Miele CS1312 de handleiding | Manualzz
Gebruiks- en montagehandleiding
Elektro-barbecue-grill
CS 1312
CS 1322
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
nl - NL
M.-Nr. 07 141 450
Inhoud
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CS 1312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CS 1322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bijgeleverde accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tabel grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Grill voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Na het grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Beveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2
Inhoud
Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CS 1312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CS 1322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Voorbereiding werkblad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Meerdere apparaten inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Klemveren en verbindingsstrips bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Apparaat / apparaten plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Algemene inbouwaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Klantcontacten / typeplaatje / garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3
Algemeen
CS 1312
a Grillrooster
Bedieningsknop grillelement:
b Grillelement, voor
h Voor
c Grillelement, achter
i Achter
d Lavasteenbak
e Afvoerkraan
Display
f Symbolen voor de grillelementen
g Display
j Controlelampje "Aan"
4
Algemeen
CS 1322
a Grillroosters
Bedieningsknop grillelement:
b Grillelement, voor
h Voor
c Grillelement, achter
i Achter
d Lavasteenbak
e Afvoerkraan
f Symbolen voor de grillelementen
Display
g Display
j Controlelampje "Aan"
5
Algemeen
Bijgeleverde accessoires
Lavastenen
Grilltang
Borstel
6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen
tot gevolg hebben.
Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig
door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de handleiding
vindt u belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.
Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden
opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die daarvan het gevolg is
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door
aan een eventuele volgende eigenaar!
7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Verantwoord gebruik
~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
~ Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
~ Gebruik het apparaat voor het bereiden en warmhouden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de
hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
De personen die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn
van de gevaren van een foutieve bediening.
8
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Kinderen
~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toe-
zicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van
een foutieve bediening.
~ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen.
~ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
~ Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet en blijft dat ook nog
enige tijd nadat het is uitgeschakeld. Houd kinderen op een afstand,
totdat het apparaat voldoende is afgekoeld en er geen
verbrandingsgevaar meer bestaat.
~ Verstikkingsgevaar!
Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal
wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken.
Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.
~ Verbrandingsgevaar!
Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn in kastjes boven of achter het apparaat. De kinderen klimmen anders misschien op het apparaat.
~ Laat kinderen nooit bij de afvoerkraan om te voorkomen dat ze de
inhoud aftappen die mogelijk nog heet is.
9
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Technische veiligheid
~ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-/onderhoudswerkzaamheden en reparaties kunnen grote risico’s voor de gebruiker ontstaan. Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitsluitend door vakmensen uitvoeren die door Miele zijn
geautoriseerd.
~ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.
~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan.
Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.
~ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje
moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Vergelijk deze gegevens voor de aansluiting.
Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van
het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
~ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.
~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
boot) worden gebruikt.
10
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning
staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden
veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe
leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.
Open nooit de ommanteling van het apparaat.
~ De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
een technicus die door Miele is geautoriseerd.
~ Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan
de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door
originele onderdelen worden vervangen.
~ Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe
schakelklok of een systeem dat op afstand werkt.
~ Als de stekker wordt verwijderd of als de aansluitkabel geen stekker heeft, mag het apparaat uitsluitend door een vakman op het net
worden aangesloten. Als een beschadigde kabel moet worden vervangen, moet een speciale kabel worden gebruikt (zie "Elektrische
aansluiting").
~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het
apparaat spanningsvrij te worden gemaakt.
Ga daarvoor als volgt te werk:
– schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit of
– draai de zekering van de huisinstallatie er geheel uit of
– trek de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos.
Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
~ Neem het apparaat bij een defect niet in gebruik c.q. schakel het
meteen uit. Maak het apparaat spanningsvrij.
11
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Veilig gebruik
~ Oververhit vet, oververhitte olie en resten van voedingsmiddelen
kunnen vlam vatten en brand veroorzaken. Houd tijdens het gebruik
toezicht op het apparaat.
Blus een brand met olie of vet nooit met water. Schakel het apparaat
uit en doof de vlammen voorzichtig met een blusdeken of een natte
theedoek.
~ Flambeer nooit onder een afzuigkap. Door de vlammen kan de afzuigkap in brand vliegen.
~ In afgesloten blikken en dergelijke ontstaat tijdens het inmaken of
verwarmen overdruk. Hierdoor kunnen deze voorwerpen
openbarsten.
Gebruik het apparaat niet om voedingsmiddelen in afgesloten blikken en dergelijke te verwarmen.
~ Dek het apparaat nooit af met een afdekplaat, een doek, folie of
iets dergelijks. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of
nog heet is, kan het betreffende materiaal vlam vatten, barsten of
smelten.
~ Als u een elektrisch apparaat (bijvoorbeeld een mixer) in de buurt
van het apparaat gebruikt, mag de aansluitkabel niet in aanraking
komen met het hete apparaat. De isolatie van de kabel zou beschadigd kunnen raken.
~ Als het apparaat achter een meubeldeur is ingebouwd, mag u het
alleen gebruiken als de deur geopend is.
Sluit de meubeldeur pas als het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is.
~ Het apparaat wordt bij gebruik heet en blijft dat ook nog enige tijd
na het uitschakelen. Raak het apparaat daarom niet aan, zolang het
nog heet is.
12
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ U kunt zich aan het hete apparaat branden. Gebruik daarom altijd
ovenhandschoenen of pannenlappen als u met het hete apparaat
werkt. Gebruik alleen droge handschoenen of pannenlappen. Nat of
vochtig textiel geleidt de warmte beter en kan door stoomvorming
verbrandingen veroorzaken.
~ Bij inbouw van meerdere apparaten:
Plaats geen hete pannen in de buurt van de verbindingsstrip (het
profiel tussen twee apparaten). De dichting van de verbindingsstrip
kan hierdoor beschadigd raken.
~ Als het apparaat is ingeschakeld, onbedoeld wordt ingeschakeld
of bij restwarmte kunnen metalen voorwerpen op het apparaat heet
worden.
Andere materialen kunnen smelten of vlam vatten.
Gebruik het apparaat niet als werkblad.
Schakel het apparaat na gebruik uit!
~ Door de hoge temperaturen kunnen brandbare voorwerpen in de
buurt van het apparaat vlam vatten. Gebruik dit apparaat niet om er
een ruimte mee te verwarmen. Schakel het nooit in als het verwarmingselement omhooggeklapt is.
~ Door warmteophoping kan het rooster beschadigd raken. Ge-
bruik voor het grilleren/warmhouden nooit grillschalen, grillpannen of
gewone schalen en pannen. Dek het rooster ook nooit af wanneer
de grill in gebruik is (bijvoorbeeld met aluminiumfolie).
~ Zorg dat er altijd water in de waterbak zit als u de grill inschakelt.
13
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Reiniging en onderhoud
~ De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.
~ De lavastenen zuigen het vet op dat tijdens het grilleren omlaag
druppelt. Hoe donkerder de stenen, des te meer vet bevatten ze.
Lavastenen kunnen gemakkelijk vlam vatten als ze met vet verzadigd zijn. Reinig de lavastenen regelmatig en vervang ze tijdig (zie
"Reiniging en onderhoud").
Accessoires
~ Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.
14
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Het verpakkingsmateriaal
Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
ook schadelijke stoffen die nodig zijn
geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
oude apparaat bij het gewone afval
doet of er op een andere manier niet
goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
leverancier de verpakking terug. Als u
de verpakking zelf wegdoet, informeer
dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
15
Vóór het eerste gebruik
Bij het apparaat wordt een tweede typeplaatje geleverd. Plak dit typeplaatje
op de aangegeven plaats achter in uw
gebruiksaanwijzing.
Eerste reiniging
^ Verwijder het verpakkingsmateriaal
a van de verwarmingselementen en
verwijder eventueel aanwezige
beschermfolies.
^ Reinig de waterbak en het rooster
met heet water en afwasmiddel en
maak de onderdelen daarna weer
droog (zie ook het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
^ Wis de andere oppervlakken met een
vochtige doek af. Wrijf daarna alles
weer droog.
De metalen delen van het apparaat zijn
voorzien van een speciaal beschermlaagje, waardoor bij het eerste gebruik
geurtjes kunnen ontstaan. De geurtjes
(en eventuele dampvorming) verdwijnen na korte tijd en betekenen niet dat
het apparaat verkeerd is aangesloten of
defect is.
16
Bediening
Tabel grilleren
De in de tabel aangegeven tijden zijn slechts algemene richtlijnen en gelden voor
het grilleren op een vermogensstand tussen 9 en 12 op de voorverwarmde grill.
De bereidingstijd is afhankelijk van het soort gerecht, de hoedanigheid en de dikte van het product.
Te grilleren gerecht
Bereidingstijd in minuten
Vlees en worst
Braadworst
6-8
Biefstuk
4 - 10
Gehaktballen
12 - 16
Kippenbout
16 - 18
Lamskotelet
4-8
Lever
3-6
Kalkoenschnitzel
8 - 10
Schaschlik
14 - 18
Schnitzel
8 - 12
Spareribs
15 - 20
T-bone-steak
10 - 20
Vis / zeevruchten
Forel
12 - 16
Garnalen
2-4
Zalmfilet
10 - 12
Makreel
10 - 12
Tonijnsteak
6-8
17
Bediening
Te grilleren gerecht
Bereidingstijd in minuten
Groente
Aubergines
Aardappelen in folie, voorgekookt
6-8
10 - 20
Groentespiesen
5-6
Maïs, voorgekookt
5-8
Paprikareepjes
2-3
Tomaten (in helften)
2-4
Fruit
Schijfjes ananas
2-3
Schijfjes appel
2-3
Diversen
Geroosterd brood
2-3
Tofoe
4-6
18
Bediening
Grill voorbereiden
CS 1312
U kunt de grill mét en zonder lavastenen gebruiken. Als u zonder lavastenen
grilleert, zorgt de opstijgende waterdamp ervoor dat het voedsel lekker
sappig blijft. Als u mét lavastenen grilleert, wordt het grillaroma extra sterk.
^ Controleer of de afvoerkraan dicht is.
^ Verwijder het grillrooster, klap de
grillelementen omhoog en haal de
lavasteenbak uit de waterbak.
^ Vul de waterbak
– tot markering a met ca. 2,5 liter water als u zonder lavastenen grilleert.
– met ca. 1,2 liter water als u met lavastenen grilleert.
^ Zet, indien gewenst, de bak met lavastenen in de waterbak.
^ Klap de verwarmingselementen weer
naar beneden en plaats het grillrooster.
CS 1322
^ Vul de waterbak
– tot markering a met ca. 4,0 liter water als u zonder lavastenen grilleert.
– met ca. 1,8 liter water als u met lavastenen grilleert.
^ Zet, indien gewenst, de bak met lavastenen in de waterbak.
^ Klap de verwarmingselementen weer
naar beneden en plaats het grillrooster.
19
Bediening
In- en uitschakelen
De grill heeft twee verwarmingselementen die u apart kunt inschakelen en
instellen. Voor grote hoeveelheden kunt
u de hele grill gebruiken. Bij kleine hoeveelheden kunt u bijvoorbeeld voor op
de grillplaat grilleren en achter op de
plaat voedingsmiddelen warmhouden
(op vermogensstand 3 - 4).
Grilleren
Zorg dat er tijdens het grilleren altijd
water in de waterbak zit. Vul indien
nodig water bij.
Gebruik nooit grillschalen, grillpannen of gewone schalen en pannen.
Dek het rooster ook nooit af (bijvoorbeeld met aluminiumfolie)! Door de
warmteophoping kan het rooster beschadigd raken.
^ Zet een of beide knoppen op vermogensstand "12". Verwarm de grill met
het rooster ca. 10 minuten voor.
De markering op de knop moet precies stand "12" aanwijzen.
U kunt de grill in- en uitschakelen door
de betreffende bedieningsknop naar
links of naar rechts te draaien.
Na het inschakelen licht het controlelampje N op. Het controlelampje dooft
na het uitschakelen.
20
^ Kies de gewenste vermogensstand.
^ Keer de gerechten regelmatig tijdens
het grilleren.
Bediening
Tips
– Dep vochtige voedingsmiddelen met
keukenpapier droog. U voorkomt zo
dat ze tijdens het grilleren gaan spetteren.
– Strooi pas zout op het vlees nadat
het is gegrilleerd, anders wordt het
droog.
– U kunt de smaak van het vlees versterken door het van tevoren te marineren.
– Bestrijk voedsel dat niet gemarineerd
is met olie. Gebruik alleen olie die
geschikt is voor hoge temperaturen.
– U kunt de grilleertijd van aardappelen in folie en maïs verkorten door de
aardappelen afhankelijk van de
grootte 15 - 40 minuten en de maïs
10 - 15 minuten voor te koken.
Na het grilleren
^ Schakel het apparaat uit.
^ Reinig de grill elke keer nadat u deze
heeft gebruikt en zolang de grill nog
lauwwarm is (zie "Reiniging en onderhoud").
^ Controleer de lavastenen als u ermee
heeft gegrilleerd. Als de stenen met
vet verzadigd zijn, worden ze donker
en moet u ze reinigen of stenen bijvullen (zie "Reiniging en onderhoud").
21
Beveiligingen
Oververhittingsbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Als er te weinig water in de waterbak
zit, wordt de grill door deze beveiliging
automatisch uitgeschakeld.
De grill is voorzien van een beveiliging
waardoor het grillelement alleen wordt
verwarmd als het naar beneden is geklapt.
^ Vul koud water bij.
U kunt pas verder grilleren als het apparaat is afgekoeld en het grillelement
weer wordt ingeschakeld.
22
Reiniging en onderhoud
,Gebruik voor het reinigen van
het apparaat nooit een stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen
met delen die onder spanning staan
en zo kortsluiting veroorzaken.
Reinig het apparaat regelmatig, bij
voorkeur na elk gebruik. Laat het eerst
afkoelen. Wrijf het apparaat na elke
vochtige reiniging weer droog. U voorkomt zo kalkafzettingen.
Schurende reinigingsmiddelen, zoals
schuurpoeder of schuursponsjes,
mag u alleen voor de reiniging van
het verwarmingselement gebruiken.
Om beschadigingen aan de roestvrijstalen oppervlakken te voorkomen,
mogen de volgende middelen niet
worden gebruikt:
– soda-, alkali-, ammoniak-, zuur- of
chloridehoudende reinigingsmiddelen.
– kalkoplossende reinigingsmiddelen.
– vlekken- en roestverwijderaars.
– schurende reinigingsmiddelen, zoals
schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
– oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
– reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
– grill- en ovensprays.
– glasreinigers.
– schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) en gebruikte sponsjes die nog resten
schuurmiddel bevatten.
– puntige voorwerpen
(zodat de dichtingen tussen de lijst
en het werkblad niet beschadigd raken).
23
Reiniging en onderhoud
Roestvrij staal
Verwarmingselement
Voor roestvrijstalen oppervlakken kunt u
een niet-schurend reinigingsmiddel
voor roestvrij staal gebruiken.
De oppervlakken blijven langer schoon
als u daarnaast nog een onderhoudsmiddel voor roestvrij staal gebruikt (zie
"Bij te bestellen accessoires").
Verdeel een kleine hoeveelheid van het
middel met een zachte doek over het
gehele oppervlak.
Verontreinigingen op het verwarmingselement kunt u het beste met een
schuursponsje verwijderen.
Gebruik op delen met een opdruk
geen reinigingsmiddel voor roestvrij
staal. Dergelijke middelen kunnen
de opdruk beschadigen. Reinig de
betreffende delen uitsluitend met
een sponsdoekje, afwasmiddel en
warm water.
Rooster en lavasteenbak
Reinig het rooster en de lavasteenbak
na elk gebruik met heet water en gewoon afwasmiddel.
Als het rooster ernstig verontreinigd is,
laat het dan eerst inweken en verwijder
de verontreinigingen daarna met een
borstel.
Als de lavasteenbak ernstig verontreinigd is, adviseren wij het gebruik van
een geschikt spiraalsponsje en het speciale reinigingsmiddel voor keramische
platen en roestvrij staal.
Laat het rooster en de lavasteenbak
aansluitend goed drogen.
Behandel de lavasteenbak nooit met
een onderhoudsmiddel voor roestvrij
staal!
24
Lavastenen
Reinig de lavastenen regelmatig.
Doe de stenen in een bak met een heet
sopje van afwasmiddel en laat de stenen een tijdje inweken. Roer de lavastenen meermaals om en giet het sopje
vervolgens weg. Spoel de stenen daarna 2 tot 3 keer met schoon water af.
Leg de stenen ten slotte op een
keukendoek en laat ze drogen.
Als u de stenen reinigt, laat het
verbruikte laagje los. Het verbruik
van de lavastenen is afhankelijk van
hoe vaak en hoe lang u de stenen
gebruikt.
Als het volume van de stenen ongeveer gehalveerd is, moet u nieuwe
stenen bijvullen.
Reiniging en onderhoud
Waterbak
Reinig de waterbak na elk gebruik!
^ Wacht totdat het water is afgekoeld.
^ Plaats een geschikte bak onder de
afvoerkraan.
Behandel de waterbak nooit met een
onderhoudsmiddel voor roestvrij
staal!
De onderkant van het apparaat moet
altijd goed bereikbaar zijn, zodat u
bij de afvoerkraan kunt.
Het water mag niet te heet zijn als u
het uit de bak laat lopen. U zou zich
anders kunnen branden!
^ Draai de afvoer aan de onderkant
van het apparaat open door het
kraantje naar links a te draaien.
^ Sluit de afvoerkraan als u het water
heeft laten weglopen door het kraantje naar rechts b te draaien, tot de
aanslag.
^ Reinig de waterbak na elk gebruik
met heet water en gewoon afwasmiddel. Bij ernstige verontreinigingen adviseren wij het gebruik van een geschikt spiraalsponsje en het speciale
reinigingsmiddel voor keramische
platen en roestvrij staal.
^ Laat het sop uit de waterbak lopen
en reinig de afvoer met een
flessenborstel. Spoel met heet water
na en wrijf vervolgens de bak en de
afvoer droog.
25
Nuttige tips
Wat moet u doen als . . .
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Ondeskundig
uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor de gebruiker.
... het apparaat na het inschakelen
niet heet wordt?
Controleer of
– de oververhittingsbeveiliging geactiveerd is. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Oververhittingsbeveiliging".
– de zekering van de huisinstallatie is
doorgeslagen. Waarschuw indien nodig een elektricien of Miele.
... het apparaat bij het voorverwarmen op vermogensstand "12" na
10 minuten nog niet zo heet is dat het
voedingsmiddel bruin begint te worden?
Controleer of de markering op de knop
precies op vermogensstand "12" staat.
Tussen "12" en "0" werkt de grill met een
verlaagd vermogen.
26
Bij te bestellen accessoires
Speciaal voor uw apparatuur biedt Miele een uitgebreid assortiment aan toebehoren, alsmede reinigings- en onderhoudsmiddelen.
U kunt deze producten heel eenvoudig via de Miele-webshop
bestellen:
De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie omslag) en
bij uw Miele-vakhandelaar.
Grillplaat CSGP 1300
Een gietijzeren grillplaat die u op de grill kunt leggen.
De plaat heeft een gladde en een geribbelde kant (voor CS
1312)
Grillplaat CSGP 1400
Een gietijzeren grillplaat die u op de grill kunt leggen.
De plaat heeft een gladde en een geribbelde kant (voor CS
1322)
Frame voor grillplaat CSGP 1300
Frame voor grillplaat CSGP 1400
27
Bij te bestellen accessoires
Greep
Lavastenen
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij staal 250 ml
Voor het verwijderen van grovere verontreinigingen, kalkvlekken en lichte verkleuringen
Onderhoudsmiddel voor roestvrij staal 250 ml
Voor het eenvoudig verwijderen van waterstrepen, vlekken en
vingerafdrukken.
Het oppervlak blijft langer schoon
Universeel microvezeldoekje
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
28
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Om te voorkomen dat het apparaat
beschadigd raakt, moet het pas na
de montage van de bovenkastjes en
de afzuigkap worden ingebouwd.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loslaten of vervormen. Ook de
wandafdichtstrip moet hittebestendig
zijn.
~ De op de volgende bladzijden aangegeven veiligheidsafstanden dienen
nauwkeurig te worden aangehouden.
~ Gebruik geen voegenkit en soortgelijke producten, tenzij dat uitdrukkelijk
vermeld staat. De dichting van het apparaat is toereikend als afdichting tussen apparaat en werkblad.
Alle maten zijn in mm aangegeven.
~ Dit apparaat mag niet op een
niet-stationaire locatie (zoals een boot)
worden gebruikt.
~ De CS 1312 (grill) en CS 1322 (grill)
mogen niet meteen naast een CS 1421
(Salamander) worden ingebouwd. Tussen een grill en de Salamander moet
een afstand van minimaal 150 mm worden aangehouden.
~ De aansluitkabel van het apparaat
mag na het inbouwen niet aan mechanische belastingen worden blootgesteld, bijvoorbeeld tijdens de waterafvoer.
~ Zorg dat de aansluitkabel na de inbouw niet met hete onderdelen in aanraking komt. Door te hoge temperaturen kan de kabel beschadigd raken.
29
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand boven het apparaat
Tussen het apparaat en een erboven
gemonteerde afzuigkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die door
de fabrikant is aangegeven.
Is de betreffende informatie niet beschikbaar (bijvoorbeeld bij een keukenplank), dan moet de afstand bij licht
ontvlambare materialen ten minste
760 mm bedragen.
Als in de gebruiksaanwijzing of montagehandleiding van verschillende apparaten (bijvoorbeeld een wokbrander of
een elektrische kookplaat) verschillende veiligheidsafstanden worden genoemd voor plaatsing onder een afzuigkap, kies dan de grootste afstand.
30
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstanden zijkant
Dit apparaat mag slechts aan één zijkant en aan de achterkant aansluiten
op meubels of wanden die hoger zijn
dan het apparaat zelf (zie de afbeeldingen).
Houd een veiligheidsafstand aan van
minimaal 50 mm tussen de uitsparing
in het werkblad en de achterwand.
Tussen de uitsparing in het werkblad
en de meubels eromheen, bijvoorbeeld
een hoge kast rechts of links, dient de
veiligheidsafstand a in acht te worden
genomen.
Deze veiligheidsafstand is:
40 mm
bij
CS 1212 / CS 1212-1
CS 1221 / CS 1221-1
CS 1234 / CS 1234-1
CS 1223
CS 1222
50 mm
bij
CS 1112
CS 1122
CS 1134
CS 1326
CS 1327
CS 1411
100 mm bij
CS 1012 / CS 1012-1
150 mm bij
CS 1421
CS 1312
CS 1322
200 mm bij
CS 1034 / CS 1034-1
250 mm bij
CS 1011
CS 1021
aan te bevelen!
toegestaan maar niet aan te bevelen!
niet toegestaan!
31
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand bij een beklede nis
Als er sprake is van een nisbekleding dient er een minimale afstand tussen de uitsparing in het werkblad en de bekleding te worden aangehouden. Bij te hoge
temperaturen kunnen materialen beschadigd raken.
Is de bekleding van brandbaar materiaal (zoals hout), dan moet de afstand e
tussen de uitsparing in het werkblad en de nisbekleding minimaal 50 mm zijn.
Is de bekleding van niet brandbaar materiaal (zoals metaal, natuursteen en keramische tegels), dan moet de afstand e tussen de uitsparing in het werkblad en
de nisbekleding minimaal 50 mm min de dikte van de bekleding zijn.
Als de nisbekleding bijvoorbeeld 15 mm dik is, moet de minimale afstand
50 mm - 15 mm = 35 mm zijn.
a Wand
b Nisbekleding
maat x = dikte van de nisbekleding
c Werkblad
d Uitsparing in het werkblad
e Minimale afstand
bij brandbare materialen 50 mm
bij niet brandbare materialen 50 mm - maat x
32
Afmetingen
CS 1312
a Klemveren
b Voorkant
c Inbouwhoogte
d Inbouwhoogte netaansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
e Afvoerkraan
33
Afmetingen
CS 1322
a Klemveren
b Voorkant
c Inbouwhoogte
d Inbouwhoogte netaansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
e Afvoerkraan
34
Voorbereiding werkblad
^ Maak de uitsparing in het werkblad
voor een of meer apparaten volgens
de maatschetsen. Neem de minimale afstand tot de achterwand in acht
en tot een eventueel aanwezige zijwand (rechts of links). Zie ook het
hoofdstuk "Veiligheidsinstructies voor
het inbouwen".
^ De snijvlakken van houten werkbladen moeten met speciale lak, siliconenkit of giethars worden afgewerkt om te voorkomen dat het werkblad door vocht wordt aangetast. De
gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.
Wordt bij het inbouwen geconstateerd dat de randafdichting bij de
hoeken niet goed op het werkblad
aansluit, dan kan de hoekradius
(ß R4) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.
35
Meerdere apparaten inbouwen
Als meer dan een apparaat wordt ingebouwd, moet tussen de afzonderlijke apparaten steeds een verbindingsstrip b worden gemonteerd.
Zie "Klemveren en verbindingsstrips bevestigen".
Uitsparing bij
- twee apparaten
Uitsparing bij
- drie apparaten
Bij inbouw van twee apparaten bestaat
de breedte D uit de som van de afmetingen A en C.
Bij inbouw van drie apparaten bestaat
de breedte D uit de som van de afmetingen A, B en C.
A = breedte apparaat (288 mm of 380 mm of 576 mm) min 8 mm
B = breedte apparaat (288 mm of 380 mm of 576 mm)
C = breedte apparaat (288 mm of 380 mm of 576 mm) min 8 mm
D = breedte werkbladuitsparing
Bij inbouw van meer dan drie apparaten moet voor elk volgend apparaat naast de afmetingen A, B en C
de breedte van het betreffende apparaat worden opgeteld (breedte B,
te weten 288 mm of 380 mm of
576 mm).
36
Meerdere apparaten inbouwen
Voorbeelden van werkbladuitsparingen bij inbouw van drie apparaten
A
breedte min 8
B
breedte
C
breedte min 8
D
uitsparing
werkblad
280
288
280
848
280
380
372
1032
280
576
568
1424
372
288
280
940
372
380
372
1124
372
576
568
1516
568
288
280
1136
568
380
372
1320
568
-
568
1136
Alle afmetingen zijn in mm.
37
Meerdere apparaten inbouwen
a Klemveren
b Verbindingsstrips
c Ruimte tussen verbindingsstrip en werkblad
d Afdekking
De afbeelding toont het bevestigen van de klemveren a en de verbindingsstrips
b bij plaatsing van 3 apparaten.
Voor elk volgend apparaat is een extra verbindingsstrip nodig. De positie van de
extra strip is afhankelijk van de breedte van het apparaat B (288 mm / 380 mm /
576 mm).
38
Klemveren en verbindingsstrips bevestigen
Werkblad van hout
^ Plaats de bijgeleverde klemveren a
en de verbindingsstrips b op de
aangegeven posities op de rand van
de uitsparing.
^ Bevestig de klemveren en de verbindingsstrips met de bijgeleverde
schroeven 3,5 x 25 mm.
39
Klemveren en verbindingsstrips bevestigen
Werkblad van natuursteen
Bij een natuurstenen werkblad hoeft
u geen schroeven te gebruiken.
^ Breng langs de zijranden en de onderkant van de klemveren a en verbindingsstrips b siliconenkit aan.
^ De klemveren a en de verbindingsstrips b moeten met sterk, dubbelzijdig plakband c worden gepositioneerd en bevestigd.
40
^ Vul hierna de ruimte e tussen de
verbindingsstrips en het werkblad
met siliconenkit.
Apparaat / apparaten plaatsen
^ Leid de aansluitkabel van het apparaat door de uitsparing naar beneden.
^ Leg het apparaat in de uitsparing.
Eerst de voorkant!
^ Druk het apparaat met beide handen
gelijkmatig naar beneden totdat het
duidelijk vastklikt. De dichting van het
apparaat moet goed op het werkblad
aansluiten. Alleen zo kan een correcte afdichting worden gegarandeerd. Gebruik geen voegenkit of
iets dergelijks.
^ Schuif het ingebouwde apparaat opzij, totdat u de gaten in de verbindingsstrip kunt zien.
^ Leg het volgende apparaat in de uitsparing. Eerst de voorkant!
^ Sluit het betreffende apparaat op het
elektriciteitsnet aan (zie "Elektrische
aansluiting").
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
Voor het uitnemen van het apparaat
moet speciaal gereedschap worden
gebruikt.
U kunt het apparaat ook van onderen
uit de uitsparing drukken. Druk eerst
het achterste gedeelte eruit.
^ Klik de afdekking d in de gaten van
de verbindingsstrip b.
41
Algemene inbouwaanwijzing
Dichting tussen apparaat en werkblad
De dichting onder de rand van het apparaat is toereikend als afdichting tussen apparaat en werkblad.
Gebruik voor het afdichten nooit kit
(bijvoorbeeld siliconenkit).
Als het apparaat moet worden verwijderd, zouden het apparaat en het
werkblad beschadigd kunnen raken.
42
Werkblad met tegels
De voegen a en het gearceerde gedeelte onder de rand moeten glad en
vlak zijn, zodat de lijst gelijkmatig aansluit en de dichting onder de rand van
het apparaat voldoende afdicht.
Elektrische aansluiting
Aansluiting op een geaard stopcontact
wordt aanbevolen, omdat dat eventuele
werkzaamheden van de technicus gemakkelijker maakt. Het stopcontact
moet ook na het inbouwen toegankelijk
zijn.
Wordt de stekker verwijderd, dan mag
het apparaat uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet
worden aangesloten. Deze is op de
hoogte van de landelijke voorschriften
en de voorschriften van het plaatselijke
energiebedrijf. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een huisinstallatie die volgens alle geldende
voorschriften is geïnstalleerd.
Is het stopcontact niet toegankelijk of is
er sprake van een vaste aansluiting,
dan moet het apparaat via een schakelaar met alle polen van de netspanning
kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand
moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikt zijn zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).
Voordat u het apparaat aansluit, dient u
de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
overeenkomen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van ondeskundig inbouwen of door een verkeerde aansluiting.
De fabrikant kan bovendien niet
aansprakelijk worden gesteld voor
schade die wordt veroorzaakt door
een ontbrekende of beschadigde
aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok).
Na inbouw moet zijn gewaarborgd
dat onder spanning staande delen
niet kunnen worden aangeraakt.
Aansluitwaarde
zie typeplaatje
Aansluiting
AC 230 V / 50 Hz
Zekering: 16 A (type B of C)
Aardlekschakelaar
Om extra veiligheid te kunnen garanderen, wordt in de EU-voorschriften en
-richtlijnen voor Nederland geadviseerd
de huisinstallatie van een aardlekschakelaar (30 mA) te voorzien.
43
Elektrische aansluiting
Spanningsvrij maken
Aansluitkabel vervangen
Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van
de situatie, als volgt te werk:
De aansluitkabel mag alleen door een
speciale kabel van het type H 05 VV-F
(PVC-isolatie) worden vervangen. Een
dergelijke kabel is verkrijgbaar bij
Miele.
De aansluitkabel mag alleen door
Miele, door een door Miele
geautoriseerde technicus of door een
erkend elektricien worden vervangen.
De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
– Bij zekeringen:
Draai de zekering los en haal deze
uit de houder.
– Bij een zekeringsautomaat:
Druk op de testknop (rood) totdat
de middelste knop (zwart) eruitspringt.
– Bij een inbouwzekeringsautomaat:
(zelfuitschakelaar, min. type B of C)
Zet de tuimelschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit).
– Bij een aardlekschakelaar:
Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit) of druk op de testknop.
Zorg dat de netspanning niet per
ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
44
Klantcontacten / typeplaatje / garantie
Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
– uw Miele-vakhandelaar of
– de afdeling Klantcontacten van Miele.
De gegevens van Miele vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.
Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Klantcontacten weten
welk type apparaat u heeft en welk serienummer het heeft. Beide gegevens vindt
u op het typeplaatje.
Voor informatie over het Miele-Service-Verzekering-Certificaat kunt u zich wenden
tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.
Plak hier het bijgevoegde typeplaatje. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens op het titelblad van deze gebruiksaanwijzing.
Garantie en garantievoorwaarden
De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar. Voor meer informatie zie de
bijgevoegde garantievoorwaarden.
45
46
47
Wijzigingen voorbehouden / 4312
M.-Nr. 07 141 450 / 07
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement