Denver | TFD-2370DVBT | BRUKSANVISNING

23” LCD TV & DVB-T / DVD
Model NO.: TFD-2370DVBT FULL HD
BRUKSANVISNING
Säkerhetsföreskrifter
- Strömkälla
- Installation
- Användning och Underhåll
- Viktiga säkerhetsinstruktioner
Användar information
- Frontpanelens delar
- Bakpanelens delar
- Placering på skrivbord / Installationsinstruktioner
- Installera en antenn
- Fjärrkontroll
- Förberedelser / Hur fjärrkontrollen används
Användning
- Ge ström till TV / Välj källa
Delar
- Använda menyer
- Ändra Bildinställningar
Ändra Ljudinställningar
Ändra Timer inställningar
Ändra Inställningar
- Ändra Lås inställningar
- Ändra Kanalinställningar
- Använda DVD
- Sköta om skivan
1
2
3
4-5
6
7
8
9
10-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-21
22-29
30
Underhåll och Service
- Felsökning
31
Säkerhetsföreskrifter
Strömkälla
Varningar
Rör aldrig vid
strömkontakten med
våta händer.
Använd aldrig en
trasig strömkabel eller
elkontakt.
Anslut aldrig flera
produkter till samma
uttag.
- Det kan leda till
elchock.
- Det kan leda till
brand eller elchock.
- Det kan leda till att
uttaget överbelastas
och fattar eld.
Kläm inte fast
strömkabeln eller
placera tunga föremål
på kabeln.
Var noga med att jorda TVn.
Koppla in elkontakten
ordentligt i väggen.
- En lös eller felaktigt
inkopplad elkontakt
kan fatta eld.
- Felaktig anslutning kan leda till elchock vid kortslutning eller
överbelastning. Om det behövs, anslut en jordfelsbrytare. Jorda aldrig
TVn till en telefonledning eller gasledning. (Det kan leda till brand,
- Det kan leda till brand
eller elchock.
elchock eller annan fara.)
När du kopplar ur
strömkabeln från
väggkontakten, ta alltid
fatt i kontakten.
- Drar du i strömkabeln
kan det skada
ledningen och leda till
brand.
Koppla alltid ur TVn från
väggkontakten innan rengöring.
- Görs det inte kan det leda till
brand eller elchock.
1
Akta
Meningen med dessa varningar är
att vara säker på att användaren
hanterar TVn på ett säkert och bra
sätt.
Var noga med att läsa igenom
manualen och följa
instruktionerna.
Installation
Varningar
Placera aldrig
behållare med
vätskor som
blomvaser,
läskburkar eller
medicinflaskor
ovanpå TVn.
- Om vätska kommer
in i TVns delar kan
det leda till
kortslutning, eld eller
elchock.
Placera aldrig TVn på
en plats där den kan
utsättas för regn, hög
luftfuktighet eller fett.
- Det kan leda till eld,
elchock eller skada på
TVn.
Förvara eller
använd aldrig
brandfarliga
produkter nära
TVn.
Placera aldrig TVn på en
ostabil yta, som en dålig
möbel eller lutande bord,
eller på en möbel vars yta
är mindre än TVns.
- Det kan leda till
eld eller explosion.
- Om ett barn klättrar på
TVn, kan den falla ner på
barnet och leda till
allvarlig personskada på
barnet eller skada TVns
delar. Placera alltid TVn
på en stabil yta.
Placera aldrig
levande ljus,
brinnande rökelse
eller cigaretter på
TVn. Placera inte
TVn nära
värmekällor som en
eldstad eller element.
- Det kan starta en
eld.
Akta
Placera TVn på ett
bra avstånd från
väggen för att säkra
god ventilation.
- Om temperaturen
inne i TVn stiger, kan
det leda till eld.
Placera inte TVn i
dåligt ventilerade
utrymmen, som en
bokhylla.
- Det kan starta en eld.
Lägg inte
strömsladden nära
andra varma
produkter som
förstärkare,
element eller
strykjärn.
- Den kraftiga
värmen kan smälta
ledningen och
exponera
elledningen vilket
leder till eld eller
elchock.
Anslut antennen på
avstånd från
högspänningsledningar
och se till att de är riktigt
anslutna.
- Om antennen vidrör en
el ledning, kan det leda till
eld, elchock, allvarlig
personskada eller
dödsfall.
Täck inte över TVn
med en handduk,
bordsduk eller annan
material.
- Om temperaturen
inne i TVn stiger, kan
det leda till eld.
Var noga med att
placera TVn på en
jämn yta.
Varning
Från en utomhus antenn
kan det läcka in vatten via
ledningen, och komma i
kontakt med kontakten till
TVn.
- Om regnvatten kommer
in i TVn, kan det leda till
eld eller elchock.
000
- Följande varningar är indelade i kategorierna ”Varningar” och ”Akta”
Varning: Följs inte detta kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
Akta: Följs inte detta kan det leda till personskada eller trasig TV.
2
Säkerhetsföreskrifter
Användning och Underhåll
Koppla ur TVn från
väggkontakten under
åskoväder.
- Görs det inte kan det
leda till eld eller
elchock.
För inte in några
metallföremål, som
skruvmejsel, gem
eller stålvajer in i
öppningarna eller
A/V öppningarna.
- Det kan leda till
eld eller elchock.
Låt aldrig barn klättra
eller hänga på TVn.
- TVn kan falla över på
barnet och leda till
allvarlig personskada.
När TVn inte kommer
att användas under
en längre tidsperiod,
koppla ur TVn från
väggkontakten.
- Damm kan samlas
inne i TVn och
värmen kan tända eld,
som kan leda till
brand.
När du ska flytta
TVn, se till att
koppla ur den från
väggkontakten.
- Flyttar du TVn
med strömsladden
inkopplad, kan det
leda till eld eller
brand.
Om du känner av stark
lukt eller rök från TVn,
koppla genast ur den
från väggkontakten och
kontakta service.
- Görs det inte kan det
leda till eld eller
elchock.
Var alltid flera
personer för att lyfta
TVn när den ska
flyttas.
- Om TVn tappas, kan
det skada TVns inre
delar.
Torka av all fukt,
smuts eller damm
från elkontakterna
med en ren duk.
- Görs det inte
ordentligt kan det
leda till eld eller
elchock.
Det rekommenderas att
rengöra TVns inre delar
åtminstone en gång per
år. Kontakta
återförsäljaren eller
servicetekniker för mer
information.
- Fortsätter du använda
TVn utan att rengöra
den kan allt damm leda
till eld eller elchock.
3
Varningar
Plocka aldrig isär eller
förändra TVns delar.
Försök aldrig själv göra
service på TVn.
- Det kan leda till eld
eller elchock. Om TVn
behöver lagas, lämna
den till kvalificerad
servicetekniker.
Akta
Varning
När du tar ur batterierna
från fjärrkontrollen, se
till att barn inte råkar
svälja dem. Behåll
batterierna borta från
småbarn.
- Om ett barn sväljer
batterierna, tillkalla
omedelbart läkarhjälp.
Stäng alltid av TVn och
koppla ur strömsladden
när du ska rengöra
TVn. Använd en mjuk
duk för att rengöra TVn
- Rengör aldrig med
starka kemikalier eller
rengöringsmedel.
Använd heller aldrig en
fuktig duk.
Säkerhetsföreskrifter
Viktiga Säkerhetsinstruktioner
Varningar
För att undvika skador måste följande säkerhetsinstruktioner följas innan TVn installeras eller
används.
Läs igenom manualen noga innan TVn börjar användas, och spara manualen för att läsa senare.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Läs igenom manualen.
Spara manualen.
Lyd alla varningar.
Följ alla varningar.
Använd aldrig TVn nära vatten.
Rengör endast med en ren duk.
Blockera inga ventilationsöppningar. Placera TVn i enlighet med tillverkarens
rekommendationer.
8) Placera inte TVn nära värmekällor som element, ugnar eller andra produkter (som
förstärkare) som alstrar värme.
9) Utför inget som strider mot TVns användning eller kontakter. Kontakten är utformad på ett
speciellt vis och kan endast kopplas in i väggkontakten på ett sätt. När det blir motstånd
vid att koppla in den eller den inte passar in måste en kvalificerad elektriker kontaktas.
10) Skydda strömsladden från att trampas på eller klämmas. Var speciellt noga vid
kontakterna.
11) Använd endast tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren.
12) Använd endast vagn, bord eller stativ som är rekommenderade av tillverkaren, eller säljs
tillsammans med TVn. När TVn flyttas på en vagn, var försiktig och inga hastiga rörelser.
4
Säkerhetsföreskrifter
Viktiga Säkerhetsinstruktioner
13) Koppla ur TVn under åskoväder eller när den inte kommer att användas under lång tid.
14) Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service måste utföras när TVn har
skadats, om strömsladden eller kontakten har skadats eller om föremål har fallit på TVn.
- TVn får inte utsättas för någon vätska, och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får
placeras ovanpå TVn.
VARNING
RISK FÖR ELCHOCK
ÖPPNA EJ
VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA RISK AV ELCHOCK, ÖPPNA ALDRIG HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET).
DET FINNS INGA DELAR INUTI TVN SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN LAGA. ÖVERLÅT ALL
SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER.
Symbolen med blixten med pilen i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att TVn
innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt.
Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att det finns
viktiga instruktioner i manualen som medföljer med TVn.
Produkter skapade med Class I får endast tillslutas till en väggkontakt med jordsäkring.
VARNING
FÖR ATT FÖRHINDRA SKADA, ELD ELLER ELCHOCK, UTSÄTT ALDRIG TVN FÖR REGN
ELLER FUKT.
Akta:
- Serviceinstruktionerna ska endast användas av kvalificerad servicepersonal.
- För att minska risken för elchock, utför aldrig själv någon service förutom det som
beskrivs i manualen.
- Alla förändringar på TVn, som inte beskrivs i manualen, kan medföra att garantin slutar
gälla.
5
Användar Information
Delar
Framsidan
1
2
3
4
5
6
7
9
8
LED lampa
9
Sensor för fjärrkontrollen
(blockera ej)
Starta uppspelningen av skivan
Plocka ur skivan
6
Användar Information
Delar
2 SWITCH
1
13
Y
Pb
Pr
SCART
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11.
12.
13.
4
5
7
6
STRÖM
SWITCH
HDMI
VGA (D-sub 15PIN)
SCART
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO IN (H/V)
PC AUDIO IN
HÖRLURAR UT
RF
COAX OUT
YPbPr
7
8
9
10
11
12
Användar Information
Placera på ett skrivbord
-
Din LCD TV kan ställas på ett skrivbord enligt bilden bredvid.
Det är inte en TV som själv kan placeras på bordet. Det
kräver ett fotstöd.
Förberedelser innan placering
Väggmontering
- Se till att det finns tillräckligt med plats (Se bild A och B)
- Placeras LCD TVn på en plats med dålig ventilation, kan det leda till brand eller skada på
TVns delar, på grund av ökad temperatur.
-
Kontakta din återförsäljare för att köpa delar för att montera TVn på väggen.
Väggmontera
TVn levereras med gjorda hål på baksidan enligt VESA standard för passande beslag (INGÅR EJ)
Ta bort de två stycken Posi-skruvarna som håller bakpartiet och lyft bort baksidan (ta inte av
beslaget). Fäst VESA beslaget med 4 x M4x10skruvar (ingår ej) Använd inga skruvar som är
längre än10mm, då de kan orsaka skada på de inredelarna på TVn. Fäst beslaget ordentligt
enligt tillverkarens instruktioner.
Använd stativet
- Placera inte TVn på en ostabil yta som är mindre än TVn.
- Läs mer i manualen om placering för mer information.
(Anvnd stativet)
8
Installera en antenn
Y
Pb
Användar Information
Pr
SCART
Koaxial (rund) antennkabel
Väggkontakt med F
-Anslutning
Tryck på TV/AV knappen på fjärrkontrollen för att visa ingångskällans meny. Tryck på ▲/▼ för att
välja TV, tryck sedan på ► för att bekräfta. Sedan kan du mottaga signalen.
9
Användar Information
Fjärrkontrollen
- Fjärrkontrollens knappfunktioner
Fjärrkontrollen skickar infraröda signaler (IR). Sikta fjärrkontrollen mot framsidan på TVn.
Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om den används för långt från TVn eller i för skarp vinkel.
Knappar för användning av TVn
TV-MENU
Tryck för att visa OSD menyn
TV/AV
Tryck för att visa källans meny
CH+/Ändra kanal/program +/VOL+/Volym +/DTV
Växla till DTV källan
DVD-SETUP
Tryck för att visa DVD menyn
EXIT
Tryck för att lämna OSD menyn
DISPLAY
Tryck för att visa information om källan
Tryck för att visa skivinformation i DVD
läge
PILKNAPPAR ( ▲▼◄►/ OK)
Flytta dig runt i on-screen menyn och
ändra de inställningar enligt dina
önskemål
POWER
Sätt på/Stäng av TVn
Text-TV knappar
Du kan endast använda
knapparnas funktioner i samband
med Text-TV
TV/TXT
Sätt på/Stäng av Text-TVn
CANCEL
Stäng av Text-TV
REVEAL
Visa dold text på Text-TV
HOLD
Håll fast vid den visade Text-TV
sidan
SIZE
Tryck för att visa den övre halvan
av sidan, tryck igen för att visa den
nedre halvan. Tryck en gång till för
att visa normal storlek
SUBPAGE
Tryck för att visa undersidan, tryck
igen för att avbryta
INDEX
Gå till startsidan
Färgknappar
Genvägar till färgmarkerade sidor
på Text-TV
SIFFERKNAPPAR
Välj direkt en kanal. Tryck
sifferknapparna och tryck på OK
knappen för att visa kanalen.
Sifferknapparna för DVD.
Tryck på ”-/--” för att visa ”SELECT
10+”, och tryck på ett kanalnummer
för att visa kanalen.
Gå tillbaka till föregående kanal som
visades.
CHANNEL LIST
TV/RADIO
10
EPG
Fjärrkontrollen
Användar Information
Knappar för att använda DVD
Du kan endast använda dessa
knappar i DVD läge
Ladda/Ta ur DVD skiva
Spela/Gör Paus i uppspelningen
Stoppa DVD uppspelning
DVD snabbspolning fram
DVD snabbspolning bakåt
DVD föregående kapitel
DVD nästa kapitel
LANGUAGE
Välj språk från DVD skivan
ZOOM
Zooma in på DVD bilden
SUBTITLE
Välj språk på undertexterna på DVD
MENU (PBC)
Visa DVD menyn
ANGLE
Välj att se scenen från olika vinklar
TITLE
Gå till DVD menyn
GOTO
Spela ditt favoritspår/kapitel/titel
PROGRAM
Redigera program och spela
SLOW
Sakta ner uppspelningshastigheten
REPEAT
Repetera titel eller kapitel på DVDn
A-B
Välj och spela det valda avsnittet på
DVD, genom att trycka på knappen
vid start- och slutpunkten.
PICTURE
Tryck flera gånger för att växla
mellan olika bildformat
SOUND
Tryck flera gånger för att växla
mellan olika ljudlägen
NICAM/A2
1. TV välj Nicam/A2
2. DTV välj språkmeny
3. Andra ljudkanaler –
”L+R”/”L+L”/”R+R”.
MUTE
Stäng av ljudet. Tryck på knappen
en gång till, eller VOL+ för att få
tillbaka ljudet.
SLEEP
Stäng automatiskt av TVn efter en
viss tid
INFO
Visa lite information om den
aktuella kanalen som visas
SUBTITLE
Tryck för att växla mellan olika
språk på undertexterna
CHANNEL LIST
Visar programlistan
EPG
Visar EPG (Electronic Program
Guide)
TV/RADIO
Växla mellan TV och Radio
FAV
Visar lista över favoritprogram
CHANNEL LIST
TV/RADIO
11
EPG
Användar Information
Förberedelser
Undvika problem med fjärrkontrollen
1. Kontrollera polariteten (+,-) på batterierna i fjärrkontrollen.
2. Kontrollera att batterierna har ström.
3. Kontrollera att LCD TV har ström och är ordentligt inkopplad.
4. Se efter om det står några speciella lampor i närheten av TVn som kan påverka.
Lägg i batterier i fjärrkontrollen
1. Öppna batteriluckan.
2. Lägg i två stycken batterier (AA, 1.5V) Kontrollera att polariteten (+ och -) läggs riktigt.
3. Sätt tillbaka locket.
VARNING: Det finns explosionsrisk om batterierna läggs i felaktigt.
Släng gamla batterier i enlighet med de lokala bestämmelserna (återvinningsprogram)
Hur du använder fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen ska användas i ett område på max 7m och 30° vinkel från fjärrkontrollens sensor
på frontpanelen av TVn.
Använda batterier ska kasseras enligt återvinningsbestämmelserna.
12
Användning
- Ström På/Av
För att sätta på LCD TV:
Tryck på ”POWER” knappen på LCD TVn.
Sätta på LCD TVn
För att stänga av LCD TV:
Tryck på ”POWER” knappen på LCD TVn.
För att sätta på/stänga av TVn med fjärrkontrollen:
Tryck på
-
Tryck
knappen på fjärrkontrollen.
Välj källa
Du kan välja mellan TV signalerna och signalen från andra produkter som är anslutna till
TVn.
Välj den här funktionen för att växla mellan de källor som du vill använda.
knappen på fjärrkontrollen
Använd
för att flytta till önskad källa
Tryck
för att välja
13
DTV
ATV
SCART
AV
S-VIDEO
YPbPr
DVD
VGA
HDMI
Delar
Använda menyer
1. Tryck på POWER knappen på LCD TVn.
2. Tryck på TV-MENU knappen på fjärrkontrollen, on-screen menyn visas på skärmen.
3. Använd 000 och 000 knappen för att välja ditt alternativ.
PICTURE MENU
Ändra på inställningarna för bilden
(välj t.ex TV källa)
SOUND MENY
Ändra på inställningarna för ljudet
(välj t.ex TV källa)
SOUND
SoundMode
Standard
Treble
50
Bass
50
Balance
Tint
TIMER MENU
Välj bland olika timer inställningar
(välj TV källa)
(välj TV källa)
50
AutoVolume
On
SurroundSound
Off
OPTION MENY
Ändra på olika inställningar
OPTION
Language
English
Audio Language
English
Subtilte Language
English
Country
Australia
Restore Setting
LOCK MENU
Välj olika lås-inställningar
(välj TV källa)
CHANNEL MENY
Sök kanaler och olika inställningar för
kanaler
(välj TV källa)
LOCK
Lock Channel
Off
Scan
Set Password
Scan
Block Program
Parental Guidance
Scan
On Block
3. Använd 000 knapparna för att välja alternativ i undermenyerna, och tryck på 000 knappen. När
ändringarna görs, använd 000 knapparna för att ändra värde.
4. Tryck på EXIT knappen för att lämna menyn.
OBS:
Det är bara när du har en klar signal, som du kan ändra på inställningarna.
14
Delar
Ändra Bildinställningar
PICTURE
Picture Mode
PICTURE
Color Temperature
Standard
Contrast
50
Brightness
50
Color
50
Sharpness
50
Tint
Medium
Red
50
Green
50
Blue
Aspect Ratio
Noise Reduction
0
50
16:9
On
Använd ◄/► knapparna för att välja PICTURE menyn (enligt bilden ovan), tryck på ▼ knappen
för att öppna menyn.
PICTURE menyn innehåller följande alternativ:
Picture Mode Välja mellan olika bildlägen: Standard, Dynamic, User, Mild
Contrast
Ändra inställningarna mellan de ljusaste och mörkaste delarna på
bilden
Brightness
Ändra på inställningarna av ljusstyrkan på bilden
Colour
Ändra på färginställningarna
Sharpness
Öka på värdet för att få skarpare bild; minska för att få mjukare
kanter
Tint
Kontrollera nyansen på bilden
Colour Temperature
Växla mellan olika lägen: User, Cool, Standard, Warm.
När du väljer ”User” läge, ska du själv ändra på värden för Röd, Grön,
Blå
Aspect Ratio
Växla mellan olika bildformat: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Noise Reduction
Minska på störningarna på bilden när du aktiverar funktionen genom
att välja ”On”
Screen (endast i PC-RGB läge)
Tryck på 000 knappen för att komma till menyn för att ändra bilden
på skärmen.
15
Delar
Ändra Ljudinställningar
Använd ◄ och ► knapparna för att välja SOUND menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen
för att öppna menyn.
SOUND menyn innehåller följande alternativ:
Sound Mode
Välj mellan olika alternativ: Standard, Music, Movie, Sports och User
Treble (kan ändras när User är aktiverat)
Kontrollerar styrkan på högfrekventa ljud
Bass (kan ändras när User är aktiverat)
Kontrollerar styrkan på lågfrekventa ljud
Balance
Justerar balansen mellan vänster och höger ljudspår, eller stänger av
ljudet från vänster och höger ljudspår
Auto Volume
Kontrollerar automatisk volymen på programmet när du har aktiverat
funktionen med ”On”
Surround Sound
Välj På/Av för att använda surround ljudfunktionen
16
Delar
Ändra Timer inställningar
TIME
Date/Time
Off Time
Off
On Time
Off
Sleep Timer
Off
Auto Sleep
TimeZone
On
Western Australia GMT+8
Använd ◄ och ► knapparna för att välja TIMER menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för
att öppna menyn.
TIMER menyn innehåller följande alternativ:
Clock
Off Time
On Time
Sleep Timer
Auto Sleep
TimeZone
Använd ◄ och ► knaparna för att välja positionen, och ▲ eller ▼
knapparna för att ändra tiden.
OBS: Det går inte att ändra på tiden i DTV läge, eftersom tiden ställs
in automatiskt från signalen som mottas.
Tryck på ►knappen för att öppna menyn, och ställ in tiden när TVn
automatiskt ska stängas av. Du kan också ställa in frekvensen.
Tryck på ► knappen för att öppna menyn, och ställ in tiden när TVn
automatiskt ska sättas på. Du kan också ställa in frekvensen, volym
och program.
Du kan ställa in tiden hur länge TVn ska vara på innan den
automatiskt stängs av: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min,
180min, 240min och Off.
Sätt på/Stäng av Auto standby funktionen.
Välj mellan olika tidszoner.
17
Delar
Ändra Inställningar
OPTION
Language
English
Audio Language
English
Subtilte Language
Country
English
Australia
Restore Setting
Använd ◄ och ► knapparna för att välja OPTION menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen
för att öppna menyn.
OPTION menyn innehåller följande alternativ:
Language
Välj språk för menyn
Audio Language (kan väljas i TV läge)
Välj språk för ljudspåret
Subtitle Language (kan väljas i TV läge)
Välj språk för undertexter
Country
Visar det aktuella landet, och du kan välja annat land för Auto
Sökning
Tryck på 000 knappen för att återställa inställningarna till
Restore Setting
fabriksinställningar
18
Ändra Lås inställningar
Delar
Använd ◄ och ► knapparna för att välja LOCK menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för
att öppna menyn.
OBS: Du måste ange rätt kod för att kunna ändra inställningarna (original kod är 0000)
LOCK menyn innehåller följande alternativ:
Lock Channel
Set Password
Block Program
Parental Guidance
Aktiverar eller deaktiverar låset på kanalen
Vid ”On” är kanalen låst.
Tryck på ► knappen för att öppna undermenyn, och du kan ändra
koden här.
Tryck på ► knappen för att öppna undermenyn (se bild), välj en
kanal och tryck på GRÖN knapp för att blockera den.
Välja mellan åldersgränser: 4, 5, 6... 18, eller så kan du stänga av
funktionen.
19
Delar
Ändra Kanalinställningar
CHANNEL
Auto Scan
DTV Manual Scan
ATV Manual Scan
Programme Edit
Använd ◄ och ► knapparna för att välja CHANNEL menyn (enligt bilden ovan), tryck på
knappen för att öppna menyn.
CHANNEL menyn innehåller följande alternativ:
Auto Scan
Tryck på ◄ och ► knapparna för att välja Country (Land), och tryck
på ▲ och ▼ knapparna för att välja ”Start”. Tryck sedan på OK
knappen för att starta auto inställningen (ATV och DTV signaler)
DTV Manuel Scan
Tryck på ► knappen för att öppna undermenyn. Tryck på ◄ eller ►
knappen för att välja en kanal och tryck på OK knappen för att starta
sökningen.
20
Delar
ATV Manual Scan
Storage To
Current CH
Search
Fine-Tune
Skip
Frequency
Ändra Kanalinställningar
Tryck på ► knappen för att öppna undermenyn
Välj en plats att lagra kanalen
Välj en kanal som du vill ställa in
Tryck på ◄ och ► knapparna för att starta
sökningen
Tryck på ◄ och ► knapparna för fin justering
Välj ”Yes” för att hoppa över kanalen när du
söker efter kanalerna med CH+/Visa kanalens frekvens
Tryck på RÖD knapp för att spara alla inställningar som du har ändrat.
Delete
Välj en kanal, och tryck på den RÖDA knappen på höger sidan av
listan, texten ”DELETE” visas och tryck sedan en gång till på den
RÖDA knappen för att radera kanalen. Om du har tryckt en gång på
den RÖDA knappen, men inte vill radera kanalen – tryck på MENU
för att avbryta.
Rename
Välj en kanal, och tryck på den GRÖNA knappen och tryck på ◄
eller ► knappen för att välja bokstav i titeln som du vill ändra. Tryck
på ▲ eller ▼ knapparna för att ändra till en annan bokstav. Tryck på
◄ eller ► knapparna för att bekräfta bokstaven. Tryck på MENU för
att lämna och automatiskt spara ändringarna.
(Du kan bara ändra namnen på ATV kanaler)
Move
Välj en kanal, och tryck på GUL knapp och tryck på ▲ eller ▼
knappen för att ändra plats på kanalen. Tryck på GUL knapp igen för
att bekräfta ändringen. Tryck på MENU för att lämna och automatiskt
spara ändringarna.
Skip
Välj en kanal, och tryck på BLÅ knapp för att markera en kanal som
inte ska visas när du ändrar kanal med CH+/-.
FAV
Välj en kanal, och tryck på FAV knappen för att markera kanalen i din
lista över favoritkanaler.
OBS: Funktionen ”RENAME” och ”MOVE” kan inte användas för DTV kanaler.
21
Delar
Använda DVD
Tryck på POWER knappen på TVn eller på fjärrkontrollen, och tryck sedan på TV/AV knappen för
att välja DVD läge. Om det inte finns någon DVD skiva kommer texten ”NO DISC” att visas på
skärmen.
Lägg i en skiva
Håll skivan i kanterna och lägg skivan i spelaren. Spelaren kommer automatiskt att ladda skivan
in i spelaren.
För att plocka ut skivan, tryck på EJECT knappen på TVn eller med
fjärrkontrollen.
knappen på
Spela
Innehållet på skivan varierar mellan de olika skivorna, hur skivan skapades. Några skivor startar
så fort de laddas, andra måste startas med att trycka på ”Play” i huvudmenyn. Det finns flera olika
startmetoder som ”Menu Play”, ”Sequence Play” och andra alternativ.
Spela upp Meny
1. Används med DVD, SVCD eller VCD2.0
2. Om skivan är en DVD kommer huvudmenyn att visas på skrmen. Om det är en
SVCD eller VCD2.0, tryck på MENU knappen för att se menyn.
3. När en DVD skiva laddats, tryck på pilknapparna för att markera menyalternativet
som du vill välja.
Med SVCD eller VCD2.0, tryck på sifferknapparna för att välja ett spår att spela.
4. Tryck på ENTER eller Play för att starta uppspelningen.
5. Gå tillbaka till huvudmenyn under uppspelningen: Med en DVD, tryck på MENU
knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. Med en SVCD eller VCD, och PBC
är ”on”, tryck på MENU eller Return knappen för att gå till huvudmenyn.
Spela Titel
1. Kan endast användas med DVD skivor.
2. Under uppspelning av DVD, tryck på TITLE knappen för att visa DVD skivans innehåll.
3. Tryck på pilknapparna för att markera den titel som du vill välja, och tryck på ENTER; du
kan också trycka på sifferknappen för att välja den titel.
4. DVD spelaren startar uppspelningen med kapitel 1 av den valda titeln.
Spela sekvens
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. När en SVCD eller VCD laddas och PBC är ”on”, tryck på MENU knappen för att ändra
PBC till ”off”. Spelaren kan nu spela upp i sekvenser. För att aktivera PBC igen, tryck på
MENU knappen.
3. Förutom SVCD eller VCD skivor, när den är stoppad, tryck på Play knappen och spelaren
kommer att börja spela upp i ”Sequence” läge. Det fungerar för alla typer av skivor.
Spela Programmerad Spellista
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Program Playback funktionen gör att du kan ange vilken ordning du vill spela upp kapitel
eller spår. Max antal är 16 stycken.
3. Program Menu: Om PBC är på, stänger den här funktionen av PBC, så du kan spela
kapitel / spår i programmerad ordning.
4. Använd sifferknapparna för att ange de kapitel / spår i den ordning som du vill spela upp i
spellistan. Tryck sedan på Play- eller pilknappen för att markera PLAY och tryck ENTER.
Kapitlen / Spåren kommer att börjas spelas upp i den programmerade ordningen. Du kan
programmera max 16 stycken i spellistan.
22
Delar
Använda DVD
5. Enligt markeringarna i menyn, kan du använda pilknapparna för att markera alternativen.
6. Om du under uppspelningen trycker på Program knappen, kommer spellistan att visas på
skärmen och uppspelningen stoppas. Du kan också trycka på STOP och PLAY för att gå
normal uppspelning.
7. OBS:
För att rensa spellistan, använd pilknapparna och markera alternativet ”CLEAR” och tryck
på Enter.
För att ändra spellistan, använd pilknapparna och markera det kapitel / spår som du vill
ändra, och ange det nya kapitel / spår som du vill lägga till.
8. Program symbolen på skärmen kommer att lysa.
Övriga funktioner
Välj spår
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. När du spelar en DVD skiva, tryck på sifferknapparna i menyn eller titel sidan för att välja
spår; Under uppspelningen kan du ange kapitelnumret för att gå direkt dit.
3. Under uppspelning av SVCD eller VCD skiva, tryck på sifferknapparna för att välja spår.
(Under uppspelning av spellista och när PBC är on kan du bara trycka Prev / Next
knappen för att välja)
4. För CD, HD-CD skivor, tryck på sifferknapparna direkt för att välja spår.
5. När du spelar WMA, Musik CD eller JPEG skivor, tryck på sifferknapparna för att välja
annat spår i spellistan.
Hoppa över spår
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. För att hoppa till början av nästa titel / kapitel / spår på skivan, tryck på Next på
fjärrkontrollen eller på höger sida av spelaren.
3. För att hoppa till början av aktuellt titel / kapitel / spår på skivan, tryck på Prev på
fjärrkontrollen eller på höger sida av spelaren.
Multispeed Fast/Slow Motion Play
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Tryck på Multispeed Fast/Slow knappen på fjärrkontrollen under uppspelning för att söka
genom innehåller på skivan. Multispeed har fyra olika hastigheter: x2, x4, x8, x20.
För varje knapptryckning ökar hastigheten. Om du trycker fem gånger på knappen,
kommer hastigheten komma tillbaka till normal hastigheten.
3. Under uppspelning av DVD och Multispeed kommer tillbaka till början av titeln / kapitlet,
fortsätter normal uppspelning; Under uppspelning av SVCD eller VCD med PBC på, när
Multispeed kommer till början av nästa spår, fortsätter normal uppspelning.
Multiphase Slow Motion Play
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Multiphase har sex olika hastigheter: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 av normal hastighet, när
du trycker på Slow knappen flera gånger.
3. När du trycker på Play eller trycker sju gånger på ”Slow” knappen återfår uppspelningen
normal hastighet.
Stoppa bilden
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Under uppspelning av CD, HD-CD, WMA eller Musik och JPEG CD, tryck en gång på
PAUSE knappen för att stoppa bilden. Tryck på PLAY knappen för att återfå normal
uppspelning.
Använda Repetitionsfunktionen
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
23
Delar
Använda DVD
2. Under uppspelning, tryck på Repeat knappen för att starta repeteringsfunktionen.
a. Under uppspelning av SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA eller Musik och JPEG CD,
tryck på Repeat knappen för att starta repeteringen. Tryck på knappen igen för att
välja nästa repeteringsläge. Det finns tre olika alternativ: Off, Repetera Spår och
Repetera Skiva. Vid varje tryck ändras repeteringen. Om du trycker en fjärde
gång på knappen kommer repeteringsfunktionen att avslutas.
b. Under uppspelning av DVD tryck på Repeat knappen för att starta repeteringen.
Det finns tre olika alternativ: Off, Repetera Kapitel och Repetera Titel. Vid varje
tryck ändras repeteringen. Om du trycker en fjärde gång på knappen kommer
repeteringsfunktionen att avslutas.
c. Under uppspelning av WMA, Musik eller JPEG skiva, tryck på Repeat knappen
för att starta repeteringen. Det finns fyra olika alternativ: Off, Repetera Spår,
Repetera Katalog och Repetera Skiva. Vid varje tryck ändras repeteringen. Om
du trycker en femte gång på knappen kommer repeteringsfunktionen att avslutas.
Bild meny
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Ladda och spela DVD.
a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
”Disc Type, Title ’/’ (aktuell titel/total titlar), Chapter ’/’ (aktuell kapitel/total kapitel),
Elapsed Time of the Disc”
b. Tryck på knappen igen för att visa informationen:
”Language ’/’ (aktuellt språk/total språk) eller Off, Language Type, Audio Type,
Subtitle ’/’ (aktuell undertext/total undertext) eller Off, Angle ’/’ (aktuell vinkel/total
vinkel) eller Off.
c. Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av informationsbilden.
3. Ladda och spela SVCD.
a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
”Disc Type, Title ’/’ (aktuell titel/total titlar), Mute, PBC, Repeat Mode, Elapsed
Time of the Playing Track”
b. Tryck på knappen igen för att visa informationen:
”Language ’/’ (aktuellt språk/total språk) eller Off, Language Type, Audio Type,
Subtitle ’/’ (aktuell undertext/total undertext) eller Off.
c. Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av informationsbilden.
4. Ladda och spela VCD.
a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
”Disc Type, Title ’/’ (aktuell titel/total titlar), Mute, PBC, Repeat Mode, Elapsed
Time of the Playing Track”
b. Tryck på knappen igen för att stänga av informationsbilden.
5. Ladda och spela CD, HD-CD, WMA, Musik- och JPEG skiva.
a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
”Disc Type, Title ’/’ (aktuell titel/total titlar), Mute, Repeat Mode, Elapsed Time of
the Playing Track”
b. Tryck på knappen igen för att stänga av informationsbilden.
Använd Sökfunktionen
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD skivor.
2. Du kan använda sökfunktionen för att välja en titel/kapitel/spår eller speciellt avsnitt från
titeln. Tryck på GOTO knappen på fjärrkontrollen för att få upp sökmenyn och ange
sökvärdet. Tryck på pilknappen för att markera alternativet. Använd sifferknapparna för att
ange titel/kapitel/spår som du vill spela, eller speltiden dit du vill flytta i titeln. Tryck sist på
ENTER för att starta uppspelningen.
Till exempe, ange 01:23:56 för att starta uppspelningen efter en timme, 23 minuter och 56
sekunder in i titeln.
24
Delar
3. Notes
a. Den här funktionen fungerar inte i uppspelning av Spellista.
b. Om PBC är på, kommer den automatiskt att stängas av när sökfunktionen
aktiveras.
c. Vid uppspelning av WMA, MP3/JPEG skivor, kan sökfunktionen inte användas.
Ändra på språk
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik- och JPEG skivor.
2. Tryck på LANGUAGE knappen för att visa aktuellt ljudspår.
a. Tryck på knappen för att ändra ljudspåret.
b. Tryck på knappen igen för att välja nästa ljudspår.
3. När du spelar en SVCD eller VCD skiva finns det fem olika ljudspår: Stereo (H/V), V/V,
H/H, V/V Auto A/D Detect, och H/H Auto A/D Detect. Vid varje tryck på knappen ändras
ljudspåret. När du tryckt sex gånger på knappen ändras ljudspåret tillbaka till Stereo.
4. När du spelar en CD, HD-CD, WMA, Musik-CD finns det tre olika ljudspår: Stereo (H/V),
V/V och H/H.
5. När du spelar en DVD eller SVCD skiva, tryck på LANGUAGE knappen för att visa
aktuellt ljudspår. Tryck på knappen igen för att välja ett annat språk om skivan har olika
ljudspråk.
Undertexter
1. Kan användas med DVD och SVCD skivor.
2. Tryck på Subtitle knappen på fjärrkontrollen för att visa vilket språk på undertext som
används.
3. När du spelar en DVD eller SVCD inspelad med flera olika språk på undertexter, kan du
använda Subtitle funktionen för att ändra språk på skärmen. Som standard är
undertexterna avstängd. På språkinformationen står ”Subtitle Off”.
4. För att visa undertexter, tryck igen på Subtitle knappen. Standard språket kommer att
visas på skärmen. Det finns 8 stycken standard språk: Kinesiska, Engelska, Japanska,
Franska, Spanska, Portugisiska, Tyska och Latin. För varje tryck på Subtitle knappen
kommer undertext språket att ändras.
Till exmpel: ”Language Icon: [1 English DTS 6CH] or [Off]” (de olika språk som kan väljas
beror på skivan som spelas). För att stänga av undertexterna, tryck på Subtitle knappen
tills texten ”Subtitle Off” visas.
Stäng av ljudet
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik- och JPEG skivor.
2. Tryck på MUTE knappen för att stänga av ljudet från den aktuella volymnivån.
Texten ”MUTE” visas på skärmen. Tryck på knappen igen, eller på Vol +/- knappen för att
återfå volymen till föregående nivå.
3. Om det inte kommer något ljud från spelaren, kontrollera att MUTE funktionen inte är
påslagen.
Zooma in på bilden
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD och JPEG skivor.
2. Zoom funktionen gör att du kan zooma in på bilden.
3. Tryck på Zoom knappen flera gånger för att aktivera funktionen och zooma in till önskad
storlek: Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom ½, Zoom 1/3, Zoom ¼, Zoom Off.
Repetera ett speciellt avsnitt på skivan
1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA och Musik skivor.
2. Under normal eller snabb uppspelning, tryck på A-B knappen en gång. Texten
REPEAT ”A” visas på skärmen. Det är start positionen för repetitionen.
3. Tryck på A-B knappen en gång till. Texten ”REPEAT A-B” visas på skärmen. Det är slut
positionen för repetitionen.
25
4. Avsnittet kommer nu att repeteras tills du trycker på REPEAT knappen en gång till för att
stänga av funktionen.
5. Tryck på A-B knappen för att stänga av funktionen.
6. När du spelar en SVCD, VCD eller CD skiva, kan du bara repetera speciella avsnitt på
enskilda spår. När nästa spår börjar kommer A-B funktionen att stängas av.
7. När du spelar en DVD skiva, kan du bara repetera speciella avsnitt inom samma titel.
Musik CD
1. Kan användas med Musik skivor.
2. Spelaren kommer automatiskt söka av skivan och visa innehållet på skärmen.
26
Använda DVD
Delar
3. Spelaren kommer automatiskt att starta uppspelningen från första spåret i katalogen.
4. För att byta katalog, använd pilknapparna.
DVD System
Inställningarna ändras för systemet, och sparas för att användas fram tills att de ändras igen.
Generellt om Inställningsmenyn
1. Gör Paus eller Stoppa uppspelningen. Tryck på DVD-SETUP knappen på fjärrkontrollen.
Huvudmenyn kommer att visas enligt bilden nedan:
2. Tryck på ▲/▼ knapparna för att välja ikonen för önskade inställningar, t.ex ”TV System”
och tryck på ► knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på ▲/▼ knapparna för att välja alternativet och tryck på ► knappen för att öppna
menyn.
4. Tryck på ▲/▼ knapparna för att välja alternativet, och tryck på OK knappen för att välja
de nya inställningarna.
5. För att lämna menyn, tryck på DVD-SETUP, eller ▼ knappen och välj EXIT SETUP och
tryck sedan på OK knappen.
Meny alternativ
1. SYSTEM SETUP
Systeminställningsmenyn har följande alternativ:
TV SYSTEM
Välj rätt TV Typ med det färgsystem på din TV.
PASSWORD
Som standard är koden låst. Du kan inte ändra kod eller alternativ. För att komma åt de
alternativen måste du ange rätt kod. Standardkoden är ”0000”. Använd ▲/▼ knapparna och flytta
markören till PASSWORD. Tryck på ► knappen och ange 0000. Du kommer att se symbolen
med hänglåset öppnas. Du kan nu ändra Åldersgräns eller ange en ny kod.
27
Om låssymbolen är BLÅ måste du trycka på ► knappen för att komma till fältet. Symbolen byter
färg till GUL och du kan ange en ny 4-siffrig kod. Kom ihåg eller skriv ner den nya koden och
spara på säkert ställe.
RATING
Den här funktionen fungerar som åldersgränser på filmer på bio. Med hjälp av den kan du
kontrollera vilka DVD som familjen ska se. Det finns 8 olika gränser, från KIDS SAFE till ADULT.
Adult är ”spela allt” valet.
2. LANGUAGE SETUP
Språkinställningsmenyn har följande alternativ:
-
OSD LANGUAGE: Välj det språk som menyerna ska visas i.
AUDIO LANG: Om skivan har flera olika språk, välj det språk som ska användas som
standard för ljudspåret.
SUBTITLE LANG: Om skivan har flera olika språk, välj det språk som ska användas som
standard för undertexter.
MENU LANG: Om skivan har flera olika språk, välj det språk som ska användas som
standard för menyn.
3. AUDIO SETUP
-
TONE: Använd ▲/▼ knapparna för att flytta markören och justera tonen.
4. DIGITAL SETUP
Videoinställningsmenyn har följande alternativ:
28
-
DYNAMIC RANGE: Använd ▲/▼ knapparna för att flytta markören och justera nivån.
DUAL MONO: Välj alternativet på ljudspåret.
Det finns fyra olika alternativ: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.
29
Delar
Sköta om skivan
Sköta om skivan
Ordlista
Title (Titel)
Bilder eller musik komprimerade på en DVD är indelade i olika delar, ”title”
Chapter (Kapitel)
De mindre delarna av bilderna eller musiken på en DVD titel, oftast en title bestående av en eller
flera olika kapitel som är numrerade för att lättare kunna sökas igenom, men några skivor kan
sakna kapitel.
Track (Spår)
En del av en bild eller musik på en CD. Varje spår har sitt speciella nummer för att lättare kunna
sökas igenom.
Diskvård
Video skivor har mycket data som måste vårdas för att inte förstöras.
1. Håll skivan i kanterna med fingrarna och i mitthålet. Vidrör aldrig skivans skrivyta.
2. Böj eller tryck aldrig på skivan.
3. Utsätt aldrid skivan för direkt solljus eller värmekällor. Förvara skivorna vertikalt, och i torr
miljö.
Undvik att utsätta skivorna för:
Direkt solljus
Värme eller ånga från värmekällor
Extrem luftfuktighet
Rengör ytan med en torr duk. Torka försiktigt skivan från mitten och utåt.
Använd inte thinner, alkohol, kemiska rengöringsmedel eller spray under rengöringen. Sådana
medel skadar skivans yta.
30
Underhåll och Service
Felsökning
-
Använd inga andra funktioner än de som är beskrivna i manualen.
Om problem uppstår med din LCD TV, gör först följande.
Om du fortfarande har problem, stäng av strömmen och kontakta din återförsäljare eller
godkänd service verkstad.
Problem
Skärmen fungerar inte
Skärmen kommer igång långsamt när
strömmen slås på
Skärmen är för ljus eller för mörk
Skärmen är för stor eller för liten
Linjer syns på skärmen
Bilden rör sig inte
Bild finns, men inget ljud hörs
Fjärrkontrollen fungerar inte
Lösning
Är strömsladden urdragen? Sätt i sladden igen.
Tryck på Power knappen på fjärrkontrollen.
Detta uppstår en kort stund för att TV skärmen
ska bli varm innan TV bilderna visas på
skärmen. Om skärmen inte kommer igång efter
1 minut, kontakta din återförsäljare eller
godkänd service verkstad.
Justera ljusstyrkan eller Kontrasten
Justera skärmstorleksinställningen
Använd inte mobiltelefoner, hårtork eller andra
elektroniska föremål i närheten av TVn.
Tryck på PAUSE knappen. Se om
pausknappen är intryckt på någon annan
utrustning som är inkopplad.
1. Tryck på MUTE knappen.
2. Öka ljudvolymen med VOL + knappen.
3. Kontrollera att ljudterminalerna
fungerar riktigt.
4. Kontrolelra att ljudkontakterna är riktigt
anslutna.
5. Kontrollera andra kontakter som är
inkopplade.
Om ljudet fortfarande inte kommer tillbaka,
kontakta din återförsäljare eller kvalificerad
service verkstad.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Kontrollera att batterierna till
fjärrkontrollen är riktigt ilagda.
3. Se efter om det finns några föremål i
vägen för signalerna från fjärrkontrollen
till TVns mottagare.
4. Om batterierna inte har någon ström,
byt båda batterierna med två stycken
nya.
Den här LCD TVn är producerad för hushållsbruk och registrerad som innehållandes ofarliga
elektromagnetiska vågor.
Du kan använda den på varje plats i hemmet.
31
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material,
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en
överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska
istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet
avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de
inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning
och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från
hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Download PDF