BenQ | V2320H | V2320H

Monitor LCD
Podręcznik użytkownika
V2220H/V2220HP
V2420H/V2420HP
V2320H/VW2420H
Prawa autorskie
Copyright © 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie,
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na
jakikolwiek język lub język programowania tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek
środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi, lub
innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.
Disclaimer
Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych, ani nie daje gwarancji,
wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a
szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana wymagań dla
szczególnych zastosowań. Co więcej, firma BenQ Corporation zastrzega sobie prawo do
przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania zmian od czasu do czasu do
zawartości tej publikacji bez wymogu informowania kogokolwiek przez BenQ Corporation o
takich aktualizacjach czy zmianach.
Proszę przestrzegać poniższych przepisów
bezpieczeństwa, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu i
długi czas użytkowania monitora.
Bezpieczeństwo zasilania
• Wtyczka zasilania służy do podłączenia urządzenia do zasilania prądem zmiennym.
• Kabel zasilania służy do podłączania urządzeń do zasilania. Gniazdko zasilania powinno
znajdować się blisko wyposażenia i być łatwo dostępne.
• Ten produkt należy zasilać prądem o charakterystyce podanej na oznaczonej etykiecie. Jeśli
nie jesteś pewny co do rodzaju dostępnego zasilania, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
lokalną firmą dostarczająca prąd.
• Urządzenie musi być zasilane za pośrednictwem certyfikowanego kabla zasilającego.
Należy stosować się do odpowiednich przepisów krajowych z zakresu instalacji i
eksploatacji urządzenia. Należy korzystać z certyfikowanego kabla zasilającego w powłoce z
polichlorku winylu, zgodnie z normą IEC 60227 (oznaczenie H05VV-F 3G 0,75 mm2 lub
H05VVH2-F2 3G 0,75 mm2). Można również skorzystać z giętkiego kabla z gumy
syntetycznej, zgodnie z normą IEC 60245 (oznaczenie H05RR-F 3G 0,75 mm2), lub
podobnego.
• Zasilacze V2320/V2320H zostały wyprodukowane przez firmę TPV (ADPC1236).
Pozostałe modele zasilaczy zostały wyprodukowane przez firmy FSP Group Inc.
(FSP036-RAC) i Darfon Electronics Corp. (BB02-B).
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dołączonego do monitora LCD. Korzystanie z innego
rodzaju zasilacza może spowodować awarię i stanowić niebezpieczeństwo.
• Podczas pracy z urządzeniem lub ładowania akumulatora należy zapewnić odpowiednią
cyrkulację powietrza wokół zasilacza. Nie należy zakrywać zasilacza kartkami papieru lub
innymi materiałami, które mogą zmniejszyć chłodzenie. Nie należy korzystać z zasilacza,
gdy znajduje się on wewnątrz podręcznej torby.
• Podłącz zasilacz do odpowiedniego źródła zasilania.
• Nie należy próbować dokonywać napraw serwisowych zasilacza. Wewnątrz urządzenia nie
ma części, które można naprawić. W przypadku uszkodzenia urządzenia lub wystawienia go
na działanie wilgoci, należy je wymienić.
Konserwacja i czyszczenie
• Czyszczenie. Zanim rozpoczniesz czyszczenie pamiętaj, żeby wyłączyć monitor z zasilania.
Oczyść powierzchnię monitora LCD przy pomocy gładkiej szmatki. Unikaj stosowania
jakichkolwiek płynów, aerozolów, czy środków do czyszczenia okien.
• Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Nie wolno ich
blokować, ani przykrywać. Monitora nie wolno umieszczać obok, lub nad kaloryferem, lub
innym źródłem ciepła, lub w ciasnej zabudowie, jeśli nie zapewniono odpowiedniej
wentylacji.
• Nigdy nie wciskaj jakichkolwiek przedmiotów, ani nie wlewaj żadnych płynów do tego
urządzenia.
Naprawy
• Nie podejmuj prób własnoręcznej naprawy monitora, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie części obudowy może wystawić cię na wpływ niebezpiecznego napięcia lub
inne ryzyko. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek przypadku nieodpowiedniego działania
opisanego powyżej, lub dojdzie do wypadku, np. upuszczenia urządzenia, skontaktuj się z
wykwalifikowanymi pracownikami serwisu, aby naprawić monitor.
Spis treści
Prawa autorskie ......................................................................................................... 2
Disclaimer ................................................................................................................... 2
Pierwsze kroki ............................................................................................................ 5
Poznaj swój monitor .................................................................................................. 7
Widok z przodu .........................................................................................................................7
Widok z tyłu ..............................................................................................................................7
Jak zainstalować sprzęt monitora ............................................................................ 8
Odłączanie stojaka podstawy ...................................................................................................11
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ ................................... 12
Instalacja monitora w nowym komputerze ..............................................................................13
Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora .............................................................................14
Instalacja w środowisku systemów Windows 7 .......................................................................15
Instalacja w środowisku systemów Windows Vista ................................................................16
Instalacja w środowisku systemów Windows XP ...................................................................17
Optymalizacja obrazu ............................................................................................. 18
Dostosowywanie ustawień monitora ...................................................................... 19
Panel sterowania ......................................................................................................................19
Tryb przycisków skrótów ........................................................................................................20
Tryb menu głównego ...............................................................................................................21
Rozwiązywanie problemów ..................................................................................... 34
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) ......................................................................................34
Potrzebujesz więcej pomocy? ..................................................................................................35
1. Pierwsze kroki
Podczas odpakowywania monitora sprawdź czy otrzymałeś następujące elementy. Jeśli ich nie ma
lub są uszkodzone, proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono
produkt.
Monitor LCD BenQ
Postawa monitora
Instrukcja szybkiego startu
Płyta CD-ROM
Zasilacz sieciowy
Kabel zasilania
(Obraz może różnić się w zależności od
produktu dostępnego w danym
regionie)
Pierwsze kroki
5
Przewód obrazu: D-Sub
Przewód obrazu: DVI-D
(Optional accessory for models with
DVI inputs, sold separately)
Przewód obrazu: HDMI
(Opcjonalne wyposażenie pomocnicze
dla modeli z wejściami HDMI,
sprzedawane oddzielnie)
Pomyśl o przechowaniu pudła i opakowania w magazynie do wykorzystania w przyszłości, kiedy wystąpi
potrzeba transportowania monitora. Założenie opakowania piankowego jest idealnym rozwiązaniem
zabezpieczenia monitora na czas transportu.
6
Pierwsze kroki
2. Poznaj swój monitor
Widok z przodu
1. Przycisk zasilania
2. Przyciski sterujące
2
1
Widok z tyłu
3. Gniazdo wtyczki zasilania DC
4. Gniazdo słuchawkowe (tylko wybrane
modele)
5. Gniazdo D-Sub
6. Gniazdo DVI-D
7. Gniazdo HDMI (tylko wybrane modele)
8. Przełącznik blokady
7 6
4
5 3
8
• Powyższy diagram może odbiegać od rzeczywistości, zależnie od zakupionego modelu
urządzenia.
• Obraz może różnić się w zależności od produktu dostępnego w danym regionie.
Poznaj swój monitor
7
3. Jak zainstalować sprzęt monitora
Jeśli komputer jest włączony, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć go. Nie
przyłączać monitora do zasilania ani nie włączać go, dopóki w instrukcji nie wystąpi takie zalecenie.
1. Przyłączanie podstawy monitora.
Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia
monitora. Położenie monitora powierzchnią ekranu na
zszywacz biurowy lub myszkę spowoduje pęknięcie
szkła lub uszkodzenie podłoża ekranu
ciekłokrystalicznego unieważniając gwarancję.
Przesuwanie monitora po powierzchni biurka spowoduje
zarysowanie lub uszkodzenie obramowania i elementów
sterujących monitora.
Należy zabezpieczyć monitor i jego ekran
przygotowując pustą płaską przestrzeń na biurku i
umieszczając na niej coś miękkiego, na przykład worek
z opakowania monitora, jako podkładkę.
Ułożyć monitor ekranem zwróconym w dół na płaskiej,
czystej, miękkiej powierzchni.
Przytrzymując mocno monitor na biurku, pociągnąć
stojak do góry w kierunku od monitora.
Ustaw i wyrównaj gniazdo podstawy monitora oraz
koniec ramienia, a następnie połącz je ze sobą.
Dokręć śrubę motylkową znajdującą się u dołu podstawy
monitora, tak jak to pokazano na ilustracji.
Spróbować odciągnąć je od siebie, aby upewnić się, czy
zostały prawidłowo zaczepione.
Ostrożnie unieść monitor, obrócić go i postawić
stojakiem na płaskiej, równej powierzchni.
W celu zminimalizowania niepożądanych odbić światła
należy odpowiednio obrócić monitor i ustawić kąt
ekranu.
8
Jak zainstalować sprzęt monitora
O
-5O ~ +15
2. Podłączanie przewodów obrazu komputera PC.
Podłączanie przewodu z wtyczką D-Sub
Podłącz wtyczkę przewodu D-Sub (po stronie bez filtru
ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze. Przyłącz
drugą wtyczkę przewodu (po stronie z filtrem
ferrytowym) do gniazda wideo w komputerze.
Dokręć palcami wszystkie śruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnięciu wtyczek podczas
korzystania z urządzeń.
Podłączanie przewodu z wtyczką DVI-D
Podłącz wtyczkę przewodu DVI-D (po stronie bez filtru
ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze. Przyłącz
drugą wtyczkę przewodu (po stronie z filtrem
ferrytowym) do gniazda wideo w komputerze.
Dokręć palcami wszystkie śruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnięciu wtyczek podczas
korzystania z urządzeń.
Podłączanie przewodu z wtyczką HDMI
Podłącz wtyk kabla HDMI do portu HDMI w monitorze.
Podłącz drugi koniec przewodu do portu HDMI
urządzenia z wyjściem cyfrowym.
Przewód obrazu dołączony do zestawu oraz układ
gniazd przedstawiony po prawej mogą wyglądać inaczej
na właściwym urządzeniu, w zależności od zakupionego
modelu monitora.
3. Podłącz słuchawki.
Słuchawki można podłączyć do gniazda
słuchawkowego, umieszczonego z tyłu monitora.
4. Podłącz przewód zasilający do monitora i
gniazdka.
Przyłączyć jeden koniec kabla zasilającego do gniazda
oznaczonego napisem "DC 12V", znajdującego się z tyłu
monitora. Włożyć drugi koniec kabla zasilającego do
gniazdka zasilania sieciowego i włączyć.
Jak zainstalować sprzęt monitora
9
5. Włącz zasilanie.
Obraz może różnić się w zależności od produktu
dostępnego w danym regionie.
Włącz monitor, naciskając przycisk zasilania znajdujący
się po jego prawej stronie.
Włączyć także komputer oraz wykonać instrukcje
podane w rozdziale 4: Jak wykorzystać maksimum
możliwości monitora BenQ na stronie 12, aby
zainstalować oprogramowanie monitora.
10
Jak zainstalować sprzęt monitora
Odłączanie stojaka podstawy
1. Przygotowanie monitora i odpowiedniego
miejsca.
Wyłączyć monitor oraz zasilanie przed odłączeniem kabla
zasilającego. Wyłączyć komputer przed odłączeniem
kabla sygnałowego monitora.
Należy zabezpieczyć monitor i jego ekran przygotowując
pustą płaską przestrzeń na biurku i umieszczając na niej
coś miękkiego, na przykład worek z opakowania
monitora, jako podkładkę, przed ułożeniem monitora
ekranem zwróconym w dół na tej czystej, płaskiej,
miękkiej powierzchni.
Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia
monitora. Położenie monitora powierzchnią ekranu na
zszywacz biurowy lub myszkę spowoduje pęknięcie szkła
lub uszkodzenie podłoża ekranu ciekłokrystalicznego
unieważniając gwarancję. Przesuwanie monitora po
powierzchni biurka spowoduje zarysowanie lub
uszkodzenie obramowania i elementów sterujących
monitora.
2. Odkręć śrubę motylkową znajdującą się u dołu
podstawy monitora i zdemontuj podstawę
monitora, tak jak pokazano to na ilustracji.
Jak zainstalować sprzęt monitora
11
4. Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora
BenQ
Aby móc w pełni skorzystać z potencjału płaskiego, kolorowego monitora LCD BenQ należy
zainstalować dedykowane oprogramowanie sterujące dla monitora LCD BenQ, zawarte na
dołączonym do monitora dysku CD-ROM.
Warunki podłączania i instalacji monitora LCD BenQ określą, jaki proces dalszej należy wybrać,
aby pomyślnie zainstalować sterowniki programowe monitora LCD BenQ. Warunki te dotyczą
używanej wersji systemu Microsoft Windows oraz faktu, czy komputer, do którego podłączasz
monitor jest nowym komputerem (bez zainstalowanych sterowników monitora), czy też jest to
komputer w którym wcześniej zainstalowano i używano innej wersji oprogramowania dla
poprzedniego monitora.
We wszystkich przypadkach ponowne uruchomienie komputera (po podłączeniu monitora
do komputera) spowoduje automatyczne wykrycie nowego (lub innego) sprzętu przez system
Windows i uruchomi Kreatora dodawania sprzętu.
Wykonuj polecenia kreatora, aż do momentu wyboru modelu monitora. Na tym etapie kliknij
przycisk Zdysku, włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ i wybierz odpowiedni model
monitora. Dodatkowe informacje oraz szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji automatycznej
(nowego urządzenia) lub aktualizacyjnej (istniejącego urządzenia) można znaleźć w:
• Instalacja monitora w nowym komputerze na stronie 13.
• Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora na stronie 14.
Jeśli do zalogowania do Twojego systemu Windows potrzebne są nazwa użytkownika i hasło, w celu
zainstalowania oprogramowania monitora musisz zalogować się jako Administrator lub członek grupy
Administratorów.Ponadto jeśli komputer podłączony jest do sieci z zabezpieczeniami dostępu, ustawienia
sieciowe mogą uniemożliwić Ci instalację oprogramowania w danym komputerze.
12
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja monitora w nowym komputerze
Ta instrukcja zawiera szczegółowy opis procedury wyboru i instalacji sterownika monitora LCD
BenQ w komputerze, w którym nie instalowano dotąd żadnych sterowników monitora. Instrukcja
ta dotyczy jedynie komputera, który nie był dotąd używany i dla którego monitor LCD BenQ jest
pierwszym podłączonym monitorem.
Jeśli podłączasz monitor LCD BenQ do funkcjonującego już komputera, do którego podłączony był inny
monitor (i w którym zainstalowano sterowniki do tego monitora), pomiń te instrukcje.Zamiast tego wykonaj
instrukcje Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora.
1. Wykonuj instrukcje z rozdziału Jak zainstalować sprzęt monitora na stronie 8.
Po uruchomieniu systemu Windows nastąpi automatyczne wykrycie nowego monitora i uruchomienie
Kreatora dodawania sprzętu. Wykonuj polecenia kreatora, aż do momentu pojawienia się opcji
Zainstaluj sterowniki urządzenia.
2. Włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ do napędu CD-ROM.
3. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urządzenia i kliknij Dalej.
4. Zaznacz opcje napędów CD-ROM (odznacz wszystkie pozostałe) i kliknij Dalej.
5. Sprawdź, czy kreator wybrał właściwą nazwę dla monitora i kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij Zakończ.
7. Ponownie uruchom komputer.
Aby znaleźć odpowiednie pliki sterownika dla zakupionego modelu, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Pliki sterownika
Odpowiednie modele
V2220H
V2220H
V2220HP
V2220HP
V2420H
V2420H, V2420HP
V2320H
V2320H
VW2420H
VW2420H
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
13
Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora
Ta instrukcja zawiera szczegółowy opis procedury ręcznego aktualizowania oprogramowania
monitora w komputerze z systemem Microsoft Windows. Aktualnie trwa testowanie pod kątem
zgodności z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista i Windows 7.
Sterownik monitora LCD BenQ może znakomicie funkcjonować z innymi wersjami systemu Windows,
jednak w momencie jego napisania firma BenQ nie przeprowadziła jeszcze testów tego sterownika w
innych wersjach systemu Windows i nie może gwarantować jego poprawnego działania w tych systemach.
Instalacja sterownika monitora wymaga wybrania pliku z informacjami (.inf) z dysku CD-ROM
monitora LCD BenQ, odpowiedniego dla podłączonego monitora i umożliwiającego systemowi
Windows zainstalowanie odpowiadającego mu sterownika z dysku CD. Wystarczy jedynie dać
systemowi wskazówkę. Windows posiada Kreatora aktualizacji sterowników, który
automatycznie prowadzi użytkownika przez proces wyboru plików i instalacji.
Patrz:
• Instalacja w środowisku systemów Windows 7 na stronie 15.
• Instalacja w środowisku systemów Windows Vista na stronie 16.
• Instalacja w środowisku systemów Windows XP na stronie 17.
14
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja w środowisku systemów Windows 7
1. Otwórz Właściwości ekranu.
Przejdź kolejno do Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia i drukarki,
a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcję Personalizuj, Ekran,
Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
2. Kliknij kartę Sprzęt.
3. Kliknij pozycję Rodzajowy monitor PnP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
4. Kliknij kartę Sterownik oraz przycisk Aktualizuj sterownik.
5. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
6. W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu
sterownika.
7. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu: d:\BenQ_LCD\Driver\
(gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. "D:", "E:" lub "F:" itp.
8. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i kliknij
przycisk Dalej.
Spowoduje to skopiowanie do komputera i zainstalowanie odpowiednich plików sterownika
monitora.
9. Kliknij Zamknij.
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji sterownika.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
15
Instalacja w środowisku systemów Windows Vista
1. Otwórz Ustawienia wyświetlania.
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszki i wybierz pozycję Spersonalizuj z menu podręcznego.
Wybierz Ustawienia wyświetlania w oknie Spersonalizuj wygląd i dźwięki.
Zostanie wyświetlone okno Ustawienia wyświetlania.
2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Ogólny monitor PnP.
3. Kliknij kartę Monitor oraz przycisk Właściwości.
4. Kliknij Kontynuuj w wyświetlonym oknie monitu Kontrola konta użytkownika.
5. Kliknij kartę Sterownik oraz przycisk Aktualizuj sterownik.
6. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
7. W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu
sterownika.
8. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu: d:\BenQ_LCD\Driver\
(gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. "D:", "E:" lub "F:" itp.
9. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i kliknij
przycisk Dalej.
Spowoduje to skopiowanie do komputera i zainstalowanie odpowiednich plików sterownika
monitora.
10. Kliknij Zamknij.
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji sterownika.
16
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja w środowisku systemów Windows XP
1. Otwórz Właściwości ekranu.
Najszybszy dostęp do Właściwości ekranu uzyskać można z pulpitu Windows.
Prawym przyciskiem kliknij na pulpicie i w pojawiającym się menu wybierz Właściwości.
Możesz też wybrać Ekran w Panelu sterowania.
W wersji Windows XP Panel sterowania znajduje się bezpośrednio w głównym menu Start.
Wyświetlone opcje menu zależeć będą od widoku wybranego dla danego systemu.
•
•
W widoku klasycznym kliknij Start | Panel kontrolny | Ekran.
W widoku kategorii kliknij Start | Panel kontrolny | Wygląd i kompozycje | Zmień
rozdzielczość ekranu.
Pojawi się okno Właściwości ekranu.
2. Kliknij zakładkę Ustawienia i przycisk Zaawansowane.
Pojawi się okno Zaawansowane właściwości ekranu.
3. Kliknij zakładkę Monitor i wybierz z listy monitor typu Plug and Play.
Jeśli lista zawiera tylko jeden monitor, wybór dokonany zostanie automatycznie.
4. Kliknij przycisk Właściwości.
Pojawi się okno Właściwości monitora.
Jeśli sterownik określono jako pochodzący od BenQ, a model jest zgodny z Twoim monitorem, nie
musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Anuluj okno właściwości. Jeśli jednak BenQ
nie figuruje jako producent, lub nie wyświetlono właściwego modelu monitora, musisz wykonać
poniższe czynności.
5. Kliknij zakładkę Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.
Pojawi się Kreator aktualizacji sprzętu. Wykonaj poniższe czynności, zgodne z instrukcjami
kreatora:
6. Włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ do napędu CD-ROM w komputerze, do którego
podłączono monitor.
7. Zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji i kliknij Dalej.
8. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach oraz
Przeszukaj nośniki wymienne, następnie kliknij Dalej.
Poczekaj, aż kreator przeszuka dyski i dysk CD-ROM monitora LCD Benq, włożony w kroku 6.
Po zakończeniu tej czynności kreator powinien odnaleźć i wybrać z dysku CD sterownik BenQ,
odpowiedni dla danego modelu.
9. Wybierz prawidłową nazwę swojego monitora z podanej listy sterowników i kliknij przycisk
Dalej.
Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidłowego sterownika monitora.
10. Kliknij Zakończ.
Spowoduje to zamknięcie kreatora i powrót do okna Właściwości monitora.
11. Kliknij Zamknij, OK, i OK.
Spowoduje to zamknięcie okna Właściwości ekranu. Może pojawić się monit o ponowne
uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji sterownika.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
17
5. Optymalizacja obrazu
Najprostszym sposobem uzyskania optymalnego obrazu przy analogowym sygnale wejściowym
(złącze D-Sub), jest skorzystanie z funkcji przycisk AUTO. Naciśnij klawisz funkcji przycisk
AUTO, aby zoptymalizować obraz wyświetlany aktualnie na ekranie.
Po podłączeniu do monitora źródła cyfrowego obrazu poprzez przewód cyfrowy (DVI lub HDMI), klawisze
AUTO oraz funkcja automatycznej regulacji zostaną wyłączone, ponieważ monitor będzie automatycznie
wyświetlać najlepszy możliwy obraz.
Wykorzystując funkcję przycisk AUTO należy upewnić się, czy karta graficzna komputera została
ustawiona na rozdzielczość matrycy monitora.
Jeżeli chcesz, zawsze możesz ręcznie dostosować ustawienia geometrii ekranu, wykorzystując
elementy menu dotyczące geometrii obrazu. BenQ dostarcza program testu ekranowego, która
pomaga w ustawieniu kolorów, skali szarości i gradientu liniowego ekranu.
1. Uruchom program testowy auto.exe z płyty CD-ROM. Możesz również użyć innego,
dowolnego obrazu, takiego jak tapeta systemu operacyjnego. Jednak zalecamy
wykorzystanie pliku auto.exe. Po uruchomieniu auto.exe pojawi się wzór testowy.
2. Naciśnij przycisk AUTO na monitorze.
3. Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu wyświetlacza ekranowego OSD.
4. Za pomocą przycisków
do menu.
lub
wybierz WYŚW. i naciśnij przycisk ENTER, aby przejść
5. Jeśli pojawiają się pionowe zakłócenia (migotanie pionowych linii podobne do efektu
kurtyny), naciśnij przycisk
Następnie naciskając przyciski
znikną.
18
lub
, aby wybrać Szer. Pasma i naciśnij przycisk ENTER.
lub
reguluj monitor do momentu, gdy zakłócenia
6. Jeśli pojawiają się poziome zakłócenia, naciśnij przycisk
lub
, aby wybrać Faza i
naciśnij przycisk ENTER. Następnie naciskając przyciski
momentu, gdy zakłócenia znikną.
lub
reguluj monitor do
Optymalizacja obrazu
6. Dostosowywanie ustawień monitora
Panel sterowania
1 2 3 4
5
6
1. Przycisk AUTO: Automatycznie reguluje położenie poziome i pionowe, fazę i zegar pikseli.
2. Przycisk MENU: Umożliwia uaktywnienie głównego menu OSD i powrót do poprzedniego
menu lub wyjście z OSD.
3.
4.
/Przycisk Tryb: W lewo/Zmniejszenie wartości. Jest to przycisk skrótu dla trybu.
/Klawisz regulacji głośności: W prawo/Zwiększenie wartości. Ten klawisz jest także
klawiszem skrótu do regulacji głośności.
5. Klawisz ENTER: Umożliwia przejście do podmenu oraz wybieranie elementów.
Ten przycisk jest także przyciskiem skrótu dla Wejścia.
6. Power: Włącza i wyłącza zasilanie.
OSD = On Screen Display (menu ekranowe).
Przyciski skrótów wyświetlają stopniowaną skalę do regulowania wartości danego ustawienia i działają
tylko wtedy, gdy menu OSD nie jest aktualnie wyświetlane. Okienka przycisków skrótów znikają po kilku
sekundach braku aktywności. Zobacz Tryb przycisków skrótów na stronie 20.
Dostosowywanie ustawień monitora
19
Tryb przycisków skrótów
Przyciski monitora działają jak klawisze skrótów, oferując bezpośredni dostęp do konkretnych
funkcji, kiedy menu nie jest wyświetlane na ekranie.
Klawisze skrótu regulacji głośności
Naciśnij klawisz , aby wyświetlić
wskaźniki Regulacji Głośności.
Dalsze naciskanie klawisza
spowoduje
zwiększenie poziomu głośności, natomiast
naciskanie klawisza
zmniejszenie.
spowoduje jego
Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza
regulacji głośności przez 3 sekundy
spowoduje wyciszenie dźwięku.
Aby wyłączyć wyciszenie, ponownie
przytrzymaj klawisz regulacji głośności
przez 3 sekundy.
Klawisz skrótu wyboru trybu
Naciskaj
sposób ciągły ten przycisk, aby
przełączać 6 tryby wyświetlania w oknie
głównym: Standard, Film, Gry, Zdjęcie,
sRGB i Eko – wyścigi. Wprowadzone
ustawienie obowiązuje natychmiast.
Patrz również punkt Tryb obrazu na
stronie 27.
Klawisz skrótu wyboru wejścia
Naciśnięciem klawisza ENTER można
wybierać spośród różnych źródeł sygnału
obrazu podłączonych do monitora.
Wprowadzone ustawienie obowiązuje
natychmiast.
Patrz również punkt Wejście na stronie 31.
20
Dostosowywanie ustawień monitora
Tryb menu głównego
Z menu OSD (On Screen Display) można korzystać w celu dostosowywania wszystkich ustawień
monitora.
Należy nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić poniższe menu główne OSD.
1
2
3
4
Występuje pięć kart głównego menu
ekranowego:
5
1. Wyśw.
DISPLAY
MODE: Standard
Auto Adjustment
3. Obraz Zaawansow.
H. Position
10
V. Position
12
Pixel Clock
4. Dźwięk
1
Phase
5. System
12
Move
2. Obraz
ENTER Select
MENU
Exit
Za pomocą przycisku
(w lewą) lub
(w prawą) należy wyróżnić element menu
oraz nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść
do ustawień danego elementu Menu.
Języki menu OSD mogą różnić się w przypadku produktu dostarczanego w Twoim regionie, należy
zapoznać się z tematem "Język na stronie 31" w punkcie "Ustawienia OSD", aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji.
Więcej informacji dotyczących każdego menu można znaleźć na następujących stronach:
• Menu Wyśw. na stronie 22
• Menu Obraz na stronie 24
• Menu Obraz Zaawansow. na
• Menu Dźwięk na stronie 30
• Menu System na stronie 31
stronie 27
Dostosowywanie ustawień monitora
21
Menu Wyśw.
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
DISPLAY
MODE: Standard
Auto Adjustment
H. Position
10
V. Position
12
Pixel Clock
1
Phase
3. Naciskaj przycisk
lub
, aby
przenieść wyróżnienie na dany element
menu, a następnie naciśnij przycisk
ENTER w celu wybrania tego elementu.
12
Move
ENTER Select
2. Naciskając przycisk
lub
wybierz
WYŚW., a następnie naciśnij przycisk
ENTER, aby przejść do tego menu.
MENU
Exit
4. Naciskaj przyciski
lub
w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Auto.
dostosowanie
Funkcja
Automatycznie
optymalizuje i
dostosowuje ustawienia
ekranu. Przycisk AUTO
jest "przyciskiem skrótu"
do tej funkcji.
Po podłączeniu do
monitora źródła
cyfrowego obrazu
poprzez przewód
cyfrowy (DVI lub HDMI),
klawisze AUTO oraz
funkcja Auto.
dostosowanie
zostaną wyłączone.
22
Dostosowywanie ustawień monitora
Działanie
Należy nacisnąć przycisk
ENTER w celu wybrania tej
opcji oraz dokonania
regulacji.
Zakres
Ustaw. poz.
Ustaw. pion.
Szer. Pasma
Faza
Dostosowuje położenie
obrazu ekranu w
poziomie.
Dostosowuje położenie
obrazu ekranu w pionie.
Dostosuj częstotliwość
taktowania zegara obrazu,
aby zapewnić
synchronizację z
analogowym sygnałem
wejściowym wizji.
Nie dotyczy to cyfrowego
sygnału wejściowego.
Patrz również:
Optymalizacja obrazu
na stronie 18.
Dostosuj fazę taktowania
zegara obrazu, aby
zapewnić synchronizację z
analogowym sygnałem
wejściowym wizji.
Nie dotyczy to cyfrowego
sygnału wejściowego.
Należy naciskać przyciski
lub
w celu
dostosowania wartości.
0 do 100
0 do 100
0 do 100
0 do 63
Patrz również:
Optymalizacja obrazu
na stronie 18.
Dostosowywanie ustawień monitora
23
Menu Obraz
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
PICTURE
MODE: Standard
Brightness
12
Contrast
10
Sharpness
3. Naciskaj przycisk
lub
, aby
przenieść wyróżnienie na dany element
menu, a następnie naciśnij przycisk
ENTER w celu wybrania tego elementu.
1
Gamma
2.2
Color
AMA
ON
Move
ENTER Select
MENU
2. Naciskając przycisk
lub
wybierz
OBRAZ, a następnie naciśnij przycisk
ENTER, aby przejść do tego menu.
Back
4. Naciskaj przyciski
lub
w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Jasność
Funkcja
Dostosowuje równowagę
jasnych i ciemnych
odcieni.
Działanie
Należy naciskać przycisk
w celu zwiększenia jasności
Zakres
0 do 100
lub przycisk
w celu
zmniejszenia jasności.
Kontrast
Ostrość
Dostosowuje wielkość
różnicy pomiędzy
ciemnymi i jasnymi
miejscami.
Dostosowuje czystość i
widoczność krawędzi
obiektów obrazu.
Należy naciskać przycisk
w celu zwiększenia kontrastu
0 do 100
lub przycisk
w celu
zmniejszenia kontrastu.
Należy naciskać przycisk
w celu poprawienia
wyrazistości wyświetlanego
1 do 5
obrazu lub przycisk
, aby
wprowadzić efekt miękkości
do wyświetlanego obrazu.
Podane powyżej opcje dla Jasności, Kontrastu i Ostrości są dostępne jedynie w trybie Standard.
Gamma
(Dostępny,
gdy Tryb
obrazu
ustawiony
zostanie na
Standard lub
Eko)
24
Regulacja jaskrawości
tonów. Wartość domyślna
to 2,2 (standardowa
wartość dla systemu
Windows).
Dostosowywanie ustawień monitora
Naciśnij klawisz
, aby
zwiększyć wartość gamma
(ton stanie się ciemniejszy), a
klawisz
, aby zmniejszyć
wartość gamma (ton stanie
się jaśniejszy).
1,8 do 2,6
Kolor - Nacisnąć ENTER, aby przejść do menu Kolor.
To menu Kolor jest dostępne tylko w trybie Standard.
Normalny
Niebieskawy
Czerwonawy
Umożliwia oglądanie
obrazu wideo lub
fotografii, wyświetlanych
w naturalnych kolorach.
Jest to domyślne,
fabryczne ustawienie
koloru.
Powoduje zastosowanie
chłodnego zabarwienia
obrazu i jest fabrycznym
wstępnie ustalonym
ustawieniem standardu
białego koloru dla
komputerów PC.
Powoduje zastosowanie
ciepłego zabarwienia
obrazu i jest fabrycznym
wstępnie ustalonym
ustawieniem standardu
białego koloru dla papieru
gazetowego.
Należy naciskać przyciski
lub
opcję.
, aby wybrać tę
Dostosowywanie ustawień monitora
25
Tryb użytk.
Dostosowuje zabarwienie
kolorów obrazu. Można
dostosowywać mieszanie
Czerwony, Zielony i
Niebieski koloru
podstawowego w celu
wprowadzania zmian
zabarwienia kolorów
obrazu. Zmniejszanie
wartości dla jednego lub
więcej kolorów będzie
powodować zmniejszenie
odpowiadającego ich
wpływu na zabarwienie
kolorów obrazu.
Na przykład, w miarę
zmniejszania poziomu
koloru Niebieski obraz
będzie nabierał stopniowo
zabarwienia zółtawego.
Gdy jest zmniejszany
poziom Zielony,
zabarwienie obrazu będzie
stawać się purpurowe.
Barwa: Regulacja stopnia
odbioru kolorów.
Saturacja: Regulacja
stopnia czystości kolorów.
Należy naciskać przyciski
lub
oraz przycisk
ENTER, aby wybrać kolor
Czerwony, Zielony lub
Niebieski. Następnie przy
użyciu przycisku
lub
dokonać regulacji koloru.
• Czerwony
(0 do 100)
• Zielony
(0 do 100)
• Niebieski
(0 do 100)
Należy naciskać przyciski
0 do 100
lub
w celu
dostosowania wartości.
Należy naciskać przyciski
0 do 100
lub
w celu
dostosowania wartości.
Podane wyżej opcje dla Barwa i Saturacja są dostępne wyłącznie wtedy, gdy
źródło sygnału to Component Video lub HDMI.
Resetować
kolor
Resetuje niestandardowe
Aby zmienić ustawienia,
ustawienia kolorów
naciskaj klawisze
lub
.
Tryb użytk. na domyślne
wartości fabryczne.
Nacisnąć przycisk MENU, aby opuścić menu Kolor.
AMA
Poprawia czas reakcji
Aby zmienić ustawienia,
(Tylko w
panelu LCD dla odcieni
naciskaj klawisze  lub .
modelach
szarości.
V2320H/
VW2420H)
26
Dostosowywanie ustawień monitora
• TAK
• NIE
• WLĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Menu Obraz Zaawansow.
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
PICTURE ADVANCED
MODE: Standard
Picture Mode
Standard
Senseye Demo
OFF
Dynamic Contrast
YUV
Color Format
Move
lub
wybierz
OBRAZ ZAAWANSOW., a następnie
naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do
tego menu.
5
Display Mode
HDMI RGB PC Range
2. Naciskając przycisk
RGB(16~235)
ENTER Select
MENU
Exit
3. Naciskaj przycisk
lub
, aby
przenieść wyróżnienie na dany element
menu, a następnie naciśnij przycisk
ENTER w celu wybrania tego elementu.
4. Naciskaj przyciski
lub
w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Tryb obrazu
Funkcja
Operacja
Umożliwia dokonanie wyboru Należy naciskać przyciski
takiego trybu obrazu, który
lub
w celu
najlepiej odpowiada obrazom
dostosowania wartości.
wyświetlanym na ekranie.
• Standard – dla
podstawowych aplikacji
komputera PC.
Zakres
• Standard
• Film
• Gry
• Zdjęcie
• sRGB
• Eko
• Film – dla oglądania filmów
wideo.
• Gry – do grania w gry wideo.
• Zdjęcie – dla oglądania
obrazów nieruchomych.
• sRGB – dla lepszej
reprezentacji dopasowania
kolorów w przypadku takich
urządzeń peryferyjnych, jak
drukarki, urządzenia DSC,
itd.
• Eko – pozwala na
zaoszczędzenie energii,
obniżając zużycie prądu
przez zastosowanie
minimalnej jasności w
odniesieniu do wszystkich
działających programów.
Dostosowywanie ustawień monitora
27
Demo
Wyświetla podgląd obrazów
ekranu w wybranym trybie
spośród opcji Tryb obrazu.
Ekran zostanie podzielony na
dwa okienka: w lewym
okienku będzie wyświetlany
obraz w trybie Standard,
natomiast prawe okienko
będzie przedstawiać obrazy w
określonym trybie.
Dynamiczny
Ta funkcja umożliwia
kontrast
automatyczne rozpoznanie
(dostępny, kiedy rozłożenia barw w sygnale
Tryb obrazu jest źródłowym i optymalne
ustawiony na
dostosowanie kontrastu do
Film, Gry lub
tego sygnału.
Zdjęcie)
Tryb
Dzięki tej funkcji obraz o
wyświetlania
proporcjach innych niż 16:9
jest wyświetlany bez
zniekształceń
geometrycznych.
• Overscan - Nieznacznie
powiększa obraz wejściowy.
Ta funkcja pozwala ukryć
nieprzyjemny efekt zakłóceń
na krawędziach obrazu, jeśli
takie występują.
• Pełny - Skalowanie obrazu
wejściowego tak, że
całkowicie wypełnia ekran.
Doskonałe ustawienie do
obrazu o proporcjach 16:9.
• Format obrazu - Obraz
wejściowy jest wyświetlany
bez zniekształceń
geometrycznych i wypełnia
maksymalny obszar ekranu.
Obraz 16:9 wypełnia ekran
w poziomie, zaś obraz
4:3 - w pionie.
28
Dostosowywanie ustawień monitora
W celu dokonania zmiany • WLĄCZONY
ustawienia należy
• WYŁĄCZ.
naciskać przyciski
lub
.
Naciśnij przycisk ENTER 0 do 5
w celu wybrania tej
opcji.W celu dokonania
zmiany ustawienia należy
naciskać przyciski
lub
.
Aby zmienić ustawienia,
naciskaj klawisze
lub
.
Dostępność opcji w
trybie wyświetlania
zależy od
wykorzystywanego
źródła sygnału
wejściowego.
Gdy źródłem
sygnału jest DVI
lub D-Sub i
obraz wejściowy
nie jest w
formacie
szerokokątnym:
• Pełny
• Format obrazu
lub
Gdy źródłem
sygnału jest
HDMI lub D-sub
(Sygnał VGA
przekonwertowa
ny z
Component):
• Overscan
• Pełny
• Format obrazu
Format koloru
Określa przestrzeń kolorów
(RGB lub YUV) w oparciu o
następujące wykryte sygnały
wideo:
• D-Sub (VGA) z komputera:
Domyślnym formatem
koloru jest RGB.
Naciśnij przycisk ENTER • RGB
w celu wybrania tej
• YUV
opcji.W celu dokonania
zmiany ustawienia należy
naciskać przyciski
lub
.
• D-Sub (Component) z
urządzenia wideo:
Domyślnym formatem
koloru jest YUV.
Konieczne może być ręczne
ustawienie formatu koloru,
jeżeli kolory widoczne na
monitorze nie są
wyświetlane prawidłowo.
• DVI: Format koloru jest
automatycznie ustawiany na
RGB.
• HDMI: Nie można wybrać
formatu koloru. Innymi
słowy, format koloru jest
ustawiany automatycznie, w
zależności od wejściowego
sygnału wideo.
Zakres kolorów Określa zakres skali kolorów.
HDMI RGB PC Wybierz opcję, która
(dostępny tylko odpowiada ustawieniu zakresu
gdy używane
RGB podłączonego
jest wejście
urządzenia HDMI.
HDMI)
Naciśnij przycisk ENTER • RGB (0 ~ 255)
w celu wybrania tej
• RGB (16 ~ 235)
opcji.W celu dokonania
zmiany ustawienia należy
naciskać przyciski
lub
.
Dostosowywanie ustawień monitora
29
Menu Dźwięk
1. Naciśnij klawisz MENU, aby wyświetlić
główne menu.
AUDIO
MODE: Standard
Volume
10
2. Naciskając klawisze
lub
, wybierz
pozycję DźWIĘK, a następnie uaktywnij to
menu naciśnięciem klawisza ENTER.
OFF
Mute
3. Naciskając klawisze
lub
wybierz
żądaną pozycję menu, a następnie
uaktywnij ją naciśnięciem klawisza
ENTER.
Move
ENTER Select
MENU
Exit
4. Aby zmienić ustawienia, naciskaj klawisze
lub
.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij klawisz MENU.
Element
Głośność
Wyciszenie
dźwięku
Funkcja
Regulacja głośności.
Wycisza sygnał
wejściowy dźwięku.
Działanie
Naciskanie klawisza
spowoduje zwiększenie
poziomu głośności,
natomiast naciskanie
klawisza
spowoduje
jego zmniejszenie.
Aby zmienić ustawienia,
naciskaj klawisze
lub
30
Dostosowywanie ustawień monitora
.
Zakres
0 ~ 100
• WLĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Menu System
1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić
główne menu.
SYSTEM
MODE: Standard
Input
DVI
2. Naciskając przycisk
lub
wybierz
SYSTEM, a następnie naciśnij przycisk
ENTER, aby przejść do tego menu.
OSD Settings
3. Naciskaj przycisk
lub
, aby
przenieść wyróżnienie na dany element
menu, a następnie naciśnij przycisk
ENTER w celu wybrania tego elementu.
DDC/CI
Auto Power off
OFF
Information
HDMI Auto Switch
Move
ON
ENTER Select
MENU
Exit
4. Naciskaj przyciski
lub
w celu
dokonania regulacji lub wyboru.
5. Aby powrócić do poprzedniego menu,
naciśnij przycisk MENU.
Element
Wejście
Funkcja
Działanie
Zakres
To ustawienie należy
Aby zmienić ustawienia,
• DVI
wykorzystywać do zmiany
naciskaj klawisze
• D-Sub (VGA)
sygnału wejściowego
lub
.
• HDMI
odpowiedniego dla typu
stosowanego złącza kabla
sygnału wizji.
Ustawienia OSD - Nacisnąć ENTER, aby przejść do menu Ustawienia OSD.
Język
Umożliwia ustawienie
Należy naciskać przyciski • English
języka wyświetlania menu
• Français
lub
w celu
OSD.
dostosowania wartości.
• Deutsch
• Italiano
• Español
• Polski
• 日本語
Opcje językowe
wyświetlane w danym
menu OSD mogą różnić
się od opcji
przedstawionych w
kolumnie z prawej
strony w zależności od
produktu
dostarczanego do
danego regionu.
• Česky
• 繁體中文
• Magyar
• 简体中文
• SICG/BiH/CRO
• Română
• Nederlands
• Русский
• Svenska
• Português
Dostosowywanie ustawień monitora
31
Ustaw. poz.
Ustaw. pion.
Wyświetlaj
godzinę
Dostosowuje położenie
menu OSD w poziomie.
Dostosowuje położenie
menu OSD w pionie.
Dostosowuje czas
wyświetlania menu OSD.
Należy naciskać przyciski
0 do 100
lub
w celu
dostosowania wartości.
0 do 100
• 5 sek.
• 10 sek.
• 15 sek.
• 20 sek.
• 25 sek.
Blokada OSD
Zapobiega przypadkowym
zmianom wszystkich
ustawień monitora. Kiedy ta
funkcja jest aktywna,
zostaje wyłączone
operowanie elementami
sterowania OSD oraz
przyciskami skrótów.
Należy naciskać przyciski
lub
w celu
dostosowania wartości.
Umożliwia ustawienie
czasu automatycznego
wyłączenia monitora w
trybie oszczędzania energii.
lub
.
Naciśnij przycisk ENTER
w celu wybrania tej
opcji.W celu dokonania
zmiany ustawienia należy
naciskać przyciski
lub
32
Dostosowywanie ustawień monitora
• NIE
Aby odblokować
elementy sterowania
OSD, kiedy menu OSD
jest zablokowane,
należy nacisnąć
przycisk "MENU" i
przytrzymać przez
15 sekund w celu
przejścia do opcji
"Blokada OSD" i
wprowadzenia zmian.
Alternatywnie, możesz
użyć klawisza
lub
do wybrania pozycji
"NIE" w podmenu
"Blokada OSD" menu
"Ustaw. OSD" (Menu
System) i wtedy będą
dostępne wszystkie
elementy sterujące
OSD.
Nacisnąć przycisk MENU, aby opuścić menu Ustawienia OSD.
DDC/CI*
Umożliwia ustawianie
Naciśnij przycisk ENTER
parametrów pracy monitora w celu wybrania tej
za pomocą
opcji.W celu dokonania
oprogramowania w
zmiany ustawienia należy
komputerze.
naciskać przyciski
Autom. wył.
zasilania
• 30 sek.
• TAK
.
• WLĄCZONY
• WYŁĄCZ.
• WYŁĄCZ.
• 10 min
• 20 min
• 30 min
Informacja
Wyświetla informację o
bieżących ustawieniach
właściwości monitora.
• Input (Wejście)
• Aktualna
rozdzielczość
• Optymalna
rozdzielczość
(najlepsza dla
monitorów)
Automatyczne
przełączanie
HDMI
Reset. wszyst.
Po włączeniu tej funkcji,
gniazdo HDMI zostanie
zawarte w trybie
automatycznego wyboru
sygnału. W innych
przypadkach gniazdo
HDMI można wybrać
wyłącznie za pomocą
klawisza wyboru źródła lub
klawisza skrótu.
Resetuje wszystkie
ustawienia trybów, kolorów
i geometrii na domyślne
wartości fabryczne.
Naciśnij klawisz ENTER,
aby wybrać tę opcję. Aby
zmienić ustawienia,
naciskaj klawisze
lub
• WYŁĄCZ.
.
Aby zmienić ustawienia,
naciskaj klawisze
lub
• Nazwa modelu
• WLĄCZONY
• TAK
• NIE
.
*Interfejs DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) został opracowany przez konsorcjum Video
Electronics Standards Association (VESA). Dzięki interfejsowi DDC/CI parametry pracy monitora można
przesyłać do oprogramowania komputera i przeprowadzać zdalną diagnostykę.
Dostosowywanie ustawień monitora
33
7. Rozwiązywanie problemów
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Obraz jest rozmyty:
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD, wybierz poprawną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania i wprowadź zmiany
zgodne z zaleceniami.
Jak użyłeś kabla przedłużenia VGA?
Podczas testu odłącz kabel przedłużenia. Czy teraz obraz jest ostry? Jeśli nie, zoptymalizuj obraz
wykonując zalecenia zawarte w punkcie "Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu", do
którego prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu". Zwykle obraz jest nieostry z powodu
strat przewodzenia kabli przedłużenia. Możesz ograniczyć te straty stosując kabel przedłużenia o
lepszej jakości przewodzenia lub z wbudowanym wzmacniaczem sygnału.
Czy obraz staje się nieostry przy rozdzielczościach niższych od standardowej
(maksymalnej)?
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD. Wybierz rozdzielczośc standardową.
Widoczne są błędy pikseli:
Jeden lub kilka pikseli są zawsze czarne, jeden lub kilka pikseli są zawsze białe, jeden lub kilka
pikseli są zawsze czerwone, zielone, niebieskie lub innego koloru.
• Oczyść ekran LCD.
• Kilkakrotnie włącz-wyłącz zasilanie.
• Są to piksele, które są zawsze jasne lub ciemne; jest to naturalna wada, charakterystyczna dla
technologii LCD.
Obraz ma nieodpowiedni kolor:
Wydaje się być zbyt żółty, niebieski lub różowy.
Należy wybrać MENU > OBRAZ > Kolor > Resetuj kolor, a następnie wybrać "TAK" w polu
komunikatu "Przestroga", aby zresetować ustawienia kolorów na domyślne wartości fabryczne.
Jeśli obraz nadal nie wygląda poprawnie i menu ekranowe OSD również ma nieodpowiedni
kolor, oznacza to, że w sygnale brakuje jednego z trzech kolorów podstawowych. Sprawdź złącza
kabli sygnałowych. Jeśli któryś z wtyków jest uszkodzony lub odłamany skontaktuj sie ze
sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Nie widać żadnego obrazu
Czy dioda na monitorze świeci się na zielono?
Jeśli dioda LED na monitorze świeci się na zielono i na ekranie widoczny jest komunikat "Out of
Range" (poza zasięgiem), oznacza to, że używasz trybu wyświetlania nie obsługiwanego przez
monitor - zmień ustawenia na jedne z obsługiwanych trybów. Przeczytaj paragraf "Wstępnie
ustawione tryby wyświetlania", do którego prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu".
34
Rozwiązywanie problemów
Na ekranie jest widoczny nikły cień pochodzący od wyświetlanego nieruchomego obrazu:
• Uaktywnij funkcję zarządzania energią, aby umożliwić komputerowi i monitorowi
przechodzenie do trybu "uśpienia" z niskim zużyciem energii, kiedy nie są aktywnie
wykorzystywane.
• Używaj wygaszacza ekranu, aby zapobiegać występowaniu retencji obrazu.
Czy dioda na monitorze świeci się na pomarańczowo?
Jeśli dioda LED na ekranie świeci się na pomarańczowo, aktywny jest tryb oszczędzania energii.
Wciśnij dowolny przycisk klawiatury komputera lub porusz myszką. Jeśli to nie pomoże,
sprawdź łącza kabla sygnałowego Jeśli któryś z wtyków jest uszkodzony lub odłamany
skontaktuj sie ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Czy dioda na monitorze wcale sie nie świeci?
Sprawdź gniazdko zasilania, zewnętrze źródło zasilania i przełącznik zasilania.
Obraz jest zniekształcony, błyska lub migocze:
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD, i wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wprowadź zmiany
zgodne z zaleceniami.
Monitor działa w jego własnej, niezmienionej rozdzielczości, ale obraz jest wciąż
zniekształcony.
Obrazy z różnych źródeł sygnału mogą być zniekształcone lub rozciągnięte przy ustawieniu
własnej rozdzielczości monitora. Żeby obraz z każdego źródła sygnału był wyświetlany w sposób
optymalny, można ustawić odpowiednie proporcje tych źródeł za pomocą funkcji Display Mode
(Tryb wyświetlania). Szczegółowe informacje można znaleźć w części Tryb wyświetlania na
stronie 28.
Obraz jest przesunięty w jednym kierunku:
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze "Zmiana rozdzielczości ekranu" na
dysku CD, i wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i wprowadź zmiany
zgodne z zaleceniami.
Nie są dostępne elementy sterujące OSD:
• Aby odblokować elementy sterowania OSD, kiedy menu OSD jest zablokowane, należy
nacisnąć przycisk "MENU" i przytrzymać przez 15 sekund w celu przejścia do opcji
"Blokada OSD" i wprowadzenia zmian.
• Alternatywnie, możesz użyć klawisza
lub
do wybrania pozycji "NIE" w podmenu
"Blokada OSD" menu "Ustaw. OSD" (Menu System) i wtedy będą dostępne wszystkie
elementy sterujące OSD.
Potrzebujesz więcej pomocy?
Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane po wypróbowaniu metod zawartych w podręczniku,
skontaktuj sie ze sprzedawcą lub prześlij do nas e-mail na adres: Support@BenQ.com.
Rozwiązywanie problemów
35
Download PDF