Sharp | XL-HF202PH | XL-HF202PH(S) XL-HF202PH(BK) XL

EESTI
HI FI COMPONENT SYSTEM
MUDEL
XL-HF202PH(S)
XL-HF202PH(BK)
XL-HF302PH(T)
KASUTUSJUHEND
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano,and iPod touch are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. Lightning is a trademark
of Apple Inc.
● See helisüsteem toetab NFC-võimekusega seadet, millel on Android 4,1, Jelly Bean ja sellest kõrgem
operatsioonisüsteem.
● Madalama Androidi versiooniga seadmete puhul vt soovitatud rakendust seadme kasutusjuhendist.
XL-HF202-302_OM_ET.indd C-1
2013-11-08 09:26:22
XL-HF202-302_OM_ET.indd C-2
2013-11-08 09:26:23
SPECIAL NOTES
● Käesolevaga teatab SHARP Electronics, et käesolev
SHARP Hi Fi komponentsüsteem XL-HF202PH(S)/
XL-HF202PH(BK)/XL-HF302PH(T) on kooskõlas direktiivi
1999/5/EÜ põhinõudmiste ja teiste asjakohaste sätetega.
Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda aadressil:
http://www.sharp.de/doc/XL-HF202PH_XL-HF302PH.pdf
● Kui nupp ON/STAND-BY on seatud asendisse OOTEL, on
seadmes ikkagi jätkuvalt võrguvoolupinge.
Kui nupp ON/STAND-BY on seatud asendisse OOTEL, võib
seadme taimeri või kaugjuhtimispuldiga sisse lülitada.
Hoiatus
Antud seade ei sisalda hooldatavaid osi. Ärge eemaldage
katteid, kui te pole selleks vastavalt kvalifitseeritud. Antud
seade sisaldab ohtliku pingega elektrivoolu, mistõttu tuleb
seade enne igat hooldustoimingut ning kui seadet pikema
aja jooksul ei kasutata, toitejuhe alati pistikupesast välja
tõmmata.
● Audio-visuaalsed materjalid võivad sisaldada autorikaitse all olevaid teoseid, mida ei ole lubatud salvestada ilma autoriõiguse omaniku loata. Vaadake järele
teie riigis kehtivatest asjakohastest seadustest.
● Hoiatus
Süttimis- või elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke
antud seadet veepritsmete piirkonda. Seadmele ei
tohi asetada veega täidetud esemeid, näiteks vaase.
● Antud toode on klassifitseeritud kui KLASS 1 LASERTOODE.
● ETTEVAATUST
See toode sisaldab madalama võimsusega laserseadet.
Katkematu ohutuse tagamiseks ärge eemaldage seadme
ühtegi katet ega püüdke tungida seadme sisemusse. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud tehnikutele.
Teave utiliseerimise kohta
Tähelepanu:
Teie toode
on tähistatud
selle sümboliga. See
tähendab,
et kasutatud
elektri- ja
elektronseadmeid ei tohiks
ära visata
koos tavaliste
olmejäätmetega. Nende
toodete jaoks
on eraldi
kogumissüsteem.
A. Kasutajainfo seadmete äraviskamise kohta (eramajapidamistele)
1. Euroopa Liidus
Tähelepanu: kui soovite seadmest vabaneda, palun ärge visake
seda tavalisse prügikasti!
Kasutatud elektri- ja elektronseadmeid tuleb käidelda eraldi ja vastavalt õigusaktidele, mis nõuavad elektri- ja elektronseadmete õiget
käitlust, taaskasutust ja ringlussevõttu.
Pärast õigusaktide rakendamist liikmesriikides võivad ELi eramajapidamised tagastada oma kasutatud elektri- ja elektronseadmed
tasuta selleks määratud kogumispunktidesse*.
Mõnedes riikides* võib kohalik jaemüüja vana toote tasuta tagasi
võtta ka siis, kui ostate sarnase uue toote.
*) Palun võtke täpsustamiseks ühendust oma kohaliku asutusega.
Kui teie kasutatud elektri- või elektronseadmel on patareid või akud,
palun vabanege neist eelnevalt vastavalt kohalikele nõuetele.
Selle toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning seega vältida
võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele,
mida jäätmete vale kitlu vastasel juhul kaasa võiks tuua.
2. Muudes riikides väljaspool ELi
Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike
asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.
Šveits: kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete romud saab tagastada müüjale tasuta isegi juhul, kui te uut ei osta. Täiendavate
jäätmekogumispunktide andmed on ära toodud järgmistel kodulehekülgedel: www.swico.ch või www.sens.ch.
B. Info seadmete äraviskamise kohta äriklientidele.
1. Euroopa Liidus
Kui toodet kasutatakse ärilistel eesmärkidel ja te soovite sellest
vabaneda:
Palun võtke ühendust SHARPi toodete vahendajaga, kes teavitab
teid toote tagastamisvõimalustest. Võimalik, et teil tuleb tasuda toote
tagastamise ja ringlussevõtuga kaasnevad kulud. Väikesemõõdulisi
tooteid (ja väikeses koguses) võidakse vastu võtta ka teie kohalikus
kogumispunktis.
Hispaania puhul: võtke palun oma kasutatud toodete tagasi võtmiseks ühendust oma olemasoleva kogumissüsteemi või kohaliku
omavalitsusega.
2. Muudes riikides väljaspool ELi
Kui soovite sellest tootest vabaneda, võtke palun ühendust kohalike
asutustega ja selgitage välja õige kõrvaldamisviis.
Teave patareide utiliseerimise kohta
Tootega kaasasolev patarei võib sisaldada vähestes kogustes plii.
EÜ riikides: Läbikriipsutatud jäätmekonteiner näitab, et kasutatud
patareid ei kuulu äraviskamisele koos tavaliste majapidamisjäätmetega! Eksisteerib spetsiaalne pruugitud patareide kokkukogumise
süsteem, et kindlustada, vastavalt kehtivale seadusandlusele, nende
nõuetekohane töötlus ja taastootmine. Täpsemat teavet kokkukogumise süsteemide kohta saab kohalike võimuesindajate käest.
Šveits: Pruugitud patareid võib tagastada müügipunkti.
EÜ-sse mittekuuluvad riigid: Teavet pruugitud patareide nõuetekohase äraandmise kohta küsige palun kohalikelt võimuesindajatelt.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ ning „Made for iPad“ tähendavad, et elektrooniline tarvik on loodud ühenduma spetsiaalselt
vastavalt iPodi, iPhone’i või iPadiga ning arendaja on kinnitanud,
et see vastab Apple’i toimimisstandarditele. Apple pole vastutav
selle seadme töötamise eest ega selle vastavuse eest ohutuse
ja regulatiivsetele standarditele. Pange tähele, et selle tarviku kasutamine iPodi, iPhone’i või iPadiga võib mõjutada raadiovõrgu
toimimist.
Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG,
Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning igasugune
nende kasutamine SHARPi poolt toimub litsentsi alusel.
Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või regitreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
XL-HF202-302_OM_ET.indd C-3
2013-11-08 09:26:23
EESTI
● XL-HF202PH(S) Hi Fi Component System koosneb põhiseadmest XL-HF202PH(S) ja kõlarisüsteemist CP-HF202H.
● XL-HF202PH(BK) Hi Fi Component System koosneb põhiseadmest XL-HF202PH(BK) ja kõlarisüsteemist CP-HF202H.
● XL-HF302PH(T) Hi Fi Component System koosneb põhiseadmest XL-HF302PH(T) ja kõlarisüsteemist CP-HF301H.
Sissejuhatus
Täname teid selle SHARPi toote ostmise eest. Toote parima toimimise saavutamiseks lugege palun käesolev juhend
tähelepanelikult läbi. Juhend õpetab teid oma SHARPi toodet kasutama.
Märkus
Selle toote tarnimine ei anna litsentsi ega anna õigust levitada selle tootega loodud sisu käivet tekitavates ringhäälingusüsteemides (maismaa-, satelliit-, kaabel- ja/või muud jaotuskanalid), käivet tekitavates voogesitusrakendustes (interneti, intranettide ja/või teiste võrkude vahendusel), teistes käivet tekitavates sisu jaotamisesüsteemides (tasulised heli või nõudmisel
rakendused jms) või käivet tekitavas füüsilises meedias (laserplaadid, dvd-plaadid, pooljuhtkiibid, kõvakettad, mälukaardid
jms). Sellise kasutamise jaoks on vajalik eraldi litsents. Täpsema teabe saamiseks külastage http://mp3licensing.com.
Ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson litsentseeritud MPEG Layer-3 helikodeerimistehnoloogia.
Lisatarvikud
Seadmega on kaasas järgmised lisatarvikud.
Kaugjuhtimispult x 1
RRMCGA334AWZZ
Kõlarijuhtmed x 2
(mudelitele XLHF202PH(S) / XLHF202PH(BK))
„AA“ suurusega patarei
(UM/SUM-3, R6, HP-7 või
sarnane) x 1
Kõlarijuhtmed x 2
(mudelile XLHF302PH(T))
iPadi alus x 1
FM-antenn x 1
Takjakinnitus
(konkstüüpi) x 2
NFC märgis x 2
Takjakinnitus
(aastüüpi) x 3
Antud juhendis toodud illustratsioonidel on kujutatud mudelit XL-HF202PH(S).
SISU
Lk
Lk
Üldteave
Ettevaatusabinõud ........................................................... 2
Juhtnupud ja näidikud................................................. 2 - 3
Ettevalmistamine kasutamiseks
Süsteemi ühendused ...................................................... 4
Kaugjuhtimispult ............................................................. 5
Põhitoimingud
Üldine juhtimine .............................................................. 5
Kella seadistamine (ainult kaugjuhtimispult).................... 6
Bluetooth
Bluetooth’i ühe puutega ühendamine üle NFC ........... 6 - 7
Bluetooth võimekusega seadmete kuulamine ........... 7 - 8
Avatud lisaseade
Android™ seadmete kuulamine ...................................... 9
iPod, iPhone ja iPad
CD- või MP3-/WMA-plaadi taasesitamine
CD- või MP3-/WMA-plaadi kuulamine ................... 12 - 13
USB
USB-massmäluseadme/MP3-pleieri kuulamine ............ 14
Raadio
Raadio kuulamine ......................................................... 15
Täpsemad funktsioonid
Raadioandmete süsteemi (RDS) kasutamine ....... 15 - 17
Taimeri ning unerežiimi kasutamine (ainult
kaugjuhtimispult)..................................................... 17 - 18
Teie süsteemi täiustamine ........................................... 19
Viited
Tõrketuvastustabel ................................................ 19 - 21
Hooldamine .................................................................. 21
Tehnilised andmed ................................................. 21 - 22
iPodi, iPhone’i või iPadi kuulamine ......................... 10 - 11
ET-1
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:1
2013-11-08 09:26:23
Ettevaatusabinõud
■ Üldosa
● Piisava ventilatsiooni tagamiseks tagage oma seadme
külgedel, peal ja taga vähemalt 10 cm vaba ruumi.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
● Kasutage seadet kindlal, tasasel, mitte vibreerival pinnal.
● Paigutage seade vähemalt 30 cm kaugusel võimalikust
teisest CRT TV-st, et vältida värvide kõikumisi seadme
ekraanil. Värvide kõikumisel liigutage seade telerist eemale. LCD-teleril selliseid kõikumisi ei esine.
● Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, tugevatest magnetväljadest, intensiivsest tolmust, niiskusest ning elektroonika-/elektriseadmetest (arvutid, faksid jms), mis tekitavad elektrilist müra.
● Ärge jätke seadet niiskuse, kõrgema kui 60°C või äärmiselt madalate temperatuuride kätte.
● Kui seade ei tööta korralikult, eraldage pistik pistikupesast ja ühendage seejärel tagasi. Seejärel lülitage
seade sisse.
● Äikesetormi korral ühendage seade ohutuse huvides
vooluvõrgust lahti.
● Toitejuhtme pistikupesast eemaldamiseks hoidke käega kinni pistikust, kuna toitejuhtmest tõmbamine võib
kahjustada sisemisi juhtmeid.
● Ärge asetage midagi seadme peale.
● Peamist vahelduvvoolupistikut kasutatakse lahtiühendamisseadmena ning seetõttu peab see alati kasutamisvalmis olema.
● Ärge eemaldage seadme välist katet, kuna see
võib tuua kaasa elektrilöögi. Jätke seadme sisemine hooldamine oma kohaliku SHARPi hoolduskeskuse hooleks.
● Seadme ventilatsiooni ei tohi ventilatsiooniavade esemetega, nagu ajalehed, laudlinad, kardinad jms, takistada.
