Vaizdo kamera Hi
LITHUANIAN
Vaizdo kamera
8 mm
VP-W90 / W95D / W97
LGáB
LGMF GE
í ôL
Fõáã
L¯
Gôâ õ˙
¯B
LGôõ
õ
à MÄ
I G¯
B¯ L¯
B
G
Å ôí¯
ó¯
B¯ GÄBM
BI
G¯ õ¯
Hi
VP-W90 / W95D / W97
Vartotojo instrukcija
Prieš naudodamiesi vaizdo kamera, įdėmiai
perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
Šis gaminys atitinka direktyvų 89/336 EEB,
73/23 EEB ir 93/68 EEB reikalavimus.
ELECTRONICS
AD68-00761K
LITHUANIAN
Turinys
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Susipažinimas su vaizdo kamera
Funkcijos............................................................................................................................................................8
Dalių aprašymas
ў Priekinė sienelė / Šoninės sienelės / Galinė sienelė...................................................................... 9, 10, 11
ў OSD (informacija ekrane)........................................................................................................................ 12
Reikmenys, įeinantys į vaizdo kameros komplektą......................................................................................... 14
Nuotolinio valdymo pultelis (VP-W97)............................................................................................................. 15
ў Savęs paties filmavimas, naudojant nuotolinio valdymo pultelį................................................................ 15
Pasiruošimas darbui
Dirželio rankai ir peties diržo reguliavimas...................................................................................................... 16
Ličio baterijos įstatymas...................................................................................................................................17
Prijungimas prie maitinimo šaltinio.................................................................................................................. 18
ў Tinklo maitinimo bloko naudojimas...........................................................................................................18
ў Akumuliatoriaus baterijos naudojimas.......................................................................................................19
Akumuliatoriaus baterijos naudojimas............................................................................................................. 20
ў Nepertraukiamo filmavimo trukmės lentelė.............................................................................................. 20
ў Baterijos įkrovimo lygio indikatorius..........................................................................................................21
Kaip įdėti ir išimti kasetę.................................................................................................................................. 22
Filmavimo pagrindai
Pirmasis Jūsų videoįrašas............................................................................................................................... 23
Patarimai dėl vaizdo stabilumo užtikrinimo......................................................................................................25
ў Filmavimas, naudojant vaizdo ieškiklį...................................................................................................... 25
Vaizdo ieškiklio fokusavimo reguliavimas........................................................................................................ 25
Nufilmuoto vaizdo peržiūra vaizdo ieškiklio ekrane......................................................................................... 26
ў Vaizdo atkūrimo sustabdymas..................................................................................................................27
ў Reikalingo epizodo paieška......................................................................................................................27
Papildomos galimybės filmuojant
Filmuojamo objekto priartinimas ir atitolinimas................................................................................................ 28
Skaitmeninis priartinimas.................................................................................................................................29
SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas (pradedantiesiems)........................................................................... 31
VARTOTOJO filmavimo režimas individualių filmavimo nustatymų sukūrimas.............................................. 32
2
LITHUANIAN
Turinys (tęsinys)
DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius, tik VP-W97)................................................................................... 33
MF/AF (rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas)............................................................................ 34
BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija)..............................................................................................35
PROGRAM AE (automatinės ekspozicijos programos).................................................................................36
Specialieji skaitmeniniai efektai CAMERA režimu.........................................................................................38
DATOS / LAIKO nustatymas ir įrašymas....................................................................................................... 40
Titrų pasirinkimas ir įrašymas........................................................................................................................ 42
Perėjimas į „užtemdymo“ režimą ir išėjimas iš jo...........................................................................................44
Momentinė nuotrauka (tik VP-W97).............................................................................................................. 45
Baltos spalvos balansas................................................................................................................................46
Ekrano meniu kalbos pasirinkimas................................................................................................................47
Pagrindinių vaizdo kameros galimybių demonstravimas...............................................................................48
Datos ir filmo pavadinimo atvaizdavimo spalvos nustatymas........................................................................49
Apšvietimo būdai........................................................................................................................................... 50
Videokasetės atkūrimas
Peržiūra televizoriaus ekrane........................................................................................................................ 51
Įvairios PLAYER režimo funkcijos................................................................................................................. 53
DSE specialiųjų efektų panaudojimas atkūrimo režimu................................................................................ 54
Techninis aptarnavimas
Vaizdo kameros valymas ir jos priežiūra....................................................................................................... 54
ў Vaizdo ieškiklio valymas......................................................................................................................... 54
ў Video galvučių valymas.......................................................................................................................... 55
ў Vaizdo kameros saugojimas................................................................................................................... 55
Jūsų vaizdo kameros naudojimas užsienyje............................................................................................56
Nesklandumų pašalinimas
Pasitikrinimo rezultatų reikšmės....................................................................................................................57
Drėgmės kondensacija..................................................................................................................................60
Techninės charakteristikos....................................................................................................................... 61
Abėcėlinė rodyklė.......................................................................................................................................62
3
LITHUANIAN
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Akumuliatoriaus baterijos priežiūra
 Jokie metaliniai daiktai neturi liesti akumuliatoriaus baterijos gnybtų, kadangi
tai gali sukelti trumpą sujungimą ir pažeisti bateriją.
Gnybtai turi būti švarūs
 Kai baterijos gnybtai nešvarūs, vaizdo kamera, maitinimo blokas arba
akumuliatoriaus baterija veiks netiksliai. Prieš pradėdami naudoti, patikrinkite
juos ir, esant reikalui, nuvalykite sausu minkštu skudurėliu arba popierine
servetėle.
Pastabos dėl elgesio su objektyvu
 Nenukreipkite objektyvo tiesiai į saulę. Tiesioginė saulės
šviesa gali pažeisti surištojo krūvio prietaisą (CCD).
4
LITHUANIAN
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Pastabos dėl elektroninio vaizdo ieškiklio
1) Nelaikykite kameros taip, kad vaizdo ieškiklis būtų
nukreiptas į saulę.
Tiesioginiai saulės spinduliai gali pažeisti vidinę
vaizdo ieškiklio dalį.
Būkite atsargūs, dėdami vaizdo kamerą į vietą,
apšviestą saulės, arba ant palangės.
2) Nekelkite kameros, paėmę už vaizdo ieškiklio.
3) Konstrukcijos nenumatytas pakreipimas gali
pažeisti vaizdo ieškiklį.
1
2
3
Drėgmės kondensavimosi problemos sprendimas
1) Smarkiai pakitus aplinkos temperatūrai, vaizdo kameros viduje gali
susikondensuoti drėgmė.
Pavyzdžiui:
ў Pernešant vaizdo kamerą iš šalčio į šilumą (pvz., jeigu žiemą kamerą iš
lauko parsinešite vaizdo kamerą į šiltą aplinką).
ў Pernešant vaizdo kamerą iš vėsios aplinkos į karštą (pvz., vasarą karštu
metu pernešant kamerą iš vėsios patalpos į lauką).
2) Jeigu suveikė vaizdo kameros apsaugos nuo drėgmės kondensacijos
sistema, o ekrane pasirodė pranešimas
DEW (drėgmės
kondensacija), palikite vaizdo kamerą su atvertu kasetės skyriumi ir
išimta akumuliatoriaus baterija bent dviems valandoms sausoje šiltoje
patalpoje.
3) Jeigu SK monitoriuje netikėtai be aiškių priežasčių pasirodė pranešimas
DEW (drėgmės kondensacija), ir Jūs norite būtinai išeiti iš tokios
būsenos, atjunkite akumuliatoriaus bateriją ir ličio maitinimo elementą, o
po to vėl įstatykite ličio maitinimo elementą ir prijunkite akumuliatoriaus
bateriją.
Įsitikinkite tuo, kad susikondensavusi drėgmė visiškai išgaravo (žr. 60
psl.).
5
LITHUANIAN
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Saugomo priemonės, naudojant akumuliatoriaus bateriją
 Prieš filmavimą atvirame ore įsitikinkite, kad akumuliatoriaus baterija pakrauta.
 Taupydami baterijos įkrovą, išjunkite vaizdo kamerą, jeigu ja nesinaudojate.
 Jeigu vaizdo kamera įjungta režimu CAMERA (kamera), ir tuo pačiu ilgiau nei 5 minutes veikia BUDĖJIMO
režimu (STANDBY) su įdėta kasete, Jums neatliekant jokių veiksmų, ji automatiškai išsijungia, išvengiant
nenaudingo baterijos išsikrovimo.
 Įsitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija tinkamai įstatyta į vietą.
 Krisdama baterija gali būti pažeista.
Pastaba: Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikui baigiantis, susisiekite su parduotuve, kurioje ją
įsigijote. Su akumuliatoriaus baterijomis reikia elgtis kaip su cheminėmis atliekomis.
Saugomo priemonės, naudojant ličio bateriją
Perspėjimas: LIČIO MAITINIMO BATERIJĄ laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu vaikas
netyčia prarijo bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 Ličio baterija palaiko įmontuoto laikrodžio funkcionavimą ir išsaugo vaizdo kameros atmintyje įrašytus filmo
PAVADINIMĄ ir VARTOTOJO režimo nustatymus tais atvejais, kai akumuliatoriaus baterija arba elektros
tinklo maitinimo blokas atjungti nuo kameros.
 Kamerai dirbant normaliu režimu, ličio baterijos darbo laikas yra 8-10 mėnesių nuo jos įstatymo dienos.
 Jeigu ličio baterija baigia išsikrauti, tokiu atveju perjungiant vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera),
datos ir laiko indikatorius mirksi maždaug 5 sekundes. Šiuo atveju pakeiskite ją nauja CR2025 tipo baterija
(žr. 17 psl.).
PERSPĖJIMAS:
JŪS TURITE PRIDUOTI LIČIO
BATERIJĄ PERDIRBIMUI ARBA
IŠMESTI JĄ PAGAL APLINKOS
APSAUGOS TEISĖS AKTUS.
6
Pakeitę išsikrovusį ličio bateriją,
kreipkitės į parduotuvę, kurioje
ją įsigijote. Su akumuliatoriaus
baterijomis reikia elgtis kaip su
cheminėmis atliekomis.
LITHUANIAN
Pastabos ir saugumo technikos instrukcijos
Saugumo priemonės, naudojant dirželį rankai
 Norint, kad vaizdas filmavimo metu kuo mažiau šokinėtų,
labai svarbu teisingai nureguliuoti dirželį rankai (žr. 16 psl.).
 Nekiškite rankos už dirželio per jėgą, kadangi taip galima jį
sugadinti.
Pastabos dėl video galvučių valymo
 Siekiant užtikrinti gerą vaizdo įrašo kokybę, būtina reguliariai valyti video galvutes. Jeigu
vaizdas yra nekokybiškas arba atkuriamame vaizde daug trukdžių, gali būti, kad susitepė
video galvutės. Jeigu taip įvyko, išvalykite video galvutes, naudodami kasetę, skirtą
sausam valymui.
 Nenaudokite kasetės, skirtos drėgnam video galvučių valymui. Tai gali pažeisti video
galvutes (žr. 55 psl.).
Automatinio vaizdo kameros išsijungimo funkcija režime BUDĖJIMAS (STANDBY)
 Jeigu vaizdo kamera paliekama režime BUDĖJIMAS (STANDBY) ilgiau nei 5 minutėms be
jokio Jūsų veiksmo, ji automatiškai išsijungia, siekiant išvengti juostelės nusidėvėjimo ir
apsaugoti video galvutes.
7
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
Funkcijos
Jūsų vaizdo kamera turi daug įrašymo ir atkūrimo funkcijų.
EKRANO MENIU KALBOS PASIRINKIMAS
Jūs galite pasirinkti pageidaujamą ekrano meniu kalbą: English (anglų), French (prancūzų), Spanish
(ispanų).
Snap Shot (momentinė nuotrauka) (tik VP-W97)
Funkcijos Snap Shot dėka galite įrašyti nejudantį vaizdą per nustatytą intervalą režimu CAMERA (žr. 45
psl.).
Priešpriešinio apšvietimo kompensacija (BLC)
Filmuojant objektą, už kurio yra šviesos šaltinis, arba objektą šviesiame fone, funkcija BLC kompensuoja
ryškų foną (žr. 35 psl.).
DSE (specialieji skaitmeniniai efektai)
Funkcija DSE leidžia Jūsų filmui suteikti individualumo, pridedant įvairius specialiuosius efektus (žr. 38 psl.).
Program AE (automatinės ekspozicijos programos)
Automatinės ekspozicijos programos padeda automatiškai nustatyti objektyvo diafragmą ir užrakto greitį,
tinkamus filmuojamos scenos ar veiksmo tipui (žr. 36 psl.).
DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius) (tik VP-W97)
Elektroninis vaizdo stabilizatorius (EIS) kompensuoja nestabilumą, atsiradusį dėl rankos drebėjimo,
ypatingai filmuojant smarkiai padidintą vaizdą (žr. 33 psl.).
Optinis priartinimas 22 kartų
Priartinimas filmavimo technika, leidžianti keisti objekto dydį vaizde. Naudokite priartinimą, norėdami
padaryti video įrašą profesionalesnį (žr. 28 psl.).
Skaitmeninis priartinimas
Leidžia padidinti objekto vaizdą 22 kartų (žr. 29 psl.).
Filmavimas stambiu planu
Filmavimo stambiu planu funkcija leidžia filmuoti objektą iš nedidelio atstumo. Tuo tikslu reikia nustatyti
priartinantį objektyvą į padėtį, atitinančią minimalų fokusavimo atstumą (platusis objektyvas) (žr. 28 psl.).
8
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
Priekinė sienelė
2. REC SEARCH
(REW)
4. REC SEARCH
OFF
3. PLAY/STILL
5. DATE/TIME (STOP)
6. TAPE EJECT
7. CVF
1. LENS
9. Remote Sensor
8. MIC
10. EASY
1. Objektyvas (žr. 61 psl.)
2. REC SEARCH
(ATSUKIMAS ATGAL)
REC SEARCH
veikia režimu BUDĖJIMAS (žr. 24
psl.)
Atsukimas atgal veikia režimu PLAYER (vaizdo
grotuvas) (žr. 53 psl.)
3. Mygtukas ATKŪRIMAS/PAUZĖ
Funkcija „atkūrimas / pauzė“ veikia režimu PLAYER (žr.
52 psl.)
4. REC SEARCH
(PERSUKIMAS PIRMYN)
REC SEARCH
veikia režimu BUDĖJIMAS (žr. 24
psl.)
Persukimas pirmyn veikia režimu PLAYER (vaizdo
grotuvas) (žr. 53 psl.)
5. DATA / LAIKAS (STOP)
DATA / LAIKAS veikia režimu CAMERA (kamera) (žr. 40
psl.)
STOP (sustabdyti) veikia režimu PLAYER (vaizdo
grotuvas) (žr. 52 psl.)
11. CUSTOM
6. KASETĖS IŠĖMIMAS (žr. 22 psl.)
Naudokite šį mygtuką, norėdami išimti kasetę iš vaizdo
kameros.
7. EVF (elektroninis vaizdo ieškiklis)
8. Mikrofonas
Mikrofonas veikia režimu CAMERA
9. Nuotolinio valdymo signalų imtuvas
(tik VP-W97, žr. 15 psl.)
10. SUPAPRASTINTO filmavimo režimo mygtukas
SUPAPRASTINTO filmavimo režimas veikia režimu
CAMERA.
11. VARTOTOJO filmavimo režimo mygtukas
VARTOTOJO režimas veikia režimu CAMERA.
9
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
Šoninės sienelės
12. BATTERY EJECT
16. P.AE
18. BLC
13. MENU ON/OFF
19. FADE
14. ENTER (MF)
15. UP/DOWN Dial
20. DC Jack
21. Recharging Indicator
17. DSE
22. S-VIDEO out
23. Lithium Battery
12. Akumuliatoriaus baterijos išėmimo mygtukas
(BATTERY EJECT)
17. DSE (specialieji skaitmeniniai efektai) (žr. 38 psl.)
DSE veikia režimais CAMERA ir PLAYER.
13. Ekrano meniu jungiklis (MENU ON/OFF) (žr. 30 psl.)
MENU ON/OFF veikia režimais CAMERA ir PLAYER.
18. BLC mygtukas (žr. 35 psl)
BLC (ryškaus fono kompensacija) veikia CAMERA
režimu.
14. Mygtukas ENTER (vykdyti) / MF (rankinis
fokusavimas) (žr. 30 psl.)
Mygtukas ENTER (vykdyti) veikia režimu MENU.
Funkcija MF (rankinis fokusavimas) veikia režimu
CAMERA.
15. Diskas Į VIRŠŲ / ŽEMYN (žr. 30 psl.).
Diskas Į VIRŠŲ / ŽEMYN veikia režimu MENU
16. PROGRAM AE (žr. 36 psl.)
Funkcija PROGRAM AE (automatinės ekspozicijos
programos) veikia tik režimu CAMERA.
10
19. UŽTEMDYMAS (žr. 44 psl.)
Užtemdymas veikia CAMERA režimu
20. DC jungtis maitinimui iš tinklo adapterio (žr. 18 psl.)
21. Baterijų įkrovimo indikatorius (žr. 19 psl.)
22. S-VIDEO išvestis
23. Ličio maitinimo elementas (žr. 17 psl.)
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
Galinė sienelė
33. D.ZOOM (SNAP SHOT)
24. ZOOM
26. Hooks for Shoulder out
25. Casette
Compartment
27. AUDIO/VIDEO out
MIC
34. External MIC
(VP-W95D only)
31. START/STOP
32. Battery pack compartment
29. Hand Strap
28. LENS Cover
30. POWER Switch
24. Priartinančio objektyvo mygtukas (ZOOM)
(žr. 28 psl.)
25. Skyrius kasetei
26. Auselė peties diržo tvirtinimui (žr. 16 psl.)
27.Audio / video išvestis (žr. 51 psl.)
28. Objektyvo dangtelis
29. Dirželis rankai (žr. 16 psl.)
30. Maitinimo jungiklis (žr. 18 psl.)
-CAMERA (kamera): filmavimui
-OFF (išj.): vaizdo kamerai išjungti
-PLAYER (vaizdo grotuvas): atkūrimui
31. Mygtukas PRADĖTI /BAIGTI (START/STOP)
(žr. 23 psl.)
START / STOP veikia režimu CAMERA.
32. Akumuliatoriaus baterijos skyrius (žr. 19
psl.)
33. Mygtukas SNAP SHOT (momentinė
nuotrauka) / D.ZOOM (skaitmeninis
priartinimas)
Funkcija SNAP SHOT (momentinė nuotrauka)
veikia režimu CAMERA (tik VP-W97, žr. 45
psl.).
Funkcija D.ZOOM veikia režimu CAMERA (tik
VP-W90, žr. 30 psl.).
34. IŠORINIO MIKROFONO jungtis (žr. 61 psl.)
(tik VP-W95D)
((
11
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
OSD (informacija ekrane)
 Jūs galite įjungti / išjungti informacijos ekrane pateikimą, įjungę arba išjungę ekrano meniu.
 Funkcijas FILMO PAVADINIMAS, DATA / LAIKAS, SUPAPRASTINTAS ir VARTOTOJO filmavimo
režimas galima naudoti ir po to, kai informacija ekrane bus išjungta.
Informacija OSD atkuriama vaizdo ieškiklyje ir monitoriuje.
a. Priartinimo indikatorius (žr. 29 psl.)
Ekrano informacija režimu
Parodo esamą priartinančio objektyvo reguliatoriaus
CAMERA (kamera)
padėtį.
b. DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius) (tik VP-W97)
AB
(žr. 33 psl.)
Parodo, kad įjungtas skaitmeninis vaizdo stabilizatorius
c
(DIS).
...
W
c. Akumuliatoriaus baterijos įkrovimo lygio indikatorius
SEPIA
m
(žr. 21 psl.)
f
v
Parodo likusio baterijos įkrovimo lygį.
e
BLC
S
T XX
CONGRATULATIONS
TAPE
12
c
t
B
REC
X 0:00:00
EASY
OFF
d. Rankinio fokusavimo režimo indikatorius (žr. 34 psl.)
d
Parodo, kad nustatytas rankinio fokusavimo režimas.
g
WAIT-10S(TITLE)
Automatinio fokusavimo režimas ekrane neparodomas.
SELF-30S (CONTINUE)
h
e. Priešpriešinio apšvietimo kompensacijos
indikatorius (žr. 35 psl.)
Parodo, kad įjungta BLC funkcija.
f. Automatinės ekspozicijos režimo indikatorius (žr. 36 Ekrano informacija režimu
psl.)
PLAYER (vaizdo grotuvas)
Parodo, kad įjungtas automatinės ekspozicijos režimas
(Program AE) (xxx).
g. Automatinio paleidimo uždelsimo laikmatis.
(tik VP-W97) (žr. 15 psl.)
Parodo, kad įjungtas laikmatis 10 s.
h. Automatinio paleidimo režimo laikmatis.
(tik VP-W97) (žr. 15 psl.)
(30 s arba END (pabaiga)).
i. Data (žr. 40 psl.)
Parodo filmavimo atlikimo datą.
RW
13:00
29.JAN.2004
j
i
w
Hi B PLAY
0:00:00
SEPIA
o
n
p
x
q
k
i
Z.RTN
o
n
u
q
TAPE!
l
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
OSD (informacija ekrane)
j. Laikas (žr. 40 psl.)
Parodo filmavimo atlikimo laiką.
k. Pavadinimas (žr. 42 psl.)
Parodo filmo pavadinimą. Pavadinimas parodomas vaizdo fone.
l. Veikimo diagnostika (žr. 57 psl.)
(TAPE!, TAPE END!, PROTECTION!) Tikrinamas kameros darbas.
m. Specialieji skaitmeniniai efektai (žr. 38 psl.)
Parodo, kad įjungtas specialiųjų skaitmeninių efektų režimas (DSE).
Galimi šie specialiųjų skaitmeninių efektų režimai: STROBE, SEPIA, B&W, NEG., MIRROR, ART, MOSAIC, 16:9
(WIDE) ir CINEMA.
n. Juostelės skaitliukas
Parodo, kiek išnaudota juostelės.
o. Darbo režimas
Parodo esamą darbo režimą: STBY (budėjimas), REC
(įrašymas), STOP (stop), PLAY (
) (atkūrimas),
FF(
) (persukimas į priekį), REW (
) (atsukimas atgal), EJECT (išėmimas).
p. EASY & CUSTOM (vartotojo ir supaprastintas filmavimo režimas).
Parodo, kad įjungtas vartotojo arba supaprastintas filmavimo režimas).
q. Drėgmės kondensacija (
) (žr. 60 psl.)
Drėgmės kondensacijos indikatorius.
r. Skaitmeninis priartinantis objektyvas (žr. 29 psl.)
Parodo, kad įjungtas skaitmeninis priartinimas.
s. Momentinė nuotrauka (tik VP-W97) (žr. 45 psl.)
Parodo laiką, likusį iki įrašo pabaigos momentinės nuotraukos režimu.
t. Specialieji skaitmeniniai efektai atkūrimo metu (žr. 54 psl.)
Parodo, kad įjungtas specialiųjų skaitmeninių efektų atkūrimo metu režimas.
u. Juostelės atsukimas ties vieta, pažymėta juostelės skaitliuko nuliu (tik VP-W97) (žr. 53 psl.)
Parodo tai, kad juostelė atsukama į vietą, pažymėtą juostelės skaitliuko nuliu.
v. Baltos spalvos balanso režimas (žr. 46 psl.)
Parodo, kad įjungtas baltos spalvos balanso reguliavimo režimas: AUTO (automatinis), INDOOR (
)
(filmavimas patalpoje) ir OUTDOOR (
) (filmavimas lauke).
w. Hi8 (žr. 52 psl.)
Parodo, kad įrašymo arba atkūrimo režime naudojama juosta Hi8.
x. (
OFF) (tik VP-W97 modelis)
Parodo, kad išjungtas nuotolinio valdymo pultelis.
((
13
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
Reikmenys, įeinantys į vaizdo kameros komplektą
Įsitikinkite tuo, kad Jūsų skaitmeninės vaizdo kameros komplekte yra šie reikmenys:
Pagrindiniai reikmenys
1. Elektros tinklo maitinimo blokas (žr. 18 psl.)
2. Tinklo laidas (žr. 18 psl.)
3. Akumuliatoriaus baterija (žr. 19 psl.)
4. Audio / video kabelis (žr. 51 psl.)
5. Peties diržas (žr. 16 psl.)
6. Vartotojo instrukcija
7. Nuotolinio valdymo pultelis (žr. 15 psl.)
(VP-W97)
8. Ličio elementas nuotolinio valdymo pulteliui (žr. 15
psl.)
(VP-W97)
Ličio elementas laikrodžiui (tipas CR2025) (žr. 17 psl.)
9. Objektyvo dangtelis
1. AC Power Adapter
4. AUDIO/VIDEO Cable
2. AC cord
5. Shoulder Strap
7. Remote Control
LG
LG áB GE
MF
í ôLF
L¯
Gô õ˙
â¯
B
LG
ôõ
õ
õá
ã
8. Lithium Battery
à MÄ
B¯ I G¯
L¯ B
G
B¯ ó¯ BM
GÄ
BI
Åô
í¯
Papildomi reikmenys, neįeinantys
į kameros komplektą
Pastaba  Priklausomai nuo šalies, kurioje pirkta kamera,
į kameros komplektą gali įeiti papildomi
reikmenys.
(A
14
6. Instruction Book
VideoCamera
8mm
G¯
õ¯
10. SCART jungties adapteris (žr. 51 psl.)
11. S-VIDEO kabelis.
3. Battery Pack
10. Scart adapter
11. S-VIDEO Cable
9. Lens Cover
LITHUANIAN
Susipažinimas su vaizdo kamera
Nuotolinio valdymo pultelis (VP-W97)
Mygtukų aprašyma
1. Pradėti / baigti (žr. 23 psl.)
2. Automatinio paleidimo laikmatis
3. Stop-kadras (žr. 53 psl.)
4. Filmavimo objekto atitolinimas (žr. 28 psl.)
5. Filmavimo objekto priartinimas (žr. 28 psl.)
6. Informacijos pateikimas ekrane (žr. 12 psl.)
7.
(Atkūrimas) (žr. 52 psl.)
8.
(Persukimas į priekį) (žr. 53 psl.)
9.
(Atsukimas atgal) (žr. 53 psl.)
10.
(Stop) (žr. 52 psl.)
11. Juostelės skaitliuko reikšmės ištrynimas (žr. 53 psl.)
12. Grįžimas prie nulio (žr. 53 psl.)
3
6
1
2
8
9
7
11
I
4
5
12
10
Elementų įstatymas į nuotolinio valdymo pultelį
 Būtina įstatyti arba pakeisti nuotolinio valdymo pultelio maitinimo
elementus, jeigu:
- Jūs ką tik įsigijote vaizdo kamerą.
- Nuotolinio valdymo pultelis neveikia.
 Teisingai įstatykite ličio bateriją, laikydamiesi poliškumo + ir -.
 Būkite atidūs ir nesumaišykite elementų poliškumo.
Savęs paties filmavimas, naudojant nuotolinio valdymo pultelį
 Naudojant nuotolinio valdymo pultelio automatinio paleidimo laikmačio mygtuką, galima
automatiškai pradėti ir sustabdyti įrašymą.
Pavyzdys: scenos, kurioje dalyvauja visi Jūsų šeimos nariai, filmavimas.
 Galimi du variantai:
- WAIT-10S/SELF-30S: uždelsimas 10 sekundžių, o po to įrašas 30 sekundžių.
- WAIT-10S/SELF-END: uždelsimas 10 sekundžių, o po to įrašas iki pakartotino mygtuko
START/STOP (pradėti / baigti) nuspaudimo.
((
15
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
1. Nustatykite kamerą režimu CAMERA (kamera).
2. Spauskite automatinio paleidimo laikmačio mygtuką SELF
TIMER tol, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys reikalingas
indikatorius:
ў WAIT-10S/SELF-30S
ў WAIT-10S/SELF-END
3. Laikmatį įjunkite, nuspausdami mygtuką START/STOP.
: Po 10 sekundžių pradedamas įrašas.
: Jeigu pasirinkote SELF-30S, įrašas automatiškai
sustabdomas po 30 sekundžių.
: Jeigu pasirinkote SELF-END, įrašui sustabdyti dar kartą
paspauskite mygtuką START/STOP.
Pastaba:  Norėdami išjungti filmavimo su laikmačiu funkciją, dar
kartą nuspauskite mygtuką START/STOP.
Dirželio rankai ir peties diržo reguliavimas
Dirželis rankai
 Prieš pradedant filmavimą, labai svarbu įsitikinti, kad teisingai
nureguliuotas dirželis rankai.
 Dirželis rankai padeda:
- Stabiliai išlaikyti kamerą patogioje padėtyje.
- Nuspausti priartinimo mygtuką ir įrašymo mygtuką, nekeičiant
rankos padėties.
1. Nuo pernešimui skirto diržo nuimkite fiksatorių „lipduką“.
2. Nureguliuokite pagal delną rankos dirželio ilgį ir vėl pritvirtinkite jį
„lipduku“.
Peties diržas
 Peties diržas leidžia saugiai nešti kamerą.
1. Diržo galus įdėkite į prie kameros tvirtinimo žiedus.
2. Abu galus pertempkite per sagtis ir nureguliuokite diržo ilgį.
16
1
CAMERA
2
WAIT-10S
SELF-30S
3
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
Objektyvo dangtelio pritvirtinimas
1
2
3
4
Ličio baterijos įstatymas
 Ličio baterija palaiko įmontuoto laikrodžio funkcionavimą ir išsaugo vaizdo kameros atmintyje įrašytus
filmo pavadinimą ir kitą informaciją tais atvejais, kai akumuliatoriaus baterija arba elektros tinklo maitinimo
blokas atjungti nuo kameros.
 Kamerai dirbant normaliu režimu, ličio baterijos darbo laikas yra 8-10 mėnesių nuo jos įstatymo dienos.
 Jeigu ličio baterija baigia išsikrauti, tokiu atveju perjungiant vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera),
datos ir laiko indikatorius mirksi maždaug 5 sekundes.
Šiuo atveju pakeiskite ją nauja CR2025 tipo baterija.
1. Ištraukite laikiklį iš ličio elemento skyrelio.
2. Įdėkite ličio elementą į laikiklį teisinga kryptimi (
3. Įstatykite laikiklį į ličio elemento skyrelį.
galas apačioje).
Pastaba:  Jeigu laikiklį dėsite neteisinga puse, jis į skyrelį netilps.
Perspėjimas: LIČIO MAITINIMO BATERIJĄ laikykite vaikams
Nepasiekiamoje vietoje. Jeigu vaikas netyčia prarijo
bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
17
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
Prijungimas prie maitinimo šaltinio

Vaizdo kamerą galima prijungti prie dviejų maitinimo šaltinių:
- Elektros tinklo maitinimo bloko naudojamas filmuojant patalpose.
- Akumuliatoriaus baterijos naudojamas filmuojant ne patalpose.
Tinklo maitinimo bloko naudojimas
2
1
3
CAMERA
1. Įjunkite tinklo laidą prie maitinimo bloko.
2. Įjunkite tinklo laidą į elektros tinklą.
Pastaba: Tinklo kištukas ir elektros lizdas gali būti skirtingų tipų, priklausomai nuo vietinių sąlygų.
3. Kitą maitinimo kabelio galą įjunkite į vaizdo kameros nuolatinės srovės maitinimo lizdą.
4. Įjunkite kamerą CAMERA režimu:
a. Perjungiklio svirtelę pastumkite į padėtį CAMERA.
b. Įsitikinkite tuo, kad nuimtas objektyvo dangtelis.
c. Įsitikinkite tuo, kad vaizdo ieškiklyje pasirodė vaizdas.
Pastaba: Jeigu tinklo maitinimo blokas naudojamas arti televizoriaus arba vaizdo kameros, tai gali sukelti
triukšmą televizoriaus arba vaizdo kameros ekrane atitraukite maitinimo bloką toliau nuo
televizoriaus, vaizdo kameros arba antenos kabelio.
18
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
Akumuliatoriaus baterijos naudojimas
Kokiam filmavimo laikui užteks akumuliatoriaus baterijos?

Nepertraukiamo įrašo laikas priklauso nuo to, kaip dažnai filmavimo metu ketinate naudoti
priartinimo funkciją. Rekomenduojame turėti keletą akumuliatoriaus baterijų.
Akumuliatoriaus baterijos įkrovimas
1. Akumuliatoriaus bateriją įdėkite į vaizdo kamerą.
1
2. Tinklo laidą prijunkite prie elektros maitinimo bloko, ir tada
įjunkite jį į elektros tinklą.
3. Prijunkite maitinimo kabelį prie vaizdo kameros nuolatinės
srovės maitinimo lizdo.
2
3
4. Išjunkite vaizdo kameros maitinimą, įkrovimo indikatorius
pradės mirksėti ir akumuliatoriaus baterija pradės krautis.
- Mirksėjimo dažnis vieną kartą per sekundę: baterija
įkrauta mažiau nei 50%.
- Mirksėjimo dažnis du kartą per sekundę: baterija
4
įkrauta 50-75%.
OFF
- Mirksėjimo dažnis tris kartą per sekundę: baterija
įkrauta 75-100%.
- Mirksėjimas liovėsi, ir indikatorius dega nenutrūkstamai:
baterija pilnai įkrauta.
- Indikatorius sekundę dega ir sekundę nedega: srovės nutrūkimas. Atjunkite, po to vėl sujunkite
akumuliatoriaus bateriją ir pastovios srovės maitinimo kabelį.
5. Kai baterija pilnai krauta, atjunkite elektros maitinimo bloką ir akumuliatoriaus bateriją nuo vaizdo
kameros.
- Akumuliatoriaus baterija išsikrovinės, net jeigu vaizdo kamera bus išjungta.
Pastaba: Jeigu Jūs ką tik nusipirkote bateriją, ji gali būti lengvai įkrauta.
19
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
Akumuliatoriaus baterijos naudojimas
Nepertraukiamo filmavimo trukmės lentelė, priklausomai nuo baterijos modelio
ir tipo
Modelis
VP-W90 / W95D
VP-W97
SB-L110A
Apytiksliai 150 minučių
Apytiksliai 125 minutės
SB-L160
Apytiksliai 220 minučių
Apytiksliai 180 minučių
SB-L320
Apytiksliai 430 minučių
Apytiksliai 370 minučių
Baterijos tipas

Lentelėje nurodytos nepertraukiamo įrašo trukmės reikšmės yra apytikslės. Faktinė įrašo
trukmė priklauso nuo kameros naudojimo sąlygų.
Pastabos
 Akumuliatoriaus baterija būtina krauti patalpos temperatūroje nuo 0°C iki 40°C.
(Jos niekada negalima perkrauti, kai temperatūra patalpoje žemesnė nei 0°C)
 Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikas ir talpa mažėja, jeigu ji naudojama temperatūroje,
žemesnėje nei 0°C.
 Akumuliatoriaus baterijos tarnavimo laikas ir talpa mažėja, jeigu ji ilgesnį laiką prabuvo
temperatūroje, aukštesnėje nei 40°C, net jei ji pilnai įkrauta.
 Nedėkite akumuliatoriaus baterijos šalia kokio nors šilumos šaltinio (pavyzdžiui, šalia laužo
arba atviros ugnies).
 Neleiskite, kad įvyktų sujungimas taip ličio jonų akumuliatoriaus baterijos + ir gnybtų.
20
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
 Baterijos įkrovimo lygio indikatorius parodo energijos kiekį, likusį
akumuliatoriaus baterijoje.
1
2
1.
2.
3.
4.
Pilnai įkrauta
Išnaudota 10-40% energijos
Išnaudota 40-60%
Išnaudota 60-80%
(paruoškite įkrautą akumuliatoriaus bateriją)
5. Išnaudota 80-95%
(pakeiskite bateriją)
6. Išnaudota 100%
(vaizdo kamera greitai išsijungs, pakeiskite bateriją kaip galima greičiau)
3
4
5
6
 Apytikslė nepertraukiamo įrašo trukmė, baterijai esant pilnai įkrautai, pateikta lentelėje 20 psl.
 Nepertraukiamo įrašo trukmė priklauso nuo aplinkos temperatūros ir baterijos būsenos. Esant žemai
aplinkos temperatūrai, nepertraukiamo įrašo trukmė smarkiai sutrumpėja. Vartotojo instrukcijoje
pateikta nepertraukiamo įrašo trukmė išmatuota pilnai įkrautai baterijai 25°C temperatūroje. Kadangi
naudojant vaizdo kamerą, reali temperatūra ir baterijos būsena gali skirtis nuo nurodytų, baterijos
darbo trukmė gali skirtis nuo reikšmių, nurodytų šioje instrukcijoje.
Patarimas, kaip naudoti akumuliatoriaus bateriją
Akumuliatoriaus baterija turi indikatorių, kuris padeda prisiminti, pakrauta
baterija ar išsikrovusi. Indikatorius turi dvi skirtingų spalvų (raudonos ir juodos)
padėtis. Jūs galite pasirinkti, kuri spalva reikš įkrautą bateriją, o kuri
Išsikrovusią, ir atitinkamu pavyzdžiu nustatyti indikatorių.
21
LITHUANIAN
Pasiruošimas darbui
Kaip įdėti ir išimti kasetę

Galimi keli kasečių tipai, priklausomai nuo:
- Naudojamos spalvotosios televizijos signalo sistemos
- Įrašo / atkūrimo laiko
- Formato Hi8.
Kaip įdėti ir išimti kasetę

Patikrinkite, ar prijungta akumuliatoriaus baterija.
1
1. Paspauskite mygtuką EJECT (kasetės išėmimas), kad
atsidarytų kasetės skyriaus dangtelis.
- Kasetės skyrelis automatiškai atsidaro.
- Įdėkite kasetę į skyrelį taip, kad permatomas kasetės langelis
būtų nukreiptas į išorę, o apsaugos liežuvėlis Į VIRŠŲ.
2. Spauskite pirštu žymą PUSH (nuspausti) ant kasetės
skyrelio tol, kol jis grįš į vietą su spragtelėjimu.
Pastaba: Jeigu į kasetę įrašėte įrašą, kurį norite išsaugoti, galite apsaugoti
jį nuo atsitiktinio ištrynimo.
TAPE EJECT
PUSH
a. SAVE
a. Įrašas negalimas (apsauga):
Pastumkite raudoną kasetės įrašo apsaugos liežuvėlį ant kasetės taip,
kad jis uždengtų angą.
b. Įrašas galimas:
Jeigu daugiau nenorite išsaugoti įrašo, pastumkite liežuvėlį atgal, kad jis
neuždengtų angos.
22
2
b. REC
LITHUANIAN
Filmavimo pagrindai
Pirmasis Jūsų videoįrašas
Prieš pradėdami filmavimą, patikrinkite:
ў Ar prijungėte prie maitinimo šaltinio?
BATTERY
ў Ar nustatėte maitinimo jungiklį ties padėtimi CAMERA (kamera)?
CAMERA
ў Ar įdėjote kasetę į vaizdo kamerą? (žr. 22 psl.)
ў Įsitikinkite tuo, kad ekrane pasirodė pranešimas STBY (budėjimas)
(jeigu raudonas liežuvėlis neuždengia angos, STBY pranešimas
nepasirodo).
ў Ar NUĖMĖTE OBJEKTYVO DANGTELĮ?
ў Įsitikinkite tuo, kad filmavimo objektas matomas vaizdo ieškiklyje.
ў Įsitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterijos įkrovimo lygio
indikatorius rodo, jog užteks laiko baigti filmavimą. (žr. 21 psl.)
ў Pradedantiems vartotojams, pirmą kartą filmuojantiems kamera,
Rekomenduojame naudoti SUPAPRASTINTĄ filmavimo režimą (EASY).(žr. 31 psl.)
a. Pradėkite filmavimą, nuspausdami mygtuką PRADĖTI/BAIGTI
Pradedamas įrašas, vaizdo ieškiklyje pasirodo pranešimas REC
(įrašas).
REC
X:XX:XX
23
LITHUANIAN
Filmavimo pagrindai
b. Kad nutrauktumėte įrašą, dar kartą nuspauskite
raudoną mygtuką PRADĖTI/BAIGTI.
SK ekrane pasirodys pranešimas STBY
(budėjimas).
STBY
Y:YY:YY
Jeigu į vaizdo kamerą įdėta kasetė, ir Jūs kamerą palikote BUDĖJIMAS režimu ilgiau nei 5 minutes,
neatlikdami jokių veiksmų, ji automatiškai išsijungs.
Norint vėl naudotis kamera, nuspauskite mygtuką PRADĖTI / BAIGTI arba nustatykite maitinimo jungiklį ties
pozicija OFF (išjungta), o po to vėl grąžinkite į padėtį CAMERA (kamera).
Automatinio išsijungimo funkcija skirta akumuliatoriaus baterijos resurso taupymui.
Įrašyto epizodo paieška, naudojant mygtuką REC SEARCH (įrašo paieška)


24
Jūs galite peržiūrėti įrašytą epizodą, naudodami mygtukus REC
SEARCH (epizodo paieška)
,
režimu STBY (budėjimas).
Nuspausdami ir palaikydami mygtuką REC SEARCH
, Jūs
galite peržiūrėti epizodus atgaline tvarka, o nuspausdami ir
palaikydami mygtuką REC SEARC
, Jūs galite peržiūrėti
epizodus tiesiogine tvarka.
Jeigu trumpai nuspausite mygtuką REC SEARCH
režime
STBY, Jūsų vaizdo kamera atkurs atgaline tvarka paskutiniąsias 3
įrašyto epizodo sekundes, ir vėl grįš į ankstesnę vietą
REC SEARCH
REC SEARCH
,
LITHUANIAN
Filmavimo pagrindai
Patarimai dėl vaizdo stabilumo užtikrinimo
ў Filmavimo metu labai svarbu teisingai laikyti vaizdo kamerą.
ў Patikimai pritvirtinkite objektyvo dangtelį, pritvirtindami jį prie rankos
dirželio (žr. Pav.)
Filmavimas, naudojant vaizdo ieškiklį
1. Tvirtai laikykite vaizdo kamerą, naudodami dirželį rankai (žr. 16 psl.).
2. Dešiniąją alkūnę laikykite prispaustą prie kūno.
3. Kairiąją ranką pakiškite kamera, kad ją prilaikytumėte.
Nesilieskite prie įmontuoto mikrofono.
4. Užimkite filmavimui patogią, tvirtą poziciją.
Jūs galite atsiremti į sieną arba į stalą.
Nepamirškite, kad filmavimo metu reikia kvėpuoti lygiai.
5. Prispauskite akį prie vaizdo ieškiklio akutės.
6. Naudokite rėmelį vaizdo ieškiklyje kaip orientyrą horizontaliai
plokštumai nustatyti.
7. Esant galimybei, naudokite trikojį.
VAIZDO IEŠKIKLIO fokusavimo reguliavimas
Fokusavimas
Norėdami sufokusuoti vaizdą, naudokite VAIZDO
IEŠKIKLIO fokusavimo reguliavimo slankiklį.
25
LITHUANIAN
Filmavimo pagrindai
Nufilmuoto vaizdo peržiūra vaizdo ieškiklio ekrane
 Vaizdo ieškiklio ekrane Jūs galite peržiūrėti nufilmuotą vaizdą.
 Įsitikinkite tuo, kad akumuliatoriaus baterija prijungta prie video kameros.
1. Laikydami nuspaustą auselę ant maitinimo jungiklio, pasukite ją į padėtį
PLAYER (vaizdo grotuvas).
1
PLAYER
2. Įstatykite į vaizdo kamerą kasetę, kurią norite peržiūrėti.
2
3. Įsitikinkite, kad vaizdo ieškiklyje pasirodo indikatorius STOP.
3
4. Nuspausdami mygtuką
(ATSUKIMAS ATGAL), atsukite juostelę iki
nufilmuotos medžiagos pradžios.
ў Persukimui sustabdyti nuspauskite mygtuką
(STOP).
ў Kai juostelė bus atsukta iki pradžios, vaizdo kamera automatiškai
pereis į režimą STOP.
4
PUSH
STOP
REW
5. Nuspausdami mygtuką
(ATKŪRIMAS / PAUZĖ), pradėkite atkūrimą. 5 PLAY/
ў Jūs galite matyti nufilmuotą medžiagą vaizdo ieškiklio ekrane.
STILL
ў Atkūrimui sustabdyti nuspauskite mygtuką
(STOP).
Pastaba: Jūs taip pat galite pasižiūrėti vaizdą televizoriaus ekrane, prijungę vaizdo kamerą prie
televizoriaus arba videomagnetofono (žr. 51 psl.).
26
STOP
STOP
LITHUANIAN
Filmavimo pagrindai
Vaizdo atkūrimo sustabdymas
ў
ў
PLAY/STILL
Paspauskite mygtuką
(ATKŪRIMAS / PAUZĖ)
atkūrimo metu.
Norėdami atnaujinti atkūrimą, dar kartą paspauskite
mygtuką
(ATKŪRIMAS / PAUZĖ).
Reikalingo epizodo paieška
ў
Atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite mygtuką
(persukimas pirmyn) arba
(atsukimas atgal).
ў Norėdami grįžti prie normalaus atkūrimo, paleiskite
mygtuką.
REW
FF
27
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Filmuojamo objekto priartinimas ir atitolinimas
 Priartinimas veikia tik CAMERA režimu.
 Priartinimas (atstumo iki fokusuojamo objekto pakeitimas) tai filmavimo technika, kurios dėka galite keisti
filmuojamo objekto dydį filmuojamoje scenoje.
Tam kad Jūsų įrašas atrodytų profesionaliau, nenaudokite priartinimo funkcijos pernelyg dažnai.
 Jūs galite pasirinkti vieną iš dviejų priartinimo greičių, atitinkantį Jūsų poreikius:
ў Lėtas priartinimas (9~12 sekundės iš padėties TELEOBJEKTYVAS / PLAČIAKAMPIS OBJEKTYVAS į
padėtį PLAČIAKAMPIS OBJEKTYVAS / TELEOBJEKTYVAS)
ў Priartinimas dideliu greičiu (3~6 sekundės iš padėties TELEOBJEKTYVAS / PLAČIAKAMPIS
OBJEKTYVAS į padėtį PLAČIAKAMPIS OBJEKTYVAS / TELEOBJEKTYVAS).
 Naudokite šią funkciją, suteikite įvairovės Jūsų įrašams, tačiau turėkite omeny, kad pernelyg dažnas
filmavimo objekto priartinimas ir atitolinimas gali atrodyti neprofesionaliai, o taip pat pagreitina baterijos
išsikrovimą.
1. Palaipsniškam priartinimui pasirinkti šiek tiek pastumkite
priartinimo reguliatoriaus slankiklį, o greitam priartinimui
pastumkite toliau. Priartinimo padėties indikatorius pasirodys
vaizdo ieškiklyje.
W
T
2. Postūmis link padėties T (teleobjektyvas):
filmuojami objektai atrodo arčiau.
3. Postūmis link padėties W (platus kampas):
filmuojami objektai atrodo toliau.
Pastaba: FILMAVIMAS STAMBIU PLANU
Jeigu negalite aiškiai sufokusuoti
filmavimo objekto, nustačius kraštinę
padėtį „T“ (teleobjektyvas), pastumkite priartinimo reguliatorių link padėties „W“ (plačiakampis
objektyvas), kol vaizdas taps aiškus.
Nustačius reguliatorių ties padėtimi „plačiakampis objektyvas“, Jūs galite filmuoti objektą, kuris
28
nutolęs ne mažiau 1 m nuo objektyvo plokštumos.
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Skaitmeninis priartinimas




Skaitmeninis priartinimas veikia tik režimu CAMERA.
Daugiau nei 22 kartų priartinimas apdorojamas skaitmeniniu būdu.
Artinant reguliatorių prie padėties „T“, vaizdo kokybė prastėja.
Vaizdo stabilumui užtikrinti, naudojant skaitmeninį priartinimą, mes rekomenduojame naudoti funkciją
DIS (modeliai VP-W97) (žr. 33 psl.)
W
T
MENU
W
T 880 x
DIS .....................ON
D.ZOOM.............ON
WHITE BAL........AUTO
DISPLAY............ON
LANGUAGE .......ENGLISH
WL.REMOCON ..ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
1. Nustatykite vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera).
2. Įsitikinkite, kad funkcijai DIGITAL ZOOM (skaitmeninis priartinimas) parinkta padėtis ON (žr. 30 psl.).
3. Kai stumiate reguliatoriaus slankiklį link padėties T, vaizdas didėja nuo 22 kartų iki 880 kartų. Tai
skaitmeninio priartinančio objektyvo ribos (VP-W95D: 990x).
3
W
" ....
W
T 880 x
T
T 880 x
Parodo skaitmeninio priartinimo diapazoną.
Parodo optinio priartinimo diapazoną.
4. Jeigu nenorite naudoti skaitmeninio priartinimo, meniu funkcijai DIGITAL ZOOM nustatykite reikšmę
OFF (išjungta) (žr. 30 psl.).
29
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
SKAITMENINIO PRIARTINANČIO OBJEKTYVO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (VP-W97)

Funkcija SKAITMENINIS PRIARTINIMAS aprašyta 29 psl.
MENU
1. Nustatykite vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera).
DIS......................OFF
D.ZOOM..............OFF
WHITE BAL.........AUTO
DISPLAY..............ON
LANGUAGE........ ENGLISH
WL.REMOCON...ON
CUSTOM SET
2. Nuspauskite mygtuką MENU.
ў Monitoriuje pasirodys meniu sąrašas.
EXIT: MENU
3. Pasukdami diską AUKŠTYN / ŽEMYN, pasirinkite meniu punktą
D.ZOOM.
MENU
DIS......................OFF
D.ZOOM..............OFF
WHITE BAL.........AUTO
DISPLAY..............ON
LANGUAGE........ ENGLISH
WL.REMOCON...ON
CUSTOM SET
4. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Parametro DIGITAL ZOOM reikšmė pasikeičia.
EXIT: MENU
5. Norėdami nustatymą baigti, nuspauskite mygtuką MENU.
MENU
DIS......................OFF
D.ZOOM..............ON
WHITE BAL.........AUTO
DISPLAY..............ON
LANGUAGE........ ENGLISH
WL.REMOCON...ON
CUSTOM SET
VP-W90 / W95D
EXIT: MENU
1. Nustatykite maitinimo jungiklį režimu CAMERA (kamera).
ў Maitinimo jungiklis pereina į padėtį CAMERA.
2. Paspauskite mygtuką D.ZOOM (skaitmeninis priartinimas).
ў Vaizdo ieškiklyje pasirodys skaitmeninio priartinimo indikatorius, ir
turi veikti skaitmeninis priartinimas. (VP-W95D : 990x)
3. Norėdami išjungti skaitmeninio priartinimo funkciją, dar kartą
paspauskite mygtuką D.ZOOM.
ў Skaitmeninio priartinimo indikatorius turi išnykti iš ekrano.
Pastaba: SKAITMENINIO PRIARTINIMO funkcija neveikia
SUPAPRASTINTO filmavimo režimu.
30
D.ZOOM
W
...... B 880 x
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas (pradedantiesiems)

SUPAPRASTINTAS filmavimo režimas padės pradedančiajam operatoriui nesunkiai gauti geros
kokybės kadrus.
ў Supaprastintas režimas veikia tik režime CAMERA (kamera).
1. Nustatykite kamerą CAMERA (kamera) režimu.
2. Nuspaudus mygtuką EASY (supaprastintas režimas), visos kameros
funkcijos bus atjungtos, o filmavimo parametrams bus nustatytas toks
bazinis režimas:
ў Įjungus kamerą, ekrane pasirodys informacija apie baterijos
įkrovimo lygį, įrašymo režimą, juostelės skaitliuko duomenys, data /
laikas ir skaitmeninio vaizdo stabilizatoriaus simbolis (DIS) (
).
ў Kartu SK monitoriaus ekrane pasirodys žodis „EASY“
(supaprastintas režimas).
ў Data ir laikas pasirodys ekrane tik tuo atveju, jei buvo iš anksto
nustatyti. (Skaitmeninio vaizdo stabilizatoriaus simbolis ( )
pasirodo tik VP-W97 modelių monitoriuose).
STBY
X:XX:XX
EASY
31.JAN.2004
3. Paspausdami mygtuką START/STOP (pradėti / baigti), pradėkite
filmavimą.
ў Pradedamas filmavimas, automatiškai naudojant pagrindinius
parametrus.
4. Dar kartą nuspaudus mygtuką EASY, SUPAPRASTINTAS filmavimo
režimas bus išjungtas.
ў Vaizdo kameros parametrams bus sugrąžintos reikšmės, nustatytos
prieš įjungiant SUPAPRASTINTĄ režimą.
Pastabos
ў SUPAPRASTINTU režimu neprieinamos kai kurios kameros funkcijos, tokios kaip MENU
(meniu), MF (rankinis fokusavimas), SPECIALIEJI SKAITMENINIAI EFEKTAI,
AUTOMATINĖS EKSPOZICIJOS PROGRAMOS IR BLC (priešpriešinio apšvietimo
kompensacija).
ў Jeigu norite naudoti šias funkcijas, Jūs turite pirmiausia išjungti SUPAPRASTINTĄ režimą.
ў Išėmus bateriją, SUPAPRASTINTO režimo nustatymai ištrinami, todėl pakeitus bateriją, reikia
iš naujo juos nustatyti.
31
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
VARTOTOJO filmavimo režimas individualių filmavimo nustatymų sukūrimas
 Jūs galite nustatyti filmavimo parametrus pagal savo pageidavimus ir
išsaugoti juos tolimesniam naudojimui.
ў VARTOTOJO filmavimo režimas veikia tik režime CAMERA (kamera).
1. Nustatykite maitinimo jungiklį CAMERA (kamera) režimu.
2. Paspauskite mygtuką MENU.
3. Pasukdami MENIU DISKĄ AUKŠTYN / ŽEMYN, pasirinkite meniu punktą
CUSTOM SET (VARTOTOJO NUSTATYMAI).
4. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti), pasirodys VARTOTOJO režimo
meniu.
ў Nustatykite reikiamas visų parametrų reikšmes.
5. Norėdami išeiti iš meniu, du kartus paspauskite mygtuką MENU.
6. Paspaudus mygtuką CUSTOM (vartotojo režimas), visos anksčiau
nustatytos parametrų reikšmės bus pakeistos naujomis.
ў Data / laikas ir filmo pavadinimas parodomi, tik jeigu buvo nurodyti iš
anksto.
ў Tuo pačiu metu vaizdo ieškiklyje pasirodo pranešimas „CUSTOM“
(VARTOTOJO).
Pavyzdys: kai VARTOTOJO režimo parametrai nustatyti taip:
CUSTOM SETTING
DIS................... ON
D.ZOOM........... ON
WHITE BAL...... INDOOR
DATE/TIME........ DATE/TIME
TITLE.................. OFF
PROGRAM AE......
DSE SELECT....B&W
EXIT: MENU
Paspaudus mygtuką
CUSTOM (vartotojo
režimas), vaizdo ieškiklyje
pateikiama ši informacija:
880
B&W
Hi 8 STBY
0:00:02
CUSTOM
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM................OFF
WHITE BAL...........AUTO
DISPLAY................ON
LANGUAGE.......... ENGLISH
WL.REMOCON.....ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM................OFF
WHITE BAL...........AUTO
DISPLAY................ON
LANGUAGE.......... ENGLISH
WL.REMOCON.....ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
CUSTOM SETTING
DIS........................ON
D.ZOOM................OFF
WHITE BAL. .........AUTO
DATE/TIME...........OFF
TITLE....................OFF
PROGRAM AE......AUTO
DSE SELECT........OFF
EXIT: MENU
CONGRATURATION
TITLE
0:00
CONTINUE
1.JAN.2004
7. Nuspausdami mygtuką START/STOP (pradėti / baigti), pradėkite filmavimą.
ў Pradedamas filmavimas, naudojant VARTOTOJO režimo nustatytus naujus parametrus.
8. Dar kartą nuspaudus mygtuką CUSTOM, VARTOTOJO filmavimo režimas bus išjungtas.
ў Vaizdo kameros parametrams bus sugrąžintos reikšmės, nustatytos prieš įjungiant VARTOTOJO režimą.
Pastaba: ў VARTOTOJO režimo filmavimo parametrai saugomo kameros atmintyje(jeigu įdėtas naujas ličio
elementas).
32
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius, tik VP-W97)


Funkcija DIS veikia tik režime CAMERA (kamera).
DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizatorius) kompensuoja (suprantamose ribose) rankų, laikančių
kamerą, drebėjimo arba judėjimo įtaką.
 Funkcija užtikrina stabilesnį vaizdą, kai Jūs:
ў Filmuodami objektą, naudojate priraukimo funkciją
ў Filmuojate nedidelį objektą stambiu planu
ў Filmuojate ir tuo pačiu metu žingsniuojate
ў Filmuojate per automobilio langą
1. Nustatykite vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera) (žr. 18 psl.).
ў Atidarykite SK monitorių ir nustatykite jį taip, kad matytumėte
vaizdą.
MENU
DIS .....................OFF
D.ZOOM.............OFF
WHITE BAL........AUTO
DISPLAY............ON
LANGUAGE .......ENGLISH
WL.REMOCON ..ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
2. Nuspauskite mygtuką MENU.
ў Monitoriuje pasirodys meniu sąrašas.
MENU
DIS .....................OFF
D.ZOOM.............OFF
WHITE BAL........AUTO
DISPLAY............ON
LANGUAGE .......ENGLISH
WL.REMOCON ..ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
3. Pasukdami diską AUKŠTYN / ŽEMYN, pasirinkite funkciją DIS.
4. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў DIS parametro reikšmė pasikeičia.
5. Norėdami išeiti iš meniu, nuspauskite mygtuką MENU.
ў Kai DIS funkcija įjungta, ekrane pasirodo indikatorius DIS (
MENU
).
DIS .....................ON
D.ZOOM.............OFF
WHITE BAL........AUTO
DISPLAY............ON
LANGUAGE .......ENGLISH
WL.REMOCON ..ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
Pastabos: 1. Naudojant stovą, funkciją DIS rekomenduojame išjungti.
2. Funkcija DIS neveikia DSE (skaitmeniniai specialieji efektai) režimu.
3. MENU įjungimo / išjungimo funkcija neveikia SUPAPRASTINTU filmavimo režimu.
33
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
MF/AF (rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas)



Funkcija rankinis fokusavimas / automatinis fokusavimas veikia tik režimu CAMERA (kamera).
Daugeliu atvejų geriau naudoti automatinio fokusavimo režimą, kadangi jis leidžia Jums sukoncentruoti
dėmesį kūrybinei filmavimo daliai.
Tam tikromis sąlygomis, kai automatinis fokusavimas neduoda tinkamo rezultato, reikia naudoti rankinį
fokusavimą.
Automatinis fokusavimas


Automatinio fokusavimo režimas parenkamas automatiškai, kai Jūs įjungiate vaizdo kamerą.
Jeigu Jūs neturite didelės filmavimo patirties, rekomenduojame naudoti automatinio fokusavimo režimą.
Rankinis fokusavimas

Rankinio fokusavimo rezultatai gali būti pranašesni šiais atvejais:
a. Vienu metu filmuojant kelis objektus, iš kurių keli yra arčiau, o kiti
toliau nuo kameros.
b. Filmuojant žmogaus figūrą, apsuptą rūko arba sniego.
c. Filmuojant smarkiai blizgančius paviršius, tokius kaip automobilis.
d. Filmuojant žmones arba objektus, kurie juda nuolatos ir / arba greitai,
pavyzdžiui, sportininką arba minią.
1. Nustatykite maitinimo jungiklį CAMERA (kamera) režimu.
2
2. Paspauskite mygtuką MF (rankinis fokusavimas).
3. Pastumkite priartinimo reguliatoriaus slankiklį link padėties „T“,
priartindami objektą, kurį ketinate filmuoti, stambiu planu.
3
34
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
4. Sukite diską Į VIRŠŲ / ŽEMYN, kol objekto vaizdas taps ryškus.
5. Ryškus fokusavimas išliks ir po to, kai pastumsite priartinimo
reguliatorių, nutolindami objektą.
3. Norėdami grįžti į automatinio fokusavimo režimą, dar kartą
nuspauskite mygtuką MF.
Pastaba: Rankinio fokusavimo funkcija neveikia SUPAPRASTINTU
režimu.
BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija)
Funkcija BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija) veikia tik režimu
CAMERA (kamera).
Priešpriešinis apšvietimas reiškia, kad filmavimo objektas tamsesnis už
foną:
- Filmavimo objektas yra kambaryje priešais langą.
- Žmogus, kurį ketinate filmuoti, apsirengęs baltais arba blizgančiais
drabužiais ir yra šviesiame fone; žmogaus veidas pernelyg tamsus,
kad būtų galima atskirti veido bruožus.
- Filmavimo objektas yra ne patalpoje, o debesuoto dangaus fone.
- Apšvietimas pernelyg ryškus.
- Objektas yra sniego fone.
1. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį CAMERA (kamera).
2. Nuspausdami mygtuką BLC, pasirinkite norimą režimą tokia seka:
ў Normalus režimas BLC normalus režimas.
ў Kompensuojant priešpriešinį apšvietimą, optimizuojamas tik
filmavimo objekto vaizdas.
Pastaba: Ryškaus fono kompensacija neveikia SUPAPRASTINTU
(EASY) filmavimo režimu ir P. AE režimu (automatinės
ekspozicijos programos).
35
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
PROGRAM AE (automatinės ekspozicijos programos)




Funkcija PROGRAM AE veikia tik režimu CAMERA (kamera).
Funkcijos PROGRAM AE režimai leidžia automatiškai nustatyti užrakto greitį ir diafragmą, tinkamiausius
fotografuojamai scenai. Tai suteikia galimybę kūrybingai valdyti ryškumo gylį.
Galimos šešios automatinės ekspozicijos programos.
Jeigu filmuojama dienos šviesos lempų fone, apatinėje kadro dalyje atsiranda virpėjimas.
1. Režimas AUTO (automatinis)
ў Automatinis balansas tarp fotografuojamo objekto ir fono.
ў Skirtas naudoti normaliose sąlygose.
ў Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, užrakto greitis automatiškai keičiasi nuo 1/50 iki 1/250 sekundės.
2. Režimas SPORT (sportas) (
)
ў Skirtas fotografuoti greitai judančius žmones ar daiktus; suteikia galimybę 8 mm formato videomagnetofone
sulėtintai atkurti vaizdą arba jį sustabdyti pageidaujamoje vietoje. Tokiu atveju sustabdytas vaizdas tik šiek
tiek išplaukęs.
3. Režimas PORTRAIT (portretas) (
)
ў Skirtas fotografavimo objekto, esančio pirmajame plane, fokusavimui, fonui liekant už fokusavimo ribų. Šis
režimas efektyviausias fotografuojant atvirame ore.
ў Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, užrakto greitis automatiškai keičiasi nuo 1/50 iki 1/1000 sekundės.
4. Režimas SPOTLIGHT (prožektorius) (
)
ў Skirtas fotografavimui tokiose sąlygose, kai apšviečiamas tik fotografuojamas objektas, o likusioji kadro dalis
lieka tamsoje.
ў Užrakto greitis lygus 1/50 sekundės.
5. Režimas SAND/SNOW (smėlis / sniegas) (
)
ў Skirtas fotografavimui tokiose sąlygose, kai žmonės ir objektai atrodo tamsesni už foną dėl šviesos
atspindėjimo nuo smėlio arba sniego.
ў Priklausomai nuo fotografuojamos scenos, užrakto greitis automatiškai keičiasi nuo 1/50 iki 1/250 sekundės.
6. Režimas HSS (didelis užrakto greitis) (
)
ў Skirtas fotografuoti greitai jundančius objektus, tokius kaip žmones, žaidžiančius golfą arba tenisą.
ў ums gali prireikti apšviesti filmuojamą aikštelę.
36
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
PROGRAM AE (automatinės ekspozicijos) programos nustatymai
1. Nustatykite kamerą CAMERA (kamera).
2. Paspauskite mygtuką P.AE (automatinės ekspozicijos programos),
pasirodo simbolis (
).
3. Spauskite mygtuką P.AE (automatinės ekspozicijos programos), kol
pasirodys reikiamas simbolis.
(
)
ў Jeigu nėra simbolio, reiškia, kad įjungtas automatinis režimas.
STBY
0:00:00
31.JAN.2004
Pastabos
ў Į juostelę įrašomas ekrane matomas vaizdas, pakeistas automatinės ekspozicijos programa (P.AE).
ў Norėdami išjungti P.AE funkciją, paspauskite mygtuką P.AE vieną ar daugiau kartų, kol iš ekrano
dings P.AE funkcijos simbolis.
ў Funkcija P.AE neveikia SUPAPRASTINTU ir VARTOTOJO režimu.
ў Automatinės ekspozicijos režimu neveikia funkcija BLC (priešpriešinio apšvietimo kompensacija).
37
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Specialieji skaitmeniniai efektai CAMERA režimu



Specialieji skaitmeniniai efektai suteikia galimybę Jūsų įrašui pridėti kūrybiškumo.
Pasirinkite skaitmeninį efektą, labiausiai tinkantį scenai, kurią norite filmuoti, ir efektui, kurį norite
pasiekti.
Yra keletas specialiųjų skaitmeninių efektų režimų.
(8 režimai modeliuose VP-W90 / W95D, 9 režimai modeliuose VP-W97)
1. Normalus vaizdas: įprastinis objekto vaizdas be specialiųjų efektų.
2. STROBE (stroboskopas): šis režimas padeda sukurti stroboskopo
efektą. Palyginimui: normalus vaizdas suskaidomas į 50 laukų per
sekundę.
(Tik VP-W97)
3. Režimas SEPIA (sepija): šis režimas suteikia vaizdui rusvą atspalvį,
kaip senose fotografijose.
4. Režimas B&W (juodai baltas): šis režimas vaizdą padaro juodai baltą.
5. Režimas NEGA (negatyvas): šis režimas keičia vaizdo spalvas į
atvirkščias.
6. Režimas MIRROR (veidrodinis atspindys): šiuo režimu vaizdas
kerpamas per pusę, sukuriant veidrodinio atspindžio efektą.
7. Režimas ART (tapyba): šis režimas suteikia vaizdui nelygumo efektą
(vadinamą soliarizacija).
8. Režimas MOSAIC (mozaika): šis režimas suteikia vaizdui mozaikos
efektą.
9. Režimas 16:9 (WIDE): šis režimas sukuria PLAČIAFORMATĮ (16:9)
televizijos vaizdą.
10. Režimas CINEMA (kino teatras): šiuo režimu viršutinė ir apatinė
vaizdo dalys uždengiamos, kas vaizdą padaro panašų į kino teatro
vaizdą.
Pastaba: Specialiųjų skaitmeninių efektų funkcija neveikia
SUPAPRASTINTU filmavimo režimu.
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Specialiųjų skaitmeninių efektų pasirinkimas ir įrašymas
1. Nustatykite vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera).
2. Paspauskite mygtuką DSE; ekrane pasirodys pranešimas STROBE
arba SEPIA (sepija).
STBY
X:XX:XX
SEPIA
3. Spaudykite mygtuką DSE, kol vaizdo ieškiklyje pasirodys reikiamo
režimo pavadinimas.
4. Paspausdami mygtuką PRADĖTI / BAIGTI, pradėkite filmavimą.
5. Norėdami išjungti specialiųjų skaitmeninių efektų režimą,
paspauskite mygtuką DSE vieną arba daugiau kartų, kol specialiųjų
skaitmeninių efektų simbolis dings iš elektroninio vaizdo ieškiklio
ekrano.
Pastabos
ў Rekomenduojama nustatinėti specialiųjų skaitmeninių efektų režimą, kai kamera dirba režimu
BUDĖJIMAS (STBY).
ў Skaitmeninių specialiųjų efektų funkcija neveiks SUPAPRASTINTAME režime.
39
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
DATOS / LAIKO nustatymas ir įrašymas


Data ir laikas gali būti nustatomi ir įrašomi tik režimu CAMERA (kamera).
Kartu su įrašomais epizodais Jūs galite įrašyti datą ir laiką. Vėliau, peržiūrint epizodus, įrašai primins,
kada buvo nufilmuota medžiaga. Data ir laikas įrašomi, kai jie matomi vaizdo ieškiklio ekrane.
DATOS / LAIKO nustatymas

