SC-1144
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
FOOD PROCESSOR .............................................................................. 4
.............................................................. 5
KUCHY SKÝ ROBOT .......................................................................... 6
............................................................................ 8
ROBOT KUCHENNY .............................................................................. 9
PROCESOR DE BUC
RIE ......................................................... 10
................................................................... 12
...................................................................................... 13
KÖÖGIKOMBAIN ...................................................................................... 14
VIRTUVES PROCESORS................................................................... 16
VIRTUV S PROCESORIUS ............................................................. 17
KONYHAI SZELETEL GÉP ............................................................ 19
.......................................................... 20
KUHINJSKI PROCESOR .................................................................... 21
KÜCHENMASCHINE .............................................................................. 22
GB DESCRIPTION
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Motor unit
Bowl
Bowl lid
Crushing knife
Pulse button (P)
(P)
CZ POPIS
BG
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
T leso spot ebi e
Mísa
Víko na mísu
N na drcení
Tla ítko re imu pulse (P)
(P)
PL OPIS
RO
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Obudowa
Czasza
Pokrywa czaszy
Nó do rozdrabniania
Przycisk warunków impulsowych (P)
DESCRIERE
Corp
Cup
Capacul cupei
Cu it pentru far\mi area produselor
Butonul pentru regimul impulsionar (P)
UA
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
(P)
(P)
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Korpus
Anum
Anuma kaas
Viilutamistera
Impulssre iimi nupp (P)
Korpuss
Kauss
Kausa v ks
Nazis sasmalcin anai
Impulsu re ma poga (P)
mm
156
~ 230V / 50 Hz
150 W
0.79 / 0.89 kg
120
214
www.scarlett-europe.com
2
SC-1144
LT APRA
1.
2.
3.
4.
5.
H LEÍRÁS
YMAS
1.
2.
3.
4.
5.
Korpusas
Maisto ruo imo indas
Indo dangtis
Smulkinimo peilis
Impulso re imo mygtukas (P)
Készülékház
Csésze
Csésze fedele
Aprító kés
Impulzus üzemmód gomb (P)
KZ
CR OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
(P)
Tijelo
Posuda
Poklopac posude
No za drobljenje
Tipka impulsnog re ima (P)
D GARÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
Gehäuse
Schale
Schalendeckel
Zerkleinerungsmesser
Taste des Impulsbetriebs (P)
www.scarlett-europe.com
3
SC-1144
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label
corresponds to the mains voltage in your home.
· For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other
purposes than described in this instruction manual.
· Do not use outdoors.
· Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
· To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other
liquids.
· Close supervision is necessary when it is used near children or invalids.
· Do not leave the appliance switched on when not in use.
· Do not use other attachments than those supplied.
· Do not operate after malfunction or cord damage.
· Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the
malfunctioning appliance in the nearest service center only.
· Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
· Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
· Never attempt to take food or liquid out from the container when the blade is moving. Always
wait until the motor stops completely.
· Do not overload the appliance with a food.
· The appliance operates fast and effective. Do not operate continuously for more than 1 min.
FOOD PROCESSOR ASSEMBLING
· Before the first using, wash all removable parts in warm soapy water, rinse thoroughly and dry.
Wipe the housing with a damp cloth.
· Never immerse motor body in any liquid or wash under running water.
· Place the motor unit on a level surface.
· Align the rib under the bowl with the corresponding slot on the motor unit. Turn gently until it
locks in position.
· Fit the cutting knife on the drive spindle.
· Load products to be processing in the bowl.
· Place lid on the bowl and rotate it to lock.
NOTE: you must complete assembling fully; otherwise you cannot switch on device.
FOOD PROCESSOR USING
· Please make sure accessories are at its places before switching on.
· Plug-in device.
· Press and retain the Pulse button food processor will operate till this button is pressed.
CAUTION: Depend on the majority of foodstuffs, it is advisable to activate the Pulse button
momentarily a few times in succession and then to continue operating until the required degree of
fineness has been achieved.
CAUTION: Do not operate continuously longer than 1 minutes with less than 2 minute
intermission.
· Do not overload the appliance by putting in too much food and do not operate continuously for
more than one minute.
· Do not remove any parts during the operating.
SOME PRODUCTS PROCESSING
· To avoid blades damage do not process hard items such as frozen foods, ice, cereals, rice,
spices and coffee.
Type of food
Meat
Fish
Onions
Garlic
Apple (raw)
PREPARATION
Remove skin and sinew, cut into 1 cm pieces
Remove bones and skin, cut into 2 cm cubes
Peel and cut into 2-3 cm pieces
Peel
Peel, remove cores and cut into 2 cm pieces
www.scarlett-europe.com
4
Max amount at
Time approximate
one time
100 g
10-20 sec.
150 g
10-20 sec.
100 g
7 short bursts
5 cloves
5 sec.
150 g
10-15 sec.
SC-1144
Carrots
Cabbage
Peanuts
Peel and cut into 2 cm pieces
Remove the core and cut into 2 cm pieces
Remove the skin
150 g
100 g
100 g
10-15 sec.
5 sec.
60 sec.
CLEANING AND CARE
· Switch off and unplug the appliance.
· Wash the accessories immediately and avoid soaking them in water for long periods; wash in
warm sudsy water after each use. Dry all accessories with a clean soft cloth.
· Wipe housing with a damp cloth.
· Do not use scouring pads, abrasive and harsh detergents.
STORAGE
· Be sure that the appliance is unplugged.
· Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.
· Keep the appliance in a dry clean place.
RUS
·
,
,
,
.
·
.
.
·
·
.
,
.
·
,
.
·
·
·
·
·
.
.
,
.
.
.
.
·
·
·
·
·
,
.
,
.
.
.
.
1
.
·
.
.
·
·
·
.
,
.
.
.
·
·
·
.
.
,
.
:
·
·
·
.
,
.
.
,
www.scarlett-europe.com
.
5
SC-1144
:
,
.
.
:
1
-
2
·
·
.,
.
.
.
·
,
,
,
,
,
,
.
,
1
2
10 - 20
150
10 - 20
100
2-3
,
)
2
2
,
2
·
·
100
7
5
5
150
10 - 15
150
10 - 15
100
5
100
60
.
(
)
·
·
·
·
·
,
.
.
,
.
,
.
.
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
BEZPE NOSTNÍ POKYNY
·
ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce
odpovídají parametr m elektrické sít .
· Pou ívejte pouze v domácnosti v souladu s tímto Návodem k pou ití. Spot ebi není ur en pro
pr myslové ú ely.
· Pou ívejte spot ebi pouze ve vnit ních prostorách.
·
dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky p ed
ním a v p ípad , e elektrický p ístroj
nepou íváte.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a po áru nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných
tekutin.
· Nedovolujte, aby si d ti hrály se spot ebi em.
· Nikdy nenechávejte zapnutý spot ebi bez dozoru.
· Pou ívejte spot ebi výhradn s p íslu enstvím z dodávky.
· Nepou ívejte spot ebi s po kozeným napájecím kabelem.
· Nesmíte sami provád t jakékoliv opravy p ístroje. Pokud je to nutno, obra te se na nejbli í
servisní st edisko.
· Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými hranami a horkem.
www.scarlett-europe.com
6
SC-1144
·
·
·
·
Netáhn te za napájecí kabel, nep ekrucujte jej a neotá ejte kolem t lesa spot ebi e.
Vyndávejte potraviny a tekutiny pouze po tom, co se motor úpln zastaví.
Nep et ujte procesor potravinami.
Procesor umo ní rychlou a ú innou práci. P i tom maximální doba nep etr itého provozu
nesmí být del í ne 1 min.
ÍPRAVA K PRÁCI
·
ed prvním pou itím umyjte v echny snímatelné ásti teplou vodou s mycím prost edkem a
dob e je vysu te. T leso spot ebi e ot ete jemným trochu vlhkým hadrem.
· Nepono ujte t leso spot ebi e do jakékoliv tekutiny a nemyjte jej vodou.
· Postavte procesor na rovnou, pevnou plochu.
· Spojte ípky v dolní ásti mísy a lábky na t lese spot ebi e. Opatrn mísu oto te a na doraz.
·
na drcení nastavte na pohon.
· Dejte potraviny do mísy.
· Zav ete mísu víkem a oto te ji a na doraz.
UPOZORN NÍ: Nebude-li montá správná nebo úplná, procesor se nezapne.
PROVOZ
·
ekontrolujte, zda je montá správná a úplná.
· Zapojte procesor do elektrické sít .
· Stiskn te tla ítko re imu pulse procesor bude pracovat, dokud toto tla ítko bude stisknuto.
UPOZORN NÍ: Na za átku práce spot ebi n kolikrát za sebou zapn te, aby se motor
nep et oval. Postupn lze dobu nep etr itého provozu prodlu ovat.
UPOZORN NÍ: Maximální doba nep etr itého provozu nesmí být del í ne 1 min., minimální
estávka mezi zapnutími 2 min.
· Nep et ujte procesor potravinami.
· Je p esný zákaz snimat jakékoliv ásti procesoru za provozu.
RE IMY OPRACOVÁNÍ N KTERÝCH POTRAVIN
· Abyste nepokazili ost í, neopracovávejte p íli tvrdé potraviny, jako t eba led, mra ené
potraviny, kroupy, rý e, ko ení a káva.
Potraviny
Maso
Ryba
Cibule
esnek
Jablka
erstvá)
Mrkev
Zelí
echy
Maximální váha
potravin
ÍPRAVA
Odstra te k i, kosti a lachy
Nakrájte na kostky o velikosti 1 cm
Odstra te k i a kosti
Nakrájte na kostky o velikosti 2 cm
ist te a nakrájte na kostky o
velikosti 2-3 cm
ist te
ist te, odstra te pecky a nakrájte
na plátky o velikosti 2 cm
ist te a nakrájte na kostky o
velikosti 2 cm
ist te, odstra te ko al a nakrájte
na kostky o velikosti 2 cm
Odstra te sko ápky
Maximální doba
nep etr itého opracování
100 g
10 - 20 vte in
150 g
10 - 20 vte in
100 g
7 krátkých stisknutí
5 zoubk
5 vte in
150 g
10 - 15 vte in
150 g
10 - 15 vte in
100 g
5 vte in
100 g
60 vte in
NÍ A ÚDR BA
· Po ukon ení práce vypn te spot ebi a odpojte jej od elektrické sít .
· Hned umyjte v echny snímatelné ásti teplou mýdlovou vodou a ot ete suchým
ru níkem.
·
leso spot ebi e ot ete jemným vlhkým hadrem.
· Nepou ívejte kovové houby, brusné nebo úto né isticí prost edky.
SKLADOVÁNÍ
·
ed
ním v dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
· Spln te pokyny ásti
NÍ A ÚDR BA.
· Skladujte spot ebi v suchém a istém míst .
www.scarlett-europe.com
7
istým
SC-1144
BG
·
,
.
·
.
·
·
.
.
,
,
.
·
.
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
-
.
·
·
·
·
·
,
.
,
,
.
.
.
.
1
.
·
.
·
·
·
.
.
,
.
.
.
·
·
·
.
.
,
.
:
·
·
·
.
,
.
.
.
:
.
.
:
1
.,
2
.
.
.
·
,
,
,
.
1
,
www.scarlett-europe.com
,
.
.
8
100
10 - 20
150
10 - 20
SC-1144
2
.
2-3
(
,
)
2
2
,
2
·
·
5
5
150
10 - 15
150
10 - 15
100
5
100
60
,
.
(
)
,
·
·
7
100
.
.
,
·
·
·
.
,
,
.
.
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
Przed pierwszym w czeniem sprawd , czy charakterystyki techniczne urz dzenia podane na
nalepce odpowiadaj parametrom sieci elektrycznej.
· Stosowa tylko do u ytku domowego zgodnie z niniejsz Instrukcj obs ugi. Urz dzenie nie jest
przeznaczone do zastosowania przemys owego.
· Nie u ytkowa poza pomieszczeniami.
· Zawsze od czaj urz dzenie od sieci zasilania, je li nie korzystasz z niego oraz przed
czyszczeniem.
·
eby unikn
pora enia pr dem elektrycznym i zapalenia si , nie zanurzaj urz dzenie w
wodzie lub w innych p ynach.
· Nie pozwalaj dzieciom bawi si z urz dzeniem.
· Nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez opieki.
· Nie u ywaj akcesoriów, nie do czonych do kompletu dostawy.
· Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem zasilaj cym.
· Nie próbuj samodzielnie naprawia urz dzenie. W przypadku zaistnienia usterek, zwracaj si
do najbli szego serwisu.
· Uwa aj, eby kabel zasilaj cy nie dotyka ostrych kraw dzi i gor cych powierzchni.
· Nie ci gnij kabla zasilaj cego, nie przekr caj go i nie nawijaj na adne przedmioty.
· Wyci gaj produkty i p yny tylko po ca kowitym zatrzymaniu silnika.
· Nie wolno prze adowywa robota produktami.
· Robot umo liwia szybk i skuteczn prac . Przy tym czas ci ej pracy nie powinien
przekracza 1 min.
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
· Przed pierwszym u yciem wymyj wszystkie zdejmowane cz ci ciep wod z dodatkiem
rodku myj cego i starannie wysusz. Przetrzyj zewn trzn cz
obudowy za pomoc mi kkiej
troch wilgotnej szmatki.
· Nie wolno zanurza obudow w dowolnych p ynach i my j wod .
· Ustaw robot na równej trwa ej powierzchni.
· Po cz wyst py w spodniej cz ci czaszy i rowki na obudowie. Starannie obró czasz , eby
ona si ustali a.
· Za
nó do rozdrobnienia na nap d.
·
produkty do czaszy.
www.scarlett-europe.com
9
SC-1144
·
· Przykryj czasz pokryw i obró j , eby ona si ustali a.
UWAGA: W przypadku nieprawid owego lub niekompletnego monta u robot nie w czy si .
PRACA
· Przekonaj si , e monta zosta wykonany kompletnie oraz we w ciwy sposób.
· Pod cz robot do sieci elektrycznej.
· Naci nij i utrzymuj przycisk warunków impulsowych
robót b dzie dzia , póki b dzie
naci ni ty ten przycisk.
UWAGA: Na pocz tku obróbki zaleca si kilkakrotnie w czy urz dzenie, eby nie prze adowywa
silnik elektryczny. W miar zdrobnienia produktów czas trwania ci ej pracy mo na stopniowo
zwi ksza .
UWAGA: Czas ci ej pracy robota nie powinien przekracza 1 min., natomiast przerwa
pomi dzy w czeniami nie mniej ni 2 min.
· Nie prze adowuj robota produktami.
· W czasie pracy robota nie wolno zdejmowa dowolnych akcesoriów.
TRYBY OBRÓBKI NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW
·
eby unikn
uszkodzenia ostrz, nie obrabiaj zbyt twardych produktów, takich jak lód,
zamro one produkty, kasze, ry , przyprawy i kaw .
Obrabiany
produkt
Mi so
Ryby
Cebula
Czosnek
Jab ka ( wie e)
Marchew
Kapusta
Orzechy
Przygotowanie
Usun skór , ko ci, ci gna.
Pokroi na kawa ki o wielko ci 1
cm.
Usun skór i ko ci.
Pokroi na kawa ki o wielko ci 2
cm.
Obra i pokroi na kawa ki o
wielko ci 2-3 cm
Obra
Obra , usun pestki i pokroi na
kawa ki o wielko ci 2 cm
Obra i pokroi na kawa ki o
wielko ci 2 cm
Obra , usun
g b i pokroi na
kawa ki o wielko ci 2 cm
Usun
upin
Maksymalna masa
produktów
Maksymalny czas ci
obróbki
100 g
10 - 20 sek.
150 g
10 - 20 sek.
100 g
7 krótkich naci ni
5 z bków
5 sek.
150 g
10 - 15 sek.
150 g
10 - 15 sek.
100 g
5 sek.
100 g
60 sek.
ej
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Po sko czeniu pracy wy cz urz dzenie i od cz go od sieci elektrycznej.
· Wszystkie zdejmowane cz ci natychmiast wymyj ciep wod mydlan (nie pogr aj c na
ugo w wodzie), a potem przetrzyj suchym czystym r cznikiem.
· Przetrzyj obudow mi kk wilgotn szmatk .
· Nie u ywaj szorstkich g bek, ciernych i agresywnych rodków czyszcz cych.
PRZECHOWYWANIE
· Przed przechowywaniem przekonaj si , e urz dzenie od czone jest od sieci elektrycznej.
· Wykonaj wymagania rozdzia u CZYSZCZENIE I OBS UGA.
· Przechowuj urz dzenie w suchym czystym miejscu.
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
MASURI DE SIGURAN
· Inainte de a pune aparatul in functiune pentru prima data, verificati dac datele tehnice ale
aparatului ce sunt mentionate pe etichet , corespund cu parametrii sursei de curent electric.
· Folositi-l numai în scopuri casnice în conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare.
Aparatul nu este destinat pentru uzul industrial.
· Nu folosi i aparatul în exterior.
· Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de curent inainte de opera iunea de cur ire sau
atunci când nu-l mai folosi i.
· Pentru a evitarea electrocutarea cu curent electric i cauzarea de arsuri, nu introduce i aparatul
în ap sau în alte lichide.
www.scarlett-europe.com
10
SC-1144
·
·
·
·
·
Nu l sa i copiii s se joace cu aparatul.
Nu pune i aparatul în func iune f
o verificare în prealabil.
Nu folosi i alte accesorii decât cele ce sunt în componen a setului de livrare.
Nu folosi i aparatul cu cablul de alimentare defect.
Nu încerca i s repara i singuri aparatul. În cazul apari iei unei defec iuni, adresa i-v celui mai
apropiat Centru de service.
· Verifica i s nu intre în contact cablul de alimentare cu margini ascu ite si suprafe e fierbinti.
· Nu trageti de cablul de alimentare, nu-l for i sau r suci in jurul aparatului.
· Scoate i produsele i lichidele numai dup oprirea complet a motorului.
· Nu supra alimenta i robotul de buc rie cu produse.
· Robotul de buc rie este proiectat s func ioneze rapid i eficient. Astfel durata unei
func ion ri continue nu trebuie s dep easc 1 min.
PREGATIREA PENTRU LUCRU
· Înainte de prima întrebuin are, sp la i toate p ile deta abile cu ap i detergent de vase i
sterge i-le bine.Corpul exterior pute i s -l terge i cu o cârp umed .
· Se interzice introducerea corpului în diferite lichide i sp larea lui cu ap .
·
eza i robotul de buc rie pe o suprafa neted i curat .
· Fixa i proeminen ele din partea de jos a cupei în orificiile de pe corp.
·
eza i cu itul pentru f râmi are pe angrenaj.
· Alimenta i cupa cu produse.
· Închide i cupa cu capacul i asigura i-v c este bine fixat .
NOT : Robotul nu începe s func ioneze dac este asamblat incomplet sau incorect.
FUNC IONARE
· Verifica i ca montarea s fie efectuat corect si complet.
· Conecta i robotul de buc rie la sursa de curent electric.
· Ap sa i i i men ineti ap sat butonul de regim impulsionar - robotul va func iona atâta timp cât
acest buton este ap sat.
ATEN IE: La începutul prelucr rii se recomand s conecta i de câteva ori aparatul pentru scurt
timp pentru ca s nu solicita i electromotorul. Pe m sur ce produsele sunt farâmi ate timpul de
repaus poate fi treptat m rit.
NOT : Timpul de func ionare continu al robotului nu trebuie s dep easc 1 min., iar
pauzele dintre conect ri s nu fie mai mici de 2 min.
· Nu supra alimenta i robotul cu produse.
· Se interzice înlocuirea oric rui accesoriu în timpul func ion rii robotului.
REGIMURILE DE PRELUCRARE PENTRU CÎTEVA DIN PRODUSE
· Pentru a nu defecta lama nu prelucra i produse dure cum ar fi ghea , produse congelate,
boabe, orez, condimente, i cafea.
Produsul de
prelucrat
Carne
te
Ceap
Usturoi
Mere (proaspete)
rcov
Varz
Arahide
Greutatea maxim a
produselor
PREPARARE
Indep rta i
pieli a,
oasele
tendoanele
ia i in buc ti de 1
Indep rta i pieli a, oasele T ia i
buc ti de 2
Cur
i i t ia i in buc ti de 2-3
Cur
i
Cur
i, indep rta i coaja i t ia i
buc ti 2
Cur
i i t ia i in buc ti de 2
Cur
i îndep rta i miezul i t ia i
buc ti de 2
Indep rta i invelitoarea
Durata maxim de
preparare f
întrerupere
i
in
in
in
100 g
10 - 20 sec
150 g
10 - 20 sec
100 g
5 c ei
7 scurte ap
5 sec
150 g
10 - 15 sec
150 g
10 - 15 sec
100 g
5 sec
100 g
60 sec
ri
CUR IRE I ÎNTRE INERE
· Dup terminarea lucrului deconecta i aparatul de la sursa de curent.
www.scarlett-europe.com
11
SC-1144
·
·
·
·
·
·
Apoi sp la i (nu înmuia i prea mult timp) toate p ile demontabile cu ap
sterge i-le cu o cârpa uscat si curat .
Corpul îl terge i cu o cârp moale i umed .
Nu folosi i bure i duri, detergenti abrazivi i agresivi.
STRARE
Inainte de depozitare verifica i ca aparatul s fie scos din priz .
Îndeplini i toate punctele de la CUR IRE I ÎNTRE INERE.
stra i aparatul la loc curat i uscat.
cald
dup
care
UA
·
,
,
,
·
.
.
.
·
·
.
,
.
·
,
.
·
·
·
·
·
.
.
,
.
.
.
.
·
·
·
·
·
,
,
.
.
.
.
.
1
.
·
.
·
·
·
.
.
,
.
.
.
·
·
·
.
,
.
:
·
·
·
.
,
.
.
-
,
.
:
,
.
.
:
1
-
·
·
www.scarlett-europe.com
2
.,
.
.
.
12
SC-1144
·
,
,
,
,
,
,
.
,
,
1
,
2
,
)
10 - 20
150
10 - 20
7
100
2-3
(
100
2
2
,
2
5
5
150
10 - 15
150
10 - 15
100
5
100
60
·
·
.
(
),
.
·
·
.
,
·
·
·
.
,
.
.
.
SCG
·
,
,
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
1
.
·
·
·
www.scarlett-europe.com
,
.
.
.
.
13
SC-1144
·
.
.
·
·
·
.
.
.
:
.
·
·
·
.
.
.
:
.
.
:
1
2
.,
.
.
.
·
,
,
,
,
,
,
.
1
2
100
10 - 20
150
10 - 20
7
100
2-3
(
)
,
2
2
,
2
·
·
5
5
150
10 - 15
150
10 - 15
100
5
100
60
.
(
)
,
.
·
·
·
·
·
.
,
.
.
.
.
EST KASUTUSJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
· Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed
vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
· Ärge kasutage seadet väljas.
www.scarlett-europe.com
14
SC-1144
·
·
Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge asetage seadet vette ega teistesse
vedelikesse.
· Ärge laske lastel seadmega mängida.
· Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
· Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
· Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
· Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima
teeninduskeskuse poole.
· Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
· Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
· Enne toiduainete ja vedelike väljavõtmist oodake, kuni mootor on lõplikult seiskunud.
· Ärge koormake köögikombaini toiduainetega üle.
· Köögikombain võimaldab töödelda toiduaineid kiirelt ja efektiivselt. Seejuures katkestamata
töötamise aeg ei tohi ületada 1min.
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS
· Enne esmakasutamist peske kõik eemaldatavad osad sooja seebiveega ning kuivatage
hoolikalt. Puhastage väliskorpus pehme niiske lapiga.
· On keelatud asetada korpust vedelikesse ja pesta vees.
· Asetage köögikombain tasasele kindlale pinnale.
· Seadke anuma alumise osa olevad nukkid korpuse soontega kohakuti. Keerake anum
ettevaatlikult, kuni see kohale fikseerub.
· Asetage viilutamistera ajamiosale.
· Pange toiduained anumasse.
· Sulgege anuma kaas ja keerake, kuni see kohale fikseerub.
MÄRKUS: Köögikombain ei käivitu vale või osalise kokkupaneku korral.
KASUTAMINE
· Veenduge, et köögikombain on pandud kokku täielikult ja õigesti.
· Ühendage kögikombain vooluvõrku.
· Vajutage ja hoidke impulssre iimi nupp köögikombain töötab selle nupu vabastamiseni.
TÄHELEPAN: Töötlemise alustamisel soovitatakse lülitada seade mõned korrad lühiajaliselt sisse,
et vältida mootori ülekoormust. Toiduainete peenestamisega võib katkestamata töötlemise aja
kestust järk-järgult pikendada.
MÄRKUS : Köögikombaini katkestamatu kasutamise aeg ei tohi ületada 1 min., ning
vaheaeg sisselülitamise vahel vähemalt 2 min.
Ärge koormake köögikombaini toiduainetega üle.
On keelatud osade mahavõtmine käivitatud köögikombaini pealt.
MÕNEDE TOIDUAINETE TÖÖTLEMISRE IIMID
· Terade vigastamise vältimiseks ärge töödelge selliseid kõvasid toiduaineid nagu
jää,
külmutatud toiduained, tangud, riis, maitseained ja kohv.
Toiduaine
Liha
Kala
Sibul
Küüslauk
Õunad
(värsked)
Porgand
ETTEVALMISTUS
Eemaldage kamar, kondid ja kõõlused
Lõigake 1 cm paksuseks
tükkideks
Eemaldage nahk ja luud. Lõigake 2 cm
paksuseks tükkideks
Koorige ja Lõigake 2-3 cm paksuseks tükkideks
Koorida
Koorida, eemaldada kivid ja lõigata 2 cm
paksuseks tükkideks
Koorida ja lõigata 2 cm paksuseks tükkideks
www.scarlett-europe.com
15
Toiduaine
maksimaalne kaal
Katkestamata
töötlemise
maksimaalne aeg
100 g
10 - 20 s
150 g
10 - 20 s
100 g
5 küünt
7 kiiret vajutust
5s
150 g
10 - 15 s
150 g
10 - 15 s
SC-1144
Kapsas
Pähklid
Koorida, eemaldada juurikas ja lõigata 2 cm
paksuseks tükkideks
Eemaldada pähklikoor
100 g
5s
100 g
60 s
ANA UN KOP ANA
·
c darba pabeig anas izsl dziet ier ci un atsl dziet to no elektrot kla.
· Uzreiz (ilgi nem rc jot) nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu ziepj deni, p c tam
noslaukiet ar sausu t ru dvieli.
· Korpusu noslaukiet ar m kstu mitru lupati u.
· Neizmantojiet cietus s us, abraz vos un agres vos t anas l dzek us.
GLAB ANA
· Pirms glab anas p rliecinieties, ka ier ce ir atvienota no elektrot kla.
· Izpildiet sada as T
ANA UN KOP ANA pras bas.
· Glab jiet ier ci saus un t viet .
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
JUMI
· Pirms pirmreiz s iesl
anas p rbaudiet, vai izstr
juma tehniskais raksturojums, kas ir
nor ts uz uzl mes, atbilst elektrot kla parametriem.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos saska
ar o Lieto anas instrukciju. Izstr
jums nav
paredz ts r pnieciskai izmanto anai.
· Neizmantot rpus telp m.
· Vienm r atvienojiet ier ci no elektrot kla pirms t anas un ja J s to nelietojat.
· Lai izvair tos no elektrostr vas trieciena un uzliesmo anas, nem rciet ier ci den un citos
idrumos.
· Ne aujiet b rniem sp ties ar ier ci.
· Neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
· Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ier ces pieg des komplekt .
· Neizmantojiet ier ci ar boj tu elektrovadu.
· Nem iniet patst gi remont t ier ci. Boj jumu gad jum griezieties Servisa centr .
· Sekojiet, lai elektrovads neskartos kl t as m mal m un karst m virsm m.
· Nevelciet, nep rgrieziet un ne uz k neuztiniet elektrovadu.
·
emiet
produktus un idrumus tikai p c motora piln gas apst an s.
· Nep rslogojiet procesoru ar produktiem.
· Procesors dod iesp ju str
t tri un efekt vi. Nep rtrauktas darb bas laiks nedr kst
rsniegt 1 min.
SAGATAVO ANA DARBAM
· Pirms pirmreiz s lieto anas nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu deni un
mazg anas l dzekli un r gi no
jiet. Korpusu no rpuses noslaukiet ar m kstu, samitrin tu
lupati u.
· Aizliegts m rkt korpusu jebkuros idrumos un mazg t to ar deni.
· Novietojiet procesoru uz l dzenas, stabilas virsmas.
· Savienojiet izci us kausa apak
da ar korpusa riev m. Saudz gi pagrieziet kausu l dz
fiks cijai.
· Uzs diniet sasmalcino o nazi uz piedzi u.
· Iepildiet kaus produktus.
· Aizsedziet kausu ar v ku un pagrieziet l dz fiks cijai.
PIEZ ME: Procesors neiesl gsies, ja tas ir nepareizi vai nepiln gi salikts.
EKSPLUAT CIJA
·
rliecinieties, ka ier ce ir piln gi un pien gi salikta.
· Pievienojiet procesoru elektrot klam.
· Piespiediet un turiet impulsu re ma pogu procesors str
s tik ilgi, kam r b s nospiesta
poga.
UZMAN BU: Apstr des s kum ieteicams vair kas reizes slaic gi iesl gt ier ci, lai nep rslogotu
elektromotoru. Produktiem sasmalcinoties, nep rtrauktas darb bas ilgumu var pak peniski
palielin t.
www.scarlett-europe.com
16
SC-1144
PIEZ ME: Procesora nep rtrauktas darb bas laiks nedr kst p rsniegt 1 min., bet p rtraukums
starp iesl
an m nedr kst b t maz ks par 2 min.
· Nep rslogojiet procesoru ar produktiem.
· Aizliegts no emt jebk dus piederumus procesora darb bas laik .
DA U PRODUKTU APSTR DES RE MI
· Lai nesaboj tu asme us, neapstr
jiet p k cietus produktus: ledu, sasald tus produktus,
putraimus, r sus, piedevas un kafiju.
Apstr
jama
is produkts
Ga a
Zivis
poli
iploki
boli (svaigi)
Burk ni
posti
Rieksti
Produktu
maksim
masa
SAGATAVO ANA
Atbr vot no das, kauliem un c psl m
Sagriezt gabali os pa 1 cm
Atbr vot no das un kauliem
Sagriezt gabali os pa 2 cm
Not riet un sagrieziet gabali os pa 23 cm
Not t
Not t, iz emt s kli as un sagriezt
gabali os pa 2 cm
Not t un sagriezt gabali os pa 2 cm
Not t, izgriezt kacenu un sagriezt
gabali os pa 2 cm
No emt aulu
Maksim lais
nep rtrauktas apstr des
laiks
100 g
10 - 20 sek
150 g
10 - 20 sek
100 g
7 si piespiedieni
5 daivi as
5 sek
150 g
10 - 15 sek
150 g
10 - 15 sek
100 g
5 sek
100 g
60 sek
ANA UN KOP ANA
·
c darba pabeig anas izsl dziet ier ci un atsl dziet to no elektrot kla.
· Uzreiz (ilgi nem rc jot) nomazg jiet visas no emam s da as ar siltu ziepj deni, p c tam
noslaukiet ar sausu t ru dvieli.
· Korpusu noslaukiet ar m kstu mitru lupati u.
· Neizmantojiet cietus s us, abraz vos un agres vos t anas l dzek us.
GLAB ANA
· Pirms glab anas p rliecinieties, ka ier ce ir atvienota no elektrot kla.
· Izpildiet sada as T
ANA UN KOP ANA pras bas.
· Glab jiet ier ci saus un t viet .
LT NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMON S
· Prie prad dami naudoti sitikinkite, kad nurodytos etiket je technin s charakteristikos atitinka
elektros tinklo parametrus.
· Naudoti tik buitiniais tikslais, pagal
Naudojimosi Instrukcij . Prietaisas n ra skirtas naudoti
pramon je.
· Nenaudoti u patalpos rib .
· Prie valydami prietais arba nenaudodami jo visada j i junkite i tinklo.
· Siekdami i vengti gaisro ar elektros traumos ne lapinkite prietaiso vandeniu arba kitu skys iu.
· Neleiskite vaikams aisti su prietaisu.
· Nepalikite jungto prietaiso be prie ros.
· Nenaudokite reikmen , ne einan
prietaiso komplekt .
· Nenaudokite prietaiso, kurio maitinimo laidas buvo apgadintas.
· Nebandykite savaranki kai remontuoti prietaiso. Atsiradus gedimams kreipkit s
Serviso
centr .
· Pasir pinkite, kad maitinimo laidas nesiliest prie a tri kra
ir kar
pavir .
· Netraukite u maitinimo laido, nepersukin kite ir nevyniokite jo.
· Produktus ir skys ius i imkite tik varikliui pilnai sustojus.
· Neperkraukite procesoriaus produktais.
· Procesorius leid ia dirbti greitai ir efektyviai. Ta iau nepertraukiamo darbo trukm neturi
vir yti 1min.
www.scarlett-europe.com
17
SC-1144
PARUO IMAS DARBUI
· Prie naudodami pirm kart i plaukite visas nuimamas detales iltu vandeniu su plovimo
priemone ir kruop iai i
iovinkite. Korpus nu luostykite mink tu dr gnu audiniu.
· Draud iama lapinti korpus bet kokiu skys iu ir plauti j vandeniu.
· Pastatykite procesori ant lygaus ir stabilaus pavir iaus.
· Suderinkite i siki imus indo apatin je dalyje su i dro omis korpuse. Tvarkingai pasukite ind ,
kad u sifiksuot .
·
maukite smulkinimo peil ant pavaros.
· kraukite produktus ind .
·
denkite ind dang iu ir pasukite, kad jis u sifiksuot .
PASTABA: Procesorius ne sijungs, jei jis buvo neteisingai ar nepilnai surinktas.
VEIKIMAS
· sitikinkite, kad procesorius buvo visi kai ir taisyklingai surinktas.
· junkite procesori elektros tinkl .
· Paspauskite ir laikykite impulso re imo mygtuk
procesorius dirbs tol, kol is mygtukas
paspaustas.
MESIO: Darbo prad ioje rekomenduojame kelis kartus trumpam jungti prietais , kad elektros
variklis nepersikraut . Darbo metu nepertraukiamo veikimo trukm galima palaipsniui didinti.
PASTABA: Nepertraukiamo veikimo trukm neturi vir yti 1 min., o pertrauka tarp jungim
turi b ti ne ma esn kaip 2 min.
Neperkraukite procesoriaus produktais.
Draud iama nuimti bet kokius reikmenis procesoriui veikiant.
KAI KURI PRODUKT APDOROJIMO RE IMAI
· Kad nepakenktum te a meniui neapdorokite per kiet produkt , toki kaip ledas, aldyti
produktai, kruopos, ry iai, prieskoniai ir kavos pupel s.
Apdorojami
produktai
sa
uvis
Svog nai
esnakai
Obuoliai ( vie i)
Morkos
Kop stai
Rie utai
Maksimali
produkt mas
PARUO IMAS
Pa alinkite
od ,
kaulus
ir
sausgysles.
Supjaustykite
gabaliukais po 1 cm
Pa alinkite
od
ir
kaulus.
Supjaustykite gabaliukais po 2 cm
Nulupkite
ir
supjaustykite
gabaliukais po 2-3 cm
Nulupkite.
Nulupkite, i imkite kauliukus ir
supjaustykite gabaliukais po 2 cm
Nulupkite
ir
supjaustykite
gabaliukais po 2 cm
Nulupkite, i imkite kop stkot ir
supjaustykite gabaliukais po 2-3 cm
Pa alinkite kevalus.
Maksimali nepertraukiamo
darbo trukm
100 g
10 - 20 sek
150 g
10 - 20 sek
100 g
7 trumpi paspaudimai
5 skiltel s
5 sek
150 g
10 - 15 sek
150 g
10 - 15 sek
100 g
5 sek
100 g
60 sek
VALYMAS IR PRIE
RA
· Baig darb i junkite prietais ir atjunkite j nuo elektros tinklo.
· Tuojau pat (neu mirkydami ilgam) i plaukite visas nuimamas dalis iltu vandeniu su muilu, o po
to nu luostykite jas sausu variu rank luos iu.
· Korpus nu luostykite mink tu dr gnu audiniu.
· Nenaudokite iurk
kempini , valom
milteli ir agresyvi valymo priemoni .
LAIKYMAS
· Prie d dami prietais laikimo viet sitikinkite, kad jis i jungtas i elektros tinklo.
· vykdykite visus VALYMAS IR PRIE
RA skyriaus reikalavimus.
· Laikykite prietais sausoje varioje vietoje.
www.scarlett-europe.com
18
SC-1144
H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· A készülék használata el tt, ellen rizze egyezik-e a m szaki jellemzésben feltüntetett
elektromos feszültség a házi elektromos hálózattal.
· Nem való ipari csak házi használatra.
· Házon kívül nem használható.
· Használaton kívül és tisztítás közben mindig függetlenítse az elektromos hálózattól.
· Áramütés elkerülése céljából ne eressze a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
· Gyerekekt l távol tartani.
· Felügyelet nélkül ne hagyja a készüléket bekapcsolva.
· Ne használjon géphez nem tartozó tartozékot.
· Ne használja a készüléket sérült csatlakozóval.
· Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. A meghibásodás felfedezésekor forduljon szervizbe.
· Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
· Ne húzza, tekerje a vezetéket.
· Ne próbálja kiszedni a konténerb l a végterméket vagy a folyadékot addig, amíg a vjnjh
ködik, várja meg amíg a motor teljesen leáll.
· Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
· A készülék lehet vé teszi a gyors és eredményes munkavégzést. Viszont a folytonos
ködés ne legyen több 1 percnél.
EL KÉSZÍTÉS
· Mossa meg mosogatószeres meleg vízzel a szeletel gép azon részeit, melyek érintkezni
fognak az élelmiszerrel, és törölje szárazra ket. Törölje meg kívülr l a készülékházat puha,
nedves törl kend vel.
· A készülékházat vízbe, vagy egyéb folyadékba meríteni és mosni tilos.
· Állítsa a szeletel gépet egyenes, száraz felületre.
· Illessze a csésze alsó részén található kiálló részeit a készülékház vájataiba. Óvatosan fordítsa
meg a csészét, amíg ne rögzít dik.
· Helyezze az aprítókést a meghajtóra.
· Töltse meg a csészét élelmiszerrel.
· Fedje le a csészét és fordítsa meg azt, amíg nem rögzül.
MEGJEGYZÉS: A szeletel gép nem kapcsol be addig, amíg helytelenül, vagy nem teljesen
van összeszerelve.
KÖDÉS
· Bizonyosodjon meg arról, hogy az összeszerelés teljes mértékben és megfelel en megtörtént.
· Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
· Nyomja meg és tartsa az impulzus-gombot
a szeletel gép addig fog m ködni ebben az
üzemmódban, amíg a gomb le lesz nyomva.
FIGYELEM: Miel tt elkezdené a feldolgozást, ajánlatos néhányszor rövid id re bekapcsolni a
készüléket annak érdekében, hogy a motor ne legyen túlterhelve. Az aprítás során a folytonos
ködés idejét emelni lehet.
MEGJEGYZÉS: A folytonos
ködés ne legyen több 1 percnél, legalább 2 perces
szünettartással a következ bekapcsolás el tt.
· Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
·
ködés közben cserélni a tartozékokat tilos.
NÉMELY ÉLELMISZER FELDOLGOZÁSÁNAK IDEJE
· A penge sérülésének elkerülése érdekében ne dolgozzon fel túlságosan kemény élelmiszert,
mint a jég, fagyasztott termék, különféle dara, rizs, f szer és kávé.
Feldolgozandó
termék
Hús
Hal
Maximális
tömeg
EL KÉSZÍTÉS
Távolítsa el a b rt, csontokat és inakat
Vagdalja össze 1 cm darabokra
Távolítsa el a b rt, csontokat
Vagdalja össze 2 cm darabokra
www.scarlett-europe.com
19
Folytonos feldolgozás
maximális ideje
100 g
10 - 20 másodperc
150 g
10 - 20 másodperc
SC-1144
Hámozza meg és vagdalja össze 2-3
cm darabokra
Hámozza meg
Meghámozni, eltávolítani a magvakat
és felvágni 2 cm darabokra
Meghámozni, és felvágni 2 cm
darabokra
Meghámozni, eltávolítani a torzsáját és
felvágni 2 cm darabokra
Eltávolítani a héját
Hagyma
Fokhagyma
Alma (friss)
Sárgarépa
Káposzta
Dió
100 g
7 rövid nyomás
5 cikk
5 másodperc
150 g
10 - 15 másodperc
150 g
10 - 15 másodperc
100 g
5 másodperc
100 g
60 másodperc
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Miután elvégezte a munkát, kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
· Nyomban (nem áztatva) mossa meg a levehet tartozékokat meleg, szappanos vízben, és
törölje meg száraz, tiszta törl kend vel.
· A készülékházat törölje meg puha nedves törl kend vel.
· Ne használjon súrolószert, súroló szivacsot és agresszív tisztítószert.
TÁROLÁS
· Tárolás el tt gy
djön meg, hogy a készülék áramtalanítva van.
· Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
· Száraz, h vös helyen tárolja.
KZ
·
.
·
·
·
.
.
.
,
.
·
.
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
.
·
·
·
·
·
.
,
.
.
.
.
1
.
·
,
.
.
·
.
·
·
,
.
.
.
·
·
·
www.scarlett-europe.com
.
.
,
.
20
SC-1144
:
,
·
·
·
.
.
.
,
.
:
.
.
:
1
2
,
.
·
·
.
.
·
,
,
,
,
.
,
100
10 - 20
150
10 - 20
1
2
,
(
)
2-3
,
2
,
,
2
,
2
·
·
,
5
5
150
10 - 15
150
10 - 15
100
5
100
60
-
,
(
.
)
,
·
·
7
100
.
.
,
·
·
·
.
.
.
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
SIGURNOSNE MJERE
· Prije prve uporabe provjerite da li tehni ke karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici,
odgovaraju parametrima elektri ne mre e.
· Upotrebljavati samo u doma instvu, u skladu s ovom Uputom za rukovanje. Ure aj nije
namijenjen za profesionalnu uporabu.
· Ne upotrebljavati vani.
· Uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja prije
enja ili kad ga ne upotrebljavate.
· Kako biste izbjegli o te enje elektri nom strujom i zapaljenje, ne stavljajte ure aj u vodu ili
druge teku ine.
· Ne dozvoljavajte deci igru s ure ajem.
www.scarlett-europe.com
21
SC-1144
· Ne ostavljajte uklju en ure aj bez kontrole.
· Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ure aja.
· Ne koristite ure aj s o te enim kablom.
· Ne popravljajte ure aj samostalno. U slu aju problema obratite se u servisni centar.
· Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e.
· Ne vucite kabel, ne presavijajte i nigdje ne namotavajte.
· Vadite namirnice i teku ine samo nakon potpunog zaustavljanja motora.
· Ne stavljajte u procesor preveliku koli inu proizvoda.
· Procesor osigurava brzi i efikasni rad. Pri tome neprekidan rad ne smije trajati vi e od 1 min.
PRIPREME ZA RAD
· Prije prve uporabe isperite sve dijelove koji se skidaju toplom vodom s deterd entom i dobro
osu ite. Vanjsku povr inu tijela obri ite mekanom malo vla nom tkaninom.
· Zabranjuje se stavljati tijelo u bilo koje teku ine i prati ga vodom.
· Namjestite procesor na ravnu stabilnu povr inu.
· Stavite isturene dijelove u donjem dijelu posude u udubljenja na tijelu. Polako okrenite posudu
kako bi se fiksirala.
· Namjestite no za drobljenje na pogon.
· Stavite proizvode u posudu.
· Zatvorite posudu poklopcem i okrenite kako bi se fiksirala.
NAPOMENA: U slu aju nepravilne ili nedovr ene monta e procesor se ne e uklju iti.
RAD
· Uvjerite se da je monta a dovr ena i pravilna.
· Uklju ite procesor u elektri nu mre u.
· Pritisnite i dr ite tipku impulsnog re ima procesor e raditi dok je tipka pritisnuta.
PAZITE: U po etku obrade preporu uje se nekoliko puta uklju iti ure aj na kratko vrijeme kako se
ne bi preopteretio elektromotor. U procesu drobljenja proizvoda mo ete postepeno pove avati
vrijeme neprekidnog rada.
NAPOMENA: Vrijeme neprekidnog rada procesora ne smije biti ve e od 1 min., dok je
minimalna pauza izme u dva uklju enja 2 min.
· Ne stavljajte u procesor preveliku koli inu proizvoda.
· Zabranjuje se skidati bilo koje pribore u vrijeme rada procesora.
RE IMI OBRADE POJEDIHIH PROIZVODA
· Kako se ne bi o tetile o trice, ne obra ujte suvi e tvrde proizvode, kao led, smrznute namirnice,
griz, ri a, za ini i kava.
Proizvod koji
se obra uje
Meso
Riba
Luk
njak
Jabuke (svje e)
Mrkva
Kupus
Lje njaci
·
·
·
·
Maksimalna masa
proizvoda
PRIPREMA
Udaljite ko u, kosti i suhe ile
Isijecite u komade po 1 cm
Udaljite ko u i kosti
Isijecite u komade po 2 cm
istite i isijecite u komade po 2-3
cm
istite
istite, izvadite ko tice i isijecite u
kri ke po 2 cm
istite i isijecite u komade po 2 cm
istite, izvadite ko anj i isijecite u
komade po 2 cm
Olju tite
Maksimalno vrijeme
neprekidne obrade
100 g
10 - 20 s
150 g
10 - 20 s
100 g
7 kratkih pritisaka
5 kri aka
5s
150 g
10 - 15 s
150 g
10 - 15 s
100 g
5s
100 g
60 s
ENJE I ODR AVANJE
Nakon zavr etka rada isklju ite ure aj iz elektri ne mre e.
Odmah (bez dugog kva enja) isperite sve dijelove, koji se skidaju, toplom vodom s
deterd entom, posle ega obri ite suhom istom tkaninom.
Tijelo obri ite mekanom vla nom tkaninom.
Ne upotrebljavajte vrste spu ve, abrazivna i agresivna sredstva za
enje.
www.scarlett-europe.com
22
SC-1144
UVANJE
· Prije uvanja uvjerite se da je ure aj isklju en iz elektri ne mre e.
· Ispunite zahtjeve odjeljka
ENJE I ODR AVANJE.
·
uvajte ure aj na prohladnom i suhom mjestu.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf
dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes
übereinstimmen.
· Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Das Gerät eignet sich nicht für Außenbetrieb.
· Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht
betrieben wird.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr auszuschließen, tauchen
Sie das Gerät niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten.
· Halten Sie die Kinder davon ab, mit dem Gerät zu spielen.
· Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.
· Benutzen Sie keine Teile, die im Zubehörsatz nicht enthalten sind.
· Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
· Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig zu reparieren. Bei Beschädigungen wenden Sie
sich an den Kundendienst.
· Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in
Berührung kommt.
· Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um etwas gewickelt werden.
· Nehmen Sie die Lebensmittel und Flüssigkeiten erst dann heraus, wenn das Triebwerk
endgültig zum Stillstand gekommen ist.
· Überladen Sie die Küchenmaschine nicht mit Produkten.
· Die Küchenmaschine ermöglicht einen schnellen und effizienten Ablauf. Dabei soll die Dauer
des ununterbrochen n Betriebs 1 Minuten nicht überschreiten.
VORBEREITUNG
· Vor dem ersten Gebrauch waschen Sie alle abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und
einem Reinigungsmittel, wischen Sie anschließend das Gerät trocken. Das Gehäuse wischen
Sie von außen mit einem weichen leicht angefeuchten Tuch ab.
· Es ist verboten, das Gehäuse in Flüssigkeiten zu tauchen bzw. es mit Wasser zu spülen.
· Stellen Sie die Küchenmaschine auf eine ebene und rutschfeste Oberfläche auf.
· Bringen Sie Vorsprünge im unteren Bereich der Schale mit den Nuten im Gehäuse zusammen.
Drehen Sie vorsichtig die Schale bis zu ihrer Fixierung.
· Setzen Sie das Zerkleinerungsmesser auf den Antrieb auf.
· Füllen Sie die Lebensmittel in die Schale ein.
· Schließen Sie die Schale mit dem Deckel zu und drehen Sie ihn, bis er fixiert ist.
BEMERKUNG: Die Küchenmaschine wird sich nicht einschalten, wenn der Zusammenbau
fehlerhaft oder unvollständig durchgeführt worden ist.
INBETRIEBNAHME
· Vergewissern Sie sich, dass der Zusammenbau komplett und auf eine gehörige Weise
durchgeführt worden ist.
· Schließen Sie die Küchenmaschine an das Stromnetz.
· Drücken Sie auf den Impulsbetriebknopf und halten ihn fest - die Küchenmaschine wird
arbeiten, solange dieser Knopf betätigt wird.
ACHTUNG: Vor dem Beginn der Bearbeitung ist es empfehlenswert, das Gerät einige Mal
kurzfristig einzuschalten, damit der Elektromotor nicht überlastet wird. Im Zuge der Zerkleinerung
der Produkte kann die Dauer des ununterbrochenen Betriebs allmählich verlängert werden
BEMERKUNG: Die Dauer des ununterbrochen n Betriebs der Küchenmaschine soll 1
Minuten nicht überschreiten, mit obligatorischen Zwischenpausen von mind. 2 Minuten.
· Achten Sie darauf, dass die Küchenmaschine mit Lebensmitteln nicht überlastet wird.
www.scarlett-europe.com
23
SC-1144
· Es ist verboten, Zubehör während des Betriebs der Küchenmaschine abzunehmen.
BEARBEITUNGSWEISEN EINEIGER LEBENSMITTEL
· Damit die Klingen nicht beschädigt werden, bearbeiten Sie keine all zu harten Produkte wie
Eiswürfel, Gefrierprodukte, Grützen, Reis, Gewürze und Kaffee.
zu
bearbeitende
Produkte
Fleisch
Fisch
Zwiebeln
Knoblauch
Äpfel (frisch)
Karotten
Kohl
Nüße
Max. Gewicht
der
Lebensmittel
VORBEREITUNG
Haut, Knochen und Sehnen entfernen.
In 1cm-Stücke schneiden
Haut und Gräten entfernen.
In 2cm-Stücke schneiden
Abschälen
und
in
2-3cm-Stücke
schneiden
Schälen
Pellen, entkernen und in 2cm-Stücke
schneiden
Pellen und in 2cm-Stücke schneiden
Putzen, den Strunk entfernen und in
2cm-Stücke schneiden
Schale entfernen
Max. Dauer des
ununterbrochenen
Betriebs
100 g
10 - 20 Sek.
150 g
10 - 20 Sek.
100 g
7 Mal kurz drücken
5 Zehen
5 Sek.
150 g
10 - 15 Sek.
150 g
10 - 15 Sek.
100 g
5 Sek.
100 g
60 Sek.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
· Gleich danach spülen Sie alle abnehmbaren Teile (ohne Sie für längere Zeit im Wasser zu
lassen) mit warmem Seifenwasser und wischen sie anschließend mit einem trockenen und
sauberen Tuch.
· Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen feuchten Tuch.
· Verzichten Sie auf harte Schwämme, scheuernde und aggressive Reinigungsmittel.
AUFBEWAHRUNG
· Vor der Aufbewahrung vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen ist.
· Befolgen Sie die Vorschriften aus dem Teil REINIGUNG UND PFLEGE.
· Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort auf.
www.scarlett-europe.com
24
SC-1144
Download PDF