Eltax | DVR-500 | ELTAX DVR-500_FIN

DVR-500
Käyttöohje
Tallentava DVD-soitin
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo ................................... 1
Kuvaruutunäytön käyttö…….................... 26
Turvallisuusohjeita ............................. 2
Lapsilukituksen asettaminen…................ 27
Tärkeitä tietoja turvallisuudesta .......... 3
Toimintoasetusten muuttaminen.....…..... 28
Tärkeitä toimintaohjeita ....................... 5
Tallennusvaihtoehdot…………….............. 28
Toisto- ja tallennuskelpoiset levyt........ 6
Kanavahaku……..………………...........
29
Levyjen käsittely...................................7
Normaali tallennnus………………..…….. 29
Säätimet ja liittimet…..................……… 8
Pikatallennus…........……………….…….. 30
Kauko-ohjain........................................10
Ajastintallennus………………………...... 31
Kytkentä…....……………………………..... 11
MP3 & Peräkkäispyyhkäisy..……........... 15
Editointi………………………………….......... 32
Levyn toistaminen……………....….........16
DVD+RW -levyn otsikon editointi…..….. 32
Tavallisen DVD-levyn toistaminen.... 16
DVD+RW tai DVD+R -levyn editointi...... 35
DVD+RW tai DVD+R -levyn toisto….. 17
Tekniset tiedot…...………………………....... 36
Muita toistotoimintoja……………...... 17
Ongelmatilanteiden selvittäminen............ 37
Tietyn otsikon, luvun tai kappaleen
hakeminen……………...........…….......... 19
Kertaustoisto……...........……………...... 21
Toisto satunnaisessa järjestyksessä.... 22
Kamerakulmien, kielten &
ääniasetusten valinta……………........….23
Toisto halutussa järjestyksessä……….. 24
Tekstityksen valinta………………...…... 25
01
Turvallisuusohjeita
Kolmion sisällä oleva salamamerkki on tarkoitettu
muistuttamaan käyttäjää siitä, että laitteen sisällä on
eristämätön, “vaarallisen voimakas” jännite, joka on riittävän
korkea aiheuttamaan sähköiskulle altistumisen riskin.
VAROITUS
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
Kolmion sisällä oleva huutomerkki on tarkoitettu
kiinnittämään käyttäjän huomio käyttöohjeessa oleviin
tärkeisiin käyttö- ja ylläpito-ohjeisiin, joihin tulee tutustua
ennen laitteen käyttämistä.
Luokan II lasertuotteen symboli (kaksoiseristys).
VAROITUS:
TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN MINIMOIMISEKSI LAITETTA EI SAA
ALTISTAA SATEELLE EIKÄ KOSTEUDELLE. ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA,
KOSKA LAITTEEN SISÄLLÄ ON VAARALLISEN VOIMAKAS JÄNNITE. VAIN
VALTUUTETUT HUOLTOHENKILÖT SAAVAT KORJATA TAI HUOLTAA LAITETTA .
VAROTOIMI:
Jos virtakaapeli on vaihdettava, on tärkeää, että uusi pistoke on samanlainen kuin
vanha pistoke tai että uusi pistoke on valmistajan suosittelemaa mallia.
SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VERKKOPISTOKE
TYÖNNETÄÄN KUNNOLLA PISTORASIAAN.
Tässä DVD-tallentimessa on laserjärjestelmä.
Mikäli laitteen painikkeita ja säätimiä ei käytetä ja käyttötoimintoja ei suoriteta tässä
käyttöohjeessa esitetyllä tavalla, on olemassa riski vaaralliselle säteilylle
altistumisesta. Välttääksesi altistumasta lasersäteelle, älä avaa laitetta.
ÄLÄ KOSKAAN KATSO SUORAAN LASERSÄTEESEEN.
02
Tärkeitä tietoja turvallisuudesta
VAROITUS: ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ NOUDATAT SEKÄ TÄMÄN LAITEEN ETTÄ SIIHEN KYTKETTÄVIEN
LAITTEIDEN KÄYTTÖOHJEISSA ANNETTUJA OHJEITA. SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN.
Tämän laitteen suunnittelun ja valmistuksen lähtökohtana on ollut maksimaalisen käyttäjäturvallisuuden takaaminen.
Laitteen epäasiallinen käyttö saattaa johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. Laitteen suojamekanismit suojaavat käyttäjää,
mikäli alla kuvattuja asennusta, käyttöä ja korjausta koskevia ohjeita noudatetaan. Tämä on täysin elektroninen laite eikä
siinä ole käyttäjän korjattavissa olevia osia.
LAITTEEN KOTELOA EI SAA AVATA. RISKI VAARALLISEN KORKEALLE JÄNNITTEELLE ALTISTUMISELLE.
LAITTEEN SAA AVATA JA KORJATA VAIN VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ.
Kuumuus
Älä sijoita laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten patteri, varaaja,
uuni tai muut lämpöä tuottavat
laitteet (mukaan lukien vahvistimet).
Lue käyttöohje
Lue käyttöohje purkaessasi
pakkausta ja ota kaikki ohjeet
huomioon laitetta käyttäessäsi.
Käyttöjännite
Tätä laitetta saa käyttää vain sen
arvokilpeen merkityllä jännitteellä.
Mikäli olet epävarma asiasta, kysy
neuvoa jälleenmyyjältäsi.
Vesi ja kosteus
Laitetta ei saa sijoittaa lähelle
vettä, kuten ammetta, pesuallasta, keittiöallasta, kosteaan
kellariin, lähelle uima-allasta tai
muuhun vastaavaan paikkaan.
Puhdistus
Irrota verkkopistoke pistorasiasta
ennen puhdistamisen aloittamista.
Älä käytä nestemäisiä tai muita
puhdistusaineita äläkä puhdistusaerosolia. Pyyhi laite kuivalla,
puhtaalla liinalla.
Maadoitus ja napaisuus
Laitteen verkkopistokkeen saa kytkeä vain
sellaiseen pistorasiaan, johon pistoke voidaan
työntää sen rakennetta muuttamatta.
Verkkojohto
Kaikki johtimet on sijoitettava
siten, että niiden päällä ei kävellä
ja että ne eivät jää puristuksiin
huonekalujen tai vastaavien alle.
Tarkista erityisen huolellisesti
pistokkeen lähellä oleva alue ja
kohta, jossa verkkojohto tulee
laitteen kotelosta.
Tuuletus
Laitteen kotelossa on rakoja ja aukkoja
kunnollisen ilmakierron ja tuuletuksen
aikaansaamiseksi, jolloin laite toimii
moitteettomasti eikä ylikuumene. Älä sulje
tai peitä näitä aukkoja. Ilmankiertoa ei saa
koskaan estää esimerkiksi asettamalla laite
sängylle, sohvalle, matolle tai muulle
vastaavalle alustalle.
Ylikuormitus
Varmista, että pistokkeet,
jatkojohdot ja jakorasiat eivät
ylikuormitu, koska seurauksena
voi olla tulipalo tai sähköisku.
03
Tärkeitä tietoja turvallisuudesta
Salamointi
Irrota pistoke seinäpistorasiasta
ukonilman aikana tai laitteen
jäädessä pidemmäksi aikaa
käyttämättömäksi. Tämä estää
laitteen vaurioitumisen salamoinnin
ja verkon mahdollisen ylijännitteen
vaikutuksesta.
Esineen tai nesteen pääsy laitteen
sisäosiin
Älä työnnä mitään esinettä laitteen
sisään, sillä se voi aiheuttaa
oikosulun, tulipalon tai sähköiskun.
Älä roiskuta mitään nestettä laitteen
päälle tai sisään.
Lisälaitteet
Älä sijoita tätä laitetta epävakaalle alustalle, kärryyn,
seinätelineeseen, hyllylle tai pöydälle.
Laite voi pudota aiheuttaen vakavan
vahingon ihmisille tai eläimille ja samalla
laite voi vaurioitua. Sijoita laite vain
valmistajan suosittelemalle tai laitteen
mukana myydylle vakaalle alustalle,
kärryyn, seinätelineeseen, hyllyyn tai pöydälle. Laitteen
sijoitus ja kiinnitys on suoritettava valmistajan
suosittelemalla tavalla ja lisälaitteilla. Siirtämisessä on
oltava varovainen, mikäli laite on sijoitettu kärryyn.
Nopea pysähdys, voimankäyttö tai epätasainen alusta
voi aiheuttaa yhdistelmän kaatumisen ja vioittumisen.
Levyt
Älä käytä naarmuuntuneita,
vääntyneitä tai korjattuja levyjä.
Tällaiset levyt voivat rikkoutua ja
aiheuttaa vammoja tai laitteen
rikkoontumisen.
Laitevika
Irrota pistoke verkkopistorasiasta ja ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tapauksissa:
A) Jos verkkojohto on vaurioitunut.
B) Jos laitteen päälle on kaatunut nestettä tai laitteen
sisälle on pudonnut jokin esine.
C) Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle.
D) Jos laite ei toimi kunnolla käyttöohjeen ohjeiden
noudattamisesta huolimatta. Käytä vain käyttöohjeessa esitettyjä asetuksia, koska virheelliset
asetukset voivat aiheuttaa ongelmia, joiden
korjaaminen voi olla vaikeaa myös ammattitaitoiselle
huoltohenkilölle.
E) Jos laite on pudonnut tai se on vaurioitunut jollakin
muulla tavoin.
F) Kun laitteen toiminta muuttuu merkittävästi, se on
toimitettava välittömästi huoltoon.
Huolto
Älä koskaan yritä huoltaa tätä laitetta
itse, koska kotelon tai suojakansien
avaaminen voi altistaa sinut vaarallisen voimakkaalle jännitteelle tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita. Jätä
kaikki huoltotoimenpiteet asiantuntevan huoltoliikkeen suoritettaviksi.
Levyasema
Pidä kätesi irti levyalustasta sen
ollessa sulkeutumassa
välttääksesi laitteen vioittumisen
tai sormien joutumisen levyalustan
väliin.
Varaosat
Mikäli huollossa tarvitaan varaosia, varmista että
huoltoliike on käyttänyt valmistajan määrittelemiä
varaosia tai että niiden ominaisuudet vastaavat täysin
alkuperäisen osan ominaisuuksia. Muun tyyppisen
varaosan käyttäminen saattaa aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai muun vaaratilanteen.
Paino
Älä laita DVD-soittimen päälle
mitään painavia esineitä tai astu
sen päälle. Esine voi pudota ja
aiheuttaa vammoja tai laitteen
rikkoutumisen.
Turvallisuustarkistus
Pyydä huoltoliikettä tarkistamaan
laitteen toiminta ja käyttöturvallisuus kaikkien huolto- tai
korjaustoimenpiteiden
suorittamisen jälkeen.
04
Tärkeitä toimintaohjeita
Käyttöä koskevia ohjeita
Kosteuden tiivistyminen
Kosteus voi tiivistyä seuraavissa tapauksissa.
DVD-soittimen kansi ja takapaneeli voivat
lämmetä pitkäaikaisen käytön aikana. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
Kun DVD-soitin siirretään kylmästä lämpimään
paikkaan.
Kun DVD-soitin ei ole käytössä, ota levy pois
laitteesta ja kytke se pois päältä.
Kun DVD-soitinta käytetään huoneessa, jossa
lämmitin on äskettäin laitettu päälle tai jossa
ilmastointilaitteen kylmä ilma suuntautuu laitetta
kohti.
Jos DVD-soitinta ei käytetä pitkään aikaan
saattaa sen toiminta heiketä. Tästä syystä DVDsoitin tulee kytkeä päälle ja sitä on käytettävä
silloin tällöin.
Verkkojohdon suojelu
Jos DVD-soitinta käytetään kesällä lämpimässä
ja kosteassa huoneessa heti sen jälkeen, kun
soitin on siirretty sinne ilmastoidusta huoneesta.
Toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti välttääksesi toimintahäiriöt, sähköiskut, tulipalot ja vammat:
Jos huoneessa on höyryä tai huone on erittäin
kostea.
Pidä kiinni pistokkeesta asettaessasi sen
pistorasiaan.
Vältä lämpöä tuottavia laitteita.
Älä laita verkkojohdon päälle mitään esinettä.
Älä yritä itse korjata tai muuttaa verkkojohtoa.
Kosteuden tiivistymisen jälkeen DVD-soitin ei toimi
kunnolla. Ota levy pois soittimesta ja kytke se pois
päältä. Irrota laitteen pistoke seinäpistorasiasta ja
anna laitteen olla käyttämättä 2-3 tuntia. Tämän
jälkeen DVD-soitin on sopeutunut ympäristöön ja
kosteus on haihtunut.
Laitteen sijoituspaikka
Älä sijoita laitetta alla olevan tyyppisiin
paikkoihin:
Suoraan auringonpaisteeseen, lähelle
lämpölähteitä ja suljettuun kärryyn.
Lämpimään paikkaan (40ºC tai enemmän) tai
kosteaan paikkaan (90% tai enemmän).
Likaiseen tai pölyiseen paikkaan, koska laitteen
sisäosat voivat vaurioitua.
Älä työnnä sormiasi tai mitään
esinettä laitteen sisään
Laitteen sisäosien koskettaminen on vaarallista
ja voi aiheuttaa vamman tai laitteen
rikkoutumisen. Älä avaa koteloa.
Älä laita levyalustalle muuta kuin levy.
HUOM:
Näyttöön voi ilmestyä Ø kytkettäessä laite
päälle. Tämä merkki tarkoittaa, että valittu
toiminto ei ole käytettävissä.
Häiriöt
Mikäli DVD-soitin on lähellä televisiota, radiota tai
kuvanauhuria se voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan tai
ääneen. Tässä tapauksessa DVD-soitin on
siirrettävä kauemmas televisiosta, radiosta tai
kuvanauhurista.
05
Toisto- ja tallennuskelpoiset levyt
Tällä soittimella voidaan toistaa seuraavia levytyyppejä:
LEVY
MERKINTÄ
SISÄLTÖ
MITAT
Audio + Video
(liikkuva kuva)
Audio + Video
(liikkuva kuva)
Video (kuva)
Video (kuva)
Audio tai Video
(liikkuva kuva)
Audio tai Video
(liikkuva kuva)
Audio (kuva)
Tällä soittimella voidaan tallenetaa seuraaville levytyypeille:
LEVY
MERKINTÄ
SISÄLTÖ
DVD+rw
Audio + Video
(liikkuva kuva)
DVD+r
Audio + Video
(liikkuva kuva)
MITAT
Muita kuin edellä mainittuja levyjä ei voi toistaa.
Standardia noudattamattomia levyjä ei voi toistaa, vaikka niissä olisikin jokin yllä olevista merkinnöistä.
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW ja DVD-RAM -levyjen laatu vaihtelee tallennusja kirjoitusmenetelmästä riippuen. Joissakin tapauksissa laatu voi olla hyvin heikko.
06
Levyjen käsittely
Levyjen säilyttäminen
Levyjen käsittely
Älä säilytä levyjä paikassa, jossa ne voivat altistua
suoralle auringonpaisteelle tai jossa ne ovat
lähellä lämmönlähteitä.
Älä säilytä levyjä paikassa, jossa ne altistuvat
kosteudelle tai pölylle, kuten kylpyhuone tai lähellä
oleva ilmankostutin.
Säilytä levyt koteloissaan pystysuorassa
asennossa. Mikäli kotelot pinotaan päällekkäin tai
niiden päällä on jokin painava esine ne voivat
vääntyä
Älä koskettele levyn toistettavaa puolta.
Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Toistettava puoli
Levyjen hakemistorakenne
Levyjen puhdistaminen
Tavallisesti DVD-levyt on jaettu otsikoihin (titles) ja
otsikot on jaettu lukuihin (chapters). Musiikki CD:t
on puolestaan jaettu kappaleisiin (tracks).
Sormenjäljet ja pöly voivat aiheuttaa kuvan- ja
äänenlaadun heikkenemisen. Pyyhi levy
puhtaaksi kuivalla, pehmeällä liinalla. Pyyhi
keskustasta ulospäin. Levyn pitää aina olla
puhdas.
DVD-levy
OTSIKKO1
LUKU1
KAPPALE1
Jos pöly ei lähde kuivalla liinalla, pyyhi levy
varovasti kostutetulla liinalla ja sitten kuivalla
liinalla.
Älä käytä mitään liuottimia, kuten tinneriä,
bensiiniä, puhdistusaineita tai vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia sumutteita, koska nämä
voivat vioittaa levyjä.
OTSIKKO2
LUKU2
KAPPALE2
LUKU3
LUKU4
KAPPALE3
KAPPALE4
LUKU5
KAPPALE5
Jokaisella otsikolla, luvulla ja kappaleella on oma
numero (otsikkonumero, lukunumero,
kappalenumero).
07
Säätimet ja liittimet
ETUPANEELI
2
1
DV INPUT
7
L---- AUDIO -----R
8
VIDEO
9
10
3
4
SOURCE
S-VIDEO
11
1. VALMIUSTILA/PÄÄLLE
7. DIGITAALIVIDEON -TULO
2. AVAA/SULJE
8. AUDIOTULO (VASEN ETU)
3. TALLENNUS
9. AUDIOTULO (OIKEA ETU)
4. TOISTO
10. KOMPOSIITTIVIDEOTULO (EDESSÄ)
5. PYSÄYTYS
11. S-VIDEO -TULO (EDESSÄ)
6. OHJELMALÄHDE
(SOURCE)
TAKAPANEELI
1
INPUT
IN
VIDEO
VIDEO OUTPUT
AUDIO OUTPUT
L
L
C
SL
FL
VIDEO
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
230V~50Hz
OUT
TV75
ANTENNA
2
S-VIDEO
3
6
5
4
R
R
SW
SR
MIXED
5.1CH
6
7
5
FR
S-VIDEO
8 9
Pr/Cr
COAXIAL
13 10
SCART OUTPUT
OPTICAL
11
12
1. RF-SIGNAALITULO
7.
5.1 -KANAVAINEN AUDIOLÄHTÖ
2. RF-SIGNAALILÄHTÖ
8.
KOMPOSIITTIVIDEOLÄHTÖ
3. KOMPOSIITTIVIDEOTULO (TAKANA)
9.
S-VIDEO -LÄHTÖ (TAKANA)
4. S-VIDEO -TULO
10. DIGITAALINEN AUDIOLÄHTÖ -
5. AUDIOTULO (TAKA VASEN/OIKEA)
6. AUDIOLÄHTÖ (YHDISTETTY)
KOAKSIAALINEN
11. DIGITAALINEN AUDIOLÄHTÖ OPTINEN
12. SCART -LÄHTÖ
08
Säätimet ja liittimet
KAUKO-OHJAIN
ALLA OLEVISSA OHJEISSA KUVATAAN
KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT
23
1
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
24
2
3
1. OPEN/CLOSE (AVAUS/SULKU)
2. DV (DIGITAALIVIDEON TULO KAMERALLE)
3. TV (TELEVISIO)
4. NUMEROPAINIKKEET
5. SETUP (ASETUS)
6. NUOLIPAINIKKEET
/
/ )
( /
7. SELECT (VALINTA)
8. MENU (VALIKKO)
9. TIMER (AJASTIN)
10.REC/OTR (TALLENNUS/PIKATALLENNUS)
11.PLAY (TOISTO)
12.STOP (PYSÄYTYS)
13.REVERSE (TAAKSEPÄIN)
14.PREVIOUS (EDELLINEN)
15.FWD (ETEENPÄIN)
16.NEXT (SEURAAVA)
17.AUDIO (ÄÄNI)
18.SUBTITLE (TEKSTITYS)
19.REPEAT (KERTAUS)
20.SLOW (HIDASTUS)
21.PROG (OHJELMA)
22.RANDOM (SATUNNAISTOISTO)
23.STANDBY/ON (VALMIUSTILA/PÄÄLLE)
24.SCAN (KANAVAHAKU)
25.AV (OHJELMALÄHDE)
26.NAVIGATION (NAVIGOINTI)
27.ADD/CLEAR (LISÄÄ/POISTA)
28.TITLE (OTSIKKO)
29.DISC OPER (LEVYN EDITOINTIVALIKKO)
30.EDIT (EDITOINTI)
31. MUTE (MYKISTYS)
32.PAUSE/STEP (TAUKO/ASKELLUS)
33.VOLUME+ (ÄÄNENVOIMAKKUUS +)
34.CHANNEL+ (KANAVA +)
35.VOLUME- (ÄÄNENVOIMAKKUUS -)
36.CHANNEL- (KANAVA -)
37.RETURN (PALUU)
38.ANGLE (KAMERAKULMAT)
39.DISPLAY (NÄYTTÖ)
40.ZOOM (ZOOMAUS)
41.GOTO (SIIRTYMINEN)
42.PS/IS(PERÄKKÄISPYYHKÄISY/
LOMITTAISPYYHKÄISY)
09
DV
TV
AV
SCAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
4
ADD/CLEAR NAVIGATION
26
0
SETUP
TITLE
5
28
6
7
SELECT
MENU
DISC OPER
29
8
TIMER
REC/OTR
EDIT
30
9
10
27
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
31
/
11
32
12
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
33
13
14
15
34
35
16
36
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
37
17
18
REPEAT
SLOW
ZOOM DISPLAY
19
20
21
38
39
PROG
RANDOM
PS/IS
GOTO
40
41
22
42
Kauko-ohjain
Paristojen asentaminen
1. Avaa paristotilan kansi painamalla lehtijousta
alaspäin ja ylöspäin.
2. Aseta paristotilaan kaksi AA-kokoista paristoa
"+" ja "-" -merkintöjen osoittamaan asentoon.
3. Varmista että paristot on asennettu oikein ja sulje
sitten paristotilan kansi.
Huom:
Älä sekoita keskenään eri tyyppisiä tai vanhoja ja
uusia paristoja.
Jos kauko-ohjainta ei käytetä pidempään aikaan,
irrota paristot mahdollisen syöpymisen estämiseksi.
Poista loppuun käytetyt paristot välittömästi
estääksesi syömisen aiheuttamat vahingot. Kun
kauko-ohjain ei enää tunnu toimivan normaalisti on
aika vaihtaa molemmat paristot uusiin.
Paristot kestävät normaalisti noin 6 kuukautta.
Kestoikä riippuu käyttömäärästä.
Kauko-ohjaimen käyttö
DV INPUT
L---- AUDIO -----R
VIDEO
Suuntaa kauko-ohjain DVD-soittimen etupaneelissa
olevaa vastaanottoanturia kohti. Vastaanotettuaan
ohjaussignaalin laite toimii sen mukaisesti.
Osa tämän käyttöohjeen ohjeista kuvaa laitteen
käyttöä etupaneelin painikkeilla. Samat toiminnot on
tehtävissä myös kauko-ohjaimen vastaavilla
painikkeilla.
Huom:
Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, johon osuu
suora auringonvalo tai muu voimakas valo, kuten
loisteputkivalaistus, sillä voimakas valo voi aiheuttaa
häiriöitä kauko-ohjaimen toimintaan.
Mikäli samassa huoneessa käytetään toista
vastaavaa kauko-ohjainta, saattaa tämän kaukoohjaimen toiminnassa esiintyä häiriöitä.
Älä laita kauko-ohjaimen päälle mitään esinettä, sillä
se saattaa vahingossa painaa painikkeita alas ja näin
aiheuttaa turhaa paristojen kulumista.
Laitteen etupaneelia ei tulisi peittää värillisellä lasilla,
sillä se voi estää kauko-ohjaimen normaalin
toiminnan.
Kauko-ohjaimen ja laitteen välillä olevat esteet ja
esineet estävät kauko-ohjaimen toiminnan.
Kauko-ohjaimella voi käyttää laitetta korkeintaan 5
metrin etäisyydeltä. Käyttövälimatkan alkaessa
lyhetä on aika vaihtaa molemmat paristot uusiin.
S-VIDEO
No
in 5
m
30
30
AN
ST
DB
Y/O
SC
OP
E N/
CL
OS
N
AN
3
AV
E
TV
6
2
DV
9
5
1
8
4
D
AD
7
0
SE
TU
/C
LE
AR
VI
NA
TI
GA
ON
TI
T LE
DI S
P
S EL
ME
EC
NU
TI
C/
OT
PA US
S TO
IT
R
R
PL
ER
ED
RE
ME
C OP
T
E/S
P
MU
TE P
VO
AY
CH
PR
RE
V
FW
TE
/
EV
VO
CH
NE
L+
+
D
SU
AU
L-
-
XT
BT
E
IT L
D IO
RE
P
GL
E
RE
OM
OW
PS
RA
ND
TU
RN
DI
ZO
SL
AT
PE
AN
SP
L AY
GO
TO
/IS
OM
G
RO
10
Kytkentä
AUDIOLÄHDÖN KYTKENTÄ
Dolby Pro Logic Surround -ääni (HYVÄ)
Nauti Dolby Pro Logic Surround -äänestä
kytkemällä vahvistin ja kaiutinjärjestelmä
(oikea ja vasen etukaiutin, keskikaiutin ja yksi
tai kaksi takakaiutinta).
INPUT
IN
VIDEO
VIDEO OUTPUT
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
VIDEO
L
S-VIDEO
R
L
C
R
SW
SL
FL
OUT
TV75
ANTENNA
SR
FR
5.1CH
MIXED
Audiokaapeli
(Analoginen lähtö)
SCART OUTPUT
VAHVISTIN
Digitaalinen stereoääni (PAREMPI)
Nauti dynaamisesta digitaalisesta stereoäänestä kytkemällä digitaalisella äänitulolla
varustettu vahvistin ja kaiutinjärjestelmä (oikea
ja vasen etukaiutin, keskikaiutin, subwoofer ja
kaksi takakaiutinta).
INPUT
IN
VIDEO
VIDEO OUTPUT
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
VIDEO
L
S-VIDEO
R
L
C
R
SW
SL
FL
OUT
TV75
ANTENNA
MIXED
SR
5.1CH
FR
Audiokaapeli
VAHVISTIN
11
tai
SCART OUTPUT
Kytkentä
VIDEOLÄHDÖN KYTKENTÄ
HYVÄ
PAREMPI
INPUT
IN
VIDEO OUTPUT
AUDIO OUTPUT
L
VIDEO
L
C
SL
FL
VIDEO
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
INPUT
IN
VIDEO
VIDEO OUTPUT
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
VIDEO
L
S-VIDEO
R
L
C
R
SW
SL
FL
OUT
TV75
ANTENNA
OUT
R
S-VIDEO
R
SW
SR
FR
5.1CH
MIXED
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
TV75
ANTENNA
SR
5.1CH
MIXED
COMPOSITE
VIDEO
FR
S-VIDEO
Kytke DVD-tallennin S-Video -kaapelilla, mikäli
TV:ssä on S-Video -tuloliitäntä. Älä kytke keltaista
videokaapelia mikäli käytät S-Video -kaapelia.
SCART RGB VIDEOLÄHTÖ (PARAS)
SCART -videolähtöä käyttämällä saadaan paras
mahdollinen kuvanlaatu DVD-levyistä.
AUDIO OUTPUT
L
C
SL
VIDEO OUTPUT
L
DIGITAL OUTPUT
R
MIXED
SW
SR
5.1CH
R
COAXIAL
OPTICAL
TV-VIRITTIMEN KYTKENTÄ
DVD-TALLENNIN
Signaalitulo
INPUT
IN
VIDEO OUTPUT
VIDEO
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
VIDEO
L
S-VIDEO
R
L
C
R
SW
SL
FL
OUT
TV75
ANTENNA
MIXED
SR
FR
5.1CH
SCART OUTPUT
AUDIO-sýgnaalilähtö
HUOM
¡
Katso ohjeita kytkemäsi television käyttöohjeesta.
¡
Kytke molemmat laitteet pois päältä ja irrota niiden verkkojohdot ennen
kytkentöjen suorittamista.
12
SCART OUTPUT
Kytkentä
TÄLLÄ DVD-TALLENIMELLA VOIT KATSELLA TAI TALLENTAA OHJELMIA MUISTA AVJÄRJESTELMISTÄ, KUTEN VIDEONAUHURI, DVD-SOITIN, JNE.
A/V -SIGNAALIN KYTKENTÄ (TAKAPANEELIN A/V -TULOLIITÄNTÄ)
DVD-TALLENNIN
INPUT
IN
VIDEO
VIDEO OUTPUT
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
VIDEO
L
S-VIDEO
R
L
C
R
SW
SL
FL
OUT
TV75
ANTENNA
SR
FR
5.1CH
MIXED
Videolähtö
Audiolähtö
Videotulo
SCART OUTPUT
Audiotulo
tai
DVD-soitin
Televisio
Kytke DVD-tallennin S-Video -kaapelilla, mikäli signaalilähteessä on S-Video -lähtöliitäntä. Älä kytke keltaista
videokaapelia mikäli käytät S-Video -kaapelia.
HUOM
¡
Katso ohjeita kytkemiesi laitteiden käyttöohjeista.
¡
Kytke kaikki laitteet pois päältä ja irrota niiden verkkojohdot ennen
kytkentöjen suorittamista.
13
Kytkentä
A/V -SIGNAALIN KYTKENTÄ (ETUPANEELIN A/V -TULOLIITÄNTÄ)
INPUT
DVD-TALLENTIMEN
TAKAPANEELI
IN
VIDEO
VIDEO OUTPUT
Pb/Cb
Y
DIGITAL
OUTPUT
S-VIDEO
Pr/Cr
COAXIAL
OPTICAL
AUDIO OUTPUT
VIDEO
L
S-VIDEO
R
L
C
R
SW
SL
FL
OUT
TV75
ANTENNA
MIXED
SR
FR
5.1CH
Audiolähtö
Videolähtö
Televisio
tai
Audiotulo
Videotulo
DVD-TALLENTIMEN ETUPANEELI
DV INPUT
L---- AUDIO -----R
VIDEO
S-VIDEO
DV-tulo
Digitaalinen
kameranauhuri
Kytke DVD-tallennin S-Video -kaapelilla, mikäli signaalilähteessä on S-Video -lähtöliitäntä. Älä kytke keltaista
videokaapelia mikäli käytät S-Video -kaapelia.
HUOM
¡
Katso ohjeita kytkemiesi laitteiden käyttöohjeista.
¡
Kytke kaikki laitteet pois päältä ja irrota niiden verkkojohdot ennen
kytkentöjen suorittamista.
14
MP3 & Peräkkäispyyhkäisy
MIKÄ ON MP3?
MP3 on uusi formaatti, jota käytetään Internetin kautta toistettavissa olevissa
musiikkitiedostoissa. MP3-tiedostoja voidaan ladata MP3-verkkosivuilta
kotitietokoneelle.
MIKÄ ON PERÄKKÄISPYYHKÄISY ( PROGRESSIVE SCAN)?
Peräkkäispyyhkäisyssä (progressive scan) kuvaruudulla olevat juovat piirretään
järjestyksessä peräjälkeen, jolloin syntyy niin sanottu lomittamaton kuva, joka on terävmpi
kuin perinteinen, lomitettu kuva. Peräkkäispyyhkäisy vähentää videokuvan vilkkumista ja
liikkuvassa kuvassa esiintyviä häiriöitä sekä tuottaa terävämmän kuvan erityisesti suuria
kuvaruutuja käytettäessä.
15
Levyn toistaminen
TAVALLISEN DVD-LEVYN TOISTAMINEN
1. Kytke DVD-tallennin päälle.
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
2. Laita DVD-levy levytilaan.
DV
3. Valitse otsikko nuolipainikkeilla tai numeropainikkeilla.
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
Otsikko 1
Otsikko 2
0
SETUP
SELECT
SELECT
MENU
TIMER
PLAY
Otsikko 3
Otsikko 4
TITLE
DISC OPER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
4. Paina SELECT- tai PLAY-painiketta.
Toisto alkaa valitusta otsikosta.
5. Poistaaksesi levyn, paina OPEN/CLOSE -painiketta.
DVD+RW TAI DVD+R -LEVYN TOISTAMINEN
Hakemistokuva
1. TITLE
01/01/00
12:03:47
SP00:00:20
1. TITLE
01/01/00
12:06:50
HQ00:00:20
1. TITLE
01/01/00
12:08:57
SLP00:00:20
Kuvaus:
1.
2.
3.
4.
5.
1. TITLE
01/01/00
12:03:47
SP 00:00:20
1. Tallenteen nimi. Oletusnimi on TITLE (otsikko).
2. Tallenteen tekopäivä.
3. Tallenteen tekoaika.
4. Tallenteen laatu.
5. Tallenteen pituus.
16
Levyn toistaminen
DVD+RW TAI DVD+R -LEVYN TOISTAMINEN
OPEN
CLOSE
1. Kytke DVD-tallennin päälle.
OPEN/CLOSE
2. Paina OPEN/CLOSE -painiketta.
Levytila avautuu.
STANDBY/ON
TV
DV
4. Valitse toistettavaksi haluamasi otsikko nuolipainikkeilla
( /
/
/ ).
2
3
4
5
6
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
SELECT
TITLE
SELECT
MENU
DISC OPER
TIMER
PLAY
5. Paina SELECT- tai PLAY -painiketta.
Valitun otsikon toisto käynnistyy.
SCAN
1
7
3. Laita levytilaan DVD+RW tai DVD+R -levy ja sulje levytila.
Ruutuun tulee hakemistokuva.
AV
PLAY
STOP
6. Toiston pysäyttäminen.
Paina STOP-painiketta kerran pysäyttääksesi toiston; voit
jatkaa toistoa pysäytyskohdasta painamalla PLAYpainiketta.
Jos haluat aloittaa toiston alusta, paina STOP-painiketta
kaksi kertaa ja tämän jälkeen PLAY-painiketta.
REC/OTR
STOP
PAUSE/STEP
YLÖS/ALAS/
OIKEALLE/
VASEMMALLE
EDIT
MUTE
/
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
Huom:
Kaikien DVD+RW tai DVD+R -levyllä olevien otsikoiden
toistuttua loppuun tulee ruutuun hakemistokuva.
DVD
MODE
TRICK
TITLE
CHAPTER
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
T-TIME
MUITA TOISTOTOIMINTOJA
Kaikki toistotoiminnot voidaan valita valikoista. Paina
toiston aikana DISPLAY-painiketta kaksi kertaa ja ruutuun
tulee toistovalikko:
Normal
Play
35/41
01/01
01/02-OTH
Off
01/01
00:00:00-00:00:00
Suorita valinnat valikosta seuraavasti:
Valitse rivi nuolipainikkeilla ( / ) ja paina sitten SELECT-painiketta ,valitse vaihtoehto
nuolipainikkeilla ( / ) ja paina sitten SELECT-painiketta.
Saat valikon pois ruudulta painamalla DISPLAY-painiketta.
MODE
Normal
AUDIO
Toistotyyppi Voit asettaa toistotyypin, kuten
PROGRAM (ohjelma), RANDOM (satunnainen) ja
erilaisia kertaustyyppejä.
TRICK
Play
Audio Voit suorittaa ääniasetuksia, mikäli
levyllä on niitä tarjolla.
SUBTITLE Off
Toistohallinta Toistotoimintojen, kuten FAST
FORWARD, FAST REVERSE, PAUSE, STOP,
jne. asetus.
TITLE
01/02-OTH
35/41
Tekstitys Tästä pääset valitsemaan levyllä
olevan tekstityskielen syöttämällä sen numeron.
ANGLE
Otsikko Tästä voit valita otsikon näppäilemällä
sen numeron.
CHAPTER 01/01
01/01
Kamerakulma Voit valita kamerakulman
levyllä olevista vaihtoehdoista.
T-TIME
00:00:00-00:00:00
Ajastin Siirtyminen tiettyyn levykohtaan
näppäilemällä aikalukema.
Luku Tästä voit valita haluamasi luvun
näppäilemällä sen numeron.
17
Levyn toistaminen
MUITA TOISTOTOIMINTOJA
1. Pikatoisto eteenpäin (Fast forward)
Paina
-painiketta normaalitoiston aikana.
Nopeus muuttuu jokaisella painalluksella seuraavasti:
FF2 --> FF4 --> FF16 --> FF32 --> normaalitoisto.
Paina PLAY-painiketta palataksesi normaalitoistoon.
OPEN/CLOSE
DV
2. Pikatoisto taaksepäin (Fast reverse)
Paina
-painiketta normaalitoiston aikana.
Nopeus muuttuu jokaisella painalluksella seuraavasti:
FB2 --> FB4 --> FB16 -->FB32 -->normaalitoisto.
Paina PLAY-painiketta palataksesi normaalitoistoon.
STANDBY/ON
TV
AV
2
3
4
5
6
8
9
7
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
TITLE
SELECT
MENU
TIMER
3. Toiston taukotoiminto (Pause)
Käynnistä tauko painamalla normaalitoiston aikana
PAUSE/STEP -painiketta ja palaa normaalitoistoon
painamalla PLAY -painiketta.
SCAN
1
PLAY
DISC OPER
REC/OTR
STOP
PLAY
REWIND/
FORWARD
PAUSE/STEP
EDIT
MUTE
/
PAUSE/STEP
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
4. Kuva-kuvalta -toisto (Frame advance)
Paina PAUSE/STEP -painiketta normaalitoiston aikana.
Voit edetä kuva-kuvalta painelemalla PAUSE/STEP painiketta.
Palaa normaalitoistoon painamalla PLAY -painiketta.
5. Hidastus (Slow)
Paina SLOW -painiketta normaalitoiston aikana.
SLOW-painiketta paineltaessa nopeus hidastuu
seuraavasti: 1/2 --> 1/4 --> 1/8 (normaalinopeudesta) -->
normaalinopeus.
Huom:
Yllä esitettyjen toimintojen käyttömahdollisuudet
riippuvat levytyypistä (MP3, Audio-CD, jne.).
18
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
Tietyn otsikon, luvun tai kappaleen hakeminen
DVD-LEVYT ON TAVALLISESTI JAETTU OTSIKOIHIN, JOTKA PUOLESTAAN ON JAETTU LUKUIHIN.
CD-LEVYT (AUDIO, HDCD JA MP3) OVAT PUOLESTAAN JAETTU KAPPALEISIIN. DVD-SOITTIMELLA
ON MAHDOLLISTA KÄTEVÄSTI HAKEA MIKÄ TAHANSA OTSIKKO, LUKU TAI KAPPALE.
Luku 1
Luku 2
Luku 1
OTSIKKO 1
Luku 2
Kappale 1
Luku 3
Kappale 2
Kappale 3
OTSIKKO 2
Kappale 4
Kappale 5
Audio CD
DVD-levy
OTSIKON HAKEMINEN OTSIKKOVALIKON AVULLA
Voit hakea tietyn otsikon käyttämällä otsikkovalikkotoimintoa, mikäli toistettavalla DVD-levyllä on
otsikkovalikko.
TITLE
1. Paina TITLE-painiketta.
Ruutuun tulee otsikkovalikko.
2. Valitse otsikko nuolipainikkeilla
/
/
/
Otsýkko 1
Otsýkko 2
Otsýkko 3
Otsýkko 4
.
3. Paina SELECT-painiketta.
Toisto alkaa valitun otsikon luvusta 1.
Esimerkki otsikkovalikosta
SELECT
HUOM:
Osalla levyistä tämä toiminto ei ole käytettävissä.
Mikäli ruutuun tulee erilaisia ohjeita, toimi niiden mukaisesti. Yllä olevat ohjeet koskevat
perustoimintaa, mutta eri DVD-levyillä saattaa olla erilaisia vaihtoehtoja.
LUVUN TAI KAPPALEEN HAKEMINEN
Tämän DVD-tallentimen avulla voit hakea levyn lukuja ja kappaleita.
Painele SKIP
[PREV] tai
[NEXT] -painiketta useamman kerran hakeaksesi haluamasi
luvun tai kappaleen.
Toisto alkaa valitun luvun tai kappaleen alusta.
Siirtyminen edellisiin lukuihin tai kappaleisiin
Painettaessa SKIP
[PREV] -painiketta toisto jatkuu edellisen luvun tai kappaleen alusta.
Siirtyminen seuraaviin lukuihin tai kappaleisiin
Painettaessa SKIP
[NEXT] -painiketta toisto jatkuu seuraavan luvun tai kappaleen alusta.
Huom: Joillakin levyillä otsikoita ei ole jaettu lukuihin.
19
Tietyn otsikon, luvun tai kappaleen hakeminen
OTSIKON HAKEMINEN
Jos DVD-levyllä on otsikkonumerot voit valita haluamasi otsikon otsikkonumeron perusteella:
1. Paina GOTO-painiketta toiston aikana.
Ruutuun tulee alla kuvattu valikko.
CHAPTER--TITLE:-TIME-: --:-2..Valitaksesi tietyn luvun, näppäile luvun numero numeropainikkeilla ja vahvista
sitten valinta painamalla SELECT-painiketta.
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
TV
DV
Esim. Luvun 2 valinta
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
CHAPTER- -2
SETUP
TITLE
SELECT
SELECT
MENU
DISC OPER
TIMER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
GOTO
,
3..Valitaksesi tietyn otsikon paina GOTO valitaksesi otsikkokuvakkeen TITLE:-näppäile otsikon numero numeropainikkeilla ja vahvista sitten valinta painamalla
SELECT-painiketta.
4. Jos haluat käynnistää toiston tietystä ajankohdasta, valitse aikakuvake
näppäile aika numeropainikkeilla ja vahvista sitten valinta painamalla
SELECT-painiketta.
Huom:
Toiminto ei ole käytettävissä MP3-levyillä.
CD-levyillä GOTO-toimintoa käytetään kappaleen/ajan valintaan.
20
TIME-: --:--
,
Kertaustoisto
TÄLLÄ TALLENTIMELLA ON MAHDOLLISTA KERRATA VALITTUA OTSKKOA, LUKUA,
KAPPALETTA TAI KOKO LEVYÄ (TITLE REPEAT [OTSIKON KERTAUS], CHAPTER/TRACK
REPEAT [LUVUN/KAPPALEEN KERTAUS] ,A-B REPEAT [MERKITYN JAKSON KERTAUS]).
OTSIKON LUVUN TAI KAPPALEEN KERTAUS
1. Painele REPEAT-painiketta toiston aikana.
Kertaustyyppi muuttuu jokaisella REPEAT-painikkeen
painalluksella alla kuvatulla tavalla:
OPEN/CLOSE
DV
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
Luvun kertaustoisto.
C-RPT
SETUP
TITLE
SELECT
MENU
TIMER
Otsikon kertaustoisto.
T-RPT
PLAY
DISC OPER
REC/OTR
STOP
PAUSE/STEP
EDIT
MUTE
/
Koko levyn kertaustoisto.
D-RPT
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
Paluu normaalitoistoon.
NORMAL
MERKITYN JAKSON KERTAAMINEN
1. Hae valikko näyttöön painamalla DISPLAY-painiketta kaksi kertaa.
2. Valitse
MODE Mormal
nuolipainikkeilla
3. Valitse A-B Repeat nuolipainikkeilla
jakson alkukohdassa (kohta A).
/
/ ja paina sitten SELECT-painiketta.
ja paina SELECT-painiketta toistettavan
4. Paina SELECT-painiketta uudelleen toistettavan
jakson loppukohdassa (kohta B)
Soitin palaa automaattisesti kohtaan A ja alkaa kerrata
merkittyä jaksoa (A-B).
DVD
MODE
TRICK
TITLE
CHAPTER
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
T-TIME
Normal
Play
35/41
01/01
01/02-OTH
Off
01/01
00:00:00-00:00:00
Normal
A-B Repeat
Chapter Repeat
Title-Repeat
Disc Repeat
5. Valitse MODE A-B Repeat
nuolipainikkeilla / ja paina sitten SELECT-painiketta.
Valitse NORMAL nuolipainikkeilla / ja paina sitten SELECT-painiketta palataksesi
normaalitoistoon.
Huom:
MP3/CD -levyillä on kaksi kertaustyyppiä. CD-levyillä voidaan kerrata kappaletta tai
koko levyä ja MP3-levyillä voidaan kerrata laulua tai hakemistoa.
VCD
MODE
TRICK
TRACK
AUDIO
PBC
TR-TIME
Normal
Play
01/01
Stereo
PBC on
00:01:50-01:25:40
Normal
A-B Repeat
Frack-Repeat
Disc-Repeat
Program
Random
21
Toisto satunnaisessa järjestyksessä
TÄLLÄ TALLENTIMELLA VOIDAAN TOISTAA OTSIKOITA, OTSIKON LUKUJA TAI KAPPALEITA
SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ.
OTSIKOIDEN TOISTO SATUNNAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ
1. Paina RANDOM-painiketta normaalitoiston aikana.
Tallennin aloittaa toiston satunnaisessa järjestyksessä.
OPEN/CLOSE
DV
Random
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
Normal
TITLE
SELECT
MENU
TIMER
DISC OPER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
2. Paina RANDOM-painiketta uudelleen palataksesi normaalitoistoon.
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
RANDOM
Huom:
•
Tallennin hyppää toiseen lukuun tai kappaleeseen ja aloittaa toiston, mikäli satunnaistoiston aikana
painetaan SKIP -painikkeita ( tai ).
22
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
Kamerakulmien, kielten & ääniasetusten valinta
TALLENNIN MAHDOLISTAA USEIDEN KAMERAKULMIEN JA KIELTEN VALINNAN, MIKÄLI
LEVYLLE ON TALLENNETTU USEAMPIA KAMERAKULMIA JA KIELIÄ.
KULMA 1
AUDIO :01/03 GER DOLBY
KULMA 2
AUDIO :02/03 ENG DOLBY
OPEN/CLOSE
AUDIO :03/03 CHI DOLBY
Kamerakulman valinta
STANDBY/ON
TV
DV
Puhekýelen valýnta
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
KAMERAKULMAN (ANGLE) MUUTTAMINEN
SETUP
TITLE
SELECT
Jos DVD-levylle on tallennettu videokuva useammasta kamerakulmasta
voit muuttaa katselemasi otoksen kamerakulmaa.
MENU
DISC OPER
TIMER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
Paina ANGLE-painiketta katsellessasi useammasta kamerakulmasta
kuvattua otosta.
ANGLE
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
SLOW
REPEAT
• Voit painaa ANGLE -painiketta kuvakulmakuvakkeen
näkyessä DVD-tallentimen näytöllä.
ANGLE :01/03
PROG
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
RANDOM
• Kuvakulma muuttuu jokaisella ANGLE-painikkeen painalluksella.
ANGLE :01/03
ANGLE :02/03
ANGLE :03/03
Huom:
• Kuvakulmatoiminto ei toimi DVD-levyillä, joiden otoksia ei ole tallennettu useammasta kamerakulmasta.
• Voit muuttaa kamerakulmaa myös pysäytyskuvan aikana. Palatessasi normaalitoistoon kamerakulmaksi jää valitsemasi
kamerakulma.
• Näytön kamerakulmailmaisin palaa, mikäli toistettavassa otsikossa on ainakin yksi otos, joka on kuvattu useammasta kulmasta.
KIELEN (LANGUAGE) JA ÄÄNIASETUSTEN (AUDIO) VALINTA
Voit valita kielen ja äänijärjestelmän DVD-levyllä olevista vaihtoehdoista.
1. Paina AUDIO-painiketta toiston aikana.
2. Painele AUDIO-painiketta toistamiseen
nähdäksesi kaikki vaihtoehdot.
OPEN/CLOSE
DV
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
8
9
7
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
TITLE
SELECT
MENU
AUDIO :01/03 GER DOLBY
TIMER
PLAY
DISC OPER
REC/OTR
STOP
PAUSE/STEP
EDIT
MUTE
/
AUDIO :02/03 ENG DOLBY
AUDIO
AUDIO :03/03 CHI DOLBY
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
Huom:
• Asetukset palautuvat vakioasetuksiksi kytkettäessä tallennin uudelleen päälle tai
vaihdettaessa levyä.
• Tallennin toistaa levyn oletuskielellä, mikäli valitaan vaihtoehto, joka ei ole käytettävissä.
23
Toisto halutussa järjestyksessä
TÄLLÄ TALLENTIMELLA KÄYTTÄJÄ VOI OHJELMOIDA KAIKKIAAN 99 OSION JÄRJESTYKSEN JA
TOISTAA NE SITTEN TÄSSÄ JÄRJESTYKSESSÄ (PROGRAM/PLAYBACK).
OTSIKOIDEN, LUKUJEN TAI KAPPALEIDEN TOISTOJÄRJESTYKSEN OHJELMOINTI
1. Hae valikko näyttöön painamalla DISPLAY-painiketta kaksi kertaa.
2. Valitse
MODE
Normal
nuolipainikkeilla
/ , paina SELECT.
OPEN/CLOSE
STANDBY/ON
TV
DV
3. Valitse PROGRAM nuolipainikkeilla
ruutuun tulee kaksi listaa.
/
ja paina SELECT-painiketta,
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
Edit program play list
TITLE
TITLE 01
TITLE 02
TITLE
SELECT
MENU
DISC OPER
TIMER
Favorite/Program
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
TITLE 02 Chapter 01
TITLE 04 Chapter 01
TITLE 03
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
TITLE 04
REPEAT
TITLE 05
PROGRAM
PROG
SLOW
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
RANDOM
TITLE 06
TITLE 07
TITLE 08
• Oikealla olevassa listassa on otsikot, joiden toistojärjestys on ohjelmoitu.
2. Valitse otsikko vasemmasta listasta nuolipainikkeilla / ja lisää se
oikealla olevaan listaan painamalla ADD/CLEAR -painiketta.
Voit myös valita yksittäisen luvun painamalla SELECT-painiketta otsikon
valitsemisen jälkeen.
3. Poistaaksesi otsikon oikealla olevasta listasta, valitse poistettava
otsikko ja paina sitten ADD/CLEAR -painiketta. Siirry vasemman ja
oikean listan välillä nuolipainikkeilla / .
ADD/CLEAR
4. Palaa ohjelmoituun toistoon painamalla PROG-painiketta.
OPEN/CLOSE
DV
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
TITLE
SELECT
MENU
5. Hae valikko näyttöön painamalla DISPLAY-painiketta kaksi kertaa.
TIMER
PLAY
Palataksesi normaalitoistoon, valitse ensin MODE Program , valitse
nuolipainikkeilla / vaihtoehto NORMAL ja paina sitten SELECT.
DISC OPER
REC/OTR
STOP
PAUSE/STEP
EDIT
MUTE
/
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
Huom:
• MP3/CD -levyjen kuvaruutunäytöt ovat jonkin verran erilaiset.
24
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
Tekstityksen valinta
TÄMÄ DVD-TALLENNIN MAHDOLLISTAA LEVYLLÄ OLEVIEN TEKSTITYSTEN KATSELEMISEN TVRUUDULLA.
Good afternoon
Bonsoir
Buenas tardes
TEKSTITYKSEN (SUBTITLE) HAKEMINEN ESILLE
Painele SUBTITLE-painiketta toiston aikana valitaksesi
haluamasi tekstityskielen levyn vaihtoehdoista tai
poistaaksesi tekstityksen ruudulta.
OPEN/CLOSE
DV
SUBTITLE :01/07 ENG
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
SUBTITLE :02/07 GER
TITLE
SELECT
MENU
TIMER
SUBTITLE :03/07 SPA
DISC OPER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
SUBTITLE :04/07 FRE
SUBTITLE :05/07 CHI
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SUBTITLE :06/07 HUN
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
SUBTITLE :07/07 HIN
OFF (EI TEKSTITYSTÄ)
Huom:
• Joidenkin DVD-levyjen tekstitystä ei voi asettaa pois päältä, vaan ne tulevat ruudulle automaattisesti.
• Tekstitys ei välttämättä tule näkyviin välittömästi painettuasi SUBTITLE-painiketta.
• Mikäli tekstitys näkyy TV-ruudulla vielä senkin jälkeen kun olet kytkenyt DVD-tallentimen pois päältä,
tarkista televisiosi tekstikuvan (closed caption) asetukset.
25
Kuvaruutunäytön käyttö
TÄMÄ DVD-TALLENNIN MAHDOLLISTAA LAITTEEN TILATIETOJEN JA LEVYTIETOJEN
KATSELEMISEN TV-RUUDULLA.
TILATIETOJEN TARKISTAMINEN
Tällä toýminnolla saat TV-ruudulle seuraavat tiedot:
- Play back status (Toistotyyppi)
- Current title (Toistettava otsikko)
- Current chapter (Toistettava luku)
- Current language (Valittu kieli)
- Current title Time (Toistettavan otsikon aika)
OPEN/CLOSE
DV
Paina DISPLAY-painiketta toiston aikana.
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
TITLE
SELECT
MENU
TIMER
Normal Play T01/25 C06/21 AU01/03 00:26:48
DISC OPER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
TOISTOTYYPPI
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
Normal Play T01/25 C06/21 AU01/03 00:26:48
REPEAT
PROG
TOISTETTAVA OTSIKKO/
OTSIKOIIDEN KOKONAISMÄÄRÄ
Normal Play T01/25 C06/21 AU01/03 00:26:48
TOISTETTAVA LUKU/
LUKUJEN KOKONAISMÄÄRÄ
Normal Play T01/25 C06/21 AU01/03 00:26:48
VALITTU KIELI
Normal Play T01/25 C06/21 AU01/03 00:26:48
TOISTETTAVAN OTSIKON AIKA
26
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
DISPLAY
Lapsilukituksen asettaminen
LAPSILUKITUSTOIMINTOA VOIDAAN KÄYTTÄÄ VAIN NIILLÄ DVD-LEVYILLÄ, JOTKA ON
VARUSTETTU TÄLLÄ TOIMINNOLLA.
OPEN/CLOSE
DV
LAPSILUKITUKSEN ASETTAMINEN
Lapsilukitustoiminnolla varustetut DVD-levyt on luokiteltu sisältönsä
perusteella eri luokkiin. Tietyn materiaalin sallivien luokitusten
sisältö voi poiketa toisistaan eri levyillä. Lapsilukitusta
hyödyntämällä on mahdollista leikata pois esimerkiksi väkivaltaisia,
lapsille sopimattomia kohtauksia ja korvata ne sopivammalla
materiaalilla tai estää levyn toistaminen kokonaan.
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
TITLE
SETUP
SELECT
MENU
TIMER
DISC OPER
REC/OTR
EDIT
PLAY
STOP
PAUSE/STEP
MUTE
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
/
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
1. Paina STOP-painiketta toiston aikana kaksi
kertaa.
SYSTEM SETUP - PLAYBACK
/ .
OFF
OK
NEW
SYSTEM SETUP - PLAYBACK
TV aspect ratio
Pan Scan
Rating level
OFF
Digital audio output
RAW
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
6. Paina SELECT, luokitustason asetuksen
alivalikko tulee ruutuun, valitse luokitustaso
painikkeilla / ja vahvista painamalla SELECT.
2. Paina SETUP -painiketta pysäytystilassa.
3. Valitse PLAY-kuvake nuolipainikkeilla
TV-ruudulle tulee valikko.
SLOW
RANDOM
1 Kid Sate
2G
3 PG
4 PG 13
5 PG-R
6R
7 NC-17
8 Adult
OFF
7. Valitse OK ja tallenna asetus painamalla
SELECT-painiketta.
8. Poistu asetuksista painamalla SETUP-painiketta
ja käynnistä toisto painamalla PLAY-painiketta.
1
SALASANAN MUUTTAMINEN
4. Valitse Rating Level (Luokitustaso)
nuolipainikkeilla / ja paina sitten
SELECT-painiketta.
1.
2.
3.
5.
6.
5. Näppäile salasanasi, valitse OK ja paina
sitten SELECT-painiketta.
Esiasetettu salasana on 3308
27
Valitse “New” kohtien 1-6 mukaisesti.
Näppäile uusi salasana.
Näppäile sama salasana uudelleen.
Valitse OK ja tallenna painamalla SELECT.
Poistu painamalla SETUP-painiketta.
Toimintoasetusten muuttaminen
KÄYTTÄJÄ VOI MUUTTAA TÄMÄN DVD-TALLENTIMEN TOIMINTOASETUKSET OMIA
MIELTYMYKSIÄÄN VASTAAVIKSI.
[Asetusvalikko]
SETUP MENU
GENERAL
PLAYBACK
RECORD
[Yleiset]
[Toisto]
[Tallennus]
LANGUAGE
[Kieli]
CHANNEL SCAN
CLOCK
[Kanavahaku]
[Kello]
ASETUSVALIKON (SETUP MENU) HAKU RUUDULLE
Valitse muutettava toiminto asetusvalikosta (SETUP MENU) ja tee muutos valinnan jälkeen ruutuun
tulevasta alivakosta.
Main Page (Pääsivu)
GENERAL
(Yleiset)
General Setup (Yleisasetukset)
Screen saver (Näytönsäästäjä)
On/Off (Päällä/Pois)
CVBS/RGB
Scart output (Scart-lähtö))
Video output format (TV-standardi) PAL/NTSC
Restore factory settings (Nollaus)
PLAYBACK
(Toisto)
OK
Playback Setup (Toistoasetukset)
16:9/Pan Scan/Letter box
TV aspect ratio (TV:n kuvasuhde)
Off (Pois päältä)
Rating level (Lapsilukitus)
Digital audio output (Dig. audiolähtö) RAW/LPCM
Closed captions (Tekstikuva)
ON/OFF (Päällä/Pois)
Record Setup (Tallennusasetukset)
RECORD
(Tallennus)
Audio chapter marker (Lukumerkki) On/Off (Päällä/Pois)
F-CS/ F-SV/ RE-CS / RE-SV/ DV/TUNER
Default source (Oletuslähde)
SLP/EP/SP/HQ
Default quality (Oletuslaatu)
LANGUAGE
(Kieli)
Language Setup (Kieliasetukset)
OSD language (Kuvaruutunäyttö) English/Spanish/......
Menu language (Valikkokieli)
Subtitle language (Tekstityskieli)
Audio language (Puhekieli)
CHANNEL
SCAN
(Kanavahaku)
CLOCK
(Kello)
English/Chinese/....../Alkuperäinen
Off/English/Chinese/......./Alkuperäinen
English/Chinese/......./Alkuperäinen
Katso yksityiskohdat sivulta 29.
Date & Time Setup (Päivämäärä & Kellonaika)
Date (mm/dd/yy) (Pvm [pp/kk/vv]) 01/01/00
Time (hh:mm:ss) (Kellonaika)
01:15:01
1. Paina SETUP-painiketta pysäytystilassa.
2. Valitse vaihtoehto nuolipainikkeilla ( / / / ) ja paina sitten SELECT-painiketta.
3. Poistu asetusvalikosta painamalla SETUP-painiketta.
28
Tallennusvaihtoehdot
KANAVAHAKU (CHANNEL SEARCH)
Tallentaaksesi TV-ohjelmia sinun on haettava ensin
kanavat.
SYSTEM SETUP - CHANNEL SCAN
1. Siirry TV-asetusvalikkoon painamalla SCAN.
2. Valitse SCAN nuolipainikkeilla / ja paina sitten
SELECT-painiketta.
Laite hakee kanavat automaattisesti.
Voit lopettaa haun painamalla STOP-painiketta.
Scan channels
SCAN
Modify channel information
EDIT
Sort channel order
SORT
Channel audio language
Language A
3%
1
3. Pääset selailemaan löytyneitä kanavia valitsemalla
nuolipainikkeilla / vaihtoehdon EDIT ja painamalla
sitten SELECT-painiketta, vaihtoehdon “Name” ollessa
valittuna voit selata kanavia nuolipainikkeilla / tai
näppäilemällä numeron, paina sitten SELECT-painiketta.
Mikäli SKIP-sarakkeessa on “YES” kyseistä kanavaa ei
ole löytynyt.
4. Jos haluat hypätä jonkin kanavan yli, valitse tämä
kanava, valitse SKIP painikkeilla / ja paina SELECT.
Valitse “Yes” painikkeilla / ja paina SELECT.
Total found 1 channel. Press STOP to
stop scanning
CHANNEL EDIT
Name
P001/S-008
Manual Scan
55.25MHz
TV System
PAL I
Sound Mode
Stereo
Skip
NO
Fine tune
OK
5. Valitse OK nuolipainikkeilla
SELECT-painiketta.
/
ja paina sitten
LEFT/RIGHT to manual scan, 0~9 or
CH+/CH- to Change Channel
6. Paina SETUP-painiketta poistuaksesi valikosta.
TALLENNUSLAADUN ASETUS (RECORD QUALITY )
1. Paina SETUP-painiketta pysäytystilassa.
2. Suorita valinta nuolipainikkeilla ( / / / ).
3. Valitse oletuslaatu.
HQ:
SP:
EP:
SLP:
Paras laatu (High Quality), lähes 60 minuutin tallennusaika tyhjälle levylle.
Normaalilaatu (Standard Play), lähes 120 minuutin tallennusaika tyhjälle levylle.
Venytetty toisto (Extended Play), lähes 240 minuutin tallennusaika tyhjälle levylle.
Erikoispitkä toisto (Super Long Play), lähes 360 minuutin tallennusaika tyhjälle levylle.
NORMAALI TALLENNUS
1. Tee kytkennät sivujen 11-14 ohjeiden mukaisesti.
2. Laita tallentimen levytilaan DVD+RW tai DVD+R -levy, jolla on riittävästi tallennustilaa.
3. Paina painiketta DV, TV tai AV valitaksesi sen ohjelmalähteen, jonka kytkit kohdassa 1.
F-A/V:
Etupaneelin Audio/Video -tulo (etupaneelissa)
R-A/V:
Takapaneelin Audio/Video -tulo (takapaneelissa)
F-SV:
Etupaneelin S-Video (etupaneelissa)
R-SV:
Takapaneelin S-Video (takapaneelissa )
TV:
(Voit valita kanavan painikkeilla CHANNEL+/- tai valita sen suoraan näppäilemällä
sen numeron).
DV:
Digitaalisen kameranauhurin liitäntä (etupaneelissa)
4. Käynnistä tallennus painamalla RECORD-painiketta.
Jos halut lopettaa tallennuksen, paina STOP-painiketta.
Jos DVD+RW tai DVD+R -levy on uusi, pysähtyminen kestää noin kolme minuuttia.
Pysäytettäessä tallennus STOP-painikkeella laite jälkikäsittelee tietoa hetkisen aikaa - odota!
29
Tallennusvaihtoehdot
PIKATALLENNUS (ONE-TOUCH RECORD)
1. Paina normaalin tallennuksen aikana RECORD-painiketta, tallennus loppuu automaattisesti
30 minuutin kuluttua.
2. Tallennusaika lisääntyy 30 minuutilla jokaisella RECORD-painikkeen painalluksella.
Levyn tallennusaika määräytyy levyn kapasiteetin ja tallennuslaadun perusteella.
Mikäli asettamasi pikatallennusaika ylittää levyn tallennuskapasiteetin, pikatallennus (OTR)
peruuntuu ja laite palautuu normaaliin tallennukseen.
3. Jos haluat lopettaa tallennuksen, paina STOP-painiketta.
OPEN/CLOSE
DV
STANDBY/ON
TV
AV
SCAN
3
1
2
4
5
6
7
8
9
ADD/CLEAR NAVIGATION
0
SETUP
TITLE
SELECT
MENU
REC/OTR
TIMER
PLAY
DISC OPER
REC/OTR
STOP
PAUSE/STEP
EDIT
MUTE
/
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
PALUU TOISTOTILAAN
Kun tallennus on lopetettu voit siirtyä normaaliin toistotilaan painamalla PLAY-painiketta.
KELLON ASETTAMINEN (CLOCK)
1. Siirry asetusvalikkoon (Setup Menu) painamalla pysäytystilassa SETUP-painiketta.
2. Valitse CLOCK -kuvake nuolipainikkeilla
olevan kuvan osoittamalla tavalla.
/ oikealla
3. Kun “Date (mm/dd/yy)” on valittuna, paina SELECT,
syötä nykyinen päivämäärä numeropainikkeilla
muodossa (kk/pp/vv) ja paina sitten SELECT-painiketta
uudelleen.
4. Kun “Time (hh:mm:ss)” on valittuna, paina SELECT,
syötä nykyinen kellonaika numeropainikkeilla ja paina
sitten SELECT-painiketta uudelleen.
Huom:
Jos haluat keskeyttää asetuksen, paina RETURN-painiketta.
30
SYSTEM SETUP - CLOCK
1
Date(mm/dd/yy)
0 1/0 1/0 0
Time(hh:mm:ss)
1 4/2 9/5 2
Tallennusvaihtoehdot
AJASTINTALLENNUS (TIMER RECORD)
1. Aseta ensin päivämäärä ja kellonaika sivulla 30 olevan kohdan
“KELLON ASETTAMINEN” mukaisesti.
Suosittelemme paikallisen päivämäärän ja ajan asettamista.
OPEN/CLOSE
2. Paina TIMER-painiketta, tallennusaikataulu tulee ruudulle.
W
W
W
1
2
3
4
DV
Rear CVBS
Ch057
SP
SP
HQ
SCAN
3
2
4
5
6
7
8
9
0
SETUP
SELECT
Quality
AV
1
ADD/CLEAR NAVIGATION
Record scheduler
Source
STANDBY/ON
TV
DV
TITLE
SELECT
MENU
Date
Start
12/01/03 14:41
DAILY 07:03
12/31/03 12:44
End
TIMER
STOP
15:11
08:33
13:05
DISC OPER
TIMER
REC/OTR
STOP
PLAY
PAUSE/STEP
EDIT
MUTE
/
REV
PREV
CH+
VOL+
FWD
NEXT
CH-
VOL-
AUDIO SUBTITLE ANGLE RETURN
REPEAT
PROG
SLOW
RANDOM
ZOOM
DISPLAY
PS/IS
GOTO
5
6
Huom:
Jos haluat poistaa ajankohdan aikataulusta, valitse se ja paina ADD/CLEAR -painiketta.
2. Valitse ajankohta nuolipainikkeilla / ja paina sitten SELECT-painiketta siirtyäksesi
tallennuseditoriin (Item Editor).
Valinta ja asetukset suoritetaan nuolipainikkeilla ja SELECT-painikkeella.
Item Editor
Signaalilähde, ks. yksityiskohdat sivulta 29, kohta 3.
Tallennustiheys, once (kerran), daily
(päivittäin) tai weekly (viikottain).
Tallennuspäivämäärä kk/pp/vv
Tallennuksen alkamisaika
Tallennuksen loppumisaika
Tallennuslaatu, ks. yksityiskohdat sivulta 29
kohdasta “Tallennuslaadun” asettaminen”.
Source
ONCE
Start
End
Quality
DV
0 1/0 1 /0 0
14:41
15:11
SP
Confirm
Cancel
3. Valitse "Confirm" tallentaaksesi asetukset.
4. Viisi minuuttia ennen asetettua tallennusaikaa ruutuun tulee tallennuksen varmistusvalikko
(Record Prompt): vahvista valitsemalla "Confirm", peru valitsemalla "CANCEL". Jos et tee
mitään valintaa tallennus käynnistyy automaattisesti asetettuna aikana.
Huom:
Valmiustilassa tallennin käynnistyy 2 minuuttia ennen tallennuksen alkamista.
Voit lopettaa tallennuksen painamalla STOP-painiketta.
DVD+RW/DVD+R -levylle voidaan tallentaa jopa 360 minuuttia.
31
Editointi
DVD+RW -LEVYN OTSIKON EDITOINTI
1. Aseta tallennettu DVD+RW -levy levytilaan.
Ruutuun tulee hakemistokuva.
2. Valitse editoitava otsikko nuolipainikkeilla.
3. Paina EDIT, ruutuun tulee editointivalikko
toiston aikana.
Valitse yksi kuvakkeista nuolipainikkeilla / ,
paina SELECT ja valitse sitten alivalikko
nuolipainikkeilla / .
Katso valittua otsikkoa/
otsikoiden kokonaismäärä
Title:04/04
Katso valittua lukua/lukujen
kokonaismäärä
Chapter:01/01
Nykyinen toimintatila
PLAY
Luvun editointi. Valitse lisätäksesi
luvun tai poistaaksesi valitun/kaikki
luvut, katso yksityiskohdat
seuraavalta sivulta.
EDIT MODE
Title:04/04
Chapter marker
Chapter:01/01
Luvun näyttö/piilotus. Valitse
piilottaaksesi valitun luvun, katso
yksityiskohdat seuraavalta sivulta.
PLAY
Chapter marker
Hide chapter
Hide chapter
Otsikkokuva tai Otsikkonimi.
Valitse asettaaksesi toistettavan
kuvan otsikon kuvakkeeksi tai
nimetäksesi otsikon, katso
yksityiskohdat sivulta 34.
Index picture
Split title
T- Elapsed: 0:00:02
Index picture
Jaa valittu otsikko kahdeksi otsikoksi
tämän hetkisestä kohdasta.
Split title
Otsikkoajastin
T- Elapsed: 0:00:02
4. Poistu valikosta painamalla EDIT
-painiketta.
32
Editointi
LUVUN EDITOINTI
Valitse valikon neljäs kuvake (”Chapter marker”) ja painele toistuvasti SELECT -painiketta,
jolloin vaihtoehdot vaihtuvat alla kuvatulla tavalla:
Chapter marker
Insert marker
Delete marker
Delete all markers
Kun
Insert
lukumerkki .
Kun
Kun
marker on valittu SELECT -painikkeella, nykyiseen kohtaan lisätään uusi
Delete marker on valittu SELECT -painikkeella, valitun luvun merkki poistetaan.
Delete all markers
on valittu SELECT -painikkeella, kaikki merkit poistetaan.
Huom:
Voit tarkastella yllä olevaa asetusta valikon toisesta kuvakkeesta (”Chapter”).
Jos otsikossa on vain yksi luku, valittavissa on vain vaihtoehto Insert marker .
LUVUN PIILOTUS TAI NÄYTTÖ
Valitse valikon viides kuvake (”Hide chapter”) ja paina sitten SELECT -painiketta.
Kun kuvakkeena on
SELECT-painiketta.
Hide chapter
Unhide chapter
Kun kuvakkeena on
näkyväksi painamalla SELECT-painiketta.
, valittu luku on näkyvä ja voit piilottaa sen painamalla
, valittu luku on näkymätön ja voit saada sen
33
Editointi
OTSIKKOKUVAKE JA OTSIKON JAKAMINEN
Valitse valikon kuudes kuvake (”Index picture”) ja paina SELECT-painiketta.
Jos haluat asettaa nyt ruudussa olevan kuvan valitun otsakken kuvakkeeksi, joka näkyy
pikkukuvana hakemistokuvassa, paina SELECT-painiketta kun
Index picture on näkyvissä.
Valitse valikon seitsemäs kuvake (”Split title”) ja paina SELECT-painiketta.
Kun
Split title on valittu, painamalla SELECT -painiketta lisätään nykyiseen kohtaan
uusi otsikkomerkki.
EDITOI OTSIKON NIMEÄ
1. Laita levytilaan tallennettu DVD+RW -levy.
Ruutuun tulee hakemistokuva.
2. Valitse editoitava otsikko nuolipainikkeilla.
3. Paina nuolipainiketta , jolloin ruutuun tulee editointivalikko toiston jatkuessa.
Valitse yksi kuvake nuolipainikkeilla / ja paina sitten SELECT-painiketta.
4. Valitse valikon neljäs kuvake (”Rename title”) ja paina sitten SELECT-painiketta .
Ruutuun tulee näppäimistön kuva.
Play title
Erase title
Edit title
Rename title
Overwrite title
Overwrite disc
Title name
TITLE_
A B C D E F G H I J K 0 1 2
L M N O P Q R S T U V 3 4 5
W X Y Z ( ) _ : ? . 6 7 8 9
Space Caps BkSp Delete Clear
Exit
OK
Valitse haluamasi kirjain kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla ( / / / ) ja vahvista valinta painamalla
SELECT-painiketta.
Näppäimistökuvan alimmalla rivillä olevat kuvakkeet ovat editointikomentoja (Space [välilyönti],
Caps [isot kirjaimet], BkSp [pyyhi edellinen], Delete [pyyhi], Clear [nollaa], Exit [poistu
tallentamatta], OK [poistu ja tallenna]).
Valitse “OK” tallentaaksesi nimen.
Huom:
Otsikon nimen maksimipituus on 9 merkkiä.
34
Editointi
DVD+RW -LEVYN EDITOINTI
1. Laita levytilaan DVD+RW -levy.
DVD+RW -levyn valikko
Play
Erase disc
Rename disc
Valitessasi kuvakkeen nuolipainikkeilla
Make compatible
/ ruutuun tulee kyseisen vaihtoehdon
Record a new title
kuvaus, kuten Erase disc (poista levyn
Overwrite disc
tiedot), Rename disc (nimeä levy uudelleen), Lock disc
2. Paina DISC OPER -painiketta siirtyäksesi
levyn editointivalikkoon.
3.
DVD+R -levyn valikko
Play
Rename disc
Finalize disc
Record a new title
Record a new title (tallenna uusi otsikko),
Overwrite disc (ylikirjoita), jne.
4. Valitse toiminta SELECT-painikkeella.
DVD+RW TAI DVD+R -LEVYN EDITOINTI
Play
Paina SELECT-painiketta toistaaksesi levyltä.
Erase disc
ERASE (Poista) (vain DVD+RW )
Paina SELECT-painiketta aloittaaksesi poistamisen.
Rename disc
Rename disc (Nimeä levy uudelleen)
Valitse haluamasi kirjain nuolipainikkeilla ( / / / )
ja vahvista valinta painamalla SELECT-painiketta.
Näppäimistökuvan alimmalla rivillä olevat kuvakkeet
ovat editointikomentoja. Valitse “OK” tallentaaksesi
nimen.
Huom:
Otsikon nimen maksimipituus on 9 merkkiä.
Disc name
W_
A B C D E F G H I J K 0 1 2
L M N O P Q R S T U V 3 4 5
W X Y Z ( ) _ : ? . 6 7 8 9
Space Caps BkSp Delete Clear
Exit
OK
Make compatible
Make compatible (Tee yhteensopivaksi) (vain DVD+RW)
Osoittaa, että voit tehdä tämän levyn yhteensopivaksi. Jos haluat tehdä levystä yhteensopivan
toisen DVD-soittimen kanssa, käytä tätä toimintoa.
Lock disc
Lock Disk (Lukitse levy) (vain DVD+RW )
Kun kuvakkeessa on teksti LOCK (lukitse), voit lukita kyseisen levyn. Mikäli olet lukinnut
levyn, sille ei voi tehdä mitään muutoksia, vain toistaa sitä, ennen kuin se on avattu
toiminnolla UNLOCK (avaa).
Finalize disc
Finalize disc (Viimeistele levy) (va i n DVD+R)
Valitse kuvake ja paina sitten SELECT-painiketta. Levyn viimeistelyyn menee aikaa
muutama minuutti.
Huom:
Jos DVD+R -levy on viimeistelty, sitä ei voi enää editoida eikä sille voi tallentaa. Jos
haluat levysi toimivan toisessa DVD-soittimessa, se on viimeisteltävä.
35
Tekniset tiedot
DVD-soitin
TV-järjestelmä
NTSC/PAL
Yhteensopivat levyt
DVD+R, DVD, CD,
DVD-R, DVD-RW, MP3, DVD+RW,CD-R, CD-RW
Tallentavat levytyypit
DVD+RW, DVR+R
Resoluutiosuhde
Enemmän kuin 500 juovaa
Videon signaali/kohina-suhde
65 dB
Taajuusvaste
(näytteitys, 96 KHz/24 bittiä)
4 Hz - 44 KHz:+/-2 dB
Audion signaali/kohina-suhde
95 dB
Särö
< 0.01%
D/A -muunnin
192 KHz/24 bittiä
Videolähtö
1 Vp-p
S-Video -lähtö
Y: 1 Vp-p(75 )
C: 0.3 Vp-p(75 );
Audiolähtö
2.0 V
5.1 -kanavaa,2 kanavaa yhdistettynä
Digitaalinen audiolähtö
Optinen, koaksiaalinen
Kytkennät
YUV, SCART, CVBS, S-Video
36
Kauko-ohjain
Lähetin
Toimintasäde
Virtalähde
Infrapunasäde
Noin 5 m
2 " AAA " paristoa
Yleistä
Virtalähde
Vaihtojännite, 230 V 50 Hz
Tehonkulutus
30 W
Tehonkulutus valmiustilassa
<3W
Koska tuotteemme ovat jatkuvan tuotekehityksen
kohteina, me varaamme oikeuden laitteen
muotoilun, rakenteen ja teknisten tietojen
muuttamiseen ilman ilmoitusvelvollisuutta ja muita
sitoumuksia.
Ongelmatilanteiden selvittäminen
Yritä ratkaista laiteongelma alla olevien ohjeiden avulla ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjääsi.
ONGELMA JA RATKAISU
Ratkaisu
Ongelma
Ei virtaa
Ei kuvaa
Ei ääntä
Kytke verkkopistoke seinäpistorasiaan kunnolla.
Tarkista DVD-tallentimen videolähdön ja TV:n videotulon välinen kytkentä.
Valitse televisiosta oikea tila (video 1).
Kytke videokaapelit liittimiin kunnolla. Katso tarkempia ohjeita televisiosi
käyttöohjeesta.
Kytke audiokaapelit liittimiin kunnolla.
Tarkista DVD-tallentimen audiolähdön ja TV:n tai vahvistimen audiotulon
välinen kytkentä. Valitse vahvistimesta oikea tulo. Katso lisäohjeita
audiovahvistimesi käyttöohjeesta.
Mustavalkoinen
kuva
S-Video -liitin voi olla vioittunut (vääntynyt piikki).
Toistossa on satunnaisia
häiriöitä
Vähäisiä häiriöitä voi esiintyä sen takia, että osalla levyistä video/audio
ei ole täysin huippulaatuista. Tämä koskee erityisesti joitakin vuosien
1997-1998 aikana valmistettuja levyjä.
Levy on naarmuuntunut tai muuten vioittunut.
Valoisuus vaihtelee
tai toistokuvassa on
häiriöitä
Kytke DVD-tallennin suoraan televisioon äläkä minkään muun signaalilähteen kautta. Kuvassa esiintyvät häiriöt ovat kaikissa DVD-soittimissa
pakollisen kopiosuojauspiirin aiheuttamia.
Mikäli televisiossasi ei ole videotuloliitäntää, sinun on hankittava sovitin
jälleenmyyjältäsi.
DVD-soittimen
toisto ei käynnisty
Aseta levy levytilaan etikettipuoli ylöspäin.
Aseta levy levypitimeen oikein ohjainten sisäpuolelle.
Varmista että levyssä ei ole naarmuja eikä sormenjälkiä.
Poista valikko ruudulta painamalla SETUP-painiketta.
Poista lapsilukitus tai muuta lukitustasoa. (Tämän DVD-tallentimen
tehdasasetettu salasana on 3308.)
Kytke virta pois päältä, irrota verkkojohto seinäpistorasiasta ja kytke se
sitten takaisin pistorasiaan. Kokeile uudelleen.
Palauta levy, koska käytetty ohjelmaversio ei välttämättä ole yhteensopiva
tämän tallentimen kanssa. Tarkista ohjeet www-sivulta.
MP3-levyn toisto ei
onnistu tai laite hyppää
kappaleiden yli
Käytä uusia versioita sellaisista ohjelmista, kuten Voyetra Audiostation 4,
Adaptec's “Easy CD Creator”, NTI tai Roxio's Toast Titanium.
Varmista että MP3-tiedostoja ei ole koodattu muuttuvalla bittinopeudella,
kuten Real Networksin tuotteissa.
Kauko-ohjain ei
toimi kunnolla
Tallennus ei onnistu
Vaihda molemmat paristot uusiin.
Levytyyppi ei ole sopiva, se ei ole DVD+RW tai DVD+R -levy.
Levy on jo tallennettu täyteen.
Levy (DVD+R,DVD+RW) on lukittu ja lukitus on poistettava.
DVD+R -levy on viimeistelty (finalized), joten sille ei voi enää tallentaa.
Jotkut painikkeet
eivät toimi
Levytyyppi ei ole sopiva, se ei ole DVD+RW tai DVD+R -levy.
Laite on tallennustilassa tai tallennus on käynnissä.
Kuvassa on
häiriöitä
Peräkkäispyyhkäisyn/lomittaispyyhkäisyn asetus ei ole oikein.
Paina PS/IS -painiketta siirtyäksesi pyyhkäisytyypistä toiseen.
37
www.tangent-audio.com
Maahantuoja: Keswell Oy/Kodintekniikkayksikkö
Puhelin: 010 53031
Download PDF