Zibro | D116 | D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118
2
GEBRAUCHSANWEISUNG
2
6
BRUGSANVISNING
12
5
INSTRUCCIONES DE USO
22
3
MANUEL D'UTILISATION
32
FIN
KÄYTTÖOHJE
42
4
OPERATING MANUAL
52
>
ISTRUZIONI D’USO
62
u
BRUKSANVISNING
72
1
GEBRUIKSAANWIJZING
82
:
INSTRUKCJA OBSŁUGI
92
=
BRUKSANVISNING
102
TR
KULLANIM KILAVUZU
112
Geachte mevrouw, mijnheer,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw ontvochtiger. U heeft een
kwaliteitsproduct aangeschaft waar u nog vele jaren plezier van zult hebben, mits u het
apparaat verantwoord gebruikt. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing voor een
optimale levensduur van uw ontvochtiger.
Wij geven u namens de fabrikant twee jaar garantie op mogelijke materiaal- of
fabricagefouten.
Wij wensen u veel comfort met uw ontvochtiger.
Met vriendelijke groet,
PVG International B.V.
Afdeling Klantenservice
1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.
2 RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.
1
82
BELANGRIJKE
ONDERDELEN
A
A
Bedieningspaneel
B
Uitlaat van droge
2
lucht
9
C
Uitneembaar
waterreservoir
4
Inlaat van vochtige
lucht
3
E
Luchtfilter
F
Afvoertuit
(ø 13 mm) met dop
8
G
Zwenkwieltje
H
Stekker en snoer
I
Handvat
4
5
6
7
1
83
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De installatie moet volledig in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende
voorschriften, bepalingen en normen. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor
gebruik, op droge plaatsen, binnenshuis. Controleer de netspanning. Dit apparaat is
uitsluitend geschikt voor een geaard stopcontact, aansluitspanning 220-240 V./ 50
Hz.
ALGEMEEN
•
Om een optimaal resultaat te krijgen, het apparaat niet dicht bij een radiator of een
•
Zorg ervoor dat alle ramen gesloten zijn om maximale efficiëntie te bereiken.
•
De ontvochtigingscapaciteit is afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid
andere warmtebron plaatsen.
in de ruimte. Het is normaal dat bij een lage temperatuur minder vocht wordt
onttrokken.
•
Zorg ervoor dat het luchtfilter schoon blijft. Dit voorkomt onnodig energieverbruik
en waarborgt een optimaal resultaat.
G
•
Als de stekker uit het stopcontact is geweest, start het apparaat pas na drie minuten
weer op. De automatische vertraging beschermt de compressor.
BELANGRIJK
Het apparaat MOET altijd geaard worden aangesloten. Als de stroomvoorziening
niet geaard is, mag u het apparaat absoluut niet aansluiten. De stekker moet
altijd makkelijk toegankelijk zijn als het apparaat is aangesloten. Lees deze
gebruiksinstructie zorgvuldig en volg de aanwijzingen.
Controleer voor het aansluiten van het apparaat of:
•
de aansluitspanning overeenkomt met die op het typeplaatje;
•
stopcontact en stroomvoorziening geschikt zijn voor het apparaat;
•
de stekker van het snoer in het stopcontact past;
•
het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond staat.
Laat de elektrische installatie controleren door een erkend vakman als u er niet zeker van
bent dat alles in orde is.
•
Dit apparaat is volgens de CE veiligheidsnormen gefabriceerd. Toch dient u, zoals bij
ieder elektrisch apparaat, voorzichtig te zijn.
•
Het luchtinlaat- en uitblaasrooster nooit afdekken.
•
Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat verplaatst.
•
Breng het apparaat nooit in contact met chemicaliën.
•
Het apparaat nooit in contact brengen met water, met water besproeien of in water
onderdompelen.
•
Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat.
•
Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat of een
onderdeel ervan moet worden schoongemaakt of vervangen.
•
Sluit het apparaat NOOIT aan met behulp van een verlengsnoer. Is een geschikt
geaard stopcontact niet voorhanden, laat dit dan installeren door een erkend
elektricien.
1
84
•
Wees uit veiligheidsoverwegingen altijd voorzichtig met kinderen in de buurt van dit
apparaat, zoals met ieder elektrisch apparaat.
•
Laat eventuele reparaties altijd uitvoeren door een erkend servicemonteur of uw
leverancier. Volg de onderhoudsinstructies
•
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het niet wordt
gebruikt.
•
Een beschadigd elektriciteitssnoer alleen laten vervangen door de leverancier of een
G
bevoegd persoon/servicepunt
LET OP!
• Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer of stekker. Klem het
snoer nooit af en voorkom contact met scherpe kanten.
• Niet volgen van de aanwijzingen kan leiden tot het vervallen van de garantie
op het apparaat.
BEDIENINGSPANEEL
Dit lampje gaat branden om aan te geven dat de ontdooifunctie is gestart. Dit is
nodig om overmatige ijsvorming in het apparaat te voorkomen.
Dit lampje gaat branden wanneer het waterreservoir vol is. Het apparaat slaat
automatisch af.
Aan/uit-toets
Ventilator-toets
Timer-toets
Insteltoetsen hygrostaat
Verwarming-toets (DX118)
BEDIENING
DX118
1
Steek de stekker in het stopcontact.
2
Zorg ervoor dat het waterreservoir juist geplaatst is. Als u het apparaat voor de eerste
maal gebruikt en het
-lampje gaat branden, neem dan het waterreservoir uit het
apparaat en plaats het in de juiste positie terug.
1
85
3
Druk op de
-toets om de ontvochtiger in te schakelen. Met de insteltoetsen
stelt u de gewenste luchtvochtigheid in. De hygrostaat is instelbaar van 30% tot 85%.
Elke druk op de toets verhoogt de waarde met 5%. Het display toont de gewenste
luchtvochtigheid (SET HUMIDITY) als ook de werkelijke luchtvochtigheid (ROOM
HUMIDITY).
Het apparaat begint te ontvochtigen wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte hoger is
dan de ingestelde waarde.
Bij het bereiken van de ingestelde waarde slaat het apparaat automatisch af, om opnieuw
in werking te treden wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte weer stijgt.
4
Selecteer de ventilatorsnelheid door op de
twee standen:
5
(= laag) en
-toets te drukken. U heeft de keuze uit
(= hoog).
Indien gewenst kunt u gebruik maken van de timer functie. Met deze functie kunt u
het apparaat op een vooraf ingestelde tijd laten uitschakelen. Met de
-toets kan
een werkingstijd worden ingesteld tussen 1 en 12 uur. Met elke druk op de toets
verhoogt u de werkingstijd met een uur. Dit is zichtbaar in het display. Als de
ingestelde tijd om is schakelt het apparaat zich uit.
6
De ontvochtiger DX118 beschikt tevens over een verwarmingsfunctie. U schakelt
deze functie in door op de
-toets te drukken. Door nogmaals op de
-toets te
drukken schakelt u de verwarmingsfunctie uit.
7
Druk op de
-toets om het apparaat uit te schakelen.
LUCHTFILTER
De ontvochtigers D112, D116 en DX118 zijn uitgerust met een 3 laags filter om de
circulerende lucht te zuiveren. De airconditioners worden geleverd met een los
verpakt 3MTM HAF filter en actief koolfilter. Deze filters dienen volgens de
aanwijzingen geplaatst te worden alvorens de airconditioners te gebruiken.
1
Gaasfilter; om grotere stofdeeltjes te verwijderen
2
3MTM HAF filter; om ongezonde deeltjes uit de lucht te verwijderen zoals pollen,
bacteriën, dierlijke huidschilfers en stof.
3
Actief koolfilter; om geuren te verwijderen
De filterhouder aan de achterkant van de unit kan worden geopend. Het actief
koolfilter en de 3MTM HAF filter kunnen worden verwijderd. Het gaasfilter is
onderdeel van de filterhouder.
1
Het gaasfilter moet regelmatig schoongemaakt worden met een stofzuiger om
verstoppen van de luchtstroom te voorkomen.
2
1
86
Aangeraden wordt het positief/ negatief elektrostatisch geladen 3MTM HAF filter
iedere drie maanden te vervangen. Overmatig stof, verbouwingen, huisdieren, de
aanwezigheid van rokers en het continu gebruik van de ontvochtiger kunnen de
levensduur van de 3MTM HAF filter verkorten.
Nieuw filter
3
Vernieuwing van filter aanbevolen
Het actief koolfilter kan indien stoffig schoongemaakt worden met een stofzuiger
maar dient gelijktijdig met het 3MTM HAF filter vervangen te worden.
WATERAFVOER
Wanneer het waterreservoir vol is, gaat het
-lampje branden en slaat de ontvochtiger
automatisch af. Leeg het reservoir en plaats het in de juiste positie terug. Het apparaat
treedt vervolgens opnieuw in werking.
Indien gewenst is het mogelijk een afvoerslang aan het apparaat te bevestigen voor een
permanente externe waterafvoer. Ga hierbij als volgt te werk:
1
Draai de dop aan de achterzijde los.
2
Neem de rubberen stop uit de afvoertuit.
3
Sluit een afvoerslang aan en zorg dat het uiteinde van de slang lager ligt dan de
aansluiting van de slang. Indien het uiteinde niet lager ligt kan het water niet
weglopen en kan er wateroverlast optreden.
4
Leg het uiteinde van de afvoerslang in een afvoerput.
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de permanente waterafvoer
ontkoppel dan de afvoerslang van het apparaat. Plaats de rubberen stop weer terug in de
afvoertuit en draai de dop weer vast. Zorg ervoor dat het waterreservoir juist geplaatst is.
REINIGING
G
PAS OP!
Schakel eerst de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact voor u het
apparaat of filter gaat schoonmaken of wanneer u de filters gaat vervangen.
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik
G
nooit agressieve chemicaliën, benzine, detergenten of andere reinigingsoplossingen. Maak
het gaasfilter regelmatig met een stofzuiger schoon. Zie ook hoofdstuk “Luchtfilter”.
OPMERKING
Gebruik het apparaat nooit zonder gaasfilter.
1
87
OPSLAG
Wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt, kunt u het beste als volgt te werk te
gaan:
1
Haal de stekker uit het stopcontact en leeg het reservoir. Laat het reservoir en het
apparaat goed drogen.
2
Reinig het luchtfilter.
3
Berg het apparaat op in een stofvrije ruimte, bij voorkeur afgedekt met plastic.
STORINGSTABEL
Voordat u om technische ondersteuning vraagt, dient u de volgende zaken te controleren:
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Steek de stekker in het
stopcontact.
De hygrostaat staat op een te
lage stand.
Draai de hygrostaat naar de
gewenste positie.
Het waterreservoir is vol.
Verwijder het water uit het
reservoir.
Het waterreservoir is niet juist
geplaatst.
Plaats het waterreservoir in de
juiste positie.
Het luchtfilter is vuil.
Maak het luchtfilter schoon.
Het apparaat werkt niet.
Het apparaat ontvochtigt De temperatuur of relatieve
Onder deze omstandigheden is
niet.
luchtvochtigheid van de ruimte
het normaal dat het apparaat
waar het apparaat is geplaatst is
niet ontvochtigt.
te laag.
De ontvochtiger werkt,
maar vermindert de
relatieve
luchtvochtigheid
onvoldoende.
1
88
De ruimte is te groot.
Het wordt aanbevolen een
ontvochtiger met een grotere
capaciteit te plaatsen.
Er zijn teveel vochtbronnen.
Het wordt aanbevolen een
ontvochtiger met een grotere
capaciteit te plaatsen.
Er wordt teveel geventileerd.
Beperk de ventilatie
(bijvoorbeeld ramen en deuren
sluiten).
GARANTIEVOORWAARDEN
U krijgt op uw ontvochtiger twee jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze
periode worden materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen.
Hierbij gelden de volgende regels:
•
Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet
gehonoreerd.
•
Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet tot
verlenging van de garantie.
•
De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-originele
onderdelen zijn gemonteerd of reparaties zijn verricht door derden.
•
Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen buiten de garantie.
•
De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en
•
De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van die in
als daarop geen veranderingen zijn aangebracht.
de gebruiksaanwijzing zijn vermeld of door verwaarlozing.
•
De verzendkosten en het risico van het opsturen van de ontvochtiger of onderdelen
daarvan, komen altijd voor rekening van de koper.
Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing te raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, breng de
ontvochtiger dan ter reparatie naar uw dealer.
1
89
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model
D112
D116
DX118
Opgenomen vermogen
kW
0,3
0,3
0,35
Opgenomen vermogen (verwarmen)
kW
-
-
0,95
Netspanning
Stroomsterkte
Ontvochtigingscapaciteit *
220-240 / 50 / 1
V / Hz / Ph
A
1,8
1,8
2,0 / 4,6
L / 24h
12
16
18
3,5
Inhoud waterreservoir
L
Luchtstroom (nom.) **
m3/h
120
120
150
Voor ruimtes tot **
m3
50 - 75
70 - 105
80 - 120
Werkingstemperatuur
°C
5-32
Automatisch ontdooien
ja
Hygrostaat
ja
Compressor type
Koudemiddel type / hoeveelheid
Piston
r / gr
R134A / 140 gr
R134A / 140 gr
Druk inlaat / uitlaat
bar
12 / 24
Afmetingen (b x d x h)
mm
345 x 240 x 575
Netto gewicht
kg
13
Bruto gewicht
kg
15,0
dB(A)
40
Geluidsdruk niveau **
Beschermingsklasse
Zekeringen
IP
R134A / 190 gr
15,5
16
17,0
42
45
IP 20
250V, T3,15A
* ontvochtiging bij 32°C, 80% RH
** te gebruiken als indicatie
De fabrikant is het recht voorbehouden veranderingen door te voeren zonder
voorafgaand bericht.
1
90
CAPACITEITSGRAFIEK
Nom. capaciteit
[%]
80 % RH
100
75
60 % RH
50 % RH
50
25
0
3
6
9
12
15 18
21
24
27 30
33
T [°C]
(waarden zijn indicatief)
Defecte elektrische apparaten horen niet bij het huisafval. Zorg voor een goede
recycling waar mogelijk. Vraag eventueel uw gemeente of uw lokale handelaar
voor een deskundig recycling advies.
Milieu-informatie: Deze apparatuur bevat gefluoreerde broeikasgassen zoals
opgenomen in het Protocol van Kyoto. De apparatuur mag alleen worden gerepareerd of gedemonteerd door professioneel, geschoold personeel.
Deze apparatuur bevat koelmiddel R134a in de hoeveelheid als aangegeven in
bovenstaande tabel. Laat R134a niet ontsnappen in de atmosfeer: R134a is een
gefluoreerd broeikasgas met een broeikasgaseffect (GWP) = 1300.
1
91
DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V.
2 DEUTSCHLAND
PVG Deutschland GmbH
Siemensstrasse 31
47533 KLEVE
tel:
0800 - 9427646
fax:
+49 (0)180 525 1450
email: pvgdeutschland@zibro.com
6 DANMARK
Appliance A/S
Blovstroed Teglvaerksvej 3
DK-3450 ALLEROED
tel:
+45 70 205 701
fax:
+45 70 208 701
email: appliance@appliance-group.com
5 ESPAÑA
PVG España S.A.
Pol. Ind. San José de Valderas II
Comunidad ”La Alameda”
C/ Aurora Boreal, 19
28918 LEGANÉS (Madrid)
tel:
+34 91 611 31 13
fax:
+34 91 612 73 04
email: pvgspain@zibro.com
3 FRANCE
PVG France SARL
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
tel:
+33 2 32 96 07 47
fax:
+33 0 820 34 64 84
email: pvgfrance@zibro.com
FIN
SUOMI
Appliance Finland Oy
Piispantilankuja 6C
02240 ESPOO
tel:
+358 9 4390 030
+358 9 4390 0320
fax:
email: appliance@appliance-group.com
> ITALIA
PVG Italy SRL
Via Niccolò Copernico 5
50051 CASTELFIORENTINO (FI)
tel:
+39 0 571 628 500
fax:
+39 0 571 628 504
email: pvgitaly@zibro.com
u NORGE
Appliance Norge AS
Vogellunden 31
1394 NESBRU
tel:
+47 667 76 200
fax:
+47 667 76 201
email: appliance@appliance-group.com
1 NEDERLAND
PVG International B.V.
P.O. Box 96
5340 AB OSS
tel:
+31 412 694 694
fax:
+31 412 622 893
email: pvgnl@zibro.com
9 PORTUGAL
Gardena, Lda
Recta da Granja do Marquês
ALGUEIRÃO
2725-596 MEM MARTINS
tel:
+ 35 21 92 28 530
fax:
+ 35 21 92 28 536
email: pvgint@zibro.com
: POLSKA
PVG Polska Sp. z. o. o.
ul. Kościelna 110
26-800 Białobrzegi
tel:
+48 48 613 00 70
fax:
+48 48 613 00 70
email: pvgpoland@zibro.com
= SVERIGE
Appliance Sweden AB
Sjögatan 6
25225 HELSINGBORG
+46 42 287 830
tel:
fax:
+46 42 145 890
email: appliance@appliance-group.com
TR
TURKEY
PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.fiti.
Atatürk Cad. No 380 Ak Iflhani Kat 6
35220 Alsancak
IZMIR - TURKEY
tel:
+ 90 232 463 33 72
+ 90 232 463 69 91
fax:
email: pvgturkey@zibro.com
man_D112-D116-DX118
q SCHWEIZ
PVG Schweiz AG
Salinenstrasse 63
4133 PRATTELN
tel:
+41 61 337 26 51
+41 61 337 26 78
fax:
email: pvgint@zibro.com
Scott Brothers Ltd.
The Old Barn, Holly House Estate
Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK
tel.:
+44 1606 837787
+44 1606 837757
fax:
sales@scottmail.co.uk
email:
avg©070529
e BELGIË
PVG Belgium NV/SA
Industrielaan 55
2900 SCHOTEN
tel:
+32 3 326 39 39
fax:
+32 3 326 26 39
email: pvgbelgium@zibro.com
4 UNITED KINGDOM
PVG Traffic
i ÖSTERREICH
PVG Austria VertriebsgmbH
Salaberg 49
3350 HAAG
tel:
+43 7434 44867
fax:
+43 7434 44868
email:
pvgaustria@zibro.com
Download PDF