Canon | MP270 series | Canon MP270 series/MP250 series Podrecznik

Canon MP270 series/MP250 series Podręcznik ekranowy
Strona 1 z 713
Jak korzystać z podręcznika
Drukowanie podręcznika
MC-3773-V1.00
Podręcznik podstawowy
Podręcznik
Ogólny opis produktu.
zaawansowany
Szczegółowy opis funkcji
produktu.
Rozwiązywanie
problemów
MP270/MP250 series — Podręcznik podstawowy
Strona 2 z 713
Jak korzystać z podręcznika
Drukowanie podręcznika
MP-3294-V1.00
Podręcznik zaawansowany
Spis treści
Podstawowe informacje o urządzeniu
Ładowanie papieru/oryginałów
Podstawowe elementy
Ładowanie papieru
Ekran LED i podstawowe operacje
Ładowanie oryginałów
Kopiowanie
Okresowa konserwacja
Kopiowanie dokumentów
Gdy wydruk staje się blady lub kolory są
Kopiowanie zdjęć
niewłaściwe
Kopiowanie z dopasowaniem do strony
Wymiana kasety FINE
Czyszczenie urządzenia
Skanowanie
Zapisywanie zeskanowanych danych na
komputerze
Dodatek
Ograniczenia prawne związane z korzystaniem z
produktu i obrazów
Porady na temat korzystania z urządzenia
Drukowanie z poziomu komputera
Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
Drukowanie dokumentów (Windows)
Drukowanie dokumentów (Macintosh)
Inne sposoby użytkowania
Drukowanie zdjęć z urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge (tylko drukarki MP270
series)
Przydatne aplikacje
Podstawowe informacje o urządzeniu
Strona 3 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Podstawowe informacje o urządzeniu
Podstawowe informacje o urządzeniu
Ta sekcja zawiera opis nazw elementów urządzenia i podstawowych działań, które należy poznać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Podstawowe elementy
Widok z przodu
Widok z tyłu
Widok od wewnątrz
Panel operatora
Ekran LED i podstawowe operacje
Góra strony
Podstawowe elementy
Strona 4 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Podstawowe informacje o urządzeniu > Podstawowe elementy
Podstawowe elementy
Widok z przodu
Widok z tyłu
Widok od wewnątrz
Panel operatora
Widok z przodu
(1) Pokrywa dokumentów
Otwórz w celu umieszczenia oryginału na płycie szklanej.
(2) Podpórka papieru
Podnieś i przechyl do tyłu, aby załadować papier na tylną tacę.
(3) Tylna taca
Załaduj różne rozmiary i typy papieru używanego z urządzeniem. Możliwe jest załadowanie dwóch lub
większej liczby arkuszy papieru tego samego rozmiaru i typu oraz ich automatyczne podawanie arkusz po
arkuszu.
Patrz Ładowanie papieru .
(4) Prowadnice papieru
Przesuń, aby wyrównać z obiema krawędziami stosu papieru.
(5) Panel operatora
Umożliwia zmianę ustawień i obsługę urządzenia.
Patrz Panel operatora.
Uwaga
Ekran LED i kontrolki na panelu operatora, z wyjątkiem kontrolki włączonego zasilania
gasną, jeśli urządzenie pozostaje bezczynne przez około 5 minut. Aby je ponownie
zapalić, naciśnij dowolny przycisk, z wyjątkiem WŁ. (ON) lub rozpocznij drukowanie.
(6) Taca wyjściowa papieru
Otwiera się automatycznie przy rozpoczęciu drukowania lub kopiowania; wyprowadza wydruki.
Podstawowe elementy
Strona 5 z 713
(7) Przedłużenie tacy wyjściowej
Odtwórz, aby podtrzymywać wydruki. Otwórz podczas drukowania lub kopiowania.
(8) Płyta szklana
Załaduj oryginał przeznaczony do kopiowania lub skanowania.
(9) Port drukowania bezpośredniego (tylko drukarki MP270 series)
Należy podłączyć urządzenie zgodne ze standardem PictBridge, takie jak cyfrowy aparat fotograficzny,
aby drukować bezpośrednio z niego.
Patrz Drukowanie zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (tylko drukarki MP270 series)
Ostrzeżenie
Do portu drukowania bezpośredniego należy podłączać jedynie urządzenia zgodne ze
standardem PictBridge. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem oraz
uszkodzić urządzenie.
Ważne
Nie należy dotykać metalowej obudowy.
Widok z tyłu
(10) Port USB
Podłącz kabel USB, aby połączyć urządzenie z komputerem.
Ważne
Nie należy dotykać metalowej obudowy.
Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB, gdy urządzenie drukuje lub skanuje
oryginały z lub do komputera.
(11) Złącze kabla zasilania
Podłącz dołączony kabel zasilania.
.
Podstawowe elementy
Strona 6 z 713
Widok od wewnątrz
(12) Pokrywy blokujące kasety z atramentem
Blokują kasety FINE w odpowiednich miejscach.
(13) Moduł skanera (pokrywa)
Służy do skanowania oryginałów. Otwórz, aby wymienić kasety FINE lub usunąć papier zacięty wewnątrz
urządzenia. Przy otwieraniu modułu skanera (pokrywy) pokrywa dokumentów powinna pozostać
zamknięta.
(14) Podpórka modułu skanera
Podtrzymuje otwarty moduł skanera (pokrywę).
(15) Obsada kaset FINE
Zainstaluj kasety FINE.
Kasetę FINE z atramentem kolorowym należy zainstalować w szczelinie położonej z lewej strony (
kasetę FINE z atramentem czarnym w szczelinie położonej z prawej strony (
).
(16) Kasety FINE (kasety z atramentem)
Wymienne kasety zawierające głowice drukujące i pojemniki z atramentem.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat instalacji kaset FINE można znaleźć w drukowanym
podręczniku: Pierwsze uruchomienie .
Ważne
Obszar oznaczony na poniższym rysunku symbolem (A) może zostać zabrudzony rozlanym
atramentem. Nie wpływa to na wydajność urządzenia.
Nie należy dotykać obszaru (A). W przypadku ich dotknięcia urządzenie może drukować
nieprawidłowo.
), a
Podstawowe elementy
Strona 7 z 713
Panel operatora
Drukarka MP270 series
Drukarka MP250 series
(1) Przycisk WŁ. (ON)/kontrolka włączonego zasilania
Służy do włączania i wyłączania zasilania. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy pokrywa
dokumentów jest zamknięta.
Ważne
Odłączanie kabla zasilania
W przypadku odłączania kabla zasilania po wyłączeniu urządzenia należy się upewnić,
że kontrolka włączonego zasilania jest zgaszona. W przypadku odłączenia kabla
zasilania przy zapalonej lub migającej kontrolce włączonego zasilania urządzenie może
nie być w stanie drukować poprawnie ze względu na brak ochrony głowicy drukującej.
Uwaga
Kontrolki włączonego zasilania i Alarm
Kontrolki włączonego zasilania i Alarm umożliwiają sprawdzenie stanu urządzenia.
- Kontrolka włączonego zasilania jest zgaszona: Zasilanie jest wyłączone.
- Kontrolka włączonego zasilania świeci się na zielono: Urządzenie jest gotowe do
drukowania.
- Kontrolka włączonego zasilania miga na zielono: Trwa inicjalizacja lub wyłączanie
urządzenia.
- Kontrolka Alarm świeci się lub miga na pomarańczowo: Wystąpił błąd i drukarka nie jest
gotowa do rozpoczęcia drukowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w
części Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego Podręcznik
zaawansowany .
- Kontrolki włączonego zasilania i Alarm migają naprzemiennie na pomarańczowo:
Wystąpił błąd wymagający skontaktowania się z centrum serwisowym. Szczegółowe
informacje można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów podręcznika
ekranowego Podręcznik zaawansowany .
(2) Ekran LED
Wyświetla liczbę kopii, kod obsługi i stan aktywności urządzenia (np. kod błędu).
(3) Przycisk [+]
Określa liczbę kopii.
(4) Lampki atramentu
Świecą lub migają na pomarańczowo w przypadku braku atramentu. Lampka po lewej stronie wskazuje
stan kasety FINE z atramentem kolorowym, a lampka po prawej stronie stan kasety FINE z atramentem
czarnym.
(5) Przycisk Papier (Paper)
Podstawowe elementy
Strona 8 z 713
Służy do wybrania rozmiaru strony i typu nośnika.
(6) Przycisk SKANUJ (SCAN)
Rozpoczyna skanowanie oryginału w celu zapisania go na komputerze.
(7) Przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset)
Umożliwia anulowanie operacji. Naciśnięcie tego przycisku powoduje również anulowanie trwającego
zadania drukowania, skanowania lub kopiowania.
(8) Przycisk Kolorowy (Color)*
Umożliwia rozpoczęcie kopiowania w kolorze. Naciśnięcie tego przycisku powoduje także zatwierdzenie
wybranej pozycji ustawienia.
(9) Przycisk Czarny (Black) *
Rozpoczyna kopiowanie w czerni i bieli. Naciśnięcie tego przycisku powoduje także zatwierdzenie
wybranej pozycji ustawienia.
(10) Przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page)/Kontrolka Dopasuj do str.
Włącza funkcję dopasowania do strony. Oryginał może zostać automatycznie powiększony lub
pomniejszony przy kopiowaniu w celu dopasowania do wybranego rozmiaru strony. Wyłączenie funkcji
dopasowania do strony umożliwia wykonywanie kopii o rozmiarze identycznym z oryginałem.
(11) Przycisk
(Konserwacja)
Służy do określenia kodu obsługi.
(12) Kontrolka Papier
Zapala się w celu wskazania rozmiaru strony i typu nośnika wybranego za pomocą przycisku
(Paper) .
Papier
(13) Kontrolka Alarm
Świeci lub miga na pomarańczowo, jeśli wystąpił błąd, np. brak papieru lub atramentu.
* W programach i podręcznikach przyciski Czarny (Black) i Kolorowy (Color) są wspólnie nazywane
przyciskiem Start lub OK.
Góra strony
Ekran LED i podstawowe operacje
Strona 9 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Podstawowe informacje o urządzeniu > Ekran LED i podstawowe operacje
Ekran LED i podstawowe operacje
Urządzenie to pozwala wykonywać kopie i czynności konserwacyjne bez użycia komputera.
W niniejszej części opisano ekran LED i podstawowe operacje wykonywane przy użyciu panelu
operatora.
Zazwyczaj przy włączeniu urządzenia na ekranie LED jest wyświetlana cyfra 1.
Ekran LED określa stan urządzenia, w następujący sposób.
Ekran LED
Stan urządzenia
Podczas kopiowania
Podczas drukowania,
skanowania lub operacji
związanych z obsługą
W przypadku wystąpienia błędu
Liczba kopii (miga)
(miga w kolejności)
Naprzemiennie wyświetlany symbol E i numer.
Szczegółowe informacje na temat kodów błędów zawiera część
Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego
Podręcznik zaawansowany .
Naprzemiennie wyświetlany symbol P i numer.
Wystąpił błąd wymagający skontaktowania się z centrum
serwisowym.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części
Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego
Podręcznik zaawansowany .
Przy otwartym module skanera
(pokrywie)
(miga)
Uwaga
W przypadku podłączenia do drukarki urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge, takiego jak
aparat cyfrowy, na ekranie LED wyświetlany jest symbol C (tylko drukarki MP270 series).
Liczba kopii (Number of Copies)
Przy rozpoczęciu kopiowania na ekranie LED wyświetlana jest określona liczba kopii. Podczas
kopiowania liczba na ekranie LED miga i zmniejsza się stopniowo, odzwierciedlając liczbę pozostałych
kopii.
Ekran LED i podstawowe operacje
Strona 10 z 713
Każde naciśnięcie przycisku [ +] powoduje zwiększenie o jeden liczby wyświetlanej na ekranie LED.
Wyświetlenie symbolu F oznacza określenie 20 kopii. Naciśnij przycisk [ +] ponownie, aby wrócić do liczby
1.
Kody obsługi
Aby przeprowadzić obsługę urządzenia, naciskaj przycisk
(Konserwacja) do momentu wyświetlenia
odpowiedniego kodu na ekranie LED, a następnie naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy
(Color).
Kod
obsługi
Operacja
Patrz
Drukowanie wzoru testu dysz
głowicy drukującej.
Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej
Czyszczenie głowicy drukującej.
Czyszczenie głowicy drukującej
Dokładne czyszczenie głowicy
drukującej.
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Wydruk arkusza wyrównywania
głowicy drukującej.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Skanowanie arkusza
Wyrównywanie głowicy drukującej
wyrównywania głowicy
drukującej w celu
automatycznego wyrównania
głowicy.
Wydruk bieżących wartości
regulacji położenia głowicy
drukującej.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Czyszczenie rolki podawania
papieru.
Czyszczenie rolki podawania papieru
Czyszczenie wnętrza urządzenia.
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy
użyciu płyty dolnej)
Przełączanie rozmiaru papieru
załadowanego na tylną tacę
pomiędzy A4 a 8,5" x 11" (Letter).
Przełączanie rozmiaru strony pomiędzy A4 a 8,5" x 11"
(Letter)
(Ustawienie to jest używane
podczas kopiowania).
Włączenie funkcji zapobiegania
ścieraniu atramentu.
Patrz część „Papier jest zaplamiony/Zadrukowana
powierzchnia jest zarysowana” w części
Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego:
Podręcznik zaawansowany .
Kody błędów
Ekran LED i podstawowe operacje
Strona 11 z 713
W przypadku wystąpienia błędu, na ekranie LED wyświetlany jest naprzemiennie symbol E i numer
wskazujący kod błędu.
np. E, 1, 6
(miga w kolejności)
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat kodów błędów zawiera część Rozwiązywanie problemów
podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany .
Wyświetlenie kodu błędu zawierającego symbol P oznacza możliwość wystąpienia błędu
wymagającego skontaktowania się z centrum serwisowym.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów podręcznika
ekranowego Podręcznik zaawansowany .
Góra strony
Kopiowanie
Strona 12 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Kopiowanie
Kopiowanie
Poza standardowym kopiowaniem można wykonywać powiększone lub pomniejszone kopie oryginału
dopasowane do rozmiaru strony oraz kopie wydrukowanych zdjęć bez obramowań.
Kopiowanie dokumentów
Przełączanie rozmiaru strony pomiędzy A4 a 8,5" x 11" (Letter)
Kopiowanie zdjęć
Kopiowanie z dopasowaniem do strony
Góra strony
Kopiowanie dokumentów
Strona 13 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Kopiowanie > Kopiowanie dokumentów
Kopiowanie dokumentów
W tej części opisano procedurę kopiowania dokumentu rozmiaru A4 lub Letter na papierze zwykłym.
Opis obsługi można znaleźć w procedurze obsługi na stronie referencyjnej.
Należy przygotować:
Oryginały do skopiowania. Patrz Zgodne typy oryginałów.
Papier do drukowania. Patrz Zgodne typy nośników .
1.
Przygotuj się do kopiowania.
(1) Włącz zasilanie.
Patrz Panel operatora.
(2) Załaduj papier.
Patrz Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego .
W tym przykładzie załadowano zwykły papier rozmiaru A4 lub Letter.
(3) Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
Kopiowanie dokumentów
(4) Umieść oryginał na płycie szklanej.
Patrz Ładowanie oryginałów .
Załaduj oryginał STRONĄ PRZEZNACZONĄ DO SKOPIOWANIA W DÓŁ i wyrównaj go ze znacznikiem
wyrównania
, tak jak pokazano poniżej.
Następnie delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o typie oryginału do skopiowania i warunkach, jakie
musi spełniać, patrz Zgodne typy oryginałów .
2.
Rozpocznij kopiowanie.
(1) Naciskaj przycisk [ +], aby określić liczbę kopii (maksymalnie 20 kopii).
Aby wykonać 1–9 kopii lub 20 kopii
Upewnij się, że na ekranie LED wyświetlono odpowiednią liczbę kopii.
Strona 14 z 713
Kopiowanie dokumentów
Strona 15 z 713
Każde naciśnięcie przycisku [ +] powoduje zwiększenie o jeden liczby wyświetlanej na ekranie LED.
Wyświetlenie symbolu F oznacza określenie 20 kopii. Naciśnij przycisk [ +] ponownie, aby wrócić do liczby
1.
Aby wykonać 10–19 kopii
(1) Upewnij się, że na ekranie LED wyświetlono symbol
F.
(2) Załaduj odpowiednią liczbę arkuszy do skopiowania.
(2) Naciskaj przycisk Papier (Paper) , aby określić rozmiar strony i typ nośnika.
Kontrolka Papier wskazuje wybrany rozmiar strony i typ nośnika.
W tym przykładzie wybrano zwykły papier rozmiaru A4 lub 8,5" x 11".
Uwaga
Można wybrać następujące rozmiary strony i typy nośnika.
- Papier zwykły A4 lub 8,5" x 11"
- Papier foto A4 lub 8,5" x 11"
- Papier foto 10 x 15 cm lub 4" x 6"
Niezależnie od rozmiaru wyświetlonego na panelu operatora istnieje możliwość
przełączenia rozmiaru papieru załadowanego na tylną tacę pomiędzy A4 a 8,5" x 11"
(Letter).
Patrz część Przełączanie rozmiaru strony pomiędzy A4 a 8,5" x 11" (Letter) .
Przy włączonej funkcji kopiowania Z dopasowaniem do strony można wykonać kopie
oryginału o rozmiarze automatycznie powiększonym lub pomniejszonym w celu
dopasowania go do wybranego rozmiaru strony. W takim przypadku oryginał jest
kopiowany z obramowaniami (na papierze zwykłym) lub bez nich
(na papier foto).
Wyłącz funkcję Z dopasowaniem do strony, aby wykonać kopię w rozmiarze oryginału.
Patrz część Kopiowanie z dopasowaniem do strony .
(3) Naciśnij przycisk Kolorowy, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisk
Czarny, aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.
Podczas kopiowania liczba na ekranie LED miga i zmniejsza się stopniowo, odzwierciedlając liczbę
pozostałych kopii.
Po zakończenia kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.
Aby wykonać 10–19 kopii
W przypadku zużycia całego załadowanego papieru wystąpi błąd braku papieru (na ekranie LED pojawi się
komunikat „E, 0, 2”). Aby usunąć błąd, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Uwaga
Jakość wydruku „Szybka” (priorytet szybkości) jest dostępna jedynie w przypadku
wybrania papieru zwykłego o rozmiarze A4 lub Letter dla rozmiaru strony i typu nośnika.
Aby ustawić jakość wydruku „Szybka” (priorytet szybkości)
1. W punkcie (3) w kroku 2 naciśnij przycisk Kolorowy (Color) lub Czarny (Black) i
przytrzymaj go przez co najmniej dwie sekundy.
Ekran LED mignie jeden raz.
* W przypadku naciśnięcia przycisku Kolorowy (Color) lub Czarny (Black) przez czas
krótszy niż 2 sekundy, urządzenie rozpocznie kopiowanie z jakością „Standardowa”.
2. Zwolnij przycisk.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.
W przypadku wybrania jakości „Szybka” urządzenie przyjmuje priorytet szybkości, nie
jakości. Aby zapewnić priorytet jakości, naciśnij przycisk Kolorowy (Color) lub Czarny
(Black) przez czas krótszy niż 2 sekundy. Spowoduje to kopiowanie z jakością „
Standardowa”.
Ważne
Nie otwieraj pokrywy skanera i nie przesuwaj załadowanego oryginału do momentu
zakończenia kopiowania.
Kopiowanie dokumentów
Strona 16 z 713
Uwaga
Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Przełączanie rozmiaru strony pomiędzy A4 a 8,5" x 11" (Letter)
Istnieje możliwość przełączenia rozmiaru papieru załadowanego na tylną tacę pomiędzy A4 a 8,5" x 11"
(Letter).
Ustawienie to jest przydatne, jeśli zazwyczaj ładujesz na tylną tacę papier rozmiaru Letter, nawet jeśli na
panelu operatora wybrano ustawienie „A4” lub odwrotnie.
1.
Naciskaj przycisk
symbolu d.
2.
Naciśnij przycisk Czarny (Black), aby wybrać format A4, lub przycisk Kolorowy
(Color) , aby wybrać format 8,5" x 11" (Letter).
(Konserwacja) do momentu pojawienia się na wyświetlaczu
Uwaga
W przypadku przełączenia rozmiaru papieru na A4 lub 8,5" x 11" (Letter) załaduj papier
wybranego rozmiaru niezależnie od wskazań na panelu operatora.
- Przy ustawionym rozmiarze A4 załaduj papier zwykły A4 lub papier foto.
- Przy wybranym rozmiarze 8,5" x 11" (Letter) załaduj papier zwykły rozmiaru Letter lub
papier foto.
Góra strony
Kopiowanie zdjęć
Strona 17 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Kopiowanie > Kopiowanie zdjęć
Kopiowanie zdjęć
W niniejszej części opisano procedurę kopiowania wydrukowanego zdjęcia na papierze fotograficznym
4" x 6"/10 x 15 cm.
Należy przygotować:
Wydrukowane zdjęcia.
Papier do drukowania zdjęć. Patrz Zgodne typy nośników .
1.
Przygotuj się do kopiowania zdjęcia.
(1) Włącz zasilanie.
Patrz Panel operatora.
(2) Załaduj papier.
Patrz Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego .
W tym przykładzie został załadowany papier fotograficzny 10 x 15 cm/4" x 6".
(3) Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
(4) Zdjęcie należy umieścić na płycie szklanej.
Patrz Ładowanie oryginałów .
2.
Rozpocznij kopiowanie.
(1) Naciskaj przycisk [ +] w celu określenia liczby kopii.
Patrz krok 2 w części Kopiowanie dokumentów .
(2) Naciskaj przycisk Papier (Paper) , aby określić rozmiar strony i typ nośnika.
Kontrolka Papier wskazuje wybrany rozmiar strony i typ nośnika.
W tym przykładzie wybrano papier fotograficzny rozmiaru 10 x 15 cm lub 4" x 6".
Uwaga
Można wybrać następujące rozmiary strony i typy nośnika.
- Papier zwykły A4 lub 8,5" x 11"
- Papier foto A4 lub 8,5" x 11"
Kopiowanie zdjęć
Strona 18 z 713
- Papier foto 10 x 15 cm lub 4" x 6"
Niezależnie od rozmiaru wyświetlonego na panelu operatora istnieje możliwość
przełączenia rozmiaru papieru załadowanego na tylną tacę pomiędzy A4 a 8,5" x 11"
(Letter).
Patrz część Przełączanie rozmiaru strony pomiędzy A4 a 8,5" x 11" (Letter) .
Przy włączonej funkcji kopiowania Z dopasowaniem do strony można wykonać kopie
oryginału o rozmiarze automatycznie powiększonym lub pomniejszonym w celu
dopasowania go do wybranego rozmiaru strony. W takim przypadku oryginał jest
kopiowany z obramowaniami (na papierze zwykłym) lub bez nich (na papierze
fotograficznym).
Wyłącz funkcję Z dopasowaniem do strony, aby wykonać kopię w rozmiarze oryginału.
Patrz część Kopiowanie z dopasowaniem do strony .
(3) Naciśnij przycisk Kolorowy, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisk
Czarny, aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie.
Po zakończenia kopiowania zdejmij zdjęcie z płyty szklanej.
Ważne
Nie otwieraj pokrywy skanera i nie przesuwaj załadowanego zdjęcia do momentu
zakończenia kopiowania.
Uwaga
Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Góra strony
Kopiowanie z dopasowaniem do strony
Strona 19 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Kopiowanie > Kopiowanie z dopasowaniem do strony
Kopiowanie z dopasowaniem do strony
Funkcja kopiowania z dopasowaniem do strony umożliwia kopiowanie oryginałów w rozmiarze
automatycznie dopasowanym do wybranego rozmiaru strony.
1.
Przygotuj się do kopiowania.
Patrz krok 1 w części Kopiowanie dokumentów .
2.
Naciskaj przycisk [ +] w celu określenia liczby kopii.
3.
Naciskaj przycisk Papier (Paper) , aby określić rozmiar strony i typ nośnika.
Uwaga
W przypadku wybrania jako typu nośnika papieru zwykłego oryginał jest kopiowany z
obramowaniem.
W przypadku wybrania papieru fotograficznego jako typu nośnika oryginał jest kopiowany bez
obramowania, wypełniając całą stronę.
Przy kopiowaniu bez obramowania może nastąpić lekkie przycięcie krawędzi, ponieważ
kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony.
4.
Naciśnij przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) .
Zapali się kontrolka Dopasuj do str. (Fit to Page) , a funkcja Z dopasowaniem do strony zostanie włączona.
Rozmiar oryginału jest automatycznie powiększony lub pomniejszony przy kopiowaniu w celu dopasowania do
wybranego rozmiaru strony.
Uwaga
Naciśnij przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) ponownie, aby wyłączyć funkcję kopiowania
z dopasowaniem do strony i skopiować oryginał bez zmiany rozmiaru.
5.
Naciśnij przycisk Kolorowy, aby rozpocząć kopiowanie w kolorze, lub przycisk
Czarny, aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie z dopasowaniem do strony.
Po zakończenia kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.
Ważne
Nie otwieraj pokrywy skanera i nie przesuwaj załadowanego oryginału do momentu
zakończenia kopiowania.
Kopiowanie z dopasowaniem do strony
Strona 20 z 713
Uwaga
Jakość wydruku „Szybka” (priorytet szybkości) jest dostępna jedynie w przypadku wybrania
papieru zwykłego o rozmiarze A4 lub Letter dla rozmiaru strony i typu nośnika. Aby ustawić
jakość wydruku, podczas wykonywania kroku 5 naciśnij przycisk Kolorowy (Color) lub
Czarny (Black) i przytrzymaj go przez co najmniej dwie sekundy.
Patrz Aby ustawić jakość wydruku „Szybka” (priorytet szybkości) .
Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Góra strony
Skanowanie
Strona 21 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Skanowanie
Skanowanie
Zeskanowane dane można zapisać na komputerze, a następnie edytować je lub przetwarzać przy użyciu
dołączonej aplikacji.
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
Przygotowanie do skanowania przy użyciu panelu operatora
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
Góra strony
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
Podręcznik zaawansowany
Strona 22 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Skanowanie > Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
W niniejszej części opisano procedurę skanowania oryginałów za pomocą panelu operatora i
zapisywania ich na komputerze przy użyciu programu MP Navigator EX.
Opis działań związanych ze skanowaniem przy użyciu komputera można znaleźć w podręczniku
ekranowym: Podręcznik zaawansowany .
Ważne
Należy pamiętać, że firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę danych,
niezależnie od przyczyny zdarzenia, nawet w trakcie okresu gwarancyjnego.
Przygotowanie do skanowania przy użyciu panelu operatora
Przed rozpoczęciem skanowania oryginałów należy sprawdzić, czy spełnione zostały następujące
warunki:
Czy jest zainstalowane niezbędne oprogramowanie (sterowniki MP Drivers i program MP Navigator
EX)?
Jeśli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, należy zapoznać się z drukowanym
podręcznikiem Pierwsze uruchomienie .
Czy są określone wymagane ustawienia za pomocą programu MP Navigator EX?
W przypadku skanowania za pomocą panelu operatora oryginałów, które mają być zapisane na
komputerze, można określić ustawienia zapisywania skanowanych danych, używając opcji
Preferencje (Preferences) programu MP Navigator EX.
Szczegółowe informacje na temat tych ustawień można znaleźć w podręczniku ekranowym
Podręcznik zaawansowany .
Czy skanowany oryginał spełnia wymagania dotyczące oryginałów umieszczanych na płycie
szklanej?
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zgodne typy oryginałów .
Czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera?
Należy sprawdzić, czy urządzenie i komputer zostały ze sobą prawidłowo połączone.
Ważne
Nie należy podłączać ani odłączać kabla USB, gdy urządzenie skanuje oryginały.
W przypadku korzystania z systemu Mac OS X w wersji 10.3.9
Należy ustawić program MP Navigator EX jako domyślną aplikację w programie Image Capture w
menu Aplikacje (Applications) systemu Mac OS X.
(1) W menu Idź (Go) wybierz polecenie Aplikacje (Applications), a następnie kliknij
dwukrotnie ikonę Image Capture.
(2) Kliknij przycisk Opcje (Options) w lewym dolnym rogu okna skanera, wybierz
pozycję MP Navigator EX 3 w obszarze Aplikacja uruchamiana po naciśnięciu
przycisku skanera (Application to launch when the scanner button is pressed), a
następnie kliknij przycisk OK.
Aby zamknąć program Image Capture, wybierz polecenie Quit Image Capture w menu Image Capture.
Uwaga
Jeśli przycisk Opcje (Options) nie jest dostępny, wybierz polecenie Preferencje (Preferences)
z menu Image Capture, kliknij przycisk Skaner (Scanner), a następnie kliknij pole wyboru Użyj
oprogramowania TWAIN, jeśli to możliwe (Use TWAIN software whenever possible), aby
usunąć zaznaczenie tej opcji. Następnie zamknij program Image Capture i uruchom go
ponownie.
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
Strona 23 z 713
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze
1.
Przygotuj się do skanowania.
(1) Włącz zasilanie.
Patrz Panel operatora.
(2) Umieść oryginał na płycie szklanej.
Patrz Ładowanie oryginałów .
2.
Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN), aby rozpocząć skanowanie.
Skanowanie oryginału, a następnie zapisanie go na komputerze zostanie wykonane zgodnie z ustawieniami
określonymi w programie MP Navigator EX.
Po zakończenia skanowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.
Ważne
Gdy urządzenie przeprowadza operację, nie należy wyłączać zasilania.
Nie otwieraj pokrywy skanera i nie przesuwaj załadowanego oryginału do momentu
zakończenia skanowania.
Uwaga
Poprawne skanowanie położenia lub rozmiaru oryginału zależy od typu oryginału.
W takim przypadku patrz podręcznik ekranowy: Podręcznik zaawansowany
, a następnie
zmień ustawienia Typ dokumentu (Document Type) i Rozmiar dokumentu (Document Size) w
programie MP Navigator EX, aby dopasować je do skanowanego oryginału. Następnie
ponownie zeskanuj oryginał.
W przypadku korzystania z systemu Windows Vista
Po wykonaniu kroku 2 może zostać wyświetlony ekran wyboru programu. W takim przypadku
należy wybrać ustawienie MP Navigator EX Ver3.0 i kliknąć przycisk OK.
W przypadku korzystania z systemu Windows XP
Po wykonaniu po raz pierwszy kroku 2 może zostać wyświetlony ekran wyboru programu. W
takim przypadku określ program MP Navigator EX Ver3.0 jako właściwą aplikację, zaznacz
pole wyboru Zawsze używaj tego programu do wykonywania tej akcji (Always use this
program for this action), a następnie kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych
czynności program MP Navigator EX będzie uruchamiany automatycznie.
Góra strony
Drukowanie z poziomu komputera
Strona 24 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Drukowanie z poziomu komputera
Drukowanie z poziomu komputera
W tej części opisano drukowanie dokumentów i zdjęć przy użyciu komputera.
Program Easy-PhotoPrint EX dołączony do urządzenia ułatwia drukowanie zdjęć wykonanych aparatem
cyfrowym.
Drukowanie zdjęć (program Easy-PhotoPrint EX)
Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX
Drukowanie dokumentów (system Windows)
Drukowanie dokumentów (system Mac OS)
W systemie Mac OS X 10.5.x
System Mac OS X 10.4.x lub Mac OS X 10.3.9
Góra strony
Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
Strona 25 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
Wydrukuj dane obrazów zapisane na komputerze przy użyciu programu Easy-PhotoPrint EX dołączonego
do urządzenia.
W niniejszej części opisano procedurę drukowania zdjęć na papierze fotograficznym 4" x 6"/10 x 15 cm.
Szczegółowe informacje na temat programu Easy-PhotoPrint EX można znaleźć w podręczniku
ekranowym: Podręcznik zaawansowany .
Uwaga
Zrzuty ekranów przedstawione w tej części dotyczą drukowania w systemie Windows. W
przypadku drukowania w systemie Mac OS czynności są takie same.
Jeśli program Easy-PhotoPrint EX nie został zainstalowany lub został usunięty, można go
zainstalować z dysku CD Instalacyjny dysk CD-ROM (Setup CD-ROM) . Aby zainstalować
program Easy-PhotoPrint EX, wybierz opcję Easy-PhotoPrint EX z menu Instalacja niestandardowa
(Custom Install).
1.
Przygotuj się do drukowania.
(1) Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Patrz Panel operatora.
(2) Załaduj papier.
Patrz Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego .
W tym przykładzie został załadowany papier fotograficzny 10 x 15 cm/4" x 6".
(3) Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
2.
Uruchom program Easy-PhotoPrint EX i wybierz opcję Wydruk fotograficzny (Photo
Print).
(1) Uruchom program Easy-PhotoPrint EX.
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Easy-PhotoPrint EX) na pulpicie.
Kliknij tutaj: Easy-PhotoPrint EX
Wybierz menu Przejdź (Go), wybierz kolejno opcje Aplikacje (Applications), Canon Utilities, Easy
Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
Strona 26 z 713
-PhotoPrint EX, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Easy-PhotoPrint EX.
Uwaga
Aby uruchomić program Easy-PhotoPrint EX z programu Solution Menu, kliknij dwukrotnie
ikonę
(Solution Menu) na pulpicie i kliknij ikonę
(Drukowanie zdjęć, albumów itd.
(Print photos or albums, etc.)).
Patrz Solution Menu .
Aby uruchomić program Easy-PhotoPrint EX z menu Start, wybierz kolejno polecenia
Wszystkie programy (All Programs) (lub Programy (Programs)), Canon Utilities, EasyPhotoPrint EX, a następnie polecenie Easy-PhotoPrint EX.
Aby uruchomić program Easy-PhotoPrint EX z programu Solution Menu, kliknij ikonę
(Solution Menu) w doku i kliknij ikonę
albums, etc.)).
Patrz Solution Menu .
(Drukowanie zdjęć, albumów itd. (Print photos or
(2) Kliknij przycisk Wydruk fotograficzny (Photo Print).
Uwaga
Poza opcją Wydruk fotograficzny (Photo Print) dostępne są opcje Album, Kalendarz
(Calendar), Naklejki (Stickers) itp.
Patrz Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX .
3.
Wybierz zdjęcie do wydrukowania.
(1) Wybierz folder, w którym zapisano zdjęcia.
(2) Kliknij obraz do wydrukowania.
Liczba kopii jest wyświetlana jako „1”, a wybrany obraz jest wyświetlany w obszarze wybranych
obrazów (A). Istnieje możliwość wybrania jednocześnie kilku obrazów.
Uwaga
Aby wydrukować kilka kopii, klikaj przycisk
(Strzałka w górę), aby zmienić liczbę kopii.
Aby anulować wybór, kliknij obraz w obszarze wybranych obrazów i kliknij ikonę
(Usuń zaimportowany obraz (Delete Imported Image)). Można także kliknąć przycisk
(Strzałka w dół), aby zmniejszyć liczbę kopii do zera.
Można także poprawić i uwydatnić wybrany obraz.
Patrz Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX .
(3) Kliknij przycisk Wybierz papier (Select Paper).
Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
4.
Wybierz załadowany papier.
(1) Upewnij się, że w polu Drukarka (Printer) wybrana jest poprawna nazwa
urządzenia.
(2) Wybierz rozmiar i typ załadowanego papieru w opcjach Rozmiar papieru (Paper
Size) i Typ nośnika (Media Type).
W tym przykładzie wybrano ustawienie 10x15 cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) w opcji Rozmiar papieru (Paper
Size) i typ załadowanego papieru fotograficznego w opcji Typ nośnika (Media Type).
Uwaga
W przypadku wybrania nieprawidłowego typu nośnika urządzenie może nie zapewnić
odpowiedniej jakości wydruku.
(3) Kliknij przycisk Układ/Wydruk (Layout/Print).
5.
Wybierz układ i rozpocznij drukowanie.
(1) Wybierz układ zdjęcia.
W tym przykładzie wybrano opcję Bez obram. (cała strona) (Borderless (full)).
Wyświetlony zostanie podgląd zdjęcia w wybranym układzie, aby potwierdzić wynik drukowania.
Uwaga
Istnieje możliwość zmiany orientacji oraz przycięcia zdjęcia, które ma być wydrukowane.
Szczegółowe informacje na temat korzystania można znaleźć w podręczniku
ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
(2) Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Strona 27 z 713
Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)
Strona 28 z 713
Uwaga
Aby anulować trwające zadanie drukowania, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom
ponownie (Stop/Reset) na panelu urządzenia lub kliknij opcję Anuluj drukowanie (Cancel
Printing) w oknie monitora stanu drukarki.
Aby wyświetlić okno monitora stanu drukarki, kliknij na pasku zadań ikonę Drukarka Canon
XXX (Canon XXX Printer) (gdzie XXX to nazwa używanego urządzenia).
Kliknij ikonę drukarki w doku, aby wyświetlić listę aktywnych zadań wydruku.
Aby anulować trwające zadanie drukowania, zaznacz odpowiednie zadanie na liście Nazwa
(Name) i kliknij przycisk Usuń (Delete).
Aby tymczasowo zatrzymać trwające zadanie, kliknij przycisk Wstrzymaj (Hold). Aby
tymczasowo zatrzymać wszystkie zadania na liście, kliknij przycisk Wstrzymaj drukowanie
(Pause Printer) (lub Zatrzymaj zadania (Stop Jobs)).
Góra strony
Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX
Podręcznik zaawansowany
Strona 29 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX) > Korzystanie z różnych
funkcji programu Easy-PhotoPrint EX
Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX
W niniejszej części opisano kilka przydatnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany .
Tworzenie własnych wydruków
Przy użyciu własnych zdjęć można utworzyć album lub kalendarz.
Album
Kalendarz (Calendar)
Naklejki (Stickers)
Wydruk układu (Layout Print)
Poprawianie obrazów
Funkcje Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener),
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing), Jasność (Brightness), Kontrast (Contrast) itp.
umożliwiają ręczne i automatyczne dopasowanie, korekcję i uwydatnienie obrazów.
Jasność (Brightness)
Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 30 z 713
Góra strony
Drukowanie dokumentów (Windows)
Strona 31 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie dokumentów (Windows)
Drukowanie dokumentów (Windows)
W tej części opisano procedurę drukowania dokumentu A4 na papierze zwykłym.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany .
Uwaga
Poszczególne działania mogą różnić się w zależności od używanej aplikacji. Szczegółowe
informacje na temat poszczególnych działań można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.
Zrzuty ekranów przedstawione w niniejszej sekcji dotyczą systemu operacyjnego Windows Vista
Ultimate Edition (nazywanego w dalszej części dokumentu „Windows Vista”).
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Patrz Panel operatora.
2.
Załaduj papier.
Patrz Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego .
W tym przykładzie załadowano zwykły papier formatu A4.
3.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
4.
Utwórz (lub otwórz) dokument do wydruku przy użyciu odpowiedniej aplikacji.
5.
Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
(1) Wybierz polecenie Drukuj (Print) z menu Plik (File) lub paska poleceń aplikacji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie (Print).
(2) Upewnij się, że jest wybrana prawidłowa nazwa urządzenia.
Uwaga
Jeśli jest wybrana inna nazwa urządzenia, kliknij i wybierz odpowiednią nazwę.
(3) Kliknij przycisk Preferencje (Preferences) (lub Właściwości (Properties)).
Drukowanie dokumentów (Windows)
6.
Określ wymagane ustawienia wydruku.
(1) Wybierz dla opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings)
ustawienie Dokument biznesowy (Business Document).
Uwaga
W przypadku wybrania z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings)
obiektu drukowania, takiego jak Dokument biznesowy (Business Document) czy
Drukowanie fotografii (Photo Printing), elementy w obszarze Funkcje dodatkowe
(Additional Features) są wybierane automatycznie. Pojawiają się również ustawienia
odpowiednie dla danego obiektu, takie jak typ nośnika czy jakość wydruku.
W przypadku określenia dwóch lub większej liczby kopii w polu Kopie (Copies) zostanie
zaznaczone pole wyboru Sortuj (Collate).
(2) Sprawdź wyświetlone ustawienia.
W tym przykładzie powinny być wybrane ustawienia Papier zwykły (Plain Paper) dla opcji Typ nośnika
(Media Type), Standardowa (Standard) dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) i A4 dla opcji Rozmiar
papieru drukarki (Printer Paper Size).
Uwaga
Te ustawienia można zmienić.
Jednak w przypadku zmiany ustawienia Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)
należy sprawdzić, czy ustawienie opcji Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia
strony (Page Setup) odpowiada ustawieniu określonemu w aplikacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik
zaawansowany
.
W przypadku wybrania nieprawidłowego typu nośnika urządzenie może nie zapewnić
odpowiedniej jakości wydruku.
(3) Kliknij przycisk OK.
Uwaga
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji sterownika drukarki, kliknij
przycisk Pomoc (Help) lub Instrukcje (Instructions), aby wyświetlić pomoc online lub
podręcznik ekranowy Podręcznik zaawansowany . Przycisk Instrukcje (Instructions) jest
wyświetlany na kartach Szybki start (Quick Setup), Główne (Main) i Obsługa (Maintenance), o
ile na komputerze zainstalowano podręczniki ekranowe.
Zmienionym ustawieniom można nadać nazwę i dodać je do listy Najczęściej używane
ustawienia (Commonly Used Settings).
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik
zaawansowany
.
Aby przy następnym otwarciu okna ustawień sterownika drukarki zostały wyświetlone
bieżące ustawienia, zaznacz pole wyboru Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień
(Always Print with Current Settings). W niektórych aplikacjach ta funkcja może być
niedostępna.
Aby wyświetlić podgląd i potwierdzić wynik drukowania, zaznacz pole wyboru Wyświetl
Strona 32 z 713
Drukowanie dokumentów (Windows)
Strona 33 z 713
podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing). W niektórych aplikacjach
funkcja podglądu może być niedostępna.
Szczegółowe ustawienia drukowania można określić na karcie Główne (Main) lub Ustawienia
strony (Page Setup).
Podręcznik
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym:
zaawansowany
.
7.
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk Drukuj (Print) (lub OK), aby rozpocząć drukowanie.
Uwaga
W przypadku drukowania na kopertach wyświetlany jest komunikat dotyczący sposobu ich
ładowania. Komunikat ten przestaje być wyświetlany w przypadku zaznaczenia pola wyboru
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. (Do not show this message again.).
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach używanych do drukowania kopert,
patrz Ładowanie kopert .
Aby anulować trwające zadanie drukowania, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom
ponownie (Stop/Reset) na panelu urządzenia lub kliknij opcję Anuluj drukowanie (Cancel
Printing) w oknie monitora stanu drukarki.
Aby wyświetlić okno monitora stanu drukarki, kliknij na pasku zadań ikonę Drukarka Canon
XXX (Canon XXX Printer) (gdzie XXX to nazwa używanego urządzenia).
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub wyniki drukowania są niezadowalające pod innym
względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Patrz Wyrównywanie głowicy drukującej .
Góra strony
Drukowanie dokumentów (Macintosh)
Strona 34 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie dokumentów (Macintosh)
Drukowanie dokumentów (Macintosh)
W tej części opisano procedurę drukowania dokumentu A4 na papierze zwykłym.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany .
Uwaga
Poszczególne działania mogą różnić się w zależności od używanej aplikacji. Szczegółowe
informacje na temat poszczególnych działań można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.
W systemie Mac OS X w wersji 10.5.x
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Patrz Panel operatora.
2.
Załaduj papier.
Patrz Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego .
W tym przykładzie załadowano zwykły papier formatu A4.
3.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
4.
Utwórz (lub otwórz) dokument do wydruku przy użyciu odpowiedniej aplikacji.
5.
Otwórz okno dialogowe Print.
Wybierz opcję Print z menu File aplikacji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie (Print).
Uwaga
W przypadku wyświetlenia poniższego okna dialogowego kliknij przycisk
6.
(Strzałka w dół).
Określ wymagane ustawienia wydruku.
(1) Upewnij się, że w polu Drukarka (Printer) wybrana jest poprawna nazwa
urządzenia.
(2) Wybierz rozmiar załadowanego papieru w polu Paper Size.
W tym przykładzie wybrano ustawienie A4.
(3) Z menu rozwijanego wybierz polecenie Quality & Media.
Drukowanie dokumentów (Macintosh)
(4) Wybierz typ załadowanego papieru w polu Media Type.
W tym przykładzie wybrano ustawienie Papier zwykły (Plain Paper).
Uwaga
W przypadku wybrania nieprawidłowego typu nośnika urządzenie może nie zapewnić
odpowiedniej jakości wydruku.
(5) Wybierz jakość wydruku w polu Print Quality.
W tym przykładzie wybrano ustawienie Standard.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat jakości wydruku można znaleźć w podręczniku
ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
Uwaga
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji sterownika drukarki, kliknij
(Pytajnik) na karcie Jakość i nośnik (Quality & Media), Opcje koloru (Color
przycisk
Options), Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) lub Margines (Margin).
W lewej części okna dialogowego wyświetlany jest podgląd umożliwiający sprawdzenie
wyników drukowania. W niektórych aplikacjach funkcja podglądu może być niedostępna.
7.
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk Print, aby rozpocząć drukowanie.
Uwaga
Kliknij ikonę drukarki w doku, aby wyświetlić listę aktywnych zadań wydruku.
Aby anulować trwające zadanie drukowania, zaznacz odpowiednie zadanie na liście Nazwa
(Name) i kliknij przycisk Usuń (Delete).
Aby tymczasowo zatrzymać trwające zadanie, kliknij przycisk Wstrzymaj (Hold). Aby
tymczasowo zatrzymać wszystkie zadania z listy, kliknij przycisk Wstrzymaj drukowanie
Strona 35 z 713
Drukowanie dokumentów (Macintosh)
(Pause Printer).
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub wyniki drukowania są niezadowalające pod innym
względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Patrz Wyrównywanie głowicy drukującej .
W systemie Mac OS X w wersji 10.4.x lub 10.3.9
Uwaga
Zrzuty ekranów przedstawione w niniejszej sekcji dotyczą drukowania w systemie Mac OS X w
wersji 10.4.x.
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Patrz Panel operatora.
2.
Załaduj papier.
Patrz Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego .
W tym przykładzie załadowano zwykły papier formatu A4.
3.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
4.
Utwórz (lub otwórz) dokument do wydruku przy użyciu odpowiedniej aplikacji.
5.
Określ rozmiar strony.
(1) Wybierz polecenie Page Setup z menu File aplikacji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Page Setup.
(2) Upewnij się, że w polu Format for wybrano prawidłową nazwę urządzenia.
(3) Wybierz rozmiar załadowanego papieru w polu Paper Size.
W tym przykładzie wybrano ustawienie A4.
(4) Kliknij przycisk OK.
6.
Określ wymagane ustawienia wydruku.
(1) Wybierz opcję Print z menu File aplikacji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie (Print).
(2) Upewnij się, że w polu Drukarka (Printer) wybrana jest poprawna nazwa
urządzenia.
Strona 36 z 713
Drukowanie dokumentów (Macintosh)
Strona 37 z 713
(3) Z menu rozwijanego wybierz polecenie Quality & Media.
(4) Wybierz typ załadowanego papieru w polu Media Type.
W tym przykładzie wybrano ustawienie Papier zwykły (Plain Paper).
Uwaga
W przypadku wybrania nieprawidłowego typu nośnika urządzenie może nie zapewnić
odpowiedniej jakości wydruku.
(5) Wybierz jakość wydruku w polu Print Quality.
W tym przykładzie wybrano ustawienie Standard.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat jakości wydruku można znaleźć w podręczniku
ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
Uwaga
Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji sterownika drukarki, kliknij
(Pytajnik) na karcie Jakość i nośnik (Quality & Media), Opcje koloru (Color
przycisk
Options), Efekty specjalne (Special Effects), Drukowanie bez obramowania (Borderless
Printing) lub Margines (Margin).
Aby wyświetlić podgląd i sprawdzić wynik drukowania, kliknij przycisk Podgląd (Preview). W
niektórych aplikacjach funkcja podglądu może być niedostępna.
7.
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk Print, aby rozpocząć drukowanie.
Uwaga
Kliknij ikonę drukarki w doku, aby wyświetlić listę aktywnych zadań wydruku.
Aby anulować trwające zadanie drukowania, zaznacz odpowiednie zadanie na liście Nazwa
(Name) i kliknij przycisk Usuń (Delete).
Aby tymczasowo zatrzymać trwające zadanie, kliknij przycisk Wstrzymaj (Hold). Aby
tymczasowo zatrzymać wszystkie zadania na liście, kliknij przycisk Stop Jobs.
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub wyniki drukowania są niezadowalające pod innym
względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Patrz Wyrównywanie głowicy drukującej .
Góra strony
Inne sposoby użytkowania
Strona 38 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Inne sposoby użytkowania
Inne sposoby użytkowania
W tej części omówiono funkcje drukowania zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge,
takiego jak aparat cyfrowy, podłączonego przy użyciu kabla USB (tylko urządzenia MP270 series).
Ponadto omówiono przydatne aplikacje, które mogą być używane z urządzeniem.
Drukowanie zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (tylko
drukarki MP270 series)
Przydatne aplikacje
Solution Menu
My Printer
Easy-WebPrint EX
Góra strony
Drukowanie zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (tylko drukarki M...
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Inne sposoby użytkowania > Drukowanie zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (tylko
drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć z urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge (tylko drukarki MP270 series)
Po podłączeniu do drukarki urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge (przy użyciu kabla USB
zalecanego przez producenta urządzenia) można bezpośrednio drukować zapisane obrazy.
Szczegółowe informacje na temat metody drukowania zapisanych obrazów z urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge można znaleźć w podręczniku ekranowym Podręcznik zaawansowany .
Szczegółowe informacje na temat ustawień drukowania urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge
można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia.
Zgodne urządzenia:
Do drukarki można podłączyć wszystkie urządzenia zgodne ze standardem PictBridge, niezależnie od
producenta i modelu.
Uwaga
PictBridge to standard umożliwiający drukowanie wykonanych zdjęć bez pośrednictwa komputera,
bezpośrednio z aparatu cyfrowego, kamery cyfrowej lub telefonu komórkowego wyposażonego
w aparat cyfrowy.
(PictBridge) Urządzenia oznaczone tym symbolem to urządzenia zgodne ze standardem
PictBridge.
Zgodne formaty danych obrazów:
Urządzenie jest w stanie drukować obrazy* wykonane przy użyciu aparatu cyfrowego zgodnego ze
standardem DCF oraz pliki PNG.
* Zgodne ze standardem Exif w wersji 2.2/2.21
Góra strony
Strona 39 z 713
Przydatne aplikacje
Strona 40 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Inne sposoby użytkowania > Przydatne aplikacje
Przydatne aplikacje
Urządzenie może być wykorzystywane z przydatnym oprogramowaniem, np. z aplikacjami Solution Menu,
My Printer i Easy-WebPrint EX.
Solution Menu
Program Solution Menu umożliwia uruchamianie programów dołączonych do urządzenia oraz
wyświetlenie instrukcji obsługi.
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Solution Menu) na pulpicie.
Kliknij tutaj: Solution Menu
Kliknij ikonę
(Solution Menu) w doku.
* Poniższe ekrany odnoszą się do systemu Windows Vista.
Kliknij przycisk funkcji, którą chcesz uruchomić.
Po uruchomieniu programu Solution Menu kliknij ikonę na pasku tytułowym, aby zmniejszyć rozmiar
okna.
Uwaga
Jeśli program Solution Menu nie został zainstalowany lub został usunięty, można go zainstalować z
dysku CD Instalacyjny dysk CD-ROM (Setup CD-ROM) . Aby zainstalować program Solution Menu,
wybierz opcję Solution Menu z menu Instalacja niestandardowa (Custom Install).
Przyciski wyświetlane na ekranie mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu zakupu.
Aby uruchomić program Solution Menu z menu Start, wybierz kolejno polecenia Wszystkie
programy (All Programs) (lub Programy (Programs)), Canon Utilities, Solution Menu, a następnie
polecenie Solution Menu.
Aby uruchomić program Solution Menu z paska menu, wybierz menu Przejdź (Go), wybierz kolejno
opcje Aplikacje (Applications), Canon Utilities, Solution Menu, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
Solution Menu.
My Printer
Program My Printer umożliwia wyświetlanie okna ustawień sterownika drukarki. Podaje także informacje
Przydatne aplikacje
Strona 41 z 713
na temat działań, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia problemów.
Program My Printer nie jest dostępny dla komputerów Macintosh.
Kliknij dwukrotnie ikonę
(My Printer) na pulpicie.
Uwaga
Program My Printer można uruchomić także z aplikacji Solution Menu lub za pomocą ikony na pasku
zadań.
Jeśli program My Printer nie został zainstalowany lub został usunięty, można go zainstalować z
dysku CD Instalacyjny dysk CD-ROM . Aby zainstalować program My Printer, wybierz opcję My
Printer z menu Instalacja niestandardowa (Custom Install).
Aby uruchomić program My Printer z menu Start, wybierz kolejno polecenia Wszystkie programy
(All Programs) (lub Programy (Programs)), Canon Utilities, My Printer, a następnie polecenie My
Printer.
Easy-WebPrint EX
Aplikacja Easy-WebPrint EX umożliwia szybkie i łatwe drukowanie stron sieci Web wyświetlanych za
pomocą programu Internet Explorer. Strony sieci Web można wydrukować z użyciem funkcji
automatycznego dopasowania ich rozmiaru do szerokości papieru bez przycinania ich brzegów. Innym
sposobem jest wyświetlenie podglądu i wybranie żądanych stron do wydruku.
Program Easy-WebPrint EX jest niedostępny w systemie Windows 2000 i na komputerach Macintosh.
Ważne
Niedozwolone jest reprodukowanie i edytowanie prac chronionych prawami autorskimi bez
pisemnej zgody ich właściciela, z wyjątkiem użytku osobistego, domowego lub innego, w
ograniczonym zakresie określonym przez prawo autorskie. Ponadto reprodukowanie lub
edytowanie zdjęć innych osób może stanowić naruszenie ich praw w zakresie ochrony
wizerunku.
Zainstalowanie aplikacji Easy-WebPrint EX powoduje wyświetlenie dodatkowego paska narzędzi w
oknie programu Internet Explorer. Pasek narzędzi jest dostępny przy każdym uruchomieniu programu
Internet Explorer.
Funkcja wycinków umożliwia np. wycinanie wybranych elementów stron sieci Web i edytowanie ich przed
wydrukowaniem.
Przydatne aplikacje
Aby uzyskać szczegółowe informacje o drukowaniu stron sieci Web, kliknij przycisk
wyświetlić pomoc online.
Strona 42 z 713
(Pomoc), aby
Uwaga
Uwagi dotyczące instalacji programu Easy-WebPrint EX
Jeśli nie zainstalowano programu Easy-WebPrint EX, wskazówki instalacji można wyświetlić za
pomocą paska zadań na pulpicie.
Aby zainstalować program Easy-WebPrint EX, kliknij wyświetlone wskazówki i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Ponadto możesz zainstalować program Easy-WebPrint EX z dysku CD Instalacyjny dysk CD-ROM
(Setup CD-ROM) .
Aby zainstalować program Easy-WebPrint EX, wybierz opcję Easy-WebPrint EX w trybie Instalacja
niestandardowa (Custom Install).
Zainstalowanie programu Easy-WebPrint EX wymaga zainstalowania na komputerze programu
Internet Explorer 7 lub nowszego oraz połączenia komputera z Internetem.
Góra strony
Ładowanie papieru/oryginałów
Strona 43 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów
Ładowanie papieru/oryginałów
W tej części opisano typy papierów i oryginałów, które można załadować do urządzenia, sposób
ładowania papieru na tylną tacę, a także sposób ładowania oryginałów do skopiowania lub
zeskanowania.
Ładowanie papieru
Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
Ładowanie kopert
Zgodne typy nośników
Niezgodne typy nośników
Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Zgodne typy oryginałów
Góra strony
Ładowanie papieru
Strona 44 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
Ładowanie kopert
Zgodne typy nośników
Niezgodne typy nośników
Ładowanie papieru zwykłego/papieru fotograficznego
Ważne
Papier zwykły przycięty do mniejszego rozmiaru, takiego jak 4" x 6"/10 x 15 cm, 4" x 8"/101,6 x 203,
2 mm, 5" x 7"/13 x 18 cm lub 2,16" x 3,58"/55 x 91 mm (wizytówka), w celu wykonania wydruku
próbnego może spowodować zacięcie papieru.
Uwaga
W przypadku drukowania fotografii zaleca się korzystanie z oryginalnych papierów
fotograficznych firmy Canon.
Szczegółowe informacje na temat oryginalnych papierów firmy Canon można znaleźć w części
Zgodne typy nośników .
Można korzystać ze standardowego papieru do kopiarek.
Informacje na temat zgodnych rozmiarów i gramatur papieru można znaleźć w części Zgodne typy
nośników .
1.
Przygotuj papier.
Wyrównaj krawędzie papieru. Jeśli papier jest zwinięty, wyprostuj go.
Uwaga
Przed załadowaniem papieru należy dokładnie wyrównać jego krawędzie. Załadowanie
papieru bez wyrównania krawędzi może spowodować jego zacięcie.
Jeśli papier jest zwinięty, należy wygiąć go delikatnie w przeciwnym kierunku, trzymając za
przeciwległe rogi aż do momentu całkowitego wyprostowania.
Szczegółowe informacje na temat wyrównywania zwiniętego papieru zawiera część
Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego: Podręcznik zaawansowany .
2.
Załaduj papier.
(1) Otwórz podpórkę papieru, podnieś ją i odchyl do tyłu.
(2) Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
Ładowanie papieru
(3) Przesuń prowadnice papieru (A), aby je otworzyć i załaduj papier na środek
tylnej tacy, STRONĄ PRZEZNACZONĄ DO ZADRUKOWANIA SKIEROWANĄ
DO SIEBIE.
Ważne
Papier należy ładować w orientacji pionowej (B). Ładowanie papieru w orientacji poziomej
(C) może spowodować jego zacięcie.
(4) Przesuń prowadnice papieru (A), aby wyrównać je z obiema krawędziami stosu
papieru.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać na siłę. W przeciwnym razie papier może zostać załadowany
niepoprawnie.
Strona 45 z 713
Ładowanie papieru
Strona 46 z 713
Uwaga
Nie należy ładować arkuszy papieru powyżej wskaźnika limitu pojemności (D).
Uwaga
Podczas pobierania papieru urządzenie może powodować hałas.
Po załadowaniu papieru
W przypadku kopiowania należy wybrać rozmiar i typ załadowanego papieru za pomocą
panelu operatora urządzenia.
Patrz Kopiowanie .
W przypadku drukowania z użyciem komputera należy wybrać rozmiar i typ załadowanego
papieru przy użyciu opcji Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) (lub Rozmiar papieru
(Paper Size)) i Typ nośnika (Media Type) sterownika drukarki.
Patrz Drukowanie dokumentów (Windows) lub Drukowanie dokumentów (Macintosh) .
Góra strony
Ładowanie kopert
Strona 47 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów > Ładowanie papieru > Ładowanie kopert
Ładowanie kopert
Można drukować na kopertach rozmiaru DL (Europa) i Commercial #10 (USA).
Adres jest automatycznie obracany i drukowany zgodnie z orientacją koperty określoną przez sterownik
drukarki.
Ważne
Drukowanie na kopertach jest możliwe tylko przy użyciu komputera.
Nie jest możliwe korzystanie z następujących kopert:
- Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
- Koperty z podwójnymi skrzydełkami (lub przyklejanymi skrzydełkami)
- Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
Uwaga
W systemie Windows w przypadku drukowania na kopertach wyświetlany jest komunikat
dotyczący sposobu ich ładowania. Komunikat ten przestaje być wyświetlany w przypadku
zaznaczenia pola wyboru Nie pokazuj więcej tego komunikatu. (Do not show this message again.).
1.
Przygotuj koperty.
Dociśnij wszystkie cztery rogi kopert, aby je spłaszczyć.
Jeśli koperty są zwinięte, chwyć przeciwległe rogi i delikatnie odegnij je w
przeciwną stronę.
Jeśli róg koperty jest zwinięty, rozprostuj go.
Dociśnij przednią krawędź koperty i wyprostuj jej zgięcia za pomocą długopisu.
Na powyższych rysunkach przedstawiono widok krawędzi wiodącej koperty z boku.
Ważne
Koperty mogą się zaciąć w urządzeniu, jeśli nie są wyprostowane lub ich krawędzie nie są
wyrównane. Upewnij się, że zagięcia lub nierówności nie przekraczają 3 mm (0,1 cala).
2.
Załaduj koperty.
Ładowanie kopert
(1) Otwórz podpórkę papieru.
Nie podnoś podpórki papieru.
(2) Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
(3) Przesuń prowadnice papieru (A), aby je otworzyć i załaduj koperty na środek
tylnej tacy, STRONĄ ADRESOWĄ SKIEROWANĄ DO SIEBIE.
Klapka koperty powinna znajdować się na dole, po lewej stronie.
Jednocześnie można załadować maksymalnie 10 kopert.
(4) Przesuń prowadnice papieru (A), aby wyrównać je z obiema krawędziami
kopert.
Prowadnic papieru nie należy dosuwać na siłę. W przeciwnym razie koperty mogą być podawane
niepoprawnie.
(B) Strona tylna
(C) Strona adresowa
3.
Określ ustawienia sterownika drukarki.
(1) Wybierz opcję Koperta (Envelope) z listy Najczęściej używane ustawienia
(Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
(2) Wybierz ustawienie Koperta DL (DL Env.) lub Koperta Commercial #10 (Comm.
Env. #10) w oknie Ustawienie rozmiaru koperty (Envelope Size Setting).
(3) Wybierz ustawienie Pozioma (Landscape) w polu Orientacja (Orientation).
(1) Wybierz ustawienie Koperta (Envelope) w opcji Typ nośnika (Media Type).
Strona 48 z 713
Ładowanie kopert
Strona 49 z 713
(2) Wybierz ustawienie DL Envelope lub #10 Envelope w polu Rozmiar papieru
(Paper Size).
(3) Wybierz orientację poziomą w opcji Orientacja (Orientation).
Ważne
Jeśli rozmiar koperty i jej orientacja nie zostaną określone poprawnie, adres zostanie
wydrukowany odwrotnie lub odwrócony o 90 stopni.
Uwaga
Podczas pobierania kopert urządzenie może powodować hałas.
W przypadku systemu Windows, jeśli adres został wydrukowany odwrotnie, otwórz okno
ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję Koperta (Envelope) w obszarze Najczęściej
używane ustawienia (Commonly Used Settings), a następnie zaznacz pole wyboru Obróć o
180 stopni (Rotate 180 degrees) w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
Szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika drukarki można znaleźć w sekcjach
Drukowanie dokumentów (Windows) i Drukowanie dokumentów (Macintosh) .
Góra strony
Zgodne typy nośników
Strona 50 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów > Ładowanie papieru > Zgodne typy nośników
Zgodne typy nośników
Aby uzyskać najlepsze wyniki, wybierz papier przeznaczony do danych celów. Firma Canon oferuje różne
rodzaje papieru zwiększające przyjemność drukowania, na przykład naklejki oraz papier do druku zdjęć
dokumentów. Zalecamy używanie oryginalnego papieru firmy Canon do druku ważnych zdjęć.
Typy nośników
Papiery dostępne w handlu
Ustawienia sterownika
drukarki: Typ nośnika (Media
Type)
Nazwa papieru
<Nr modelu> *1
Limit pojemności
tylnej tacy
Papier zwykły
Około 100 arkuszy
Około 50 arkuszy
Papier zwykły (Plain Paper)
10 kopert
*4
Koperta (Envelope)
Limit pojemności
tacy wyjściowej
(Papier z
makulatury)*2 *3
Koperty
Oryginalne papiery firmy Canon
Nazwa papieru
<Nr modelu> *1
Limit pojemności tylnej
tacy
Limit pojemności
tacy wyjściowej
Ustawienia sterownika
drukarki: Typ nośnika
(Media Type)
Do druku fotografii:
Photo Paper Pro
Platinum
<PT-101>*5
Photo Paper Pro II
A4, Letter, 5" x 7" / 13 x 18
cm i 8" x 10"/20 x 25 cm: 10
arkuszy
10 x 15 cm / 4" x 6": 20
arkuszy
*4
Photo Paper Pro Platinum
Photo Paper Pro II
<PR-201>*5
Glossy Photo
Paper „Everyday
Use”
Glossy Photo Paper
<GP-501>*3 *5
Photo Paper
Glossy Photo Paper
Glossy
<GP-502>*3 *5
Photo Paper Plus
Glossy II
Photo Paper Plus Glossy II
<PP-201> *3 *5
Photo Paper Plus
Semi-gloss
Photo Paper Plus Semi-gloss
<SG-201>*3 *5
Matte Photo Paper
<MP-101>
Do druku dokumentów biznesowych:
Matte Photo Paper
Zgodne typy nośników
High Resolution
Paper
80 arkuszy
Strona 51 z 713
50 arkuszy
High Resolution Paper
*4
Nadruki na koszulkę (T-Shirt
<HR-101N>
Do tworzenia własnych wydruków:
Nadruki na
koszulkę
1 arkusz
Transfers)
<TR-301>
Naklejki ze
zdjęciami
Glossy Photo Paper
<PS-101> *6
*1 Papier posiadający numer modelu to oryginalny papier firmy Canon. Szczegółowe informacje
dotyczące strony do zadrukowania oraz uwagi dotyczące zastosowania papieru można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej z papierem. Informacje na temat rozmiarów strony dostępnych w
przypadku każdego typu oryginalnego papieru marki Canon można znaleźć w naszej witrynie
internetowej. W niektórych krajach lub regionach niektóre typy oryginalnego papieru marki Canon mogą
być niedostępne w sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych papier nie jest sprzedawany według numeru
modelu. Można jednak zakupić papier o odpowiedniej nazwie.
*2 W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska
temperatura lub wilgotność) podawanie papieru przy maksymalnej pojemności może okazać się
niemożliwe. W takim przypadku należy zmniejszyć liczbę arkuszy papieru ładowanych jednocześnie do
mniej niż połowy limitu ładowania papieru (z wyjątkiem papieru z makulatury, którego limit nie zmienia
się).
*3 Papier, który może być używany do kopiowania w przypadku określenia typu nośnika za pomocą
przycisku Papier (Paper) na panelu operatora. Można wybrać tylko papier zwykły rozmiaru A4 lub Letter,
papier fotograficzny rozmiaru A4 lub Letter lub papier fotograficzny rozmiaru 4" x 6"/10 x 15 cm.
*4 Zalecane jest usunięcie wydrukowanych wcześniej arkuszy z tacy wyprowadzania papieru przed
rozpoczęciem drukowania ciągłego w celu uniknięcia rozmycia kolorów i odbarwienia papieru.
*5 W przypadku ładowania większej liczby arkuszy papieru strona przeznaczona do zadruku może zostać
pobrudzona lub papier może nie być podawany prawidłowo. W takiej sytuacji należy podawać papier po
jednym arkuszu.
*6 Ustawienia drukowania dla papieru z naklejkami można łatwo określić za pomocą programu Easy-
PhotoPrint EX znajdującego się na dysku CD Instalacyjny dysk CD-ROM (Setup CD-ROM) . Należy
zainstalować go na komputerze.
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach rozmiaru papieru i typu nośnika w
przypadku drukowania za pośrednictwem urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge, patrz
podręcznik ekranowy: Podręcznik zaawansowany
(tylko drukarki MP270 series).
Rozmiary stron
Dostępne są następujące rozmiary stron.
Uwaga
W przypadku komputerów Macintosh nie są dostępne rozmiary Choukei 3 i Choukei 4.
Rozmiary standardowe:
Letter (8,5 x 11 cali / 215,9 x 279,4 mm)
Zgodne typy nośników
Strona 52 z 713
Legal (8,5 x 14 cali / 215,9 x 355,6 mm)
A5 (5,83 x 8,27 cala / 148 x 210 mm)
A4 (8,27 x 11,69 cala / 210 x 297 mm)
B5 (7,17 x 10,12 cala / 182 x 257 mm)
4" x 6" (4 x 6 cali / 10 x 15 cm)
4" x 8" (4 x 8 cali / 101,6 x 203,2 mm)
5" x 7" (5 x 7 cali / 13 x 18 cm)
8" x 10" (8 x 10 cali / 20 x 25 cm)
L (3,5 x 5 cali / 89 x 127 mm)
2L (5 x 7,01 cala / 127 x 178 mm)
Hagaki (3,94 x 5,83 cala / 100 x 148 mm)
Hagaki 2 (7,87 x 5,83 cala / 200 x 148 mm)
Koperta Commercial #10 (4,12 x 9,5 cala / 104,6 x 241,3 mm)
Koperta DL (4,33 x 8,66 cala / 110 x 220 mm)
Choukei 3 (4,72 x 9,25 cala / 120 x 235 mm)
Choukei 4 (3,54 x 8,07 cala / 90 x 205 mm)
Youkei 4 (4,13 x 9,25 cala / 105 x 235 mm)
Youkei 6 (3,86 x 7,48 cala / 98 x 190 mm)
Card (2,16 x 3,58 cala / 55 x 91 mm)
Wide (4 x 7,1 cala / 101,6 x 180,6 mm)
Rozmiary niestandardowe:
Istnieje także możliwość określenia rozmiaru niestandardowego, w następującym zakresie:
2,17 x 3,58 cala/55,0 x 91,0 mm
Rozmiar minimalny:
Rozmiar maksymalny:
8,50 x 26,61 cala/215,9 x 676,0 mm
Gramatura papieru
Od 17 do 28 funtów/od 64 do 105 g/m 2 (z wyjątkiem oryginalnego papieru firmy Canon)
Nie należy używać cięższego ani lżejszego papieru (z wyjątkiem oryginalnego papieru firmy Canon),
ponieważ może to spowodować zacięcie nośnika w urządzeniu.
Uwagi dotyczące przechowywania papieru
Z opakowania należy wyjmować tylko wymaganą liczbę arkuszy, bezpośrednio przed drukowaniem.
Aby uniknąć zwinięcia papieru, podczas przerw w drukowaniu należy wyjąć nieużywany papier z
tylnej tacy, włożyć go z powrotem do opakowania i przechowywać poziomo. Ponadto podczas
przechowywania należy unikać wysokiej temperatury, wilgoci i bezpośredniego światła
słonecznego.
Uwagi dotyczące papieru używanego do drukowania bez
obramowania na całej stronie
Nie można używać papieru o rozmiarze A5, B5 i Legal oraz kopert przy pełnostronicowym
drukowaniu bez obramowań.
Pełnostronicowe drukowanie bez obramowania na papierze zwykłym jest możliwe tylko w przypadku
drukowania z komputera. Jednak jakość wydruku może być gorsza. Zaleca się używanie papieru
zwykłego przy próbnych wydrukach.
Góra strony
Niezgodne typy nośników
Strona 53 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów > Ładowanie papieru > Niezgodne typy nośników
Niezgodne typy nośników
Nie należy stosować typów papieru wymienionych na poniższej liście. Zastosowanie takiego papieru nie
tylko daje niezadowalające rezultaty, lecz także powoduje zacięcia papieru i niewłaściwe działanie
urządzenia.
Papier poskładany, wygięty lub pomarszczony
Papier wilgotny
Papier zbyt cienki (o gramaturze poniżej 17 funtów/64 g/m 2)
Papier zbyt gruby (o gramaturze powyżej 28 funtów/105 g/m 2, z wyjątkiem oryginalnego papieru
firmy Canon)
Papier cieńszy niż pocztówka, w tym papier zwykły lub z notesu przycięty do mniejszego rozmiaru (w
przypadku drukowania na papierze o rozmiarze A5 lub mniejszym)
Pocztówki
Pocztówki z naklejoną fotografią lub naklejką
Koperty z podwójnymi skrzydełkami (lub przyklejanymi skrzydełkami)
Koperty z wytłaczanymi lub przetworzonymi powierzchniami
Koperty, których pokryte klejem skrzydełka są już wilgotne i klejące
Jakikolwiek typ papieru z otworami
Papier o kształcie innym niż prostokątny
Papier spięty zszywkami lub sklejony
Papier z materiałem samoprzylepnym
Papier ozdobiony elementami błyszczącymi itp.
Góra strony
Ładowanie oryginałów
Strona 54 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Zgodne typy oryginałów
Ładowanie oryginałów
Załaduj oryginały do kopiowania lub skanowania na płytę szklaną.
Ważne
Po załadowaniu oryginału i przed rozpoczęciem kopiowania lub skanowania należy się upewnić,
że pokrywa dokumentów jest zamknięta.
W przypadku skanowania z komputera przy użyciu aplikacji konieczne jest skorzystanie z innej
metody ładowania oryginałów.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
1.
Umieść oryginał na płycie szklanej.
(1) Otwórz pokrywę dokumentów.
Ważne
Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Spadną one do tylnej
tacy po otwarciu pokrywy dokumentów, powodując awarię urządzenia.
(2) Załaduj oryginał na płytę szklaną, STRONĄ PRZEZNACZONĄ DO
SKOPIOWANIA LUB ZESKANOWANIA SKIEROWANĄ W DÓŁ.
Wyrównaj narożnik oryginału ze znacznikiem wyrównania
.
Ważne
Na płycie szklanej nie wolno umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 4,4 funta/2
kg.
Na oryginałach nie należy układać przedmiotów o wadze przekraczającej 4,4 funta / 2 kg.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
Urządzenie nie jest w stanie zeskanować zacienionego obszaru (A) (0,04 cala/1 mm od
krawędzi płyty szklanej).
Ładowanie oryginałów
2.
Strona 55 z 713
Delikatnie zamknij pokrywę dokumentów.
Góra strony
Zgodne typy oryginałów
Strona 56 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Ładowanie papieru/oryginałów > Ładowanie oryginałów > Zgodne typy oryginałów
Zgodne typy oryginałów
Można skopiować lub zeskanować następujące oryginały.
Typy oryginałów:
Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe
Wydrukowane zdjęcia, karty, wizytówki lub płyty DVD/CD
Rozmiar (szer. x dł.):
Maks. 8,5 x 11,7 cala / 216 x 297 mm
Uwaga
W przypadku ładowania na płytę szklaną grubego oryginału, takiego jak książka, można załadować
go po zdjęciu z urządzenia pokrywy dokumentów.
Szczegółowe informacje na temat zdejmowania i zakładania pokrywy dokumentów można znaleźć
w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
Góra strony
Okresowa konserwacja
Strona 57 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja
Okresowa konserwacja
Niniejsza sekcja zawiera opis metody wymiany pustych kaset FINE, czyszczenia urządzenia w przypadku
niskiej jakości wydruków oraz działań, jakie należy podjąć w przypadku nieprawidłowego podawania
papieru.
Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe
Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej
Analiza testu wzoru dysz
Czyszczenie głowicy drukującej
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
Wymiana kasety FINE
Procedura wymiany
Sprawdzanie stanu atramentu
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie rolki podawania papieru
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)
Czyszczenie występów wewnątrz urządzenia
Góra strony
Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe
Podręcznik zaawansowany
Strona 58 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe
Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe
Jeśli wydruki są zamazane lub kolory nie są drukowane prawidłowo, oznacza to najprawdopodobniej
zatkanie dysz głowicy drukującej (kasety FINE). Poniższa procedura umożliwia wydrukowanie testu wzoru
dysz głowicy drukującej, sprawdzenie stanu dysz oraz wyczyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym
względem, pomóc może wyrównanie głowicy drukującej.
Ważne
Kaset FINE nie należy przemywać ani przecierać. Może to spowodować problemy z kasetami FINE.
Uwaga
Przed wykonaniem czynności konserwacyjnych
Sprawdź, czy w kasecie FINE znajduje się atrament.
Patrz Sprawdzanie stanu atramentu .
Sprawdź, czy kasety FINE zostały poprawnie zainstalowane.
Patrz część Procedura wymiany .
Sprawdź, czy usunięto pomarańczową taśmę ochronną ze spodu kasety FINE.
Patrz część Procedura wymiany .
Jeśli kontrolka Alarm świeci się lub miga na pomarańczowo, patrz część „ Rozwiązywanie
problemów” podręcznika ekranowego: Podręcznik zaawansowany .
Podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić jakość
wydruku.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:
Krok 1
Patrz Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej .
Patrz Analiza testu wzoru dysz .
Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome
białe smugi:
Po przeprowadzeniu procedury
czyszczenia głowicy drukującej
wydrukuj i przeanalizuj wzór testu
dysz.
Krok 2
Patrz Czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli dwukrotne wyczyszczenie głowicy drukującej nie
rozwiąże problemu:
Krok 3
Patrz Dokładne czyszczenie głowicy drukującej .
Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po
upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić dokładne
czyszczenie głowicy.
Jeśli problem pozostał nierozwiązany:
Krok 4
Patrz Wymiana kasety FINE.
Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe
Strona 59 z 713
Uwaga
Jeśli po wymianie kasety typu FINE problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane
krzywo:
Patrz Wyrównywanie głowicy drukującej .
Uwaga
Czynności konserwacyjne można wykonać także przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik zaawansowany
.
Góra strony
Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej
Podręcznik zaawansowany
Strona 60 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Drukowanie testu
wzoru dysz głowicy drukującej
Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej
Aby ustalić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowicy drukującej, należy wydrukować wzór
testu dysz.
Uwaga
Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, wzór testu dysz nie zostanie wydrukowany
prawidłowo. Wymień kasety FINE, w których pozostało niewiele atramentu.
Patrz Wymiana kasety FINE.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2.
Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tylną tacę.
3.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
4.
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
(Konserwacja) do momentu pojawienia się na
(1) Naciskaj przycisk
wyświetlaczu symbolu A.
(2) Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Test wzoru dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.
5.
Przeanalizuj test wzoru dysz.
Patrz Analiza testu wzoru dysz .
Góra strony
Analiza testu wzoru dysz
Strona 61 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Analiza testu wzoru
dysz
Analiza testu wzoru dysz
Przeanalizuj test wzoru dysz głowicy drukującej i wyczyść głowicę drukującą, jeśli to konieczne.
1.
Sprawdź, czy są wydrukowane wszystkie linie wzoru (1) i czy nie występują na nim
poziome białe smugi (2).
(1) Sprawdź, czy wzór zawiera wszystkie linie.
Jeśli nie, konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia.
Patrz Czyszczenie głowicy drukującej.
(A) Dobrze
(B) Źle (brakuje niektórych linii)
(2) Sprawdź, czy wzór nie zawiera poziomych białych smug.
Jeśli nie, konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia.
Patrz Czyszczenie głowicy drukującej.
(A) Dobrze
(B) Źle (występują poziome białe smugi)
Góra strony
Czyszczenie głowicy drukującej
Strona 62 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Czyszczenie
głowicy drukującej
Czyszczenie głowicy drukującej
Procedurę czyszczenia głowicy drukującej należy przeprowadzić w przypadku brakujących linii lub
występowania poziomych białych smug na wydrukowanym wzorze. Czyszczenie powoduje udrożnienie
dysz w celu przywrócenia prawidłowego stanu głowicy drukującej. Czyszczenie głowicy wiąże się ze
zużyciem atramentu, tak więc procedurę tę należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2.
Wyczyść głowicę drukującą.
(Konserwacja) do momentu pojawienia się na
(1) Naciskaj przycisk
wyświetlaczu symbolu H.
(2) Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych
czynności. Procedura trwa w przybliżeniu od 1 do 2 minut.
3.
Sprawdź pozycję głowicy drukującej.
Po zakończeniu czyszczenia ekran LED powraca do trybu gotowości do kopiowania.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Patrz Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej .
Uwaga
Jeśli problem nie ustąpi po dwukrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej, należy
przeprowadzić dokładne czyszczenie głowicy.
Patrz Dokładne czyszczenie głowicy drukującej .
Góra strony
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Podręcznik zaawansowany
Strona 63 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Dokładne
czyszczenie głowicy drukującej
Dokładne czyszczenie głowicy drukującej
Jeśli wyczyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje podniesienia jakości, należy przeprowadzić
dokładne czyszczenie głowicy. Procedura dokładnego czyszczenia głowicy drukującej zużywa większą
ilość atramentu niż zwykłe czyszczenie, w związku z czym należy przeprowadzać ją tylko wówczas, gdy jest
to konieczne.
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2.
Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
(Konserwacja) do momentu pojawienia się na
(1) Naciskaj przycisk
wyświetlaczu symbolu y.
(2) Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Urządzenie rozpocznie dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Przed zakończeniem procedury dokładnego czyszczenia głowicy drukującej nie należy wykonywać
żadnych innych czynności. Trwa to około 2 minuty.
3.
Sprawdź pozycję głowicy drukującej.
Po zakończeniu dokładnego czyszczenia ekran LED powraca do trybu gotowości do kopiowania.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.
Patrz Drukowanie testu wzoru dysz głowicy drukującej .
Jeśli problem nie ustąpi, należy wyłączyć urządzenie i po upływie 24 godzin ponownie przeprowadzić dokładne
czyszczenie głowicy.
Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, wymień kasetę FINE na nową.
Patrz Wymiana kasety FINE.
Jeśli po wymianie kasety typu FINE problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Góra strony
Wyrównywanie głowicy drukującej
Strona 64 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe > Wyrównywanie
głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym
względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Uwaga
Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie
wydrukowany prawidłowo. Wymień kasety FINE, w których pozostało niewiele atramentu.
Patrz Wymiana kasety FINE.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.*
* Należy pamiętać, aby używany papier był biały i czysty z obu stron.
1.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2.
Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tylną tacę.
3.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
4.
Wydrukuj arkusz wyrównywania głowicy drukującej.
(1) Naciskaj przycisk
(Konserwacja), aż pojawi się symbol u (małe „u”).
(2) Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.
Ważne
Nie dotykaj żadnej zadrukowywanej części arkusza wyrównywania głowicy drukującej.
Uważaj, aby nie zabrudzić arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Jeśli arkusz jest
zabrudzony lub pomarszczony, może zostać zeskanowany nieprawidłowo.
Wyrównywanie głowicy drukującej
5.
Strona 65 z 713
Aby wyrównać położenie głowicy drukującej, zeskanuj arkusz wyrównywania
głowicy drukującej.
(1) Załaduj arkusz wyrównywania głowicy drukującej na płytę szklaną.
Załaduj arkusz wyrównywania głowicy drukującej STRONĄ ZADRUKOWANĄ DO DOŁU i ustaw znak
wlewym górnym rogu arkusza równo ze znacznikiem wyrównania
.
(2) Ostrożnie zamknij pokrywę dokumentów, upewnij się, że na ekranie LED jest
widoczny symbol U (duże „U”) i naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy
(Color) .
Urządzenie rozpocznie skanowanie arkusza wyrównywania głowicy drukującej, a pozycja głowicy
drukującej zostanie automatycznie dostosowana.
Po zakończeniu wyrównywania położenia głowicy drukującej ekran LED powraca do trybu gotowości do
kopiowania. Zdejmij arkusz z płyty szklanej.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Strona 66 z 713
Ważne
Nie otwieraj pokrywy skanera i nie przesuwaj załadowanego arkusza wyrównywania
głowicy drukującej do chwili zakończenia wyrównywania położenia głowic drukujących.
Jeśli wyrównanie położenia głowicy drukującej nie powiodło się, na wyświetlaczu pojawi się
kod błędu.
Aby usunąć błąd, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) , a
następnie sprawdź następujące kwestie:
- Płyta szklana i arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie są brudne.
- Arkusz wyrównywania głowic drukujących jest umieszczony we właściwej pozycji
zadrukowaną stroną w dół.
Szczegółowe informacje można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów podręcznika
ekranowego Podręcznik zaawansowany .
Uwaga
Jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z powyższą procedurą wyniki drukowania
są nadal niezadowalające, należy ręcznie wyrównać głowicę drukującą, korzystając z
komputera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym: Podręcznik
zaawansowany
.
Aby wydrukować i sprawdzić bieżące wartości wyrównywania położenia głowicy,
wyświetl na ekranie LED symbol
Czarny (Black) lub Kolorowy
L, a następnie naciśnij przycisk
(Color) .
Góra strony
Wymiana kasety FINE
Strona 67 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Wymiana kasety FINE
Wymiana kasety FINE
W przypadku wyczerpania się atramentu podczas drukowania na wyświetlaczu LED pojawi się kod błędu
„E, 1, 6”. Zaświeci się kontrolka Alarm, a kontrolka atramentu zacznie migać.
Sprawdź, w której kasecie FINE atrament uległ wyczerpaniu, i zainstaluj nową.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat zgodnych kaset FINE można znaleźć w podręczniku
drukowanym Pierwsze uruchomienie .
Procedura wymiany
W przypadku wyczerpania atramentu w kasecie FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą,
aby wymienić kasetę.
Ważne
Obsługa kaset FINE
Nie należy dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. W
przypadku ich dotknięcia urządzenie może drukować nieprawidłowo.
W celu osiągnięcia najwyższej jakości wydruków zaleca się stosowanie określonych kaset FINE
marki Canon.
Nie zaleca się ponownego napełniania kasety.
W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy
pozostawiać urządzenia bez kaset FINE.
Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować
zatkanie się dysz.
Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych
informacji o konieczności wymiany kaset.
Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz.
Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE i urządzenie mogłoby nie drukować poprawnie po
ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE
należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jej pierwszego użycia.
Uwaga
Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, możliwe jest kontynuowanie drukowania przy użyciu
pozostałej kasety, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku
jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości drukowania zaleca
się zainstalowanie nowej kasety FINE.
Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej
kasety w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem
urządzenie zgłasza błąd i nie jest w stanie kontynuować drukowania.
Informacje na temat konfiguracji tych ustawień można znaleźć w podręczniku ekranowym:
Podręcznik zaawansowany
.
Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli
urządzenie może zużywać atrament kolorowy.
Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowic drukujących, których przeprowadzanie
może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, wiążą się ze zużyciem atramentu
Wymiana kasety FINE
kolorowego i czarnego. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić
odpowiednią kasetę FINE na nową.
1.
Upewnij się, że zasilanie jest włączone i otwórz tacę wyjściową papieru.
2.
Podnieś moduł skanera (pokrywę) i pozostaw ją otwartą, posługując się podpórką
modułu skanera (C).
Uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w położenie umożliwiające ich wymianę.
Przestroga
Nie należy zatrzymywać uchwytu kaset FINE ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły.
Uchwytu kasety FINE nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania.
Ważne
Wnętrze urządzenia może zostać zabrudzone atramentem. Podczas wymiany kaset FINE
należy uważać, aby nie pobrudzić dłoni i ubrania. Atrament z wnętrza urządzenia można z
łatwością usunąć przy użyciu papierowej chusteczki lub podobnego przedmiotu.
Szczegółowe informacje o czyszczeniu można znaleźć w drukowanym podręczniku:
Pierwsze uruchomienie .
Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Spadną one do tylnej tacy
po otwarciu pokrywy dokumentów, powodując awarię urządzenia.
Przy otwieraniu modułu skanera (pokrywy) pokrywa dokumentów powinna pozostać
zamknięta.
Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia.
Jeśli moduł skanera (pokrywa) pozostanie otwarty, uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty
w prawo. W takim przypadku należy zamknąć moduł skanera (pokrywę) i otworzyć go
ponownie.
3.
Wyjmij pustą kasetę FINE.
(1) Pociągnij blokady i otwórz pokrywę blokującą kasetę.
(2) Wyjmij kasetę FINE.
Strona 68 z 713
Wymiana kasety FINE
Ważne
Postępuj z kasetami FINE ostrożnie, aby uniknąć zabrudzenia ubrania i przedmiotów w pobliżu.
Puste kasety FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
materiałów eksploatacyjnych.
4.
Przygotuj nową kasetę FINE.
(1) Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij pomarańczową
taśmę ochronną (D).
Ważne
Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub
przedmiotów w pobliżu. Z kasetami FINE należy postępować delikatnie.
Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na
zdjętej taśmie ochronnej.
Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE. W
przypadku ich dotknięcia urządzenie może drukować nieprawidłowo.
5.
Zainstaluj kasetę FINE.
(1) Włóż nową kasetę FINE do uchwytu kaset FINE.
Kasetę FINE z atramentem kolorowym należy zainstalować w szczelinie położonej z lewej strony, a kasetę
FINE z atramentem czarnym w szczelinie położonej z prawej strony.
(2) Zamknij pokrywę blokującą kasetę z atramentem, aby zablokować kasetę FINE
w odpowiednim położeniu.
Popchnij pokrywę blokującą kasetę z atramentem w dół, aż usłyszysz kliknięcie.
Strona 69 z 713
Wymiana kasety FINE
(3) Sprawdź, czy pokrywa blokująca kasetę z atramentem została prawidłowo
zamknięta.
Uwaga
Jeśli pokrywa blokująca kasetę z atramentem nie została zamknięta prawidłowo, popchnij
ją w dół, aż usłyszysz kliknięcie.
(E) Zamknięta poprawnie
(F) Zamknięta niepoprawnie (pokrywa jest przechylona)
Ważne
Urządzenie nie jest w stanie drukować, jeśli nie zainstalowano obu kaset FINE (z atramentem
czarnym i kolorowym). Upewnij się, że zainstalowano obie kasety FINE.
6.
Delikatnie unieś moduł skanera (pokrywę), aby ułożyć podpórkę modułu skanera w
położeniu wyjściowym, a następnie delikatnie zamknij moduł skanera (pokrywę).
Przestroga
Podczas układania podpórki modułu skanera z powrotem w położeniu wyjściowym, trzymaj
mocno moduł skanera (pokrywę) i uważaj, aby nie przyciąć palców.
Uwaga
Jeśli po zamknięciu modułu skanera (pokrywy) kontrolka Alarm świeci lub miga na
pomarańczowo, patrz część „ Rozwiązywanie problemów” podręcznika ekranowego
Podręcznik zaawansowany .
W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie kasety FINE urządzenie automatycznie
przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia
głowicy drukującej nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub głowica znajduje się w niewłaściwej pozycji,
Strona 70 z 713
Wymiana kasety FINE
Strona 71 z 713
należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Patrz Wyrównywanie głowicy drukującej .
Góra strony
Sprawdzanie stanu atramentu
Strona 72 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Wymiana kasety FINE > Sprawdzanie stanu atramentu
Sprawdzanie stanu atramentu
Stan atramentu można sprawdzić na ekranie komputera lub przy użyciu kontrolek Atrament na panelu
operatora.
Uwaga
Urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu atramentu umożliwiający określenie pozostałego
poziomu atramentu. W momencie zainstalowania nowej kasety FINE urządzenie uznaje poziom
atramentu za maksymalny, a następnie rozpoczyna wykrywanie pozostałego poziomu atramentu.
W przypadku zainstalowania używanej kasety FINE wskazania pozostałego poziomu mogą być
nieprawidłowe. W takim przypadku należy traktować wyświetlane informacje dotyczące poziomu
jako dane orientacyjne.
Przy użyciu kontrolek atramentu na panelu operatora
Upewnij się, że ekran LED znajduje się w trybie wstrzymania. Stan atramentu można sprawdzić przy
użyciu kontrolek Atrament .
(1) Kontrolka Alarm
(2) Kontrolka Atrament kolorowy (Color Ink)
(3) Kontrolka Atrament czarny (Black Ink)
Kontrolka Atrament kolorowy lub Atrament czarny świeci się
Atrament jest na wyczerpaniu. Istnieje możliwość kontynuowania drukowania przez pewien czas,
lecz zaleca się przygotowanie nowej kasety FINE.
Kontrolka Atrament kolorowy lub Atrament czarny miga, a kontrolka Alarm
świeci się
Jeśli na ekranie LED pojawia się kod błędu „E, 1, 6”, oznacza to całkowite
wyczerpanie atramentu.
Patrz część Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany .
Jeśli na ekranie LED pojawia się kod błędu „E, 1, 3”, może to oznaczać całkowite
wyczerpanie atramentu.
Patrz część Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany .
Kontrolka Atrament kolorowy lub Atrament czarny miga, a kontrolka Alarm jest
wyłączona
Funkcja wykrywania pozostałego poziomu atramentu jest wyłączona.
Za pomocą komputera
Stan atramentu można sprawdzić przy użyciu monitora stanu drukarki (system Windows) lub
Sprawdzanie stanu atramentu
Strona 73 z 713
programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh).
(A) Sprawdź czy na ekranie został wyświetlony dowolny symbol.
(Atrament na wyczerpaniu), jest na wyczerpaniu.
Atrament, dla którego wyświetlono ikonę
Istnieje możliwość kontynuowania drukowania przez pewien czas, lecz zaleca się przygotowanie
nowej kasety FINE.
Uwaga
W trakcie drukowania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Sprawdź znaczenie
komunikatu i podejmij odpowiednie działania.
Poniższa procedura umożliwia wyświetlenie poszczególnych ekranów informacyjnych.
1.
Otwórz okna ustawień sterownika drukarki za pomocą Panelu sterowania (Control
Panel).
Patrz podręcznik ekranowy: Podręcznik zaawansowany
.
2.
Kliknij przycisk Wyświetl stan drukarki (View Printer Status) na karcie Obsługa
(Maintenance).
Aby sprawdzić informacje na temat kasety FINE, kliknij menu Szczegółowe informacje o atramencie (Ink Details).
Uwaga
Monitor stanu drukarki można także wyświetlić, klikając ikonę Canon XXX Printer (gdzie „ XXX”
to nazwa używanego urządzenia) wyświetlaną na pasku zadań podczas drukowania.
1.
Uruchom program Canon IJ Printer Utility.
Patrz podręcznik ekranowy: Podręcznik zaawansowany
.
2.
Z rozwijanego menu wybierz opcję Informacje o poziomie atramentu (Ink Level
Information).
Aby sprawdzić informacje na temat kasety FINE, kliknij menu Szczegółowe informacje o atramencie (Ink Details).
Góra strony
Czyszczenie urządzenia
Strona 74 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie urządzenia
W tej części opisano sposób czyszczenia wnętrza urządzenia.
Czyszczenie rolki podawania papieru
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)
Czyszczenie występów wewnątrz urządzenia
Góra strony
Czyszczenie rolki podawania papieru
Strona 75 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Czyszczenie urządzenia > Czyszczenie rolki podawania papieru
Czyszczenie rolki podawania papieru
Jeśli rolka podawania papieru zabrudzi się lub przylgnie do niej papierowy pył, papier może nie być
poprawnie podawany.
W takim przypadku należy wyczyścić rolkę podawania papieru. Czyszczenie rolki podawania papieru
powoduje jej zużywanie, więc procedura ta powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Należy przygotować: trzy arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
1.
Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wyjmij cały papier z tylnej tacy.
2.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
3.
Wyczyść rolkę podawania papieru.
(Konserwacja) do momentu pojawienia się na
(1) Naciskaj przycisk
wyświetlaczu symbolu b.
(2) Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Rolka podawania papieru obraca się podczas czyszczenia.
4.
Wyczyść rolkę podawania papieru, używając papieru.
(1) Upewnij się, że rolka podawania papieru przestała się obracać, a następnie
załaduj trzy arkusze formatu A4 lub Letter na tylną tacę.
(2) Upewnij się, że na ekranie LED jest widoczny symbol b i naciśnij przycisk
Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Urządzenie rozpocznie czyszczenie. Po zakończeniu czyszczenia papier zostanie wysunięty.
Jeśli po wyczyszczeniu rolek podawania papieru problem nadal nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z
centrum serwisowym.
Uwaga
Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/
Reset) , aby ekran LED powrócił do trybu gotowości do kopiowania.
Czyszczenie rolki podawania papieru
Strona 76 z 713
Góra strony
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Czyszczenie urządzenia > Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie
przy użyciu płyty dolnej)
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty
dolnej)
Usuń zabrudzenia z wnętrza urządzenia. W przypadku zanieczyszczenia wnętrza urządzenia papier
używany do drukowania może ulec zabrudzeniu, dlatego też zalecane jest regularne czyszczenie.
Ważne
W trakcie czyszczenia przy użyciu płyty dolnej nie należy wykonywać żadnych innych działań.
Należy przygotować: arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.
1.
Upewnij się, że zasilanie jest włączone i wyjmij cały papier z tylnej tacy.
2.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
3.
Złóż pojedynczy arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na pół wzdłuż
dłuższego boku, a następnie go rozłóż.
4.
Załaduj tylko ten jeden arkusz na tylną tacę, otwartą stroną skierowaną do siebie.
5.
Wyczyść wnętrze urządzenia.
(Konserwacja) do momentu pojawienia się na
(1) Naciskaj przycisk
wyświetlaczu symbolu J.
Strona 77 z 713
Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej)
Strona 78 z 713
(2) Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color).
Papier czyści wnętrze urządzenia, przechodząc przez nie.
Sprawdź złożoną część wysuniętego papieru. Jeśli widoczne są na nim smugi atramentu, ponownie
przeprowadź procedurę czyszczenia przy użyciu płyty dolnej.
Jeśli problem występuje nadal po dwukrotnym czyszczeniu przy użyciu płyty dolnej, zabrudzone mogą być
występy we wnętrzu urządzenia.
Aby je oczyścić, patrz Czyszczenie występów wewnątrz urządzenia .
Uwaga
W przypadku powtórzenia procedury czyszczenia przy użyciu płyty dolnej należy użyć
nowego arkusza papieru.
Góra strony
Czyszczenie występów wewnątrz urządzenia
Podręcznik zaawansowany
Strona 79 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Okresowa konserwacja > Czyszczenie urządzenia > Czyszczenie występów wewnątrz urządzenia
Czyszczenie występów wewnątrz urządzenia
Przestroga
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć jego zasilanie.
Jeśli występy wewnątrz urządzenia są zabrudzone, należy zetrzeć z nich atrament, na przykład za pomocą
wacika.
Góra strony
Dodatek
Strona 80 z 713
Podręcznik zaawansowany
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Dodatek
Dodatek
Ograniczenia prawne związane z korzystaniem z produktu i obrazów
Porady na temat korzystania z urządzenia
Góra strony
Ograniczenia prawne związane z korzystaniem z produktu i obrazów
Podręcznik zaawansowany
Strona 81 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Dodatek > Ograniczenia prawne związane z korzystaniem z produktu i obrazów
Ograniczenia prawne związane z korzystaniem z produktu i
obrazów
Kopiowanie, skanowanie, drukowanie lub korzystanie z reprodukcji poniższych dokumentów może być
sprzeczne z prawem.
Poniższa lista nie jest kompletna. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować ze specjalistą od
prawa obowiązującego na danym obszarze.
Banknoty
Przekazy pieniężne
Certyfikaty depozytowe
Znaczki pocztowe
(ostemplowane lub
nieostemplowane)
Identyfikatory lub emblematy
Wezwania na komisje
wojskowe i inne dokumenty
Czeki podróżne
wojskowe
Utwory i dzieła sztuki objęte prawami
autorskimi, jeśli nie uzyskano zezwolenia
właściciela tych praw
Czeki lub szkice wystawione
przez agendy rządowe
Dowody rejestracyjne i
świadectwa własności
pojazdów
Bony żywnościowe
Paszporty
Dokumenty imigracyjne
Znaczki skarbowe (ostemplowane lub
nieostemplowane)
Obligacje lub inne papiery dłużne
Świadectwa własności papierów
wartościowych
Góra strony
Porady na temat korzystania z urządzenia
Podręcznik zaawansowany
Strona 82 z 713
Rozwiązywanie problemów
Spis treści > Dodatek > Porady na temat korzystania z urządzenia
Porady na temat korzystania z urządzenia
Ta sekcja zawiera porady związane z korzystaniem z urządzenia i osiąganiem najwyższej jakości
wydruków.
Atrament jest używany do różnych celów.
W jaki sposób atrament jest używany do celów innych niż
drukowanie?
Atrament może być używany do celów innych niż drukowanie. Atrament jest używany nie tylko do
drukowania, ale także do czyszczenia głowicy drukującej w celu zachowania najwyższej jakości
wydruków.
Urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego czyszczenia dysz, zapobiegającą ich zatykaniu.
W ramach tej procedury z dysz wypompowywany jest atrament. Podczas czyszczenia zużywana jest
niewielka ilość atramentu.
Czy podczas drukowania w czerni i bieli zużywany jest atrament
kolorowy?
W przypadku drukowania w czerni i bieli może być używany także atrament kolorowy, w zależności od
typu nośnika w drukarce i ustawień sterownika drukarki. W związku z tym atrament kolorowy może
być zużywany nawet w przypadku drukowania w czerni i bieli.
Drukowanie na papierze specjalnym: jak drukować z najwyższą
jakością?
Porada: Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź stan
urządzenia!
Czy nie występują problemy z głowicą drukującą?
W przypadku zatkania dysz głowicy drukującej wydruki będą blade, a papier zostanie
zmarnowany. Aby sprawdzić stan głowicy drukującej, wydrukuj test wzoru dysz głowicy
drukującej.
Patrz Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe .
Czy wnętrze urządzenia nie jest zabrudzone atramentem?
Po wydrukowaniu dużej liczby dokumentów lub wydrukowaniu zdjęć bez obramowań części
drukarki, które wchodzą w kontakt z papierem, mogą być zabrudzone atramentem. Wyczyść
wnętrze urządzenia, korzystając z funkcji czyszczenia przy użyciu płyty dolnej.
Patrz Czyszczenie wnętrza urządzenia (czyszczenie przy użyciu płyty dolnej) .
Porada: Sprawdź metody poprawnego ładowania papieru!
Czy papier został załadowany w odpowiedniej orientacji?
Porady na temat korzystania z urządzenia
Załaduj papier na tylną tacę stroną przeznaczoną do wydruku do siebie.
Czy papier nie jest zwinięty?
Zwinięcie papieru może spowodować jego zacięcie. Wyprostuj zwinięty papier, a następnie
załaduj go ponownie.
Patrz część Rozwiązywanie problemów podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany .
Porada: Po załadowaniu papieru upewnij się, że wprowadzono
odpowiednie ustawienia papieru!
Po załadowaniu papieru upewnij się, że wybrano odpowiedni papier w sekcji Typ nośnika (Media
type) sterownika drukarki lub za pomocą przycisku Papier (Paper) na panelu operatora. Jeśli nie
wybrano odpowiedniego typu papieru, wyniki drukowania mogą nie być zadowalające.
Patrz części: Kopiowanie , Drukowanie z poziomu komputera i Zgodne typy nośników .
Dostępne są różne rodzaje papieru: papier pokryty specjalnymi powłokami, przeznaczony do
drukowania zdjęć oraz papier przeznaczony do drukowania dokumentów. Opcja Typ nośnika (Media
Type) sterownika drukarki zawiera różne ustawienia dla różnych typów papieru (zużycie atramentu,
wyrzucanie atramentu, odległość od dyszy), zapewniające możliwość osiągnięcia najwyższej
jakości obrazów niezależnie od użytego papieru. Przycisk Papier (Paper) na panelu operatora,
stosowany podczas kopiowania, zawiera ustawienia podobne do opcji Typ nośnika (Media Type)
sterownika drukarki. Można drukować z różnymi ustawieniami opcji Typ nośnika (Media Type) w
sterowniku drukarki lub określonymi za pomocą przycisku Papier (Paper) na panelu operatora,
odpowiednimi dla różnych typów załadowanego papieru.
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom
ponownie (Stop/Reset)!
Porada: W takich przypadkach nie naciskaj przycisku WŁ.!
Naciśnięcie przycisku WŁ. podczas drukowania powoduje zapisanie danych przesłanych z
komputera w pamięci urządzenia i może uniemożliwić drukowanie.
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset).
Uwaga
Jeśli podczas drukowania z komputera naciśnięcie przycisku Zatrzymaj/Uruchom
ponownie (Stop/Reset) nie spowoduje anulowania drukowania, otwórz okno
konfigurowania sterownika drukarki i usuń niepotrzebne zadania wydruku w monitorze stanu
drukarki (system Windows).
Czy istnieją specjalne zalecenia związane z przechowywaniem i
używaniem urządzenia?
Porada: Urządzenia nie należy przechowywać ani używać w
pozycji przechylonej!
Przechowywanie i wykorzystywanie urządzenia w pozycji przechylonej może spowodować jego
uszkodzenie lub wyciek atramentu.
Upewnij się, że urządzenie nie jest przechowywane ani używane w pozycji przechylonej.
Strona 83 z 713
Porady na temat korzystania z urządzenia
Porada: Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych
przedmiotów!
Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Spadną one do tylnej tacy po
otwarciu pokrywy dokumentów, powodując awarię urządzenia.
Ponadto należy ustawić urządzenie w miejscu, w którym nie spadnie na nie żaden przedmiot.
Porada: Starannie wybierz miejsce umieszczenia urządzenia!
Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 5,91 cala / 15 cm od innych urządzeń
elektrycznych, takich jak lampy fluorescencyjne. Jeśli odległość będzie mniejsza, urządzenie może
pracować nieprawidłowo z powodu zakłóceń fluorescencyjnych.
Jak uzyskiwać zawsze optymalne wyniki?
Aby zapewnić najwyższą jakość wydruków, nie pozwalaj na zaschnięcie i zatkanie głowicy drukującej.
Pamiętaj o poniższych zaleceniach, aby zawsze uzyskiwać najwyższą jakość wydruków.
Poniższa procedura umożliwia wyłączenie zasilania.
1. Naciśnij przycisk WŁ. na urządzeniu, aby je wyłączyć.
2. Upewnij się, że kontrolka włączonego zasilania nie świeci.
3. Wyjmij kabel zasilania z gniazdka lub przedłużacza.
Naciśnięcie przycisku WŁ. w celu wyłączenia zasilania powoduje automatyczne ukrycie dysz
głowicy drukującej w celu zapobieżenia ich zaschnięciu. W przypadku wyjęcia kabla zasilania z
gniazdka lub przedłużacza przed zgaśnięciem kontrolki włączonego zasilania głowica drukująca
nie jest chowana, co może spowodować zaschnięcie lub zatkanie dysz.
Pamiętaj o postępowaniu zgodnie z tą procedurą przy wyłączaniu zasilania.
Drukuj regularnie!
Podobnie jak nieosłonięte końcówki długopisu czy flamastra, które nieużywane przez dłuższy
czas wysychają i stają bezużyteczne, dysze głowicy drukującej blokowane są przez wyschnięty
atrament.
Zaleca się, aby urządzenie było używane przynajmniej raz w miesiącu.
Strona 84 z 713
Porady na temat korzystania z urządzenia
Strona 85 z 713
Uwaga
W zależności od typu papieru użycie na wydruku zakreślacza albo kontakt wydruku z wodą lub
potem może spowodować jego zamazanie.
Nierównomierne kolory i zamazane wydruki.
Porada: Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej, aby
sprawdzić, czy dysze są zatkane.
Zatkanie głowic drukujących może spowodować nierównomierne rozłożenie kolorów i zamazanie
wydruków.
W takim przypadku
Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej
Sprawdź wydrukowany test wzoru dysz, aby określić, czy głowice są zatkane.
Patrz Gdy wydruk staje się blady lub kolory są niewłaściwe .
Góra strony
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Strona 86 z 713
MC-3812-V1.00
Podręcznik podstawowy
Drukowanie
Skanowanie
Kopiowanie
Drukowanie
Drukowanie z komputera
Drukowanie za pomocą dołączonego oprogramowania
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Rozwiązywanie problemów
Jak korzystać z podręcznika
Drukowanie fotografii
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Wybieranie fotografii
Drukowanie podręcznika
Wybieranie papieru
Konserwacja
Drukowanie
Zmiana ustawień urządzenia
Dodatek
W trakcie wyświetlania tego
podręcznika ekranowego w
środowisku językowym innym niż
angielski niektóre z opisów mogą
pozostać w języku angielskim.
Tworzenie albumu
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Wybieranie papieru i układu
Wybieranie fotografii
Edycja
Drukowanie
Drukowanie kalendarzy
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Wybieranie papieru i układu
Wybieranie fotografii
Edycja
Drukowanie
Drukowanie naklejek
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Wybieranie papieru i układu
Wybieranie fotografii
Edycja
Drukowanie
Drukowanie układu
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Wybieranie papieru i układu
Wybieranie fotografii
Edycja
Drukowanie
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Korzystanie z funkcji rozjaśniania twarzy
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Korzystanie z funkcji Usuwanie plam
Regulacja obrazów
Okno Popraw/uwydatnij obrazy
Pytania i odpowiedzi
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Od której strony wyświetlanego obrazu rozpoczyna
się drukowanie?
Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
Czym jest O1 lub O4?
Ustawienia wydruku zdjęć
Drukowanie obrazów Vivid Photo
Redukcja zakłóceń
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk
fotograficzny)
Drukowanie wielu fotografii na jednej stronie
Drukowanie indeksu
Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Drukowanie informacji o fotografii
Zapisywanie fotografii
Otwieranie zapisanych plików
Inne ustawienia
Zmiana układu
Zmiana tła
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zmiana położenia, kąta i rozmiaru fotografii
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Drukowanie dat na zdjęciach
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Dodawanie tekstu do zdjęć
Zapisywanie
Ustawianie dni wolnych
Ustawianie wyświetlania kalendarza
Otwieranie zapisanych plików
Drukowanie za pomocą innego oprogramowania
Różne metody drukowania
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja
Ustawianie orientacji i rozmiaru strony
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Ustawianie marginesu na zszycie
Drukowanie bez obramowania
Drukowanie z dopasowaniem do strony
Strona 87 z 713
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Drukowanie skalowane
Drukowanie układu strony
Drukowanie plakatu
Drukowanie broszury
Drukowanie dwustronne
Drukowanie stempla/tła
Rejestrowanie stempla
Rejestracja obrazu jako tła
Drukowanie koperty
Wyświetlanie wyniku drukowania przed
wydrukowaniem
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar
niestandardowy)
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody
drukowania półtonów
Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie
monochromatycznym
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Optymalne drukowanie obrazu
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika
drukarki
Drukowanie przy użyciu profili ICC
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności koloru
Dopasowywanie kontrastu
Symulacja rysunku
Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Przedstawianie danych obrazu za pomocą funkcji
Vivid Colors
Wygładzanie krawędzi
Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę
właściwości kolorów
Redukcja zakłóceń
Sterownik drukarki — przegląd
Operacje wykonywane za pomocą sterownika
drukarki
Sterownik drukarki Canon IJ
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Karta Obsługa
Monitor stanu Canon IJ
Podgląd Canon IJ
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko
drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia
(tylko drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia
(tylko drukarki MP270 series)
Strona 88 z 713
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Informacje o ustawieniach wydruku w standardzie
PictBridge (tylko drukarki MP270 series)
Konfiguracja urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge
Skanowanie
Skanowanie
Skanowanie obrazów
Skanowanie obrazów
Przed rozpoczęciem skanowania
Umieszczanie dokumentów
Zapisywanie na komputerze zeskanowanych obrazów za
pomocą panelu operatora urządzenia
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy
użyciu panelu operatora urządzenia
Dodatek: Różne ustawienia skanowania
Wybieranie reakcji na polecenia inicjowane z panelu
operatora przy użyciu programu MP Navigator EX
Skanowanie za pomocą dołączonych aplikacji
Co to jest program MP Navigator EX (dołączone
oprogramowanie skanera)?
Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Skanowanie fotografii i dokumentów
Skanowanie wielu dokumentów naraz
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana
(Asystent szycia)
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Przydatne funkcje programu MP Navigator EX
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Dopasowywanie obrazów
Wyszukiwanie obrazów
Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Używanie obrazów w programie MP Navigator EX
Zapisywanie
Zapisywanie jako pliki PDF
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Drukowanie dokumentów
Drukowanie fotografii
Wysyłanie pocztą e-mail
Edytowanie plików
Ustawianie haseł dla plików PDF
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych
hasłem
Ekrany programu MP Navigator EX
Ekran trybu nawigacyjnego
Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy
Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze
Strona 89 z 713
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Karta Skanowanie niestandardowe jednym
kliknięciem
Ekran Zdjęcia/dokumenty (płyta) (Okno Skanuj/
importuj)
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (zdjęcia/
dokumenty)
Okno dialogowe Zapisz
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF
Okno Wyświetl i Użyj
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF
Okno dialogowe Drukuj dokument
Okno dialogowe Drukuj fotografie
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail
Okno Popraw/uwydatnij obrazy
Ekran trybu jednego kliknięcia
Okno dialogowe Skanowanie automatyczne (Auto
Scan)
Okno dialogowe Zapisz (ekran trybu jednego
kliknięcia)
Okno dialogowe Ustawienia skanowania
Okno dialogowe Zapisz
Okno dialogowe Ustawienia Exif
Okno dialogowe PDF
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Okno dialogowe Poczta
Okno dialogowe OCR
Okno dialogowe Niestandardowe
Okno dialogowe Preferencje
Karta Ogólne
Karta Ustawienia przycisku skanera (Zapisz)
Dodatek: Otwieranie innych (nie zeskanowanych)
obrazów
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Skanowanie za pomocą innych aplikacji
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu
programu ScanGear (sterownik skanera)
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik
skanera)
Skanowanie w trybie podstawowym
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Skanowanie w trybie skanowania automatycznego
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy
użyciu programu ScanGear (sterownika skanera)
Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy
użyciu programu ScanGear (sterownika skanera)
Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz, Redukcja kurzu
i zarysowań, Korekcja zaniku itd.)
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia
Strona 90 z 713
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
kolorów
Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
Dopasowywanie jasności i kontrastu
Dopasowywanie histogramu
Dopasowywanie krzywej tonowej
Ustawianie progu
Ekrany programu ScanGear (sterownika skanera)
Karta Tryb podstawowy
Karta Tryb zaawansowany
Ustawienia wejściowe
Ustawienia wydruku
Ustawienia obrazu
Przyciski dopasowywania kolorów
Karta Tryb skanowania automatycznego
Okno dialogowe Preferencje
Karta Skaner
Karta Podgląd
Karta Skanowanie
Karta Ustawienia koloru
Dodatek: Przydatne informacje na temat skanowania
Dopasowywanie ramek przycinania
Rozdzielczość
Formaty plików
Dopasowywanie kolorów
Inne metody skanowania
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w
systemie Windows XP)
Kopiowanie
Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia
Kopiowanie
Tworzenie kopii
Zmniejszanie lub powiększanie kopii
Korzystanie z przydatnych funkcji kopiowania
Zmiana formatu papieru pomiędzy A4 a Letter
Kopiowanie bez obramowań (Kopia bez
obramowania)
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku błędu:
Nie można włączyć urządzenia
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Dioda lampy alarmowej świeci na pomarańczowo
Kontrolka zasilania świeci się na zielono na przemian z
kontrolką alarmową świecącą się na pomarańczowo
Strona 91 z 713
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Ekran LED nie jest widoczny
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Nie można ustanowić prawidłowego połączenia z
komputerem
Wyniki drukowania są niezadowalające
Nie można wydrukować zadania do końca
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle
odwzorowane/Białe smugi
Kolory są nieczytelne
Linie zostały nierówno wydrukowane
Zadrukowany papier odkształca się lub atrament się
rozlewa
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest
porysowana
Z drugiej strony papieru widać smugi
Po bokach wydruku drukowane są pionowe linie
Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują
smugi
Drukowanie nie rozpoczyna się
Kopiowanie/drukowanie zatrzymuje się przed zakończeniem
Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany
Szybkość drukowania jest niższa od spodziewanej
Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję
pozwalającą na wymianę kasety
Papier nie jest poprawnie podawany
Zacięcia papieru
Papier zaciął się w otworze wyjściowym papieru lub na
tylnej tacy
W pozostałych przypadkach
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Wyświetlany jest komunikat „Numer błędu: B200 Wystąpił
błąd drukarki. Wyłącz drukarkę i odłącz jej kabel zasilania
od źródła zasilania. Następnie skontaktuj się z centrum
serwisowym”.
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: **** Wystąpił
błąd drukarki. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli
problem nie ustępuje, przeczytaj informacje w
podręczniku.
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 300
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o
atramencie: 1700
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o
atramencie: 1688
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o
atramencie: 1686
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 2001 (tylko
drukarki MP270 series)
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 2002 (tylko
drukarki MP270 series)
Inne komunikaty o błędach
Wyświetlany jest ekran programu Extended Survey
Strona 92 z 713
MP270 series / MP250 series Podręcznik zaawansowany
Program drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet
Wyświetlana jest ikona programu Badanie Extended
Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania
drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet
Dla użytkowników systemu Windows
Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany
Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge zgłasza błąd
(dotyczy tylko drukarki MP270 series)
Problemy ze skanowaniem
Skaner nie działa
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został
uruchomiony
Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można
wyświetlić okna programu ScanGear (sterownik skanera)
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na
monitorze)
Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi
obszarami
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie jest
niemożliwe
Nie można prawidłowo skanować w trybie skanowania
automatycznego
Mała szybkość skanowania
Wyświetlany jest komunikat „Za mało pamięci” („There is
not enough memory”)
Podczas skanowania komputer przestaje reagować
Skaner nie działa po uaktualnieniu systemu Windows
Problemy z oprogramowaniem
Program, który ma być używany do obsługi poczty e-mail,
nie jest wyświetlany na ekranie wyboru programu e-mail
Zeskanowany obraz jest drukowany w powiększeniu
(pomniejszeniu)
Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na
monitorze komputera
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu
Problemy z programem MP Navigator EX
Nie można skanować w poprawnym rozmiarze
Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru
obrazu podczas skanowania przy użyciu panelu operatora
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale
zeskanowany obraz jest przekrzywiony
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale orientacja
zeskanowanego obrazu zmienia się
Jeśli nie można rozwiązać problemu
Często zadawane pytania
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Korzystanie z programu Easy-PhotoPrint EX
Korzystanie z programu MP Navigator EX
Informacje o Solution Menu
Strona 93 z 713
Jak korzystać z podręcznika
Strona 94 z 713
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika
Jak korzystać z podręcznika
Obsługa okna Zawartość
Obsługa okna Objaśnienia
Drukowanie podręcznika
Wyszukiwanie dokumentu za pomocą słów kluczowych
Rejestracja dokumentów w Moim podręczniku
Symbole używane w tym dokumencie
Znaki towarowe
Góra strony
Obsługa okna Zawartość
Strona 95 z 713
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Obsługa okna Zawartość
Obsługa okna Zawartość
Kliknięcie tytułu dokumentu widocznego w oknie Zawartość po lewej stronie podręcznika ekranowego
spowoduje wyświetlenie dokumentów o tym tytule w oknie objaśnienia po prawej stronie.
Kliknięcie ikony po lewej stronie ikony
się niżej w hierarchii.
powoduje wyświetlenie tytułów dokumentów znajdujących
Uwaga
Aby zamknąć lub wyświetlić okno Zawartość, kliknij przycisk
.
Góra strony
Obsługa okna Objaśnienia
Strona 96 z 713
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Obsługa okna Objaśnienia
Obsługa okna Objaśnienia
(1) Klikaj zielone znaki, aby przejść do odpowiadających im dokumentów.
(2) Kursor przeskakuje do początku dokumentu.
Uwaga
Diagramy i obrazy ekranu komputera w tym podręczniku dotyczą drukarek MP270 series.
Czynności są takie same jak w przypadku drukarek MP250 series, chyba że opis w instrukcji jest
inny.
W niektórych regionach niektóre modele drukarek mogą być niedostępne w sprzedaży.
Góra strony
Drukowanie podręcznika
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Drukowanie podręcznika
Drukowanie podręcznika
Kliknięcie przycisku
ekranowego.
spowoduje wyświetlenie okna drukowania z lewej strony podręcznika
Uwaga
Kliknij ikonę
, aby zamknąć lub wyświetlić okno drukowania.
Kliknięcie przycisku , a następnie przycisku Ustawienia strony (Page Setup) spowoduje
wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia strony (Page Setup). Umożliwia to łatwe
skonfigurowanie papieru, który ma być używany do drukowania.
Aby wyświetlić okno dialogowe Drukowanie (Print), kliknij przycisk , a następnie kliknij opcję
Ustawienia drukowania (Print Settings). Po wyświetleniu okna dialogowego wybierz drukarkę
używaną do drukowania. Drukarkę, która ma być używana, można wybrać również na karcie Ust.
druku (Print Setup).
Po wybraniu odpowiedniej drukarki kliknij przycisk Właściwości... (Properties...), aby określić
ustawienia drukowania.
Kliknij ikonę , a następnie kliknij przycisk Ustawienia opcji (Option Settings), aby wyświetlić okno
dialogowe Ustawienia opcji (Option Settings). Umożliwia ono konfigurację opcji drukowania.
Drukuj tytuł dokumentu i numery stron (Print document title and page number)
W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru nazwa podręcznika i numer strony zostaną
wydrukowane w nagłówku (u góry dokumentu).
Drukuj kolor tła i obrazy (Print background color and images)
W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru zostanie wydrukowany kolor tła i obraz. Niektóre
obrazy są drukowane bez względu na to, czy to pole wyboru jest zaznaczone.
Przed wydrukowaniem sprawdź liczbę stron do druku (Check number of pages to be printed
before printing)
W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru przed rozpoczęciem drukowania zostanie
wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count
Confirmation). To okno dialogowe umożliwia sprawdzenie, ile stron zostanie wydrukowanych.
Karta Wybór dokumentu (Document Selection) umożliwia wybór metody drukowania dokumentu.
Strona 97 z 713
Drukowanie podręcznika
Dostępne są następujące cztery metody drukowania:
Drukuj bieżący dokument
Drukuj wybrane dokumenty
Drukuj Mój podręcznik
Drukuj wszystkie dokumenty
Uwaga
Można wybrać rodzaj wydruku, a następnie łatwo określić ustawienia drukowania na karcie Ust.
druku (Print Setup).
Drukuj bieżący dokument
Istnieje możliwość wydrukowania aktualnie wyświetlonego dokumentu.
1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz opcję Bieżący dokument (Current
Document).
Tytuł aktualnie wyświetlonego dokumentu jest wyświetlony na liście Dokumenty do druku
(Documents to Be Printed).
Uwaga
Wybór opcji Drukuj powiązane dokumenty (Print linked documents) umożliwi również wydruk
dokumentów powiązanych z bieżącym dokumentem. Powiązane dokumenty zostaną dodane
do listy Dokumenty do druku (Documents to Be Printed).
Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany
wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.
2. Kliknij kartę Ust. druku (Print Setup)
W razie potrzeby na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz drukarkę, która ma być używana, i
określ proste ustawienia drukowania.
3. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing).
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający liczbę stron wydruku.
4. Rozpocznij drukowanie
Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).
Zostaną wydrukowane aktualnie wyświetlone dokumenty.
Drukuj wybrane dokumenty
Istnieje możliwość wybrania niektórych dokumentów i wydrukowania ich.
1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz opcję Zaznaczone dokumenty
(Selected Documents).
Tytuły wszystkich dokumentów zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to
Be Printed).
2. Zaznacz dokumenty, które mają zostać wydrukowane
Na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) zaznacz pola wyboru obok dokumentów,
które mają zostać wydrukowane.
Uwaga
Po zaznaczeniu pola wyboru Automatycznie zaznacz dokumenty w niższych hierarchiach
(Automatically select documents in lower hierarchies) zostaną zaznaczone pola wyboru przy
wszystkich tytułach dokumentów położonych niżej w hierarchii.
Strona 98 z 713
Drukowanie podręcznika
Aby zaznaczyć pola wyboru wszystkich tytułów dokumentów, kliknij przycisk Zaznacz wszystko
(Select All).
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich tytułów dokumentów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko
(Clear All).
Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany
wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.
3. Kliknij kartę Ust. druku (Print Setup)
W razie potrzeby na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz drukarkę, która ma być używana, i
określ proste ustawienia drukowania.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing).
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający liczbę stron wydruku.
5. Rozpocznij drukowanie
Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).
Zostaną wydrukowane wszystkie dokumenty, dla których zaznaczono pola wyboru.
Drukuj Mój podręcznik
Istnieje możliwość wydrukowania dokumentów zarejestrowanych w Moim podręczniku.
Szczegółowe informacje na temat Mojego podręcznika można znaleźć w sekcji „ Rejestracja dokumentów
w Moim podręczniku ”.
1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz opcję Mój podręcznik (My Manual).
Tytuły wszystkich dokumentów zarejestrowane w Moim podręczniku zostaną wyświetlone na liście
Dokumenty do druku (Documents to Be Printed).
2. Zaznacz dokumenty, które mają zostać wydrukowane
Na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) zaznacz pola wyboru obok dokumentów,
które mają zostać wydrukowane.
Uwaga
Aby zaznaczyć pola wyboru wszystkich tytułów dokumentów, kliknij przycisk Zaznacz wszystko
(Select All).
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich tytułów dokumentów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko
(Clear All).
Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany
wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.
3. Kliknij kartę Ust. druku (Print Setup)
W razie potrzeby na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz drukarkę, która ma być używana, i
określ proste ustawienia drukowania.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing).
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający liczbę stron wydruku.
5. Rozpocznij drukowanie
Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).
Zostaną wydrukowane wszystkie dokumenty, dla których zaznaczono pola wyboru.
Drukuj wszystkie dokumenty
Umożliwia wydruk wszystkich dokumentów podręcznika ekranowego.
Strona 99 z 713
Drukowanie podręcznika
Strona 100 z 713
1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz wartość Wszystkie dokumenty (All
Documents).
Tytuły wszystkich dokumentów zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to
Be Printed). Pola wyboru będą automatycznie zaznaczone.
Uwaga
Usunięcie zaznaczenia w polu wyboru tytułu dokumentu spowoduje, że ten dokument nie
zostanie wydrukowany.
Aby zaznaczyć pola wyboru wszystkich tytułów dokumentów, kliknij przycisk Zaznacz wszystko
(Select All).
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich tytułów dokumentów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko
(Clear All).
Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany
wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.
2. Kliknij kartę Ust. druku (Print Setup)
W razie potrzeby na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz drukarkę, która ma być używana, i
określ proste ustawienia drukowania.
3. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing).
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający liczbę stron wydruku.
4. Rozpocznij drukowanie
Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes).
Zostaną wydrukowane wszystkie dokumenty.
Ważne
Do wydrukowania wszystkich dokumentów potrzebna jest duża ilość papieru. Przed
rozpoczęciem drukowania sprawdź liczbę stron wydruku wyświetloną w oknie dialogowym
Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation).
Okno dialogowe Podgląd wydruku (Print Preview) umożliwia skalowanie wydruku do
szerokości papieru lub ustawienie powiększenia. Jeśli jednak po ustawieniu nowego
powiększenia drukowane dane wychodzą poza obszar papieru, część dokumentu nie zostanie
wydrukowana.
Góra strony
Wyszukiwanie dokumentu za pomocą słów kluczowych
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Wyszukiwanie dokumentu za pomocą słów kluczowych
Wyszukiwanie dokumentu za pomocą słów kluczowych
W celu odnalezienia dokumentu docelowego można posłużyć się słowem kluczowym.
Wyszukiwanie obejmuje wszystkie dokumenty aktualnie wyświetlanego podręcznika ekranowego.
1. Kliknij przycisk
.
Okno wyszukiwania zostanie wyświetlone z lewej strony podręcznika ekranowego.
Uwaga
Kliknij przycisk
, aby zamknąć lub wyświetlić okno wyszukiwania.
2. Wprowadź słowo kluczowe
W polu Słowo kluczowe (Keyword) wpisz słowo kluczowe pozwalające na znalezienie wyszukiwanej
pozycji.
Jeśli chcesz wprowadzić kilka słów kluczowych, oddziel je spacjami.
Uwaga
Podczas wyszukiwania można określić maksymalnie 10 słów kluczowych o długości do 255
znaków.
Funkcja wyszukiwania nie rozróżnia wielkości liter.
Program może wyszukiwać także słowa kluczowe zawierające spacje.
Wygodnym sposobem szybkiego wyszukania dokumentu do odczytu jest wprowadzenie słów
kluczowych zgodnie z poniższym opisem.
Aby dowiedzieć się, jak działa używana funkcja:
Wprowadź nazwę menu wyświetlaną na panelu operatora urządzenia lub ekranie
komputera (np. usuwanie ramki kopiowanie).
Aby wyszukać informacje dotyczące określonego zastosowania danej operacji:
Wprowadź nazwę funkcji i element, który ma być wydrukowany (np. drukuj kalendarz).
Strona 101 z 713
Wyszukiwanie dokumentu za pomocą słów kluczowych
Strona 102 z 713
3. Kliknij przycisk Szukaj (Start Searching)
Wyszukiwanie zostanie rozpoczęte, a tytuły dokumentów zawierających słowo kluczowe zostaną
wyświetlone na liście wyników wyszukiwania.
W przypadku uruchomienia wyszukiwania po wprowadzeniu kilku słów kluczowych, wyniki
wyszukiwania zostaną wyświetlone w sposób przedstawiony poniżej.
[Dokumenty zaw. dokładne dopasowanie] ([Documents Containing Perfect Match])
Dokumenty zawierające cały ciąg wyszukiwanych znaków (ze spacjami), dokładnie tak jak je
wprowadzono (dokładne dopasowanie)
[Dokumenty zaw. wszystkie słowa kluczowe] ([Documents Containing All Keywords])
Dokumenty zawierające wszystkie z wprowadzonych słów kluczowych
[Dokumenty zaw. dowolne słowo kluczowe] ([Documents Containing Any Keyword])
Dokumenty zawierające przynajmniej jedno z wprowadzonych słów kluczowych
4. Wyświetl dokument, z którego treścią chcesz się zapoznać
Na liście wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie (lub zaznacz i naciśnij klawisz Enter) tytuł
dokumentu do odczytu.
Po wyświetleniu dokumentów o tym tytule, słowa kluczowe w nich znalezione zostaną wyróżnione.
Uwaga
Zmiany wprowadzanych słów kluczowych i wykonywanie wielu wyszukiwań jest rejestrowane w
historii wyszukiwania. Aby usunąć historię wyszukiwania, kliknij przycisk
z prawej strony pola
Słowo kluczowe (Keyword), a następnie wybierz opcję Wyczyść historię (Clear History) w
wyświetlonym oknie.
Góra strony
Rejestracja dokumentów w Moim podręczniku
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Rejestracja dokumentów w Moim podręczniku
Rejestracja dokumentów w Moim podręczniku
Istnieje możliwość zarejestrowania często czytanych dokumentów jako dokumentów Mojego
podręcznika, co ułatwia dostęp do nich.
1. Wyświetlenie dokumentu
Wyświetl dokument, który chcesz dodać do Mojego podręcznika.
2. Kliknij przycisk
Okno Mój podręcznik zostanie wyświetlone z lewej strony podręcznika ekranowego.
Uwaga
Kliknij przycisk
, aby zamknąć lub wyświetlić okno Mój podręcznik.
3. Rejestracja dokumentu w Moim podręczniku
Kliknij przycisk Dodaj (Add).
Tytuł aktualnie wyświetlanego dokumentu zostanie dodany w oknie Lista Mojego podręcznika (List
of My Manual).
Uwaga
Ponadto można dodawać dokumenty do Mojego podręcznika, używając następujących metod.
Po dodaniu dokumentu do Mojego podręcznika zostanie wyświetlony znak
wśród ikon
dokumentów w oknie Zawartość.
Na liście Ostatnio wyświetlane dokumenty (Recently Displayed Documents) kliknij
dwukrotnie tytuł dokumentu, który chcesz dodać do Mojego podręcznika (lub zaznacz
dokument i naciśnij klawisz Enter). Po wyświetleniu tytułu kliknij przycisk Dodaj (Add).
Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł dokumentu wyświetlany w oknie Zawartość lub
kliknij prawym przyciskiem myszy okno Objaśnienia, a następnie wybierz polecenie Dodaj
do Mojego podręcznika (Add to My Manual) z menu podręcznego.
Strona 103 z 713
Rejestracja dokumentów w Moim podręczniku
Strona 104 z 713
W oknie Zawartość zaznacz tytuł dokumentu, który chcesz dodać do Mojego podręcznika, a
następnie kliknij polecenie Dodaj do Mojego podręcznika (Add to My Manual) u dołu w
prawej części okna.
4. Wyświetl Mój podręcznik
Po dwukrotnym kliknięciu (lub zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza Enter) tytułu dokumentu
wyświetlonego w oknie Lista Mojego podręcznika (List of My Manual) dokument ten zostanie
wyświetlony w oknie Objaśnienia.
Uwaga
Aby usunąć dokument z okna Lista Mojego podręcznika (List of My Manual), zaznacz tytuł
dokumentu na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń (Delete) lub naciśnij klawisz Delete.
Góra strony
Symbole używane w tym dokumencie
Strona 105 z 713
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Symbole używane w tym dokumencie
Symbole używane w tym dokumencie
Ostrzeżenie
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku
niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
Przestroga
Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku
niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
Ważne
Instrukcje zawierające ważne informacje.
Należy zapoznać się z tymi wskazówkami.
Uwaga
Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.
Oznacza operacje wykonywane w systemie Windows.
Oznacza operacje wykonywane w systemie Mac OS.
Góra strony
Znaki towarowe
Strona 106 z 713
Podręcznik zaawansowany > Jak korzystać z podręcznika > Znaki towarowe
Znaki towarowe
Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.
Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Windows Vista jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Internet Explorer jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Macintosh i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi na terenie Stanów
Zjednoczonych i innych krajów.
Bonjour jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym na terenie Stanów Zjednoczonych i
innych krajów.
Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB and Adobe RGB (1998) są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated na terenie Stanów
Zjednoczonych i/lub innych krajów.
Exif Print
To urządzenie obsługuje standard Exif Print.
Exif Print jest standardem poprawiającym komunikację między aparatami cyfrowymi a drukarkami. Po
podłączeniu aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem Exif Print pobierane są dane obrazu
zarejestrowane podczas fotografowania. Dane te są optymalizowane w celu uzyskania wydruków
wyjątkowo wysokiej jakości.
Góra strony
Drukowanie z komputera
Strona 107 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera
Drukowanie za pomocą dołączonego oprogramowania
Drukowanie za pomocą innego oprogramowania
Góra strony
Drukowanie za pomocą dołączonego oprogramowania
Strona 108 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą dołączonego oprogramowania
Drukowanie za pomocą dołączonego oprogramowania
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Drukowanie fotografii
Tworzenie albumu
Drukowanie kalendarzy
Drukowanie naklejek
Drukowanie układu
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Pytania i odpowiedzi
Ustawienia wydruku zdjęć
Inne ustawienia
Góra strony
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Program Easy-PhotoPrint EX ułatwia tworzenie albumów, kalendarzy i naklejek ze zdjęć wykonanych
aparatem cyfrowym.
Ułatwia także drukowanie zdjęć bez obramowania.
Ważne
Program Easy-PhotoPrint EX nie współpracuje z systemami Windows 95, Windows 98, Windows
Me i Windows NT4.
Program Easy-PhotoPrint EX może być używany tylko z drukarkami atramentowymi firmy Canon.
Niektóre modele, np. przenośne drukarki Canon z serii SELPHY CP, nie są obsługiwane.
Jeśli nie zainstalowano drukarki obsługiwanej przez program Easy-PhotoPrint EX, wydruk
utworzonych elementów nie będzie możliwy.
Jeśli program Easy-PhotoPrint EX zainstalowany jest na komputerze, na którym zainstalowano już
program Easy-LayoutPrint, program Easy-LayoutPrint zostanie zastąpiony programem Easy‑
PhotoPrint EX.
Uwaga
Drukowanie na arkuszach papieru o rozmiarze większym od A4 jest możliwe tylko za pomocą
drukarek obsługujących te opcje. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
podręczniku użytkownika drukarki.
Opisy ekranów programu Easy-PhotoPrint EX znajdują się w dokumentach pomocy tego programu.
Kliknij przycisk Pomoc (Help) na ekranie lub w oknie dialogowym albo w menu Pomoc (Help)
wybierz polecenie Pomoc programu Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...).
Wyświetlona zostanie pomoc.
Exif Print — informacje
Program Easy-PhotoPrint EX obsługuje standard „Exif Print". Exif Print jest standardem poprawiającym
komunikację między aparatami cyfrowymi a drukarkami.
Strona 109 z 713
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Po podłączeniu aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem Exif Print używane są dane obrazu
zarejestrowane podczas fotografowania. Dane te są optymalizowane w celu uzyskania wydruków
wyjątkowo wysokiej jakości.
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX z poziomu innych aplikacji
Program Easy-PhotoPrint EX można uruchamiać z innych aplikacji.
Szczegóły procedury uruchamiania znaleźć można w podręczniku danej aplikacji.
Funkcja Wydruk fotograficzny (Photo Print) dostępna jest w następujących aplikacjach:
MP Navigator EX w wersji 1.00 lub nowszej
ZoomBrowser EX w wersji 6.0 lub nowszej
Digital Photo Professional w wersji 3.2 lub nowszej
Ważne
W przypadku uruchamiania programu Easy-PhotoPrint EX z programu Digital Photo
Professional występują następujące ograniczenia:
- Menu nie jest wyświetlane w obszarze przycisku kroku po lewej stronie ekranu.
- Nie jest możliwe poprawianie i uwydatnianie obrazów.
- Nie jest możliwa zmiana kolejności wyświetlania obrazów.
- Nie jest możliwe zapisywanie edytowanych obrazów.
- Dla opcji Korekcja kolorów do druku (Color correction for printing) znajdującej się na karcie
Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences) nie można wybierać
innych ustawień niż Włącz profil ICC (Enable ICC Profile). Dlatego też korzystanie z funkcji Vivid
Photo i Redukcja zakłóceń (Photo Noise Reduction) nie jest możliwe.
Funkcja Album jest dostępna w następujących aplikacjach:
MP Navigator EX w wersji 1.00 lub nowszej
ZoomBrowser EX w wersji 5.8 lub nowszej
Obsługiwane formaty plików obrazów (rozszerzenia)
BMP (.bmp)
JPEG (.jpg, .jpeg)
TIFF (.tif, .tiff)
PICT (.pict, .pct)
Pliki obrazów programu Easy-PhotoPrint (.epp)
Ważne
Podczas wybierania obrazu, jeśli w wybranym folderze znajduje się plik TIFF, w zależności od jego
formatu obraz może nie zostać wyświetlony poprawnie lub program Easy-PhotoPrint EX może
zostać zamknięty. W takich przypadkach należy przenieść plik TIFF do innego folderu lub ponownie
utworzyć plik w innym formacie, a następnie wybrać folder ponownie.
Uwaga
(Znak zapytania).
Miniatury plików o nieobsługiwanych formatach wyświetlane są jako
W przypadku uruchomienia programu Easy-PhotoPrint EX z programu Digital Photo Professional
wyświetlane są wszystkie obrazy obsługiwane przez program Digital Photo Professional.
Formaty plików (rozszerzenia) obsługiwane przez program Easy-PhotoPrint EX
Plik wydruku fotografii programu Easy-PhotoPrint EX (.el6)
Strona 110 z 713
Co to jest program Easy-PhotoPrint EX?
Strona 111 z 713
Plik albumu programu Easy-PhotoPrint EX (.el1)
Plik naklejek programu Easy-PhotoPrint EX (.el2)
Plik kalendarza programu Easy-PhotoPrint EX (.el4)
Plik układu programu Easy-PhotoPrint EX (.el5)
Góra strony
Drukowanie fotografii
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie fotografii
Drukowanie fotografii
Program Easy-PhotoPrint EX umożliwia drukowanie ulubionych zdjęć w różnych układach.
Ułatwia także tworzenie zdjęć bez obramowań.
Poprawki odpowiednie dla zdjęć zostaną wprowadzone automatycznie podczas drukowania.
Kroki
1. Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
2. Wybieranie fotografii
3. Wybieranie papieru
4. Drukowanie
Spróbuj!
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Drukowanie obrazów Vivid Photo
Redukcja zakłóceń
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie wielu fotografii na jednej stronie
Drukowanie indeksu
Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Drukowanie informacji o fotografii
Zapisywanie fotografii
Otwieranie zapisanych plików
Pytania i odpowiedzi
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Od której strony wyświetlanego obrazu rozpoczyna się drukowanie?
Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
Strona 112 z 713
Drukowanie fotografii
Strona 113 z 713
Góra strony
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 114 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie fotografii > Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
1. W menu Start wybierz opcje (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Canon
Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Program Easy-PhotoPrint EX zostanie uruchomiony i pojawi się Menu.
Góra strony
Wybieranie fotografii
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie fotografii > Wybieranie fotografii
Wybieranie fotografii
1. Wybierz z Menu element Wydruk fotograficzny (Photo Print).
Zostanie wyświetlony ekran Wybierz obrazy (Select Images).
Ważne
Wyświetlone na ekranie miniatury obrazów mogą wyglądać następująco:
- Na krawędzi obrazu widoczna jest czarna linia.
- Krawędź obrazu jest przycięta.
Obrazy te będą jednak wyświetlane normalnie po powiększeniu, wyświetleniu podglądu lub
wydrukowaniu.
2. W drzewie folderów wskaż, gdzie są zapisane obrazy, które chcesz wydrukować.
Zostaną wyświetlone miniatury obrazów znajdujących się w folderze.
Ważne
Jeśli program Easy-PhotoPrint EX został uruchomiony z innej aplikacji (MP Navigator EX,
ZoomBrowser EX lub Digital Photo Professional), obszar folderów nie będzie wyświetlany.
Obrazy otwarte w aplikacji wyświetlane będą jako miniatury.
3. Kliknij obraz, który chcesz wydrukować.
Po kliknięciu obrazu zostanie wyświetlona pod nim liczba „1", oznaczająca liczbę kopii, a obraz
zostanie wyświetlony w obszarze wybranych obrazów.
Uwaga
Aby z obszaru wybranego obrazu usunąć wybrany obraz, wybierz go i kliknij przycisk
Strona 115 z 713
Wybieranie fotografii
Strona 116 z 713
(Usuń importowany obraz).
Aby usunąć wszystkie obrazy z obszaru wybranego obrazu, kliknij przycisk
wszystkie importowane obrazy).
(Usuń
(Strzałka do góry) do
Aby wydrukować dwie lub więcej kopii obrazu, klikaj przycisk
momentu osiągnięcia żądanej liczby kopii. Aby zmniejszyć liczbę kopii wyświetlaną w oknie,
(Strzałka w dół).
kliknij przycisk
Aby zmienić kolejność fotografii, skorzystaj z listy umieszczonej w prawym górnym rogu ekranu.
Można wybrać kolejność drukowania za pomocą opcji Sortuj wg daty (Sort by Date) i Sortuj wg
nazwy (Sort by Name).
Uwaga
Przed wydrukowaniem zdjęcia można poddawać korekcji lub poprawieniu.
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Wybierz obrazy (Select Images), uruchom Pomoc.
Góra strony
Wybieranie papieru
Strona 117 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie fotografii > Wybieranie papieru
Wybieranie papieru
1. Kliknij przycisk Wybierz papier (Select Paper).
Wyświetlony zostanie ekran Wybierz papier (Select Paper).
2. Ustaw następujące elementy, dostosowując je do drukarki i używanego rodzaju
papieru:
Drukarka (Printer)
Źródło papieru (Paper Source)
Rozmiar papieru (Paper Size)
Typ nośnika (Media Type)
Uwaga
Rozmiary papieru i typy nośników mogą różnić się w zależności od drukarki. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, uruchom Pomoc.
Źródła papieru mogą różnić się w zależności od drukarki i typu nośnika.
Uwaga
Możliwe jest drukowanie zdjęć z bardziej żywymi kolorami oraz redukcja zakłóceń na zdjęciach.
Drukowanie obrazów Vivid Photo
Redukcja zakłóceń
Informacje na temat ekranu Wybierz papier (Select Paper) można znaleźć w Pomocy.
Góra strony
Drukowanie
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie fotografii > Drukowanie
Drukowanie
1. Kliknij przycisk Układ/Wydruk (Layout/Print).
Wyświetlony zostanie ekran Układ/Wydruk (Layout/Print).
Ważne
Wyświetlone na ekranie miniatury obrazów mogą wyglądać następująco:
- Na krawędzi obrazu widoczna jest czarna linia.
- Krawędź obrazu jest przycięta.
Obrazy te będą jednak wyświetlane normalnie po powiększeniu, wyświetleniu podglądu lub
wydrukowaniu.
2. Wybierz układ, którego chcesz użyć.
Kliknij układ bez obramowania, aby wydrukować fotografie bez obramowania.
Uwaga
Wybór źródeł papieru może różnić się w zależności od drukarki, rozmiaru papieru i typu
nośnika.
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Ważne
Podczas drukowania na papierze dużego formatu, np. A3/A3+, niektóre komputery mogą mieć
problemy z wydrukiem kilku stron lub kopii jednocześnie. W przypadku drukowania na papierze tego
formatu zaleca się drukowanie stron pojedynczo.
Podczas drukowania wielu obrazów jednocześnie na papierze większym od A4 lub drukowania
obrazów o wysokiej rozdzielczości dane mogą być drukowane tylko w środkowej części arkusza. W
takim przypadku należy zaznaczyć pole wyboru Buforuj zadanie wydruku strona po stronie (Spool
Strona 118 z 713
Drukowanie
Strona 119 z 713
print job page by page) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences), a następnie rozpocząć
wydruk ponownie.
Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
(Ustawienia) lub w
menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
Ustawienia wydruku fotografii zostaną odrzucone, jeżeli program Easy-PhotoPrint EX zostanie
zamknięty bez ich zapisania. Jeśli wydrukowany obraz ma być drukowany ponownie, zaleca się jego
zapisanie.
Zapisywanie fotografii
W przypadku drukowania w układzie z obramowaniem marginesy lewy i prawy lub górny i dolny
mogą być szersze od pozostałych.
Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
Uwaga
Istnieje możliwość przycinania zdjęć lub drukowania na nich dat.
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk fotograficzny)
Przed wydrukowaniem zdjęcia można poddawać korekcji lub poprawieniu.
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
W oknie Preferencje (Preferences) można określić zaawansowane ustawienia Wydruku fotografii
(liczba kopii, jakość wydruku itp.).
Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
(Ustawienia) lub w
menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
Informacje na temat ekranu Układ/Wydruk (Layout/Print) można znaleźć w Pomocy.
Góra strony
Tworzenie albumu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Tworzenie albumu
Tworzenie albumu
Program Easy-PhotoPrint EX umożliwia tworzenie własnych albumów ze zdjęciami.
Kroki
1. Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
2. Wybieranie papieru i układu
3. Wybieranie fotografii
4. Edytowanie
5. Drukowanie
Spróbuj!
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Zmiana układu
Zmiana tła
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Drukowanie dat na zdjęciach
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Dodawanie tekstu do zdjęć
Zapisywanie
Otwieranie zapisanych plików
Pytania i odpowiedzi
Strona 120 z 713
Tworzenie albumu
Strona 121 z 713
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Czym jest O1 lub O4?
Góra strony
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 122 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Tworzenie albumu > Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
1. W menu Start wybierz opcje (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Canon
Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Program Easy-PhotoPrint EX zostanie uruchomiony i pojawi się Menu.
Góra strony
Wybieranie papieru i układu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Tworzenie albumu > Wybieranie papieru i układu
Wybieranie papieru i układu
1. Wybierz z Menu element Album.
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia strony (Page Setup).
2. W części Ustawienia ogólne (General Settings) ustaw następujące elementy:
Rozmiar papieru (Paper Size)
Orientacja (Orientation)
Okładka (Cover)
Album z podwójnymi stronami (Double page album)
Numer strony (Page number)
Uwaga
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą możliwych do wyboru rozmiarów papieru.
W oknie dialogowym Opcje okładki (Cover Options) można zadecydować, czy obrazy mają być
wyświetlane po wewnętrznych stronach okładek. Aby wyświetlić okno dialogowe Opcje okładki
(Cover Options), wybierz dla opcji Okładka (Cover) ustawienie Przednia (Front) lub Przednia i
tylna (Front & Back) i kliknij Opcje... (Options...).
Zaznacz pole wyboru Album z podwójnymi stronami (Double page album), aby włączyć układ
rozprzestrzeniony (na który składa się wzór dwustronny). W albumie z podwójnymi stronami
obraz można ułożyć dowolnie z lewej lub prawej strony.
W oknie dialogowym Ustawienia numeru strony (Page Number Settings) można ustawić opcje
numeracji stron (położenie, rozmiar czcionki itp.). Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia
numeru strony (Page Number Settings), zaznacz pole wyboru Numer strony (Page number) i
kliknij Ustawienia... (Settings...).
W oknie dialogowym Ustawienia marginesów (Margin Settings) można wybrać ustawienia dla
marginesów przedniej i tylnej okładki oraz stron wewnętrznych. Aby wyświetlić okno dialogowe
Ustawienia marginesów (Margin Settings), kliknij Marginesy... (Margins...).
Strona 123 z 713
Wybieranie papieru i układu
Strona 124 z 713
3. Wybierz motyw, którego chcesz użyć, w menu Motyw (Theme) na ekranie Układ
przykładowy (Sample Layout).
4. Jeśli chcesz zmienić układ, kliknij Układ... (Layout...).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zmień układ (Change Layout).
W oknie dialogowym Zmień układ (Change Layout) można zmienić układ lub zadecydować, czy na
fotografii ma być drukowana data jej wykonania.
Uwaga
Wybór układów może różnić się w zależności od ustawień opcji Rozmiar papieru (Paper Size),
Orientacja (Orientation) lub Album z podwójnymi stronami (Double page album), lub
wybranego typu strony (przednia lub tylna okładka bądź strony wewnętrzne).
W oknie dialogowym Ustawienia daty (Date Settings) można wprowadzić położenie, kolor i
miejsce drukowania daty. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia daty (Date Settings),
zaznacz pole wyboru Drukuj datę (Print date) w oknie dialogowym Zmień układ (Change
Layout) i kliknij opcję Ustawienia daty... (Date Settings...).
5. Jeśli chcesz zmienić tło, kliknij opcję Tło... (Background...).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zmień tło (Change Background).
W oknie dialogowym Zmień tło (Change Background) można wybrać pojedynczy kolor dla tła lub
wkleić na nie plik obrazu.
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia strony (Page Setup), uruchom Pomoc.
Góra strony
Wybieranie fotografii
Strona 125 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Tworzenie albumu > Wybieranie fotografii
Wybieranie fotografii
1. Kliknij przycisk Wybierz obrazy (Select Images).
Zostanie wyświetlony ekran Wybierz obrazy (Select Images).
2. W drzewie folderów wskaż, gdzie są zapisane obrazy, które chcesz wydrukować.
Zostaną wyświetlone miniatury obrazów znajdujących się w folderze.
Ważne
Jeśli program Easy-PhotoPrint EX został uruchomiony z innej aplikacji (MP Navigator EX lub
ZoomBrowser EX), obszar folderów nie będzie wyświetlany.
Obrazy otwarte w aplikacji wyświetlane będą jako miniatury.
3. Wybierz obrazy do wydrukowania i kliknij jeden z poniższych przycisków.
Aby wydrukować przednią okładkę, kliknij przycisk
(Importuj do przedniej okładki).
Aby drukować na wewnętrznych stronach, kliknij przycisk
Aby drukować na tylnej okładce, kliknij przycisk
(Importuj do stron wewnętrznych).
(Importuj do okładki tylnej).
Zaznaczone obrazy zostaną wyświetlone w wybranym obszarze obrazów.
Można także wybrać obrazy do wydrukowania, przeciągając je do wybranego obszaru obrazu.
Uwaga
Aby z obszaru wybranego obrazu usunąć wybrany obraz, wybierz go i kliknij przycisk
(Usuń importowany obraz).
Wybieranie fotografii
Aby usunąć wszystkie obrazy z obszaru wybranego obrazu, kliknij przycisk
wszystkie importowane obrazy).
Strona 126 z 713
(Usuń
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Wybierz obrazy (Select Images), uruchom Pomoc.
Góra strony
Edytowanie
Strona 127 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Tworzenie albumu > Edytowanie
Edytowanie
1. Kliknij przycisk Edytuj (Edit).
Pojawi się ekran o nazwie Edycja (Edit).
2. W razie potrzeby edytuj album.
Zmiana układu
Zmiana tła
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Drukowanie dat na zdjęciach
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Dodawanie tekstu do zdjęć
Ważne
Jeżeli program Easy-PhotoPrint EX zostanie zamknięty bez zapisania edytowanego albumu,
informacje o zmianach zostaną utracone. Przed ponowną edycją zaleca się zapisanie elementu.
Numery stron na przedniej i tylnej okładce albumu wyświetlane są w następujący sposób:
O1: Przednia okładka
O2: Wewnętrzna strona przedniej okładki
O3: Wewnętrzna strona tylnej okładki
Edytowanie
Strona 128 z 713
O4: Tylna okładka
Zapisywanie
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Edytuj (Edit), uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Tworzenie albumu > Drukowanie
Drukowanie
1. Kliknij przycisk Ustawienia drukowania (Print Settings).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia drukowania (Print Settings).
2. Ustaw następujące elementy, dostosowując je do drukarki i używanego rodzaju
papieru:
Drukarka (Printer)
Typ nośnika (Media Type)
Liczba kopii (Copies)
Źródło papieru (Paper Source)
Jakość wydruku (Print Quality)
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
Uwaga
Typy nośników mogą różnić się w zależności od drukarki i rozmiaru papieru.
Jeśli używana drukarka i wybrany nośnik obsługują drukowanie dwustronne, pojawi się pole
wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex Printing). Zaznacz to pole, aby wykonać wydruk na obu
stronach papieru.
Jeśli drukarka obsługuje automatyczny druk dwustronny, po zaznaczeniu pola Drukowanie
dwustronne (Duplex Printing) pojawi się pole wyboru Automatycznie (Automatic). Zaznacz to
pole, aby wykonać automatyczny wydruk na obu stronach papieru.
Źródła papieru mogą różnić się w zależności od drukarki i typu nośnika.
W oknie dialogowym Ustawienia jakości wydruku (Print Quality Settings) można wprowadzić
własny poziom jakości druku. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia jakości wydruku (Print
Quality Settings), w części Jakość wydruku (Print Quality) kliknij element Własne (Custom) i
element Ustawienia jakości... (Quality Settings...).
Zaznacz pole wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing), aby drukować
Strona 129 z 713
Drukowanie
Strona 130 z 713
fotografie bez obramowań.
W oknie dialogowym Ustawienia drukowania (Print Settings) można wybrać zakres
drukowanych stron i wielkość rozszerzenia dla funkcji drukowania bez obramowania. Aby
wyświetlić okno dialogowe Ustawienia drukowania (Print Settings), kliknij przycisk
Zaawansowane... (Advanced...).
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia drukowania (Print Settings), uruchom
Pomoc.
Góra strony
Drukowanie kalendarzy
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie kalendarzy
Drukowanie kalendarzy
Program Easy-PhotoPrint EX umożliwia tworzenie kalendarzy z ulubionych zdjęć.
Kroki
1. Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
2. Wybieranie papieru i układu
3. Wybieranie fotografii
4. Edytowanie
5. Drukowanie
Spróbuj!
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Zmiana układu
Zmiana tła
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Drukowanie dat na zdjęciach
Dodawanie tekstu do zdjęć
Ustawianie wyświetlania kalendarza
Ustawianie dni wolnych
Zapisywanie
Otwieranie zapisanych plików
Strona 131 z 713
Drukowanie kalendarzy
Strona 132 z 713
Pytania i odpowiedzi
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Góra strony
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 133 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie kalendarzy > Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
1. W menu Start wybierz opcje (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Canon
Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Program Easy-PhotoPrint EX zostanie uruchomiony i pojawi się Menu.
Góra strony
Wybieranie papieru i układu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie kalendarzy > Wybieranie papieru i układu
Wybieranie papieru i układu
1. Wybierz z Menu element Kalendarz (Calendar).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia strony (Page Setup).
2. W części Ustawienia ogólne (General Settings) ustaw następujące elementy:
Rozmiar papieru (Paper Size)
Orientacja (Orientation)
Rozpocznij od (Start from)
Okres (Period)
Uwaga
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą możliwych do wyboru rozmiarów papieru.
Umożliwia dodawanie dni wolnych do kalendarza.
Ustawianie dni wolnych
3. Wybierz układ dla Projektu (Design).
W razie potrzeby można dokonać zmian ustawień zaawansowanych kalendarza i wybrać tło.
Uwaga
Wyświetlanie kalendarza można dostosować (kolory czcionek dni tygodnia, położenie i rozmiar
kalendarza itp.).
Ustawianie wyświetlania kalendarza
W oknie dialogowym Zmień tło (Change Background) można wybrać pojedynczy kolor dla tła
lub wkleić na nie plik obrazu. Aby wyświetlić okno dialogowe Zmień tło (Change Background),
kliknij opcję Tło... (Background...).
Strona 134 z 713
Wybieranie papieru i układu
Strona 135 z 713
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia strony (Page Setup), uruchom Pomoc.
Góra strony
Wybieranie fotografii
Strona 136 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie kalendarzy > Wybieranie fotografii
Wybieranie fotografii
1. Kliknij przycisk Wybierz obrazy (Select Images).
Zostanie wyświetlony ekran Wybierz obrazy (Select Images).
2. W drzewie folderów wskaż, gdzie są zapisane obrazy, które chcesz wydrukować.
Zostaną wyświetlone miniatury obrazów znajdujących się w folderze.
3. Wybierz obrazy, które chcesz wydrukować, i kliknij przycisk
(Importuj do stron
wewnętrznych).
Zaznaczone obrazy zostaną wyświetlone w wybranym obszarze obrazów.
Można także wybrać obrazy do wydrukowania, przeciągając je do wybranego obszaru obrazu.
Uwaga
Aby z obszaru wybranego obrazu usunąć wybrany obraz, wybierz go i kliknij przycisk
(Usuń importowany obraz).
Aby usunąć wszystkie obrazy z obszaru wybranego obrazu, kliknij przycisk
wszystkie importowane obrazy).
(Usuń
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Wybierz obrazy (Select Images), uruchom Pomoc.
Wybieranie fotografii
Strona 137 z 713
Góra strony
Edycja
Strona 138 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie kalendarzy > Edycja
Edycja
1. Kliknij przycisk Edytuj (Edit).
Pojawi się ekran o nazwie Edycja (Edit).
2. W razie potrzeby edytuj kalendarz.
Zmiana układu
Zmiana tła
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Drukowanie dat na zdjęciach
Dodawanie tekstu do zdjęć
Ustawianie wyświetlania kalendarza
Ustawianie dni wolnych
Ważne
Jeżeli program Easy-PhotoPrint EX zostanie zamknięty bez zapisania edytowanego kalendarza,
informacje o zmianach zostaną utracone. Przed ponowną edycją zaleca się zapisanie elementu.
Zapisywanie
Uwaga
Edycja
Strona 139 z 713
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Edytuj (Edit), uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie kalendarzy > Drukowanie
Drukowanie
1. Kliknij przycisk Ustawienia drukowania (Print Settings).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia drukowania (Print Settings).
2. Ustaw następujące elementy, dostosowując je do drukarki i używanego rodzaju
papieru:
Drukarka (Printer)
Typ nośnika (Media Type)
Liczba kopii (Copies)
Źródło papieru (Paper Source)
Jakość wydruku (Print Quality)
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
Uwaga
Typy nośników mogą różnić się w zależności od drukarki i rozmiaru papieru.
Jeśli używana drukarka i wybrany nośnik obsługują drukowanie dwustronne, pojawi się pole
wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex Printing). Zaznacz to pole, aby wykonać wydruk na obu
stronach papieru.
Jeśli drukarka obsługuje automatyczny druk dwustronny, po zaznaczeniu pola Drukowanie
dwustronne (Duplex Printing) pojawi się pole wyboru Automatycznie (Automatic). Zaznacz to
pole, aby wykonać automatyczny wydruk na obu stronach papieru.
Źródła papieru mogą różnić się w zależności od drukarki i typu nośnika.
W oknie dialogowym Ustawienia jakości wydruku (Print Quality Settings) można wprowadzić
własny poziom jakości druku. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia jakości wydruku (Print
Quality Settings), w części Jakość wydruku (Print Quality) kliknij element Własne (Custom) i
element Ustawienia jakości... (Quality Settings...).
W oknie dialogowym Ustawienia drukowania (Print Settings) można wybrać zakres
Strona 140 z 713
Drukowanie
Strona 141 z 713
drukowanych stron i wielkość rozszerzenia dla funkcji drukowania bez obramowania. Aby
wyświetlić okno dialogowe Ustawienia drukowania (Print Settings), kliknij przycisk
Zaawansowane... (Advanced...).
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia drukowania (Print Settings), uruchom
Pomoc.
Góra strony
Drukowanie naklejek
Strona 142 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie naklejek
Drukowanie naklejek
Ulubione zdjęcia można drukować na odpowiednich arkuszach z naklejkami.
Kroki
1. Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
2. Wybieranie papieru i układu
3. Wybieranie fotografii
4. Edytowanie
5. Drukowanie
Spróbuj!
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Dodawanie tekstu do zdjęć
Zapisywanie
Otwieranie zapisanych plików
Pytania i odpowiedzi
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Góra strony
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 143 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie naklejek > Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
1. W menu Start wybierz opcje (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Canon
Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Program Easy-PhotoPrint EX zostanie uruchomiony i pojawi się Menu.
Góra strony
Wybieranie papieru i układu
Strona 144 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie naklejek > Wybieranie papieru i układu
Wybieranie papieru i układu
1. Wybierz z Menu element Naklejki (Stickers).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia strony (Page Setup).
2. W części Ustawienia ogólne (General Settings) ustaw następujące elementy:
Rozmiar papieru (Paper Size)
Orientacja (Orientation)
Drukuj datę (Print date)
Użyj tego samego obr. we wszystkich ramkach (Use the same image in all frames)
Uwaga
Można wybrać tylko rozmiar papieru Naklejki fotograficzne (Photo Stickers).
Zaznacz pole wyboru Użyj tego samego obr. we wszystkich ramkach (Use the same image in
all frames), aby użyć tego samego obrazu we wszystkich ramkach na stronie.
W oknie dialogowym Ustawienia daty (Date Settings) można wprowadzić położenie, kolor i
miejsce drukowania daty. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia daty (Date Settings),
zaznacz pole wyboru Drukuj datę (Print date) i kliknij przycisk Ustawienia daty... (Date
Settings...).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia strony (Page Setup), uruchom Pomoc.
Góra strony
Wybieranie fotografii
Strona 145 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie naklejek > Wybieranie fotografii
Wybieranie fotografii
1. Kliknij przycisk Wybierz obrazy (Select Images).
Zostanie wyświetlony ekran Wybierz obrazy (Select Images).
2. W drzewie folderów wskaż, gdzie są zapisane obrazy, które chcesz wydrukować.
Zostaną wyświetlone miniatury obrazów znajdujących się w folderze.
3. Wybierz obrazy, które chcesz wydrukować, i kliknij przycisk
(Importuj do stron
wewnętrznych).
Zaznaczone obrazy zostaną wyświetlone w wybranym obszarze obrazów.
Można także wybrać obrazy do wydrukowania, przeciągając je do wybranego obszaru obrazu.
Uwaga
Aby z obszaru wybranego obrazu usunąć wybrany obraz, wybierz go i kliknij przycisk
(Usuń importowany obraz).
Aby usunąć wszystkie obrazy z obszaru wybranego obrazu, kliknij przycisk
wszystkie importowane obrazy).
(Usuń
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Wybierz obrazy (Select Images), uruchom Pomoc.
Wybieranie fotografii
Strona 146 z 713
Góra strony
Edycja
Strona 147 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie naklejek > Edycja
Edycja
1. Kliknij przycisk Edytuj (Edit).
Pojawi się ekran o nazwie Edycja (Edit).
2. W razie potrzeby edytuj naklejki.
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Drukowanie dat na zdjęciach
Dodawanie tekstu do zdjęć
Ważne
Jeżeli program Easy-PhotoPrint EX zostanie zamknięty bez zapisania edytowanych naklejek,
informacje o zmianach zostaną utracone. Przed ponowną edycją zaleca się zapisanie elementu.
Zapisywanie
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Edytuj (Edit), uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie naklejek > Drukowanie
Drukowanie
1. Kliknij przycisk Ustawienia drukowania (Print Settings).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia drukowania (Print Settings).
2. Ustaw następujące elementy, dostosowując je do drukarki i używanego rodzaju
papieru:
Drukarka (Printer)
Typ nośnika (Media Type)
Liczba kopii (Copies)
Źródło papieru (Paper Source)
Jakość wydruku (Print Quality)
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
Uwaga
Typy nośników mogą różnić się w zależności od drukarki i rozmiaru papieru.
Źródła papieru mogą różnić się w zależności od drukarki i typu nośnika.
W oknie dialogowym Ustawienia jakości wydruku (Print Quality Settings) można wprowadzić
własny poziom jakości druku. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia jakości wydruku (Print
Quality Settings), w części Jakość wydruku (Print Quality) kliknij element Własne (Custom) i
element Ustawienia jakości... (Quality Settings...).
Położenie wydruku można dopasować w oknie dialogowym Dopasuj położenie wydruku
(Adjust Print Position). Aby wyświetlić okno dialogowe Dopasuj położenie wydruku (Adjust Print
Position), kliknij przycisk Położenie wydruku... (Print Position...).
W oknie dialogowym Ustawienia drukowania (Print Settings) można wybrać zakres
drukowanych stron i wielkość rozszerzenia dla funkcji drukowania bez obramowania. Aby
wyświetlić okno dialogowe Ustawienia drukowania (Print Settings), kliknij przycisk
Zaawansowane... (Advanced...).
Strona 148 z 713
Drukowanie
Strona 149 z 713
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia drukowania (Print Settings), uruchom
Pomoc.
Góra strony
Drukowanie układu
Strona 150 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie układu
Drukowanie układu
Możliwe jest dodawanie tekstu do ulubionych zdjęć i drukowanie ich w różnych układach.
Kroki
1. Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
2. Wybieranie papieru i układu
3. Wybieranie fotografii
4. Edytowanie
5. Drukowanie
Spróbuj!
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Zmiana układu
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Drukowanie dat na zdjęciach
Dodawanie tekstu do zdjęć
Zapisywanie
Otwieranie zapisanych plików
Pytania i odpowiedzi
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Góra strony
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 151 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie układu > Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
Uruchamianie programu Easy-PhotoPrint EX
1. W menu Start wybierz opcje (Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Canon
Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.
Program Easy-PhotoPrint EX zostanie uruchomiony i pojawi się Menu.
Góra strony
Wybieranie papieru i układu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie układu > Wybieranie papieru i układu
Wybieranie papieru i układu
1. Wybierz z Menu element Wydruk układu (Layout Print).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia strony (Page Setup).
2. W części Ustawienia ogólne (General Settings) ustaw następujące elementy:
Rozmiar papieru (Paper Size)
Orientacja (Orientation)
Drukuj datę (Print date)
Uwaga
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą możliwych do wyboru rozmiarów papieru.
W oknie dialogowym Ustawienia daty (Date Settings) można wprowadzić położenie, kolor i
miejsce drukowania daty. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia daty (Date Settings),
zaznacz pole wyboru Drukuj datę (Print date) i kliknij przycisk Ustawienia daty... (Date
Settings...).
3. Wybierz układ w obszarze Układy (Layouts).
Uwaga
Wyświetlane układy mogą różnić się w zależności od ustawienia Orientacja (Orientation).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia strony (Page Setup), uruchom Pomoc.
Strona 152 z 713
Wybieranie papieru i układu
Strona 153 z 713
Góra strony
Wybieranie fotografii
Strona 154 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie układu > Wybieranie fotografii
Wybieranie fotografii
1. Kliknij przycisk Wybierz obrazy (Select Images).
Zostanie wyświetlony ekran Wybierz obrazy (Select Images).
2. W drzewie folderów wskaż, gdzie są zapisane obrazy, które chcesz wydrukować.
Zostaną wyświetlone miniatury obrazów znajdujących się w folderze.
3. Wybierz obrazy, które chcesz wydrukować, i kliknij przycisk
(Importuj do stron
wewnętrznych).
Zaznaczone obrazy zostaną wyświetlone w wybranym obszarze obrazów.
Można także wybrać obrazy do wydrukowania, przeciągając je do wybranego obszaru obrazu.
Uwaga
Aby z obszaru wybranego obrazu usunąć wybrany obraz, wybierz go i kliknij przycisk
(Usuń importowany obraz).
Aby usunąć wszystkie obrazy z obszaru wybranego obrazu, kliknij przycisk
wszystkie importowane obrazy).
(Usuń
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Wybierz obrazy (Select Images), uruchom Pomoc.
Wybieranie fotografii
Strona 155 z 713
Góra strony
Edycja
Strona 156 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie układu > Edycja
Edycja
1. Kliknij przycisk Edytuj (Edit).
Pojawi się ekran o nazwie Edycja (Edit).
2. W razie potrzeby edytuj układ.
Zmiana układu
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Drukowanie dat na zdjęciach
Dodawanie tekstu do zdjęć
Ważne
Jeżeli program Easy-PhotoPrint EX zostanie zamknięty bez zapisania edytowanego układu,
informacje o zmianach zostaną utracone. Przed ponowną edycją zaleca się zapisanie elementu.
Zapisywanie
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Edytuj (Edit), uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Drukowanie układu > Drukowanie
Drukowanie
1. Kliknij przycisk Ustawienia drukowania (Print Settings).
Pojawi się ekran o nazwie Ustawienia drukowania (Print Settings).
2. Ustaw następujące elementy, dostosowując je do drukarki i używanego rodzaju
papieru:
Drukarka (Printer)
Typ nośnika (Media Type)
Liczba kopii (Copies)
Źródło papieru (Paper Source)
Jakość wydruku (Print Quality)
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
Uwaga
Typy nośników mogą różnić się w zależności od drukarki i rozmiaru papieru.
Jeśli używana drukarka i wybrany nośnik obsługują drukowanie dwustronne, pojawi się pole
wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex Printing). Zaznacz to pole, aby wykonać wydruk na obu
stronach papieru.
Jeśli drukarka obsługuje automatyczny druk dwustronny, po zaznaczeniu pola Drukowanie
dwustronne (Duplex Printing) pojawi się pole wyboru Automatycznie (Automatic). Zaznacz to
pole, aby wykonać automatyczny wydruk na obu stronach papieru.
Źródła papieru mogą różnić się w zależności od drukarki i typu nośnika.
W oknie dialogowym Ustawienia jakości wydruku (Print Quality Settings) można wprowadzić
własny poziom jakości druku. Aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia jakości wydruku (Print
Quality Settings), w części Jakość wydruku (Print Quality) kliknij element Własne (Custom) i
element Ustawienia jakości... (Quality Settings...).
Zaznacz pole wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing), aby drukować
Strona 157 z 713
Drukowanie
Strona 158 z 713
fotografie bez obramowań.
W oknie dialogowym Ustawienia drukowania (Print Settings) można wybrać zakres
drukowanych stron i wielkość rozszerzenia dla funkcji drukowania bez obramowania. Aby
wyświetlić okno dialogowe Ustawienia drukowania (Print Settings), kliknij przycisk
Zaawansowane... (Advanced...).
3. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia drukowania (Print Settings), uruchom
Pomoc.
Góra strony
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Program umożliwia poprawianie i uwydatnianie obrazów.
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) lub Edycja
Kliknij przycisk
(Edit) bądź na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print). W oknie
Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można wprowadzić następujące poprawki do
obrazów.
Ważne
W przypadku wybrania opcji Włącz profil ICC (Enable ICC Profile) na karcie Zaawansowane
(Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences) dla funkcji Wydruk fotograficzny (Photo
Print), poprawianie/uwydatnianie obrazów nie jest możliwe.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można
znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
Automatyczna korekta zdjęć
Ta funkcja wykona automatyczną analizę danego zdjęcia i wprowadzi odpowiednie poprawki.
Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
Funkcja Korekcja czerwonych oczu
Istnieje możliwość korekcji efektu czerwonych oczu, powodowanego błyskiem lampy aparatu.
Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Funkcja Rozjaśnianie twarzy
Istnieje możliwość rozjaśniania twarzy na zdjęciach przyciemnionych z powodu jasnego tła.
Korzystanie z funkcji Rozjaśnianie twarzy
Funkcja Wyostrzanie twarzy
Program zawiera funkcję wyostrzania twarzy, które są na zdjęciu nieostre.
Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Funkcja Cyfrowe wygładzanie twarzy
Możliwa jest poprawa wyglądu skóry na zdjęciu poprzez usunięcie zmarszczek i plam.
Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Funkcja Usuwanie plam
Możliwe jest usuwanie pieprzyków.
Korzystanie z funkcji Usuwanie plam
Regulacja obrazu
Strona 159 z 713
Poprawianie i uwydatnianie obrazów
Strona 160 z 713
Można wyregulować jasność i kontrast lub zwiększyć ostrość całego obrazu.
Ponadto istnieje możliwość zamazania krawędzi obiektów lub usunięcia koloru podstawowego.
Dopasowywanie obrazów
Góra strony
Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
Zastosuj automatyczne optymalne poprawki do fotografii w albumie, kalendarzu itd.
Ważne
Funkcja Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) jest niedostępna dla funkcji Wydruk
fotograficzny (Photo Print). Za pomocą funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print) można
automatycznie wprowadzać odpowiednie korekcje dla wszystkich fotografii podczas wydruku,
zaznaczając opcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) w obszarze Korekcja kolorów do
druku (Color correction for printing) na karcie Zaawansowane (Advanced) w oknie dialogowym
Preferencje (Preferences). Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
(Ustawienia) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub w menu Plik (File) wybierz opcję
Preferencje... (Preferences...).
Ponowne poddanie obrazu korekcji za pomocą funkcji automatycznej korekty zdjęć po zastosowaniu
jej wcześniej i zapisaniu go nie jest możliwe.
Funkcja automatycznej korekty zdjęć może także nie być dostępna dla obrazów poddanych edycji za
pomocą aplikacji, aparatów cyfrowych itp. produkowanych przez inne firmy.
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
Strona 161 z 713
Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
Strona 162 z 713
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz poprawić.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
3. Upewnij się, czy wybrana jest opcja Autom. (Auto).
4. Kliknij Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix), a następnie kliknij przycisk OK.
Całe zdjęcie zostanie poddane korekcji, a w lewym górnym rogu obrazu zostanie wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Kliknij przycisk
(Porównaj), aby wyświetlić obok siebie obraz przed korektą i po niej.
Pozwoli to je porównać i sprawdzić wyniki korekty.
Aby cofnąć korekcję, kliknij przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image).
Jeśli chcesz poprawić jednocześnie wszystkie obrazy, zaznacz pole wyboru Zastosuj do
wszystkich obrazów (Apply to all images).
Zaznaczenie pola wyboru Określ priorytet informacji Exif (Prioritize Exif Info) powoduje
zastosowanie korekt głównie na podstawie ustawień określonych w czasie wykonywania
zdjęcia.
Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje zastosowanie korekt na podstawie
wyników analizy obrazu. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
5. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
6. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania poprawionych obrazów, informacje dotyczące
poprawiania zostaną utracone.
Góra strony
Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Istnieje możliwość korekcji efektu czerwonych oczu, powodowanego błyskiem lampy aparatu.
Z funkcji korekcji czerwonych oczu korzystać można automatycznie lub ręcznie.
Uwaga
Funkcja Wydruk fotograficzny (Photo Print) umożliwia automatyczną korekcję czerwonych oczu
podczas wydruku. Aby włączyć korektę automatyczną, wybierz opcję Włącz Automatyczną korektę
zdjęć (Enable Auto Photo Fix) dla ustawienia Korekcja kolorów do druku (Color correction for
printing) na karcie Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences) i
zaznacz pole wyboru Włącz korekcję czerwonych oczu (Enable Red-Eye Correction).
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz poprawić.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Strona 163 z 713
Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Strona 164 z 713
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
Korekcja automatyczna
3. Upewnij się, czy wybrana jest opcja Autom. (Auto).
4. Kliknij opcję Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction).
5. Kliknij przycisk OK.
Efekt czerwonych oczu zostanie poddany korekcji, a w lewym górnym rogu obrazu zostanie
wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Ważne
W zależności od obrazu, korekcji mogą zostać poddane obszary inne niż oczy.
Uwaga
Kliknij przycisk
(Porównaj), aby wyświetlić obok siebie obraz przed korektą i po niej.
Pozwoli to je porównać i sprawdzić wyniki korekty.
Aby cofnąć korekcję, kliknij przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image).
Jeśli chcesz poprawić jednocześnie wszystkie obrazy, zaznacz pole wyboru Zastosuj do
wszystkich obrazów (Apply to all images).
Korekcja ręczna
3. Kliknij przycisk Ręczne (Manual) i opcję Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).
4. Kliknij opcję Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction).
Uwaga
Natężenie efektu można zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się poniżej obszaru
Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction).
Przenieś kursor nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt:
(Pędzel).
5. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć na czerwono obszar, który ma zostać poddany
korekcji, a następnie kliknij przycisk OK wyświetlony na obrazie.
Korzystanie z funkcji Korekcja czerwonych oczu
Strona 165 z 713
Efekt czerwonych oczu zostanie poddany korekcji, a w lewym górnym rogu obrazu zostanie
wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Aby cofnąć ostatnią korekcję, kliknij przycisk Cofnij (Undo).
6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania poprawionych obrazów, informacje dotyczące
poprawiania zostaną utracone.
Góra strony
Korzystanie z funkcji Rozjaśnianie twarzy
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Korzystanie z funkcji Rozjaśnianie twarzy
Korzystanie z funkcji Rozjaśnianie twarzy
Istnieje możliwość rozjaśniania twarzy na zdjęciach przyciemnionych z powodu jasnego tła.
Uwaga
Wybierając opcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix), można automatycznie rozjaśniać
zdjęcia niedoświetlone z powodu fotografowania obiektów na jasnym tle.
Jeśli korekta okazała się niewystarczająca, zaleca się użycie funkcji Rozjaśnianie twarzy (Face
Brightener).
Korzystanie z funkcji Automatyczna korekta zdjęć
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz poprawić.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
Strona 166 z 713
Korzystanie z funkcji Rozjaśnianie twarzy
Strona 167 z 713
3. Kliknij przycisk Ręczne (Manual) i opcję Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).
4. Kliknij przycisk Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener).
Uwaga
Natężenie efektu można zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się poniżej obszaru
Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener).
Przenieś kursor nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt:
(Krzyż).
5. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar, który ma zostać poddany korekcji, a
następnie kliknij przycisk OK wyświetlony na obrazie.
Cały obraz zostanie poddany korekcji w taki sposób, aby zaznaczony obszar zawierający twarz stał
się jaśniejszy, a w lewym górnym rogu obrazu wyświetlona zostanie ikona
uwydatnienie).
(Poprawa/
Uwaga
Zaznaczony obszar można także obrócić, przeciągając go.
Aby cofnąć ostatnią korekcję, kliknij przycisk Cofnij (Undo).
6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
Korzystanie z funkcji Rozjaśnianie twarzy
Strona 168 z 713
7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania poprawionych obrazów, informacje dotyczące
poprawiania zostaną utracone.
Góra strony
Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Program zawiera funkcję wyostrzania twarzy, które są na zdjęciu nieostre.
Z funkcji Wyostrzanie twarzy można korzystać w trybie automatycznym lub ręcznym.
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz poprawić.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
Korekcja automatyczna
3. Upewnij się, czy wybrana jest opcja Autom. (Auto).
Strona 169 z 713
Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Strona 170 z 713
4. Kliknij przycisk Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener).
Uwaga
Natężenie efektu można zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się poniżej obszaru
Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener).
5. Kliknij przycisk OK.
Twarz zostanie wyostrzona, a w lewym górnym rogu obrazu zostanie wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Kliknij przycisk
(Porównaj), aby wyświetlić obok siebie obraz przed korektą i po niej.
Pozwoli to je porównać i sprawdzić wyniki korekty.
Aby cofnąć korekcję, kliknij przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image).
Jeśli chcesz poprawić jednocześnie wszystkie obrazy, zaznacz pole wyboru Zastosuj do
wszystkich obrazów (Apply to all images).
Korekcja ręczna
3. Kliknij przycisk Ręczne (Manual) i opcję Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).
4. Kliknij przycisk Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener).
Uwaga
Natężenie efektu można zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się poniżej obszaru
Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener).
Przenieś kursor nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt:
(Krzyż).
5. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar, który ma zostać poddany korekcji, a
następnie kliknij przycisk OK wyświetlony na obrazie.
Korzystanie z funkcji Wyostrzanie twarzy
Strona 171 z 713
Część twarzy wewnątrz wybranego obszaru i wokół niego zostanie wyostrzona, a w lewym górnym
rogu obrazu zostanie wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Zaznaczony obszar można także obrócić, przeciągając go.
Aby cofnąć ostatnią korekcję, kliknij przycisk Cofnij (Undo).
6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania poprawionych obrazów, informacje dotyczące
poprawiania zostaną utracone.
Góra strony
Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Możliwa jest poprawa wyglądu skóry na zdjęciu poprzez usunięcie zmarszczek i plam.
Z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy można korzystać w trybie automatycznym lub ręcznym.
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz poprawić.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
Uwydatnienie automatyczne
3. Upewnij się, czy wybrana jest opcja Autom. (Auto).
Strona 172 z 713
Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Strona 173 z 713
4. Kliknij przycisk Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing).
Uwaga
Natężenie efektu można zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się poniżej obszaru
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing).
5. Kliknij przycisk OK.
Wygląd skóry zostanie poprawiony, a w lewym górnym rogu obrazu wyświetlona zostanie ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Kliknij przycisk
(Porównaj), aby wyświetlić obok siebie obraz przed korektą i po niej.
Pozwoli to je porównać i sprawdzić wyniki korekty.
Aby cofnąć korekcję, kliknij przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image).
Jeśli chcesz poprawić jednocześnie wszystkie obrazy, zaznacz pole wyboru Zastosuj do
wszystkich obrazów (Apply to all images).
Uwydatnienie ręczne
3. Kliknij przycisk Ręczne (Manual) i opcję Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).
4. Kliknij przycisk Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing).
Uwaga
Natężenie efektu można zmieniać za pomocą suwaka znajdującego się poniżej obszaru
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing).
Przenieś kursor nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt:
(Krzyż).
5. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar, który ma zostać poddany korekcji, a
następnie kliknij przycisk OK wyświetlony na obrazie.
Korzystanie z funkcji Cyfrowe wygładzanie twarzy
Strona 174 z 713
Wygląd skóry wewnątrz i dookoła wybranego obszaru zostanie poprawiony, a w lewym górnym rogu
obrazu zostanie wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Zaznaczony obszar można także obrócić, przeciągając go.
Aby cofnąć ostatnią korekcję, kliknij przycisk Cofnij (Undo).
6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione lub uwydatnione obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania uwydatnionych obrazów, informacje dotyczące
uwydatniania zostaną utracone.
Góra strony
Korzystanie z funkcji Usuwanie plam
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Korzystanie z funkcji Usuwanie plam
Korzystanie z funkcji Usuwanie plam
Możliwe jest usuwanie pieprzyków.
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz poprawić.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
3. Kliknij przycisk Ręczne (Manual) i opcję Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).
4. Kliknij przycisk Usuwanie plam (Blemish Remover).
Strona 175 z 713
Korzystanie z funkcji Usuwanie plam
Strona 176 z 713
Uwaga
Przenieś kursor nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt:
(Krzyż).
5. Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć obszar, który ma zostać poddany korekcji, a
następnie kliknij przycisk OK wyświetlony na obrazie.
Pieprzyki wewnątrz i dookoła wybranego obszaru zostaną usunięte, a w lewym górnym rogu obrazu
zostanie wyświetlona ikona
(Poprawa/uwydatnienie).
Uwaga
Aby cofnąć ostatnią korekcję, kliknij przycisk Cofnij (Undo).
6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione lub uwydatnione obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Poprawione obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania uwydatnionych obrazów, informacje dotyczące
uwydatniania zostaną utracone.
Góra strony
Dopasowywanie obrazów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Dopasowywanie obrazów
Dopasowywanie obrazów
Program umożliwia precyzyjną regulację jasności obrazów, kontrastu itd.
1. Na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) wskaż fotografie, a następnie kliknij
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy).
Pojawi się ekran o nazwie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również wyświetlić, klikając
przycisk
(Popraw/Uwydatnij obrazy) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub Edycja
(Edit). W takiej sytuacji można poprawić/uwydatnić tylko obraz wyświetlany w oknie podglądu.
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ".
2. Z listy wyświetlanej w dolnej części okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/
Enhance Images) wybierz obrazy, które chcesz wyregulować.
Obrazy pojawią się w oknie podglądu.
Uwaga
Jeśli wybrano tylko jeden obraz, jego miniatura nie pojawi się poniżej okna podglądu.
3. Kliknij przycisk Ręcznie (Manual) i opcję Dopasuj (Adjust).
4. Przesuń suwak dla elementu, który chcesz poddać regulacji, i ustaw poziom efektu.
Dostępne są następujące ustawienia regulacji:
Jasność (Brightness)
Strona 177 z 713
Dopasowywanie obrazów
Strona 178 z 713
Kontrast (Contrast)
Ostrość (Sharpness)
Zamazanie (Blur)
Usuwanie efektu prześwitywania (Show-through Removal)
Uwaga
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby wyzerować wartości regulacji.
5. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Dostosowane obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko wybrany obraz, kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image).
Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All
Corrected Images).
Wyregulowane obrazy można zapisać tylko w formacie JPEG/Exif.
6. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania dostosowanych obrazów, informacje dotyczące
dostosowania zostaną utracone.
Góra strony
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Poprawianie i uwydatnianie obrazów > Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
W tym oknie można poprawiać i uwydatniać obrazy.
Aby wyświetlić okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images), kliknij przycisk
(Popraw/
Uwydatnij obrazy) na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) lub Edycja (Edit) bądź na ekranie Układ/
Wydruk (Layout/Print) funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print).
(1) Pasek narzędzi
Pasek narzędzi
(Powiększenie/Zmniejszenie)
Wyświetla powiększony lub pomniejszony podgląd strony.
(Pełny ekran)
Wyświetla cały obraz w oknie podglądu.
(Porównaj)
Wyświetla okno Porównaj obrazy (Compare Images). Można porównać obrazy przed i po poprawianiu
/uwydatnianiu, zestawiając je ze sobą.
Obraz przed poprawą/uwydatnieniem wyświetlany jest z lewej, zaś obraz po poprawie/uwydatnieniu
wyświetlany jest z prawej.
Strona 179 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
(2) Obszar zadań
Zadania i ustawienia dostępne na kartach Autom. (Auto) i Ręczne (Manual) mogą się różnić.
Kliknij opcję Autom. (Auto) lub Ręczne (Manual), aby wyświetlić odpowiednią kartę.
Karta Autom.
Umożliwia automatyczne skorygowanie obrazu.
Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix)
Wprowadza automatyczne poprawki odpowiednie dla fotografii.
Ważne
Funkcja Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) jest niedostępna dla funkcji Wydruk
fotograficzny (Photo Print). Funkcja Wydruk fotograficzny (Photo Print) umożliwia automatyczne
wprowadzanie odpowiednich korekcji dla wszystkich fotografii podczas wydruku. Wybierz tę
opcję w obszarze Korekcja kolorów do druku (Color correction for printing) na karcie
Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences). Aby wyświetlić okno
dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
(Ustawienia) na ekranie Układ/
Wydruk (Layout/Print) lub w menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
Strona 180 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Określ priorytet informacji Exif (Prioritize Exif Info)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zastosowanie korekt głównie na podstawie ustawień
określonych w czasie wykonywania zdjęcia.
Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje zastosowanie korekt na podstawie wyników
analizy obrazu. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Uwaga
Exif to standardowy format umożliwiający dołączanie różnych danych dotyczących
fotografowania do zdjęć z aparatów cyfrowych (JPEG).
W przypadku funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print) można automatycznie stosować
odpowiednie korekcje z uwzględnieniem informacji Exif, wybierając ustawienie Włącz
Automatyczną korektę zdjęć (Enable Auto Photo Fix) dla opcji Korekcja kolorów do druku
(Color correction for printing) na karcie Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego
Preferencje (Preferences) i zaznaczając pole wyboru Określ priorytet informacji Exif
(Prioritize Exif Info).
Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction)
Usuwa efekt czerwonych oczu.
Uwaga
W przypadku funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print) efekt czerwonych oczu można również
usuwać, wybierając opcję Włącz Automatyczną korektę zdjęć (Enable Auto Photo Fix) dla
ustawienia Korekcja kolorów do druku (Color correction for printing) na karcie Zaawansowane
(Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences) i zaznaczając pole wyboru Włącz
korekcję czerwonych oczu (Enable Red-Eye Correction).
Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)
Wyostrza niewyraźne twarze.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)
Poprawia wygląd skóry na zdjęciu poprzez usunięcie zmarszczek i plam.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Zastosuj do wszystkich obrazów (Apply to all images)
Automatyczne poprawienie wszystkich obrazów wyświetlonych na liście.
OK
Wprowadza wybrany efekt do wybranego obrazu lub wszystkich obrazów.
Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)
Anuluje wszystkie poprawki i uwydatnienia wybranego obrazu.
Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)
Zapisuje wybrany obraz na liście obrazów, na których zastosowano poprawki i uwydatnienia.
Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)
Zapisuje wszystkie obrazy na których zastosowano wyświetlone na liście poprawki i uwydatnienia.
Zakończ (Exit)
Kliknij, aby zamknąć okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Karta Ręczne
Umożliwia ręczną korekcję obrazu.
Za pomocą opcji Dopasuj (Adjust) wyreguluj jasność i kontrast lub zwiększ ostrość całego obrazu.
Użyj opcji Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance), aby poprawić/uwydatnić określone obszary.
Przycisk Dopasuj
Strona 181 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Jasność (Brightness)
Ustawia jasność całego obrazu.
Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć jasność, lub w prawo, by ją zwiększyć.
Kontrast (Contrast)
Dostosowuje kontrast obrazu. Wyreguluj kontrast w przypadku, gdy obraz wydaje się płaski z
powodu jego braku.
Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć kontrast, lub w prawo, by go zwiększyć.
Ostrość (Sharpness)
Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu. Wyreguluj ostrość w przypadku,
gdy zdjęcie wydaje się być pozbawione ostrości lub gdy tekst jest rozmyty.
Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć ostrość obrazu.
Zamazanie (Blur)
Zamazanie zarysów wybranych elementów w celu zmiękczenia obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby zmiękczyć obraz.
Usuwanie efektu prześwitywania (Show-through Removal)
Usuwa przebijanie tekstu z odwrotu zdjęcia lub usuwa kolor podstawowy. Wyreguluj poziom
prześwitywania, aby usunąć efekt przebijania tekstu z odwrotu cienkiego dokumentu lub bazowy
kolor dokumentu z obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć siłę usuwania prześwitywania.
Domyślne (Defaults)
Resetuje poszczególne wartości regulacji (jasność, kontrast, ostrość, zamazanie i usuwanie efektu
prześwitywania).
Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)
Anuluje wszystkie poprawki zastosowane dla wybranego obrazu.
Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)
Zapisuje wybrany obraz na liście obrazów z wprowadzonymi poprawkami.
Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)
Zapisuje wszystkie obrazy, na których zastosowano dopasowania z listy.
Zakończ (Exit)
Kliknij, aby zamknąć okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Przycisk Popraw/uwydatnij
Strona 182 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction)
Usuwa efekt czerwonych oczu.
Określ obszar, w którym chcesz zastosować dany efekt. Istnieje możliwość ustawienia
intensywności efektów za pomocą suwaka.
Uwaga
W przypadku funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print) efekt czerwonych oczu usuwany jest
automatycznie w przypadku, gdy opcja Włącz Automatyczną korektę zdjęć (Enable Auto Photo
Fix) jest włączona dla ustawienia Korekcja kolorów do druku (Color correction for printing) na
karcie Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences) i gdy
zaznaczone jest pole wyboru Włącz korekcję czerwonych oczu (Enable Red-Eye Correction).
Aby wyłączyć korekcję automatyczną, usuń zaznaczenie tego pola.
Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener)
Poddaje korekcji cały obraz w taki sposób, aby wybrany obszar twarzy uległ rozjaśnieniu.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)
Wyostrza niewyraźne twarze.
Określ obszar, w którym chcesz zastosować dany efekt. Istnieje możliwość ustawienia
intensywności efektów za pomocą suwaka.
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)
Poprawia wygląd skóry na zdjęciu poprzez usunięcie zmarszczek i plam.
Określ obszar, w którym chcesz zastosować dany efekt. Istnieje możliwość ustawienia
intensywności efektów za pomocą suwaka.
Usuwanie plam (Blemish Remover)
Usuwa pieprzyki.
Określ obszar, w którym chcesz zastosować dany efekt.
OK
Wprowadza wybrany efekt na określonym obszarze.
Cofnij (Undo)
Anulowanie ostatniej poprawy lub ostatniego uwydatniania.
Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)
Anuluje wszystkie poprawki i uwydatnienia wybranego obrazu.
Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)
Zapisuje wybrany obraz na liście obrazów, na których zastosowano poprawki i uwydatnienia.
Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)
Strona 183 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Strona 184 z 713
Zapisuje wszystkie obrazy na których zastosowano wyświetlone na liście poprawki i uwydatnienia.
Zakończ (Exit)
Kliknij, aby zamknąć okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Góra strony
Pytania i odpowiedzi
Strona 185 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Od której strony wyświetlanego obrazu rozpoczyna się drukowanie?
Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
Czym jest O1 lub O4?
Góra strony
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Strona 186 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Pytania i odpowiedzi > Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Jak mogę przenieść (lub skopiować) zapisany plik?
Aby przenieść (lub skopiować) plik utworzony w programie Easy-PhotoPrint EX z jednego folderu do
drugiego, konieczne jest także przeniesienie (lub skopiowanie) folderu utworzonego automatycznie
podczas zapisywania tego pliku.
Przykładowo, podczas zapisywania pliku o nazwie „MyAlbum.el1", w folderze zawierającym ten plik
automatycznie tworzony jest także folder „MyAlbum.el1.Data". Aby przenieść (lub skopiować) plik „
MyAlbum.el1" do innego folderu, należy również przenieść (lub skopiować) folder „MyAlbum.el1.Data".
Folder „MyAlbum.el1.Data" zawiera zdjęcia wykorzystane w albumie.
Uwaga
Ikony mogą różnić się w zależności od elementów.
Ważne
Nie należy zmieniać nazwy folderu; w przeciwnym razie wyświetlanie zdjęć (obrazów) edytowanych w
programie Easy-PhotoPrint EX nie będzie możliwe.
Góra strony
Od której strony wyświetlanego obrazu rozpoczyna się drukowanie?
Strona 187 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Pytania i odpowiedzi > Od której strony wyświetlanego obrazu rozpoczyna się drukowanie?
Od której strony wyświetlanego obrazu rozpoczyna się
drukowanie?
Jak pokazano poniżej, drukowanie zaczyna się od lewej strony obrazu wyświetlanego na ekranie Układ/
Wydruk (Layout/Print).
Wysuwanie papieru następuje w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Szczegóły na temat ładowania papieru (w celu wydruku z przodu/z tyłu itp.) znajdują się w podręczniku
drukarki.
Góra strony
Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
Strona 188 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Pytania i odpowiedzi > Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
Jak uzyskać wydruk z równymi marginesami?
W przypadku drukowania w układzie z obramowaniem, marginesy lewy i prawy lub górny i dolny mogą
być szersze od pozostałych, w zależności od obrazu i drukarki.
Aby zawsze drukować z równymi marginesami, zaznacz pole wyboru Zawsze przycinaj po wybraniu
układu z marginesami (Always crop images when selecting a layout with margins) na karcie
Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
(Ustawienia) na ekranie
Układ/Wydruk (Layout/Print) lub w menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
Aby wyrównać poszczególne marginesy, należy przyciąć fotografię.
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Uwaga
To ustawienie jest dostępne wyłącznie dla wydruku Wydruk fotograficzny (Photo Print).
Góra strony
Czym jest O1 lub O4?
Strona 189 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Pytania i odpowiedzi > Czym jest O1 lub O4?
Czym jest O1 lub O4?
Podczas drukowania albumu, jako numery stron drukowane są etykiety takie jak O1 i O4.
Nazwy „O1" i „O4" oznaczają odpowiednio przednią i tylną okładkę.
O1: Przednia okładka
O2: Wewnętrzna strona przedniej okładki
O3: Wewnętrzna strona tylnej okładki
O4: Tylna okładka
Góra strony
Ustawienia wydruku zdjęć
Strona 190 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć
Ustawienia wydruku zdjęć
Drukowanie obrazów Vivid Photo
Redukcja zakłóceń
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie wielu fotografii na jednej stronie
Drukowanie indeksu
Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Drukowanie informacji o fotografii
Zapisywanie fotografii
Otwieranie zapisanych plików
Góra strony
Drukowanie obrazów Vivid Photo
Strona 191 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Drukowanie obrazów Vivid Photo
Drukowanie obrazów Vivid Photo
Zaznacz pole wyboru Vivid Photo na ekranie Wybierz papier (Select Paper), aby wzmocnić kolory fotografii
przed jej wydrukowaniem.
Ważne
Ta funkcja jest dostępna tylko dla papieru obsługującego obrazy Vivid Photo.
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy na karcie Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego
Preferencje (Preferences) zaznaczone jest ustawienie Włącz profil ICC (Enable ICC Profile).
Uwaga
Po zaznaczeniu pola wyboru Vivid Photo efekt stosowany jest dopiero do ostatecznego wydruku.
Pierwotny obraz i obraz podglądu pozostaną niezmienione.
Góra strony
Redukcja zakłóceń
Strona 192 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Redukcja zakłóceń
Redukcja zakłóceń
Jeśli fotografia została wykonana cyfrowym aparatem fotograficznym przy niewielkiej ilości światła, na
przykład w nocy, na obrazie mogą wystąpić zakłócenia.
Zaznacz pole wyboru Redukcja zakłóceń (Photo Noise Reduction) na ekranie Wybierz papier (Select
Paper), aby zmniejszyć ilość zakłóceń na zdjęciu i drukować wyraźniejsze fotografie.
Ważne
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy na karcie Zaawansowane (Advanced) okna dialogowego
Preferencje (Preferences) zaznaczone jest ustawienie Włącz profil ICC (Enable ICC Profile).
Uwaga
Jeżeli zakłócenia są silne, należy zmienić ustawienie z Normalna (Normal) na Duża (Strong).
Efekt redukcji zakłóceń zostanie zastosowany dopiero do ostatecznego wydruku. Pierwotny obraz i
obraz podglądu pozostaną niezmienione.
Góra strony
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Przycinanie zdjęcia polega na odrzuceniu zbędnych fragmentów zdjęcia przez zaznaczenie fragmentów
potrzebnych.
Kliknij przycisk
podglądu.
(Przytnij obraz) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) lub kliknij dwukrotnie obraz
Przesuń białą ramkę na obszar do wydrukowania i kliknij OK.
Uwaga
Aby przesunąć obszar przycinania, umieść kursor wewnątrz białej ramki i przeciągnij go. Przeciągnij
białe linie, aby powiększyć/zmniejszyć obszar przycinania.
Zaznacz pole wyboru Reguła jednej trzeciej (The Rule of Thirds), aby wyświetlić białe linie
przerywane. Aby zachować równowagę kompozycji, należy przeciągnąć dowolny z punktów
przecięcia (białe kwadraty) lub dowolną białą linię przerywaną nad główny obiekt fotografii.
Strona 193 z 713
Przycinanie zdjęć (Wydruk fotograficzny)
Strona 194 z 713
Efekt przycinania zostanie zastosowany dopiero do ostatecznego wydruku. Pierwotny obraz nie
zostanie przycięty.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Przytnij (Crop), uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk fotograficzny)
Strona 195 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk fotograficzny)
Drukowanie dat na fotografiach (Wydruk fotograficzny)
(Ustawienia daty) na ekranie Układ/
Aby wydrukować na zdjęciu datę jego wykonania, kliknij przycisk
Wydruk (Layout/Print), a następnie zaznacz pole wyboru Drukuj datę (Print date) w oknie dialogowym
Ustawienia daty (Date Settings).
Uwaga
Data jest wyświetlana w krótkim formacie (mm/dd/rrrr itd.), który jest określany w systemie
operacyjnym.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania dat, uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie wielu fotografii na jednej stronie
Strona 196 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Drukowanie wielu fotografii na jednej stronie
Drukowanie wielu fotografii na jednej stronie
Istnieje możliwość wydruku kilku zdjęć na jednej stronie poprzez wybranie układu wielozdjęciowego na
ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print).
Uwaga
Aby uzyskać informacje o sposobie wyboru fotografii, przejdź do następnej części.
Wybieranie fotografii
Liczba dostępnych fotografii i układ mogą różnić się w zależności od typu nośnika.
Fotografie są rozmieszczane w następującej kolejności.
Przykład: Bez obramowań (x4)
Kolejność wydruku można zmienić w obszarze Kolejność drukowania (Printing Order), na karcie
Drukuj (Print) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Można wybrać kolejność drukowania spośród opcji Według dat (By Date), Według nazw (By Name) i
Według wyboru (By Selection).
Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
(Ustawienia) lub w
Góra strony
Drukowanie indeksu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Drukowanie indeksu
Drukowanie indeksu
Program umożliwia wydrukowanie indeksu wybranych fotografii. Wydruk indeksu zawiera miniatury zdjęć
na jednej stronie. Jest on przydatny do zarządzania zdjęciami.
Aby wydrukować indeks, wybierz spośród układów na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print) opcję Indeks
(Index).
Ważne
Możliwość wydruku indeksu zostanie wyłączona po wybraniu dowolnego z poniższych rozmiarów
papieru.
- Karta kredytowa
Na jednej stronie można wydrukować do 80 obrazów.
Uwaga
Aby uzyskać informacje o sposobie wyboru fotografii, przejdź do następnej części.
Wybieranie fotografii
Fotografie są rozmieszczane w następującej kolejności.
Przykład: Indeks (x20)
Kolejność wydruku można zmienić w obszarze Kolejność drukowania (Printing Order), na karcie
Drukuj (Print) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Można wybrać kolejność drukowania spośród opcji Według dat (By Date), Według nazw (By Name) i
Według wyboru (By Selection).
Strona 197 z 713
Drukowanie indeksu
Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
Strona 198 z 713
(Ustawienia) lub w
Góra strony
Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Program umożliwia drukowanie różnego rodzaju fotografii legitymacyjnych.
Ważne
Fotografia taka może nie odpowiadać wymaganiom dotyczącym fotografii do dokumentów
oficjalnych. Zależy to od jej zastosowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać w instytucji, na której potrzeby jest wykonywana fotografia.
Aby drukować zdjęcia legitymacyjne, wybierz format 4"x6" 10x15 cm dla ustawienia Rozmiar papieru
(Paper Size) na ekranie Wybierz papier (Select Paper) i wybierz układ zdjęć legitymacyjnych na ekranie
Układ/Wydruk (Layout/Print).
Uwaga
Aby uzyskać informacje o sposobie wyboru fotografii, przejdź do następnej części.
Wybieranie fotografii
Fotografie są rozmieszczane w następującej kolejności.
Przykład: Zdjęcie legitymacyjne 3,5x4,5 cm
Kolejność wydruku można zmienić w obszarze Kolejność drukowania (Printing Order), na karcie
Drukuj (Print) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Można wybrać kolejność drukowania spośród opcji Według dat (By Date), Według nazw (By Name) i
Według wyboru (By Selection).
Strona 199 z 713
Drukowanie fotografii legitymacyjnych (ID Photo Print)
Strona 200 z 713
Aby wyświetlić okno dialogowe Preferencje (Preferences), kliknij przycisk
(Ustawienia) lub w
menu Plik (File) wybierz opcję Preferencje... (Preferences...).
Zdjęcia legitymacyjne można drukować tylko na papierze o rozmiarze 4"x6" lub 10x15 cm.
Góra strony
Drukowanie informacji o fotografii
Strona 201 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Drukowanie informacji o fotografii
Drukowanie informacji o fotografii
Zdjęcie i informacje Exif można drukować obok siebie.
Aby je wydrukować, wybierz ustawienie Letter, 8.5"x11" lub A4 dla opcji Rozmiar papieru (Paper Size) na
ekranie Wybierz papier (Select Paper), a ponadto wybierz opcję Przechwycone informacje (Captured Info)
spośród układów dostępnych na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print).
Uwaga
Aby uzyskać informacje o sposobie wyboru fotografii, przejdź do następnej części.
Wybieranie fotografii
Funkcja ta jest dostępna tylko dla papieru o rozmiarze Letter 8,5"x11" i A4.
Góra strony
Zapisywanie fotografii
Strona 202 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Zapisywanie fotografii
Zapisywanie fotografii
Program umożliwia zapisywanie edytowanych fotografii. Informacje przycinania i układu można zapisać.
Kliknij przycisk Zapisz (Save) na ekranie Układ/Wydruk (Layout/Print).
Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisz jako (Save As) określ położenie zapisywania i nazwę pliku, a
następnie kliknij przycisk Zapisz (Save).
Ważne
Po wprowadzeniu zmian do zapisanego pliku i zapisaniu go ponownie poprzedni plik zostanie
zastąpiony.
Aby zapisać plik ponownie z nową nazwą lub w nowym położeniu, wybierz opcję Zapisz jako (Save
As...) w menu Plik (File) i zapisz plik.
Uwaga
Opcja Zapisz (Save) nie będzie widoczna na ekranie Wybierz obrazy (Select Images) lub Wybierz
papier (Select Paper).
Góra strony
Otwieranie zapisanych plików
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Ustawienia wydruku zdjęć > Otwieranie zapisanych plików
Otwieranie zapisanych plików
Program pozwala na otwieranie plików utworzonych w programie Easy-PhotoPrint EX.
1. Wybierz z Menu element Biblioteka (Library).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz (Open).
Pliki utworzone i zapisane w Easy-PhotoPrint EX można sprawdzać w widoku ikon (tylko w systemie
Windows Vista) lub miniatur.
Ważne
Podczas korzystania z edycji 64-bitowej systemu Windows Vista lub XP, nie można wyświetlać
zawartości plików w eksploratorze Windows.
2. Wybierz plik, który chcesz otworzyć, i kliknij Otwórz (Open).
Wyświetlony zostanie ekran Układ/Wydruk (Layout/Print).
Uwaga
Program Easy-PhotoPrint EX obsługuje następujące formaty plików (rozszerzenia).
- Plik wydruku fotografii programu Easy-PhotoPrint EX (.el6)
3. W razie potrzeby edytuj plik.
Uwaga
Poza korzystaniem z opcji Biblioteka (Library) z Menu, pliki utworzone w programie Easy-PhotoPrint
EX można otwierać następującymi metodami.
- Dwukrotnie kliknij lub kliknij plik.
- W menu Plik (File) wybierz opcję Otwórz... (Open...) i wybierz plik, który chcesz edytować.
Strona 203 z 713
Otwieranie zapisanych plików
Strona 204 z 713
Możesz także otworzyć ostatnio używany plik, klikając nazwę pliku wyświetlaną w menu Plik (File).
Góra strony
Inne ustawienia
Strona 205 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia
Inne ustawienia
Zmiana układu
Zmiana tła
Dodawanie zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Przycinanie zdjęć
Oprawianie zdjęć w ramki
Drukowanie dat na zdjęciach
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Dodawanie tekstu do zdjęć
Zapisywanie
Ustawianie dni wolnych
Ustawianie wyświetlania kalendarza
Otwieranie zapisanych plików
Góra strony
Zmiana układu
Strona 206 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Zmiana układu
Zmiana układu
Możliwa jest zmiana układu każdej ze stron oddzielnie.
Wybierz stronę, dla której chcesz zmienić układ na ekranie Edycja (Edit), a następnie kliknij
układ).
(Zmień
Wybierz układ, którego chcesz użyć, w oknie dialogowym Zmień układ (Change Layout) i kliknij przycisk
OK.
Album
Ważne
Jeśli nowy układ ma inną liczbę ramek na stronie niż układ bieżący, zostaną wykonane następujące
czynności:
Jeśli liczba ramek w układzie
została zwiększona
: W nowym układzie obrazy z kolejnych stron będą przesuwane na
poprzednie w celu wypełnienia wszystkich ramek.
: Strony z nowym układem będą dodawane do momentu, aż
Jeśli liczba ramek w układzie
została zmniejszona
zmieszczą się na nich wszystkie obrazy.
W przypadku zmiany bieżącego układu przedniej lub tylnej okładki na układ mający mniejszą liczbę
ramek, obrazy niemieszczące się w nowym układzie zostaną usunięte, począwszy od ostatniego
obrazu dodanego do strony z poprzednim układem.
Uwaga
Wybór układów może różnić się w zależności od Rozmiaru papieru (Paper Size), Orientacji
(Orientation) lub wybranego typu strony (przednia lub tylna okładka bądź strony wewnętrzne).
Zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich stron (Apply to all pages), aby zmienić układy
wszystkich stron na nowo wybrany.
Kalendarz
Zmiana układu
Strona 207 z 713
Ważne
Układy wszystkich stron zostaną zmienione na wybrany.
Wszystkie obrazy niepasujące do nowego układu zostaną zgromadzone na ostatniej stronie.
Uwaga
Wybór układów może różnić się w zależności od ustawień Rozmiar papieru (Paper Size) i Orientacja
(Orientation).
Wydruk układu
Ważne
Jeśli nowy układ ma inną liczbę ramek na stronie niż układ bieżący, zostaną wykonane następujące
czynności:
Jeśli liczba ramek w układzie
została zwiększona
: W nowym układzie obrazy z kolejnych stron będą przesuwane na
Jeśli liczba ramek w układzie
została zmniejszona
: Strony z nowym układem będą dodawane do momentu, aż
poprzednie w celu wypełnienia wszystkich ramek.
zmieszczą się na nich wszystkie obrazy.
Uwaga
Wybór układów może różnić się w zależności od ustawień Rozmiar papieru (Paper Size) i Orientacja
(Orientation).
Zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich stron (Apply to all pages), aby zmienić układy
wszystkich stron na nowo wybrany.
Zmiana układu
Strona 208 z 713
Góra strony
Zmiana tła
Strona 209 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Zmiana tła
Zmiana tła
Program umożliwia zmianę tła każdej ze stron.
Ważne
Tła nie można zmienić dla funkcji Wydruk fotograficzny (Photo Print), Naklejki (Stickers) i Wydruk
układu (Layout Print).
Kliknij opcję Tło... (Background...) na ekranie Ustawienia strony (Page Setup) lub wybierz stronę, dla
której chcesz zmienić tło na ekranie Edycja (Edit), a następnie kliknij przycisk
(Zmień tło).
Uwaga
W poniższych przykładach posłużono się ekranami wydruku albumu. Ekrany te mogą się różnić od
siebie w zależności od wykorzystywanej funkcji.
W oknie dialogowym Zmień tło (Change Background) wybierz tło, którego chcesz użyć.
Po wybraniu opcji Wybierz z przykładów (Select from samples)
Wybierz obraz, którego chcesz użyć z obszaru Przykłady (Samples) i kliknij OK.
Uwaga
Obszar Wybierz z przykładów (Select from samples) wyświetlany jest tylko w przypadku wybrania
Zmiana tła
opcji Album.
W naszej witrynie internetowej dostępnych jest wiele różnych teł poza zapisanymi w aplikacji.
Kliknij przycisk Wyszukaj tła... (Search backgrounds...), aby uzyskać dostęp do witryny internetowej
firmy Canon, z której można pobierać bezpłatnie dodatkowe materiały.
Do uzyskania dostępu do witryny internetowej wymagane jest połączenie internetowe. Należy
pamiętać o opłatach za połączenia.
Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.
Przed zainstalowaniem teł należy wyłączyć program Easy-PhotoPrint EX.
Po wybraniu opcji Pojedynczy kolor (Single color)
Wybierz kolor, którego chcesz użyć, spośród opcji Standardowy kolor (Standard color) lub Kolor
niestandardowy (Custom color) i kliknij przycisk OK.
Po wybraniu opcji Plik obrazu (Image file)
Określ ustawienia Ścieżka do pliku obrazu (Image File Path) i Układ obrazu (Image Layout), a następnie
kliknij przycisk OK.
Strona 210 z 713
Zmiana tła
Strona 211 z 713
Uwaga
Informacje na temat ustawiania tła w oknie dialogowym Zmień tło (Change Background) znajdują
się w Pomocy.
Góra strony
Dodawanie zdjęć
Strona 212 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Dodawanie zdjęć
Dodawanie zdjęć
Do stron można dodawać zdjęcia.
Wybierz stronę, do której chcesz dodać zdjęcia na ekranie Edycja (Edit), a następnie kliknij przycisk
(Dodaj obraz).
Uwaga
W poniższych przykładach posłużono się ekranami wydruku albumu. Ekrany te mogą się różnić od
siebie w zależności od wykorzystywanej funkcji.
Wybierz folder zawierający obraz do dodania z obszaru drzewa folderów po lewej stronie okna
dialogowego Dodaj obraz (Add Image) i wybierz obraz, który chcesz dodać z okna miniatur po prawej
stronie.
Uwaga
Kliknij obraz, aby go zaznaczyć (tło stanie się niebieskie) lub wyczyścić zaznaczenie (tło stanie się
białe). Można także wybierać wiele obrazów.
Wybierz opcję dla ustawienia Dodaj do (Add to) i kliknij przycisk OK.
Ważne
Do pojedynczej strony można dodać do 20 obrazów.
Do wszystkich stron można dodać łącznie 99 takich samych obrazów.
Tego samego obrazu nie można dodać kilkukrotnie za jednym razem. Obrazy należy dodawać
pojedynczo.
Jeśli w celu dodania zdjęć zwiększono liczbę stron, zdjęć nie można dodawać do stron o numerach
przekraczających 400.
Uwaga
W oknie dialogowym Dodaj obraz (Add Image) można zaznaczyć wszystkie obrazy pojedynczo lub
zmienić rozmiar wyświetlania i kolejność miniatur. Aby uzyskać szczegółowe informacje, uruchom
Pomoc.
Góra strony
Zamiana pozycji zdjęć
Strona 213 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Zamiana pozycji zdjęć
Zamiana pozycji zdjęć
Istnieje możliwość zamiany pozycji obrazów.
Kliknij przycisk
(Zamień pozycje obrazów) na ekranie Edycja (Edit).
Uwaga
W poniższych przykładach posłużono się ekranami wydruku albumu. Ekrany te mogą się różnić od
siebie w zależności od wykorzystywanej funkcji.
Wybierz docelowy i źródłowy plik obrazu do zamiany i kliknij przycisk Zamiana (Swap).
Po zakończeniu wymiany wybranych obrazów kliknij przycisk Wróć do edycji (Back to Edit).
Góra strony
Zastępowanie zdjęć
Strona 214 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Zastępowanie zdjęć
Zastępowanie zdjęć
Każdy obraz można zastąpić innym.
Wybierz obraz, który chcesz zastąpić na ekranie Edycja (Edit), a następnie kliknij przycisk
wybrany obraz).
(Zamień
Wybierz z obszaru drzewa folderów po lewej stronie okna dialogowego Zamień obraz (Replace Image)
folder zawierający obraz, na który chcesz zamienić wybrany obraz.
Wybierz z okna miniatur z prawej strony ekranu obraz, który chcesz zastąpić i kliknij przycisk OK.
Aby wybrać spośród już zaimportowanych obrazów, kliknij kartę Importowane obrazy (Imported Images) i
wybierz obraz, który chcesz zastąpić w oknie miniatur, po czym kliknij przycisk OK.
Ważne
W oknie dialogowym Zamień obraz (Replace Image) nie można wybrać wielu obrazów.
Uwaga
W przypadku wybrania na ekranie Edycja (Edit) kilku obrazów i skorzystania z funkcji zastąpienia,
wszystkie obrazy wybrane na ekranie Edycja (Edit) zostaną zastąpione obrazem wybranym w oknie
dialogowym Zamień obraz (Replace Image).
W przypadku zastąpienia obrazów, następujące ustawienia poprzedniego obrazu przenoszone są
do nowego obrazu.
- Położenie
- Rozmiar
- Ramka
- Położenie i rozmiar daty
Informacje przycięcia i orientacja obrazu nie są przenoszone.
W oknie dialogowym Zamień obraz (Replace Image) można zmienić rozmiar wyświetlania i
kolejność miniatur. Aby uzyskać szczegółowe informacje, uruchom Pomoc.
Góra strony
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Strona 215 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Zamiana położenia, kąta i rozmiaru zdjęć
Istnieje możliwość zmiany położenia, kąta i rozmiaru obrazów.
Wybierz obraz, którego położenie lub rozmiar chcesz zmienić na ekranie Edycja (Edit), a następnie kliknij
przycisk
(Edytuj obraz) lub dwukrotnie kliknij obraz.
Ustaw ustawienia Pozycja środkowa (Center Position), Obrót (Rotation) i Rozmiar (Size), a następnie
kliknij przycisk OK.
Uwaga
Można także zmienić pozycję i rozmiar obrazu, przeciągając go na ekranie Edycja (Edit).
Na ekranie Edycja (Edit) wskaż obraz, a następnie kliknij przycisk
(Obróć swobodnie) i
przeciągnij róg obrazu, aby go obrócić.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o położeniu i rozmiarze obrazów, uruchom Pomoc.
Góra strony
Przycinanie zdjęć
Strona 216 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Przycinanie zdjęć
Przycinanie zdjęć
Przycinanie obrazu polega na odrzuceniu zbędnych fragmentów obrazu przez zaznaczenie fragmentów
potrzebnych.
(Edytuj
Wybierz na ekranie Edycja (Edit) obraz, który chcesz przyciąć, a następnie kliknij przycisk
obraz) lub dwukrotnie kliknij obraz.
Kliknij kartę Przytnij (Crop) w oknie dialogowym Edytuj obraz (Edit Image).
Przeciągnij białe kwadraty na obrazie, aby zmienić obszar do przycięcia, i kliknij przycisk OK.
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przycinania, uruchom Pomoc.
Góra strony
Oprawianie zdjęć w ramki
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Oprawianie zdjęć w ramki
Oprawianie zdjęć w ramki
Program umożliwia oprawianie zdjęć w ramki.
Ważne
Zdjęć nie można oprawiać w ramki w wydrukach Wydruk fotograficzny (Photo Print), Naklejki
(Stickers) i Wydruk układu (Layout Print).
Wybierz na ekranie Edycja (Edit) obraz, do którego chcesz dodać ramkę, a następnie kliknij przycisk
(Edytuj obraz) lub dwukrotnie kliknij obraz.
Kliknij kartę Ramka (Frame) w oknie dialogowym Edytuj obraz (Edit Image).
Wybierz ramkę, której chcesz użyć, z obszaru Ramki (Frames) i kliknij przycisk OK.
Ważne
Na zdjęciach z ramkami nie można drukować dat.
Uwaga
Strona 217 z 713
Oprawianie zdjęć w ramki
Strona 218 z 713
Zaznacz pole wyboru Zastosuj dla wszystkich obrazów na stronie (Apply to all images in the page),
aby użyć tej samej ramki dla wszystkich obrazów na stronie.
W naszej witrynie internetowej dostępnych jest wiele różnych ramek poza zapisanymi w aplikacji.
Kliknij przycisk Wyszukaj ramki... (Search frames...), aby uzyskać dostęp do witryny internetowej
firmy Canon, z której można pobierać bezpłatnie dodatkowe materiały.
Do uzyskania dostępu do witryny internetowej wymagane jest połączenie internetowe. Należy
pamiętać o opłatach za połączenia.
Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.
Przed zainstalowaniem ramek należy wyłączyć program Easy-PhotoPrint EX.
Obszar Wyszukaj ramki... (Search frames...) jest wyświetlany tylko w przypadku wybrania opcji
Album.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ramek, uruchom Pomoc.
Góra strony
Drukowanie dat na zdjęciach
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Drukowanie dat na zdjęciach
Drukowanie dat na zdjęciach
Na obrazach można drukować daty.
Na ekranie Edycja (Edit) wybierz obraz, na którym chcesz wydrukować datę, a następnie kliknij przycisk
(Edytuj obraz) lub dwukrotnie kliknij obraz.
Kliknij kartę Data (Date) w oknie dialogowym Edytuj obraz (Edit Image).
Zaznacz pole wyboru Wyświetl datę (Show date).
Ustaw ustawienia Orientacja tekstu (Text Orientation), Położenie (Position), Rozmiar czcionki (Font Size) i
Kolor (Color), a następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Na obrazach z ramkami nie można drukować dat.
Uwaga
Data jest wyświetlana w krótkim formacie (mm/dd/rrrr itd.), który jest określany w systemie
operacyjnym.
Strona 219 z 713
Drukowanie dat na zdjęciach
Strona 220 z 713
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania dat, uruchom Pomoc.
Góra strony
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Dołączanie komentarzy do zdjęć
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Do zdjęć można dołączać komentarze widoczne później w albumie. W polu komentarza wyświetlana jest
nazwa zdjęcia, data jego wykonania i komentarze (od góry do dołu).
Ważne
Komentarzy nie można dołączać do zdjęć w wydrukach Wydruk fotograficzny (Photo Print), Kalendarz
(Calendar), Naklejki (Stickers) i Wydruk układu (Layout Print).
Na ekranie Edycja (Edit) wybierz obraz, do którego chcesz dodać komentarze, a następnie kliknij przycisk
(Edytuj obraz) lub dwukrotnie kliknij obraz.
Kliknij kartę Komentarze (Comments) w oknie dialogowym Edytuj obraz (Edit Image).
Strona 221 z 713
Dołączanie komentarzy do zdjęć
Strona 222 z 713
Zaznacz pole wyboru Wyświetl pole komentarza (Show comment box).
Zaznacz pola wyboru elementów, które chcesz wyświetlić, i wprowadź komentarze.
Ustaw rozmiar i kolor czcionki komentarzy, ich położenie itp., a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komentarzy, uruchom Pomoc.
Góra strony
Dodawanie tekstu do zdjęć
Strona 223 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Dodawanie tekstu do zdjęć
Dodawanie tekstu do zdjęć
Program umożliwia dodawanie tekstu do zdjęć.
Na ekranie Edycja (Edit) kliknij przycisk
chcesz dodać tekst.
(Dodaj tekst) i przeciągnij kursor nad obszarem, do którego
Uwaga
W poniższych przykładach posłużono się ekranami wydruku albumu. Ekrany te mogą się różnić od
siebie w zależności od wykorzystywanej funkcji.
Kliknij kartę Tekst (Text) w oknie dialogowym Edytuj pole tekstowe (Edit Text Box) i wprowadź tekst.
Uwaga
W oknie dialogowym Edytuj pole tekstowe (Edit Text Box) można zmienić położenie, kąt i rozmiar
tekstu. Można także ustawić kolor i linie pola tekstowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
uruchom Pomoc.
Aby zmienić wprowadzony tekst, wybierz go i kliknij przycisk
(Edytuj pole tekstowe).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edytuj pole tekstowe (Edit Text Box). Umożliwia ono zmianę
tekstu.
Góra strony
Zapisywanie
Strona 224 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Zapisywanie
Zapisywanie
Program umożliwia zapisywanie edytowanych elementów.
Kliknij przycisk Zapisz (Save) na ekranie Edycja (Edit) lub Ustawienia drukowania (Print Settings).
Uwaga
W poniższych przykładach posłużono się ekranami wydruku albumu. Ekrany te mogą się różnić od
siebie w zależności od wykorzystywanej funkcji.
Po wyświetleniu okna dialogowego Zapisz jako (Save As) określ położenie zapisywania i nazwę pliku, a
następnie kliknij przycisk Zapisz (Save).
Ważne
Po wprowadzeniu zmian do zapisanego pliku i zapisaniu go ponownie poprzedni plik zostanie
zastąpiony.
Aby zapisać plik ponownie z nową nazwą lub w nowym położeniu, wybierz opcję Zapisz jako (Save
As...) w menu Plik (File) i zapisz plik.
Uwaga
Opcja Zapisz (Save) nie będzie widoczna na ekranie Ustawienia strony (Page Setup) ani Wybierz
obrazy (Select Images).
Góra strony
Ustawianie dni wolnych
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Ustawianie dni wolnych
Ustawianie dni wolnych
Umożliwia dodawanie dni wolnych do kalendarza.
Kliknij przycisk Ustaw dni wolne... (Set Holidays...) na ekranie Ustawienia strony (Page Setup) dla funkcji
Kalendarz (Calendar) lub kliknij przycisk
(Ustaw Okres/Dni wolne) na ekranie Edycja (Edit) i kliknij
przycisk Ustaw dni wolne... (Set Holidays...) w oknie dialogowym Ustawienia ogólne kalendarza
(Calendar General Settings), aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia dni wolnych (Holiday Settings).
Aby dodać dzień wolny, kliknij Dodaj... (Add...). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodawanie/edycja
dni wolnych (Add/Edit Holiday). Aby edytować zapisany dzień wolny, wybierz go i kliknij Edytuj... (Edit...).
Aby usunąć dzień wolny, wybierz go i kliknij Usuń (Delete). Aby usunąć wszystkie zapisane dni wolne z
okresu kalendarza, kliknij Wyczyść (Clear).
Strona 225 z 713
Ustawianie dni wolnych
Strona 226 z 713
Wprowadź nazwę w polu Nazwa dni wolnych (Holiday Name) i określ datę.
Zaznacz pole wyboru Ustaw jako dzień wolny (Set as Holiday), aby wyświetlać dany dzień jako dzień
wolny w kalendarzu.
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych okien dialogowych, uruchom
Pomoc.
Góra strony
Ustawianie wyświetlania kalendarza
Strona 227 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Ustawianie wyświetlania kalendarza
Ustawianie wyświetlania kalendarza
Widok kalendarza można dostosowywać (czcionki, linie, kolory, położenie, rozmiar itp.)
Kliknij przycisk Ustawienia... (Settings...) na ekranie Ustawienia strony (Page Setup) dla funkcji
Kalendarz (Calendar) lub wybierz kalendarz na ekranie Edycja (Edit) i kliknij przycisk
kalendarza), aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia kalendarza (Calendar Settings).
(Ustawienia
Ważne
Karta Położenie i rozmiar (Position & Size) wyświetlania jest jedynie w przypadku, gdy okno
dialogowe Ustawienia kalendarza (Calendar Settings) jest wyświetlane na ekranie Edycja (Edit).
Uwaga
Aby uzyskać szczegółowe informacje o ekranie Ustawienia kalendarza (Calendar Settings),
uruchom Pomoc.
Góra strony
Otwieranie zapisanych plików
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania >
Inne ustawienia > Otwieranie zapisanych plików
Otwieranie zapisanych plików
Program pozwala na otwieranie plików utworzonych w programie Easy-PhotoPrint EX.
1. Wybierz z Menu element Biblioteka (Library).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz (Open).
Pliki utworzone i zapisane w Easy-PhotoPrint EX można sprawdzać w widoku ikon (tylko w systemie
Windows Vista) lub miniatur.
Ważne
Podczas korzystania z edycji 64-bitowej systemu Windows Vista lub XP, nie można wyświetlać
zawartości plików w eksploratorze Windows.
2. Wybierz plik, który chcesz otworzyć, i kliknij Otwórz (Open).
Pojawi się ekran o nazwie Edycja (Edit).
Uwaga
Program Easy-PhotoPrint EX obsługuje następujące formaty plików (rozszerzenia).
- Plik albumu programu Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Plik naklejek programu Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Plik kalendarza programu Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Plik układu programu Easy-PhotoPrint EX (.el5)
3. W razie potrzeby edytuj plik.
Uwaga
Aby uzyskać informacje o procedurach edycji, przejdź do następujących części.
Strona 228 z 713
Otwieranie zapisanych plików
Edycja
Edycja
Edycja
Edycja
Strona 229 z 713
Albumu
Kalendarza
Naklejek
Wydruku układu
Uwaga
Poza korzystaniem z opcji Biblioteka (Library) z Menu, pliki utworzone w programie Easy-PhotoPrint
EX można otwierać następującymi metodami.
- Dwukrotnie kliknij lub kliknij plik.
- W menu Plik (File) wybierz opcję Otwórz... (Open...) i wybierz plik, który chcesz edytować.
Możesz także otworzyć ostatnio używany plik, klikając nazwę pliku wyświetlaną w menu Plik (File).
Góra strony
Drukowanie za pomocą innego oprogramowania
Strona 230 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z komputera > Drukowanie za pomocą innego oprogramowania
Drukowanie za pomocą innego oprogramowania
Różne metody drukowania
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Sterownik drukarki — przegląd
Góra strony
Różne metody drukowania
Strona 231 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania
Różne metody drukowania
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja
Ustawianie orientacji i rozmiaru strony
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Ustawianie marginesu na zszycie
Drukowanie bez obramowania
Drukowanie z dopasowaniem do strony
Drukowanie skalowane
Drukowanie układu strony
Drukowanie plakatu
Drukowanie broszury
Drukowanie dwustronne
Drukowanie stempla/tła
Rejestrowanie stempla
Rejestracja obrazu jako tła
Drukowanie koperty
Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
Góra strony
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja
Procedura prostej konfiguracji pod kątem prawidłowego drukowania za pomocą urządzenia jest
następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wybierz często używany profil.
Z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick
Setup) wybierz profil drukowania odpowiedni do danego celu.
Po wybraniu profilu drukowania ustawienia Funkcje dodatkowe (Additional Features), Typ nośnika
(Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) zostaną automatycznie przełączone na
wartości wstępnie ustawione.
3. Wybierz jakość wydruku
Dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) wybierz ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard)
lub Szybka (Fast) zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Dokument jest drukowany przy użyciu ustawień odpowiednich do danego celu.
Ważne
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print
with Current Settings) wszystkie ustawienia na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main),
Ustawienia strony (Page Setup) i Efekty (Effects) są zapisywane i przy następnym drukowaniu
można korzystać z tych samych ustawień.
Kliknij przycisk Zapisz... (Save...), aby zarejestrować określone ustawienia. Instrukcje dotyczące
rejestrowania ustawień można znaleźć w sekcji „Rejestrowanie często używanego profilu
drukowania ”.
Strona 232 z 713
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja
Strona 233 z 713
Góra strony
Ustawianie orientacji i rozmiaru strony
Strona 234 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Ustawianie orientacji i rozmiaru strony
Ustawianie orientacji i rozmiaru strony
Z reguły rozmiar i orientacja strony są określane w używanej aplikacji. Jeśli rozmiar i orientacja strony,
ustawione w polu Rozmiar strony (Page Size) i Orientacja (Orientation) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup), są takie jak ustawienia w aplikacji, nie trzeba wybierać ich na karcie Ustawienia strony
(Page Setup).
Jeśli nie można ich określić w aplikacji, procedura wyboru orientacji i rozmiaru strony jest następująca:
Ustawienia Rozmiar strony (Page Size) i Orientacja (Orientation) można również wprowadzić na karcie
Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wybierz rozmiar papieru.
Wybierz stronę z listy Rozmiar strony (Page Size) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
3. Wprowadź ustawienie opcji Orientacja (Orientation)
Wybierz opcję Pionowa (Portrait) lub Pozioma (Landscape) dla ustawienia Orientacja (Orientation).
Jeśli oryginał ma być obrócony na wydruku o 180 stopni, zaznacz pole wyboru Obróć o 180 stopni
(Rotate 180 degrees).
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania dokument zostanie wydrukowany zgodnie z wybranym rozmiarem strony
i orientacją.
Góra strony
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Ustawienie domyślne
Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page)
Sortuj (Collate)
Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) + Sortuj (Collate)
Procedura wyboru liczby kopii i kolejności drukowania jest następująca:
Liczbę kopii można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Określ liczbę kopii do wydrukowania.
W polu Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) określ liczbę kopii do
wydrukowania.
3. Określ kolejność drukowania.
Jeśli drukowanie ma się rozpocząć od ostatniej strony, zaznacz pole wyboru Drukuj od ostatniej
strony (Print from Last Page). W przypadku zaznaczenia tej opcji po wydrukowaniu nie trzeba układać
stron w odpowiedniej kolejności.
Strona 235 z 713
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Strona 236 z 713
4. Ustaw drukowanie z sortowaniem w przypadku określenia wielu kopii w polu Kopie
(Copies).
W przypadku wybrania wielu kopii zaznacz pole wyboru Sortuj (Collate).
Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby wydrukować wszystkie strony razem z tym samym
numerem strony.
5. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Zostanie wydrukowana określona liczba kopii z określoną kolejnością drukowania.
Ważne
Jeśli w aplikacji użytej do tworzenia dokumentu jest dostępna ta sama funkcja, pierwszeństwo
mają ustawienia sterownika drukarki. Jeśli jednak wyniki są niewłaściwe, określ ustawienia funkcji
w aplikacji. Jeśli liczba kopii i kolejność drukowania zostały określone jednocześnie w aplikacji i w
sterowniku, to liczba wydrukowanych kopii może odpowiadać sumie tych ustawień, a funkcja
drukowania w odpowiedniej kolejności może działać nieprawidłowo.
Opcje Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) i Sortuj (Collate) są wyszarzone i
niedostępne w przypadku wybrania opcji Broszura (Booklet) dla ustawienia Układ strony (Page
Layout).
Opcja Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) jest wyszarzona i niedostępna w przypadku
wybrania opcji Plakat (Poster) dla ustawienia Układ strony (Page Layout).
Uwaga
Po ustawieniu opcji Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) i Sortuj (Collate) można
drukować w taki sposób, aby arkusze papieru były sortowane kolejno, poczynając od ostatniej
strony.
Tych ustawień można użyć w połączeniu z opcjami Bez obramowania (Borderless), Rozmiar
normalny (Normal-size), Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled), Układ
strony (Page Layout) i Drukowanie dwustronne (Duplex Printing).
Góra strony
Ustawianie marginesu na zszycie
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Ustawianie marginesu na zszycie
Ustawianie marginesu na zszycie
Procedura ustawiania zszywanego boku i określania szerokości marginesu jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Określ stronę, która ma być zszyta
Sprawdź położenie marginesu na zszycie w ustawieniu Zszywany bok (Staple Side) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Drukarka analizuje ustawienia Orientacja (Orientation) oraz Układ strony (Page Layout) i
automatycznie wybiera najlepsze miejsce zszycia. Aby zmienić to ustawienie, wybierz z listy inną
wartość.
3. Ustaw szerokość marginesu
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ margines... (Specify Margin...) i ustaw szerokość marginesu,
a następnie kliknij przycisk OK.
Strona 237 z 713
Ustawianie marginesu na zszycie
Strona 238 z 713
4. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Gdy wybierzesz polecenie drukowania, tekst zostanie wydrukowany z określonym marginesem i
miejscem zszycia.
Ważne
Ustawienie Zszywany bok (Staple Side) i przycisk Określ margines... (Specify Margin...) są
wyszarzone i niedostępne, jeśli:
Wybrano wartość Bez obramowania (Borderless), Plakat (Poster) lub Broszura (Booklet) dla
ustawienia Układ strony (Page Layout).
Wybrano wartość Ze skalowaniem (Scaled) dla ustawienia Układ strony (Page Layout) (jeśli
wybrano również opcję Drukowanie dwustronne (Duplex Printing), dostępna jest tylko opcja
Zszywany bok (Staple Side)).
Góra strony
Drukowanie bez obramowania
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie bez obramowania
Drukowanie bez obramowania
Funkcja ta umożliwia drukowanie danych bez marginesów w wyniku takiego powiększenia obrazu, że
drukowane dane wystają nieco poza obszar papieru. Wydruk wykonany bez użycia tej funkcji zawiera
marginesy wokół drukowanych danych. Aby wydrukować dane bez marginesów, np. fotografię, należy
użyć funkcji drukowania bez obramowania.
Procedura drukowania bez obramowania jest następująca:
Drukowanie bez obramowania można również ustawić w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional
Features) na karcie Szybki start (Quick Setup).
Ustawianie funkcji Drukowanie bez obramowania
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw drukowanie bez obramowania
Wybierz opcję Bez obramowania (Borderless) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Po wyświetleniu komunikatu monitującego o zmianę typu nośnika wybierz typ nośnika z listy, a
następnie kliknij przycisk OK.
Strona 239 z 713
Drukowanie bez obramowania
3. Sprawdź rozmiar papieru
Sprawdź ustawienie wybrane z listy Rozmiar strony (Page Size). Aby zmienić to ustawienie, wybierz z
listy inny rozmiar strony. Na liście są wyświetlane tylko te rozmiary, których można użyć do
drukowania bez obramowania.
4. Dostosuj szerokość rozszerzenia dla papieru
W razie potrzeby dostosuj rozszerzenie za pomocą suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of
Extension).
Przesunięcie suwaka w prawo powoduje zwiększenie rozszerzenia, a w lewo – zmniejszenie.
W większości przypadków zaleca się ustawienie suwaka na drugiej pozycji z prawej strony.
Ważne
Ustawienie suwaka w skrajnej prawej pozycji może spowodować zabrudzenie spodniej strony
papieru.
5. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Dane zostaną wydrukowane na papierze bez żadnych marginesów.
Ważne
Jeśli wybrano rozmiar strony, którego nie można użyć podczas drukowania bez obramowania,
rozmiar jest automatycznie zmieniany na obsługiwane rozmiary strony dla funkcji drukowania bez
obramowania.
W przypadku wybrania opcji High Resolution Paper, Nadruki na koszulkę (T-Shirt Transfers) lub
Koperta (Envelope) z listy Typ nośnika (Media Type) na karcie Główny (Main) nie można
przeprowadzić drukowania bez obramowania.
W przypadku wybrania opcji Bez obramowania (Borderless) ustawienia Rozmiar papieru drukarki
(Printer Paper Size), Zszywany bok (Staple Side) (jeśli nie wybrano opcji Drukowanie dwustronne
(Duplex Printing)) oraz przycisk Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup) są wyszarzone i niedostępne.
W zależności od typu zastosowanego nośnika jakość druku może ulec pogorszeniu lub arkusz
może zostać poplamiony w górnej bądź dolnej części.
Jeśli stosunek wysokości do szerokości różni się dla danych obrazu, fragment obrazu może nie
zostać wydrukowany w zależności od typu zastosowanego nośnika.
Należy wówczas przyciąć obraz za pomocą aplikacji, stosownie do rozmiaru papieru.
Uwaga
W przypadku wybrania opcji Papier zwykły (Plain Paper) dla ustawienia Typ nośnika (Media Type) na
karcie Główny (Main) korzystanie z funkcji drukowania bez obramowania nie jest zalecane i dlatego
wyświetlane jest okno dialogowe umożliwiające wybór nośnika.
W przypadku używania zwykłego papieru do wydruków testowych wybierz opcję Papier zwykły (Plain
Paper) i kliknij przycisk OK.
Powiększanie zakresu wydruku
Określenie dużej szerokości rozszerzenia pozwala na bezproblemowe drukowanie bez obramowania.
Jednak część dokumentu wykraczająca poza krawędzie papieru nie zostanie wydrukowana. Obiekty
znajdujące się na obrzeżach fotografii również mogą nie zostać wydrukowane.
Z tego względu zalecane jest wykonanie próbnego wydruku bez obramowania. Jeśli wynik drukowania
bez obramowania jest niezadowalający, można zmniejszyć rozszerzenie. Szerokość rozszerzenia ulega
zmniejszeniu w miarę przesuwania suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) w lewo.
Ważne
W przypadku zmniejszenia szerokości rozszerzenia na wydruku może się pojawić nieoczekiwany
margines, zależny od rozmiaru papieru.
Strona 240 z 713
Drukowanie bez obramowania
Strona 241 z 713
Uwaga
W przypadku ustawienia suwaka Szerokość rozszerzenia (Amount of Extension) w skrajnym lewym
położeniu obraz jest drukowany w pełnym rozmiarze.
W przypadku zaznaczenia na karcie Główny (Main) opcji Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem
drukowania (Preview before printing) przed drukowaniem można potwierdzić, czy ma być
obramowanie, czy nie.
Góra strony
Drukowanie z dopasowaniem do strony
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie z dopasowaniem do strony
Drukowanie z dopasowaniem do strony
Procedura drukowania dokumentu, który został automatycznie powiększony lub pomniejszony w celu
dopasowania do wybranego rozmiaru strony, jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw drukowanie z dopasowaniem do strony
Wybierz opcję Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
3. Wybierz rozmiar papieru dla wydruku.
Korzystając z funkcji Rozmiar strony (Page Size), wybierz rozmiar strony ustawiony dla aplikacji.
4. Wybierz rozmiar papieru.
Z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) wybierz rozmiar papieru włożonego do
urządzenia.
Jeśli rozmiar wybrany dla opcji Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) jest mniejszy niż
określony w polu Rozmiar strony (Page Size), obraz strony zostanie pomniejszony. Jeśli rozmiar
Strona 242 z 713
Drukowanie z dopasowaniem do strony
Strona 243 z 713
wybrany dla opcji Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) jest większy niż określony w polu
Rozmiar strony (Page Size), obraz strony zostanie powiększony.
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
5. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po uruchomieniu drukowania dokument zostanie powiększony lub pomniejszony zgodnie z
rozmiarem strony.
Góra strony
Drukowanie skalowane
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie skalowane
Drukowanie skalowane
Procedura drukowania dokumentu z powiększonymi lub zmniejszonymi stronami jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wybierz drukowanie skalowane.
Wybierz opcję Ze skalowaniem (Scaled) na liście Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia
strony (Page Setup).
3. Wybierz rozmiar papieru dla wydruku.
Korzystając z funkcji Rozmiar strony (Page Size), wybierz rozmiar strony ustawiony dla aplikacji.
4. Ustaw poziom skalowania, używając jednej z poniższych metod.
Wybierz opcję Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size).
Jeśli rozmiar papieru w drukarce jest mniejszy niż określony w polu Rozmiar strony (Page Size),
obraz strony zostanie pomniejszony. Jeśli rozmiar papieru określony w drukarce jest większy niż
rozmiar strony, obraz strony zostanie powiększony.
Strona 244 z 713
Drukowanie skalowane
Określ czynnik skalowania.
Wpisz wartość bezpośrednio w polu Skalowanie (Scaling).
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
5. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania dokument zostanie wydrukowany w ostatnio określonej skali.
Ważne
Jeśli aplikacja, za której pomocą utworzono oryginał, udostępnia funkcję drukowania skalowanego,
należy skonfigurować te ustawienia w aplikacji. Nie jest wymagane konfigurowanie tego samego
ustawienia w sterowniku drukarki.
W przypadku wybrania opcji Ze skalowaniem (Scaled) pole listy Zszywany bok (Staple Side) jest
wyszarzone i niedostępne (o ile nie jest wybrana opcja Drukowanie dwustronne (Duplex Printing)).
Strona 245 z 713
Drukowanie skalowane
Strona 246 z 713
Uwaga
Wybranie opcji Ze skalowaniem (Scaled) powoduje zmianę obszaru wydruku dokumentu.
Góra strony
Drukowanie układu strony
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie układu strony
Drukowanie układu strony
Funkcja ta umożliwia wydruk więcej niż jednego obrazu strony na pojedynczym arkuszu papieru.
Procedura drukowania układu strony jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw drukowanie układu strony
Wybierz opcję Układ strony (Page Layout) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia
strony (Page Setup).
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
3. Wybierz rozmiar papieru.
Z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) wybierz rozmiar papieru włożonego do
urządzenia.
Zostało zakończone określanie układu dwóch stron dokumentu od lewej do prawej.
4. Ustaw liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu i kolejność stron.
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ... (Specify...) i w oknie dialogowym Drukowanie układu strony
Strona 247 z 713
Drukowanie układu strony
Strona 248 z 713
(Page Layout Printing) określ następujące ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Strony (Pages)
Aby zwiększyć liczbę stron drukowanych na jednym arkuszu papieru, wybierz z listy żądaną liczbę
stron.
Ustawienie Wydruk 2-stronicowy (2-Page Print) lub Wydruk 4-stronicowy (4-Page Print)można
również wprowadzić na karcie Szybki start (Quick Setup).
Kolejność stron (Page Order)
Aby zmienić kolejność rozmieszczenia stron, wybierz z listy ikonę w celu zmiany kolejności
rozmieszczenia stron.
Obramowanie strony (Page Border)
Aby wydrukować obramowanie strony wokół każdej strony dokumentu, zaznacz to pole wyboru.
5. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania określona liczba stron zostanie na każdym arkuszu rozmieszczona zgodnie z
określoną kolejnością.
Góra strony
Drukowanie plakatu
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie plakatu
Drukowanie plakatu
Funkcja ta umożliwia powiększenie obrazu, podzielenie go na kilka stron i wydrukowanie tych stron na
oddzielnych arkuszach papieru. Wydrukowane strony tworzą po połączeniu jeden duży wydruk (plakat).
Procedura drukowania plakatu jest następująca:
Ustawianie opcji Drukowanie plakatu
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw drukowanie plakatu
Wybierz opcję Plakat (Poster) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page
Setup).
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
3. Wybierz rozmiar papieru.
Z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) wybierz rozmiar papieru włożonego do
urządzenia.
Strona 249 z 713
Drukowanie plakatu
Po wybraniu tych ustawień zostanie wydrukowany plakat w układzie 2 x 2.
4. Podaj liczbę fragmentów obrazu i stron do wydrukowania.
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ... (Specify...), określ poniższe ustawienia w oknie dialogowym
Drukowanie plakatu (Poster Printing) i kliknij przycisk OK.
Fragmenty obrazu (Image Divisions)
Wybierz liczbę fragmentów (pionowo x poziomo). W miarę jak liczba fragmentów wzrasta, zwiększa
się liczba drukowanych stron, co umożliwia utworzenie większego plakatu.
Drukuj na marginesie „Wytnij/Wklej” (Print "Cut/Paste" in margins)
Aby usunąć słowa „Wytnij” (Cut) i „Wklej” (Paste), odznacz to pole.
Ważne
Funkcja ta jest niedostępna dla 64-bitowego sterownika drukarki.
Drukuj na marginesie wiersz „Wytnij/Wklej” (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Aby usunąć linie, odznacz to pole.
Strony (Pages)
Aby ponownie wydrukować tylko wybrane strony, podaj numery stron, które chcesz wydrukować. Aby
wydrukować wiele różnych stron, oddziel ich numery przecinkami lub umieść pomiędzy nimi
myślniki.
Uwaga
Możesz także określić zakres drukowania, klikając strony w podglądzie ustawień.
5. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Drukowany dokument zostanie podzielony na kilka stron.
Po wydrukowaniu wszystkich stron należy je skleić razem, aby otrzymać plakat.
Drukowanie konkretnych stron
Jeśli atrament jest słabo widoczny lub skończył się podczas drukowania, można ponownie wydrukować
potrzebne strony, postępując zgodnie z następującą procedurą:
1. Określ zakres druku
W podglądzie ustawień po lewej stronie karty Ustawienia strony (Page Setup) kliknij strony, których
nie należy drukować.
Kliknięcie powoduje usunięcie danej strony. W oknie podglądu pozostaną tylko strony przeznaczone
do wydruku.
Strona 250 z 713
Drukowanie plakatu
Strona 251 z 713
Uwaga
Aby ponownie wyświetlić usunięte strony, należy je kliknąć.
Kliknij prawym przyciskiem myszy podgląd ustawień, aby wybrać polecenie Drukuj wszystkie
strony (Print all pages) lub Usuń wszystkie strony (Delete all pages).
2. Zakończ konfigurację
Po wybraniu stron kliknij przycisk OK.
Gdy wybierzesz polecenie wydruku, wydrukowane zostaną tylko określone strony.
Ważne
Po wybraniu ustawienia Plakat (Poster) opcje Drukowanie dwustronne (Duplex Printing), Zszywany
bok (Staple Side) i Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) są wyszarzone i niedostępne.
Ponieważ funkcja drukowania plakatów powoduje powiększenie dokumentu, wydruk może być
ziarnisty.
Góra strony
Drukowanie broszury
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie broszury
Drukowanie broszury
Funkcja ta umożliwia drukowanie danych w postaci broszury. Dane są drukowane na obu stronach
arkusza papieru. Ten rodzaj wydruku zapewnia, że wydrukowane strony zachowują właściwą kolejność
po złożeniu i zszyciu pośrodku.
Procedura drukowania broszury jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw drukowanie broszury
Wybierz opcję Broszura (Booklet) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup).
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie okna.
3. Wybierz rozmiar papieru.
Z listy Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) wybierz rozmiar papieru włożonego do
urządzenia.
4. Ustaw margines na zszycie i szerokość marginesu
Kliknij przycisk Określ... (Specify...), w oknie dialogowym Drukowanie broszury (Booklet Printing)
określ poniższe ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Strona 252 z 713
Drukowanie broszury
Strona 253 z 713
Margines na zszycie (Margin for stapling)
Wybierz, z której strony ma się znajdować margines na zszycie podczas składania broszury.
Wstaw pustą stronę (Insert blank page)
Zaznacz to pole wyboru, aby pozostawić jedną stronę arkusza pustą, a następnie wybierz stronę,
która ma pozostać pusta.
Margines (Margin)
Wprowadź szerokość marginesu. Określona w tym miejscu odległość od środka arkusza papieru
stanowi szerokość marginesu jednej strony.
Obramowanie strony (Page Border)
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować obramowanie strony wokół każdej strony dokumentu.
5. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Strony dokumentu będą drukowane po jednej stronie arkusza papieru. Po zakończeniu drukowania
po jednej stronie ustaw papier zgodnie z komunikatem, a następnie kliknij przycisk OK.
Po zakończeniu drukowania po drugiej stronie, złóż papier na środku marginesu i utwórz broszurę.
Ważne
Opcji Broszura (Booklet) nie można wybrać, jeśli dla ustawienia Typ nośnika (Media Type) wybrano
wartość inną niż Papier zwykły (Plain Paper).
W przypadku wybrania opcji Broszura (Booklet) opcje Drukowanie dwustronne (Duplex Printing),
Zszywany bok (Staple Side), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page) i Sortuj (Collate) są
wyszarzone i niedostępne.
Uwaga
Stempel i tło nie mogą być drukowane na pustych arkuszach za pomocą funkcji Wstaw pustą stronę
(Insert blank page) opcji Drukowanie broszury.
Góra strony
Drukowanie dwustronne
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie dwustronne
Drukowanie dwustronne
Procedura drukowania na dwóch stronach arkusza papieru jest następująca:
Drukowanie dwustronne można również ustawić w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features)
na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw drukowanie dwustronne
Zaznacz pole wyboru Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) na karcie Ustawienia strony (Page
Setup).
3. Wybierz układ
Wybierz opcję Rozmiar normalny (Normal-size) (bądź Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze
skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page Layout)) z listy Układ strony (Page Layout).
4. Określ stronę, która ma być zszyta
Drukarka analizuje ustawienia Orientacja (Orientation) oraz Układ strony (Page Layout) i
automatycznie wybiera najlepsze ustawienie Zszywany bok (Staple Side). Aby zmienić to ustawienie,
wybierz z listy inną wartość.
5. Ustaw szerokość marginesu
Strona 254 z 713
Drukowanie dwustronne
Strona 255 z 713
W razie potrzeby kliknij przycisk Określ margines... (Specify Margin...) i ustaw szerokość marginesu,
a następnie kliknij przycisk OK.
6. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Strony dokumentu będą drukowane po jednej stronie arkusza papieru. Po zakończeniu drukowania
po jednej stronie załaduj papier zgodnie z komunikatem, a następnie kliknij przycisk OK. Dokument
zostanie wydrukowany na drugiej stronie.
Ważne
Opcja Drukowanie dwustronne (Duplex Printing) jest wyszarzona i niedostępna, gdy:
Z listy Typ nośnika (Media Type) wybrano typ nośnika inny niż Papier zwykły (Plain Paper).
Z listy Układ strony (Page Layout) wybrano opcję Plakat (Poster).
W przypadku wybrania opcji Broszura (Booklet) z listy Układ strony (Page Layout) opcje Drukowanie
dwustronne (Duplex Printing) i Zszywany bok (Staple Side) są wyszarzone i niedostępne.
Uwaga
Jeśli podczas drukowania bez obramowania przy drukowaniu dwustronnym może pojawić się okno
dialogowe wyboru typu nośnika. W takim przypadku wybierz ustawienie Papier zwykły (Plain Paper).
Jeśli na tylnej stronie papieru pojawią się smugi podczas drukowania dwustronnego, użyj funkcji
Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning) na karcie Obsługa (Maintenance).
Góra strony
Drukowanie stempla/tła
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie stempla/tła
Drukowanie stempla/tła
Funkcja ta jest niedostępna dla 64-bitowego sterownika drukarki.
Funkcja Stempel (Stamp) pozwala na drukowanie tekstu w postaci stempla lub mapy bitowej na danych
dokumentu lub w ich tle. Ponadto umożliwia wydrukowanie daty, godziny i nazwy użytkownika. Funkcja
Tło (Background) pozwala na drukowanie jasnych ilustracji jako tła dokumentu.
Procedura drukowania stempla/tła jest następująca:
Drukowanie stempla
„POUFNE”, „WAŻNE” i inne stemple często używane w korespondencji służbowej są udostępnione jako
przykład.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Strona 256 z 713
Drukowanie stempla/tła
Strona 257 z 713
3. Wybierz stempel.
Zaznacz pole wyboru Stempel (Stamp) i wybierz z listy żądany stempel.
Bieżące ustawienia są wyświetlane w podglądzie ustawień po lewej stronie karty Ustawienia strony
(Page Setup).
4. Określ szczegóły stempla.
W razie potrzeby określ poniższe ustawienia i kliknij przycisk OK.
Umieść stempel na tekście (Place stamp over text)
By wydrukować stempel z przodu tekstu, zaznacz to pole wyboru.
Uwaga
Stempel ma priorytet, tzn. jest drukowany na danych dokumentu w miejscach, gdzie stempel i
dane dokumentu zachodzą na siebie. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, stempel jest
drukowany z tyłu, jako tło dokumentu, i może być częściowo zasłonięty w miejscach, gdzie
obrazy zachodzą na siebie, w zależności od używanej aplikacji.
Stempel jedynie na pierwszej stronie (Stamp first page only)
Aby wydrukować stempel tylko na pierwszej stronie, zaznacz to pole wyboru.
Przycisk Definiuj stempel... (Define Stamp...)
Aby zmienić napis na stemplu, bitmapę lub ich położenie, kliknij tutaj (patrz temat Rejestrowanie
stempla ).
5. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Gdy wybierzesz polecenie drukowania, tekst zostanie wydrukowany z określonym stemplem.
Drukowanie tła
Dwie mapy bitowe udostępniane są jako przykład.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
3. Wybierz tło.
Zaznacz pole wyboru Tło (Background) i wybierz z listy żądane tło.
Bieżące ustawienia są wyświetlane w podglądzie ustawień po lewej stronie karty Ustawienia strony
(Page Setup).
4. Określ szczegóły tła.
W razie potrzeby określ poniższe ustawienia i kliknij przycisk OK.
Tło jedynie na pierwszej stronie (Background first page only)
Aby wydrukować tło tylko na pierwszej stronie, zaznacz to pole wyboru.
Przycisk Wybierz tło... (Select Background...)
Aby użyć innego tła lub zmienić układ bądź gęstość tła, kliknij tutaj (patrz temat
jako tła ).
5. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania dane są drukowane z określonym tłem.
Ważne
Rejestracja obrazu
Drukowanie stempla/tła
Strona 258 z 713
W przypadku wybrania opcji Bez obramowania (Borderless) przycisk Stempel/Tło... (Stamp/
Background...) jest wyszarzony i niedostępny.
Uwaga
Stempel i tło nie mogą być drukowane na pustych arkuszach za pomocą funkcji Wstaw pustą stronę
(Insert blank page) opcji Drukowanie broszury.
Tematy pokrewne
Rejestrowanie stempla
Rejestracja obrazu jako tła
Góra strony
Rejestrowanie stempla
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie stempla/tła > Rejestrowanie stempla
Rejestrowanie stempla
Funkcja ta jest niedostępna dla 64-bitowego sterownika drukarki.
Istnieje możliwość utworzenia i zarejestrowania nowego stempla. Można również zmienić i zapisać
niektóre ustawienia istniejących stempli. Niepotrzebne stemple można usunąć w dowolnym momencie.
Procedura rejestrowania nowego stempla jest następująca:
Rejestrowanie nowego stempla
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
3. Kliknij przycisk Definiuj stempel... (Define Stamp...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia stempla (Stamp Settings).
Strona 259 z 713
Rejestrowanie stempla
4. Skonfiguruj stempel przy użyciu okna podglądu.
Karta Stempel (Stamp)
Wybierz dla opcji Typ stempla (Stamp Type) ustawienie Tekst (Text), Mapa bitowa (Bitmap) lub
Data/godzina/nazwa użytkownika (Date/Time/User Name) zależnie od danego celu.
W przypadku rejestrowania opcji Tekst (Text) żądana treść musi być wpisana w polu Tekst
stempla (Stamp Text). W razie potrzeby zmień ustawienia Czcionka TrueType (TrueType Font),
Styl (Style), Rozmiar (Size) i Ramka (Outline). Możesz wybrać kolor stempla, klikając przycisk
Wybierz kolor... (Select Color...).
W przypadku wybrania opcji Mapa bitowa (Bitmap) kliknij przycisk Wybierz plik... (Select File...)
i wybierz plik mapy bitowej (bmp), którego chcesz użyć. W razie potrzeby zmień ustawienia w
polu Rozmiar (Size) i Przezroczysty biały obszar (Transparent white area).
W przypadku wybrania opcji Data/godzina/nazwa użytkownika (Date/Time/User Name) data,
godzina i nazwa użytkownika drukowanego obiektu są wyświetlane w polu Tekst stempla
(Stamp Text). W razie potrzeby zmień ustawienia Czcionka TrueType (TrueType Font), Styl
(Style), Rozmiar (Size) i Ramka (Outline). Możesz wybrać kolor stempla, klikając przycisk
Wybierz kolor... (Select Color...).
Ważne
Po wybraniu opcji Data/godzina/nazwa użytkownika (Date/Time/User Name) opcja Tekst
stempla (Stamp Text) jest wyszarzona i niedostępna.
Karta Położenie (Placement)
Wybierz położenie stempla z listy Położenie (Position). Możesz też wybrać opcję Niestandardowa
(Custom) z listy Położenie (Position) i określić współrzędne Współrzędna X (X-Position) oraz
Współrzędna Y (Y-Position).
Możesz także zmienić pozycję stempla, przeciągając stempel w oknie podglądu.
Aby zmienić kąt, pod jakim położony jest stempel, wpisz odpowiednią wartość w polu Orientacja
(Orientation).
5. Zapisz stempel.
Kliknij kartę Zapisz ustawienia (Save settings) i wpisz nazwę w polu Nazwa (Title), a następnie
kliknij przycisk Zapisz (Save).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
6. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Zarejestrowana nazwa pojawi się na liście Stempel (Stamp).
Strona 260 z 713
Rejestrowanie stempla
Strona 261 z 713
Zmiana i rejestracja niektórych ustawień stempla
1. Wybierz stempel, dla którego mają być zmienione ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Stempel (Stamp) w oknie dialogowym Stempel/Tło (Stamp/Background), a
następnie z listy Stempel (Stamp) wybierz nazwę stempla, który ma być zmieniony.
2. Kliknij przycisk Definiuj stempel... (Define Stamp...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia stempla (Stamp Settings).
3. Skonfiguruj stempel przy użyciu okna podglądu.
4. Zastąpienie stempla
Kliknij przycisk Zastąp podczas zapisywania (Save overwrite) na karcie Zapisz ustawienia (Save
settings).
Aby zapisać ustawienia stempla pod inną nazwą, wpisz nową nazwę w polu Nazwa (Title) i kliknij
przycisk Zapisz (Save).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
5. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Zarejestrowana nazwa pojawi się na liście Stempel (Stamp).
Usuwanie niepotrzebnego stempla
1. Kliknij przycisk Definiuj stempel... (Define Stamp...) w oknie dialogowym Stempel/
Tło (Stamp/Background).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia stempla (Stamp Settings).
2. Wybierz stempel, który chcesz usunąć.
Wybierz z listy Stemple (Stamps) na karcie Zapisz ustawienia (Save settings) nazwę stempla, który
chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk Usuń (Delete).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Góra strony
Rejestracja obrazu jako tła
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie stempla/tła > Rejestracja obrazu jako tła
Rejestracja obrazu jako tła
Funkcja ta jest niedostępna dla 64-bitowego sterownika drukarki.
Funkcja ta umożliwia wybranie pliku mapy bitowej (BMP) i zarejestrowanie go jako nowego tła. Można
również zmienić i zapisać niektóre ustawienia istniejących rodzajów tła. Niepotrzebne tło można w każdej
chwili usunąć.
Procedura rejestracji obrazu jako tła jest następująca:
Rejestrowanie nowego tła
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
3. Kliknij przycisk Wybierz tło... (Select Background...).
Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia tła (Background Settings).
Strona 262 z 713
Rejestracja obrazu jako tła
4. Wybierz obraz do zarejestrowania jako tło.
Kliknij przycisk Wybierz plik... (Select File...). Wybierz docelowy plik mapy bitowej (BMP) i kliknij
przycisk Otwórz (Open).
5. Podczas korzystania z okna podglądu określ następujące ustawienia:
Metoda rozkładu (Layout Method)
Określ sposób umieszczenia obrazu.
W przypadku wybrania opcji Niestandardowa (Custom) można określić współrzędne Współrzędna X
(X-Position) i Współrzędna Y (Y-Position).
Położenie tła można również zmienić, przeciągając obraz w oknie podglądu.
Intensywność (Intensity)
Ustaw intensywność obrazu tła za pomocą suwaka Intensywność (Intensity). Aby rozjaśnić tło,
przesuń suwak w lewo. Aby przyciemnić tło, przesuń suwak w prawo. Aby wydrukować tło z
oryginalną intensywnością pliku mapy bitowej, przesuń suwak skrajnie w prawo.
6. Zapisz tło.
Kliknij kartę Zapisz ustawienia (Save settings) i wpisz nazwę w polu Nazwa (Title), a następnie
kliknij przycisk Zapisz (Save).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
7. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Zarejestrowany tytuł zostanie wyświetlony na liście Tło (Background).
Zmiana i rejestracja niektórych ustawień tła
1. Wybierz tło, dla którego mają być zmienione ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Tło (Background) w oknie dialogowym Stempel/Tło (Stamp/Background), a
następnie wybierz tytuł tła do zmiany z listy Tło (Background).
2. Kliknij przycisk Wybierz tło... (Select Background...).
Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia tła (Background Settings).
3. Podczas wyświetlania okna podglądu ustaw opcje na karcie Tło (Background).
4. Zapisz tło.
Kliknij przycisk Zastąp podczas zapisywania (Save overwrite) na karcie Zapisz ustawienia (Save
Strona 263 z 713
Rejestracja obrazu jako tła
Strona 264 z 713
settings). Aby zapisać ustawienia tła pod inną nazwą, wpisz nową nazwę w polu Nazwa (Title) i
kliknij przycisk Zapisz (Save).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
5. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Zarejestrowany tytuł zostanie wyświetlony na liście Tło (Background).
Usuwanie niepotrzebnego tła
1. Kliknij przycisk Wybierz tło... (Select Background...) w oknie dialogowym Stempel/
Tło (Stamp/Background).
Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia tła (Background Settings).
2. Wybierz tło do usunięcia.
Wybierz tytuł tła do usunięcia z listy Tła (Backgrounds) na karcie Zapisz ustawienia (Save settings), a
następnie kliknij przycisk Usuń (Delete).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie otwarte okno dialogowe Stempel/Tło (Stamp/Background).
Góra strony
Drukowanie koperty
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Drukowanie koperty
Drukowanie koperty
Szczegółowe informacje na temat sposobu wkładania kopert do urządzenia można znaleźć w
Podręczniku podstawowym w sekcji „Wkładanie papieru do tylnej tacy”.
Procedura drukowania koperty jest następująca:
1. Zamknij podpórkę papieru.
2. Włóż kopertę do urządzenia.
Zamknij kopertę.
Ustaw kopertę w taki sposób, aby klapka koperty znajdowała się po lewej stronie, a złożona
powierzchnia była skierowana do dołu, a następnie załaduj kopertę do tylnej tacy.
3. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
4. Wybierz typ nośnika
Wybierz opcję Koperta (Envelope) z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
Strona 265 z 713
Drukowanie koperty
Strona 266 z 713
5. Wybierz rozmiar papieru.
Wybierz opcję Youkei 4, Youkei 6, Koperta Commercial #10 (Comm.Env. #10) lub Koperta DL (DL
Env.) w oknie dialogowym Ustawienie rozmiaru koperty (Envelope Size Setting), a następnie kliknij
przycisk OK.
6. Ustaw orientację
Aby wydrukować poziomo dane adresata, wybierz wartość Pozioma (Landscape) dla ustawienia
Orientacja (Orientation).
7. Wybierz jakość wydruku
Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High) lub Standardowa
(Standard), zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
8. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu procesu drukowania informacje są drukowane na kopercie.
Góra strony
Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
Strona 267 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
Można wyświetlić i sprawdzić wynik drukowania przed wydrukowaniem.
Procedura wyświetlania wyniku drukowania przed wydrukowaniem jest następująca:
Wyświetlanie wyników drukowania można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw podgląd.
Zaznacz pole wyboru Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na
karcie Główny (Main).
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Uruchomiony zostanie program Canon IJ Preview i przed wydrukowaniem danych zostanie
wyświetlony podgląd wydruku.
Tematy pokrewne
Podgląd Canon IJ
Góra strony
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Różne metody
drukowania > Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
Można określić wysokość i szerokość papieru, jeśli ten rozmiar nie może być wybrany w polu Rozmiar
strony (Page Size). Taki rozmiar papieru nazywany jest niestandardowym.
Procedura definiowania niestandardowego rozmiaru papieru jest następująca:
Rozmiar niestandardowy można również ustawić w polu Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size)
na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Ustaw rozmiar niestandardowy w swojej aplikacji.
Zdefiniuj niestandardowy rozmiar papieru w używanej aplikacji.
Ważne
Jeśli aplikacja, za której pomocą utworzono dokument, ma funkcję określania wysokości i
szerokości papieru, użyj jej, aby wprowadzić te wartości. Jeśli aplikacja nie ma takiej funkcji
albo dokument jest drukowany nieprawidłowo, użyj sterownika drukarki, aby wprowadzić te
wartości.
2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
3. Wybierz rozmiar papieru.
Wybierz opcję Niestandardowy... (Custom...) dla ustawienia Rozmiar strony (Page Size) na karcie
Ustawienia strony (Page Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Niestandardowy rozmiar papieru (Custom Paper Size).
Strona 268 z 713
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar niestandardowy)
Strona 269 z 713
4. Ustaw niestandardowy rozmiar papieru
Określ wartość Jednostki (Units) oraz wprowadź wartości Szerokość (Width) i Wysokość (Height) dla
używanego papieru. Następnie kliknij przycisk OK.
5. Zakończ konfigurację
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
Gdy wybierzesz polecenie wydruku, tekst zostanie wydrukowany na papierze określonego rozmiaru.
Góra strony
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Strona 270 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie monochromatycznym
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Optymalne drukowanie obrazu
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Symulacja rysunku
Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Przedstawianie obrazu za pomocą funkcji Vivid Colors
Wygładzanie krawędzi
Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę właściwości kolorów
Redukcja zakłóceń
Góra strony
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody
drukowania półtonów
Można ustawiać osobno metodę łącznego odwzorowania dla poziomu jakości wydruku oraz metodę
drukowania półtonów.
Procedura ustawiania poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wybierz jakość wydruku
Wybierz opcję Niestandardowa (Custom) dla ustawienia Jakość wydruku (Print Quality) na karcie
Główny (Main) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Niestandardowa (Custom).
Strona 271 z 713
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
3. Ustaw jakość wydruku i wybierz opcję uzyskiwania półtonów.
Przesuń suwak Jakość (Quality), aby wybrać poziom jakości.
W polu Półcienie (Halftoning) wybierz metodę uzyskiwania półtonów i kliknij przycisk OK.
Uwaga
Półtony to różne stany natężenia koloru, pomiędzy najmniejszym i największym natężeniem
barwy.
Drukarka zastępuje jednolite barwy zbiorem małych kropek, aby uzyskać efekt półtonów. Opcja
Symulacja kolorów (Dither) powoduje rozmieszczanie punktów zgodnie z ustalonymi regułami
w celu uzyskania efektu półtonów. Opcja Rozpraszanie (Diffusion) powoduje rozmieszczanie
kropek w sposób przypadkowy w celu uzyskania efektu półtonów. Po wybraniu ustawienia
Automatyczne (Auto) dane są drukowane za pomocą optymalnej metody uzyskiwania półtonów,
właściwej dla wybranej jakości wydruku.
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania dane są drukowane za pomocą określonego poziomu jakości i metody
drukowania półtonów.
Ważne
Niektóre poziomy jakości wydruku i metody uzyskiwania półtonów mogą zostać użyte lub nie w
zależności od ustawienia Typ nośnika (Media Type).
Uwaga
Jeśli po wydrukowaniu brakuje części obiektu, problem może rozwiązać wybór opcji Rozpraszanie
(Diffusion) dla ustawienia Półcienie (Halftoning).
Tematy pokrewne
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Góra strony
Strona 272 z 713
Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie monochromatycznym
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie monochromatycznym
Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie
monochromatycznym
Procedura drukowania kolorowego dokumentu w trybie monochromatycznym jest następująca:
Drukowanie w odcieniach szarości można również ustawić w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional
Features) na karcie Szybki start (Quick Setup).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw wydruk w odcieniach szarości
Zaznacz pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) na karcie Główny (Main).
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Podczas drukowania dokument jest konwertowany na dane skali szarości. Umożliwia to drukowanie
dokumentów kolorowych w trybie monochromatycznym.
Ważne
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) sterownik
drukarki przetwarza dane obrazu jako dane sRGB. W takim przypadku kolory na wydruku mogą
różnić się od tych z oryginalnego obrazu.
W przypadku korzystania funkcji wydruku w odcieniach szarości do drukowania danych Adobe RGB
Strona 273 z 713
Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie monochromatycznym
Strona 274 z 713
należy skonwertować dane do formatu sRGB przy użyciu odpowiedniej aplikacji.
Uwaga
Podczas korzystania z funkcji Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) można używać
zarówno atramentu czarnego, jak i kolorowego.
Góra strony
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Można określić metodę korekcji kolorów odpowiednią do typu drukowanego dokumentu.
Zazwyczaj sterownik drukarki dopasowuje kolor za pomocą technologii Canon Digital Photo Color, w
związku z czym dane są drukowane z użyciem odcieni kolorów preferowanych przez większość osób. Ta
metoda jest przydatna do drukowania danych sRGB.
Aby drukować z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów (Adobe RGB lub sRGB) przypisanej do
obrazu, należy wybrać opcję ICM. Jeśli aplikacja ma określić profil drukowania ICC, należy wybrać opcję
Brak (None).
Procedura określania korekcji kolorów jest następująca:
Korekcję kolorów można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup), wybierając opcję
Drukowanie fotografii (Photo Printing) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings), a następnie wybierając opcję Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity
Manual Adjustment) w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ręczne dopasowywanie kolorów
Na karcie Główny (Main) wybierz opcję Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/
Intensity) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
3. Wybór korekcji kolorów
Kliknij kartę Dopasowanie (Matching), wybierz ustawienie Korekcja kolorów (Color Correction)
odpowiednie do danego celu, a następnie kliknij przycisk OK.
Strona 275 z 713
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Strona 276 z 713
Dopasowanie przez sterownik (Driver Matching)
Przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color można drukować dane sRGB w odcieniach
kolorów preferowanych przez większość osób.
Dopasowanie przez sterownik (Driver Matching) jest domyślnym ustawieniem korekcji kolorów.
ICM
Można drukować z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów (Adobe RGB lub sRGB)
przypisanej do obrazu.
Brak (None)
Drukarka nie wykonuje korekty kolorów. Tę wartość należy wybrać w przypadku drukowania danych z
zastosowaniem profilu drukowania ICC utworzonego indywidualnie w aplikacji lub profilu
drukowania ICC dla specjalnego papieru firmy Canon.
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania dane są drukowane z użyciem określonej metody korekcji kolorów.
Ważne
Jeśli funkcja ICM jest wyłączona w aplikacji, wartość ICM dla ustawienia Korekcja kolorów (Color
Correction) jest niedostępna i obraz może zostać wydrukowany nieprawidłowo.
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) na karcie
Główny (Main) ustawienie Korekcja kolorów (Color Correction) jest wyszarzone i niedostępne.
Tematy pokrewne
Optymalne drukowanie obrazu
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Góra strony
Optymalne drukowanie obrazu
Strona 277 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów > Optymalne drukowanie obrazu
Optymalne drukowanie obrazu
Drukując zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym, czasami można dostrzec różnicę między
odcieniami kolorów na wydruku i na zdjęciu bądź na monitorze.
Aby wyniki drukowania były jak najbliższe żądanym odcieniom kolorów, należy wybrać metodę
drukowania najlepiej dostosowaną do używanej aplikacji lub celu.
Zarządzanie kolorami
Urządzenia, takie jak cyfrowe aparaty fotograficzne, skanery, monitory i drukarki, w różny sposób
przetwarzają kolory. Zarządzanie kolorami (dopasowywanie kolorów) to metoda określania „kolorów”
zależnych od urządzenia w ramach wspólnej przestrzeni kolorów. W systemie Windows system
zarządzania kolorem o nazwie „ICM” jest wbudowany w system operacyjny.
Jako wspólne przestrzenie kolorów powszechnie używane są standardy Adobe RGB i sRGB. Standard
Adobe RGB zapewnia szerszą przestrzeń kolorów niż sRGB.
Profile ICC przekształcają „kolory” zależne od urządzenia na kolory wspólnej przestrzeni kolorów.
Korzystając z profilu ICC i zarządzania kolorami, można nakreślić przestrzeń kolorów obrazu w ramach
obszaru odtwarzania kolorów dostępnego dla drukarki.
Wybór metody drukowania odpowiedniej dla obrazu
Zalecana metoda drukowania zależy od przestrzeni kolorów (Adobe RGB lub sRGB) obrazu oraz
zastosowanego oprogramowania. Istnieją dwie typowe metody drukowania. Sprawdź przestrzeń kolorów
(Adobe RGB lub sRGB) obrazu i używane oprogramowanie, a następnie wybierz metodę drukowania
odpowiednią dla własnych potrzeb.
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Opisuje procedurę drukowania danych sRGB przy użyciu funkcji korekcji kolorów sterownika drukarki.
Aby drukować za pomocą technologii Canon Digital Photo Color
Drukarka drukuje dane w odcieniach kolorów preferowanych przez większość osób, reprodukując
kolory oryginalnych danych obrazu oraz wytwarzając efekty trójwymiarowości obrazu i wysoki, ostry
kontrast.
Aby drukować z bezpośrednim zastosowaniem wyników edycji i retuszu dostępnych w aplikacji
Podczas drukowania danych drukarka uwydatnia subtelne różnice kolorów między ciemnymi i jasnymi
obszarami, nie zmieniając obszarów najciemniejszych i najjaśniejszych.
Podczas drukowania danych drukarka stosuje wyniki precyzyjnego dopasowania, na przykład
dopasowania jasności dokonanego za pomocą aplikacji.
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Opisuje procedurę drukowania z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni kolorów Adobe RGB lub sRGB.
Ustawiając ten sam profil wejściowy ICC danych obrazu w aplikacji i sterowniku drukarki, można
drukować we wspólnej przestrzeni kolorów.
Metoda konfiguracji sterownika drukarki różni się w zależności od używanego oprogramowania.
Góra strony
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów > Dopasowywanie kolorów za pomocą
sterownika drukarki
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Można tak skonfigurować funkcję korekcji kolorów sterownika drukarki, aby drukować dane sRGB w
odcieniach preferowanych przez większość osób (przy użyciu technologii Canon Digital Photo Color).
W przypadku drukowania z aplikacji, która umożliwia identyfikowanie i określanie profilów ICC, należy
użyć profilu ICC drukowania w aplikacji oraz wybrać ustawienia zarządzania kolorami.
Procedura dopasowywania kolorów za pomocą sterownika drukarki jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki
2. Wybierz typ nośnika
Z listy Typ nośnika (Media Type) na karcie Główny (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do
urządzenia.
3. Wybierz jakość wydruku
Dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) wybierz ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard)
lub Szybka (Fast) zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
4. Ręczne dopasowywanie kolorów
Wybierz wartość Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/Intensity) i kliknij
przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
5. Wybór korekcji kolorów
Kliknij kartę Dopasowanie (Matching) i wybierz wartość Dopasowanie przez sterownik (Driver
Matching) dla ustawienia Korekcja kolorów (Color Correction).
Strona 278 z 713
Dopasowywanie kolorów za pomocą sterownika drukarki
Strona 279 z 713
6. Ustaw pozostałe elementy
W razie potrzeby kliknij kartę Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) i zmień balans
następujących kolorów: Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow) oraz wyreguluj
ustawienia Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast), a następnie kliknij
przycisk OK.
7. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania sterownik drukarki dopasowuje kolory do drukowanych danych.
Tematy pokrewne
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Góra strony
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Wybieranie ustawienia korekcji kolorów > Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Jeśli dane obrazu mają określony profil wejściowy ICC, można drukować z użyciem przestrzeni kolorów
(Adobe RGB lub sRGB) przypisanej do danych.
Procedura konfiguracji sterownika drukarki różni się w zależności od oprogramowania używanego do
drukowania.
Określanie profilu ICC za pomocą oprogramowania i drukowanie danych
Podczas drukowania wyników edycji i retuszu programu Adobe Photoshop, Canon Digital Photo
Professional lub dowolnej aplikacji, która umożliwia określenie profilu wejściowego ICC i profilu
drukowania ICC, drukarka efektywnie wykorzystuje przestrzeń kolorów profilu wejściowego ICC
określonego w danych obrazu.
Aby skorzystać z tej metody drukowania, należy za pomocą oprogramowania wybrać opcje zarządzania
kolorem oraz określić profil wejściowy ICC i profil drukowania ICC w danych obrazu.
Nawet w przypadku drukowania z użyciem samodzielnie utworzonego profilu drukowania ICC lub
dostępnego w aplikacji profilu utworzonego na potrzeby specjalnego papieru firmy Canon należy wybrać
opcje zarządzania kolorem w aplikacji.
Instrukcje można znaleźć w podręczniku używanej aplikacji.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wybierz typ nośnika
Z listy Typ nośnika (Media Type) na karcie Główny (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do
urządzenia.
3. Wybierz jakość wydruku
Dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) wybierz ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard)
lub Szybka (Fast) zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
4. Ręczne dopasowywanie kolorów
Strona 280 z 713
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Wybierz wartość Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/Intensity) i kliknij
przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
5. Wybór korekcji kolorów
Kliknij kartę Dopasowanie (Matching) i wybierz wartość Brak (None) dla ustawienia Korekcja
kolorów (Color Correction).
6. Ustaw pozostałe elementy
W razie potrzeby kliknij kartę Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) i zmień balans
następujących kolorów: Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow) oraz wyreguluj
ustawienia Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast), a następnie kliknij
przycisk OK.
7. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania drukarka używa przestrzeni kolorów danych obrazu.
Określanie profilu ICC za pomocą sterownika drukarki i drukowanie
Drukowanie za pomocą programu, który nie rozpoznaje profili wejściowych ICC lub umożliwia określanie
profilu poprzez wskazywanie profili wejściowych ICC spośród profili drukarki dostępnych w jej
sterowniku. W przypadku drukowania danych Adobe RGB można wydrukować dane przy użyciu
przestrzeni kolorów Adobe RGB, nawet jeśli aplikacja nie obsługuje standardu Adobe RGB.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wybierz typ nośnika
Z listy Typ nośnika (Media Type) na karcie Główny (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do
urządzenia.
Strona 281 z 713
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
3. Wybierz jakość wydruku
Dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) wybierz ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard)
lub Szybka (Fast) zależnie od tego, które najlepiej odpowiada danemu celowi.
4. Ręczne dopasowywanie kolorów
Wybierz wartość Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/Intensity) i kliknij
przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
5. Wybór korekcji kolorów
Kliknij kartę Dopasowanie (Matching) i wybierz wartość ICM dla ustawienia Korekcja kolorów (Color
Correction).
6. Wybierz profil wejściowy
Wybierz ustawienie Profil wejściowy (Input Profile) odpowiadające przestrzeni kolorów obrazu.
Dla danych sRGB lub bez profilu wejściowego ICC:
Strona 282 z 713
Drukowanie przy użyciu profilów ICC
Strona 283 z 713
Wybierz opcję Standardowy (Standard).
Dla danych Adobe RGB:
Wybierz opcję Adobe RGB (1998).
Ważne
Jeśli profil wejściowy jest określany przez aplikację, profil wejściowy sterownika drukarki nie
ma znaczenia.
Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanych żadnych profilów wejściowych ICC, opcja Adobe
RGB (1998) nie jest wyświetlana. Profile ICC można zainstalować z instalacyjnego dysku CDROM dołączonego do urządzenia.
7. Ustaw pozostałe elementy
W razie potrzeby kliknij kartę Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) i zmień balans
następujących kolorów: Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta), Żółty (Yellow) oraz wyreguluj
ustawienia Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast), a następnie kliknij
przycisk OK.
8. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania dane są drukowane z użyciem przestrzeni kolorów wybranych danych obrazu.
Tematy pokrewne
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Góra strony
Dopasowywanie balansu kolorów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Podczas drukowania można ustawiać odcienie kolorów.
Funkcja ta dopasowuje balans kolorów wydruku przez zmianę stosunku atramentów każdego koloru,
więc zmienia ona całkowity balans kolorów dokumentu. Aby zmienić balans kolorów w znacznym
stopniu, należy użyć ustawień aplikacji. Aby w niewielkim stopniu zmienić balans kolorów, należy użyć
sterownika drukarki.
Poniższy przykład ilustruje sytuację, gdy balans kolorów służy do intensyfikacji koloru błękitnego i
stłumienia koloru żółtego, aby ogólne kolory były bardziej jednolite.
Bez dopasowania
Dostosuj balans kolorów
Procedura dopasowywania ustawienia balansu kolorów jest następująca:
Balans kolorów można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup), wybierając opcję
Drukowanie fotografii (Photo Printing) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings), a następnie wybierając opcję Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity
Manual Adjustment) w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ręczne dopasowywanie kolorów
Na karcie Główny (Main) wybierz opcję Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/
Intensity) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
Strona 284 z 713
Dopasowywanie balansu kolorów
Strona 285 z 713
3. Dostosuj balans kolorów
Dla kolorów Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta) i Żółty (Yellow) są dostępne oddzielne suwaki.
Każdy kolor jest wzmacniany w miarę przesuwania odpowiedniego suwaka w prawo i osłabiany w
miarę przesuwania odpowiedniego suwaka w lewo. Jeśli na przykład zostanie osłabiony kolor
błękitny, wzmocni się kolor czerwony.
Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do
50.
Po dopasowaniu każdego koloru kliknij przycisk OK.
Ważne
Ustawienia suwaka należy zmieniać stopniowo.
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania dokument jest drukowany z dopasowanym balansem kolorów.
Ważne
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) na karcie
Główny (Main) opcje Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta) i Żółty (Yellow) są wyszarzone i
niedostępne.
Tematy pokrewne
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Góra strony
Dopasowywanie jasności
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie jasności
Podczas drukowania danych obrazu można zmienić ogólną jasność.
Funkcja nie zmienia czystej bieli lub czerni, ale zmienia jasność kolorów pośrednich.
Poniższy przykład pokazuje wynik drukowania, gdy zostanie zmienione ustawienie jasności.
Wybrano wartość Jasny (Light). Wybrano wartość Normalny (Normal). Wybrano wartość Ciemny (Dark).
Procedura dopasowywania jasności jest następująca:
Jasność można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup), wybierając opcję Drukowanie
fotografii (Photo Printing) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings), a
następnie wybierając opcję Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity Manual
Adjustment) w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ręczne dopasowywanie kolorów
Na karcie Główny (Main) wybierz opcję Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/
Intensity) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
3. Określ jasność
Wybierz wartość Jasny (Light), Normalny (Normal) lub Ciemny (Dark) dla ustawienia Jasność
(Brightness), a następnie kliknij przycisk OK.
Strona 286 z 713
Dopasowywanie jasności
Strona 287 z 713
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania dane są drukowane z określoną jasnością.
Tematy pokrewne
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Góra strony
Dopasowywanie intensywności kolorów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie intensywności kolorów
Podczas drukowania można osłabić (rozjaśnić) lub zintensyfikować (przyciemnić) kolory całego obrazu.
Jeśli należy wyostrzyć wydruki, zwiększ intensywność kolorów.
Poniższy przykład pokazuje przypadek, gdy intensywność została zwiększona tak, że wszystkie kolory stały
się bardziej intensywne podczas drukowania danych obrazu.
Bez dopasowania
Większa intensywność koloru
Procedura dopasowywania intensywności jest następująca:
Intensywność można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup), wybierając opcję Drukowanie
fotografii (Photo Printing) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings), a
następnie wybierając opcję Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity Manual
Adjustment) w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ręczne dopasowywanie kolorów
Wybierz opcję Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/Intensity) na karcie
Główny (Main), a następnie kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
3. Dopasuj intensywność
Przesunięcie suwaka Intensywność (Intensity) w prawo intensyfikuje (przyciemnia) kolory.
Przesuwanie suwaka w lewo osłabia (rozjaśnia) kolory.
Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do
Strona 288 z 713
Dopasowywanie intensywności kolorów
Strona 289 z 713
50.
Po dopasowaniu każdego koloru kliknij przycisk OK.
Ważne
Ustawienia suwaka należy zmieniać stopniowo.
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Po rozpoczęciu drukowania dane obrazu drukowane będą ze zmienioną intensywnością.
Tematy pokrewne
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie kontrastu
Góra strony
Dopasowywanie kontrastu
Strona 290 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Dopasowywanie kontrastu
Dopasowywanie kontrastu
Istnieje możliwość ustawienia kontrastu obrazu podczas drukowania.
Aby uwydatnić różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zwiększyć kontrast. Z drugiej
strony, aby zmniejszyć różnice między jasnymi i ciemnymi partiami obrazów, należy zmniejszyć kontrast.
Bez dopasowania
Dopasuj kontrast
Procedura dopasowywania kontrastu jest następująca:
Kontrast można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup), wybierając opcję Drukowanie
fotografii (Photo Printing) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings), a
następnie wybierając opcję Ręczne dostosowanie koloru/intensywności (Color/Intensity Manual
Adjustment) w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ręczne dopasowywanie kolorów
Na karcie Główny (Main) wybierz opcję Ręczne (Manual) dla ustawienia Kolor/Intensywność (Color/
Intensity) i kliknij przycisk Ustaw... (Set...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
3. Dopasuj kontrast
Przesunięcie suwaka Kontrast (Contrast) w prawo zwiększa kontrast, a przesunięcie go w lewo
zmniejsza kontrast.
Można także bezpośrednio wprowadzić wartość dla suwaka. Wprowadź wartość z zakresu od -50 do
Dopasowywanie kontrastu
Strona 291 z 713
50.
Po dopasowaniu każdego koloru kliknij przycisk OK.
Ważne
Ustawienia suwaka należy zmieniać stopniowo.
4. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK na karcie Główny (Main).
Podczas drukowania obraz jest drukowany z dopasowanym kontrastem.
Tematy pokrewne
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i metody drukowania półtonów
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Góra strony
Symulacja rysunku
Strona 292 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Symulacja rysunku
Symulacja rysunku
Funkcja Symulacja rysunku (Simulate Illustration) umożliwia wydrukowanie obrazu w pełnym kolorze lub
w 256 kolorach tak, że wydruk będzie wyglądał jak rysunek odręczny. Ta funkcja pozwala dodawać różne
efekty do oryginalnego profilu i kolorów.
Procedura Symulacja rysunku (Simulate Illustration) jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw opcję Symulacja rysunku (Simulate Illustration).
W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Symulacja rysunku (Simulate Illustration) na karcie Efekty
(Effects) i ustaw Kontrast (Contrast).
Przesunięcie suwaka w prawo rozjaśnia obraz, a w lewo – przyciemnia.
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu wydrukowania obraz zostanie wydrukowany w sposób przypominający rysunek
odręczny.
Góra strony
Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Funkcja Efekty monochromatyczne (Monochrome Effects) umożliwia wykorzystywanie efektów
kolorystycznych, takich jak zmiana kolorystyki zdjęcia na utrzymaną w barwach sepii.
Procedura korzystania z funkcji Efekty monochromatyczne (Monochrome Effects) jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw opcję Efekty monochromatyczne (Monochrome Effects).
Zaznacz pole wyboru Efekty monochromatyczne (Monochrome Effects) na karcie Efekty (Effects) i
wybierz żądany kolor.
Jeśli używasz funkcji Wybierz kolor (Select Color), przesuń suwak Kolor (Color), tak aby wskazywał
żądany kolor.
Bieżące ustawienia wyświetlanie są w oknie podglądu ustawień po lewej stronie sterownika
drukarki.
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania obraz zostanie wydrukowany w jednym kolorze.
Strona 293 z 713
Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Strona 294 z 713
Ważne
Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) na karcie
Główny (Main), pole wyboru Efekty monochromatyczne (Monochrome Effects) jest wyszarzone i
niedostępne.
Góra strony
Przedstawianie obrazu za pomocą funkcji Vivid Colors
Strona 295 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Przedstawianie obrazu za pomocą funkcji Vivid Colors
Przedstawianie obrazu za pomocą funkcji Vivid Colors
Funkcja Vivid Photo pozwala na drukowanie obrazu w żywych kolorach.
Funkcja Vivid Photo podkreśla kolory scenerii tła przy zachowaniu naturalnego koloru ludzkiej skóry.
Używając tej funkcji, można sprawić, że żywe barwy wydadzą się jeszcze bardziej wyraziste.
Procedura korzystania z funkcji Vivid Photo jest następująca:
Funkcję Vivid Photo można również ustawić na karcie Szybki start (Quick Setup), wybierając opcję
Drukowanie fotografii (Photo Printing) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used
Settings), a następnie wybierając odpowiednie ustawienie w obszarze Funkcje dodatkowe (Additional
Features).
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw funkcję Vivid Photo.
Zaznacz pole wyboru Vivid Photo na karcie Efekty (Effects).
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania obraz zostanie wydrukowany w żywych kolorach.
Góra strony
Wygładzanie krawędzi
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Wygładzanie krawędzi
Wygładzanie krawędzi
Funkcja Image Optimizer umożliwia wygładzenie krawędzi na zdjęciach i grafikach powiększonych za
pomocą aplikacji. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas drukowania obrazów o niskiej
rozdzielczości pochodzących ze stron sieci Web.
Procedura korzystania z funkcji Image Optimizer jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Określ ustawienie funkcji Image Optimizer
Zaznacz pole wyboru Image Optimizer na karcie Efekty (Effects).
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Zdjęcia i grafiki zostaną wydrukowane z wygładzonymi krawędziami.
Uwaga
W zależności od aplikacji lub rozdzielczości danych obrazu funkcja Image Optimizer nie ma
znaczącego wpływu na niektóre rodzaje obrazów.
Użycie funkcji Image Optimizer może spowodować wydłużenie czasu drukowania.
Strona 296 z 713
Wygładzanie krawędzi
Strona 297 z 713
Góra strony
Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę właściwości kolorów
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę właściwości kolorów
Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę właściwości
kolorów
Funkcja Photo Optimizer PRO poprawia kolorystykę zdjęć z aparatu cyfrowego lub obrazów
zeskanowanych. Została specjalnie zaprojektowana, by korygować problemy powodowane zmianą barw,
prześwietleniem i niedoświetleniem.
Procedura korzystania z funkcji Photo Optimizer PRO jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wprowadź ustawienie funkcji Photo Optimizer PRO
Zaznacz pole wyboru Photo Optimizer PRO na karcie Efekty (Effects).
Zazwyczaj nie ma potrzeby zaznaczania pola wyboru Zastosuj na całej stronie (Apply Throughout
Page).
Obrazy na każdej stronie są optymalizowane jeden po drugim.
Uwaga
W przypadku drukowania obrazu, który został przetworzony, np. przycięty lub obrócony, należy
zaznaczyć pole wyboru Zastosuj na całej stronie (Apply Throughout Page). W tym przypadku
cała strona zostanie potraktowana jako jeden obraz do zoptymalizowania.
Strona 298 z 713
Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę właściwości kolorów
Strona 299 z 713
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania obrazy zostaną wydrukowane z włączoną kompensacją kolorów.
Ważne
Funkcja Photo Optimizer PRO nie działa, gdy:
Tło (Background) zostało ustawione w oknie dialogowym Stempel/Tło (Stamp/Background) na
karcie Ustawienia strony (Page Setup);
funkcja Definiuj stempel... (Define Stamp...) została wybrana w oknie dialogowym Stempel/Tło
(Stamp/Background) na karcie Ustawienia strony (Page Setup), a stempel został skonfigurowany
w postaci mapy bitowej.
Uwaga
Funkcja Photo Optimizer PRO nie ma znaczącego wpływu na niektóre rodzaje obrazów.
Góra strony
Redukcja zakłóceń
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Zmiana jakości
wydruku oraz korekta danych obrazu > Redukcja zakłóceń
Redukcja zakłóceń
Dzięki funkcji Redukcja zakłóceń (Photo Noise Reduction) można zmniejszyć zakłócenia powstałe w
aparacie cyfrowym i poprawić jakość wydruku obrazu.
Procedura korzystania z funkcji Redukcja zakłóceń (Photo Noise Reduction) jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw opcję Redukcja zakłóceń (Photo Noise Reduction).
Zaznacz pole wyboru Redukcja zakłóceń (Photo Noise Reduction) na karcie Efekty (Effects) i wybierz
opcję Normalny (Normal) lub Duża (Strong), w zależności od stopnia.
3. Zakończ konfigurację
Kliknij przycisk OK.
Po rozpoczęciu drukowania obraz zostanie wydrukowany ze zmniejszonym poziomem zakłóceń
wprowadzanych przez aparaty fotograficzne.
Uwaga
W większości przypadków zalecany jest wybór ustawienia Normalny (Normal). Wybierz opcję Duża
Strona 300 z 713
Redukcja zakłóceń
Strona 301 z 713
(Strong), jeśli po wybraniu opcji Normalny (Normal) zakłócenia są wciąż wyraźne.
W zależności od aplikacji lub rozdzielczości danych obrazu, wynik redukcji zakłóceń obrazu
zarejestrowanego za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego może nie być wyraźnie widoczny.
W przypadku zastosowania tej funkcji do elementów innych niż fotografie wykonane aparatem
cyfrowym obraz może ulec zniekształceniu.
Góra strony
Sterownik drukarki — przegląd
Strona 302 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Sterownik
drukarki — przegląd
Sterownik drukarki — przegląd
Operacje wykonywane za pomocą sterownika drukarki
Sterownik drukarki Canon IJ
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Karta Obsługa
Monitor stanu Canon IJ
Podgląd Canon IJ
Góra strony
Operacje wykonywane za pomocą sterownika drukarki
MA-5400-V1.00
| Instrukcja obsługi (sterownik drukarki) | Jak korzystać z podręcznika | Drukowanie podręcznika |
Różne metody drukowania
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa
konfiguracja
Ustawianie orientacji i rozmiaru strony
Ustawianie liczby kopii i kolejności drukowania
Ustawianie marginesu na zszycie
Drukowanie bez obramowania
Drukowanie z dopasowaniem do strony
Drukowanie skalowane
Drukowanie układu strony
Drukowanie plakatu
Drukowanie broszury
Drukowanie dwustronne
Drukowanie stempla/tła
Drukowanie koperty
Wyświetlanie wyniku drukowania przed
wydrukowaniem
Ustawianie wymiarów papieru (rozmiar
niestandardowy)
Zmiana jakości wydruku oraz korekta
danych obrazu
Wybór kombinacji poziomu jakości wydruku i
metody drukowania półtonów
Drukowanie dokumentu kolorowego w trybie
monochromatycznym
Wybieranie ustawienia korekcji kolorów
Dopasowywanie balansu kolorów
Dopasowywanie jasności
Dopasowywanie intensywności kolorów
Dopasowywanie kontrastu
Zmiana ustawień urządzenia za pomocą
komputera
Zmiana opcji wydruku
Rejestrowanie często używanego profilu
drukowania
Ustawianie kasety z atramentem
Zarządzanie zasilaniem urządzenia
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Zmiana trybu pracy urządzenia
Konserwacja za pomocą komputera
Czyszczenie głowic drukujących
Czyszczenie rolek podawania papieru
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Sprawdzanie dysz głowicy drukującej
Czyszczenie wnętrza urządzenia
Sterownik drukarki — przegląd
Sterownik drukarki Canon IJ
Jak otworzyć okno ustawień sterownika
drukarki
Karta Obsługa
Monitor stanu Canon IJ
Podgląd Canon IJ
Aktualizacja sterowników MP Drivers
Pobieranie najnowszych sterowników MP
Drivers
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP
Drivers
Przed instalacją sterowników MP Drivers
Symulacja rysunku
Instalowanie sterowników MP Drivers
Przedstawianie obrazu w jednym kolorze
Dodatek
Przedstawianie obrazu za pomocą funkcji Vivid
Colors
Wygładzanie krawędzi
Poprawianie kolorystyki obrazu przez zmianę
właściwości kolorów
Redukcja zakłóceń
Usuwanie niepotrzebnego zadania
drukowania
Udostępnianie drukarki w sieci
Strona 303 z 713
Sterownik drukarki Canon IJ
Strona 304 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Sterownik
drukarki — przegląd > Sterownik drukarki Canon IJ
Sterownik drukarki Canon IJ
Sterownik drukarki Canon IJ to program instalowany na komputerze do drukowania danych na tym
urządzeniu.
Sterownik drukarki Canon IJ konwertuje dane do wydruku utworzone w aplikacji środowiska Windows na
dane zrozumiałe dla drukarki i wysyła skonwertowane dane do drukarki.
Ponieważ różne modele drukarki obsługują różne formaty drukowanych danych, należy mieć odpowiedni
sterownik drukarki Canon IJ do używanego modelu.
Jak korzystać z Pomocy sterownika drukarki
Pomoc zawierającą informacje na temat ustawień sterownika można wyświetlić z poziomu okna
preferencji drukowania sterownika drukarki Canon IJ.
Aby wyświetlić wszystkie opisy karty...
Kliknij przycisk Pomoc (Help) dostępny na każdej karcie. Zostanie otwarte okno dialogowe
zawierające opis poszczególnych elementów na karcie.
Ponadto kliknięcie łącza w opisie elementu powoduje wyświetlenie opisu odpowiedniego okna
dialogowego.
Aby zobaczyć opis każdego elementu...
Kliknij prawym przyciskiem myszy element, o którym chcesz się więcej dowiedzieć, a następnie
kliknij przycisk Pomoc (Help).
Jeśli przycisk
Pomoc (Help) znajduje się w prawej części paska tytułowego, można go także
kliknąć, a następnie kliknąć poszukiwany element.
Zostanie wyświetlony opis elementu.
Tematy pokrewne
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Góra strony
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Sterownik
drukarki — przegląd > Sterownik drukarki Canon IJ > Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Okno ustawień sterownika drukarki można wyświetlić za pomocą aktualnie używanej aplikacji lub przy
użyciu menu Start systemu Windows.
Uwaga
W niniejszej instrukcji opisane są głównie działania wykonywane w systemie Windows Vista.
Przebieg operacji może się różnić w zależności od wersji używanego systemu Windows.
Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki za pomocą aplikacji
Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą, aby skonfigurować profil drukowania podczas wydruku.
1. Wybierz polecenie wydruku, którego używasz w danej aplikacji.
Ogólna zasada: aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie (Print), wybierz w menu Plik (File)
polecenie Drukuj (Print).
2. Wybierz nazwę modelu i kliknij przycisk Preferencje (Preferences) (lub Właściwości
(Properties).
Zostanie wyświetlone okno ustawień sterownika drukarki.
Uwaga
W zależności od używanej aplikacji nazwy poleceń i nazwy menu mogą być różne, a liczba
czynności do wykonania może być większa. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w
podręczniku użytkownika dotyczącym używanej aplikacji.
Otwieranie okna ustawień sterownika drukarki za pomocą menu Start
Aby wykonać czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie głowicy drukującej, lub skonfigurować profil
drukowania, który jest wspólny dla wszystkich aplikacji, należy wykonać poniższą procedurę.
1. Wybierz elementy z menu Start, tak jak pokazano poniżej.
W przypadku systemu Windows Vista wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) ->
Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) -> Drukarki (Printers).
W przypadku systemu Windows XP wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) ->
Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) -> Drukarki i faksy (Printers and Faxes) .
W przypadku systemu Windows 2000 wybierz menu Start -> Ustawienia (Settings) -> Drukarki
(Printers).
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nazwy modelu, a następnie wybierz z
wyświetlonego menu polecenie Preferencje drukowania... (Printing Preferences...).
Zostanie wyświetlone okno ustawień sterownika drukarki.
Ważne
W oknie ustawień sterownika drukarki otwartym za pomocą przycisku Właściwości (Properties)
wyświetlane są karty dotyczące funkcji systemu Windows, np. karta Porty (Ports) (lub
Zaawansowane (Advanced)). Karty te nie pojawiają się w przypadku otwarcia przy użyciu
polecenia Preferencje drukowania... (Printing Preferences...) lub poprzez aplikację. Informacje
dotyczące kart funkcji systemu Windows można znaleźć w podręczniku użytkownika tego
systemu.
Strona 305 z 713
Jak otworzyć okno ustawień sterownika drukarki
Strona 306 z 713
Góra strony
Karta Obsługa
Strona 307 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Sterownik
drukarki — przegląd > Sterownik drukarki Canon IJ > Karta Obsługa
Karta Obsługa
Karta Obsługa (Maintenance) umożliwia przeprowadzenie konserwacji urządzenia lub zmianę jego
ustawień.
Funkcje
Czyszczenie głowic drukujących
Czyszczenie rolek podawania papieru
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Sprawdzanie dysz głowicy drukującej
Czyszczenie wnętrza urządzenia
Ustawianie kasety z atramentem
Zarządzanie zasilaniem urządzenia
Tematy pokrewne
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Zmiana trybu pracy urządzenia
Góra strony
Monitor stanu Canon IJ
Strona 308 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Sterownik
drukarki — przegląd > Monitor stanu Canon IJ
Monitor stanu Canon IJ
Monitor stanu Canon IJ to aplikacja pokazująca na ekranie systemu Windows stan drukarki i postęp
drukowania. Stan drukarki można rozpoznać po elementach graficznych, ikonach i komunikatach.
Uruchamianie Monitora stanu Canon IJ
Monitor stanu Canon IJ jest uruchamiany automatycznie, gdy dane są wysyłane do drukarki. Monitor
stanu Canon IJ po uruchomieniu jest wyświetlany jako przycisk na pasku zadań.
Kliknij przycisk monitora stanu wyświetlany na pasku zadań. Zostanie wyświetlony Monitor stanu Canon
IJ.
Uwaga
Aby otworzyć Monitor stanu Canon IJ, gdy drukarka nie drukuje, otwórz okno ustawień sterownika
drukarki i kliknij przycisk Wyświetl stan drukarki... (View Printer Status...) na karcie Obsługa
(Maintenance).
Gdy występują błędy
Monitor stanu Canon IJ jest wyświetlany automatycznie w przypadku wystąpienia błędu (np. gdy w
drukarce skończył się papier lub poziom atramentu jest niski).
W takiej sytuacji należy wykonać odpowiednie czynności, postępując według instrukcji.
Góra strony
Podgląd Canon IJ
Strona 309 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie z poziomu komputera > Wydruk za pomocą innej aplikacji > Sterownik
drukarki — przegląd > Podgląd Canon IJ
Podgląd Canon IJ
Podgląd Canon IJ to aplikacja wyświetlająca przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem
drukowania dokumentu.
Podgląd odzwierciedla informacje określone przy użyciu sterownika drukarki oraz umożliwia sprawdzenie
układu strony dokumentu, kolejności drukowania i liczby stron. Można również zmienić ustawienia typu
nośnika.
Jeśli przed drukowaniem ma zostać wyświetlony podgląd, otwórz okno ustawień sterownika drukarki ,
kliknij kartę Szybki start (Quick Setup) lub Główny (Main), a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl
podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing).
Aby przed drukowaniem podgląd nie był wyświetlany, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.
Tematy pokrewne
Wyświetlanie wyniku drukowania przed wydrukowaniem
Góra strony
Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia
Strona 310 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia
Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia
Kopiowanie
Góra strony
Kopiowanie
Strona 311 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia > Kopiowanie
Kopiowanie
Tworzenie kopii
Korzystanie z przydatnych funkcji kopiowania
Góra strony
Tworzenie kopii
Strona 312 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia > Kopiowanie > Tworzenie kopii
Tworzenie kopii
Podstawową procedurę tworzenia kopii można znaleźć w sekcji Kopiowanie .
Zmniejszanie lub powiększanie kopii
Korzystanie z przydatnych funkcji kopiowania
Góra strony
Zmniejszanie lub powiększanie kopii
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia > Kopiowanie > Tworzenie kopii >
Zmniejszanie lub powiększanie kopii
Zmniejszanie lub powiększanie kopii
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj zwykły papier na tylną tacę.
3. Oryginał należy umieścić na płycie szklanej.
4. Naciśnij przycisk Papier (Paper) i wybierz opcję papier zwykły A4 lub 8,5"x11"
Uwaga
Istnieje możliwość zmiany formatu papieru załadowanego na tylną tacę z A4 na Letter lub
odwrotnie. Zmiana formatu papieru pomiędzy A4 a Letter
5. Naciśnij przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) .
Zaświeci się kontrolka Dopasuj do str. (Fit to Page) . Aby anulować kopiowanie z dopasowaniem do
strony, naciśnij ponownie przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) .
Uwaga
Przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) jest aktywny jedynie w przypadku korzystania z funkcji
kopiowania.
Skopiowane obrazy są automatycznie pomniejszane lub powiększane w kierunku pionowym i
poziomym w celu dopasowania do wybranego rozmiaru strony.
6. Naciskaj przycisk + w celu określenia liczby kopii.
Uwaga
Naciskanie przycisku + spowoduje pojawienie się na ekranie LED symbolu F. Liczba kopii
zostanie ustawiona na 20.
Jeśli chcesz wykonać 10–19 kopii, określ liczbę kopii na 20, a następnie załaduj żądaną liczbę
arkuszy papieru. W takim przypadku urządzenie przerwie kopiowanie, sygnalizując wystąpienie
błędu. Aby usunąć błąd, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Naciśnięcie przycisku Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) powoduje zmniejszenie
liczby kopii do 1.
7. Naciśnij przycisk Kolorowy (Color), aby rozpocząć kopiowanie w kolorze lub
przycisk Czarny (Black) , aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie z dopasowaniem do strony.
Po zakończenia kopiowania zdejmij oryginał z płyty szklanej.
Aby wykonać kopie z dużą szybkością
1.
Przytrzymaj przycisk Kolorowy (Color) lub Czarny (Black) przez ponad 2 sekundy.
Ekran LED mignie jeden raz.
2.
Zwolnij przycisk.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie z dużą szybkością.
Ważne
Strona 313 z 713
Zmniejszanie lub powiększanie kopii
Strona 314 z 713
Do momentu zakończenia kopiowania nie otwieraj pokrywy dokumentów i nie zdejmuj
oryginału z płyty szklanej.
Uwaga
Kopiowanie z dużą szybkością nadaje się tylko do drukowania dokumentów tekstowych na
zwykłym papierze. Jeśli jakość jest gorsza od oczekiwanej, wypróbuj normalne kopiowanie.
Jeśli chcesz wykonać 10–19 kopii, określ liczbę kopii na 20, a następnie załaduj żądaną liczbę
arkuszy papieru. W takim przypadku urządzenie przerwie kopiowanie, sygnalizując wystąpienie
błędu. Aby usunąć błąd, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset).
Góra strony
Korzystanie z przydatnych funkcji kopiowania
Strona 315 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia > Kopiowanie > Korzystanie z
przydatnych funkcji kopiowania
Korzystanie z przydatnych funkcji kopiowania
Kopia bez obramowania (Borderless copy)
Istnieje możliwość skopiowania obrazów tak, aby wypełniały całą stronę, bez obramowań.
Kopiowanie bez obramowań (Kopia bez obramowania)
Góra strony
Zmiana formatu papieru pomiędzy A4 a Letter
Strona 316 z 713
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia > Kopiowanie > Korzystanie z
przydatnych funkcji kopiowania > Zmiana formatu papieru pomiędzy A4 a Letter
Zmiana formatu papieru pomiędzy A4 a Letter
Istnieje możliwość zmiany formatu papieru załadowanego na tylną tacę z A4 na Letter lub odwrotnie.
1. Naciskaj przycisk Konserwacja (Maintenance) do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu symbolu d.
2. Naciśnij przycisk Czarny (Black), aby wybrać format A4, lub przycisk Kolorowy
(Color) , aby wybrać format Letter.
Uwaga
Przy włączonym urządzeniu można zmienić format papieru pomiędzy A4 a Letter.
Góra strony
Kopiowanie bez obramowań (Kopia bez obramowania)
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie przy użyciu panelu operatora urządzenia > Kopiowanie > Korzystanie z
przydatnych funkcji kopiowania > Kopiowanie bez obramowań (Kopia bez obramowania)
Kopiowanie bez obramowań (Kopia bez obramowania)
Istnieje możliwość skopiowania obrazów tak, aby wypełniały całą stronę, bez obramowań.
1. Załaduj papier fotograficzny na tylną tacę.
2. Naciśnij przycisk Papier (Paper) , aby wybrać rozmiar papieru załadowanego na
tylną tacę.
Uwaga
Istnieje możliwość zmiany formatu papieru załadowanego na tylną tacę z A4 na Letter lub
odwrotnie. Zmiana formatu papieru pomiędzy A4 a Letter
W przypadku wybrania dla opcji zwykłego papieru ustawienia A4 lub 8,5"x11" funkcja
kopiowania bez obramowania jest niedostępna.
3. Naciśnij przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) .
Zaświeci się kontrolka Dopasuj do str. (Fit to Page) . Aby anulować kopiowanie bez obramowań,
naciśnij ponownie przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) .
Uwaga
Przycisk Dopasuj do str. (Fit to Page) jest aktywny jedynie w przypadku korzystania z funkcji
kopiowania.
Kopiowane obrazy są automatycznie powiększane lub pomniejszane w celu dopasowania ich
do rozmiaru strony wybranego dla kopiowania bez obramowania.
4. Naciskaj przycisk + w celu określenia liczby kopii.
Uwaga
Naciskanie przycisku + spowoduje pojawienie się na ekranie LED symbolu F. Liczba kopii
zostanie ustawiona na 20.
Jeśli chcesz wykonać 10–19 kopii, określ liczbę kopii na 20, a następnie załaduj żądaną liczbę
arkuszy papieru. W takim przypadku urządzenie przerwie kopiowanie, sygnalizując wystąpienie
błędu. Aby usunąć błąd, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) .
Naciśnięcie przycisku Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset) powoduje zmniejszenie
liczby kopii do 1.
5. Naciśnij przycisk Kolorowy (Color), aby rozpocząć kopiowanie w kolorze lub
przycisk Czarny (Black) , aby rozpocząć kopiowanie w czerni i bieli.
Urządzenie rozpocznie kopiowanie bez obramowania.
Ważne
Do momentu zakończenia kopiowania nie otwieraj pokrywy dokumentów i nie zdejmuj oryginału z
płyty szklanej.
Uwaga
Strona 317 z 713
Kopiowanie bez obramowań (Kopia bez obramowania)
Strona 318 z 713
Może dojść do lekkiego przycięcia krawędzi, ponieważ kopiowany obraz jest powiększany w celu
wypełnienia całej strony.
Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset).
Góra strony
Skanowanie
Strona 319 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie
Skanowanie
Skanowanie obrazów
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora urządzenia
Skanowanie za pomocą dołączonych aplikacji
Skanowanie za pomocą innych aplikacji
Inne metody skanowania
Góra strony
Skanowanie obrazów
Strona 320 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie obrazów
Skanowanie obrazów
Skanowanie obrazów
Przed rozpoczęciem skanowania
Umieszczanie dokumentów
Góra strony
Skanowanie obrazów
Strona 321 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie obrazów > Skanowanie obrazów
Skanowanie obrazów
Urządzenie umożliwia skanowanie obrazów do komputera bez ich drukowania oraz zapisywanie ich w
popularnych formatach plików, np. JPEG, TIFF, BMP lub PDF.
Wybierz metodę skanowania zgodnie z przeznaczeniem.
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora urządzenia
Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie
Skanowanie przy użyciu innych aplikacji
Góra strony
Przed rozpoczęciem skanowania
Strona 322 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie obrazów > Przed rozpoczęciem skanowania
Przed rozpoczęciem skanowania
Przed rozpoczęciem skanowania upewnij się co do następujących kwestii:
Czy skanowany oryginał spełnia wymagania dotyczące oryginałów
umieszczanych na płycie szklanej?
Wymagania i informacje dotyczące ładowania oryginałów na płytę szklaną można znaleźć w sekcji
Umieszczanie dokumentów .
Góra strony
Umieszczanie dokumentów
Strona 323 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie obrazów > Umieszczanie dokumentów
Umieszczanie dokumentów
Objaśnienie sposobu umieszczania dokumentów na płycie szklanej urządzenia. Sposób umieszczenia
dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego typu. W przeciwnym
razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.
Ważne
Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Mogą one wpaść do środka
urządzenia po otwarciu pokrywy dokumentów. Mogłoby to spowodować awarię urządzenia.
Umieszczanie dokumentów
Aby urządzenie automatycznie rozpoznało typ lub rozmiar dokumentu, umieszczaj dokumenty w sposób
opisany poniżej.
Ważne
Podczas skanowania z podaniem typu lub rozmiaru dokumentu w programie MP Navigator EX lub
ScanGear (sterowniku skanera) dosuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego
strzałką (znacznikiem wyrównania).
Fotografie o nieregularnym kształcie i dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kwadratowe
mogą nie zostać dokładnie przycięte podczas skanowania.
Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
Pokrywę dokumentów należy zamknąć na czas skanowania.
Skanowanie zdjęć, pocztówek, wizytówek lub
płyt CD/DVD
Umieszczanie pojedynczego dokumentu
Umieść dokument na płycie szklanej stroną
zadrukowaną do dołu, zostawiając między
dokumentem a krawędziami płyty szklanej odstęp
o szerokości 1 cm lub większy. Fragmentów
umieszczonych na obszarze z ukośnymi paskami
nie można zeskanować.
Skanowanie czasopism, gazet lub dokumentów
tekstowych
Umieść dokument na płycie szklanej stroną
przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół i
przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty
szklanej wskazanego strzałką (znacznikiem
wyrównania). Fragmentów umieszczonych na
obszarze z ukośnymi paskami nie można
zeskanować.
Umieszczanie dokumentów
Strona 324 z 713
Ważne
Duże dokumenty (takie jak fotografie formatu
A4), których nie można ułożyć z dala od
brzegów/strzałki (znacznika wyrównania) płyty
szklanej, mogą zostać zapisane jako pliki
PDF. Aby zapisać w formacie innym niż PDF,
należy skanować po określeniu formatu
pliku.
Umieszczanie wielu dokumentów
Między krawędziami płyty szklanej a dokumentem
oraz między poszczególnymi dokumentami należy
zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm.
Fragmentów umieszczonych na obszarze z
ukośnymi paskami nie można zeskanować.
Uwaga
Na płycie szklanej można umieścić do 12
dokumentów.
Krzywe ułożenie dokumentów (do 10 stopni)
jest korygowane automatycznie.
Góra strony
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora u...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu
operatora urządzenia
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy
użyciu panelu operatora urządzenia
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora urządzenia
Dodatek: Różne ustawienia skanowania
Góra strony
Strona 325 z 713
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora u...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze PC przy użyciu
panelu operatora urządzenia > Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora
urządzenia
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy
użyciu panelu operatora urządzenia
Zeskanowane dane można zapisywać na komputerze przy użyciu panelu operatora urządzenia.
Przed zapisaniem zeskanowanych danych na komputerze należy sprawdzić, czy są spełnione
następujące warunki:
Jest zainstalowane niezbędne oprogramowanie (sterowniki MP Drivers
i program MP Navigator EX).
Jeśli oprogramowanie (sterowniki MP Drivers i program MP Navigator EX) nie zostało jeszcze
zainstalowane, włóż do napędu w komputerze instalacyjny dysk CD-ROM (Setup CD-ROM) , a
następnie skorzystaj z opcji Instalacja niestandardowa (Custom Install) oraz wybierz pozycje MP
Drivers i MP Navigator EX.
Urządzenie zostało poprawnie podłączone do komputera.
Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera.
Podczas skanowania obrazów przez urządzenie lub gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia
albo gotowości, nie należy podłączać ani odłączać kabla USB.
Sposób postępowania po zeskanowaniu oryginału jest określany w
programie MP Navigator EX.
Za pomocą programu MP Navigator EX można określić reakcję urządzenia na naciśnięcie przycisku
SKANUJ (SCAN). Reakcję można wybrać osobno dla każdego zdarzenia. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji Wybór odpowiedzi na polecenia z panelu operatora za pomocą aplikacji MP
Navigator EX .
1.
Określ aplikację startową.
W przypadku korzystania z systemu Mac OS X w wersji 10.5.x lub 10.4.x:
Wykonanie tej czynności nie jest konieczne.
W przypadku korzystania z systemu Mac OS X w wersji 10.3.9:
Należy ustawić program MP Navigator EX jako domyślną aplikację w programie Image Capture w
menu Aplikacje (Applications) systemu Mac OS X.
Wybierz polecenie Aplikacje (Applications) w menu Przejdź (Go), a następnie kliknij dwukrotnie
ikonę Image Capture. Kliknij przycisk Opcje (Options) w lewym dolnym rogu okna skanera, wybierz
pozycję MP Navigator EX 3 w obszarze Aplikacja uruchamiana po naciśnięciu przycisku skanera:
(Application to launch when the scanner button is pressed:), a następnie kliknij przycisk OK. Aby
zamknąć program Image Capture, wybierz polecenie Quit Image Capture w menu Image Capture.
Ważne
Jeśli przycisk Opcje (Options) nie jest dostępny, wybierz polecenie Preferencje (Preferences) z
menu Image Capture, kliknij przycisk Skaner (Scanner), po czym kliknij pole wyboru Użyj
oprogramowania TWAIN, jeśli to możliwe (Use TWAIN software whenever possible), aby
usunąć jego zaznaczenie. Następnie zamknij program Image Capture i uruchom go ponownie.
2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
3. Oryginał należy umieścić na płycie szklanej.
Uwaga
Strona 326 z 713
Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze przy użyciu panelu operatora u...
Sposób umieszczania oryginalnego dokumentu na płycie szklanej opisano w sekcji
Umieszczanie dokumentów .
4. Naciśnij przycisk SKANUJ (SCAN) .
Do skanowania odnoszą się ustawienia wprowadzone w programie MP Navigator EX.
5.
Aby wybrać program MP Navigator EX 3.0
W przypadku korzystania z systemu Windows Vista:
Po naciśnięciu przycisku SKANUJ (SCAN) może zostać wyświetlony ekran wyboru programu. W
takim przypadku należy wybrać ustawienie MP Navigator EX Ver3.0 i kliknąć przycisk OK.
Istnieje możliwość automatycznego uruchamiania programu MP Navigator EX po każdym
naciśnięciu przycisku SKANUJ (SCAN). Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Dla
użytkowników systemu Windows .
W przypadku korzystania z systemu Windows XP:
Po pierwszym naciśnięciu przycisku SKANUJ (SCAN) może zostać wyświetlony ekran wyboru
programu. W takim przypadku określ program MP Navigator EX Ver3.0 jako właściwą aplikację,
zaznacz pole wyboru Zawsze używaj tego programu do otwierania tego typu plików (Always use this
program for this action), a następnie kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności
program MP Navigator EX będzie uruchamiany automatycznie.
Ważne
Jeśli położenie lub rozmiar obrazu nie jest skanowane zgodnie z typem oryginału, patrz sekcja
Skanowanie zdjęć i dokumentów oraz zmień ustawienia Typ dokumentu (Document Type) i
Rozmiar dokumentu (Document Size) w programie MP Navigator EX w celu dopasowania ich
do skanowanego oryginału.
Aby dokonać edycji lub wydrukować zeskanowane obrazy
Program MP Navigator EX umożliwia edycję skanowanych obrazów, na przykład ich optymalizację i
przycinanie.
Istnieje także możliwość uruchomienia za pomocą programu MP Navigator EX innych aplikacji
umożliwiających edycję i drukowanie zeskanowanych obrazów.
Spróbujmy skanowania
Aby zeskanować oryginały przy użyciu ustawień zaawansowanych
Program ScanGear umożliwia skanowanie oryginałów przy użyciu ustawień zaawansowanych,
takich jak rozdzielczość.
Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik
skanera)
Uwaga
Do skanowania oryginałów za pomocą tego urządzenia można wykorzystać aplikacji zgodne ze
standardem TWAIN i WIA (tylko Windows Vista i Windows XP) oraz panel sterowania (tylko
Windows Vista i Windows XP).
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Inne metody skanowania .
Góra strony
Strona 327 z 713
Dodatek: Różne ustawienia skanowania
Strona 328 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze PC przy użyciu
panelu operatora urządzenia > Dodatek: Różne ustawienia skanowania
Dodatek: Różne ustawienia skanowania
Określanie sposobu reagowania w przypadku skanowania przy użyciu panelu operatora
Wybieranie reakcji na polecenia inicjowane z panelu operatora przy użyciu programu MP Navigator
EX
Góra strony
Wybieranie reakcji na polecenia inicjowane z panelu operatora przy użyciu program...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze PC przy użyciu
panelu operatora urządzenia > Dodatek: Różne ustawienia skanowania > Wybieranie reakcji na polecenia inicjowane z
panelu operatora przy użyciu programu MP Navigator EX
Wybieranie reakcji na polecenia inicjowane z panelu operatora
przy użyciu programu MP Navigator EX
Za pomocą programu MP Navigator EX można określić reakcję urządzenia na naciśnięcie przycisku
skanowania na pulpicie operatora. Reakcję można wybrać osobno dla każdego zdarzenia.
1. Uruchom program MP Navigator EX.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
2. Kliknij przycisk Preferencje (Preferences).
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences).
Uwaga
Okno dialogowe Preferencje (Preferences) może również zostać otwarte po kliknięciu przycisku
Preferencje (Preferences) na ekranie trybu Jedno kliknięcie.
3. Określ ustawienie Operacje (Actions) na karcie Ustawienia przycisku skanera
(Scanner Button Settings).
Strona 329 z 713
Wybieranie reakcji na polecenia inicjowane z panelu operatora przy użyciu program...
Uwaga
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej sekcji.
Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings) (Zapisz)
4. Kliknij przycisk OK.
Po naciśnięciu przycisku SKANUJ (SCAN) na urządzeniu operacja zostanie wykonana z
zastosowaniem określonych ustawień.
Góra strony
Strona 330 z 713
Skanowanie za pomocą dołączonych aplikacji
Strona 331 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie za pomocą dołączonych aplikacji
Skanowanie za pomocą dołączonych aplikacji
Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)?
Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument
Przydatne funkcje programu MP Navigator EX
Używanie obrazów w programie MP Navigator EX
Ekrany programu MP Navigator EX
Dodatek: Otwieranie innych (nie zeskanowanych) obrazów
Góra strony
Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)?
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Co to jest program MP
Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)?
Co to jest program MP Navigator EX (dołączone
oprogramowanie skanera)?
MP Navigator EX jest aplikacją, która umożliwia łatwe skanowanie fotografii i dokumentów. Jest ona
przeznaczona także dla początkujących użytkowników.
Ważne
Program MP Navigator EX może nie zostać uruchomiony po naciśnięciu przycisku na panelu
operatora urządzenia. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
Należy stosować domyślny rozmiar czcionki obowiązujący w systemie operacyjnym. W przeciwnym
razie okna programu mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
Co można zrobić przy użyciu tego oprogramowania?
Program ten umożliwia skanowanie wielu dokumentów naraz oraz skanowanie obrazów większych niż
płyta szklana. Zeskanowane obrazy można zapisywać, dołączać do wiadomości e-mail lub drukować przy
użyciu dostarczonych aplikacji.
Ekrany
Menu główne
Menu główne programu MP Navigator EX występuje w dwóch wersjach: jako ekran trybu nawigacyjnego i
ekran trybu Jedno kliknięcie.
Ekran trybu nawigacyjnego
Na ekranie trybu nawigacyjnego można uruchamiać różne zadania, między innymi proste skanowanie,
skanowanie przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) oraz poprawianie/uwydatnianie
obrazów.
Ekran trybu jednego kliknięcia
Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu
klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie.
Strona 332 z 713
Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)?
Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)
Do skanowania fotografii i dokumentów służy okno Skanuj/Importuj (Scan/Import).
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use) służy do wykonywania operacji na zeskanowanych obrazach.
Góra strony
Strona 333 z 713
Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument
Strona 334 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Spróbujmy zeskanować
obraz lub dokument
Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument
Spróbujmy zeskanować coś w programie MP Navigator EX.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Skanowanie dokumentów, fotografii, czasopism itd. z płyty szklanej
Skanowanie fotografii i dokumentów
Jednoczesne skanowanie dwóch lub więcej fotografii (małych dokumentów)
Skanowanie wielu dokumentów naraz
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
Łatwe skanowanie dokumentów o konkretnym przeznaczeniu (skanowanie i zapisywanie,
załączanie do poczty elektronicznej itd.)
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Góra strony
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Spróbujmy zeskanować
obraz lub dokument > Uruchamianie programu MP Navigator EX
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Uruchamianie programu MP Navigator EX
1. Kliknij dwukrotnie ikonę programu
Canon MP Navigator EX 3.0 widoczną na
pulpicie.
Program MP Navigator EX zostanie uruchomiony.
Uwaga
Możesz też rozwinąć menu Start i wybrać kolejno polecenia (Wszystkie) Programy ((All)
Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 3.0 > MP Navigator EX 3.0.
Uruchamianie trybu Jedno kliknięcie
1. Kliknij ikonę
(Przełącz tryb) w lewym dolnym rogu ekranu.
Strona 335 z 713
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Strona 336 z 713
Zostanie wyświetlony ekran trybu jednego kliknięcia.
Uwaga
Zaznacz na ekranie trybu nawigacyjnego pole wyboru Pokaż to okno po uruchomieniu (Show
this window at startup), aby zawsze po uruchomieniu programu był wyświetlany właśnie ten
ekran. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, po uruchomieniu programu wyświetlany jest
ostatnio używany ekran.
Góra strony
Skanowanie fotografii i dokumentów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Spróbujmy zeskanować
obraz lub dokument > Skanowanie fotografii i dokumentów
Skanowanie fotografii i dokumentów
Skanowanie zdjęć i dokumentów umieszczonych na płycie szklanej.
1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
2. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/
Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).
3. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie wybierz ustawienie Typ
dokumentu (Document Type).
Umieszczanie dokumentów
Uwaga
Strona 337 z 713
Skanowanie fotografii i dokumentów
Wybranie opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) powoduje włączenie funkcji
derasteryzacji, przez co wydłuża się czas skanowania. Aby wyłączyć funkcję derasteryzacji,
należy anulować zaznaczenie pola wyboru Derasteryzacja (Descreen) w oknie dialogowym
Ustawienia skanowania (Scan Settings).
Wybierz opcję Tekst (OCR) (Text(OCR)), aby wyodrębnić tekst z obrazu i przekonwertować go
na format nadający się do edycji za pomocą programu MP Navigator EX.
Skanowanie w kolorze jest niedostępne dla opcji Tekst (OCR) (Text(OCR)). Aby skanować w
kolorze, użyj opcji OCR na ekranie Jedno kliknięcie (One-click) i ustawienia Tryb koloru (Color
Mode) równego Kolor (Color).
4. Kliknij przycisk Określ... (Specify...) i ustaw odpowiedni rozmiar dokumentu oraz
rozdzielczość skanowania.
Po określeniu ustawień kliknij przycisk OK.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Ważne
W przypadku skanowania dużego dokumentu (na przykład fotografie formatu A4) dosuń jego
róg do narożnika płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania) i określ
rozmiar dokumentu w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings).
5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Rozpocznie się skanowanie.
Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan
Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia
zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) — zakończenie pracy.
Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w oknie Miniatura.
Strona 338 z 713
Skanowanie fotografii i dokumentów
Strona 339 z 713
6. Zmodyfikuj zeskanowane obrazy odpowiednio do potrzeb.
Za pomocą narzędzi edycji można obracać obrazy, zaznaczać część obrazu itd.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Narzędzia edycji” w sekcji „Ekran
Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)) ”.
Uwaga
Najpierw wybierz obrazy do edytowania. (Wybrane obrazy są wyróżniane pomarańczową
ramką). Aby wybrać wiele obrazów, można przeciągnąć wskaźnik myszy lub użyć klawisza Shift
w połączeniu z klawiszami strzałek.
7. Zapisz zeskanowane obrazy.
Zapisywanie
Zapisywanie jako pliki PDF
Góra strony
Skanowanie wielu dokumentów naraz
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Spróbujmy zeskanować
obraz lub dokument > Skanowanie wielu dokumentów naraz
Skanowanie wielu dokumentów naraz
Można jednocześnie skanować dwie lub więcej fotografii (małych dokumentów), wybierając w oknie
dialogowym Ustawienia skanowania (Document Size) programu MP Navigator EX ustawienie
Wykryw.autom. (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)) dla opcji Rozmiar dokumentu
(Scan Settings).
Ważne
Poniższe typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku uruchom
program ScanGear (sterownik skanera), dopasuj ramki przycinania (obszary skanowania) w
widoku całego obrazu i zeskanuj dokument ponownie.
- Fotografie o białawym obramowaniu
- Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
- Cienkie dokumenty
- Grube dokumenty
Skanowanie wielu dokumentów w widoku całego obrazu
1. Umieść dokument na płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
2. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
3. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/
Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).
4. Wybierz ustawienie Typ dokumentu (Document Type) odpowiednie dla
skanowanego dokumentu.
Strona 340 z 713
Skanowanie wielu dokumentów naraz
5. Kliknij przycisk Określ... (Specify...).
Wybierz ustawienie Wykryw.autom. (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)) dla opcji
Rozmiar dokumentu (Document Size).
Po określeniu ustawień kliknij przycisk OK.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
6. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Strona 341 z 713
Skanowanie wielu dokumentów naraz
Następuje jednoczesne skanowanie wielu dokumentów.
Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan
Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia
zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) — zakończenie pracy.
Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w oknie Miniatura.
7. Zmodyfikuj zeskanowane obrazy odpowiednio do potrzeb.
Za pomocą narzędzi edycji można obracać obrazy, zaznaczać część obrazu itd.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie „Narzędzia edycji” w sekcji „Ekran
Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)) ”.
Uwaga
Najpierw wybierz obrazy do edytowania. (Wybrane obrazy są wyróżniane pomarańczową
ramką). Aby wybrać wiele obrazów, można przeciągnąć wskaźnik myszy lub użyć klawisza Shift
w połączeniu z klawiszami strzałek.
8. Zapisz zeskanowane obrazy.
Zapisywanie
Zapisywanie jako pliki PDF
Strona 342 z 713
Skanowanie wielu dokumentów naraz
Strona 343 z 713
Uwaga
Aby wyświetlić podgląd obrazów przed ich zeskanowaniem, uruchom program ScanGear (sterownik
skanera).
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (sterownika
skanera)
Góra strony
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Spróbujmy zeskanować
obraz lub dokument > Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent
szycia)
Asystent szycia umożliwia zeskanowanie osobno lewej i prawej połowy dużego dokumentu, a następnie
połączenie zeskanowanych obrazów z powrotem w jedną całość. Korzystając z niego, można skanować
dokumenty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej.
1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Uwaga
Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem,
po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie. Na ekranie trybu
jednego kliknięcia można również skorzystać z Asystenta szycia, zmieniając rozmiar
dokumentu. Kliknij odpowiednią ikonę i wybierz opcję Asystent szycia z listy Rozmiar
dokumentu (Document Size). Następnie przejdź od razu do kroku 5.
2. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/
Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).
3. Wybierz ustawienie Typ dokumentu (Document Type) odpowiednie dla
skanowanego dokumentu.
Strona 344 z 713
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
4. Kliknij przycisk Określ... (Specify...).
Z listy Rozmiar dokumentu (Document Size) wybierz pozycję Asystent szycia, a następnie określ
odpowiednią rozdzielczość skanowania.
Po określeniu ustawień kliknij przycisk OK.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Strona 345 z 713
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
Zostanie otwarte okno Asystent szycia (Stitch-assist).
6. Umieść lewą połowę dokumentu, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, na płycie
szklanej.
7. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Lewa połowa dokumentu zostanie zeskanowana i wyświetlona w oknie Asystent szycia (Stitch-
assist).
Strona 346 z 713
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
8. Umieść prawą połowę dokumentu, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, na
płycie szklanej.
9. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Zostanie zeskanowana prawa połowa dokumentu.
10. W razie potrzeby dopasuj zeskanowany obraz.
Za pomocą dostępnych ikon można zamieniać połówki miejscami, obracać obraz o 180 stopni i
powiększać go lub pomniejszać.
(Zamień lewą z prawą)
Zamienia lewą i prawą połówkę miejscami.
Ważne
Ta funkcja jest niedostępna, gdy obraz jest powiększony lub pomniejszony.
Obróć o 180° (Rotate 180°)
Obraca prawą połowę obrazu o 180 stopni.
Ważne
Strona 347 z 713
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
Ta funkcja jest niedostępna, gdy obraz jest powiększony lub pomniejszony.
(Powiększ)
Wyświetlany obraz jest powiększany.
(Zmniejsz)
Wyświetlany obraz jest zmniejszany.
(Pełny ekran)
Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go w trybie
pełnoekranowym.
Uwaga
Polecenia Powiększ i Zmniejsz nie zmieniają faktycznego rozmiaru zeskanowanego obrazu.
Jeśli dokument jest skanowany „do góry nogami”, obraz wyświetlany w oknie dialogowym
Asystent szycia (Stitch-assist) również jest odwrócony. Należy kliknąć przycisk Obróć o 180°
(Rotate 180°), aby ustawić właściwą orientację obrazu.
Położenie można dopasować, przeciągając prawą połowę obrazu z prawej na lewą stronę, a
także w górę i w dół.
Jeśli lewa połowa dokumentu nie pasuje do prawej z powodu jego przekrzywienia, umieść
dokument poprawnie, kliknij przycisk Wstecz (Back) i ponownie zeskanuj dokument.
11. Kliknij przycisk Dalej (Next).
12. Za pomocą myszy zaznacz obszar, który ma zostać zapisany, a następnie kliknij
przycisk OK.
Połączony obraz zostanie wyświetlony w oknie Miniatura.
Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan
Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia
zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) — zakończenie pracy.
Strona 348 z 713
Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia)
Strona 349 z 713
13. Zapisz zeskanowane obrazy.
Zapisywanie
Zapisywanie jako pliki PDF
Góra strony
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Spróbujmy zeskanować
obraz lub dokument > Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając
odpowiednią ikonę.
1. Umieść dokument na płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
2. Uruchom program MP Navigator EX.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Zostanie wyświetlony ekran trybu nawigacyjnego lub trybu Jedno kliknięcie programu MP Navigator
EX.
Ekran trybu nawigacyjnego
Ekran trybu jednego kliknięcia
Uwaga
Jeśli jest otwarty ekran trybu jednego kliknięcia, przejdź od razu do kroku 4.
3. Wskaż ikonę Jedno kliknięcie (One-click).
Strona 350 z 713
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Strona 351 z 713
4. Kliknij odpowiednią ikonę.
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)
Ekran trybu jednego kliknięcia
5. Wybierz ustawienie Typ dokumentu (Document Type) odpowiednie dla
skanowanego dokumentu.
6. Ustaw odpowiedni rozmiar dokumentu oraz rozdzielczość skanowania.
7. Rozpocznij skanowanie.
Rozpocznie się skanowanie.
Góra strony
Przydatne funkcje programu MP Navigator EX
Strona 352 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Przydatne funkcje
programu MP Navigator EX
Przydatne funkcje programu MP Navigator EX
Przy użyciu programu MP Navigator EX można poprawiać jakość/uwydatniać zeskanowane obrazy oraz
szybko wyszukiwać zapisane obrazy.
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Dopasowywanie cech koloru, takich jak jasność i kontrast
Dopasowywanie obrazów
Wyszukiwanie zagubionych obrazów
Wyszukiwanie obrazów
Klasyfikowanie i sortowanie obrazów
Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Góra strony
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Przydatne funkcje
programu MP Navigator EX > Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Program MP Navigator EX może automatycznie analizować i poprawiać/uwydatniać zeskanowane obrazy.
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za
pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use) i
wybierz fotografie do poprawienia/uwydatnienia.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
2. Kliknij opcję Edytuj/konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk
Napraw fotografie (Fix photo images).
Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć,
klikając przycisk
(Popraw/uwydatnij obrazy) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie
dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić
tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką).
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ”.
3. Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać poprawiony/uwydatniony.
Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd.
Strona 353 z 713
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Uwaga
Jeśli w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest
wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu.
4. Upewnij się, czy wybrana jest opcja Autom. (Auto).
5. Kliknij opcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix), Wyostrzanie twarzy
(Face Sharpener) lub Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing).
Ważne
Obrazu poprawionego za pomocą opcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) i
zapisanego nie można ponownie poprawić za pomocą opcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto
Photo Fix). Opcja Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) może być niedostępna dla
obrazów edytowanych za pomocą programu, aparatu cyfrowego itp. wyprodukowanego przez
inną firmę.
Uwaga
Poziomy efektów Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) i Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital
Face Smoothing) można zmienić za pomocą suwaka, który zostanie wyświetlony po kliknięciu
odpowiednich przycisków.
W przypadku zastosowania funkcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) ciemne
fotografie oświetlone z tyłu są korygowane automatycznie. Jeśli obraz nie zostanie
Strona 354 z 713
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Strona 355 z 713
wystarczająco skorygowany przy użyciu funkcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix),
zaleca się zastosowanie funkcji Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener) na karcie Ręczne
(Manual).
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
6. Kliknij przycisk OK.
Cały obraz zostanie automatycznie poprawiony/uwydatniony, a w lewym górnym rogu miniatury i
obrazu podglądu pojawi się opcja
(Popraw/uwydatnij).
Uwaga
Aby cofnąć poprawkę/uwydatnienie, należy kliknąć przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset
Selected Image).
Aby poprawić/uwydatnić wszystkie wybrane obrazy, należy zaznaczyć pole wyboru Zastosuj do
wszystkich obrazów (Apply to all images).
7. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione/uwydatnione obrazy można zapisać jako nowe pliki.
Uwaga
Aby zapisać tylko niektóre obrazy, należy je wybrać i kliknąć przycisk Zapisz wybrany obraz (Save
Selected Image). Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione
obrazy (Save All Corrected Images).
Format plików poprawionych/uwydatnionych obrazów to JPEG/Exif.
Obrazy w formacie Adobe RGB są zapisywane jako obrazy sRGB.
8. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Poprawki/uwydatnienia zostaną utracone, jeśli okno zostanie zamknięte przed zapisaniem
poprawionych/uwydatnionych obrazów.
Góra strony
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Przydatne funkcje
programu MP Navigator EX > Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Zeskanowane obrazy można poprawić/uwydatnić ręcznie.
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za
pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use) i
wybierz fotografie do poprawienia/uwydatnienia.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
2. Kliknij opcję Edytuj/konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk
Napraw fotografie (Fix photo images).
Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć,
klikając przycisk
(Popraw/uwydatnij obrazy) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie
dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić
tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką).
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ”.
3. Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać poprawiony/uwydatniony.
Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd.
Strona 356 z 713
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Strona 357 z 713
Uwaga
Jeśli w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest
wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu.
4. Kliknij przycisk Ręczne (Manual) i opcję Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance).
5. Kliknij opcję Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener), Wyostrzanie twarzy (Face
Sharpener), Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) lub Usuwanie
plam (Blemish Remover).
Uwaga
Poziomy efektów Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) i
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) można zmienić za pomocą suwaka, który
zostanie wyświetlony po kliknięciu odpowiednich przycisków.
Przenieś kursor nad obraz. Kursor przyjmie następujący kształt:
(Krzyż).
6. Przeciągnij, aby zaznaczyć obszar do poprawienia/uwydatnienia, a następnie kliknij
przycisk OK, który zostanie wyświetlony na obrazie.
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Strona 358 z 713
Fragment wewnątrz i dookoła zaznaczonego obszaru zostanie poprawiony/uwydatniony, a w lewym
górnym rogu miniatury i obrazu podglądu będzie wyświetlony przycisk
(Popraw/uwydatnij).
Uwaga
Prostokąt można także obrócić, przeciągając go.
Aby cofnąć ostatnią poprawkę/uwydatnienie, należy kliknąć przycisk Cofnij (Undo).
Kliknij przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image), aby anulować wszystkie
poprawki, uwydatnienia i dopasowania wprowadzone w wybranym obrazie.
7. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Poprawione/uwydatnione obrazy można zapisać jako nowe pliki.
Uwaga
Aby zapisać tylko niektóre obrazy, należy je wybrać i kliknąć przycisk Zapisz wybrany obraz (Save
Selected Image). Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione
obrazy (Save All Corrected Images).
Format plików poprawionych/uwydatnionych obrazów to JPEG/Exif.
8. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Poprawki/uwydatnienia zostaną utracone, jeśli okno zostanie zamknięte przed zapisaniem
poprawionych/uwydatnionych obrazów.
Góra strony
Dopasowywanie obrazów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Przydatne funkcje
programu MP Navigator EX > Dopasowywanie obrazów
Dopasowywanie obrazów
Program umożliwia precyzyjną regulację jasności obrazów, kontrastu itd.
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za
pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use) i
wybierz fotografie do dostosowania.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
2. Kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk
Napraw fotografie (Fix photo images).
Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Uwaga
Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć,
klikając przycisk
(Popraw/uwydatnij obrazy) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie
dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić
tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką).
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ”.
3. Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać dopasowany.
Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd.
Strona 359 z 713
Dopasowywanie obrazów
Uwaga
Jeśli w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest
wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu.
4. Kliknij przycisk Ręcznie (Manual) i opcję Dopasuj (Adjust).
5. Przesuń suwak dla elementu, który chcesz poddać regulacji, i ustaw poziom efektu.
Po przesunięciu suwaka w lewym górnym rogu miniatury i obrazu podglądu pojawia się przycisk
(Popraw/uwydatnij).
Uwaga
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby wyzerować wartości regulacji.
Kliknij przycisk Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image), aby anulować wszystkie
poprawki, uwydatnienia i dopasowania wprowadzone w wybranym obrazie.
6. Kliknij przycisk Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image) lub Zapisz wszystkie
poprawione obrazy (Save All Corrected Images).
Dostosowane obrazy można zapisać w nowych plikach.
Uwaga
Aby zapisać tylko niektóre obrazy, należy je wybrać i kliknąć przycisk Zapisz wybrany obraz (Save
Strona 360 z 713
Dopasowywanie obrazów
Strona 361 z 713
Selected Image). Aby zapisać wszystkie obrazy, kliknij przycisk Zapisz wszystkie poprawione
obrazy (Save All Corrected Images).
Format plików dopasowanych obrazów to JPEG/Exif.
7. Kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Ważne
Jeżeli opuścisz tę funkcję bez zapisania dostosowanych obrazów, informacje dotyczące
dostosowania zostaną utracone.
Góra strony
Wyszukiwanie obrazów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Przydatne funkcje
programu MP Navigator EX > Wyszukiwanie obrazów
Wyszukiwanie obrazów
W oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) na ekranie trybu nawigacyjnego można wyszukiwać obrazy
zapisane na komputerze i otwierać je w programie MP Navigator EX. Otwarte obrazy można drukować,
edytować itd.
Uwaga
Obrazy można wyszukiwać w folderach Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/
Imported Images)), Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images) lub w wybranym folderze i
jego podfolderach. Można też określić folder i wyszukiwać obrazy za pomocą opcji Określ folder
(Specify Folder).
Informacje na temat uruchamiania programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „
Uruchamianie programu MP Navigator EX ”.
Wyszukiwanie szybkie
W polu
(pole tekstowe) na pasku narzędzi wprowadź wyraz lub frazę, która
stanowi część nazwy pliku, danych Exif lub tekstu PDF wyszukiwanego obrazu, a następnie kliknij
przycisk
(Wyszukaj). W przypadku danych Exif tekst jest wyszukiwany w polach Producent (Maker),
Model, Opis (Description) i Komentarz użytkownika (User Comment).
Wyszukiwanie zaawansowane
Strona 362 z 713
Wyszukiwanie obrazów
Kliknij przycisk Wyszukaj (Search) po lewej stronie ekranu, aby otworzyć opcje wyszukiwania. Wprowadź
informacje dotyczące wyszukiwanego obrazu, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie (Start
Search).
Wyszukaj w (Search in)
Aby wyszukiwać w określonym miejscu, wybierz dysk, folder lub lokalizację sieciową z listy Określ
folder (Specify Folder).
Nazwa pliku (File Name)
Jeśli znasz nazwę pliku, wprowadź ją.
Słowo lub fraza w pliku (A word or phrase in the file)
Wprowadź słowo lub frazę stanowiącą część elementów zaznaczonych w obszarze Więcej opcji
zaawansowanych (More Advanced Options).
Ważne
W przypadku plików PDF można wyszukiwać tylko pliki utworzone przy użyciu programu MP
Navigator EX. Nie można wyszukiwać plików PDF utworzonych lub edytowanych przy użyciu
innych aplikacji. Wyszukiwanie plików PDF jest dostępne tylko w przypadku, gdy ustawione jest
wyszukiwanie według słów kluczowych.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików PDF z możliwością wyszukiwania według
słów kluczowych można znaleźć w sekcji Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF
Settings).
Nie można przeszukiwać plików PDF chronionych hasłem.
Kategoria (Category)
Obrazy można wyszukiwać według kategorii.
Data modyfikacji (Modified Date)
Aby wyszukać obrazy zmienione w danym okresie, wprowadź datę początkową i końcową.
Data wykonania fotografii (Shooting Date)
Aby wyszukiwać obrazy fotografii wykonanych w danym czasie, wprowadź datę początkową i
końcową.
Strona 363 z 713
Wyszukiwanie obrazów
Strona 364 z 713
Uwaga
Data wykonania fotografii to data i godzina utworzenia danych, zapisane w danych Exif
dokumentu.
Więcej opcji zaawansowanych (More Advanced Options)
Słowo lub fraza w pliku (A word or phrase in the file)
W polu Słowo lub fraza w pliku (A word or phrase in the file) wybierz wyszukiwane elementy. W
przypadku zaznaczenia pola wyboru Dane Exif (Exif information) tekst jest wyszukiwany w polach
Producent (Maker), Model, Opis (Description) i Komentarz użytkownika (User Comment). W
przypadku zaznaczenia pola wyboru Tekst w formacie PDF (PDF text) tekst jest wyszukiwany w
plikach PDF.
Ważne
Nie można wyszukiwać tekstu w plikach PDF chronionych hasłem.
Wyszukaj w podfolderach (Search subfolders)
Zaznacz to pole wyboru, aby wyszukiwać w podfolderach.
Rozróżnianie wielkości liter (Case sensitive)
Zaznacz to pole wyboru, aby była rozróżniana wielkość liter.
Spełnij wszystkie kryteria (Match all criteria)
Umożliwia wyszukiwanie plików, które spełniają wszystkie określone kryteria.
Spełnij jakiekolwiek kryteria (Match any criteria)
Umożliwia wyszukiwanie plików, które spełniają dowolne z określonych kryteriów.
Rozpocznij wyszukiwanie (Start Search)
Powoduje rozpoczęcie wyszukiwania.
Tematy pokrewne
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Góra strony
Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Przydatne funkcje
programu MP Navigator EX > Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Obrazy zeskanowane za pomocą programu MP Navigator EX można wyświetlać według kategorii. Można
automatycznie sklasyfikować niesklasyfikowane obrazy oraz utworzyć niestandardowe kategorie. Można
przenieść obraz do innej kategorii, przeciągając go i upuszczając.
Uwaga
W przypadku sklasyfikowania obrazów w programie MP Navigator EX 2.0 lub nowszym, a następnie
uaktualnienia programu MP Navigator EX do jego najnowszej wersji informacje o klasyfikacji z
przedostatniej wersji są przesyłane przy pierwszym uruchomieniu programu. Po pierwszym
uruchomieniu nie jest możliwe przesłanie informacji o klasyfikacji.
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie na
ekranie trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use).
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
2. Z listy
(Sortuj według) wybierz opcję Kategorie (Categories).
Obrazy zostaną automatycznie posortowane według kategorii i wyświetlone w oknie miniatur.
Strona 365 z 713
Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Obrazy są posortowane na następujące kategorie:
Fotografie (Photos): Portrety (Portrait), Inne (Others)
Dokumenty (Documents): Wizytówki (Business Card), Pocztówki (Postcard), Standardowe (Standard
Size), Pliki PDF (PDF File), Inne (Others)
Kategorie niestandardowe (Custom categories): wyświetlanie kategorii niestandardowych.
Informacje na temat kategorii niestandardowych można znaleźć w sekcji „ Tworzenie kategorii
niestandardowych ”.
Niesklasyfikowane (Unclassified): wyświetlanie obrazów, które jeszcze nie zostały sklasyfikowane.
Uwaga
Aby automatycznie sklasyfikować obrazy wyświetlane w kategorii Nieprzydzielone
(Unclassified), należy kliknąć przycisk Przydziel obrazy (Classify Images). Aby zatrzymać, należy
kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
Jeśli jest dostępnych wiele obrazów do sklasyfikowania, klasyfikacja może potrwać dłużej.
Ważne
Nawet po sklasyfikowaniu obrazów zapisanych na nośniku wymiennym, np. w pamięci USB typu
flash i na zewnętrznym dysku twardym, informacje o klasyfikacji zostaną usunięte w wyniku wyjęcia/
odłączenia nośnika. Następnym razem obrazy te zostaną przypisane do kategorii Nieprzydzielone
(Unclassified).
Obrazów nie można sklasyfikować, gdy w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) zostanie wybrana
opcja Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images).
Uwaga
Niektóre obrazy mogą być wykrywane w nieprawidłowy sposób i przypisywane do niewłaściwych
kategorii. W takim przypadku należy przeciągnąć i upuścić obraz na właściwej kategorii.
Obrazy zapisane w folderach sieciowych prawdopodobnie nie będą sklasyfikowane.
Obrazy można wyszukiwać według kategorii. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
sekcji „ Wyszukiwanie obrazów ”.
Strona 366 z 713
Klasyfikowanie obrazów w kategoriach
Strona 367 z 713
Tworzenie kategorii niestandardowych
1. W oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) posortuj obrazy według kategorii, a następnie
kliknij przycisk Edytuj kategorie niestandardowe (Edit Custom Categories).
Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie kategorii niestandardowych (Edit Custom
Categories).
2. Kliknij przycisk Dodaj do listy (Add to List).
Zostanie otwarte okno dialogowe Dodaj kategorię (Add Category).
3. Wprowadź Nazwę kategorii (Category name) i kliknij przycisk OK.
Uwaga
Można utworzyć maksymalnie 20 kategorii niestandardowych.
Nazwa kategorii może zawierać maksymalnie 50 znaków jednobajtowych.
Kliknij dwukrotnie utworzoną kategorię, aby otworzyć okno dialogowe Zmień nazwę kategorii
(Change Category Name), w którym można zmienić nazwę kategorii.
Aby usunąć kategorię niestandardową, należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Usuń (Delete).
Tematy pokrewne
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Góra strony
Używanie obrazów w programie MP Navigator EX
Strona 368 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX
Używanie obrazów w programie MP Navigator EX
Program MP Navigator EX umożliwia skanowanie obrazów oraz edycję i drukowanie zapisanych
obrazów.
Szczegółowe informacje na temat zapisywania zeskanowanych obrazów można znaleźć
w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
Zapisywanie zeskanowanych obrazów na komputerze
Zapisywanie
Zapisywanie zeskanowanych obrazów jako pliki PDF
Zapisywanie jako pliki PDF
Szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania obrazów/plików można
znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
Tworzenie plików PDF z zeskanowanych obrazów i edytowanie plików PDF
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Drukowanie wielu zeskanowanych obrazów naraz, drukowanie z określonym rozmiarem,
jakością itd.
Drukowanie dokumentów
Drukowanie zeskanowanych zdjęć
Drukowanie fotografii
Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą e-mail
Wysyłanie pocztą e-mail
Poprawianie/uwydatnianie zeskanowanych obrazów i konwertowanie ich na tekst
Edytowanie plików
Ustawianie haseł dla utworzonych plików PDF
Ustawianie haseł dla plików PDF
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Góra strony
Zapisywanie
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Zapisywanie
Zapisywanie
Zapisywanie obrazów zeskanowanych przy użyciu programu MP Navigator EX na komputerze.
1. Zaznacz pola wyboru umieszczone obok obrazów, które chcesz zapisać, a
następnie kliknij przycisk Zapisz (Save).
2. W oknie dialogowym Zapisz (Save) określ ustawienia zapisu.
Określ folder docelowy oraz nazwę i typ pliku.
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Ważne
Nie można wybrać opcji JPEG/Exif, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano
ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)).
Uwaga
Domyślnie jako foldery docelowe przyjmowane są foldery wskazane poniżej.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Strona 369 z 713
Zapisywanie
Strona 370 z 713
3. Kliknij przycisk Zapisz (Save).
Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.
Aby dalej wykorzystywać/edytować zeskanowane obrazy w programie MP Navigator EX, kliknij
przycisk Otwórz zapisaną lokalizację (Open saved location) w oknie dialogowym Zapisywanie
ukończone (Save Complete).
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Drukowanie dokumentów
Drukowanie fotografii
Wysyłanie pocztą e-mail
Edytowanie plików
Góra strony
Zapisywanie jako pliki PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Zapisywanie jako pliki PDF
Zapisywanie jako pliki PDF
Zapisywanie obrazów zeskanowanych przy użyciu programu MP Navigator EX jako pliki PDF.
1. Zaznacz pola wyboru obok obrazów, które chcesz zapisać, a następnie kliknij
przycisk Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
2. Określ ustawienia zapisywania w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as
PDF file).
Określ typ i nazwę pliku oraz folder docelowy.
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Strona 371 z 713
Zapisywanie jako pliki PDF
Strona 372 z 713
Wybierz spośród następujących typów pliku PDF:
PDF
Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.
PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))
Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.
Uwaga
Opcja PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) jest dostępna w przypadku wybrania
wielu obrazów.
PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu
pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.
Ważne
Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie
można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można również
wskazywać plików PDF edytowanych w innych aplikacjach.
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie
ustawić hasła.
Uwaga
Domyślnie jako foldery docelowe przyjmowane są foldery wskazane poniżej.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Możliwe jest ustawianie haseł dla plików PDF.
Ustawianie haseł dla plików PDF
3. Kliknij przycisk Zapisz (Save).
Zeskanowane obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.
Aby dalej wykorzystywać/edytować zeskanowane obrazy w programie MP Navigator EX, kliknij
przycisk Otwórz zapisaną lokalizację (Open saved location) w oknie dialogowym Zapisywanie
ukończone (Save Complete).
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Drukowanie dokumentów
Drukowanie fotografii
Wysyłanie pocztą e-mail
Edytowanie plików
Góra strony
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Tworzenie/edytowanie plików PDF
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Tworzenie/edytowanie plików PDF przy użyciu programu MP Navigator EX. Po zeskanowaniu i zapisaniu
dokumentów otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use) w celu utworzenia plików PDF i dodania/
usunięcia plików, zmiany kolejności stron itp.
Ważne
Przy użyciu programu MP Navigator EX można tworzyć i edytować do 99 stron.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Tworzenie/edytowanie plików PDF przy użyciu programu MP Navigator EX
1. Wybierz obrazy i kliknij przycisk PDF.
Uwaga
Można wybrać pliki w formacie PDF, JPEG, TIFF i BMP.
2. Kliknij na liście pozycję Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file).
Ważne
W przypadku plików PDF można edytować tylko pliki utworzone przy użyciu programu MP
Navigator EX. Nie można edytować plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików
PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można edytować.
Strona 373 z 713
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Uwaga
W przypadku wybrania pliku PDF chronionego hasłem zostanie wyświetlony monit o
wprowadzenie hasła.
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
3. W zależności od potrzeb dodaj/usuń strony.
Aby dodać istniejący plik, kliknij przycisk Dodaj stronę (Add Page) i wybierz plik. Aby usunąć stronę,
zaznacz ją i kliknij przycisk Usuń wybrane strony (Delete Selected Pages).
Uwaga
Można dodawać pliki w formacie PDF, JPEG, TIFF i BMP.
W przypadku dodawania pliku PDF chronionego hasłem zostanie wyświetlony monit o
wprowadzenie hasła.
4. W zależności od potrzeb zmień kolejność stron.
Do zmiany kolejności stron służą ikony. Można również przeciągać miniatury w odpowiednie
miejsca.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat okna Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF
file) można znaleźć w sekcji „ Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) ”.
5. Kliknij przycisk Zapisz wybrane strony (Save Selected Pages) lub Zapisz wszystkie
strony (Save All Pages).
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Ważne
Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w
poziomie lub pionie.
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Hasło można ustawić
ponownie w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
Ustawianie haseł dla plików PDF
6. Określ ustawienia zapisywania w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as
PDF file), a następnie kliknij przycisk Zapisz (Save).
Obrazy są zapisywane zgodnie z ustawieniami.
Otwieranie plików PDF w aplikacji
Strona 374 z 713
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Strona 375 z 713
Pliki PDF utworzone przy użyciu programu MP Navigator EX można otwierać w skojarzonej aplikacji, a
następnie je edytować i drukować.
1. Wybierz pliki PDF i kliknij przycisk PDF.
Ważne
W przypadku plików PDF można wybierać tylko pliki utworzone przy użyciu programu MP
Navigator EX. Nie można wybrać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Plików
PDF poddanych edycji w innych aplikacjach także nie można wybrać.
2. Kliknij na liście pozycję Otwórz plik PDF (Open PDF file).
Zostanie uruchomiona aplikacja skojarzona z rozszerzeniem .pdf w ustawieniach systemu
operacyjnego.
Ważne
Pliki PDF chronione hasłem nie mogą być otwierane w aplikacjach, które nie obsługują
ustawień zabezpieczeń PDF.
Pliki mogą się nie otwierać, jeśli nie jest zainstalowana aplikacja, którą można skojarzyć z
plikami PDF.
3. Użyj aplikacji do edytowania/wydrukowania pliku.
Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji.
Ważne
W niektórych aplikacjach polecenia (drukowanie, edytowanie itd.) chronione hasłem dostępu
mogą różnić się od tych z programu MP Navigator EX.
Góra strony
Drukowanie dokumentów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Drukowanie dokumentów
Drukowanie dokumentów
Przy użyciu programu MP Navigator EX można drukować wiele zeskanowanych obrazów naraz, drukować
z określoną jakością itd.
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie na
ekranie trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use) i wybierz
obrazy.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
2. Kliknij opcję Drukuj (Print), a następnie kliknij na liście przycisk Drukuj dokument
(Print Document).
Ważne
W przypadku wybrania pliku PDF chronionego hasłem zostanie wyświetlony monit o
wprowadzenie hasła.
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
3. W zależności od potrzeb określ ustawienia drukowania.
W wyświetlonym oknie dialogowym określ liczbę kopii, jakość, skalę itd.
Okno dialogowe Drukuj dokument
Strona 376 z 713
Drukowanie dokumentów
Strona 377 z 713
Ważne
Przy ustawieniu rozmiaru normalnego (100%) niektóre obrazy mogą być drukowane jako małe
lub ich obszar może zostać przycięty. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Autom. (Auto),
aby zmienić rozmiar wydruku proporcjonalnie do rozmiaru papieru.
4. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Rozpocznie się drukowanie.
Uwaga
W przypadku drukowania wielostronicowego pliku PDF za pomocą opcji Drukuj dokument
(Print Document) czas drukowania może być długi, w zależności od komputera. W takim
przypadku wykonaj następujące czynności i zmień ustawienia.
1. Otwórz menu Start i przejdź do Panelu sterowania (Control Panel).
2. Kliknij polecenie Drukarki (Printers).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, a następnie polecenie Właściwości
(Properties).
Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości drukarki
4. Kliknij kartę Zaawansowane (Advanced).
5. Wybierz opcję Buforuj dokumenty tak, aby program szybciej skończył drukowanie (Spool print
documents so program finishes printing faster).
6. Wybierz opcję Rozpocznij drukowanie po umieszczeniu w buforze ostatniej strony (Start
printing after last page is spooled).
7. Po zakończeniu drukowania przywróć ustawieniu na karcie Zaawansowane (Advanced)
wartość Rozpocznij drukowanie natychmiast (Start printing immediately).
Aby anulować zadanie w trakcie buforowania, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel). Aby
anulować drukowanie, kliknij przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing) w oknie
potwierdzenia stanu drukarki. Aby otworzyć okno potwierdzenia stanu drukarki, kliknij ikonę
drukarki na pasku zadań.
Góra strony
Drukowanie fotografii
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Drukowanie fotografii
Drukowanie fotografii
Fotografie można wydrukować przy użyciu programu MP Navigator EX lub aplikacji towarzyszącej temu
urządzeniu. Po zeskanowaniu i zapisaniu dokumentów otwórz okno Wyświetl i użyj (View & Use), aby
wybrać sposób drukowania fotografii.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Drukowanie fotografii za pomocą programu Easy-PhotoPrint EX
Program Easy-PhotoPrint EX umożliwia drukowanie zeskanowanych fotografii z wysoką jakością oraz
określanie układu i drukowanie obrazów.
1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Drukuj (Print).
2. Kliknij opcję Drukuj fotografię (Print Photo) lub Drukuj album (Print Album).
Zostanie uruchomiona aplikacja Easy-PhotoPrint EX. Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w sekcji „Drukowanie fotografii ”.
Uwaga
Jeśli aplikacja Easy-PhotoPrint EX nie jest zainstalowana, należy drukować za pomocą programu
MP Navigator EX.
Drukowanie fotografii za pomocą programu MP Navigator EX
Strona 378 z 713
Drukowanie fotografii
Strona 379 z 713
1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Drukuj (Print).
2. Kliknij opcję Drukuj fotografię (Print Photo) dostępną na liście.
3. W zależności od potrzeb określ ustawienia drukowania.
W wyświetlonym oknie dialogowym określ rozmiar papieru, liczbę kopii itd.
Okno dialogowe Drukuj fotografie (Print Photo)
4. Kliknij przycisk Drukuj (Print).
Rozpocznie się drukowanie.
Uwaga
Aby anulować zadanie w trakcie buforowania, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel). Aby
anulować drukowanie, kliknij przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing) w oknie
potwierdzenia stanu drukarki. Aby otworzyć okno potwierdzenia stanu drukarki, kliknij ikonę
drukarki na pasku zadań.
Góra strony
Wysyłanie pocztą e-mail
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Wysyłanie pocztą e-mail
Wysyłanie pocztą e-mail
Zeskanowane obrazy można wysyłać pocztą e-mail.
Ważne
Program MP Navigator EX współpracuje z następującymi programami do obsługi poczty e-mail:
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
- Microsoft Outlook
(Jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy
ustawienie MAPI programu jest włączone. Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia
MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail).
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie na
ekranie trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetl i Użyj (View & Use) i wybierz
obrazy.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
2. Kliknij przycisk Wyślij (Send), a następnie kliknij na liście pozycję Dołącz do
wiadomości e-mail (Attach to E-mail).
3. W zależności od potrzeb określ opcje zapisywania.
Określ folder docelowy oraz nazwę pliku.
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)
Strona 380 z 713
Wysyłanie pocztą e-mail
Strona 381 z 713
Uwaga
W przypadku wysyłania pocztą e-mail obrazów w formacie JPEG można wybrać typ kompresji.
Kliknij przycisk Ustaw... (Set...), aby otworzyć okno dialogowe, a następnie wybierz typ
kompresji Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) i
Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
4. Kliknij przycisk OK.
Pliki zostaną zapisane zgodnie z ustawieniami i zostanie uruchomiony program do obsługi poczty email.
5. Określ odbiorcę, wprowadź temat i treść wiadomości, a następnie wyślij
wiadomość e-mail.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty email.
Góra strony
Edytowanie plików
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Edytowanie plików
Edytowanie plików
Obrazy można edytować lub konwertować na dane tekstowe za pomocą programu MP Navigator EX lub
aplikacji dołączonej do urządzenia. Po zeskanowaniu i zapisaniu dokumentów otwórz okno Wyświetl i
użyj (View & Use), aby wybrać sposób postępowania z obrazami.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można
znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze.
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Poprawianie zdjęć
Obrazy można poprawiać/uwydatniać w oknie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert).
2. Kliknij opcję Napraw fotografie (Fix photo images) dostępną na liście.
Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
3. Popraw/uwydatnij obrazy w oknie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance
Images).
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
można znaleźć w sekcji „Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) ”.
Szczegółowe informacje na temat poprawiania/uwydatniania obrazów można znaleźć w
odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
Strona 382 z 713
Edytowanie plików
Strona 383 z 713
Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów
Konwertowanie dokumentów na dane tekstowe
Skanuj tekst w zeskanowanych czasopismach i gazetach oraz wyświetlaj go w programie Notatnik
(dołączanym do systemu Windows).
Ważne
Nie można konwertować plików PDF na tekst.
1. Wybierz obrazy i kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert).
2. Na liście kliknij opcję Konwertuj na plik tekstowy (Convert to text file).
Zostanie otwarty program Notatnik (dostarczony z systemem Windows) i zostanie wyświetlony tekst
do edycji.
Uwaga
Do programu Notatnik (dołączanego do systemu Windows) można wyodrębnić tylko tekst
napisany w językach, które można wybrać na karcie Ogólne (General). Kliknij przycisk Ustaw...
(Set...) na karcie Ogólne (General) i określ język odpowiedni dla skanowanego dokumentu.
Podczas skanowania wielu dokumentów istnieje możliwość gromadzenia wyodrębnionego
tekstu w jednym pliku.
Karta Ogólne (General)
Tekst wyświetlany w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows) może służyć tylko
jako wskazówka. Tekst na obrazach dokumentów poniższych typów może nie być poprawnie
rozpoznawany.
- Dokumenty zawierające tekst o rozmiarze czcionki spoza zakresu 8–40 punktów (przy
rozdzielczości 300 dpi)
- Przekrzywione dokumenty
- Dokumenty umieszczone do góry nogami lub dokumenty z tekstem o niepoprawnej orientacji
(obrócone znaki)
- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty z wąskimi odstępami między liniami
- Dokumenty z tekstem na kolorowym tle
- Dokumenty zawierające wiele języków
Góra strony
Ustawianie haseł dla plików PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Ustawianie haseł dla plików PDF
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ustaw hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu plików PDF.
Można ustawić dwa hasła: jedno do otwierania pliku, a drugie do jego edytowania/drukowania.
Ważne
W systemie Windows 2000 do korzystania z tej funkcji wymagany jest program Internet Explorer 5.5
z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy.
W przypadku zapomnienia hasła otwieranie/edytowanie pliku będzie niemożliwe. Zanotuj hasła w
bezpiecznym miejscu w celu zapamiętania ich na przyszłość.
Pliki PDF chronione hasłem nie mogą być otwierane w aplikacjach, które nie obsługują ustawień
zabezpieczeń PDF.
W niektórych aplikacjach polecenia (drukowanie, edytowanie itd.) chronione hasłem dostępu mogą
różnić się od tych z programu MP Navigator EX.
W plikach PDF chronionych hasłem nie można wyszukiwać tekstu w oknie Wyświetl i Użyj (View &
Use).
1. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX, a następnie kliknij przycisk
Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
Można również edytować istniejące pliki w oknie Utwórz/edytuj plik w formacie PDF
(Create/Edit PDF file), a następnie kliknąć przycisk Zapisz wybrane strony (Save
Selected Pages) lub przycisk Zapisz wszystkie strony (Save All Pages).
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
Ważne
Nie można ustawiać haseł w przypadku automatycznego zapisywania obrazów po skanowaniu,
na przykład podczas skanowania z ekranu trybu jednego kliknięcia lub skanowania
dokumentów przy użyciu panelu operatora na urządzeniu.
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów można znaleźć w sekcji Spróbujmy
zeskanować obraz lub dokument .
Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików PDF z istniejących obrazów lub edytowania
plików PDF można znaleźć w sekcji Tworzenie/edytowanie plików PDF .
2. Zaznacz pole wyboru Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings).
Strona 384 z 713
Ustawianie haseł dla plików PDF
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security Settings).
Uwaga
Okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security -Settings) można
również otworzyć, klikając przycisk Ustaw... (Set...), a następnie wybierając ustawienie Hasło
zabezpieczeń (Password Security) dla opcji Zabezpieczenia (Security) w oknie dialogowym
Ustawienia pliku PDF (PDF Settings).
3. Zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do otwarcia dokumentu (Require a password
to open the document) lub Użyj hasła do uniemożliwienia drukowania i edytowania
dokumentu oraz jego ustawień zabezpieczeń (Use a password to restrict printing
and editing of the document and its security settings).
Strona 385 z 713
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ważne
W haśle można użyć do 32 jednobajtowych znaków alfanumerycznych. W hasłach
uwzględniana jest wielkość liter.
Zaznacz oba pola wyboru, Hasło do otwarcia dokumentu (Document Open Password) oraz
Hasło uprawnień (Permissions Password). Nie można użyć dwóch jednakowych haseł.
4. Kliknij przycisk OK.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdź hasło umożliwiające otwarcie dokumentu (Confirm
Document Open Password) lub Potwierdź hasło dostępu (Confirm Permissions Password).
Hasło do otwarcia dokumentu
Hasło dostępu
5. Wprowadź ponownie hasło i kliknij przycisk OK.
Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
Ważne
W przypadku zamknięcia okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) bez
kliknięcia przycisku Zapisz (Save) ustawienia określone w oknie dialogowym Hasło
zabezpieczeń — ustawienia (Password Security -Settings) zostaną usunięte.
Z chwilą edycji pliku hasła zostają usunięte. Podczas zapisywania edytowanych plików należy
ponownie ustawić hasła.
Uwaga
W przypadku ustawienia haseł za pomocą okna dialogowego Ustawienia pliku PDF (PDF
Strona 386 z 713
Ustawianie haseł dla plików PDF
Strona 387 z 713
Settings) nastąpi ponowne wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia pliku PDF (PDF
Settings). Kliknij przycisk OK. Ponownie zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako plik
PDF (Save as PDF file).
6. Kliknij przycisk Zapisz (Save).
Pliki są zapisywane zgodnie z ustawieniami.
Tematy pokrewne
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Góra strony
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Używanie obrazów w
programie MP Navigator EX > Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Wprowadź hasło w celu otwarcia lub edytowania/drukowania plików PDF chronionych hasłem.
Metoda wprowadzania hasła różni się w zależności od operacji. Poniższe procedury stanowią jedynie
przykłady.
Ważne
Można otwierać, edytować lub drukować tylko pliki PDF, których hasła zostały utworzone za pomocą
programu MP Navigator EX. Nie można edytować plików PDF edytowanych w innych aplikacjach ani
takich, których hasła zostały utworzone za pomocą innych aplikacji. Tylko program MP Navigator EX
w wersjach 1.1 i 2.0 obsługuje otwieranie, edytowanie i drukowanie plików PDF chronionych
hasłem.
Do otwierania, edytowania lub drukowania plików PDF chronionych hasłem w systemie Windows
2000 wymagany jest program Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy.
W hasłach uwzględniana jest wielkość liter.
Przy użyciu programu MP Navigator EX można tworzyć i edytować do 99 stron.
Wprowadzanie hasła w celu otwarcia pliku
1. W oknie Wyświetl i użyj (View & Use) wybierz plik PDF do otwarcia i kliknij przycisk
Powiększenie (Zoom in).
Można również kliknąć dwukrotnie plik PDF.
Uwaga
Wymagane jest tylko ustawienie Hasło do otwarcia dokumentu (Document Open Password).
Ustawienie Hasło uprawnień (Permissions Password) nie jest wymagane.
Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe Powiększenie (Zoom in) z ikoną kłódki, kliknij przycisk
Wprowadź hasło (Enter Password).
Strona 388 z 713
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
2. Zostanie otwarte okno dialogowe Hasło (Password). Wprowadź hasło i kliknij
przycisk OK.
Plik PDF zostanie otwarty oknie dialogowym Powiększenie (Zoom in).
Uwaga
W celu ponownego otwarcia pliku po zamknięciu okna dialogowego Powiększenie (Zoom in)
należy ponownie wprowadzić hasło.
Wprowadzanie hasła (Hasło dostępu) w celu edytowania lub drukowania pliku
1. W oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) wybierz pliki PDF, a następnie kliknij przycisk
PDF lub Drukuj (Print).
Strona 389 z 713
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
Strona 390 z 713
2. Aby utworzyć lub edytować plik PDF, wybierz z listy pozycję Utwórz/edytuj plik w
formacie PDF (Create/Edit PDF file). Aby wydrukować plik, kliknij pozycję Drukuj
dokument (Print Document).
W oknie dialogowym Hasło (Password) zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
Uwaga
Jeśli skonfigurowano również ustawienie Hasło do otwarcia dokumentu (Document Open
Password), konieczne będzie podanie hasła w polu Hasło do otwarcia dokumentu (Document
Open Password), a następnie w polu Hasło uprawnień (Permissions Password).
3. Wprowadź hasło i kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarte odpowiednie okno dialogowe.
Ważne
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie
ustawić hasła.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Tematy pokrewne
Ustawianie haseł dla plików PDF
Góra strony
Ekrany programu MP Navigator EX
Strona 391 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX
Ekrany programu MP Navigator EX
W tej sekcji objaśniono ekrany i funkcje programu MP Navigator EX.
Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/
Import))
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze (View & Use Images on your Computer)
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)
Okno dialogowe Drukuj dokument
Okno dialogowe Drukuj fotografie (Print Photo)
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) /
Ekran trybu jednego kliknięcia
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)
Okno dialogowe PDF
Okno dialogowe Poczta (Mail)
Okno dialogowe OCR
Okno dialogowe Niestandardowe (Custom)
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Karta Ogólne (General)
Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings) (Zapisz)
Góra strony
Ekran trybu nawigacyjnego
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Ekran trybu nawigacyjnego
Ekran trybu nawigacyjnego
Ten ekran jest jednym z ekranów startowych programu MP Navigator EX.
Aby wyświetlić poszczególne karty, należy wskazać odpowiednie ikony w górnej części ekranu.
Poszczególne karty należy wybrać w zależności od potrzebnych funkcji.
Skanuj/importuj (Scan/Import)
Skanowanie fotografii i dokumentów.
Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)
Wyświetl i Użyj (View & Use)
Można otwierać obrazy zapisane na komputerze i drukować je lub dołączać do wiadomości e-mail.
Można również edytować je za pomocą aplikacji dołączonej do urządzenia.
Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze (View & Use Images on your Computer)
Jedno kliknięcie (One-click)
Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając
odpowiednią ikonę.
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)
(Przełącz tryb)
Umożliwia przełączenie na ekran trybu jednego kliknięcia. W trybie jednego kliknięcia wszystkie
czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią
ikonę.
Ekran trybu jednego kliknięcia
Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)
Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole
wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.
Preferencje (Preferences)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Strona 392 z 713
Ekran trybu nawigacyjnego
Strona 393 z 713
Góra strony
Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images)
Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import
Documents or Images)
Wskazanie polecenia Skanuj/Importuj (Scan/Import) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje
wyświetlenie karty Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images).
Skanowanie fotografii i dokumentów.
Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen))
Otwórz okno Skanuj/Importuj (Scan/Import). Skanowanie zdjęć i dokumentów umieszczonych na płycie
szklanej.
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/
Import))
(Przełącz tryb)
Umożliwia przełączenie na ekran trybu jednego kliknięcia. W trybie jednego kliknięcia wszystkie
czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią
ikonę.
Ekran trybu jednego kliknięcia
Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)
Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole
wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.
Preferencje (Preferences)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Góra strony
Strona 394 z 713
Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze (View & Use Images on your Computer)
Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze (View & Use
Images on your Computer)
Wskazanie przycisku Wyświetl i Użyj (View & Use) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje
wyświetlenie karty Wyświetl i użyj obrazy na komputerze (View & Use Images on your Computer).
Można otwierać obrazy zapisane na komputerze i drukować je lub dołączać do wiadomości e-mail.
Można również edytować je za pomocą aplikacji dołączonej do urządzenia.
Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images))
Powoduje otwarcie okna Wyświetl i Użyj (View & Use) z wybraną opcją Moja skrzynka (skany/
imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)).
Można otwierać obrazy zapisane w Mojej skrzynce i używać ich.
Moja skrzynka jest specjalnym folderem przeznaczonym do zapisywania obrazów zeskanowanych przy
użyciu programu MP Navigator EX.
Uwaga
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Określ folder (Specify Folder)
Powoduje otwarcie okna Wyświetl i Użyj (View & Use) z wybraną opcją Określ folder (Specify Folder).
Można otwierać obrazy zapisane w określonych folderach i używać ich.
Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images)
Powoduje otwarcie okna Wyświetl i Użyj (View & Use) z wybraną opcją Ostatnio zapisane obrazy
(Recently Saved Images).
Można otwierać obrazy, które zostały ostatnio „Zeskanowane/zaimportowane”, „Dołączone do
wiadomości e-mail” lub „Przesłane do aplikacji”, i używać ich.
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
(Przełącz tryb)
Umożliwia przełączenie na ekran trybu jednego kliknięcia. W trybie jednego kliknięcia wszystkie
czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią
ikonę.
Ekran trybu jednego kliknięcia
Strona 395 z 713
Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze
Strona 396 z 713
Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)
Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole
wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.
Preferencje (Preferences)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Tematy pokrewne
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Góra strony
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem
(Custom Scan with One-click)
Wskazanie przycisku Jedno kliknięcie (One-click) na ekranie trybu nawigacyjnego powoduje
wyświetlenie karty Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click).
Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając
odpowiednią ikonę.
Automat. skanowanie (Auto Scan)
Podczas skanowania dokumentów typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. Format pliku jest
ustawiany automatycznie. Pliki są zapisywane na komputerze. W razie potrzeby można zastosować
funkcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix).
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Automatyczne skanowanie (Auto Scan), w
którym można określić ustawienia zapisywania.
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Zapisz na komputerze (Save to PC)
Umożliwia skanowanie dokumentów lub fotografii i zapisywanie ich na komputerze. Typ dokumentu
może być wykrywany automatycznie.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz (Save), w którym można określić
ustawienia skanowania/zapisywania.
Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)
Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów jako plików PDF.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego PDF, w którym można określić ustawienia
skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
Okno dialogowe PDF
Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to E-mail)
Umożliwia skanowanie dokumentów lub fotografii i dołączanie ich do wiadomości e-mail.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Poczta (Mail), w którym można określić
ustawienia skanowania/zapisywania oraz programu poczty e-mail.
Okno dialogowe Poczta (Mail)
OCR
Umożliwia skanowanie dokumentów tekstowych, a następnie wyodrębnianie tekstu z obrazu i
wyświetlanie go w programie Notatnik (znajdującym się w systemie Windows).
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego OCR, w którym można określić ustawienia
Strona 397 z 713
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem
Strona 398 z 713
skanowania/zapisywania.
Okno dialogowe OCR
Uwaga
Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.
Niestandardowe (Custom)
Umożliwia skanowanie dokumentów oraz otwieranie ich w wybranej aplikacji. Typ dokumentu jest
wykrywany automatycznie.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Niestandardowe (Custom), w którym można
określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
Okno dialogowe Niestandardowe (Custom)
Uwaga
Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the button)
Zaznacz to pole wyboru i kliknij ikonę, aby natychmiast rozpocząć skanowanie.
(Przełącz tryb)
Umożliwia przełączenie do trybu jednego kliknięcia. Zostanie wyświetlony ekran trybu jednego
kliknięcia.
Ekran trybu jednego kliknięcia
Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup)
Zaznacz to pole wyboru, aby po uruchomieniu programu wyświetlane było menu główne. Jeśli to pole
wyboru nie jest zaznaczone, wyświetlany jest ostatnio używany ekran.
Preferencje (Preferences)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Ważne
Jeśli podczas skanowania dla ustawienia Typ dokumentu (Document Type) zostanie określona
wartość Tryb automatyczny (Auto Mode) w oknie dialogowym Zapisz (Save) lub Niestandardowe
(Custom), obowiązują poniższe ograniczenia.
Aby tekst w skanowanym obrazie przekonwertować na dane tekstowe, należy określić ustawienie
Typ dokumentu (Document Type) (nie należy wybierać opcji Tryb automatyczny (Auto Mode)).
Tematy pokrewne
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Góra strony
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (Okno Skanuj/im...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents
(Platen)) (Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import))
Na ekranie trybu nawigacji wskaż przycisk Skanuj/Importuj (Scan/Import)) i kliknij przycisk Fotografie/
Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)), aby otworzyć ekran Fotografie/Dokumenty (płyta)
(Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)).
Okno to umożliwia skanowanie dokumentów z płyty szklanej.
(1) Przyciski ustawień i operacji
(2) Pasek narzędzi
(3) Okno miniatur
(4) Obszar wybranych obrazów
Przyciski ustawień i operacji
(Wyświetl i Użyj)
Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego otwieranie obrazów i
plików PDF zapisanych na komputerze. Zostanie otwarte okno Wyświetl i Użyj (View & Use).
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen))
Wyświetlany jest ekran umożliwiający skanowanie fotografii, dokumentów, czasopism i innych
materiałów drukowanych.
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
Skanowanie fotografii: Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and
White Photo)
Skanowanie dokumentów tekstowych: Dokument kolorowy (Color Document), Dokument czarnobiały (Black and White Document) lub Tekst (OCR) (Text(OCR))
Skanowanie czasopism: Czasopismo (kolor) (Magazine(Color))
Strona 399 z 713
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (Okno Skanuj/im...
Ważne
Nie można wybrać wartości w polu Typ dokumentu (Document Type), jeśli zaznaczono pole
wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver).
Określ... (Specify...)
Umożliwia określenie rozmiaru dokumentu, rozdzielczości i innych zaawansowanych ustawień
skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Ważne
Przycisk Określ... (Specify...) nie jest dostępny, jeśli zaznaczono pole wyboru Użyj sterownika
skanera (Use the scanner driver).
Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)
Zaznacz to pole wyboru, aby skanować przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera). Przy
użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) można poprawiać obrazy i dopasowywać kolory
podczas skanowania.
Skanuj (Scan)
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
Po zaznaczeniu opcji Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) ten przycisk zmienia się
w przycisk Otwórz sterownik skanera (Open Scanner Driver).
Otwórz sterownik skanera (Open Scanner Driver)
Uruchamiany jest program ScanGear (sterownik skanera).
Szczegółowe informacje na temat ekranów programu ScanGear (sterownik skanera) można znaleźć
w sekcji „ Ekrany programu ScanGear (sterownik skanera) ”.
Uwaga
Po usunięciu zaznaczenia opcji Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) ten przycisk
zmienia się w przycisk Skanuj (Scan).
Wyczyść (Clear)
Umożliwia usunięcie wszystkich obrazów w oknie miniatur.
Uwaga
Obrazy niezapisane na komputerze zostaną usunięte. Aby zachować ważne obrazy, przed
kliknięciem przycisku Wyczyść (Clear) należy zapisać je za pomocą przycisku Zapisz (Save) lub
innej dostępnej funkcji.
Zapisz (Save)
Umożliwia zapisanie wybranych obrazów. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Zapisz
(Save) i określić ustawienia zapisywania.
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Umożliwia zapisanie wybranych obrazów jako plików PDF. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno
dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) i określić ustawienia zapisywania.
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Przejdź do menu głównego (Jump to Main Menu)
Umożliwia przejście do menu głównego.
Pasek narzędzi
Preferencje (Preferences)
Strona 400 z 713
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (Okno Skanuj/im...
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Narzędzia edycji
(Zaznacz wszystko)
Powoduje zaznaczenie wszystkich obrazów w oknie miniatur.
(Anuluj wszystko)
Powoduje anulowanie wszystkich zaznaczeń obrazów w oknie miniatur.
(Obrót w lewo)
Docelowy obraz (wyróżniony pomarańczową ramką) jest obracany o 90 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
(Obrót w prawo)
Docelowy obraz (wyróżniony pomarańczową ramką) jest obracany o 90 stopni w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
(Odwróć)
Powoduje odwrócenie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w poziomie.
(Przytnij)
Umożliwia przycięcie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w oknie
miniatur. Przycinanie jest czynnością polegającą na zaznaczeniu obszaru obrazu, który ma
zostać zachowany, i usunięciu pozostałej części. Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie
okna Przytnij (Crop) umożliwiającego ustawienie ramki przycinania.
Powiększenie (Zoom in)
Umożliwia powiększenie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką). Obraz
można również powiększyć, klikając go dwukrotnie.
(Rozmiar obrazu)
Umożliwia zmianę rozmiaru obrazu w oknie miniatur.
(Sortuj według)
Umożliwia sortowanie obrazów w oknie miniatur według kategorii lub daty (rosnąco lub
malejąco).
Okno miniatur
Okno miniatur
Wyświetlane są w nim skanowane obrazy.
Po zaznaczeniu pola wyboru obrazu pojawia się on w obszarze wybranych obrazów.
Uwaga
Miniatury mogą być pokazywane jako „?”, gdy brak jest wystarczającej ilości pamięci do ich
wyświetlenia.
Gdy obrazy sortowane są według Kategorii (Categories)
Zamknij wszystkie (Close All) / Otwórz wszystkie (Open All)
Zamknij wszystkie (Close All)
Strona 401 z 713
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (Okno Skanuj/im...
Powoduje ukrycie wszystkich obrazów.
Otwórz wszystkie (Open All)
Powoduje wyświetlenie wszystkich obrazów.
Uwaga
Kliknięcie przycisku Zamknij wszystkie (Close All) powoduje jego zmianę na przycisk
Otwórz wszystkie (Open All).
Obszar wybranych obrazów
(Anuluj wszystko)
Powoduje anulowanie zaznaczenia wszystkich obrazów w obszarze wybranych obrazów.
(Anuluj zaznaczenie)
Powoduje anulowanie zaznaczenia docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w
obszarze wybranych obrazów.
Obszar wybranych obrazów
Są tu wyświetlane obrazy zaznaczone w oknie miniatur.
Tematy pokrewne
Skanowanie fotografii i dokumentów
Góra strony
Strona 402 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
(Fotografie/dokumenty)
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) zostaje otwarte po kliknięciu przycisku Określ...
(Specify...) znajdującego się na ekranie Skanuj/Importuj (Scan/Import).
W oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) można określić zaawansowane
ustawienia skanowania.
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
Skanowanie fotografii: Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and White
Photo)
Skanowanie dokumentów tekstowych: Dokument kolorowy (Color Document), Dokument czarno-biały
(Black and White Document) lub Tekst (OCR) (Text(OCR))
Skanowanie czasopism: Czasopismo (kolor) (Magazine(Color))
Ważne
Aby prawidłowo wykonać skanowanie, należy wybrać typ dokumentu odpowiedni dla dokumentu
skanowanego.
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać
zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy
zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4, Letter)
i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
Strona 403 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Opcji Wykryw.autom. (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)) ani Wykrywanie
automatyczne (Auto Detect) nie można zaznaczyć, jeśli dla ustawienia Typ dokumentu (Document
Type) wybrano wartość Tekst (OCR) (Text(OCR)).
Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Uwaga
Jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość Tekst (OCR) (Text(OCR)), można
określić następujące rozdzielczości skanowania:
300 dpi / 400 dpi
Derasteryzacja (Descreen)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zredukować efekt mory.
Drukowane zdjęcia i rysunki są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory
polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz
występuje na obrazie wzór z pasków. Derasteryzacja (Descreen) to funkcja służąca do redukcji efektu
mory.
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość
Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo) lub Tekst
(OCR) (Text(OCR)).
Uwaga
Włączenie opcji Derasteryzacja (Descreen) powoduje wydłużenie czasu skanowania.
Zmniejszanie efektu prześwitywania (Reduce Show-through)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku
w przypadku gazet.
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość
Fotografia kolorowa (Color Photo), Fotografia czarno-biała (Black and White Photo) lub Tekst
(OCR) (Text(OCR)).
Uwaga
To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli w polu Typ dokumentu (Document Type) wybrano
dokument tekstowy, a na zeskanowanym obrazie widoczne są przebicia.
Wyostrz obraz (Unsharp Mask)
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwydatnić zarys obiektów i wyostrzyć obraz.
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość
Tekst (OCR) (Text(OCR)).
Usuń cień na marginesie (Remove gutter shadow)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby poprawić cienie, które pojawiają się między stronami przy
skanowaniu otwartych broszur.
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Wykrywanie automatyczne (Auto Detect), Wykryw. autom. (wiele dokumentów)
(Auto Detect (Multiple Documents)) lub Asystent szycia.
Należy poprawnie wyrównać dokument ze znacznikiem wyrównania na płycie szklanej.
Uwaga
Strona 404 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
W celu skorygowania cienia marginesu podczas skanowania dokumentów o rozmiarach
niestandardowych lub po ustawieniu niestandardowych ramek przycinania należy użyć karty Tryb
zaawansowany (Advanced Mode) w programie ScanGear.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Korekcja cienia marginesu (Gutter Shadow
Correction) w sekcji Ustawienia obrazu (Image Settings) , w której opisano funkcje dostępne na
karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear.
Popraw przekrzywiony dokument (Correct slanted document)
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego
nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość
Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and White Photo).
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Asystent szycia.
Ponieważ nie można poprawnie rozpoznać tekstu w przypadku poniższych typów dokumentów,
mechanizm korygowania nachylenia może nie zadziałać:
- Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają
różne kąty nachylenia
- Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
- Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
- Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
- Dokumenty zawierające wykresy/obrazy lub tekst odręczny
- Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)
Uwaga
Włączenie opcji Popraw przekrzywiony dokument (Correct slanted document) powoduje
wydłużenie czasu skanowania.
Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text
documents and rotate images)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykrywanie orientacji dokumentu na podstawie układu
skanowanego tekstu oraz obracanie zeskanowanych obrazów zgodnie z tą orientacją. Język
skanowanego dokumentu należy wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość
Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and White Photo).
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Asystent szycia.
W przypadku niektórych języków funkcja ta może działać niepoprawnie. Obsługiwane są tylko
dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document
Language).
Z powodu braku możliwości właściwego rozpoznania tekstu w odniesieniu do poniższych
rodzajów dokumentów mechanizm korygowania orientacji może nie działać. W takim wypadku
należy po skanowaniu zaznaczyć obraz w oknie miniatur na ekranie Fotografie/dokumenty (płyta)
(Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)) a następnie użyć narzędzi do
edycji, aby obrócić obraz.
- Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
- Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty o wzorzystym tle
Uwaga
Włączenie opcji Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of
text documents and rotate images) powoduje wydłużenie czasu skanowania.
Język dokumentów (Document Language)
Służy do określania języka skanowanego dokumentu.
Strona 405 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość
Fotografia kolorowa (Color Photo) lub Fotografia czarno-biała (Black and White Photo).
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Asystent szycia.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych.
Góra strony
Strona 406 z 713
Okno dialogowe Zapisz
Strona 407 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Zapisz (Save)
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Okno dialogowe Zapisz (Save) zostaje otwarte po kliknięciu przycisku Zapisz (Save) w oknie Skanuj/
Importuj (Scan/Import).
W oknie dialogowym Zapisz (Save) można dokonywać ustawień dotyczących zapisywania obrazów na
komputerze.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz typ JPEG/Exif, TIFF lub BMP.
Ważne
Nie można wybrać opcji JPEG/Exif, jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano
ustawienie Tekst (OCR) (Text(OCR)).
Ustaw... (Set...)
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in)
podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Góra strony
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
W oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) można wprowadzać zaawansowane
ustawienia zapisywania zeskanowanych obrazów jako plików PDF. Można zapisywać wiele dokumentów
w jednym pliku PDF oraz dodawać strony do pliku PDF utworzonego za pomocą programu MP Navigator
EX.
Ważne
Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub
pionie.
Okno dialogowe otwierane po kliknięciu przycisku Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
w oknie Skanuj/importuj (Scan/Import)
Okno dialogowe otwierane po kliknięciu przycisku Zapisz wybrane strony (Save Selected
Pages) lub Zapisz wszystkie strony (Save All Pages) w oknie Utwórz/edytuj plik w
formacie PDF (Create/Edit PDF file)
Strona 408 z 713
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku PDF, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
PDF
Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.
PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))
Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.
Uwaga
Opcja PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) jest dostępna w przypadku wybrania
wielu obrazów.
PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu
pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.
Ważne
Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX.
Nie można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można
również wskazywać plików PDF edytowanych w innych aplikacjach.
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie
ustawić hasła.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ustaw... (Set...)
W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.
Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings)
Wybierz tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password
Security -Settings), w którym można określać hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i
drukowaniu tworzonych plików PDF.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Dodaj do (Add to)
Ta opcja jest wyświetlana po wybraniu dla ustawienia Zapisz jako typ (Save as type) opcji PDF
(dodaj stronę) (PDF(Add Page)) i określeniu pliku PDF, do którego mają zostać dodane obrazy. W
celu zmiany pliku należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i określić inny plik.
Ważne
Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie
można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można również
wskazywać plików PDF edytowanych w innych aplikacjach.
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zostaną zapisane pliki PDF. W celu zmiany tego folderu
należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Strona 409 z 713
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Strona 410 z 713
Góra strony
Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)
Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)
W oknie dialogowym Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) można określić typ kompresji PDF oraz inne
zaawansowane ustawienia dotyczące tworzenia plików PDF.
Włącz wyszukiwanie według słów kluczowych (Enable keyword search)
Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować znaki w dokumencie na dane tekstowe. Dzięki temu
możliwe będzie łatwe wyszukiwanie według słów kluczowych.
Język dokumentów (Document Language)
Służy do określania języka skanowanego dokumentu.
Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text
documents and rotate images)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykrywanie orientacji dokumentu na podstawie układu
skanowanego tekstu oraz obracanie zeskanowanych obrazów zgodnie z tą orientacją.
Ważne
W przypadku niektórych języków funkcja ta może działać niepoprawnie. Obsługiwane są tylko
dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document
Language).
Z powodu braku możliwości właściwego rozpoznania tekstu w odniesieniu do poniższych
rodzajów dokumentów mechanizm korygowania orientacji może nie działać.
- Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
- Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty o wzorzystym tle
Popraw przekrzywiony dokument (Correct slanted document)
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego
nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).
Ważne
Ponieważ nie można poprawnie rozpoznać tekstu w przypadku poniższych typów dokumentów,
mechanizm korygowania nachylenia może nie zadziałać:
- Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają
różne kąty nachylenia
- Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
- Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
- Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
- Dokumenty zawierające wykresy/obrazy lub tekst odręczny
- Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)
Strona 411 z 713
Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF
Strona 412 z 713
Kompresja pliku PDF (PDF Compression)
Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanego obrazu.
Standardowa (Standard)
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Wysoka (High)
Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/
serwera.
Ważne
Jakość obrazu PDF skompresowanego w stopniu wysokim może ulec pogorszeniu w
przypadku kilkukrotnego zapisania go przy użyciu wysokiej kompresji.
Uwaga
Kompresja przynosi najlepsze wyniki w odniesieniu do poniższych rodzajów obrazów:
- Obrazy o rozdzielczości z zakresu 75–600 dpi.
Zabezpieczenia (Security)
Ustaw hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu utworzonych plików PDF.
Ważne
W systemie Windows 2000 do korzystania z tej funkcji wymagany jest program Internet Explorer
5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszy.
Ta funkcja nie jest dostępna, gdy obrazy po skanowaniu są zapisywane automatycznie, jak
podczas skanowania z ekranu trybu jednego kliknięcia lub podczas skanowania przy użyciu
panelu operatora na urządzeniu.
Uwaga
Wybierz opcję Hasło zabezpieczeń (Password Security) i ustaw hasła w oknie dialogowym Hasło
zabezpieczeń — ustawienia (Password Security -Settings).
Ustawianie haseł dla plików PDF
Góra strony
Okno Wyświetl i Użyj (View Use)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Okno Wyświetl i Użyj (View & Use)
Na ekranie trybu nawigacji wskaż przycisk Wyświetl i Użyj (View & Use) i kliknij przycisk Moja skrzynka
(skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)), Określ folder (Specify Folder) lub Ostatnio
zapisane obrazy (Recently Saved Images), aby otworzyć okno Wyświetl i Użyj (View & Use).
Otwórz okno w celu wyświetlenia lub użycia zeskanowanych obrazów lub obrazów zapisanych na
komputerze.
Ważne
Można wyświetlić tylko te pliki PDF, które zostały utworzone za pomocą programu MP Navigator EX.
Nie można wyświetlać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można także
wyświetlać plików PDF poddanych edycji w innych aplikacjach.
(1) Wyświetlanie elementów ustawień
(2) Przyciski do operowania obrazami
(3) Pasek narzędzi
(4) Okno miniatur
(5) Obszar wybranych obrazów
Wyświetlanie elementów ustawień
Strona 413 z 713
Okno Wyświetl i Użyj (View Use)
(Skanuj/importuj)
Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego skanowanie fotografii,
dokumentów, czasopism i innych materiałów drukowanych. Zostanie otworzone okno Skanuj/
Importuj (Scan/Import).
Ekran Fotografie/Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/
Import))
Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images))
Powoduje wyświetlenie w widoku drzewa folderów z obrazami (pogrupowanych według roku, roku/
miesiąca i roku/miesiąca/dnia) znajdujących się w folderze Moja skrzynka (My Box). Wybranie folderu
umożliwia wyświetlenie jego zawartości w oknie miniatur po prawej stronie.
Data obrazu jest datą zeskanowania lub modyfikacji.
Określ folder (Specify Folder)
Wyświetlane są wszystkie dyski twarde i podfoldery w widoku drzewa. Wybranie folderu umożliwia
wyświetlenie obrazów w oknie miniatur po prawej stronie.
Zaznaczenie i kliknięcie folderu powoduje wyróżnienie nazwy folderu, co umożliwia jej zmianę.
Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images)
Obrazy, które zostały ostatnio „Zeskanowane/zaimportowane”, „Dołączone do wiadomości e-mail”
lub „Przesłane do aplikacji”, są wyświetlane w widoku drzewa według daty. Wybranie folderu
miesiąc/dzień/rok powoduje wyświetlenie obrazów w oknie miniatur po prawej stronie.
Data obrazu jest datą jego zeskanowania lub wysłania.
Wyszukaj (Search)
Wyświetlane są opcje wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie obrazów
Przejdź do menu głównego (Jump to Main Menu)
Umożliwia przejście do menu głównego.
Przyciski do operowania obrazami
Przyciski do operowania obrazami
Umożliwia określenie sposobu postępowania z wybranymi obrazami. Szczegółowe informacje na
temat każdego przycisku można znaleźć w odpowiednich sekcjach, wymienionych poniżej.
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Drukowanie dokumentów
Drukowanie fotografii
Wysyłanie pocztą e-mail
Edytowanie plików
Uwaga
Przyciski w obszarze przycisków do operowania obrazami są wyświetlane wtedy, gdy
zainstalowano odpowiadające im aplikacje.
Pasek narzędzi
Preferencje (Preferences)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Narzędzia edycji
(Zaznacz wszystko)
Strona 414 z 713
Okno Wyświetl i Użyj (View Use)
Powoduje zaznaczenie wszystkich obrazów w oknie miniatur.
(Anuluj wszystko)
Powoduje anulowanie wszystkich zaznaczeń obrazów w oknie miniatur.
(Popraw/uwydatnij obrazy)
Pozwala skorygować docelowy obraz (wyróżniony pomarańczową ramką). Kliknięcie tego
przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance
Images), w którym można poprawić/uwydatnić obraz oraz dopasować jasność, kontrast itd.
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Ważne
Nie można poprawiać/ulepszać obrazu w przypadku plików PDF ani czarno-białych plików
binarnych.
Powiększenie (Zoom in)
Umożliwia powiększenie docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką). Obraz
można również powiększyć, klikając go dwukrotnie. Jeśli wybranym plikiem jest plik PDF,
istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich stron.
Można również zaznaczyć informacje o pliku, takie jak nazwa pliku, data, rozmiar i ustawienia
zabezpieczeń. Dla plików PDF z ustawioną opcją Hasło do otwarcia dokumentu (Document
Open Password) wyświetlana jest ikona kłódki.
Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem
(Wyszukaj)
W tym polu należy wprowadzić słowo lub wyrażenie zawarte w nazwie pliku, danych Exif lub w
tekście PDF obrazu, który ma zostać wyszukany, a następnie kliknąć przycisk
(Wyszukaj).
W przypadku danych Exif tekst jest wyszukiwany w polach Producent (Maker), Model, Opis
(Description) i Komentarz użytkownika (User Comment).
Uwaga
Obrazy można wyszukiwać w folderach Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned
/Imported Images)), Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved Images) lub w wybranym
folderze i jego podfolderach.
(Odśwież)
Umożliwia odświeżenie zawartości okna miniatur.
(Rozmiar obrazu)
Umożliwia zmianę rozmiaru obrazu w oknie miniatur.
(Sortuj według)
Umożliwia sortowanie obrazów w oknie miniatur według kategorii, daty (rosnąco lub malejąco)
lub nazwy (rosnąco lub malejąco).
Obrazy mogą być sortowane według kategorii tylko wówczas, gdy wybrano wyświetlenie
folderów przy użyciu opcji Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported
Images)) lub opcji Określ folder (Specify Folder).
Okno miniatur
Okno miniatur
Wyświetlane są w nim skanowane obrazy.
Po zaznaczeniu pola wyboru obrazu pojawia się on w obszarze wybranych obrazów.
Zaznaczenie obrazu i kliknięcie nazwy pliku powoduje wyróżnienie nazwy pliku, co umożliwia jej
zmianę.
Przeciągając i upuszczając obraz, można wykonać poniższe zadania.
- Przeniesienie obrazu do innej kategorii w oknie miniatur.
Strona 415 z 713
Okno Wyświetl i Użyj (View Use)
- Przeniesienie obrazu do folderu kategorii, jeśli jest wyświetlane okienko Moja skrzynka (skany/
imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)).
- Skopiowanie folderu wyświetlanego w okienku Określ folder (Specify Folder)
Ważne
Aby otworzyć pliki PDF chronione hasłem w systemie Windows 2000, wymagana jest
przeglądarka Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowsza.
W przypadku zmiany nazwy pliku nie można zmienić rozszerzenia (.jpg, .pdf itp.).
Obrazów nie można przenosić ani kopiować do folderów dat wyświetlanych w widoku drzewa w
okienku Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) lub Ostatnio
zapisane obrazy (Recently Saved Images).
Uwaga
Dla plików PDF z ustawioną opcją Hasło do otwarcia dokumentu (Document Open Password)
wyświetlana jest ikona kłódki.
W następujących przypadkach miniatury mogą być wyświetlone jako znak „?”.
- Podczas otwierania nieobsługiwanych obrazów
- Gdy rozmiar pliku jest zbyt duży i brak jest wystarczającej ilości pamięci, aby wyświetlić obraz
- Gdy plik jest uszkodzony
Gdy obrazy sortowane są według Kategorii (Categories)
Skanowane obrazy są wyświetlane według kategorii.
Uwaga
Niektóre obrazy mogą być wykrywane w nieprawidłowy sposób i przypisywane do
niewłaściwych kategorii. W takim przypadku należy przenieść obraz z jednej kategorii do innej
przez przeciągnięcie go i upuszczenie.
Obrazy według nazwy kategorii: N (Wybrano: n)
Nazwa kategorii
Dostępne są następujące kategorie.
Fotografie (Photos): Portrety (Portrait), Inne (Others)
Dokumenty (Documents): Wizytówki (Business Card), Pocztówki (Postcard), Standardowe
(Standard Size), Pliki PDF (PDF File), Inne (Others)
Kategorie niestandardowe (Custom categories): wyświetlanie kategorii niestandardowych.
Niesklasyfikowane (Unclassified): wyświetlanie obrazów, które jeszcze nie zostały
sklasyfikowane.
Obrazy: N (Images: N)
Wyświetlana jest liczba obrazów klasyfikowanych w tej kategorii.
(Wybrano: n) ((Selected: n))
Wyświetlana jest liczba obrazów, przy których zaznaczono pole wyboru.
Uwaga
Ta część jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zaznaczono co najmniej jeden obraz.
Zamknij wszystkie (Close All) / Otwórz wszystkie (Open All)
Zamknij wszystkie (Close All)
Powoduje ukrycie wszystkich obrazów.
Otwórz wszystkie (Open All)
Strona 416 z 713
Okno Wyświetl i Użyj (View Use)
Powoduje wyświetlenie wszystkich obrazów.
Uwaga
Bezpośrednio po otwarciu okna Wyświetl i Użyj (View & Use) lub posortowaniu obrazów
pojawiają się wszystkie obrazy oraz przycisk Zamknij wszystkie (Close All).
Kliknięcie przycisku Zamknij wszystkie (Close All) powoduje jego zmianę na przycisk
Otwórz wszystkie (Open All).
Określone kategorie (Specific Categories) / Wszystkie kategorie (All Categories)
Wyświetlanie kategorii można ograniczyć tylko do tych, które zawierają obrazy. W przypadku
ograniczenia wyświetlania kategorii więcej obrazów jest wyświetlanych w obszarze listy
miniatur, co ułatwia znajdowanie i przenoszenie obrazów.
Ten przycisk pojawia się tylko wówczas, gdy wybrano wyświetlenie folderów przy użyciu opcji
Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) lub opcji Określ folder
(Specify Folder).
Określone kategorie (Specific Categories)
Umożliwia wyświetlenie kategorii zawierających obrazy wraz z zawartymi w nich obrazami.
Wszystkie kategorie (All Categories)
Umożliwia wyświetlenie wszystkich kategorii.
Uwaga
Kliknięcie przycisku Określone kategorie (Specific Categories) powoduje jego zmianę na
przycisk Wszystkie kategorie (All Categories).
Edytuj kategorie niestandardowe (Edit Custom Categories)
Jeśli wyświetlana jest opcja Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported
Images)) lub Określ folder (Specify Folder), powoduje otwarcie okna dialogowego Edytowanie
kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories).
W oknie dialogowym Edytowanie kategorii niestandardowych (Edit Custom Categories) można
dodawać/usuwać kategorie wyświetlane w oknie Kategorie niestandardowe (Custom
Categories).
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Klasyfikowanie obrazów w kategoriach ”.
Przydziel obrazy (Classify Images)
Obrazy importowane z dysków twardych lub kart pamięci są wyświetlane w kategorii
Nieprzydzielone (Unclassified). Kliknij przycisk Przydziel obrazy (Classify Images), aby
sklasyfikować je automatycznie.
Ten przycisk pojawia się tylko wówczas, gdy wybrano wyświetlenie folderów przy użyciu opcji
Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)) lub opcji Określ folder
(Specify Folder).
Uwaga
Jeśli jest dostępnych wiele obrazów do sklasyfikowania, klasyfikacja może potrwać dłużej.
Obszar wybranych obrazów
(Anuluj wszystko)
Powoduje anulowanie zaznaczenia wszystkich obrazów w obszarze wybranych obrazów.
(Anuluj zaznaczenie)
Powoduje anulowanie zaznaczenia docelowego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką) w
obszarze wybranych obrazów.
Obszar wybranych obrazów
Są tu wyświetlane obrazy zaznaczone w oknie miniatur.
Strona 417 z 713
Okno Wyświetl i Użyj (View Use)
Strona 418 z 713
Tematy pokrewne
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Góra strony
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file)
Kliknięcie przycisku PDF w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use), a następnie kliknięcie na liście opcji
Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) powoduje otwarcie okna Utwórz/edytuj plik w
formacie PDF (Create/Edit PDF file).
W oknie Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) można dodawać/usuwać strony i
zmieniać ich kolejność w plikach PDF utworzonych przy użyciu programu MP Navigator EX.
Ważne
Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub
pionie.
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie ustawić
hasła.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Przy użyciu programu MP Navigator EX można tworzyć i edytować do 99 stron.
Zmień kolejność stron (Rearrange Pages)
Umożliwia przeniesienie wybranego obrazu (wyróżnionego pomarańczową ramką).
Powoduje przeniesienie wybranego obrazu na początek.
Powoduje przeniesienie wybranego obrazu o jedną stronę do tyłu.
Powoduje przeniesienie wybranego obrazu o jedną stronę do przodu.
Powoduje przeniesienie wybranego obrazu na koniec.
Uwaga
Można również przeciągać obrazy, aby zmienić ich kolejność.
Strona 419 z 713
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF
Usuń wybrane strony (Delete Selected Pages)
Powoduje usunięcie wybranego obrazu.
Dodaj stronę (Add Page)
Umożliwia wybranie i dodanie istniejącego pliku PDF.
Uwaga
Aby dodać plik PDF chroniony hasłem, wymagane będzie podanie hasła.
Cofnij (Undo)
Powoduje anulowanie ostatniej wprowadzonej zmiany.
Zresetuj (Reset)
Powoduje anulowanie wszystkich wprowadzonych zmian.
Zapisz wybrane strony (Save Selected Pages)
Otwiera okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file). Należy określić ustawienia
zapisywania. Zapisana zostanie tylko wybrana strona.
Uwaga
W przypadku wybrania wielu stron tworzony jest wielostronicowy plik PDF.
Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
można znaleźć w sekcji Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) .
Zapisz wszystkie strony (Save All Pages)
Otwiera okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file). Należy określić ustawienia
zapisywania. Wszystkie pliki PDF na liście zostaną zapisane jako jeden plik PDF.
Zakończ (Finish)
Powoduje zamknięcie okna Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file).
Pasek narzędzi
(Obrót w lewo)
Strona jest obracana o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
(Obrót w prawo)
Strona jest obracana o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
(Tryb podglądu)
Powoduje przejście w tryb podglądu.
Wybrany plik zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.
(Powiększ)
Powoduje powiększenie obrazu wyświetlanego w podglądzie.
Strona 420 z 713
Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF
Strona 421 z 713
(Zmniejsz)
Powoduje zmniejszenie obrazu wyświetlanego w podglądzie.
(Pełny ekran)
Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go w całym oknie podglądu.
(Tryb miniatur)
Powoduje przejście do trybu miniatur. Wyświetlane są miniatury plików.
Góra strony
Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)
Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)
W oknie Wyświetl i użyj (View & Use) kliknij przycisk Drukuj (Print), a następnie kliknij na liście opcję
Drukuj dokument (Print Document), aby otworzyć okno dialogowe Drukuj dokument.
W oknie dialogowym Drukuj dokument można wprowadzić zaawansowane ustawienia drukowania wielu
zeskanowanych obrazów naraz.
Uwaga
Opcje ustawień dostępne w oknie dialogowym Drukuj dokument różnią się w zależności od
drukarki.
Drukarka (Printer)
Umożliwia wybranie drukarki, która ma być używana.
Źródło papieru (Paper Source)
Wybierz źródło papieru.
Układ strony (Page Layout)
Wybierz rodzaj wydruku.
Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing)
Na arkuszu drukowany jest jeden obraz.
Drukowanie w skali (Scaled Printing)
Obrazy są drukowane w wybranej skali (powiększone lub zmniejszone).
Druk z dopasow. do strony (Fit-to-Page Printing)
Obrazy są drukowane zgodnie z rozmiarem papieru (powiększone lub zmniejszone).
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
Obraz jest drukowany na całym arkuszu papieru bez marginesów.
Drukowanie układu strony (2 na 1) (Page Layout Printing (2 on 1))
Na arkuszu papieru drukowane są dwa obrazy w wybranym układzie.
Drukowanie układu strony (4 na 1) (Page Layout Printing (4 on 1))
Na arkuszu papieru drukowane są cztery obrazy w wybranym układzie.
Powiększ/Zmniejsz
Strona 422 z 713
Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document)
Strona 423 z 713
Umożliwia powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru obrazów, które mają być drukowane.
(Powiększ/zmniejsz)
Za pomocą tych przycisków można odpowiednio zmniejszać lub zwiększać rozmiar drukowanego
obrazu skokowo o 1%.
Autom. (Auto)
Skala jest dostosowywana automatycznie zgodnie z wykrytą szerokością papieru i wybranym
rozmiarem papieru. W zależności od rozmiaru obraz może zostać wydrukowany obrócony o 90
stopni.
Skala (Scale)
Umożliwia wybór skali z listy.
Ważne
Przy ustawieniu rozmiaru normalnego (100%) niektóre obrazy mogą być drukowane jako małe
lub ich obszar może zostać przycięty. W takim przypadku należy zaznaczyć opcję Autom. (Auto), aby
zmienić rozmiar wydruku proporcjonalnie do rozmiaru papieru.
Rozmiar papieru (Paper Size)
Umożliwia wybór rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar odpowiadający rozmiarowi papieru
wybranemu w urządzeniu.
Uwaga
Dostępne rozmiary papieru różnią się w zależności od drukarki.
Typ nośnika (Media Type)
Umożliwia wybór typu papieru. W przypadku niektórych typów papieru jakość wydruku może być
automatycznie narzucona.
Uwaga
Dostępne typy papieru różnią się w zależności od drukarki.
Jakość wydruku (Print Quality)
Umożliwia wybranie jakości wydruku.
Gęstość
Kliknij przycisk
(Dopasowywanie gęstości), aby wybrać gęstość drukowania.
Liczba kopii
Kliknij przycisk
(Ustawienie kopii), aby wybrać liczbę kopii do wydrukowania.
Drukowanie w odcieniach szarości (Grayscale Printing)
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wydrukowanie dokumentu w czerni i bieli.
Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie podglądu wydruku przed rozpoczęciem
drukowania.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych.
Drukuj (Print)
Rozpoczyna drukowanie z określonymi ustawieniami.
Uwaga
Aby anulować zadanie w trakcie buforowania, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel). Aby
anulować drukowanie, kliknij przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing) w oknie potwierdzenia
stanu drukarki. Aby otworzyć okno potwierdzenia stanu drukarki, kliknij ikonę drukarki na pasku
zadań.
Góra strony
Okno dialogowe Drukuj fotografie
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Drukuj fotografie (Print Photo)
Okno dialogowe Drukuj fotografie (Print Photo)
Kliknięcie przycisku Drukuj (Print) w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use), a następnie kliknięcie na liście
opcji Drukuj fotografie (Print Photo) powoduje otwarcie okna dialogowego Drukuj fotografie (Print Photo).
Ważne
Okno dialogowe Drukuj fotografie (Print Photo) nie jest wyświetlane, jeśli jest zainstalowany
program Easy-PhotoPrint EX. W zamian zostaje uruchomiony program Easy-PhotoPrint EX.
Nie można drukować plików PDF.
Uwaga
Dwukrotne kliknięcie obrazu powoduje wyświetlenie go w innym oknie.
Drukarka (Printer)
Umożliwia wybranie drukarki, która ma być używana.
Właściwości... (Properties...)
Powoduje wyświetlenie ekranu ustawień zaawansowanych dla wybranej drukarki.
Rozmiar papieru (Paper Size)
Umożliwia wybór rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar odpowiadający rozmiarowi papieru
wybranemu w urządzeniu.
Typ nośnika (Media Type)
Umożliwia wybór typu papieru. W przypadku niektórych typów papieru jakość wydruku może być
automatycznie narzucona.
Układ strony (Page Layout)
Wybierz rodzaj wydruku.
Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing)
Na arkuszu drukowany jest jeden obraz.
Druk z dopasow. do strony (Fit-to-Page Printing)
Strona 424 z 713
Okno dialogowe Drukuj fotografie
Strona 425 z 713
Obrazy są drukowane zgodnie z rozmiarem papieru (powiększone lub zmniejszone).
Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing)
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby drukować obraz na całym arkuszu papieru bez marginesów.
Ważne
Zaznaczenie pola wyboru Drukowanie bez obramowania (Borderless Printing) powoduje
wyłączenie ustawienia Układ strony (Page Layout).
Ustawienie to jest dostępne tylko w przypadku drukarek obsługujących drukowanie bez
obramowania.
Orientacja (Orientation)
Należy wybrać orientację wydruku.
Ważne
To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy dla ustawienia Układ strony (Page Layout)
wybrano opcję Druk w rozm. norm. (Normal-size Printing). W innych przypadkach obrazy są
obracane automatycznie odpowiednio do proporcji papieru.
Liczba kopii (Copies)
Służy do określania liczby kopii, które mają zostać wydrukowane.
Vivid Photo
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować obraz w żywych kolorach.
Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie podglądu wydruku przed rozpoczęciem
drukowania.
Drukuj (Print)
Powoduje rozpoczęcie drukowania.
Uwaga
Drukowane są tylko obrazy z okna Miniatura z zaznaczonymi polami wyboru.
Zamknij (Close)
Powoduje zamknięcie okna dialogowego bez drukowania fotografii.
Góra strony
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail)
Kliknij przycisk Wyślij (Send) na ekranie Wyświetl i Użyj (View & Use), a następnie kliknij na liście opcję
Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to E-mail), aby otworzyć okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail (Send
via E-mail).
W oknie dialogowym Wyślij pocztą e-mail (Send via E-mail) można wprowadzać zaawansowane
ustawienia dołączania obrazów do wiadomości e-mail.
Ważne
Program MP Navigator EX współpracuje z następującymi programami do obsługi poczty e-mail:
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
- Microsoft Outlook
(Jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy
ustawienie MAPI programu jest włączone. Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia
MAPI można znaleźć w podręczniku programu do obsługi poczty e-mail).
Program pocztowy (Mail Program)
W tym polu jest wyświetlana nazwa programu poczty e-mail ustawionego w oknie dialogowym
Preferencje (Preferences) dostępnym na ekranie trybu nawigacyjnego. Należy wybrać program poczty
e-mail, który ma być używany.
Dopasuj rozmiar pliku załącznika (Adjust attachment file size)
Jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość JPEG, zaznaczenie tego pola wyboru
umożliwia zmianę rozmiaru obrazów. Wybierz rozmiar z listy Rozmiar (Size).
Zapisz w (Save in)
Wyświetla folder, w którym zapisywane są obrazy. W celu zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk
Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder. Zapisane zostaną obrazy, których rozmiar został
zmieniony.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Nazwa pliku (File name)
Należy wprowadzić nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki) obrazu, który ma zostać dołączony. W
przypadku zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się
z 4 cyfr.
Ustaw... (Set...)
Dla plików JPEG można określić typ kompresji.
Strona 426 z 713
Okno dialogowe Wyślij pocztą e-mail
Strona 427 z 713
Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub
Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Góra strony
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Kliknięcie przycisku
(Poprawianie/uwydatnianie obrazów) w oknie Wyświetl i Użyj (View & Use) lub
przycisku Napraw fotografie (Fix photo images) w obszarze przycisków zadań powoduje otwarcie okna
Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
W oknie Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można wprowadzać zaawansowane
ustawienia, m.in. poprawiać/uwydatniać obraz oraz dopasowywać jego jasność i kontrast.
Można również wyświetlać obok siebie obraz źródłowy i poddany korekcie w celu łatwego porównania.
Ważne
Nie można poprawiać/ulepszać obrazu w przypadku plików PDF ani czarno-białych plików
binarnych.
Uwaga
Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć,
klikając przycisk
(Poprawianie/uwydatnianie obrazów) na pasku narzędzi lub w oknie
dialogowym Powiększenie (Zoom in).
Korygowanie dużych obrazów może trwać dłużej.
Szczegółowe informacje na temat okna Wyświetl i Użyj (View & Use) można znaleźć w sekcji Okno
Wyświetl i Użyj (View & Use) .
(1) Obszar zadań
(2) Pasek narzędzi
Obszar zadań
Zadania i ustawienia dostępne na kartach Autom. (Auto) i Ręczne (Manual) są różne.
Kliknięcie karty Autom. (Auto) lub Ręczne (Manual) powoduje wyświetlenie odpowiedniej karty.
Karta Autom.
Strona 428 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Funkcje dostępne na karcie Autom. (Auto) służą do poprawiania i uwydatniania całego obrazu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów ”.
Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix)
Wprowadza automatyczne poprawki odpowiednie dla fotografii.
Określ priorytet informacji Exif (Prioritize Exif Info)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zastosowanie korekt głównie na podstawie ustawień
określonych w czasie wykonywania zdjęcia.
Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje zastosowanie korekt na podstawie
wyników analizy obrazu. To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Uwaga
Exif to standardowy format umożliwiający dołączanie różnych danych dotyczących
fotografowania do zdjęć z aparatów cyfrowych (JPEG).
Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)
Wyostrza niewyraźne twarze.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)
Poprawia wygląd skóry na zdjęciu poprzez usunięcie zmarszczek i plam.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Zastosuj do wszystkich obrazów (Apply to all images)
Powoduje zastosowanie korekt do wszystkich obrazów wyświetlanych na liście miniatur.
OK
Wprowadza wybrany efekt do wybranego obrazu lub wszystkich obrazów.
Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)
Anuluje wszystkie poprawki i uwydatnienia wybranego obrazu.
Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)
Umożliwia zapisanie skorygowanych obrazów.
Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)
Powoduje zapisanie wszystkich poprawionych obrazów wyświetlanych na liście miniatur.
Zakończ (Exit)
Powoduje zamknięcie okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Karta Ręczne
Za pomocą opcji Dopasuj (Adjust) wyreguluj jasność i kontrast lub zwiększ ostrość całego obrazu.
Strona 429 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Użyj opcji Popraw/uwydatnij (Correct/Enhance), aby poprawić/uwydatnić określone obszary.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „ Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów ”.
Dopasowanie
Jasność (Brightness)
Ustawia jasność całego obrazu.
Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć jasność, lub w prawo, by ją zwiększyć.
Kontrast (Contrast)
Dostosowuje kontrast obrazu. Wyreguluj kontrast w przypadku, gdy obraz wydaje się płaski z
powodu jego braku.
Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć kontrast, lub w prawo, by go zwiększyć.
Ostrość (Sharpness)
Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu. Wyreguluj ostrość w przypadku,
gdy zdjęcie wydaje się być pozbawione ostrości lub gdy tekst jest rozmyty.
Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć ostrość obrazu.
Zamazanie (Blur)
Zamazanie zarysów wybranych elementów w celu zmiękczenia obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby zmiękczyć obraz.
Usuwanie efektu prześwitywania (Show-through Removal)
Usuwa przebijanie tekstu z odwrotu zdjęcia lub usuwa kolor podstawowy. Wyreguluj poziom
prześwitywania, aby usunąć efekt przebijania tekstu z odwrotu cienkiego dokumentu lub bazowy
kolor dokumentu z obrazu.
Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć siłę usuwania prześwitywania.
Domyślne (Defaults)
Powoduje wyzerowanie wszystkich korekt (jasności, kontrastu, ostrości, zamazywania i usuwania
efektu prześwitywania).
Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)
Powoduje anulowanie wszystkich poprawek, uwydatnień i dopasowań wprowadzonych w
wybranym obrazie.
Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)
Umożliwia zapisanie skorygowanych obrazów.
Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)
Powoduje zapisanie wszystkich poprawionych obrazów wyświetlanych na liście miniatur.
Zakończ (Exit)
Powoduje zamknięcie okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Strona 430 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Korekcja/uwydatnienie
Rozjaśnianie twarzy (Face Brightener)
Poddaje korekcji cały obraz w taki sposób, aby wybrany obszar twarzy uległ rozjaśnieniu.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener)
Umożliwia poprawienie całego obrazu i wyostrzenie twarzy. Określ obszar, w którym chcesz
zastosować dany efekt.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing)
Poprawia wygląd skóry na zdjęciu poprzez usunięcie zmarszczek i plam. Określ obszar, w którym
chcesz zastosować dany efekt.
Istnieje możliwość ustawienia intensywności efektów za pomocą suwaka.
Usuwanie plam (Blemish Remover)
Usuwa pieprzyki. Określ obszar, w którym chcesz zastosować dany efekt.
OK
Wprowadza wybrany efekt na określonym obszarze.
Cofnij (Undo)
Umożliwia anulowanie ostatniej poprawki.
Zresetuj wybrany obraz (Reset Selected Image)
Powoduje anulowanie wszystkich poprawek, uwydatnień i dopasowań wprowadzonych w
wybranym obrazie.
Zapisz wybrany obraz (Save Selected Image)
Umożliwia zapisanie skorygowanych obrazów.
Zapisz wszystkie poprawione obrazy (Save All Corrected Images)
Powoduje zapisanie wszystkich poprawionych obrazów wyświetlanych na liście miniatur.
Zakończ (Exit)
Powoduje zamknięcie okna Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images).
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi
(Obrót w lewo)
Obraz jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Strona 431 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
(Obrót w prawo)
Obraz jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
(Odwróć)
Powoduje odwrócenie obrazu w poziomie.
(Przytnij)
Przycinanie jest czynnością polegającą na zaznaczeniu obszaru obrazu, który ma zostać
zachowany, i usunięciu pozostałej części. W wyświetlonym oknie przeciągnij białą ramkę, aby
określić obszar przycinania. Aby przesunąć obszar przycinania, umieść kursor wewnątrz białej
ramki i przeciągnij ją.
Uwaga
Aby zrównoważyć obraz, należy umieścić obiekty główne wzdłuż białych linii przerywanych
lub na ich przecięciu.
(Powiększ)
Wyświetlany obraz jest powiększany.
(Zmniejsz)
Wyświetlany obraz jest zmniejszany.
(Pełny ekran)
Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go w trybie
pełnoekranowym.
(Porównaj)
Obraz źródłowy jest otwierany do celów porównawczych.
Obraz źródłowy jest wyświetlany po lewej stronie, a obraz poddany korekcie - po prawej.
Strona 432 z 713
Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)
Strona 433 z 713
Góra strony
Ekran trybu jednego kliknięcia
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Ekran trybu jednego kliknięcia
Ekran trybu jednego kliknięcia
(Przełącz tryb) znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu nawigacyjnego, aby
Kliknij przycisk
wyświetlić ekran trybu jednego kliknięcia.
Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając
odpowiednią ikonę.
Autom. (Auto)
Podczas skanowania dokumentów typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. Format pliku jest
ustawiany automatycznie. Pliki są zapisywane na komputerze. W razie potrzeby można zastosować
funkcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix).
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Automatyczne skanowanie (Auto Scan), w
którym można określić ustawienia zapisywania.
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Zapisz (Save)
Umożliwia skanowanie dokumentów lub fotografii i zapisywanie ich na komputerze. Typ dokumentu
może być wykrywany automatycznie.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Zapisz (Save), w którym można określić
ustawienia skanowania/zapisywania.
Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)
PDF
Umożliwia skanowanie i zapisywanie dokumentów jako plików PDF.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego PDF, w którym można określić ustawienia
skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
Okno dialogowe PDF
Poczta (Mail)
Umożliwia skanowanie dokumentów lub fotografii i dołączanie ich do wiadomości e-mail.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Poczta (Mail), w którym można określić
ustawienia skanowania/zapisywania oraz programu poczty e-mail.
Okno dialogowe Poczta (Mail)
OCR
Umożliwia skanowanie dokumentów tekstowych, a następnie wyodrębnianie tekstu z obrazu i
wyświetlanie go w programie Notatnik (znajdującym się w systemie Windows).
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego OCR, w którym można określić ustawienia
skanowania/zapisywania.
Okno dialogowe OCR
Uwaga
Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.
Niestandardowe (Custom)
Umożliwia skanowanie dokumentów oraz otwieranie ich w wybranej aplikacji. Typ dokumentu jest
wykrywany automatycznie.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie okna dialogowego Niestandardowe (Custom), w którym można
określić ustawienia skanowania/zapisywania oraz aplikacji.
Strona 434 z 713
Ekran trybu jednego kliknięcia
Strona 435 z 713
Okno dialogowe Niestandardowe (Custom)
Uwaga
Dodatkowe procedury można znaleźć w podręczniku aplikacji.
(Przełącz tryb)
Umożliwia przełączenie do trybu nawigacji. Wyświetlany jest ekran trybu nawigacji.
Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click)
Preferencje (Preferences)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences). W oknie dialogowym Preferencje
(Preferences) można wprowadzać zaawansowane ustawienia funkcji programu MP Navigator EX.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
(Podręcznik)
Otwiera niniejszy podręcznik.
Ważne
Jeśli podczas skanowania dla ustawienia Typ dokumentu (Document Type) zostanie określona
wartość Tryb automatyczny (Auto Mode) w oknie dialogowym Zapisz (Save) lub Niestandardowe
(Custom), obowiązują poniższe ograniczenia.
Aby tekst w skanowanym obrazie przekonwertować na dane tekstowe, należy określić ustawienie
Typ dokumentu (Document Type) (nie należy wybierać opcji Tryb automatyczny (Auto Mode)).
Tematy pokrewne
Łatwe skanowanie jednym kliknięciem
Góra strony
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Aby otworzyć okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan), należy kliknąć przycisk Automat.
skanowanie (Auto Scan) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with
One-click) lub przycisk Autom. (Auto) na ekranie trybu jednego kliknięcia.
Ważne
Następujące typy dokumentów nie będą skanowane poprawnie. W takim przypadku należy kliknąć
inną ikonę na ekranie trybu jednego kliknięcia lub na karcie Skanowanie niestandardowe jednym
kliknięciem (Custom Scan with One-click) i określić typ lub rozmiar dokumentu.
- Dokumenty inne niż fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe i
płyty CD/DVD
- Fotografie formatu A4
- Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie
broszurowej z odciętym grzbietem
- Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
- Długie, wąskie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany
do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Uwaga
Aby zredukować efekt mory, należy kliknąć inną ikonę na ekranie trybu jednego kliknięcia lub na
karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) i dla
ustawienia Typ dokumentu (Document Type) wybrać wartość Czasopismo (Magazine).
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Włącz Automatyczną korektę zdjęć (Enable Auto Photo Fix)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykonanie analizy zdjęcia i automatyczne wprowadzenie
odpowiednich korekt.
Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybrania wartości Autom. (Auto) lub JPEG/Exif dla ustawienia
Zapisz jako typ (Save as type) w oknie dialogowym Zapisz ustawienia (Save Settings).
Strona 436 z 713
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Ważne
Jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość Autom. (Auto), podstawowy ton
koloru poniższych typów dokumentów może zmienić się w stosunku do źródła, ponieważ są
one korygowane jako fotografie. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola
wyboru i wykonać skanowanie.
- Pocztówki i wizytówki
Dokumenty tekstowe mogą nie być poprawnie skanowane, ponieważ mogą one być
korygowane jako fotografie w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu. W takim
przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.
Uwaga
W przypadku wybrania formatu innego niż JPEG/Exif dla ustawienia Zapisz jako typ (Save as
type), a następnie zaznaczenia tego pola wyboru pojawia się odpowiedni komunikat i
ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) przybiera wartość Autom. (Auto).
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz ustawienie Autom. (Auto), JPEG/Exif, TIFF, BMP lub PDF.
Ważne
Jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość Autom. (Auto), format pliku może się
różnić w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Duże dokumenty (takie jak fotografie formatu A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/
strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą nie zostać zapisane w poprawnym
formacie pliku, jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość Autom. (Auto). W
takim przypadku należy wybrać format pliku, który odpowiada skanowanemu dokumentowi.
Do plików PDF chronionych hasłem nie można dodawać obrazów.
Uwaga
Jeśli wybrano ustawienie Autom. (Auto), pliki zachowywane są w poniższych formatach zgodnie
z typem dokumentu.
Fotografie, pocztówki, płyty CD/DVD i wizytówki: JPEG
Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF
Format pliku można zmienić za pomocą opcji Ustaw... (Set...).
Ustaw... (Set...)
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom.
(Auto)
Można określić format pliku, w którym mają zostać zapisane obrazy. Należy wybrać format pliku, w
którym ma zostać zapisany każdy Dokument (Document) i każda Fotografia (Photo).
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość PDF
W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.
Zapisz w (Save in)
Strona 437 z 713
Okno dialogowe Automatyczne skanowanie (Auto Scan)
Strona 438 z 713
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the one-click button)
Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.
Zastosuj (Apply)
Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżący ekran zostanie zamknięty.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień na tym ekranie.
Skanuj (Scan)
Powoduje zeskanowanie i zapisanie dokumentów z określonymi ustawieniami.
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom. (Auto)
kliknięcie przycisku Otwórz podręcznik (Open Manual) powoduje otwarcie przewodnika skanowania
(jeśli jest zainstalowany).
Góra strony
Okno dialogowe Zapisz (ekran trybu jednego kliknięcia)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)
Okno dialogowe Zapisz (Save) (ekran trybu jednego kliknięcia)
Aby otworzyć okno dialogowe Zapisz (Save), należy kliknąć opcję Zapisz na komputerze (Save to PC) na
karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub przycisk
Zapisz (Save) na ekranie trybu jednego kliknięcia.
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. W przypadku wybrania ustawienia
Tryb automatyczny (Auto Mode) typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. W takim przypadku
opcje Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość (Resolution)
są także ustawiane automatycznie.
Ważne
Nie można poprawnie zeskanować następujących typów dokumentów przy ustawionej opcji
Tryb automatyczny (Auto Mode). W takim przypadku należy określić typ lub rozmiar dokumentu.
- Dokumenty inne niż fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe
i płyty CD/DVD
- Fotografie formatu A4
- Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w
oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
- Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
- Długie, wąskie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio
dobrany do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane
niepoprawnie.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Strona 439 z 713
Okno dialogowe Zapisz (ekran trybu jednego kliknięcia)
Umieszczanie dokumentów ”.
Uwaga
Aby zredukować efekt mory, w opcji Typ dokumentu (Document Type) należy wybrać ustawienie
Czasopismo (Magazine).
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać
zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy
zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4,
Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem
wyrównania).
Rozdzielczość (Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik
skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.
Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size), Rozdzielczość (Resolution) i inne
opcje w oknie dialogowym Zapisz (Save) będą niedostępne. Można je określać na ekranie programu
ScanGear (sterownik skanera).
Określ... (Specify...)
Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia skanowania (Scan
Settings), w którym można określić zaawansowane ustawienia skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Po skanowaniu automatycznie zapisz obraz na komputerze (Automatically save the image to
your computer after scanning it)
Zaznacz tę opcję, aby zapisać obrazy na komputerze po zeskanowaniu zgodnie z ustawieniem.
Zostaną wyświetlone ustawienia Nazwa pliku (File name), Zapisz jako typ (Save as type) i Zapisz w
(Save in).
Ważne
Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Strona 440 z 713
Okno dialogowe Zapisz (ekran trybu jednego kliknięcia)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz ustawienie Autom. (Auto), JPEG/Exif, TIFF lub BMP. Wyświetlana jest opcja Autom. (Auto),
jeśli dla opcji Typ dokumentu (Document Type) wybrano ustawienie Tryb automatyczny (Auto Mode).
W przypadku zapisywania plików PDF wybierz ustawienie PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple
Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page)).
Ważne
Gdy opcja Typ dokumentu (Document Type) jest ustawiona na wartość Tryb automatyczny (Auto
Mode), a opcja Zapisz jako typ (Save as type) — na wartość Autom. (Auto), format pliku może
się różnić w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Duże dokumenty (takie jak fotografie formatu A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/
strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą nie zostać zapisane w poprawnym
formacie pliku, jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość Autom. (Auto). W
takim przypadku należy wybrać format pliku, który odpowiada skanowanemu dokumentowi.
Do plików PDF chronionych hasłem nie można dodawać obrazów.
Opcji JPEG/Exif nie można wybrać, jeśli ustawienie Tryb koloru (Color Mode) ma wartość
Czarno-biały (Black and White).
Uwaga
Jeśli wybrano ustawienie Autom. (Auto), pliki zachowywane są w poniższych formatach zgodnie
z typem dokumentu.
Fotografie, pocztówki, płyty CD/DVD i wizytówki: JPEG
Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF
Format pliku można zmienić za pomocą opcji Ustaw... (Set...).
Obrazy zapisane jako pliki PDF mogą w niektórych aplikacjach nie otwierać się. W takim
przypadku należy wybrać wartość inną niż Autom. (Auto) w polu Zapisz jako typ (Save as type).
W przypadku wybrania opcji JPEG/Exif, gdy ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma
wartość inną niż Tryb automatyczny (Auto Mode), zostaje udostępnione pole wyboru Zapisz plik
JPEG/Exif w przestrzeni kolorów Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).
Ustaw... (Set...)
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom.
(Auto)
Można określić format pliku, w którym mają zostać zapisane obrazy. Należy wybrać format pliku, w
którym ma zostać zapisany każdy Dokument (Document) i każda Fotografia (Photo).
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie PDF, PDF
(wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
Strona 441 z 713
Okno dialogowe Zapisz (ekran trybu jednego kliknięcia)
Strona 442 z 713
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Zapisz plik JPEG/Exif w przestrzeni kolorów Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zapisanie obrazów z kolorami zgodnymi z formatem Adobe
RGB.
Ważne
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość
JPEG/Exif i ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość inną niż Tryb
automatyczny (Auto Mode).
Ta funkcja jest niedostępna, jeśli profil Adobe RGB nie jest zainstalowany.
Uwaga
Nie można wybrać tego ustawienia, jeśli zaznaczona jest opcja Użyj sterownika skanera (Use
the scanner driver).
Podczas zapisywania obrazu przy zaznaczonej opcji Zapisz plik JPEG/Exif w przestrzeni kolorów
Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) na początku nazwy pliku dodawany jest znak
podkreślenia. (Przykład: _Image0001.jpg)
Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the
save dialog box after scanning the image (Input Exif information))
Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów otworzyć okno dialogowe Zapisz (Save) i określić
ustawienia zapisywania, takie jak folder docelowy, nazwa pliku oraz dane Exif.
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Uwaga
Aby ustawić hasła dla plików PDF, wybierz opcję Otwórz okno dialogowe zapisywania po
zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the save dialog box after scanning the
image (Input Exif information)). Po zakończeniu skanowania w oknie dialogowym Zapisz (Save)
można ustawić hasła.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ustawienia aplikacji (Application Settings)
Otwórz w (Open with)
Po zapisaniu obrazów można wybrać, czy otworzyć okno Wyświetl i Użyj (View & Use), czy Eksplorator
(Explorer).
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the one-click button)
Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.
Zastosuj (Apply)
Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżący ekran zostanie zamknięty.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień na tym ekranie.
Skanuj (Scan)
Powoduje zeskanowanie i zapisanie dokumentów z określonymi ustawieniami.
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom. (Auto)
kliknięcie przycisku Otwórz podręcznik (Open Manual) powoduje otwarcie przewodnika skanowania
(jeśli jest zainstalowany).
Góra strony
Okno dialogowe Ustawienia skanowania
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Wprowadź ustawienia zaawansowane skanowania jednym kliknięciem lub skanowania za pomocą
panelu operatora urządzenia.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) można otworzyć, klikając w oknie dialogowym
ustawień skanowania przycisk Określ... (Specify...).
Uwaga
Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i sposobu otwarcia ekranu.
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. Po wybraniu ustawienia Tryb
automatyczny (Auto Mode) lub Automat. skanowanie (Auto Scan) typ dokumentu jest wykrywany
automatycznie.
W takim przypadku ustawienia Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) itd. są
również określane automatycznie.
Ważne
Aby prawidłowo wykonać skanowanie, należy wybrać typ dokumentu odpowiedni dla dokumentu
skanowanego.
Ustawienie opcji Typ dokumentu (Document Type) określone na karcie Ustawienia przycisku
skanera (Scanner Button Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences) jest
wyświetlone i nie może być zmienione w tym oknie dialogowym, jeśli zostało ono otwarte na
karcie Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings).
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Kolor (Color)
Obraz jest przedstawiany przy użyciu 256 poziomów (8 bitów) składników RGB (czerwony-zielonyniebieski).
Odcienie szarości (Grayscale)
Obraz jest przedstawiany jako czarno-biały przy użyciu 256 poziomów (8 bitów).
Czarno-biały (Black and White)
W tym trybie obraz jest przedstawiany jako czarno-biały. Kontrast na obrazie jest dzielony zgodnie z
określonymi poziomami (poziomami progowymi) na kolor czarny i biały, a następnie jest
Strona 443 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania
przedstawiany w postaci dwóch kolorów.
Uwaga
Opcja Tryb koloru (Color Mode) nie jest wyświetlana w oknie dialogowym Ustawienia
skanowania (Scan Settings) otwartym z karty Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button
Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać
zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy
zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4, Letter)
i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem wyrównania).
Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Derasteryzacja (Descreen)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zredukować efekt mory.
Drukowane zdjęcia i rysunki są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory
polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz
występuje na obrazie wzór z pasków. Derasteryzacja (Descreen) to funkcja służąca do redukcji efektu
mory.
Uwaga
Włączenie opcji Derasteryzacja (Descreen) powoduje wydłużenie czasu skanowania.
Zmniejszanie efektu prześwitywania (Reduce Show-through)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku
w przypadku gazet.
Uwaga
To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli w polu Typ dokumentu (Document Type) wybrano
dokument tekstowy, a na zeskanowanym obrazie widoczne są przebicia.
Wyostrz obraz (Unsharp Mask)
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uwydatnić zarys obiektów i wyostrzyć obraz.
Usuń cień na marginesie (Remove gutter shadow)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby poprawić cienie, które pojawiają się między stronami przy
skanowaniu otwartych broszur.
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Wykrywanie automatyczne (Auto Detect), Wykryw. autom. (wiele dokumentów)
(Auto Detect (Multiple Documents)) lub Asystent szycia.
Należy poprawnie wyrównać dokument ze znacznikiem wyrównania na płycie szklanej.
Strona 444 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania
Uwaga
W celu skorygowania cienia marginesu podczas skanowania dokumentów o rozmiarach
niestandardowych lub po ustawieniu niestandardowych ramek przycinania należy użyć karty Tryb
zaawansowany (Advanced Mode) w programie ScanGear.
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Korekcja cienia marginesu (Gutter Shadow
Correction) w sekcji Ustawienia obrazu (Image Settings) , w której opisano funkcje dostępne na
karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear.
Popraw przekrzywiony dokument (Correct slanted document)
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego
nachylenia (w zakresie od -0,1 do -10 i od +0,1 do +10 stopni).
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Asystent szycia.
Ponieważ nie można poprawnie rozpoznać tekstu w przypadku poniższych typów dokumentów,
mechanizm korygowania nachylenia może nie zadziałać:
- Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają
różne kąty nachylenia
- Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
- Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
- Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
- Dokumenty zawierające wykresy/obrazy lub tekst odręczny
- Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)
Uwaga
Włączenie opcji Popraw przekrzywiony dokument (Correct slanted document) powoduje
wydłużenie czasu skanowania.
Włącz Automatyczną korektę zdjęć (Enable Auto Photo Fix) (w przypadku skanowania z włączoną
opcją Automat. skanowanie (Auto Scan) przy użyciu pulpitu operatora)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykonanie analizy zdjęcia i automatyczne wprowadzenie
odpowiednich korekt.
Ta funkcja jest dostępna w przypadku wybrania wartości Autom. (Auto) lub JPEG/Exif dla ustawienia
Zapisz jako typ (Save as type) w oknie Zapisz ustawienia (Save Settings) na karcie Ustawienia
przycisku skanera (Scanner Button Settings) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Ważne
Jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość Autom. (Auto), podstawowy ton koloru
poniższych typów dokumentów może zmienić się w stosunku do źródła, ponieważ są one
korygowane jako fotografie. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i
wykonać skanowanie.
- Pocztówki i wizytówki
Dokumenty tekstowe mogą nie być poprawnie skanowane, ponieważ mogą one być korygowane
jako fotografie w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu. W takim przypadku należy
usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.
Uwaga
W przypadku wybrania formatu innego niż JPEG/Exif dla ustawienia Zapisz jako typ (Save as type),
a następnie zaznaczenia tego pola wyboru pojawia się odpowiedni komunikat i ustawienie
Zapisz jako typ (Save as type) przybiera wartość Autom. (Auto).
Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of text
documents and rotate images)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wykrywanie orientacji dokumentu na podstawie układu
skanowanego tekstu oraz obracanie zeskanowanych obrazów zgodnie z tą orientacją. Język
skanowanego dokumentu należy wybrać z listy Język dokumentów (Document Language).
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
Strona 445 z 713
Okno dialogowe Ustawienia skanowania
Strona 446 z 713
wybrano opcję Asystent szycia.
W przypadku niektórych języków funkcja ta może działać niepoprawnie. Obsługiwane są tylko
dokumenty zapisane w językach, które można wybrać z listy Język dokumentów (Document
Language).
Z powodu braku możliwości właściwego rozpoznania tekstu w odniesieniu do poniższych
rodzajów dokumentów mechanizm korygowania orientacji może nie działać.
- Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
- Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty o wzorzystym tle
Uwaga
Włączenie opcji Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation of
text documents and rotate images) powoduje wydłużenie czasu skanowania.
Język dokumentów (Document Language)
Służy do określania języka skanowanego dokumentu.
Ważne
To pole wyboru jest niedostępne, jeśli dla ustawienia Rozmiar dokumentu (Document Size)
wybrano opcję Asystent szycia.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie ustawień domyślnych.
Góra strony
Okno dialogowe Zapisz
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Zapisz (Save)
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Okno dialogowe Zapisz (Save) otwiera się podczas skanowania za pomocą przycisku Zapisz na
komputerze (Save to PC) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with
One-click) lub za pomocą przycisku Zapisz (Save) na ekranie trybu jednego kliknięcia po wybraniu opcji
Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the save
dialog box after scanning the image (Input Exif information)).
Typ pliku i miejsce docelowe można określić podczas przeglądania miniatur.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Można wybrać: JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF
(dodaj stronę) (PDF(Add Page)).
PDF
Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.
PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))
Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.
Uwaga
Opcja PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) jest dostępna w przypadku skanowania
wielu obrazów.
PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku
PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.
Ważne
Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie
można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można również
Strona 447 z 713
Okno dialogowe Zapisz
wskazywać plików PDF edytowanych w innych aplikacjach.
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie
ustawić hasła.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ważne
Opcje PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) i PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
nie są dostępne w przypadku obrazów zeskanowanych przy użyciu panelu operatora urządzenia.
Opcji JPEG/Exif nie można wybrać, jeśli ustawienie Tryb koloru (Color Mode) ma wartość Czarnobiały (Black and White).
Ustaw... (Set...)
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie PDF, PDF
(wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.
Ustawienia Exif... (Exif Settings...)
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif, do zapisywanego pliku
można wprowadzić dane Exif.
Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings)
Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings)
Wybierz tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security Settings), w którym można określać hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu
tworzonych plików PDF.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na liście Zapisz jako typ (Save as type) wybrano
ustawienia PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę) (PDF(Add
Page)).
Dodaj do (Add to)
Ta opcja jest wyświetlana po wybraniu dla ustawienia Zapisz jako typ (Save as type) opcji PDF (dodaj
stronę) (PDF(Add Page)) i określeniu pliku PDF, do którego mają zostać dodane obrazy. W celu zmiany
pliku należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i określić inny plik.
Ważne
Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie
można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można również
wskazywać plików PDF edytowanych w innych aplikacjach.
Obrót o 90° w lewo (Rotate Left 90°)/Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°)
Umożliwia obracanie zeskanowanych obrazów o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Po wybraniu obrazu, który ma zostać obrócony, należy kliknąć przycisk Obrót o 90° w lewo (Rotate Left
90°) lub Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°).
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Strona 448 z 713
Okno dialogowe Zapisz
Strona 449 z 713
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in)
podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Góra strony
Okno dialogowe Ustawienia Exif
Strona 450 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings)
Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings)
Do zapisywanego pliku można wprowadzić dane Exif. Exif to standardowy format umożliwiający
dołączanie różnych danych dotyczących fotografowania do zdjęć z aparatów cyfrowych (JPEG). Dodanie
danych Exif do skanowanych obrazów umożliwia ich porządkowanie i drukowanie razem ze zdjęciami z
aparatu cyfrowego.
Okno dialogowe Ustawienia Exif (Exif Settings) można otworzyć w przypadku wybrania dla ustawienia
Zapisz jako typ (Save as type) opcji JPEG/Exif.
Informacje podstawowe (Basic Information)
Wyświetla informacje uzyskane automatycznie z urządzenia lub oprogramowania.
Informacje dodatkowe (Advanced Information)
Wyświetla informacje określone w prawej części ekranu.
Obszar ustawień Informacje dodatkowe (Advanced Information)
Umożliwia wpisanie danych Exif, na przykład tytułów i danych fotografowania. Należy zaznaczyć pola
wyboru odpowiadające elementom, które mają zostać określone, a następnie wybrać lub wprowadzić
odpowiednie informacje.
Zastosuj te same ustaw. elementów wejść. automatycznie (Apply the Same Setting of Input Items
Automatically)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby automatycznie wyświetlić informacje określone dla poprzedniego
obrazu.
Zastosuj (Apply)
Po określeniu potrzebnych informacji należy kliknąć przycisk Zastosuj (Apply), aby osadzić informacje
w obrazie. Informacje zostaną wyświetlone w oknie Informacje dodatkowe (Advanced Information).
OK
Powoduje osadzenie określonych informacji w obrazie i zamknięcie ekranu. Podane informacje są
zapisywane.
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie ustawień i zamknięcie ekranu.
Informacje zostaną osadzone w przypadku kliknięcia przycisku Anuluj (Cancel) po przycisku Zastosuj
(Apply).
Góra strony
Okno dialogowe PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe PDF
Okno dialogowe PDF
Aby otworzyć okno dialogowe PDF, należy kliknąć opcję Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) na karcie
Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub opcję PDF na
ekranie trybu jednego kliknięcia.
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Strona 451 z 713
Okno dialogowe PDF
Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać
zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy
zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4,
Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem
wyrównania).
Rozdzielczość (Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Określ... (Specify...)
Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia skanowania (Scan
Settings), w którym można określić zaawansowane ustawienia skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Po skanowaniu automatycznie zapisz obraz na komputerze (Automatically save the image to
your computer after scanning it)
Zaznacz tę opcję, aby zapisać obrazy na komputerze po zeskanowaniu zgodnie z ustawieniem.
Zostaną wyświetlone ustawienia Nazwa pliku (File name), Zapisz jako typ (Save as type) i Zapisz w
(Save in).
Ważne
Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz ustawienie PDF, PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) lub PDF (dodaj stronę)
(PDF(Add Page)).
PDF
Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.
PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))
Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.
PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu
pliku PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.
Ważne
Do plików PDF chronionych hasłem nie można dodawać obrazów.
Uwaga
Kliknij przycisk Ustaw... (Set...), aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF
Settings), w którym można określić typ kompresji PDF oraz inne zaawansowane ustawienia
dotyczące tworzenia plików PDF.
Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings)
Informacje na temat usuwania lub zmieniania kolejności stron zapisanych plików PDF można
znaleźć w sekcji „Tworzenie/edytowanie plików PDF ”.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Strona 452 z 713
Okno dialogowe PDF
Strona 453 z 713
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Po skanowaniu obrazu otwórz okno dialogowe zapisywania (Open the save dialog box after
scanning the image)
Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów zostało wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako
plik PDF (Save as PDF file) umożliwiające określenie ustawień zapisywania, takich jak folder
docelowy i nazwa pliku.
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Uwaga
Aby ustawić hasła dla plików PDF, zaznacz opcję Otwórz okno dialogowe zapisywania po
zeskanowaniu obrazu (Open the save dialog box after scanning the image). Po skanowaniu
można ustawić hasła w oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file).
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ustawienia aplikacji (Application Settings)
Otwórz przy użyciu (Open with)
Określenie aplikacji, za pomocą której mają zostać otwarte zeskanowane obrazy. Przeciągnij i upuść
ikonę aplikacji, która obsługuje format plików wyświetlany w polu Zapisz jako typ (Save as type). Po
zeskanowaniu obrazów uruchamiana jest określona aplikacja.
Ważne
W zależności od podanej aplikacji obrazy mogą nie być wyświetlane poprawnie lub dana
aplikacja może się nie uruchamiać.
Zresetuj (Reset)
Powoduje anulowanie ustawienia aplikacji.
Ustaw... (Set...)
Pozwala wybrać aplikację, która ma zostać uruchomiona.
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the one-click button)
Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.
Zastosuj (Apply)
Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżący ekran zostanie zamknięty.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień na tym ekranie.
Skanuj (Scan)
Powoduje zeskanowanie i zapisanie dokumentów jako plików PDF z określonymi ustawieniami.
Góra strony
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file)
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) otwiera się podczas skanowania za pomocą
przycisku Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym
kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub za pomocą przycisku PDF na ekranie trybu jednego
kliknięcia po wybraniu opcji Po skanowaniu obrazu otwórz okno dialogowe zapisywania (Open the save
dialog box after scanning the image).
W oknie dialogowym Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) można określić ustawienia dotyczące
zapisywania obrazów na komputerze.
Ważne
Nie można zapisać obrazów, które po zeskanowaniu mają 10 501 lub więcej pikseli w poziomie lub
pionie.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku PDF, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
PDF
Umożliwia zapisanie każdego z zaznaczonych obrazów w osobnym pliku PDF.
PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages))
Umożliwia zapisanie wielu obrazów w jednym pliku PDF.
Uwaga
Opcja PDF (wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)) jest dostępna w przypadku skanowania
wielu obrazów.
PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page))
Umożliwia dodanie zeskanowanych obrazów do pliku PDF. Obrazy zostaną dodane na końcu pliku
PDF. Nie można zmieniać kolejności stron w pliku PDF, do którego dodawane są obrazy.
Strona 454 z 713
Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF
Strona 455 z 713
Ważne
Obrazy można dodawać tylko do plików PDF utworzonych w programie MP Navigator EX. Nie
można wskazywać plików PDF utworzonych przy użyciu innych aplikacji. Nie można również
wskazywać plików PDF edytowanych w innych aplikacjach.
Opcji PDF (dodaj stronę) (PDF(Add Page)) nie można wybrać dla obrazów skanowanych przy
użyciu panelu operatora na urządzeniu.
Jeśli edytowany jest plik PDF chroniony hasłem, hasła zostaną usunięte. Należy ponownie
ustawić hasła.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Ustaw... (Set...)
W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.
Ustawienia hasła zabezpieczeń (Password security settings)
Wybierz tę opcję, aby otworzyć okno dialogowe Hasło zabezpieczeń — ustawienia (Password Security Settings), w którym można określać hasła wymagane przy otwieraniu, edytowaniu i drukowaniu
tworzonych plików PDF.
Ustawianie haseł dla plików PDF
Obrót o 90° w lewo (Rotate Left 90°)/Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°)
Umożliwia obracanie zeskanowanych obrazów o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Po wybraniu obrazu, który ma zostać obrócony, należy kliknąć przycisk Obrót o 90° w lewo (Rotate Left
90°) lub Obrót o 90° w prawo (Rotate Right 90°).
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zostaną zapisane pliki PDF. W celu zmiany tego folderu
należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in)
podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Góra strony
Okno dialogowe Poczta
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Poczta (Mail)
Okno dialogowe Poczta (Mail)
Aby otworzyć okno dialogowe Poczta (Mail), należy kliknąć opcję Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to
E-mail) na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub
opcję Poczta (Mail) na ekranie trybu jednego kliknięcia.
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać
zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy
Strona 456 z 713
Okno dialogowe Poczta
zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4,
Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem
wyrównania).
Rozdzielczość (Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik
skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.
Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size), Rozdzielczość (Resolution) i inne
ustawienia w oknie dialogowym Poczta (Mail) będą wyłączone. Można je określać na ekranie
programu ScanGear (sterownik skanera).
Określ... (Specify...)
Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia skanowania (Scan
Settings), w którym można określić zaawansowane ustawienia skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Rozmiar pliku (File Size)
Umożliwia wybór rozmiaru spośród następujących ustawień: Mały (dla ekranu o rozdz. 640x480)
(Small (fits in a 640 by 480 window)), Średni (dla ekranu o rozdz. 800x600) (Medium (fits in a 800 by
600 window)), Duży (dla ekranu o rozdz. 1024x768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) i Oryginał
(Original).
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Typ pliku można wybrać spośród następujących formatów: JPEG/Exif, PDF i PDF (wielostronicowy)
(PDF(Multiple Pages)).
Ważne
Nie można ustawiać haseł dla plików PDF.
Opcji JPEG/Exif nie można wybrać, jeśli ustawienie Tryb koloru (Color Mode) ma wartość
Czarno-biały (Black and White).
Ustaw... (Set...)
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość PDF lub PDF
(wielostronicowy) (PDF(Multiple Pages)).
W celu utworzenia plików PDF wprowadź ustawienia zaawansowane. Szczegółowe informacje
można znaleźć w sekcji „Okno dialogowe Ustawienia pliku PDF (PDF Settings) ”.
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Strona 457 z 713
Okno dialogowe Poczta
Strona 458 z 713
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Ustawienia załączników (Attachment Settings)
Program pocztowy (Mail Program)
Określa program pocztowy.
Uwaga
Przycisk Dodaj (Add...) umożliwia wybranie programu do obsługi poczty e-mail w oknie
dialogowym Wybierz program pocztowy (Select Mail Program). Jeśli program do obsługi poczty
e-mail, który ma zostać użyty, nie jest wyświetlony na liście, należy kliknąć przycisk Dodaj do
listy (Add to List) i wybrać program.
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the one-click button)
Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.
Zastosuj (Apply)
Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżący ekran zostanie zamknięty.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień na tym ekranie.
Skanuj (Scan)
Powoduje rozpoczęcie skanowania dokumentów z określonymi ustawieniami.
Po zakończeniu skanowania automatycznie zostanie uruchomiony program do obsługi poczty e-mail
i zostanie otwarte okno nowej wiadomości z dołączonym obrazem.
Góra strony
Okno dialogowe OCR
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe OCR
Okno dialogowe OCR
Kliknięcie przycisku OCR na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with
One-click) lub na ekranie trybu jednego kliknięcia powoduje otwarcie okna dialogowego OCR.
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany.
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Rozdzielczość (Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)
Strona 459 z 713
Okno dialogowe OCR
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik
skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.
Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size), Rozdzielczość (Resolution) i inne
ustawienia w oknie dialogowym OCR będą wyłączone. Można je określać na ekranie programu
ScanGear (sterownik skanera).
Określ... (Specify...)
Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia skanowania (Scan
Settings), w którym można określić zaawansowane ustawienia skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Uwaga
Podczas skanowania przekrzywionych dokumentów zaznacz pole wyboru Popraw przekrzywiony
dokument (Correct slanted document), aby poprawić dokładność rozpoznawania tekstu.
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz typ JPEG/Exif, TIFF lub BMP.
Ważne
Opcji JPEG/Exif nie można wybrać, jeśli ustawienie Tryb koloru (Color Mode) ma wartość
Czarno-biały (Black and White).
Ustaw... (Set...)
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Ustawienia aplikacji (Application Settings)
Użyj prog. OCR (OCR with)
Określ aplikację OCR.
Jeśli został wybrany program MP Navigator EX, po zeskanowaniu obrazu tekst na obrazie zostanie
wyodrębniony i wyświetlony w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows).
Uwaga
Do programu Notatnik (dołączanego do systemu Windows) można wyodrębnić tylko tekst
napisany w językach, które można wybrać na karcie Ogólne (General). Kliknij przycisk Ustaw...
(Set...) na karcie Ogólne (General) i określ język odpowiedni dla skanowanego dokumentu.
Strona 460 z 713
Okno dialogowe OCR
Strona 461 z 713
Podczas skanowania wielu dokumentów istnieje możliwość gromadzenia wyodrębnionego
tekstu w jednym pliku.
Karta Ogólne (General)
Tekst wyświetlany w programie Notatnik (dołączanym do systemu Windows) może służyć tylko
jako wskazówka. Tekst na obrazach dokumentów poniższych typów może nie być poprawnie
rozpoznawany.
- Dokumenty zawierające tekst o rozmiarze czcionki spoza zakresu 8–40 punktów (przy
rozdzielczości 300 dpi)
- Przekrzywione dokumenty
- Dokumenty umieszczone do góry nogami lub dokumenty z tekstem o niepoprawnej orientacji
(obrócone znaki)
- Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
- Dokumenty z wąskimi odstępami między liniami
- Dokumenty z tekstem na kolorowym tle
- Dokumenty zawierające wiele języków
Zresetuj (Reset)
Powoduje anulowanie ustawienia aplikacji.
Ustaw... (Set...)
Pozwala wybrać aplikację.
Ważne
W zależności od podanej aplikacji tekst może nie zostać wyodrębniony poprawnie lub dana
aplikacja może się nie uruchamiać.
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the one-click button)
Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.
Zastosuj (Apply)
Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżący ekran zostanie zamknięty.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień na tym ekranie.
Skanuj (Scan)
Powoduje rozpoczęcie skanowania dokumentów z określonymi ustawieniami.
Góra strony
Okno dialogowe Niestandardowe
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Niestandardowe (Custom)
Okno dialogowe Niestandardowe (Custom)
Aby otworzyć okno dialogowe Niestandardowe (Custom), należy kliknąć opcję Niestandardowe (Custom)
na karcie Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) lub na ekranie
trybu jednego kliknięcia.
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Typ dokumentu (Document Type)
Służy do określania typu dokumentu, który ma być skanowany. W przypadku wybrania ustawienia
Tryb automatyczny (Auto Mode) typ dokumentu jest wykrywany automatycznie. W takim przypadku
opcje Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size) i Rozdzielczość (Resolution)
są także ustawiane automatycznie.
Ważne
Nie można poprawnie zeskanować następujących typów dokumentów przy ustawionej opcji
Tryb automatyczny (Auto Mode). W takim przypadku należy określić typ lub rozmiar dokumentu.
- Dokumenty inne niż fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe
i płyty CD/DVD
- Fotografie formatu A4
- Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w
oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
- Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
- Długie, wąskie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio
dobrany do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane
niepoprawnie.
Strona 462 z 713
Okno dialogowe Niestandardowe
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Uwaga
Aby zredukować efekt mory, w opcji Typ dokumentu (Document Type) należy wybrać ustawienie
Czasopismo (Magazine).
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Rozmiar dokumentu (Document Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu.
Po wybraniu opcji Niestandardowy (Custom) zostanie wyświetlony ekran, na którym można określić
rozmiar dokumentu. Wybierz Jednostki (Units), wprowadź Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a
następnie kliknij przycisk OK.
Ważne
Jeśli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie (Auto Detect), obraz może nie zostać
zeskanowany z uwzględnieniem poprawnego położenia i rozmiaru. W takim przypadku należy
zmienić rozmiar na wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu (np. A4,
Letter) i dosunąć róg dokumentu do rogu płyty szklanej oznaczonego strzałką (znacznikiem
wyrównania).
Rozdzielczość (Resolution)
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowania dokumentów.
Rozdzielczość
Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie ekranu programu ScanGear (sterownik
skanera) umożliwiającego wprowadzenie zaawansowanych ustawień skanowania.
Tryb koloru (Color Mode), Rozmiar dokumentu (Document Size), Rozdzielczość (Resolution) i inne
ustawienia w oknie dialogowym Niestandardowa (Custom) będą wyłączone. Można je określać na
ekranie programu ScanGear (sterownik skanera).
Określ... (Specify...)
Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia skanowania (Scan
Settings), w którym można określić zaawansowane ustawienia skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Po skanowaniu automatycznie zapisz obraz na komputerze (Automatically save the image to
your computer after scanning it)
Zaznacz tę opcję, aby zapisać obrazy na komputerze po zeskanowaniu zgodnie z ustawieniem.
Zostaną wyświetlone ustawienia Nazwa pliku (File name), Zapisz jako typ (Save as type) i Zapisz w
(Save in).
Ważne
Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.
Uwaga
Jeśli w opcji Ustawienia aplikacji (Application Settings) określono aplikację, która ma być
uruchamiana, zeskanowany obraz zostanie otwarty w określonej aplikacji.
Strona 463 z 713
Okno dialogowe Niestandardowe
Nazwa pliku (File name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz. W przypadku
zapisywania kilku plików do nazwy każdego z nich dodawane jest oznaczenie składające się z 4 cyfr.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz ustawienie Autom. (Auto), JPEG/Exif, TIFF lub BMP. Opcja Autom. (Auto) jest wyświetlana i
wybierana domyślnie, gdy Typ dokumentu (Document Type) jest ustawiony na Tryb automatyczny
(Auto Mode).
Ważne
Gdy opcja Typ dokumentu (Document Type) jest ustawiona na wartość Tryb automatyczny (Auto
Mode), a opcja Zapisz jako typ (Save as type) — na wartość Autom. (Auto), format pliku może
się różnić w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Duże dokumenty (takie jak fotografie formatu A4), których nie można ułożyć z dala od brzegów/
strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą nie zostać zapisane w poprawnym
formacie pliku, jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość Autom. (Auto). W
takim przypadku należy wybrać format pliku, który odpowiada skanowanemu dokumentowi.
Opcji JPEG/Exif nie można wybrać, jeśli ustawienie Tryb koloru (Color Mode) ma wartość
Czarno-biały (Black and White).
Uwaga
Jeśli wybrano ustawienie Autom. (Auto), pliki zachowywane są w poniższych formatach zgodnie
z typem dokumentu.
Fotografie, pocztówki, płyty CD/DVD i wizytówki: JPEG
Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF
Format pliku można zmienić za pomocą opcji Ustaw... (Set...).
Obrazy zapisane jako pliki PDF mogą w niektórych aplikacjach nie otwierać się. W takim
przypadku należy wybrać wartość inną niż Autom. (Auto) w polu Zapisz jako typ (Save as type).
W przypadku wybrania opcji JPEG/Exif, gdy ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma
wartość inną niż Tryb automatyczny (Auto Mode), zostaje udostępnione pole wyboru Zapisz plik
JPEG/Exif w przestrzeni kolorów Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).
Ustaw... (Set...)
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom.
(Auto)
Można określić format pliku, w którym mają zostać zapisane obrazy. Należy wybrać format pliku, w
którym ma zostać zapisany każdy Dokument (Document) i każda Fotografia (Photo).
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja) (High(Low
Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High Compression)).
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany tego
folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save
in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych plików.
Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Zapisz plik JPEG/Exif w przestrzeni kolorów Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)
Strona 464 z 713
Okno dialogowe Niestandardowe
Strona 465 z 713
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zapisanie obrazów z kolorami zgodnymi z formatem Adobe
RGB.
Ważne
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość
JPEG/Exif i ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość inną niż Tryb
automatyczny (Auto Mode).
Ta funkcja jest niedostępna, jeśli profil Adobe RGB nie jest zainstalowany.
Uwaga
Nie można wybrać tego ustawienia, jeśli zaznaczona jest opcja Użyj sterownika skanera (Use
the scanner driver).
Podczas zapisywania obrazu przy zaznaczonej opcji Zapisz plik JPEG/Exif w przestrzeni kolorów
Adobe RGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) na początku nazwy pliku dodawany jest znak
podkreślenia. (Przykład: _Image0001.jpg)
Otwórz okno dialogowe zapisywania po zeskanowaniu obrazu (wprowadź dane Exif) (Open the
save dialog box after scanning the image (Input Exif information))
Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów otworzyć okno dialogowe Zapisz (Save) i określić
ustawienia zapisywania, takie jak folder docelowy, nazwa pliku oraz dane Exif.
Okno dialogowe Zapisz (Save)
Ustawienia aplikacji (Application Settings)
Otwórz w (Open with)
Określenie aplikacji, za pomocą której mają zostać otwarte zeskanowane obrazy. Przeciągnij i upuść
ikonę aplikacji, która obsługuje format plików wyświetlany w polu Zapisz jako typ (Save as type). Po
zeskanowaniu obrazów uruchamiana jest określona aplikacja.
Ważne
W zależności od podanej aplikacji obrazy mogą nie być wyświetlane poprawnie lub dana
aplikacja może się nie uruchamiać.
Zresetuj (Reset)
Powoduje anulowanie ustawienia aplikacji.
Ustaw... (Set...)
Pozwala wybrać aplikację, która ma zostać uruchomiona.
Rozpocznij skanowanie, klikając przycisk (Start scanning by clicking the one-click button)
Zaznacz to pole wyboru, aby rozpoczynać skanowanie po kliknięciu ikony.
Zastosuj (Apply)
Powoduje zapisanie i zastosowanie wprowadzonych ustawień.
Aby anulować wprowadzone ustawienia, zamiast przycisku Zastosuj (Apply), kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
Anuluj (Cancel)
Powoduje anulowanie wprowadzonych ustawień. Bieżący ekran zostanie zamknięty.
Domyślne (Defaults)
Powoduje przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień na tym ekranie.
Skanuj (Scan)
Powoduje zeskanowanie i zapisanie dokumentów z określonymi ustawieniami.
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom. (Auto)
kliknięcie przycisku Otwórz podręcznik (Open Manual) powoduje otwarcie przewodnika skanowania
(jeśli jest zainstalowany).
Góra strony
Okno dialogowe Preferencje
Strona 466 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Kliknij przycisk Preferencje (Preferences), aby otworzyć okno dialogowe Preferencje (Preferences).
Okno dialogowe Preferencje (Preferences) umożliwia wprowadzanie zaawansowanych ustawień funkcji
programu MP Navigator EX przy użyciu kart Ogólne (General) i Ustawienia przycisku skanera (Scanner
Button Settings).
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kart można znaleźć w odpowiednich sekcjach
wymienionych poniżej.
Karta Ogólne (General)
Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings) (Zapisz)
Góra strony
Karta Ogólne
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Karta Ogólne (General)
Karta Ogólne (General)
Karta Ogólne (General) pozwala na określenie ogólnych ustawień programu MP Navigator EX.
Nazwa produktu (Product Name)
W tej opcji wyświetlana jest nazwa urządzenia, do którego obsługi skonfigurowano program MP
Navigator EX.
Jeśli wyświetlane urządzenie nie jest tym, które ma być używane, należy wybrać odpowiednie
urządzenie z listy.
Zapisz w (Moja skrzynka): (Save in (My Box))
W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym zapisywane będą skanowane dokumenty. W celu
zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Lokalizacja plików tymczasowych (Location of Temporary Files)
W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. W celu
zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Ważne
Może wystąpić błąd, jeśli jako miejsce docelowe zostanie wskazany katalog główny dysku, na
którym zainstalowany jest system operacyjny. Należy wskazać folder.
Może wystąpić błąd, jeśli jako miejsce docelowe zostanie wskazany folder sieciowy. Upewnij się,
że określasz folder lokalny.
Aplikacja do uruchomienia (Application to run)
W tym obszarze wyświetlane są nazwy aplikacji, które mogą być uruchamiane przez program MP
Navigator EX. Aplikacje można zainstalować z instalacyjnego dysku CD-ROM dołączonego do
Strona 467 z 713
Karta Ogólne
Strona 468 z 713
urządzenia.
Opcja Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to E-mail) umożliwia wybranie programu do obsługi poczty
e-mail, który ma być uruchamiany.
Dla opcji Otwórz plik PDF (Open PDF file) wyświetlana jest aplikacja skojarzona z rozszerzeniem .pdf w
ustawieniach systemu operacyjnego.
Ważne
Można zmienić listę składników instalowanych z dysku instalacyjnego CD-ROM , wybierając opcję
Instalacja niestandardowa (Custom Install). W przypadku niezainstalowania niektórych aplikacji
przy użyciu opcji Instalacja niestandardowa (Custom Install), odpowiadające im funkcje
programu MP Navigator EX będą niedostępne. W celu użycia tych funkcji należy zainstalować
stosowne aplikacje.
Uwaga
Dla opcji Konwertuj na plik tekstowy (Convert to text file) wyświetlany jest program Notatnik
(dołączany do systemu Windows). Kliknij przycisk Ustaw... (Set...), aby otworzyć okno dialogowe, a
następnie określ Język dokumentu (Document Language) i sposób skanowania wielu
dokumentów.
Język dokumentów (Document Language)
Określ język odpowiedni dla skanowanego dokumentu. Do programu Notatnik można
wyodrębnić tylko tekst napisany w językach, które można wybrać w oknie dialogowym Język
dokumentów (Document Language).
Połącz wiele wyników konwertowania tekstu (Combine multiple text conversion results)
Podczas skanowania wielu dokumentów zaznacz pole wyboru, aby gromadzić wyniki
konwertowania (tekst) w jednym pliku. To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie.
Jeśli zaznaczone jest to pole wyboru, można skanować jednocześnie do 99 stron.
Usuń zaznaczenie pola wyboru, aby wyświetlać poszczególne wyniki konwertowania (tekst) w
osobnych plikach.
Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, można skanować jednocześnie do 10 stron.
Góra strony
Karta Ustawienia przycisku skanera (Zapisz)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Ekrany programu MP
Navigator EX > Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings) (Zapisz)
Karta Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings)
(Zapisz)
Na karcie Ustawienia przycisku skanera (Scanner Button Settings) można dokonać następujących
ustawień.
Można określić sposób reagowania w przypadku skanowania przy użyciu panelu operatora.
Zdarzenie (Event)
Wybierz zdarzenie (Select Event)
Ustawiono wartość Zapisz na komputerze (Save to PC).
Typ dokumentu (Document Type)
Ustawiono wartość Automat. skanowanie (Auto Scan). Typ dokumentu jest wykrywany
automatycznie.
Ważne
Przy ustawionej opcji Automat. skanowanie (Auto Scan) nie można poprawnie zeskanować
poniższych typów dokumentów. W takim przypadku należy określić typ lub rozmiar dokumentu w
programie MP Navigator EX.
Informacje na temat skanowania obrazów przy użyciu programu MP Navigator EX zawiera
sekcja Skanowanie fotografii i dokumentów .
- Dokumenty inne niż fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe
i płyty CD/DVD
- Fotografie formatu A4
- Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w
oprawie broszurowej z odciętym grzbietem
- Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
- Długie, wąskie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
Strona 469 z 713
Karta Ustawienia przycisku skanera (Zapisz)
Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio
dobrany do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane
niepoprawnie.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Operacje (Actions)
Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Rozmiar dokumentu (Document Size)
To ustawienie jest określane automatycznie.
Rozdzielczość (Resolution)
To ustawienie jest określane automatycznie.
Określ... (Specify...)
Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia skanowania (Scan
Settings), w którym można określić zaawansowane ustawienia skanowania.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Zapisz ustawienia (Save Settings)
Po skanowaniu automatycznie zapisz obraz na komputerze (Automatically save the image to
your computer after scanning it)
Zaznacz tę opcję, aby zapisać obrazy na komputerze po zeskanowaniu zgodnie z ustawieniem.
Wyświetlone zostaną ustawienia Nazwa pliku (File Name), Zapisz jako typ (Save as type) oraz Zapisz
w (Save in).
Ważne
Jeśli ta funkcja zostanie wybrana, nie będzie można ustawiać haseł dla plików PDF.
Nazwa pliku (File Name)
Wprowadź nazwę pliku (maksymalnie 64 znaki), w którym ma zostać zapisany obraz.
Zapisz jako typ (Save as type)
Umożliwia wybór typu pliku, w którym zostaną zapisane skanowane obrazy.
Wybierz ustawienie Autom. (Auto), JPEG/Exif, TIFF lub BMP. Domyślnie wyświetlane jest
ustawienie Autom. (Auto).
Ważne
Jeśli ustawienie Typ dokumentu (Document Type) ma wartość Automat. skanowanie (Auto
Scan), a ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) — wartość Autom. (Auto), format pliku
może się różnić w zależności od sposobu umieszczenia dokumentu.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Duże dokumenty (takie jak fotografie formatu A4), których nie można ułożyć z dala od
brzegów/strzałki (znacznika wyrównania) płyty szklanej, mogą nie zostać zapisane w
poprawnym formacie pliku, jeśli ustawienie Zapisz jako typ (Save as type) ma wartość
Autom. (Auto). W takim przypadku należy wybrać format pliku, który odpowiada
skanowanemu dokumentowi.
Uwaga
W przypadku zaznaczenia pola wyboru Włącz Automatyczną korektę zdjęć (Enable Auto
Photo Fix) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings), a następnie
wybrania formatu innego niż JPEG/Exif dla ustawienia Zapisz jako typ (Save as type)
pojawia się odpowiedni komunikat i zaznaczenie pola wyboru Włącz Automatyczną korektę
zdjęć (Enable Auto Photo Fix) zostaje usunięte.
Jeśli wybrano ustawienie Autom. (Auto), pliki zachowywane są w poniższych formatach
zgodnie z typem dokumentu.
Fotografie, pocztówki, płyty CD/DVD i wizytówki: JPEG
Czasopisma, gazety i dokumenty tekstowe: PDF
Strona 470 z 713
Karta Ustawienia przycisku skanera (Zapisz)
Strona 471 z 713
Format pliku można zmienić za pomocą opcji Ustaw... (Set...).
Ustaw... (Set...)
W przypadku, gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie Autom. (Auto)
Można określić format pliku, w którym mają zostać zapisane obrazy. Należy wybrać format pliku,
w którym ma zostać zapisany każdy Dokument (Document) i Fotografia (Photo).
Gdy dla opcji Zapisz jako typ (Save as type) wybrano ustawienie JPEG/Exif
Dla plików JPEG można określić typ kompresji. Wybierz opcję Wysoka (niska kompresja)
(High(Low Compression)), Standardowa (Standard) lub Niska (wysoka kompresja) (Low(High
Compression)).
Zapisz w (Save in)
Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. W celu zmiany
tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Domyślnie określone są następujące foldery.
Windows Vista: folder MP Navigator EX w folderze Obrazy (Pictures)
Windows XP: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Windows 2000: folder MP Navigator EX w folderze Moje obrazy (My Pictures)
Zapisz w podfolderze z bieżącą datą (Save to a Subfolder with Current Date)
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w
(Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych
plików. Zostanie utworzony podfolder o nazwie w postaci „2009_01_01” (rok_miesiąc_dzień).
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze
określonym w polu Zapisz w (Save in).
Po skanowaniu obrazu otwórz okno dialogowe zapisywania (Open the save dialog box after
scanning the image)
Zaznacz tę opcję, aby po zeskanowaniu obrazów wyświetlone zostało okno dialogowe zapisywania
umożliwiające wybranie ustawień zapisywania, takich jak folder docelowy, nazwa pliku oraz dane
Exif.
Uwaga
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Okno dialogowe Zapisz (Save) .
Góra strony
Dodatek: Otwieranie innych (nie zeskanowanych) obrazów
Strona 472 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Dodatek: Otwieranie innych
(nie zeskanowanych) obrazów
Dodatek: Otwieranie innych (nie zeskanowanych) obrazów
Można też zapisywać i drukować obrazy, które nie zostały zeskanowane przy użyciu programu MP
Navigator EX.
Korzystanie z obrazów zapisanych na komputerze
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Góra strony
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie > Dodatek: Otwieranie innych
(nie zeskanowanych) obrazów > Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Przy użyciu programu MP Navigator EX można otwierać obrazy zapisane na komputerze i drukować je lub
dołączać do wiadomości e-mail. Można również edytować je za pomocą aplikacji dołączonej do
urządzenia.
1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
2. Na ekranie trybu nawigacyjnego wskaż opcję Wyświetl i Użyj (View & Use) i kliknij
przycisk Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)),
Określ folder (Specify Folder) lub Ostatnio zapisane obrazy (Recently Saved
Images).
Kliknij przycisk Moja skrzynka (skany/imp.obrazy) (My Box (Scanned/Imported Images)), aby otworzyć
obrazy zapisane w folderze Moja skrzynka (My Box (Scanned/Imported Images)), przycisk Określ
folder (Specify Folder), aby otworzyć obrazy zapisane w określonym folderze, lub przycisk Ostatnio
zapisane obrazy (Recently Saved Images), aby otworzyć ostatnio zapisane obrazy.
Uwaga
Jeśli pole wyboru Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup) nie jest
zaznaczone, zostanie wyświetlony ostatnio używany ekran. Jeśli zostanie wyświetlone okno
Skanuj/Importuj (Scan/Import), kliknij przycisk
(Wyświetl i Użyj) znajdujący się w lewej
górnej części ekranu. Zostanie otwarte okno Wyświetl i Użyj (View & Use).
Szczegółowe informacje na temat karty Wyświetl i użyj obrazy na komputerze (View & Use
Images on your Computer) można znaleźć w sekcji Karta Wyświetl i użyj obrazy na komputerze
(View & Use Images on your Computer) .
3. Kliknij folder zawierający obrazy, które mają zostać otwarte.
Obrazy zapisane w folderze są wyświetlane w oknie miniatur.
Strona 473 z 713
Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze
Strona 474 z 713
4. Wybierz obrazy, które mają zostać użyte, a następnie wybierz sposób ich dalszej
obróbki.
Szczegółowe informacje na temat sposobów wykorzystania obrazów można znaleźć w
odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej.
Tworzenie/edytowanie plików PDF
Drukowanie dokumentów
Drukowanie fotografii
Wysyłanie pocztą e-mail
Edytowanie plików
Góra strony
Skanowanie za pomocą innych aplikacji
Strona 475 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie za pomocą innych aplikacji
Skanowanie za pomocą innych aplikacji
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera)
Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownika
skanera)
Ekrany programu ScanGear (sterownika skanera)
Dodatek: Przydatne informacje na temat skanowania
Góra strony
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Co to jest program ScanGear
(sterownik skanera)?
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
ScanGear (sterownik skanera) to oprogramowanie wymagane do skanowania dokumentów. Pozwala
ono określić rozmiar wydruku skanowanego dokumentu i korygować obraz podczas skanowania.
Program ScanGear (sterownik skanera) można uruchomić za pomocą programu MP Navigator EX lub
innej aplikacji zgodnej ze standardowym interfejsem TWAIN (program ScanGear jest sterownikiem
skanera zgodnym z interfejsem TWAIN).
Co można zrobić przy użyciu tego oprogramowania?
Program ten umożliwia oglądanie podglądu wyników skanowania, określanie typu dokumentu, rozmiaru
wydruku itd. podczas skanowania dokumentów. Jest on przydatny do skanowania w określonym
odcieniu koloru, ponieważ umożliwia wprowadzanie różnych poprawek oraz dopasowywanie jasności,
kontrastu itd.
Ekrany
W programie dostępne są trzy tryby: tryb prosty (Basic Mode), tryb zaawansowany (Advanced Mode) oraz
tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode).
Można je przełączać, klikając odpowiednią kartę w prawym górnym rogu ekranu.
Uwaga
Program ScanGear (sterownik skanera) uruchamia się zawsze w ostatnio używanym trybie.
Po przełączeniu na inny tryb ustawienia nie są zachowywane.
Tryb podstawowy
Tryb podstawowy (Basic Mode) umożliwia łatwe skanowanie przez wykonanie trzech prostych kroków
według instrukcji wyświetlanych na ekranie (
Tryb zaawansowany
,
i
).
Strona 476 z 713
Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)?
Strona 477 z 713
Tryb zaawansowany (Advanced Mode) służy do określania trybu koloru, rozdzielczości wydruku, jasności
obrazu, odcienia koloru itp. podczas skanowania.
Tryb skanowania automatycznego
Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) służy do łatwego skanowania obrazów i
dokumentów umieszczonych na płycie szklanej poprzez kliknięcie ikony Skanuj (Scan).
Góra strony
Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (ster...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Skanowanie z ustawieniami
zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera)
Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu
programu ScanGear (sterownik skanera)
Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera)
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
Skanowanie dokumentów po wprowadzeniu prostych korekt obrazu
Skanowanie w trybie podstawowym
Skanowanie dokumentów po wprowadzeniu zaawansowanych korekt obrazu i dopasowaniu
jasności i kolorów
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Skanowanie poprzez wykonanie prostej czynności
Skanowanie w trybie skanowania automatycznego
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie po wprowadzeniu korekt obrazu i dopasowaniu
kolorów
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera)
Góra strony
Strona 478 z 713
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Skanowanie z ustawieniami
zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Uruchamianie programu ScanGear
(sterownik skanera)
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
Za pomocą programu ScanGear (sterownik skanera) można stosować korekcje obrazu i kolorów
podczas skanowania. Program ScanGear (sterownik skanera) można uruchamiać za pomocą programu
MP Navigator EX lub innej aplikacji.
Uruchamianie z poziomu programu MP Navigator EX
Ekran trybu nawigacyjnego
Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) za pomocą ekranu trybu nawigacyjnego w
programie MP Navigator EX, należy wykonać poniższe czynności.
1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
2. Wskaż polecenie Skanuj/importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/
dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).
Zostanie otworzone okno Skanuj/importuj (Scan/Import).
3. Zaznacz pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver), a następnie
kliknij przycisk Otwórz sterownik skanera (Open Scanner Driver).
Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).
Ekran trybu jednego kliknięcia
Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) za pomocą ekranu trybu Jedno kliknięcie w
programie MP Navigator EX, należy wykonać poniższe czynności.
1. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu jednego kliknięcia
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Strona 479 z 713
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
Strona 480 z 713
2. Kliknij odpowiednią ikonę.
Zostanie otwarte odpowiednie okno dialogowe.
3. Zaznacz pole wyboru Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) w sekcji
Ustawienia skanowania (Scan Settings), a następnie kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).
Ważne
Opcja Użyj sterownika skanera (Use the scanner driver) nie jest wyświetlana w oknie
dialogowym PDF ani Automatyczne skanowanie (Auto Scan).
Uruchamianie z poziomu aplikacji
Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) z poziomu innej aplikacji, należy wykonać
czynności opisane poniżej.
Poniższa procedura może przebiegać w różny sposób (w zależności od aplikacji). Szczegółowych
informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji.
1. Uruchom aplikację.
2. Otwórz menu Plik (File) aplikacji i wybierz polecenie Wybierz źródło (Select
Source), a następnie wskaż urządzenie.
3. Wybierz polecenie skanowania dokumentu (Skanuj/importuj (Scan/Import), Pobierz
obraz (Acquire image) itp.).
Zostanie wyświetlony ekran programu ScanGear (sterownika skanera).
Góra strony
Skanowanie w trybie podstawowym
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Skanowanie z ustawieniami
zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Skanowanie w trybie podstawowym
Skanowanie w trybie podstawowym
Tryb podstawowy umożliwia łatwe skanowanie poprzez wykonywanie czynności przedstawianych na
ekranie.
W tej sekcji opisano sposób skanowania pojedynczego dokumentu.
Sposób skanowania wielu dokumentów jednocześnie opisano w sekcji Skanowanie wielu dokumentów
jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera) .
Ważne
Poniższe typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku kliknij przycisk
(Miniatura) na pasku narzędzi, aby przełączyć do widoku całego obrazu i w nim wykonać
skanowanie.
- Fotografie o białawym obramowaniu
- Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
- Cienkie dokumenty
- Grube dokumenty
Nie jest możliwe poprawne przycinanie następujących typów dokumentów.
- Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kw.
- Fotografie o nieregularnym kształcie
1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear
(sterownik skanera).
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
Ważne
Umieść dokument na płycie szklanej stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół i
przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką (znacznikiem
wyrównania).
2. Ustaw opcję Wybierz źródło (Select Source) zgodnie z rodzajem dokumentu
umieszczonego na płycie szklanej.
Strona 481 z 713
Skanowanie w trybie podstawowym
Uwaga
Aby skanować czasopisma zawierające wiele kolorowych fotografii, wybierz opcję Czasopismo
(kolor) (Magazine(Color)).
3. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).
Obraz podglądu zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.
Uwaga
Kolory są dopasowywane na podstawie typu dokumentu wybranego z listy Wybierz źródło
(Select Source).
4. Ustaw opcję Miejsce docelowe (Destination).
5. Ustaw opcję Rozmiar wydruku (Output Size).
Opcje rozmiaru wydruku różnią się w zależności od ustawień wybranych z list Wybierz źródło (Select
Source) i Miejsce docelowe (Destination).
6. Dopasuj obszar skanowania (ramka przycinania) odpowiednio do potrzeb.
Dopasuj rozmiar i położenie ramki przycinania (obszaru skanowania) na podglądzie.
Strona 482 z 713
Skanowanie w trybie podstawowym
Strona 483 z 713
Dopasowywanie ramek przycinania
7. Ustaw odpowiednio opcje Korekcje obrazu (Image corrections).
8. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
(Informacje), aby otworzyć okno dialogowe, w którym można sprawdzić bieżące
Kliknij przycisk
ustawienia skanowania (typ dokumentu itp.).
Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze
Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear
dialog after scanning) na karcie Skanowanie (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Karta Skanowanie (Scan)
Tematy pokrewne
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)
Góra strony
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Skanowanie z ustawieniami
zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Skanowanie w trybie zaawansowanym
Skanowanie w trybie zaawansowanym
W trybie zaawansowanym podczas skanowania można określić tryb koloru, rozdzielczość wydruku,
jasność obrazu, odcień koloru itp.
W tej sekcji opisano sposób skanowania pojedynczego dokumentu.
Sposób skanowania wielu dokumentów jednocześnie opisano w sekcji Skanowanie wielu dokumentów
jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera) .
Ważne
Poniższe typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku kliknij przycisk
(Miniatura) na pasku narzędzi, aby przełączyć do widoku całego obrazu i w nim wykonać
skanowanie.
- Fotografie o białawym obramowaniu
- Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
- Cienkie dokumenty
- Grube dokumenty
Nie jest możliwe poprawne przycinanie następujących typów dokumentów.
- Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kw.
- Fotografie o nieregularnym kształcie
1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear
(sterownik skanera).
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
Ważne
Umieść dokument na płycie szklanej stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół i
przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką (znacznikiem
wyrównania).
2. Kliknij kartę Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
Pojawi się karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
Strona 484 z 713
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Uwaga
Po przełączeniu na inny tryb ustawienia nie są zachowywane.
3. Ustaw opcję Tryb koloru (Color Mode).
Ustawienia wejściowe (Input Settings)
4. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).
Obraz podglądu zostanie wyświetlony w obszarze podglądu.
Uwaga
Podczas skanowania bez podglądu aktywna jest funkcja zmniejszania efektu prześwitywania.
Funkcja ta jest przydatna podczas skanowania czasopism. Jednak z powodu stosowania
funkcji zmniejszania efektu prześwitywania podczas skanowania fotografii odcień koloru może
różnić się od oryginalnego. W takim przypadku przed skanowaniem należy skorzystać z
podglądu.
5. Ustaw opcje Ustawienia wydruku (Output Settings).
Ustawienia wydruku (Output Settings)
Strona 485 z 713
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Strona 486 z 713
6. Dopasuj ramkę przycinania (obszar skanowania), popraw obraz i dostosuj kolory w
zależności od potrzeb.
Dopasowywanie ramek przycinania
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Przyciski dopasowywania kolorów
7. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
(Informacje), aby otworzyć okno dialogowe, w którym można sprawdzić bieżące
Kliknij przycisk
ustawienia skanowania (typ dokumentu itp.).
Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze
Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear
dialog after scanning) na karcie Skanowanie (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Karta Skanowanie (Scan)
Tematy pokrewne
Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)
Góra strony
Skanowanie w trybie skanowania automatycznego
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Skanowanie z ustawieniami
zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Skanowanie w trybie skanowania
automatycznego
Skanowanie w trybie skanowania automatycznego
Przy ustawieniu Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) programu ScanGear (sterownika
skanera) skanowanie jest bardzo łatwe, ponieważ program może automatycznie określić, jakiego typu
dokument został umieszczony na płycie szklanej.
Uwaga
Obsługiwane typy dokumentów to zdjęcia, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty
tekstowe oraz płyty CD i DVD. Chcąc skanować inne typy dokumentów, trzeba określić typ
dokumentu na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) lub Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
Skanowanie w trybie podstawowym
Skanowanie w trybie zaawansowanym
1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear
(sterownik skanera).
Umieszczanie dokumentów
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
2. Kliknij kartę Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode).
Zostanie wyświetlona karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode).
3. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze
Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear
dialog after scanning) na karcie Skanowanie (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Karta Skanowanie (Scan)
Strona 487 z 713
Skanowanie w trybie skanowania automatycznego
Strona 488 z 713
Tematy pokrewne
Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)
Góra strony
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (ster...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Skanowanie z ustawieniami
zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Skanowanie wielu dokumentów
jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera)
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu
programu ScanGear (sterownika skanera)
Dwie lub więcej fotografii (małych dokumentów) umieszczonych na płycie szklanej można zeskanować
jednocześnie przy użyciu karty Tryb podstawowy (Basic Mode) lub Tryb zaawansowany (Advanced Mode)
programu ScanGear (sterownika skanera).
W tej sekcji opisano sposób skanowania wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu karty Tryb
podstawowy (Basic Mode).
Ważne
Aby zeskanować wiele dokumentów jako pojedynczy obraz, należy wykonać skanowanie w widoku
całego obrazu.
Poniższe typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku należy
dopasować ramki przycinania (obszary skanowania) w widoku całego obrazu i wykonać
skanowanie.
- Fotografie o białawym obramowaniu
- Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp.
- Cienkie dokumenty
- Grube dokumenty
Skanowanie wielu dokumentów w widoku całego obrazu
Nie jest możliwe poprawne przycinanie następujących typów dokumentów.
- Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kw.
- Fotografie o nieregularnym kształcie
Uwaga
W sekcji Skanowanie w trybie skanowania automatycznego opisano, jak ułatwić sobie skanowanie
dzięki automatycznemu wykrywaniu typu dokumentu.
Wiele dokumentów można również zeskanować jednocześnie przy użyciu karty Tryb zaawansowany
(Advanced Mode). Karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) należy użyć w celu określenia
zaawansowanych ustawień skanowania, takich jak tryb koloru, rozdzielczość wyjściowa, jasność
obrazu czy odcień koloru.
Szczegółowe informacje o kartach Tryb podstawowy (Basic Mode) i Tryb zaawansowany (Advanced
Mode) można znaleźć w odpowiednich sekcjach poniżej.
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)
Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)
1. Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie uruchom program ScanGear
(sterownik skanera).
Umieszczanie dokumentów
Uruchamianie programu ScanGear (sterownik skanera)
2. Ustaw opcję Wybierz źródło (Select Source) zgodnie z rodzajem dokumentu
umieszczonego na płycie szklanej.
Strona 489 z 713
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (ster...
3. Kliknij przycisk Podgląd (Preview).
W obszarze podglądu zostaną wyświetlone miniatury obrazów. Obrazy są przycinane (dzięki
określeniu obszarów skanowania) automatycznie zgodnie z rozmiarem dokumentu.
4. Ustaw opcję Miejsce docelowe (Destination).
5. Ustaw opcję Rozmiar wydruku (Output Size).
6. Dopasuj obszary skanowania (ramki przycinania) i ustaw odpowiednio opcje
Korekcje obrazu (Image corrections).
Uwaga
Każdy obraz można skorygować osobno. Należy zaznaczyć klatkę do skorygowania.
W widoku miniatur można utworzyć tylko jedną ramkę przycinania (obszar skanowania) dla
każdego obrazu.
Aby utworzyć wiele ramek przycinania w obrazie, należy przełączyć do widoku całego obrazu.
Skanowanie wielu dokumentów w widoku całego obrazu
7. Wybierz obrazy, które chcesz zeskanować.
Strona 490 z 713
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (ster...
Zaznacz pole wyboru obok każdego obrazu, który ma zostać zeskanowany.
8. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Skanowanie wielu dokumentów w widoku całego obrazu
Poniższe kroki należy wykonać, jeśli miniatury nie są wyświetlane poprawnie w widoku podglądu lub w
celu zeskanowania wielu dokumentów jako pojedynczego obrazu.
Uwaga
Krzywe ułożenie dokumentów nie jest korygowane w widoku całego obrazu.
1. Po wyświetleniu podglądu obrazów kliknij na pasku narzędzi przycisk
(Miniatura).
Przełącz do widoku całego obrazu.
Uwaga
Gdy wyświetlany jest cały obraz, ikona zmienia się na
(Cały obraz).
2. Dopasuj obszary skanowania (ramki przycinania).
Dopasuj rozmiar i położenie ramki przycinania (obszaru skanowania) na podglądzie. Można także
utworzyć dwie lub więcej ramek przycinania.
Jeżeli obszar nie zostanie określony, zostanie zeskanowany obszar odpowiadający rozmiarowi
dokumentu (Autoprzycinanie). Jeśli obszar jest określony, skanowanie obejmie tylko zaznaczoną
część.
Dopasowywanie ramek przycinania
3. Ustaw opcję Miejsce docelowe (Destination).
4. Ustaw opcję Rozmiar wydruku (Output Size).
Strona 491 z 713
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie przy użyciu programu ScanGear (ster...
5. Ustaw odpowiednio opcje Korekcje obrazu (Image corrections).
6. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Zostaną zeskanowane obszary otoczone przerywanymi liniami.
Uwaga
Sposób działania programu ScanGear po zakończeniu skanowania można określić w obszarze
Stan okna dialogowego programu ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear
dialog after scanning) na karcie Skanowanie (Scan) okna dialogowego Preferencje (Preferences).
Karta Skanowanie (Scan)
Góra strony
Strona 492 z 713
Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (st...
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera)
Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy użyciu
programu ScanGear (sterownik skanera)
Następujące sekcje zawierają porady i objaśnienia dotyczące zaawansowanych technik skanowania,
takich jak dopasowywanie kolorów/jasności itd.
Wyostrzanie nieostrych fotografii, usuwanie kurzu i rys i poprawianie wyblakłych kolorów
Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz, Redukcja kurzu i zarysowań, Korekcja zaniku itd.)
Podgląd i zmienianie odcienia koloru całego skanowanego obrazu
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
Rozjaśnianie kolorów, które wyblakły z powodu upływu czasu lub uległy przebarwieniom
Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
Dopasowywanie obrazów, które są zbyt ciemne lub jasne bądź brakuje im głębi z powodu małego
kontrastu
Dopasowywanie jasności i kontrastu
Dopasowywanie odcienia koloru przy użyciu histogramu (wykresu przedstawiającego rozkład
jasności)
Dopasowywanie histogramu
Dopasowywanie jasności obrazów przy użyciu krzywej tonowej (wykresu balansu jasności)
Dopasowywanie krzywej tonowej
Wyostrzanie znaków w dokumentach tekstowych lub osłabianie efektów przebijania
Ustawianie progu
Góra strony
Strona 493 z 713
Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz, Redukcja kurzu i zarysowań, Korekcja zaniku ... Strona 494 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Poprawianie obrazów (Wyostrz
obraz, Redukcja kurzu i zarysowań, Korekcja zaniku itd.)
Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz, Redukcja kurzu i
zarysowań, Korekcja zaniku itd.)
Funkcje Ustawienia obrazu (Image Settings) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu
ScanGear (sterownika skanera) umożliwiają uwydatnianie krawędzi obiektów, zmniejszanie liczby plam/
rys i poprawianie wyblakłych kolorów podczas skanowania obrazów.
Ustawianie opcji
Kliknij przycisk
(strzałka) przy danej funkcji i wybierz opcję z menu rozwijanego.
Ważne
Nie należy stosować tych funkcji w przypadku obrazów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych
kolorów. Może to mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
Szczegółowe informacje i zastrzeżenia dotyczące każdej z funkcji można znaleźć w sekcji
Ustawienia obrazu (Image Settings) .
Uwaga
Aby uruchomić program ScanGear (sterownik skanera) w trybie Tryb zaawansowany (Advanced
Mode) i wykonać skanowanie, patrz Skanowanie w trybie zaawansowanym .
Dopasowywanie jasności obrazu i odcienia koloru
Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz, Redukcja kurzu i zarysowań, Korekcja zaniku ... Strona 495 z 713
Określ dla ustawienia Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) wartość Autom. (Auto), Fotografia
(Photo), Czasopismo (Magazine), Gazeta (Newspaper) lub Dokument (Document) zgodnie z typem
dokumentu.
Brak
Automatyczne
Wyostrzanie lekko nieostrych obrazów
Dla ustawienia Wyostrz obraz (Unsharp Mask) wybierz opcję WŁ (ON).
WYŁ
WŁ
Zmniejszanie gradacji i wzorów paskowych
Dla ustawienia Derasteryzacja (Descreen) wybierz opcję WŁ (ON).
WYŁ
WŁ
Uwaga
Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna
gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków. Derasteryzacja (Descreen) to funkcja służąca
do redukcji efektu mory.
Redukcja kurzu i zarysowań
Dla ustawienia Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches) wybierz opcję Niska (Low),
Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do stopnia występowania kurzu i zarysowań.
Brak
Średnia
Poprawianie zdjęć, które wyblakły z powodu upływu czasu lub uległy przebarwieniom
Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz, Redukcja kurzu i zarysowań, Korekcja zaniku ... Strona 496 z 713
Dla ustawienia Korekcja zaniku (Fading Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub
Wysoka (High) odpowiednio do stopnia, w jakim kolory wyblakły lub uległy przebarwieniom.
Brak
Średnia
Zmniejszanie ziarnistości
Dla ustawienia Korekcja ziarna (Grain Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia (Medium) lub
Wysoka (High) odpowiednio do stopnia ziarnistości.
Brak
Średnia
Poprawianie obrazów z oświetleniem z tyłu
Dla ustawienia Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) wybierz opcję Niska (Low), Średnia
(Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do intensywności oświetlenia z tyłu.
Brak
Średnia
Poprawianie cienia, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych
broszur
Dla ustawienia Korekcja cienia marginesu (Gutter Shadow Correction) wybierz opcję Niska (Low),
Średnia (Medium) lub Wysoka (High) odpowiednio do intensywności cieni.
Brak
Średnia
Góra strony
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Dopasowywanie kolorów przy
użyciu desenia kolorów
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
Za pomocą funkcji Deseń kolorów (Color Pattern) na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) programu
ScanGear można wyświetlać podgląd zmian koloru i uzyskiwać naturalne kolory.
Dopasowywanie kolorów
Kolory, które wyblakły z powodu upływu czasu lub uległy przebarwieniom, można poprawić.
Przebarwienie to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności
silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu.
Kliknij strzałkę w obszarze Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment), aby uwydatnić odpowiedni kolor.
Błękitny i czerwony, amarantowy i zielony oraz żółty i niebieski to pary dopełniających się kolorów (po
Strona 497 z 713
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
Strona 498 z 713
połączeniu każdej pary otrzymywany jest odcień szarości). Można uzyskiwać naturalne kolory ujęcia,
zmniejszając nasycenie koloru dominującego i zwiększając nasycenie koloru dopełniającego.
Należy znaleźć część obrazu, która powinna być biała, i dopasować kolory w taki sposób, aby stała się
ona biała.
Obraz podglądu zostanie wyświetlony na środku. Kolory obrazu podglądu zmieniają się wraz z ich
dopasowywaniem.
Poniżej znajduje się przykład poprawienia niebieskiego obrazu.
Ponieważ nasycenie kolorów Niebieski (Blue) i Zielony (Green) jest zbyt duże, kliknij strzałki kolorów Żółty
(Yellow) i Amarantowy (Magenta), aby dokonać poprawek.
Przed
Po
Uwaga
Korekty kolorów są wprowadzane tylko w obszarze skanowania (ramce przycinania) lub w ramce
wybranej w widoku miniatur.
Wiele klatek lub ramek przycinania można wybrać, klikając je przy wciśniętym klawiszu Ctrl.
Można również wybrać odcień koloru ze desenia kolorów wyświetlonego w lewej części ekranu
Deseń kolorów (Color Pattern).
Tej funkcji można również używać do nadawania obrazowi wybranego odcienia. Należy zwiększyć
nasycenie koloru amarantowego, aby nadać odcień ciepły, lub nasycenie koloru niebieskiego, aby
nadać odcień chłodny.
Góra strony
Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
Strona 499 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Dopasowywanie nasycenia i balansu
koloru
Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk
balans kolorów).
(Nasycenie/
Uwaga
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w
bieżącym oknie.
Nasycenie
Umożliwia dopasowanie nasycenia obrazu (żywości kolorów). Można rozjaśnić kolory, które wyblakły z
upływem czasu itd.
w obszarze Nasycenie (Saturation) w lewo, aby zmniejszyć nasycenie obrazu
Przesuń suwak
(przyciemnić obraz), lub w prawo, aby je zwiększyć (rozjaśnić obraz). Można również wprowadzić wartość
liczbową (od -127 do 127).
Nasycenie zmniejszone
Oryginalny obraz
Nasycenie zwiększone
Uwaga
Naturalny odcień koloru oryginalnego obrazu może zostać utracony, jeśli nasycenie zostanie zbyt
Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
Strona 500 z 713
mocno zwiększone.
Balans kolorów
Umożliwia dopasowanie kolorów obrazów, które uległy przebarwieniom. Przebarwienie to zjawisko, w
którym z powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor
dominuje na całym zdjęciu.
Przesuń suwak
odpowiedni kolor.
w obszarze Balans kolorów (Color Balance) w lewo lub prawo, aby uwydatnić
Błękitny i Czerwony
Amarantowy i Zielony
Żółty i Niebieski
Są to pary dopełniających się kolorów (po połączeniu każdej pary otrzymywany jest odcień szarości).
Można uzyskiwać naturalne kolory ujęcia, zmniejszając nasycenie koloru dominującego i zwiększając
nasycenie koloru dopełniającego.
Zazwyczaj trudno jest całkowicie poprawić obraz, dopasowując tylko jedną parę kolorów. Należy znaleźć
część obrazu, która powinna być biała, i dopasować wszystkie kolory w taki sposób, aby stała się ona
biała.
Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Poniżej zamieszczono przykład obrazu, na którym dopasowano parę kolorów błękitny i czerwony.
Błękitny jest intensywniejszy Czerwony jest intensywniejszy
Góra strony
Dopasowywanie jasności i kontrastu
Strona 501 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Dopasowywanie jasności i kontrastu
Dopasowywanie jasności i kontrastu
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) kliknij przycisk
(Jasność/kontrast).
Uwaga
(strzałka w dół), aby przełączyć do widoku szczegółowego. Kliknij przycisk
Kliknij przycisk
(strzałka w górę), aby powrócić do poprzedniego widoku.
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w
bieżącym oknie.
Kanał
Każdy punkt obrazu jest połączeniem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w różnych proporcjach
(gradacja). Te kolory można osobno dopasować jako „kanały”.
Wspólny (Master)
Jednoczesne dopasowywanie kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Czerwony (Red)
Dopasowywanie kanału czerwonego.
Zielony (Green)
Dopasowywanie kanału zielonego.
Niebieski (Blue)
Dopasowywanie jasności i kontrastu
Strona 502 z 713
Dopasowywanie kanału niebieskiego.
Uwaga
Jeśli dla ustawienia Tryb koloru wybrano opcję Odcienie szarości (Grayscale), dla ustawienia Kanał
(Channel) dostępna jest tylko opcja Odcienie szarości (Grayscale).
Jasność
w obszarze Jasność (Brightness) w lewo, aby przyciemnić
Dopasuj jasność obrazu. Przesuń suwak
obraz, lub w prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Przyciemniony
Oryginalny obraz
Rozjaśniony
Uwaga
Jeśli obraz zostanie zbyt mocno rozjaśniony, może zostać utracone podświetlenie, a jeśli zostanie
zbyt mocno przyciemniony, może zostać utracony cień.
Kontrast
„Kontrast” to stopień różnicy między jaśniejszymi i ciemniejszymi częściami obrazu. Zwiększanie
kontrastu zwiększa tę różnicę, wyostrzając obraz. Zmniejszanie kontrastu zmniejsza ją, zmiękczając
obraz.
w obszarze Kontrast (Contrast) w lewo, aby zmniejszyć kontrast obrazu, lub w prawo,
Przesuń suwak
aby go zwiększyć. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Zmniejszony kontrast
Oryginalny obraz
Zwiększony kontrast
Uwaga
Zwiększanie kontrastu pozwala nadać miękkim obrazom wrażenie trójwymiarowości. Jeśli jednak
kontrast zostanie zbyt mocno zwiększony, cienie i podświetlenia mogą zostać utracone.
Góra strony
Dopasowywanie histogramu
Strona 503 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Dopasowywanie histogramu
Dopasowywanie histogramu
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk
(Histogram).
Uwaga
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w
bieżącym oknie.
Kanał
Każdy punkt obrazu jest połączeniem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w różnych proporcjach
(gradacja). Te kolory można osobno dopasować jako „kanały”.
Wspólny (Master)
Jednoczesne dopasowywanie kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Czerwony (Red)
Dopasowywanie kanału czerwonego.
Zielony (Green)
Dopasowywanie kanału zielonego.
Niebieski (Blue)
Dopasowywanie kanału niebieskiego.
Uwaga
Jeśli dla ustawienia Tryb koloru wybrano opcję Odcienie szarości (Grayscale), dla ustawienia Kanał
(Channel) dostępna jest tylko opcja Odcienie szarości (Grayscale).
Odczytywanie histogramów
Można wyświetlić obraz Histogram wybranego obszaru dla każdego ustawienia Kanał (Channel). Im
wyższa jest wartość szczytowa na obrazie Histogram w danym zakresie, tym więcej danych znajduje się
w tym zakresie.
Dopasowywanie histogramu
(1) Jasny obszar
Strona 504 z 713
(3) Cały obraz
(2) Ciemny obszar
Więcej danych znajduje się w
zakresie podświetlenia.
Więcej danych znajduje się w
zakresie cienia.
Dane są rozłożone w obu
zakresach, podświetlenia i cienia.
Dopasowywanie histogramów (przy użyciu suwaka)
Wybierz ustawienie Kanał (Channel), a następnie przesuń suwak
aby określić poziom cienia lub podświetlenia.
- Wszystkie elementy po lewej stronie suwaka
- Elementy przy suwaku
bielą.
(Punkt czerni) lub
(Punkt bieli),
(Punkt czerni) będą czarne (poziom 0).
(Punkt pośredni) przyjmą kolor znajdujący się dokładnie między czernią a
- Wszystkie elementy po prawej stronie suwaka
(Punkt bieli) staną się białe (poziom 255).
Domyślnie ustawienie Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) ma wartość Autom. (Auto).
Przedstawione poniżej dopasowania są wykonywane automatycznie.
Przesuwanie suwaków Punkt czerni i Punkt bieli
Przesuń suwak Punkt czerni lub suwak Punkt bieli, aby dopasować jasność.
Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie podświetlenia
Przesuń suwak Punkt czerni w stronę zakresu podświetlenia.
Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie cienia
Przesuń suwak Punkt bieli w stronę zakresu cienia.
Obrazy z równomiernie rozłożonymi danymi
Przesuń suwak Punkt czerni w stronę zakresu podświetlenia, a suwak Punkt bieli w stronę zakresu
Dopasowywanie histogramu
Strona 505 z 713
cienia.
Przesuwanie suwaka Punkt pośredni
Przesuń suwak Punkt pośredni, aby określić poziom, który wyznacza środek zakresu tonowego.
Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie podświetlenia
Przesuń suwak Punkt pośredni w stronę zakresu podświetlenia.
Obrazy, na których więcej danych znajduje się w zakresie cienia
Przesuń suwak Punkt pośredni w stronę zakresu cienia.
Dopasowywanie histogramów (przy użyciu przycisków)
Po wybraniu ustawienia Kanał (Channel) i kliknięciu przycisku Punkt czerni, Punkt pośredni lub Punkt
bieli wskaźnik myszy na obrazie podglądu przyjmuje kształt pipety. Kliknięcie jednego z przycisków
znajdujących się pod histogramem umożliwia zmianę ustawienia.
- Punkt kliknięty po użyciu przycisku
(Punkt czerni) stanie się punktem najciemniejszym. Można
również wprowadzić wartość liczbową (od 0 do 245).
- Punkt kliknięty po użyciu przycisku
(Punkt pośredni) stanie się punktem na środku zakresu
tonowego. Można również wprowadzić wartość liczbową (od 5 do 250).
- Punkt kliknięty po użyciu przycisku
(Punkt bieli) stanie się punktem najjaśniejszym. Można również
wprowadzić wartość liczbową (od 10 do 255).
- Kliknij przycisk
(Pipeta), aby wybrać opcję Balans szarości (Gray Balance), a następnie kliknij
obszar obrazu podglądu, względem którego mają zostać dopasowane kolory.
Kliknięty punkt jest traktowany jako punkt wzorcowy pozbawiony koloru, a kolory całego obrazu są
odpowiednio dopasowywane. Jeśli na przykład śnieg na fotografii ma niebieski odcień, kliknij niebieską
część, aby dopasować cały obraz i uzyskać naturalne kolory.
Góra strony
Dopasowywanie krzywej tonowej
Strona 506 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Dopasowywanie krzywej tonowej
Dopasowywanie krzywej tonowej
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk
krzywej tonowej).
(Ustawienia
Uwaga
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w
bieżącym oknie.
Kanał
Każdy punkt obrazu jest połączeniem koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w różnych proporcjach
(gradacja). Te kolory można osobno dopasować jako „kanały”.
Wspólny (Master)
Jednoczesne dopasowywanie kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego.
Czerwony (Red)
Dopasowywanie kanału czerwonego.
Zielony (Green)
Dopasowywanie kanału zielonego.
Niebieski (Blue)
Dopasowywanie kanału niebieskiego.
Uwaga
Jeśli dla ustawienia Tryb koloru wybrano opcję Odcienie szarości (Grayscale), dla ustawienia Kanał
(Channel) dostępna jest tylko opcja Odcienie szarości (Grayscale).
Odczytywanie krzywej tonowej
W przypadku programu ScanGear (sterownik skanera) obrazy skanowane przy użyciu skanera to dane
wejściowe, a obrazy wyświetlane na monitorze to dane wyjściowe. „Krzywa tonowa” przedstawia balans
tonów wejściowych i wyjściowych dla każdej wartości opcji Kanał (Channel).
Dopasowywanie krzywej tonowej
Dopasowywanie krzywej tonowej
Z listy Wybierz krzywą tonową (Select Tone Curve) wybierz krzywą tonową spośród następujących opcji:
Bez korekcji (No correction), Prześwietlenie (Overexposure), Niedoświetlenie (Underexposure), Wysoki
kontrast (High contrast), Odwróć negatyw/pozytyw (Reverse the negative/positive image) i Edycja krzywej
niestandard. (Edit custom curve).
Bez korekcji (No correction) (brak dopasowania)
Prześwietlenie (Overexposure) (krzywa wypukła)
Dane tonów pośrednich strony wejściowej są rozciągnięte w kierunku zakresu podświetlenia strony
wyjściowej, co podczas wyświetlania obrazu na monitorze powoduje nadmiar tonów jasnych.
Niedoświetlenie (Underexposure) (krzywa wklęsła)
Dane tonów pośrednich strony wejściowej są rozciągnięte w kierunku zakresu cienia strony wyjściowej,
co podczas wyświetlania obrazu na monitorze powoduje nadmiar tonów ciemnych.
Wysoki kontrast (High contrast) (krzywa S)
Podświetlenie i cień strony wejściowej są uwydatnione, co powoduje wyświetlanie obrazu o wysokim
kontraście.
Odwróć negatyw/pozytyw (Reverse the negative/positive image) (prosta schodząca w dół)
Strony wejściowa i wyjściowa są odwrócone, co powoduje zmianę obrazu w negatyw/pozytyw.
Strona 507 z 713
Dopasowywanie krzywej tonowej
Strona 508 z 713
Edycja krzywej niestandard. (Edit custom curve)
Można przeciągać wybrane punkty Krzywej tonowej, aby swobodnie dopasować jasność odpowiednich
obszarów.
Góra strony
Ustawianie progu
Strona 509 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Poprawianie obrazów i
dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) > Ustawianie progu
Ustawianie progu
Jasność obrazów kolorowych i obrazów w odcieniach szarości jest wyrażana jako wartość z przedziału
od 0 do 255, natomiast przy tworzeniu obrazów czarno-białych wszystkim kolorom są
przyporządkowywane wyłącznie kolory czarny (0) lub biały (255). „Próg” to wartość graniczna określająca
kolor jako czarny lub biały. Ustawiając odpowiednio poziom progowy, można wyostrzyć tekst w
dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku w przypadku gazet.
Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla ustawienia Tryb koloru (Color Mode) określono wartość Czarno-biały
(Black and White).
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear kliknij przycisk
(Próg).
Uwaga
Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień w
bieżącym oknie.
Dopasowywanie progu
Przesuń
(suwak) w prawo, aby zwiększyć wartość progową i w rezultacie zwiększyć powierzchnię
czarnych obszarów. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć wartość progową i w rezultacie zwiększyć
powierzchnię białych obszarów. Można również wprowadzić wartość liczbową (od 0 do 255).
Góra strony
Ekrany programu ScanGear
Strona 510 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera)
Ekrany programu ScanGear (sterownik skanera)
W poniższych sekcjach omówiono ekrany i funkcje programu ScanGear (sterownika skanera) oraz
sposób korzystania z tego programu.
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)
Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)
Ustawienia wejściowe (Input Settings)
Ustawienia wydruku (Output Settings)
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Przyciski dopasowywania kolorów
Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Karta Skaner (Scanner)
Karta Podgląd (Preview)
Karta Skanowanie (Scan)
Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Góra strony
Karta Tryb podstawowy
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)
Karta Tryb podstawowy (Basic Mode)
Ten tryb umożliwia łatwe skanowanie przez wykonywanie czynności przedstawianych na ekranie.
W tej sekcji opisano ustawienia i funkcje dostępne w Trybie podstawowym (Basic Mode).
(1) Przyciski ustawień i operacji
(2) Pasek narzędzi
(3) Obszar podglądu
Uwaga
Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i sposobu otwarcia ekranu.
Przyciski ustawień i operacji
Wybierz źródło (Select Source)
Fotografia (kolor) (Photo(Color))
Skanowanie kolorowych fotografii.
Czasopismo (kolor) (Magazine(Color))
Skanowanie kolorowych czasopism.
Gazeta (skala szarości) (Newspaper(Grayscale))
Skanowanie tekstu i rysunków liniowych w trybie czarno-białym.
Dokument (skala szarości) (Document(Grayscale))
Skanowanie dokumentów i fotografii w trybie czarno-białym.
Ten tryb należy wybrać w celu uzyskania czarno-białych obrazów o wysokiej rozdzielczości.
Uwaga
Po wybraniu typu dokumentu kolory są dopasowywane na podstawie funkcji Wyostrz obraz lub
typu dokumentu.
W przypadku wybrania opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) aktywna będzie funkcja
derasteryzacji.
Strona 511 z 713
Karta Tryb podstawowy
Wyświetl obraz podglądu (Display Preview Image)
Podgląd (Preview)
Umożliwia wykonanie skanowania próbnego.
Uwaga
Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, automatycznie rozpocznie się kalibracja
skanera. Należy chwilę zaczekać na wyświetlenie obrazu podglądu.
Miejsce docelowe (Destination)
Umożliwia wybranie przeznaczenia skanowanego obrazu.
Drukuj (Print)
Wybór tej opcji umożliwia wydrukowanie zeskanowanego obrazu na drukarce.
Wyświetlanie obrazu (Image display)
Wybór tej opcji umożliwia wyświetlenie zeskanowanego obrazu na monitorze.
OCR
Wybór tej opcji umożliwia użycie zeskanowanego obrazu w oprogramowaniu OCR.
Oprogramowanie OCR jest przeznaczone do konwertowania tekstu zeskanowanego jako obraz
na dane tekstowe, które można edytować w edytorach tekstów i innych programach.
Rozmiar wydruku (Output Size)
Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku.
Opcje rozmiaru wydruku są uzależnione od elementu wybranego w polu Miejsce docelowe
(Destination).
Elastyczny (Flexible)
Umożliwia swobodne dopasowywanie ramek przycinania.
W widoku miniatur
Aby wyświetlić ramkę przycinania, należy przeciągnąć kursor po miniaturze. Jeśli ramka
przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką. Jeśli
nie jest wyświetlana ramka przycinania, każda klatka jest skanowana osobno.
W widoku całego obrazu
Jeśli ramka przycinania nie jest wyświetlana, skanowany będzie cały obszar podglądu. Jeśli
ramka przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką.
Rozmiar papieru (L, A4 itd.)
Umożliwia wybranie rozmiaru papieru wyjściowego. Fragment obrazu ograniczony ramką
przycinania zostanie zeskanowany w rozmiarze odpowiadającym wybranemu rozmiarowi
papieru. Ramkę można przeciągać w celu powiększenia lub zmniejszenia obrazu z
zachowaniem proporcji.
Strona 512 z 713
Karta Tryb podstawowy
Rozmiar monitora (1024 x 768 pikseli itp.)
Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku w pikselach.
Zostanie wyświetlona ramka przycinania odpowiadająca wybranemu rozmiarowi monitora i
skanowany będzie obszar objęty ramką. Ramkę można przeciągać w celu powiększenia lub
zmniejszenia obrazu z zachowaniem proporcji.
Dodaj/Usuń... (Add/Delete...)
Umożliwia otwarcie okna dialogowego Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output
Size), w którym można określić niestandardowe rozmiary wydruku. Opcję tę można zastosować,
jeśli dla ustawienia Miejsce docelowe (Destination) wybrano opcję Wydruk (Print) lub
Wyświetlanie obrazu (Image display).
W oknie dialogowym Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) można określić i
zapisać jednocześnie wiele rozmiarów wydruku. Zapisane rozmiary wydruku są rejestrowane na
liście Rozmiar wydruku (Output Size) wraz z rozmiarami wstępnie zdefiniowanymi.
Dodaj
Aby dodać rozmiar, wprowadź odpowiednie ustawienia w polach Nazwa rozmiaru wydruku
(Output Size Name), Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk Dodaj
(Add). W polu Jednostka (Unit) można wybrać milimetry (mm) lub cale (inches), jeśli w polu
Miejsce docelowe (Destination) wybrano ustawienie Wydruk (Print). Jeżeli w polu Miejsce
docelowe (Destination) wybrano ustawienie Wyświetlanie obrazu (Image display), jako
jednostki można wybrać tylko piksele (pixels). Nazwa dodanego rozmiaru zostanie wyświetlona
w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List). Aby zachować elementy wymienione w polu
Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Usuń
Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), a
następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Aby zachować elementy wymienione w polu Lista
rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Ważne
Nie można usuwać wstępnie zdefiniowanych rozmiarów wydruku, takich jak A4 i 1024 x
768 pikseli (1024 x 768 pixels).
Uwaga
Można zapisać maksymalnie 10 elementów.
W przypadku wprowadzenia wartości spoza zakresu ustawień wyświetlany jest komunikat
o błędzie. Należy wprowadzić wartość z zakresu ustawień.
Uwaga
Obecność i sposób wyświetlania ramki przycinania na obrazie podglądu można określić na
karcie Podgląd (Preview) okna dialogowego Preferencje (Preferences). Patrz punkt Ramka
przycinania na obrazach podglądu (Cropping Frame on Previewed Images) w sekcji „ Karta
Podgląd (Preview) ”.
Odwróć współczynnik proporcji (Invert aspect ratio)
Ten przycisk jest dostępny, gdy dla opcji Rozmiar wydruku (Output Size) wybrane jest ustawienie
inne niż Elastyczny (Flexible).
Kliknięcie tego przycisku powoduje obrót ramki przycinania. Ponowne kliknięcie przywraca orientację
oryginału.
Dopasuj ramki przycinania (Adjust cropping frames)
Strona 513 z 713
Karta Tryb podstawowy
Możliwe jest dopasowanie obszaru skanowania wewnątrz obszaru podglądu.
Jeżeli obszar nie zostanie określony, zostanie zeskanowany obszar odpowiadający rozmiarowi
dokumentu (Autoprzycinanie). Jeśli zaznaczono obszar, zostanie zeskanowany tylko fragment
znajdujący się w ramce przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania
Korekcje obrazu (Image corrections)
Korekcja zaniku (Fading correction)
Korekcja i skanowanie fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających
przebarwienia.
Korekcja podświetlenia (Backlight correction)
Korekcja fotografii wykonanych pod światło.
Korekcja cienia marginesu (Gutter shadow correction)
Korekcja cienia, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.
Ważne
Zalecenia dotyczące korzystania z tej funkcji można znaleźć w punkcie Korekcja cienia
marginesu (Gutter Shadow Correction) w sekcji „ Ustawienia obrazu (Image Settings)
” (karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)).
Deseń kolorów... (Color Pattern...)
Umożliwia dopasowanie ogólnej kolorystyki obrazu. Pozwala na korekcję kolorów, które wyblakły z
powodu przebarwień itp., oraz odwzorowanie naturalnych kolorów w ramach podglądu
wprowadzonych zmian.
Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów
Wykonaj skanowanie (Perform Scan)
Skanuj (Scan)
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
Po rozpoczęciu skanowania będą wyświetlane informacje o postępie operacji. Aby
anulować skanowanie, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
Preferencje... (Preferences...)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences), w którym można określić ustawienia
skanowania/podglądu.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Zamknij (Close)
Umożliwia zamknięcie programu ScanGear (sterownik skanera).
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi
Umożliwia dopasowywanie i obracanie obrazów podglądu. Przyciski wyświetlane na pasku narzędzi
zależą od widoku.
Strona 514 z 713
Karta Tryb podstawowy
Strona 515 z 713
W widoku miniatur
W widoku całego obrazu
(Miniatura)/
(Widok całego obrazu)
Umożliwia przełączenie widoku w obszarze podglądu.
Obszar podglądu
(Obrót w lewo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
- Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
(Obrót w prawo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
- Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
Autoprzycinanie
Wyświetla i automatycznie dopasowuje ramkę przycinania zgodnie z rozmiarem dokumentu
wyświetlanego w obszarze podglądu. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku powoduje
zmniejszenie rozmiarów obszaru skanowania, jeśli w ramce przycinania znajdują się obszary
przycinania.
(Zaznacz wszystkie klatki (Check All Frames))
Ten przycisk jest dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje zaznaczenie pola wyboru przy obrazie w widoku miniatur.
(Usuń zaznaczenie wszystkich klatek (Uncheck All Frames))
Ten przycisk jest dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje odznaczenie pola wyboru przy obrazie w widoku miniatur.
(Wybierz wszystkie klatki)
Ten przycisk jest dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Opcja umożliwia wybranie obrazu w widoku miniatur; obraz zostanie otoczony niebieską
obwódką.
(Wybierz wszystkie ramki przycinania)
Ten przycisk jest dostępny, gdy istnieją co najmniej dwie ramki przycinania.
Wszystkie ramki przycinania zostaną wyświetlone jako grube linie przerywane. Ustawienia
zostaną zastosowane do wszystkich ramek przycinania.
Usuń ramkę przycinania
Usuwa zaznaczoną ramkę przycinania.
Informacje
Powoduje wyświetlenie informacji o wersji programu ScanGear (sterownika skanera) oraz
bieżących ustawieniach skanowania (typ dokumentu itd.).
Otwórz przewodnik
Karta Tryb podstawowy
Strona 516 z 713
Zostanie wyświetlona ta strona.
Obszar podglądu
Obszar podglądu
W obszarze podglądu wyświetlane są próbne obrazy uzyskane po kliknięciu przycisku Podgląd
(Preview). Można również sprawdzić wyniki ustawień (korekty obrazu, dopasowania kolorów itp.)
opisanych w sekcji Przyciski ustawień i operacji .
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlany przycisk
(Miniatura)
Wyświetlane są miniatury obrazów przyciętych do rozmiaru dokumentu. Zeskanowane zostaną tylko
obrazy, przy których zaznaczono pole wyboru.
Uwaga
W przypadku wyświetlania podglądu wielu obrazów różne obramowania wskazują różne stany
wyboru.
- Ramka ostrości (grube niebieskie obramowanie): zostaną zastosowane wyświetlane
ustawienia.
- Klatka wybrana (cienkie niebieskie obramowanie): Ustawienia zostaną zastosowane
jednocześnie do ramki ostrości i wybranych klatek. Można wybrać wiele obrazów, klikając je
przy naciśniętym klawiszu Ctrl.
- Klatka niewybrana (brak obramowania): ustawienia nie zostaną zastosowane.
Dwukrotne kliknięcie powoduje powiększenie obrazu. Kliknięcie przycisku
(Sąsiednia
klatka) u dołu ekranu powoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej klatki. Ponowne
dwukrotne kliknięcie klatki powoduje przywrócenie wyświetlania bez powiększenia.
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlany przycisk
(Cały obraz)
Elementy na płycie szklanej są wyświetlane jako jeden obraz. Zostaną zeskanowane wszystkie
części w ramkach przycinania.
Karta Tryb podstawowy
Strona 517 z 713
Uwaga
Na wyświetlanym obrazie można wyznaczyć obszar skanowania (ramkę przycinania). W widoku
miniatur można utworzyć tylko jedną ramkę przycinania dla każdego obrazu. W widoku całego
obrazu można utworzyć wiele ramek przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania
Tematy pokrewne
Skanowanie w trybie podstawowym
Góra strony
Karta Tryb zaawansowany
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)
Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode)
Ten tryb umożliwia określenie zaawansowanych ustawień skanowania, takich jak tryb koloru,
rozdzielczość wyjściowa, jasność obrazu czy odcień koloru.
W tej sekcji opisano ustawienia i funkcje dostępne na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
(1) Przyciski ustawień i operacji
(2) Pasek narzędzi
(3) Obszar podglądu
Uwaga
Wyświetlane elementy zależą od typu dokumentu i sposobu otwarcia ekranu.
Przyciski ustawień i operacji
Ustawienia ulubione (Favorite Settings)
Można nadać nazwę grupie ustawień (ustawień wejściowych, ustawień wydruku, ustawień obrazu
oraz ustawień przycisków dopasowywania kolorów) i zapisać je na karcie Tryb zaawansowany
(Advanced Mode), a następnie w razie potrzeby załadować te ustawienia. Warto zapisać grupę
ustawień, jeśli będą one używane wielokrotnie. Można także przywrócić w ten sposób wartości
domyślne ustawień.
Z menu rozwijanego należy wybrać polecenie Dodaj/Usuń... (Add/Delete...), co spowoduje otwarcie
okna dialogowego Dodaj/Usuń ustawienia ulubione (Add/Delete Favorite Settings).
Strona 518 z 713
Karta Tryb zaawansowany
Strona 519 z 713
Należy określić wartość w polu Nazwa ustawienia (Setting Name) i kliknąć przycisk Dodaj (Add).
Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List).
Po kliknięciu przycisku Zapisz (Save) nazwa pojawi się na liście Ustawienia ulubione (Favorite
Settings) i będzie można ją wybrać podobnie jak elementy wstępnie zdefiniowane.
Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List), a
następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Kliknięcie przycisku Zapisz (Save) powoduje zapisanie
ustawień wyświetlonych w polu Lista ustawień ulubionych (Favorite Settings List).
Uwaga
Po wyświetleniu podglądu można użyć opcji Dodaj/Usuń... (Add/Delete...) w oknie dialogowym
Ustawienia ulubione (Favorite Settings).
Można zapisać maksymalnie 10 elementów.
Ustawienia wejściowe (Input Settings)
Należy określić ustawienia wejściowe, takie jak typ i rozmiar dokumentu.
Ustawienia wejściowe (Input Settings)
Ustawienia wydruku (Output Settings)
Należy określić ustawienia wydruku, takie jak rozdzielczość wyjściowa i rozmiar wydruku.
Ustawienia wydruku (Output Settings)
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Włączanie/wyłączanie różnych funkcji służących do korekcji obrazu.
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Przyciski dopasowywania kolorów
Te przyciski służą do precyzyjnego korygowania jasności i odcieni kolorów. Można regulować
jasność całego obrazu i jego kontrast, regulować wartości dla elementów rozjaśnionych i cieni oraz
ustawiać balans przy użyciu krzywej tonowej.
Przyciski dopasowywania kolorów
Powiększenie (Zoom)
Umożliwia powiększenie obrazu lub jego fragmentu w obrębie ramki przycinania. Gdy obraz jest
powiększony, przycisk Powiększenie (Zoom) zmienia się na Cofnij (Undo). Kliknięcie przycisku
Cofnij (Undo) powoduje przywrócenie wyświetlania bez powiększenia.
W widoku miniatur
Powoduje powiększenie wybranego obrazu. Kliknięcie przycisku
ekranu powoduje wyświetlenie poprzedniej lub następnej klatki.
(Sąsiednia klatka) u dołu
Uwaga
Obraz można również powiększyć, klikając dwukrotnie klatkę. Ponowne dwukrotne kliknięcie
klatki powoduje przywrócenie wyświetlania bez powiększenia.
W widoku całego obrazu
Umożliwia ponowne przeskanowanie fragmentu obrazu w obrębie ramki przycinania w
powiększeniu.
Uwaga
Przycisk Powiększenie (Zoom) powoduje ponowne przeskanowanie obrazu i wyświetlenie na
Karta Tryb zaawansowany
podglądzie obrazu o wysokiej rozdzielczości.
Przycisk Powiększ/Zmniejsz (Enlarge/Reduce) na pasku narzędzi umożliwia szybkie
powiększenie obrazu na podglądzie. Jednak rozdzielczość wyświetlanego obrazu będzie niska.
Podgląd (Preview)
Umożliwia wykonanie skanowania próbnego.
Skanuj (Scan)
Umożliwa rozpoczęcie skanowania.
Uwaga
Po rozpoczęciu skanowania będą wyświetlane informacje o postępie operacji. Aby anulować
skanowanie, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
Po zakończeniu skanowania może zostać otwarte okno dialogowe z monitem o wybranie
następnej czynności. Aby zakończyć, należy wykonać instrukcje wyświetlane w tym monicie.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Stan okna dialogowego programu ScanGear po
zakończeniu skanowania (Status of ScanGear dialog after scanning) w sekcji „Karta
Skanowanie (Scan)” (okno dialogowe Preferencje (Preferences)).
Przetwarzanie obrazów może zająć dużo czasu, jeśli łączny rozmiar zeskanowanych obrazów
przekracza pewien rozmiar. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
Zaleca się zmniejszenie łącznego rozmiaru. Aby kontynuować, wykonaj skanowanie w widoku
całego obrazu.
Preferencje... (Preferences...)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences), w którym można określić ustawienia
skanowania/podglądu.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Zamknij (Close)
Umożliwia zamknięcie programu ScanGear (sterownik skanera).
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi
Umożliwia dopasowywanie i obracanie obrazów podglądu. Przyciski wyświetlane na pasku narzędzi
zależą od widoku.
Strona 520 z 713
Karta Tryb zaawansowany
Strona 521 z 713
W widoku miniatur
W widoku całego obrazu
(Miniatura)/
(Widok całego obrazu)
Umożliwia przełączenie widoku w obszarze podglądu.
Obszar podglądu
(Wyczyść)
Kliknięcie tego przycisku umożliwia usunięcie obrazu podglądu.
Przycisk ten resetuje też ustawienia paska narzędzi i dopasowywania kolorów.
(Przytnij)
Umożliwia określenie obszaru skanowania przez przeciągnięcie kursora myszy.
(Przenieś obraz)
Jeśli powiększony obraz jest zbyt duży i nie mieści się w obszarze podglądu, można kliknąć ten
przycisk i przeciągnąć obraz na ekranie, aby wyświetlić żądany fragment. Obraz można także
przenieść przy użyciu pasków przewijania.
(Powiększ/zmniejsz)
Kliknij ten przycisk, a następnie kliknij obraz, aby go powiększyć (przybliżyć). Aby pomniejszyć
obraz, kliknij go prawym przyciskiem myszy.
(Obrót w lewo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
- Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
(Obrót w prawo)
Obraz podglądu jest obracany o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wynik tego działania zostanie odzwierciedlony na zeskanowanym obrazie.
- Ponowne wyświetlenie podglądu spowoduje powrót obrazu do stanu początkowego.
Autoprzycinanie
Wyświetla i automatycznie dopasowuje ramkę przycinania zgodnie z rozmiarem dokumentu
wyświetlanego w obszarze podglądu. Każdorazowe kliknięcie tego przycisku powoduje
zmniejszenie rozmiarów obszaru skanowania, jeśli w ramce przycinania znajdują się obszary
przycinania.
(Zaznacz wszystkie klatki (Check All Frames))
Ten przycisk jest dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje zaznaczenie pola wyboru przy obrazie w widoku miniatur.
(Usuń zaznaczenie wszystkich klatek (Uncheck All Frames))
Ten przycisk jest dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Powoduje odznaczenie pola wyboru przy obrazie w widoku miniatur.
(Wybierz wszystkie klatki)
Ten przycisk jest dostępny, jeśli są wyświetlane co najmniej dwie klatki.
Opcja umożliwia wybranie obrazu w widoku miniatur; obraz zostanie otoczony niebieską
Karta Tryb zaawansowany
Strona 522 z 713
obwódką.
(Wybierz wszystkie ramki przycinania)
Ten przycisk jest dostępny, gdy istnieją co najmniej dwie ramki przycinania.
Wszystkie ramki przycinania zostaną wyświetlone jako grube linie przerywane. Ustawienia
zostaną zastosowane do wszystkich ramek przycinania.
Usuń ramkę przycinania
Usuwa zaznaczoną ramkę przycinania.
Informacje
Powoduje wyświetlenie informacji o wersji programu ScanGear (sterownika skanera) oraz
bieżących ustawieniach skanowania (typ dokumentu itd.).
Otwórz przewodnik
Zostanie wyświetlona ta strona.
Obszar podglądu
Obszar podglądu
W obszarze podglądu wyświetlane są próbne obrazy uzyskane po kliknięciu przycisku Podgląd
(Preview). Można również sprawdzić wyniki ustawień (korekty obrazu, dopasowania kolorów itp.)
opisanych w sekcji Przyciski ustawień i operacji .
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlany przycisk
(Miniatura)
Wyświetlane są miniatury obrazów przyciętych do rozmiaru dokumentu. Zeskanowane zostaną tylko
obrazy, przy których zaznaczono pole wyboru.
Uwaga
W przypadku wyświetlania podglądu wielu obrazów różne obramowania wskazują różne stany
wyboru.
- Ramka ostrości (grube niebieskie obramowanie): zostaną zastosowane wyświetlane
ustawienia.
- Klatka wybrana (cienkie niebieskie obramowanie): Ustawienia zostaną zastosowane
jednocześnie do ramki ostrości i wybranych klatek. Można wybrać wiele obrazów, klikając je
przy naciśniętym klawiszu Ctrl.
- Klatka niewybrana (brak obramowania): ustawienia nie zostaną zastosowane.
Jeśli na pasku narzędzi jest wyświetlany przycisk
(Cały obraz)
Karta Tryb zaawansowany
Strona 523 z 713
Elementy na płycie szklanej są wyświetlane jako jeden obraz. Zostaną zeskanowane wszystkie
części w ramkach przycinania.
Uwaga
Na wyświetlanym obrazie można wyznaczyć obszar skanowania (ramkę przycinania). W widoku
miniatur można utworzyć tylko jedną ramkę przycinania dla każdego obrazu. W widoku całego
obrazu można utworzyć wiele ramek przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania
Tematy pokrewne
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Góra strony
Ustawienia wejściowe
Strona 524 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Ustawienia wejściowe (Input Settings)
Ustawienia wejściowe (Input Settings)
Sekcja Ustawienia wejściowe (Input Settings) umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:
Wybierz źródło (Select Source)
Wyświetlany jest typ dokumentu, który ma być skanowany.
Rozmiar papieru (Paper Size)
Służy do określania rozmiaru skanowanego dokumentu. Ta opcja jest dostępna jedynie w widoku
obrazu całej kliszy.
Wybór rozmiaru powoduje odpowiednią zmianę rozmiaru obszaru podglądu.
Ważne
W przypadku niektórych aplikacji ilość przyjmowanych danych skanowania jest ograniczona.
Program ScanGear (sterownik skanera) umożliwia skanowanie danych o wymiarach:
- 21 000 x 30 000 pikseli lub mniej
Jeśli po wyświetleniu podglądu ustawienie Rozmiar papieru (Paper Size) zostanie zmienione,
obraz podglądu zostanie usunięty.
Uwaga
W przypadku braku pewności, jaki rozmiar powinien zostać wybrany w polu Rozmiar papieru
(Paper Size), należy wybrać w polu Rozmiar papieru (Paper Size) opcję Cała płyta (Full Platen), a
następnie zmierzyć rozmiar dokumentu i wprowadzić wartości w polach
(wysokość).
(szerokość) i
Tryb koloru (Color Mode)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Kolor (Color)
Ten tryb należy wybrać, aby skanować kolorowe dokumenty lub tworzyć kolorowe obrazy. Obraz
Ustawienia wejściowe
Strona 525 z 713
jest przedstawiany przy użyciu 256 poziomów (8 bitów) składników RGB (czerwony-zielonyniebieski).
Odcienie szarości (Grayscale)
Ten tryb służy do skanowania czarno-białych zdjęć lub tworzenia czarno-białych obrazów. Obraz
jest przedstawiany jako czarno-biały przy użyciu 256 poziomów (8 bitów).
Czarno-biały (Black and White)
Ten tryb służy do skanowania zdjęć i dokumentów czarno-białych. W tym trybie obraz jest
przedstawiany jako czarno-biały. Kontrast na obrazie jest dzielony zgodnie z określonymi
poziomami (poziomami progowymi) na kolor czarny i biały, a następnie jest przedstawiany w
postaci dwóch kolorów. Do ustawiania poziomu progowego służy przycisk
(Próg).
Rozmiar wejściowy
W widoku miniatur rozmiar przyciętego dokumentu jest wyświetlany po wyświetleniu podglądu.
W widoku całego obrazu wartość Rozmiar papieru (Paper Size) jest wyświetlana przed wyświetleniem
podglądu, a rozmiar ramki przycinania (obszaru skanowania) — po wyświetleniu podglądu.
Rozmiar ramki przycinania można dopasować, wprowadzając wartości w polach
(wysokość).
(szerokość) i
(Zachowaj współczynnik proporcji) i zmień ustawienie na
(Zablokowane), aby
Kliknij przycisk
zachować współczynnik proporcji podczas określania rozmiaru ramki przycinania.
Ważne
Ustawienia rozmiaru wejściowego są dostępne tylko w przypadku, gdy w polu Rozmiar wydruku
(Output Size) w sekcji Ustawienia wydruku (Output Settings) wybrano opcję Elastyczny (Flexible).
Jeśli wybrany został rozmiar inny niż Elastyczny (Flexible), wyświetlana jest ramka przycinania
obliczona na podstawie ustawień Rozmiar wydruku (Output Size) i Rozdzielczość wyjściowa
(Output Resolution), a jej proporcje są stałe.
Uwaga
Wprowadzane wartości muszą należeć do wybranego zakresu rozmiaru dokumentu. Jeśli
ustawienie Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) ma wartość 600 dpi, rozmiar minimalny
wynosi 96 x 96 pikseli przy skali 100%.
W przypadku autoprzycinania w widoku całego obrazu nie jest zachowywany współczynnik
proporcji, ponieważ priorytet ma rozmiar.
Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie
ramek przycinania ”.
Góra strony
Ustawienia wydruku
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Ustawienia wydruku (Output Settings)
Ustawienia wydruku (Output Settings)
Sekcja Ustawienia wydruku (Output Settings) umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:
Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution)
Wybór rozdzielczości, z jaką będzie przeprowadzane skanowanie.
Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.
Wybierz rozdzielczość spośród opcji wyświetlanych po kliknięciu przycisku lub wprowadź wartość z
zakresu od 25 do 19 200 dpi (w krokach co 1 dpi).
Rozdzielczość
Rozmiar wydruku (Output Size)
Umożliwia wybranie rozmiaru wydruku.
Należy wybrać opcję Elastyczny (Flexible), aby określić rozmiary niestandardowe, lub wybrać rozmiar
do drukowania i wyświetlania. Aby ustawić rozmiar niestandardowy i zapisać go jako nową opcję
rozmiaru wydruku, należy wybrać opcję Dodaj/Usuń... (Add/Delete...).
Elastyczny (Flexible)
Umożliwia określenie rozdzielczości wyjściowej i skali oraz dopasowanie ramki przycinania.
W widoku miniatur
Aby wyświetlić ramkę przycinania, należy przeciągnąć kursor po miniaturze. Jeśli ramka
przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką. Jeśli nie
jest wyświetlana ramka przycinania, każda klatka jest skanowana osobno.
W widoku całego obrazu
Jeśli ramka przycinania nie jest wyświetlana, skanowany będzie cały obszar podglądu. Jeśli
ramka przycinania jest wyświetlana, zostanie zeskanowany fragment obrazu ograniczony ramką.
Uwaga
Aby powiększyć lub pomniejszyć zeskanowany obraz, należy wprowadzić odpowiednie
Strona 526 z 713
Ustawienia wydruku
(szerokość) i
(wysokość) w obszarze Ustawienia wydruku (Output
wartości w polach
Settings) lub określić wartość (z dokładnością do 1%) w polu %. Maksymalna dopuszczalna
wartość w polu % zależy od ustawienia Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution).
Wartość w polu % może być ustawiona aż do 19 200 dpi (maksymalna wartość dostępna dla
rozdzielczości wydruku).
Rozmiar papieru (Paper Size) (L itd.) i Rozmiar monitora (Monitor Size) (1024 x 768 pikseli itd.)
Nie można określić szerokości, wysokości i skali. Obraz na podglądzie zostanie przycięty zgodnie z
wybranym rozmiarem wydruku i rozdzielczością. Fragment obrazu ograniczony ramką zostanie
zeskanowany w rozmiarze odpowiadającym wybranemu rozmiarowi papieru/monitora. Ramkę
można przeciągać w celu jej powiększenia, zmniejszenia lub przesunięcia z zachowaniem
współczynnika proporcji.
Dodaj/Usuń... (Add/Delete...)
Umożliwia otwarcie okna dialogowego Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size),
w którym można określić niestandardowe rozmiary wydruku.
W oknie dialogowym Dodaj/Usuń rozmiar wydruku (Add/Delete the Output Size) można określić i
zapisać jednocześnie wiele rozmiarów wydruku. Zapisane rozmiary wydruku są rejestrowane na
liście Rozmiar wydruku (Output Size) wraz z rozmiarami wstępnie zdefiniowanymi.
Dodaj
Aby dodać rozmiar, należy w polu Miejsce docelowe (Destination) wybrać opcję Wydruk (Print) lub
Wyświetlanie obrazu (Image display), wprowadzić wartości w polach Nazwa rozmiaru wydruku
(Output Size Name), Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknąć przycisk Dodaj
(Add). Nazwa dodanego rozmiaru zostanie wyświetlona w polu Lista rozmiarów wydruku (Output
Size List).
Aby zachować elementy wymienione w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), należy
kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Usuń
Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista rozmiarów wydruku (Output Size List), a
następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete). Aby zachować elementy wymienione w polu Lista
rozmiarów wydruku (Output Size List), należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Ważne
Nie można usuwać wstępnie zdefiniowanych rozmiarów wydruku, takich jak A4 i 1024 x 768
pikseli (1024 x 768 pixels).
Uwaga
Można zapisać maksymalnie 10 rozmiarów wydruku dla każdego miejsca docelowego.
W przypadku wprowadzenia wartości spoza zakresu ustawień wyświetlany jest komunikat o
błędzie. Należy wprowadzić wartość z zakresu wyświetlanego w komunikacie.
Wartość w polu Jednostka (Unit) zależy od elementu wybranego w polu Miejsce docelowe
(Destination). Dla opcji Wydruk (Print) należy wybrać wartość mm lub cale (inches). Dla opcji
Wyświetlanie obrazu (Image display) jednostką są piksele (pixels).
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat ramek przycinania można znaleźć w sekcji „ Dopasowywanie
ramek przycinania ”.
Obecność i sposób wyświetlania ramki przycinania na obrazie podglądu można określić na
Strona 527 z 713
Ustawienia wydruku
Strona 528 z 713
karcie Podgląd (Preview) okna dialogowego Preferencje (Preferences). Patrz punkt Ramka
przycinania na obrazach podglądu (Cropping Frame on Previewed Images) w sekcji „ Karta
Podgląd (Preview) ”.
Przełącz współczynnik proporcji
Kliknięcie tego przycisku powoduje obrót ramki przycinania. Ponowne kliknięcie przywraca orientację
oryginału.
Rozmiar danych (Data Size)
Zeskanowanie obrazu podglądu powoduje utworzenie pliku obrazu. Podany rozmiar pliku dotyczy
zapisu w formacie BMP.
Uwaga
Jeśli rozmiar pliku przekroczy pewien rozmiar, wartość jest wyświetlana w kolorze czerwonym. W
takim przypadku po kliknięciu przycisku Skanuj (Scan) zostanie wyświetlony komunikat
ostrzegawczy. Zaleca się dopasowanie ustawień w celu zmniejszenia wartości Rozmiar danych
(Data Size). Aby kontynuować, wykonaj skanowanie w widoku całego obrazu.
Góra strony
Ustawienia obrazu
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Ustawienia obrazu (Image Settings)
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Ważne
Nie należy stosować tych funkcji w przypadku obrazów bez efektu mory, kurzu/rys lub wyblakłych
kolorów. Może to mieć niekorzystny wpływ na odcień koloru.
Efekty korekcji obrazu mogą nie być uwidocznione w podglądzie.
Uwaga
Dostępne ustawienia zależą od ustawień trybu koloru.
Użycie funkcji Ustawienia obrazu (Image Settings) może spowodować wydłużenie czasu
skanowania.
Obszar Ustawienia obrazu (Image Settings) umożliwia skonfigurowanie następujących elementów:
Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)
W przypadku ustawienia opcji Dopasowywanie obrazu jasność obrazu w zaznaczonej części jest
optymalizowana. Obrazy można dopasowywać zgodnie z wykrytym automatycznie lub określonym
typem dokumentu. Wynik dopasowywania będzie widoczny na całym obrazie. Ustawienie domyślne to
Autom. (Auto).
Brak (None)
Dopasowanie obrazu nie jest stosowane.
Autom. (Auto)
Dopasowanie obrazu jest stosowane na podstawie automatycznie wykrywanego typu dokumentu.
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Foto (Photo)
Tę opcję należy wybrać w celu zastosowania dopasowania obrazu do fotografii.
Strona 529 z 713
Ustawienia obrazu
Czasopismo (Magazine)
Tę opcję należy wybrać w celu zastosowania dopasowania obrazu do czasopisma.
Gazeta (Newspaper)
Tę opcję należy wybrać w celu zastosowania dopasowania obrazu do gazety.
Dokument (Document)
Tę opcję należy wybrać w celu zastosowania dopasowania obrazu do dokumentu tekstowego.
Ważne
Ustawienie Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) można określić po wyświetleniu
podglądu.
To ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Zalecane (Recommended) na karcie
Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
Uwaga
Jeśli obraz nie jest poprawnie dopasowywany przy ustawieniu Autom. (Auto), należy określić typ
dokumentu.
W wyniku dopasowania obrazu ton koloru może się zmienić w stosunku do tonu w obrazie
źródłowym. W takim przypadku dla ustawienia Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment)
należy określić wartość Brak (None).
Wyostrz obraz (Unsharp Mask)
W przypadku ustawienia wartości WŁ (ON) zarys obiektów jest uwydatniany w celu zwiększenia
ostrości obrazu. Ustawienie domyślne to WŁ (ON).
Derasteryzacja (Descreen)
Drukowane zdjęcia i rysunki są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory
polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz
występuje na obrazie wzór z pasków. Derasteryzacja (Descreen) to funkcja służąca do redukcji efektu
mory. Ustawienie domyślne to WYŁ (OFF).
Uwaga
Mimo ustawienia dla opcji Derasteryzacja (Descreen) wartości WŁ (ON) efekt mory może
utrzymywać się w pewnym stopniu, jeśli ustawienie Wyostrz obraz (Unsharp Mask) ma wartość
WŁ (ON). W takim przypadku dla ustawienia Wyostrz obraz (Unsharp Mask) należy określić
wartość WYŁ (OFF).
Wybranie opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) w polu Wybierz źródło (Select Source) na
karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) ma taki sam skutek jak ustawienie dla opcji Derasteryzacja
(Descreen) wartości WŁ (ON) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches)
Na zeskanowanych fotografiach mogą być widoczne białe kropki spowodowane cząstkami kurzu oraz
rysy. Ta funkcja służy do usuwania takich zakłóceń. Ustawienie domyślne to Brak (None).
Brak (None)
Kurz i rysy nie będą redukowane.
Niskie (Low)
Wybranie tej opcji umożliwia przeprowadzenie redukcji niewielkich cząstek kurzu oraz rys. Większe
zakłócenia mogą pozostać.
Średnia (Medium)
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Wysoka (High)
Wybranie tej opcji umożliwia przeprowadzenie redukcji mniejszych i większych cząstek kurzu oraz
rys. Proces redukcji może jednak pozostawić widoczne ślady, a ponadto mogą zostać usunięte
delikatne fragmenty obrazu.
Ważne
Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych typów fotografii.
Strona 530 z 713
Ustawienia obrazu
Uwaga
W przypadku skanowania materiałów drukowanych zaleca się wybranie ustawienia Brak (None).
Korekcja zaniku (Fading Correction)
Ta funkcja służy do korygowania fotografii wyblakłych z powodu upływu czasu lub zawierających
przebarwienia. Przebarwienie to zjawisko, w którym z powodu panujących warunków atmosferycznych
lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje na całym zdjęciu. Ustawienie domyślne to Brak
(None).
Brak (None)
Korekcja zaniku nie zostanie zastosowana.
Niskie (Low)
Wybranie tej opcji umożliwia eliminowanie lekkich wyblaknięć i przebarwień.
Średnia (Medium)
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Wysoka (High)
Wybranie tej opcji umożliwia eliminowanie znacznych wyblaknięć i przebarwień. Może ono wpłynąć
na odcień obrazu.
Ważne
Ustawienie Korekcja zaniku (Fading Correction) można określić po wyświetleniu podglądu.
Ustawienie Korekcji zaniku (Fading Correction) może być nieskuteczne, jeśli obszar skanowania
jest zbyt mały.
To ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Zalecane (Recommended) na karcie
Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
Korekcja ziarna (Grain Correction)
Ta funkcja służy do zmniejszania ziarnistości zdjęć robionych przy użyciu filmu do fotografii ultraszybkiej
lub filmu o zwiększonej czułości. Ustawienie domyślne to Brak (None).
Brak (None)
Ziarnistość nie będzie zmniejszana.
Niskie (Low)
To ustawienie stosuje się do fotografii o małej ziarnistości.
Średnia (Medium)
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Wysoka (High)
To ustawienie stosuje się do fotografii o dużej ziarnistości. Może wpływać na gradację i ostrość
obrazu.
Ważne
Ustawienie Korekcji ziarna (Grain Correction) może być nieskuteczne, jeśli obszar skanowania
jest zbyt mały.
Korekcja podświetlenia (Backlight Correction)
Ta funkcja służy do korygowania fotografii wykonanych pod światło.
Zmiana ustawienia Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) jest odzwierciedlana w obrazie
podglądu. Ustawienie domyślne to Brak (None).
Brak (None)
Korekcja podświetlenia nie zostanie zastosowana.
Niskie (Low)
To ustawienie służy do korekcji fotografii wykonanych przy lekkim podświetleniu. Nie wpłynie to na
kontrast obrazu.
Strona 531 z 713
Ustawienia obrazu
Średnia (Medium)
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Wysoka (High)
To ustawienie służy do korekcji fotografii wykonanych przy znacznym podświetleniu. Może to
wpłynąć na kontrast obrazu.
Ważne
Ustawienie Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) można określić po wyświetleniu
podglądu.
To ustawienie jest dostępne, jeśli wybrano opcję Zalecane (Recommended) na karcie
Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym Preferencje (Preferences).
Ustawienie Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) może być nieskuteczne, jeśli obszar
skanowania jest zbyt mały.
Uwaga
Po zastosowaniu opcji Korekcja podświetlenia (Backlight Correction) mogą pojawić się
zakłócenia. Zakłócenia te można zredukować, stosując opcję Korekcja ziarna (Grain Correction) i
ustawiając dla opcji Wyostrz obraz (Unsharp Mask) wartość WYŁ (OFF).
Korekcja cienia marginesu (Gutter Shadow Correction)
Ta funkcja umożliwia korekcję cieni, które pojawiają się między stronami przy skanowaniu otwartych
broszur.
Zmiana ustawienia Korekcja cienia marginesu (Gutter Shadow Correction) jest odzwierciedlana w
obrazie podglądu. Przed skanowaniem należy wyświetlić podgląd obrazu, gdyż efekty mogą różnić się
w zależności od rodzaju dokumentu oraz siły, z jaką jest przyciskany.
Korekcji nie podlega niewyraźny lub rozmazany tekst bądź linie powstałe w wyniku zagięcia stron.
Ustawienie domyślne to Brak (None).
Brak (None)
Cień marginesu na oprawę nie zostanie skorygowany.
Niskie (Low)
Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt silny.
Średnia (Medium)
To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
Wysoka (High)
Tej opcji należy użyć, gdy przy ustawieniu średnim efekt jest zbyt słaby.
Ważne
Na płycie szklanej nie można umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2 kg. Nie należy
także naciskać dokumentów z siłą przekraczającą 2 kg. Silne dociskanie może spowodować
nieprawidłową pracę skanera lub pęknięcie płyty szklanej.
Dokument należy wyrównać do krawędzi płyty szklanej. W przeciwnym razie prawidłowa korekcja
cienia może się nie udać.
W przypadku niektórych dokumentów korekcja cienia może się nie udać. Jeśli tło strony nie jest
białe, wykrycie cienia może się nie udać lub może być w ogóle niemożliwe.
Podczas właściwego skanowania należy naciskać na grzbiet książki z taką samą siłą, jak w
trakcie skanowania próbnego. Jeśli grzbiet jest nierówny, prawidłowa korekcja cienia może się
Strona 532 z 713
Ustawienia obrazu
Strona 533 z 713
nie udać.
Sposób umieszczenia dokumentu zależy od modelu urządzenia oraz rodzaju skanowanego
dokumentu.
Uwaga
Należy okryć dokument z wierzchu czarnym materiałem, jeśli na zeskanowanym obrazie
występują białe plamy, smugi lub kolorowe wzory w wyniku przedostawania się światła
zewnętrznego między dokument a powierzchnię płyty szklanej.
Jeśli korekcja cienia nie powiedzie się, należy zmienić rozmiar lub położenie ramki przycinania na
podglądzie.
Dopasowywanie ramek przycinania
Góra strony
Przyciski dopasowywania kolorów
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Przyciski dopasowywania kolorów
Przyciski dopasowywania kolorów
Przyciski dopasowywania kolorów służą do precyzyjnego korygowania jasności i odcieni kolorów na
obrazie. Można regulować jasność całego obrazu i jego kontrast, regulować wartości dla elementów
rozjaśnionych i cieni oraz ustawiać balans przy użyciu krzywej tonowej.
Ważne
Przyciski dopasowywania kolorów są niedostępne w przypadku wybrania opcji Dopasowywanie
kolorów (Color Matching) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) w oknie dialogowym
Preferencje (Preferences).
Uwaga
Dostępne ustawienia zależą od ustawień trybu koloru.
Zmiany dokonywane przy użyciu przycisków dopasowywania kolorów są odzwierciedlane w obrazie
podglądu.
Klikając przyciski dopasowywania kolorów, można dobrać następujące parametry:
(Nasycenie/balans kolorów)
Służy do dostosowywania żywości i odcienia koloru obrazu. Funkcja ta umożliwia rozjaśnienie kolorów,
które wyblakły w wyniku upływu czasu lub z powodu przebarwień. Przebarwienie to zjawisko, w którym z
powodu panujących warunków atmosferycznych lub obecności silnych kolorów pewien kolor dominuje
na całym zdjęciu.
Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru
(Jasność/kontrast)
Służy do modyfikowania jasności i kontrastu obrazu. Jeśli obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny, bądź
wygląd obrazu jest monotonny z powodu braku kontrastu, można dokonać regulacji jasności i
kontrastu.
Strona 534 z 713
Przyciski dopasowywania kolorów
Dopasowywanie jasności i kontrastu
(Histogram)
Histogram umożliwia sprawdzenie, jaki stopień koncentracji danych występuje na poszczególnych
poziomach jasności obrazu. Można określić najciemniejszy poziom (cień) i najjaśniejszy poziom
(element rozjaśniony) w obrazie, obniżyć poziomy lub poszerzyć środkową część zakresu tonowego dla
określonego obrazu.
Dopasowywanie histogramu
(Ustawienia krzywej tonowej)
Umożliwia dopasowanie jasności obrazu przez wybranie typu wykresu (krzywej tonowej) pokazującego
balans tonów wejściowych i wyjściowych. Można precyzyjnie dopasować jasność wybranego obszaru.
Dopasowywanie krzywej tonowej
(Przegląd końcowy)
Służy do końcowego sprawdzenia dopasowania kolorów. Wyświetlony zostanie połączony widok
krzywej tonowej i histogramu uzyskany na podstawie dalszych operacji przetwarzania obrazu. Na tym
ekranie nie ma żadnych ustawień, które można zmieniać.
W przypadku obrazu kolorowego w obszarze Kanał (Channel) należy wybrać opcję sprawdzenia
jednego z kolorów: Czerwony (Red), Zielony (Green) lub Niebieski (Blue) albo opcję Wspólny
(Master), aby sprawdzić te trzy kolory razem.
W przypadku umieszczenia kursora na obrazie podglądu dla wskazanego punktu zostanie
wyświetlony powiększony fragment oraz wartości RGB przed i po dostosowaniu kolorów (lub tylko
wartość K, jeśli na liście Tryb koloru (Color Mode) wybrano opcję Odcienie szarości (Grayscale)).
(Próg)
Umożliwia ustawienie granicy (progu) podziału czerni i bieli. Ustawiając odpowiednio poziom progowy,
można wyostrzyć tekst w dokumencie oraz zredukować prześwit wydruku w przypadku gazet.
Ustawianie progu
Niestandardowe (Custom)
Zestaw ustawień krzywej tonowej i wartości progowej przycisków dopasowywania kolorów można
zapisać i nadać mu nazwę.
Z menu rozwijanego należy wybrać opcję Dodaj/Usuń... (Add/Delete...). Jeśli dla opcji Tryb koloru
(Color Mode) wybrano jakiekolwiek inne ustawienie niż Czarno-biały (Black and White), zostanie
wyświetlone okno dialogowe Dodaj/Usuń ustawienia krzywej tonowej (Add/Delete Tone Curve
Settings). Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano ustawienie Czarno-biały (Black and White),
zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj/Usuń ustawienia progu (Add/Delete Threshold Settings).
Strona 535 z 713
Przyciski dopasowywania kolorów
Strona 536 z 713
Należy określić wartość w polu Nazwa ustawienia (Setting Name) i kliknąć przycisk Dodaj (Add).
Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista ustawień krzywej tonowej (Tone Curve Settings List) lub
Lista ustawień progu (Threshold Settings List).
Aby ją zapisać, należy kliknąć przycisk Zapisz (Save).
Można też załadować zapisane ustawienia krzywej tonowej/wartości progowej i zastosować je do
obrazu podglądu. Aby załadować te ustawienia, wybierz zapisane ustawienia z menu rozwijanego.
Aby usunąć element, należy zaznaczyć go w polu Lista ustawień krzywej tonowej (Tone Curve Settings
List) lub Lista ustawień progu (Threshold Settings List), a następnie kliknąć przycisk Usuń (Delete).
Kliknięcie przycisku Zapisz (Save) powoduje zapisanie ustawień wyświetlanych w polu Lista ustawień
krzywej tonowej (Tone Curve Settings List) lub Lista ustawień progu (Threshold Settings List).
Uwaga
Można zapisać maksymalnie 20 elementów.
Domyślne (Defaults)
Umożliwia zresetowanie wszystkich parametrów (nasycenie/balans kolorów, jasność/kontrast,
histogram i krzywa tonowa).
Góra strony
Karta Tryb skanowania automatycznego
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)
Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode)
Ten tryb umożliwia łatwe skanowanie przez umieszczenie dokumentów na płycie szklanej i kliknięcie
przycisku.
W trybie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) dokumenty są wykrywane automatycznie.
Nie trzeba określać ramek przycinania ani korygować obrazu.
Obsługiwane dokumenty
Fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe oraz płyty CD/DVD.
Ważne
Następujące typy dokumentów nie będą skanowane poprawnie. W takim przypadku należy
określić typ lub rozmiar dokumentu na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) lub Tryb
zaawansowany (Advanced Mode) i ponownie wykonać skanowanie.
- Dokumenty inne niż fotografie, pocztówki, wizytówki, czasopisma, gazety, dokumenty tekstowe i
płyty CD/DVD
- Dokumenty tekstowe mniejsze niż 2L (127 mm x 178 mm), na przykład strony książek w oprawie
broszurowej z odciętym grzbietem
- Dokumenty wydrukowane na cienkim białym papierze
- Długie, wąskie dokumenty, np. zdjęcia panoramiczne
Skanowanie w trybie podstawowym
Skanowanie w trybie zaawansowanym
Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane.
Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany
do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów można znaleźć w sekcji „
Umieszczanie dokumentów ”.
Uwaga
Aby zredukować efekt mory, wykonaj skanowanie przy użyciu karty Tryb podstawowy (Basic Mode)
lub Tryb zaawansowany (Advanced Mode) .
Umieszczanie dokumentów (Placing Documents)
Strona 537 z 713
Karta Tryb skanowania automatycznego
Strona 538 z 713
Zostanie wyświetlona sekcja Umieszczanie dokumentów .
Wyświetl skanowane obrazy (View scanned images)
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyświetlić miniatury zeskanowanych obrazów w innym oknie.
Skanuj (Scan)
Rozpocznie się skanowanie.
Uwaga
Po rozpoczęciu skanowania będą wyświetlane informacje o postępie operacji. Aby anulować
skanowanie, należy kliknąć przycisk Anuluj (Cancel).
Po zakończeniu skanowania może zostać otwarte okno dialogowe z monitem o wybranie
następnej czynności. Aby zakończyć, należy wykonać instrukcje wyświetlane w tym monicie.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Stan okna dialogowego programu ScanGear po
zakończeniu skanowania (Status of ScanGear dialog after scanning) w sekcji „Karta Skanowanie
(Scan)” (okno dialogowe Preferencje (Preferences)).
Instrukcje (Instructions)
Zostanie wyświetlona ta strona.
Preferencje... (Preferences...)
Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje (Preferences), w którym można określić ustawienia
skanowania/podglądu.
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Zamknij (Close)
Umożliwia zamknięcie programu ScanGear (sterownik skanera).
Tematy pokrewne
Skanowanie w trybie skanowania automatycznego
Góra strony
Okno dialogowe Preferencje
Strona 539 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Okno dialogowe Preferencje (Preferences)
Aby otworzyć okno dialogowe Preferencje (Preferences), należy kliknąć przycisk Preferencje...
(Preferences...) na ekranie programu ScanGear (sterownika skanera).
W oknie dialogowym Preferencje (Preferences) można konfigurować zaawansowane ustawienia funkcji
programu ScanGear (sterownika skanera) na kartach Skaner (Scanner), Podgląd (Preview), Skanowanie
(Scan) i Ustawienia koloru (Color Settings).
Karta Skaner (Scanner)
Umożliwia określenie folderu, w którym tymczasowo będą zapisywane obrazy, oraz pliku muzycznego,
który będzie odtwarzany podczas skanowania lub po jego zakończeniu.
Karta Skaner (Scanner)
Karta Podgląd (Preview)
Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania podglądu po uruchomieniu programu ScanGear (sterownika
skanera) oraz sposobu wyświetlania ramek przycinania po wyświetleniu podglądu obrazów. Można
również wybrać rozmiar ramki przycinania w przypadku miniatur skanowanych dokumentów.
Karta Podgląd (Preview)
Karta Skanowanie (Scan)
Umożliwia wybranie czynności wykonywanych w programie ScanGear (sterowniku skanera) po
zakończeniu skanowania obrazów.
Karta Skanowanie (Scan)
Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Umożliwia wybranie sposobu dopasowywania kolorów i określenie wartości korekcji gamma monitora.
Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Góra strony
Karta Skaner
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Skaner (Scanner)
Karta Skaner (Scanner)
Na karcie Skaner (Scanner) można konfigurować następujące ustawienia.
Tryb cichy (Quiet Mode)
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby zmniejszyć głośność skanera przez spowolnienie jego głowicy
podczas wyświetlania podglądu i skanowania dokumentów. Domyślnie to pole wyboru nie jest
zaznaczone.
Uwaga
Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.
Wybierz folder do zapisu plików tymczasowych (Select Folder Where Temporary Files are Saved)
W tym polu wyświetlana jest nazwa folderu, w którym tymczasowo zapisywane są obrazy. W celu
zmiany tego folderu należy kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać inny folder.
Ustawienia dźwięku (Sound Settings)
W urządzeniu można ustawić odtwarzanie muzyki podczas skanowania lub po jego zakończeniu.
Należy wybrać opcję Odtwarzaj muzykę podczas skanowania (Play Music During Scanning) lub
Odtwórz dźwięk po zakończeniu skanowania (Play Sound When Scanning is Completed), a następnie
kliknąć przycisk Przeglądaj... (Browse...) i wybrać plik dźwiękowy.
Dostępne są następujące formaty plików.
- Plik MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
- Plik audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
- Plik MP3 (*.mp3)
Ustawienia kalibracji (Calibration Settings)
Jeśli dla opcji Wykonaj przy każdym skanowaniu (Execute at Every Scan) wybrano ustawienie WŁ (ON),
skaner będzie kalibrowany przed każdym wyświetleniem podglądu i skanowaniem, aby na
skanowanych obrazach oddać rzeczywiste odcienie koloru.
Uwaga
Nawet jeśli dla opcji Wykonaj przy każdym skanowaniu (Execute at Every Scan) jest ustawiona
wartość WYŁ (OFF), w pewnych przypadkach skaner może być automatycznie kalibrowany (na
Strona 540 z 713
Karta Skaner
Strona 541 z 713
przykład tuż po włączeniu urządzenia).
Kalibracja może trwać pewien czas — zależy to od komputera.
Góra strony
Karta Podgląd
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Podgląd (Preview)
Karta Podgląd (Preview)
Na karcie Podgląd (Preview) można konfigurować następujące ustawienia.
Podgląd przy uruchamianiu programu ScanGear (Preview at Start of ScanGear)
Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania podglądu po uruchomieniu programu ScanGear
(sterownika skanera). Domyślnie wybrane jest ustawienie Wyświetl zapisany obraz podglądu (Display
Saved Preview Image).
Wykonuj podgląd automatycznie (Automatically Execute Preview)
Po uruchomieniu programu ScanGear (sterownika skanera) będzie w nim automatycznie
włączany podgląd.
Wyświetl zapisany obraz podglądu (Display Saved Preview Image)
Wyświetlony zostanie obraz ostatnio wyświetlany w podglądzie.
Ustawienia przycisków dopasowywania kolorów, ustawienia paska narzędzi i ustawienia
określone na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) są również zapisywane.
Brak (None)
Przy uruchomieniu nie będzie wyświetlany obraz podglądu.
Uwaga
Aby nie zapisywać obrazu podglądu, należy wybrać opcję Brak (None).
Ramka przycinania na obrazach podglądu (Cropping Frame on Previewed Images)
Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania ramek przycinania po wyświetleniu podglądu obrazów.
Domyślnie wybrane jest ustawienie Wykonaj przycinanie automatyczne na obrazach podglądu
(Execute Auto Cropping on Previewed Images).
Wykonaj przycinanie automatyczne na obrazach podglądu (Execute Auto Cropping on
Previewed Images)
Ramka przycinania będzie automatycznie wyświetlana w dokumencie po jego wyświetleniu w
podglądzie.
Strona 542 z 713
Karta Podgląd
Strona 543 z 713
Wyświetl ostatnią klatkę na obrazie podglądu (Display the Last Frame on Previewed Images)
Po wyświetleniu podglądu będzie wyświetlana ramka przycinania o takim samym rozmiarze jak
ostatnio używana.
Brak (None)
Po wyświetleniu podglądu ramka przycinania nie będzie wyświetlana.
Wielkość przycinania dla miniatury (Cropping Size for Thumbnail View)
Umożliwia wybór rozmiaru ramki przycinania w przypadku miniatur skanowanych dokumentów.
Domyślnie zaznaczone jest ustawienie Standardowy (Standard).
Większy (Larger)
Wyświetlany obszar będzie o 5% większy (wszerz i wzdłuż) niż przy ustawieniu standardowym.
Standardowa (Standard)
Wymiary standardowe.
Mniejszy (Smaller)
Wyświetlany obszar będzie o 5% mniejszy (wszerz i wzdłuż) niż przy ustawieniu standardowym.
Uwaga
Po zmianie wartości opcji Wielkość przycinania dla miniatury (Cropping Size for Thumbnail View)
obrazy podglądu zostaną powtórnie wyświetlone, zgodnie z wybranym przycięciem. Ponowne
wyświetlenie podglądu spowoduje utratę dopasowania kolorów i innych zastosowanych
modyfikacji.
Góra strony
Karta Skanowanie
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Skanowanie (Scan)
Karta Skanowanie (Scan)
Na karcie Skanowanie (Scan) można konfigurować następujące ustawienia.
Stan okna ScanGear po zakończeniu skanowania (Status of ScanGear dialog after scanning)
Umożliwia wybranie czynności wykonywanych w programie ScanGear (sterowniku skanera) po
zakończeniu skanowania obrazów. Ustawieniem domyślnym jest Zamknij program ScanGear
automatycznie (Close ScanGear automatically).
Zamknij program ScanGear automatycznie (Close ScanGear automatically)
Wybór tego ustawienia powoduje powrót do oryginalnej aplikacji po zakończeniu skanowania.
Nie zamykaj programu ScanGear automatycznie (Do not close ScanGear automatically)
Wybór tego ustawienia powoduje powrót do programu ScanGear (sterownika skanera) po
zakończeniu skanowania w celu zeskanowania następnego dokumentu.
Wyświetl okno dialogowe, aby wybrać następną operację (Display the dialog to select next
action)
Wybór tego ustawienia powoduje otwarcie ekranu umożliwiającego wybranie sposobu działania
po zakończeniu skanowania.
Uwaga
Nawet po wybraniu ustawienia Nie zamykaj programu ScanGear automatycznie (Do not close
ScanGear automatically) lub Wyświetl okno dialogowe, aby wybrać następną operację (Display
Strona 544 z 713
Karta Skanowanie
Strona 545 z 713
the dialog to select next action) niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
Góra strony
Karta Ustawienia koloru
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Ekrany programu ScanGear
(sterownik skanera) > Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Na karcie Ustawienia koloru (Color Settings) można konfigurować następujące ustawienia.
Dopasowywanie kolorów
Należy wybrać jedno z poniższych ustawień. Domyślnie wybrane jest ustawienie Zalecane
(Recommended).
Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrano ustawienie Kolor (Color) lub
Odcienie szarości (Grayscale).
Zalecane (Recommended)
To ustawienie służy do żywego odwzorowania tonu dokumentu na ekranie. To ustawienie jest
zalecane w zwykłych warunkach.
Dopasowywanie kolorów (Color Matching)
To ustawienie służy do automatycznego dopasowywania kolorów skanera, monitora i drukarki
kolorowej, co ułatwia i skraca operację ręcznego dopasowywania kolorów monitora i drukarki.
Przyciski dopasowywania kolorów zostaną wyłączone.
Ta funkcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) (wybrano ustawienie Kolor
(Color).
- Źródło (skaner) (Source(Scanner)): wybierz profil skanera.
- Element docelowy (Target): wybierz profil elementu docelowego.
- Monitor: wybranie tej opcji spowoduje wyświetlanie podglądu obrazu z korekcją optymalną dla
monitora.
- Domyślne (Defaults): przywraca domyślne ustawienia opcji Dopasowywanie kolorów (Color
Matching).
Brak (None)
Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie mechanizmu korekcji kolorów dostępnego w
programie ScanGear (sterowniku skanera).
Uwaga
Dopasowywanie kolorów jest dostępne po poprawnym skonfigurowaniu programu ScanGear
(sterownika skanera), monitora, aplikacji zgodnej z systemem zarządzania kolorami (takiej jak
Strona 546 z 713
Karta Ustawienia koloru
Strona 547 z 713
program Adobe Photoshop) i drukarki.
Informacje na temat ustawień monitora, drukarki i aplikacji zawierają odpowiednie podręczniki.
Korekcja gamma monitora (Monitor Gamma)
Ustawiając wartość gamma dla monitora, można dopasować dane wejściowe do charakterystyki
jasności monitora. Należy zmodyfikować tę wartość, jeśli wartość gamma monitora nie odpowiada
wartości domyślnej ustawionej w programie ScanGear (sterowniku skanera), a kolory oryginalnego
obrazu nie są poprawnie odzwierciedlane na monitorze.
Kliknięcie przycisku Domyślne (Defaults) powoduje przywrócenie domyślnej wartości korekcji gamma
monitora (2,20).
Uwaga
Wartość gamma monitora można znaleźć w podręczniku monitora. Jeśli podręcznik nie zawiera
tej informacji, należy skontaktować się z producentem.
Góra strony
Dodatek: Przydatne informacje na temat skanowania
Strona 548 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Dodatek: Przydatne informacje
na temat skanowania
Dodatek: Przydatne informacje na temat skanowania
Dopasowywanie ramki przycinania (obszaru skanowania)
Dopasowywanie ramek przycinania
Wybieranie optymalnej rozdzielczości
Rozdzielczość
Objaśnienie formatów plików
Formaty plików
Informacje na temat dopasowywania kolorów
Dopasowywanie kolorów
Dopasowywanie kolorów dokumentu i monitora
Patrz punkt Korekcja gamma monitora (Monitor Gamma) w następnej sekcji.
Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Góra strony
Dopasowywanie ramek przycinania
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Dodatek: Przydatne informacje
na temat skanowania > Dopasowywanie ramek przycinania
Dopasowywanie ramek przycinania
Na obrazie wyświetlanym w obszarze podglądu ekranu programu ScanGear (sterownika skanera)
można wyznaczyć obszar skanowania, tworząc ramkę przycinania. Po kliknięciu przycisku Skanuj (Scan)
tylko fragment objęty ramką przycinania jest skanowany i przekazywany do aplikacji.
Typy ramek przycinania
(1) Ramka przycinania ostrości (ruchome grube linie przerywane)
Zostaną zastosowane ustawienia określone w trybie Tryb podstawowy (Basic Mode) lub trybie Tryb
zaawansowany (Advanced Mode).
(2) Wybrana ramka przycinania (nieruchome grube linie przerywane)
Ustawienia zostaną zastosowane jednocześnie do ramki przycinania ostrości i wybranej ramki
przycinania. Można wybrać wiele ramek przycinania, klikając je z naciśniętym klawiszem Ctrl.
(3) Niewybrana ramka przycinania (nieruchome grube linie przerywane)
Ustawienia nie zostaną zastosowane.
Uwaga
Ramki przycinania ostrości i wybrane ramki przycinania są wyświetlane w widoku całego obrazu.
Początkowa ramka przycinania
W widoku miniatur
Ramka przycinania początkowo nie jest wyświetlana. Aby utworzyć ramkę przycinania, należy przeciągnąć
kursor po klatce.
W widoku całego obrazu
Ramka przycinania (ramka przycinania ostrości) jest wyświetlana automatycznie wokół podglądu obrazu
zgodnie z rozmiarem dokumentu. Ramkę przycinania można również określić przez przeciągnięcie myszy
w obszarze podglądu.
Uwaga
Domyślnie ramki przycinania są określane na podstawie rozmiaru dokumentu (autoprzycinanie).
Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Ramka przycinania na obrazach podglądu
(Cropping Frame on Previewed Images) w sekcji Karta Podgląd (Preview) (okno dialogowe
Preferencje (Preferences)).
Dopasowywanie ramki przycinania
Kursor po przesunięciu go na ramkę przycinania przybiera kształt
(strzałka). Klikając i
przeciągając kursor myszy w kierunku wskazanym przez strzałkę, można odpowiednio poszerzyć lub
zwęzić ramkę przycinania.
Strona 549 z 713
Dopasowywanie ramek przycinania
Kursor po umieszczeniu go w obrębie ramki przycinania przybiera kształt
przeciągnąć kursor, przenosząc całą ramkę przycinania.
Strona 550 z 713
(krzyżyk). Można kliknąć i
Uwaga
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) można określić rozmiar ramki przycinania,
wprowadzając wartości w polach Szerokość (Width) i Wysokość (Height) w obszarze Ustawienia
wejściowe (Input Settings).
Ustawienia wejściowe (Input Settings)
Ramkę przycinania można obrócić o 90 stopni za pomocą przycisku
(Przełącz współczynnik
proporcji). Jednak przycisk
(Przełącz współczynnik proporcji) jest niedostępny, jeśli z listy
Rozmiar wydruku (Output Size) wybrano opcję Elastyczny (Flexible).
Tworzenie wielu ramek przycinania
W widoku miniatur
Można utworzyć tylko jedną ramkę przycinania dla każdego obrazu.
W widoku całego obrazu
Kliknięcie i przeciągnięcie kursora myszy poza istniejącą ramką przycinania powoduje utworzenie nowej
ramki przycinania w obszarze podglądu. Nowa ramka przycinania będzie ramką przycinania ostrości, a
stara ramka przycinania będzie niewybraną ramką przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania
Strona 551 z 713
Można utworzyć wiele ramek przycinania i zastosować różne ustawienia skanowania do poszczególnych
ramek.
Można również wybrać wiele ramek przycinania, klikając je przy naciśniętym klawiszu Ctrl.
W przypadku zaznaczenia wielu ramek przycinania każda zmiana ustawień na karcie po prawej stronie
okna programu ScanGear (sterownika skanera) jest stosowana do wszystkich zaznaczonych ramek.
Nowo utworzona ramka przycinania przejmuje ustawienia ostatniej ramki.
Uwaga
Można utworzyć do 12 ramek przycinania.
W przypadku zaznaczenia wielu ramek przycinania skanowanie trwa dłużej.
Usuwanie ramek przycinania
W widoku miniatur
Aby usunąć ramkę przycinania, kliknij obraz na obszarze znajdującym się poza ramką.
W widoku całego obrazu
Aby usunąć ramkę przycinania, należy ją zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk
przycinania) na pasku narzędzi. Można również nacisnąć klawisz Delete.
(usuwanie ramki
Jeśli występuje wiele ramek przycinania, operacja usuwania obejmie wszystkie zaznaczone ramki
(ramkę przycinania ostrości i wybrane ramki przycinania).
Góra strony
Rozdzielczość
Strona 552 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Dodatek: Przydatne informacje
na temat skanowania > Rozdzielczość
Rozdzielczość
Co to jest rozdzielczość?
Dane tworzące zeskanowany obraz to zbiór punktów z określonymi parametrami jasności i koloru.
Gęstość tych punktów jest nazywana „rozdzielczością”. Przekłada się ona na liczbę szczegółów, które
zawiera obraz. Jednostką rozdzielczości są punkty na cal (dpi). Dpi to liczba punktów znajdujących się na
powierzchni cala kwadratowego (kwadratu o boku 2,54 cm).
Im wyższa rozdzielczość (wartość liczbowa), tym więcej szczegółów zawiera zeskanowany obraz, i
odwrotnie.
Ustawianie rozdzielczości w programie MP Navigator EX
W programie MP Navigator EX można określić rozdzielczość za pomocą ustawienia Rozdzielczość
skanowania (Scanning Resolution) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings).
Obrazy, które mają być drukowane
Obrazy, które mają być drukowane, należy skanować z rozdzielczością zgodną z rozdzielczością drukarki.
Jeśli na przykład drukowanie będzie odbywać się przy użyciu drukarki czarno-białej o rozdzielczości 600
dpi, należy ustawić rozdzielczość 600 dpi.
W przypadku drukarki kolorowej rozdzielczość o połowę niższa niż rozdzielczość drukarki powinna być
wystarczająca. Jeśli na przykład zeskanowane gazety/fotografie będą drukowane przy użyciu drukarki
kolorowej o rozdzielczości 600 dpi, należy ustawić rozdzielczość 300 dpi. Jednak w przypadku drukarki o
wysokiej rozdzielczości po ustawieniu rozdzielczości o połowę niższej niż rozdzielczość drukarki
drukowanie może trwać dłużej niż zazwyczaj.
Przykład właściwej rozdzielczości podczas drukowania w zmienionej skali
W przypadku drukowania dokumentu w skali 2:1 (zarówno długość, jak i szerokość dokumentu jest dwa
razy większa niż w oryginale) rozdzielczość drukowanego dokumentu jest o połowę niższa. Jeśli
rozdzielczość oryginalnego dokumentu wynosi 300 dpi, powiększony dokument będzie miał
rozdzielczość 150 dpi. Po wydrukowaniu tego dokumentu na drukarce kolorowej o rozdzielczości 600 dpi
może być wyraźnie widoczny niedostateczny poziom szczegółowości obrazu. W takim przypadku należy
zeskanować dokument przy użyciu ustawienia Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution)
wynoszącego 600 dpi, co zapewni dokumentowi o dwukrotnie zwiększonych wymiarach rozdzielczość
300 dpi i odpowiednią jakość wydruku. Analogicznie, jeśli wydrukowany dokument ma mieć dwa razy
mniejsze wymiary niż oryginał, należy zeskanować go z rozdzielczością o połowę niższą.
Drukowanie kolorowych fotografii w skali 2:1
Rozdzielczość dokumentu:
300 dpi
Rozdzielczość
skanowania: 600 dpi
Skala: 200%
Drukowanie w skali 2:1
Rozdzielczość skanowania/rzeczywista
rozdzielczość skanowania: 600 dpi
Rozdzielczość drukowania:
300 dpi
Rozdzielczość
Strona 553 z 713
Ustawianie Rozdzielczości (Resolution) w programie ScanGear (sterowniku skanera)
W programie ScanGear (sterownik skanera) można określić rozdzielczość za pomocą ustawienia
Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) w obszarze Ustawienia wydruku (Output Settings) na
karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode).
Przykład właściwej rozdzielczości podczas drukowania w zmienionej skali
Rozdzielczość skanowania jest ustawiana automatycznie, dzięki czemu wartość ustawiona dla opcji
Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) stanowi rozdzielczość skanowanego obrazu. W przypadku
ustawienia dla opcji Rozdzielczość wyjściowa (Output Resolution) wartości 300 dpi i skanowania w skali
2:1 dokument zostanie zeskanowany automatycznie w rozdzielczości 600 dpi, a rozdzielczość
zeskanowanego obrazu wyniesie 300 dpi. Dokument można będzie wydrukować z wystarczającą
jakością przy użyciu drukarki kolorowej o rozdzielczości 600 dpi.
Drukowanie kolorowych fotografii o rozmiarze L (8,9 cm x 12,7 cm) w skali 2:1
Rozdzielczość dokumentu:
300 dpi
Rozdzielczość wyjściowa:
300 dpi
Skala: 200%
Rozdzielczość obrazu/rozdzielczość
drukowania: 300 dpi
Skanowanie w skali 2:1
Rzeczywista rozdzielczość
skanowania: 600 dpi
Odpowiednie ustawienia rozdzielczości
Rozdzielczość należy ustawić odpowiednio do przeznaczenia zeskanowanego obrazu.
Do wyświetlania na monitorze: 150 dpi
Do drukowania: 300 dpi
W przypadku ustawienia dla opcji Rozmiar wydruku (Output Size) wartości Elastyczny (Flexible) na karcie
Tryb zaawansowany (Advanced Mode) programu ScanGear (ustawienie Wybierz źródło (Select Source)
— Płyta szklana (Platen) i skala 100%):
Dokument
Zastosowanie
Tryb koloru
Rozdzielczość
wyjściowa
Fotografia
kolorowa
Kopiowanie
(Drukowanie)
Kolor
300 dpi
Tworzenie pocztówki
Kolor
300 dpi
Zapisywanie na komputerze
Kolor
75 dpi – 300 dpi
Umieszczanie w witrynie sieci Web lub
dołączanie do wiadomości e-mail
Kolor
75 dpi – 150 dpi
Fotografia
czarno-biała
Zapisywanie na komputerze
Odcienie szarości
75 dpi – 300 dpi
Umieszczanie w witrynie sieci Web lub
dołączanie do wiadomości e-mail
Odcienie szarości
75 dpi – 300 dpi
Dokument
tekstowy
Kopiowanie
Kolor, Odcienie
szarości lub Czarnobiały
300 dpi
Dołączanie do wiadomości e-mail
Kolor, Odcienie
szarości lub Czarnobiały
300 dpi
Ważne
Rozdzielczość
Strona 554 z 713
Podwojenie rozdzielczości powoduje czterokrotne zwiększenie rozmiaru pliku. Zbyt duży plik
powoduje znaczne zmniejszenie szybkości przetwarzania i może być powodem niedogodności,
takich jak np. brak pamięci. Należy ustawić minimalną wymaganą rozdzielczość odpowiednio do
przeznaczenia obrazu.
Uwaga
Mimo że w programie ScanGear (sterowniku skanera) można zmienić ustawienie Rozdzielczość
wyjściowa (Output Resolution), zaleca się wykonywanie skanowania z ustawioną wartością
domyślną.
Góra strony
Formaty plików
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Dodatek: Przydatne informacje
na temat skanowania > Formaty plików
Formaty plików
Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów można wybrać format pliku. Należy wybrać format
najbardziej odpowiedni dla sposobu wykorzystania obrazu i aplikacji docelowej.
Dostępne formaty plików różnią się w zależności od aplikacji i systemu komputera (Windows lub
Macintosh).
Poniżej opisano poszczególne formaty plików obrazu.
BMP (standardowe rozszerzenie pliku: .bmp)
Standardowy format pliku w systemie Windows.
Format BMP jest często stosowany w przypadku obrazów używanych wyłącznie w systemie Windows.
JPEG (standardowe rozszerzenie pliku: .jpg)
Format plików często stosowany w witrynach sieci Web oraz do zapisywania obrazów z cyfrowych
aparatów fotograficznych.
Format JPEG udostępnia wysokie stopnie kompresji. Jakość obrazów JPEG w niewielkim stopniu
obniża się za każdym razem, gdy są one zapisywane, i nie można przywrócić im oryginalnego stanu.
Format JPEG nie jest dostępny dla obrazów czarno-białych.
Exif (standardowe rozszerzenie pliku: .jpg)
Format plików obsługiwany przez wiele cyfrowych aparatów fotograficznych.
Do plików JPEG dodawane są takie informacje jak data wykonania zdjęcia, model aparatu, szybkość
migawki, tryb fotografowania oraz komentarze.
W przypadku drukowania na drukarce zgodnej ze standardem Direct Print wymagana wersja formatu
pliku to Exif 2.2 lub nowsza.
TIFF (standardowe rozszerzenie pliku: .tif)
Format plików zapewniający względnie wysoką zgodność między różnymi komputerami i aplikacjami.
(Niektóre pliki TIFF są niezgodne). Format TIFF umożliwia edytowanie zapisanych obrazów.
Uwaga
Program MP Navigator EX obsługuje następujące formaty plików TIFF:
- Nieskompresowane, czarno-białe pliki binarne
- Nieskompresowane pliki RGB (8 bitów na kanał)
- Nieskompresowane pliki YCC (8 bitów na składnik)
- Nieskompresowane pliki RGB (16 bitów na kanał)
- Nieskompresowane pliki YCC (16 bitów na składnik)
- Nieskompresowane, odcienie szarości
PDF (standardowe rozszerzenie pliku: .pdf)
Format plików opracowany przez firmę Adobe Systems. Może być używany na różnych komputerach i w
różnych systemach operacyjnych. Dzięki temu użytkownicy korzystający z różnych systemów operacyjnych,
czcionek itd. mogą wymieniać się plikami PDF bez względu na te różnice.
Ważne
Obsługiwane są tylko pliki PDF utworzone za pomocą programu MP Navigator EX. Pliki PDF
utworzone lub edytowane w innych aplikacjach nie są obsługiwane.
Strona 555 z 713
Formaty plików
Strona 556 z 713
Góra strony
Dopasowywanie kolorów
Strona 557 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Skanowanie przy użyciu innych aplikacji > Dodatek: Przydatne informacje
na temat skanowania > Dopasowywanie kolorów
Dopasowywanie kolorów
Dopasowywanie kolorów umożliwia dostosowanie urządzeń w taki sposób, aby kolory wyświetlane na
monitorze lub widoczne na wydruku były takie same jak kolory oryginalnego dokumentu.
Przykład: Gdy wybranym profilem wydruku jest sRGB.
Profil wejściowy (źródło)
Skaner
Program ScanGear (sterownik skanera)
Profil wydruku
sRGB
System
operacyjny
Aplikacja
Aplikacja
Sterownik
drukarki
Monitor
Drukarka
Program ScanGear (sterownik skanera) przekształca przestrzeń kolorów obrazu z przestrzeni kolorów
skanera na sRGB.
W przypadku wyświetlania na monitorze przestrzeń kolorów obrazu jest przekształcana z sRGB na
przestrzeń kolorów monitora na podstawie ustawień monitora w systemie operacyjnym oraz ustawień
przestrzeni roboczej aplikacji.
Podczas drukowania przestrzeń kolorów obrazu jest przekształcana z sRGB na przestrzeń kolorów
drukarki na podstawie ustawień drukowania aplikacji oraz ustawień sterownika drukarki.
Góra strony
Inne metody skanowania
Strona 558 z 713
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Inne metody skanowania
Inne metody skanowania
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP)
Góra strony
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Inne metody skanowania > Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Obraz można zeskanować z poziomu aplikacji zgodnej ze standardem WIA i wykorzystać go w tej
aplikacji.
Poniższa procedura może przebiegać w różny sposób (w zależności od aplikacji). Poniższe procedury
stanowią jedynie przykłady.
Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji.
Ważne
W systemie Windows 2000 nie można skanować przy użyciu sterownika WIA.
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA 2.0
Poniżej przedstawiono przykład skanowania przy użyciu programu Galeria fotografii systemu Windows.
1. Umieść dokument na płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
2. W menu Plik (File) kliknij opcję Importuj z aparatu fotograficznego lub skanera
(Import from Camera or Scanner...), a następnie kliknij dwukrotnie pozycję WIA
Canon (nazwa modelu) (WIA Canon (model name)).
Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania.
3. Określ ustawienia.
Skaner (Scanner)
W tej opcji wyświetlana jest nazwa aktualnie wybranego urządzenia. Aby zmienić skaner, kliknij
przycisk Zmień (Change...) i wybierz żądany produkt.
Profil (Profile)
Wybierz opcję Fotografia (domyślne) (Photo (Default)) lub Dokumenty (Documents) w zależności
od dokumentu, który będzie skanowany. Aby zapisać nowy Profil (Profile), wybierz opcję Dodaj
profil... (Add profile...). Szczegóły można określić w oknie dialogowym Dodaj nowy profil (Add New
Profile).
Źródło (Source)
Wybierz typ skanera.
Strona 559 z 713
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Rozmiar papieru (Paper size)
To ustawienie jest niedostępne w przypadku tego urządzenia.
Format koloru (Color format)
Służy do określania sposobu skanowania dokumentu.
Typ pliku (File type)
Wybierz format pliku: JPEG, BMP, PNG lub TIFF.
Rozdzielczość (DPI) (Resolution (DPI))
Wprowadź rozdzielczość. Wybierz wartość z zakresu od 50 dpi do 600 dpi. Domyślnie ustawiona
jest rozdzielczość 300 dpi.
Rozdzielczość
Jasność (Brightness)
Przy użyciu suwaka dopasuj jasność. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w
prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -100 do 100).
Kontrast (Contrast)
Przy użyciu suwaka dopasuj kontrast. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast obrazu,
zmiękczając go. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast obrazu, wyostrzając go. Można
również wprowadzić wartość liczbową (od -100 do 100).
Podgląd i skanowanie obrazów jako osobnych plików (Preview or scan images as separate
files)
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić podgląd lub zeskanować wiele obrazów jako oddzielne
pliki.
Sprawdź, jak można zeskanować obraz (See how to scan a picture)
Kliknij tę opcję, aby otworzyć okno Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.
4. Kliknij przycisk Podgląd (Preview), aby wyświetlić podgląd obrazu.
Obraz podglądu zostanie wyświetlony po prawej stronie.
5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Po zakończeniu skanowania zeskanowany obraz zostanie wyświetlony w aplikacji.
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA 1.0
Poniżej przedstawiono przykład skanowania przy użyciu programu Paint.
1. Umieść dokument na płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
2. W menu Plik (File) kliknij polecenie Ze skanera lub aparatu fotograficznego (From
Scanner or Camera...). (Wybierz polecenie skanowania dokumentu z poziomu
aplikacji).
3. Wybierz typ obrazu w zależności od dokumentu, który będzie skanowany.
Strona 560 z 713
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Strona 561 z 713
Uwaga
Aby wykonać skanowanie przy użyciu wartości ustawionych wcześniej w opcji Dopasuj jakość
skanowanego obrazu (Adjust the quality of the scanned picture), należy wybrać opcję
Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
4. Kliknij opcję Dopasuj jakość skanowanego obrazu (Adjust the quality of the scanned
picture) i ustaw preferencje odpowiednio do potrzeb.
Jasność (Brightness)
Przy użyciu suwaka dopasuj jasność. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w
prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Kontrast (Contrast)
Przy użyciu suwaka dopasuj kontrast. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast obrazu,
zmiękczając go. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast obrazu, wyostrzając go. Można
również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Rozdzielczość (DPI) (Resolution (DPI))
Wprowadź rozdzielczość. Wybierz wartość z zakresu od 50 dpi do 600 dpi.
Rozdzielczość
Typ obrazu (Picture type)
Wybierz typ skanowania odpowiedni dla danego dokumentu.
Resetuj (Reset)
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić pierwotne ustawienia.
5. Kliknij przycisk Podgląd (Preview), aby wyświetlić podgląd obrazu.
Obraz podglądu zostanie wyświetlony po prawej stronie. Przeciągnij symbol
skanowania.
, aby określić obszar
6. Kliknij przycisk Skanuj (Scan).
Po zakończeniu skanowania zeskanowany obraz zostanie wyświetlony w aplikacji.
Skanowanie przy użyciu sterownika WIA
Strona 562 z 713
Góra strony
Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP)
Podręcznik zaawansowany > Skanowanie > Inne metody skanowania > Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania
(tylko w systemie Windows XP)
Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie
Windows XP)
Obrazy można skanować przy użyciu Panelu sterowania systemu Windows XP i sterownika WIA.
Sterownik WIA (ang. Windows Image Acquisition) jest modelem sterownika zaimplementowanym w
systemie Windows XP. Umożliwia on skanowanie dokumentów bez użycia aplikacji. Podczas
skanowania dokumentów przy użyciu aplikacji zgodnej ze standardem TWAIN można określić
zaawansowane ustawienia skanowania.
1. Z menu Start wybierz polecenie Panel sterowania (Control Panel).
2. Kliknij polecenia Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) > Skanery i
aparaty fotograficzne (Scanners and Cameras), a następnie kliknij dwukrotnie
pozycję WIA Canon (nazwa modelu) (WIA Canon (model name)).
Zostanie otwarte okno dialogowe Kreator skanera i aparatu fotograficznego (Scanner and Camera
Wizard).
3. Kliknij przycisk Dalej (Next).
4. Wybierz Typ obrazu (Picture type) odpowiedni dla skanowanego dokumentu.
Uwaga
Aby wykonać skanowanie przy użyciu wartości ustawionych wcześniej w opcjach Ustawienia
niestandardowe (Custom Settings), wybierz opcję Niestandardowe (Custom).
5. Kliknij opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings), aby ustawić wymagane
preferencje.
Strona 563 z 713
Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP)
Jasność (Brightness)
Przy użyciu suwaka dopasuj jasność. Przesuń suwak w lewo, aby przyciemnić obraz, lub w
prawo, aby go rozjaśnić. Można również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Kontrast (Contrast)
Przy użyciu suwaka dopasuj kontrast. Przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza kontrast obrazu,
zmiękczając go. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa kontrast obrazu, wyostrzając go. Można
również wprowadzić wartość liczbową (od -127 do 127).
Rozdzielczość (DPI) (Resolution (DPI))
Wprowadź rozdzielczość. Wybierz wartość z zakresu od 50 dpi do 600 dpi.
Rozdzielczość
Typ obrazu (Picture type)
Wybierz typ skanowania odpowiedni dla danego dokumentu.
Resetuj (Reset)
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić pierwotne ustawienia.
6. Kliknij przycisk Podgląd (Preview), aby wyświetlić podgląd obrazu.
Obraz podglądu zostanie wyświetlony po prawej stronie. Przeciągnij symbol
skanowania.
, aby określić obszar
7. Kliknij przycisk Dalej (Next) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Góra strony
Strona 564 z 713
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 seri...
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko
drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Góra strony
Strona 565 z 713
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 seri...
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
>
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko
drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Informacje o ustawieniach wydruku w standardzie PictBridge (tylko drukarki MP270 series)
Góra strony
Strona 566 z 713
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 seri...
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series) > Drukowanie zdjęć
bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
>
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko
drukarki MP270 series)
Można podłączyć urządzenie zgodne ze standardem PictBridge, np. aparat cyfrowy, kamerę lub telefon
komórkowy, przy użyciu kabla USB zalecanego przez producenta urządzenia, oraz wydrukować zapisane
zdjęcia bez użycia komputera.
Uwaga
W przypadku drukowania zdjęć z podłączonego do drukarki urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge zaleca się skorzystanie z zasilacza dołączonego do urządzenia. W przypadku korzystania
z baterii urządzenia należy ją całkowicie naładować.
W zależności od modelu i marki urządzenia przed jego podłączeniem konieczne może być
określenie trybu drukowania zgodnego ze standardem PictBridge. Po podłączeniu urządzenia do
drukarki konieczne może być także ręczne włączenie go lub wybranie trybu odtwarzania.
Przed podłączeniem urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge do drukarki wprowadź w nim
odpowiednie ustawienia, zgodnie z podręcznikiem dołączonym do urządzenia.
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj papier na tylną tacę.
3. Upewnij się, że urządzenie zgodne ze standardem PictBridge jest wyłączone.
4. Podłącz urządzenie zgodne ze standardem PictBridge do urządzenia przy użyciu
kabla USB (A) zalecanego przez producenta urządzenia.
Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge włączy się automatycznie.
Jeśli urządzenie nie włączy się automatycznie, włącz go.
Jeśli drukarka jest prawidłowo podłączona do urządzenia, na jej wyświetlaczu pojawi się symbol c, a
na ekranie LCD urządzenia będzie widoczny komunikat o podłączeniu drukarki. Dodatkowe
informacje można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia.
Strona 567 z 713
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 seri...
5. Określ ustawienia wydruku, takie jak typ papieru i układ.
Ustawienia można wprowadzić przy użyciu menu dostępnego na wyświetlaczu urządzenia zgodnego
ze standardem PictBridge. Wybierz rozmiar i typ papieru załadowanego do urządzenia.
Konfiguracja urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge
6. Rozpocznij wydruk z urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge.
Ważne
Podczas drukowania nie należy odłączać kabla USB, chyba że na wyświetlaczu urządzenia
zgodnego ze standardem PictBridge zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie. W
przypadku odłączania kabla USB łączącego urządzenie zgodne ze standardem PictBridge i
drukarkę należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w podręczniku dołączonym do
urządzenia.
Góra strony
Strona 568 z 713
Informacje o ustawieniach wydruku w standardzie PictBridge (tylko drukarki MP270...
Podręcznik zaawansowany > Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego urządzenia (tylko drukarki MP270 series) > Informacje o ustawieniach
wydruku w standardzie PictBridge (tylko drukarki MP270 series)
Informacje o ustawieniach wydruku w standardzie PictBridge
(tylko drukarki MP270 series)
Konfiguracja urządzenia zgodnego ze standardem PictBridge
Niniejsza sekcja zawiera opis funkcji PictBridge urządzenia. Ustawienia wydruku urządzenia
zgodnego ze standardem PictBridge można znaleźć w podręczniku dołączonym do tego
urządzenia.
Uwaga
W poniższym opisie użyto nazw elementów stosowanych w urządzeniach zgodnych ze
standardem PictBridge firmy Canon. Nazwy elementów konfiguracji mogą różnić się w
zależności od marki i modelu urządzenia.
Część elementów opisanych poniżej może być niedostępna w niektórych urządzeniach. Jeśli
zmiana ustawień wydruku urządzenia nie jest możliwa, wydruki są wykonywane w
następujący sposób:
Rozmiar papieru: 4 x 6 cali / 101,6 x 152,4 mm
Typ papieru: Foto
Z obramowaniem/Bez obramowania: stosuj ustawienia wprowadzone w aparacie
Układ: 1 na stronie
Jakość wydruku: Standardowa
Optymalizacja obrazu: Optymalizacja zdjęć do wydruku następuje przy użyciu funkcji Photo
Optimizer Pro.
W tej sekcji opisano ustawienia drukowania dostępne w urządzeniu zgodnym ze standardem
PictBridge. Przy obsłudze urządzenia należy stosować się do instrukcji zawartych w jego
podręczniku użytkownika.
Rozmiar papieru 4 x 6 cali / 10 x 15 cm, 5 x 7 cali*1, 8 x 10 cali / 20 x 25 cm, A4, 8,5 x 11 cali
(Letter), 4 x 7,1 cala / 10,1 x 18 cm*2
*1 Dostępne jedynie w przypadku niektórych urządzeń zgodnych ze
standardem PictBridge marki Canon. (Mogą nie być dostępne w zależności
od urządzenia.)
*2 W przypadku urządzeń zgodnych ze standardem PictBridge marki innej niż
Canon może zostać wyświetlony rozmiar Hi Vision.
Typ papieru
Domyślnie: Photo Paper Plus Glossy II PP-201
Foto:
Photo Paper Plus Glossy II PP-201/Glossy Photo Paper "Everyday Use"
GP-501/Photo Paper Glossy GP-502/Photo Paper Plus Semi-gloss SG201
Szybkie foto:
Photo Paper Pro II PR-201
Zwykły:
A4/Letter
W przypadku wybrania dla opcji Typ papieru (Paper type) ustawienia
Zwykły (Plain) opcja druku bez obramowania nie jest dostępna nawet w
przypadku wybrania dla opcji Układ (Layout) ustawienia Bez obramowania
(Borderless).
Układ
Domyślny (Bez obramowania), Indeks, Z obramowaniem, Bez obramowania,
4 na stronie*
* Układ zgodny z papierem formatu A4/Letter
Data wydruku i
numer pliku
Domyślnie (Wyłączone: Bez wydruku), Data, Nr pliku, Wszystko, Wyłączone
Optymalizacja
obrazu
Domyślnie*1, Włączona (Wydruk Exif), Wyłączona, Twarz*2, Czerwone oczy*2
*1 Optymalizacja zdjęć do wydruku następuje przy użyciu funkcji Photo
Optimizer Pro.
>
Strona 569 z 713
Informacje o ustawieniach wydruku w standardzie PictBridge (tylko drukarki MP270...
*2 Dostępne jedynie w przypadku niektórych urządzeń zgodnych ze
standardem PictBridge marki Canon. (Mogą nie być dostępne w zależności
od urządzenia.)
Przycinanie
Domyślnie (Wyłączone: Bez przycinania), Włączone (zgodnie z ustawieniami
aparatu), Wyłączone
Góra strony
Strona 570 z 713
Konserwacja
Strona 571 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja
Konserwacja
Czyszczenie urządzenia
Wyrównywanie głowicy drukującej
Konserwacja za pomocą komputera
Góra strony
Czyszczenie urządzenia
Strona 572 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie urządzenia
Czyszczenie
Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
Góra strony
Czyszczenie
Strona 573 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Czyszczenie urządzenia > Czyszczenie
Czyszczenie
Niniejsza sekcja zawiera opis procedury czyszczenia, której stosowanie jest konieczne w celu utrzymania
urządzenia w odpowiednim stanie.
Ważne
Do czyszczenia obudowy drukarki nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych, szorstkich
szmatek i podobnych materiałów, gdyż mogą one zarysować powierzchnię. Upewnij się, że używasz
miękkiej ścierki.
Nie należy czyścić urządzenia przy użyciu lotnych cieczy, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, aceton
lub inne chemiczne środki czyszczące, gdyż mogą one spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub uszkodzić jego powierzchnię.
Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
Góra strony
Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
Strona 574 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Czyszczenie urządzenia > Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
Czyszczenie zewnętrznej części urządzenia
Delikatnie usuń kurz z powierzchni za pomocą miękkiego kawałka materiału, takiego jak chusteczka do
okularów. Jeśli to konieczne, przed czyszczeniem należy wygładzić zagniecenia na ściereczce.
Ważne
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć jego zasilanie.
Nie wolno używać chusteczek i ręczników papierowych, szorstkich szmatek i podobnych materiałów,
gdyż mogą one zarysować powierzchnię.
Góra strony
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
Strona 575 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Czyszczenie urządzenia > Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy
dokumentów
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
Ważne
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć jego zasilanie.
Za pomocą czystej, miękkiej, gładkiej szmatki delikatnie przetrzyj płytę szklaną (A) i wewnętrzną część
pokrywy dokumentów (biała powierzchnia, B). Upewnij się, że usunięto cały brud, zwłaszcza z płyty
szklanej.
Ważne
Wewnętrzną stronę pokrywy dokumentów (biała powierzchnia, B) można łatwo uszkodzić, tak więc
należy przecierać ją bardzo delikatnie.
Góra strony
Wyrównywanie głowicy drukującej
Strona 576 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Wyrównywanie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
Góra strony
Wyrównywanie głowicy drukującej
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Wyrównywanie głowicy drukującej > Wyrównywanie głowicy drukującej
Wyrównywanie głowicy drukującej
Jeśli linie proste są drukowane krzywo lub rezultaty drukowania są niezadowalające pod innym
względem, należy wyrównać pozycję głowicy drukującej.
Uwaga
Jeśli pozostały poziom atramentu jest niski, arkusz wyrównywania głowicy drukującej nie zostanie
wydrukowany prawidłowo. Wymień kasety FINE, w których pozostało niewiele atramentu.
Okresowa konserwacja
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter na tylną tacę.
3. Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru oraz przedłużenie tacy wyjściowej.
4. Wydrukuj arkusz wyrównywania głowicy drukującej.
1. Naciskaj przycisk Konserwacja (Maintenance), aż pojawi się symbol u (małe „u”).
2. Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) .
Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.
Ważne
Nie dotykaj żadnej zadrukowywanej części arkusza wyrównywania głowicy drukującej.
Nie wolno zabrudzić arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Jeśli arkusz jest
zabrudzony lub pomarszczony, wzór może zostać zeskanowany nieprawidłowo.
5. Zeskanuj arkusz w celu wyrównania położenia głowicy drukującej.
Strona 577 z 713
Wyrównywanie głowicy drukującej
Strona 578 z 713
1. Umieść arkusz wyrównywania głowicy drukującej na płycie szklanej, a następnie zamknij
delikatnie pokrywę dokumentów.
Ułóż arkusz wyrównywania głowicy drukującej stroną zadrukowaną DO DOŁU i ustaw znak
lub lewy górny róg arkusza równo ze znacznikiem wyrównania (
).
2. Upewnij się, że na ekranie LED jest widoczny symbol U (duże „U”) i naciśnij przycisk Czarny
(Black) lub Kolorowy (Color) .
Arkusz wyrównywania głowicy drukującej zostanie zeskanowany, a pozycja głowicy drukującej
automatycznie dostosowana.
Po zakończeniu wyrównywania położenia głowicy drukującej ekran LED powraca do trybu
gotowości do kopiowania. Zdejmij arkusz z płyty szklanej.
Ważne
Do chwili zakończenia skanowania nie otwieraj pokrywy skanera i nie przesuwaj
załadowanego arkusza wyrównywania głowicy drukującej.
Jeśli wyrównanie automatycznej pozycji głowicy drukującej nie powiodło się, na
wyświetlaczu pojawi się kod błędu.
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Uwaga
Jeśli po wyrównaniu głowicy drukującej zgodnie z powyższą procedurą wyniki drukowania
są nadal niezadowalające, należy ręcznie wyrównać głowicę drukującą, korzystając z
komputera.
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Aby wydrukować bieżące wartości wyrównywania położenia głowicy, wyświetl na ekranie
LED symbol L, a następnie naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) .
Góra strony
Konserwacja za pomocą komputera
Strona 579 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Konserwacja za pomocą komputera
Konserwacja za pomocą komputera
Czyszczenie głowic drukujących
Czyszczenie rolek podawania papieru
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Sprawdzanie dysz głowicy drukującej
Czyszczenie wnętrza urządzenia
Góra strony
Czyszczenie głowic drukujących
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Konserwacja za pomocą komputera > Czyszczenie głowic drukujących
Czyszczenie głowic drukujących
Funkcja czyszczenia głowicy drukującej umożliwia odblokowanie zatkanych dysz głowicy drukującej.
Głowicę drukującą należy oczyścić w przypadku, gdy wydruk jest blady lub nie jest drukowany konkretny
kolor, nawet jeśli nie brakuje atramentu.
Procedura czyszczenia głowic drukujących jest następująca:
Czyszczenie
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning) na karcie Obsługa (Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Czyszczenie głowicy drukującej (Print Head Cleaning). Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
Kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items), aby wyświetlić elementy do
sprawdzenia przed przeprowadzeniem procedury Czyszczenie (Cleaning).
3. Przeprowadź czyszczenie.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie kliknij przycisk Wykonaj (Execute).
Rozpocznie się czyszczenie głowic drukujących.
4. Zakończenie czyszczenia
Po komunikacie z żądaniem potwierdzenia zostanie otwarte okno dialogowe Sprawdzanie dysz
(Nozzle Check).
5. Sprawdź wyniki
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check
Pattern). Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
Jeśli jednorazowe czyszczenie głowicy nie daje rezultatu, operację należy powtórzyć.
Dokładne czyszczenie
Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) daje lepsze rezultaty niż zwykłe czyszczenie. Przeprowadź
dokładne czyszczenie, jeśli dwie próby użycia funkcji Czyszczenie (Cleaning) nie rozwiążą problemu z
głowicą drukującą.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) na karcie Obsługa
(Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning). Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
Kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items), aby wyświetlić elementy do
sprawdzenia przed przeprowadzeniem procedury Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning).
Strona 580 z 713
Czyszczenie głowic drukujących
Strona 581 z 713
3. Przeprowadź dokładne czyszczenie.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie kliknij przycisk Wykonaj (Execute).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Rozpocznie się dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
4. Zakończenie dokładnego czyszczenia
Po komunikacie z żądaniem potwierdzenia zostanie otwarte okno dialogowe Sprawdzanie dysz
(Nozzle Check).
5. Sprawdź wyniki
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku uległa poprawie, kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check
Pattern). Aby anulować proces sprawdzania, kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
Ważne
Funkcja Czyszczenie (Cleaning) zużywa niewielką ilość atramentu. Funkcja Dokładne czyszczenie
(Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie (Cleaning).
Częste czyszczenie głowic drukujących szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W
związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
Uwaga
Jeśli po użyciu funkcji Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) nie widać poprawy, wyłącz drukarkę,
poczekaj 24 godziny i przeprowadź procedurę Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) ponownie.
Jeśli nadal nie widać oznak poprawy, zapoznaj się z informacjami podanymi w temacie „ Urządzenie
działa, ale atrament nie jest dozowany ”.
Tematy pokrewne
Sprawdzanie dysz głowicy drukującej
Góra strony
Czyszczenie rolek podawania papieru
Strona 582 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Konserwacja za pomocą komputera > Czyszczenie rolek podawania
papieru
Czyszczenie rolek podawania papieru
Czyszczenie rolki podawania papieru. Czyszczenia rolek podających należy dokonać, gdy cząsteczki
papieru zaczynają przyklejać się do rolek, wskutek czego papier nie jest podawany prawidłowo.
Procedura czyszczenia rolek podających jest następująca:
Czyszczenie rolek
1. Przygotuj urządzenie.
Wyjmij wszystkie arkusze papieru z tylnej tacy drukarki.
2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
3. Kliknij przycisk Czyszczenie rolek (Roller Cleaning) na karcie Obsługa
(Maintenance).
Pojawi się komunikat potwierdzający.
4. Wykonaj czyszczenie rolek podawania papieru.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i kliknij przycisk OK.
Rozpoczyna się czyszczenie rolek podawania papieru.
5. Ukończ czyszczenie rolek podawania papieru.
Po zatrzymaniu się rolek postępuj zgodnie z instrukcją w wyświetlonym komunikacie, włóż trzy kartki
zwykłego papieru do tylnej tacy drukarki i kliknij przycisk OK.
Po wysunięciu papieru czyszczenie rolek zostanie zakończone.
Góra strony
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Konserwacja za pomocą komputera > Wyrównywanie położenia głowic
drukujących
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowic drukujących i poprawia błędy w
drukowaniu kolorów i linii.
To urządzenie obsługuje dwie metody wyrównywania głowic: automatyczne wyrównywanie głowic i
ręczne wyrównywanie głowic.
Aby przeprowadzić automatyczne wyrównywanie głowic drukujących, zapoznaj się z informacjami w
rozdziale „Wyrównywanie głowic drukujących” w podręczniku „Podręcznik podstawowy”, a następnie
wywołaj tę funkcję za pomocą panelu operatora urządzenia.
Procedura ręcznego wyrównywania głowic drukujących jest następująca:
Wyrównywanie głowic drukujących
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij polecenie Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) na karcie Obsługa
(Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
3. Przełącz na ręczne wyrównywanie głowic
Zaznacz pole wyboru Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually).
4. Prześlij ustawienia
Kliknij przycisk Wyślij (Send). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
5. Kliknij przycisk Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) na karcie
Obsługa (Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head
Alignment).
6. Włóż papier do urządzenia.
Załaduj do tylnej tacy trzy arkusze zwykłego papieru o rozmiarze A4 lub Letter.
7. Wyrównaj głowice.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie kliknij przycisk Wyrównaj głowicę drukującą
(Align Print Head).
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie.
8. Sprawdź wydrukowany wzór.
Wprowadź numery wzorów mających najmniej smug w powiązanych polach.
Kliknięcie w oknie podglądu wzorów mających najmniej smug spowoduje automatyczne ustawienie
ich numerów w powiązanych polach.
Strona 583 z 713
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych wartości kliknij przycisk OK.
Uwaga
W razie problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje
powstawanie najmniej zauważalnych białych smug.
(A) Mniej wyraźne pionowe, białe smugi
(B) Bardziej wyraźne pionowe, białe smugi
W razie problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje
powstawanie najmniej zauważalnych białych, poziomych smug.
(A) Mniej wyraźne białe, poziome smugi
(B) Bardziej wyraźne białe, poziome smugi
9. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK
Zostanie wydrukowany drugi wzór.
Ważne
Nie otwieraj modułu skanera (pokrywy) podczas drukowania.
10. Sprawdź wydrukowany wzór.
Wprowadź numery wzorów mających najmniej smug w powiązanych polach.
Kliknięcie w oknie podglądu wzorów mających najmniej smug spowoduje automatyczne ustawienie
ich numerów w powiązanych polach.
Strona 584 z 713
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych wartości kliknij przycisk OK.
Uwaga
W razie problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje
powstawanie najmniej zauważalnych białych smug.
(A) Mniej wyraźne pionowe, białe smugi
(B) Bardziej wyraźne pionowe, białe smugi
11. Potwierdź wyświetlany komunikat i kliknij przycisk OK
Zostanie wydrukowany trzeci wzór.
Ważne
Nie otwieraj modułu skanera (pokrywy) podczas drukowania.
12. Sprawdź wydrukowany wzór.
Wprowadź numery wzorów mających najmniej zauważalne poziome smugi w powiązanych polach.
Kliknięcie w oknie podglądu wzorów mających najmniej zauważalne poziome smugi spowoduje
automatyczne ustawienie ich numerów w powiązanych polach.
Strona 585 z 713
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Strona 586 z 713
Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych wartości kliknij przycisk OK.
Uwaga
W razie problemów z wyborem najlepszego wzoru należy wybrać ustawienie, które powoduje
powstawanie najmniej zauważalnych białych, poziomych pasków.
(A) Mniej wyraźne białe, poziome paski
(B) Bardziej wyraźne białe, poziome paski
Uwaga
Aby wydrukować i sprawdzić bieżące ustawienie, otwórz okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie
głowicy drukującej (Start Print Head Alignment) i kliknij przycisk Wydrukuj wartość wyrównania (Print
Alignment Value).
Góra strony
Sprawdzanie dysz głowicy drukującej
Strona 587 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Konserwacja za pomocą komputera > Sprawdzanie dysz głowicy
drukującej
Sprawdzanie dysz głowicy drukującej
Funkcja ta umożliwia sprawdzenie, czy głowice drukujące działają poprawnie. Drukuje ona test
odpowiedniego deseniu. Wydrukuj test deseniu, jeśli druk zaczyna się robić niewyraźny lub drukarka
przestaje drukować dany kolor.
Procedura drukowania testu deseniu dysz jest następująca:
Sprawdzanie dysz
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Sprawdzanie dysz (Nozzle Check) na karcie Obsługa
(Maintenance).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sprawdzanie dysz (Nozzle Check).
Aby wyświetlić listę elementów, które należy sprawdzić przed wydrukowaniem strony testowej, kliknij
przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items).
3. Włóż papier do urządzenia.
Włóż arkusz zwykłego papieru o rozmiarze A4 lub Letter do tylnej tacy.
4. Wydrukuj stronę testową deseniu dyszy.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern).
Test deseniu dysz głowicy drukującej zostanie wydrukowany.
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Zostanie otwarte okno dialogowe Sprawdzanie deseniu (Pattern Check).
5. Sprawdź wynik testu.
Sprawdź wynik testu. Jeśli wynik testu jest w normie, kliknij przycisk Zakończ (Exit).
Jeśli strona testowa jest zamazana lub ma niezadrukowane fragmenty, kliknij przycisk Czyszczenie
(Cleaning), aby wyczyścić głowicę.
Tematy pokrewne
Czyszczenie głowic drukujących
Góra strony
Czyszczenie wnętrza urządzenia
Strona 588 z 713
Podręcznik zaawansowany > Konserwacja > Konserwacja za pomocą komputera > Czyszczenie wnętrza urządzenia
Czyszczenie wnętrza urządzenia
Przed rozpoczęciem drukowania dwustronnego należy wykonać czyszczenie przy użyciu płyty dolnej, aby
zapobiec powstawaniu smug na tylnej stronie papieru.
Płytę dolną należy również oczyścić, jeśli na wydrukowanej stronie pojawiają się smugi atramentu
spowodowane przez coś innego niż dane drukowania.
Procedura czyszczenia przy użyciu płyty dolnej jest następująca:
Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning) na
karcie Obsługa (Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning).
3. Włóż papier do urządzenia.
Zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym zegnij zwykły papier rozmiaru A4 lub Letter na pół w
poziomie, a następnie wyprostuj.
Włóż papier do tylnej tacy drukarki zgodnie z orientacją poziomą ze zgięciem skierowanym w dół.
4. Wyczyść płytę dolną.
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i kliknij przycisk Wykonaj (Execute).
Rozpocznie się czyszczenie płyty dolnej.
Góra strony
Zmiana ustawień urządzenia
Strona 589 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia
Zmiana ustawień urządzenia
Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
Góra strony
Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
Strona 590 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera
Zmiana opcji wydruku
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Ustawianie kasety z atramentem
Zarządzanie zasilaniem urządzenia
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Zmiana trybu pracy urządzenia
Góra strony
Zmiana opcji wydruku
Strona 591 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera >
Zmiana opcji wydruku
Zmiana opcji wydruku
Dla danych drukowania wysyłanych z oprogramowania można zmieniać szczegółowe ustawienia
sterownika drukarki.
Określ tę opcję, jeśli zauważysz błędy w drukowaniu, na przykład ucinanie części obrazu.
Procedura zmiany opcji drukowania jest następująca:
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Opcje wydruku... (Print Options...) na karcie Ustawienia strony (Page
Setup).
Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options).
3. Zmień indywidualne ustawienia
W razie potrzeby zmień ustawienia każdego elementu i kliknij przycisk OK.
Karta Ustawienia strony (Page Setup) zostanie wyświetlona ponownie.
Góra strony
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera >
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Często używany profil drukowania można zarejestrować na liście Najczęściej używane ustawienia
(Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup). Niepotrzebne profile drukowania można
usunąć w dowolnym momencie.
Procedura rejestrowania profilu drukowania jest następująca:
Rejestrowanie profilu drukowania
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Ustaw niezbędne elementy
Z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) na karcie Szybki start (Quick
Setup) wybierz profil drukowania, który ma zostać użyty, i w razie potrzeby zmień ustawienia w
obszarze Funkcje dodatkowe (Additional Features).
Konieczne elementy można również ustawić na kartach Główny (Main), Ustawienia strony (Page
Setup) i Efekty (Effects).
3. Kliknij przycisk Zapisz... (Save...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie najczęściej używanych ustawień (Save Commonly
Used Settings).
Strona 592 z 713
Rejestrowanie często używanego profilu drukowania
Strona 593 z 713
4. Zapisz ustawienia
Wybierz ustawienie opcji Nazwa (Name), a następnie kliknij przycisk OK. W razie potrzeby ustaw
elementy w polu Opcje... (Options...). Profil zostanie zapisany i ponownie pojawi się karta Szybki
start (Quick Setup).
Nazwa i ikona zostaną dodane do listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
Ważne
Aby zapisać rozmiar strony, orientację i liczbę kopii ustawione dla każdego arkusza, kliknij przycisk
Opcje... (Options...) i zaznacz każdy element.
Uwaga
Jeśli wersja sterownika drukarki zostanie ponownie zainstalowana lub zaktualizowana,
zarejestrowane ustawienia drukowania zostaną usunięte z listy Najczęściej używane ustawienia
(Commonly Used Settings).
Nie istnieje możliwość zapisania i zachowania zarejestrowanych ustawień drukowania. Po
usunięciu profilu ponownie zarejestruj ustawienia drukowania.
Usuwanie niepotrzebnego profilu drukowania
1. Wybierz profil, który chcesz usunąć
Wybierz profil drukowania, który chcesz usunąć z listyNajczęściej używane ustawienia (Commonly
Used Settings) na karcie Szybki start (Quick Setup).
2. Usuń profil drukowania
Kliknij przycisk Usuń (Delete). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Wybrany profil drukowania zostanie usunięty z listy Najczęściej używane ustawienia (Commonly
Used Settings).
Uwaga
Profilów drukowania zarejestrowanych w ustawieniach początkowych nie można usunąć.
Góra strony
Ustawianie kasety z atramentem
Strona 594 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera >
Ustawianie kasety z atramentem
Ustawianie kasety z atramentem
Ta funkcja umożliwia wskazanie najodpowiedniejszej do danego celu kasety z atramentem spośród
zainstalowanych w urządzeniu.
Jeśli jedna z kaset z atramentem zostanie wyczerpana, a nie można niezwłocznie wymienić jej na nową,
wskaż inną kasetę, w której znajduje się jeszcze atrament, i kontynuuj drukowanie.
Procedura określania kasety z atramentem jest następująca:
Ustawienia kasety z atramentem
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings) na karcie
Obsługa (Maintenance).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings).
3. Wybierz kasetę z atramentem do wykorzystania.
Wybierz kasetę z atramentem, która ma być użyta do drukowania, i kliknij przycisk OK.
Określona kaseta z atramentem będzie używana od następnego wydruku.
Ważne
Po wprowadzeniu poniższych ustawień opcja Tylko czarny (Black Only) nie działa, ponieważ
urządzenie drukuje dokumenty przy użyciu kasety z atramentem kolorowym.
Dla opcji Typ nośnika (Media Type) na karcie Główny (Main) wybrano inne ustawienie niż Papier
zwykły (Plain Paper), Hagaki A, Hagaki lub Koperta (Envelope).
Z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrane jest
ustawienie Bez obramowania (Borderless).
Nie należy wyjmować kasety z atramentem, która nie jest używana. Drukowanie jest niemożliwe,
jeśli została wyjęta chociaż jedna kaseta z atramentem.
Góra strony
Zarządzanie zasilaniem urządzenia
Strona 595 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera >
Zarządzanie zasilaniem urządzenia
Zarządzanie zasilaniem urządzenia
Ta funkcja umożliwia zarządzanie zasilaniem urządzenia z poziomu sterownika drukarki.
Procedura zarządzania zasilaniem drukarki jest następująca:
Wyłączanie
Funkcja Wyłączanie (Power Off) wyłącza urządzenie. Po użyciu tej funkcji nie można włączyć urządzenia z
poziomu sterownika drukarki.
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Wyłącz drukarkę
Kliknij przycisk Wyłączanie (Power Off) na karcie Obsługa (Maintenance). Po wyświetleniu
komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Zasilanie urządzenia zostanie wyłączone i zostanie ponownie wyświetlona karta Obsługa
(Maintenance).
Góra strony
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Strona 596 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera >
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Ta funkcja umożliwia zmniejszenie hałasu towarzyszącego pracy urządzenia. Wybierz ją, aby zredukować
poziom hałasu podczas pracy drukarki, np. w nocy.
Używanie tej funkcji może spowolnić tempo druku.
Procedura włączania trybu cichego jest następująca:
Tryb cichy
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Kliknij przycisk Tryb cichy (Quiet Mode) na karcie Obsługa (Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Tryb cichy (Quiet Mode).
3. Ustaw tryb cichy
W razie potrzeby określ jeden z poniższych elementów:
Nie używaj trybu cichego (Do not use quiet mode)
Hałas towarzyszący pracy urządzenia ma normalny poziom.
Zawsze używaj trybu cichego (Always use quiet mode)
To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującego urządzenia.
Używaj trybu cichego przez określony czas (Use quiet mode within specified time)
Hałas związany z pracą urządzenia jest zmniejszany w określonym przedziale czasu.
Ustaw opcje Godzina rozpoczęcia (Start time) i Godzina zakończenia (End time), aby określić czas
korzystania z trybu cichego.
Ważne
Czas określony w polach Godzina rozpoczęcia (Start time) i Godzina zakończenia (End time)
musi mieć różne wartości.
4. Prześlij ustawienia
Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i kliknij przycisk Wyślij (Send).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Ustawienia zaczynają obowiązywać bezpośrednio po ich wprowadzeniu.
Uwaga
Niektóre ustawienia jakości wydruku mogą osłabić efekty działania trybu cichego.
Góra strony
Zmiana trybu pracy urządzenia
Strona 597 z 713
Podręcznik zaawansowany > Zmiana ustawień urządzenia > Zmiana ustawień urządzenia za pomocą komputera >
Zmiana trybu pracy urządzenia
Zmiana trybu pracy urządzenia
W razie potrzeby włączaj różne tryby działania urządzenia.
Procedura konfigurowania ustawień jest następująca:
Ustawienia niestandardowe
1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki .
2. Upewnij się, urządzenie jest włączone, a następnie kliknij przycisk Ustawienia
niestandardowe (Custom Settings) na karcie Obsługa (Maintenance).
Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
Uwaga
Jeśli urządzenie jest wyłączone lub komunikacja dwukierunkowa jest nieaktywna, komputer
może nie być w stanie zebrać informacji o stanie urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie
odpowiedniego komunikatu.
W takim wypadku kliknij przycisk OK, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla
komputera.
3. W razie potrzeby wprowadź następujące ustawienia:
Zapobieganie ścieraniu atram. (Prevent paper abrasion)
Drukarka może zwiększyć odstęp między głowicą drukującą i papierem podczas drukowania z dużą
gęstością w celu zapobieżenia ścieraniu papieru.
Zaznacz to pole wyboru, aby korzystać z tej funkcji.
Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)
Dla funkcji Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) na karcie Obsługa
(Maintenance) zazwyczaj jest ustawione automatyczne wyrównywanie głowic drukujących, ale można
zmienić to ustawienie na wyrównywanie ręczne. Jeśli jakość wydruku jest niezadowalająca nawet
po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie
głowicy zgodnie z informacjami podanymi w temacie „ Wyrównywanie położenia głowic drukujących ”.
Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)
Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed rozpoczęciem drukowania następnej strony.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed
wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie.
4. Prześlij ustawienia
Kliknij przycisk Wyślij (Send). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Teraz urządzenie będzie działać zgodnie ze zmienionymi ustawieniami.
Góra strony
Rozwiązywanie problemów
Strona 598 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku błędu:
Nie można włączyć urządzenia
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Ekran LED nie jest widoczny
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Nie można ustanowić prawidłowego połączenia z komputerem
Wyniki drukowania są niezadowalające
Drukowanie nie rozpoczyna się
Kopiowanie/drukowanie zatrzymuje się przed zakończeniem
Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany
Szybkość drukowania jest niższa od spodziewanej
Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję pozwalającą na wymianę kasety
Papier nie jest poprawnie podawany
Zacięcia papieru
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Dla użytkowników systemu Windows
Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge zgłasza błąd (dotyczy tylko drukarki MP270 series)
Problemy ze skanowaniem
Problemy z oprogramowaniem
Problemy z programem MP Navigator EX
Jeśli nie można rozwiązać problemu
Często zadawane pytania
Instrukcja obsługi (Sterownik drukarki)
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Góra strony
W przypadku błędu:
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > W przypadku błędu:
W przypadku błędu:
W przypadku wystąpienia błędu wydruku, takiego jak brak lub zacięcie papieru, automatycznie
wyświetlany jest komunikat umożliwiający usunięcie błędu. Należy wykonać odpowiednie czynności
opisane w komunikacie. Komunikat może się nieco różnić w zależności od używanej wersji systemu
operacyjnego.
W systemie Mac OS X 10.5.x:
W systemach Mac OS X 10.4.x lub Mac OS X 10.3.9:
Strona 599 z 713
W przypadku błędu:
Strona 600 z 713
Góra strony
Nie można włączyć urządzenia
Strona 601 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Nie można włączyć urządzenia
Nie można włączyć urządzenia
Kwestia 1: Naciśnij przycisk WŁ.
Kwestia 2: Upewnij się, że kabel zasilający został poprawnie
podłączony do gniazdka zasilania urządzenia, po czym włącz
urządzenie ponownie.
Kwestia 3: Odłącz urządzenie od źródła zasilania, a następnie podłącz
urządzenie ponownie i włącz je po upływie co najmniej 2 minut.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Góra strony
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Strona 602 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Dioda lampy alarmowej świeci na pomarańczowo
W przypadku błędu urządzenia kontrolka Alarm świeci na pomarańczowo, a na ekranie LED są
wyświetlane na przemian symbol E i numer (kod błędu). Sprawdź kod błędu wyświetlany na
ekranie LED, a następnie wykonaj odpowiednie czynności w celu skorygowania tego błędu.
* W zależności od typu błędu kontrolka Alarm może się nie zaświecić.
Kod błędu
Działanie
Powód
E, 0, 2
Brak papieru w urządzeniu.
/ Papier nie jest podawany.
Załaduj prawidłowo papier na tylną tacę i
naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy
(Color).
E, 0, 3
Wyjściowy zasobnik
papieru jest zamknięty./
Zacięcie papieru.
Jeśli wyjściowy zasobnik papieru jest
zamknięty, otwórz go. Urządzenie wznawia
drukowanie.
Jeśli otwarcie wyjściowego zasobnika papieru
nie rozwiąże problemu lub zasobnik był już
otwarty, mogło wystąpić zacięcie papieru. Usuń
zacięty papier, załaduj prawidłowo papier do
drukarki i naciśnij przycisk Czarny (Black) lub
Kolorowy (Color) .
Zacięcia papieru
E, 0, 4
E, 0, 5
Kaseta typu FINE nie
została rozpoznana.
Kaseta FINE mogła nie zostać zainstalowana
poprawnie lub jest niezgodna z urządzeniem.
Otwórz moduł skanera (pokrywę) i zainstaluj
właściwą kasetę FINE.
Jeśli błąd nie zostanie skorygowany, skontaktuj
się z centrum serwisowym.
E, 0, 7
Kaseta typu FINE została
zainstalowana w złym
położeniu.
Upewnij się, że każda kaseta typu FINE jest
prawidłowo zainstalowana.
Okresowa konserwacja
E, 0, 8
Pojemnik na zużyty
atrament jest prawie pełny.
Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy
(Color) na urządzeniu, aby kontynuować
drukowanie. Skontaktuj się z centrum
serwisowym.
E, 0, 9
(dotyczy tylko
drukarki MP270
Urządzenie nie otrzymało
odpowiedzi od aparatu
cyfrowego. Brak zgodności
z urządzeniem
podłączonego aparatu
cyfrowego lub kamery.
Sprawdź urządzenie podłączone do
drukarki. Bezpośrednie drukowanie zdjęć
jest możliwe jedynie w przypadku urządzeń
zgodnych ze standardem PictBridge.
Jeśli operacja trwa zbyt długo lub
przesłanie danych zajmuje zbyt dużo czasu,
występuje błąd upłynięcia limitu czasu.
Może to spowodować anulowanie
drukowania. W takich przypadkach należy
odłączyć kabel USB i podłączyć go
series)
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Strona 603 z 713
ponownie.
W przypadku drukowania z urządzenia
zgodnego ze standardem PictBridge, w
zależności od modelu i marki urządzenia,
przed podłączeniem go do drukarki
konieczne może być wybranie w nim trybu
drukowania zgodnego ze standardem
PictBridge. Po podłączeniu urządzenia do
drukarki konieczne może być także ręczne
włączenie go lub wybranie trybu
odtwarzania. Przed podłączeniem
urządzenia wykonaj odpowiednie działania
zgodnie z dołączonym do niego
podręcznikiem.
Jeśli błąd nadal nie został usunięty,
sprawdź, czy jest możliwe wydrukowanie
innego zdjęcia.
E, 1, 3
Nie można wykryć poziomu
atramentu.
Być może skończył się atrament.
Funkcja wykrywania poziomu pozostałego
atramentu zostanie wyłączona, ponieważ nie
można poprawnie określić poziomu atramentu.
Jeśli chcesz kontynuować drukowanie bez tej
funkcji, naciśnij przycisk [Stop/Reset]
(Zatrzymaj/Zresetuj) na drukarce i przytrzymaj
go przez co najmniej 5 sekund.
W celu uzyskania optymalnej jakości firma
Canon zaleca używanie nowych oryginalnych
kaset firmy Canon.
Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek awarie lub problemy
spowodowane kontynuowaniem drukowania
mimo braku atramentu.
E, 1, 4
Kaseta typu FINE nie
została rozpoznana.
Kaseta FINE może być niezgodna z
urządzeniem.
Zainstaluj odpowiednią kasetę typu FINE.
Okresowa konserwacja
E, 1, 5
Kaseta typu FINE nie
została rozpoznana.
Kaseta FINE mogła zostać zainstalowana
niepoprawnie.
Otwórz moduł skanera (pokrywę) i zainstaluj
prawidłowo kasetę FINE.
Okresowa konserwacja
E, 1, 6
Skończył się atrament.
Skończył się atrament.
Wymień kasetę z atramentem i zamknij moduł
skanujący (pokrywę).
Jeśli trwa drukowanie i chcesz je kontynuować
z zainstalowaną obecnie kasetą z atramentem,
naciśnij przycisk [Stop/Reset] (Zatrzymaj/
Zresetuj) i przytrzymaj go przez co
najmniej 5 sekund. Drukowanie można będzie
kontynuować mimo braku atramentu.
Funkcja wykrywania poziomu pozostałego
atramentu zostanie wyłączona.
Wymień pustą kasetę z atramentem
natychmiast po zakończeniu drukowania. W
przypadku kontynuowania drukowania mimo
braku atramentu jakość wydruku może być
niezadowalająca.
E, 1, 9
(dotyczy tylko
drukarki MP270
Urządzenie zgodne ze
standardem PictBridge
zostało podłączone za
pośrednictwem
Jeśli urządzenie zgodne ze standardem
PictBridge zostało podłączone przez
koncentrator USB, odłącz koncentrator i
podłącz urządzenie bezpośrednio do drukarki.
series)
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Strona 604 z 713
koncentratora USB.
E, 3, 0
Nie można prawidłowo
wykryć rozmiaru oryginału
lub dokument jest zbyt mały
nawet po włączeniu funkcji
dopasowania do strony.
E, 3, 1
Urządzenie nie jest
podłączone do komputera.
Połącz ze sobą urządzenie i komputer przy
użyciu kabla USB.
E, 5, 0
Skanowanie arkusza
wyrównywania głowicy
drukującej nie powiodło
się.
Naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom
ponownie (Stop/Reset) , aby anulować błąd, a
następnie wykonaj czynności opisane poniżej.
Upewnij się, że arkusz wyrównywania
głowicy drukującej umieszczono na płycie
szklanej w prawidłowym położeniu i z
właściwą orientacją.
Upewnij się, że płyta szklana i arkusz
wyrównywania głowicy drukującej nie są
brudne.
Upewnij się, że typ i rozmiar załadowanego
papieru są odpowiednie dla funkcji
automatycznego wyrównywania głowicy
drukującej.
Na potrzeby funkcji automatycznego
wyrównywania głowicy drukującej należy
zawsze ładować jeden arkusz zwykłego
papieru o rozmiarze A4 lub Letter.
Sprawdź, czy dysze głowicy drukującej są
zatkane.
Aby sprawdzić stan głowicy drukującej,
wydrukuj wzór testu dysz głowicy
drukującej.
Okresowa konserwacja
Jeśli błąd nie został usunięty, podłącz
urządzenie do komputera i wyrównaj głowicę
drukującą za pomocą sterownika drukarki.
Wyrównywanie położenia głowic drukujących
Upewnij się, że oryginał spełnia
wymagania i został prawidłowo
umieszczony na płycie szklanej.
Sprawdź położenie i orientację oryginału
załadowanego na płytę szklaną.
Kontrolka zasilania świeci się na zielono na przemian z kontrolką alarmową świecącą się
na pomarańczowo
Jeśli kontrolki WŁ./WYŁ. (Power) i Alarm migają naprzemiennie w sposób przedstawiony poniżej,
a na wyświetlaczu LED naprzemiennie wyświetlany jest symbol P i numer (kod błędu), mógł
wystąpić błąd wymagający serwisowania.
Działanie
Kod błędu
P, 0, 2
Anuluj drukowanie, wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij
zakleszczony papier lub materiał ochronny, który
uniemożliwia ruchy uchwytu na kasety FINE, i ponownie
włącz urządzenie.
Ważne
Uważaj, aby nie dotknąć elementów znajdujących
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
Strona 605 z 713
się wewnątrz urządzenia. Dotknięcie tych
elementów może spowodować problemy z
wydrukiem.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj
się z centrum serwisowym.
P, *, *
Numery w miejscu symboli „*, *” są uzależnione od
rodzaju błędu.
W przypadku wyświetlenia symbolu „P, 1, 0”:
Wyłącz urządzenie i odłącz jego kabel zasilania.
Skontaktuj się z centrum serwisowym.
W przypadku wyświetlenia symbolu „P, 0, 3”:
Jeśli przed urządzeniem znajduje się jakiś przedmiot,
usuń go.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru, a
następnie wyłącz zasilanie i włącz je ponownie.
W pozostałych przypadkach:
Wyłącz urządzenie i odłącz jego kabel zasilania.
Podłącz urządzenie do prądu i włącz je.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się
z centrum serwisowym.
Góra strony
Ekran LED nie jest widoczny
Strona 606 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Ekran LED nie jest widoczny
Ekran LED nie jest widoczny
Jeśli kontrolka Zasilanie jest wyłączona:
Urządzenie nie jest włączone. Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk WŁ.
Jeśli kontrolka Zasilanie świeci się:
Ekran LED mógł zostać przełączony w tryb wygaszacza ekranu. Naciśnij dowolny przycisk na panelu
operatora oprócz WŁ. (ON).
Góra strony
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Strona 607 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Jeśli instalacja nie uruchomi się nawet po włożeniu instalacyjnego
dysku CD-ROM (Setup CD-ROM) do napędu komputera:
Rozpocznij instalację zgodnie z poniższą procedurą.
1. Kliknij przycisk Start i pozycję Komputer (Computer).
W systemie Windows XP kliknij przycisk Start i pozycję Mój komputer (My Computer).
W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie ikonę
pulpicie.
Mój komputer (My Computer) na
2. W wyświetlonym oknie kliknij dwukrotnie ikonę napędu
CD-ROM.
Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie ikonę pliku MSETUP4.EXE.
Rozpocznij instalację, klikając dwukrotnie umieszczoną na pulpicie ikonę
dysku CD-ROM.
Uwaga
Jeśli ikona dysku CD-ROM nie zostanie wyświetlona, spróbuj wykonać następujące czynności:
Wyjmij dysk CD-ROM z komputera, a następnie włóż go ponownie.
Uruchom ponownie komputer.
Jeśli ikona wciąż nie jest wyświetlana, spróbuj skorzystać z innych dysków i sprawdź, czy są
one wyświetlane. Jeśli inne dyski są wyświetlane, oznacza to problem z instalacyjnym dyskiem
CD-ROM (Setup CD-ROM) . W takiej sytuacji skontaktuj się z centrum serwisowym.
Jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie
Podłączenie drukarki (Printer Connection):
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Jeśli nie można przejść do ekranu następującego po ekranie Podłączenie drukarki (Printer
Connection), upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do portu USB w urządzeniu i do
komputera, a następnie postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ponownie zainstalować
sterowniki MP Drivers.
Uwaga
W przypadku niektórych komputerów w systemie Windows Vista może się pojawić komunikat „
Drukarka nie została wykryta. Sprawdź połączenie”. (The printer is not detected. Check the
connection.). W takim przypadku należy chwilę poczekać. Jeśli nadal nie można przejść do
następnego etapu, wykonaj poniższą procedurę, aby ponownie zainstalować sterowniki MP
Drivers.
1. Na ekranie Podłączenie drukarki (Printer Connection) kliknij przycisk Anuluj
(Cancel).
2. Na ekranie Niepowodzenie instalacji (Installation Failure) kliknij przycisk
Rozpocznij od nowa (Start Over).
3. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Wstecz (Back).
4. Na ekranie PIXMA XXX kliknij przycisk Zakończ (Exit), a następnie wyjmij dysk
CD-ROM.
5. Wyłącz urządzenie.
6. uruchom ponownie komputer.
7. Upewnij się, że nie jest uruchomiony żaden program.
8. Włóż ponownie dysk CD-ROM, a następnie skorzystaj z opcji Łatwa instalacja
(Easy Install), aby zainstalować sterowniki MP Drivers.
Strona 608 z 713
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Strona 609 z 713
W pozostałych przypadkach:
Wykonaj procedurę zamieszczoną w podręczniku instalacyjnym, aby ponownie zainstalować
sterowniki MP Drivers.
Jeśli sterowniki MP Drivers nie zostały zainstalowane poprawnie, odinstaluj sterowniki MP Drivers,
uruchom komputer ponownie i zainstaluj sterowniki MP Drivers.
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
W przypadku odinstalowywania sterowników MP Drivers po uruchomieniu instalacyjnego dysku CDROM (Setup CD-ROM) wybierz opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install), a następnie
wybierz pozycję MP Drivers.
Uwaga
Jeśli praca instalatora została zakończona ze względu na błąd systemu Windows, system
może być niestabilny, co może uniemożliwiać instalację sterowników. Przed kolejną próbą
instalacji uruchom ponownie komputer.
Góra strony
Nie można ustanowić prawidłowego połączenia z komputerem
Strona 610 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Nie można ustanowić prawidłowego połączenia z
komputerem
Nie można ustanowić prawidłowego połączenia z komputerem
Niska szybkość drukowania lub skanowania/Połączenie Hi-Speed USB nie działa/
Wyświetlany jest komunikat „To urządzenie może działać szybciej”
Jeśli dany system nie jest całkowicie zgodny ze standardem Hi-Speed USB, urządzenie będzie
pracować z niższą szybkością zapewnianą przez standard USB 1.1. W takim przypadku urządzenie
pracuje poprawnie, lecz szybkość jego pracy może się obniżyć ze względu na szybkość
komunikacji.
Sprawdź: Aby upewnić się, że system obsługuje połączenia Hi-Speed USB,
sprawdź następujące kwestie.
Czy port USB komputera obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
Czy kabel USB oraz koncentrator USB (jeżeli z niego korzystasz) obsługują połączenia
Hi-Speed USB?
Pamiętaj, aby używać certyfikowanego kabla Hi-Speed USB. Zaleca się korzystanie z
kabla o długości maksymalnie 3 metrów.
Czy system operacyjny komputera obsługuje połączenia Hi-Speed USB?
Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację systemu.
Czy sterownik Hi-Speed USB działa poprawnie?
Pobierz najnowszą zgodną wersję sterownika Hi-Speed USB i zainstaluj sterownik w
komputerze.
Ważne
Szczegółowe informacje na temat połączeń Hi-Speed USB w danym systemie można
uzyskać u producenta komputera, kabla USB lub koncentratora USB.
Góra strony
Wyniki drukowania są niezadowalające
Strona 611 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające
Wyniki drukowania są niezadowalające
Jeśli wydruki są niezadowalające z powodu białych smug, nieregularnie drukowanych linii lub
nierównomiernie odwzorowanych kolorów, upewnij się, czy wprowadzono prawidłowe ustawienia
papieru i jakości wydruku.
Kwestia 1: Czy ustawienia rozmiaru i typu nośnika są zgodne z
rozmiarem i typem załadowanego papieru?
Jeśli te ustawienia są nieprawidłowe, nie będzie można uzyskać właściwego wyniku drukowania.
Błędnie wprowadzone ustawienia papieru przy wydrukach fotografii lub ilustracji mogą spowodować
obniżenie jakości drukowanych kolorów.
W przypadku drukowania z nieprawidłowym ustawieniem typu papieru zadrukowana powierzchnia
może zostać porysowana.
W przypadku drukowania wydruków bez obramowania może wystąpić nierównomierne rozłożenie
kolorów w zależności od relacji: ustawienie typu papieru a załadowany papier.
Dotyczy tylko drukarki MP270 series
Aby wykonać kopiowanie za pomocą
urządzenia
Potwierdź za pomocą panelu operatora
urządzenia.
Kopiowanie
Aby wydrukować dokumenty z urządzenia
zgodnego ze standardem PictBridge
Potwierdź za pomocą urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge.
Drukowanie zdjęć bezpośrednio ze zgodnego
urządzenia (tylko drukarki MP270 series)
Aby wydrukować dokumenty przy użyciu
komputera
Potwierdź przy użyciu sterownika drukarki.
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa
konfiguracja
Dotyczy tylko drukarki MP250 series
Aby wykonać kopiowanie za pomocą
urządzenia
Potwierdź za pomocą panelu operatora
urządzenia.
Kopiowanie
Aby wydrukować dokumenty przy użyciu
komputera
Potwierdź przy użyciu sterownika drukarki.
Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa
konfiguracja
Kwestia 2: Upewnij się, czy w sterowniku drukarki wybrano ustawienia
odpowiadające typowi nośnika i drukowanym informacjom.
Wybierz jakość wydruku odpowiadającą papierowi i drukowanemu obrazowi. W przypadku
zamazanych obszarów lub nierównomiernych kolorów należy zwiększyć ustawienie jakości wydruku i
ponownie podjąć próbę drukowania.
Potwierdź w sterowniku drukarki ustawienia jakości wydruku.
Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
Uwaga
Dotyczy tylko drukarki MP270 series:
Ustawienia jakości wydruku nie można zmieniać przy użyciu urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge.
Kwestia 3: Jeśli problem występuje nadal, może mieć inne przyczyny.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Strona 612 z 713
Zapoznaj się również z następującymi rozdziałami:
Nie można wydrukować zadania do końca
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi
Kolory są nieczytelne
Linie zostały nierówno wydrukowane
Zadrukowany papier odkształca się lub atrament się rozlewa
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Z drugiej strony papieru widać smugi
Po bokach wydruku drukowane są pionowe linie
Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują smugi
Góra strony
Nie można wydrukować zadania do końca
Strona 613 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Nie można
wydrukować zadania do końca
Nie można wydrukować zadania do końca
Kwestia 1: Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w
wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Zapobiegaj utracie drukowanych danych
(Prevent loss of print data).
Kwestia 2: Czy na dysku twardym komputera jest wystarczająca ilość
wolnego miejsca?
Należy usunąć niepotrzebne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku.
Góra strony
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Brak wydruków/
Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle
odwzorowane/Białe smugi
Strona 614 z 713
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi
Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały
potwierdzone?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Czy kaseta typu FINE została prawidłowo zainstalowana?
Jeśli pokrywa blokująca pojemnik z tuszem nie została odpowiednio zamknięta, atrament może nie
być podawany poprawnie.
Otwórz moduł skanera (pokrywę), otwórz pokrywę blokująca pojemnik z atramentem, a następnie
zamknij pokrywę blokująca pojemnik z atramentem.
Przy zamykaniu pokrywy blokującej pojemnik z atramentem popchnij pokrywę w dół, aż zaskoczy na
miejsce.
Kwestia 3: Wydrukuj wzór dysz głowicy drukującej i wykonaj
niezbędne czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie głowicy
druku.
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń
dysz głowicy drukującej.
Informacje o drukowaniu wzoru testu dysz głowicy drukującej oraz zwyczajnym i dokładnym
czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w sekcji Okresowa konserwacja .
Jeśli test wzoru dysz nie jest drukowany poprawnie:
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór dysz głowicy drukującej i sprawdź
wydrukowany deseń.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli problem nadal występuje po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących,
wyłącz urządzenie i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24
godzinach.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Być może skończył się atrament. Wymień kasetę typu FINE.
Kwestia 4: Jeśli w kasecie typu FINE zabraknie atramentu, zamień ją na
nową.
Kwestia 5: Przy używaniu papieru, który można drukować tylko po
jednej stronie, upewnij się, czy został on włożony stroną do zadruku
skierowaną do góry.
Wydruk wykonany na złej stronie może być nieczytelny lub być obniżonej jakości.
Szczegółowe informacje dotyczące strony do zadrukowania można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z papierem.
Kwestia 6: Czy płyta szklana nie jest zabrudzona?
Wyczyść płytę szklaną.
Strona 615 z 713
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
W przypadku kopiowania patrz także poniższe sekcje:
Kwestia 7: Upewnij się, że oryginał został prawidłowo umieszczony na
płycie szklanej.
Ładowanie papieru/oryginałów
Kwestia 8: Czy oryginał został umieszczony na płycie szklanej stroną
przeznaczoną do skopiowania w dół?
Kwestia 9: Czy kopiowano wydruk wykonany przez urządzenie?
Dotyczy tylko drukarki MP270 series: wydrukuj dane bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub wykonaj
ponowne drukowanie za pomocą komputera.
Dotyczy tylko drukarki MP250 series: wykonaj ponowne drukowanie za pomocą komputera.
Kopiowanie dokumentu wydrukowanego przez urządzenie może prowadzić do obniżenia jakości
wydruku.
Góra strony
Strona 616 z 713
Kolory są nieczytelne
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Kolory są
nieczytelne
Kolory są nieczytelne
Kwestia 1: Włącz korekcję kolorów.
Przy drukowaniu fotografii lub innych obrazów włączenie w sterowniku drukarki korekcji kolorów
może poskutkować lepszym odwzorowaniem kolorów.
W oknie dialogowym właściwości drukarki, na arkuszu Efekty (Effects) wybierz opcję Vivid Photo.
W oknie dialogowym Drukowanie, w wyświetlonym menu wybierz opcję Opcje kolorów (Color
Options), a następnie w części Tryb koloru (Color Mode) wybierz opcję Vivid Photo.
W systemie Mac OS X w wersji 10.4.x lub 10.3.9, w oknie dialogowym Drukowanie (Print) wybierz
polecenie Efekty specjalne (Special Effects), a następnie wybierz polecenie Vivid Photo.
Kwestia 2: Czy kaseta typu FINE została prawidłowo zainstalowana?
Jeśli pokrywa blokująca pojemnik z tuszem nie została odpowiednio zamknięta, atrament może nie
być podawany poprawnie.
Otwórz moduł skanera (pokrywę), otwórz pokrywę blokująca pojemnik z atramentem, a następnie
zamknij pokrywę blokująca pojemnik z atramentem.
Przy zamykaniu pokrywy blokującej pojemnik z atramentem popchnij pokrywę w dół, aż zaskoczy na
miejsce.
Kwestia 3: Jeśli w kasecie typu FINE zabraknie atramentu, zamień ją na
nową.
Kwestia 4: Czy wzór dysz głowicy drukującej został prawidłowo
wydrukowany?
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń
dysz głowicy drukującej.
Informacje o drukowaniu wzoru testu dysz głowicy drukującej oraz zwyczajnym i dokładnym
czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w sekcji Okresowa konserwacja .
Jeśli test wzoru dysz nie jest drukowany poprawnie:
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór dysz głowicy drukującej i sprawdź
wydrukowany deseń.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli problem nadal występuje po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących,
wyłącz urządzenie i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24
godzinach.
Strona 617 z 713
Kolory są nieczytelne
Strona 618 z 713
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Być może skończył się atrament. Wymień kasetę typu FINE.
Uwaga
Kolory na wydruku nie odpowiadają kolorom na ekranie. Wynika to z fundamentalnych różnic w
sposobie wytwarzania kolorów. Sposób wyświetlania kolorów na ekranie zależy również od ich
ustawień oraz różnic w otoczeniu.
Góra strony
Linie zostały nierówno wydrukowane
Strona 619 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Linie zostały
nierówno wydrukowane
Linie zostały nierówno wydrukowane
Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały
potwierdzone?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Wyrównaj głowicę drukującą.
Jeśli po zainstalowaniu głowicy drukującej nie wyrównano jej, linie proste mogą być drukowane
nieregularnie.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Uwaga
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić
ręczne wyrównywanie głowicy, zgodnie z informacjami podanymi w sekcji Wyrównywanie
położenia głowicy drukującej .
Kwestia 3: Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w
wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Zapobiegaj utracie drukowanych danych
(Prevent loss of print data).
Kwestia 4: Czy wykonywane jest drukowanie układu strony lub użyto
funkcji marginesu na zszycie?
Przy włączonej funkcji marginesu na zszycie lub drukowania układu strony cienkie linie mogą zostać
niewydrukowane. Spróbuj pogrubić linie w dokumencie.
Góra strony
Zadrukowany papier odkształca się lub atrament się rozlewa
Strona 620 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Zadrukowany
papier odkształca się lub atrament się rozlewa
Zadrukowany papier odkształca się lub atrament się rozlewa
Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały
potwierdzone?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Jeśli ustawiona jest wysoka intensywność, zmniejsz ją w
sterowniku drukarki za pomocą opcji Intensywność (Intensity) i spróbuj
ponownie wykonać wydruk.
W przypadku drukowania obrazów przy wysokiej intensywności, zwykły papier może wchłonąć zbyt
dużo atramentu, co spowoduje zawijanie papieru.
Sprawdź ustawienia intensywności w sterowniku drukarki.
Dopasowywanie intensywności koloru
Kwestia 3: Czy do drukowania fotografii używasz papieru
fotograficznego?
Przy wydrukach o wysokim nasyceniu kolorów (takich jak fotografie lub zdjęcia z głębokimi kolorami)
zalecamy stosowanie papieru [Photo Paper Plus Glossy II/Błyszczący papier fotograficzny Plus II] lub
innego papieru firmy Canon przeznaczonego do specjalnych zastosowań.
Ładowanie papieru/oryginałów
Góra strony
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Papier jest
zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest
porysowana
Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały
potwierdzone?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Czy używasz odpowiedniego typu papieru? Sprawdź
następujące elementy:
Sprawdź, czy używany papier nadaje się do wybranego zastosowania.
Ładowanie papieru/oryginałów
Przy wykonywaniu wydruku bez marginesów upewnij się, że używany papier nadaje się do tego.
Jeśli używany papier nie nadaje się do wydruków bez marginesów, jakość wydruku na górze i
dole arkuszy może być niższa.
Obszar wydruku
Kwestia 3: Wyrównaj zawinięcia i włóż papier.
W przypadku zwykłego papieru
Odwróć papier i włóż go tak, aby wykonać wydruk na drugiej stronie.
Dłuższe leżenie arkuszy papieru na tylnej tacy może spowodować ich zawinięcie się. W takim
przypadku odwróć arkusze na drugą stronę. Może to pomóc usunąć problem.
Zaleca się umieszczenie pozostałego papieru w jego oryginalnym opakowaniu i
przechowywanie go na płaskiej powierzchni.
W przypadku innych rodzajów papieru
Jeśli zawinięcia w czterech rogach arkusza przekraczają 3 mm (A) wysokości, papier może się
zabrudzić lub będzie nieprawidłowo podawany. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z poniższą
procedurą, aby skorygować zawinięcia papieru.
Strona 621 z 713
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
1. Zwiń papier w kierunku przeciwnym do odkształcenia, tak jak to pokazano poniżej.
2. Sprawdź, czy papier jest teraz płaski.
Wskazane jest drukowanie tylko na jednym prostowanym arkuszu papieru jednocześnie.
Uwaga
Zależnie od typu nośnika na papierze mogą pojawić się smugi lub może on zostać
nieprawidłowo załadowany, nawet jeśli nie jest zawinięty do wewnątrz. W takiej sytuacji
postępuj zgodnie z poniższą procedurą, co pozwoli usunąć przed drukowaniem zawinięcia
papieru przekraczające 3 mm wysokości. Może to wpłynąć na poprawę wyników drukowania.
(C) Strona do zadruku
Zaleca się drukowanie na papierze, który był zwijany na zewnątrz, po jednym arkuszu naraz.
Kwestia 4: W przypadku drukowania na grubym papierze należy
włączyć opcję Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper
abrasion).
Zaznaczenie pola wyboru Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion) powoduje
zwiększenie odległości między załadowanym papierem a głowicą. Jeśli powierzchnia papieru jest
ścierana nawet w przypadku ustawienia typu nośnika zgodnego z załadowanym papierem, należy
włączyć w urządzeniu funkcję zapobiegania ścieraniu atramentu, korzystając z panelu operatora
urządzenia lub sterownika drukarki.
Włączenie opcji Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper abrasion) powoduje
zmniejszenie szybkości pracy urządzenia.
* Po zakończeniu drukowania wyłącz ustawienie Zapobieganie ścieraniu atramentu (Prevent paper
abrasion). W przeciwnym wypadku ustawienie to pozostanie włączone dla wszystkich kolejnych
zadań wydruku.
Ustawianie za pomocą panelu operatora
Naciskaj przycisk Konserwacja (Maintenance) do momentu pojawienia się na ekranie LED
symbolu r, a następnie naciśnij przycisk Czarny (Black), aby włączyć funkcję zapobiegania
ścieraniu papieru.
Aby wyłączyć funkcję zapobiegania ścieraniu papieru, naciskaj przycisk Konserwacja
(Maintenance) do momentu pojawienia się na ekranie LED symbolu r, a następnie naciśnij
przycisk Kolorowy (Color) .
Ustawianie przy użyciu sterownika drukarki
Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki i w obszarze Ustawienia niestandardowe (Custom
Strona 622 z 713
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Settings) na karcie Obsługa (Maintenance) zaznacz pole wyboru Zapobieganie ścieraniu
atramentu (Prevent paper abrasion), a następnie kliknij przycisk Wyślij (Send).
Aby otworzyć okno dialogowe właściwości drukarki, zobacz sekcję Otwieranie okna
dialogowego właściwości drukarki (system Windows) .
W programie Canon IJ Printer Utility wybierz z podręcznego menu opcję Custom Settings,
zaznacz pole wyboru Prevent paper abrasion i kliknij przycisk Send.
Aby uruchomić program Canon IJ Printer Utility, zobacz sekcję Otwieranie programu Canon IJ
Printer Utility (komputery Macintosh).
Kwestia 5: Jeśli ustawiona jest wysoka intensywność, zmniejsz ją w
sterowniku drukarki za pomocą ustawienia Intensywność (Intensity) i
spróbuj ponownie wykonać wydruk.
W przypadku drukowania obrazów przy wysokiej intensywności, zwykły papier może wchłonąć zbyt
dużo atramentu, co spowoduje zawijanie papieru.
Zmniejsz w sterowniku drukarki ustawienie opcji Intensywność (Intensity) i spróbuj ponownie
wykonać wydruk.
1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
W przypadku drukarki MP270 series kliknij tutaj: Sterownik drukarki
W przypadku drukarki MP250 series kliknij tutaj: Sterownik drukarki
* Przed kliknięciem w celu otwarcia okna dialogowego właściwości drukarki zamknij
uruchomioną aplikację.
2. Na karcie Główne (Main) wybierz dla opcji Kolor/Intensywność (Color/Intensity)
ustawienie Ręcznie (Manual) i kliknij przycisk Ustaw... (Set).
3. Aby zmienić ustawienie intensywności, na karcie Dopasowywanie kolorów
(Color Adjustment) przesuń suwak Intensywność (Intensity).
1. Otwórz okno dialogowe Print (Drukuj).
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie (komputery Macintosh)
2. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Color Options.
3. Aby zmienić ustawienie intensywności, przesuń suwak Intensywność (Intensity).
Kwestia 6: Czy wydruk jest wykonywany poza zalecanym obszarem
drukowania?
Jeśli drukowanie wykracza poza zalecany obszar wydruku papieru, jego dolny brzeg może zostać
poplamiony atramentem.
Należy zmienić wymiary oryginalnego dokumentu w aplikacji.
Obszar wydruku
Kwestia 7: Czy płyta szklana jest brudna?
Wyczyść płytę szklaną.
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
Strona 623 z 713
Papier jest zaplamiony/Zadrukowana powierzchnia jest porysowana
Strona 624 z 713
Kwestia 8: Czy wnętrze urządzenia jest brudne?
W przypadku korzystania z funkcji drukowania dwustronnego wnętrze urządzenia może zostać
zaplamione atramentem, co powoduje powstawanie smug na wydrukach.
Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wykonaj procedurę czyszczenia przy użyciu płyty dolnej.
Okresowa konserwacja
Uwaga
Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrze urządzenia, określ poprawny rozmiar papieru.
Kwestia 9: Ustaw większą wartość ustawienia Czas oczekiwania na
wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time).
Dzięki temu zadrukowana powierzchnia będzie mogła wyschnąć. Pozwoli to uniknąć smug i
zarysowań.
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
3. Kliknij kartę Obsługa (Maintenance) i polecenie Ustawienia niestandardowe
(Custom Settings).
4. Przeciągnij suwak Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying
Wait Time), aby określić czas oczekiwania, a następnie kliknij przycisk Wyślij
(Send).
5. Potwierdź komunikat i kliknij przycisk OK.
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Uruchom program Canon IJ Printer Utility.
Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh)
3. W wyświetlonym menu wybierz polecenie Custom Settings.
4. Przeciągnij suwak Ink Drying Wait Time, aby określić czas oczekiwania, a
następnie kliknij przycisk Send.
5. Potwierdź komunikat i kliknij przycisk OK.
Kwestia 10: Czy papier nie jest rysowany przez inny włożony papier?
W przypadku niektórych nośników, papier podawany z tylnej tacy może być zarysowywany przez inny
włożony do niej papier. W takiej sytuacji należy podawać papier po jednym arkuszu.
Góra strony
Z drugiej strony papieru widać smugi
Strona 625 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Z drugiej strony
papieru widać smugi
Z drugiej strony papieru widać smugi
Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały
potwierdzone?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Aby wyczyścić wnętrze urządzenia, wykonaj procedurę
czyszczenia przy użyciu płyty dolnej.
Okresowa konserwacja
Uwaga
Przy drukowaniu bez obramowania, wydrukach dwustronnych lub zbyt intensywnej eksploatacji
drukarki jej wnętrze może zabrudzić się atramentem.
Góra strony
Po bokach wydruku drukowane są pionowe linie
Strona 626 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Po bokach
wydruku drukowane są pionowe linie
Po bokach wydruku drukowane są pionowe linie
Kwestia 1: Czy sprawdzono ustawienia typu papieru i jakości
wydruku?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Czy załadowano papier o poprawnym rozmiarze?
Na marginesach mogą być drukowane pionowe linie, jeśli rozmiar załadowanego papieru jest
większy od rozmiaru określonego przy użyciu sterownika drukarki.
Ustaw rozmiar papieru zgodny z załadowanym papierem.
Wyniki drukowania są niezadowalające
Uwaga
Kierunek wzoru linii pionowej może się zmieniać w zależności od danych obrazu i ustawienia
wydruku.
Jeśli to konieczne, urządzenie wykonuje automatyczne czyszczenie w celu zachowania czystości
wydruków. Podczas czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.
Chociaż atrament jest zazwyczaj zbierany w pochłaniaczu atramentu, w przypadku załadowania
papieru o rozmiarze większym niż określony w sterowniku drukarki może on pozostawić ślady
na papierze.
Góra strony
Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują smugi
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Wyniki drukowania są niezadowalające > Kolory są
nakładane nierównomiernie lub występują smugi
Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują smugi
Kwestia 1: Czy ustawienia papieru i jakości wydruku zostały
potwierdzone?
Wyniki drukowania są niezadowalające
Kwestia 2: Wydrukuj wzór testu dysz głowicy drukującej i wykonaj
niezbędne czynności konserwacyjne, np. czyszczenie głowicy druku.
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń
dysz głowicy drukującej.
Informacje o drukowaniu wzoru testu dysz głowicy drukującej oraz zwyczajnym i dokładnym
czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w sekcji Okresowa konserwacja .
Jeśli test wzoru dysz nie jest drukowany poprawnie:
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór dysz głowicy drukującej i sprawdź
wydrukowany deseń.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli problem nadal występuje po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących,
wyłącz urządzenie i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24
godzinach.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Być może skończył się atrament. Wymień kasetę typu FINE.
Strona 627 z 713
Kolory są nakładane nierównomiernie lub występują smugi
Strona 628 z 713
Kwestia 3: Wyrównaj głowicę drukującą.
Wyrównywanie głowicy drukującej
Uwaga
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany po wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić
ręczne wyrównywanie głowicy, zgodnie z informacjami podanymi w sekcji Wyrównywanie
położenia głowicy drukującej .
Góra strony
Drukowanie nie rozpoczyna się
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Drukowanie nie rozpoczyna się
Drukowanie nie rozpoczyna się
Kwestia 1: Upewnij się, że kabel zasilania został prawidłowo
podłączony i włącz urządzenie.
Jeśli kontrolka Zasilanie miga na zielono, urządzenie przeprowadza inicjalizację. Poczekaj, aż
kontrolka WŁ./WYŁ. (Power) przestanie migać i zacznie świecić ciągłym, zielonym światłem.
Uwaga
W przypadku drukowania dużej ilości danych (np. fotografii lub grafiki) przygotowanie do
rozpoczęcia drukowania może trwać dłużej. Gdy kontrolka Zasilanie miga na zielono, komputer
przetwarza dane i przesyła je do urządzenia. Poczekaj do rozpoczęcia drukowania.
Kwestia 2: Upewnij się, że kabel USB został bezpiecznie podłączony do
urządzenia i komputera, a następnie sprawdź następujące kwestie:
Jeśli korzystasz z przekaźnika, takiego jak koncentrator USB, odłącz go, podłącz urządzenie
bezpośrednio do komputera i rozpocznij drukowanie ponownie. Jeśli drukowanie rozpocznie się
prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim. Aby uzyskać dalsze informacje,
skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia pośredniego.
Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę drukowania.
Kwestia 3: Jeśli drukujesz przy użyciu komputera, uruchom komputer
ponownie.
Usuń zbędne zadania drukowania.
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Kwestia 4: Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj wybrano
poprawną nazwę urządzenia.
Urządzenie nie będzie drukować poprawnie w przypadku korzystania ze sterownika innej drukarki.
W przypadku systemu Windows upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj wybrano poprawną
nazwę urządzenia.
Na komputerze Macintosh upewnij się, że w obszarze Drukarka (Printer) okna dialogowego
Drukowanie (Print) wybrano prawidłową nazwę drukarki.
Uwaga
Aby skonfigurować urządzenie jako domyślne, należy wybrać polecenie Ustaw jako drukarkę
domyślną (Set as Default Printer) (system Windows) albo Drukarka domyślna (Default Printer)
lub Ustaw jako domyślną (Make Default) (komputery Macintosh).
Kwestia 5: skonfiguruj prawidłowo port drukarki.
Jako port drukarki należy ustawić „USBnnn” (nnn oznacza liczbę).
1. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
2. Kliknij polecenie Panel sterowania (Control Panel), a następnie w części Sprzęt i
dźwięk (Hardware and Sound) kliknij ikonę Drukarka (Printer).
W systemie Windows XP kliknij kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel), Drukarki i
inny sprzęt (Printers and Other Hardware) oraz Drukarki i faksy (Printers and Faxes).
Strona 629 z 713
Drukowanie nie rozpoczyna się
Strona 630 z 713
W systemie Windows 2000 kliknij polecenie Panel sterowania (Control Panel) i ikonę Drukarki
(Printers).
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Drukarka Canon XXX (Canon XXX
Printer) i wybierz polecenie Właściwości (Properties).
4. Kliknij kartę Porty (Ports) i sprawdź ustawienia portu.
Upewnij się, że port o nazwie USBnnn (gdzie „n” to numer), dla którego w kolumnie Drukarka
(Printer) jest wyświetlane ustawienie Drukarka Canon XXX (Canon XXX Printer), został wybrany
w polu Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s)).
W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers
lub zmień port drukarki na właściwy.
Kwestia 6: Czy zamierzasz wydrukować bardzo dużo danych?
Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij pozycję Opcje wydruku (Print Options). Następnie w
wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Zapobiegaj utracie drukowanych danych
(Prevent loss of print data).
Góra strony
Kopiowanie/drukowanie zatrzymuje się przed zakończeniem
Strona 631 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Kopiowanie/drukowanie zatrzymuje się przed
zakończeniem
Kopiowanie/drukowanie zatrzymuje się przed zakończeniem
Kwestia 1: Czy urządzenie drukowało nieprzerwanie przez dłuższy
czas?
Nieprzerwana praca urządzenia przez dłuższy czas może spowodować przegrzanie głowicy
drukującej. Aby chronić głowicę drukującą, urządzenie może przerwać pracę na pewien czas, a
następnie ją wznowić.
W takim przypadku należy przerwać drukowanie w dogodnym momencie i odczekać przynajmniej 15
minut.
Dodatkowo, jeśli urządzenie drukowało przez dłuższy czas obrazy lub zdjęcia o intensywnych
kolorach, urządzenie może przerwać pracę w celu chronienia głowicy drukującej. W takim przypadku
drukowanie nie zostanie wznowione automatycznie. Wyłącz urządzenie na co najmniej 15 minut.
Przestroga
Głowica drukująca i sąsiadujące z nią elementy mogą się rozgrzewać do wysokiej temperatury.
Nie wolno dotykać głowicy drukującej ani sąsiadujących z nią elementów.
Kwestia 2: Czy papier jest włożony?
Upewnij się, czy papier jest umieszczony na tylnej tacy.
Jeśli w urządzeniu zabrakło papieru, załaduj papier.
Kwestia 3: Czy drukowane dokumenty zawierają dużo fotografii lub
ilustracji?
Przetworzenie grafik o dużym rozmiarze, takich jak fotografie i obrazy, zajmuje dużą ilość czasu. W
czasie tym urządzenie może wydawać się bezczynne.
Ponadto w przypadku drukowania danych wymagających zużycia dużej ilości atramentu na zwykłym
papierze urządzenie regularnie przerywa pracę. W obu przypadkach należy po prostu poczekać na
zakończenie przetwarzania.
Uwaga
Drukowanie dokumentu z dużym obszarem wydruku lub wielu kopii dokumentu może zostać
wstrzymane, aby umożliwić wyschnięcie atramentu.
Kwestia 4: W przypadku przerwania kopiowania przed jego
zakończeniem spróbuj rozpocząć kopiowanie ponownie.
W przypadku upłynięcia pewnej ilości czasu od zgłoszenia błędu kopiowania urządzenie przerywa
pracę.
Góra strony
Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany
Strona 632 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany
Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany
Kwestia 1: Czy dysze głowicy druku nie są zablokowane?
Aby sprawdzić, czy atrament jest prawidłowo dozowany z dysz głowic drukujących, wydrukuj deseń
dysz głowicy drukującej.
Informacje o drukowaniu wzoru testu dysz głowicy drukującej oraz zwyczajnym i dokładnym
czyszczeniu głowicy drukującej można znaleźć w sekcji Okresowa konserwacja .
Jeśli test wzoru dysz nie jest drukowany poprawnie:
Po wyczyszczeniu głowicy drukującej, wydrukuj wzór dysz głowicy drukującej i sprawdź
wydrukowany deseń.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Wykonaj dokładne czyszczenie głowicy drukującej.
Jeśli problem nadal występuje po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących,
wyłącz urządzenie i przeprowadź kolejne dokładne czyszczenie głowicy drukującej po 24
godzinach.
Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym dokładnym wyczyszczeniu głowic drukujących:
Być może skończył się atrament. Wymień kasetę typu FINE.
Kwestia 2: Czy kaseta typu FINE została prawidłowo zainstalowana?
Jeśli pokrywa blokująca pojemnik z tuszem nie została odpowiednio zamknięta, atrament może nie
być podawany poprawnie.
Otwórz moduł skanera (pokrywę), otwórz pokrywę blokująca pojemnik z atramentem, a następnie
zamknij pokrywę blokująca pojemnik z atramentem.
Przy zamykaniu pokrywy blokującej pojemnik z atramentem popchnij pokrywę w dół, aż zaskoczy na
miejsce.
Kwestia 3: Jeśli w kasecie typu FINE zabraknie atramentu, zamień ją na
nową.
Góra strony
Szybkość drukowania jest niższa od spodziewanej
Strona 633 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Szybkość drukowania jest niższa od spodziewanej
Szybkość drukowania jest niższa od spodziewanej
Kwestia 1: Czy drukowanie nie jest wykonywane w trybie Tryb cichy
(Quiet Mode)?
W przypadku włączenia w ustawieniach sterownika drukarki opcji Tryb cichy (Quiet Mode), szybkość
drukowania zmniejsza się. Aby przyspieszyć drukowanie, należy wyłączyć opcję Tryb cichy (Quiet
Mode).
Zmniejszanie hałasu urządzenia
Kwestia 2: Czy jakość drukowania nie jest ustawiona na zbyt wysoką?
Zwiększ szybkość drukowania w ustawieniach sterownika drukarki. Wybranie ustawienia
preferującego szybkość wydruku powoduje przyspieszenie drukowania.
1. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
W przypadku drukarki MP270 series kliknij tutaj: Sterownik drukarki
W przypadku drukarki MP250 series kliknij tutaj: Sterownik drukarki
* Przed kliknięciem w celu otwarcia okna dialogowego właściwości drukarki zamknij
uruchomioną aplikację.
2. Na karcie Główne (Main) wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality)
ustawienie Szybka (Fast).
Przy niektórych rodzajach nośników ustawienie Szybka (Fast) jest niedostępne.
1. Otwórz okno dialogowe Print (Drukuj).
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie (komputery Macintosh)
2. W menu podręcznym wybierz polecenie Jakość i nośnik (Quality & Media), a
następnie wybierz dla ustawienia Jakość wydruku (Print Quality) wartość
Szybka (Fast).
Przy niektórych rodzajach nośników ustawienie Szybka (Fast) jest niedostępne.
Uwaga
W niektórych środowiskach wykonanie powyższych czynności może nie spowodować znaczącego
wzrostu szybkości drukowania.
Góra strony
Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję pozwalającą na wymianę ...
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję
pozwalającą na wymianę kasety
Uchwyt na kasetę typu FINE nie przesuwa się na pozycję
pozwalającą na wymianę kasety
Kwestia 1: Czy kontrolka Zasilanie jest zgaszona?
Sprawdź, czy dioda lampy zasilania świeci się na zielono.
Pojemnik na kasety typu FINE nie przesunie się przy włączonym zasilaniu. Jeśli kontrolka Zasilanie
jest wyłączona, zamknij moduł skanera (pokrywę) i włącz urządzenie.
Jeśli kontrolka Zasilanie miga na zielono, urządzenie przeprowadza inicjalizację. Poczekaj, aż
kontrolka Zasilanie zaświeci zielonym światłem, a następnie otwórz ponownie moduł skanera
(pokrywę).
Kwestia 2: Czy na ekranie LED widoczny jest kod błędu?
Zamknij moduł skanera (pokrywę), sprawdź, czy jest wyświetlany kod błędu, wykonaj odpowiednie
czynności, aby usunąć błąd, a następnie otwórz pokrywę ponownie. Szczegółowe informacje na
temat rozwiązywania tego problemu można znaleźć w sekcji Na ekranie LED jest wyświetlany kod
błędu.
Kwestia 3: Czy moduł skanowania (pokrywa) pozostał otwarty przez
ponad 10 minut?
Jeśli moduł skanera (pokrywa) pozostanie otwarty przez ponad 10 minut, uchwyt kaset FINE jest
przesuwany w prawo w celu zapobieżenia wyschnięciu głowicy drukującej. Aby przesunąć kasetę
FINE ponownie w lewo, zamknij i otwórz ponownie moduł skanera (pokrywę).
Kwestia 4: Czy urządzenie drukowało nieprzerwanie przez dłuższy
czas?
Zamknij moduł skanera (pokrywę), odczekaj chwilę i otwórz pokrywę ponownie.
Jeśli urządzenie drukowało nieprzerwanie przez długi czas, temperatura głowicy drukującej może
być zbyt wysoka, aby obsada kaset FINE mogła się przesunąć do centralnego położenia.
Uwaga
Otwarcie modułu skanera (pokrywy) podczas drukowania powoduje przesunięcie uchwytu kaset
FINE w prawo. Zamknij moduł skanera (pokrywę) i otwórz go ponownie po zakończeniu
drukowania.
Góra strony
Strona 634 z 713
Papier nie jest poprawnie podawany
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Papier nie jest poprawnie podawany
Papier nie jest poprawnie podawany
Kwestia 1: Przed włożeniem papieru sprawdź następujące elementy.
Przed włożeniem dwóch lub większej liczby arkuszy do drukarki należy je rozwachlować.
Przy wkładaniu więcej niż jednego arkusza papieru upewnij się, że nie zostanie przekroczona
maksymalna ilość papieru.
W przypadku niektórych typów papieru lub warunków pracy (bardzo wysoka lub bardzo niska
temperatura i wilgotność) podawanie papieru w maksymalnej ilości może okazać się
niemożliwe. W takim przypadkach zmniejsz ilość wkładanych jednocześnie arkuszy do połowy
maksymalnej ilości papieru.
Zawsze wkładaj papier pionowo, niezależnie od orientacji druku.
Podczas ładowania papieru do tylnej tacy załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną
DO GÓRY i przesuń prowadnice papieru, aby wyrównać je z obiema stronami papieru.
Ładowanie papieru/oryginałów
Kwestia 2: Sprawdź, czy papier, na którym drukujesz, nie jest zbyt
gruby lub zawinięty.
Ładowanie papieru/oryginałów
Kwestia 3: Przed włożeniem kopert sprawdź następujące elementy.
W przypadku drukowania na kopertach zapoznaj się z informacjami podanymi w sekcji Ładowanie
papieru/oryginałów i przygotuj koperty do druku.
Po przygotowaniu kopert włóż je pionowo. Jeśli koperty zostaną umieszczone w orientacji poziomej,
nie będą podawane prawidłowo.
Kwestia 4: Upewnij się, że w tylnej tacy nie znajdują się żadne obce
obiekty.
Jeśli papier podrze się w tylnej tacy, usuń go zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji Zacięcia
Strona 635 z 713
Papier nie jest poprawnie podawany
Strona 636 z 713
papieru .
Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła
zasilania, a następnie wyjmij te obiekty.
Góra strony
Zacięcia papieru
Strona 637 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Zacięcia papieru
Zacięcia papieru
Uwaga
Jeśli w celu usunięcia zaciętego papieru musisz wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk
Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/Reset), aby usunąć zadania drukowania przed wyłączeniem
urządzenia.
Papier zaciął się w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy
W pozostałych przypadkach
Góra strony
Papier zaciął się w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej tacy
Strona 638 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Zacięcia papieru > Papier zaciął się w otworze
wyjściowym papieru lub na tylnej tacy
Papier zaciął się w otworze wyjściowym papieru lub na tylnej
tacy
Wyjmij papier zgodnie z podaną poniżej procedurą.
1. Powoli wyciągnij papier z tylnej tacy lub z otworu wysuwania papieru (wybierz
łatwiejszy wariant).
Uwaga
Jeśli papier podrze się i jego fragment pozostanie w urządzeniu, wyłącz urządzenie, otwórz
moduł skanera (pokrywę) i wyjmij papier.
Uważaj, aby nie dotknąć elementów znajdujących się wewnątrz urządzenia.
Po usunięciu całego papieru zamknij moduł skanera (pokrywę) i włącz urządzenie ponownie.
Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Papier może
zostać wysunięty automatycznie.
2. Załaduj papier ponownie i naciśnij przycisk Zatrzymaj/Uruchom ponownie (Stop/
Reset) na urządzeniu.
Jeśli w punkcie 1 urządzenie zostało wyłączone, wszystkie zadania wydruku zostały anulowane.
Wykonaj wydruk ponownie, jeżeli jest to konieczne.
Uwaga
Przy ponownym ładowaniu papieru upewnij się, że używasz prawidłowego rodzaju i że
wkładasz go prawidłowo.
Ładowanie papieru/oryginałów
Papier formatu A5 najlepiej nadaje się do dokumentów zawierających głównie tekst. Firma
Canon nie zaleca używania papieru tego typu do drukowania dokumentów z fotografiami lub
grafiką, ponieważ wydruk może zawijać się i powodować zacięcia papieru.
Jeśli nie można wyjąć papieru, papier rozdarł się wewnątrz urządzenia lub błąd zacięcia papieru
występuje nadal po wyjęciu papieru, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Góra strony
W pozostałych przypadkach
Strona 639 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Zacięcia papieru > W pozostałych przypadkach
W pozostałych przypadkach
Sprawdź następujące elementy:
Kwestia 1: Czy wokół otworu wyjściowego papieru znajdują się jakieś
obce obiekty?
Kwestia 2: Czy w tylnej tacy znajdują się jakieś obce obiekty?
Jeśli w tylnej tacy znajdują się jakiekolwiek obce obiekty, wyłącz urządzenie, odłącz je od źródła
zasilania, a następnie wyjmij te obiekty.
Kwestia 3: Czy papier jest zawinięty?
Kwestia 3: Wyrównaj zawinięcia i włóż papier.
Góra strony
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o
błędzie
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: B200 Wystąpił błąd drukarki. Wyłącz drukarkę i odłącz jej
kabel zasilania od źródła zasilania. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym.
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: **** Wystąpił błąd drukarki. Wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie. Jeśli problem nie ustępuje, przeczytaj informacje w podręczniku.
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 300
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 1700
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o kasecie: 1688
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o kasecie: 1686
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 2001 (dotyczy tylko drukarki MP270 series)
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 2002 (dotyczy tylko drukarki MP270 series)
Inne komunikaty o błędach
Wyświetlany jest ekran programu Extended Survey Program drukarki atramentowej/skanera/
faksu Inkjet
Wyświetlana jest ikona programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: B200 Wystąpił błąd drukarki. Wyłącz drukarkę i
odłącz jej kabel zasilania od źródła zasilania. Następnie skontaktuj się z centrum
serwisowym.
Wyłącz urządzenie i odłącz jego kabel zasilania.
Skontaktuj się z centrum serwisowym.
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: **** Wystąpił błąd drukarki. Wyłącz drukarkę i
włącz ją ponownie. Jeśli problem nie ustępuje, przeczytaj informacje w podręczniku.
„****” to znaki alfanumeryczne, zależne od konkretnego błędu.
Wyświetlany jest numer 5100
Sprawdź, czy ruchy obsady kaset FINE nie są zablokowane.
Anuluj drukowanie z poziomu komputera, wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij zakleszczony
papier lub materiał ochronny, który uniemożliwia ruchy uchwytu na kasety FINE, i ponownie
włącz urządzenie.
Ważne
Uważaj, aby nie dotknąć elementów znajdujących się wewnątrz urządzenia. Dotknięcie
tych elementów może spowodować problemy z wydrukiem.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Wyświetlany jest numer 6000
Jeśli przed urządzeniem znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.
Delikatnie otwórz tacę wyjściową papieru, a następnie wyłącz zasilanie i włącz je ponownie.
Wyświetlane są czterocyfrowy kod i komunikat „Wystąpił błąd drukarki”.
Wyłącz urządzenie i odłącz jego kabel zasilania.
Strona 640 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Podłącz urządzenie do prądu i włącz je.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji
Kwestia 1: Jeśli kontrolka Zasilanie jest wyłączona, upewnij się, że podłączono
kabel zasilania, i włącz urządzenie.
Jeśli kontrolka Zasilanie miga na zielono, urządzenie przeprowadza inicjalizację. Poczekaj, aż
kontrolka WŁ./WYŁ. (Power) przestanie migać i zacznie świecić ciągłym, zielonym światłem.
Kwestia 2: Sprawdź, czy port drukarki został prawidłowo skonfigurowany w
sterowniku drukarki.
* W poniższych instrukcjach ciąg „ XXX” oznacza nazwę urządzenia.
1.
Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
2.
Kliknij polecenie Panel sterowania (Control Panel), a następnie w części Sprzęt i
dźwięk (Hardware and Sound) kliknij ikonę Drukarka (Printer).
W systemie Windows XP kliknij kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel),
Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) oraz Drukarki i faksy (Printers and
Faxes).
W systemie Windows 2000 kliknij polecenie Panel sterowania (Control Panel) i ikonę
Drukarki (Printers).
3.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Drukarka Canon XXX (Canon XXX Printer) i
wybierz polecenie Właściwości (Properties).
4.
Kliknij kartę Porty (Ports) i sprawdź ustawienia portu.
Upewnij się, że port o nazwie USBnnn (gdzie „n” to numer), dla którego w kolumnie
Drukarka (Printer) jest wyświetlane ustawienie Drukarka Canon XXX (Canon XXX Printer),
został wybrany w polu Drukuj do następujących portów (Print to the following port(s)).
Jeśli ustawienia portu są nieprawidłowe, zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers lub
zmień konfigurację portu zgodnie z używanym interfejsem.
Kwestia 3: Upewnij się, że kabel USB został bezpiecznie podłączony do
urządzenia i komputera.
Jeśli korzystasz z przekaźnika, takiego jak koncentrator USB, odłącz go, podłącz
urządzenie bezpośrednio do komputera i rozpocznij drukowanie ponownie. Jeśli
drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim.
Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia pośredniego.
Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę
drukowania.
Kwestia 4: Upewnij się, że sterowniki MP Drivers zostały prawidłowo
zainstalowane.
Odinstaluj sterowniki MP Drivers zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie
niepotrzebnych sterowników MP Drivers , włóż do napędu w komputerze instalacyjny dysk CDROM (Setup CD-ROM) , skorzystaj z opcji Instalacja niestandardowa (Custom Install) i wybierz
pozycję MP Drivers, aby ponownie zainstalować sterowniki MP Drivers.
Kwestia 5: Sprawdź w komputerze stan urządzenia.
Aby sprawdzić stan urządzenia, wykonaj poniższą procedurę.
1.
Kliknij kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel), Sprzęt i dźwięk (Hardware
and Sound) oraz Menedżer urządzeń (Device Manager).
Jeśli pojawi się ekran Kontrola konta użytkownika (User Account Control), postępuj
zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Strona 641 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
W systemie Windows XP kliknij kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel),
Konserwacja i wydajność (Performance and Maintenance) oraz System, a następnie na
karcie Sprzęt (Hardware) kliknij przycisk Menedżer urządzeń (Device Manager).
W systemie Windows 2000 kliknij kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel) i
System, a następnie na karcie Sprzęt (Hardware) kliknij przycisk Menedżer urządzeń
(Device Manager).
2.
Kliknij dwukrotnie pozycje Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej (Universal
Serial Bus controllers) i Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support).
Jeśli nie jest wyświetlana pozycja Uniwersalna drukarka USB (USB Printing Support),
upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera.
Kwestia 3: Upewnij się, że kabel USB został bezpiecznie podłączony do urządzenia i
komputera.
3.
Kliknij kartę Ogólne (General) i upewnij się, że nie jest wskazywany żaden problem z
urządzeniem.
Jeśli pojawił się błąd urządzenia, rozwiąż go, korzystając z pomocy systemu Windows.
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 300
Kwestia 1: Jeśli kontrolka Zasilanie jest wyłączona, upewnij się, że podłączono
kabel zasilania, i włącz urządzenie.
Jeśli kontrolka Zasilanie miga na zielono, urządzenie przeprowadza inicjalizację. Poczekaj, aż
kontrolka WŁ./WYŁ. (Power) przestanie migać i zacznie świecić ciągłym, zielonym światłem.
Kwestia 2: Upewnij się, że kabel USB został bezpiecznie podłączony do
urządzenia i komputera.
Jeśli korzystasz z przekaźnika, takiego jak koncentrator USB, odłącz go, podłącz
urządzenie bezpośrednio do komputera i rozpocznij drukowanie ponownie. Jeśli
drukowanie rozpocznie się prawidłowo, oznacza to problem z urządzeniem pośrednim.
Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia pośredniego.
Problemem może być również kabel USB. Wymień kabel USB i ponów próbę
drukowania.
Kwestia 3: Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukowanie wybrano poprawną
nazwę urządzenia.
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie (komputery Macintosh)
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 1700
Patrz paragraf E, 0, 8 w sekcji Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu i
wykonaj odpowiednie działania.
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o kasecie: 1688
Patrz paragraf E, 1, 6 w sekcji Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu i
wykonaj odpowiednie działania.
Wyświetlany jest komunikat Numer informacji o kasecie: 1686
Patrz paragraf E, 1, 3 w sekcji Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu i
wykonaj odpowiednie działania.
Strona 642 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 2001 (dotyczy tylko drukarki MP270
series)
Patrz paragraf E, 0, 9 w sekcji Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu i
wykonaj odpowiednie działania.
Wyświetlany jest komunikat Numer błędu: 2002 (dotyczy tylko drukarki MP270
series)
Patrz paragraf E, 1, 9 w sekcji Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu i
wykonaj odpowiednie działania.
Inne komunikaty o błędach
Sprawdź: jeśli komunikat o błędzie jest wyświetlany poza monitorem stanu
drukarki, sprawdź następujące elementy:
„Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnego miejsca na dysku
twardym” ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
Usuń zbędne pliki i zwiększ ilość miejsca na dysku.
„Nie można umieścić w buforze z powodu zbyt małej ilości wolnej pamięci” ("Could not
spool successfully due to insufficient memory")
Zamknij inne uruchomione aplikacje, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
Jeżeli wciąż nie można drukować, uruchom jeszcze raz komputer i ponów próbę
drukowania.
„Nie znaleziono sterownika drukarki” ("Printer driver could not be found")
Odinstaluj sterownik drukarki zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Usuwanie
niepotrzebnych sterowników MP Drivers , a następnie zainstaluj go ponownie.
„Nie można wydrukować: nazwa aplikacji - nazwa pliku” ("Could not print Application
name - File name")
Spróbuj wykonać wydruk ponownie po zakończeniu bieżącego zadania.
Wyświetlany jest ekran programu Badanie Extended Survey Program
dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet
Jeśli program do przeprowadzania badania Extended Survey Program został zainstalowany, po
trzech i sześciu miesiącach od instalacji pojawi się ekran z monitem o zgodę na przesłanie
informacji o sposobie wykorzystania drukarki. Następnie będzie on wyświetlany co pół roku przez
około cztery lata.
Przeczytaj instrukcje na ekranie i wykonaj poniższą procedurę.
Strona 643 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:
Kliknij przycisk Zgadzam się (Agree), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki będą wysyłane przez Internet.
Po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie informacje będą wysyłane automatycznie
od następnego uruchomienia, a ekran potwierdzenia nie będzie już wyświetlany.
Uwaga
Podczas przesyłania informacji mogą się pojawić różnego rodzaju ekrany ostrzegające
przed wysyłaniem informacji do Internetu. W takiej sytuacji sprawdź, czy program, którego
dotyczy ostrzeżenie, nosi nazwę „IJPLMUI.exe” i zezwól na jego dostęp do Internetu.
Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Wysyłaj automatycznie od następnego razu
(Send automatically from the next time), informacje nie będą wysyłane automatycznie od
następnego uruchomienia, a ekran potwierdzenia zostanie wyświetlony podczas
następnego badania. Aby automatycznie wysyłać informacje, patrz sekcja Zmiana
ustawienia ekranu potwierdzenia .
Jeżeli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:
Kliknij przycisk Nie zgadzam się (Do not agree). Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a
badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia zostanie wyświetlony ponownie po upływie 3
miesięcy.
Dezinstalacja programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet:
Aby odinstalować program Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet, kliknij przycisk Odinstaluj
(Uninstall) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia:
1. Wybierz elementy z menu Start w sposób przedstawiony poniżej.
W systemie Windows Vista wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania
(Control Panel) > Odinstaluj program (Uninstall a program).
W systemie Windows XP wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania
(Control Panel) > Dodaj lub usuń programy (Add or Remove Programs).
W systemie Windows 2000 wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia (Settings)
> Panel sterowania (Control Panel) > Dodaj lub usuń programy (Add/Remove
Programs).
Uwaga
W przypadku systemu Windows Vista podczas instalacji, odinstalowywania lub
Strona 644 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
uruchamiania oprogramowania może wyświetlić się okno potwierdzenia/
ostrzeżenia.
To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane
są uprawnienia administratora.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk
Kontynuuj (Continue) lub Zezwalaj (Allow), aby kontynuować.
2. Wybierz opcję Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Wybierz opcję Zmień (Change).
Jeśli po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie wybierzesz opcję Tak (Yes), ekran
potwierdzenia zostanie wyświetlony podczas następnego badania.
Jeśli wybierzesz opcję Nie (No), informacje będą wysyłane automatycznie.
Uwaga
Po wybraniu opcji Odinstaluj (Uninstall) lub Usuń (Remove) program Badanie
Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/
skanera/faksu Inkjet zostanie odinstalowany. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Wyświetlana jest ikona programu Badanie Extended Survey Program
dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet
Jeśli jest zainstalowany program Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet, informacje o wykorzystaniu drukarki są
planowo wysyłane po upływie trzech i sześciu miesięcy od instalacji. Po tym czasie są one
wysyłane co pół roku przez okres czterech lat. Ikona Badanie Extended Survey Program dotyczące
sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet (Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program) pojawia się w Doku, gdy nadchodzi czas na wysłanie informacji o
korzystaniu z drukarki.
W systemie Mac OS X w wersji 10.3.9 program Badanie Extended Survey Program dotyczące
sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet nie jest instalowany.
Po kliknięciu ikony przeczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie i wykonaj poniższą procedurę.
Strona 645 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Jeśli zgadzasz się uczestniczyć w programie badania użytkowników:
Kliknij przycisk Zgadzam się (Agree), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Informacje o korzystaniu z drukarki będą wysyłane przez Internet.
Po wykonaniu instrukcji wyświetlanych na ekranie informacje będą wysyłane automatycznie
od następnego uruchomienia, a ekran potwierdzenia nie będzie już wyświetlany.
Uwaga
Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Wysyłaj automatycznie od następnego razu
(Send automatically from the next time), informacje nie będą wysyłane automatycznie od
następnego uruchomienia, a ikona Badanie Extended Survey Program dotyczące
sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet (Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program) pojawi się w Doku, gdy nadejdzie czas
kolejnego badania.
Jeżeli nie zgadzasz się uczestniczyć w badaniu:
Kliknij przycisk Nie zgadzam się (Do not agree). Ekran potwierdzenia zostanie zamknięty, a
badanie — pominięte. Ekran potwierdzenia zostanie wyświetlony ponownie po upływie 3
miesięcy.
Aby zatrzymać wysyłanie informacji:
Kliknij przycisk Wyłącz (Turn off). Działanie programu Badanie Extended Survey Program
dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet zostanie
zatrzymane, a informacje nie będą wysyłane. Aby wznowić badanie, patrz sekcja Zmiana
ustawienia.
Dezinstalacja programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet:
1. Zatrzymaj działanie programu Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet.
Zmiana ustawienia:
Strona 646 z 713
Na ekranie komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie
Strona 647 z 713
2. W menu Idź (Go) wybierz polecenie Aplikacje (Applications) i kliknij dwukrotnie folder
Canon Utilities, a następnie folder Inkjet Extended Survey Program.
3. Umieść plik Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app w Koszu
(Trash).
4. uruchom ponownie komputer.
Opróżnij Kosz (Trash) i uruchom ponownie komputer.
Zmiana ustawienia:
Aby ekran potwierdzenia pojawiał się przy każdym wysyłaniu informacji o korzystaniu z drukarki
lub aby wznowić badania, wykonaj poniższą procedurę.
1. W menu Idź (Go) wybierz polecenie Aplikacje (Applications) i kliknij dwukrotnie folder
Canon Utilities, a następnie folder Inkjet Extended Survey Program.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę Badanie Extended Survey Program dotyczące sposobu
wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet (Canon Inkjet Printer/Scanner/
Fax Extended Survey Program).
Nie wyświetlaj ekranu potwierdzenia przy wysyłaniu informacji (Do not display the
confirmation screen when information is sent):
Po zaznaczeniu tego pola wyboru informacje będą wysyłane automatycznie.
Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, ikona Badanie Extended Survey Program
dotyczące sposobu wykorzystania drukarki atramentowej/skanera/faksu Inkjet
(Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program) pojawi się w Doku, gdy
nadejdzie czas kolejnego badania. Kliknij tę ikonę, a następnie wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
Przycisk Wyłącz (Turn off)/Włącz (Turn on):
Kliknij przycisk Wyłącz (Turn off), aby zatrzymać działanie programu Badanie
Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki
atramentowej/skanera/faksu Inkjet.
Kliknij przycisk Włącz (Turn on), aby wznowić działanie programu Badanie
Extended Survey Program dotyczące sposobu wykorzystania drukarki
atramentowej/skanera/faksu Inkjet.
Góra strony
Dla użytkowników systemu Windows
Strona 648 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Dla użytkowników systemu Windows
Dla użytkowników systemu Windows
Monitor stanu drukarki nie jest wyświetlany
Sprawdź: Czy Monitor stanu drukarki jest włączony?
Upewnij się, że w menu Opcje (Option) monitora stanu drukarki wybrana została opcja Włącz
Monitor stanu (Enable Status Monitor).
1.
Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
2.
Na karcie Obsługa (Maintenance) kliknij polecenie Wyświetl stan drukarki... (View
Printer Status).
3.
Jeśli opcja Włącz Monitor stanu (Enable Status Monitor) w menu Opcje (Option) jest
wyłączona, należy ją włączyć.
W przypadku korzystania z systemu Windows Vista:
Uruchamianie programu MP Navigator EX po każdym naciśnięciu na urządzeniu
przycisku SKANUJ (SCAN)
Kwestia: Określ reakcję na naciśnięcie przycisku SKANUJ (SCAN) na urządzeniu.
Wykonaj poniższą procedurę, aby określić reakcję komputera.
1.
Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
2.
Kliknij kolejno pozycje Panel sterowania (Control Panel), Sprzęt i dźwięk (Hardware
and Sound) oraz Skanery i aparaty fotograficzne (Scanners and Cameras).
3.
Wybierz urządzenie WIA Canon XXX ser, a następnie kliknij przycisk Właściwości
(Properties).
W przypadku pojawienia się ekranu Kontrola konta użytkownika (User Account Control)
kliknij przycisk Kontynuuj (Continue).
4.
Na ekranie Właściwości: WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) kliknij
kartę Zdarzenia (Events).
5.
Wybierz dla opcji Operacje (Actions) ustawienie Uruchom ten program (Start this
program), a następnie wybierz z menu rozwijanego pozycję MP Navigator EX Ver3.0.
Wybierz zdarzenie z menu rozwijanego Wybierz zdarzenie (Select an event), a następnie
wybierz pozycję MP Navigator EX Ver3.0, aby uruchamiać ten program dla każdego
zdarzenia. Jeśli program MP Navigator EX Ver3.0 jest już wybrany dla każdego zdarzenia,
kliknij przycisk Anuluj (Cancel).
6.
Kliknij przycisk OK.
Góra strony
Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge zgłasza błąd (dotyczy tylko drukarki M... Strona 649 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge zgłasza błąd
(dotyczy tylko drukarki MP270 series)
Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge zgłasza błąd
(dotyczy tylko drukarki MP270 series)
Poniżej zamieszczono informacje na temat potencjalnych błędów, które mogą wystąpić w przypadku
drukowania bezpośrednio z urządzenia zgodnego ze standardem Pictbridge oraz metody ich usuwania.
Uwaga
Niniejsza sekcja zawiera opis błędów zgłaszanych przez urządzenia zgodne ze standardem
PictBridge firmy Canon. Komunikaty o błędach i działania mogą różnić się w zależności od
używanego urządzenia. W przypadku błędów w urządzeniach innej marki niż Canon, zgodnych ze
standardem PictBridge, należy sprawdzić kod błędu wyświetlany na ekranie LED i wykonać
odpowiednie czynności, aby go usunąć. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Na
ekranie LED jest wyświetlany kod błędu.
Szczegółowe informacje na temat błędów urządzeń zgodnych ze standardem PictBridge oraz ich
rozwiązywania można także znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzeń. Aby uzyskać
informacje na temat innych problemów z urządzeń, skontaktuj się z jego producentem.
Komunikat o błędzie na wyświetlaczu
urządzenia zgodnego ze standardem
PictBridge
Działanie
„Drukarka w użyciu”
Jeśli urządzenie drukuje dokumenty z komputera lub się
rozgrzewa, poczekaj na zakończenie zadania.
Po zakończeniu zadania urządzenie rozpocznie drukowanie
automatycznie.
„Brak papieru”
Załaduj papier na tylną tacę i wybierz opcję Kontynuuj
(Continue)* na wyświetlaczu urządzenia zgodnego ze
standardem PictBridge.
* Aby wznowić drukowanie, można także zamiast wybierania
w urządzeniu polecenia Kontynuuj (Continue) nacisnąć
przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) na drukarce.
„Paper Error/Błąd papieru”
Wyjściowy zasobnik papieru jest zamknięty.
Otwórz wyjściowy zasobnik papieru, a następnie naciśnij
przycisk Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) na drukarce.
„Zacięcie papieru”
Wybierz opcję Zatrzymaj (Stop) na ekranie urządzenia
zgodnego ze standardem PictBridge, aby zatrzymać
drukowanie.
Usuń zacięty papier, załaduj nowy papier, naciśnij przycisk
Czarny (Black) lub Kolorowy (Color) na drukarce i spróbuj
rozpocząć drukowanie ponownie.
„Pokrywa drukarki otwarta”
Zamknij moduł skanera (pokrywę) urządzenia.
„Brak głowicy drukującej”
Kaseta FINE nie została zainstalowana poprawnie lub jest
niezgodna z urządzeniem.
Patrz paragraf E, 0, 4 lub E, 0, 5 w sekcji Na ekranie LED jest
wyświetlany kod błędu i wykonaj odpowiednie działania.
„Zbiornik odpadów pełny”/„Pochłaniacz
atramentu pełny”
Pochłaniacz atramentu jest prawie pełny.
Patrz paragraf E, 0, 9 w sekcji Na ekranie LED jest
wyświetlany kod błędu i wykonaj odpowiednie działania.
„Brak atramentu”/„Błąd kasety z
atramentem”
W kasecie FINE znajduje się bardzo niewielka ilość
atramentu lub nie ma go tam w ogóle.
Kaseta FINE mogła nie zostać zainstalowana poprawnie
lub jest niezgodna z urządzeniem.
Sprawdź kod błędu wyświetlany na ekranie LED i podejmij
Urządzenie zgodne ze standardem PictBridge zgłasza błąd (dotyczy tylko drukarki M... Strona 650 z 713
odpowiednie działania w celu jego usunięcia.
Na ekranie LED jest wyświetlany kod błędu
„Błąd sprzętu”
Wystąpił błąd kasety FINE.
Wymień kasetę typu FINE.
Okresowa konserwacja
Góra strony
Problemy ze skanowaniem
Strona 651 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem
Problemy ze skanowaniem
Skaner nie działa
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony
Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna programu ScanGear (sterownik
skanera)
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)
Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie jest niemożliwe
Nie można prawidłowo skanować w trybie skanowania automatycznego
Mała szybkość skanowania
Wyświetlany jest komunikat Za mało pamięci (There is not enough memory)
Podczas skanowania komputer przestaje reagować
Skaner nie działa po uaktualnieniu systemu Windows
Góra strony
Skaner nie działa
Strona 652 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Skaner nie działa
Skaner nie działa
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Rozwiązanie 2: podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.
Rozwiązanie 3: jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora, odłącz
kabel, a następnie podłącz go do portu USB w komputerze.
Rozwiązanie 4: uruchom ponownie komputer.
Góra strony
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został uruchomiony
Strona 653 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Program ScanGear
(sterownik skanera) nie został uruchomiony
Program ScanGear (sterownik skanera) nie został
uruchomiony
Rozwiązanie 1: upewnij się, że sterowniki MP Drivers są zainstalowane.
Jeśli nie są, włóż dysk instalacyjny CD-ROM do napędu w komputerze, a następnie wybierz opcję
Instalacja niestandardowa (Custom Install) i zainstaluj sterowniki MP Drivers (MP Drivers).
Rozwiązanie 2: otwórz menu Plik (File) aplikacji i wybierz polecenie
Wybierz źródło (Select Source), a następnie wybierz urządzenie.
Ważne
Nie należy wybierać nazwy modelu zawierającej słowo WIA.
Uwaga
Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.
Rozwiązanie 3: uruchom program za pomocą aplikacji zgodnej ze
standardem TWAIN.
Góra strony
Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić okna programu ScanG...
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Wyświetlany jest komunikat o
błędzie i nie można wyświetlić okna programu ScanGear (sterownik skanera)
Wyświetlany jest komunikat o błędzie i nie można wyświetlić
okna programu ScanGear (sterownik skanera)
Rozwiązanie 1: Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Rozwiązanie 2: podłącz kabel USB do innego portu USB w komputerze.
Rozwiązanie 3: jeśli kabel USB jest podłączony do koncentratora, odłącz
kabel, a następnie podłącz go do portu USB w komputerze.
Rozwiązanie 4: upewnij się, że sterowniki MP Drivers są zainstalowane.
Jeśli nie są, włóż dysk instalacyjny CD-ROM do napędu w komputerze, a następnie wybierz opcję
Instalacja niestandardowa (Custom Install) i zainstaluj sterowniki MP Drivers (MP Drivers).
Rozwiązanie 5: otwórz menu Plik (File) aplikacji i wybierz polecenie
Wybierz źródło (Select Source), a następnie wybierz urządzenie.
Uwaga
Procedura może różnić się w zależności od aplikacji.
Rozwiązanie 6: upewnij się, że aplikacja jest zgodna ze standardem
TWAIN.
Programu ScanGear (sterownika skanera) nie można otwierać za pomocą aplikacji, które nie są zgodne
ze standardem TWAIN.
Rozwiązanie 7: jeśli sterownik skanera jest używany przez inną aplikację,
zamknij program ScanGear (sterownik skanera).
Góra strony
Strona 654 z 713
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Niska jakość skanowania
(obraz wyświetlany na monitorze)
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)
Rozwiązanie 1: zwiększ rozdzielczość skanowania.
Rozdzielczość
Rozwiązanie 2: ustaw dla skali wartość 100%.
W niektórych programach zbyt małe obrazy wyświetlane są niewyraźnie.
Rozwiązanie 3: jeśli wystąpi efekt mory (paskowy wzór), podejmij
następujące kroki i ponów skanowanie.
Na karcie Tryb podstawowy (Basic Mode) okna dialogowego programu ScanGear (sterownik
skanera), w polu Wybierz źródło (Select Source) wybierz opcję Czasopismo (kolor)
(Magazine(Color)).
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w oknie dialogowym programu ScanGear
(sterownik skanera) dla opcji Derasteryzacja (Descreen) w obszarze Ustawienia obrazu (Image
Settings) ustaw wartość WŁ (ON).
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Uwaga
Jeśli podczas skanowania drukowanej fotografii cyfrowej wystąpi efekt mory, podejmij
powyższe kroki i ponów skanowanie.
W przypadku korzystania z programu MP Navigator EX ustaw dla opcji Typ dokumentu (Document
Type) wartość Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) lub włącz opcję Derasteryzacja (Descreen) w
oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings), po czym ponów skanowanie.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Rozwiązanie 4: sprawdź ustawienia głębi kolorów monitora.
Z menu Start wybierz kolejno polecenia: Panel sterowania (Control Panel) > Wygląd i personalizacja
(Appearance and Personalization) > Dopasuj rozdzielczość ekranu (Adjust screen resolution), co
spowoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia wyświetlania (Display Settings). Ustaw dla głębi
kolorów wartość Średnia (16 bitów) (Medium (16 bit)) lub Najwyższa (32 bity) (Highest (32 bit)).
Windows XP:
Z menu Start wybierz kolejno polecenia: Panel sterowania (Control Panel) > Ekran (Display), co
spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości: Ekran (Display Properties). Na karcie
Ustawienia (Settings) ustaw w polu Jakość kolorów (Colors) wartość Średnia (16 bitów) (Medium
(16 bit)) lub Najwyższa (32 bity) (Highest (32 bit)).
Windows 2000:
Z menu Start wybierz kolejno polecenia: Ustawienia (Settings) > Panel sterowania (Control Panel) >
Ekran (Display), co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości: Ekran (Display
Properties). Na karcie Ustawienia (Settings) ustaw w polu Kolory (Colors) wartość High Color (16
bitów) (High Color (16 bit)) lub True Color (32 bity) (True Color (32 bit)).
Rozwiązanie 5: oczyść płytę szklaną i pokrywę dokumentów.
Czyszczenie płyty szklanej i pokrywy dokumentów
Rozwiązanie 6: jeśli dokument ma słabą jakość (jest zabrudzony, wyblakły
itp.), skorzystaj z opcji Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and
Scratches), Korekcja zaniku (Fading Correction), Korekcja ziarna (Grain
Correction) itp. w obszarze Ustawienia obrazu (Image Settings) na karcie
Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w oknie dialogowym programu
Strona 655 z 713
Niska jakość skanowania (obraz wyświetlany na monitorze)
Strona 656 z 713
ScanGear (sterownika skanera).
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Rozwiązanie 7: jeśli na obrazach odcień koloru jest inny niż w oryginalnym
dokumencie, wykonaj następujące kroki i ponów skanowanie.
Na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w oknie dialogowym programu ScanGear
(sterownik skanera) dla ustawienia Dopasowywanie obrazu (Image Adjustment) w obszarze
Ustawienia obrazu (Image Settings) określ wartość Brak (None).
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Otwórz okno dialogowe Preferencje (Preferences) za pomocą karty Tryb zaawansowany (Advanced
Mode) w oknie dialogowym programu ScanGear (sterownika skanera) i wybierz ustawienie
Dopasowywanie kolorów (Color Matching) na karcie Ustawienia koloru (Color Settings).
Karta Ustawienia koloru (Color Settings)
Góra strony
Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi obszarami
Strona 657 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Zeskanowany obraz jest
otoczony dodatkowymi białymi obszarami
Zeskanowany obraz jest otoczony dodatkowymi białymi
obszarami
Rozwiązanie: określ obszar skanowania.
(Autoprzycinanie) w programie ScanGear (sterowniku skanera), aby automatycznie
Kliknij przycisk
wyświetlić ramkę przycinania (obszar skanowania) zgodnie z rozmiarem dokumentu. Obszar
skanowania można też ustawić ręcznie, jeśli na przykład dokument ma białe marginesy lub w celu
utworzenia niestandardowych ramek przycinania.
Dopasowywanie ramek przycinania
Góra strony
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie jest niemożliwe
Strona 658 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Skanowanie wielu
dokumentów jednocześnie jest niemożliwe
Skanowanie wielu dokumentów jednocześnie jest niemożliwe
Rozwiązanie 1: upewnij się, że dokumenty są poprawnie umieszczone na
płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
Rozwiązanie 2: zeskanuj każdy obraz oddzielnie.
Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania wielu obrazów.
Góra strony
Nie można prawidłowo skanować w trybie skanowania automatycznego
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Nie można prawidłowo
skanować w trybie skanowania automatycznego
Nie można prawidłowo skanować w trybie skanowania
automatycznego
Rozwiązanie 1: upewnij się, że dokumenty są poprawnie umieszczone na
płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
Rozwiązanie 2: skanowanie wielu obrazów może nie być obsługiwane.
Niektóre aplikacje nie obsługują skanowania wielu obrazów. W takim przypadku należy zeskanować
każdy obraz oddzielnie.
Góra strony
Strona 659 z 713
Mała szybkość skanowania
Strona 660 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Mała szybkość skanowania
Mała szybkość skanowania
Rozwiązanie 1: aby wyświetlić obraz na monitorze, ustaw rozdzielczość
wyjściową równą 150 dpi. Aby wydrukować obraz, ustaw wartość ok. 300
dpi.
Rozdzielczość
Rozwiązanie 2: określ dla ustawienia Korekcja zaniku (Fading Correction),
Korekcja ziarna (Grain Correction) itp. wartość Brak (None).
Ustawienia obrazu (Image Settings)
Rozwiązanie 3: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru
Popraw przekrzywiony dokument (Correct slanted document) i ponów
skanowanie.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Rozwiązanie 4: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru
Wykryj orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the
orientation of text documents and rotate images) i ponów skanowanie.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings)
Góra strony
Wyświetlany jest komunikat Za mało pamięci (There is not enough memory)
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Wyświetlany jest komunikat
Za mało pamięci (There is not enough memory)
Wyświetlany jest komunikat Za mało pamięci (There is not
enough memory)
Rozwiązanie 1: zamknij inne aplikacje i ponów próbę.
Rozwiązanie 2: zmniejsz rozdzielczość lub rozmiar wydruku, a następnie
ponów skanowanie.
Rozdzielczość
Góra strony
Strona 661 z 713
Podczas skanowania komputer przestaje reagować
Strona 662 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Podczas skanowania
komputer przestaje reagować
Podczas skanowania komputer przestaje reagować
Rozwiązanie 1: uruchom ponownie komputer, zmniejsz rozdzielczość
wyjściową w programie ScanGear (sterowniku skanera) i ponów
skanowanie.
Rozwiązanie 2: usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić miejsce na dysku, a
następnie ponów skanowanie.
Komunikat o błędzie może się pojawiać, jeśli na dysku jest za mało miejsca na zeskanowanie i
zapisanie obrazu o dużym rozmiarze (na przykład przy skanowaniu dużego dokumentu z wysoką
rozdzielczością).
Rozwiązanie 3: dla ustawienia Lokalizacja plików tymczasowych (Location
of Temporary Files) w programie MP Navigator EX określ folder na dysku
zawierającym wystarczającą ilość miejsca.
Karta Ogólne (General)
Rozwiązanie 4: do portów USB podłączono wiele urządzeń.
Odłącz inne urządzenia.
Góra strony
Skaner nie działa po uaktualnieniu systemu Windows
Strona 663 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy ze skanowaniem > Skaner nie działa po
uaktualnieniu systemu Windows
Skaner nie działa po uaktualnieniu systemu Windows
Rozwiązanie: odłącz urządzenie od komputera, a następnie odinstaluj i
zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers i program MP Navigator EX.
Krok 1: odinstaluj sterowniki MP Drivers.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers .
Krok 2: odinstaluj program MP Navigator.
1.
Z menu Start wybierz kolejno polecenia: (Wszystkie) programy ((All) Programs) > Canon Utilities
> MP Navigator EX 3.0 > Odinstaluj program MP Navigator EX (MP Navigator EX Uninstall).
2.
Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak (Yes).
3.
Po zakończeniu odinstalowywania kliknij przycisk OK.
Program MP Navigator EX został odinstalowany.
Krok 3: zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers i program MP Navigator EX.
Włóż dysk instalacyjny CD-ROM do napędu w komputerze, a następnie kliknij opcję Instalacja
niestandardowa (Custom Install) i zainstaluj ponownie sterowniki MP Drivers oraz program MP
Navigator EX.
Góra strony
Problemy z oprogramowaniem
Strona 664 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z oprogramowaniem
Problemy z oprogramowaniem
Program, który ma być używany do obsługi poczty e-mail, nie jest wyświetlany na ekranie wyboru
programu e-mail
Zeskanowany obraz jest drukowany w powiększeniu (pomniejszeniu)
Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu
Góra strony
Program, który ma być używany do obsługi poczty e-mail, nie jest wyświetlany na e... Strona 665 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z oprogramowaniem > Program, który ma być
używany do obsługi poczty e-mail, nie jest wyświetlany na ekranie wyboru programu e-mail
Program, który ma być używany do obsługi poczty e-mail, nie
jest wyświetlany na ekranie wyboru programu e-mail
Rozwiązanie 1: być może program MP Navigator EX nie obsługuje danego
programu pocztowego.
Obsługiwane są następujące programy e-mail. (Obrazy są automatycznie dołączane do wiadomości
pocztowej).
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP/Windows 2000)
- Microsoft Outlook
Rozwiązanie 2: jeśli dany program do obsługi poczty e-mail nie działa
prawidłowo, sprawdź, czy ustawienie MAPI programu jest włączone.
Szczegółowe informacje na temat włączania ustawienia MAPI można znaleźć w podręczniku programu
do obsługi poczty e-mail.
Rozwiązanie 3: jeśli używana jest aplikacja e-mail inna niż wymienione
powyżej, po wyświetleniu monitu o wybranie aplikacji wybierz opcję Brak
(dołącz ręcznie) (None (Attach Manually)) i dołącz zeskanowany obraz
ręcznie.
Góra strony
Zeskanowany obraz jest drukowany w powiększeniu (pomniejszeniu)
Strona 666 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z oprogramowaniem > Zeskanowany obraz jest
drukowany w powiększeniu (pomniejszeniu)
Zeskanowany obraz jest drukowany w powiększeniu
(pomniejszeniu)
Rozwiązanie: ustaw rozmiar wydruku w aplikacji.
Góra strony
Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z oprogramowaniem > Zeskanowany obraz jest
powiększony (pomniejszony) na monitorze komputera
Zeskanowany obraz jest powiększony (pomniejszony) na
monitorze komputera
Rozwiązanie 1: zmień ustawienie wyświetlania w aplikacji.
W programie Paint nie można zmniejszyć rozmiaru wyświetlania. Aby zmniejszyć rozmiar wyświetlania,
otwórz obrazy w aplikacji.
Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W razie pytań należy się
skontaktować z producentem danej aplikacji.
Rozwiązanie 2: zmień ustawienie rozdzielczości w programie ScanGear
(sterowniku skanera) i ponów skanowanie.
Im wyższa rozdzielczość, tym większy obraz wynikowy.
Rozdzielczość
Góra strony
Strona 667 z 713
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu
Strona 668 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z oprogramowaniem > Nie można otworzyć
zeskanowanego obrazu
Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu
Rozwiązanie: jeśli format pliku nie jest obsługiwany przez aplikację,
zeskanuj obraz ponownie i zapisz go w popularnym formacie pliku (np.
JPEG).
Szczegółowych informacji należy szukać w podręczniku danej aplikacji. W razie pytań należy się
skontaktować z producentem danej aplikacji.
Góra strony
Problemy z programem MP Navigator EX
Strona 669 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z programem MP Navigator EX
Problemy z programem MP Navigator EX
Nie można skanować w poprawnym rozmiarze
Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu panelu
operatora
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale orientacja zeskanowanego obrazu zmienia się
Góra strony
Nie można skanować w poprawnym rozmiarze
Strona 670 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z programem MP Navigator EX > Nie można
skanować w poprawnym rozmiarze
Nie można skanować w poprawnym rozmiarze
Rozwiązanie 1: upewnij się, że dokumenty są poprawnie umieszczone na
płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
Rozwiązanie 2: zmień ustawienie Rozmiar dokumentu (Document Size) na
wartość odpowiadającą rzeczywistemu rozmiarowi dokumentu i ponów
skanowanie.
Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozmiaru, wybierz do skanowania większy rozmiar, a następnie
przytnij obraz.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie funkcji przycinania w sekcji Okno Popraw/
uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) .
Góra strony
Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania pr... Strona 671 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z programem MP Navigator EX > Nie można
poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu podczas skanowania przy użyciu panelu operatora
Nie można poprawnie wykryć położenia lub rozmiaru obrazu
podczas skanowania przy użyciu panelu operatora
Rozwiązanie 1: upewnij się, że dokumenty są poprawnie umieszczone na
płycie szklanej.
Umieszczanie dokumentów
Rozwiązanie 2: sprawdź, czy ustawienia programu MP Navigator EX są
odpowiednie dla skanowanego dokumentu.
Jeśli nie można poprawnie skanować za pomocą panelu operatora przy użyciu opcji Automat.
skanowanie (Auto Scan), należy określić typ lub rozmiar dokumentu w programie MP Navigator EX.
Skanowanie fotografii i dokumentów
Góra strony
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z programem MP Navigator EX > Dokument jest
umieszczony prawidłowo, ale zeskanowany obraz jest przekrzywiony
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale zeskanowany
obraz jest przekrzywiony
Rozwiązanie: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru Popraw
przekrzywiony dokument (Correct slanted document) i ponów
skanowanie.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Góra strony
Strona 672 z 713
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale orientacja zeskanowanego obrazu zmi...
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Problemy z programem MP Navigator EX > Dokument jest
umieszczony prawidłowo, ale orientacja zeskanowanego obrazu zmienia się
Dokument jest umieszczony prawidłowo, ale orientacja
zeskanowanego obrazu zmienia się
Rozwiązanie: w programie MP Navigator EX wyczyść pole wyboru Wykryj
orientację dokumentów tekstowych i obróć obrazy (Detect the orientation
of text documents and rotate images) i ponów skanowanie.
Okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty)
Góra strony
Strona 673 z 713
Jeśli nie można rozwiązać problemu
Strona 674 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Jeśli nie można rozwiązać problemu
Jeśli nie można rozwiązać problemu
Jeśli żadne z rozwiązań przedstawionych w tym rozdziale nie pomogło rozwiązać problemu, skontaktuj
się ze sprzedawcą urządzenia lub z centrum serwisowym.
Personel działu pomocy technicznej firmy Canon został specjalnie przeszkolony, aby zapewnić wsparcie
techniczne w celu maksymalnego zadowolenia klientów.
Przestroga
Jeśli urządzenie emituje nietypowe dźwięki, dym lub intensywną woń, natychmiast je wyłącz. Należy
wyjąć przewód zasilający z gniazda sieciowego i skontaktować się ze sprzedawcą lub z centrum
serwisowym. Nigdy nie próbuj naprawiać ani rozmontowywać urządzenia samodzielnie.
Próby naprawy lub rozmontowania urządzenia przez użytkowników oznaczają bez wyjątków utratę
wszelkich gwarancji, niezależnie od okresu obowiązywania.
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy przygotować następujące informacje:
Nazwa produktu:
* Nazwa urządzenia znajduje się na przedniej okładce podręcznika instalacji.
Numer seryjny: zapoznaj się z instrukcją konfiguracji
Szczegółowy opis problemu
Stosowane metody rozwiązania problemu i uzyskane rezultaty
Góra strony
Często zadawane pytania
Strona 675 z 713
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Często zadawane pytania
Często zadawane pytania
Brak wydruków/Wydruki są rozmazane/Kolory są źle odwzorowane/Białe smugi
Urządzenie działa, ale atrament nie jest dozowany
Nie można zainstalować sterowników MP Drivers
Drukowanie nie rozpoczyna się
Kopiowanie/drukowanie zatrzymuje się przed zakończeniem
Błąd zapisu/Błąd wysyłania/Błąd komunikacji
Wyniki drukowania są niezadowalające
Zacięcia papieru
Papier nie jest poprawnie podawany
Góra strony
Instrukcja obsługi (sterownik drukarki)
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Instrukcja obsługi (sterownik drukarki)
Instrukcja obsługi (sterownik drukarki)
Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając
ze sterownika urządzenia.
Ograniczenia sterownika drukarki
Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukowanie (Print) aplikacji.
Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) nie jest
zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran sterownika może zostać niepoprawnie
wyświetlony.
Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku
zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
Ponadto gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukowanie
(Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe
Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały.
Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie Główny
(Main)
Zapobiegaj utracie drukowanych danych (Prevent loss of print data) w oknie dialogowym Opcje
wydruku (Print Options)
Układ strony (Page Layout), Plakat (Poster), Broszura (Booklet), Drukowanie dwustronne (Duplex
Printing), Określ margines... (Specify Margin...), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page),
Sortuj (Collate) i Stempel/Tło... (Stamp/Background...) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie
na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku.
Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania.
Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany prawidłowo, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print
Options) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable
ICM required from the application software). Może to rozwiązać problem.
Okna oprogramowania mogą być nieprawidłowo wyświetlane w systemie Windows Vista, jeśli
ustawionym rozmiarem czcionek jest Skala większa (Larger scale). Aby wyświetlać okna z czcionką
w rozmiarze Skala większa (Larger scale), należy w następujący sposób wybrać kompozycję pulpitu
Klasyczny Windows:
1. Wybierz polecenie Panel sterowania (Control Panel) z menu Start.
2. Wybierz kolejno opcje Wygląd i personalizacja (Appearance and Personalization) ->
Personalizacja (Personalization) -> Kompozycja (Theme).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kompozycji (Theme Settings).
3. W oknie dialogowym Ustawienia kompozycji kliknij kartę Kompozycje i wybierz pozycję
Klasyczny Windows z listy Kompozycja.
4. Kliknij przycisk OK.
Wygląd pulpitu zmieni się na klasyczny Windows.
Uwagi dotyczące aplikacji
Ograniczenia dotyczące programu Microsoft Word (Microsoft Corporation)
Strona 676 z 713
Instrukcja obsługi (sterownik drukarki)
Strona 677 z 713
Jeśli program Microsoft Word ma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy z nich
skorzystać.
W przypadku wybrania opcji Ze skalowaniem (Scaled), Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page)
lub Układ strony (Page Layout) z listy Układ strony (Page Layout) na karcie Ustawienia strony
(Page Setup) wybrana funkcja drukowania może być nieaktywna w zależności od wersji programu
Word.
W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.
1. Otwórz okno dialogowe Drukowanie (Print) programu Word.
2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki, wybierz opcję Układ strony (Page Layout) na
karcie Ustawienia strony (Page Setup), a następnie kliknij przycisk OK.
3. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukowanie (Print).
4. Ponownie otwórz okno dialogowe Drukowanie (Print) programu Word.
5. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
6. Rozpocznij drukowanie.
Illustrator/Adobe Systems Inc.
Jeśli jest włączona funkcja drukowania map bitowych, drukowanie może przebiegać wolno lub część
danych może nie zostać wydrukowana. Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru
Drukowanie mapy bitowej (Bitmap Printing) w oknie dialogowym Drukowanie (Print).
Góra strony
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Podręcznik zaawansowany > Rozwiązywanie problemów > Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Program ScanGear (sterownik skanera) podlega ograniczeniom wymienionym poniżej. Używając
sterownika skanera, należy mieć je na uwadze.
Ograniczenia dotyczące sterownika skanera
W przypadku korzystania z systemu plików NTFS źródło danych TWAIN może nie zostać wywołane.
Jest to spowodowane faktem, że modułu TWAIN nie można umieścić w folderze winnt ze względów
bezpieczeństwa. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z administratorem komputera.
W przypadku niektórych komputerów (w tym komputerów przenośnych), do których podłączone jest
urządzenie, mogą występować problemy po uruchomieniu z trybu wstrzymania. W takim przypadku
należy ponownie uruchomić komputer.
Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów ani
urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń
skanujących, nie będzie można skanować za pomocą panelu operatora, a ponadto mogą pojawiać
się błędy przy dostępie do urządzeń.
Ekrany oprogramowania mogą być nieprawidłowo wyświetlane w systemie Windows Vista, jeśli
rozmiar czcionki to Skala większa (Larger scale). W razie potrzeby w oknach oprogramowania mogą
być stosowane czcionki o Skali większej (Larger scale). Wystarczy zmienić kompozycję w oknie
Wygląd i personalizacja (Appearance and Personalization) na Klasyczny Windows (Windows
Classic) w następujący sposób:
1. Otwórz menu Start i przejdź do Panelu sterowania (Control Panel).
2. Wybierz kolejno polecenia Wygląd i personalizacja (Appearance and Personalization) >
Personalizacja (Personalization) > Kompozycja (Theme).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kompozycji (Theme Settings).
3. Na karcie Kompozycja (Theme) okna dialogowego Ustawienia kompozycji (Theme Settings) w
polu Kompozycja (Theme) wybierz opcję Klasyczny Windows (Windows Classic).
4. Kliknij przycisk OK.
Widok pulpitu zostanie zmieniony na Klasyczny Windows.
Należy stosować domyślny rozmiar czcionki obowiązujący w systemie operacyjnym. W przeciwnym
razie okna programu mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
Skanowanie może się nie powieść, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia lub gotowości.
W takim przypadku wykonaj następujące czynności i ponów skanowanie.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Zamknij program ScanGear (sterownik skanera), a następnie odłącz kabel USB od komputera i
podłącz go ponownie.
3. Włącz urządzenie.
Programu ScanGear (sterownika skanera) nie można otwierać w wielu aplikacjach naraz. Nie
można po raz drugi otworzyć w aplikacji sterownika skanera (ScanGear), który jest już otwarty.
Przed zamknięciem aplikacji należy zamknąć okno programu ScanGear (sterownika skanera).
Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na
dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w
rozdzielczości 600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca.
ScanGear (sterownik skanera) oraz sterownik WIA nie mogą być używane jednocześnie.
Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji.
Kalibracja może trwać dłużej, jeśli urządzenie jest podłączone przy użyciu interfejsu USB 1.1.
Aplikacje, na których stosowanie są nałożone pewne ograniczenia
Uruchomienie programu Media Center, dostarczanego wraz z systemem Windows XP Media Center
Strona 678 z 713
Uwagi ogólne (sterownik skanera)
Strona 679 z 713
Edition 2005, może sprawić, że nie będzie można skanować za pomocą panelu operatora
urządzenia. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer.
Nie można skanować obrazów za pomocą programu Media Center dołączanego do systemów
Windows Vista™ oraz Windows XP Media Center Edition 2005. Zaleca się skanowanie przy użyciu
innych aplikacji, takich jak MP Navigator EX.
W niektórych aplikacjach może wystąpić problem podczas przełączania do widoku miniatur na karcie
Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w programie ScanGear (sterowniku skanera). W takim
przypadku należy zeskanować każdy dokument osobno, zmieniając Rozmiar papieru (Paper Size)
stosownie do wymiarów dokumentu.
W niektórych aplikacjach po zaznaczeniu pola wyboru Wyświetl zeskanowane obrazy (View scanned
images) na karcie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) programu ScanGear
(sterownika skanera) okno, w którym wyświetlane są miniatury skanowanych obrazów, może zostać
automatycznie zamknięte.
W niektórych aplikacjach interfejs użytkownika sterownika TWAIN może nie być wyświetlany. W takim
przypadku należy skorzystać z podręcznika aplikacji i odpowiednio zmienić jej ustawienia.
Niektóre aplikacje nie obsługują ciągłego skanowania wielu dokumentów. W niektórych
przypadkach akceptowany jest tylko pierwszy zeskanowany obraz bądź wiele obrazów skanowanych
jest jako jeden obraz.
W przypadku skanowania obrazów o wielkości płyty szklanej do aplikacji pakietu Microsoft Office (np.
programu Word, Excel lub PowerPoint) należy kliknąć polecenie Wstaw niestandardowo (Custom
Insert) w oknie Wstawianie obrazu ze skanera lub aparatu fotograficznego (Insert Picture from
Scanner or Camera) . W przeciwnym razie obraz może zostać niepoprawnie zeskanowany.
W niektórych aplikacjach obrazy mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku należy
zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu operacyjnego i ponowić próbę.
W zależności od aplikacji, jeśli rozmiar obrazu jest zbyt duży (na przykład podczas skanowania
dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości), komputer może przestać reagować lub wskazanie paska
postępu może zatrzymać się na wartości 0%. W takim przypadku należy anulować operację (np.
klikając przycisk Anuluj (Cancel) widoczny na pasku postępu), zwiększyć ilość pamięci wirtualnej
systemu operacyjnego lub zmniejszyć rozmiar/rozdzielczość obrazu i spróbować ponownie. Można
też najpierw zeskanować obraz za pomocą programu MP Navigator EX, a następnie zapisać go i
zaimportować do aplikacji.
Góra strony
Dodatek
Strona 680 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek
Dodatek
Obszar wydruku
Jak odłączać/podłączać pokrywę skanera
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Aktualizacja sterowników MP Drivers
Odinstalowywanie podręczników ekranowych
Transport urządzenia
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie (komputery Macintosh)
Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh)
Udostępnianie drukarki w sieci
Góra strony
Obszar wydruku
Strona 681 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Obszar wydruku
Obszar wydruku
W celu zapewnienia najwyższej jakości wydruku urządzenie umożliwia zachowanie marginesów na
wszystkich krawędziach nośnika. Rzeczywisty obszar wydruku to obszar ograniczony tymi marginesami.
Zalecany obszar wydruku
Możliwy obszar wydruku
: Firma Canon zaleca, aby wydruki wykonywać wewnątrz tego obszaru.
: Obszar, na którym możliwy jest wydruk.
Drukowanie na tym obszarze może jednak wpłynąć na jakość wydruku lub na dokładność podawania
papieru.
Uwaga
Drukowanie bez obramowania
Wybranie opcji Drukowanie bez obramowania pozwala na wykonywanie wydruków bez
marginesów.
Jeśli używana jest funkcja drukowania bez obramowania, może dojść do lekkiego przycięcia
krawędzi, ponieważ kopiowany obraz jest powiększany w celu wypełnienia całej strony.
Przy drukowaniu bez obramowania należy korzystać z następujących typów papieru:
Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501
Photo Paper Glossy GP-502
Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201
Photo Paper Pro Platinum PT-101*
Photo Paper Plus Glossy II PP-201
Photo Paper Pro II PR-201
Matte Photo Paper MP-101
* W przypadku drukarki MP270 series papier ten jest dostępny tylko przy drukowaniu za pomocą
komputera.
Drukowanie bez obramowania na innym typie papieru może spowodować znacznie niższą
jakość wydruków i/lub zmianę kolorów na wydrukach.
Drukowanie bez obramowania na papierze zwykłym może być przyczyną niższej jakości
wydruków. W ten sposób należy tworzyć wyłącznie wydruki próbne. Drukowanie bez
obramowania na papierze zwykłym jest możliwe tylko w przypadku drukowania z komputera.
Drukowanie bez obramowania jest niedostępne w przypadku papieru o rozmiarze Legal, A5 i B5
oraz kopert.
W zależności od typu papieru drukowanie bez obramowania może obniżyć jakość wydruku przy
górnej i dolnej krawędzi papieru lub spowodować powstanie smug w tych miejscach.
Letter, Legal
Koperty
Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty
Góra strony
Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty
Strona 682 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Obszar wydruku > Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty
Rozmiary inne niż Letter, Legal i koperty
Rozmiar
Możliwy obszar wydruku (szerokość x wysokość)
A5*
141,2 x 202,0 mm / 5,56 x 7,95 cala
A4
203,2 x 289,0 mm / 8,00 x 11,38 cala
B5*
175,2 x 249,0 mm / 6,90 x 9,80 cala
10 x 15 cm / 4 x 6 cali
94,8 x 144,4 mm / 3,73 x 5,69 cala
10 x 20 cm / 4 x 8 cali*
94,8 x 195,2 mm / 3,73 x 7,69 cala
13 x 18 cm / 5 x 7 cali
120,2 x 169,8 mm / 4,73 x 6,69 cala
20 x 25 cm / 8 x 10 cali
196,4 x 246,0 mm / 7,73 x 9,69 cala
Wide
94,8 x 172,6 mm / 3,73 x 6,80 cala
* W przypadku drukarki MP270 series ten rozmiar papieru jest dostępny tylko przy drukowaniu za pomocą
komputera.
Zalecany obszar wydruku
Możliwy obszar wydruku
Góra strony
Letter, Legal
Strona 683 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Obszar wydruku > Letter, Legal
Letter, Legal
Rozmiar
Możliwy obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Letter
203,2 x 271,4 mm / 8,00 x 10,69 cala
Legal*
203,2 x 347,6 mm / 8,00 x 13,69 cala
* Ten rozmiar strony jest dostępny jedynie w przypadku drukowania z komputera.
Zalecany obszar wydruku
Możliwy obszar wydruku
Góra strony
Koperty
Strona 684 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Obszar wydruku > Koperty
Koperty
Rozmiar
Zalecany obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Koperta DL*
103,2 x 179,5 mm / 4,06 x 7,07 cala
Koperta Commercial #10*
98,0 x 200,8 mm / 3,86 x 7,91 cala
* Ten rozmiar strony jest dostępny jedynie w przypadku drukowania z komputera.
Zalecany obszar wydruku
Góra strony
Jak odłączać/podłączać pokrywę skanera
Strona 685 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Jak odłączać/podłączać pokrywę skanera
Jak odłączać/podłączać pokrywę skanera
Odłączanie pokrywy skanera:
Otwórz pokrywę i przytrzymaj ją w pionie.
Podłączanie pokrywy skanera:
Aby podłączyć pokrywę skanera, włóż oba zawiasy (A) pokrywy skanera pionowo do uchwytów (B),
jak pokazano na poniższej ilustracji.
Góra strony
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Strona 686 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Usuwanie niepotrzebnego zadania drukowania
Jeśli drukarka nie zacznie drukować, mogą pozostać dane anulowanego lub nieudanego zadania
drukowania.
Niepożądane zadania drukowania można usunąć za pomocą Monitora stanu Canon IJ.
1. Uruchom Monitor stanu Canon IJ.
Kliknij przycisk monitora stanu wyświetlany na pasku zadań.
Zostanie wyświetlony Monitor stanu Canon IJ.
2. Wyświetl zadania drukowania.
Kliknij przycisk Wyświetl kolejkę wydruku... (Display Print Queue...).
Zostanie otwarte okno dialogowe Kolejka wydruku.
3. Usuń zadania drukowania.
Wybierz polecenie Anuluj wszystkie dokumenty (Cancel All Documents) z menu Drukarka (Printer).
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Tak (Yes).
Zadanie drukowania zostało usunięte.
Ważne
Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień dostępu do funkcji zarządzania drukarką, nie mogą usuwać
zadań drukowania innych użytkowników.
Uwaga
Ta operacja powoduje usunięcie wszystkich zadań drukowania. Jeśli lista kolejki wydruku zawierała
potrzebne zadanie drukowania, ponownie uruchom proces drukowania.
Góra strony
Aktualizacja sterowników MP Drivers
Strona 687 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Aktualizacja sterowników MP Drivers
Aktualizacja sterowników MP Drivers
Pobieranie najnowszych sterowników MP Drivers
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Przed instalacją sterowników MP Drivers
Instalowanie sterowników MP Drivers
Góra strony
Pobieranie najnowszych sterowników MP Drivers
Strona 688 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Aktualizacja sterowników MP Drivers > Pobieranie najnowszych sterowników
MP Drivers
Pobieranie najnowszych sterowników MP Drivers
Sterowniki MP Drivers zawierają sterownik drukarki i sterownik skanera (ScanGear).
Aktualizując sterowniki MP Drivers do najnowszej wersji, można rozwiązać nierozwiązane problemy.
Przejdź do naszej witryny za pomocą Internetu i pobierz najnowsze sterowniki MP Drivers dla
posiadanego modelu.
Ważne
Sterowniki MP Drivers można pobrać za darmo, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu
spoczywa na użytkowniku.
Przed instalacją najnowszych sterowników MP Drivers usuń poprzednio zainstalowaną wersję.
Informacje na temat sposobu usuwania sterowników MP Drivers można znaleźć w temacie
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers .
Tematy pokrewne
Przed instalacją sterowników MP Drivers
Instalowanie sterowników MP Drivers
Góra strony
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Aktualizacja sterowników MP Drivers > Usuwanie niepotrzebnych
sterowników MP Drivers
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Sterowniki MP Drivers można usunąć, jeśli nie są już potrzebne.
W przypadku usuwania sterowników MP Drivers należy najpierw zamknąć wszystkie uruchomione
programy.
Procedura usuwania niepotrzebnych sterowników MP Drivers jest następująca:
W przypadku gdy jest obecny dezinstalator
1. Uruchom dezinstalator
W systemie Windows Vista lub Windows XP wybierz kolejno menu Start -> Wszystkie programy
(All Programs) -> „Nazwa danego modelu” ("Your model name") -> Dezinstalator sterowników
MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).
W systemie Windows 2000 wybierz kolejno menu Start -> Programy (Programs) -> „Nazwa
danego modelu” ("Your model name") -> Dezinstalator sterowników MP Drivers (MP Drivers
Uninstaller).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dezinstalator sterowników MP Drivers (MP Drivers
Uninstaller).
Ważne
W systemie Windows Vista podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania systemu
może zostać wyświetlone okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są
uprawnienia administratora.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Kontynuuj
(Continue) lub Zezwól (Allow), aby kontynuować.
W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta
administratora. Jeśli zalogowano się na koncie standardowym, należy zalogować się na
koncie administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
2. Uruchom deinstalator
Kliknij przycisk Wykonaj (Execute). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Tak
(Yes).
Po usunięciu wszystkich plików kliknij przycisk Zakończ (Complete).
Sterowniki MP Drivers zostały usunięte.
Ważne
Sterownik drukarki i sterownik skanera (ScanGear) zostaną usunięte w przypadku odinstalowania
sterowników MP Drivers.
W przypadku gdy brak dezinstalatora
Jeśli w menu Start systemu Windows Vista nie ma dezinstalatora, wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz drukarkę do usunięcia
Wybierz kolejno menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) -> Sprzęt i dźwięk (Hardware and
Sound) -> Drukarki (Printers).
Kliknij model do usunięcia, a następnie naciśnij klawisz Alt na klawiaturze. W menu Plik (File) kliknij
polecenie Usuń (Delete).
Strona 689 z 713
Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers
Strona 690 z 713
2. Usuń drukarkę
W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk Tak (Yes).
Ikona zostanie usunięta.
3. Wybierz sterownik drukarki do usunięcia
Naciśnij klawisz Alt. W menu Plik wybierz opcję Uruchom jako administrator, a następnie kliknij
opcję Właściwości serwera....
W przypadku wyświetlenia okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
Kliknij kartę Sterowniki (Drivers). Na liście Zainstalowane sterowniki drukarek (Installed printer
drivers) kliknij drukarkę do usunięcia.
4. Usuń sterownik drukarki
W przypadku kliknięcia przycisku Usuń... (Remove...) zostanie wyświetlone okno dialogowe
Usuwanie sterownika i pakietu (Remove Driver And Package).
Wybierz opcję Usuń sterownik i pakiet sterownika (Remove driver and driver package), a następnie
kliknij przycisk OK.
W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak (Yes).
Po zakończeniu zbierania danych w oknie dialogowym Usuwanie pakietu sterownika (Remove
Driver Package) kliknij przycisk Usuń (Delete).
5. Kliknij przycisk OK.
Sterownik drukarki został usunięty.
Ważne
Poprawne usunięcie drukarki z listy Zainstalowane sterowniki drukarek (Installed printer drivers)
może nie być możliwe.
W takim przypadku należy uruchomić komputer ponownie i spróbować jeszcze raz.
Góra strony
Przed instalacją sterowników MP Drivers
Strona 691 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Aktualizacja sterowników MP Drivers > Przed instalacją sterowników MP
Drivers
Przed instalacją sterowników MP Drivers
W tej sekcji opisano elementy, które trzeba sprawdzić przed zainstalowaniem sterowników MP Drivers.
Informacje te należy przejrzeć również w przypadku wystąpienia problemów z instalacją sterowników MP
Drivers.
Sprawdzanie stanu urządzenia
Połącz ze sobą prawidłowo komputer osobisty i urządzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje
dotyczące sposobu podłączania, przejdź do instrukcji do części „Instalacja oprogramowania” w
podręczniku „Pierwsze uruchomienie”.
Wyłącz urządzenie.
Sprawdzanie ustawień komputera osobistego
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
W przypadku systemu Windows Vista, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
W systemie Windows XP zaloguj się jako administrator komputera.
W systemie Windows 2000 zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.
Uwaga
Jeśli jest zainstalowana starsza wersja sterowników MP Drivers, należy najpierw usunąć
(odinstalować) tę wersję. Instrukcje dotyczące usuwania sterowników MP Drivers można znaleźć w
temacie Usuwanie niepotrzebnych sterowników MP Drivers .
Tematy pokrewne
Pobieranie najnowszych sterowników MP Drivers
Instalowanie sterowników MP Drivers
Góra strony
Instalowanie sterowników MP Drivers
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Aktualizacja sterowników MP Drivers > Instalowanie sterowników MP Drivers
Instalowanie sterowników MP Drivers
Dostęp do naszej witryny jest możliwy za pomocą Internetu i można tam pobrać najnowsze sterowniki MP
Drivers dla posiadanego modelu.
Procedura instalowania pobranych sterowników MP Drivers jest następująca:
1. Wyłącz urządzenie.
Ważne
W przypadku włączenia komputera przy włączonej drukarce funkcja Plug and Play systemu
Windows zadziała automatycznie i zostanie wyświetlone okno Znaleziono nowy sprzęt (system
Windows Vista) lub Kreator znajdowania nowego sprzętu (system Windows XP lub Windows
2000). Kliknij wtedy przycisk Anuluj (Cancel).
2. Uruchom instalator
Dwukrotnie kliknij ikonę pobranego pliku.
Zostanie uruchomiony program instalacyjny.
Ważne
W systemie Windows Vista podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania systemu
może zostać wyświetlone okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są
uprawnienia administratora.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Kontynuuj
(Continue) lub Zezwól (Allow), aby kontynuować.
W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta
administratora. Jeśli zalogowano się na koncie standardowym, należy zalogować się na
koncie administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
3. Zainstaluj sterownik
W oknie Zapraszamy! (Welcome) kliknij przycisk Dalej (Next).
Przeczytaj zawartość okna Umowa licencyjna (License Agreement). Po sprawdzeniu treści kliknij
przycisk Tak (Yes).
Rozpocznie się instalacja sterowników MP Drivers.
Po wyświetleniu okna Instalacja zakończona (Installation Complete) sprawdź, czy urządzenie i
komputer są połączone kablem.
Aby ręcznie wybrać port połączenia urządzenia, zaznacz pole wyboru Wybierz port drukarki (Select
printer port), a następnie kliknij przycisk Wybór ręczny (Manual selection). Po wyświetleniu okna
Wybierz port drukarki (Select printer port) wybierz docelowe miejsce podłączenia, a następnie kliknij
przycisk OK.
4. Zakończ instalację.
Kliknij przycisk Zakończ (Complete).
Włącz urządzenie i poczekaj na rozpoznanie połączenia.
Ta procedura pozwala na zainstalowanie sterowników MP Drivers.
W zależności od używanego środowiska może zostać wyświetlony komunikat nakazujący ponowne
uruchomienie komputera. Aby poprawnie zakończyć instalację, uruchom ponownie komputer.
Ważne
Sterowniki MP Drivers można pobrać za darmo, ale obowiązek opłacenia dostępu do Internetu
spoczywa na użytkowniku.
Strona 692 z 713
Instalowanie sterowników MP Drivers
Strona 693 z 713
Tematy pokrewne
Pobieranie najnowszych sterowników MP Drivers
Przed instalacją sterowników MP Drivers
Góra strony
Odinstalowywanie podręczników ekranowych
Strona 694 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Odinstalowywanie podręczników ekranowych
Odinstalowywanie podręczników ekranowych
Aby odinstalować z komputera wszystkie podręczniki ekranowe, postępuj zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.
Przed odinstalowaniem podręczników ekranowych należy zamknąć wszystkie otwarte podręczniki
ekranowe.
Wszystkie zainstalowane podręczniki ekranowe zostaną usunięte równocześnie.
1. Kliknij kolejno polecenia Start > Wszystkie programy (All Programs) (Programy
(Programs) w przypadku systemu Windows 2000) > Podręcznik Canon XXX
(Canon XXX Manual) (gdzie XXX to nazwa urządzenia) > Odinstaluj (Uninstall).
2. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.
Uwaga
Po wyświetleniu komunikatu z monitem o ponowne uruchomienie komputera, zrób to, klikając
przycisk OK.
Jednocześnie odinstalowywane są wszystkie podręczniki ekranowe poza pomocą sterownika drukarki i
sterownika skanera.
1. W menu Idź (Go) wybierz polecenie Aplikacje (Applications).
2. Kliknij dwukrotnie folder Canon Utilities, a następnie folder IJ Manual.
3. Przeciągnij folder o nazwie identycznej z nazwą urządzenia do kosza.
4. Przeciągnij do kosza znajdującą się na pulpicie ikonę
Podręcznik ekranowy
Canon XXX (Canon XXX On-screen Manual) (gdzie XXX to nazwa urządzenia).
Góra strony
Transport urządzenia
Strona 695 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Transport urządzenia
Transport urządzenia
W przypadku przenoszenia urządzenia należy zapakować je w oryginalne opakowanie.
Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, należy ostrożnie zapakować je w materiały ochronne i
umieścić w solidnym pudle.
Ważne
Urządzenia nie należy przenosić i przechowywać w pozycji przechylonej lub odwróconej, ponieważ
może to spowodować wyciek atramentu i uszkodzenie urządzenia.
1. Wyłącz urządzenie.
2. Upewnij się, że kontrolka Zasilanie jest zgaszona, i odłącz zasilanie urządzenia.
Ważne
Nie odłączaj urządzenia, gdy kontrolka Zasilanie świeci się lub miga na zielono, jako że może
to spowodować awarię lub uszkodzenie urządzenia i w efekcie brak możliwości drukowania.
3. Schowaj podpórkę papieru, a następnie zamknij tacę wyjściową papieru.
4. Odłącz kabel drukarki od komputera i urządzenia, a następnie odłącz wtyczkę
zasilania.
5. Przymocuj wszystkie pokrywy urządzenia taśmą klejąca, aby zapobiec ich otwarciu
podczas transportu. Następnie zapakuj urządzenie w plastikową torbę.
6. Podczas pakowania urządzenia pamiętaj o zastosowaniu materiałów ochronnych.
Ważne
Urządzenie należy zapakować bez wyjmowania kaset FINE.
Uwaga
Oznacz wyraźnie opakowanie słowem „OSTROŻNIE”.
Góra strony
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
Strona 696 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system Windows)
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki (system
Windows)
Okno ustawień sterownika drukarki można wyświetlić za pomocą aktualnie używanej aplikacji lub przy
użyciu menu Start systemu Windows.
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki za pomocą aplikacji
Postępuj zgodnie z opisaną niżej procedurą, by skonfigurować ustawienia drukowania podczas
wydruku.
1.
W aktualnie używanej aplikacji wybierz polecenie umożliwiające drukowanie.
Ogólna zasada: aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie (Print), wybierz w menu Plik (File)
polecenie Drukuj (Print).
2.
Wybierz nazwę modelu i kliknij przycisk Preferencje (Preferences) lub Właściwości
(Properties).
Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości drukarki
Uwaga
W zależności od używanej aplikacji nazwy poleceń i nazwy menu mogą być różne, a
liczba czynności do wykonania może być większa. Szczegółowe informacje możesz
znaleźć w podręczniku użytkownika dotyczącym używanej aplikacji.
Otwieranie okna dialogowego Właściwości drukarki za pomocą menu Start
Aby wykonać czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie głowicy drukującej, lub
skonfigurować ustawienia drukowania, które są wspólne dla wszystkich aplikacji, należy wykonać
poniższą procedurę.
1.
Wybierz elementy z menu Start w sposób przedstawiony poniżej.
W przypadku systemu Windows Vista wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno
polecenia Panel sterowania (Control Panel) > Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) >
Drukarki (Printers).
W przypadku systemu Windows XP wybierz menu Start, a następnie wybierz kolejno
polecenia Panel sterowania (Control Panel) > Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other
Hardware) > Drukarki i faksy (Printers and Faxes).
W przypadku systemu Windows 2000 wybierz menu Start > Ustawienia (Settings) > Drukarki
(Printers).
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nazwy modelu, a następnie z wyświetlonego
menu wybierz polecenie Preferencje drukowania (Printing Preferences).
Zostanie otwarte okno dialogowe właściwości drukarki
Ważne
W oknie dialogowym właściwości drukarki otwartym za pomocą polecenia Właściwości
(Properties) wyświetlane są karty dotyczące funkcji systemu Windows, np. karta Porty
(Ports) lub Zaawansowane (Advanced). Karty te nie pojawiają się w przypadku otwarcia
przy użyciu polecenia Preferencje drukowania (Printing Preferences) lub poprzez
aplikację. Informacje dotyczące kart funkcji systemu Windows można znaleźć w
podręczniku użytkownika systemu Windows.
Góra strony
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie (komputery Macintosh)
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie (komputery
Macintosh)
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony i Drukowanie
(komputery Macintosh)
Okna dialogowe Ustawienia strony i Drukowanie można otworzyć z poziomu używanej aplikacji.
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony
Aby przed drukowaniem określić ustawienia strony (papieru), należy otworzyć okno dialogowe
Ustawienia strony.
1.
Wybierz polecenie Ustawienia strony... (Page Setup...) z menu Plik (File) aplikacji.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.
Otwieranie okna dialogowego Drukowanie
Aby przed drukowaniem określić ustawienia drukowania, należy otworzyć okno dialogowe
Drukowanie.
1.
Wybierz polecenie Drukuj... (Print...) z menu Plik (File) aplikacji.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukuj.
Góra strony
Strona 697 z 713
Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh)
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh)
Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery
Macintosh)
Aby otworzyć program Canon IJ Printer Utility, postępuj zgodnie z poniższym opisem.
W systemie Mac OS X 10.5.x
1.
W menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe (System Preferences).
2.
Kliknij przycisk Drukowanie i faksowanie (Print & Fax).
3.
Wybierz nazwę urządzenia w oknie Drukarki (Printers) i kliknij przycisk Otwórz kolejkę
wydruku... (Open Print Queue...).
Zostanie wyświetlona lista zadań urządzenia.
4.
Kliknij przycisk Narzędzie (Utility).
Zostanie wyświetlone okno Lista drukarek (Printer List).
5.
Wybierz nazwę urządzenia na liście Produkt (Product) i kliknij przycisk Obsługa
(Maintenance).
Strona 698 z 713
Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh)
Zostanie uruchomiony program Canon IJ Printer Utility.
W systemach Mac OS X 10.4.x lub Mac OS X 10.3.9
1.
W menu Idź (Go) wybierz polecenie Aplikacje (Applications).
2.
Kliknij dwukrotnie folder Narzędzia (Utilities), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
Narzędzie do konfiguracji drukarki (Printer Setup Utility).
Zostanie wyświetlone okno Lista drukarek (Printer List).
3.
Wybierz nazwę urządzenia na liście Nazwa (Name) i kliknij przycisk Narzędzie (Utility).
4.
Wybierz nazwę urządzenia na liście Produkt (Product) i kliknij przycisk Obsługa
(Maintenance).
Zostanie uruchomiony program Canon IJ Printer Utility.
Strona 699 z 713
Otwieranie programu Canon IJ Printer Utility (komputery Macintosh)
Strona 700 z 713
Góra strony
Udostępnianie drukarki w sieci
Strona 701 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Udostępnianie drukarki w sieci
Udostępnianie drukarki w sieci
Jeśli w środowisku sieciowym używanych jest wiele komputerów, można udostępniać innym
komputerom drukarkę podłączoną do jednego komputera.
Komputery podłączone do sieci nie muszą mieć zainstalowanej tej samej wersji systemu Windows.
Ustawienia na serwerze druku
Procedura instalacji komputera podłączonego bezpośrednio do drukarki za pomocą kabla USB jest
następująca:
Ustawienia na komputerze klienckim
Procedura konfiguracji komputerów, które będą używać danej drukarki za pośrednictwem sieci, jest
następująca:
Po uruchomieniu drukowania, dane wysyłane są przez system serwera druku do drukarki.
Ważne
W przypadku wystąpienia błędu podczas przesyłania wydruku z systemu klienckiego do
udostępnionej drukarki ekran Monitora stanu Canon IJ z komunikatem o błędzie pojawi się zarówno
w systemie klienckim, jak i na serwerze druku. W przypadku zwykłego drukowania ekran Monitora
stanu Canon IJ pojawi się tylko w systemie klienckim.
Uwaga
Zainstaluj sterownik drukarki z instalacyjnego dysku CD-ROM dostarczanego wraz z urządzeniem
na serwerze druku i każdym z komputerów klienckich odpowiednio do istniejącego na każdym
komputerze systemu operacyjnego.
Nie można udostępniać tej drukarki komputerom Macintosh.
Tematy pokrewne
Ograniczenia dotyczące udostępniania drukarki
Góra strony
Ustawienia na serwerze druku
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Udostępnianie drukarki w sieci > Ustawienia na serwerze druku
Ustawienia na serwerze druku
W przypadku korzystania z drukarki w sieci należy skonfigurować jej sterownik po kątem udostępniania
drukarki w systemie serwera druku.
Procedura konfigurowania systemów serwera wydruku jest następująca:
1. Zainstaluj sterownik drukarki na serwerze druku.
Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji można znaleźć w podręczniku Pierwsze uruchomienie w
sekcji „Instalacja oprogramowania”.
2. Wybierz elementy z menu Start, tak jak pokazano poniżej.
W przypadku systemu Windows Vista wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) ->
Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) -> Drukarki (Printers).
W przypadku systemu Windows XP wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) ->
Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) -> Drukarki i faksy (Printers and Faxes) .
W przypadku systemu Windows 2000 wybierz menu Start -> Ustawienia (Settings) -> Drukarki
(Printers).
Zostanie wyświetlone okno Drukarki (Printers) (Windows Vista, Windows 2000) lub Drukarki i faksy
(Printers and Faxes) (Windows XP).
3. Kliknij ikonę z nazwą modelu drukarki, którą chcesz udostępnić.
W przypadku systemu Windows Vista naciśnij klawisz Alt na klawiaturze i wybierz kolejno
polecenia Uruchom jako administrator (Run as administrator) -> Udostępnij... (Sharing...) z
wyświetlonego menu Plik (File).
W przypadku Windows XP lub Windows 2000 wybierz polecenie Udostępnij... (Sharing...) z menu
Plik (File).
Ważne
W przypadku systemu Windows Vista podczas instalacji, odinstalowywania lub uruchamiania
oprogramowania może wyświetlić się okno potwierdzenia/ostrzeżenia.
To okno dialogowe zostanie przedstawione, jeśli do wykonania zadania wymagane są
uprawnienia administratora.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie administratora, należy kliknąć przycisk Kontynuuj
(Continue) lub Zezwól (Allow), aby kontynuować.
W przypadku niektórych aplikacji do kontynuowania wymagane jest użycie konta
administratora. Jeśli zalogowano się na koncie standardowym, należy zalogować się na
koncie administratora i rozpocząć procedurę od nowa.
Uwaga
W systemie Windows XP może zostać wyświetlony komunikat zalecający skorzystanie z
Kreatora konfiguracji sieci (Network Setup Wizard) w celu skonfigurowania udostępniania.
Gdy pojawi się komunikat, nie używaj kreatora i skonfiguruj udostępnianie ręcznie.
4. Skonfiguruj udostępnianie.
Aby w razie potrzeby wpisać nazwę udostępnianej drukarki, wybierz opcję Udostępnij drukarkę
(Share this printer) (Windows Vista lub Windows XP) lub Udostępniona jako (Shared as) (Windows
2000) na karcie Udostępnianie (Sharing), a następnie kliknij przycisk OK.
W ten sposób kończy się konfiguracja systemu serwera druku. Następnie skonfiguruj systemy
klienckie.
Strona 702 z 713
Ustawienia na serwerze druku
Strona 703 z 713
Góra strony
Ustawienia na komputerze klienckim
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Udostępnianie drukarki w sieci > Ustawienia na komputerze klienckim
Ustawienia na komputerze klienckim
Po skonfigurowaniu systemu serwera druku, skonfiguruj system klienta.
Procedura konfigurowania komputerów klienckich jest następująca:
W systemie Windows Vista
1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemie klienckim.
Aby zainstalować sterownik, uruchom instalacyjny dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem i
wybierz opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install).
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu podłączania, przejdź do instrukcji do części
„Instalacja oprogramowania” w podręczniku „Pierwsze uruchomienie”.
Uwaga
Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o włączenie drukarki. Kliknij opcję Wybór ręczny
(Manual Selection) i wybierz odpowiedni port, aby kontynuować instalację.
2. Uruchom kreator.
Wybierz menu Start -> Sieć (Network) -> Dodaj drukarkę (Add a printer).
Zostanie wyświetlone okno Dodawanie drukarki (Add Printer).
3. Dodaj drukarkę
Wybierz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth (Add a network, wireless or
Bluetooth printer), kliknij ikonę drukarki, która wcześniej została udostępniona na serwerze druku, i
kliknij przycisk Dalej (Next).
Uwaga
Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, upewnij się, że drukarka jest podłączona do serwera
druku.
Wyświetlenie ikony może zająć kilka chwil.
4. Zakończ konfigurację
Wykonaj podane czynności według wskazówek na ekranie i kliknij przycisk Zakończ (Finish).
Ikona udostępnionej drukarki zostanie utworzona w oknie Drukarki (Printers).
W ten sposób kończy się konfiguracja systemów klienckich. Teraz można udostępniać drukarkę w
sieci.
W systemie Windows XP/Windows 2000
1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemie klienckim.
Aby zainstalować sterownik, uruchom instalacyjny dysk CD-ROM dostarczony z urządzeniem i
wybierz opcję Instalacja niestandardowa (Custom Install).
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu podłączania, przejdź do instrukcji do części
„Instalacja oprogramowania” w podręczniku „Pierwsze uruchomienie”.
Uwaga
Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o włączenie drukarki. Kliknij opcję Wybór ręczny
(Manual Selection) i wybierz odpowiedni port, aby kontynuować instalację.
Strona 704 z 713
Ustawienia na komputerze klienckim
Strona 705 z 713
2. Uruchom kreator.
W przypadku systemu Windows XP wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) ->
Drukarki i inny sprzęt (Printers and Other Hardware) -> Drukarki i faksy (Printers and Faxes) ->
Dodaj drukarkę (Add a printer).
W przypadku systemu Windows 2000 wybierz menu Start -> Ustawienia (Settings) -> Drukarki
(Printers) -> Dodaj drukarkę (Add a printer).
Gdy pojawi się komunikat Kreator dodawania drukarki — zapraszamy! (Welcome to the Add Printer
Wizard), kliknij przycisk Dalej (Next).
3. Dodaj drukarkę
Wybierz opcję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera (A network printer,
or a printer attached to another computer) (Windows XP) lub Drukarka sieciowa (Network printer)
(Windows 2000), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).
W oknie Określanie drukarki (Specify a Printer) (Windows XP) lub Lokalizowanie drukarki (Locate
Your Printer) (Windows 2000) kliknij przycisk Dalej (Next), a następnie wyszukaj serwer druku.
Zaznacz ikonę drukarki skonfigurowanej na serwerze druku do udostępnienia i kliknij przycisk Dalej
(Next).
Uwaga
Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, upewnij się, że drukarka jest podłączona do serwera
druku.
4. Zakończ konfigurację
Wykonaj podane czynności według wskazówek na ekranie i kliknij przycisk Zakończ (Finish).
Ikona udostępnionej drukarki zostanie utworzona w oknie Drukarki i faksy (Printers and Faxes)
(Windows XP) lub Drukarki (Printers) (Windows 2000).
W ten sposób kończy się konfiguracja systemów klienckich. Teraz można udostępniać drukarkę w
sieci.
Góra strony
Ograniczenia dotyczące udostępniania drukarki
Strona 706 z 713
Podręcznik zaawansowany > Dodatek > Udostępnianie drukarki w sieci > Ograniczenia dotyczące udostępniania
drukarki
Ograniczenia dotyczące udostępniania drukarki
Poniżej zostały opisane ograniczenia, które mają zastosowanie, jeśli drukarka jest używana w
środowisku sieciowym. Należy sprawdzić ograniczenia dla danego środowiska.
Jeśli drukarka jest udostępniana w sieci
Może zostać wyświetlona wiadomość o zakończeniu drukowania. Aby wyłączyć wyświetlanie tego
komunikatu, należy wykonać następujące czynności.
W systemie Windows Vista:
Naciśnij klawisz Alt w oknie Drukarki (Printers) na komputerze klienckim. Wybierz kolejno
polecenia Uruchom jako administrator (Run as administrator) -> Właściwości serwera... (Server
Properties...) w wyświetlonym menu Plik (File).
Usuń zaznaczenie opcji Pokaż powiadomienia informacyjne dla drukarek sieciowych (Show
informational notifications for network printers) na karcie Zaawansowane (Advanced) i uruchom
ponownie komputer.
W systemie Windows XP/Windows 2000:
Otwórz okno Właściwości serwera (Server Properties) za pomocą menu Plik (File) w oknie
Drukarki i faksy (Printer and Faxes) (Windows XP) lub Drukarki (Printers) (Windows 2000) na
serwerze druku.
Usuń zaznaczenie opcji Powiadom o drukowaniu dokumentów zdalnych (Notify when remote
documents are printed) na karcie Zaawansowane (Advanced) i uruchom ponownie komputer.
Funkcja komunikacji dwustronnej jest wyłączona, aby możliwe było prawidłowe rozpoznanie stanu
drukarki.
Jeśli użytkownik komputera klienckiego otworzy okno właściwości sterownika drukarki i kliknie
przycisk OK, mając niezaznaczone pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową (Enable bidirectional
support) na karcie Porty (Ports), obsługa dwukierunkowa na serwerze druku również może zostać
wyłączona.
W tym wypadku zaznacz pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową (Enable bidirectional support)
zarówno na serwerze druku, jak i w systemie klienckim.
Podczas wydruku z systemu klienckiego nie jest możliwe korzystanie z funkcji Podgląd Canon IJ.
Jeśli funkcji na karcie Obsługa (Maintenance) nie można ustawić prawidłowo za pomocą systemu
klienckiego, mogą one być wyszarzone. W takim przypadku należy zmienić ustawienia na serwerze
druku.
Po zmianie ustawień na serwerze druku należy usunąć ikonę udostępnionej drukarki z systemu
klienckiego, a następnie określić ponownie ustawienia udostępnione na systemie klienckim.
Jeśli ten sam sterownik drukarki jest zainstalowany w systemie serwera druku i systemie
klienckim jako drukarka lokalna
Funkcja przeszukiwania sieci może automatycznie utworzyć ikonę drukarki sieciowej w systemie
klienckim.
Góra strony
Korzystanie z programu Easy-PhotoPrint EX
Podręcznik zaawansowany > Korzystanie z programu Easy-PhotoPrint EX
Korzystanie z programu Easy-PhotoPrint EX
--- Przekształcanie zdjęć w dzieła sztuki --Program Easy-PhotoPrint EX ułatwia tworzenie albumów, kalendarzy i naklejek ze zdjęć wykonanych
aparatem cyfrowym.
Ułatwia także drukowanie zdjęć bez obramowania.
Uruchom program Easy-PhotoPrint EX
Kliknij tutaj: Easy-PhotoPrint EX
Uwaga
Poniższy rozdział zawiera informacje dotyczące korzystania z programu Easy-PhotoPrint EX.
Drukowanie za pomocą pakietu oprogramowania
Tworzenie własnego albumu zdjęć
Tworzenie własnego albumu zdjęć jest łatwym zadaniem dzięki programowi Easy-PhotoPrint EX!
Musisz jedynie wybrać zdjęcia i układ, załadować papier do drukarki i wydrukować. Po wydrukowaniu
arkuszy staniesz się posiadaczem jedynego w swoim rodzaju albumu pamiątkowego!
Układ i tło można zmieniać, a do zdjęć można dołączać
komentarze.
Można także zmieniać rozmiar i orientację.
Zdjęcie można ustawić na lewej lub prawej stronie.
SPRAWDŹ!
Wybierz motyw (wzór tła), aby utworzyć album z pojedynczym motywem.
Udekoruj elementy tekstem i ramkami
Do zdjęć można dodawać tekst i ramki. Dodaj opis do zdjęcia w albumie i dodaj ramkę, aby poprawić
atmosferę zdjęcia.
Strona 707 z 713
Korzystanie z programu Easy-PhotoPrint EX
SPRAWDŹ!
Wybierz opcję Album, aby dodać tekst i ramki. Zdjęć nie można dekorować przy użyciu funkcji Wydruk
fotograficzny (Photo Print).
Utwórz kalendarz, używając ulubionych zdjęć
Tworzenie kalendarzy jest łatwe dzięki programowi Easy-PhotoPrint EX. Utwórz własny kalendarz,
używając ulubionych zdjęć. Przewracanie stron w kalendarzu będzie ekscytujące.
Można użyć wszelkich rodzajów fotografii.
Istnieje także możliwość tworzenia kalendarzy 2-, 6- i
12-miesięcznych.
Tworzenie
Tworzenie naklejek jest łatwe dzięki programowi Easy-PhotoPrint EX!
Utwórz naklejki z ulubionych zdjęć i podziel się nimi z przyjaciółmi!
SPRAWDŹ!
Program umożliwia dodawanie tekstu do zdjęć.
Strona 708 z 713
Korzystanie z programu Easy-PhotoPrint EX
Strona 709 z 713
Góra strony
Korzystanie z programu MP Navigator EX
Podręcznik zaawansowany > Korzystanie z programu MP Navigator EX
Korzystanie z programu MP Navigator EX
MP Navigator EX jest aplikacją, która umożliwia łatwe skanowanie fotografii i dokumentów. Jest ona
przeznaczona także dla początkujących użytkowników.
Uruchamianie programu MP Navigator EX
Kliknij tutaj: MP Navigator EX
Uwaga
Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów za pomocą programu MP Navigator EX
można znaleźć w sekcji „Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument ”.
Skanowanie fotografii i dokumentów
Korzystając z okien programu MP Navigator EX, można skanować dokumenty i zdjęcia w bardzo prosty
sposób. Obrazy zeskanowane przy użyciu programu MP Navigator EX można też zapisywać i drukować.
Skanowanie kilku niewielkich dokumentów jednocześnie
Istnieje możliwość skanowania kilku małych dokumentów (zdjęć, kartek pocztowych itp.) jednocześnie.
Jest to przydatna opcja, ponieważ pozwala uniknąć wielokrotnego skanowania.
Skanowanie dużych dokumentów
Program MP Navigator EX umożliwia też łatwe skanowanie dokumentów, które są większe od płyty
szklanej. Pozwala na zeskanowanie osobno lewej i prawej połowy dokumentu, a następnie połączenie
ich z powrotem w jedną całość.
Strona 710 z 713
Korzystanie z programu MP Navigator EX
Strona 711 z 713
Skanowanie jednym kliknięciem myszy
W trybie Jedno kliknięcie program MP Navigator EX wykonuje wszystkie operacje, od zeskanowania
obrazu po jego zapisanie, za jednym kliknięciem specjalnej ikony. Tryb Jedno kliknięcie pozwala też
automatycznie skanować dokumenty, zapisywać je w postaci plików PDF, a także wysyłać je w
załącznikach poczty elektronicznej.
Skanowanie oraz poprawianie i uwydatnianie zdjęć
Program MP Navigator EX umożliwia łatwe poprawianie i uwydatnianie skanowanych zdjęć. Dzięki niemu
nie trzeba w tym celu korzystać z innych aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji „
Skanowanie przy użyciu aplikacji w pakiecie ”.
Góra strony
Informacje o Solution Menu
Strona 712 z 713
Podręcznik zaawansowany > Informacje o Solution Menu
Informacje o Solution Menu
Szybki skrót! Solution Menu
Solution Menu to okno menu umożliwiające szybki dostęp z pulpitu do aplikacji, podręczników i
dokumentacji online Canon.
Ważne
Liczba i typy przycisków wyświetlanych w oknie mogą różnić się w zależności od drukarki i regionu.
Uruchamianie Solution Menu
Kliknij tutaj: Solution Menu
Aby uruchomić menu z pulpitu, patrz poniżej.
Dwukrotnie kliknij ikonę Canon Solution Menu na pulpicie. Można także wybrać w menu Start opcje
(Wszystkie) Programy ((All) Programs) > Canon Utilities > Solution Menu > Solution Menu.
Od następnego razu Solution Menu będzie uruchamiane razem z systemem Windows.
Jeśli nie zostanie zaznaczone pole wyboru Uruchom Solution Menu po uruchomieniu systemu Windows
(Start Solution Menu when Windows starts) u dołu po lewej stronie okna, Solution Menu nie jest
uruchamiane przy starcie systemu Windows.
Uwaga
Solution Menu zostanie uruchomione automatycznie po jego zainstalowaniu z instalacyjnego dysku
CD-ROM dołączonego do drukarki.
Zmiana rozmiaru okna
Kliknij przycisk
(rozmiar okna: duży) lub
(rozmiar okna: mały) na pasku tytułu, aby zmienić
Informacje o Solution Menu
Strona 713 z 713
rozmiar okna (duży lub mały).
Podczas następnego uruchamiania aplikacja Solution Menu zostanie otwarta z ostatnio używanym
rozmiarem okna.
Gdy rozmiar ekranu jest mały
Uruchamianie aplikacji
1. Wskaż przycisk w oknie kursorem, aby wyświetlić opis aplikacji.
2. Po kliknięciu przycisku wybrana aplikacja zostanie uruchomiona.
W ten sam sposób wyświetlać można podręczniki lub dokumentację produktu online.
Ważne
Do uzyskania dostępu do informacji internetowych wymagane jest połączenie internetowe.
Należy pamiętać o opłatach za połączenia.
Zamykanie Solution Menu
Kliknij przycisk
(Zamknij) na pasku tytułu.
Ograniczenia korzystania z Solution Menu
To oprogramowanie podlega poniższym ograniczeniom. Należy o nich pamiętać podczas korzystania z
oprogramowania.
Wszystkie ikony zainstalowanych aplikacji obsługujących Solution Menu wyświetlane są w oknie. Po
instalacji nie ma możliwości zmiany kolejności ikon lub usunięcia którejkolwiek z nich.
Góra strony
Download PDF