Data ir laikas gali būti nustatomi tik režimu BUDĖJIMAS /
KAMERA.
1. Įsitikinkite tuo, kad įstatytas ličio elementas (žr. 17 psl.). LIČIO
ELEMENTAS reikalingas laikrodžio maitinimui.
2. Nustatykite maitinimo jungiklį CAMERA (kamera) režimu.
3. Paspauskite mygtuką MENU.
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM................OFF
WHITE BAL...........AUTO
DISPLAY................ON
LANGUAGE.......... ENGLISH
WL.REMOCON.....ON
CUSTOM SET
NEXT: MENU
MENU
4. Pasukdami meniu diską AUKŠTYN / ŽEMYN, pasirinkite meniu
punktą CLOCK SET (laikrodžio nustatymas).
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE.....................OFF
D/TITLE COLOUR....WHITE
C.RESET
DEMO....................OFF
EXIT: MENU
5. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Laikrodžio nustatymą galima pradėti, pasirodžius DATOS ir LAIKO
indikatoriams.
ў Pozicija, kuriai turi būti nustatyta reikšmė, MIRKSI. Pirmiausiai
mirksi metai.
6. Pasukdami meniu diską AUKŠTYN / ŽEMYN, nustatykite reikiamus
metus.
CLOCK SETTING
0:00
1.JAN.2004
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
1.JAN. 2004
EXIT: MENU
40
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
7. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Mėnuo, kuris turi būti pakeistas, mirksi.
8. Pasukdami MENIU DISKĄ AUKŠTYN arba ŽEMYN, nustatykite
reikiamą mėnesį.
CLOCK SETTING
0:00
1.JAN.2005
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
9. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Diena, kuri turi būti pakeista, mirksi.
10. Jūs galite nustatyt datos, valandų ir minučių reikšmes lygiai taip
pat, kaip nustatėte metų ir mėnesio reikšmes.
11. Nustatę minučių reikšmes, paspauskite ENTER, ir laiko nustatymo
ekranas dings.
Po to ekrane bus parodoma įvesta data ir laikas.
0:00
1.FEB.2005
EXIT: MENU
CLOCK SETTING
0:00
1.FEB.2005
EXIT: MENU
DATOS / LAIKO įrašymas
1. Įsitikinkite tuo, kad teisingai nustatytos DATOS ir LAIKO reikšmės.
2. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį CAMERA.
3. Paspauskite mygtuką DATE / TIME reikiamą skaičių kartų.
ў Norėdami įrašyti tik datą, paspauskite mygtuką DATE/TIME
vieną kartą.
ў Norėdami įrašyti datą ir laiką, paspauskite mygtuką DATE/TIME
du kartus.
4. Paspauskite mygtuką START / STOP, norėdami kartu su vaizdu
įrašyti datą / laiką.
Pastabos
ў Jeigu nustatyti data ir laikas neišsaugomi vaizdo kameros atmintyje, reiškia, kad išsikrovė vaizdo
kameroje įdėtas LIČIO ELEMENTAS. (žr. 17 psl.).
ў Jūs negalite „paslėpti“ atkūrimo metu įrašyto laiko ir datos.
ў Funkcija DATE / TIME (data / laikas) neveikia SUPAPASTINTAME ir VARTOTOJO filmavimo režimais.
41
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Titrų pasirinkimas ir įrašymas



Titrų pasirinkimas ir įrašymas galimas tik CAMERA (kamera) režimu.
TITLE (titrų) funkcija suteikia galimybę pasirinkti paruoštus titrus, saugomus vaizdo kameros atmintyje.
Taip pat galima pasirinkti titrų kalbą.
Kalbos pasirinkimas ir filmo pavadinimo nustatymas


Kalbos pasirinkimas galimas tik BUDĖJIMAS / KAMERA režimu.
Kalba, nustatyta pagal nutylėjimą, yra anglų (ENGLISH).
Kalbą galima pakeisti.
1. Patikrinkite, ar įdėtas LIČIO MAITINIMO ELEMENTAS (žr.17 psl.).
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį CAMERA.
3. Paspauskite mygtuką MENU.
Pasirodo meniu.
MENU
DIS........................OFF
D.ZOOM................OFF
WHITE BAL...........AUTO
DISPLAY................ON
LANGUAGE.......... ENGLISH
WL.REMOCON.....ON
CUSTOM SET
NEXT: MENU
MENU
4. Sukite diską Į VIRŠŲ / ŽEMYN, kol bus paryškintas punktas TITLE
SET (pavadinimo nustatymas).
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE.....................OFF
D/TITLE COLOUR....WHITE
C.RESET...............0:00:00
DEMO....................OFF
EXIT: MENU
5. Paspauskite mygtuką ENTER.
ў Atsiranda kalbų sąrašas.
42
LANGUAGE
ENGLISH [HAVING FUN]
FRANCAIS
,
DEUTSCH
ITALIANO
ESPANOL
РУССКИЙ
EXIT: MENU
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
6. Norėdami pasirinkti reikiamą kalbą, pasukite diską Į VIRŠŲ /
ŽEMYN.
ў Galite išsirinkti vieną iš šių kalbų:
ENGLISH (anglų) / FRENCH (prancūzų) /
GERMAN (vokiečių / ITALIAN (italų) /
ESPANOL (ispanų) / RUSSIAN (rusų).
7. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Pasirodo filmo pavadinimas pasirinkta kalba.
8. Norėdami pasirinkti reikiamą pavadinimą, pasukite diską Į VIRŠŲ /
ŽEMYN.
9. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Pasirinktas pavadinimas ekrane atsiranda 2-3 sekundėms, po
to dingsta.
Tuo pačiu metu kamera grįžta į meniu režimą.
ENGLISH [HAVING FUN]
FRANCAIS
,
DEUTSCH
ITALIANO
ESPANOL
РУССКИЙ
ANNIVERSARY
CONGRATULATIONS
GRADUATION
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY NEW YEAR
HAVING FUN
Pavadinimo įrašas
Pastaba ў Įsitikinkite, kad pasirinkote filmo PAVADINIMĄ.
MENU
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE...................CONTINUE
1. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį CAMERA (kamera).
D/TITLE COLOUR ..WHITE
C.RESET
2. Paspauskite mygtuką MENU.
DEMO ..................OFF
3. Sukite diską Į VIRŠŲ / ŽEMYN, kol bus paryškintas punktas
EXIT: MENU
TITLE..............OFF.
4. Paspausdami mygtuką ENTER (vykdyti), parinkite įrašo trukmei reikšmę OFF (išj.), AUTO-10S ( AUTO-10
sekundžių) ir CONTINUE (nepertraukiamai).
5. Norėdami kartu su vaizdu įrašyti pavadinimą, paspauskite mygtuką START / STOP.
ў Jeigu norite pakeisti pavadinimo įrašymo laiką, meniu pasirinkite pavadinimo įrašymo laiką (OFF (išj.),
AUTO-10S (AUTO-10 sekundžių), CONTINUE (nepertraukiamai)).
Pastabos:
ў Įjungus pavadinimą, jis 10 sekundžių rodomas bėgančioje eilutėje iš kairės į dešinę.
ў MENU (įjungti / išjungti meniu) funkcija neveikia SUPAPRASTINTAME filmavimo režime ir režime
ĮRAŠYMAS.
43
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Perėjimas į „užtemdymo“ režimą ir išėjimas iš jo


Funkcija FADE (įėjimas į režimą „užtemdymas“ / išėjimas iš režimo „užtemdymas“) veikia tik režimu CAMERA
(kamera).
Jūs galite sukurti profesionalų įspūdį apie Jūsų filmus, panaudodami specialiuosius efektus, tokius kaip išėjimas
iš „užtemdymo“ režimo epizodo pradžioje ir perėjimas į jį epizodo pabaigoje.
STBY
0:00:00
Filmavimo pradžia
1. Prieš filmavimo pradžią nuspauskite ir palaikykite mygtuką
FADE (UŽTEMDYMO REŽIMAS).
Vaizdas ir garsas palaipsniui išnyksta (užtemdymas).
2. Nuspauskite mygtuką START / STOP ir tuo pačiu metu
atleiskite mygtuką FADE. Pradedamas įrašas, o vaizdas bei
garsas pasirodo palaipsniui (išėjimas iš užtemdymo).
REC
0:00:15
REC
0:00:15
Filmavimo pabaiga (naudojant perėjimą iš
užtemdymo / įėjimą į užtemdymą)
3. Norėdami baigti filmavimą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką
FADE (užtemdymo režimas).
Vaizdas ir garsas palaipsniui išnyksta (užtemdymas).
STBY
0:00:20
4. Kai vaizdas dingsta, nuspausdami mygtuką START / STOP,
pabaikite įrašą.
a. užtemdymas
(apie 4 sekundes)
Nuspauskite mygtuką FADE
A. Užtemdymas
Laipsniškas išnykimas
b. perėjimas iš užtemdymo
(apie 4 sekundes)
Laipsniškas pasirodymas
44
b. perėjimas iš užtemdymo
Paleiskite mygtuką FADE
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Momentinė nuotrauka (tik modeliuose VP-W97)

SNAP SHOT (momentinė nuotrauka) funkcija suteikia galimybę vaizdo kamerą panaudoti kaip įprastinį
fotoaparatą ir užfiksuoti atskirus nejudančius vaizdus.
- Snap Shot funkcija veikia CAMERA režimu.
1. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį CAMERA.
CAMERA
2. Nukreipę kamerą į norimą fotografuoti nejudantį objektą,
paspauskite mygtuką SNAP SHOT.
ў Elkitės atsargiai, nejudinkite kameros, priešingu atveju
nufotografuotas vaizdas bus netikslus.
3. Paspaudus mygtuką SNAP SHOT, vaizdo kamera automatiškai
grįžta į režimą BUDĖJIMAS per 6 sekundes po nejudančio
vaizdo įrašo.
ў Ekrane momentinės nuotraukos režimu parodomas laikas iki
fotografavimo pabaigos.
ў Norėdami išeiti iš režimo MOMENTINĖ NUOTRAUKA, dar
kartą paspauskite mygtuką SNAP SHOT .
Pastabos
ў Jeigu MOMENTINĖS NUOTRAUKOS fotografavimo metu kamera buvo stuktelta ar sujudėjo, vaizdas
gali būti „išplaukęs“.
ў Funkcija MOMENTINĖ NUOTRAUKA įsijungia įrašo metu.
ў Jeigu mygtukas SNAP SHOT paspaudžiamas CAMERA (kamera) režime, neįdėjus kasetės, ekrane
matomas nejudantis vaizdas.
45
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Baltos spalvos balansas


Baltos spalvos balansas - tai įrašymo funkcija, kuri suteikia galimybę išsaugoti filmuojamo objekto natūralias
spalvas bet kokio apšvietimo sąlygomis.
Jūs galite pasirinkti reikiamą BALTOS SPALVOS BALANSO režimą geriausiai spalvoto vaizdo kokybei pasiekti.
- AUTO: šis režimas paprastai naudojamas automatiniam BALTOS SPALVOS BALANSO valdymui.
- INDOOR ( ): šiuo režimu BALTOS SPALVOS BALANSO valdymas atitinka fotografavimo patalpoje
sąlygas.
- OUTDOOR ( ): šiuo režimu BALTOS SPALVOS BALANSO valdymas atitinka fotografavimo atvirame ore
sąlygas.
Baltos spalvos balanso režimo nustatymas
1. Nustatykite vaizdo kamerą režimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtuką MENU, pasirodys meniu sąrašas.
3. Pasukdami meniu diską UP / DOWN, pasirinkite meniu punktą
WHITE BAL..........AUTO.
MENU
DIS...........................OFF
D.ZOOM...................OFF
WHITE BAL.............. AUTO
DISPLAY...................ON
LANGUAGE..............ENGLISH
WL.REMOCON.........ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
MENU
4. Paspauskite mygtuką ENTER (VYKDYTI).
ў Jūs galite pasirinkti baltos spalvos balansavimo režimą
INDOOR (
) (filmavimas patalpoje) arba OUTDOOR
(
) (filmavimas atvirame ore), paspausdami mygtuką
ENTER (vykdyti).
5. Norėdami išeiti iš BALTOS SPALVO BALANSO režimų ekrano,
paspauskite MENU.
Pastaba: MENU funkcija neveikia filmuojant SUPAPRASTINTU
filmavimo ir ĮRAŠYMO režimais.
46
DIS..........................OFF
D˙ZOOM..................OFF
WHITE BAL. ...........OUTDOOR
DISPLAY..................ON
LANGUAGE.............ENGLISH
WL˙REMOCON........ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
Hi 8
STBY
0:00:00
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Ekrano meniu kalbos pasirinkimas
1. Paspauskite mygtuką MENU ON / OFF (meniu įjungtas /
išjungtas).
ў Ekrane atsiranda meniu sąrašas.
2. Pasukite DISKĄ Į VIRŠŲ / ŽEMYN taip, kad pasirinktumėte
punktą LANGUAGE (KALBA), ir paspauskite ENTER (vykdyti).
MENU
DIS.........................OFF
D.ZOOM.................OFF
WHITE BAL. ..........AUTO
DISPLAY.................ON
LANGUAGE........... ENGLISH
WL.REMOCON......ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
MENU
3. DISKU Į VIRŠŲ / ŽEMYN pasirinkite pageidaujamą kalbą.
ў Galite pasirinkti vieną iš šių kalbų:
ENGLISH (anglų) / FRANCAIS (prancūzų) / ESPANOL
(ispanų).
4. Paspauskite mygtuką ENTER.
5. Išėjimui iš meniu paspauskite MENU ON / OFF.
ў Ekrano meniu kalba pasikeičia į Jūsų pasirinktą kalbą.
DIS.........................OFF
D.ZOOM.................OFF
WHITE BAL. ..........AUTO
DISPLAY.................ON
LANGUAGE........... ENGLISH
WL.REMOCON......ON
CUSTOM SET
EXIT: MENU
LANGUAGE
[ENGLISH]
ENGLISH
FRANCAIS
,
ESPANOL
EXIT: MENU
Pastabos:
ў Gamintojo yra nustatyta pagal nutylėjimą naudojama ANGLŲ kalba. Nustatytą kalbą Jūs galite
pakeisti.
ў Kalbą pasirinkti galima ir CAMERA, ir PLAYER režimuose.
47
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Pagrindinių vaizdo kameros galimybių demonstravimas



