home bread
CZ
SK
H
PL
SRB
BIH
HR
SLO
BG
RO
EST
LT
LV
www.moulinex.com
1
3
4
2
5
6a
6
6b
2a
2f
2b
2e
2g
2c
RO
2d
DESCRIERE
1 - capac cu geam
3 - cuvă pentru pâine
2 - panou de comandă
a - ecran de vizualizare
b - buton pornit/oprit
c - selectarea greutăţii
d - butoane de reglare a pornirii decalate
şi de reglare a timpului pentru programul 8
e - selectarea coacerii
f - selectarea programelor
g - indicator luminos al funcţionării
4 - dispozitiv amestecare
110
5 - pahar dozare
6 a - lingură
b - linguriţă
SFATURI PRIVIND SECURITATEA
Să participăm la protect, ia mediului !
Aparatul dvs. conţine multe materiale care pot fi valorificate sau reciclate.
Predaţi aparatul uzat la un centru de colectare pentru a fi procesat corespunzător.
• Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a vă folosi aparatul • Dacă cablul de alimentare este deteriorat, el trebuie înlocuit
de către producător sau de agentul său de service sau de
electrocasnic pentru prima dată: producătorul nu acceptă
o persoană calificată similar pentru a evita pericolul.
responsabilitatea pentru utilizarea care nu respectă
instrucţiunile.
• Toate intervanţiile altele decât curăţarea şi întreţinerea de
fiecare zi trebuie efectuate de către un centru de service
• Pentru siguranţa dvs., acest produs se conformează tuturor
autorizat.
standardelor şi reglementărilor aplicabile (Directivele privind
tensiunea joasă, compatibilităţile electromagnetice, mate- • Nu scufundaţi aparatul, cablul de alimentare sau ştecherul în
rialele în contact cu alimentele, mediul etc.).
apă sau alt lichid.
• Acest aparat electrocasnic nu este destinat a fi operat folo- • Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne la îndemâna copiisind un cronometru exterior sau un sistem de control de la
lor.
distanţă separat.
• Cablul de alimentare nu trebuie să fie aproape de sau în
• Acest aparat electrocasnic nu este conceput pentru a fi uticontact cu părţile fierbinţi ale aparatului dvs., lângă o sursă
lizat de persoane (inclusiv copii) cu probleme fizice, senzode căldură sau peste un colţ ascuţit.
riale sau mentale, sau de oameni fără cunoştinţe sau expe•
Nu
deplasaţi aparatul în timpul utilizării.
rienţă dacă nu sunt supravegheaţi sau nu li se dau
instrucţiuni privind utilizarea aparatului electrocasnic de un • Nu atingeţi fereastra de vizualizare în timpul şi imediat
după funcţionare. Fereastra poate atinge o temperatură
adult responsabil pentru siguranţa lor. Copiii trebuie supraînaltă.
vegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul
electrocasnic.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză
aparatul.
• Utilizaţi aparatul electrocasnic pe o suprafaţă de lucru stabilă departe de împroşcările cu apă şi în nici un caz într-o • Folosiţi doar un cablu prelungitor care este în stare bună,
nişă construită în bucătărie.
are o priză cu pământare şi dimensionat corespunzător.
• Asiguraţi-vă că puterea pe care o foloseşte corespunde sis- • Nu puneţi aparatul pe alte aparate.
temului dvs. de alimentare electrică. Orice eroare de con• Nu folosiţi aparatul ca sursă de încălzire.
ectare va anula garanţia.
• Aparatul dvs. electrocasnic trebuie conectat la o priză cu • Nu utilizaţi aparatul pentru a prepara alte produse în afară
de pâine şi dulceaţă.
pământare. Dacă nu e cazul, poate suferi un şoc electric.
Pentru siguranţa dvs., pământarea trebuie să corespundă • Nu puneţi hârtie, carton sau plastic în aparat şi nu puneţi
nimic pe el.
standardelor de sistem electric aplicabile în ţara dvs.
• Acest produs este conceput doar pentru utilizare în casă. • În cazul în care vreo piesă a aparatului ia foc, nu încercaţi
să o stingeţi cu apă. Scoateţi aparatul din priză. Stingeţi flăNu-l utilizaţi afară.
cările cu o cârpă umedă.
La orice utilizare comercială, nepotrivită sau nerespectarea
instrucţiunilor, producătorul nu acceptă nici o răspundere iar • Pentru siguranţa dvs., folosiţi doar accesoriile şi piesele de
garanţia nu se va aplica.
rezervă concepute pentru aparatul dvs.
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru o utilizare cas- • Toate aparatele trec printr-un strict control al calităţii. Teste
nică. Nu a fost conceput pentru a fi utilizat în cazurile enude utilizare practică se efectuează pe aparate selectate la
merate în continuare, care nu sunt acoperite de garanţie:
întâmplare, ceea ce explică orice urme uşoare de utilizare.
- Utilizarea în bucătăriile destinate personalului din magazine,
•
La sfârşitul programului, folosiţi întotdeauna mănuşi de cupbirouri şi alte medii profesionale,
tor pentru a manipula vasul sau piesele fierbinţi ale apara- Utilizarea în cadrul fermelor,
tului. Aparatul se înfierbântă foarte tare în timpul utilizării.
- Utilizarea de către clienţii hotelurilor, motelurilor şi ai altor
medii cu caracter rezidenţial,
• Nu astupaţi niciodată fantele de aerisire.
- Utilizarea în medii de tipul camerelor de la pensiuni.
• Fiţi foarte atenţi, se pot elibera aburi când deschideţi capa• Scoateţi aparatul din priză când aţi terminat cu utilizarea sa
cul la sfârşitul sau în timpul programului.
şi când doriţi să îl curăţaţi.
• Când folosiţi programul Nr. 11 (gem, compoturi) atenţie la
• Nu folosiţi aparatul dacă:
aburi şi la împroşcarea cu materia fierbinte când deschideţi
- cablul de alimentare este defect sau deteriorat,
capacul.
- aparatul a căzut pe podea şi prezintă semne vizibile de
• Nu depăşiţi cantităţile indicate în reţete.
deteriorare sau nu funcţionează corect.
- nu depăşiţi cantitatea de 1000 gr de aluat,
În ambele cazuri, aparatul trebuie dus la cel mai apropiat
- nu depăşiţi totalul de 620 gr făină si 11 gr drojdie.
centru de reparaţii aprobat pentru a elimina orice risc.
Vedeţi documentele de garanţie.
• Nivelul de zgomot măsurat al acestui produs este de 64 dBA.
111
SFATURI PRACTICE
Preparare
Utilizare
1. Citiţi cu atenţie modul de utilizare: cu acest aparat pâinea se face altfel decât în cazul
frământării manuale!
• Prepararea pâinii este foarte sensibilă la condiţiile
de temperatură şi umiditate. În cazul în care este
foarte cald, este recomandat să folosiţi lichide mai
reci decât de obicei. Similar, în cazul în care este
frig, este posibil să fie necesară încălzirea apei sau
laptelui (dar fără a depăşi 35°C).
2. Toate ingredientele utilizate trebuie să fie la
temperatura ambientală (dacă nu se specifică
altfel) şi trebuie cântărite exact. Măsuraţi lichidele cu paharul gradat furnizat. Măsuraţi lichidele cu paharul gradat furnizat. Utilizaţi măsura
dublă de dozare furnizată pentru a măsura linguriţele şi lingurile.
Măsurătorile incorecte vor duce la rezultate
necorespunzătoare.
• De asemenea, este util uneori să verificaţi starea
aluatului la mijlocul perioadei de frământare: acesta
trebuie să formeze un bulgăre omogen care se
dezlipeşte bine de pe pereţii cuvei.
> dacă rămâne făină neîncorporată, înseamnă că
trebuie să mai puneţi apă,
> sau, în cazul opus, va trebui să mai adăugaţi
eventual puţină făină.
Trebuie să corectaţi foarte uşor (maxim 1 lingură o
dată) şi să aşteptaţi rezultatul înainte de a interveni
din nou.
3. Utilizaţi ingrediente cu termen de valabilitate
nedepăşit şi păstraţi-le în locuri răcoroase şi
uscate.
4. Precizia cu care măsuraţi cantitatea de făină
este importantă. De aceea, făina trebuie
cântărită cu un cântar de bucătărie. Utilizaţi
drojdie activă deshidratată, la pliculeţe. Dacă nu
se specifică altfel în reţete, nu utilizaţi drojdie
chimică. Un pliculeţ de drojdie desfăcut trebuie
utilizat în 48 ore.
5. Pentru a evita perturbarea creşterii aluatului, vă
sfătuim să puneţi de la început toate ingredientele în cuvă şi să evitaţi să deschideţi capacul în
timpul funcţionării (dacă nu se specifică altfel).
Respectaţi strict ordinea ingredientelor şi cantităţile indicate în reţete. Mai întâi lichidele şi
apoi ingredientele solide. Drojdia nu trebuie să
intre în contact cu lichidele şi nici cu sarea.
• O greşeală curentă este aceea de a crede că
adăugând drojdie pâinea va creşte mai mult. Dar,
prea multă drojdie va duce la o structură fragilă a
pâinii, care va creşte mult şi se va surpa în timpul
coacerii. Vă puteţi da seama de starea aluatului
chiar înainte de coacere apăsându-l uşor cu vârful
degetelor: aluatul trebuie să opună o uşoară rezistenţă şi amprenta degetelor trebuie să dispară
încet.
Ordinea generală care trebuie respectată:
Lichide (unt, ulei, ouă, apă, lapte)
Sare
Zahăr
O jumătate din cantitatea de făină
Lapte praf
Ingrediente specifice solide
Cealaltă jumătate din cantitatea de făină
Drojdie
112
ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI
• Îndepărtaţi toate ambalajele, autocolantele
sau diversele accesorii din interiorul şi exteriorul aparatului - A.
• Curăţaţi toate piesele şi aparatul însuşi folosind o cârpă umedă.
A
UTILIZAREA APARATULUI
• Derulaţi complet cablul de alimentare şi utilizaţi o priză cu pământare.
• Se poate emite un miros slab când se utilizează pentru prima dată.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
• Scoateţi aparatul din priză.
• Curăţaţi toate piesele, aparatul însuşi şi interiorul
vasului cu o cârpă umedă. Uscaţi bine - B.
• Spălaţi vasul şi dispozitivul de amestecare cu apă
caldă.
Dacă dispozitivul de amestecare rămâne în cuvă,
lăsaţi-l să se înmoaie 5 până la 10 min.
• Dacă e necesar, scoateţi capacul pentru a-l
curăţa cu apă caldă - C.
B
• Nu spălaţi nici o piesă în maşina de spălat
vase.
• Nu folosiţi produse de curăţare, nici burete
abraziv, nici alcool. Utilizaţi o pânză moale şi
umedă.
• Nu introduceţi niciodată în apă corpul sau
capacul aparatului.
C
113
PORNIRE RAPIDĂ
Scoateţi cuva de pâine ridicând mânerul şi trăgând din
faţă în spate pentru a desface fiecare latură, una după
cealaltă. Fixaţi apoi dispozitivul de amestecare.
Adăugaţi ingredientele în cuvă, în ordinea preconizată.
Asiguraţi-vă că toate ingredientele sunt cântărite cu exactitate.
Introduceţi cuva în maşină. Apăsaţi pe o parte a cuvei,
apoi pe cealaltă, pentru a o prinde pe dispozitivul de
antrenare şi a o fixa bine pe ambele laturi.
Închideţi capacul. Băgaţi în priză şi porniţi. după
semnalul sonor programul 1 apare pe ecran automat: 1000 g, custă medie.
Apăsaţi butonul
. Se afişează indicatorul vizual din
dreptul etapei de ciclu atinse.
Cele 2 puncte ale minutarului se afişează intermitent. Se
aprinde indicatorul de funcţionare.
La sfârşitul ciclului de coacere, scoateţi maşina din priză.
Scoateţi cuva trăgând de mâner. Utilizaţi întotdeauna
mănuşi de izolare pentru că mânerul cuvei şi interiorul
capacului sunt fierbinţi. Scoateţi pâinea cât e caldă şi
puneţi-o pe un grilaj, timp de 1 h, pentru a se răci.
Pentru a face cunoştinţă cu maşina dvs. de pâine,
vă sugerăm să încercaţi reţeta PÂINE DE BAZĂ pentru prima dvs. pâine.
PÂINE DE BAZĂ (program 1)
COACERE = MEDIE
GREUTATE = 1000 g
DURATĂ = 3:18
INGREDIENTELE
-
Lgţă > linguriţă - Lgură > lingură
ULEI = 1,5 lguri
APĂ = 300 ml
SARE = 1,5 lgţe
ZAHĂR = 1 lgură
114
- LAPTE PRAF = 2 lguri
- FĂINĂ = 550 g
- DROJDIE = 1,5 lgţe
UTILIZAREA MAŞINII DE PÂINE
Pentru fiecare program se afişează un reglaj implicit.
Ca urmare, trebuie să selectaţi manual reglajele dorite.
Selectarea unui program
Alegerea unui program declanşează o serie de etape care se derulează automat unele după altele.
Butonul menu (meniu) vă permite să alegeţi un anumit număr de programe diferite. Se afişează durata
, numărul afişat pe ecran trece
corespunzătoare programului. De fiecare dată când apăsaţi pe buton
la programul următor, ş.a.m.d. de la 1 la 12:
1
2
3
4
>
>
>
>
Pâine
Pâine
Pâine
Pâine
albă de bază
franţuzească
integrală
dulce
5
6
7
8
>
>
>
>
Pâine super-rapidă
Pâine fără gluten
Pâine cu iaurt
Chifle
9 >
10 >
11 >
12 >
1. Programul Pâine albă de bază permite efectuarea
majorităţii reţetelor de pâine care utilizează făină
de grâu.
2. Programul Pâine franţuzească corespunde unei
reţete de pâine franţuzească, albă, tradiţională.
3. Programul Pâine integrală trebuie ales atunci când
se utilizează făină integrală.
4. Programul Pâine dulce este adaptat reţetelor care
conţin mai multă grăsime şi zahăr. Dacă utilizaţi
amestecuri speciale, nu depăşiţi 1000 g de aluat
în total.
5. Programul Pâine super-rapidă este specific
reţetei de pâine SUPER-RAPIDĂ (vezi pag. 120).
6. Pâinea fără gluten se va prepara exclusiv din
seminţe preparate fără gluten. Această pâine
este bună pentru persoanele intolerante la gluten
(boala celiacă) care se găseşte în cele mai multe
cereale (grâu, orz, secară, ovăz, kamut, alanetc.).
Consultaţi recomandările specifice de pe pachet.
Cuva trebuie curăţată sistematic, pentru a nu
exista riscul contaminării cu alte tipuri de făină. În
cazul unui regim strict fără gluten, asiguraţi-vă că
nici drojdia utilizată nu conţine gluten. Consistenţa
tipurilor de făină fără gluten nu permite o amestecare optimă. Din acest motiv, la frământare tre-
Aluat de pâine (de ex. pizza)
Prăjituri
Gem
Aluat de paste
buie îndepărtată coca de pe mar-gini, cu o spatulă flexibilă din plastic. Pâinea fără gluten va
avea o consistenţă mai mare şi o culoare mai
deschisă decât pâinea normală.
7. Pâinea cu iaurt este o specialitate cu gustacrişor,
numai cu coacere medie şi 1000 g.
8. Programul Chifle permite coacerea timp de 60 min.
Poate fi selectatsingur şi poate fi utilizat:
a) în asociere cu programul Aluat de pâine
b) pentru a reîncălzi sau a face crocante pâinile
deja coapte şi răcite,
c) pentru a termina coacerea după o pană de
curent prelungită, apărută în timpul unui ciclu de
preparat pâine.
Maşina de pâine nu trebuie lăsată fără supraveghere în timpul programului 8.
Când -a obţinut culoarea de coajă dorită, opriţi
manual programul ţinând apăsat at butonul
.
9. Programul Aluat de pâine nucoace. Acesta corespunde unui program de frământare şi de creştere
pentru toate aluaturile cudrojdie. Ex: aluat pentru
pizza.
10. Permite producerea produselor de patiserie
şiprăjiturilor, cu drojdie chimică.
11. Programul Gem fierbe automat dulceaţa în cuvă.
115
12. Programul 12 realizează numai frământarea. Este
destinat aluaturilor fără drojdie. Ex: tăiţei.
Selectarea greutăţii pâinii
Greutatea pâinii se reglează implicit la 1000 g.
Greutatea este dată cu titlu indicativ. Pentru mai
multe precizări vezi detaliile reţetelor. Programele 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 nu au posibilitatea reglării
greutăţii. Apăsaţi
pe buton pentru a regla produsul ales, 750 g sau 1000 g. Indicatorul vizual se
aprinde în dreptul reglajului ales.
Culoarea cojii este reglată implicit la MEDIE.
Programele 7, 9, 11, 12 nu au posibilitatea reglării
culorii cojii.
Sunt posibile 3 opţiuni:
- DESCHISĂ - MEDIE - ÎNCHISĂ.
Dacă doriţi să modificaţi reglarea implicită, apăsaţi
butonul
până când indicatorul vizual se aprinde în
dreptul reglajului dorit.
Reţetele 1, 2, 3 şi 4 pot fi utilizate în modul RAPID,
reducându-se astfel timpul de coacere. Pentru a selecta
modul rapid apăsaţi de 4 ori pe butonul
Modul
RAPID nu permite reglarea culorii cojii.
Apăsaţi butonul
pentru a porni aparatul.
Începenumărătoarea inversă. Pentru a opri programul
sau a anula programarea decalată, apăsaţi 5 secunde
butonul
.
CICLURILE
Indicatorul luminos se aprinde indicând ciclul la care s-a ajuns. Tabelul de la paginile 158-159 vă prezintă
descompunerea pe etape a diferitelor cicluri, în funcţie de programul ales.
>
Preîncălzire
Utilizată
în programele
3 şi 7 pentru
a îmbunătăţi
creşterea
aluatului.
>
Frământare
Permite
formarea
structurii
aluatului
şi deci a
capacităţii
sale de a
creşte bine.
>
>
>
Repaus
Creştere
Coacere
Menţinerea la cald
Permite
aluatului să
se destindă
pentru a
îmbunătăţi
calitatea
frământării.
Durata în care
drojdia
acţionează
pentru a face
pâinea să
crească şi
a-i conferi
aroma sa.
Transformă
aluatul în
miez
şi face coaja
aurie şi
crocantă.
Permite păstrarea
la cald a pâinii după
coacere.
Totuşi, este recomandat
să scoateţi pâinea
imediat după
terminarea coacerii.
Preîncălzire: este activă numai pentru programele 3 şi 7. Dispozitivul de amestecare nu funcţionează
în această perioadă. Această etapă permite accelerarea acţiunii drojdiei şi astfel, favorizează creşterea pâinii făcute din făină care tinde să nu crească prea bine.
Frământare : aluatul se află în primul sau al 2lea ciclu de frământare sau în perioada de brasaj între
ciclurile de creştere. Pe parcursul acestui ciclu, şi pentru
programele 1, 3, 4, 7, 10, aveţi posibilitatea de a
adăuga ingrediente: fructe uscate, măsline, slănină etc.
Un semnal sonor vă indică în ce moment să interveniţi.
Consultaţi tabelul recapitulativ al duratelor de preparare (pag. 158-159) şi coloana „suplimentar”. Această
coloană indică durata care se va afişa pe ecranul aparatului dvs., atunci când va suna semnalul sonor. Pentru
a şti mai exact după cât timp se va produce semnalul
sonor, este suficient să scădeţi timpul din coloana
„suplimentar” din timpul total de coacere.
Ex: „suplimentar” = 2:51, iar „timpul total” = 3:13,
ingredientele pot fi adăugat la capătul a 22 min.
Creştere : aluatul se află în primul, al 2-lea sau
al 3-lea ciclu de creştere.
Coacere : pâinea se află în ciclul final de
coacere.
Menţinerea la cald : pentru programele 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, puteţi lăsa preparatul în aparat.
După coacere se derulează automat un ciclu de
menţinere la cald, de o oră. Pe durata orei de
menţinere la cald afişajul rămâne la 0:00. Se emite un
bip, la intervale regulate. La finalul ciclului, aparatul se
opreşte automat, după emiterea mai multor bipuri.
116
PROGRAM DECALAT
Puteţi programa aparatul pentru a avea produsul gata
la ora pe care o alegeţi, cu până la 15 h avans.
Programul temporizat nu poate fi utilizat pentru programele 5, 6, 9, 10, 11, 12.
Această etapă intervine după ce aţi selectat programul, nivelul de coacere şi greutatea. Se afişează
durata programului. Calculaţi diferenţa de timp dintre
momentul în care porniţi programul şi ora la care doriţi
ca produsul dvs. să fie gata. Maşina include automat
durata ciclurilor programului.
Cu ajutorul butoanelor
şi
, afişaţi durata găsită
( în sus şi
în jos).
Apăsările scurte permit o defilare în tranşe de 10 min
+ bip scurt. Cu o apăsare lungă, defilarea este
continuă în tranşe de 10 min.
Ex: este ora 20 şi doriţi ca pâinea dvs. să fie gata la
ora 7:00 a doua zi dimineaţă. Programaţi 11:00 cu
ajutorul butoanelor
şi
. Apăsaţi butonul
. Se
emite un semnal sonor. Se afişează indicatorul vizual
se aprinde în faţa
şi cele 2 puncte ale minutarului se afişeazţă intermitent. Începe numărătoarea
inversă. Se aprinde indicatorul luminos al funcţionării.
Dacă greşiţi sau doriţi să modificaţi reglarea orei,
apăsaţi lung pe butonul
până când acesta emite un
semnal sonor. Se afişează ora implicită. Refaceţi
operaţia.
Anumite ingrediente sunt perisabile. Nu utilizaţi programul temporizat pentru reţete care conţin: lapte
proaspăt, ouă, iaurt, brânză, fructe proaspete.
Sfaturi practice
În cazul unei pene de curent: dacă în timpul unui ciclu
programul este întrerupt de o pană de curent sau de o
manevră greşită, maina dispune de o protecţie de 7 min,
în timpul cărora programarea va fi salvată.
Ciclul va fi reluat de unde a fost întrerupt. Peste
această perioadă, programarea se pierde.
Dacă doriţi să efectuaţi două programe unul după
celălalt, aşteptaţi 1 h înainte de a porni cea de a doua
preparare, pentru ca maşina să se răcească complet.
INGREDIENTELE
Grăsimi şi ulei: grăsimile fac pâinea mai pufoasă şi mai
savuroasă. De asemenea, pâinea se va păstra mai
bine şi mai mult timp. Prea multă grăsime va încetini
creşterea. Dacă folosiţi unt, tăiaţi-l în bucăţi mici pentru a-l repartiza omogen în preparat, sau topiţi-l. Nu
încorporaţi unt cald. Evitaţi intrarea în contact a grăsimilor cu drojdia, pentru că acest lucru ar putea împiedica rehidratarea drojdiei.
Ouă: ouăle îmbogăţesc aluatul, îmbunătăţesc culoarea
pâinii şi favorizează o dezvoltare bună a miezului.
Dacă folosiţi ouă, reduceţi corespunzător cantitatea de
lichide. Spargeţi oul şi completaţi cu lichid până când
obţineţi cantitatea de lichid specificată în reţetă.
Reţetele au fost prevăzute pentru un ou mediu de 50
g; dacă ouăle sunt mai mari adăugaţi un pic de făină;
dacă ouăle sunt mai mici trebuie să puneţi un pic mai
puţină făină.
Lapte: puteţi folosi lapte proaspăt sau lapte praf. Dacă
folosiţi lapte praf, adăugaţi cantitatea de apă
prevăzută iniţial. Dacă folosiţi lapte proaspăt, puteţi
adăuga şi apă: cantitatea totală trebuie să fie egală
cu cea prevăzută în reţetă. Laptele are şi un efect
emulgator care permite obţinerea de alveole mai egale
şi deci un aspect frumos al miezului.
Apă: apa rehidratează şi activează drojdia. Aceasta
hidratează şi amidonul din făină şi permite formarea
miezului. Apa se poate înlocui, parţial sau total, cu
lapte sau alte lichide. Folosiţi lichide aflate la temperatura ambiantă.
Făină: cantitatea de făină variază sensibil în funcţie de
tipul utilizat. În funcţie de calitatea făinii pot varia şi
rezultatele coacerii pâinii. Păstraţi făina într-un recipient
ermetic, pentru că făina va reacţiona la fluctuaţiile
117
condiţiilor climaterice absorbind sau dimpotrivă, pierzând umiditate. Folosiţi de preferinţă o făină aşa-zis
„de forţă”, „de panificaţie” sau „de brutărie” decât o
făină standard. Adăugarea în aluat a ovăzului,
tărâţelor, germenilor de grâu, secarei sau cerealelor
integrale va duce la obţinerea unei pâini mai grele şi
mai subţiri.
Se recomandă folosirea unei făini T55, dacă nu se specifică altfel în reţete.
Reţetele noastre sunt optimizate pentru utilizarea făinei
standard T55.
Cernerea făinii influenţează şi ea rezultatele: cu cât
făina este mai integrală (adică aceasta conţine o parte
din învelişul bobului de grâu), cu atât aluatul va creşte
mai puţin şi pâinea va fi mai densă. De asemenea,
găsiţi în comerţ preparate pentru pâine gata de utilizare. Pentru utilizarea acestor preparate, consultaţi
recomandările producătorului acestora. În general, alegerea programului se va face în funcţie de preparatul
folosit. Ex: Pâine integrală - Programul 3.
Zahăr: este preferat zahărul alb, roşu sau mierea. Nu
folosiţi zahăr rafinat sau cubic. Zahărul hrăneşte drojdia, dă o savoare bună pâinii şi îmbunătăţete coacerea cojii.
Sare: dă gust alimentului şi permite reglarea acţiunii
drojdiei. Nu trebuie să intre în contact cu drojdia.
Datorită sării, aluatul este ferm, compact şi nu creşte
prea repede. De asemenea, ameliorează structura
aluatului.
Drojdia: există drojdia de brutărie în mai multe
forme: proaspătă în cuburi mici, uscată şi activă ce
trebuie rehidratată şi instant. Drojdia proaspătă se
vinde în supermarketuri (la raioanele de brutărie sau
de produse proaspete), dar puteţi cumpăra drojdie
proaspătă şi de la brutarul dvs. local. Indiferent de
formă, drojdia ar trebui adăugată direct în vasul de
copt al aparatului de făcut pâine cu celelalte ingrediente. Amintiţi-vă să fărâmiţaţi drojdia proaspătă
cu degetele pentru a o face să se dizolve mai uşor.
Doar drojdia activă uscată (în granule mici) trebuie
amestecată cu puţină apă caldă înainte de utilizare.
Alegeţi o temperatură apropiată de 35°C, la mai
mică nu va mai creşte la fel de bine, la mai mare îşi
va pierde puterea de creştere. Respectaţi cantităţile
stabilite şi amintiţi-vă să adaptaţi cantitatea de
drojdie conform formei sale (vezi graficul de echivalenţe mai jos).
Echivalente în cantitate/greutate/volum între drojdia
uscată, drojdia proaspătă şi drojdia lichidă:
Drojdie uscată (în lg.)
1 1,5 2 2,5 3
3,5 4 4,5 5
Drojdie proaspătă (în g)
9 13 18 22 25
31 36 40 45
Produse suplimentare (măsline, slănină etc.): puteţi
personaliza reţetele, cu toate ingredientele suplimentare pe care le doriţi, dar având grijă:
> să respectaţi semnalul sonor pentru adăugarea ingredientelor, mai ales în cazul celor mai fragile,
> seminţele cele mai solide (precum inul sau susanul)
pot fi încorporate încă de la începutul frământării,
pentru a uşura utilizarea mainii (de ex., pornirea
decalată),
> să scurgeţi bine ingredientele foarte umede (măsline),
> să pudraţi cu făină ingredientele grase pentru o mai
bună încorporare,
> să nu adăugaţi cantităţi prea mari de ingrediente,
în special brânză, fructe proaspete sau legume
proaspete, deoarece pot afecta aluatul.
Respectaţi cantităţile din reţete,
> să nu cadă ingrediente pe alături.
118
REŢETELE
Pentru fiecare reţetă, respectaţi ordinea ingredientelor indicate. În funcţie de reţeta aleasă şi de programul corespunzător, puteţi să consultaţi tabelul recapitulativ al duratelor de preparare (pag. 158-159) şi să urmăriţi
desfăşurarea pe etape a diferitelor cicluri.
lg > linguriţă/linguriţe - LG > lingură/linguri
PROGRAMUL 1
PÂINE DE BAZĂ
Ulei
Apă
Sare
Zahăr
Lapte praf
Făină
Drojdie
PÂINE CU LAPTE
750 g
1 LG
245 ml
1 lg
3 lg
1 LG
455 g
1 lg
1000 g
1,5 LG
300 ml
1,5 lg
1 LG
2 LG
550 g
5 g sau 1,5 lg
Unt topit
Sare
Zahăr
Lapte lichid
Făină
Drojdie
750 g
50 g
1,5 lg
2 LG
260 ml
400 g
1 lg
1000 g
60 g
2 lg
2,5 LG
310 ml
470 g
5g sau 1,5 lg
750 g
270 ml
1,5 lg
370 g
90 g
5g sau 1,5 lg
1000 g
360 ml
2 lg
500 g
120 g
2 lg
PROGRAMUL 2
PÂINE FRANŢUZEASCĂ
Apă
Sare
Făină
Drojdie
PÂINE DE ŢARĂ
750 g
270 ml
1,5 lg
460 g
5g sau 1,5 lg
1000 g
360 ml
2 lg
620 g
2 lg
750 g
2 lg
270 ml
1,5 lg
2 lg
225 g
225 g
1 lg
1000 g
1 lg
360 ml
2 lg
1 lg
300 g
300 g
5 g sau 1,5 lg
Apă
Sare
Făină
Făină de secară
Drojdie
PROGRAMUL 3
PÂINE INTEGRALĂ
Ulei
Apă
Sare
Zahăr
Făină
Făină integrală
Drojdie
PÂINE ŢĂRĂNEASCĂ
Ulei
Apă
Sare
Zahăr
Făină
Făină de secară
Făină integrală
Drojdie
119
750 g
2 lg
270 ml
1, 5 lg
2 lg
230 g
110 g
110 g
1 lg
1000 g
1 lg
360 ml
2 lg
1 lg
300 g
150 g
150 g
5 g sau 1,5 lg
PROGRAMUL 4
BRIOŞĂ
Ouă
Unt
Lapte lichid
Sare
Zahăr
Făină tip 55
Drojdie
KUGELHOPF (Prăjitură alsaciană cu stafide şi migdale)
750 g
2
150 g
60 ml
1 lg
3 LG
360 g
2 lg
1000 g
3
175 g
70 ml
1,5 lg
4 LG
440 g
2,5 lg
Ouă
Unt
Lapte lichid
Sare
Zahăr
Făină
Drojdie
Stafide
opţional: 1 linguriţă cu apă de flori de portocal.
750 g
2
140 g
80 ml
1/2 lg
4 LG
350 g
2 lg
100 g
1000 g
3
160 g
100 ml
1 lg
5 LG
420 g
2,5 lg
150 g
opţional: înmuiaţi stafidele într-un sirop uşor (50% zahăr, 50% apă)
sau în alcool tip şnaps sau rachiu de drojdie din struguri.
opţional: puneţit migdale întregi deasupra aluatului, la sfârşitul ultimului ciclu de frământare.
PROGRAMUL 10
PROGRAMUL 5
PRĂJITURĂ CU LĂMÂIE
PÂINE SUPER-RAPIDĂ
Ulei
Apă (35-40°C maxi)
Sare
Zahăr
Lapte praf
Făină
Drojdie
750 g
1 LG
270 ml
1 lg
1 LG
1 LG
430 g
3 lg
1000 g
1,5 LG
360 ml
1,5 lg
1 LG
2 LG
570 g
3,5 lg
Ouă
Unt
Sare
Zahăr
Făină
Drojdie
Lămâie (zeamă+coajă)
Bateţi ouăle + zahărul + sarea până se albesc, 5 minute. Turnaţi în
recipientul maşinii. Adăugaţi untul topit răcit. adăugaţi zeama şi
coaja de lămâie. Amestecaţi făina şi drojdia şi adăugaţi peste
amestecul deja realizat. Aşezaţi făina exact în mijlocul acestuia.
PROGRAMUL 7
PÂINE CU IAURT
1000 g
200 ml
1 (125 g)
2 lg
1 LG
480 g
70 g
2,5 lg
Apă
Iaurt natural
Sare
Zahăr
Făină
Făină de secară
Drojdie
PROGRAMUL 11
COMPOTURI ŞI DULCEŢURI
Tăiaţi sau tocaţi fructele, după cum doriţi, înainte de a le
pune în maşina de pâine.
Dulceaţă de căpşuni, piersici, rubarbă sau caise:
580 g de fructe, 360 g de zahăr, zeama de la 1 lămâie.
PROGRAMUL 9
Dulceaţă de portocale:
500 g de fructe, 400 g de zahăr.
ALUAT PENTRU PIZZA
Ulei de măsline
Apă
Sare
Făină
Drojdie
750 g
1 LG
240 ml
1,5 lg
480 g
1 lg
1000 g
4
95 g
1/2 lg
260 g
430 g
3 lg
1
Compot mere/rubarbă:
750 g de fructe, 4,5 linguri de zahăr
1000 g
1,5 LG
320 ml
2 lg
640 g
5 g sau 1,5 lg
Compot de rubarbă:
750 g de fructe, 4,5 linguri de zahăr.
PROGRAMUL 12
ALUAT PROASPĂT
Ouă
Apă
Făină
Sare
120
1 000 g
5
60 ml
600 g
1 lg
GHID DE DEPANARE
Nu obţineţi rezultatul
aşteptat ?
Acest tabel vă va ajuta
să găsiţi ce nu este în ordine.
Pâine
prea
crescută
Pâine
surpată după
ce a crescut
prea mult
Pâine
Coajă
Laturi brune, Laturile şi partea
care nu
nu
dar pâine
de deasupra
a crescut suficient
coaptă
acoperite
destul de coaptă insuficient
de făină
Butonul
a fost acţionat
în timpul coacerii
Făină insuficientă
Făină prea multă
Drojdie insuficientă
Drojdie prea multă
Apă insuficientă
Apă prea multă
Zahăr insuficient
Făină de calitate
necorespunzătoare
Ingredientele nu sunt în proporţiile
corecte (cantităţi prea mari)
Apă prea caldă
Apă prea rece
Program neadecvat
GHID DE DEPANARE TEHNICĂ
PROBLEME
SOLUŢII
Dispozitivul de amestecare rămâne
blocat în cuvă
• Lăsaţi să se înmoaie înainte de a-l scoate.
După apăsarea butonului
nimic.
nu se întâmplă • Maşina este prea caldă. Aşteptaţi 1 oră între 2 cicluri.
• A fost programată o pornire decalată.
După apăsarea butonului
motorul se
roteşte, dar frământarea nu are loc.
• Cuva nu este introdusă până la capăt.
• Lipsa dispozitivului de amestecare sau acesta nu este bine pus.
După o pornire decalată,
pâinea nu a crescut destul
sau nu s-a întâmplat nimic.
• După programare aţi uitat să apăsaţi butonul
.
• Drojdia a venit în contact cu sarea şi/sau cu apa.
• Lipseşte dispozitivul de amestecare.
Miros de ars.
• Anumite ingrediente au căzut în afara recipientului: scoateţi din priză
aparatul, lăsaţi-l să se răcească, apoi curăţaţi interiorul cu un burete
uscat, fără a folosi niciun produs de curăţat.
• Preparatul a dat pe dinafară: cantitatea de ingrediente este prea
mare. Urmăriţi proporţiile din reţetă.
121
Download PDF
Similar pages
manual de utilizare
Manual de utilizare şi întreţinere