Gebruikershandleiding ADJ Supply Europe BV

Gebruikershandleiding
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 1
Duo Scan RG
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………….……………………………………. 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit ……………………………………. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Veiligheidsvoorschriften laser…………………………………………………………………. 6
Waarschuwingslabels laser……………………………………………………………………. 8
Installatie………………………………………………………………………………………… 8
Systeemmenu tabel…………………………………………………………………………….. 11
Systeemmenu…………………………………………………………………………………… 11
Bediening………………………………………………………………………………………… 14
Doorlussen netspanning……………………………………………………………………….. 15
DMX kenmerken……………………………………………………………………………….. 15
Optionele UC3 controller……………………………………………………………………….. 16
Vervangen zekering……………………………………………………………………………. 16
Onderhoud………..…………………………………………………………………………….. 16
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 17
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 17
ROHS…………….………………………………………………………………………………. 18
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 18
Duo Scan RG
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
10mW groene laserdiode & 10mW rode laserdiode (U.S.A.)
30mW groene laserdiode & 80mW rode laserdiode (Europa)
DMX-512 protocol (10 DMX kanalen)
3 bedieningsmodi – sound active, show modus en DMX gestuurd
20 laserpatronen
Digitaal display voor adressering en bedieningsinstellingen
Doorlussen netspanning max. 16 apparaten (zie pagina15)
Bedienbaar via UC3 controller (optioneel leverbaar)
Stand alone modus of Master/Slave configuratie
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 2
Duo Scan RG
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze
handleiding bij het apparaat.
Introductie: Bedankt voor de aanschaf van uw American DJ® Duo Scan RG. De Duo Scan
RG is een 10-kanaals intelligent DMX lasereffect met een rode en groene laserdiode. Het
apparaat kan gebruikt worden als een stand-alone effect of in een Master/Slave configuratie.
De Duo Scan RG heeft 3 bedieningsmodi; sound active, voorgeprogrammeerde shows of
DMX gestuurd. Het apparaat kan bovendien worden aangesloten op een DMX controller.
Aanbevolen wordt het gebruik van de Duo Scan RG in combinatie met een rookmachine ter
versterking van het effect van de lichtstralen.
Uitpakken: Elke Duo Scan RG wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt, en gebruiksklaar
geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het
transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de Duo Scan RG
op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijke onderdelen van de
Duo Scan RG aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen,
neemt u contact op met uw American DJ® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan
leiden tot ernstig oogletsel.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw
lokale dealer of stuur een mail naar service@americandj.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
Veiligheidsaspect: Let op bij het installeren van deze projector. Zorg ervoor dat de
projector dusdanig wordt gemonteerd dat het publiek nooit rechtstreeks in de
laserstraal kan kijken en dat de laserstraal niet op het publiek is gericht.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 3
Duo Scan RG
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 4
Duo Scan RG
Algemene veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsaspect: De zekering in dit apparaat kan defect raken als de maximale
stroomsterkte van 2A wordt overschreden. Vervang de zekering door een gelijkwaardige
nieuwe zekering indien nodig. Het gebruik van een ander type zekering kan leiden tot
elektrische schok of brand of kan schade toebrengen aan het apparaat.
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Duo Scan RG mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 5
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
Duo Scan RG
Veiligheidsvoorschriften Laser
WAARCHUWING NIET-VERGRENDELDE BEHUIZING
De Duo Scan RG bevat krachtige laser units. OPEN NOOIT de behuizing van de laser
vanwege de potentiële blootstelling aan een onveilig niveau laserstraling. Bij een geopend
apparaat kan het niveau van de laserstraling onmiddellijke blindheid, verbranding van de
huid of brand veroorzaken.
LEES EERST DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN
GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN
LASERAPPARATUUR
De van dit apparaat afkomstige lichtbron kan, bij onjuiste installatie en/of gebruik, oogletsel
veroorzaken. De van een laser afkomstige lichtbron verschilt van alle andere lichtbronnen
waarmee u mogelijk vertrouwd bent. Het licht van een laser is vele duizenden keren sterker
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 6
en geconcentreerder dan het licht van iedere andere soort lichtbron. Deze lichtconcentratie
kan onmiddellijk oogletsel veroorzaken, voornamelijk door verbranding van het netvlies (de
achterkant van de oogbal waar zich de lichtgevoelige cellen bevinden). Zelfs als de “hitte”
van een laserstraat niet voelbaar is, kan deze toch blindheid veroorzaken of verwondingen
toebrengen aan u of uw publiek. Zelfs een kleine hoeveelheid straling van een laserlamp is
potentieel gevaarlijk, ook op lange afstand. Oogletsel veroorzaakt door laser kan sneller
worden opgelopen dan het knipperen met je oog.
Denk NIET dat een individuele laserstraal, deze laser splitst de straal in honderden stralen,
of de hoge snelheid waarmee de laserstraal wordt gescand geen schade toebrengt aan het
oog. Deze laser gebruikt tientallen milliwatt aan laservermogen (class 3B level intern)
voordat de laserstraat gesplitst wordt in meerdere stralen (class 3R levels). Veel individuele
stralen kunnen potentieel gevaarlijk zijn voor de ogen.
Denk NIET dat de laserstraal veilig is omdat deze beweegt. Bovendien beweegt de
laserstraal niet voortdurend. Aangezien oogletsel onmiddellijk veroorzaakt kan worden is het
van het allergrootste belang dat zelfs de kleinste kans op directe blootstelling van het oog
aan de laserstraal wordt vermeden. Een Class 3R laser mag NOOIT gericht worden op
gebieden waar mensen mogelijk aan de laserstralen worden blootgesteld. Dit geldt ook als
de laserstraal niet op ooghoogte maar bijvoorbeeld op een dansvloer is gericht.
Lees voor de ingebruikname van de laser alle veiligheidsinstructies en de technische
gegevens van deze handleiding zorgvuldig en grondig door.
Installeer alle lasereffecten dusdanig dat alle laserlicht zich tenminste 3 meter boven het
vloeroppervlak waarop het publiek staat bevindt. Na de installatie, en voor de openbare
ingebruikname, dient de laser getest te worden om een betrouwbaar functioneren van het
apparaat te garanderen. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET NIET VOLGENS DE
GEBRUIKSAANWIJZING FUNCTIONEERT. Gebruik het apparaat niet als er slechts een of
twee laserstralen worden uitgestraald, in plaats van enkele tientallen of honderden
laserstralen. Mogelijk is er schade aan de optiek van het diffractierooster en kan daardoor
emissie van een hoger laserlevel plaatsvinden dan het toegestane Class 3R level.
Richt NOOIT een laserstraal op mensen of dieren. Kijk nooit in de laseropening of
laserstralen.
Richt de laserstraal NOOIT op gebieden waar mensen mogelijk blootgesteld kunnen worden
aan de laserstraal, bijvoorbeeld hoger gelegen balkons etc.
Richt de laserstraal NOOIT op reflecterende oppervlaktes zoals ramen, spiegels of
glimmende materialen. Ook gereflecteerde laserstralen kunnen gevaarlijk zijn.
Richt de laserstraal NOOIT op een vliegtuig, dit is een misdrijf.
Richt NOOIT onbegrensde laserstralen hemelwaarts.
Breng de laseropening niet in aanraking met chemische schoonmaakmiddelen.
Gebruik de laser NOOIT als er maar een of twee laserstralen worden uitgestraald.
Gebruik de laser NOOIT als de behuizing is beschadigd, als de behuizing is geopend of als
de optiek op enige wijze beschadigd lijkt.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 7
Open NOOIT de behuizing van de laser. Het krachtige laserniveau in de beschermende
behuizing kan direct brand, huidverbranding of oogletsel veroorzaken.
Laat het apparaat NOOIT onbeheerd functioneren.
De bediening van een class 3R laser show dient alleen plaats te vinden door een deskundige
en ervaren operator, die vertrouwd is met alle instructies uit deze handleiding.
De wettelijke vereisten voor het gebruik van laserapparatuur verschillen per land. De
gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke vereisten zoals die in het
betreffende land/regio gelden.
Gebruik altijd de juiste veiligheidskabels als lichtapparatuur boven hoofden van publiek wordt
gehangen.
Duo Scan RG
Waarschuwingslabels Laser
Duo Scan RG
Installatie
Stroomvoorziening: De Duo Scan RG is uitgevoerd met een elektronische ballast die zich
automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Duo Scan RG op de netspanning
wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal direct worden
aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning. Gebruik alleen de
bijgeleverde I.E.C. netkabel.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 8
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Duo Scan RG kan via het DMX-512 protocol gestuurd worden en
beschikt over 10 DMX kanalen. Het DMX adres wordt elektronisch
ingevoerd op het achterpaneel van de Duo Scan RG. Zowel het
apparaat als de DMX controller moeten een 3-polige XLR connector
voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie fig. 1). Indien u uw
eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermde
kabel te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele licht- en
geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een
mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat de DMX
kabel in serie en niet parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 9
Fig. 3
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 392128) verkleint de kans op storingen.
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (120 Ohm
/ ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het laatste
apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
5-POLIGE XLR DMX CONNECTORS. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit) 5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming
Pin 1
Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Pin 3
Niet gebruikt
Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt
Pin 5 – Niet gebruiken
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 10
Duo Scan RG
Duo Scan RG
Systeemmenu Tabel
Systeemmenu
Systeemmenu: Gewijzigde instellingen kunnen door het indrukken van de ENTER
toets bevestigd worden. Houd na het indrukken van de ENTER toets de MENU toets
gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt. Bij het niet indrukken van de ENTER toets
worden de instellingen automatisch na 1 minuut opgeslagen. Druk op de MENU toets
om het programma te verlaten zonder gewijzigde instellingen.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 11
– DMX adressering.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “ADDR” in het display verschijnt. Druk op de
ENTER toets.
2. “X” wordt in het display weergegeven. “X” vertegenwoordigt het weergegeven adres.
Gebruik de UP en DOWN toetsen om het gewenste adres te zoeken.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en sluit de DMX controller aan. Let op: Indien het
apparaat na aansluiting van de DMX controller niet in de DMX modus terechtkomt
dient de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt worden ter
bevestiging.
– Hiermee wordt het apparaat in de Master of de Slave modus van de
Master/Slave configuratie gezet.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt. Druk op
ENTER. “SL 1” of “SL 2” verschijnt in het display.
2. Druk op de UP of DOWN toets tot de gewenste instelling in het display staat en druk
op ENTER en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt ter
bevestiging en om het menu te verlaten.
In een Master/Slave configuratie kan een apparaat als Master worden
aangewezen en het volgende apparaat als “SL2” worden geprogrammeerd. De
bewegingen van beide apparaten zijn nu ten opzichte van elkaar geïnverteerd.
– Show modi 0 – 5 (Fabrieksprogramma’s). Met deze functie
kan een van de voorgeprogrammeerde shows gekozen worden.
1. Druk op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “Sh X” verschijnt in het display. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 0 – 5,
“Sh 0” is random modus. Druk op de UP of DOWN toets om te kiezen uit een van de
showprogramma’s.
3. Selecteer het gewenste programma en druk op ENTER ter bevestiging en hou de
MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt.
– Het apparaat reageert op geluid.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN toets om met “ON”
de sound-active modus te activeren of om met “OFF”de sound-active modus uit te
schakelen. Druk op ENTER ter bevestiging en hou de MENU toets gedurende
tenminste 3 seconden ingedrukt.
– Met deze functie wordt de geluidsgevoeligheid ingesteld.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOSE” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt een nummer tussen 0 – 100. Gebruik de UP of DOWN toets
om de geluidsgevoeligheid in te stellen. 0 is het minst gevoelig en 100 is het meest
gevoelig
3. Druk op ENTER ter bevestiging en hou de MENU toets gedurende tenminste 3
seconden ingedrukt.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 12
– Black-out of Stand by modus.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “BLND” in het display verschijnt en druk op
ENTER. In het display verschijnt “Yes” of “No”.
2. Om black-out te activeren moet de UP of DOWN toets worden ingedrukt totdat “YES”
in het display verschijnt en druk op ENTER ter bevestiging. Het apparaat staat nu in de
black-out modus. Om de black-out modus te deactiveren moet “NO” geselecteerd
worden en met ENTER bevestigd worden.
– Met deze functie kan de verlichting van het display bediend worden via het
ingebouwde bedieningspaneel.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “LED” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Selecteer met de UP of DOWN toets “ON” om
de LED verlichting altijd te laten branden, of “OFF” om de LED verlichting uit te
schakelen na 10 seconden.
3. Druk op ENTER en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt
ter bevestiging.
– Deze functie inverteert het display 180°.
1. Druk op de MENU toets totdat “DISP” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. Druk op de ENTER toets om het display te keren. Druk nogmaals op de ENTER toets
om het display te keren.
3. Druk op ENTER als de gewenste instelling is bereikt.
– In deze functie doorloopt het apparaat een zelftestprogramma. Het
testprogramma controleert de pan/tilt beweging.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “TEST” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. “PAN”, “TILT” of “PT” wordt in het display weergegeven. Gebruik de UP of DOWN
toetsen om een functie te selecteren om te testen en druk op ENTER. Het apparaat
doorloopt nu een zelftestprogramma.
– Met deze functie kan het aantal bedrijfsuren van het apparaat worden
weergegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “FHRS” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Het aantal bedrijfsuren verschijnt in het display. Druk op MENU om het menu te
verlaten.
– Met deze functie kan de softwareversie van het apparaat worden
weergegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “VER” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. De softwareversie wordt nu in het display weergegeven. Druk op MENU om het menu
te verlaten.
– Met deze functie kan het apparaat worden gereset.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “RSET” in het display verschijnt. Druk op
ENTER.
2. Het apparaat zal nu resetten.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 13
Duo Scan RG
Bediening
Veiligheidsaspect: Let op bij het installeren van deze projector. Zorg ervoor dat de
projector dusdanig wordt gemonteerd dat het publiek nooit rechtstreeks in de
laserstraal kan kijken, en dat de laserstraal niet op het publiek is gericht.
Bedieningsmogelijkheden: De Duo Scan RG kan op drie verschillende manieren bediend
worden. In iedere modus kan het apparaat als stand-alone apparaat of in Master/Slave
configuratie gebruikt worden. De drie mogelijkheden zullen hierna gedetailleerd toegelicht
worden.
• Sound Active Mode – Het apparaat reageert op geluid.
• Show Mode – Selecteer een van de 5 voorgeprogrammeerde shows.
• DMX Control Mode – Met deze functie kunnen de eigenschappen van ieder
apparaat afzonderlijk bediend/gecontroleerd worden met een standaard DMX-512
controller, bijv. de Elation Show Designer™.
MASTER/SLAVE (SOUND ACTIVE): met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar
verbonden worden en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op geluid. In de
Master/Slave functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere apparaten
reageren hierop. Elk willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Kies een apparaat dat als Master functioneert en selecteer de gewenste show. Druk
op ENTER. Verbind vervolgens de andere apparaten met elkaar via XLR kabel.
3. Druk bij de Slave apparaten op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt
en druk op ENTER. Kies “SL1” of “SL2” en druk op ENTER. Zie pagina 12 voor meer
informatie.
4. De Slave apparaten volgen nu het Master apparaat.
UNIVERSAL DMX CONTROL: Met deze functie kan een universele Elation® DMX-512
controller worden gebruikt om alle afzonderlijke functies te bedienen. Met de DMX controller
kunnen unieke, op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden
gecreëerd.
1. De Duo Scan RG heeft 10 DMX kanalen. Zie de tabel op pagina 15-16 voor een
gedetailleerde beschrijving van de DMX kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 8-10 voor het gebruik van het apparaat in de
DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van de
DMX controller.
3. Gebruik de faders op de controller om de DMX waarden in te stellen.
4. Dit maakt het mogelijk om een eigen programma te creëren.
5. Volg de instructies van pagina 12 voor het instellen van een DMX adres.
6. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van
langere stukken kabel.
7. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als
apparaat in DMX modus werkt.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 14
SOUND ACTIVE MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten, functioneren op de beat van de muziek.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat “ON” in het display verschijnt. Druk op ENTER
en hou de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt.
3. Druk voor het instellen van de geluidsgevoeligheid op de MENU toets totdat “SOSE”
in het display verschijnt. Druk op ENTER. Gebruik de UP en DOWN toetsen voor het
instellen van de gewenste geluidsgevoeligheid.
4. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
SHOW MODE: Met deze functie doorloopt een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten een van de 5 voorgeprogrammeerde shows.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat het gewenste showprogramma in het display
verschijnt en druk op ENTER en hou de MENU toets gedurende tenminste 3
seconden ingedrukt.
3. De optionele UC3 controller (niet meegeleverd) kan worden gebruikt voor het
bedienen van de verschillende functies, inclusief black-out.
Duo Scan RG
Doorlussen Netspanning
Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC
netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt
16. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe spanningsgroep worden aangesloten. Kies
voor het doorlussen ALLEEN apparaten van hetzelfde type.
Duo Scan RG
DMX kenmerken
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 15
Duo Scan RG
Stand-by
Functie
Optionele UC3 controller
Blackout van het apparaat
Punten op lijn of
onderbroken lijn
LED brandt niet
Modus
Show
1–5
LED brandt
Kies Patroon
(18 patronen)
LED knippert
Opmerking: de UC3 controller is optioneel leverbaar.
Duo Scan RG
Vervangen zekering
Verwijder de netkabel uit het apparaat. De zekeringhouder bevindt zich in de
spanningsconnector. Wip de zekeringhouder voorzichtig met een platte schroevendraaier uit
de spanningsconnector en verwijder de defecte zekering. De zekeringhouder biedt plaats
aan een reservezekering. Vervang de zekering door een gelijkwaardige nieuwe zekering.
Duo Scan RG
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dient zowel de interne als de externe
optische lens regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan
door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin
het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat
maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een
scherpe heldere output.
1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
3. Reinig de externe optiek iedere 20 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
4. Reinig de interne optiek iedere 30-60 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
5. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 16
Duo Scan RG
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Laser reageert niet:
1. Controleer of het apparaat op “ON” staat.
2. Controleer vervolgens de externe zekering. De zekering is op het achterpaneel van
het apparaat gemonteerd.
3. Controleer of de zekeringhouder compleet en juist is gemonteerd.
4. Controleer of het apparaat niet in black-out modus is.
Apparaat reageert niet op geluid:
1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
Apparaat reageert niet op DMX:
1. Controleer of de DMX kabels goed zijn aangesloten (pin 3 is “heet”(+), mogelijk is op
andere DMX apparatuur pin 2 “heet”). De richting van de in- en uitgangen is hierbij niet
belangrijk.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
Duo Scan RG
Model:
Netspanning:
Lasers:
Zekering:
Projectiehoek:
Afmetingen:
Opgenomen vermogen:
Gewicht:
DMX kanalen:
Sound Active:
Kleuren:
Doorlussen netspanning:
Werkcyclus (duty cycle):
Bedrijfslocatie:
Technische gegevens
DUO SCAN RG
100V~240V / 50Hz~60Hz
30mW groene laserdiode/ 80mW rode laserdiode
(Europa)
10mW groene laserdiode/ 10mW rode laserdiode
(U.S.A.)
1A
100°
300mm (L) x 222mm (B) x 121mm (H)
20W
3,9kg
10
ja
rood en groen
Max. 16 apparaten
geen (apparaat kan continu zonder tussenpauzen
worden gebruikt
Iedere gewenste veilige positie
Automatische netspanning instelling: De Duo Scan RG is uitgevoerd met een
elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Duo
Scan RG op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder
voorbehoud.
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 17
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu - Duo Scan RG - Gebruikershandleiding pagina 18
Download PDF
Similar pages