Demonstraciniu režimu Jums automatiškai parodomos pagrindinės kameros galimybės ir funkcijos, kad
Jums būtų paprasčiau jomis naudotis.
Funkcija DEMO demonstracinis) veikia tik režime CAMERA (kamera), kai į kamerą neįdėta kasetė.
Demonstravimas automatiškai tęsiasi iki tol, kol Jūs išjungsite šį režimą, nustatydami jam reikšmę OFF
(išjungta).
1. Nustatykite kamerą režimu CAMERA (kamera).
2. Nuspauskite mygtuką MENU, monitoriuje pasirodys meniu
sąrašas.
MENU
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE...................OFF
D/TITLE COLOUR...WHITE
C.RESET..............0:00:00
DEMO...................OFF
EXIT: MENU
3. Pasukdami meniu diską Į VIRŠŲ arba ŽEMYN, pasirinkite meniu
punktą DEMO.
MENU
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE...................OFF
D/TITLE COLOUR...WHITE
C.RESET..............0:00:00
DEMO...................OFF
EXIT: MENU
4. Paspaudę mygtuką ENTER, pasirinkite ON (įjungta).
ў Demonstravimas prasideda.
5. Norėdami baigti demonstravimą, maitinimo jungiklį nustatykite į
padėtį OFF (išjungti).
SAMSUNG
DEMONSTRATION
Pastaba: Funkcija MENU (įjungti / išjungti meniu) neveiks SUPAPRASTINTAME filmavimo ir ĮRAŠYMO
režimuose.
48
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Datos ir filmo pavadinimo atvaizdavimo spalvos nustatymas
1. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį CAMERA (kamera).
2. Paspauskite mygtuką MENU (meniu).
ў Vaizdo ieškiklyje pasirodo meniu sąrašas.
MENU
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE...................OFF
D/TITLE COLOUR...WHITE
C.RESET..............0:00:00
DEMO...................OFF
EXIT: MENU
3. Pasukdami DISKĄ Į VIRŠŲ arba ŽEMYN, pasirinkite punktą
D/TITLE COLOUR...WHITE (datos / pavadinimo spalva...balta).
MENU
CLOCK SET
TITLE SET
TITLE...................OFF
D/TITLE COLOUR...WHITE
C.RESET..............0:00:00
DEMO...................OFF
EXIT: MENU
4. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
ў Vaizdo ieškiklyje pasirodys turimų spalvų sąrašas.
5. Pasukdami DISKĄ Į VIRŠŲ arba ŽEMYN, pasirinkite tinkamą
spalvą.
6. Paspauskite mygtuką ENTER (vykdyti).
DATE/TITLE COLOUR SELECT
[WHITE]
WHITE
YELLOW
CYAN
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
EXIT: MENU
DATE/TITLE COLOUR SELECT
[YELLOW]
WHITE
YELLOW
CYAN
MAGENTA
RED
GREEN
BLUE
EXIT: MENU
7. Pabaigai paspauskite mygtuką MENU (meniu).
ў Filmo pavadinimo ir datos / laiko simboliai ekrane pateikiami
Jūsų pasirinktomis spalvomis.
49
LITHUANIAN
Papildomos galimybės filmuojant
Apšvietimo būdai



Naudojant vaizdo kamerą, galimos dvi filmavimo aplinkos.
- Filmavimas atvirame ore (normalus filmavimas arba filmavimas, naudojant neutralų (ND) šviesos
filtrą).
- Filmavimas patalpoje (filmuojant rekomenduojamas arba būtinas įmontuoto apšvietimo naudojimas).
Svarbiausias faktorius, sąlygojantis vaizdo kokybę, yra apšvietimo lygis, matuojamas liuksais.
Lentelėje pateiktas keletas standartinių situacijų pavyzdžių, atitinkantys apšvietimo lygiai ir
rekomendacijos.
Situacija
® Kalnai arba laukai, padengti sniegu.
® Smėlio pliažas karštą vasaros dieną.
Rekomendacijos dėl
apšvietimo
100,000 Rekomenduojama naudoti
100,000 neutralų (ND) šviesos filtrą.
Apšvietimas
35,000
2,000
1,000 Įprastinis filmavimas.
® Saulėtos dienos vidury.
® Debesuota diena, 1 valanda po saulėtekio.
® Ofise, esant liuminescenciniam apšvietimui
prie lango.
® Saulėta diena, 1 valanda iki saulės laidos.
Prekystalis parduotuvėje.
® Kambarys, apšviestas dviem 30 W
galingumo liuminescencinėm lempomis.
1,000
nuo 500 iki 700
300 Rekomenduojama naudoti
apšvietimą.
® Prekybinis pasažas naktį.
Filmavimas žvakių šviesoje.
nuo 150 iki 200 Būtina naudoti apšvietimą.
nuo 10 iki 15
Baigus filmavimą
1.
2.
3.
4.
5.
Išimkite kasetę, į kurią įrašinėjote (žr. 22 psl.).
Norėdami apsaugoti įrašą nuo netikėto ištrynimo, pastumkite raudoną kasetės liežuvėlį.
Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF.
Uždarykite objektyvą.
Nuo vaizdo kameros atjunkite akumuliatorinę bateriją.
50
LITHUANIAN
Videokasetės atkūrimas


Ši funkcija suteikia galimybę peržiūrėti įrašytą juostelę.
Atkūrimo funkcija veikia tik režimu PLAYER (vaizdo grotuvas).
Peržiūra televizoriaus ekrane


Kasetė peržiūrima televizoriaus ekrane, jeigu esate patalpoje.
Įrašytos juostos peržiūrai patalpoje rekomenduojamas televizoriaus ekranas. (žr. 56 psl.).
Prijungimas prie televizoriaus, turinčio audio ir video įvesčių jungtis


Naudokite audio / video kabelį, įeinantį į vaizdo kameros
komplektą.
ў Geltonos spalvos kištukas: video
ў Baltos spalvos kištukas: audio
Jūs galite naudoti SCART adapterį, kuris įsigyjamas atskirai.
Sujungimas su televizoriumi, neturinčiu audio ir video įvesties jungčių

Vaizdo kamerą prie televizoriaus galima prijungti per
videomagnetofoną.
ў Geltonos spalvos kištukas: video
ў Baltos spalvos kištukas: audio
ў Esant būtinybei, Jūs galite naudoti SCART adapterį, kuris
įsigyjamas atskirai.

Kasetės peržiūrai pasirinkite televizoriaus kanalą, skirtą
signalui iš videomagnetofono. (Informacijos ieškokite
televizoriaus arba videomagnetofono vartojimo instrukcijose).
51
LITHUANIAN
Videokasetės atkūrimas
Pastabos
ў VP-W90 / W95D / W97 modelių vaizdo kamerose naudojama monofoninė garso takelio sistema.
Jeigu televizorius ar videomagnetofonas yra stereofoniniai, prie televizoriaus ar videomagnetofono
jungties „L“ (kairysis kanalas) prijunkite audio kabelį.
ў
VP-W90 / W95D / W97 modelių vaizdo kamerose geresnės kokybės vaizdui gauti galima naudoti
kabelį su jungtimi S-VIDEO, jeigu televizoriuje yra ši jungtis.
Atkūrimas
1. Norėdami pasirinkti VIDEO įvestį, naudokite mygtuką TV / VIDEO.
2. Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio (akumuliatoriaus baterijos
arba tinklo maitinimo bloko) ir nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį
PLAYER .
3. Įdėkite kasetę, kurią norite peržiūrėti.
ў Įsitikinkite, kad ekrane atsirado STOP indikatorius.
PLAYER
PLAY/STILL
4. Paspauskite mygtuką
(ATKŪRIMAS / PAUZĖ).
ў Po 2 - 3 sekundžių ekrane pasirodys Jūsų įrašytas vaizdas.
ў Atkūrimo sustabdymui paspauskite mygtuką ў (STOP).
ў Jeigu atkūrimo metu kasetė baigiasi, juostelė atsukama atgal
automatiškai.
Pastaba
ў Įmontuoto vaizdo kameroje garsiakalbio virpėjimas gali iškraipyti vaizdą.
ў Pagal kasetės formatą automatiškai parenkamas juostelės greitis atkūrime [SP (normalus režimas)] ir
kasetės formatas (Hi8/8mm).
ў
ў
52
VP-W90 / W95d / W97 modelių vaizdo kameros gali atkurti ir Hi8, ir 8 mm formato kasetes.
Ši vaizdo kamera neįrašo ir neatkuria kasetės LP (mažas greitis) režimu.
LITHUANIAN
Videokasetės atkūrimas
Įvairios PLAYER režimo funkcijos
Kaip žiūrėti vaizdą Stop-kadro (pauzė atkūrimo metu) režime
- Atkūrimo metu paspauskite mygtuką
(ATKŪRIMAS / PAUZĖ).
- Atkūrimo atnaujinimui vėl paspauskite mygtuką
(ATKŪRIMAS /
PAUZĖ).
Pastaba: Jeigu vaizdo kamera būna 5 minutes PAUZĖ režime,
neatlikdama jokių veiksmų, ji automatiškai pereina į STOP
režimą. Tokiu būdu siekiama sumažinti juostelės ir video
galvučių susidėvėjimą.
Kaip surasti epizodą (paieška, peržiūrint vaizdą)
- Atkūrimo metu paspauskite mygtuką
(PERSUKIMAS Į
PRIEKĮ) arba
(ATSUKIMAS ATGAL).
Atkūrimui atnaujinti mygtuką atleiskite.
PLAY/STILL
REW
FF
Juostelės skaitliuko nulinė atmintis (modelis VP-W97)

Galima surasti juostelės skaitliuko 0:00:00 pažymėtą vietą,
kai vaizdo kamera yra PLAYER (vaizdo grotuvas) režime
STOP būsenoje.
 Galima greitai automatiškai persukti juostelę į priekį ar
atsukti atgal į 0:00:00 pažymėtą vietą.
1. Nustatykite vaizdo kameros maitinimo jungiklį į padėtį PLAYER.
ў Įsitikinkite, kad ekrane atsirado indikatorius STOP.
2. Paspauskite mygtuką ZERO RETURN (nulinė atmintis).
ў Ekrane atsiranda indikatorius Z.RTN (nulinė atmintis).
ў Persukimas pirmyn ar atgal vyksta automatiškai.
Pastabos: ў Mygtukas ZERO RETURN neveikia, jeigu JUOSTOS SKAITLIUKO parodymai lygūs 0:00:00.
ў Kasetės arba reikiamo epizodo pradžioje pasirinkite meniu punktą COUNTER RESET (skaitliuko
duomenų ištrynimas) „C.RESET 0:00:00“ būsenoje.
ў Kai vėl norėsite juostoje surasti šią vietą, paspauskite mygtuką Z.RTN (nulinė atmintis), kai
kasetės atkūrimas sustabdytas.
53
LITHUANIAN
Videokasetės atkūrimas
DSE specialiųjų efektų panaudojimas atkūrimo režimu

Specialiųjų skaitmeninių efektų (DSE) panaudojimo procedūra PLAYER režime yra analogiškas DSE
panaudojimo procesui CAMERA režime, išskyrus tai, kad šiuo atveju maitinimo jungiklis turi būti
nustatytas į padėtį PLAYER, o ne į padėtį CAMERA. Žr. 38 ir 39 psl.
Pastaba: Specialieji efektai STROBE, NEG, MIRROR, MOSAIC, CINEMA, ir 16:9 (WIDE) PLAYER
režime neveikia.

Kiekvienu DSE (specialieji skaitmeniniai efektai) mygtuko paspaudimu prasukami turimi specialieji
efektai. Pasirinkite tą, kuris Jums reikalingas.
Techninis aptarnavimas
Vaizdo kameros valymas ir jos priežiūra
Vaizdo ieškiklio valymas
1
2
® Okuliaro atlaisvinimas
1. Elektroninį vaizdo ieškiklį pakelkite į viršų, sraigtą pasukite prieš
laikrodžio rodyklę.
2. Nuimkite okuliarą.
3. Okuliarą ir vaizdo ieškiklio ekraną nuvalykite minkštu audiniu,
vatos gumulėliu arba oro pūsdami orą.
® Okuliaro įstatymas į vietą.
4. Okuliarą uždėkite ant vaizdo ieškiklio.
5. Prisukite sraigtą.
54
3
4
LITHUANIAN
Techninis aptarnavimas
Video galvučių valymas


Normaliam įrašui ir aukštos kokybės vaizdui gauti rekomenduojama laikas nuo laiko valyti video galvutes.
Jeigu atkuriamo vaizdo bloga kokybė arba girdisi triukšmas, tai galėjo sukelti video galvučių užteršimas.
a. Normalus vaizdas
b,c. Vaizdas su triukšmu. Jeigu taip atsitinka,
valomąja kasete sausam valymui pavalykit
video galvutes.
a
b
c
1. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį PLAYER.
2. Įdėkite kasetę sausam galvučių valymui.
3. Paspauskite mygtuką
(ATKŪRIMAS /
PAUZĖ).
4. Apytiksliai po 30 sekundžių paspauskite mygtuką
ў (STOP).
Naudodami video kasetę, patikrinkite vaizdo kokybę. Jeigu ji dar bloga, operaciją pakartokite. Jeigu
problema liko, kreipkitės į vietinį autorizuotą aptarnavimo centrą.
Vaizdo kameros saugojimas
1. Prieš padėdami kamerą saugojimui, atjunkite
AKUMULIATORINĘ BATERIJĄ.
2. Vaizdo kamerą laikykite vėdinamoje, sausoje ir šiltoje
vietoje.
3. Nelaikykite vaizdo kameros ten, kur galimi dideli
temperatūros pokyčiai, pavyzdžiui, automobilyje.
4. Vaizdo kamerą laikykite ant stabilaus paviršiaus.
1
2
3
4
55
LITHUANIAN
Jūsų vaizdo kameros naudojimas užsienyje
Jūsų vaizdo kameros naudojimas užsienyje


Skirtingose šalyse ir regionuose naudojamos skirtingos spalvotosios televizijos sistemos ir
skirtingų parametrų kintamos srovės tinklai.
Prieš naudodami Jūsų vaizdo kamerą užsienyje, patikrinkite šiuos duomenis.
Maitinimo šaltinis
ў Į kameros komplektą įeinančio kintamos srovės maitinimo bloko dėka Jūs galėsite naudoti savo
vaizdo kamerą bet kurioje šalyje arba regione, kur naudojamas kintamos srovės tinklas, kuriame
įtampa 100-240 W, dažnis 50/60 Hz.
ў Priklausomai nuo tinklo lizdo konstrukcijos, prireikus naudokite atskirai perkamą tinklo lizdo adapterį.
Spalvotosios televizijos sistema
ў Jūs galite peržiūrėti visus Jūsų įrašus vaizdo ieškiklio ekrane.
Tačiau jeigu norite peržiūrėti įrašus televizoriaus ekrane arba perrašyti vaizdus videomagnetofonu,
reikalingas televizorius arba videomagnetofonas, suderinamas su sistema PAL ir turintis tinkamas
jungtis audio / video signalui.


Šalys, kuriose naudojama sistema PAL
Australija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kinija, NVS šalys, Čekijos respublika, Didžioji Britanija, Vengrija,
Vokietija, Olandija, Honkongas, Graikija, Danija, Egiptas, Indija, Irakas, Iranas, Ispanija, Kuveitas,
Libija, Malaizija, Norvegija, Maurikijos salos, Rumunija, Saudo Arabija, Singapūras, Sirija, Slovakija,
NVS, Tailandas, Tunisas, Suomija, Prancūzija, Šveicarija, Švedija ir kt.
Šalys, kuriose naudojama sistema NTSC
Bahamų salos, Kanada, Meksika, JAV, Taivanis, Filipinai, Centrinė Amerika, Pietų Korėja, Japonija ir kt.
Pastaba: Jūs galite filmuoti Jūsų vaizdo kamera bet kuriame pasaulio taške.
56
LITHUANIAN
Nesklandumų pašalinimas
Nesklandumų pašalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, atlikite šiuos paprastus patikrinimus.
Tai gali sutaupyti Jūsų laiką ir padėti išvengti nereikalingo aptarnaujančio specialisto iškvietimo.
Pasitikrinimo rezultatų reikšmės
Indikacija
Mirksėjimas
Informuoja apie tai, kad...
Veiksmas
Lėtai
Akumuliatoriaus baterija beveik
išsikrovė.
Pakeiskite bateriją įkrauta baterija.
Greitai
Akumuliatoriaus baterija visiškai
išsikrovė.
Pakeiskite bateriją įkrauta baterija.
Juosta kasetėje beveik baigėsi
Paruoškite naują kasetę.
Kasetė baigėsi.
Įstatykite naują kasetę.
TAPE END!
Lėtai
TAPE END!
Nemirksi
TAPE!
Lėtai
Į vaizdo kamerą neįdėta kasetė.
Įdėkite kasetę į vaizdo kamerą.
PROTECTION!
Lėtai
Kasetė apsaugota, ir įrašo daryti
negalima.
Nuimkite apsaugą, jeigu norite filmuotą
medžiagą įrašyti į šią kasetę.
D.EMG
C.EMG
R.EMG
L.EMG
Lėtai
Vaizdo kameroje iškilo techniniai
nesklandumai.
Lėtai
Vaizdo kameroje susikondensavo
drėgmė.
1. Išimkite kasetę.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį
OFF.
3. Atjunkite akumuliatoriaus bateriją.
4. Iš naujo prijunkite akumuliatoriaus
bateriją.
* Jeigu gedimas nebuvo pašalintas,
kreipkitės į vietinį aptarnavimo centrą.
Žr. 60 psl.
57
LITHUANIAN
Nesklandumų pašalinimas
Patikrinimas

Jeigu naudojant vaizdo kamerą, iškilo kokia nors problema, pabandykite išspręsti problemą žemiau pateiktos
lentelės pagalba.
 Jeigu šios instrukcijos nepadės Jums pašalinti problemos, nurašykite tai:
ў Modelio numerį ir gamyklinį numerį, nurodytus apatinėje vaizdo kameros pusėje.
ў Informaciją apie garantiją, jeigu ją turite.
 Tada kreipkitės į artimiausią autorizuotą aptarnavimo centrą.
Problema
Priežastis / pašalinimas
Nepavyksta įjungti vaizdo kameros. ® Patikrinkite akumuliatoriaus bateriją (žr. 19 psl.) arba kintamos srovės tinklo
Filmuojant neveikia mygtukas
PRADĖTI / BAIGTI.
® Įsitikinkite tuo, kad maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį CAMERA
(kamera).
® Baigėsi kasetė.
® Patikrinkite kasetės įrašo apsaugos liežuvėlio padėtį (žr. 22 psl.).
Vaizdo kamera automatiškai
išsijungia.
® Jūs palikote vaizdo kamerą režimu STANDBY (budėjimas) ilgiau nei 5
minutes, nenaudodami jos (žr. 24 psl.).
Akumuliatoriaus baterija visiškai iškrauta (žr. 21 psl.).
Akumuliatoriaus baterija išsikrauna
pernelyg greitai.
® Pernelyg žema aplinkos temperatūra (žr. 21 psl.).
® Akumuliatoriaus baterija nebuvo pilnai įkrauta (žr. 19 psl.).
® Akumuliatoriaus baterija visiškai išėjo iš rikiuotės ir nebegali būti iš naujo
įkrauta. Naudokite kitą akumuliatoriaus bateriją.
® Akumuliatoriaus baterija visiškai išsikrovė.
Galimas vaizdo kameros mechanizmo gedimas (žr. 57 psl.).
Jūs negalite išimti kasetės iš
skyrelio.
Indikatorius DATE / TIME mirga
daugiau nei du kartus, kai Jūs
nustatote vaizdo kamerą režimu
CAMERA.
Bloga vaizdo kokybė atkūrimo
metu.
® Ličio baterija neįdėta arba visiškai išsikrovė (žr. 17 psl.).
® Galbūt susitepė video galvutės (žr. 55 psl.).
Jūs nieko negalite daryti su kamera. ® Galimas vaizdo kameros mechanizmo gedimas (žr. 57 psl.).
58
LITHUANIAN
Nesklandumų pašalinimas
Problema
Filmuojant objektą tamsiame fone
(pavyzdžiui, žvakių liepsneles),
pasirodo vertikalus brūkšnys.
Priežastis / pašalinimas
® Kontrastas tarp objekto ir fono pernelyg didelis normaliam vaizdo kameros
darbui. Sumažinkite kontrastą, padidindami fono ryškumą, arba naudokite
funkciją BLC (žr. 35 psl.).
Vaizdas vaizdo ieškiklyje išplaukęs. ® Vaizdo ieškiklio objektyvas nesureguliuotas. Pasukite vaizdo ieškiklio
fokusavimo reguliavimo slankiklį, kol pamatysite aiškius simbolius ir
pranešimus vaizdo ieškiklio ekrane (žr. 25 psl.).
Neveikia PLAY (atkūrimo), REW
(atsukimo atgal) ir FF (persukimo į
priekį) mygtukai.
® Patikrinkite maitinimo jungiklio padėtį.
® Nustatykite jungiklį į padėtį PLAYER (vaizdo grotuvas).
Kasetė buvo atsukta nuo pradžių arba pasibaigė.
Data / laikas arba filmo pavadinimas ® Ličio baterija neįdėta arba visiškai išsikrovė (žr. 17 psl.).
neišsaugomi, nors Jūs juos
nustatėte.
59
LITHUANIAN
Nesklandumų pašalinimas
Drėgmės kondensacija

Jeigu vaizdo kamera buvo greitai pernešta iš šaltos vietos į šiltą, vaizdo
kameros viduje, juostelės paviršiuje arba ant objektyvo gali
susikondensuoti drėgmė. Dėl to juostelė gali prilipti prie video galvučių
bloko ir būti pažeista, o vaizdo kamera neveikti tinkamai. Siekiant
išvengti tokio pobūdžio pažeidimų, vaizdo kameroje įmontuotas drėgmės
daviklis.
 Susidarius kondensacijai vaizdo kameros viduje, ekrane pasirodo
)“ (drėgmės kondensacija). Tokiu atveju neveikia
ženklelis „DEW (
nė viena funkcija, išskyrus kasetės išėmimą. Atidarykite kasetės skyrelį ir
atjunkite akumuliatoriaus bateriją. Palikite kamerą pastovėti sausoje
šiltoje patalpoje bent dviems valandoms.
 Jeigu apsauga nuo drėgmės kondensacijos atveju (DEW) suveikė
atsitiktinai, ir Jūs norite vėl įjungti vaizdo kamerą, atlikite tokią procedūrą:
(pirmiausia įsitikinkite, kad drėgmės nebeliko).
DEW
1
1.Atjunkite akumuliatoriaus bateriją.
2.Išimkite ličio elementą.
3.Iš naujo įstatykite ličio elementą.
2
3
4.Vėl prijunkite akumuliatoriaus bateriją.
4
60
LITHUANIAN
Techninės charakteristikos

Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Sistema
Įrašymo sistema
Video signalas
Kasetės formatas
Juostelės greitis
Juostelės greičio režimas
Įrašymo laikas
Vaizdą perduodantis įrenginys
Optinio fokusavimo stiprumas
Židinio atstumas: f
F
Šviesos filtro diametras
Fokusavimo sistema
Stambus planas
Minimalus apšvietimas
VP-W90/W95D/W97
Video: 2 besisukančios galvutės, DM spiralinės skaidos sistema;
Audio: monofoninė sistema DM
Spalvotas PAL, CCIR standartas
Hi8 arba 8 mm
SP režimas: 20,051 mm/s
Įrašymas: tik SP (normalus), atkūrimas: SP
Kasetė P5-120: apie 8 minutes
Surištojo krūvio prietaisas
22x
3,6~79,2 mm
1,6
46 mm
Vidinė
Automatinis plačiakampis stambus planas
0,3 liuksai (matomas)
Jungtys
Video signalo išvestis
Audio signalo išvestis
Išorinis mikrofonas
Mini jungtis, 1 V (75 Ω apkrova), nesimetrinė
Mini jungtis, 7,7 dB, išvesties pasipriešinimas: mažiau 820 Ω
Monofoninis Ø3,5 mm (VP-W95D/W97)
Bendrosios charakteristikos
Maitinimo šaltinis
Naudojamas galingumas
Įmontuotas mikrofonas
Darbinės temperatūros diapazonas
Išmatavimai (P x A x G)
Masė
8,4 V nuolatinė srovė (1A)
VP-W90/W95D: 3,3W , VP-W97: 3,8 W
Visakryptis kondensatorinis mikrofonas
0°C~40°C
101 x 104 x 174 mm
690 g
61
LITHUANIAN
Abėcėlinė rodyklė
-A-
-H-
AKUMULIATORIAUS BATERIJA........................... 19
AKUMULIATORIAUS BATERIJOS ĮKROVIMO
LYGIS.....................................................................21
ATKŪRIMAS.......................................................... 52
ATSUKIMAS ATGAL (REW)...................................53
AUTOMATINIS MAITINIMO IŠJUNGIMAS............24
AUTOMATINIS REŽIMAS......................................36
AUTOMATINIS FOKUSAVIMAS............................ 34
Hi8......................................................................... 52
INFORMACIJA EKRANE (OSD)............................ 12
IŠĖJIMAS IŠ UŽTEMDYMO.................................. 44
IŠMATAVIMAI.........................................................61
IŠORINIS MIKROFONAS...................................... 61
IŠPLĖSTAS DINAMINIS REŽIMAS....................... 35
-B-
-J-
BALTOS SPALVOS BALANSAS.............................46
JUOSTELĖS SKAITLIUKAS.................................. 13
-DDARBO REŽIMAS..................................................13
DATA...................................................................... 40
DATA / LAIKAS.......................................................40
DEMONSTRACINIS REŽIMAS..............................48
DIRŽELIS RANKAI.................................................16
DRĖGMĖ................................................................60
DRĖGMĖS KONDENSACIJA................................ 60
-FFILMAVIMAS......................................................... 23
FOKUSAVIMO ATSTUMAS................................... 61
-GGREITAS PERSUKIMAS PIRMYN (FF)............... 53
GRĮŽIMAS PRIE NULIO........................................ 53
GROTUVAS........................................................... 53
62
-I-
-KKASETĖ................................................................. 22
KASETĖS LAIKIKLIS............................................. 11
KASETĖS IŠĖMIMAS........................................... 22
-LLIČIO MAITINIMO ELEMENTAS........................... 17
-MMASĖ..................................................................... 61
MOMENTINĖ NUOTRAUKA..................................45
MONOFONINIS GARSAS..................................... 52
MOZAIKA............................................................... 38
-NNEGATYVAS......................................................... 38
NESKLANDUMŲ SURADIMAS IR
PAŠALINIMAS....................................................... 57
NEUTRALUS ŠVIESOS FILTRAS......................... 50
NTSC..................................................................... 56
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS.....................15
LITHUANIAN
Abėcėlinė rodyklė
-OOBJEKTYVAS....................................................... 9
-PPAKARTOTINAS ĮKROVIMAS............................ 19
PAL...................................................................... 56
PALEIDIMO LAIKMATIS......................................15
PASITIKRINIMAS................................................ 57
PETIES DIRŽAS..................................................17
PRIARTINANTIS OBJEKTYVAS......................... 28
PROGRAMA AE.................................................. 36
-R-
-TTECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS....................61
TELEVIZORIAUS EKRANAS............................... 51
TINKLO MAITINIMO BLOKAS..............................18
TITRAI...................................................................42
-UUŽSIENYJE.......................................................... 56
UŽTEMDYMAS.....................................................44
-VVALYMAS..............................................................54
VIDEO...................................................................51
REŽIMAS PORTRETAS...................................... 36
-SSAVĘS PATIES FILMAVIMAS............................. 15
SEPIJA................................................................ 38
SISTEMA.............................................................61
SKAITLIUKAS..................................................... 53
SKAITMENINIS PRIARTINIMAS........................ 29
SKAITMENINIS VAIZDO STABILIZATORIUS..... 33
SPECIALIEJI SKAITMENINIAI EFEKTAI............ 38
STOP...................................................................52
S-VIDEO..............................................................52
-ŠŠVIESOS FILTRO DIAMETRAS......................... 61
63
ŠI VAIZDO KAMERA PAGAMINTA KOMPANIJOJE:
ELECTRONICS
The translation was made by:
© 20
2005
GRADE@one.lv
Numatyta naudojimui normaliose sąlygose
Rekomenduojamas periodas: 7 metai.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising