Electrolux ERD24303X User manual

gebruiksaanwijzing
user manual
notice d'utilisation
benutzerinformation
Koel-vriescombinatie
Fridge-Freezer
Réfrigérateur-congélateur
Kühl-/Gefrierkombination
ERD24303X
2 electrolux
Deze Beknopte handleiding bevat alle basisfeiten over uw nieuwe product en is makkelijk in het gebruik.
Electrolux wil het papierverbruik voor wat betreft onze gebruiksaanwijzingen met ongeveer 30%
beperken, daarmee sparen we elk jaar 12.000 bomen. De Beknopte handleiding is een van de vele
maatregelen die Electrolux neemt ten behoeve van het milieu. Het lijkt misschien weinig, maar door iets
te doen, doen we uiteindelijk veel.
Een complete handleiding kunt u vinden op www.electrolux.com
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct
gebruik te kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief
de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt,
naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en
de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen
dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit
instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder begrepen kinderen) met
verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een
dergelijke persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker
uit het stopcontact, snij de voedingskabel door
(zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder
de deur om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op
de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er
in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op! Houd de ventilatie-openingen altijd
vrij van obstructies.
• Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze
voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich
in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is,
maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit
tijdens transport en installatie van het apparaat
niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt
grondig ventileren
electrolux 3
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen
in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan
kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen
(netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of
beschadigde stekker kan oververhit raken en
brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het
apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in
het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren
van een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet laten werken zonder
afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze
niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan
uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct
zonlicht.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen
in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. 2)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op
de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan
schade toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als
ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien
2) Als het apparaat vorstvrij is
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Als u het stopcontact niet kunt
bereiken, onderbreek dan de stroomtoevoer.
• Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna
grondig af.
• Maak het apparaat niet schoon met metalen
voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van
het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof
schraper.
• Gebruik nooit een haardroger of ander verwarmingsapparaat om het ontdooien te versnellen.
Oververhitting kan de kunststof binnenkant beschadigen, en door binnendringend vocht kan
het apparaat onder stroom komen staan.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig
op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig,
schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op
de bodem van het apparaat liggen.
Installatie
Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het
beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen
onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat
gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking
niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u
het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden.
Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur
geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat
hete onderdelen (compressor, condensator)
aangeraakt kunnen worden en brandwonden
veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of
kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is
nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
4 electrolux
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te
worden door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden
door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
cuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat
ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde
regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit
apparaat en die voorzien zijn van het symbool
zijn recyclebaar.
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcir-
Bediening
Inschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand.
Uitschakelen
Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te
stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand
om de minimale koude te verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand
om de maximale koude te verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.
Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Dagelijks gebruik
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde
instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u
de thermostaatknop echter op een hogere stand
instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
Belangrijk! In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen.
Als dat gebeurt de thermostaatknop op een
warmere stand instellen.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat
minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken
voordat u er producten in plaatst.
Belangrijk! In het geval van onbedoelde
ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is
uitgevallen dan de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder "tijdsduur" is
vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid
worden en dan weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat
het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de
hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de
vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in
dat geval zal de bereiding iets langer duren.
Onderhoud en reiniging
Let op! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.
electrolux 5
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de
compressormotor, waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken, om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond
het bovenste vak.
Belangrijk! Ontdooi de vriezer wanneer de
rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
3. Laat de deur open staan.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de dop terugzetten.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze
instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het
vriesvak.
Belangrijk! Gebruik nooit scherpe metalen om de
rijp van de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen
mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen
die door de fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Problemen oplossen
Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid
horen wanneer het koelmiddel door leidingen
wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor
horen. Dat is normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk,
niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt,
zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.
Technische gegevens
Afmetingen
Tijdsduur
Hoogte
1404 mm
Breedte
545 mm
Diepte
604 mm
19 uur
6 electrolux
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de linker binnenkant in het apparaat en op het
energielabel.
Montage
Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de
"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het
apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Afstandsstukken achterkant
In het zakje met de handleiding zitten twee afstandhouders die gemonteerd moeten worden
zoals te zien is in de afbeelding.
1. Plaats de afstandhouders in de openingen.
Zorg er voor dat de pijl (A) is gepositioneerd,
zoals in de afbeelding te zien is.
2. Draai de houders 45° linksom totdat ze vergrendelen op de juiste plaats.
Waterpas zetten
Zorg er voor dat, wanneer u het apparaat plaatst,
het waterpas staat. Deze stand kan bereikt worden
met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant
en onderkant van het apparaat bevestigd zijn.
Plaats
Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan
worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan
circuleren aan de achterkant van het keukenkastje.
Als het apparaat onder een muur met een afdakje
wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen
de bovenkant van het keukenkastje en de muur ten
minste 100 mm bedragen om de beste prestatie
te garanderen. Voor de beste prestatie dient u het
apparaat echter niet onder een afdakje te zetten.
De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale
uitlijning.
Als het keukenkastje in een hoek is geplaatst en de
zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen,
moet de afstand tussen de muur en het keukenkastje ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd
kunnen worden.
Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn het
apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te
halen; de stekker moet daarom na installatie
gemakkelijk toegankelijk zijn.
100mm
electrolux 7
15mm
15mm
2
1
Omkeerbaarheid van de deur
Belangrijk! Om de volgende handelingen uit te
voeren, raden we aan dat dit wordt gedaan met de
hulp van een tweede persoon die de deuren van
het apparaat stevig vasthoudt tijdens de
werkzaamheden.
Om de draairichting van de deur te veranderen,
gaat u als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur van de vriezer. Maak de scharnier los.
3
4. Verwijder aan de tegenovergestelde zijde de
openingbedekking.
3. Verwijder de deuren door ze licht omhoog te
trekken en verwijder daarna het scharnier.
5. Schroef beide afstelbare voetjes en de schroeven van het onderste deurscharnier los. Verwijder het onderste deurscharnier en monteer
deze op de tegenoverliggende zijde.
8 electrolux
9. Plaats de deuren in de pennen en monteer de
deuren. Monteer het scharnier.
6. Schroef de onderste, achterste schroef los en
monteer deze op de tegenoverliggende zijde.
2
3
7. Draai de borgpen van de bovenste deur los.
1
10. Monteer aan de tegenoverliggende zijde de
openingbedekking die in het accessoirezakje
zijn meegeleverd.
8. Schroef de pen aan de andere zijde weer aan.
electrolux 9
Controleer goed en verzeker u ervan dat:
• alle schroeven zijn aangehaald.
• De deur gaat goed open en dicht.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de
winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op
de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking op
natuurlijke wijze passend wordt.
Als u bovenstaande handelingen liever niet zelf uitvoert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde
Klantenservice. De deskundige van de Klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
11. Draai het scharnier vast. Zorg ervoor dat de
deuren zijn uitgelijnd.
12. Verwijder en monteer het handvat 4) op de tegenoverliggende zijde.
13. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het waterpas, wacht minstens vier uur en steek dan de
stekker in het stopcontact.
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en
de frequentie op het typeplaatje overeenkomen
met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als
het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden
als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Het milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet
worden afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
4) indien nodig
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
10 electrolux
This Quick user manual contains all the basic facts of your new product and is easy to use. Electrolux
wants to lower our paper consumption related to user manuals by some 30%, which will help spare
12,000 trees every year. The Quick user manual is one of many steps taken by Electrolux for the
environment. It may be a small step, but just by doing a little you do a lot.
A complete user manual can be found at www.electrolux.com
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its
hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that
all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save
these instructions and make sure that they remain
with the appliance if it is moved or sold, so that
everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused
by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children.
There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug
out of the socket, cut the connection cable (as
close to the appliance as you can) and remove
the door to prevent playing children to suffer
electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is
to replace an older appliance having a spring
lock (latch) on the door or lid, be sure to make
that spring lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from becoming
a death trap for a child.
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
• The appliance is designed exclusively for domestic use.
• The appliance is intended for keeping foodstuff
and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process.
5) If the lamp cover is foreseen
• Do not use other electrical appliances (such as
ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained
within the refrigerant circuit of the appliance, a
natural gas with a high level of environmental
compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components
of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the
cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be replaced by
a certified service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance.
A squashed or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains
plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric
shock or fire.
6. You must not operate the appliance without
the lamp cover5) of interior lighting.
• This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it.
• Do not remove nor touch items from the freezer
compartment if your hands are damp/wet, as
this could cause skin abrasions or frost/freezer
burns.
• Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
electrolux 11
Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the
appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly against the
air outlet on the rear wall.6)
• Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance
with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to.
• Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer compartment as it creates pressure on
the container, which may cause it to explode,
resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance
and disconnect the mains plug from the mains
socket.
• Before using the appliance for the first time,
wash the interior and all internal accessories with
lukewarm water and some neutral soap so as to
remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Do not use sharp objects to remove frost from
the appliance. Use a plastic scraper.
• Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat may
damage the plastic interior, and humidity could
enter the electric system making it live.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for
defrosted water. If necessary, clean the drain. If
the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
• Unpack the appliance and check if there are
damages on it. Do not connect the appliance if
it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours before
connecting the appliance to allow the oil to flow
back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the
appliance, lacking this leads to overheating. To
achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product
should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser)
to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after
the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only.7)
Service
• Any electrical work required to do the servicing
of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses
which could damage the ozone layer, in either
its refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with the
urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to
obtain from your local authorities. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on this appliance
are recyclable.
marked by the symbol
Important! For electrical connection carefully
follow the instructions given in specific paragraphs.
Operation
Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature
regulator to the "O" position.
6) If the appliance is Frost Free
7) If a water connection is foreseen
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as follows:
• turn the Temperature regulator toward lower
settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher
settings to obtain the maximum coldness.
12 electrolux
A medium setting is generally the most suitable.
Daily use
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen
food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change
the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the
temperature regulator toward higher settings to
obtain the maximum coldness.
Important! In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop below 0°C.
If this occurs reset the temperature regulator to a
warmer setting.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run at least 2 hours on the higher
settings.
Important! In the event of accidental defrosting,
for example due to a power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the
technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used,
can be thawed in the refrigerator compartment or
at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will
take longer.
Care and cleaning
Caution! Unplug the appliance before
carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging
must therefore only be carried out by authorized
technicians.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time
the motor compressor stops, during normal use.
The defrost water drains out through a trough into
a special container at the back of the appliance,
over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing
and dripping onto the food inside. Use the special
cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form on
the freezer shelves and around the top compartment.
Important! Defrost the freezer when the frost
layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.
3. Leave the door open.
electrolux 13
4. When defrosting is completed, dry the interior
thoroughly and refit the plug.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the
maximum coldness and run the appliance for
two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the
compartment.
Important! Never use sharp metal tools to scrape
off frost from the evaporator as you could damage
it. Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process other than
those recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food packs, during
defrosting, may shorten their safe storage life.
What to do if…
Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a bubbling
sound when the refrigerant is pumped through
the coils or tubing. This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is
being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.
• The thermic dilatation might cause a sudden
cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.
• When the compressor switches on or switches
off, you will hear a faint "click" of the temperature
regulator. This is correct.
Technical data
Dimension
Height
1404 mm
Width
545 mm
Depth
604 mm
Rising Time
19 h
The technical information are situated in the rating
plate on the internal left side of the appliance and
in the energy label.
Installation
Caution! Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation
of the appliance before installing the appliance.
Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class
indicated on the rating plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Rear spacers
In the bag with the documentation, there are two
spacers which must be fitted as shown in the figure.
1. Fit the spacers into the holes. Make sure that
the arrow (A) is positioned as shown in the picture.
14 electrolux
one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
If the cabinet is placed in a corner and the side with
the hinges facing the wall, the distance between
the wall and the cabinet must be at least 10 mm
to allow the door to open enough so that the
shelves can be removed.
15mm
Levelling
When placing the appliance ensure that it stands
level. This can be achieved by two adjustable feet
at the bottom in front.
15mm
2. Turn counter-clockwise the spacers through
45° until they lock into place.
100mm
Warning! It must be possible to disconnect
the appliance from the mains power supply;
the plug must therefore be easily accessible after
installation.
Door reversibility
Important! To carry out the following operations,
we suggest that this be made with another person
that will keep a firm hold on the doors of the
appliance during the operations.
To change the opening direction of the door, do
these steps:
1. Remove the plug from the power socket.
2. Open the door of the freezer. Loosen the
hinge.
Location
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc. Ensure that air can circulate freely
around the back of the cabinet. To ensure best
performance, if the appliance is positioned below
an overhanging wall unit, the minimum distance
between the top of the cabinet and the wall unit
must be at least 100 mm . Ideally, however, the
appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by
electrolux 15
3. Remove the doors by pulling them slightly and
remove the hinge.
2
1
6. Unscrew the bottom far side screw and install
on the opposite side.
3
4. On the opposite side, remove the hole covers.
7. Unscrew the top door holding pin.
5. Unscrew both adjustable feet and the screws
of the bottom door hinge. Remove the bottom
door hinge and install it on the opposite side.
8. Screw the pin back on the other side.
16 electrolux
9. Fit the doors into the pins and install the doors.
Install the hinge.
2
3
1
10. On the opposite site, install the hole covers
provided within the accessory bag.
8) If foreseen
11. Tighten the hinge. Make sure that the doors
are aligned.
12. Remove and install the handle8) on the opposite side.
13. Reposition, level the appliance, wait for at least
four hours and then connect it to the power
socket.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter),
the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In
that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the above
mentioned operations, contact the nearest After
Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at
your cost.
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond to
your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply
cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not
earthed, connect the appliance to a separate earth
in compliance with current regulations, consulting
a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the
above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
electrolux 17
Environmental concerns
The symbol
on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring
this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local council, your household waste
disposal service or the shop where you purchased
the product.
18 electrolux
Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre
nouvel appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices
d'utilisation, ce qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre
qu'une des nombreuses mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. Une petite
mesure qui permettra d'obtenir de grands résultats.
Pour vous procurer la notice d'utilisation originale, rendez-vous sur www.electrolux.com
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice,
y compris les conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à
ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au
nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par
des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le
manque d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui
puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée
des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de
l'appareil pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de
rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie
en danger.
Sécurité générale
Attention Veillez à ce que les orifices de
ventilation ne soient pas obstrués.
• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d'aliments et/ou de boissons dans le
cadre d'un usage domestique normal, tel que
celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
• N'utilisez pas d'autres appareils électriques (par
exemple, sorbetières) à l'intérieur d'appareils réfrigérants sauf s'ils sont homologués pour cet
usage par leur fabricant.
• N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
• Le circuit de refroidissement de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de l'appareil,
assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de refroidissement n'est endommagée.
Si tel est le cas :
– évitez les flammes vives et les sources d'ignition
– aérez soigneusement la pièce où se trouve
l'appareil
electrolux 19
• Il est dangereux de modifier les caractéristiques
de l'appareil ou l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courtscircuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.
Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être remplacés par un technicien
d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.
1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être
rallongé.
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée
ou endommagée par l'arrière de l'appareil.
Une prise de courant endommagée peut
s'échauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la prise
secteur de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de
l'ampoule d'éclairage n'est pas présent
9)pour l'éclairage intérieur.
• Cet appareil est lourd. Faites attention lors de
son déplacement.
• Ne touchez pas les produits congelés sortant du
congélateur avec les mains humides car ceci
peut provoquer des abrasions ou des brûlures
cutanées.
• Évitez les expositions prolongées de l'appareil
aux rayons solaires.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties
en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement contre la
sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. 10)
• Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
• Conservez les aliments préemballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de
conservation donnés par le fabricant de l'appareil.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de
boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur
du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits tels que
les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil
car ils peuvent provoquer des brûlures.
9) Si le diffuseur est prévu
10) Si l'appareil est sans givre
11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de la prise de
courant. Si la prise électrique n'est pas accessible, coupez le courant.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du " ;neuf ;", puis
séchez soigneusement.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer
l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la
couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.
• N'utilisez pas d'appareils électriques ou agents
chimiques pour dégivrer l'appareil. La chaleur
excessive pourrait endommager le revêtement
plastique interne et l'humidité pourrait s'introduire dans le système électrique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation
de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, le cas échéant. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.
Installation
Important Avant de procéder au branchement
électrique, respectez scrupuleusement les
instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est
endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de
l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour
assurer une ventilation suffisante, respectez les
instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout
contact avec le compresseur et le condenseur
(risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une
source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons
solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 11)
20 electrolux
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à
l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par
un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que
par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
tribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures
ménagères et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits
frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil idensont recyclables.
tifiés par le symbole
Le système frigorifique et l'isolation de votre
appareil ne contiennent pas de C.F.C. con-
Fonctionnement
Mise en fonctionnement
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le sens des
aiguilles d'une montre sur une position moyenne.
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton
du thermostat sur la position "O".
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme
suit :
• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour
obtenir un réglage de froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers le haut
pour obtenir un réglage de froid maximum.
Une position moyenne est la plus indiquée.
Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de
froid.
Important Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut chuter audessous de 0°C. Si cela se produit, repositionnez
le thermostat sur un réglage plus chaud.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
placez le thermostat sur la position Max pendant
2 heures environ, avant d'introduire les produits
dans le compartiment.
Important En cas de dégivrage accidentel, dû par
exemple à une panne de courant, si la panne doit
se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à
la rubrique "temps d'augmentation" dans la
section Caractéristiques techniques, consommez
les aliments décongelés le plus rapidement
possible ou recongelez-les après les avoir cuits
(une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être
décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou
à température ambiante, avant d'être utilisés, en
fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans
décongélation préalable : dans ce cas, la cuisson
est plus longue.
Entretien et nettoyage
Attention débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures
dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la
recharge ne doivent donc être effectués que par
du personnel autorisé.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale.
L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du
compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau
electrolux 21
de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de
couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà
dans l'orifice.
Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.
Important Dégivrez le congélateur lorsque
l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5
mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions cidessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal
et conservez-les dans un endroit frais.
3. Laissez la porte ouverte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien
l'intérieur, et remettez le bouchon.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid
et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou
trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés
dans le compartiment.
Important N'utilisez en aucun cas de couteau ou
tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de
détériorer irrémédiablement l'évaporateur.
N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou
moyen artificiel que ceux qui sont recommandés
par le fabricant pour accélérer le dégivrage de
votre appareil. Une élévation de la température des
denrées congelées, pendant la décongélation,
peut réduire leur durée de conservation.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Bruits de fonctionnement normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le
circuit d'évaporation peut produire un bruit de
gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement
aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est
normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène
est normal.
• Un léger claquement se produit lors de la mise
en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce
phénomène est normal.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur
1404 mm
Largeur
545 mm
Profondeur
604 mm
Autonomie de fonctionnement
Les informations techniques se trouvent sur la plaque signalétique sur la paroi intérieure gauche de
l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
19 h
22 electrolux
Installation
Attention Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil, veuillez lire
attentivement les "Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la température
ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe
climatique
Température ambiante
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
Entretoises arrière
Le sachet avec la documentation contient deux
entretoises, qui doivent être mises en place comme le montre l'illustration.
1. Introduisez les entretoises dans les orifices.
Veillez à ce que la flèche (A) se trouve dans la
position illustrée sur la photo.
Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance de
toute source de chaleur telle que les radiateurs,
chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurezvous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'armoire et l'élément
suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments
suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un
ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.
Si l'armoire est placée dans un angle et le côté
avec les charnières est face au mur, la distance
entre le mur et l'armoire doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les clayettes.
Avertissement L'appareil doit pouvoir être
débranché à tout moment ; Il est donc
nécessaire que la prise murale reste accessible
après l'installation.
2. Tournez les entretoises de 45° dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre jusqu'à ce
qu'elles se bloquent.
Mise à niveau
Lors de la mise en place de l'appareil, assurezvous qu'il soit positionné de façon plane. Servezvous des deux pieds réglables se trouvant à l'avant
de l'appareil.
100mm
electrolux 23
15mm
15mm
2
1
Réversibilité de la porte
Important Pour effectuer les opérations
suivantes, il est suggéré de se faire aider par une
autre personne pour maintenir fermement les
portes de l'appareil pendant les opérations.
Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les étapes suivantes :
1. Retirez la fiche de la prise de courant.
2. Ouvrez la porte du congélateur. Desserrez la
charnière.
3
4. Retirez les caches des orifices de l'autre côté.
3. Déposez les portes en les tirant légèrement et
retirez la charnière.
5. Dévissez les deux pieds réglables et les vis de
la charnière de la porte inférieure. Déposez la
charnière de la porte inférieure et montez-la de
l'autre côté.
24 electrolux
9. Enfilez les portes dans les pivots et installezles. Installez la charnière.
6. Dévissez la vis latérale inférieure et montez-la
de l'autre côté.
2
3
7. Dévissez le pivot d'arrêt supérieur de la porte.
1
10. De l'autre côté, installez les caches d'orifice
fournis dans le sachet d'accessoires.
8. Vissez le pivot de l'autre côté.
electrolux 25
Vérifiez une dernière fois que :
• Toutes les vis sont serrées.
• La porte ouvre et ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (en hiver, par
exemple), il se peut que le joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne voulez pas effectuer personnellement
les opérations décrites ci-dessus, contactez le
S.A.V. le plus proche. Un technicien du S.A.V. inversera le sens d'ouverture de la porte à vos frais.
11. Serrez la charnière. Veillez à ce que les portes
soient alignées.
12. Déposez et installez la poignée 12) de l'autre
côté.
13. Remettez l'appareil en place, mettez-le
d'aplomb, attendez quatre heures au moins et
branchez-le ensuite à la prise de courant.
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble
d'alimentation comporte un logement pour mise à
la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de
terre conformément aux normes en vigueur, en
demandant conseil à un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
d'incident suite au non-respect des consignes de
sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
En matière de sauvegarde de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut être traité comme
déchet ménager. Il doit être remis au point de
collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du
matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans
les règles de l’art, nous préservons
12) si cela est prévu
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi
que les déchets seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce
produit, veuillez prendre contact avec les services
de votre commune ou le magasin où vous avez
effectué l'achat.
26 electrolux
Diese Kurz-Benutzerinformation enthält alles Wissenswerte über das neue Produkt und ist einfach
anzuwenden. Electrolux hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Schutz der Umwelt den Papierverbrauch für
Benutzerinformationen um 30 % zu senken; diese Maßnahme schont 12.000 Bäume pro Jahr. Die KurzBenutzerinformation ist einer von vielen Schritten, die Elextrolux zum Schutz der Umwelt unternimmt. Es
mag vielleicht ein kleiner Schritt sein, aber jeder Schritt zählt auf diesem Weg!
Eine komplette Benutzerinformation finden Sie unter www.electrolux.com
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale
Geräteanwendung vor der Installation und dem
Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass
zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung
und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz
Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen
der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheitshinweis
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten
und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie
nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt
von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den
Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so
nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie
die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss
(Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So
verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer
Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen
immer frei von Hindernissen sein.
• Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch
im Haushalt bestimmt.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen
Haushalt bestimmt, wie in den vorliegenden Gebrauchsanweisungen beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie
Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche
Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu
beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– offene Flammen und Zündfunken vermeiden;
– den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut
lüften.
electrolux 27
• Änderungen der Spezifikationen und am Gerät
sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und Feuer verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer kompetenten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
nicht von der Geräterückseite gequetscht
oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und
kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf nicht ohne Lampenabdeckung betrieben werden, 13) Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/
feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen
kann.
• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung
aussetzen.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder
Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. 14)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend
den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers
sollten strikt eingehalten werden.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gefriergerät stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus
dem Gerät gegessen wird.
13) wenn eine Abdeckung der
14) No-Frost-Geräte
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das
Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose. Falls Sie nicht an die Steckdose
kommen, unterbrechen Sie die Stromversorgung.
• Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten
durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen
von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder
andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen. Starke Hitze kann die Plastikteile
im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit
kann in das elektrische System eindringen, so
dass die Teile unter Spannung stehen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie
den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
Inbetriebnahme
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen
Anschluss strikt an die Anweisungen der
betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie
das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt
ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden
stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen
kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um
das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an
die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen
(Kompressor, Kondensator) möglichst mit der
Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker
des Gerätes nach der Installation frei zugänglich
ist.
28 electrolux
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung. 15)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem
qualifizierten Elektriker oder einem ElektroFachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung
nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets OriginalErsatzteile.
se. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll
entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden
Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei
der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden
markiert sind, können reund mit dem Symbol
cycelt werden.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem
Isoliermaterial keine ozonschädigenden Ga-
Betrieb
Einschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
auf eine mittlere Einstellung.
Ausschalten des Geräts
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".
Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen.
• Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen
am besten geeignet.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen
längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen,
drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
Wichtig! In diesem Fall kann die Temperatur im
Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht
benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf
den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
15) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte als der in der
Tabelle mit den technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten
Abtauen, dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut
eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können
vor der Verwendung je nach der zur Verfügung
stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen
sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen
und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
electrolux 29
Reinigung und Pflege
Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder
Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt
werden.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem
Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen
Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung
befindet.
Abtauen des Gefrierschranks
Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im
Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Wichtig! Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn
die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm
erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus,
verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen
Ort.
3. Lassen Sie die Tür offen.
4. Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab
und setzen Sie den Stopfen wieder ein.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät
zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung
laufen.
7. Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
Wichtig! Verwenden Sie bitte niemals scharfe
Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom
Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt
werden könnte. Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess
zu beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des
Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des
Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes
kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Was tun, wenn …
Normale Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und
Blubbern zu hören, wenn das Kältemittel durch
die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und
ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor.
Das ist normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors
ist ein leises "Klicken" des Temperaturreglers zu
hören. Das ist normal.
30 electrolux
Technische Daten
Abmessungen
Höhe
1404 mm
Breite
545 mm
Tiefe
604 mm
Ausfalldauer
19 h
Die technischen Informationen befinden sich auf
dem Typschild innen links im Gerät sowie auf der
Energieplakette.
Gerät aufstellen
Vorsicht! Lesen Sie bitte die
"Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der
Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie
selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem
die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts
angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Distanzstücke hinten
In der Dokumententasche befinden sich zwei Distanzstücke, die wie in der Abbildung gezeigt angebracht werden müssen.
1. Setzen Sie die Distanzstücke in die Öffnungen
ein. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil (A) wie in
der Abbildung gezeigt ausgerichtet ist.
2. Drehen Sie die Distanzstücke um 45°, bis sie
einrasten.
Ausrichten
Bei der Aufstellung des Gerätes muss dieses waagerecht ausgerichtet werden. Dies lässt sich mit
zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
15mm
15mm
100mm
electrolux 31
Wechsel des Türanschlags
Standort
Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem
Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Sicherstellen, dass die Luft frei auf der Rückseite des Gerätes zirkulieren kann. Damit das Gerät die optimale
Leistung bringen kann, wenn es unter einer überhängenden Wand installliert wird, sollte der Mindestabstand zwischen der Geräteoberseite und
der Wand mindestens 100 mm betragen. Allerdings sollte die Aufstellung des Gerätes unter einer
überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Gerätes erfolgen.
Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt
die Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der
Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens
10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.
Wichtig! Die nachfolgend beschriebenen
Tätigkeiten sollten mit Hilfe einer zweiten Person
durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
Beim Wechsel des Türanschlags muss wie folgt
vorgegangen werden:
1. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
2. Öffnen Sie die Tür des Gerätes. Lösen Sie das
Scharnier.
Warnung! Es muss möglich sein, das Gerät
vom Netz zu trennen; nach der Installation
muss die Steckdose daher zugänglich bleiben.
3. Bauen Sie die Türen ab, indem Sie vorsichtig
daran ziehen und das Scharnier entfernen.
32 electrolux
2
1
3
6. Lösen Sie die untere seitliche äußere Schraube, setzen Sie diese auf der gegenüber liegenden Seite ein und ziehen Sie sie fest.
4. Entfernen Sie auf der gegenüber liegenden
Seite die Abdeckungen der Bohrungen.
7. Schrauben Sie den oberen Haltebolzen der
Tür los.
5. Lösen Sie beide Schraubfüße und die Schrauben am unteren Türscharnier. Bauen Sie das
untere Türscharnier ab und bauen Sie dieses
auf der gegenüber liegenden Seite ein.
electrolux 33
8. Schrauben Sie den Bolzen auf der anderen
Seite ein.
9. Setzen Sie die Türen auf die Bolzen und sichern Sie diese. Installieren Sie das Scharnier.
2
3
1
10. Setzen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten
Bohrungsabdeckungen auf der gegenüber liegenden Seite ein.
16) falls dies vorgesehen ist
11. Ziehen Sie das Scharnier fest. Vergewissern
Sie sich, dass alle Türen korrekt ausgerichtet
sind.
12. Bauen Sie den Griff aus und wieder ein 16) auf
der gegenüber liegenden Seite.
13. Das Gerät wieder an seinen Standort schieben, eben ausrichten und mindestens vier
Stunden lang nicht laufen lassen. Dann das
Gerät an die Stromversorgung anschließen.
Prüfen Sie alles erneut, um sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Die Tür korrekt öffnet und schließt.
Falls die Umgebungstemperatur niedrig ist (z.B. im
Winter), ist es möglich, dass die Türdichtung nicht
richtig am Gerät anliegt. In diesem Fall kann auf die
natürliche Anpassung der Dichtung gewartet oder
dieser Vorgang beschleunigt werden, indem sie
mit einem Haartrockner erwärmt wird.
Falls Sie die oben beschriebenen Tätigkeiten nicht
selber durchführen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Der Kundenbetreuer
wird den Umbau der Türen dann zu Ihren Lasten
durchführen.
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres
Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie
das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften
34 electrolux
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten
Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für
Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln
ist, sondern an einem Sammelpunkt für das
Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
electrolux 35
www.electrolux.com
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.electrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur: www.electrolux.be
www.electrolux.lu
200383041-00-072009