Roland | V-drums | Bedankt en gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland V

TD-4_d.book
1 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Bedankt en gefeliciteerd met uw keuze voor de
Roland V-Drums Portable TD-4KP.
Dit document is de gebruikershandleiding voor
de TD-4-percussiegeluidsmodule.
Português
Lees zorgvuldig de hoofdstukken
“HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en
“BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (Gebruikershandleiding p. 2–3, p. 4) voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het
apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u
elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, leest u best de hele installatiehandleiding 1,
2 en de gebruikershandleiding.
De handleiding moet als handige referentie
worden bewaard en voorhanden zijn.
Nederlands
Copyright ©2012 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op
enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke
toestemming van ROLAND CORPORATION.
1
TD-4_d.book
2 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN.
Over de aanduidingen
WAARSCHUWING
OPGELET
WAARSCHUWING en
OPGELET
Over de symbolen
Het symbool
waarschuwt de gebruiker voor
belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke
betekenis van het symbool wordt bepaald door het
pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt
gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.
Gebruikt voor instructies die de gebruiker
waarschuwen voor levensgevaarlijke
risico’s of risico’s op verwondingen indien
het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
Gebruikt voor instructies die de gebruiker
waarschuwen voor risico’s op
verwondingen of materiaalschade indien
het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
Het symbool
waarschuwt de gebruiker voor items die
nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke
handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het
pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links
betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.
* Materiaalschade verwijst naar schade of
negatieve effecten die veroorzaakt
worden met betrekking tot de woning
en de volledige inrichting, alsook
huisdieren.
Het symbool ● wijst de gebruiker op handelingen die
moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die
moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen
de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het
netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.
LET STEEDS OP HET VOLGENDE
WAARSCHUWING
Informatie over de Auto Off-functie
001-70
•
WAARSCHUWING
008c
•
Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een
vooraf ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor
het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of
sinds de knoppen of bedieningselementen van het
apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Offfunctie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch
wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (p. 34).
....................................................................................................................
002c
•
Open het apparaat of de netstroomadapter niet (en
voer er geen wijzigingen aan uit).
....................................................................................................................
008e
•
....................................................................................................................
003
•
Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen
ervan te vervangen (behalve als deze handleiding
specifieke instructies geeft om dat te doen). Laat het
onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler,
zoals vermeld op de pagina “Informatie”.
....................................................................................................................
004
•
Installeer het apparaat nooit op plaatsen die
Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer. Sluit het
meegeleverde netsnoer niet op andere apparaten aan.
....................................................................................................................
009
•
Verdraai of buig het netsnoer niet te sterk en plaats er
geen zware voorwerpen op. Dit kan het snoer zowel
vanbinnen als vanbuiten beschadigen en
kortsluitingen veroorzaken. Beschadigde kabels
kunnen brand of schokken veroorzaken!
....................................................................................................................
010
•
• aan extreme temperaturen worden blootgesteld
(bv. rechtstreeks zonlicht in een gesloten voertuig,
in de buurt van een verwarmingsleiding, op
materiaal dat warmte produceert); of die
• nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren); of die
• worden blootgesteld aan damp of rook; of die
• worden blootgesteld aan zout; of die
Dit apparaat kan, apart of in combinatie met een
versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers,
geluidsniveaus produceren die permanente
gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het
apparaat niet langdurig aan een hoog volumeniveau
of aan een niveau dat oncomfortabel is. Als u
gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u
onmiddellijk stoppen met het gebruik van het
apparaat en een audioloog raadplegen.
• vochtig zijn; of die
....................................................................................................................
• aan regen worden blootgesteld; of die
011
• stoffig of zanderig zijn; of die
• aan hoge trillingsniveaus en schokken worden
blootgesteld.
....................................................................................................................
2
Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het
apparaat werd geleverd. Controleer of het lijnvoltage
van het elektriciteitsnet overeenkomt met het
ingangsvoltage dat op de netstroomadapter is
aangegeven. Andere netstroomadapters gebruiken
mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor
een ander voltage. Het gebruik van dergelijke
adapters kan resulteren in schade, defecten of
elektrische schokken.
•
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bv. brandbaar
materiaal, munten, spelden) of vloeistoffen (water,
frisdranken enz.) in het apparaat terechtkomen.
....................................................................................................................
TD-4_d.book
3 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
WAARSCHUWING
012b
•
Schakel het toestel onmiddellijk uit, trek de
netstroomadapter uit het stopcontact en vraag
onderhoud aan bij uw handelaar, dichtstbijzijnde
Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler,
zoals vermeld op de pagina “Informatie” als:
OPGELET
101b
•
....................................................................................................................
102c
•
• de netstroomadapter, het netsnoer of de stekker
beschadigd zijn; of
....................................................................................................................
103b
•
• objecten of vloeistof in het apparaat zijn
terechtgekomen; of
• het apparaat aan regen werd blootgesteld (of op
een andere manier nat is geworden); of
....................................................................................................................
•
....................................................................................................................
014
•
Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
....................................................................................................................
015
•
•
....................................................................................................................
106
•
•
Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland
Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals
vermeld op de pagina “Informatie”, vooraleer u het
apparaat in het buitenland gebruikt.
....................................................................................................................
108b
•
Koppel de netstroomadapter en alle snoeren los van
externe apparaten voordat u het apparaat verplaatst.
....................................................................................................................
109b
•
Schakel het apparaat uit en trek de netstroomadapter
uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt.
....................................................................................................................
110b
•
Koppel de netstroomadapter los van het stopcontact
als u bliksem verwacht in uw omgeving.
....................................................................................................................
116b
•
Let op dat uw vingers niet vast komen te zitten
wanneer u de beweegbare onderdelen van de
standaard hanteert. Let erop dat alleen volwassenen
dit kunnen doen.
Português
....................................................................................................................
Neem de netstroomadapter of de stekkers nooit vast
met natte handen bij het aansluiten op of loskoppelen
van een stopcontact of dit apparaat.
Español
•
Klim nooit op het apparaat en plaats er geen zware
voorwerpen op.
....................................................................................................................
107c
....................................................................................................................
016
Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de war
raken. Plaats alle snoeren en kabels ook buiten het
bereik van kinderen.
Italiano
Laat het netsnoer van het apparaat geen stopcontact
delen met een buitensporig aantal andere apparaten.
Wees vooral voorzichtig met verlengkabels - het totale
stroomverbruik van alle apparaten die u op de
verlengkabel hebt aangesloten mag nooit het
maximumvermogen (watt/ampère) voor de
verlengkabel overschrijden. Buitensporige belasting
kan de isolatie van de kabel opwarmen en uiteindelijk
doen smelten.
....................................................................................................................
104
Français
Bij gezinnen met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden tot het kind in staat is
om alle regels te volgen die essentieel zijn voor het
veilige gebruik van het apparaat.
U moet regelmatig de netstroomadapter loskoppelen
en schoonmaken met een droge doek om al het stof
en andere ophopingen te verwijderen van de polen.
Trek ook de stekker uit het stopcontact als het
apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt.
Stofophoping tussen de stekker en het stopcontact
kan leiden tot slechte isolatie en brand veroorzaken.
Deutsch
• het apparaat niet normaal lijkt te werken of
opmerkelijk anders functioneert.
013
Neem altijd alleen de stekker van de
netstroomadapterkabel vast bij het aansluiten op en
het loskoppelen van een stopcontact of dit apparaat.
English
• er rook of ongewone geuren uit het toestel komen;
of
Het apparaat en de netstroomadapter moeten zo
worden geplaatst dat hun locatie of positie hun
ventilatie niet verstoort.
....................................................................................................................
118d
•
....................................................................................................................
3
Nederlands
Houd de onderstaande onderdelen uit de buurt van
kleine kinderen om te voorkomen dat ze deze
inslikken.
• Verwijderbare onderdelen
moeren, borgringen, bouten
TD-4_d.book
4 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Voeding
Herstellingen en gegevens
301
452
•
Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact dat tegelijkertijd
door een elektrisch apparaat wordt gebruikt dat door een
signaalomzetter (zoals een koelkast, wasmachine,
microgolfoven of airconditioner) wordt bestuurd of dat een
motor bevat. Afhankelijk van de manier waarop elektrische
apparaten worden gebruikt, kan ruis van de
stroomvoorziening defecten aan dit apparaat of hoorbare ruis
veroorzaken. Als het niet praktisch is om een apart stopcontact
te gebruiken, plaats dan een ruisfilter voor de
stroomvoorziening tussen dit toestel en het stopcontact.
•
De netstroomadapter kan warm worden na enkele uren
ononderbroken gebruik. Dit is normaal en geen reden tot
bezorgdheid.
Extra voorzorgsmaatregelen
302
•
553
•
307
•
Schakel alle apparaten uit voordat u dit apparaat op andere
apparaten aansluit. Op die manier kunt u defecten en/of
schade aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen.
Plaatsing
Als u het apparaat gebruikt in de buurt van eindversterkers (of
andere apparatuur met grote eindversterkers) kan er gezoem
ontstaan. Om het probleem te verhelpen kunt u het apparaat
opnieuw richten of verder van de storingsbron plaatsen.
•
Dit apparaat kan radio- en televisieontvangst verstoren.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke
ontvangers.
352b
•
•
•
•
Bij verplaatsing van een locatie naar een andere waar de
temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er
waterdruppels (condens) gevormd worden in het apparaat. Er
kunnen schade of defecten ontstaan als u het apparaat in deze
toestand gebruikt. Voordat u het apparaat gebruikt, laat u het
enkele uren liggen tot de condens volledig verdampt is.
Onderhoud
•
Gebruik een zachte, droge doek of een doek die licht
bevochtigd is met water om het apparaat dagelijks af te vegen.
Gebruik een doek die met een zachte, niet-schurende
zeepoplossing is bevochtigd om hardnekkig vuil te
verwijderen. Veeg vervolgens het apparaat grondig schoon
met een zachte, droge doek.
402
•
4
Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of
oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te
voorkomen.
Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief
opvulling) waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren.
Anders zult u gelijkaardige verpakkingen moeten gebruiken.
562
•
Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels
met weerstanden om aansluitingen op dit apparaat uit te
voeren. Het gebruik van dergelijke kabels kan het
geluidsniveau extreem verlagen of zelfs onhoorbaar maken.
Contacteer de fabrikant van de kabel voor informatie over
kabelspecificaties.
985
•
401a
•
Omdat geluidstrillingen soms meer dan verwacht kunnen
worden doorgegeven via vloeren en muren, dient u ervoor te
zorgen dat er geen geluidsoverlast voor buurtbewoners
ontstaat, met name ‘s nachts en wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt. Hoewel de drumpads en drumpedalen speciaal
werden ontworpen om zo weinig mogelijk bijgeluid te
produceren bij het aanslaan, produceren rubberen vellen
doorgaans een luider geluid dan gaasvellen. U kunt het
ongewenste geluid van de pads aanzienlijk reduceren door
gaasvellen te gebruiken.
559a
355b
•
Houd het volume van het apparaat op een redelijk niveau om
te vermijden dat u uw buren stoort. Misschien gebruikt u liever
een hoofdtelefoon en hoeft u zich geen zorgen te maken over
uw omgeving (vooral tijdens de late uren).
558c
Ruis kan ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals
gsm’s, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke
ruis kan ontstaan als een oproep wordt ontvangen of gemaakt
of tijdens gesprekken. Verplaats dergelijke apparaten zodat ze
zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of
schakel ze uit als u dergelijke problemen ervaart.
Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, plaats
het niet in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in
een gesloten voertuig en stel het niet bloot aan extreme
temperaturen. Overmatige warmte kan het apparaat
vervormen of verkleuren.
Neem het aansluitstuk vast als u kabels aansluit / loskoppelt trek nooit aan de kabel. Op die manier vermijdt u
kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de
kabel.
558a
354a
•
Voer nooit druk uit op het scherm en sla er nooit tegen.
556
352a
•
Draag voldoende zorg bij het gebruik van de knoppen,
schuifknoppen of andere bedieningselementen van het
apparaat en bij het gebruik van aansluitingen en ingangen.
Ruw omgaan met de apparatuur kan defecten veroorzaken.
554
351
•
Het is mogelijk dat alle gegevens in het apparaatgeheugen
worden verwijderd als het apparaat voor herstelling wordt
verzonden. Noteer belangrijke gegevens (indien mogelijk)
steeds op papier. Tijdens herstellingen wordt al het mogelijke
gedaan om gegevensverlies te vermijden. In sommige gevallen
(bijvoorbeeld wanneer er een defect is aan de
geheugencircuits zelf), is het echter niet mogelijk om de
gegevens te herstellen. Roland kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor dergelijk gegevensverlies.
De informatie in deze handleiding bevat illustraties waarin de
standaardweergave van de display wordt afgebeeld. Het is
echter mogelijk dat uw apparaat een nieuwere, verbeterde
versie van het systeem bevat (bv. met nieuwe geluiden), zodat
de weergave op uw display kan verschillen van de weergave in
de handleiding.
Handelsmerken
•
Roland en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
•
Bedrijfsnamen en productnamen die in dit document worden
genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
TD-4_d.book
5 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Inhoudsopgave
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN ........ 2
BELANGRIJKE OPMERKINGEN ................. 4
Voorpaneel .............................................................................6
Zijpaneel ..................................................................................7
Achterpaneel..........................................................................7
Onderpaneel ..........................................................................7
Audio-apparatuur aansluiten...........................................8
Het toestel in-/uitschakelen .............................................9
Uw instellingen opslaan.....................................................................9
Spelen...................................................... 10
Systeeminstellingen ...............................31
Bepalen hoe de metronoom klinkt
(METRONOME).................................................................... 31
De padinstellingen bewerken (PAD SETTINGS) ..... 32
Het padtype bepalen ....................................................................... 32
De gevoeligheid van een pad instellen..................................... 32
Het DRUM KIT-scherm ..................................................................... 10
Overige instellingen (OPTIONS)................................... 33
Het beeldschermcontrast aanpassen (LCD Contrast) .......... 34
De helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen
(LCD Bright) ......................................................................................... 34
MUFFLING ............................................................................................ 14
Het bedieningsgeluid van de knoppen aanpassen
(Keypad Sound).................................................................................. 34
Meespelen met muziek op een draagbare
audiospeler .......................................................................... 15
Instellingen voor bovenvel en rand gelijktijdig bewerken
(Head/Rim Link).................................................................................. 34
Oefenen................................................... 16
Het apparaat automatisch laten uitschakelen
(Auto Off) .............................................................................................. 34
Opnemen ............................................................................................. 16
Afspelen................................................................................................ 17
Oefenen in Coachmodus................................................ 18
Een Practice-menu (oefenmenu) selecteren ........................... 18
<1> WARM UPS.................................................................................. 19
<2> Precies in de maat spelen (TIME CHECK) ......................... 21
Overige instellingen ...............................37
MIDI-instellingen ............................................................... 37
Aan MIDI gerelateerde instellingen............................................ 37
Gedetailleerde instellingen voor
triggerparameters............................................................. 38
Aangepaste kits en instellingen beveiligen
(Edit Lock)............................................................................. 41
Problemen oplossen ...............................42
<4> Een intern gevoel voor timing ontwikkelen
(QUIET COUNT)................................................................................... 23
Foutbericht ..............................................44
<5> Het tempo stapsgewijs verhogen en verlagen
(AUTO UP/DOWN)............................................................................. 25
Lijst van de drumkits/instrumenten......45
MIDI-implementatietabel.......................47
Specificaties.............................................48
Index ........................................................49
5
Nederlands
<3> In een constant tempo blijven spelen
(TEMPO CHECK).................................................................................. 22
De snare wijzigen in een gaaspad .........36
Português
De opgenomen performance controleren met
Time Check .......................................................................................... 17
De fabrieksinstellingen herstellen
(Factory Reset) .................................................................................... 34
Español
Spelen met de metronoom ........................................... 16
Snel opnemen en afspelen
(QUICK REC) ......................................................................... 16
Italiano
TUNING.................................................................................................. 14
Bepalen hoe de CR2-triggerkabel wordt gebruikt ................ 33
Français
Het geluid van de drumkits beluisteren.................... 10
Een drumkit selecteren.................................................... 10
Drumstelelementen ......................................................... 11
Als u begint te spelen ...................................................... 12
Snel stemmen of dempen.............................................. 14
Deutsch
De kit klaarmaken voor gebruik ............. 8
De parameters selecteren .............................................. 26
Instrumentparameters bewerken
(INSTRUMENT) .................................................................... 27
Het volume van de pads aanpassen (MIXER) .......... 28
De ingebouwde effecten gebruiken
(AMBIENCE).......................................................................... 29
Een drumkit benoemen (KIT NAME)........................... 29
Een drumkit kopiëren (KIT COPY)................................ 30
English
Paneelbeschrijvingen .............................. 6
Een drumkit creëren ...............................26
TD-4_d.book
6 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Paneelbeschrijvingen
Voorpaneel
fig.FrontP.eps
7
9
11 12
1
2
3
1.
5
4
[POWER]-knop
6
7.
Schakelt het apparaat in en uit (p. 9).
Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf
ingestelde tijdsspanne sinds het apparaat voor het laatst
werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of
bedieningselementen van het apparaat voor het laatst
werden gebruikt (Auto Off-functie).
Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt
uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (p. 34).
OPMERKING
Als u de voeding wilt herstellen, schakelt u het apparaat
opnieuw in (p. 9).
2.
[VOLUME]-regelaar
Past het volume van de OUTPUT- en PHONES-uitgangen aan
(p. 9).
3.
[TUNING]-knop
Gebruik deze knop als u het geluid van een instrument wilt
stemmen (p. 14).
4.
[MUFFLING]-knop
Gebruik deze knop als u het geluid van een instrument wilt
dempen (p. 14).
5.
6.
DRUM KIT [<] [>]-knoppen
10 13 14
[MENU]-knop
Gebruik deze knop als u de instellingen van de TD-4 wilt
configureren, bijvoorbeeld om de instellingen van een
drumkit te bewerken of om de pads aan te passen.
8.
SEL [
][
]-knoppen
Gebruik deze knoppen om een menu-item te selecteren als u
de Coach-functie gebruikt, of om parameters te selecteren als
u de instellingen van de TD-4 configureert.
9.
[-/+]-wiel
Gebruik het wiel om een waarde te bewerken.
Gebruik het wiel om een waarde te aan te passen. U verhoogt
een waarde door het wiel naar “+” te draaien, en u verlaagt
een waarde door het wiel naar “-” te draaien.
10. [OK]-knop
Gebruik deze knop om te bevestigen dat u een menu-item
met de Coach-functie wilt gebruiken, of om een waarde die u
bewerkt hebt te bevestigen.
11. [COACH]-knop
Druk op deze knop om de Coach-functie te gebruiken (p. 18).
12. [
] (Metronoom)-knop
Met deze knop schakelt u de metronoom in (geluid) of uit
(stil) (p. 16).
Gebruik deze knoppen om van drumkit te wisselen (p. 10). U
kunt deze knoppen ook gebruiken om van andere schermen
naar het DRUM KIT-scherm terug te keren.
13. QUICK REC [
Display
14. QUICK REC [
Op de display wordt tijdens het spelen de naam van de
drumkit en andere informatie weergegeven. Tijdens het
bewerken wordt de inhoud van de instellingen
weergegeven.
6
8
] (Opname)-knop
Gebruik deze knop om geluid op te nemen (p. 16).
] (Afspelen/Stop)-knop
Uw opname afspelen (p. 17).
TD-4_d.book
7 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Paneelbeschrijvingen
Zijpaneel
fig.SideP.eps
15
16 17
English
Deutsch
15. MIDI OUT-aansluiting
16. MIX IN-aansluiting
Gebruik deze aansluiting als u externe MIDI-geluidsbronnen
op de pads wilt afspelen of als u opnamen met sequencers
wilt maken (p. 37).
Voor het aansluiten van een externe geluidsbron zoals een
MP3- of CD-speler (p. 15). Alle geluidsinvoer wordt ook via de
OUTPUT- en PHONES-uitgangen verstuurd.
Français
* U kunt het volume aanpassen met behulp van de
volumeregeling op het externe apparaat dat op MIX IN is
aangesloten.
17. PHONES-aansluiting
Voor het aansluiten van een stereo hoofdtelefoon (p. 8).
Achterpaneel
Italiano
Het geluid van de OUTPUT-uitgangen wordt niet gedempt
als u de hoofdtelefoonuitgang gebruikt.
Onderpaneel
fig.BottomP.eps
18
19
20
21
Español
fig.RearP.epss
22
Português
18. DC IN-aansluiting
19. TRIGGER INPUT-aansluiting
Gebruik de hiervoor bestemde kabel om de pads en de
pedalen op de TD-4 aan te sluiten.
Nederlands
Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op deze
aansluiting (p. 8).
21. Bevestigingsgaten voor de montageplaat van de
geluidsmodule
Bevestig de TD-4 op de montageplaat van de standaard.
20. OUTPUT-aansluitingen (L/MONO, R)
Deze uitgangen zorgen voor de uitvoer van alle geluid van de
TD-4. Gebruik deze uitgang om het apparaat op een
versterker of andere externe audio-apparatuur aan te sluiten.
22. Veiligheidssleuf (
)
http://www.kensington.com/
Als u in mono werkt, hoeft u enkel de L/MONO-aansluiting te
gebruiken.
7
TD-4_d.book
8 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
De kit klaarmaken voor gebruik
Audio-apparatuur aansluiten
fig.Connection.eps
Draagbare audiospeler
MIDI-geluidsmodule
MIDI IN
Stereo-miniaansluiting
Stereo 1/4
inch-jackaansluiting
Netstroomadapter
Netsnoer
Lampje
Stereohoofdtelefoon
Naar
stopcontact
Versterker met
stroomvoorziening, enz.
1.
Schakel van alle apparaten de stroom uit voordat u
de apparaten aansluit.
OPMERKING
Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit
voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan
luidsprekers of andere apparaten te voorkomen.
2.
Sluit de OUTPUT-aansluitingen (L/MONO, R) op het
audiosysteem of de versterker aan.
* Als u een hoofdtelefoon gebruikt, sluit u deze aan op de
PHONES-aansluiting.
8
Audioset, enz.
3.
Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op de
DC IN-aansluiting.
Plaats de netstroomadapter met de zijde met het lampje (zie
afbeelding) naar boven en de zijde met de gedrukte
informatie naar beneden.
* Het lampje licht op als u de netstroomadapter in een
stopcontact steekt.
U kunt de MIX IN-aansluiting gebruiken om mee te spelen
met muziek van een draagbare audiospeler of andere externe
geluidsbronnen (p. 15).
TD-4_d.book
9 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
De kit klaarmaken voor gebruik
Het toestel in-/uitschakelen
* Schakel de aangesloten apparaten in de aangegeven volgorde in nadat u de aansluitingen hebt gemaakt (p. 8). Als u de verkeerde
volgorde gebruikt, bestaat er een hoger risico dat de apparatuur wordt beschadigd of defect raakt.
English
fig.P-PowerOn.eps
Als u geen geluid hoort
3
1
Controleer het volgende:
Aansluitingen van de pads en pedalen
Deutsch
• Is de kabel correct aangesloten op de TRIGGER INPUTaansluiting?
• Zijn de kabels correct aangesloten op alle pads en
pedalen?
Als u een versterker of audiosysteem gebruikt
Draai de [VOLUME]-regelaar helemaal naar links.
2.
Zet het volume van de aangesloten versterker of
het audiosysteem op het minimum.
• Zijn de OUTPUT-aansluitingen van de TD-4 correct
aangesloten op de ingangen van de versterker of het
audiosysteem?
3.
Druk op de [POWER]-knop.
• Zijn de invoerselecties en volume-instellingen op de
versterker of het audiosysteem correct?
* Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u nog geluid
horen wanneer u het toestel inschakelt. Dit is normaal en
wijst niet op een defect.
Français
1.
• Is er een probleem met de aansluitkabels zelf?
• Is de [VOLUME]-regelaar helemaal naar links gedraaid?
Italiano
• Zijn de invoerselecties op de versterker of het
audiosysteem correct ingesteld?
* De TD-4 is voorzien van een veiligheidscircuit. Het duurt even
(enkele seconden) voordat u het apparaat normaal kunt
gebruiken nadat u het hebt ingeschakeld.
• Is het volume van de aangesloten versterker of het
audiosysteem correct ingesteld?
Als u een hoofdtelefoon gebruikt
Waarschuwing bij het inschakelen van
het toestel
Español
• Is de hoofdtelefoon op de PHONES-aansluiting
aangesloten?
• Is de [VOLUME]-regelaar helemaal naar links gedraaid?
Raak nadat u het toestel hebt ingeschakeld de pads en de
pedalen NIET aan totdat de naam van de drumkit (afbeelding
onderaan) in de display wordt weergegeven. Als u dit toch
doet, kunnen er problemen ontstaan.
ig.d-OpenKitNo1.eps
5.
Draai terwijl u een pad aanslaat de [VOLUME]regelaar geleidelijk naar rechts om het volume aan
te passen.
Pas het volume van de aangesloten versterker of het
audiosysteem aan tot het gewenste niveau.
Zet het volume van de TD-4 en alle aangesloten
apparatuur op nul.
2.
Schakel van alle aangesloten apparaten de stroom
uit.
3.
Houd de [POWER]-knop ingedrukt tot “See you!”
op de display wordt weergegeven.
Nederlands
Schakel de stroom van de aangesloten versterker
of het audiosysteem in.
1.
Português
4.
De stroom uitschakelen
Uw instellingen opslaan
De TD-4 heeft geen specifieke procedure voor het opslaan van
instellingen. Alle wijzigingen die u hebt aangebracht, worden
opgeslagen wanneer u het toestel uitschakelt.
* U moet het toestel uitschakelen door op de [POWER]-knop te
drukken.
9
TD-4_d.book
10 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Spelen
Het geluid van de drumkits beluisteren
Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, kunt u de demonummers
beluisteren.
1.
Druk op de [
] (Afspelen/Stop)-knop.
De demonummers worden afgespeeld.
U kunt de verschillende geluiden beluisteren door tussen de
drumkits te schakelen terwijl u de demonummers afspeelt.
2.
Druk op de DRUM KIT [<] [>]-knoppen om de
drumkit te selecteren.
3.
Druk nogmaals op de [
]-knop om het
afspelen van het demonummer te stoppen.
fig.P-Demo.eps
2
1, 3
* Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van dit materiaal
voor niet-persoonlijke doeleinden zonder toestemming is bij
de wet verboden.
* Bij het afspelen van de demonummers worden er geen
gegevens uitgestuurd via MIDI OUT.
Een drumkit selecteren
Een drumkit is een combinatie van de geluiden en instellingen
voor elk pad en elke pedaal, en van de galminstelling.
Het DRUM KIT-scherm
fig.P-DrumKit.eps
Dit is het basisscherm van de TD-4.
fig.d-KitNo1.eps
D
A
1
1.
Druk op de DRUM KIT [<] [>]-knoppen om de
drumkit te selecteren.
fig.d-KitScreen.eps
C
B
A
B
C
D
Nummer drumkit
Naam drumkit
Geeft het metronoomtempo aan als de
metronoom (p. 16) is ingeschakeld.
De kracht van de padaanslag wordt in 6 niveaus
weergegeven.
Ongeacht het scherm dat weergegeven wordt, kunt u naar
het DRUM KIT-scherm gaan door te drukken op de DRUM KIT
[<] [>]-knoppen.
10
TD-4_d.book
11 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Spelen
Drumstelelementen
Hier vindt u enkele basistermen met betrekking tot het drumstel.
Akoestische drum
Crash
English
* De beschrijving tussen haakjes ( ) geeft de namen weer die
op de TD-4KP worden gebruikt.
Ride
Bassdrum (Kick)
Wordt bespeeld met een kickpedaal en is de grootste trom in het
drumstel.
Tom
Dit is de kleine trom en de meest gebruikte “stem” van het
drumstel.
Vloertom
Deutsch
Snaredrum
Hi-Hat
Hi-Hat/Hi-hatpedaal
Door op de hi-hatpedaal te drukken, opent en sluit u deze.
Français
Een akoestische hi-hat gebruikt 2 cimbalen op een hi-hatstandaard.
Snare
De TD-4KP gebruikt een enkele pad.
Tom (Tom 1, Tom 2)
Deze zijn doorgaans gemonteerd bovenop de bassdrum.
Hi-hatpedaal
Kick (bassdrum)
Deze wordt ook een basstom genoemd en staat op zijn eigen
poten of is bevestigd op een standaard.
Kickpedaal
Ridecimbaal
TD-4KP
Español
Deze wordt doorgaans bevestigd op de rechterzijde van het
drumstel en vormt een belangrijk element bij het vasthouden van
de maat.
Italiano
Vloertom (Tom 3)
Ride
Crash
Crashcimbaal
Tom 1
Tom 2
Português
Deze is kleiner dan de ride en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
accenten.
Hi-Hat
Tom 3
Nederlands
Snare
Hi-hatpedaal
Kickpedaal
11
TD-4_d.book
12 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Spelen
Als u begint te spelen
Drums bespeelt u met zowel uw handen als uw voeten. Hier wordt uitgelegd hoe u de stokjes vasthoudt en de pedalen gebruikt.
De stokjes vasthouden
Het kickpedaal gebruiken
De meest gebruikte manier om de stokjes vast te houden, wordt
de “matched grip” genoemd zoals hieronder wordt weergegeven.
U kunt het kickpedaal op twee manieren indrukken: “heel up” of
“heel down”.
Linkerhand
Heel down
Bij deze methode blijft de volledige onderkant van uw voet van de
hiel tot de tenen in contact met het pedaal. Gebruik uw enkel om
uw tenen op het pedaal te drukken. Dankzij deze methode
beschikt u over een preciezere controle van het volume. Deze
methode wordt het vaakst gebruikt in jazz en bossa nova.
Rechterhand
Heel up
Bij deze methode komt uw hiel niet in contact met de pedaal en
blijft deze erboven zweven. Breng uw voet volledig naar beneden
om het pedaal in te drukken en houd uw hiel van het pedaal. Met
deze methode plaatst u het volledige gewicht van uw voet op het
pedaal zodat u krachtigere geluiden kunt produceren dan met de
“heel down”-methode. Deze methode wordt vaak gebruikt in rock- en
popmuziek.
12
TD-4_d.book
13 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Spelen
De hi-hat gebruiken
Bij akoestische drumstellen bestaat de hi-hat uit twee cimbalen die verticaal naar elkaar worden geplaatst op een hi-hatstandaard. De twee
cimbalen kunnen tegelijk worden gesloten door de pedaal in te drukken.
Er bestaan verschillende technieken om te spelen. U kunt de cimbalen bijvoorbeeld bespelen met het pedaal en/of met de stokjes.
English
Als u het pedaal indrukt, sluiten de twee cimbalen. Als u het pedaal loslaat, gaan de twee cimbalen open.
Met de TD-4KP kunt u vijf verschillende hi-hattechnieken gebruiken.
Voet dicht
Sla de pad aan met een stokje terwijl u het hi-hatpedaal stevig
ingedrukt houdt. U hoort een kort “chick”-geluid.
Druk het pedaal in zonder een stokje te gebruiken. Dit geluid is
zachter en korter dan het gesloten geluid dat met een stokje
wordt gespeeld. Dit strakke geluid zorgt ervoor dat u makkelijk de
maat kunt houden.
Deutsch
Helemaal dicht
Français
“Foot splash”
Halfopen
Sla de pad aan met een stokje terwijl u het hi-hatpedaal zachtjes
indrukt. U hoort een “swish”-geluid dat ietsje langer aanhoudt.
Dit is gelijk aan het kort tegen elkaar slaan van twee cimbalen van
een akoestische hi-hat. Het zorgt voor een “splash”-geluid dat
zachter is dan het slaan met een stokje op een open bekken.
Italiano
Druk het pedaal in en laat het onmiddellijk weer los zonder een
stokje te gebruiken.
Español
Open
Sla de pad aan met een stokje terwijl u het hi-hatpedaal niet
indrukt. U hoort een nog langer geluid dan het halfopen geluid.
Português
Nederlands
13
TD-4_d.book
14 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Spelen
Snel stemmen of dempen
U kunt speciale knoppen gebruiken om het geluid snel te stemmen of te dempen. Als u op de knop drukt, hoort u het geluid dat u hebt
geselecteerd.
OPMERKING
U kunt geen instellingen voor stemmen of dempen creëren voor pads waaraan een instrument (p. 27) uit de instrumentengroep
cimbalen (HIHAT, CRASH, RIDE) is toegewezen. Voor dergelijke pads wordt “- - -.” op de display weergegeven
TUNING
MUFFLING
fig.P-Tuning.eps
fig.P-Muffling.eps
3
3
1, 5
1.
Druk op de [TUNING]-knop zodat deze oplicht.
1, 5
1.
Het TUNING-scherm verschijnt.
Druk op de [MUFFLING]-knop zodat deze oplicht.
Het MUFFLING-scherm verschijnt.
fig.d-Tuning-1.eps
fig.d-Muffling-1.eps
2.
2.
Sla op de pad die u wilt stemmen.
De pad die u hebt aangeslagen knippert in het scherm.
Sla op de pad die u wilt dempen.
De pad die u hebt aangeslagen, knippert in het scherm.
fig.d-Tuning-2.eps
fig.d-Muffling-2.eps
3.
3.
Terwijl u op de pad slaat om het geluid te horen,
draait u aan het [-/+]-wiel om de stemming aan te
passen.
Terwijl u op het pad slaat om het geluid te horen,
draait u aan het [-/+]-wiel om de demping aan te
passen.
Waarde: -600–0–+600
Waarde: 0–10
Een negatieve (-) waarde zal de toonhoogte verlagen, een
positieve (+) waarde zal de toonhoogte verhogen.
Een hogere waarde verlaagt de resonantie en het verval
(lengte) van het geluid.
4.
Herhaal de stappen 2–3 om de stemming van elke
pad aan te passen.
4.
Herhaal de stappen 2–3 om de demping van elke
pad aan te passen.
5.
Als u klaar bent met stemmen, drukt u opnieuw op
de [TUNING]-knop om deze uit te schakelen.
5.
Als u klaar bent met de demping aan te passen,
drukt u opnieuw op de [MUFFLING]-knop om deze
uit te schakelen.
14
TD-4_d.book
15 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Spelen
Als Head/Rim Link (p. 34) ingesteld is op ON, worden de instellingen voor HEAD en RIM gelijktijdig bewerkt.
In sommige gevallen verschijnt op dat moment een “*” in de rechterzijde van het scherm. Dit geeft aan dat de instrumentgeluiden
die zijn toegewezen aan HEAD en RIM niet overeenstemmen met de aanbevolen combinatie die in de fabriek werd ingesteld.
English
Meespelen met muziek op een draagbare audiospeler
Deutsch
Door een draagbare audio- of CD-speler aan te sluiten op de MIX IN-aansluiting, kunt u uw favoriete muziek afspelen op de TD-4.
U kunt ook andere audio-apparaten aansluiten.
Afspelen
Verminder het volume van de TD-4 en de audiospeler voordat u de
apparaten aansluit.
1.
Français
Aansluitingen
Start de muziek op de draagbare audiospeler.
Raadpleeg de handleiding van de audiospeler voor meer
informatie over het gebruik ervan.
fig.Connect-iPod.eps
Draagbare audiospeler
2.
Pas het volume van de draagbare audiospeler aan.
Italiano
Het signaal dat via de MIX IN-ingang binnenkomt, wordt via
de OUTPUT en PHONES-aansluitingen uitgestuurd.
* Pas het volume op de audiospeler aan om het juiste
evenwicht tussen het geluid ervan en van de TD-4 te vinden.
Español
Stereo-miniaansluiting
Português
Nederlands
* Als een verbindingskabel met ingebouwde weerstanden
wordt gebruikt, kan het volume van de bron die op de TD-9
(MIX IN)-ingang is aangesloten mogelijk te laag zijn. Gebruik
in dit geval verbindingskabels zonder weerstanden.
15
TD-4_d.book
16 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
Spelen met de metronoom
Snel opnemen en afspelen
(QUICK REC)
fig.P-Metronome.eps
2
1, 3
De TD-4 beschikt over een Quick Rec-functie waarmee u heel
eenvoudig uw performance kunt opnemen. Dit is handig bij het
oefenen: u kunt uw drumspel opnemen en nadien beluisteren.
OPMERKING
1.
Druk op de [
Zodra u de stroom inschakelt, is de TD-4 gereed om de
demonummers af te spelen.
Als u een opname hebt gemaakt en vervolgens het toestel
uitschakelt, worden de opnamegegevens gewist. De
volgende keer dat u het toestel inschakelt, worden de
demonummers opnieuw uit het interne geheugen geladen.
]-knop.
De metronoom wordt gestart en het tempo wordt
aangegeven op het scherm.
De knop knippert op de maat van de metronoom.
OPMERKING
fig.d-Metro.eps
Invoersignalen via de MIX IN-aansluiting worden niet
opgenomen.
Opnemen
2.
Draai het [-/+]-wiel om het tempo te wijzigen.
fig.P-QuickRec.eps
Waarde: 40–260
3.
Druk op de [
schakelen.
] -knop om de metronoom uit te
1, 3
* Selecteer eerst de drumkit die u voor de opname wilt
gebruiken.
1.
Druk op de [
] (Opname)-knop.
De [
] (Opname)-knop knippert, en de TD-4 wordt in de
stand-by opnamemodus geschakeld.
fig.d-Rec-1.eps
• Als u een opname wilt maken met de metronoom, drukt u op
de [
]-knop om de metronoom in te schakelen, en gebruikt
u het [-/+]-wiel om het tempo aan te passen.
16
TD-4_d.book
17 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
2.
Sla op een pad of druk op een pedaal om de
opname te starten.
2.
Het volgende scherm verschijnt.
Druk op de [
] (Afspelen/Stop)-knop om het
afspelen te stoppen. De knop dooft uit.
De [
] (Afspelen/Stop)-knop dooft automatisch uit
als het afspelen is beëindigd.
fig.d-Rec-2.eps
English
De opgenomen performance controleren
met Time Check
3.
* De opname stopt automatisch als de maximale opnametijd
wordt overschreden.
fig.d-Rec-3.eps
Om te controleren of de opgenomen performance met
nauwkeurige timing werd gespeeld, kunt u de functie TIME CHECK
van de Coachmodus gebruiken.
Deutsch
Druk op de [
] (Opname)-knop om de opname te
stoppen. De knop dooft uit.
OPMERKING
Tijdens de opname dient u met de metronoom mee te
spelen.
2.
Druk op de [
] (Afspelen/Stop)-knop zodat
deze oplicht. De opgenomen performance wordt
afgespeeld.
Druk op de [COACH]-knop.
Italiano
Het volgende scherm verschijnt.
Afspelen
fig.d-RecCheck.eps
fig.P-QuickPlay.eps
1.
Druk op de [
deze oplicht.
] (Afspelen/Stop)-knop zodat
Español
* De functie Herhaaldelijk afspelen dan wordt automatisch
geselecteerd en de metronoom wordt ingeschakeld.
1, 2
3.
Français
1.
Druk op de [
] (Afspelen/Stop)-knop om het
afspelen te stoppen. De knop dooft uit.
Português
Het volgende scherm verschijnt en het afspelen wordt
gestart.
fig.d-RecPlay-1.eps
Nederlands
Als u de [
] (Afspelen/Stop)-knop gedurende een
seconde ingedrukt houdt, kunt u de modus voor
herhaaldelijk afspelen selecteren zodat u de opname
herhaaldelijk kunt beluisteren.
fig.d-LoopPlay.eps
Herhaaldelijk afspelen
17
TD-4_d.book
18 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
Oefenen in Coachmodus
De Coachmodus van de TD-4 is een unieke set oefeningen die speciaal zijn ontworpen om u te helpen bij het ontwikkelen van snelheid,
nauwkeurigheid en uithoudingsvermogen, en om uw timing te verbeteren.
Sommige coachmodi beschikken over programmeerbare parameters waarmee u de functies aan uw specifieke behoeften kunt aanpassen.
Een Practice-menu (oefenmenu) selecteren
fig.P-CoachMenu.eps
1
Menu
Pagina
p. 19
2
1.
3
Druk op de [COACH]-knop zodat deze oplicht.
p. 21
Het COACH-menuscherm wordt weergegeven.
fig.d-Tr-Menu-1.eps
p. 22
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om het
gewenste item in het oefenmenu te selecteren (zie
afbeelding rechts).
3.
Druk op de [OK]-knop als u een item in het
oefenmenu hebt geselecteerd.
p. 23
Hierdoor gaat u naar het beginscherm van het geselecteerde
menu-item.
p. 25
U kunt ook gewoon op de [
]-knop drukken om
onmiddellijk te beginnen oefenen zonder het beginscherm
op te roepen.
18
TD-4_d.book
19 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
<1> WARM UPS
In deze modus oefent u achtereenvolgens stappen 1-3, en wordt uw performance bij elke stap beoordeeld. Ten slotte krijgt u een
eindbeoordeling.
Beginnen met oefenen
Stap 2: AutoUpDown (autom. hoger/lager)
fig.WarmUp-1.eps
Het tempo wordt stapsgewijs verhoogd en verlaagd.
English
U kunt kiezen uit drie oefenparcours, van gemakkelijk tot moeilijk. U kunt ook het tempo aanpassen aan uw speelniveau.
Deutsch
Het tempo wordt verhoogd met 1BPM (beats per minute) voor
elke tel, tot de metronoom de bovenlimiet bereikt. Vervolgens
wordt het tempo geleidelijk verlaagd met 1BPM tot het
oorspronkelijke tempo wordt bereikt.
fig.d-WarmUp-3.eps
Druk in het WARM UPS-beginscherm op de [
om te beginnen oefenen.
Français
Als u de WARM UPS wilt pauzeren, drukt u op de [
]-knop
]-knop.
Tempo minimumlimiet Tempo maximumlimiet
fig.WarmUp-6.eps
Stap 3: TimeCheck (tijd controleren)
Druk nogmaals op de [
oefenen.
Druk op de SEL [
]-knop om verder te gaan met
Italiano
In deze stap wordt de nauwkeurigheid van uw spel ten opzichte
van de metronoom gecontroleerd. Op het scherm kunt u zien of u
vooruitloopt, achterloopt, of precies in het tempo speelt.
fig.WarmUp-4.eps
]-knop om naar de vorige stap terug te
Español
keren, of druk op de SEL [
stap te gaan.
]-knop om naar de volgende
Door te draaien aan het [-/+]-wiel kunt u tijdens het oefenen
het tempo aanpassen.
Correct
Voorlopend
Algemene beoordeling
Português
Stap 1: Change-up (versnellen)
Achterlopend
Hierdoor wordt uw performance bij elke stap beoordeeld, en
wordt een algemene beoordeling weergegeven.
In deze stap verandert het ritmetype om de twee maten.
fig.WarmUp-5.eps
Nederlands
Te beginnen bij halve noten worden de nootwaarden stapsgewijs
verkleind, tot er naar halve noten wordt teruggekeerd. Deze
ritmeveranderingen worden herhaald.
fig.WarmUp-2.eps
Resterende
tijd
Huidige
nootwaarde
Beoordeling (display)
EXCELENT! (uitstekend), VERY GOOD! (zeer goed), GOOD
goed, AVERAGE matig, START OVER begin opnieuw
Als u klaar bent met oefenen
Druk op de [OK]-knop naar het COACH-menuscherm
terug te keren.
19
TD-4_d.book
20 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
Selecteer een parcours en bepaal de
instellingen
Change-up:
1.
fig.WarmUp-Op3.eps
Druk in het WARM UPS-beginscherm op de
[MENU]-knop zodat deze oplicht.
Stap 1: hiermee selecteert u het patroon voor de ritmevariatie
tijdens Change-up.
fig.WarmUp-Op1.eps
Waarde
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
4.
Druk op de [MENU]-knop om naar het WARM UPSbeginscherm terug te keren.
Verklaring
Duration (tijd selecteren):
fig.WarmUp-Op1.eps
MaxTempo:
Stap 2: hiermee bepaalt u de maximale tempolimiet voor stap 2:
AutoUpDown.
fig.WarmUp-Op4.eps
Waarde
5 MINS
10 MINS
15 MINS
Verklaring
Vereiste tijd: 5 minuten
Change-up: 2 minuten, TimeCheck: 3 minuten
Vereiste tijd: 10 minuten
Change-up: 3 minuten, AutoUpDown: 3
minuten, TimeCheck: 4 minuten
Vereiste tijd: 15 minuten
Change-up: 5 minuten, AutoUpDown: 5
minuten, TimeCheck: 5 minuten
Waarde
40–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om
het tempo te bepalen.
Grade (beoordelingsgraad):
Tempo:
Hiermee selecteert u hoe streng u wordt beoordeeld en hoe Time
Check uw nauwkeurigheid moet beoordelen.
Hiermee bepaalt u het tempo.
fig.WarmUp-Op5.eps
fig.WarmUp-Op2.eps
Waarde
EASY
(gemakkelijk)
HARD (moeilijk)
20
Verklaring
Normale instelling
Strengere beoordeling
Waarde
40–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om
het tempo te bepalen.
TD-4_d.book
21 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
<2> Precies in de maat spelen (TIME CHECK)
In deze modus kunt u oefenen om precies te spelen in de maat die door de metronoom wordt aangegeven.
Instellingen
fig.TimeCheck-1.eps
1.
English
Beginnen met oefenen
Druk in het TIME CHECK-beginscherm op de
[MENU]-knop zodat deze oplicht.
fig.TimeCheck-Op1.eps
]2.
Door te draaien aan het [-/+]-wiel kunt u tijdens het oefenen
het tempo aanpassen.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
Sla op de pad in de maat met de metronoom.
4.
Druk op de [MENU]-knop naar het TIME CHECKbeginscherm terug te keren.
fig.TimeCheck-2.eps
Français
2.
Druk in het TIME CHECK-beginscherm op de [
knop om te beginnen oefenen.
Deutsch
1.
Score:
fig.TimeCheck-Op1.eps
Achterlopend
Italiano
Hiermee bepaalt u of de score op het scherm wordt weergegeven.
Voorlopend
• Het scherm geeft aan of uw padaanslagen overeenstemmen
met de maat die door de metronoom wordt aangegeven.
Waarde
OFF
Score
fig.TimeCheck-Op4.eps
ON
(4, 8, 16, 32 meas)
Grade (beoordelingsgraad):
Hiermee bepaalt u hoe strikt de score moet worden bepaald.
Nederlands
fig.TimeCheck-Op2.eps
Als u klaar bent met oefenen
3.
Druk op de [OK]-knop naar het COACHmenuscherm terug te keren.
Português
Als Score (zie afbeelding rechts) op ON is ingesteld, zal Time Check
automatisch worden beëindigd als u het opgegeven aantal maten
hebt geoefend. Vervolgens wordt uw performance beoordeeld en
worden de resultaten op het scherm weergegeven.
Verklaring
Er wordt geen score voor uw
performance gegeven.
Alleen de timing wordt gecontroleerd.
De score wordt op het scherm
weergegeven.
U kunt ook bepalen hoeveel maten u wilt
oefenen voordat een score wordt gegeven.
Español
• Het percentage padaanslagen dat met een nauwkeuriger
timing werd gespeeld van het begin van de oefening tot nu
wordt weergegeven als een waarde in “%”.
Waarde
EASY
(gemakkelijk)
HARD
(moeilijk)
Verklaring
Normaal
De timing wordt strikter gecontroleerd.
21
TD-4_d.book
22 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
Tempo:
Hiermee bepaalt u het tempo.
fig.TimeCheck-Op5.eps
Waarde
40–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om
het tempo te bepalen.
<3> In een constant tempo blijven spelen (TEMPO CHECK)
In deze modus kunt u oefenen om in een constant tempo te spelen zonder hulp van een metronoom die een tempo aangeeft.
Beginnen met oefenen
fig.TempoKeep-3.eps
fig.TempoKeep-1.eps
Zware
afwijking
1.
Druk in het TEMPO CHECK-beginscherm op de
[
]-knop om met oefenen te beginnen.
Matige
afwijking
fig.TempoKeep-2.eps
Lichte
afwijking
Door te draaien aan het [-/+]-wiel kunt u tijdens het oefenen
het tempo aanpassen.
2.
Perfecte
timing
Sla op de pads in de maat met de metronoom.
Sla op de pads in een constant tempo.
• Het metronoomvolume zal afnemen naarmate uw tempo
nauwkeuriger wordt.
• Het metronoomvolume zal afnemen naarmate uw tempo
nauwkeuriger wordt.
• Het metronoomvolume wordt luider als het tempo van uw
padaanslagen begint af te wijken. Het metronoomvolume zal
toenemen naarmate uw tempo sterker afwijkt. Sla op de pads
met een nauwkeurige timing die overeenstemt met het
tempo van de metronoom.
• De nauwkeurigheid van uw slagtempo van het begin van de
oefening tot nu wordt weergegeven als een waarde in “%”.
Als u klaar bent met oefenen
3.
22
Druk op de [OK]-knop naar het COACHmenuscherm terug te keren.
TD-4_d.book
23 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
Instellingen
Grade (beoordelingsgraad):
Hiermee bepaalt u hoe strikt uw tempo wordt beoordeeld.
1.
Druk in het TEMPO CHECK-beginscherm op
de[MENU]-knop zodat deze oplicht.
fig.TempoKeep-Op2.eps
fig.TempoKeep-Op2.eps
English
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
4.
Druk op de [MENU]-knop naar het TEMPO CHECKbeginscherm terug te keren.
Verklaring
Normaal
Deutsch
2.
Waarde
EASY
(gemakkelijk)
HARD
(moeilijk)
Uw tempo wordt strikter beoordeeld.
Tempo:
Hiermee bepaalt u het tempo.
Français
fig.TempoKeep-Op3.eps
40–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om het
tempo te bepalen.
Español
<4> Een intern gevoel voor timing ontwikkelen (QUIET COUNT)
Met deze modus leert u hoe u intern het tempo kunt aanhouden. Tijdens de eerste maten hoort u een klik op een volume dat u hebt
opgegeven. Dit volume neemt gedurende de volgende maten geleidelijk af, totdat het bijna onhoorbaar wordt.
Deze cyclus van verschillende maten wordt herhaald totdat u op de [
]-knop drukt om de cyclus te stoppen.
• De metronoom klinkt tijdens de eerste maten. Als u de laatste
maat bereikt waarin de metronoom klinkt, wordt “Ready” op
het scherm weergegeven.
fig.Quiet-1.eps
fig.Quiet-2.eps
Druk in het QUIET COUNT-beginscherm op de [
knop om met oefenen te beginnen.
2.
Sla op de pads in de maat met de metronoom.
]-
• Als de metronoom niet meer klinkt, verandert de melding op
het scherm in “Quiet”.
fig.d-Quiet-3.eps
Door te draaien aan het [-/+]-wiel kunt u tijdens het oefenen
het tempo aanpassen.
23
Nederlands
1.
Português
Beginnen met oefenen
Italiano
Waarde
TD-4_d.book
24 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
• Als u de pads aanslaat, wordt de nauwkeurigheid waarmee u
het tempo hebt gevolgd weergegeven als een waarde in “%”.
fig.d-Quiet-4.eps
Quiet (stil):
De waarde die wordt aangegeven door “Meas”, bepaalt de lengte
van het aantal stille (“Quiet”) maten.
fig.Quiet-Op2.eps
3.
Herhaal de stappen 2 om verder te oefenen.
Als u klaar bent met oefenen
4.
Druk op de [OK]-knop naar het COACHmenuscherm terug te keren.
Waarde
RANDOM
(willekeurig)
1, 2, 4
Instellingen
Verklaring
De lengte van het Quiet-interval zal elke keer
willekeurig veranderen.
Hiermee bepaalt u de lengte (aantal maten)
van het Quiet-interval.
* Deze instelling kan niet langer zijn dan de
helft van de Measures-waarde.
Tempo:
1.
Druk in het QUIET COUNT-beginscherm op de
[MENU]-knop zodat deze oplicht.
Hiermee bepaalt u het tempo.
fig.Quiet-Op3.eps
fig.Quiet-Op1.eps
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
4.
Druk op de [MENU]-knop naar het QUIET COUNTbeginscherm terug te keren.
Measures (maten):
Bepaal de lengte (manten) van het interval waarin de metronoom
moet omschakelen tussen “klinkend” en “stil.”
fig.Quiet-Op1.eps
Waarde
2, 4, 8, 16 (Measures)
24
Waarde
40–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om het
tempo te bepalen.
TD-4_d.book
25 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Oefenen
<5> Het tempo stapsgewijs verhogen en verlagen (AUTO UP/DOWN)
Deze modus verhoogt en verlaagt stapsgewijs het tempo, waardoor u uw uithoudingsvermogen kunt oefenen.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
fig.d-AutoUD-1.eps
4.
Druk op de [MENU]-knop naar het AUTO UP/
DOWN-beginscherm terug te keren.
English
Beginnen met oefenen
Rate (snelheid):
fig.d-AutoUD-Op1.eps
1.
Druk in het AUTO UP/DOWN-beginscherm op de
[
]-knop om met oefenen te beginnen.
Deutsch
Hiermee bepaalt u de snelheid waarmee het metronoomtempo
wordt verhoogd of verlaagd.
fig.d-AutoUD-2.eps
2.
Tempo maximumlimiet
Sla op de pads in de maat met de metronoom.
FAST (snel)
Verklaring
Het tempo wordt elke vier tellen met één
verhoogd/verlaagd.
Het tempo wordt elke twee tellen met één
verhoogd/verlaagd.
Het tempo wordt elke tel met één verhoogd/
verlaagd.
Italiano
• Te beginnen bij de minimale tempolimiet zal de
metronoomsnelheid stapsgewijs worden verhoogd
naargelang de “rate” (snelheid) die u hebt geselecteerd. Als
de metronoom de maximumlimiet bereikt, wordt het tempo
aan dezelfde snelheid verlaagd. Deze cyclus wordt herhaald.
Français
Tempo minimumlimiet
Waarde
SLOW
(langzaam)
MEDIUM
(gemiddeld)
MaxTempo:
Hiermee bepaalt u de maximale tempolimiet.
fig.d-AutoUD-Op2.eps
Español
• Tijdens het oefenen kunt u op de SEL [
]-knop drukken om
het huidige tempo als de maximumlimiet in te stellen. Druk
op de SEL [
]-knop om de maximumlimiet opnieuw in te
stellen op de maximumlimiet die u voordat u begon te
oefenen hebt opgegeven.
3.
Druk op de [OK]-knop naar het COACHmenuscherm terug te keren.
Instellingen
Druk in het AUTO UP/DOWN-beginscherm op de
[MENU]-knop zodat deze oplicht.
41–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om
het tempo te bepalen.
* Deze waarde kan niet lager zijn dan
MinTempo.
MinTempo:
Nederlands
1.
Waarde
Português
Als u klaar bent met oefenen
Hiermee bepaalt u de minimale tempolimiet.
fig.d-AutoUD-Op3.eps
fig.d-AutoUD-Op1.eps
Waarde
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
40–260
Verklaring
* U kunt ook Tap input (p. 31) gebruiken om
het tempo te bepalen.
25
TD-4_d.book
26 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Een drumkit creëren
U kunt alle geluiden die aan een drumkit zijn toegewezen, naar uw behoeften bewerken.
De parameters selecteren
fig.P-KitMenu.eps
Menu
2
Pagina
p. 27
1
1.
2.
3
4
Gebruik de DRUM KIT [<] [>]-knoppen om de
drumkit die u wilt bewerken te selecteren.
p. 28
Druk op de [MENU]-knop zodat deze oplicht.
Het MENU-scherm verschijnt.
fig.d-KitMenu-1.eps
p. 29
3.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om het
gewenste menu te selecteren (zie afbeelding
rechts).
4.
Als u het gewenste menu hebt geselecteerd, drukt
u op de [OK]-knop.
Hierdoor gaat u naar het bewerkingsscherm van het
geselecteerde menu.
Door te draaien aan het [-/+]-wiel kunt u de pad selecteren
waarvan u de instellingen wilt aanpassen.
26
p. 29
p. 30
TD-4_d.book
27 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Een drumkit creëren
Instrumentparameters bewerken (INSTRUMENT)
Elk instrument in de drumkit (bv. de kickdrum of de snaredrum) op de TD-4 wordt “instrument (INST)” genoemd.
Kies in het menuscherm “1 INSTRUMENT” en druk
op de [OK]-knop.
3.
Het Instrument-scherm wordt weergegeven.
Sla op een pad om de pad te selecteren waarvan u
de instellingen wilt aanpassen.
De pad die u hebt aangeslagen, knippert in het scherm.
English
1.
fig.d-Kit-Inst-1.eps
Draai het [-/+]-wiel om de instelling te bewerken.
5.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Deutsch
2.
4.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
Waarde
Verklaring
Instrument group
Zie Lijst van de
drumkits/
instrumenten
(p. 45)
Type instrument
Instrument
Italiano
Parameter
Français
Scherm
Instrument van de geselecteerde pad
Bovenvel stemmen
Tuning
-600–0–+600
Dempen
Muffling
0–10
27
Nederlands
Als Head/Rim Link (p. 34) is ingesteld op ON, zullen de instellingen voor het bovenvel en de rand gelijktijdig worden bewerkt voor
SNARE, HH, CRASH, en RIDE.
Als de instrumentgeluiden die zijn toegewezen aan HEAD en RIM, niet overeenstemmen met de aanbevolen combinatie die in de
fabriek werd ingesteld, verschijnt rechts op het scherm een “*”.
Português
* De instelling voor dempen kan alleen worden
bewerkt voor pads waaraan een instrument uit
de instrumentengroep KICK, SNARE, TOM, of
PERC is toegewezen.
Español
* U kunt de stemming alleen bewerken voor pads
waaraan een instrument uit de
instrumentengroep KICK, SNARE, TOM, of PERC
is toegewezen.
TD-4_d.book
28 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Een drumkit creëren
Het volume van de pads aanpassen (MIXER)
Het volume en de pan (stereopositie) van de individuele pads en pedalen.
1.
Kies in het menuscherm “2 MIXER” en druk op de
[OK]-knop.
Het Mixer-scherm wordt weergegeven.
fig.
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
3.
Als de parameter “Pad Volume” of “Pan” is, slaat u
op de pad waarvan u de instellingen wilt
aanpassen.
De pad die u hebt aangeslagen, knippert in het scherm.
Scherm
4.
Draai het [-/+]-wiel om de instelling te bewerken.
5.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Parameter
Waarde
Verklaring
Pad Volume
0–100
Het volume van elke pad
Pan
L10–CENTER–10R
De panpositie van elke pad
Kit Volume
0–10
Het volume van de volledige drumkit
Bepaalt de slagsnelheid/dynamiek
waarmee er tussen de geluiden voor
cross-stick en open rim shot wordt
omgeschakeld.
Xstick Volume
28
OFF, 1–3
Met een hogere waarde wordt het
eenvoudiger om een cross stickgeluid te produceren. Als deze
instelling is ingesteld op OFF, wordt
het geluid voor een open rim shot
geproduceerd als u een cross stick
speelt.
TD-4_d.book
29 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Een drumkit creëren
De ingebouwde effecten gebruiken (AMBIENCE)
“Ambience” (galm) wordt bepaald door de ruimte waarin u de drums bespeelt en de manier waarop de drums in de ruimte weergalmen.
Door de galminstellingen te wijzigen, kunt u het geluid van een performance in een bepaalde ruimte nabootsen.
Kies in het menuscherm “3 AMBIENCE” en druk op
de [OK]-knop.
Het Ambience-scherm wordt weergegeven.
fig.d-Kit-Ambi-1.eps
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om een
parameter te selecteren.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de instelling te bewerken.
4.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Waarde
Verklaring
OFF, ROOM, ROCK CLUB,
HALL S, HALL L, ARENA,
DANCEFLOOR, STUDIO,
RECORDING, ISOLATOR
Galmtype
Type
Depth
0–5
Français
Parameter
Deutsch
Scherm
English
1.
Als u de waarde instelt op OFF, zal er geen
galminstelling worden toegepast.
Italiano
Diepte van de galm
Als u de waarde instelt op 0, zal er geen
galminstelling worden toegepast.
Español
Een drumkit benoemen (KIT NAME)
U kunt voor elke kit een naam van maximaal 10 tekens opgeven.
Kies in het menuscherm “4 KIT NAME” en druk op
de [OK]-knop.
* U kunt de volgende knoppen gebruiken om de naam
gemakkelijk te wijzigen.
Het Kit Name-scherm wordt weergegeven.
Knop
fig.d-Kit-Name-1.eps
[
]
2.
Gebruik de SEL[
][
]-knoppen om de cursor te
verplaatsen naar het teken dat u wilt bewerken.
3.
Draai het [-/+]-wiel om het teken te wijzigen.
[COACH]
4.
]
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
29
Nederlands
[
Verklaring
Wist het teken op de plaats van de
cursor en verplaatst de volgende tekens
één spatie naar links.
Voegt een spatie in op de plaats van de
cursor en verplaatst de volgende tekens
één spatie naar rechts.
Wijzigt het tekentype op de plaats van
de cursor: hoofdletter, kleine letter, en/
of cijfers en symbolen.
Português
1.
TD-4_d.book
30 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Een drumkit creëren
Een drumkit kopiëren (KIT COPY)
U kunt drumkits verwisselen of kopiëren. U kunt ook de instellingen van een bepaalde drumkit herstellen (opnieuw opslaan) naar de
fabrieksinstellingen (presets).
OPMERKING
Als u de kopieerbewerking uitvoert, gaan de bestaande instellingen op de doellocatie van het kopiëren verloren. Wees dus
voorzichtig als u deze bewerking uitvoert.
1.
Kies in het menuscherm “5 KIT COPY” en druk op
de [OK]-knop.
7.
Het Kit Copy-scherm wordt weergegeven.
fig.d-Kit-Copy-4.eps
Druk op de SEL [
]-knop.
Er verschijnt een knipperend bevestigingsbericht.
fig.d-Kit-Copy-1.eps
of Kit Exchange, OK?
of Kit Restore, OK?
of EXCHANGE
of RESTORE
2.
Gebruik het [-/+]-wiel om COPY, EXCHANGE, of
RESTORE te selecteren.
3.
Druk op de [
]-knop.
* U kunt de bewerking annuleren door te drukken op de
[MENU]-knop.
8.
Druk op de [OK]-knop om de bewerking voor
kopiëren, verwisselen of herstellen uit te voeren.
De bewerking wordt uitgevoerd.
fig.d-Kit-Copy-2.eps
Als de bewerking is voltooid, verschijnt de volgende melding
en keert u terug naar het DRUM KIT-scherm.
of Kit Exchange
of Kit Restore
fig.d-Kit-Copy-5.eps
of Kit Exchange
or Kit Restore
4.
Gebruik het [-/+]-wiel om de drumkit te selecteren
die u wilt kopiëren, verwisselen of herstellen.
* Als u RESTORE selecteert, verschijnt er een nummer van P1
tot P25. “P” geeft aan dat er een drumkit aanwezig is.
* Sla op de pads om de drumkit die u hebt geselecteerd te
horen.
5.
Druk op de SEL [
]-knop.
fig.d-Kit-Copy-3.eps
of Kit Exchange
of Kit Restore
6.
30
Gebruik het [-/+]-wiel om de drumkit te selecteren
waarnaar u wilt kopiëren, verwisselen of
herstellen.
TD-4_d.book
31 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Systeeminstellingen
Hier kunt u de systeemparameters bewerken die de algemene werking van de TD-4 beïnvloeden.
English
Bepalen hoe de metronoom klinkt (METRONOME)
1.
Druk op de [MENU]-knop zodat deze oplicht.
Het Metronome-scherm verschijnt.
fig.d-Sys-Metro-1.eps
Het MENU-scherm verschijnt.
fig.d-KitMenu-1.eps
Deutsch
2.
Scherm
Parameter
Waarde
3.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om de
parameter die u wilt bewerken te selecteren.
4.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
5.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Verklaring
40–260
* U kunt het tempo bepalen door vier keer of meer op
een pad te slaan in het gewenste interval (Tap
Tempo).
Beat
1–9
Bepaalt de tijdssignatuur van de metronoom.
0–10
Sound
Rechts
afgebeeld
Hele noten, kwartnoten, achtste noten, triool met
achtste noten, zestiende noten
Nederlands
Volume
Hiermee bepaalt u de nootwaarde die door de
metronoom wordt gespeeld.
Português
Rechts
afgebeeld
Español
Tempo (Tap)
Italiano
Bepaalt het tempo van de metronoom.
Rhythm
Type
Français
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om “7
METRONOME” te selecteren, en druk vervolgens op
de [OK]-knop.
Bepaalt het volume van de metronoom.
Bepaalt het geluid van de metronoom.
ELECTRONIC, BEEP, TRADITION, CLICK, COWBELL,
WOODBLOCK, SHAKER, TRIANGLE
31
TD-4_d.book
32 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Systeeminstellingen
De padinstellingen bewerken (PAD SETTINGS)
1.
Druk op de [MENU]-knop zodat deze oplicht.
2.
Het MENU-scherm verschijnt.
fig.d-KitMenu-1.eps
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om “8 PAD
SETTINGS” te selecteren, en druk vervolgens op de
[OK]-knop.
Het Pad Settings-scherm verschijnt.
fig.d-Sys-Pad-1.eps
3.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om de
parameter die u wilt bewerken te selecteren.
4.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
5.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Het padtype bepalen
Scherm
Parameter/waarde
Verklaring
Pad Type
Voor elke pad kunt u selecteren welk type pad u gebruikt (het padtype), zodat de TD-4 het
signaal van de pad correct ontvangt.
Padtype:
KD (4KP), KD-8, KD-9, KD-85, KD-120, PD (4KP), PD-8, PD-85, PD-105, PD-125, PDX-6, PDX-8,
CY-5, CY-8, CY-12C, CY-14C, CY-12R/C, CY-13R, CY-15R, VH-11, RT-10, OFF
* De padtypen KD (4KP) en PD (4KP) zijn ontworpen om uitsluitend door de TD-4KP te
worden gebruikt.
Het Pad Type is een verzameling instellingen voor verschillende padparameters. Het Pad Type stelt deze parameters in op de juiste
waarden voor elk padtype.
Selecteer het padtype dat overeenstemt met de pad die u hebt aangesloten. Elke parameter zal op de juiste waarde worden ingesteld,
zodat u optimaal kunt spelen.
Als u het juiste padtype hebt geselecteerd maar de pad niet reageert zoals verwacht, kunt u de instellingen voor elke parameter van de
pad verfijnen.
* Als u deze instelling voor een pad hebt ingesteld op OFF en u een andere instelling wilt selecteren, moet u de pad opnieuw
selecteren door het [-/+]-wiel te draaien in het instellingenmenu van de drumkit (p. 26).
De gevoeligheid van een pad instellen
Als u het padtype opgeeft, worden de volgende instellingen automatisch op de juiste waarden voor elke pad ingesteld. U hoeft deze
instellingen dus niet aan te passen. Als u de instellingen toch wilt verfijnen, kunt u de volgende parameters bewerken.
Scherm
Parameter/waarde
Sensitivity
1–32
32
Verklaring
U kunt de gevoeligheid van de pads aanpassen aan uw
persoonlijke speelstijl.
Hiermee verkrijgt u een meer dynamische controle over het
geluidsvolume afhankelijk van hoe hard u speelt.
Een hogere gevoeligheid zorgt ervoor dat de pad een hoger
volume produceert, zelfs wanneer het zacht bespeeld wordt.
Een lagere gevoeligheid zorgt ervoor dat de pad een laag volume
produceert, zelfs wanneer het hard bespeeld wordt.
TD-4_d.book
33 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Systeeminstellingen
Scherm
Parameter/waarde
Verklaring
HH Pedal Sens
-5–+5
Past de gevoeligheid van de hi-hatpedaal aan.
Past het volume van de foot closed en foot splash-geluiden aan.
English
Bepaalt de maximumlimiet voor het cross stick-geluid wanneer u
omschakelt van het cross stick- naar het open rim shot-geluid.
Als het cross stick-volume hoger is dan de opgegeven waarde, zal
het open rim shot-geluid worden gespeeld.
Advanced Edit
Hiermee kunt u de padparameters fijner afstellen.
Raadpleeg p. 38.
Deutsch
Xstick Adjust
-9–+9
Français
Bepalen hoe de CR2-triggerkabel wordt gebruikt
* Deze parameter is niet actief op de TD-4KP.
Parameter/waarde
Verklaring
Italiano
Scherm
Crash 2 Usage
RIDE BELL:
De CR2-triggerkabel wordt gebruikt voor RIDE BELL.
CRASH 2:
De CR2-triggerkabel wordt gebruikt voor CRASH2.
Español
Overige instellingen (OPTIONS)
1.
Druk op de [MENU]-knop zodat deze oplicht.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om de
parameter die u wilt bewerken te selecteren.
4.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
5.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
fig.d-KitMenu-1.eps
Nederlands
2.
Português
3.
Het MENU-scherm verschijnt.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om “9
OPTIONS” te selecteren, en druk vervolgens op de
[OK]-knop.
Het Options-scherm verschijnt.
fig.d-Sys-Option-1.eps
33
TD-4_d.book
34 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Systeeminstellingen
Het beeldschermcontrast aanpassen
(LCD Contrast)
Het apparaat automatisch laten uitschakelen
(Auto Off)
fig.d-Sys-Option-1.eps
Als de TD-4 uit de fabriek wordt geleverd, is deze zo ingesteld
dat het apparaat 30 minuten nadat het voor het laatst is
bespeeld of bediend, automatisch wordt uitgeschakeld.
Ongeveer vijf minuten voordat het apparaat wordt
uitgeschakeld, verschijnt een bericht op de display.
Waarde
1–10
De helderheid van de achtergrondverlichting
aanpassen (LCD Bright)
Waarde
fig.d-Sys-Option-2.eps
OFF
10 MINS
30 MINS
4 HOURS
Waarde
1–10
Het bedieningsgeluid van de knoppen
aanpassen (Keypad Sound)
fig.d-Sys-Option-3.eps
Verklaring
Het apparaat wordt niet automatisch
uitgeschakeld.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld
nadat 10 minuten zijn verstreken.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld
nadat 30 minuten zijn verstreken.
Het apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld nadat vier uur zijn verstreken.
De fabrieksinstellingen herstellen
(Factory Reset)
Met de bewerking Factory Reset worden alle instellingen voor alle
pads en drum kit die in de TD-4 zijn opgeslagen naar de
fabrieksinstellingen teruggezet.
OPMERKING
Als u de bewerking Factory Reset uitvoert, gaan de
instellingen die op de TD-4 zijn opgeslagen verloren.
Waarde
OFF
1–3
Verklaring
De knoppen maken geen geluid als ze worden
bediend.
Bepaalt het volume van het bedieningsgeluid.
1.
Druk in het Options-scherm enkele malen op de
SEL [
]-knop om Factory Reset te selecteren, en
druk vervolgens op de [OK]-knop.
fig.d-Sys-FRst-1.eps
Instellingen voor bovenvel en rand gelijktijdig
bewerken (Head/Rim Link)
fig.d-Sys-Option-4.eps
2.
Waarde
ON
OFF
34
Verklaring
De instellingen voor het bovenvel en de rand worden
gelijktijdig bewerkt voor SNARE, HH, CRASH en RIDE.
De instellingen voor het bovenvel en de rand worden
afzonderlijk bewerkt voor SNARE, HH, CRASH en RIDE.
Gebruik het [-/+]-wiel om de instellingen te
selecteren die u naar de fabrieksinstellingen wilt
terugzetten.
Waarde
PADS
SYSTEM
ALL KITS
ALL
Verklaring
Triggerparameter
Systeemparameter
Alle drumkits
Alle gegevens van de TD-4
TD-4_d.book
35 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Systeeminstellingen
3.
Druk op de SEL [
]-knop.
Er verschijnt een bevestigingsbericht.
fig.d-Sys-FRst-2.eps
English
* Druk op de [MENU]-knop als u de bewerking wilt annuleren.
4.
Druk op de [OK]-knop.
Deutsch
De bewerking Factory Reset wordt uitgevoerd.
Als de bewerking Factory Reset is voltooid, verschijnt de
volgende melding en keert u terug naar het DRUM KITscherm.
fig.d-Sys-FRst-3.eps
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
35
TD-4_d.book
36 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
De snare wijzigen in een gaaspad
Hier leest u hoe u de snare kunt vervangen door een PDX-8gaaspad.
* Als u de PDX-8 wilt monteren, moet u de MDH-12montageadapter gebruiken.
fig.Expand-1.eps
SNARE-instelling
Selecteer 'PDX-8' als het padtype (Pad Type) (p. 32).
36
TD-4_d.book
37 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Overige instellingen
MIDI-instellingen
Aan MIDI gerelateerde instellingen
English
1.
Informatie over MIDI
Druk op de [MENU]-knop zodat deze oplicht.
Het MENU-scherm verschijnt.
fig.d-KitMenu-1.eps
Deutsch
MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een standaard voor
het uitwisselen van muzikale data en andere informatie tussen
elektronische muziekinstrumenten en computers.
Op de TD-4 kunt u MIDI op de volgende manieren gebruiken.
Externe instrumenten bespelen met de pads
Op de TD-4 kunt u geluidslagen gebruiken en geluiden van MIDIgeluidsmodules en –samplers afspelen.
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om “6 MIDI” te
selecteren, en druk vervolgens op de [OK]-knop.
MIDI-geluidsmodule
Français
Het MIDI-scherm verschijnt.
fig.Connect-MIDI.eps
fig.d-Sys-MIDI-1.eps
MIDI IN
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om de
parameter die u wilt bewerken te selecteren.
4.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
5.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Note#
0 (C-)–127 (G9),
OFF
Bepaalt de MIDI-nootnummers die door de pads
worden verzonden. Sla op de pad waarvan u de
instellingen wilt aanpassen. Als u de waarde instelt op
OFF, zal de pad geen nootbericht verzenden.
Elke kit heeft een individuele instelling voor
nootnummers.
Channel
OFF, 1–16
Bepaalt het kanaal waarop het MIDI-bericht zal worden
verzonden.
Als u de waarde instelt op OFF, zullen er geen MIDIberichten worden verzonden.
ProgramChg
Tx
OFF, ON
Bepaalt of er Program Change-berichten naar een
extern MIDI-apparaat (ON) zullen worden verzonden of
niet zullen worden verzonden (OFF).
Met de instelling ON zal een programmanummer
worden verzonden dat overeenstemt met de
geselecteerde drumkit als u tussen drumkits schakelt op
de TD-4.
* Het programmanummer voor elke drumkit is
identiek aan het drumkitnummer.
37
Nederlands
Verklaring
Português
Waarde
Español
Parameter
Italiano
Display
3.
TD-4_d.book
38 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Overige instellingen
Gedetailleerde instellingen voor triggerparameters
Normaal hoeft u deze instellingen niet te wijzigen. Ze worden automatisch op de juiste waarden voor de pad ingesteld wanneer u het
padtype opgeeft.
U kunt deze parameters bewerken als de pad niet reageert zoals u wilt.
1.
Druk in het Pad Settings-scherm enkele malen op
de SEL [
]-knop om Advanced Edit te selecteren,
en druk vervolgens op de [OK]-knop.
Het Pad Advanced-scherm verschijnt.
Display/parameter
2.
Gebruik de SEL [
][
]-knoppen om de
parameter die u wilt bewerken te selecteren.
3.
Draai het [-/+]-wiel om de waarde te wijzigen.
4.
Druk op de [OK]-knop om naar het MENU-scherm
terug te keren.
Parameter/waarde
Verklaring
Threshold
0–16
Deze instelling bepaalt dat er alleen maar een triggersignaal wordt
ontvangen als de pad zich boven een bepaald dynamisch niveau
(snelheid) bevindt. U kunt dit gebruiken om te verhinderen dat een
pad weerklinkt als gevolg van trillingen van andere pads.
fig.Threshold.eps
In het volgende voorbeeld zal B weerklinken, maar A en C niet.
Wanneer u een hogere waarde instelt, wordt er geen geluid geproduceerd als de pad
zachtjes wordt aangeslagen. Verhoog geleidelijk de waarde voor Threshold terwijl u op de
pad slaat.
Contoleer het resultaat en maak indien nodig aanpassingen. Herhaal deze procedure
totdat u de juiste instelling voor uw speelstijl hebt gevonden.
Curve
Zie verder
Drempel
A
B
C
Met deze instelling kunt u de relatie bepalen tussen speelsnelheid
(slagkracht) en volumeveranderingen. Pas deze curve aan totdat de
respons natuurlijk aanvoelt.
LINEAR
De standaardinstelling. Dit zorgt voor de meest natuurlijke
overeenkomst tussen speeldynamiek en volumeverandering.
EXP1, EXP2
Een sterke dynamiek zorgt voor grotere volumeveranderingen in
vergelijking met de LINEAR-instelling.
fig.VeloC-LINEAR.eps
fig.VeloC-EXP.eps
Volume
Volume
Volume
Slagkracht
Slagkracht
LINEAR
38
EXP1
EXP2
TD-4_d.book
39 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Overige instellingen
Display/parameter
Parameter/waarde
LOG1, LOG2
Zacht spelen zorgt voor grotere volumeveranderingen in
vergelijking met de LINEAR-instelling.
Volume
Volume
LOUD1, LOUD2
Zeer weinig dynamische respons, waardoor het gemakkelijker wordt
om een hoog volumeniveau aan te houden. Deze instellingen
zorgen voor stabielere geluidsniveaus als u drumtriggers gebruikt.
fig.VeloC-LOUD.eps
Volume
Volume
English
fig.VeloC-LOG.eps
Verklaring
Slagkracht
LOG1
LOG2
Slagkracht
LOUD1
Deutsch
SPLINE
Extreme volumeveranderingen als gevolg van speeldynamiek.
LOUD2
fig.VeloC-SPLINE.eps
Volume
Slagkracht
Display/parameter
Français
SPLINE
Verklaring
Scan Time
0.4–4,0 ms
Bepaalt de detectietijd voor het triggersignaal. Omdat de
stijgingstijd van de golfvorm van het triggersignaal lichtjes kan
verschillen naargelang de eigenschappen van elk pad of akoestische
drumtrigger (drumelement), is het mogelijk dat er bij identieke
slagen (slagsnelheid) een verschillend geluidsvolume wordt
geproduceerd. Als dit het geval is, kunt u de Scan Time zodanig
instellen dat uw speelstijl precieser wordt gedetecteerd.
Italiano
Parameter/waarde
fig.ScanTime.eps
Scantijd
Tijd
* Als u een hogere waarde instelt, zal het langer duren om een geluid te spelen. Stel deze waarde zo
laag mogelijk in.
Met deze instelling vermijdt u overtollige re-triggering. Dit is
belangrijk als u akoestische drumtriggers gebruikt. Dergelijke
triggers kunnen gewijzigde golfvormen produceren, wat onbedoeld
geluid kan veroorzaken op Punt A in de figuur (Re-trigger). Dit komt
vooral voor in de vervalrand van de golfvorm. Retrig Cancel
detecteert dergelijke vervorming en voorkomt dat re-triggering
optreedt.
Português
Retrig Cancel
1–16
Español
Verhoog, terwijl u herhaaldelijk en met gelijke kracht op de pad slaat, de waarde voor Scan Time
geleidelijk van 0.4 msec totdat het resulterende volume zich op het hoogste volumeniveau stabiliseert.
Probeer met deze instelling zowel zachte als harde slagen, en controleer of het volume correct verandert.
fig.Retrigger.eps
A
Tijd
U kunt dit probleem met re-triggering ook verhelpen met de instelling Mask Time. Mask Time
detecteert geen triggersignalen in de opgegeven tijdsspanne na ontvangst van het vorige
triggersignaal. Met Re-trigger Cancel wordt de demping van het triggersignaalniveau gedetecteerd,
en wordt het geluid getriggerd nadat er intern werd bepaald welke triggersignalen werden
gegenereerd bij het aanslaan van het bovenvel. Tegelijk worden de overige valse triggersignalen,
die geen geluid moeten triggeren, weggefilterd.
39
Nederlands
Verhoog, terwijl u herhaaldelijk op de pad slaat, de waarde voor Retrig Cancel totdat er geen retriggering meer optreedt.
TD-4_d.book
40 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Overige instellingen
Display/parameter
Parameter/waarde
Verklaring
Mask Time
0-64 ms
Met deze instelling vermijdt u dubbele triggering.
Als u een kick trigger speelt, kan de klopper terugkaatsen en het
bovenvel onmiddellijk na de bedoelde noot een tweede keer raken.
Bij akoestische drums blijft de klopper soms tegen het bovenvel,
waardoor een enkele slag “dubbel triggert” (twee geluiden
produceert in plaats van één). Met de Mask Time-instelling kunt u dit
vermijden. Wanneer een pad werd geraakt, worden alle bijkomende
triggersignalen gedurende de opgegeven maskeertijd (0-64 msec)
genegeerd.
Pas de waarde voor Mask Time aan terwijl u de pad bespeelt.
fig.MaskTime.eps
Gebruik een kick-trigger en laat de klopper terugkaatsen en het bovenvel snel raken, en verhoog
vervolgens de waarde voor Mask Time totdat er geen geluid meer wordt geproduceerd door het
terugkaatsen van de klopper.
* Als hiervoor een hoge waarde is ingesteld, zal het moeilijker zijn om zeer snel te spelen. Stel
deze waarde zo laag mogelijk in.
Maskeertijd
Tijd
Niet-geproduceerd geluid
Als er twee of meer geluiden worden geproduceerd als u het bovenvel slechts één keer
raakt, dient u Retrig Cancel aan te passen.
Xtalk Cancel
0–80%
Met deze instelling wordt “crosstalk” geëlimineerd. Crosstalk
betekent dat u een geluid van een andere pad hoort wanneer u een
pad bespeelt. Dit kan gebeuren wanneer er twee pads op dezelfde
standaard zijn geïnstalleerd. In sommige gevallen kunt u crosstalk
vermijden door de afstand tussen de twee pads te vergroten.
In sommige gevallen kunt u crosstalk vermijden door de afstand
tussen de twee pads te vergroten.
Voorbeeld van crosstalk: u slaat op de snarepad en u hoort ook tom 1
Verhoog de waarde voor Xtalk Cancel voor de pad die u voor tom 1 gebruikt. Hierdoor zal de tom 1-pad minder crosstalk van andere
pads ontvangen.
* Als deze waarde te hoog is ingesteld en de twee pads tegelijkertijd worden bespeeld, is het mogelijk dat de pad die het minst
krachtig wordt bespeeld niet weerklinkt. Wees dus voorzichtig en stel deze parameter zo laag mogelijk in.
40
Rim Gain
0–8.0
Als een pad uit de PD-125/105/85, PDX-8, PD-9/8/7, CY-reeks, een
VH-11, of een RT-10S is aangesloten, kunt u de relatie tussen uw
slagsnelheid (kracht) op de rand en het resulterende volumeniveau
aanpassen. Een hogere waarde zorgt ervoor dat de rand een hoger
volume produceert, zelfs wanneer de rand zacht bespeeld wordt.
Een lagere waarde zorgt ervoor dat de rand een laag volume
produceert, zelfs wanneer de rand hard bespeeld wordt.
Rim Adjust
0–8.0
Als een PD-125/105/85, PDX-8, of RT-10S is aangesloten, kunt u de
gevoeligheid van de randrespons aanpassen.
In sommige gevallen kunt u onverwacht een randgeluid horen als u
hard op het bovenvel slaat. U kunt deze situatie verbeteren door de
waarde van Rim Adjust te verlagen. Als u deze waarde echter te klein
instelt, is het mogelijk dat het moeilijk wordt om een randgeluid te
spelen.
TD-4_d.book
41 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Overige instellingen
Aangepaste kits en instellingen beveiligen (Edit Lock)
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de kits verder blijven bewerken.
Dit is vooral handig als u het apparaat in een toonzaal of op muziekshows gebruikt. Of bijvoorbeeld wanneer u een groot aantal kits hebt
aangepast, en vrienden op bezoek hebt die op uw TD-4 willen spelen.
English
(Met uitzondering van de Factory Reset- instelling. p. 34) Alle wijzigingen die u hebt aangebracht, worden echter genegeerd wanneer u de
stroom uitschakelt.
Met de functie Edit Lock kunt u uw kits beveiligen voor het geval dat iemand per ongeluk instellingen zou wijzigen.
Edit Lock uitschakelen
1.
Het toestel uitschakelen.
1.
Het toestel uitschakelen.
2.
Houd de [
] (Opname)-knop en de SEL [
]knop ingedrukt, en druk op de [POWER]-knop.
2.
Houd de [
] (Opname)-knop en SEL [
]knoppen ingedrukt, en druk op de [POWER]-knop.
fig.P-PLockOn.eps
Deutsch
Edit Lock inschakelen
fig.P-PLockOff.eps
Français
Italiano
Als de instelling Edit Lock is ingeschakeld, verschijnt het
symbool
op het scherm onmiddellijk nadat u op de
[POWER]-knop hebt gedrukt.
Español
fig.d-LockScreen.eps
Português
Het symbool
verschijnt ook in het Options-scherm waar
u de Factory Reset-instelling selecteert. Factory Resetbewerkingen zijn dan niet meer mogelijk.
fig.d-ERstLock.eps
Nederlands
41
TD-4_d.book
42 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Problemen oplossen
In dit gedeelte vindt u een overzicht van zaken die u kunt controleren als u problemen ondervindt, en informatie over hoe u de problemen
kunt oplossen.
Een of meer pads produceren geen geluid
❏ Is het volume van een instrument te laag
ingesteld?
→ Pas het mixervolume aan in de drumkit-instellingen (p. 28).
❏ Is de pad correct aangesloten?
→ Controleer of de pad en de ingangen correct zijn aangesloten.
Gebruik alleen de bijgeleverde kabels om de pads aan te
sluiten.
❏ Is het instrument ingesteld op OFF?
→ OFF is de instelling waarbij geen geluid wordt geproduceerd
(p. 45).
Geen geluid of laag volume van een
geluidsbron die op de MIX IN-ingang is
aangesloten
❏ Gebruikt u een verbindingskabel met
weerstand?
→ Gebruik een verbindingskabel zonder weerstand.
❏ Controleer het volume van de aangesloten
geluidsbron.
→ Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat als u
problemen ondervindt.
Er wordt geen galm toegepast
U kunt geen rim shots/edge shots spelen
❏ Is Ambience ingesteld op OFF?
❏ Is Rim Adjust ingesteld op 0?
→ Stel deze instelling in op een andere waarde dan 0 (p. 40).
Als u rim shots wilt spelen op de PD-85, PD-105, of PD-125,
dient u Rim Adjust in te stellen.
→ Stel Ambience in op een andere waarde dan OFF (p. 29).
Een pad speelt niet juist
❏ Is het padtype correct ingesteld?
Cross stick werkt niet
❏ Gebruikt u de juiste techniek om de cross stick
te spelen?
→ Op elektronische drums worden cross sticks enigszins anders
gespeeld. Zorg ervoor dat uw hand of drumstok het bovenvel
niet aanraakt.
Geen metronoomgeluid
❏ Is het metronoomvolume ingesteld op 0?
→ Stel het metronoomvolume in op een andere waarde dan 0 (p.
31).
42
→ Stel het padtype in (p. 32).
❏ Het de padgevoeligheid correct ingesteld?
→ Configureer de instellingen voor Sensitivity (p. 32).
* Voor de beste expressiviteit tijdens performances wordt
aanbevolen uitsluitend Roland-pads te gebruiken.
TD-4_d.book
43 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Problemen oplossen
Het geluid in de hoofdtelefoon is vervormd
English
❏ Als het uitvoersignaal van te hoog is ingesteld,
is het mogelijk dat het geluid van sommige
tonen vervormd klinkt.
→ Draai de [VOLUME]-regelaar lager. Hierdoor wordt de
vervorming gereduceerd.
Het outputgeluid is vervormd
Deutsch
❏ Afhankelijk van de instellingen van het
instrument kan een lichte vervorming van het
geluid optreden.
Français
→ Pas het mixervolume aan in de drumkit-instellingen (p. 28).
→ U kunt vervorming tegengaan door de pan meer naar het
midden in te stellen. Pas de paninstelling van de mixer aan in
de drumkit-instellingen (p. 28).
De geluidsmodule die op de MIDI OUTuitgang is aangesloten, produceert geen
geluid
Italiano
❏ Is de MIDI-kabel correct aangesloten?
→ Sluit de kabel aan op de MIDI IN-ingang van de externe MIDIgeluidsmodule.
❏ Is het MIDI-kanaal correct ingesteld?
Español
→ Om MIDI-berichten naar een externe MIDI-geluidsmodule te
kunnen verzenden, moeten beide apparaten op hetzelfde
MIDI-kanaal zijn ingesteld (p. 37).
❏ Hebt u het juiste nootnummer voor de pad
opgegeven?
Português
→ Stel het nootnummer voor de pad in op een andere waarde
dan OFF (p. 37).
→ Controleer dat de pad op hetzelfde nootnummer is ingesteld
als het geluid van uw externe MIDI-geluidsmodule.
Nederlands
43
TD-4_d.book
44 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Foutbericht
Display
Betekenis
De gegevens in het geheugen van
de TD-4 zijn mogelijk beschadigd.
Er is een probleem met het interne
systeem opgetreden.
44
Vereiste handeling
Druk op de [OK]-knop. Alleen de instellingen voor
het beschadigde deel worden naar de
fabrieksinstellingen teruggezet. Hierdoor gaan al
uw wijzigingen verloren. Neem contact op met uw
Roland-dealer of het dichtstbijzijnde Roland
Service Center als uw probleem hierdoor niet kan
worden opgelost.
Neem contact op met uw dealer of een Roland
Service Center in uw buurt.
TD-4_d.book
45 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Lijst van de drumkits/instrumenten
Vooraf ingestelde drumkits
Instrumenten
Naam
Nr.
1
V-Compact
Kick
Coated
1
Maple
Power
2
Deep
3
Fiber
2
3
Naam
Nr.
14
15
Naam
Elec
Elec R
TR808
TR808 R
4
Light
4
Compact
5
Heavy
5
Dark
6
Vintage
6
Vintage
Tom
7
Fiber
7
Tight
1
Wood 12”
8
Short Tail
8
HardAttack
2
Wood 13”
HALL
9
Solid
3
Wood 16”
10
Nu-Hip
4
Clear 12”
11
Elec 1
5
Clear 14”
12
Elec 2
6
Clear 16”
TR909
TR909 R
11
Studio
12
Tight
13
TR808
7
Fiber 12”
13
ARENA
14
TR909
8
Fiber 13”
14
Oldies
Snare
15
Reggae
16
Coated 12”
Maple 1 R
11
Coated 13”
Maple 2
12
Coated 16”
Maple 2 R
13
TR808_1
Steel
14
TR808_2
Steel R
15
TR808_3
Brass
16
TR909_1
House
Brass R
17
TR909_2
Abstract
Lite
18
TR909_3
Lite R
19
Elec_1
Deep
20
Elec_2
Deep R
21
Elec_3
Open
Hi-Hat
Percussion
17
ISOLATOR
18
HipHop
19
Techno
20
Drum’nBass
21
22
23
2
3
4
5
Electronic
24
TR-808
25
TR-909
6
7
8
10
11
12
13
Brush
1
Brush R
Box
2
Box R
Whack
3
Whack R
Barrel
4
Barrel R
Club
5
Bright
Bright E
Lite
Nederlands
9
Open R
Português
Fiber 16”
10
Español
9
Maple 1
Italiano
Brushes
Français
10
1
Deutsch
9
16
English
Nr.
Lite E
Club
Club E
TR808
TR808 E
TR909
TR909 E
Club R
Clip
Clip R
45
TD-4_d.book
46 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Lijst van de drumkits/instrumenten
Nr.
Naam
Crash
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
Naam
16
TriangleOp
Medium16”
17
TriangleCl
Medium16”E
18
SleighBell
Medium18”
19
TreeChimes
Medium18”E
OFF
Dark 16”
Informatie over de instrumenten
(geluiden)
De laatste letter van elke instrumentnaam verwijst naar de
volgende definities.
R: rim-geluid van snare
E: edge-geluid van cimbaal
Off
B: bell-geluid van cimbaal
Dark 16” E
Dark 18”
Dark 18” E
Splash
Splash E
China
China E
TR808
TR808 E
Elec
Elec E
Ride
Heavy /B
1
Heavy
Heavy E
Heavy B
Auteursrechten/licenties
Lite /B
2
Lite
Lite E
Lite B
Elec /B
3
Elec
Elec E
Elec B
Percussion
1
Bongo Hi
2
Bongo Lo
3
Conga Hi
4
Conga Lo
5
Timbale Hi
6
Timbale Lo
7
Cajon
8
Cajon Bass
9
Claves
10
Shaker
11
Tambourine
12
Cowbell 1
13
Cowbell 2
14
WoodBlockH
15
WoodBlockL
46
• Het opnemen met geluids- of beeldmateriaal, het
kopieren of reviseren van materiaal (muziek,
beelden, uitzendingen, liveoptredens enzovoort) dat
geheel of gedeeltelijk eigendom is van een derde, en
het distribueren, verkopen, leasen, uitvoeren of
uitzenden ervan is wettelijk niet toegestaan zonder
de toestemming van de auteursrechteigenaar.
• Gebruik dit apparaat niet voor doeleinden die
kunnen leiden tot een inbreuk op de auteursrechten
van een derde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
inbreuken op auteursrechten van derden die
ontstaan uit uw gebruik van dit apparaat.
• De auteursrechten op de inhoud in dit product
(gegevens over de golfvormen van geluid, gegevens
over de stijl,
• begeleidingspatronen, gegevens over frasen, audio
loops en gegevens over afbeeldingen) zijn
voorbehouden aan Roland Corporation.
• Personen die dit product kopen, kunnen deze inhoud
gebruiken voor het maken, uitvoeren, opnemen en
distribueren van hun eigen originele muziek.
• Ze hebben niet het recht deze inhoud in de
oorspronkelijke of een gewijzigde vorm te
extraheren met als doel het distribueren van
opgenomen media van deze inhoud of het
beschikbaar maken ervan op een computernetwerk.
TD-4_d.book
47 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
MIDI-implementatietabel
PERCUSSIE-GELUIDSMODULE
Model TD-4
MIDI-implementatietabel
Transmitted
Functie...
Recognized
Default
Changed
1–16, OFF
1–16, OFF
X
X
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
X
X
X
**************
**************
0–127, OFF
Versie: 1.00
Remarks
Memorized
English
Basic
Channel
Datum: 1 dec 2008
Memorized
True Voice
**************
X
X
Velocity
Note On
Note Off
O 9nH, v = 1–127
O 8nH, v = 64
X
X
After
Touch
Key’s
Channel’s
O
X
X
X
X
X
O
X
Foot Controller
O 0–24
**************
X
X
Program No. 1–25 (fixed)
X
X
4
Français
Pitch Bend
Deutsch
Note
Number :
*1
Italiano
Control
Change
Español
Program
Change
: True Number
: Song Position
: Song Select
: Tune Request
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
: Clock
: Commands
X
X
X
X
Aux
Messages
: All Sound Off
: Reset All Controllers
: Local On/Off
: All Notes Off
: Active Sensing
: System Reset
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
Opmerkingen
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Nederlands
System
Common
Português
System Exclusive
*1 Signaleert de positie van de hi-hatpedaal.
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : ja
X : neen
47
TD-4_d.book
48 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Specificaties
Roland TD-4KP: V-Drums Portable
● Kitconfiguratie
Kickpad, Snare, Hi-hat, Hi-hatpedaal, Tom x 3, Crash, Ride
● Afmetingen
1.100 (B) x 1.200 (D) x 1.250 (H) mm
(inclusief kickpedaal, cimbalen en drumstoel)
● Gecomprimeerde afmetingen
300 (B) x 500 (D) x 700 (H) mm
● Gewicht
12,5 kg (exclusief netstroomadapter)
● Accessoires
Installatiehandleiding x 2
Handleiding
Netstroomadapter
Speciale aansluitkabel
Vleugelbout (M5 x 10) x 2
● Opties (apart verkrijgbaar)
Pads: PDX-serie
Montageklem: MDH-serie
Persoonlijke drummonitor: PM-03, PM-10
Accessoirepakket voor V-Drums: DAP-3X
V-Drums-mat: TDM-serie
V-Drums Tutor: DT-1
* Kickpedaal en drumstoel zijn niet inbegrepen.
TD-4: percussiegeluidsmodule
● Instrumenten
Druminstrumenten: 125
● Drumkits
25
● Instrumentparameters
KICK, SNARE, TOM, PERC, Tuning, Muffling
● Mixerparameters
Pad Volume, Pan, Kit Volume, Cross Stick Volume
● Galmtypes
9
● Ritmecoach-functies
Warm Ups
Time Check
Tempo Check
Quiet Count
Auto Up/Down
● Quick Rec
Resolutie: 96 ticks per kwartnoot
Opnamemethode: realtime
Maximale notenopslag: circa 9.000 noten
● Display
Aangepast (LCD met achtergrondverlichting)
● Aansluitingen
Trigger Input-aansluiting (DB-25)
(Kick, Snare, Tom1, Tom2, Tom3, Hi-Hat, Crash1, Crash2, Ride,
Hi-Hat Control)
Uitgangen (L (MONO), R) (stereo 1/4 inch-aansluiting)
Aansluiting hoofdtelefoon (stereo 1/4 inch-aansluiting)
Mix in-aansluiting (stereo mini-jack)
MIDI OUT-aansluiting
● Uitgangsimpedantie
1,0 k ohm
● Stroomvoorziening
Netstroomadapter (DC 9 V)
● Stroomverbruik
500 mA
● Afmetingen
224,0 (B) x 151,1 (D) x 65,1 (H) mm
● Gewicht
477 g (exclusief netstroomadapter)
* Met het oog op productverbetering kunnen de specificaties en/of het uitzicht van dit toestel worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
48
TD-4_d.book
49 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Index
Symbols
I
R
Instrument .............................................. 27
Instrument group ................................. 27
Rate ............................................................ 25
Retrig Cancel .......................................... 39
Rhythm Type .......................................... 31
Ridecimbaal ............................................ 11
Rim Adjust ............................................... 40
Rim Gain ................................................... 40
Keypad Sound ....................................... 34
Kick ............................................................ 11
KIT COPY .................................................. 30
KIT NAME ................................................. 29
Kit Volume .............................................. 28
Kopiëren .................................................. 30
B
L
Bassdrum ................................................ 11
Beat ........................................................... 31
LCD Bright ............................................... 34
LCD Contrast .......................................... 34
LINEAR ...................................................... 38
LOG1, 2 ..................................................... 39
LOUD1, 2 ................................................. 39
C
D
Mask Time ............................................... 40
MaxTempo ....................................... 20, 25
Measures ................................................. 24
MENU .......................................................... 6
Metronoom ..................................... 16, 31
MIDI ........................................................... 37
MIDI OUT ................................................... 7
MinTempo .............................................. 25
MIX IN .................................................. 7, 15
MIXER ........................................................ 28
MUFFLING ................................................. 6
Muffling ................................................... 27
T
Tempo ................................ 20, 22–24, 31
TEMPO CHECK ....................................... 22
Threshold ................................................ 38
TIME CHECK ............................................ 21
TimeCheck .............................................. 19
Tom ............................................................ 11
TRIGGER INPUT ........................................ 7
TUNING ...................................................... 6
Tuning ...................................................... 27
Type ........................................................... 29
V
E
O
Edit Lock .................................................. 41
EXP1, 2 ...................................................... 38
W
OK ................................................................ 6
Open ......................................................... 13
Opnemen ................................................ 16
OPTIONS .................................................. 33
OUTPUT ..................................................... 7
WARM UPS .............................................. 19
F
Factory Reset ......................................... 34
Foot Splash ............................................. 13
Grade .......................................... 20–21, 23
H
Halfopen .................................................. 13
Head/Rim Link ................................ 15, 34
Heel Down .............................................. 12
Heel Up .................................................... 12
Helemaal dicht ...................................... 13
HH Pedal Sens ....................................... 33
Hi-Hat ....................................................... 11
Hi-hatpedaal .......................................... 11
P
X
Xstick Adjust ........................................... 33
Xstick Volume ........................................ 28
Xtalk Cancel ............................................ 40
Nederlands
G
N
Português
Note# ........................................................ 37
Vloertom .................................................. 11
Voet dicht ................................................ 13
VOLUME ................................................. 6, 9
Volume ..................................................... 31
Español
DC IN ........................................................... 7
Demonummer ....................................... 10
Dempen ................................................... 14
Depth ........................................................ 29
Draagbare audiospeler ...................... 15
DRUM KIT .................................... 6, 10, 26
Kopiëren .......................................... 30
Naam ................................................. 29
Duration .................................................. 20
M
Scan Time ................................................ 39
Score ......................................................... 21
SEL ................................................................ 6
Sensitivity ................................................ 32
Snaredrum .............................................. 11
Sound ........................................................ 31
SPLINE ....................................................... 39
Stemmen ................................................. 14
Italiano
Change-up ....................................... 19–20
Channel .................................................... 37
COACH ....................................................... 6
Coachmodus .......................................... 18
Crash 2 Usage ........................................ 33
Crashcimbaal ......................................... 11
Curve ........................................................ 38
S
Français
K
Advanced Edit ....................................... 33
Afspelen ................................................... 17
AMBIENCE ............................................... 29
Auto Off ................................................... 34
AUTO UP/DOWN .................................. 25
AutoUpDown ........................................ 19
Deutsch
A
English
............................................................. 41
........................................................ 6, 16
PAD SETTINGS ....................................... 32
Pad Type .................................................. 32
Pad Volume ............................................ 28
Pan ............................................................. 28
PHONES ..................................................... 7
POWER ................................................... 6, 9
ProgramChg Tx ..................................... 37
Q
QUICK REC .......................................... 6, 16
Quiet ......................................................... 24
49
TD-4_d.book
50 ページ
2012年9月10日 月曜日 午後1時16分
Download PDF