belangrijke veiligheidsinstructies bewaar deze instructies

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES' (p.3 alleen HP305), ‘HET
APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’(p.8), en ‘BELANGRIJKE OPMERKINGEN’ (p. 11). In deze secties vindt u belangrijke
informatie over het op juiste wijze gebruiken van het apparaat. Bovendien kunt u de gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om
een goed beeld te krijgen van alles dat dit te bieden heeft. Bewaar deze handleiding zodat u er later aan kunt refereren.
Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
’gevaarlijk voltage’ binnenin het apparaat, welke krachtig
genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te
veroorzaken.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND
ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het
product.
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden,
inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen serieus.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.
De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden.
Installeer in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. De veiligheidsopzet van de gepolariseerde of aarde plug
dient niet teniet gedaan te worden. Een gepolariseerde plug
heeft twee polen, de één breder dan de andere. Een
aardeplug heeft twee platte kanten en een derde aarde pin.
De brede pool of de derde pin zijn voor uw veiligheid aangebracht. Wanneer de plug niet in uw stopcontact past,
raadpleegt u een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers,
11.
12.
13.
14.
stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.
Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
aanhangsels of accessoires.
Gebruik het apparaat met een door de fabrikant
gespecificeerde of bij het apparaat
geleverde kar, standaard, statief, console
of tafel. Voorzichtigheid is geboden
tijdens het verplaatsen van de kar/
apparaat combinatie, zodat deze niet kan
omvallen en daardoor stuk gaat.
Tijdens onweer of wanneer het apparaat
gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden,
haalt u de stekker uit het stopcontact.
Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert
of is gevallen.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ROLAND
CORPORATION gereproduceerd worden.
o
n
a
i
P
e
alolgt u
t
i
v
Dig
w
tu
Me
Lessen bij u thuis!
Speel samen met uw familie
Het klavier splitsen voor een uitvoering
met 2 personen (Twin Piano) • • • p. 29
Evalueer zelf uw prestaties
Opnemen wat u speelt • • • p. 40
Laat u begeleiden door een metronoom
Spelen met de metronoom • • • p. 23
Kies en beluister de song die u wil spelen!
Songs beluisteren • • • p. 36
Songs op externe media afspelen • • • p. 61
Speel mee met een song met één hand
Partijen (parts) apart spelen • • • p. 37
Nu kan ik het spelen!
Lessen in de vroege of late uren
De koptelefoon gebruiken • • • p. 21
Gebruik verschillende klanken
Spelen met verschillende klanken • • • p. 22
Oefen moeilijke passages in vertraagd tempo
Het tempo van de song veranderen • • • p. 39
Inhoud
Het apparaat op een veilige manier
gebruiken.................................................8
Belangrijke opmerkingen ....................11
Benamingen en functies .....................14
Voordat u gaat spelen .........................16
Voorbereidingen ...................................................16
Het pedaalsnoer aansluiten ........................16
De AC-adapter aansluiten .........................16
Het deksel openen / sluiten ........................17
Het toestel aan / uit zetten .....................................18
Het toestel aanzetten ..................................18
De stroom uitzetten ...................................18
Het volume van het geluid aanpassen ...................19
De pedalen gebruiken ...........................................20
De koptelefoon gebruiken .....................................21
De koptelefoon aansluiten .........................21
De koptelefoonhaak gebruiken ..................21
Spelen ...................................................22
Spelen met verschillende klanken ........................22
Spelen met de metronoom ....................................23
Het tempo van de metronoom veranderen 23
De maatsoort van de metronoom veranderen 24
Het volume van de metronoom aanpassen 25
Een aftelling toevoegen voor het
synchroniseren van uw uitvoering (Count-in) 25
Galm aan het geluid toevoegen (Reverb) .............26
De diepte van het Reverb-effect aanpassen 26
De gevoeligheid van het klavier aanpassen
(Key Touch) ...........................................................27
Spelen met twee over elkaar gelegde klanken
(Dual Play) .............................................................28
Het klavier splitsen voor een uitvoering met twee
personen (Twin Piano) ...........................................29
De manier waarop het geluid klinkt
veranderen (Twin Piano Mode) ..................30
Verschillende klanken binnen de linker en rechter
gebieden van het klavier spelen (Split Play) ..........31
De klanken van de linker en rechter zones
veranderen ..................................................32
Het splitspunt van het klavier veranderen .33
Het klavier transponeren (Transpose) ...................34
De knoppen buiten werking stellen (Panel Lock) .35
6
Songs beluisteren ................................ 36
Songs beluisteren ..................................................36
Partijen (Parts) apart spelen ..................................37
Alle songs opeenvolgend spelen (All Songs Play) 38
Het volume voor het afspelen van de song aanpassen 38
Het tempo van de song veranderen .......................39
De toonhoogte van de song veranderen (Playback
Transpose) ..............................................................39
Opnemen wat u speelt ........................ 40
Opnemen wat u op het klavier speelt ....................40
Een opname wissen ...............................................42
Uw opname opslaan ..............................................43
Een opgeslagen song verwijderen .........................45
Geavanceerde opnamemethodes ...........................47
Elke hand apart opnemen ..........................47
Een uitvoering die u met een song
meespeelt opnemen ....................................50
Diverse instellingen .............................52
Aansluiten op andere apparaten ...... 59
Basishandelingen in Function-mode .....................52
Klankinstellingen ..................................................54
De helderheid van het geluid aanpassen
(Brilliance) ..................................................54
Instellingen voor het spelen ..................................54
Bepalen wat er door Key Transpose wordt
be nvloed (Transpose Mode) ......................54
De toonhoogte wijzigen in stappen van een
octaaf (Octave Shift) ..................................54
De volumebalans van Dual Play wijzigen
(Dual Balance) ............................................55
Instellingen voor stemming ..................................55
De toonhoogte laten overeenstemmen
met die van andere instrumenten
(Master Tuning) ..........................................55
De unieke stemming van een piano
gebruiken (Stretch Tuning) ........................55
De stemming aanpassen (Temperatuur) ....55
De toonaard van de temeratuur (Tonica)
specificeren .................................................56
Instellingen voor de pianoklank ............................56
Natuurlijke resonantie verkrijgen wanneer u de
demperpedaal indrukt (Damper Resonance) ..56
Snaarresonantie verkrijgen wanneer u op de
toetsen speelt (String Resonance) ...............56
Geluid produceren wanneer de toetsen
worden losgelaten (Key Off Resonance) ....56
Pedaalinstellingen .................................................56
Bepalen hoe de pedaaleffecten worden
toegepast (Damper Pedal Part) ...................56
Bepalen hoe de pedalen werken
(Center/Left Pedal Function) ......................57
Andere instellingen ...............................................57
Afspelen aan een vast tempo (Tempo Mute) .
57
Bepalen welke Parts er aan de Trackknoppen worden toegewezen bij weergave
van een SMF (Track Assign) ......................57
Het geluid van een specifieke Part
gebruiken als Guide (Mute Volume) ......57
Het af te spelen type van CD instellen (CD/Audio
Type) ......................................................................58
Uw instellingen opslaan (Memory Backup) .........58
De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset) 58
Een medium aansluiten .........................................59
De CD Drive installeren ............................59
De Floppy Disk Drive installeren ..............59
Een USB-geheugen aansluiten ..................59
Het geheugen initialiseren .........................60
De External Memory-instelling veranderen
(External Memory Mode) ...........................60
Songs op externe media afspelen ..............61
Het volume van een audiobestand of
muziek-CD regelen .....................................62
Het tempo van een audiobestand of
muziek-CD veranderen ...............................62
De afspeeltoonhoogte van een song
veranderen (Playback Transpose) ...............62
Het geluid in het midden minimaliseren
(Center Cancel) ...........................................62
VIMA TUNES Recommended Tones
veranderen (Recommended Tone) .............62
Uw opgenomen uitvoering in een extern
geheugen opslaan ........................................63
Songs verwijderen uit extern geheugen .....64
Aansluiten op geluidsapparatuur ..........................65
Geluid van een audioapparaat via de
DP-990F afspelen. ......................................65
Luidsprekers aansluiten op de DP-990F
en geluid uitsturen ......................................66
Aansluiten op MIDI-apparaten .............................67
Een MIDI Sequencer aansluiten op de
DP-990F .....................................................67
Klanken van een MIDI-klankmodule spelen
vanaf het klavier van de DP-990F ..............67
Dubbele noten voorkomen bij gebruik van
een sequencer (Local Control) ....................68
MIDI-zendkanaal instellen (MIDI Transmit
Channel) .....................................................68
Opgenomen muziekdata naar een MIDIapparaat sturen (Composer MIDI Out) .......68
Een computer aansluiten .......................................69
De V-LINK-functie gebruiken ..............................70
Het V-LINK-zendkanaal instellen .............70
Appendices
Problemen oplossen ..............................................71
Foutmeldingen ......................................................74
Klankenlijst ...........................................................75
Lijst van interne songs ..........................................78
Parameters die in Memory Backup worden
opgeslagen .............................................................79
Muziekbestanden die bruikbaar zijn op de
DP-990F .................................................................80
Specificaties ............................................................81
Index .......................................................................83
7
Het apparaat op een veilige manier gebruiken
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
•
Maak het apparaat of de adapter niet open en voer
geen modificaties uit.
HP305
•
..................................................................................................................................
•
Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in
het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe
specifieke instructies in de handleiding staan). Ga
voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkende
Roland distributeur die u op de “Informatie” pagina
kunt vinden.
..................................................................................................................................
HP302
•
..................................................................................................................................
•
Installeer het apparaat nooit op de volgende locaties:
• Locaties die aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal of
bovenop warmte genererende apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes,
op natte vloeren, of
• aan stoom of rook blootstaan of die
• aan zout blootstaan of die
•
•
•
•
•
Zorg dat het apparaat altijd zo wordt geplaatst, dat
het waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het
nooit op standaards die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken.
..................................................................................................................................
Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat hoort.
Controleer ook of het lijnvoltage met het ingangsvoltage overeenkomt, dat op de behuizing van de adapter wordt vermeld. Andere adapters kunnen een
andere polariteit gebruiken of op een ander voltage
zijn ontworpen. Het gebruik daarvan kan derhalve tot
schade, storingen of elektrische schok leiden.
..................................................................................................................................
•
Gebruik alleen het aan het apparaat bevestigde netsnoer. Ook mag het bijbehorende netsnoer niet met
een ander apparaat worden gebruikt.
..................................................................................................................................
•
vochtig zijn, of
aan regen blootstaan of die
stoffig of zanderig zijn of
aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
..................................................................................................................................
Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een
stopcontact van het type dat in de bedieningsinstructies of op het achterpaneel van het apparaat
wordt aangegeven.
Buig of draai het netsnoer niet overmatig en plaats er
geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het
snoer beschadigen, elementen kunnen afbreken en
kortsluiting kan ontstaan. Beschadigde snoeren brengen risico’s van brand en schok met zich mee!
..................................................................................................................................
•
Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met
een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan
geluidsniveaus produceren, die permanent gehoorsverlies kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat
niet gedurende langere tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Indien u last heeft van enig
gehoorsverlies of een piep in de oren, moet u het
apparaat niet meer gebruiken en een oorarts raadplegen.
..................................................................................................................................
8
Het apparaat op een veilige manier gebruiken
WAARSCHUWING
•
Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar
materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water,
frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.
VOORZICHTIG
•
De plaatsing van het apparaat en de adapter dient
zodanig te zijn dat de juiste ventilatie van beide niet
wordt gehinderd.
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het
stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud
naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te
vinden op de "Informatie" pagina, indien:
• De adapter, het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn
gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op
andere wijze nat is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren
of een duidelijke verandering in werking laat zien.
..................................................................................................................................
•
In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is
de regels die essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat op te volgen.
..................................................................................................................................
•
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..................................................................................................................................
•
Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een stopcontact waar een buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren – de totale
hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag nooit de stroom classificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van
het snoer verhit raken en uiteindelijk smelten.
..................................................................................................................................
•
Plaats niets dat water bevat (bijvoorbeeld een bloemenvaas) op dit apparaat. Vermijdt ook het gebruik
van insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen, enz. in de buurt van het apparaat. Vloeistof
die op het apparaat is gemorst veegt u snel af met een droge, zachte
doek.
..................................................................................................................................
Wanneer het netsnoer in het apparaat of het stopcontact wordt gestoken en u de kabel vasthoudt, mogen
uw handen nooit nat zijn.
..................................................................................................................................
•
Wanneer het apparaat verplaatst moet worden,
neemt u de volgende aanwijzingen in acht. Het apparaat moet door minimaal twee personen worden
opgetild en gedragen. Het dient voorzichtig behandeld te worden,en voortdurend waterpas worden
gehouden. Zorg dat u het stevig vast heeft, om verwondingen te voorkomen en te zorgen dat het apparaat niet beschadigt.
• Controleer of de schroeven waarmee het apparaat aan de standaard is vastgezet niet losser zijn geworden. Indien dit het geval
is, zet u deze opnieuw vast.
• Ontkoppel het netsnoer.
• Ontkoppel alle snoeren van externe apparaten.
• Breng de regelaars op de standaard omhoog (p.22).
• Sluit het deksel.
• Verwijder de muziekstandaard (HP302).
• Klap de muziekstandaard in (HP305).
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Ga niet op het apparaat staan en plaats er geen zware
voorwerpen op.
..................................................................................................................................
•
Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het
dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een
erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de
‘Informatie’ pagina.
SPEEL GEEN CD-ROM disk op een conventionele CD
speler af. Het resulterende geluid kan van een zodanig niveau zijn dat permanent gehoorsverlies kan veroorzaken. Dit kan tot schade aan luidsprekers of
andere systeemcomponenten leiden.
Zorg ervoor, dat de snoeren en kabels niet in de
knoop raken. Zorg er tevens voor, dat u alle snoeren
en kabels zo plaatst dat ze buiten het bereik van kinderen blijven.
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Haal de stekker van de adapter regelmatig uit het
stopcontact, en gebruik een droge doek om stof en
andere opeenhopingen van de pinnen te verwijderen.
Haal de stekker ook uit het stopcontact wanneer u het
apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Ophoping
van stof tussen de stekker en het stopcontact kan tot
verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.
..................................................................................................................................
•
..................................................................................................................................
•
Wanneer de stekker van de adapter in het stopcontact
of in dit apparaat wordt gestoken of eruit wordt
gehaald, houdt u deze altijd bij de stekker vast, niet bij
de kabel.
Voordat u het apparaat reinigt, zet u de stroom uit en
haalt u het netsnoer uit het stopcontact (p. 18).
..................................................................................................................................
•
Als er onweer dreigt, zet u direct de stroom uit en
haalt u het netsnoer uit het stopcontact.
..................................................................................................................................
9
Het apparaat op een veilige manier gebruiken
VOORZICHTIG
•
Wees voorzichtig bij het openen/sluiten van het deksel, zodat uw vingers niet beklemd raken (p.20). Wanneer kleine kinderen het apparaat gebruiken, moet
een volwassene toezicht houden.
..................................................................................................................................
•
Wanneer de kruk wordt gebruikt, neemt u de volgende punten in acht:
• Gebruik de kruk niet als speelgoed of opstapje.
• Er mogen niet meer dan twee personen tegelijk
op de kruk zitten.
• Pas de hoogte niet aan terwijl u op de kruk zit.
• Ga niet op de kruk zitten als de bouten waarmee
de poten van de kruk zijn vastgezet los zijn gekomen. (Als de bouten los zijn gekomen, draait u
deze direct opnieuw vast, met gebruik van het bijgeleverde gereedschap).
• Steek uw hand nooit in de ruimte onder de zitting
(het metalen mechanisme voor aanpassing van de
hoogte). Als u dit doet kan uw hand bekneld of
verwond raken.
..................................................................................................................................
•
Houd de volgende kleine onderdelen die verwijderd
kunnen worden altijd buiten het bereik van kleine kinderen, zodat er geen kans bestaat dat zij deze onderdelen per ongeluk inslikken.
• Schroeven voor het monteren van de standaard
die u mogelijk verwijdert.
• Bijgeleverde vleugelmoer voor koptelefoonhaak.
• Bijgeleverde aardeklem (HP302)
• Bijgeleverde schroeven voor bevestiging van de
muziekstandaard (HP302)
• Bijgeleverde stereo 1/4” plug adapter (als een stereo 1/4” plug
adapter bij de koptelefoon is geleverd).
..................................................................................................................................
HP302
•
Het gebied rond de stroomaansluiting op het achterpaneel kan heet worden, dus pas op dat u zich hier
niet aan brandt.
..................................................................................................................................
10
Belangrijke opmerkingen
Stroomvoorziening
Onderhoud
•
•
Om het apparaat schoon te maken, gebruikt u een zachte, droge
doek of één die licht vochtig is. Veeg het gehele oppervlak met
gelijkmatige sterkte, met de nerf van het hout mee. Als u te hard op
één plek wrijft, kan de lak beschadigen.
•
Gebruik geen benzeen, thinner, alcohol of oplosmiddelen, omdat
deze vervorming of kleurverandering kunnen veroorzaken.
•
De pedalen van dit apparaat zijn gemaakt van koper.
Koper wordt op den duur donkerder, door het natuurlijke oxidatieproces. Als dit gebeurt, gebruikt u een in de winkel verkrijgbaar
poetsmiddel voor metalen.
•
Aangezien hout uitzet en krimpt, afhankelijk van de manier waarop
het wordt gebruikt en de omgeving waarin het zich bevindt, kunnen
schroeven in houten producten op den duur loskomen. Om u ervan
te verzekeren dat uw piano zich in een veilige en optimale staat
bevindt, moet u spanning van de schroeven regelmatig controleren,
op de locaties die in de illustratie worden getoond. Als schroeven
losser zijn geworden, draait u deze met een schroevendraaier vast.
•
•
Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan dat door een
elektrisch apparaat wordt gebruikt waar een omvormer bij te pas
komt (zoals een koelkast, magnetronoven of airconditioner) of een
apparaat dat een elektrische motor bevat. Afhankelijk van de manier
waarop het andere apparaat wordt gebruikt, kan de ruis van de
stroomvoorziening veroorzaken dat dit apparaat storingen gaat
vertonen of hoorbare ruis produceert. Wanneer het niet mogelijk is
om een apart stopcontact te gebruiken, plaatst u een stroomvoorziening ruisfilter tussen dit apparaat en het stopcontact.
Voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit, moeten alle
apparaten worden uitgeschakeld, om storingen en/of schade aan
luidsprekers te voorkomen.
Hoewel de LCD en LEDs uitgeschakeld worden als de POWER
schakelaar wordt uitgezet, betekent dit niet dat het apparaat
volledig van de stroombron is ontkoppeld. Als u de stroom geheel
moet uitschakelen, zet u eerst de POWER schakelaar uit, en
vervolgens haalt u de stekker uit het stopcontact. Daarom moet het
stopcontact waarin u het netsnoer steekt gemakkelijk te bereiken
zijn.
HP302
• De adapter zal na lange uren van gebruik warmte genereren. Dit is
normaal, en geen reden tot ongerustheid.
Plaatsing
•
Wanneer het apparaat in de buurt van versterkers (of andere
apparatuur die grote transformators bevat) wordt gebruikt, kan ruis
ontstaan. Om dit probleem op te lossen, verandert u de richting van
dit apparaat of plaatst u het verder weg van de storingsbron.
•
Dit apparaat kan storingen in de ontvangst van televisie en radio
veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dit soort
ontvangers.
•
Ruis kan geproduceerd worden als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden
gebruikt. Ruis kan optreden als u gebeld wordt of zelf belt of tijdens
een gesprek. Als u dit soort problemen ondervindt, dient u
draadloze apparaten op meer afstand van dit apparaat te plaatsen of
deze uit te zetten.
•
Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet in de
buurt van apparaten die warmte afgeven, laat het niet in een
afgesloten voertuig achter en onderwerp het niet aan temperatuur
extremen. Laat ook geen verlichting, die normaalgesproken met de
lichtbron dicht op het apparaat wordt gebruikt (zoals een
pianolamp) of sterke schijnwerpers gedurende langere tijd op
dezelfde plaats op het instrument schijnen. Door overmatige hitte
kan het apparaat vervormen of verkleuren.
•
Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er waterdruppels
(condensatie) binnen in het apparaat worden gevormd. Wanneer u
het apparaat in deze staat gaat gebruiken, kunnen schade en
storingen ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het in
gebruik neemt, enige uren laten staan totdat de condensatie
volledig is verdampt.
•
Laat rubber, vinyl of soortgelijke materialen niet gedurende langere
tijd op het apparaat liggen. Door dit soort objecten kan lak
verkleuren of beschadigen.
•
Plaats geen objecten boven op het toetsenbord. Hierdoor kunnen
storingen worden veroorzaakt, zoals het uitblijven van geluid.
•
Plak geen plakplaatjes, etiketten of dergelijke op dit instrument.
Wanneer dit soort materiaal van het instrument moet worden
verwijderd, kan de afwerking beschadigen.
Onderhoud (piano’s met een gepolijste
afwerking)
•
Aangezien uw piano een gepolijste afwerking heeft die net zo
kwetsbaar is als de afwerking van ambachtelijk vervaardigd houten
meubilair, moet deze regelmatig zorgvuldig onderhouden worden.
• Voor het regelmatig afstoffen gebruikt u een zachte, schone doek
en/of een plumeau voor piano’s. Veeg het stof voorzichtig weg.
Zelfs minuscule gritkorreltjes kunnen het oppervlak van het
apparaat beschadigen als u tijdens het schoonvegen teveel druk
uitoefent.
• Als de behuizing vies wordt, maakt u deze schoon met een zachte
doek die natgemaakt is en daarna uitgewrongen. Daarna veegt u
het oppervlak met een zachte, droge doek af. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het
apparaat kunnen beschadigen en barsten kunnen veroorzaken.
Gebruik geen stofdoeken die chemicaliën bevatten.
• Als de behuizing van de piano zijn glans verliest, wrijft u deze
goed in met een zachte doek, met een kleine hoeveelheid polijstvloeistof voor piano’s.
•
Over piano polijstvloeistof
• Gebruik de polijstvloeistof volgens de instructies voor het
product.
• Gebruik alleen polijstvloeistof voor gepolijste piano’s. Andere
polijstvloeistof kan krassen, vervorming of verkleuring veroorzaken. Als u polijstvloeistof wilt aanschaffen, raadpleegt u een
handelaar in muziekinstrumenten.
• Gebruik de polijstvloeistof alleen op de gepolijste oppervlakken
van de behuizing. Veeg het oppervlak altijd in de richting van de
nerf, met gelijkmatige bewegingen. Veeg dezelfde plaatsen niet
herhaaldelijk en met teveel druk, aangezien hierdoor de glans kan
afnemen.
11
Belangrijke opmerkingen
• Bewaar de polijstvloeistof buiten bereik van kleine kinderen. Als
de polijstvloeistof per ongeluk door hen wordt ingeslikt, laat u ze
eerst braken en dan brengt u de kinderen naar de dokter.
Behandeling van floppy-disks
•
Floppy-disks hebben een dunne laag magnetisch opslagmedium.
Microscopische precisie is vereist om het opslaan van grote hoeveelheden informatie op een dergelijk klein oppervlak mogelijk te
maken. Om de floppy-disks correct te laten functioneren, neemt u
het volgende in acht bij de behandeling van floppy-disks:
• Raak het magnetische medium binnenin de disk nooit aan.
• Bewaar floppy-disks niet op vieze of stoffige plaatsen.
• Stel floppy-disks niet aan temperatuur extremen bloot (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig). Aanbevolen
temperatuur: 10 tot 30 graden Celsius.
• Stel de floppy-disks niet aan magnetische velden bloot, zoals die
door luidsprekers worden gegenereerd.
•
Floppy-disks hebben een ‘schrijfbeveiliging tab’, die de disk tegen
het per ongeluk wissen kan beschermen. Het dient aanbeveling om
de tab op de PROTECT positie te houden, en deze alleen naar de
WRITE positie te schuiven wanneer u nieuwe data op de disk wilt
schrijven.
Reparaties en data
•
Wees er op bedacht dat alle data in het geheugen van dit apparaat
verloren kunnen gaan wanneer het apparaat ter reparatie wordt
aangeboden. Sla belangrijke data altijd in een USB-geheugen op of
maak er een notitie van (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt
altijd geprobeerd om de inhoud van het geheugen in tact te houden,
maar in bepaalde gevallen kan de opgeslagen inhoud niet meer
hersteld worden, omdat de geheugen sectie een storing vertoont.
Wees erop bedacht dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dataverlies
of de gevolgen hiervan.
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
•
Wees ervan bewust dat de inhoud van het geheugen onherstelbaar
verloren kan gaan, door een storing in het apparaat of door onjuiste
bediening. Om te voorkomen dat u belangrijke data verliest,
adviseren wij u regelmatig een reservekopie van belangrijke data die
u in het geheugen van het apparaat heeft opgeslagen in een USBgeheugen te maken.
•
Helaas kan het soms onmogelijk zijn om de inhoud van data die in
een intern geheugen, een USB-geheugen of een extern geheugen
werd opgeslagen te herstellen nadat deze verloren is gegaan. Roland
Corporation is niet verantwoordelijk voor dit dataverlies.
•
Behandel de knoppen, schuifregelaars en andere regelaars
voorzichtig. Dit geldt ook voor het gebruik van de Jacks een aansluitingen. Ruw gebruik kan tot storingen leiden.
•
Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u
deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de kabel. Op deze
manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen
van de kabel.
Achterkant van de disk
Write
(nieuwe data kan op
de disk worden geschreven)
Schrijfbeveiliging
Protect
(voorkomt schrijven op de disk)
•
Het identificatie etiket dient stevig op de disk te worden bevestigd.
Als het etiket loslaat terwijl de disk zich in de drive bevindt, kan deze
moeilijk te verwijderen zijn.
•
Bewaar alle disks op een veilige plaats zodat deze niet kunnen
beschadigen, en om ze tegen stof, viezigheid en andere risico’s te
beschermen. Als u een vieze of stoffige disk gebruikt, kan deze
beschadigen of kan de diskdrive defecten vertonen.
•
Om te vermijden dat u uw buren stoort, gebruikt u dit apparaat op
een passend volumeniveau. U kunt een koptelefoon gebruiken,
zodat u zich niet om anderen hoeft te bekommeren (in het bijzonder
laat op de avond en ‘s nachts).
•
Als u het apparaat moet transporteren, verpakt u het met voldoende
opvulmateriaal. Krassen, beschadigingen of storingen kunnen
veroorzaakt worden als het zonder de juiste verpakkingsmaterialen
wordt getransporteerd.
(Met gebruik van een optioneel USB-geheugen)
•
Het USB-geheugen mag niet verwijderd of aangesloten terwijl het in
gebruik is (d.w.z: terwijl de USB-geheugen toegangsindicator
knippert).
•
Pas geen overmatige kracht op de muziekstandaard toe, wanneer
deze in gebruik is.
•
Steek het USB-geheugen voorzichtig helemaal in, totdat het stevig
op zijn plaats zit.
•
Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik voor het
aansluiten van dit apparaat geen kabels met weerstanden. Bij
gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem laag of
zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties kunt u bij
de fabrikant van de kabel verkrijgen.
•
Raak de aansluiting van het externe geheugen nooit aan, en laat de
contactpunten niet vies worden.
•
USB-geheugens worden met gebruik precisiecomponenten
vervaardigd, daarom dient u de volgende punten in acht te nemen
bij de behandeling ervan.
•
Om schade door elektrische ladingen te voorkomen, ontlaadt u
statische elektriciteit die mogelijke in uw lichaam aanwezig is,
voordat u met het USB-geheugen gaat werken.
• Raak de contactpunten van de kaarten niet met uw vingers aan,
en zorg dat deze niet in contact komen met metalen objecten.
• Het USB-geheugen mag niet gebogen worden, laat het niet vallen
en stel het niet aan schokken bloot.
• Bewaar het USB-geheugen niet in direct zonlicht, in afgesloten
voertuigen en soortgelijke locaties.
• Zorg dat het USB-geheugen niet nat wordt.
• Haal het USB-geheugen niet uit elkaar, en breng geen wijzigingen
aan.
•
•
Voordat het deksel geopend of gesloten wordt, moet u altijd controleren of er geen huisdieren of andere kleine dieren boven op het
instrument zitten (ze moeten in het bijzonder van het toetsenbord
en het deksel worden weggehouden). Kleine huisdieren of andere
dieren kunnen door het ontwerp van dit instrument binnenin klem
komen te zitten. In een dergelijk situatie moet u direct de stroom
uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen. Dan neemt u
contact op met het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum.
Behandeling van USB-geheugen
Tijdens normale werking zal het apparaat een geringe hoeveelheid
warmte afgeven.
Behandeling van de floppy-diskdrive
(Met gebruik van een optionele floppy-diskdrive)
•
12
Probeer nooit een floppydisk uit de drive te halen terwijl de drive in
werking is (de indicator is verlicht). Hierdoor kunnen zowel de disk
als de drive beschadigen.
Behandeling van CD-ROMs
(Met gebruik van optionele CD-ROMs)
•
Vermijd het aanraken of krassen van de glanzende onderkant
(gecodeerd oppervlak) van de disk. Beschadigde of vuile disks
kunnen niet goed gelezen worden. Zorg dat uw disks schoon blijven,
met een in de winkel verkrijgbaar CD reinigingsproduct.
Belangrijke opmerkingen
* GS (
) is een geregistreerd handelsmerk van Roland
Corporation.
* XGlite (
) is een geregistreerd handelsmerk van Yamaha
Corporation.
* MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patent
portfolio dat zich bezighoudt met microprocessor architectuur,
ontwikkeld door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft
een licentie voor deze technologie van de TPL Group.
* Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaars.
13
Benamingen en functies
1
2
3
4
5
6
15
22
24
23
1
[Volume]-schuifregelaar
6
Regelt het globale volume van de DP990F
(p. 19).
2
[Reverb]-knop
Hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u
het klavier bespeelt (p. 22).
7
Voegt galm toe, zoals die hoorbaar is als u in een
concertzaal speelt (p. 26).
3
4
5
Indicators
Deze duiden op de inhoud die in het scherm wordt
getoond.
¥ Song indicator: het scherm toont het
songnummer.
¥ Tempo indicator: het scherm toont het tempo.
¥ Beat indicator: het scherm toont de maatsoort.
9
Display
Dit toont het klanknummer, songnummer,
maatsoort en de waarde van verscheidene
instellingen.
[Key Touch]-knop
¥ Wordt gebruikt om de gevoeligheid van het
klavier aan te passen (p. 27).
¥ Bovendien, als u deze knop ingedrukt houdt
terwijl u op de [Twin Piano]-knop drukt, gaat u
naar de Function-mode, waar u instellingen
voor de klanken kunt maken en veranderingen
in een groot aantal instrumentfuncties kunt
aanbrengen (p. 52).
14
8
[Twin Piano]-knop
¥ Verdeelt het klavier in twee secties, zodat twee
personen binnen dezelfde registers kunnen
spelen (p. 29).
¥ Laaty toe om met een gesplitst klavier te spelen
(p. 31).
[Display]-knop
¥ Verandert de inhoud van het scherm.
¥ Toont het songnummer, het tempo van de
metronoom of de maatsoort (p. 23).
[Transpose]-knop
Transponeert het klavier en/of song.
¥ Het klavier transponeren (p. 34).
¥ Het afspeelgeluid van de song transponeren (p.
39).
Tone-knoppen
10
[—] (
) [+](
)-knoppen
¥ Veranderen de waarde van instellingen, zoals
klanken of functies.
¥ Selecteert de klank die via het klavier wordt
gespeeld (p. 22).
¥ Selecteren een song (p. 36).
¥ Een song vooruitspoelen/terugspoelen (p. 36)
Benamingen en functies
7
8
9
10
11
12
14
13
18
17
16
19
11
[Metronome]-knop
18
[
] (Play/Stop)-knop
¥ Stopt/start het afspelen van een interne song of
een opgenomen uitvoering (p.39). (p. 36).
¥ Start/stopt het opnemen van een uitvoering
(p. 40).
13
[
19
20
] (Rec)-knop
Track-knoppen
¥ Hiermee kan uw uitvoering apart voor elke
hand worden afgespeeld (p. 37).
¥ Neemt uw uitvoering apart voor elke hand op
(p. 47).
¥ Als de [Right]-knop ingedrukt wordt gehouden,
worden alle knoppen buiten werking gesteld
(Panel Lock) (p. 35).
15
[Power]-schakelaar
21
17
DC In jack (DC Inlet)
Sluit hier de bijgeleverde AC-adapter aan (p. 16).
Input-connectors (L/Mono, R)
Output-connectors (L/Mono, R)
Hier kunt u een audioapparaat of externe actieve
luidsprekers aansluiten, voor het reproduceren van
het geluid van de DP-990F (p. 65).
22
Phones-aansluitingen
Hier kunt u een hoofdtelefoon aansluiten (p. 21).
23
Pedalen
¥ Deze worden hoofdzakelijk gebruikt wanneer u
piano speelt (p. 20).
¥ U kunt verschillende functies aan de pedalen
toewijzen (p. 56).
Aardingsaansluiting
Voor extra veiligheid kunt u deze schroef
verbinden met een aandingsstaaf of -kabel (p. 16).
MIDI Out/In-connectors
Hier kunt u een audioapparaat of ander
elektronisch muziekinstrument aansluiten, en het
aangesloten apparaat beluisteren via de
luidsprekers van de DP-990F (p. 65).
Zet het apparaat aan/uit (p. 18).
16
Pedaalconnector
U kunt deze met externe MIDI-apparaten
verbinden om muziekdata over te brengen (p. 67).
Hiermee kunt u uw eigen uitvoering op de
DP-990F opnemen (p. 40).
14
21
Sluit hier de pedaalkabel van het bijhorende
onderstel aan (p. 16).
Zet de interne metronoom aan/uit (p. 23).
12
20
24
External Memory-connector
Hier kunt u een USB-geheugen, een CD-drive of
een floppydisk drive aansluiten, en deze gebruiken
om songs af te spelen of op te slaan (p. 59).
15
Voordat u gaat spelen
3. Steek het netsnoer in een stopcontact.
Voorbereidingen
Maak indien nodig de kabel van de AC-adapter vast met
de kabelklemmetjes.
Het pedaalsnoer aansluiten
Sluit het pedaalsnoer aan op de Pedal-connector
achteraan op de DP-990F.
924
Sluit het pedaalsnoer stevig aan op de Pedalconnector.
De AC-adapter aansluiten
Controleer voordat u het netsnoer aansluit of
¥ de [Power]-schakelaar op Off staat (p. 18).
¥ de [Volume]-schuifregelaar dicht staat (p. 19).
1. Sluit de bijgeleverde AC-adapter en de
stroomkabel aan.
AC-adapter
Stroomsnoer
Stopcontact
Indicator
Plaats de adapter zo, dat de kant met de indicator
(zie illustratie) omhoog wijst, en de kant met de
tekstinformatie naar beneden wijst.
De indicator licht op als u de adapter in een
stopcontact steekt.
2. Sluit de adapter op de DC-ingang op het
achterpaneel aan.
Trek niet hard aan het snoer en zorg dat het niet
onder spanning komt te staan. Hierdoor kan het
snoer beschadigen of breken.
16
Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat is
geleverd. Ook controleert u of de spanning op de
installatie overeenkomt met de ingangsspanning die
op de behuizing van de adapter wordt aangegeven.
Andere adapters kunnen een andere polariteit
gebruiken of op een ander voltage zijn ontworpen,
dus het gebruik daarvan kan tot beschadigingen,
storingen of elektrische schok leiden.
* Afhankelijk van de omstandigheden van een bepaalde
setup, kunt u een hinderlijke sensatie ervaren of
bemerken dat het oppervlak korrelig aanvoelt als u dit
apparaat, aangesloten microfoons of de metalen
gedeeltes van andere objecten, zoals gitaren, aanraakt.
Dit is te wijten aan een oneindig kleine elektrische
lading, die absoluut onschuldig is. Als u zich hier
zorgen over maakt, verbindt u de aardeklem (zie figuur)
met een externe aarde. Als het apparaat geaard is, kan
een lichte brom optreden, afhankelijk van de
bijzonderheden van uw installatie. Als u onzeker bent
over de verbindingsmethode, neemt u contact op met
het dichtstbijzijnde Roland service centrum of een
erkend Roland distributeur, die u op de Informatie
pagina kunt vinden.
Plaatsen die niet geschikt zijn voor aansluiting:
¥ Waterleidingen (kan tot schok of elektrocutie leiden)
¥ Gasleidingen (kan tot brand of explosie leiden)
¥ Telefoonlijnaarding of bliksemafleider (kan
gevaarlijk zijn in het geval van bliksem).
Voordat u gaat spelen
Het deksel sluiten
Het deksel openen / sluiten
Gebruik steeds uw twee handen om het deksel te
openen en sluiten.
Hoewel het deksel van de DP-990F ontworpen is
om traag en zachtjes te sluiten wanneer het wordt
losgelaten, zal het deksel toch onmiddellijk
dichtvallen wanneer het slechts lichtjes wordt
geopend. Zorg dat uw vingers niet geklemd geraken
onder het deksel.
1. Wanneer u het deksel sluit, zorg dan dat de
dicht is en de klep open.
fig.lidclose1
Klep
Partituurhouder
Steek nooit uw vingers in de opening achter de
armen van het deksel. Dit kan kwetsuren
veroorzaken.
Het deksel openen
1.
Neem het deksel met twee handen vast
en til het op.
2. Neem het deksel met twee handen vast en laat
het zachtjes zakken.
fig.lidclose2
Arm
Arm
Wanneer kinderen dit instrument gebruiken, is het
aangeraden dat er een volwassene toezicht houdt.
2. Vouw de klep dicht en open de
partituurhouder zoals hieronder getoond.
Klep
Partituurhouder
Als u de piano moet verplaatsen, zorg dan dat het
deksel gesloten is, om ongelukken te voorkomen.
Neem het toestel ook niet vast bij het deksel
wanneer u het verplaatst of opstelt.
Let bij het openen en sluiten van het deksel op dat
uw vingers niet geklemd geraken in de openingen.
17
Voordat u gaat spelen
Het toestel aan / uit zetten
Nadat de aansluitingen zijn gemaakt (p. 16),zet u de verscheidene apparaten in de gespecificeerde volgorde aan. Door
apparaten in de verkeerde volgorde aan te zetten riskeert u storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers en andere
apparaten.
On
Off
1
2
Het toestel aanzetten
De stroom uitzetten
1. Schuif de [Volume]-regelaar helemaal naar
1. Schuif de [Volume] regelaar helemaal naar
links om het volume te minimaliseren.
links om het volume te minimaliseren.
2. Druk op de [Power]-schakelaar.
De stroom wordt ingeschakeld, en de [Piano] en
[Reverb]-knoppen zijn verlicht.
Na enkele seconden kunt u geluiden produceren door
het klavier te bespelen.
* Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na
het opstarten van het apparaat duurt het daarom korte
tijd (enkele seconden), voordat het apparaat normaal in
werking treedt.
* Zorg dat het volumeniveau altijd helemaal laag is
gedraaid voordat de stroom wordt aangezet. Zelfs als
het volume helemaal laag staat, kan er nog steeds enig
geluid hoorbaar zijn als de stroom wordt aangezet. Dit
is normaal, en duidt niet op een storing.
3. Gebruik de [Volume] schuifregelaar om het
volume aan te passen (p. 19).
18
2. Druk op de [Power]-schakelaar.
Het scherm wordt zwart en de stroom wordt
uitgeschakeld.
Voordat u gaat spelen
Het volume van het geluid aanpassen
Hier ziet u hoe het volume van uw spel op het klavier of het afspeelvolume van een interne song of song uit een USBgeheugen wordt aangepast.
Als een koptelefoon is aangesloten, gebruikt u de [Volume] schuifregelaar om het koptelefoonvolume aan te passen.
Min
Max
1. Schuif aan de [Volume] regelaars om het algehele volume aan te passen.
Pas het volume aan terwijl u op het klavier speelt en geluid produceert.
Als de knop naar rechts wordt geschoven neemt het volume toe, en als deze naar links wordt geschoven neemt het volume af.
19
Voordat u gaat spelen
De pedalen gebruiken
De pedalen voeren de volgende operaties uit. U zult
deze hoofdzakelijk tijdens het pianospelen gebruiken.
Soft-pedaal
Sostenuto-pedaal
Demperpedaal
Demperpedaal (rechterpedaal)
Gebruik dit pedaal om het geluid door te laten klinken.
Terwijl dit pedaal wordt ingedrukt, klinken noten langer
door (Sustain), zelfs als u uw vingers van het klavier
neemt. De lengte van de Sustain verandert op subtiele
wijze, afhankelijk hoe diep het pedaal wordt ingedrukt.
Het indrukken van het demperpedaal op een akoestische
piano veroorzaakt dat de andere snaren dan de snaren
die u feitelijk speelt meetrillen met wat u speelt, hetgeen
een rijke resonantie produceert. De DP-990F simuleert
deze natuurlijke vibratie (demper resonantie).
U kunt het geluid van de natuurlijke
resonantie wijzigen (p. 56).
Sostenuto-pedaal (middelste pedaal)
De noten die u speelt als dit pedaal is ingedrukt, zullen
doorklinken.
Soft-pedaal (linkerpedaal)
Dit pedaal wordt gebruikt om het geluid zachter te
maken. Als u speelt terwijl het Soft pedaal is ingedrukt,
wordt een geluid geproduceerd dat minder sterk is dan
het reguliere geluid, ondanks dat u met gelijke sterkte
speelt. Dit heeft dezelfde functie als het linker pedaal op
een akoestische piano.
De zachtheid van de klank kunt u op subtiele wijze
vari ren, met de diepte waarmee u het pedaal indrukt.
De functies van het sostenuto-pedaal en het
Soft-pedaal kunnen verwisseld worden (p. 57).
Als u het pedaalsnoer van de DP-990F ontkoppelt
terwijl de stroom aan is, zal het pedaaleffect
toegepast blijven worden. U moet het pedaalsnoer
aansluiten of verwijderen als de DP-990F is
uitgeschakeld.
20
Voordat u gaat spelen
De koptelefoon gebruiken
U kunt een koptelefoon gebruiken om van de DP-990F te genieten zonder dat u mensen om u heen stoort, bijvoorbeeld s
nachts.
De koptelefoon aansluiten
De DP-990F heeft twee koptelefoonjacks, zodat twee
personen gelijktijdig een koptelefoon kunnen
gebruiken.
De koptelefoonhaak gebruiken
Als u de koptelefoon niet gebruikt, kunt u deze op de
koptelefoonhaak van de DP-990F hangen.
De koptelefoonhaak bevestigen
Koptelefoonhaak
Vleugelmoer
1. Druk en draai de bij de DP-990F geleverde
1. Steek de koptelefoonplug in de Phone Jack.
Als een koptelefoon is aangesloten, wordt er geen
geluid via de DP-990F luidsprekers uitgestuurd.
2. Gebruik de [Volume]-regelaar van de DP-990F
om het koptelefoonvolume aan te passen. (p.
19).
koptelefoonhaak in het gat linksonder van de
DP-990F (zie de figuur hierboven)
2. Draai aan de vleugelmoer van de koptelefoonhaak om de koptelefoonhaak vast te zetten.
Hang niets anders dan de koptelefoon op de
koptelefoonhaak. Hierdoor kan het instrument of de
haak beschadigen.
Opletten bij gebruik van een koptelefoon
¥ Om beschadigingen van de interne geleiders te
voorkomen, vermijdt u ruwe behandeling. Als een
koptelefoon wordt gebruikt, probeert u deze
voornamelijk bij de stekker of de koptelefoon zelf
beet te pakken.
¥ De koptelefoon kan beschadigen als het volume van
een apparaat al hoog is ingesteld wanneer u de
koptelefoon aansluit. Minimaliseer het volume,
voordat u de koptelefoon aansluit.
¥ Overmatige invoer beschadigt niet alleen uw gehoor,
maar kan ook de koptelefoon belasten. Geniet
alstublieft op een passend volume van muziek.
¥ Gebruik een koptelefoon met een stereo 1/4 Jack.
21
Spelen
Spelen met verschillende klanken
Naast pianogeluiden kunt u met de DP-990F veel andere geluiden spelen (meer dan 300 types).
Deze geluiden worden klanken genoemd. De klanken zijn in vier groepen verdeeld, en elke groep is aan een
andere Tone-knop toegewezen.
Laten we beginnen met het spelen van een pianoklank.
Als u het apparaat aanzet, is de Grand Piano 1 klank geselecteerd.
fig.Panel
2
1
1.
Druk op de [Piano]-knop.
Het op dat moment geselecteerde klanknummer wordt getoond.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Een andere klank wordt geselecteerd.
Als u een tijdje niet doet, verandert de indicatie in het scherm in het volgende:
Over de klanken die geselecteerd kunnen worden
Knop
Omschrijving
[Piano]-knop
Selecteert een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder vleugels, honky-tonk piano s, en
historische instrumenten.
[E. Piano]-knop
Selecteert verscheidene elektrische pianoklanken die in pop of rock worden gebruikt, alsmede het
geluid van instrumenten die met gebruik van Mallets worden gespeeld.
[Strings]-knop
Selecteert de geluiden van strijkinstrumenten zoals violen, en andere instrumenten die in een
orkest worden gebruikt, welke geschikt zijn wanneer deze voor de Dual-functie met een
pianoklank worden gebruikt.
[Others]-knop
Selecteert een verscheidenheid aan geluiden zoals orgels, bas en GM2 geluiden (p. 80).
* Als u een klanknummer tussen 35 en 43 selecteert, zal het klavier zich als een drumset gedragen.
* Als u een klank selecteert waarop het Rotary-effect wordt toegepast, zal de modulatiesnelheid
van het Rotary-effect veranderen als u op de [Others]-knop drukt.
* Bij sommige klanken zijn er toetsen die geen geluid produceren.
* Voor details over de klanken kijkt u bij de Lijst van klanken (p. 75).
22
Spelen
Spelen met de metronoom
U kunt de metronoom laten klinken terwijl u speelt.
De DP-990F bevat een veelzijdige metronoomfunctie. U kunt het volume en de maatsoort van de metronoom
veranderen of de manier waarop deze de maten verdeelt.
Terwijl de song wordt afgespeeld, klinkt de metronoom op het tempo en in de maatsoort van de song.
fig.Panel
1.
Druk op de [Metronome]-knop.
De [Metronome]-knop knippert, en in het scherm wordt Tempo aangegeven.
De metronoom is te horen.
De [Metronome]-knop knippert rood en groen volgens de op dat moment geselecteerde
maatsoort. Rood geeft de sterke maten aan en groen de zwakke maten.
U kunt nogmaals op de [Metronome]-knop drukken om de metronoom te stoppen.
Het tempo van de metronoom veranderen
fig.Panel
2
1.
1
Druk op de [Metronome]-knop.
De metronoom is hoorbaar.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Correspondentie tussen maatsoort en tempoweergave
Maatsoort
Tempo
0/4, 2/4, 3/4, 4/4,
5/4, 6/4, 7/4
2/2
=5—250
=10—500
3/8
6/8, 9/8, 12/8
=20—999
=7—333
23
Spelen
De maatsoort van de metronoom veranderen
3
2
1.
1
Druk op de [Metronome]-knop.
De metronoom is hoorbaar.
2.
Druk op de [Display]-knop.
De Beat indicator licht op, en het scherm geeft de maatsoort aan.
3.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Als u 0/4 selecteert, zullen alleen de zwakke maten te horen zijn.
Als u uw uitvoering opneemt, zal deze met de hier gespecificeerde maatsoort worden opgenomen.
Als u een song afspeelt, wordt de maatsoort van de metronoom op de maatsoort van de betreffende song ingesteld.
Aanduiding
Maatsoort
Aanduiding
Maatsoort
2/2
6/4
0/4
(Enkel de zwakke
tellen zijn
hoorbaar.)
7/4
2/4
3/8
3/4
6/8
4/4
9/8
5/4
12/8
* De maatsoort van de metronoom kan niet veranderd worden terwijl een song wordt afgespeeld.
24
Spelen
Het volume van de metronoom aanpassen
fig.Panel
1.
Terwijl u de [Metronome]-knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop.
Het scherm geeft het volume van de metronoom aan.
Als u een aftelling speelt, kunt u uw eigen uitvoering gemakkelijker aan het tempo van het
afspeelgeluid synchroniseren.
Bereik van Metronoomvolume
0—10
Een aftelling toevoegen voor het synchroniseren van uw uitvoering (Count-in)
Een serie ritmisch gespeelde geluiden die gespeeld wordt voordat een song begint wordt een count-in (aftelling)
genoemd.
Als u een aftelling laat spelen, kunt u uw uitvoering gemakkelijker aan het tempo van het afspeelgeluid
synchroniseren.
fig.Panel
1
1.
2
Druk op de [Metronome]-knop.
De metronoom is hoorbaar.
2.
Druk op de [
]-knop.
Een aftelling van twee maten wordt geproduceerd, voordat de song begint te spelen.
25
Spelen
Galm aan het geluid toevoegen (Reverb)
U kunt een aangename galm toevoegen aan de geluiden die u via het klavier speelt, wat de indruk geeft dat u in
een concertzaal speelt. Dit effect wordt Reverb genoemd.
fig.Panel
1.
Druk op de [Reverb]-knop.
De [Reverb]-knop licht op.
Als u nogmaals op de [Reverb]-knop drukt, gaat de knop uit en wordt het effect gestopt.
De diepte van het Reverb-effect aanpassen
fig.Panel
1.
Terwijl u de [Reverb]-knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop.
Het scherm geeft de diepte van de Reverb-effect waardes aan.
Bereik van de Reverb diepte
1 —10
Hogere waardes passen een diepere Reverb toe.
De aangepaste instelling keert naar zijn vorige waarde terug als u de stroom uitzet. Indien gewenst kan
deze instelling bewaard worden, ook als de stroom wordt uitgezet (p. 18).
* De diepte van het Reverb-effect kan niet onafhankelijk voor elk geluid worden gespecificeerd. Reverb wordt voor elk
geluid op dezelfde diepte toegepast.
* De diepte van het Reverb-effect van de gespeelde song zal niet veranderen.
* Het Reverb-effect zal niet worden toegepast als de Twin Piano Mode (p. 29) op Individual is ingesteld.
Wat zijn effecten?
Naast Reverb voorziet de HP305/HP302 in een verscheidenheid aan andere effecten die het geluid op
verschillende manieren kunnen wijzigen. Voor elke verschillende klank wordt een passend effect
geselecteerd.
* Sommige klanken hebben geen effect.
26
Spelen
De gevoeligheid van het klavier aanpassen (Key Touch)
U kunt de aanslaggevoeligheid of respons van de toetsen veranderen. U kunt de klavieraanslag aanpassen, zodat
deze past bij de speelsterkte van de muzikant.
fig.Panel
1
1.
Druk op de [Key Touch]-knop zodat deze knippert.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop om de klavieraanslag te selecteren.
2
Aanduiding
Omschrijving
Vast
Het geluid speelt op een vaststaand volume, ongeacht de sterkte waarmee de toetsen
worden bespeeld.
Extra Licht
Deze instelling produceert de lichtste klavieraanslag.
Licht
U kunt fortissimo (ff) spel bereiken met een minder krachtige aanslag dan medium ,
dus het klavier voelt lichter aan. Deze instelling maakt het spelen gemakkelijker,
zelfs voor kinderen.
Middelmatig
Dit stelt de standaard klavieraanslag in. U kunt spelen met de meest natuurlijke
aanslag. Dit lijkt het meest op de aanslag op een akoestische piano.
Zwaar
U moet het klavier sterker aanslaan dan medium om fortissimo (ff) te spelen, dus
de klavieraanslag voelt zwaarder aan. Dynamische vingerzetting geeft hetgeen u
speelt nog meer gevoel.
Extra Zwaar
Deze instelling produceert de zwaarste klavieraanslag.
3.
Druk op de [Key Touch]-knop om naar de selectie van klanken terug te keren.
Als er een andere instelling dan -M-(Medium) is geselecteerd, dan brandt de [Key Touch]-toets.
U kunt de Memory Backup-functie gebruiken om deze instelling in het interne geheugen op te slaan (p.
58).
27
Spelen
Spelen met twee over elkaar gelegde klanken (Dual Play)
U kunt twee klanken gelijktijdig van elke toets op het klavier spelen. Deze eigenschap wordt Dual Play
genoemd.
Bij wijze van voorbeeld ziet u hier hoe piano- en strijkersklanken worden gestapeld.
fig.Panel
1.
Houd de [Piano]-knop ingedrukt en druk op de [Strings]-knop.
Beide knoppen zijn verlicht.
Als u op het klavier speelt, zult u zowel de piano- als de strijkersklanken horen.
Over de klanken
Klanknaam
Overeenkomstige knop
Hoe een klank selecteren?
Tone 1
Knop voor de linkerklank
Druk op de [-] of [+]-knop.
Tone 2
Knop voor de rechterklank
Houd de Tone-knop van Tone 2 ingedrukt (de meest rechtse van
de verlichte Tone-knoppen), en druk op de [-] of [+]-knop.
Als u op een klankknop drukt, zal Dual Play geannuleerd worden. U zult alleen de klank van de
ingedrukte knop horen.
U kunt de toonhoogte van klank 2 in stappen van een octaaf veranderen (p. 54).
Als u een demperpedaal indrukt terwijl Dual Play wordt gebruikt, wordt het effect op zowel klank 1 als
klank 2 toegepast, maar u kunt dit veranderen, zodat het effect op slechts n klank wordt toegepast
(p. 56).
U kunt de volumebalans van de twee klanken veranderen (p. 55).
* Dual Play is niet beschikbaar als Split Play of Twin Piano zijn ingeschakeld.
* Bij sommige klankcombinaties wordt het effect niet op klank 2 toegepast, en dit kan de manier waarop de klank klinkt
be nvloeden.
28
Spelen
Het klavier splitsen voor een uitvoering met twee personen (Twin Piano)
U kunt het klavier in linker en rechter zones splitsen, zodat twee mensen binnen dezelfde reeks toonhoogtes
kunnen spelen, alsof er op twee piano s wordt gespeeld. Deze functie wordt Twin Piano genoemd.
U kunt Twin Piano bijvoorbeeld gebruiken om een leerling samen met zijn docent te laten spelen.
fig.Panel
1.
Druk op de [Twin Piano]-knop.
De [Twin Piano]-knop licht op.
Als u Twin Piano inschakelt, veranderen het klavier, de pedalen en de klank in de volgende instellingen.
fig.Panel
Conventioneel
klavier
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Twin Piano
C3
C4
C5
Grand Piano 1
De demperpedaal
voor het linkergedeelte
C6
splitspunt
C3
C4
C5
C6
Grand Piano 1
De demperpedaal
voor het rechtergedeelte
Als u de [Twin Piano]-knop een aantal malen indrukt, wordt de Twin Piano functie uitgeschakeld en dooft
de verlichting van de [Twin Piano]-knop uit.
* Aangezien sommige effecten (p. 26) niet langer toegepast worden als Twin Piano is ingeschakeld, kan dit het geluid van
de klank veranderen.
29
Spelen
De manier waarop het geluid klinkt veranderen (Twin Piano Mode)
fig.Panel
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-knop.
Waarde
Omschrijving
1
(Pair)
Het geluid van de klavierzone voor de rechterhand is luider te horen via de rechter luidspreker dan de linker
luidspreker.
Omgekeerd zal het geluid van de klavierzone voor de linkerhand luider via de linker luidspreker zijn dan via de
rechter luidspreker.
2
(Individual)
Het geluid van de rechterhand klavierzone is alleen via de rechter luidspreker te horen. Het geluid van de
linkerhand klavierzone is alleen via de linker luidspreker te horen.
* Het Reverb effect wordt uitgeschakeld.
* Bij sommige klanken kan het geluid niet tussen links en rechts worden gesplitst.
* Als u in de linker klavierzone speelt, zult u geen geluid horen via de koptelefoon die op de achterste Phones
Jack is aangesloten. Omgekeerd zult u geen geluid in de linker koptelefoon horen als u in de voorste
klavierzone speelt.
De instellingen die u verandert zullen naar hun oorspronkelijke waardes terugkeren als u de stroom uitzet.
Indien gewenst kan het apparaat deze instelling onthouden, ook als de stroom is uitgeschakeld (p. 58).
30
Spelen
Verschillende klanken binnen de linker en rechter gebieden van
het klavier spelen (Split Play)
U kunt verschillende klanken binnen de linker en rechtergebieden van het klavier spelen, dat op een bepaalde toets
is gesplitst.
Deze mogelijkheid wordt Split Play genoemd, en de toets waarop het klavier is gesplitst wordt het Splitspunt
genoemd.
fig.Panel
1.
Druk een aantal malen op de [Twin Piano]-knop, zodat het Split scherm
verschijnt.
Als Split is ingeschakeld, zijn de klavierinstellingen als volgt.
fig.Panel
Splitspunt (Standaard bij opstart: F 3)
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 …
Klank voor linkerhand
C3
C4
C5
B7 C8
Klank voor rechterhand
Druk een aantal malen op de [Twin Piano]-knop om Split Play uit te schakelen. De verlichting van de
[Twin Piano]-knop dooft uit.
31
Spelen
De klanken van de linker en rechter zones veranderen
De klank voor de rechterhand veranderen
fig.Panel
2
1
1.
Druk op een Tone-knop.
Het nummer van de klank die op dat moment voor de rechterhand zone is geselecteerd wordt
getoond.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Een andere klank wordt geselecteerd.
De klank voor de linkerhand veranderen
fig.Panel
1
2
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op een Tone-knop.
Het nummer van de klank die op dat moment voor de linkerhand zone is geselecteerd wordt
getoond.
2.
Terwijl u de [Twin Piano]-knop ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop.
Een andere klank wordt geselecteerd.
U kunt de toonhoogte van de linkerhandgeluiden in stappen van een octaaf veranderen (p. 54).
32
Spelen
Het splitspunt van het klavier veranderen
fig.Panel
Bereik waarbinnen u het splitspunt kunt instellen (B1–B6)
A0
C1
B1 C2
C3
C4
C5
C6
B6 C7
C8
Splitspunt
Fabrieksinstelling: F 3
Deze toets behoort tot het linker klaviergedeelte
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de toets die u als het
splitspunt wilt toewijzen.
De toets die u indrukt wordt het nieuwe splitspunt, en die toets zal in het scherm worden
getoond.
Als u de [Twin Piano]-knop loslaat, keert het scherm naar de vorige indicatie terug.
Hoe het splitspunt wordt weergegeven
Als u de toets die het splitspunt is aangeeft, toont het scherm de nootnaam
gevolgd door een nummer dat het octaaf aanduidt.
Weergave
Nootnaam
Weergave
Nootnaam
Nootnaam Octaaf
C
F
C
G
D
A
E
A
E
B
F
B
De veranderde instelling zal naar zijn oorspronkelijke status terugkeren als u de stroom uitzet.
Indien gewenst kan deze instelling onthouden worden, zelfs terwijl de stroom is uitgezet (p. 58).
33
Spelen
Het klavier transponeren (Transpose)
Transponeren Transponeren betekent het verschuiven van de toonhoogtes die door het klavier worden
geproduceerd. Met de Transpose functie kunnen de volgende dingen gemakkelijk worden uitgevoerd.
¥ De toonhoogte van de begeleiding kan aan het vocale bereik van een zanger worden aangepast zonder dat uw
vingerzetting hoeft te veranderen (d.w.z: zonder dat u de toetsen die u speelt hoeft te veranderen).
¥ Een song die in een moeilijke toonaard staat, met talloze kruisen ( ) of mollen ( ) kan in een eenvoudigere
toonaard worden gespeeld.
1.
Houd de [Tranpose]-knop ingedrukt en speel de toets die de tonica van de
toonsoort waarnaar u wilt transponeren bepaalt.
De huidige transpositie-instelling wordt getoond terwijl u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt.
U kunt de transpositie-instelling ook veranderen met gebruik van de [-] of [+]-knoppen terwijl de
[Transpose]-knop ingedrukt wordt gehouden.
Transpositiebereik
-6—0—5 (in halve tonen)
Als een andere instelling dan 0 is geselecteerd, is de [Transpose]-knop verlicht.
Om naar de oorspronkelijke waarde (0) terug te keren, houdt u de [Transpose]-knop ingedrukt en drukt u
de [-] en [+]-knoppen tegelijk in.
U kunt de [Tranpose]-knop gebruiken om de Transpose functie aan en uit te zetten (als de transpositieinstelling op iets anders dan 0 staat).
Met de DP990F kunt u zowel het klavier als de song, alleen het klavier of alleen de song transponeren (p.
54). In de fabrieksinstellingen worden het klavier en de song getransponeerd.
* Als de Transpose Mode (p. 54) op SnG is ingesteld (het afspelen van de song), is de Transpose functie niet van invloed
op de toonhoogtes van het klavier.
Voorbeeld: Een song die in E majeur staat, spelen met C majeur-vingerzettingen
1.
Houd de [Transpose]-knop ingedrukt en druk op de E-noot (grondtoon van toonaard E majeur).
Tellend vanaf C als referentiepunt, is de grondtoon van de toonaard E majeur vier chromatische stappen hoger, dus
in het scherm wordt 4 aangegeven.
fig.Panel
Als u C E G
speelt,
klink het als
E G B
De transpositiewaarde keert naar 0 terug als u naar een andere song overschakelt of de stroom uitzet.
34
Spelen
De knoppen buiten werking stellen (Panel Lock)
Met de Panel Lock instelling kunt u alle knoppen van de HP305/HP302 buiten werking stellen. In deze staat
zullen de instellingen niet veranderen, ook al drukt u onbedoeld op een knop terwijl u speelt.
fig.Panel
1.
Houd de [Right]-knop enige tijd ingedrukt.
Panel Lock wordt geactiveerd.
Om Panel Lock op te heffen houdt u de [Right]-knop nogmaals enige tijd ingedrukt.
Panel Lock wordt ook opgeheven als de stroom wordt uitgezet.
* Als u Panel Lock activeert terwijl een song wordt afgespeeld of opgenomen, zal het afspelen of opnemen stoppen.
* U kunt Panel Lock niet activeren als u zich in de Function-mode bevindt (p. 52).
35
Songs beluisteren
Songs beluisteren
Hier wordt uitgelegd hoe de ingebouwde songs beluisterd kunnen worden. De DP-990F voorziet in 72 ingebouwde
pianosongs.
Songs kunnen ook via een apart verkrijgbare floppy-diskdrive, CD-DRIVE of USB-geheugen worden
afgespeeld (p. 61).
fig.Panel
1
2
3
1.
Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Song indicator oplicht.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop om een song te selecteren.
3.
Druk op de [
]-knop.
Als de song tot het eind is gespeeld, zal het afspelen stoppen.
Om het afspelen te pauzeren drukt u nogmaals op de [
De volgende keer dat u de [
]-knop.
]-knop indrukt, gaat het afspelen verder vanaf het punt waar u was gestopt.
Vooruitspoelen en terugspoelen
Functie
Knop
Naar het begin van de volgende song
Druk op de [
Naar het begin van de huidige song
Druk op de [
De song vooruitspoelen
Houd de [
]-knop ingedrukt terwijl de song speelt
De song terugspoelen
Houd de [
]-knop ingedrukt terwijl de song speelt
]-knop
]-knop
Voor details over de namen van de interne songs kijkt u in de Internal Song List (p. 78).
36
Songs beluisteren
Partijen (Parts) apart spelen
De Parts van een interne song kunnen individueel geselecteerd en gespeeld worden. Op deze manier kunt u het linker- of
rechterhandgedeelte van een song oefenen terwijl u de andere hand, die automatisch wordt gespeeld, beluistert.
Partijen en tracks
Track-knoppen
Elke Part wordt aan de Trackknoppen
toegewezen, zoals in de illustratie wordt
getoond.
Muting
U kunt een specifieke Part dempen
(Mute), zodat diet niet hoorbaar is.
* De [Accomp]-knop licht niet op als
u een song zonder begeleiding heeft
geselecteerd.
Begeleidingspartij
Partij voor
linkerhand
Partij voor
rechterhand
fig.Panel
2
1.
Speel een song af (p. 36).
2.
Druk op de Trackknop van de Part die niet gespeeld moet worden.
De verlichting van de knop die u indrukte, dooft uit en de geselecteerde Part zal niet te horen zijn.
Als u nogmaals op de Trackknop drukt zodat deze verlicht is, zal de Part weer hoorbaar zijn.
U kunt het volume van de gedempte Part veranderen (p. 57).
Door een song af te spelen terwijl het begeleidingsgedeelte is gedempt, kunt u de introductie overslaan.
De Mute-instelling wordt geannuleerd als u naar een andere song overschakelt.
De rechterhand alleen oefenen
1.
Druk op de [Right]-knop.
DP-990F speelt
De knop dooft uit.
2.
Druk op de [
dooft uit
]-knop.
De DP990F speelt de
linkerhandpartij en de
begeleidingspartij, zodat u de
rechterhandpartij apart kunt
oefenen.
Begeleidingspartij
Partij voor
linkerhand
Partij voor
rechterhand
37
Songs beluisteren
Alle songs opeenvolgend spelen (All Songs Play)
U kunt de DP-990F alle songs in het interne geheugen (of alle songs in USB-geheugen) herhaaldelijk opeenvolgend laten
afspelen.
Deze functie wordt All Songs Play genoemd.
fig.Panel
1.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en druk op de [
]-knop.
All Songs Play wordt geselecteerd, en in het scherm wordt ALL aangegeven.
* De All Song Play-functie wordt uitgezet als u het afspelen stopt of het toestel uitschakelt.
Het volume voor het afspelen van de song aanpassen
U kunt het volume waarop de song wordt gespeeld aanpassen.
Dit is handig als u de volumebalans tussen uw spel op het klavier en het afspeelgeluid van de song wilt aanpassen,
bijvoorbeeld als u oefent door met een song mee te spelen.
fig.Panel
1.
Houd de [
]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-knop.
Het volume van de gespeelde song wordt getoond terwijl de [
Volumebereik van de song
]-knop.
0—10
* Het afspeelvolume voor de song wordt opnieuw op 10 ingesteld als u de stroom uitzet.
38
Songs beluisteren
Het tempo van de song veranderen
U kunt het tempo waarop de song wordt afgespeeld veranderen. Als u oefent door met een interne song mee te spelen,
kunt u hiermee het tempo van een moeilijke song verlagen, zodat u deze gemakkelijker zult kunnen spelen.
fig.Panel
1
1.
2
Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Tempo-indicator oplicht.
De Tempo-indicator licht op.
2.
Druk op de [-] of [+]-knop.
Het tempo verandert.
Indien gewenst kunt u de song op een vast tempo laten afspelen, zonder dat het tempo kan veranderen (p. 57).
De toonhoogte van de song veranderen (Playback Transpose)
U kunt de toonaard van een song die wordt afgespeeld veranderen. Dit wordt de Playback Transpose -functie genoemd.
ig.Panel
1.
Speel de song af (p. 36).
2.
Houd de [Transpose]-knop ingedrukt en druk op de [-] of [+]-knop.
De toonsoort van de song verandert in stappen van halve tonen.
Transpositiebereik
-6—0—5 (halve tonen)
Terwijl u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt, wordt de Playback Transpose-instelling getoond.
Als de waarde op iets anders dan 0 staat, is de [Transpose]-knop verlicht.
De transpositie-instelling zal naar 0 terugkeren als u een andere song selecteert.
Als u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt en de [-] en [+]-knoppen tegelijk indrukt, keert de instelling
naar haar oorspronkelijke waarde (0) terug.
U kunt de [Transpose]-knop gebruiken om de Playback Transpose-functie aan of uit te zetten (als de
transpositie-instelling iets anders dan 0 is).
Met de DP-990F kunt u zowel het klavier als de song, alleen het klavier of alleen de song transponeren (p.
54). In de fabrieksinstellingen worden het klavier en de song samen getransponeerd.
* De Playback Transpose functie wordt niet toegepast als Transpose Mode (p. 54) op Kbd (Klaviernoten) staat.
39
Opnemen wat u speelt
Opnemen wat u op het klavier speelt
Het opnemen van uw eigen uitvoeringen is gemakkelijk.
U kunt een opgenomen uitvoering afspelen om uw spel te controleren of met een opgenomen uitvoering meespelen.
Voorbereidingen voor opname
fig.Panel
1
2
4
1.
Druk een aantal malen op de [Display]-knop, zodat de Song indicator oplicht.
2.
Druk een aantal malen op de [-]-knop zodat USr in het scherm verschijnt.
3.
Selecteer de klank die u voor de uitvoering wilt gebruiken (p. 22).
Indien gewenst laat u de metronoom klinken (p. 23).
4.
Druk op de [
De [
]-knop.
]-knop licht op, de [
]-knop knippert en de DP-990F wordt in recording-standby mode gezet.
Als u besluit niet op te nemen, drukt u nogmaals op de [
]-knop.
De opname starten/stoppen
fig.Panel
1.
Druk op de [
]-knop of speel op het klavier.
Een aftelling van twee maten is te horen (het maatnummer wordt als -2 en dan -1 in het scherm weergegeven).
Daarna begint de opname.
Als de opname begint, branden de [
]-knop en de [
]-knop.
Een aftelgeluid wordt niet gespeeld als u de opname door op het klavier te spelen heeft gestart.
2.
Druk op de [
De opname stopt.
40
]-knop.
Opnemen wat u speelt
De opname beluisteren
fig.Panel
2
1
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Het afspelen stopt als u nogmaals op de [
]-knop drukt.
Als u op de [
]-knop drukt terwijl de metronoom klinkt, hoort u een aftelling van twee maten
(Count-In) voordat het afspelen begint.
De opgenomen uitvoering gaat verloren als u de stroom uitzet. Als u uw opgenomen uitvoering wilt
behouden, moet deze in het interne geheugen (p. 43) of een USB-geheugen (p. 63) worden opgeslagen.
Als er een niet-opgeslagen uitvoering is, kunt u geen andere song afspelen. U moet dan uw uitvoering
verwijderen (p. 42) of opslaan (p. 43) voordat een andere song wordt afgespeeld.
Als de volgende indicatie verschijnt
Het bevestigingsbericht aan de rechterkant verschijnt als u probeert een andere song te
selecteren terwijl de daarvoor opgenomen song nog niet is opgeslagen.
Sla de opname op in het interne geheugen (p. 43) of op USB-geheugen (p. 63).
¥ Als u besluit de opgenomen uitvoering te wissen, drukt u op de [
]-knop.
¥ Als u de opgenomen uitvoering niet wilt wissen, drukt u op de [
]-knop.
41
Opnemen wat u speelt
Een opname wissen
Hieronder leest u hoe u een opname kunt wissen.
fig.Panel
2
1
1.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en druk op de [
Een bevestigingsbericht verschijnt en de [
]- en [
Als u besluit de opname niet te wissen, drukt u op de [
2.
Druk op de [
]-knop.
]-knoppen knipperen.
]-knop.
]-knop.
De opgenomen uitvoering zal gewist worden.
Als u de [
]-knop ingedrukt houdt terwijl u op een Trackknop drukt, zal de uitvoering van alleen die
Track worden gewist.
Een opgenomen uitvoering wordt gewist als u de stroom uitzet.
42
Opnemen wat u speelt
Uw opname opslaan
Als u een uitvoering heeft opgenomen, gaat deze verloren als u de stroom van de DP-990F uitzet voordat u de song heeft
opgeslagen. Om uw opgenomen uitvoering te behouden, komt het van pas om deze in het interne geheugen op te slaan.
Songs die in het interne geheugen zijn opgeslagen, zullen niet verloren gaan als u de stroom uitzet.
U kunt de opgenomen uitvoering ook in een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of op een floppydisk
(apart verkrijgbaar) opslaan (p. 63).
Als u een song uit het interne (externe) geheugen wil opslaan in het externe (interne) geheugen, selecteer
dan de song die u wil opslaan.
fig.Panel
1
2
4
Voorbereidingen om op te slaan
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop.
In het scherm wordt Fnc aangegeven en u bevindt zich in de Function-mode (p. 52).
2.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en gebruik de [-]-knoppen om SAv in het
scherm te laten verschijnen.
3.
Als u de [Display]-knop loslaat, wordt Int in het scherm aangegeven.
Als Int niet verschijnt, druk dan op de [-]-knop.
4.
Druk op de [
]-knop.
In het scherm kunt u het nummer van de opslagbestemming selecteren.
43
Opnemen wat u speelt
De opslagbestemming voor de song selecteren
fig.Panel
1
4
1.
2
3
Druk op de [-] of [+]-knop om de opslagbestemming te selecteren.
Als de stip rechtsonder in het scherm verlicht is, is er al een song in dat nummer opgeslagen.
Als u een ongewenste song wilt wissen en deze door de nieuw opgeslagen song wilt
vervangen, selecteert u het nummer van de ongewenste song.
2.
Druk op de [
]-knop.
In de display verschijnt Sur en de [
]- en [
Als u besluit de song niet op te slaan, drukt u op de [
3.
Druk op [
Brandt als er een
song is opgeslage
]-knoppen knipperen.
]-knop.
]-knop.
De song wordt opgeslagen.
Zet nooit het toestel uit wanneer in de display SAv verschijnt.
4.
Druk op de [Twin Piano]-knop of de [Key Touch]-knop.
U verlaat de Function-mode.
* U kunt geen andere song selecteren als de opgenomen uitvoering nog niet is opgeslagen. Wis de opgenomen
uitvoering of sla deze op (p. 41).
44
Opnemen wat u speelt
Een opgeslagen song verwijderen
Hier ziet u hoe een song die in het interne geheugen is opgeslagen wordt verwijderd.
Als u alle songs die in het interne geheugen zijn opgeslagen wilt verwijderen, initialiseer dan het
geheugen (p. 60).
U kunt ook songs uit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of een floppydisk (apart verkrijgbaar)
verwijderen. (p. 64).
fig.Panel
1
2
4
Voorbereidingen voor verwijderen
1.
Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt en druk op de [Key Touch]-knop.
Fnc wordt in het scherm weergegeven en u bevindt zich in de Function-mode (p. 52).
2.
Houd de [Display]-knop ingedrukt en gebruik de [-]-knop om dEL in het
scherm te laten verschijnen.
3.
Als u de [Display]-knop loslaat, wordt Int in het scherm aangegeven.
Als Int niet verschijnt, druk dan op de [-]-knop.
4.
Druk op de [
]-knop.
In het scherm kunt u het songnummer dat u wilt verwijderen selecteren.
45
Opnemen wat u speelt
De te verwijderen song kiezen
fig.Panel
1
1.
Druk op de [-] of [+]-knop om de song die u wilt verwijderen te selecteren.
De song verwijderen
fig.Panel
1
3
1.
Druk de [
]-knop.
In de display verschijnt Sur en de [
]- en [
]-knoppen knipperen.
Als u besluit de song niet te verwijderen, drukt u op de [
2.
Druk op de [
]-knop.
]-knop.
De geselecteerde song wordt verwijderd.
3.
Druk op de [Twin Piano] of de [Key Touch]-knop.
U verlaat de Function-mode.
Zet nooit de stroom uit terwijl dEL in het scherm wordt weergegeven.
46
2
Opnemen wat u speelt
Geavanceerde opnamemethodes
Elke hand apart opnemen
U kunt het spel van de linkerhand apart onder de [Left]-knop opnemen en dat van de rechterhand onder de [Right]-knop
opnemen. Ook kunt u elke hand nadien apart opnieuw opnemen.
Voorbereidingen voor opname
fig.Panel
1
1.
2
4
3
Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Song indicator verlicht is.
Het songnummer wordt in het scherm getoond.
2.
Druk een aantal malen op de [-]-knop, totdat USr in het scherm verschijnt.
3.
Druk op de [
]-knop.
De [
]-knop licht op, de [
]-knop en de knop van de track die wordt opgenomen, knipperen en de
DP-990F gaat in recording-standby mode.
Als u besluit om niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [
4.
]-knop.
Druk op de knoppen van alle tracks die u niet wilt opnemen, zodat deze niet verlicht zijn.
Uw uitvoering kan apart onder de relevante Trackknoppen worden opgenomen.
Opgenomen uitvoeringen en de Trackknoppen
De uitvoeringen die u opneemt worden als volgt aan de Trackknoppen toegewezen.
Conventionele uitvoering ( waarbij over het volledige klavier dezelfde klank wordt gespeeld), Dual Play
Trackknop
Opname
Opnemen met n enkele knop gespecificeerd
De uitvoering zal op de gespecificeerde Track worden opgenomen.
Opnemen met meerdere knoppen
gespecificeerd
De uitvoering zal op slechts n track worden opgenomen De volgorde
van opnemen is: [Right]-knop ➜ [Left]-knop ➜ [Accomp].
Twin Piano (p. 29), Split Play (p. 31)
Trackknop
Opname
Twin Piano
Split Play
[Right]-knop
Rechts
Klank van rechterhand
[Left]-knop
Links
Klank van linkerhand
47
Opnemen wat u speelt
Opnemen en stoppen
fig.Panel
1.
Druk op de [
]-knop.
U zult een aftelling van twee maten horen, waarna de opname begint.
Als alternatief kunt u ook beginnen met opnemen door het klavier te bespelen in plaats van de [
]-knop in te
drukken. In dat geval is er geen aftelling.
Als de opname begint, zijn de [
]-knop en de [
]-knop verlicht.
Tijdens de aftelling wordt -2 en dan -1 als het maatnummer in het scherm getoond.
2.
Om te stoppen met opnemen, drukt u op de [
]-knop.
Bijkomende opnames
fig.Panel
4
1
2
3
5
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De [
]-knop licht op, de [
]-knop en de knop van de Track die opgenomen zal worden knipperen en de
DP-990F wordt in recording-standby mode geplaatst.
Als u besluit om niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [
3.
]-knop.
Druk op de knop van de Track die u wilt opnemen, zodat deze knippert.
Als u besluit om niet op te nemen, druk dan nogmaals op de [
]-knop.
Als u een eerder opgenomen Track voor opname selecteert, zal deze door de nieuwe uitvoering worden
overschreven, waarbij de eerder opgenomen uitvoering gewist wordt.
48
Opnemen wat u speelt
4.
Druk op de [
]-knop.
U hoort een aftelling van twee maten, en dan begint de opname.
U kunt de opname ook starten door het klavier te bespelen in plaats van de [
geval is er geen aftelling.
Wanneer de opname begint, zijn de [
]-knop in te drukken. In dat
]-knoppen verlicht.
]- en [
Tijdens de aftelling wordt -2 en dan -1 als het maatnummer in het scherm getoond.
* Als u aanvullend materiaal opneemt zonder de eerder opgenomen uitvoeringen te wissen, blijven het tempo van de
song en de maatsoort, zoals deze waren toen de eerste keer werd opgenomen.
5.
Om de opname te stoppen drukt u op de [
]-knop.
Als u opnieuw opneemt
Als u opnieuw vanaf het begin opneemt, zal de eerder
opgenomen uitvoering tijdens de voortgang van de nieuwe
opname gewist worden.
Als u een volledige uitvoering wilt opnemen, wist u de
eerder opgenomen uitvoering eerst (p. 43).
1e take
De eerste opname
blijft behouden
2e take
De eerste opname
blijft behouden
Uw opname beluisteren
fig.Panel
2
1
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Het afspelen stopt als u nogmaals op de [
]-knop drukt.
De opgenomen uitvoering gaat verloren als u de stroom uitzet. Als u uw opgenomen uitvoering wilt
behouden, moet deze in het interne geheugen (p. 43) of een USB-geheugen (p. 63) worden opgeslagen.
Als er een niet-opgeslagen uitvoering is, kunt u geen andere song afspelen. U moet dan uw uitvoering
verwijderen (p. 42) of opslaan (p. 43) voordat een andere song wordt afgespeeld.
Als u een van de Trackknoppen ingedrukt houdt en op de [
]-knop drukt, dan wordt enkel die track
gewist. Als u de gegevens van alle tracks wist, dan verschijnt USr in de display.
49
Opnemen wat u speelt
Een uitvoering die u met een song meespeelt opnemen
Hier ziet u hoe een uitvoering die u samen met een interne song of een song uit het interne geheugen speelt kunt opnemen.
Het gedeelte dat u met gebruik van de Trackknoppen selecteert zal opgenomen worden, en vervangt de inhoud die zich al
in dat gedeelte bevond.
Tijdens de opname zult u het geluid van de Track waarvan u de knoppen selecteerde niet horen.
* U kunt niet samen met een song van een CD of met en song die geluidsdata bevat opnemen.
Voorbereidingen voor afspelen
1.
Selecteer de song die u wilt afspelen (p. 36).
2.
Selecteer de klank die u wilt spelen (p. 22).
3.
Specificeer het tempo voor de opname (p. 23).
Het tempo van de opgenomen uitvoering is het tempo van de song die u voor opname heeft geselecteerd.
Als u een uitvoering opneemt die u met een song meespeelt, wordt deze met de maatsoort van die song opgenomen.
Voorbereidingen voor opname
fig.Panel
1
1.
Druk op de [
De [
]-knop.
]-knop licht op, de [
]-knop knippert en de DP-990F gaat in recording-standby mode.
Als u besluit de opname te annuleren, drukt u nogmaals op de [
2.
]-knop.
Druk op de Trackknop van het gedeelte dat u wilt opnemen, zodat deze knippert.
Met deze instelling zult u de geselecteerde song beluisteren terwijl u opneemt.
Opgenomen uitvoeringen en Trackknoppen
De uitvoeringen die u opneemt worden als volgt aan de Trackknoppen toegewezen.
50
2
Trackknop
Partij
[Right]-knop
Partij van rechterhand
[Left]-knop
Partij van linkerhand
[Accomp]-knop
Andere partijen
Opnemen wat u speelt
Opnemen en stoppen
fig.Panel
1.
Druk op de [
]-knop.
U hoort een aftelling van twee maten. Daarna begint de opname.
U kunt de opname ook starten door het klavier te bespelen in plaats van de [
geval is er geen aftelling.
Als de opname begint, zijn de [
]-knop in te drukken. In dat
]-knop.
]- en [
Tijdens de aftelling wordt -2 en dan -1 als het maatnummer in het scherm getoond.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opname stopt.
Uw opname beluisteren
fig.Panel
2
1
1.
Druk op de [
]-knop.
U keert terug naar het begin van de opgenomen uitvoering.
2.
Druk op de [
]-knop.
De opgenomen uitvoering wordt afgespeeld.
Het afspelen stopt als u nogmaals op de [
]-knop drukt.
De opgenomen uitvoering gaat verloren als u de stroom uitzet. Als u uw opgenomen uitvoering wilt
behouden, moet deze in het interne geheugen (p. 43) of een USB-geheugen (p. 63) worden opgeslagen.
Als er een niet-opgeslagen uitvoering is, kunt u geen andere song afspelen. U moet dan uw uitvoering
verwijderen (p. 42) of opslaan (p. 43) voordat een andere song wordt afgespeeld.
51
Diverse instellingen
Basishandelingen in Function-mode
In de Function-mode kunt u diverse instellingen voor afspelen en opnemen maken.
Hoe u naar de Function-mode gaat
fig.Panel
1
1. Houd de [Twin Piano]-knop ingedrukt, en druk op de [Key Touch]-knop.
De [Twin Piano]-knop en de [Key Touch]-knop lichten op. Fnc wordt in het scherm weergegeven
en u bevindt zich in de Function-mode.
De instelling die u wilt bewerken selecteren
fig.Panel
1. Terwijl u n van de knipperende knoppen ingedrukt houdt, drukt u op de [-] of [+]-knop om de instelling die u wilt
bewerken te selecteren.
De naam van de instelling wordt in het scherm getoond terwijl u de knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt de waarde van de
instelling getoond.
52
Diverse instellingen
Een instelling bewerken
fig.Panel
1
3
1. Druk op de [-] of [+]-knop om de instelling te bewerken.
Als u de [-] [+]-knoppen tegelijk indrukt, kunt u de instelling op de fabriekswaarde terugzetten.
2. Als u andere instellingen wilt veranderen, kijkt u naar stap 1 onder De instelling die u wilt bewerken selecteren , en selecteert u de
instelling die u wilt veranderen.
3. Druk op de [Twin Piano]-knop of de [Key Touch]-knop om de Function-mode te verlaten.
De indicators van de knoppen keren naar hun vorige status terug.
De bewerkte instellingen keren naar hun oorspronkelijke waardes terug als u de stroom uitzet. Bij sommige instellingen kunt u
instellen dat deze hun bewerkte status behouden, zelfs als u de stroom uitzet (p. 58).
Details over instellingen die op deze manier opgeslagen kunnen worden vindt u bij Parameters die in Memory Backup zijn
opgeslagen (p. 79).
De instelling die u wilt bewerken selecteren
Knop
Functie
Pagina
Knop
p. 56
p. 54
String Resonance
Transpose Mode
p. 54
E. Piano
p. 56
Key Off Resonance
Octave Shift
Transpose
p. 56
p. 54
Damper Pedal Part
Dual Balance
p. 56
p. 55
Center Pedal Function
Master Tuning
p. 55
Strings
p. 56
Left Pedal Function
Stretch Tuning
p. 55
Piano
Pagina
Damper Resonance
Brilliance
Reverb
Functie
p. 56
Temperament
p. 55
Temperament Key
p. 56
53
Diverse instellingen
Knop
Functie
Pagina
Tempo Mute
Klankinstellingen
p. 57
Local Control
p. 68
MIDI Transmit Channel
p. 68
Hier ziet u hoe de helderheid van het geluid dat u op het
klavier speelt of de helderheid van een interne song of song uit
een USBgeheugen wordt aangepast.
Als de waarde toeneemt, wordt het geluid helderder.
Composer MIDI Out
p. 68
Instelling
-10 (Mellow)—10 (Bright)
V-LINK Transmit Channel
Others
De helderheid van het geluid aanpassen
(Brilliance)
p. 70
Track Assign
p. 57
Instellingen voor het spelen
p. 62
Bepalen wat er door Key Transpose wordt
be nvloed (Transpose Mode)
p. 57
Deze instelling specificeert wat er door de Key Transpose
be nvloed zal worden.
p. 58
U kunt de Key Transpose gebruiken om de toonhoogte van
zowel de song als het klavier of alleen de toonhoogte van het
klavier te veranderen.
Recommended Tone
Mute Volume
CD/Audio Type
Save a Song
p. 43
Instelling
Klaviernoten
Transpose (p. 34)
Deleting a Song
Display
Beschrijving
p. 45
Weergave van de song
Playback Transpose (p. 39)
Initializing the Memory
p. 60
Klaviernoten en weergave van de song
External Memory Mode
Accomp
p. 60
Memory Backup
Left
p. 58
Factory Reset
Right
De toonhoogte wijzigen in stappen van een
octaaf (Octave Shift)
p. 58
U kunt de toonhoogte van klank (Tone) 2 in Dual Play (p. 28)
en de Lower klank in Split Play (p. 31) met telkens een octaaf
veranderen.
Het op deze manier veranderen van de toonhoogte in eenheden
van een octaaf wordt Octave Shift genoemd.
U kunt bijvoorbeeld de toonhoogte van de Lower klank
verhogen, totdat deze dezelfde toonhoogte heeft als de Upper
klank in Split Play.
Instelling
-2 — 0 — +2
54
Diverse instellingen
De volumebalans van Dual Play wijzigen
(Dual Balance)
U kunt de volumebalans tussen de twee klanken (klank 1 en
klank 2) die voor Dual Play worden gebruikt aanpassen.
Volume van Volume van
Tone 1
Tone 2
De stemming aanpassen (Temperatuur)
U kunt klassieke muziek, zoals barokstukken, met gebruik van
de oorspronkelijke stemming spelen.
De meeste moderne songs worden gecomponeerd en gespeeld
met de veronderstelling dat de gelijkzwevende stemming (de
meest gangbare stemming heden ten dage) gebruikt zal
worden, maar toen klassieke muziek werd gecomponeerd, was
er een grote verscheidenheid aan andere stemmingen in
gebruik. Door een compositie in zijn oorspronkelijke
stemming te spelen, kunt u genieten van de sonoriteit van
akkoorden die de componist oorspronkelijk bedoelde.
Instelling
9-1 (klank 1 is luider)—9-9 (zelfde volume)—1-9 (klank 2 is luider)
Instellingen voor stemming
De toonhoogte laten overeenstemmen met
die van andere instrumenten (Master Tuning)
Als u samen met andere instrumenten speelt en in soortgelijke
situaties kunt u de standaard toonhoogte aan die van een ander
instrument aanpassen.
De standaard toonhoogte verwijst gewoonlijk naar de
toonhoogte van de noot die gespeeld wordt als u de middelste
A-toets indrukt. Voor een zuiverder ensemblegeluid tijdens het
spelen met n of meer andere instrumenten, moet u zorgen
dat de standaard toonhoogte van het instrument gelijkgestemd
is met die van de andere instrumenten. Het op een standaard
toonhoogte afstemmen van alle instrumenten wordt Stemmen
(Tuning) genoemd.
Instelling
Waarde van Master Tuning
Temperatuur
Instelling Temperatuur
1
2
Rein
(Majeur)
Deze stemming elimineert
tweeslachtigheden in de kwinten en tertsen.
Deze is niet geschikt voor het spelen van
melodie n en kan niet getransponeerd
worden, maar kan prachtige klanken
produceren.
3
Rein
(Mineur)
De Reine stemmingen verschillen van
majeur en mineur toonsoorten. U kunt
hetzelfde effect verkrijgen met de mineur
schaal en de majeur schaal.
4
Arabisch
Deze stemming is geschikt voor Arabische
muziek.
5
Kirnberger
Dit is een verbetering van de Middentoon
en Reine stemmingen die een hoge mate
van modulatievrijheid biedt. uitvoeringen
zijn mogelijk in alle toonsoorten (III).
6
Middentoon
Deze schaal maakt enige compensaties in
de Reine intonatie, zodat transpositie naar
andere toonsoorten mogelijk is.
7
Pythagorisch
Deze stemming, uitgedacht door de filosoof
Pythagoras, elimineert dissonantie in
kwarten en kwinten. Dissonantie wordt
door tertsinterval akkoorden geproduceerd,
maar melodie n zijn harmonieus.
8
Werckmeister
Deze stemming combineert de Middentoon
en Pythagorische stemmingen.
uitvoeringen zijn mogelijk in alle
toonsoorten (eerste techniek, III).
Vanuit de fabriek is het instrument op 440.0 Hz
ingesteld.
Piano s worden doorgaans zo gestemd dat de lage reeks lager
en de hoge reeks hoger is dan de gelijkzwevende stemming.
Deze methode van stemmen is uniek voor de piano, en staat
bekend als Stretched Tuning .
Instelling
Beschrijving
On
Deze stemmingscurve breidt de bas en treble eindes
enigszins uit. Dit is geschikt voor uitvoeringen
zoals pianosolo s.
OFF
Dit is de standaard stemmingscurve. Dit is geschikt
wanneer Dual Play (p. 28) wordt gebruikt of als u
samen met andere instrumenten speelt.
Kenmerken
In deze stemming is elk octaaf verdeeld in
twaalf gelijke stappen. Elk interval
Gelijkzwevend
produceert ongeveer dezelfde hoeveelheid
lichte dissonantie.
15.3—40.0—66.2 415.3 Hz — 440.0 Hz — 466.2 Hz
De unieke stemming van een piano
gebruiken (Stretch Tuning)
Tonica
55
Diverse instellingen
De toonaard van de temeratuur (Tonica)
specificeren
Snaarresonantie verkrijgen wanneer u op de
toetsen speelt (String Resonance)
Als u de toetsen van een akoestische piano bespeelt, trillen de
snaren die al gespeeld zijn mee. De functie die dit effect
reproduceert wordt String Resonance genoemd.
Als u met een andere stemming dan de gelijkzwevende speelt,
moet u de toonaard van de temperatuur (tonica) specificeren
voor het stemmen van de song die gespeeld gaat worden (dat
betekent: de noot die met C correspondeert voor een majeur
toonaard of met A voor een mineur toonaard). Als u een
gelijkzwevende stemming kiest, hoeft u geen tonica te
selecteren.
Temperatuur
C
d
E_
E
F
F
G
A_
A
b_ b
Key
C
D
E
E
F
F
G
A
A
B
C
Instellingen voor de pianoklank
Natuurlijke resonantie verkrijgen wanneer u
de demperpedaal indrukt
(Damper Resonance)
U kunt het volume van de demperpedaal resonantie
veranderen. Als de demperpedaal op een akoestische piano
wordt ingedrukt, resoneren de noten die u speelt met andere
snaren, hetgeen een rijke galm toevoegt en het geluid voller
maakt. Het demperpedaal op de DP-990F reconstrueert deze
resonantie (Damper Resonance) wanneer de pedaal wordt
ingedrukt.
Instelling
Beschrijving
OFF, 1—10
Het resonantievolume neemt af als de waarde wordt
verlaagd, en neemt toe als de waarde wordt
verhoogd.
De Damper Resonance functie is niet actief als de
waarde op OFF is ingesteld.
OFF, 1—10
Het resonantieniveau neemt af als de waarde wordt
verlaagd, en het verhogen van de waarde verhoogt
de hoeveelheid resonantie. De String Resonance
functie is niet actief als de waarde op OFF is
ingesteld.
U kunt het Key Off geluid spelen (het subtiele geluid dat
geproduceerd wordt als de toetsen worden losgelaten), dat
verkregen wordt als een akoestische piano wordt bespeeld.
B
* Als u samen met andere instrumenten speelt, moet u zich ervan
bewust zijn dat, afhankelijk van de toonsoort, er enige
verschuiving van de toonhoogte kan zijn. Stem de DP-990F op
de grondtoon van de andere instrumenten af.
Beschrijving
Geluid produceren wanneer de toetsen
worden losgelaten (Key Off Resonance)
Tonica
Display C
Instelling
.
Instelling
Beschrijving
OFF, 1—10
Het volume van het Key Off geluid neemt af als de
waarde wordt verlaagd, terwijl het verhogen van de
waarde het volume van het Key Off geluid
verhoogt. De Key Off Resonance functie is niet
actief als de waarde op OFF is ingesteld.
Pedaalinstellingen
Bepalen hoe de pedaaleffecten worden
toegepast (Damper Pedal Part)
Als u het demperpedaal indrukt tijdens Dual Play of Split Play,
wordt het pedaaleffect gewoonlijk op beide klanken toegepast,
maar u kunt ook het gedeelte waarop het effect toegepast moet
worden selecteren.
Instelling
Right & Left
Alles ingeschakeld
Right
Left
56
Beschrijving
Wordt alleen toegepast op klank 1 (in Dual
Mode/rechterhand geluid in Split Mode)
Wordt alleen op klank 2 toegepast (in Dual
Mode/linkerhand geluid in Split Mode)
Diverse instellingen
Bepalen hoe de pedalen werken
(Center/Left Pedal Function)
Als u de stroom aanzet, functioneert het linkerpedaal als het
Soft pedaal, en het middelste pedaal als het Sostenuto pedaal
(p. 20). U kunt de functie van het pedaal voor verschillende
handelingen veranderen.
Functie
Beschrijving
Sostenuto
Stelt de functie in op Sostenuto-pedaal.
* Alleen te selecteren voor de middelste
pedaal.
Soft pedal
Start/stop
Layer
Octave
Stelt de functie in op Soft-pedaal.
* Alleen te selecteren voor de linker pedaal.
Het pedaal heeft dezelfde functie als de
[
]-knop.
Als het pedaal wordt ingedrukt wordt klank 2
gestapeld, gebruikt voor Dual Play.
*De Layer functie kan alleen worden toegepast
als Dual Play wordt gebruikt.
Bepalen welke Parts er aan de Trackknoppen
worden toegewezen bij weergave van een
SMF (Track Assign)
Normaal gesproken, als SMF-muziekbestanden voor Roland
Piano Digital Instruments worden afgespeeld (p.83), is de
partij van de linkerhand aan de [Left]-knop toegewezen, en de
partij voor de rechterhand aan de [Right]-knop toegewezen.
Echter, rechterhand en linkerhand Part toewijzingen kunnen in
bepaalde SMF-muziekbestanden verschillen.
Als deze op Auto zijn ingesteld, en u daardoor de
Trackknoppen niet kunt gebruiken voor de juiste besturing van
de linker- en rechterhandpartijen, verandert u de instelling in
2/1 Part of 3/4 Part .
* Deze instelling kan voor andere songs in SMF-formaat dan de
interne Preset songs worden gebruikt. Dit is niet van invloed
op de interne Preset songs.
Instelling
De partij die aan elke track is toegewezen
wordt automatisch bepaald, afhankelijk van het
songbestand.
Als het pedaal wordt ingedrukt, wordt een
geluid een octaaf hoger toegevoegd.
* De Octave functie kan niet worden toegepast
als Twin Piano, Dual Play of Split Play wordt
gebruikt.
Wijst Part 1 aan de [Right]-knop, Part 2 aan de
[Left]-knop en de resterende partijen aan de
[Accomp]-knop toe.
Wijst Part 4 aan de [Right]-knop, Part 3 aan de
[Left]-knop en de resterende partijen aan de
[Accomp]-knop toe.
* Lyr (Layer) en Oct (Octave) kunnen niet gelijktijdig voor
het middelste en linkerpedaal worden gespecificeerd.
Andere instellingen
Afspelen aan een vast tempo (Tempo Mute)
Sommige interne songs hebben een tempo dat tijdens de song
afgewisseld wordt.
Indien gewenst kunt u deze songs op een vaststaand tempo
laten spelen.
Instelling
Beschrijving
On
Tempowisselingen die in de song zijn opgenomen
worden genegeerd, en de song wordt op een
vaststaand tempo afgespeeld.
OFF
De song wordt gespeeld volgens de tempowisseling
die deze bevat.
Beschrijving
Selecteer de song opnieuw nadat deze instelling
veranderd is.
Het geluid van een specifieke Part gebruiken
als Guide (Mute Volume)
Indien gewenst kunt u aangeven dat het geluid van een track
op een gereduceerd volume gespeeld wordt, in plaats van
volledig stil te worden als u op een Trackknop drukt en zijn
indicator uitzet.
Met deze instelling kunt u een specifiek gedeelte op een
gereduceerd volume spelen en deze als leidraad voor uw spel
gebruiken.
Instelling
Beschrijving
0 — 10
Het verhogen van de waarde maakt het geluid luider.
Als u de stroom uitzet, wordt het Track Mute volume opnieuw
op 0 ingesteld.
fig.d-EQ-Param.eps
Brandt als Tempo Mute actief is
* Als Tempo Mute is ingeschakeld, wordt de tempo-indicatie in
het scherm gemarkeerd.
57
Diverse instellingen
Het af te spelen type van CD
instellen (CD/Audio Type)
De DP990F kan het type CD dat wordt gebruikt mogelijk niet
correct herkennen. In dat soort gevallen kunt u het type CD
handmatig specificeren.
Instelling
Beschrijving
Auto
Het CD-type wordt automatisch gedetecteerd
Type A
Type B
Stereo
Algemene CD s voor Player Piano bevatten geluiden muziekdata, en het dataformaat kan per CD
verschillen. Als het dataformaat van de CD niet
overeenkomt met de instellingen van de DP-990F,
zal een piep te horen zijn.
Bepaalde algemene Piano Player CD s kunnen
mogelijk niet op de DP-990F afgespeeld worden.
Commerci le audio-CD
(andere CD s dan die gemaakt zijn voor gebruik
met de Player Piano).
* Sommige commerci le Piano Player piano-CD s kunnen niet
op de DP-990F worden afgespeeld.
Uw instellingen opslaan
(Memory Backup)
De instellingen die u in de Function-mode bewerkt zullen naar
de fabrieksinstellingen terugkeren als u de stroom uitzet, maar
met de Memory Backup functie kunt u deze instellingen
opslaan, zodat ze niet veranderen als de stroom wordt uitgezet.
1. Ga naar de Function mode en
kies buP (p. 52).
2. Om de instelling op de slaan drukt
u op de [
De fabrieksinstellingen
herstellen (Factory Reset)
Als u de Factory Reset -functie uitvoert, worden de
instellingen die u in de Function-mode heeft bewerkt opnieuw
op de fabrieksinstelling ingesteld.
Voer deze functie uit als u wilt dat de instellingen, die u met
gebruik van de Memory Backup-functie heeft opgeslagen, in
de status waarin deze zich bevonden toen u de DP-990F kocht,
worden teruggezet.
Als u Factory Reset uitvoert, worden alle opgeslagen
instellingen gewist en op de fabrieksinstellingen
teruggezet.
Met deze functie worden de songs in het interne geheugen
of externe geheugen, zoals een apart verkrijgbaar USBgeheugen, niet gewist.
Als u het interne geheugen of een extern geheugen, zoals
een apart verkrijgbaar USB-geheugen, wilt wissen, kijkt u
bij Het geheugen initialiseren (p. 60).
1. Ga naar de Function mode en
kies Fct (p. 52).
2. Om de Factory Reset uit te voeren,
drukt u op de [
]-knop.
Een bevestigingsbericht verschijnt.
Indien u besluit te annuleren, drukt u
op de [
]-knop.
3. Om de handeling uit te voeren drukt u op de [
]-knop.
De factory reset wordt uitgevoerd.
Nadat de Factory Reset is voltooid,
wordt het volgende in het scherm
getoond.
]-knop.
Een bevestigingsbericht verschijnt.
Indien u besluit te annuleren, drukt u
op de [
]-knop.
3. Om de handeling uit te voeren
drukt u op de [
]-knop.
Als de Memory Backup is voltooid,
wordt Fnc in het scherm
weergegeven.
Zet nooit de stroom uit terwijl de instellingen worden
opgeslagen.
Voor details over de onderdelen die opgeslagen worden
kijkt u bij Parameters die in Memory Backup worden
opgeslagen (p. 79).
58
Zet nooit de stroom uit terwijl de Factory Reset wordt
uitgevoerd.
4. Zet de stroom uit, en dan weer aan (p. 18).
Aansluiten op andere apparaten
Een medium aansluiten
U kunt het volgende doen indien u een extern medium hebt aangesloten (CD drive, floppy disk drive of USB-geheugen).
Apparaat
Wat u kunt doen
CD drive
Muziek-CD s, SMF-bestanden en songs van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES verkocht door Roland) afspelen
Floppy disk drive
SMF-muziekbestanden afspelen en muziekdata opslaan
USB memory
SMF-muziekbestanden afspelen, muziekdata opslaan en audiobestanden afspelen
* Als u een nieuw USB-geheugen gebruikt, dan moet u het initialiseren (formatteren) op de DP-990F. Voor details, zie Het geheugen
initialiseren (p. 60).
De CD Drive installeren
De Floppy Disk Drive installeren
Bevestig de floppy-diskdrive, zoals hieronder getoond, met
gebruik van de montagegaten op het onderpaneel van de DP990F.
Bevestig de CD-DRIVE zoals in het figuur wordt getoond, met
gebruik van de bevestigingsgaten op het onderpaneel van de
DP-990F.
* Voor details over installatie en aansluiting kijkt u in de
gebruikershandleiding van de CD-DRIVE.
fig.aaa
* Voor details over installatie en aansluiting kijkt u in de
gebruikershandleiding van de floppy-diskdrive.
fig.aaa
* Gebruik een bij Roland verkrijgbare CD-DRIVE. We kunnen
een juiste werking niet garanderen als een andere CD-DRIVE
wordt gebruikt.
* Gebruik een floppy disk drive van Roland. Andere floppy disk
drives werken mogelijk niet correct.
Een USB-geheugen aansluiten
Voorzorgen bij gebruik van de CD
¥ U kunt geen CD-R/RW disks afspelen waaraan audio
tracks zijn toegevoegd of Cd s die zowel audio tracks en
data bevatten (CD Extra).
Sluit het USB-geheugen aan op de External Memoryconnector zoals hieronder getoond.
fig.aaaa
¥ De DP-990F kan alleen commerci le CD s die aan de
offici le standaard voldoen afspelen. Dit zijn CD s die
het COMPACT DISC DIGITAL AUDIO logo dragen.
¥ De bruikbaarheid en geluidskwaliteit van Audio disks
die een auteursrechtbeveiliging bevatten en andere nietstandaard CD s kan niet gegarandeerd worden.
¥ Voor meer gedetailleerde informatie over Audio disks
met auteursrecht beveiligingstechnologie en andere
nietstandaard CD s raadpleegt u de verkoper van de
disks.
¥ U kunt geen songs of stijlen op CD opslaan, en u kunt
geen songs of stijlen die op Cd s zijn opgenomen
verwijderen.
¥ Bovendien kunnen Cd s niet geformatteerd worden.
* Duw de USB-stick in de connector tot hij goed op z n plaats zit.
* Gebruik een USB-geheugen van Roland. Andere USBgeheugens werken mogelijk niet correct.
59
Aansluiten op andere apparaten
Het geheugen initialiseren
4. Druk op de [
]-knop.
De initialisatie begint.
De volledige inhoud van het geselecteerde geheugen zal
gewist worden.
Hier ziet u hoe u alle songs die in het interne geheugen, een
USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of op een floppydisk (apart
verkrijgbaar) werden opgeslagen, volledig kunt wissen.
Nadat het geheugen is geinitialiseerd, zal het volgende scherm
verschijnen.
Wanneer een initialisatie eenmaal wordt uitgevoerd,
worden alle songs die in het geheugen zijn opgeslagen
gewist. De gewiste data kan niet hersteld worden. Daarom
adviseren wij u de inhoud van geheugen te controleren
voordat u verdergaat.
Voorzichtig met het initialiseren van het geheugen
Als u een nieuw USB-geheugen (apart verkrijgbaar) of
een floppydisk voor de eerste keer met de DP-990F
gebruikt, moet het USB-geheugen of de floppydisk
geinitialiseerd worden voordat het gebruikt kan worden.
Op de DP-990F kan een USB-geheugen of floppydisk niet
gebruikt worden als deze niet geinitialiseerd zijn.
¥ Zet nooit de stroom uit terwijl FMt in het scherm wordt
getoond.
¥ Als E in het scherm wordt weergegeven, kijkt u bij
Storingsmeldingen (p. 74).
¥ Sluit het USB-geheugen op de External Memory aansluiting
aan.
¥ Als het interne geheugen van de DP-990F geinitialiseerd
wordt, worden geen andere instellingen dan de inhoud
van het interne geheugen geinitialiseerd. Als u andere
instellingen dan de inhoud van het interne geheugen in de
fabrieksinstellingen wilt terugzetten, voert u de Factory
Reset operatie uit (p. 58).
¥ Sluit de floppy-diskdrive op de External Memory aansluiting
aan, en steek een disk in de drive.
¥ Ontkoppel het USB-geheugen niet voordat het
initialiseren van het USB-geheugen voltooid is.
Als u een USB-geheugen of floppydisk wilt initialiseren,
maakt u de volgende voorbereidingen voordat u verdergaat.
¥ Terwijl een floppydisk wordt geinitialiseerd, mag u de
disk niet uit de diskdrive verwijderen, en de kabel van de
1. Ga naar de Function-mode en kies FMt .
fig.aaaa
2. Druk op de [-] of [+]-knop om het geheugen dat u wilt
initialiseren te selecteren.
Setting
De External Memory-instelling veranderen
(External Memory Mode)
Als een USB-geheugen op de External Memory aansluiting is
aangesloten, kan het in sommige gevallen langer duren om
data te laden of kan data mogelijk niet succesvol geladen
worden. Als dit gebeurt, kunt u het probleem waarschijnlijk
oplossen door de External Memory instelling te veranderen.
Description
Internal Memory
Internal memory
1. Ga naar de Function-mode en kies UMd .
External Memory
USB memory, Floppy disk
3. Druk op de [
fig.aaaa
]-knop.
Een bevestigingsbericht verschijnt.
2. Druk op [-] of [+] om de instelling te bewerken.
fig.aaaa
Instelling
Beschrijving
Mode1
Als u op de [
]-knop drukt, keert u naar het vorige
scherm terug zonder te initialiseren.
Mode2
3. Als u deze instelling verandert, zet dan de stroom uit
en weer aan.
Deze instelling wordt onthouden, ook nadat de stroom is
uitgezet.
60
Aansluiten op andere apparaten
Songs op externe media afspelen
U kunt songs van een CD, USB-geheugen of een floppydisk afspelen.
U kunt songs die muziekdata (p. 80) of audiobestanden zijn (p. 73) afspelen.
1. Prepareer het externe medium dat de song die u wilt
spelen bevat.
Steek de floppydisk in de floppy-diskdrive of de CD in de CDdrive.
2. Druk een aantal malen op de [Display]-knop, zodat
de Song-indicator oplicht.
3. Selecteer de song die u wilt afspelen.
Kijk bij Een song selecteren hieronder.
4. Druk op de [
]-knop.
Voor details over bediening tijdens afspelen kijkt u bij stap 3
van Songs beluisteren (p. 36)
Een song selecteren
Bewerkingen met de knoppen
Selecteer een song
* Druk op [-] of [+] om een song te selecteren.
Volgorde waarin geheugens geselecteerd worden
De nieuw op te
nemen song
Songs van externe
media
* Dit kan niet worden
geselecteerd als er niets
is aangesloten op de
externe
geheugenconnector.
Songs uit intern
geheugen
Interne songs
* Dit kan niet geselecteerd
worden als er geen
songs zijn.
Getoond voor audio files
Een song die zich in een map bevindt selecteren
1. Druk een aantal malen op de [Display]-knop zodat de Song indicator verlicht is.
2. Druk op de [-]-knop.
Als er mappen zijn, worden deze aan de rechterkant getoond.
3. Druk op de [
]-knop.
De eerste song in de map wordt geselecteerd.
Als de map geen songs bevat of de eerste song geselecteerd is als u op de [-]-knop drukt,
verschijnt de rechter weergave. Hier kunt u op de [
]-knop drukken om de map te
verlaten.
* Als er mappen zijn die meer dan 500 bestanden of mappen bevatten, kunnen sommige
bestanden of mappen mogelijk niet worden weergegeven.
61
Aansluiten op andere apparaten
Het volume van een audiobestand of muziekCD regelen
Voor een audiobestand of een muziek-cd kunt u alleen het
volume aanpassen.
Het geluid in het midden minimaliseren
(Center Cancel)
Geluiden op een muziek-CD of geluidsbestand die vanuit het
midden te horen zijn (vaak de stem of het melodie instrument)
kunnen in het afspeelgeluid geminimaliseerd worden.
1. Speel het geluidsbestand of de muziek-CD af (p. 62).
1. Speel het geluidsbestand of de muziek-CD af (p. 62).
2. Houd de [
]-knop ingedrukt en druk op de
[-]- of [+]-knop.
2. Druk op de [Right]-knop zodat de verlichting dooft.
Het volume van de melodie of de stem neemt af.
Instelling
0 — 10
Het tempo van een audiobestand of muziekCD veranderen
U kunt het tempo van een geluidsbestand of een song van een
muziek-CD veranderen.
1. Druk een aantal malen op de [Display]-knop, zodat
de Song en Tempo indicators verlicht zijn.
2. Druk op de [-]- of [+]-knop.
Instelling
75 — 100 — 125 (%)
Als u een andere song selecteert of het toestel uitschakelt,
dan keert het tempo terug naar 100.
De afspeeltoonhoogte van een song
veranderen (Playback Transpose)
U kunt ook de afspeeltoonhoogte van een song op een muziekCD of een audiobestand veranderen (Playback Transpose; p.
39).
* Bij sommige songs kan het geluid dat vanuit het midden te
horen is mogelijk niet volledig verdwijnen.
Om de Center Cancel functie uit te schakelen, drukt u op
de [Right]-knop. De Center Cancel functie wordt ook
uitgeschakeld als u een andere song selecteert.
* Bij sommige songs kan het gebruik van Center Cancel het
klankkarakter be nvloeden.
VIMA TUNES Recommended Tones
veranderen (Recommended Tone)
U kunt een in de winkel verkrijgbare USB CD-DRIVE op de DP990F aansluiten, en apart verkrijgbare CD-ROM s, gecre erd voor
de VIMA (VIMA TUNES p. 80).
Songs op een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES) zijn
geprogrammeerd met aanbevolen klanken (Recommended
Tones), bruikbaar voor elke song.
Als u een song van een VIMA CD-ROM (VIMA TUNES)
selecteert, worden aanbevolen klanken aan de [E. Piano], [Strings]
en [Others] Tone-knoppen van de DP-990F toegewezen, en deze
drie Tone-knoppen zullen knipperen. Als u op een knipperende
Tone-knop drukt, wordt de aanbevolen klank geselecteerd, zodat u
de geselecteerde song kunt spelen met gebruik van een klank die
bij die song past, tijdens het afspelen.
U kunt de DP-990F zo instellen dat de aanbevolen klanken
automatisch worden toegewezen of niet worden toegewezen.
1. Ga naar de Function-mode en kies rtn (p. 52).
1. Speel het audiobestand of de muziek-CD af (p. 62).
2. Terwijl u de [Transpose]-knop ingedrukt houdt,
drukt u op de [-]- of [+]-knop.
Instelling
-6 — 0 — 5 (halve tonen)
* Als u een muziek-CD of audiobestand heeft geselecteerd, kan
het gebruik van Playback Transpose het klankkarakter
be nvloeden.
2. Druk op [-] of [+] om On of Off te kiezen.
Instelling
Beschrijving
On
Als u een song van een VIMA CD-ROM (VIMA
TUNES) selecteert, worden aanbevolen klanken
automatisch aan de [E. Piano], [Strings] en [Others]
Tone-knoppen van de DP-990F toegewezen..
OFF
De aanbevolen klanken worden niet gebruikt, en alleen
de interne klanken van de DP-990F kunnen geselecteerd
worden.
De fabrieksinstelling is On .
62
Aansluiten op andere apparaten
Uw opgenomen uitvoering in een extern
geheugen opslaan
Hier ziet u hoe u een opgenomen uitvoering in een USBgeheugen of op een floppydisk kunt opslaan.
De Song opslaan
1. Druk op de [
]-knop.
In de display verschijnt Sur.
Voorbereidingen om op te slaan
1. Ga naar de Function-mode en kies SAv (p. 52).
Als u besluit om de song niet op te slaan, druk dan op de
[
]-knop.
2. Druk op de [
]-knop.
De song wordt opgeslagen.
De opslagbestemming voor de song selecteren
Zet nooit de stroom uit terwijl SAv in het scherm wordt
weergegeven.
1. Druk op de [-] of [+]-knop om EXt (extern
geheugen) te kiezen.
* Als er geen song is om op te slaan, zal het volgende scherm
niet verschijnen.
fig.aaaa
2. Druk op de [
* U kunt geen andere song selecteren als de opgenomen
uitvoering niet is opgeslagen. Sla de opgenomen uitvoering op
(p. 41).
]-knop.
Een scherm waarin u het nummer van de opslagbestemming
kunt selecteren verschijnt.
3. Druk op de [-] of [+]-knop om de opslagbestemming
te selecteren.
Selecteer een nummer waarin geen song is opgeslagen.
Als de stip rechtsonder in het scherm is verlicht, is er al een
song in dat nummer opgeslagen.
Als u een ongewenste song wilt wissen en deze door de nieuw
opgeslagen song wilt vervangen, selecteert u het nummer van
de ongewenste song.
Brandt als er een song is opgeslagen
63
Aansluiten op andere apparaten
Songs verwijderen uit extern geheugen
Hier ziet u hoe een song die in USB-geheugen of op een
floppydisk is opgeslagen verwijderd kan worden.
De song verwijderen
1. Druk op de [
]-knop.
Sur wordt in het scherm weergegeven.
Voorbereidingen voor verwijderen
1. Ga naar de Function-mode en kies dEL (p. 52).
Als u besluit de song niet te verwijderen, drukt u op de
[
]-knop.
2. Druk op de [
]-knop.
De geselecteerde song zal verwijderd worden.
De te verwijderen song selecteren
Zet nooit de stroom uit terwijl dEL in het scherm wordt
weergegeven.
1. Druk op de [-] of [+]-knop om EXt (extern
geheugen) te kiezen.
* Als er geen song is die verwijderd kan worden, zal het
volgende scherm niet verschijnen.
fig.aaaa
2. Druk op de [
]-knop.
Een scherm waarin het nummer van de verwijderlocatie
geselecteerd kan worden verschijnt.
3. Druk op de [-] of [+]-knop om de verwijder locatie te
selecteren.
64
* U kunt geen andere song selecteren als de opgenomen
uitvoering niet is opgeslagen. Sla de opgenomen uitvoering op
(p. 41).
Aansluiten op andere apparaten
Aansluiten op geluidsapparatuur
Als u de DP-990F op actieve luidsprekers of een geluidssysteem aansluit dat lijningangen heeft, kunt u het geluid van de DP-990F via de
luidsprekers of het geluidssysteem horen. Als u een digitale audiospeler of een andere signaalbron op de DP-990F aansluit, kunt u dat
geluid via de DP-990F horen. Gebruik audiokabels (apart verkrijgbaar) om aansluitingen te maken.
Voorzichtig bij het maken van geluidsaansluitingen
Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen zet u het volume altijd helemaal laag, en de
stroom van alle apparaten uit voordat aansluitingen worden gemaakt.
Als aansluitkabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volumeniveau van apparatuur die op de Input Jacks is aangesloten laag
zijn. Als dit gebeurt gebruikt u aansluitkabels die geen weerstanden bevatten.
Geluid van een audioapparaat via de DP-990F afspelen.
fig.aaaa
Input jacks
1/4 plug
Draagbare
audiospeler, etc
Output (Line Out) jack
1. Zet het volume van de DP-990F en het aan te sluiten
audioapparaat helemaal dicht.
Pas het volume aan door middel van de regelaars op uw
audioapparaat.
2. Schakel de DP-990F en het audioapparaat uit.
3. Gebruik geluidskabels (apart verkrijgbaar) om de
aansluiting te maken.
Het toestel uitschakelen
4. Zet het aangesloten audioapparaat aan.
1. Zet het volume van de DP-990F en het aan te sluiten
audioapparaat helemaal dicht.
5. Zet de DP-990F aan.
2. Schakel de DP-990F uit.
6. Regel het volume op de DP-990F en het aangesloten
audioapparaat.
3. Schakel het aangesloten audioapparaat uit.
Het geluid van het aangesloten audioapparaat wordt via de
DP-990F gespeeld.
65
Aansluiten op andere apparaten
Luidsprekers aansluiten op de DP-990F en geluid uitsturen
fig.aaaa
Output jacks
1/4 plug
Actieve luidsprekers,
Audiosysteem, enz.
Input (Line In) jacks
1. Zet het volume van de DP-990F en het aan te sluiten
audioapparaat helemaal dicht.
2. Schakel de DP-990F en de aan te sluiten luidsprekers
uit.
3. Gebruik geluidskabels (apart verkrijgbaar) om de
aansluiting te maken.
4. Zet de DP-990F aan.
5. Zet de aangesloten luidsprekers aan.
6. Regel het volume op de DP-990F en op de
aangesloten luidsprekers.
Wanneer u op het klavier van de DP-990F speelt, weerklinkt
het geluid door de aangesloten luidsprekers.
66
Het toestel uitschakelen
1. Zet het volume van de DP-990F en de aangesloten
luidsprekers helemaal dicht.
2. Schakel de aangesloten luidsprekers uit.
3. Schakel de DP-990F uit.
Aansluiten op andere apparaten
Aansluiten op MIDI-apparaten
Door een extern MIDI-apparaat aan te sluiten en uitvoering
data uit te wisselen, kunt u n apparaat vanaf het andere
besturen.
U kunt bijvoorbeeld geluiden vanaf het andere instrument
uitsturen of op het andere instrument van geluid veranderen.
Klanken van een MIDI-klankmodule spelen
vanaf het klavier van de DP-990F
fig.aaaa
Wat is MIDI?
MIDI, de afkorting van Musical Instrument Digital
Interface , werd ontwikkeld als een universele standaard
voor de uitwisseling van muziekdata tussen elektronische
instrumenten en computers.
De DP-990F is uitgerust met MIDI-aansluitingen voor
het uitwisselen van muziekdata met externe apparaten.
Deze aansluitingen kunnen gebruikt worden om de DP990F op een extern apparaat aan te sluiten, voor een nog
grotere veelzijdigheid.
Een MIDI Sequencer aansluiten op de
DP-990F
fig.aaaa
MIDI Out-connector
MIDI-kabel
MIDI IN
MIDI-klankmodule
De aansluiting maken
MIDI Out/In-connectors
1. Zet het volume op de DP-990F en op het MIDIapparaat helemaal dicht.
2. Schakel de DP-990F en het MIDI-apparaat uit.
3. Gebruik MIDI-kabels (apart verkrijgbaar) om de
MIDI-connectors met elkaar te verbinden.
4. Zet de DP-990F en het aangesloten MIDI-apparaat
aan.
MIDI-kabel
MIDI Sequencer
Als de DP-990F aangesloten is op een MIDI sequencer,
stel hem dan in op Local Off. Zie ook Dubbele noten
voorkomen bij gebruik van een sequencer (Local
Control) (p. 68).
5. Regel het volume op de DP-990F en op het
aangesloten MIDI-apparaat.
6. Stel ook het juiste MIDI-zendkanaal in.
Voor details over het MIDI-zendkanaal, zie MIDIzendkanaal instellen (MIDI Transmit Channel) (p. 68).
67
Aansluiten op andere apparaten
Dubbele noten voorkomen bij gebruik van
een sequencer (Local Control)
Als u een MIDI-sequencer heeft aangesloten, stelt u deze
parameter op Local Off in.
Omdat de Thru functie van de sequencer normaalgesproken
ingeschakeld is, zullen noten die op het klavier worden
gespeeld of door de recorder worden afgespeeld via de twee
routes (1) en (2), die in de illustratie worden getoond, naar de
geluidsgenerator worden gestuurd. Daardoor kunnen noten
twee keer klinken of op onnatuurlijke wijze worden afgekapt.
Om dit te voorkomen wordt Local Off gebruikt om de route
in (1) los te koppelen.
fig.aaaa
(1) Local On
Klankgenerator
Sequencer
MIDI MIDI
OUT
IN
Geheugen
MIDI
OUT
MIDI
IN
2. Druk op [-] of [+] om On of OFF te kiezen.
Instelling
Beschrijving
On
De Local Control is op On ingesteld.
Het klavier en de Recorder zijn verbonden met de
interne klankgenerator.
OFF
De Local Control is op Off ingesteld.
Het klavier en de Recorder zijn niet met de interne
klankgenerator verbonden. Als het klavier wordt
bespeeld of een song wordt afgespeeld, zal er geen
geluid worden geproduceerd.
MIDI-zendkanaal instellen
(MIDI Transmit Channel)
Deze instelling bepaalt het MIDI-kanaal waarop de DP-990F
zal uitzenden. MIDI gebruikt 16 MIDI-kanalen , genummerd
van 1 t.e.m. 16. Door MIDI-apparaten aan te sluiten en de
juiste MIDI-kanalen voor elk apparaat te specificeren, kunt u
geluiden spelen of selecteren vanaf deze apparaten.
De DP-990F ontvangt alle zestien kanalen (1-16).
(2) Soft Thru On
Elke gespeelde noot klinkt tweemaal
1. Ga naar de Function-mode en kies Ch (p. 52).
Local On:
Het klavier en de recorder zijn verbonden met de interne
klankgenerator.
fig.aaaa
Er wordt geluid geproduceerd
Klankgenerator
Local On
2. Wijzig de instelling met de toetsen [-] of [+].
Instelling (Kanaal)
OFF, 1—16
Als dit op OFF staat, zullen de data die beschrijft wat u
op het klavier speelt niet verzonden worden.
Local Off:
Het klavier en de Recorder zijn niet verbonden met de interne
klankgenerator. Er wordt geen geluid door het klavier
geproduceerd wanneer dit wordt bespeeld.
fig.aaaa
Er wordt geen geluid geproduceerd
Klankgenerator
Opgenomen muziekdata naar een MIDIapparaat sturen (Composer MIDI Out)
Wanneer Composer MIDI Out op On staat, kunt u
muziekdata die met de DP-990F zijn opgenomen, naar een
aangesloten MIDI-apparaat of een computer sturen.
1. Ga naar de Function-mode en kies Out (p. 52).
Local Off
2. Druk op [-] of [+] om On of OFF te kiezen.
1. Ga naar de Function-mode en kies L. Ct (p. 52).
68
Instelling
Beschrijving
On
Muziekdata worden verzonden.
OFF
Muziekdata worden niet verzonden.
Aansluiten op andere apparaten
Een computer aansluiten
Via een USB MIDI-interfacekabel (apart verkrijgbaar) kunt u
de DP-990F aansluiten op uw computer.
Als de DP-990F is aangesloten op een computer waarop
sequencer software is ge nstalleerd, kunt u een song die u op
de DP-990F hebt opgenomen, opslaan op uw computer.
Voorbeelden voor aansluiting
* Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere
apparatuur te voorkomen, dient u steeds het volume dicht te
zetten en alle apparaten uit te schakelen alvorens aansluitingen
te maken.
* Om op uw computer aan te sluiten, moet u MIDI driver
software op uw computer installeren. Voor details, zie de
gebruiksaanwijzing van uw MIDI-interface.
Gegruik een USB/MIDI-interfacekabel om de USB-connector
van uw computer te verbinden met de MIDI-connectors van de
DP-990F.
fig.aaa
MIDI Out/Inconnectors
USBconnector
Computer
USB/MIDI-interface
69
Aansluiten op andere apparaten
De V-LINK-functie gebruiken
Als de DP-990F op een V-LINK-compatibel beeldapparaat wordt aangesloten, kunt u de afbeeldingen met de DP-990F besturen.
* Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparatuur te voorkomen, dient u steeds het volume dicht te zetten en alle apparaten
uit te schakelen alvorens aansluitingen te maken.
V-LINK
V-LINK (
) is een functie waarmee muziek en afbeeldingen samen uitgevoerd kunnen worden. Met gebruik van
MIDI om twee of meer V-LINK-compatibele apparaten te verbinden, kunt u op eenvoudige wijze genieten van een brede reeks
visuele effecten die met de expressieve elementen van een muziekuitvoering zijn verbonden.
fig.aaa
1. Houd de [Reverb]-knop ingedrukt en druk op de
[Transpose]-knop.
Het V-LINK-zendkanaal instellen
fig.aaa
Hier ziet u hoe het kanaal waarop berichten voor het besturen
van video worden verzonden wordt gespecificeerd.
Als V-LINK aan is, zijn de balken onder in het scherm
verlicht.
1. Ga naar de Function-mode en kies vLn (p. 52).
U kunt de beelden besturen met gebruik van de twaalf toetsen
aan de linkerkant van het klavier.
2. Gebruik de [-] of [+]-knop om de instelling te
bewerken.
fig.aaa
Instelling
A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1
A0 – G#1
* Terwijl V-LINK is ingeschakeld, wordt er geen geluid
geproduceerd als u n van de twaalf toetsen aan de linkerkant
van het klavier indrukt.
Om V-LINK op te heffen, houdt u de [Reverb]-knop
ingedrukt en drukt u op de [Transpose]-knop.
70
1—16
Problemen oplossen
Als u vermoedt dat er een probleem is, lees dan eerst dit.
Symptoom
Oorzaak/Actie
Pagina
Toestel start niet op
Is het netsnoer op juiste wijze aangesloten?
p. 18
Is het pedaal correct aangesloten?
Steek de kabel stevig in de pedaalaansluiting.
p. 16
Als u het pedaalsnoer uit de DP-990F haalt terwijl de stroom aan is, kan het pedaaleffect in de On
status blijven hangen.
U moet de DP-990F uitzetten voordat het pedaalsnoer wordt losgekoppeld.
Pedaal werkt niet of blijft hangen .
Kan niet lezen/schrijven van/naar
USB-geheugen
Heeft u de manier waarop het pedaaleffect wordt toegepast veranderd?
Als het rechter Pedal Part op Right is ingesteld, is het pedaal alleen op de rechter klank van toepassing.
Als dit op Left is ingesteld, is het pedaal alleen op de linker klank van toepassing.
p. 56
Is Twin Piano aangezet?
Als Twin Piano is ingeschakeld, is het rechterpedaal alleen van invloed op de rechterklavierzone, en
het linkerpedaal alleen van invloed op de linkerklavierzone.
p. 29
Heeft u de functie van het pedaal veranderd?
Als u de functie van het Softpedaal of het sostenutopedaal heeft veranderd, zullen deze pedalen niet
als het Softpedaal of sostenutopedaal werken.
p. 57
Gebruikt u een (optioneel) Roland USB-geheugen?
Een betrouwbare werking kan niet gegarandeerd worden als u andere USB-geheugen producten dan
die van Roland gebruikt.
Als u niet kunt lezen uit of opslaan in het USB-geheugen, verandert u de External Memory-instelling.
Een brom is hoorbaar van externe
apparaten.
Zijn de externe apparaten op meer dan n stopcontact aangesloten?
Als u externe apparaten aansluit, moeten deze op hetzelfde stopcontact worden aangesloten.
Apparaten die op de Input Jacks is
aangesloten hebben onvoldoende
volume.
Gebruikt u een aansluitkabel die een weerstand bevat?
Gebruik een aansluitkabel die geen weerstand bevat.
p. 60
Geen geluid
Geen geluid
Geen geluid als u een song afspeelt
Geen geluid van de noten aan de
linkerkant van het klavier
Staat het volume van de DP-990F of van de aangesloten aparatuur te laag?
p. 19
Is een koptelefoon aangesloten? Zit er een plug in de Phones Jack?
De luidspreker produceert geen geluid als een koptelefoon of plug op de Phones Jacks is aangesloten.
p. 21
Is Local Control op Off ingesteld?
Als Local Control op Off is ingesteld, wordt er geen geluid geproduceerd als het klavier wordt
bespeeld. Zet Local Control op On.
p. 68
Is de Twin Piano Mode op 2(Individual) gesteld?
Als u koptelefoons aansluit als Twin Piano is ingeschakeld en de Mode-instelling 2(Individual) is,
kunt u mogelijk geen geluid horen, naargelang hoe de koptelefoons zijn aangesloten.
p. 30
Is Local Control op Off ingesteld?
Als Local Control op Off staat, wordt er gen geluid geproduceerd als de song wordt afgespeeld. Zet
Local Control op On .
p. 68
Is het volume van de song op 0 gezet?
p. 38
Is V-LINK ingeschakeld?
Als V-LINK aan is, worden de laagste twaalf noten van het klavier gebruikt voor besturing van de
afbeelding, en zullen geen geluid produceren.
p. 70
Zijn alle apparaten aangezet?
Geen geluid (als een MIDI-apparaat is
aangesloten)
Zijn de MIDI-kabels correct aangesloten?
p. 67
Komen de MIDI-kanalen van de DP-990F en het aangesloten apparaat overeen?
p. 67
71
Problemen oplossen
Symptoom
Oorzaak/Actie
Pagina
Heeft u Transpose-instellingen gemaakt?
p. 34
Is de instelling voor Master Tune de juiste?
p. 55
Is de instelling van Temperatuur correct?
p. 55
Zijn de instellingen voor Stretch Tuning correct?
p. 55
Noten klinken niet juist
Toonhoogte van het klavier of song is
onjuist
Niet alle noten die u speelt zijn te horen
De maximale gelijktijdige polyfonie is 128 stemmen. Als u met een song meespeelt en zwaar gebruik
van het pedaal maakt, kan het aantal noten dat de DP-990F probeert te produceren de maximum
polyfonie overschrijden, hetgeen betekent dat sommige noten uitvallen.
Staat de DP-990F in Dual play?
p. 28
Als de DP-990F op een externe sequencer is aangesloten, zet u de Local Control op Off . Anders kan
de sequencer ook zo worden ingesteld dat zijn Soft Thru-functie op Off staat.
p. 68
Het verkeerde instrument wordt
geselecteerd als u op de [E. Piano],
[Strings] of [Others]-knop drukt.
Tone-knoppen [E. Piano] [Strings] [Others] werken ook als knoppen die de aanbevolen klanken
selecteren. Als in de fabrieksinstelling een commercieel verkrijgbare CD-ROM Drive op de External
Memory aansluiting wordt aangesloten, en een song van een CD-ROM geproduceerd voor de VIMA
(VIMA TUNES) wordt geselecteerd, zullen geluiden die bij de betreffende song passen automatisch
aan de [E. Piano], [Strings] en [Others]-knoppen worden toegewezen, zodat u aanbevolen klanken
kunt selecteren door n van deze knoppen in te drukken.
U kunt ook instellingen maken zodat de aanbevolen klanken niet automatisch worden toegewezen.
p. 70
Het effect wordt niet toegepast
Als u Dual Play of Split Play gebruikt, en er verschillende effecten voor de twee geselecteerde klanken
zijn gespecificeerd, zal het effect niet op klank 2 (als Dual Play wordt gebruikt) of op de linkerhand
klank (als Split Play wordt gebruikt) worden toegepast.
De galm blijft aanwezig, ook als het
Reverbeffect is opgeheven
Het pianogeluid van de DP-990F simuleert de diepte en resonantie van een akoestische piano op
natuurgetrouwe wijze, en dit kan de indruk van galm wekken, zelfs als het Reverb-effect is uitgezet.
Het geluid van de hogere noten verandert
plotseling vanaf een bepaalde toets
Op een akoestische piano zal ongeveer anderhalf octaaf aan noten uiterst rechts op het klavier blijven
klinken, ongeacht het demperpedaal. Deze noten hebben ook een enigszins ander klankkarakter. De
DP-990F simuleert deze kenmerken van een akoestische piano op natuurgetrouwe wijze. Op de
DP-990F zal de reeks die niet door het demperpedaal wordt be nvloed volgens de Key Transpose
instellingen veranderen.
Geluiden zijn twee keer te horen
(verdubbeld) als het klavier wordt
bespeeld
Een hoge toon is hoorbaar
Als dit via de koptelefoon is te horen:
pianoklanken die een helder en knisperend karakter hebben bevatten substanti le hoge-frequentie
componenten die kunnen klinken alsof een metaalachtige ringeling is toegevoegd. Dit komt doordat
het karakter van een akoestische piano op getrouwe wijze wordt gereproduceerd, en duidt niet op een
storing. Dit rinkelende geluid is indringender als het Reverb-effect zwaar wordt toegepast. U kunt dit
dan wellicht minimaliseren door de hoeveelheid Reverb te verminderen.
Als u dit niet via de koptelefoon hoort:
er zal vermoedelijk een andere reden zijn (zoals resonanties binnen het apparaat). Neem contact op
met uw handelaar of een Roland Service centrum.
Als u het volume op de maximale instelling zet, kan het geluid vervormen, afhankelijk van de manier
waarop u speelt.
Als dit gebeurt zet u het volume lager.
Lage noten klinken verkeerd of
brommerig
Als u dit niet via de koptelefoon hoort:
het spelen op een hoog volume kan maken dat de luidsprekers of objecten in de buurt van de DP-990F
meetrillen. Fluorescerende verlichting of glazen deuren kunnen ook meetrillen. Dit zal in het
bijzonder sneller optreden bij lagere noten en hogere volumes. U kunt de volgende maatregelen nemen
om deze resonantie te minimaliseren.
¥ Plaats de luidsprekers 10-15 cm van muren of andere oppervlakken.
¥ Houd het volume op een laag niveau.
¥ Plaats het op meer afstand van objecten die resoneren.
Als u dit in de koptelefoon hoort:
er is vermoedelijk een andere reden. Neem contact op met uw handelaar of een Roland Service centrum.
72
p. 19
Problemen oplossen
Symptoom
Oorzaak/Actie
Pagina
De song wordt niet afgespeeld
Wordt dEL in het scherm weergegeven?
U kunt geen interne song afspelen als het interne geheugen uitvoering data bevat die u heeft
opgenomen. Wis de uitvoering data die u heeft opgenomen voordat u de song afspeelt.
p. 41
Alleen het geluid van een bepaald
instrument in een song wordt niet
gespeeld
Kan een Track op Mute zijn ingesteld?
Als de indicator van de knop uit is, zal de muziek op die track niet hoorbaar zijn. Druk op de
Trackknop zodat de indicator verlicht is.
p. 37
Geluid van een gedempte track is
hoorbaar
Is het Mute volume op iets anders dan 0 ingesteld?
Als u dit op 0 instelt, is het geluid van een gedempte Track geheel onhoorbaar.
p. 57
Song volume is low
Is het songvolume verlaagd?
p. 38
Kan geen song afspelen die in USBgeheugen is opgeslagen.
Zijn de geluidsbestanden in een formaat dat gespeeld kan worden?
Geluidsbestanden in het volgende formaat kunnen gespeeld worden.
¥ Bestandsextensie .WAV
¥ 16-bit lineair
¥ 44.1 kHz sample samplesnelheid
Song wordt niet correct gespeeld
Is de bestandsnaam extensie MID ?
Bestanden met andere bestandsnaam extensies kunnen niet als songdata worden behandeld.
Songtempo wordt instabiel
Als een song uit een USB-geheugen wordt gespeeld, kan het tempo instabiel worden als er een
overmatige hoeveelheid uitvoering data is.
Kan niet opnemen/afspelen
Is n van de Trackknoppen voor opname geselecteerd?
Kan niet opnemen
p. 47
p. 50
U kunt geen geluidsbestanden opnemen.
De opgenomen uitvoering is verdwenen
De opgenomen uitvoering verdwijnt als u de DP-990F uitzet of een song selecteert.
De verdwenen uitvoering kan niet hersteld worden. Voordat u de stroom uitzet, slaat u de opgenomen
uitvoering in het interne geheugen op.
p. 43
Functies die niet met afspelen van geluidsbestanden gebruikt kunnen worden
¥ Reverb (p. 26)
¥ Opslaan in intern geheugen (p. 43)
¥ Afspelen (dempen) van individuele Parts (p. 37)
73
Foutmeldingen
Indicatie
Betekenis
Het muziekbestand kan alleen gelezen worden. Het kan niet opgeslagen worden.
Tijdens het opslaan is een storing opgetreden.
De beveiligingstab van het externe medium kan op de Protect positie staan (beveiligd tegen opslaan) of het externe
medium is mogelijk nog niet geinitialiseerd.
Er is geen extern medium geplaatst. Plaats het externe medium en probeer het opnieuw.
Er is niet voldoende vrij geheugen in de opslagbestemming. Plaats een ander extern medium of verwijder onnodige
bestanden en probeer het opnieuw.
Tijdens het opslaan is een storing opgetreden. Het externe geheugen kan beschadigd zijn.
Plaats een ander extern medium en probeer het opnieuw. Anders kunt u het externe medium initialiseren.
Het bestand is onbruikbaar. Het dataformaat is niet compatibel met de DP-990F.
Data werd niet op tijd opgeroepen voor het afspelen van de song. Nadat u enkele seconden heeft gewacht, kunt u de song
mogelijk afspelen door de [
]-knop opnieuw in te drukken.
Dit audioformaat wordt niet ondersteund.
Gebruik 44.1 kHz 16-bit lineaire WAV-formaat audiobestanden.
Het interne geheugen van de DP-990F is vol.
De DP-990F kan de overmatige hoeveelheid MIDI-data die vanaf een extern MIDI-apparaat is verzonden niet verwerken.
Reduceer de hoeveelheid MIDI-data die naar de DP-990F wordt gestuurd.
Een MIDI-kabel is losgekoppeld. Sluit deze correct en stevig aan.
Een storing in MIDI-overdracht is opgetreden. Controleer de MIDI-kabel en het aangesloten MIDI-apparaat.
Er kan een probleem met het systeem zijn. Herhaal de procedure vanaf het begin. Als dit na een aantal malen proberen
niet is opgelost, neemt u contact op met een Roland Service centrum.
De External Memory aansluiting heeft aan een overmatige stroomstoot blootgestaan.Controleer of er geen probleem met
het extern medium is, en zet dan de stroom uit en weer aan.
De Panel Lock functie is ingeschakeld (p. 35).
De Twin Piano functie is ingeschakeld (p. 29).
Als u een uitvoering opneemt en dan een song selecteert, voordat u de opname heeft opgeslagen, zal dEL verschijnen,
knipperend in het scherm (p. 41).
* Externe Media: USB-geheugen, floppydisk, CD-ROM, enz.
74
Klankenlijst
Piano
Others
Nr.
Naam
Detuned EP 1
Vintage EP
Nr.
Naam
Nr.
Naam
54
55
1
2
3
Grand Piano1
Piano + Str.
Harpsichord
1
2
3
ChurchOrgan1
ChurchOrgan2
Combo Jz.Org
56
57
58
60s E.Piano
E.Piano 2
Detuned EP 2
4
5
Grand Piano2
Piano + Pad
4
5
Ballad Organ
Accordion
59
60
St.FM EP
EP Legend
6
Grand Piano3
6
Nason flt 8
61
EP Phase
7
8
9
MagicalPiano
Rock Piano
Piano+Choir
7
8
9
Gospel Spin
Full Stops
Mellow Bars
62
63
64
Harpsichord
Coupled Hps.
Harpsi.w
10
11
Honky-tonk
Coupled Hps.
10
11
Light Organ
Lower Organ
65
66
Harpsi.o
Clav.
12
60s Organ
67
Pulse Clav.
13
14
Aerial Choir
Jazz Scat
68
69
Celesta
Glockenspiel
15
16
Harpvox
Glass Pad
70
71
Music Box
Vibraphone
17
18
Angels Choir
Beauty Vox
72
73
Vibraphone w
Marimba
19
20
Soft Pad
Female Aahs
74
75
Marimba w
Xylophone
21
Male Aahs
76
TubularBells
22
23
Thum Voice
Lunar Strngs
77
78
Church Bell
Carillon
24
25
Decay Choir
Dcy ChoirPad
79
80
Santur
Organ 1
26
27
Nylon-str.Gt
Steel-str.Gt
81
82
TremoloOrgan
60s Organ
28
Jazz Guitar
83
Organ 2
29
30
AcousticBass
A.Bass+Cymbl
84
85
Perc.Organ 1
Chorus Organ
31
32
FingeredBass
BrassSection
86
87
Perc.Organ 2
Rock Organ
33
34
GM2
Alto Sax
Tenor Sax
88
89
90
Church Org.1
Church Org.2
Church Org.3
E. Piano
Nr.
Naam
1
Pop E.Piano
2
3
4
Vintage EP
FM E.Piano
Vibraphone
5
EP Belle
6
7
Celesta
60s E.Piano
8
9
Clav.
Mallet Isle
10
11
Morning Lite
Marimba
12
13
Stage Phaser
Ballad Bells
14
70s E.Piano
15
E.Grand
Strings
*
*
No.
1
Name
Rich Strings
35
STANDARD Set
91
Reed Organ
2
3
4
OrchestraStr
Orchestra
ChamberWinds
36
ROOM Set
92
Puff Organ
37
38
POWER Set
ELEC.Set
93
94
Accordion 1
Accordion 2
5
Harp
6
7
Violin
Velo Strings
39
40
ANALOG Set
JAZZ Set
95
96
Harmonica
Bandoneon
8
9
Flute
Cello
41
42
BRUSH Set
ORCH.Set
97
98
Nylon-str.Gt
Ukulele
10
OrchestraBrs
* 035—042 zijn drumsets.
43
SFX Set
99
100
Nylon Gt o
Nylon Gt 2
11
12
PizzicatoStr
DecayStrings
44
45
Piano 1
Piano 1w
101
102
Steel-str.Gt
12-str.Gt
46
47
Piano 1d
Piano 2
103
104
Mandolin
Steel+Body
48
Piano 2w
105
Jazz Guitar
49
50
Piano 3
Piano 3w
106
107
Hawaiian Gt
Clean Guitar
51
52
Honky-tonk
Honky-tonk w
108
109
Chorus Gt 1
Mid Tone Gt
53
E.Piano 1
110
Muted Guitar
*
* Klanken met een * zijn geschikt om
in layer te combineren met een
pianoklank.
75
Klankenlijst
76
Nr.
Naam
Nr.
Naam
Nr.
Naam
111
112
Funk Guitar1
Funk Guitar2
168
169
Bright Tb
Tuba
225
226
Ice Rain
Soundtrack
113
114
115
Chorus Gt 2
Overdrive Gt
Guitar Pinch
170
171
172
MuteTrumpet1
MuteTrumpet2
French Horn1
227
228
229
Crystal
Synth Mallet
Atmosphere
116
117
DistortionGt
Gt Feedback1
173
174
French Horn2
Brass 1
230
231
Brightness
Goblins
118
Dist.Rtm Gt
175
Brass 2
232
Echo Drops
119
120
121
Gt Harmonics
Gt Feedback2
AcousticBass
176
177
178
Synth Brass1
Synth Brass3
AnalogBrass1
233
234
235
Echo Bell
Echo Pan
Star Theme
122
123
FingeredBass
Finger Slap
179
180
Jump Brass
Synth Brass2
236
237
Sitar 1
Sitar 2
124
Picked Bass
181
Synth Brass4
238
Banjo
125
126
FretlessBass
Slap Bass 1
182
183
AnalogBrass2
Soprano Sax
239
240
Shamisen
Koto
127
128
Slap Bass 2
Synth Bass 1
184
185
Alto Sax
Tenor Sax
241
242
Taisho Koto
Kalimba
129
130
WarmSyn.Bass
Synth Bass 3
186
187
Baritone Sax
Oboe
243
244
Bagpipe
Fiddle
131
132
Clav.Bass
Hammer
188
189
English Horn
Bassoon
245
246
Shanai
Tinkle Bell
133
Synth Bass 2
190
Clarinet
247
Agogo
134
135
Synth Bass 4
RubberSyn.Bs
191
192
Piccolo
Flute
248
249
Steel Drums
Woodblock
136
137
Attack Pulse
Violin
193
194
Recorder
Pan Flute
250
251
Castanets
Taiko
138
139
Slow Violin
Viola
195
196
Bottle Blow
Shakuhachi
252
253
Concert BD
Melodic Tom1
140
Cello
197
Whistle
254
Melodic Tom2
141
142
Contrabass
Tremolo Str.
198
199
Ocarina
Square Lead1
255
256
Synth Drum
TR-808 Tom
143
144
PizzicatoStr
Harp
200
201
Square Lead2
Sine Lead
257
258
Elec.Perc.
Reverse Cym.
145
146
147
Yang Qin
Timpani
Strings
202
203
204
Saw Lead 1
Saw Lead 2
Doctor Solo
259
260
261
Gt FretNoise
Gt Cut Noise
BsStringSlap
148
Orchestra
205
Natural Lead
262
Breath Noise
149
60s Strings
206
SequencedSaw
263
Fl.Key Click
150
151
Slow Strings
Syn.Strings1
207
208
Syn.Calliope
Chiffer Lead
264
265
Seashore
Rain
152
153
Syn.Strings3
Syn.Strings2
209
210
Charang
Wire Lead
266
267
Thunder
Wind
154
155
Choir 1
Choir 2
211
212
Solo Vox
5th Saw Lead
268
269
Stream
Bubble
156
157
Voice
Humming
213
214
Bass+Lead
Delayed Lead
270
271
Bird 1
Dog
158
159
Synth Voice
Analog Voice
215
216
Fantasia
Warm Pad
272
273
Horse Gallop
Bird 2
160
161
OrchestraHit
Bass Hit
217
218
Sine Pad
Polysynth
274
275
Telephone 1
Telephone 2
162
6th Hit
219
Space Voice
276
DoorCreaking
163
164
Euro Hit
Trumpet
220
221
Itopia
Bowed Glass
277
278
Door
Scratch
165
166
Dark Trumpet
Trombone 1
222
223
Metallic Pad
Halo Pad
279
280
Wind Chimes
Helicopter
167
Trombone 2
224
Sweep Pad
281
Car Engine
Klankenlijst
Nr.
Naam
282
283
Car Stop
Car Pass
284
285
286
Car Crash
Siren
Train
287
288
Jetplane
Starship
289
Burst Noise
290
291
292
Applause
Laughing
Screaming
293
294
Punch
Heart Beat
295
Footsteps
296
297
Gun Shot
Machine Gun
298
299
Laser Gun
Explosion
* Als u in de klankgroep Others de [-]of [+]-knop ingedrukt houdt om de
klanken snel te doorlopen, zal de klank
niet meer veranderen bij de nummers
35 en 44.
Om de volgende klank te selecteren,
laat u de [-]- of [+]-knop los en drukt u
ze weer in.
77
Lijst van interne songs
Nr.
Songnaam
Componist
1
Polonaise op.53
Fryderyk Franciszek Chopin
2
Valse, op.34-1
Fryderyk Franciszek Chopin
3
Nocturne No.20
Fryderyk Franciszek Chopin
4
My Pleasure (*)
Masashi Hirashita
5
La Fille aux Cheveux de Lin
Claude Achille Debussy
6
La Campanella
Franz Liszt
7
Trio Grande (*)
John Maul
8
Scherzo No.2
Fryderyk Franciszek Chopin
9
tude, op.10-12
Fryderyk Franciszek Chopin
10
Sonate No.15
Wolfgang Amadeus Mozart
11
Liebestr ume 3
Franz Liszt
12
tude, op.10-3
Fryderyk Franciszek Chopin
13
Je te veux
Erik Satie
14
Valse, op.64-1
Fryderyk Franciszek Chopin
15
Golliwog s Cakewalk
Claude Achille Debussy
16
Fantaisie-Impromptu
Fryderyk Franciszek Chopin
17
Arabesque 1
Claude Achille Debussy
18
An der sch nen, blauen Donau
Johann Strauss, Sohn
19
Auf Fl geln des Gesanges
Felix Mendelsshon
20
Mazurka No.5
Fryderyk Franciszek Chopin
21
Gymnop die 1
Erik Satie
22
tude, op.25-1
Fryderyk Franciszek Chopin
23
Clair de Lune
Claude Achille Debussy
24
tude, op.10-5
Fryderyk Franciszek Chopin
25
Dr. Gradus ad Parnassum
Claude Achille Debussy
26
Grande Valse Brillante
Fryderyk Franciszek Chopin
27
La pri re d une Vierge
Tekla Badarzewska
28
Course en Tro ka
Peter Ilyich Tchaikovsky
29
To The Spring
Edvard Hagerup Grieg
30
Valse, op.64-2
Fryderyk Franciszek Chopin
31
Radetzky Marsch
Johann Baptist Strauss
32
Tr umerei
Robert Alexander Schumann
33
Moments Musicaux 3
Franz Peter Schubert
34
Pr lude, op.28-15
Fryderyk Franciszek Chopin
35
Harmonious Blacksmith
Georg Friedrich H ndel
36
Ungarische T nze 5
Johannes Brahms
37
T rkischer Marsch
Ludwig van Beethoven
38
Nocturne No.2
Fryderyk Franciszek Chopin
39
Fr hlingslied
Felix Mendelsshon
40
Pr ludium
Johann Sebastian Bach
41
J gerlied
Felix Mendelsshon
42
Menuet Antique
Maurice Ravel
78
Nr.
Songnaam
Componist
43
F r Elise
Ludwig van Beethoven
44
T rkischer Marsch
Wolfgang Amadeus Mozart
45
St ndchen
Franz Peter Schubert
46
Humoreske
Antonín Dvořák
47
Blumenlied
Gustav Lange
48
Alpengl ckchen
Theodor Oesten
49
Menuett G dur
Ludwig van Beethoven
50
Venezianisches Gondellied
Felix Mendelsshon
51
Alpenabendr te
Theodor Oesten
52
Farewell to the Piano
Ludwig van Beethoven
53
Brautchor
Wilhelm Richard Wagner
54
Battle of Waterloo
Wilma Anderson-Gilman
55
Wiener Marsch
Carl Czerny
56
Le Coucou
Louis Claude Daquin
57
Menuett G dur
Johann Sebastian Bach
58
Spinnerlied
Albert Ellmenreich
59
Gavotte
Fran ois Joseph Gossec
60
Heidenr slein
Gustav Lange
61
Zigeuner Tanz
Heinrich Lichner
62
La Cinquantaine
Gabriel Marie
63
Csikos Post
Hermann Necke
64
Dolly s Dreaming Awakening
Theodor Oesten
65
La Violette
Louis Streabbog
66
Fr hlicher Landmann
Robert Alexander Schumann
67
Sonatine op.36-1
Muzio Clementi
68
Sonatine op.20-1
Friedrich Kuhlau
69
Sonatine No.5
Ludwig van Beethoven
70
Late Night Chopin (*)
John Maul
71
Fly Free (*)
John Maul
72
L veil de l amour (*)
Masashi Hirashita
* Songs mert een asterisk (*) zijn originele songs
gecomponeerd voor Roland Corporation. De auteursrechten
van deze songs zijn eigendom van Roland Corporation.
* Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik van dit
materiaal voor andere doeleinden dan het beluisteren in
private, persoonlijke kring is een schending van de
toepasbare wetgeving.
Parameters die in Memory Backup worden opgeslagen
Items
Pagina
Brilliance
p. 54
Transpose Mode
p. 54
Dual Balance
p. 55
Master Tuning
p. 55
Stretch Tuning
p. 55
Temperament (Temperament, Temperament Key)
p. 55
Damper Resonance
p. 56
String Resonance
p. 56
Key Off Resonance
p. 56
Damper Pedal Part
p. 56
MIDI Transmit Channel
p. 68
V-LINK Transmit Channel
p. 70
Track Assign
p. 57
CD/Audio Type
p. 58
Reverb (On/Off, Depth)
p. 26
Split Point
p. 33
Twin Piano Mode
p. 30
Key Touch
p. 27
Instellingen die bij wijziging onmiddellijk worden opgeslagen (Geen Memory Backup-procedure nodig)
External Memory Mode
p. 60
79
Muziekbestanden die bruikbaar zijn op de DP-990F
Wat zijn muziekbestanden?
Muziekbestanden bevatten muziek informatie, zoals hoe lang de toets van een corresponderende toonhoogte wordt gespeeld, de kracht die
op het klavier wordt uitgeoefend en andere informatie. Wanneer de uitvoering data (muziekbestand) door het USB-geheugen of een CDROM wordt verzonden, zal de song exact zo gespeeld worden als door deze data wordt gespecificeerd. Dit verschilt van een Audio CD,
omdat de muziekbestanden geen opname van het geluid zelf bevatten. Dit maakt het mogelijk om tempos en toonsoorten vrijelijk te
veranderen, zodat u dit op veel verschillende manieren kunt gebruiken.
Over auteursrecht
Gebruik van de songdata die op de CD-ROM wordt geleverd, voor andere doeleinden dan strikt priv , zonder toestemming van de
auteursrechthebbende is bij de wet verboden. Bovendien mag deze data niet gekopieerd worden, noch in een secundair werk worden
gebruikt zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Wees ervan bewust dat als u afgeleide werken produceert die op bestaand materiaal zijn gebaseerd, zoals commercieel beschikbare SMFmuziekbestanden, dit soort werken de wet op het auteursrecht overtreden wanneer deze voor andere doeleinden dan strikt persoonlijke
genoegens worden gebruikt. Roland is niet verantwoordelijk voor overtredingen van auteursrechten die u mogelijk begaat door het cre ren
van dit soort werken.
Met de DP-990F kunt u de volgende muziekbestanden gebruiken
VIMA TUNES
VIMA TUNES is een Roland specificatie voor muziekbestanden
die beeld en geluidsdata bevatten, zodat u gelijktijdig van songs
met teksten en beeldmateriaal kunt genieten. Wanneer data met
het VIMA TUNES logo op een apparaat dat hetzelfde logo
draagt wordt afgespeeld, kunnen de teksten in het scherm van een
aangesloten beeldscherm of televisie worden weergegeven, zodat
u van karaoke of een diavoorstelling kunt genieten.
* Dit instrument (DP-990F) kan geen VIMA TUNES-beelden
afspelen.
* U kunt specificeren of de aanbevolen klanken al dan niet
automatisch worden toegewezen (p. 62).
SMF-muziekbestanden
SMF s (Standard MIDI Files) gebruiken een standaard formaat
voor muziekbestanden, dat zo ontworpen is dat bestanden die
muziekbestanden bevatten zeer breed uitwisselbaar zijn, ongeacht
de fabrikant van het apparaat waarop deze worden afgespeeld. Er
is een enorme vari teit aan muziek beschikbaar om naar te
luisteren, voor het leren bespelen van muziekinstrumenten, voor
Karaoke, enz.
General MIDI
De General MIDI is een serie aanbevelingen die tot doel heeft een
manier te bieden om de beperkingen van merkgebonden
ontwerpen te ontstijgen, en de MIDI-mogelijkheden van
geluidsgenererende apparaten te standaardiseren.
Geluidsgenererende apparaten en muziekbestanden die aan de
General MIDI-standaard voldoen, dragen het General MIDI-logo.
Muziekbestanden met het General MIDI-logo kunnen op elk
General MIDI geluidsgenererend apparaat worden afgespeeld,
waarbij op ieder apparaat vrijwel dezelfde muzikale uitvoering
wordt geproduceerd.
80
General MIDI 2
De opwaarts compatibele General MIDI 2-aanbevelingen gaan
verder waar de originele General MIDI ophield, en bieden
verbeterde expressieve mogelijkheden en een nog grotere
compatibiliteit. Zaken die niet door de originele General MIDIaanbevelingen werden ondervangen, zoals de manier waarop
geluiden worden bewerkt, en hoe effecten behandeld dienen te
worden, zijn nu nauwkeurig gedefinieerd.
Bovendien zijn de beschikbare geluiden uitgebreid. General MIDI
2-geluidsgeneratoren kunnen muziekbestanden die het General
MIDI- of General MIDI 2-logo dragen op betrouwbare wijze
afspelen. In sommige gevallen wordt de conventionele vorm van
General MIDI, welke de nieuwe verbeteringen niet bevat, General
MIDI 1 genoemd, ter onderscheiding van General MIDI 2.
GS-formaat
Het GS-formaat is de serie specificaties van Roland voor
standaardisering van de uitvoering van geluidsgenererende
apparaten. Naast ondersteuning voor alles dat door General MIDI is
gedefinieerd, biedt het uitermate compatibele GS-formaat een
groter aantal geluiden, de geluiden kunnen bewerkt worden en vele
details voor een brede reeks extra mogelijkheden, waaronder
effecten als Reverb en Chorus. Ontworpen met de toekomst in
gedachten, kan het GS formaat nieuwe geluiden direct
onderbrengen en nieuwe hardware mogelijkheden ondersteunen
wanneer deze gereed zijn.
Omdat dit naar omhoog compatibel is met General MIDI, kan het
GS formaat van Roland GM scores op betrouwbare wijze afspelen,
evenals het uitvoeren van GS-muziekbestanden (muziekbestanden
die met het GS-formaat in gedachten zijn gecre erd).
XGlite
XG is een geluidsgenerator formaat van YAMAHA Corporation,
dat de manieren waarop stemmen worden uitgebreid of bewerkt,
en de structuur en het type van effecten definieert, ter aanvulling
op de General MIDI 1 specificatie.
XG Lite is een vereenvoudigde versie van het XG
geluidsgeneratie formaat. U kunt XG muziekbestanden met
gebruik van een XGLite geluidsgenerator afspelen.
U moet echter onthouden dat sommige muziekbestanden anders
worden afgespeeld in vergelijking met de originele bestanden,
door het gereduceerde aantal regelingsparameters en effecten.
Specificaties
DP990F/DP990RF: Digital Piano
<Klavier>
DP-990F: 88 toetsen (PHA II met echappement)
Klavier
DP-990RF: 88 toetsen (PHA II Ivory Feel klavier met echappement)
Aanslaggevoeligheid
Aanslaggevoeligheid: 5 niveaus / vaststaande aanslaggevoeligheid
Keyboard Mode
Whole, Dual (aanpasbare volumebalans), Split (aanpasbaar splitspunt), Twin Piano
<Klankgenerator> Conform met GM2/GS/XGlite
Pianoklank
SuperNATURAL Pianoklank
Max. Polyfonie
128 stemmen
Klanken
337 klanken (inclusief 8 drumsets, 1 SFX set)
Temperament
8 types, selecteerbare tonica
Stretched Tuning
On, Off
Master Tuning
415.3—466.2 Hz (regelbaar in stappen van 0.1 Hz)
Transponeren
Transpose: -6—+5 (in halve tonen)
Playback Transpose (met Audio CD/Audio File): -6—+5 (in halve tonen)
Reverb (Off, 10 niveaus)
Effecten
Enkel voor pianoklanken:
Damper Resonance (Off, 10 niveaus), String Resonance (Off, 10 niveaus), Key Off Resonance (Off, 10 niveaus)
Enkel voor orgelklanken:
Rotary Speaker Effect (Slow/Fast)
<Recorder>
Sporen
3 sporen
Songs
Recorder-sectie: 1 song
Intern geheugen: Max. 99 songs
Nootopslag
Ongeveer 30,000 noten
Functies
Song Select, Play/Stop, Rec, Rewinding, Fast-forwarding, Previous song, Next song, Track Mute, Mute Volume,
Tempo, Tempo Mute, All Songs Play, Count-in, Song Volume
Center Cancel (enkel voor audioweergave)
Tempo
Kwartnoot = 10 tot 500, Audioweergavesnelheid: 75—125%
Resolutie
120 ticks per kwartnoot
Maatsoort: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
Metronoom
Volume: 0—10 niveaus
81
Specificaties
<Intern geheugen>
Songs
Max. 99 songs
Opslagformaat
Standard MIDI Files (Format 0)
<Extern geheugen>
Externe opslag
USB-geheugen
Floppy Disk (bij gebruik van een optionele floppy disk drive)
Datatypes die kunnen worden
afgespeeld
Standard MIDI Files (Format 0/1)
Roland Original Format (i-Format)
Audio File (WAV 44.1 kHz / 16-bit Linear Format)
Audio CDs (CD-DA) (when using a CD drive)
Opslagformaat
Standard MIDI Files (Format 0)
<Andere>
Interne Songs
72 songs
Nominaal uitgangsvermogen
12 W x 2
Luidsprekers
12 cm x 2 (incl. luidsprekerkast)
Display
7 segmenten, 3 karakters, LED
Regelaars
Volume
Pedalen
Demper (voortdurende detectie mogelijk), Soft (voortdurende detectie mogelijk, functie toewijsbaar), Sostenuto
(functie toewijsbaar)
Overige functies
Panel Lock, V-LINK
Connectors
DC-ingang, Input jacks (L/Mono, R), Output jacks (L/Mono, R), MIDI-connectors (In, Out), Phones jack (Stereo) x
2, External Memory connector
Stroomverbruik
24 W
1,398 (B) x 344 (D) x 781 (H) mm (met gesloten deksel)
Afmetingen
1,398 (B) x 339 (D) x 974 (H) mm (met open deksel)
DP-990F: 47.8 kg
Gewicht
DP-990RF: 48.9 kg
Accessoires
Handleiding, AC-adapter, Stroomsnoer (voor AC-adapter), hoofdtelefoonhaak, kabelklemmen, Stabilisator
Opties
Hoofdtelefoon, USB-geheugen, USB Floppy Disk Drive, USB CD Drive
* In het kader van productverbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling veranderen.
82
MIDI-implementatietabel
Date : Jan. 1
Version : 1.0
DIGITAL PIANO
Model DP990F/DP990RF
Transmitted
Function...
Recognized
Basic
Channel
Default
Changed
1
1–16
1–16
1–16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
x
Mode 3
Mode 3, 4 (M=1)
Note
Number
True Voice
**************
0–127
0–127
Velocity
Note ON
Note OFF
O
O
O
O
After
Touch
Key’s
Ch’s
x
x
O
O
x
O
0, 32 O
1 x
5 x
6, 38 x
7 x
10 x
11 O
64 O
65 x
66 O
67 O
84 x
91 O
93 x
98, 99 x
100, 101 x
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Control
Change
Prog
Change
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
(Reverb)
(Chorus)
*1
*1
**************
O
0–127
O
O
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
x
x
x
x
x
x
: Clock
System
Real Time : Commands
O
O
x
x
0–127
: True #
System Exclusive
System
Common
Aux
Message
Notes
:
:
:
:
:
:
* 2
**************
15–113
Pitch Bend
Remarks
All sound off x
x
Reset all controllers
Local Control x
All Notes OFF x
Active Sense O
x
Reset
* 1
* 2
O
O
O
O
O
x
Bank select
Modulation
Portamento time
Data entry
Volume
Panpot
Expression
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Portamento control
Effect1 depth
Effect3 depth
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
Program number 1–128
(120, 126, 127)
(123–125)
O x is selectable by Sys Ex.
Recognized as M=1 even if M=1.
Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO
O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLYMode 4 : OMNI OFF, MONO
X : No
83