MG-157 ФЕН | ФЕН | HAIRDRYER

MG-157 ФЕН | ФЕН | HAIRDRYER
MG-157
ФЕН | ФЕН | HAIRDRYER
ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Колектив компанії «Magio» дякує Вам за
зроблений вибір на користь продукції нашої
марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання
правил інструкції з експлуатації.
Перед початком експлуатації приладу
уважно прочитайте інструкцію, в якій
міститься
важлива
інформація,
що
стосується Вашої безпеки, а також
рекомендації по правильному використанню приладу і догляду за ним.
фена, не кладіть його на м'яку поверхню (на
ліжко або диван), де повітряні отвори можуть
бути заблоковані. У повітряних отворах не
повинно бути пуху, пилу, волосся тощо.
• Уникайте попадання волосся в решітки
повітрозбірника під час роботи пристрою.
• Не використовуйте пристрій і не розміщуйте
мережевий шнур поблизу джерел тепла.
• При використанні фену у ванній кімнаті, його
слід відключати від мережі після експлуатації,
так як близькість води небезпечна, навіть
коли фен у вимкненому положенні.
УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Під час використання електричних приладів
необхідно дотримуватись таких запобіжних
заходів:
• Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
• Не залишайте дітей без догляду поряд із
електроприладом.
• Уникайте попадання води або будь-якої
рідини на електроприлад, а також шнур
живлення та вилку.
• Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався
гострих крайок та гарячих поверхонь.
• Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим
шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
У випадку виникнення несправностей
звертайтеся до авторизованого сервісного
центру.
•
Вимикайте
електроприлад
від
електромережі якщо довго їм не користуєтеся
або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку,
ніколи не тягніть за шнур живлення.
• Не накривайте електроприлад металевими
конструкціями або одягом, так як це може
викликати перегрів обладнання.
• Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
• Використовуйте виключно ті аксесуари, які
рекомендовані виробником.
• Використовуйте прилад тільки у побутових
цілях у відповідності до даної Інструкції з
експлуатації.
• Використовуйте тільки у приміщенні.
• Перш ніж прибрати прилад на тривале
зберігання, або перед чищенням, відключить
його від мережі та дайте приладу охолонути.
• Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.
• Використовуйте ручку і кнопки.
• Перед тим як упакувати прилад дайте йому
повністю охолонути.
• Не використовуйте пристрій для укладання
мокрого волосся або синтетичних перук.
• Забороняється закривати повітряні отвори
ОПИС
1. Перемикач А – швидкість
2. Перемикач В – температура
3. Перемикач С – потік холодного повітря
4. Решітка
5. Решітка
6. Насадка-концентратор
7. Ручка
8. Петелька для підвішування
9. Шнур електроживлення
4
6
5
3
1
2
7
8
9
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
• Переконайтеся, що робоча напруга приладу
відповідає напрузі мережі.
• Розмотайте мережний шнур на всю довжину
та вставте вилку мережного шнура у розетку.
• Зніміть всі наклейки і захисну плівку з
робочої поверхні приладу.
AC MOTOR
• Двигун перемінного струму (AC Motor)
дозволяє працювати фену «без передиху»
максимально довго і часто, як цього вимагають салони краси.
• АС двигун забезпечує більш потужний потік
повітря, використовуючи менше енергії.
• Тільки фен з професійним АС мотором
забезпечує по-справжньому холодне повітря,
причому відразу ж після перемикання з
гарячого режиму.
ФУНКЦІЯ IONIC
• Вона забезпечує волоссю не тільки гарний
зовнішній вигляд, але і дозволяє піклуватися
про здоров'я волосся.
• Іонний генератор допомагає зняти статичну
електрику з волосся.
ТОНКИЙ КОНЦЕНТРАТОР
• За допомогою нього Ви зможете повністю
контролювати процес укладання, чітко
направляючи повітря в необхідну зону.
•
-
•
•
• АС двигун забезпечує дійсно холодний потік
повітря.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ФЕНУ
Встановіть потрібний режим роботи за
допомогою перемикача :
- Перемикач А: перемикач швидкості
- Перемикач В: перемикач температури
- Перемикач С: холодний потік повітря
- 0: пристрій вимкнено
AI + BI: низька швидкість та малий нагрів
AI + BII: низька швидкість та помірний нагрів
AI + BIII: низька швидкість та сильний нагрів
AII + BI: висока швидкість та малий нагрів
AII +BII: висока швидкість та помірний нагрів
AII +BIII: висока швидкість та сильний нагрів
Подача холодного повітря: Натисніть і
утримуйте кнопку подачі холодного повітря
(Перемикач С).
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
• Перед чищенням відключіть прилад від
мережі.
• Протріть зовнішню поверхню приладу
вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м’які чистильні засоби,
не використовуйте металеві щітки та
абразивні миючі засоби.
ЗБЕРІГАННЯ
• Після використання фена, відключіть його від
мережі.
• Не намотуйте шнур навколо пристрою. Це
може привести до пошкодження.
• Зберігайте прилад в сухому прохолодному
місці.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга живлення: 220~240 В 50/60Гц
Максимальна потужність: 2000 Вт
Рекомендований термін використання – 3
роки
Більше інформації: http://magio.kiev.ua/
Запитання, що пов'язані з використанням
продукції MAGIO: [email protected]
Виробник зберігає за собою право
змінювати дизайн і технічні характеристики,
комплектацію, колірну гаму товару,
гарантійний період і т.п. без попереднього
повідомлення.
ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Коллектив компании «Magio» благодарит
Вас за сделанный выбор в пользу продукции
нашей марки и гарантирует высокое
качество работы приобретенного Вами
прибора при соблюдении правил его
эксплуатации.
Перед началом эксплуатации прибора
внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а
также рекомендации по правильному
использованию прибора и уходу за ним.
РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Во время использования электрических
приборов необходимо соблюдать следующие
меры предосторожности:
• Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
• Не оставляйте детей без присмотра рядом с
электроприборами.
• Избегайте попадания воды или какой-либо
жидкости на электроприбор, а также на
провод и вилку.
• Не допускайте расположения провода на
углу стола, а также его контакта с горячей
поверхностью.
• Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной
вилкой или проводом. Если электроприбор
поврежден или сломан, не пытайтесь
починить его самостоятельно.
В случае повреждения электроприбора
обратитесь в авторизированный сервисный
центр для ремонта или обслуживания прибора.
• Отключайте прибор от сети, если долго его
не используете, а также перед чисткой. Всегда
держите за вилку, никогда не тяните за
провод.
• Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как
это может привести к возгоранию или выходу
прибора из строя.
• Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
• Используйте только рекомендованные
производителем аксессуары.
• Используйте прибор только в бытовых
целях, указанных в этой инструкции.
• Используйте прибор только в помещении.
• Перед тем как убрать прибор на длительное
хранение, или перед чисткой, отключите его
от сети и дайте прибору остыть.
• Не прикасайтесь к горячим поверхностям
прибора. Используйте ручку и кнопки.
• Перед тем как упаковать прибор дайте ему
полностью остыть.
• Не используйте устройство для укладки
мокрых волос или синтетических париков.
• Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите фен на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные
отверстия могут быть заблокированы. В
воздушных отверстиях не должно быть пуха,
пыли, волос и т.п.
• Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы устройства.
• Вблизи источников тепла не следует использовать устройство, не размещайте сетевой
шнур рядом с источником тепла.
• При использовании фена в ванной комнате,
его следует отключать от сети сразу после
эксплуатации, так как близость воды может
представлять опасность даже в тех случаях,
когда фен находится в выключенном положении.
ОПИСАНИЕ
1. Переключатель А - скорость
2. Переключатель В - температура
3. Переключатель С – поток холодного воздуха
4. Решетка
5. Решетка
6. Насадка-концентратор
7. Ручка
8. Петля для подвешивания
9. Шнур электропитания
4
6
5
3
1
2
7
8
9
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
• Размотайте сетевой шнур на всю длину и
вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
• Снимите все наклейки и защитную пленку с
рабочей поверхности прибора.
AC MOTOR
• Двигатель переменного тока (AC Motor)
позволяет работать фену «без передышки»
максимально долго и часто, как этого требуют
салоны красоты.
• АС двигатель обеспечивает более мощный
поток воздуха, используя меньше энергии.
• Только фен с профессиональным АС
мотором обеспечивает по-настоящему холодный воздух, причем сразу же после переключения с горячего режима.
ФУНКЦИЯ IONIC
• Она обеспечивает волосам не только
хороший внешний вид, но и позволяет
заботиться о здоровье волос.
• Ионный генератор помогает снять статическое электричество с волос.
ТОНКИЙ КОНЦЕНТРАТОР
• С помощью него Вы сможете полностью
контролировать процесс укладки, четко
направляя воздух в требуемую зону.
• В данной модели предусмотрена насадкадиффузор (приспособление для более
быстрой сушки).
• Заплетаясь в волосы, диффузор способствует
доступу воздуха к самым корням, что помогает значительно сэкономить время.
ПОТОК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА
• Функция подачи холодного воздуха используется для более щадящей сушки волос и
укрепления укладки.
• АС двигатель обеспечивает действительно
холодный поток воздуха.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА
• Установите нужный режим работы при
помощи переключателя:
- Переключатель А: переключатель скорости
- Переключатель В: переключатель температуры
- Переключатель С: холодный поток воздуха
- 0: устройство выключено
AI + BI: низкая скорость и малый нагрев
AI + BII: низкая скорость и умеренный нагрев
AI + BIII: низкая скорость и сильный нагрев
AII + BI: высокая скорость и малый нагрев
AII +BII: высокая скорость и умеренный нагрев
AII +BIII: высокая скорость и сильный нагрев
Подача холодного воздуха: Нажмите и
удерживайте кнопку подачи холодного воздуха (Переключатель С).
ЧИСТКА И УХОД
- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность влажной
тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте
металлические щетки и абразивные моющие
средства.
ХРАНЕНИЕ
- После использования фена, отключите его от
сети и дайте прибору остыть.
- Не наматывайте шнур вокруг устройства. Это
может привести к повреждению.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220~240 В 50/60Гц
Максимальная мощность: 2000 Вт
Рекомендуемый срок использования - 3
года
Больше информации: http://magio.kiev.ua/
По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO:
[email protected]
Производитель сохраняет за собой право
изменять дизайн и технические
характеристики, комплектацию, цветовую
гамму товара, гарантийный период и т.п. без
предварительного уведомления.
DEAR CUSTOMER!
The staff of the company “Magio” thanks you
for the choice you have made in favor of the
products of our brand and guarantees a high
quality of working of the purchased items if
you follow the manual.
Before using electrical appliances, carefully
read this manual which contains important
information regarding care and operation for
your safety.
ENG INSTRUCTION FOR USE
When using electrical appliances, basic
precautions should always be followed, which
include the following:
• Read all instructions before use or cleaning.
• Close supervision is necessary when any
appliance is used near children.
• Do not immerse cord, plug, or any part of the
appliance in water or other liquids.
• Do not let cord hang over edge of table or
counter, or touch hot surfaces.
• Do not operate appliance with damaged cord
or plug or after the appliance malfunctions, or
has been damaged in any manner. If the
appliance is damaged or broken, do not repair
yourself, if the power cord or the plug is broken
or damaged, do not repair or change yourself,
please send the appliance to qualified service
centre for repair or service.
• Unplug from outlet when not in use and before
cleaning. Always hold the plug, but never pull
the cord.
• Do not cover any part of the oven with metal or
cloth, it may cause overheating of the appliance.
• Never leave the appliance unattended in
working.
• Do not use any accessories other than
manufacturer recommended accessories.
• Do not use this appliance for any use other than
its intended use.
• This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
• Before putting the appliance for long-time
storage or before cleaning. Plug it off an outlet
and let the appliance cool down.
• Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the knob and buttons.
• Before you pack the appliance let it cool
completely.
• Do not use the unit to style wet hair or synthetic
wigs.
• Never block the air openings of the hairdryer,
do not place it on a soft surface, such as a bed or
couch, where the air openings may be blocked.
• Keep the air openings free of lint, dust and hair
etc.
• Provide that hair does not get into the air inlet
grid during the operation of the unit.
• Do not use the unit and do not place the power
cord near heat sources.
• When using the hair dryer in a bathroom,
disconnect it immediately after usage, as when
water is near it is dangerous even if the unit is
switched off.
DESCRIPTION
1. Switch A – speed toggle
2. Switch B – temperature toggle
3. Switch C – cool airflow
4. Air exit grill
5. Air inlet grill
6. Concentrator attachment
7. Handle
8. Hanging loop
9. Power cord
4
6
5
3
1
2
7
8
9
BEFORE FIRST USE
• Check that the voltage on the product rating
plate coincides with your mains voltage.
• Unreel the cord and plug into an outlet.
• Remove the hairdryer from its packaging and
remove the protective cardboards.
AC MOTOR
• Alternating Current Motor allows you to work
"without respite" for as long and often as
required by the beauty salons.
• AC motor provides more powerful airflow
using less power.
• Only hairdryer with professional AC motor
provides a really cold air immediately after
switching from hot mode.
IONIC FUNCTION
• It helps hair not only look good, but also allows
to take care of the health of hair.
• Ion generator helps to eliminate static
electricity off your hair
THIN CONCENTRATOR
• Using it you can fully control the styling
process, clearly directing air to the desired area.
DIFFUSER
•
save time.
COOL AIR SUPPLY
•
• AC motor provides really cold airflow.
USING HAIRDRYER
• Use the switch to set the required operating
mode:
- Switch A: speed switch
- Switch B: temperature switch
- Switch C (Cool): cool wind airflow
- 0: appliance off
AI + BI: low speed and low heating
AI + BII: low speed and moderate heating
AI + BIII: low speed and high heating
AII + BI: high speed and low heating
AII +BII: high speed and moderate heating
AII +BIII: high speed and high heating
button (Switch C).
CLEANING AND CARE
• Unplug the appliance before cleaning and
allow it to cool down.
• Wipe the outer surface of the appliance with a
damp cloth. Use soft detergents to remove the
impurities; do not use metallic brushes or
abrasive detergents.
STORAGE
• Ensure the appliance is completely cool and
dry.
• Do not wrap the cord around the appliance. It
will cause damage.
• Keep the appliance in a dry cool place.
SPECIFICATION
Supply voltage: 220-240 V 50/60 Hz
Maximum power: 2000 W
Recommended usage period - 3 years
More info: http://magio.kiev.ua/
Questions regarding exploitation of MAGIO
appliances: [email protected]
Manufacturer reserves the right to change
design and specications, complete set, color
scheme of the item, warranty period, etc.
without prior notice.
ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД, ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
PRODUCED FOR MONTENSI LTD, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement