Renault | Formula 1.6 2013 | Formula Renault 1.6 Reglemente 2013

Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente
Tävlingsreglemente 2015
Paragraf 1 Organisation
Renault Sport Sverige och STCC AB, här nedan benämnt “Organisation” kommer gemensamt att administrera Formula
Renault 1.6 Sverige Mästerskapet.
Paragraf 2 Validitet
Innevarande reglemente för Formula Renault 1.6 Sverige gäller tävlingssäsongen 2015 och är godkänt av SBF.
Formula Renault 1.6 Sverige genomförs i turordning i enlighet med följande regelverk:
.. Respektive tävlings startbekräftelse och PM inkluderat bulletiner samt information från förarmöte.
.. Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente, Tävlingsreglemente och Tekniskt Reglemente.
.. Formula Renault 1.6 2015 Technical Regulations.
.. Formula Renault 1.6 User Manual & Nomenclature 2015.
.. Tävlingsreglemente STCC Mästerskapsracing 2015.
.. Svenska Bilsportförbundets regler.
.. FIA International Sporting Code och dess tillägg.
Paragraf 3 Tillåtna bilar
Deltagande i Formula Renault 1.6 Sverige är endast tillåtet med följande specificerade bilar:
FORMULA RENAULT 1.6 tillverkade av Signatech Automobiles, marknadsförda av RENAULT SPORT och i enlighet
med definitioner i det Tekniska Reglementet för Formula Renault 1.6 Sverige, Formula Renault 1.6 2015 Technical
Regulations, Formula Renault 1.6 Nomenclature 2015 samt Formula Renault 1.6 User Manual och tekniska bulletiner
utgivna under 2015.
Alla Formula Renault 1.6 bilar som inte är inköpta via STCC AB måste minst 8 dagar före första tävlingstillfället de skall
deltaga i, ha genomgått en detaljerad teknisk besiktning av mästerskapets officiella tekniker där bilen och dess
dokumentation kontrolleras. Det är den tävlandes ansvar att boka tid för denna kontroll. Bilar som ej genomgått denna
kontroll är ej tillåtna att deltaga i mästerskapet. Kostnad för denna kontroll är 3000 SEK + moms vilket skall betalas av
den tävlande.
Alla bilar skall vara utrustade med original säkerhetsutrustning i enlighet med Formula Renault 1.6 Sverige Tekniskt
reglemente/Nomenclature. Varje form av manipulering eller demontering av säkerhetsutrustningen är förbjudet.
Alla bilar som deltar i Formula Renault 1.6 Sverige skall vara i fint skick och prydligt lackerade. Eventuella skador
orsakade av tävlingsincidenter skall vara reparerade innan nästa tävlingstillfälle. Organisationen reserverar sig rättigheten
att neka deltagande av bilar, som inte följer ovan nämnda krav. Organisation kan tillåta Formula Renault 1.6 bilar att
delta i utvecklings syfte. Varje tävlande förare kan endast anmäla en bil vid ett tävlingstillfälle. Reservbilar är förbjudet.
Varje bil skall inneha en vagnbok utfärdad av SBF eller annat ASN.
Paragraf 4 Reklam
4.1 Dekaler och reklam på bilar
Reklam och dekaler på bilar får ej innehålla produkter som konkurrerar med de officiella Formula Renault 1.6 Sverige
Sponsorerna.
De officiella Sponsorerna till Formula Renault 1.6 Sverige är:
.. Renault, Bilar
.. Elf, Oljor, smörjmedel
.. Michelin, Däck
Officiella mästerskapsdekaler tillhandahållna av Organisationen, start nummer, namndekaler och mästerskapsdekaler är
obligatoriska och skall monteras i enlighet med Formula Renault 1.6 Design Instruktion.
Alla bilar med felaktiga eller saknade mästerskapsdekaler kommer ej att bli godkända vid besiktningen. Organisationen
har full frihet att när som helst demontera reklam och/eller dekaler på bilar, förares säkerhetsutrustning och
depåutrustning i anslutning till klassen, om den bedöms som olämplig (t.ex. omoralisk, oetisk, etc).
4.2 Mästerskapsemblem på föraroverall
De obligatoriska mästerskapsemblemen på föraroverallen skall alltid vara monterade och synliga i enlighet med Formula
Renault 1.6 Design Instruktion.
Paragraf 5 Race service
Vid alla tävlingstillfällen för Formula Renault 1.6 Sverige kommer de tävlande att ha till sitt förfogande:
- Renault Sport Sverige service med vissa original reservdelar. Tillgängliga reservdelar kan inhandlas av de tävlande.
- Michelin däckservice.
För rättvisans skull, kommer inte Renault Sport Tekniker att utföra något arbete på de tävlandes bilar, förutom
demonteringsarbete i samband med tekniska kontroller samt att ge teknisk assistans som rådgivare.
Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente 2015
Sida 1 av 4, 31/1/2015
Paragraf 6 Besiktning
Alla Formula Renault 1.6 Sverige godkända bilar skall alltid i detalj uppfylla alla detaljer i enlighet med det Tekniska
Reglementet / Formula Renault 1.6 Technical Regulations / Nomenclature / Formula Renault 1.6 User Manual /
Bulletiner.
Teknisk chef / Förbundstekniker förbehåller sig rätten att när de anser det nödvändigt genomföra teknisk inspektion, samt
få mekaniska detaljer demonterade för ytterligare undersökning. Vid dessa tillfällen kan lämplig original reservdel
monteras istället.
Den tävlande eller dess representant har möjlighet att märka den demonterade detaljen.
Om den tävlande, anmälaren eller dess representant inte är närvarande vid den beslutade tekniska inspektionen, kommer
detta att rapporteras till Tävlingsledaren, som kommer att besluta vilken påföljd som skall tillämpas.
I de fall detaljen avviker, skall ovannämnda detalj permanent konfiskeras av ansvarig personal för Formula Renault 1.6
Sverige.
Paragraf 7 Data logging / Telemetry
Under alla officiella träningar, kvalificeringar och tävlingsheat är det förbjudet att använda följande:
- All typ av telemetri system och associerad elektronisk utrustning.
Det enda data logging systemet som är tillåtet att använda är det som levereras av Renault Sport.
Paragraf 8 Saluförande
Organisationen reserverar sig rätten att utan ersättning använda resultat, namn och bilder på alla tävlande i syfte att
producera en saluförande exploatering av mästerskapets rykte.
Paragraf 9 Test
Från och med den 4 Maj 2015 och till och med sista tävlingsheatet körts i mästerskapet, får ingen anmäld tävlande,
anmälare, förare eller team samt annan person associerad till dessa, ta del av någon Formula Renault 1.6 privat
testkörning (ensam eller inte) från och med det föregående tävlingstillfället är genomfört och till och med
mästerskapstävling skall genomföras på aktuell bana på någon av STCC mästerskapsbanorna (Skövde, Ahvenisto (FIN),
Anderstorp, Falkenberg, Kinnekulle, Solvalla och Ring Knutstorp), förutom om det är en officiell Formula Renault 1.6
testdag, för detta mästerskap.
Till exempel, är det inte tillåtet att testköra på Ring Knutstorp från och med den 13 September till och med den 24
September när mästerskapstävling på Ring Knutstorp är den 25 - 26 September. Inför första tävlingstillfället på Skövde
den 8 -10 Maj är det inte tillåtet att testköra från och med den 4 Maj till och med den 7 Maj på Skövde.
Alla officiella Formula Renault 1.6 testkörningar och testdagar ingår ej i mästerskapsavgiften utan kommer att debiteras
till självkostnadspris, förutom de officiella testtillfällen som ingår i förarens mästerskapsavgift, se paragraf 12 Anmälan.
Paragraf 10 Anmälan
Förarens mästerskapsavgift är SEK 65 000 (+6% moms), som skall betalas mot faktura till STCC AB senast den 2 April
2015. Denna mästerskapsavgift inkluderar följande: startnummeravgift, en styck Unisorb miljömatta, en elanslutning 220
Volt 10 amp till alla mästerskapstävlingar, officiella testtillfällen (tillsammans med Renault Clio Cup) anordnade av
STCC AB, race service vid tävlingstillfällena, televisions avgift, tävlingsavgift till alla mästerskapstävlingar.
.
Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente 2015
Sida 2 av 4, 31/1/2015
Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente
Tekniskt Reglemente 2015
Alla modifieringar som inte är tillåtna i enlighet med gällande Tävlingsreglemente och Tekniskt Reglemente, Formula
Renault 1.6 Technical Regulations, Formula Renault 1.6 User Manual och Nomenclaturen samt relevanta Tekniska
bulletiner, för Formula Renault 1.6 Sverige godkända bilar, är förbjudna.
Paragraf 1 Allmäna regler
En Formula Renault 1.6 bil som uppfyller alla paragrafer i detta Tekniska reglemente samt Paragraf 3 i
Tävlingsreglementet kan deltaga i Formula Renault 1.6 Sverige Mästerskapet.
Varje modifiering, tillägg, anpassning, svetsning, förstärkning, polering, borrning, etc – t.ex.: förändring av original delar
– som ej uttryckligen tillåts av detta Reglemente, Formula Renault 1.6 User Manual, Formula Renault 1.6 Technical
Regulations, Nomenclaturen eller i Tekniska Bulletiner är strikt förbjudet.
Reparationer: Se Formula Renault 1.6 Technical Regulations.
Paragraf 2 Obligatoriska säkerhetsbestämmelser
Se Formula Renault 1.6 Technical Regulations.
2.1 Huvudströmbrytare
Original huvudströmbrytare är obligatorisk. Det skall vara möjligt att manövrera huvudströmbrytaren från insidan och
utsidan av bilen. Föraren skall från sin normala körställning kunna manövrera den invändiga huvudströmbrytaren. Den
skall vara tydligt utmärkt med en röd blixt på blå botten inom en vit triangel med en bas av minst 12 cm.
2.2 Brandsläckare
Det skall vara möjligt att utlösa brandsläckaren från insidan och utsidan av bilen. Föraren skall från sin normala
körställning kunna utlösa brandsläckaren. Den skall vara tydligt utmärkt med en röd bokstav ”E” i en vit cirkel med en
diameter på minst 10 cm inringad av en röd bård.
Brandsläckaren position skall vara i enlighet med fabrikens original placering.
2.3 Stol
Stoppning placerad i förarutrymmet skall vara av brandsäkert material enligt FIA standard samt vara klätt med
brandsäkert nomex tyg eller liknande brandsäkert material.
2.4 Baklampa
Original bakre belysning skall alltid fungera på ett korrekt sätt.
När skylten “Wet Race” visas är det obligatoriskt att bakljuset är tänt.
2.5 Ratt / rattnav
Det är obligatoriskt att använda original snabbfäste till ratt.
Det är tillåtet att montera en spacer mellan ratt och snabbfästet till ratten. Maximal tjocklek på denna spacer är 60mm.
Paragraf 3 Motordetaljer
3.1 Elektronisk styrenhet/datalogging
Renault Sport reserverar sig rätten att byta motorstyrenheter mellan bilarna.
3.2 Motor
Den officiella Renault motortrimmaren Ultra Motors AB i Södertälje är de enda som är auktoriserade för att jobba med
och renovera motorer.
3.3 Insugnings- och avgassystem
3.3.1 Endast luftfilter i enlighet med den Tekniska Manualen/Nomenclaturen är tillåtet. Original luftfilter och
luftfilterboxen får ej modifieras på något sätt och de skall alltid vara monterade på korrekt sätt. All luft som når motorn
måste passera genom luftfiltret.
3.3.2 Avgassystem
Användande av avgassystem och rör V2014 ref: G04-06C002V3 (n°2) + Feritta slutburk V2014 G04-06C008V1 är
obligatoriskt.
Original katalysator skall alltid fungera på ett korrekt sätt. Föreskriven ljudnivå på max 95 dB LAF mätt i enlighet med
SBF ljudmätningsmetod får ej överskridas.
Paragraf 4 Däck
All form av däckvärmning/värmebevarande anordning är förbjuden. Ingen kemisk däckbehandling eller däckblandning är
tillåten. Det är inte tillåtet att modifiera tillverkarens deklarerade mönster på något sätt. Under all körning på banan måste
alla fyra (4) däcken vara av samma typ d.v.s antingen slicks/torrdäck eller regndäck. Det är endast tillåtet att använda sig
utav atmosfärisk luft som medium för fyllnad av däck.
Varje brott mot paragraf 4 kan medföra uteslutning från vidare deltagande i mästerskapet.
Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente 2015
Sida 3 av 4, 31/1/2015
4.1 Slicks/torrdäck
Framdäck
Varje förare kan använda maximalt två (2) nya och två (2) tidigare inmärkta slicks/torrdäck som framdäck registrerade i
hans/hennes namn under fri träning, tidskvalificering och två tävlingsheat vid ett tävlingstillfälle. Vid första tävlingen en
förare deltar är det tillåtet att använda maximalt två (2) nya och två (2) begagnade slicks/torrdäck som framdäck.
Bakdäck
Varje förare kan använda maximalt två (2) nya och två (2) tidigare inmärkta slicks/torrdäck som bakdäck registrerade i
hans/hennes namn under fri träning, tidskvalificering och två tävlingsheat vid ett tävlingstillfälle. Vid första tävlingen en
förare deltar är det tillåtet att använda maximalt två (2) nya och två (2) begagnade slicks/torrdäck som bakdäck.
Däckmärkning
Vid varje tävlingstillfälle skall varje förare märka in maximalt åtta (8) slicks/torrdäck för det tävlingstillfället.
Inmärkning av däck sköts av besiktningen vid de tider som fastställts i respektive tävlings tidsschema.
Inmärkta däck kan ej bytas ut.
Regler gällande däck
Vid fri träning, tidskvalificering och tävlingsheat får en förare endast använda de däck som märkts in.
Endast följande utrustning får användas vid hjulbyte under fri träning, tidskvalificering och tävlingsheat:
- Hydraulisk eller mekanisk domkraft
- Batteridrivna muttermaskiner
- Hylsnycklar
- Momentnyckel
Alla andra (pneumatiska) verktyg är förbjudna.
I de fall tävlingsledningen deklarerar tidskvalificeringen som ”Wet Race”, kan föraren fritt välja mellan slicks/torrdäck
och regndäck. Under en tidskvalificering som är deklarerad som “Wet Race” är det endast tillåtet att byta däcktyp en
gång d.v.s från slicks/torrdäck till regndäck eller vice versa i de fall det är ogynsamma väderförhållanden såsom
begynnande regn eller upptorkande bana.
4.2 Regndäck
Vid varje tävlingstillfälle kan varje förare använda maximalt åtta (8) regndäck, fyra (4) fram & fyra (4) bakdäck, för det
tävlingstillfället. Dessa kommer ej att märkas in av besiktningen men de skall i vilket fall som helst ha Formula Renault
1.6 märkningen på sig. Däckservicen vid tävlingstillfället skall ha med sig ett set nya regndäck per anmäld förare. Är
efterfrågan på regndäck större måste föraren ta hand om detta själv.
4.3 Wet Race
När skylten “Wet Race” visas kan föraren fritt välja mellan slicks/torrdäck eller regndäck. Föraren måste förutsätta att
tävlingsledningen ej avbryter träning, tidskvalificering eller tävlingsheat.
Paragraf 5 Bränsle
Enhetsleverantör av bränsle till mästerskapet, utsedd av organisationen, är Lantmännen Aspen Petroleum AB med det
specificerade bränslet Aspen+ (alkylatbränsle). Alla detaljer rörande bränslets specifikation, försäljning, leveranser, etc
kan fås av Martin Sjöberg, Aspen-STCC koordinator. Tel. 0301-230025, E-mail: martin.sjoberg@aspen.se . Detta är det
enda bränsle som får användas av de tävlande vid alla mästerskapstävlingar. Det är inte tillåtet att förändra det levererade
bränslets innehåll och inte heller att tillsätta några som helst tillsatser till bränslet. All beställning och inköp av bränsle är
på de tävlandes ansvar. Inget bränsle, förutom det som har beställts av den tävlande, kommer att vara tillgängligt vid
tävlingstillfällena.
Paragraf 6 Markfrigång
Fritt. Dock får aldrig minimimåttet på golvpanelernas tjocklek underskridas.
Formula Renault 1.6 Sverige Reglemente 2015
Sida 4 av 4, 31/1/2015
Download PDF