Gebruikersgids model PMD560 Solid State Recorder

Gebruikersgids model PMD560
Solid State Recorder
VOORZICHTIG
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TER
VERMINDEREN DIENT U DE DEKSEL (OF HET ACHTERDEEL) NIET TE
VERWIJDEREN
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNEN DIE SERVICE VAN DE GEBRUIKER
VEREISEN LAAT SERVICE OVER AAN GEKWALIFICEERD
SERVICEPERSONEEL
Het symbool van een bliksemschicht met pijlkop binnen een
gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen dat er een niet-geïsoleerd “gevaarlijk voltage”
binnen de omhulling van het product heerst dat van
voldoende grootte kan zijn om een risico van elektrische
schokken voor personen te vormen.
Het uitroepteken binnen een gelijkbenige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er
belangrijke instructies op het gebied van werking en
onderhoud (service verlenen) in de literatuur staan die
standaard bij het product meegeleverd wordt.
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VERKLEINEN
DIENT U HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN OF
VOCHT.
VOORZICHTIG:
HET GEBRUIK VAN REGELAARS OF AANPASSINGEN OF HET
UITVOEREN VAN PROCEDURES ANDERS DAN DIE HIERIN WORDEN
VERMELD, KAN GEVAARLIJKE BLOOTSTELLING AAN STRALING TOT
GEVOLG HEBBEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEZEN VOORDAT U DE APPARATUUR BEDIENT
Dit product werd ontworpen en gemaakt om te voldoen aan strikte kwaliteits- en veiligheidsstandaards. Er zijn echter een aantal
voorzorgsmaatregelen die in acht genomen moeten worden bij de installatie en de bediening waar u zich met name van bewust moet zijn.
1. Lees de instructies – alle instructies voor veiligheid en bediening dienen
gelezen te worden, voordat het product wordt bediend.
2. Bewaar de instructies – de instructies voor veiligheid en bediening
dienen voor toekomstig raadplegen bewaard te worden.
3. Neem waarschuwingen in acht – men dient zich te houden aan alle
waarschuwingen op het product en in de bedieningsinstructies.
4. Volg de instructies – alle instructies over bediening en gebruik moeten
gevolgd worden.
5. Schoonmaken – trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact,
voordat u hem schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare
schoonmaakmiddelen of aërosols. Gebruik een vochtige doek om
schoon te maken.
6. Toevoegsels – gebruik geen toevoegsels die niet aanbevolen zijn door
de fabrikant van het product. Mogelijk kunnen deze namelijk gevaar
veroorzaken.
7. Water en vocht – gebruik dit product niet dichtbij water, bijvoorbeeld bij
een badkuip, een waskom, een aanrecht, wasteil, zwembad, in een
vochtige kelder en dergelijke.
8. Accessoires – zet dit product niet op een instabiele kar, een instabiele
standaard, statief, beugel of tafel. Het product kan vallen, wat ernstig
letsel kan veroorzaken bij kinderen of volwassenen en het product
ernstig kan beschadigen. Gebruik dit product alleen in samenhang met
een kar, een standaard, een statief, een beugel of tafel die aanbevolen
werd door de fabrikant of bij het product wordt verkocht. Men dient het
product te bevestigen volgens de instructies van de fabrikant en men
dient een bevestigingsaccessoire te gebruiken aanbevolen door de
producent.
9. Een combinatie van product en kar dient
voorzichtig verplaatst te worden. Snelle stops,
excessieve kracht en ongelijke oppervlakten
kunnen tot gevolg hebben dat de combinatie van
product en kar gaan omkieperen.
10. Ventilatie – gleuven en openingen in de kast
dienen voor ventilatie, om te zorgen dat men het
product op betrouwbare manier behandelt en dit tegen oververhitting
beschermt. Deze openingen moeten niet geblokkeerd of bedekt
worden. De openingen dienen nooit geblokkeerd te worden door het
product op een bed, sofa, tapijt of ander soortgelijk oppervlak. Dit
product dient niet in een ingebouwde installatie te worden gezet, zoals
een boekenkast of een rek tenzij er voor de juiste ventilatie gezorgd is
en de instructies van de fabrikant.
11. Stroombronnen – dit product dient alleen bediend te worden met het
soort stroombron dat aangeduid wordt op het markeerlabel. Bent u er
niet zeker van welk soort stroomtoevoer u thuis hebt, raadpleegt u uw
productleverancier of plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. Voor
producten die bedoeld zijn om te werken met batterijstroom of andere
bronnen, verwijzen wij u naar de bedieningsinstructies.
12. Bescherming stroomsnoer – netsnoeren moeten zo omgeleid worden
dat men er niet makkelijk op kan lopen of dat ze niet in de verdrukking
komen door dingen die erop of er tegenaan gezet worden. Geef met
name aandacht aan snoeren bij stekkers, makkelijke stopcontacten en
het punt waar zij uit het product treden.
13. Aarden of polarisatie – dit product kan uitgerust
zijn met een geaarde stekker voor wisselstroom
dat geaard en gepolariseerd is (waarbij een
stekker een poot heeft dat breder dan de
andere is en een aardingsvorktand). Deze
stekker zal slechts op een manier in het
stopcontact passen. Dit is voor de veiligheid.
Als u niet in staat bent de stekker volledig in het stopcontact te steken,
neem dan contact op met uw elektricien om uw overbodige stopcontact
te vervangen. Belemmer in geen geval de veiligheidsdoelen van de
gepolariseerde stekker.
14. Beschermende bevestigingsstekker – het product is uitgerust met een
bevestigingsstekker die beschermt tegen overbelasting. Dit is voor de
veiligheid. Zie de Instructiehandleiding voor vervanging of resetten van
beschermingsapparaten. Als men de stekker moet vervangen, zorg er
dan voor dat de servicetechnicus een vervangingsstekker gebruikt die
gespecificeerd is door de producent met dezelfde
overbelastingsbescherming als de oorspronkelijke stekker.
15. Aarding externe antenne – als een buitenantenne of kabelsysteem op
het product is aangesloten, dient u ervoor te zorgen dat de antenne of
het kabelsysteem geaard is om dezelfde bescherming tegen
piekvoltages en opgebouwde statische ladingen te verzorgen. Artikel
810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, geeft informatie
met betrekking tot de juiste aarding van de mast en de steunstructuur,
het juist aarden van de invoerdraad naar een afvoereenheid van de
antenne, de grootte van aardingsgeleiders, de plaats van de
afvoereenheid van de antenne, aansluiting op aardingselektrodes en
de eisen die gesteld worden aan de aardingselektrode. Zie figuur 1.
16. Bliksem – neem de eenheid uit het stopcontact en maak de aansluiting
ongedaan van de antennen of het kabelsysteem voor extra
bescherming tijdens een bliksemstorm of wanneer deze gedurende
lange tijd aan zijn eigen lot wordt overgelaten en lange tijd niet wordt
gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan het product op grond van
blikseminslag en stroompieken.
17. Stroomlijnen – een extern antennesysteem dient niet in de nabijheid
van stroomlijnen in de lucht geplaatst te worden, van andere licht- of
stroomcircuits of wanneer deze op dergelijke stroomlijnen of circuit
kunnen vallen. Wanneer men een extern antennesysteem installeert,
moet extreme zorgvuldigheid betracht worden om te voorkomen dat
men dergelijke stroomlijnen of circuits aanraakt: als men dit doet, kan
dit mogelijk fataal aflopen.
18. Overbelasting – zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale
gemaksstopcontacten niet overbelast worden: dit zou namelijk tot
gevolg kunnen hebben dat er risico op brand of elektrische schokken
ontstaat.
19. Insteken van objecten en vloeistoffen – duw nooit objecten van welke
aard dan ook in dit product door openingen: mogelijk kunnen deze
contact krijgen met punten waarop een gevaarlijk voltage staat of voor
kortsluiting in onderdelen kunnen zorgen die zelf weer brand of
elektrische schokken tot gevolg heeft. Mors nooit vloeistof van welke
aard dan ook op het product.
20. Service verlenen – probeer zelf geen service voor dit product te
verlenen, aangezien het openen of verwijderen van deksels u bloot kan
stellen aan gevaarlijke voltages en andere gevaarlijke situaties. Laat
alle serviceverlening over aan gediplomeerd servicepersoneel.
21. Schade die serviceverleningen nodig maakt – maak het product los van
het stopcontact en laat serviceverlening over aan gekwalificeerd
servicepersoneel onder de volgende voorwaarden:
a. Wanneer het netsnoer of de stekker daarvan beschadigd is.
b. Als er vloeistof gemorst is of objecten in het product zijn gevallen.
c. Als het product blootgesteld is aan regen of water.
d. Als het product niet normaal werkt, als u de bedieningsinstructies
gewoon volgt. Pas alleen die regelaars aan die u besproken vindt in de
bedieningsinstructies. Het onjuist aanpassen van andere regelaars kan
schade tot gevolg hebben en zal vaak uitgebreid werk door een
gediplomeerde technicus vereisen om het product weer normaal te
laten werken.
e. Als het product op welke manier dan ook gevallen of beschadigd is.
f. Wanneer het product opeens heel anders gaat functioneren.
22. Vervangingsonderdelen – wanneer vervangingsonderdelen nodig zijn,
zorg er dan voor dat de servicetechnicus vervangingsonderdelen
gebruikt zoals opgegeven door de fabrikant of die dezelfde
karakteristieken bezitten als het oorspronkelijke onderdeel. Nietgoedgekeurde vervanging kan brand, elektrische schokken of andere
gevaren tot gevolg hebben.
23. Veiligheidscontrole – wanneer men service verleent of reparaties aan
dit product doorvoert, vraag dan de servicetechnicus om
veiligheidscontroles uit te oefenen om te bepalen of het product echt
goed werkt.
24. Bevestiging aan muur of plafond – het product dient alleen zoals
aanbevolen door de fabrikant aan een muur of plafond te worden
bevestigd.
25. Hitte – het product dient niet in de nabijheid van hittebronnen te worden
geplaatst zoals radiatoren, hitteregisters, stoven of andere producten
(waaronder ook versterkers) die hitte produceren.
Regulatory Compliance
ANTENNE INVOER
DRAAD
AARDINGS
KLEM
ELEKTRISCHE
SERVICE
APPARATUUR
ANTENNE
AFVOEREENHEID
(NEC SECTIE 81020)
AARDINGSCONDITIES
(NEC SECTIE 810-21)
AARDINGSKLEMMEN
AARDING STROOMSERVICE
ELEKTRODESYSTEEM
(NEC ART 250, DEEL H)
FIGUUR 1
VOORBEELD VAN AARDING ANTENNE OP GROND VAN
NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70
NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE
OPMERKING VOOR INSTALLATEUR
CATV-SYSTEEM:
Deze opmerking wordt gedaan om de aandacht van de
installateur van het CATV (kabel-TV) systeem te
vestigen op artikel 820-40 van de NEC. Dit artikel zorgt
voor richtlijnen voor goed aarden en in het bijzonder
geeft dit artikel op dat de kabelaarding aangesloten zal
worden op het aardingssysteem van het gebouw, zo
dicht mogelijk bij het punt waar de kabels binnentreden.
OPMERKING:
Deze apparatuur is getest en men vond dat deze voldoet
aan de grenzen voor een digitaal apparaat van klasse B,
op grond van deel 15 van de regels van de FCC. Deze
grenzen zijn ontworpen om voor redelijke bescherming
te zorgen tegen schadelijke interferentie in een
huishoudelijke omgeving. Deze apparatuur genereert,
gebruikt en kan ook uitstralen radiofrequentie-energie.
Als deze niet geïnstalleerd wordt en gebruikt in
overeenstemming met deze instructies, kan dit
schadelijke interferentie aan radiocommunicatie
veroorzaken. Er is echter geen garantie dat interferentie
in een bepaalde installatie niet zal optreden. Als deze
apparatuur inderdaad schadelijke interferentie
veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, wat
bepaald kan worden door de apparatuur aan en uit te
zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om dit te
proberen te corrigeren door een of meer van de
volgende maatregelen:
• Verander de oriëntatie van de ontvangstantenne of geef
deze een andere plaats.
• Maak de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
groter.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een circuit
dat anders is dat het circuit waarop de ontvanger
aangesloten is.
• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TVtechnicus voor hulp.
OPMERKING:
Veranderingen of modificaties kunnen tot gevolg hebben
dat deze eenheid niet voldoet aan deel 15 van de regels
van de FCC en kunnen de toestemming voor de
gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig
maken.
WARNINGS
Stel de apparatuur niet bloot aan regen of vocht.
Verwijder het deksel niet van de apparatuur.
Steek niets door de ventilatieopeningen in de
apparatuur.
Bedek de ventilatie niet met dingen zoals
tafellakens, kranten, gordijnen et cetera.
Er dienen geen bronnen van onbedekte vlammen,
zoals aangestoken kaarsen, op de apparatuur gezet
te worden.
Wanneer u de recorder voor gebruik klaarmaakt,
zorg er dan voor dat:
• deze niet blootgesteld wordt aan interferentie van
externe apparatuur.
• deze niet blootgesteld wordt aan elektrostatische
ontladingen.
• deze niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht.
• er geen zware objecten op de recorder worden
geplaatst.
Copyright
Recording and playback of any material may require
consent. For further information refer to the following
US ordinances:
• Copyright act of 1956
• Dramatic and Musical Performance Act 1958
• Performers Protection Acts 1963 and 1972
• any subsequent statutory enactments and orders
CE-markering (alleen de EU-versie)
English
This product is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.
Français
Cet appareil est conforme á la directive EMC et á la de directive sur les basses tensions.
Deutsch
Dieses Gerät entspricht den EMC-Richtlinien und den Richtlinien für Niederspannungsgeräte.
Nederlands
Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijnene en de richtlijnen vooor apparatuur met laag voltage.
Italiano
Quest' unitá è conforme alle direttive EMC ed alla direttiva sulle basse tensioni.
Português
Esta unidade está em conformidade com as directivas EMC e as directivas de baixa voltagem.
Español
Esta unidad estáde acuerdo con las normas EMC y las relacionadas con baja tensión.
Svenska
Produkten är tillverkad i enlighet med EMC-direktivet och direktivet för lågspänningsutrustning.
Stromversorgung des Geräts
Dieses Produkt entspricht den Haushaltsnetz- und Sicherheitsbestimmungen in Ihrem Gebiet.
Dit digitale toestel, ingedeeld in Klasse B, voldoet aan de norm Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada.
SI DICHIARA CHE L'APPARECCHIO SINTO-AMPLIFACATORE SR-39
RISPONDE ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.M. 28
AGOSTO 1995 N° 548.
FATTO A EINDHOVEN, IL 1/1/1997.
MARANTZ EUROPE B.V.
5600 EINDHOVEN
THE NETHERLANDS
"Este aparato lleva elementos antiparasitarios necesarios para cumplir con los
limites que se establecen en el Anexo V del Reglamento sobre Pertubaciones
Radioelectricas e Interferencias aprobado en el Real Decreto 138/1989.
(B.O.E. de 9 Febrero 1989)."
Inhoudsopgave
Geleverde onderdelen ..........................2
Inleiding .................................................3
Kenmerken ...........................................................3
Bedieningselementen
en aansluitingen ...................................4
Voorkant ................................................................4
Achterkant .............................................................5
Weergave .............................................................6
Basisbediening .....................................6
De CF-kaart ...........................................7
Een CF-kaart plaatsen .........................................7
De CF-kaart uitwerpen .........................................7
De CF-kaart beveiligen ........................................7
De CF-kaart formatteren ......................................7
Opnemen ...............................................8
Virtuele track en fragment kopiëren .14
Een virtuele track maken ....................................14
Een nieuw bestand maken met
fragment kopiëren ..........................................15
De virtuele-track-afspeelfunctie oproepen .........16
Virtuele-track-bewerkingsfunctie ........................16
Copy SEG?[Een virtuele track omzetten in een
nieuw bestand] ...............................................16
Copy SEG A? [Alle virtuele tracks omzetten in
nieuwe bestanden] .........................................16
VT Erase? [Een virtuele track wissen] ...............17
AVT Erase? [Alle virtuele tracks wissen] ............17
USB-functie .........................................18
Compatibel met computers ................................18
Aansluiten op de USB-poort ..............................18
Schema van de bestandsstructuur .....................19
Machine-identificatie ..........................................19
Procedure voor opnemen .....................................8
Opnameformaat-instellingen ................................8
Overzicht van opnametijden .................................8
Het instellen van het opnameniveau ....................9
Het instellen van de opnamebalans .....................9
Vóóropname .........................................................9
Silent Skip (stille perioden overslaan) ..................9
Tracknummers handmatig invoegen .....................9
Tracknummers automatisch invoegen ..................9
Overige functies .................................20
Afspelen ..............................................10
Toepassing RS-232C om set-up te
regelen onder Windows .....................27
Bediening via RS-232C ......................28
Problemen oplossen ..........................32
Foutmeldingen ....................................33
Technische gegevens ........................34
Procedure voor afspelen ....................................10
Zoeken naar tracks ...........................................10
Zoeken ...............................................................10
Zoeken met geluid ..............................................11
EDL-markeringen ................................11
EDL-markeringen handmatig invoegen ..............11
Naar een EDL-markering zoeken .......................11
EDL-markeringen automatisch invoegen ...........11
Toetsvergrendeling .............................................20
Datum en tijd instellen ........................................20
REMOTE1-aansluiting ........................................20
REMOTE2-aansluiting ........................................20
Display ................................................................21
Instellingenmenu ................................21
Tabel met standaardinstellingen (VS) ................22
Tabel met standaardinstellingen (Europa) ..........22
Beperkte garantie ..............................................35
Bewerken .............................................12
1. Een track wissen (Trk Erase) ..........................12
2. Alle EDL-markeringen in een track
wissen (TrkMkErase) .....................................12
3. Alle EDL-markeringen op de
CF-kaart wissen (AllMkErase) .......................13
4. De CF-kaart formatteren (Format) .................13
5. Card Check (Kaartcontrole)
(Controleren van een CF-kaart) .....................13
1
Geleverde onderdelen
• PMD560
• Netsnoer
Europese modellen worden met twee netsnoeren
geleverd
• Anti-diefstalschroeven (2)
ISO 3x10 (3 mm dik, 10 mm lang) (reserve; voor klep van
CF-kaart)
• Plastic pen en borgring
(reserve; voor schroefgat in klep van CF-kaart)
• Cd-rom
De inhoud van de cd-rom kan variëren.
De inhoud omvat normaal gesproken:
Handleiding(en) in pdf-formaat
Geleverd in meerdere talen.
• USB-kabel
• Deze gebruikershandleiding
• Klantenregistratieformulier (alleen VS)
• Audiokabel (2)
2
Inleiding
Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Marantz Professional
PMD560 solid-state recorder.
De PMD560 is een audiorecorder die digitale audioformaten
opneemt op een Compact Flash™-geheugenkaart (CF-kaart) of
Microdrive™.
CF-kaarten, ook gebruikt in digitale camera's, zijn overal
verkrijgbaar in winkels waar men consumentenelektronica en
computers verkoopt.
Kenmerken
• Opnemen en afspelen van stereogeluid (2 kanalen) en
monogeluid (1 kanaal).
• Audio kan worden ingevoerd via:
• een audio-lijningangsbron, aangesloten op de LINE INaansluiting
• Audio kan worden uitgevoerd via:
• een hoofdtelefoon, aangesloten op de HEADPHONEaansluiting
• een analoog audioapparaat, zoals een versterker of ander
apparaat, aangesloten op de LINE OUT-aansluiting
• Opnemen is mogelijk op diverse typen CF-kaarten.
(Raadpleeg de website van Marantz Professional www.dmpro.com voor de aanbevolen typen media.)
• Compatibel met computers.
De PMD560 neemt rechtstreeks op de CF-kaart op.
De opnamen kunnen worden gekopieerd naar een pc of laptop
door de CF-kaart uit de PMD560 te halen of door de PMD560 via
de USB-poort aan te sluiten op een computer. Audio opgenomen
in het populaire MP3-compressieformaat is direct beschikbaar
voor bestandsuitwisseling via intranet of internet.
• Het bestandssysteem is compatibel met MS-DOS™ en
Windows.
• Automatisch opnemen.
De PMD560 kan worden ingesteld het opnemen automatisch
te stoppen wanneer zich een stille periode voordoet en te
hervatten zodra het geluid terugkeert (Silent Skip). De PMD560
kan worden ingesteld op ieder dergelijk beginpunt in de track
automatisch een EDL-markering in te voegen.
• Twee verschillende opnameformaten:
• Met compressie opnemen volgens MPEG1 Layer III (MP3)
mono en stereo.
MP3 met een compressie van 64 kbps (mono) of 128 kbps
(stereo).
• Zonder compressie opnemen met 16-bit lineaire Pulse
Code Modulatie (PCM).
• Drie opties voor afstandsbediening, waaronder RS-232C,
maken niet-draadloze bediening op afstand mogelijk.
• Weergavehulpmiddelen
Een bekend probleem met lange opnamen van bijvoorbeeld een
gesprek, is het vinden van één of meer specifieke fragmenten die
u wilt afspelen. De PMD600 kent verschillende manieren om
specifieke beginpunten in een opname te markeren.
• Tracks
• Iedere keer als u een opname begint wordt met een
nieuwe track (bestand) begonnen.
• Het is niet mogelijk over een eerder opgenomen track
heen op te nemen, behalve als u deze eerst wist.
• Met de Auto Track-functie kan iedere minuut of iedere andere
vooraf opgegeven intervaltijd gedurende het opnemen met een
nieuwe track worden begonnen. (Minuut-track: door deze
intervaltijd in te stellen op één minuut, wordt gedurende het
opnemen iedere minuut met een nieuwe track begonnen, zodat u
eenvoudig kunt zoeken binnen een grote audio-opname.)
• U kunt een nieuwe track beginnen tijdens het opnemen
door op de REC-toets te drukken (als het menuonderdeel
"Manual Trk" [handmatige tracknummers] is ingesteld op
"On" [aan]).
• EDL-markeringen*
EDL (Edit Decision List)-markeringen kunnen tijdens het opnemen
handmatig of automatisch worden aangemaakt. EDL-markeringen
helpen u bij het zoeken naar specifieke punten in de opname.
• Tijdens het afspelen kunt u onmiddellijk EDL-markeringen
vinden.
• Maximaal 255 EDL-markeringen kunnen op een CF-kaart
worden ingevoegd. De EDL-markeringen worden op volgorde
genummerd, beginnend met 1. Tijdens het opnemen kunt u
een EDL-markering handmatig invoegen door de SHIFT-toets
ingedrukt te houden en vervolgens op de REC/MARK-toets
(opnemen) te drukken. De EDL-markeringen kunnen ook
automatisch worden ingevoegd.
* Het EDL-markeringensysteem is een bedrijfseigen technologie van
Marantz Professional en alleen beschikbaar op de solid-state recorders.
• Virtuele track
Virtuele track maakt het mogelijk binnen een bestand een beginpunt en
een eindpunt in te stellen die u later snel kunt vinden en afspelen.
• Fragment kopiëren
Fragment kopiëren werkt net als de kopieer- en plakfunctie van
een gewoon tekstverwerkingsprogramma. U kunt een fragment
van een track (bestand) "selecteren" door een beginpunt en een
eindpunt in te stellen, en vervolgens dat fragment in een nieuwe
track (bestand) te plakken, zonder dat de oorspronkelijke track
(bestand) wordt veranderd.
• Instellen
Op het menu kunt u een van de drie instellingengroepen
(Preset 1, 2 of 3) kiezen, waarmee u eenvoudig kunt wisselen
tussen veelgebruikte combinaties van instellingen voor
ingangsbron, opnameformaat, enz.
• Tijd/Datumstempel
Een ingebouwde datum/tijd-generator markeert (stempelt)
het begin van iedere track.
• Beveiligen van de CF-kaart
U kunt de klep van de CF-kaart beveiligen door middel van
een anti-diefstalschroef. Doordat nu een schroevendraaier
nodig is om het deksel van de CF-kaart te openen, wordt de
kans op gelegenheidsdiefstal van de CF-kaart verkleind.
• Vóóropname-buffergeheugen waarin voortdurend de laatste
twee seconden aan audiomateriaal is opgeslagen voordat
het opnemen begint.
3
Bedieningselementen en aansluitingen
Voorkant
2
1
16
15
3
14
13
4
12
q POWER-schakelaar
Druk op deze schakelaar om de PMD560 aan of uit te
schakelen.
w Toegangslampje CF-kaart (groen)
Dit lampje knippert als de CF-kaart wordt gelezen of als er
naar geschreven wordt.
Het lampje blijft branden als de CF-kaart klaar is.
e SHIFT-toets
Houd deze toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op een
andere toets (zwarte toetsnaam) om de tweede functie van
die toets te gebruiken.
r Display
Op het display wordt de bedieningstoestand van de PMD560
afgebeeld door middel van indicators, pictogrammen en
alfanumerieke mededelingen.
t Niveaumeter
Hoe luider het ingangssignaal via het linker- en rechterkanaal
van de recorder, hoe meer LED's gaan branden.
y Draaiwieltje
Dit is een hoofdbedieningselement die afhankelijk van de
toestand van de PMD560 van functie verandert
Draai het draaiwieltje om:
• het nummer te kiezen (in de stopstand, weergavepauzestand
of tijdens het afspelen)
• +SHIFT een EDL-markering te kiezen (in de stopstand of
tijdens het afspelen)
• opnameniveaus in te stellen (in de opnamepauzestand of
tijdens het opnemen)
• +SHIFT de opnamebalans in te stellen (in de
opnamepauzestand of tijdens het opnemen )
• door instellingen te bladeren (Menu of menu Edit)
• zoeken met geluidsweergave (tijdens afspelen) als u het
draaiwieltje ingedrukt houdt.
Het zoeken gaat verder als u het draaiwieltje ingedrukt
houdt.
• zoeken (weergavepauzestand) als u het draaiwieltje
ingedrukt houdt.
Druk op het draaiwieltje en laat deze ook weer los om:
• weergegeven instellingen te selecteren (Menu of menu Edit)
u COPY (kopieer) / V.TR MODE -toets
Druk tijdens het afspelen op de COPY-toets om de
kopieerfunctie in te schakelen en het begin- en eindpunt in te
stellen.
Druk in de stopstand op de COPY-toets om de Virtueletrack-bewerkingsfunctie in te schakelen.
Zie bladzijde 14, "Virtuele track en fragment kopiëren".
4
11
5
10
9
8
7
6
i PLAY/PAUSE-toets
Druk in de stopstand op deze toets om met het afspelen te
beginnen.
Druk in de weergavepauzestand op deze toets om het
afspelen te hervatten.
Druk tijdens het opnemen op deze toets om het opnemen te
pauzeren.
De PLAY/PAUSE-toets brandt continu (groen) tijdens het
afspelen en knippert in de weergavepauzestand.
o STOP/CANCEL-toets
• STOP
Druk tijdens het opnemen op deze toets om met het opnemen
te stoppen en de track (het bestand) te beëindigen.
Druk tijdens het afspelen op deze toets om met het afspelen
te stoppen.
Wanneer u weer met het afspelen begint, gaat het afspelen
verder vanaf het begin van de huidige track.
• CANCEL
Druk tijdens het werken op het menu op deze toets om alle
gemaakte veranderingen te annuleren en terug te keren naar
de stopstand.
!0 REC / MARK-toets
• REC (opnemen)
Druk in de opnamepauzestand op deze toets om het
opnemen te beginnen.
Druk tijdens het opnemen op deze toets om een nieuwe
track te beginnen (een nieuw audiobestand te beginnen), als
het menuonderdeel "Manual Trk." (handmatige
tracknummers) in het menu Instellingengroep is ingesteld op
"On" (aan).
Druk in de stopstand op deze toets om de
opnamepauzestand in te stellen. Op deze manier kunt u het
opnameniveau controleren voordat u begint met opnemen.
De REC/MARK-toets brandt continu (rood) tijdens het
opnemen en knippert in de opnamepauzestand.
• MARK (EDL-markering)
Houd in de pauzestand, tijdens het opnemen of afspelen, de
SHIFT-toets ingedrukt en druk vervolgens op de
REC/MARK-toets om een EDL-markering handmatig in te
voegen.
!1 MENU / STORE / EDIT-toets
• MENU
Op het instellingenmenu, toegankelijk vanuit de stopstand
door op de MENU-toets te drukken, kunt u een groot aantal
instellingen maken voor opnemen en afspelen, zoals de
ingangsbron veranderen en de datum en tijd instellen.
Achterkant
LINE
REMOTE2
REMOTE1
RS232C
L
MODEL NO. PMD560
100-240V
WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN.
AVIS : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.OPERATION IS SUBJECT
TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS; (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE,AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
R
IN
OUT
z x
AUDIO SYSTEM
69FM
c v
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
FACT
ACTOR
ORY CODE
NO.4300
SERIAL NO.
b
• STORE
Druk op de STORE-toets terwijl het instellingenmenu wordt
afgebeeld om gemaakte veranderingen op te slaan en terug
te keren naar de stopstand.
Zie bladzijde 21, "Algemene procedure voor menubediening".
• EDIT
Op het bewerkingenmenu, toegankelijk vanuit de stopstand
door de SHIFT-toets ingedrukt te houden en vervolgens op
de EDIT-toets te drukken, kunt u tracks wissen, EDLmarkeringen wissen en de CF-kaart formatteren.
!2 DISPLAY / LOCK-toets
• DISPLAY
Druk op deze toets om de diverse informatieschermen op het
display te doorlopen. De schermen zijn iets anders in de
stopstand, tijdens het opnemen en tijdens het afspelen.
Zie bladzijde 21, Display, voor verdere informatie.
• LOCK
Druk op deze toets om de PMD560 in zijn huidige toestand
te vergrendelen in de stopstand, tijdens het opnemen en
tijdens het afspelen.
Houd de SHIFT-toets ingedrukt en druk vervolgens op de
DISPLAY/LOCK-toets (toon/vergrendel) om alle toetsen te
vergrendelen.
!3 USB-poort
De USB-functie wordt ingeschakeld door aansluiting van een
USB-kabel bij een uitgeschakelde PMD560.
De CF-kaart in de PMD560 wordt op de aangesloten
computer afgebeeld als een extern station. De kaart kan er
ook uit worden gehaald voor gegevensoverdracht.
Zie bladzijde 18, "Aansluiten op de USB-poort".
50/60Hz
N29
MADE IN JAPAN
FABRIQUE AU JAPON
n
z LINE IN (RCA)
Sluit een extern lijn-audioapparaat aan op deze aansluiting.
Sluit een stereo audiokabel aan op deze aansluiting om op te
nemen vanaf de audio-uitgang van een extern apparaat.
x LINE OUT (RCA)
Sluit een extern lijn-audioapparaat aan op deze aansluiting.
Sluit de audio-ingang van een versterker of ander extern apparaat
met behulp van een stereo audiokabel aan op deze aansluiting.
c REMOTE2-aansluiting
Op deze aansluiting kan de optionele bekabelde Marantz
afstandsbedieningknop, model RC600PMD, door middel van
een TRRS (Tip Ring Ring Sleeve)-stekker worden
aangesloten.
Met de RC600PMD kunt u:
• Beginnen met het opnemen
• Pauzeren van het opnemen
• Toevoegen van EDL-markeringen
v REMOTE1-aansluiting
Op de REMOTE1-aansluiting kan een afstandsbediening
(niet bijgeleverd) worden aangesloten door middel van een
6,3 mm mono (phone) stekker.
b RS-232C-aansluiting
Met behulp van een seriële verbinding kan een hostapparaat de PMD560 bedienen (Blz. 28).
n AC IN-aansluiting
Steek het bijgeleverde netsnoer in deze aansluiting.
!4 Klep van de CF-kaart
Trek de klep open om toegang te krijgen tot de CF-kaart.
Op het display wordt gedurende ongeveer één seconde.
!5 LEVEL-regelaar (niveau)
Draai om het volumeniveau van de hoofdtelefoon,
aangesloten op de HEADPHONE-aansluiting, in te stellen.
!6 HEADPHONE-aansluiting
Steek de stekker van een stereohoofdtelefoon in deze
aansluiting.
5
Basisbediening
Weergave
a bc d
e fg
MARK
IN REMAIN
S.SKIP
STEREO 44.1K
48K
MP3
hi
De PMD560 wordt in de fabriek vooraf ingesteld voor
opnemen in stereo.
Deze instellingen zijn geschikt voor het opnemen van
gesprekken, niet voor het opnemen van een zanguitvoering.
j k
LOCK
l
m
n
1. Bevestig de PMD560 in een rek of installeer deze op een
stabiele kar of standaard.
2. Sluit analoge invoer op lijnniveau en/of uitvoer op de LINE
IN/OUT-(lijn in/uit) stekerbussen aan.
LINE
REMOTE2
REMOTE1
RC2332C
L
MODEL NO. PMD560
100-240V
WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN.
AVIS : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.
a. MARK
De MARK-indicator brandt wanneer hetgeen op het
bovenste alfanumerieke display wordt afgebeeld,
betrekking heeft op EDL-markeringen.
b. INDe IN-indicator brandt wanneer in de functie Fragment
kopiëren het beginpunt is ingesteld.
c. REMAIN
De REMAIN-indicator brandt om de resterende tijdsduur aan te geven.
d. Bovenste alfanumerieke display
Hierop worden het tracknummer, het aantal tracks op de
CF-kaart, het EDL-markeringsnummer, en het aantal EDLmarkeringen op de CF-kaart afgebeeld.
e. S.SKIP
De S.SKIP-indicator brandt wanneer het menuonderdeel "Silent
Skip" (stille perioden overslaan) is ingesteld op "On" (aan).
f. STEREO
De STEREO-indicator brandt wanneer een stereokanaal
wordt opgenomen.
g. MP3
De MP3-indicator brandt wanneer het audiobestand in MP3-formaat is.
h. 44.1K
De 44.1K-indicator brandt wanneer de bemonsteringsfrequentie
van het audiosignaal 44,1 kbps is.
i. 48K
De 48K-indicator brandt wanneer de
bemonsteringsfrequentie van het audiosignaal 48 kbps is.
j. Opname
De opname-indicator brand wanneer de PMD560 in de
opnamefunctie staat. De opname-indicator brandt tijdens het
opnemen tezamen met de weergave-indicator. De opname-indicator
knippert wanneer de PMD560 in de opnamepauzestand staat.
k. Weergave
De weergave-indicator brandt wanneer de PMD560 in de
weergavefunctie, weergavepauzestand, opnamefunctie of
opnamepauzestand staat.
l. Pauze
De pauze-indicator brandt wanneer de PMD560 in de
weergavepauzestand of opnamepauzestand staat.
m. LOCK
De LOCK-indicator brand wanneer de PMD560 in de toetsvergrendeling staat.
n. Onderste alfanumerieke display
Hierom wordt diverse informatie afgebeeld, waaronder de
resterende tijdsduur, kloktijd, menu-instellingen, enz.
6
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.OPERATION IS SUBJECT
TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS; (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE,AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
R
IN
OUT
AUDIO SYSTEM
69FM
FACT
ACTOR
ORY CODE
NO.4300
50/60Hz
N29
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
SERIAL NO.
MADE IN JAPAN
FABRIQUE AU JAPON
LINE
L
Voor
opnemen in
mono gebruikt
u een van
beide
stekerbussen.
R
IN
OUT
L
L
R
R
OUTPUT
Mixer or
cassette player
INPUT
Amp, Mixer / PreAmp
3. Plaats de CF-kaart.
Zie bladzijde 7 voor instructies met betrekking tot de CF-kaart.
4. Druk op de POWER-schakelaar om de PMD560 aan te
schakelen.
a. Alle indicators branden op het display. Wacht tot de
PMD560 klaar is met initialiseren.
Load i ng
b. Het display verandert naar het onderstaande display van
een zojuist geformatteerde CF-kaart.
REMAIN
000
STEREO 44.1K
MP3
00 1 : 05 : 32
LOCK
De CF-kaart
De PMD560 kan opnemen op diverse typen CF-kaarten
(Compact Flash-kaarten).
Raadpleeg de website van Marantz Professional (www.dmpro.com) voor de aanbevolen typen media.
d. Druk de uitwerpknop helemaal in en haal de CF-kaart uit de gleuf.
Een CF-kaart plaatsen
a. Open de klep van de CF-kaart.
b. Steek de CF-kaart helemaal in de gleuf.
• Als de klep van de CF-kaart open gaat terwijl de PMD560 is
ingeschakeld, wordt op het scherm "Door Open" (klep
geopend) afgebeeld
• Als u tijdens het opnemen de klep van de CF-kaart opent,
stopt het opnemen automatisch en wordt belangrijke
trackinformatie naar de CF-kaart weggeschreven om het
bestand op de juiste wijze te sluiten
De CF-kaart beveiligen
Als de bijgeleverde anti-diefstalschroef in de klep van de CFkaart is aangebracht, is een kleine kruiskopschroevendraaier
nodig om de klep van de CF-kaart te openen. Hierdoor is de
kans kleiner dat de CF-kaart wordt verloren of gestolen.
a. Verwijder de plastic pen en daarna de borgring.
c. Sluit de klep van de CF-kaart.
Opmerking:
Als de CF-kaart niet wordt vergrendeld, controleert u dat de
uitwerpknop van de CF-kaart in de in-klikstand staat.
b. Steek de schroef in het schroefgat.
De CF-kaart uitwerpen
a. Schuif de POWER-schakelaar naar "OFF".
b. Open de klep van de CF-kaart.
c. Draai de schroef met een kleine kruiskopschroevendraaier
voldoende vast zodat deze niet met een vingernagel kan
worden losgedraaid.
c. Druk op de uitwerpknop van de CF-kaart zodat deze in de
uit-klikstand staat.
De CF-kaart formatteren
ingeklikte stand
uitgeklikte stand
Door het formatteren van een CF-kaart wordt alle
audiobestanden op de CF-kaart op de kaart gewist en wordt
deze voorbereid op gebruik in de PMD560.
Als de CF-kaart is geformatteerd volgens een andere indeling
dan FAT16 of FAT32 (FAT = File Allocation Table), moet u
deze eerst op de computer formatteren.
Stel op het bewerkingenmenu (zie blz. 13) het onderdeel
"Format" (formatteren) in.
7
Opnemen
Procedure voor opnemen
Opnameformaat-instellingen
1. Druk op de POWER-schakelaar om de PMD560 aan te
schakelen.
2. Druk op de REC-toets om de opnamepauzestand in te
stellen.
3. Druk nog een keer op de
REC-toets en de
PMD560 begint met het
opnemen.
De REC-indicator en het rode lampje in de REC-toets
knipperen in de opnamepauzestand en branden continu
tijdens het opnemen.
Het display beeldt informatie af over het opnemen
(zie blz. 21).
001
STEREO 44.1K
MP3
000 : 01 : 23
LOCK
De PMD560 kan opnemen volgens diverse compressiealgoritmen.
• Met compressie opnemen met MPEG1 Layer III (MP3) mono
en stereo.
• Zonder compressie opnemen met 16-bit lineaire Pulse Code
Modulatie (PCM).
Kanaal: Stereo
Opnameformaat
MP3-44.1kHz
MP3-48kHz
PCM-44.1kHz
PCM-44.1kHz
Bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz
48 kHz
44,1kHz
44,1 kHz
Overdrachtsnelheid
128 kbps
128 kbps
1412 kbps
1536 kbps
Bestandsextensie
.mp3
.mp3
.wav
.wav
Kanaal: Mono
Opnameformaat
MP3-44.1kHz
MP3-48kHz
PCM-44.1kHz
PCM-48kHz
Bemonsteringsfrequentie
44,1 kHz
48 kHz
44,1 kHz
48 kHz
Overdrachtsnelheid
64 kbps
64 kbps
705,5 kbps
768 kbps
Bestandsextensie
.mp3
.mp3
.wav
.wav
Voor het bestandsformaat van PCM zijn de standaard WAV
(Windows Audiobestand) en BWF (Broadcast Wave Format)
beschikbaar.
Stel op het menu Instellingengroep de onderdelen "RecFormat"
(opnameformaat) en "RecChannel" (opnamekanaal) en ’’BWF”
in (zie blz. 23).
Overzicht van opnametijden
4. Druk op de
PLAY/PAUSE-toets om
het opnemen te
pauzeren.
Alle opnametijden zijn bij benadering.
De diverse fabrikanten van opnamemedia reserveren meer of
minder ruimte voor foutcorrectie op hun respectieve producten.
Overdrachtsnelheid
.mp3
5. Druk op de REC-toets om het opnemen te hervatten.
6. Druk op de STOP-toets
om met het opnemen te
stoppen en het bestand
te beëindigen (het
audiobestand te sluiten).
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
CAPA-CITEIT
340 MB
VAN KAART
512 MB
(1GB) 1024 MB
(2GB) 2048MB
(4GB) 4096MB
64 kbps
128 kbps
mono
1:06
2:13
4:26
8:52
11:46
17:44
35:28
70:56
141:52
stereo
0:33
1:06
2:13
4:26
5:53
8:52
17:44
35:28
70:56
Bemonsteringsfrequentie
Op het display verschijnt informatie over de zojuist
opgenomen track.
001
STEREO 44.1K
MP3
000: 00: 00
PCM
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
CAPA-CITEIT
VAN KAART
340 MB
512 MB
(1GB) 1024 MB
(2GB) 2048MB
(4GB) 4096MB
44,1 kHz
mono
0:06
0:12
0:24
0:48
1:04
1:36
3:13
6:27
12:54
Bemonsteringsfrequentie
U kunt op de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets drukken en
de zojuist opgenomen track afspelen of nogmaals op de
STOP-toets drukken en de stopstand inschakelen.
Drukt u op de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets, dan start u
het afspelen van de eerste track.
8
PCM
32 MB
64 MB
128 MB
CAPA-CITEIT
256 MB
VAN KAART
340 MB
512 MB
(1GB) 1024 MB
(2GB) 2048MB
(4GB) 4096MB
stereo
0:03
0:06
0:12
0:24
0:32
0:48
1:36
3:13
6:27
48 kHz
mono
0:05
0:11
0:22
0:44
0:59
1:28
2:57
5:55
11:51
stereo
0:02
0:05
0:11
0:22
0:29
0:44
1:28
2:57
5:55
Het instellen van het opnameniveau
Tracknummers handmatig invoegen
Draai tijdens het opnemen of in de opnamepauzestand het
draaiwieltje om het opnameniveau (Volume) in te stellen.
Wanneer "Manual Trk" (handmatige tracknummers) is ingesteld
op "On" (aan), kunt u tracknummers invoegen door tijdens het
opnemen op de REC-toets te drukken.
Op dat punt in de opname wordt met een nieuwe track begonnen.
Wij garanderen niet dat het geluid ononderbroken is, afhankelijk van
de snelheid van een kaart en de bestandsgrootte.
Voorbeeld
weergave
Vol . -10dB
Vol .
Mute
Het opnameniveau kan ingesteld worden van 0 tot 59 dB en
op Mute (Dempen).
Draai het wieltje om het niveau per 1 dB in te stellen.
De instelling voor het opnameniveau wordt onthouden, zelfs
als de stroom wordt uitgeschakeld, zodat u niets anders
hoeft te doen om deze te bevestigen of te bewaren.
Het instellen van de opnamebalans
Controleer eerst het opnameniveau of stel dit in (zie boven).
Houd tijdens het opnemen of in de opnamepauzestand de
SHIFT-toets ingedrukt en draai vervolgens het draaiwieltje
om de opnamebalans in te stellen.
Opnamebalans verandert het opnameniveau van het
betreffende kanaal niet en vermindert het opnameniveau
van het andere kanaal in stapjes van 1 dB. Bijvoorbeeld, als
u de SHIFT-toets ingedrukt houdt en vervolgens het
draaiwieltje 5 klikken naar rechts draait, blijft het
opnameniveau van het rechterkanaal ongewijzigd en wordt
het opnameniveau van het linkerkanaal 5 dB minder.
Voorbeeld
weergave
Bal . L-10dB
De instelling voor de opnamebalans wordt onthouden, zelfs
als de stroom wordt uitgeschakeld, zodat u niets anders
hoeft te doen om deze te bevestigen of te bewaren.
Vóóropname
Wanneer de vóóropname is ingeschakeld en de PMD560 in
de opnamepauzestand staat, “luistert” deze naar de audioingang(en) en slaat voortdurend de laatste twee seconden
audiomateriaal op in een buffergeheugen.
Nadat het opnemen is begonnen, schrijft de PMD560 eerst de
in het buffergeheugen opgeslagen twee seconden aan
audiomateriaal op de geheugenkaart, en vervolgt daarna het
opnemen vanaf dat punt.
Stel op het instellingenmenu het onderdeel "Manual Trk"
(handmatige tracknummers, zie blz. 24) in.
Tracknummers automatisch invoegen
Wanneer "Auto Trk" (automatische tracknummers) is ingesteld
op "On" (aan), wordt gedurende het opnemen automatisch met
een nieuwe track begonnen iedere keer nadat een vooraf
ingesteld intervaltijd is verstreken.
De intervaltijd voor het invoegen van automatische
tracknummers kan worden ingesteld op 1, 5, 10, 15 of 30
minuten of 1, 2, 6, 8, 12 of 24 uur.
Met automatisch ingevoegde tracknummers is het
gemakkelijker een bepaald punt in een opname te vinden.
Bijvoorbeeld, als iedere minuut met een nieuwe track wordt
begonnen. Tijdens het afspelen van minuut-tracks is het
gemakkelijk om een bepaald fragment te vinden vanwege de
relatie tussen de tracknummers en tijd. Tijdens het afspelen
kunt u tracknummer 3 kiezen om ongeveer de derde minuut
van de opname af te spelen. Als u rechtstreeks naar het begin
van de tiende minuut van de opname wilt gaan, kiest u
tracknummer 10, enz.
Track
Opnametijd
#
minuten:seconden
1…………………….0:00 – 1:00
2…………………….1:01 – 2:00
3…………………….2:01 – 3:00
Wij garanderen niet dat het geluid ononderbroken is, afhankelijk
van de snelheid van een kaart en de bestandsgrootte.
Stel op het instellingenmenu het onderdeel "Auto Trk"
(automatische tracknummers, zie blz. 24) in.
Stel op het menu Instellingengroep het onderdeel
"PreRecord" (zie blz. 24) in.
Silent Skip (stille perioden overslaan)
In de functie Silent Skip wordt het opnemen automatisch
gepauzeerd wanneer zich een stille periode voordoet en hervat
zodra het geluid terugkeert.
Met het menuonderdeel "Silent Skip" (stille perioden overslaan)
kunt u:
• De functie Silent Skip inschakelen ("On") en uitschakelen ("Off")
• De drempelwaarde van het geluidsniveau die bepaalt
wanneer een stille periode begint, instellen op -60 dB, -54
dB, -38 dB of -20 dB.
Stel op het instellingenmenu het onderdeel "Silent Skip" (stille
perioden overslaan, zie blz. 25) in.
9
Afspelen
Procedure voor afspelen
Zoeken naar tracks
1. Druk op de POWER-schakelaar om de PMD560 in te
schakelen.
2. Druk op de PLAY/PAUSE-toets om met het afspelen te
beginnen.
De PLAY-indicator en het groene lampje in de
PLAY/PAUSE-toets branden continu tijdens het afspelen.
001
• TRACK JUMP
Als u tijdens het afspelen of in de stand afspelen-pauze
naar links draait, gaat u terug naar de vorige track.
Als u draait terwijl de eerste track wordt afgespeeld, wordt
versprongen naar de laatste track op de CF-kaart.
• TRACK JUMP
Als u tijdens het afspelen of in de stand afspelen-pauze
naar rechts draait, gaat u naar de volgende track.
Als u draait terwijl de laatste track wordt afgespeeld,
wordt versprongen naar de eerste track op de CF-kaart.
STEREO 44.1K
MP3
000 : 00 : 08
Zoeken
Houd in de weergavepauzestand het
draaiwieltje ingedrukt en draai deze naar
links om snel achteruit te spoelen. Bij de
eerste klik vindt het achteruitspoelen
plaats op 10-voudige snelheid. Bij de
tweede klik versnelt deze tot 100voudige snelheid en bij de derde klik tot
200-voudige snelheid.
3. Druk nog een keer op de PLAY/PAUSE-toets om het
afspelen te pauzeren.
Het groene lampje in de PLAY/PAUSE-toets knippert in de
weergavepauzestand.
4. Druk op de STOP-toets om met het afspelen te stoppen.
Houd in de weergavepauzestand het
draaiwieltje ingedrukt en draai deze
naar rechts om snel vooruit te spoelen.
Bij de eerste klik vindt het
vooruitspoelen plaats op 10-voudige
snelheid. Bij de tweede klik versnelt
deze tot 100-voudige snelheid en bij de
derde klik tot 200-voudige snelheid.
Op het display verschijnt informatie over de track die dan
wordt afgespeeld.
001
STEREO 44.1K
MP3
000: 00: 00
U kunt op de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets drukken
en de zojuist afgespeelde track afspelen of nogmaals op
de STOP-toets drukken en de stopstand inschakelen.
Drukt u op de PLAY/PAUSE (speel/pauze) -toets, dan
start u het afspelen van de eerste track.
10
Opmerkingen:
• Als het draaiwieltje tot voorbij het einde van een track
ingedrukt wordt gehouden, zal het vooruitspoelen
worden voortgezet in de volgende track.
• Als het draaiwieltje tot voorbij het begin van een track
ingedrukt wordt gehouden, zal het achteruitspoelen
worden voortgezet in de voorgaande track.
EDL-markeringen
Zoeken met geluid
Houd tijdens het afspelen het
draaiwieltje ingedrukt en draai deze naar
links om “snel achteruit te spoelen” en in
achterwaartse richting op 2-voudige
snelheid te zoeken met
geluidsweergave. Laat de toets los om
terug te keren naar normaal afspelen in
voorwaartse richting.
Houd tijdens het afspelen het
draaiwieltje ingedrukt en draai deze
naar rechts om “snel vooruit te spoelen”
en in voorwaartse richting op 2-voudige
snelheid te zoeken met
geluidsweergave. Laat de toets los om
terug te keren naar normaal afspelen in
voorwaartse richting.
U kunt tijdens het opnemen of afspelen handmatig of automatisch
EDL-markeringen (EDL = Edit Decision List) aanmaken. EDLmarkeringen helpen u bij het zoeken naar specifieke punten in de
opname.
• Het EDL-markeringensysteem is een bedrijfseigen
technologie van Marantz.
• Tijdens het afspelen kunt u onmiddellijk EDL-markeringen vinden.
• Maximaal 255 EDL-markeringen kunnen op een CF-kaart
worden ingevoegd.
• De EDL-markeringen worden op volgorde genummerd,
beginnend met 1.
• U kunt tijdens het opnemen of afspelen handmatig een EDLmarkering toevoegen door op de REC/MARK
(opnemen/markeren)-toets te drukken terwijl u de SHIFT-toets
ingedrukt houdt. De EDL-markeringen kunnen ook automatisch
worden ingevoegd.
EDL-markeringen handmatig invoegen
U kunt in de pauzestand of tijdens het opnemen of afspelen
handmatig een EDL-markering toevoegen door op de
REC/MARK (opnemen/markeren)-toets te drukken terwijl u de
SHIFT-toets ingedrukt houdt.
Naar een EDL-markering zoeken
Houd in de stopstand of tijdens het afspelen de
SHIFT-toets ingedrukt en draai vervolgens het
draaiwieltje om de EDL-markeringen op de CFkaart te doorlopen.
Druk op de PLAY/PAUSE-toets om met het
afspelen te beginnen vanaf de afgebeelde
EDL-markering.
EDL-markeringen automatisch invoegen
Met het onderdeel "Auto Mark" (automatische markeringen)
kunt u het automatisch invoegen van EDL-markeringen
inschakelen ("On") en uitschakelen ("Off").
• Als "Auto Mark" (automatische markeringen) is ingeschakeld
en het apparaat in de opnamepauzestand staat, zal zodra
het opnemen wordt hervat een markering worden ingevoegd.
• Als "Auto Mark" (automatische markeringen) is ingeschakeld
en de PMD560 gedurende langer dan drie seconden geluid
opneemt onder de drempelwaarde van het geluidsniveau, zal
een markering worden ingevoegd zodra het geluid boven de
drempelwaarde komt.
Met het menuonderdeel "Auto Mark" (automatische
markeringen) kunt u:
• De functie "Auto Mark" inschakelen ("On") en uitschakelen ("Off")
• De drempelwaarde van het geluidsniveau die bepaalt
wanneer een stille periode begint, instellen op -60 dB, -54
dB, -38 dB of -20 dB.
Stel op het instellingenmenu het onderdeel "Auto Mark"
(automatische markeringen, zie blz. 25) in.
11
Bewerken
Op het bewerkingsmenu, toegankelijk vanuit de stopstand door
de SHIFT-toets ingedrukt te houden en vervolgens op de
MENU/STORE/EDIT-toets te drukken, kunt u tracks wissen,
EDL-markeringen wissen, de CF-kaart formatteren en deze
controleren.
1. Een track wissen (Trk Erase)
Met "Trk Erase" kunt u een gekozen track van de CF-kaart
wissen.
Kies het nummer van de track die u wilt wissen.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "Trk Erase"
(track wissen):
Houd in de stopstand de SHIFT-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd op de MENU/STORE/EDIT-toets.
Op het display wordt "Trk Erase" afgebeeld.
2. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert het tracknummer.
3. Draai het draaiwieltje totdat het nummer van de track dat u
wilt wissen knippert.
De volgende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd:
1. Een track wissen (Trk Erase)
2. Alle EDL-markeringen in een track wissen
(TrkMkErase)
3. Alle EDL-markeringen op de CF-kaart wissen
(AllMkErase)
4. De CF-kaart formatteren (Format)
5. Card Check (Kaartcontrole)
4. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt "Executing" (bezig) afgebeeld terwijl de
track wordt gewist.
Nadat het wissen klaar is, wordt "Completed" (klaar)
afgebeeld.
• Het display keert terug naar stap 3 zodat u een andere
track kunt kiezen.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
Opmerking:
Ook de bijbehorende virtuele track en EDL-markeringen
worden gewist.
2. Alle EDL-markeringen in een track wissen
(TrkMkErase)
Met "TrkMkErase" kunt u alle EDL-markeringen in een track
wissen. Kies van welke track u de EDL-markeringen wilt wissen.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "TrkMkErase"
(alle EDL-markeringen in een track wissen):
Houd in de stopstand de SHIFT-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd op de MENU/STORE/EDIT-toets.
Op het display wordt "Trk Erase" afgebeeld.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het scherm "TrkMkErase"
afgebeeld wordt.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert het tracknummer.
4. Draai het draaiwieltje zodat het nummer knippert van de
track waarvan u de EDL-markeringen wilt wissen.
5. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt "Executing" (bezig) afgebeeld terwijl
alle EDL-markeringen in de track worden gewist.
Nadat het wissen klaar is, wordt "Completed" (klaar)
afgebeeld.
• Het display keert terug naar stap 4 zodat u een andere
track kunt kiezen.
6. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
Opmerking:
De EDL-markeringen zullen opnieuw worden genummerd.
12
3. Alle EDL-markeringen op de CF-kaart wissen
(AllMkErase)
5. Card Check (Kaartcontrole)
(Controleren van een CF-kaart)
Met "AllMkErase" kunt u alle EDL-markeringen op de CF-kaart
wissen.
Ofschoon het nauwelijks voorkomt, kunnen fabricagefouten in
de CF-kaart er soms voor zorgen dat het lezen van en het
schrijven naar de CF-kaart, met de snelheid die vereist is voor
de PDM560, niet mogelijk is. Card Check (Kaartcontrole) voert
een lees/schrijf-proef uit om te controleren of er problemen zijn
met de CF-kaart. Als door deze kaartcontrole blijkt dat de CFkaart niet voldoet, komt u normaal gesproken voor vervanging
van de kaart in aanmerking.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "AllMkErase"
(alle EDL-markeringen op de CF-kaart wissen):
Houd in de stopstand de SHIFT-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd op de MENU/STORE/EDIT-toets.
Op het display wordt "Trk Erase" afgebeeld.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het scherm "AllMkErase"
afgebeeld wordt.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert "All" (alle).
4. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt "Executing" (bezig) afgebeeld terwijl
alle EDL-markeringen op de CF-kaart worden gewist.
Nadat het wissen klaar is, wordt "Completed" (klaar)
afgebeeld.
De PMD560 en het display keren terug naar de stopstand.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
4. De CF-kaart formatteren (Format)
Met "Format" kunt u alle audiobestanden op de CF-kaart
wissen en deze voorbereiden op gebruik in de PMD560.
Als de CF-kaart is geformatteerd volgens een andere indeling
dan FAT16 of FAT32 (FAT = File Allocation Table), moet u
deze eerst op de computer formatteren.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "Format" (de
CF-kaart formatteren):
Houd in de stopstand de SHIFT-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd op de MENU/STORE/EDIT-toets.
Op het display wordt "Trk Erase" afgebeeld.
1. Selecteer de menukeuze Card Check Edit (Kaart
Controleren Bewerken):
Houd in de stopstand de SHIFT-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd op de MENU/STORE/EDIT-toets.
Op het display wordt "Trk Erase" afgebeeld.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het scherm "Card Check"
afgebeeld wordt.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert "OK?".
4. Druk op het draaiwieltje.
"Executing" (Bezig) verschijnt op het display totdat Card
Check (Kaart controleren) is voltooid.
De schrijfsnelheid en de leessnelheid zal afwisselend
worden weergegeven.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
Opmerking:
Controleer dat de waarden voor lezen en schrijven niet veel
verschillen, en dat de waarden, iedere keer dat u de
kaartcontrole uitvoert, niet veel van elkaar verschillen.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het scherm "Format"
afgebeeld wordt.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert "OK?".
4. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt "Executing" (bezig) afgebeeld terwijl de
CF-kaart wordt geformatteerd.
Nadat het formatteren klaar is, wordt "Completed" (klaar)
afgebeeld.
De PMD560 en het display keren terug naar de stopstand.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
13
Virtuele track en fragment kopiëren
Virtuele track
Virtuele track maakt het mogelijk binnen een bestand (of tussen
meerdere bestanden met dezelfde instellingen voor het
RecFormat (opnameformaat) en het RecChannel
(opnamekanaal) een beginpunt en een eindpunt in te stellen,
die u later snel kunt vinden en afspelen. Bestanden die als
virtuele track zijn gemarkeerd, worden in de PMD560
opgeslagen en kunnen snel worden gevonden door de
PMD560 in de virtuele-track-afspeelfunctie te zetten.
Zie bladzijde 14, “Een virtuele track maken”.
Zie bladzijde 16, “De virtuele-track-afspeelfunctie oproepen”.
Opmerking:
Omdat virtuele tracks eigelijk alleen maar bestaan uit locatieinformatie opgeslagen op de kaart, vergen virtuele tracks
nauwelijks ruimte op de geheugenkaart, waardoor
waardevolle ruimte behouden blijft voor daadwerkelijk
opgenomen materiaal.
Een virtuele track maken
1. Druk tijdens het afspelen op de COPY-toets wanneer het
gewenste beginpunt is bereikt
.
Op het display wordt “SetAs IN?” (instellen als beginpunt?)
afgebeeld.
001
STEREO 44.1K
MP3
Se t As I N?
2. Sla het beginpunt op door op het “jog wheel” (kiesschijf) of
op de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets te drukken.
Fragment kopiëren
Fragment kopiëren werkt hetzelfde als virtuele tracks, behalve
dat in plaats van het opslaan van begin- en eindpunten, bij
fragment kopiëren het 'geselecteerde' fragment naar een
nieuw, afzonderlijk bestand wordt gekopieerd, zonder dat het
oorspronkelijke bestand wordt veranderd.
Zie bladzijde 15, Een nieuw bestand maken met fragment
kopiëren.
“IN-” knippert op het display om aan te geven dat het
beginpunt is opgeslagen en het afspelen van het bestand
wordt hervat.
IN -
001
STEREO 44.1K
MP3
000 : 00 : 08
LOCK
Virtuele-track-bewerkingsfunctie
De virtuele-track-afspeelfunctie heeft een bewerkingenmenu
waarmee u één virtuele track kunt omzetten in een nieuw
bestand, alle virtuele tracks kunt omzetten in nieuwe
bestanden, één virtuele track kunt wissen, en alle virtuele
tracks kunt wissen.
Zie bladzijde 16, “De virtuele-track-bewerkingsfunctie”.
3. Laat de PMD560 verder afspelen tot aan het gewenste
eindpunt, of druk op de gebruikelijke bandtransporttoetsen,
zoals het draaiwieltje, om een grotere tijdsduur te
overbruggen.
4. Wanneer u het gewenste eindpunt hebt bereikt, drukt u op de
COPY-toets.
Op het display wordt “SetAs OUT?” (instellen als eindpunt?)
afgebeeld.
IN -
001
STEREO 44.1K
MP3
Se t As OUT?
5. Sla het eindpunt op door op het “jog wheel” (kiesschijf) of op
de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets te drukken.
Op het display wordt “StoreV. Tr?” (virtuele track opslaan?)
afgebeeld.
IN -
001
STEREO 44.1K
MP3
StoreV. T r ?
14
6. Sla uw fragment op als een virtuele track door op het “jog
wheel” (kiesschijf) of op de PLAY/PAUSE (speel/pauze)toets te drukken. Zie bladzijde 16, “De virtuele-trackafspeelfunctie oproepen” voor het afspelen van de
opgeslagen virtuele track,.
001
5. Sla het eindpunt op door op het “jog wheel” (kiesschijf) of op
de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets te drukken.
STEREO 44.1K
MP3
Op het display wordt “StoreV. Tr?” (virtuele track opslaan?)
afgebeeld.
IN -
Een nieuw bestand maken met
fragment kopiëren
1. Druk tijdens het afspelen op de COPY-toets wanneer het
gewenste beginpunt is bereikt.
001
STEREO 44.1K
MP3
StoreV. T r ?
6. Druk op het draaiwieltje totdat op het scherm “Copy SEG?”
(fragment kopiëren?) wordt afgebeeld.
IN -
001
STEREO 44.1K
MP3
Copy SEG?
Op het display wordt "SetAs IN?" (instellen als beginpunt?)
afgebeeld.
001
7. Druk op het “jog wheel” (kiesschijf) of op de PLAY/PAUSE
(speel/pauze)-toets om met het kopiëren te beginnen.
STEREO 44.1K
MP3
Se t As I N?
2. Sla het beginpunt op door op het “jog wheel” (kiesschijf) of
op de PLAY/PAUSE (speel/pauze)-toets te drukken.
Op het display wordt “Executing” (bezig) afgebeeld.
50%
“IN-” knippert op het display om aan te geven dat het beginpunt is
opgeslagen en het afspelen van het bestand wordt hervat.
IN -
001
STEREO 44.1K
MP3
000 : 00 : 08
LOCK
3. Laat de PMD560 verder afspelen tot aan het gewenste
eindpunt, of druk op de gebruikelijke bandtransporttoetsen,
zoals het draaiwieltje, om een grotere tijdsduur te
overbruggen.
4. Wanneer u het gewenste eindpunt hebt bereikt, drukt u op de
COPY-toets.
Op het display wordt “SetAs OUT?” (instellen als eindpunt?)
afgebeeld.
IN -
001
STEREO 44.1K
MP3
STEREO 44.1K
MP3
Nadat het kopiëren klaar is, wordt op het display gedurende
1 seconde “Completed” (klaar) afgebeeld, waarna het display
terugkeert naar dat van de stopstand met het nieuwe
bestand als de huidige track.
002
STEREO 44.1K
MP3
Opmerkingen:
• Als het te kopiëren fragment zich over twee of meer tracks
uitstrekt, worden de delen gecombineerd en als nieuwe
track gekopieerd.
• Als het te kopiëren fragment zich uitstrekt over twee
bestanden met verschillende instellingen voor het
opnameformaat (RecFormat) of het opnamekanaal
(RecChannel), kan het fragment niet worden gekopieerd.
• Het te kopiëren fragment mag niet langer zijn dan 80 minuten.
• Bij het kopiëren van een PCM-fragment, is de bewerkingstijd
gelijk aan de werkelijke tijdsduur van het fragment.
• Bij het kopiëren van een MP3-fragment, is de bewerkingstijd
1/8 van de werkelijke tijdsduur van het fragment.
Se t As OUT?
15
De virtuele-track-afspeelfunctie oproepen
Als u de virtuele track die u hebt gemaakt wilt afspelen, moet u
de PMD560 in de virtuele-track-afspeelfunctie zetten.
1. Druk in de stopstand op de COPY-toets om de virtuele-trackafspeelfunctie op te roepen.
Copy SEG?
[Een virtuele track omzetten in een nieuw
bestand]
In de virtuele-track-bewerkingsfunctie kunt u door “Copy SEG?”
(fragment kopiëren?) te kiezen één virtuele track kopiëren naar
een nieuw bestand.
Nadat u de te kopiëren track hebt gekozen:
Op het display wordt “V. Tr Play” (virtuele track afspelen?)
afgebeeld.
V01
STEREO 44.1K
MP3
2. Druk op de PLAY/PAUSE-toets om de eerste virtuele track
af te spelen. Als er meer dan één virtuele track is, kunt u het
draaiwieltje draaien, totdat de track die u wilt afspelen wordt
afgebeeld op het bovenste numerieke display. Druk daarna
op de PLAY/PAUSE-toets.
3. De virtuele-track-afspeelfunctie verlaten
Druk tweemaal op de STOP-toets, als een virtuele track
wordt afgespeeld.
Als de PMD560 in de virtuele-track-afspeelfunctie in de
stopstand staat, drukt u gewoon eenmaal op de STOP-toets.
Virtuele-track-bewerkingsfunctie
Net als de gewone afspeelfunctie, heeft de virtueletrackafspeelfunctie zijn eigen bewerkingsfunctie. Met deze
bewerkingsfunctie is het mogelijk om één van uw favoriete
virtuele tracks om te zetten in een nieuw bestand, alle virtuele
tracks om te zetten in nieuwe bestanden, een virtuele track te
wissen, en alle virtuele tracks te wissen.
1. Houd in de virtuele-track-afspeelfunctie de SHIFT-toets
ingedrukt en druk vervolgens op de MENU/STORE/EDITtoets om de virtuele-track-bewerkingsfunctie op te
roepen.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "Copy SEG?"
(fragment kopiëren?):
Houd in de virtuele-track-afspeelfunctie de SHIFT-toets
ingedrukt en druk vervolgens op de MENU/STORE/EDITtoets. Op het display wordt "Copy SEG?" afgebeeld.
2. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert het tracknummer op het bovenste
numerieke display.
3. Draai het draaiwieltje zodat het nummer van de track dat u
wilt kopiëren knippert.
4. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt tijdens het kopiëren “Executing” (bezig)
afgebeeld.
Nadat het kopiëren klaar is, wordt gedurende 1 seconde
“Completed” (klaar) afgebeeld.
Het display keert terug naar dat van stap 3 zodat u een
andere track kunt kopiëren.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
Copy SEG A?
[Alle virtuele tracks omzetten in nieuwe
bestanden]
In de virtuele-track-bewerkingsfunctie kunt u door “Copy SEG
A?” (alle fragmenten kopiëren?) te kiezen alle virtuele tracks
kopiëren naar nieuwe bestanden.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "Copy SEG A?"
(alle fragmenten kopiëren?):
Houd in de virtuele-track-afspeelfunctie de SHIFT-toets
ingedrukt en druk vervolgens op de MENU/STORE/EDITtoets.
Op het scherm wordt "Copy SEG?" afgebeeld.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het display “Copy SEG A?"
(alle fragmenten kopiëren?) wordt afgebeeld.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert “All” (alle) op het bovenste
numerieke display.
Zie hiernaast, Een virtuele track omzetten in een nieuw
bestand.
Zie bladzijde 16, Alle virtuele tracks omzetten in nieuwe
bestanden.
Zie bladzijde 17, Een virtuele track wissen.
Zie bladzijde 17, Alle virtuele tracks wissen.
16
4. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt tijdens het kopiëren “Executing” (bezig)
afgebeeld.
Nadat het kopiëren klaar is, wordt gedurende 1 seconde
“Completed” (klaar) afgebeeld.
De PMD560 en het display keren terug naar de stopstand.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
VT Erase?
[Een virtuele track wissen]
In de virtuele-track-bewerkingsfunctie kunt u door “VT Erase?”
(virtuele track wissen?) te kiezen één virtuele track wissen.
Nadat u de te wissen track hebt gekozen:
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "VT Erase?"
(virtuele track wissen?):
Houd in de virtuele-track-afspeelfunctie de SHIFT-toets
ingedrukt en druk vervolgens op de MENU/STORE/EDITtoets.
Op het display wordt "Copy SEG?" afgebeeld.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het scherm "VT Erase?"
afgebeeld wordt.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert het tracknummer op het bovenste
numerieke display.
4. Draai het draaiwieltje zodat het nummer van de track dat u
wilt wissen knippert.
5. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt “Executing” (bezig) afgebeeld terwijl het
wissen wordt uitgevoerd.
Nadat het wissen klaar is, wordt gedurende 1 seconde
“Completed” (klaar) afgebeeld.
Het display keert terug naar stap 4 zodat u een andere track
kunt kiezen.
6. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
AVT Erase?
[Alle virtuele tracks wissen]
In de virtuele-track-bewerkingsfunctie kunt u door “AVT Erase?”
(alle virtuele tracks wissen?) te kiezen alle virtuele tracks
wissen.
1. Kies op het bewerkingenmenu het onderdeel "AVT Erase?"
(alle virtuele tracks wissen?):
Houd in de virtuele-track-afspeelfunctie de SHIFT-toets
ingedrukt en druk vervolgens op de MENU/STORE/EDITtoets.
Op het display wordt "Copy SEG?" afgebeeld.
2. Draai het draaiwieltje totdat op het scherm "AVT Erase?"
afgebeeld wordt.
3. Druk op het draaiwieltje.
Op het display knippert “All” (alle) op het bovenste
numerieke display.
4. Druk op het draaiwieltje.
Op het display wordt “Executing” (bezig) afgebeeld terwijl het
wissen wordt uitgevoerd.
Nadat het wissen klaar is, wordt gedurende 1 seconde
“Completed” (klaar) afgebeeld.
De PMD560 en het display keren terug naar de stopstand.
5. Druk op de STOP/CANCEL-toets nadat u klaar bent.
17
USB-functie
De PMD560 neemt rechtstreeks op de CF-kaart op.
De opnamen kunnen worden gekopieerd naar een pc of laptop
door de CF-kaart uit de PMD560 te halen of door de PMD560
via de USB-poort aan te sluiten op een computer.
Audio opgenomen in het populaire MP3-compressieformaat is
direct beschikbaar voor bestandsuitwisseling via intranet of
internet.
Aansluiten op de USB-poort
De CF-kaart in de PMD560 wordt op de aangesloten computer
afgebeeld als een extern station.
1. Sluit de PMD560, als deze is uitgeschakeld, met behulp van
de USB-kabel aan op de computer.
Compatibel met computers
Op de computer kunnen de volgende bewerkingen worden
uitgevoerd:
• Audiobestanden in een log en archief opslaan
• Audiobestanden afspelen
Audiobestanden kunnen worden opgeslagen:
• Op de vaste schijf in de computer
• Op een floppy disk
• Op een cd-r disc
• Op een website, als post-streaming audiobestanden
• Als digitale opnamen, met behulp van software en een
computer
2. Het onderstaande display wordt afgebeeld.
USB
Opmerking:
• De PMD560 kan niet worden gebruikt zolang deze in de
USB-functie staat.
• De CF-kaart in de PMD560 wordt op de aangesloten
computer afgebeeld als een extern station.
• De audiobestanden bevinden zich in een map genaamd
MPGLANG1.
• Verwijder de USB-kabel om verder te gaan met het opnemen
of afspelen met de PMD560.
VOORZICHTIG:
• Kopieer alleen audiobestanden (tracks) naar andere volumes.
• Wijzig of wis het EDL-bestand niet.
• Als het EDL-markeringenbestand en/of het virtueletracksbestand ontbreken of beschadigd zijn, zal de
PMD560 de EDL-markeringen en/of virtuele tracks niet
kunnen herkennen.
• Haal in de USB-functie de CF-kaart niet uit de PMD560.
De gegevens en de CF-kaart kunnen hierdoor worden
beschadigd.
18
Schema van de bestandsstructuur
Op de computer wordt een bestand, genaamd PMD660,
afgebeeld.
Tevens wordt er een EDL-markeringsbestand, een virtuele-trackbestand en een map (directory) met audiobestanden, genaamd
MPGLANG1, afgebeeld.
De bestanden in de map MPGLANG1 zijn genummerd van
aaaaa001, oplopend met het aantal opgenomen tracks tot een
maximum van aaaaa999.
(Het stuk "aaaaa" in de bestandsnaam is afhankelijk van de
machine-identificatie.)
De bestandsextensie is .mp3 of .wav, afhankelijk van de
instelling van "Rec Format" (opnameformaat) die tijdens het
opnemen was ingesteld.
Root ----PMD660.EDL
|-----PMD660.CPY
|-----MPGLANG1
|---aaaaa001.MP3
|---aaaaa002.MP3
|---aaaaa003.MP3
Als u de bestandsnamen of bestandsstructuur op de computer
verandert, zal de PMD560 de bestanden niet meer kunnen
herkennen en daarom ook niet meer kunnen afspelen.
Machine-identificatie
Een audiobestand (track) bevat informatie over de machineidentificatie. Deze informatie maakt deel uit van de
bestandsnaam. Bijvoorbeeld, als de machine-identificatie
"aaaaa" is, wordt het eerste bestand genummerd
"aaaaa001.wav" of "aaaaa001.mp3".
De standaardinstelling van de machine-identificatie is MZ000.
Als "Machine ID" (machine-identificatie) is ingesteld op “1”,
kunnen de audiobestanden die met de PMD560 zijn
opgenomen, worden afgespeeld op de PMD570/670.
“Machine ID” moet uit 5 tekens bestaan om afspelen op de
PMD671 mogelijk te maken.
Stel op het instellingenmenu het onderdeel "Machine ID"
(machine-identificatie, zie blz. 26) in.
19
Overige functies
Toetsvergrendeling
Druk op deze toets om de PMD560 in zijn huidige toestand te vergrendelen
in de stopstand, tijdens het opnemen en tijdens het afspelen.
Schakel KEY LOCK (Toets Vergrendelen) in door op de
DISPLAY/LOCK (weergave/vergrendelen)-toets te drukken
terwijl u de SHIFT-toets ingedrukt houdt. Nu functioneert geen
van de toetsen of functies meer.
Manual TRK
Schakel de externe schakelaar tijdens opnemen in om het
tracknummer te verhogen.
Er wordt op dat punt een nieuw nummer gemaakt. Er is
geen breuk in de opname.
Zie blz. 26 voor aanwijzingen voor het instellen en wijzigen
van de afstandsbedieningfunctie.
REMOTE2-aansluiting
REMOTE2
REMOTE1
De REMOTE2-bus is bedoeld
voor de optionele RC600PMDafstandsbediening.
De RC600PMD is ontworpen voor
microfooninterviews. Hij wordt op uw
microfoon aangesloten.
RC2332C
Datum en tijd instellen
De datum en tijd worden naar ieder audiobestand (track)
geschreven zodra een track wordt opgenomen. Wanneer de
eigenschappen van een audiobestand op een computer wordt
afgebeeld, worden deze datum en tijd vermeld bij "Gemaakt:".
LINE
REMOTE2
REMOTE1
RC2332C
L
MODEL NO. PMD560
100-240V
WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN.
AVIS : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR.
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.OPERATION IS SUBJECT
TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS; (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE,AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED,
INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
R
IN
OUT
AUDIO SYSTEM
69FM
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
FACT
ACTOR
ORY CODE
NO.4300
SERIAL NO.
50/60Hz
N29
MADE IN JAPAN
FABRIQUE AU JAPON
Stel op het instellingenmenu het onderdeel "Date/Time" (datum
en tijd, zie blz. 23) in.
REMOTE1-aansluiting
REMOTE2
REMOTE1
Sluit een bekabelde externe schakelaar
RC2332C
(niet bijgeleverd) aan op deze stekerbus.
U steekt de kabel van de afstandsbediening die 1,5 meter
lang is en voorzien van een contact-ministeker, in de de
PMD560.
Er hoeven voor het gebruik van de RC600PMD geen
menuwijzigingen te worden gemaakt. De RC600PMD bevat
de volgende onderdelen:
Een schakelaar, die
aangesloten is op de
6,3 mm stekerbus, doet
afhankelijk van de
instelling van het menu
"Remote" bij sluiten en
openen het volgende:
Bedradingsch
ema
RemoteMode (Afstandsbedieningsfunctie):
StartPause
Schakel de externe schakelaar in de opnamepauzestand en
weergavepauzestand in om te beginnen met het opnemen
en afspelen. Als Auto Mark aan staat (ON), wordt er een
EDL-markering toegevoegd, wanneer het opnemen wordt
hervat.
StartPause Tr
Schakel de externe schakelaar in de opnamepauzestand en
weergavepauzestand in om te beginnen met het opnemen
en afspelen.
Schakel de externe schakelaar tijdens opnemen uit om een
nieuwe track te maken.
EDL Mark
Schakel de externe schakelaar tijdens opnemen of afspelen
in om een EDL-markering toe te voegen.
20
a
b
c
d
a
•
•
•
•
•
b
c
d
Een lampje
(groen) brandt continu tijdens standby of stilstand
(rood) brandt continu tijdens opnames
(knipperend rood) tijdens opnamepauzes
(oranje) knippert een halve seconde wanneer er een
signaal krachtiger dan het piekvolume binnenkomt
tijdens het opnemen of een opnamepauze.Wordt
vervolgens rood
(groen knipperend) gedurende 2 seconden wanneer er
tijdens het opnemen een EDL-markering wordt
toegevoegd
druk hierop om het opnemen te pauzeren
druk hierop om het opnemen te beginnen/hervatten en
handmatig
druk hierop om een EDL-markering toe te voegen
Instellingenmenu
Display
Druk op de DISPLAY/LOCK-toets om de diverse
informatieschermen op het display te doorlopen.
Op het instellingenmenu kunt een groot aantal instellingen
maken voor opnemen en afspelen, zoals de ingangsbron
veranderen en de datum en tijd instellen.
U kunt een van de drie instellingengroepen (Preset 1, 2 of 3)
kiezen, waarmee u eenvoudig kunt wisselen tussen
veelgebruikte combinaties van instellingen voor ingangsbron,
opnameformaat, enz.
De schermen zijn iets anders in de stopstand, tijdens het
opnemen en tijdens het afspelen.
• In de stopstand:
• Resterende opnametijd op de CF-kaart (standaarddisplay)
↓
• Totaal aantal EDL-markeringen op de CF-kaart
↓
• Huidige datum
↓
• Huidig tijdstip
Algemene procedure voor menubediening
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT-toets.
• Resterende opnametijd op de CF-kaart (standaarddisplay)
2. Draai het draaiwieltje om de instellingengroepnummers te doorlopen.
↓
• Tijdens het opnemen:
• Verstreken opnametijd van de huidige track
(standaarddisplay)
↓
• Resterende opnametijd op de CF-kaart
↓
• Opnamedatum
3. Wanneer het gewenste instellingengroepnummer wordt
afgebeeld, drukt u op het draaiwieltje om het te kiezen.
4. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters op het
submenu te doorlopen.
• Opnametijdstip
5. Wanneer de gewenste parameter wordt afgebeeld en
knippert, drukt u op het draaiwieltje om deze in te stellen.
• Naam (machine-identificatie) van bestand dat wordt
opgenomen
6. Herhaal indien gewenst de stappen 4 t/m 5 om andere
instellingen te maken.
• Verstreken opnametijd van de huidige track
(standaarddisplay)
7. Nadat u klaar bent, drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets
om de gemaakte veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om deze te annuleren.
↓
↓
↓
• Tijdens het afspelen:
• Verstreken afspeeltijd van de huidige track
(standaarddisplay)
↓
• Resterende afspeeltijd van de huidige track
↓
Instellingengroepen
Alle menu-instellingen kunnen tegelijkertijd worden teruggesteld
op de standaardinstellingen van één van de drie
instellingengroepen, Preset 1, 2 of 3 (zie blz. 22).
• Opnamedatum
↓
• Opnametijdstip
↓
• Naam (machine-identificatie) van bestand dat wordt
afgespeeld
↓
• Verstreken afspeeltijd van de huidige track
(standaarddisplay)
21
Tabel met standaardinstellingen (VS)
Display
1. Date/Time
2. Rec Format
3.
4.
5.
6.
7.
BWF
RecChannel
PreRecord
Manual Trk
Auto Trk
8. Auto Mark
9. Silent Skip
10. Remote
11. Machine ID
12. Default
13. Version
Instelbare parameters
2005 - 2099
Jan - Dec
1 - 31
AM/PM 00:00 - 11:59
MP3-44.1K/ MP3-48K/
PCM-44.1K/ PCM-48K
On/Off
Stereo/Mono
On/Off
On/Off
Off/1/5/10/15/30min,
1/2/6/8/12/24 hrs
On/Off
-60/-54/-38/-20dB
On/Off
-60/-54/-38/-20dB
StartPause / StrtPausTr
Mark / Manual Trk
5-digit ASCII code
-----
Toepassing:
Preset1
Standaardinstelling
Preset2
Preset3
2005
Jan
01
AM 00:00
MP3-44.1K
2005
Jan
01
AM 00:00
MP3-44.1K
2005
Jan
01
AM 00:00
PCM-48K
Off
Stereo
On
On
5min
Off
Stereo
On
On
Off
Off
Stereo
Off
On
Off
Off
-38dB
Off
-38dB
Mark
Off
-38dB
Off
-38dB
StartPause
Off
-38dB
Off
-38dB
ManualTrk
MZ000
MZ000
MZ000
Gesprekken, met compressie
Muziek, met compressie
Hoogste kwaliteit
Preset1
Standaardinstelling
Preset2
Preset3
2005
Jan
01
---00:00
PCM-44.1K
2005
Jan
01
---00:00
PCM-48K
2005
Jan
01
---00:00
MP3-44.1K
On
Stereo
On
On
Off
On
Stereo
On
On
Off
Off
Stereo
On
On
Off
Off
-38dB
Off
-38dB
StartPause
Off
-38dB
Off
-38dB
StartPause
Off
-38dB
Off
-38dB
StartPause
MZ000
MZ000
MZ000
Hoge kwaliteit
Zonder compressie
Hoogste kwaliteit
Zonder compressie
Muziek
Met compressie
Tabel met standaardinstellingen (Europa)
Display
1.
Date/Time
2.
RecFormat
3.
4.
5.
6.
7.
BWF
RecChannel
PreRecord
Manual Trk
Auto Trk
8.
Auto Mark
9.
Silent Skip
10.
Remote
11.
12.
13.
Machine ID
Default
Version
Toepassing:
22
Instelbare parameters
2005 - 2099
Jan - Dec
1 - 31
00:00 - 23:59
MP3-44.1K/ MP3-48K/
PCM-44.1K/ PCM-48K
On/Off
Stereo/Mono
On/Off
On/Off
Off/1/5/10/15/30min,
1/2/6/8/12/24 hrs
On/Off
-60/-54/-38/-20dB
On/Off
-60/-54/-38/-20dB
StartPause / StrtPausTr
Mark / Manual Trk
5-digit ASCII code
-----
1. Date/Time: De datum en tijd instellen
De datum en tijd worden naar ieder audiobestand (track)
geschreven zodra een track wordt opgenomen. Wanneer de
eigenschappen van een audiobestand op een computer wordt
afgebeeld, worden deze datum en tijd vermeld bij "Gemaakt:".
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Date/Time" (datum en tijd) op
het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Date/Time" (datum en tijd)
wordt afgebeeld.
De datum- en tijdinformatie wordt afgebeeld en de maand
knippert. (Europa: de dag knippert.)
6. Draai het draaiwieltje zodat de huidige maand op het
scherm wordt afgebeeld.
7. Druk op het draaiwieltje om de maand vast te leggen.
De dag knippert nu. (Europa: de maand knippert.)
8. Draai het draaiwieltje zodat de huidige dag op het scherm
wordt afgebeeld.
9. Druk op het draaiwieltje om de dag vast te leggen.
Het jaar knippert nu.
10. Draai het draaiwieltje zodat het huidige jaar op het scherm
wordt afgebeeld.
11. Druk op het draaiwieltje om het jaar vast te leggen.
Het uur knippert nu.
12. Draai het draaiwieltje zodat het huidige uur op het scherm
wordt afgebeeld.
13. Druk op het draaiwieltje om het uur vast te leggen.
De minuut knippert nu.
14. Draai het draaiwieltje zodat de huidige minuut op het
scherm wordt afgebeeld.
15. Druk op het draaiwieltje om de minuut vast te leggen.
16. Op het display wordt "Date/Time" (datum en tijd) afgebeeld.
17. Nadat u klaar bent met het veranderen van de instellingen
in de instellingengroep, drukt u op de MENU/STORE/EDIT
-toets om de gemaakte veranderingen op te slaan, of drukt
u op de STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten
zonder veranderingen aan te brengen.
18. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
Opmerking:
De instelling van "Date/Time" (datum en tijd) blijft ongeveer
5 jaar behouden als de PMD560 niet op een stopcontact
wordt aangesloten.
De instelling van "Date/Time" (datum en tijd) geldt voor alle
drie instellingengroepen.
2. Rec Format: Het opnameformaat instellen
De PMD560 kan opnemen volgens diverse
RecChannel
op menu
Stereo
Mono
Rec Format
op menu
PCM-44.1K
PCM-48K
MP3-44.1K
MP3-48K
PCM-44.1K
PCM-48K
MP3-44.1K
MP3-48K
Overdrachtsnelheid Bestandsextensie
1412 kbps
1536 kbps
128 kbps
128 kbps
705,6 kbps
768 kbps
64 kbps
64 kbps
.wav
.wav
.mp3
.mp3
.wav
.wav
.mp3
.mp3
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Rec Format" (opnameformaat)
op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Rec Format"
(opnameformaat) wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (PCM 44.1K, PCM-48K,
MP3-44.1K of MP3-48K) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters van "Rec
Format" (opnameformaat) te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het scherm keert terug naar "Rec Format"
(opnameformaat).
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen.Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
3, BWF
Als BWF is ingesteld (On [aan]) wordt het PCM-audiobestand
opgenomen in het BWF-formaat ( Broadcast Wav Format). Als
BWF niet is ingesteld (Off [uit]) wordt het PCM-audiobestand
opgenomen in het standaard WAV-formaat. BWF geldt alleen
voor PCM.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat BWF op het scherm wordt
afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl BWF wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (On [aan] of Off [uit]) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters van
BWF te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het scherm keert terug naar BWF.
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het scherm keert terug naar dat van de stopstand.
4. RecChannel: Het opnamekanaal instellen
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "RecChannel" (opnamekanaal)
op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "RecChannel"
(opnamekanaal) wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (Stereo of Mono) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters voor
"RecChannel" (opnamekanaal) te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het display keert terug naar "RecChannel" (opnamekanaal).
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
23
5. PreRecord (vóóropname)
Wanneer de vóóropname is ingeschakeld en de PMD560 in de
opnamepauzestand staat, 'luistert' deze naar de audioingang(en) en slaat voortdurend de laatste twee seconden
audiomateriaal op in een buffergeheugen. Zodra het opnemen
begint, wordt de bufferinhoud van 2 seconden aan het begin van
de nieuwe track geschreven. Deze 2 seconden maken het
mogelijk precies aan het begin van de track met het opnemen te
beginnen zonder de eerste seconden te missen.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "PreRecord" (vóóropname) op
het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "PreRecord" (vóóropname)
wordt afgebeeld. Aan of uit-stand van deze functie wordt
weergegeven.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters voor
"PreRecord" (vóóropname) te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het display keert terug naar "PreRecord" (vóóropname).
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
6. Manual Trk (handmatige tracknummers)
Wanneer "Manual Trk" (handmatige tracknummers) is ingesteld
op "On" (aan), kunt u tracknummers invoegen door tijdens het
opnemen op de REC-toets te drukken. Op dat punt in de
opname wordt met een nieuwe track begonnen. Tijdens het
afspelen kan een korte onderbreking hoorbaar zijn.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Manual Trk" (handmatige
tracknummers) op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Manual Trk" (handmatige
tracknummers) wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (On [aan] of Off [uit]) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters van
"Manual Trk" (handmatige tracknummers) te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het display keert terug naar "Manual Trk" (handmatige
tracknummers).
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
24
7 Auto Trk (automatische tracknummers)
Wanneer "Auto Trk" (automatische tracknummers) is ingesteld
op "On" (aan), wordt gedurende het opnemen automatisch met
een nieuwe track begonnen iedere keer nadat een vooraf
ingesteld intervaltijd is verstreken.
• De intervaltijd voor het invoegen van automatische
tracknummers kan worden ingesteld op 1, 5, 10, 15 of 30
minuten of 1, 2, 6, 8, 12 of 24 uur.
• Met automatisch ingevoegde tracknummers is het
gemakkelijker een bepaald punt in een opname te vinden.
Bijvoorbeeld, als iedere minuut met een nieuwe track wordt
begonnen.
• Tijdens het afspelen van minuut-tracks is het gemakkelijk om
een bepaald fragment te vinden vanwege de relatie tussen
de tracknummers en tijd.
• Tijdens het afspelen kunt u tracknummer 3 kiezen om
ongeveer de derde minuut van de opname af te spelen.
• Als u rechtstreeks naar het begin van de tiende minuut van
de opname wilt gaan, kiest u tracknummer 10, enz.
Track
Opnametijd
#
minuten:seconden
1…………………….0:00 – 1:00
2…………………….1:01 – 2:00
3…………………….2:01 – 3:00
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Auto Trk" (automatische
tracknummers) op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Auto Trk" (automatische
tracknummers) wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (Off, 1, 5, 10, 15 of 30 minuten, of
1, 2, 6, 8, 12 of 24 uur) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters van "Auto
Trk" (automatische tracknummers) te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het display keert terug naar "Auto Trk" (automatische
tracknummers).
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
Opmerking:
Als u van plan bent de geluidsopname van de PMD560 te
kopiëren naar een cd, kunt met behulp van de
automatische tracknummers eenvoudig door de cd
navigeren zonder dat nabewerking nodig is om de
bestanden onder te verdelen in tracks.
8. Auto Mark (automatische markeringen)
Met het onderdeel "Auto Mark" (automatische markeringen)
kunt u het automatisch invoegen van EDL-markeringen
inschakelen ("On") en uitschakelen ("Off"). Zie bladzijde 11 voor
het handmatig invoegen van EDL-markeringen.
• Als "Auto Mark" (automatische markeringen) is ingeschakeld
en het apparaat in de opnamepauzestand staat, zal zodra
het opnemen wordt hervat een markering worden ingevoegd.
• Als "Auto Mark" (automatische markeringen) is ingeschakeld
en de PMD560 gedurende langer dan drie seconden geluid
opneemt onder de drempelwaarde van het geluidsniveau, zal
een markering worden ingevoegd zodra het geluid boven de
drempelwaarde komt.
Met het menuonderdeel "Auto Mark" (automatische
markeringen) kunt u:
• De functie "Auto Mark" inschakelen ("On") en uitschakelen
("Off")
• De drempelwaarde van het geluidsniveau die bepaalt
wanneer een stille periode begint, instellen op -60 dB,
-54 dB, -38 dB of -20 dB.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Auto Mark" (automatische
markeringen) op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Auto Mark" (automatische
markeringen) wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (On [aan] of Off [uit]) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om te wisselen tussen Aan en Uit.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Op het scherm knippert nu de ingestelde drempelwaarde
van het geluidsniveau.
8. Draai het draaiwieltje om de instelbare drempelwaarden
van het geluidsniveau (-60 dB, -54 dB, -38 dB en -20 dB) te
doorlopen.
9. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het scherm keert terug naar "Auto Mark" (automatische
markeringen).
10. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
11. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
Opmerking:
De instelling voor de drempelwaarde van het geluidsniveau
wordt zowel gebruikt voor de automatische markeringen als
voor de stille perioden.
Als de drempelwaarde van het geluidsniveau voor de “Auto
Mark” (automatische markeringen) wordt veranderd,
verandert die voor de “Silent Skip” (stille perioden
overslaan) automatisch mee.
9. Silent Skip (stille perioden overslaan)
In de functie Silent Skip wordt het opnemen automatisch
gepauzeerd wanneer zich een stille periode voordoet en hervat
zodra het geluid terugkeert.
Soms wordt deze functie aangeduid met 'spraakgestuurd
opnemen'.
De functie "Silent Skip" treedt in werking wanneer het geluid
gedurende drie seconden beneden een vooraf ingestelde
drempelwaarde blijft.
Wanneer die situatie optreedt, wordt de PMD560 in de
opnamepauzestand gezet. Wanneer het ingangssignaal boven
de ingestelde drempelwaarde komt, wordt het opnemen hervat.
Met het menuonderdeel "Silent Skip" (stille perioden overslaan)
kunt u:
• De functie Silent Skip inschakelen ("On") en uitschakelen ("Off")
• De drempelwaarde van het geluidsniveau die bepaalt
wanneer een stille periode begint, instellen op -60 dB,
-54 dB, -38 dB of -20 dB.
Als het onderdeel "Auto Mark" (automatische markeringen) is
ingesteld op "On" (aan), zal bij het hervatten van het opnemen
vanuit een opnamepauzestand veroorzaakt door de functie
"Silent Skip", automatisch een EDL-markering worden
ingevoegd.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Silent Skip" (stille periode
overslaan) op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Silent Skip" (stille periode
overslaan) wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (On [aan] of Off [uit]) knippert.
6. Draai het draaiwieltje om te wisselen tussen Aan en Uit.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Op het scherm knippert nu de ingestelde drempelwaarde
van het geluidsniveau.
8. Draai het draaiwieltje om de instelbare drempelwaarden
van het geluidsniveau (-60 dB, -54 dB, -38 dB en -20 dB) te
doorlopen.
9. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld.
Het scherm keert terug naar "Silent Skip" (stille periode
overslaan).
10. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
11. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
Opmerking:
De instelling voor de drempelwaarde van het geluidsniveau
wordt zowel gebruikt voor de automatische markeringen als
voor de stille perioden.
Als de drempelwaarde van het geluidsniveau voor de “Silent
Skip” (stille perioden overslaan) wordt veranderd, verandert
die voor de “Auto Mark” (automatische markeringen)
automatisch mee.
25
10. Remote (Afstandsbediening)
De instelling Remote Menu is van toepassing voor een bekabelde
externe schakelaar (niet bijgeleverd) die aangesloten wordt
Op de stekerbus REMOTE1.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat Remote (Afstandsbediening) op
het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl Remote wordt afgebeeld.
De ingestelde parameter (StartPause, StrtPausTr, Mark of
ManualTrk knippert.
6. Draai het draaiwieltje om de instelbare parameters van
Remote te doorlopen.
7. Druk op het draaiwieltje terwijl de gewenste parameter
wordt afgebeeld. Het scherm keert terug naar Remote.
8. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
9. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
11. Machine ID (machine-identificatie)
Een audiobestand (track) bevat informatie over de machine-identificatie.
Deze informatie maakt deel uit van de bestandsnaam.
Bijvoorbeeld, als de machine-identificatie "aaaaa" is, wordt het
eerste bestand genummerd "aaaaa001.wav" of "aaaaa001.mp3".
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Machine ID" (machineidentificatie) op het scherm wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Machine ID" (machineidentificatie) wordt afgebeeld. De eerste tekenpositie van
de machine-identificatie knippert.
6. Draai het draaiwieltje om het teken te kiezen.
Kies het spatieteken (brandt volledig en knippert) om de
functie "Machine ID" te beëindigen
7. Druk op het draaiwieltje terwijl het juiste teken wordt
afgebeeld.
De volgende tekenpositie knippert.
Herhaal de stappen 6 en 7 tot alle tekens van de machineidentificatie zijn gekozen.
8. Druk na het laatste teken op het draaiwieltje om de
gekozen machine-identificatie te bevestigen.
Het display keert terug naar "Machine ID" (machineidentificatie).
9. Draai het draaiwieltje om een ander menuonderdeel te
kiezen om in te stellen. Nadat u klaar bent met het
veranderen van de instellingen in de instellingengroep,
drukt u op de MENU/STORE/EDIT-toets om de gemaakte
veranderingen op te slaan, of drukt u op de
STOP/CANCEL-toets om het menu te verlaten zonder
veranderingen aan te brengen.
10. Het display keert terug naar dat van de stopstand.
Opmerking:
De instelling van "Machine ID" (machine-identificatie) geldt
voor alle drie instellingengroepen.
26
12. Default (standaardinstelling)
Met het menuonderdeel "Default" (standaardinstellingen) kunt u
alle menuonderdelen van de instellingengroep (dus niet van het
bewerkingenmenu) terugstellen op hun standaardinstellingen.
Dit is handig als u een nieuwe configuratie wilt beginnen met de
standaardinstellingen van de instellingengroep, omdat u dan
niet alle instellingen hoeft te controleren, maar weet dat ze
allemaal op hun standaardinstelling staan.
Opmerking:
De standaardinstellingen voor de VS worden gebruikt.
Zie de tabel met alle menuonderdelen op bladzijde 22.
Voor ieder menuonderdeel wordt de standaardinstelling
vermeld.
1. Druk in de stopstand op de MENU/STORE/EDIT -toets.
2. Draai het draaiwieltje en kies de instellingengroep 1, 2 of 3.
3. Druk op het draaiwieltje om de gekozen instellingengroep
op te roepen.
4. Draai het draaiwieltje zodat "Default"
(standaardinstellingen) op het display wordt afgebeeld.
5. Druk op het draaiwieltje terwijl "Default"
(standaardinstellingen) wordt afgebeeld.
Op het scherm knippert de indicator "OK?".
6. Druk op het draaiwieltje.
Het display keert terug naar dat van de stopstand.
Toepassing RS-232C om set-up te regelen onder Windows
Voor de PMD560 is een toepassing voor RS232 voor
Windows beschikbaar voor gratis downloaden (zie
www.dmpro.com om te downloaden). De toepassing stelt u
in staat de PMD560 vanaf uw PC te bedienen en te
configureren.
Sluit uw, met Windows compatibele, computer aan op de
PMD560 via de REMOTE RS-233C-connector op de
PMD560 op de RS-232C poort van uw computer. Installeer
de software op uw computer.
De software wordt met uitsluiting van garantie beschikbaar
gesteld.
Op uw computer kunt u vervolgens:
• alle functies van de PMD560 bedienen.
• instellingen wijzigen op het menu voor
setup/instellingengroep
• instellingen van/naar de PMD560 lezen/schrijven
• instellingen van setup/instellingengroep als
tekstbestand opslaan.
• een setup-tekstbestand converteren naar een
instellingengroep voor PMD560.
Bedieningscherm zoals
dit er op uw computer uit
zou zien.
Scherm
Instellingenmenu, zoals
dit op uw computer
weergegeven zou
worden
(voorbeeldinstellingen).
27
Bediening via RS-232C
Sluit een mannelijke (D-Sub 9 Pin) aan op een vrouwelijke
(D-Sub 9 Pin) rechte kabel voor externe bediening via RS232C door host-apparatuur.
• De RS-232C host kan extern functies van de PMD560
bedienen.
• De PMD560 verzendt automatische statusgegevens
wanneer de status wordt veranderd.
• De PMD560 zal antwoorden op statusverzoeken door de
bijbehorende statusgegevens te verzenden.
Specificaties RS-232C:
Tijdgrafiek
Host
PMD560
RTS
CTS
TX
RX
5 4 3 2 1
9 8 7 6
Toewijzing connectorpinnen
pin gebruik
Normale Host
PMD560
1
NA
Niet aangesloten
Niet aangesloten
2
Gegevens zenden Gegevens verzenden
RX
3
TX Gegevens ontvangen Gegevens ontvangen
4
Niet aangesloten
NA
Niet aangesloten
5
AAR
Aarde
Aarde
6
NA
Niet aangesloten
Niet aangesloten
7
RTS
RTS zenden
RTS ontvangen
8
CTS
CTS ontvangen
CTS verzenden
9
NA
Niet aangesloten
Niet aangesloten
kabel
connector
D-Sub 9 pin
(vrouwelijk)
D-Sub 9 pin
(mannelijk)
Opdrachtformaat
Startteken:
Eindteken:
Rechte kabel
Baudfrequentie
9600 bps
Databits
8 bits
Pariteitsbit
Geen
Stopbit
1 bit
OK
Bewegingscontrole
CTS/RTS Hardware Flow
06h
H
L
H
Bezet
L
Opdrachtcode
Retour
0Dh
0
OK (data succesvol ontvangen) (ACK): 06h
Fout (fout ontvangst data) (NACK):
15h
Normale retour
Bewegingscontrole en timing
CTS/RTS hardware flowregeling
Niet bezet
(Normaal)
Adr
Ontvangen OK- en foutcodes
Kabel
Normale host
RTS zenden
"@"
0Dh
Basisformaat
Kop
@
Fysieke specificaties
28
1. De host vraagt om data door RTS in te stellen op H.
2. Bij het verzoek om data door RTS antwoordt de
PMD560 door CTS in te stellen op H, indien niet bezet.
3. De host controleert of CTS de instelling H heeft en
begint met data-uitvoer op TX.
4. Wanneer data-uitvoer ophoudt, stelt de host RTS in op
L.
5. De PMD560 controleert of de stand van de RTS de
waarde L heeft en stelt CTS in op L.
PMD560
CTS zenden
Foutretour
ERR
15h
Opmerking
• De ontvangende kant negeert data ontvangen voor de
“@”. Als codedata wordt ontvangen zonder ontvangst
van “@”, zal de code voor fouten bij ontvangst data
worden geretourneerd.
• De tolerantie voor fouten in de klok voor
zenden/ontvangen is ±3,5%.
• Voor het versturen van een opdracht, moet u tenminste
20 ms na de ontvangst van een antwoord (OK, ERR of
Status) wachten.
• Ontvangst van 0Dh of time-out wordt gebruikt om het
einde van een opdracht te bepalen. Time-out treedt op 1
seconde na de ontvangst van de laatste byte.
Stroomdiagrammen handshake voor regelopdrachten
Host stuurt een opdracht die zorgt voor een wijziging in de
status van de PMD560.
Normale host
PMD560
Regelopdracht
Ontvangen opdracht
Codes regelopdrachten
De regelopdrachtpakketten hebben datalengten van 7~11
bytes. ASCII-codes van 0x00 tot 0x7f worden gebruikt om
seriële data te ontvangen. Aan het einde van de transmissie
moet u stappen ondernemen om de ASCII-codes te
converteren naar HEX-data om de data in de datapakketten
in te stellen. CR (0x0d) wordt toegevoegd als “data packet
delimiter”.
Voorbeeld: Regelopdrachtcode voor nummer 5 (ASCII code
@02305CR)
OK
Host stuurt een opdracht die niet zorgt voor een wijziging in
de status van de PMD560. Bijvoorbeeld, de host verzoekt
om afspelen tijdens weergave.
Normale host
PMD560
Regelopdracht
@
0
2
3
0
5
CR
0x40 0x30 0x32 0x33 0x30 0x35 0x0d
Bij het opeenvolgend verzenden van opdrachten moet u
meer dan 100 ms ruimte tussen opdrachten laten.
Ontvangen opdracht
Statusverzoek en statusinformatiecodes
Statusverzoekopdrachten van de host worden ontvangen
door de PDM560 en vervolgens wordt de
statusinformatiecode naar de host verzonden.
PMD560
Normale host
Statusverzoek
Opdracht
Ontvangen opdracht
Statusinformatie
Opdracht
Een wijziging in de toestand van de PMD560 verzendt
automatisch een statusinformatiecode naar de host.
PMD560
Statusinformatie
Opdracht
Normale host
De statusdatapakketten hebben een vaste datalengte van
7~12 bytes.
ASCII-codes van 0x00 tot 0x7f worden gebruikt om seriële
data te verzenden. Op grond hiervan worden de ASCIIcodes geconverteerd naar HEX-data voordat de data
worden ingesteld in de totaalpakketten en verzonden. CR
(0x0d) wordt toegevoegd als “data packet delimiter”
(datapakket-begrenzer).
Voorbeeld: Statusinformatiecode “Deur open”
(ASCII-code @0DS01CR)
@
0
D
S
0
1
CR
0x40 0x30 0x44 0x53 0x30 0x31 0x0d
29
Tabel van codes regelopdrachten
Regelopdracht
Code
0
........................................"@02300"+ CR
1
........................................"@02301"+ CR
2
........................................"@02302"+ CR
3
........................................"@02303"+ CR
4
........................................"@02304"+ CR
5
........................................"@02305"+ CR
6
........................................"@02306"+ CR
7
........................................"@02307"+ CR
8
........................................"@02308"+ CR
9
........................................"@02309"+ CR
DISPLAY
........................................"@02311"+ CR
Stand-by
........................................"@02312"+ CR
Stroom AAN
........................................"@023PW"+ CR
EDL-markeringen toevoegen .................."@023121"+ CR
Opnamevolume + ...................................."@023V+"+ CR
Opnamevolume - ...................................."@023V-"+ CR
Opnamebalans rechts .............................."@023BR"+ CR
Opnamebalans links ................................"@023BL"+ CR
Sprong nummer >>I (Volgende) .............."@02332"+ CR
Sprong nummer >>I (Vorige) ...................."@02333"+ CR
PAUZE
........................................"@02348"+ CR
Start snel terugspoelen 10x ......................"@023501"+ CR
Start snel terugspoelen 100x ...................."@023502"+ CR
Start snel terugspoelen 200x ...................."@023503"+ CR
Stop snel terugspoelen ............................"@0235001"+ CR
Start snel vooruitspoelen 10x...................."@023521"+ CR
Start snel vooruitspoelen 100x ................"@023522"+ CR
Start snel vooruitspoelen 200x ................"@023523"+ CR
Stop snel vooruitspoelen .........................."@0235201"+ CR
AFSPELEN
......................................"@02353"+ CR
STOPPEN
........................................"@02354"+ CR
OPNEMEN
......................................"@02355"+ CR
Handmatig nummer .................................."@023MT"+ CR
Volgende EDL-markering ........................"@023M+"+ CR
Vorige EDL-markering .............................."@023M-"+ CR
Afspeelfunctie virt. track oproepen ........"@023VM"+ CR
Track wissen(XXX) ................................"@023TEXXX"+ CR
Trackmarkering wissen(XXX) ................"@023MEXXX"+ CR
Alle markeringen wissen ........................"@023MEALL"+ CR
Formatteren
........................................"@023FORMAT"+ CR
Virt. track wissen(VXX)
........................"@023VTEXX"+ CR
Alle virt. tracks wissen
........................"@023VTEAL"+ CR
Fragment kopiëren(VXX)
...................."@023CSXX"+ CR
Alle fragment kopiëren
........................"@023CSAL"+ CR
Beginpunt instellen...................................."@023VTIN"+ CR
Eindpunt instellen voor virt. track .............."@023VTOUTV"+ CR
Eindpunt instellen voor fragment kopiëren .."@023VTOUTC"+ CR
Toets van paneel vergrendelen ................"@023KL"+CR
Toets van paneel ontgrendelen ................"@023KU"+CR
Instellingengroep-1 ................................"@0PS01"+ CR
Instellingengroep-2 ................................"@0PS02"+ CR
Instellingengroep-3 ................................"@0PS03"+ CR
Opn. Formaat
PCM
........................................"@0AFPM"+ CR
MP3
........................................"@0AFM3"+ CR
44.1kHz
........................................"@0FS44"+ CR
48kHz
........................................"@0FS48"+ CR
BWF
On
........................................"@0BW00"+ CR
Off
........................................"@0BW01"+ CR
*
*
*
**
**
**
**
*
*
*
30
*
*
*
*
Opn. Kanaal
Stereo
........................................"@0CHST"+ CR
Mono
........................................"@0CHMO"+ CR
Vóóropname
On
........................................"@0PR00"+ CR
Off
........................................"@0PR01"+ CR
Handm. tracknr
On
........................................"@0MT00"+ CR
Off
........................................"@0MT01"+ CR
Auto Tracknr
Off
........................................"@0AT0000"+ CR
Tijd(hhmm) ........................................"@0AThhmm"+ CR
Autom. Markeren
On
........................................"@0AM00"+ CR
Off
........................................"@0AM01"+ CR
Niveau(XX) ........................................"@0ALXX"+ CR
Stille periode overslaan
On
........................................"@0SS00"+ CR
Off
........................................"@0SS01"+ CR
Niveau(XX) ........................................"@0SLXX"+ CR
Afstand* StartPause
StartPause ......................................"@0RCSP"+ CR
StrtPausTr ........................................"@0RCST"+ CR
Markering ........................................"@0RCMK"+ CR
HandmatigeTrk .................................."@0RCMT"+ CR
Machine ID(XXXXX) .............................."@0IDXXXXX"+ CR
Standaard
........................................"@0DEFL"+ CR
*
*
*
*
*
*
*
*
*
de stopstand
* InIn de
** virtuele weergavestand
Tabel van codes statusverzoeken en statusinformatie
Wanneer er een statusverzoekopdracht door de PMD560 van de host wordt ontvangen, stuurt de PMD560 de
statusinformatie naar de host. Wanneer de PMD560 van status verandert, zal de PMD560 automatisch statusinformatie
naar de host sturen.
Status
Verzoe kcode
Informatiecode
Voedingstand ................" @0?PW"+ CR
Aan ........................................................"@0PW00"+ CR
Uit ........................................................-Stand-by .................................................."@0PW01"+ CR
Conditie deur ................" @0?DS"+ CR
Open ........................................................"@0DS01"+ CR
Gesloten .................................................."@0DS00"+ CR
Conditie kaart ................" @0?CD"+ CR
Geen kaart .............................................."@0CDNC"+ CR
Lezen ......................................................"@0CDRE"+ CR
Kaart binnen ............................................"@0CDCI"+ CR
Kaartfout 999............................................"@0CD99"+ CR
Kaart vol .................................................."@0CDFL"+ CR
Bezig ........................................................"@0CDEX"+ CR
Kaartfout (niet geformatteerd) .................."@0CDCE"+ CR
Werkingsstatus .............." @0?ST"+ CR
In opname
Opnemen ................................................"@0STRE"+ CR
Opnamepauze.........................................."@0STRP"+ CR
In stop
Stop ........................................................"@0STST"+ CR
In afspelen
Afspelen .................................................."@0STPL"+ CR
Afspeelpauze .........................................."@0STPP"+ CR
Zoeken+ .................................................."@0STS+"+ CR
Zoeken- ...................................................."@0STS-"+ CR
Snel vooruit spoelen ................................"@0STFF"+ CR
Snel achteruit spoelen.............................."@0STRW"+ CR
V.Trk Afspelen.........................................."@0STVP"+ CR
V.Trk Afspeelpauze.................................."@0STVU"+ CR
V.Trk Stop ................................................"@0STVS"+ CR
V.Trk Zoeken+.........................................."@0STV+"+ CR
V.Trk Zoeken- .........................................."@0STV-"+ CR
V.Trk Snel vooruit spoelen ......................"@0STVF"+ CR
V.Trk Snel achteruit spoelen ...................."@0STVR"+ CR
Andere
Bewerken/Instellingengroep ...................."@0STED"+ CR
Fout in functioneren ................................"@0STER"+ CR
Conditie display ............" @0?TM"+ CR
Totaal aantal nummers ............................"@0TMTN"+ CR
Totaal aantal markeringen ......................"@0TMTM"+ CR
Huidige datum .........................................."@0TMCD"+ CR
Huidige tijd .............................................."@0TMCT"+ CR
Resterende tijd nummer .........................."@0TMTT"+ CR
Verstreken tijd nummer ............................"@0TMTR"+ CR
Opnamedatum ........................................"@0TMRD"+ CR
Opnametijd .............................................."@0TMRT"+ CR
Bestandsnaam ........................................"@0TMFN"+ CR
Nummer van
muzieknummer(XXX)" ..@0?TR"+ CR .........."@0TRXXX"+ CR
Tijd nummer (uuhmmss)
.................................." @0?TI"+ CR ......"@0TIhhhmmss"+ CR
Opn. Volumeniveau(llrr) " @0?RV"+ CR ........"@0RVllrr"+ CR
Nummer instellingengroep.." @0?PS"+ CR
Instellingengroep-1 .................................."@0PS01"+ CR
Instellingengroep-2 .................................."@0PS02"+ CR
Instellingengroep-3 .................................."@0PS03"+ CR
Opn. Formaat ................" @0?AF"+ CR
PCM ......................................................"@0AFPM"+ CR
MP3 ........................................................"@0AFM3"+ CR
Opn. Formaat BF .........." @0?FS"+ CR
44.1kHz ...................................................."@0FS44"+ CR
48kHz ......................................................"@0FS48"+ CR
BWF
......................"@0?BW"+ CR
Aan ........................................................"@0BW00"+ CR
Uit ........................................................"@0BW01"+ CR
Opn. Kanaal .................."@0?CH"+ CR
Stereo ......................................................"@0CHST"+ CR
Mono ......................................................"@0CHMO"+ CR
Vóóropname ................" @0?PR"+ CR
Aan ........................................................"@0PR00"+ CR
Uit ........................................................"@0PR01"+ CR
Handm. Track ................" @0?MT"+ CR
On ........................................................"@0MT00"+ CR
Off ........................................................"@0MT01"+ CR
Autom. Track ................" @0?AT"+ CR
Off ........................................................"@0AT0000"+ CR
Tijd(uumm) .............................................."@0AThhmm"+ CR
Autom. Markering .........." @0?AM"+ CR
Aan ........................................................"@0AM00"+ CR
Uit ........................................................"@0AM01"+ CR
Niveau(XX).............." @0?AL"+ CR ........"@0ALXX"+ CR
Stille periode overslaan " @0?SS"+ CR
Aan ........................................................"@0SS00"+ CR
Uit ........................................................"@0SS01"+ CR
Niveau(XX).............." @0?SL"+ CR ........"@0SLXX"+ CR
Afstand ......................" @0?RC"+ CR
StartPause .............................................."@0RCSP"+ CR
StrtPausTr ................................................"@0RCST"+ CR
Markering ................................................"@0RCMK"+ CR
Handm. Track .........................................."@0RCMT"+ CR
Machine ID(XXXXX) ......" @0?ID"+ CR.........."@0IDXXXXX"+ CR
Versie
......................" @0?VN"+ CR ........"@0VNXXXX"+ CR
31
Problemen oplossen
Mocht zich een probleem voordoen, dan is het meestal niet nodig
contact op te nemen met uw dealer of een technischeservicecentrum. Aan de hand van de onderstaande controles kunt u
eenvoudig een aantal problemen zelf oplossen. Vraag uw leverancier
om advies, neem contact op met ons Centrum voor Technische
Ondersteuning bij u in de buurt, deze centra vindt u op onderstaande
D&M Professional-website, als het probleem niet kan worden
verholpen na de volgende controle.
VERENIGDE STATEN
- D&M Professional America
http://www.d-mpro.com
Telefoonnummer klantenservice: 866-405-2154 (gratis)
EUROPA
- D&M Professional Europe
http://www.d-mpro.eu.com
AZIË/OVERIGE GEBIEDEN
- Marantz Korea Co.,Ltd.
http://www.marantz.co.kr
- DENON Asia Co.,Ltd.
http://www.denon.com.hk
- D&M Electronics Singapore Pte. Ltd.
http://www.denonsingapore.com
De PMD560 kan niet worden ingeschakeld.
• Controleer het netsnoer en uw zekering thuis.
De PMD560 lijkt op te nemen, maar bij het afspelen is geen
geluid hoorbaar.
• Staat de versterker aan? Controleer of de juiste invoer
geselecteerd is.
Er is geen audioweergave via de hoofdtelefoon.
• Controleer instelling regeling HEADPHONE-LEVEL
(koptelefoon).
• Controleer een andere track of CF-kaart.
De PMD560 kan niet opnemen.
• Controleer dat minder dan de maximale 999 tracks op de
CF-kaart zijn opgenomen.
• Controleer dat de PMD560 de CF-kaart herkent.
Er is buitensporig veel ruis op de PMD560.
• Controleer de kabelaansluiting en/of vervang de kabel.
• Controleer of het versterkingsniveau correct is.
De geluidskwaliteit is erg laag bij afspelen op een computer.
• Controleer de kwaliteit van de geluidskaart en het audiosoftwareprogramma in de computer.
• Controleer het frequentie-conversieprogramma*.
* De PMD560 neemt het geluid op met een
bemonsteringsfrequentie van 48 kHz. Sommige
softwareprogramma's zetten dit om naar 44,1 kHz (m.b.v.
een bemonsteringsfrequentie-conversieprogramma). Gebruik
uitsluitend bemonsteringsfrequentie-conversieprogramma's
van hoge kwaliteit.
De computer kan de audiobestanden niet lezen.
• Controleer de eigenschappen van het softwareprogramma op
de computer. Sommige softwareprogramma's voor het afspelen
en bewerken van audiobestanden ondersteunen de
audiobestandsformaten MP3 of Broadcast Wave (.wav) niet.
Als de PMD560 zich raar en onvoorspelbaar gedraagt, kunt u
de microprocessor resetten door het apparaat uit te schakelen
en daarna het netsnoer uit het stopcontact te halen.
Reiniging en onderhoud
Gebruik een zachte doek die licht bevochtigd is met een
oplossing van een zacht schoonmaakmiddel in water.
Mediakaarten die veelvuldig worden gebruikt, moeten
regelmatig opnieuw worden geformatteerd om problemen als
gevolg van fragmentatie te voorkomen.
32
Foutmeldingen
Display
Beschrijving
CF-kaart
No Card
Er is geen CF-kaart geplaatst of deze wordt niet herkend.
Unformat
De CF-kaart is anders geformatteerd dan volgens FAT16 of FAT32.
Full Card
De resterende ruimte op de CF-kaart is minder dan enkele kilobytes.
Full 999
Het aantal tracks op de CF-kaart heeft het maximum van 999 bereikt.
Full Mark
Het aantal EDL-markeringen op de CF-kaart heeft het maximum van 255 bereikt.
No Track
Er is geen track gevonden.
VBR
Het VBR-bestand is vooruit- of achteruitgespoeld.
No Mark
Er is geen markering in de track gevonden.
Can not...
Ongeldige bediening.
Bad File
De menu-instelling van het bestand is niet gevonden, of het bestand is beschadigd.
Err FS
Fout in upgradebestand of bestandssysteem.
Full V99
Het aantal gekopieerde tracks (virtuele tracks) op de CF-kaart heeft het maximum van 99 bereikt.
No V.Tr
Het bestand met gekopieerde tracks (virtuele-tracksbestand) is niet gevonden.
Limi 80m
Een gekopieerd bestand (virtueel bestand) is langer dan 80 minuten.
Err Format
Niet-ondersteund bestandsformaat.
Overige
Err DSP
Er is een verwerkingsfout in de DSP opgetreden.
Err Card
Kaart- of bestandsfout.
Err RTC
Er is een verwerkingsfout in de RTC opgetreden.
Err EEPROM
Er is een fout in de EEPROM opgetreden.
Err SRAM
Er is een fout in de SRAM opgetreden.
Err Flash
Er is een fout in de flash-ROM opgetreden.
33
Technische gegevens
Digitaal audiosysteem
Systeem .................................................. Solid-state recorder
Compatibele media .................................. CF-geheugenkaart
(Microdrive)-kaart
Bestandsformaat en opnamemethode
mp3 .............................. compressie volgens MPEG1 Layer III
PCM .......................................................... 16-bit lineair-PCM
Overdrachtsnelheid bij opnemen
MP3-mono .................................................................. 64 kbps
MP3-stereo .............................................................. 128 kbps
Bemonsteringsfrequentie ............................ 44,1 kHz/ 48 kHz
Aantal kanalen ........................................ 2 (stereo)/ 1 (mono)
Frequentiebereik (PCM)
............................ 20Hz to 20.000 Hz (+0dB/ -2,0dB)
Signaal-ruisverhouding
IEC-A gewogen ............................................................ 86 dB
Totale harmonische vervorming
bij 0 VU (PCM) .............................................................. 0,01%
Dynamisch bereik .......................................................... 86 dB
Ingangen
LINE IN
Type ........................................................................ RCA-bus
Ingangsgevoeligheid ............................ 500 mVrms/ 22 kohm
Uitgangen
LINE OUT
Type ........................................................................ RCA-bus
Standaardniveau ........................................ 2 Vrms/ 300 ohm
Algemeen
Uitgangsniveau van hoofdtelefoon ................ 20 mW/ 32 ohm
Stroomeisen
Amerikaans model ........................wisselstroom 120/ 60Hz
Europees model ............................wisselstroom 230/ 50Hz
Stroomverbruik ................................................................12W
Afmetingen
Breedte ...................................................... 482,6 mm (19,0")
Hoogte .............................................................. 52 mm (2,0")
Diepte ........................................................ 300,5 mm (11,8")
Gewicht .......................................................... 3,0 kg (6,6 lbs)
34
Bijgeleverde accessoires
Netspanningsadapter
Amerikaans model ............................................................1
Europees model ................................................................2
USB-kabel ............................................................................ 1
Audiokabel ............................................................................ 2
Anti-diefstalschroeven (ISO 3x10 mm) ................................ 2
Plastic pen en borgring .......................................................... 1
Cd-rom .................................................................................. 1
Gebruikershandleiding .......................................................... 1
Optionele accessoires
(Zie www.d-mpro.com voor een beschrijving en/of
bestelinformatie.))
Afstandsbedieningsknop ...................................... RC600PMD
* De technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Beperkte garantie
Uw Marantz Professional-product is gegarandeerd tegen
materiaal- en fabricagefouten voor een periode van één jaar voor
onderdelen en arbeidskosten.
Behalve als onderstaand aangegeven, dekt deze garantie
materiaal- en fabricagefouten. Het volgende wordt niet gedekt
door de garantie:
1. Beschadiging, kwaliteitsverlies, slecht functioneren of
prestaties die minder zijn dan de specificaties ten gevolge
van:
a) Ongelukken, natuurrampen, onjuist gebruik, misbruik,
verwaarlozing of ongeoorloofde productwijzigingen.
b) Onjuiste installatie, verwijdering of onderhoud of het niet
naleven van de bijgeleverde instructies.
c) Reparaties of pogingen daartoe door een niet door
Marantz gemachtigde medewerker.
d) Verzendingen (claims moeten bij het vervoersbedrijf
worden ingediend).
e) Andere oorzaken van fabricagefouten.
2. Reinigen, controles waarbij geen storing wordt gevonden
of veranderingen aangebracht voor het installeren,
verwijderen of opnieuw installeren van het product.
3. Een in series ingedeeld product waarvan het serienummer
onleesbaar gemaakt, gewijzigd of verwijderd is.
4. Batterijen en batterijopladers.
5. Accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
kabels, bevestigingsmateriaal en steunen,
reinigingsmiddelen, netsnoeren en adapters en draagtassen.
Niet-overdraagbare garantie
Deze Garantie kan alleen worden afgedwongen door de
oorspronkelijke koper.
Wat wij betalen
Wij betalen alle arbeids- en materiaalkosten voor door de
garantie gedekte artikelen.
Reparaties laten uitvoeren
(alleen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika)
1. Als uw apparaat in de VS moet worden gerepareerd,
neemt u contact op met onze onderhoudsverwijzingsdienst
op het hieronder aangegeven, toepasselijke
telefoonnummer. Wij verstrekken u de naam en locatie van
een of meer erkende reparatiediensten waar u beroep op
kunt doen. Stuur het apparaat niet direct naar ons op.
2. U bent verantwoordelijk voor de verzendkosten als u het
product wilt laten repareren. Als de vereiste reparaties door
de garantie worden gedekt, betalen wij de kosten voor het
terugsturen van het product naar uw locatie overal in de
Verenigde Staten of haar territoria.
3. Wanneer een gegarandeerde reparatie vereist is, moet u
de oorspronkelijke aankoopbon of een ander bewijs van de
aankoopdatum overleggen.
Beperking van impliciete garanties
Alle impliciete garanties, inclusief garanties op
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn
in duur beperkt tot de lengte van deze garantie.
Uitsluiting van schadevergoedingen
(alleen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika)
De aansprakelijkheid voor een defect product is beperkt tot
reparatie of vervanging van het product naar goeddunken van
de fabrikant. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade
aan andere producten veroorzaakt door defecten in Marantzproducten, voor schade gebaseerd op overlast of verlies van
gebruik van het product of voor andere vormen van schade,
ongeacht of het gaat om incidentele, gevolg- of andere
schade.
Sommige staten staan beperkingen op de duur van
impliciete garanties en/of de uitsluiting of beperking van
incidentele of gevolgschade niet toe. De voorgaande
beperkingen en uitsluiting zijn derhalve wellicht niet op u van
toepassing.
Verband tussen staatswetten en deze Garantie
(alleen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika)
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt
nog andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen
verschillen.
Telefoonnummer van Marantz Professional voor
reparaties(alleen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika) :
Marantz Professional Factory Service (630) 741-0330,
gratis nummer binnen de VS (866) 405-2154.
Producten gekocht buiten de Verenigde Staten, haar
bezittingen of territoria.
Deze garantie kan alleen in de Verenigde Staten en haar
bezittingen of territoria worden afgedwongen.
Websites van Marantz Professional afdeling Verkoop:
Voor verzoeken of informatie over reparatieservice van Marantz
Professional-producten, neemt u contact op met het
verkoopkantoor of het technische-ondersteuningscentrum bij u in
de buurt die wordt vermeld op de onderstaande website van D&M
Professional.
AMERIKA
D&M Professional America
http://www.d-mpro.com
Telefoonnummer klantenservice : 866-405-2154 (gratis)
EUROPA
D&M Professional Europe
http://www.d-mpro.eu.com
AZIE/OVERIG
Marantz Korea Co.,Ltd.
http://www.marantz.co.kr
DENON Asia Co.,Ltd.
http://www.denon.com.hk
D&M Electronics Singapore Pte. Ltd.
.http://www.denonsingapore.com
35
D&M Holdings Inc.
PROFESSIONAL BUSINESS COMPANY
Printed in Japan
2005/12 00M39BS851250 ecmf-g