DK-CL8PH(BK)/(GR)/(PK) Operation-Manual SE

SVENSKA
DK-CL8PH
SVENSKA
Tillbehör
Bekräfta att endast följande tillbehör ingår.
Allmän information
AC/DC-adaptern x 1
92L19208000201
Innehåll
Sida
Sida
■ Allmän information
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Kontroller och indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
■ Radio
Lyssning till radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 - 12
■ Förberedelse för användning
Systemanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 6
■ Utmärkande egenskaper
Larmanvändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 13
Förbättring av ditt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
■ Grundförfarande
Allmän reglering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ställa in tid och datum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
■ iPod och iPhone
Lyssning till iPod eller iPhone . . . . . . . . . . . . 9 - 10
■ Hänvisningar
Problemlösningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . .15 - 16
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 - 18
V-1
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
Försiktighetsåtgärder
SVENSKA
■ Allmänt
● Håll i AC/DC-adapterns huvuddel
● Se till så att utrustningen är placerad på ett
väl ventilerat ställe och att det är minst
10 cm fritt utrymme längs sidorna, ovanför
och baktill om utrustningen.
när den ska dras ut ur nätuttaget.
Att dra i sladden kan skada dess
inre kablar.
● AC/DC-adaptern används som
frånkopplingsanordning och ska
alltid vara klart driftsduglig.
10 cm
10 cm
underlag utan vibrationer.
● Håll apparaten borta från direkt
solljus, starka magnetfält, mycket
damm, fuktighet och elektroniska/
elektriska apparater (hemdatorer,
telefax, etc.), som orsakar
elektriska störningar.
● Ställ ingenting ovanpå enheten.
● Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60°C eller för
mycket låga temperaturer.
● Om ditt system inte fungerar riktigt, dra AC/DC-adaptern ur
nätuttaget. Sätt i AC/DC-adaptern igen och slå på strömmen.
● Vid åskväder, koppla från enheten
för säkerhets skull.
● Ta inte bort det yttre locket
med risk för elektriska stötar.
Kontakta närmaste SHARP
service center för åtgärder.
● Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen
med föremål såsom tidningar, borddukar, gardiner, etc.
● Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får
placeras på enheten.
● Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas.
● Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan
5°C - 35°C.
Varning:
Apparaten får inte användas med annan spänning än den
angivna. Att använda apparaten med högre spänning än
angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka
medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar
för skada som orsakats genom användning av fel spänning.
Allmän information
● Använd enheten på ett fast, jämnt
■ Volymkontroll
Ljudnivån vid viss volyminställning beror på högtalarens effekt,
placering och flera andra faktorer. Det är tillrådligt att undvika att
utsätta sig för höga volymnivåer. Vrid inte på volymen till full nivå
då apparaten sätts på. Lyssna på musik på måttliga nivåer.
V-2
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Kontroller och indikatorer
■ Ovansida
Hänvisningssida
iPod och iPhone-docka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10
Knappen Volym Uppåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Knappen Volym Neråt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Knappen Larm 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
Knappen Spela Upp/Paus . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
Knappen Förinställning / Spår upp . . . . . . . . . . 8, 10
Knappen SNOOZE / DIMMER . . . . . . . . . . . . . . . 7, 13
Knappen Förinställning / Spår ner . . . . . . . . . . . 8, 10
Knappen klocka / minne . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 11, 12
Knappen larm 1 / TV ut . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12, 13
Knappen Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 11, 14
Knappen ON/STAND-BY /
Larmåterställning . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 10, 11, 13, 14
13. iPod-dockjusterare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Allmän information
13
12 11 10
9
2
1
iPod
8
7
6
5
4
4
iiPod
2
2
■ Skärmvisning
1.
2.
3.
4.
Hänvisningssida
Larm (1 och 2) -indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 13
iPod-indikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FM-tunerindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dagindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
AM iPod
FM
PM
1
2
MHz Radio
Radio
1
Buzzer MON
3
3
2
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
Buzzer
1
V-3
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
SVENSKA
Spec-etiketten (*)
iPod-graderingsmärke
Bilden på spec-etiketten kan vara annorlunda
från den den etikett som faktiskt används.
1A
(*) Etiketten finns på enhetens undersida.
■ Bild Underifrån
Hänvisningssida
1. Batterifack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Allmän information
1
■ Bakpanel
1.
2.
3.
4.
1
4
2
Hänvisningssida
FM-antennkabel (fast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DC Strömingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uttag för Audio In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Videoutgångsuttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
V-4
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Systemanslutningar
Se till att dra ut AC/DC-adaptern innan några anslutningar görs.
■ Ansluta iPod eller iPhone till TV
Förberedelse för användning
Videofiler från iPod eller iPhone kan ses genom anslutning till TV/monitor.
Om TV:n/monitorn har en videoingång, anslut den till VIDEO OUT-uttaget
på enhetens baksida och ställ in TV OUT på iPod till läget ”oN”.
VIDEO OUT
Videokabel
(ingår inte)
■ AC/DC-adapteranslutning
1
2
Koppla i AC/DC-adapterkabeln i DC IN-uttaget på enheten.
Koppla i AC/DC-adaptern i ett vägguttag.
1
AC/DCadapterkabel
TV
Till videoingångsuttaget
■ Se video på en TV som är kopplad till en iPod
1
2
Tryck ner knappen FUNC. för att aktivera iPod-funktionen.
3
4
Välj önskad video som ska spelas upp.
DC IN-uttag
(DC 9V)
2
Gå till menyn iPod eller iPhone.
Tryck in och håll nere knappen (TV/AL1) tills ”oN” visas på displayen.
Tryck på knappen ENTER eller
starta uppspelningen.
på iPod eller iPhone för att
Anmärkningar:
● För att återgå till att se på video på iPod- eller iPhone-skärmen, återgå
till menyn. Tryck in och håll nere knappen (TV/AL1) tills ”oFF” visas på
displayen.
● Under iPod- eller iPhone-videouppspelning, om du trycker in och håller
nere knappen TV/AL1 tills ”oFF” visas på displayen så växlas inte video
ut-visningen mellan iPod eller iPhone och TV.
● Se till att ställa in iPod-enheten, så att det är antingen NTSC eller PAL
och att det är samma som TV-signalen. Var god se Apples hemsida för
vidare information.
● Kunden bör även läsa iPod- och iPhone-användarmanualen före
utförande av video ut-inställningar.
Vägguttag
(Växelström 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Anmärkningar:
● Dra AC/DC-adaptern ur nätuttaget om apparaten inte ska användas
under längre tid.
● Använd endast den medföljande AC/DC-adaptern. Användning av
annan AC/DC-adapter kan orsaka elstöt eller eldsvåda.
V-5
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
För backupbatteri:
Använd 2 ”AAA”-storleksbatterier (UM-4, R03, HP-16 eller
liknande).
Batterier medföljer ej.
1
2
Öppna batterilocket.
3
Stäng locket.
Sätt i batterierna åt rätt håll som anges i batterifacket.
När batterierna läggs i eller tas ur, skjut dom mot –
batterikontakterna.
Anmärkningar:
● Batterisystemet används för att ge en kontinuerlig
klockbackup ifall ett strömavbrott skulle inträffa. Var god se till
så att AC/DC-adaptern är ansluten, eftersom alla inställningar
annars kan förloras vid utbyte av batteriet.
● Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under en
längre tid för att förhindra batteriläckage som kan orsaka
eventuell skada.
● Då du ansluter enheten med AC/DC-adaptern stängs
batteridriften av.
● Första gången enheten sätts på blinkar klockan på displayen.
Ställ in tid och datum (se sid 8).
Anmärkning:
Batterilivslängden kan variera beroende på temperaturen,
batterityp och användningsförhållanden.
Observera för batterier:
● Att sätta i batterierna åt fel håll kan orsaka funktionsfel.
● Sätt i batterierna åt rätt håll som anges i batterifacket.
● Byt ut båda batterierna mot nya på en gång.
● Blanda inte gamla och nya batterier.
● Batterierna (förpackade batterier eller installerade batterier)
får inte utsättas för stark värme som solsken, eld eller
liknande.
Varning:
Använd inte laddningsbara batterier (nickel kadmium batteri,
etc.).
Förberedelse för användning
SVENSKA
■ Installera/byt ut batterier
V-6
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Allmän reglering
■ Display Ljushetskontroll (DIMMER)
Grundförfarande
Tryck ner knappen SNOOZE/DIMMER för att justera ljusheten
på LCD-displayen.
Dimmer 1
(Displayen har låg ljusstyrka)
Dimmer 2
(Displayen blir mindre ljus)
Dimmer off
(Displayen är ljusstark)
■ Automatisk volyminställning
Om du stänger av och sätter på enheten med volymen ställd på
17 eller högre, startar volymen på 16.
ON/STAND-BY
ALARM
RESET
VOLUME
■ Volymkontroll
Tryck ner knappen volym (VOLUME –) för
att minska volymen och (VOLUME +) för
att öka volymen.
■ För slå på strömmen
Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
Första gången enheten förses med ström blinkar klockan på
displayen. Ställ in tid och datum (se sid 8).
Efter användning:
Tryck ON/STAND-BY knappen för att gå till beredskapsläget.
■ Automatisk avstängningsfunktion
Huvudenheten går ner i viloläge (när iPod eller iPhone inte är
dockad) efter 15 minuters inaktivitet vid:
iPod eller iPhone: Ingen anslutning.
AUDIO IN: Ingen insignal detekteras eller mycket låg ljudnivå.
Anmärkning:
Om iPod eller iPhone är dockad kommer enheten att börja
ladda.
V-7
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
Ställa in tid och datum
SVENSKA
2
Tryck på knappen (
eller
) för att justera timmen
och tryck sedan på knappen CLOCK/MEM..
PM
3
Tryck på knappen (
eller
) för att justera
minuterna och tryck sedan på knappen CLOCK/MEM..
PM
TUNING
PLAY/PAUSE
Tryck på knappen ( eller
) en gång för öka tiden med
1 minut. Håll den nere för öka fortlöpande.
I detta exempel är klockan satt enligt 12-H (12-timmars)
systemet.
1
I beredskapsläget, tryck ner knappen CLOCK/MEM. i mer
än 3 sekunder. Klockans tidvisningsformat blinkar. Tryck
på knappen (
eller
) för att välja 12-H eller 24-H för
klockans tidvisningsformat, och tryck sedan på CLOCK/
MEM. för att bekräfta.
4
Tryck på knappen (
eller
) för att justera dagen
och tryck sedan på knappen CLOCK/MEM..
Grundförfarande
Tryck ( eller ) för öka tiden med 1 timme. Håll den nere
för öka fortlöpande.
”AM”- och ”PM”-indikatorn växlas om varandra efter varje
12-timmarsperiod.
PM
SUN
”:” blinkar för att indikera att tid- och datuminställningarna
är slutförda.
V-8
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
iPod och iPhone
SVENSKA
Lyssning till iPod eller iPhone
iPod- och iPhone-funktioner
Gjord för:
● iPod touch (4:e Generationens)
● iPod touch (3:e Generationens)
● iPod touch (2:e Generationens)
● iPod touch (1: a Generationens)
● iPod classic
● iPod nano (6:e Generationens)
● iPod nano (5:e Generationens)
● iPod nano (4:e Generationens)
● iPod nano (3:e Generationens)
● iPod nano (2:e Generationens)
● iPhone 4
● iPhone 3GS
● iPhone 3G
● iPhone
Varning:
● Var god uppdatera din iPod-enhet till senaste mjukvaruversionen
innan du använder den. Var god besök Apples hemsida för att
ladda ner den senaste versionen till din iPod.
Anmärkningar:
● När en iPod eller iPhone ansluts till enheten kommer den att
börja laddas.
● Om du har en iPod eller iPhone som inte har en iPodanslutare med 30 stift, kan du använda en tillsatskabel för att
ansluta den till AUDIO IN-uttaget.
● Meddelandet ”This accessory is not made to work with
iPhone” eller liknande, kan visas på iPhone-skärmen när:
- batteriet är svagt.
- din iPhone inte är dockad korrekt (t.ex. på sned).
Om detta inträffar, ta bort och docka om din iPhone.
■ Hur du använder iPod-justerare
1
Tryck eller dra iPod-dockjusteraren för att flytta den
upp och ner.
iPod-justerare
2
Docka din iPod i enheten och justera iPod-justeraren
tills iPoden har ett stadigt stöd i dockan.
iPod (undersida)
Dockningsanslutare
iPod-anslutare
iPod
iPod-docka
■ iPod-justerare
Denna enhet kommer ihop med iPod-dockjusteraren. iPodadaptrar medföljer inte.
V-9
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
SVENSKA
■ Olika iPod- eller iPhone-funktioner
1
2
Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
Funktion
Tryck ner knappen FUNC. upprepade gånger för att
aktivera iPod-funktionen
Spela
3
Sätt i iPod- eller iPhone-enheten i dockan.
iPhone
Paus
Spår
upp/ner
Snabbspolning
framåt/
bakåt
4
Tryck in knappen PLAY/PAUSE för att starta avspelning.
För iPod touch och iPhone, startar uppspelningen
automatiskt så fort den önskade filen valts.
■ Koppla ur iPod eller iPhone
Avlägsna helt enkelt iPod- eller iPhone-enheten från dockan.
Det är säkert att göra detta till och med under uppspelning.
TV OUT
Knappen
PLAY/PAUSE
PLAY/PAUSE
TUNING
TUNING
Handhavande
Tryck ner i pausläget.
Tryck ned under avspelning.
Tryck ner i uppspelningsläget
eller pausläget.
Om du trycker ner knappen i
pausläget, tryck ner knappen
/ för att starta önskat spår.
Tryck och håll nere under
avspelning.
Släpp knappen för återuppta
avspelning.
TV
AL1
Tryck in i mer än 2 sekunder
för att växla video ut-display
mellan iPod eller iPhone ouch
TV.
iPod och iPhone
■ iPod- eller iPhone-uppspelning
iPod- och iPhone-funktioner
De funktioner som beskrivs ovan beror på vilken generation din
iPod och iPhone tillhör.
V-10
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Lyssning till radio
■ Programmera en station
Du kan lagra 40 FM-stationer i minnet.
1
2
Gör stegen 1 - 3 ”Stationsinställning” på sidan 11.
3
Inom 30 sekunder, trycker du på knappen
eller
för att välja förinställt kanalnummer.
Programmera stationerna i minnet i ordningsföljd från
kanal 1.
4
Inom 30 sekunder, tryck på knappen CLOCK/MEM. för
att memorera stationen i minnet.
Tryck ner knappen CLOCK/MEM. i mer än 2 sekunder
för att gå till sparningsläget för förinställningssökning.
MON
Radio
ON/STAND-BY
ALARM
RESET
TUNING
■ Stationsinställning
1
2
Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till strömmen.
3
Ställ in önskad station.
Manuell stationsinställning:
Tryck på knappen TUNING (
önskad station.
Trycka på knappen FUNC. upprepade gånger för att
välja funktionen tuner.
MON
eller
Automatisk stationsinställning:
När TUNING (
eller
) knappen trycks längre än 0,5
sekunder börjar sökning automatiskt och kanalväljaren
stannar vid först mottagbara sändningsstation.
MON
Om förvalsnummerindikatorerna försvinner innan stationen
programmerats, upprepa proceduren från steg 2.
) för att ställa in
5
Repetera stegen 1 - 4 för ställa in andra stationer eller
ändra förinställd station.
När en ny station sparas, raderas stationen som tidigare
hade programmerats i det kanalnumret.
Anmärkningar:
● Vid radiostörningar stannar sökinställning automatiskt.
● Automatisk stationsinställning hoppar över svaga signalstationer.
● För att avbryta sökinställning, tryck på knappen TUNING
(
eller
) igen.
V-11
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
Larmanvändning
Enheten sätts på och spelar upp önskad källa (iPod eller
TUNER) eller Signalljud i 1 timmes larmtid.
Innan du ställer in larm:
1 Kontrollera så att klockan är inställd till rätt tid. (se sid 8)
■ För att återkalla en programmerad station
Tryck ner knappen CLOCK/MEM. och tryck sedan på knappen
eller
upprepade gånger för att välja den önskade
programmerade stationen.
Om den inte är inställd, kan du inte använda larmfunktionen.
2 För iPod- eller iPhone-uppspelning: Sätt i din iPod eller iPhone
i enheten. (se sid 10)
3 För TUNER: Ställ in förvalsminne. (se sid 11)
Inställning av larmen
I det här exemplet är inställningen för ALARM 1. Samma metod
används för att ställa in för ALARM 2.
1
I beredskapsläget, tryck in och håll nere knappen AL
1 tills larmtiden blinkar.
1
2
Tryck på knappen (
eller
och tryck på knappen AL 1.
) för att justera timmen
Radio / Utmärkande egenskaper
Anmärkning:
Batterisystemet skyddar de programmerade stationerna ifall
det skulle bli strömavbrott eller om AC/DC-adaptern kopplas ur.
Om backupbatterierna tar slut raderas de programmerade
stationerna.
SVENSKA
■ Larm
PM
Tryck (
eller
) för öka tiden med 1 timme. Håll den
nere för öka fortlöpande. ”AM”- och ”PM”-indikatorn växlas
om varandra efter varje 12-timmarsperiod.
V-12
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Larmanvändning (fortsättning)
3
Tryck på knappen (
eller
) för att justera
minuterna och tryck sedan på knappen AL 1.
Anmärkning:
Om uppvakningskällan är inställd till iPod, och ingen iPod finns
ansluten, ändras larmkällan till standardsignalen.
■ Aktivera och avaktivera larmet
1
I standbyläget, tryck på knappen AL 1 eller AL 2 en
gång för att avaktivera aktuella larmtider och
uppvakningskälla.
Tryck på knappen (
eller
) en gång för öka tiden med
1 minut. Håll den nere för öka fortlöpande.
2
Tryck på knappen (
eller
) för att välja dagen för
larmet och tryck sedan på knappen AL 1.
Tryck på knappen AL 1 eller AL 2 igen för att aktivera
larmfunktionen. När larminställningstiden är aktiverad
visas larmikonen ( eller ) på displayen.
3
När larmet har startat blinkar larmikonen (
displayen.
Utmärkande egenskaper
PM
4
1
Veckodag : MON - FRI (larmet aktiveras från måndag till
fredag endast)
Veckoslut : SAT - SUN (larmet aktiveras från lördag till
söndag endast)
Varje dag : MON - SUN (larmet aktiveras varje dag)
5
Tryck på knappen (
eller
) för att välja
uppvakningskälla och tryck sedan på knappen AL 1.
AM
FM
1
MHz
Radio
1
eller
2
) på
Dagslarm:
● Under larmfunktionen, tryck på knappen ALARM RESET för
att stoppa larmet och det sätts på igen nästa dag.
ON/STAND-BY
ALARM
RESET
■ Funktionen Slummer
Då larmet startat, stoppar du larmet i 9 minuter genom att trycka
ner knappen SNOOZE/DIMMER.
Då slummertiden tagit slut, fortsätter larmet.
Slummerfunktionen kan användas under 1 timmes larmperiod.
Uppvakningskälla:
iPod
2
RADIO
BUZZER
Larmikonen ” ” tänds för att indikera larminställning.
1
V-13
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
Förbättring av ditt system
Tillsatskabeln ingår inte. Köp en separat tillsatskabel som visas
nedan.
Portabel ljudspelare
SVENSKA
■ Lyssna på ljud/video-ljud från portabel ljudspelare,
dator, etc.
1
Använd tillsatskabeln för att ansluta den portabla
ljudspelaren, datorn etc. till AUDIO IN-uttaget.
Dator
Till
linjeutgångsuttaget
2
Tryck på knappen ON/STAND-BY för att slå till
strömmen.
3
Tryck på knappen FUNC. upprepade gånger för att
välja funktionen ”AU” (ljud in).
4
Spela anslutna komponenter.
Anmärkning:
Förhindra störningar genom att placera enheten på avstånd från
TV:n och utför ingen tillsatsuppspelning medan du lyssnar på
iPod eller iPhone.
Utmärkande egenskaper
När videokomponent används, anslut audioutgången till
denna och videoutgången till TV:n.
Tillsatskabel
(ingår inte)
V-14
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Problemlösningsdiagram
Många möjliga problem kan du själv lösa utan behöva anlita
servicetekniker.
Om felaktigheter finns i denna produkt, kontrollera följande före
du kontaktar auktoriserd SHARP återförsäljare eller
serviceverkstad.
■ Allmänt
Symtom
● Klockan är inte
inställd till rätt tid.
Hänvisningar
● Enheten svarar
inte när knapp
trycks.
● Inget ljud hörs.
Möjlig orsak
● iPod- eller iPhone-enhetens
Ingen bild visas på
TV:n/monitorn.
Möjlig orsak
●
●
(Se sid. 8)
● Sätt enheten till beredskapsläget
och slå sedan till strömmen igen.
●
● Om enheten fortfarande fungerar
felaktigt, nollställ den.
(Se sid. 16)
●
● Är ljudnivån satt till ”00”?
●
● Laddning av iPod- eller
Symtom
störningar hörs
fortlöpande från
radion.
Symtom
● Inget ljud kommer.
● Strömavbrott? Nollställ klockan.
■ Kanalväljare
● Ovanliga
■ iPod och iPhone
Möjlig orsak
iPhone-enheten sker
ej.
● Är enheten placerad nära TV eller
dator?
● Är FM-antennen rätt placerad?
Flytta anntennen bort från AC/DCadaptern om de är nära varandra.
● ”This accessory is not
made to work with
iPhone” eller liknande,
visas på iPhoneskärmen.
programvaruversion är inte
uppdaterad till den senaste
versionen. Var god se Apples
hemsida.
iPod- eller iPhone-enheten
spelar inte.
iPod- eller iPhone-enheten är
inte riktigt ansluten till
enheten.
