GB
Cordless Vacuum Cleaner
INSTRUCTION MANUAL
UA
Ⱥɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɢɣ ɩɢɥɨɫɨɫ
ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ
PL
Odkurzacz akumulatorowy
INSTRUKCJA OBSàUGI
RO
Aspirator fără cablu
MANUAL DE INSTRUCğIUNI
DE
Akku-Staubsauger
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
Vezeték nélküli porszívó
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
Akumulátorový vysávaþ
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
Akumulátorový vysavaþ
NÁVOD K OBSLUZE
BVC340
BVC350
1
1
2
1
1
2
3
1
013850
2
011389
1
1
4
011114
3
5
011121
2
1
6
011115
1
011116
3
1
1
2
3
2
8
011118
2
7
011117
2
9
4
011120
1
1
2
3
2
3
12
011124
4
5
10
011122
11
011123
1
1
2
13
14
011126
011125
3
15
011127
MAGYAR (Eredeti útmutató)
Az általános nézet magyarázata
1-1. Piros rész
1-2. Gomb
1-3. Akkumulátor
2-1. Csillag jelzés
3-1. HIHG/LOW (NAGY/KICSI) gomb
3-2. Kikapcsológomb
4-1. Övtartó
5-1. Kiemelkedés
6-1. Csapszegek
6-2. GyĦrĦ
11-2. FĦrészlap
11-3. Alaplemez
11-4. Vágási mélység
11-5. Gipszkarton
12-1. Kifúvó nyílás (levegĘ kifúvás)
12-2. Fúvóka
12-3. Pecek
13-1. Porzsák csatlakozó
13-2. Négyzet keresztmetszet
15-1. SzĦrĘrész
7-1. Vállszíj
7-2. Két horgas csat
8-1. Húzza ki
8-2. Rövidítéshez
8-3. Hosszabbításhoz
9-1. Karmantyú
9-2. CsĘ
9-3. Eltávolítás
9-4. Felszerelés
11-1. Dekorációs papír
RÉSZLETES LEÍRÁS
Modell
BVC340
BVC350
Térfogat
Teljesítmény
3,0 l
3
3
Max. légtérfogat
3,3 m /min
3,4 m /min
Magas
Kb. 10 perc (BL1430 esetén)
Kb. 13 perc (BL1830 esetén)
Alacsony
Kb. 20 perc (BL1430 esetén)
Kb. 26 perc (BL1830 esetén)
Folyamatos használat
Teljes hossz
403 mm
Tiszta tömeg
2,1 kg
2,2 kg
Névleges feszültség
14,4 V, egyenáram
18 V, egyenáram
• Folyamatos kutató- és fejlesztĘprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
• A mĦszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak.
• Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva
ENE017-1
ENG900-1
A gép rendeltetése
A szerszám száraz por összegyĦjtésére szolgál.
Vibráció
A vibráció teljes értéke (háromtengelyĦ vektorösszeg)
EN60745 szerint meghatározva:
ENG905-1
Zaj
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint
meghatározva:
MĦködési mód: terhelés nélküli üzem
Vibráció kibocsátás (ah) : 2,5 m/s2 vagy kevesebb
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2
Típus BVC340
ENG901-1
•
angnyomásszint (LpA) : 81 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) : 92 dB(A)
Bizonytalanság (K) : 3 dB(A)
•
Típus BVC350
angnyomásszint (LpA) : 84 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) : 95 dB(A)
Bizonytalanság (K) : 3 dB(A)
•
Viseljen fülvédĘt.
•
36
A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati
eljárásnak megfelelĘen lett mérve, és segítségével
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók
egymással.
A rezgéskibocsátás értékének segítségével
elĘzetesen megbecsülhetĘ a rezgésnek való
kitettség mértéke.
FIGYELMEZTETÉS:
A szerszám rezgéskibocsátása egy adott
alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktĘl a
használat módjától függĘen.
Határozza meg a kezelĘ védelmét szolgáló
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült
mértékén
alapulnak
(figyelembe
véve
a
munkaciklus elemeit, mint például a gép
leállításának és üresjáratának mennyiségét az
elindítások száma mellett).
GEA010-1
10.
A szerszámgépekre vonatkozó
általános biztonsági
figyelmeztetések
11.
FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat..
12.
ėrizzen meg minden figyelmeztetést és
utasítást
a
késĘbbi
tájékozódás
érdekében.
13.
ENB117-4
A VEZETÉK NÉLKÜLI
PORSZÍVÓRA VONATKOZÓ
BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK
14.
15.
FIGYELEM! HASZNÁLAT ELėTT MINDENKÉPP
OLVASSA
EL
az
összes
munkavédelmi
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütés, tĦz
és/vagy súlyos sérülés következhet be.
1.
A kezelĘket megfelelĘen ki kell oktatni a
porszívó használatára.
2.
Ez a porszívó nem alkalmas veszélyes por
felszívására.
3.
A porszívót kizárólag száraz felület tisztítására
szabad használni.
4.
A porszívó kizárólag beltéri használatra alkalmas.
5.
A porszívó kizárólag beltéri használatra alkalmas.
6.
Ne vegye fel vele a következĘ anyagokat:
í
Forró anyagok, mint égĘ cigaretta, vagy
köszörülésbĘl/fémvágásból
származó
szilánk/fémreszelék
í
TĦzveszélyes anyagok, mint például
gazolin, hígító, benzin, kerozin vagy festék
í
Robbanó anyagok, mint például a nitroglicerin
í
Gyúlékony
anyagok,
mint
például
alumínium, cink, magnézium, titán,
foszfor vagy celluloid
í
Nedves föld, víz, olaj, vagy hasonlók
í
Kemény, éles szélĦ anyagok, mint például
fahulladék, fém-, kĘ- és üvegdarabok,
szegek, szegecsek vagy pengék
í
Összeragadó por, mint a cement vagy toner
í
VezetĘképes por, mint fém- vagy szénpor
í
Finom részecskék, mint például betonpor
Az ilyen mĦvelet tüzet, sérülést és/vagy anyagi
kárt okozhat.
7.
Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal
állítsa le a szerszámot.
8.
Ne vigye tĦzhely vagy más hĘforrás közelébe.
9.
Ne zárja le a szívónyílást vagy a
szellĘzĘnyílásokat.
Ne hagyja a készülékben az akkumulátort
használaton kívül. Ha a készüléket nem
használja, vagy karbantartást végez rajta, a
munka megkezdése elĘtt vegye ki belĘle az
akkumulátort.
A készüléket ne használja játékszerként.
Fokozott körültekintéssel járjon el, ha a
készüléket gyermekek közelében használja.
A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben
leírt módon használja. Kizárólag a gyártó által
javasolt tartozékokat használja.
Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A
készüléket ne használja lezárt nyílásokkal;
tartsa távol a port, szöszt, hajat és minden
olyan tárgyat, mely csökkentheti a levegĘ
áramlását.
Legyen különösen óvatos, amikor lépcsĘn
végez vele takarítást.
A porszívó légfúvóként való alkalmazása
•
a készülék használatakor mindig viseljen
védĘszemüveget, sapkát és porvédĘ
maszkot;
•
minden
esetben
ellenĘrizze,
hogy
kikapcsolta-e a porszívót, és eltávolította-e
az akkumulátort, mielĘtt a porszívó
eltömĘdését megszünteti;
•
lejtĘn való munkavégzéskor mindig jól
támassza meg a lábát;
•
csak sétáljon, soha ne fusson a
készülékkel;
•
soha ne irányítsa a fúvócsövet a közelben
tartózkodó személyekre;
•
A
porszívó
biztonságos
mĦszaki
állapotának biztosítása érdekében a
csavarok és anyák mindig legyenek
szorosra meghúzva;
•
A porszívót száraz helyen tárolja;
•
A porszívó kezelĘje vagy felhasználója
felelĘs a másokat vagy tulajdonukat ért
balesetekért, károkért.
TARTSA MEG AZ ÚTMUTATÓT A
KÉSėBBI TÁJÉKOZÓDÁS
ÉRDEKÉBEN
FIGYELMEZTETÉS:
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb
ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó
biztonsági
elĘírások
szigorú
betartását.
A
HELYTELEN
HASZNÁLAT
és
a
használati
útmutatóban
szereplĘ
biztonsági
elĘírások
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
A porszívó háztartási és ipari célokra egyaránt
használható,
például
szállodákban,
iskolákban,
kórházakban, gyárakban, üzletekben, hivatalokban és
kölcsönzĘ vállalkozásokban.
37
ENC007-7
3.
Az akkumulátort szobahĘmérsékleten töltse
10 잧 C - 40 잧 C (50 잧 F - 104 잧 F) közötti
hĘmérsékleten. Hagyja, hogy a forró
akkumulátor lehĦljön, mielĘtt elkezdi azt
feltölteni.
Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer,
ha nem használja az eszközt hosszabb ideig.
FONTOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
AZ AKKUMULÁTORRA
VONATKOZÓAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4.
Az
akkumulátor
használata
elĘtt
tanulmányozza át az akkumulátortöltĘn (1), az
akkumulátoron (2) és az akkumulátorral
mĦködtetett terméken (3) olvasható összes
utasítást és figyelmeztetĘ jelzést.
Ne szerelje szét az akkumulátort.
Ha a mĦködési idĘ nagyon lerövidült, azonnal
hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés,
esetleges
égések
és
akár
robbanás
veszélyével is járhat.
Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt
tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi
segítséget. Ez a látásának elvesztését
okozhatja.
Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1) Ne érjen az érintkezĘkhöz elektromosan
vezetĘ anyagokkal.
(2) Ne
tárolja
az
akkumulátort
más
fémtárgyakkal,
mint
pl.
szegekkel,
érmékkel, stb. egy helyen.
(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
esĘnek.
Az
akkumulátor
rövidzárlata
nagy
áramerĘsséget, túlmelegedést, égéseket, sĘt
akár meghibásodást is okozhat.
Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort
olyan helyen, ahol a hĘmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 잧 C-ot (122 잧 F).
Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem,
ha az komolyan megsérült vagy teljesen
elhasználódott. Az akkumulátor a tĦzben
felrobbanhat.
Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az
akkumulátort.
Ne használjon sérült akkumulátort.
MĥKÖDÉSI LEÍRÁS
•
Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Fig.1
VIGYÁZAT:
Mindig kapcsolja ki a porszívót, mielĘtt behelyezi
vagy eltávolítja az akkumulátort.
•
Az akkumulátort és a porszívót tartsa erĘsen,
amikor az akkumulátort behelyezi vagy
eltávolítja. Amennyiben nem így jár el, a porszívó
vagy az akkumulátor a kezébĘl kicsúszhat és
megsérülhet, illetve személyi sérülést okozhat.
Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az
akkumulátoregység elején található gombot, és tolja ki
az egységet a porszívóból.
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor
nyelvét a burkolaton található vájatba és csúsztassa a
helyére. Egészen addig tolja be, amíg egy kis
kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a piros rész
a gomb felsĘ oldalán, akkor a gomb nem kattant be
teljesen.
•
•
•
ėRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT.
2.
VIGYÁZAT:
Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a
piros rész el nem tĦnik. Ha ez nem történik meg,
akkor az akkumulátor kieshet a porszívóból, és
sérülést okozhat Önnek vagy a környezetében
tartózkodó személyeknek.
Ne erĘltesse be az akkumulátort. Ha az
akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor
nem megfelelĘen lett behelyezve.
Akkumulátor védĘrendszer
A porszívóba egy védelmi rendszer van beépítve, amely
a
hosszú
élettartam
biztosítása
érdekében
automatikusan korlátozza a kimenĘ teljesítményt.
A porszívó használat közben leállhat, ha a porszívó
és/vagy az akkumulátor a következĘ helyzetbe kerül. Ezt
a védelmi rendszer aktiválódása okozza, és nem jelenti a
porszívó meghibásodását.
•
Ha az eszköz túlterhelt:
Ilyenkor nyomja meg az OFF (KI) gombot,
szüntesse meg a túlterhelést, majd nyomja
meg a HIGH/LOW (MAGAS/ALACSONY)
gombot az újraindításhoz.
Tippek a maximális élettartam eléréséhez
1.
VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenĘrizze, hogy kikapcsolta-e a
porszívót és az akkumulátort eltávolította, mielĘtt
beállít vagy ellenĘriz valamilyen funkciót a gépen.
Töltse fel az akkumulátort még mielĘtt tejesen
lemerülne.
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel
az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a
szerszám teljesítménye.
Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött
akkumulátort.
A túltöltés csökkenti az akkumulátor
élettartamát.
38
Ha az akkumulátor cellái felmelegszenek: (lásd az
alábbi megjegyzést.)
Ha
a
motor
a
HIGH/LOW
(MAGAS/ALACSONY) gombon és az OFF
(KI) gombon végzett bármilyen mĦvelet
ellenére sem indul, akkor fejezze be az
eszköz használatát, és miután eltávolította a
porszívóból, hĦtse le vagy töltse fel az
akkumulátort.
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonnyá
válik:
Ha
a
motor
a
HIGH/LOW
(MAGAS/ALACSONY) gombon és az OFF
(KI) gombon végzett bármilyen mĦvelet
ellenére sem indul, akkor távolítsa el az
akkumulátort a porszívóból, és töltse fel.
•
•
A porzsák felhelyezése
2
1
011113
A porzsák csatlakozó négyzetes részét fogja meg, és
illessze a csatlakozóban levĘ csapokat a porszívó
kiömlĘnyílásának hornyaiba, majd tolja a csonkra, és
ütközésig forgassa el az óramutató járásával egyezĘ
irányba.
Fig.2
Fig.4
Közben ügyeljen arra, hogy a porzsákon található rögzítĘ
rész felfele nézzen.
A kapcsoló használata
Fig.3
A porszívó bekapcsolásához egyszerĦen nyomja meg a
HIGH/LOW
(MAGAS/ALACSONY)
gombot.
A
kikapcsoláshoz nyomja meg az OFF (KI) gombot. A
fordulatszám módosításához nyomja meg a HIGH/LOW
(MAGAS/ALACSONY)
gombot.
A
gomb
elsĘ
megnyomása magas, a második megnyomás alacsony
fordulatszámra kapcsol, majd minden további
megnyomás a magas és az alacsony fordulatszám
közötti váltást ismétli meg.
MEGJEGYZÉS:
•
Ha a porzsák csatlakozó és a porzsákban levĘ gyĦrĦ
szétcsúszik, az alábbiak szerint szerelje azokat össze.
(1) A porzsák csatlakozót állítsa a porzsák
szegélyéhez, és úgy illessze fel, hogy
kiemelkedése felfele nézzen.
Fig.5
(2)
ÖSSZESZERELÉS
•
4
1. Porkimenet
2. Porzsák csatlakozó
3. Csapszegek
4. Porzsák
MEGJEGYZÉS:
•
Ez a hĘvédelem csak akkor mĦködik, ha a
porszívót csillagjelzéssel ellátott akkumulátorral
használja.
•
3
VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenĘrizze, hogy a porszívó ki
legyen kapcsolva és az akkumulátor el legyen
távolítva, mielĘtt bármilyen mĦveletet végez a
porszívón.
Bent hagyott akkumulátorral való bármely
munkavégzés a porszívón személyi sérülést vagy
az
akkumulátor
közelében
levĘ
tárgyak
megrongálódását okozhatja.
Úgy húzza meg szorosan a porzsákban levĘ
gyĦrĦt, hogy a csapok és a gyĦrĦ az ábrán
látható módon helyezkedjenek el.
Fig.6
A vállszíj felszerelése
Fig.7
A vállszíj egyik horgas végét akassza a porszívó elején
levĘ gyĦrĦbe, a szíj másik végét pedig vezesse át a
porzsák pántján, majd csatlakoztassa a másik végen
levĘ horgot az ábrán látható módon.
A vállszíj beállítása
Fig.8
A vállszíj hosszának beállításához húzza azt ki a kívánt
hosszúságra, majd húzza a szíjat a nyíl irányába az
ábrán látható módon.
A gégecsĘ csatlakoztatása
•
39
VIGYÁZAT:
A gégecsövet hajlítással ne erĘltesse, és/vagy
ne nyomja össze. A gégecsĘ hajlítása és/vagy
összenyomása a gégecsĘ deformálódását és
sérülését okozhatja.
Fig.11
A porszívót ne a gégecsĘ húzásával mozgassa.
A gégecsĘ húzása a gégecsĘ deformálódását és
sérülését okozhatja.
•
MEGJEGYZÉS:
•
A hosszúra vágott tapéta, mely a gipszkarton
vágásakor marad meg a vágandó munkadarabtól
függĘen, felhalmozódhat a gégecsĘben, és
eltömítheti azt. Ilyen esetben az elektromos
kéziszerszám vágási mélységét állítsa mélyebbre,
így a gégecsĘ eltömĘdése megszüntethetĘ.
•
FúvócsĘvel vagy porzsákkal felszerelt
porszívó használata
B
A
•
1
2
1. Porkimenet
2. Elektromos kéziszerszám
Helyezze a gégecsĘ “A” végét a porszívó szívóoldali
nyílásába, majd ütközésig fordítsa el az óramutató
járásával megegyezĘ irányba.
A karmantyút szerelje a gégecsĘ “B” végére, majd
csatlakoztassa az elektromos kéziszerszám porelszívó
csonkjához.
Fig.12
Pontosan illessze a fúvócsövet a levegĘnyílásra (kifúvás).
A fúvócsĘ felszereléséhez illessze a belsejébĘl kiálló
csapot a porszívó egyik hornyába, majd az óramutató
járásával egyezĘ irányba forgassa el a fúvócsövet, és
szorítsa meg.
A fúvócsövet leszereléskor forgassa el az óramutató
járásával ellentétesen, majd húzza ki a porszívóból.
Állítsa irányba a porszívót, majd kapcsolja be.
Az elülsĘ karmantyú cseréje
Az Ön által használt elektromos kéziszerszám porelszívó
nyílásának méretéhez megfelelĘ karmantyút szereljen
fel a gégecsĘ elejére.
Fig.9
Az elülsĘ karmantyú leszereléséhez fogja meg a
gégecsövet, és forgassa el a karmantyút az óramutató
járásával ellentétes irányban.
Az elülsĘ karmantyú felszereléséhez forgassa el azt az
óramutató járásával egyezĘ irányban, és addig csavarja,
míg fel nem ütközik a gégecsövön.
A porzsák kiürítése
ÜZEMELTETÉS
•
FIGYELMEZTETÉS:
A fúvócsĘ vagy bármely más tartozék
porszívóra való fel- vagy leszerelése elĘtt
feltétlenül kapcsolja ki a porszívót, és vegye ki
belĘle az akkumulátort. Ennek elmulasztása
súlyos személyi sérülést eredményezhet.
MEGJEGYZÉS:
•
Ha a légfúvó üzemmódot közvetlenül a szívó
üzemmód után használja, távolítson el minden port
a porszívóból a por kifúvásának megelĘzése
érdekében.
Légfúvóként való alkalmazás
011119
•
VIGYÁZAT:
Ha a porzsák teljesen új, por távozhat a felületérĘl.
Ez a jelenség néhány használat után megszĦnik.
•
FIGYELMEZTETÉS:
Amikor magasban dolgozik, ne használja a
vállszíjat.
Amikor a porszívót álló egységként üzemelteti,
helyezze sík, szilárd felületre.
Porszívó
Fig.10
Amikor a porszívót hordozható egységként üzemelteti, a
porszívó leejtését úgy akadályozhatja meg, ha a
vállszíjat a mellén elĘl keresztezi.
•
40
FIGYELMEZTETÉS:
A porzsák porszívóra való fel- vagy leszerelése
és a (szövet-) porzsák kiürítése elĘtt feltétlenül
kapcsolja ki a porszívót és a hozzá kapcsolt
elektromos szerszámgépet, vegye ki a
porszívóból az akkumulátort, és húzza ki a
hálózati
csatlakozóból
az
elektromos
kéziszerszám dugóját (ha hálózati feszültségrĘl
mĦködik). A kikapcsolás és az akkumulátor
eltávolításának elmulasztása áramütést és súlyos
személyi sérülést eredményezhet.
Amikor a porzsák nagyjából a feléig megtelt,
távolítsa el azt a porszívóról, és húzza ki a rögzítĘt.
Ürítse ki a porzsák tartalmát, óvatosan
megütögetve az oldalát az oldalához tapadt
szemcsék
eltávolítása
érdekében,
melyek
akadályozhatják a további porszívást.
A
termék
BIZTONSÁGÁNAK
és
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK
fenntartásához,
a
javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy
beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak
kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek
használatával.
MEGJEGYZÉS:
•
A
porzsák
ürítési
gyakoriságának
meghatározásához
könyökszabályként
elmondható, hogy a porzsák körülbelül 450
darab 6,5 mm átmérĘjĦ és 40 mm mélységĦ
furat betonban való elkészítése után telik meg.
A porzsák falára tapadt részecskék miatt
eltömĘdött porzsák csökkenti a porelszívó
képességet, és károsítja a porszívó motorját.
•
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTėK
VIGYÁZAT:
Az Ön által vásárolt Makita porszívón a jelen
kézikönyvben felsorolt kiegészítĘk és tartozékok
használata javasolt. Bármilyen más kiegészítĘ
vagy tartozék használata személyi sérülés
kockázatával jár. A kiegészítĘket vagy tartozékokat
csak rendeltetésszerĦen használja.
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse
fel a helyi Makita Szervizközpontot.
•
Fúvókák
•
Porzsákok
•
Gégecsövek
•
ElülsĘ karmantyúk
•
Vállszíjak
•
KülönbözĘ típusú eredeti Makita akkumulátorok és
töltĘk
VIGYÁZAT:
Szilárdan rögzítse a (szövet-) porzsákot a
csonkján, és használat elĘtt teljesen zárja a
rögzítĘt. A porzsák szilárd rögzítésének és a
rögzítĘ teljes lezárásának elmulasztása a por
kifúvását
és
súlyos
személyi
sérülést
eredményezhet.
•
Fig.13
A porzsák csonk négyzet-keresztmetszetĦ részét fogja
meg erĘsen, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd távolítsa el a porzsákot.
Fig.14
Nyissa ki a zárólapot és öntse ki a port.
•
VIGYÁZAT:
A zárólap területéhez tapadt összes részecskét
távolítsa el.
MEGJEGYZÉS:
•
A listán felsorolt néhány kiegészítĘ megtalálható az
eszköz csomagolásában standard kiegészítĘként.
Ezek országonként eltérĘek lehetnek.
KARBANTARTÁS
•
FIGYELMEZTETÉS:
Minden esetben ellenĘrizze, hogy kikapcsolta-e a
porszívót és az akkumulátort eltávolította, mielĘtt
ellenĘrzést vagy karbantartást végez rajta.
A szĦrĘrész tisztítása
•
VIGYÁZAT:
Ne szívjon fel nem-por anyagot, pl. követ,
faforgácsot és hasonlókat, mivel a készüléket por
elszívására tervezték. A kĘ, faforgács és hasonló
anyagok felszívása károsíthatja a készülék
ventilátorát és magát a készüléket.
Fig.15
Rendszeresen ellenĘrizze és tisztítsa a szívónyílásnál a
szĦrĘ környékét. Távolítsa el az elszívást akadályozó
idegen anyagokat.
Tisztítás
IdĘnként törölje át szappanos vízzel megnedvesített
rongy segítségével a porszívó külsĘ felületeit (a készülék
házát).
•
VIGYÁZAT:
Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót,
alkoholt
vagy
hasonló
anyagokat.
Ezek
elszinezĘdést,
alakvesztést
vagy
repedést
okozhatnak.
41
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
884961B973
56
www.makita.com