SEVERIN | S2+ One Touch | One Touch - Koffiebonenthuisbezorgd

Bedienungsanleitung DE
—
—
Mode d‘emploi FR
—
Gebruiksaanwijzing NL
—
Instruction manual GB
Instrucciones ES
—
—
DK
—
SE
—
FI
—
PL
—
GR
—
RU
—
PT
—
KR
—
Manuale operativo IT
Betjeningsvejledningen
Bruksanvisning
Käyttöohjeesta
Instrukcja obsługi
Oδηγίες χρήσης
руководство по эксплуатации
Manual de instruções
기계 조작 설명서
One Touch
SA
Inhoudsopgave
1. Algemeen.............................................................. 106
1.1.Begroeting......................................................................... 106
1.2.Opmerkingen over de gebruiksaanwijzing......................... 106
2. Voor uw veiligheid............................................... 106
2.1.Gebruik volgens de voorschriften...................................... 106
2.2.Gevaren............................................................................. 107
3. Technische gegevens.......................................... 109
4. Overzicht.............................................................. 109
4.1.Leveringsomvang.............................................................. 109
4.2.Toebehoren........................................................................ 109
4.3.Apparaat............................................................................ 110
5. Voor het eerst inschakelen..................................111
6. Koffiebereiding.................................................... 113
6.1.In-/uitschakelen................................................................. 113
6.2.Bediening........................................................................... 113
6.3.Koffiespecialiteiten bereiden.............................................. 114
6.3.1.Koffie of espresso bereiden..................................... 114
6.3.2.Koffie-melkspecialiteiten bereiden........................... 115
6.4.Koffie met koffiepoeder bereiden....................................... 117
7. Individuele instellingen....................................... 118
7.1.Maalgraad instellen............................................................ 118
7.2.Individuele instellingen voor de koffiebereiding................. 119
7.2.1.Persoonlijke instellingen opslaan............................. 120
7.2.2.Persoonlijke instellingen snel aanbrengen
(Quick Select).......................................................... 120
Versie 3 2012-08
7.3.Apparaatinstellingen wijzigen............................................ 120
7.3.1.Taal.......................................................................... 120
7.3.2.Waterhardheid.......................................................... 121
7.3.3.Waterfilter................................................................. 121
7.3.4.Opties voor energiebesparing.................................. 122
7.3.5.Apparaat resetten.................................................... 122
8. Onderhoud........................................................... 123
8.1.Dagelijkse reiniging............................................................ 124
8.2.Onderhoudsprogramma's.................................................. 125
8.2.1.Apparaat spoelen..................................................... 125
8.2.2.Melksysteem spoelen.............................................. 125
8.2.3.Melksysteem reinigen.............................................. 126
8.2.4.Reinigingsprogramma.............................................. 126
8.2.5.Ontkalken................................................................. 127
8.2.6.Waterfilter vervangen............................................... 128
8.3.Stoomeenheid reinigen...................................................... 129
8.4.Bonenreservoir reinigen..................................................... 131
9. Hulp bij problemen.............................................. 131
9.1.Apparaatinformatie weergeven.......................................... 133
10.Afvalverwijdering................................................. 134
11.Tips voor een perfect koffiegenot...................... 134
12.Licentiebepalingen.............................................. 136
NL
105
1. Algemeen
1.1 Begroeting
Beste klant,
Het is ons een genoegen dat u gekozen heeft voor een automatisch koffiezetapparaat van SEVERIN. Geniet van verschillende koffie- en melkspecialiteiten. Neem van tevoren voldoende tijd om uw machine met behulp van
de gebruiksaanwijzing beter te leren kennen. Zo wordt gewaarborgd dat u
optimale resultaten krijgt.
1.2 Opmerkingen over de gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING!
Gevaar voor zwaar letsel of schade aan het apparaat door het niet in acht nemen van veiligheidsinstructies en bedieningsvoorschriften.
NL
–– Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidstechnische bijlage volledig door, voordat u het
apparaat gebruikt. Bewaar beide documenten
goed.
–– Indien u het apparaat aan derden doorgeeft,
geef dan ook deze veiligheidsrelevante documenten mee.
OPMERKING!
–– Voor schade die door het niet in acht nemen van
deze gebruiksaanwijzing ontstaat, is SEVERIN
niet aansprakelijk.
–– De veiligheidstechnische bijlage, deze gebruiksaanwijzing en andere taalversies kunt u downloaden van het internet op www.severin.de.
106
2. Voor uw veiligheid
Belangrijke opmerkingen voor uw veiligheid zijn speciaal aangeduid. Neem
deze opmerkingen beslist in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te voorkomen:
WAARSCHUWING!
Duidt opmerkingen aan, waarbij letselgevaar of
levensgevaar bestaat als deze niet in acht worden
genomen.
LET OP!
Duidt opmerkingen aan, waarbij gevaar voor
licht letsel bestaat als deze niet in acht worden
genomen.
LET OP!
Duidt opmerkingen aan, waarbij gevaar voor materiële schade bestaat als deze niet in acht worden
genomen.
OPMERKING!
Legt de nadruk op tips en andere nuttige informatie.
2.1 Gebruik volgens de voorschriften
Uw automatische koffiezetapparaat is uitsluitend bedoeld voor de huishoudelijke bereiding van koffiespecialiteiten en dergelijk gebruik, zoals
bijvoorbeeld
• in keukens voor werknemers in winkels, kantoren en andere bedrijfssectoren;
Versie 3 2012-08
• in landbouwbedrijven;
• door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
• in bed-and-breakfasts.
Vul de watertank van het apparaat uitsluitend met koud en vers koolzuurvrij
water, nooit met melk, instantpoeders, siropen of andere smaakstoffen en
toevoegingsmiddelen. Gekaramelliseerde koffiebonen mogen niet gebruikt
worden. Vul het bonenreservoir niet met vloeistoffen.
Het apparaat is niet geschikt voor in-/onderbouw.
• Gebruik het apparaat alleen, wanneer de op het typeplaatje aangegeven
spanning met de spanning van uw stopcontact overeenkomt.
• Let erop dat het netsnoer niet geknikt of geklemd wordt en dat het netsnoer en het apparaat niet met warmtebronnen (bijv. kookplaten, vuur) in
aanraking komen.
• Als u de netstekker uit het stopcontact trekt, trek dan altijd direct aan de
netstekker. Draag het apparaat niet aan het netsnoer.
• Raak de netstekker nooit met natte handen aan.
2.2 Gevaren
• Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen, reinig het niet
onder stromend water en zet het niet in de vaatwasser.
Dit apparaat kan door personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis alleen gebruikt worden, als er toezicht
op hen gehouden wordt of als zij in het veilige gebruik van
het apparaat geïnstrueerd zijn en de daaruit resulterende
gevaren begrepen hebben.
• Breng geen voorwerpen in de apparaatopeningen.
Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden, als er toezicht op hen gehouden wordt of
als zij in het veilige gebruik van het apparaat geïnstrueerd
zijn en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door
kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze 8 jaar en ouder zijn
en er toezicht op hen gehouden wordt. Het apparaat en
het netsnoer ervan moeten buiten het bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar gehouden worden.
• Schroef het apparaat nooit los en voer geen technische veranderingen
uit.
Om een elektrische schok te voorkomen, moet u beslist de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
• Sluit het apparaat alleen op een volgens de voorschriften
geïnstalleerd veiligheidsstopcontact aan.
Versie 3 2012-08
NL
• Ook bij een uitgeschakeld apparaat is er in het apparaat spanning aanwezig, zolang de netstekker in het stopcontact zit. Trek na ieder gebruik,
in geval van gevaar of in geval van een defect onmiddellijk de netstekker
uit het stopcontact. Houd daarom het stopcontact waarin de netstekker
van het apparaat zit altijd goed toegankelijk. Trek de netstekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
Voor bepaalde mensen bestaat verhoogd gevaar:
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Houd kinderen weg van verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
Bij de koffie-melkuitloop van het apparaat bestaat verbrandingsgevaar door
heet water en hete melk:
• De opstelplaats van het apparaat moet horizontaal, vast en met voldoende draagvermogen zijn.
• Raak de koffie-melkuitloop niet aan, wanneer de machine is ingeschakeld.
107
• Gebruik uitsluitend opvangbakken die groot genoeg zijn om de ingestelde vloeistofhoeveelheid op te nemen. Neem bij het uitvoeren van
onderhoudsprogramma's de gegevens in de gebruiksaanwijzing in acht.
Breek bij twijfel de procedure voortijdig af.
• Verwijder de opvangbak nooit als de drank wordt bereid.
• Transporteer of verschuif het apparaat niet als de drank wordt bereid.
Door gebrekkige hygiëne kunnen ziektekiemen zich in het apparaat vormen:
• Leeg dagelijks de druppelschaal en het koffiedikreservoir.
• Gebruik het apparaat alleen in verwarmde binnenruimtes.
• Gebruik het apparaat alleen als de koffie-melkuitloop volledig gemonteerd en geplaatst is.
• Gebruik uitsluitend de in de gebruiksaanwijzing aanbevolen producten
voor het onderhoud van uw apparaat.
• Sla het apparaat altijd beschermd tegen vorst op.
• Neem de aangegeven reinigingsintervallen in acht.
NL
• Giet dagelijks water dat niet nodig is weg uit de watertank.
Een defect apparaat kan tot materiële schade en letsel leiden:
• Controleer het apparaat voor elk gebruik op schade. Indien u transportschade vaststelt, neem dan direct contact op met de dealer waarbij u het
apparaat gekocht heeft of met de SEVERIN-service.
Gebruik nooit een defect apparaat. Gebruik nooit een apparaat dat gevallen is.
• Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het snoer
vervangen worden om gevaren te voorkomen. Het apparaat bevat geen
onderdelen die u zelf kunt repareren. Reparaties mogen uitsluitend door
de SEVERIN-service uitgevoerd worden.
Door een verkeerde hantering van het apparaat kan materiële schade
ontstaan:
• Plaats het apparaat op een waterafstotend, droog, antislip oppervlak.
• Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak of in de buurt van sterke
warmtebronnen.
• Plaats het apparaat niet op een oppervlak dat door water en warmte
beschadigd kan worden (bijv. onbehandeld hout).
• Laat het netsnoer niet hangen.
108
Versie 3 2012-08
3. Technische gegevens
Spanning
220–240 V~, 50/60 Hz
Vermogen/energieverbruik
1500 W
Veiligheidscontrole
CE, CB, EMC
Pompdruk (max.)
15 bar
Inhoud watertank
1,5 l
Inhoud bonenreservoir
140 g
Inhoud koffiedikreservoir
12 porties
Afmetingen (B x H x D)
240 mm x 350 mm x 330 mm
Gewicht
ca. 9 kg
4. Overzicht
4.1 Leveringsomvang
Tot de leveringsomvang van het apparaat behoren:
• uw automatische koffiezetapparaat
• waterfilter
• melkslang
• cd-rom met
•
gebruiksaanwijzing
•
garantiebepalingen
NL
• veiligheidstechnische bijlage
• waterhardheid-teststrips
• reinigingstablet
4.2 Toebehoren
De volgende toebehoren zijn verkrijgbaar:
• waterfilter
• reinigingstabletten
• ontkalkingstabletten
• melkslang
• melksysteemreiniger
• thermo-melkreservoir
Versie 3 2012-08
109
4.3 Apparaat
Pos.
Overzicht
6
5
4
7
3
8
9
NL
15
10
14
2
Aan-/uit-schakelaar
2
Waterfilter met
inzethulp
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit.
3
Watertank
Voor het vullen van drinkwater.
4
Bonenreservoirdeksel
5
Signaallampje bonenreservoir
Brandt, als de bonenvoorraad opraakt.
6
Maalgraadregelaar
Voor het aanpassen van de maalgraad
aan de koffiesoort.
7
Bonenreservoir
Voor het vullen van ongemalen bonen.
8
Poederdoseerklep
Voor het vullen van een portie (voor één
kopje) koffiepoeder (bijv. cafeïnevrije
koffie).
9
Draaikeuzeschakelaar
e-Select
Voor het selecteren van een koffiespecialiteit en voor het selecteren van
menuonderdelen en instellingen in het
menu.
10
Menuknop
Voor het oproepen en beëindigen van
het menu.
11
Koffie-melkuitloop, in
hoogte verstelbaar
De koffie-melkuitloop kan met behulp
van een greep worden aangepast aan de
hoogte van wat eronder geplaatst wordt
(kopje/glas).
12
Druppelschaal met
oplegplaat voor kopjes
en koffiedikreservoir
Voor het opvangen van water en koffiedik.
1
12
afb. 1: Apparaatoverzicht
110
Toelichtingen
1
11
13
Omschrijving
Versie 3 2012-08
Pos.
Omschrijving
Toelichtingen
5. Voor het eerst inschakelen
13
Aansluiting voor
melkslang
Voor het gebruik van melk voor
koffiespecialiteiten met melk (bijv. cappuccino).
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, vraagt het apparaat eerst
naar een aantal basisinstellingen.
1. Steek de netstekker in het stopcontact.
14
Melkslang met houder
De melkslang kan in de houder worden
gehangen.
2. Schakel het apparaat met de aan-/uit-schakelaar in.
ÂÂ Het display toont de tekst "SEVERIN" en vervolgens:
15
Display met bedieningsknoppen
Geeft details over de drankbereiding
en het menu weer. De bedieningsknoppen hebben steeds de op het display
getoonde functie.
A.U.B. TAAL SELECTEREN
3. Draai de e-Select tot de gewenste taal wordt weergegeven en bevestig
deze door de e-Select in te drukken.
NL
OPMERKING!
Als u per ongeluk de verkeerde taal heeft gekozen,
kunt u de instelling later nog veranderen (► “7.3.1
Taal”) en (► “7.3.5 Apparaat resetten”).
ÂÂ
Het display toont:
A.U.B. HARDHEID KIEZEN
4. Controleer de waterhardheid bij de waterkraan met behulp van een
waterhardheid-teststrip. Ga hiervoor overeenkomstig de bij de teststrip
bijgevoegde beschrijving te werk.
5. Selecteer met de e-Select de hardheidsgraad en bevestig uw invoer.
ÂÂ Het display toont:
FILTER GEBRUIKEN?
6. Spoel de watertank grondig met water om.
7. Plaats desgewenst het waterfilter met behulp van de inzethulp in de
watertank (afb. 2) en trek de inzethulp er weer uit.
Versie 3 2012-08
111
NL
afb. 2: Waterfilter plaatsen
OPMERKING!
Een waterfilter verbetert de waterkwaliteit van het
gebruikte water door schadelijke stoffen en kalk
aan het water te onttrekken. SEVERIN raadt het
gebruik van een waterfilter aan voor een hoge
waterkwaliteit vanaf 10 °dH.
afb. 3: Watertank plaatsen
ÂÂ
Het display toont:
SPOEL UNIT
Er loopt water uit de koffie-melkuitloop in de druppelschaal.
Zodra het spoelen is afgesloten, toont het display de weergave
"Drankselectie". Het apparaat is nu bedrijfsklaar.
8. Vul de watertank tot de "Max"-markering met koud drinkwater en plaats
de tank op het apparaat (afb. 3). Let er daarbij op dat de watertank
boven in het apparaat hangt en nauw op het apparaat aansluit.
9. Selecteer met de e-Select
• NEEN, wanneer u geen waterfilter wilt gebruiken of
• JA, wanneer u een waterfilter in de watertank heeft geplaatst.
112
Versie 3 2012-08
6. Koffiebereiding
6.1 In-/uitschakelen
Bij elk in- en uitschakelen spoelt het apparaat eerst de stoomeenheid.
1. Schakel het apparaat met de aan-/uit-schakelaar in.
ÂÂ Het display toont de tekst "SEVERIN" en vervolgens:
Symbolen
Betekenis
Voor het instellen van de sterkte van de gewenste
koffie.
milde koffie
SPOEL UNIT
sterke koffie
Het spoelen van de stoomeenheid is beëindigd, zodra de weergave "Drankselectie" wordt getoond.
OPMERKING!
Het apparaat wordt na een programmeerbare
uitschakeltijd (standaardinstelling: 1 uur) automatisch uitgeschakeld. Door het indrukken van de in-/
uit-schakelaar kunt u het apparaat echter altijd ook
handmatig uitschakelen.
individueel ingestelde hoeveelheid bonen
bereiding met gemalen koffie
Voor het instellen van de hoeveelheid water.
NL
klein kopje (100 ml)
gemiddeld kopje (125 ml)
groot kopje (160 ml)
6.2 Bediening
Weergave "Drankselectie“
normale koffie
individueel ingestelde grootte van het
kopje
Voor het instellen van de hoeveelheid melk/melkschuim van een melkspecialiteit.
weinig melk
gemiddelde hoeveelheid melk
veel melk
individueel ingestelde hoeveelheid melk
Wijst op een foutmelding.
Versie 3 2012-08
113
OPMERKING!
Niet voor elke drank worden alle symbolen weergegeven, afhankelijk van het feit of de drank met
melk/koffiebonen bereid wordt of niet.
De bediening van het apparaat vindt plaats via de e-Select en de bedieningsknoppen.
• Door de e-Select te draaien, selecteert u een drank en u bereidt deze
door de e-Select in te drukken.
-- De e-Select brandt continu wit, als het apparaat op een invoer van u
wacht.
NL
-- De e-Select knippert, als het apparaat een drank bereidt.
-- De e-Select knippert rood, als er een fout is opgetreden (►"9. Hulp bij
problemen").
• Door het indrukken van de vier bedieningsknoppen onder het display
kunt u uw koffiespecialiteit aan uw individuele behoeften aanpassen.
Weergave "Apparaatmenu“
-- De e-Select knippert, als het apparaat bijv. een reiniging uitvoert.
• Met de bedieningsknop onder het displayveld
vorige menu, zonder een instelling te wijzigen.
6.3 Koffiespecialiteiten bereiden
1. Open het deksel van het bonenreservoir en veeg het bonenreservoir
met een droge, pluisvrije doek uit.
2. Vul het bonenreservoir met koffiebonen (afb. 4).
3. Sluit het deksel van het bonenreservoir.
6.3.1 Koffie of espresso bereiden
Om koffie of espresso te bereiden, moet het bonenreservoir voldoende met
bonen gevuld zijn en moet in de watertank voldoende water zitten.
1. Plaats een kopje onder de koffie-melkuitloop van het apparaat op de
oplegplaat voor kopjes en stel de hoogte van de koffie-melkuitloop op de
hoogte van het kopje in (afb. 5).
2. Selecteer door het draaien van de e-Select KOFFIE of ESPRESSO.
3. Desgewenst kunt u met de bedieningsknoppen onder het displayveld
•
de standaard ingestelde koffiesterkte wijzigen;
•
In dit menu kunt u instellingen aanbrengen, onderhoudsprogramma´s uitvoeren en informatie laten weergeven.
• Door de menuknop langer in te drukken (min. 3 seconden) komt u in het
menu en u verlaat het menu door de knop opnieuw in te drukken.
• Door het draaien van de e-Select kunt u een menuonderdeel selecteren
en door indrukken bevestigen.
-- De e-Select brandt continu wit, als het apparaat op een invoer van u
wacht.
114
keert u terug naar het
de standaard ingestelde hoeveelheid water wijzigen.
OPMERKING!
Om een koffiespecialiteit met uw eigen instellingen
te bereiden, drukt u de betreffende bedieningsknop
zo vaak in, tot achter het betreffende symbool
wordt weergegeven (►"7.2 Individuele instellingen
voor de koffiebereiding aanbrengen").
4. Druk de e-Select in.
ÂÂ De geselecteerde koffiespecialiteit wordt bereid.
Versie 3 2012-08
NL
afb. 4: Bonen vullen
5. Wanneer u de hoeveelheid koffie tijdens het gebruik wilt wijzigen, draait
u de e-Select tijdens de koffieuitgifte.
ÂÂ Het display toont een balkje met de ingestelde hoeveelheid in
"ml".
De koffieuitgifte stopt automatisch, nadat de gekozen hoeveelheid
is bereid. De koffieuitgifte kan echter ook door het indrukken van
de e-Select voortijdig worden gestopt.
6.3.2 Koffie-melkspecialiteiten bereiden
Om een cappuccino, een koffie verkeerd of een latte macchiato te bereiden,
moet het bonenreservoir voldoende met bonen gevuld zijn en moet in de
watertank voldoende water zitten. Plaats bovendien een met melk gevuld
reservoir (bijv. een SEVERIN-thermo-melkreservoir) naast het apparaat.
Versie 3 2012-08
afb. 5: Kopje eronder zetten en uitloophoogte instellen
OPMERKING!
Met melk bereide koffiespecialiteiten lukken het
best, wanneer de melk op koelkasttemperatuur is.
1. Plaats de melkslang op de aansluiting bij de koffie-melkuitloop en hang
het andere uiteinde van de slang in het melkreservoir (afb. 6).
OPMERKING!
Let erop dat de slang in de melk hangt, zodat
de melk correct door het apparaat kan worden
aangezogen.
2. Plaats een kopje of glas onder de koffie-melkuitloop van het apparaat op
de oplegplaat voor kopjes en stel de hoogte van de koffie-melkuitloop op
de hoogte van het kopje in (afb. 5).
115
NL
afb. 6: Melkslang aansluiten
3. Selecteer door het draaien van de e-Select CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, KOFFIE VERKEERD of MELK.
4. Desgewenst kunt u met de bedieningsknoppen onder het displayveld
•
de standaard ingestelde koffiesterkte wijzigen;
•
de standaard ingestelde hoeveelheid water wijzigen;
•
de standaard ingestelde hoeveelheid melk/melkschuim
wijzigen.
OPMERKING!
Om de koffiespecialiteit met uw eigen instellingen
te bereiden, drukt u de betreffende bedieningsknop
zo vaak in, tot achter het betreffende symbool
wordt weergegeven (►"7.2 Individuele instellingen
voor de koffiebereiding aanbrengen").
116
afb. 7: Poederdoseerklep omdraaien
5. Druk de e-Select in.
ÂÂ De geselecteerde koffiespecialiteit wordt bereid.
6. Wanneer u de hoeveelheid melk tijdens het gebruik wilt wijzigen, draait
u de e-Select tijdens de melkuitgifte.
ÂÂ Het display toont een balkje met de ingestelde melkuitgiftetijd in
seconden.
7. Wanneer u de hoeveelheid koffie tijdens het gebruik wilt wijzigen, draait
u de e-Select tijdens de koffieuitgifte.
ÂÂ Het display toont een balkje met de ingestelde hoeveelheid in
"ml".
De koffieuitgifte stopt automatisch, maar kan ook door het indrukken van de e-Select worden gestopt.
Na de bereiding toont het display:
WILT U HET MELKSYSTEEM REINIGEN?
Versie 3 2012-08
8. Druk op
• de bedieningsknop onder het displayveld
om de spoeling van
het melksysteem uit te voeren (►"8.2.2 Melksysteem spoelen")
of
• de bedieningsknop onder het displayveld , als u een spoeling
van het melksysteem pas later wilt uitvoeren.
OPMERKING!
Het is aan te raden om na elke bereiding het melksysteem te spoelen.
6.4 Koffie met koffiepoeder bereiden
U kunt ook een koffiespecialiteit met koffiepoeder bereiden. Dat is vooral
handig, wanneer u bijv. cafeïnevrije koffie wilt bereiden.
1. Ga zoals in de hoofdstukken ►"6.3.1 Koffie of espresso bereiden" en
►"6.3.2 Koffie-melkspecialiteiten bereiden" beschreven te werk om de
gewenste drank te selecteren.
2. Selecteer in plaats van de sterkte van de koffie met de bedieningsknop
onder het displayveld het symbool
.
3. Nadat u eventueel de gewenste hoeveelheid water en melk heeft geselecteerd, drukt u de e-Select in.
ÂÂ Het display toont na korte tijd:
A.U.B. KOFFIEPOEDER VULLEN.
LET OP!
Door het verkeerd vullen kan het apparaat beschadigd raken.
–– Vul alleen koffie, wanneer het apparaat u
daarom vraagt.
–– Vul alleen koffie van gemalen bonen (geen
instantpoeder, koffiegranulaat, cacao etc.).
–– Vul de poederdoseerklep voor een portie (voor
één kopje) maar één keer met koffiepoeder, niet
meerdere keren.
NL
5. Draai de poederdoseerklep om (afb. 7).
6. Draai de poederdoseerklep weer in de uitgangspositie en sluit het deksel van het bonenreservoir.
7. Druk opnieuw de e-Select in.
ÂÂ De geselecteerde koffiespecialiteit wordt bereid.
8. Om wijzigingen van de vloeistofhoeveelheden tijdens het gebruik uit
te voeren, draait u de e-Select zoals beschreven in de hoofdstukken
►"6.3.1 Koffie of espresso bereiden" en ►"6.3.2 Koffie-melkspecialiteiten bereiden".
4. Open het deksel van het bonenreservoir en vul de poederdoseerklep
met koffiepoeder.
Versie 3 2012-08
117
1.
2.
NL
afb. 8: Maalgraad instellen
7. Individuele instellingen
7.1 Maalgraad instellen
De maalgraad heeft invloed op de smaak van de koffie. Kies de maalgraad
overeenkomstig de koffiesoort die u gebruikt.
OPMERKING!
Voor een lichte branding moet u een fijne maalgraad instellen, bij een donkere branding is een
grovere maalgraad optimaal. De branding staat
meestal op de koffieverpakking.
LET OP!
Wanneer de maalgraad wordt versteld en er op dat
moment geen koffiebonen worden gemalen, kan de
maler beschadigd raken.
–– Verstel de maalgraad alleen, als de maler maalt.
Zo stelt u de maalgraad in:
1. Plaats een kopje onder de koffie-melkuitloop van het apparaat op de
oplegplaat voor kopjes en stel de hoogte van de koffie-melkuitloop op de
hoogte van het kopje in.
2. Open het deksel van het bonenreservoir.
3. Selecteer een drank door de e-Select te draaien.
4. Druk de e-Select in.
ÂÂ De maler maalt.
118
Versie 3 2012-08
5. Stel nu de maalgraad van de bonen op de maalgraadregelaar in. Druk
hiervoor de maalgraadregelaar naar beneden en draai de regelaar (afb.
8)
• naar rechts om een fijne maalgraad in te stellen;
Cappuccino/Latte Macchiato
• naar links om een grove maalgraad in te stellen.
ÂÂ
Zodra u de maalgraadregelaar loslaat, klikt hij automatisch naar
boven vast.
6. Sluit het deksel van het bonenreservoir weer.
7.2 Individuele instellingen voor de koffiebereiding
U kunt de koffiebereiding individueel aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Voor elke koffiespecialiteit zijn hiervoor verschillende bereidingsvarianten beschikbaar.
Bereidingsvarianten
Espresso/koffie
Versie 3 2012-08
20 – 50 ml
Hoeveelheid koffie
(koffie)
50 – 250 ml
Koffiesterkte
zeer mild, mild, normaal, sterk, zeer sterk
Temperatuur koffie
zeer laag, laag, normaal, hoog, zeer hoog
20 – 250 ml
Hoeveelheid melk
10 – 30 seconden
Koffiesterkte
zeer mild, mild, normaal, sterk, zeer sterk
Temperatuur koffie
zeer laag, laag, normaal, hoog, zeer hoog
Pauzetijd
(alleen Latte Macchiato)
15, 30, 45 seconden
Hoeveelheid koffie
20 – 250 ml
Hoeveelheid melk
10 – 30 seconden
Koffiesterkte
zeer mild, mild, normaal, sterk, zeer sterk
Temperatuur koffie
zeer laag, laag, normaal, hoog, zeer hoog
Hoeveelheid melk
10 – 30 seconden
NL
Koffie verkeerd
De hierna vermelde bereidingsvarianten zijn beschikbaar.
Hoeveelheid koffie
(espresso)
Hoeveelheid koffie
Melk/melkschuim
119
OPMERKING!
–– De totale inhoud van het kopje bestaat bij met
melk te bereiden dranken uit de hoeveelheid
koffie plus de hoeveelheid melk! Houd hier
rekening mee bij de keuze van uw kopje.
–– De pauzetijd beïnvloedt de gelaagdheid bij een
latte macchiato.
7.2.1 Persoonlijke instellingen opslaan
Zo brengt u uw eigen instellingen voor de koffiebereiding aan:
NL
ÂÂ
Het display toont de weergave "Drankselectie". De instellingen
zijn opgeslagen. U kunt de instellingen gebruiken door met de
betreffende bedieningsknop het symbool
te selecteren (►"6.3
Koffiespecialiteiten bereiden").
7.2.2 Persoonlijke instellingen snel aanbrengen
(Quick Select)
U kunt de instellingen ook tijdelijk voor de bereiding aanbrengen:
1. Houd in de weergave "Drankselectie" de bedieningsknop ingedrukt
• , om de standaard ingestelde koffiesterkte te wijzigen;
•
, om de standaard ingestelde hoeveelheid water te wijzigen;
•
, om de standaard ingestelde hoeveelheid melk/melkschuim te
wijzigen.
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
DRANKMENU.
ÂÂ Het display toont een lijst met de koffiespecialiteiten.
2. Draai de e-Select en kies de gewenste instelling.
2. Selecteer de koffiespecialiteit waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
ÂÂ Het display toont de instelmogelijkheden voor de geselecteerde
koffiespecialiteit (zie vorige tabel: "Bereidingsvarianten").
3. Druk de e-Select in.
ÂÂ De gekozen koffiespecialiteit wordt met de door u gekozen instellingen bereid. De instelling wordt echter niet opgeslagen.
3. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.
ÂÂ Het display toont een balkje met de actueel geselecteerde instelling.
7.3 Apparaatinstellingen wijzigen
7.3.1 Taal
4. Draai de e-Select om de instelling te wijzigen en
• bevestig de wijziging door het indrukken van de e-Select of
• breek de wijziging met de bedieningsknop onder het displayveld
af.
5. Druk ten slotte de menuknop in om het menu te verlaten.
120
Zo selecteert u de geprefereerde taal voor het display:
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
APPARAATMENU.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
TAALSELECTIE.
ÂÂ Het display toont de beschikbare talen.
Versie 3 2012-08
3. Draai de e-Select om de instelling te wijzigen en
• bevestig uw invoer door het indrukken van de e-Select of
• breek de wijziging met de bedieningsknop onder het displayveld
af.
OPMERKING!
Wanneer u per ongeluk de verkeerde taal heeft
geselecteerd, kunt u het apparaat terugzetten op de
fabrieksinstelling (►"7.3.5 Apparaat resetten").
7.3.2 Waterhardheid
Selecteer de waterhardheid overeenkomstig de waterhardheidsgraad in uw
huishouden. Afhankelijk van de instelling maakt uw apparaat u tijdig attent
op de noodzakelijkheid van een ontkalking.
OPMERKING!
Om uw apparaat optimaal te gebruiken, stelt u de
waterhardheidsgraad overeenkomstig de richtlijnen
van uw waterleverancier in. Stel de waterhardheid
met de bijgevoegde waterhardheid-teststrip vast.
Zo stelt u de waterhardheidsgraad in:
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
APPARAATMENU.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
WATERHARDHEID.
ÂÂ Het display toont:
HARDHEIDSGRAAD 4. A.U.B. HARDHEID KIEZEN.
Versie 3 2012-08
3. Draai de e-Select om de instelling te wijzigen en
• bevestig uw invoer door het indrukken van de e-Select of
• breek de wijziging met de bedieningsknop onder het displayveld
af.
7.3.3 Waterfilter
Wanneer u een waterfilter wilt plaatsen, moet u het apparaat voor het gebruik overeenkomstig instellen. Het waterfilter verbetert de waterkwaliteit en
uw apparaat hoeft, bij juist gebruik, zelden ontkalkt te worden.
OPMERKING!
SEVERIN raadt het gebruik van het SEVERINwaterfilter aan voor een hoge waterkwaliteit. De
waterfilters zijn ca. 4 tot 8 weken werkzaam voordat
ze vervangen moeten worden.
NL
Zo stelt u het apparaat voor het gebruik van een waterfilter in:
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
APPARAATMENU.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
WATERFILTER.
ÂÂ Het display toont:
FILTER GEBRUIKEN?
3. Selecteer met de e-Select
• JA, wanneer u een waterfilter in de watertank plaatst
• NEEN, wanneer u geen waterfilter gebruikt.
4. Volg de stappen in paragraaf ►"8.2.6 Waterfilter vervangen".
121
7.3.4 Opties voor energiebesparing
Het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie. U kunt de
tijdsduur individueel instellen.
Zo stelt u de opties voor energiebesparing in:
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
APPARAATMENU.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
AUTOM. UITSCHAK.
ÂÂ
NL
Het display toont de actueel ingestelde tijd voor de automatische
uitschakeling.
3. Draai de e-Select om de instelling te wijzigen en
• bevestig uw invoer door het indrukken van de e-Select of
• breek de wijziging met de bedieningsknop onder het displayveld
af.
7.3.5 Apparaat resetten
U kunt het apparaat terugzetten op de fabrieksinstellingen. Alle persoonlijke
instellingen voor de koffiebereiding gaan daarbij verloren en het apparaat
start weer met de inbedrijfstelling (►"5. Voor het eerst inschakelen").
Apparaat via het menu resetten
Zo zet u het apparaat op de fabrieksinstellingen terug:
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
APPARAATMENU.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
FABRIEKSINSTELL.
122
ÂÂ
Het display toont:
APPARAAT TERUGZETTEN OP FABRIEKSINSTELLINGEN?
3. Druk op
• de bedieningsknop onder het displayveld
stellingen wilt oproepen of
• de bedieningsknop onder het displayveld
lijke instellingen wilt behouden.
ÂÂ
, als u de fabrieksin, als u uw persoon-
Het display toont gedurende korte tijd de opmerking:
FABRIEKSINSTELLING VASTGELEGD!
Alle instellingen worden gereset. U moet nu weer alle basisinstellingen verrichten
(►„5. Voor het eerst inschakelen“).
Apparaat bij verkeerde taalinstellling resetten
Wanneer u per ongeluk een verkeerde taal heeft ingesteld en het resetten
via het menu niet mogelijk is, kunt u het apparaat ook als volgt terugzetten
op de leveringstoestand:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Druk op de twee buitenste bedieningsknoppen onder het display en
houd deze ingedrukt.
3. Schakel het apparaat in en houd de bedieningsknoppen ingedrukt tot op
het display de opmerking
FABRIEKSINSTELLING VASTGELEGD!
verschijnt.
ÂÂ Alle instellingen worden gereset. U moet nu weer alle basisinstellingen verrichten
(►„5. Voor het eerst inschakelen“).
Versie 3 2012-08
8. Onderhoud
Om lang plezier van uw apparaat te hebben en om van constant goede
koffie te genieten, moet u het apparaat regelmatig reinigen. Het volgende
overzicht laat alle noodzakelijke reinigingswerkzaamheden zien. Enkele
onderdelen van het apparaat zijn vaatwasserbestendig of moeten met de
hand worden gereinigd, andere onderdelen worden door een overeenkomstig onderhoudsprogramma zelfstandig door het apparaat gereinigd.
uiterlijk na 2 maanden
Waterfilter vervangen
(►"8.2.6 Waterfilter vervangen")
De gebruikte melkslang verwijderen en door een
nieuwe vervangen.
indien nodig
Bonenreservoir reinigen
(►"8.4 Bonenreservoir reinigen")
Overzicht
dagelijks
Watertank, druppelschaal en koffiedikreservoir legen
en reinigen alsmede de koffie-melkuitloop en melkopschuimer reinigen (►"8.1 Dagelijkse reiniging")
Melksysteem spoelen
(►"8.2.2 Melksysteem spoelen")
Melksysteem reinigen (►"8.2.3 Melksysteem reinigen")
als het apparaat het aangeeft
Reinigingsprogramma uitvoeren
(►"8.2.4 Reinigingsprogramma")
De behuizing van het apparaat met een zachte,
bevochtigde doek zonder schuurmiddel afvegen.
NL
Onderhoudsopmerkingen
Op belangrijke onderhoudsintervallen maakt uw apparaat u via een opmerking op het display attent (zie overzicht). In dit geval kunt u het onderhoudsprogramma direct starten:
• Druk op de bedieningsknop onder het displayveld
en voer de in de
overeenkomstige hoofdstukken van deze handleiding beschreven stappen vanaf stap 3 uit.
• Als u het onderhoudsprogramma later wilt uitvoeren, drukt u op de bedieningsknop onder het displayveld .
Ontkalken (►"8.2.5 Ontkalken")
Waterfilter vervangen
(►"8.2.6 Waterfilter vervangen")
wekelijks
Stoomeenheid reinigen
(►"8,3 Stoomeenheid reinigen")
Versie 3 2012-08
123
1.
3.
NL
2.
afb. 9: Koffie-melkuitloop
verwijderen
afb. 10:Mondstuk van de
melkopschuimer verwijderen
LET OP!
Als u het onderhoudsprogramma niet direct
uitvoert, verschijnt er een waarschuwingssymbool op het display als herinnering dat u nog een
onderhoudsprogramma moet starten. U kunt het
apparaat na de weergave van een onderhoudsopmerking onbeperkt verder gebruiken. De opmerking
wordt echter altijd weer weergegeven om u aan de
noodzakelijkheid te herinneren en om schade aan
het apparaat te voorkomen.
–– Voer het onderhoud zo snel mogelijk uit.
afb. 11:Druppelschaal in elkaar zetten
OPMERKING!
Melk is een bederfelijk levensmiddel. In verband
met uw gezondheid moet u het melksysteem
daarom altijd zo snel mogelijk reinigen.
8.1 Dagelijkse reiniging
Reinig dagelijks de watertank, de druppelschaal, de koffie-melkuitloop en de
gebruikte melkopschuimer.
1. Schakel het apparaat uit en trek de netstekker eruit.
2. Verwijder de watertank en haal een eventueel ingezet waterfilter eruit.
3. Reinig de watertank met helder water en een mild afwasmiddel en droog
hem van binnen en buiten met een pluisvrije doek af.
4. Plaats het waterfilter eventueel weer.
5. Trek de druppelschaal uit het apparaat.
124
Versie 3 2012-08
6. Verwijder het koffiedikreservoir en gooi het koffiedik weg.
7. Reinig de twee onderdelen en de oplegplaat voor kopjes met schoon
water en een mild afwasmiddel.
8. Verwijder de koffie-melkuitloop door het complete onderdeel aan de
grepen naar beneden uit de geleiding te trekken (afb. 9).
9. Trek het mondstuk van de melkopschuimer aan de aansluiting voor de
slang naar boven uit de koffie-melkuitloop (afb. 10).
10. Reinig beide onderdelen met schoon water en een mild afwasmiddel.
11. Zet de druppelschaal (afb. 11) en de andere onderdelen weer in elkaar
en schuif de druppelschaal en de koffie-melkuitloop weer in het apparaat.
OPMERKING!
De druppelschaal inclusief koffiedikreservoir en de
koffie-melkuitloop zijn vaatwasserbestendig.
8.2 Onderhoudsprogramma's
Het apparaat beschikt over automatische onderhoudsprogramma's. Deze
kunnen via het menu op elk moment gestart worden.
8.2.1 Apparaat spoelen
Het koffiesysteem wordt automatisch bij elk in-/uitschakelen gespoeld om
een constant hoge kwaliteit bij de koffiebereiding te waarborgen. Bovendien
kunt u een spoeling actief activeren.
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
ONDERHOUD.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
ÂÂ
Het display toont:
SPOEL UNIT
Het spoelen is beëindigd zodra de weergave "Drankselectie"
wordt getoond.
8.2.2 Melksysteem spoelen
Het melksysteem moet om hygiënische redenen en om een constant
hoge kwaliteit te waarborgen na de bereiding van melkkoffiespecialiteiten
gespoeld worden.
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
ONDERHOUD.
NL
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
SPOEL MELKSYS.
en druk de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
MELKSLANG IN WATERBAK HANGEN
3. Plaats de melkslang op de aansluiting bij de koffie-melkuitloop en hang
het andere uiteinde van de slang in een bak die met 200 ml schoon,
koud water is gevuld.
4. Druk ter bevestiging de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
A.U.B. OPVANGBAK ERONDER PLAATSEN
5. Plaats een kopje met minstens 200 ml inhoud onder de koffie-melkuitloop van het apparaat op de oplegplaat voor kopjes en stel de hoogte
van de koffie-melkuitloop op de grootte van het kopje in.
6. Druk ter bevestiging de e-Select in.
SPOEL UNIT
en druk de e-Select in.
Versie 3 2012-08
125
ÂÂ
Het display toont:
SPOEL MELKSYS.
Het spoelen van het melksysteem is beëindigd zodra de weergave
"Drankselectie" wordt getoond.
8.2.3 Melksysteem reinigen
Het apparaat beschikt over een melksysteemreinigingsprogramma waarmee
SEVERIN-melksysteemreinigers resten kunnen verwijderen.
OPMERKING!
De procedure duurt ca. 5 minuten.
NL
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
ONDERHOUD.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
SPOEL MELKSYS.
en druk de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
PLAATS MELKPIJP IN SCHOONMAAKVLOEISTOF
3. Vul een bak met 200 ml warm water en 20 ml SEVERIN-melksysteemreiniger (mengverhouding 1:10).
4. Plaats de melkslang op de aansluiting bij de koffie-melkuitloop en hang
het andere uiteinde van de slang in een met de schoonmaakvloeistof
gevulde bak.
5. Druk ter bevestiging de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
A.U.B. OPVANGBAK ERONDER PLAATSEN
6. Plaats een bak met minstens 200 ml inhoud onder de koffie-melkuitloop
van het apparaat op de oplegplaat voor kopjes en stel de hoogte van de
koffie-melkuitloop in.
126
7. Druk ter bevestiging de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
Spoel melksys.
Het reinigen van het melksysteem begint.
8. Zodra het verzoek
MELKSLANG IN WATERBAK HANGEN
op het display verschijnt, hangt u het uiteinde van de melkslang in een
bak die met 200 ml helder, koud water is gevuld.
9. Druk ter bevestiging de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
A.U.B. OPVANGBAK ERONDER PLAATSEN
10. Leeg het eronder geplaatste kopje en plaats het kopje opnieuw onder de
koffie-melkuitloop van het apparaat op de oplegplaat voor kopjes.
11. Druk ter bevestiging de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
SPOELEN
Het spoelen van het melksysteem is beëindigd zodra de weergave
"Drankselectie" wordt getoond.
8.2.4 Reinigingsprogramma
Het apparaat beschikt over een reinigingsprogramma waarmee het koffiesysteem intensief met een reinigingstablet wordt bevrijd van koffieolie.
OPMERKING!
Wanneer u het reinigingsprogramma direct na de
weergave van een onderhoudsopmerking uitvoert,
vervallen stap 1 en 2.
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
ONDERHOUD.
Versie 3 2012-08
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
REINIGEN
en druk de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
A.U.B. WATER VULLEN
3. Vul de watertank tot de Max-markering met water en plaats de tank op
het apparaat.
4. Druk ter bevestiging de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
A.U.B. DRUPPELSCHAAL EN KOFFIESETSCHAAL LEGEN
5. Verwijder de druppelschaal en leeg deze samen met het koffiedikreservoir.
6. Zet alle delen weer in elkaar en schuif de druppelschaal weer in het
apparaat.
7. Plaats een bak van 500 ml onder de koffie-melkuitloop op de oplegplaat
voor kopjes.
8. Druk de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
REINIGEN
9. Zodra het verzoek
REINIGINGSTABLETTEN INWERPEN
op het display verschijnt, opent u het deksel van het bonenreservoir,
plaatst u de reinigingstablet in de poederdoseerklep en draait u de
poederdoseerklep om.
OPMERKING!
Alleen de reinigingstabletten van SEVERIN zijn
optimaal op uw apparaat afgestemd en kunnen bij
uw SEVERIN-specialist worden aangeschaft.
Versie 3 2012-08
10. Draai de poederdoseerklep weer in de uitgangspositie en sluit het deksel van het bonenreservoir.
11. Druk de e-Select in om verder te gaan.
ÂÂ Het display toont:
REINIGEN
OPMERKING!
Het reinigingsproces kan tot 15 minuten duren.
12. Zodra het verzoek
ALSTUBLIEFT LEEG KOFFIEDIKCONTAINER
op het display verschijnt, herhaalt u stap 5 en 6.
ÂÂ Het reinigingsprogramma is beëindigd zodra de weergave "Drankselectie" wordt getoond.
8.2.5 Ontkalken
Afhankelijk van de waterhardheidsgraad van het drinkwater en het gebruik
van een waterfilter moet het apparaat periodiek ontkalkt worden, zodat zich
geen kalk in het systeem kan afzetten.
LET OP!
Door een ongeschikt ontkalkingsmiddel en wanneer
het ontkalken niet regelmatig wordt uitgevoerd, kan
het apparaat beschadigd raken.
–– Gebruik SEVERIN-ontkalkingsmiddelen, nooit
azijn of azijnzuurhoudende middelen.
–– Voer het ontkalken regelmatig uit.
127
NL
OPMERKING!
–– Het ontkalkingsproces kan tot 30 minuten duren.
–– Voor schade die te wijten is aan het feit dat het
apparaat niet regelmatig is ontkalkt, kan niet
worden ingestaan.
–– Wanneer u het ontkalken direct na de weergave
van een onderhoudsopmerking uitvoert, vervallen stap 1 en 2.
NL
–– Als u een waterfilter gebruikt, verwijdert u dit
filter voor het ontkalken.
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
ONDERHOUD.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
ONTKALKEN
en druk de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
ALSTUBLIEFT LEEG KOFFIEDIKCONTAINER
3. Verwijder de druppelschaal en leeg deze samen met het koffiedikreservoir.
4. Zet alle delen weer in elkaar en schuif de druppelschaal weer in het
apparaat.
5. Druk de e-Select in om verder te gaan.
ÂÂ Het display toont:
ALSTUBLIEFT ONTKALKER OPLOSSEN IN WATERCONTAINER
6. Vul de watertank tot de helft met lauwwarm leidingwater en voeg de
ontkalkingstablet toe aan het water in de watertank.
128
7. Wacht tot de ontkalkingstabletten volledig zijn opgelost en plaats de
watertank vervolgens op het apparaat.
8. Druk de e-Select in om verder te gaan.
ÂÂ Het display toont:
ONTKALKEN
9. Zodra het verzoek
A.U.B. DRUPPELSCHAAL LEGEN
op het display verschijnt, leegt u de druppelschaal en het koffiedikreservoir opnieuw. Reinig de onderdelen met helder leidingwater en plaats ze
weer in het apparaat.
10. Druk de e-Select in, om verder te gaan.
ÂÂ Het display toont:
SPOEL WATERCONTAINER EN VUL MET WATER
11. Spoel de watertank grondig met helder leidingwater uit, vul hem daarna
volledig en plaats hem weer op het apparaat.
12. Druk de e-Select in, om verder te gaan.
ÂÂ Het display toont:
ONTKALKEN
Het ontkalken is beëindigd zodra de weergave "Drankselectie"
wordt getoond.
8.2.6 Waterfilter vervangen
Voor een constante waterkwaliteit moet het waterfilter regelmatig vervangen
worden.
OPMERKING!
Wanneer u het vervangen van het waterfilter direct
na de weergave van een onderhoudsopmerking
uitvoert, vervallen stap 1 en 2.
Versie 3 2012-08
NL
afb. 12:Inzethulp in het waterfilter steken
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
ONDERHOUD.
2. Selecteer vervolgens het menuonderdeel
WATERFILTER
en druk de e-Select in.
ÂÂ Het display toont:
NIEUW WATERFILTER PLAATSEN...
3. Steek de inzethulp in het waterfilter (afb. 12) en verwijder het waterfilter.
4. Vul de watertank voor de helft met koud drinkwater.
5. Plaats een nieuw waterfilter met behulp van de inzethulp (afb. 13) en
trek de inzethulp er weer uit.
afb. 13:Waterfilter plaatsen
ÂÂ
Het display toont:
ÂÂ
Het vervangen van het filter is afgesloten zodra de weergave
"Drankselectie" wordt getoond.
SPOELEN
8.3 Stoomeenheid reinigen
Het apparaat biedt u naast het geïntegreerde reinigingsprogramma de
mogelijkheid, de stoomeenheid handmatig te reinigen. Daarvoor kan de
stoomeenheid als volgt worden verwijderd:
1. Schakel het apparaat uit en trek de netstekker eruit.
2. Verwijder de watertank en gooi het resterende water weg.
6. Plaats de watertank weer op het apparaat.
7. Druk de e-Select in.
Versie 3 2012-08
129
1.
2.
1.
1.
2.
2.
NL
afb. 14:Afdekking van de stoomeenheid verwijderen
3. Open de afdekking van de stoomeenheid aan de achterkant van het
apparaat door het lipje met uw duim naar beneden te drukken en naar u
toe te trekken (afb. 14).
4. Verwijder de afdekking van de stoomeenheid volledig.
ÂÂ De stoomeenheid is nu zichtbaar.
5. Trek de rode hendel van de stoomeenheid naar boven en trek de
stoomeenheid voorzichtig schuin naar beneden uit de machine (afb. 15).
6. Reinig de stoomeenheid onder stromend water.
afb. 15:Stoomeenheid eruit trekken
afb. 16:Stoomeenheid plaatsen
LET OP!
Door het verkeerd hanteren van de stoomeenheid
kan de stoomeenheid beschadigd raken.
–– Demonteer en verstel de stoomeenheid niet.
–– Let erop dat de vergrendelingsklem van de
stoomeenheid geopend is wanneer u de
stoomeenheid plaatst
–– Schuif de stoomeenheid voorzichtig van beneden naar boven erin.
7. Plaats de stoomeenheid weer van achteren in de machine en schuif de
eenheid zo ver als het gaat erin (afb. 16).
8. Druk de rode hendel van de stoomeenheid naar beneden. Wanneer
de hendel niet bewogen kan worden, controleer dan nog een keer de
positie van de stoomeenheid en plaats de eenheid opnieuw.
130
Versie 3 2012-08
ÂÂ
De stoomeenheid is nu correct geplaatst.
9. Sluit de stoomeenheid weer af met de afdekking.
8.4 Bonenreservoir reinigen
9. Hulp bij problemen
Naast de onderhoudsopmerkingen geeft het display in geval van een technische storing een overeenkomstige opmerking weer.
Het bonenreservoir moet regelmatig gereinigd worden om verontreinigingen
te voorkomen. U doet dit bij voorkeur als de voorraad bonen op is, voordat u
nieuwe bonen bijvult.
WAARSCHUWING!
Bij het openen van een defect apparaat bestaat
verwondingsgevaar.
–– Repareer een defect apparaat nooit zelf. Neem
bij een technisch defect contact op met de
SEVERIN-klantenservice.
LET OP!
Er bestaat gevaar voor schade aan het apparaat
als voorwerpen in de bonentoevoer vallen.
–– Schakel het apparaat voor het begin van de
reiniging uit.
–– Laat geen voorwerpen in de bonentoevoer
vallen.
Zo reinigt u het bonenreservoir.
1. Schakel het apparaat uit en trek de netstekker eruit.
2. Veeg het bonenreservoir met een droge, pluisvrije doek uit.
Versie 3 2012-08
Displayweergave
Oorzaak
Oplossing
A.U.B.
STOOMEENHEID REINIGEN.
De stoomeenheid
moet worden gereinigd.
Reinig de stoomeenheid
(►"8.3 Stoomeenheid
reinigen").
STOOMEENHEID CONTROLEREN EN
INZETTEN.
De stoomeenheid is
Plaats de stoomeenheid
niet correct geplaatst. (►"8.3 Stoomeenheid
reinigen").
A.U.B. BONEN
BIJVULLEN.
Het bonenreservoir
is leeg.
Vul het bonenreservoir weer
met bonen
(►"6.3 Koffiespecialiteiten
bereiden").
BROUWUNITDEUR OPEN.
De afdekking van de
stoomeenheid is niet
gesloten.
Sluit de afdekking van de
stoomeenheid correct.
NL
131
Displayweergave
Oorzaak
Oplossing
Displayweergave
Oorzaak
FOUT IN
WATERTOEVOER.
Er komt niet
genoeg water in de
stoomeenheid.
Reinig de watertank en vooral
de wateruitlaat ervan op de
bodem.
SYSTEEMFOUT.
ALSTUBLIEFT
CONTACT
KL.SERVICE.
Er is een systeemfout Neem contact op met de
opgetreden.
klantenservice.
TE WEINIG MEEL.
MAALGR. OF
HOEVEELHEID
WIJZIGEN.
Er bevindt zich te
veel koffie in de
stoomeenheid.
Vul de watertank voor de helft
met koud drinkwater en verwijder een eventueel ingezet
waterfilter en plaats hem weer.
Als het probleem blijft
bestaan, reinig dan aanvullend de stoomeenheid (►"8.3
Stoomeenheid reinigen").
NL
INTERNE
FOUT. A.U.B.
OPNIEUW
STARTEN.
Er is een systeemfout Schakel het apparaat een
opgetreden.
aantal seconden uit en dan
weer in.
MALER
GEBLOKKEERD.
ALSTUBLIEFT
CONTACT
KL.SERVICE.
De maler is geblokkeerd.
Zet de maalgraadregelaar op
de grofste maalgraad
(►"7.1 Maalgraad instellen")
en bereid opnieuw een koffiespecialiteit.
Oplossing
Reinig de stoomeenheid
(►"8.3 Stoomeenheid
reinigen").
Stel voortaan een fijnere
maalgraad op de maalgraadregelaar in (►"7.1 Maalgraad
instellen").
Als u gemalen koffie via
de poederdoseerklep heeft
gevuld, vul de poederdoseerklep dan slechts één keer per
gebruik met koffiepoeder.
Als het probleem hiermee
is verholpen, stel dan bij
de volgende drank weer de
gewenste maalgraad in.
Als het probleem blijft bestaan,
neem dan contact op met de
klantenservice.
132
Versie 3 2012-08
Displayweergave
Oorzaak
Oplossing
9.1 Apparaatinformatie weergeven
TE WEINIG
KOFFIEPOEDER.
STOP.
Er bevindt zich te
weinig koffie in de
stoomeenheid.
Reinig de stoomeenheid
(►"8.3 Stoomeenheid
reinigen").
Zo laat u de apparaatinformatie weergeven:
Stel een grovere maalgraad
op de maalgraadregelaar in
(►"7.1 Maalgraad instellen").
Als u gemalen koffie via
de poederdoseerklep heeft
gevuld, verhoog de hoeveelheid koffiepoeder dan die
u voor een portie (voor één
kopje) vult.
Voor vragen van de klantenservice in het geval van een storing kunt u
verschillende apparaatinformatie op het display laten weergeven.
1. Druk de menuknop minstens 3 seconden in en selecteer met de eSelect het menuonderdeel
INFORMATIE.
2. Als u het aantal bereide dranken met het apparaat wilt laten weergeven,
selecteer dan het menuonderdeel
HOEVEELH.INFO.
ÂÂ
Het display toont het aantal bereide koffiespecialiteiten sinds de
inbedrijfstelling van het apparaat.
3. Als u informatie over het type apparaat wilt laten weergeven, selecteert
u het menuonderdeel
APPARAATINFO.
ÂÂ
Versie 3 2012-08
Het display geeft het serienummer van het apparaat, de versie
van het apparaat en de softwareversie weer.
133
NL
10. Afvalverwijdering
LET OP!
Door het verkeerd als afval verwijderen kan schade
aan het milieu ontstaan.
–– Het apparaat bevat elektronische componenten en mag daarom niet als huisvuil worden
verwijderd.
–– Neem bij de afvalverwijdering de plaatselijke,
wettelijke afvalverwijderingsvoorschriften in acht
en vraag in het geval van twijfel bij de bevoegde
instantie naar de voorgeschreven afvalverwijdering.
NL
11. Tips voor een perfect koffiegenot
Situatie
Tip
Welke koffiesoort kan ik gebruiken?
Alle koffiesoorten die na de branding niet extra zijn behandeld (bijv.
met suiker).
Mijn espresso/koffie heeft geen
crema.
Gebruik de goede bonen.
De koffie is oud. Gebruik verse
koffiebonen.
Stel een fijnere maalgraad in
(►"7.1 Maalgraad instellen").
Verhoog de hoeveelheid koffie
(►"6.3.1 Koffie of espresso
bereiden").
• Verwijder niet meer benodigd verpakkingsmateriaal overeenkomstig de
geldige voorschriften.
• Gooi het waterfilter met het normale huisvuil weg.
• Geef het apparaat aan het eind van zijn levensduur bij een inzamelplaats
voor elektronisch afval af.
Mijn espresso smaakt bitter.
Gebruik een andere koffiesoort.
Reduceer de koffiesterkte
(►"6.3.1 Koffie of espresso
bereiden").
Stel een fijnere maalgraad in
(►"7.1 Maalgraad instellen").
Stel een lagere stoomtemperatuur
in (►"7.2 Individuele instellingen
voor de koffiebereiding aanbrengen").
134
Versie 3 2012-08
Situatie
Tip
Situatie
Tip
Mijn espresso smaakt zuur.
Gebruik een andere koffiesoort.
De melk schuimt niet meer op.
Reduceer de koffiesterkte
(►"6.3.1 Koffie of espresso
bereiden").
Reinig het melksysteem
(►"8.2.3 Melksysteem reinigen“).
Wanneer moet ik het waterfilter
plaatsen?
Aanbeveling: vanaf 10 °dH
Reinig de watertank en vul de tank
met vers water.
Stel een hogere stoomtemperatuur
in (►"7.2 Individuele instellingen
voor de koffiebereiding aanbrengen").
Mijn espresso smaakt flauw.
NL
Stel een grovere maalgraad in
(►"7.1 Maalgraad instellen").
Verhoog de koffiesterkte
(►"6.3.1 Koffie of espresso
bereiden").
De koffie loopt zeer langzaam uit
de koffie-melkuitloop.
Stel een grovere maalgraad
in(►"7.1 Maalgraad instellen").
Reinig de koffie-melkuitloop (►"8.1
Dagelijkse reiniging").
Ontkalk het apparaat
(►"8.2.5 Ontkalken").
Welke melksoort is het meest
geschikt voor het opschuimen?
Versie 3 2012-08
Melksoorten met een hoog eiwitgehalte. Het vetgehalte is onbelangrijk. De melk moet licht gekoeld zijn.
135
12. Licentiebepalingen
FreeRTOS
This product contains software which is linked to FreeRTOS V6.0.1 - Copyright (C) 2009 Real Time Engineers Ltd. FreeRTOS V6.0.1 is licensed by the
modified GNU General Public License (GPL) Version 2 (see the licensing
section of http://www.FreeRTOS.org for full details). FreeRTOS V6.0.1
source code can be provided upon request to our Customer Service Center
(email address) until October 2014. A charge for performing the request may
apply.
NL
AVR-Libc
Portions of avr-libc are Copyright (c) 1999-2010 Werner Boellmann, Dean
Camera, Pieter Conradie, Brian Dean, Keith Gudger, Wouter van Gulik,
Bjoern Haase, Steinar Haugen, Peter Jansen, Reinhard Jessich, Magnus
Johansson, Harald Kipp, Carlos Lamas, Cliff Lawson, Artur Lipowski, Marek
Michalkiewicz, Todd C. Miller, Rich Neswold, Colin O’Flynn, Bob Paddock,
Andrey Pashchenko, Reiner Patommel, Florin-Viorel Petrov, Alexander
Popov, Michael Rickman, Theodore A. Roth, Juergen Schilling, Philip
Soeberg, Anatoly Sokolov, Nils Kristian Strom, Michael Stumpf, Stefan
Swanepoel, Helmut Wallner, Eric B. Weddington, Joerg Wunsch, Dmitry
Xmelkov, Atmel Corporation, egnite Software GmbH, The Regents of the
University of California.
* Neither the name of the copyright holders nor the names of contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution.
136
Versie 3 2012-08
www.severin.com
© 2012 SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Download PDF