Samsung | HT-TKX22 | Samsung Karaoke System HT-TKX22

Vartotojo instrukcija
DVD KARAOKE
NAMŲ KINO
SISTEMA
HT-KX20
HT-TKX22
HT-TKX25
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
AH68-01979A
COMPAC T
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
LT
PREPARATION
Saugumo įspėjimai
ĮĮSPĖJAME
KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS ŠOKO RIZIKĄ,
NEATIDARYKITE GALINĖS DALIES DANGTEIO.
NEGALIMA PATIEMS TAISYTI DALIŲ, ESANČIŲ
ĮRENGINIO VIDUJE.
TAISYMĄ PALIKITE KVALIFIKUOTAM PRIEŽIŪROS IR
TAISYMO PERSONALUI.
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTOLASER CLASE 1
LT
Šis simbolis informuoja apie pavojingą įtampą, kuri
gali sukelti elektros šoką.
PASIRUOŠIMAS
ELEKTROS ŠOKO
RIZIKA NEATIDARYTI
Įspėjimai
Šis simbolis įspėja apie svarbias įrenginio veikimo
ir priežiūros instrukcijas.
1 klasės lazerinis produktas
Šis kompaktinių diskų grotuvas yra klasifikuojamas kaip
1 klasės lazerinis produktas
Kitų kontrolės, nustatymų ir rodymo procedūrų naudojimas, negu nurodyta šioje vartotojo instrukcijoje, gali
baigtis pavojingu radiacijos pasklidimu. .
ĮSPĖJAME – NEMATOMA LAZERINĖ RADIACIJA KAI
ĮRENGINYS ATIDARYTAS IR NEUŽBLOKUOTAS, VENKITE
SPINDULIŲ PASKLIDIMO.
Įsitikinkite, kad AC jungtis jūsų namuose atitinka identifikaciją, esančią ant jūsų grotuvo nugarėlės.
Pastatykite savo grotuvą horizontaliai, ant tinkamo pagrindo (baldų), kad būtų pakankamai erdvės
grotuvui ventiliuotis (7.5~10cm). Įsitikinkite, ar ventiliacijos angos nėra uždengtos. Neuždėkite nieko
ant grotuvo. Nepadėkite grotuvo ant stiprintuvo arba kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Prieš patraukiant grotuvą, įsitikinkite, kad jame nėra disko. Šis grotuvas yra sukurtas daugkartiniam naudojimui.
Perjungę DVD grotuvą į budėjimo režimą, neišjungsite jo iš elektros šaltinio. Norėdami išjungti
grotuvą ir iš elektros šaltinio, ištraukite pagrindinį kištuką iš rozetės, ypač, jei renginį paliekate
nenaudojamą ilgesniam laikui.
ĮSPĖJAME: Norėdami sumažinti gaisro ir elektros šoko riziką, neleiskite šiam įrenginiui patekti
į lietų arba drėgmę.
DĖMESIO: NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, PILNAI ĮKIŠKITE PLAČIĄJĄ JUNGTĮ Į PLATŲ KIŠTUKĄ.
• Šis įrenginys visada bus prijungtas prie AC jungties su apsaugančiu įžeminimu.
• Norėdami išjungti įrenginį iš rozetės, kištuką ištraukite iš pagrindinės rozetės.
DĖMESIO:
• Ant įrenginio negalima nieko užmesti, užpilti, taip pat negalima ant jo dėti įvairių daiktų,
pripildytų skysčiais.
• Pagrindinis kištukas yra naudojamas atjungti prietaisą ir turi būti parengtas tai padaryti bet kada.
Šis žymėjimas ant produkto ar jo literatūroje rodo, jog, atitarnavęs, jis neturi būti
išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos
aplinkai ar žmogaus sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, prašome
atskirti šį produktą nuo kitų atliekų ir atsakingai jį perdirbti, kad išsaugotumėte
medžiagų šaltinius. Namų ūkių vartotojai turėtų susisiekti arba su mažmeninės
prekybos atstovu, kur jie įsigijo šį produktą arba su vietine valdžios įstaiga, kad
sužinotų kur ir kaip jie gali įrangą saugiai perdirbti. Verslininkai turėtų susisiekti su savo tiekėju, kad patikrintų Pirkimo sąlygas. Šis produktas negali būti
maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis.
2
Per audras išjunkite AC pagrindinį
kištuką iš rozetės. Įtampos svyravimai dėl
žaibo gali pažeisti įrenginį.
Nedėkite įrenginio ant tiesioginių saulės
spindulių arba šalia kitų karščio šaltinių.
Tai gali sąlygoti perkaitimą ir įrenginio
Phones
Saugokite grotuvą nuo drėgmės (pvz.
vazų) ir karščio šaltinių (pvz. židinio) ar
įrangos, sukeliančios stiprius magnetinius
arba elektrinius laukus (pvz. garsiakalbiai)
Ištraukite elektros kabelį iš AC jungties, jei
grotuvo veikimas sutrinka. Jūsų grotuvas
netinkamas naudoti pramoninei veiklai.
Šio produkto naudojimas yra skirtas tik
asmeniniams tikslams. Gali atsirasti kondensacija, jei grotuvas arba diskas nebuvo
laikomi vėsioje temperatūroje. Jei grotuvas
buvo transportuojamas žiemą, palaukite
maždaug 2 valandas, kol grotuvas pasieks
kambario temperatūrą ir tik tada pradėkite
juo naudotis.
Elementuose, naudojamuose šiam
produktui yra chemikalų, kurie yra
kenksmingi aplinkai.
Neišmeskite elementų į įprastinę
šiukšlių dėžę.
3
Savybės
Kelių diskų atkūrimas ir FM bangų gaudymo įrenginys
(„Multi-Disc Playback & FM Tuner“)
PASIRUOŠIMAS
NUSTATYMAI
Saugumo įspėjimai .......................................................2
Įspėjima .............................................................................3
Savybės ..............................................................................4
Pastabos apie diskus .....................................................6
Aprašymas ........................................................................8
Nustatymai......................................................................42
JUNGTYS
USB funkcijos palaikymas („USB HOST Function support“)
Galite prijungti ir rodyti bylas iš išorinės USB laikmenos, tokios kaip MP3 grotuvas, USB raktas ir t.t.,
naudodamiesi namų teatro USB funkcija (USB HOST).
Triukšmo šalinimo sistema („Dolby Pro Logic II“)
Triukšmo šalinimo sistema („Dolby Pro Logic II“) yra daugiakanalė garso signalų iššifravimo technologijos
forma, kuri dar labiau pagerina triukšmo šalinimo sistemą („Dolby Pro Logic“).
DTS (Skaitmeninės teatro sistemos)
DTS yra garso suspaudimo formatas, sukurtas „Digital Theater Systems Inc“. Tai suteikia pilno dažnio 5.1
kanalų garsą.
TV ekrano užsklandos funkcija („TV Screen Saver Function“)
HT-KX20/HT-TKX22/HT-TKX25 automatiškai pašviesina ir patamsina jūsų TV ekraną po 3 minučių po
sustabdymo režimo įjungimo.
HT-KX20/HT-TKX22/HT-TKX25 automatiškai persijungia į energijos saugojimo režimą po 20 minučių po
ekrano užsklandos režimo įsijungimo.
Energijos saugojimo funkcija („Power Saving Function“)
HT-KX20/HT-TKX22/HT-TKX25 automatiškai išsijungia po 20 minučių po sustabdymo režimo įsijungimo.
Kitoks TV ekrano fonas („Custom TV Screen Display“)
HT-KX20/HT-TKX22/HT-TKX25 leidžia jums pasirinkti jūsų mėgiamą vaizdą per DVD ar JPEG vaizdų
atkūrimą ir nustatyti jį kaip ekrano foną.
4
LT
Garsiakalbių prijungimas ..........................................12
Garsiakalbių montavimas ..........................................15
Pasirenkamo bevielio stiprintuvo prijungimas ........16
Video išvesties prijungimas prie TV .......................19
P.SCAN (Progresyvaus skanavimo) funkcija ........20
Garso prijungimas nuo išorinių komponentų ........21
FM radijo bangų antenos prijungimas ..................22
VALDYMAS
Prieš skaitant vartotojo instrukciją .........................23
Prieš naudodamiesi namų kino teatro sistema .........24
Disko atkūrimas .............................................................25
MP3/WMA-CD diskų atkūrimas ...............................26
JPEG bylų atkūrimas ....................................................27
„DivX“ atkūrimas ...........................................................28
Atkūrimo („Playback“) funkcijos naudojimas........30
Disko informacijos rodymas ..................................30
Greitas disko atkūrimas............................................31
Lėtas disko atkūrimas ...............................................31
Scenų/dainų praleidimas ........................................32
Pakartotinas disko atkūrimas ................................33
Pakartotinio disko atkūrimo pasirinkimas
iš disko informacijos lango ....................................34
A-B Pakartotinis disko atkūrimas .........................35
Žingsnis po žingsnio.................................................35
Kampo funkcija...........................................................36
Padidinimo („Zoom“) funkcija ...............................36
Garso kalbos pasirinkimas ......................................37
Subtitrų kalbos pasirinkimo funkcija ..................37
Tiesioginis perėjimas prie scenos/dainos..........38
Naudojimasis disko meniu .....................................39
Naudojimasis pavadinimų meniu ........................39
Bylų atkūrimas per USB jungtį ................................40
Kalbos nustatymas .....................................................42
TV ekrano tipo nustatymas .....................................43
Apsaugos nuo vaikų nustatymai (normavimo lygis) ....44
Slaptažodžio nustatymas .........................................44
Fono nustatymai .........................................................45
Norėdami pasirinkti vieną iš nustatytų
trijų fonų nustatymų ................................................45
„DivX (R)“ registracija .................................................46
Garsiakalbių režimo nustatymas ..........................46
Uždelsimo trukmės nustatymas ............................47
Tono patikrinimo nustatymas ................................48
Garso nustatymas .......................................................49
DRC (dinaminis ribų suspaudimas ) nustatymas ......50
AV SYNC nustatymai ..................................................50
Garso laikas (DSP)/EQ funkcija............................51
PASIRUOŠIMAS
HT-KX20/HT-TKX22/HT-TKX25 yra kelių diskų atkūrimo funkcija, taip pat ir DVD vaizdo (DVD-VIDEO),
kompaktinių diskų (CD), MP-3 – kompaktinių diskų (MP3-CD), WMA – kompaktinių diskų (WMA-CD), „DivX“,
kompaktinių diskų – įrašomų/daugkartinio įrašymo (CD-R/RW), ir DVD įrašomų/daugkartinio įrašymo (DVD
R/RW), su moderniu FM bangų gaudymo įrenginiu, viskas viename grotuve.
Turinys
Triukšmo mažinimo režimas
(„Dolby Pro Logic II“) ...............................................52
Triukšmo mažinimo režimo
(„Dolby Pro Logic II“) efektas...............................53
KARAOKE
Karaoke.............................................................................54
DVD-OK diskų grojimas ............................................54
Mikrofono prijungimas .............................................54
Akompanimento muzikos pasirinkimas .............55
Pirmenybė grojant akompanimento muziką .......55
DVD-OK pakartojimas ...............................................56
Mėgstamiausios dainos funkcija ...........................56
Dainos paieškos funkcija ..........................................58
Pagrindinė kontrolė ...................................................60
Tempas ............................................................................60
Vyro-moters pasirinkimas ........................................61
Choro nustatymas.......................................................61
Fanfarų nustatymas ....................................................62
Vidutinių balų nustatymas.......................................62
Šešėlių nustatymas .....................................................62
ĮVAIRŪS
Radijo imtuvo klausymasis.........................................63
Radijo stočių nustatymas ...........................................64
Apie RDS transliavimą..................................................65
Patogios funkcijos .........................................................67
Televizoriaus valdymas
nuotoliniu valdymo pultu ..........................................68
TV gamintojų kodų sąrašas........................................69
Problemų pašalinimas .................................................70
Įspėjimai dėl diskų laikymo ir saugojimo .............72
Kalbų kodų sąrašas .......................................................73
USB funkcijos palaikomi gaminiai ...........................74
Specifikacijos ..................................................................75
5
Pastabos apie diskus
LT
DVD grotuvai ir diskai yra koduojami pagal regionus. Šie regioniniai kodai turi sutapti, jei norite, kad diskas
veiktų. Jei kodai nesutampa, diskas neveiks. Šio grotuvo regioninis numeris yra pažymėtas galinėje grotuvo
dalyje. (Jūsų DVD grotuvas rodys tik tuos DVD diskus, kurių kodai sutaps su DVD grotuvu.)
Grojami diskai
Diskų įrašymo formatas
Šis gaminys nepalaiko „Secure Media“ (DRM) rinkmenų.
PASIRUOŠIMAS
„Dolby Digital“ erdvinio garso ir MPEG– 2 vaizdo suspaudimo technologijos dėka, jūs galite
mėgautis neįtikėtina DVD (Skaitmeninis lankstus diskas) video ir garso kokybe.
Dabar galite mėgautis realistiškais efektais namie ir jaustis lyg būtumėte kino teatre ar koncertų
salėje.
CD-R Diskai
• Kai kurie CD-R diskai gali neveikti, priklausomai nuo jį įrašiusio įrenginio (CD įrašymo aparatas arba AK)
ir disko būklės.
• Naudokite 650MB/74 minučių CD-R diską.
Nenaudokite CD-R diskų talpesnių negu 700MB/80 minučių, nes jų nebus galima atkurti.
• Kai kurių CD-RW diskai (perrašomi CD diskai) neveiks.
• Veiks tik tie CD-R diskai, kurie tinkamai uždaryti. Jei baigėsi sesija, bet diskas paliktas atidarytas,
galite nepaleisti visos informacijos esančios diske
CD-R MP3 Diskai
Disko rūšis
DVD-VIDEO
Ženklas (Logotipas)
Įrašyti signalai
Audio + Video
Diskų dydis
12cm
8cm
AUDIO-CD
Divx
Audio
Audio + Video
12cm
8cm
12cm
8cm
Maks. laikas
Apie 240 min. (vienpusis)
Apie 480 min. (dvipusis)
Apie 80 min. (vienpusis)
Apie 160 min. (dvipusis)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
Nenaudokite šių tipų diskų!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ir DVD-ROM diskai su šiuo grotuvu neveiks.
Jei bandysite juos paleisti, atsiras toks užrašas: <WRONG DISC FORMAT>
(„Neteisingas disko formatas“).
• DVD diskai pirkti užsienyje gali neveikti su šiuo grotuvu.
Jei bandysite juos paleisti, atsiras toks užrašas:
<CAN’T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> („Patikrinkite regiono kodą“).
Kopijuoti draudžiama
• Daug DVD diskų yra užkoduoti, kad jų neišeitų nukopijuoti. Todėl reikia DVD grotuvą jungti
tiesiogiai į TV, o ne į vaizdajuosčių leistuvą, nes priešingu atveju, apsaugotų nuo kopijavimo
diskų, vaizdas bus iškraipytas.
• Į šį gaminį įtraukta apsaugos nuo kopijavimo technologija, kuri yra saugoma JAV registruotų patentų ir
kitos intelektualios nuosavybės, priklausančios „Macrovision“ kompanijai ir kitiems teisių turėtojams.
Šios apsaugos nuo kopijavimo panaudojimas turi būti sankcionuotas „Macrovision“ kompanijos ir
naudojimas tik buityje, nebent „Macrovision“ kompanija leidžia kitaip. Negalima šio įrenginio
demontuoti ar perrinkinėti.
6
• Tik ISO 9660 arba „Joliet“ formato CD-R diskai su MP3 bylomis veiks su šiuo grotuvu.
• MP3 bylų pavadinimai negali būti ilgesni negu 8 simbolių ir turėti tuščių tarpų arba specialių simbolių (. / = +).
• Naudokite tik tuos diskus, kurie buvo įrašyti didesniu nei 128Kbps kompresijos/dekompresijos
duomenų dažniu.
• Veiks tik Mp3 bylos ir jos plėtiniai.
• Veiks tik nuosekliai įrašytas daugiasesijinis diskas. Jei diske yra tuščias segmentas,
tuomet informacija bus pasiekiama tik iki to tuščio segmento.
• Jei diskas nėra uždarytas tuomet jo nuskaitymas galit užtrukti ilgiau ir veikti ne visos įrašytos bylos.
• Bylas, įrašytas Kintamo bitų dažnio (“Variable Bit Rate”) (VBR) formatu, pavyzdžiui bylas užkoduotas mažu
bitų dažniu ir dideliu bitų dažniu (pvz., 32Kbps ~ 320Kbps), atkuriant garsas gali išlikti.
• Maksimaliai CD diske esančių bylų gali veikti 500.
• Maksimaliai CD diske esančių katalogų gali veikti 300.
CD-R JPEG Diskai
•
•
•
•
•
Veiks tiks tos bylos, kurios yra su .jpeg plėtiniu.
Jei diskas nėra uždarytas tuomet jo nuskaitymas galit užtrukti ilgiau ir veikti ne visos įrašytos bylos.
Tik ISO 9660 arba „Joliet“ formato CD-R diskai su MP3 bylomis veiks su šiuo grotuvu.
JPEG bylų pavadinimai negali būti ilgesni negu 8 simbolių ir turėti tuščių tarpų arba specialių simbolių (. / = +).
Veiks tik nuosekliai įrašytas daugiasesijinis diskas. Jei diske yra tuščias segmentas, tuomet informacija
bus pasiekiama tik iki to tuščio segmento.
• Į vieną CD maksimaliai telpa 9999 JPEG bylų.
• Kai žiūrėsite „Kodak“/„Fuji Picture“ CD, veiks tik JPEG bylos.
• Kiti paveikslų diskai gali neveikti arba juos ilgiau nuskaitinės.
DVD R/RW, CD-R/RW „DivX“ Diskai
• Nuo tada, kai šis gaminys leidžia kodavimą formatų sankcionuotų „DivX Networks, Inc.“,
vartotojo sukurtos bylos gali neveikti.
• Programinės įrangos atnaujinimai susiję su nepalaikomais formatais yra nepalaikomi.
(Pavyzdžiui: QPEL, GMC, rezoliucija didesnė nei 720x480 taškų ir t.t.)
• Rodant „DivX“ bylą, sekcijos su dideliu kadrų dažniu gali neveikti.
• Daugiau informacijos apie „DivX Networks, Inc.“ sankcionuotus formatus skaitykite www.divxnetworks.
7
Aprašymas
LT
Priekinė dalis
Galinė dalis
8
2
10
9
1. Disko lovelis
2. „Stop“ mygtukas
3. MIC 1, MIC 2
4. Paleidimo/sustabdymo
(„Play/Pause)“ mygtukas
5. MIC garso valdymas
11
3
4 5
6
7
1
12
4
11. Funkcijų mygtukas
6. Garso valdymas
12. Nustatymų ir Praleidimo
7. USB jungtis
mygtukas
8. Įjungimo/išjungimo
Nustatymų ir Praleidimo
mygtukas
mygtukas
9. Budėjimo režimo indikatorius
10. Atidarymo/uždarymo
(„Open/Close“) mygtukas
5
1. Video išvesties jungtis
Sujunkite TV video įvesties jungtis
(VIDEO IN)
su VIDEO OUT jungtimi.
2. Komponentų video išvesties jungtys
Sujunkite TV su komponentų video
įvestimis su šiomis jungtimis.
3. FM 75Ω COAXIAL jungtis
4. 5.1 Kanalų garsiakalbių išvesties jungtys
6
7
PASIRUOŠIMAS
1
3
2
8
5. Ventiliatorius
6. TX kortelės jungtis (bevielė)
7. AUX IN jungtys
8. SCART jungtys
Prijunkite prie TV su SCART
įvesties jungtimi.
Ekranas
Priedai
1
14
2
3
15
4
5
16
1. DOLBY DIGITAL
indikatorius
2. P.SCAN indikatorius
3. DTS disko indikatorius
4. LINEAR PCM indikatorius
5. TITLE indikatorius
6. CHAPTER indikatorius
7. TRACK indikatorius
8
6
7
8
9
17
8. PROGRAM indikatorius
9. REPEAT indikatorius
10. TUNER indikatorius
11. STEREO indikatorius
12. RTA indikatorius
13. RDS indikatorius
14. PRO LOGIC indikatorius
10
11 12 13
18
19
15. MPEG indikatorius
16. DSP indikatorius
17. Sistemos būsena
18. RADIO FREQUENCY indikatorius
19. SPEAKER indikatorius
Nuotolinio valdymo
pultas
DVD KARAOKE
DISKAS
Video kabelis
DAINŲ SĄRAŠAS
FM Antena
Vartotojo
instrukcija
Mikrofonas
9
Aprašymas (tęsinys)
LT
Nuotolinio valdymo pultelis
2
3
17
18
19
20
4
21
5
6
22
23
7
24
8
25
26
9
27
28
11
29
30
31
32
12
33
13
34
14
35
15
36
16
37
10
38
10
1 Rodyklės kryptimi nuimkite elementų dangtelį.
PASIRUOŠIMAS
1
1. DVD įrenginio (DVD RECEIVER) mygtukas
2. TV mygtukas
3. Įjungimo/išjungimo (POWER) mygtukas
4. Skaičių (0~9) mygtukai
5. Išlikimo (REMAIN) mygtukas
6. Žingsnio (STEP) mygtukas
7. Nustatymų patvirtinimų/CD palikimo
(„Tuning Preset/CD Skip“) mygtukas
8. Garso (VOLUME) mygtukas
9. Meniu (MENU) mygtukas
10. Informacijos (INFO) mygtukas
11. Pagrindinės kontrolės (KEY CONTROL) mygtukas
12. Tempo (TEMPO) mygtukas
13. Moters, vyro balso (FEMALE, MALE) mygtukas
14. Stoties įrašymo (TUNER MEMORY),
progresyvaus skenavimo (P.SCAN) mygtukas
15. Aido (ECHO) mygtukas
16. Sulėtinimo (SLOW), MO/ST mygtukai
17.
DVD mygtukas
Radijo (TUNER) mygtukas
AUX mygtukas
USB mygtukas
18. Atidarymo/uždarymo (OPEN/CLOSE) mygtukas
19. TV/VIDEO mygtukas
20. RDS pasirinkimo mygtukas
21. Video pasirinkimo (VIDEO SEL.) mygtukas
22. Atšaukimo (CANCEL) mygtukas
23. Pakartojimo (REPEAT) mygtukas
24.
Paleidimo/sustabdymo (PLAY/PAUSE) mygtukas
STOP mygtukas
Paieškos (SEARCH) mygtukai
25. Pasirinkimo/kanalų (TUNING/CH) mygtukas
26. Užtildymo (MUTE) mygtukas
27. Grįžimo (RETURN) mygtukas
28. Žymeklio/patvirtinimo („Cursor“/ENTER) mygtukas
29. Mėgstamiausios dainos (FAVORITE SONG),
garso (AUDIO) mygtukas
30. Dainos paieškos/titrų
(SEARCH SONG/SUBTITLE) mygtukas
31. PL II Režimo (PL II MODE) mygtukas
32. PL II Efektų (PL II EFFECT) mygtukas
33. DSP/EQ mygtukas
34. Užmigimo (SLEEP) mygtukas
35. Padidinimo (ZOOM) mygtukas
36. Garso redagavimo (SOUND EDIT) mygtukas
37. Skaidrių režimo (SLIDE MODE) mygtukas
38. Apšvietimo, logotipo (DIMMER, LOGO) mygtukas
Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
2 Įstatykite du 1.5V AAA elementus, atkreipdami dėmesį poliškumą (+ ir –).
3 Uždėkite elementų dangtelį.
Perskaitykite šiuos įspėjimus, kad išvengtumėte elementų
ištekėjimo arba pažeidimo:
• Įstatykite elementus į nuotolinio valdymo pultą taip,
kad jų poliškumas sutaptų (+) su (+) ir (–) su (–).
• Naudokite tinkamo tipo elementus. Panašiai atrodantys elementai
gali turėti skirtingą įtampą.
• Visada tuo pat metu pakeiskite abu elementus.
• Nelaikykite elementų šalia karščio šaltinių arba liepsnos.
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti iki apytiksliai 7 metrų (23 pėdų) tiesia linija. Jį taip pat galima
naudoti iki 30° horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo pulto daviklio.
11
CONNECTIONS
Garsiakalbių prijungimas
LT
Prieš perkeliant ar instaliuojant šį gaminį, įsitikinkite ar jis yra išjungtas ir ar ištrauktas laidas iš rozetės.
HT-KX20
C
L
SW
Centrinis
garsiakalbis
Priekinis garsiakalbis (R)
Priekinis garsiakalbis (L)
Galinis garsiakalbis (R)
Galinis garsiakalbis (L)
R
SL
SR
JUNGTYS
Nuotolis nuo TV ekrano turėtų būti nuo 2,5 iki
3 TV įstrižainių dydžio
Žemų dažnių garsiakalbis
DVD grotuvo pozicija
• Padėkite jį ant stabilaus paviršiaus
arba po TV stovu.
Priekiniai garsiakalbiai L R
• Padėkite šiuos garsiakalbius prieš jūsų
klausymosi poziciją, atsukdami juos į save
(apie 45° kampu).
• Padėkite garsiakalbius taip,
kad jų aukštų dažnių
garsiakalbis būtų jūsų ausų lygyje.
• Išlygiuokite tiek priekinius garsiakalbius tiek
centrinį garsiakalbį ir atsukite juos į save arba
priekinius garsiakalbius pastatykite arčiau
savęs, o centrinį toliau.
C
Centrinis garsiakalbis
• Geriausia pastatyti jį tokiame pat aukštyje
kaip ir priekinius garsiakalbius.
• Taip pat galima šį garsiakalbį padėti ant
ar po jūsų TV.
12
Klausymosi pozicijos pasirinkimas
Klausymosi pozicija turėtų būti apie 2,5 – 3 TV
įstrižainių atstumu.
Pavyzdžiui: atstumas nuo 32” TV būtų 2~2.4m
atstumas nuo 55” TV būtų 3.5~4m
HT-TKX22
Centrinis
garsiakalbis
Priekinis
garsiakalbis (L)
Priekinis
garsiakalbis (R)
Galiniai garsiakalbiai SL SR
• Padėkite šiuos garsiakalbius už jūsų klausymosi
vietos.
• Jei nėra vietos, padėkite šiuos garsiakalbius
taip, kad jie būtų atsukti vienas į kitą.
• Padėkite juos maždaug 60 – 90 cm virš jūsų
ausies, lengvai nukreipdami žemyn.
* Priešingai negu priekiniai arba centrinis
garsiakalbiai, galiniai naudojami daugiausiai
garso efektams išreikšti ir iš jų garsas sklis
ne visą laiką.
Žemų dažnių garsiakalbis SW
• Žemų dažnių garsiakalbio pozicija nėra labai
svarbi, tad padėkite jį kur jums patinka.
Galinis garsiakalbis (R)
Galinis garsiakalbis (L)
Žemų dažnių garsiakalbis
13
Garsiakalbių prijungimas (tęsinys)
Garsiakalbių montavimas
LT
HT-TKX22 priekinius garsiakalbius ir HT-TKX25 priekinius/galinius garsiakalbius galite montuoti ant stovų arba
tiesiogiai ant pagrindo.
HT-TKX25
Garsiakalbių komponentai ( tik HT-TKX22/HT-TKX25 )
Centrinis
garsiakalbis
Priekinis
garsiakalbis (R)
Priekinis
garsiakalbis
(L)
Garsiakalbis
Stovas
Pagrindas
Varžtas (A)
Varžtas (B)
JUNGTYS
Kaip sumontuoti garsiakalbį ant stovo
1 Apverskite stovą ir prijunkite jie prie pagrindo.
2 Įsukite 2 varžtus (A) į dvi skyles pažymėtas rodyklėmis,
Galinis
garsiakalbis (R)
Galinis
garsiakalbis (L)
Žemų dažnių
garsiakalbis
Garsiakalbių prijungimas
esantį garsiakalbio galinėje dalyje.
Raudonas
3 Įstatykite (B) varžtą į garsiakalbio stovo galinę dalį.
4 Prijunkite surinktą stovą su garsiakalbiu.
5 Įsukite kitą varžtą (B) į garsiakalbio galinę dalį,
naudodami atsuktuvą, kaip parodyta iliustracijoje.
6 Tai yra sėkmingai pritvirtintas prie stovo garsiakalbis.
( tik HT-TKX22/HT-TKX25 )
1 Palenkite žemyn garsiakalbio gnybto mygtuką,
Juodas
naudodami atsuktuvą, kaip parodyta iliustracijoje.
2 Įkiškite juodą laidą į juodą gnybtą (–) ir raudoną laidą
• Įsitikinkite ar garsiakalbis pastatytas ant lygaus paviršiaus,
nes kitu atveju jį būtų galima lengvai nuversti.
į raudoną gnybtą (+) ir tada atleiskite mygtuką.
3 Įkiškite prijungimo kaiščius į namų kino teatro galinę dalį.
• Įsitikinkite ar garsiakalbio gnybtų spalvos atitinka
prijungimo kaiščių spalvas.
• Neleiskite vaikams žaisti prie garsiakalbių ar su jais. Jie gali susižeisti, jei garsiakalbis nukris.
• Kai prijunginėsite garsiakalbių laidus su garsiakalbiais, įsitikinkite ar atitinka jų poliškumas (+/ –).
• Laikykite žemųjų dažnių garsiakalbį vaikams nepasiekiamoje vietoje tam, kad jie negalėtų įkišti rankų ar
kitų pašalinių daiktų į žemųjų dažnių oro išėjimo angą.
• Nekabinkite žemųjų dažnių garsiakalbio ant sienos už oro išėjimo angos.
Kaip sumontuoti garsiakalbį ant pagrindo
1 Prijunkite garsiakalbį su pagrindu.
2 Įsukite kitą varžtą (B) į garsiakalbio galinę dalį,
naudodami atsuktuvą, kaip parodyta iliustracijoje.
3 Tai yra sėkmingai pritvirtintas prie pagrindo gsiakalbis.
• Jei padėsite garsiakalbį šalia TV, tuomet jo spalvos gali būti iškraipytos dėl garsiakalbio kuriamo
magnetinio lauko. Jei taip atsitiko, pastatykite garsiakalbį toliau nuo savo televizoriaus.
14
15
Pasirenkamo bevielio stiprintuvo prijungimas
LT
Jei norite prijungti galinius garsiakalbius be laidų, tuomet turite nusipirkti bevielį imtuvą ir TX
kortelę iš SAMSUNG.
HT-TKX25
Kai nusipirkote bevielį imtuvą (SWA-3000)
HT-KX20
Priekinis
garsiakalbis (R)
Centrinis
garsiakalbis
Priekinis garsiakalbis (R)
Centrinis
garsiakalbis
Priekinis
garsiakalbis (L)
Galinis
garsiakalbis (R)
Galinis
garsiakalbis (L)
JUNGTYS
Žemų dažnių
garsiakalbis
Žemų dažnių
garsiakalbis
Galinis
garsiakalbis (R)
Priekinis garsiakalbis (L)
Galinis
garsiakalbis (L)
Bevielis imtuvas
Bevielis imtuvas
HT-TKX22
Priekinis garsiakalbis (R)
Priekinis garsiakalbis (L)
1
Prijunkite priekinius, centrinį ir žemųjų dažnių garsiakalbius prie
pagrindinio įrenginio pagal 13 – 15 psl.
2
Išjungę pagrindinį įrenginį, įstatykite TX kortelę į TX kortelės jungtį
(bevielė) esančią pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.
• Laikykite TX kortelę taip, kad pakryps šonas būtų nukreiptas į
apačią ir įstatykite į lizdą.
• TX kortelės pagalba pagrindinis įrenginys ir bevielis imtuvas
susisiekia tarpusavyje.
3
4
Prijunkite kairį ir dešinį galinius garsiakalbius prie bevielio imtuvo.
Centrinis
garsiakalbis
TX kortelė
Pakrypusi pusė nukreipta į apačią
Žemų dažnių
garsiakalbis
Galinis
garsiakalbis (R)
Galinis
garsiakalbis (L)
Įkiškite bevielio imtuvo laidą į rozetę ir įjunkite jį –
paspauskite ON.
• Neįstatykite kitos kortelės negu TX kortelė skirtos šiam gaminiui.
Tuomet gaminys gali būti pažeistas ar sunkiai išsitrauks kortelė.
• Neįstatykite kortelės atvirkščiai arba kitu galu.
• Įstatykite kortelę į pagrindinį įrenginį tik tada, kai jis yra išjungtas.
Kortelės įstatymas, kai įrenginys yra įjungtas gali sukelti problemų.
• Jei TX kortelė įstatyta, tuomet garsas iš galinių garsiakalbių
neina laidais į pagrindinį įrenginį.
Bevielis imtuvas
16
17
Pasirenkamo bevielio stiprintuvo prijungimas
(tęsinys)
Video išvesties prijungimas prie TV
LT
Pasirinkite vieną iš trijų pajungimų prie TV būdų
Bevielio imtuvo perkrovimas
Perkraukite sistemą, jei nutrūksta ryšys arba jei sąsajos indikatorius (mėlynas LED indikatorius) esantis
bevieliame imtuve neužsidega ir mirksi „REAR CHECK“ žinutė.
Perkraukite sistemą tada, kai pagrindinis įrenginys ir bevielis imtuvas (SWA-3000) veikia budėjimo režimu.
1 Išjungę pagrindinį įrenginį, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite ir 5 sekundes laikykite mygtuką REMAIN.
• Bevieliame imtuve mirksi budėjimo režimo LED lemputė.
3 būdas
(galimas)
2 būdas
1 būdas
dantų krapštuką, kad galėtumėte paspausti RESET mygtuką,
esantį įrenginio užpakalinėje dalyje.
• Budėjimo režimo lemputė, esanti priekinėje bevielio imtuvo
dalyje sumirksės 2 kartus.
Video įvestis
(VIDEO IN)
„Scart“ įvestis
(SCART IN)
JUNGTYS
2 Kai bevielis imtuvas yra įjungtas, naudokite šratinuką ar
Komponentų įvestis
(COMPONENT IN)
3 Įjunkite pagrindinį įrenginį.
• Bevieliame stiprintuve užsidegs sąsajos indikatorius
(LINK LED) ir perkrovimas bus baigtas.
• Jei sistema vis dar veikia budėjimo režimu,
kartokite 1 – 3 žingsnius.
1 BŪDAS : Progresyvus video komponentinis skanavimas ... (Geriausia vaizdo kokybė)
Jei jūsų TV turi komponentines video įvestis, prijunkite komponentinį video kabelį (netiekiamas) iš Pr,
Pb ir Y jungčių esančių pagrindinio įrenginio užpakalinėje dalyje į atitinkamas jūsų TV jungtis.
2 BŪDAS : „Scart“ jungtis... (Geresnė vaizdo kokybė)
• Kai bevielis stiprintuvas yra įdiegtas, nebus jokio iš pagrindinio įrenginio išeinančio garso signalo
iš galinių garsiakalbių.
• Bevieliame imtuve yra integruota antena. Laikykite aparatą atokiau nuo vandens ir drėgmės.
• Jei norite girdėti idealų garsą, tuomet įsitikinkite ar aplink bevielį imtuvą nėra jokių užtvarų.
• Garsą per bevielius galinius garsiakalbius girdėsite tik DVD 5.1 garso sistemos arba
„Dolby Pro Logic II“ režimais.
• 2 kanalų režimu negirdėsite garso iš bevielių galinių garsiakalbių.
• Padėkite bevielį imtuvą už klausymosi pozicijos. Jei bevielis imtuvas bus per arti pagrindinio
įrenginio, tuomet gali išsikraipyti garsas.
• Jei naudosite tokius įrenginius kaip mikrobangų krosnelė, bevielio tinklo plokštė, „Bluetooth“ įranga
ar kitus įrenginius, kurie naudoja tą patį (2,4 GHz) dažnį šalia sistemos tuomet gali išsikraipyti garsas.
• Radijo bangų perdavimas siekia 10 m, tačiau gali svyruoti, priklausomai nuo aplinkos, kurioje jį
naudosite. Jei tarp pagrindinio įrenginio ir bevielio imtuvo yra plieno – betono arba metalinė siena,
sistema gali iš viso neveikti, nes radijo bangos negali prasiskverbti pro metalą.
18
Jei jūsų TV turi SCART įvestį, prijunkite „Scart“ kištuką (netiekiamas) iš AV OUT jungties, esančios pagrindinio įrenginio užpakalinėje dalyje, į SCART IN jungtį esančią jūsų televizoriuje.
Video pasirinkimo (VIDEO SELECT) funkcija
Paspauskite ir laikykite VIDEO SEL. mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, 5 sekundes.
• Ekrane pasirodys COMPOSITE arba RGB. Tuo metu paspauskite VIDEO SEL. mygtuką,
kad pasirinktumėte COMPOSITE ir RGB.
• Jei jūsų televizorius turi „Scart“ jungtį (RGB įvestis), paspauskite VIDEO SEL. mygtuką, kad
pasirinktumėte RGB režimą. Galite gauti geresnę vaizdo kokybę naudojantis „Scart“ nustatymais.
• Jei jūsų televizorius neturi „Scart“ jungties (RGB įėjimas), paspauskite VIDEO SEL. mygtuką,
kad pasirinktumėte COMPOSITE režimą.
3 BŪDAS : Kompozitinis video („Composite Video“) ... (Gera vaizdo kokybė)
Prijunkite tiekiamą video kabelį iš VIDEO OUT jungties, esančios galinėje pagrindinio įrenginio dalyje į
VIDEO IN jungtį, esančią jūsų televizoriuje..
• Kai pasirinktas progresyvaus skanavimo („Progressive Scan“) režimas, VIDEO išvestis (geltona) ir
SCART išvestis neteiks jokio signalo.
19
P.SCAN (Progresyvaus skanavimo) funkcija
Priešingai negu persiklojantis („Interlace“)skanavimas, kuriame vaizdo informacijos 2 laukai kinta taip, kad sukurtų visą
vaizdą (neporinės skanavimo linijos, tada porinės skanavimo linijos), progresyvus skanavimas naudoja tik vieną informacijos lauką (visos linijos rodomos vienu skanavimu) tam, kad sukurtų aiškų ir detalų vaizdą be matomų
1 Paspauskite STOP (
Kas tai yra progresyvus (arba nepersiklojantis) skanavimas?
Persiklojantis skanavimas (1 kadras = 2 laukai)
LT
Išorinių analoginių komponentų prijungimas
Analoginio signalo komponentai, tokie kaip vaizdajuosčių leistuvas.
JUNGTYS
) mygtuką.
• Leidžiant diską, paspauskite STOP ( ) mygtuką du kartus tol,
kol STOP pasirodys ekrane.
2 Paspauskite ir laikykite P.SCAN mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte,
5 sekundes.
• Palaikius šį mygtuką paspaustą 5 sekundes, galėsite pasirinkti arba
progresyvų
skanavimą („Progressive Scan“) arba persiklojantį skanavimą
(„Interlace Scan“).
• Kai pasirinksite progresyvų skanavimą (P.SCAN), ekrane atsiras
užrašas „P.SCAN“.
• Norėdami nustatyti progresyvaus skanavimo režimą „DivX“ diskams,
paspauskite ir laikykite P.SCAN mygtuką esantį nuotolinio valdymo pulte,
5 sekundes, kai nėra įdėta jokio disko (ekrane rašoma NO DISC),
tada įdėkite „DivX“ diską ir jį paleiskite.
Garso prijungimas iš išorinių komponentų
Garso laidas
(netiekiamas)
Jei išorinis analoginis
komponentas turi tik vieną
garso išvestį („Audio Out“),
prijunkite arba kairį
arba dešinį.
Progresyvus skanavimas (Pilnas kadras)
1 Namų kino teatro AUX IN (Garso) lizdą prijunkite prie AUDIO OUT,
esančio išoriniame analoginiame komponente.
• Įsitikinkite ar nesumaišėte spalvų.
lyginiai
nelyginiai
Persiklojančio skanavimo vaizde kadras susideda iš dviejų
persiklojančių laukų (lyginių ir nelyginių), kur kiekvienas
laukas turi visas kitas esančias kadre horizontalias linijas. Nelyginis besikaitaliojančių linijų laukas yra parodomas pirmas, po to rodomas lyginis laukas, kad užpildytų
trūkstamus besikaitaliojančius plyšius, kad suformuotų
vientisą vaizdą.
Naujas kadras rodomas kiekvieną 1/30 sekundės dalį, susideda iš 2 laukų sandūros, taigi iš viso 60 laukų yra parodoma kiekvieną 1/60 sekundės dalį. Persiklojančio skanavimo
būdas yra skirtas nejudančių objektų pagvimui.
Progresyvaus skanavimo metodas skanuoja vieną visą
kadrą žemyn per visą ekraną, liniją po linijos.
Visas paveikslas nupiešiamas iš karto, priešingai negu
persiklojančiame skanavime, kuriame vaizdas yra
piešiamas iš daugelio „perėjimų“.
Progresyvaus skanavimo metodas yra skirtas judančių
objektų peržiūrai.
2 Paspauskite AUX mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte AUX įvestį.
• Taip pat galite naudoti funkcijų FUNCTION mygtuką, esantį pagrindiniame įrenginyje.
Režimai persijunginėja taip : DVD/CD AUX USB FM
• Galite prijungti vaizdajuosčių leistuvo video išvestį prie televizoriaus, o vaizdajuosčių leistuvo
garso išvestis prijungti prie šio gaminio.
• Ši funkcija veikia tik tuose TV, kur yra komponentinės video įvestys (Y, Pr, Pb), kurie palaiko
progresyvų vaizdą. (tai neveikia televizoriuose su tradicinėmis komponentų įvestimis, pvz.,
neprogresyvaus skanavimo televizoriuose.)
• Priklausomai nuo jūsų televizoriaus galimybių, ši funkcija gali neveikti.
20
21
OPERATION
FM radijo bangų antenos prijungimas
Prieš skaitant vartotojo instrukciją
LT
Įsitikinkite ar patikrinote toliau aprašytus punktus.
Toliau vartotojo instrukcijoje naudojamos ikonos
Ikona
Koaksialinis
DVD
FM Antena (tiekiama)
Koaksialinis
CD
Radijo antena
MP3
Terminas
DVD
CD
JPEG
Tai leidžia naudotis CD-R/-RW diskų funkcijomis.
DivX
Tai leidžia naudotis MPEG4 diskų funkcijomis. (DVD R/RW, CD-R arba CD-RW)
• Šis įrenginys nepriima AM bangomis tiekiamų transliacijų.
Pastaba
Tai parodo, kad funkcija neveikia arba, kad nustatymai bus atšaukti..
VALDYMAS
ar kito standaus paviršiaus.
Tai leidžia naudotis duomenų CD (CD-R arba CD-RW) funkcijomis.
Tai leidžia naudotis CD-R/-RW diskų funkcijomis.
Įspėjimas
1 Prijunkite FM radijo bangų anteną prie FM 75Ω COAXIAL jungties.
2 Lėtai neškite antenos laidą tol, kol rasite vietą kur ryšys geras, tuomet pritvirtinkite ją prie sienos
Tai leidžia naudotis įrašytų ir užbaigtų DVD arba DVD-R/DVD-RW diskų funkcijomis video režimu.
MP3
JPEG
DivX
Aprašymas
Tai parodo puslapio patarimus arba instrukcijas, kurios padės tai funkcijai veikti.
• Šioje vartotojo instrukcijoje, nurodymai pažymėti „DVD
“ ženklu, pritaikomi Video režimu
įrašytiems ir užbaigtiems DVD-VIDEO, DVD-R/-RW diskams
Kur paminėtas tam tikras DVD tipas, ten jis pažymimas atskirai.
• Jei DVD-R/-RW diskai nebuvo teisingai įrašyti DVD Video formatu, tuomet jie neveiks.
Ventiliatorius
Ventiliatorius tiekia įrenginiui šaltą orą, kad būtų išvengta perkaitimo.
Prašome saugumo sumetimais laikytis šių įspėjimų
• Įsitikinkite ar įrenginys yra gerai ventiliuojamas. Jei įrenginys yra prastai
ventiliuojamas, tuomet jo vidinė temperatūra gali pakilti ir įrenginys suges.
• Neuždenkite ventiliatoriaus ar vėdinimo ertmių (jei ventiliatorius arba
ventiliavimo ertmės yra uždengtos laikraščiu ar audiniu, viduje gali pakilti
temperatūra ir dėl to – kilti gaisras.)
22
23
Prieš naudodamiesi namų kino teatro sistema
Norint naudotis „Samsung“ TV ir namų kino teatro sistema
su HT-KX20/HT-TKX22/HT-TKX25’s nuotolinio valdymo pultu
DVD namų kino teatro sistemos nuotolinio valdymo pultą galima naudoti ir valdant „Samsung“ televizorius
1 Įkiškite pagrindinio įrenginio laidą į rozetę.
• Prieš įjungiant sistemą į elektros tinklą, turite patikrinti įtampą (pasirenkamas).
Jei elektros tinklo įtampa neatitinka pagrindinio įrenginio įtampos, tuomet gali
stipriai pažeisti įrenginį.
2 Paspauskite TV mygtuką, kad nuotolinio valdymo pultas pereitų į TV režimą.
3 Paspauskite POWER mygtuką, kad įjungtumėte „Samsung“ televizorių su šiuo
LT
Disko atkūrimas
1 Paspauskite atidarymo/uždarymo OPEN/CLOSE mygtuką,
kad atidarytumėte disko dėklą.
2 Įdėkite diską.
• Diską įdėkite palengva taip, kad disko etiketė būtų viršuje.
3 Uždarykite skyrių paspausdami atidarymo/uždarymo OPEN/CLOSE
mygtuką dar kartą.
• Disko atkūrimas prasidės automatiškai.
nuotolinio valdymo pultu.
4 Paspauskite TV/VIDEO mygtuką, kad pasirinktumėte VIDEO režimą.
VIDEO
VALDYMAS
Norėdami sustabdyti disko atkūrimą paspauskite sustabdymo STOP mygtuką.
5 Paspauskite DVD RECEIVER mygtuką, kad pereitumėte prie DVD RECEIVER
režimo ir, kad galėtumėte valdyti DVD namų kino teatro sistemą.
6 Paspauskite funkcijų FUNCTION mygtuką, esantį pagrindiniame įrenginyje ar DVD
mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte DVD/CD atkūrimą.
• Jei paspaudėte vieną kartą, pasirodys užrašas „PRESS PLAY“, o sustabdyta vieta įsirašys į atmintį
Jei paspausite paleidimo/sustabdymo PLAY/PAUSE arba patvirtinimo ENTER mygtuką,
disko atkūrimas tęsis nuo sustabdytos vietos. (Ši funkcija veikia tik su DVD diskais.)
• Jei paspausite du kartus, pasirodys „STOP“, ir jei paspausite paleidimo/sustabdymo
PLAY/PAUSE mygtuką, disko atkūrimas prasidės nuo pradžių.
Norėdami laikinai sustabdyti disko atkūrimą, paleidimo/sustabdymo PLAY/PAUSE
disko atkūrimo metu.
• Norėdami tęsti disko atkūrimą, paspauskite paleidimo/sustabdymo PLAY/PAUSE
dar kartą.
mygtuką
mygtuką
• Priklausomai nuo disko turinio, pradinis ekrano vaizdas gali skirtis.
• Piratiniai diskai neveiks, nes tai draudžia CSS (Turinio atkūrimo sistema :
apsauga nuo kopijavimo).
24
25
MP3/WMA-CD diskų atkūrimas
JPEG bylų atkūrimas
Vaizdai, nufotografuoti skaitmeniniu fotoaparatu arba vaizdo kamera, arba JPEG bylos iš AK, gali būti patalpinti
į CD diską ir tada peržiūrimi namų kino teatro pagalba.
Taip pat galima atkurti duomenų CD diskus (CD-R, CD-RW) užkoduotus MP3/WMA formatu.
Skaidrių režimas
1 Įdėkite MP3/WMA diską į disko dėklą.
• Ekrane pasirodys MP3/WMA meniu ir prasidės disko atkūrimas.
• Kaip atrodys meniu, priklauso nuo MP3/WMA disko.
• WMA-DRM bylos neveiks.
1 Įdėkite JPEG diską į disko dėklą.
2 Sustabdymo režimu STOP p,q,t, u mygtukais pasirinkite albumą ir tada
paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Naudokite p,q mygtukus, kad pasirinktumėte kūrinį.
• Atkūrimas prasidės automatiškai. Kiekvienas vaizdas bus rodomas
5 sekundes, po jo bus rodomas sekantis vaizdas.
2 Paspauskite SLIDE MODE mygtuką.
• Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, vaizdo perėjimas bus:
3 Norėdami pakeisti albumą, naudokitės p,q,t, u mygtukais sustabdymo
režimu („Stop“) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Norėdami pasirinkti kitą albumą arba kūrinį, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
4 Paspauskite STOP (
LT
) mygtuką, kad sustabdytumėte disko atkūrimą
(SLIDE SHOW MODE) : (RANDOM)
(SLIDE SHOW MODE) : (NONE)
Paspauskite ,
mygtuką, kad pereitumėte prie sekančios skaidrės.
• Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, skaidrė judės į priekį arba atgal.
Apvertimo/apsukimo funkcija
VALDYMAS
• Priklausomai nuo įrašymo režimo, kai kurie MP3/WMA-CD
diskai gali neveikti.
• MP3-CD turinys kinta priklausomai nuo MP3/WMA disko takelio įrašymo formato.
• Rusiški bylų pavadinimai nepalaikomi
(SLIDE SHOW MODE) : 1~11
Paspauskite žymeklio p,q,t, u mygtuką per atkūrimą.
Norėdami ekrane paleisti bylos ikoną,
• paspauskite p,q,t, u mygtukus prietaisui veikiant sustabdymo režimu („Stop“) ir pasirinkite
norimą ikoną iš viršutinės meniu dalies.
p mygtukas: apverskite vertikaliai
Muzikinės bylos ikona : tik muzikinių bylų atkūrimui, pasirinkite
Vaizdo bylos ikona : tik vaizdo bylų atkūrimui, pasirinkite
Video bylos ikona : tik video bylų atkūrimui, pasirinkite
Visų bylų ikona : norėdami pasirinkti visas bylas, pasirinkite
ikoną.
ikoną.
ikoną.
ikoną.
Originalus
vaizdas
tmygtukas:
apsukite 90° prieš
laikrodžio rodyklę
umygtukas: ap-
sukite 90° pagal
laikrodžio rodyklę
qmygtukas:
apverskite
• Maksimali šio gaminio palaikoma rezoliucija yra 5120 x 3480 (arba 19.0 Megapikselių) standartinėms
JPEG byloms ir 2048 x 1536 (arba 3.0 Megapikselių) progresyvioms vaizdo byloms.
• Rusiški bylų pavadinimai nepalaikomi.
• Kai kuriais atvejais, priklausomai nuo JPEG bylų įrašymo sąlygų, bylos gali būti rodomos ne visame
ekrane arba blogos kokybės.
26
27
LT
„DivX“ atkūrimas
Šiame puslapyje aprašomos funkcijos veikia tik „DivX“ diskų atkūrimo metu.
Subtitrai
Vaizdą pasukti į priekį/atgal
Atkuriant diską, paspauskite ,
mygtuką.
• Jei yra daugiau negu 2 bylos diske, paspaudus
pereina prie kitos bylos.
• Jei yra daugiau negu 2 bylos diske, paspaudus
prieš tai buvusios bylos.
Paspauskite subtitrų SUBTITLE mygtuką.
• Kiekvieną kartą paspaudę šį mygtuką galėsite pasirinkti SUBTITLE
(1/N, 2/N ...) ir <SUBTITLE OFF>.
• Jei diske yra daugiau negu viena subtitrų byla, ji bus paleista automatiškai.
• Daugiau informacijos apie „DivX“ subtitrų naudojimą rasite 2 skyriuje
(titrų funkcija („Caption Function“)).
mygtuką,
mygtuką, grįžta prie
Greitas atkūrimas
Jei diskas turi daugiau negu vieną subtitrų bylą
Norėdami atkurti diską didesniu greičiu, paspauskite
arba
mygtuką disko atkūrimo metu.
• Kiekvieną kartą paspaudus bet kurį mygtuką, disko atkūrimo greitis
keisis taip: 2x 4x 8x 32x Normalus („Normal“).
Jei diskas turi daugiau negu vieną subtitrų bylą, numatytieji subtitrai gali
neatitikti jūsų kalbos ir jūs norėsite juos pakeisti:
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite žymeklio p,q
mygtukus, kad ekrane pasirinktumėte norimus subtitrus
paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
5 Minučių praleidimo funkcija
Priartinimo funkcija
1 Paspauskite priartinimo ZOOM mygtuką.
• Kiekvieną kartą paspaudę šį mygtuką, keisite šį parametrą tarp
ZOOM X2 ir ZOOM OFF.
2 Paspauskite p,q,t, u mygtuką, kad nurodytumėte zoną, kurią norite,
kad priartintų.
• „DivX“ bylas galima priartinti tik ZOOM X2 režimu.
• „DivX“ bylos turi .Avi bylos plėtinius, tačiau ne visos.
Avi bylos yra „DivX“ ir ne visos gali veikti su šiuo gaminiu.
2 Kai ekrane pasirinksite norimą „DivX“ bylą, filmas prasidės automatiškai.
„DivX“ (Skaitmeninis interneto vaizdo išreiškimas („Digital internet video Express“))
„DivX“ yra video byla sukurta „Microsoft“ kompanijos ir pagrįsta MPEG4 suspaudimo technologija, kad būtų
galima tiekti per internetą vaizdo ir garso duomenis realiu laiku.
MPEG4 naudojama vaizdo kodavimui, o MP3 garso kodavimui, tam, kad vartotojas galėtų žiūrėti filmą arti
DVD garso ir vaizdo kokybės.
1. Palaikomi formatai
Šis gaminys palaiko tik šiuos vaizdo formatus. Jei ir vaizdo, ir garso formatai nepalaikomi,
tuomet vartotojas gali turėti problemų su vaizdu ar garsu, ar iš viso jų nieko nematyti ir negirdėti.
Palaikomi vaizdo formatai
Formatas
AVI
WMV
Palaikomos versijos
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Palaikomi garso formatai
Formatas
Bitų dažnis
Grojimo dažnis
Garsas
Paspauskite garso AUDIO mygtuką.
• Jei diske yra daugiau garso takelių, tuomet juos galima perjungti.
• Kiekvieną kartą paspaudę šį mygtuką galėsite pasirinkti
AUDIO (1/N, 2/N ...) ir
•
28
bus rodoma kai diske yra viena palaikoma kalba.
VALDYMAS
Disko atkūrimo metu, paspauskite žymeklio t, umygtukus.
• Kai paspausite (tai galite padaryti bet kuriuo metu) kursoriaus u mygtuką,
vaizdas į priekį peršoks 5 minutes.
• Kai paspausite (tai galite padaryti bet kuriuo metu) kursoriaus t mygtuką,
vaizdas grįš atgal 5 minutes.
ir tada
MP3
80~384kbps
WMA
AC3
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
44.1khz
DTS
• „DivX“ bylos, įskaitant garso ir vaizdo bylas, sukurtos DTS formatu gali palaikyti tik iki 6Mbps.
• Vaizdo koeficientas: nors ir numatytoji „DivX“ rezoliucija yra 640x480 taškų (4:3), šis gaminys palaiko iki
720x480 taškų (16:9) rezoliuciją. Didesnė negu 800 taškų rezoliucija nepalaikoma.
• Kai atkuriate diską, kurio grojimo dažnis didesnis nei 48khz arba 320kbps, tuomet atkuriant vaizdą
ekranas gali drebėti.
2. Subtitrų funkcija („Caption Function“)
• Jei norite naudotis šia funkcija, turite turėti bent kokių žinių apie vaizdo atkūrimą ir redagavimą.
• Jei norite naudotis subtitrų funkcija, išsaugokite subtitrų bylą (*.smi) tuo pačiu pavadinimu kaip ir „DivX“
vaizdo byla (*.avi) tame pačiame kataloge.
Pavyzdys. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Galima naudoti iki 60 raidinių skaitmeninių simbolių arba 30 rytų Azijos simbolių
(2 bitų simbolius, tokius kaip korėjietiškus ir kinietiškus) tam pačiam pavadinimui.
29
LT
Atkūrimo („Playback“) funkcijos naudojimas
Greitas disko atkūrimas
Disko informacijos rodymas
Galite matyti disko atkūrimo informaciją TV ekrane.
Paspauskite ,
mygtuką.
• Kiekvieną kartą atkuriant diską paspaudę šį mygtuką atkūrimo greitis keisis:
Paspauskite informacijos INFO mygtuką.
• Kiekvieną kartą paspaudę šį mygtuką, rodoma informacija keisis:
Informacijos
langas išnyks
iš TV ekrano
2X
4X
8X
32X
2X
4X
8X
32X
• Greitai atkuriant CD arba MP3-CD diskus, garsas bus girdimas tik
atkuriant 2x greičiu, ir nebus girdimas 4x, 8x, ir 32x greičiais.
Informacijos
langas išnyks
iš TV ekrano
VALDYMAS
Lėtas disko atkūrimas
Paspauskite sulėtinimo SLOW mygtuką.
• Kiekvieną kartą atkuriant diską paspaudę šį mygtuką atkūrimo greitis keisis:
Informacijos
langas išnyks iš
TV ekrano
1/2
1/4
1/8
1/2
1/4
1/8
1/2
1/4
1/8
• Nebus jokio garso lėtai atkuriant diską.
• Su „DivX“ diskais atgalinis lėtas disko atkūrimas neveiks.
• Priklausomai nuo disko, jo rodoma informacija gali kisti.
• Priklausomai nuo disko, galima pasirinkti DTS, DOLBY DIGITAL, arba PRO LOGIC.
pasirodo TV ekrane!
Jei paspaudus mygtuką pasirodo šis simbolis, tuomet ši operacija negalima su
šiuo metu atkuriamu disku.
Ekrano langas
DVD langas
Pavadinimo langas („TITLE
display“)
Praėjusio laiko langas
(„ELAPSED TIME display“)
Stereo garso langas
(„STEREO (L/R) display“)
CD langas
Skyriaus langas („CHAPTER display“)
Atkūrimo pakartojimo
langas („REPEAT PLAYBACK
display“)
Skaitmeninio triuškmo
mažinimo sistemos langas
(„DOLBY DIGITAL display“)
Kalbos langas („AUDIO LANGUAGE display“)
Kampo langas („ANGLE
display“)
Subtitrų langas
(„SUBTITLE
Display“)
30
Kūrinio (bylos) langas
(„TRACK (FILE)
display“)
31
LT
Atkūrimo („Playback“) funkcijos naudojimas
(tęsinys)
Scenų/dainų praleidimas
Paspauskite ,
mygtuką
• Atkuriant diską, kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, bus rodomas prieš
tai buvęs ar sekantis skyrius; kūrinys ar katalogas (byla) bus paleidžiami.
• Negalite skyrių praleisti iš eilės.
Pakartotinis disko
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Pakartotinis disko atkūrimas leidžia jums dar kartą peržiūrėti ar perklausyti skyrių, takelį (dainą) arba katalogą
Paspauskite pakartojimo REPEAT mygtuką.
• Atkuriant diską, kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką pakartotinis disko
atkūrimo režimas keisis šia tvarka:
REPEAT : CHAPTER
REPEAT : TRACK
REPEAT:RANDOM
DivX
REPEAT:DISC
REPEAT : TITLE
REPEAT : DISC
REPEAT:TRACK
REPEAT : OFF
REPEAT : OFF
REPEAT:DIR
REPEAT:OFF
VALDYMAS
Pakartotinio disko atkūrimo pasirinktys
Skyrius
(CHAPTER) : pakartotinai rodo pasirinktą
skyrių.
Takelis (TRACK) : pakartotinai gros pasirinktą takelį.
Viskas
(TITLE) : pakartotinai rodo pasirinktą kūrinį.
Diskas (DISC) : pakartotinai paleis visą diską.
Katalogas (DIR) : pakartotinai gros visus takelius,
esančius kataloge.
Išjungta (OFF) : atšauks pakartotinį disko atkūrimą.
Atsitiktinai
(RANDOM) : Paleidžia takelius atsitiktine
tvarka.
32
33
LT
Atkūrimo („Playback“) funkcijos naudojimas
(tęsinys)
Pakartotinio disko atkūrimo pasirinkimas iš disko informacijos lango
1 Paspauskite informacijos INFO mygtuką du kartus.
2 Paspauskite žymeklio u mygtuką, kad jis pereitų prie pakartotinio disko
atkūrimo REPEAT PLAYBACK ( ) lango.
3 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pasirinktumėte norimą pakartotinio
disko atkūrimo režimą.
• Norėdami pasirinkti kitą albumą ir takelį, kartokite 2 ir 3 žingsnius.
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
A-B Pakartotinis disko atkūrimas
DVD
Galite kelis kartus žiūrėti tam tikrą DVD disko sekciją.
1 Paspauskite informacijos INFO mygtuką du kartus.
2 Paspauskite žymeklio u mygtuką, kad jis pereitų prie pakartotinio disko
atkūrimo REPEAT PLAYBACK ( ) lango.
3 Spauskite žymeklio p,q mygtukus, kad pasirinktumėte „A-“ ir norimo
segmento pradžioje paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Kai patvirtinimo ENTER mygtukas paspaustas,
pasirinkta vieta bus išsaugota atmintyje.
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką norimo segmento pabaigoje.
• Nurodytas segmentas bus rodomas vėl ir vėl.
A-B
REPEAT : A-B
VALDYMAS
Norėdami grįžti į normalų disko atkūrimą, paspauskite žymeklio p,q
mygtukus, kad nustatytumėte „Išjungta“ (OFF).
• A-B pasikartojimo funkcija neveiks su „DivX“, MP3 arba JPEG diskais.
Žingsnis po žingsnio
• „DivX“, MP3 ir JPEG diskams negalėsite pasirinkti pakartotinio disko
atkūrimo funkcijos per informacijos langą.
Paspauskite žingsnio STEP mygtuką.
• Vaizdas eis į priekį po vieną kadrą kiekvieną kartą, kai šis mygtukas bus
paspaustas.
• Nebus jokio garso, kai naudosite šią funkciją.
34
35
LT
Atkūrimo („Playback“) funkcijos naudojimas
(tęsinys)
Kampo funkcija
Garso kalbos pasirinkimas
Ši funkcija leidžia jums žiūrėti tą pačią sceną skirtingais kampais
1 Paspauskite informacijos INFO mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio u mygtuką, kad jis pereitų prie kampo ANGLE (
3 Paspauskite žymeklio p,q mygtukus arba skaičių mygtukus,
1 Paspauskite informacijos INFO mygtuką du kartus.
2 Paspauskite žymeklio p,q mygtukus arba skaičių mygtukus,
) lango.
kad pasirinktumėte norimą kampą.
• Kiekvieną kartą, kai paspausite šį mygtuką, kampas keisis šia tvarka:
Padidinimo („Zoom“) funkcija
Ši funkcija leidžia jums padidinti tam tikrą rodomo vaizdo vietą.
Subtitrų kalbos pasirinkimo funkcija
VALDYMAS
• Kampo funkcija veikia tik tuose diskuose, kuriuose buvo įrašyta
daugiau tos scenos kampų.
kad pasirinktumėte norimą garso kalbą.
• Priklausomai nuo kalbų skaičiaus esančių DVD diske, (anglų (ENGLISH),
ispanų (SPANISH), prancūzų (FRENCH), ir t.t.) kiekvieną kartą paspaudę
mygtuką – kalba keisis.
1 Paspauskite informacijos INFO mygtuką du kartus.
2 Paspauskite žymeklio u mygtuką, kad jis pereitų prie subtitrų
SUBTITLE ( ) lango.
3 Paspauskite žymeklio t mygtuką arba skaičių mygtukus,
kad pasirinktumėte norimus subtitrus.
1 Paspauskite padidinimo ZOOM mygtuką.
2 Paspauskite kursoriaus p,q, t, u mygtukus, kad pereitumėte prie zonos,
kurią norite padidinti.
3 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Kiekvieną kartą, kai paspausite šį mygtuką padidinimo lygis keisis šia tvarka:
• Norėdami įjungti šią funkciją, ją taip pat galite pasiekti paspaudę
garso (AUDIO) arba subtitrų (SUBTITLE) mygtukus esančius
nuotolinio valdymo pulte.
• Priklausomai nuo disko, subtitrų ir garso kalbų funkcijų gali nebūti.
• Kai žiūrimas „DivX“ diskas, vaizdas didinasi tik 2 kartus.
36
37
LT
Atkūrimo („Playback“) funkcijos naudojimas
(tęsinys)
Tiesioginis perėjimas prie scenos/dainos
Naudojimasis disko meniu
Galite naudotis meniu skirtais garso kalbai, subtitrų kalbai, profiliui ir t.t..
Skirtingų DVD diskų, skiriasi meniu.
DVD
CD
1 Paspauskite informacijos INFO mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio p,q mygtukus arba skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte
norimą kūrinį/takelį ( ) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Paspauskite žymeklio t, u mygtukus, kad pereitumėte prie skyriaus
(„Chapter“) ( ) lango.
4 Paspauskite žymeklio p,qmygtukus arba skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte
norimą skyrių ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
5 Paspauskite žymeklio t, u mygtukus, kad pereitumėte prie laiko
(„Time“) ( ) lango.
6 Paspauskite skaičių mygtukus, kad pasirinktumėte norimą laiką ir tada
paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo režimu („Stop“), paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio
p,q mygtukus, kad pereitumėte disko meniu
„Disc Menu“ ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Kai pasirenkate disko meniu, o jo diske nėra, ekrane pasirodys pranešimas
„Meniu nepalaikomas“ („This menu is not supported“).
3 Paspauskite žymeklio p,q, t, u mygtukus, kad pasirinktumėte
norimą elementą.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad iššauktumėte ekrano
VALDYMAS
• Priklausomai nuo disko, jo meniu rodymas gali skirtis.
MP3
JPEG
Paspauskite skaičių mygtuką.
• Bus paleista pasirinkta byla.
• Atkuriant MP3 arba JPEG diskus, negalite naudotis žymeklio p,q mygtukais,
kad pereitumėte prie katalogo.
Norėdami pereiti prie katalogo, paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką
ir tada spauskite žymeklio p,q mygtukus.
Naudojimasis pavadinimų meniu
Iš DVD diskų, turinyje turinčių daugiau pavadinimų, galite peržiūrėti kiekvieno pavadinimo filmą.
Priklausomai nuo diskų, šios savybės gali ir nebūti.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo režimu („Stop“), paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio
meniu (Title Menu).
p,q mygtukus, kad pereitumėte prie pavadinimų
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų lango.
• Galite paspausti ,
mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto,
kad tiesiogiai pereitumėte prie norimo kūrinio, skyriaus arba takelio.
• Priklausomai nuo disko, gali nebūti galimybės pereiti prie norimo
38
• Priklausomai nuo disko, pavadinimų meniu langas gali skirtis.
39
LT
Bylų atkūrimas per USB jungtį
Galite mėgautis tokių bylų kaip vaizdai, filmai ir išsaugota muzika MP3 grotuve, USB atmintinėje arba skaitmeniniame fotoaparate aukštos kokybės vaizdu su 5.1 kanalo namų kino teatro sistemos teikiamu garsu, prijungiant
atmintinę prie namų kino teatro sistemos USB lizdo.
1 Prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo, esančio priekinėje įrenginio dalyje.
Suderinami įrenginiai
1. USB įrenginiai, kurie palaiko USB „Mass Storage v1.0.“ (USB įrenginiai, kurie veikia kaip kilnojami diskai
„Windows“(2000 ar vėlesnė versija) sistemoje, be jokio papildomo įdiegimo.)
2. MP3 Grotuvas : HDD ir USB tipo MP3 grotuvai.
3. Skaitmeninis fotoaparatas : Fotoaparatai, kurie palaiko USB „Mass Storage v1.0.“
• Fotoaparatai, kurie veikia kaip kilnojami diskai „Windows“ (2000 ar vėlesnė versija) sistemoje,
be jokio papildomo įdiegimo.
4. USB HDD ir USB atmintinė : įrenginiai, kurie palaiko USB2.0 ir USB1.1.
• Galite pajusti žymų kokybės skirtumą atkuriant informaciją, kai prijungsite USB1.1 įrenginį.
• Kai jungsite USB HDD, įsitikinkite ar prijungėte galios laidą.
2 Paspauskite funkcijos FUNCTION mygtuką, esantį pagrindiniame
3 Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite sustabdymo STOP (
) mygtuką.
Saugus USB pašalinimas
Norint išvengti USB įrenginyje išsaugotos informacijos pažeidimų,
saugiai atjunkite USB įrangą prieš atjungdami USB laidą.
1) Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką du kartus iš eilės.
Ekrane atsiras užrašas „ištraukite USB“ REMOVE USB.
2) Ištraukite USB laidą.
Persukti į priekį/atgal
Disko atkūrimo metu, paspauskite
mygtuką.
• Kai yra daugiau negu 1 byla ir yra paspaudžiamas
tuomet yra paleidžiama sekanti byla.
• Kai yra daugiau negu 1 byla ir yra paspaudžiamas
tuomet yra paleidžiama prieš tai buvusi byla.
mygtukas,
mygtukas,
Greitas disko atkūrimas
Norint atkurti diską greičiau, paspauskite
mygtuką, disko atkūrimo metu.
• Kiekvieną kartą, kai jūs paspaudžiate mygtuką, disko atkūrimo greitis keisis
tokia tvarka:
2x 4x 8x 32x Normalus („Normal“).
40
5. USB kortelių skaitytuvas : vieno lizdo USB kortelių skaitytuvai ir daug lizdų turintys USB kortelių
skaitytuvai.
• Priklausomai nuo gamintojo, USB kortelių skaitytuvai gali neveikti.
• Jei įdėsite daug atmintinių į daug lizdų turintį USB kortelių skaitytuvą, galite turėti problemų.
6. Jei naudosite USB prailginimo laidą, tuomet jūsų USB įrenginys gali būti neatpažintas.
Palaikomi formatai
Bylos
pavadinimas
Stabilus vaizdas
Muzika
Filmai
JPG
Bylos plėtinys
Bitų dažnis
JPG .JPE
–
MP3
.MP3
WMA
.WMA
WMV
DivX
.WMV
. AVI,.ASF
Versija
Taškai
Grojimo dažnis
–
640X480
–
80~384kbps
–
–
44.1kHz
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
720X480
44.1KHz~48KHz
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
4Mbps
V1,V2,V3,V7
DivX3.11~DivX5.1,XviD
VALDYMAS
įrenginyje arba USB mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pulte,
kad pasirinktumėte USB režimą.
• Ekrane pasirodys ir išnyks užrašas USB.
• Pasirodys USB meniu (USB MENU) langas ekrane ir tuomet bus pradėta
atkurti išsaugota byla.
• CBI nepalaikomas.
• Skaitmeniniai fotoaparatai, naudojantys PTP protokolą arba reikalaujantys papildomo įdiegimo,
kai yra prijungti prie AK, nepalaikomi.
• Įrenginiai naudojantys NTFS bylų sistemą nepalaikomi.
(palaikoma tik FAT 16/32 (Bylų išsidėstymas 16/32) bylų sistema.)
• Kai kurie Mp3 grotuvai, prijungti prie šio gaminio, gali neveikti, priklausomai nuo jų bylų sistemos
sektorių dydžių.
• USB HOST funkcija nepalaikoma, jei gaminys, iš kurio persiunčiamos bylos, reikalauja tam tikros
specifinės programos.
• Neveikia su Janus įjungta MTP („Media Transfer Protocol“) įrenginiais.
• Šis gaminys nepalaiko visų USB įrenginių. Daugiau informacijos apie palaikomus įrenginius
ieškokite 74 puslapyje.
41
SETUP
Nustatymai
Kalbos nustatymas
OSD (Meniu ekrane („On-Screen Display“)) numatytoji kalba yra anglų.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo režimu, paspauskite meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie nustatymų
(„Setup“) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Pasirinkite kalba (LANGUAGE) ir tada paspauskite patvirtinimo
ENTER mygtuką.
4 Paspauskite žymeklio p,qmygtuką, kad pasirinktumėte meniu kalba
(OSD LANGUAGE) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
5 Paspauskite žymeklio p,qmygtukus, kad pasirinktumėte norimą kalbą ir tada
paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Kai nustatymai baigti, OSD bus anglų kalba, jei buvo pasirinkta anglų kalba.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtų į prieš tai buvusį meniu.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
LT
TV ekrano tipo nustatymas
Priklausomai nuo jūsų TV tipo (plačiaekranis arba standartinis 4:3), galite pasirinkti TV ekrano raiškos koeficientą.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite meniu
MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie nustatymų
(„Setup“) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Paspauskite žymeklio t mygtuką, kad pereitumėte prie TV ekrano
(TV DISPLAY) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
4 Paspauskite žymeklio p, q mygtukus, kad pasirinktumėte norimą punktą ir
tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Kai nustatymai baigti, jūs būsite grąžinti į prieš tai buvusį meniu ekraną.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtų į prieš tai buvusį meniu.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
TV ekrano tipo sureguliavimas (ekrano dydis)
Meniu kalba (OSD LANGUAGE) : meniu kalbos pasirinkimas
Garsas (AUDIO) : subtitrų kalbos pasirinkimas (įrašyti diske)
Subtitrai (SUBTITLE) : garso kalbos pasirinkimas (įrašyta diske)
Disko meniu (DISC MENU) : disko meniu kalbos pasirinkimas (įrašyta diske)
Jei jūsų pasirinkta kalba nėra įrašyta diske, meniu kalba nepasikeis,
net jei jūs pasirinksite savo norimą kalbą.
• Kita (OTHERS) : Norint pasirinkti kitą kalbą, pasirinkite kiti (OTHERS) ir įveskite
jūsų valstybės kalbos kodą (daugiau informacijos apie kalbos
kodus ieškokite 64 puslapyje). Galima pasirinkti garso
(AUDIO), subtitrų (SUBTITLE) ir disko meniu (DISC MENU) kalbas.
Tradicinio televizoriaus horizontalės ir vertikalės koeficientas yra 4:3, plačiaekranio didelio ryškumo televizoriaus yra 16:9. šis koeficientas vadinamas raiškos koeficientu. Žiūrint skirtingais ekrano dydžiais įrašytus DVD
diskus, jūs turėtumėte keisti ekrano raišką taip, kad tiktų jūsų TV arba monitoriui.
NUSTATYMAI
•
•
•
•
Standartiniam televizoriui parinkite arba „4:3PS“ arba „4:3LB“ opciją pagal savo norus.
Pasirinkite WIDE/HDTV jei turite plačiaekranį TV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Pasirinkite šį režimą, jei norite žiūrėti 16:9 koeficiento vaizdą su įprastu
televizorium.
• Galėsite matyti tik centrinę ekrano dalį (16:9 vaizdo šonai bus nukirpti).
4:3LB (4:3 Laiškadėžė)
Pasirinkite šį režimą, jei norite 16:9 koeficiento vaizdą žiūrėti laiškadėžės režimu
su įprastu televizorium.
• Atsiras juodos juostos ekrano viršuje ir apačioje.
WIDE
Pasirinkite šį režimą, jei norite žiūrėti 16:9 koeficiento vaizdą su plačiaekraniu
televizorium.
• Galite mėgautis plačiaekraniu vaizdu.
• Jei DVD vaizdo raiškos koeficientas yra 4:3, tai jūs negalėsite jo žiūrėti plačiaekraniu režimu.
• Nuo tada, kai DVD diskai įrašomi įvairiais formatais, jie atrodo skirtingai priklausomai nuo
programinės įrangos, televizoriaus tipo ir vaizdo raiškos koeficiento nustatymų.
42
43
Nustatymai (tęsinys)
Apsaugos nuo vaikų nustatymai (normavimo lygis)
Naudokite šią funkciją norėdami uždrausti vaikams žiūrėti žiaurius ar suaugusiems skirtus DVD diskus.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio qmygtuką, kad pereitumėte prie nustatymų („Setup“) ir
tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie tėvų (PARENTAL)
nustatymų ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
4 Paspauskite žymeklio p,q mygtukus, kad pasirinktumėte norimą uždraudimo
lygį ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Jei pasirinkote 6 lygį, tuomet negalėsite žiūrėti DVD diskų turinčių 7 ar
aukštesnį lygį.
• Kuo aukštesnis lygis, tuo sunkiau peržiūrėti žiaurios ar suaugusiems skirtos
medžiagos turinio medžiagą.
5 Įveskite slaptažodį ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Gamykloje nustatytas slaptažodis yra 7890.
• Pabaigę nustatymus, būsite grąžinti į prieš tai buvusį ekrano langą.
LT
Fono nustatymai
JPEG
Kol žiūrite DVD arba JPEG CD, galite nustatyti foną.
1 Disko atkūrimo metu paspauskite paleidimo/sustabdymo PLAY/PAUSE
mygtuką, tuomet kai pasirodys jums patinkantis vaizdas.
2 Paspauskite logotipo LOGO mygtuką.
• Ekrane pasirodys COPY LOGO DATA žinutė.
3 Įranga išsijungs ir vėl įsijungs.
• Bus rodomas pasirinktas fonas.
• Galite pasirinkti iki 3 fonų.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtų į prieš tai buvusį meniu.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
• Ši funkcija veikia tik tada, kai DVD diske yra reitingo lygio informacija.
Galite nustatyti slaptažodį (reitingo lygį)apsaugai nuo vaikų.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie nustatymų („Setup“)
ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie slaptažodis
(PASSWORD) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
5 Įveskite slaptažodį ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Įveskite seną slaptažodį, naują slaptažodį ir patvirtinkite naują slaptažodį.
• Nustatymai baigti.
• Gamykloje nustatytas slaptažodis yra 7890.
Norėdami pasirinkti vieną iš nustatytų trijų fonų nustatymų
NUSTATYMAI
Slaptažodžio nustatymas
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite meniu
MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio
q mygtuką, kad pereitumėte prie nustatymų
(„Setup“) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie logotipo (LOGO)
ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
4 Paspauskite žymeklio p,q mygtukus, kad pasirinktumėte norimą
vartotoją (USER) ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• Tai parenka vieną iš trijų ekrano fonų.
5 Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
• Originalus (ORIGINAL) : pasirinkite šį foną ir bus rodomas „Samsung“
ženklo fonas.
• Vartotojo (USER) : pasirinkite šį punktą, kad pasirinktumėte norimą foną.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtų į prieš tai buvusį meniu.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
Jei pamiršote reitingo lygio slaptažodį darykite taip:
• Kai grotuve nėra jokio disko, laikykite pagrindiniame įrenginyje esantį STOP ( ) mygtuką ilgiau negu 5
sekundes. Ekrane pasirodys žinutė INITIAL ir visi nustatymai grįš į gamyklinius.
• Paspauskite įjungimo/išjungimo POWER mygtuką.
Panaudoję perkrovimo (RESET) funkciją ištrinsite visus išsaugotus nustatymus.
Nenaudokite šios funkcijos jei tai nėra būtina.
44
45
Nustatymai (tęsinys)
„DivX“ (R) registracija
Prašome naudoti registracijos kodą, kad užregistruotumėte šį grotuvą su „DivX“ (R) video reikalaujamu formatu.
Daugiau informacijos www.divx.com/vod.
Garsiakalbių režimo nustatymas
Signalo išvestys ir dažniai reakcijos iš garsiakalbių metu automatiškai bus nustatomi pagal jūsų garsiakalbių
konfigūraciją ir tada, kai ne visi garsiakalbiai veikia ar ne.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite meniu mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie garsas (AUDIO) ir
tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Garsiakalbių nustatymuose (SPEAKER SETUP) paspauskite patvirtinimo
ENTER mygtuką dar kartą.
p,q, t, u mygtukus, kad pereitumėte prie norimo
garsiakalbio ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
• C, SL, ir SR, kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką, režimas keisis taip :
mažas SMALL jokio NONE.
• L ir R, režimas nustatytas į mažas (SMALL).
4 Paspauskite žymeklio
• Mažas (SMALL) : pasirinkite šį režimą, kai naudojate garsiakalbius.
• Jokio (NONE) : pasirinkite šį režimą, kai neprijungti garsiakalbiai.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtų į prieš tai buvusį meniu.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
Uždelsimo trukmės nustatymas
Jei garsiakalbiai negali būti pastatyti lygiu atstumu nuo klausymosi pozicijos, galite nustatyti garso signalo
uždelsimo laiką nuo centrinio ir galinių garsiakalbių.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu, paspauskite meniu
MENU mygtuką.
2 Paspauskite žymeklio q mygtuką, kad pereitumėte prie garsas AUDIO ir tada
paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
3 Paspauskite žymeklio qmygtuką, kad pereitumėte prie uždelsimo laikas
DELAY TIME ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
4 Paspauskite žymeklio p,q, t, u mygtukus, kad pereitumėte prie norimo
garsiakalbio ir tada paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką.
5 Paspauskite žymeklio t, u mygtukus, kad nustatytumėte uždelsimo laiką.
• Galite nustatyti uždelsimo laiką nuo C tarp 00 ir 05 Msec,
o SL ir SR tarp 00 ir15mSEC.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtų į prieš tai buvusį meniu.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
Garsiakalbių uždelsimo laiko nustatymas
Kai garsas grojamas per 5.1 garso sistemą, galite mėgautis geriausiu garsu, jei nuotolis tarp jūsų ir kiekvieno
garsiakalbio yra toks pats.
Kadangi garsas vietą, kurioje jūs sėdite ir klausotės pasiekia skirtingu metu, priklausomai nuo garsiakalbių
padėties, jūs galite nustatyti šį skirtumą pridėdami prie centrinės ir kitų jus supančių garsiakalbių
vėlavimo efektą.
Ideali CENTRINIO GARSIAKLABIO
vieta
CENTRINIO GARSIAKLABIO nustatymai
Jei nuotolis skaičiais nuo Dc yra lygus arba ilgesnis už Df
nuotolį, nustatykite 0ms režimą. Kitu atveju, pakeiskite
garsiakalbio nustatymus remdamiesi pateikta lentele.
Nuotolis nuo
Df iki Dc
Atsilikimo laikas
Indeali
SUPANČIŲ
GARSIAKALBIŲ vieta
Geriausia pastatyti visus garsiakalbius šiuo ciklu.
Df: Nuotolis nuo PRIEKINIO GARSIAKALBIO
Dc: Nuotolis nuo CENTRINIO GARSIAKLABIO
Ds: Nuotolis nuo SUPANČIŲ GARSIAKALBIŲ
NUSTATYMAI
• Priklausomai nuo PRO LOGIC ir STEREO nustatymų,
LT
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
GALINIŲ (SUPANČIŲ) garsiakalbių nustatymas
Jei nuotolis nuo Df skaičiais yra lygus Ds nuotoliui, nustatykite 0ms režimą. Kitu atveju, pakeiskite garsiakalbio
nustatymus remdamiesi pateikta lentele.
Nuotolis nuo Df
iki Dc
Atsilikimo laikas
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
5.10 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
• Su (triukšmo sumažinimo garso sistema („Dolby Pro Logic II“)), atsilikimo laikas gali skirtis
priklausomai nuo kiekvieno režimo.
• Su garso sistemomis AC-3 ir DTS, atsilikimo laikas gali būti nustatytas nuo 00 iki 15mSEC.
• Centrinis kanalas gali būti nustatomas tik 5.1 kanalo diskams.
46
47
Nustatymai (tęsinys)
Tono patikrinimo nustatymas
Naudokite tono patikrinimo nustatymą, kad patikrintumėte garsiakalbių jungtis.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite kursoriaus q mygtuką, kad nueitumėte ant garso <Audio>
parinkties ir tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
3 Paspauskite kursoriaus q mygtuką, kad nueitumėte ant tono patikrinimo
<TEST TONE> parinkties ir tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
• Tono patikrinimas patikrins garsiakalbius tokia tvarka:
L C R SR SL SW.
Jei patvirtinimo mygtukas ENTER šiuo patikrinimo metu paspaudžiamas
dar kartą, patikrinimas bus sustabdytas.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
LT
Garso nustatymas
Galite nustatyti garso balansą ir atskiro garsiakalbio garso lygį.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite kursoriaus qmygtuką, kad nueitumėte ant garso <Audio>
parinkties ir tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
3 Paspauskite kursoriaus qmygtuką, kad nueitumėte ant garso įvedimo
<SOUND EDIT> parinkties ir tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
4 Paspauskite kursoriausq,p mygtuką, kad pasirinktumėte ir nustatytumėte
norimą punktą.
Paspauskite kursorių t, u mygtuką, kad nustatytumėte norimus nustatymus.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
Rankinis garsiakalbių garso ir balanso nustatymas garso įvedimo (SOUND EDIT) mygtuku.
NUSTATYMAI
Paspauskite garso įvedimo SOUND EDIT mygtuką ir tada paspauskite
kursorių t, u mygtuką.
Priekinių/galinių garsiakalbių balanso nustatymas
• Galite pasirinkti nuo 00 iki -06 ir „išjungti“ (OFF).
• Garsas mažėja, kai artėjate į -6.
Centrinių/galinių/žemųjų dažnių garsiakalbių lygio nustatymas
• Garso lygis gali būti nustatytas nuo +6dB iki -6dB
• Garsas didėja, kai artėjate prie +6dB ir mažėja, kai artėjate prie -6dB.
48
49
Nustatymai (tęsinys)
DRC (dinaminis ribų suspaudimas ) nustatymas
Ši funkcija suderina ribas tarp garsiausių ir tyliausių garsų. Galite naudoti šią funkciją, kad mėgautumėtės skaitmenine triukšmo mažinimo sistema („Dolby Digital“), kai negarsiai filmus žiūrite naktį.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite kursoriaus qmygtuką, kad nueitumėte ant garso <Audio>
parinkties ir tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
3 Paspauskite kursoriaus qmygtuką, kad nueitumėte ant DRC <DRC>
parinkties ir, paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
4 Paspauskite kursorių p, qmygtuką, kad nustatytumėte DRC.
• Kai kursoriaus p mygtukas paspaustas, efektas yra didesnis,
o kai kursoriaus q mygtukas yra paspaustas, efektas yra mažesnis.
LT
Garso laikas (DSP)/EQ funkcija Funktsioon
DSP(skaitmeninis signalo procesorius) : DSP režimai buvo sukurti, kad imituotų skirtingas garsines aplinkas.
EQ : Galite pasirinkti ROKĄ, POP muziką ar KLASIKĄ, kad išgrynintumėte muzikos garsus grojamam muzikos žanrui.
Paspauskite funkcijos (DSP/EQ) mygtuką.
• <DSP> rodomas ekrano panelėje.
• Kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas mygtukas, parinktis pasikeičia,
kaip parodyta:
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.
Paspauskite meniu MENU mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų
AV SYNC nustatymas
1 Prietaisui veikiant sustabdymo („Stop“) režimu paspauskite
meniu MENU mygtuką.
2 Paspauskite kursoriaus q mygtuką, kad nueitumėte ant garso <Audio>
parinkties ir tada paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
3 Paspauskite kursoriaus q mygtuką, kad nueitumėte ant AV-SYNC parinkties
<AV-SYNC> ir, paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER.
4 Paspauskite kursorių p,q mygtuką, kad pasirinktumėte AV-SYNC
(AV-SYNC) laiko uždelsimo parinktį ir paspauskite patvirtinimo
mygtuką ENTER.
• Galite nustatyti garso uždelsimą nuo 0 ms iki 300 ms.
Nustatykite jį, kad vaizdas neatsiliktų nuo garso.
Paspauskite grįžimo RETURN mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį lygį.
Paspauskite meniu mygtuką, kad išeitumėte iš nustatymų meniu.
50
• POP muzika, DŽIAZAS, ROKAS („POP, JAZZ, ROCK“):
galite pasirinkti priklausomai nuo muzikos žanro.
• STUDIJA („STUDIO“) : Suteikia jausmą, tarytum būtumėte studijoje.
• KLUBAS („CLUB“) : Imituoja šokių klube grojamą garsą su mušančiu bosų ritmu.
• SALĖ („HALL“) : Leidžia klausytis aiškaus vokalo, lyg klausytumėtės koncertų salėje.
• KINAS („MOVIE“) : Leidžia pasijusti tarsi kino teatre.
• BAŽNYČIA („CHURCH“) : Leidžia pasijusti tarsi esant didelėje bažnyčioje.
• PRALEIDIMAS („PASS“) : Pasirinkite jį, jei norite klausytis be jokių efektų.
• DSP/EQ funkcija galima tik stereo garso režimu (STEREO). Paspauskite
PL II
režimo mygtuką, kad stereo parinktis (STEREO) būtų rodoma ekrane.
• Ši funkcija veikia su kompaktiniais diskais (CD), MP-3 diskais – kompaktiniais diskais
(MP3-CD), „DivX“ diskais („DivX“) ir skaitmeninio triukšmo mažinimo
diskais („Dolby Digital“).
• Kai grojamas DVD diskas, koduotas dviem ar daugiau kanalų, automatiškai
pasirenkamas daugiakanalis režimas ir DSP/EQ funkcija neveikia.
51
NUSTATYMAI
Vaizdas gali atsilikti nuo garso, jei jis prijungtas prie skaitmeninio TV. Jei taip atsitinka, nustatykite garso
uždelsimą, kad garsas sutaptų su vaizdu.
Nustatymai (tęsinys)
Triukšmo mažinimo režimas („Dolby Pro Logic II“)
Galite pasirinkti norimą triukšmo mažinimo garso režimą („Dolby Pro Logic II“).
Paspauskite
PL II režimo mygtuką (PL II MODE).
• Kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas mygtukas, režimas pasikeičia,
kaip parodyta:
LT
Triukšmo mažinimo režimo („Dolby Pro Logic II“)
Ši funkcija veikia tik triukšmo mažinimo programos („Dolby Pro Logic“) MUZIKOS („ MUSIC“) režimu.
1 Paspauskite
PL II režimo mygtuką (PL II) , kad pasirinktumėte
muzikos <MUSIC> režimą.
2 Paspauskite
PL II režimo efekto mygtuką (PL II EFFECT), kad
pasirinktumėte panoramos <PANORAMA> parinktį, tada paspauskite
kursorių t, u mygtuką, kad pasirinktumėte norimą efekto nustatymą.
• Galite pasirinkti arba 0 arba 1.
• Šis režimas ištęsia priekinį stereo vaizdą, kad supančios garso kolonėlės
PRO LOGIC II
• MUZIKA („MUSIC“) : Kai klausotės muzikos, galite klausytis taip,
tarsi klausytumėtės tikro pasirodymo.
• KINAS („CINEMA“) : Prideda tikrumo ir realistiškumo kino filmo garso takeliui.
• MATRICA („MATRIX“) : Jūs girdėsite 5.1 garso sistemos garsą.
STEREO : Pasirinkite šią parinktį, kad garsas sklistų iš priekinių kairiojo ir dešiniojo
garsiakalbių ir žemųjų dažnių kolonėlės.
PL II režimo efekto mygtuką (PL II EFFECT), kad
pasirinktumėte C pločio parinktį <C-WIDTH>, tada paspauskite kursorių
t, u mygtuką, kad pasirinktumėte norimą efekto nustatymą.
• Galite pasirinkti nuo 0 iki 7.
• Tai nustato centrinio vaizdo plotį. Kuo didesnis yra nustatymas,
tuo mažesnis garsas sklinda ir centrinio garsiakalbio.
NUSTATYMAI
• PRO LOGIC : Jūs patirsite realistišką daugiakanalį efektą,
tarsi naudotumėtės penkiais garsiakalbiais,
3 Paspauskite
4 Paspauskite
PL II režimo efekto mygtuką (PL II EFFECT), kad
pasirinktumėte matmenų parinktį <DIMENS>, tada paspauskite kursorių
t, u mygtuką, kad pasirinktumėte norimą efekto nustatymą.
• Galite pasirinkti nuo 0 iki 6.
• Didėjant nustato garso lauką (DSP) iš priekinio ir galinio garsiakalbio.
• Kai pasirenkate („Pro Logic II“) režimą, prijunkite savo išorinį įrenginį
prie garso įvesties (AUDIO INPUT) jungčių (kairė ir dešinė („L ir R“)),
esančius ant grotuvo. Jeigu prijungsite tik vieną iš jungčių (kairę arba
dešinę („L arba R“)), negalėsite klausytis viską supančio garso.
• Kai grojamas DVD diskas, koduotas dviem ar daugiau kanalų,
automatiškai pasirenkamas daugiakanalis režimas ir triukšmo
mažinimo mygtukas („Dolby Pro Logic II“) neveikia.
52
53
Karaoke
LT
DVD-OK diskų grojimas
Galite mėgautis karaoke įranga savo namuose. Žiūrėkite vaizdą ekrane ir dainuokite pagal titrus, rodomus TV
ekrane prieš akompanimentą.
1 Naudokite skaičių (0~9) mygtukus, kad pasirinktumėte norimą groti dainą.
2 Paspauskite grojimo/sustabdymo mygtuką PLAY/PAUSE arba
patvirtinimo mygtuką ENTER.
• Dainos numeris ir pavadinimas bus rodomi ir pasidės akompanimentas.
Panaikinti neteisingai pasirinktos dainos numerį:
• Paspauskite atšaukimo CANCEL mygtuką.
Norint sustoti dainuoti per akompanimentą:
• Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką.
Mikrofono prijungimas
Galite mėgautis karaoke įranga savo namuose. Žiūrėkite vaizdą ekrane ir dainuokite pagal titrus, rodomus TV
ekrane prieš akompanimentą.
1 Prijunkite mikrofoną prie mikrofono (MIC) jungties, esančios ant priekinės
Kol groja akompanimentas, galite pasirinkti kitą dainą, kurią norėsite dainuoti.
1 Naudokite skaičių (0~9) mygtukus, kad pasirinktumėte norimą toliau groti dainą
2 Paspauskite rezervavimo RESERVE mygtuką.
• Nustatyta kita pasirinkta groti daina
Norėdami atšaukti pasirinkimą
1. Įveskite numerį dainos, kurią pasirinkote groti kaip tolimesnę.
2. Paspauskite atšaukimo “Cancel” mygtuką.
• Rezervavimo (RESERVE) funkcija neveiks, jei pakartojimo (REPEAT)
funkcija yra nustatyta grojant DVD-OK.
Pirmenybė grojant akompanimento muziką
Netgi jei daina jau rezervuota, jūs galite pirma groti tą dainą, kurią jūs norite.
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“Stop”) režimu paspauskite skaičių (0~9)
mygtukus, kad pasirinktumėte norimą groti dainą.
2 Paspauskite grojimo/sustabdymo PLAY/PAUSE
KARAOKE
panelės.
• Galite prijungti iki 2 mikrofonų.
Akompanimento muzikos pasirinkimas
mygtuką.
2 Pasukite mikrofono garsą MIC VOL , kad nustatytumėte balso garsą.
3 Paspauskite aido ECHO mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto,
kad nustatytumėte mikrofono aido lygį.
• Jei, kai naudojatės karaoke, girdite keistus garsus (spiegimą ar
rėkimą), patraukite mikrofoną toliau nuo garsiakalbių.
Taip pat galite sumažinti mikrofono arba garsiakalbių garsą.
54
55
Karaoke (tęsinys)
LT
Mėgstamiausios dainos funkcija (tęsinys)
DVD-OK pakartotinis grojimas
Paspauskite pakartojimo REPEAT mygtuką.
• Kiekvieną kartą, kai mygtukas paspaudžiamas, pasirinkimas pasikeičia taip:
REPEAT OFF
REPEAT TRACK
REPEAT DISC
REPEAT RANDOM
• Rezervavimo (RESERVE) funkcija neveiks, jei pakartojimo (REPEAT)
funkcija yra nustatyta grojant DVD-OK.
Mėgstamiausios dainos ištrynimas
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite mėgstamiausios
dainos FAVORITE SONG mygtuką.
2 Paspauskite
, mygtuką. Kad pasirinktumėte dainos buvimo vietą tarp
“mėgstamiausias 1, 2, 3” (FAVORITE1, 2, 3).
3 Paspauskite atšaukimo CANCEL mygtuką.
Mėgstamiausios dainos funkcija
Galite išsaugoti 50 dainų, kurias jūs mėgstate dažnai dainuoti, kiekvieną kaip mėgstamiausia 1, 2, 3 (FAVORITE1,
2, 3), iš viso 150 lengvai randamų ir jūsų mėgstamiausių dainuoti dainų.
Mėgstamiausios dainos išsaugojimas
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite mėgstamiausios
dainos mygtuką FAVORITE SONG.
2 Paspauskite
, mygtuką, kad pasirinktumėte dainos išsaugojimo vietą iš
“mėgstamiausi 1, 2, 3” (FAVORITE1, 2, 3).
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite mėgstamiausios
dainos FAVORITE SONG mygtuką.
KARAOKE
3 Paspauskite skaičių (0~9) mygtuką, kad pasirinktumėte norimą dainą.
4 Paspauskite rezervavimo RESERVE mygtuką, kad dainą išsaugotumėte.
Mėgstamiausios dainos dainavimas
2 Paspauskite
, mygtuką. Kad pasirinktumėte dainos buvimo vietą tarp
“mėgstamiausias 1, 2, 3” (FAVORITE1, 2, 3).
3 Paspauskite , mygtuką, kad pasirinktumėte norimą dainą.
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką, kad grotumėte pasirinktą dainą.
Norint išeiti iš mėgstamiausios dainos ekrano
• Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką arba mėgstamiausios
dainos FAVORITE SONG mygtuką.
56
57
Karaoke (tęsinys)
LT
Dainų paieškos funkcija (tęsinys)
Dainų paieškos funkcija
Galite lengvai ieškoti dainos ekrane, jums nereikės žiūrėti į dainų sąrašą ant kompaktinio disko.
Dainų paieškos struktūra
Pavadinimai
Detailed Items(Detailsed ühikud)
Rusiška (RUSSIA)
Angliška (ENGLISH)
Ukrainietiška (UKRAINE)
Pavadinimas/dainininkas (NAME/SINGER)
Duetas (DUET SONG)
-
Žanras (GENRE)
Hitai (HITS SONGS)
Pavadinimas/dainininkas (NAME/SINGER)
Pavadinimas/dainininkas (NAME/SINGER)
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite dainos paieškos
Abėcėlė
SEARCH SONG mygtuką ir paspauskite p,q mygtuką,
kad pasirinktumėte duetą <DUET SONG>.
A~Z
A~Z
A~Z
2 Paspauskite t, u mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą.
3 Paspauskite p,q mygtuką, kad pasirinktumėte norimą dainą.
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
Rokas (ROCK)
Šansonas (CHANSON)
Liaudies muzika (FOLK)
Bardai (BARD)
Romansai (ROMANCES)
Modernūs (MODERN)
30-60S
70S/80S
Vaikų (CHILDREN)
Armijos (ARMY)
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką, jei norite groti pasirinktą dainą.
Norint išeiti iš dainų paieškos ekrano
• Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką arba dainų paieškos
mygtuką SEARCH SONG.
Paieška pagal žanrą
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite dainos paieškos
Paieška pagal kalbą
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite dainos paieškos
Norint išeiti iš dainų paieškos ekrano
Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką arba dainų paieškos
mygtuką SEARCH SONG.
SEARCH SONG mygtuką ir paspauskite p,q mygtuką,
kad pasirinktumėte žanrą <GENRE>.
• Tuo metu paspauskite t mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą.
2 Paspauskite u mygtuką, kad nueitumėte į detalizuotus pavadinimus ir tada
KARAOKE
(SEARCH SONG) mygtuką ir paspauskite p,q mygtuką,
kad pasirinktumėte norimą kalbą.
• Galite pasirinkti kalbą iš kalbų:
rusiška (RUSSIA) angliška (ENGLISH) ukrainietiška (UKRAINE).
• Tuo metu paspauskite t mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą.
2 Paspauskite umygtuką, kad nueitumėte į detalizuotus pavadinimus ir tada
paspauskite p,qmygtuką, kad pasirinktumėte pavadinimą <NAME> arba
dainininką <SINGER>.
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
3 Paspauskite u mygtuką, kad nueitumėte į abėcėlę ir paspauskite p,q
mygtuką, kad ją pasirinktumėte.
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
4 Paspauskite u mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą ir paspauskite
p,q mygtuką, kad pasirinktumėte norimą dainą.
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
5 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką, jei norite groti pasirinktą dainą.
58
Duetų paieška
paspauskite t, u mygtuką, kad pasirinktumėte norimą žanrą.
• Galite pasirinkti tokius žanrus: roką ( ROCK) šansoną (CHANSON)
liaudies muziką (FOLK) bardus (BARD) romansus (ROMANCES).
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
3 Paspauskite u mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą ir paspauskite
p,q mygtuką, kad pasirinktumėte norimą dainą.
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką, jei norite groti pasirinktą dainą.
Norint išeiti iš dainų paieškos ekrano
• Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką arba dainų paieškos
mygtuką SEARCH SONG.
59
Karaoke (tęsinys)
Dainų paieškos funkcija (tęsinys)
Paieška pagal hitus
1 Prietaisui veikiant sustabdymo (“stop”) režimu, paspauskite dainos paieškos
SEARCH SONG mygtuką ir paspauskite p,q mygtuką, kad pasirinktumėte
hitus <HITS SONGS>.
• Tuo metu paspauskite t mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą.
2 Paspauskite u mygtuką, kad nueitumėte į detalizuotus pavadinimus ir tada
paspauskite p,q mygtuką, kad pasirinktumėte norimą hitą.
• Galite pasirinkti tokias dainas:
modernias (MODERN) 30-60S 70S/80S vaikų (CHILDREN) armijos (ARMY).
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
3 Paspauskite u mygtuką, kad nueitumėte į dainų sąrašo galą ir paspauskite
p,q mygtuką, kad pasirinktumėte norimą dainą.
• Paspauskite t mygtuką, jei norite grįžti į buvusį meniu.
4 Paspauskite patvirtinimo ENTER mygtuką, jei norite groti pasirinktą dainą.
Norint išeiti iš dainų paieškos ekrano
• Paspauskite sustabdymo STOP ( ) mygtuką arba dainų paieškos
mygtuką SEARCH SONG.
Pagrindinė kontrolė
LT
Vyro-moters pasirinkimas
Per atkūrimą paspauskite moters/ vyro FEMALE/MALE mygtuką.
• Kiekvieną kartą kai paspaudžiamas mygtukas galima pasirinkti tarp
vyro ir moters.
• Pasirinkite vyrą, jei dainuojama vyro balsu ir moterį, jei dainuojama
moters balsu.
Choro nustatymas
Te saate seadistada koori asendisse ON või OFF.
Per atkūrimą paspauskite pagrindinės kontrolės
KEY CONTROL mygtukus.
• Kiekvieną kartą # ,kai paspaudžiamas mygtukas, pagrindinė kontrolė
padidėja ir kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas b mygtukas,
pagrindinė kontrolė sumažėja.
1 Įdėkite DVD-OK diską.
2 Paspauskite meniu mygtuką MENU.
3 Paspauskite žymeklio p,q mygtuką, kad nueitumėte ant choro <Chorus>.
4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER, kad pasirinktumėte
Tempas
Per atkūrimą paspauskite tempo TEMPO mygtukus.
• Kiekvieną kartą + ,kai paspaudžiamas mygtukas tempas pagreitėja ir
kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas - mygtukas tempas sulėtėja.
60
KARAOKE
norimą punktą.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, pasirinkimas pasikeičia taip:
Įjungta ON Išjungta OFF.
• Jei keičiate tempą tada, kai daina su choro funkcija yra grojama,
choro balsai girdėsis dainos atkūrime.
• Choro funkcija gali neveikti priklausomai nuo diske įrašytos
informacijos.
61
Karaoke (tęsinys)
Fanfarų nustatymas
Galite nustatyti, kad po dainos grotų fanfaros.
1 Įdėkite DVD-OK diską.
2 Paspauskite meniu mygtuką MENU.
3 Paspauskite žymeklio p,q mygtuką, kad nueitumėte ant fanfarų <Fanfare>.
4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER, kad pasirinktumėte
norimą punktą.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, pasirinkimas pasikeičia taip:
Įjungta ON Išjungta OFF.
Radijo imtuvo klausymasis
LT
Nuotolinio valdymo pultas
1 Paspauskite stoties nustatymo įrenginio mygtuką TUNER, kad pasiriktumėte
FM bangas.
2 Nustatykite norimą stotį.
• Automatinis nustatymas 1: kai ,
mygtukai yra paspausti,
pasirenkama iš anksto nustatyta transliacijos stotis.
• Automatinis nustatymas 2: Paspauskite ir palaikykite , mygtuką,
kad automatiškai surastumėte aktyvias transliacijos stotis.
• Rankinis nustatymas: Trumpai paspauskite , mygtuką,
kad padidintumėte ar sumažintumėte dažnį.
Pagrindinis įrenginys
Vidutinių balų nustatymas
Galite nustatyti balų kiekį, rodomą ekrane iš anksto.
1 Įdėkite DVD-OK diską.
2 Paspauskite meniu mygtuką MENU.
3 Paspauskite žymeklio p,q mygtuką, kad nueitumėte ant vidutinių
balų <Average Score>.
4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER, kad pasirinktumėte
norimą punktą.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, pasirinkimas pasikeičia taip:
LOW MIDDLE HIGH RANDOM OFF
Šešėlių nustatymas
Galite nustatyti, kad titrus rodytų juodomis juostelėmis.
1 Paspauskite funkcijos mygtuką FUNCTION, kad pasirinktumėte FM bangas.
2 Pasirinkite transliacijos stotį.
• Automatinis nustatymas 1: Paspauskite sustabdymo mygtuką STOP ( ) ,
kad pasirinktumėte išankstinius nustatymus PRESET ir tada paspauskite
,
mygtuką, kad pasirinktumėte nustatytą stotį.
• Automatinis nustatymas 2: Paspauskite sustabdymo mygtuką STOP ( ) ,
kad pasirinktumėte rankinį būdą <MANUAL> ir tada paspauskite ir palaikykite
,
mygtuką, kad automatiškai surastumėte stotis.
• Rankinis nustatymas: Paspauskite sustabdymo mygtuką STOP ( ) ,
kad pasirinktumėte rankinį būdą <MANUAL> ir tada trumpai paspauskite
,
mygtuką, kad padidintumėte ar sumažintumėte dažnį.
Paspauskite mono/stereo mygtuką MO/ST, kad garso klausytumėtės
mono arba stereo režimais.
(Tai galioja tik klausantis FM stočių)
• Kiekvieną kartą, kai yra paspaudžiamas mygtukas, garsas persijungia iš
stereo į mono <STEREO> ir <MONO> ir atvirkščiai.
• Gaunant silpnas bangas, pasirinkite mono <MONO>, kad programą
girdėtumėte aiškiai, be transliacijos trukdžių.
ĮVAIRŪS
1 Įdėkite DVD-OK diską.
2 Paspauskite meniu mygtuką MENU.
3 Paspauskite žymeklio p,q mygtuką, kad nueitumėte ant šešėlio <Shadow>.
4 Paspauskite patvirtinimo mygtuką ENTER, kad pasirinktumėte
norimą punktą.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, pasirinkimas pasikeičia taip:
Įjungta ON Išjungta OFF.
62
63
Radijo imtuvo klausymasis (tęsinys)
Stočių nustatymas
Pavyzdys: atmintyje nustatyta FM 89.10
1 Paspauskite stoties nustatymo įrenginio TUNER mygtuką,
kad pasirinktumėte FM bangas.
2 Paspauskite , mygtukus, kad pasirinktumėte.
3 Paspauskite stoties nustatymo įrenginio atminties mygtuką TUNER MEMORY
• „Programa“ <PRGM> mirksi ekrane.
4 Paspauskite
,
mygtuką, kad pasirinktumėte stoties kanalo numerį.
• Galite pasirinkti nuo 1 iki 15.
5 Vėl paspauskite stoties nustatymo įrenginio atminties mygtuką TUNER MEMORY.
• Paspauskite stoties nustatymo įrenginio atminties mygtuką TUNER MEMORY
prieš tai, kai ekrane išnyksta žinutė „programa“ <PRGM>.
• Žinutė „programa“ <PRGM> dingsta iš ekrano ir radijo stotis yra
išsaugoma atmintyje.
6 Kad nustatytumėte kitą stotį, pakartokite nuo 2 iki 5 punkto.
Kad įjungtumėte nustatytą stotį, paspauskite ,
mygtukus,
esančius ant nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite kanalą.
• Šis įrenginys negaudo AM transliacijų.
Apie RDS transliavimą
LT
Naudojant RDS (Radijo duomenų sistema), informacija pasiekia vartotoją iš FM stočių
RDS leidžia FM stotims siųsti papildomus signalus kartu su reguliariais programų signalais. Pavyzdžiui, stotys
siunčia savo stočių pavadinimus, lygiai taip pat, kaip ir informaciją apie transliuojamos programos tipą, pavyzdžiui,
sportas arba muzika ir t.t.
Kai nustatyta FM stotis, kuri teikia RDS paslaugas, RDS indikatorius
užsidega ekrane.
RDS funkcijos aprašymas
• PTY (Programos tipas): Rodo tuo metu transliuojamos programos tipą.
• PS NAME (Programos paslaugos pavadinimas):
Rodo transliuojančios stoties pavadinimą ir susideda iš 8 simbolių.
• RT (Radijo tekstas): iššifruoja tekstą, transliuojamą stoties
(jei stotis jį transliuoja) ir susideda iš 64 simbolių.
• CT (Laikrodžio laikas): Iššifruoja realų laiką iš FM dažnio. Kai kurios stotys gali
neper duoti PTY, RT arba CT informacijos, todėl šis punktas ne visais a
tvejais yra rodomas.
• TA (Pranešimų srauto paskelbimas): kai šis simbolis mirksi, tai rodo,
jog pranešimai ateina iš stoties į įrenginį.
• RDS gali neveikti tinkamai, jei įjungta stotis tinkamai neperduoda RDS
signalo arba jei signalas yra silpnas.
RDS signalų rodymas
Ekrane galite matyti RDS signalus, kuriuos siunčia stotis.
Paspauskite RDS ekrano mygtuką (DISPLAY), kol klausotės FM stoties.
• Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką, ekranas pakeičia rodomą
informaciją:
(PS NAME)
(RT)
(CT)
(„Frequency”)
Apie simbolius, rodomus ekrane
Kai ekrane rodomi PS, arba RT signalai, naudojami tokie simboliai:
• Ekranas negali skirti viršutinės ir apatinės linijos raidžių ir visada naudoja
viršutinės linijos raides.
• Ekranas negali rodyti kirčio <A,> pavyzdžiui, kirtis <A’s> taip
rodomas <À, Â, Ä, Á, Å ir Ã.>
• Jei paieška baigiama iš karto <PS>, ir <RT> nebus rodoma ekrane.
64
65
ĮVAIRŪS
• PS (Programos aptarnavimas): Kol ieškoma atsiras žinutė „programos aptarnavimas“
<PS> ir tada bus rodomas stoties pavadinimas.
Žinutė „nėra programos aptarnavimo“ <NO PS> atsiras, jei nėra signalo.
• RT (Radijo tekstas): Kol ieškoma žinutė „radijo tekstas“ <RT> atsiras ekrane ir
tada tekstinės žinutės, kurias siunčia stotis, bus rodomos ekrane.
Žinutė „nėra radijo teksto“ <NO RT> atsiranda, jei nėra signalo.
• Dažnis: stoties dažnis (nėra RDS paslaugos).
Apie RDS transliavimą (tęsinys)
Patogios funkcijos
PTY (programos tipas) indikacija ir PTY paieškos (PTY-SEARCH) funkcija
Vienas iš RDS paslaugų privalumų yra tai, jog jūs galite paleisti tam tikrą programą iš nustatytų kanalų
pagal specialius PTY kodus.
Prieš pradedant atsiminkite...
• PTY paieška galima tik nustatytoms stotims.
• Kad baigtumėte ieškoti bet kuriuo metu, atliekant paiešką paspauskite PTY paieškos mygtuką PTY SEARCH.
• Atliekant tolimesnius žingsnius yra laiko limitas. Jei nustatymas yra atšaukiamas prieš tai, kai jūs baigiate,
pradėkite vėl nuo 1 žingsnio.
• Paspaudus mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, įsitikinkite, kad jūs pasirinkote FM stotį,
naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu.
1 Paspauskite PTY paieškos mygtuką PTY SEARCH, kol klausotės FM stoties.
2 Paspauskite PTY- arba PTY+ iki ekrane pasirodys norimas PTY kodas.
• Ekranas rodo PTY kodus, aprašytus dešinėje.
3 Paspauskite PTY paieškos mygtuką PTY SEARCH vėl, kol PTY kodas
bus rodomas ekrane.
• Centrinis įrenginys ieško 15 nustatytų FM stočių ir sustoja, kai suranda tą,
kurią jūs pasirinkote ir tos stoties bangas.
NAUJIENOS
(„NEWS“)
DALYKINIAI
REIKALAI
(„AFFAIRS“)
INFORMACIJA
(„INFO“)
Programos tipas
Naujienos, įskaitant pranešimus ir komentarus
Keli įvykiai, įskaitant incidentą,
dokumentaciją, diskusijas ir analizę.
Informacija įskaitant svorius ir matavimus,
raportus ir prognozes, reikalus, kurie domina
vartotoją, medicininę informaciją ir t.t.
SPORTAS
Sportas
SILAVINIMAS
Išsilavinimas
DRAMA
Dramos – radijo serialai ir t.t.
(„EDUCATE“)
(„DRAMA“)
KULTŪRA
MOKSLAS
(„SCIENCE“)
ĮVAIRU
(„VARIED“)
LENGVA MUZIKA
(„LIGHT M“)
KLASIKA
(„CLASSICS“)
Kita muzika – džiazas, R&B kantri muzika
ORAI
Orai
FINANSAI
Finansai
Vaikų programos
(„OTHER M“)
(„WEATHER“)
(„FINANCE“)
VAIKAI
(„CHILDREN“)
SOCIALINIAI
REIKALAI
RELIGIJA
Natūralus mokslas ir technologija
LAISVALAIKIS
Kita – kalbos, pramoginės programos (kvizas,
žaidimai), interviu, komedijos ir satyrinės
pjesės bei t.t.
DŽIAZAS
Pop muzika
(„ROCK M“)
Roko muzika
M.O.R.M
Lengva muzika
TELEFONO
JUNGTIS
KELIONĖS
(„TRAVEL“)
(„LEISURE“)
(„JAZZ“)
Socialiniai reikalai
Religija
Įjungiamas telefonas
Pagrindinio įrenginio ekrano šviesumo nustatyGalite nustatyti pagrindinio įrenginio šviesumą, kad jis netrukdytų filmų žiūrėjimui.
Paspauskite blankumo DIMMER mygtuką.
• Kiekvieną kartą nuspaudus šį mygtuką, pasikeis priekinio ekrano šviesumas.
Begarsio režimo funkcija
Ši funkcija naudinga tada, kai reikia atsiliepti telefonu ar pasigirsta durų skambutis.
Paspauskite begarsio režimo MUTE mygtuką.
• Ekrane atsiras MUTE pranešimas.
• Norėdami išjungti šį režimą ir atstatyti prieš tai buvusį garsą, paspauskite šį
mygtuką dar kartą.
Laisvalaikis
Džiazo muzika
Kantri muzika
NACIONALINĖ
MUZIKA
SENOS DAINOS
Nacionalinė muzika
Senos dainos
FOLKLORO
MUZIKA
DOKUMENTAI
Folkloro muzika
(„OLDIES“)
Norėdami patvirtinti automatinio išsijungimo laikmatį, paspauskite miego
SLEEP mygtuką.
• Bus rodomas likęs laikas iki namų kino teatro sistemos išsijungimo.
• Paspaudus šį mygtuką dar kartą, pakeičia automatinio išsijungimo
laikmatį į prieš tai buvusius nustatymus
Norėdami išjungti automatinio išsijungimo laikmatį, spaudinėkite miego
SLEEP mygtuką, kol ekrane pasirodys išjungta .
Kelionės
KANTRI
(„COUNTRY“)
(„DOCUMENT“)
66
Paspauskite miego SLEEP mygtuką.
Programos tipas
Lengva klasikinė muzika – klasikinė muzika
ir instrumentinė bei chorinė muzika.
Sunki klasikinė muzika – orkestro muzika,
simfonija, kamerinė muzika ir opera.
KITA MUZIKA
(„RELIGION“)
ROKO MUZIKA
(„POP M“)
Ekranas Kultūra – nacionalinė arba vietinė, įskaitant
religines problemas, socialinius mokslus,
kalbą, teatrą ir t.t.
POP MUZIKA
Galite nustatyti laiką, kada namų kino teatro sistema turėtų išsijungti
ĮVAIRŪS
(„CULTURE“)
Automatinio išsijungimo funkcija
• Ekrane atsiras SLEEP pranešimas. Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką
nustatymai keisis šia tvarka :
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
Programos paieška naudojant PTY kodus
Ekranas
LT
Dokumentinė
67
Televizoriaus valdymas nuotoliniu valdymo pultu
Valdant televizorių nuotoliniu valdymo pultu
LT
TV gamintojų kodų sąrašas
Nr.
Gamintojas
Kodas
Nr.
Gamintojas
Kodas
1 Paspauskite TV mygtuką, kad nuotolinio valdymo pultas veiktų TV režimu.
2 Paspauskite įjungimo/išjungimo POWER mygtuką, kad įjungtumėte
savo televizorių.
3 Laikant nuspaustą įjungimo/išjungimo POWER mygtuką, įveskite savo TV
gamintojo kodą.
• Jei jūsų TV lentelėje yra nurodyta daugiau negu 1 kodas, veskite juos iš
eilės, kad nustatytumėte, kuris iš jų veikia.
Pavyzdžiui : „Samsung“ TV
Laikant nuspaustą įjungimo/išjungimo POWER mygtuką, naudokite
skaičių mygtukus, kad įvestumėte 00, 15, 16, 17 ir 40.
4 Jei televizorius išsijungia, tuomet nustatymai baigti.
• Galite naudotis TV įjungimo/išjungimo (TV POWER), garso (VOLUME),
kanalų (CHANNEL) ir skaičių mygtukai (0~9).
• Nuotolinio valdymo pultas gali neveikti su kai kurių gamintojų
televizoriais. Priklausomai nuo jūsų TV, gali veikti ne visos funkcijos.
• Jei nenustatysite nuotolinio valdymo pulto taip, kad jis veiktų su jūsų
televizorium, tuomet jis veiks pagal nutylėjimą
(su „Samsung“ televizoriumi).
ĮVAIRŪS
68
69
Problemų pašalinimas
LT
Jei iškiltų kokių problemų su įranga, žiūrėkite į žemiau esančią lentelę. Jei jūsų problema neaprašyta šioje
lentelėje ir, jei vartotojo instrukcija nepadeda jos pašalinti, išjunkite įrangą, atjunkite maitinimą ir susisiekite su
artimiausiu įgaliotu atstovu ar „Samsung“ elektronikos aptarnavimo centru.
Problema
Disko dėklas neatsidaro.
• Ar tikrai elektros laidas gerai ir saugiai įkištas į rozetę?
• Atjunkite maitinimą ir vėl įjunkite.
Nepradeda skaityti disko.
• Patikrinkite DVD regiono numerį.
Užsienyje pirkti DVD diskai gali neveikti.
• Šis DVD grotuvas neatkuria CD-ROM ir DVD-ROM.
• Įsitikinkite ar teisingas reitingo lygis.
Paspaudus paleidimo/sustabdymo
(„Play/Pause“) mygtuką ne iš karto
pradedamas skaityti diskas.
Nėra garso
• Ar jūs nenaudojate pažeisto ar subraižyto disko?
• Švariai nuvalykite disko paviršių.
• Garso nebūna greitai/lėtai atkuriant diską ir žiūrint vaizdą
žingsnis po žingsnio.
• Ar teisingai prijungti garsiakalbiai? Ar teisingai
garsiakalbiai nustatyti?
• Ar diskas nesugadintas?
Problema
Sprendimas
• Diskas sukasi,
bet nėra vaizdo.
• Vaizdo kokybė prasta
ir vaizdas dreba.
•
•
•
•
Neveikia garso kalba
ir subtitrai.
• Garso kalba ir subtitrai veiks tik su tais diskais, kuriuose jie yra
įrašyti. Taip pat, priklausomai nuo diskų, jie gali veikti skirtingai.
Meniu ekranas net
nepasirodo net pasirinkus meniu
funkciją.
• Ar jūs naudojate diską, kuriame įrašytas meniu?
Negalima pakeisti vaizdo
raiškos koeficiento.
• Galite žiūrėti 16:9 koeficiento DVD 16:9 WIDE režimu, 4:3
laiškadėžės režimu, arba 4:3 PAN SCAN režimu, bet 4:3 DVD
diskai gali būti peržiūrimi tik 4:3 koeficiento režimu. Pažiūrėkite
ant DVD dėžutės ir pasirinkite tinkamą funkciją.
• Neveikia pagrindinis įrenginys.
(Pavyzdžiui: išsijungia arba
girdisi keisti garsai.)
• DVD grotuvas normaliai
nefunkcionuoja.
Nėra Skaitmeninės triukšmo
mažinimo sistemos („Dolby Digital 5.1
CH Surround Sound“).
• Ar yra „Dolby Digital 5.1 CH“ žymė ant disko? Skaitmeninė
5.1kanalo triukšmo mažinimo sistema būna jau įrašyta į diską.
• Ar garso kalba informaciniame lange tinkamai nustatyta
DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Pamirštas
slaptažodis.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
• Ar naudojate nuotolinio valdymo pultą jo veikimo diapazone?
• Ar neišsikrovė elementai?
• Ar tinkamai pasirinkote (TV/DVD) režimą?
Nepriima radijo
transliacijų.
Ar įjungtas televizorius?
Ar tinkamai sujungti video laidai?
Ar diskas nėra purvinas ar pažeistas?
Blogos kokybės diskai neveiks.
• Išjunkite įrenginį ir laikykite paspaustą sustabdymo STOP( )
mygtuką, esantį pagrindiniame įrenginy ilgiau
negu 5 sekundes.
Gamyklinių parametrų atstatymo RESET funkcija ištrins visus
išsaugotus nustatymus. Nenaudokite šios funkcijos be reikalo.
• Kol ant pagrindinio įrenginio ekrano matote žinutę
“Nėra disko “ <NO DISC> , palaikykite pagrindinio įrenginio
sustabdymo mygtuką STOP( ) ne ilgiau kaip 5 sekundes. Ant
ekrano pasirodys žinutė “ pradiniai” <INITIAL> ir visi nustatymai
grįš į anksčiau nustatytus.
• Paspauskite įjungimo/išjungimo POWER mygtuką
Panaudojus perkrovimo (RESET) funkciją, bus ištrinti visi
išsaugoti nustatymai.
Nenaudokite šios funkcijos, nebent tai neišvengiama.
• Ar tinkamai prijungta antena?
• Jei antenos signalas silpnas, įrenkite išorinę FM radijo bangų
anteną vietoje, kur yra geras ryšys.
ĮVAIRŪS
• Klausantis CD arba radijo, garsas sklinda tik iš priekinių
garsiakalbių (L/R). Pasirinkite PRO LOGIC II, norėdami, kad
garsas sklistų iš visų 6 garsiakalbių, paspauskite PL II
(„Dolby Pro Logic II“), esantį nuotolinio valdymo pulte.
• Įsitikinkite ar šis DVD diskas palaiko 5.1 kanalo sistemą.
• Jei garsiakalbių nustatymuose C, SL, ir SR nustatyta nieko
(NONE), tuomet nebus girdėti jokio garso iš centrinio ir abiejų
priekinių garsiakalbių. Nustatykite C, SL, ir SR į mažas (SMALL).
Garsas sklinda tik iš kelių garsiakalbių,
o ne iš visų šešių.
70
Sprendimas
71
Įspėjimai dėl diskų laikymo ir saugojimo
Smulkūs disko įbrėžimai gali sumenkinti vaizdo ir garso kokybę arba net peršokti per tam tikrą segmentą.
Naudodamiesi diskais, būkite ypatingai atsargūs, kad jų nesubraižytumėte.
Naudojimasis diskais
Kalbų kodų sąrašas
LT
Įveskite atitinkamą kodų numerį dėl tolesnių pradinių nustatymų „Disc Audio“, „Disc Subtitle“ ir/arba „Disc Menu“
(daugiau informacijos 42 puslapyje).
Kodas
Kalba Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Kalba
Nelieskite disko vidinės pusės.
Laikykite diską už kraštų, kad neliktų jokių pirštų atspaudų.
Neprilipdykite prie disko popieriaus arba lipnios juostelės.
Diskų saugojimas
Nelaikykite diskų ant
tiesioginės saulės
spindulių
Laikykite gerai
ventiliuojamoje
sistemoje
Laikykite švarioje dėžutėje.
Saugokite vertikaliai.
• Neleiskite diskams susitepti.
• Nedėkite pažeistų ar įbrėžtų diskų.
Diskų laikymas ir saugojimas
ĮVAIRŪS
Jei ant disko atsirado pirštų atspaudų ar purvo, nuvalykite jį švelnia
sumaišyta su vandeniu valymo priemone ir po to nušluostykite švelniu
audiniu.
• Valydami, nepamirškite nuvalyti vidinės ir išorinės disko pusės.
• Aparato viduje gali atsirasti kondensacija, jei šiltas oras patenka ant
šaltų dalių. Jei įrenginio viduje atsirado kondensacija, juo negalima
naudotis. Jei taip atsitiko, išimkite diską ir nesinaudokite grotuvu 1 – 2
valandas (jį palikdami įjungtą).
72
73
USB funkcijos palaikomi gaminiai
Skaitmeniniai fotoaparatai
Gaminys
Gamintojas
Tipas
Specifikacijos
USB atmintinė
Gaminys
Gamintojas
Tipas
PAGRINDINĖ
FM IMTUVAS
MP3 grotuvas
Gaminys
Gamintojas
VIDEO IŠVESTIS
LT
Energijos suvartojimas
Svoris
Matmenys (Plotis x aukštis x gylis)
Vartojimo temperatūros diapazonas
Vartojimo drėgmės diapazonas
80W
Naudojamas jautrumas
60dB
S/N koeficientas
Iškraipymas
0.5%
Kompozitų video
„Scart“ jungtis
Kompozitų video : 1.0Vp-p(75Ω apkrova)
Komponentų video
3.3kg
430 x 65 x 351.5 mm
+5°C ~ +35°C
10% ~ 75%
10dB
1.0Vp-p (75Ω apkrova)
RGB Signalas : 0.714Vp-p(75Ω apkrova)
Y : 1.0Vp-p(75Ω apkrova)
Pr : 0.70Vp-p(75Ω apkrova)
Pb : 0.70Vp-p(75Ω apkrova)
Tipas
Priekinio garsiakalbio išvestis
100W x 2(3Ω)
Centrinio garsiakalbio išvestis
Kanalų separacija
100W (3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W (3Ω)
20Hz~20kHz
75dB
60dB
Įvesties jautrumas
(AUX) 400mV
Galinio garsiakalbio išvestis
STIPRINTUVAS
Žemų dažnių garsiakalbio išvestis
Dažnio diapazonas
S/N koeficientas
ĮVAIRŪS
74
75
Specifikacijos (tęsinys)
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų
skyriumi. susisiekti su „Samsung“ vartotojų priežiūros centru.
HT-KX20
Garsiakalbių sistema
GARSIAKALBIS
5.1kanalų sistema
3Ω
3Ω
Latvijas Republika
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 8007267
www.samsung.lv
Taktinis dažnis
140Hz ~ 20kHz
45Hz ~ 160Hz
Išeinančio garso spaudimo lygis
86dB/W/M
86dB/W/M
Lietuvos Respublika Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Nominali įvestis
100W
100W
Maksimali įvestis
200W
200W
Priekinis/ Galinis
90 x 168 x 95 mm
Centrinis
250 x 90 x 95 mm
Priekinis/ Galinis
0.6 kg/0.5 kg
Centrinis
0.7 kg
175 x 320 x 390 mm
4.6kg
HT-TKX22
Garsiakalbių sistema
5.1kanalų sistema
Priekinis/Centrinis/Galinis garsiakalbis
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Varža
3Ω
3Ω
Taktinis dažnis
140Hz~20kHz
45Hz ~ 160Hz
Išeinančio garso spaudimo lygis
86dB/W/M
86dB/W/M
Nominali įvestis
100W
100W
Maksimali įvestis
200W
Matmenys (Plotis x aukštis x gylis)
Svoriai
200W
Priekinis
90 x 1045 x 95 mm
Galinis
90 x 168 x 95 mm
Centrinis
250 x 90 x 95 mm
Priekinis/ Galinis
3.25 kg/0.5 kg
Centrinis
0.7 kg
175 x 320 x 390 mm
4.6 kg
HT-TKX25
Garsiakalbių sistema
5.1kanalų sistema
Priekinis/Centrinis/Galinis garsiakalbis
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Varža
3Ω
3Ω
Taktinis dažnis
140Hz~20kHz
45Hz ~ 160Hz
Išeinančio garso spaudimo lygis
86dB/W/M
86dB/W/M
Nominali įvestis
100W
100W
Maksimali įvestis
200W
Matmenys (Plotis x aukštis x gylis)
Svoriai
200W
Priekinis
90 x 1045 x 95 mm
Galinis
90 x 168 x 95 mm
Centrinis
250 x 90 x 95 mm
Priekinis/ Galinis
Centrinis
76
Tinklalapis
Varža
Svoriai
GARSIAKALBIS
Vartotojų priežiūros centro
kontaktinis telefonas
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Matmenys (Plotis x aukštis x gylis)
GARSIAKALBIS
Valstybė
Priekinis/Centrinis/Galinis garsiakalbis
3.25 kg/0.5 kg
0.7 kg
175 x 320 x 390 mm
4.6 kg
Eesti Vabariik
---------
www.samsung.ee
Download PDF