LG F12A8ND, F10A8ND Owner's manual

LG F12A8ND, F10A8ND Owner's manual
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL67794609
WORK
SEC.
09
BRAND
MODEL
F10A8ND(W)(A)(1~9)
F12A8ND(W)(A)(1~9)
LG
<FRONT>
P/NO.
MFL67794609
ver.05062013.00
<BACK>
PRINTING DEGREE
MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION
EXTERIER INTERIER
1
1
SUFFIX
Cover pages: 120g/m 2
Content: 70g/m 2
ABWQEPL
LANGUAGE
POLISH
PAGE
REMARK
40
Prime Touch 440
<< NOTES >>
BRAND
1.
2.
3.
4.
210
MODEL
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sa mple.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details
should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34
P/NO.
150
150
TRIG.
UNIT
mm SCALE N S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
1
2
3
J.Olejarz
4
S.Kozłowski
5
LG WR
6
7
REV. NO.
REVISION DESCRIPTION
REF. NO.
DATE
PREPARED APPROVED
LG Electronics Inc.
M.Kawka Namchul Kim
RELATED DWG.
MFL67463224
T
I
T
L
E
DWG.
No.
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL67794609
PRALKA AUTOMATYCZNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed rozpoczęciem instalacji, proszę dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Uprości to proces instalacji oraz zapewni, że pralka będzie
pracowała prawidłowo i bezpiecznie.
Pozostawić niniejszą instrukcję obok pralki na przyszłość.
F12A8ND(W)(A)(1~9)
F10A8ND(W)(A)(1~9)
P/No.:MFL67794609
ver. 05062013.00
www.lg.com
Spis treÊci
Spis treÊci .................................2
W∏aÊciwoÊci produktu ..............3
Wa˝ne wskazówki dotyczàce
bezpieczeƒstwa
Przed rozpocz´ciem
u˝ytkowania pralki prosz´
dok∏adnie zapoznaç si´ z
Wa˝ne wskazówki dotyczàce
bezpieczeƒstwa .......................................4
Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa .....5
Nale˝y zachowaç niniejsze instrukcje .....6
instrukcjà obs∏ugi.
Dane techniczne .......................7
takim miejscu,
Instalacja
Zdejmowanie opakowania .......................8
Zdejmowanie zabezpieczeƒ
transportowych ........................................8
Wymagania odnoÊnie miejsca instalacji..9
Pod∏àczenie przewodu
doprowadzajàcego wod´.......................11
Instalacja w´˝a odp∏ywowego ...............13
Poziomowanie .......................................14
Instrukcj´ nale˝y trzymaç w
aby zawsze by∏a ∏atwo dost´pna.
Nr modelu
Nr serii
Data zakupu
Jak u˝ywaç pralk´
Obs∏uga pralki........................................16
Post´powanie przed praniem................17
Tabela programów prania .....................18
Opcje dodatkowe...................................19
Dane eksploatacyjne .............................20
Panel sterowania ...................................21
Programy dodatkowe ............................22
- Opóênienie startu ................................22
- Bez zagnieceƒ.....................................22
- Ulubione ..............................................22
- Pranie wst´pne....................................22
Opcje .....................................................23
- P∏ukanie antyalergiczne ......................23
- Pranie .................................................23
- P∏ukanie...............................................23
- Temp. .................................................23
- Wirowanie............................................23
- P∏ukanie+Wirowanie............................23
Inne funkcje ...........................................23
- Tylko wirowanie...................................23
- Program odÊwie˝ania..........................23
Zabezpieczenie przed dzieçmi ..............24
Sygna∏ dêwi´kowy w∏. / wy∏....................24
Czyszczenie b´bna ...............................25
Blokada drzwiczek i Wykrywanie...........25
2
Stosowanie Êrodków pioràcych
Dodawanie Êrodków pioràcych i
zmi´kczajàcych .......................................26
Konserwacja pralki
Filtr doprowadzajàcy wod´......................28
Filtr pompki odprowadzajàcej wod´. .......29
Zasobnik na Êrodki pioràce .....................30
B´ben pralki ............................................31
Czyszczenie pralki...................................31
Wskazówki dotyczàce przygotowania
do zimy ....................................................31
Rozwiàzywanie problemów
Problemy diagnostyczne ........................32
Komunikaty b∏´dów .................................34
U˝ycie funkcji SMARTDIAGNOSIS .....35
Warunki Gwarancji ....................36
W∏aÊciwoÊci produktu
Direct Drive - system bezpoÊredniego nap´du
Nowoczesny, bezszczotkowy silnik pràdu sta∏ego nap´dza b´ben
bezpoÊrednio, bez ko∏a pasowego i paska.
6 Motion - 6 unikalnych ruchów b´bna
Pralka mo˝e realizowaç ró˝ne czynnoÊci b´bna lub ich kombinacje, w
zale˝noÊci od wybranego programu prania. W po∏àczeniu z regulowanà
pr´dkoÊcià wirowania i mo˝liwoÊcià obrotu b´bna w lewo i w prawo,
zapewnia to znacznie wy˝szà jakoÊç pracy i pozwala uzyskaç doskona∏e
rezultaty przy ka˝dym praniu.
Ochrona przed wygnieceniem
Dzi´ki obrotom b´bna bielizna porusza si´ w gór´ i w dó∏, przez co
usuwany jest z niej brud, jednoczeÊnie zapobiegajàc jej gnieceniu si´.
Wbudowana grza∏ka
Wbudowana grza∏ka automatycznie podgrzewa wod´ do optymalnej
temperatury w wybranym cyklu.
Ekonomiczny inteligentny system prania
Inteligentny system prania wykrywa wielkoÊç wsadu i temperatur´ wody
i nast´pnie okreÊla optymalny poziom wody oraz czas prania w celu
zminimalizowania zu˝ycia energii elektrycznej i wody.
추가선택
예약
Zabezpieczenie przed dzieçmi
System zabezpieczenia przed dzieçmi zosta∏ opracowany w celu
uniemo˝liwienia dzieciom zabawy przyciskami i zmiany programu w
czasie pracy pralki.
System sterowania g∏oÊnoÊcià wirowania
Dzi´ki wykrywaniu wielkoÊci wsadu i jego niewywa˝enia pranie jest
rozk∏adane równomiernie w b´bnie, przez co minimalizuje si´ ha∏as
podczas wirowania.
3
Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
PRZED U˚YCIEM PRZECZYTAå CA¸A INSTRUKCJ¢
OSTRZE˚ENIE
Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa nale˝y przestrzegaç informacji zawartych w niniejszej instrukcji
obs∏ugi tak, aby zminimalizowaç ryzyko powstania po˝aru, pora˝enia pràdem, uszkodzenia
mienia, powstania obra˝eƒ cia∏a lub Êmierci.
Bezpieczeƒstwo twoje oraz twoich bliskich jest bardzo wa˝ne.
ZapewniliÊmy wiele wa˝nych komunikatów bezpieczeƒstwa w niniejszej instrukcji oraz na
urzàdzeniu.
Nale˝y zawsze wszystkie czytaç i przestrzegaç ich.
To jest symbol alarmu bezpieczeƒstwa.
Symbol ten ostrzega przed potencjalnymi zagro˝eniami, które mogà spowodowaç
Êmierç lub inne wypadki.
Wszystkie komunikaty dotyczàce bezpieczeƒstwa b´dà poprzedzone tym symbolem
oraz s∏owami NIEBEZPIECZE¡STWO, OSTRZE˚ENIE lub UWAGA.
Znaczenia tych s∏ów:
NIEBEZPIECZE¡STWO
W razie nieprzestrzegania tego komunikatu dojdzie do powa˝nych wypadków lub Êmierci.
OSTRZE˚ENIE
W razie nieprzestrzegania tego komunikatu mo˝e dojÊç do powa˝nych urazów lub Êmierci.
UWAGA
W razie nieprzestrzegania tego komunikatu mo˝e dojÊç do powstania niewielkich urazów lub
uszkodzenia produktu.
Wszystkie komunikaty podajà typ potencjalnego zagro˝enia, mówià jak zredukowaç
niebezpieczeƒstwo urazu oraz co mo˝e si´ zdarzy´, je˝eli zawarte wskazówki nie b´dà
przestrzegane.
4
Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
■ Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa
OSTRZE˚ENIE
W celu zminimalizowania ryzyka powstania po˝aru, pora˝enia pràdem elektrycznym lub
zranieniu osób, podczas u˝ytkowania pralki nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek:
• Przed przystàpieniem do instalacji,
sprawdziç ewentualne uszkodzenia
zewn´trzne. Je˝eli wyst´pujà, nie
przyst´powaç do instalacji.
• Nie instalowaç pralki w miejscu, gdzie
b´dzie nara˝ona na czynniki atmosferyczne.
• Nie ruszaç elementów sterujàcych.
• Nie wolno naprawiaç lub wymieniaç
jakiejkolwiek cz´Êci pralki lub próbowaç jà
serwisowaç, chyba ˝e czynnoÊç ta jest
wyszczególniona w instrukcji konserwacji
lub naprawy, którà rozumiesz oraz masz
umiej´tnoÊci do jej wykonania.
• Przestrzeƒ pod urzàdzeniem oraz wokó∏
nale˝y utrzymywaç wolnà od materia∏ów
∏atwopalnych takich jak szmaty, papier,
chemikalia itp.
• Urzàdzenie nie powinno byç obs∏ugiwane
przez dzieci oraz osoby niepe∏nosprawne
bez odpowiedniego nadzoru. Nie
dopuszczaç, aby dzieci bawi∏y si´ pralkà
lub w jej pobli˝u, ani przy ˝adnym innym
urzàdzeniu tego typu.
• Ma∏e zwierz´ta nale˝y utrzymywaç z dala
od urzàdzenia.
• Nie wolno zostawiaç otwartych drzwiczek
pralki. Otwarte drzwi mogà zach´caç dzieci do
wieszania si´ na nich lub do wchodzenia do
wn´trza urzàdzenia.
• Nie wolno si´gaç do pralki, podczas gdy
b´ben si´ obraca. Odczekaç a˝ b´ben
zatrzyma si´ ca∏kowicie.
• Proces prania mo˝e powodowaç zmniejszenie
ognioodpornoÊci tkanin. Aby uniknàç takiego
zjawiska, nale˝y dok∏adnie przestrzegaç
wskazówek dotyczàcych prania oraz
konserwacji tkaniny.
• Nie praç lub suszyç artyku∏ów, które by∏y
czyszczone, prane, namaczane lub
nakrapiane substancjami ∏atwopalnymi lub
wybuchowymi (takimi jak wosk, olej, farba,
benzyna, odt∏uszczacze, substancje do
prania na sucho, nafta itp.) które mogà ulec
zap∏onowi lub wybuchnàç. Olej mo˝e
pozostaç w kadzi przez ca∏y cykl prania i
doprowadziç do po˝aru w czasie suszenia.
Wi´c nie wk∏adaç zaolejonych tkanin.
• Nie szarpaç zamkni´tymi drzwiami pralki
oraz nie próbowaç otwieraç ich na si∏´, gdy
sà zablokowane. Mo˝e to byç przyczynà
uszkodzenia pralki.
• Podczas gdy urzàdzenie pracuje przy
wysokich temperaturach, przednie
drzwiczki mogà byç bardzo goràce. Nie
dotykaç ich.
• Aby zminimalizowaç ryzyko pora˝enia
pràdem nale˝y przed przystàpieniem do
czynnoÊci konserwacyjnych lub
czyszczenia urzàdzenia od∏àczyç wtyczk´
z gniazdka zasilajàcego, wykr´ciç lub
wy∏àczyç bezpiecznik w obwodzie
elektrycznym.
• Podczas od∏àczenia wtyczki zasilajàcej nie
wolno ciàgnàç za kabel. Mo˝na go uszkodziç.
• Nigdy nie wolno próbowaç uruchamiaç
urzàdzenia, je˝eli jest ono uszkodzone, nie
dzia∏a prawid∏owo, jest cz´Êciowo
rozmontowane lub ma brakujàce lub
uszkodzone cz´Êci w kabel zasilajàcy oraz
wtyczk´.
5
Wa˝ne wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
■ Podstawowe zasady bezpieczeƒstwa
OSTRZE˚ENIE
W celu zminimalizowania ryzyka powstania po˝aru, pora˝enia pràdem elektrycznym lub
zranieniu osób, podczas u˝ytkowania pralki nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek:
• Przed oddaniem starego urzàdzenia do
utylizacji nale˝y od∏àczyç wtyczk´
zasilajàcà. Wtyczk´ nale˝y potraktowaç
jako bezu˝ytecznà. Odciàç kabel
bezpoÊrednio za urzàdzeniem, tak aby
zapobiec jako dalszemu u˝yciu.
• Je˝eli urzàdzenie znalaz∏o si´ pod wodà,
nale˝y skontaktowaç si´ z centrum
serwisowym. Wyst´puje ryzyko pora˝enia
elektrycznego oraz po˝aru.
• Urzàdzenie nale˝y pod∏àczyç do kurka z
wodà przy pomocy nowego w´˝a. Stare
w´˝e nie nale˝y ponownie u˝ywaç.
• Aby zmniejszyç ryzyko odniesienia
obra˝eƒ, nale˝y przestrzegaç wszystkich
obowiàzujàcych procedur bezpieczeƒstwa
i higieny pracy w∏àcznie ze stosowaniem
r´kawic z d∏ugim r´kawem i okularów
ochronnych. Nieprzestrzeganie ostrze˝eƒ
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem zawartych w
niniejszej instrukcji mo˝e spowodowaç
uszkodzenie mienia, obra˝enia cia∏a lub Êmierç.
• Nie wolno naciskaç nadmiernie drzwiczek
pralki w dó∏, gdy sà one otwarte. Mo˝e to
spowodowaç wywrócenie si´ pralki.
■ Nale˝y zachowaç niniejsze instrukcje
INSTRUKCJE ODNOÂNIE PO¸ÑCZENIA OCHRONNEGO
Niniejsze urzàdzenie musi byç pod∏àczone do obwodu ochronnego (lub byç uziemione). W
przypadku wadliwego dzia∏ania lub przebicia, obwód ochronny zmniejsza ryzyko pora˝enia
pràdem elektrycznym. Urzàdzenie to jest wyposa˝one w przewód zasilajàcy posiadajàcy
przewód ochronny i wtyczk´ z bolcem zerujàcym. Wtyczka musi byç w∏àczona do
odpowiedniego gniazda posiadajàcego poprawnie zainstalowany i pod∏àczony (zgodnie z
lokalnymi przepisami) obwód ochronny.
• Nie stosowaç przed∏u˝aczy, poniewa˝ powoduje to przerwanie obwodu ochronnego.
• Je˝eli nie dysponujemy odpowiednim gniazdem, nale˝y skonsultowaç si´ z elektrykiem.
OSTRZE˚ENIE
Nieprawid∏owe pod∏àczenie przewodu ochronnego mo˝e spowodowaç niebezpieczeƒstwo
pora˝enia pràdem elektrycznym. W przypadku jakichkolwiek wàtpliwoÊci, nale˝y zleciç
wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie, czy urzàdzenie ma prawid∏owo pod∏àczony obwód
ochronny. Nie modyfikowaç wtyczki dostarczonej wraz z urzàdzeniem. Je˝eli nie pasuje ona do
gniazda, instalacj´ odpowiedniego gniazda nale˝y zleciç wykwalifikowanemu elektrykowi.
6
Dane techniczne
Âruby transportowe
Wtyczka zasilania
• Je˝eli przewód zasilajàcy
jest uszkodzony, to aby
uniknàç
niebezpieczeƒstwa musi
on byç wymieniony przez
wykwalifikowanego
pracownika serwisu.
Zasobnik proszku
(Do dodawania
detergentów i Êrodków
uszlachetniajàcych)
1:29
1%
3
40°C
1400
Panel sterujàcy
Wà˝ spustowy
B´ben
Filtr pompki
Drzwi
W´˝yk spustowy
Nóżki do poziomowania
Pokrywa w os∏onie dolnej
R o dz a j
Zasilanie
Wymiary
Ciężar
Moc maks.
P ojemność bębna
Zużycie wody
Dopuszczalne ciśnienie wody
P oziom hałasu
: Pralka automatyczna ładowana od przodu
: 220 – 240 V ~, 50 Hz
: 600 mm( S ) x 480 mm( G ) x 850 mm(W)
: 62 kg
: 1700 W
0,33 W ( T ryb wyłączony, T ryb czuwania)
: 6 kg [F12/10A8ND(W)(A)(1~9)]
: 56 ℓ
: 100 - 1000 k P a (1,0 - 10,0 kgf / cm 2)
Pranie
53 dB(A)
Wirowanie
73 dB(A)
Z uwagi na poprawę jakości wyrobu, jego wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Wyposażenie
Wąż doprowadzający wodę (zimna)
K lucz płaski
7
Instalacja
Zdejmowanie opakowania
1. Zdjàç pud∏o kartonowe i opakowanie
polistyrenowe.
2. UnieÊç pralk´ i wyjàç podstaw´
opakowania.
Podstawa
opakowania
3. Zdjàç taÊm´ zabezpieczajàcà przewód
zasilajàcy i wà˝ spustowy.
4. Wyjàç wà˝ doprowadzajàcy z b´bna.
Pralka
UWAGA
• Zachowaç dostarczony klucz do
wykorzystania w przysz∏oÊci.
Klucz p∏aski
OSTRZE˚ENIE
• Materia∏y opakowaniowe (np. folie, pianka polistyrenowa) mogà byç niebezpieczne
dla dzieci. Istnieje niebezpieczeƒstwo uduszenia ! Wszystkie opakowania nale˝y
trzymaç poza zasi´giem dzieci.
Zdejmowanie zabezpieczeƒ transportowych
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania pralki nale˝y usunàç blokady transportowe .
Je˝eli nie zostanà one usuni´te, mo˝e to spowodowaç wibracje, ha∏as i niepoprawne
dzia∏anie.
1. Przy pomocy do∏àczonego klucza
odkr´ciç 4 blokady.
2. Wyjàç wszystkie blokady wraz zgumowymi korkami lekko obracajàc za
korek.
UWAGA
• Zachowaç Êruby transportowe do
wykorzystania w przysz∏oÊci
3. W otwory w∏o˝yç zaÊlepki.
Âruba transportowa
8
Instalacja
Wymagania odnoÊnie miejsca instalacji
‹Ustawienie
Pralka
• Poziome pod∏o˝e:
Dopuszczalne nachylenie ca∏ej pralki wynosi 1°.
• Gniazdo zasilania:
Musi znajdowaç si´ nie dalej ni˝ 1,5m od pralki. Nie
przecià˝aç gniazda pod∏àczajàc wi´cej ni˝ 1 urzàdzenie.
ok. 2cm
• Odleg∏oÊci od pralki:
Wymagane jest zachowanie odleg∏oÊci od Êciany, drzwi i
pod∏ogi. (10 cm z ty∏u/ po 2 cm ze strony lewej i prawej)
W ˝adnym wypadku nie stawiaç ani nie przechowywaç
bielizny na pralce. Mo˝e to uszkodziç lakier lub elementy
sterowania.
‹Poziomowanie
• Ustaw pralk´ na równym, twardym pod∏o˝u.
• Upewnij si´, ˝e swobodny przep∏yw powietrza wokó∏ pralki nie zosta∏ utrudniony przez roz∏o˝onà
wyk∏adzin´ etc.
• Nigdy nie u˝ywaj do poziomowania pralki kawa∏ków drewna, tektury etc.
• JeÊli nie jest mo˝liwe unikni´cie ustawienia pralki w bezpoÊrednim sàsiedztwie kuchenki gazowej lub
piecyka w´glowego, nale˝y zastosowaç warstw´ izolacyjnà (85x60cm) z folii aluminiowej pomi´dzy
produktami.
• Pralka nie mo˝e byç instalowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura mo˝e spaÊç poni˝ej 0°.
• Upewnij si´, czy po zainstalowaniu pralki jest zapewniony ∏atwy dost´p dla technika, w przypadku awarii.
• Wypoziomuj pralk´ regulujàc wysokoÊç nó˝ek przy u˝yciu klucza p∏askiego oraz pozostaw 20mm odst´p
pomi´dzy górà pralki a blatem.
• Sprz´t niniejszy nie jest przeznaczony do u˝ytku w warunkach morskich ani w ruchomych instalacjach, jak
przyczepy kempingowe, samoloty, itd.
‹Po∏àczenia elektryczne
• Nie stosowaç przed∏u˝aczy ani rozga∏´êników.
• Je˝eli przewód zasilajàcy jest uszkodzony, to aby uniknàç niebezpieczeƒstwa musi on byç wymieniony
przez producenta lub wykwalifikowanego pracownika serwisu.
• Po u˝yciu zawsze od∏àczaç pralk´ od zasilania i zakr´caç kran doprowadzajàcy wod´.
• Pralk´ nale˝y pod∏àczyç do gniazda z obwodem ochronnym (zerowaniem) zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami.
• Urzàdzenie musi byç ustawione tak, aby wtyczka by∏a ∏atwo dost´pna.
• Naprawy pralki mogà byç przeprowadzane wy∏àcznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Naprawy wykonywane przez osoby niedoÊwiadczone mogà skutkowaç zranieniem lub powa˝nym
uszkodzeniem sprz´tu. Nale˝y kontaktowaç si´ z serwisem.
• Nie instalowaç pralki w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada poni˝ej 0°C. Zamarzni´te w´˝e
mogà p´knàç pod ciÊnieniem. NiezawodnoÊç elektronicznego uk∏adu sterowania mo˝e si´ pogorszyç
przy pracy w temperaturach poni˝ej 0°C.
• Je˝eli pralka zosta∏a dostarczona w zimie przy temperaturze otoczenia poni˝ej 0°C, to przed jej
uruchomieniem nale˝y jà przechowywaç w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
9
Instalacja
UWAGA
UWAGA pod∏àczanie kabla zasilania
• Dla wi´kszoÊci urzàdzeƒ elektrycznych zaleca si´, aby by∏y pod∏àczone do osobnego
obwodu; to znaczy ˝e do jego zasilania s∏u˝y osobne pojedyncze gniazdko, które nie
ma dodatkowych wyjÊç lub odga∏´zieƒ. Dla pewnoÊci sprawdê stron´ z danymi
technicznymi zawartà w tej instrukcji obs∏ugi.
• Nie wolno przecià˝aç gniazdek zasilajàcych. Przecià˝one, luêne lub uszkodzone
gniazdka lub kable przed∏u˝ajàce; przepalone lub uszkodzone kable zasilajàce;
uszkodzona lub przerwana izolacja przewodu sà niebezpieczne. Jakikolwiek z tych
przypadków mo˝e spowodowaç pora˝enie pràdem lub po˝ar.
• Od czasu do czasu nale˝y sprawdzaç kabel zasilajàcy urzàdzenia i je˝eli wykazuje
on oznaki zu˝ycia lub uszkodzenia, nale˝y go od∏àczyç, zaprzestaç korzystania z
urzàdzenia i zleciç jego wymian´ na dok∏adnie taki sam w autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Nale˝y chroniç kabel zasilania przed uszkodzeniami fizycznymi lub mechanicznymi,
takimi jak: skr´cenie, zaplàtanie, przebicie, przygniecenie drzwiami lub nadepni´cie.
Nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na wtyczki, gniazdka i miejsce, gdzie kabel
wychodzi z urzàdzenia.
Je˝eli urzàdzenie jest zasilane przez przed∏u˝acz lub przenoÊne gniazdko
elektryczne, wówczas kabel oraz gniazdka muszà byç ustawione tak, aby nie by∏y
nara˝one na zamoczenie lub wilgoç.
UWAGA
• Urzàdzenie nie powinno byç obs∏ugiwane przez dzieci oraz osoby niepe∏nosprawne
bez odpowiedniego nadzoru.
• Nale˝y dopilnowaç, aby dzieci nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
10
Instalacja
Pod∏àczenie przewodu doprowadzajàcego wod´
• CiÊnienie wody w sieci wodociàgowej musi zawieraç si´ w zakresie 100 - 1000 kPa
(1,0 - 10,0 kgf / cm2).
• Podczas przykr´cania w´˝a doprowadzajàcego wod´ do zaworu nie przykr´caç go za
mocno.
• Je˝eli ciÊnienie wody jest wi´ksze ni˝ 1000 kPa, nale˝y zamontowaç reduktor.
• Okresowo nale˝y sprawdzaç stan w´˝a i wymieniaç go w razie potrzeby.
‹Krok 1 : Sprawdziç gumowà uszczelk´ w´˝a doprowadzajàcego
• Wraz z w´zem doprowadzajacym wod´
dostarczone sà dwie gumowe uszczelki.
Uszczelki zapobiegajà wyciekowi wody.
Nale˝y sprawdziç, czy po∏àczenie z
kranem jest wystarczajàco szczelne.
Zlàcze w´˝a
Uszczelka
gumowa
‹Krok 2 : Pod∏àczyç wà˝ do kranu
Typ A : Pod∏àczenie w´˝a z gwintowanà koƒcówkà do kranu z gwintem
• Nakr´ciç z∏àczk´ w´˝a na kran
wodociàgowy
Typ B : Pod∏àczenie w´˝a z gwintowanà koƒcówkà do kranu bez gwintu
gumowa
uszczelka
z∏àczka górna
1. Odkr´ciç p∏ytk´ pierÊcienia poÊredniego i
4 Êruby zabezpieczajàce z∏àczk´.
2. Wsunàç z∏àczk´ na koƒcówk´ kranu tak
aby gumowa uszczelka utworzy∏a wodoszczelne po∏àczenie. Docisnàç p∏ytk´
pierÊcienia poÊredniego i dokr´ciç 4
Êruby.
wkr´t mocujàcy
P∏ytka
doprowadzajàcy
3. Wsunàç przewód doprowadzajàcy wod´
pionowo w gór´ tak, aby gumowa
uszczelka wewnàtrz w´˝a ÊciÊle
przylega∏a do kranu, a nast´pnie
zacisnàç jà obracajàc w prawo.
11
Instalacja
Typ C : Pod∏àczenie w´˝a z szybkoz∏aczem do kranu bez gwintu
1. Odkr´ciç p∏ytk´ pierÊcienia poÊredniego i
4 Êruby zabezpieczajàce z∏àczk´.
2. Zdjàç p∏ytk´ naprowadzajàcà je˝eli kran
jest zbyt du˝y i z∏àczka nie pasuje do
niego.
PierÊcieƒ
P∏ytka prowadzàca
3. Wsunàç z∏àczk´ na koƒcówk´ kranu tak
aby gumowa uszczelka utworzy∏a
wodoszczelne po∏àczenie. Docisnàç p∏ytk´
pierÊcienia poÊredniego i dokr´ciç 4 Êruby.
4. Pociàgnàç w dó∏ p∏ytk´ zatrzaskowà,
wsunàç wà˝ doprowadzajàcy na z∏àczk´,
a nast´pnie zwolniç p∏ytk´ zatrzaskowà.
Sprawdziç, czy z∏àczka jest zablokowana
na swoim miejscu.
UWAGA
P∏ytka zatrzaskowa
• Po pod∏àczeniu w´˝a zasilajàcego
wody, odkr´ciç kurek tak, aby
przep∏ukaç substancje obce (brud,
piasek lub trociny) znajdujàce si´ w
rurach. Pozwól, aby woda wyp∏ywa∏a
do wiadra, skontroluj jej temperatur´.
‹Krok 3: Pod∏àcz w´˝a do pralki
• Nale˝y si´ upewniç, ˝e wà˝ nie jest
za∏amany ani ÊciÊni´ty.
UWAGA
• Po pod∏àczeniu pralki, jeÊli woda wycieka z w´˝a, powtórz kroki. Zastosuj standardowy zawór
doprowadzajàcy wod´. W przypadku, gdy zawór jest nietypowy np: kwadratowy lub zbyt du˝y, usuƒ
podk∏adk´ przed zamocowaniem zaworu do adaptera.
U˝yto kranu poziomego
Kran poziomy
12
Kran z wylewkà
Kran kanciasty
Instalacja
Instalacja w´˝a odp∏ywowego
• Wà˝ odprowadzajàcy wod´ powinien byç
umieszczony nie wy˝ej ni˝ 100 cm od
pod∏ogi.
Powód - woda nie odp∏ywa z pralki albo
odp∏ywa powoli.
Oko∏o 100 cm
max. 100 cm
Oko∏o 145 cm
• Prawid∏owe zabezpieczenie w´˝a
odprowadzajàcego wod´ zabezpieczy
pod∏og´ przed zniszczeniem wyciekajàcà
wodà.
• Je˝eli wà˝ odprowadzajàcy wod´ jest za
d∏ugi, nie nale˝y go wpychaç do pralki.
Spowoduje to nadmierny ha∏as.
Oko∏o 105 cm
• Odp∏yw w´˝a nale˝y dobrze zabezpieczyç
przy pomocy linki.
• Prawid∏owe zabezpieczenie w´˝a
odprowadzajàcego wod´ zabezpieczy
pod∏og´ przed zniszczeniem wyciekajàcà
wodà.
Wanna
Wà˝ element
ustalajàcy
max.100 cm
max.100 cm
Opaska
13
Instalacja
Poziomowanie
1. Prawid∏owe wypoziomowanie pralki
zapobiega nadmiernemu ha∏asowi i
drganiom.Urzàdzenie nale˝y zainstalowaç
na twardym i równym pod∏o˝u (najlepiej w
rogu pomieszczenia).
UWAGA
• Drewniane lub zawieszone pod∏o˝a
mogà powodowaç nadmierne wibracje
lub b∏´dne wywarzanie za∏adunku.
PodnieÊç
Obni˝yç
Przeciwnakr´tka
Dok∏adnie dokr´ciç
wszystkie 4
przeciwnakr´tki
2. Je˝eli pod∏oga jest nierówna,nale˝y
wyregulowaç wysokoÊç nó˝ek do
poziomowania (nie podk∏adaç pod nó˝ki
kawa∏ków drewna itp.).Upewniç si´, ˝e
wszystkie nó˝ki stojà pewnie na pod∏o˝u i
sprawdziç wypoziomowanie (u˝yç
poziomicy).
• Po wypoziomowaniu pralki nale˝y przykr´ciç
przeciwnakr´tki do góry, do podstawy
maszyny. Dokr´ciç wszystkie
przeciwnakr´tki.
• Sprawdzenie stabilnoÊci
Gdy naciskamy na pralk´ w naro˝nikach po
przekàtnej blatu,pralka w ogóle nie powinna
si´ ko∏ysaç (sprawdziç po obu przekàtnych).
Je˝eli pralka daje si´ poruszyç, nale˝y
ponownie wyregulowaç nó˝ki.
UWAGA
Je˝eli pralka jest zainstalowana na podwy˝szonej platformie, nale˝y jà dobrze zamocowaç,
˝eby nie mog∏a si´ przewróciç.
14
Instalacja
‹Pod∏o˝a betonowe
• Pod∏o˝e musi byç czyste, suche i wypoziomowane.
• Zainstaluj pralk´ na równym, twardym pod∏o˝u.
‹Terakota (Êliskie pod∏ogi)
• Ustawienie ka˝dej nó˝ki na macie podk∏adowej i wypoziomowanie urzàdzenia, by je
dok∏adnie dopasowaç.(Pociàç mat´ podk∏adowà na cz´Êci o wymiarach 70mmx70mm i
przykleiç na suchà powierzchni´ gdzie urzàdzenie ma byç ustawione.)
• Mata podk∏adowa jest samoprzylepnym materia∏em wykorzystywanym na drabinach i
schodach, by zapobiec poÊlizgom.
‹Pod∏o˝a drewniane
• Drewniane pod∏o˝a sà bardziej podatne na wibracje.
• W celu zabezpieczenia przed wibracjami polecamy gumowe nak∏adki
na nó˝ki, o gruboÊci 15mm.
Gumowa
nak∏adka
• Je˝eli to mo˝liwe instaluj pralk´ w rogu pomieszczenia, gdzie pod∏o˝e
jest najbardziej stabilne.
• Zastosuj gumowà nak∏adk´ w celu redukcji wibracji.
• Mo˝esz zamówiç gumowe nak∏adki (numer katalogowy 4620ER4002B) poprzez punkt
serwisowy LG.
UWAGA
• W∏aÊciwe ustawienie i wypoziomowanie pralki gwarantuje d∏ugie i niezawodne
funkcjonowanie urzàdzenia.
• Pralka musi byç ustawiona absolutnie pionowo na pod∏o˝u.
• Pralka nie mo˝e si´ ko∏ysaç.
• Pod∏o˝e, na którym ustawiamy pralk´ powinno byç czyste, niewoskowane.
• Nie dopuszczaj do zawilgocenia nó˝ek. Wilgoç na pod∏odze grozi poÊlizgiem.
15
Jak u˝ywaç pralk´
Obs∏uga pralki
1. Posortuj pranie. (Patrz strona 17)
2. Otwórz drzwiczki i za∏aduj pranie.
3. WciÊnij przycisk zasilania - Zasilanie.
4. Wybierz program.
(Patrz strony 18 - 20)
Wybierz wymagane opcje.
(Patrz strony 22 - 25)
■
■
■
■
Dodatkowy program
Temperatura
Pr´dkoÊç wirowania
Inne funkcje
5. Dodaj detergent.
(Patrz strony 26 - 27)
6. NaciÊnij przycisk Start/Pauza.
16
Jak u˝ywaç pralk´
Post´powanie przed praniem
Temp. prania
Pranie normalne
Plisowane
Delikatne
Pranie r´czne
Nie praç
Posortowaç pranie wed∏ug...
Zabrudzenie Temp prania
Kolor
UWAGA
Rodzaj
tkaniny
1. Informacje o sposobie prania.
Nale˝y zwracaç uwag´ na informacje dotyczàce sposobu
prania umieszczone na etykietach odzie˝y. Mówià one o
rodzaju tkaniny i sposobie prania.
2. Sortowanie
W celu uzyskania jak najlepszych wyników prania posortowaç
odzie˝ na grupy, które mogà byç prane razem.
Ró˝ne rodzaje tkanin powinny byç prane na ró˝ne sposoby
–potrzebujà innej temperatury wody i pr´dkoÊci wirowania.
Zawsze nale˝y oddzieliç kolory ciemne od kolorów jasnych i
tkanin bia∏ych. Praç je oddzielnie, poniewa˝ kolory i k∏aczki z
tkanin mogà si´ wzajemnie przenosiç powodujàc np.
zafarbowanie tkanin bia∏ych. Je˝eli to mo ˝liwe, nale˝y unikaç
prania razem tkanin mocno i lekko zabrudzonych.
• Zabrudzone (mocno, normalnie, lekko)
Posortowaç ubrania zale ˝nie od stopnia zabrudzenia.
• Kolory (bia∏e,jasne,ciemne)
Oddzieliç tkaniny bia∏e od kolorowych.
• Strz ´pienie si´ (wytwarzajàce, przyjmujàce)
Ubrania strz ´piàce si´ oddzieliç od ∏atwo przyjmujàcych
k∏aczki.
3. CzynnoÊci przed za∏adowaniem prania
Pogrupowaç ubrania du˝e i ma∏e.Najpierw za∏adowaç du˝e.
Nie powinno ich byç wi´cej ni˝ po∏owa ca∏ego wsadu. Nie praç
pojedynczych ubraƒ.
Mo˝e to spowodowaç niewywa ˝enie wsadu. Dodaç dwa lub
trzy podobne.
• Sprawdziç, czy wszystkie kieszenie sà puste. Ich zawartoÊç,
jak gwoêdzie,spinki do w∏osów, zapa∏ki, d∏ugopisy, monety
lub klucze mogà uszkodziç ubrania lub pralk´.
• Zamknàç zamki b∏yskawiczne, zapiàç guziki lub haftki, aby
nie zaczepia∏y o inne ubrania.
• Przed praniem nanieÊç na szczególnie brudne miejsca, jak
ko∏nierzyki lub mankiety, nieco roztworu detergentu.
Pomo˝e to w lepszym usuni´ciu brudu.
• W celu unikni´cia uszkodzenia ubraƒ, upewnij si´, czy
rzeczy nie dosta∏y si´ pomi´dzy drzwi a uszczelk´.
• Sprawdê fa∏dy uszczelki drzwi czy nie dosta∏y si´ tam ma∏e
przedmioty.
• Sprawdê b´ben, czy wszystkie rzeczy zosta∏y wyj´te,
pozostawienie przez nieuwag´ prania mo˝e powodowaç
jego zniszczenie (zafarbowanie lub skurczenie) w
nast´pnym cyklu.
• Przed pierwszym praniem, Wybierz cykl prania (BAWE¸NA 60°C, dodaj detergent - po∏ow´
zasobnika) uruchom pralk´ bez za∏adunku. To pozwoli na usuni´cie osadu z bebna, który
móg∏ pozostaç z etapu produkcji.
17
Jak u˝ywaç pralk´
Tabela programów prania
• Programy prania zalecane zale˝nie od rodzaju bielizny.
Program
Opis
Bawe∏na
Zapewnia lepszà jakoÊç prania dzi´ki
po∏àczeniu ró˝nych ruchów
Ekobawe∏na
Rodzaj tkaniny
Tkaniny kolorowe (koszulki, koszule
nocne, pi˝amy, itp.) i lekko
zabrudzona bia∏a bawe∏niana odzie˝
Zapewnia zoptymalizowanà jakoÊç
prania przy mniejszym zu˝yciu energii. (bielizna).
¸atwe do
Ten cykl jest zalecany do prania
prania i
prasowania koszul sportowych, które nie
(Ma∏o
wymagajà prasowania po praniu.
wymagajàce)
Poliamid, akryl, poliester.
Odpowied nia Maksymalny
temp. wody
wsad
40°C
(Zimne aby 95°C)
nominalny
60°C
(Zimne aby 60°C)
40°C
(Zimne aby 60°C)
Ró˝ne rodzaje tkanin za wyjàtkiem
40°C
ubraƒ specjalnych.
Mieszane
(Jedwab/delikatne, ubrania sportowe, (Zimne aby 40°C)
ciemne materia∏y,
60°C
Ubranka
Usuwa trwa∏e plamy i umo˝liwia lepszà
Iekko zabrudzona odzie˝ dzieci´ca.
(95°C)
niemowl´ce skutecznoÊç p∏ukania.
Umo˝liwia równoczesne pranie
ró˝nych tkanin.
Mniej ni˝
3,0 kg
Zapewnia mniej ha∏asu i wibracji oraz Ubrania o trwa∏ych barwach (koszule,
Mniej ni˝
oszcz´dnoÊç pieni´dzy dzi´ki wykorzy- koszule nocne, pi˝amy, itp.) oraz s∏abo
3,0 kg
zabrudzona bia∏a bawe∏na (bielizna).
staniu nocnej energii elektrycznej.
40°C
Tkanina która jest w bezpoÊrednim
(Zimne aby 60°C)
kontakcie ze skórà np.: bielizna
Piel´gnacja Usuwa skutecznie pozosta∏oÊci
nominalny
Pieluchy, r´czniki, przeÊcierad∏a,
skóry
detergentu z ubraƒ.
poduszki i pokrowce materacy.
Bielizna poÊcielowa za wyjàtkiem
Ten cykl jest przeznaczony dla
tkanin specjalnych (delikatne, we∏na,
du˝ych rzeczy, takich jak poszwy,
jedwab, itp.) z wype∏nieniem: Ko∏dry,
1 rzecz
PoÊciel
40°C
poduszki, przykrycia kanap, itp.
poduszki, koce, narzuty z lekkim
(Zimne
aby
40°C)
wype∏nieniem.
Ciche
pranie
Odzie˝
sportowa
Cykl odpowiedni dla ubraƒ sportowych, Coolmax, Gore-tex, we∏na i
takich jak ubrania do biegania ect.
Sympatex.
Ciemne
kolory
Ten cykl nale˝y stosowaç wówczas,
gdy istnieje mo˝liwoÊç odbarwienia si´
Ciemne ubrania wykonane z
ubraƒ. Cykl zapobiega odbarwianiu.
bawe∏ny lub tkanin mieszanych
(Nale˝y u˝y-waç detergenty
przeznaczone dla kolorowych tkanin.)
Delikatne
We∏na
Cykl przeznaczony dla delikatnych
ubraƒ, takich jak bielizna, bluzki, itp
18
Delikatnie pranie ∏atwe do
uszkodzenia
Mniej ni˝
2,0 kg
Umo˝liwia pranie tkanin we∏nia-nych.
(Stosowaç detergent dla materia∏ów
40°C
Wyroby z czystej we∏ny przeznaczone
we∏nianych nadajàcych si´ do prania w do prania w pralce.
(Zimne aby 40°C)
pralce).
Ten cykl zapewnia krótki czas prania
dla ma∏ych wsadów i s∏abo
zabrudzonych ubraƒ
W ciàgu 60 minut cykl zapewnia
Intensywne lepszà jakoÊç prania i wydajnoÊç
60
energetycznà.
Szybkie 30
20°C
(Zimne aby 40°C)
Lekko zabrudzone kolorowe ubrania;
szybki
20°C
(Zimne aby 40°C)
Bawe∏na i tkaniny mieszane.
60°C
Mniej ni˝
(Specjalny PROGRAM trwajàcy 60 minut
(Zimne aby 60°C) 3,0 kg
dla normalnie zabrudzonego prania).
Jak u˝ywaç pralk´
• T emperatura wody: Wybrać temperaturę odpowiednią dla cyklu prania.
Zawsze przestrzegać zaleceń na etykiecie lub instrukcji producenta odzieży.
• Ustaw program na "Eko-bawełna 40°C + Intensywne ( Połowa Wsadu)", "Eko-bawełna 60°C +
Intensywne ( Połowa Wsadu)", "Eko-bawełna 60°C + Intensywne ( Pełny Wsad)" dla testu
zgodnie z normami EN60456 i Rozporządzeniem 1015/2010.
- Standard 60 °C bawełna program : Eko-bawełna + 60°C + Intensywne
- Standard 40 °C bawełna program : Eko-bawełna + 40°C + Intensywne
(Są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych.)
( Są to najbardziej wydajne programy, jeżeli chodzi o zużycie wody i energii dla tego typu prania.)
* R zeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej w danym cyklu.
• Wyniki testu zależą od ciśnienia, twardości i temperatury wody, temperatury pomieszczenia,
typu oraz ilości wsadu, stopnia zabrudzenia, użytego detergentu, zmian w dostawie prądu oraz
wybranych opcji dodatkowych.
C ykl prania wełny w tej pralce został zatwierdzony przez Woolmark dla prania
produktów Woolmark przeznaczonych do prania w pralce przy
założeniu że produkty te są prane zgodnie z instrukcjami na etykiecie tkaniny i
instrukcjami producenta tej pralki M1009.
UWAGA
• Zalecany jest oboj´tny detergent. Cykl we∏ny obejmuje delikatne obracanie w b´bnie i
niskoobrotowe wirowanie w celu ochrony ubraƒ.
Opcje dodatkowe
Program
Opóênienie
Bez
Pranie
P∏ukanie
P∏ukanie+ Oszcz´dnoÊç
Intensywne
startu
zagnieceƒ Ulubione wst´pne antyalergiczne Wirowanie
czasu
Bawe∏na
Eko-bawe∏na
¸atwe do prania i prasowania
(Ma∏o wymagajàce)
Mieszane
Ubranka niemowl´ce
**
**
Ciche pranie
Piel´gnacja skóry
PoÊciel
Odzie˝ sportowa
Ciemne kolory
Delikatne
We∏na
Szybkie 30
Intensywne 60
* : Opcja ta jest automatycznie w∏àczona do cyklu i nie mo˝na jej usunàç.
** : Opcja ta zosta∏a automatycznie w∏àczona do cyklu i zostanie anulowana.
*
19
Jak u˝ywaç pralk´
Dane eksploatacyjne
Maks. obr./min.
Program
F12A8ND(W)(A)(1~9)
F10A8ND(W)(A)(1~9)
Bawełna
1200
1000
Eko-bawełna
1200
1000
Łatwe do prania i prasowania
(Mało wymagające)
1000
1000
Mieszane
1200
1000
Ubranka niemowlęce
1000
1000
Ciche pranie
1000
1000
Pielęgnacja skóry
1200
1000
Pościel
1000
1000
Odzież sportowa
800
800
Ciemne kolory
1200
1000
Delikatne
800
800
Wełna
800
800
Szybkie 30
1200
1000
Intensywne 60
1200
1000
UWAGA
• Informacja o głównych programach prania przy połowie wsadu.
Program
Czas w
minutach
Bawełna(40°C)
94
Eko-bawełna (60°C)
120
20
Woda w
litrach
Energia w
kWh
53 %
61
0,36
53 %
32
0,51
Pozostająca zawartość wilgoci
1200/1000 rpm
Jak u˝ywaç pralk´
Panel sterowania
Funkcja "SMARTDIAGNOSISTM" dost´pna
jest tylko dla produktów oznaczonych
znaczkiem "SMARTDIAGNOSISTM".
Przycisk
Zasilanie
Pokr´t∏o
programów
Przycisk
Start/Pauza
Zasilanie
• W celu w∏àczenia lub wy∏àczenia pralki u˝yç
przycisku Zasilanie.
• Przycisk ten jest u˝ywany tak˝e do
skasowania funkcji prania z opóênieniem.
Tarcza programatora
• Programy sà dost´pne w zale˝noÊci od
rodzaju prania.
• Zapala si´ lampka wskazujàca wybrany
program.
Start/Pauza
• Do rozpocz´cia lub zatrzymywania cyklu
prania s∏u˝y przycisk Start/Pauza.
• Je˝eli potrzeba na chwil´ przerwaç cykl
prania, nale˝y nacisnàç przycisk Start/Pauza.
• Po up∏ywie 4 minut od wciÊni´cia przycisku
powodujàcego przerwanie cyklu prania
zasilanie pralki jest automatycznie wy∏àczane.
Przycisk
Program
dodatkowy
WyÊwietlacz
LED
Sygna∏ dêwi´kowy Przycisk
w∏. / wy∏.
Opcje
Dodatkowy program
• Tymi przyciskami nale˝y wybieraç
po˝àdane opcje dla wybranego cyklu.
WyÊwietlacz LED
• WyÊwietlacz pokazuje ustawienia,
szacowany pozosta∏y czas, opcje oraz
komunikaty stanu dla pralki. WyÊwietlacz
pozostaje w∏àczony przez ca∏y czas trwania
cyklu.
Opcje
• Umo˝liwia wybór dodatkowego cyklu Êwieci po aktywacji.
21
Jak u˝ywaç pralk´
Programy dodatkowe
Opóênienie startu
Ulubione
Mo˝esz nastawiç opóênienie tak aby pralka
uruchamia∏a si´ automatycznie i koƒczy∏a
prac´ po up∏ywie okreÊlonego czasu.
Funkcja ulubionego programu umo˝liwia
zapami´tanie indywidualnego cyklu prania do
wykorzystania w przysz∏oÊci.
UWAGA
• Opóênienie to czas wskazywany do
koƒca programu. Rzeczywisty czas
pracy mo˝e si´ zmieniaç w zale˝noÊci
od temperatury wody, wsadu prania i
innych czynników.
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
1. WciÊnij przycisk zasilania Zasilanie.
2. Wybierz cykl.
3. Wybierz parametry.
(metoda prania, liczba p∏ukaƒ, pr´dkoÊç
wirowania, temperatura wody, itp.)
4. WciÊnij i przytrzymaj przycisk Ulubiony
program przez 3 sekundy.
2. Wybierz cykl.
Ulubiony program jest teraz zapami´tany do
wykorzystania w przysz∏oÊci.
3. Nacisnàç przycisk Opóênienie startu i
ustawiç ˝àdany czas.
Aby ponownie u˝yç program, wybierz opcj´
Ulubiony i naciÊnij przycisk Start/Pauza.
4. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
Bez zagnieceƒ
Pranie wst´pne
Funkcji tej uzywarny podczas wirowania gdy
chcemy zminimalizowaç zagniecenia bielizy.
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
Gdy tkaniny sà mocno zabrudzone, wybranie
opcji prania wst´pnego zwi´ksza
skutecznoÊç prania.
2. Wybraç cykl prania.
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
3. WciÊnij przycisk Bez zagnieceƒ.
2. Wybraç cykl prania.
4. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
3. WciÊnij przycisk Pranie wst´pne.
4. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
22
Jak u˝ywaç pralk´
Opcje
P∏ukanie antyalergiczne
P∏ukanie+Wirowanie
Dla uzyskania jak najlepszych wyników lub
bardziej czystego p∏ukania. Ten program
pozwala na ostateczne p∏ukanie ciep∏a wodà
podgrzanà do 40 stopni.
1. NaciÊnij przycisk Zasilania.
2. Wybierz program.
3. Wybierz program P∏ukanie antyalergiczne i
ustaw odpowiedni czas.
4. WciÊnij przycisk Start/Pauza.
Pomaga zapobiegaç utrwalaniu si´ Êwie˝ych
plam w tkaninach. Jest to odr´bny cykl.
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
2. Wybraç cykl prania.
3. WciÊnij przycisk Opcja (zaÊwieci si´
P∏ukanie+Wirowanie).
4. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
Pranie
Inne funkcje
• Oszcz´dnoÊç czasu : Ta opcja mo˝e byç
wykorzystana do skrócenia czasu trwania
programu prania.
• Intensywne : Je˝eli pranie jest normalnie
lub mocno zabrudzone, opcja „Intensywne"
jest skuteczna.
P∏ukanie
• P∏ukanie+ + Wstrzymanie : Dodaje jedno
p∏ukanie, nast´pnie po procesie p∏ukania
cykl zostaje zatrzymany do ponownego
naciÊni´cia przycisku start.
• Normalne + Wstrzymanie :
Po zakoƒczeniu p∏ukania cykl zostaje
zatrzymany do ponownego naciÊni´cia
przycisku start.
• P∏ukanie++ : Dodaje dwukrotne p∏ukanie.
• P∏ukanie+ : Dodaje jedno p∏ukanie.
Temp.
• Temperatur´ kàpieli pioràcej mo˝na
wybieraç obracajàc pokr´t∏o programatora.
- Zimne
- 20˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C
• Temperatura wody mo˝e byç wybierana w
zale˝noÊci od programu prania
Wirowanie
• Pr´dkoÊç wirowania mo˝e byç wielokrotnie
wybrana poprzez naciÊni´cie przycisku
Wirowanie.
Tylko wirowanie
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
2. Wybierz pr´dkoÊç wirowania.
3. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
UWAGA
Po wybraniu „Bez wirowania" pralka
b´dzie nadal wirowa∏a przez krótki czas
z ma∏à pr´dkoÊcià dla szybszego
odprowadzenia wody.
Program odÊwie˝ania
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
2. Wybierz program OdÊwie˝ania.
3. WciÊnij kilka razy przycisk Pranie Parowe
a˝ wyÊwietlony zostanie w∏aÊciwy element.
4. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
UWAGA
Dla uzyskania lepszej jakoÊci prania
za∏aduj 3 lub mniejszà iloÊç rzeczy.
Po zakoƒczeniu cyklu odÊwie˝ania
pranie nadal b´dzie powoli obraca∏o si´
w b´bnie do 30 minut co zapobiega
zagnieceniom. W tej fazie mo˝na
otworzyç drzwiczki naciskajàc dowolny
przycisk.
23
Jak u˝ywaç pralk´
Zabezpieczenie przed dzieçmi
Wybierz tà funkcj´ aby zablokowaç przyciski na zespole sterujàcym dla zapobie˝enia manipulowaniu
urzàdzeniem. „Blokad´ przed dzieçmi“ mo˝na uruchomiç wy∏àcznie w trakcie cyklu prania.
Blokowanie panelu sterowania
1. WciÊnij przyciski Zabezpieczenie przed
dzieçmi jednoczeÊnie przez 3 sekundy.
2. Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy, a na
wyÊwietlaczu LED pojawi si´ ‘
’.
Po w∏àczeniu blokady przed dzieçmi
zablokowane sà wszystkie przyciski za
wyjàtkiem przycisku zasilania - Zasilanie.
UWAGA
• Wy∏àczenie zasilania nie wy∏àczy funkcji
blokady przed dzieçmi. Inne funkcje b´dà
dost´pne dopiero po wy∏àczeniu blokady
dzieci´cej.
Odblokowywanie panelu sterowania
1. WciÊnij przyciski Zabezpieczenie przed
dzieçmi jednoczeÊnie przez 3 sekundy.
2. Rozlegnie si´ sygna∏ dêwi´kowy i na
wyÊwietlaczu LED ponownie pojawi si´
pozosta∏y czas dla bie˝àcego programu.
Sygna∏ dêwi´kowy w∏. / wy∏.
Funkcj´ Sygna∏ dêwi´kowy w∏./wy∏. mo˝na ustawiç wy∏àcznie w trakcie cyklu prania.
1. Nacisnàç przycisk Zasilania.
2. Nacisnàç przycisk Start/Pauza.
3. WciÊnij i przytrzymaj przyciski Temp. i
P∏ukanie jednoczeÊnie przez trzy sekundy aby
nastawiç funkcj´ Sygna∏ dêwi´kowy w∏./wy∏.
Nastawa funkcji Sygna∏ dêwi´kowy w∏./wy∏. zostaje
zapami´tana nawet po wy∏àczeniu zasilania.
UWAGA
• Je˝eli chcesz wy∏àczyç sygna∏ dêwiekowy, po
prostu powtórz procedur´.
24
Jak u˝ywaç pralk´
Czyszczenie b´bna
Czyszczenie b´bna to specjalny cykl umo˝liwiajàcy wyczyszczenie wn´trza pralki.
Cykl ten charakteryzuje si´ wy˝szym poziomem wody i wy˝szà pr´dkoÊcià wirowania.
Nale˝y u˝ywaç go regularnie.
1. Usuƒ wszystkie ubrania i materia∏y z pralki i
zamknij drzwiczki.
2. Otwórz szufladk´ dozownika i dodaj Êrodek
usuwajàcy kamieƒ (np. Calgon) do g∏ównej
komory prania.
3. Powoli zamknij szufladk´ dozownika.
4. W∏àcz zasilanie a nast´pnie wciÊnij i
przytrzymaj przyciski Czyszczenie b´bna
przez 3 sekundy. Na wyÊwietlaczu LED
pojawi si´ komunikat ”
”.
5. WciÊnij przycisk Start/Pauza aby zaczàç.
6. Po zakoƒczeniu cyklu nale˝y pozostawiç
drzwiczki otwarte, tak aby otwór drzwiowy
pralki, elastyczna uszczelka i szklane
drzwiczki mog∏y wyschnàç.
UWAGA
• Nie dolewaç ˝adnego detergentu do komór na detergenty.
• Mo˝e dojÊç do nadmiernego pienienia i wycieków z pralki.
UWAGA
• Je˝eli w mieszkaniu jest ma∏e dziecko, nale˝y pami´taç o zamykaniu drzwiczek.
Blokada drzwiczek i Wykrywanie
•
"Blokada drzwiczek" – Ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa drzwiczki zablokujà si´
podczas pracy maszyny i zaÊwieci si´ symbol
„Blokada drzwiczek”. Drzwiczki mo˝na
bezpiecznie otworzyç po zgaÊni´ciu „Blokady
drzwiczek”.
•
Gdy na wyÊwietlaczu widoczne jest
"Wykrywanie", b´ben obraca si´ powoli i
urzàdzenie wykrywa za∏adowanà iloÊç prania.
Zajmuje to krótkà chwil´.
25
Stosowanie Êrodków pioràcych
Dodawanie Êrodków pioràcych i zmi´kczajàcych
‹Szuflada dozownika
• Tylko pranie zasadnicze ➔
• Pranie zasadnicze i wst´pne ➔
Êrodek
zmi´kczajàcy
Êrodek pioràcy
Êrodek pioràcy
(pranie zasadnicze) (pranie wst´pne)
OSTRZE˚ENIE
• Wszystkie detergenty do prania nale˝y
trzymaç poza zasi´giem dzieci, gdy˝ istnieje
niebezpieczeƒstwo zatrucia.
• Zbyt du˝a iloÊç detergentu, wybielacza lub
zmi´kczacza mo˝e spowodowaç wyp∏yni´cie
wody.
• Nale˝y u˝ywaç odpowiedniej iloÊç detergentu.
‹Dozowanie Êrodków zmi´kczajàcych.
• Ârodka zmi´kczajàcego nie nale˝y nalewaç
powy˝ej oznaczenia maksimum.
Zamknij powoli szuflad´ dozownika. Przepe∏nienie
mo˝e spowodowaç zbyt wczesne pobranie tego
Êrodka do prania, co mo˝e skutkowaç
zaplamieniem odzie˝y.
• Nie nale˝y pozostawiaç Êrodka
uszlachetniajàcego W komorze zasobnika d∏u˝ej
ni˝ 2 dni (Êrodek ten mo˝e zaschnàç).
• Ârodek jest automatycznie dodawany do
ostatniego p∏ukania.
• Nie nale˝y otwieraç zasobnika podczas pobierania
wody.
• Nie stosowaç rozpuszczalników (benzyna, itp.)
UWAGA
• Nie stosowaç Êrodka zmi´kczajàcego bezpoÊrednio na tkaniny.
26
Stosowanie Êrodków pioràcych
‹Dozowanie Êrodków pioràcych
• Detergenty należy stosować zgodnie z instrukcją producenta i wybierać je w zależności od rodzaju,
koloru, stopnia zabrudzenia materiału i temperatury prania.
• Przed wybraniem detergentu i temperatury wody należy zapoznać się z matką na ubraniu.
• Do prania należy używać tylko przeznaczonego do tego celu detergentu:
* Środki czyszczące w proszku do prania ogólnego do wszystkich rodzajów tkanin (zimna - 95oC)
* Środki czyszczące w proszku do delikatnych tkanin (zimna - 40oC)
* Płynne środki czyszczące do wszystkich rodzajów tkanin (zimna - 95oC) lub przeznaczone do wełny
(zimna - 40oC)
• W celu zwiększenia skuteczności prania i wybielania należy użyć wybielacza w proszku do zastosowania
ogólnego
• W przypadku zbyt dużej ilości detergentu pojawia się nadmiar mydlin, który może pogorszyć rezultat
prania i obciążyć silnik. W przypadku nadmiaru mydlin zmniejsz ilość stosowanego detergentu
• Ilość proszku użytego do prania może zależeć od temperatury wody, jej twardości, wielkości i
poziomu zabrudzenia pranych rzeczy. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, unikać wytwarzania
zbyt dużej ilości piany.
• Nie używać płynnego detergentu w przypadku używania opcji „ Opóźnienie startu” lub „ P rania
wstępnego” gdyż płyn może zaschnąć.
OSTRZE˚ENIE
• Nie pozostawiaj p∏ynu aby zasech∏. Mo˝e to prowadziç do zatorów systemu, obni˝enia
jakoÊci p∏ukania lub powstania brzydkiego zapachu.
UWAGA
• Wsad maksymalny: wg zaleceń producenta
• Wsad częściowy: 3/4 normalnej ilości
• Wsad minimalny: 1/2 ilości używanej z pełnym wsadem
• Ârodek pioràcy jest pobierany z dozownika na poczàtku cyklu prania.
‹Dolewanie zmi´kczacza wody
• Zmi´kczacz do wody, taki jak Ârodek zmi´kczajàcy
wod´(calgon) mo˝e byç u˝ywany do zmniejszenie
iloÊci u˝ywanego proszku w regionach gdzie woda
ma bardzo wysokà twardoÊç. Dozowaç wed∏ug
wskazówek podanych na opakowaniu. Na
poczàtku dodaç proszek a nast´pnie zmi´kczacz.
• Proszek dozowaç tak jak do mi´kkiej wody.
‹Stosowanie tabletek.
1. Otwórz drzwi i w∏ó˝ tabletki do b´bna.
2. Za∏adowaç pranie do b´bna i zamknàç
drzwiczki.
27
Konserwacja pralki
• Przed czyszczeniem wn´trza pralki, aby uniknàç niebezpieczeƒstwa pora˝enia pràdem
elektrycznym, nale˝y od∏àczyç wtyczk´ zasilania od gniazda sieciowego.
• JeÊli pralka pozostaje bez dozoru przez d∏u˝szy czas (np. wakacje), nale˝y zamknàç zawór
odcinajàcy, szczególnie wtedy, gdy w bezpoÊredniej bliskoÊci nie znajduje si´ odp∏yw w
pod∏odze.
• Przy pozbywaniu si´ urzàdzenia nale˝y odciàç przewód zasilajàcy i zniszczyç wtyczk´.
• Uszkodziç zamek drzwi uniemo˝liwiajàc dzieciom zamkni´cie si´ w Êrodku.
Filtr doprowadzajàcy wod´
• Gdy woda nie dochodzi do zasobnika proszku, na panelu sterujàcym miga znak b∏´du "
• Je˝eli woda jest bardzo twarda lub zawiera osady wapnia, filtr na zaworze doprowadzajàcym
wod´ mo˝e si´ zatkaç.Dlatego filtr nale˝y czyÊciç okresowo.
1. Zamknàç kran doprowadzajàcy wod´
2. Od∏àczyç wà˝ doprowadzajàcy wod´.
3. Za pomocà twardej szczotki usunàç
zanieczyszczenia.
4. Pod∏àczyç wà˝ doprowadzajàcy wod´.
28
".
Konserwacja pralki
Filtr pompki odprowadzajàcej wod´.
• Filtr pompki odprowadzajàcej wod´ zbiera w∏ókna i niewielkie przedmioty, które pozosta∏y w
pralce. Aby zapewniç bezawaryjnà prac´ pralki, regularnie nale˝y sprawdzaç czy filtr jest czysty.
UWAGA
• Je˝eli chcemy wyjàç cokolwiek z filtra, najpierw nale˝y spuÊciç wod´ w´˝em
odp∏ywowym, a nast´pnie otwieraç filtr pompki.
Gdy w pralce znajduje si´ goràca woda, nale˝y zachowaç ostro˝noÊç.
• Przed przystàpieniem do czyszczenia pompy odp∏ywowej, awaryjnego opró˝niania pralki lub
otwarcia drzwiczek nale˝y odczekaç a˝ woda ostygnie.
1. Otworzyç dolnà os∏on´. Wyciàgnàç w´˝yk
odp∏ywowy.
2
Pojemnik zbierajàcy
odprowadzanà
wod´.
2. Wyjàç korek spustowy.
Otworzyç filtr obracajàc go w lewo.
1
3. Wyjàç wszystkie obce cia∏a z filtra pompy.
4. Po wyczyszczeniu zakr´ciç filtr i w∏o˝yç zatyczk´
do w´˝yka odp∏ywowego.
5. Zamknàç dolnà os∏on´.
29
Konserwacja pralki
Zasobnik na Êrodki pioràce
• Po pewnym czasie Êrodki pioràce i zmi´kczajàce pozostawiajà na zasobniku osad.
• Co pewien czas nale˝y myç zasobnik pod strumieniem wody.
• Je˝eli jest to potrzebne, zasobnik mo˝na ca∏kowicie wyjàç. W tym celu nale˝y nacisnàç w dó∏
zatrzask i wyciàgnàç zasobnik.
• W celu u∏atwienia czyszczenia, górnà cz´Êç pojemnika na Êrodek zmi´kczajàcy mo˝na
od∏àczyç.
1. Wyjàç szufladk´ dozownika.
2. Wymyç szufladk´ dozownika w wodzie.
3. WyczyÊciç wn´trze otworu starà szczoteczkà do
z´bów.
4. W∏o˝yç szufladk´ dozownika na miejsce.
30
Konserwacja pralki
B´ben pralki
• JeÊli pralka jest u˝ywana na obszarze, gdzie twardoÊç wody jest du˝a, w miejscach niewidocznych i
trudnych do wyczyszczenia mo˝e osadzaç si´ kamieƒ. Po pewnym czasie narastajàca warstwa kamienia
mo˝e zatkaç elementy pralki i dlatego, jeÊli nie kontrolujemy tego na bie˝àco, mo˝e zaistnieç potrzeba
wymiany urzàdzenia.
• Pomimo, ˝e b´ben jest wykonany ze stali nierdzewnej, na jego powierzchni mogà pojawiç si´ plamki rdzy.
Jest to powodowane przez niewielkie metalowe przedmioty, które pozostawiono wewnàtrz b´bna (jak
spinacze do papieru, agrafki).
• B´ben pralki powinien byç czyszczony od czasu do czasu.
• JeÊli u˝ywamy Êrodków do usuwania kamienia, farbowania lub wybielania, nale˝y si´ upewniç, ˝e sà one
przeznaczone do stosowania w pralkach.
• Ârodki do usuwania kamienia mogà zawieraç Êrodki chemiczne, które uszkodzà cz´Êci pralki.
• Wszelkie plamy usuwaç Êrodkami do czyszczenia przedmiotów ze stali nierdzewnej.
• Nie wolno stosowaç we∏ny stalowej.
Czyszczenie pralki
‹ Zewnàtrz
• Prawid∏owe dbanie o pralk´ przed∏u˝y jej ˝ywotnoÊç.
• Pralka mo˝e byç czyszczona zewn´trznie przy u˝yciu ciep∏ej wody i neutralnego, nie Êcierajàcego
Êrodka czyszczàcego.
• Natychmiast zetrzeç wszelkie zacieki. Wytrzeç wilgotnà szmatkà.
• Nale˝y uwa˝aç, aby nie zadrapaç powierzchni jakimÊ ostrym przedmiotem.
• Nie stosowaç alkoholu metylowego, rozcieƒczalników ani podobnych Êrodków.
‹ Wewnàtrz
• Wytrzeç do sucha dooko∏a drzwi pralki, uszczelk´ i same szklane drzwi.
• Uruchomiç pralk´ na pe∏ny cykl z goràcà wodà.
• Je˝eli to konieczne, proces powtórzyç.
UWAGA
• Aby usunàç pozosta∏oÊci po twardej wodzie, nale˝y u˝ywaç tylko substancji oznaczonych jako
bezpieczne dla pralek.
Wskazówki dotyczàce przygotowania do zimy
Je˝eli pralka jest przechowywana w miejscu nara˝onym na zamarzni´cie, to w celu unikni´cia jej
uszkodzenia nale˝y przestrzegaç poni˝szych wskazówek.
• Zakr´ciç kran z wodà.
• Od∏àczyç wà˝ doprowadzajàcy wod´ i wà˝ odp∏ywowy.
• W∏àczyç przewód zasilajàcy do prawid∏owo uziemionego gniazdka.
• Do pustego b´bna pralki wlaç ok. 4 l nietoksycznego p∏ynu przeciwko zamarzaniu. Zamknàç drzwi.
• Nastawiç cykl wirowania i wirowaç przez ok. 1 minut´ w celu usuni´cia wody. Nie wszystek p∏yn
przeciwko zamarzaniu zostanie odprowadzony.
• Od∏àczyç wtyczk´ elektrycznà, wytrzeç do sucha wn´trze b´bna i zamknàç drzwi.
• Wyjàç szuflad´ zasobnika na Êrodki pioràce. Osuszyç jà oraz wszystkie jej komory. W∏o˝yç jà z
powrotem.
• Pralk´ przechowywaç w pozycji pionowej.
• W celu usuni´cia z pralki p∏ynu przeciwko zamarzaniu, nale˝y uruchomiç pustà pralk´ na pe∏nym cyklu
prania z u˝yciem Êrodka pioràcego. Nie wk∏adaç bielizny do pralki.
31
Rozwiàzywanie problemów
• Pralka niniejsza jest wyposa˝ona w automatyczne funkcje zabezpieczajàce, które we
wczesnym stadium wykrywajà i diagnozujà uszkodzenia oraz odpowiednio na nie reagujà.
Je˝eli pralka nie dzia∏a poprawnie lub w ogóle nie dzia∏a, przed wezwaniem serwisu nale˝y
sprawdziç poni˝sze elementy.
Problemy diagnostyczne
Objawy
Mo˝liwa przyczyna
Rozwiàzanie
Grzechotanie lub
brz´czenie
• W pompce lub zbiorniku sà obce
przedmioty, jak monety lub
agrafki.
Zatrzymaç pralk´ i sprawdziç filtr
pompki i zbiornik. Je˝eli ha∏as nie
ustaje po ponownym uruchomieniu
pralki, wezwaç serwis.
Dudnienie
• Ci´˝ki wsad prania mo˝e
powodowaç takie dêwi´ki. Zwykle
jest to normalne.
Je˝eli dêwi´k si´ powtarza, pralka
prawdopodobnie nie jest
zrównowa˝ona. Zatrzymaç i
ponownie roz∏o˝yç pranie w b´bnie.
Wibracje
• Czy wszystkie zabezpieczenia
transportowe zosta∏y usuni´te?
Je˝eli nie zosta∏y usuni´te, nale˝y je
usunàç zgodnie z instrukcjà.
• Czy wszystkie nó˝ki opierajà si´
mocno na pod∏odze?
Pranie nierówno roz∏o˝one w b´bnie.
Zatrzymaç i ponownie roz∏o˝yç
pranie.
• Wà˝ doprowadzajàcy wod´ jest
obluzowany na kranie lub na
zaworze pralki.
Sprawdziç i uszczelniç po∏àczenie
w´˝a.
• Rury odbierajàce wod´ z w´˝a
odp∏ywowego sà zatkane.
Odetkaç rury. W razie potrzeby
wezwaç hydraulika.
Wycieki wody
Nadmierna piana
Zbyt du˝o lub niew∏aÊciwy Êrodek
pioràcy. Powstawanie piany mo˝e
spowodowaç wycieki wody.
• CiÊnienie wody jest za ma∏e.
Woda nie dochodzi
do pralki lub dochodzi • Kran doprowadzajàcy wod´ nie
zbyt wolno.
jest ca∏kowicie odkr´cony.
Sprawdziç inny kran w domu.
Woda z pralki nie jest
odprowadzana lub
jest odprowadzana za
wolno.
32
Odkr´ciç ca∏kowicie kran.
• Wà˝ doprowadzajàcy wod´ jest
za∏amany.
Wyprostowaç wà˝.
• Filtr na w´˝u doprowadzajàcym
wod´ jest zatkany.
Sprawdziç filtr na w´˝u
doprowadzajàcym wod´.
• Wà˝ odp∏ywowy jest zatkany lub
za∏amany.
Odetkaç i wyprostowaç wà˝.
• Filtr odp∏ywowy jest zatkany.
OczyÊciç filtr.
Rozwiàzywanie problemów
Objawy
Pralka nie
uruchamia si´.
Pralka nie wiruje.
Mo˝liwa przyczyna
Rozwiàzanie
• Przewód zasilajàcy mo˝e nie byç
pod∏àczony do gniazda lub
po∏àczenie jest obluzowane.
Upewniç si´, ˝e wtyczka jest mocno
w∏àczona do gniazda.
• Zadzia∏a∏ bezpiecznik, obwód
zosta∏ wy∏àczony lub zanik
zasilania.
W∏àczyç wy∏àcznik obwodu lub
wymieniç bezpiecznik. Nie
wymieniaç bezpiecznika na wi´kszy.
Je˝eli przyczynà jest przecià˝enie
obwodu, w celu naprawy wezwaç
wykwalifikowanego elektryka.
• Zawór wody nie zosta∏
odkr´cony.
Odkr´ciç zawór wody.
• Sprawdziç, czy drzwi sà
dok∏adnie zamkni´te.
Zamknàç drzwi i wcisnàç przycisk
Start/Pauza. Po jego naciÊni´ciu
mo˝e up∏ynàç kilka chwil, zanim
pralka zacznie wirowaç. Przed
rozpocz´ciem wirowania musi
zadzia∏aç zamek drzwi.
Drzwi si´ nie
otwieraja
Po uruchomieniu urzàdzenia, drzwi
blokujà si´ ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa. Sprawdê czy Êwieci
si´ ikona "Blokada drzwi". Po
zgaÊni´ciu ikony "Blokada drzwi",
mo˝na bezpiecznie otworzyç drzwi.
Cykl prania si´
przed∏u˝a
Po uruchomieniu maszyny ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie ma
mo˝liwoÊci otwarcia drzwiczek.
Sprawdziç czy symbol „Blokada
drzwiczek“ Êwieci si´. Drzwiczki
mo˝na bezpiecznie otworzyç po
zgaÊni´ciu „Blokady drzwiczek“.
Wyp∏yw wody –
zmi´kczacz do tkanin
Zmi´kczacz podany
zbyt wczeÊnie
• Zbyt du˝a iloÊç zmi´kczacza
mo˝e spowodowaç wyp∏yw
wody.
Nale˝y przestrzegaç wskazówek
podanych na opakowaniu
zmi´kczacza. Nie przekraczaç linii
maksymalnego nape∏nienia.
Powoli zamknàç szuflad´ na
detergent. Nie otwieraç szuflady
podczas cyklu prania.
33
Rozwiàzywanie problemów
Komunikaty b∏´dów
Objawy
Mo˝liwa przyczyna
• CiÊnienie wody jest za ma∏e.
Rozwiàzanie
Sprawdziç inny kran w domu.
• Kran doprowadzajàcy wod´ nie jest ca∏kowicie Odkr´ciç ca∏kowicie kran.
odkr´cony.
• Wà˝ doprowadzajàcy wod´ jest za∏amany.
Wyprostowaç wà˝.
• Filtr na w´˝u doprowadzajàcym wod´ jest
zatkany.
Sprawdziç filtr na w´˝u
doprowadzajàcym wod´.
• Wà˝ odp∏ywowy jest za∏amany lub zatkany.
Odetkaç i wyprostowaç wà˝ odp∏ywowy.
• Filtr odp∏ywowy jest zatkany.
WyczyÊciç filtr.
• Wsad jest za ma∏y.
Dodaç jednà lub dwie sztuki odzie˝y w
celu zrównowa˝enia wsadu.
• Wsad nie jest zrównowa˝ony.
• Urzàdzenie ma system wykrywania i korekcji
niewywa˝enia wsadu. Je˝eli prane sà
pojedyncze, ci´˝kie sztuki, jak r´czniki
kàpielowe, szlafroki, itp., system mo˝e
przerwaç wirowanie, albo nawet zatrzymaç je
ca∏kowicie.
Ponownie roz∏o˝yç pranie w b´bnie,
aby umo˝liwiç prawid∏owe odwirowanie.
• Je˝eli po zakoƒczeniu cyklu prania, pranie jest
zbyt mokre, nale˝y dodaç kilka mniejszych
sztuk odzie˝y w celu zrównowa˝enia wsadu i
powtórzyç cykl wirowania.
• Czy drzwi nie sà otwarte?
Zamknàç drzwi.
* Je˝eli znak "
" nie znika, wezwaç
serwis.
Od∏àczyç wtyczk´ sieciowà i wezwaç
serwis.
• Nast´puje przepe∏nienie wodà z powodu
uszkodzenia zaworu.
• Wadliwe dzia∏anie czujnika przepe∏nienia
wodà.
34
Zamknàç dop∏yw wody.
Od∏àczyç wtyczk´ sieciowà.
Wezwaç serwis.
• Przecià˝enie silnika.
Pozostawiç pralk´ na 30minut a˝ silnik
och∏odzi si´, nast´pnie ponownie
uruchomiç cykl.
• Pralka ma przerw´ w dostawie pràdu.
Rozpocznij cykl od poczàtku.
Rozwiàzywanie problemów
UWAGA
• Funkcja "SMARTDIAGNOSISTM" dost´pna jest tylko dla produktów oznaczonych znaczkiem
"SMARTDIAGNOSISTM". W przypadku u˝ycia telefonu komórkowego z opcjà statycznà,
funkcja SMARTDIAGNOSISTM mo˝e nie dzia∏aç.
U˝ycie funkcji SMARTDIAGNOSISTM
• U˝yj tej funkcji tylko wtedy, kiedy zostaniesz o tym poinstruowany przez InfoLinie.
Transmisja danych przypomina dzia∏anie fax’u, ten sygna∏ dziwi´kowy ma znaczenie tylko dla Serwisu.
• Funkcja SMARTDIAGNOSISTM nie mo˝e byç aktywowana jeÊli pralka nie jest pod∏àczona do zasilania. JeÊli
si´ tak stanie rozwiàzywanie problemów musi si´ odbywaç be˝ tej funkcji.
W przypadku wystapienia problemów technicznych pralki, skontaktuj si´ telefonicznie z Centrum Obs∏ugi
Klienta. Post´puj wg. instrukcji podanych przez Centrale i wykonaj poni˝sze kroki jeÊli zajdzie taka potrzeba:
1. NaciÊnij przycisk Zasilania aby w∏àczyc pralk´.
Nie naciskaj innych przycisków ani nie przekr´caj
programatora.
2. Zgodnie z instrukcjà InfoLini przy∏ó˝ mikrofon telefonu
bardzo blisko przycisku Zasilania.
Max. 10 mm
3. NaciÊnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk „Temp" w czasie gdy trzymasz mikrofon telefonu blisko
przycisku Zasialnia.
4. Przytrzymaj telefon w tej pozycji dopuki transmisja tonowa nie zostanie zakoƒczona.
Trwa to ok. 6 sekund i jest automatycznie odliczana na wyÊwietlaczu.
• W celu uzyskania lepszego rezultatu nie odsuwaj telefonu do czasu zakoƒczenia transmisji dêwieku.
• JeÊli serwisant nie bedzie w stanie zapisaç danych, mo˝esz zostaç poproszony o powtórzenie procesu.
• NaciÊniecie przycisku Zasilania w czasie trwania transmisji spowoduje wy∏aczenie trybu
SMARTDIAGNOSISTM.
5. Kiedy zostanie zakoƒczone odliczanie i sygna∏ tonowy ustanie, wznów rozmowe z agentem InfoLinii,
który b´dzie w stanie pomóc ci analizujàc przes∏ane informacje.
• Smart Diagnosis to funkcja majàca wspomagaç, a nie zastàpiç tradycyjne metody rozwiàzywania
problemów za pomocà kontaktów telefonicznych z serwisem. SkutecznoÊç tej funkcji zale˝y od wielu
czynników, mi´dzy innymi (ale nie tylko) od jakoÊci po∏àczenia telefonicznego, wszelkich dêwi´ków
mogàcych zak∏óciç transmisj´ oraz akustyki pomieszczenia, w którym stoi pralka.
W zwiàzku z powy˝szym LG nie gwarantuje, ˝e funkcja Smart Diagnosis rozwià˝e ka˝dy problem
zwiàzany z nieprawid∏owym dzia∏aniem pralki.
35
Warunki Gwarancji
Utylizacja starych urzàdzeƒ
1. Kiedy do produktu do∏àczony jest niniejszy przekreÊlony symbol
ko∏owego pojemnika na Êmieci, oznacza to, ˝e produkt jest obj´ty
dyrektywà 2002/96/WE.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny byç utylizowane
niezale˝nie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc sk∏adowania wskazanych przez rzàd lub miejscowe w∏adze.
3. W∏aÊciwy sposób utylizacji starego urzàdzenia pomo˝e zapobiec
potencjalnie negatywnemu wp∏ywowi na zdrowie i Êrodowisko.
4. Aby uzyskaç wi´cej informacji o sposobach utylizacji starych urzàdzeƒ,
nale˝y skontaktowaç si´ z w∏adzami lokalnymi, przedsi´biorstwem
zajmujàcym si´ utylizacjà odpadów lub sklepem, w którym produkt zosta∏
kupiony.
UWAGA
• Podczas oddawania urzàdzenia do utylizacji, nale˝y odciàç kabel zasilajàcy oraz zniszczyç
wtyczk´. Unieruchomiç blokad´ drzwi, aby zabezpieczyç ma∏e dzieci przed zatrzaÊni´ciem
si´ w Êrodku.
Co nie jest obj´te gwarancjà?
• Podró˝e techników serwisowych do u˝ytkownika w celu przeszkolenia go w zakresie u˝ytkowania
tego produktu.
• JeÊli produkt jest pod∏àczony do sieci o innym napi´ciu ni˝ podane na tabliczce znamionowej.
• JeÊli uszkodzenie zosta∏o spowodowane przez wypadek, zaniedbanie, niew∏aÊciwe u˝ycie lub
dzia∏anie si∏y wy˝szej.
• JeÊli uszkodzenie zosta∏o spowodowane przez czynniki wykraczajàce poza u˝ycie dla zwyk∏ych
potrzeb domowych lub poza u˝ycie zgodne z instrukcjà obs∏ugi.
• Niedotrzymanie zasad instrukcji u˝ytkowania produktu lub zmiana nastawy produktu.
• JeÊli uszkodzenie zosta∏o spowodowane przez szkodniki, np. szczury albo karaluchy, itp.
• Ha∏as lub drgania uwa˝ane za normalne objawy, np. odg∏osy sp∏ywajàcej wody, odg∏osy wirowania
lub dêwi´kowe sygna∏y informujàce o ogrzewaniu.
• Poprawianie instalacji, np. poziomowanie urzàdzenia, regulowanie odp∏ywu.
• Normalne czynnoÊci konserwacyjne zalecane w instrukcji obs∏ugi.
• Usuwanie obcych cia∏ / substancji z urzàdzenia, w tym z pompy i filtru na w´˝u wlotowym, np.
˝wiru, gwoêdzi, drucików, guzików itp.
• Wymiana bezpieczników lub poprawianie domowej instalacji elektrycznej lub wodociàgowokanalizacyjnej.
• Naprawy po przeróbkach dokonanych przez osoby nieupowa˝nione.
• Uboczne lub poÊrednie szkody w majàtku osobistym spowodowane mo˝liwymi wadami tego
urzàdzenia.
• JeÊli produkt jest u˝ywany do celów gospodarczych, gwarancja traci wa˝noÊç .
(Przyk∏ad: Pomieszczenia ogólnodost´pne, np. ∏azienki, hotele, si∏ownie, pensjonaty).
Je˝eli produkt zainstalowany jest poza obszarem normalnej obs∏ugi serwisowej, wówczas
jakiekolwiek koszty transportu koniecznego dla naprawy lub wymiany uszkodzonej cz´Êci, b´dà
po stronie w∏aÊciciela.
36
Karta produktu
Karta produktu_Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010
Nazwa dostawcy lub znak towarowy
Identyfikator modelu dostawcy
Pojemność znamionowa w kg
Klasa efektywności energetycznej
LG
LG
F12A8ND
(W)(A)(1~9)
F10A8ND
(W)(A)(1~9)
6
6
kg
A+++
A+++
No
No
150
150
- średnia 60°C Program bawełna przy pełnym obciążeniu
0.64
0.64
kWh
- średnia 60°C Program bawełna przy częściowym obciążeniu
0.56
0.56
kWh
- średnia 40°C Program bawełna przy częściowym obciążeniu
0.52
0.52
kWh
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania
0.33
0.33
W
9 500
9 500
litr/rok
B
B
1200
1000
rpm
58
58
%
Przyznano "oznakowanie ekologiczne UE" zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 66/2010
Ważone roczne zużycie energii (AEC) kWh rocznie na podstawie 220 standardowych
cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy
pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii.
Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia."
kWh/rok
Zużycie energii
Ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach rocznie na podstawie 220 standardowych
cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C przy
pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu
użytkowania urządzenia
Klasa efektywności wirowania w skali od G (najmniejsza efektywność) do
A (największa efektywność)
Maksymalna szybkość wirowania w przypadku standardowego programu prania
tkanin bawełnianych w 60°C przy pełnym załadowaniu lub standardowego
programu prania tkanin bawełnianych w 40°C przy częściowym załadowaniu,
w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, oraz wilgotność resztkowa
uzyskana w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C
przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w
40°C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest
wyższa
"Bawełna 60°C/40° + Intensywne" stanowią standardowe programy prania, do których odnoszą się informacje na etykiecie
i w karcie, że są one odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrudzonych oraz że są najbardziej
efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody.
Czas programu
- średnia 60°C Program bawełna przy pełnym obciążeniu
235
233
min
- średnia 60°C Program bawełna przy częściowym obciążeniu
199
199
min
- średnia 40°C Program bawełna przy częściowym obciążeniu
184
184
min
Czas trwania trybu czuwania (Tl)
10
10
min
Poziom emitowanego hałasu, który powstaje podczas faz prania i wirowania, w
przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy
pełnym załadowaniu, wyrażony w dB(A) re 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby
całkowitej
53
75
53
75
dB(A)
Wolnostojąca
37
Memo
38
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement