Sharp | EL-2630L | EL-2607PC Operation-Manual HU

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
DRUCKENDER TISCHRECHNER
CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA
CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE
ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE
ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK
CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA
NAUHALASKIN
SZALAGOS ASZTALI KALKULÁTOR
ENGLISH ............................................................... Page 2
CALCULATION EXAMPLES ................................. Page 92
DEUTSCH .............................................................. Seite 11
RECHNUNGSBEISPIELE ..................................... Seite 92
FRANÇAIS ............................................................. Page 20
EXEMPLES DE CALCULS .................................... Page 93
ESPAÑOL .............................................................. Página 29
EJEMPLOS DE CÁLCULOS ................................. Página 93
ITALIANO .............................................................. Pagina 38
ESEMPI DI CALCOLO ........................................... Pagina 94
SVENSKA .............................................................. Sida 47
RÄKNEEXEMPEL .................................................. Sida 94
NEDERLANDS ...................................................... Pagina 56
REKENVOORBEELDEN ....................................... Pagina 95
PORTUGUÊS ........................................................ Página 65
EXEMPLOS DE CÁLCULOS ................................. Página 95
SUOMI ................................................................... Sivu 74
LASKENTAESIMERKKEJÄ ................................... Sivu 96
MAGYAR ............................................................... Oldal 83
SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK ............................................. Oldal 96
EL-2607PC(AGO)-Cover-1
1
EL-2607PC
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUAL DE MANEJO
MANUALE DI ISTRUZIONI
BRUKSANVISNING
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KÄYTTÖOHJE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
03.11.25, 0:26 PM
EL-2607PC(AGO)-Cover-2
2
03.11.13, 0:22 PM
Caution!
The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
Vorsicht!
Die Netzsteckdose muß in der Nähe des Gerätes angebracht und leicht zugänglich sein.
Attention!
La prise de courant murale doit être installée à proximité de l’appareil et doit être
facilement accessible.
Aviso!
El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.
Attenzione!
La presa della corrente deve essere installata in prossimità dell’apparecchio ed essere
facilmente accessibile.
Observera!
Anslut till ett vägguttag som återfinns nära enheten och är lätt åtkomligt.
Let op!
Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat zijn en ook gemakkelijk toegankelijk
zijn.
Atenção!
A tomada elétrica deve estar perto do equipamento e ser de fácil acesso.
Huomautus!
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle paikkaan, jossa sen käyttöä on helppoa.
Figyelem!
A kalkulátort úgy érdemes elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozó aljzatot könnyen el lehessen
érni.
1
EL-2607PC(AGO)-IEC950
1
03.11.6, 7:50 AM
MAGYAR
HASZNÁLATI TUDNIVALÓK
TARTALOM
A SHARP kalkulátora zavartalan működése
érdekében ügyeljen az alábbiakra:
1. A kalkulátort olyan helyen tartsa, amely mentes
a szélsőséges hőmérséklet ingadozásoktól,
nedvességtől és portól.
2. A számológépet puha, száraz textíliával tisztítsa!
Ne használjon oldószereket vagy nedves
textíliát.
3. Mivel a készülék nem vízbiztos, ne használja,
ne tárolja olyan helyen, ahol folyadék, például
víz kerülhet bele. Esőcseppek, vizes spray,
gyümölcslé, kávé, gőz, izzadság, stb. szintén a
készülék hibás működését okozhatják.
4. Ha kihúzza a hálózati kábelt hogy teljesen
áramtalanítsa a gépet, akkor az éppen tárolt
átváltási árfolyam kitörlődik.
5. A készülék javítását csak SHARP szervizt
fenntartó kereskedő, a SHARP által ajánlott
szerviz vagy SHARP márkaszerviz végezheti,
ha van ilyen.
6. Ne vezesse a hálózati kábelt a teste körül, vagy
erősen megtörve, csavarodva!
•
•
•
•
•
•
•
•
Oldal
KEZELŐSZERVEK ......................................... 84
A TINTASZALAG CSERÉJE ........................... 87
A PAPÍRTEKERCS CSERÉJE ........................ 88
HIBAJELZÉSEK .............................................. 89
MŰSZAKI ADATOK ......................................... 90
RENDELLENESSÉG ESETÉN ....................... 91
SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK ...................................... 96
EURÓÁTVÁLTÁS .......................................... 112
A SHARP cég nem vállal sem közvetlen. sem
közvetett felelősséget olyan felmerült anyagi
veszteségekért, amely a gép illetve tartozékai
helytelen használatából és/vagy annak
meghibásodásából erednek, kivéve az olyan
kötelezetfséget, amelyet törvénty ír elő.
83
EL-2607PC(AGO)-Hun
83
03.11.17, 10:45 AM
megszámolja, hogy hányszor tárolta számítások
eredményét a gép végösszeg memóriájában. A
végeredmény nyomtatásához és törléséhez
nyomja meg a
billentyűt.
3) A memória-tételszámláló megszámolja, hogy
összeadások alkalmával hányszor nyomta meg
a
billentyűt.
Megjegyzés: • Valahányszor
kivonás
alkalmával az
billentyűt
használja, a gép 1-et levon a
tételszámlálóból.
• Ha lehívja a memóriát, a gép
kinyomtatja a számlálót.
billentyű megnyomásával
• Az
lenullázza a számlálót.
Megjegyzés: Az tételszámláló kapacitása
legfeljebb három számjegy (±999-ig)
terjed. A lehetéges maximum
meghaladása esetén, a számláló
nullától újra számol.
KEZELŐSZERVEK
BEKAPCSOLÓ,
NYOMTATÁS/
TÉTELSZÁMLÁLÓ ÜZEMMÓDBEÁLLÍTÓ:
„OFF”: Kikapcsolva
„•”:
Bekapcsolva, nem nyomtató üzemmódra
állítva.
„P”:
Bekapcsolva, nyomtató üzemmódra állítva.
„P•IC”: Bekapcsolva, nyomtató és tételszámláló
üzemmódra állitva.
1) A számláló megszámolja, hogy összeadások
alkalmával hányszor nyomta meg a
billentyűt.
Megjegyzés: • Valahányszor
kivonás
alkalmával a
billentyűt
használja, a gép 1-et levon a
tételszámlálóból.
• Ha kiszámította az eredményt,
a
gép
kinyomtatja
a
végösszeget.
• A
,
,
,
vagy a
billentyű
megnyomása
lenullázza a számlálót.
2) Ha a Végösszeg/százalék beállítás kapcsoló
„ON” állásban (GT) van, a számláló
TIZEDESJEGY ÁLLÍTÓ:
Az eredményben levő tizedeshelyek beállítására
szolgál. „F” állásban az eredmény megjelenítése
lebegőpontos rendszerben történik.
84
EL-2607PC(AGO)-Hun
84
03.11.17, 10:45 AM
„5/4”: Az eredmény kerekítése.
„ ”: Az eredmény lefelé kerekítése.
Megjegyzés: A tizedespont elmozdítható az
egymást követő számítások során
az
,
billentyűk segítségével.
Ha a tizedes beállító „F”-re van állítva, akkor az
eredmény mindig lefelé van kerekitve ( ).
KONSTANS/ÖSSZEADÁS KAPCSOLÓ:
„K”: A gép az alábbi konstans funkciókat hajtja
végre:
Szorzás:
A számológép automatikusan megjegyzi az először
bevitt számot (a szorzandót) és a
műveletet.
Osztás:
A számológép automatikusan megjegyzi a
másodszor bevitt számot (az osztót) és a
műveletet.
„•”: Semleges
„A”: Az Összeadás mód tizedespont bevitele
nélkül engedélyezi számok összeadását és
kivonását. Ha aktív az Összeadás mód, a
gép a tizedeshely beállítás alapján
automatikusan a megfelelő helyre teszi a
tizedesvesszőt.
A
,
és
használata automatikusan
deaktiválja az Összeadás módot. A helyes
eredményeket a gép kinyomtatja, az előre megadott
tizedesvessző-hely alapján.
VÉGÖSSZEG
/
ADÓKULCS
ÜZEMMÓDBEÁLLÍTÓ:
„GT”: Végösszeg
„•”: Meghatározatlan
“
”: A százalékok tárolása előtt állítsa ezt a
kapcsolót „RATE SET” állásba.
• A százalékok tárolása előtt állítsa ezt a
kapcsolót „RATE SET” állásba.
• A gép legfeljebb 6 számjegyet tud
tárolni (a tizedesvessző nem számít
számjegynek).
Megjegyzés: • A százalékok tárolása után ezt
a kapcsolót feltétlenül állítsa
ismét „•” pozícióba.
• Csak egyetlen százalék tárolása
lehetséges. Ha új százalékot ír
be, a gép törli az előzőt.
SZÁMKEREKÍTÉS BEÁLLÍTÓ:
„ ”:
Az eredmény felfelé kerekítése.
85
EL-2607PC(AGO)-Hun
85
03.11.17, 10:45 AM
PAPÍRADAGOLÓ BILLENTYŰ
UTOLSÓ SZÁMJEGY
BILLENTYŰ
NEM HOZZÁADÁS / RÉSZÖSSZEG
BILLENTYŰ:
Nem-összeadás – Ha nyomtatás módban
közvetlenül egy szám
bevitele után nyomja meg
ezt a billentyűt, a bevitel
nyomtatása a bal oldalra
történik „#” megjelöléssel.
A billentyű olyan számok
nyomtatására szolgál,
amelyek nem számításokhoz kapcsolódnak,
például kód, dátum, stb.
Részösszeg – Összeadások és kivonások
részeredményé(ei)nek
kiszámításához. Ha a
vagy
a
billentyű után nyomja
meg, a részösszeg nyomtatása
„◊” megjelöléssel történik.
Folytathatja a számítást.
A billentyű megnyomásával még nemnyomtatás módban is „P” szimbólummal
történik a megjelenített szám nyomtatása.
MÓDOSÍTÁSA
VÉGÖSSZEG BILLENTYŰ
BEVITEL TÖRLÉSE BILLENTYŰ
ÖSSZEG BILLENTYŰ
SZORZÁS BILLENTYŰ
OSZTÁS BILLENTYŰ
KIVONÁS / EGYENLŐ BILLENTYŰ
ÖSSZEADÁS / EGYENLŐ BILLENTYŰ
JELVÁLTÓ BILLENTYŰ
TÖBBFUNKCIÓS BILLENTYŰ
VÉGÖSSZEG
BILLENTYŰ
RÉSZÖSSZEG
BILLENTYŰ
MEMÓRIA
MEMÓRIA
TÖRLÉS
TÖRLÉS
MEMÓRIA ÖSSZEADÁS BILLENTYŰ
MEMÓRIA KIVONÁS BILLENTYŰ
ÁTVÁLTÁSBILLENTYŰ
VALUTÁRA)
(A
NEMZETI
ÁTLAGÉRTÉK BILLENTYŰ:
Átlagszámításra szolgál.
ÁTVÁLTÁSBILLENTYŰ (EURÓRA)
SZÁZALÉK BILLENRZŰ
86
EL-2607PC(AGO)-Hun
86
03.11.17, 10:45 AM
KIJELZŐ SZIMBÓLUMOK:
M : Számot vitt be a memóriába.
– : A kijelzett érték negatív.
E : Hiba, vagy a gép túllépte a kapacitása
küszöbét.
• : Akkor jelenik meg, ha a végösszeg
memóriában adat van.
A TINTASZALAG CSERÉJE
1. Távolítsa el a papírtekercset a számológépből.
(Tépje le a papírt és távolítsa el a nyomtató
segítségével.)
részből a
2. A szalagcsere előtt kapcsolja ki a gépet.
3. Távolítsa el a nyomtató fedelét. (1. ábra)
4. Vegye ki a régi szalagot úgy, hogy felfelé
kihúzza azt.
5. Helyezze be az új szalagot.
6. Helyezze az egyik tekercset a jobb oldalon
található tengelyre úgy, hogy a szalag fekete
része felfelé mutasson. (2. ábra)
Ügyeljen arra, hogy a tekercs szilárdan álljon a
helyén.
7. Tekerje körbe a szalagot a fém terelők külső
oldala körül. (3. ábra)
8. A laza részeket manuálisan igazítsa meg a
tekercsek elforgatásával.
9. Helyezze vissza a nyomtató fedelét. (4. ábra)
10. Cserélje ki a papírtekercset.
* Bár szemléltetés céljából az összes
rendelkezésre álló jel be van itt mutatva, ezek a
jelek nem fognak egyszerre megjelenni a kijelzőn.
87
EL-2607PC(AGO)-Hun
87
03.11.17, 10:45 AM
A PAPÍRTEKERCS CSERÉJE
Soha ne helyezzen a gépbe tépett papírhengert,
mert az papírbecsípődést okozhat.
Első lépésként, mindig vágja le a papírtekercs
elejét ollóval.
1) Helyezze be a papírtekercs elejét a nyílásba.
(1. ábra)
2) Kapcsolja be a gépet és az
. billentyű
megnyomásával, kezdje el adagolni a papírt.
(2. ábra)
3) Helyezze a papírtekercset a tartóba. (3. ábra)
1. ábra
2. ábra
1. ábra
3. ábra
4. ábra
88
EL-2607PC(AGO)-Hun
88
03.11.17, 10:45 AM
HIBAJELZÉSEK
Számtalan helyzet vezethet túlfutás vagy hiba
kialakulásához. Ezekben az esetekben „E” jelenik
meg a kijelzőn. A fellépő hiba idején a memóriában
levő tartalmat a gép megőrzi.
Ha „0•E” jelenik meg a hiba alkalmával,
gombot a
mindenképpen nyomja meg a
számológépen levő feladat törléséhez. Ha „E”
jelenik meg bármely számjegy, kivéve a „0”
kíséretében, a hibát az
vagy a
billentyűk
megnyomásával háríthatja el. Ezt követően
folytathatja a számolást
2. ábra
Ritkán az is előfordulhat, hogy a nyomtatás
hirtelen leáll, és a kijelzőn megjelenik az „E”
hibajelzés. Ez nem működési hibát jelez. Akkor
következik be, amikor a számológép közelében
egy külső forrás erős elektromágneses zajt vagy
statikus elektromosságot bocsát ki. Ebben az
esetben nyomja meg a
gombot, és kezdje
elölről az adott számítást.
3. ábra
SOHA NE HÚZZA VISSZAFELÉ A PAPÍRT,
MERT A NYOMTATÓ MECHANIKÁJA
MEGSÉRÜLHET!
89
EL-2607PC(AGO)-Hun
89
03.11.17, 10:45 AM
A hibát okozhatja:
1. 12 számjegynél vagy 11 tizedeshelynél több
bevitele. Ezt a hibát a
vagy a
billentyű
megnyomásával háríthatja el.
2. Ha az eredmény egész része meghaladja a 12
számjegyet.
3. Ha az eredmény egész szám aránya meghaladja
a 12 számjegyet.
(pl.
999999999999
1
)
4. Ha 0-val való osztást kisérel meg.
0
)
(pl. 5
MŰSZAKI ADATOK
Kijelző:
Áramellátás:
12 digites, fluoreszkáló
Váltakozó áram: 220V230V, 50Hz
NYOMTATÓ EGYSÉG
Nyomtató:
mechanikus nyomtató
Nyomtatási sebesség: kb. 4,3 sor/mp
Papírméret:
57 mm vagy 58 mm széles
Max. 80 mm átmérőjű
tekercs
Üzemi hőmérséklet:
0°C - 40°C
Teljesítményfelvétel:
67 mA
Méretek:
222 (Sz) × 327 (H) × 78
(M) mm
Tömeg:
kb. 1,9 kg
Tartozékok:
1 db papírtekercs, 1 db
tintaszalag (a gépben),
valamint kezelői útmutató
90
EL-2607PC(AGO)-Hun
90
03.11.17, 10:45 AM
FIGYELMEZTETÉS!
RENDELLENESSÉG ESETÉN
A
KALKULÁTORT
A
MŰSZAKI
JELLEMZŐKNEK MEGFELELŐ HÁLÓZATI
FESZÜLTSÉGRŐL LEHET ÜZEMELTETNI.
MÁS
FESZÜLTSÉG
HASZNÁLATA
VESZÉLYES, MERT TÜZET VAGY MÁS
BALESETVESZÉLYT OKOZHAT. A SHARP
CÉG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A
KALKULÁTOR
NEM
MEGFELELŐ
FESZÜLTSÉGGEL VALÓ ÜZEMELTETÉSÉBŐL
EREDŐ KÁROKÉRT.
Amikor a gép erős rádiófrekvenciás zajnak és/vagy
erős fizikai ütésnek van kitéve működés
közben,vagy amikor a gép zsinórja az AC
konnektorba van dugva, előfordulhat, hogy a gép
rendellenesen kezd működni és rika esetekben
nem reagál egyetlen billentyű (beleértve a kibekapcsoló gomb és az
billentyű)
megnyomására sem.
Ilyenkor húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
Tartsa legalább 5 másodpercig bedugatlanul, majd
újra dugja vissza és kapcsolja be a gépet.
91
EL-2607PC(AGO)-Hun
91
03.11.17, 10:45 AM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
CALCULATION EXAMPLES
RECHNUNGSBEISPIELE
1. Set the decimal selector as specified in each
example.
The rounding selector should be in the “5/4”
position unless otherwise specified.
2. The constant/add mode selector and grand total/
rate setting mode selector should be in the “•”
position (off) unless otherwise specified.
3. The print/item count mode selector should be in
the “P” position unless otherwise specified.
4. If an error is made while entering a number, press
or
and enter the correct number.
5. Negative values are printed with “–” symbol in
red.
1. Stellen Sie den Komma-Tabulator wie in jedem
Beispiel beschrieben ein.
Der Rundungs-Wahlschalter sollte auf die
Position “5/4” eingestellt sein, falls nicht
anderweitig angegeben.
2. Der Konstant/Addieren-Modusschalter und der
Wahlschalter für die Gesamtsumme/Rateneinstellung sollen in Stellung “•” (Aus) stehen, wenn
nicht ausdrücklich anders angegeben.
3. Der Wahlschalter für Drucken/Postenzähler
sollte auf die Position “P” eingestellt sein, falls
nicht anderweitig angegeben.
4. Wenn Sie bei der Eingabe von Zahlen einen
Fehler machen, drücken Sie
oder
und
geben Sie die richtige Zahl ein.
5. Negative Zahlen werden mit einem roten
Minuszeichen “–” ausgedruckt.
92
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
92
03.11.13, 1:06 PM
EXEMPLES DE CALCULS
EJEMPLOS DE CÁLCULOS
1. Régler le sélecteur de décimale tel que spécifié
dans chaque exemple.
Le sélecteur d’arrondi, doit être placé à la
position “5/4” sauf indication contraire.
2. Sauf indication contraire, le sélecteurs de mode
de constante/addition et celui de total général/
réglage de taux doivent être placés sur la position
“•” (arrêt).
3. Le sélecteur de mode d’impression, et le
sélecteur de mode du compteur d’articles doivent
être placés à la position “P” sauf indication
contraire.
4. En cas d’erreur à l’introduction d’un nombre,
ou
et introduire le nombre
appuyer sur
correct.
5. Les valeurs négatives sont accompagnées du
symbole “–” imprimé en rouge.
1. Colocar el selector decimal según se especifique
en cada ejemplo.
El selector de redondeo debe estar en la posición
“5/4” salvo que se especifique lo contrario.
2. El selector del modo de constante/suma y total
global/fijación de tipos deben estar en la posición
“•” (desconexión) salvo que se especifique lo
contrario.
3. El selector del modo de impresión/modo para
contar artículos debe estar en la posición “P”
salvo que se especifique lo contrario.
4. Si se hace un error al ingresar un número,
apretar
o
e ingresar el número correcto.
5. Los valores negativos se imprimen con el
símbolo “–” en rojo.
93
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
93
03.11.13, 1:06 PM
ESEMPI DI CALCOLO
RÄKNEEXEMPEL
1. Impostare il selettore decimale nel modo
specificato in ogni esempio.
Se non viene specificato diversamente, il
selettore di arrotondamento deve essere in
posizione “5/4”.
2. Se non diversamente specificato, il selettore di
modalità costantel addizione e il selettore fra la
modalità di totale finale e la modalità di
predisposizione della percentuale deveno essere
in posizione “•” (off).
3. Se non viene specificato diversamente, il
selettore della modalità di conteggio stampe/
elementi deve essere in posizione “P”.
4. Se si commette un errore durante l’immissione
o
e immettere il
di un numero, premere
numero corretto.
5. I valori negativi vengono stampati con il simbolo
“–” in rosso.
1. Ställ decimalväljaren i det läge som anges i varje
exempel.
Avrundningsväljaren ska stå i läget “5/4” såvida
inget annat anges.
2. Väljaren för konstant/fast decimal och
lägesväljaren för konstanträkning/addläge bör
stå i läget “•” (avslaget) så länge inget annat
anges.
3. Väljaren för utskrift/posträkning ska stå i läget
“P” såvida inget annat anges.
4. Tryck på
eller
för att radera ett felaktigt
inmatat tal och mata sedan in rätt tal.
5. Negativa tal skrivs ut med symbolen “–” i rött.
94
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
94
03.11.28, 5:28 PM
REKENVOORBEELDEN
EXEMPLOS DE CÁLCULOS
1. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals
aangegeven in elk voorbeeld.
De afrondingskeuzeschakelaar dient op “5/4” te
staan, tenzij anders vermeld.
2. De constante/decimaalteken-invoeging keuzeschakelaar en de eindtotaal/tariefinstellingkeuzeschakelaar moeten in de “•” stand (uit)
staan, tenzij anders aangegeven.
3. De afdrukken/postenteller-keuzeschakelaar
dient op “P” te staan, tenzij anders vermeld.
4. Maakt u een fout tijdens het invoeren van een
of
en voer het juiste
getal, druk dan op
getal in.
5. Negatieve waarden worden afgedrukt met het
“–” symbool in rood.
1. Defina o seletor decimal conforme especificado
em cada exemplo.
O seletor de arredondamento deve estar na
posição “5/4”, salvo indicação em contrário.
2. O seletor do modo de constante/adição e o
seletor de modo de definição do total geral/
definição de taxa deve estar na posição “•”
(desligado), salvo indicação em contrário.
3. O seletor de modo com impressão/contagem de
itens deve estar na posição “P”, salvo indicação
em contrário.
4. Se um erro ocorrer durante a introdução de um
número, pressione
ou
e introduza o
número correto.
5. Os valores negativos são impressos com o
símbolo “–” em vermelho.
95
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
95
03.11.13, 1:06 PM
LASKENTAESIMERKKEJÄ
SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK
1. Aseta desimaalivalitsin kussakin esimerkissä
mainitulla tavalla.
Pyöristyksen valitsin tulee asettaa asentoon
“5/4” ellei toisin mainita.
2. Jatkuvan/lisäysmuodon valitsimen ja kokonaissumman/valuuttakurssin asetuksen valitsin tulee
olla asennossa “•” (pois päältä) ellei muuten ole
mainittu.
3. Tulostuksen/tekijälaskurin valitsimen tulee olla
asennossa “P” ellei toisin mainita.
4. Jos teet virheen numeroa näppäillessäsi, paina
tai
ja näppäile oikea numero.
5. Negatiiviset arvot tulostuvat punaisina merkin
“–” kanssa.
1. Állítsa be a tizedesjegy kapcsolót a példáknak
megfelelően.
A kerekítés kapcsolót állítsa “5/4” helyzetbe, ha
nincs máshogy megadva.
2. Normál esetben a Konstans/összeadás kapcsoló
és a Végösszeg/százalék beállítás kapcsoló „•”
állásban (kikapcsolva) kell, hogy legyen.
3. A nyomtatás/tételszámlálás kapcsolót mindig “P”
állásban kell tartani, ha nincs másképpen
megadva.
4. Ha egy szám bevitele közben hibát vét, nyomja
meg a
vagy a
billentyűt, és írja be a helyes
számot.
5. Negatív értékek nyomtatásakor piros „–” látható.
96
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
96
03.11.25, 0:25 PM
EXAMPLE:
EJEMPLO:
VOORBEELD:
PÉLDA:
BEISPIEL:
ESEMPIO:
EXEMPLO:
EXEMPLE:
EXEMPEL:
ESIMERKKI:
ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD
MODE / ADDITION UND SUBTRAKTION IN DER
ADDITIONSBETRIEBSART / ADDITION ET
SOUSTRACTION AVEC MODE D’ADDITION /
SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA /
ADDIZIONE E SOTTRAZIONE CON MODALITÀ
DI ADDIZIONE / ADDITION OCH
SUBTRAKTION MED LÄGET ADD / OPTELLEN
EN AFTREKKEN MET DE DECIMAALINVOEGINGSFUNCTIE / ADIÇÃO E
SUBTRAÇÃO COM MODO DE ADIÇÃO /
YHTEEN- JA VÄHENNYS LISÄYSTILASSA /
ÖSSZADÁS ÉS KIVONÁS A TIZEDESVESSZŐ
NÉLKÜLI MÓDBAN
(123 + 456) × 2 =
123
456
2
Print
Ausdruck
Impression
Impresión
Stampa
Utskrift
Afdruk
Impressão
Tulostus
Nyomtatás
123•00 +
456•00 +
579•00 ✱
Note
Hinweis
Note
Nota
Nota
Anmärkning
Opmerking
Nota
Huomautus
Megjegyzés
12.45 + 16.24 + 19.35 – 5.21 =









Operation
Vorgang
Opération
Operación
Operazione
Operation
Bediening
Operação
Toiminto
Művelet
Re-entry of total
Erneute Eingabe der Summe
Réintroduction du total
Reingreso del total
Reinserimento del totale
❇ 579•00 × ❇ Återinmatning av svaret
Opnieuw invoeren van totaal
2• =
Reintrodução do total
1,158•00 ✱
Summan uudelleennäppäily
Az összeg újrabeírása
97
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
97
03.11.25, 0:25 PM
Operation
Vorgang
Opération
Operación
Operazione
Operation
Bediening
Operação
Toiminto
Művelet
(1) *1
Display
Anzeige
Affichage
Exhibición
Display
På skärmen
Display
Exibição
Näyttö
Kijelző
(2)
1245
1624
1935
521
12.45
28.69
48.04
42.83
*1 :
was not used in the entries.
*1 : Bei der Eingabe
wurde nicht verwendet.
*1 : La
n’a pas été utilisée dans les entrées.
*1 : La
no ha sido usada en los registros.
*1 :
non è stato usato nelle entrate.
*1 :
användes inte vid inmatning.
*1 :
werd niet gebruikt bij het invoeren van het
getal.
*1 :
não foi usado nas entradas.
ei ole käytetty näppäiltäessä.
*1 :
*1 :
Bevitelnél a tizedespont nem használható.
Print
Ausdruck
Impression
Impresión
Stampa
Utskrift
Afdruk
Impressão
Tulostus
Nyomtatás
(3)
12•45 +
16•24 +
19•35 +
5•21 –
42•83 ✱
42.83
98
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
98
03.11.13, 1:07 PM
MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE
BERECHNUNGEN / CALCUL COMPLEXE /
CÁLCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI /
BLANDAD RÄKNING / GEMENGDE
BEREKENINGEN / CÁLCULOS MISTOS /
SEKALAISIA LASKUTOIMITUKSIA / VEGYES
SZÁMÍTÁSOK
CONSTANT / KONSTANTE / CALCULS AVEC
CONSTANTE / CONSTANTES / COSTANTE /
KONSTANTRÄKNING / CONSTANTE /
CONSTANTE / VAKIO / KONSTANS
SZÁMÍTÁSOK
A. 62.35 × 11.11 =
62.35 × 22.22 =
(240 + 180 + 180 – 75) × 8 =
(1)
240
180
75
(1)
(2)
(3)
240.
420.
600.
525.
240•
180•
180•
75•
525•
525.
525• ×
8• =
4,200• ✱
8
62.35
11.11
+
+
+
(2)
62.35
22•22 =K
1,385•42 ✱
22.22
1,385.42
99
99
62•35 ×
11•11 =K
692•71 ✱
692.71
–
◊
4,200.
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
(3)
03.11.13, 1:07 PM
B. 11.11 ÷ 77.77 =
22.22 ÷ 77.77 =
(1)
11.11
77.77
(2)
11.11
(3)
11•11 ÷
77•77 =K
0•143 ✱
PERCENT / PROZENT / POURCENTAGE /
PORCENTAJES / PERCENTUALE /
PROCENTRÄKNING / PERCENTAGE /
PORCENTAGEM / PROSENTTI /
SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS
A. 100 × 25% =
(1)
0.143
22•22 =K
0•286 ✱
22.22
100
25
(2)
100.
0.286
(3)
100• ×
25• %
25•00 ✱
25.00
B. (123 ÷ 1368) × 100 =
(1)
123
1368
(2)
123.
8.99
100
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
100
03.11.13, 1:07 PM
(3)
123• ÷
1,368• %
8•99 ✱
100
5
(2)
100.
A. 5% add-on to 100. / Ein Aufschlag von 5% auf
100. / Majoration de 5% de 100. / Un 5% de
recargo sobre 100. / Maggiorazione del 5% su
100. / 5% tillägg på 100. / Een opslag van 5%
op 100. / Um acréscimo de 5% sobre 100. / 5%
lisätään 100:aan / 5% hozzáadása 100-hoz.
(3)
100• ×
5• %
5•00
105.00
101
Increased amount
Erhöhung
Majoration
Incremento
Importo incrementato
Tillagt belopp
Extra bedrag
Quantia aumentada
Lisätty määrä
Növelés mértéke
New amount
Neuer Betrag
Total majoré
Nueva cantidad
105•00 ✱ Nuovo importo
Nytt belopp
Nieuwe bedrag
Nova quantia
Uusi määrä
Új összeg
101
EL-2607PC(AGO)-Cal-1









(1)









ADD-ON AND DISCOUNT / AUFSCHLAG UND
ABSCHLAG / MAJORATION ET RABAIS /
RECARGOS Y DESCUENTOS /
MAGGIORAZIONE E SCONTO / TILLÄGG OCH
RABATT / OPSLAG/KORTING / ACRÉSCIMO E
DESCONTO / LISÄYS/VÄHENNYS /
FELÁR ÉS KEDVEZMÉNY
03.11.13, 1:07 PM
B. 10% discount on 100. / Ein Abschlag von 10%
auf 100. / Rabais de 10% sur 100. / Un 10% de
descuento sobre 100. / Sconto del 10% su 100. /
10% rabatt på 100. / Een korting van 10% op
100. / Desconto de 10% de 100. / 10% alennus
100:sta. / 10% kedvezmény 100-ra.
100.
(3)
100• ×
10• % Discount
Markup and Profit Margin are both ways of
Abschlag
calculating percent profit.
Remise
– Profit margin is percent profit vs. selling price.
Descuento
Sconto
– Markup is percent profit vs. cost.
– 10•00
Rabatt
Korting
– Cost is the cost.
Desconto
– Sell is the selling price.
Alennus
– GP is the gross profit.
Kedvezmény
– Mkup is the percent profit based on cost.
Net amount
– Mrgn is the percent profit based on selling price.
Nettobetrag
Montant net
Gewinnaufschlag und Gewinnspanne sind zwei
Cantidad neta
Nuovo importo Möglichkeiten zur Berechnung des Gewinns in
90•00 ✱ Nettobelopp
Prozent.
Nettobedrag
– Gewinnspanne ist der Gewinn in Prozent in Bezug
Quantia líquida
auf den Verkaufspreis.
Uusi määrä
Nettó összeg
102
–
90.00
EL-2607PC(AGO)-Cal-1









100
10
(2)









(1)
MARKUP AND MARGIN /
GEWINNAUFSCHLAG UND GEWINNSPANNE /
HAUSSE ET MARGE BÉNÉFICIAIRE /
INCREMENTO PORCENTUAL Y MARGEN /
MARGINE LORDO E MARGINE NETTO /
PÅSLAG OCH MARGINAL / PROCENTUELE
VERHOGING EN WINSTMARGE /
REMARCAÇÃO PARA CIMA E MARGEM /
KATE- JA VOITTOPROSENTTI /
HASZONKULCS ÉS HASZONRÉS
102
03.11.25, 0:25 PM
– Gewinnaufschlag ist der Gewinn in Prozent in
Bezug auf die Kosten.
–
–
–
–
“Cost” sind die Kosten.
“Sell” ist der Verkaufspreis.
“GP” ist der Brutto-Verdienst.
“Mkup” ist der Gewinn in Prozent basierend auf
den Kosten.
– “Mrgn” ist der Gewinn in Prozent basierend auf
dem Verkaufspreis.
Le calcul des majorations et des marges
bénéficiaires sont deux façons de calculer un
pourcentage de profit.
– La marge bénéficiaire est un pourcentage de
profit par rapport au prix de vente.
– La majoration est un pourcentage de profit par
rapport au prix d’achat.
–
–
–
–
–
Cost est le prix d’achat.
Sell est le prix de vente.
GP est le bénéfice brut.
Mkup est le bénéfice par rapport au coût.
Mrgn est le bénéfice par rapport au prix de vente.
– El margen de beneficio es el beneficio porcentual
con respecto al precio de venta.
– El incremento porcentual es el beneficio
porcentual con respecto al coste.
–
–
–
–
Cost es el coste.
Sell es el precio de venta.
GP es el beneficio bruto.
Mkup es el beneficio porcentual basado en el
coste.
– Mrgn es el beneficio porcentual basado en el
precio de venta.
Il margine lordo e il margine di profitto sono due
modi per calcolare il profitto in percentuale.
– Il margine di profitto è rappresentato dalla
percentuale di profitto in rapporto al prezzo di
vendita.
– Il margine lordo è rappresentato dalla percentuale
di profitto in rapporto ai costi.
“Cost” indica i costi.
“Sell” indica il prezzo di vendita.
“GP” indica il profitto lordo.
“Mkup” indica la percentuale di profitto basata sui
Tanto la función del incremento porcentual como la
costi.
del margen de beneficio son formas de calcular el – “Mrgn” indica la percentuale di profitto basata sul
beneficio porcentual.
prezzo di vendita.
103
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
103
–
–
–
–
03.11.13, 1:07 PM
Både påslag och vinstmarginal utgör sätt att
beräkna vinsten i procent.
– Vinstmarginalen är procenten vinst gentemot
försäljningspriset.
– Påslaget är procenten vinst gentemot kostnaden.
–
–
–
–
–
“Cost” är kostnaden.
“Sell” är försäljningspriset.
“GP” är bruttovinsten.
“Mkup” är procenten vinst baserad på kostnaden.
“Mrgn” är procenten vinst baserad på försäljningspriset.
Procentuele verhoging en winstmarge zijn twee
mogelijkheden om de winst in procenten te
berekenen.
– Bij winstmarge wordt de winst uitgedrukt in een
bepaald percentage van de verkoopprijs.
– Bij procentuele verhoging wordt de winst
uitgedrukt in een bepaald percentage van de
inkoopprijs.
–
–
–
–
“Cost” is de inkoopprijs.
“Sell” is de verkoopprijs.
“GP” is de brutowinst.
“Mkup” is de winst in procenten op basis van de
inkoopprijs.
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
– “Mrgn” is de winst in procenten op basis van de
verkoopprijs.
A remarcação para cima e margem de lucro são
maneiras de calcular o lucro percentual.
– A margem de lucro é o lucro percentual vs. preço
de venda.
– A remarcação para cima é o lucro percentual vs.
custo.
–
–
–
–
–
Voittoja
kateprosentti
ovat
molemmat
myyntivoiton laskutapoja.
– Voittoprosentti on voittoprosentti suhteessa
myyntihintaan.
– Kateprosentti on voittoprosentti suhteessa
kuluihin.
–
–
–
–
–
104
104
Cost é o custo.
Sell é o preço de venda.
GP é o lucro bruto.
Mkup é o lucro percentual baseado no custo.
Mrgn é o lucro percentual baseado no preço de
venda.
Cost on kulut
Sell on myyntihinta
GP on bruttovoitto
Mkup on kuluihin perustuva voittoprosentti
Mrgn on myyntihintaan perustuva voittoprosentti
03.11.28, 9:34 AM
A haszonkulcs és a haszonrés százalékos
nyereségszámítási módok.
– A haszonrés: százalékos nyereség az eladási ár
vonatkozásában.
– A haszonkulcs: százalékos nyereség a
ráfordítások (költségek) vonatkozásában.
–
–
–
–
„Cost”: a költségek.
„Sell”: az eladási ár.
„GP”: a bruttó nyereség.
„Mkup”: a költségeken alapuló százalékos
haszon.
– „Mrgn”: az eladási áron alapuló százalékos
haszon.
To find
Zur Berechnung von
Pour trouver
Para encontrar
Per trovare
Att beräkna
U wilt weten
Para encontrar
Kun haluat löytää
A ... kiszámításához
Knowing
Bekannt
Quand on connaît
Sabiendo
Sapere
När du känner till
U weet
Sabendo que
Tietäen
Adott
Mrgn
Mkup
Sell
Cost
Sell
Cost
Sell, Cost
Sell, Cost
Cost, Mrgn
Sell, Mrgn
Cost, Mkup
Sell, Mkup
Operation
Vorgang
Opération
Operación
Operazione
Operation
Bediening
Operação
Toiminto
Művelet
Cost
Sell
Cost
Sell
Cost
Sell
105
EL-2607PC(AGO)-Cal-1
105
03.11.13, 1:07 PM
Sell
Cost
Mrgn
Mrgn
Mkup
Mkup
Ex. / Bsp. / Ex. / Ej. / Esempio / Ex. / Voorbeeld /
Ex. / Esim. / Pld.
Cost
Sell
GP
Mkup
Mrgn
$200
$250
$50
25%
20%
(1)
200
20
(2)
200.
(3)
200• ÷
20• %M
250•00 ✱
50•00 GP
50.00
Cost
Mrgn
Sell
GP
PERCENT CHANGE / ÄNDERUNG DER
PROZENTE / VARIATION EN POUR CENT /
CAMBIO PORCENTUAL / VARIAZIONE IN
PERCENTUALE / ÄNDRING I PROCENT /
PROCENTUELE VERANDERING / VARIAÇÃO
PERCENTUAL / PROSENTTIMUUTOS /
SZÁZALÉK MÓDOSÍTÁSA
• Calculate the dollar difference (a) and the percent
change (b) between two yearly sales figures
$1,500 in one year and $1,300 in the previous.
• Berechne den Unterschied in Dollar (a) und die
Änderung der Prozente (b) zwischen zwei
Jahresumsätzen von $1.500 in einem Jahr und
$1.300 im Vorjahr.
• Calculer la différence en dollars (a) et la variation
en pour cent (b) entre deux prix. 1.500 $ pour
cette année et 1.300 $ pour l’année précédente.
• Calcular la diferencia en dólares (a) y el cambio
porcentual (b) entre dos cifras de ventas anuales,
$1.500 en un año y $1.300 en el año anterior.
• Calcolare la differenza in dollari (a) e la variazione
in percentuale (b) tra due cifre delle vendite pari
a 1500$ in un anno e 1300$ in quello precedente.
• Beräkna skillnaden i dollar (a) och ändringen i
procent (b) mellan två årliga försäljningssiffror på
$1.500 det ena året och $1.300 året innan.
106
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
106
03.11.13, 1:08 PM
• Bereken het verschil in dollars (a) en de
procentuele verandering (b) tussen twee jaarlijkse
verkoopcijfers: $1.500 in een bepaald jaar en
$1.300 het jaar ervoor.
• Calcule a diferença em dólares (a) e a variação
percentual (b) entre duas vendas anuais de
$1.500 em um ano e de $1.300 no ano anterior.
• Laske ero dollareina (a) ja muutos prosentteina
(b) kahden vuosittaisen myyntiluvun välillä, 1500$
yhtenä vuonna ja 1300$ edellisenä.
• Különbözet számítása dollárban (a), és a
százalékok módosítása (b) két éves forgalom
között (az egyik évben 1500 $, az előzőben 1300
$).
(1)
1500
1300
(2)
1,500.00
200.00
ITEM COUNT CALCULATION /
BERECHNUNG MIT DEM POSTENZÄHLER /
CALCUL DE COMPTE D’ARTICLES /
CÁLCULO DE CUENTA DE ARTÍCULOS /
CALCOLO CONTEGGIO VOCI /
RÄKNING MED POSTRÄKNAREN /
REKENEN MET DE POSTENTELLER /
CÁLCULO DA CONTAGEM DE ITENS /
TEKIJÄLASKURI / SZÁMÍTÁS A
TÉTELSZÁMLÁLÓVAL
(3)
1,500•00 +
1,300•00 –
200•00 ✱ (a)
15•38 %C (b)
15.38
Bill No.
Rechnung Nr.
Facture n°
N° de factura
Numero di fattura
Fakturanr.
Rekeningnr.
N° da fatura
Laskunr.
Számlaszám
1
2
3
4
5
Total / Summe / Total
Total / Totale / Svar
Totaal / Total / Summa /
Összesen
Number of bills
Anzahl der Rechnungen
Nbre de factures
Cantidad de facturas
Numero delle fatture
Antal fakturor
Aantal rekeningen
Número de faturas
Laskujen lukumäärä
A számlák száma
1
1
1
1
1
Amount
Betrag
Montant
Importe
Importo
Belopp
Bedrag
Quantia
Määrä
Összeg
$100.55
$200.00
$200.00
$400.55
$500.65
(a)
(b)
107
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
107
03.11.13, 1:08 PM
(1)
100.55
200
400.55
500.65
(2)
(3)
100•55 +
200•00 +
200•00 +
400•55 +
500•65 +
100.55
300.55
500.55
901.10
1,401.75
005
GRAND TOTAL / ENDSUMME / TOTAL
GÉNÉRAL / TOTAL GLOBAL / TOTALE
GENERALE / SLUTSVAR / EINDTOTAAL /
TOTAL GERAL / KOKONAISSUMMA /
VÉGÖSSZEG
100 + 200 + 300 =
+) 500 – 600 + 700 =
Grand total / Endsumme / Total général /
Total global / Totale generale / Slutsvar /
Eindtotaal / Total geral / Kokonaissumma /
Végösszeg
(a)
1,401•75 ✱ (b)
1,401.75
108
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
108
03.11.13, 1:08 PM
MEMORY / SPEICHER / MÉMOIRE / MEMORIA /
MEMORIA / MINNE / GEHEUGEN / MEMÓRIA /
MUISTILASKENTA / MEMÓRIA
46 × 78= ①
+) 125 ÷ 5= ②
–) 72 × 8= ③
A.
(1)
100
200
300
(2)
(3)
100.
300.
600.
100• +
200• +
300• +
Total / Summe / Total
Total / Totale / Svar ④
Totaal / Total / Summa /
Összesen
(1)
003
600• ✱+
500
600
700
600.•
500.•
100.–
•
600.•
(3)
*
46
78
500• +
600• –
700• +
125
5
001
600• ✱+
600.•
(2)
72
8
002
1,200• ✱G
46• ×
78• =
3,588• +M
125• ÷
5• =
25• +M
72• ×
8• =
576• –M
46.
3,588.M
125.M
25.M
72.M
576.M
1,200.
②
③
001
3,037• ◊M
3,037.M
109
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
①
109
03.11.13, 1:08 PM
④
* : Press
to clear the memory before starting a
memory calculation.
* : Vor dem Beginn einer Speicherberechnung
drücken Sie
, um den Speicher zu löschen.
* : Effacer le contenu de la mémoire ( ) avant
de procéder à un calcul avec mémoire.
* : Apretar
para cancelar la memoria antes de
empezar a efectuar un cálculo con memoria.
* : Premere
per cancellare la memoria prima
di iniziare un calcolo con memoria.
för att tömma minnet innan
* : Tryck på
minnesräkning startas.
* : Voordat u begint met het maken van een
geheugenberekening drukt u op
om het
geheugen te wissen.
* : Pressione
para limpar a memória antes de
começar um cálculo com memória.
ennen
* : Tyhjennä muisti painamalla näppäintä
muistilaskun aloittamista.
* : A memória segítségével történő számítás
megkezdése előtt nyomja meg a
gombot a
memória törléséhez.
110
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
110
03.11.13, 1:08 PM
AVERAGING / MITTELWERT-BERECHNUNGEN /
PRENANT LA MOYENNE / PROMEDIO / MEDIE /
MEDELVÄRDET BLIR / GEMIDDELDE /
OBTENÇÃO DE UMA MÉDIA / KESKIARVON
LASKU / ÁTLAGÉRTÉK-SZÁMÍTÁS
Friday / Freitag / Vendredi /
Viernes / Venerdì / Fredag /
Vrijdag / Sexta-feira /
Perjantai / Péntek ....................... $158.25 / $158,25
Total Sales
$656.00 for 5 days
Gesamtverkauf
$656,00 in 5 Tagen
Total des transactions
$656,00 pour 5 jours
El total de ventas de los 5 días = $656,00
Vendite totali
$656,00 per 5 giorni
Total försäljning
$656,00 under 5 dagar
Totale verkoop
$656,00 voor 5 dagen
Vendas totais
$656,00 durante 5 dias
Kokonaismyynti
$656,00 5 päivänä
Összeladás
656,00 $ 5 nap alatt
Ex. / Bsp. / Ex. / Ej. / Es. / T.ex. / Vb. / Ex. / Esim. / Pld.
Day / Tag / Jour / Día / Giorno /
Dag / Dag / Dia / Päivä / Nap
Sales / Verkauf /
Transactions /
Ventas / Vendite /
Försäljning /
Verkoop / Vendas /
Myynti / Eladások
Monday / Montag / Lundi /
If /
Wenn / Lunes / Lunedì / Måndag /
Si /
Maandag / Segunda-feira /
Si el / Maanantai / Hétfő ......................... $123.15 / $123,15
Se /
Tuesday / Dienstag / Mardi /
Om /
Als /
Martes / Martedì / Tisdag /
Se /
Dinsdag / Terça-feira / Tiistai /
Jos /
Kedd ............................................. $118.00 / $118,00
Ha
Wednesday / Mittwoch /
Mercredi / Miércoles /
Mercoledì / Onsdag /
Woensdag / Quarta-feira /
Keskiviikko / Szerda ..................... $131.58 / $131,58
Then Average Sales = $131.20 /
Dann ist der Mittelwert des Verkaufs = /
Alors Transactions moyennes = $131,20 /
Poro lo tant: Promedio de las ventas = $131,20 /
Vendite medie = $131,20 /
Snittförsäljning = $131,20 /
Dan Gemiddelde verkoop = $131,20 /
Logo, as vendas médias = $131,20 /
Sitten myynnin keskiarvo = $131,20 /
Akkor az eladások átlagos értéke = 131,20 $
Thursday / Donnerstag /
Jeudi / Jueves / Giovedì /
Torsdag / Donderdag /
Quinta-feira / Torstai / Csütörtök .. $125.02 / $125,02
111
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
111
03.11.13, 1:08 PM
(1)
12315
118
13158
12502
15825
(2)
EURO CONVERSION
EURO-UMRECHNUNG
CONVERSION EURO
CONVERSIÓN DE EUROS
CONVERSIONE DI EURO
OMVANDLING AV EURO
EUROCONVERSIE
CONVERSÃO DE EUROS
EURO-MUUNTO
EURÓÁTVÁLTÁS
(3)
123.15
241.15
372.73
497.75
656.00
123•15 +
118•00 +
131•58 +
125•02 +
158•25 +
005
656•00 ✱
131•20 AG
131.20
EXAMPLE 1:
BEISPIEL 1:
EXEMPLE 1:
EJEMPLO 1:
Set the following rate provisionally: 1 euro = 1.95583 DEM.
Convert 1,000 euro to DEM.
Eingabe der vorläufigen Rate: 1
Euro = 1,95583 DEM.
Umrechnung von 1.000 Euro in
DEM.
Choisir
le
taux
suivant
provisoirement:
1
euro
=
1,95583 DEM.
Convertir 1.000 euros en DEM.
Ponga el tipo de cambio
siguiente de forma provisional.
1 euro = 1,95583 marcos
112
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
112
03.11.13, 1:08 PM
alemanes
Convierta 1.000 euros a marcos
alemanes
ESEMPIO 1:
Impostare temporaneamente il
tasso di cambio seguente
1 euro = 1,95583 DEM
Convertire 1.000 euro in marchi
tedeschi
EXEMPEL 1:
Ställ in följande provisoriska
växelkurs:
1 euro = 1,95583 DEM
Omvandla 1.000 euro till DEM.
VOORBEELD 1: Voer een voorlopige koers in:
1 Euro = 1,95583 DEM.
Omrekenen van 1.000 Euro naar
DEM.
EXEMPLO 1:
Defina
a
seguinte
taxa
provisoriamente:
1 euro = 1,95583 DEM
Converta 1.000 euros em DEM.
ESIMERKKI 1: Vaihtokurssiksi
asetetaan
seuraava oletusarvo: 1 euro =
1,95583 DEM
1.000
euroa
muunnetaan
DEM:ksi.
PÉLDA 1:
(1)
1.95583
Állítsa
be
átmenetileg
a
következő
árfolyamot:
1
euró=1,95583 DEM
Váltson át 1.000 eurót DEM-re.
(2)
1.95583
1.95583
113
TC
1•95583=
------------------------------------
1000
1,955.83
113
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
(3)
03.12.8, 4:42 PM
1 , 000•
1 , 955•83TC
EXAMPLE 2:
Convert 1,000 DEM to the euro
currency.
(1 euro = 1.95583 DEM,
provisionally.)
BEISPIEL 2:
Umrechnung von 1.000 DEM in
Euro.
(1 Euro = 1,95583 DEM,
vorläufiger Wert.)
EXEMPLE 2:
Convertir 1.000 DEM en euro.
(1 euro = 1,95583 DEM
provisoire-ment.)
EJEMPLO 2:
Convierta
1.000
marcos
alemanes a euros.
(1 euro = 1,95583 marcos
alemanes provisionalmente)
ESEMPIO 2:
Convertire 1.000 marchi tedeschi
in euro.
(1 euro = 1,95583 DEM,
temporaneamente).
EXEMPEL 2:
Omvandla 1.000 DEM till euro.
(Provisorisk växelkurs är 1 euro
= 1,95583 DEM.)
VOORBEELD 2: Omrekenen van 1.000 DEM naar
Euro.
(1 Euro = 1,95583 DEM;
voorlopig ingevoerde koers)
EXEMPLO 2:
ESIMERKKI 2:
PÉLDA 2:
(1)
Converta 1.000 DEM em euros
(1 euro = 1,95583 DEM,
provisoriamente.)
1.000
DEM
muunnetaan
euroiksi.
(Oletetaan, että 1 euro = 1,95583
DEM.)
Váltson át 1.000 DEM-et euróra.
(1 euró = 1,95583 DEM
átmenetileg)
(2)
1000
511.29
114
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
114
03.12.8, 4:42 PM
(3)
1 , 000•
511•29TE
115
EL-2607PC(AGO)-Cal-2
115
03.11.13, 1:08 PM
This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as
amended by 93/68/EEC.
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG
mit Änderung 93/68/EWG.
Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE
modifiées par la directive 93/68/CEE.
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door
93/68/EEG.
Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr.
93/68/EEC.
Quest’ apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come
emendata dalla direttiva 93/68/EEC.
∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
∂ÓˆÛ˘ 89/336/∂√∫ Î·È 73/23/EOK, fiˆ˜ ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ
Ô‰ËÁ›· 93/68/∂√∫.
Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua
versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.
Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas
por medio de la 93/68/CEE.
Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som
kompletteras av 93/68/EEC.
Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen
93/68/EEC.
Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu
direktiivillä 93/68/EEC.
Ez a berendezés megfelelel a nemzetközi direktíváknak: 89/336/EEC és 73/23/EEC-nek,
valamint ezek módosításainak - 93/68/EEC 89 – is.
116
EL-2607PC(AGO)-EEC
116
03.11.13, 1:09 PM
Euro Currency Rates (as of January 1, 1999) / Euro-Wechselkurse (Stand vom 1.1.1999) / Taux de
l’Euro (Taux du 1er janvier 1999) / Tipos de cambios del euro (a 1 de enero de 1999) / Tasso di
cambio dell’euro (al 1 gennaio 1999) / Euro-växelkurser (gäller 1 januari 1999) / Eurokoersen (per
1 januari 1999) / Taxas de moeda euro (ao 1º de Janeiro de 1999) / Euron vaihtokurssit
(tammikuun 1.1999) / Euróárfolyamok (1999 január elsején)
Euro currency conversion rate /
Euro-Umrechnungsrate / Taux
de change de l’Euro / Tipo de
cambio del euro / Tasso di
cambio dell’euro / Växelkurs
för euro / Euro wisselkoers /
Taxa de conversão de moeda
euro / Euron vaihtokurssi /
Euróátváltási árfolyam
Country / Land / Pays / País / Paese / Land / Land / País / Maa / Ország
Belgium/Belgien/Belgique/Bélgica/Belgio/Belgien/België/Bélgica/Belgia/Belgium
1 EUR = 40.3399 BEF
France/Frankreich/France/Francia/Francia/Frankrike/Frankrijk/França/Ranska/Franciaország
Germany/Deutschland/Allemagne/Alemania/Germania/Tyskland/Duitsland/Alemanha/
Saksa/Németország
Ireland/Irland/Irlande/Irlanda/Irlanda/Irland/Ierland/Irlanda/Irlanti/Irország
1 EUR = 6.55957 FRF
1 EUR = 1.95583 DEM
Italy/Italien/Italie/Italia/Italia/Italien/Italië/Itália/Italia/Olaszország
Netherlands/Niederlande/Pays Bas/Holanda/Paesi Bassi/Nederländerna/Nederland/Holanda/
Alankomaat/Hollandia
Portugal/Portugal/Portugal/Portugal/Portogallo/Portugal/Portugal/Portugal/Portugali/Portugália
1 EUR = 1936.27 ITL
1 EUR = 2.20371 NLG
Spain/Spanien/Espagne/España/Spagna/Spanien/Spanje/Espanha/Espanja/Spanyolország
1 EUR = 166.386 ESP
Finland/Finnland/Finlande/Finlandia/Finlandia/Finland/Finland/Finlândia/Suomi/Finnország
1 EUR = 5.94573 FIM
1 EUR = 0.787564 IEP
1 EUR = 200.482 PTE
Austria/Österreich/Autriche/Austria/Austria/Österrike/Oostenrijk/Áustria/Itävalta/Ausztria
1 EUR = 13.7603 ATS
Luxembourg/Luxemburg/Luxembourg/Luxemburgo/Lussemburgo/Luxembourg/Luxemburg/
Luxemburgo/Luxemburg/Luxemburg
1 EUR = 40.3399 LUF
EL-2607PC(AGO)-Cover-3
3
03.11.6, 7:57 AM
SHARP CORPORATION
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA / KÍNÁBAN NYOMTATVA
03MT(TINSZ0690EHZZ)
EL-2607PC(AGO)-Cover-4
4
03.11.28, 9:36 AM
Download PDF