● Seadme lähedale ei tohi asetada lahtise leegi allikaid,
näiteks süüdatud küünlaid.
● Tähelepanu tuleb pöörata akude utiliseerimise keskkonnakaitselistele aspektidele.
● Antud seadet tuleb kasutada temperatuurivahemikus
5°C - 35°C.
● Seade on nähtud ette kasutamiseks mõõdukates kliimatingimustes.
Hoiatus
Kasutatav pinge peab olema sama, mis seadmel märgitud.
Kõrgema pinge kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada süttimise või mõnda muut tüüpi kahjustust põhjustava õnnetuse.
SHARP ei vastuta sellisest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
■ Helitugevuse juhtimine
Valitud helitugevuse seadistuse juures kuulda olev helitugevus sõltub asukohast ja mitmetest teistest teguritest.
Soovitatav on hoiduda liiga valju helitugevuse mõjualas
viibimist, mis leiab aset valjuks keeratud helitugevusseadistusega seadme sisse lülitamisel või pika aja vältel kõrge helitugevusega pikema aja jooksul pidevalt kuulamisel.
Kõrvaklappidest lähtuv liigtugev helirõhk võib põhjustada
kuulmise kadumist.
Juhtnupud ja näidikud
1 2
3
6
PAIRING
7
8
4
9
10
11
5
12 13 14 15 16
■ Esipaneel
Lk
1. Kaugjuhtimispuldi andur ........................................ 5
2. Taimeri näidik ......................................................... 18
3. Plaadisalv ............................................................... 12
4. iPodi või iPhone’i dokkimisjaam ......................... 10
5. Pairing nupp ............................................................. 8
6. Helitugevuse juhtimine ........................................... 5
7. On/Stand-by nupp...................................... 6, 8, 9, 17
8. Function nupp .......................................... 8, 9, 12, 14
9. USB/iPadi kontakt .................................................. 14
10. Audio In pesa ......................................................... 19
Lk
11. Kõrvaklappide pesa ............................................... 19
12. Tuuneri eelhäälestatud jaam alla, CD/USB, iPodi/
iPhone’i/iPadi vahelejätmine alla nupp ...11, 12, 14, 15
13. Tuuneri eelhäälestatud jaam üles, CD/USB,
iPodi/iPhone’i/iPadi vahelejätmine üles nupp.....11,
12, 14, 15
14. Plaadi/USB peatamise nupp ........................... 12, 14
15. Plaadi/USB/iPodi/iPhone’i/iPadi esitamise või
pausi nupp...................................................11, 12, 14
16. Plaadisektsiooni avamise/sulgemise nupp ......... 12
ET-2
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:2
2013-11-08 09:26:23
Juhtnupud ja näidikud (järg)
■ Kaugjuhtimispult
1
2
18
19
20
21
3
22
23
24
25
26
4
5
6
7
8
27
28
29
9
10
11
12
13
14
15
30
31
32
33
34
35
36
37
16
38
39
17
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
6 7 8
22
15
10 1112 13 14 16
23 24 25 26
27 28 29
■ Kõlarisüsteem
1.
2.
3.
4.
Koonustveeter
Bassikõlar
Bassi peegelduskanal
Kõlari terminal
1
3
2
4
■ Kõlari võred on eemaldatavad
Jälgige, et kõlari võrede eemaldamise
ajal ei puutuks midagi kõlari diafragmade
vastu.
Lk
Kaugjuhtimispuldi saatja ......................................................... 5
On/Stand-by nupp .......................................................6, 8, 9, 17
Numbrinupud .......................................................................... 12
Bass/Treble nupp ...................................................................... 5
X-Bass nupp .............................................................................. 5
Alla häälestamine, jäta vahele alla, kiirelt tagasikerimine,
kellaaeg alla nupp .................................................11, 12, 14, 15
7. Tuuneri eelhäälestatud jaam üles, iPodi kursor üles.... 11, 15
8. Hääletugevuse vähendamise nupp ........................................ 5
9. Folder nupp ............................................................................. 13
10. Tuuneri eelhäälestatud jaam alla,
iPodi kursor alla nupp ...................................................... 11, 15
11. CD nupp ................................................................................... 12
12. USB nupp ................................................................................ 14
13. iPodi nupp................................................................................ 10
14. iPodi displei nupp ................................................................... 11
15. CD/USB Display nupp ......................................................13, 14
16. RDS ASPM nupp .................................................................... 16
17. Bluetooth’i nupp ....................................................................... 8
18. Open/Close nupp .................................................................... 12
19. Memory nupp ....................................................................13, 15
20. Clear nupp ............................................................................... 15
21. Clock/Timer nupp................................................................6, 17
22. Sleep nupp ............................................................................... 18
23. Repeat nupp ............................................................................ 13
24. Vaigistuse nupp ........................................................................ 5
25. Randome nupp ........................................................................ 12
26. Jäta vahele üles, kiirelt edasikerimine,
kellaaeg üles nupp ................................................11, 12, 14, 15
27. Helitugevuse suurendamise nupp .......................................... 5
28. Enter nupp ..................................................................... 6, 11, 17
29. Demo/Dimmer nupp.............................................................. 4, 5
30. Audio/Line INPUT nupp......................................................4, 19
31. Tuner nupp .............................................................................. 15
32. iPodi esitamise/pausi nupp ................................................... 11
33. iPodi menüü nupp................................................................... 11
34. CD/USB esitamise/pausi nupp ........................................12, 14
35. CD/USB peatamise nupp .................................................12, 14
36. RDS Display nupp .................................................................. 16
37. RDS PTY nupp......................................................................... 16
38. Bluetooth esitamine / paus nupp..........................................8
39. Bluetooth paaristamise nupp ................................................8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
■ Displei
Lk
1. USB-näidik ............................................................................... 14
2. iPodi näidikud.......................................................................... 10
3. CD-näidik ................................................................................. 12
4. MP3-näidik ............................................................................... 13
5. WMA-näidik.............................................................................. 13
6. RDM (juhuslik) näidik ............................................................. 12
7. MEM (mälu) näidik .................................................................. 13
8. Korduse näidik ........................................................................ 13
9. Esitamise/pausi näidik ........................................................... 12
10. FMi häälestamise / Bluetooth’i oleku näidik ........................ 15
11. FM stereorežiimi näidik .......................................................... 15
12. Stereojaama näidik ................................................................. 15
13. RDS-näidik ............................................................................... 15
14. PTY-näidik ................................................................................ 15
15. TP-näidik .................................................................................. 15
16. TA-näidik .................................................................................. 15
17. Vaigistuse näidik ....................................................................... 5
18. X-bassi näidik ............................................................................ 5
19. Teose näidik............................................................................. 13
20. Esitaja näidik ........................................................................... 13
21. Kausta näidik ........................................................................... 13
22. Albumi näidik........................................................................... 13
23. Faili näidik................................................................................ 13
24. Pala näidik ............................................................................... 13
25. Päevase taimeri näidik ........................................................... 18
26. Ühekorra taimeri näidik .......................................................... 18
27. Plaadi näidik ............................................................................ 12
28. Koguväärtuse näidik............................................................... 13
29. Unerežiimi näidik .................................................................... 18
ET-3
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:3
2013-11-08 09:26:23
Süsteemi ühendused
Ühendage vahelduvvoolujuhe enne ühenduste tegemist lahti.
Funktsiooni Line In valimine:
Vajutage mitu korda nuppu FUNCTION (põhiseade) või
AUDIO/LINE (INPUT) (kaugjuhtimispult) kuni displeile kuvatakse Line in.
Parem
kõlar
Kaasasoleva
FM-antenni
paigaldamine
Märkused:
● Ilma sisseehitatud võimendita bassikõlarist heli ei kostu.
● Bassikõlari eelväljund (audiosignaal): 200 mV / 10 k oomi
70 Hz juures.
Teler
Helikaabel
(pole kaasas)
Teleri heli väljutamispesasse.
LINE
sisendpesasse
Kauplustest saada olev
bassikõlar (sisseehitatud
võimendi)
Audio sisendpesasse
Vasak
kõlar
Punane
Seina pistikupesa
(vahelduvvool 220 240 V ~ 50/60 Hz)
■ Demonstreerimisrežiim
■ Antenniühendus
Kaasasolev FM-antenn
Ühendage FM 75 OHMS pesaga ja seadme asendisse,
kus vastuvõtt on parim.
Väline FM-antenn:
Parima vastuvõtu saavutamiseks kasutage välist FM-antenni (75 oomi koaksiaalkaabel). Enne kasutamist ühendage lahti seadmega koos tarnitud FM-traatantenn.
Märkus
Elektroonilise müra vältimiseks hoidke antenn seadmest
või vahelduvvoolukaablist eemal.
■ Kõlari ühendamine
Kõlari kontakt XL-HF202
+ kontakt
punane juhe
- kontakt
must juhe
XL-HF302
punase isolatsiooniga
musta isolatsiooniga
● Seadme esimest korda sisselülitamisel lülitub seade
Bluetooth ootamise (demonstreerimise) režiimi. Displeile kuvatakse „Bluetooth Stby“.
● Bluetooth ootamise (demonstreerimise) režiimi tühistamiseks vajutage toite ooterežiimi ajal nuppu DEMO
(kaugjuhtimispuldil). Seade läheb vähese voolutarbimise režiimi.
● Bluetooth ootamise (demonstreerimise) režiimi naasmiseks vajutage uuesti nuppu DEMO.
● Bluetooth ooteseisundi ajal aktiveerub funktsioon NFC,
kui teie seade puutub vastu kaasas olevat NFC märgist.
● Kui iPod või iPhone on dokki ühendatud, alustab seade
laadimist.
Displeile kuvatakse „Charge Mode“. Laadimisrežiimi
ajal demonstreerimisrežiim ei toimi.
■ Vahelduvvooluühendus
● Kasutage 4 oomi või suurema takistusega kõlareid kuna
väiksema takistusega kõlarid võivad seadet kahjustada.
● Ärge eksige parema ja vasaku kõlari ühendamise juures.
Parem kõlar on kõlar, mis asub näoga seadme poole seistes
paremal pool.
● Ärge laske isolatsioonita kõlarijuhtmetel omavahel kokku puutuda.
● Ärge laske esemetel kukkuda bassi peegelduskanali sisse ega asetage esemeid selle peale.
● Ärge seiske ega istuge bassikõlaVale
ri/heliriba peal. Võite saada vigastada.
Kui kõik ühendused on õigesti tehtud, ühendage vahelduvvoolujuhe seinakontakti.
Märkus
Kui seadet ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada,
ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist lahti.
ET-4
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:4
2013-11-08 09:26:23
Kaugjuhtimispult
■ Patarei paigaldamine
1 Avage patarei kate.
2 Sisestage kaasasolev patarei vastavalt patareipesas
märgitud kontaktide asendile. Patareid sisestades või
eemaldades suruge seda vastu patareid miinuskontakti (-).
3 Sulgege kate.
Kasutamisega seotud märkused
● Vahetage patarei välja, kui kasutamiskaugus on vähenenud või kui toimimine muutub ebaühtlaseks. Ostke
AA-suurusega patarei (UM/SUM-3, R6, HP-7 või sarnane).
● Puhastage pehme lapiga regulaarselt kaugjuhtimispuldi saatjat ning seadme andurit.
● Seadme anduri jätmine tugeva valguse kätte võib tekitada häireid seadme töös. Peaks nii juhtuma muutke
valgust või seadme asendit.
● Kaitske kaugjuhtimispulti niiskuse, kuumuse, löökide
ja vibratsiooni eest.
■ Kaugjuhtimispuldi testimine
Ettevaatust
● Eemaldage patarei, kui seadet ei kavatseta pikema aja
jooksul kasutada. See hoiab ära aku lekkest tingitud
võimaliku kahjustuse.
● Ärge kasutage taaslaetavat patareid (näiteks nikkelkaadmium).
● Patarei vale paigaldamine võib tuua kaasa tõrkeid
seadme töös.
● Patareisid (paigaldatud patareipakette või patareisid)
ei tohi jätta liigse kuumuse, näiteks otsese päikesevalguse, tule vms kätte.
Kaugjuhtimispulti on võimalik kasutada järgnevas vahemikus:
Kaugjuhtimispuldi andur
0,2 m - 6 m
Üldine juhtimine
■ Toite sisselülitamine
■ Toite automaatse väljalülitumise funktsioon
Toite sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/STAND-BY.
■ Displei heleduse juhtimine
Vajutage nupule DEMO/DIMMER (kaugjuhtimispult).
Dimmer 1 (Displei on hämar).
Dimmer 2 (Displei muutub hämaramaks).
Dimmer off (Displei on ere).