Är enhetens AC/DC-adapter
ikopplad?
Videokabeln är inte riktigt
ansluten.
TV:ns/monitorns ingångsval är
inte riktigt inställt.
● iPod- eller iPhone-enheten får
inte full kontakt med
anslutaren.
● Är enhetens AC/DC-adapter
ikopplad?
● iPod används (3:e
generationen).
● iPod- eller iPhone-enheten
stöds inte. Se sidan 9 för
kompatibla modeller.
● iPhone-batteriet är svagt. Var
god ladda iPhone.
● iPhone är inte korrekt dockad.
V-15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
■ Nollställa hela minnet (nollställning)
Plötsliga temperaturförändringar, förvaring eller användning i en
extremt fuktig omgivning kan orsaka kondensation i apparatens
inre.
Fuktkondens kan orsaka felfunktion i enheten. Om detta händer,
låt strömmen vara på tills vanlig uppspelning är möjlig (ungefär
1 timme).
I funktionen ljud in (AU), tryck på knappen
och tryck sedan
in och håll nere knappen / i 5 sekunder. Enheten visar ” ” en
stund och enheten återställs.
Varning:
Denna funktion gör att all data som finns lagrad i minnet rensas
bort inklusive klocka, larminställningar och tuner-förval.
■ Om problem uppstår
■ Före transport av enheten
När produkten under användning utsätts för starka yttre
störningar (mekaniska stötar, kraftig statisk elektricitet, onormal
spänning från blixtar, etc.) eller används fel fungerar den inte.
Docka ur iPod- eller iPhone-enheten från enheten. Därefter, sätt
enheten i standbyläge. Om enheten bärs med iPod- eller
iPhone-enheten lämnad kvar dockad kan systemen skadas.
Om dessa problem inträffar, gör följande:
1 Ställ enheten till beredskapsläget och slå på strömmen igen.
2 Om enheten inte har återställts till föregående funktion,
koppla den från och till och slå sedan på strömmen.
Anmärkning:
Om inget av förfarandena ovan återställer enheten, ta ur
backupbatterierna.
Hänvisningar
SVENSKA
■ Fuktkondens
V-16
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DK-CL8PH
SVENSKA
Underhåll
Tekniska data
■ Rengöring av enheten
Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller sig
SHARP rätten att göra ändringar i utformning och tekniska data
utan tidigare anmälan. Angivna tekniska data för prestanda är
nominella värden för serietillverkade enheter. Det kan finnas
vissa avvikelser från dessa värden för individuella enheter.
Torka enheten regelbundet med en ren mjuk duk.
Hänvisningar
Varning:
● Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, etc.).
Det kan skada enhetens ytbehandling.
● Använd inte olja inuti enheten. Detta kan orsaka felaktig
funktion.
■ Allmänt
Strömkälla
DC IN 9V
2500mA: AC/DC-adaptern
(Växelström 100 - 240 V ~ 50/60 Hz)
Klockbackup: 3V
(ej inkluderat som
tillbehör AAA-batteritypanvändning) X 2
Effektförbrukning
Ström till: 15 W
Ström beredskap: 0,4 W (*)
Uteffekt
Fronthögtalare:
RMS: 4 W (2 W + 2 W) (10% THD)
RMS: 2 W (1 W + 1 W) (1% THD)
Subwoofer:
RMS: 4 W (10% THD)
RMS: 2,5 W (1% THD)
Högtalare
2,1-vägstyp högtalarsystem
Fronthögtalare: 4cm
full räckvidd (x2)
Subwoofer: 7cm baselement
Högtalare maximal 8 W/Kanal
ineffekt
Högtalare
4 W/Kanal
märkeffekt ineffekt
Utgångskontakter
Videoutgång: 1Vp-p
(*) Detta strömförbrukningsvärde gäller i stand-by-läge och
dimmer 2.
V-17
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
2011 September 15
DK-CL8PH
SVENSKA
Ingångskontakter
Auxiliary (ljudsignal):
500 mV/47 kohm
Mått
Bredd: 265 mm
Höjd: 138 mm
Djup: 183 mm
Vikt
1,18 kg
Frekvensomfång
Hänvisningar
■ Kanalväljare
FM: 87,5 - 108,0 MHz
V-18
2011 September 15
DK-CL8PH SE_A6_p01-p18.fm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10