Makita | UH4861 | UH4261 UH4861 UH5261

GB
Hedge Trimmer
INSTRUCTION MANUAL
UA
Ʌɚɧɰɸɝɨɜɚ ɩɢɥɚ ɞɥɹ ɩɿɞɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɠɢɜɨɩɥɨɬɭ
ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ
PL
NoĪyce do Īywopáotu
INSTRUKCJA OBSàUGI
RO
Maúină de tuns gard viu
MANUAL DE INSTRUCğIUNI
DE
Heckenschere
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
Sövényvágó
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
Nožnice na živé ploty
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
ZastĜihovaþ živých plotĤ
NÁVOD K OBSLUZE
UH4261
UH4861
UH5261
1
1
2
3
1
009398
2
009399
1
3
009400
2
1
2
2
3
1
4
007542
5
007545
6
009402
7
007559
8
009403
9
009403
12
009406
1
1
2
3
10
009404
11
009405
2
1
2
3
4
13
009407
14
009408
1
2
1
2
3
16
009292
17
009293
3
15
009290
MAGYAR (Eredeti útmutató)
Az általános nézet magyarázata
1-1. B kioldókapcsoló
1-2. A kioldókapcsoló
1-3. C kioldókapcsoló
4-1. Akasztó készlet
4-2. A szerszám vezetéke
4-3. Hosszabbító kábel
5-1. Tartó
5-2. Vezeték
6-1. Tartó
6-2. Karakasztó-heveder
10-1. Nyírási irány
10-2. Döntse meg a késeket
10-3. A nyírni kívánt sövényfelület
11-1. Zsineg
15-1. Nyomja le
15-2. Forgácstálca
15-3. Anya
15-4. Nyírókés
16-1. Akasztók
16-2. Illessze az akasztókat a vájatba
16-3. Hornyok
17-1. Nyomja meg a karokat a két
oldalon
17-2. Oldja ki az akasztókat
RÉSZLETES LEÍRÁS
Modell
UH4261
UH4861
UH5261
Kés hossza
420 mm
480 mm
520 mm
Löketszám percenként (min-1)
1600
1600
1600
Teljes hossz
821 mm
871 mm
921 mm
Tiszta tömeg
2,9 kg
3,0 kg
3,0 kg
Biztonsági osztály
/II
• Folyamatos kutató- és fejlesztĘprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
• A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
• Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint
END220-5
nélküli aljzatról is mĦködtethetĘ.
ENG905-1
Jelölés
Zaj
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint
meghatározva:
A következĘkben a berendezésen használt jelképek
láthatók. A szerszám használata elĘtt bizonyosodjon
meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket.
읭 Olvassa el a használati útmutatót.
읭
KETTėS SZIGETELÉS
읭
Ne tegye ki a szerszámot esĘnek.
읭
Azonnal távolítsa el a csatlakozódugót
a tápellátásról, ha a kábel megsérül
vagy elszakad.
Csak EU-tagállamok számára
Az elektromos berendezéseket ne
dobja a háztartási szemétbe!
A használt elektromos és elektronikus
berendezésekrĘl szóló 2012/19/EU
irányelv és annak a nemzeti jogba való
átültetése
szerint
az
elhasznált
elektromos berendezéseket külön kell
gyĦjteni, és környezetbarát módon újra
kell hasznosítani.
읭
angnyomásszint (LpA) : 82 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) : 93 dB(A)
Bizonytalanság (K) : 2,1 dB(A)
Viseljen fülvédĘt.
ENG900-1
Vibráció
A vibráció teljes értéke (háromtengelyĦ vektorösszeg)
EN60745 szerint meghatározva:
Munka mód: sövényvágás
Vibráció kibocsátás (ah) : 6,7 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
•
•
ENE014-1
RendeltetésszerĦ használat
A szerszám a sövény nyírására szolgál.
ENF002-2
Tápfeszültség
A szerszámot kizárólag olyan egyfázisú, váltóáramú
hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége
megegyezik az adattábláján szereplĘ feszültséggel. A
szerszám kettĘs szigetelésĦ, ezért földelĘvezeték
•
33
A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati
eljárásnak megfelelĘen lett mérve, és segítségével
az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók
egymással.
A rezgéskibocsátás értékének segítségével
elĘzetesen megbecsülhetĘ a rezgésnek való
kitettség mértéke.
FIGYELMEZTETÉS:
A szerszám rezgéskibocsátása egy adott
alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktĘl a
használat módjától függĘen.
•
GEA010-1
Határozza meg a kezelĘ védelmét szolgáló
munkavédelmi lépéseket, melyek az adott
munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült
mértékén
alapulnak
(figyelembe
véve
a
munkaciklus elemeit, mint például a gép
leállításának és üresjáratának mennyiségét az
elindítások száma mellett).
A szerszámgépekre vonatkozó
általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági
figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a
figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ENH021-7
Csak európai országokra vonatkozóan
ėrizzen meg minden figyelmeztetést és
utasítást
a
késĘbbi
tájékozódás
érdekében.
EK MegfelelĘségi nyilatkozat
Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelĘs
gyártója kijelentjük, hogy a következĘ Makita
gép(ek):
Gép megnevezése:
Sövényvágó
Típusszám/ Típus: UH4261, UH4861, UH5261
MĦszaki adatok: lásd a „RÉSZLETES LEÍRÁS"
táblázatban.
sorozatgyártásban készül, és
Megfelel a következĘ Európai direktíváknak:
2000/14/EK, 2006/42/EK
És gyártása a következĘ szabványoknak valamint
szabványosított
dokumentumoknak
megfelelĘen
történik:
EN60745
A mĦszaki dokumentációt Ęrzi:
Makita International Europe Ltd.
Technical Department,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia
A 2000/14/EK irányelv által elĘírt megfelelĘségi
értékelési eljárás az V. függelék szerint történt.
Mért hangteljesítményszint: 93dB (A)
Garantált hangteljesítményszint: 96dB (A)
GEB041-9
A SÖVÉNYVÁGÓRA
VONATKOZÓ BIZTONSÁGI
FIGYELMEZTETÉSEK
1.
2.
3.
23.07.2010
000230
Tomoyasu Kato
Igazgató
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPÁN
4.
5.
6.
7.
8.
34
Tartsa távol a testrészeit a vágókéstĘl. Ne
távolítsa el a levágott anyagot, és ne tartsa a
levágni kívánt anyagot, ha a kések mozognak.
Ügyeljen rá, hogy kikapcsolja, mielĘtt
eltávolítja az elakadt anyagot. A sövényvágó
használata közben egy figyelmetlen pillanat is
komoly személyi sérüléshez vezethet.
A sövényvágót a fogantyúnál fogva, leállított
vágókéssel
szállítsa.
A
sövényvágó
szállításakor vagy tárolásakor mindig rakja fel
a vágóeszköz fedelét. A sövényvágó helyes
kezelése lecsökkenti a vágókések okozta
személyi
sérülések
bekövetkeztének
valószínĦségét.
Az elektromos szerszámot kizárólag a
szigetelt markolási felületeinél fogva tartsa,
mivel fennáll a veszélye, hogy a vágókés
rejtett vezetékekbe vagy saját vezetékébe
ütközik A vágókés "élĘ" vezetékekkel való
érintkezéskor a szerszám fém alkatrészei is áram
alá kerülnek, és megrázhatják a kezelĘt.
Tartsa távol a vezetéket a vágási területtĘl.
Használat közben a vezetéket a bokor ágai
elfedhetik, és a kés véletlenül átvághatja azt.
Ne használja a sövényvágót esĘben, nedves
vagy nagyon párás körülmények között. Az
elektromos motor nem vízálló.
A szerszámot elĘször használó személyeknek
egy tapasztalt sövénynyírónak kell megmutatnia a
vágó használatát.
18 év alatti fiatalok vagy gyerekek nem
használhatják a sövényvágót. 16 év feletti fiatalok
mentesülhetnek ezen tilalom alól, ha szakember
részvételével betanításban részesülnek.
Csak akkor használja a sövényvágót, ha jó fizikai
állapotban
van.
A
fáradtság
például
figyelmetlenséghez vezethet. Különös figyelmet
kell fordítani a munkanap végére. Minden munkát
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
nyugodtan és elĘvigyázatosan végezzen. A
harmadik félnek okozott károkért a felhasználó
felelĘs.
Soha ne használja a sövényvágót alkohol,
kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt.
EllenĘrizze, hogy az áramforrás feszültsége és
frekvenciája megfelel az azonosító lapon
megadott mĦszaki adatoknak. Javasoljuk 30 mA
vagy
alacsonyabb
áramerĘsségen
kioldó
visszamaradó
áramú
áramkör-megszakító
(földzárlat áramkör-megszakító) vagy érintésvédĘ
kapcsoló használatát.
Az erĘs bĘrbĘl készült munkakesztyĦk a
sövényvágó alapfelszerelésének részét képezik
és a használatkor mindog fel kell venni azokat.
Emellett viseljen kemény lábbelit csúszásgátló
talppal.
A munka megkezdése elĘtt ellenĘrizze, hogy a
sövényvágó állapota jó és megfelelĘ a
biztonságos munkavégzésre. Ügyeljen rá, hogy a
védĘburkolatok
megfelelĘen
fel
legyenek
szerelve. A munka megkezdése elĘtt ellenĘrizze
a vezetéket a sérülések tekintetében és szükség
esetén cserélje ki. A sövényvágót csak teljesen
összeszerelt állapotban szabad használni.
Tartsa távol a vezetéket a vágási területtĘl.
Mindig úgy végezze a vágást, hogy a
hosszabbító vezeték a háta mögött legyen.
Ha a vezeték megsérült, vagy átvágták, azonnal
szerelje le a csatlakozódugót.
A használat megkezdése elĘtt ellenĘrizze, hogy
biztonságosan áll.
A szerszámot erĘsen fogja használat közben.
Ne mĦködtesse a szerszámot terhelés nélkül
fölöslegesen.
Azonnal kapcsolja ki a motort és áramtalanítsa a
szerszámot, ha a vágó a kerítéshez vagy más
kemény tárgyhoz ért. EllenĘrizze a vágót
sérülések tekintetében, javítsa meg, ha megsérült.
A vágó ellenĘrzése, a hibák kijavítása vagy a
vágóban elakadt anyag eltávolítása elĘtt mindig
kapcsolja ki a sövényvágót és áramtalanítsa azt.
Bármilyen karbantartási mĦvelet megkezdése
elĘtt kapcsolja ki a sövényvágót és húzza ki a
dugaszt.
Minden esetben áramtalanítsa a szerszámot és
helyezze a késvédĘt a vágókésekre a
sövényvágó mozgatásakor (munka közben is).
Soha ne vigye, vagy szállítsa a sövényvágót
mozgó vágóval. Soha ne markolja meg a kezével
a vágót.
A használat után, és ha hosszabb idĘre elrakja,
akkor tisztítsa meg a sövényvágót, különösen
odafigyelve a vágóra. Kissé olajozza be a vágót
és helyezze fel a fedelet. A készülékhez mellékelt
fedél felakasztható a falra, biztonságos és
praktikus módját biztosítva így a sövényvágó
tárolásának.
24.
A sövényvágót felrakott fedéllel tárolja, száraz
helyiségben. Tartsa távol a gyerekektĘl. Soha ne
tárolja a sövényvágót a szabadban.
Ne mĦködtesse a szerszámot terhelés nélkül
fölöslegesen.
ėRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT.
FIGYELMEZTETÉS:
NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék
(többszöri használatból adódó) mind alaposabb
ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó
biztonsági
elĘírások
szigorú
betartását.
A
HELYTELEN
HASZNÁLAT
és
a
használati
útmutatóban
szereplĘ
biztonsági
elĘírások
megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.
35
Szilárdan rögzítse az akasztó kiegészítĘ egyik
végét a szerszám vezetékéhez, a másikat pedig a
hosszabbító kábelhez. A szerszám használata úgy,
hogy csak az egyik vég van beakasztva, balesetet
vagy sérülést okozhat.
A derékakasztó használata segít minimalizálni a
hosszabbító
kábel
átvágásának
kockázatát
a
hosszabbító kábel elvesztése miatt.
MĥKÖDÉSI LEÍRÁS
•
•
•
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielĘtt ellenĘrzi vagy beállítja azt.
Helyezze fel a késvédĘt a nyírókésekre az eszköz
beállítása vagy ellenĘrzése elĘtt.
A kapcsoló használata
1
Fig.1
Az Ön biztonsága érdekében a szerszám hármas
kapcsolórendszerrel van felszerelve. Az eszköz
bekapcsolásához, egyszerre nyomja le a B
kioldókapcsolót és az A vagy a C kioldókapcsolót.
Engedje fel bármelyik lenyomott kioldókapcsolót a
kikapcsoláshoz. A bekapcsolás sorrendje nem fontos,
hiszen a szerszám csak akkor indul el, ha mind a két
kapcsoló aktiválva van.
2
3
Egyenes vágás
Fig.2
A sövény egyenesre vágásához húzza meg az A és B
kioldókapcsolókat.
FüggĘleges vágás
4
5
Fig.3
A felfelé vágáshoz mindkét kezével húzza meg a B és C
kioldókapcsolókat és mozgassa a szerszámot a teste
elĘtt.
7
1. Övtartó
2. Szerszám
3. A szerszám vezetéke
4. Akasztó készlet
5. Hosszabbító kábel
6. Tartó
7. Derékakasztó a vezetékhez
ÖSSZESZERELÉS
•
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielĘtt bármilyen munkálatot végezne rajta.
009401
Fig.5
Nyomja be vagy húzza ki a vezetéket a tartó nyílásán.
A hosszabbító kábel használata
•
VIGYÁZAT:
Ügyeljen rá, hogy a hosszabbító kábel ne legyen
az elektromos hálózathoz kapcsolva.
•
Fig.4
A hosszabbító kábel használatakor rögzítse azt a
szerszám vezetékéhez az akasztó kiegészítĘvel.
Rögzítse az akasztót körülbelül 100 - 200 mm-re a
hosszabbító kábel csatlakozójától. Ez segít elkerülni a
véletlen szétkapcsolódást.
VIGYÁZAT:
Ne erĘltesse a tartó kinyitását. Ennek
elmulasztása annak meghajlását és sérülését
okozhatja.
Karakasztó a vezetékhez (tartozék)
•
Derékakasztó a vezetékhez
•
6
VIGYÁZAT:
Ne akasszon mást a derékakasztóra a
hosszabbító kábelen kívül. Ne akassza be úgy,
hogy a szerszám és az akasztó kiegészítĘ közé
kerüljön. Ennek figyelmen kívül hagyása
balesethez vagy személyi sérüléshez vezethet.
•
36
VIGYÁZAT:
Ne csatlakoztasson mást a karakasztóra a
hosszabbító kábelen kívül. Ne akassza be úgy,
hogy a szerszám és az akasztó kiegészítĘ horgai
közé kerüljön. Ennek figyelmen kívül hagyása
balesethez vagy személyi sérüléshez vezethet.
Szilárdan rögzítse az akasztó kiegészítĘ egyik
végét a szerszám vezetékéhez, a másikat pedig a
hosszabbító kábelhez. A szerszám használata úgy,
hogy csak az egyik vég van beakasztva, balesetet
vagy sérülést okozhat.
a
a
Fig.13
A sövény oldalának egyenletes vágásakor segít, ha
alulról felfelé halad a vágással.
Fig.6
Szilárdan rögzítse a karakasztó-hevedert, a karja köré
tekerve azt, és vezesse át a hosszabbító kábelt a tartón.
A karakasztó hevederének hossza állítható.
Fig.14
Puszpáng vagy rododendron nyírásakor alulról felfelé
haladva szép megjelenés és jó minĘségĦ munka érhetĘ
el.
A karakasztó használata segít minimalizálni
hosszabbító
kábel
átvágásának
kockázatát
hosszabbító kábel elvesztése miatt.
A forgácstálca (tartozék) felhelyezése és
eltávolítása
MEGJEGYZÉS:
•
A hosszabbító kábelt ne a heveder alatt vezesse
el.
•
Ne erĘltesse a tartó kinyitását. Ennek
elmulasztása annak meghajlását és sérülését
okozhatja.
•
A karakasztó használata a derékakasztóval együtt
sokkal praktikusabb.
•
MEGJEGYZÉS:
•
A forgácstálca felszerelésekor mindig viseljen
kesztyĦt, hogy a kezei és az arca ne érjenek
közvetlenül a késhez. Ennek figyelmen kívül
hagyása személyi sérüléshez vezethet.
•
Ügyeljen rá, hogy a forgácstálca felszerelése elĘtt
mindig vegye le a késvédĘt.
•
A forgácstálca összegyĦjti a levágott leveleket
csökkenti a szétszóródó levelek mennyiségét. Ez
a szerszám mindkét oldalára felszerelhetĘ.
ÜZEMELTETÉS
•
•
VIGYÁZAT:
Ügyeljen rá, nehogy véletlenül hozzáérjen egy
fémkerítéshez vagy más kemény tárgyhoz a
nyírás közben. A kés eltörik, és komoly sérülést
okozhat.
A sövényvágóval az átnyúlás, különösen egy
létráról, különösen veszélyes. Ne dolgozzon
semmilyen billegĘ vag nem stabil helyrĘl.
Fig.15
Fig.16
Most a forgácstálcát úgy kell felszerelni, hogy az
akasztók illeszkedjenek a nyírókés egységen található
vájatokba.
Fig.7
Ne próbáljon 10 mm-nél nagyobb átmérĘjĦágakat ezzel
a vágóval. Ezeket elĘbb a nyíróval a sövényvágási
szintre kell vágni.
•
VIGYÁZAT:
Minden esetben ellenĘrizze, hogy a szerszám ki
van kapcsolva és áramtalanítva lett, mielĘtt
felhelyezi vagy eltávolítja a forgácstálcát.
Fig.17
A forgácstálca eltávolításához nyomja le a kart annak
két oldalán, hogy az akasztók kioldjanak.
VIGYÁZAT:
Ne vágjon kiszáradt fákat, vagy más kemény
tárgyakat. Ennek figyelmen kívül hagyása a
szerszám károsodásához vezet.
•
Fig.8
Mindkét kezével húzza meg az A és B
kioldókapcsolókat, és mozgassa a szerszámot a teste
elĘtt.
VIGYÁZAT:
A késvédĘ (standard felszerelés) nem szerelhetĘ
fel a szerszámra, ha a forgácsvédĘ fel van rakva.
A szállítás vagy tárolás elĘtt vegye le a
forgácstálcát, majd szerelje fel a késvédĘt a kés
megvédése érdekében.
MEGJEGYZÉS:
•
A használat elĘtt ellenĘrizze a forgácstálca
biztonságos rögzítését.
•
Soha ne próbálja túlzott erĘvel eltávolítani a
forgácstálcát, ha az akasztói rögzítve vannak a
kés egység vájataiban. A túlzott erĘ alkalmazása
károsíthatja azt.
Fig.9
Fig.10
AlapvetĘ mĦveletként döntse meg a késeket a nyírás
irányában és mozgassa azt nyugodt, lassú tempóban, 3
- 4 másodpercet számítva egy méterre.
Fig.11
A sövény tetejének egyenes vágásakor segít, ha egy
kötelet feszít ki a kívánt magasságban és ezt
referenciavonalnak használva ennek mentén végzi a
nyírást.
Fig.12
A forgácstálca (tartozék) felszerelése a sövény egyenes
vágásakor segít megelĘzni a levágott levelek
elszóródását.
37
KARBANTARTÁS
•
•
•
•
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám
kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott
állapotban van mielĘtt a vizsgálatához vagy
karbantartásához kezdene.
•
•
MEGJEGYZÉS:
•
A listán felsorolt néhány kiegészítĘ megtalálható
az
eszköz
csomagolásában
standard
kiegészítĘként. Ezek országonként eltérĘek
lehetnek.
A szerszám tisztítása
Tisztítsa meg a szerszámot úgy, hogy letörli a port egy
száraz, vagy szappanos vízbe mártott rongydarabbal.
•
VIGYÁZAT:
Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót,
alkoholt
vagy
hasonló
anyagokat.
Ezek
elszinezĘdést,
alakvesztést
vagy
repedést
okozhatnak.
A kés karbantartása
Kenje meg a kést a használat elĘtt és közben fél
óránként egyszer gépolajjal, vagy más hasonló
rendeltetésĦ anyaggal.
A használat után egy drótkefével távolítsa el a port a
kés mindkét oldaláról, törölje le egy rongydarabbal,
majd kenje meg megfelelĘ mennyiségĦ alacsony
viszkozitású olajjal, mint például gépolajjal, stb. És
aeroszolos kenĘolajjal.
•
•
KésvédĘ
Akasztó készlet
Derékakasztó a vezetékhez
Karakasztó a vezetékhez
Forgácstálca
VIGYÁZAT:
Ne mossa a késeket vízben. Ennek figyelmen
kívül hagyása a szerszám károsodásához vezet.
Viseljen kesztyĦt a kés karbantartásakor.
Tárolás
Helyezze fel a késvédĘt a nyírókésekre úgy, hogy a
kések ne látsszanak. A szerszámot olyan helyen tárolja,
ahol gyerekek nem érhetik el.
A szerszámot olyan helyen tárolja, amely nincs kitéve
víznek vagy esĘnek.
A
termék
BIZTONSÁGÁNAK
és
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat,
a szénkefék ellenĘrzését és cseréjét, bármilyen egyéb
karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált
Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita
pótalkatrászek használatával.
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTėK
VIGYÁZAT:
Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az
Önnek ebben a kézikönyvben leírt
Makita
szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék
használata személyes veszélyt vagy sérülést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja
csupán annak kifejezett rendeltetésére.
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van
szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.
•
38
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
885005B972
www.makita.com
52
Download PDF