■ Helitugevuse automaatne suurenemine
Kui te lülitate põhiseadme välja ja sisse, kui helitugevus on
seatud 27-le või kõrgemale tasemele, algab helitugevus
tasemelt 16 ning suureneb sujuvalt kuni viimasena valitud
tasemeni.
Põhiseade läheb ooterežiimi (kui iPad, iPod või iPhone pole
ühendatud), peale 15 minutit tegevusetust järgmistel tingimustel.
iPod: ei ole dokitud.
Audio / Line In: sisendsignaali ei ole tuvastatud.
CD: stopp-režiimis või plaat puudub.
USB: stopp-režiimis või plaat puudub.
Bluetooth: pausirežiimis või kui ei ole ühendatud.
Märkus
Kui iPod või iPhone on aga dokitud, alustab seade laadimist. Displeile kuvatakse „Charge Mode“.
■ X-Bassi juhtimine
Toite esimest korda sisselülitamisel on seade lisabassi režiimis. Displeile kuvatakse näidik „X-BASS“. Selle režiimi
tühistamiseks vajutage nuppu X-BASS (kaugjuhtimispult).
■ Bassi või kõrgete sageduste juhtimine
■ Helitugevuse juhtimine
Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks pöörake helitugevuse nuppu VOLUME +/– suunas (põhiseadmel) või vajutage nuppu VOL. +/– (kaugjuhtimispuldil).
1 Vajutage nupule BASS/TREBLE, et valida „Bass“ või „Treble“.
2 5 sekundi jooksul vajutage bassi või kõrgete sageduste reguleerimiseks nuppu VOLUME (+ või –).
■ Vaigistamine
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
Helitugevuse vaigistamiseks vajutage nuppu (kaugjuhtimispult).
Helitugevuse taastamiseks vajutage uuesti samale nupule.
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
■ Funktsioon
Soovitud funktsiooni valimiseks vajutage mitu korda nuppu FUNCTION.
■ Otsenupu sisselülitamise funktsioon
Kui vajutate mõnele järgmistest nuppudest, lülitub seade
sisse.
● CD, USB, iPod, BLUETOOTH, AUDIO/LINE (INPUT),
TUNER, iPod / , CD/USB / , BLUETOOTH / kaugjuhtimispuldil: aktiveeritakse valitud funktsioon.
● / nupp põhiseadmel: seade lülitub sisse ning algab
viimase funktsiooni taasesitamine (CD, USB, iPod,
BLUETOOTH, AUDIO IN, LINE IN, TUNER).
CD
FM
STEREO
Bluetooth
Line In
Audio In
FM MONO
USB
iPod
Märkus
Varundusfunktsioon kaitseb mällu salvestatud funktsiooni
režiimi mõne tunni vältel juhuks, kui leiab aset voolukatkestus või kui toitejuhe peaks lahti ühenduma.
ET-5
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:5
2013-11-08 09:26:23
Kella seadistamine (ainult kaugjuhtimispult)
5 Tunni muutmiseks vajutage nuppu
või
ning vajutage seejärel nuppu ENTER. Vajutage üks kord nuppu
või
, et aega ühe tunni võrra suurendada. Nuppu
all hoides suureneb aeg katkematult.
või
ning va6 Minutite muutmiseks vajutage nuppu
jutage seejärel nuppu ENTER. Vajutage üks kord nuppu
või , et aega 1 minuti võrra suurendada. Nuppu all
hoides suureneb aeg 5 minutiliste intervallidena.
Selles näites seadistatakse kell näitama aega 24-tunni režiimis (0:00).
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Vajutage nuppu CLOCK/TIMER.
3 10 sekundi jooksul vajutage nuppu ENTER. Päeva muutmiseks vajutage nuppu
või
ning seejärel vajutage
nuppu ENTER.
4 Vajutage nuppu või , et valida 24-tunni või 12-tunni
näit ning vajutage seejärel nuppu ENTER.
Kuvatakse 24-tunni näit.
(0:00 - 23:59)
Ajanäidu kinnitamine
Vajutage nuppu CLOCK/TIMER. Umbes 5 sekundiks kuvatakse kellaaja näit.
Märkus
Vooluvarustuse taastumisel pärast seadme vooluvõrku
ühendamist või voolukatkestuse lõppemisel seadistage
kellaaeg uuesti.
Kellaaja uuesti seadistamine
Teostage „Kella seadistamine“ alates 1. sammust. Kui 2.
sammus ei ilmu displeile kirje „Clock“ (kell), jäetakse 4.
samm (24-tunni või 12-tunni näitamise valimiseks) vahele.
24-tunni või 12-tunni näidu muutmine
1 Kustutage kogu programmeeritud sisu. [Täpsema tea-
be saamiseks vt lk 21 „Tehase lähtestus, kogu mälu
kustutamine“.]
2 Teostage „Kella seadistamine“ alates 1. sammust.
Kuvatakse 12-tunni näit.
(AM 12:00:00 - PM 11:59)
Kuvatakse 12-tunni näit.
(AM 0:00 - PM 11:59)
Bluetooth’i ühe puutega ühendamine üle NFC
■ Lähemalt NFC tehnoloogiast
Lähivälja kommunikatsioon (NFC, Near Field Communication) on seadmetele (nutitelefonid/tahvelarvuti) mõeldud
rida standardeid üksteisega raadioside loomiseks läbi kahe
seadme üksteisega kokku panemise/ühendamise või üksteise lähedusse viimise.
Selle toote puhul lihtsustab NFC kasutamine Bluetooth
ühenduvuse paaristamismeetodit.
● See helisüsteem toetab NFC-võimekusega seadet,
Erinevalt teistest traadita tehnoloogiatest ei nõua NFC
seadmete otsimist ega paaristamist.
Pange allikasseade lihtsalt vastu NFC-märgist, et
nautida koheselt tõrgeteta ühednust teie nutiseadme
ja helisüsteemi vahel.
■ NFC tuvastusala
NFC tuvastusala asukoht võib seadmest (nutitelefon/tahvelarvuti) olenevalt olla erinev. Täpsema teabe saamiseks
vt seadme kasutusjuhendit.
millel on Android 4.1, Jelly Bean ja sellest kõrgem
operatsioonisüsteem.
● Madalama Androidi versiooniga seadmete puhul vt
soovitatud rakendust seadme kasutusjuhendist.
tage N’
Lüli oth ‘O
o
t
)
e
Blu (Sisse
Otsimine /
Paaristamine
skannimine
h
i
t
s
eadistam
Bluetoo
i ne
Käsitsi
Ühen
damin
e
Bluetooth
heliallikasseade
(nutitelefon/
tahvelarvuti).
NFC-märgis
(Bluetooth ooterežiimi ajal)
ET-6
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:6
2013-11-08 09:26:23
Bluetooth’i ühe puutega ühendamine üle NFC (järg)
■ NFC-märgise seadistamine
■ NFC-ühendus heli taasesitamiseks
NFC-märgiseid võib asetada igale poole teile mugavatesse
kohtadesse. Kaasasolevad takjakinnitused aitavad märgiseid kindlalt soovitud kohta kinnitada.
Ettevaatust:
● Jälgige, et NFC-märgis asetatakse tasasele ja siledale
pinnale.
● Kui otsustate takjakinnitust mitte kasutada, ärge
asetage NFC-märgist metallpindade lähedale, et
vältida ühenduse segamist kommunikatsiooni ajal.
Tähtis:
● NFC-märgisel on igale komplektile ainulaadne ID; teie
mugavuse huvides on SHARP pannud kaasa 2 ühesugust märgist.
● SHARP ei vastuta märgiste ümberkirjutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
Hoidke väikesed detailid laste käeulatusest eemal,
kuna nad võivad need ootamatult alla neelata.
1 Eemaldage takjakinnituselt eraldaja (haaktüüpi) ja kinnitage see soovitud pinnale.
Kontrollige järgmisi punkte.
● Teie seadmel (nutitelefon/tahvelarvuti) on NFC-funktsioon.
● Teie seadme NFC-funktsioon on sisse lülitatud.
● Teie seadme ekraanilukufunktsioon on välja lülitatud.
● See põhiseade ei ole säästurežiimis Eco.
1 Puudutage oma seadme-
ga kaasas olevat NFCmärgist.
NFC-märgis
2 Seadmele kuvatakse hüpikaken, mis küsib, kas soovi-
te Bluetooth ühendamisega jätkata. Valige <YES>.
● Ühenduse loomise järel kuvatakse sõnum ‘connected’.
3 Taasesitamine algab automaatselt. Vastasel juhul vajutage taasesitamise nupule (allikasseadmel või kaugjuhtimispuldil).
● Heli hoogesitamise kaudu kuuldub heli selle põhiseadme kõlaritest.
● Teie seade ja NFC-märgis peavad asuma põhiseadmest mitte rohkem kui 10 meetri kaugusel.
Bluetoothi kasutamisnupud (ainult kaugjuhtimispult)
Vajutage nupule esitamiseks või ajutiseks
peatamiseks.
Vajutage nupule edasi vahelejätmiseks.
Vajutage ja hoidke kiirelt edasikerimiseks.
Eraldusriba
Takjakinnitus
(aastüüpi)
Vajutage nupule edasi vahelejätmiseks.
Vajutage ja hoidke kiirelt edasikerimiseks.
2 Eemaldage takjakinnituselt eraldaja (konkstüüpi) ja
kinnitage see NFC-märgise tagaküljele. Seejärel kinnitage märgis soovitud asukohta.
Takjakinnitus
Eraldusriba (konks-tüüpi)
NFC-märgise tagant vaade
Märkused:
● Lahtiühendamiseks puudutage oma seadmega lihtsalt
veel kord märgist.
● Sõltumata, millist märgist te Bluetooth ühendamise loomiseks kasutate, lõpetab teie seadmega uuesti NFCmärgise puudutamine Bluetooth ühenduse.
● Heli kuulamiseks läbi Bluetooth ühenduse ilma NFCmärgist kasutamata - vt jaotist „Paaristamine mõne
teise Bluetooth allikasseadmega“ lk 8.
● Bluetooth võimekusega seadmel (näiteks nutitelefonil)
võtab Bluetooth ühenduse loomine selle põhiseadmega
läbi NFC või käsitsi ühendamise umbes 6-8 sekundit.
Bluetooth võimekusega seadmete kuulamine
■ Bluetooth
Bluetooth traadita tehnoloogia on lühikese vahemaa raadiotehnoloogia, mis võimaldab traadita suhtlust erinevat tüüpi digiseadmete vahel, milleks võivad olla näiteks mobiiltelefon või
arvuti. Ühendus toimib umbes 10 meetri raadiuses ja vabastab
vajadusest kasutada seadmete ühendamiseks kaableid.
Antud seade toetab järgmist:
Kommunikatsioonisüsteem: Bluetooth Specification versio0n 2.1 Bluetooth + Enhanced Data Rate (EDR).
Tugiprofiil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ja
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Märkusd antud seadme kasutamisel koos mobiiltelefoniga
● Antud seadet ei ole võimalik kasutada telefoniga rääkimiseks isegi, kui mobiiltelefoniga on loodud Bluetoothühendus.
● Palun tutvuge mobiiltelefoniga kaasasoleva juhendiga, et
lugeda lähemalt, kuidas toimub mobiiltelefoni kasutamine
heli edastamisel Bluetooth ühenduse kasutamise ajal.
ET-7
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:7
2013-11-08 09:26:23
Bluetooth võimekusega seadmete kuulamine (järg)
● Lisaseadme ja põhiseadme vaheline signaaliedastuse
■ Bluetooth seadmete paaristamine
Bluetooth tuleb omavahel paaristada enne, kui nad suudavad omavahel andmeid vahetada. Paaristamise järel pole
enam vaja neid uuesti paaristada, välja arvatud järgmistel
juhtudel.
● Paaristatud on rohkem kui 8 seadet. Paaristada saab
ainult ühte seadet korraga. Seda seadet saab paaristada maksimaalselt 8 seadmega. Järgnevate seadmete
paaristamisel kustutatakse vanim seade ja asendatakse see uuega.
● Käesolevale seadmele tehakse lähtestus. Seadme lähtestamisel kustutatakse kogu paaristamisteave.
● Paaristamisteave kustutatakse uuesti paaristamisel
jms.
Näidikud:
Näidik
Tingimus
Bluetooth’i olek
Vilgub
Ootamis- või
paaristamisrežiimis
Süttib
Ühendatud
kaugus on umbes 10 m, kuid see võib kõikuda sõltuvalt
teie töökeskkonnast. Kui lisa- ja põhiseadme vahel on
raudbetoon või metallist sein, ei pruugi seade üldse töötada kuna raadiosignaal ei suuda metalli läbistada.
● Kui antud seade või allikasseade lülitatakse välja enne
Bluetooth ühenduse lõpuleviimist, siis jääb paaristamine lõpetamata ja paaristamisteavet ei salvestata mällu.
Korrake 1. sammu ja sealt edasi, et uuesti paaristamisega alustada.
● Teiste seadmetega paaristamiseks korrake iga seadme
puhul samme 1 - 5. Seda seadet on võimalik paaristada
kuni maksimaalselt 8 teise seadmega. Sealt järgmise
seadme paaristamisel kustutataks vanim paaristatud
seade ja asendatakse see uuega.
● Kui seade on paaristusloendist välja lükatud või sealt
kustutatud, kustutatakse ka seadme paaristamisteave.
Seadmest uuesti heli kuulmiseks tuleb seade uuesti
paaristada. Korrake samme 1 - 5 seadme uuesti paaristamiseks.
■ Heli kuulamine
Kontrollige järgmisi punkte.
● Allikasseadme Bluetooth-i funktsionaalsus on sisse lülitatud.
● Seadme ja allikasseadme paaristamine on lõpule viidud.
● Seade on ühendatud režiimis.
Näit puudub
Ühendamata
Näidiku olekut Bluetooth ooterežiimi ajal aga ei kuvata.
■ Paaristamine mõne teise Bluetooth allikasseadmega
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nu-
pule.
2 Vajutage mitu korda nuppu FUNCTION (põhiseade)
või nuppu Bluetooth (kaugjuhtimispult), et valida funktsioon Bluetooth. Displeile kuvatakse „Bluetooth“.
3 Vajutage ja hoidke nuppu PAIRING vähemalt 3 sekundit. Displeile kuvatakse „Start Pairing“. Seade on
nüüd paaristamisrežiimis ja on valmis mõne teise Bluetooth allikasseadmega paaristamiseks.
4 Põhiseadme leidmiseks viige allikasseadmel läbi paaristamistoiming. Tuvastatud seadmete nimekirja (kui
selline on) ilmub „SHARP XL-HF202“. (Vt üksikasju
allikasseadme kautusjuhendist).
Märkused:
● Asetage paaristatavad seaded paaristamise ajaks
üksteisest 1 meetri kaugusele.
● Osad allikasseadmed ei näita leitud seadmete nimistuid. Selle seadme paaristamiseks allikasseadmega vt lähemat teavet allikasseadme kasutusjuhendist.
5 Valige allikate nimistust „SHARP XL-HF202“. Kui nõutakse parooli, sisestage „0000“.
* Parooli võidakse nimetada ingliskeelsete nimetustega PIN Code, Passkey, PIN number või Password.
6 Seadme edukal paaristamisel allikasseadmega kuvatakse displeile kirje „Pair Complete“ ja seejärl „Connected“. (Paaristamisteave on nüüd põhiseadmesse
salvestatud.) Osad heliallikasseadmed võivad paaristamise järel ise automaatselt ühenduda, teiste puhul
järgige allikasseadme kasutusjuhendis toodud juhiseid ühenduse loomiseks.
7 Bluetooth ühenduse käivitamiseks vajutage põhiseadmel, kaugjuhtimispuldil või allikasseadmel esitamisnuppu.
Märkused:
● Kui süsteemi läheduses on mikrolaineahi, traadita LANkaart, Bluetooth-seade või mõni muu seade, mis kasutab sama 2,4 GHz sagedusvahemikku, võib kuulda olla
mõningast segamist.
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Vajutage nuppu FUNCTION, et valida funktsioon Bluetooth.
3 Käivitage Bluetooth ühendus Bluetooth stereoheli allikasseadmelt.
4 Vajutage nuppu Bluetooth / .
Märkused:
● Erinevate Bluetooth toimingute puhul vt lisateavet
jaotisest „NFC ühendus heli taasesitamiseks“ lk 7.
● Kui allikasseadmel on lisabassi või ekvalaiseri
funktsioon, lülitage need heli moonutumise vältimiseks välja.
Märkused:
● Teostage uuesti Bluetooth ühendamine, kui allikasseade
ei ole sisse lülitatud või kui selle Bluetooth funktsionaalsus
on välja lülitatud või on unerežiimis.
■ Bluetooth seadme lahtiühendamine
Teostage üks järgmistest toimingutest.
– Lahutage heliallikasseadme Bluetooth ühendus. Vt seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit.
– Lülitage Bluetooth stereoheli allikaseade välja.
– Lülitage see seade välja.
Märkus
Seadmest sõltuvalt ei pruugi selle seadme helitugevust olla
võimalik soovitud moel reguleerida.
■ Automaatne sisselülitus
Bluetooth ooterežiimi ajal, kui teie seade esitab muusikat, lülitub põhiseade põhiseadme ja teie seadme vahelise Bluetooth
ühenduse loomisel ja ühendatuks jäämisel sisse.
Märkus
See funktsioon ei toimi, kui demonstratsioonirežiim on välja
lülitatud.
ET-8
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:8
2013-11-08 09:26:23
Android™ seadmete kuulamine
■ Sissejuhatus : avatud lisaseade
Avatud lisaseadme tugi võimaldab välisel USB-riistvaral
(Android USB tarviku) suhelda Android operatsioonisüsteemiga seadmega spetsiaalses lisaseadmerežiimis. Kui
Android operatsioonisüsteemiga seade on lisaseadmerežiimis, toimib ühendatud lisaseade USB-hostina (toidab siini ja
loetleb seadmeid) ja Android operatsioonisüsteemiga seade
toimib USB-lisaseadme rollis. Android USB-lisaseadmed
on loodud ühenduma Android operatsioonisüsteemiga
seadmetega ja järgima avatud lisaseadme protokolli, mis
võimaldab neil tuvastada lisaseadmerežiimi toetavaid
seadmeid.
1 Sisestage pistik seadmesse.
Seade
(nutitelefon/
tahvelarvuti)
Pistik
■ Android seadme taasesitamine
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Vajutage mitu korda nuppu USB (kaugjuhtimispult) või
FUNCTION (põhiseade), et valida funktsioon USB.
3 Ühendage põhiseadmega lisaseade (nutitelefon/tahvelarvuti).
Displeile kuvatakse „USB Media“.
4 Vajutage esitamisnupule (põhiseadmel, puldil või lisaseadmel).
Märkused:
● Kui allikasseadmel on lisabassi- või ekvalaiserifunktsioon, lülitage need välja. Kui need funktsioonid on
sisse lülitatud, võib heli kõlada moonutatult.
● Sissetulevad kõned peatavad taasesitamise/rakenduse.
● Kui kõnele on vastatud, võib vestlust kuulda ainult läbi
mobiilseadme sisseehitatud kõlari. Lülitage seadme
kõlar sisse või ühendage seade vestluse alustamiseks
lahti.
2 Ühendage seade põhiseadmega üle USB-pesa.
■ Android seadme lahtiühendamine
1 Sulgege rakendus.
2 Ühendage seade USB-pesast lahti.
■ Erinevad funktsioonid
USB-pistik (pole
kaasas)
Funktsioon
Pala
üles/alla
Kaugjuhtimispult
Edasi/
tagasi
kerimine
Toiming
Vajutage taasesitamise
või stopp-režiimis.
Kui vajutate nupule
stopp-režiimis, vajutage
soovitud pala esitamise
alustamiseks nuppu / .
Vajutage ja hoidke all
taasesitamise režiimis.
Taasesitamise
jätkamiseks vabastage
nupp.
Märkused:
● Mitteühilduva seadme tuvastamisel kuvatakse displeile
„Dev No Support“.
● Juhtseadised (esitamine/paus/vahelejätmine üles/va-
helejätmine alla) toimivad Androidi seadmetes kasutatavate rakenduste poolt kasutatavatel tegelikel juhtseadistel.
Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.
ET-9
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:9
2013-11-08 09:26:23
iPodi, iPhone’i või iPadi kuulamine
Kasutatavad mudelid:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPad (4. põlvkond)
iPad mini
iPad (3. põlvkond)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. põlvkond)
iPod touch (4. põlvkond)
iPod touch (3. põlvkond)
iPod touch (2. põlvkond)
iPod touch (1. põlvkond)
iPod classic
iPod nano (7. põlvkond)
iPod nano (6. põlvkond)
iPod nano (5. põlvkond)
iPod nano (4. põlvkond)
iPod nano (3. põlvkond)
iPod nano (2. põlvkond)
Ettevaatust
Enne oma iPodi, iPhone’i ja iPadi kasutamist installige neile
uusim tarkvara. Uusima versiooni allalaadimiseks külastage Apple’i kodulehte.
Märkused:
● iPodi, iPhone’i ja iPadi laadimisterminal
Tingimus
USB-funktsioon
Muu funktsioon
(Bluetooth/CD/Tuner/
USB/iPod/Audio/Line in)
Bluetooth’i ooterežiim
DOKK
EI
USB
JAH
JAH
EI
JAH
EI
■ iPodi, iPhone’i või iPadi taasesitatakse USBterminali kaudu
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Vajutage mitu korda nuppu USB (kaugjuhtimispult) või
● iPhone’i ekraanile võib ilmuda sõnum „This accessory is
not made to work with iPhone“ (See tarvik pole mõeldud
iPhone’iga töötamiseks) vms, kui:
- aku on tühi.
- iPhone pole korralikult dokitud (näiteks kaldus).
Peaks nii juhtuma, eemaldage ja dokkige iPhone uuesti.
● iPodi, iPhone’i ja iPadi sisestamisel lülitatakse kõrvaklappide
väljund välja. Tegemist on Apple’i toote iseärasusega.
FUNCTION (põhiseade), et valida funktsioon USB.
3 Ühendage iPod, iPhone või iPad seadmega. Ilmub kirje „USB/iPod“.
Pala number
4 Taasesitamise alustamiseks vajutage nuppu / (CD/
USB / ).
■ iPodi, iPhone’i ja iPadi ühendus (ainult USB)
Märkus
iPodi, iPhone’i või iPadi esitamise ajal stopp-nupp ( ) ei
toimi
Märkused iPhone’i taasesitamise kohta:
● Heli lülitub iPhone’ist põhiseadmesse alles umbes 10
sekundi möödumisel pärast autentimisprotsessi lõpule
jõudmist.
● Sissetulevad kõned peatavad taasesitamise.
● Kõnele vastamisel võib vestlust kuulda ainult läbi sisseehitatud iPhone’i kõlari. Vestluse alustamiseks lülitage sisse iPhone’i kõlar või eemaldage iPhone dokist.
1 Sisestage pistik iPodi, iPhone’i või iPadi.
iPad
Pistik
2 Asetage iPad iPadi alusele.
■ iPodi ja iPhone’i ühendamine (ainult dokk)
iPad
Ettevaatust
Enne dokki ühendamist eemaldage iPodilt või iPhone’ilt
kõik tarvikud.
iPadi alus
3 Ühendage iPod, iPhone või iPad USB-pistiku abil
seadmega.
Märkus
Dokkimisjaama on võimalik kasutada ainult mudelite iPod
touch (5. põlvkond), iPod nano (7. põlvkond) ja iPhone
5 ühendamiseks. Teised Apple’i tooted (iPod, iPhone ja
iPad) saab ühendada USB-kontakti kaudu.
1 Avage iPodi ja iPhone’i dokkimisjaam tõmmates katte
ülesse.
USB-pistik
Märkus
USB pesa ei toeta VIDEO väljundit.
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:10
ET-10
2013-11-08 09:26:23
iPodi, iPhone’i või iPadi kuulamine (järg)
2 Dokkige oma iPod iPhone seadmesse.
■ Erinevad iPodi, iPhone’i ja iPadi funktsioonid
iPhone (alt)
Funktsioon
iPhone
Põhiseade
Dokk/USB
Lightning ühendus
Esitamine
Paus
Lightning
ühendus
Kaugjuhtimispult
Dokk
USB
iPod
CD/USB
Pala
üles/alla
iPhone’i dokk
■ iPod või iPhone taasesitamine (dokk)
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupu-
le.
2 iPodi funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu iPod või põhiseadmel mitu korda nuppu FUNCTION.
3 Sisestage iPod või iPhone põhiseadme dokki. Displeile ilmub kirje „Dock Ok“.
4 Taasesitamise alustamiseks vajutage nuppu / (iPod
/ ).
■ iPodi, iPhone’i või iPadi lahtiühendamine
Edasi/
tagasi
kerimine
Displei
____
Kordus
Lihtsalt eemaldage iPod või iPhone dokkimisjaamast või
iPadi pistik USB-terminalist. Seda on ohutu teha isegi
taasesitamise ajal.
