Mitsubishi | CP-D2E | CP-D2E Uživatelská příručka

Digitální fotografická tiskárna
MODEL
CP-D2E
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
z Úvod
Pro správné používání tohoto výrobku si nejprve pozorně přečtěte tuto příručku.
Pro evropské uživatele
Značka "CE" indikuje, že tento výrobek je v souladu s evropskými požadavky pro
bezpečnost, zdraví, okolí a ochranu zákazníka. Tiskárny se značkou "CE" jsou určeny pro
prodej v Evropě.
r.o
.
Poznámka: Tato symbolická značka je určen a pouze pro
země EU a je v souladu s direktivou 2002/96/CE Article 10
Informace pro uživatele a příloha IV.
.s
ol
sp
elektronického
Váš výrobek od MITSUBISHI ELECTRIC je konstruován a vyráběn z vysoce
kvalitních materiálů, které mohou být recyklovány z znovu použity.
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zařízení na konci jeho
životnosti by nemělo být odkládáno do domovního odpadu.
Chcete-li se tohoto zařízení zbavit, předejte jej prosím vaší lokální organizaci
pro sběr / recyklaci odpadu.
V Evropské unii je separátní systém sběru použitého elektrického a
zařízení.
Prosíme, pomozte nám chránit naše životní prostředí !
Ochranné známky
EK
• Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
• Macintosh a Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.
• Všechna značková jména a jména výrobků použitá v tomto manuálu jsou registrovaná obchodní jména jejich
vlastníků.
z Hlavní rysy
BE
R
Přímý tisk
Tato tiskárna vyhovuje rozhraní PictBridge, které je běžným standardem digitálních fotoaparátů a
tiskáren. Připojíte-li tuto tiskárnu USB kabelem k digitálnímu fotoaparátu, který je s PictBridge
kompatibilní, můžete z něho tisknout obrázky přímo, bez potřeby PC.
LI
Rozmanitost tisku
Tato tiskárna nabízí různé možnosti tisku, jako např. vícenásobný tisk stejného obrázku na jeden list
(tzv. multi-print), tisku několika různých obrázků na jeden list (tzv. index print), tisku data a času do
obrázku, tisk obrázků s okrajem či bez okraje.
Poznámka
Některé funkce tisku mohou být omezeny v závislosti na připojeném digitálním fotoaparátu.
Tisk z PC
Tuto tiskárnu můžete připojit USB kabelem k PC a tisknout z něj obrázky.
Tisk na vysoce kvalitní papír s ochrannou vrstvou
Tiskne se na papír s ochrannou vrstvou, zajišťující dlouhou životnost a stabilitu výtisků ve vysoké
kvalitě, což je zejména výhodné pro tisk fotek, které budete chtít uchovat pro další léta.
2
Pracovní postup
z Pracovní postup
Následující vývojový diagram znázorňuje postup při použití tiskárny:
Připojení do zásuvky a zapnutí/vypnutí tiskárny
strana 17 ).
(
strana 18 ).
.
Vložení kazety s folií (
strana 21 )
EK
Digitální fotoaparát
sp
ol
Vložení papíru (
.s
r.o
Vložení papíru a
výměna
kazety s folií
strana 31 ).
(
BE
R
Připojení digitálního fotoaparátu
strana 24 )
k tiskárně (
Instalace ovladače tiskárny
(
strana 26 )
Připojení PC k tiskárně
(
strana 27 )
Tisk obrázků (
strana 27 )
LI
Tisk z digitálního fotoaparátu
(
strana 25 )
PC
3
Obsah
z Obsah
z Úvod.......................................................................................................... 2
z Hlavní rysy ................................................................................................ 2
z Pracovní postup ........................................................................................ 3
.
z Obsah........................................................................................................ 4
r.o
Nejprve si přečtěte ..................................................................... 6
z Bezpečnostní nařízení .............................................................................. 6
.s
z Preventivní opatření................................................................................ 11
z Kontrola obsahu dodávky ....................................................................... 13
ol
z Části a ovládací prvky............................................................................. 14
sp
Přední strana ......................................................................................................................14
Zadní strana .......................................................................................................................14
Příprava..................................................................................... 16
EK
z Připojení napájení, zapnutí/vypnutí tiskárny ........................................... 16
z Založení kazety s folií ............................................................................. 17
BE
R
Sada papír/folie ..................................................................................................................17
Založení kazety s folií.........................................................................................................17
Vyndání kazety s folií..........................................................................................................18
z Založení papíru ....................................................................................... 20
Vložení papíru do zásobníku ..............................................................................................20
Zasunutí zásobníku s papírem do tiskárny.........................................................................21
LI
Tisk............................................................................................ 22
z Tisk obrázků z digitálního fotoaparátu .................................................... 22
Digitální fotoaparáty kompatibilní s PictBridge ...................................................................22
Připojení digitálního fotoaparátu k tiskárně ........................................................................23
Použití digitálního fotoaparátu pro tisk ...............................................................................24
z Tisk obrázků z PC................................................................................... 25
Instalace ovladače tiskárny (počáteční nastavení).............................................................25
Připojení PC k tiskárně .......................................................................................................26
Tisk obrázků .......................................................................................................................26
Nastavení vlastností tisku...................................................................................................27
4
Obsah
Doplňkové informace............................................................... 30
z Vkládání papíru a výměna kazety s folií ................................................. 30
Když při tisku dojde papír ...................................................................................................30
Když při tisku dojde folie.....................................................................................................30
z Chybové signály...................................................................................... 31
z Odstraňování problémů .......................................................................... 32
Zaseknutý papír..................................................................................................................33
Když byla kazeta s folií vyndána při tisku...........................................................................34
Když byl při tisku odebrán zásobník s papírem ..................................................................34
r.o
.
z Sada papír/folie....................................................................................... 35
Pokyny pro skladování .......................................................................................................35
z Specifikace.............................................................................................. 37
.s
z Poznámky ............................................................................................... 38
LI
BE
R
EK
sp
ol
z Než nás budete kontaktovat ................................................................... 39
5
Bezpečnostní nařízení
Nejprve si přečtěte
z Bezpečnostní nařízení
V tomto mauálu se vyskytují různé ikony naznačující správné používání a napomáhající předcházení
poškození majetku a zranění uživatelů apd. Význam těchto ikon je následující :
Popis
.
Ikona
r.o
Chyba následovaná instrukcemi, která je indikována touto ikonou,
může vést k vážnému nebezpečí nebu smrti.
ol
.s
Chyba následovaná instrukcemi, která je indikována touto ikonou,
může vést ke zranění či poškození majetku.
sp
Preventivní poznámky jsou indikovány následujícími symboly :
Popis
EK
Ikona
Neprovádějte tuto akci.
BE
R
Řiďte se prosím důsledně touto výzvou.
Odpojte zařízení od napájecího zdroje.
LI
Nerozebírejte.
Předejděte kontaktu s vodou a jinými kapalinami.
Nedotýkejte se máte-li mokré ruce.
6
Bezpečnostní nařízení
___________________________________________________________________________________
___
Jestliže se toto zařízení chová abnormálně, vypněte jej.
Nepoužívejte tiskárnu, pokud z ní vychází kouř, pokud produkuje neobvyklý zápach či
podivné zvuky nebo pokud se abnormálně zahřívá.
Používání tiskárny za těchto podmínek může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
Vypněte a odpojte tiskárnu od sítě. Poté kontaktujte dealera.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
r.o
.
Pokud by nějaké kapaliny nebo cizí objekty vnikly do tiskárny,
odpojte síťovou napájecí šňůru.
.s
Nedovolte, aby se jakékoliv kapaliny a kovové či hořlavé objekty dostaly do tiskárny.
Může to způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
Vypněte a odpojte tiskárnu od sítě. Poté kontaktujte dealera.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
Pokud je skříňka tiskárny poškozená, odpojte napájecí šňůru.
sp
ol
Nepoužívejte toto zařízení, pokud je jeho skříňka (kryt) poškozená.
Používání za těchto podmínek může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Vypněte a odpojte tiskárnu od sítě. Poté kontaktujte dealera.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
Pokud je poškozena napájecí šňůra, odpojte ji.
BE
R
EK
Nepoužívejte poškozenou napájecí šňůru.
Používání tiskárny s poškozenou napájecí šňůrou může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Vypněte tiskárnu a opatrně odpojte napájecí šňůru tak, abyste se nedotkli odkrytých vodičů.
Pak kontaktujte dealera.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
Nepoškoďte napájecí šňůru.
LI
Nepoškoďte a neupravujte napájecí šňůru.
Poškozená šňůra může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Při odpojování ze sítě
uchopte šňůru jednou rukou za těleso vidlice a opatrně ji vytáhněte ze zásuvky.
Nepokládejte na šňůru těžké předměty, nepřehýbejte ji a nezkrucujte.
Je-li napájecí šňůra poškozena, kontaktujte dealera.
7
Bezpečnostní nařízení
___________________________________________________________________________________
___
Nerozebírejte a neupravujte tiskárnu.
.
Součásti uvnitř tiskárny mohou být horké a může na nich být vysoké napětí. Dotýkáním se
těchto součástí riskujete oheň, úraz elektrickým proudem a/nebo poškození tiskárny. Nikdy
se nepokoušejte rozebírat či upravovat tiskárnu. Může to vést k úrazu elektrickým proudem
nebo k poruše tiskárny.
Potřebujete-li servis či opravu, obraťte se na dealera.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
r.o
Vyhněte se manipulaci s kapalinami v blízkosti tiskárny.
Vniknutí kapaliny do tiskárny může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
.s
Nedávejte na tiskárnu těžké předměty.
ol
Těžké předměty mohou poškodit skříňku tiskárny a následkem toho může dojít k požáru či
úrazu elektrickým proudem.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
sp
Neinstalujte tiskárnu do následujících míst.
BE
R
EK
Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození tiskárny, vyhněte se při její
instalaci těmto umístěním :
• Prašná a vlhká místa, místa znečistěná olejem. Vniknutí nějaké kapaliny či prachu
do tiskárny může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.
• Extrémně horká místa.
Nevystavujte tiskárnu přímému slunečnímu záření (např. uvnitř auta, v blízkosti okna,...)
nebo extrémně vysokým teplotám (např. v blízkosti topení).
Může se tím poškodit skříňka tiskárny s následkem požáru či úrazu elektrickým proudem.
Tiskárnu používejte v místech s teplotou +10 až +35°C a relativní vlhkostí 30 až 80%.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
Nepoužívejte tiskárnu v následujících umístěních.
Na nestabilních či nakloněných plochách.
Venku (obzvláště na plážích apod.), v místech nadměrně prašných nebo v místech,
kde mohou odlétávat úlomky.
V místech vystavených dešti či kapkám nebo v uzavřených místech, kde může vzniknout
kondenzace (uvnitř plastových sáčků apod.).
LI
•
•
•
8
Bezpečnostní nařízení
___________________________________________________________________________________
___
Nepoužívejte tiskárnu s AC adaptérem jiným než
specifikovaným/dodaným.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
Nepoužívejte dodaný AC adaptér či síťovou šňůru
s jiným zařízením.
.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
r.o
Zajistěte správné napětí.
.s
Nesprávné napětí může poškodit součásti tiskárny.
Používání při nesprávném napájecím napětí může způsobit požár či úraz el. proudem.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
Připojte síťovou napájecí šňůru správně/bezpečně.
ol
Nedostatečné zastrčení napájecí šňůry může být příčinou požáru či úrazu el. proudem.
Zastrčte vidlici do zásuvky až na doraz.
───────────────────────────────────────────────────────────
──
sp
Dbejte, aby se na síťové napájecí šňůře nehromadilo
přílišné množství prachu či nějakých úlomků, odpad apod.
EK
Prach a cizí tělesa/částice mohou vést proud, což může způsobit požár či úraz el. proudem.
Pokud je na šňůře příliš mnoho prachu či cizích částic, odpojte ji a očistěte.
───────────────────────────────────────────────────────────
Při bouřce vždy síťovou napájecí šňůru odpojte.
BE
R
Elektřina indukované při bouřce může způsobit požár, úraz el. proudem či poškození
tiskárny.
───────────────────────────────────────────────────────────
Neuchopujte síťovou vidlici mokrýma rukama.
Můžete být zasaženi el. proudem, můžete způsobit požár nebo poškodit tiskárnu.
Dbejte, abyste měli suché ruce, když manipulujete se síťovou vidlicí.
───────────────────────────────────────────────────────────
Síťovou šňůru připojte přímo do zásuvky.
LI
Předejděte přetížení zásuvky používáním prodlužováků a adaptérů.
───────────────────────────────────────────────────────────
Nepohybujte s tiskárnou, když je síťová napájecí šňůra
napnutá.
Nepohybujte tiskárnou, když je síťová napájecí šňůra napnutá. Mohli byste šňůru poškodit.
Používání tiskárny s poškozenou napájecí šňůrou může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Potřebujte-li tiskárnu přemístit, odpojte a sbalte síťovou napájecí šňůru.
9
Bezpečnostní nařízení
___________________________________________________________________________________
Zajistěte dostatečnou ventilaci kolem tiskárny.
Neumísťujte tiskárnu tam, kde je špatná ventilace, neumísťujte tiskárnu na měkké povrchy,
jako např.koberce či postele.
───────────────────────────────────────────────────────────
Nepokládejte tiskárnu na nestabilní povrchy.
r.o
.
Nepokládejte tiskárnu na nestabilní povrchy, jako např. vratké stolky apod.
Může to vést k poruše či poškození tiskárny.
Při pádu tiskárny by mohlo dojít ke zranění.
───────────────────────────────────────────────────────────
Nedotýkejte se vnitřních součástí, které nejsou určeny
pro uživatelskou obsluhu.
.s
Mohli byste se poranit nebo způsobit požár. Týká se to hlavně dětí a osob neseznámených
s obsluhou tiskárny.
───────────────────────────────────────────────────────────
ol
Neodpojujte tiskárnu vytrhnutím nebo taháním síťové
napájecí šňůry ze zásuvky.
sp
Při odpojování ze sítě uchopte šňůru jednou rukou za vidlici a opatrně ji vytáhněte ze zásuvky.
Taháním za šňůru můžete šňůru poškodit a způsobit tak požár či úraz elektrickým proudem.
───────────────────────────────────────────────────────────
Odpojte tiskárnu před prováděním údržby.
EK
Před servisními pracemi nebo prováděním údržby tiskárnu vždy odpojte.
───────────────────────────────────────────────────────────
Odpojte tiskárnu nebudete-li ji delší dobu používat.
LI
BE
R
Pokud víte, že tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte ji od sítě.
Kdyby došlo ke zhoršení izolace či svodovému proudu, mohl by vzniknout požár či úraz
elektrickým proudem.
10
Preventivní opatření
z Preventivní opatření
Když dojde ke kondenzaci
.
Kondenzace je proces, při němž se na povrchu předmětů vytvářejí kapičky vody. Ke kondenzaci může
dojít za následujících podmínek :
• Při rychlém zahřátí místnosti, v níž se tiskárna nachází.
• Když studený vzduch z klimatizační jednotky fouká přímo na tiskárnu.
• Když byla tiskárna přenesena z místa s nízkou teplotou do místa podstatně teplejšího.
Dojde-li ke kondenzaci, tiskový papír může zvlhnout. Následkem toho může být zhoršení kvality tisku
nebo zaseknutí papíru v tiskárně. Jestliže dojde ke kondenzaci nebo by k ní mohlo dojít, vyhněte se
používání tiskárny dokud kondenzace nebo pravděpodobnost jejího výskytu nezmizí.
r.o
Při čištění tiskárny nepoužívejte ředidla, benzin nebo jiná
rozpouštědla
.s
Styk tiskárny s insekticidy nebo čištění tiskárny ředidly, benzinem či jinými rozpouštědly může vést
k poškození povrchu tiskárny či k jeho odlupování.
Pro čištění vnějších částí tiskárny použijte měkký hadřík. Pokud skvrny přetrvávají, navlhčete měkký
hadřík ve slabém čistícím roztoku (např. mýdlové vodě), vyždímejte jej a pak jím vnějšek tiskárny
opatrně otřete.
ol
Nedovolte, aby byla tiskárna dlouhodobě v kontaktu s plastovými
či gumovými předměty
sp
Pokud jsou plastové či gumové předměty dlouhodobě v kontaktu s tiskárnou, může dojít k poškození či
změně barvy povrchu tiskárny.
Alespoň jednou za půl roku uveďte tiskárnu do provozu
EK
Není-li tiskárna po dlouhou provozována, může to vést k její špatné funkci.
Nejméně jednou za půl roku tiskárnu provozujte.
Když tiskárnu zdviháte či přenášíte
BE
R
Při zdvihání či transportu uchopte tiskárnu pevně oběma rukama.
Při transportu tiskárny
LI
Když tiskárnu transportujete, zabalte ji do originálního balicího materiálu a vložte do originální krabice.
Nemáte-li originální obal k dispozici, dostatečně ji obalte vhodným balícím materiálem pro ztlumení
případných nárazů při transportu.
11
Preventivní opatření
Vhodné umístění tiskárny
.s
r.o
.
Při instalaci tiskárnu umístěte na rovnou a stabilní plochu. Vezměte v úvahu dostatek volného prostoru
kolem tiskárny.
ol
Poznámky
LI
BE
R
EK
sp
• Protože papír při tisku částečně vyjíždí z tiskárny, ponechte nejméně 100mm volného prostoru za tiskárnou.
• Kabely od konektorů na zadní straně tiskárny by měly být odvedeny směrem od tiskárny, aby nezasahovaly do
dráhy vyjíždějícímu papíru.
12
Kontrola obsahu dodávky
z Kontrola obsahu dodávky
Napájecí šňůra (1ks.)
Zásobník na papír (1ks.)
ol
.s
AC adaptér (1ks.)
r.o
.
Při rozbalování tiskárny zkontrolujte úplnost dodaného příslušenství.
Zjistíte-li, že jeden nebo více dílů chybí, kontaktujte dealera.
EK
sp
● Uživatelský manuál (tento manuál) (1ks.)
LI
BE
R
CP-D2E software CD-ROM
(ovladač tiskárny) (1ks.)
13
Části a ovládací prvky
z Části a ovládací prvky
LI
BE
R
Zadní strana
EK
sp
ol
.s
r.o
.
Přední strana
14
Části a ovládací prvky
ČÍSLO
NÁZEV
FUNKCE
1
Tlačítko Power
Zapnutí/vypnutí tiskárny (
2
Indikátor napájení
Indikuje zapnutí/vypnutí napájení tiskárny (
3
Indikátor PAPER
Bliká při chybě papíru (
4
Indikátor RIBON
Bliká při chybě kazety folie (
5
Indikátor Access
Indikuje stav tiskárny (
Dvířka zásobníku
papíru
Úchytka dvířek
zásobníku papíru
Při vkládání či výměně zásobníku papíru otevřte
tato dvířka (
strana 20 ).
Použijte tuto úchytku když otevíráte dvířka zásobníku
strana 20 ).
papíru (
Při vkládání či výměně kazety folie otevřte
tato dvířka (
strana 17 ).
Použijte tuto úchytku když otevíráte dvířka kazety
folie (
strana 17 ).
Odtlačte tuto páčku nahoru, když vyndaváte
kazetu folie (
strana 18 ).
7
strana 16 ).
strana 31 ).
strana 31 ).
.
strana 31 ).
r.o
6
strana 16 ).
Dvířka kazety folie
9
Úchytka dvířek
kazety folie
10
Páčka
11
Otvor pro kazetu folie
Kazeta folie je vložena do tohoto otvoru (
12
Dráha papíru
Při tisku zde papír částečně vyjíždí (
13
Konektor PictBridge
Konektor pro připojení USB kabelu od digitálního fotoaparátu,
strana 23 ).
kompatibilního s rozhraním PictBridge (
14
Konektor USB
Konektor pro připojení USB kabelu od PC (
15
DC-IN jack
Do tohoto konektoru připojte výstupní jack
AC adaptéru (
strana 16 ).
strana 18 ).
strana 12 ).
strana 26 ).
LI
BE
R
EK
sp
ol
.s
8
15
Připojení napájení, zapnutí/vypnutí tiskárny
Příprava
z Připojení napájení, zapnutí/vypnutí tiskárny
Připojte síťovou napájecí šňůru do AC adaptéru
2.
Zasuňte vidlici síťové napájecí šňůry do zásuvky,
pak zastrčte DC konektor do DC-IN jacku na tiskárně.
3.
Stiskněte tlačítko Power ( )
Rozsvítí se indikátor napájení.
BE
R
EK
sp
ol
.s
r.o
.
1.
Poznámka
Pokud byl během tisku DC konektor z tiskárny náhodně vytažen, vypněte tiskárnu, zasuňte DC konektor do
DC- IN jacku a pak znovu tiskárnu zapněte. Ponecháte-li tiskárnu odpojenou, může to mít za následek její
špatnou funkci.
Vypnutí tiskárny
LI
Stiskněte tlačítko Power (
Indikátor napájení zhasne.
16
).
Založení kazety s folií
z Založení kazety s folií
Sada papír/folie
Pro tisk potřebujete sadu papíru/folie (spotřební materiál není v dodávce tiskárny).
Podrobnosti ohledně spotřebního materiálu naleznete v odstavci "z Sada papír/folie" (
strana 35 ).
Poznámka
2.
Odstraňte průvěs folie.
r.o
LI
BE
R
EK
sp
ol
Otevřte dvířka kazety folie
.s
Založení kazety s folií
1.
.
• Používejte kazetu s folií a papír ze společného balení.
• Nepoužívejte papír, který je již potištěný nebo který byl vysunut z tiskárny.
Otáčejte válcem jak je naznačeno na obrázku, až se folie napne.
Jestliže již byla kazeta s folií používána, před založením do tiskárny odstraňte průvěsy folie.
17
Založení kazety s folií
Zasuňte kazetu s folií do tiskárny způsobem naznačeným na obrázku,
potom zcela uzavřete dvířka kazety.
r.o
.
3.
.s
• Zasouvejte kazetu, dokud zajišťovací páčka nezaklapne.
• Jestliže dvířka kazety folie nejdou zcela zavřít, vyndejte kazetu a znovu ji zasuňte.
Vyndání kazety s folií
BE
R
EK
sp
ol
Otevřte dvířka a nadzvedněte zajišťovací páčku. Tím kazetu uvolníte a můžete ji vytáhnout.
Poznámka
LI
Když otevíráte dvířka kazety folie, buďte opatrní a nesahejte dovnitř do otvoru pro kazetu. Mohou tam být velmi horké
plochy.
18
Založení kazety s folií
• Když kazetu s folií odkládáte, postavte ji kolmo, aby byla co nejvíce chráněna
před prachem.
Nesahejte na folii a nenechávejte ji v prašném prostředí.
Otisky prstů či prachová smítka na folii vedou ke zhoršení kvality tisku.
r.o
.
• Pokud je folie roztržená, kazetu s folií vyměňte.
LI
BE
R
EK
sp
ol
.s
Poznámka ohledně uložení kazety s folií
Kazetu s folií neukládejte v místech s příliš vysokou teplotou, vlhkostí, prašností a v místech
vystavených přímému slunečnímu svitu.
19
Založení papíru
z Založení papíru
Vložení papíru do zásobníku
Otevřte kryt zásobníku papíru
• Posuňte a otočte kryt zásobníku papíru ve směru šipek.
.s
Ofoukněte důkladně svazek papíru a pak vložte papír do zásobníku ochranným listem
nahoru.
EK
sp
ol
2.
r.o
.
1.
BE
R
Poznámka
Nevkládejte do zásobníku více než 50 listů.
Tip
Vložte do zásobníku jen jeden balíček (25 listů). Druhý balíček ponechte originálně zabalený.
Zavírejte kryt zásobníku až zaklapne.
LI
3.
20
Založení papíru
Zasunutí zásobníku s papírem do tiskárny
Na tiskárně otevřte dvířka zásobníku papíru
.
1.
r.o
Při zavírání tlačte na dvířka zásobníku papíru v místě co nejblíže úchytu, dokud nezaklapnou.
Odeberte ochranný list
3.
Vložte zcela zásobník s papírem
BE
R
EK
sp
ol
.s
2.
• Tlačte na zásobník s papírem, dokud nezaklapne.
• Při vyndávání držte zásobník z obou stran.
LI
Tip
Vytištěný snímek je vysunut na vršek zásobníku.
21
Tisk obrázků z digitálního fotoaparátu
Tisk
z Tisk obrázků z digitálního fotoaparátu
Digitální fotoaparáty kompatibilní s PictBridge
Tipy
V módu PictBridge je výchozí nastavení tiskárny následující:
.s
Rozměr papíru je automaticky vybrán podle papíru vloženého do tiskárny.
Tisk jednoho listu.
Bezokrajový tisk.
Je zakázán tisk data.
je zakázán tisk názvu souboru.
ol
•
•
•
•
•
r.o
.
Máte-li digitální fotoaparát kompatibilní s rozhraním PictBridge, můžete obrázky z něho tisknout na
této tiskárně přímo. Na displeji fotoaparátu vyberte obrázky pro tisk a zvolíte počty výtisků.
Postup tisku může být různý, v závislosti na typu fotoaparátu. Podrobnosti najdete v návodu k použití
od fotoaparátu.
Můžete tisknout obrázky v pořadí zadaném ve formátu DPOF.
sp
Poznámky
EK
• Obrázky, které nebyly pořízeny digitálním fotoaparátem musejí byt tisknuty z PC.
• Maximální počet snímků, které můžete z digitálního fotoaparátu najednou tisknout (index i skutečný rozměr) je 200.
Nastavíte-li více než 200, bude vytisknuto prvních 200.
• Přerušíte-li tisk v době když se tiskárna chladí, bude vytištěn poslední obrázek ve frontě.
DPOF (Digital Print Order Format)
LI
BE
R
Formát DPOF umožňuje tisk fotografií z digitálního fotoaparátu, které jsou uložené na paměťové kartě,
bez použití počítače. Digitální fotoaparát musí mít editor DPOF, kterým na kartě vytváří samostatný
DPOF soubor. Ten pak může nést následující požadavky pro tisk :
• Vybrané obrázky k tisku z digitálního fotoaparátu
• Počet výtisků
• Datum a čas
U organizace vybavené zařízením podporujícím DPOF si pak z takto připravené objednávky na
paměťové kartě můžete nechat zhotovit fotografie.
22
Tisk obrázků z digitálního fotoaparátu
Připojení digitálního fotoaparátu k tiskárně
V níže popsaném postupu se předpokládá připojení PictBridge kompatibilního fotoaparátu.
K propojení použijte USB kabel dodaný k digitálnímu fotoaparátu.
1.
Zapněte tiskárnu
Podrobnosti naleznete v odstavci "z Připojení napájení, zapnutí/vypnutí tiskárny" na straně 16
2.
Jeden konec USB kabelu zasuňte do USB konektoru na digitálním fotoaparátu, druhý
konec pak do PictBridge konektoru na zadní straně tiskárny.
3.
Zapněte digitální fotoaparát a připravte jej pro tisk.
Indikátor Access na tiskárně se na chvilku rozsvítí a pak zhasne.
Podrobnosti ohledně ovládání digitálního fotoaparátu naleznete v jeho návodu k obsluze.
LI
BE
R
EK
sp
ol
.s
r.o
.
.
23
Tisk obrázků z digitálního fotoaparátu
Použití digitálního fotoaparátu pro tisk
1.
Požadované obrázky tiskněte dle pokynů na displeji digitálního fotoaparátu.
Příklad displeje digitálního fotoaparátu
2.
r.o
.
Když probíhá tisk, bliká na tiskárně indikátor Access. Po dokončení tisku indikátor zhasne.
Podrobnosti ohledně ovládání digitálního fotoaparátu naleznete v jeho návodu k obsluze.
Po dokončení tisku vypněte tiskárnu i digitální fotoaparát, pak odpojte USB kabel.
.s
Poznámky
LI
BE
R
EK
sp
ol
• Pokud během tisku odpojíte napájecí šňůru, tisk se zastaví. Po opětovném zapnutí tiskárny by měl být papír
automaticky vysunut. Pokud k tomu nedojde, přečtěte si pokyny v odstavci "Zaseknutý papír" (
strana 33 ).
• Při tisku neotvírejte dvířka kazety folie ani nevyndávejte zásobník papíru.
• S tiskárnou nemanipulujte a nepřenášejte ji, když tiskne.
• Při tisku nevypínejte napájení tiskárny ani digitálního fotoaparátu, neodpojujte napájecí kabel od síťového AC
adaptéru. Jestliže při tisku nechtěně vypnete napájení tiskárny nebo odpojíte AC adaptér, zapněte tiskárnu a opakujte
tisk.
Ponecháte-li tiskárnu tak jak zůstala po výpadku napájení, může to způsobit poruchu.
• Při tisku neodpojujte USB kabel.
• Po odpojení USB kabelu vyčkejte alespoň 10s, než jej opět připojíte (nebo naopak).
24
Tisk obrázků z PC
z Tisk obrázků z PC
Poznámka
Obrázky, které nebyly pořízeny digitálním fotoaparátem, musejí být tisknuty z PC.
Instalace ovladače tiskárny (počáteční nastavení)
Zapněte vaše PC a po nabootování vložte do CD-ROM mechaniky CD s ovladačem,
které je součástí dodávky tiskárny.
sp
ol
.s
1.
r.o
Poznámka
Před připojením k PC musíte nainstalovat ovladač tiskárny.
.
Podporované verze operačních systémů Windows : Windows 2000 / XP
Podporované verze operačních systémů Macintosh : Mac OS X v. 10.4
Tip
Podrobnosti ohledně instalace ovladače naleznete v souboru "Install guide.pdf" na CD.
Nainstalujte ovladač tiskárny dle pokynů zobrazovaných na monitoru.
EK
2.
LI
BE
R
Tip
Pokud vaše PC odpovídá některému z následujících typů, není provoz garantován :
- operační systém Windows 95 / NT4.0 / 98 / 98SE / ME
- Mac OS 8.6-9.2
- USB konektor se nachází na rozšiřující kartě, dodatečně instalované do vašeho PC apod.
- počítač byl expedován bez předinstalovaného operačního systému nebo byl podomácku
postaven.
25
Tisk obrázků z PC
Připojení PC k tiskárně
Použijte běžně dostupný USB kabel (A-B typ, délka méně než 3m).
Jeden konec USB kabelu zasuňte do USB konektoru na PC, druhý konec pak do USB
konektoru na zadní straně tiskárny.
2.
Zapněte tiskárnu
r.o
.
1.
.s
Poznámky
ol
• Pokud je k tiskárně připojeno PC i digitální fotoaparát podporující PictBridge, bude dána přednost digitálnímu
fotoaparátu. Abyste mohli tisknout z PC, digitální fotoaparát odpojte.
• Činnost tiskárny není garantována v síťovém prostředí.
• Činnost tiskárny není garantována když je připojena přes USB hub.
sp
Tisk obrázků
Ve vašem aplikačním programu zobrazte a vyberte obrázky pro tisk.
2.
V okně pro tisk vyberte ze seznamu tiskáren typ [CP-D2E].
EK
1.
Poznámka
BE
R
Operace tisku a výběru tiskárny velmi závisí na aplikačním programu, který používáte. Přečtěte si prosím
příslušné kapitoly v návodu k tomto programu.
3.
V okně pro nastavení tisku zkontrolujte nastavené parametry, pak spusťte tisk.
strana 27 ).
Podrobnosti naleznete v odstavci "Nastavení vlastností tisku" (
Poznámky
LI
• Pokud během tisku odpojíte napájecí šňůru, tisk se zastaví. Po opětovném zapnutí tiskárny by měl být papír
strana 33 ).
automaticky vysunut. Pokud k tomu nedojde, přečtěte si pokyny v odstavci "Zaseknutý papír" (
• Při tisku neotvírejte dvířka kazety folie ani nevyndávejte zásobník papíru.
• S tiskárnou nemanipulujte a nepřenášejte ji, když tiskne.
• Při tisku nevypínejte napájení tiskárny ani digitálního fotoaparátu, neodpojujte napájecí kabel od síťového AC
adaptéru. Jestliže při tisku nechtěně vypnete napájení tiskárny nebo odpojíte AC adaptér, zapněte tiskárnu a opakujte
tisk.
Ponecháte-li tiskárnu tak jak zůstala po výpadku napájení, může to způsobit poruchu.
26
Tisk obrázků z PC
Nastavení vlastností tisku
Pro uživatele Windows:
Z menu Soubor vyberte [Předvolby tisku]. V okně [MITSUBISHI CP-D2E Printing Preferences]
na kartách [Paper] a [Color Adjustments] zadejte počet tištěných kopií a nastavte barvy.
Karta pro nastavení barev
[Color Adjustments]
.s
r.o
.
Karta pro nastavení papíru
[Paper]
Význam
sp
Položka
ol
Význam položek na kartě [Paper] :
Paper Size
Rozměr papíru ... 4 x 6 inch (100 x 148 mm)
Copy Count
Počet kopií ... lze zvolit v rozsahu 1 až 50
Print Area
Enlarge/Reduce
Tisknutá oblast bez okrajů [Not Edged] nebo s okraji [Edged]
Zvětšení/zmenšení - nastavitelné v rozsahu 25 až 400 %.
Nastavitelné stupně ostření [Off], [Soft], [Normal], [Hard]
BE
R
Sharpness
Orientace na šířku [Landscape] nebo na výšku [Portrait]
EK
Orientation
Význam položek na kartě [Color Adjustments] :
LI
Položka
Význam
Tone
Barevný tón - pro každou barvu [Red], [Green], [Blue] můžete samostatně
nasnastavit intenzitu od -5 (nejslabší) do +5 (nejsilnější).
Saturation
Barevná sytost je nastavitelná v rozsahu 0 až +10 (nejsytější)
Brightness
Jas můžete nastavit od -5 (nejtmavší) do +5 (nejjasnější)
Contrast
Kontrast můžete nastavit od -5 (nejslabší) do +5 (nejsilnější)
27
Tisk obrázků z PC
Pro uživatele Macintosh:
Z menu Soubor vyberte [Page Setup] a [Print] pro nastavení barev a počtu tisknutých snímků.
Poznámka
Ukázky jsou z Mac OS X 10.4 a mohou se od jiných operačních systémů lišit.
.s
r.o
.
karta Page Setup
Význam položek na kartě Page Setup :
Settings
Význam
ol
Položka
Vyberte [Page Attributes]
Vyberte [CP-D2E]
Paper Size
Vyberte jeden z následujících stylů papíru:
• Edged 4 × 6 inch (100 × 148 mm)
• Not Edged 4 × 6 inch (100 × 148 mm)
Vyberte orientaci tisku
Vyberte měřítko
LI
BE
R
Scale
EK
Orientation
sp
Format for
28
Tisk obrázků z PC
[Print] - vzor 2
r.o
.
[Print] - vzor 1
Význam položek na kartě Print :
Význam
.s
Položka
Vyberte [CP-D2E]
Presets
Vyberte [Standard], pak vyberte [Printer Features].
V položce [Feature Sets] vyberte [Setting 1] nebo [Setting 2].
Brightness
Jas můžete nastavit od -5 (nejtmavší) do +5 (nejjasnější)
Contrast
Kontrast můžete nastavit od -5 (nejslabší) do +5 (nejsilnější)
Sharpness
Nastavitelné stupně ostření [Off], [Soft], [Normal], [Hard]
Tone
Barevný tón - pro každou barvu [Red], [Green], [Blue] můžete samostatně
nasnastavit intenzitu od -5 (nejslabší) do +5 (nejsilnější).
sp
Barevná sytost je nastavitelná v rozsahu 0 až +10 (nejsytější)
LI
BE
R
Setting 2
Saturation
EK
Setting 1
ol
Printer
29
Vkládání papíru a výměna kazety s folií
Doplňkové informace
z Vkládání papíru a výměna kazety s folií
Když při tisku dojde papír
.
Indikátor PAPER pomalu bliká. Vložte papír do zásobníku. Zbývající data budou automaticky
vytištěna.
Za normálních okolností dojde k vypotřebování papíru a folie najednou.
Vyměňte folii za novou.
r.o
Když při tisku dojde folie
LI
BE
R
EK
sp
ol
.s
Indikátor RIBON pomalu bliká. Počkejte, až se vysune papír, pak založte novou kazetu s folií.
Po zavření dvířek kazety folie budou zbývající data automaticky vytištěna.
30
Chybové signály
z Chybové signály
Stav
indikátoru
Stav
tiskárny
svítí
zapnuto napájení
nesvítí
vypnuto napájení
Power
RIBBON
bliká
pomalu
blikají
společně
Access + RIBBON
blikají
společně
blikají
společně
-
r.o
-
-
není papír
Založte papír do zásobníku
20, 30
konec folie
Vložte novou kazetu s folií
17, 30
není vložena
kazeta folie
Vložte do tiskárnu kazetu s folií.
17
v tiskárně se
zasekl papír
Odstraňte zaseknutý (zmačkaný)
papír.
33
chyba
komunikace
Zkontrolujte, zda digitální
fotoaparát podporuje PictBridge
Vypněte a zapněte tiskárnu. Pak
zkuste znovu tisknout. Pokud chyba
přetrvává, kontaktujte dealera.
vnitřní chyba
Kontaktujte dealera.
-
BE
R
Access + RIBBON +
+ PAPER
Chvíli počkejte. Neodpojujte
digitální fotoaparát nebo PC.
probíhá tisk
EK
Access + PAPER
16
.s
PAPER
bliká
pomalu
bliká
velmi
pomalu
bliká
pomalu
-
ol
Access
připojen digitální
fotoaparát
nebo se tiskárna
chladí
probíhá
komunikace
Strana
sp
svítí *
Řešení
.
Indikátor
LI
* Po dokončení procesu připojení indikátor zhasne.
31
Odstraňování problémů
z Odstraňování problémů
Než požádáte o opravu, prověřte prosím možnosti uvedené v následující tabulce. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte dealera.
Nezačal tisk
Při tisku bylo vypnuto napájení
Tiskárna potřebuje více času pro
otevření souboru TIFF.
Soubor JPG je velmi objemný.
-
17
V zásobníku papíru není papír
Založte papír do zásobníku.
20
V oblasti pro vysouvání papíru je
zaseknut papír.
V PC není správně nainstalován
ovladač tiskárny.
Odstraňte zaseknutý papír.
33
Nainstalujte nebo přeinstalujte
v PC ovladač této tiskárny.
25
-
31
Obrázky, které nebyly pořízeny
digitálním fotoaparátem, musíte
tisknout přes PC.
25
sp
Z digitálního fotoaparátu byly
tisknuty snímky, které nebyly
fotoaparátem pořízeny.
Tiskárna má ochranu proti přehřátí,
která v případě potřeby vkládá čekací
intervaly při kontinuálním tisku.
BE
R
LI
32
-
Vložte kazetu s folií.
EK
Zvětšuje se doba
mezi tisky.
16
V tiskárně není kazeta s folií.
Svítí nebo blikají indikátory
Ve výtiscích jsou
chyby.
Připojte AC adaptér.
Zatlačte kazetu kazetu s folií až
zaklapne. Tiskárnu znovu
zapněte a počkejte, až odezní
zvuk provázející její činnost.
Doba načtení souboru značně
závisí na jeho velikosti.
Vyčkejte, dokud se soubor
kompletně nenačte.
.
Není připojen AC adaptér.
Strana
r.o
Dlouho trvá, než
začne tisk z digit.
fotoaparátu
Řešení
.s
Kazetu s folií není
možné vyndat
Příčina / stav
ol
Problém
Nezapnulo se
napájení
Nejedná se o chybu.
Mějte prosím strpení.
-
Odstraňování problémů
Zaseknutý papír
Když se v tiskárně zasekne papír, indikátory Access + PAPER budou společně blikat a tisk se zastaví.
Zaseknutý papír odstraňte dle následujících kroků.
Vypněte tiskárnu
2.
Odeberte zásobník s papírem
3.
Tiskárnu znovu zapněte. Papír by měl být automaticky vysunut.
• Když se papír automaticky vysune, pokračujte krokem 8.
• Pokud se papír automaticky nevysune, pokračujte následujícím krokem.
4.
Podívejte se skrze otvor pro zásobník papíru, jestli je vzadu vidět papír.
• Pokud ano, pokračujte následujícím krokem.
• Když ne, kontaktujte dealera.
EK
Poznámky
sp
ol
.s
r.o
.
1.
• Netahejte zaseknutý papír z tiskárny příliš hrubě. Mohl by se v tiskárně přetrhnout.
• Zaseknutý papír, který jste z tiskárny odstranili, již nepoužívejte pro tisk. Mohlo by to vést k poruše.
Otevřte dvířka kazety folie a pomocí plochého šroubováku otáčejte šroubem ve
směru, jak je naznačeno na obrázku.
LI
BE
R
5.
33
Odstraňování problémů
6.
Vytáhněte papír ven.
7.
Zapněte tiskárnu.
8.
Nasaďte kazetu s papírem.
Pokud tiskárna funguje normálně, problém se zaseknutým papírem byl vyřešen a můžete
pokračovat v tisku.
Vypněte tiskárnu.
2.
Zasuňte zcela kazetu s folií a nezapomeňte zavřít její dvířka.
3.
Zapněte tiskárnu.
r.o
1.
.
Když byla kazeta s folií vyndána při tisku
2.
Zasuňte zcela zásobník s papírem.
3.
Zapněte tiskárnu.
ol
Vypněte tiskárnu.
sp
1.
.s
Když byl při tisku odebrán zásobník s papírem
Tip
LI
BE
R
EK
• Když odeberete zásobník s papírem před začátkem tisku, dojde k chybě. Zopakujte postup od začátku.
strana 20 ).
Podrobnosti najedete v odstavci "z Založení papíru" (
34
Sada papír/folie
z Sada papír/folie
• Objednávejte prosím typy, uvedené v tabulce níže.
Typ sady papír/folie
Model
Počet
listů
Sada Papír/folie pro tisk snímků 4 x 6 (3,9" x 5,8")
CK-D2S
50
•
•
•
•
•
Pokyny pro skladování
.s
r.o
.
Kazeta s folií nelze znovu použít.
S kazetou zacházejte opatrně a udržujte ji v čistotě.
Kazetu s folií nerozebírejte
Otisky prstů, prach, škrábance, olej a jiné nečistoty na povrchu pro tisk mohou zhoršit kvalitu tisku.
Nepoužívejte již potištěné listy papíru. Může to způsobit poruchu. Rovněž nepoužívejte listy papíru,
které tiskárna vysunula.
• Sadu papír/folie nerozbalujte dříve než bude potřeba.
• Kazeta s folií je plastový výrobek. Když se jí budete zbavovat, seznamte se s místními nařízeními pro
odpad.
LI
BE
R
Uložení papíru
EK
sp
ol
Při ukládání papíru a folie se vyhněte následujícím místům.
− Neskladujte papír a folii v místech s extrémně vysokými teplotami (30°C a více) nebo
nízkými teplotami (5°C a méně) nebo v místech vystavených přílišné vlhkosti či prachu.
− Nenechávejte papír s folií na místech vystavených přímému slunečnímu svitu či příliš
intenzivnímu světlu z jiných zdrojů. Dodržujte rovněž tyto pokyny když jsou papír a folie
založeny v tiskárně.
− Neskladujte papír a folii společně s chemikáliemi.
Zavřete zásobník s papírem. Posuňte víko zásobníku
naznačeným směrem, až dojde k jeho zaklapnutí.
Budete-li chtít tisknout, otevřete zásobník. Posuňte víkem v
naznačeném směru, až dojde k jeho zaklapnutí.
35
Sada papír/folie
Uchování potištěných papírů
LI
BE
R
EK
sp
ol
.s
r.o
.
• Neukládejte potištěné papíry tiskovými stranami k sobě.
• Nenechávejte potištěný povrch v kontaktu s lepícími páskami, krycími stolními deskami, plastickou
gumou či podobnými předměty. Může to vést k degradaci barev.
• Kontakt potisknutého povrchu s organickými rozpouštědly může vést k degradaci barev.
• Nevystavujte potištěný povrch přímému slunečnímu svitu nebo jinému ostrému světlu. Může to vést k
degradaci barev.
• Ke psaní na potištěný povrch použijte olejový popisovač s plstěným hrotem.
• Neukládejte potištěné snímky na místa vystavená přímému slunečnímu svitu, vysoké teplotě či
vlhkosti. Ukládejte potištěné snímky mimo dosah dětí.
• MITSUBISHI ELECTRIC neposkytuje náhradu barevně degradovaných či vybledlých výtisků.
36
Specifikace
z Specifikace
Tiskárna
Barevný termosublimační
306 dpi
4" x 6" papír : 3,9" x 5,8" (po perforaci)
přes 16,7 mil. barev
4" x 6" papír : cca 88s / list
(nepočítaje dobu přenosu dat z PC nebo digitálního fotoaparátu)
USB - typ A :
pro připojení digitálního fotoaparátu
kompatibilního
s PictBridge
USB - typ B :
pro připojení PC
Windows 2000/XP
MAX OS X v 10.4
Yellow + Magenta + Cyan + ochranná vrstva
Exif 1.0 až 2.2 (JPEG/TIFF)
DPOF 1.1
DC 25V (z AC napájecího zdroje, který je součástí dodávky)
47,5W (při tisku), 2,5W (klidový stav)
10°C až 35°C
30 až 80 %
167 (šířka) × 145 (hloubka) × 73 (výška) mm
(nepočítaje vyčnívající části)
1,1 Kg
.
Metoda tisku
Rozlišení
Formát papíru
Barevné rozlišení
Rychlost tisku
r.o
Rozhraní
Kompatibilní OS
sp
ol
.s
Kazeta s barevnou folií
Kompatibilní formáty
souborů obrázků
Napájení
Příkon
Pracovní teplota okolí
Vlhkost
Rozměry
AC adaptér
Spínaný zdroj
100 až 240 VAC , 50 až 60 Hz
DC 25V
BE
R
Typ
Vstupní napětí
Výstupní napětí
EK
Základní hmotnost přístroje
LI
• Nutno použít napájecí šňůru, která splňuje bezpečnostní předpisy vaší země.
• Změna provedení a specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.
37
EK
BE
R
LI
.s
ol
sp
.
r.o
z Poznámky
38
z Než nás budete kontaktovat
• Abychom vám mohli rychle a přesně poradit, ověřte si následující body, dříve než nás budete
kontaktovat.
• Vyplňte prosím uvedené položky a zašlete nám je faxem nebo mailem.
• Uveďte příznak závady, zobrazovaná hlášení, četnost výskytu a podrobnosti problému:
Problémy související s PC jsou obtížně identifikovatelné. Uveďte prosím co nejvíce podrobností.
• Název výrobku (model) :
.s
• Seriové číslo (na spodní straně výrobku) :
r.o
• Kontaktní informace : PSČ
Adresa (bydliště nebo zaměstnání)
telefon / fax
E-mail
.
• Jméno:
ol
• Datum prodeje :
sp
• Chybové hlášení zobrazené na displeji digitálního fotoaparátu:
* Používáte-li tiskárnu ve spojení s PC, nebo používáte-li software od třetí strany,
uveďte co možná nejvíce podrobností.
EK
• Typ PC :
výrobce, model atd.
BE
R
• Velikost operační paměti a volný prostor na HDD :
• Název a verze operačního systému :
• Další připojená periferní zařízení :
• Název a verze aplikačního programu souvisejícího s vaším problémem :
LI
• Název a verze programu MITSUBISHI souvisejícího s vaším problémem :
39
EK
BE
R
LI
.s
ol
sp
.
r.o
Download PDF