviin.
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
STANDBY ON
SLEEP
FUNCTION
CD
MENU
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
FUNCTION
REPEAT
MENU
REPEAT
PERUSKÄYTTÖ
DISPLAY
MUTE
VOLUME
FOLDER
SHUFFLE
REPEAT
SHUFFLE
MUTE
1
Käynnistä uusintatoistettavan levyn tai raidan
toisto.
2
Valitse haluamasi uusintatoiston kohde
painelemalla REPEAT.
Etulevyn näytössä näkyvä uusintatoiston kohde
vaihtuu joka painalluksella seuraavasti.
Audio CD
VOLUME
Paina SHUFFLE.
Etulevyn näytössä näkyvä satunnaistoiston kohde vaihtuu
joka painalluksella seuraavasti.
Audio CD
SHUFFLE ALL (Satunnaistoista kaikki)
REPEAT ONE (Raidan uusintatoisto)
Off - Ei mitään (Normaali toisto)
REPEAT ALL (Koko levyn uusintatoisto)
MP3/WMA-levy/ USB-laite
Off - Ei mitään (Normaali toisto)
SHUFFLE FOLDER* (Satunnaistoista kansio)
MP3/WMA-levy/ USB-laite
SHUFFLE ALL (Satunnaistoista kaikki)
REPEAT ONE (Raidan uusintatoisto)
Off - Ei mitään (Normaali toisto)
REPEAT FOLDER (Kansion uusintatoisto)
REPEAT ALL (Koko levyn uusintatoisto)
Off - Ei mitään (Normaali toisto)
* SHUFFLE FOLDER soittaa kansion sisältämät raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Satunnaistoiston kytkeminen pois käytöstä
Painele SHUFFLE, kunnes satunnaistoiston tunnus häviää
etulevyn näytöstä, tai paina
.
Suomi
Uusintatoiston kytkeminen pois käytöstä
Painele REPEAT, kunnes uusintatoiston tunnus häviää
etulevyn näytöstä, tai paina
.
17 Fi
FM-RADIO
FM-RADIO
Radioasemat saat kuuluviin kahdella tavalla: voit laittaa virittimen etsimään kanavat tai voit ohjata hakua itse.
Automaattinen haku löytää asemat helposti, jos signaali on voimakas ja häiriötön. Jos signaali on heikko, ohjaa
virittämistä itse. Muistipaikoille voi tallentaa 30 asemaa. Viritin voi hakea ja tallentaa asemat itse, tai voit itse ohjata
hakua ja tallentamista.
Automaattiviritys
Käyttäjän ohjaama asemahaku
Automaattinen haku löytää asemat helposti, jos signaali
on voimakas ja häiriötön.
Jos signaali on heikko, ohjaa virittämistä itse.
STANDBY ON
SLEEP
STANDBY ON
SLEEP
CD
TUNING
/
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
CD
FM
TUNING
/
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FM
FUNCTION
MENU
FUNCTION
MENU
DISPLAY
DISPLAY
FOLDER
FOLDER
SHUFFLE
SHUFFLE
MUTE
MUTE
1
2
REPEAT
REPEAT
VOLUME
VOLUME
1
Valitse FM-radio painamalla FM.
2
Viritä aseman taajuus itse painelemalla
TUNING
/ .
Valitse FM-radio painamalla FM.
Käynnistä automaattiviritys pitämällä
painettuna TUNING
/
.
AUTO näkyy etulevyn näytössä.
Tämä laite tunnistaa automaattisesti radioaseman,
jolla on voimakas signaali. Haku päättyy silloin
automaattisesti.
AUTO häviää etulevyn näytöstä.
18 Fi
y
Jos virität FM-aseman kuuluviin itse, viritin valitsee
automaattisesti käyttöön monoäänen, koska silloin häiriöitä on
vähemmän.
FM-RADIO
Automaattiviritys muistipaikoille
Valitse haluamasi viritystapa tämän luvun ohjeiden
mukaan.
Käyttäjän ohjaama asemahaku
Voit itse tallentaa muistipaikoille enintään 30 asemaa.
STANDBY ON
SLEEP
STANDBY ON
CD
iPod
FM
USB
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FM
MEMORY
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
MEMORY
FUNCTION
MENU
FUNCTION
/
MENU
Keskipainike
Keskipainike
DISPLAY
FOLDER
DISPLAY
SHUFFLE
REPEAT
FOLDER
SHUFFLE
REPEAT
MUTE
MUTE
Valitse FM-radio painamalla FM.
2
Pidä painettuna MEMORY-painike 2 sekuntia
tai pidempään.
"AUTO PRESET" ja “Push Center Key” näkyvät
vuorotellen etulevyn näytössä.
Jos haluat keskeyttää, paina MEMORY.
Käynnistä automaattihaku painamalla
keskipainiketta.
• Automaattitallennus aloittaa pienimmästä
taajuudesta ja jatkaa suurempien taajuusalueiden
suuntaan.
• Viritin tallentaa automaattisesti löytämänsä asemat
numeroiduille muistipaikoille.
4
Haku päättyy, kun asema löytyy, jotta laite
voi tallentaa sen muistipaikalle.
5
Sitten haku käynnistyy uudelleen, ja laite
etsii seuraavan aseman.
1
Viritä kuuluviin radioasema, jonka haluat
tallentaa.
Ks. s. 18, viritysohjeet.
2
Paina MEMORY.
Etulevyn näytössä on PRESET ja MEMORY, kunnes
kytket käyttäjän ohjaaman tallennuksen pois
käytöstä.
Jos haluat keskeyttää, paina MEMORY.
3
Valitse muistipaikkanumero painelemalla
/
-painiketta.
4
Paina keskipainiketta, kun valitsemasi
muistipaikkanumero vilkkuu.
MEMORY häviää etulevyn näytöstä.
5
Toista vaiheet 1 - 4, kunnes kaikki haluamasi
asemat ovat muistissa.
VIRITIN
1
3
VOLUME
VOLUME
Huom!
• Automaattitallennus voi tallentaa muistiin 30 FM-asemaa.
• Muistipaikalla jo oleva asema häviää, jos tallennat sen tilalle
uuden aseman.
Suomi
19 Fi
FM-RADIO
Muistissa olevan aseman kuuntelu
Viritä muistiin tallennettu asema kuunneltavaksi
valitsemalla aseman muistipaikka (ks. s. 19).
STANDBY ON
SLEEP
CD
FUNCTION
Keskipainike
USB
FM
PRESET
FM
PRESET
TUNING
MEMORY
iPod
FM
/
FUNCTION
MENU
/
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
VOLUME
1
Valitse FM-radio painamalla FM.
2
Paina PRESET
/
tallennettu asema.
: valitse muistiin
■ Aseman poistaminen muistipaikalta
1
Valitse FM-radio painamalla FM.
2
Avaa toimintovalikko painamalla FUNCTIONpainiketta. Valitse
/
-painiketta
painelemalla PRESET DELETE. Paina
keskipainiketta.
3
Valitse
/
-painiketta painelemalla
poistettava muistipaikka. Paina
keskipainiketta.
20 Fi
RDS (vain mallit U.K., EUROPE)
RDS (Radio Data System) on FM-radioasemien tiedonsiirtojärjestelmä, joka on käytössä jo monessa maassa. RDSpalveluja toteuttavat verkkoasemat. Tämä laite pystyy vastaanottamaan RDS-aseman vastaanoton aikana erilaisia RDStietoja, joita ovat esimerkiksi radioaseman nimi (PS, program service name), ohjelmatyypin tunnistus (PTY, program
type), lähetyksen ohessa kulkevat radioviestit (RT, radio text) ja kellonaika (CT, clock time).
RDS-ohjelmatyypin valinta
4
Valitse yksi 15:sta RDS-ohjelmatyypistä; laite etsii
kyseistä ohjelmaa käytettävissä olevista muistipaikkaasemista.
Valitse ohjelmatyyppi painamalla
/
.
Etulevyn näytössä näkyy valitun ohjelmatyypin
tunnus.
Ohjelmatyyppi
STANDBY ON
Kuvaus
News
Uutiset
Affairs
Ajankohtaisohjelma
Info
Tärkeää tietoa
Sport
Urheilu
Educate
Opetus
Drama
Draama
Culture
Kulttuuri
Science
Tiede
Varied
Sekalaista
Pop M
Popmusiikki
Rock M
Rockmusiikki
Easy M
Easy listening
Light M
Kevyt klassinen
Classics
Klassinen
Other M
Muu musiikki
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
FM
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
MENU
FUNCTION
FUNCTION
MENU
/
Keskipainike
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
VOLUME
Valitse FM-radio painamalla FM.
2
Avaa toimintovalikko painamalla FUNCTIONpainiketta.
Ks. s. 18, viritysohjeet.
3
VIRITIN
1
Kytke
/
-painiketta painamalla laite
PTY SEEK -toimintatilaan.
Etulevyn näytössä vilkkuu valitun ohjelmatyypin
tunnus.
y
Poista PTY SEEK -toimintatila käytöstä painamalla
uudestaan FUNCTION tai MENU.
Suomi
21 Fi
RDS (vain mallit U.K., EUROPE)
5
Paina keskipainiketta, niin viritin alkaa hakea
ohjelmatyyppiä muistissa olevien RDSasemien joukosta.
Jos valittua ohjelmatyyppiä lähettävä asema löytyy,
viritin keskeyttää haun ja etulevyn näyttöön tulee
palveluntarjoajan nimi ja PTY-ohjelmatyyppitunnus.
Ellei yksikään asema lähetä valittua ohjelmatyyppiä,
näkyviin palautuu valittuna olevan aseman
viritystaajuus.
STANDBY ON
SLEEP
CD
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
FUNCTION
MENU
DISPLAY
DISPLAY
FOLDER
6
SHUFFLE
REPEAT
Toista vaihetta 4, kunnes olet löytänyt
haluamasi aseman.
MUTE
VOLUME
RDS-tiedon valinta
Laitteessa on neljä RDS-tiedon näyttötilaa. PS (aseman
nimi), PTY (ohjelmatyyppi), RT (radioteksti) ja CT
(kellonaika). Vastaava tunnus näkyy etulevyn näytössä.
Huom!
• Voit valita RDS-tietueen vasta sitten, kun vastaava RDSmerkkivalo näkyy etulevyn näytössä. Kaikkien RDS-tietueiden
lataaminen saattaa kestää kauan.
• Vain kuuluviin viritetyn aseman lähettämät RDS-tiedot ovat
käytettävissäsi (valikoima on asemakohtainen, kaikki asemat
eivät tarjoa kaikkia RDS-palveluja).
• Laite pystyy vastaanottamaan RDS-tietoa vain, jos radioaseman
lähetyssignaali on riittävän voimakas. Varsinkin RT-tieto
sisältää paljon dataa, joten heikkosignaalisen aseman kuuntelun
aikana näyttöön ei välttämättä syty RT-tiedon
valmiustilailmaisinta, vaikka muut valmiustilat näkyisivätkin.
• Jos signaalin kuuluvuus on huono, pidä silloin painettuna
TUNING
/
, niin "AUTO" häviää etulevyn näytöstä.
• Jos ulkoiset häiriötekijät alkavat heikentää RDS-aseman
signaalivoimakkuutta, voi RDS-tietopalvelujen välittyminen
äkillisesti keskeytyä ja näyttöön tulee "...WAIT".
• Radiotekstistä (RDS-tieto RT) tämä vahvistin pystyy
näyttämään enintään 64 aakkosnumeerista merkkiä (myös
umlaut). Alaviiva "_" näkyy sellaisten merkkien tilalla, joita
viritin ei pysty näyttämään.
22 Fi
Kun kuuluviin on viritetty RDS-asema, valitse
RDS-tietue painelemalla DISPLAY.
PS
PTY
RT
CT
Taajuus
• Valitse “PS”, jos haluat nähdä parhaillaan
vastaanotettavan RDS-ohjelman nimen.
• Valitse “PTY”, jos haluat nähdä parhaillaan
vastaanotettavan RDS-ohjelman tyypin.
• Valitse “RT”, jos haluat nähdä tietoja parhaillaan
vastaanotettavasta RDS-ohjelmasta.
• Valitse "CT", jos haluat nähdä kellonajan.
IPODIN™ OHJAUS
Mukana toimitetulla kauko-ohjaimella ohjaat tämän laitteen lisäksi telakkaan kytkettyä iPodia.
iPod™
Kun olet kytkenyt iPod-soittimesi tämän laitteen kansilevyn telakkaan (ks. s. 12), voit ohjata iPod-soitinta mukana
toimitetulla kauko-ohjaimella. iPodin toimintoja voi ohjata etulevyn näytön kautta (valikko-ohjaus) tai ilman valikkoja
(kauko-ohjaus ilman valikkoja).
Huom!
• Tukee vain soittimia iPod (Click and Wheel), iPod nano, iPod mini ja iPod touch.
• iPodin malli ja ohjelmistoversio saattavat estää joidenkin toimintojen käytön.
y
• Täydellinen luettelo kauko-ohjaimella käytettävistä iPod-toiminnoista: ks. “iPod” (ks. s. 7).
• iPodin käyttöön liittyvät viestit etulevyn näytössä: ks. kappale “iPod™”, “VIANMÄÄRITYS” (ks. s. 26).
■ Kauko-ohjaus ilman valikkoja
Kun käytössä on kauko-ohjaus ilman valikkoja, käytä
iPodin valikkoa iPodin kautta tai tämän laitteiston kaukoohjaimella.
STANDBY ON
SLEEP
iPod
CD
iPod
FM
USB
PRESET
FM
TUNING
MEMORY
MENU
1
Valitse iPod ohjelmalähteeksi painamalla
iPod.
2
Valitse FUNCTION ja
/
-painikkeella
näkyviin iPod MODE etulevyn näyttöön.
Paina keskipainiketta.
3
Valitse
/
-painikkeella SIMPLE
REMOTE. Paina keskipainiketta, kun SIMPLE
REMOTE vilkkuu etulevyn näytössä.
• Vaihtoehtoisesti voit valita valikko-ohjauksen:
valitse silloin
/
-painikkeella näkyviin
MENU BROWSE etulevyn näyttöön. Lisätietoja
sivulla 24.
4
Selaa iPodin valikkoa MENU /
/
/
keskipainikkeella. Käynnistä valittuna olevan
kappaleen (tai ryhmän) toisto painamalla
keskipainiketta.
FUNCTION
FUNCTION
Keskipainike
MENU
/
DISPLAY
FOLDER
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
VOLUME
MUUT
TOIMINNOT
Suomi
23 Fi
IPODIN™ OHJAUS
■ Valikko-ohjaus
Valikko-ohjaustilan aikana voit selata iPodin valikkoa
tämän laitteen etulevyn näytön kautta.
3
Huom!
Tämän laitteen etulevyn näyttö ei pysty näyttämään joitakin
kirjainmerkkejä. Sellaisen merkin kohdalla on alaviiva "_".
iPod-valikko
Toista vaihetta 2, kunnes valittuna on
haluamasi kohta. Käynnistä kohdan (ryhmän
tai raidan) toisto painamalla keskipainiketta.
y
Kun käytössä on valikko-ohjaus, voit kappaleen (tai ryhmän)
toiston aikana valita etulevyn näytön tietotietueen (esim.
kappaleen nimi, toistoon kulunut aika, esittäjän nimi, albumin
nimi). Valitse tietue painamalla DISPLAY.
■ Uusintatoisto (Repeat Play)
Voit uusintatoistaa valitsemasi kohteen iPodista.
Valitse haluamasi uusintatoiston kohde
painelemalla REPEAT.
Uusintatoistotapa vaihtuu joka painalluksella seuraavasti.
Tarkista toiminnon käyttö myös iPodin ohjeista.
One (Kappaleen uusintatoisto)
1
Valitse soittimen valikko-ohjaus.
Jos haluat valita valikko-ohjaustilan, katso ohjeet
kohdasta 3 "Kauko-ohjaus ilman valikkoja", s. 23.
Etulevyn näyttöön tulee iPodin aloitusvalikko.
All (Valitun ryhmän uusintatoisto)
Off - Ei mitään
■ Satunnaistoisto (Shuffle Play)
Voit toistaa iPodin raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Toimintaohje
y
Toimintaohjeessa (ks. s. 4) näkyy, mitä nuolipainikkeita voit
käyttää eri vaiheissa.
2
Valitse valikko nuolella
/ . Avaa
valitsemasi valikko painamalla
keskipainiketta.
Näkyviin tulee valitun valikon ensimmäinen kohta.
ARTISTS
y
• Vaihtuvan tiedon ilmaisimet (ks. s. 4) näyttävät, mikä iPodvalikko on parhaillaan valittuna.
• Palaa iPodin edelliselle valikkotasolle painamalla MENU.
24 Fi
Paina SHUFFLE.
Satunnaistoistotapa vaihtuu joka painalluksella
seuraavasti. Tarkista toiminnon käyttö myös iPodin
ohjeista.
Songs (Kappaleiden satunnaistoisto)
Albums (Albumien satunnaistoisto)
Off - Ei mitään
VIANMÄÄRITYS
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä
laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
Yleistä
Ongelma
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Vahvistin ei kytkeydy
toimintatilaan, tai se
asettuu valmiustilaan
pian
virrankytkeytymisen
jälkeen.
Verkkojohto ei ole kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
11
Laite on altistunut voimakkaalle
ulkoiselle sähköiskulle (esim. salama tai
voimakas staattinen sähköisyys).
Kytke vahvistin valmiustilaan. Irrota verkkojohto
pistorasiasta ja kytke se takaisin 30 sekunnin
kuluttua. Laitteen pitäisi nyt toimia normaalisti.
—
Ei ääntä.
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
vahvistimen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea tulolähde etulevyn INPUT-säätimellä
(tai kauko-ohjaimessa olevalla tulolähteen
valintapainikkeella).
—
Kaiutinjohdot on kytketty huonosti.
Kytke kaapelit kunnolla.
9
Äänenvoimakkuus on säädetty kiinni.
Lisää äänenvoimakkuutta.
—
Käytössä esim. CD-ROM, jota vahvistin
ei pysty käsittelemään.
Valitse vain sellaisia ohjelmia, joita tämä laite pystyy
toistamaan.
—
Ääni kuuluu vain
kaiutinparin toisesta
kaiuttimesta.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
9
Digitaali- tai
radiotaajuuslaite
aiheuttaa häiriöitä
ääneen.
Laite on liian lähellä digitaalista tai
suurtaajuista laitetta.
Siirrä laitteet kauemmas toisistaan.
—
Radio
Syy
FM-radio kohisee
voimakkaasti.
Johtuu stereolähetyksestä. Esiintyy
joskus, kun lähetysasema on kaukana
tai antenni vastaanottaa heikkoa
signaalia.
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Tarkasta antennikytkennät.
11
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FMantennia.
—
Viritä asema kuuluviin itse.
18
Ääni säröytyy eikä
hyvää ääntä saa
hyvälläkään antennilla.
Signaali sisältää monitiesäröä.
Minimoi häiriöt sijoittamalla antenni toiseen
paikkaan.
—
Automaattinen
viritystoiminto ei löydä
asemaa.
Aseman lähetyssignaali on heikko.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FMantennia.
—
Viritä asema kuuluviin itse.
18
LISÄTIETOA
FM
Ongelma
Suomi
25 Fi
VIANMÄÄRITYS
iPod™
Huom!
Jos huomaat tiedonsiirtovirheen eikä etulevyn näyttöön tule viestiä, tarkasta iPodin kytkentä (ks. s. 12).
Toimintatilan viesti
Syy
iPod Connecting
Vahvistin muodostaa parhaillaan iPodyhteyttä.
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Laite hakee parhaillaan kappalelistaa
iPod-soittimesta.
Connect error
Tämän laitteen ja iPodin välisellä
signaalitiellä on jokin ongelma.
Unknown iPod
Tämä laite ei tue kyseistä iPod-soitinta.
iPod
iPod on kytketty oikein iPod-liittimeen.
iPod Unplugged
iPod on irrotettu iPod-liittimestä.
Sammuta tämä laite ja kytke iPod uudelleen.
12
Resetoi iPod-soittimen asetukset.
—
Tukee vain soittimia iPod (Click and Wheel), iPod
nano, iPod mini ja iPod Touch.
—
Kytke iPod takaisin iPod-liittimeen.
12
USB
Huom!
Jos huomaat tiedonsiirtovirheen eikä etulevyn näyttöön tule viestiä, tarkasta USB-laitteen kytkentä (ks. s. 12).
Toimintatilan viesti
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Not Connected
USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla.
Kytke USB-laite uudelleen.
12
Not Supported
Tämä laite ei pysty toistamaan ohjelmaa
kytkettynä olevasta USB-laitteesta.
Kytke USB-laite, jota tämä laite pystyy toistamaan.
12
Over Current
Tämä laite ei pysty toistamaan ohjelmaa
kytkettynä olevasta USB-laitteesta.
USB-laite on kytketty väärin päin.
Irrota USB-laite. Valitse jokin muu ohjelmalähde
kuin USB, valitse sitten ohjelmalähteeksiuudestaan
USB. Kytke sitten uudestaan USB-laite, jota tämä
laite pystyy toistamaan.
12
26 Fi
VIANMÄÄRITYS
Levyn toisto
Ongelma
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Virta kytkeytyy,
mutta sammuu heti.
Verkkojohto ei ole kytketty tai sitä ei ole
kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
11
Ei ääntä tai
säröytynyt ääni.
MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus ei
välttämättä ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.
Tarkasta, että MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus on
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
28
Levyn toisto ei
käynnisty.
CD-R/RW-levyä ei ole viimeistelty.
Viimeistele CD-R/RW.
—
Levy on väärin päin.
Levyn etikettipuolen on oltava ylöspäin.
—
Levy voi olla käyttökelvoton.
Yritä toistaa jotakin toista levyä. Mikäli sama
ongelma ei toistu, ensimmäiseksi toistamasi levy on
viallinen.
—
MP3/ WMA-levy ei sisällä riittävästi
toistettavia musiikkitiedostoja.
Tarkasta, että MP3/WMA-levy sisältää vähintään 5
MP3/WMA -musiikkitiedostoa. Mikäli tiedostojen
lukumäärä on riittämätön, laite ei välttämättä
tunnista levyä.
—
MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus ei
välttämättä ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.
Tarkasta, että MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus on
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
28
USB-laitekytkentä on virheellinen.
Kytke USB-laite uudelleen.
12
MP3- tai WMA-formaatti ei ole
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
Korvaa tiedosto tiedostolla, joka on tallennettu
sellaisella tavalla, jonka tämä laite tunnista.
28
USB-laitteen
ohjelman toisto ei
käynnisty.
Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei
toimi.
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian
kaukana laitteesta.
Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks.
"Kauko-ohjain".
8
Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin ei kestä auringonpaistetta
eikä siihen saa paistaa valo (esim.
loistelampun valo).
Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
—
Paristo on tyhjä.
Vaihda paristo.
8
Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
signaalivastaanottimen välissä on este.
Poista esteet.
—
LISÄTIETOA
Suomi
27 Fi
TIETOJA LEVYISTÄ/MP3-, WMA-TIEDOSTOISTA
TIETOJA LEVYISTÄ/MP3-, WMA-TIEDOSTOISTA
■ Toistokelpoiset audio CD -levyt
MP3
Tämä soitin toistaa levyjä, joissa on jokin seuraavista
merkeistä. Älä laita soittimeen muuntyyppisiä levyjä.
Laite toistaa myös 8 cm:n cd-levyjä.
MP3 on standardoitu tekniikka ja formaatti äänen
pakkaamiseksi pienikokoiseksi tiedostoksi. Alkuperäinen
äänenlaatu palautuu kuuluviin toiston aikana.
Toistokelpoiset formaatit:
• (MPEG-1 Audio Layer-3)
Bittinopeus*: 32-320 kbps
Näytetaajuus: 44.1/48/32 kHz
• (MPEG-2 Audio Layer-3, 2)
Bittinopeus*: 8-160 kbps
Näytetaajuus: 24/22.05/16 kHz
* Laite tukee vaihtuvaa bittinopeutta (VBR).
....
CD (digital audio)
Yleisin audiolevytyyppi.
....
CD-R, CD-RW (digital audio)
Musiikki-cd, joka on laadittu kopioimalla
ohjelmaa CD-R- tai CD-RW-levylle
(tarkoittaa myös MP3/WMA-tiedostoja
sisältäviä levyjä).
Huom!
• Käytä vain luotettavan valmistajan CD-R/RW-levyjä.
• Käytä vain sellaista CD-R/RW-levyä, jossa
on vähintään yksi seuraavista maininnoista
(levyssä tai levykotelossa).
FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY
• Viimeistele CD-R/RW-levy tallennuksen
jälkeen.
....
CD-TEXT
Levylle on voitu tallentaa tekstidataa,
kuten albumien, raitojen ja esittäjien
nimet.
Huom!
Tämä laite ei välttämättä pysty toistamaan CD-RW-levyä eikä
levyä, jonka tallennusvaiheessa on tapahtunut virhe.
Laitteen virhetoiminnon estäminen
• Älä laita soittimeen
erikoismuotoiltua levyä (esim.
sydämenmuotoista). Ne voivat
vaurioittaa laitetta.
• Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on
teippiä, tarraa tai liimaa. Levy voi jäädä kiinni
soittimeen ja rikkoa sen.
■ MP3- ja WMA-tiedostot
Voit soittaa MP3 ja WMA -tiedostoja CD-R- ja CD-RWlevyiltä ja USB-laitteesta.
28 Fi
WMA
"WMA (Windows Media Audio)" on Microsoftin
tiedostoformaatti digitaalisten audiotiedostojen
koodaamiseksi. Samantyyppinen kuin MP3 mutta pakkaa
tiedostot nopeammin kuin MP3.
Toistokelpoiset formaatit:
• Version 8
• Version 9 (Laite tukee normaalia ja vaihtuvaa
bittinopeutta. Laite ei tue tiedostotyyppejä Professional
ja Lossless ).
• High Profile
Bittinopeus*: 32-320 kbps
Näytetaajuus: 48/44.1/32 kHz
• Mid Profile
Bittinopeus: 16-32 kbps
Näytetaajuus: 22.05/16 kHz
* Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa
bittinopeutta.
Huom!
• Datalevyn toisto alkaa tiedostojen aakkosjärjestyksessä.
• USB-toisto alkaa tiedostojen luomispäivän ja -ajan mukaisessa
järjestyksessä.
• Kopiosuojattu WMA-tiedosto (DRM) ei soi tässä laitteessa.
• Levyn on oltava ISO9660-yhteensopiva.
• Tiedostojen ja kansioiden ensimmäislukumäärät on ilmoitettu
seuraavassa.
Datalevy
USB
Tiedostojen ja kansioiden
ensimmäislukumäärä *
512
9,999
Kansioiden enimmäismäärä*
255
255
Tiedostojen enimmäismäärä
kansiossa
511
255
* Root (juuri) lasketaan yhdeksi kansioksi.
TIETOJA LEVYISTÄ/MP3-, WMA-TIEDOSTOISTA
■ CD-levyjen käsittely
8 cm:n CD-levyn toisto
• Käsittele levyä aina varovaisesti niin, ettei pinta
naarmuunnu.
Laita levy kelkan sisempään syvennykseen. Älä laita
tavallista (12 cm) levyä 8 cm:n levyn päälle.
Huom!Älä puhdista linssinpuhdistimella, koska ne
voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
• Toisto ei kuluta levyä, mutta levypinnan vioittuminen
käsittelyn aikana voi aiheuttaa toistohäiriöitä.
• Kirjoita vain huopakärkikynällä tms. ja vain levyn
etikettipuolelle. Älä kirjoita kuulakärki-, lyijy- tai
muulla kovakärkisellä kynällä. Ne voivat vahingoittaa
levyä ja aiheuttaa toistohäiriöitä.
• Älä väännä levyä.
• Poista levy käytön jälkeen soittimesta, ja laita se
levykoteloon.
• Älä naarmuta toistopuolta levyä käsitellessäsi.
• Vähäinen pöly ja muutamat sormenjäljet eivät yleensä
aiheuta toistohäiriöitä, mutta levy on silti pidettävä
puhtaana. Pyyhi levy kuivalla, puhtaalla liinalla.
Pyyhkäise keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä hankaa
pyörivin liikkein.
• Älä puhdista levypintaa millään
levynpuhdistusaineella, vinyylilevyjen
puhdistussumutteella, antistaattisella suihkeella tai
nesteellä tai muulla kemiallisella nesteellä. Ne voivat
vaurioittaa levypintaa.
• Älä altista levyä auringonpaisteelle, kuumuudelle tai
kosteudelle. Levy voi vääntyä tai vaurioitua.
Ei!
LISÄTIETOA
Suomi
29 Fi
SANASTO
SANASTO
■ Raita
Tietoja äänisignaalista
CD voidaan jakaa osiin (raidoiksi). Osat on numeroitu
raidoiksi.
■ MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Yksi MPEGin käyttämistä audiopakkausmenetelmistä.
Siinä käytetään palautumatonta pakkausmenetelmää, jolla
saadaan tehokas pakkaussuhde poistamalla äänestä niitä
taajuuksia, joita ihmiskorva ei kuule. Pakkaustehoksi
ilmoitetaan 1/11 (128 kilobittiä sekunnissa), mutta samalla
säilyy musiikin CD-laatuinen taso.
■ PCM (Pulse Code Modulation)
■ WMA (Windows Media Audio)
Microsoft Corporationin kehittämä äänenpakkaustapa.
Siinä käytetään palautumatonta pakkausmenetelmää, jolla
saadaan tehokas pakkaussuhde poistamalla äänestä niitä
taajuuksia, joita ihmiskorva ei kuule. Pakkaustehoksi
ilmoitetaan 1/22 (64 kilobittiä sekunnissa), mutta samalla
säilyy musiikin CD-laatuinen taso.
Tekijänoikeus ja logot
Signaali, joka on muutettu digitaaliseksi ilman pakkausta.
CD-levylle tallennetaan 16-bittinen ääni näytetaajuudella
44.1 kHz. Signaalista on myös pakattu versio (PPCM).
Kyseinen pakkausmenetelmä ei hävitä dataa.
MPEG Layer-3 audiodekoodaustekniikkaan on
Fraunhofer IIS:n ja Thomson Multimedian lisenssi.
■ Näytetaajuus
iPod™
Näytteenotossa (kun analogisesta äänestä tehdään
digitaalinen signaali) yhdessä sekunnissa otettavien bittien
lukumäärä. Periaatteessa seuraava nyrkkisääntö pätee:
mitä suurempi näytetaajuus, sen laajempi äänialue, ja mitä
enemmän bittejä, sen tarkempi äänentasojen toisto.
"iPod" on Apple Inc:in tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
TEKNISET TIEDOT
■ SOITINOSA
■ Viritinosa
Toisto
FM
• CD, CD-R/RW
Laser
• Tyyppi ................................................................................... GaAlAs
• Aallonpituus ........................................................................... 780 nm
• Laserlähtö................................................................. enint. 44.6 μW*
• Taajuusalue....................................................... 87,50 - 108,00 MHz
• Herkkyys
FM (S/N 30 dB).................................................... 7dBμVm (EMF)
■ YLEISTÄ
Audio-osa
Käyttöjännite ..........................................................AC 230 V, 50 Hz
Virrankulutus ............................................................................. 25 W
Virrankulutus valmiustilassa* ......................... 0,9 W tai vähemmän
Mitat (l x k x s) ................................................. 180 x 117 x 280 mm
(7,1 x 4,6 x 27,94 cm)
• Paino .......................................................................... 3.1 kg (6.1 lbs)
• DAC ........................................................................... 192 kHz/24 bit
* Kun asetuksena on ECO MODE - ON.
■ Vahvistinosa
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Antotaso mitattu noin 200 mm etäisyydeltä optisen lukupään
objektiivilinssin pinnasta.
• Maksimi RMS-lähtöteho / kanava
(6 Ω , 1 kHz, 10% THD)........................................... 20 W + 20 W
• Harmoninen kokonaissärö (1 kHz)
CD 10W, 6Ω ........................................................................ 0.03 %
• Antotaso / impdanssi
PHONES Kuulokelähtö (äänenvoimakkuus enint.)...... 0.6 V/32 Ω
30 Fi
•
•
•
•
Rajoitettu takuu Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä
Kiitos, kun valitsit Yamaha-tuotteen. On epätodennäköistä, että Yamaha-tuotteesi tarvitsisi takuuhuoltoa, mutta mikäli niin tapahtuu, ota yhteys
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Ongelmatilanteessa ota yhteys Yamaha-edustajaan omassa kotimaassasi. Täydelliset tiedot löydät kotisivuiltamme
(http://www.yamaha-hifi.com/ tai http://www.yamaha-uk.com/ Iso-Britannia).
Takaamme, että tuotteessa ei ilmene valmistus- eikä materiaalivirheitä ensimmäistä ostopäivää seuraavan kahden vuoden aikana. Yamaha lupaa seuraavien
ehtojen ja rajoitusten mukaisesti korjata viallisen tuotteen tai sen osan tai oman harkintansa mukaan korvata sen uudella ilman osa- tai työkustannuksia.
Yamaha pidättää oikeuden korvata tuotteen tuotteella, joka vastaa alkuperäistä ominaisuuksiltaan ja/tai arvoltaan ja kunnoltaan, mikäli alkuperäisen mallin
valmistus on lopetettu tai korjaaminen arvioidaan kannattamattomaksi.
Ehdot
1 Viallisen tuotteen mukana on EHDOTTOMASTI toimitettava alkuperäinen lasku tai kassakuitti (jossa näkyy ostopäivä, tuotekoodi ja jälleenmyyjän
nimi) sekä tarkka kuvaus viasta. Mikäli edellä mainittu selvä todiste ostotapahtumasta puuttuu, Yamaha pidättää oikeuden kieltäytyä tarjoamasta
ilmaista huoltoa ja tuote voidaan palauttaa asiakkaan kustannuksella.
2 Tuote on EHDOTTOMASTI oltava ostettu VALTUUTETULTA Yamaha-myyjältä Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsistä.
3 Tuotetta ei ole saanut mitenkään muuntaa tai muuttaa, ellei Yamaha ole antanut siihen kirjallista lupaa.
4 Tämä takuu ei kata seuraavia:
a. Määräaikaishuolto ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset ja osanvaihdot.
b. Vaurio, jonka on aiheuttanut:
(1) Korjaus, jonka tekee asiakas itse tai valtuuttamaton kolmas taho.
(2) Puutteellinen pakkaus tai käsittelyvirhe, kun tuote toimitetaan asiakkaan luota. Huomaa, että on asiakkaan velvollisuus huolehtia tuotteen
asianmukaisesta pakkaamisesta ennen tuotteen lähettämistä korjaukseen.
(3) Väärinkäyttö, jolla tarkoitetaan muiden muassa (a) tuotteen käyttöä muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen tai käyttöä tavalla, joka ei
vastaa Yamahan antamia ohjeita oikeasta käytöstä, huollosta tai säilytyksestä ja (b) tuotteen asennusta ja käyttöä tavalla, joka ei vastaa niitä
teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka ovat voimassa maassa, jossa laitetta käytetään.
(4) Onnettomuus, salama, vesi, tuli, riittämätön ilmanvaihto, paristojen vuotaminen tai mikä tahansa syy, johon Yamaha ei ole voinut vaikuttaa.
(5) Vika järjestelmässä, johon tämä tuote on liitetty ja/tai yhteensopimattomuus kolmannen tahon tuotteiden kanssa.
(6) Euroopan talousalueelle (ETA) ja/tai Sveitsiin tuotu (ei Yamahan tuoma) tuote, joka ei vastaa teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka
ovat voimassa käyttömaassa ja/tai teknisiä tietoja, jotka on annettu tuotteelle, jota Yamaha myy Euroopan talousalueella (ETA) ja/tai Sveitsissä.
(7) Muut kuin AV (audiovisuaali) -tuotteet.
(Tuotteet, joita “Yamaha AV Guarantee Statement” (Yamahan AV-takuu) tarkoittaa, on ilmoitettu verkkosivullamme http://www.yamahahifi.com/ tai
http://www.yamaha-uk.com/ Ison-Britannian asukkaita varten.)
5 Jos takuu eroaa tuotteen osto- ja käyttömaassa voimassa olevassa takuusta, voimassa on maan takuu.
6 Yamaha ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, olivatpa ne seurausta joko suoraan, välillisesti tai muulla tavoin, vaan ainoastaan tuotteen
korjaamisesta tai vaihtamisesta.
7 Ota aina turvakopiot asetuskokonaisuuksista ja datasta, sillä Yamaha ei ole vastuussa asetuksien tai datan muutoksista tai katoamisesta.
8 Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lainmukaisiin oikeuksiin, jotka perustuvat voimassa oleviin kansallisiin lakeihin, eikä asiakkaan jälleenmyyjää
kohtaan voimassa oleviin oikeuksiin, jotka liittyvät heidän väliseensä myynti/ostosopimukseen.
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen
kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Suomi
31 Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement