SDE 2100 SDE 2500 SDE 2100 SDE 2500 - WOLF

SDE 2100
SDE 2500
Original Betriebsanleitung 4
Original manual 8
Notice d'instructions originale 12
Manuale originale 16
Originele gebruiksaanwijzing 21
Original manual 25
Käyttöohje 29
Original manual 33
Original manual 37
Pvodní manuál 41
Eredeti használati utasítás 45
Oryginalna instrukcja 49
Originalne upute za uporabu 53
Originálny návod na obsluhu 57
Originalna navodila za uporabo 61
65
70
Manual de utilizare original 75
Orjinal kitapçk 79
!" #$%&'" ()*+%" 83
SDE 2100 - SDE 2500
D
1 Knauf
2 Einfülltrichter
3 Rückstellknopf /
Überlastungsschutz
4 Ein-/Ausschalter
5 Netzstecker
6 Auffangsack
d
1 Knop
2 Ifyldningstragt
3 Resetknap /
overbelastningssikring
4 Tænd-/sluk-kontakt
5 Netstik
6 Opsamlersæk
H
1 Gomb
2 Adagolótölcsér
3 Visszaállító gomb /
túlterhelés elleni védelem
4 Be-/kikapcsoló gomb
5 Csatlakozódugó
6 Gyjtzsák
G
1 Knob
2 Hopper
3 Reset button / overload
protection
4 On/off switch
5 Mains plug
6 Collection sack
f
1 Nuppi
2 Täyttösuppilo
3 Palautusnuppi /
ylikuormitussuoja
4 Päälle-/Poiskytkin
5 Verkkopistoke
6 Keruusäkki
F
1 Bouchon
2 Entonnoir de remplissage
3 Bouton de remise à zéro /
Protection contre les
surcharges
4 Interrupteur de marche/arrêt
5 Fiche secteur
6 Sac de ramassage
N
1 Knapp
2 Påfyllingstrakt
3 Tilbakestillingsknapp /
Overlastvern
4 På-/Av-bryter
5 Nettstøpsel
6 Oppsamlingssekk
p
1 Pokrto
2 Lej napeniajcy
3 Przycisk Reset /
zabezpieczenie przed
przecieniem
4 Wcznik/wycznik
5 Wtyczka sieciowa
6 Worek zbierajcy
I
1 Pomo
2 Tramoggia di riempimento
3 Pulsante di ripristino/
protezione da sovraccarichi
4 Interruttore on-off
5 Spina
6 Sacco di raccolta
n
1 Knop
2 Vultrechter
3 Terugstelknop /
Overbelastingsbeveiliging
4 Aan/Uitschakelaar
5 Apparaatstekker
6 Opvangzak
2
S
1 Vred
2 Påfyllningstratt
3 Återställningsknapp/
överbelastningsskydd
4 Strömbrytare
5 Elkontakt
6 Uppsamlingssäck
C
1 zajišt'ovací knoflík
2 plnicí násypka
3 vratné tlaítko / ochrana proti
petížení
4 vypína
5 sít'ová zástrka
6 zachycovací pytel
h
1 Glava stupa
2 Lijevak za punjenje
3 Gumb za vra
anje na
poetni položaj / zaštita od
preoptere
enja
4 Gumb za uklj./isklj.
5 Mrežni utika
6 Vre
a za prihvat
s
1 Gombík
2 Plniaci lievik
3 Nulovacie tlaidlo / ochrana
proti pret'aženiu
4 Vypína
5 Siet'ová zásuvka
6 Zachytávací sáok
O
1 Glaviè
2 Lijak
3 Ponastavitveni
gumb/prenapetostna zašèita
4 Stikalo za vklop/izklop
5 Vtikaè
6 Lovilnik
b
1 2 3 /
!" 4 #
$/$
5 %# 6 &( R
1 2 !)*+ #(
3 /" )
4 ,*$0
5 7+ 8
6 9$"+ :8
o
1 Mâner
2 Pâlnie de umplere
3 Buton de resetare / Protec;ie
supraînc<rcare
4 Comutator Pornire/Oprire
5 =techer re;ea
6 Sac colector
T
1 Topuz
2 Dolum hunisi
3 Geri alma dü>mesi/ A?@r@ yük
korumas@
4 Açma/Kapama ?alteri
5 Elektrik fi?i
6 Torba
g
1 FHIJQU
2 XHY[\ Q]^_`q\x
3 FHIJQU {Q|[|}H_Yx /
~_Hq|qU| IQ{_}€_q\x
4 ‚|ƒ€Q\x on/off
5 „{IJ|H]^Q\x
6 …YƒHx qI]]H†^x
3
Original Betriebsanleitung
D
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres WOLF-Produkts
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, und
machen Sie sich mit den Bedienungselementen und
dem richtigen Gebrauch des Gerätes vertraut. Der Benutzer ist verantwortlich für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum. Beachten Sie die
Hinweise, Erläuterungen und Vorschriften. Bewahren
Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch gut auf.
Lassen Sie nie Kinder oder andere Personen, die die
Gebrauchsanweisung nicht kennen, das Gerät benutzen. Jugendliche unter 16 Jahre dürfen das Gerät nicht
benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.
Inhalt
Sicherheitshinweise . . . .
Montage . . . . . . . . . .
Betrieb . . . . . . . . . . .
Wartung . . . . . . . . . .
Beseitigung von Störungen
Garantiebedingungen . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
5
5
6
7
7
Sicherheitshinweise
Bedeutung der Symbole
Warnung!
Vor Inbetriebnahme die
Gebrauchsanweisung lesen!
Gefahr durch fortschleudernde Teile
bei laufendem Motor – unbeteiligte
Personen, sowie Haus- und Nutztiere
aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
Vor Einstellungs-, Reinigungs- und
Wartungsarbeiten und bei Beschädigung der Leitung den Stecker vom
Netz entfernen!
Achtung vor rotierenden Messern.
Hände und Füße nicht in Öffnungen
halten, wenn die Maschine läuft.
Schutzhandschuhe tragen.
Augen- und Gehörschutz tragen.
Vor Feuchtigkeit schützen.
4
Allgemeine Hinweise
z Vor Gebrauch die Anschlussleitung auf Zeichen von Beschädigung oder Alterung untersuchen.
z Wenn die Netzanschlussleitung während Gebrauch des Gerätes beschädigt wird, darf diese erst berührt werden, wenn
der Stecker vom Netz entfernt wurde.
z Achtung! Messer laufen nach, nachdem der Motor abgeschaltet wurde.
z Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
– wenn Sie das Gerät verlassen,
– bevor Sie eine Blockade beseitigen,
– bevor Sie das Gerät überprüfen-, reinigen oder reparieren,
– wenn ein Fremdkörper getroffen wurde (Überprüfen Sie das
Gerät auf Beschädigungen und reparieren Sie diese falls
erforderlich),
– wenn das Gerät stark vibriert (Überprüfen Sie das Gerät sofort).
Vorbereitende Maßnahmen
z Erlauben Sie niemals Kindern das Gerät zu benutzen.
z Setzen Sie das Gerät niemals ein, während Personen in der
Nähe sind.
z Tragen Sie Ohrschutz und eine Schutzbrille. Tragen Sie diese
während der gesamten Betriebsdauer des Gerätes.
z Tragen Sie keine lose-, oder herabhängende Kleidung, oder
solche mit hängenden Bändern oder Kordeln.
z Benutzen Sie das Gerät nur im freien (das heißt, nicht nah an
einer Wand oder einem anderen starren Gegenstand) und auf
einer festen, ebenen Fläche.
z Benutzen Sie das Gerät nicht auf einer gepflasterten mit Kies
bestreuten Fläche.
z Vor Inbetriebnahme des Gerätes, sind alle Schrauben, Muttern und Bolzen, sowie anderes Befestigungsmaterial auf festen Sitz zu überprüfen und das Abdeckungen und
Schutzschilde an Ihrem Platz sind.
z Beschädigte oder unleserliche Aufkleber sind zu ersetzen.
D
– Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden
– Überprüfen Sie Teile auf festen Sitz und ziehen Sie diese
Kabel
1
z
z
z
z
z
z
Achtung! Stromschlag durch Kabelschaden
Wenn das Kabel durchtrennt oder beschädigt wird, löst
nicht immer die Sicherung aus.
z Kabel nicht berühren, bevor der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen ist.
z Beschädigtes Kabel komplett austauschen. Es ist verboten, das Kabel mit Isolierband zu reparieren.
Lassen Sie Reparaturen am Kabel nur vom Fachmann durchführen.
Nicht an Kanten, spitzen oder scharfen Gegenständen scheuern lassen.
Kabel nicht durch Türritze oder Fensterspalten quetschen.
Schalteinrichtungen dürfen nicht entfernt oder überbrückt
werden.
Verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die nicht
leichter sind als Gummischlauchleitungen, Typ: HO 7 RN-F,
Mindest-Querschnitt 3 x 1,5 mm2, Länge: max. 25 m.
Die Kabel müssen spritzwassergeschützt sein.
gegebenenfalls nach
– Lassen Sie jegliche beschädigte Teile reparieren oder ersetzen (verwenden Sie nur Original WOLF-Ersatzteile).
z Lassen sie verarbeitetes Material nicht innerhalb des Auswurfbereichs anhäufen, dies könnte den richtigen Auswurf
verhindern und zu Rückschlag des Materials durch die Einwurföffnung führen.
z Ist das Gerät verstopft, schalten Sie den Motor aus und ziehen
den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
z Achten Sie darauf, dass der Motor frei von Abfällen und sonstigen Ansammlungen ist, um den Motor vor Schaden oder
Überhitzung zu bewahren.
z Achten Sie darauf, dass alle Abdeckungen und Abweiser an
Ihrem Platz und in gutem Arbeitszustand sind.
z Transportieren Sie das Gerät nicht bei laufendem Motor.
z Schalten Sie den Motor aus, sobald Sie den Arbeitsplatz verlassen und ziehen Sie den Netzstecker.
z Kippen Sie das Gerät nicht bei laufendem Motor.
Wartung und Lagerung
Handhabung
z Vergewissern Sie sich vor Starten des Gerätes, das der Einwurftrichter leer ist.
z Halten Sie mit Kopf und Körper Abstand zu der Einwurföffnung.
z Hände, andere Körperteile und Kleidung sind nicht in den Einwurftrichter, Auswurfkanal oder in die Nähe anderer beweglicher Teile zu bringen.
z Achten Sie immer auf Ihr Gleichgewicht und festen Stand.
z Strecken Sie sich nicht vor. Stehen Sie beim Einwerfen von
Material niemals höher als das Gerät.
z Halten Sie sich bei Inbetriebnahme des Gerätes immer außerhalb der Auswurfzone auf.
z Achten sie beim Einwurf von Material besonders darauf, dass
darin kein Metall, Steine, Flaschen, Dosen oder andere
Fremdkörper enthalten sind.
z Sollten in das Schneidwerkzeug Fremdkörper gelangen, oder
das Gerät ungewöhnliche Geräusche erzeugen, oder ungewöhnlich vibrieren, schalten Sie sofort den Motor ab und lassen Sie das Gerät auslaufen. Ziehen Sie den Netzstecker und
führen Sie die folgenden Schritte aus:
z Ist das Gerät zwecks Wartung, Lagerung oder Austausch
eines Zubehörs ausgeschaltet, stellen Sie sicher, dass die Energiequelle ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
Stellen Sie sicher das alle beweglichen Teile still stehen. Lassen Sie das Gerät vor Wartung, Verstellung usw. abkühlen.
z Bei Wartung des Schneidwerkzeuges ist zu berücksichtigen,
dass dieses immer noch nachlaufen kann, selbst wenn der
Motor abgeschaltet ist.
Entsorgung
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.
Montage
z Montage gemäß Abbildungen A
B
C
D
E
Betrieb
Betriebszeiten
z Bitte regionale Vorschriften beachten.
z Erfragen Sie die Betriebszeiten bei Ihrer örtlichen Ordnungsbehörde.
Anschluss an die Steckdose (230 Volt, 50 Hz)
z Das Gerät nur an Steckdosen anschließen, die mit einer
16 Amp. Sicherung träge (oder LS-Schalter Typ B) abgesichert sind.
D
3
Hinweis: Fehlerstromschutzeinrichtung
Diese Schutzeinrichtungen schützen beim Berühren von
beschädigten Leitungen, Isolationsfehlern und in bestimmten Fällen auch beim Beschädigen von unter Spannung stehenden Leitungen vor schweren Verletzungen.
z Wir empfehlen, das Gerät nur an Steckdosen anzuschließen, die mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) mit einem Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA
abgesichert sind.
z Für Alt-Installationen gibt es Nachrüstsätze. Sprechen
Sie mit einer Elektro-Fachkraft.
5
Arbeiten mit dem Gartenhäcksler
1
Tragen Sie Schutzhandschuhe und Ohrenschutz!
z Nehmen Sie eine Arbeitsstellung ein, die sich seitlich oder hinter dem Gerät befindet. Niemals im Bereich der Auswurföffnung stehen.
z Niemals in die Einfüll- oder Auswurföffnung greifen.
z Vor Einschalten des Gerätes überprüfen, ob keine Häckselreste im Einfülltrichter sind.
z Gelangen fremde Gegenstände in den Einfülltrichter oder das
Gerät fängt an, außergewöhnliche Geräusche oder Vibrationen zu machen, das Gerät sofort ausschalten und zum Stillstand kommen lassen. Netzstecker ziehen und folgende
Punkte durchführen:
– Überprüfen Sie das Gerät und ziehen Sie lockere Teile fest.
– Ersetzen Sie beschädigte Teile.
– Lassen Sie Reparaturen am Gerät von einer Fachwerkstatt
durchführen.
Was dürfen Sie häckseln
z Organische Abfälle aus Haus und Garten z. B. Hecken- und
Baumschnitt, verblühte Blumen, Küchenabfälle
Was dürfen Sie nicht häckseln?
z Glas, Metallteile, Kunststoffe, Plastiktüten, Steine, Stoffabfälle, Wurzeln mit Erdreich, Speise-, Fisch- und Fleischabfälle
Ein-/Ausschalten
z Drücken Sie zum Einschalten den grünen Knopf F (2)
z Drücken Sie zum Ausschalten den roten Knopf F (3)
3
Die Maschine verfügt über einen Schutzschalter zur
Verhinderung von versehentlichem Wiedereinschalten
nach einem Stromausfall.
Überlastungsschutz
3
Ein Überlasten des Geräts (z. B. bis zum Blockieren der
Schneiden) kann nach wenigen Sekunden zum Stillstand des Geräts führen. Um den Motor vor Schäden zu
schützen, wird das Gerät automatisch durch den Überlastungsschutz vom Netz getrennt.
z Warten Sie vor Wiederinbetriebnahme mindestens eine
Minute, bevor Sie zunächst den Rückstellknopf F (1)
und dann den EIN-/AUS-Schalter drücken. Sollte der
Motor nicht starten, reinigen Sie den Auffangtrichter (siehe Wartung).
Besondere Hinweise zum Häckseln
z Häckseln Sie Äste, Zweige und Hölzer kurz nach dem Schneiden (dieses Häckselgut wird bei Austrocknung sehr hart, der
maximal zu verarbeitende Astdurchmesser wird hierdurch geringer).
z Entfernen Sie Seitentriebe bei stärker verzweigten Ästen.
z Verarbeiten von stark wasserhaltigen, zum Verkleben neigende Garten- bzw. Küchenabfällen (diese abwechselnd mit
holzigem Häckselgut zerkleinern, um eine Verstopfung im Gerät zu vermeiden).
z Das Häckselgut im Bereich der Auswurföffnung nicht zu hoch
anwachsen lassen. Dies kann zur Folge haben, dass bereits
Gehäckseltes den Auswurfkanal verstopft. Dadurch kann es
zu einem Rückschlag des Materials durch die Einfüllöffnung
kommen.
z Beachten Sie, dass der Ihrem Gerät entsprechende maximal
zu verarbeitende Astdurchmesser eingehalten wird.
z Das Messerwerk zieht das Häckselgut weitgehend selbständig ein.
z Vermeiden Sie ein Überlasten und Blockieren des Motores bei
stärkeren Ästen durch öfteres zurückziehen des Astes.
Wartung
Allgemein
1
Ziehen Sie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
den Netzstecker!
Bei Wartung des Schneidwerkzeuges ist zu berücksichtigen, dass dieses immer noch nachlaufen kann,
selbst wenn der Motor abgeschaltet ist.
Tragen Sie Schutzhandschuhe.
z Lagern Sie das Gerät stets an einem trocken Ort, welcher unzugänglich für Kinder ist.
Reinigung des Auffangtrichters
1
1.
2.
3.
4.
Reinigung Allgemein
1
z
z
z
z
6
Ziehen Sie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
den Netzstecker!
Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt, und reinigen Sie es regelmäßig, um die Lebensdauer zu erhöhen.
Halten Sie die Lüftungsschlitze sauber und staubfrei.
Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich ein
warmes und feuchtes Tuch sowie eine weiche Bürste.
Lassen Sie das Gerät nicht nass werden, und besprühen Sie
es nicht mit Wasser.
Ziehen Sie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
den Netzstecker!
Schrauben Sie den Knauf ab und klappen Sie das Gehäuse
zum Öffnen nach oben G .
Reinigen Sie den Schneide- und Auswurfbereich von allen
Gegenständen, die die Schneiden blockieren könnten.
Schließen Sie das Gehäuse wieder, und drehen Sie den
Knauf fest G .
Drücken Sie den Rückstellknopf vor Aktivierung des EIN/AUS-Schalters.
Sicherheitsverriegelung
z Der Häcksler ist mit einer Sicherheitsverriegelung am Verschluss zwischen Gehäuse und Motorgehäuse ausgestattet.
z Falls das Gehäuse nicht bündig mit dem Motorgehäuse abschließt, wird der Motor von der Sicherheitsverriegelung angehalten.
z Gehen Sie in einem solchen Fall wie folgt vor:
– Schrauben Sie den Knauf ab und klappen Sie das Gehäuse
zum Öffnen nach oben G .
– Reinigen Sie die Kontaktflächen sorgfältig.
D
– Schließen Sie das Gehäuse wieder, und drehen Sie den
Knauf fest G .
Messerwechsel G H
1
Ziehen Sie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten
den Netzstecker!
Bei Wartung des Schneidwerkzeuges ist zu berücksichtigen, dass dieses immer noch nachlaufen kann,
selbst wenn der Motor abgeschaltet ist.
Lassen Sie den Messerwechsel aus Sicherheitsgründen immer von einer Fachwerkstatt durchführen.
1. Schrauben Sie den Knauf ab und klappen Sie das Gehäuse
zum Öffnen nach oben G .
2. Stecken Sie zum Austauschen der Schneiden den Sechskantschlüssel H (1) in den Schlitz auf der Halteplatte und
durch die Abdeckung.
3. Lösen Sie die zwei Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusstiftschlüssel H (2), und nehmen Sie die abgenutzten
Schneiden heraus.
4. Setzen Sie die neuen Schneiden ein, und ziehen Sie die
Schrauben fest.
1
Ziehen Sie nach dem Austausch den Inbusstift- sowie
den Sechskantschlüssel heraus.
5. Schließen Sie das Gehäuse wieder, und drehen Sie den
Knauf fest G .
Beseitigung von Störungen
Problem
Motor läuft nicht an
Motor brummt, läuft aber
nicht an
Motor läuft nicht an
Verminderte Schnittleistung
Mögliche Ursache
Abhilfe
z Netzspannung fehlt
z Absicherung überprüfen
z Anschlusskabel defekt
z Kabel überprüfen lassen (Elektrofachmann)
z Gehäuseoberteil nicht richtig verschlossen (Sicherheitsabschaltung ist ausgelöst)
z Gehäuseoberteil richtig verschließen
und verschrauben, evtl. Verunreinigungen entfernen.
z Messerwerk blockiert
z Gerät abschalten, Netzstecker ziehen
und Gerät von innen reinigen
z Kondensator defekt
z Gerät zur Reparatur an WOLF-Kundendienstwerkstatt geben.
z Verlängerungskabel zu lang oder zu kleiner Querschnitt
z Verlängerungskabel mindestens 1,5
mm², maximal 25 m lang. Bei längerem
Kabel Querschnitt mindestens 2,5 mm2.
z Steckdose zu weit vom Hauptanschluss entfernt und
zu kleiner Querschnitt der Anschlussleitung
z Messer stumpf
z Messerwechsel
Im Zweifelsfall immer eine WOLF Service-Werkstatt aufsuchen.
Achtung: Gerät vor jeder Prüfung oder vor Arbeiten am Messer abstellen und Netzstecker ziehen.
Garantiebedingungen
Die vom Verkäufer ausgefüllte Garantiekarte bzw. den Kaufbeleg
bitte sorgfältig aufbewahren.
Für die Dauer von 2 Jahren vom Kaufdatum an leistet die Firma
WOLF-Garten eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem Verwendungszweck/Anwendungsgebiet entsprechende Garantie. Die
gesetzlichen Rechte des Endverbrauchers werden durch die nachstehenden Garantierichtlinien nicht beeinträchtigt.
Voraussetzungen für den 2-jährigen Garantieanspruch:
- Einsatz des Gerätes für den ausschließlichen privaten Gebrauch.
Im gewerblichen Bereich oder Verleihgeschäft reduziert sich die
Garantie auf 12 Monate.
- Sachgemäße Behandlung und Beachtung aller Hinweise in der Gebrauchsanweisung, die Bestandteil unserer Garantiebedingungen
ist.
- Beachtung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle.
- Keine eigenmächtige Änderung der Konstruktion.
D
- Einbau von Original WOLF Ersatzteilen/Zubehör.
- Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte und/oder des Kaufnachweises.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß von Akkus, Messern, Messerbefestigungsteilen wie Reibscheiben, Keil/Zahnriemen, Laufräder/Reifen, Luftfilter, Zündkerzen und Zündkerzenstecker. Bei eigenmächtiger Reparatur erlischt automatisch sofort
jeglicher Garantieanspruch.
Auftretende Fehler und Mängel, deren Ursachen auf Material- oder
Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden ausschließlich durch
unsere Vertragswerkstätten (der Verkäufer hat das Recht zur Nachbesserung) in Ihrer Nähe oder, falls er näher liegt, durch den Hersteller beseitigt. Über die Garantieleistung hinausgehende Ansprüche
sind ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht.
Etwaige Transportschäden sind nicht uns, sondern dem zuständigen
Transportträger zu melden, da sonst die Ersatzansprüche an diese
Unternehmen verloren gehen.
7
Original manual
G
Congratulations on the purchase of your WOLF product!
Please read the instructions carefully and familiarize
yourself with the different control elements and how to
operate the device properly. The operator is responsible for accidents involving other persons and/or their
property. Observe the instructions, explanation and
regulations. Keep the operating instructions in a safe
place.
Never let children or other persons who have not read
these instructions use the device. Persons younger
than 16 must not use the device. Local regulations may
determine the minimum age for users.
Contents
Safety advice. . . . . .
Mount handle assembly
Operation . . . . . . .
Maintenance . . . . . .
Fixing problems . . . .
Guarantee terms . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 8
. 9
. 9
. 10
. 11
. 11
Safety advice
Meaning of symbols
Warning!
Read the operating instructions prior
to commissioning!
Danger from centrifuging parts when
the engine is running – people not
participating, as well as domestic pets
and livestock must be kept away from
the danger area.
Before carrying out setting, cleaning
and maintenance work, and in the
event of damage to the line, remove
the plug from the mains!
Take care with rotating blades. Do not
place hands and feet in openings
when the machine is running.
Wear protective gloves!
z If the mains connection lead is damaged when using the appliance it may not be touched until the plug has been removed
from the mains.
z Attention! Blades continue to run after the motor has been
switched off.
z Pull the plug from the socket,
– when you leave the appliance,
– before removing a blockage,
– before checking, cleaning or repairing the appliance,
– when a foreign body has been found (check the appliance
for damage and repair if required),
– when the appliance vibrates a lot (check the appliance immediately).
Preparatory measures
z Never allow children to use the appliance.
z Never use the appliance when people are in the vicinity.
z Wear hearing protection and protective glasses. Wear these
throughout the entire operating duration of the appliance.
z Do not wear loose or hanging clothes or clothes with hanging
straps or cords.
z Only use the appliance outdoors (i.e. not near a wall or any
other rigid object) on a firm, even surface.
z Do not use the appliance on a plastered surface scattered with
gravel.
z Before commissioning the appliance, check the firm seating of
all screws, nuts and bolts, as well as other fixing material and
check that the covers and protective signs are in place.
z Replace damaged or illegible stickers.
Use eye and ear protection!
Cable
1
Protect from moisture.
General notes
z Before using, check the connection lead for any signs of damage or ageing.
8
z
z
z
z
Attention! Electric shock through cable damage
When the cable is cut through or damaged, the safety fuse
does not always trip.
z Do not touch cable before pulling out the power plug out
of the socket.
z A damaged cable must be completely replaced. Repairing the cable with insulating tape is not permitted.
Repairs to the cable should be performed only by an expert.
Do not scrape against corners, spikes or sharp objects.
Do not squeeze the cable between door jams or through windows.
Switchgears must not be removed or bridged.
G
z Use only extension cable not lighter than rubber hose,
type HO 7 RNF, minimum cross section 3 x 1.5 mm2, length:
max. 25 m.
z Cables have to be protected against splashing water.
Handling
z Ensure before starting the appliance that the feed hopper is
empty.
z Keep your head and body away from the feed opening.
z Do not place hands, other parts of the body and clothes in the
feed hopper, discharge channel or near moving parts.
z Always ensure that you are balanced and on firm footing.
z Do not stretch forward. Never place yourself higher than the
appliance when feeding in material.
z When commissioning the appliance always stand outside the
discharge area.
z When feeding in material ensure in particular that no metal,
stones, bottles, cans or other foreign bodies are included.
z If foreign bodies should enter the cutting tool or should the appliance make unusual noises, switch the motor off immediately and allow the appliance to stop gradually. Remove the
mains plug and carry out the following procedures:
– Check the appliance for damage
– Check that the parts are firmly seated and tighten if required
– Repair or replace any damaged parts (only use original
WOLF spare parts).
z Do not allow processed material to accumulate within the discharge area. This could compromise correct discharge and
lead to the kickback of material through the feed opening.
z If the appliance is blocked, switch the motor off and remove
the mains plug before starting to clean.
z Ensure that the motor is free from waste and other accumulations to protect the motor from damage or overheating.
z Ensure that all covers and baffles are in place and in correct
working order.
z Do not transport the appliance when the motor is running.
z Switch the motor off as soon as you leave the workstation and
remove the mains plug.
z Do not tilt the appliance when the motor is running.
Maintenance and storage
z If the appliance is to be switched off for maintenance, storage
or accessory replacement purposes, ensure that the energy
source is switched off and that the mains plug is removed. Ensure that the moving parts are at a standstill. Allow the appliance to cool before maintenance, adjustment etc.
z When servicing the cutting tool, ensure that it can still always
run on, even when the motor is switched off.
Disposal
Power tools do not belong in household garbage.
Bring the device, accessories and packaging to an
environmentally-friendly recycling location.
Mount handle assembly
z See illustrations A
B
C
D
E
Operation
Times of operation
z Please consult regional/local regulations.
z Inquire about the operating times at your local regulatory
agency.
Connect to the socket (230 Volt, 50 Hz)
z Only connect the equipment to sockets which are shielded
with a 16 Amp. fuse (inertial or LS switch type B).
3
Note: Residual current protection device
These safeguards provide protection against severe injuries resulting from touching damaged cables, insulation defects and in some cases cables that conduct electricity.
z We recommend that the equipment only be plugged into
a power socket, which is protected by a residual current
protection device (RCD) with a residual current of no
more than 30 mA.
z Retrofit kits are available for old installations. Consult an
electrician.
Working with the garden chopper
1
Wear protective gloves and hearing protection!
z Adopt a working position at the side of or behind the appliance. Never stand in the area of the discharge opening.
z Never put your hands in the feed or discharge opening.
z Before switching on the appliance check whether there is any
chaff in the hopper.
z If foreign bodies should enter the hopper or should the appliance make unusual noises or vibrations, switch the appliance
off immediately and allow it to come to a standstill. Remove
the mains plug and carry out the following:
– Check the appliance and tighten any loose parts.
– Replace damaged parts.
– Repairs to the appliance must be performed by an authorised service centre.
What can be chopped
z Organic waste from the house and garden e.g. hedge and tree
cuttings, dead flowers, kitchen scraps.
What cannot be chopped?
z Glass, metal parts, plastics, plastic bags, stones, material
waste, roots with earth, food, fish and meat waste
G
9
Switching on / off
Special instructions for chopping
Press the green button to switch on F (2)
z Press the red button to switch off F (3)
z Chop branches, twigs and wood shortly after cutting (this
chopped material will become very hard once it has dried out,
therefore the maximum diameter which can be processed is
less).
z Remove the side shoots on severely ramified branches.
z When processing garden or kitchen waste with a high water
content with a tendency to stick, crush alternately with wooden
chopping material to avoid blocking the appliance.
z Do not allow the chopping material in the area of the discharge
opening to accumulate too high. This can lead to material
which is already chopped blocking the discharge channel.
This can cause a kickback of the material through the filling
opening.
z Ensure that the maximum branch diameter for processing permitted for your appliance is observed.
z The blade unit pulls in the chopping material largely by itself.
z Do not overload or block the motor in the case of tough
branches by frequently pulling back the branch.
3
The machine has a circuit breaker to prevent switching
back on unintentionally after a power cut.
Overload protection
3
An overloading of the appliance (e.g. culminating in the
blocking of the blades) can lead to the standstill of the
appliance after a few seconds. To protect the motor
from damage the appliance is automatically disconnected from the mains by the overload protection.
z Before putting into operation again wait for at least one
minute before immediately pressing the reset button
F (1) and then ON/OFF switch. If the motor does not
start, clean the collection hopper (see Maintenance).
Maintenance
General
Safety locking device
Remove the mains plug before any maintenance and
cleaning work!
When servicing the cutting tool ensure that it can still
always run on even when the motor is switched off.
Wear protective gloves.
z Store the appliance in a dry location out of the reach of children.
z The chopper is equipped with a safety locking device at the
lock between the casing and the motor casing.
z In the event that the casing does not close flush to the motor
casing, the motor is stopped by the safety locking device.
z In such a case, proceed as follows:
– Unscrew the knob and fold the casing upwards to open G .
– Carefully clean the contact surfaces.
– Close the casing again and tighten the knob G .
1
General cleaning information
1
z
z
z
z
Remove the mains plug before any maintenance and
cleaning work!
Handle the appliance with care and clean it regularly to prolong its service life.
Keep the ventilation slits clean and dust-free.
Only use a warm and moist cloth to clean the appliance as well
as a soft brush.
Do not allow the appliance to get wet and do not spray with
water.
Changing blades G H
1
1.
2.
3.
Cleaning the collection hopper
Remove the mains plug before any maintenance and
cleaning work!
When servicing the cutting tool ensure that it can still
always run on even when the motor is switched off.
For safety reasons, always have the blades changed by
an authorised service centre.
Unscrew the knob and fold the casing upwards to open G .
In order to change the blades insert the hexagon spanner
H (1) in the slot on the retaining plate and through the cover.
Loosen the two screws with the Allen spanner H (2) and
take out the worn blades.
Insert the new blades and tighten the screws.
1
4.
1.
2.
Remove both the Allen and hexagon spanner after completing the change.
5. Close the casing again and tighten the knob G .
3.
4.
10
Remove the mains plug before any maintenance and
cleaning work!
Unscrew the knob and fold the casing upwards to open G .
Clean the cutting and discharge area of all objects which could
block the blades.
Close the casing again and tighten the knob G .
Press the reset button before activating the ON/OFF switch.
1
G
Fixing problems
Problem
Motor does not start.
Motor hums but does not
start
Possible cause
Solution
z Not connected to voltage supply
z Check protection
z Faulty connection cable
z Check the cable (electrical expert)
z Top of casing not closed properly (safety shutdown
device is tripped)
z Close top of casing properly and screw,
remove dirt if required.
z Blade unit blocked
z Switch off appliance, remove mains plug
and clean appliance on the inside
z Faulty capacitor
z Give appliance to authorised WOLF
customer service centre for repair.
z Extension cable too long or cross section too small
z Extension cable min. 1.5 mm², max. 25
m long. In the case of longer cable cross
section min. 2.5 mm2.
Motor does not start.
z Socket too far from main connection and connecting
lead cross section too small
Reduced cutting output
z Dull blade.
z Changing blades
When in doubt, always seek out a WOLF Service location.
Attention: Put down the appliance and pull out the power plug before performing any checks or work on the blades.
Guarantee terms
Please carefully retain the guarantee card completed by the
seller, or the proof of purchase.
The company WOLF-Garten provides a guarantee for 2 years from
the date of purchase. This guarantee is in accordance with the relevant state of technology and the utilisation purpose / area of application. The consumer‘s statutory rights are not affected by the following
guarantee guidelines.
Pre-conditions for the 2-years guarantee entitlement:
- Deployment of the device solely for private use.
The guarantee is reduced to 12 months in the commercial sector
or leasing business.
- Proper handling and observance of all information given in the operating manual, which forms part of our guarantee terms.
- Observance of the prescribed maintenance intervals.
- No unauthorised alteration of the design.
G
- Installation of original WOLF replacement parts / accessories.
- Presentation of the completed guarantee card and/or proof of
purchase.
This guarantee does not extend to normal wear-and-tear on accu’s,
blades, blade mounting components or friction disks, V-belts/toothed
belts, running wheels/tyres, air filters, spark plugs and spark plug connectors. Any guarantee claim shall be immediately void in the event of
unauthorised repairs. Faults and defects which can be traced to material or manufacturing faults will be rectified exclusively by our contracted workshops (the seller has the right to remedy a defect) in your
vicinity, or by the manufacturer if the latter is closer. Any claims going
beyond the provision of a guarantee are ruled out. There is no entitlement to a replacement. Any transport damage should be reported not
to us but to the shipper in question since, otherwise, any compensation claims vis-à-vis the shipper would be voided.
11
Notice d'instructions originale
F
Merci d'avoir acheté un produit WOLF
Lire attentivement le mode d'emploi et se familiariser
avec les éléments de commande et l'usage correct de
l'appareil. L'utilisateur est responsable de tout accident
impliquant des tiers ou leurs biens. Respecter les
consignes, explications et prescriptions. Bien
conserver la notice d'utilisation pour y faire référence
ultérieurement si nécessaire.
Ne jamais laisser des enfants ou des personnes non
informées du mode d'emploi utiliser l'appareil. L'usage
de l'appareil est interdit aux personnes de moins de 16
ans. L'âge minimum d'utilisation peut être déterminé
par des dispositions locales.
Sommaire
Consignes de sécurité . .
Montage . . . . . . . . .
Fonctionnement . . . . .
Entretien . . . . . . . . .
Réparation des pannes .
Conditions de la garantie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 12
. 13
. 13
. 14
. 15
. 15
Consignes de sécurité
Signification des symboles
Avertissement !
Lire la notice d'utilisation avant la
mise en service !
Danger de projection d'éléments lorsque le moteur est en marche. Maintenir les personnes étrangères à
l'usage ainsi que les animaux domestiques et le bétail hors de la zone de
danger.
Retirer la fiche secteur avant de procéder à quelconques travaux de réglage, de nettoyage ou d'entretien ou,
en cas d'endommagement du câble.
Attention aux lames rotatives. Ne pas
introduire les mains ou les pieds dans
l'ouverture lorsque la machine est en
marche.
Port de gants de protection obligatoire !
Port de lunettes de protection et
d'un protecteur auditif obligatoire !
Ne pas exposer à la pluie !
12
Informations générales
z Avant toute utilisation, inspecter le câble de branchement au
secteur afin de déceler les signes d'endommagement ou de
vieillissement.
z Si le câble de branchement au secteur est endommagée
durant l'utilisation, ne le manipuler qu'une fois la fiche
débranchée de la prise.
z Attention ! Le mouvement des lames continue une fois le
moteur coupé.
z La fiche doit être débranchée de la prise de courant
– si l'utilisateur doit s'éloigner de l'appareil,
– avant de remédier à un blocage,
– avant de procéder à la vérification, au nettoyage ou à la
réparation de l'appareil,
– en cas de contact avec un corps étranger (vérifier que
l'appareil n'est pas endommagé ou, dans le cas contraire,
procéder aux réparations nécessaires),
– lorsque l'appareil produit de fortes vibrations (vérifier
immédiatement l'appareil).
Mesures préliminaires
z Ne jamais laisser des enfants utiliser l'appareil.
z Ne jamais mettre l'appareil en marche si des personnes se
trouvent à proximité.
z Porter un protecteur auditif et des lunettes de protection
pendant toute la durée d'utilisation de l'appareil.
z Ne pas porter de vêtements amples,à bandelettes ou cordons
pendants.
z Utiliser exclusivement l'appareil dans un lieu ouvert (c'est à
dire, à l'écart de mur ou de n'importe quelle structure rigide)
et, sur une surface plane et ferme.
z Ne pas utiliser l'appareil sur une surface pavé recouverte de
gravillons.
z Avant la mise en service de l'appareil, vérifier que les vis,
écrous, boulons et autres dispositifs de fixation sont
correctement ajustés et, que les revêtements et écrans de
protection sont en place.
z Les autocollants endommagés ou illisibles doivent être remplacés.
F
– Inspecter l'appareil afin de vérifier qu'il n'est pas
Câble
endommagé
1
z
z
z
z
z
z
Attention ! Un câble détérioré peut être à
l'origine de chocs électriques !
Lorsque le câble est coupé ou détérioré, le fusible de
sécurité ne se déclenche pas toujours.
z Ne pas toucher le câble tant que la fiche de secteur n'est
pas débranchée de la prise de courant.
z Un câble détérioré doit être complètement remplacé. Il
est interdit de le réparer avec du chatterton.
Seuls des spécialistes sont autorisés à procéder aux
éventuelles réparations sur le câble.
Ne pas frotter le câble sur des arêtes, des pointes ou des
objets tranchants.
Ne pas coincer le câble dans des ouvertures de porte ou de fenêtre.
Ne pas retirer ni court-circuiter les dispositifs de commutation.
N'utiliser que des rallonges plus légères qu’un tuyau de
caoutchouc, du type : HO 7 RNF, coupe transversale mini. de
3 x 1,5 mm2, longueur maxi. de 25 m.
Protéger les câbles contre les projections d'eau.
Manipulation
– Vérifier que les éléments sont correctement ajustés ; les
resserrer le cas échéant
– Faire réparer ou remplacer les pièces endommagées
z
z
z
z
z
z
z
(utiliser exclusivement des pièces de rechange originales
WOLF).
Éviter de laisser s'accumuler la matière traitée dans la zone
d'évacuation ; une mauvaise évacuation pourrait provoquer le
retour de la matière par l'orifice de remplissage.
Si l'appareil est bouché, couper le moteur et débrancher la
prise secteur avant de procéder au nettoyage.
Éviter la pénétration de déchets dans le moteur ou
l'accumulation de matière afin d'éviter les dommages ou
possible surchauffe du moteur.
Vérifier que tous les revêtements et dispositifs de protection
sont en place et en bon état.
Ne pas transporter l'appareil en état de marche.
Pour déplacer l'appareil hors de la zone de travail, couper le
moteur et débrancher la fiche de secteur.
Ne pas incliner l'appareil lorsque celui-ci est en marche.
Entretien et remisage
z Avant d'allumer l'appareil, vérifier que l'entonnoir de
remplissage est vide.
z Garder la tête et le corps loin de l'ouverture de remplissage.
z Ne pas mettre les mains, d'autres parties du corps ou des
vêtements dans l'entonnoir de remplissage, dans le canal
d'évacuation ou à proximité des éléments mobiles de
l'appareil.
z Adopter une posture équilibrée et ferme.
z Ne pas se pencher en avant. Ne jamais se placer au-dessus
de l'appareil lors de l'introduction de matières.
z Lors de la mise en service de l'appareil, toujours se placer
hors de la zone d'évacuation de l'appareil.
z La matière introduite doit être exempte de pièces métalliques,
pierres, morceaux de verre, boîtes de conserves ou de tout
autre type de corps étrangers.
z Si un corps étranger est introduit dans la zone de coupe ou
bien, en cas de bruits ou de vibrations inhabituels, couper
immédiatement le moteur et attendre que l'appareil
s'immobilise. Débrancher la fiche secteur et procéder comme
suit :
z Lors de l'arrêt de l'appareil pour son entretien, son remisage
ou un changement d'accessoire, vérifier que l'alimentation est
coupée et que la fiche secteur est débranchée. Contrôler
l'arrêt correct de tous les éléments mobiles. Laisser l'appareil
refroidir avant d'opérer une modification sur celui-ci (entretien,
réglage, etc.)
z Lors de l'entretien de l'outil de coupe, prendre garde car celui-ci
peut encore être en mouvement même si le moteur est arrêté.
Mise au rebut
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés
avec les ordures ménagères. Procéder au recyclage écologique de l'appareil, des accessoires ainsi
que de son emballage.
Montage
z Voir illustrations A
B
C
D
E
Fonctionnement
Durée de fonctionnement
z Respecter les prescriptions régionales.
z Solliciter la durée de fonctionnement auprès des autorités de
réglementation locales.
Branchement à une prise de courant (230 Volt,
50 Hz)
z Ne brancher l'appareil que sur des prises de courant équipées
de fusibles de 16 amp. (ou par un disjoncteur LS de type B).
F
3
Remarque : Dispositif de protection contre le courant
résiduel
Ces dispositifs de protection protègent l'utilisateur contre
les graves blessures que peut occasionner le contact avec
des fils détériorés, les défauts d’isolation et, dans certains
cas, si des fils sous tension sont détériorés lors de
l'utilisation.
z Ne brancher l’appareil qu'à une prise de courant
protégée par un dispositif de protection contre le courant
résiduel (RCD) et, avec un courant résiduel inférieur à
30 mA.
13
z Des kits d’adaptation sont disponibles pour les
anciennes installations. Consulter un électricien.
3
L'appareil est équipé d'un disjoncteur de sécurité qui
prévient la remise en marche accidentelle après une
coupure de courant.
Utilisation du hachoir de jardin
1
Port de gants de protection et d'un protecteur auditif
obligatoire !
z Lors de l'utilisation, se placer à côté ou derrière de l'appareil.
Ne jamais se tenir dans la zone d'évacuation.
z Ne jamais introduire la main dans l'orifice de remplissage ou
dans le canal d'évacuation.
z Avant la mise en marche de l'appareil, vérifier que l'entonnoir
de remplissage est vide.
z Si un corps étranger est introduit dans l'entonnoir ou bien, en
cas de bruits ou de vibrations inhabituels, couper
immédiatement le moteur et attendre que l'appareil
s'immobilise. Débrancher la fiche de secteur et procéder
comme suit :
– Inspecter l'appareil et resserrer les éléments lâches.
– Remplacer les pièces endommagées.
– Faire réparer l'appareil dans un atelier spécialisé.
Matières qui peuvent être hachées
z Déchets organiques ménagers ou déchets de jardin (chutes
de haies ou branches d'arbres, fleurs fanées, déchets de
cuisine)
Matières qui ne peuvent pas être hachées
z Le verre, le métal, le plastique, les sacs plastiques, la pierre,
les tissus, les racines couvertes de terre, les restes de
cuisines, poisson ou viande cuits
Mise en marche/Arrêt
z Pour mettre en marche l'appareil, appuyer sur le bouton vert
F (2)
z Pour arrêter l'appareil, appuyer sur le bouton rouge F (3)
Protection contre les surcharges
3
Une surcharge de l'appareil (qui peut provoquer le
blocage de l'outil de coupe) peut entraîner son
immobilisation après quelques secondes. Afin de
protéger le moteur contre d'éventuels dégâts, l'appareil
est automatiquement déconnecté du secteur grâce à la
protection contre les surcharges.
z Patienter quelques minutes avant de remettre l'appareil
en marche en appuyant tout d'abord sur le bouton de
remise à zéro F (1 )puis, sur l'interrupteur de
MARCHE/ARRÊT. Si le moteur ne s'enclenche pas,
nettoyer l'entonnoir de remplissage (voir la section
d'entretien).
Consignes particulières concernant le hachage
z Hacher les nœuds, les branches et les morceaux de bois au
fur et à mesure de leur coupe ; en effet, ces matières
durcissent en séchant ce qui réduit le diamètre de branche
maxi.
z Retirer les moteurs latéraux en cas de nœuds à fortes
ramifications.
z Pour le traitement des déchets de jardin ou de cuisine à forte
teneur en eau, les hacher par intermittence avec des matières
boisées afin d'éviter la congestion de l'appareil.
z Ne pas laisser s'accumuler la matière hachée dans la zone
d'évacuation sous peine d' entraîner la congestion du canal
d'évacuation avec la matière hachée et de risquer des retours
de la matière par l'orifice de remplissage.
z Respecter le diamètre de branche maximal qui correspond à
l'appareil.
z L'outil de coupe aspire automatiquement le matière à hacher.
z Éviter la surcharge et le blocage du moteur par des branches
épaisses en les retirant régulièrement.
Entretien
Général
1
Débrancher la fiche secteur avant de procéder aux
travaux d'entretien ou de nettoyage.
Lors de l'entretien de l'outil de coupe, prendre garde
car celui-ci peut encore être en mouvement même si le
moteur est arrêté.
Port de gants de protection obligatoire !
z Entreposer l'appareil dans un endroit sec, hors d'atteinte des
enfants.
Nettoyage général
1
Débrancher la fiche secteur avant de procéder aux
travaux d'entretien ou de nettoyage.
z Manipuler l'appareil avec soin, le nettoyer régulièrement afin
d'augmenter sa longévité.
z Maintenir la grille d'aération propre et exempte de poussière.
z Nettoyer l'appareil avec un
chiffon chaud humide ou une brosse pour les salissures
persistantes.
14
z Ne pas mouiller l'appareil, ni l'asperger d'eau.
Nettoyage de l'entonnoir de remplissage
1
1.
2.
3.
4.
Débrancher la fiche secteur avant de procéder aux
travaux d'entretien ou de nettoyage.
Dévisser le bouchon et ouvrir la carcasse en la rabattant vers
le haut G .
Retirer tous les objets qui peuvent bloquer l'outil de coupe
dans les zones de coupe et d'évacuation.
Refermer la carcasse et revisser le bouchon G .
Appuyer sur le bouton de remise à zéro avant d'activer
l'interrupteur de MARCHE/ARRÊT.
Verrouillage de sécurité
z Le hachoir est équipé d'un verrouillage de sécurité au niveau
de la fermeture entre la carcasse et la carcasse du moteur.
z Si la fermeture de la carcasse n'est au même au niveau que
celle du moteur, le fonctionnement de est interrompu par le
verrouillage de sécurité.
F
z Dans ce cas, procéder comme suit :
– Dévisser le bouchon et ouvrir la carcasse en la rabattant
vers le haut G .
– Nettoyer soigneusement la surface de contact.
– Refermer la carcasse et revisser le bouchon G .
Comment changer les lames G H
1
Débrancher la fiche secteur avant de procéder aux
travaux d'entretien ou de nettoyage.
Lors de l'entretien de l'outil de coupe, prendre garde
car celui-ci peut encore être en mouvement même si le
moteur est arrêté.
Pour des raisons de sécurité, toujours faire réaliser le
remplacement des lames par un atelier spécialisé.
1. Dévisser le bouchon et ouvrir la carcasse en la rabattant vers
le haut G .
2. Pour remplacer l'outil de coupe, introduire la clé à six pans H
(1) dans la fente située sur la plaque de support et au travers
du revêtement.
3. Desserrer les deux vis avec la clé Allen fournie H (2) et
retirer l'outil de coupe usé.
4. Introduire le nouvel outil de coupe et resserrer les vis.
1
Une fois le remplacement terminé, retirer la clé à six
pans et la clé Allen.
5. Refermer la carcasse et revisser le bouchon G .
Réparation des pannes
Problème
Le moteur ne démarre pas
Le moteur bourdonne mais
ne démarre pas
Cause possible
Solution
z Pas de tension secteur
z Vérifier la protection par fusible
z Câble de raccordement défectueux
z Faire vérifier le câble (électricien
spécialisé)
z Carcasse supérieure mal verrouillée (verrouillage de
sécurité déclenché)
z Fermer et visser correctement la
carcasse supérieure, nettoyer
éventuellement les impuretés.
z Outil de coupe bloqué
z Couper l'alimentation, débrancher la
fiche secteur et nettoyer l'intérieur de
l'appareil
z Condensateur défectueux
z Remettre l'appareil à un atelier de
réparation agréé WOLF.
z Câble de rallonge trop long ou inadapté
z Section mini. du câble de rallonge : 1,5
mm², jusqu'à 25 m. Pour un câble plus
long, section mini. de 2,5 mm2.
Le moteur ne démarre pas
z Fiche secteur trop éloignée du raccordement
principal et section du câble d'alimentation
insuffisante
Puissance de coupe
amoindrie
z Lames émoussées
z Comment changer les lames
Au moindre doute, consulter un atelier de service WOLF.
Attention : Avant d'entreprendre un contrôle ou une tâche sur les lames, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
Conditions de la garantie
La carte de garantie remplie par les vendeurs ou le justificatif
d‘achat doivent être conservés avec soin.
La société WOLF-Garten fournit une garantie selon l‘état actuel de la
technique et l‘objectif d‘utilisation / le domaine d‘application pour une
durée de 2 ans ‰ partir de la date d‘achat. Les droits légaux du consommateur final ne sont pas entravés par les directives suivantes en matière de garantie.
Conditions préalables à l‘application de la garantie de 2 ans:
- Utilisation de l‘appareil exclusivement à usage privé.
Dans le secteur professionnel ou pour les sociétés de location,
la garantie est de 12 mois.
- Manipulation réglementaire et respect de toutes les consignes figurant dans le mode d‘emploi, qui fait partie de nos conditions de garantie.
- Respect de la périodicité prescrite pour la maintenance.
- Pas de modification arbitraire de la construction.
- Montage de pièces détachées / accessoires WOLF originaux.
F
- Présentation de la carte de garantie remplie et/ou de la preuve
d‘achat.
La garantie ne couvre pas l‘usure normale des accus, lames, pièces
de fi xation des lames, rondelles de frottement, courroies et courroies
crantées, roues/pneumatiques, fi ltres à air, bougies et câbles
connecteurs d‘allumage. En cas de réparation arbitraire, tout droit à la
garantie est automatiquement supprimé. Les défauts et les
imperfections dont les causes sont attribuées à un défaut de matériau
ou de fabrication sont réparés exclusivement par nos ateliers
partenaires (le vendeur a droit aux améliorations) situés près de chez
vous ou le fabricant s‘il est plus proche. Les droits dépassant les
limites de la garantie sont exclus. Un droit à une livraison
compensatrice n‘existe pas. Les dommages éventuels survenus
pendant le transport ne doivent pas être communiqués à notre société
mais au transporteur concerné pour conserver les droits à indemnité
envers cette entreprise.
15
Manuale originale
I
Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto WOLF
Leggere attentamente il manuale d'uso e prendere dimestichezza con gli elementi di comando e l'uso corretto dell'apparecchio. L'utilizzatore è responsabile degli
incidenti ai danni di altre persone o proprietà delle stesse. Attenersi alle indicazioni, alle spiegazioni e alle prescrizioni. Conservare con cura il manuale d'uso a
scopo di futuro riferimento.
Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini o altre
persone che non conoscano il manuale d'uso. Non è
consentito l'uso dell'apparecchio ai minori di 16 anni. È
possibile che l'età minima dell'utilizzatore sia stabilita
da disposizioni locali.
Indice
Indicazioni di sicurezza
Montaggio . . . . . . .
Uso . . . . . . . . . . .
Manutenzione . . . . .
Eliminazione dei guasti
Condizioni di garanzia .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 16
. 17
. 17
. 18
. 19
. 20
Indicazioni di sicurezza
Significato dei simboli
Avvertenza
Leggere il manuale d'uso prima della
messa in funzione
Quando il motore è acceso, sussiste il
rischio del lancio di oggetti – mantenere lontani dalla zona di pericolo gli
estranei, gli animali domestici e gli
animali da produzione.
Staccare la spina prima di dare inizio
ad interventi di regolazione, pulizia e
manutenzione, nonché in caso di
danni al cavo.
Attenzione alle lame rotanti. Non
mantenere i piedi e le mani nelle aperture mentre la macchina è in funzionamento.
Indossare guanti di protezione
Indossare occhiali di protezione e paraorecchie
Proteggere dall'umidità.
16
Indicazioni generali
z Prima dell'uso, controllare l'eventuale presenza di indizi di
danneggiamento o invecchiamento del cavo di collegamento.
z Se il cavo di collegamento alla rete elettrica subisce danni durante l'uso dell'apparecchio, è consentito toccarlo solo dopo
aver staccato la spina.
z Attenzione! Dopo lo spegnimento del motore, le lame continuano a ruotare per inerzia.
z Staccare la spina dalla presa nei seguenti casi:
– quando si lascia incustodito l'apparecchio
– prima di eliminare un'ostruzione
– prima di controllare, pulire o riparare l'apparecchio
– se si colpisce un corpo estraneo (controllare la presenza di
eventuali danni all'apparecchio e ripararli se necessario)
– in presenza di forti vibrazioni dell'apparecchio (controllare
l'apparecchio immediatamente).
Preparativi
z Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini.
z Non utilizzare l'apparecchio se nelle vicinanze si trovano persone.
z Indossare paraorecchi e occhiali di protezione. Indossarli per
tutto il tempo in cui l'apparecchio è in funzione.
z Non indossare abbigliamento sciolto o cascante né abbigliamento con fasce o cordoncini pendenti.
z L'apparecchio va utilizzato solo all'aperto (ossia, non nelle vicinanze di una parete o di un altro oggetto rigido) e su una superficie solida e piana.
z Non utilizzare l'apparecchio su una superficie pavimentata o
coperta di ghiaia.
z Prima di mettere in funzione l'apparecchio, verificare che tutte
le viti, i dadi e i perni, nonché gli altri materiali di fissaggio, siano saldamente in sede e che le coperture e gli scudi di protezione siano al loro posto.
z Sostituire gli adesivi danneggiati o illeggibili.
I
– Controllare la presenza di eventuali danni all'apparecchio
– Controllare che le parti siano saldamente in sede serrando-
Cavo
1
z
z
z
z
z
z
Attenzione! Scarica elettrica da cavo danneggiato
Quanto il cavo è tagliato completamente o danneggiato, il
fusibile di sicurezza non sempre funziona.
z Non toccare il cavo prima di estrarre la spina dalla presa
di corrente.
z Il cavo danneggiato deve essere completamente sostituito. È vietato riparare il cavo con nastro isolante.
Fare riparare il cavo solo da un tecnico specializzato.
Evitare che il cavo sfreghi contro bordi, punte o oggetti taglienti.
Evitare che il cavo rimanga schiacciato nelle fessure di porte
e finestre socchiuse.
Non è consentito togliere né ponticellare i dispositivi di commutazione.
Utilizzare solo prolunghe che non siano più sottili di un tubo di
gomma, tipo: HO 7 RNF, sezione trasversale minima
3 x 1,5 mm2, lunghezza: max. 25 m.
È necessario che i cavi siano protetti dagli spruzzi d'acqua.
le se necessario
– Far riparare o sostituire le parti danneggiate (utilizzare solo
ricambi originali WOLF).
z Non lasciare che il materiale lavorato si accumuli nella zona di
scarico, poiché ciò potrebbe impedirne la corretta espulsione
e causare un ritorno del materiale attraverso l'apertura di introduzione.
z Se l'apparecchio è intasato, spegnere il motore e staccare la
spina prima di dare inizio alla pulizia.
z Per proteggere il motore da danni o surriscaldamento, assicurarsi che sia libero da residui e altre accumulazioni.
z Sincerarsi che tutte le coperture e le protezioni siano al loro
posto e in buone condizioni di funzionamento.
z Non trasportare l'apparecchio quando il motore è in marcia.
z Spegnere il motore e staccare la spina quando si lascia il posto di lavoro.
z Non ribaltare l'apparecchio quando il motore è in marcia.
Manutenzione e magazzinaggio
Maneggio
z Prima di avviare l'apparecchio, sincerarsi che la tramoggia di
introduzione sia vuota.
z Mantenere il capo e il corpo lontani dall'apertura di introduzione.
z Non avvicinare le mani, altre parti del corpo o l'abbigliamento
alla tramoggia di introduzione, al canale di scarico o ad altre
parti mobili.
z Conservare sempre l'equilibrio e mantenere una posizione
salda.
z Non tendersi in avanti. Quando si introduce il materiale, non
mantenere una posizione più alta dell'apparecchio.
z Quando si mette in funzione l'apparecchio, mantenersi sempre lontani dalla zona di scarico.
z Quando si introduce il materiale, sincerarsi che non contenga
metallo, pietre, bottiglie, lattine o altri corpi estranei.
z Se nell'utensile da taglio dovessero finire corpi estranei, o se
l'apparecchio emette rumori insoliti o vibra in modo anomalo,
spegnere immediatamente il motore e lasciare che l'apparecchio si arresti gradualmente. Staccare la spina e procedere
come segue:
z Se l'apparecchio è spento per manutenzione, magazzinaggio
o sostituzione di un accessorio, assicurarsi che la fonte di
energia sia disattivata e che la spina sia staccata. Sincerarsi
che tutte le parti mobili siano ferme. Prima di procedere alla
manutenzione, alla regolazione ecc., lasciar raffreddare l'apparecchio.
z Quando si svolge la manutenzione dell'utensile da taglio, prestare attenzione poiché può continuare a muoversi anche
quando il motore è spento.
Smaltimento
Non smaltire gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti
domestici. Assicurare un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente dell'apparecchio, degli accessori e
dell'imballaggio.
Montaggio
z Vedere illustrazioni A
B
C
D
E
Uso
Orari d'uso
Collegamento alla presa (230 Volt, 50 Hz)
z Attenersi alle disposizioni locali.
z Informarsi circa gli orari d'uso presso le autorità locali.
z Collegare l'apparecchio solo a prese protette da un fusibile ritardato da 16 ampere (o da un interruttore automatico accoppiato di tipo B).
I
17
3
Nota: dispositivo di protezione contro corrente residuale
Questi dispositivi di protezione proteggono da lesioni gravi
qualora si entri in contatto con linee danneggiate nonché in
caso di errori di isolamento e, in determinati casi, anche in
caso di danneggiamento di linee sotto tensione.
z Raccomandiamo che l’attrezzo sia collegato ad una presa di corrente che sia protetta da un dispositivo di protezione contro la corrente residuale (RCD) con una
corrente residuale non superiore a 30 mA.
z Sono disponibili dei retrofit per i vecchi impianti. Consultate un elettricista.
Accensione / spegnimento
z Per accendere l'apparecchio, premere il pulsante verde F
(2)
z Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante rosso F (3)
3
Protezione contro i sovraccarichi
3
Lavorare con la trinciatrice da giardino
1
Indossare guanti di protezione e paraorecchi
z Assumere una posizione di lavoro che consenta di venirsi a
trovare su un lato dell'apparecchio o dietro lo stesso. Non sostare mai nella zona dell'apertura di scarico.
z Non introdurre mai le mani nell'apertura di introduzione o di
scarico.
z Prima di accendere l'apparecchio, verificare che nella tramoggia di riempimento non siano presenti residui.
z Se nella tramoggia di riempimento finiscono corpi estranei, o
se l'apparecchio inizia ad emettere rumori insoliti o a vibrare
in modo anomalo, spegnere immediatamente l'apparecchio e
attenderne l'arresto completo. Staccare la spina e procedere
come segue:
– Controllare l'apparecchio e stringere le parti allentate.
– Sostituire le parti danneggiate.
– Fare eseguire le riparazioni dell'apparecchio da un’officina
specializzata.
Che cosa si può trinciare
z Residui organici domestici o del giardino, ad esempio parti tagliate di siepi e alberi, fiori appassiti, rifiuti della cucina
Che cosa non si può trinciare
z Vetro, parti metalliche, plastica, sacchetti di plastica, pietre,
residui di stoffa, radici con terreno, residui di cibo, pesce e carne
La macchina dispone di un interruttore automatico che
serve ad impedirne la riaccensione accidentale dopo
un'interruzione della corrente.
Il sovraccarico dell'apparecchio (ad esempio per bloccare le lame) può determinarne l'arresto entro pochi secondi. Per proteggere il motore da possibili danni, il
dispositivo di protezione contro i sovraccarichi scollega automaticamente l'apparecchio dalla rete elettrica.
z Prima di rimetterlo in funzione, attendere almeno un minuto, quindi premere innanzitutto il pulsante di ripristino
F (1) e poi l'interruttore on-off. Se il motore non si avvia, pulire la tramoggia di raccolta (vedere Manutenzione).
Indicazioni speciali per la trinciatura
z Trinciare i rametti, i rami e i pezzi di legno poco dopo averli tagliati (se lasciati seccare, questi materiali s'induriscono molto,
per cui si riduce il diametro massimo dei rametti che è possibile trinciare).
z Nei rametti molto diramati, staccare le diramazioni laterali.
z Quando si lavorano residui del giardino o della cucina che
contengono molta acqua e tendono ad incollarsi, trinciarli alternandoli con materiale legnoso per evitare l'intasamento
dell'apparecchio).
z Non lasciare che il cumulo di materiale trinciato accanto
all'apertura di scarico diventi troppo alto. Il materiale già trinciato potrebbe altrimenti intasare il canale di scarico e ciò, a
sua volta, può causare un ritorno del materiale attraverso
l'apertura di introduzione.
z Attenersi al diametro massimo dei rametti da lavorare previsto
per l'apparecchio.
z Il gruppo di taglio risucchia il materiale da trinciare in modo in
gran parte autonomo.
Manutenzione
Generale
1
Prima di procedere ad interventi di manutenzione e pulizia, staccare la spina.
Quando si svolge la manutenzione dell'utensile da taglio, prestare attenzione poiché può continuare a muoversi anche quando il motore è spento.
Indossare guanti di protezione.
z Riporre sempre l'apparecchio in un luogo asciutto e inaccessibile ai bambini.
z Per pulire l'apparecchio, utilizzare esclusivamente un panno
caldo e umido e una spazzola morbida.
z Evitare che l'apparecchio si bagni e non spruzzarvi acqua.
Pulizia della tramoggia di raccolta
1
1.
2.
Indicazioni generali sulla pulizia
1
Prima di procedere ad interventi di manutenzione e pulizia, staccare la spina.
z Trattare l'apparecchio con cura e pulirlo regolarmente per prolungarne la durata in servizio.
z Mantenere le feritoie di ventilazione pulite e prive di polvere.
18
3.
4.
Prima di procedere ad interventi di manutenzione e pulizia, staccare la spina.
Svitare il pomo e ribaltare l'alloggiamento verso l'alto per aprirlo G .
Eliminare dalla zona di taglio ed espulsione tutti gli oggetti che
possano bloccare le lame.
Chiudere nuovamente l'alloggiamento e stringere a fondo il
pomo G .
Prima di attivare l'interruttore on-off, premere il pulsante di ripristino.
I
Dispositivo di bloccaggio di sicurezza
z La trinciatrice è dotata di un dispositivo di bloccaggio di sicurezza posto sulla cerniera tra l'alloggiamento e la carcassa del
motore.
z Se l'alloggiamento non si chiude in linea con la carcassa del
motore, il dispositivo di bloccaggio di sicurezza arresta il motore.
z In tal caso, procedere come segue:
– Svitare il pomo e ribaltare l'alloggiamento verso l'alto per
aprirlo G .
– Pulire con cura le superfici di contatto.
– Chiudere nuovamente l'alloggiamento e stringere a fondo il
pomo G .
Sostituzione delle lame G H
1
1.
2.
3.
4.
Prima di procedere ad interventi di manutenzione e pulizia, staccare la spina.
Quando si svolge la manutenzione dell'utensile da taglio, prestare attenzione a che possa continuare a muoversi anche quando il motore è spento.
Per motivi di sicurezza, le lame vanno fatte sostituire da
un'officina specializzata.
Svitare il pomo e ribaltare l'alloggiamento verso l'alto per aprirlo G .
>Per sostituire le lame, inserire la chiave esagonale H (1)
nella fessura della piastra di arresto e attraverso la copertura.
Allentare le due viti con la brugola a forchetta fornita H (2)
ed estrarre le lame consumate.
Inserire le nuove lame e serrare a fondo le viti.
1
Dopo la sostituzione, estrarre la brugola a forchetta e la
chiave esagonale.
5. Chiudere nuovamente l'alloggiamento e stringere a fondo il
pomo G .
Eliminazione dei guasti
Problema
Il motore non si avvia
Il motore romba ma non si
avvia
Possibile causa
Rimedio
z Manca la tensione di rete
z Controllare la protezione
z Cavo di collegamento difettoso
z Far controllare il cavo (elettricista)
z La sezione superiore dell'alloggiamento non è chiusa correttamente (è scattato il dispositivo di spegnimento di sicurezza )
z Chiudere e avvitare correttamente la sezione superiore dell'alloggiamento, eliminarne eventuali impurità.
z Gruppo di taglio bloccato
z Spegnere l'apparecchio, staccare la spina e pulire l'apparecchio dall'interno
z Condensatore guasto
z Consegnare l'apparecchio ad un'officina
del servizio di assistenza WOLF per la
riparazione.
z Il cavo di prolunga è troppo lungo o presenta una sezione trasversale troppo ridotta
z Cavo di prolunga di massimo 1,5 mm²,
lunghezza massima 25 m. In caso di
cavo più lungo, sezione trasversale di
minimo 2,5 mm2.
Il motore non si avvia
z La presa è troppo lontana dal collegamento principale e la sezione trasversale del cavo di collegamento
è troppo piccola
Prestazioni di taglio ridotte
z Lame smussate
z Sostituzione delle lame
In caso di dubbi, rivolgersi sempre ad un'officina del servizio di assistenza WOLF.
Attenzione: prima di ogni controllo o prima di qualsiasi intervento sulle lame, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
I
19
Condizioni di garanzia
Custodite con cura il certificato di garanzia compilato dal venditore oppure il documento d‘acquisto.
Per la durata di 2 anni a partire dalla data d‘acquisto, la Ditta WOLFGarten presta garanzia in conformità al rispettivo stato della tecnica e
allo scopo/campo d‘applicazione. I diritti legali del consumatore finale
non vengono compromessi mediante i criteri di garanzia di seguito
elencati.
Premesse per il diritto alla garanzia di 2 anni:
- Impiego dell‘apparecchio esclusivamente per uso privato.
Nel campo industriale oppure negli esercizi di noleggio, la garanzia viene ridotta a 12 mesi.
- Uso conforme allo scopo e rispetto di tutte le avvertenze delle istruzioni sull‘uso che formano parte integrante delle nostre condizioni
di garanzia.
- Rispetto degli intervalli di manutenzione prescritti.
- Nessuna variazione della costruzione su propria iniziativa.
20
- Montaggio delle parti di ricambio originali/accessori della WOLF.
- Presentazione del documento di garanzia compilato e/o del certificato d‘acquisto.
La garanzia non copre la normale usura di batterie, lame, particolari di
fi ssaggio lama come dischi di attrito, cinghie trapezoidali/dentate,
ruote/gomme, fi ltri dell‘aria, candele di accensione e connettori per
candele di accensione. In caso di riparazioni effettuate in proprio, si
estingue automaticamente ogni diritto di garanzia. I difetti e le carenze
che si dovessero presentare le cui cause sono riconducibili a difetti di
materiale o di produzione, vengono rimossi esclusivamente dalle
nostre officine autorizzate (il venditore ha il diritto alla riparazione) oppure dal produttore stesso, se egli fosse pi vicino alla Vostra sede.
Sono escluse rivendicazioni non rientranti nella prestazione di garanzia. Non ammessa una rivendicazione per la fornitura di parti di ricambio. Eventuali danni dovuti al trasporto non devono essere segnalati
a noi, ma alla ditta competente per il trasporto, poich in caso contrario
i diritti all‘indennizzo da parte di queste imprese decadono.
I
Originele gebruiksaanwijzing
n
Wij wensen u geluk met de aankoop van uw WOLF-produkt
De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en uzelf vertrouwd maken met de bediening en het juiste gebruik
van uw apparaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor
ongelukken met andere personen of hun eigendom. De
adviezen, uitleg en voorschriften opvolgen. De gebruiksaanwijzing goed bewaren voor toekomstig gebruik .
Nooit kinderen of andere personen, die de gebruiksaanwijzing niet kennen, het apparaat laten gebruiken.
Jongeren onder de 16 mogen het apparaat niet gebruiken. De plaatselijke verordeningen kunnen de minimum leeftijd van de gebruiker anders bepalen.
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften .
Montage . . . . . . . . .
Gebruik. . . . . . . . . .
Ondehoud . . . . . . . .
Verhelpen van storingen .
Garantievoorwaarden . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 21
. 22
. 22
. 23
. 24
. 24
Veiligheidsvoorschriften
Betekenis van de symbolen
Waarschuwing!
Voor ingebruikname de gebruiksaanwijzing lezen!
Gevaar door voortgeslingerde delen
bij lopende motor. Niet bij het werk
betrokken personen evenals huis- en
andere dieren buiten het gevaarlijke
bereik houden.
Vóór instellings-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden en bij beschadiging van de leiding de
netstekker uit de wandcontactdoos
nemen!
Let op! Draaiende messen. Handen
en voeten niet in openingen houden
als de machine loopt.
Beschermhandschoenen dragen.
Oog- en gehoorbescherming dragen!
Tegen vocht beschermen.
n
Algemene instructies
z Vóór gebruik de aansluitkabel op tekenen van beschadiging of
veroudering onderzoeken.
z Als de netaansluitleiding tijdens het gebruik van het apparaat
beschadigd wordt, mag deze pas aangeraakt worden nadat
de stekker uit de wandcontactdoos genomen is.
z Opgelet! Messen draaien nog na als de motor uitgeschakeld is.
z Stekker uit wandcontactdoos nemen:
– als u het apparaat verlaat,
– voordat u een blokkade verwijdert,
– voordat u het apparaat test, reinigt of repareert,
– indien een vreemd voorwerp aangetroffen wordt, (het
apparaat controleren op beschadigingen en het repareren
indien nodig),
– als het apparaat sterk vibreert (het apparaat direct testen).
Voorbereidende Maatregelen
z Kinderen nooit toestaan het apparaat te gebruiken.
z Het apparaat nooit aanzetten als er mensen in de buurt staan.
z Oorbescherming en een veiligheidsbril dragen. Deze dragen
tijdens de gehele bedrijfsduur van het apparaat.
z Geen losse of wijde kleding dragen of kleding met hangende
banden of koorden.
z Het apparaat slechts in de ruimte gebruiken (d.w.z. niet nabij
een wand of een andere star object) en op een vaste, egale
ondergrond.
z Het apparaat niet gebruiken op een geplaveide met grind
bestrooid oppervlak.
z Vóór inbedrijfstelling van het apparaat dient u te controleren of
alle schroeven, moeren en bouten evenals ander
bevestigingsmateriaal stevig vast zitten en of de dekplaten en
beschermende delen op hun plaats zitten.
z Beschadigde of onleesbare stickers vervangen.
Kabel
1
Opgelet! Elektrische schok door kabelschade.
Wanneer de kabel doorgesneden of beschadigd is, slaan
de zekering niet altijd door.
z Raak de kabel niet aan voordat de stekker uit het
stopcontact gehaald is.
21
z
z
z
z
z
z
z Beschadigde kabel moet geheel worden vervangen. Het
is verboden de kabel met isolatieband te repareren.
Kabelreparaties slechts door de vakman laten uitvoeren.
Niet over randen of spitse of scherpe voorwerpen laten
schuren.
Kabel niet door kieren onder deur of venster laten klemmen.
Schakelinrichtingen mogen niet verwijderd of overbrugd
worden.
Gebruik enkel een verlengsnoer dat niet niet lichter is dan een
rubberen, type: HO 7 RNF, minimale dwarsdoorsnede
3 x 1.5 mm2, lengte: max. 25 m.
De kabels moeten spatwaterbestendig zijn.
– Dergelijke beschadigde onderdelen direct laten repareren
z
z
z
z
z
z
Hantering
z Vóór het starten van het apparaat controleren of de vultrechter
leeg is.
z Met uw hoofd en lichaam afstand houden tot de vulopening.
z Handen, andere lichaamsdelen en kleding niet in de
vultrechter, het uitwerpkanaal of in de nabijheid van andere
bewegende delen brengen.
z Behoudt steeds uw evenwicht en zorg dat u vast staat.
z U moet uzelf niet naar voren strekken. Bij het inwerpen van
materiaal nooit hoger dan het apparaat staan.
z Bij aanzetten van apparaat dient u zich steeds buiten de
uitwerpzone te bevinden.
z Bij inwerpen van materiaal opletten dat er geen metaal,
stenen, flessen, of blikken tussen zitten.
z Indien vreemde voorwerpen terechtkomen in het apparaat, of
indien het apparaat vreemde geluiden maakt, of ongewone
vibraties vertoont, de motor direct uitschakelen en het
apparaat laten uitlopen. De netstekker uit wandcontactdoos
nemen en de volgende stappen uitvoeren:
– Apparaat controleren of er beschadigingen zijn
– Controleren of de delen goed vast zitten en deze natrekken
indien nodig
z
of vervangen (slechts originele WOLF-onderdelen
gebruiken).
Het verwerkte materiaal zich niet laten ophopen bij de uitwerpopening. Dit kan de correcte afvoer belemmeren en tot
terugslag van het materiaal door de uitwerp-opening leiden.
Als het apparaat verstopt is, de motor uitzetten en de
netstekker uit wandcontactdoos nemen alvorens met de
reiniging te beginnen.
Let op, dat de motor vrij van afval en dergelijke blijft om de
motor tegen schade of oververhitting te beschermen.
Let op, dat alle dekplaten en randen op hun plaats zitten en in
goede toestand verkeren.
Het apparaat niet met lopende motor verplaatsen.
De motor uitschakelen zodra u de werkplek verlaat en de
netstekker uit de wandcontactdoos nemen.
Het apparaat niet met lopende motor kantelen.
Onderhoud en opslag
z Als het apparaat wegens onderhoud, opslag of uitwisseling
van een accessoire uitgeschakeld wordt, zorgt u er dan voor
dat de energiebron wordt uitgeschakeld en dat de netstekker
uit de wandcontactdoos genomen is. Zorg dat alle beweeglijke
delen stilstaan. Het apparaat vóór onderhoud, verandering,
e.d. eerst laten afkoelen.
z Bij onderhoud van de messen moet men bedenken dat het
apparaat nog kan lopen zelfs indien de motor is
uitgeschakeld.
Afvoer
Elektrische apparaten horen niet thuis in het huishoudelijk afval. Apparaat, toebehoren en verpakking voor hergebruik aanbieden.
Montage
z Zie afbeeldingen A
B
C
D
E
Gebruik
z We adviseren dat het apparaat slechts aangesloten
wordt op een stopcontact dat beschermd is met een
aardlekschakelaar met een lekstroom van niet meer dan
30 mA.
Gebruikstijden
z De regionale voorschriften in acht nemen.
z U kunt de gebruikstijden opvragen bij uw plaatselijke
verordeningsinstantie.
Aansluiten op de wandcontactdoos (230 Volt,
50 Hz)
z Het apparaat slechts aansluiten op een wandcontactdoos die
met een trage 16 A zekering (of 16A zekeringautomaat)
beveiligd is.
3
22
Opmerking: Aardlekschakelaar
Deze veiligheidsvoorzieningen beschermen tegen zware
verwondingen bij het aanraken van beschadigde kabels, bij
gebrekkige isolatie en in sommige gevallen ook bij
beschadigingen aan spanningvoerende kabels.
z Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar voor oude
installaties. Raadpleeg een elekticiën.
Werken met de Hakselaar
1
Beschermhandschoenen en oorbescherming dragen!
z U dient een werkpositie in te nemen die zich opzij van, of
achter, het apparaat bevindt. Nooit binnen het bereik van de
uitwerpopening staan.
z Nooit in de vul- of uitwerpopening grijpen.
z Voor het inschakelen van het apparaat controleren dat er
geen hakselresten in de vultrechter zitten.
n
z Indien er vreemde voorwerpen in de vultrechter komen of als
het apparaat vreemde geluiden maakt of uitzonderlijk gaat
trillen, het apparaat kort uitschakelen en tot stilstand laten
komen. Netstekker uit wandcontactdoos nemen en de
volgende punten doornemen:
– Het apparaat controleren en de loszittende delen vast
zetten.
– Beschadigde onderdelen vervangen.
– Reparaties aan het apparaat altijd door een vakbekwame
werkplaats laten uitvoeren.
Beveiliging tegen overbelasting
3
Wat u mag hakselen
z Organisch afval uit huis en tuin, bijv. snoeiafval van heggen en
bloemen en keukenafval.
Wat u niet mag hakselen?
z Glas, metaaldelen, plastics, plastic zakken, stenen, stofafval,
wortelen met aarde, etens-, vis- en vleesafval.
Aan-/Uitschakelen
z Voor het inschakelen op de groene knop drukken F (2)
z Voor het uitschakelen op de rode knop drukken F (3)
3
De machine beschikt over een beschermde schakelaar
ter verhindering van ongewild inschakelen na een
stroomuitval.
Overbelasten van het apparaat (bijv. tot het blokkeren
van het hakselen) kan na een paar seconden tot
stilstand van het apparaat leiden. Om de motor tegen
schade te behoeden wordt het apparaat automatisch
door de overbelastingsbeveiliging van het net
gescheiden.
z Minstens één minuut wachten bij het opnieuw
inbedrijfstellen voordat u eerst de herstelknop F (1) en
dan de Aan/Uit (EIN-/AUS) schakelaar indrukt. Als de
motor niet start, eerst de opvangtrechter reinigen (zie
onderhoud).
Bijzondere tips voor het hakselen
z Takken, twijgen e.d. kort na het afsnijden verhakselen (dit
hakselmateriaal wordt bij het uitdrogen zeer hard. Daardoor
vermindert de maximaal verwerkbare takdiameter).
z Zijtakken verwijderen bij sterk vertakte takken.
z Verwerking van sterk waterhoudende, tot verkleven
aanleiding gevende tuin- of keukenafval vermijden (deze
afwisselend met houtachtig hakselmateriaal verkleinen om
verstopping van het apparaat te voorkomen).
z Het hakselmateriaal in het bereik van de uitwerpopening niet
te hoog laten komen. Dit kan tot gevolg hebben dat reeds
gehakseld materiaal het uitwerpkanaal blokkeert. Daardoor
kan een terugslag van het materiaal door de invulopening
veroorzaakt worden.
z Let op, dat de voor uw apparaat geldende maximale
takdiameter wordt aangehouden.
z De draaiende messen trekken het hakselmateriaal zoveel
mogelijk zelfstandig naar binnen.
z Overbelasting en blokkering van de motor bij sterke takken
voorkomen door de takken regelmatig terug te trekken.
Ondehoud
Algemeen
1
Vóór alle onderhouds- en reinigingsactiviteiten de
netstekker uit de wandcontactdoos nemen!
Bij onderhoud aan de draaiende messen opletten dat
deze nog kunnen draaien als de motor al uitgeschakeld
is.
Beschermhandschoenen dragen.
z Het apparaat steeds op een droge plek opslaan waar kinderen
geen toegang hebben.
Reiniging van de opvangtrechter
1
1.
2.
3.
4.
Vóór alle onderhouds- en reinigingsactiviteiten de
netstekker uit de wandcontactdoos nemen!
De knop afschroeven en de behuizing naar boven
openklappen G .
Het snij- en uitwerpgedeelte reinigen van alle voorwerpen die
het snijmechanisme zouden kunnen blokkeren.
De behuizing opnieuw sluiten en de knop goed vastdraaien G .
Op de herstelknop drukken alvorens de Aan/Uit (EIN-/AUS)
schakelaar in te drukken.
Reiniging Algemeen
1
z
z
z
z
Vóór alle onderhouds- en reinigingsactiviteiten de
netstekker uit de wandcontactdoos nemen!
Het apparaat zorgvuldig behandelen en regelmatig reinigen
om de levensduur te vergroten.
De luchtspleet schoon en stofvrij houden.
Voor het reinigen van het apparaat uitsluitend een warme
vochtige doek en een zachte borstel gebruiken.
Het apparaat niet nat laten worden of met water besproeien.
n
Veiligheidsvergrendeling
z De hakselaar heeft een veiligheidsvergrendeling aan het slot
tussen de behuizing en de motorbehuizing.
z Voor het geval dat de behuizing niet correct de
motorbehuizing afsluit, wordt de motor door de
veiligheidsvergrendeling onderbroken.
z In zo'n situatie het volgende doen:
– De knop afschroeven en de behuizing naar boven
openklappen G .
– De contactoppervlakken zorgvuldig reinigen.
– De behuizing opnieuw sluiten en de knop goed vastdraaien
G.
23
Messen vervangen G H
1
Vóór alle onderhouds- en reinigingsactiviteiten de
netstekker uit de wandcontactdoos nemen!
Bij onderhoud aan de draaiende messen opletten dat deze
nog kunnen draaien als de motor al uitgeschakeld is.
Uit veiligheidsoverwegingen het vervangen van de
messen altijd door een vakbekwame werkplaats laten
uitvoeren.
1. De knop afschroeven en de behuizing naar boven
openklappen G .
2. Voor het vervangen van de messen, de zeskantsleutel H (1)
door de sleuf op de bevestigingsplaat en door de afdekplaat
steken.
3. De twee schroeven met de bijgeleverde imbussleutel
losdraaien H (2), en de versleten messen uitnemen.
4. De nieuwe messen installeren en de schroeven weer vast
draaien.
1
Na de vervanging de imbussleutel en de zeskantsleutel
weer uitnemen.
5. De behuizing opnieuw sluiten en de knop goed vastdraaien G .
Verhelpen van storingen
Probleem
Motor start niet
Motor bromt maar start niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
z Netspanning ontbreekt
z Zekering controleren
z Ansluitkabel defect
z Kabel laten controleren
(Elektrotechnisch vakman)
z Bovenste deel behuizing niet correct gesloten
(Veiligheidsuitschakeling in werking)
z Bovenste deel behuizing correct sluiten
en vastschroeven, eventuele
verontreinigingen verwijderen.
z Messenmechanisme geblokkeerd
z Apparaat uitschakelen, netstekker uit
stopcontact nemen en apparaat van
binnen reinigen
z Condensator defect
z Apparaat aan WOLF-klantendienst
werkplaats geven.
z Verlengkabel te lang of te gering van doorsnede
Motor start niet
z Wandcontactdoos te ver van de aansluitleiding
verwijderd.
z Verlengkabel moet minstens 1,5 mm²
zijn en maximaal 25 m lang. Bij langere
kabels moet de diameter tenminste 2,5
mm² zijn.
Verminderde prestaties bij het
hakselen
z Messen bot
z Messen vervangen
Bij twijfelgeval altijd een WOLF Servicewerkplaats opzoeken.
Let op!: Apparaat vóór elke test, of vóór werk aan de messen uitzetten en de netstekker uit wandcontactdoos nemen.
Garantievoorwaarden
Gelieve de door de verkoper ingevulde garantiekaart en het
aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren.
Gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum, verstrekt de firma WOLFGarten een garantie, die met de respectievelijke stand van de techniek en met het gebruiksdoeleinde/
toepassingsgebied overeenstemt. Aan de wettelijke rechten van de
eindgebruiker doen de hierna volgende garantierichtlijnen geen afbreuk.
Vereiste voorwaarden voor de garantieclaim gedurende 2 jaar:
- Gebruik van het toestel uitsluitend voor privé-doeleinden.
Voor industrieel gebruik of verhuur wordt de garantie tot 12
maanden beperkt.
- Deskundige behandeling en inachtneming van alle instructies in de
gebruiksaanwijzing, die een bestanddeel van onze garantie-voorwaarden vormt.
- Inachtneming van de voorgeschreven tussentijden voor het onderhoud.
- Geen eigenmachtige wijziging van de constructie.
24
- Inbouw van originele WOLF reserveonderdelen/toebehoren.
- Voorlegging van de ingevulde garantiekaart en/of van het aankoopbewijs.
De garantie is niet van toepassing voor de normale slijtage van accu‘s,
messen, mesbevestigende onderdelen zoals frictieschijven, Vriemen, tandriemen, loopwielen/banden, luchtfilters,
ontstekingskaarsen en bougiestekkers. In geval van een
eigenmachtige reparatie komt iedere garantieclaim automatisch te
vervallen. Fouten en gebreken, die zich voordoen en waarvan de
oorzaken aan materiaal- of fabricagefouten te wijten zijn, worden
uitsluitend door onze contractueel gebonden werkplaatsen in uw buurt
of, indien deze dichterbij gesitueerd is, door de fabrikant verholpen.
Buiten de verstrekte garantie ressorterende claims zijn uitgesloten.
Een aanspraak op levering van reserveonderdelen bestaat niet.
Eventueel door het transport resolterende beschadigingen dienen niet
aan onze firma, doch aan de bevoegde, met het transport belaste
firma te worden gerapporteerd. In het andere geval gaan de
schadeclaims ten opzichte van dergelijke bedrijven immers verloren.
n
Original manual
d
Tillykke med dit nye WOLF-produkt
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, og gør dig
fortrolig med betjeningselementerne og den rigtige
brug af apparatet. Brugeren er ansvarlig for ulykker,
hvor andre personer og deres ejendom er involveret.
Overhold alle anvisninger, forklaringer og forskrifter.
Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted til senere
brug.
Overlad aldrig apparatet til børn eller andre personer,
som ikke kender brugsanvisningen. Unge under 16 år
må ikke benytte apparatet. Brugerens minimumsalder
kan være fastsat i lokale bestemmelser.
Indhold
Sikkerhedsanvisninger .
Montering . . . . . . .
Funktion . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . .
Afhjælpning af fejl . . .
Garantibetingelser . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 25
. 26
. 26
. 27
. 27
. 28
Sikkerhedsanvisninger
Symbolernes betydning
Advarsel!
Læs brugsanvisningen inden inden
ibrugtagning!
Fare pga. udslyngende dele, når motoren kører – hold ikke-deltagende
personer samt hus- og brugsdyr væk
fra fareområdet.
z Hvis nettilslutningsledningen beskadiges, mens apparatet er i
brug, må denne først røres, når stikket er trukket ud.
z Vigtigt! Knivene aftager langsomt i fart, når motoren er
slukket.
z Træk stikket ud af kontakten,
– når du forlader apparat,
– inden du afhjælper en blokade,
– inden du kontrollerer, rengør eller reparerer apparatet,
– hvis du har ramt et fremmedlegme (kontrollér apparatet for
skader, og reparér disse om nødvendigt),
– hvis apparatet vibrerer kraftigt (kontrollér straks apparatet).
Forberedende foranstaltninger
Træk stikket ud inden indstillings-,
rengørings- og vedligeholdelsesarbejde og ved beskadiget ledning!
Pas på roterende knive. Hold ikke
hænder og fødder i åbningerne, når
maskinen er i gang.
Brug beskyttelseshandsker!
Brug beskyttelsesbriller og høreværn!
z Lad aldrig børn bruge apparatet.
z Anvend aldrig apparatet, når der opholder sig personer i
nærheden.
z Brug høreværn og beskyttelsesbriller. Og behold disse på, så
længe apparatet er i brug.
z Undgå løsthængende tøj, eller tøj med hængende bånd eller
snore.
z Anvend kun apparatet i det fri (dvs. ikke tæt på en væg eller
en anden hård genstand) og på en fast, jævn flade.
z Anvend ikke apparatet på en brolagt flade bestrøet med krus.
z Inden apparatet tages i brug, skal det kontrolleres, at alle
skruer, møtrikker og bolte samt andet fastgørelsesmateriale
sidder fast, og at afdækninger og beskyttelsesskærme er på
deres plads.
z Beskadigede eller ulæselige mærkater skal skiftes ud.
Kabel
1
Beskyttes mod fugt.
Generelle anvisninger
z Undersøg inden brug tilslutningsledningen for tegn på skader
eller ældning.
d
z
z
z
z
z
Vigtigt! Elektrisk stød ved beskadigelse af kabel
Når kablet er skåret over eller beskadiget, udløses
sikkerhedssikringen ikke altid.
z Rør ikke ved kablet, før du har taget stikket ud af
kontakten.
z Et ødelagt kabel skal udskiftes fuldstændigt. Det er
forbudt at reparere kablet med isolerende tape.
Lad kun fagfolk udføre reparationer af kablet.
Lad det ikke køre mod kanter, spidse eller skarpe genstande.
Mas ikke kablet gennem dør- eller vinduesspalter.
Koblingsudstyr må ikke fjernes eller omgås.
Brug kun et forlængerkabel, der ikke er lettere end en
gummislange, af typen: HO 7 RNF, minimum tværsnit
3 x 1.5 mm2, længde: max. 25 m.
25
z Kablerne skal være stænkvandsbeskyttede.
Håndtering
z Sikr dig, inden apparatet startes, at indføringstragten er tom.
z Hold hoved og krop væk fra indføringsåbningen.
z Hænder, andre kropsdele og tøj må ikke komme i nærheden
af indføringstragten, udkastningskanalen eller andre
bevægelige dele.
z Sørg for at have en god balance og at stå fast.
z Stræk dig ikke fremover. Stå aldrig højere end apparatet, når
du kaster materiale i kværnen.
z Stå aldrig inden for udkastningsområdet, når apparatet tages
i brug.
z Sørg ved indføring af materiale især for, at det ikke indeholder
metal, sten, flasker, dåser og andre fremmedlegmer.
z Hvis der kommer fremmedlegmer i skæreværktøjet, eller hvis
apparatet afgiver usædvanlige lyde, eller vibrerer unormalt,
skal motoren straks slukkes, og apparatet standses. Træk
netstikket ud, og udfør følgende trin:
– Kontrollér apparatet for skader
– Kontrollér, at delene sidder fast, og efterspænd evt. disse
– Lad alle beskadigede dele reparere eller udskifte (anvend
kun originale WOLF-reservedele).
z Lad ikke forarbejdet materiale hobe sig op inden for
udkastningsområdet, dette kan forhindre rigtig udkastning og
føre til tilbageslag af materialet gennem indføringsåbningen.
z Hvis apparatet er tilstoppet, skal motoren slukkes og
netstikket trækkes, inden rengøringen påbegyndes.
z Sørg for, at motoren er fri for affald og andre former for
ophobning for at beskytte motoren mod skader og
overophedning.
z Sørg for, at alle afdækninger og afvisere er på deres plads og
er i god stand.
z Transportér ikke apparatet med motoren i gang.
z Sluk motoren, så snart du forlader arbejdsstedet, og træk
netstikket ud.
z Kip ikke apparatet med motoren i gang.
Vedligeholdelse og opbevaring
z Er apparatet slukket i forbindelse med vedligeholdelse,
opbevaring eller udskiftning af tilbehør, skal det sikres, at
energikilden er frakoblet, og at netstikket er trukket ud. Sikr
dig, at alle bevægelige dele står stille. Lad apparatet køle af
inden vedligeholdelse, indstilling osv.
z Ved vedligeholdelse af skæreværktøjet skal der tages hensyn
til, at dette stadig kan bevæge sig, selv når motoren er slukket.
Bortskaffelse
Brugte el-apparater er ikke husholdningsaffald. Apparat, tilbehør og emballage skal bortskaffes på en
miljømæssigt forsvarlig måde.
Montering
z Se afbildning A
B
C
D
E
Funktion
Arbejdstider
z Overhold de gældende bestemmelser på stedet.
z Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om
arbejdstider.
Tilslutning til stikkontakten (230 volt, 50 Hz)
z Tilslut kun apparatet til kontakter, der er sikret med 16 amp.
træg sikring (eller effektafbryder type B).
3
26
Bemærk: Fejlstrømsafbryder
Disse sikkerhedsanordninger beskytter mod alvorlige
personskader ved berøring af beskadigede ledninger,
isoleringsfejl og i visse tilfælde også ved beskadigelse af
ledninger under spænding.
z Vi anbefaler at udstyret kun sluttes til en kontakt, som er
beskyttet af en fejlstrømsafbryder (RCD) med en
mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.
z Modifikationsudstyr er til rådighed for ældre
installationer. Konsulter en elektriker.
Arbejde med kompostkværnen
1
Brug beskyttelseshandsker og høreværn!
z Indtag en arbejdsstilling ved siden af eller bag ved apparatet.
Stå aldrig i området omkring udkastningsåbningen.
z Grib aldrig ind i ifyldnings- eller udkastningsåbningen.
z Kontrollér, inden apparatet tændes, at der ikke er rester i
ifyldningstragten.
z Kommer der fremmedlegmer i ifyldningstragten, eller
begynder apparatet at afgive usædvanlige lyde eller at vibrere
atypisk, skal apparatet straks slukkes og bringes til stilstand.
Træk netstikket, og gennemfør følgende punkter:
– Kontrollér apparatet, og spænd løse dele fast.
– Udskift beskadigede dele.
– Lad altid et fagværksted udføre reparationer på apparatet.
Hvad må du hakke
z Organisk affald fra hus og have, fx hæk- og træaffald, visne
blomster, køkkenaffald
d
Hvad må du ikke hakke?
z Glas, metaldele, kunststoffer, plastikposer, sten, stofaffald,
rødder med jordlag, mad-, fiske- og kødaffald
Overbelastningssikring
3
Tænd og sluk
z Tryk på den grønne knap for at tænde apparatet F (2)
z Tryk på den røde knap for at slukke apparatet F (3)
3
Maskinen har en sikkerhedsafbryder, som hindrer
utilsigtet genindkobling efter en strømafbrydelse.
En overbelastning af apparatet (fx blokering af knivene)
kan efter få sekunder resultere i, at apparatet standser.
For at beskytte motoren mod skader afbrydes
apparatet automatisk fra nettet vha.
overbelastningssikringen.
z Vent mindst et minut inden genstart, før du først trykker
på resetknappen F (1) og derefter på tænd-/slukkontakten. Starter motoren ikke, skal opsamlertragten
rengøres (se Vedligeholdelse).
Vedligeholdelse
Generelt
Udskiftning af knive G H
Træk inden alle vedligeholdelses- og
rengøringsarbejder netstikket ud!
Ved vedligeholdelse af skæreværktøjet skal der tages
hensyn til, at dette stadig kan bevæge sig, selv når
motoren er slukket.
Brug beskyttelseshandsker.
z Opbevar altid apparatet på et tørt sted, som er utilgængeligt
for børn.
Træk inden alle vedligeholdelses- og
rengøringsarbejder netstikket ud!
Ved vedligeholdelse af skæreværktøjet skal der tages
hensyn til, at dette stadig kan bevæge sig, selv når
motoren er slukket.
Lad af sikkerhedsmæssige grunde altid et fagværksted
udskifte knivene.
1. Skru knoppen af, og klap kabinettet op for at åbne det G .
1
Rengøring generelt
1
z
z
z
z
Træk inden alle vedligeholdelses- og
rengøringsarbejder netstikket ud!
Behandl apparatet omhyggeligt, og rengør det regelmæssigt
for at forlænge dets levetid.
Hold ventilationsrillen ren og støvfri.
Anvend til rengøring af apparatet kun en varm og fugtig klud
samt en blød børste.
Lad ikke apparatet blive vådt, og sprøjt det ikke med vand.
1
2. Sæt for at udskifte knivene sekskantnøglen H (1) i slidsen på
holdepladen og gennem afdækningen.
3. Løsn de to skruer med den medfølgende
unbrakoskruenøgle H (2), og tag de slidte knive af.
4. Sæt de nye knive i, og spænd skruerne.
1
Træk efter udskiftningen både unbrakoskrue- samt
sekskantnøglen ud.
5. Luk kabinettet igen, og drej knoppen fast G .
Rengøring af opsamlertragten
1
1.
2.
3.
4.
Træk inden alle vedligeholdelses- og
rengøringsarbejder netstikket ud!
Skru knoppen af, og klap kabinettet op for at åbne det G .
Rengør skære- og udkastningsområde for alle genstande,
som kan blokere knivene.
Luk kabinettet igen, og drej knoppen fast G .
Tryk på resetknappen inden aktivering af tænd-/slukkontakten.
Sikkerhedslås
z Kværnen er udstyret med en sikkerhedslås ved låsen mellem
kabinettet og motorhuset.
z Hvis kabinettet ikke låser parallelt med motorhuset, standses
motoren af sikkerhedslåsen.
z Gå i sådan et tilfælde frem på følgende måde:
– Skru knoppen af, og klap kabinettet op for at åbne det G .
– Rengør kontaktfladerne omhyggeligt.
– Luk kabinettet igen, og drej knoppen fast G .
d
27
Afhjælpning af fejl
Problem
Motoren starter ikke
Motoren brummer, men
starter ikke
Mulig årsag
Afhjælpning
z Ingen netspænding
z Kontrollér sikring
z Tilslutningskabel defekt
z Lad kablet kontrollere (elektriker)
z Kabnitoverdelen er ikke lukket rigtigt
(sikkerhedsafbryder er udløst)
z Lås kabitoverdelen rigtigt, og skru den
sammen, fjern evt. snavs.
z Knivene blokerer
z Sluk apparatet, træk netstikket, og
rengør apparatet indefra
z Kondensator defekt
z Aflevér apparatet til reparation hos
WOLF-kundeserviceværksted
z Forlængerkabel for langt eller tværsnit for kort
z Forlængerkabel min. 1,5 mm², maks. 25
m langt. Ved længere kabel tværsnit
min. 2,5 mm2.
Motoren starter ikke
z Kontakten er for langt væk fra hovedledningen, og
tilslutningsledningens tværsnit er for lille
Reduceret skæreydelse
z Sløve knive
z Udskiftning af knive
I tilfælde af tvivl: Kontakt altid et WOLF-serviceværksted.
Vigtigt: Stands apparatet inden kontrol af eller arbejde på kniven, og træk netstikket.
Garantibetingelser
Garantibeviset, som er udstedt af sælgeren, resp. købsnota skal
opbevares omhyggeligt.
Firma WOLF-Garten yder garanti svarende til det aktuelle tekniske
stade og anvendelsesformålet / anvendelsesområdet i en periode på
2 år fra købsdatoen. Slutbrugerens lovmæssige rettigheder påvirkes
ikke af de efterfølgende garantiretningslinjer.
Forudsætninger for de 2 år krav i henhold til garantien:
- Redskabet bruges udelukkende til privat brug.
Ved erhvervsmæssig brug eller ved udlejning nedsættes garantiperioden til 12 måneder.
- Korrekt behandling og iagttagelse af alle henvisninger i brugs-anvisningen, som er en del af vore garantibetingelser
- De foreskrevne vedligeholdelsesintervaller overholdes
- Ingen egenmægtig ændring af konstruktionen
28
- Montering af originale WOLF reservedele/tilbehør
- Fremvisning af det udfyldte garantibevis og/eller købsnota
Garantien gælder ikke normalt slid på akku’s, knive, knivfastgørelsesdele som friktionsskiver, kile/tandremme, hjul/dæk, luftfilter, tændrør
og tændrørsstik. Ved egenmægtig reparation bortfalder ethvert garantikrav automatisk og omgående. Eventuelle fejl og mangler, som kan
føres tilbage til materialeeller produktionsfejl, afhjælpes udelukkende
gennem vore autoriserede værksteder (sælgeren har retten til mindre
reparationer) i Deres nærhed eller, hvis det er nærmere, af producenten. Krav ud over garantiydelsen er udelukket. Krav om omlevering
honoreres ikke. Eventuelle transportskader skal ikke meldes til os,
men til den ansvarlige transportør, da erstatningskravene mod dette
foretagende ellers bortfalder.
d
Käyttöohje
f
Sydämelliset onnentoivotukset WOLF-tuotteesi hankinnan johdosta
Lue käyttöohje huolellisesti, ja tutustu käyttöosiin ja
laitteen oikeaan käyttöön. Käyttäjä on vastuullinen
onnettomuuksista muille henkilöille tai vahingoista
näiden omaisuudesta. Huomioi ohjeet, selitykset ja
määräykset. Säilytä käyttöohje hyvin myöhempää
käyttöä varten.
Älä milloinkaan anna käyttää konetta lasten tai muiden
henkilöiden , jotka eivät tunne käyttöohjetta. Alle 16vuotiaat nuoret eivät saa käyttää konetta. Paikalliset
säädökset voivat määrittää käyttäjän vähimmäisiän.
Sisältö
Turvallisuusohjeet . . .
Asenus . . . . . . . . .
Käyttö . . . . . . . . .
Huolto . . . . . . . . .
Häiriöiden poistaminen
Takuuehdot . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 29
. 30
. 30
. 31
. 32
. 32
Turvallisuusohjeet
Symboleiden merkitys
Varoitus!
Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!
Vaara linkoavista osista moottorin
käydessä – pidä työhön
osallistumattomat henkilöt, kuten
myös koti- ja hyötyeläimet poissa
vaara-alueelta.
z Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituuu laitteen käytön aikana, tätä
saa koskettaa vasta, kun pistoke on irrotettu verkosta.
z Huomio! Terä liikkuu senkin jälkeen kun moottori on
sammutettu.
z Vedä pistoke pistokerasiasta,
– kun jätät laitteen,
– enen kuin poistat tukkeuman,
– ennen kuin tarkistat, puhdistat tai korjaat laitteen,
– kun vieras esine on siihen törmännyt (tarkasta laitteen viat
ja korjaa ne tarvittaessa),
– kun laite tärisee voimakkaasti (tarkasta laite heti).
Alustavat toimenpiteet
Ennen asetus-, puhdistus- ja
huoltotöitä ja johdon vaurioitumisen
yhteydessä vedä pistoke irti verkosta!
Huomioi pyörivät terät. Älä pistä käsiä
eikä jalkoja reikiin koneen käydessä.
Pidä suojakäsineitä.
Pidä silmä- ja kuulosuojainta!.
z Älä anna koskaan lasten käyttää laitetta.
z Älä käytä laitetta koskaan silloin, kun lähellä on henkilöitä.
z Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja. Käytä näitä aina kun
käytät laitetta.
z Älä käytä väljiä tai alasriippuvia vaatteita tai sellaisia, joissa on
riippuvia renkaita tai nauhoja.
z Käytä laitetta vain ulkosalla (ts. ei seinän tai jonkun muun
kiinteän esineen lähellä) ja lujalla, tasaisella pinnalla.
z Älä käytä laitetta kivisellä, soraisalla pinalla.
z Ennen laitteen käyttöönottamista on tarkistettava kaikkien
ruuvien, muttereiden ja pulttien sekä muun
kiinnitysmateriaalin että myös kansien ja suojakilpien
paikallaan pysyminen.
z Vialliset tai huonosti luettavat tarrat on vaihdettava.
Kaapeli
1
Suojaa kosteudelta.
z
Yleisiä ohjeita
z Ennen käyttämistä tarkista liitäntäjohto vaurioiden tai
vanhenemisen varalta.
z
z
z
z
z
f
Huomio! Liitosjohdon tuottama sähköisku
Liitosjohdon rikkoutuma tai vaurio ei aina laukaise
turvavaroketta.
z Älä koske liitosjohtoon ennen kuin olet irrottanut
pistotulpan pistorasiasta.
z Vaurioitunut liitosjohto tulee vaihtaa kokonaan uuteen.
Liitosjohdon korjaaminen eristysteipillä on kiellettyä.
Jätä kaapeleiden korjaukset ainoastaan ammattilaisen
suoritettavaksi.
Älä anna hangata reunoihin, piikikkäisiin tai teräviin esineisiin.
Älä tunge kaapelia ovenrakojen tai ikkunarakojen läpi.
Kytkentälaitteita ei saa poistaa tai silloittaa.
Käytä ainoastaan vähintään kumiletkun vahvuista jatkojohtoa,
tyyppi: HO 7 RNF, minimi poikkileikkaus 3 x 1.5 mm2, pituus:
max. 25 m.
Kaapelin täytyy olla suojattu roiskevedeltä.
29
Käsittely
z Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että syöttösuppilo on
tyhjä.
z Pidä pää ja vartalo etäällä syöttösuppilosta.
z Käsiä, muita ruumiinosia ja vaatteita ei saa viedä
syöttösuppiloon, hylkykanavaan tai muiden liikkuvien osien
lähelle.
z Pysy aina tasapainossa ja seiso tukevassa asennossa.
z Älä kurkottaudu eteenpäin. Älä ole materiaalia heittäessäsi
koskaan laitetta korkeammalla.
z Pysyttele aina laitetta käyttöönottaessasi
poisheittovyöhykkeen ulkopuolella.
z Huolehdi materiaalia poisheittäessäsi siitä, ettei siinä ole
metallia, kiviä, pulloja, purkkeja tai muita vieraita esineitä.
z Jos leikkuutyökaluun pääsee vieraita esineitä tai laiteesta
tulee epätavallisia ääniä tai tärinöitä, kytke heti moottori pois
päältä ja anna laitteen pysähtyä. Vedä verkkopistoke irti ja
suorita seuraavat vaiheet:
– Tarkasta laitteen viat
– Tarkasta osien paikallaan pysyminen ja kiristä ne
tarvittaessa
– Korjauta tai vaihdata kaikki vialliset osat (käytä vain
alkuperäisiä WOLF-varaosia).
z Älä anna työstetyn materiaalin kasaantua ulosheittoalueen
sisäpuolelle, tämä voi olla oikean hylkytavaran esteenä ja
aiheuttaa materiaalin takaisinkimmahtamisen syöttöaukosta.
z Jos laite on tukkeentunut, sammuta moottori ja vedä
verkkopistoke irti ennen kuin aloitat puhdistuksen.
z Huolehdi siitä, ettei moottorissa ole jätteitä ja muita kertymiä
sen suojaamiseksi vioilta tai ylikuumenemiselta.
z Huolehdi siitä, että kaikki suojukset ja puskurit ovat paikallaan
ja hyvässä työkunnossa.
z Älä kuljeta laitetta moottorin käydessä.
z Sammuta moottori lähdettyäsi työpaikalta ja vedä
verkkopistoke irti.
z Älä kaada laitetta moottorin käydessä.
Huolto ja varastointi
z Jos laite on otettu pois päältä huollon, varastoinnin tai
lisävarusteen vaihdon takia, varmista, että energialähde on
kytketty irti ja verkkopistoke on irrotettu. Varmista, että kaikki
liikkuvat osat ovat pysähdyksissä. Anna laitteen jäähtyä
ennen huoltoa, säätöä jne.
z Leikkuutyökalua huollettaessa on otettava huomioon, että
tämä voi yhä vielä liikkua, vaikka moottori on sammutettu.
Hävittäminen
Sähkölaitteet eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Kuljeta
laite, varusteet ja pakkaus ympäristöyställiseen
uudelleenkierrätykseen.
Asenus
z Katso kuvat A
B
C
D
E
Käyttö
Käyttöajat
z Huomioi paikalliset määräykset.
z Kysy käyttöaikoja paikallisilta järjestysviranomaisilta.
Liitäntä pistorasiaan (230 Volt, 50 Hz)
z Kytke laite vain sellaisiin pistorasioihin, joissa on käytössä
16 A:n hidas sulake (tai LS-kytkin tyyppiä B).
3
Työskentely puutarhasilppurilla
1
Käytä suojakäsineitä ja kuulosuojaimia!
z Ota työasento, jossa olet laitteen sivussa tai takana. Älä ole
koskaan ulosheittoaukon alueella.
z Älä tartu koskaan syöttö- tai ulosheittoaukkoon.
z Tarkasta ennen laittteen käynnistämistä, ettei silppujäämiä
ole täyttösuppilossa.
z Jos syöttösuppiloon pääsee vieraita esineitä tai laite alkaa
pitää epätavallista ääntä tai tärinää, ota laite heti pois päältä
ja anna sen pysähtyä. Vedä verkkopistoke irti ja suorita
seuraavat kohdat:
– Tarkasta laite ja kiristä löysät osat.
– Vaihda vialliset osat.
– Jätä laitteen korjaukset ammattikorjaamon suoritettavaksi.
Huomio: Jäännösvirran suojain
Nämä suojalaitteet suojaavat kosketuksessa vaurioituneilta
johdoilta, eristysvioilta ja tietyissä tapauksissa myös
vaurioitumisissa jännitteen alaisena olevilta johdoilta
vaikeita loukkaantumisia vastaan.
z Suosittelemme laitteen kytkemistä ainoastaan
pistorasiaan, jossa on jäännösvirran suojain ja jonka
jäännösvirta on enintään 30 mA.
MItä saa silputa
z Retrofit sarjoja on saatavilla vanhoille asennuksille.
Käänny sähköasentajan puoleen.
z Orgaaniset jätteet talosta ja puutarhasta esim. pensasaidan ja
puuleikkuun, lakastuneiden kukkien, keittiön jätteet
Mitä ei saa silputa?
z Lasia, metalliosia, muovia, muovikasseja, kiviä,
kangasjätteitä, maa-ainesta sisältäviä juuria, ruoan, kalan ja
lihan jätteitä
30
f
Kytkeminen päälle/pois päältä
Silppuamista koskevia erityisohjeita
z Laita päälle painamalla vihreää nuppia F (2)
z Ota pois päältä painamalla punaista nuppia F (3)
z Silppua oksia, haarakkeita ja puita heti niiden katkaisun
jälkeen (tästä silppuaineksesta tulee kuivatettaessa hyvin
kova, suurimmasta työstettävästä oksan läpimitasta tulee
siten pienempi).
z Poista sivuvesat voimakkaasti haaraantuneista oksista.
z Vältä runsaasti vesipitoisten, liimautumiseen taipuvien
puutarha- ja keittiöjätteiden työstämistä (pienennä nämä
vaihtelevasti puisen silppuritavaran mukana laitteen
tukkeutumisen välttämiseksi).
z Älä anna silppuritavaran kasvaa ulosheittoaukon alueella liian
korkeaksi. Tällä voi olla seurauksena, että jo silputtu tavara
tukkii ulosheittokanavan. Siten se voi johtaa materiaalin
takaiskuun täyttöaukon kautta.
z Huomioi, että noudatetaan laitteellasi vastaavia
maksimaalisia työstettäviä oksaläpimittoja.
z Terälaitteisto vetää silpputavaran pääosin itsenäisesti sisään.
z Vältä moottorin ylikuormittamista ja juuttumista vahvoilla
oksilla useamman oksan takaisinvedon yhteydessä.
3
Koneessa on suojakytkin virrankatkoksen jälkeisen
tahattoman uudelleenkäynnistymisen estämiseksi.
Ylikuormitussuoja
3
Laitteen ylikuormitus (esim. leikkuun estymiseen
saakka) voi aiheuttaa muutaman sekunnin kuluttua
laitteen pysähtymisen. Moottorin suojaamiseksi
vioittumiselta ylikuormitussuoja irrottaa laitteen
automaattisesti verkosta.
z Odota ennen uudelleen käyttöönottoa vähintään
minuutti ennen kuin painat ensiksi palautusnappia F
(1) ja sitten PÄÄLLE-/POIS-kytkintä. Ellei moottori
käynnisty, puhdista keruusuppilo (katso Huolto).
Huolto
Yleinen
1
Vedä verkkopistoke irti ennen kaikkia huolto- ja
puhdistustöitä!
Leikkuutyökalua huollettaessa on otettava huomioon,
että tämä voi yhä vielä liikkua, vaikka moottori on
sammutettu.
Pidä suojakäsineitä.
z Säilytä laitetta aina kuivassa paikassa, mihin lapset eivät
pääse.
z Menettele sellaisessa tapauksessa seuraavasti:
– Ruuvaa nuppi irti ja käännä koteloa sen avaamiseksi
ylöspäin G .
– Puhdista kosketuspinnat huolellisesti.
– G Sulje jälleen kotelo, ja käännä nuppi kiinni.
Terien vaihto G H
1
Yleistä puhdistuksesta
1
z
z
z
z
Vedä verkkopistoke irti ennen kaikkia huolto- ja
puhdistustöitä!
Käsittele laitetta huolellisesti, ja puhdista se säännöllisesti
kestoiän pidentämiseksi.
Pidä tuuletusraot puhtaina ja pölyttöminä.
Käytä laitteen puhdistukseen yksinomaan lämmintä ja
kosteaa liinaa kuin myös pehmeä harjaa.
Älä anna laitteen kostua, äläkä suihkuta vettä sen päälle.
1.
2.
3.
4.
Vedä verkkopistoke irti ennen kaikkia huolto- ja
puhdistustöitä!
Leikkuutyökalua huollettaessa on otettava huomioon,
että tämä voi yhä vielä liikkua, vaikka moottori on
sammutettu.
Anna turvallisuussyistä aina ammattikorjaamon
suorittaa teränvaihdon.
Ruuvaa nuppi irti ja käännä koteloa sen avaamiseksi ylöspäin
G.
Pistä terien vaihtamiseksi kuusiokoloavain H (1)
kiinnityslaatalla olevaan rakoon ja kannen läpi.
Löysää kaksi ruuvia mukanatoimitetulla kuusiokoloavaimella
H (2), ja ota kuluneet terät pois.
Aseta uudet terät sisään ja kiristä ruuvit.
1
Keruusuppilon puhdistus
1
1.
2.
3.
4.
Vedä verkkopistoke irti ennen kaikkia huolto- ja
puhdistustöitä!
Ruuvaa nuppi irti ja käännä koteloa sen avaamiseksi ylöspäin
G.
Puhdista leikkaus- ja ulosheittoalue kaikista esineistä, jotka
voisivat tukkia terät.
Sulje jälleen kotelo, ja käännä nuppi kiinni G .
Paina palautusnappia ennen PÄÄLLE-/POIS-kytkimen
aktivointia.
Vedä vaihdon jälkeen kuusiokolotappi- sekä
kuusiokoloavain ulos.
5. Sulje jälleen kotelo, ja käännä nuppi kiinni G .
Turvalukitus
z Silppuri on varustettu turvalukituksella sulkimella kotelon ja
moottorinsuojuksen välillä .
z Jos kotelo ei lopeta sitovasti moottorisuojuksen kanssa,
moottori pysäytetään turvalukituksesta.
f
31
Häiriöiden poistaminen
Ongelma
Moottori ei käynnisty
Moottori surisee, mutta ei
käynnisty
Mahdollinen syy
Parannus
z Verkkojännite puuttuu
z Tarkista suojastus
z Liitäntäkaapeli viallinen
z Jätä kaapeli tarkastettavaksi
(Sähköalan ammattilainen)
z Kotelon yläosaa ei ole oikein suljettu (Turvakatkaisu
on lauennut)
z Sulje kotelon yläosa oikein ja kiinnitä
ruuveilla, poista mahdol. epäpuhtaudet.
z Terälaite juuttunut
z Pysäytä laite, vedä perkkopistoke irti ja
pudista laite sisältä
z Kondensaattori viallinen
z Toimita laite korjattavaksi WOLFasiakaspalvelukorjaamoon.
z Jatkokaapeli liian pitkä tai liian peni läpimitta
Moottori ei käynnisty
z Pistorasia liian kaukana pääliitännästä ja liian pieni
liitäntäjohdon läpimitta
z Jatkokaapelin on oltava vähintään 1,5
mm², enintään 25 m pitkä. Pidemmällä
kaapelilla läpimitan oltava vähintään 2,5
mm².
Pienentynyt leikkausteho
z Terä tylsä
z Terien vaihto
Epäilyttävässä tapauksessa käy aina WOLF-huoltokorjaamossa.
Huomio: Pysäytä laite ennen jokaista tarkastusta tai terällä suoritettavia töitä, ja vedä verkkopistoke irti.
Takuuehdot
Säilytä huolellisesti myyjän täyttämä takuukortti tai ostokuitti.
WOLF-Garten myöntää ostopäivämäärästä 2 vuotta takuun, joka vastaa kulloistakin teknistä tasoa ja käyttötarkoitusta/sovellutusaluetta.
Seuraavat takuumääräykset eivät rajoita loppukäyttäjän laillisia oikeuksia.
2 vuotta takuun edellytykset:
- Laite on yksinomaan yksityisessä käytössä.
Ammattikäytössä ja leasingtoiminnassa takuu on 12 kuukautta.
- Laitetta käytetään asiallisesti ja noudatetaan käyttöohjeita, jotka
ovat osa takuuehtoja
- Laitetta huolletaan määräyksen mukaisin välein
- Rakennetta ei muuteta omin luvin
- Laitteessa käytetään WOLFIN alkuperäisiä varaosia/lisälaitteita
32
- Täytetty takuukortti tai kuitti esitetään.
Takuu ei koske akkujen terien, terien kiinnitysosien kuten kitkalevyjen,
kiila-/hammashihnojen, juoksupyörien/renkaiden, ilmansuodattimien,
sytytystulppien ja sytytystulpan liitinten normaalia kulumista.
Laitteessa ilmenevät viat ja puutteet, jotka johtuvat materiaali- tai
valmistusvirheistä, korjataan ainoastaan WOLFIN
sopimushuoltamoilla (myyjällä on oikeus parantaa laitetta
jälkeenpäin) tai valmistajan tiloissa, mikäli ne ovat lähempänä
asiakasta. Takuuoikeuden ylittäviä vaatimuksia ei hyväksytä.
Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia varaosien toimitusta. Mahdollisista
kuljetusvahingoista tulee ilmoittaa kuljetusliikkeelle, sillä muussa
tapauksessa oikeus vaatia korvausta kyseiseltä liikkeeltä
menetetään.
f
Original manual
N
Gratulerer med anskaffelsen av et produkt fra WOLF
Les denne bruksanvisningen nøye og bli fortrolig med
betjeningselementene og riktig bruk av utstyret.
Brukeren er ansvarlig for ulykker som rammer andre
personer eller deres eiendeler. Følg alle anvisninger,
forklaringer og forskrifter. Ta godt vare på denne
bruksanvisningen for senere bruk.
Barn og andre personer som ikke er kjent med
bruksanvisningen, må ikke bruke utstyret. Ungdom
under 16 år må ikke bruke utstyret. Lokale forskrifter
kan fastsette aldersgrensen for brukere.
Innhold
Sikkerhetsanvisninger
Montering . . . . . .
Drift. . . . . . . . . .
Vedlikehold. . . . . .
Avhjelping av feil . .
Garantibetingelser . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 33
. 34
. 34
. 35
. 36
. 36
Sikkerhetsanvisninger
Symbolenes betydning
Advarsel!
Les bruksanvisningen før bruk!
Fare for deler som slynges ut fra roterende motor – uvedkommende personer og husdyr må ikke være i
nærheten av fareområdet.
Før innstillinger, rengjøring, vedlikehold og ved skader på kabelen må
støpselet dras ut av nettkontakten!
Generelle anvisninger
z Før bruk må tilkoblingskabelen undersøkes med tanke på
skader eller elde.
z Dersom nettkabelen skades under bruk av utstyret, må den
ikke berøres før støpselet er dratt ut av nettkontakten.
z Obs! Knivene fortsetter å løpe en stund etter at motoren er
slått av.
z Dra støpselet ut av nettkontakten,
– når du forlater utstyret,
– før en blokkering avhjelpes,
– før utstyret kontrolleres, rengjøres eller repareres,
– når et fremmedlegeme er truffet (kontroller utstyret med
tanke på skader og få det reparert ved behov),
– når utstyret vibrerer kraftig (undersøk straks utstyret).
Forberedende tiltak
Vær oppmerksom på roterende kniver. Hender og føtter må ikke holdes i
åpninger når maskinen er i gang.
Bruk vernehansker
Bruk vernebriller og hørselsvern.
Må beskyttes mot fukt.
z La aldri barn få bruke utstyret.
z Sett aldri utstyret i gang når andre personer oppholder seg i
nærheten.
z Bruk hørselsvern og vernebriller. Disse må brukes under hele
den tiden utstyret er i drift.
z Bruk ikke løstsittende eller løst hengende klær; heller ikke
klær med hengende bånd eller snorer.
z Utstyret skal bare brukes i det fri (dvs. ikke i nærheten av en
vegg eller en annen fast gjenstand) og på et fast, plant
underlag.
z Utstyret må ikke brukes på et underlag som er strødd med
grus.
z Før utstyret settes i drift, må det sjekkes at alle skruer,
muttere, bolter og andre festeanordninger er strammet og at
deksler og vern er på plass.
z Merker som er skadet eller uleselige må utskiftes.
Kabel
1
Obs! Det er fare for elektrisk støt ved skader på kabelen
Når kabelen gjennombores eller skades, vil sikringen ikke
alltid utløses.
z Kabelen må ikke berøres før nettstøpselet er dratt ut av
kontakten.
z Ved skader på kabelen må hele kabelen utskiftes. Det er
ikke tillatt å reparere kabelen med isolasjonstape.
z Kabler må bare repareres av fagfolk.
z Den må ikke gni mot kanter, spisser eller skarpe gjenstander.
z Kabelen må ikke klemmes i døråpninger eller vinduskanter.
N
33
z Bryteranordninger må ikke fjernes eller kortsluttes.
z Bruk bare skjøteledninger som ikke er lettere enn ledninger
med gummikappe, type: HO 7 RN-F, minimum tverrsnitt
3 x 1,5 mm2, lengde: maks. 25 m.
z Kabelen må være beskyttet mot vannsprut.
Bruk
z Sørg for at tilførselstrakten er tom før utstyret settes i drift.
z Hold hodet og kroppen i god avstand fra tilførselsåpningen.
z Hender, andre kroppsdeler og klær må ikke komme inn i
tilførselstrakten, utløpskanalen eller i nærheten av andre
bevegelige deler.
z Sørg alltid for å ha likevekt og fast fotfeste.
z Ikke strekk deg fremover. Når det mates materiale inn, må du
ikke stå høyere enn utstyret.
z Når utstyret settes i drift, må du alltid stå i god avstand fra
utløpsområdet.
z Når det mates inn materiale, må det alltid sikres at ikke det
følger med metall, stein, flasker, bokser eller andre
fremmedlegemer.
z Dersom det kommer fremmedlegemer inn i skjæreverktøyet,
eller dersom utstyret avgir uvanlig støy eller vibrasjon, må
motoren straks slås av og utstyret må løpe ut til stillstand. Dra
ut nettstøpselet og gjør slik:
– Kontroller utstyret med tanke på skader
– Kontroller at alle deler sitter godt fast og stram dem ved
behov
– Alle deler som er skadet må repareres eller utskiftes (bruk
bare originale reservedeler fra WOLF).
z Det materialet som er behandlet, må ikke få hope seg opp i
utløpsområdet; dette kan eventuelt hindre riktig utløp og være
årsak til at materialet slår tilbake via tilførselsåpningen.
z Dersom utstyret er tilstoppet, skal motoren slås av og
nettstøpselet dras ut før rengjøringen kan begynne.
z Sørg for at motoren er fri for avfall og andre ansamlinger; dette
vil verne motoren mot skader og overoppheting.
z Sørg for at alle deksler og avledere er på plass og i god
driftstilstand.
z Utstyret må ikke transporteres med roterende motor.
z Slå straks av motoren og dra ut nettstøpselet når du forlater
arbeidsområdet.
z Utstyret må ikke vippes med roterende motor.
Vedlikehold og lagring
z Når utstyret slås av for vedlikehold, lagring eller utskifting av
tilbehør, må det sørges for å skille det fra energitilførselen og
å dra ut nettstøpselet. Sørg for at alle bevegelige deler er
stoppet. La utstyret bli avkjølt før vedlikehold, innstilling osv.
z Ved vedlikehold av skjæreverktøyet må det tas hensyn til at
dette fortsatt kan være i bevegelse selv om motoren er slått
av.
Avfallshåndtering
Elektrisk utstyr skal ikke kasseres som husholdningsavfall. Maskin, tilbehør og emballasje skal leveres til miljøvennlig gjenvinning.
Montering
z Se figurene: A
B
C
D
E
Drift
Arbeidstid
z Ta hensyn til de lokale bestemmelsene.
z Kommunen kan gi opplysninger om tillatte arbeidstider.
Tilkobling til nettkontakten (230 Volt, 50 Hz)
z Utstyret må bare kobles til en nettkontakt som er sikret med
en sikring på 16 ampere (eller jordfeilbryter type B).
3
Merk: Jordfeilbryter
Dette vernet beskytter mot personskader ved berøring av
skadede ledninger, isolasjonsfeil og i visse tilfelle også ved
skader som skyldes spenningsførende ledere.
z Det anbefales å bare koble til kontakter med
jordfeilbryter som er sikret mot feilstrømmer på maks.
30 mA.
z Eldre installasjoner kan oppgraderes. Ta kontakt med en
installatør
Arbeid med kompostkvernen
1
Bruk vernehansker og hørselsvern!
z Velg en arbeidsstilling slik at du står ved siden av eller bak
utstyret. Stå aldri i området ved utløpsåpningen.
z Hold aldri i tilførsels- eller utløpsåpningen.
z Før utstyret slås på, må det kontrolleres at det ikke er noen
rester i tilførselstrakten.
z Dersom det kommer uvedkommende gjenstander inn i
tilførselstrakten, eller dersom utstyret avgir uvanlig støy eller
vibrasjon, må utstyret straks slås av og bringes til full stopp.
Dra ut nettstøpselet og gå igjennom følgende punkter:
– Sjekk utstyret og stram løse deler.
– Skift ut deler som er skadet.
– Reparasjoner av utstyret skal alltid overlates til et
serviceverksted.
Hva kan komposteres?
z Organisk avfall fra husholdning og hage, f.eks. kapp fra
hekker og trær, visne blomster, kjøkkenavfall
Hva kan ikke komposteres?
z Glass, metalldeler, plast, plastposer, stein, stoffrester, røtter
med jordrester, mat-, fiske- og kjøttavfall
34
N
Til- og frakobling
Spesielle anvisninger for kompostering
z Slå på ved å trykke på den grønne knappen F (2)
z Slå av ved å trykke på den røde knappen F (3)
z Greiner, kvist og trestykker bør komposteres kort etter at de er
kappet (dette komposteringsmaterialet blir meget hardt når
det tørker, noe som betyr at den greindiameteren som skal
bearbeides, blir mindre).
z Fjern sideskudd fra stykker med mange forgreininger.
z Behandling av hage- og kjøkkenavfall med stort vanninnhold
og tilbøyelighet til å klebe (dette bør deles opp vekselvis med
treholdig komposteringsmateriale for å hindre tilstopping av
utstyret).
z Komposteringsmaterialet må ikke samle seg for høyt opp i
området ved utløpsåpningen. Dette vil kunne medføre at
tidligere kompostering stopper utløpskanalen. Dermed er det
fare for tilbakeslag av materialet via tilførselsåpningen.
z Sørg for å overholde den maksimale greindiameteren for
utstyret.
z Knivanordningen vil i stor grad selv dra inn
komposteringsmaterialet.
z Sørg for at motoren ikke overbelastes og blokkeres ved
kraftigere kapping på grunn av hyppig tilbaketrekking av
greinene.
3
Maskinen er utstyrt med en elektrisk vernebryter som
hindrer utilsiktet tilkobling igjen etter et strømbrudd.
Overlastvern
3
Overlast av utstyret (som f.eks. blokkering av
kappingen) kan være årsak til at utstyret stopper etter
noen få sekunder. For å beskytte motoren mot skader,
vil overlastvernet automatisk koble utstyret fra nettet.
z Vent i minst ett minutt før du først trykker på
tilbakestillingsknappen F (1) og deretter på bryteren
EIN/AUS. Dersom motoren ikke starter, må
oppsamlingstrakten rengjøres (se Vedlikehold).
Vedlikehold
Generelt
Sikkerhetslåsing
Før all vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må
nettstøpselet dras ut!
Ved vedlikehold av skjæreverktøyet må det tas hensyn
til at dette fortsatt kan være i bevegelse selv om
motoren er slått av.
Bruk vernehansker.
z Utstyret må alltid lagres på et tørt sted som er utilgjengelig for
barn.
z Kompostkvernen er utstyrt med en sikkerhetslås i lukningen
mellom hus og motorkappe.
z Dersom ikke huset er i plan med motorkappen, blir motoren
holdt igjen av sikkerhetslåsen.
z I så fall avhjelpes problemet slik:
– Skru av knappen og vipp huset oppover for å åpne G .
– Rengjør kontaktflatene omhyggelig.
– Steng huset igjen og skru knappen fast G .
Generelt om rengjøring
Bytte av kniv G H
1
1
z
z
z
z
Før all vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må
nettstøpselet dras ut!
Utstyret må behandles med omhu og rengjøres regelmessig
for å holde lenger.
Ventilasjonsåpningene må holdes rene og fri for støv.
Det må bare brukes en varm og fuktig klut eller en myk børste
til rengjøring av utstyret.
Utstyret må ikke bli vått, og det må ikke spyles med vann.
Rengjøring av oppsamlingstrakten
1
1.
2.
3.
4.
Før all vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må
nettstøpselet dras ut!
Skru av knappen og vipp huset oppover for å åpne G .
Rens skjære- og utløpsområdet for alle gjenstander som kan
blokkere skjæringen.
Steng huset igjen og skru knappen fast G .
Trykk på tilbakestillingsknappen før bryteren EIN-/AUS
aktiveres.
N
1
1.
2.
3.
4.
Før all vedlikeholds- og rengjøringsarbeid må
nettstøpselet dras ut!
Ved vedlikehold av skjæreverktøyet må det tas hensyn
til at dette fortsatt kan være i bevegelse selv om
motoren er slått av.
Av hensyn til sikkerheten bør knivene alltid utskiftes på
et serviceverksted.
Skru av knappen og vipp huset oppover for å åpne G .
For å bytte skjærene stikkes en sekskantnøkkel H (1) inn i
holdeplatens sprekk og gjennom dekselet.
Løsne de to skruene ved hjelp av den medleverte
skrunøkkelen H (2), og ta ut de gamle skjærene.
Sett inn de nye skjærene og stram skruene.
1
Ta ut skrunøkkelen og sekskantnøkkelen etter
utskiftingen.
5. Steng huset igjen og skru knappen fast G .
35
Avhjelping av feil
Problem
Motoren starter ikke
Motoren summer, men starter ikke
Mulig årsak
Avhjelping
z Ingen nettspenning
z Sjekk sikringen
z Defekt tilkoblingskabel
z La en elektriker sjekke kabelen
z Husets overdel er ikke lukket ordentlig
(sikkerhetsutkoblingen er utløst)
z Lukk husets overdel riktig og skru det til;
fjern eventuelle forurensninger.
z Knivanordningern er blokkert
z Slå av utstyret, dra ut nettstøpselet og
rengjør utstyret innvendig
z Defekt kondensator
z Send utstyret til reparasjon hos et
serviceverksted som er godkjent av
WOLF.
z Skjøtekabelen er for lang eller har for lite tverrsnitt
Motoren starter ikke
z Stikkontakten sitter for langt fra hovedtilkoblingen og
tilkoblingskabelen har for lite tverrsnitt
z Skjøtekabelen må minst være på 1,5
mm², maksimal lengde er 25 m. For
lengre kabel må tverrsnittet være minst
2,5 mm².
Redusert kappeevne
z Kniven er sløv
z Bytte av kniv
Er du i tvil, må du ta kontakt med et WOLF-serviceverksted.
Obs: Før det utføres noen undersøkelser eller noe arbeid, må utstyret stoppes og nettstøpselet dras ut av kontakten.
Garantibetingelser
Vennligst ta godt vare p garantikortet hhv. kvitteringen som ble
utstedet av selgeren.
Firma WOLF-Garten yter en garanti på 2 år fra kjøpsdato, i henhold til
den aktuelle teknikkstandarden og bruksområdet. De lovfestede rettighetene til sluttbrukeren innskrenkes ikke av de nedenforstende garantiretningslinjene.
Forutsetninger for kravet på 2 år garanti:
- Apparatet settes kun inn i privat bruk.
Nr apparatet brukes til forretningsvirksomhet eller leies ut, reduseres garantikravet til 12 mneder.
- Det er en forutsetning for garantikravet at apparatet behandles sakkyndig og at det tas hensyn til alle opplysningene i garantibetingelsene
- De foreskrevne vedlikeholdsintervallene m overholdes
36
- Forandringer av konstruksjonen fr ikke foretas p egen hnd
- Det fr kun bygges inn originale reservedeler/tilbehr av firma WOLF
- Det utfylte garantikortet og/eller kjpekvitteringen m legges frem.
Garantien gjelder ikke for normal slitasje av akku’s, kniver,
knivfestedeler som friksjonsskiver, kilerem/tannrem, løpehjul/hjul,
luftfilter, tennplugger og tennpluggforbindere. Dersom det foretas
reparasjoner p egen hnd bortfaller alle garantikravene automatisk og
umiddelbart. Feil og mangler som opptrer p grunn av material- eller
produksjonsfeil, rettes kun av vre kontraktsverksteder (selgeren er
berettiget til utbedring) i nrheten din, eller produsenten dersom dette
er nrmere. Krav som gr ut over garantiytelsen er utelukket. Det bestr
ingen krav p erstatningslevering. Eventuelle transportskader
meddeles ikke oss, men transportren; ellers vil erstatningskravene til
disse bedriftene falle bort.
N
Original manual
S
Tack för att du har köpt en WOLF-produkt
Läs bruksanvisningen noga och bekanta dig med manöverorganen och korrekt användning av maskinen.
Användaren ansvarar ensam för olyckor med andra
personer eller skador på deras egendom. Beakta anvisningar, förklaringar och föreskrifter. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för senare användning.
Låt aldrig barn eller andra personer som inte känner till
bruksanvisningen använda maskinen. Ungdomar under 16 år får inte använda maskinen. Eventuellt kan lokala bestämmelser föreskriva en viss lägsta ålder.
Innehåll
Säkerhetsinformation
Montering . . . . . .
Användning . . . . .
Underhåll . . . . . . .
Åtgärder vid fel . . .
Garantivillkor . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 37
. 38
. 38
. 39
. 40
. 40
Säkerhetsinformation
Förklaring av symbolerna
Varning!
Läs bruksanvisningen före
idrifttagande!
Fara p.g.a. ivägslungade delar när
motorn går – kontrollera att inga
obehöriga personer eller hus- och
nyttodjur uppehåller sig i riskområdet.
Lossa alltid elkontakten från elnätet
före inställnings-, rengörings- och
underhållsarbeten och vid skador på
kabeln!
Varning för roterande knivar. Håll inte
händer och fötter i öppningar när
maskinen går.
Använd skyddshandskar!
Använd ögon- och hörselskydd!
z Varning! Knivarna fortsätter att rotera en period efter att
motorn har stängts av.
z Lossa kontakten från eluttaget,
– när du lämnar maskinen,
– innan du tar bort en blockering,
– innan du kontrollerar, rengör eller reparerar maskinen,
– om ett främmande föremål träffas (kontrollera om maskinen
är skadad och reparera den vid behov),
– när maskinen vibrerar kraftigt (kontrollera genast
maskinen).
Förberedande arbeten
z Låt aldrig barn använda maskinen.
z Använd aldrig maskinen när människor uppehåller sig i
närheten.
z Använd hörselskydd och skyddsglasögon. Bär dessa under
hela tiden som maskinen används.
z Använd inga lösa kläder eller nerhängande kläder. Använd
inte heller kläder med hängande band eller fransar.
z Använd endast maskinen utomhus (d.v.s. inte i närheten av
väggar eller andra fasta föremål) och på fasta och jämna
underlag.
z Använd aldrig maskinen på ett underlag med singel.
z Innan maskinen tas i drift ska alla skruvar, muttrar och bultar
samt andra fästdelar kontrolleras så att de sitter fast samt alla
kåpor och skyddsplattor.
z Skadade eller oläsliga dekaler ska bytas ut.
Kabel
1
Utsätt inte maskinen för fukt.
Allmän information
z Undersök anslutningsledningen med avseende på skador
eller ålderstecken före användning.
z Om nätanslutningsledningen skadas vid drift av maskinen, får
ledningen inte beröras förrän kontakten lossats från elnätet.
S
z
z
z
z
z
z
Varning! Elektriska stötar p.g.a. kabelskada
När kabeln är genomskuren eller skadad på annat sätt
fungerar inte alltid säkringen.
z Rör inte kabeln innan du har dragit ut stickkontakten från
vägguttaget.
z En skadad kabel måste bytas ut. Det är förbjudet att
reparera kabeln med isoleringsband.
Endast fackpersonal får utföra reparationer på kabeln.
Låt den inte ligga emot kanter, spetsar eller vassa föremål.
Kläm inte kabeln i dörrar eller fönster.
Kopplingsanordningar får inte tas bort eller förbikopplas.
Använd endast förlängningssladdar som är minst lika kraftiga
som en gummislang av typ: HO 7 RNF, minimumdiameter
3 x 1,5 mm2, längd: max. 25 m.
Kabeln ska vara spolsäker.
37
Hantering
z Kontrollera innan maskinen startas att påfyllningstratten är
tom.
z Håll huvudet och kroppen på ett säkert avstånd från
påfyllningsöppningen.
z För inte in händer, andra kroppsdelar och kläder i
påfyllningstratten, utloppskanalen eller i närheten av andra
rörliga delar.
z Var noga med att hålla balansen och stå alltid stabilt.
z Sträck dig inte framåt. Stå aldrig högre än maskinen då
material ska föras in.
z Stå aldrig i maskinens utloppszon då den tas i drift.
z Kontrollera alltid innan du för in material i maskinen att det inte
innehåller metall, stenar, flaskor, burkar eller andra
främmande föremål.
z Stäng genast av maskinen och låt den går tills den stannar om
främmande föremål kommer in i skärverktyget eller om
maskinen genererar ovanliga ljud eller vibrationer. Lossa
elkontakten och utför följande steg:
– Kontrollera om maskinen är skadad
– Kontrollera att alla delar sitter fast och dra åt dem vid behov
– Reparera eller byt ut alla skadade delar (använd endast
originalreservdelar från WOLF).
z Låt aldrig stora mängder bearbetat material samlas upp i
utloppsområdet. Materialet kan försvåra utloppet och leda till
att materialet leds tillbaka upp genom påfyllningsöppningen.
z Stanna motorn och lossa elkontakten innan maskinen rengörs
om den är igensatt.
z Kontrollera att det inte finns avfall eller annat på motorn för att
skydda motorn mot skador eller överhettning.
z Kontrollera att alla kåpor och skydd är på plats och i gott skick.
z Transportera inte maskinen när motorn går.
z Stäng genast av motorn och lossa elkontakten när du lämnar
arbetsplatsen.
z Luta inte maskinen när motorn går.
Underhåll och förvaring
z Om maskinen är avstängd p.g.a. underhåll, förvaring eller
byte av tillbehör ska du alltid kontrollera att energikällan är
avstängd och elkontakten är lossad. Kontrollera att alla rörliga
delar är stillastående. Låt maskinen svalna före underhåll,
inställning, o.s.v.
z Tänk på vid underhåll av skärverktyget att det även kan rotera
efter att motorn stängts av.
Avfallshantering
Släng aldrig elektriska apparater med
hushållsavfallet. Lämna maskinen, tillbehören och
förpackningen till den lokala återvinningscentralen.
Montering
z Se illustrationer: A
B
C
D
E
Användning
Användningstider
z Ta hänsyn till lokala bestämmelser.
z Kontakta de lokala myndigheter för information om
användningstider.
Anslutning till eluttag (230 volt, 50 Hz)
z Maskinen får endast anslutas till eluttag som är säkrade med
en 16 A säkring (eller jordfelsbrytarem typ B).
3
Information: Jordfelsbrytare
Skyddsutrustningen skyddar mot svåra skador vid beröring
av skadade ledningar, isoleringsfel och i vissa fall även mot
skador orsakade av skadade ledningar.
z Vi rekommenderar att maskinen endast kopplas till ett
eluttag som är skyddat med en jordfelsbrytare med en
restström på högst 30 mA.
z Satser för eftermontering finns för äldre installationer.
Tala med en elektriker.
Arbete med flismaskinen
1
Använd skyddshandskar och hörselskydd!
z Stå alltid vid sidan av eller bakom maskinen vid arbete. Stå
aldrig i utloppsöppningens område.
z För aldrig in kroppsdelar i påfyllnings- eller utloppsöppningen.
38
z Kontrollera att det inte finns några materialrester i
påfyllningsöppningen.
z Stäng genast av maskinen och låt den stanna om det finns
främmande föremål i påfyllningstratten eller om maskinen ger
ifrån sig ovanliga ljud eller vibrationer. Lossa elkontakten och
utför följande punkter:
– Kontrollera maskinen och dra åt lösa delar.
– Byt ut skadade delar.
– Låt fackpersonal utföra reparationer på maskinen.
Vilka material kan bearbetas?
z Organiska avfall från hem och trädgård t.ex. häck- och
träddelar, överblommade blommor, köksavfall
Vilka material kan inte bearbetas?
z Glas, metalldelar, plast, plastpåsar, stenar, tygavfall, rötter
med jordrester, mat-, fisk- och köttavfall
Till- och frånkoppling
z Tryck på den gröna knappen F (2) för att tillkoppla maskinen
z Tryck på den röda knappen F (3) för att frånkoppla
maskinen
3
Maskinen har en skyddsbrytare som förhindrar att den
tillkopplas automatiskt efter strömavbrott.
S
Överbelastningsskydd
3
Om maskinen överbelastas (t.ex. så att knivarna
blockeras) kan maskinen stoppas inom några
sekunder. För att skydda motorn mot skador skiljs
maskinen automatiskt från elnätet av
överbelastningsskyddet.
z Vänta minst en minut med att ta maskinen i drift. Tryck
först på återställningsknappen F (1) och sedan på
strömbrytaren. Rengör uppsamlingstratten om motorn
inte startar (se Underhåll).
Särskild information om bearbetning
z Ta bort sidoskotten på stammar med mycket grenar.
z Bearbetning av trädgårds- eller köksavfall med hög vattenhalt
och som är klibbigt (bearbeta sådant material omväxlande
med träbaserat material, för att undvika att maskinen blir
igensatt).
z Låt inte för mycket material samlas i området vid
utloppsöppningen. Detta kan leda till att flismaterial sätter igen
utloppskanalen. Detta kan leda till att materialet stöts tillbaka
genom påfyllningsöppningen.
z Beakta max. grendiameter för bearbetning för din maskin.
z Knivverket drar in i princip in materialet själv.
z Undvik att överbelasta och blockera motorn vid kraftigare
grenar genom att dra tillbaka grenarna ofta.
z Bearbeta stammar, grenar och trädelar direkt efter att de har
tagits ner (detta material blir mycket hårt om det torkar ut,
max. grendiameter som får bearbetas sjunker härigenom).
Underhåll
Allmänt
Säkerhetsspärr
Lossa alltid elkontakten före underhålls- och
rengöringsarbeten!
Tänk på vid underhåll av skärverktyget att det även kan
rotera efter att motorn stängts av.
Använd skyddshandskar.
z Förvara maskinen på en torr plats som är oåtkomlig för barn.
z Flismaskinen har en säkerhetsspärr vid förslutningen mellan
huset och motorhuset.
z Om huset inte sluter tätt med motorhuset, stoppar
säkerhetsspärren motorn.
z Gör i sådana fall på följande sätt:
– Lossa vredet och fäll huset uppåt G för att öppna det.
– Rengör kontaktytan noga.
– Stäng huset och dra åt vredet G .
1
Allmän rengöring
1
z
z
z
z
Lossa alltid elkontakten före underhålls- och
rengöringsarbeten!
Behandla maskinen försiktigt och rengör den regelbundet för
att öka dess livslängd.
Håll ventilationsöppningarna rena och fria från damm.
Använd endast en varm och fuktig trasa samt en mjuk borste
vid rengöring av maskinen.
Låt aldrig maskinen bli blöt och spruta aldrig vatten över den.
Att byta knivar G H
1
1.
2.
Rengöring av uppsamlingstratten
1
1.
2.
3.
4.
Lossa alltid elkontakten före underhålls- och
rengöringsarbeten!
Lossa vredet och fäll huset uppåt G .
Rengör skär- och utloppsområdet och ta bort alla föremål som
kan blockera knivarna.
Stäng huset och dra åt vredet G .
Tryck på återställningsknappen innan du aktiverar
strömbrytaren.
S
3.
4.
Lossa alltid elkontakten före underhålls- och
rengöringsarbeten!
Tänk på vid underhåll av skärverktyget att det även kan
rotera efter att motorn stängts av.
Låt alltid fackpersonal utföra byte av knivar av
säkerhetsskäl.
Lossa vredet och fäll huset uppåt G .
Stick in sexkantsnyckeln H (1) i slitsen på fästplattan och
genom kåpan.
Lossa de två skruvarna med den bifogade insexnyckeln H
(2) och ta ut de förbrukade knivarna.
Montera de nya knivarna och dra åt skruvarna.
1
Dra ut både insex- och sexkantsnyckeln efter bytet.
5. Stäng huset och dra åt vredet G .
39
Åtgärder vid fel
Problem
Motorn startar inte
Motorn brummar, men
startar inte
Möjlig orsak
Åtgärd
z Nätspänning saknas
z Kontrollera säkringen
z Anslutningskabel defekt
z Kontrollera kabeln (elektriker)
z Husets överdel är felaktigt stängd (säkerhetsspärren
har utlösts)
z Stäng husets överdel korrekt och skruva
fast det, ta bort eventuell smuts.
z Knivverket blockerat
z Stäng av maskinen, lossa elkontakten
och rengör maskinen
z Kondensator defekt
z Lämna maskinen för reparation på en
WOLF-verkstad.
z Förlängningskabeln för lång eller för liten diameter
Motorn startar inte
z Eluttaget sitter för långt ifrån huvudanslutningen och
anslutningsledningen har för låg diameter
z Förlängningskabeln måste vara minst
1,5 mm² och max. 25 m lång. Vid längre
kablar måste diametern vara minst 2,5
mm2.
Nedsatt skäreffekt
z Knivarna är slöa
z Att byta knivar
Kontakta alltid en WOLF-serviceverkstad vid oklarheter.
Varning: Stäng alltid av maskinen före kontroller eller arbete på knivarna. Lossa även elkontakten.
Garantivillkor
Spara omsorgsfullt det av säljaren ifyllda garantikortet resp köpebeviset.
Firma WOLF-Garten lämnar en garanti för 2 år, räknat från inköpsdatum och motsvarande vid tillfället gängse teknik och användningsändamål / användningsområde. Konsumentens lagliga rättigheter
påverkas ej av efterföljande garantiriktlinjer.
Förutsättningar för garantianspråk under 2 år:
- Utrustningen får uteslutande användas för privat bruk.
För yrkesmässig användning eller uthyrningsföretag reduceras
garantitiden till 12 månader.
- Korrekt användning och iakttagande av all information i bruksanvisningen som är en del av våra garantivillkor.
- Iakttagande av föreskrivna underhållsintervaller.
- Inga egenmäktiga ändringar av konstruktionen.
40
- Montering av originalreservdelar/-tillbehör från WOLF-Garten.
- Förevisande av ifyllt garantikort och/eller kvitto.
Garantin omfattar inte normalt slitage av akku’s, svärdet,
svärdfästdelar samt friktionsskivor, kiloch tandremmar, drivhjul/däck,
luftfi lter, tändstift och tändstiftskontakter. Garantin gäller inte vid
egenmäktiga reparationer. Eventuella fel och brister som orsakats av
materialoch tillverkningsfel åtgärdas uteslutande av våra
kontraktsverkstäder (återförsäljaren har rätt att reparera) i din närhet
eller av tillverkaren om detta är närmare. Alla anspråk utöver denna
garanti är uteslutna. Anspråk på leverans av reservdelar är uteslutet.
Eventuella transportskador ska inte rapporteras till oss utan den
ansvariga leverantören eftersom anspråk på ersättning från det
företaget upphör att gälla i annat fall.nspråk på ersättning från det
företaget upphör att gälla i annat fall.
S
Pvodní manuál
C
Srde/n: blahop;ejeme ke koupi výrobku spole/nosti Wolf
Peliv si pette návod k použití a seznamte se s
ovládacími prvky a se správným použitím výrobku.
Uživatel je odpovdný za úrazy ostatních osob nebo za
poškození jejich vlastnictví. Dodržujte pokyny,
vysvtlivky a pedpisy. Návod k použití dobe
uschovejte pro pozdjší použití.
Pístroj nesmjí používat dti nebo jiné osoby, které
neznají návod k obsluze. Dále pístroj nesmjí
používat osoby mladší 16 let. Minimální vk uživatele
m”že být stanoven místními pedpisy.
Obsah
Bezpenostní pokyny
Montáž . . . . . . . .
Provoz . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . .
Odstraování poruch
Záruní podmínky . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 41
. 42
. 42
. 43
. 44
. 44
Bezpe/nostní pokyny
– díve než odstraníte zablokování,
– díve než budete pístroj kontrolovat, istit nebo opravovat,
– pi zasažení cizího tlesa (zkontrolujte pístroj, zda není
Význam symbol
Výstraha!
Ped uvedením do provozu si
pette návod k použití!
poškozen a v pípad poteby jej opravte),
– pokud se pístroj siln chvje (ihned pístroj zkontrolujte).
P;ípravná opat;ení
Pokud bží motor, hrozí nebezpeí
zasažení odmršt'ovanými ástmi –
zabrate pístupu ostatních osob a
domácích a užitkových zvíat do prostoru, ve kterém hrozí nebezpeí.
Ped zahájením seizovacích,
isticích a údržbáských prací a pi
poškození vedení vytáhnte zástrku
ze sít!
Pozor na rotující nože. Pokud stroj
bží, nenechávejte ruce a nohy v blízkosti otvor”.
z Nikdy nedovolte, aby pístroj používaly dti.
z Nikdy pístroj nepoužívejte, pokud jsou v blízkosti osoby.
z Noste ochranu uší a ochranné brýle. Noste je bhem celé
doby provozování pístroje.
z Nenoste volné nebo visící odvy, nebo odvy s visícími pásky
nebo š”rami.
z Používejte pístroj pouze na volném prostranství (tzn., ne v
blízkosti zdi nebo jiného pevného pedmtu) a na pevné,
rovné ploše.
z Nepoužívejte pístroj na dláždné ploše posypané hrubým
pískem nebo drobným štrkem.
z Ped uvedením pístroje do provozu zkontrolujte pevné
uložení všech šroub”, matic, ep” a ostatního upevovacího
materiálu a správné umístní kryt” a ochranných štít”.
z Poškozené nebo neitelné nálepky je teba vymnit.
Kabel
Noste ochranné rukavice.
1
Noste ochranu zraku a sluchu.
z
z
z
z
z
Všeobecné pokyny
z Ped použitím zkontrolujte pípojné vedení, zda nevykazuje
znaky poškození nebo stárnutí.
z Pokud se bhem používání pístroje poškodí sít'ový pívod,
nesmíte se ho ped vytažením zástrky ze sít dotýkat.
z Pozor! Po vypnutí motoru nože setrvan dobíhají.
z Vytáhnte zástrku ze zásuvky,
– pokud od pístroje odcházíte,
C
z
Pozor! Poškození kabelu zpsobí elektrický šok
Když se kabel proízne nebo poškodí, bezpenostní
pojistka nezareaguje vždy.
z Nedotýkejte se kabelu ped vytažením sít'ové zástrky
ze zásuvky.
z Poškozený kabel je nutné celý vymnit. Je zakázáno
opravovat kabel izolaní páskou.
Opravy kabelu dejte provést pouze odborníkovi.
Kabel se nesmí odírat o hrany, špiaté nebo ostré pedmty.
Nepiskípnte kabel v štrbinách dveí nebo oken.
Spínací zaízení se nesmjí odstraovat nebo pemost'ovat.
Používejte pouze takový prodlužovací kabel, který není lehí
než gumová hadice, typ: HO 7 RNF, minimální pr”ez
3 x 1,5 mm2, délka: max. 25 m.
Kabely musí být chránny proti stíkající vod.
Ovládání
z Ped spuštním pístroje se ujistte, že je vhazovací násypka
prázdná.
41
z Udržujte hlavu a tlo v dostatené vzdálenosti od
vhazovacího otvoru.
z Ruce, jiné ásti tla a odv se nesmí pibližovat k vhazovací
násypce, vyhazovacímu kanálu nebo k jiným pohyblivým
díl”m.
z Stále udržujte rovnováhu a pevný postoj.
z Nenatahujte se. Pi vhazování materiálu nikdy nest”jte výše
než pístroj.
z Pi uvádní pístroje do provozu se vždy zdržujte mimo
vyhazovací oblast.
z Pi vhazování materiálu zvlášt dávejte pozor, aby materiál
neobsahoval žádný kov, kameny, láhve, plechovky nebo jiná
cizí tlesa.
z Pokud se do ezného nástroje dostanou cizí tlesa, nebo
pístroj vydává neobvyklé zvuky, nebo se pístroj neobvykle
chvje, ihned vypnte motor a nechte pístroj dobhnout.
Vytáhnte sít'ovou zástrku a prove™te tyto kroky:
– zkontrolujte pístroj, zda není poškozen,
– zkontrolujte pevné uložení díl” a pípadn je dotáhnte.
– Každý poškozený díl dejte opravit nebo jej nahra™te
(používejte pouze originální náhradní díly spolenosti
WOLF).
z Zpracovaný materiál nenechte hromadit ve vyhazovací
oblasti, mohlo by to zabránit správnému vyhazování a
zp”sobit vržení materiálu zpt vhazovacím otvorem.
z Pokud je pístroj ucpaný, vypnte motor a díve než zanete s
ištním, vytáhnte sít'ovou zástrku.
z Abyste motor ochránili ped poškozením nebo pehátím
dávejte pozor, aby v motoru nebyl odpad a nahromadný
materiál.
z Dávejte pozor, aby všechny kryty a vyhazovae byly na svém
míst a v dobrém stavu.
z Pístroj nepepravujte, pokud bží motor.
z Pokud opouštíte pracovišt, vypnte motor a vytáhnte
sít'ovou zástrku.
z Pokud motor bží, pístroj nenaklánjte.
Údržba a uskladn:ní
z Pokud je pístroj vypnutý z d”vodu údržby, uskladnní nebo
výmny píslušenství, zajistte, aby byl zdroj energie vypnutý
a sít'ová zástrka vytažena. Zajistte, aby byly všechny
pohyblivé ásti v klidu. Ped údržbou, seízením atd. nechte
pístroj vychladnout.
z Pi údržb ezného nástroje je teba dávat pozor na to, že
m”že setrvaností dobíhat, i když je motor vypnutý.
Likvidace
Elektrické náadí nepatí do domovního odpadu.
Náadí, píslušenství a obal odevzdejte k ekologické recyklaci.
Montáž
z Viz vyobrazení: A
B
C
D
E
Provoz
Doba provozu
z Dodržujte pedpisy platné v dané oblasti.
z Na dobu provozu se zeptejte na píslušném místním obecním
úad.
P;ípojka k zásuvce (230 V, 50 Hz)
z Pístroj pipojujte pouze k zásuvkám, které jsou jištny
setrvanou pojistkou 16A (nebo výkonovým jistiem typu B).
3
42
Poznámka: Za;ízení na ochranu p;ed zbytkovým
proudem
Proudové chránie chrání ped tžkými úrazy pi dotknutí
se poškozených kabel”, pi vadách izolace a v uritých
pípadech také pi poškození vodi”, které jsou pod
naptím.
z Doporuujeme zaízení pipojovat jen do takové
elektrické zásuvky, která je chránna zaízením na
ochranu ped zbytkovým proudem (RCD) se zbytkovým
proudem, který nesmí být vtší než 30 mA.
z Pro staré instalace je možné si opatit sady s
dovybavením. Pora™te se s elektrikáem.
Práce se zahradním drti/em
1
Noste ochranné rukavice a ochranu sluchu!
z Zaujmte pracovní postavení tak, abyste stáli vedle pístroje
nebo za ním. Nikdy nest”jte v oblasti vyhazovacího otvoru.
z Nikdy nesahejte do plnicího nebo vyhazovacího otvoru.
z Ped zapnutím pístroje zkontrolujte, zda v plnicí násypce
nejsou zbytky ezanky.
z Pokud se do plnicí násypky dostanou cizí pedmty, nebo
pístroj zane vydávat neobvyklé zvuky nebo se zane
neobvykle chvt, ihned pístroj vypnte a zastavte. Vytáhnte
sít'ovou zástrku a prove™te tyto kroky:
– Zkontrolujte pístroj a utáhnte volné díly.
– Nahra™te poškozené díly.
– Opravy na pístroji nechte provádt odborným servisem.
Co smíte ezat
z Organický odpad z domu a zahrady, nap. odezky živých
plot” a strom”, odkvetlé kvtiny, kuchyské odpadky
Co nesmíte ezat?
z Sklo, kovové souásti, umlé hmoty, plastikové sáky,
kameny, zbytky látek, koeny se zeminou, zbytky jídla, ryb a
masa
C
Zapnutí/vypnutí
Zvláštní pokyny pro ;ezání
z Pro zapnutí stisknte zelené tlaítko F (2)
z Pro vypnutí stisknte ervené tlaítko F (3)
z Vtve a devo ežte krátce po uíznutí (poezaná hmota je po
vysušení velmi tvrdá, maximální pr”mr zpracovávaných
vtví se zmenší).
z U siln rozvtvených vtví odstrate boní výhonky.
z Zpracování zahradního, píp. kuchyského odpadu, který
obsahuje hodn vody a je náchylný ke slepování (rozdrcujte
stídav s devnou ezankou, aby se zabránilo ucpání
pístroje).
z Nenechte ezanku v oblasti vyhazovacího otvoru nahromadit
píliš vysoko. M”že to zp”sobit ucpání vyhazovacího kanálu
již rozezaným materiálem. Tím m”že dojít k vržení materiálu
zpt plnicím otvorem.
z Dávejte pozor, aby byl dodržován maximální pr”mr
zpracovávaných vtví odpovídající pístroji.
z Mechanismus nož” vtahuje ezanku z velké ásti samostatn.
z Zabrate petížení a zablokování motoru u silnjších vtví
astjším zasouváním vtve.
3
Stroj má ochranný vypína/ pro zabrán:ní náhodnému
op:tnému zapnutí po výpadku proudu.
Ochrana proti p;etížení
3
P;etížení p;ístroje (nap;. až do zablokování ;ezání)
mže po n:kolika sekundách zpsobit zastavení
p;ístroje. Aby byl motor chrán:n p;ed poškozením,
p;ístroj se automaticky odpojí od sít: pomocí ochrany
proti p;etížení.
z Ped optným uvedením do provozu pokejte minimáln
jednu minutu, než stisknete nejdíve vratné tlaítko F
(1)a poté vypína. Pokud se motor nespustí, vyistte
zachycovací násypku (viz kapitola Údržba).
Údržba
Všeobecné pokyny
Bezpe/nostní blokování
P;ed všemi údržbá;skými a /isticími pracemi vytáhn:te
sít'ovou zástr/ku!
P;i údržb: ;ezného nástroje dávejte pozor na to, že
mže setrva/ností dobíhat, i když je motor vypnutý.
Noste ochranné rukavice.
z Pístroj vždy skladujte na suchém míst, které je nepístupné
dtem.
z Drti je vybaven bezpenostním blokováním na uzávru mezi
krytem a skíní motoru.
z Pokud není kryt dobe uzaven se skíní motoru, je motor
zastaven bezpenostním blokováním.
z V takovém pípad postupujte takto:
– Odšroubujte zajišt'ovací knoflík a kryt pro otevení odklopte
nahoru G .
– Peliv vyistte kontaktní plochy.
– Opt kryt zavete a utáhnte zajišt'ovací knoflík G .
1
Gišt:ní všeobecn:
1
z
z
z
z
P;ed všemi údržbá;skými a /isticími pracemi vytáhn:te
sít'ovou zástr/ku!
Pro zvýšení životnosti peliv pístroj ošetujte a pravideln jej
istte.
Vzduchové štrbiny udržujte isté a bez prachu.
K ištní pístroje používejte výhradn teplý a vlhký hadík a
mkký kartá.
Nenechte pístroj zmoknout a nestíkejte na nj vodu.
Gišt:ní zachycovací násypky
1
1.
2.
3.
4.
P;ed všemi údržbá;skými a /isticími pracemi vytáhn:te
sít'ovou zástr/ku!
Odšroubujte zajišt'ovací knoflík a odklopte kryt pro otevení
nahoru G .
›ezací a vyhazovací oblast vyistte od všech pedmt”,
které by mohly blokovat ezání.
Opt kryt zavete a utáhnte zajišt'ovací knoflík G .
Ped aktivací vypínae stisknte vratné tlaítko.
C
Vým:na nož G H
1
1.
2.
3.
4.
P;ed všemi údržbá;skými a /isticími pracemi vytáhn:te
sít'ovou zástr/ku!
P;i údržb: ;ezného nástroje je t;eba dávat pozor na to,
že mže setrva/ností dobíhat, i když je motor vypnutý.
Z bezpe/nostních dvod vždy nechte vým:nu nož
provád:t odborným servisem.
Odšroubujte zajišt'ovací knoflík a kryt pro otevení odklopte
nahoru G .
Pro výmnu bit” zasute šestihranný klí H (1) krytem do
výezu na pídržné desce.
Pomocí dodaného inbusového klíe H (2) povolte dva
šrouby a opotebené bity vyjmte.
Nasa™te nové bity a utáhnte šrouby.
1
Po vým:n: vytáhn:te inbusový a šestihranný klí/.
5. Opt kryt zavete a utáhnte zajišt'ovací knoflík G .
43
OdstraIování poruch
Problém
Motor se nespustí
Motor bruí, ale nespustí se
Motor se nespustí
Snížený ezný výkon
Možná p;í/ina
Náprava
z Chybí sít'ové naptí
z Zkontrolujte zajištní
z Vadný pívodní kabel
z Dejte kabel zkontrolovat (kvalifikovaným
elektrikáem)
z Horní díl krytu není správn uzaven (spustilo se
bezpenostní vypnutí)
z Správn uzavete horní díl krytu a
zašroubujte ho, odstrate píp.
neistoty.
z Mechanismus nož” je zablokovaný
z Pístroj vypnte, vytáhnte sít'ovou
zástrku a pístroj zevnit vyistte
z Vadný kondenzátor
z Dejte pístroj opravit do servisní dílny
spol. WOLF.
z Píliš dlouhý prodlužovací kabel nebo píliš malý
pr”ez
z Prodlužovací kabel s pr”ezem
minimáln 1,5 mm2, maximáln 25 m
dlouhý. U delšího kabelu pr”ez
minimáln 2,5 mm2.
z Zásuvka píliš vzdálená od hlavní pípojky a píliš
malý pr”ez pípojného vedení
z Tupé nože
z Výmna nož”
Ve sporných p;ípadech vždy vyhledejte servisní dílnu WOLF.
Pozor: P;ístroj p;ed každou kontrolou nebo prací na noži vypn:te a vytáhn:te sít'ovou zástr/ku.
Záru/ní podmínky
Uschovejte prosím pe/liv: záru/ní kartu vypln:nou prodejcem,
pop;. doklad o koupi.
Po dobu 2 rok” od datumu koup poskytuje firma WOLF-Garten
záruku odpovídající souasnému stavu techniky, úelu a oblasti
použití. Zákonná práva koneného odbratele nejsou následujícími
smrnicemi záruky poškozena.
P;edpoklady pro 2 rok nárok na záruku:
- Použití pístroje pouze pro soukromou potebu.
Pro živnostenskou oblast nebo pro pj/ovny se záruka snižuje
na 12 m:síc.
- Pimené zacházení a respektování všech pokyn” v návodu k
použití.
- Dodržování pedepsaných interval” údržby.
44
- Žádné svévolné zmny konstrukce.
- Montáž originálních náhradních díl” a píslušenství firmy WOLF.
- Pedložení vyplnné záruní karty a/nebo dokladu o koupi.
Záruka se nevztahuje na bžné opotebení akumulátor”, nož”,
upevovacích díl” pro nože, jako jsou tecí kotoue, klínové/ozubené
emeny, kola/pneumatiky, vzduchové filtry, zapalovací svíky a botky
svíek. Pi svévolné oprav okamžit zanikají jakékoli záruní nároky.
Vyskytnuvší se vady a nedostatky, jejichž píinou jsou materiálové a
výrobní vady, budou odstranny výhradn našimi smluvními
opravnami (prodejce má právo na dodatená vylepšení) ve Vaší
blízkosti, pop. výrobcem, je-li blíže. Nároky nad rámec záruních
podmínek jsou vyloueny. Není nárok na náhradní dodávku. Jakékoliv
škody pi peprav není nutné hlásit nám, nýbrž píslušnému
pepravci, protože jinak zaniknou nároky na náhradu u této firmy.
C
Eredeti használati utasítás
H
Gratulálunk az új WOLF-terméke megvásárlásához
Olvassa el alaposan a használati utasítást, és
ismerkedjen meg a kezelelemekkel valamint a gép
helyes használatával. A harmadik személyben vagy
annak tulajdonában okozott balesetekért a gép
kezelje felels. Vegye figyelembe az utasításokat,
magyarázatokat és elírásokat. A használati utasítást
jól rizze meg, mert késbb szüksége lehet rá.
Ne engedje hogy gyerekek, vagy olyan személyek
használják a gépet, akik nem ismerik a használati
utasítást. 16 év alatti gyerekek nem használhatják a
gépet. A helyi rendelkezések ettl eltéren
határozhatják meg a gép kezeljének alsó életkorát.
Tartalom
Biztonsági utasítások
Szerelés . . . . . . .
Üzemeltetés . . . . .
Karbantartás . . . . .
Üzemzavar elhárítás .
Garanciális feltételek .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 45
. 46
. 46
. 47
. 48
. 48
Biztonsági utasítások
A szimbólumok jelentése
Figyelem!
Üzembe helyezés eltt olvassa el a
használati utasítást!
A mköd motor tovább mozgó
alkatrészei sérülésveszélyt
jelentenek – az illetékteleneket,
valamint a házi- és haszonállatokat
tartsa távol a gép veszélyességi
zónájától.
A gép beállítása, tisztítása és
karbantartása eltt, valamint az
elektromos vezeték megsérülése
esetén húzza ki a csatlakozódugót az
elektromos hálózatból!
Ügyeljen a forgó késekre. A gép
mködése közben ne nyúljon be se
kézzel, se lábbal a gép nyílásaiba.
Viseljen védkesztyt.
Viseljen szem- és fülvédt.
Óvja a gépet a nedvességtl.
H
Általános tudnivalók
z Használat eltt ellenrizze, hogy a csatlakozóvezeték nem
sérült-e meg, vagy nem használódott-e el.
z Ha a gép használata közben a hálózati csatlakozóvezeték
megsérül, csak akkor nyúljon a vezetékhez, miután a
csatlakozódugót kihúzta az elektromos hálózatból.
z Figyelem! A motor kikapcsolása után a kések még utánfutást
végeznek.
z Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból,
– ha otthagyja a gépet,
– ha meg akarja szüntetni a gép blokkolását,
– a gép ellenrzése, tisztítása vagy javítása eltt,
– ha a géppel idegen testet talált el (Ellenrizze, hogy a gép
nem sérült-e meg, és szükség esetén javítsa meg),
– ha a gép ersen vibrál (Azonnal ellenrizze a gépet).
ElQkészítQ intézkedések
z Ne engedje, hogy gyerekek használják a gépet.
z Soha ne használja a gépet, ha a közelében mások is
tartózkodnak.
z Viseljen fülvédt és védszemüveget. Ezeket a
védfelszereléseket addig hordja, míg a gép mködik.
z Munkavégzés közben ne viseljen b, kilógó, vagy szalaggal
illetve zsineggel összefogott ruhát.
z A gépet csak szabadon (vagyis fal vagy egyéb merev tárgytól
távol) és stabil, egyenes felületen használja.
z Ne használja a gépet aszfaltozott, kaviccsal felszórt felületen.
z A gép üzembe helyezése eltt ellenrizze, hogy a jól tartanake a csavarok, a csavaranyák, a csapszegek, valamint a többi
rögzítelem és ellenrizze, hogy fel van-e szerelve a burkolat
és a védpajzs.
z A sérült vagy olvashatatlan öntapadós címkéket ki kell
cserélni.
Kábel
1
Figyelem! Áramütés kábelsérülés miatt
Ha a kábel el van vágva vagy megsérült, a biztonsági
biztosíték nem mindig old ki.
z Ne érjen a kábelhez, amíg nem húzta ki a hálózati dugót
a konnektorból.
z A sérült kábelt teljesen ki kell cserélni. Tilos a kábelt
szigetelszalaggal kijavítani.
45
z A kábelt csak szakemberrel javítassa.
z Ügyeljen rá, hogy a kábel ne érjen hozzá élekhez, és hegyes
vagy éles tárgyakhoz.
z Ne szorítsa be a kábelt ajtó-, vagy ablakrésekbe.
z Tilos a géprl eltávolítani a kapcsolóberendezést vagy
áthidalni azt.
z Olyan hosszabbító kábelt használjon, amely nem gyengébb,
mint a következ típusú gumitömlk: HO 7 RNF, legalább
3 x 1.5 mm keresztmetszettel 2, hosszúság: max. 25 m.
z A kábelnek fröccsen víz ellen védettnek kell lennie.
A gép kezelése
z A gép elindítása eltt gyzdjön meg róla, hogy az
adagolótölcsér üres.
z Tartson távolságot az adagolónyílástól.
z Ügyeljen rá, hogy a keze, a többi testrésze valamint a
ruházata ne kerüljön bele az adagolótölcsérbe, a kidobó
csatornába vagy a gép mozgó alkatrészei közelébe.
z Munkavégzés közben rizze meg az egyensúlyát és ügyeljen
rá, hogy mindig stabilan álljon.
z Ne hajoljon elre. Ha anyagot helyez a gépbe, ne álljon annál
magasabban.
z A gép üzembe helyezésekor tartózkodjon a gép kidobási
tartományán kívül.
z Különösen ügyeljen rá, hogy a gépbe bedobott anyag ne
tartalmazzon fémet, követ, palackot, fémbl készült dobozt
vagy egyéb idegen testet.
z Ha a gép vágókései közé idegen test kerül, vagy a gép
szokatlan zajt kelt, vagy szokatlanul vibrál, azonnal kapcsolja
le a motort és várja meg, míg a gép leáll. Húzza ki a
csatlakozódugót és végezze el a következ lépéseket:
– Ellenrizze, hogy a gép nem sérült-e meg.
– Ellenrizze, hogy az alkatrészek nem lazultak-e meg,
szükség esetén húzza meg a csavarokat
– A sérült alkatrészeket javítassa meg vagy cseréltesse ki
(Csak eredeti WOLF-pótalkatrészeket használjon).
z Ügyeljen rá, hogy a feldolgozott anyag ne halmozódjon fel a
kidobási tartomány területén, ez megakadályozhatja a
megfelel anyagkidobást és ahhoz vezethet, hogy a gépbe
behelyezett anyag az adagolónyíláson keresztül
visszacsapódik.
z Ha a gép eltömdött, a tisztítás megkezdése eltt kapcsolja ki
a motort és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
z A motor sérülésének és túlhevülésének elkerülése érdekében
ügyeljen rá, hogy ne kerüljön bele hulladék-, és egyéb
felgyülemlett anyag.
z Ügyeljen rá, hogy a gép valamennyi burkolata és
terelegysége munkavégzésre megfelel állapotban és a
helyén legyen.
z A gépet soha ne szállítsa úgy, hogy közben a motor mködik.
z Ha elhagyja a munkaterületet kapcsolja ki a motort és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót.
z Soha ne fordítsa fel a gépet úgy, hogy közben a motor
mködik.
Karbantartás és tárolás
z Ha a gép karbantartás, tárolás vagy tartozékcsere miatt ki van
kapcsolva, gyzdjön meg róla, hogy az áramforrást
kikapcsolta és a hálózati csatlakozódugót kihúzta. Gyzdjön
meg róla, hogy valamennyi mozgó alkatrész leállt.
Karbantartás, beállítás stb. eltt várja meg, hogy a gép
lehljön.
z A vágókések karbantartása során vegye figyelembe, hogy a
kések akkor is végezhetnek utánfutást, ha a motor ki van
kapcsolva.
Ártalmatlanítás
Az elektromos kéziszerszámot ne dobja a
háztartási szemétbe. Tegye lehetvé a gép, a
tartozékai és a csomagolása környezetkímél
újrahasznosítását.
Szerelés
z Lásd az ábrákat: A
B
C
D
E
Üzemeltetés
ÜzemidQ
z Tartsa be a helyi elírásokat.
z Az üzemidk után a helyi igazgatási hatóságnál érdekldjön.
Csatlakoztatás a csatlakozóaljzatra (230 volt, 50 Hz)
z A gépet csak olyan csatlakozóaljzatra csatlakoztassa amely
16 amperes tehetetlen biztosítékkal (vagy B típus LSkapcsolóval) van biztosítva.
46
3
Megjegyzés: Maradékáram elleni védelmi berendezés
Ezek a védelmi berendezések megóvják a súlyos
sérülésektl és védelmet nyújtanak szigetelési hibákkal
szemben, amikor megérinti a sérült drótot és bizonyos
esetekben, akkor is, amikor feszültség alatti drót sérül meg.
z Azt ajánljuk, hogy a berendezést csak olyan hálózati
konnektorba dugja be, amely maradékáram védelemi
berendezéssel (RCD) rendelkezik, melynek
maradékárama nem több, mint 30 mA.
z Összeilleszthet készletek kaphatók a régi
berendezésekhez. Kérje villanyszerel véleményét.
H
Munkavégzés a kerti szecskázóval
1
Viseljen védQkesztyRt és fülvédQt!
z Munkavégzés közben a gép oldala mellett vagy a gép mögött
tartózkodjon. Soha ne tartózkodjon a kidobó nyílás
tartományában.
z Soha ne nyúljon az adagolótölcsérbe és a kidobó nyílásba.
z A gép bekapcsolása eltt ellenrizze, hogy nem maradt-e
hulladékanyag az adagolótölcsérben.
z Ha az adagolótölcsérbe idegen test kerül, a tölcsér rendkívüli
zajokat bocsát ki vagy szokatlanul vibrálni kezd, azonnal
kapcsolja ki a gépet és várja meg míg leáll. Húzza ki a
csatlakozódugót és végezze el a következ lépéseket:
– Ellenrizze a gépet és húzza meg a kilazult alkatrészeket.
– Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
– A gépet mindig szakmhelyben javítassa.
Mi az, amit apríthat a szecskázóval
z Háztartásban és a kertben keletkezett szerves hulladékokat,
pl. sövény- és fa gallyakat, elszáradt virágokat, konyhai
hulladékokat
Mi az, amit nem apríthat a szecskázóval?
z Üveg, fémalkatrészek, manyag, manyag tasakok, k,
anyagmaradék, földmaradványt tartalmazó gyökerek, étel-,
hal- és húsmaradék
A gép be-, és kikapcsolása
z A gép bekapcsolásához nyomja meg a zöld gombot F (2)
z A gép kikapcsolásához nyomja meg a piros gombot F (3)
3
Az áramkimaradás utáni véletlen bekapcsolás
elkerülése érdekében a gép védQkapcsolóval van
felszerelve.
Túlterhelés elleni védelem
3
A gép túlterhelQdésének (pl. a vágókések
blokkolódnak) következtében, a gép néhány
másodperc elteltével leállhat. A motor károsodásának
elkerülése érdekében a túlterhelés elleni védelem
automatikusan lekapcsolja a hálózatról a gépet.
z Az újbóli üzembe helyezés eltt várjon legalább egy
percig, mieltt megnyomja a visszaállító gombot F (1),
majd a be-/kikapcsoló gombot. Ha motor nem indul el,
tisztítsa meg a gyjtzsák-tölcsért (lásd a Karbantartás
fejezetet).
Útmutatás a szecskázáshoz
z Az ágakat, gallyakat és egyéb fa anyagokat röviddel azok
levágása után aprítsa fel (a szecskázandó hulladék
kiszáradás után megkeményedik, ezáltal a feldolgozható
ágak maximális átmér kisebb lesz).
z Ersen elágazó ágak aprítása esetén távolítsa el az oldalsó
ágakat.
z Nagy víztartalmú, összeragadásra hajlamos kerti- ill. konyhai
hulladékok feldolgozása: ezekhez az anyagokhoz keverjen
szecskázandó hulladékot és azzal együtt aprítsa össze,
ezáltal elkerülheti, hogy eltömítik a gépet.
z Ügyeljen rá, hogy a kidobó nyílás eltt ne halmozódjon fel túl
sok felaprított hulladék. Ha túl sok felaprított anyag gylik
össze, az eltömítheti a kidobó csatornát. Ezáltal a gépbe
behelyezett anyag az adagolónyíláson keresztül
visszacsapódik.
z Vegye figyelembe és tartsa be a gépnek megfelel maximális
ágvastagságot.
z A kések teljesen automatikusan húzzák be a szecskázandó
hulladékot.
z Ha vastag ágakat aprít, akkor húzza vissza azokat többször,
ezáltal megakadályozza a motor túlterheldését és
blokkolását.
Karbantartás
Általános
1
Karbantartás és tisztítás elQtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót!
A vágókések karbantartása során vegye figyelembe,
hogy a kések akkor is végezhetnek utánfutást, ha a
motor ki van kapcsolva.
Viseljen védQkesztyRt.
z A gépet száraz és gyerekek ell elzárt helyen tárolja.
A gyRjtQzsák-tölcsér tisztítása
1
1.
2.
3.
4.
Karbantartás és tisztítás elQtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót!
Csavarja le a gombot és a kinyitáshoz hajtsa fel a házat G .
A vágókések területét és a kidobási tartományt tisztítsa meg
minden olyan tárgytól, ami blokkolhatja a vágást.
Zárja vissza a házat és húzza meg a gombot G .
A be-/kikapcsoló gomb aktiválása eltt nyomja meg a
visszaállító gombot.
Általános tisztítás
1
z
z
z
z
Karbantartás és tisztítás elQtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót!
A gépet gondosan kezelje és rendszeresen tisztítsa, ezáltal
megnövelheti az élettartamát.
Tartsa tisztán és pormentesen a szellznyílást.
A gépet kizárólag meleg és nedves kendvel valamint puha
kefével tisztítsa.
Ügyeljen rá, hogy a gépet ne érje nedvesség és ne locsolja
vízzel.
H
Biztonsági reteszelés
z A kerti szecskázó egy biztonsági retesszel van felszerelve,
ami a ház és a motorház közötti zárnál található.
z Ha a ház úgy zár, hogy nincs szintben a motorházzal, akkor a
biztonsági retesz leállítja a motort.
z Ilyen esetben a következképp járjon el:
– Csavarja le a gombot és a kinyitáshoz hajtsa fel a házat G .
– Tisztítsa meg alaposan az érintkezfelületeket.
– Zárja vissza a házat és húzza meg a gombot G .
47
Késcsere G H
2. A kések cseréjéhez dugja be az imbuszkulcsot H (1) a
tartólap vágatába és dugja keresztül a burkolaton.
Karbantartás és tisztítás elQtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót!
A vágókések karbantartása során vegye figyelembe,
hogy a kések akkor is végezhetnek utánfutást, ha a
motor ki van kapcsolva.
Biztonsági okokból a késcserét mindig a szakszervizzel
végeztesse el.
1. Csavarja le a gombot és a kinyitáshoz hajtsa fel a házat G .
3. A géppel együtt szállított imbuszkulccsal H (2) lazítsa meg
a két csavart és vegye ki az elhasználódott késeket.
4. Helyezze be az új késeket és a csavarokkal húzza meg
azokat.
1
1
A kések kicserélést követQen húzza ki az imbusz-,
valamint a hatszögletR csavarkulcsot.
5. Zárja vissza a házat és húzza meg a gombot G .
Üzemzavar elhárítás
Hiba
A motor nem indul
A motor búg, de nem indul el
A motor nem indul
Hiba lehetséges oka
Segítség
z Nincs hálózati feszültség
z Ellenrizze a biztosítékot
z A csatlakozó kábel meghibásodott
z Elektromos szakemberrel ellenriztesse
az elektromos kábelt
z A ház fels része nincs rendesen lezárva (a
biztonsági lekapcsolás kioldott)
z Zárja le megfelelen, majd csavarozza
le a ház fels részét és távolítsa el az
esetleges szennyezdéseket.
z Kések blokkolva
z Kapcsolja le a gépet, húzza ki a hálózati
csatlakozódugót és tisztítsa meg
belülrl a gépet
z A kondenzátor meghibásodott
z Vigye be a gépet javíttatásra a WOLF
ügyfélszervizbe.
z A hosszabbítóvezeték túl hosszú vagy a
keresztmetszete túl kicsi
z A hosszabbítóvezeték legalább 1,5 mm2
keresztmetszet és legfeljebb 25 m
hosszú legyen. Ennél hosszabb vezeték
esetén a keresztmetszet legalább 2,5
mm2 legyen.
z A csatlakozóaljzat túlságosan messze van a
fcsatlakozástól és a csatlakozóvezeték
keresztmetszete túl kicsi
Csökkent vágásteljesítmény z A kés életlen
z Vágótárcsák cseréje
Ha bizonytalan, minden esetben forduljon a WOLF szerviz-mRhelyhez.
Figyelem: A késeken végzett munka vagy azok ellenQrzése elQtt minden esetben állítsa le a gépet és húzza ki a csatlakozódugót az
aljzatból.
Garanciális feltételek
Gondosan Qrizze meg a vásárlási számlát és a kereskedQ által
kitöltött garanciajegyet.
A WOLF-Garten a vásárlás dátumától számított 2 év garanciát nyújt a
technika állásának és a felhasználás céljának / alkalmazási területnek
megfelelen. A vev törvényben biztosított jogait az alábbi garanciális
irányelvek nem csorbítják.
A 2 év garanciavállalás feltételei:
- a berendezés kizárólag magáncélra használható.
Üzemi használatban vagy gépkölcsönzésben a garanciaidQ 12
hónapra csökken.
- szakszer használat és a garanciális feltételeink részét képez
- használati utasításban foglaltak teljeskör figyelembe vétele
- a karbantartási idközök betartása
- a készülék konstrukciójának változatlanul hagyása
- kizárólag eredeti WOLF alkatrészek és tartozékok használata
48
- a kitöltött garanciajegy és/vagy vásárlási számla bemutatása.
A garancia nem vonatkozik az akkumulátorok, kések, késtartók,
dörzstárcsák, ék- és fogasszíjak, kerekek és gumik, légszrk,
gyújtógyertyák és gyertyacsatlakozók rendes kopására.
Idegen beavatkozás / sajátkez javítás esetén a garanciavállalás
azonnal megsznik.
Az anyag- vagy gyártási hibára visszavezethet meghibásodásokat
kizárólag az Ön közelében található, szerzdött szervizeink végzik (a
kereskednek is joga van a javításra) illetve a gyártó, amennyiben az
van Önhöz a legközelebb.
A garanciavállaláson túlmutató igények teljesítése kizárt.
Kötelezettségünk nem terjed ki pótalkatrészek szállítására.
Az esetleges szállítási sérüléseket nem a gyártónak, hanem a
szállítást végz cégnek kell jelezni, különben elesik a vállalkozás
anyagi felelssége.
H
Oryginalna instrukcja
p
Gratulujemy zakupu produktu firmy WOLF
Prosimy dokadnie przeczyta
instrukcj obsugi i
zapozna
si z prawidow obsug urzdzenia. Za
szkody poniesione w wypadkach przez osoby trzecie
oraz poniesione przez nich szkody materialne,
odpowiada uytkownik urzdzenia. Naley
przestrzega
wszystkich wskazówek, wyja nieŸ i
przepisów. Instrukcj obsugi przechowywa
w atwo
dostpnym miejscu.
Nie naley pozwala
na uytkowanie urzdzenia przez
dzieci lub inne osoby, które nie zapoznay si z
instrukcj obsugi. Urzdzenie nie moe by
uywane
przez osoby nieletnie poniej 16 roku ycia. Minimalny
wiek uytkownika tego rodzaju urzdzeŸ moe by
te
regulowany przepisami obowizujcymi w danym
kraju.
Spis treYci
Wskazówki dot. bezpieczeŸstwa.
Montaž . . . . . . . . . . . . . .
Uytkowanie . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . .
Rozwizywanie problemów . . .
Warunki gwarancji . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 49
. 50
. 50
. 51
. 52
. 52
Wskazówki dot. bezpiecze[stwa
Znaczenie symboli
Informacje ogólne
Uwaga!
Przed rozpoczciem pracy z
urzdzeniem naley zapozna
si z
instrukcj obsugi!
NiebezpieczeŸstwo stwarzane przez
wypadajce elementy podczas pracy
silnika – usun
zbdne osoby,
zwirzta domowe i gospodarcze z
obszaru pracy urzdzenia.
Podczas prac konfiguracyjnych,
konserwacji i przechowywania
urzdzenia oraz w razie uszkodzenia
przewodu naley odczy
zasilanie!
Uwaga: wirujce noe. Nie umieszcza
koŸczyn w pobliu otworów
urzdzenia podczas pracy.
Nosi
rkawice ochronne.
Chroni
oczy i uszy podczas pracy.
Chroni
urzdzenie przed wilgoci.
p
z Przed rozpoczciem pracy naley sprawdzi
, czy urzdzenie
nie wykazuje ladów uszkodzeŸ lub zuycia.
z Jeeli podczas pracy dojdzie do uszkodzenia przewodu,
urzdzenie mona dotkn
wycznie po wcze niejszym
odczeniu wtyczki od ¡róda zasilania.
z Uwaga! Noe mog dziaa
równie po wyczeniu
urzdzenia.
z Odczy
urzdzenie od prdu,
– po zakoŸczeniu pracy z urzdzeniem,
– przed usuniciem blokady,
– przed rozpoczciem prac zwizanych z kontrol,
czyszczeniem lub napraw urzdzenia,
– gdy urzdzenie trafi na ciao obce (sprawdzi
, czy
urzdzenie nie zostao uszkodzone i czy nie jest wymagana
naprawa),
– gdy urzdzenie silnie wibruje (niezwocznie sprawdzi
stan
urzdzenia).
CzynnoYci przygotowawcze
z Nie umoliwia
dzieciom korzystania z urzdzenia.
z Nie wcza
urzdzenia, gdy w pobliu znajduj si inne
osoby.
z Podczas pracy naley chroni
oczy i uszy. Zabezpieczenia
nosi
przez cay czas pracy z urzdzeniem.
z Nie nosi
lu¡nych lub zwisajcych ubraŸ ani ubraŸ ze
zwisajcymi elementami, takimi jak paski lub sznurki.
z Urzdzenia uywa
wycznie na wolnej, twardej i paskiej
powierzchni (nie naley uywa
w pobliu cian ani innych
obiektów staych).
z Nie uywa
urzdzenia na powierzchni wirowej.
z Przed rozpoczciem pracy z urzdzeniem naley si
upewni
, e wszystkie ruby, sworznie i inne ruchome
elementy s dobrze przymocowane, a pokrywy i ekrany
ochronne znajduj si na swoim miejscu.
z Uszkodzone albo nieczytelne etykiety naley wymieni
.
49
Kabel
1
z
z
z
z
z
z
Uwaga! Uszkodzenie kabla mo]e sta^ si_ przyczyn`
pora]enia elektrycznego.
W przypadku przecicia lub uszkodzenia kabla,
bezpiecznik nie zawsze zadziaa.
z Nie naley dotyka
przewodu przed wycigniciem
wtyczki z gniazda.
z Uszkodzony przewód naley wymieni
. Nie naley
dokonywa
napraw kabla przy pomocy ta my
izolacyjnej.
Naprawy kabla powinny by
wykonywane wycznie przez
fachowców.
Kabel nie powinien szorowa
o ostre krawdzie i przedmioty.
Nie zaciska
kabla zamykajc drzwi lub okna.
Nie wolno usuwa
wczników i wyczników, nie wolno ich
take mostkowa
.
Naley stosowa
wycznie przewód nie lejszy od
gumowego wa, typ: HO 7 RNF, minimalny przekrój:
3 x 1,5 mm2, dugo : maks. 25 m.
Kable powinny zapewnia
ochron na wypadek spryskania
wod.
z Jeeli do urzdzenia dostan si ciaa obce albo wydobywaj
si z niego niestandardowe odgosy czy wibracje, naley
natychmiast wyczy
urzdzenie. Odczy
urzdzenie od
prdu i wykona
ponisze czynno ci:
– Sprawdzi
, czy urzdzenie nie jest uszkodzone.
– Sprawdzi
, czy wszystkie elementy urzdzenia s
odpowiednio przymocowane, w razie potrzeby dokrci
je.
– Naprawi
lub wymieni
uszkodzone cz ci (uywa
wycznie oryginalnych cz ci firmy WOLF).
z Naley zapobiega
gromadzeniu si materiau w obszarze
wyrzutu, gdy moe to uniemoliwia
odpowiedni wyrzut
materiau i cofanie si go do otworu wrzutowego.
z W razie zatkania urzdzenia naley wyczy
silnik i odczy
zasilanie przed rozpoczciem czyszczenia.
z Naley zapobiega
gromadzeniu si odpadów w silniku w celu
ochrony silnika przed uszkodzeniami i przegrzaniem.
z Naley si upewni
, czy wszystkie pokrywy i ekrany ochronne
s w dobrym stanie oraz znajduj si we wa ciwym miejscu.
z Nie naley przewozi
urzdzenia przy wczonym silniku.
z Po zakoŸczeniu pracy naley wyczy
silnik i odczy
urzdzenie od prdu.
z Nie naley przechyla
urzdzenia przy wczonym silniku.
Konserwacja i przechowywanie
Obsxuga
z Przed rozpoczciem pracy z urzdzeniem naley si
upewni
, e lej wrzutowy jest pusty.
z Zachowa
odpowiedni odstp midzy ciaem a otworem
wrzutowym.
z Nie umieszcza
rk, innych cz ci ciaa ani ubrania w pobliu
leja wrzutowego, kanau wyrzutowego ani innych ruchomych
cz ci urzdzenia.
z Zawsze naley zapewni
sobie równowag i stabilne oparcie.
z Nie pochyla
si do przodu. Przy wrzucaniu materiau nie sta
wyej ni urzdzenie.
z Podczas uruchamiania urzdzenia nie sta
w obszarze
wyrzutu.
z Przy wrzucaniu materiau naley si upewni
, e nie zawiera
on elementów metalowych, kamieni, butelek, puszek oraz
innych cia obcych.
z Podczas konserwacji, przechowywania lub wymiany cz ci
urzdzenia naley si upewni
, e jest ono odczone od
¡róda zasilania. Zatrzyma
wszystkie ruchome cz ci
urzdzenia. Przed przystpieniem do konserwacji, ustawiania
itd. naley odczeka
, a urzdzenie ostygnie.
z Podczas konserwacji noy urzdzenia naley wzi
pod
uwag fakt, e mog si one porusza
mimo wyczonego
silnika.
Utylizacja
UrzdzeŸ elektrycznych nie wolno wyrzuca
razem
z domowymi odpadkami. Urzdzenie, akcesoria
oraz opakowanie naley podda
utylizacji zgodnie
z przepisami ochrony rodowiska.
Montaž
z Patrz rysunki: A
B
C
D
E
U]ytkowanie
Czas wykonywania prac
z Prosz przestrzega
przepisów obowizujcych lokalnie.
z Prosz zapyta
w odpowiednim urzdzie o godziny, w których
wolno prowadzi
prace ogrodnicze.
Podx`czanie do gniazdka elektrycznego (230 Volt,
50 Hz)
z Urzdzenie podcza
wycznie do gniazd, które s
zabezpieczone bezpiecznikiem 16 A (lub gniazd typu B).
50
3
Uwaga: Bezpiecznik pr`du uszkodzeniowego
Te bezpieczniki chroni na wypadek dotknicia
uszkodzonych przewodów i wad izolacji, a w pewnych
przypadkach zapobiegaj take cikim obraeniom w
razie uszkodzenia przewodów pod napiciem.
z Sprzt naley podcza
wycznie do gniazda
zabezpieczonego bezpiecznikiem prdu
uszkodzeniowego (RCD), przy warto ci prdu
uszkodzeniowego poniej 30 mA.
z Dostpne s zestawy modernizacyjne dla starych
instalacji. Naley skonsultowa
si z technikiem
elektrykiem.
p
Praca z rozdrabniark`
1
3
Nosi^ r_kawice ochronne oraz chroni^ uszy!
z Stanowisko robocze znajduje si z przodu lub z boku
urzdzenia. Nigdy nie naley sta
w obszarze wyrzutu
urzdzenia.
z Nie umieszcza
koŸczyn w otworze wrzutowym ani
wyrzutowym.
z Przed wczeniem urzdzenia naley si upewni
, e w leju
napeniajcym nie znajduj si adne odpady.
z W przypadku, gdy do urzdzenia dostan si ciaa obce lub
wydobywaj si z niego niestandardowe d¡wiki lub wibracje,
naley niezwocznie wyczy
urzdzenie. Nastpnie naley
odczy
urzdzenie od ¡róda zasialnia i wykona
nastpujce czynno ci:
– Sprawdzi
urzdzenie i dokrci
lu¡ne elementy.
– Wymieni
uszkodzone cz ci.
– Naprawy powinien wykonywa
wyspecjalizowany zakad
naprawczy.
Przeznaczenie rozdrabniarki
z Urzdzenie suy do rozdrabniania odpadów organiczne z
domu i ogrodu, np. gazi drzew i krzewów,
przekwitnitychkwiatów, odpadów kuchennych.
Czego nie wolno rozdrabnia?
z Szka, elementów metalowych i plastikowych, butelek
plastikowych, kamieni, ubraŸ, korzeni wraz z ziemi,
odpadów po potrawach, misie i rybach
Wx`czanie/wyx`czanie
z Aby wczy
urzdzenie, naley nacisn
zielony przycisk F
(2)
z Aby wyczy
urzdzenie, naley nacisn
czerwony przycisk
F (3)
Urz`dzenie zostaxo wyposa]one w wyx`cznik
bezpiecze[stwa, który zapobiega przypadkowemu
wx`czeniu urz`dzenia w razie awarii zasilania.
Zabezpieczenie przed przeci`]eniem
3
Przeci`]enie urz`dzenia (np. poprzez zablokowanie
jego no]y) mo]e prowadzi^ do zatrzymania pracy. W
celu zapobie]enia uszkodzeniom silnika
zabezpieczenie przed przeci`]eniem automatycznie
wyx`czy zasilanie.
z Przed ponowym rozpoczciem pracy naley odczeka
przynajmniej jedn minut, po czym nacisn
przycisk
Reset F (1), a nastpnie przycisk Wcz/Wycz.
Jeeli silnik urzdzenia si nie uruchomi, naley
wyczy ci
lej zbierajcy (patrz Konserwacja)
Szczegóxowe wskazówki dotycz`ce rozdrabniania
z Gazie i drewno naley rozdrabnia
krótko po ciciu
(Trudno rozdrobni
drewno po jego wyschniciu. W zwizku z
tym maksymalna rednica elementów, które mog by
rozdrabniane, zminiejsza si.).
z Naley usun
odgazienia w przypadku mocno
rozgazionych gazi.
z Obróbka odpadów, zawierajcych du ilo wody (np.
odpadów ogrodniczych lub kuchennych) moe prowadzi
do
zaklejenia elementów urzdzenia (takie odpady naley
obrabia
na zmian z drewnem w celu uniknicia zatkania
urzdzenia).
z Nie naley pozwala
na gromadzenie si odpadów w
obszarze wyrzutu. Moe to uniemoliwia
wa ciwe
wyrzucanie elementów. W nastpstwie moe nastpowa
cofanie si materiau do otworu napeniajcego.
z Do urzdzenia wkada
elementy o wa ciwej rednicy.
z Urzdzenie samo wciga wkadane elementy.
z Naley unika
przeciania i blokowania urzdzenia poprzez
popychanie wkadanych elementów.
Konserwacja
Zalecenia ogólne:
1
Przed rozpocz_ciem konserwacji i czyszczenia
urz`dzenia nale]y odx`czy^ zasilanie!
Podczas konserwacji no]y nale]y zwróci^ uwag_ na
fakt, ]e mog` si_ one porusza^ mimo wyx`czonego
silnika.
Nale]y pracowa^ w r_kawicach ochronnych.
z Urzdzenie naley przechowywa
w suchym miejscu, do
którego nie maj dostpu dzieci.
Czyszczenie cz_Yci tn`cej urz`dzenia
1
1.
2.
3.
4.
Przed rozpocz_ciem konserwacji i czyszczenia
urz`dzenia nale]y odx`czy^ wtyczk_ od {ródxa
zasilania!
Przekrci
pokrto i otworzy
pokryw do góry G .
Wyczy ci
noe oraz kana wyrzutowy i usun
wszystkie
elementy, które mog blokowa
noe.
Zamkn
pokryw i przekrci
pokrto G .
Nacisn
przycisk Reset przed naci niciem przycisku
Wcz/Wycz.
Ogólne uwagi dotycz`ce czyszczenia
1
z
z
z
z
Przed rozpocz_ciem konserwacji i czyszczenia
urz`dzenia nale]y odx`czy^ urz`dzenie od pr`du!
Aby przeduy
ywotno urzdzenia, naley traktowa
je z
naleyt staranno ci oraz regularnie czy ci
.
Upewni
si, e otwory wentylacyjne urzdzenia s czyste.
Do czyszczenia urzdzenia naley uywa
szmatki
zmoczonej ciep wod oraz mikkiej szczotki.
Nie pozostawia
urzdzenia mokrego ani nie oblewa
go
wod.
p
Blokada bezpiecze[stwa
z Urzdzenie jest wyposaone w blokad bezpieczeŸstwa,
znajdujc si midzy obudow urzdzenia a obudow
silnika.
z W przypadku, gdy obudowa urzdzenia nie bdzie poczona
z obudow silnika, silnik zostanie wyczony przez blokad
bezpieczeŸstwa.
z Naley wówczas postpowa
w nastpujcy sposób:
– Przekrci
pokrto i otworzy
pokryw do góry G .
51
– Wyczy ci
powierzchni styku.
– Zamkn
pokryw i przekrci
pokrto G .
Wymiana no]y G H
1
Przed rozpocz_ciem konserwacji i czyszczenia
urz`dzenia nale]y odx`czy^ wtyczk_ od {ródxa
zasilania!
Podczas konserwacji no]y nale]y zwróci^ uwag_ na
fakt, ]e mog` si_ one porusza^ mimo wyx`czonego
silnika.
Ze wzgl_dów bezpiecze[stwa wymiana no]y powinna
by^ zawsze przeprowadzana przez odpowiedni
warsztat.
1. Przekrci
pokrto i otworzy
pokryw do góry G .
2. Aby dokona
wymiany noy, naley wsun
klucz
sze cioktny H (1) przez pokryw w otwór na pycie
mocujcej.
3. Odkrci
dwie ruby za pomoc doczonego klucza
imbusowego H (2), a nastpnie wyj
zuyte noe.
4. Woy
nowe noe i zakrci
ruby.
1
Po dokonaniu wymiany nale]y wyj`^ klucz imbusowy i
szeYciok`tny z urz`dzenia.
5. Zamkn
pokryw i przekrci
pokrto G .
Rozwi`zywanie problemów
Problem
Silnik si nie uruchamia
Silnik zacza si, ale nie
uruchamia si
Silnik si nie uruchamia
Maa efektywno noy
Mo]liwa przyczyna
Rozwi`zanie
z Brak zasilania
z Sprawdzi
zabezpieczenie
z Usterka kabla zasilajcego
z Sprawdzi
kabel (kontrola przez
elektryka)
z Górna pokrywa nie jest zamknita (wcza si
blokada bezpieczeŸstwa)
z Zamkn
górn pokryw, ewentualnie
usun
zabrudzenia.
z Blokada noy
z Wyczy
urzdzenie, odczy
od
¡róda zasilania i wyczy ci
wewntrzn
cz urzdzenia.
z Usterka kondensatora
z Odda
urzdzenie do naprawy do
warsztatu firmy WOLF.
z Kabel przeduacza jest za dugi lub ma za may
przekrój
z Gniazdo wtykowe jest zbyt oddalone od gównego
gniazda lub za may przekrój kabla
z Przekrój kabla przeduacza powinien
wynosi
przynajmniej 1,5 mm2, przy
maksymalnej dugo ci kabla 25 m. Przy
duszych kablach przekrój powinien
wynosi
przynajmniej 2,5 mm2.
z Ostrza s tpe
z Zmiana noy
W razie jakichkolwiek w`tpliwoYci prosz_ skontaktowa^ si_ z serwisem firmy WOLF.
Uwaga: Przed przyst`pieniem do jakichkolwiek czynnoYci przy no]u czy te] kontroli, nale]y wyx`czy^ urz`dzenie i odx`czy^ wtyczk_
od {ródxa zasilania.
Warunki gwarancji
Wypexnion` przez sprzedawc_ kart_ gwarancyjn` wzgl_dnie
dowód zakupu nale]y starannie przechowywa^.
Firma WOLF-Garten udziela gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu
zgodnie z danym stanem technicznym oraz celem/obszarem
zastosowania. Ponisze wytyczne gwarancyjne nie naruszaj
ustawowych praw uytkownika.
Warunki 2 lat praw do Ywiadcze[ gwarancyjnych:
- Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do uytku prywatnego.
Gwarancja zostaje ograniczona do 12 miesi_cy, je]eli urz`dzenie
stosowane jest w sektorze usxugowym lub na potrzeby
wypo]yczalni.
- Prawidowe obchodzenie si z urzdzeniem oraz przestrzeganie
wskazówek zawartych w instrukcji obsugi, która jest integraln
cz ci naszych warunków gwarancyjnych.
- Przestrzeganie zalecanej czstotliwo ci prac konserwacyjnych.
- Niedokonywanie samowolnych zmian konstrukcyjnych.
52
- Monta oryginalnych cz ci zamiennych oraz wyposaenia firmy
WOLF.
- Przedoenie wypenionej karty gwarancyjnej i/lub dowodu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zuycia akumulatorów, noy,
cz ci mocujcych noe, jak tarcze cierne, pasów
klinowych/zbatych, kó/opon, fi ltra powietrza, wiec zaponowych i
koŸcówki przewodu zaponowego. W przypadku przeprowadzenia
samodzielnej naprawy prawa do wiadczeŸ gwarancyjnych wygasaj
automatycznie. Wystpujce bdy lub braki, których przyczyn s
bdy materiaowe lub nieprawidowo ci wykonania, usuwane s
wycznie przez nasze punkty serwisowe (sprzedajcy posiada prawo
do przeprowadzania napraw) znajdujce si w PaŸstwa najbliszej
odlego ci lub bezpo rednio przez producenta. Wyklucza si prawa
wykraczajce poza wiadczenia gwarancyjne. Nie istnieje prawo do
dostawy zastpczej. Ewentualne uszkodzenia transportowe naley
zgasza
nie nam, lecz odpowiedzialnemu za transport urzdzenia
spedytorowi, poniewa w przeciwnym razie przepadaj roszczenia w
stosunku do spedytora.
p
Originalne upute za uporabu
h
Gestitamo Vam na kupnji proizvoda tvrtke WOLF
Pažljivo proitajte priložene upute i upoznajte se s
položajem radnih elemenata i njihovom pravilnom
upotrebom. Korisnik je odgovoran za bilo kakve ozljede
tre
ih lica ili ošte
enja njihove imovine. Pridržavajte se
uputa, objašnjenja i propisa. Obavezno sauvajte ove
upute za daljnje korištenje.
Ne dopuštajte upotrebu stroja djeci ili osobama koje
nisu upoznate s uputama o nainu upotrebe. Osobe
mla¢e od 16 godina ne smiju koristiti ovaj alat.
Lokalnim propisima može biti odre¢ena minimalna dob
korisnika.
Sadržaj
Sigurnosne upute .
Montaža . . . . . .
Rad. . . . . . . . .
Održavanje . . . . .
Otklanjanje kvarova
Uvjeti garancije. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 53
. 54
. 54
. 55
. 56
. 56
Sigurnosne upute
Zna/enje simbola
Upozorenje!
Proitajte upute prije puštanja stroja u
pogon!
Opasnost od dijelova koji se vrte dok
motor radi – nezaposlene osobe, te
korisne i doma
e životinje držite
podalje od opasnog podruja.
Prije radova na podešavanju,
održavanju i kod ošte
enja na kabelu,
izvucite utika iz mrežnog napajanja!
Poseban oprez zbog rotiraju
ih
noževa.Ne držite ruke niti noge na
otvorima dok stroj radi.
Nosite zaštitne rukavice.
Nosite zaštitu za oi i sluh.
z Ako je tijekom upotrebe došlo do ošte
enja na mrežnom
prikljunom kabelu, smije se dodirnuti tek nakon što je utika
izvuen iz mrežnog napajanja.
z Oprez! Nož se i dalje vrti, iako je motor ugašen.
z Izvucite utika iz utinice,
– ako napuštate stroj,
– prije nego krenete uklanjati blokadu,
– prije nego što zaponete s kontrolom, iš
enjem ili
popravljanjem stroja,
– ako ste naišli na strana tijela (provjerite da stroj nije ošte
en
i ako je potrebno, popravite ga),
– ako stroj jako vibrira (odmah provjerite stroj).
Pripremne mjere
z Nikada ne dopuštajte upotrebu stroja djeci.
z Stroj nikada ne podešavajte dok se u blizini nalaze druge
osobe.
z Nosite štitnik za uši i zaštitne naoale. Nosite ih cijelo vrijeme
dok stroj radi.
z Ne nosite dugu odje
u ili odje
u koja visi, te odje
u na kojoj
vise vrpce ili rese.
z Stroj koristite iskljuivo na otvorenom slobodnom prostoru
(što znai, nipošto u blizini zida ili nekog drugog fiksnog
predmeta) i na ravnoj i vrstoj podlozi.
z Ne upotrebljavajte stroj na neravnim površinama koje su
napravljene od ploa posutih kamenim pijeskom.
z Prije puštanja stroja u rad provjerite jesu li ispravno postavljeni
svi vijci, matice, svornjaci kao i ostali materijal za uvrš
ivanje,
te jesu li pokrovi i zaštitna natpisna ploica na svom mjestu.
z Zamijenite ošte
ene ili neitke naljepnice.
Kabel
1
Zaštite stroj od vlage.
Op^enito
z Ispitajte ima li prikljuni kabel znakove ošte
enosti ili
istrošenosti.
h
Oprez! Strujni udar zbog ošte^enja na kabelu
Ako je kabel odvojen ili ošte
en ne iskljuuje se uvijek
osigura.
z Ne dodirujte kabel prije nego što izvuete mrežni utika
iz utinice.
z Ošte
eni kabel kompletno zamijenite. Nije dopušteno
popravljanje kabela izolacijskom vrpcom.
z Prepustite popravak kabela strunjaku.
z Ne izlažite ga struganju po rubovima, šiljastim ili oštrim
predmetima.
z Kabel se ne smije provlaiti kroz otvore na vratima ili pukotine
na prozoru.
53
z Uklopni ure¢aj se ne smije skidati ili premostiti.
z Koristite iskljuivo produžni kabel koji je teži od gumenih
oplaštenih vodova, tipa: HO 7 RN-F, najmanjeg presjeka
3 x 1,5 mm2, duljine: maks. 25 m.
z Kabel mora biti zašti
en od prskanja vode.
Rukovanje
z Prije pokretanja stroja provjerite je li lijevak za ubacivanje
prazan.
z Glavu i tijelo držite na odstojanju od otvora za ubacivanje.
z Držite ruke, ostale dijelove tijela i odje
u podalje od lijevka za
ubacivanje, kanala za izbacivanje ili ostalih pokretnih dijelova.
z Uvijek vodite rauna o vlastitoj ravnoteži i sigurnom položaju.
z Ne naginjite se nad stroj. Prilikom ubacivanja materijala
nikada ne stojite na visini višoj od samog ure¢aja.
z Prilikom puštanja stroja u rad ne zadržavajte se u zoni za
izbacivanje.
z Posebno vodite rauna da se prilikom ubacivanja materijala
uz njega ne nalaze komadi metala, kamenje, staklo, limenke
ili neka druga strana tijela.
z Ako u alat za rezanje dospiju strana tijela, ili ako stroj
neobino bui, vibrira, odmah iskljuite motor i ostavite stroj
da se zaustavi. Izvucite mrežni utika i provedite sljede
e
korake:
– Provjerite ima li ošte
enja na stroju
– Ispitajte imaju li svi dijelovi vrsti dosjed i po potrebi ih
pritegnite
– Odnesite sve ošte
ene dijelove na popravak ili ih zamijenite
(upotrebljavajte iskljuivo originalne rezervne dijelove tvrtke
WOLF).
z Obra¢eni materijal ne ostavljajte da se nakuplja unutar
podruja za izbacivanje jer to može sprijeiti pravilno
izbacivanje i dovesti do vra
anja materijala kroz otvor za
ubacivanje.
z Ako je stroj zaglavljen, prije nego zaponete s iš
enjem
iskljuite motor i izvucite mrežni utika.
z Pripazite da na motoru nema otpada i ostalih nakupina kako
biste ga zaštitili od ošte
enja ili pregrijavanja.
z Vodite rauna da su svi pokrovi i odbojnici na svom mjestu i u
dobrom radnom stanju.
z Ne premještajte stroj dok motor radi.
z Kad napuštate radno mjesto odmah ugasite motor i izvucite
mrežni utika.
z Ne naginjite stroj u stranu dok motor radi.
Održavanje i skladištenje
z Ako je ure¢aj iskljuen zbog održavanja, skladištenja ili
zamjene pribora, provjerite je li iskljueno napajanje i je li
izvuen mrežni utika.Provjerite jesu li se svi pokretni dijelovi
zaustavili. Ostavite neka se ure¢aj ohladi prije održavanja,
podešavanja itd.
z Kod radova na održavanju alata za rezanje imajte na umu da
se još uvijek neko vrijeme može vrtjeti, iako je motor ugašen.
Zbrinjavanje kao otpad
Elektrini alati ne spadaju u obino ku
no sme
e.
Stroj, pribor i ambalažu odnesite na ekološki
prihvatljivo recikliranje.
Montaža
z Vidi slike: A
B
C
D
E
Rad
Radna vremena
z Uvažite lokalne propise o vremenu rada.
z Za dodatne informacije obratite se lokalnom organu javnog
reda i mira.
Priklju/ivanje u uti/nicu (230 V, 50 Hz)
z Stroj prikljuujte iskljuivo na utinicu koja je zašti
ena 16amperskim nosaem osiguraa (ili LS-sklopkom, tipa B).
3
54
Napomena: Zaštitni ure}aj struje kvara
Ovaj zaštitni ure¢aj štiti od teških tjelesnih povreda prilikom
dodirivanja ošte
enih kabela, izolacijskih kvarova kao i u
odre¢enim sluajevima od ošte
enih kabela koji su pod
naponom.
z Preporuamo prikljuivanje stroja u utinicu tek kada je
zašti
en zaštitnim ure¢ajem struje kvara (RCD) pomo
u
struje kvara ne više od 30 mA.
z Za stare instalacije postoje naknadno prire¢eni kompleti.
Posavjetujte se s elektriarom.
Rad s vrtnom sjeckalicom
1
Nosite zaštitne rukavice i štitnik za uši!
z Zauzmite radni položaj bono ili iza stroja. Nipošto nemojte
stajati u podruju otvora za izbacivanje.
z Nikada ne dodirujte otvor za ubacivanje ili izbacivanje.
z Prije ukljuivanja stroja provjerite nalaze li se u lijevku za
ubacivanje možda ostaci usitnjenih grana.
z Ako su u lijevak za ubacivanje dospijela strana tijela ili je stroj
poeo da stvara neobinu buku ili vibracije, odmah ga
iskljuite i ostavite ga nek se zaustavi.Izvucite mrežni utika i
provedite sljede
e korake po tokama:
– Ispitajte stroj i pritegnite otpuštene dijelove.
– Ošte
ene dijelove zamijenite.
– Prepustite popravke ovlaštenoj servisnoj radionici.
Što se smije sjeckati
z Organski ku
ni otpad i vrtni otpad npr. rezana živica ili drve
e,
uvenulo cvije
e i ku
ni bio-otpad.
h
Što se ne smije sjeckati?
z Staklo, komadi metala, plastika, plastine vre
ice, kamenje,
otpaci od materijala, korijenje s ostacima zemlje, otpaci od
hrane, mesa ili ribe.
Zaštita od preoptere^enja
3
Uklju/ivanje/isklju/ivanje
z Radi ukljuivanja pritisnite zeleni gumb F (2)
z Radi iskljuivanja pritisnite crveni gumb F (3)
3
Stroj ima zaštitnu sklopku radi spre/avanja neželjenog
ponovnog uklju/ivanja kod nestanka struje.
Preoptere^enje stroja (npr. preveliko s blokiranjem
rezanja) može u nekoliko sekundi dovesti do
zaustavljanja stroja. Radi zaštite stroja od ošte^enja,
automatski se prekida napajanje pomo^u zaštite od
preoptere^enja.
z Priekajte najmanje jednu minutu prije ponovnog
puštanja stroja u rad, zatim pritisnite gumb za vra
anje u
poetni položaj F (1), te nakon toga prekida za
UKLJ./ISKLJ.U sluaju da se motor ni nakon toga ne
može pokrenuti, oistite lijevak za prihvat (pogledajte
poglavlje Održavanje).
Održavanje
Op^enito
Sigurnosno zaklju/avanje
Prije svih radova vezanih za održavanje i /iš^enje stroja
izvucite mrežni utika/!
Kod održavanja alata za rezanje imajte na umu da se
može još izvjesno vrijeme vrtjeti, iako je motor ugašen.
Nosite zaštitne rukavice.
z Uvijek odlažite stroj na suhom mjestu koje nije dostupno djeci.
z Sjeckalica je opremljena sigurnosnim zakljuavanjem na
zaporu izme¢u ku
išta stroja i ku
išta motora.
z Ako ku
ište stroja ne zatvara dobro ku
ište motora,
sigurnosno zakljuavanje sprijeava rad motora.
z U tom sluaju napravite sljede
e:
– Odvrnite glavu stupa i preklopite ku
ište za otvaranje
nagore G .
– Pažljivo oistite dodirne površine.
– Ponovno zatvorite ku
ište i vrsto pritegnite glavu stupa G .
1
Op^enito o /iš^enju
1
z
z
z
z
Prije svih radova vezanih za održavanje i /iš^enje stroja
izvucite mrežni utika/!
Pažljivo rukujte strojem i održavajte ga istim kako biste mu
produljili vijek trajanja.
Pobrinite se da ventilacijski prorezi uvijek budu isti i bez
prašine.
Za iš
enje stroja koristite iskljuivo toplu i vlažnu krpu ili
meku etkicu.
Stroj ne smije biti vlažan, niti se smije prskati vodom.
Zamjena noža G H
1
1.
2.
Giš^enje lijevka za prihvat
1
1.
2.
3.
4.
Prije svih radova vezanih za održavanje i /iš^enje stroja
izvucite mrežni utika/!
Odvrnite glavu stupa i preklopite ku
ište za otvaranje nagore G .
Podruje za rezanje i izbacivanje oistite od svih predmeta
koji bi mogli blokirati rezanje.
Ponovno zatvorite ku
ište i vrsto pritegnite glavu stupa G .
Pritisnite gumb za vra
anje u poetni položaj prije aktiviranja
prekidaa za UKLJ./ISKLJ.
h
3.
4.
Prije svih radova vezanih za održavanje i /iš^enje stroja
izvucite mrežni utika/!
Kod održavanja alata za rezanje imajte na umu da se
može još izvjesno vrijeme vrtjeti, iako je motor ugašen.
Prepustite zamjenu noža ovlaštenoj servisnoj radionici.
Odvrnite glavu stupa i preklopite ku
ište za otvaranje nagore
G.
Radi zamjene oštrica umetnite šesterokutni klju za odvijanje
H (1) u prorez na pridržnoj ploi i kroz pokrov.
Otpustite oba (2) vijka pomo
u priloženog imbus kljua H
(2), te izvadite istrošene oštrice alata.
Umetnite nove oštrice i pritegnite vijke.
1
Nakon zamjene izvucite imbus i šesterokutni klju/ za
odvijanje.
5. Ponovno zatvorite ku
ište i vrsto pritegnite glavu stupa G .
55
Otklanjanje kvarova
Problem
Motor se ne pokre
e
Motor bruji, ali se ne
pokre
e
Mogu^i uzrok
Pomo^
z Nema napajanja naponom
z Provjerite zaštitu
z Prikljuni kabel je neispravan
z Ispitajte kabel (prepustite elektriaru)
z Gornji dio ku
išta nije pravilno zatvoren (aktivirano je
sigurnosno iskljuivanje)
z Pravilno zatvorite gornji dio ku
išta i
spojite ga vijcima, oistite eventualnu
prljavštinu.
z Mehanizam noža je blokiran.
z Iskljuite stroj, izvucite mrežni utika i
oistite stroj iznutra.
z Kondenzator je neispravan
z Odnesite stroj na popravak ovlaštenoj
servisnoj radionici tvtke WOLF.
z Produžni kabel ima premali ili preveliki presjek
Motor se ne pokre
e
z Utinica je previše udaljena od glavnog prikljuka, a
presjek prikljunog kabela je premali
z Upotrijebite produžni kabel minimalnog
presjeka 1,5 mm2, maksimalne dužine
25 m. Kod dužih kabela, presjek mora
biti minimalno 2,5 mm2.
Smanjeni uinak rezanja
z Nož je tup
z Zamijenite oštricu
Ako imate bilo kakvih dvojbi, obratite se servisnoj radionici tvrtke WOLF.
Pažnja: Prije svakog ispitivanja ili radova na nožu, isklju/ite stroj i izvucite mrežni utika/.
Uvjeti garancije
Od strane prodava/a ispunjenu grancijsku kartu odnosno ra/un
molimo brižno sa/uvati.
U trajanju od 2 godina od dana kupnje daje firma WOLF-Garten-vrt
odre¢enu garanciju na odgovoraju
em stupnju tehnike i razloga
upotrebe / podruja primjene.
Prava po zakonu krajnjeg potrošaa ne
e biti ugorožena prema
garancijskim smjernicama.
Preduvjeti za 2-godina pravo na garanciju:
- Upotreba ure¢aja iskljuivo za privatne svrhe.
U podru/ju obrta i ili poslovima iznajmljivanja reducira se
garancija na 12 mjeseci.
- Pravilno rukovanje i uvažavanje svih navoda u garancijskim
uputama su sastavni dio naših garancijskih uvjeta.
- Uvažavanje propisanih intervala održavanja.
56
- Zabranjene su promjene konstrukcije na svoju ruku.
- Ugradnja originalnih WOLF rezervnih dijelova / opreme.
- Predoavanje ispunjene garancijske karte i / ili dokaz o kupnji.
Jamstvo se ne odnosi na normalno habanje akumulatora, noževa,
dijelova za uvrš
enje noževa kao što su tarne ploe, klinastih i
zupastih remena, kotaa/guma, zranih fi ltara, svje
ica i utikaa za
svje
ice. Nastale greške i nedostatci iji uzroci proizlaze iz grešaka
materijala ili grešaka proizvodnje, e biti iskljuivo otkonjene preko
naših ugovornih radionica u Vašoj blizini (prodava ima pravo na
poboljšanje), a ukoliko je proizvo¢a bliži Vama, tada e isti otkloniti
greške i nedostatke. Iskljuuju se zahtjevi izvan garancijskih okvira.
Ne postoji pravo na isporuku novog ure¢aja. Sve štete prilikom
transporta se ne javljaju nama ve
odgovornom transportnom
poduze
u, jer se inae gube prava na nadoknadu prema tom
poduze
u.
h
Originálny návod na obsluhu
s
Srde/ne vám blahoželáme ku kúpe vášho výrobku zna/ky WOLF
Starostlivo si preèítajte návod na používanie a
oboznámte sa s prvkami obsluhy a so správnym
používaním zariadenia. Užívate¾ je zodpovedný za
úrazy iných osôb a poškodenie ich majetku.
Dodržiavajte pokyny, vysvetlivky a predpisy.
Uschovajte si návod na použitie pre jeho neskoršie
použitie.
Nedovo¾te det'om alebo osobám, ktoré sa
neoboznámili s návodom na používanie, aby používali
toto zariadenie. Zariadenie nesmú používat' osoby
mladšie ako 16 rokov. Miestne ustanovenia môžu
stanovit' najnižší postaèujúci vek užívate¾a.
Obsah
Bezpenostné pokyny
Montážny návod . . .
Prevádzka . . . . . .
Údržba . . . . . . . .
Odstraovanie porúch
Podmienky záruky . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 57
. 58
. 58
. 59
. 60
. 60
Bezpe/nostné pokyny
Význam symbolov
Výstraha!
Pred uvedením do prevádzky si
preítajte návod na používanie!
Nebezpeenstvo, hroziace od
odlietavajúcich astí pri zapnutom
motore – nezúastnené osoby, ako aj
domáce a úžitkové zvieratá sa musia
zdržiavat' o naj™alej od oblasti
ohrozenia.
Pred nastavovacími, istiacimi a
údržbárskymi prácami a pri
poškodenom vedení vytiahnite
zástrku zo siete!
Pozor na rotujúce nože. Ruky a nohy
nemajte v otvoroch, ak je stroj v
prevádzke.
Noste ochranné rukavice.
Noste ochranu oí a uší.
poškodenia alebo zostarnutia.
z Ak sa prípojné vedenie poškodí poas prevádzky, môžete sa
ho dotknút' až potom, ako vytiahnete zástrku zo siete.
z Upozornenie! Nože aj po vypnutí motora ešte chví£u bežia.
z Vytiahnite zástrku zo zásuvky,
– ke™ opúšt'ate zariadenie,
– predtým, ako odstránite zablokovanie,
– predtým, ako zariadenie skontrolujete, istíte alebo
opravujete,
– ke™ bolo zachytené cudzie teleso (skontrolujte zariadenie
na poškodenia a v prípade potreby ho opravte),
– ke™ zariadenie silno vibruje (zariadenie okamžite
skontrolujte).
Prípravné opatrenia
z Nikdy nedovo£te det'om, aby používali zariadenie.
z Zariadenie nikdy nezapínajte v prípade, ak sa v blízkosti
zdržujú nejaké osoby.
z Noste ochranu sluchu a ochranné okuliare. Tieto pomôcky
noste poas celého trvania prevádzky zariadenia.
z Nenoste vo£né alebo visiace obleenie s vidite£nými pásmi
alebo šnúrkami.
z Zariadenie používajte len na vo£nom priestranstve (t. j. nie v
blízkosti steny alebo iného pevného predmetu) a na pevnom
rovnom povrchu.
z Zariadenie nepoužívajte na dlažbách pokrytých štrkom.
z Pred uvedením zariadenia do prevádzky treba všetky skrutky,
matice a apy, ako aj ostatný upevovací materiál
skontrolovat' na pevné dotiahnutie a zistit', i sú všetky kryty a
ochranné štíty na svojom mieste.
z Poškodené alebo neitate£né nálepky treba vymenit'.
Kábel
1
Chráte pred vlhkost'ou.
Všeobecné pokyny
z Pred použitím skontrolujte prívodné vedenie na znaky
s
Upozornenie! Zásah elektrickým prúdom spôsobený
poškodením kábla
Ke™ sa kábel prereže alebo sa poškodí, tak sa
bezpenostná poistka vždy nezapne.
z Pred vytiahnutím siet'ovej zástrky zo zásuvky sa kábla
nedotýkajte.
z Poškodený kábel je potrebné úplne vymenit'. Je
zakázané opravovat' kábel izolanou páskou.
z Opravy na kábloch nechajte prevádzat' len odborníkovi.
z Nenechajte ho odierat' o hrany, hroty alebo ostré predmety.
57
z Kábel nepritlate v dverných alebo okenných škárach.
z Spínacie zariadenia sa nesmú demontovat' alebo premostit'.
z Používajte iba predlžovací kábel, ktorý nie je £ahší ako
gumená hadica, typu: HO 7 RNF, minimálny prierez
3 x 1,5 mm2, d¤žka: max. 25 m.
z Kábel musí byt' chránený voi striekajúcej vode.
Manipulácia
z Pred spustením zariadenia sa presvedte, i je vkladací lievik
prázdny.
z Hlavu a telo držte v dostatonej vzdialenosti od vkladacieho
otvoru.
z Ruky, ostatné asti tela a šaty nevkladajte do nakladacieho
lieviku, vyhadzovacieho kanála alebo do blízkosti iných
pohyblivých astí.
z Vždy dbajte na vašu rovnováhu a pevný postoj.
z Nikdy sa nepredkláajte. Pri vhadzovaní materiálu nikdy
nestojte vyššie ako zariadenie.
z Pri uvedení zariadenia do prevádzky sa vždy zdržiavajte
mimo zóny vyhadzovania.
z Pri vhadzovaní materiálu dbajte obzvlášt' na to, aby
neobsahoval žiadne kovy, kamene, plechovky alebo iné
cudzie telesá.
z Ak by sa do rezacieho nástroja dostali cudzie telesá alebo by
zariadenie vykazovalo neobyajné zvuky, alebo neobyajné
vibrácie, okamžite vypnite motor a nechajte zariadenie
zastavit'. Vytiahnite zástrku a preve™te nasledujúce kroky:
– Skontrolujte zariadenie na poškodenia
– Skontrolujte jednotlivé asti na pevné osadenie a v prípade
potreby ich dotiahnite
– Nechajte všetky poškodené asti opravit' alebo vymenit'
(používajte len originálne náhradné diely znaky WOLF).
z Nenechajte nahromadit' spracovaný materiál v zóne
vyhadzovania, pretože by to mohlo zabránit' správnemu
vyhadzovaniu a mohlo by to spôsobit' spätné vyhodenie
materiálu cez vhadzovací otvor.
z Ak je zariadenie upchaté, pred zaatím istenia vypnite motor
a vytiahnite zástrku.
z Dbajte na to, aby sa v motore nenachádzal žiadny odpad a iné
usadeniny, ktoré môžu viest' k poškodeniam alebo prehriatiu
motora.
z Dbajte na to, aby boli všetky kryty a usmerovae na svojom
mieste a v dobrom prevádzkovom stave.
z Zariadenie neprepravujte pri bežiacom motore.
z Motor okamžite vypnite a vytiahnite zástrku, ak sa chystáte
opustit' pracovný priestor.
z Zariadenie nenakláajte pri bežiacom motore.
Údržba a skladovanie
z Ak je zariadenie z dôvodu údržby, skladovania alebo výmeny
príslušenstva vypnuté, uistite sa, že je vypnutý aj zdroj
energie a vytiahnutá zástrka. Presvedte sa, i sú všetky
pohyblivé asti zastavené. Zariadenie nechajte pred údržbou,
prestavením at™. vychladnút'.
z Pri údržbe rezného nástroja treba zoh£adnit', že sa môže
kedyko£vek pohnút', aj ke™ je motor vypnutý.
Likvidácia
Elektrické zariadenia nepatria do domového
odpadu. Zariadenie, príslušenstvo a obal
odovzdajte na recykláciu.
Montážny návod
z Pozri obrázky: A
B
C
D
E
Prevádzka
z Pre staré inštalácie sú dostupné prispôsobené sady.
Kontaktujte elektrikára.
Prevádzkové hodiny
z Dodržiavajte, prosím, regionálne predpisy.
z Na prevádzkové hodiny sa spýtajte na vašich miestnych
poriadkových úradoch.
Pripojenie do zásuvky (230 V, 50 Hz)
z Zariadenie pripájajte len do zásuviek chránených so 16 A
poistkou (alebo istiom typu B).
3
Poznámka: Ochranné zariadenie proti zvyškovému
prúdu
Tieto ochranné zariadenia chránia pred dotykom
poškodených vedení, chýb izolácie a v uritých prípadoch aj
pri poškodeniach vedení, ktoré sú pod napätím a hrozí
nebezpeenstvo t'ažkých zranení.
z Odporúame, aby bolo zariadenie zapojené len do
siet'ovej zásuvky, ktorá je chránená ochranným
zariadením proti zvyškovému prúdu (RCD) so
zvyškovým napätím neprevyšujúcim 30 mA.
58
Práce so záhradnou reza/kou
1
Noste ochranné rukavice a ochranu sluchu!!
z Zaujmite takú pracovnú polohu, ktorá sa nachádza na boku
alebo za zariadením. Nikdy nestojte v oblasti vyhadzovacieho
otvoru.
z Nikdy nesiahajte do plniaceho alebo vyhadzovacieho otvoru.
z Pred zapnutím zariadenia skontrolujte, i v plniacom lieviku
nie sú žiadne zvyšky rezania.
z Ak sa do plniaceho lievika dostanú cudzie predmety alebo ak
zariadenie zane vydávat' neobyajné zvuky a vibrácie,
zariadenie okamžite vypnite a nechajte zastavit'. Vytiahnite
zástrku a preve™te nasledujúce kroky:
– Skontrolujte zariadenie a dotiahnite uvo£nené asti.
– Poškodené asti vymete.
– Opravy zariadenia nechajte previest' vždy autorizovanej
dielni.
s
z Pred opätovným uvedením do prevádzky pokajte
minimálne jednu minútu predtým, ako stlaíte nulovacie
tlaidlo F (1) a potom spína VYP./ZAP. Ak by motor
nenaskoil, vyistite zachytávací lievik (pozri údržbu).
o smiete rezat'
z Organické odpady z domu a záhrady, napr. živý plot alebo
konáre, odkvitnuté kvety, kuchynský odpad
o nesmiete rezat'?
z Sklo, kovové asti, plasty, plastové vrecká, kamene, textilné
odpady, korene so zeminou, zvyšky jedla, rýb a mäsa
Zapnutie/vypnutie
z Pre zapnutie stlate zelený gombík F (2)
z Pre vypnutie stlate ervený gombík F (3)
3
Stroj disponuje ochranným spína/om pre zabránenie
neo/akávanému zapnutiu po výpadku prúdu.
Ochrana proti pret'aženiu
3
Pret'aženie zariadenia (napr. až po zablokovanie
rezania) môže po nieko~kých sekundách viest' k
zastaveniu zariadenia. Aby sa motor ochránil od
poškodenia, zariadenie sa automaticky ochranným
pína/om proti pret'aženiu odpojí od siete.
Zvláštne pokyny pre rezanie
z Konáre, vetvy a drevo režte krátko po jeho odpílení (tieto
materiály po vysušení ve£mi stvrdnú a zníži sa tým max.
priemer, ktorý je možné spracovat').
z Pri silno rozkonárených vetvách odstráte boné výhonky.
z Spracovanie silno vodnatých, k zalepeniu náchylných
záhradných príp. kuchynských odpadov (tieto odpady na
rozdiel od konárov zmenšite, aby ste zabránili upchatiu
zariadenia).
z Nenechajte narezaný materiál nahromadit' príliš vysoko v
oblasti vyhadzovania. Môže to mat' za následok, že už
narezaný materiál upchá vyhadzovací kanál. Tým môže dôjst'
k spätnému vyhodeniu materiálu cez plniaci otvor.
z Dodržiavajte maximálny priemer konárov, ktorý je možné
spracovat' na vašom zariadení.
z Nože si rezaný materiál vt'ahujú sami.
z Zabráte pret'aženiu a zablokovaniu motora pri silných
konároch tým, že ich astejšie povytiahnete spät'.
Údržba
Všeobecne
Bezpe/nostné zablokovanie
Pred všetkými údržbárskymi a /istiacimi prácami
vytiahnite siet'ovú zástr/ku!
Pri údržbe rezného nástroja treba zoh~adnit', že sa
môže kedyko~vek pohnút', aj ke je motor vypnutý.
Noste ochranné rukavice.
z Zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.
z Rezaka je vybavená bezpenostným zablokovaním na
zámku medzi krytom a plášt'om motora.
z Ak sa kryt nezavrie pevne s plášt'om motora, zastaví sa motor
bezpenostným zablokovaním.
z V takom prípade postupujte nasledovne:
– Odskrutkujte gombík a kryt vyklopte pre jeho otvorenie
smerom nahor G .
– Dôkladne vyistite kontaktné plochy.
– Kryt znovu zatvorte a gombík pevne dotiahnite G .
1
Gistenie všeobecne
1
z
z
z
z
Pred všetkými údržbárskymi a /istiacimi prácami
vytiahnite siet'ovú zástr/ku!
O zariadenie sa dôkladne starajte a pravidelne ho istite, aby
ste pred¤žili jeho životnost'.
Vetracie škáry udržiavajte isté a bez prachu.
Na istenie zariadenia používajte výlune teplú a vlhkú
handru a mäkkú kefku.
Nenechajte zariadenie zmoknút' a nepostrekujte ho vodou.
Gistenie zachytávacieho lievika
1
1.
2.
3.
4.
Pred všetkými údržbárskymi a /istiacimi prácami
vytiahnite siet'ovú zástr/ku!
Odskrutkujte gombík a kryt vyklopte pre jeho otvorenie
smerom nahor G .
Vyistite oblast' rezania a oblast' vyhadzovania od všetkých
predmetov, ktoré môžu zablokovat' rezanie.
Kryt znovu zatvorte a gombík pevne dotiahnite G .
Pred aktiváciou spínaa ZAP./VYP. stlate nulovacie tlaidlo.
s
Výmena nožov G H
1
Pred všetkými údržbárskymi a /istiacimi prácami
vytiahnite siet'ovú zástr/ku!
Pri údržbe rezného nástroja treba zoh~adnit', že sa
môže kedyko~vek pohnút', aj ke je motor vypnutý.
Výmenu nožov nechajte z bezpe/nostných dôvodov
vždy previest' v odbornej dielni.
1. Odskrutkujte gombík a kryt vyklopte pre jeho otvorenie
smerom nahor G .
2. Pre výmenu rezných hrán vložte šest'hranný k£ú H (1) do
štrbiny upínacej dosky a cez prekrytie.
3. Uvo£nite dve skrutky s dodaným imbusovým k£úom H (2) a
vyberte použité rezné hrany.
4. Nasa™te nové rezné hrany a skrutky pevne dotiahnite.
1
Po výmene imbusový k~ú/ ako aj šest'hranný k~ú/
vytiahnite von.
5. Kryt znovu zatvorte a gombík pevne dotiahnite G .
59
OdstraIovanie porúch
Problém
Motor nefunguje
Motor vrí, ale nefunguje
Motor nefunguje
Znížený výkon rezania
Možná prí/ina
Pomoc
z žiadne siet'ové napätie
z Skontrolujte poistku
z Chybný pripojovací kábel
z Kábel nechajte skontrolovat'
(elektrikárom)
z Vrchný kryt nie je správne zatvorený (je aktivované
bezpenostné odpojenie)
z Vrchný kryt správne zatvorte príp.
odstráte neistoty.
z Nože blokujú
z Zariadenie vypnite, vytiahnite zástrku a
zariadenie vyistite zvnútra
z Chybný kondenzátor
z Zariadenie nechajte opravit' v dielni
spolonosti WOLF.
z Predlžovací kábel je príliš dlhý alebo má malý
priemer
z Predlžovací kábel musí mat' min 1,5
mm2, maximálne 25 m dlhý. Pri dlhšom
kábli musí byt' priemer min. 2,5 mm2.
z Zásuvka je príliš ™aleko od hlavného pripojenia a
prípojné vedenie má príliš malý priemer
z Nože sú tupé
z Výmena nožov
V spornom prípade vyh~adajte vždy dielenský servis WOLF.
Pozor: Zariadenie pred každou prácou na nožoch odstavte a vytiahnite zo zásuvky.
Podmienky záruky
Firma WOLF-Garten poskytuje záruku po dobu 2 rokov od dátumu
predaja výrobku zodpovedajúcu súasnému stavu techniky pri
urenom spôsobe a oblasti použitia výrobku. Zákonné práva
koneného užívate£a nebudú obmedzené nad ™alej uvedené záruné
podmienky.
Predpoklady pre nároky na 2 rokov záruku.
- Stroj bude používaný výlune v súkromnom prostredí.
Pre živnostenské podnikanie alebo pre prenájom strojov je
záru/ná doba obmedzená na 12 mesiacov.
- Primerané zaobchádzanie so strojom a dodržiavanie všetkých
pokynov v návode na obsluhu sú základným predpokladom našich
garanných podmienok.
- Dodržanie predpísaných intervalov pre údržbu.
- Žiadne svojvo£né zmeny do konštrukcie stroja.
60
- Výmena len originálnami náhradnými dielmi a príslušenstvom
- Predloenie vyplneného záruného listu a dokladu o kúpe
Záruka sa netýka na normálne opotrebenie nožov, ich upevovacích
astí, klinových a zubových remeov, pojazdových kolies a ich obutia,
vzduchových filtrov, zapa£ovacích svieok a ich koncoviek. Pri
vlastnej oprave nárok na záruku automaticky ihne™ zaniká.
Vyskytnuté chyby a nedostatky, ktorých príinou sú chyby materiálu a
výroby sa musia opravit výlune v našich odborných servisných
dielach (predajca má právo na vylepšenie stroja) nachádzajúcich sa
vo Vašej blízkosti alebo priamo u výrobcu, ak sa tento nachádza
bližšie. Nároky presahujúce záruky sú vylúené. Nárok na náhradnú
dodávku nie je. Prípadné škody spôsobené dopravou nenahlasujte
nám ale dopravcovi, iná by Ste mohli stratit Vaše prípadné nároky na
náhradu.
s
Originalna navodila za uporabo
O
Gestitamo k nakupu izdelka WOLF
Pozorno preberite navodila za uporabo in se seznanite
s kontrolami in pravilno uporabo naprave. Uporabnik je
odgovoren za nesreèe z drugimi osebami in njihovo
lastnino. Upoštevajte napotke, pojasnila in predpise.
Navodila za uporabo shranite za nadaljno uporabo.
Otrokom in osebam, ki niso seznanjene z navodili za
uporabo, prepreèite uporabo naprave. Uporaba
naprave ni dovoljena mlajšim od 16 let. Najnižja starost
uporabnika je lahko doloèena z lokalnimi predpisi.
Vsebina
Varnostni napotki. .
Montaža . . . . . .
Delovanje . . . . .
Vzdrževanje . . . .
Odpravljanje napak
Garancijski pogoji .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 61
. 62
. 62
. 63
. 64
. 64
Varnostni napotki
Pomen simbolov
Pozor!
Pred zaetkom uporabe preberite
navodila za uporabo!
Nevarnost zaradi premikajoih se
delov pri delujoem motorju –
neudeležene osebe ter domae živali
naj bodo izven obmoja nevarnosti.
Pred išenjem ter nastavitvenimi in
vzdrževalnimi deli in pri poškodbah
kabla vtika izkljuite iz vtinice!
Previdno pri vrteih se rezilih. Ko
naprava deluje naj bodo roke in noge
stran od odprtin.
z Vtika izkljuite iz vtinice,
– ko pustite napravo nenadzorovano,
– preden odstranite blokado,
– preden napravo pregledate, oistite ali popravite,
– e ste trili ob oviro (preverite poškodbe naprave in jo po
potrebi popravite),
– e se naprava mono trese (napravo nemudoma preglejte).
Pripravljalni ukrepi
z Otrokom ne dovolite uporabe naprave.
z Naprave ne uporabljajte, e so v bližini osebe.
z Nosite zašitna oala in glušnike. Nosite jih ves as uporabe
naprave.
z Ne nosite široke ali visee obleke ali obleke z viseimi trakovi
ali vrvicami.
z Napravo uporabljajte samo na prostem (to pomeni stran od
sten ali drugih togih predmetov) ter na trdnih in ravnih tleh.
z Naprave ne uporabljajte na tlakovanih, prodnatih tleh.
z Pred prietkom uporabe preverite pritrditev vijakov, matic,
zatiev in drugih pritrdil ter prisotnost pokrovov in šitnikov.
z Poškodovane in neberljive nalepke zamenjajte.
Kabel
Nosite zašitne rokavice.
1
Nosite zašitna oala in glušnike.
Zašitite pred vlago.
z
z
z
z
z
z
Pozor! Elektri/ni udar zaradi poškodovanega kabla
¦e se kabel pretrga ali poškoduje, se varovalka vedno ne
sproži.
z Kabla se ne dotaknite, dokler vtikaa ne izkljuite iz
vtinice.
z Poškodovani kabel v celoti zamenjajate. Kabla ni
dovoljeno popravljati z izolirnim trakom.
Popravilo kabla naj opravi strokovnjak.
Prepreite, da bi se kabel drgnil ob robove ali ostre predmete.
Kabel ne napeljite skozi špranje vrat ali oken.
Stikal ne odstranite ali onemogoite.
Uporabljajte izkljuno kabelske podaljške, ki so težji od
gumijastih cevi, tip: HO 7 RN-F, najmanjši presek
3 x 1,5 mm2, dolžina: najve 25 m.
Kabli morajo biti zašiteni pred škropljenjem.
Splošni napotki
Rokovanje
z Pred uporabo preverite znake poškodb in staranja kabla.
z ¦e se je kabel med uporabo naprave poškodoval, se ga
dotaknite šele, ko ste vtika izkljuili iz vtinice.
z Pozor! Po izklopu motorja se rezila še nekaj asa vrtijo.
z Pred vklopom naprave se prepriajte, da je polnilni lijak
prazen.
z Glava in telo naj bosta stran od polnilne odprtine.
O
61
z Roke, deli telesa in obleka naj bodo stran od polnilnega lijaka,
izmetnega kanala ali drugih preminih delov.
z Pazite na ravnotežje in dober oprijem.
z Ne nagibajte se naprej. Pri dodajanju materiala ne stojte višje
od naprave.
z Ob vklopu naprave se ne zadržujte na obmoju izmeta.
z Pri dodajanju materiala bodite pozorni, da se med materialom
ne nahajajo kovina, kamni, steklenice, ploevinke ali drugi
predmeti.
z ¦e pridejo rezila v stik s predmeti ali pa prine naprava
oddajati nenavadne zvoke ali se prine neobiajno tresti,
motor nemudoma izklopite in pustite, da se naprava zaustavi.
Vtika izkljuite iz vtinice in izvedite naslednje korake:
– Preverite morebitne poškodbe naprave
– Preverite namestitev delov in jih po potrebi privijte
– Okvarjene dele popravite ali zamenjajte (uporabljajte samo
originalne nadomestne dele WOLF).
z Obdelan material se naj ne kopii znotraj izmetnega obmoja,
saj to lahko ovira ustrezni izmet in povzroi vraanje materiala
nazaj skozi polnilno odprtino.
z ¦e se naprava zamaši, motor izklopite in vtika izkljuite iz
vtinice, preden prinete s išenjem.
z Da bi prepreili okvare ali pregrevanje motorja, naj v in na
motorju ne bo odpadkov in druge umazanije.
z Pokrovi in razmikalniki naj bodo na mestu in v dobrem stanju.
z Naprave ne transportirajte pri delujoem motorju.
z Preden zapustite delovno obmoje, izklopite motor in vtika
izkljuite iz vtinice.
z Naprave ne zvrnite pri delujoem motorju.
Vzdrževanje in shranjevanje
z ¦e je naprava zaradi vzdrževalnih del, shranjevanja ali
zamenjave sestavnega dela izklopljena, se prepriajte, da je
vir napajanja izklopljen in da je vtika izkljuen iz vtinice.
Prepriajte se, da se premini deli ne premikajo. Pustite, da se
naprava pred vzdrževalnimi deli in nastavitvami ohladi.
z Pri vzdrževalnih delih na rezilih upoštevajte, da se ta lahko
vrtijo še nekaj asa po izklopu motorja.
Odlaganje
Elektrine naprave ne sodijo med gospodinjske
odpadke. Napravo, sestavne dele in embalažo
reciklirajte na okolju prijazen nain.
Montaža
z Glej slike: A
B
C
D
E
Delovanje
Gasi uporabe
z Upoštevajte lokalne predpise.
z Za ase uporabe se obrnite na lokalni organ.
– Napravo preglejte in privijte zrahljane dele.
– Zamenjajte poškodovane dele.
– Popravila naprave naj opravijo na servisu.
Kaj je dovoljeno drobiti
Vklju/itev v vti/nico (230 V, 50 Hz)
z Organske gospodinjske in vrtne odpadke, npr. odrezane veje
žive meje in dreves, ovenele rože in gospodinjske odpadke
z Napravo vkljuite samo v vtinico s 16 A. Inertno zavarovana
varovalka (ali preklopno stikalo, tipa B).
Kaj ni dovoljeno drobiti?
3
Napotek: Nadtokovna zaš/ita
Tovrstna zašita prepreuje hujše poškodbe pri dotiku
poškodovanih kablov, izolacije in v doloenih primerih tudi
pri poškodbah kablov pod napetostjo.
z Svetujemo vam, da napravo vkljuite samo v vtinico, ki
je zavarovana z nadtokovno zašito (RCD) z okvarnim
tokom, nižjim od 30 mA.
z Za starejše napeljave obstajajo dodatki. Obrnite se na
strokovnjaka za elektrotehniko.
z Stekla, kovinskih delov, umetnih materialov, plastinih vrek,
kamnov, blaga, korenin z zemljo ter odpadkov hrane, rib in
mesa
Vklop/izklop
z Za vklop pritisnite zeleni gumb F (2)
z Za izklop pritisnite rdei gumb F (3)
3
Stroj ima varnostno stikalo za prepre/evanje
nenamernega vklopa po izpadu elektri/nega toka.
Dela z vrtnim drobilnikom
1
Nosite zaš/itne rokavice in glušnike!
z Postavite se ob strani ali za napravo. Ne stojte na obmoju
izmetne odprtine.
z Ne segajte v polnilno ali izmetno odprtino.
z Pred vklopom preverite, da v polnilnem lijaku ni ostankov.
z ¦e pridejo v polnilni lijak predmeti ali pa prine naprava
oddajati nenavadne zvoke ali se prine neobiajno tresti, jo
nemudoma izklopite in pustite, da se zaustavi. Vtika izkljuite
iz vtinice in izvedite naslednje korake:
62
O
Preobremenitvena zaš/ita
3
Preobremenitev naprave (npr. do blokade rezil) lahko v
nekaj sekundah povzro/i zaustavitev naprave. Za
prepre/evanje okvar motorja naprava s
preobremenitveno zaš/ito samodejno prekine
povezavo z omrežjem.
z Pred ponovnim vklopom poakajte najmanj minuto,
preden najprej pritisnete ponastavitveni gumb F (1) in
nato stikalo za VKLOP/IZKLOP. ¦e se motor ne zažene,
oistite lovilnik (oglejte si Vzdrževanje).
Posebni napotki za drobljenje
z Na bolj košatih vejah odrežite stranske vejice.
z Obdelava vrtnih oz. gospodinjskih odpadkov, ki imajo veliko
vsebnost vode in se lahko lepijo (drobite jih izmenino z
lesom, da prepreite zamašitev naprave).
z Lesni odpadki naj se na obmoju izmetne odprtine ne
nakopiijo previsoko. V nasprotnem primeru lahko to
povzroi, da že zdrobljeni odpadki zamašijo izmetni kanal. S
tem pa pride do vraanja matariala nazaj skozi polnilno
odprtino.
z Upoštevajte najvejo ustrezno debelino vej za napravo.
z Rezila samodejno vleejo lesne odpadke v napravo.
z S vekratnimi potegi monejših vej nazaj prepreite
preobremenitev in blokado motorja.
z Veje, vejice in les zdrobite takoj po rezanju (les, ko se posuši,
postane zelo trd in najveja debelina vej za obdelavo se s tem
zmanjša).
Vzdrževanje
Splošno
Varnostna zapora
Pred vzdrževalnimi deli in /iš/enjem izklju/ite vtika/ iz
vti/nice!
Pri vzdrževalnih delih na rezilih upoštevajte, da se ta
lahko vrtijo še nekaj /asa po izklopu motorja.
Nosite zaš/itne rokavice.
z Napravo shranjujte na suhem mestu, izven dosega otrok.
z Vrtni drobilnik je na zapiralu med ohišjem in ohišjem motorja
opremljen z varnostno zaporo.
z ¦e ohišje in ohišje motorja nista trdno zaprta, varnostna
zapora zaustavi motor.
z V takšnem primeru storite naslednje:
– Odvijte glavi in odprite ohišje navzgor G .
– Skrbno oistite stikalno površino.
– Ponovno zaprite ohišje in trdno privijte glavi G .
1
Splošno o /iš/enju
1
z
z
z
z
Pred vzdrževalnimi deli in /iš/enjem izklju/ite vtika/ iz
vti/nice!
Z napravo skrbno ravnajte in jo redno istite, da podaljšate
življenjsko dobo.
Zrane odprtine naj bodo iste in brez prahu.
Za išenje naprave uporabljajte samo toplo in vlažno krpo ter
mehko šetko.
Prepreite, da bi se naprava zmoila in je ne škropite z vodo.
Zamenjava rezil G H
1
1.
2.
Giš/enje lovilnika
1
1.
2.
3.
4.
Pred vzdrževalnimi deli in /iš/enjem izklju/ite vtika/ iz
vti/nice!
Odvijte glavi in odprite ohišje navzgor G .
Z rezalnega in izmetnega predela odstrani vse, kar bi lahko
blokiralo rezila.
Ponovno zaprite ohišje in trdno privijte glavi G .
Pred aktivacijo stikala za VKLOP/IZKLOP pritisnite
ponastavitveni gumb.
O
3.
4.
Pred vzdrževalnimi deli in /iš/enjem izklju/ite vtika/ iz
vti/nice!
Pri vzdrževalnih delih na rezilih upoštevajte, da se ta
lahko vrtijo še nekaj /asa po izklopu motorja.
Iz varnostnih razlogov naj zamenjavo nožev opravijo na
servisu.
Odvijte glavi in odvijte ohišje navzgor G .
Za zamenjavo rezil vstavite imbus klju H (1) skozi pokrov v
režo na nosilni ploši.
S priloženim imbus nastavkom H (2) odvijte vijaka in
odstranite obrabljena rezila.
Namestita nova rezila in privijte vijake.
1
Po zamenjavi imbus nastavek in imbus klju/ izvlecite.
5. Ponovno zaprite ohišje in trdno privijte glavi G .
63
Odpravljanje napak
Težava
Motor ne deluje
Motor brni, ampak se ne
zažene
Motor ne deluje
Zmanjšana mo preseka
Morebitni vzrok
Pomo/
z Ni omrežne napetosti
z Preverite zašito
z Prikljuni kabel je okvarjen
z Kabel dajte v pregled (strokovnjak za
elektrotehniko)
z Zgornji del ohišja ni ustrezno zaprt (varnostni izklop
je sprožen)
z Zgornji del ohišja ustrezno zaprite in
privijte ter ga po potrebi oistite.
z Rezila so blokirana
z Napravo izklopite, vtika izkljuite iz
vtinice in napravo od znotraj oistite
z Kondenzator je okvarjen
z Napravo dajte v popravilo na servis
WOLF.
z Kabelski podaljšek je predolg ali ima premajhen
presek
z Kabelski podaljšek naj ima presek
najmanj 1,5 mm2 in naj bo dolg najve
25 m. Pri daljši kablih naj bo presek
najmanj 2,5 mm2.
z Vtinica je preve stran od glavnega prikljuka in
kabel ima premajhen presek
z Rezila so topa
z Zamenjava rezil
V primeru dvoma obiš/ite servis WOLF.
Pozor: Napravo pred pregledi ali deli na rezilih izklopite in izklju/ite iz vti/nice.
Garancijski pogoji
Prosimo vas, da garancijsko kartico, ki jo je izpolnil prodajalec,
oz. ra/un skrbno hranite.
V trajanju 2 let od datuma nakupa nudi firma WOLF-Garten ustrezno
garancijo v skladu z aktualnim stanjem tehnike in namenom uporabe
/ podrojem uporabe. Zakonske pravice konnega potrošnika s
spodaj navedenimi smernicami garancije niso okrnjene.
Predpostavke za 2-let garancijsko pavico:
- uporaba naprave izkljuno na zasebnem obmoju.
Za naprave, ki se uporabljajo za opravljanje obrti ali za oddajanje
naprav v najem, se garancijski rok zniža na 12 mesecev.
- Pravilna uporaba in upoštevanje vseh navodil iz navodila za
uporabo, ki je sestavni del naših garancijskih pogojev.
- Upoštevanje predpisanih servisnih intervalov.
- Brez samovoljne spremembe konstrukcije.
64
- Vgradnja originalnih nadomestnih delov/pribora WOLF.
- Predložitev izpolnjene garancijske kartice in/ali rauna.
Záruka sa nevzt’ahuje na bežné opotrebenie akumulátorov, nožov,
upevovacích dielov na nože, ako sú trecie kotúe, klinové/ozubené
remene, kolieska/pneumatiky, vzduchové fi ltre, zapa£ovacie svieky
a fajky zapa£ovacích svieok. Pri samovoljnem popravilu takoj
avtomatsko ugasnejo vse pravice iz garancije. Nastopajoe napake in
pomanjkljivosti, katerih vzroki so napake v materialu ali proizvodnji,
odpravljajo izkljuno naše pogodbene servisne delavnice (prodajalec
ima pravico do popravila) v vaši bližini ali, e je bližji, proizvajalec.
Izkljuene so vse pravice, ki presegajo garancijske storitve. Pravica
do nadomestne dobave ne obstaja. Eventualne transportne
poškodbe morate prijaviti pristojnemu transportnemu podjetju in ne
nam, ker v nasprotnem primeru izgubite pravico do nadomestila s
strani teh podjetij.
O
b
€‚  WOLF
: #« ( # + # ¨ : ( ¨. ) # ¨) « :"#. ¬( : #,
# ¨#. 7+
¨( #« ( .
° ¨#+ ¨ ¨ # ¨« ¨) «, # # #« (. ±« ¨ 16 )¨ : ¨
¨. ²# ¨# # )« ¨ ¨).
ƒ„„†
¨# #)#
¨¨© . . . . . . . .
ª#« . . . . . . .
¨¨© . . . . . . . .
¬# ¨
­« # . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 65
. 66
. 66
. 67
. 68
. 69
€ ‡ˆ ‰‚
€†!
¨ #« ¨# #)#!
¬## ¨ (" ¨) – ¨© 8 «, ¨:8 ####
© ¨ # .
¨ ( #+,
# #
(#© ¨ ( ©¨+ "# :© !
,:, " # ©"
#. ° ¨© « # , ¨
:8 (.
°# ¨ «.
°# ¨ #¨# " #.
¨+ ).
b
Š‹ z ¨ + #" ( #¨ ¨ #.
z ® ( # : :© # ¨ : ¨, + :© ¨ # ¨#
¨ #¨ "# # $ :©
.
z ,:! ©" # # « #¨ $ ¨).
z ¯$ "# ,
– # ¨ ( ($¨,
– ¨ ¨ # (,
– ¨ ¨ , # :
¨,
– ¨ ©¨ ( ¨ ¨ ) :+, (¨:),
– ¨ ( # ( ( ¨).
€‚ ‰
z °) 8+ ¨« ¨ ¨.
z °) $+ ¨, ¨ ( ¨ ) :
¨) «.
z °# ¨ 8« ¨ . °#
) « : ( # ¨.
z ° # #(¨ # ¨, #
#" 8.
z ¯+ ¨ #: #(¨ (.., )
# ¨) ¨ ¨:), #¨, #.
z ° + ¨ # # .
z ¨ # ¨ ¨+# # , )+
(, ¨) © :, ( ¨ #
¨ , « ¨
" ¨ # :# #.
z ¨ # ( ¨ #
¨:.
65
– ¨ ¨
– ¨ # : # ¨ ŒŠ
1
z
z
z
z
z
z
‰! Žˆ   ‚
Š
® ( ¨, #:
¨ #( ).
z ° + (, ¨ ¨ # $ "#
.
z ¨ ( ( ¨ # ¨: «.
!( ( ¨ # : # (¨.
¬#+ : ( #: «
#«#.
° ¨#+ ¨ # (, # #
¨:.
° "+ ( # «.
¯$ ( ¨ # # 8.
¯+ #: ¨© (, - ):
:, : HO 7 RN-F, :: # 3 x
1,5 ::2, ¨©: :#. 25 :.
( ( ¨ # (# #" ¨ #.
(¨:# ) ¨)
– ³+ : ¨: # ¨ #
(+ #: ) # WOLF).
z ° ¨#+ (( : , :© ¨ ¨¨ ¨
# "
: ©¨.
z ® ¨ # ¨#, $ ¨) ¨
"# , ¨ ¨ #.
z ,:+ ¨) ¨ # ¨# # ¨« ¨) , ¨ ) ¨ ¨ ).
z ,:+ # « © ¨ # :#
# ¨( ( ##.
z ° #+ ¨ # (" ¨).
z ¯$+ ¨) ¨), ": #
( :# $ "# .
z ° ("+ ¨ (" ¨).
€„† „
Š†‚
z ¨ ¨ # ¨ # , ©¨ .
z 7+ ¨#« :©¨ ) # ©¨.
z «, ¨) # ( ( ¨
# # ©¨, #
(# ¨ ¨) ¨©" # #.
z ,) :+ ¨ # ¨ #
# #( .
z ° # )+ ¨. ©¨ :
) #+ -# ¨.
z # ¨ ¨+# ) # ¨© .
z ©¨ : :+ #( )
¨ ¨ : ¨:, :, (, ¨) ©¨ .
z ® ©" #: ¨ ©¨ , ¨ ¨ ( 8:, ( (+,
$ ¨) ¨) # ¨ ¨ #
¨© «. ¯$ "# #¨ #:
z ® ¨ $ (#©, # ¨: ¨©#, #, ) $ "# $ . 9 #, # ¨©" #
# # ¨© ##. ¨ (#©,
) .. # ¨ ¨ # ¨.
z (#© ©" #: ( ¨ #
: ¨¨, + ) :© ¨ ¨© ¨ #
¨© «, ¨ ¨) $.
‚ „
ª¨ # # (
¨«. ¨+ ¨, ¨©#
: ) )#(
(.
€„†
z ,© ): A
B
C
D
E
Ž
‰ z 7($¨+ :# ¨( (.
z ¬( # : :# # ¨#: :
#«.
66
ƒ‚„‚ „‰ ˆ (230 ‚,
50 Hz
z ,$+ ¨ #: "# , #(¨ #
¨ 16 : ( ¨
: B), « .
b
3
‘: ’‚‰ˆ ‹ “‚ ‹
‚
& " #+# #) " ¨
¨ ¨ ¨«, « ¨ # #" ¨ :"
# ¨ © ¨« © .
z : ¨ ¨ # $ #: # ## " #+# #"
¨ (RCD), ¨#" 30 mA.
z ! -# #« # ¨) : ¨(¨. #+ # # .
—ˆ‚/
—ˆ‚
z ! $ # F (2)
z ! $ # F (3)
3
‡‹ ‚‚
3
”Š  ˆ „
1
•  „‚ ‹ –!
z !:+ ( ©, :" # #
¨ ¨. °) #+ .
z °) (+ ©¨ .
z ¨ ¨ $ ¨, + ¨ : #« :.
z ® ¨ ©¨ ¨: ¨ ¨ ¨ (+ 8: ¨
( :, ( $ ¨ )
# ¨ # # ## +. ¯¨
"# #¨ :
– ¨ ) ( #.
– ¨: ¨ #.
– ³+ ¨ : #« #.
z ¬) ¨:# )¨# ¨«, . # © ¨, «,
# ¨«
?
z 7, : #, #:# ¨:,
+ (, :, # ¨«, # , ¨«, ¨« ( :#
˜– „ ‹ „‚ˆ ‚‚ ‚ ‚—ˆ‚ ‚‰  „‚ ‚.
€‚‚  (.  Š †‹ ) ‰†   
‚  „ ‰ . ‡  
‚ ‚, „ —ˆ‚
‚‰ˆ ‰† ˆ ‹ ‚‚.
z ¨ : # ¨+# +
::: ¨ :, ¨ ¨ # +¨ , F (1) #¨ $ $/$
(EIN/AUS). ® ¨) #, #
(© "¨¨©").
ƒ Š‚
z ¨(+ , ¨# ¨) #¨ ( : ¨( # :) ¨, ) #, ¨
# : :#: ¨#: ¨: (().
z # #+ #
.
z ¬(( #¨©" # « ) #
: # )¨# # ¨«
(¨(+ ), ) ¨ # ¨# :
¨(, ¨ ¨# ¨# ¨).
z ° ¨#+ ¨(
: . & :© ¨
¨¨ ¨ ¨# ¨(
:. :© ¨ # #) ¨ (
: ©¨.
z ,:+ ¨ # # :#: 8
¨: (( 8 ¨.
z ©" #+# ¨ #:#
: ¨(.
z ¨+ ( ¨) -¨( , -# ¨
(.
€„†
Š‹ 1
z
€ ‚ˆ Š Š†‚ ˆ‚
—ˆ‚“ ‹ ‚ !
€ Š†‚ †‹ ‰ Š‚  ‰ ‚, ˆ “ ‚ ‰†  „†‚  ‚† ,  ‚ —ˆ.
• ‹ „‚.
,) #+ ¨ # :#, ¨# ¨«.
b
€ˆ‚ - Š‹ 1
€ ‚ˆ Š Š†‚ ˆ‚
—ˆ‚“ ‹ ‚ !
z µ # ¨ : ) #+ ¨,
¨ ¨© #« : ©.
z ¨¨©+ « # ( .
z ! # ¨ + $ © , : .
67
z ° ¨#+ ¨ ¨ # : ) #+ #
¨.
ƒ‰ †‹ G H
€ˆ‚ ‚ ™
1
1
1.
2.
3.
4.
€ ‚ˆ Š Š†‚ ˆ‚
—ˆ‚“ ‹ ‚ !
¬ ¨) # ), ¨
) G .
# #
¨:, :) ¨ ( ©" ::.
! # ) ¨
G .
°# , ¨ ¨ $ $/$ (EIN/AUS).
‡‹ Š‚
1.
2.
3.
z ¨« #(¨ ## " ( $ :©¨ # # ¨).
z ® # # # # ¨), ¨) # # " (.
z , #+ «¨+, #¨:
– ¬ ¨) # ), ¨ ) G .
– # : #.
– ! # ) ¨
G .
4.
€ ‚ˆ Š Š†‚ ˆ‚
—ˆ‚“ ‹ ‚ !
€ Š†‚ †‹ ‰ Š‚ 
‰ ‚, ˆ “ ‚ ‰†  „†‚
 ‚† ,  ‚ —ˆ.
„Š† ‚ ‚‚“
‰ † ‚.
¬ ¨) # ), ¨
) G .
! ¨ ¨: ©" ::, +
8## $ H (1) #" .
¨ # © ¨#
) $ 8 8## H (2) ¨
# ©" #
# ©" # ) ¨
.
1
ƒ ‰ ‚ —ˆ ‚„–
– – —ˆ.
5. ! # ) ¨
G .
‚ ‚
€Š‰
³) (
³) (:, (
€‰ ˆ
•ˆ ‚
z °: :© ©
z " ¨
z 7" ( ¨
z ( (
)
z ­ # # (¨ $ #()
z ! ) # # , #
:#.
z ©" :: (
z ¯$ ¨, ¨ "#
# ¨ z ³ ¨
z ³+ ¨ : #« # WOLF.
z 9¨© ( ¨) #
: #
z 9¨© ( # ::: 1,5
::2, :#: ¨© 25 :. -¨) ( :: # 2,5 ::2.
³) (
z ¨ ) #" ( #
: #
© :"# z ©" # # z 7: ©" #
€ Š „ ‚ WOLF.
‰: € ‚ ‚  Š †‹ —ˆ‚“  ‚†“ ‹ ‚ .
68
b
š ‚
‰ „‚“ „ ‚ˆ
. ‚ Š†.
¶: WOLF-Garten ¨ )« 2 )¨ ¨ #¨ #" ## «
/ # (. ! + ( # 8 ( - ¨
)« .
‘‚ 2- :
- ¯ ¨ #: .
€ ‚ „‚  „
‰ ‰‚ 12 ‰.
- ( # # #« (, ¨ # 8
)« #.
- 7 ¨¨©.
- ° # : #«.
- ² ) # /¨©# WOLF.
b
- ¨# )« / # (©.
­« # # : # :, ©, " # © "
¨#, /( :«, ¨) / ):,
¨8 , #" #".
#: : )« #
: ¨. , ¨ ¨#«,
# ¨ : ¨# ¨, # # #: 8
¨# # (¨ : ¨ # ¨), :" # (# ¨ ,# -( – ¨. ¯#
: )« # $. ° #"# # ¨# ## :. ª " #
( ¨ # ( #, # #
:, + #+ # ¨: : : # )(.
69
R
€‚‰  “  ™‰› WOLF
,:0 :0#0 # #«+ ¸#« : ¸:
¸#« #+#.
00 #+# # ##0 ##* #, * :) + #
¨): $¨0:, "(, *+ :© (*0
# :"#. 7($¨+ ,
(# ¨#. 7 #«
¸#« ¨ ¨0+8) #0.
° + ¨: ¨): «:, * :* # #«: ¸#«,
#00 #+#. ±«:, ¨#)8: 16
, " #00 #+#.
²#*: :: :© (*0 #
::0*+ # «, ¸#$"
¨ #+#.
ƒ†
(##
²© . . . . . . . . . . . . .
·#« . . . . . . . . . .
&# (#© . .
9# ##+ . .
­+* # . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 70
. 71
. 71
. 72
. 73
. 74
€‚  Š
‡ˆ ‰‚‚
€†!
¨ ¨: ¸#«$
¨ ¨#!
° ¨#+ ©¨ #+ # «, © ¨:8 #0#+#* ©* –
$" # ($": ¨)
¨#$ ##0.
¨ ¨: ( ), # #: (#©$, © ©¨ (
#¨ $0 8 #!
7($¨+ #©#0 ( # "$":#
©": :. (
#: ¨#+
¨ #+ ¨©¨* #.
°¨+ "* .
¯#0+ #¨# "*
#.
!""+ ).
70
Š‹ z ¨ ¸#«+ 0 #¨0*+ (0
¨: ©¨+.
z ©¨ ( : (*
#: : :© (¨ #0# 0
# $ 8 #.
z ,:! # $ ¨) :© *()
©" .
z ,#)¨ *:+ ,
– )¨ #: #0#,
– ¨ ¨: #8 #+,
– ¨ :, #+ :: #:,
– ¨ ¨) (¨ #: ¨: ©¨ : # (¨:#),
– #0+ (« #: ((¨:
:¨ 0 #:).
€™ˆ ‰
z ° 8+ ¨: #00 #:.
z °)¨ #0+ #:, )¨ #¨#+ (# ¨# ¨) «.
z °¨+ "* 8 . ,#)¨ ¨+
"* ##( ( #
#::.
z °)¨ ¨+ ¨ (* #(¨$ ##$"$ ¨©¨ ¨©¨ # ##$": :
#:.
z ¯#0+ #: 0 *: :#
(¨ # ¨) ¨* ¨:), © + ¨+ #.
z ° #0+ #: #, #*+
):.
z ¨ #: #: (¨: 0, *, )+ (*, © ¨) ©* ¨
¨© *, *8 "* ##(
¨# # :#.
z °(¨: :0 ©¨* :*
+.
R
ŒŠ
1
z
z
z
z
z
z
‰! ‘ ˆ‰ ‰ ‚† Š
ª# (0 ©¨¹, ¨0
#)¨ #(*.
z ° #+#0 ($ ¨ , #¨ #+ 8 .
z ©¨¹*+ (0 #¨ #0$ :0.
!"# :0 (0 # :"0$
«+ *.
: ( ¨© ¨0# 0
#«#:.
° ¨#+ , *#* #* ¨.
° ¨#+ ©: ( ¨+ " * #.
!"# ¨0 80 $$"
#+#.
° 0+#0 ¨0*: (:, *+
© ) 8); : HO 7 RN-F;
::0 #: 3 x 1,5 ::2; ¨: ( 25 :.
(0 ¨©* (*0 )«:*:.
z ª# ¨* #- ©"+
::, #: ¨ (**+ (, $ ¨)0 ¨©¨#0 +
# #:. ¬$ #+ 8 * #¨$" ¨+#:
– 0 #: ¨: ©¨+
– 0, 8 * # ¨, (¨:#
– ,# ©¨* ¨ (¨:
:0 :0 (#¨ #00
0 )0* #* # : WOLF).
z ° ¨#+ # () : (# *(#, ¸ :© # ¨©": *(# : #
*(#.
z #: ¨ ) #+ *$
¨)0 $ #+ 8.
z 7¨ :, (* ¨)0 ¨* ¨) ¨:*, (* ¨0 ) ©¨
).
z 9(¨#0, # *8 " ¨# #
:# #*.
z ° #+ #+# ($":
¨).
z (* # *$+ ¨)0 $+ #+ 8.
z ° + #+# ($": ¨).
Š†‚
z ¨ #: #: (¨#0, )*+
#( #.
z ­ ¨) # ¨©* ¨# #¨#+ (# )) #(.
z ¨) # , © ¨©¨ ¨©*
¨0 )*+ #(, *(# ¨# #¨#+ (# ¨)
¨©"# #+.
z : ), : #+ ¨© ©.
z ° *)+#0 ¨. (#* :
)¨ #+ *8 #:.
z # #: )¨ #+ *(#.
z ) : #¨ #($¨0 #($
#©#0, (* :# # : :# ¨:*, :, (*, ( ¨) ¨* ¨:*.
œˆ Š†‚ 
z ª# #: *$ ¨ #)
(#©, :* ¨+, (¨#0,
$ # #+ 8.
9(¨#0, # ¨)$"# ¨ ##0.
¨ #: (#©: )+
#+# (¨: ¨0 : #*0.
z (#© ©") :: #¨
*0, :© ¨)0# ¨© #
$ ¨).
‘
!"# 0 ¸#
#+# :# # (**:
+#*: ¨:. 9#+#,
¨©# (¨: #¨0 ¸)# #+ (.
˜†
z 7: #: A
B
C
D
E
Ÿ
‰ €—ˆ (230 , 50 š)
z 7($¨+ )0* ¨#.
z 9 : ¸#« :#+ ¨:#«.
z ¯#: #¨ ¨$0 0 :,
* ""* ¨: 16 ® (
"*: :: B).
R
71
3
€‰ˆ. ‡‹›“ ‚‰ˆ“
‚›—ˆ
· "* #+# ""$ #
©¨*: (: «+, ¨* # - © ©*
: # ©¨*: (:,
¨":# ¨ ©:.
z :¨# ¨$0 #+# 0 , ""+ :#:
*$: (RCD) # : ( 30 :®.
z ³ #8 ##: :$# :*
¨ ¨(¨. ¬(#0 #: ¸.
—ˆ ‚›—ˆ
z ³ $ ©: $ F (2)
z ³ *$ ©: #$ F (3)
3
‡‹ 3
”Š ‚›‰ ‰ˆ‰
1
•‚“ ‹› ˆ –!
z !+: ( © #( ¨
#:. °)¨ #+ (#0 *(#.
z °)¨ (#0 )*+ #( # *(#.
z ¨ $: #: (¨#0, ): #( ##$ # #+.
z ª# )*+ #( ¨* ¨:*
#+# ¨0 ): (0, #: (¨: :¨
$0 ¨©¨0# ) #. ¬$ #+
8 * #¨$" 8):
– 0 #: #(8 ¨.
– !: #* ¨.
– : #: ¨© ¨0# #«+ :##+.
?
z ¬)# ¨ ¨: #¨, :,
# # ¨0, ¨8 «*, *
¨*
?
z 7, :# ¨:*, #:##, :,
# +, # #: ), # ",
*(*, :#
‰ Š‚ ‹›‰ ‚›—ˆ‰,
›“ ‚‹ –Šˆ ‚
‚—ˆ ‚ ˆ Š .
€ ‰ (‰, 
Š‚ †‹ ) ‰† ˆ
 ‚ ‚
‰. Š› ‹ ‚ ‚†, ‰ ‚‰ˆ
—ˆ ‰‹— “‚ ‹›
.
z ¨ *: #: (¨: ¨©¨0
++ : ¨ :, ©0 F. (1), : *$0 ,±./,»±.
ª# ¨)0 ##, #
:*+ #( (#:. ¨, #"*+
#: (#©$).
ƒ› ‚› ˆ
z ¯:0 #: #¨ *0
# # ( ( ¸ #*0 ¨ :0
*#* ## 0 ¨*: :08#
:#:0 ¨#:*+ ¨ ( ¨:
).
z $"# ¨0
.
z ( #*0, #¨©") (08 #
): #¨* * ¨* :) #0# (( (¸ * #*0 #¨ :00 ¨, (* ¨0 * #:).
z ° ¨#+ (08) # #*0 ¨
:0 (# *(#. ·, #$ ¨0,
:© # # *(#.
,#¨# ¸), :© 0 #*0 ): #.
z 7¨ #($¨0 :#:0 ¨#:*+ ¨ ¸)
#: ¨: .
z °© ) :# * #*0
¨ :0.
z ¯()+ ) ( ¨)
*: : : #) ¨ ¨ .
œˆ Š†‚
Š‹ ™‰
1
€ ‚›‰ ˆ Š†‚ ˆ“ ‰ —ˆ“ ‚“ –!
€ Š†‚ †‹ ‰‰ 
ˆ›‚, ˆ ‰† ‚ † —ˆ ‚.
•‚“ ‹› ˆ.
z ,#)¨ #: #: ¨#: ¨
¨+ :#.
Š‹ ™‰ ˆ
1
z
z
z
z
72
€ ‚›‰ ˆ Š†‚ ˆ“ ‰ —ˆ“ ‚“ –!
&"0 ©+ #:: *+
) )$ #, (* 0 # #©(*.
7¨© «* # # #¨, (* *.
³ # #: #0+ 0 0,
#:$ + ¨+, © :)$ ".
° ¨)+ #: ¨+#$ ) (*)+ ) ¨+.
R
‰ Š
1
1.
2.
3.
4.
€ ‚›‰ ˆ Š†‚ ˆ“ ‰ —ˆ“ ‚“ –!
¬ 0 # G .
¬# (#0 ©" *(# #
# ¨:, * :) (0
.
7 + # ¨© G .
°©: ¨ «+ *$
,±./,»±.
‡‰ †‹ G H
1
1.
2.
’‚“ Š‚
z ¯:00 (¨ ##:+ ++
(, ¨# :©¨
#: #: ¨):.
z ª# # ) ¨)$, ¨)0 ## # :"0$ ##:*
++ (.
z , ¸: # #¨ *0 #¨$" ¨+#:
– ¬ 0 # G .
– &"0 # $" #.
– 7 + # ¨© G .
3.
4.
€ ‚›‰ ˆ Š†‚ ˆ“ ‰ —ˆ“ ‚“ –!
€ Š†‚ †‹ ‰‰ 
ˆ›‚, ˆ ‰† ‚ † —ˆ ‚.
‡‰ †‹ Š†“
Š ‚ Š‰ ‚ ‚
‚“ ‰“.
¬ 0 # G .
³ :* ©" #0 «+
8#)*+ $ H (1) # ©::
¨# *8.
¬#(0 ¨ # :"0$ ):)
8) )) $ H (2) #:
8* ©" .
9# * ©" ¨© *.
1
€ ‰› ‚ –™‚“ ˆ›“ —ˆ,
† ‚“ –›“ —ˆ.
5. 7 + # ¨© G .
‘ ‚“
•‚
³)0 ##
³)0 ¨
*+ ##
‰† ˆ
ƒŠ z ° ¨# # ©
z 0 ¨0
z °# #¨0*+ (0
z 0 (0 ( #«#¸)
z , #0 # * ¨©":
(: ( ##: +)
$)
z 0 + $$ #0
#, ¨ #+*
).
z !( © )
z ,*$ #:, $
#+ 8 #
$$ #0 #:
z °# ¨#
z ¬0 #: : ##*+ « : WOLF.
z 78: ¨*+ ¨0*+ (0 #8: : ) #
z 9¨0*+ (0 ¨© :0
# 1,5 ::2, ) :#:0
¨ ##0 25 :. (08+
¨ ( # ¨©
##0 2,5 ::2.
³)0 ##
z #© #8: ¨ )) #¨, # #¨0+
#8: :
7©#
¨0#0
z °© #0
z !: ©"  ˆ ‰ ‚ Š‹“ ‚ ‚›“ WOLF.
‰! € ‚“ Š“ †‹‰ ‰ ‚›—ˆ ‰ —ˆ ‚“ –.
R
73
š“› ‚
€Š  “›“ ,
›“ ‚‰ ‚— .
, 2 # ¨* : WOLF-Garten
¨# )$, ##$"$ $ «/(# :. ¼¨# )
( 8$# ¨¹*: © )*:
¨#:.
€›  ‚ “›“ ‰ ‚ ˆ 2
:
- : )) 0 #$0 ¨ )
0.
€ ‚ ‚ ‰›–“ Š ˆ
‚¡‰ ‹  12 ‰‚.
- °¨©" (" #($¨ # +
#« :$ # ##+ #0$ 8
)+* #+.
- 7($¨ ¨#+ ¨# (#©.
- ¬## #:0) : #«.
74
- 9# )0* #+/¨+ WOLF.
- ¨ ) )+) /
« .
­ ### (**+ # :,
©+, ¹©* ¨+ ©+, «* ¨#,
*/(* :, ¨* ¹#/8*, ¨8*
0*, # ©) 8* ¹:* #+
©). #:#0: : )$
:# :¨ #. ,8 ¨* ©¨, + * # ¨# :
), #$# #$0 8:
¨)*: :##: (¨« : #0
¨*) (# ,# #:: ):, # ¨# (©. , *¨" : ),
#$$#. &( # : :#.
¬( # #* ©¨ #¨ #("0 :,
#*: ¸#¨:, #0 : #
¸: ¨: :" (*
#$# ¨+#0*:.
R
Manual de utilizare original
o
V¢ felicit¢m pentru achizi£ionarea unui produs WOLF
Citi;i cu aten;ie sporit< instruc;iunile de utilizare ?i
familiariza;i-v< cu modul corect de utilizare a ma?inii.
Utilizatorul este r<spunz<tor pentru accidentarea altor
persoane sau avarierea bunurilor acestora. Respecta;i
indica;iile, explica;iile ?i instruc;iunile. P<stra;i
instruc;iunile de utilizare pentru a le consulta ulterior.
Nu permite;i niciodat< copiilor sau altor persoane care
nu cunosc instruc;iunile de utilizare s< foloseasc<
ma?ina. Minorilor sub 16 ani nu le este permis s<
utilizeze ma?ina. Prin dispozi;ii locale se poate stabili
vârsta minim< a utilizatorului.
Cuprins
Indica;ii de siguran;< . . .
Montaj . . . . . . . . . .
Func;ionare . . . . . . .
Între;inere . . . . . . . .
Remedierea defec;iunilor
Condi;iile garan;iei . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 75
. 76
. 76
. 77
. 78
. 78
Indica£ii de siguran£¢
Semnifica£ia simbolurilor
Aten£ie!
Înainte de punerea în func;iune citi;i
manualul de utilizare!
Pericol din cauza p<r;ilor aruncate
când motorul se afl< în func;iune –
men;ine;i alte persoane, precum ?i
animalele de companie ?i cele de
produc;ie departe de zona
periculoas<.
Înaintea lucr<rilor de reglare, cur<;are
?i între;inere, precum ?i în cazul
defect<rii cablului, scoate;i ?techerul
de la re;ea!
Aten;ie la cu;itele rotative. Nu ;ine;i
mâinile ?i picioarele în deschideri
când ma?ina func;ioneaz<.
Purta;i m<nu?i de protec;ie.
Purta;i protec;ie pentru ochi ?i auz.
de deteriorare sau îmb<trânire.
z Ân cazul în care cablul de racord la re;ea se deterioreaz<p pe
durata utiliz<rii ma?inii, acesta se va atinge abia dup< ce
?techerul a fost scos.
z Aten;ie! Cu;itele continu< s< func;ioneze dup< ce motorul a
fost deconectat.
z Scoate;i ?techerul din priz<,
– dac< p<r<si;i ma?ina,
– înaintea remedierii unui blocaj,
– înainte de a verifica, cur<;a sau repara ma?ina,
– dac< au fost întâlnite corpuri str<ine (verifica;i ma?ina în
privin;a deterior<rilor ?i repara;i-o dac< este necesar),
– dac< ma?ina vibreaz< puternic (verifica;i imediat ma?ina).
M¢suri preg¢titoare
z Nu permite;i niciodat< copiilor s< utilizeze ma?ina.
z Nu utiliza;i niciodat< ma?ina dac< se afl< persoane în
apropiere.
z Purta;i protec;ie pentru auz ?i ochelari de protec;ie. Purta;i
aceste mijloace de protec;ie pe toat< durata de exploatare a
ma?inii.
z Nu purta;i îmbr<c<minte larg< sau care atârn<, precum ?i
îmbr<c<minte cu panglici ?i ?nururi.
z Utiliza;i ma?ina numai în aer liber (adic< nu în apropierea
pere;ilor sau altor obiecte tari) ?i pe o suprafa;< fix<, plan<.
z Nu utiliza;i ma?ina pe o suprafa;< pavat< cu pietri?.
z Înainte de punerea în func;iune a ma?inii, toate ?uruburile,
piuli;ele ?i bol;urile, precum ?i materialul de fixare se vor
verifica în privin;a pozi;iei fixe ?i dac< capacele ?i m<?tile de
protec;ie se afl< la locul lor.
z Autocolantele deteriorate sau ilizibile se vor înlocui.
Cablu
1
Proteja;i împotriva umezelii.
Indica£ii generale
z Înaintea utiliz<rii verifica;i cablul de racord în privin;a semnelor
o
z
z
z
z
Aten£ie! Deteriorarea cablului provoac¢ ¤ocuri electrice
Atunci când cablul este t<iat sau deteriorat, siguran;a
fuzibil< nu se declan?eaz< întotdeauna.
z Nu atinge;i cablul înainte de a scoate ?techerul din priz<.
z Cablul deteriorat trebuie înlocuit complet. Este interzis<
repararea cablului cu band< izolatoare.
Repara;iile la cablu se vor efectua numai de un specialist.
Nu atinge;i sau freca;i cablul de suprafe;e ascu;ite sau cu vârf.
Nu strivi;i cablul la îmbinarea între ferestre ?i rame sau u?i ?i
rame.
Dispozitivele de comutare nu se vor îndep<rta sau ?unta.
75
z Nu folosi;i decât cablu prelungitor care s< nu fie mai u?or
decât un furtun de cauciuc, de tipul: HO 7 RNF, cu o sec;iune
transversal< minim< de 3 x 1,5 mm2, ?i o lungime de
maximum 25 m.
z Cablul va dispune de protec;ie împotriva apei pulverizate.
Utilizarea
z Înaintea pornirii ma?inii asigura;i-v< c< pâlnia de înc<rcare
este goal<.
z Men;ine;i capul ?i corpul la distan;< de orificiul de înc<rcare.
z Mâinile, alte p<r;i ale corpului ?i îmbr<c<mintea nu se vor
aduce în apropierea pâlniei de înc<rcare, canalului de
evacuare sau a altor componente aflate în mi?care.
z Ave;i întotdeauna în vedere echilibrul personal ?i pozi;ia fix<.
z Nu v< întinde;i. La înc<rcarea materialului nu sta;i niciodat<
mai sus decât ma?ina.
z La punerea în func;iune a ma?inii r<mâne;i întotdeauna în
afara zonei de evacuare.
z La înc<rcarea materialului ave;i în vedere în special ca
în<untru s< nu se afle metal, pietre, sticle, doze sau alte
corpuri str<ine.
z Dac< în ma?ina de t<iat p<trund corpuri str<ine sau dac< sunt
generate zgomote neobi?nuite din ma?in< sau dac< vibreaz<
neobi?nuit, deconecta;i imediat motorul ?i l<sa;i ma?ina s<
func;ioneze pân< la oprire. Scoate;i ?techerul de re;ea ?i
efectua;i urm<toarele etape:
– Verifica;i ma?ina în privin;a deterior<rilor
– Verifica;i pozi;ia fix< a pieselor ?i dac< este necesar,
strânge;i-le
– Solicita;i înlocuirea sau repararea pieselor deteriorate
(utiliza;i numai piese de schimb originale WOLF).
z Nu l<sa;i materialul prelucrat s< se aglomereze în interiorul
zonei de evacuare, acest lucru poate împiedica evacuarea
corect< ?i poate duce la reculul materialului prin orificiul de
înc<rcare.
z Dac< ma?ina este înfundat<, deconecta;i motorul ?i trage;i
?techerul de re;ea înainte de a începe cur<;area.
z Ave;i în vedere ca motorul s< nu prezinte reziduuri sau alte
acumul<ri, în vederea protej<rii acestuia de deterior<ri ?i
supraînc<lzire.
z Ave;i în vedere ca toate capacele ?i deflectoarele s< se afle la
locul lor ?i în stare de func;ionare bun<.
z Nu transporta;i ma?ina când motorul func;ioneaz<.
z Deconecta;i motorul de îndat< ce p<r<si;i loca;ia de lucru ?i
scoate;i ?techerul.
z Nu bascula;i ma?ina când motorul se afl< în func;iune.
Între£inere ¤i depozitare
z Dac< ma?ina se deconecteaz< în vederea între;inerii,
depozit<rii sau înlocuirii unui accesoriu, asigura;i-v< c< sursa
de energie este deconectat< ?i c< ?techerul este scos.
Asigura;i-v< c< toate componentele mobile sunt oprite. L<sa;i
ma?ina s< se r<ceasc< înaintea între;inerii, regl<rii etc.
z La între;inerea ma?inii de t<iat se va avea în vedere c<
aceasta poate func;iona în continuare ?i când motorul este
deconectat.
Eliminarea ecologic¢
Aparatele electrice nu se depun în gunoiul
menajer. Aparatul, accesoriile ?i ambalajul se vor
revalorifica în mod ecologic.
Montaj
z Vezi fi gurile: A
B
C
D
E
Func£ionare
z Recomand<m ca aparatul s< nu fie conectat decât la o
priz< de curent protejat< de un dispozitiv de protec;ie
împotriva curentului rezidual (RCD), cu un curent
rezidual de cel mult 30 mA.
z Exist< truse de adaptare disponibile pentru instala;iile
vechi. Consulta;i un electrician.
Orele de func£ionare
z Respecta;i reglement<rile regionale
z Consulta;i institu;iile de ordine locale despre orele de
func;ionare.
Racordul la priz¢ (230 vol£i, 50 Hz)
z Racorda;i ma?ina numai la prize asigurate cu o siguran;< cu
declan?are întârziat< de 16 Amp. (sau întrerup<tor de
protec;ie a liniilor, tip B).
3
76
Not¢: Dispozitiv de protec£ie împotriva curentului
rezidual
Aceste dispozitive de protec;ie protejeaz< contra
v<t<m<rilor la atingerea cablurilor deteriorate, erorilor de
izola;ie ?i în anumite cazuri ?i la deterior<rile cablurilor
aflate sub tensiune.
Lucr¢rile cu toc¢torul pentru gr¢din¢
1
Purta£i m¢nu¤i de protec£ie ¤i protec£ie pentru auz!
z Adopta;i o pozi;ie de lucru aflat< lateral sau în spatele ma?inii.
Nu sta;i niciodat< în zona orificiului de evacuare.
z Nu p<trunde;i niciodat< în orificiul de înc<rcare sau de
evacuare.
z Înaintea conect<rii ma?inii asigura;i-v< c< nu exist< resturi
tocate în orificiul de înc<rcare.
z Dac< p<trund obiecte str<ine în pâlnia de umplere sau ma?ina
începe s< produc< zgomote sau vibra;ii neobi?nuite,
deconecta;i imediat ma?ina ?i a?tepta;i pân< se opre?te.
Scoate;i ?techerul ?i efectua;i urm<toarele puncte:
– Verifica;i ma?ina ?i strânge;i piesele sl<bite.
o
– Înlocui;i piesele deteriorate.
– Solicita;i unui atelier specializat repara;iile la ma?in<.
3
Ma¤ina dispune de un întrerup¢tor de protec£ie pentru
evitarea unei reporniri accidentale dup¢ o deconectare
a curentului.
Ce putei toca
z Reziduuri organice din cas< ?i gr<din<, de exemplu t<ieturi de
gard viu ?i pomi, flori ofilite, reziduuri de buc<t<rie
Protec£ie la supraînc¢rcare
3
Ce nu putei toca?
z Sticl<, componente metalice, material plastic, pungi de
plastic, pietre, resturi de material, r<d<cini cu p<mânt, resturi
de mâncare, pe?te ?i carne
Conectare/deconectare
z Pentru conectare ap<sa;i butonul verde F (2)
z Pentru deconectare ap<sa;i butonul ro?u F (3)
O supraînc¢rcare a ma¤inii (de exemplu pân¢ la
blocarea cu£itelor) poate duce în câteva secunde la
oprirea ma¤inii. În vederea protej¢rii motorului de
defec£iuni, ma¤ina este deconectat¢ automat de la
re£ea prin intermediul protec£iei la suprasarcin¢.
z Înainte de repunerea în func;iune a?tepta;i cel pu;in un
minut, înainte de a ap<sa butonul de resetare F (1) ?i
apoi comutatorul de PORNIRE/OPRIRE. Dac< motorul
nu porne?te, cur<;a;i pâlnia de captare (vezi
Între;inerea).
Între£inere
General
Blocare de siguran£¢
Înaintea tuturor lucr¢rilor de între£inere ¤i cur¢£are,
scoate£i ¤techerul!
La între£inerea ma¤inii de t¢iat se va avea în vedere c¢
aceasta poate func£iona în continuare chiar ¤i dup¢ ce
motorul este deconectat.
Purta£i m¢nu¤i de protec£ie.
z Depozita;i ma?ina întotdeauna într-un loc uscat, inaccesibil
copiilor.
z Toc<torul este echipat cu un dispozitiv de blocare de
siguran;< la z<vor, între carcas< ?i carcasa motorului.
z În cazul în care carcasa nu se închide coplanar cu carcasa
motorului, motorul este oprit de la dispozitivul de blocare de
siguran;<.
z În astfel de cazuri proceda;i dup< cum urmeaz<:
– De?uruba;i mânerul ?i rabata;i în sus carcasa pentru a o
deschide G .
– Cur<;a;i cu grij< suprafe;ele de contact.
– Închide;i din nou carcasa ?i strânge;i mânerul G .
1
Cur¢£are general¢
1
z
z
z
z
Înaintea tuturor lucr¢rilor de între£inere ¤i cur¢£are,
scoate£i ¤techerul!
Mânui;i ma?ina cu precau;ie ?i cur<;a;i-o regulat, în vederea
cre?terii duratei de via;< a acesteia.
Men;ine;i fantele de aerisire curate ?i f<r< praf.
Pentru cur<;area ma?inii utiliza;i exclusiv o lavet< cald< ?i
umed<, precum ?i o perie moale.
Nu l<sa;i ma?ina s< se ude ?i nici nu o pulveriza;i cu ap<.
Schimbarea cu£itelor G H
1
1.
Cur¢£area pâlniei de captare
1
1.
2.
3.
4.
Înaintea tuturor lucr¢rilor de între£inere ¤i cur¢£are,
scoate£i ¤techerul!
De?uruba;i mânerul ?i rabata;i în sus carcasa, pentru a o
deschide G .
Cur<;a;i zona de t<iere ?i de evacuare de toate obiectele ce
pot bloca cu;itele.
Închide;i din nou carcasa ?i strânge;i mânerul G .
Ap<sa;i butonul de resetare înainte de activarea
comutatorului de PORNIRE/OPRIRE.
o
2.
3.
4.
Înaintea tuturor lucr¢rilor de între£inere ¤i cur¢£are
scoate£i ¤techerul!
La între£inerea ma¤inii de t¢iat se va avea în vedere
faptul c¢ aceasta poate func£iona în continuare ¤i dup¢
ce motorul este deconectat.
Din motive de siguran£¢ solicita£i întotdeauna unui
atelier specializat schimbarea cu£itelor.
De?uruba;i mânerul ?i rabata;i în sus carcasa pentru a o
deschide G .
Pentru înlocuirea lamelor introduce;i cheia hexagonal< H
(1) în fanta de pe placa de sus;inere ?i prin capac.
Desface;i cele dou< ?uruburi cu cheia Inbus livrat< H (2) ?i
scoate;i lamele uzate.
Monta;i noile lame ?i strânge;i ?uruburile.
1
Dup¢ înlocuire scoate£i cheia Inbus ¤i cheia
hexagonal¢.
5. Închide;i din nou carcasa ?i strânge;i mânerul G .
77
Remedierea defec£iunilor
Defec£iune
Motorul nu porne?te
Motorul vâjâie, dar nu
porne?te
Motorul nu porne?te
Productivitate sc<zut< la
t<iere
Cauz¢ posibil¢
Remediere
z Tensiunea de re;ea lipse?te
z Verifica;i siguran;a
z Cablu de racord defect
z Solicita;i verificarea cablului (specialist
electrician)
z Partea superioar< a carcasei nu este închis< corect
(dispozitivul de oprire de siguran;< este declan?at)
z Închide;i corect partea superioar< a
carcasei ?i în?uruba;i-o, eventual
îndep<rta;i impurit<;ile.
z Mecanismul cu cu;ite este blocat
z Opri;i ma?ina, scoate;i ?techerul ?i
cur<;a;i ma?ina din<untru
z Condensatorul este defect
z Trimite;i ma?ina pentru repara;ie la
atelierul serviciul de asisten;< tehnic<
pentru clien;i WOLF.
z Cablul prelungitor este prea lung sau sec;iunea
transversal< este prea mic<
z Cablu prelungitor de minim 1,5 mm2,
maxim 25 m lungime. La un cablu mai
lung, sec;iunea transversal< de minim
2,5 mm2.
z Priza este prea departe de racordul principal ?i
sec;iune transversal< prea mic< a cablului de racord
z Cu;ite tocite
z Schimbarea lamelor
Dac¢ ave£i dubii apela£i la atelierele de service WOLF.
Aten£ie: Opri£i ma¤ina înaintea oric¢rei verific¢ri sau a lucr¢rilor la cu£it ¤i scoate£i ¤techerul.
Condi£iile garan£iei
V¢ rug¢m s¢ p¢stra£i cu grij¢ certificatul de garan£ie completat¢
de vânz¢tor, respectiv chitan£a cump¢r¢rii.
Pe durata a 2 ani dup< data cump<r<rii firma WOLF-Garten acord<
garan;ie corespunz<toare cu stadiul respectiv al tehnicii ?i scopul
utiliz<rii/ domeniul de utilizare. Drepturile legale ale consumatorului
final nu sunt influen;ate de liniile directoare de mai jos ale garan;iei.
Premise pentru a avea dreptul la o garan£ie de 2 ani:
- Utilizarea utilajului exclusiv pentru uz privat.
Pentru domeniul profesional sau pentru închiriere garan£ia se
reduce la 12 luni.
- Utilizarea corespunz<toare ?i respectarea tuturor indica;iilor din
instruc;iunile de folosire, care este component< a garan;iei.
- Respectarea intervalelor prescrise pentru lucr<rile de între;inere.
- Nici o modificare constructiv< f<cut< din proprie ini;iativ<.
- Montarea de piese de schimb ?i accesorii WOLF originale.
78
- Prezentarea certificatului de garan;ie completat ?i/sau a dovezii
cump<r<rii.
Garan;ia nu cuprinde uzura normal< a acumulatorilor, cu;itelor,
pieselor de fi xare a cu;itului, precum discuri de fric;iune, curea de
transmisie trapezoidal<, sau din;at<, ro;i/cauciucuri, fi ltru de aer, bujii
?i ?techere pentru bujii. În cazul repara;iilor neautorizate se stinge
automat orice drept de garan;ie. Defectele ?i deficien;e care intervin ?i
ale c<ror cauze sunt defecte de material sau de execu;ie, vor fi
înl<turate exclusiv prin atelierele autorizate de c<tre noi aflate în
apropierea dv. (vânz<torul are dreptul de a remedia defectele), sau
dac< se afl< mai aproape, de c<tre fabricant. Sunt excluse preten;iile
din afara limitelor garan;iei. Nu exist< obliga;ia de a livra piese de
schimb. Orice deterior<ri din timpul transportului nu trebuie s< ne fie
comunicate nou<, ci transportatorului care a efectuat transportul,
pentru c< în caz contrar se pierde dreptul de a solicita de la respectiva
firm< înlocuirea.
o
Orjinal kitapçk
T
WOLF ürünlerini tercih etti¦iniz için te¤ekkür ederiz
Kullan@m k@lavuzunu dikkatle okuyunuz, ve kumanda
parçalar@n@n ve cihaz@n nas@l do>ru kullan@ld@>@n@
ö>reniniz. Kullan@c@, di>er ki?ileri ve mülklerini
kapsayan kazalardan sorumludur. Hat@rlatmalar@,
aç@klamalar@ ve talimatlar@ göz önünde bulundurun.
Kullan@m k@lavuzunuz bir sonraki kullan@m için
muhafaza edin.
Kullan@m talimatlar@n@ bilmeyen ?ah@slar@n ve
çocuklar@n cihaz@ kullanmas@na asla izin vermeyiniz. 16
ya?@ndan küçük gençlerin cihaz@ kullanmas@ yasakt@r.
Yerel yasalar kullan@c@n@n asgari kullan@m ya?@n@
belirleyebilir.
§çindekiler
Güvenlik talimatlar@. .
Montaj . . . . . . . .
Kullan@m . . . . . . .
Bak@m . . . . . . . .
Ar@zalar@n giderilmesi.
Garanti Ko?ullar@ . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 79
. 80
. 80
. 81
. 82
. 82
Güvenlik talimatlar
Simgelerin açklanmas
Uyar!
Çal@?t@rmadan önce i?letim
talimatlar@n@ okuyunuz!
Motor çal@?@r vaziyetteyken f@rlayan
parçalar nedeniyle – yap@lan i?le ilgisi
olmayan ki?ileri, evcil hayvanlar@
tehlike bölgesinden uzak tutunuz.
Ayar, temizlik ve bak@m
çal@?malar@ndan önce kablolar@n
hasar görmesi halinde fi?i güç
ba>lant@s@ndan çekin!
Dönen b@çaklara dikkat ediniz.
Makine çal@?@rken ellerinizi ve
ayaklar@n@z@ bo?luklara tutmay@n@z.
Koruyucu eldiven giyinin.
Göz ve kulak koruyucusu kullan@n@z.
z Güç ba>lant@ kablosu cihaz@n kullan@lmas@ esnas@nda hasar
görürse, güç ba>lant@ kablosuna ancak fi?in güç
ba>lant@s@ndan çekilmesinden sonra dokunulabilir.
z Dikkat! Motor durduktan sonra, b@çaklar çal@?maya devam
eder.
z Fi?i prizden a?a>@daki durumlarda çekiniz:
– cihazdan uzakla?t@>@n@zda,
– kilitlenmeyi (blokaj@) gidermeden önce,
– - cihaz@ gözden geçirmeden, temizlemeden veya tamir
etmeden önce;
– bir yabanc@ madde isabet etti>inde (Cihaz@ hasarlara kar?@
kontrol ediniz ve gerekli oldu>unda tamir ediniz),
– Cihaz yo>un ?ekilde titreme yap@yorsa (Cihaz@ derhal
kontrol ediniz).
Önlem hazrlklar
z Hiçbir zaman çocuklar@n cihaz@ kullanmas@na izin vermeyiniz.
z Yak@nda insanlar bulundu>u sürece cihaz@ çal@?t@rmay@n@z.
z Kulakl@k ve koruyucu gözlük kullan@n@z. Cihaz@ çal@?t@rd@>@n@z
tüm süre boyunca bunlar@ ç@karmay@n@z.
z Bol veya sarkan tipte k@yafet ya da sark@k kemerleri ve
kurdeleleri olan giysiler giymeyiniz.
z Cihaz@ sadece aç@k alanda (yani, duvara yak@n veya sert bir
nesneye yak@n de>il) ve sert, düz bir yüzey üzerinde
kullan@n@z.
z Cihaz@ çak@lla kaplanm@? bir yüzey üzerinde kullanmay@n@z.
z Cihaz@ kullanmaya ba?lamadan önce, tüm c@vatalar,
somunlar, pimler ve di>er tespit malzemeler sabit bir ?ekilde
yerlerinde oturup oturmad@klar@ ve kapaklar@n ve koruyucu
levhalar@n yerlerinde olup olmad@klar@ kontrol edilmelidir.
z Hasarl@ veya okunaks@z etiketler de>i?tirilmelidir.
Kablo
1
Rutubetten koruyunuz.
Genel Hatrlatmalar
z Kullan@mdan önce ba>lant@ kablosunu hasara veya
y@pranmaya kar?@ inceleyiniz.
T
Dikkat! Hasarl kablo sebebiyle elektrik çarpmas
Kablo kesildi>inde veya hasar gördü>ünde, güvenlik
sigortas@ her zaman hareket etmez.
z Elektrik fi?ini prizden ç@karmadan önce kabloya
dokunmay@n.
z Hasarl@ kablo tamamen yerle?tirilmelidir. Kabloyu yal@t@m
band@yla onarmak yasakt@r.
z Kablodaki tamiratlar@ yaln@zca bir uzmana yapt@r@n@z.
z Kö?elere, sivri veya keskin nesnelere sürtmeyiniz.
z Kabloyu kap@ veya pencere aral@klar@na s@k@?t@rmay@n@z.
79
z Kumanda tertibatlar@ uzakla?t@r@lmamal@ ya da
köprülenmemelidir.
z Plastik hortumdan daha hafif olmayan bir uzatma kablosu
kullan@n, tür: HO 7 RN-F, asgari kesit alan@ 3 x 1.5 mm2,
uzunluk: azami. 25 m.
z Kablolar su püskürtmeye kar?@ korunakl@ olmal@d@r.
Kullanm
z Cihaz@ çal@?t@rmadan önce, giri?i (alma) hunisinin bo?
oldu>undan emin olunuz.
z Ba?@n@z@ ve vücutunuzu giri? hunisine yeterince mesafede
b@rak@n@z.
z Eller, organlar ve ve k@yafet giri? hunisine, at@m kanal@na veya
di>er hareketli parçalar@n yak@n@na getirilmemelidir.
z Daima dengede durman@za ve yere sa>lam basman@za dikkat
ediniz.
z Öne do>ru e>ilmeyiniz. Materyalin içeri at@lmas@ esnas@nda
hiçbir zaman cihazdan yüksekte olmamaya dikkat ediniz.
z Cihaz@n çal@?t@rmaya ba?larken kendinizi daima at@m
bölgesinin d@?@nda tutunuz.
z Materyalin içeri at@lmas@ esnas@nda özellikle, metalin, ta?@n,
?i?enin, kutular@n veya di>er yabanc@ maddelerin
bulunmamas@na özen gösteriniz.
z Kesme aletlerine yabanc@ madde girerse, veya cihaz
al@?@lagerlmi? sesler ç@kar@yorsa, ya da anormal ?ekilde
titreme yap@yorsa, motoru derhal durdurunuz ve cihaz@n
hareketsiz kalmas@n@ bekleyiniz. Elektrik fi?ini çekiniz ve
a?a>@daki ad@mlar@ uygulay@n@z:
– Cihazda hasar olup olmad@>@n@ kontrol ediniz
– Parçalar@n s@k@l@klar@n@ kontrol ediniz ve gerekirse söz
konusu parçalar@ ilaveten s@k@n@z
– Her türlü hasar görmü? parçalar@ tamir ediniz veya
de>i?tiriniz (sadece orinal WOLF yedek parçalar@
kullan@n@z).
z ½?lenmi? materyalleri at@m bölgesine y@>may@n@z, bu durum
do>ru at@m ?eklini engelleyebilir ve materyallerin giri?
deli>inden geri tepmesine neden olabilir.
z Cihaz t@kal@ysa, motoru durdurunuz ve elektrik fi?ini, temizli>e
ba?lamadan önce çekiniz.
z Motorun hasarlardan ve a?@r@ @s@nmadan korumak için
motorun çöplerden ve di>er y@>@nlardan ar@m@? olmas@na
dikkat ediniz.
z Tüm kapaklar@n ve yönlendiricilerin yerlerinde ve iyi bir
durumda olup olmad@klar@na dikkat ediniz.
z Cihaz@ motor çal@?@rken ta?@may@n@z.
z Çal@?ma bölgesini terk eder etmez, motoru durdurunuz ve
elektrik fi?ini çekiniz.
z Cihaz@ motor çal@?@rken devirmeyiniz.
Bakm ve depolama
z Cihaz bak@m, depolama veya bir aksesuar@ de>i?tirme amaçl@
devre d@?@ b@rak@lm@?sa, güç kayna>@n@n devre d@?@ ve elektrik
fi?inin çekili oldu>undan emin olunuz. Bütün hareketli
parçalar@n dura>an konumda oldu>undan emin olunuz. Cihaz@
bak@m, ayar vs. çal@?malar@ndan önce so>umaya b@rak@n@z.
z Kesme aletinin bak@m@ yap@lmas@ halinde, motor durdurulmu?
olmas@na ra>men kesme aletinin ilave olarak bir süre daha
çal@?@yor olmas@n@ daima göz önüne al@n@z.
Tasfiye
Elektronik cihazlar evdeki çöplerle birlikte at@lmaz.
Cihaz@, aksesuar@ ve ambalaj@n@ çevre dostu bir
yeniden kullan@m için ilgili yere gönderiniz.
Montaj
z Bkz. ?ekiller: A
B
C
D
E
Kullanm
Çal¤ma süresi
z Lütfen yerel talimatlar@ gözetiniz.
z Çal@?ma sürelerini yerel makamlara sorunuz.
Prizdeki ba¦lant (230 Volt, 50 Hz)
z Cihaz@ sadece bir 16 Amp. sigortas@ ta?@y@c@s@ (veya LS ?alteri
Tip B) ile emniyete al@nm@? prizlere ba>lay@n@z.
3
80
Not: Geride kalan akmdan koruma aleti
Bu koruma tertibatlar@, hasarl@ kablolara olan temaslarda,
izolasyon hatalar@nda ve belirli durumlarda gerilim alt@ndaki
kablolar@n hasar görmesi durumunda dahi a>@r
yaralanmalara kar?@ koruma sa>lamaktad@rlar.
z Cihaz@n yaln@zca 30 mA'dan fazla olmayan geride kalan
ak@mdan koruma cihaz@ (RCD) ile korunan bir elektrik
prizine tak@lmas@n@ öneririz.
z Eski kurulumlar için uyarlama seti bulunmaktad@r. Bir
elektrik teknisyenine dan@?@n@z.
Bahçe makinesi ile çal¤rken
1
Koruyucu eldiven ve kulaklk taknz!
z Cihaz@n yan@nda veya arkas@nda yer alacak ?ekilde bir
çal@?ma konumu al@n@z. Hiçbir zaman at@m bölgesinde
durmay@n@z.
z Hiçbir zaman dolum veya at@m deli>ine elle müdahale
etmeyiniz.
z Cihaz@ kontrol etmeden önce, dolum hunisinde kesilmi?
kal@nt@lar@n bulunup bulunmad@>@n@ kontrol ediniz.
z Yabanc@ nesnelerin dolum hunisine girmesi durumunda veya
cihaz, anormal sesler ç@kar@yor veya titreme yap@yorsa, cihaz@
derhal kapat@n@z ve durana kadar bekleyiniz. Elektrik fi?ini
çekiniz ve a?a>@daki noktalar@ yerine getirinz:
– Cihaz@ kontrol ediniz ve gev?ek parçalar@ s@k@la?t@r@n@z.
– Hasarl@ parçalar@ de>i?tiriniz.
– Cihazdaki tamir i?lerini bir uzman servise yapt@rt@n@z.
T
Neler kesilebilir
z Evden ve bahçeden ç@kan organik at@klar örn. çal@l@k ve a>aç
kesiminden geriye kalan kal@nt@lar, çiçeklerin art@klar@, mutfak
at@klar@
Neler kesilemez?
z Cam, metal parçalar, plastikler, plastik po?etler, ta?lar, kuma?
art@klar@, toprakl@ kökler, yemek, bal@k ve et at@klar@
Devreye alma/Devreden çkarma
z Devreye almak için ye?il dü>meye bas@n@z F (2)
z Devreden ç@karmak için k@rm@z@ dü>meye bas@n@z F (3)
3
Makine, bir elektrik kesintisinin ardndan yanl¤lkla
tekrar devreye alnmamas için bir koruma ¤alterine
sahiptir.
A¤r yük korumas
3
Budamaya ili¤kin özel açklamalar
z Budama i?leminden hemen sonra filizleri, dallar@ ve odunlar@
(bu kesilen ürünler kuruduktan sonra çok sertle?irler, azami
i?lenebilir dal çap@ bu nedenle dü?er) kesiniz.
z Yo>un budaklanma durumunda yan filizleri uzakla?t@r@n@z.
z Yo>un su emen, yap@?maya neden olan bahçe ve mutfak
at@klar@n@n i?lenmesi (bunlar@ cihazda bir t@kanmay@ önlemek
için dönü?ümlü olarak tahtadan kesilen ürünlerle ufalt@n@z).
z Kesilen ürünün at@m bölgesinde fazla yükse>e gelmesine izin
vermeyiniz. Bu durum kesilen ürünün at@m kanal@n@
t@kamas@na neden olabilir. Buna ba>l@ olarak Giri? deli>inden
materyal geri tepebilir.
z Cihaz@n@z@n ilgili azami i?lenebilir dal çap@na uyulmas@na
dikkat ediniz.
z Kesici alet kesilen ürünü mümkün oldu>unca kendili>inden
içeri çeker.
z Kal@n dallarda dal@n birçok kez geri çekilmesi suretiyle motora
a?@r@ yük binmesini ve motorun bloke olmas@n@ önleyiniz.
Cihaza a¤r yük binmesi (örn. bçaklarn bloke
olmasna kadar) birkaç saniye sonra cihazn tamamen
durmasna neden olabilir. Motoru hasarlardan korumak
için, cihaz otomatik olarak a¤r yük korumas
tarafndan güç kayna¦ndan ayrlr.
z Önce geri alma dü>mesine F (1) ve sonra da
AÇMA/KAPAMA ?alterine basmadan önce tekrar
çal@?t@rmaya ba?lamadan önce en az bir dakika
bekleyiniz. Motorun çal@?mamas@ durumunda, toplama
hunisini temizleyiniz (bkz. Bak@m).
Bakm
Genel
1
Bütün bakm ve temizlik çal¤malarndan önce elektrik
fi¤ini çekiniz!
Kesme aletinin bakm yaplmas halinde, motor
durdurulmu¤ olmasna ra¦men kesme aletinin ilave
olarak bir süre daha çal¤yor olmasn daima göz
önüne alnz.
Koruyucu eldiven giyiniz.
z Cihaz@ daima çocuklar için eri?limez olan kuru bir yerde
muhafaza ediniz.
Genel temizlik
1
z
z
z
z
Bütün bakm ve temizlik çal¤malarndan önce elektrik
fi¤ini çekiniz!
Cihaz@ itina göstererek kullan@n@z ve cihaz@n ömrünü art@rmak
için düzenli aral@klarla temizleyiniz.
Havaland@rma yar@klar@n@ temiz ve tozdan ar@nd@r@lm@? olarak
tutunuz.
Cihaz@n temizlenmesi için sadece s@cak ve nemli bir bez ve
yum?ak bir f@rça kullan@n@z.
Cihaz@n @slanmamas@ sa>lay@n@z ve cihaza su tutmay@n@z.
T
Toplama hunisinin temizlenmesi
1
1.
2.
3.
4.
Bütün bakm ve temizlik çal¤malarndan önce elektrik
fi¤ini çekiniz!
Topuzu sökünüz ve gövdeyi açmak için yukar@ do>ru
deviriniz G .
B@çaklar@ bloke edebilecek tüm nesneleri, kesme ve at@m
bölgesinden temizleyiniz.
Gövdeyi tekrar kapat@n@z ve topuzu çevirerek s@k@n@z G .
Geri alma dü>mesini AÇMA/ KAPAMA ?alterini
etkinle?tirmeden önce bas@n@z.
Emniyet kilidi
z Bahçe makinesi gövde ve motor gövdesi aras@ndaki bir
emniyet kilidiyle donat@lm@?t@r.
z E>er gövde motor gövdesiyle biti?ik halde de>ilse, motor
emniyet kilidi taraf@ndan durdurulur.
z Böyle bir durumla kar?@la?man@z halinde a?a>@daki gibi
hareket ediniz:
– Topuzu sökünüz ve gövdeyi açmak için yukar@ do>ru
deviriniz G .
– Temas yüzeylerini iyice temizleyiniz.
– Gövdeyi tekrar kapat@n@z ve topuzu çevirerek s@k@n@z G .
81
Bçaklarn de¦i¤tirilmesi G H
1
Bütün bakm ve temizlik çal¤malarndan önce elektrik
fi¤ini çekiniz!
Kesme aletinin bakm yaplmas halinde, motor
durdurulmu¤ olmasna ra¦men kesme aletinin ilave
olarak bir süre daha çal¤yor olmasn daima göz
önüne alnz.
Bçaklar güvenlik nedenlerine ba¦l olarak daima
uzman bir servise de¦i¤tirtiniz.
1. Topuzu sökünüz ve gövdeyi açmak için yukar@ do>ru deviriniz
G.
2. B@çaklar@ de>i?tirmek için tespit plakas@ndaki ve kapa>@n
aras@ndaki yar@klara altkö?e ba?l@ anahtar@ H (1) sokunuz.
3. ½ki c@vatay@ ürünle birlikte teslim edilen içi oyuk alt@kö?e ba?l@
c@vata anahtar@ H (2) ile çözünüz ve a?@nan kesicileri
ç@kar@n@z.
4. Yeni kesicileri yerle?tiriniz ve c@vatalar@ s@k@n@z.
1
De¦i¤imden sonra içi oyuk pimi ve altkö¤e ba¤l
cvatay çkarnz.
5. Gövdeyi tekrar kapat@n@z ve topuzu çevirerek s@k@n@z G .
Arzalarn giderilmesi
Problem
Motor i?lemiyor
Motor homurduyor, ama
çal@?m@yor
Olas neden
Önlemi
z A> gerilimi eksik
z Emniyeti kontrol edin
z Ba>lant@ kablosu ar@zal@
z Kabloyu kontrol ettiriniz (Elektronik
uzman)
z Gövde üst k@sm@ do>ru ?ekilde kapanmam@?
(emniyetli kapama tetiklendi)
z Gövde üst k@sm@n@ do>ru ?ekilde
kapat@n@z ve c@vatalay@n@z, olas@ kirleri
temizleyiniz.
z Kesici alet bloke edilmi?
z Cihaz@ kapat@n@z, elektrik fi?ini çekiniz ve
cihaz@n içini temizleyiniz
z Kondanzatör ar@zal@
z Cihaz@ tamir edilmesi için WOLF mü?teri
hizmetleri atölyesine veriniz.
z Uzatma kablosu çok uzun veya kesit alan@ çok küçük
z Uzatma kablosu asgari 1,5 mm², azami
25 m uzunlu>unda olmal@d@r. Daha uzun
kabloda asgari kesit alan@ 2,5 mm2.
Motor i?lemiyor
z Priz ana ba>lant@dan çok uzakta ve ba>lant@
kablosunun kesit alan@ çok küçük
Azalan kesme performans@
z B@çaklar kör
z B@çaklar@n de>i?tirilmesi
¨üpheli durumlarda her zaman WOLF Bakm-Atölyesine ba¤vurunuz.
Dikkat: Cihaz her kontrol veya bçakla çal¤ma öncesinde durdurunuz, ve elektrik fi¤ini çekiniz.
Garanti Ko¤ullar
Satc tarafndan garanti kartn veya al¤veri¤ belgesini güvenli
bir yerde saklaynz.
WOLF-Garten ?irketi, sat@n al@m tarihinden itibaren 2 y@l boyunca
günümüz teknoloji seviyesine ve kullan@m amac@na/kullan@m alan@na
uygun bir garanti hizmeti vermektedir. Son tüketicinin yasal haklar@,
a?a>@da belirtilen garanti ko?ullar@ndan etkilenmemektedir.
2 yl garantiden faydalanmak için gerekli ön ko¤ullar:
- Cihaz@n sadece ki?isel kullan@m amac@yla kullan@lmas@.
Ticari amaçl kullanmda veya kiralamalarda garanti süresi 12 aya
dü¤mektedir.
- Garanti ko?ullar@m@z@n bir parças@ olan kullan@m talimatlar@
do>rultusunda kullan@m ve tüm uyar@lar@n dikkate al@nmas@.
- Öngörülen bak@m aral@klar@na riayet edilmesi.
- Tasar@mda yetkisiz de>i?iklik yap@lmamas@.
82
- Orijinal WOLF yedek parçalar@n@n/aksesuarlar@n@n kullan@lmas@.
- Doldurulmu? garanti kart@n@n ve/veya al@?veri? belgesinin ibraz
edilmesi.
Garanti, akülerin, b@çaklar@n, sürtünme diskleri gibi b@çak tespit
parçalar@n@n, kama/di?li kay@?lar@n, hareketli çarklar@n/tekerlerin, hava
fi ltrelerinin, bujilerin ve buji soketlerinin normal a?@nmas@n@ kapsamaz.
Yetkisiz yap@lan onar@mlarda her türlü garanti an@nda geçerlili>ini
yitirmektedir. Sebepleri malzeme veya üretim hatas@na ba>l@ olan
eksikler ve kusurlar sadece yak@n@n@zdaki yetkili servislerde (sat@c@
kusurlar@ giderme hakk@na haizdir) veya daha yak@nda olmas@ halinde,
üretici taraf@ndan giderilecektir. Garanti kapsam@ d@?@ndaki tüm
talepler geçersizdir. Makinenin komple de>i?tirilmesi talep edilemez.
Nakliye s@ras@nda ortaya ç@kabilecek hasarlar, aksi takdirde söz
konusu ?irkete yönelik tazminat talepleri intikal ettirilemeyece>inden,
do>rudan ilgili nakliye ?irketine bildirilmelidir.
T
!" #$%&'" ()*+%"
g
©(ª)+#«¬ ­#®« &ª % ª&#)¯ ª#« # ­)#°±#" %" WOLF
‚|ÆYq{ Q_Hq{ƒƒY x HÀ\†U{x Ê_^q\x ƒ|
{ÌHƒ{`Ð{U{ J{ | qHÊ{U| Ê{_qJHÉ ƒ| \ q`q^
Ê_^q\ HI J\Ê|[^J|Hx. ¿ Ê_^q\x {U[| IQ{ÉÐI[Hx
†| |IÊ^J|| _U`[ ^ Q_€ƒ]\q\ Í\JÄ[ q\[
Q{_HIqU| HIx. Ï\_{U{ x HÀ\†U{x, x {Ì\†^q{x ƒ|
x À|YÌ{x. ÔI]YÌ{ Q_Hq{ƒƒY x HÀ\†U{x Ê_^q\x
†| J{ËQ{| Ê_^q\.
Ò\[ |}^[{{ QHË Q|ÀY ^ Y]]| YHJ|, | HQHU| À{[
†[`_UÍHI[ x HÀ\†U{x Ê_^q\x, [| Ê_\qJHQHHÉ[ H
J\ÊY[\J|. ÕQUq\x, À{[ {Q_ËQ{| \ Ê_^q\ HI |Q€
[{|_Y YHJ| ƒY` `[ 16 {Ä[. ¿ HQƒËx À|YÌ{x
{[ÀËÊ{| [| H_UÍHI[ H {]YʁqH €_H \]ƒU|x HI
Ê_^q\.
²)(±¬ª
¿À\†U{x |q}|]{U|x . . . . . .
…I[|_JH]€†\q\ . . . . . . .
Á{HI_†U| . . . . . . . . . .
…I[^_\q\ . . . . . . . . . .
Ã[J{ÄQq\ Q_HÆ]\JY`[ .
È_H {††É\q\x . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 83
. 84
. 84
. 85
. 86
. 86
³$%&'" ª+´ª®'ª"
µ%¬ª+'ª ¶ +¬·±®¶
²)#$#­#'%+%!
~_[ \[ Ë[|_Ì\ \x ]{HI_†U|x
À|ÆYq{ x HÀ\†U{x Ê_^q\x!
FU[ÀI[Hx |Q€ {ƒ[|qq€J{[| JË_\
€|[ H ƒ[\^_|x Æ_Uqƒ{| q{
]{HI_†U| – _U| YHJ|, ƒ|HƒUÀ|
ƒ| Y]]| ÍÄ| Ð| Q_ËQ{ [| JË[HI[
J|ƒ_Y |Q€ \[ Q{_HÊ^ ƒ[ÀÉ[HI.
~_[ |Q€ {_†|qU{x _ÉÐJq\x,
ƒ|Ð|_qJHÉ ƒ| qI[^_\q\x ƒ| q{
Q{_UQ`q\ Æ]YÆ\x HI ƒ|]`ÀUHI,
|QHqI[ÀË{{ H ÆÉqJ| |Q€ \[
Q_UÍ|!
~_HqËÊ{{ | Q{_q_{}€J{[|
J|Ê|U_|. Ò\[ ÆYÍ{{ | Q€À| ƒ| |
ÊË_| q|x q| |[HU†J||, €|[
]{HI_†{U \ J\Ê|[^.
ÔH_Y{ Q_Hq|{IƒY †Y[|.
ÔH_Y{ Q_Hq|{Iƒ€ J|Ä[ ƒ|
|ƒH^x.
~_Hq|{Éq{ |Q€ I†_|qU|.
g
¸!" #$%&'"
z ~_[ \ Ê_^q\ HI ƒ|]`ÀUHI _H}HÀHqU|x {]ˆÌ{ †|
{[À{UÌ{x Æ]YÆ\x ^ Q|]|U`q\x.
z Ã[ H ƒ|]ÄÀH _H}HÀHqU|x IQHq{U Æ]YÆ\ ƒ|Y \ ÀY_ƒ{|
\x Ê_^q\x, J\[ H |††UÌ{{ Q_[ ƆY]{{ H ÆÉqJ| |Q€ \[
Q_UÍ|.
z ~_HqHÊ^! Ï| J|Ê|U_| {Ì|ƒH]HIÐHÉ[ [| ƒ[HÉ[| ƒ| J{Y H
qÆ^qJH HI ƒ[\^_|.
z цY]{ H ÆÉqJ| |Q€ \[ Q_UÍ|
– €|[ |}^[{{ H J\ÊY[\J|,
– Q_[ |QHJ|ƒ_É[{{ {JQ€À|,
– Q_[ {]ˆÌ{{, ƒ|Ð|_Uq{{ ^ {Qqƒ{IYq{{ H J\ÊY[\J|,
– |[ qI[|[^q|{ ÌË[| q`J|UÀ| ({]ˆÌ{ H J\ÊY[\J| †|
Æ]YÆ{x ƒ| {Qqƒ{IYq{, |[ Ê_{YÍ{|),
– |[ H J\ÊY[\J| ÀH[{U| Ë[H[| ({]ˆÌ{ \[ |JËq`x).
²)#®%­¯ ¬!)ª
z Ò\[ |}^[{{ QHË Q|ÀY [| Ê_\qJHQHHÉ[ H J\ÊY[\J|.
z Ò\[ Ê_\qJHQH{U{ QHË H J\ÊY[\J|, |[ IQY_ÊHI[ ƒH[Y
YHJ|.
z ÔH_Y{ Q_Hq|{IƒY |ƒH^x ƒ| Q_Hq|{IƒY †I|]Y.
ÔH_Y{ | ƒ|Ð' €]\ \ ÀY_ƒ{| ]{HI_†U|x HI J\Ê|[^J|Hx.
z Ò\[ }H_Y{ }|_ÀY ^ J|ƒ_Y _HÉÊ| QHI ƒ_ËJH[| ƒY` ^
_HÉÊ| J{ _Y[{x ^ ƒH_À€[|.
z X_\qJHQH{U{ H J\ÊY[\J| J€[H qH ÉQ|Ð_H (À\]|À^ €Ê
ƒH[Y q{ HUÊH ^ Y]]H q|Ð{_€ |[ƒ{UJ{[H) ƒ| q{ qË_{\,
{QUQ{À\ {Q}Y[{|.
z Ò\[ Ê_\qJHQH{U{ H J\ÊY[\J| q{ Ê|]ƒ€q_`\ {Q}Y[{|.
z ~_[ \[ Ë[|_Ì\ ]{HI_†U|x HI J\Ê|[^J|Hx, Ð| Q_ËQ{ [|
{]ˆÌ{ \ q`q^ {}|_JH†^ €]`[ `[ ƁÀÄ[, `[ Q|́J|ÀÄ[
ƒ| `[ JQHI]H[Ä[, ƒ|ÐÄx ƒ| `[ Y]]`[ JËq`[ q{_Ë`q\x
ƒ| [| Æ{Æ|`Ð{U{ € | ƒ|]ÉJJ|| ƒ| | Q_Hq|{IƒY
Æ_UqƒH[| q\ ÐËq\ HIx.
z Ã[ƒ||q^q{ | ƒ|{q_|JJË[| ^ ÀIq|[Y†[`q|
|IHƒ€]]\|.
83
– Õ]ˆÌ{ H J\ÊY[\J| †| Æ]YÆ{x
– Õ]ˆÌ{ | JË_\ †| q|Ð{_^ {}|_JH†^ ƒ |[ Ê_{|q{U
¹ª®º$ª
1
z
z
z
z
z
z
²)#+#(*! »®)#­®%¼'ª ª­± ´ª)¬!ª ª®º$ª
È|[ H ƒ|]ÄÀH ƒ€Æ{| ^ }Ð{U_{|, À{[ {[{_†HQH{U|
QY[| \ |q}Y]{|.
z Ò\[ |††UÍ{{ H ƒ|]ÄÀH, Q_[ ƆY]{{ H _{IJ|H]^Q\
|Q€ \[ Q_UÍ|.
z ÏH ƒ|{q_|JJË[H ƒ|]ÄÀH Q_ËQ{ QY[| [|
|[ƒ|ÐUq||. ÃQ|†H_{É{| [| {Qqƒ{IYq{{ H
ƒ|]ÄÀH J{ JH[`ƒ^ |[U|.
¿ {Qqƒ{IËx q| ƒ|]ÄÀ| Q_ËQ{ [| †U[H[| J€[H |Q€ {Àƒ€.
~_Hq|{É{Ë H |Q€ |ÊJËx, JÉ{x ^ |ÊJ\_Y |[ƒ{UJ{[|.
Ò\[ Q{_[Y{ H ƒ|]ÄÀH |Q€ Q€_{x ^ Q|_YÐI_|, À€
QËÍ{|.
‚{[ {Q_ËQ{| \ {[{_†HQHU\q\ ^ †{}É_`q\ `[ À|YÌ{`[
{[{_†HQHU\q\x.
X_\qJHQH{U{ J€[H ƒ|]ÄÀH Q_H˃|q\x €Ê {]|}_É{_H
|Q€ {]|qƒ€ q`]^[|, ÉQHI: HO 7 RNF, {]Yʁq\ À|HJ^
3 x 1,5 mm2, J^ƒHx: Jˆ. 25 m.
Ï| ƒ|]ÄÀ| Q_ËQ{ [| À|ÐËHI[ |ÀYÆ_HÊ\ Q_Hq|qU|.
q}UÌ{ |
– ‚Äq{ | Iʀ[ {]|`J|ƒY JË_\ †| {Qqƒ{I^ ^
z
z
z
z
z
z
z
|[ƒ||q^q{ | ([| Ê_\qJHQH{U{ J€[H †[^q|
|[|]]|ƒƒY \x WOLF).
Ò\[ |}^[{{ H ƒ|{_†|qJË[H I]ƒ€ [| qI†ƒ{[_Ä[{| q\[
Q{_HÊ^ {Ì|†`†^x, À€ |I€ Ð| JQH_HÉq{ [| {JQHÀUq{ \
q`q^ {Ì|†`†^ ƒ| [| HÀ\†^q{ q{ {Qq_H}^ HI I]ƒHÉ
JËq` HI |[HU†J|Hx {q|†`†^x.
Ã[ H J\ÊY[\J| ËÊ{ ÆHI]Äq{, |Q{[{_†HQH^q{ H[
ƒ[\^_| ƒ| ƆY]{ H |Q€ \[ Q_UÍ|, Q_[ Ì{ƒ[^q{{ H[
ƒ|Ð|_qJ€.
~_HqËÌ{ Äq{ H ƒ[\^_|x [| {U[| J\[ ËÊ{ Æ_`JËx ƒ|
]HQËx qI†ƒ{[_Äq{x Q_Hƒ{JË[HI [| H[ Q_H}I]YÌ{{ |Q€
Æ]YÆ{x ^ IQ{_ÐË_J|[q\.
~_HqËÌ{ Äq{ €]| | ƒ|]ÉJJ|| ƒ| H {ƒ_HQ{Ux [|
Æ_UqƒH[| q\ ÐËq\ HIx ƒ| q{ ƒ|]^ ƒ|Yq|q\.
Ò\[ J{|}Ë_{{ H J\ÊY[\J| {[Ä ]{HI_†{U H ƒ[\^_|x.
…Æ^q{ H[ ƒ[\^_| J€]x {†ƒ||]{U×{{ H ÊÄ_H {_†|qU|x
ƒ| ƆY]{ |Q€ \[ Q_UÍ|.
Ò\[ |[|_ËQ{{ H J\ÊY[\J| {[Ä ]{HI_†{U H ƒ[\^_|x.
µ*)%+% ª ª­#*+%
½)+¬±"
z Ñ{Æ|`Ð{U{ Q_[ \ Ê_^q\ HI J\Ê|[^J|Hx € \ ÊHY[\
{q|†`†^x {U[| ƒ{[^.
z F_|^q{ H ƒ{}Y] ƒ| H qÄJ| q|x J|ƒ_Y |Q€ H Y[H†J|
{q|†`†^x.
z Ò\[ ÆYÍ{{ | ÊË_| q|x, Y]]| JË_\ HI qÄJ|€x q|x ƒ|
_HÉÊ| q\ ÊHY[\ {q|†`†^x, qH ƒ|[Y] {Ì|†`†^x ^ ƒH[Y q{
Y]]| ƒ[\Y JË_\.
z ~_HqËÊ{{ QY[| \[ qH__HQU| ƒ| \ q|Ð{_^ q|x ÐËq\.
z Ò\[ qƒÉÆ{{ JQ_HqY. F|Y \[ {q|†`†^ HI I]ƒHÉ J\[
q˃{q{ QHË QY[` |Q€ H J\ÊY[\J|.
z F|Y \[ Ë[|_Ì\ ]{HI_†U|x HI J\Ê|[^J|Hx [| JË[{{
QY[| {ƒ€x \x ÍÄ[\x {Ì|†`†^x.
z F|Y \[ {q|†`†^ HI I]ƒHÉ [| Q_HqËÊ{{ À|U{_| [| J\[
IQY_ÊHI[ JËq| q{ |I€ JË|]]|, QË_{x, JQHIƒY]|,
ƒH[qË_Æ{x ^ Y]]| ÌË[| |[ƒ{UJ{[|.
z Ã[ }YqHI[ qH[ {J|ʁq^ ÌË[| q`J|UÀ| ^ |Q€ H
J\ÊY[\J| |ƒHɆH[| Q{_U{_†H Ѐ_IÆH ^ Q_HqËÌ{{
Q|_YÌ{[{x ÀH[^q{x, |Q{[{_†HQH^q{ ƒ|{IÐ{U|[ H[
ƒ[\^_| ƒ| |}^q{ H J\ÊY[\J| [| q|J|^q{.
ÃQHqI[ÀËq{ H _{IJ|H]^Q\ ƒ| {ƒ{]Ëq{ | Q|_|ƒY`
Æ^J||:
z Ã[ H J\ÊY[\J| {U[| |Q{[{_†HQH\JË[H J{ qƒHQ€ \
qI[^_\q\, \[ |QHÐ^ƒ{Iq\ ^ \[ |[ƒ|Yq|q\ {[€x
{Ì|_^J|Hx, }_H[Uq{ Äq{ \ Q\†^ {[Ë_†{|x [| {U[|
|Q{[{_†HQH\JË[\ ƒ| H _{IJ|H]^Q\x |QHqI[À{À{JË[Hx
|Q€ \[ Q_UÍ|. Ñ{Æ|`Ð{U{ € €]| | ƒ[\Y JË_| {U[|
q|J|\JË[|. Ã}^q{ H J\ÊY[\J| [| ƒ_IÄq{ Q_[ \
qI[^_\q\, _ÉÐJq\ ƒ.]Q.
z F|Y \ qI[^_\q\ HI {J|ʁq^ Ð| Q_ËQ{ [| ]YÆ{{
IQ€×\ € |I€x JQH_{U [| {Ì|ƒH]HIÐ{U [| ]{HI_†{U, |ƒ€J\
ƒ |[ H ƒ[\^_|x {U[| |Q{[{_†HQH\JË[Hx.
­±))¾%
¿ \]{ƒ_ƒËx qIqƒ{IËx À{[ Q_ËQ{ [|
|QH__UQH[| J|ÍU J{ | Hƒ|ƒY |QH__UJJ||.
~|_|ÀÄq{ \ qIqƒ{I^, | {Ì|_^J|| ƒ| \
qIqƒ{I|qU| †| |[|ƒÉƒ]`q\.
µª)¬#®±&%+%
z Ñ]ËQ{ |Q{ƒH[Uq{x: A
B
C
D
E
¿#)&'ª
À)" ®#)&'ª"
z Ï\_{U{ x HQƒËx À|YÌ{x.
z Õ[\J{_`Ð{U{ †| x Ä_{x ]{HI_†U|x |Q€ x ƒ|Y €QHIx
|_ÊËx.
µ«$+% +% ­)'ª (230 Volt, 50 Hz)
z …I[ÀË{{ H J\ÊY[\J| J€[H q{ Q_UÍ{x, H HQHU{x À|ÐËHI[
\ƒ|q}Y]{| 16 Amp. (^ À|ƒ€Q\ |q}|]{U|x ÉQHI B).
84
3
µ%¬'¶+%: µ+* ­)#+ª+'ª" ª­± ­ª)ª¬!#
)«¬ª
ÃIËx H qIqƒ{IËx Q_Hq|qU|x q|x Q_Hq|{ÉHI[ €|[
|††UÍ{{ ƒ|{q_|JJË[| qÉ_J|| |Q€ q}Y]J|| J€[`q\x
ƒ| q{ H_qJË[{x Q{_QÄq{x {QUq\x €|[ Q|Ð|U[HI[
Æ]YÆ\ | _{IJ|H}€_| qÉ_J|| |Q€ qHÆ|_HÉx
_|IJ|qJHÉx.
z …I[qHÉJ{ [| ÆYÍ{{ H J\ÊY[\J| J€[H q\[ Q_UÍ|
_{ÉJ|Hx, \ HQHU| Q_Hq|{É{| |Q€ qIqƒ{I^
Q_Hq|qU|x |Q€ Q|_|JË[H[ _{ÉJ| (RCD) J{
Q|_|JË[H[ _{ÉJ| €Ê QY[` |Q€ 30 mA.
z ؁| Q|]Ëx {†ƒ||qYq{x Q|_ËÊ{| {ÌHQ]qJ€x
{Qqƒ{I^x. …IJÆHI]{I{U{ \]{ƒ_H]€†H.
g
©)&ª+'ª ¬ # ¬ª(+*
1
3
Ã#)!+ &¯ª ª ­)#+ª¯ ª#*"!
z ~Y_{ ÐËq\ {_†|qU|x Äq{ [| Æ_Uqƒ{q{ qH Q]Y ^ QUq` |Q€
\ qIqƒ{I^. ~HË J\[ q˃{q{ q\[ Q{_HÊ^ HI |[HU†J|Hx
{Ì|†`†^x.
z ~HË J\[ ÆYÍ{{ | ÊË_| q|x qH Y[H†J| Q]^_`q\x ^
{Ì|†`†^x.
z ~_[ \[ {[{_†HQHU\q\ HI J\Ê|[^J|Hx Æ{Æ|`Ð{U{ € À{[
IQY_ÊHI[ IQH]{UJJ|| q\ ÊHY[\ Q]^_`q\x.
z Ã[ }YqHI[ ÌË[| |[ƒ{UJ{[| q\ ÊHY[\ {q|†`†^x ^ H
J\ÊY[\J| |_ÊUq{ [| ƒY[{ Q{_U{_†HIx ÐH_ÉÆHIx ^ ÀH[^q{x,
|Q{[{_†HQH^q{ |Q{IÐ{U|x H J\ÊY[\J| ƒ| |}^q{ H [|
q|J|^q{. цY]{ H |Q€ \[ Q_UÍ| ƒ| {ƒ{]Ëq{ |
Q|_|ƒY`:
– Õ]ˆÌ{ H J\ÊY[\J| ƒ| q}UÌ{ | Ê|]|_Y JË_\.
– Ã[ƒ||q^q{ | {]|`J|ƒY JË_\.
– ~Y[| [| |[|ÐË{{ x {Qqƒ{IËx qH J\ÊY[\J| q{ {Àƒ€
qI[{_†{UH.
!"#$%# &( %#()$*#%#
z ¿_†|[ƒY |Q€Æ]\| |Q€ H qQU ƒ| H[ ƒ^QH ^ ƒHJJY|
ÐYJ[`[ ^ ÀË[_`[, |[ЁqJË[| ]HI]HÉÀ|, |QH__UJJ||
ƒHIÍU[|x
+#& !"#$%# &( %#()$*#%#;
z ØI|]U, J{|]]ƒY JË_\, Q]|qƒY, Q]|qƒËx q|ƒHÉ]{x,
QË_{x, I}YqJ||, _UÍ{x J{ ÊÄJ|, }|†\Y, ×Y_| ƒ| ƒ_Ë|x
©)&#­#'%+%/ª­)&#­#'%+%
z ؁| [| H {[{_†HQH^q{{ Q|^q{ H Q_Yq[H ƒHIJQU F (2)
z ؁| [| H |Q{[{_†HQH^q{{ Q|^q{ H ƒ€ƒƒ[H ƒHIJQU F
(3)
» ¬%(ª* $ª! $ª±­% ª+´ª®'ª" &ª %
ª­#´&* ª#«+ª" ­ª)&#­#'%+%" ¬¯ ª­±
$ª#­* # )«¬ª#".
²)#+ª+'ª ­)´±)+%"
3
Ī ­)´±)+% # ¬%(ª*¬ª#" (­.(. ¬!() ª
¬­®#¯)+¬ª ¶ ®­'$¶) ¬­#)' + ®'&ª
$)±®­ª ª #$%&*+ + ª%#­#'%+% #
¬%(ª*¬ª#". ¸ª ª ­)#+ª«+ # %*)ª ª­±
·®¯·", # ¬%(¯%¬ª ª­#+$!ª ª±¬ªª ª­± #
)«¬ª ¬!+¶ %" ­)#+ª+'ª" ­)´±)+%".
z ~{_JË[{{ HI]YʁqH[ Ë[| ]{Q€ Q_[ H ÐËq{{ Ì|[Y
q{ ]{HI_†U|, ƒ|€Q[ Q|^q{ Q_Ä| H ƒHIJQU
{Q|[|}H_Yx F (1) ƒ| ƒ|€Q[ H À|ƒ€Q\ on/off. Ã[
À{[ Ì{ƒ[^q{ H ƒ[\^_|x, ƒ|Ð|_Uq{ \ ÊHY[\ qI]]H†^x
(À{U{ qI[^_\q\).
©$!" ­#$'¼" &ª # ¬ª(+¬±
z Ï{J|ÊUÍ{{ ƒ]|ÀY ƒ| ÌÉ]| qÉ[HJ| J{Y \[ ƒHQ^ HIx (À€
|_†€{_| Ì{_|U[H[| ƒ| †U[H[| QH]É qƒ]\_Y ƒ| Ëq
J{Ä[{| \ Jˆq\ ÀYJ{_Hx ƒ|{_†|qU|x).
z ÃQHJ|ƒ_É[{{ | Q|_|ƒ]YÀ| q{ QH]É À|ƒ]|À`JË[| ƒ]|ÀY.
z F|{_†|qU| |QHÆ]^`[ ƒ^QHI ƒ| ƒHIÍU[|x J{ J{†Y]\
Q{_{ƒƒ€\| [{_HÉ ^ Yq\ [| ƒH]]Y[{ ({J|ÊUÍ{{ {[|]]YÌ
J{ ÌÉ]|, †| [| |QH}Ɇ{{ |Q€}_|Ì\ HI J\Ê|[^J|Hx).
z Ò\[ |}^[{{ [| qI†ƒ{[_`Ð{U QH]É I]ƒ€ q\[ Q{_HÊ^ HI
|[HU†J|Hx {Ì|†`†^x. ÃI€ JQH_{U [| ËÊ{ `x |QHË]{qJ|
\[ |Q€}_|Ì\ HI ƒ|[|]HÉ {Ì|†`†^x. ÕQUq\x JQH_{U [|
Q_Hƒ]\Ð{U {Qq_H}^ HI I]ƒHÉ |Q€ H Y[H†J| {q|†`†^x.
z ~_HqËÌ{ [| \_{U{ \ Jˆq\ {Q_{Q€J{[\ ÀYJ{_H
ƒ]|ÀÄ[ QHI |[qHÊ{U qH J\ÊY[\JY q|x.
z ¿ J\Ê|[qJ€x `[ J|Ê|_Ä[ _|ÆY{ JËq| |I€[HJ| H
I]ƒ€.
z ÃQH}{Ɇ{{ IQ{_}€_`q\ ƒ| JQ]HƒY_qJ| HI ƒ[\^_| J{
ÊH[_Y ƒ]|ÀY, _|ÆÄ[|x qIÊ[Y | ƒ]|ÀY Q_Hx | QUq`.
µ*)%+%
¸¯
1
²) ª­± ¯ )&ª+'ª +*)%+%" ª ªª)+¬#«
ª­#+$! # )¬ª#®*­%!
¹ª¯ % +*)%+% # ¬ª(+* ª ­)!­ ª ®¯·
­±¾% ± ª±" ¬­#)' ª ¼ª#®#' ª ®#)&',
ª±¬% ª # %*)ª" 'ª ª­)&#­#%¬!#".
Ã#)¯ ­)#+ª¯ &¯ª.
z ÃQHÐ\ƒ{É{{ H J\ÊY[\J| QY[| q{ Ì\_€ JË_Hx, qH HQHUH
À{[ ËÊHI[ Q_€qÆ|q\ Q|ÀY.
¹ªª)+¬±" &¯
1
²) ª­± ¯ )&ª+'ª +*)%+%" ª ªª)+¬#«
ª­#+$! # )¬ª#®*­%!
z Ù| J{|Ê{_UÍ{q{ H J\ÊY[\J| J{ Q_HqHÊ^ ƒ| [| H
ƒ|Ð|_UÍ{{ |ƒƒY, Q_Hƒ{JË[HI [| |IÌ^q{{ \ ÀY_ƒ{| Í`^
HI.
z ‚|\_{U{ \ qʁqJ^ {Ì|{_qJHÉ ƒ|Ð|_^ ƒ| Ê`_Ux qƒ€[{x.
z X_\qJHQH{U{ †| H[ ƒ|Ð|_qJ€ HI J\Ê|[^J|Hx
|QHƒ]{qƒY Ë[| Í{q€ ƒ| I†_€ Q|[U ƒ|ÐÄx ƒ| J| J|]|ƒ^
ÆHÉ_q|.
g
z Ò\[ |}^[{{ H J\ÊY[\J| [| ƒ_IÄq{ ƒ| J\[ H ƒ||Æ_ËÊ{{
J{ [{_€.
¹ªª)+¬±" %" (#¯%" +®®#&*"
1
1.
2.
3.
4.
²) ª­± ¯ )&ª+'ª +*)%+%" ª ªª)+¬#«
ª­#+$! # )¬ª#®*­%!
Û{ƁÀÄq{ H ƒHIJQU ƒ| ƒ]{Uq{ H Q{_UÆ]\J| †| [| H
|[HUÌ{{ Q_Hx | {QY[` G .
F|Ð|_Uq{ \[ Q{_HÊ^ ƒHQ^x ƒ| {Ì|†`†^x |Q€ €]| |
|[ƒ{UJ{[|, QHI Ð| JQH_HÉq|[ [| JQ]HƒY_HI[ x ]{QUÀ{x.
F]{Uq{ Ì|[Y H Q{_UÆ]\J| ƒ| q}UÌ{ H ƒHIJQU G .
~|^q{ H ƒHIJQU {Q|[|}H_Yx Q_[ \[ {[{_†HQHU\q\ HI
À|ƒ€Q\ on/off.
¹®'$¶¬ª ª+´ª®'ª"
z ¿ {J|ʁq^x {U[| {ÌHQ]qJË[Hx J{ Ë[| ƒ]{UÀ`J| |q}|]{U|x
qH ƒ]{UqJH J{|ÌÉ HI Q{_Æ]^J|Hx ƒ| HI Q{_Æ]^J|Hx
HI ƒ[\^_|.
z Ã[ H Q{_UÆ]\J| À{[ Æ_Uqƒ{| q\[ UÀ| {IÐ{U| J{ H
Q{_UÆ]\J| HI ƒ[\^_|, H ƒ[\^_|x q|J|Y{ |Q€ H
ƒ]{UÀ`J| |q}|]{U|x.
85
z …{ J| ËH| Q{_UQ`q\ {[{_†^q{ `x {Ì^x:
– Û{ƁÀÄq{ H ƒHIJQU ƒ| ƒ]{Uq{ H Q{_UÆ]\J| †| [| H
|[HUÌ{{ Q_Hx | {QY[` G .
– F|Ð|_Uq{ Q_Hq{ƒƒY x {Q}Y[{{x {Q|}^x.
– F]{Uq{ Ì|[Y H Q{_UÆ]\J| ƒ| q}UÌ{ H ƒHIJQU G .
®®ª&* ®­'$¶ G H
1
²) ª­± ¯ )&ª+'ª +*)%+%" ª ªª)+¬#«
ª­#+$! # )¬ª#®*­%!
¹ª¯ % +*)%+% # ¬ª(+* ª ­)!­ ª ®¯·
­±¾% ± ª±" ¬­#)' ª ¼ª#®#' ª ®#)&',
ª±¬% ª # %*)ª" 'ª ª­)&#­#%¬!#".
ª! ­¯ª % ªª¯+ª+% ¬ª(ª)º &ª
®±&#" ª+´ª®'ª" + !ª ¼$¬!# +)&'#.
1. Û{ƁÀÄq{ H ƒHIJQU ƒ| ƒ]{Uq{ H Q{_UÆ]\J| †| [| H
|[HUÌ{{ Q_Hx | {QY[` G .
2. ؁| \[ |[ƒ|Yq|q\ `[ ]{QUÀ`[ HQHÐ{^q{ H {ÌY†`[H
ƒ]{ÀU H (1) q\ qʁqJ^ \x Q]Yƒ|x qI†ƒ_Y\q\x ƒ|
Q{_Yq{ H qH ƒY]IJJ|.
3. ÁÉq{ x ÀÉH ÆUÀ{x J{ H Q|_{ʀJ{[H ƒ|_IÀYƒ H (2) ƒ|
|}|_Ëq{ x }Ð|_JË[{x ]{QUÀ{x.
4. ÏHQHÐ{^q{ x [Ë{x ]{QUÀ{x ƒ| q}UÌ{ x ÆUÀ{x.
1
į % ªª¯+ª+% ª´ª)!+ # ª)$¯ ª #
¼¯&¶# ®$'.
5. F]{Uq{ Ì|[Y H Q{_UÆ]\J| ƒ| q}UÌ{ H ƒHIJQU G .
¬º­+% ­)#·®%¬¯¶
²)±·®%¬ª
¿ ƒ[\^_|x À{[ Q|U_[{
JQ_Hx
¿ ƒ[\^_|x ƒY[{ Ѐ_IÆH,
|]]Y À{[ Q|U_[{ JQ_Hx
¿ ƒ[\^_|x À{[ Q|U_[{
JQ_Hx
Ò{`JË[\ |Q€ÀHq\ ƒHQ^x
²ª* ª'ª
¿«+%
z ‚{[ IQY_Ê{ _{ÉJ|
z Õ]ˆÌ{ \[ |q}Y]{|
z Õ]|`J|ƒ€ ƒ|]ÄÀH _H}HÀHqU|x
z Õ]ˆÌ{ H ƒ|]ÄÀH (\]{ƒ_H]€†Hx)
z ÏH QY[` JË_Hx HI Q{_Æ]^J|Hx À{[ {U[| ƒ|]Y
ƒ]{qJË[H (ËÊ{ {[{_†HQH\Ð{U \ |q}Y]{|)
z F]{Uq{ ƒ|]Y H QY[` JË_Hx HI
Q{_Æ]^J|Hx ƒ| ƁÀÄq{ H. Ã[
Ê_{YÍ{|, |QHJ|ƒ_É[{{ x
|ƒ|Ð|_qU{x.
z ÒQ]Hƒ|_qJË[Hx J\Ê|[qJ€x J|Ê|_Ä[
z ÃQ{[{_†HQH^q{ H J\ÊY[\J|, ƆY]{
H |Q€ \[ Q_UÍ| ƒ| ƒ|Ð|_Uq{ H
{q`{_ƒ€ HI
z Õ]|`J|ƒ€x qIJQ{q^x
z …{U]{ H J\ÊY[\J| †| {Qqƒ{I^ q{
qI[{_†{UH \x WOLF.
z F|]ÄÀH {Q˃|q\x QH]É J|ƒ_É ^ QH]É Jƒ_^
À|HJ^
z ÏH ƒ|]ÄÀH {Q˃|q\x Ð| Q_ËQ{ [|
ËÊ{ À|HJ^ 1,5 mm², H QH]É 25 m
J^ƒHx. Ã[ H ƒ|]ÄÀH {U[| J|ƒ_É{_H \
À|HJ^ Ð| Q_ËQ{ [| {U[| HI]YʁqH[
2,5 mm2.
z Ý Q_UÍ| Æ_Uqƒ{| QH]É J|ƒ_Y |Q€ \[ ƒÉ_|
qÉ[À{q\x ƒ| \ À|HJ^ HI ƒ|]`ÀUHI _H}HÀHqU|x
{U[| QH]É Jƒ_^
z ¿ ]{QUÀ{x À{[ {U[| ƒH}{_Ëx
z Ã]]|†^ ]{QUÀ`[
µ ­)'­¶+% ª¬´·#®'ª", ­+!­+ ­¯ª !ª ¼#+#$#%¬!# +)&'# %" WOLF.
²)#+#(*: ²) ª­± ¯ !®&(#, ªª)+¬± * )&ª+'ª +% ®­'$ª, +ª¬ª¯ # ¬%(¯%¬ª ª ·&¯Â! # ª­± % ­)'ª.
Å)# &&«%+%"
» ¯)ª &&«%+%", ­# +¬­®%)º% ª¯ % ª&#)¯ ª­± #
­¶®%* * ª % ª­±$¼% ª&#)¯" ª ´®¯++ª +(#®ª+¯.
؁| \ ÀY_ƒ{| 2 Ê_€[| |Q€ \[ \J{_HJ\[U| |†H_Yx \ {|_{U|
WOLF-Garten ÊH_\†{U JU| |[Y]H†\ {††É\q\ qÉJ}`[| J{ \[
|[UqHÊ\ {Ê[ƒ^ qYÐJ\ ƒ| H qƒHQ€ Ê_^q\x /HJË| {}|_JH†^x.
Ï| [€JJ| Àƒ|ÄJ|| HI {]ƒHÉ ƒ||[|]`^ |QH__ËHI[ YЁƒ|
|Q€ x Q|_|ƒY` ƒ|{IÐI[^_{x HÀ\†U{x {††É\q\x.
²)#Æ­#!+" &ª % &&«%+% 2 ()±ª:
- X_^q\ HI J\Ê|[^J|Hx †| |QHƒ]{qƒY À`ƒ^ Ê_^q\.
µ# ¬­#)± #¬!ª * ­()*+" $ª+¬#« % &&«%+%
¬ºª +#" 12¬*".
- Ý {[À{À{†JË[\ Ê_^q\ ƒ| \ ^_\q\ €]`[ `[ IQHÀ{UÌ{`[, QHI
|[|}Ë_H[| qx HÀ\†U{x Ê_^q\x, H HQHU{x |QH{]HÉ[ Æ|qƒ€
qHÊ{UH `[ €_`[ \x {††É\q\x.
- Ï^_\q\ €]`[ `[ Q_HÆ]{Q€J{[`[ À|q\JY`[ qI[^_\q\x.
86
- F|JU| |HJƒ^ _HQHQHU\q\ \x ƒ||qƒ{I^x Ê`_Ux ˆƒ_q\.
- Ý HQHÐË\q\ †[^q`[ |[|]]|ƒƒÄ[ ƒ| |Ì{qHIY_ \x WOLF.
- ~_Hqƒ€Jq\ \x qIJQ]\_`JË[\x ƒY_|x {††É\q\x ^ ƒ| \x
|Q€À{Ì\x |†H_Yx.
Ý {††É\q\ À{[ ƒ|]ÉQ{ \ }IqH]H†ƒ^ }ÐH_Y `[
{Q|[|}H_Í€J{[`[ JQ||_Ä[, J|Ê|_Ä[, {Ì|_^J|| q{_Ë`q\x
J|Ê|_Ä[ €Q`x ÀUqƒHIx _Æ^x, HÀH[`HÉx q}\[H{À{Ux JY[{x,
_HÊHÉx/ {]|qƒY, }U]_H |Ë_Hx, JQHIÍU ƒ| QUQ{x JQHÍÄ[. Ñ]YÆ{x,
QHI Q|_HIqYÍH[|, `[ HQHU`[ H |U{x |[Y†H[| q{
ƒ||qƒ{I|qƒY ]YÐ\ ^ q{ ]YÐ\ I]ƒHÉ, |[J{`QUÍH[|
|QHƒ]{qƒY |Q€ | {ÌHIqHÀH\JË[| qI[{_†{U| J|x (H Q`]\^x
À|\_{U H Àƒ|U`J| {ƒ `[ IqË_`[ Æ{]U`q\x) ƒH[Y qH[ €QH
ƒ|HƒU|x q|x ƒ| {Y[ Æ_Uqƒ{q{ QH J|ƒ_Y |Q€ H[ UÀH H[
ƒ||qƒ{I|q^. ÃQ|^q{x QË_| |Q€ \[ {††É\q\ |QHƒ]{UH[|. ‚{[
I}Uq|| |Q|U\q\ †| |[ƒ|Yq|q\ J\Ê|[^J|Hx. Õ[À{ʀJ{[{x
Æ]YÆ{x J{|}H_Yx À{[ Ð| Q_ËQ{ [| |[|}Ë_H[| q{ J|x |]]Y qH[.
g
MTD Products AG
Geschäftsbereich WOLF-Garten
Industriestraße 83-85
D-57518 Betzdorf, Sieg
++49 2741 281-0
++49 2741 281-210
a
H
MTD Handelsgesellschaft mbH
Welser Straße 122
4614 Marchtrenk
MTD Hungária Kft
Dózsa György út 1
8248 Nemesvámos
07 24 26 05 55
06 88 51 55 00
07 24 26 05 54
06 88 50 55 20
B
n
Graham NV-SA
Zoning Industriel 21
1440 Wauthier-Braine
WOLF-Garten Nederland B.V.
Graafsebaan 109
5248 JT Rosmalen
++ 32 (2) - 3 67 16 11
+31 (0) 73- 5235850
++ 32 (2) - 3 67 16 12
+31 (0) 73- 5217614
Z
p
MTD Schweiz AG
Allmendstraße 14
5612 Villmergen
MTD Poland sp. z o.o.
UL. Ogrodnicza 1
84-252 Orle
05 66 18 46 00
058 57 20 701
05 66 18 46 09
058 57 20 699
D
S
MTD Motorgeräte GmbH
Industriestraße 9-11
73054 Eislingen / Fils
MTD Trädgårdsmaskiner
Sätunavägen 3
52141 Falköping
0 71 61 85 05 0
0 51 51 71 00
0 71 61 85 05 70
0 51 57 11 41 4
d
R
MTD Denmark ApS
Messingvej 22 C
8940 Randers SV
OOO M¨ 7¨ &
109651 ##, M#
9. +#, ¨: 20
#. 1, # 12
87 11 91 00
87 11 96 00
495 356 70 01
495 356 70 01
G
E.P.Barrus LTD
Launton Road
OX6 0UR Bicester, Oxfordshire
0 18 69 36 36 36
0 18 69 36 36 20
87
Original EC Declaration of Conformity
form no.
drawing no.
revision
by Machinery Directive 2006/42/EC II 1.A.
77076908/09
This conformity refers on the delivery status, any technical changes of the customer are forbidden and conformity expires
D EG Konfomitätserklärung
Die Forderungen folgender Richtlinien und Normen der EG sind erfüllt.
GB EC Conformity declaration
The demands of EU standards and rules listed below are fulfilled.
F Déclaration de conformité CE
Les exigences définies par les directives et normes suivantes de
l’Union Européenne sont remplies : article R 233-84 du Code du Travail.
I Dichiarazione di conformità CEE
Sono soddisfatti i requisiti delle seguenti direttive e norme CE.
NL EU conformiteitsverklaring
De machine beantwoordt volledig aan de Europese normen.
DK EF-overensstemmelseserklæring
Kravene i følgende EF-direktiver og EF-normer er opfyldt.
FIN EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Täyttää alla luetellut EU:n direktiivit ja standardit.
N EF-konformitetserklæring
Alle krav i henhold til følgende direktiver og normer fra EU er oppfylt.
S EU Försäkran om överensstämmelse
Denna maskin uppfyller kraven i nedanstående EU-direktiv och standarder.
CZ Prohlášení o shod EU
Požadavky následujících norem a smrnic EU jsou splnny.
Machine Directive
98/37/EC effective until 28.Dec.2009
2006/42/EC effective from 29.Dec.2009
Low Voltage Directive
2006/95/EC
H CE Megfelelöségi Nyilatkozat
Az alábbi EU elöirasoknak és szabványoknak megfelel.
PL Deklaracja zgodnoci z uni europejsk
ponisze standardy i zasady wymagane w unii europejskiej s spenione.
HR EU Izjava o suglasnosti
Ispunjeni su zahtjevi slijedeih smjernica i normi EU.
SK Prehlásenie o zhode EU
Požiadavky nasledovných noriem a smerníc EU sú splnené.
SLO CE Izjava o skladnosti
Izpolnjene so zahteve naslednjih smernic in standardov Evropske skupnosti.
BG – .
RUS !"#$ .
RO Declara%ie de conformitate UE
Cerin%ele urm&toarelor directive 'i norme ale UE sunt îndeplinite.
TR AB Uygunluk Beyan(
A'a)(daki AB standartlar(nda ve yönetmeliklerinde söz konusu olan
talepler yerine getirilmi'tir.
GR *+,5;< =>;?@?<?HJ EK
O> H=H>?+;Q>J =,<VWXY ?>J HZ@,W[\QJ W]<^_QJ ZH> =V@?[=H ?<J `[V5=H{Z+J
|W>Y@?<?HJ.
EMC Directive
2004/108/EC
RoHS Directive
2002/95/EC
Outdoor Directive
2005/88/EC, 2000/14/EC
Annex V
Harmonized EU Standards (The indicated standards are consistent with the valid revision):
Electrical Safety
EN60335-1:2002
7511 ... SDE 2100
7512 ... SDE 2500
35 mm
40 mm
Mechanical Safety
EN13683:2009
20
21
MTD Products AG
Geschäftsbereich WOLF-Garten
Industriestraße 83-85
D-57518 Betzdorf, Sieg
Tel.: ++49 2741 281-0 / Fax: ++49 2741 281-210
2100 W
2500 W
2800 min-1
2800 min-1
Betzdorf, 01.09.09
EMC Compliance
EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995;
EN55014-1:2006; EN55014-2:1997; EN50366:2003
230 V~ / 50 Hz 16 A
230 V~ / 50 Hz 16 A
LWA / LWAg = 102/ 103 dB (A)
LWA / LWAg = 102/ 103 dB (A)
Dr.-Ing. M. Simon
(Head of R & D / Product Management / Quality Management)
MTD Products AG, Industriestraße 23, D-66129 Saarbrücken, T. Bukovec (Manager Products Standards Compliance)
LpA = 92 dB (A)
LpA = 92 dB (A)
Dipl.-Ing. T. Alsdorf
(Product Standard Compliance)
BG-‹
; CZ-Zahradní drtiŽ; DK-Kompostkværnen; D-Gartenhäcksler; GR-QμH‘>;?+J; GB-Garden chopper; FIN-Puutarhasilppuri; F-Hachoir de jardin; HR-Vrtna sjeckalica; H-Kerti szecskázó; I-Trinciatrice da giardino; NL-Hakselaar; N-Kompostkvernen; PL-Rozdrabniarka do ga’zi; RO-Toc&tor pentru gr&din&; RUS-
“” ••; SK-Záhradná rezaŽka; SLO-vrtni drobilnik; S-Flismaskinen; TR-Bahçe
makinas(
BG-– ; CZ-Maximální pr—mr vtve; DK-maksimal grendiameter; D-maximaler Astdurchmesser; GR-˜™^>;?<
]>š˜Q?VWJ Z,H]>WX; GB-Maximum branch diameter; FIN-Oksan enimmäispaksuus; F-Diamètre maxi des branches; HR-maksimalni presjek grane; HLegvastagabb ág; I-Diametro massimo dei rami; NL-Maximale diameter takken; N-maksimal grendiameter; PL-maksymalna rednica ga’zi; RO-diametru maxim cr&ci; RU-–•“” ; SK-maximálny priemer konárov; SLO-maksimalni premer vej; S-maximal grendiameter; TRMaksimum dal çap(
BG-›œ; CZ-Hmotnost; DK-Vægt; D-Gewicht; GR-ŸšVWJ; GB-Weight; FIN-Paino; F-Poids; HR-Težina; H-Súly; I-Peso; NL-Gewicht; N-Vekt; PLCi’ar; RO-Greutate; RUS-–; SK-Hmotnos ; SLO-Teža; S-Vikt; TR-A)(rl(k
BG-–#/ ; CZ-Výkon / otáŽky elektromotoru; DK-Elmotorens ydelse / omdrejningstal; D-Leistung / Drehzahl Elektromotor; GR-¡;‘XJ / ¢V>\˜@J ;?VW£¤Y <,QZ?VWZ>Y<?+VH; GB-Power / speed of electric motor; FIN-Teho / kierrosluku sähkömoottori; F-Puissance / Vitesse
du moteur électrique; HR-Snaga / Broj okretaja elektromotora; H-Teljesítmény / Elektromotor fordulatszáma; I-Potenza / numero di giri motore elettrico;
NL-Vermogen/toerental elektromotor; N-Ytelse / turtall elektromotor; PL-Moc / licsba obrotów silnika elektrycznego; RO-Putere / tura%ie electromotor;
RUS-–#• / ¦ œ; SK-Výkon / otáŽky elektromotora; SLO-MoŽ / Število vrtljajev elektromotorja; S-Effekt / varvtal elmotor;
TR-Güç / Devir say(s(, elektronik motor
BG-¨©; CZ-Naptí; DK-Spænding; D-Spannung; GR-š;<; GB-Voltage; FIN-Jännite; F-Tension; HR-Napon; H-Feszültség; I-Tensione;
NL-Spanning; N-Spenning; PL-Napi’cie; RO-Tensiune; RUS-¨©; SK-Napätie; SLO-Napetost; S-Spänning; TR-Gerilim
BG-«
; CZ-Pojistka; DK-Sikring; D-Sicherung; GR-¢;£š,>;<; GB-Fuse; FIN-Sulake; F-Fusible; HR-OsiguraŽ; H-Biztosíték; I-Fusibile; NLZekering; N-Sikring; PL-Bezpiecznik; RO-Siguran%&; RUS-«
$• !”; SK-Poistka; SLO-Varovalka; S-Säkring; TR-Sigorta
BG-¬/œ ! # (LWA/ LWAg); CZ-Zm­ený / zaruŽený akustický výkon (LWA/ LWAg); DK-Målt / garanteret lydeffektniveau
(LWA/ LWAg); D-gemessene / garantierte Schallleistung (LWA/ LWAg); GR-®Q?V<˜™Y< / Q^^[<˜™Y< <‘<?>Z+ >;‘XJ (LWA/ LWAg); GB-Measured / guaranteed
sound power (LWA/ LWAg); FIN-Mitattu / taattu äänitehotaso (LWA/ LWAg); F-Puissance sonore mesurée / garantie (LWA/ LWAg); HR-Izmjerena / zajemŽena
jakost zvuka (LWA/ LWAg); H-Mért / garantált hangteljesítmény (LWA/ LWAg); I-Potenza acustica misurata / garantita (LWA/ LWAg); NL-Gemeten/gegarandeerd geluidsniveau (LWA/ LWAg); N-Målte / garanterte lydeffekt (LWA/ LWAg); PL-Zmierzony / gwarantowany poziom haasu (LWA/ LWAg); RO-Putere sonor&
m&surat& / garantat& (LWA/ LWAg); RUS-¬“” / ‹“” !• !” # (LWA/ LWAg); SK-Nameraný / zaruŽený
akustický výkon (LWA/ LWAg); SLO-Izmerjena / zagotovljena akustiŽna moŽ (LWA/ LWAg); S-Uppmätt / garanterad bullereffekt (LWA/ LWAg); TR-Ölçülmü' /
Garantie edilen ses gücü (LWA/ LWAg)
BG-¯! œ (LpA); CZ-Akustický tlak (LpA); DK-Lydtryk (LpA); D-Schalldruck (LpA); GR-¢ZW[;?>Z+ =_Q;< (LpA); GB-Sound pressure (LpA); FINÄänenpainetaso (LpA); F-Pression acoustique (LpA); HR-ZvuŽni tlak (LpA); H-Hangnyomás (LpA); I-Pressione acustica (LpA); NL-Geluidsdruk (LpA); NLydtrykk (LpA); PL-Cinienie akustyczne (LpA); RO-Presiunea sunetului (LpA); RUS-°• !œ (LpA); SK-Akustický tlak (LpA); SLOAkustiŽnipritisk (LpA) ; S-Ljudtryck (LpA); TR-Ses bas(nc( (LpA)
BG-›$ ! ; CZ-Technické dokumenty; DK-teknisk dokumation for; D-Technische Unterlagen bei; GR-Q‘Y>Z+ ?QZ˜<V_5;<;
GB-Technical documentation at; FIN-Tekniset asiakirjat; F-Dossier technique chez; HR-TehniŽke dokumentacije na; H-Technikai dokumentáció...-nál;
I-Documentazione tecnica presso; NL-Technische gegevens bij; N-Tekniske dokumenter på; PL-Dokumentacja techniczna jest archiwowana i
dost’pna (w firmie); RO-Documente tehnice; RUS-›$ ! …; SK-Technické podklady u; SLO-TehniŽna Dokumenti; S-Tekniska dokument; TR-‘deki teknik belgeler
www.WOLF-Garten.com
Teil-Nr. 7511 203/ 0909 - TB