Electrolux ERN1501AOW User manual

Electrolux ERN1501AOW User manual
ERN1501AOW
................................................
NL KOELKAST
EN REFRIGERATOR
FR RÉFRIGÉRATEUR
DE KÜHLSCHRANK
UK ХОЛОДИЛЬНИК
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
16
NOTICE D'UTILISATION
29
BENUTZERINFORMATION
45
ІНСТРУКЦІЯ
59
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
4
www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen
voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het
apparaat verzamelen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, die-
NEDERLANDS
nen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
5
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
1 Legplateaus
2 Thermostaatknop en binnenverlich-
ting
3 Boter en kaasvak met deksel
4 Deurplateau
5 Variabel bewaarvak
6 Flessenrek
7 Fruit en groentelade
8 Typeplaatje (binnenkant)
8
7
6
5
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
3.3 Temperatuurregeling
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.
3.2 Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
6
www.electrolux.com
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen
worden rekening houdend met het feit dat
de temperatuur in het apparaat afhankelijk
is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat
geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk
te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.
4. HET EERSTE GEBRUIK
4.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typi-
sche geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
5.1 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentela en het flessenrek niet
om een goede luchtcirculatie te
garanderen.
NEDERLANDS
7
5.2 Vochtigheidsregeling
De glasplaat omvat een constructie met
inkepingen (afstelbaar door middel van
een schuifhendel), waarmee u de temperatuur in de groentelade(s) kunt regelen.
Wanneer de ventilatieopeningen gesloten
zijn:
wordt het natuurlijke vochtgehalte van het
voedsel in de fruit- en groentelades langer
behouden.
Als de ventilatieopeningen geopend zijn:
heeft meer luchtcirculatie een lagere
luchtvochtigheidsgehalte tot gevolg in de
fruit- en groentelades.
5.3 Temperatuurweergave
Dit apparaat wordt verkocht in
Frankrijk.
In overeenstemming met de richtlijnen die gelden in dit land, moet
dit apparaat worden geleverd met
een speciaal onderdeel (zie afbeelding). Dit onderdeel is geplaatst in
de onderste lade van de koelkast
om de koudste zone aan te geven.
5.4 Het plaatsen van de deurplateaus
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk: trek het schap
geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op
een andere gewenste hoogte terug.
6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
6.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmid-
del door leidingen wordt gepompt. Dat
is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het
koelmiddel rondgepompt en dan zult u
8
www.electrolux.com
een zoemend en kloppend geluid van
de compressor horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld
wordt, zult u een zacht "klikje" van de
thermostaat horen. Dat is normaal.
6.2 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
6.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
6.4 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
7.1 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het ap-
NEDERLANDS
paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
7.2 Het ontdooien van de
koelkast
9
tomatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een gootje in een speciale opvangbak aan
de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
7.3 Periodes dat het apparaat
niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet
gebruikt wordt, neem dan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en
toebehoren en maak alles schoon
• laat de deur/deuren op een kier staan
om de vorming van onaangename
luchtjes te voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag
dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom
uitvalt.
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, au-
8. PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Voordat u storingen opspoort, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht door
een gekwalificeerd technicus of
competent persoon.
Er zijn tijdens de normale werking
geluiden te horen (compressor,
koelcircuit).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat werkt
niet. Het lampje
brandt niet.
Het apparaat is uitgescha- Schakel het apparaat in.
keld.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Oplossing
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
10 www.electrolux.com
Probleem
Het lampje werkt
niet.
De compressor
werkt continu.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in standby.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is te Verlaag de kamertemperahoog.
tuur.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is normaal.
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Maak de waterafvoer
schoon.
Producten verhinderen het Zorg ervoor dat de producwater om in de wateropten de achterwand niet ravangbak te lopen.
ken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop is niet Stel een hogere temperagoed ingesteld.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop is niet Stel een lagere temperatuur
goed ingesteld.
in.
NEDERLANDS
11
8.1 Het lampje vervangen
1.
2.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroef van de afdekking
van het lampje.
Verwijder de afdekking van het lampje
(raadpleeg de afbeelding).
Vervang het kapotte lampje door een
nieuw lampje met hetzelfde vermogen
dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).
Plaats de afdekking van het lampje
terug.
Draai de schroef van de afdekking
van het lampje vast.
Steek de stekker in het stopcontact.
Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
9. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
9.1 Opstelling
ST
+16°C tot + 38°C
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
T
+16°C tot + 43°C
9.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstem-
12 www.electrolux.com
ming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
9.3 Omkeerbaarheid van de
deur
De deur van het apparaat gaat naar
rechts open. Als u wilt dat de deur naar
links open gaat, ga dan als volgt te werk,
voordat u het apparaat installeert:
1.
2.
3.
4.
Maak de bovenste pen los en verwijder deze.
Verwijder de deur.
Verwijder het afstandsstuk.
Maak de onderste pen los met een
sleutel.
Op de tegenoverliggende zijde:
1. Zet de onderste pen vast.
2. Installeer het afstandsstuk.
3. Monteer de deur.
4. Zet de bovenste pen vast.
10. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
NEDERLANDS
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
13
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
14 www.electrolux.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
11. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
880 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
NEDERLANDS
15
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
16 www.electrolux.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
20
21
22
23
24
25
27
28
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
17
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly
familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make
sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed
on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of
the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of
the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
1.2 General safety
WARNING!
3.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
18 www.electrolux.com
4.
5.
•
•
•
•
Do not pull the mains cable.
If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom
of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Re-
•
•
•
•
•
•
port possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
Connect to potable water supply only (If
a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded
together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according
to the applicable regulations to
obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit,
especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on
this appliance marked by the symare recyclable.
bol
ENGLISH
19
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
1 Storage shelves
2 Temperature regulator and interior
lighting
3 Butter and cheese compartment with
lid
4 Door shelf
5 Variable storage box
6 Bottle holder
7 Fruit and vegetable bin
8 Rating plate (inside)
8
7
6
5
3. OPERATION
3.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise
to a medium setting.
3.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
3.3 Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward
lower settings to obtain the minimum
coldness.
• turn the Temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
A medium setting is generally the
most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
If the ambient temperature is high
or the appliance is fully loaded,
and the appliance is set to the
lowest temperatures, it may run
continuously causing frost to form
on the rear wall. In this case the
dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.
20 www.electrolux.com
4. FIRST USE
4.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
5. DAILY USE
5.1 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
Do not move the glass shelf
above the vegetable drawer and
the bottle shelf to ensure correct
air circulation.
5.2 Humidity control
The glass shelf incorporates a device with
slits (adjustable by means of a sliding lever), which makes it possible to regulate
the temperature in the vegetable drawer(s).
When the ventilation slots are closed:
the natural moisture content of the food in
the fruit and vegetable compartments is
preserved for longer.
When the ventilation slots are opened:
more air circulation results in a lower air
moisture content in the fruit and vegetable
compartments.
5.3 Temperature Indicator
This appliance is sold in France.
In accordance with regulations
valid in this country it must be
provided with a special device
(see figure) placed in the lower
compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.
ENGLISH
21
5.4 Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follow: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then
reposition as required.
6. HELPFUL HINTS AND TIPS
6.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant is
pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you
will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is
correct.
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural, not
dangerous physical phenomenon. This
is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint "click"
of the temperature regulator. This is
correct.
6.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity consumption.
6.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
6.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
22 www.electrolux.com
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
7. CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
7.2 Defrosting of the refrigerator
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
7.1 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.
For this reason it is recommended that
the outer casing of this appliance is only
cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor
stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside. Use the special
cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
7.3 Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long
periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case
of a power failure.
ENGLISH
23
8. WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the
mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance does
not operate. The
lamp does not operate.
The appliance is switched
off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not con- Connect the mains plug to
nected to the mains sock- the mains socket correctly.
et correctly.
The appliance has no
Connect a different electripower. There is no voltage cal appliance to the mains
in the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp does not
work.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
The compressor op- The temperature is not set
erates continually.
correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into the water
collector.
Make sure that products do
not touch the rear plate.
24 www.electrolux.com
Problem
Possible cause
Solution
Water flows on the
ground.
The melting water outlet
does not flow in the evaporative tray above the
compressor.
Attach the melting water
outlet to the evaporative
tray.
The temperature in
the appliance is too
low.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher temperature.
The temperature in
the appliance is too
high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a lower temperature.
8.1 Replacing the lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to
"Installation".
3.
Disconnect the mains plug from the
mains socket.
Remove the screw from the lamp
cover.
Remove the lamp cover (refer to the
illustration).
Replace the used lamp with a new
lamp of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown
on the lamp cover).
Install the lamp cover.
Tighten the screw to the lamp cover.
Connect the mains plug to the mains
socket.
Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
9. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
9.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
ENGLISH
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
25
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
9.2 Electrical connection
9.3 Door reversibility
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
The door of the appliance opens to the
right. If you want to open the door to the
left, follow these steps before you install
the appliance:
1.
2.
3.
4.
Loosen and remove the upper pin.
Remove the door.
Remove the spacer.
With a key, loosen the lower pin.
On the opposite side:
1. Tighten the lower pin.
2. Install the spacer.
3. Install the door.
4. Tighten the upper pin.
10. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
26 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
ENGLISH
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
11. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
880 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
27
28 www.electrolux.com
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side of
the appliance and in the energy label.
12. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
FRANÇAIS
29
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
34
34
35
35
37
38
39
41
42
44
44
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
30 www.electrolux.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils
et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre
personne, veillez à remettre cette notice
au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et
sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives et/
ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de
l'environnement, vous devez d'abord
lire attentivement les préconisations
suivantes avant toute utilisation de
votre appareil.
ATTENTION
Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le
dans sa position d'utilisation muni
de ses cales de transport (selon le
modèle). Au déballage de celui-ci,
et pour empêcher des risques
d'asphyxie et corporel, tenez les
matériaux d'emballage hors de
portée des enfants.
ATTENTION
Pour éviter tout risque (mobilier,
immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz,
électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil
doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.
ATTENTION
Votre appareil a été conçu pour
être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique
normal. Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou
pour d'autres buts que ceux pour
lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et
corporel.
ATTENTION
Débranchez l'appareil avant toute
opération de nettoyage manuel.
N'utilisez que des produits du
commerce non corrosifs ou non
inflammables. Toute projection
d'eau ou de vapeur est proscrite
pour écarter le risque d'électrocution.
ATTENTION
Si votre appareil est équipé d'un
éclairage, débranchez l'appareil
avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon,
etc.) pour éviter de s'électrocuter.
ATTENTION
Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez
pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
ATTENTION
Lors de la mise au rebut de votre
appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage
ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informezvous auprès des services de votre
commune des endroits autorisés
pour la mise au rebut de l'appareil.
FRANÇAIS
ATTENTION
Respectez la chaîne de froid dès
l'acquisition d'un aliment jusqu'à
sa consommation pour exclure le
risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une
utilisation optimale de votre
appareil.
1.1 Sécurité des enfants et des
personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou
en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages
à portée des enfants. Ils pourraient
s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation
électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil
équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.
Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
•
•
•
•
•
domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette
utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel
qualifié.
1.
1.2 Consignes générales de
sécurité
2.
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement
à la conservation des aliments et/ou
des boissons dans le cadre d’un usage
31
3.
4.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
32 www.electrolux.com
5.
•
•
•
•
Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives
1.4 Stockage des denrées dans
les réfrigérateurs et règles
d'hygiène
La consommation croissante de plats
préparés et d'autres aliments fragiles,
sensibles en particulier au non-respect de
la chaîne de froid 1)rend nécessaire une
meilleure maîtrise de la température de
transport et de stockage de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur
et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et
efficace à l'amélioration de la conservation
des aliments.
Conservation des aliments / Maîtrise
des températures
Stockez les aliments selon leur nature
dans la zone appropriée:
• Zone tempérée:Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées,
fromages à pâtes cuites, fruits et légumes frais.
• Zone fraîche:Produits laitiers, desserts
lactés, matières grasses, fromages
frais.
• Zone la plus froide: Viandes, volailles,
poissons, charcuteries, plats préparés,
salades composées, préparations et
pâtisseries à base d'œufs ou de crème,
pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au lait
cru, légumes prêts à l'emploi vendus
sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation
inférieure ou égale à +4°C.
L'observation des conseils suivants est de
nature à éviter la contamination croisée et
à prévenir une mauvaise conservation des
aliments:
• Emballer systématiquement les produits
pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les
aliments et plusieurs fois pendant la
préparation du repas si celle-ci implique
des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au
moment de passer à table comme les
règles d'hygiène l'imposent.
• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant
déjà servi (cuillère en bois, planche à
découper sans les avoir bien nettoyés
au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des
préparations avant de les stocker
(exemple : soupe).
• Limiter le nombre d'ouvertures de la
porte et, en tout état de cause , ne pas
la laisser ouverte trop longtemps pour
éviter une remontée en température du
réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que
l'air puisse circuler librement tout autour.
Il convient de vérifier régulièrement que la
température, notamment celle de la zone
la plus froide, est correcte et le cas
1) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa
préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur
FRANÇAIS
échéant, d'ajuster le dispositif de réglage
de température en conséquence comme
indiqué (page Utilisation)
Mesure de la températureLa mesure
de la température dans une zone (sur une
clayette, par exemple) peut se faire au
moyen d'un thermomètre placé, dès le
départ, dans un récipient rempli d'eau
(verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité, lisez la température sans
manipulation des commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d'hygiène
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les
parties métalliques, puis rincer avec de
l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le
réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en
particulier pour les conseils d'entretien.
1.5 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage,
mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur Nettoyez-le,
si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l’appareil
1.6 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas
l'appareil s'il est endommagé. Signalez
immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans
ce cas, gardez l'emballage.
33
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil
pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il ne
surchauffe. Pour assurer une ventilation
suffisante, respectez les instructions de
la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
1.7 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien ou par
une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par votre service après vente, exclusivement avec des pièces
d'origine.
1.8 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant
ainsi à préserver l'environnement.
L'appareil ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères
et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au
rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez
à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau
34 www.electrolux.com
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
par le symbole
bles.
sont recycla-
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
1 Clayettes
2 Dispositif de réglage de la températu-
re et éclairage intérieur
3 Compartiment beurre et fromages
avec couvercle
4 Balconnet de porte
5 Bac de rangement variable
6 Compartiment à bouteilles
7 Bac à fruits et légumes
8 Plaque signalétique (à l'intérieur)
8
7
6
5
3. FONCTIONNEMENT
3.1 Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une
position moyenne.
3.2 Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
bouton du thermostat sur la position "O".
3.3 Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le
bas pour obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le
haut pour obtenir un réglage de froid
maximum.
Une position moyenne est la plus
indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à
l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
FRANÇAIS
35
Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein, il
est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu.
Dans ce cas, il y a un risque de
formation excessive de givre sur la
paroi postérieure à l'intérieur de
l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une
température plus élevée de façon
à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des
économies de courant.
4. PREMIÈRE UTILISATION
4.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristi-
que du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
5.1 Étagères amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme
vous le souhaitez.
Pour permettre une bonne circulation de l'air, n'enlevez pas la clayette en verre au-dessus du bac à
légumes ni le compartiment à
bouteilles.
36 www.electrolux.com
5.2 Contrôle de l'humidité
La clayette inférieure en verre est équipée
d'un dispositif muni de fentes dont les ouvertures sont réglables à l'aide d'un levier
coulissant, afin de réguler la température
du bac à légumes.
Lorsque les fentes de ventilation sont fermées :
le taux d'humidité naturel des aliments
conservés dans le bac à fruits et légumes
est préservé plus longtemps.
Lorsque les fentes de ventilation sont ouvertes :
le taux d'humidité est plus bas, car la circulation d'air est plus importante.
5.3 Indicateur de température
Le thermostat nécessite un réglage
Température correcte
OK
Pour vous aider à contrôler correctement
votre appareil, nous avons intégré un indicateur de température à votre réfrigérateur
Le symbole sur le côté indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
La zone la plus froide s'étend de la clayette en verre du bac à fruits et légumes au
symbole ou à la clayette positionnée à la
même hauteur que le symbole.
Pour un bon stockage des aliments, assurez-vous que l'indicateur de température affiche « OK ».
Si « OK » n'est pas affiché, réglez le thermostat sur une position afin d'obtenir plus
de froid et attentez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
Après chargement de denrées fraîches
dans l'appareil ou après des ouvertures
répétées (ou une ouverture prolongée) de
la porte, il est normal que l'inscription
« OK » disparaisse.
FRANÇAIS
37
5.4 Mettez en place les balconnets de la porte.
Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la
porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement sur le balconnet
dans le sens des flèches pour le dégager,
puis repositionnez-le selon vos besoins.
6. CONSEILS UTILES
6.1 Bruits de fonctionnement
normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe
dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer
un soudain, léger bruit de craquement.
C'est un phénomène normal et sans
gravité. Ce phénomène est normal.
• Un léger claquement se produit lors de
la mise en fonctionnement/à l'arrêt du
compresseur. Ce phénomène est normal.
6.2 Conseils pour l'économie
d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température
est sur la position de froid maximum et
l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime
continu, d'où un risque de formation
excessive de givre sur l'évaporateur.
Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du
compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
6.3 Conseils pour la réfrigération
de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
6.4 Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou envelop-
38 www.electrolux.com
pez-les soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
7.2 Dégivrage du réfrigérateur
7.1 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour
éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies
d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par
En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez
l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant
déjà dans l'orifice.
7.3 En cas d'absence prolongée
ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires
FRANÇAIS
• laissez la porte/les portes entrouverte(s)
pour prévenir la formation d'odeurs
désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité
de débrancher et vider l'appareiI, faites
39
vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.
8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant de résoudre les problèmes,
débranchez l'appareil.
La résolution des problèmes, non
mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou une
personne compétente.
Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont normaux.
Anomalie
Cause possible
Remède
L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche sur la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique sur la prise de
rant n'est pas alimentée.
courant.
Faites appel à un électricien
qualifié.
L'ampoule ne fonctionne pas.
Le compresseur
fonctionne en permanence.
L'ampoule est en mode
veille.
Ouvrez et fermez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe
"Remplacement de l'ampoule".
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas correctement fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte trop Ne laissez pas la porte ousouvent.
verte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit
est trop élevée.
Laissez le produit revenir à
température ambiante
avant de le ranger dans
l'appareil.
40 www.electrolux.com
Anomalie
Cause possible
Remède
La température ambiante
est trop élevée.
Réduisez la température
ambiante.
De l'eau s'écoule
Pendant le dégivrage ausur la plaque arrière tomatique, le givre fond
du compartiment ré- sur la plaque arrière.
frigérateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule
dans le compartiment réfrigérateur.
La gouttière d'évacuation
de l'eau de dégivrage est
obstruée.
Nettoyez la gouttière d'évacuation.
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
De l'eau coule sur le
sol.
L'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau au plateau
d'évaporation.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus élevée.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
La température n'est pas
correctement réglée.
Sélectionnez une température plus basse.
8.1 Remplacement de l'ampoule d'éclairage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Fermeture de la porte
1.
2.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3.
Débranchez l'appareil de la prise secteur.
Retirez la vis du diffuseur.
Retirez le diffuseur (voir l'illustration).
Remplacez l'ampoule défectueuse
par une ampoule neuve de puissance
identique, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
(La puissance maximale est indiquée
sur le diffuseur.)
Installez le diffuseur de l'ampoule.
Serrez la vis du diffuseur.
Branchez l'appareil sur le secteur.
Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
FRANÇAIS
41
9. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes
de sécurité" avant d'installer l'appareil.
9.1 Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui
doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C. 15100 et
aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise de courant doit
impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par un câble d'alimentation
certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée,
par votre vendeur, ou par le fabricant.
L'appareil ne doit pas être raccordée à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de
terre est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents
provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
9.3 Réversibilité de la porte
9.2 Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché qu'en
230 V monophasé. Vérifiez que le compteur électrique est peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte
tenu des autres appareils déjà branchés.
Calibre des fusibles en ligne (un par phase) : 10 A à 230 V.
L'appareil est livré avec l'ouverture de la
porte à droite. Si vous voulez que la porte
s'ouvre à gauche, conformez-vous aux
instructions ci-dessous avant d'installer
l'appareil :
L'installation doit être réalisée
conformément aux règles de l'art,
aux prescriptions de la norme
NF.C.15100 et aux prescriptions
des fournisseurs d'énergie électrique.
1.
2.
3.
4.
Dévissez, puis retirez le pivot supérieur.
Retirez la porte.
Retirez l'entretoise.
À l'aide d'une clé, desserrez le pivot
inférieur.
42 www.electrolux.com
Du côté opposé :
1. Serrez le pivot inférieur.
2. Mettez en place l'entretoise.
3. Mettez en place la porte.
4. Serrez le pivot supérieur.
10. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
FRANÇAIS
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
43
44 www.electrolux.com
CRACK!
CRACK!
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
880 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le cô-
té gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
45
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
48
48
49
49
50
51
53
55
56
58
58
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
46 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die
vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge
und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur
Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle
Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des
Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt bestimmt,
wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht
die Komponenten des Kältekreislaufs
zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
47
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
48 www.electrolux.com
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
1 Ablagen
2 Temperaturregler und Innenbeleuch-
tung
3 Butter- und Käsefach mit Deckel
4 Türablage
5 Variables Lagerfach
6 Flaschenhalter
7 Obst- und Gemüsefach
8 Typenschild (an der Innenseite)
8
7
6
5
3. BETRIEB
3.1 Einschalten des Geräts
3.3 Temperaturregelung
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal
mögliche Kühlung zu erreichen.
3.2 Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O".
DEUTSCH
eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
49
Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen,
dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es
bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall
muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und
damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.
4. ERSTE INBETRIEBNAHME
4.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
5.1 Verstellbare Ablagen
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für
das Einsetzen der Ablagen bieten.
Die Glasablage über der Gemüseschublade und die Flaschenablage sollten jedoch nicht verstellt
werden, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.
50 www.electrolux.com
5.2 Feuchtigkeitsregulierung
In die Glasablage ist eine Vorrichtung mit
(über einen Schieber verstellbaren) Schlitzen integriert, die die Temperaturregelung
in den Gemüsefächern ermöglicht.
Bei geschlossenen Lüftungsschlitzen:
bleibt der natürliche Feuchtegehalt der
Lebensmittel in den Obst- und Gemüsefächern für längere Zeit erhalten.
Bei geöffneten Lüftungsschlitzen:
führt die höhere Luftzirkulation zu einem
niedrigeren Feuchtegehalt der Luft in den
Obst- und Gemüsefächer.
5.3 Temperaturanzeige
Das Gerät wird in Frankreich verkauft.
Entsprechend den Vorschriften in
diesem Land muss das Gerät mit
einer speziellen Vorrichtung ausgestattet sein (siehe Abbildung),
die im unteren Fach des Kühlraums angebracht ist, und den
kältesten Bereich des Kühlraums
anzeigt.
5.4 Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit das
Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Nehmen Sie die Einstellungen wie folgt
vor: Ziehen Sie den Einsatz langsam in
Pfeilrichtung, bis er sich herausheben
lässt, und setzen Sie ihn dann an der gewünschten Position wieder ein.
6. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
6.1 Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.
DEUTSCH
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche
physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
6.2 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
6.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in
den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.
51
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
6.4 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n)
Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür
speziell verpackt.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
7.1 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
52 www.electrolux.com
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und
es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
7.2 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter
an der Rückseite des Geräts über dem
Kompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne
an der Kühlraumrückwand, damit das
Tauwasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie
dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Abflussöffnung befindet.
7.3 Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehör.
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die
Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall
nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
DEUTSCH
53
8. WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben ist, darf nur von
einem qualifizierten Elektriker oder
einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Störung
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioDas Gerät ist abgeschalniert nicht. Die Lam- tet.
pe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Der Kompressor arbeitet ständig.
Abhilfe
Gerät einschalten.
Der Netzstecker steckt
nicht richtig in der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten
Elektriker.
Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Lampe“.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als erforderlich offen.
Die Temperatur der einzufrierenden Lebensmittel ist
zu hoch.
Lassen Sie Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät
legen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Wasser fließt an der Beim automatischen AbRückwand des Kühl- tauen fließt das abgetaute
schranks hinunter.
Wasser an der Rückwand
des Kühlschranks hinunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Reinigen Sie den Ablauf.
Der Wasserablauf ist verstopft.
54 www.electrolux.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die eingelagerten Lebens- Stellen Sie sicher, dass die
mittel verhindern, dass das Lebensmittel nicht die
Wasser zum Wasserablauf Rückwand berühren.
fließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft
nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
8.1 Ersetzen der Lampe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Schließen der Tür
1.
2.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
3.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (siehe hierzu die Abbildung).
Ersetzen Sie die defekte Lampe durch
eine Lampe mit der gleichen Leistung,
die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (die maximale Leistung ist
auf der Lampenabdeckung angegeben).
Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
Ziehen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung fest.
Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die
Lampe brennt.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.
DEUTSCH
55
9. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
SN
+10°C bis + 32°C
9.3 Wechsel des Türanschlags
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Die Tür des Geräts geht nach rechts auf.
Wenn Sie möchten, dass die Tür nach
links aufgeht, befolgen Sie bitte diese
Schritte, bevor Sie das Gerät einbauen:
9.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
9.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und 1.
2.
3.
4.
Lösen und entfernen Sie den oberen
Bolzen.
Hängen Sie die Tür aus.
Nehmen Sie das Distanzstück ab.
Lösen Sie den unteren Bolzen mit einem Schlüssel.
56 www.electrolux.com
Auf der gegenüberliegenden Seite:
1. Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.
2. Setzen Sie das Distanzstück ein.
3. Installieren Sie die Tür.
4. Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.
10. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
DEUTSCH
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
57
58 www.electrolux.com
CRACK!
CRACK!
11. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
880 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
nicht mit
Geräte mit diesem Symbol
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
Українська
59
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС РОБОТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОРИСНІ ПОРАДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩО РОБИТИ, КОЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНІ ДАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
62
63
63
64
65
66
67
68
70
70
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
60 www.electrolux.com
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
В інтересах вашої безпеки та для належного
використання приладу уважно прочитайте цю
інструкцію, включаючи підказки та застере‐
ження, перш ніж встановлювати його і розпо‐
чинати ним користуватися. Аби уникнути по‐
милкових дій і нещасних випадків необхідно,
щоб усі, хто користується приладом, ретельно
ознайомилися з правилами експлуатації і тех‐
ніки безпеки. Збережіть цю інструкцію і в разі
продажу або передачі приладу іншим особам
обов'язково передайте її разом із приладом,
щоб усі користувачі змогли в будь-який час
ознайомитися з правилами експлуатації і тех‐
нікою безпеки.
Задля безпеки життя та майна дотримуйтеся
викладених у цій інструкції рекомендацій з
техніки безпеки, оскільки компанія-виробник
не несе відповідальності за шкоду, що стала‐
ся через недотримання цих рекомендацій.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
• Прилад не призначений для користування
ним людьми (в т.ч. дітьми) з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями чи недостатнім досвідом та
знаннями, якщо їм не було проведено від‐
повідного інструктажу з користування при‐
ладом особою, відповідальною за їх безпе‐
ку.
Щоб діти не гралися з приладом, вони ма‐
ють користуватися ним під наглядом доро‐
слих.
• Не дозволяйте дітям гратися з пакувальни‐
ми матеріалами. Порушення цієї вимоги
може призвести до того, що вони можуть
задихнутися.
• Перш ніж утилізувати прилад, вийміть вил‐
ку з розетки, відріжте кабель (у місці, яке
знаходиться якомога ближче до корпусу) і
зніміть дверцята, щоб запобігти випадкам,
коли діти, граючись, отримають електрошок
або замкнуться всередині.
• Якщо цей прилад, оснащений магнітним
замком, має замінити старий прилад із зам‐
ком на пружині (клямкою), подбайте про те,
щоб вивести з ладу пружину, перш ніж ути‐
лізувати старий прилад. У такий спосіб ви
попередите ситуацію, коли він може стати
смертельною пасткою для дитини.
1.2 Загальні правила безпеки
Попередження!
Вентиляційні отвори в корпусі приладу та в
конструкції, що вбудовується, мають бути від‐
критими.
• Прилад призначений для зберігання харчо‐
вих продуктів і напоїв у звичайному домого‐
сподарстві, як пояснюється в цій інструкції.
• Не застосовуйте механічні пристрої чи інші
штучні засоби для прискорення процесу
розморожування.
• Не використовуйте інші електричні пристрої
(наприклад, прилад для виготовлення мо‐
розива) всередині холодильника, якщо це
не передбачено виробником.
• Стежте за тим, щоб не пошкодити контур
циркуляції холодоагенту.
• У контурі циркуляції холодоагенту міститься
холодоагент ізобутан (R600a) — природний
газ, що майже не шкідливий для довкілля,
проте займистий.
Подбайте, щоб під час транспортування й
установки приладу жоден із компонентів
контуру циркуляції холодоагенту не був
пошкоджений.
У разі пошкодження контуру циркуляції хо‐
лодоагенту:
– уникайте контакту з відкритим вогнем
або джерелами займання;
– ретельно провітріть приміщення, де зна‐
ходиться прилад.
• З міркувань безпеки не слід змінювати тех‐
нічні характеристики приладу чи якимось
чином його модифікувати. Будь-яке пош‐
кодження кабелю може викликати коротке
замикання, пожежу й ураження електрич‐
ним струмом.
Попередження!
Щоб уникнути нещасних випадків, за‐
міну всіх електричних компонентів
(кабель живлення, вилка, компресор)
має виконувати сертифікований май‐
стер або спеціаліст сервісного цент‐
ру.
1.
Забороняється подовжувати кабель
живлення.
Українська
Подбайте про те, щоб вилка кабелю
живлення не була роздавлена чи пош‐
коджена задньою частиною приладу.
Роздавлена чи пошкоджена вилка ка‐
белю живлення може перегрітися і
спричинити пожежу.
3. Подбайте про наявність доступу до
вилки кабелю живлення.
4. Не тягніть за кабель живлення.
5. Не вставляйте вилку в розетку, яка хи‐
тається. Існує ризик ураження елек‐
тричним струмом чи виникнення поже‐
жі.
6. Не можна користуватися приладом без
плафона на лампі (якщо передбачено)
для внутрішнього освітлення.
Прилад важкий. Пересувати його слід обер‐
ежно.
Не беріть речі в морозильному відділенні та
не торкайтеся до них, якщо ваші руки вологі
чи мокрі — це може призвести до поранен‐
ня або холодового опіку.
Не слід надовго залишати прилад під пря‐
мими сонячними променями.
Скляні лампи в цьому приладі (якщо пере‐
дбачені) — це спеціальні лампи, призначені
лише для побутових приладів. Вони не при‐
датні для освітлення житлових приміщень.
2.
•
•
•
•
1.3 Щоденне користування
• Не ставте гарячий посуд на пластикові ча‐
стини приладу.
• Не зберігайте в приладі займистий газ або
рідини, бо вони можуть вибухнути.
• Необхідно чітко дотримуватися рекоменда‐
цій виробника приладу щодо зберігання
продуктів. Зверніться до відповідних ін‐
струкцій.
1.4 Догляд і чищення
• Перш ніж виконувати технічне обслугову‐
вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐
зетки.
• Для чищення не можна користуватися ме‐
талевими предметами.
• Регулярно перевіряйте злив талої води з
холодильника. За потреби прочищайте йо‐
го. Якщо злив буде заблоковано, вода зби‐
ратиметься на дні приладу.
61
1.5 Установка
Під час підключення до електромере‐
жі ретельно дотримуйтеся інструкцій,
наведених у відповідних параграфах.
• Розпакуйте прилад і огляньте на предмет
пошкоджень. Не користуйтеся приладом,
якщо він пошкоджений. У разі виявлення
пошкоджень негайно повідомте про це тор‐
говельний заклад, де ви придбали прилад.
У цьому разі збережіть пакування.
• Рекомендується зачекати щонайменше дві
години, перш ніж вмикати прилад, з тим
щоб масло повернулося до компресора.
• Повітря має нормально циркулювати довко‐
ла приладу; недотримання цієї рекоменда‐
ції призводить до перегрівання. Щоб досяг‐
ти достатньої вентиляції, дотримуйтеся від‐
повідних інструкцій щодо встановлення.
• По можливості, встановлюйте прилад так,
щоб його задня стінка була повернута до
стіни. Це дозволить уникнути торкання га‐
рячих частин (компресора, конденсора) і
відповідно опіків.
• Прилад не можна ставити біля батареї опа‐
лення або плити.
• Подбайте про те, щоб до розетки був до‐
ступ після встановлення приладу.
• Підключення з метою подачі води здійснюй‐
те лише до джерела питної води (якщо пе‐
редбачено підключення до водопроводу).
1.6 Технічне обслуговування
• Електричні роботи, необхідні для обслуго‐
вування приладу, мають виконуватися ква‐
ліфікованим електриком або компетентною
особою.
• Технічне обслуговування цього приладу
має здійснюватися лише кваліфікованим
персоналом. Для ремонту необхідно вико‐
ристовувати лише оригінальні запасні ча‐
стини.
1.7 Захист довкілля
Ні в охолоджувальній системі, ні в ізо‐
ляційних матеріалах цього приладу
не міститься газів, які могли б нане‐
сти шкоду озоновому шару. Прилад
не можна утилізувати разом з міськи‐
ми відходами та сміттям. Ізоляційна
піна містить займисті гази: прилад не‐
обхідно утилізувати згідно з відповід‐
ними нормативними актами, видани‐
62 www.electrolux.com
ми місцевими органами влади. Уни‐
кайте пошкодження холодильного аг‐
регату, особливо в задній частині, по‐
близу теплообмінника. Матеріали,
позначені символом
, підлягають
вторинній переробці.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
2. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
4
1 Полички
2 Регулятор температури і лампа внут‐
рішнього освітлення
3 Відділення із кришкою для масла та сиру
4 Поличка на дверцятах
5 Рухомий контейнер
6 Тримач пляшок
7 Шухляда для фруктів та овочів
8 Табличка з технічними даними (всереди‐
ні)
8
7
6
5
3. ОПИС РОБОТИ
3.1 Вмикання
Вставте вилку в стінну розетку.
Поверніть регулятор температури за годинни‐
ковою стрілкою у середнє положення.
3.2 Вимикання
Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор
температури в положення "O".
3.3 Регулювання температури
Температура регулюється автоматично.
Щоб відрегулювати роботу приладу, зробіть
так:
• поверніть регулятор температури до мен‐
шого значення, щоб забезпечити мінімаль‐
не охолодження.
• поверніть регулятор температури до біль‐
шого значення, щоб забезпечити макси‐
мальне охолодження.
Зазвичай найбільше підходить серед‐
нє значення.
Однак, встановлюючи певну температуру, не‐
обхідно пам'ятати, що температура всередині
приладу залежить від:
• кімнатної температури
• частоти відкривання дверцят
• кількості продуктів усередині відділення
• місцезнаходження приладу.
Якщо температура навколишнього
середовища висока або прилад по‐
вністю заповнений і в ньому встано‐
влена найнижча температура, прилад
може працювати безперервно, що
спричинює наморожування на задній
панелі. У такому випадку регулятор
слід повернути на вищу температуру,
щоб дозволити автоматичне розмо‐
рожування і разом з цим зменшити
споживання енергії.
Українська
63
4. ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ
4.1 Миття камери
Перш ніж почати користуватися приладом, по‐
мийте його камеру і всі внутрішні аксесуари за
допомогою теплої води з нейтральним милом,
щоб усунути типовий запах нового приладу, а
потім ретельно витріть його.
Не застосовуйте детергенти або
абразивні порошки, бо вони можуть
пошкодити поверхню.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
5.1 Знімні полички
Стінки холодильника мають ряд напрямних,
тому висоту поличок можна змінювати за ба‐
жанням.
Не переміщуйте скляну поличку над
висувним ящиком для овочів та поли‐
чкою для пляшок, щоб не завадити
належній циркуляції повітря.
5.2 Регулювання вологості
Скляна поличка обладнана пристроєм з отво‐
рами (що регулюються пересувним важелем),
за допомогою якого можна регулювати темпе‐
ратуру в шухляді для овочів.
Коли вентиляційні отвори закриті:
природній вміст вологи продуктів у відділенн‐
ях для фруктів і овочів зберігається довше.
Коли вентиляційні отвори відкриті:
вологість у відділеннях для фруктів і овочів
знижується у результаті циркуляції повітря.
5.3 Індикатор температури
Цей прилад продається у Франції.
Згідно з нормативними положеннями,
які діють у цій країні, разом із прила‐
дом має постачатися спеціальний
пристрій (див. малюнок), що розташо‐
ваний у нижньому відділенні моро‐
зильника і вказує найхолоднішу його
зону.
64 www.electrolux.com
5.4 Встановлення поличок на дверцятах
Для зберігання упаковок із продуктами різного
розміру полички на дверцятах можна встано‐
влювати на різній висоті.
Це робиться наступним чином: повільно тяг‐
ніть поличку в напрямку, вказаному стрілками,
поки вона не звільниться. Потім встановіть по‐
личку у потрібному місці.
6. КОРИСНІ ПОРАДИ
6.1 Нормальні звуки під час роботи
приладу
автоматичне розмерзання і, таким чином,
заощадити електроенергію.
• Може бути чутно тихий звук дзюрчання або
булькання, коли холодильний агент перека‐
чується через батарею охолодження або
труби. Це нормально.
• Коли компресор працює, холодильний
агент перекачується по колу, і ви чутимете
дзижчання та пульсуючий шум від компре‐
сора. Це нормально.
• Термічне розширення може спричиняти
звук клацання. Це є природним і не небез‐
печним фізичним явищем. Це нормально.
• Коли компресор вмикається або вимикаєть‐
ся, ви чутимете легке "клацання" регулято‐
ра температури. Це нормально.
6.3 Рекомендації щодо зберігання в
холодильнику необроблених
продуктів
6.2 Поради про те, як
заощаджувати електроенергію
• Не відкривати часто дверцята і не залиша‐
ти їх відкритими довше, ніж це абсолютно
необхідно.
• Коли температура навколишнього повітря
висока, регулятор температури встановле‐
ний на більшу потужність, а прилад повні‐
стю завантажений, компресор може працю‐
вати безперервно, що призводить до появи
інею або льоду на випарнику. Якщо це тра‐
пляється, поверніть регулятор температури
вбік нижчого значення, щоб унеможливити
Щоб отримати найкращі результати:
• не зберігайте в холодильнику страви, коли
вони теплі; не зберігайте рідини, що випа‐
ровуються
• накривайте або загортайте продукти, осо‐
бливо ті, що сильно пахнуть
• розміщуйте продукти так, щоб повітря мог‐
ло вільно циркулювати довкола них
6.4 Рекомендації щодо
заморожування
Корисні поради:
М'ясо (будь-якого типу): покладіть у поліети‐
ленові кульки і поставте на скляну поличку
над шухлядою для овочів.
Задля безпеки зберігайте продукт таким чи‐
ном не довше ніж один або два дні.
Готові страви, холодні страви тощо..: необхід‐
но накривати і можна ставити на будь-яку по‐
личку.
Фрукти та овочі: слід ретельно помити і покла‐
сти і спеціальну шухляду, яка входить у ком‐
плект постачання.
Масло і сир: слід покласти у спеціальні герме‐
тичні контейнери або загорнути в алюмінієву
Українська
фольгу чи покласти поліетиленові кульки, щоб
максимально захистити від обвітрювання.
Пляшки з молоком: слід закрити кришками і
зберігати в підставці для пляшок на дверця‐
тах.
65
Банани, картопля, цибуля та часник (якщо во‐
ни не упаковані): не слід зберігати в холо‐
дильнику.
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Обережно!
Перш ніж виконувати операції з тех‐
нічного обслуговування, завжди вий‐
майте вилку з розетки.
7.2 Розморожування холодильника
У холодильному агрегаті цього при‐
ладу містяться вуглеводні; тому тех‐
нічне обслуговування та перезарядку
його має виконувати лише кваліфіко‐
ваний майстер.
7.1 Періодичне миття
Прилад необхідно регулярно мити:
• камеру та аксесуари мийте теплою водою з
нейтральним милом.
• регулярно перевіряйте ізоляцію дверцят,
щоб переконатися, що вона чиста і на ній
немає решток продуктів.
• протріть чистою водою і ретельно витріть.
Не тягніть, не пересувайте і не пош‐
коджуйте трубки та/або кабелі всере‐
дині камери.
Ніколи не застосовуйте детергенти,
абразивні порошки, чистильні засоби
з сильним запахом або поліролі, щоб
почистити камеру зсередини, бо вони
можуть пошкодити поверхню або за‐
лишити сильний запах.
Конденсатор (чорну решітку) і компресор у за‐
дній частині приладу необхідно чистити за до‐
помогою щітки. Це покращить роботу приладу
і дозволить заощадити електроенергію.
Дбайте про те, щоб не пошкодити си‐
стему охолодження.
Багато комерційних засобів для чищення по‐
верхонь містять хімікати, які можуть пошкоди‐
ти пластик у цьому приладі. Тому рекомен‐
дується мити корпус ззовні виключно теплою
водою з додаванням невеликої кількості рідко‐
го миючого засобу.
Завершивши миття, знову підключіть прилад
до електромережі.
Іній автоматично видаляється з випарника хо‐
лодильного відділення щоразу, коли в режимі
звичайної експлуатації припиняється робота
компресора. Тала вода витікає через жолоб у
спеціальний контейнер в задній частині при‐
ладу, над двигуном компресора, де потім ви‐
паровується.
Слід періодично чистити зливний отвір для та‐
лої води по центру холодильного відділення,
щоб запобігти переливанню води через край
та потраплянню її на продукти в холодильни‐
ку. Користуйтеся спеціальним очищувачем із
комплекту поставки (він вставлений у зливний
отвір).
7.3 Періоди простою
Коли прилад тривалий час не експлуатується,
виконайте такі запобіжні дії:
• відключіть прилад від джерела електрично‐
го струму
• вийміть з нього всі продукти
• розморозьте (якщо передбачено) та почи‐
стіть прилад і все приладдя;
• залишіть дверцята прочиненими, щоб запо‐
бігти утворенню неприємних запахів.
Якщо ви не виключатимете прилад, то попро‐
сіть кого-небудь періодично перевіряти про‐
дукти, які в ньому знаходяться, на предмет
псування через відключення електроенергії.
66 www.electrolux.com
8. ЩО РОБИТИ, КОЛИ ...
Попередження!
Перш ніж намагатися ліквідувати не‐
справність, відключіть прилад від ро‐
зетки.
Усунення несправностей, які не вка‐
зані у цій інструкції, повинно здійсню‐
ватися кваліфікованим електриком
або іншою компетентною особою.
Під час нормальної роботи приладу
чути певні звуки (спричинені компре‐
сором або циркуляцією холодоаген‐
ту).
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад не працює. Лам‐
почка не світиться.
Прилад вимкнений.
Увімкніть прилад.
Кабель живлення неправиль‐ Правильно вставте вилку ка‐
но підключено до електроме‐ белю живлення в розетку.
режі.
Лампочка не світиться.
Компресор працює без
зупинок.
Електроенергія не подається
на прилад. Відсутня напруга
в розетці.
Підключіть до розетки інший
електроприлад.
Зверніться до кваліфікованого
електрика.
Лампочка знаходиться в ре‐
жимі очікування.
Закрийте, а потім відкрийте
дверцята.
Лампочка несправна.
Див. розділ «Заміна лампоч‐
ки».
Настроєна неправильна тем‐
пература.
Встановіть вищу температуру.
Дверцята не зачинені належ‐
ним чином.
Див. розділ «Закривання
дверцят».
Дверцята відчинялися надто
часто.
Не тримайте дверцята відчи‐
неними довше, ніж необхідно.
Температура продуктів надто Дайте продуктам охолонути до
висока.
кімнатної температури, перш
ніж класти їх у прилад.
Температура у приміщенні
надто висока.
Зменште температуру у примі‐
щенні.
По задній стінці холо‐
дильника тече вода.
Під час автоматичного роз‐
морожування на задній стінці
тане іній.
Це нормальне явище.
Вода затікає всередину
холодильника.
Закупорився отвір для зливу
води.
Прочистіть отвір для зливу во‐
ди.
Пляшки з вином заважають
воді стікати в колектор.
Подбайте про те, щоб продук‐
ти не торкалися задньої стін‐
ки.
Злив для талої води спрямо‐
ваний не у піддон для випа‐
ровування, який розташова‐
ний над компресором.
Приєднайте злив для талої во‐
ди до піддону для випарову‐
вання.
Вода тече на підлогу.
Українська
67
Проблема
Можлива причина
Спосіб усунення
Температура всередині
приладу надто низька.
Неправильно встановлено
регулятор температури.
Встановіть вищу температуру.
Температура всередині
приладу надто висока.
Неправильно встановлено
регулятор температури.
Встановіть нижчу температу‐
ру.
8.1 Заміна лампочки
Витягніть штепсельну вилку з електрич‐
ної розетки.
Викрутіть гвинт з плафона.
Зніміть плафон (див. малюнок).
Замініть лампу на нову такої самої потуж‐
ності і спеціально призначену для побуто‐
вих приладів. (Максимальна потужність
зазначена на плафоні).
Встановіть плафон.
Закрутіть гвинт у плафон.
Включіть прилад у розетку.
Відчиніть дверцята. Переконайтеся, що
лампа горить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.2 Закривання дверцят
1.
2.
3.
Прочистіть прокладки дверцят.
У разі потреби відрегулюйте дверцята.
Див. розділ «Установка».
У разі потреби замініть пошкоджені
ущільнювачі на дверцятах. Зверніться у
сервісний центр.
9. УСТАНОВКА
Попередження!
Перед встановленням приладу уваж‐
но прочитайте розділ "Інформація з
техніки безпеки", щоб ознайомитися з
правилами безпеки і правильної екс‐
плуатації.
Кліма‐
тичний
клас
Температура навколишнього
середовища
SN
+10°C - + 32°C
N
+16°C - + 32°C
9.1 Встановлення
ST
+16°C - + 38°C
Встановіть прилад у місці, де температура на‐
вколишнього середовища відповідає кліма‐
тичному класу, вказаному на табличці з тех‐
нічними даними приладу:
T
+16°C - + 43°C
9.2 Підключення до електромережі
Перш ніж підключати прилад до електромере‐
жі, переконайтеся, що показники напруги і ча‐
стоти, вказані на табличці з паспортними да‐
ними, відповідають показникам мережі у ва‐
шому регіоні.
Прилад має бути заземлений. З цією меторю
вилка приладу оснащена спеціальним контак‐
том. Якщо у розетці заземлення немає, зазе‐
68 www.electrolux.com
мліть прилад окремо у відповідності до чинних
нормативних вимог, проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у разі не‐
дотримання цих правил техніки безпеки.
Цей прилад відповідає Директивам ЄС .
9.3 Встановлення дверцят на інший
бік
Дверцята приладу відкриваються праворуч.
Щоб відкривати двері ліворуч, перш ніж вста‐
новлювати прилад, виконайте такі дії:
1.
2.
3.
4.
Ослабте і вийміть верхній гвинт.
Зніміть дверцята.
Вийміть розпірку.
Ослабте ключем нижній гвинт.
Із протилежного боку:
1. Затягніть нижній гвинт.
2. Вставте розпірку.
3. Встановіть дверцята.
4. Затягніть верхній гвинт.
10. ШУМИ
Під час нормальної роботи приладу чути певні
звуки (спричинені компресором або циркуля‐
цією холодоагенту).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
!
ICK
CL
CR
AC
K!
Українська
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
69
70 www.electrolux.com
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри ніші
Висота
880 мм
Ширина
560 мм
Глибина
550 мм
Напруга
230 В
Частота струму
50 Гц
Технічна інформація міститься на табличці,
розташованій на внутрішньому лівому боці
приладу, та на ярлику енергоспоживання.
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
позначені відповідним символом
.
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом ,
Українська
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
71
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
211621688-A-142012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement