Miele | DA 402 | FN(S) 3x402 i NO-no

Bruks- og monteringsanvisning
Fryseskap
Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling – installasjon –
igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.
no-NO
M.-Nr. 10 199 110
Innhold
Sikkerhetsregler ..................................................................................................... 4
Aktivt miljøvern .................................................................................................... 12
Hvordan kan du spare energi?............................................................................ 13
Beskrivelse av skapet.......................................................................................... 15
Betjeningspanel ..................................................................................................... 15
Symbolforklaringer................................................................................................. 16
Inn- og utkobling av skapet ................................................................................ 18
Betjening av skapet ............................................................................................... 18
Ved lengre fravær ................................................................................................... 19
Riktig temperatur ................................................................................................. 20
Temperaturindikator ............................................................................................... 20
Innstilling av temperaturen..................................................................................... 21
Bruk av SuperFrost .............................................................................................. 22
Temperatur- og døralarm .................................................................................... 23
Temperaturalarm .................................................................................................... 23
Utkobling av temperaturalarmen før den stanser av seg selv .......................... 23
Døralarm ................................................................................................................ 24
Utkobling av døralarmen før den stanser av seg selv....................................... 24
Flere innstillinger.................................................................................................. 25
Låsefunksjon  ..................................................................................................... 25
Akustiske signaler  ............................................................................................ 26
Displayets lysstyrke ........................................................................................... 27
Sabbatmodus  ..................................................................................................... 28
Innredning............................................................................................................. 30
Flytting av fryseskuffer på teleskopskinner............................................................ 30
Uttaking av hyller ................................................................................................... 30
Frysing og lagring ................................................................................................ 31
Maksimal frysekapasitet ........................................................................................ 31
Hva skjer når ferske matvarer fryses inn?.............................................................. 31
Lagring av ferdig frysemat ..................................................................................... 31
Matvarer som du fryser inn selv............................................................................. 32
Vær oppmerksom på dette før du fryser inn matvarer...................................... 32
Innpakking ........................................................................................................ 32
Før innleggingen ............................................................................................... 33
Innlegging ......................................................................................................... 33
2
Innhold
Tining av frysevarer................................................................................................ 34
Tilberedning av isbiter............................................................................................ 34
Hurtigkjøling av drikker .......................................................................................... 34
Bruk av kjøleelement.............................................................................................. 35
Automatisk avriming............................................................................................ 36
Rengjøring og stell............................................................................................... 37
Før rengjøringen .................................................................................................... 38
Ta av teleskopskinnene: ................................................................................... 38
Innerrom, tilbehør................................................................................................... 39
Dørpakning............................................................................................................. 40
Ventilasjonsarealer ................................................................................................. 40
Hvis feil oppstår ................................................................................................... 41
Årsaker til støy ..................................................................................................... 47
Service og garanti ................................................................................................ 48
Informasjon for testinstitutter............................................................................. 49
Informasjon for forhandlere ................................................................................ 50
Messeinnstilling  .................................................................................................. 50
Elektrotilkobling ................................................................................................... 52
Monteringshenvisninger...................................................................................... 53
Side-by-side........................................................................................................... 53
Oppstillingssted ..................................................................................................... 53
Ventilasjon.............................................................................................................. 54
Før innbyggingen ................................................................................................... 56
Hadde det gamle fryseskapet en annen hengslingsmekanikk? ............................ 57
Innbyggingsmål .................................................................................................... 58
Omhengsling av døren......................................................................................... 60
Innbygging av skapet........................................................................................... 64
3
Sikkerhetsregler
Dette skapet oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis det ikke
brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer
og gjenstander.
Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bru‐
ke skapet. Den gir viktige råd om innbygging, sikkerhet, bruk og
vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på skapet.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at disse
henvisningene ikke er fulgt.
Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en
eventuell senere eier!
Forskriftsmessig bruk
 Dette skapet er kun bestemt for bruk i husholdningen og hushold‐
ningsliknende steder.
Det er ikke bestemt for utendørs bruk.
 Skapet skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig in‐
nen husholdning, til oppbevaring av frysevarer, frysing av ferske
matvarer og til å lage is.
Annen bruk er ikke tillatt.
4
Sikkerhetsregler
 Skapet er ikke egnet for lagring eller kjøling av medikamenter,
blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer eller pro‐
dukter iht. direktivet for medisinprodukter. Misbruk av skapet kan fø‐
re til skader på de lagrede varene eller at de forderves. Skapet er ik‐
ke egnet for drift i områder hvor det er fare for eksplosjon.
Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ikke forskriftsmessig
bruk eller feil betjening.
 Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene skapet
på en sikker måte, må ikke bruke dette skapet uten tilsyn eller vei‐
ledning fra en ansvarlig person.
De får bare bruke skapet uten tilsyn, dersom de har fått opplæring i
sikker bruk av skapet og forstår mulige farer ved feil betjening.
Barn i husholdningen
 Barn under åtte år må holdes vekk fra skapet, med mindre de er
under konstant tilsyn.
 Barn over åtte år får bare betjene skapet uten tilsyn, dersom be‐
tjeningen er forklart slik, at de kan bruke det på en sikker måte. Barn
må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
 Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde skapet uten tilsyn.
 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av skapet. Ikke
la barn leke med skapet.
 Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan
de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles.
Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn.
Teknisk sikkerhet
 Det er kontrollert at kretsløpet for kjølemiddelet er tett. Skapet
oppfyller de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene og EU-direktiver.
5
Sikkerhetsregler
 Dette apparatet inneholder kjølemediet Isobutan (R600a), en na‐
turgass som er skånsom mot miljøet, men er brennbar. Den skader
ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten.
Bruken av dette miljøvennlige kjølemediet har delvis ført til økt drifts‐
støy. I tillegg til støy fra kompressoren, kan det forekomme strøm‐
ningslyder i hele kuldekretsløpet. Disse effektene kan dessverre ikke
unngås, men de har ingen innflytelse på apparatets yteevne.
Pass på ved transport og oppstilling av skapet, at ingen deler av kul‐
dekretsløpet blir skadet. Kjølemedium som spruter ut, kan skade øy‐
nene!
Ved skader:
– unngå åpen ild eller gnisttennere,
– koble skapet fra el-nettet,
– gjennomluft rommet der skapet står i noen minutter, og
– kontakt kundeservice.
 Jo mer kjølemedium det er i et apparat, desto større må rommet
være der apparatet blir oppstilt. Ved en eventuell lekkasje kan det i
for små rom dannes en brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjøle‐
medium må rommet være minst 1 m3 stort. Mengden kjølemedium
står på typeskiltet innvendig i apparatet.
 Tilkoblingsdataene (sikring, frekvens, spenning) på skapets type‐
skilt må stemme overens med dataene for el-nettet, slik at det ikke
oppstår skader på skapet.
Sammenlign disse dataene før tilkobling. Spør elektrofagfolk hvis du
er i tvil.
 Sikkerheten for skapets elektriske anlegg garanteres kun hvis det
kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget
viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I
tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere elektroinstallasjonen.
 Pålitelig og sikker drift av skapet er kun sikret, når skapet er
koblet til det offentlige strømnettet.
6
Sikkerhetsregler
 Hvis tilkoblingsledningen blir skadet, må den byttes ut av fagfolk
som er autorisert av Miele, for å unngå at brukeren utsettes for fare.
 Flerveis-stikkontakt eller skjøtekabler gir ikke nødvendig sikkerhet
for skapet (brannfare). De må ikke brukes for å koble skapet til elnettet.
 Hvis fuktighet kommer i kontakt med spenningsførende deler eller
med tilkoblingsledningen, kan det føre til kortslutning. Skapet må ik‐
ke brukes i områder hvor det er fuktighet eller fare for vannsprut
(f.eks. garasje, vaskekjeller etc.).
 Dette skapet skal ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingsste‐
der (f.eks. skip).
 Skader på skapet kan utsette brukeren for fare. Kontroller at ska‐
pet ikke har synlige skader. Et skadet skap må ikke tas i bruk.
 Skapet må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon
er sikret.
7
Sikkerhetsregler
 Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må
skapet kobles fra el-nettet. Skapet er kun koblet fra el-nettet når en
av følgende betingelser er oppfylt:
– sikringene i elektroinstallasjonen er koblet ut, eller
– skrusikringene i elektroinstallasjonen er skrudd helt ut, eller
– tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For tilkoblingsledning
med støpsel: Ta tak i støpselet, ikke i tilkoblingsledningen for å
trekke ut støpselet.
 Installasjon, vedlikehold og reparasjoner utført av ukyndige kan
føre til betydelig fare for brukeren.
Installasjon, vedlikehold og reparasjoner må bare utføres av fagfolk
som er autorisert av Miele.
 Hvis skapet ikke repareres av servicefolk som er autorisert av
Miele, tapes krav i forbindelse med garanti.
 Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler.
Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stil‐
ler til våre apparater blir oppfylt.
Bruk
 Skapet er konstruert for en bestemt klimaklasse (romtemperatur‐
område), og grensene for denne må overholdes. Klimaklassen står
på typeskiltet innvendig i skapet. En lavere romtemperatur fører til
lengre stillstandsperiode for kompressoren, slik at skapet ikke kan
holde nødvendig temperatur.
 Ikke dekk til ventilasjonsarealene.
Da blir ikke problemfri luftføring sikret. Energiforbruket stiger, og det
kan oppstå skader på deler.
 Hvis du oppbevarer fett- eller fettholdige matvarer i skapdøren,
pass på at ev. fett eller olje som renner ut ikke kommer i kontakt
med kunststoffdeler i skapet. Det kan oppstå spenningssprekker i
kunststoffet, slik at kunststoffet brister eller får rifter.
8
Sikkerhetsregler
 Ikke oppbevar eksplosive stoffer og ikke produkter med brennba‐
re drivgasser (f.eks. spraybokser) i skapet. Eksplosive gassblandin‐
ger kan antennes av elektriske komponenter. Brann- og eksplosjons‐
fare!
 Ikke bruk elektriske apparater i skapet (f.eks. for produksjon av
softis). Det kan oppstå gnister. Fare for eksplosjon!
 Bokser og flasker med kullsyreholdige drikker eller med væsker
som kan fryse, må ikke oppbevares i frysesonen. Boksene eller flas‐
kene kan eksplodere. Stor fare for skade!
 Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i frysesonen, må du ta dem
ut igjen senest etter en time. Flaskene kan eksplodere. Stor fare for
skade!
 Ikke berør frysevarer og metalldeler med våte hender. Hendene
kan fryse fast. Fare for skade!
 Putt aldri isbiter og ispinner, spesielt saftis, i munnen like etter at
de er tatt ut av frysesonen.
På grunn av den meget lave temperaturen i frysevarene kan leppene
eller tungen fryse fast. Fare for skade!
 Ikke frys inn igjen en matvare som er helt eller delvis tint. De må
brukes så raskt som mulig, ellers mister de næringsverdi og forder‐
ves. Hvis du koker eller steker maten, kan du fryse den inn igjen på
nytt.
 Hvis du spiser matvarer som har vært lagret for lenge, er det fare
for matforgiftning. Lagringstiden avhenger av flere faktorer, f.eks.
ferskhet, kvalitet og lagringstemperatur. Følg anvisningene fra mat‐
vareprodusenten angående lagring og holdbarhet!
 Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres,
tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar.
9
Sikkerhetsregler
Rengjøring og stell
 Ikke bruk olje eller fett på dørpakningen.
Det kan gjøre den porøs med tiden.
 Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler
og forårsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjøring og avriming av skapet.
 Spisse eller skarpe gjenstander skader kjøleelementene og skapet
blir ødelagt. Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander for å
– fjerne rim- og islag,
– løfte opp fastfryste isbitskåler og matvarer.
 Ikke sett elektriske varmeapparater eller tennrør inn i skapet for å
rime det av. Kunststoffet blir skadet.
 Ikke bruk tinespray eller isfjerner. Disse kan utvikle eksplosive
gasser, inneholde løsnings- eller drivmidler som skader kunststoffet,
eller de kan være helsefarlige.
10
Sikkerhetsregler
Transport
 Transporter alltid skapet stående og i transportforpakningen, slik
at det ikke oppstår skader.
 Skapet er tungt, og skal transporter ved hjelp av to personer. Stor
fare for skade!
Kassering av gamle apparater
 Ødelegg ev. dørlåsen på det gamle skapet før du kaster det.
Dermed forhindrer du at lekende barn kan bli stengt inne i skapet og
komme i livsfare.
 Kjølemedium som spruter ut, kan skade øynene! Ikke ødelegg de‐
ler av kuldekretsløpet, f.eks. ved å
– stikke hull på fordamperens kjølemediumkanaler,
– brekke av rør,
– skrape av overflatebelegg.
11
Aktivt miljøvern
Kassering av transportembal‐
lasjen
Emballasjen beskytter skapet mot tran‐
sportskader. Emballasjematerialene er
valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvin‐
nes.
Tilbakeføringen av emballasjen til mate‐
rialkretsløpet sparer råstoff og bidrar til
mindre avfall. Forhandleren tar vanligvis
emballasjen i retur.
Kassering av gamle apparater
Gamle elektriske og elektroniske appa‐
rater inneholder ofte verdifulle materi‐
aler. De inneholder imidlertid også ska‐
delige stoffer, som har vært nødvendige
for apparatets funksjon og sikkerhet. I
restavfallet eller ved feil behandling, kan
disse stoffene være helseskadelige og
skade miljøet. Kast derfor aldri appara‐
tet som restavfall.
Apparatet kan leveres gratis til forhand‐
lere av samme type produkter eller til en
kommunal gjenbruksstasjon. For mer
informasjon, se www.miele.no
Pass på at skapets rør ikke skades før
skapet blir kjørt bort og kondemnert på
en forsvarlig, miljøvennlig måte.
Da er det sikret at kjølemediet i kulde‐
kretsløpet og oljen i kompressoren ikke
kan lekke ut i omgivelsene.
Sørg for at apparatet oppbevares bar‐
nesikkert til det kjøres bort. Se kapittel
"Sikkerhetsregler" i denne bruks- og
monteringsanvisningen.
12
Hvordan kan du spare energi?
Oppstilling/vedli‐
kehold
Temperaturinnstilling
Normalt energiforbruk
Økt energiforbruk
I ventilerte rom.
I lukkede, ikke ventilerte
rom.
Beskyttet mot direkte sollys.
Ved direkte sollys.
Ikke ved siden av en varme‐
kilde (varmeelement, ovn).
Ved siden av en varmekilde
(varmeelement, ovn).
Ved ideell romtemperatur
rundt 20 °C.
Ved høy romtemperatur.
Ikke dekk til ventilasjonsare‐
alene og fjern støv regel‐
messig.
Ved tildekkede eller støvete
ventilasjonsarealer.
Frysesone -18 °C
Ved lav temperaturinnstilling:
Jo lavere temperatur i fryse‐
sonen, desto høyere energi‐
forbruk!
13
Hvordan kan du spare energi?
Normalt energiforbruk
Bruk
Plassering av skuffer og hyl‐
ler som ved levering.
Åpne døren så kort tid som
mulig kun ved behov. Plas‐
ser matvarene godt sortert.
Hyppig og langvarig døråp‐
ning fører til kuldetap og at
varm romluft strømmer inn.
Skapet forsøker å kjøle ned,
og driftstiden for kompres‐
soren øker.
Ta med kjølebag når du
handler, og sett maten raskt
inn i skapet.
La varm mat og drikke av‐
kjøles utenfor skapet.
Varm mat og mat som har
fått romtemperatur tar med
seg varme inn i skapet. Ska‐
pet forsøker å kjøle ned og
driftstiden til kompressoren
øker.
Pakk maten godt inn.
Fordampning og kondense‐
ring av væsker i frysesonen
gir tapt kjøleeffekt.
Ikke overfyll hyllene/skuf‐
fene, luften må kunne sirku‐
lere.
14
Økt energiforbruk
Beskrivelse av skapet
Betjeningspanel
a Inn-/utkobling av
hele skapet
b Optisk grensesnitt
(kun for kundeservice)
c Inn-/utkobling av funksjonen
SuperFrost
d Innstilling av temperaturen
( for kaldere),
valgtast i innstillingsmodus
e Bekrefter et valg (OK-tast)
f Innstilling av temperaturen
( for varmere),
valgtast i innstillingsmodus
g Inn- hhv. utkobling av innstillingsmo‐
dus
h Utkobling av døralarmen
i Display med temperaturindikator og
symboler (symbolene er kun synlige i
innstillingsmodus, ved en alarm/en
melding; symbolforklaringer finner du
i tabellen)
15
Beskrivelse av skapet
Symbolforklaringer
Symbol
Betydning
Funksjon

Låsefunksjon
Sikrer uønsket utkobling av skapet, uønsket
temperaturregulering, uønsket innkobling
av SuperFrost og uønsket endring av inn‐
stillinger

Akustiske signaler
Valgmuligheter for tastetone og varseltone
ved dør- og temperaturalarm

Miele@home (ikke ak‐
tuelt i Norge)
Kun synlig når kommunikasjonsmodulen
Miele@home er satt inn og logget på (se
"Miele@home")

SmartGrid (ikke aktuelt Kun synlig når kommunikasjonsmodulen
i Norge)
Miele@home er satt inn og logget på (se
"Miele@home")

Displayets lysstyrke
Innstilling av lysstyrken i displayet

Sabbatmodus
Inn- og utkobling av Sabbatmodus

Elektrotilkobling
Bekrefter at skapet er elektrisk tilkoblet,
selv om det ikke er slått på; blinker ved
strømbrudd

Alarm
Lyser ved døralarm; blinker ved tempera‐
turalarm; strømbrudd og andre feilmelding‐
er

Messeinnstilling
(kun synlig når mes‐
seinnstillingen er
koblet inn)
Utkobling av messeinnstillingen
16
Beskrivelse av skapet
a Betjeningspanel
b Innvendig lys
c NoFrost-innretning
d Øvre fryseskuff, kan brukes som fry‐
sebrett
e Fryseskuffer (antall avhengig av
modell)
Dette bildet er eksempel på én modell.
17
Inn- og utkobling av skapet
Før første gangs bruk
Innkobling av skapet
Forpakningsmaterialer
Når skapet blir elektrisk tilkoblet, vises
symbolet  i displayet etter kort tid.
 Fjern alle forpakningsmaterialer fra
skapet innvendig.
Rengjøring
Se henvisningene i kapitlet "Rengjø‐
ring og stell".
 Rengjør skapet innvendig og tilbehør‐
et.
Betjening av skapet
For å betjene skapet, er det tilstrekkelig
å berøre sensortastene med fingeren.
Hver berøring blir bekreftet med en ta‐
stetone. Denne tastetonen kan kobles
ut (se "Flere innstillinger - Akustiske
signaler").
 Berør på/av-tasten.
Symbolet  slokner og temperaturen
vises i displayet.
Dersom den aktuelle temperaturen er
over 0 °C, blinker to streker i displayet.
Skapet begynner å kjøle.
Samtidig blinker temperaturindikatoren
og symbolet for alarmen , helt til
ønsket temperatur er nådd.
Når skapdøren åpnes, tennes det inn‐
vendige lyset og LED-belysningen blir
lysere, helt til maksimal lysstyrke er
nådd.
For at temperaturen skal bli lav nok,
la skapet forhåndskjøle i noen timer
før du legger inn matvarer første
gang.
18
Inn- og utkobling av skapet
Utkobling av skapet
Ved lengre fravær
Hvis du ikke skal bruke skapet på len‐
ge,
 slå av skapet,
 Berør på/av-tasten.
Hvis det ikke er mulig, er låsefunk‐
sjonen koblet inn!
I displayet slokner temperaturindikato‐
ren og nettilkoblingssymbolet  vises.
Kjølingen er koblet ut.
Utkobling av skapet i sabbatmodus
Skapet kan til enhver tid kobles ut di‐
rekte.
 trekk ut støpselet eller koble ut sikrin‐
gen i husinstallasjonen,
 rengjør skapet, og
 la skapdøren stå på gløtt, for å unngå
luktdannelse.
Hvis skapet blir koblet ut ved lengre
fravær, men ikke blir rengjort, er det
fare for muggdannelse hvis dørene
er lukket.
 Berør på/av-tasten.
I displayet slokner temperaturindikato‐
ren og nettilkoblingssymbolet  vises.
Kjølingen er koblet ut.
Når du slår skapet på igjen, er sab‐
batmodus utkoblet.
19
Riktig temperatur
Riktig temperaturinnstilling er meget
viktig for lagring av matvarene. På
grunn av mikroorganismer ødelegges
matvarene raskt, men dette kan for‐
hindres eller forsinkes med riktig lag‐
ringstemperatur. Temperaturen påvirker
mikroorganismenes veksthastighet.
Med synkende temperatur blir disse
prosessene langsommere.
Temperaturindikator
For å fryse inn ferske matvarer og lagre
matvarer over lang tid, er en temperatur
på -18 °C nødvendig. Ved denne tem‐
peraturen er mikroorganismenes vekst i
stor grad innstilt. Så snart temperaturen
stiger over -10 °C, begynner nedbryt‐
ningen på grunn av mikroorganismene,
matvarene blir mindre holdbare. Derfor
må matvarer som er helt eller delvis tint,
ikke fryses inn igjen før de er bearbeidet
(kokt eller stekt). På grunn av de høye
temperaturene blir de fleste mikroorga‐
nismer tilintetgjort.
Avhengig av romtemperatur og innstil‐
ling, kan det ta noen timer før ønsket
temperatur er nådd og blir vist kon‐
stant.
Temperaturen i skapet stiger,
– jo oftere og lenger skapdøren blir åp‐
net,
– jo mer matvarer som blir lagret,
– jo varmere de matvarene som nett‐
opp er lagt inn er,
– jo høyere romtemperaturen er. Ska‐
pet er konstruert for en bestemt kli‐
maklasse (romtemperaturområde), og
grensene for denne må overholdes.
20
Temperaturindikatoren i displayet viser
ved normal drift den gjennomsnittlige
frysesonetemperaturen i skapet.
Hvis temperaturen ikke ligger innenfor
det området som kan vises, blinker kun
streker i displayet.
Hvis det har vært varmere enn
-18 °C over en lengre periode, må du
undersøke om frysevarene er helt el‐
ler delvis tint. Hvis de er det, må du
bruke dem så snart som mulig!
Riktig temperatur
Innstilling av temperaturen
 Innstill temperaturen med de to tas‐
tene under displayet.
Med trykking på sensortasten
 Hvis temperaturen skulle være for
høy eller lav etter dette, innstiller du
temperaturen på nytt.
Mulige innstillingsverdier for tempe‐
raturen
Temperaturen kan innstilles fra
-15 °C til -28 °C.
– blir temperaturen lavere
– blir temperaturen høyere.
Under innstillingen blinker temperatu‐
ren.
Følgende forandringer kan ses på dis‐
playet ved trykking på tastene:
– Første gangs trykking: Den sist inn‐
stilte temperaturverdien blinker.
– Hvert nytt trykk: Temperaturverdien
endrer seg i 1 °C-skritt.
– Tasten holdes inne: Temperaturverdi‐
en endres fortløpende.
Ca. 5 sekunder etter siste berøring av
sensortasten, endres temperaturen au‐
tomatisk til den reelle temperaturen i
skapet.
eller
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
Hvis du har regulert temperaturen, kon‐
troller temperaturindikatoren etter ca. 6
timer hvis det er lite varer i skapet og
etter ca. 24 timer hvis det er mye va‐
rer i skapet. Først da har den virkelige
temperaturen blitt innstilt.
21
Bruk av SuperFrost
Funksjonen SuperFrost
Utkobling av SuperFrost
For å fryse inn matvarer optimalt, må du
koble inn SuperFrost før innfrysing av
ferske matvarer.
Funksjonen SuperFrost kobles automa‐
tisk ut etter ca. 65 timer. Hvor lang tid
det tar før funksjonen kobles ut, er av‐
hengig av mengden ferske matvarer
som er lagt inn. SuperFrost-symbolet 
slokner, og skapet arbeider igjen med
normal kjøleeffekt.
Da fryses matvarene raskt, og nærings‐
verdi, vitaminer, utseende og smak be‐
vares.
Unntak:
– når du legger inn fryste matvarer.
– når du kun legger inn inntil 2 kg mat‐
varer pr. dag.
For å spare energi, kan du selv koble ut
SuperFrost-funksjonen så snart en kon‐
stant temperatur på minst -18 °C er
nådd i frysesonen. Kontroller tempera‐
turen i skapet.
Innkobling av SuperFrost
Funksjonen SuperFrost må kobles inn 6
timer før varene legges inn for frys‐
ing.Hvis den maksimale frysekapasi‐
teten skal utnyttes, må SuperFrost
kobles inn 24 timer på forhånd!
 Berør tasten for SuperFrost, slik at
den ikke lenger lyser gult.
Kjølingen i skapet arbeider igjen med
normal effekt.
 Berør tasten for SuperFrost, slik at
den lyser gult.
Temperaturen i skapet synker, da ska‐
pet arbeider med størst mulig kjøleef‐
fekt.
22
Temperatur- og døralarm
Skapet er utstyrt med et varselsystem,
for at temperaturen i frysesonen ikke
skal kunne stige ubemerket og for å for‐
hindre energitap hvis skapdøren står
åpen.
Temperaturalarm
Hvis temperaturen i fryseskapet blir for
høy, blinker alarmsymbolet  i dis‐
playet. I tillegg høres en varseltone.
Hvor lang tid det tar før skapet oppfat‐
ter at et temperaturområde er for varmt,
er avhengig av den innstilte temperatu‐
ren.
Hvis det har vært varmere enn
-18 °C over en lengre periode, må du
undersøke om frysevarene er helt el‐
ler delvis tint. Hvis de er det, må du
bruke dem så snart som mulig eller
bearbeide dem (koke eller steke) før
du fryser dem inn igjen!
Utkobling av temperaturalarmen før
den stanser av seg selv
Hvis varseltonen er forstyrrende, kan du
koble den ut før den stanser av seg
selv.
Det akustiske og optiske signalet kan
f.eks. høres,
– når du slår på skapet, og temperatu‐
ren i en av temperatursonene avviker
for mye fra den innstilte temperatu‐
ren,
– hvis det ved innlegging eller uttaking
av frysevarer strømmer inn for mye
varmt luft,
 Berør sensortasten for utkobling av
temperaturalarmen.
Varseltonen stanser.
Alarmsymbolet  fortsetter å lyse, til
alarmtilstanden er over.
– hvis du fryser inn en større mengde
matvarer,
– etter et strømbrudd,
– hvis skapet er defekt.
Når alarmtilstanden er over, stanser
varseltonen og alarmsymbolet  slok‐
ner.
23
Temperatur- og døralarm
Døralarm
Hvis døren har stått åpen over lengre
tid, høres en varseltone. Alarmsymbolet
 lyser.
Hvor lang tid det tar før døralarmen hø‐
res, er avhengig av den valgte innstillin‐
gen, og utgjør 2 minutter (fabrikkinn‐
stilling) eller 4 minutter. Døralarmen kan
også kobles ut. (se "Flere innstillinger –
Akustiske signaler").
Når døren lukkes igjen, stanser varsel‐
tonen, og alarmsymbolet  slokner i
displayet.
Hvis det ikke høres noen varseltone,
selv om det foreligger en døralarm, er
varseltonen koblet ut i innstillingsmo‐
dus (se "Flere innstillinger – Akustiske
signaler").
24
Utkobling av døralarmen før den
stanser av seg selv
Hvis varseltonen er forstyrrende, kan du
koble den ut før den stanser av seg
selv.
 Berør tasten for utkobling av døralar‐
men.
Varseltonen stanser.
Alarmsymbolet  fortsetter å lyse, helt
til døren blir lukket.
Flere innstillinger
Det er visse innstillinger på skapet som
du kun kan foreta i innstillingsmodus.
Låsefunksjon 
Når du er i innstillingsmodus kobles
døralarmen eller andre feilmeldinger
automatisk ut, i displayet lyser imidler‐
tid alarmsymbolet .
– uønsket utkobling,
Innstillingsmuligheter

Inn-/utkobling av låsefunksjon‐
en

Inn-/utkobling av akustiske sig‐
naler

Endring av lysstyrken i displayet

Inn-/utkobling av sabbatmodus
Med låsefunksjonen kan du sikre ska‐
pet mot:
– uønsket temperaturregulering,
– uønsket valg av SuperFrost,
– uønsket regulering av innstillingene
(det er kun mulig å koble ut låsefunk‐
sjonen).
Du forhindrer at uvedkommende, f.eks.
barn, slår av skapet eller endrer innstil‐
linger.
Inn-/utkobling av låsefunksjonen
Alle de nevnte innstillingsmulighetene
blir beskrevet i dette kapitlet.
 Berør tasten for innstillingene.
I displayet vises alle symbolene som
kan velges, symbolet  blinker.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
I displayet blinker den sist valgte innstil‐
lingen og symbolet  lyser.
25
Flere innstillinger
Akustiske signaler 
Skapet har akustiske signaler som ta‐
stetone og varseltone ved dør- og tem‐
peraturalarm.
 Ved berøring av tasten  eller  kan
du nå velge om låsefunksjonen skal
være inn- eller utkoblet:
0: Låsefunksjonen er utkoblet
1: Låsefunksjonen er innkoblet
Tastetonen og varseltonen ved dør‐
alarm kan du koble inn eller ut, tempe‐
raturalarmen kan ikke kobles ut.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
Inn-/utkobling av akustiske signaler
Du kan velge mellom fire innstillinger.
Fra fabrikken er mulighet 3 innstilt, dvs.
at tastetonen og døralarmen er koblet
inn.
Den valgte innstillingen lagres, symbol‐
et  blinker.
 Berør tasten for innstillingene.
 Berør tasten for innstillingene, for å
gå ut av innstillingsmodus.
Ellers går elektronikken automatisk ut
av innstillingsmodus etter ca. 1 mi‐
nutt.
Når låsefunksjonen er koblet inn, lyser
 i displayet.
I displayet vises alle symbolene som
kan velges, symbolet  blinker.
 Berør tasten for innstilling av tempe‐
raturen ( eller ) så mange ganger,
at symbolet  blinker.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
I displayet blinker den sist valgte innstil‐
lingen og symbolet  lyser.
26
Flere innstillinger
 Ved berøring av tasten  eller  kan
du nå velge:
0: Tastetone av; døralarm av
1: Tastetone av; døralarm på
(etter 4 minutter)
2: Tastetone av; døralarm på
(etter 2 minutter)
3: Tastetone på; døralarm på
(etter 2 minutter)
Displayets lysstyrke 
Du kan tilpasse lysstyrken i displayet til
lysforholdene i rommet.
Displayets lysstyrke kan endres trinnvis
fra 1 til 3. Fra fabrikken er 3 innstilt (mak‐
simal lysstyrke).
Endring av lysstyrken i displayet
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
 Berør tasten for innstillingene.
Den valgte innstillingen lagres, symbol‐
et  blinker.
I displayet vises alle symbolene som
kan velges, symbolet  blinker.
 Berør tasten for innstillingene, for å
gå ut av innstillingsmodus.
Ellers går elektronikken automatisk ut
av innstillingsmodus etter ca. 1 mi‐
nutt.
 Berør tasten for innstilling av tempe‐
raturen ( eller ) så mange ganger,
at symbolet  blinker.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
I displayet blinker den sist valgte innstil‐
lingen og symbolet  lyser.
27
Flere innstillinger
Sabbatmodus 
For å understøtte religiøse skikker, har
skapet en såkalt sabbatmodus.
 Ved berøring av tasten  eller , kan
du nå endre displayets lysstyrke:
1: minimal lysstyrke
2: middels lysstyrke
3: maksimal lysstyrke.
Følgende blir koblet ut:
– det innvendige lyset ved åpen dør,
– alle akustiske og optiske signaler,
– temperaturindikatoren,
– SuperFrost (hvis koblet inn på for‐
hånd),
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
Den valgte innstillingen lagres, symbol‐
et  blinker.
Følgende kan velges:
– tasten for innstillingene, slik at sab‐
batmodus kan kobles ut
– og på/av-tasten.
Denne funksjonen kobles automatisk ut
etter ca. 120 timer.
 Berør tasten for innstillingene, for å
gå ut av innstillingsmodus.
Ellers går elektronikken automatisk ut
av innstillingsmodus etter ca. 1 mi‐
nutt.
28
Siden de optiske og akustiske alarme‐
ne er koblet ut, må du passe på at
døren er skikkelig lukket.
Et ev. strømbrudd vises ikke under
denne tiden. Etter strømbruddet star‐
ter skapet i sabbatmodus.
Flere innstillinger
Innkobling av sabbatmodus
 Slå av sabbatmodus etter sabbaten.
Utkobling av sabbatmodus
 Berør tasten for innstillingene.
I displayet vises alle symbolene som
kan velges, symbolet  blinker.
 Berør tasten for innstillingene, for å
gå ut av sabbatmodus.
I displayet vises temperaturen, og det
innvendige lyset tennes.
 Berør tasten for innstilling av tempe‐
raturen ( eller ) så mange ganger,
at symbolet  blinker.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
I displayet blinker den sist valgte innstil‐
lingen og symbolet  lyser.
 Ved berøring av tasten  eller  kan
du nå innstille sabbatmodus. Velg
innstilling 1.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
Den valgte innstillingen lagres, symbol‐
et  lyser.
Når symbolet  slokner etter 3 sek. i
displayet, er sabbatmodus innkoblet
29
Innredning
Flytting av fryseskuffer på tele‐
skopskinner
Uttaking av hyller
Noen av fryseskuffene går på teleskop‐
skinner og kan tas ut for innlegging og
uttaking av matvarer eller for rengjøring:
 Løft hyllen litt opp foran og trekk den
fremover og ut.
 Trekk ut skuffen til den stopper.
 Ta tak i skuffen på sidene bak og løft
den først oppover og så fremover.
Skyv deretter uttrekksskinnene inn
igjen. Da unngås skader!
Pass på ved rengjøring av skapet, at
spesialfettet på teleskopskinnene ik‐
ke blir vasket vekk.
Rengjør teleskopskinnene med en
fuktig klut.
 For å sette skuffen inn igjen, legg den
på skinnene som er skjøvet helt inn.
 Skyv skuffen inn i skapet til den fe‐
ster seg.
30
Hyllene kan tas ut.
Frysing og lagring
Maksimal frysekapasitet
Lagring av ferdig frysemat
For at matvarene skal gjennomfryses til
kjernen så raskt som mulig, må den
maksimale frysekapasiteten ikke over‐
skrides. Den maksimale frysekapasitet‐
en i løpet av 24 timer finner du på type‐
skiltet "Frysekapasitet ...kg/24 h".
Hvis du vil lagre ferdig frysemat, kon‐
troller allerede når du kjøper maten i
forretningen
Den maksimale frysekapasiteten som er
angitt på typeskiltet, er iht. normen DIN
EN ISO 15502.
– temperaturen i salgsdisken. Hvis det
er varmere enn -18 °C i disken, blir
matens holdbarhet redusert.
Hva skjer når ferske matvarer
fryses inn?
 Kjøp frysematen helt til slutt og tran‐
sporter den i avispapir eller i en kjøle‐
bag.
Ferske matvarer må gjennomfryses så
raskt som mulig for å beholde nærings‐
verdi, vitaminer, utseende og smak.
 Legg frysematen i skapet omgående.
Jo langsommere matvarene gjennom‐
fryses, desto mer væske siver ut av
hver enkelt celle og inn i mellomromme‐
ne. Cellene krymper. Ved tining kan ba‐
re en del av væsken som rant ut tidlig‐
ere, renne inn i cellene igjen. I praksis
betyr dette at det oppstår et større saft‐
tap i matvaren. Dette ser du ved at det
dannes en stor dam rundt matvaren når
den tiner.
– om emballasjen er skadet,
– holdbarhetsdatoen og
Ikke frys inn igjen en vare som er helt
eller delvis tint. Først etter at maten
er bearbeidet (kokt eller stekt), kan
du fryse den på nytt.
Hvis matvaren er raskt gjennomfryst,
har cellevæsken mindre tid til å sive ut
av cellene og inn i mellomrommene.
Cellene krymper betydelig mindre. Ved
tiningen kan den lille mengden væske
som hadde rent inn i mellomrommene,
renne tilbake til cellene, slik at safttapet
blir meget lite. Det dannes bare en liten
dam!
31
Frysing og lagring
Matvarer som du fryser inn
selv
Bruk bare ferske og feilfrie matvarer!
Vær oppmerksom på dette før du fry‐
ser inn matvarer
– Egnet for frysing: Ferskt kjøtt, fugl,
vilt, fisk, grønnsaker, urter, rå frukt,
meieriprodukter, bakervarer, matrest‐
er, eggeplomme, eggehvite og
mange ferdigretter.
Innpakking
 Frys inn maten i porsjoner.
Egnet emballasje
– plastfolie
– rørformet folie av polyetylen
– aluminiumsfolie
– frysebokser
Uegnet emballasje
– innpakningspapir
– Ikke egnet for frysing: Druer, blad‐
salat, reddiker, rømme, majones, hele
egg med skall, løk, hele rå epler og
pærer.
– pergamentpapir
– For at farge, smak, aroma og vitamin
C skal beholdes, bør grønnsaker og
frukt forvelles før innfrysingen. Legg
grønnsakene porsjonsvis i kokende
vann i 2–3 minutter. Ta opp grønnsa‐
kene og kjøl dem raskt i kaldt vann.
La vannet renne av.
– brukte bæreposer
– cellofan
– søppelposer
 Trykk luften ut av emballasjen.
 Lukk pakningen tett med
– gummistrikker
– plastklips
– Magert kjøtt egner seg bedre til frys‐
ing enn fett kjøtt og kan oppbevares
vesentlig lenger.
– hyssing eller
– Legg plastfolie mellom koteletter, bif‐
fer, snitsler osv. Da unngår du at va‐
rene fryser sammen til en blokk.
Tips: Poser og rørformet folie av poly‐
etylen kan du også lukke med en po‐
sesveiser.
– Rå matvarer og forvellede grønnsaker
skal ikke krydres og saltes før frysing,
ferdige retter kan krydres og saltes
lett. En del krydder forandrer smaks‐
styrke ved frysing.
 Merk pakningen med innhold og inn‐
frysingsdato.
– Avkjøl varm mat eller drikke før frys‐
ing, for å forhindre at allerede fryste
matvarer begynner å tine og for å
unngå økt strømforbruk.
32
– frysetape.
Frysing og lagring
Før innleggingen
Når du legger maten på glassplaten,
må maten plasseres slik at luftspal‐
ten på bakveggen i skapet ikke dek‐
kes til. Den er viktig for problemfri
funksjon og et normalt energiforbruk!
 Ved en større mengde enn 2 kg fer‐
ske matvarer, skal du koble inn
SuperFrost-funksjonen en stund før
innleggingen. (Se "Bruk av
SuperFrost"). Da får de matvarene
som allerede er lagt inn en kuldere‐
serve.
- Maksimal frysemengde (se type‐
skiltet)
Innlegging
 Ta ut fryseskuffene.
Følgende maksimale mengder må
overholdes:
- øvre fryseskuff = 5 kg
- fryseskuff = 25 kg
- glassplate = 35 kg
Matvarer som skal fryses, må ikke
berøre allerede fryste varer, da kan
disse begynne å tine.
 Legg inn tørre pakninger, for å unngå
at varene fryser sammen eller fryser
fast.
- Små mengder
Legg frysevarene i den nederste fryse‐
skuffen.
 Legg frysevarene spredt utover på
glassplaten, slik at varene gjennom‐
fryses til kjernen så raskt som mulig.
Etter innfrysingen:
 Legg de fryste matvarene i fryseskuff‐
en og sett den inn igjen.
- Store frysevarer
Hvis du skal legge inn store frysevarer,
f.eks. kalkun eller vilt, kan du ta ut
glassplatene mellom fryseskuffene. Gå
frem slik:
 Ta ut fryseskuffene, løft glassplatene
litt opp og trekk dem fremover!
 Legg frysevarene spredt utover på
bunnen i fryseskuffene, slik at varene
gjennomfryses til kjernen så raskt
som mulig.
33
Frysing og lagring
Tining av frysevarer
Tilberedning av isbiter
Frysevarer kan du tine
– i mikrobølgeovnen,
– i stekeovnen med "Varmluft" eller "Ti‐
ning",
– ved romtemperatur,
– i kjøleskapet (kulden som avgis bru‐
kes til å kjøle matvarene),
– i dampkokeren.
Flate kjøtt- og fiskestykker kan legges
halvtinte i varm stekepanne.
Kjøtt- og fiskestykker (f.eks. kjøttdeig,
kylling, fiskefileter) skal tines slik at de
ikke kommer i kontakt med andre mat‐
varer under tiningen. Samle opp væ‐
sken og kast den omhyggelig.
Frukt kan tines ved romtemperatur i
pakningen eller i en tildekket skål.
Grønnsaker kan vanligvis legges frosne
i kokende vann eller dampes i varmt
fett. Koketiden er noe kortere enn for
ferske grønnsaker.
Ikke frys inn igjen en vare som er helt
eller delvis tint. Først etter at maten
er bearbeidet (kokt eller stekt), kan
du fryse den på nytt.
34
 Fyll isbitskålen inntil tre fjerdedel full
med vann og sett den på bunnen i en
fryseskuff.
 Hvis isbitskålen fryser fast, kan du
løsne den med en stump gjenstand,
f.eks. et skjeskaft.
Tips: Isbitene løsner lett hvis du holder
skålen litt under rennende vann.
Hurtigkjøling av drikker
Hvis du legger flasker til hurtigkjøling i
frysesonen, må du ta dem ut igjen sen‐
est etter en time. Flaskene kan eksplo‐
dere.
Frysing og lagring
Bruk av kjøleelement
Ved strømbrudd forhindrer kjøleele‐
mentet en rask temperaturstigning i fry‐
sesonen. Da forlenges lagringstiden.
 Legg kjøleelementet i den øverste fry‐
seskuffen.
Etter ca. 24 timers lagringstid, kan kjø‐
leelementet yte sin maksimale kjøleef‐
fekt.
Ved et strømbrudd
 Legg det gjennomfryste kjøleele‐
mentet direkte på maten i det fremre
området i den øverste fryseskuffen.
Tips: Hvis du vil legge inn ferske mat‐
varer, bruk kjøleelementet som skille
mellom fryste og ferske varer, slik at de
fryste varene ikke begynner å tine.
Tips: Kjøleelementet kan også brukes
til å kjøle mat eller drikke i en kjølebag i
kortere tid.
35
Automatisk avriming
Dette er et skap med "NoFrost"-sy‐
stem, og skapet avrimes automatisk.
Fuktigheten som oppstår avsettes på
fordamperen, avrimes automatisk fra tid
til annen og fordamper.
Ved hjelp av den automatiske avriming‐
en holder frysesonen seg alltid isfri.
Dette systemet gjør at matvarene ikke
begynner å tine!
36
Rengjøring og stell
Pass på at det ikke kommer vann inn
i elektronikken eller belysningen.
Det må ikke renne vaskevann inn i
avløpshullet for avrimingsvann.
Ikke bruk damprenser. Dampen kan
trenge inn til strømførende deler i
skapet og utløse en kortslutning.
Typeskiltet inne i skapet må ikke fjer‐
nes. Det trengs ved en eventuell feil!
Henvisninger til rengjørings‐
midler
For å unngå skader på overflatene, må
du ikke bruke
– rengjøringsmidler som inneholder so‐
da, ammoniakk, syre eller klorid,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks.
skurepulver, skuremelk, universal‐
stein,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– rengjøringsmidler for rustfritt stål,
– maskinoppvaskmiddel,
– stekeovnsspray,
– glassrens,
– skrubbende, harde svamper og børs‐
ter, f.eks. grytesvamper,
– skarpe metallskraper.
Bruk bare rengjørings- og pleiemidler
som er ufarlige for matvarer innven‐
dig i skapet.
Vi anbefaler rengjøring med lunkent
vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.
Viktige råd angående rengjøring fin‐
ner du på de neste sidene.
37
Rengjøring og stell
Før rengjøringen
Ta av teleskopskinnene:
 Slå av skapet.
Displayet slokner og kjølingen er koblet
ut.
Hvis det ikke er tilfelle, er låsefunksjon‐
en koblet inn (se "Flere innstillinger –
Inn-/utkobling av låsefunksjonen").
 Trekk ut støpselet eller koble ut sik‐
ringen i husinstallasjonen,
 Ta matvarene ut av skapet og oppbe‐
var dem på et kjølig sted.
 Ta ut hyllene:
Løft hyllen litt opp foran og trekk den
fremover og ut.
 Trykk festehaken oppover (1.).
 Skyv teleskopskinnene til siden (2) og
deretter bakover (3).
Listene med teleskopskinnene på
hyllene kan ikke vaskes i oppvask‐
maskinen!
 Fest teleskopskinnene på hyllen etter
rengjøringen.
Sett teleskopskinnen på bak og hekt
den på (1), lås deretter festehaken
foran (3).
38
Rengjøring og stell
Innerrom, tilbehør
Rengjør skapet regelmessig, minst
én gang i måneden.
Ikke la smuss tørke inn, men fjern
det med en gang.
 Rengjør innerrommet med lunkent
vann tilsatt litt håndoppvaskmiddel.
Vask over med rent vann og tørk alt
med en klut.
Følgende deler kan ikke vaskes i opp‐
vaskmaskinen:
– alle fryseskuffene
– hyllene
– teleskopskinnene på hyllene.
– kjøleelementene
Isbitskålen kan vaskes i oppvaskma‐
skinen.
Oppvaskprogrammet må ikke ha
høyere temperatur enn 55 °C!
Kunststoffdeler kan bli misfarget i
oppvaskmaskinen, hvis de kommer i
kontakt med naturfargestoffer, f.eks.
fra gulrøtter, tomater og ketchup.
Disse misfargingene påvirker ikke de‐
lenes stabilitet.
 Rengjør teleskopskinnene med en
fuktig klut.
Pass på at spesialfettet på teleskop‐
skinnene ikke blir vasket vekk.
 La skapdøren stå åpen en kort stund.
39
Rengjøring og stell
Dørpakning
Ikke bruk olje eller fett på dørpaknin‐
gen. Det kan gjøre den porøs med ti‐
den.
Etter rengjøringen
 Skyv alle hyllene inn i skapet.
 Lukk døren.
 Koble skapet til igjen og slå det på.
 Rengjør dørpakningen regelmessig
med rent vann og gni den grundig
tørr med en klut.
 Koble inn funksjonen SuperFrost en
stund, slik at frysesonen blir raskt
kald.
Ventilasjonsarealer
 Skyv fryseskuffene med matvarene
inn i frysesonen igjen, så snart tem‐
peraturen er lav nok.
 Rengjør ventilasjonsarealene regel‐
messig med en børste eller støvsuger
(bruk f.eks. sugebørsten til Miele
støvsugere).
Støvlag øker energiforbruket.
40
 Trykk SuperFrost-tasten for å koble ut
SuperFrost-funksjonen, så snart en
konstant frysesonetemperatur på
minst -18 °C er nådd.
Hvis feil oppstår
De fleste feil som oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. Den påfølgende
oversikten skal hjelpe deg med dette.
Hvis du ikke kan finne årsaken til en feil eller rette feilen ved hjelp av oversikten,
kontakt Mieles kundeservice.
Unngå helst å åpne skapdøren før feilen er rettet, for å holde kuldetapet så lavt
som mulig.
 Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner, kan det opp‐
stå betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for.
Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av
fagfolk som er autorisert av Miele.
Problem
Årsak og retting
Skapet kjøler ikke, det
Skapet er ikke slått på og i displayet lyser nettilko‐
innvendige lyset virker blingssymbolet .
ikke når døren åpnes og  Slå på skapet.
displayet lyser ikke.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
 Sett støpselet i stikkontakten. Når skapet er slått
av, vises nettilkoblingssymbolet  i displayet.
Sikringen i husinstallasjonen har koblet seg ut. Det
kan skyldes at dette skapet, spenningen i huset eller
et annet apparat er defekt.
 Tilkall elektrofagfolk eller kundeservice.
Skapet kjøler ikke, men
betjeningen av skapet
og det innvendige lyset
virker.
Messeinnstillingen er koblet inn, symbolet  lyser i
displayet. Messeinnstillingen gjør det mulig for for‐
handlere å presentere skapet uten at det blir kaldt.
Denne innstillingen er ikke nødvendig for privat bruk.
 Koble ut messeinnstillingen (se "Informasjon for
forhandlere - Messeinnstilling").
41
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Kompressoren går kon‐ Ingen feil! For å spare energi, kobler kompressoren
stant
om til lavere hastighet ved lavere kuldebehov. Da
øker kompressorens innkoblingstid.
Kompressoren kobles
Ventilasjonsarealene i innbyggingsskapet er stengt el‐
inn oftere enn vanlig, og ler støvet.
innkoblingstiden øker.
 Ikke dekk til ventilasjonsarealene.
 Fjern støv fra ventilasjonsarealene regelmessig.
Skapdøren er åpnet ofte, eller en stor mengde ferske
matvarer er lagt inn.
 Åpne døren så kort tid som mulig kun ved behov.
Nødvendig temperatur innstilles igjen automatisk etter
en stund.
Skapdøren er ikke skikkelig lukket.
Eventuelt har det dannet seg et tykt islag i fryseso‐
nen.
 Lukk døren.
Nødvendig temperatur innstilles igjen automatisk etter
en stund.
Hvis det har dannet seg et tykt islag, forringes kjøle‐
effekten og energiforbruket stiger.
 Rim av skapet og rengjør det.
Det er for varmt i rommet. Jo høyere romtemperatur‐
en er, desto lenger går kompressoren.
 Følg rådene i kapitlet "Monteringshenvisninger Oppstillingssted".
Skapet er ikke bygget skikkelig inn i nisjen.
 Følg rådene i kapitlet "Monteringshenvisninger;
Innbygging av skapet".
42
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak og retting
Kompressoren kobles
Det er innstilt for lav temperatur i skapet.
stadig inn oftere og len‐  Reguler temperaturinnstillingen.
ger, temperaturen i ska‐
Døren er ikke skikkelig lukket.
pet er for lav.
 Kontroller om skapdøren kan lukkes skikkelig.
En større mengde matvarer er fryst inn samtidig.
 Se rådene i kapitlet "Frysing og lagring".
Funksjonen SuperFrost er fortsatt innkoblet.
 For å spare energi, kan du selv koble ut
SuperFrost før den kobles ut av seg selv:
Trykk SuperFrost-tasten.
Kompressoren kobles
inn sjeldnere og korte‐
re, temperaturen i ska‐
pet stiger.
LED-lampen (avhengig
av modell) ved kom‐
pressoren nederst på
baksiden av skapet
blinker.
Ingen feil! Temperaturen er før høy.
 Reguler temperaturinnstillingen.
 Kontroller temperaturen igjen etter 24 timer.
Frysevarene begynner å tine.
Romtemperaturen som skapet er bestemt for, er for
lav.
Kompressoren kobles inn sjeldnere hvis romtempera‐
turen er for lav. Derfor kan det bli for varmt i fryseso‐
nen.
 Følg rådene i kapitlet "Monteringshenvisninger Oppstillingssted".
 Øk romtemperaturen.
Ingen feil! Det er helt normalt at lampen blinker. Kom‐
pressorelektronikken er utstyrt med en driftsindikator
og feil-diagnose LED-lampe (avhengig av modell).
Den blinker regelmessig hvert 15. sekund.
43
Hvis feil oppstår
Meldinger i displayet
Problem
Årsak og retting
I displayet vises
"F0 til F9".
Det foreligger en feil.
 Kontakt kundeservice.
I displayet lyser alarm‐
symbolet . I tillegg
høres en varseltone.
Døralarmen er aktivert.
 Lukk skapdøren. Alarmsymbolet  slokner og
varseltonen stanser.
I displayet blinker sym‐
bolet for alarmen .
Avhengig av innstilt temperatur, er frysesonen for
varm eller kald.
Grunner til dette kan være at:
– skapdøren har blitt åpnet ofte eller fortsatt står
åpen.
– en større mengde matvarer er lagt inn for frysing
uten at SuperFrost er koblet inn.
– det har vært et lengre strømbrudd.
 Rett på problemet. Alarmsymbolet  slokner og
varseltonen stanser.
Kontroller, avhengig av temperatur, om matvarene
er helt eller delvis tint. Hvis de er det, må de bear‐
beides (kokes eller stekes) før de fryses inn igjen.
44
Hvis feil oppstår
Meldinger i displayet
Problem
Årsak og retting
I displayet vises sym‐
bolet for strømbrudd
, og varseltonen hø‐
res.
Den høyeste temperatu‐
ren i frysesonen under
strømbruddet vises.
Temperaturen i skapet har steget for mye pga. et
strømbrudd i de siste dagene eller timene.
Når strømmen kommer tilbake igjen, arbeider skapet
med den sist innstilte temperaturen.
 Trykk av-tasten for varselsignalet.
Visningen av den varmeste temperaturen slokner.
Deretter viser temperaturindikatoren den reelle tem‐
peraturen i frysesonen igjen.
 Kontroller, avhengig av temperatur, om matvarene
er helt eller delvis tint. Hvis de er det, må de bear‐
beides (kokes eller stekes) før de fryses inn igjen.
Det innvendige lyser fungerer ikke
Problem
Årsak og retting
Det innvendige lyser
fungerer ikke.
Skapet er ikke slått på.
 Trykk på/av-tasten.
Pga. fare for overoppheting, kobles det innvendige ly‐
set automatisk ut hvis døren har stått åpen i ca. 15
minutter. Hvis det ikke er årsaken, foreligger det en
feil.
Stor fare for skade!
LED-belysningen skal utelukkende repareres og
skiftes ut av Mieles kundeservice. Det er strømfør‐
ende deler under dekselet.
Dekselet må ikke tas av! Hvis dekslet er skadet el‐
ler er fjernet pga. skade Forsiktig! Ikke se inn i belysningen (laserstråling
klasse 1 M) med optiske instrumenter (lupe eller
lignende). Du kan skade øynene.
 Kontakt kundeservice.
45
Hvis feil oppstår
Generelle problemer med skapet
Problem
Årsak og retting
Frysesonedøren kan ik‐
ke åpnes flere ganger
etter hverandre
Det er ingen feil! Pga. sugeeffekten kan døren først
åpnes etter en stund hvis du ikke bruker makt.
Frysevarene er fastfrys‐ Pakkene med matvarer var ikke tørre da de ble lagt
te.
inn.
 Løsne frysevarene med en stump gjenstand, f.eks.
et skjeskaft.
Det høres ikke noe var‐ Ingen feil! Varselsignalet er koblet ut i innstillingsmo‐
selsignal, selv om skap‐ dus (se "Flere innstillinger – Akustiske signaler").
døren har stått lenge
åpen
Skapet kan ikke slås av. Låsefunksjonen er innkoblet. I displayet lyser symbol‐
et .
 Koble ut låsefunksjonen (se "Flere innstillinger –
Inn-/utkobling av låsefunksjonen").
Skapet kjennes varmt
ut på sideveggene ut‐
vendig.
46
Ingen feil! Den varmen som oppstår når det produse‐
res kulde, blir brukt for å unngå kondens.
Årsaker til støy
Helt normal
støy
Hva forårsaker den?
Brrrrr ...
Brummingen kommer fra motoren (kompressoren). Den kan bli
litt høyere en liten stund, når motoren kobles inn.
Blubb, blubb ... Boblingen, gurglingen eller surringen kommer fra kjølemiddelet
som renner gjennom rørene.
Klikk ...
Klikkingen kan alltid høres når termostaten kobler motoren inn
eller ut.
Sssrrrrr ...
For et NoFrost-skap kan en lav støy stamme fra luftstrømnin‐
gene innvendig i apparatet.
Knak ...
Knakingen høres alltid når materialet i skapet utvider seg.
Tenk på at motor- og strømningslyder i kuldekretsløpet ikke er til å unngå!
Støy som er
lett å fjerne
Årsak
Retting
Skrangling,
klapring, klir‐
ring
Skapet står ujevnt.
Rett opp skapet ved hjelp av
et vater. Bruk skruføttene un‐
der skapet eller legg noe un‐
der.
Skapet berører andre møbler
eller apparater.
Flytt skapet bort fra møblene
eller apparatene.
Skuffer, kurver eller hyller vib‐
rerer eller sitter fast.
Kontroller de uttakbare delene
og sett dem eventuelt inn på
nytt.
Beholdere berører hverandre.
Flytt beholderne litt fra hver‐
andre.
Transportkabelholderen hen‐
ger fremdeles bak på skapet.
Fjern kabelholderen.
47
Service og garanti
Service
Hvis det oppstår feil som du ikke kan
rette på selv, kontakt
– Miele-forhandleren eller
– Mieles serviceavdeling
Telefonnummeret til Miele finner du
mot slutten av denne bruks- og mon‐
teringsanvisningen.
Vennligst oppgi modellbetegnelse og
fabrikasjonsnummer.
Disse opplysningene finner du på type‐
skiltet inne i i skapet.
48
Garantitid og garantibetingel‐
ser
Garantitiden er 2 år.
Nærmere opplysninger om garantibetin‐
gelsene finner du på www.miele.no.
Telefonnummeret til Miele finner du
mot slutten av denne bruks- og mon‐
teringsanvisningen.
Informasjon for testinstitutter
Testene skal gjennomføres iht. de gjel‐
dende normer og retningslinjer.
I tillegg skal det tas hensyn til følgende
produsentopplysninger ved forberedel‐
ser og gjennomføring:
– Henvisninger for oppfylling av fry‐
seskapet,
– henvisninger i bruks- og monte‐
ringsanvisningen.
49
Informasjon for forhandlere
Messeinnstilling 
Med funksjonen "Messeinnstilling" kan
skapet presenteres hos forhandlere el‐
ler på messer. Betjeningen og det inn‐
vendige lyset virker, men kompressoren
forblir utkoblet.
 Plasser en finger på tasten  og hold
den der.
Innkobling av messeinnstillingen
 Slå av skapet ved å berøre på/avtasten.
Hvis det ikke er mulig, er låsefunk‐
sjonen koblet inn.
I displayet slokner temperaturindikato‐
ren og nettilkoblingssymbolet  vises.
 Berør på/av-tasten en gang til (ikke
slipp tasten !).
 Hold fingeren på tasten  til symbol‐
et  vises.
 Slipp tasten .
Messeinnstillingen er koblet inn, sym‐
bolet  lyser i displayet.
50
Informasjon for forhandlere
Utkobling av messeinnstillingen
Symbolet  lyser i displayet.
 Berør tasten for innstillingene.
 Berør tasten  eller , slik at 0 vises
i displayet (det betyr: messeinnstillin‐
gen er koblet ut).
I displayet vises alle symbolene som
kan velges, symbolet  blinker.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
 Berør tasten for innstilling av tempe‐
raturen ( eller ) så mange ganger,
at symbolet  blinker.
 Berør OK-tasten for å bekrefte valget.
I displayet blinker 1 (det betyr: mes‐
seinnstillingen er aktivert), symbolet 
lyser.
Den valgte innstillingen lagres, symbol‐
et  blinker.
 Berør tasten for innstillingene, for å
gå ut av innstillingsmodus.
Ellers går elektronikken automatisk ut
av innstillingsmodus etter ca. 1 mi‐
nutt.
Messeinnstillingen er utkoblet, symbol‐
et  slokner.
51
Elektrotilkobling
Skapet leveres klart for tilkobling med
kabel og støpsel for vekselstrøm 50Hz
220–240 V.
Sikringen må være minst 10 A.
Skapet må kun kobles til en forskrifts‐
messig montert jordet stikkontakt.
For at skapet skal kunne kobles raskt
fra strømnettet i nødstilfelle, må
stikkontakten være plassert ved siden
av skapet og være lett tilgjengelig.
Hvis stikkontakten ikke lenger er tilgjen‐
gelig etter at skapet er satt på plass,
må det på installasjonsstedet være en
skilleanordning for hver pol. Som skille‐
anordning gjelder brytere med en kon‐
taktåpning på minst 3 mm. Dette er
overstrømvern, sikringer og jordfeilbry‐
tere (EN 60335).
Støpselet og nettkabelen til skapet må
ikke berøre baksiden av skapet, da
støpsel og nettkabel kan bli skadet av
vibrasjoner fra skapet. Dette kan forår‐
sake kortslutning.
Heller ikke andre apparater må kobles
til en ev. stikkontakt bak skapet.
52
Det er ikke tillatt å koble til skapet via
skjøtekabel, da skjøtekabler ikke gir
nødvendig sikkerhet for apparatet
(f.eks. fare for overoppheting).
Skapet må ikke kobles til vekselrettere,
f.eks. i forbindelse med solcelleanlegg.
Når skapet slås på, kan det oppstå
spenningstopper som fører til sikker‐
hetsutkobling. Elektronikken kan bli
skadet!
Skapet må heller ikke brukes i forbin‐
delse med såkalte energisparestøps‐
ler. Energitilførselen til skapet blir redu‐
sert, og skapet blir for varmt.
Hvis nettkabelen må skiftes ut, må den
kun skiftes ut av en kvalifisert elektro‐
fagmann.
Monteringshenvisninger
Side-by-side
Fryseskapene FNS 35402 i og FNS
37402 i har polstrede varmeelementer i
sideveggene og kan bygges inn "sideby-side" med alle apparater, i separate
innbyggingsskap.
Forhør deg med forhandleren, om hvil‐
ke kombinasjoner som er mulige med
ditt apparat.
Et skap som ikke er bygd inn kan
velte!
Oppstillingssted
Ikke plasser skapet ved siden av en
komfyr eller varmekilde, ikke ved vindu
med direkte sollys. Jo høyere romtem‐
peraturen er, desto lenger går kompres‐
soren, og desto høyere blir energifor‐
bruket. Et tørt rom med god ventilasjon
er egnet.
Vær oppmerksom på følgende ved inn‐
bygging av skapet:
– Stikkontakten må ikke befinne seg
bak skapet. Den må være lett tilgjen‐
gelig i nødstilfelle.
– Støpselet og nettkabelen må ikke be‐
røre baksiden av skapet, da disse
kan skades av vibrasjoner fra skapet.
– Heller ikke andre apparater må
kobles til en ev. stikkontakt bak ska‐
pet.
Viktig! Ved høy luftfuktighet kan det
avsettes kondens på skapets utven‐
dige flater. Dette kondensvannet kan
føre til korrosjon på skapets yttervegg‐
er.
For å forebygge dette, anbefales det å
plassere skapet i et tørt og/eller godt
klimatisert rom. Forsikre deg om at
skapdørene kan lukkes skikkelig etter
innbyggingen, at ventilasjonsarealene
overholdes og at skapet er bygget inn
som beskrevet.
53
Monteringshenvisninger
Ventilasjon
Klimaklasse
Skapet er konstruert for en bestemt kli‐
maklasse (romtemperaturområde), og
grensene for denne må overholdes.
En lavere romtemperatur fører til lengre
stillstandsperiode for kompressoren.
Det kan føre til høyere temperaturer i
skapet, og skader som følge av dette.
Klimaklassen står på typeskiltet innven‐
dig i skapet.
Klimaklasse
Romtemperatur
SN
+10 °C til +32 °C
N
+16 °C til +32 °C
ST
+16 °C til +38 °C
T
+16 °C til +43 °C
De angitte ventilasjonsarealene må
overholdes. Ellers kobles kompres‐
soren inn oftere og går lenger. Dette
fører til økt energiforbruk og økt
driftstemperatur for kompressoren,
noe som kan føre til skade på kom‐
pressoren.
Luften på skapets bakvegg blir varm.
Derfor må innbyggingen være slik at en
problemfri ventilasjon er sikret (se "Inn‐
byggingsmål"):
Hvis et fryseskap i klimaklasse SN
brukes ved kalde romtemperaturer
(ned til +5 °C), er problemfri funksjon
sikret.
– Lufttilførselen  skjer via sokkelen
og luftutgangen  oppe i det bakre
området av kjøkkenskapet.
– For ventilasjon må det på baksiden
av apparatet være en utluftningskanal
som er minst 40 mm dyp.
– Ventilasjonsarealet i sokkelen, i kjøk‐
kenskapet og også ventilasjonsareal‐
et under taket må gjennomgående ha
en fri passasje på minst 200 cm², slik
at den oppvarmede luften kan kom‐
me uhindret ut.
54
Monteringshenvisninger
Hvis du vil sette ventilasjonsgitter inn
i ventilasjonsåpningene, må ventila‐
sjonsåpningene være større enn
200 cm². Det er summen til åpnings‐
tversnittet i gitteret som utgjør den
frie passasjen på 200 cm².
Øvre ventilasjonsareal
Det øvre ventilasjonsarealet kan være:
– Viktig! Jo større ventilasjonsarealene
er, desto mer energibesparende ar‐
beider skapet.
Ventilasjonsarealene må ikke dekkes
til. De må også regelmessig ren‐
gjøres for støv.
a direkte over apparatet med et venti‐
lasjonsgitter (fri passasje på minst
200 cm²)
b mellom kjøkkenskapet og taket
c i et mellomtak (nedsenket tak)
55
Monteringshenvisninger
Før innbyggingen
 Før innbyggingen må du fjerne posen
med monteringsdeler og annet tilbe‐
hør fra skapet og fjerne tetningslisten
fra den ytre skapdøren.
 Du må ikke under noen omstendig‐
heter fjerne følgende fra baksiden av
skapet:
 Åpne skapdøren og fjern den røde
transportsikringen  (avhengig av
modell).
– avstandsholderne (avhengig av mod‐
ell). De sikrer nødvendig avstand
mellom baksiden av skapet og veg‐
gen.
– posene i metallgitteret (varmeutveks‐
leren) (modellavhengig).
De er viktige for apparatets funksjon.
Innholdet er ikke giftig og ikke farlig.
 Fjern kabelholderen fra skapets bak‐
side.
 Undersøk at ingen deler bak på ska‐
pet er presset inntil bakveggen. Bøy
eventuelt forsiktig bort deler som lig‐
ger inntil veggen.
56
Monteringshenvisninger
Hadde det gamle fryseskapet
en annen hengslingsmeka‐
nikk?
Hvis ditt gamle fryseskap hadde en an‐
nen hengslingsmekanikk, kan du likevel
bruke møbeldøren. I dette tilfellet tar du
de gamle beslagene av innbyggings‐
skapet; de behøves ikke mer, da mø‐
beldøren nå blir montert på frysekaps‐
døren. Alle nødvendige deler følger med
eller kan skaffes hos Mieles serviceav‐
deling.
57
Innbyggingsmål
* Det angitte energiforbruket er målt med en nisjedybde på 560 mm. Fryseskapet
er fullt funksjonsdyktig ved en nisjedybde på 550 mm, men vil ha et ørlite høyere
energiforbruk.
Før innbyggingen må du være sikker på, at målene på innbyggingsskapet sam‐
svarer nøyaktig med de angitte innbyggingsmålene. De angitte ventilasjonsareal‐
ene må overholdes, slik at korrekt funksjon av apparatet er sikret.
Nisjehøyde [mm]
A
FN 35402 i
1397 – 1413
FN 37402 i
1772 – 1788
FNS 35402 i
1397 – 1413
FNS 37402 i
1772 – 1788
58
Begrensing av skapdørens åpningsvinkel
Fra fabrikken er dørhengslene innstilt
med vid døråpningsvinkel.
Dette kan imidlertid justeres, dersom
dørens åpningsvinkel av ulike grunner
skal begrenses.
Hvis skapdøren f.eks. vil støte mot en
vegg når den åpnes, bør du begrense
dørens åpningsvinkel til 90°:
Stiftene for dørbegrensning må være
montert før fryseskapet bygges inn.
 Sett de vedlagte stiftene for dørbe‐
grensning inn i hengslene ovenfra.
Nå er dørens åpningsvinkel begrenset
til 90°.
59
Omhengsling av døren
Omhengsling av døren må foretas av
to personer.
Skapet leveres med høyrehengsling.
Hvis venstrehengsling er nødvendig, må
døren hengsles om.
For omhengsling av døren behøver
du følgende verktøy:
 Åpne døren.
 Løsne litt på skruene  og  på
hengslene.
 Skyv skapdøren  utover, løft den av
og sett den til side.
 Løft av dekslene ,  og .
60
Omhengsling av døren
Løsne dørdemperen
OBS! Dørdemperen trekker seg sam‐
men i demontert tilstand!
Fare for skade!
 Legg den demonterte skapdøren med
utsiden ned på et stabilt underlag.
 Skru skruene  helt ut.
 Sett festeelementet  på motsatt si‐
de og skru skruene  løst inn.
 Skru skruene  helt ut, og skru dem
løst inn igjen på motsatt side.
 Ta dørdemperen  av kuleskålen.
 Skru av holderen  og ta av dørdem‐
peren .
 Hvis du har satt stifter i hengslene for
å begrense dørens åpningsvinkel,
trekk stiftene oppover og ta dem ut
av hengslene.
61
Omhengsling av døren
Feste dørdemperen
 Snu skapdøren, slik at den ligger
med fronten ned.
 Løsne kuleskålen  ved hjelp av en
skrutrekker og skru den om.
 Snu skapdøren, slik at den ligger
med fronten opp (hengslene forblir
åpne).
Fare for skade!
Ikke klapp sammen hengslene.
 Skru ut skruene .
 Bytt om hengslene diagonalt .
62
 Skru holderen  fast på hengslet.
 Trekk dørdemperen  fra hverandre
og fest den på kuleskålen.
Omhengsling av døren
 Skyv døren  inn på de formonterte
skruene  og , og skru skruene 
og  godt til.
 Sett på dekslene ,  og .
 Sett stiftene som skal begrense dør‐
åpningsvinkelen ovenfra og ned i
hengslene.
63
Innbygging av skapet
Skapet skal settes opp ved hjelp av
to personer.
 Skapet skal kun bygges inn i stabile,
fastmonterte kjøkkenmøbler, som
står på et vannrett og jevnt gulv.
 Sikre innbyggingsskapene slik at de
ikke tipper.
 Juster kjøkkenmøbelet med et vater.
Skaphjørnene må stå i 90° vinkel til
hverandre, ellers vil ikke møbeldøren
ligge inntil skapet i alle fire hjørnene.
 Ventilasjonsarealene må overholdes
(se "Monteringshenvisninger - Venti‐
lasjon"; "Innbyggingsmål").
64
For innbygging av fryseskapet tren‐
ger du følgende verktøy:
Innbygging av skapet
Du trenger følgende monteringsde‐
ler:
Alle monteringsdelene er merket med
tall. Disse tallene finner du igjen i be‐
skrivelsene av de enkelte monterings‐
skrittene.
– for festing av møbeldøren:
8
4
– for innbygging av fryseskapet i ni‐
sjen:
** Antall avhengig av nisjehøyde. Inne‐
holder ekstra monteringsdeler for mon‐
tering av store eller delte møbeldører.
4
4
Alle monteringsskrittene vises for et
skap med høyrehengsling. Hvis du
har hengslet om døren til venstre‐
hengsling, må du ta hensyn til dette
ved de enkelte monteringsskrittene.
* Delene er kun vedlagt skap med en ni‐
sjehøyde fra 140 cm.
** Antall avhengig av nisjehøyde. Inne‐
holder ekstra monteringsdeler for mon‐
tering av store eller delte møbeldører.
65
Innbygging av skapet
Klargjøring av skapet
 Plasser skapet direkte foran nisjen.
 Skru vinkelbeslaget  på de forbore‐
de hullene i skapdøren med seks‐
kantskruen . Skru et ekstra par
med vinkelbeslag  i håndtaksområ‐
det til døren. Bruk de forborede hulle‐
ne i skapdøren.
 Skyv justeringsskinnen  inn i hol‐
derne fra fremsiden.
 Skyv skapet to tredjedeler inn i inn‐
byggingsnisjen. Pass på at ledningen
ikke blir klemt fast når du skyver inn
skapet!
Tips: For å gjøre innskyvning av fryse‐
skapet enklere, fest litt hyssing rundt
støpselet og "forleng" ledningen på den
måten.
Ta tak i den andre enden av hyssingen
og trekk ledningen gjennom innbyg‐
gingsskapet, slik at det er enkelt å sette
støpselet i stikkontakten etter at fryse‐
skapet er bygget inn.
66
Innbygging av skapet
Kun for 16 mm tykke møbelvegger:
 Klem avstandsstykkene  og  til
høyre på hengslene.
 Åpne døren.
 Ta av dekselet .
 Skru festedelen  løst på til venstre
øverst på skapet med skruene . Ik‐
ke skru skruene helt fast, delen må
kunne forskyves.
 Stikk delen  på vinkelbeslaget .
 Skru vinkelbeslaget  løst på ned‐
erst på skapet med skruene . Ikke
skru skruene helt fast, delen må kun‐
ne forskyves.
67
Innbygging av skapet
 Skru nå de vedlagte skruføttene 
helt inn.
 Ta beskyttelsesfolien av tetningslisten
.
 Kleb tetningslisten  på døråpnings‐
siden i flukt med fronten.
1. Sett tetningslisten på underkanten av
den øvre festedelen.
2. Fest den på langs.
68
Innbygging av skapet
Innbygging av skapet
 Kontroller nok en gang om vinkelbe‐
slagene støter mot forkanten til side‐
veggene i kjøkkenskapet oppe og
nede.
Da overholdes en omkringliggende
avstand på 42 mm til forkantene av si‐
deveggene til kjøkkenskapet.
For møbler med dørhengslingsdeler
(som tapper, pakningslepper, etc.)
må du ta hensyn til det samlede målet
til dørhengslingsdelene, slik at det og‐
så her overholdes en omkringliggende
avstand på 42 mm.
 Trekk fryseskapet frem tilsvarende
det samlede målet.
Hengslene og dekslene står nå frem til‐
svarende dette målet.
 Skyv skapet så langt inn i innbyg‐
gingsnisjen, at alle vinkelbeslagene
støter mot forkanten til sideveggene i
kjøkkenskapet.
Tips: Fjern dørhengslingsdelene! Også
da er justering i flukt med møbeldørene
ved siden av sikret.
–  For 16 mm tykke møbelvegger:
Avstandsstykkene skal støte mot for‐
kanten til sideveggene i kjøkkenska‐
pet oppe og nede.
–  For 19 mm tykke møbelvegger:
Forkanten til hengslene er i flukt med
forkanten til sideveggene i kjøkken‐
skapet oppe og nede.
69
Innbygging av skapet
  Juster skapet på begge sider ved
hjelp av de vedlagte skruføttene, slik
at det står rett. Bruk vedlagte fast‐
nøkkel.
Festing av skapet i nisjen
Hvis en omkringliggende avstand på
42 mm (fra skapets skrog til fremsi‐
den av sideveggene til kjøkkenska‐
pet) ikke kan overholdes, kan det
hende at døren ikke lukkes riktig.
Dette kan føre til isdannelse, kon‐
densvann og andre funksjonsfeil,
som kan føre til økt energiforbruk!
 Trykk fryseskapet med hengselsiden
mot møbelveggen.
 For å forbinde fryseskapet med kjøk‐
kenskapet, skru sponplateskruene 
gjennom hengselbeslaget oppe, nede
og deretter på midten.
70
Innbygging av skapet
 Brekk av den utstikkende enden til
vinkelbeslaget. Den behøves ikke len‐
ger og kan kastes.
 Sett dekslene  og  på vinkelbe‐
slagene.
 Skyv de løstsittende vinkelbeslagene
mot møbelveggen.
 Skru vinkelbeslaget  fast på møbel‐
veggen med skruen . Forbore ev.
hull i møbelveggen.
 Skru vinkelbeslaget  fast til møbel‐
veggen med skruene . Forbore ev.
hull i møbelveggen.
OBS! Trykk det vinkelstykket som
stikker ut mot møbelveggen med
tomlene, mens du skrur skruen godt
til. Fryseskapet må ikke skyve seg
bakover.
 Skru skruene  og  godt til.
71
Innbygging av skapet
Kun for et skap med en nisjehøyde
fra 140 cm
Montering av møbeldøren
For ekstra sikring av fryseskapet i inn‐
byggingsskapet, skyv de vedlagte sta‐
vene på undersiden av fryseskapet,
mellom fryseskapet og møbelbunnen:
Følgende verdier må overholdes:
Møbeldøren må være minst 16 mm hhv.
maksimalt 19 mm tykk.
– Spalten mellom møbeldøren og
skapdøren over må være minst
3 mm.
– Den vertikale spalten mellom møbel‐
dørene bør generelt utgjøre 3 mm.
Nøyaktig mål er avhengig av radiusen
til kanten på møbeldøren.
Møbeldørens overkant må være på
høyde med dørene til kjøkkenskapene
ved siden av, dersom skapet monteres i
en skaprekke.
Møbeldøren må monteres plant og må
ikke være i spenn.
 Fest først håndtaket  på en av sta‐
vene .
 Før dette inn i innføringskanalen, til
det ikke går lenger. Fjern håndtaket,
sett dette på den andre vedlagte sta‐
ven og før inn denne også.
Viktig! Ta vare på håndtaket, i tilfelle
du vil bygge inn skapet på nytt sene‐
re.
 Lukk døren.
72
Innbygging av skapet
Monterte møbeldører som overskrider
tillatt vekt, kan skade hengslene, som
blant annet kan føre til at skapets
funksjon påvirkes!
Før du monterer møbeldøren, må du
forsikre deg om at tillatt vekt på møbel‐
døren ikke overskrides:
Apparat
Maksimal vekt
møbeldør i kg
FN 35402 i
21
FN 37402 i
26
FNS 35402 i
21
FNS 37402 i
26
For montering av store eller delte mø‐
beldører, kan du kjøpe et monterings‐
sett eller et ekstra par vinkelbeslag
hos Miele.
 Fra fabrikken er det innstilt en av‐
stand på 8 mm mellom fryseskapdø‐
ren og tverrstagene. Kontroller denne
avstanden og innstill den om nødven‐
dig.
 Skyv monteringsstagene  til høy‐
den på møbeldøren: Den nedre an‐
slagskanten X monteringsstagene må
være i samme høyde som overkanten
på den møbeldøren som skal mon‐
teres (merke ).
73
Innbygging av skapet
 Legg møbeldøren med utsiden ned
på et stabilt underlag.
Tips: Bruk møbelfronten og skyv mon‐
teringsstagene  til høyden på dørene
til skapene ved siden av.
 Tegn en midtlinje tynt med en blyant
på innsiden av møbeldøren .
 Skru av mutrene  og ta av tverr‐
staget  sammen med monterings‐
stagene .
 Heng tverrstaget  med monterings‐
stagene på innsiden av møbeldøren.
Midtstill tverrstaget.
 Skru fast tverrstaget med minst 6
korte sponplateskruer . (Bruk bare
4 skruer på kanten av kassettdører).
Forbore ev. hullene i møbeldøren.
 Trekk ut monteringsstagene  oppo‐
ver.
Drei monteringsstagene og stikk dem
(for oppbevaring) helt inn i den midtre
spalten på tverrstaget.
74
Innbygging av skapet
 Skyv dekselet på siden  på tverr‐
staget midt i mot hengselsiden.
 Snu møbeldøren rundt, og fest hånd‐
taket (hvis nødvendig).
 Åpne døren.
 Heng møbeldøren på justeringsbolte‐
ne .
 Skru mutrene  løst på justerings‐
boltene.
 Lukk døren og kontroller avstanden til
skapdørene på sidene. Avstanden
skal være lik.
75
Innbygging av skapet
Justering av døren
- Justering til sidene (X)
 Forskyv møbeldøren.
- Justering i høyden (Y)
 Drei på justeringsbolten  med en
skrutrekker.
Avstanden mellom fryseskapdøren og
tverrstaget er innstilt på 8 mm. Denne
avstanden skal kun justeres innenfor
det angitte området.
76
 Skru fast mutrene  på skapdøren
med ringnøkkelen , hold justerings‐
bolten  i mot med en skrutrekker.
 Justeringsskinnen  må ikke stikke
ut, den må forsvinne fullstendig i ni‐
sjen.
Innbygging av skapet
 Skru alle skruene godt til nok en
gang.
 Forbore festehull  i møbeldøren, og
skru inn skruene . Pass på at beg‐
ge metallkantene er i flukt (symbol //).
 Sett på det øvre dekselet , slik at
det knepper på plass.
 Lukk skapdøren og møbeldøren.
- Justering i dybden (Z)
 Løsne skruene  oppe på skapdøren
og skruen  nede på vinkelbeslaget.
Innstill en luftspalte på 2 mm mellom
møbeldøren og møbelskroget ved å
forskyve møbeldøren.
 Skyv på dekslene på sidene , slik
at du hører at de knepper på plass.
77
Innbygging av skapet
Slik kan du være sikker på at fryse‐
skapet er bygget inn riktig:
– Døren kan lukkes ordentlig.
– Døren ligger ikke inntil møbelskroget.
– Tetningen øverst i hjørnet på hånd‐
takssiden ligger skikkelig inntil.
 For å kontrollere, kan du legge en
tent lommelykt i fryseskapet og lukke
døren.
Slukk lyset i rommet slik at det blir
mørkt, og se etter om det kommer lys
ut på sidene. Hvis det er tilfelle, må
du kontrollere de enkelte monterings‐
skrittene.
78
Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA
Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland
79
FN 35402 i, FN 37402 i, FNS 35402 i, FNS 37402 i

no-NO
M.-Nr. 10 199 110 / 00
Download PDF