■ iPodi, iPhone’i või iPadi menüüdes navigeerimine
1 Vajutage nuppu MENU, et vaadata iPodi, iPhone’i või
iPadi menüüd. Eelmisse menüüsse naasmiseks vajutage
uuesti nupule.
2 Vajutage menüüst üksuse valimiseks nuppu PRESET
( või ) ning vajutage seejärel nuppu ENTER.
Märkus
Kaugjuhtimispuldiga iPodi, iPhone’i või iPadi menüüs navigeerimisel ärge kasutage iPodi või iPhone’i nuppe. Helitugevust muudetakse kaugjuhtimispuldil või põhiseadmel
nupule VOL (+ või –) vajutamisel. iPodil, iPhone’il või iPadil helitugevuse muutmine ei anna mingit efekti.
Segamine
Menüü
Sisesta
Kursor
üles/alla
iPod
Toiming
Vajutage
pausirežiimis.
Vajutage
taasesitamise
režiimis.
Vajutage
taasesitamise või
pausi režiimis. Kui
vajutate nuppu
pausi režiimis,
vajutage soovitud
pala esitamise
alustamiseks nuppu
/ .
Vajutage ja hoidke
all taasesitamise
režiimis.
Taasesitamise
jätkamiseks
vabastage nupp.
Vajutage iPodi
teabe kuvamiseks.
____
Vajutage
kordusrežiimi
ümberlülitamiseks.
Vajutage
kordusrežiimi
ümberlülitamiseks.
Vajutage, et
vaadata iPodi
menüüd iPodi
funktsiooni ajal.
Vajutage valiku
kinnitamiseks.
____
Vajutage iPodi
menüü valimiseks.
____
____
____
iPod
iPodi, iPhone’i ja iPadi toimingud
Alljärgnevalt kirjeldatud toimingud sõltuvad teie poolt kasutatavast iPodi, iPhone’i ja iPadi põlvkonnast.
Süsteemi sisselülitumine
Põhiseadme sisselülitamisel lülitub automaatselt sisse ka
dokitud või seadmega ühendatud iPod, iPhone või iPad.
Süsteemi väljalülitumine (ooterežiimile lülitumine):
Kui põhiseade lülitatakse ooterežiimile, lülituvad dokitud
iPod, iPhone või ühendatud iPad samuti automaatselt
ooterežiimile.
ET-11
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:11
2013-11-08 09:26:24
CD- või MP3-/WMA-plaadi kuulamine
■ Erinevad plaadifunktsioonid
Funktsioon
Esitamine
Paus
Põhiseade
Kaugjuhtimispult
Stopp
Pala
üles/alla
Edasi/
tagasi
kerimine
■ Plaadi taasesitamine
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 CD-funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil
3
4
5
6
nuppu CD või põhiseadmel korduvalt nuppu FUNCTION.
Plaadisektsiooni avamiseks vajutage nuppu OPEN/
CLOSE.
Asetage plaat kirjadega pool ülesse poole plaadisektsiooni.
Plaadisektsiooni avamiseks vajutage nuppu OPEN/
CLOSE.
Taasesitamise alustamiseks vajutage nuppu / (CD/
USB / ).
Taasesituse peatamine
● Vajutage nuppu (CD/USB ).
Ettevaatust
● Ärge asetage ühte plaati mahutavasse salve korraga
kahte plaati.
● Ärge asetage seadmesse erikujulisi plaate (südamekujulised, kaheksanurksed jms). Sellised plaadid võivad põhjustada tõrkeid seadme töös.
● Ärge lükake liikuvat plaadisalve.
● Voolukatkestuse korral oodake kuni vooluvarustus on
taastunud.
● Kui CD töötamise ajal täheldatakse häireid teleri või
raadio töös, liigutage seade telerist või raadiost eemale.
● Jälgige, et 8 cm (3”) plaat asetatakse plaadisalve keskele.
● Plaadi teabe struktuurist tulenevatel põhjustel võtab
MP3-/WMA-plaadi lugemine kauem aega, kui tavalise
CD-plaadi lugemine (umbes 20 kuni 90 sekundit).
Märkused CD- või MP3-/WMA-plaatide kohta:
● Esitada on võimalik ka lõpetamata kirjutamisega taaskirjutatavaid mitmeseansilisi plaate.
Toiming
Vajutage stopp-režiimis.
Vajutage
taasesitamisrežiimis.
Vajutage nuppu / , et
pausi järel taasesitamist
jätkata.
Vajutage taasesitamise
režiimis.
Vajutage taasesitamise
või stopp-režiimis.
Kui vajutate nupule
stopp-režiimis, vajutage
soovitud pala esitamise
alustamiseks nuppu / .
Vajutage ja hoidke all
taasesitamise režiimis.
Taasesitamise
jätkamiseks vabastage
nupp.
■ Pala otse otsimine
Kasutage kaugjuhtimispuldil numbrinuppe, et valida
valitud plaadi esitamise ajal soovitud pala.
● Numbrinupud võimaldavad teil valida kuni numbrini 9.
● Valides numbri 10 või sellest suurema numbri, kasutage
nuppu „10+“.
A. Näide - kuidas valida 13
1 Vajutage üks kord nuppu „10+“.
2 Vajutage nuppu „1“.
3 Vajutage nuppu „3“.
Valitud pala number
B. Näide - kuidas valida 130
1 Vajutage kaks korda nuppu „10+“.
2 Vajutage nuppu „1“.
3 Vajutage nuppu „3“.
4 Vajutage nuppu „0“.
Märkused:
● Plaadil asuvate palade arvust suuremat arvu pole võimalik valida.
● Juhusliku esitamise ajal pole otseotsing võimalik.
■ Juhuslik esitamine
Kõikide palade juhuslikus järjekorras esitamine
Vajutage puldil nuppu RANDOM kuni ilmub kirje „Random“.
Vajutage nuppu / (CD/USB / ).
Juhusliku esitamise tühistamine
Vajutage uuesti nuppu RANDOM. Näidik „RDM“ kustub.
Märkused:
, saate
● Kui vajutate juhusliku esitamise ajal nuppu
liikuda edasi juhusliku töötamise poolt valitud järgmise
pala juurde. Samas ei võimalda nupp
teil liikuda
tagasi eelmisele palale. Selle asemel juhitakse teid
esitatava pala algusesse.
● Juhusliku esitamise ajal valib ja esitab seade palasid automaatselt. (Teil pole võimalik palade järjestust valida.)
ET-12
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:12
2013-11-08 09:26:24
CD- või MP3-/WMA-plaadi kuulamine (järg)
■ Kordusesitus
Kordusesitus võib mängida järjest ühte pala, kõiki palasid või
programmeeritud vahemikku.
Ühe pala kordamine:
Valige numbrinuppudega soovitud pala.
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT kuni displeile ilmub kirje „Repeat One“. Vajutage nuppu / (CD/USB / ).
Kõikide palade kordamine:
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT kuni displeile ilmub kirje „Repeat All“. Vajutage nuppu / (CD/USB / ).
Soovitud palade kordamine:
Teostage sellel lehel jaotises „Programmeeritud esitamine“ toodud samme 1 - 5 ja vajutage korduvalt nuppu REPEAT kuni ilmub
kirje „Repeat All“.
Ühe kausta kordamine:
Vajutage kaustarežiimis (MP3/WMA) olles korduvalt nuppu
REPEAT kuni kuvatakse „Repeat Folder“. Vajutage nuppu /
(CD/USB / ).
Kordusesitamise tühistamine:
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT kuni ilmub kirje „Norma“ ning
kirje „ “ kustub.
Programmeeritud esitamisrežiimi tühistamine
Vajutage programmeeritud stopp-režiimi ajal nuppu (CD ).
Displeile ilmub kirje „Memory Clear“ (Mälu tühi) ning kogu programmeeritud sisu kustutatakse.
Programmile palade lisamine
Kui programm on eelnevalt salvestatud, kuvatakse näidik
„MEM“. Vajutage nuppu MEMORY. Seejärel teostage palade lisamiseks sammud 2 - 3.
Märkused:
● Kui plaadisektsioon on avatud, tühistatakse programm
automaatselt.
● Kui te vajutate ON/STAND-BY nupule, et minna ooterežiimi või valite CD asemel mõne muu funktsiooni,
programmeeritud valikud puhastatakse.
● Programmi toimimise ajal pole juhuslik esitamine võimalik.
■ MP3-/WMA-plaatide taasesitamise toiming, kui kaustarežiim on sisselülitatud
CD-R/RW taasesitamine
1 Vajutage puldil nuppu CD ning sisestage MP3-/
WMA-plaat. Vajutage nuppu FOLDER ja kuvatakse
plaaditeave.
MP3-näidik
WMA-näidik
Ettevaatust
Peale kordusesitamist vajutage kindlasti nuppu
(CD/
USB ). Vastasel juhul jääb plaat lõputult mängima.
TOTAL-näidik
■ Programmeeritud esitamine (CD)
Kaustade koguarv
1 Programmeerimise salvestamisrežiimi sisenemiseks
vajutage stopp-režiimis olles kaugjuhtimispuldil nuppu
MEMORY.
2 Soovitud pala valimiseks vajutage nuppu
või
.
Failide koguarv
2 Soovitud kausta valimiseks vajutage nuppu PRESET ( või
) . (Kaustarežiim sees)
FOLDER
näidik
Valitud pala number
3 Pala numbri salvestamiseks vajutage nuppu MEMORY.
4 Korrake teiste palade puhul samme 2 - 3. Programmeerida
on võimalik kuni 32 pala. Kui soovite kontrollida programmeeritud palasid, vajutage mitu korda nuppu MEMORY. Programmeeritud palade kustutamiseks vajutage nuppu CLEAR.
5 Taasesitamise alustamiseks vajutage nuppu / (CD/USB
/ ).
■ Programmeeritud esitamine (MP3/WMA)
1 Programmeerimise salvestamisrežiimi sisenemiseks
vajutage stopp-režiimis olles nuppu MEMORY.
2 Soovitud kausta valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu PRESET (
või
).
Seejärel vajutage soovitud palade valimiseks (kaugjuhtimispuldil) nuppu
või
.
KAUSTA number
3 Vajutades nuppu
või
, valige taasesitamiseks
soovitud fail.
4 Vajutage nuppu / (CD/USB / ). Algab taasesitamine
ja kuvatakse faili nimi.
● Kuvatakse teose, esitaja ja albumi nimi, kui need
on plaadile salvestatud.
● Sisselülitatud kaustarežiimiga taasesitamise puhul
vajutage nuppu PRESET ( või ) ja kausta on
võimalik valida isegi siis, kui seade on taasesitamise/pausi režiimis. Seade jätkab taasesitamise/pausi režiimi valitud kausta esimesest palast.
● Nupu CD/USB DISPLAY vajutamisel saab muuta
kuvatavat sisu.
Faili nime kuvamine
Loenduri kuvamine
Albumi kuvamine
3 Kausta ja pala numbri salvestamiseks vajutage nuppu
MEMORY.
4 Korrake samme 2 – 3 teiste kaustade/palade puhul.
Kokku on võimalik programmeerida kuni 32 pala.
5 Taasesitamise alustamiseks vajutage nuppu / (CD/
USB / ).
Kausta esimese pala
number
Kausta kuvamine
Teose kuvamine
Esitaja kuvamine
Märkus
Kui kuvatakse kirje „Not Support“ (Ei toetata), tähendab
see, et on valitud „Copyright protected WMA file“ (Kopeerimiskaitstud WMA-fail) „Not supported playback file“ (Toetuseta taasesitamise fail).
ET-13
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:13
2013-11-08 09:26:24
USB-massmäluseadme/MP3-pleieri kuulamine
iPad
Märkus
See toode pole ühilduv USB-massmäluseadme või MP3pleieri MTP- ja AAC-failisüsteemidega.
■ USB-/MP3-pleieri taasesitamine sisse/välja lülitatud kaustarežiimiga
1 USB-funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimis-
puldil nuppu USB või põhiseadmel mitu korda nuppu
FUNCTION. Ühendage MP3-/WMA-vormingus failidega USB-mäluseade seadmega. Kui USB-mälu on
ühendatud põhiseadmega, kuvatakse seadme teave.
Sisse lülitatud kaustarežiimiga taasesitamiseks tegutsege vastavalt järgnevale 2. sammule.
Välja lülitatud kaustarežiimiga taasesitamiseks jätke
järgnev 3. samm vahele.
2 Soovitud taasesituskausta valimiseks vajutage nuppu
FOLDER ja vajutage nuppu PRESET ( või ). Taasesituse alustamiseks minge sammu 4. Taasesituskausta
muutmiseks vajutage nuppu PRESET ( või ) ja valige
mõni teine kaust.
3 Vajutades nuppu või , valige taasesitamiseks soovitud
fail.
4 Vajutage nuppu / (CD/USB / ). Algab taasesitamine ja kuvatakse faili nimi.
● Kuvatakse teose, esitaja ja albumi nimi, kui need
on USB-mäluseadmele salvestatud.
● Nupu CD/USB DISPLAY vajutamisel saab muuta
kuvatavat sisu.
Märkus
Taasesituse katkestamine
Vajutage nuppu / (CD/USB / ).
■ USB-mäluseadme eemaldamine
1 Taasesitamise lõpetamiseks vajutage nuppu
USB ).
2 Ühendage USB-mäluseade USB-pesast lahti.
(CD/
Märkused:
● SHARP ei vastuta andmete kaotsi minemise eest ajal, mil
USB-mäluseade oli helisüsteemiga ühendatud.
● USB-terminali ühendamise järel on võimalik taasesitada MP3- ja/või WMA-vormingus tihendatud faile.
● Antud USB-mäluvorming toetab FAT 16 või FAT 32-e.
● SHARP ei garanteeri kõikide USB-mäluseadmete töötamist selles helisüsteemis.
● Selle helisüsteemi puhul ei soovitata USB-mäluseadme ühendamiseks kasutada USB-kaablit. USB-kaabli
kasutamine mõjutab selle helisüsteemi töötamist. iPodi, iPhone’i ja iPadi see tingimus ei puuduta.
● Seda USB-mälu ei saa kasutada läbi USB-keskuse.
● Käesoleva seadme USB pesa ei ole mõeldud arvutiga
ühendamiseks.
● USB-pesa abil pole võimalik esitada väliseid kõvakettaid.
● Kui USB-mälus olevad failid on suured, võib nende
andmete lugemine kesta kauem aega.
● See toode suudab esitada WMA- ja MP3-faile. Seade
tuvastab automaatselt esitatava faili tüübi. Kui antud
tootel esitatakse esitamatud faili, kuvatakse kirje „Not
Support“ (Ei toetata) ning fail jäetakse automaatselt
vahele. See võib võtta mõne sekundi aega. Kui kindlaks tegematu faili tõttu kuvatakse displeile tavatud kirjed, lülitage seade välja ning seejärel uuesti sisse.
● See toode esitab USB-massmäluseadmeid ja MP3pleiereid. Mõnede seadmete ettenägematute põhjuste
tõttu võib aga ette tulla teatud ebaregulaarsusi. Peaks
nii juhtuma, lülitage seade välja ning seejärel uuesti
sisse.
● CD-funktsiooni ajal MP3-pleier ei lae.
Järgnevad funktsioonid on samad nagu CD-toimingud
Lk
Erinevad plaadifunktsioonid ...................................... 12
Pala otse otsimine ....................................................... 12
Juhuslik esitamine ...................................................... 12
Kordusesitus................................................................ 13
Programmeeritud esitamine (MP3/WMA) .................. 13
Märkused:
● Kui USB-mäluseade pole ühendatud, kuvatakse displeile kirje „USB No Media“ (Puudub USB meedium).
● Muutuva bitikiirusega faili taasesitamisel ei ole edasi/
tagasi kerimine võimalik.
Märkused:
● See seade toetab ainult vormingut „MPEG-1 Audio
Layer-3“. (Diskreetimissagedus on 32, 44,1, 48kHz)
● MP3-failide esitamise järjekord võib erineda sõltuvalt
faili allalaadimise ajal kasutatud tarkvarast.
● MP3 poolt toetatav bitikiirus on 32~320 kbps, WMA
puhul on see 64~160 kbps.
● MP3/WMA vorminguta faile ei ole võimalik taasesitada.
● See seade ei toeta esitusloendeid.
● See seade saab kuvada kuni 32 tähemärki pikki kausta- ja failinimesid.
● Kaustade, mille hulgas on ka mitte esitatava failiga
kaust, koguarv võib olla kuni 999. Displei näitab aga
ainult MP3-/WMA-failidega kausta.
● Muutuva bitikiirusega faili taasesitamisel ei pruugi
displeile kuvatud taasesituse aeg vastata reaalsele
esitusajale.
● WMA-meta silti toetab samuti WMA-failidesse salvestatud teose, esitaja ja albumi nime. Kopeerimiskaitstud
WMA-faile pole võimalik taasesitada.
ET-14
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:14
2013-11-08 09:26:24
Raadio kuulamine
4 Jaama mällu salvestamiseks vajutage 30 sekundi
jooksul nuppu MEMORY. Kui kirje „MEM“ ja eelseadistatud numbri näidikud kustuvad enne jaama mällu
salvestamist, korrake toimingut alates 2. sammust.
5 Korrake samme 1 - 4 teiste jaamade seadistamiseks
või eelseadistatud jaama muutmiseks. Uue jaama
mällu salvestamisel kustutatakse eelnevalt selle eelseadistatud kanalinumbri alla salvestatud olnud jaam.
Märkus
Varundusfunktsioon kaitseb mällu salvestatud jaamu
mõne tunni vältel juhuks, kui leiab aset voolukatkestus või
kui toitejuhe peaks lahti ühenduma.
■ Mällu salvestatud jaamade valimine
Soovitud jaama valimiseks vajutage nuppu PRESET (
või ).
■ Eelseadistatud jaamade skannimine
1 Vajutage ja hoidke nuppu PRESET (
■ Häälestamine
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Vajutage mitu korda nuppu FM (kaugjuhtimispult) või
FUNCTION (põhiseade), et valida tuunerifunktsioon
FM Stereo või FM Mono.
3 ● Käsitsi häälestamine:
Soovitud jaamale häälestamiseks vajutage korduvalt
nuppu TUNING ( või ).
● Automaatne häälestamine:
Vajutage ja hoidke nuppu TUNING ( või ). Skannimine
käivitub automaatselt ja peatub esimese vastu võetava
saatejaama juures.
Märkused:
● Raadio segamise korral võib automaatne skannimine
selles punktis seiskuda.
● Automaatne skannimine jätab nõrga signaaliga jaamad vahele.
● Automaatse häälestamise peatamiseks vajutage
uuesti nuppu TUNING ( või ).
● Kui seade on häälestatud RDS-jaamale (raadioandmete
süsteem), kuvatakse esmalt sagedus ning seejärel süttib
RDS-näidik. Lõpuks ilmub jaama nimi.
● Täielikku automaatset häälestamist on võimalik saavutada RDS-jaamadega „ASPM“, vt lk 16.
FM stereosaadete vastuvõtmine
● Stereorežiimi valimiseks vajutage nuppu TUNER ning
displeile kuvatakse näidik „ST“. Kui FM saade on stereos, ilmub displeile „ “ ja „ “.
● Kui FM signaal on nõrk, vajutage nuppu TUNER, et
näidik „ST“ kustutada. Vastuvõtt lülitub monole ning
heli muutub selgemaks.
■ Jaama mällu salvestamine
või ). nuppu
kuni eelseadistatud number vilgub. Programmeeritud
jaamadele häälestatakse järjekorras, peatudes igal
jaamal 5 sekundit.
2 Soovitud jaama leidmise järel vajutage uuesti nuppu
PRESET ( või ).
■ Kogu eelseadistatud mälu kustutamine
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Tuunerifunktsiooni valimiseks vajutage mitu korda
nuppu FUNCTION (põhiseade) või nuppu TUNER
(kaugjuhtimispult).
3 Tuunerifunktsioonis olles vajutage ja hoidke nuppu CLEAR (kaugjuhtimispult) kuni ilmub kirje „Tuner Clear“.
Raadioandmete süsteemi (RDS)
kasutamine
RDS on ringhäälinguteenus, mida osutavad üha suurem hulk FM-jaamu. Sellised FM-jaamad saadavad
koos oma tavapärase programmiga täiendavaid signaale. Nad edastavad oma programmi nimesid ning
teavet programmitüüpide kohta, näiteks sport, muusika jms.
Olles häälestunud RDS-jaamale kuvatakse displeile
„RDS“ ja jaama nimi.
Kui vastuvõetav saade kannab endaga liiklusteavet, kuvatakse displeile „TP“ (liiklusprogramm) ja liiklusteabe edastamise ajal kuvatakse kirje „TA“ (liiklusteade).
„PTYI“ (dünaamiline PTY-näidik) ilmub dünaamilise PTYjaama vastuvõtmise korral.
Võite salvestada mällu 40 FM jaama ning nupule vajutamisega need mälust välja tuua. (Eelseadistatud häälestus)
1 Teostage „Häälestamise“ sammud 2 - 3.
2 Vajutage nuppu MEMORY.
3 Eelseadistatud kanalinumbri valimiseks vajutage 30
sekundi jooksul nuppu PRESET ( või ). Salvestage
jaamad mällu alustades 1. eelseadistatud kanalist.
ET-15
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:15
2013-11-08 09:26:24
Raadioandmete süsteemi (RDS) kasutamine (järg)
■ RDSi poolt edastatav teave
RDSi saab juhtida ainult kaugjuhtimispuldi asuvate
nuppude abil.
Iga kord, kui vajutatakse nuppu RDS DISPLAY, vahetub displei järgmisel moel.
Jaama nimi (PS)
Sagedus
Programmi tüüp (PTY)
■ Märkused RDSi kasutamise kohta
Raadiotekst (RT)
Häälestudes mitte RDS jaamale või kui RDS jaama signaal on nõrk, muutub signaal järgmises järjestuses.
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
Märkused:
● Kui sama jaam edastab saateid mitmel erineval sagedusel, salvestatakse mällu kõige tugevam sagedus.
● Jaamu, mille sagedus on sama, kui juba mällu salvestatud jaamal, ei salvestata.
● Kui 40 jaama on juba mällu salvestatud, skannimine
katkestatakse. Kui te soovite ASPM-toimingut uuesti
läbi viia, kustutage eelseadistatud mälu.
● Kui ühtegi jaama mällu ei salvestatud, ilmub umbes 4
sekundiks kirje „END“ (LÕPP).
● Kui RDS-signaalid on väga nõrgad, ei pruugi jaama
nimed mällu salvestuda.
● Sama jaamanimi võib olla salvestatud erinevates kanalites.
● Kindlates piirkondades või kindlatel ajaperioodidel võivad jaamade nimed olla ajutiselt erinevad.
■ Automaatse jaama programmi mälu
(ASPM) kasutamine
ASPM-kasutusrežiimis otsib tuuner automaatselt uusi
RDS-jaamu. Salvestada on võimalik kuni 40 jaama.
1 Vajutage mitu korda nuppu TUNER (kaugjuhtimispult)
või FUNCTION (põhiseade), et valida tuunerifunktsioon TUNER.
2 Vajutage ja hoidke nuppu RDS ASPM.
1 Kui „ASPM“ on vilkunud umbes 4 sekundit, algab
skannimine (87,50 - 108,00 MHz).
Järgmiste sündmuste toimumine ei tähenda, et seadmel oleks rike.
● Vaheldumisi ilmuvad kirjed „PS“, „No PS“ ja jaama nimi
ning seade ei tööta korralikult.
● Kui konkreetne jaam ei edasta korralikult saateid või
kui jaam viib läbi teste, siis ei pruugi RDS-funktsioon
õigesti töötada.
● Võttes vastu nõrga signaaliga RDS-jaama, ei pruugita
teavet, näiteks jaama nime, kuvada.
● „No PS“, „No PTY“ või „No RT“ vilguvad umbes 5 sekundit ning seejärel kuvatakse displeile sagedus.
Märkused raadioteksti kohta
● 4 sekundiks ilmuvad raadioteksti esimesed 14 tähemärki ning seejärel liiguvad need üle displei.
● Kui häälestute RDS-jaamale, mis ei edasta raadioteksti, kuvatakse raadioteksti asendile lülitumisel kirje
„No RT“.
● Raadioteksti vastuvõtmise ajal või kui teksti sisu muutumisel kuvatakse kirje „RT“.
■ Mälus olevate jaamade valimine
Programmitüüpide (uudised, sport, liiklusprogramm
jms) ja nimetamine ja jaamade valimine (PTY otsing):
1 Vajutage mitu korda nuppu TUNER (kaugjuhtimispult)
2
Kui leitakse RDS-jaam, ilmub lühikeseks ajaks kirje „RDS“ ning jaam salvestatakse mällu.
3
Skannimise järel kuvatakse neljaks sekundiks mällu salvestatud jaamade arv ning 4 sekundiks ilmub
kirje „END“ (LÕPP).
ASPEM-toimingu peatamine enne selle lõpule jõudmist:
Vajutage jaamade skannimise ajal nuppu RDS ASPM.
Juba mällu salvestatud jaamad jäävad sinna alles.
või FUNCTION (põhiseade), et valida tuunerifunktsioon
TUNER.
2 Vajutage nuppu (RDS ).
Umbes kuueks sekundiks ilmuvad displeile kirjed „SELECT“ ja „PTY TI“.
3 Programmitüübi valimiseks vajutage 6 sekundi jooksul
nuppu TUNING ( või ).
Iga kord, kui nupule vajutatakse, kuvatakse programmi
tüüp. Kui nuppu hoitakse all kauem, kui 0,5 sekundit, kuvatakse programmitüüp pidevalt.
ET-16
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:16
2013-11-08 09:26:24
Raadioandmete süsteemi (RDS) kasutamine (järg)
4 Valitud programmitüübi vilkumise ajal (6 sekundi jooksul) vajutage uuesti nuppu RDS PTY.
Kui valitud programmitüüp on olnud 2 sekundit kuvatud,
ilmub kirje „SEARCH“ ja algab otsimine.
Märkused:
● Kui displei on lõpetanud vilkumise, alustage uuesti 2.
sammust. Kui seade leiab soovitud programmitüübi,
süttib vastav kanalinumber umbes 8 sekundiks ja seejärel jääb põlema jaama nimi.
● Kui soovite kuulata mõne teise jaama samasugust
programmitüüpi, vajutage kanalinumbri või jaama
nime vilkumise ajal nuppu RDS PTY. Seade hakkab
otsima järgmist jaama.
● Kui ühtegi jaama ei leitud, kuvatakse 4 sekundiks kirje
„NOT FOUND“ (ei leitud).
Kui valite liiklusprogrammi
Kui valite 3. sammus liiklusprogrammi (TP), ilmub displeile
kirje „TP“.
(See ei tähenda, et saate sel ajal kuulata liiklusteavet.)
Liiklusteabe edastamise ajal ilmub displeile kirje „TA“.
PTY (programmitüüp) koodid, TP (liiklusprogramm) ja
TA (liiklusteade)
NEWS (UUDISED) POP M (POPMUUSIKA)
AFFAIRS (TEEROCK M (ROCK
MASAATED)
MUUSIKA)
INFO
EASY M (KERGEMUUSIKA)
FOLK M (RAHVAMUUSIKA)
DOCUMENT (DOKUMENTAAL)
TEST
SPORT
ALARM (HÄIRE)
EDUCATE
(HARIDUS)
DRAMA
(DRAAMA)
CULTURE
(KULTUUR)
SCIENCE
(TEADUS)
VARIED (VARIA)
SOCIAL (SOTSIAAL)
RELIGION
(RELIGIOON)
PHONE IN
(SISSEHELISTAMINE)
LIGHT M (KERGE TRAVEL (REISIKLASSIKALINE MINE)
MUUSIKA)
CLASSICS
LEISURE
(KLASSIKALINE (VABAAEG)
MUUSIKA)
OTHER M (MUU JAZZ (DŽÄSSMUUSIKA)
MUUSIKA)
WEATHER (ILM) COUNTRY
(KANTRIMUUSIKA)
FINANCE
NATION M (MUU(RAHANDUS)
SIKA KOHALIKUS
KEELES)
CHILDREN
OLDIES (VANA
(LAPSED)
MUUSIKA)
NONE (PUUDUB)
TP
TA
Taimeri ning unerežiimi kasutamine (ainult kaugjuhtimispult)
■ Taimeriga taasesitamine
Enne taimeri seadistamist
● Kontrollige, kas kellal on seadistatud õige kellaaeg (vt
lk 6). Kui ei ole, siis pole teil võimalik taimeri funktsiooni kasutada.
● Taimeriga taasesitamine: ühendage USB või sisestage plaat või dokkige iPod, mida te soovite esitada.
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
Taimeriga taasesitamine
Seade lülitub sisse ja hakkab eelmääratud ajal esitama soovitud allikat (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN).
2 Vajutage ja hoidke nuppu CLOCK/TIMER.
3 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
Sellel seadmel on kaks erinevat taimerit: ÜHE KORRA
TAIMER ning IGAPÄEVANE TAIMER.
4
Ühe korra taimer (näidik „ “):
Ühe korra taimer töötab ainult ühe korra talle määratud ajal.
Igapäevane taimer (näidik „DAILY“):
Igapäevane taimer lülitub sisse iga päev ühel ja samal
meie poolt eelseadistatud ajal. Näiteks võib panna seadet
igal hommikul teid äratama.
Ühe korra taimeri ja igapäevase taimeri koos kasutamine
Kasutage näiteks ühe korra taimerit raadioprogrammi kuulamiseks ning igapäevast taimerit hommikuseks äratamiseks.
1 Seadistage igapäevane ja ühe korra taimer (lk 17 - 18).
5
Igapäevane taimer
Stopp
Ühe korra taimer
Start
7
8
1 minut või rohkem
Start
6
Stopp
9
10
, et valida „Once“ (Üks kord) või Daily“ (Igapäevane) ning
vajutage nuppu ENTER.
Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et
valida „Timer Set“ (seadistatud taimer) ning vajutage
nuppu ENTER.
Taimeriga taasesitamise allika (CD, TUNER, USB,
iPod, AUDIO IN, LINE IN) valimiseks vajutage nuppu
või
. Vajutage nuppu ENTER.
või
vajutades
Kui valite tuuneri, valige nuppu
jaam ning vajutage seejärel nuppu ENTER. Kui jaam
pole programmeeritud, kuvatakse kirje „No Preset“
(pole seadistatud) ning taimeri seadistamine tühistatakse.
Päeva valimiseks vajutage nuppu
või
ning vajutage seejärel nuppu ENTER.
Tundide muutmiseks vajutage nuppu ENTER. Vajutage nuppu
või
ning vajutage seejärel nuppu
ENTER.
või
ning vaMinutite valimiseks vajutage nuppu
jutage seejärel nuppu ENTER.
Seadistage lõpetamise aeg sarnaselt eeltoodud sammudele 7 ja 8.
Reguleerige VOLUME juhtnupuga helitugevust ja vajutage seejärel nuppu ENTER.
ET-17
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:17
2013-11-08 09:26:24
Taimeri ning unerežiimi kasutamine (ainult kaugjuhtimispult) (järg)
11 Toite ooterežiimile lülitamiseks vajutage nupule ON/
STAND-BY. Süttib näidik „TIMER“.
12 Eelmääratud aja saabumisel algab taasesitus. Helituge-
vus suureneb järjest kuni saavutab eelmääratud taseme.
Taimeriga taasesitamise ajal vilgub taimeri näidik.
13 Taimeri lõpuaja saabudes läheb süsteem automaatselt
ooterežiimi.
Ühe korra taimer
Taimer tühistatakse.
Igapäevane taimer
Taimer töötab iga päev samal ajal. Tühistage igapäevane taimer, kui te seda rohkem ei kasuta.
Märkused:
● Teostades taimeriga taasesitust mõnda teist USBpesasse või AUDIO IN pesasse ühendatud seadet
kasutades, valige 5. sammus „USB“ või „AUDIO IN“
või „LINE IN“. See seade lülitub sisse või ootereziimi
automaatselt. Ühendatud seade aga ei lüliti sisse või
välja.
● Taimeriga taasesitamise lõpetamiseks tegutsege vastavalt käesoleval leheküljel olevale juhisele „Taimeri
seadistuse tühistamine“.
Taimeri seadistuse kontrollimine
1 Lülitage vooluvarustus sisse. Vajutage ja hoidke nuppu CLOCK/TIMER.
2 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et valida „Once“ (Üks kord) või Daily“ (Igapäevane) ning
vajutage nuppu ENTER.
3 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et valida „Timer Call“ (Taimeri kontroll) ning vajutage nuppu
ENTER.
■ Unerežiimi kasutamine
Nii raadiot, plaadimängijat, iPodi, USBd, Heli sisendit kui
ka Sisendkaablit on võimalik automaatselt välja lülitada.
1 Soovitud heliallika taasesitamine
2 Vajutage nuppu SLEEP.
3 5 sekundi jooksul vajutage aja valimiseks numbrinupule. (1 minut ~ 99 minutit)
4 Displeile ilmub kirje „SLEEP“ (UNI).
5 Määratud aja möödumisel läheb seade automaatselt
ooterežiimi. Helitugevus langeb 1 minut enne unerežiimi lõppemist.
Järelejäänud magama jäämise aja kontrollimine
1 Ajal, mil displeile on kuvatuid „SLEEP“, vajutage nuppu SLEEP.
Unerežiimi tühistamine
Vajutage ajal, mil displeile on kuvatud „SLEEP“ (UNI) nuppu ON/STAND-BY. Unerežiimi tühistamiseks ilma seadet
ooterežiimi lülitamata, tegutsege järgmiselt.
1 Ajal, mil displeile on kuvatuid „SLEEP“, vajutage nuppu SLEEP.
2 5 sekundi jooksul vajutage kaks korda nuppu „0“ kuni
displeile ilmub kirje „SLEEP 00“ (UNI 00).
■ Taimeri ja unerežiimi koos kasutamine
Unerežiim ja taimeriga taasesitamine
Teil on näiteks võimalik jääda magama kuulates raadiot ja
ärgata järgmisel hommikul üles CD muusika saatel.
1 Seadistage magama jäämise aeg (vt eeltoodud samme 1 - 5).
2 Ajal, mil unetaimer on seadistatud, seadistage taasesitamise taimer (sammud 2 - 9, lk 17).
Unetaimeri
seadistus
Taimeri seadistuse tühistamine
1 Lülitage vooluvarustus sisse. Vajutage ja hoidke nuppu CLOCK/TIMER.
2 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et valida „Once“ (Üks kord) või Daily“ (Igapäevane) ning
vajutage nuppu ENTER.
3 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et valida „Timer Off“ (Taimer väljas) ning vajutage nuppu ENTER. Taimer tühistatakse (seadistust ei tühistata).
Taimeriga taasesitamise
seadistus
1-99 minutit
Unerežiim seiskub
automaatselt
Lõpuaeg
Soovitud aeg
Taimeriga taasesitamise
algusaeg
Mälu salvestatud taimeri seadistuse uuesti kasutamine
Taimeri seadistus salvestatakse selle sisestamise järel
seadme mällu. Sama seadistuse uuesti kasutamiseks tegutsege järgmiselt.
1 Lülitage vooluvarustus sisse. Vajutage ja hoidke nuppu CLOCK/TIMER.
2 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et valida „Once“ (Üks kord) või Daily“ (Igapäevane) ning
vajutage nuppu ENTER.
3 Vajutage 10 sekundi jooksul nuppu
või
, et valida „Timer On“ (Taimer sisse lülitatud) ning vajutage
nuppu ENTER.
4 Toite ooterežiimile lülitamiseks vajutage nupule ON/
STAND-BY.
ET-18
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:18
2013-11-08 09:26:24
Teie süsteemi täiustamine
Tõrketuvastustabel
Ühendusjuhe ei kuulu komplekti. Ostke kauplustest saadaolev allpool näidatud juhe.
Kui selle seadmega on midagi valesti, kontrollige alljärgnevaid punkte enne, kui pöördute volitatud SHARPi edasimüüja või teeninduskeskuse poole.
■ Üldosa
Sümptom
● Kell näitab valet aega.
● Nupule vajutamisel
seade ei reageeri.
Portatiivne
audiopleier jms
● Ei kostu heli.
Helikaabel (pole kaasas)
■ Portatiivse audiopleieri jms taasesituse
kuulamine
1 Kasutage ühendusjuhet portatiivse helimängija jms
ühendamiseks AUDIO IN pesasse.
2 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
3 AUDIO IN funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhti-
mispuldil nuppu AUDIO/LINE (INPUT) või põhiseadmel mitu korda nuppu FUNCTION.
4 Esitage ühendatud seadet. Kui ühendatud seadme
helitugevus on liiga tugev, võib heli kõlada moonutatult. Peaks nii juhtuma, reguleerige ühendatud seadme
helitugevust.
Märkus
Segava müra vältimiseks asetage seade telerist eemale.
■ Kaugjuhtimispult
Sümptom
● Kaugjuhtimispult ei
tööta.
■ Kõrvaklapid
● Ärge seadke helitugevust sisselülitamisel maksimaalsele valjusele. Kõrvaklappidest või kuularitest kostub
ülitugev helirõhk võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
● Vähendage helitugevust enne kõrvaklappide sisselülitamist või ühendamist.
● Veenduge, et teie kõrvaklappidel on 3,5 mm läbimõõduga pistik ning kõrvaklappide takistus jääb vahemikku 16 kuni 50 oomi. Soovitatav takistus on 32 oomi.
● Kõrvaklappide sisseühendamine katkestab automaatselt
kõlariühendused.
Võimalik põhjus
● Toimunud on
voolukatkestus.
Lähtestage kell. (Vt lk 6)
● Seadke seade ooterežiimi
ning lülitage seejärel
uuesti sisse.
● Kui seade ikka ei tööta
korralikult, taaskäivitage
seade. (Vt lk 21)
● Helitugevus on seatud
tasemele „Min“.
● Kõrvaklapid ei ole
ühendatud.
● Kõlarijuhtmed ei ole
ühendatud.
● Seade on liiga kaugel
Bluetooth stereoheli
allikasseadmest.
● Seade ei ole paaristatud
Bluetooth stereoheli
allikasseadmega.
Võimalik põhjus
● Kas seadme
vahelduvvoolujuhe on
vooluvõrku ühendatud?
● Patarei polaarsus on vale.
● Patarei on tühi.
● Vahemaa või nurk on valed.
● Kaugjuhtimisandurile
langeb tugev valgus.
■ NFC / Bluetooth
Sümptom
● Ei kostu heli.
Võimalik põhjus
● Seade on liiga kaugel
Bluetooth stereoheli
allikasseadmest.
● Seade ei ole paaristatud
Bluetooth stereoheli
allikasseadmega.
● Bluetooth heli
● Seade asetseb
on katkendlik või
elektromagnetilist
moonutatud.
kiirgust tekitavale teisele
seadmele liiga lähedal.
● Seadme ja Bluetooth
stereoheli allikasseadme
vahel on mingi takistus.
● NFC-võimekusega
● Põhiseade ei
seade ei suuda
ole Bluetooth
ühenduda Bluetoothiga
paaristamisrežiimis. Viige
üle NFC-märgise.
läbi „NFC ühendus heli
taasesitamiseks“. (Vt lk 7.)
ET-19
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:19
2013-11-08 09:26:24
Tõrketuvastustabel (järg)
■ Avatud lisaseade
Sümptom
● Ei kostu heli.
● Lisaseade ei lae.
■ USB
Võimalik põhjus
● Lisaseade ei mängi.
● Lisaseade ei ole korralikult
põhiseadme külge
ühendatud.
● Kas seadme
vahelduvvoolujuhe on
vooluvõrku ühendatud?
● Lisaseade ei ole
USB-pesaga täielikult
ühendatud.
Sümptom
● Seadet ei suudeta
tuvastada.
■ iPod, iPhone või iPad
Sümptom
● Ei kostu heli.
Võimalik põhjus
● iPod, iPhone või iPad ei
mängi.
● iPod, iPhone või iPad ei ole
korralikult selle seadmega
ühendatud.
● Kas seadme
vahelduvvoolujuhe on
külge ühendatud?
● USB-pesa ei toeta videot.
● iPod, iPhone või iPad ● iPod, iPhone või iPad ei ole
ei lae.
pistikupesaga korralikult
ühendatud.
● iPodi kasutamine (3.
põlvkond).
● iPodi või iPhone’i ei
toetata. Vt lk 10, kus on
toodud ära ühilduvad
mudelid.
● iPhone’i aku on tühi. Palun
● iPhone’i ekraanile
laadige telefoni.
ilmub kirje „This
● iPhone pole korralikult
accessory is not
dokki ühendatud.
made to work
with iPhone“
(See tarvik pole
mõeldud iPhone’iga
töötamiseks) või
„This accessory is not
supported by iPhone“
(iPhone ei toeta seda
tarvikut).
■ CD-pleier
Sümptom
Võimalik põhjus
● Taasesitamine ei alga. ● Plaat on asetatud
● Taasesitamine
seadmesse tagurpidi.
seiskub poole peal või ● Plaat ei vasta
siis ei toimi korralikult.
standarditele.
● Kas plaat on moonutatud
või kriimustunud?
● Taasesitamine jätab
● Kas seade on paigaldatud
heli vahele või lõppeb
tugeva vibratsiooni
poole pala pealt.
lähedusse?
● Kasutatav plaat on tugevalt
määrdunud.
● Kas seadmesse on
tekkinud kondensaati?
Võimalik põhjus
● Kas USBl on MP3-/WMAfaile?
● Kas seade on korralikult
ühendatud?
● Kas see on MTP-seade?
● Kas seade sisaldab ainult
AAC-faile?
● Taasesitamine ei alga. ● Kas tegemist on
kopeerimiskaitstud WMAfailiga?
● Kas tegemist on võlts
MP3-failiga?
● Kas taasesitatakse
● Vale ajanäit.
● Valesti kuvatud
muutuva bitikiirusega faili?
● Kas failinimi on kirjutatud
failinimi.
hiina või jaapani
hieroglüüfidega?
■ Tuuner
Sümptom
● Raadio teeb pidevalt
ebaharilikku müra.
Võimalik põhjus
● Seade on asetatud teleri
või arvuti lähedale.
● Kas FM-antenn on
paigutatud õigesti?
Liigutage antenn
vahelduvvoolujuhtmest
eemale juhul, kui antenn
asub juhtme läheduses.
■ Kondenseerumine
Äkilised temperatuurimuudatused, hoidmine või kasutamine väga niiskes keskkonnas võivad põhjustada kondensaadi tekkimist seadme korpuse sees (CD-lugemine jms)
või kaugjuhtimispuldi saatjas. Kondensaat võib põhjustada tõrkeid seadme töös. Peaks nii juhtuma, jätke seade
sisselülitatuks ilma sisestatud plaadita kuni seade suudab
uuesti normaalselt töötada (umbes 1 tund). Pühkige saatjalt pehme lapiga enne seadme kasutamist kondensaat
ära.
■ Probleemide tekkimisel
Kui seadmele saab osaks tugev väline mõjutus (mehaaniline löök, tugev staatiline elektrilaeng, äikesest tingitud
ebanormaalne toitepinge vms) või kui seadet valesti kasutatakse, võib seadme töös toimuda tõrkeid.
Selliste probleemide asetleidmise korral tegutsege
järgmiselt.
1 Seadke seade ooterežiimi ning lülitage toide seejärel
uuesti sisse.
2 Kui seadme eelnev töötamine ei taastu, eraldage seade
vooluvõrgust, ühendage seejärel uuesti vooluvõrku ning
lülitage seade sisse.
Märkus
Kui ükski ülalkirjeldatud tegevus seadme tööd ei taasta,
puhastage seadet lähtestades seadme mälul.
ET-20
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:20
2013-11-08 09:26:25
Tehnilised andmed
Tõrketuvastustabel (järg)
■ Tehase lähtestus, kogu mälu kustutamine
1 Toite sisselülitamiseks vajutage ON/STAND-BY nupule.
2 Vajutage mitu korda nuppu FUNCTION (põhiseade) või
AUDIO/LINE (INPUT) (kaugjuhtimispuldil), et siseneda
režiimi Audio In.
(põhiseade).
3 Vajutage üks kord nuppu
4 Vajutaeg ja hoidke nuppu (põhiseade), kuni kuvatakse
kirje „RESET“.
Ettevaatust
See toiming kustutab kõik mällu salvestatud andmed sh
kella ja taimeri seadistused ning tuuneri eelseadistused.
■ Enne seadme transportimist
Eemaldage kõik põhiseadmega ühendatud lisaseadmed.
Seejärel seadke põhiseade ooterežiimi. Põhiseadme
kandmine, kui sellega on ühendatud lisaseadmed või selle
sees on plaadid, võib kahjustada põhiseadet.
■ Plaatide hooldamine
Plaadid peavad kahjustustele üpris hästi vastu. Mustuse
kogunemine pinnale võib aga põhjustada helirajaga eksimist.
● Ärge tehke märkmeid plaadi kirjadeta poolele, millelt
loetakse signaale.
● Kaitske oma plaate otsese päikesevalguse, kuumuse
ning liigse niiskuse eest.
● Hoidke plaati alati servadest. CD-plaatidel leiduvad
sõrmejäljed, mustus või vesi võivad põhjustada müra
või helirajaga eksimist. Puhastage plaati puhta ja kuiva
lapiga pühkides keskmest otse välisserva suunas piki
raadiust.
Osana meie pideva parenduse põhimõttest jätab SHARP
endale õiguse teha toote kujunduses ja tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest eelnevalt ette teatamata. Näidatud töönäitajate väärtused on tootmisühikute nominaalsed väärtused. Üksikute seadmete puhul võib tulla ette
kõrvalekaldumisi neist väärtustest.
■ Üldosa
Vooluallikas
Vahelduvvool 220 - 240 V ~ 50/60
Hz
Võimustarve
Sisselülitatult: 52 W
Ooterežiimis: 0,4 W (*)
Mõõtmed
Laius: 215 mm
Kõrgus: 96 mm
Sügavus: 335 mm
Kaal
2,6 kg
Sagedusala
2,400 GHz - 2,480 GHz
Ühilduv
A2DP (Advanced Audio Distribution
Bluetooth’i profiil Profile), AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile)
Bluetooth 2.1 +EDR
( * ) See voolutarbimusväärtus saadi tühistatud demonstreerimisrežiimi ja ooterežiimi juures. Demonstreerimisrežiimi tühistamiseks vt lisateavet lk 4.
■ Võimendi
Väljundvõimsus
Väljundpesad
Sisendpesad
Hooldamine
PMPO: 200 W
MPO: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 66 W (33 W + 33 W)
(1% T.H.D.)
Kõlarid: 4 oomi
20 Hz - 20 kHz
Bassikõlari eelväljunud
(audiosignaal):
200 mV/10 k oomi 70 Hz-i juures
Kõrvaklapid: 16-50 oomi
(soovitatav: 32 oomi)
Audio In (helisignaal):
500 mV/47 k oomi
Line in (analoogsisend):
500 mV/47 k oomi
■ Korpuse puhastamine
Puhastage korpust regulaarselt pehme lapi ning lahjendatud seebilahusega ning pühkige seejärel lapiga puhtaks.
Ettevaatust
● Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale (petrooleumi, värvilahustit jms). See võib korpust kahjustada.
● Ärge lisage seadme sisemusse õli. See võib põhjustada tõrkeid töös.
ET-21
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:21
2013-11-08 09:26:25
Tehnilised andmed (järg)
■ CD-pleier
Tüüp
Signaali
lugemine
D/A-muundur
Sagedustundlikkus
Helidiapasoon
■ Tuuner
Ühe plaadiga mitme-esitamisega
kompaktplaadi mängija
Mittekontaktne, 3-kiirega
pooljuhtlaseriga signaalilugemine
Mitmebitiline D/A-muundur
20 - 20 000 Hz
Sagedusvahemik FM: 87,5 - 108 MHz
Eelseadistatud
40 (FM station)
■ Kõlar (XL-HF202PH)
Tüüp
90 dB (1 kHz)
■ USB (MP3 / WMA)
● Vastab USB 1.1 (Full
Speed)/2.0 massmälu klassile
● Toetab ainult massi ning CBIprotokolli
Tugifail
● MPEG 1 Layer 3
● WMA (mitte DRM)
Bitikiiruse toetus ● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
Muu
● Suurim MP3-/WMA-failide
koguarv on 65025.
● Kaustade suurim koguarv
on 999 SISALDADES ka
juurkataloogi.
● Toetatav ID3TAG-teave on
ainult TEOS, ESITAJA ja
ALBUM.
● Toetab ID3TAG-versiooni 1 ja
versiooni 2.
Failisüsteemi
● Toetab USB-seadmeid, millel on
toetus
Microsoft Windows/DOS/FAT
12/FAT 16/ FAT 32.
● 2 kbyte plokipikkus sektori kohta
USB hosti liides
Suurim
sisendvõimsus
Nominaalne
sisendvõimsus
Takistus
Mõõtmed
Kaal
2-ribaline kõlarisüsteem
2,5 cm koonustveeter
12 cm bassikõlar
100 W
50 W
4 oomi
Laius: 148 mm
Kõrgus: 262 mm
Sügavus: 203,5 mm
2,5 kg /tk
■ Kõlar (XL-HF302PH)
Tüüp
Suurim
sisendvõimsus
Nominaalne
sisendvõimsus
Takistus
Mõõtmed
Kaal
2-ribaline kõlarisüsteem
2,5 cm koonustveeter
13 cm bassikõlar
100 W
50 W
4 oomi
Laius: 160 mm
Kõrgus: 280 mm
Sügavus: 289 mm
4,2 kg /tk
ET-22
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:22
2013-11-08 09:26:25
XL-HF202-302_OM_ET.indd Sek1:23
2013-11-08 09:26:25
Download PDF