Podręcznik
użytkownika
Seria DSL-N16UP / DSL-N16U
Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL
PL8931
Wydanie pierwsze
Luty 2014
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i
oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać
w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek
formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej
dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego
pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli:
(1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane
naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji
ASUS; lub gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem
seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA
JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH,
WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB
WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO
OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,
KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB
KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI
BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM
DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI
FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM
PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU SŁUŻĄ
WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W
DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ NIE MOGĄ BYĆ
INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.
ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM
PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub
wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
2
Spis treści
1Router bezprzewodowy — omówienie
Zawartość opakowania............................................................5
Funkcje sprzętowe....................................................................6
2 Tworzenie sieci
Usytuowanie routera................................................................9
Wymagania............................................................................. 10
Podłączanie urządzeń............................................................ 11
Połączenie przewodowe (A)............................................................11
Przed pierwszym użyciem..................................................... 12
B.Konfiguracja TCP/IP do automatycznego uzyskiwania
adresu IP.........................................................................................14
Konfiguracja routera ADSL...............................................................16
3Konfiguracja sieci za pomocą sieciowego interfejsu
graficznego
Logowanie do GUI web.......................................................... 17
Konfiguracja ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej.................................................................... 19
Zarządzanie klientami sieci.................................................. 20
Monitorowanie urządzenia USB........................................... 21
Tworzenie Guest Network (Sieć gościnna)........................... 23
Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu)...................... 25
Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)........................25
Monitorowanie ruchu .......................................................................26
Używanie aplikacji USB ........................................................ 27
Używanie AiDisk do udostępniania plików...............................27
Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum serwerów).30
Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego
Samba......................................................................................................30
Używanie usługi FTP Share (Udostępnianie FTP)....................32
3
Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)...........................34
Konfiguracja ustawień zaawansowanych............................ 35
Ustawienia serwera DHCP................................................................35
Aktualizacja firmware........................................................................36
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień...................37
Konfiguracja ustawień drukarki sieciowej........................... 38
4 Używanie programów narzędziowych
Device Discovery.................................................................... 41
Firmware Restoration............................................................ 42
5 Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów.................................................. 43
Usługa ASUS DDNS................................................................ 47
Często zadawane pytania (FAQ).....................................................47
Załączniki
Uwagi...................................................................................... 49
Informacje o globalnych punktach wsparcia
technicznego.......................................................................... 63
Informacje kontaktowe producenta.................................... 66
4
1Router bezprzewodowy —
omówienie
Zawartość opakowania
DSL-N16U
RJ-45 Kabel sieciowy
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Adapter zasilania
Pomocniczy dysk CD (podręcznik)
RJ-11 Kabel telefoniczny
Rozdzielacz (zależy od regionu)
• Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony lub
brakuje go, należy skontaktować się z firmą ASUS celem
uzyskania pomocy technicznej; patrz lista telefonów pomocy
technicznej firmy ASUS na tylnej stronie okładki niniejszej
instrukcji obsługi.
• Zachować oryginalne opakowanie na wypadek skorzystania
w przyszłości z usług gwarancyjnych takich jak naprawa lub
wymiana.
5
Funkcje sprzętowe
Przód
DSL-N16UP Wireless-N300
ADSL Modem VPN Router
3
4
2
1
WAN
5
Dioda zasilania
Wyłączona: Brak zasilania.
Włączona: Urządzenie jest gotowe.
Powolne miganie: Tryb ratunkowy
Szybkie miganie: Trwa przetwarzanie WPS/ Przywracanie ustawień
domyślnych.
ADSL/WAN LED
Wyłączona: brak połączenia ADSL lub nie można nawiązać połączenia ADSL.
Miganie: nawiązywanie połączenia przez łącze ADSL
Włączona: Połączenie ADSL jest ustanowione.
*Po podłączeniu kabla Ethernet do portu Ethernet WAN zaświeci się wskaźnik
LED ADSL/WAN. Jeśli połączenie ADSL będzie dostępne, wskaźnik LED
pozostanie włączony.
Wskaźnik LED Internetu
Wyłączona: Brak zasilania lub połączenia internetowego.
Miganie: transmisja lub odbiór danych.
Włączona: Ustanowiono połączenie internetowe.
LAN1~4 LED
Wyłączona: Brak zasilania lub brak fizycznego połączenia z siecią LAN.
Włączona: Fizyczne połączenie z siecią lokalną (LAN).
Miganie: transmisja lub odbiór danych (przez kabel Ethernet)
Dioda LED sieci bezprzewodowej
Wyłączona: Brak sygnału sieci bezprzewodowej.
Włączona: System bezprzewodowy jest gotowy.
Miganie: Przesyłanie lub odbieranie danych przez połączenie
bezprzewodowe.
6
Tylny
1
2
3
4
5
6
7
8
Przycisk resetu
Przycisk służy do przywracania domyślnych ustawień systemu.
Gniazdo zasilania (DC-In)
Służy do podłączenia wtyczki zasilacza sieciowego wchodzącego w skład
zestawu.
Przełącznik zasilania
Naciśnij aby włączyć lub wyłączyć system.
Przycisk WPS*
Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go dłużej niż cztery sekundy, aby nawiązać
bezpieczne połączenie bezprzewodowe z urządzeniem bezprzewodowym
obsługującym funkcję WPS.
*Przycisk WPS może pełnić funkcję przycisku sieci WiFi po jego
skonfigurowaniu na stronie AdvancedSettings (Ustawienia
zaawansowane) > Administration (Administracja).
Port USB 2.0
Do tego portu można podłączyć urządzenie USB 2.0/USB 1.1, takie jak dysk
twardy USB lub pamięć flash USB.
Port Ethernet WAN
Podłącz do tego portu kabel RJ-45 Ethernet, aby nawiązać połączenie WAN.
Gniazda LAN 1 ~ 4
Służą do podłączania kabli sieciowych celem ustanowienia połączenia
sieciowego.
Port DSL WAN(ADSL)
Podłącz kablem RJ-11 do rozdzielacza lub do gniazdka telefonicznego.
7
Dane techniczne:
Zasilacz sieciowy
Wyjście prądu stałego: +
12 V przy prądzie
maks. 1A
Temperatura
pracy
0~40oC
Przechowywanie
0~70oC
Wilgotność
działania
50~90%
Przechowywanie
20~90%
Stosować tylko zasilacz dołączony do zestawu. Zastosowanie
innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
8
2
Tworzenie sieci
Usytuowanie routera
Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego
pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi
urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:
• Router bezprzewodowy należy umieścić centralnie, aby
zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do
urządzeń sieciowych w pomieszczeniu bądź w budynku.
• Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz
bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
• W celu zapobiegnięcia zakłóceniom lub utratom sygnału
trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących
wyłącznie pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych
urządzeń peryferyjnych 2,4 GHz, urządzeń Bluetooth,
telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do
wysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych,
lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
• Aby zapewnić najlepszy sygnał bezprzewodowy zorientuj
dwie anteny, jak pokazano na ilustracji poniżej.
• Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej
wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze
informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania
sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS
pod adresem http://www.asus.com.
9
Wymagania
Do wykonania ustawień sieci potrzeba jednego lub dwóch
komputerów, które spełniają następujące wymagania systemowe:
• Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX)
• Obsługa sieci bezprzewodowej IEEE 802.1 b/g/n
• Zainstalowana usługa TCP/IP
• Przeglądarka sieci web, taka jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome
• Jeśli komputer nie posiada wbudowanej obsługi sieci
bezprzewodowej, w celu połączenia z siecią WLAN można
zainstalować w komputerze adapter WLAN
IEEE 802.11b/g/n.
• Kable Ethernet RJ-45 wykorzystywane do połączenia z urządzeniami
sieciowymi nie powinny być dłuższe niż 100 metrów.
10
Podłączanie urządzeń
• Do wykonania ustawień routera ADSL należy wykorzystać
połączenie przewodowe, aby uniknąć możliwych problemów
spowodowanych stabilnością połączenia bezprzewodowego.
• Przed skonfigurowaniem routera bezprzewodowego ASUS
wykonać następujące czynności:
• Odłączyć kable/przewody od istniejącego modemu. Jeżeli
modem ma baterię zasilania awaryjnego należy ją również
wyciągnąć.
• Ponownie uruchomić komputer (zalecane).
Połączenie przewodowe (A)
Gniazdko
Wall power outlet
elektryczne
Network
cable
Gniazdko linii
telefonicznej
W celu wykonania ustawienia routera ADSL poprzez
połączenie przewodowe:
1. Podłącz złącze linii rozdzielacza do gniazdka telefonicznego i
podłącz telefon do portu telefonu.
2. Podłącz dostarczony Kabel telefoniczny, Podłącz port
bezprzewodowego routera ADSL do portu DSL rozdzielacza.
3. Używając dołączonego kabla sieciowego podłącz komputer do
gniazda sieci lokalnej routera ADSL.
11
Przed pierwszym użyciem
Przed konfiguracją DSL-N16U wykonaj czynności opisane w tej
części dla komputera hosta i klientów sieciowych.
A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony
Windows® 7
1.Kliknij przycisk Start
> Internet Explorer
w celu uruchomienia
przeglądarki
internetowej.
2. Kliknij przycisk
Tools (Narzędzia)
> Internet options
(Opcje internetowe) >
zakładkę Connections
(Połączenia) > LAN
settings (Ustawienia
sieci LAN).
12
3. Na ekranie Local Area
Network (LAN) Settings
(Ustawienia sieci lokalnej
(LAN)) odznacz opcję Use a
proxy server for your LAN
(Użyj serwera proxy dla
sieci LAN).
4. Kliknij przycisk OK, a
następnie Apply (Zastosuj).
MAC OSX
1.W przeglądarce
Safari kliknąć Safari
> Preferences
(Preferencje)
> Advanced
(Zaawansowane) >
Change Settings...
(Zmień ustawienia...)
2. Na ekranie Network
(Sieć) usunąć
zaznaczenie FTP Proxy
(Proxy FTP) i Web
Proxy (HTTP) (Proxy
www (HTTP)).
3. Kliknij przycisk OK,
a następnie Apply
(Zastosuj).
13
B.Konfiguracja TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP.
Windows® 7
1. Kliknij przycisk Start > Control
Panel (Panel Sterowania) >
Network and Internet (Sieć
i Internet) > Network and
Sharing Center (Centrum sieci
i udostępniania) > Change
adapter settings (Zmień
ustawienia karty sieciowej).
2. W oknie Network Connections
(Połączenia sieciowe) kliknij
pozycję Local Area Connection
(Połączenie lokalne).
3. W oknie Local Area Connection
Network Status (Stan połączenia
lokalnego) kliknij przycisk
Properties (Właściwości).
4. Zaznacz opcję Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4) (Protokół
internetowy w wersji 4 (TCP/
IPv4)) lub Internet Protocol
Version 6 (TCP/IPv6) (Protokół
internetowy w wersji 6
(TCP/IPv6)) , a następnie
kliknij przycisk Properties
(Właściwości).
14
6. Zaznacz opcję Obtain an
IP address automatically
(Automatycznie uzyskaj adres
IP).
7. Kliknij przycisk OK.
MAC OSX
1. Kliknij polecenie
menu Apple >System
Preferences (Preferencje
systemu) > Network (Sieć)
2. Kliknij pozycję Ethernet
w panelu po lewej
stronie.
3. Wybierz dla pozycji
Configure IPv4
(Konfiguruj IPv4) opcję
Using DHCP (Przy
użyciu protokołu
DHCP).
4. Kliknij przycisk Apply
(Zastosuj).
15
Konfiguracja routera ADSL
1. Upewnij się, że dioda ADSL na panelu przednim routera DSLN16U jest włączona i nie miga.
DSL-N16UP Wireless-N300
ADSL Modem VPN Router
WAN
2. Uruchom przeglądarkę sieci web. Nastąpi automatyczne
uruchomienie strony sieci web QIS i rozpocznie się wykrywanie
typu połączenia.
Jeżeli strona sieciowa QIS nie jest wyświetlana po uruchomieniu
przeglądarki sieciowej, należy wyłączyć ustawienia proxy
przeglądarki sieciowej.
16
3Konfiguracja sieci za pomocą
sieciowego interfejsu
graficznego
Logowanie do GUI web
Router bezprzewodowy ASUS jest dostarczany z intuicyjnym
GUI (graphics user interface (graficzny interfejs użytkownika)),
który umożliwia łatwą konfigurację jego różnych funkcji poprzez
przeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari
lub Google Chrome.
Aby zalogować się do GUI web:
1. W przeglądarce sieci web, takiej jak Internet Explorer, Firefox,
Safari lub Google Chrome, ręcznie wprowadź domyślny adres IP
routera bezprzewodowego: 192.168.1.1 lub domyślną nazwę
domeny: http://router.asus.com.
2. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
(admin) i hasło (admin).
17
3. Interfejs graficzny routera bezprzewodowego zapewnia dostęp
do różnych ustawień konfiguracji.
18
Konfiguracja ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej
Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzownym
dostępem należy skonfigurować ustawienia zabezpieczenia.
W celu wykonania ustawień zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej:
1. Wprowadź w przeglądarce sieci web adres http://router.asus.
com lub 192.168.1.1
2. Na ekranie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika
“admin” i hasło “admin” , a następnie kliknij OK. Nastąpi
uruchomienie GUI web routera bezprzewodowego.
3. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę
System status (Stan systemu), aby wyświetlić ustawienia
zabezpieczenia sieci bezprzewodowej takie jak SSID, poziom
zabezpieczenia i ustawienia szyfrowania.
4. W polu Wireless name (SSID) (Nazwa sieci bezprzewodowej
(SSID)), wprowadź unikalną nazwę dla własnej sieci
bezprzewodowej.
5. Na rozwijanej liście Authentication Method (Metoda
uwierzytelniania), wybierz metodę szyfrowania dla sieci
bezprzewodowej.
6. Wprowadź klucz hasła zabezpieczenia.
7. Po wykonaniu kliknij Apply (Zastosuj).
19
Zarządzanie klientami sieci
W celu zarządzania klientami sieci:
1. Uruchom GUI web routera bezprzewodowego.
2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci), wybierz ikonę Clients
(Klienci), aby wyświetlić informacje o klientach sieciowych.
20
Monitorowanie urządzenia USB
Router bezprzewodowy ASUS udostępnia dwa porty USB2.0 do
podłączania urządzeń USB takich jak urządzenie pamięci masowej
USB, aparat USB i drukarka USB.
•
•
Do używania tej funkcji wymagane jest podłączenie do
portu USB2.0 na panelu tylnym posiadanego routera
bezprzewodowego urządzenia pamięci masowej USB
takiego jak dysk twardy USB lub napęd flash USB.
Patrz lista obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Disk pod
adresem
http://event.asus.com/networks/disksupport
Aby umożliwić innym użytkownikom sieci dostęp do urządzenia
USB należy najpierw utworzyć konto użytkownika. Dalsze
szczegółowe informacje znajdują się w części tego podręcznika
Używanie AiDisk do udostępniania plików .
Aby monitorować urządzenie USB:
1. Uruchom GUI web routera bezprzewodowego.
2. Na ekranie Network Map (Mapa sieci) wybierz ikonę USB
Disk Status (Stan dysku USB), aby wyświetlić informacje o
urządzeniu USB.
21
3. W polu AiDisk Wizard (Kreator AiDisk) kliknij GO (PRZEJDŹ),
aby ustawić serwer FTP dla udostępniania plików w Internecie.
• Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w części tego
podręcznika Używanie usługi udostępniania miejsca
sieciowego (Samba) i używanie usługi udostępniania FTP.
• Router bezprzewodowy współpracuje z większością dysków
twardych/dysków flash USB (wielkości do 2TB) i obsługuje
dostęp odczyt-zapis w systemach FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i
NTFS.
• W celu bezpiecznego wysunięcia dysku USB uruchomić
interfejs web GUI (http://router.asus.com lub
http://192.168.1.1), następnie w prawym górnym rogu
strony Mapa sieci kliknij ikonę USB > kliknij Eject USB (Wysuń
USB).
• Niewłaściwe wysunięcie dysku USB może spowodować
uszkodzenie danych.
22
Tworzenie Guest Network (Sieć gościnna)
Opcja Guest Network (Sieć gościnna) udostępnia możliwości
połączenia z Internetem tymczasowym użytkownikom, bez
zapewniania dostępu do zasobów sieci prywatnej.
W celu utworzenia sieci gości:
1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Guest Network (Sieć
gościnna).
2. Kliknij przycisk Enable (Włącz).
3. Aby skonfigurować dodatkowej sieci wybierz jedną z
pozostałych możliwości.
23
4. Przypisz nazwę sieci bezprzewodowej dla sieci tymczasowej w
polu SSID (Identyfikator SSID).
5. Wybierz opcję dla pozycji Authentication Method (Metoda
uwierzytelniania).
6. Wybierz opcję dla pozycji WEP Encryption (Szyfrowanie
WEP).
7.Określ Access time (Czas dostępu) lub zaznacz opcję
Limitless (Nieograniczony).
8. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dla pozycji
Access Intranet (Dostęp do Intranetu).
9. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
24
Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu)
Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)
QoS (Quality of Service) umożliwia ustawienie priorytetu pasma i
zarządzanie ruchem sieciowym.
Aby ustawić QoS (Quality of Service):
1. Kliknij w lewym panelu nawigacji pozycję Traffic Manager
(Menedżer ruchu), a następnie kliknij zakładkę QoS.
2. Kliknij opcję ON (Włącz) w celu włączenia funkcji QoS.
3. Wprowadź wartości w polu Upload Bandwidth
(Przepustowość przesyłania) oraz Download Bandwidth
(Przepustowość pobierania).
4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP.
5. Jeżeli chcesz nadać priorytet określonym aplikacjom
sieciowym i usługom sieciowym, kliknij opcję User-defined
Priority (Priorytet definiowany przez użytkownika) w
górnym prawym rogu ekranu.
6. W razie potrzeby dostosuj wartości. Kliknij przycisk Apply
(Zastosuj).
25
Monitorowanie ruchu
Kliknij zakładkę Traffic Monitor (Monitor ruchu), aby zapoznać
się z informacjami o aktywności sieciowej dla połączenia
internetowego, przewodowego oraz bezprzewodowego w ciągu
ostatnich 24 godzin, w poszczególnych dniach lub w czasie
rzeczywistym.
26
Używanie aplikacji USB
Funkcja USB application (Aplikacja USB) udostępnia podmenu
AiDisk, Servers Center (Centrum serwerów), Network Printer
Server (Serwer wydruków sieciowych).
Używanie AiDisk do udostępniania plików
AiDisk umożliwia udostępnianie plików na dysku USB przez
Internet.
Przed skorzystaniem z funkcji AiDisk podłącz urządzenie
pamięci USB, takie jak dysk twardy USB lub pamięć flash USB,
do portu USB 2.0 na panelu tylnym routera bezprzewodowego.
Urządzenie pamięci USB powinno zostać odpowiednio
sformatowane i podzielone na partycje. Zapoznaj się z Plug-nShare Disk Support List (listą obsługiwanych urządzeń Plugn-Share Disk) pod adresem http://event.asus.com/networks/
disksupport w celu uzyskania informacji o formacie dysku oraz
wielkości plików i partycji.
W celu uniknięcia utraty danych lub uszkodzenia urządzenia
pamięci USB należy zawsze postępować zgodnie z zasadami
bezpiecznego usuwania urządzeń USB.
27
W celu skorzystania z funkcji AiDisk:
1. Kliknij w lewym panelu nawigacji pozycję USB application
(Aplikacja USB), a następnie kliknij ikonę AiDisk icon (funkcji
AiDisk).
2. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Kreator funkcji AiDisk
— Zapraszamy!) kliknij pozycję Go (Przejdź).
3. Przypisz prawa dostępu do urządzenia pamięci USB. Zaznacz
jedną z opcji: limitless access rights (nieograniczone
prawa dostępu), limited access rights (ograniczone prawa
dostępu) lub admin rights (uprawnienia administratora) w
celu określenia praw odczytu pików zapisanych na urządzeniu
pamięci USB. Kliknij przycisk Next (Dalej).
28
4. Aby utworzyć własną nazwę domeny za pomocą usługi DDNS
ASUS, zaznacz opcję I will use the service and accept the
Terms of service (Będę korzystać z tej usługi i akceptuję
warunki korzystania z usługi), a następnie wpisz preferowaną
nazwę domeny. Nazwa domeny będzie mieć format xxx.
asuscomm.com, gdzie xxx jest nazwą hosta.
5. Kliknij przycisk Next (Dalej).
6.Kliknij Finish (Zakończ).
7. Aby uzyskać dostęp do utworzonej strony FTP uruchom
przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej firmy i
wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp
(ftp://<nazwa domeny>).
29
Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum
serwerów)
Funkcja Servers Center (Centrum serwerów) zapewnia ustawienia
Samba oraz FTP.
Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego
Samba
Funkcja Network Place (Samba) Share (Udostępnianie miejsca
sieciowego (Samba)) umożliwia klientom Mac OSX, Windows i
Linux uzyskanie dostępu do plików na urządzeniu pamięci USB.
Aby używać udostępniania Samba:
1. Kliknij w lewym panelu nawigacji pozycję USB application
(Aplikacja USB), a następnie kliknij ikonę Servers Center
(Centrum serwerów).
2. Kliknij zakładkę Network place (Samba) Share
(Udostępnianie miejsca sieciowego (Samba)).
3. Kliknij przycisk Share with account (Udostępnij z kontem).
4. Kliknij przycisk Add (Dodaj)
w celu utworzenia kont dla
użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp do urządzenia
pamięci USB za pośrednictwem usługi Samba.
30
5. Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij
przycisk Add (Dodaj).
6. Użyj przycisków Modify (Modyfikuj) i Delete (Usuń)
do zmiany hasła lub usunięcia konta użytkownika.
7. Wybierz użytkownika i przypisz rodzaj praw dostępu do plików
lub folderów umieszczonych na urządzeniu pamięci:
• R/W: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp do zapisu/
odczytu.
• R: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp tylko do odczytu.
• Nie: Wybierz tę opcję, aby nie udostępniać określonego
foldera.
8.Kliknij Apply (Zastosuj).
31
Używanie usługi FTP Share (Udostępnianie FTP)
Router bezprzewodowy ASUS może skonfigurować podłączone
urządzenie pamięci USB jako serwer FTP.
Aby skonfigurować usługę FTP Share (Udostępnianie FTP):
1. Skonfiguruj udostępnianie plików, wykonując czynności
opisane w części Używanie AiDisk do udostępniania plików.
2. Kliknij w lewym panelu nawigacji pozycję USB application
(Aplikacja USB), a następnie kliknij ikonę Servers Center
(Centrum serwerów).
3. Kliknij zakładkę FTP Share (Udostępnianie FTP).
4. Kliknij opcję Enable FTP (Włącz FTP).
5. Kliknij przycisk Share with account (Udostępnij z kontem).
6. Kliknij przycisk Add (Dodaj)
w celu utworzenia kont dla
użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp do urządzenia
pamięci USB za pośrednictwem serwera FTP.
7. Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij
przycisk Add (Dodaj).
32
8. Z listy plików/folderów wybierz typ praw dostępu, który ma
zostać przydzielony określonym folderów:
• R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/
zapisu określonych plików/folderów.
• W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu
wyłącznie określonych plików/folderów.
• R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo
odczytu określonych plików/folderów.
• No: Wybierz tę opcję, jeśli określony plik/folder ma nie być
udostępniany.
9.Kliknij Apply (Zastosuj).
10.W celu uzyskania dostępu do serwera FTP za pomocą klienta
w sieci, wprowadź w przeglądarce sieci Web lub programie
narzędziowym FTP innej firmy ftp://<nazwahosta>.
asuscomm.com. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę
użytkownika oraz hasło konta określone w kroku 7.
33
Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)
Ustawienie Miscellaneous (Różne) umożliwia konfigurację innych
ustawień dla dysku USB, włącznie z maksymalną liczbą logowania
użytkownika, nazwą urządzenia, grupą roboczą i językiem na
serwerze FTP.
Aby skonfigurować dodatkowe ustawienia urządzenia USB:
1. Kliknij w lewym panelu nawigacji pozycję USB application
(Aplikacja USB), a następnie kliknij ikonę Servers Center
(Centrum serwerów).
2. Kliknij zakładkę Miscellaneous setting (Ustawienia
dodatkowe).
3. W razie potrzeby określ lub zmień ustawienia konfiguracji.
4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).
34
Konfiguracja ustawień zaawansowanych
Ustawienia serwera DHCP
Router bezprzewodowy korzysta z serwera DHCP do
automatycznego przypisywania adresów IP w sieci. Można określić
zakres adresów IP oraz czas dzierżawy dla klientów w sieci.
W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
1. Kliknij w lewym panelu nawigacyjnym pozycję LAN.
2. W menu LAN kliknij DHCP Server (Serwer DHCP).
3. W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP?)
zaznacz Yes (Tak).
4. W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu
IP) wprowadź adres początkowy puli IP.
5. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP)
wprowadź adres końcowy puli IP.
6. W polu Lease Time (Czas dzierżawy) wprowadź czas
zakończenia ważności adresów IP, po czym router
bezprzewodowy automatycznie przydzieli nowe adresy IP
klientom sieci.
• Firma ASUS zaleca, aby podczas określania zakresu adresów
IP stosować format adresu IP: 192.168.1.xxx (xxx może być
dowolną liczbą pomiędzy 2 a 254).
• IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP) nie
może być wyższy nż IP Pool Ending Address (Adres końcowy
zakresu IP).
35
Aktualizacja firmware
Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod
adresem http://support.asus.com.
Aktualizacja firmware:
1. Kliknij menu Administration (Administracja) po lewej stronie
interfejsu GUI .
2.Kliknij Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware).
3. W polu New Firmware File (Nowy plik firmware) kliknij
Choose file (Wybierz plik), aby zlokalizować nowy firmware w
komputerze.
4.Kliknij Upload (Prześlij).
Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router bezprzewodowy
automatycznie przejdzie do trybu awaryjnego, lub zacznie
wolno migać wskaźnik LED zasilania na panelu przednim.
Aby przywrócić system należy użyć programu narzędziowego
Firmware Restoration.
Do aktualizacji oprogramowania zalecamy wykorzystanie
połączenia przewodowego.
36
Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień
Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
1.Kliknij Administration (Administracja) z menu nawigacji w
lewej części ekranu.
2.Kliknij Restore/Save/Upload Setting (Przywróć/zapisz/
prześlij ustawienia).
3. Wybierz zadanie:
• A
by przywrócić domyślne ustawienia fabryczne,
kliknij Restore (Przywróć) i kliknij OK w komunikacie
potwierdzenia.
• A
by zapisać bieżące ustawienia systemu, kliknij Save
(Zapisz) i kliknij Save (Zapisz) w oknie pobierania pliku,
aby zapisać plik systemowy w preferowanej ścieżce.
• A
by przywrócić poprzednie ustawienia systemu kliknij
Browse (Przeglądaj), zlokalizuj plik systemowy do
przywrócenia, a następnie kliknij Upload (Prześlij).
37
Konfiguracja ustawień drukarki sieciowej
Użyj programu narzędziowego ustawień drukarki sieciowej do
wykonania ustawień drukarki USB w routerze bezprzewodowym i
zezwól na dostęp klientów sieciowych do drukarki USB.
• Aby sprawdzić, czy drukarka USB jest kompatybilna z routerem
bezprzewodowym ASUS spójrz na listę obsługiwanych
urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
http://event.asus.com/networks/printersupport
• Funkcja serwera druku routera bezprzewodowego nie jest
obsługiwana w systemie Windows® 2000.
W celu wykonania ustawień drukarki USB:
1.Kliknij USB application (Aplikacja USB) w menu nawigacji z
lewej strony ekranu, następnie kliknij Network Printer Server
(Serwer wydruków sieciowych).
2.Kliknij Download Now! (Pobierz teraz!) w trybie
udostępniania drukarki ASUS EZ w celu pobrania programu
narzędziowego drukarki sieciowej.
38
3. Rozpakuj pobrany plik i kliknij ikonę drukarki w celu
uruchomienia programu ustawień drukarki sieciowej.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia
ustawień sprzętu, a następnie kliknij Next (Dalej).
DSL-N16U
5. Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień.
Kliknij Next (Dalej).
USB
LAN
6.Kliknij Finish (Zakończ) w celu dokończenia instalacji.
39
7. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows® w celu
instalacji sterownika drukarki.
8. Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki klienci sieciowi
będą mogli korzystać z drukarki.
40
4
Używanie programów
narzędziowych
• Zainstaluj programy narzędziowe routera bezprzewodowego
z dostarczonej pomocniczej płyty CD.
• Jeśli wyłączona jest funkcja Autorun (Autoodtwarzanie),
uruchom setup.exe w głównym katalogu pomocniczej płyty
CD.
Device Discovery
Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa
wersję routera bezprzewodowego ASUS i umożliwia konfigurację
urządzenia.
Uruchamianie narzędzia Device Discovery:
• Na pulpicie komputera kliknij Start > All Programs (Wszystkie
programy) > ASUS Utility > Router bezprzewodowy DSLN16U > Device Discovery.
W przypadku ustawienia routera w trybie punktu dostępowego
w celu uzyskania adresu IP routera należy skorzystać z narzędzia
Device Discovery (Wykrywanie urządzeń).
41
Firmware Restoration
Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania)
wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w
przypadku niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania.
Umożliwia ono odbudowanie określonego oprogramowania.
Proces trwa około trzech do czterech minut.
Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware Restoration
(Odtwarzanie oprogramowania) uruchomić tryb ratunkowy.
Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
1. Odłącz router bezprzewodowy od źródła zasilania.
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Reset na tylnym panelu i
jednocześnie podłącz router bezprzewodowy do zasilania. Kiedy
dioda zasilania na panelu czołowym powoli miga wskazując, że
znajduje się on w trybie ratunkowym, zwolnij przycisk Reset.
3. Skorzystać z poniższych informacji w celu konfiguracji ustawień TCP/IP:
Adres IP: 192.168.1.x
Maska podsieci: 255.255.255.0
4. Na pulpicie komputera kliknąć Start (Start)> All Programs (Wszystkie
programy) > ASUS Utility DSL-N16U Wireless Router (Narzędzie
routera bezprzewodowego ASUS DSL-N16U) > Firmware
Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego).
5. Wybrać plik oprogramowania, a następnie kliknąć przycisk
Upload (Prześlij).
Nie jest to narzędzie do aktualizacji oprogramowania
sprzętowego i nie może być używane na pracującym
routerze bezprzewodowym ASUS. Normalna aktualizacja
oprogramowania sprzętowego musi być wykonywana przez
interfejs przeglądarki sieciowej. Dodatkowe informacje, patrz
Aktualizacja firmware.
42
5
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpią problemy nie omówione w tym rozdziale,
skontaktuj się z pomocą techniczną ASUS.
Rozwiązywanie problemów
Nie można uzyskać dostępu do przeglądarki sieci web w celu
konfiguracji routera.
• Usunąć ciasteczka i pliki w przeglądarce sieciowej. W tym celu,
wykonaj następujące czynności:
1.Uruchom przeglądarkę sieci web, a następnie kliknij Tools
(Narzędzia) > Internet Options... (Opcje internetowe)
2.W zakładce General (Ogólne), w obszarze Browsing history
(Historia przeglądania) kliknij przycisk Delete (Usuń).
3.Zaznacz pola wyboru Temporary Internet Files
(Tymczasowe pliki internetowe) i Cookies (Pliki cookie).
Kliknij przycisk Delete (Usuń).
Polecenie dotyczące usuwania ciasteczek i plików są różne dla
różnych przeglądarek sieciowych.
• Wyłączyć ustawienia serwera proxy, połączenie dial-up
i skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego
uzyskiwania adresu IP. Dodatkowe informacje, patrz rozdział
Przed pierwszym użyciem w niniejszej instrukcji.
Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z
routerem.
Poza zakresem:
• Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
• Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
Uwierzytelnianie:
• Użyj połączenia przewodowego do połączenia z
routerem.
• Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia
bezprzewodowego.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na tylnym panelu na
więcej niż pięć sekund.
43
Nie można znaleźć routera:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na panelu tylnym
na dłużej niż pięć sekund.
• Sprawdź ustawienie adaptera bezprzewodowego, takie
jak SSID i ustawienia szyfrowania.
Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter
bezprzewodowej sieci LAN.
• Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej.
• Sprawdź czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do
prawidłowego routera bezprzewodowego.
• Sprawdź czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest
zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie.
• Sprawdź ustawienia szyfrowania.
• Sprawdź czy prawidłowo działa połączenie ADSL lub
połączenie kablowe.
• Spróbuj ponownie używając innego kabla Ethernet.
Niedostępny Internet .
• Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL i na routerze
bezprzewodowym.
• Sprawdź czy dioda LED ADSL na routerze bezprzewodowym
jest WŁĄCZONA. Jeśli dioda LED nie jest WŁĄCZONA, zmień
kabel i spróbuj ponownie.
Gdy kontrolka “Link” modemu DSL jest WŁĄCZONA (nie miga),
oznacza to, że dostęp do Internetu jest możliwy.
• Uruchom ponownie komputer.
• Sprawdź, czy znajdująca się na routerze bezprzewodowym
dioda LED połączenia z Internetem jest włączona.
• Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
bezprzewodowego.
• Sprawdź, czy komputer może uzyskać adres IP (przez sieć
przewodową i bezprzewodową).
• Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest skonfigurowana na
używanie lokalnej sieci LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana
na używanie serwera proxy.
44
Jeśli kontrolka DSL “LINK” świeci stałym światłem lub jest
wyłączona, dostęp do Internetu nie jest możliwy - router nie
może nawiązać połączenia z siecią ADSL.
• Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
• Odłącz przewód zasilający od modemu ADSL lub modemu
kablowego, zaczekaj kilka minut, a następnie podłącz
ponownie.
• Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem lub pozostaje
WYŁĄCZONA, skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL.
Zapomniane zostały nazwa sieciowa lub klucze szyfrowania.
• Spróbuj ustawić połączenie przewodowe i ponownie
skonfigurować szyfrowanie połączenia bezprzewodowego.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na tylnym panelu routera
bezprzewodowego na więcej niż pięć sekund.
45
Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu?
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na panelu tylnym routera
bezprzewodowego na dłużej niż pięć sekund.
• Sprawdź część Restoring/Saving/Uploading settings
(Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień) w
rozdziale 3 tego podręcznika użytkownika.
Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami
domyślnymi:
Nazwa użytkownika:admin
Hasło:admin
Włączenie DHCP: Tak
IP address: 192.168.1.1
Nazwa domeny: (Blank)
Maska podsieci: 255.255.255.0
Serwer DNS 1:
192.168.1.1
Serwer DNS 2: (Blank)
SSID:ASUS
46
Usługa ASUS DDNS
DSL-N16U obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie wadliwego
urządzenia w punkcie serwisowym, jeśli uprzednio zarejestrowana
została usługa ASUS DDNS i wymagane jest zachowanie
oryginalnej nazwy domeny, konieczny jest transfer danych. W
celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze
wsparciem technicznym Asus.
• Przy braku aktywności w domenie – takiej jak rekonfiguracja
routera lub dostęp do zarejestrowanej nazwy domeny – w
ciągu 90 dni, system automatycznie usunie zarejestrowane
informacje.
• Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w
używaniu urządzenia należy skontaktować się z punktem
serwisowym.
Często zadawane pytania (FAQ)
1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub
zarejestrowane przez innych?
Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje,
system automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i
nazwa domeny może być zarejestrowana przez innych.
2. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został
zakupiony sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go
zarejestrować?
Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla
posiadanego routera. Usługa DDNS jest wbudowana w router,
dlatego można zarejestrować ją w dowolnym czasie. Przed
rejestracją kliknij Query (Zapytanie), aby sprawdzić, czy została
zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system zarejestruje
nazwę hosta automatycznie.
47
3. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała
dobrze, jednak moi znajomi zgłaszają mi, że nie mogą
uzyskać dostępu do domeny.
Sprawdź następujące elementy:
1. Czy działa prawidłowo dostęp do Internetu.
2. Czy działa prawidłowo serwer DNS.
3. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.
Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy
domeny należy skontaktować się z punktem serwisowym.
4. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla
oddzielnego dostępu do serwerów http i ftp?
Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny dla
jednego routera.
5. Dlaczego po ponownym uruchomieniu routera widoczne
są inne adresy IP WAN w systemie MS DOS i na stronie
konfiguracji routera?
Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a
ASUS DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie
MS DOS i na stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP
mają różny odstęp czasu na aktualizację IP.
6. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub czy jest to wersja
testowa?
Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre
routery ASUS. Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje
usługę ASUS DDNS.
48
Załączniki
Uwagi
ASUS Recycling/Takeback Services
ASUS recycling and takeback programs come from our
commitment to the highest standards for protecting our
environment. We believe in providing solutions for you to be able
to responsibly recycle our products, batteries, other components,
as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.
com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information
in different regions.
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory
framework, we published the chemical substances in our products
at ASUS REACH website at
http://csr.asus.com/english/index.aspx
Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:
• This device may not cause harmful interference.
• This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
49
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
Any changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.
Prohibition of Co-location
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating
in conjunction with any other antenna or transmitter
50
Safety Information
To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this
equipment should be installed and operated with minimum
distance 20cm between the radiator and your body. Use on the
supplied antenna.
Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC
Essential requirements – Article 3
Protection requirements for health and safety – Article 3.1a
Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
Protection requirements for electromagnetic compatibility
– Article 3.1b
Testing for electromagnetic compatibility according to EN
301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are
considered relevant and sufficient.
Effective use of the radio spectrum – Article 3.2
Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been
conducted. These are considered relevant and sufficient.
CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product
may cause radio interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.
Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
and RSS-210.
51
Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Radio Frequency (RF) Exposure Information
The radiated output power of the Wireless Device is below the
Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless
Device should be used in such a manner such that the potential
for human contact during normal operation is minimized.
This device has been evaluated for and shown compliant with
the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in
specific host products operated in portable exposure conditions
(antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).
This device has been certified for use in Canada. Status of the
listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List)
can be found at the following web address: http://www.ic.gc.
ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng
Additional Canadian information on RF exposure also can be
found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.
nsf/eng/sf08792.html
Canada, avis d’Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes
canadiennes ICES-003 et RSS-210.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil
doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui
peuvent a ecter son fonctionnement.
52
NCC 警語
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或
使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及
功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通
信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電
波輻射性電機設備之干擾。
Authorised distributors in Turkey
BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel:
+90 212 3311000
Addrress: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel:
+90 212 3567070
Address:
CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ISTANBUL
KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. SAN. VE DIS TIC. A.S.
Tel:
+90 216 5288888
Address:
EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi,
SANCAKTEPE ISTANBUL
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
53
GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed
under the terms of the GNU General Public License. Please see The
GNU General Public License for the exact terms and conditions
of this license. We include a copy of the GPL with every CD
shipped with our product. All future firmware updates will also be
accompanied with their respective source code. Please visit our
web site for updated information. Note that we do not offer direct
support for the distribution.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share
and change free software--to make sure the software is free for all
its users. This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use
54
pieces of it in new free programs; and that you know you can do
these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get
the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
and (2) offer you this license which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make
certain that everyone understands that there is no warranty for
this free software. If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that what they have is
not the original, so that any problems introduced by others will
not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making
the program proprietary. To prevent this, we have made it clear
that any patent must be licensed for everyone’s free use or not
licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
55
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work, and
a “work based on the Program” means either the Program or
any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The act
of running the Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents constitute a work
based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any
portion of it, thus forming a work based on the Program, and
copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
56
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that
in whole or in part contains or is derived from the Program or
any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all
third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and telling
the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole.
If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms,
do not apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is
to exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
57
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on
it, under Section 2) in object code or executable form under the
terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one
of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than your
cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable copy of the corresponding source code, to
be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer
to distribute corresponding source code. (This alternative is
allowed only for noncommercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form with
such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception,
the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
58
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then offering
equivalent access to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the
object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute
the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have
their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Program (or any
work based on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based
on the Program), the recipient automatically receives a license
from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not
impose any further restrictions on the recipients’ exercise of
the rights granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
59
your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those
who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable
under any particular circumstance, the balance of the section
is intended to apply and the section as a whole is intended to
apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe
any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance
on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software
through any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces,
the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In
such case, this License incorporates the limitation as if written
in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.
60
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If
the Program does not specify a version number of this License,
you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to
the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
61
12IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR
ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
62
Informacje o globalnych punktach wsparcia
technicznego
Region
Country
Service Hours
09:00-13:00 ;
14:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
Cyprus
800-92491
France
Hungary
0033-170949400
0049-1805010920
0049-1805010923
( component support )
0049-2102959911 ( Fax )
0036-15054561
Italy
199-400089
Greece
00800-44142044
Austria
Netherlands/
Luxembourg
Belgium
Norway
Sweden
Finland
Denmark
Poland
Spain
Portugal
Slovak Republic
Czech Republic
Switzerland-German
Switzerland-French
Switzerland-Italian
United Kingdom
Ireland
Russia and CIS
Ukraine
0043-820240513
09:00-17:30 Mon-Fri
09:00-13:00 ;
14:00-18:00 Mon-Fri
09:00-13:00 ;
14:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
0031-591570290
09:00-17:00 Mon-Fri
0032-78150231
0047-2316-2682
0046-858769407
00358-969379690
0045-38322943
0048-225718040
0034-902889688
00351-707500310
00421-232162621
00420-596766888
0041-848111010
0041-848111014
0041-848111012
0044-8448008340
0035-31890719918
008-800-100-ASUS
0038-0445457727
09:00-17:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
10:00-19:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
08:30-17:30 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
08:00-17:00 Mon-Fri
08:00-17:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
Germany
Europe
Hotline Number
09:00-18:00 Mon-Fri
10:00-17:00 Mon-Fri
63
Region
Country
Australia
New Zealand
Japan
Korea
Thailand
Asia-Pacific
Singapore
Malaysia
Philippine
India
India(WL/NW)
Indonesia
Americas
Hotline Numbers
1300-278788
0800-278788
0800-1232787
0081-473905630
( Non-Toll Free )
0082-215666868
0066-24011717
1800-8525201
0065-64157917
0065-67203835
( Repair Status Only )
0060-320535077
1800-18550163
1800-2090365
0062-2129495000
500128 (Local Only)
Vietnam
1900-555581
Hong Kong
USA
Canada
Mexico
00852-35824770
1-812-282-2787
001-8008367847
Service Hours
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Sat-Sun
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Sat-Sun
09:30-17:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
11:00-19:00 Mon-Fri
11:00-19:00 Mon-Fri
11:00-13:00 Sat
10:00-19:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Sat
09:00-21:00 Mon-Sun
09:30-17:00 Mon-Fri
9:30 – 12:00 Sat
08:00-12:00
13:30-17:30 Mon-Sat
10:00-19:00 Mon-Sat
8:30-12:00 EST Mon-Fri
9:00-18:00 EST Sat-Sun
08:00-20:00 CST Mon-Fri
08:00-15:00 CST Sat
64
Region
Middle
East +
Africa
Country
Egypt
Saudi Arabia
UAE
Turkey
South Africa
Israel
Romania
Bosnia
Herzegovina
Bulgaria
Balkan
Countries Croatia
Montenegro
Serbia
Slovenia
Estonia
Latvia
Lithuania-Kaunas
Lithuania-Vilnius
Hotline Numbers
800-2787349
800-1212787
00971-42958941
0090-2165243000
0861-278772
*6557/00972-39142800
*9770/00972-35598555
0040-213301786
Service Hours
09:00-18:00 Sun-Thu
09:00-18:00 Sat-Wed
09:00-18:00 Sun-Thu
09:00-18:00 Mon-Fri
08:00-17:00 Mon-Fri
08:00-17:00 Sun-Thu
08:30-17:30 Sun-Thu
09:00-18:30 Mon-Fri
00387-33773163
09:00-17:00 Mon-Fri
00359-70014411
00359-29889170
00385-16401111
00382-20608251
00381-112070677
00368-59045400
00368-59045401
00372-6671796
00371-67408838
00370-37329000
00370-522101160
09:30-18:30 Mon-Fri
09:30-18:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Mon-Fri
09:00-17:00 Mon-Fri
08:00-16:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
09:00-18:00 Mon-Fri
W celu uzyskania dodatkowych informacji wejść na stronę
wsparcia firmy ASUS pod adresem http://support.asus.com
65
Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
Adres
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Strona internetowa www.asus.com.tw
Pomoc techniczna
Telefon+886228943447
Faks+886228907698
Wsparcie online
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
Adres
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon+15107393777
Faks+15106084555
Strona internetowa usa.asus.com
Strona internetowa support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy and Austria)
Adres
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks+49-2102-959931
Strona internetowa asus.com/de
Kontakt online
eu-rma.asus.com/sales
Pomoc techniczna
Telefon (Podzespół)
+49-2102-5789555
Telefon Niemcy
(System/Notebook/Eee/LCD)+49-2102-5789557
Telefon Austria
(System/Notebook/Eee/LCD)+43-820-240513
Fax (wsparcie)
+49-2102-959911
Wsparcie online
support.asus.com
66