Denver | TFD-1914MC | TFD-1914MC Swedish

Användarinstruktioner
Innan du använder apparaten
bör du läsa igenom denna handbok noggrant.
Behåll handboken för framtida referens.
19" TFT LCD DVBT+DVBC+DVD COMBO
Instruktioner för användning
PAL/SECAM B/G,D/K,I
AC 110-240V 50/60Hz
INGÅNGAR: HDMI, YPBPR,AV, SCART, PC, USB.
TEXT-TV
NTSC-UPPSPELNING
SLOT IN DVD-SPELARE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehållsförteckning
1
Viktiga säkerhetsinstruktioner
2
Varningar och Försiktighetsåtgärder
3
Funktionella delar (TV)
4
Funktionella delar (DVD)
5
TV:ns baksida
6
Anslutning av extern utrustning
7-9
Användning av fjärrkontrollen
10-11
Grundläggande användning
12-21
Grundinställningar (DVD)
22-23
Felsökningstips
24
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
ÖPPNA INTE UPP APPARATEN
VA R N I N G : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR MAN INTE TÄCKA
ÖVER HÖLJET ELLER TV:NS BAKSIDA. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN
REPARERAS PÅ EGEN HAND. ÖVERLÅT EVENTUELLA REPARATIONER TILL BEHÖRIG
SERVICEPERSONAL.
Symbolen med en blixt med en pil inuti en triangel talar om för användaren att
delarna inuti produkten innebär risk för elektriska stötar.
Ett utropstecken inuti en triangel talar om för användaren att viktiga instruktioner
för användning och service finns i de dokument som medföljer apparaten.
VA R N I N G : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DENNA APPARAT INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. INGA VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL, SOM EXEMPELVIS
VASER, FÅR STÄLLAS PÅ APPARATEN.
VA R N I N G
Mixtra aldrig med komponenterna inuti TV:n eller med några justeringsreglage som inte nämns i denna
handbok. LCD-panelen som används i denna produkt är tillverkad av glas. Därför kan denna gå sönder
om man tappar apparaten i golvet eller om apparaten hanteras med våld. Var försiktig så att du inte
skär dig på glasbitarna om LCD-panelen skulle gå sönder. Om du behöver ta bort damm eller
fuktfläckar från LCD-panelen: Dra ut strömsladden från eluttaget. Torka sedan av mottagaren med en
torr och mjuk trasa. Strömsladden bör även dras ut vid åskväder för att undvika att TV:n skadas. Alla
TV-mottagare är högspänningsapparater. Allt arbete som måste utföras på mottagarens inre
komponenter bör utföras av behörig TV-tekniker.
Om onormala problem uppstår eller om något inte fungerar som det ska, stäng av TV:n och sätt på den
igen.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Varning
Inga föremål får tappas eller stoppas in i TV-höljets öppningar eller
springor. Undvik att spilla vätska på TV-mottagaren.
Varning
Stoppa aldrig in någonting i ventilationshålen. Om metall eller
brännbara föremål stoppas in kan detta orsaka eldsvåda eller elektriska
stötar.
Varning
Ställ inte TV:n på ostadig vagn, stativ, hylla eller bord. Om TV:n ramlar
kan allvarlig personskada eller skada på TV:n uppstå.
Varning
Blockera inte ventilationshålen på det bakre höljet.
Lämplig ventilation är mycket viktigt för att undvika att det blir fel på
TV:ns elektriska komponenter.
Varning
För att undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör TVmottagaren inte utsättas för regn eller fukt.
FUNKTIONELLA DELAR (TV)
LCD:ns framsida
1. Fjärrsensor
2. LED-indikatorlampa
3. Standby-knapp
4. SOURCE-knapp
5. MENY-knapp
6. P+-knapp
7. P--knapp
8. V+-knapp
9. V--knapp
Att sätta på TV:n
Ställ TV:n på lämplig plats och anslut AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V DC-uttaget på TV:ns
baksida. Anslut adapterns sladd till vägguttaget. LED-indikatorlampan kommer då att börja lysa i rött/grönt.
TV:n är nu i standby/användningsläge. Om man trycker på standbyknappen när TV:n är i standbyläge
kommer strömindikatorn att ändras till grönt. Det tar några sekunder innan bilden visas.
Att stänga av TV:n
Tryck på standbyknappen för att sätta TV:n i standbyläge och dra sedan ut strömsladden ur vägguttaget.
OBSERVERA
Om TV-läget är valt och ingen signal tas emot och INGEN åtgärd utförs under 5 minuter, kommer TV:n att gå
över till standbyläge. Om TV:n är inställd på annat läge än TV-läge kommer TV:n inte att gå över automatiskt
till standbyläge om inga åtgärder utförs. Om du inte ska använda TV:n under en längre tid bör du stänga av
den och dra ur strömsladden ur vägguttaget.
FUNKTIONELLA DELAR (DVD)
1. DVD-lucka
2. Play/Paus
3. Stopp
4. Öppna/stäng
Ändra LCD-TV:n till DVD-status och sätt i en skiva i DVD-luckan.
Observera:
1. Sätt inte på någon typ av märken eller etiketter på någon av skivans sidor (varken på den märkta sidan
eller inspelningssidan).
2. Sätt inte in oregelbundet formade CD-skivor (t ex hjärtformade eller åtthörniga) eftersom de kan orsaka
tekniska fel.
3.
Uppspelning
av
vissa
DVD-
och
video-CD-skivor
kan
vara
avsiktligt
programmerad
av
programvarutillverkare. Denna apparat spelar DVD-skivor och video-CD-skivor enligt det skivinnehåll som
designats av programvarutillverkaren. Därför kan det hända att vissa uppspelningsfunktioner inte finns
tillgängliga eller att andra funktioner kan läggas till.
TV:NS BAKSIDA
HÖRLURAR
ANT
SPDIF
PC-A IN
VGA
USB
HDMI
YPbPr
VIDEO
SCART
DC-INGÅNG 12V
OBSERVERA
Försiktighetsåtgärder vid anslutning till annan utrustning
När man använder extern utrustning med denna TV bör man först läsa igenom handboken för den externa
utrustningen.
Stäng av strömmen för både utrustningen och TV:n innan anslutningar görs.
Se till att både ingångs- och utgångsterminalerna är korrekt anslutna.
Uppdateringsterminalerna används endast för att uppdatera systemets systemprogramvara.
Anslutning av extern utrustning
Ansluta till en dator
När din dator är ansluten till TV:n med hjälp av en D-SUB-kabel och ljudkabel
kan du titta på och lyssna på datorns video och ljud på TV:n. Använd VASE-formatet 1280 X
800@60Hz för att uppnå bästa möjliga bildkvalitet för din TV.
VÄNSTER SIDA
Ansluta en videobandspelare eller annan enhet (t.ex. DVD/digital kabelbox / satellitmottagare)
med kompositvideokontakter.
Anslut enhetens videoutgång till kompositvideoingången (gul RCA) på TV:n. Anslut enhetens line-level
ljudutgång till TV:ns ljudingångar (röd och vit RCA) med AV-kabeln
VÄNSTER SIDA
Observera: Kablarna är ofta färgkodade som kontakterna Anslut röd till röd, vit till vit, etc.
Anslutning av extern utrustning
Ansluta en DVD-spelare eller annan enhet (t.ex. videobandspelare/digital
kabelbox/satellitmottagare) med komponentvideokontakter.
Använd en komponentvideokabel för att ansluta DVD-spelarens YPbPr-utgångar till TV:ns YPbPringångar.
Använd en ljudkabel för att ansluta DVD-spelarens AUDIO OUT (LJUD UT)-utgång till TV:ns AUDIO IN
(LJUD IN)-ingång. Försäkra dig om att den ingång du använder motsvarar den du använder för
videoanslutningen.
Observera: YPbPr-utgångarna på din DVD-spelare är ibland betecknade YCbCr, eller Y, B-Y och
R-Y. Om så är fallet, följ färgkodningen för korrekt anslutning.
VÄNSTER SIDA
Observera: Kablarna är ofta färgkodade som kontakterna Anslut röd till röd, vit till vit, etc.
Ansluta en videobandspelare eller annan enhet (t.ex. DVD/digital kabelbox/satellitmottagare)
med scart-kontakter.
Använd en scart-kabel för att ansluta videobandspelarens SCART-utgångar till TV:ns scart-ingångar.
VÄNSTER SIDA
Anslutning av extern utrustning
Ansluta en DVD med high-definition multimedia-kontakter
Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD:ns HDMI-utgång till TV:ns HDMI-ingång.
VÄNSTER SIDA
Ansluta ett TV-system och hörlurar
Använd en RF-kabel för att ansluta RF-utgången på en antenn / set top box / satellit till TV:ns TUNERingång.
Använd en stereokabel för att ansluta hörlurar till TV:ns hörlursuttag.
Användning av fjärrkontrollen
STANDBY: Sätter på LCD-TV:n när den är i standbyläge.
AUTO: Tryck för att autokonfigurera direkt i PC-källan.
MUTE: Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen eller tryck på VOL+ för
att aktivera ljudet igen.
0-9: Tryck på 0-9 för att välja en TV-kanal direkt när du ser på TV, för
att ange sidnummer i text-TV-läget etc.
-/--: Tryck på denna knapp för att ange ett programnummer som består
av flera siffror, som t.ex.- för 1, -- för 11, --- för 111, ----för 1111.
: Återgår till det senast sedda programmet.
CH+/-: Tryck för att bläddra igenom kanalerna eller för att välja en
kanal.
VOL+/-: Tryck för att höja / sänka volymnivån.
ASPECT: För att välja bildförhållande.
NICAM: Ändra ljudläget med ATV som källa: Stereo/ Dual I/II/Mono.
Ändra ljudläget med annan källa: vänster/höger.
DISPLAY: Tryck för att visa källa och information om kanalen.
OK: Låter dig navigera i osd-menyerna och justera
systeminställningarna till önskade inställningar.
MENU: Öppnar LCD:ns huvudmeny på bilden i TV-läge.
EXIT: Tryck på EXIT för att gå ur menyn eller undermenyn.
INPUT (INGÅNG): Tryck för att välja ingångskälla.
PMODE (BILDLÄGE): Tryck upprepade gånger för att bläddra igenom
de olika tillgängliga videobildlägena.
SMODE (LJUDLÄGE): Tryck för att bläddra igenom de olika
ljudinställningarna.
SLEEP: Låter dig ställa in efter hur lång tid TV:n ska stängas av
automatiskt.
FAV: Tryck för att visa FAV-menyn i TV-läget.
FAV+/- : Tryck för att välja kanal bland favoritkanalerna.
EPG: Tryck för att visa den elektroniska programguidemenyn.
TEXT: Sätt på eller stäng av text-TV-läget.
HOLD: Tryck på eller av ”hold” (håll) för att hålla kvar visning av
nuvarande sida.
TV/RADIO: Tryck för att välja TV- eller radioläge.
SUBTITLE (TEXT): För att ändra dialogen längst ned på bilden.
INDEX: Öppnar indexsidan.
REVEAL (VISA): Tryck på REVEAL för att visa eller dölja dolda ord.
SUBPAGE (UNDERSIDA): Tryck på SUBPAGE för att komma åt
undersida.
LANG (SPRÅK): Visar listan över ljudspråk som finns tillgängliga för
nuvarande kanal.
: Spela upp/pausa.
: Stoppa uppspelning eller stoppa inspelning.
•
:Tryck för att gå till föregående kapitel.
•
:Tryck för att gå till nästa kapitel.
•
: Tryck för att snabbspola ett program bakåt.
•
: Tryck för att snabbspola ett program framåt.
RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ: Navigationsknappar i TV-läget.
Användning av fjärrkontrollen (DVD)
ÖPPNA/STÄNG-knappen : Tryck på ÖPPNA/STÄNG-knappen för att
lägga i en skiva i skivfacket.
Knapp: Tryck på denna knapp för att gå till föregående/nästa
kapitel (DVD).
Knapp: Dessa knappar gör det möjligt att hoppa framåt/bakåt
med 5 gånger den vanliga hastigheten. Tryck på ”PLAY”-knappen för att gå
tillbaka till normal uppspelning.
REPEAT-knappen: Du kan trycka på denna knapp för att spela upp en titel
(DVD) eller alla spår (CD) upprepade gånger.
Knapp: Tryck på denna knapp för att starta uppspelning. Tryck på
denna knapp igen för att pausa uppspelning.
Knapp: Tryck på denna knapp för att stoppa DVD-spelaren.
TITEL-knappen (TITLE): DVD-skivor: Tryck på TITLE-knappen och
använd sedan "
" och OK-knappen för att välja program.
VCD-skivor: Tryck på TITLE-knappen för att sätta på/stänga av PBC.
ZOOM-knappen: Tryck på ZOOM under uppspelning eller pausad
uppspelning för att aktivera zoomfunktionen.
Observera: Zoom fungerar inte på alla DVD-skivor.
ANGLE-knappen: Om skivan innehåller scener som har spelats in med
olika kameravinklar kan du ändra till en annan kameravinkel under
uppspelning.
Vinkelindikatorn kommer att blinka på TV-skärmen under scener som
är inspelade med olika vinklar som en indikation på att det är möjligt att
ändra vinkel.
SLOW-knappen
: Tryck på denna knapp under uppspelning för att
aktivera slow-funktionen.
D MENU-knappen: Om du spelar upp DVD-skivor, tryck på denna knapp
för att gå till bilden med rotmenyn.
PROG-knappen: Lägg till ett spår till programlistan.
SUBTITLE-knappen: Genom att trycka på den här knappen kan man
ändra textspråk från det språk som valts vid grundinställningarna till ett
annat språk, om detta finns tillgängligt.
AUDIO-knappen: Genom att trycka på den här knappen kan man ändra
ljudspråk från det språk som valts vid inställningar till ett annat språk, om
detta finns tillgängligt.
DVD SETUP-knappen: Går till eller tar bort inställningsmenyn.
D DISP-knappen: För att visa OSD.
GOTO-knappen: Tryck på denna knapp för att gå till önskad position.
A-B-knappen: Tryck på denna knapp för att upprepa sekvensen.
VÄLJA INGÅNGSKÄLLA
z
Tryck på knappen INPUT (INGÅNG) för att visa listan över ingångskällor,
z
tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja den ingångskälla du vill se på,
z
tryck på OK-knappen för att gå till den valda källan.
Grundläggande användning
z
Tryck på MENY-knappen (MENU) för att visa huvudmenyn för OSD,
z
tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja den meny du vill justera,
z
tryck på OK-knappen eller▼-knappen för att gå till undermenyn,
z
tryck på ▼ / ▲-knappen för att välja alternativ och tryck sedan på OK-knappen för att gå till denna och
tryck på ◄ / ► för att justera värdet för de valda alternativen;
z
Du kan trycka på MENY-knappen (MENU) eller EXIT för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Inställningsguiden
En inställningsguide kommer att öppnas om TV-systemet används för första gången.
Inställningsguiden (1)
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja önskat språk.
Tryck på OK-knappen för att välja och gå till nästa steg,
Tryck på ►-knappen för att välja Avbryt (Cancel). Om du väljer Ja öppnas inställningsguiden nästa gång
TV:n sätts på.
Inställningsguiden (2)
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja önskat land.
Tryck på OK-knappen för att välja och gå till nästa steg,
Tryck på ►-knappen för att välja Föregående (Previous) eller Avbryt (Cancel) och tryck på OK-knappen för
att bekräfta valet.
Inställningsguiden (3)
Tryck OK-knappen för att starta autosökning,
tryck på ▼-knappen för att gå till den nedre raden och tryck sedan på ◄ / ►-knappen för att välja
Föregående (Previous) eller Cancel (Avbryt).
Mer detaljer om sökning får du på sid. 19-20.
Inställningsguiden (4)
Tryck på MENU eller EXIT för att stoppa sökningen.
ATV-källa
Videomenyn
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Video i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen eller▼-knappen
för att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till denna och tryck på ◄ / ►-knappen för att justera eller tryck på ▼ /
▲-knappen för att välja.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Brightness (Ljusstyrka): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Brightness (Ljusstyrka), tryck sedan
på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Kontrast (Contrast): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Contrast (Kontrast), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Mättnad (Saturation): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Saturation (Mättnad), tryck sedan på
OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Skärpa (Sharpness): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Sharpness (Skärpa), tryck sedan på
OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Bildläget
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Picture Mode (bildläge), tryck sedan på OK-knappen för att
gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja. (Tillgängliga bildlägen: Custom (Eget), Standard
(Standard), Mild (Dämpat), Vivid (Intensivt))
Du kan trycka på PMODE på fjärrkontrollen för att välja bildläge direkt.
Color Temp. (Färgtemp.)
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Color Temp (färgtemperatur), tryck sedan på OK-knappen för
att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja. (Tillgängliga färgtemp: Cold (Kall), Normal
(Normal), Warm (Varm))
NR (Noise Reduction/brusreducering)
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja NR (brusreducering), tryck sedan på OK-knappen för att gå
till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja. (Tillgängliga lägen för NR/brusreducering: Off (Av),
Low (Låg), Medium (Mellan), High (Hög)
MPEG NR (BRUSREDUCERING FÖR MPEG)
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja MPEG NR (brusreducering för MPEG), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja. (Tillgängliga lägen för
brusreducering för MPEG: Off (Av), Low (Låg), Medium (Mellan), High (Hög)
Cinema Mode (Bioläge)
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Cinema (Bio), tryck sedan på OK-knappen för att gå till
alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja. (Tillgängliga lägen för Cinema/Bio: Off (Av), Low (Låg),
Medium (Mellan), High (Hög)
ATV-källa
Ljudmenyn
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Audio (ljud) i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen eller▼knappen för att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till denna och tryck på ◄ / ►-knappen för att justera eller tryck på ▼ / ▲knappen för att välja.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Volym (Volume): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Volume (Volym), tryck sedan på OK-knappen
för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Balans (Balance): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Balance (Balans), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Diskant (Treble): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Treble (Diskant), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Bas (Bass): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Bass (Bas); tryck sedan på OK-knappen för att gå
till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
SPDIF-utgång: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja SPDIF , tryck sedan på OK-knappen för att gå
till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja. (Tillgängliga lägen för SPDIF-utgång: Off (Av), PCM,
RAW)
Equalizer: Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Equalizer, tryck sedan på OK-knappen för att gå till
alternativet
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Rock, Country, Jazz, Classical (Klassisk), Blue, Default (Standard)
Customer (Egen).
Endast i läget Customer (Egen) kan du ställa in equalizern som du önskar.
TV-menyn
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja TV i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen eller▼-knappen för
att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Program Edit(Redigera program): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Program Table
(programtablå), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet
Service Type (Typ av service): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Service Type (Servicetyp),
tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på OK-knappen för att justera.
ATV-källa
Nätverk: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Network (Nätverk), tryck sedan på OK-knappen för att välja All
(Alla), Rowridge, Crystal Palace, Digital Finland, Winter Hill.
Tryck på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen för att byta namn på programmet. Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja
andra tecken.
Tryck på den GRÖNA knappen för att ta bort det program du inte längre vill ha kvar.
Tryck på den GULA knappen för att byta plats på de två programmen.
Tryck på den BLÅ knappen för att flytta programmet till dess nya plats.
FAV: Tryck på knappen ▼ / ▲ för att kunna välja en favoritkanal, tryck sedan på knappen ► för att välja fav och tryck på
OK-knappen för att bekräfta. Tryck på OK-knappen igen för att ändra kanalen till en vanlig kanal.
Lås (Lock): Tryck på knappen▼ / ▲ för att kunna låsa en kanal och tryck sedan på knappen ► för att välja lås och
tryck på OK-knappen för att bekräfta. Tryck på OK-knappen igen för att ta bort låset från kanalen.
Hoppa över (Skip): Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja att du vill hoppa över en kanal, tryck sedan på knappen ► för
att välja vilken kanal som ska hoppas över och tryck på OK-knappen för att
bekräfta. Tryck på OK-knappen igen för att avbryta överhoppning av kanalen.
Autosökning (Auto Search): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Auto Search (Autosökning), tryck sedan
på OK-knappen för att gå till alternativet.
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Analog, tryck sedan på OK-knappen för att starta sökningen. Tryck på knappen▼ /
▲ för att välja Digital och tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
DVB-T: Tryck på knappen▼ / ▲ för att välja Aerial (Antenn) och tryck sedan på OK-knappen för att börja söka efter
DVB-T.
DVB-C: Tryck på knappen▼ / ▲ för att välja Cable (Kabel) och tryck sedan på OK-knappen för att ställa in information
för DVB-C-sökning
Network ID (Nätverks-ID): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Network ID (Nätverks-ID), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet. Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Auto eller tryck på sifferknappen för att ställa in ID
själv och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta inställningen och gå tillbaka till föregående meny.
Frequency (Frekvens): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Frequency (Frekvens), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet. Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Auto eller tryck på sifferknappen för att ställa in
frekvens själv och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta inställningen och gå tillbaka till föregående meny.
Symbol Rate (Symbolhastighet): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Symbol Rate (Symbolhastighet), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet. Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Auto eller tryck på sifferknappen för
att ställa in symbolhastighet själv och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta inställningen och gå tillbaka till
föregående meny.
Demodulation (Demodulering): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Demodulation (Demodulering), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Tryck på knappen▼ / ▲ för att välja Auto \16QAM\64QAM\128QAM\256QAM. Tryck sedan på OK-knappen för att
bekräfta inställningen och gå tillbaka till föregående meny.
Service Type (Typ av service): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Service Type (Servicetyp), tryck sedan
på OK-knappen för att gå till alternativet. Tryck på knappen▼ / ▲ för att välja All Services (Alla tjänster) eller Free
Services (Fria tjänster). Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta inställningen och gå tillbaka till föregående meny.
Scan Type (Sökningstyp): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Scan Type (Sökningstyp), tryck sedan på
OK-knappen för att gå till alternativet.
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Quick Scan (Snabbsökning) eller Full Scan (Full sökning). Tryck sedan på OKknappen för att bekräfta inställningen och gå tillbaka till föregående meny. Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Start.
Tryck på Start för att söka. Efter att du ställt in ovanstående information trycker du på knappen▼ / ▲ för att välja Start.
Tryck på Start för att söka.
Manuell sökning (Manual Search): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Manual Search (Manuell sökning),
tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Channel No (kanalnummer): Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Channel No (kanalnummer) och tryck sedan på
knappen▼ / ▲ för att justera.
Färgsystem: Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Color System (färgsystem) och tryck sedan på knappen ▼ / ▲ för
att välja Auto, SECAM, PAL.
Ljudsystem: Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Sound System (ljudsystem) och tryck sedan på knappen▼ / ▲ för
att välja BG, L/L’, D/K, I.
AFT: Tryck på knappen ◄ / ► för att välja AFT och tryck sedan på knappen▼ / ▲ för att välja On (På) eller Off (Av).
Frequency (Frekvens): Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Frequency (frekvens) och tryck sedan på knappen▼ / ▲
för att justera.
ATV-källan
INSTÄLLNINGSMENYN
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Setup (Inställningar) i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen
eller ▼-knappen för att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på ENTER-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Land Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Country (land), tryck sedan på OK-knappen för att gå till
alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
OSD-språk (OSD Language): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja OSD Language (OSD-språk),
tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Text-TV-språk: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Teletext Language (text-TV-språk), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Reset (Återställ): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Reset (Återställa), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja No (Nej) eller Yes (Ja).
Setup Wizard (Inställningsguiden): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Setup Wizard
(Inställningsguiden), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Yes (Ja) eller No (Nej).
Om du väljer ”Ja” kommer du till menyn för inställningsguiden (Setup Wizard Menu) (sid. 17).
TIME MENU (TIDSMENYN)
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Time (Tid) i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen eller▼knappen för att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på OK eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Tidsläge: Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Time Mode (tidsläge), tryck sedan på OK-knappen för att gå
till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja Auto
eller Manual (manuellt).
Sleep Time (Sleep-tid): Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Sleep Time (Sleep-tid), tryck sedan på OKknappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Current Time (Nuvarande tid): Tryck på ▼ / ▲ -knappen för att välja Current Time (Nuvarande tid), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Datum: Tryck på knappen ◄ / ► för att välja år, tryck sedan på knappen ▼ / ▲ för att välja nuvarande år
och välj månad och dag på samma sätt.
Time (Tid): Tryck på knappen ◄ / ► för att välja timme, tryck sedan på knappen ▼ / ▲ för att välja
nuvarande timme och välj minut på samma sätt. Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja.
OBSERVERA: Du kan endast ställa in nuvarande tid (Current Time) när tidsläge (Time Mode) är
inställt på manuellt (Manual).
ATV-källan
Observera: Daylight Saving (Sommartid) samt Region ID (Regions-ID) gäller endast när valt land är
Australien.
Wakeup Time (Väckningstid): Tryck på ▼ / ▲ -knappen för att välja Wakeup Time (Väckningstid), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Ställ in datum och tid på samma sätt.
OTHERS MENU (MENYN ÖVRIGT)
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Others (Övrigt) i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen
eller▼-knappen för att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
USB: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja USB och tryck sedan på knappen för att gå till
alternativet.
SLOT (KORTPLATS): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja SLOT (KORTPLATS), tryck sedan på
OK-knappen för att gå till alternativet
Partition: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Partition, tryck på knappen / ◄ / ► för att välja.
Select (Välj): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Select (Välj), tryck sedan på OK-knappen för att
gå till alternativet.
All (Alla): Tryck på knappen▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja All, tryck sedan på knappen ◄ / ► / ▼ / ▲ för att
välja det program du önskar spela.
Picture (Bild): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Picture (Bild), tryck sedan på knappen ◄ / ► /
▼ / ▲ för att välja önskad bild och tryck på OK-knappen för att gå till den bild du valt.
Music (Musik): Tryck på knappen▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Music (Musik), tryck sedan på knappen ◄ /
► / ▼ / ▲ för att välja önskad bild.
Tryck på OK-knappen för att gå till den låt du valt.
Movie (Film): Tryck på knappen▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Movie (Film), tryck sedan på knappen ◄ / ► / ▼
/ ▲ för att välja önskad bild.
Tryck på OK-knappen för att gå till den film du valt.
Format: Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Format, tryck sedan på OK-knappen för att gå till
alternativet.
Tryck på knappen för att välja FAT32, EXT3 eller EXT2. Efter att du angett format trycker du på knappen ▼ /
▲ för att välja OK-knappen. Följande dialogruta kommer då att visas.
Tryck på knappen ◄ / ► för att välja Ja och tryck sedan på OK-knappen för att formatera enheten. Om man
inte trycker på OK avbryts formateringen. För ytterligare information, se USB-kanal.
Screen Mode (Skärmläge): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Screen Mode (skärmläge), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja auto, 16:9 Wide,
16:9 Zoom, 16:9 Subtitle, 4:3.
Parental Control (Föräldrakontroll): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Parental Control
(Föräldrakontroll), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Ange lösenord för att kunna använda föräldrakontrollen. Förprogrammerat lösenord är "8888".
Parental Lock (Föräldralås): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Parental Lock (Föräldralås)
och tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet. Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Off (Av) eller
On (På). När föräldralåset är avstängt behöver man inte ange något lösenord för att gå in på
föräldrakontrollmenyn.
Parental Rating (Föräldraklassificering): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Parental Rating
(Föräldraklassificering), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲
för att välja mellan 3 och 18.
Change PIN (Ändra PIN): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Change PIN (Ändra PIN), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Efter att du angett det gamla lösenordet kommer en dialogruta att öppnas där man anger det nya lösenordet.
Ange det nya lösenordet. Efter att du angett det nya lösenordet kommer en dialogruta att öppnas där
lösenordet bekräftas. Ange det nya lösenordet igen. Efter att du bekräftat lösenordet visas ”Password
Changed!” (Lösenordet har ändrats).
Blue Screen (Blåskärm): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Blue Screen (Blåskärm), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja Off (Av) eller On
(På).
ANNAN källa
AV/YPBPR/HDMI/SCART/DVD
Observera:
1.Videomenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 18.
2.Ljudmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 19.
3.Inställningsmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 21.
4.Tidsmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 21.
5.Meny fö
6.r icke-TV-källorna AV/YPBPR/HDMI/SCART/DVD
PC-källa
PC-meny
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja PC i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen eller▼-knappen för
att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
V-position: Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja V-position, tryck sedan på OK-knappen för att gå
till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
H-position: Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja H-position, tryck sedan på OK-knappen för att gå
till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Phase (Fas): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Phase (Fas), tryck sedan på OK-knappen för att
gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Clock (Klocka): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Clock (Klocka), tryck sedan på OK-knappen
för att gå till alternativet och tryck på ◄ /►-knappen för att justera.
Autojustering: Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Auto Adjust (Autojustering), tryck sedan på
OK-knappen för att justera V-position och H-position.
Auto Phase (Autofas): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Auto Phase (Autofas), tryck sedan på
OK-knappen för att autojustera fasen.
Reset (Återställ): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Reset (Återställa), tryck sedan på OKknappen för att gå tillbaka till fabriksinställningar.
Observera:
1. Videomenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid.
18.
2. Ljudmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid.
19.
3. Inställningsmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning,
se sid. 21.
4. Tidsmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid.
21-22.
5. Menyn Övrigt och beskrivningen är samma med AV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid.
22-23.
DTV-källa
DTV-menyn
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja TV i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen eller▼-knappen för
att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
EPG: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja EPG, tryck sedan på OK-knappen för att gå in på
alternativet. Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja program, tryck sedan på OK-knappen för att
påminna. En symbol visas till höger om programmets namn.
Cable Auto Search (Autosökning för kabel-TV): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Cable Auto
Search (Autosökning för kabel-TV), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Cable Manual Search (Manuell sökning): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Cable Manual
Search (Manuell sökning för kabel-TV), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet.
Observera: För mer detaljer om DTV-menyn, se sid. 19-20.
INSTÄLLNINGSMENYN
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Setup (Inställningar) i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen
eller ▼-knappen för att gå till detta alternativ.
1. Tryck på knappen ▼ / ▲ /◄ / ► för att välja det alternativ du önskar justera.
2. Tryck på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen◄ / ► / ▼ / ▲ för att redigera.
3. Tryck efter din justering på MENU eller EXIT-knappen för att spara och gå tillbaka till föregående meny.
Audio Language (Ljudspråk): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Audio Language (ljudspråk),
tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Text-TV-språk: Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Teletext Language (textspråk), tryck sedan
på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Text (Subtitle): Tryck på ▼ / ▲ / ◄ / ►-knappen för att välja Subtitle (Text) tryck sedan på OK-knappen för
att gå till alternativet.
Text (Subtitle): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Subtitle (Text), tryck sedan på OK-knappen för
att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja On (På) eller Off (Av).
Observera:
1. Tryck på SUBTITLE-knappen på fjärrkontrollen för att gå in på alternativet och tryck på knappen ▼ / ▲ för
att välja On (På) eller Off (Av).
2. När texten är inställd på Av (Off), visas textläge och textspråk i grått (ej tillgängliga).
Subtitle Mode (Textläge): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Subtitle Mode (Textläge), tryck
sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
DTV-källa
Subtitle Language (Textspråk): Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Subtitle Language
(textspråk), tryck sedan på OK-knappen för att gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Alt.Language1/2/3 (Alt. språk 1/2/3)
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Alt. Language (Alt. språk), tryck sedan på OK-knappen för att
gå till alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Observera: För en detaljerad beskrivning, se sid. 20.
Common Interface
Observera: Menyn Common Interface visas endast efter att ett CI-kort har satts in.
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja Common Interface, tryck sedan på OK-knappen för att gå till
alternativet och tryck på knappen▼ / ▲ för att välja.
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja alternativ, tryck sedan på OK-knappen för att se detaljerad
information för CI-kortet.
Tryck på MENU-knappen på den främre panelen eller på MENU på fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja Others (Övrigt) i huvudmenyn och tryck sedan på OK-knappen för att
gå till detta alternativ.
Observera:
1. Videomenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 18.
2. Ljudmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 19.
3. Tidsmenyn och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 21.
4. Menyn Övrigt och beskrivningen är samma med ATV-källan. För en detaljerad beskrivning, se sid. 21-22.
USB-källa
Tryck på knappen INPUT på fjärrkontrollen, tryck sedan på knappen ▼ / ▲ för att välja USB och tryck på OK
eller ▼ för att gå till alternativet.
Bild
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Picture (Bild) och tryck på OK-knappen för att visa alla mappar med
bilddokument.
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja att visa bilder.
Tryck på OK-knappen för att visa
Tryck på knappen ◄ / ► för att välja
, tryck sedan på OK-knappen för att visa föregående bild.
Tryck på knappen ◄ / ► för att välja
, tryck sedan på OK-knappen för att visa nästa bild.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja
, tryck sedan på OK-knappen för att rotera bilden medurs.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja
, tryck sedan på OK-knappen för att rotera bilden moturs.
Tryck på knappen ◄ / ► för att välja
, tryck sedan på OK-knappen så visas menyn. Tryck på knappen ▼ /
▲ för att välja Repeat (Repetera), tryck sedan på knappen ◄ / ► för att välja On (På) eller Off (Av). Denna
funktion kan spela upp bilden upprepade gånger.
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Shuffle (Blanda) och tryck sedan på knappen ◄ / ► för att välja On
(På) eller Off (Av). Detta kan spela upp bilderna slumpmässigt.
USB-källa
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Slide Speed (Bildvisningshastighet), tryck sedan på knappen ◄ / ►
för att välja 3s, 5s eller 10s. Denna funktion väljer uppspelningshastighet.
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Transition Effect (Övergångseffekt), tryck sedan på knappen ◄ / ►
för att välja Fade (Tona), Simple (Enkel), Maze (Labyrint), Sepia, Mono eller Slide (Glida).
Denna funktion kan välja justera bilduppspelningseffekter.
Tryck på ◄ / ►-knappen för att välja ►, tryck sedan på OK-knappen för att visa bilden.
Musik
Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Music (Musik) och tryck på OK-knappen för att visa alla mappar med
musikdokument.
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja att spela upp musik.
Tryck på OK-knappen för att spela upp
Movie (Film) Tryck på knappen ▼ / ▲ för att välja Movie (Film) och tryck på OK-knappen för att visa alla
mappar med filmdokument.
Tryck på knappen ▼ / ▲ / ◄ / ► för att välja att visa filmer.
Tryck på OK-knappen för att visa filmer
GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD)
VANLIGA PROCEDURER FÖR GRUNDINSTÄLLNINGAR
Tryck på SETUP-knappen för att visa
LJUDINSTÄLLNINGSSIDA (AUDIO)
" för
inställningsmenyn. Använd knapparna "
att välja önskat alternativ. Efter att du avslutat
inställningarna, tryck på SETUP igen för att visa
TV-bilden.
Följande menyalternativ kan ändras:
ALLMÄNT: öppnar menyn ALLMÄNT
(GENERAL).
LJUD: öppnar ljudmenyn (Audio).
DOLBY: öppnar INSTÄLLNINGS-menyn för
DOLBY DIGITAL.
PREFERENCE: öppnar menyn för EGNA
INSTÄLLNINGAR (PREFERENCE).
PASSWORD: Öppnar menyn för inställning av
LÖSENORD.
Denna sida är för högtalarljudinställningar.
DOWNMIX-stereo
LT/RT (vänster/höger): 2-kanaligt ljud,
huvudkanalen med surround.
STEREO:
2-kanaligt
ljud,
den
högra
huvudkanalen med högersurround; den vänstra
huvudkanalen med vänstersurround.
SIDAN MED ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
(GENERAL)
SIDAN MED INSTÄLLNINGAR FÖR DOLBY
DIGITAL
Följande menyalternativ kan ändras:
TV-DISPLAY: väljer aspektförhållande för
uppspelningsbilden.
4:3 PanScan: Pan och Scan-fomat.
4:3 LetterBox: LetterBox-format.
16:9: widescreen.
VINKELMÄRKE: Ändring av kameravinkel (om
tillgängligt).
CLOSED CAPTIONS: Closed captions är data
som är dold i videosignalen på vissa skivor. Innan
du väljer detta alternativ bör du kontrollera att
skivan har closed captions-information och att din
TV också har funktionen.
SKÄRMSLÄCKARE: man kan välja att
aktivera/inaktivera skärmsläckaren.
Följande menyalternativ kan ändras:
DUBBELMONO: Återgivningsläge som används
endast när ljudet består av två oberoende
ljudkanaler (1/1-läge). Möjliga valalternativ är:
STEREO: Återger bägge kanalerna som de
är.
L-MONO: Återger endast vänsterkanalen.
R-MONO: Återger endast högerkanalen.
Förinställt val är STEREO.
DYNAMISK: Dynamiskt område.
.GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD)
SIDAN FÖR EGNA INSTÄLLNINGAR
Följande menyalternativ kan ändras:
LJUD: Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt).
TEXTNING: Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt).
SKIVMENYN: Väljer ett språk för skivmenyer (om tillgängligt).
FÖRÄLDRALÅS[endast DVD]: Detta är för att inaktivera uppspelning av specificerade DVD-skivor
som är olämpliga för barn. Vissa DVD-skivor är kodade med en specifik klassificeringsnivå. Om skivans
klassificeringsnivå är högre än den som är inställd här, kommer uppspelning av skivan att förbjudas.
Om man väljer något av alternativen för föräldralås (PARENTAL) så kommer skärmen gå över till
LÖSENORDS-sidan (PASSWORD) och ett lösenord krävs. Det fabriksinställda lösenordet är 1369.
MPEG4 SP: Väljer MPEG4 Subtitle (text för MPEG4).
DEFAULT: Återgå till fabriksinställning.
INSTÄLLNINGSSIDA FÖR LÖSENORD
LÖSENORDSLÄGE: Aktivera/inaktivera lösenordsläge. Om det är inaktiverat kommer ändringar av
föräldranivå inte att kontrollera lösenord.
LÖSENORD: Välj menyn för ändring av lösenord.
GAMMALT LÖSENORD: Ange det GAMLA lösenordet (fabrikinställningen är 1369) och markören
kommer automatiskt att hoppa till NEW PASSWORD (nytt lösenord).
NYTT LÖSENORD: Ange det NYA lösenordet. Ange 4 siffror med hjälp av fjärrkontrollens sifferknappar.
Markören kommer nu automatiskt att hoppa till CONFIRM PASSWORD (BEKRÄFTA LÖSENORD).
BEKRÄFTA LÖSENORD: Bekräfta det NYA lösenordet genom att ange detta en gång till. Om man
anger fel lösenord för att bekräfta, kommer markören stanna kvar i denna kolumn. Efter att det korrekta
nya lösenordet angetts igen kommer markören automatiskt att hoppa till OK.
OK: När markören är vid denna knapp, tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
OBS: Om lösenordet har ändrats kommer också föräldra- och skivlåskoden att ha ändrats.
Det fabriksinställda lösenordet (1369) är alltid giltigt även om lösenordet ändrats.
FELSÖKNINGSTIPS
Innan du söker professionell teknisk hjälp kan du själv kontrollera följande fel och lösningar.
Ingen bild:
Prova någon annan kanal. Det kan bero på stationsproblem.
Justera inställningskontrollen.
Kontrollera att TV:n är inställd på TV-läge.
Kontrollera att LCD:n är på.
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten.
Inget ljud eller förvrängt ljud:
Kontrollera att inställningarna för TV:n och ljudet är korrekta.
Justera inställningskontrollen.
Förmodligen är det någon lokal störning, som t ex någon apparat som stör.
Rikta om antennen (om denna är av inomhustyp).
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten.
Fjärrkontrollen fungerar inte:
Kontrollera att batterierna är isatta med polerna åt rätt håll.
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för användning.
Ta bort eventuella saker som är i vägen mellan fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn.
Använd fjärrkontrollen högst 8 meter från fjärrkontrollsensorn.
"NO SIGNAL" visas (PC-läge):
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att datorn och annan utrustning är på.
Kontrollera att TV:n är inställd på pc-läge.
"INVALID FORMAT" visas (PC-läge):
Kontrollera om inställningen är kompatibel med skärmspecifikationen.
Led-lampindikatorn lyser men ingen bild visas
Kontrollera skärminställningarna kontrast och ljusstyrka.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
Konstiga fläckar syns på skärmen:
En del punkter kan uppstå på skärmen, som röda, gröna eller blå fläckar. Detta kommer emellertid inte
ha någon inverkan eller påverkan på skärmens prestanda.
Bortglömt lösenord:
På lösenordsbilden, ange följande lösenord: 4886
Du kan använda detta lösenord för att ställa in ett nytt lösenord enligt önskemål.
Glöm inte bort ditt lösenord.
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en
överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska
istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet
avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de
inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning
och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från
hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
MED ENSAMRÄTT
UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Download PDF