Важлива
інформація
Svarīgi
Svarbu
Tähelepanu
Важно
Important
Увага
800 W/900 W (IEC 60705)
УКРАЇНСЬКА
LATVIEŠU
LIETUVIŠKAI
EESTI
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNĂ
MICROWAVE OVEN - OPERATION MANUAL
KUCHENKA MIKROFALOWA - INSTUKCJA OBSŁUGI
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MIKROVALOVNA PEČICA - NAVODILA ZA UPORABO
MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K OBSLUZE
MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA POUŽITIE
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MIKROVIĻŅU KRĀSNS - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MIKROBANGŲ KROSNELĖ - VALDYMO VADOVAS
MIKROLAINEAHI - KASUTUSJUHEND
МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
CUPTOR CU MICROUNDE - MANUAL DE UTILIZARE
МІКРАХВАЛЕВАЯ ПЕЧ - ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
БЕЛАРУСКАЯ
R-242/R-342
MAGYAR
SLOVENSKY
ČESKY
SLOVENŠČINA
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
POLSKI
ENGLISH
Important
Ważne
Σημαντικό
Pomembno
Důležité
Dôležité
Fontos
GB
This operation manual contains important information which you should read carefully before using your microwave oven.
Important: There may be a serious risk to health if this operation manual is not followed or if the oven is modified so that it operates with the door open.
PL
Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z kuchenki.
Ważne: Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji lub doprowadzenie do uruchomienia kuchenki przy otwartych drzwiczkach może
być przyczyną niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia.
GR
Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας περιέχει σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση του φούρνου
μικροκυμάτων.
Σημαντικό: Ενδέχεται να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, αν δεν ακολουθήσετε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, ή αν τροποποιηθεί ο φούρνος
έτσι ώστε να λειτουργεί με την πόρτα ανοικτή.
SI
V teh navodilih za uporabo najdete pomembne informacije, ki jih pred uporabo pečice pozorno preberite.
Pomembno: Če teh navodil za uporabo ne upoštevate ali pečico predelate tako, da deluje z odprtimi vrati, lahko to resno škoduje vašemu zdravju.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které byste si měli pozorně přečíst před použitím této mikrovlnné trouby.
Důležité: Pokud se nebude postupovat podle tohoto návodu k obsluze nebo se mikrovlnná trouba upraví tak, že bude moci pracovat s otevřenými dveřmi,
může dojít k vážnému ohrožení zdraví.
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste si mali pred použitím mikrovlnnej rúry pozorne prečítať.
Dôležité: Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na použitie, ako aj akýkoľvek zásah, ktorý dovoľuje prevádzkovanie rúry s otvorenými
dvierkami, môže viesť k závažnému poškodeniu zdravia osôb.
A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz. Olvassa végig figyelmesen a mikrohullámú sütő használata előtt!
Fontos: A jelen kezelési útmutató előírásainak be nem tartásával, illetve a mikrohullámú sütő nyitott ajtajú működését lehetővé tevő módosításával súlyos
egészségkárosodási kockázatot vállal!
Ця інструкція з експлуатації містить важливу інформацію, яку Вам слід уважно прочитати, перш ніж розпочати експлуатацію мікрохвильової печі.
Важливо: Наслідком недотримання вказівок, наведених у цій інструкції з експлуатації, а також модифікації печі з метою її експлуатації з відчиненими
дверцятами може бути серйозний ризик для здоров'я.
Šī lietošanas instrukcija ietver svarīgu informāciju, kuru pirms mikroviļņu krāsns lietošanas jums vajadzētu uzmanīgi izlasīt.
Svarīgi: Šīs lietošanas instrukcijas neievērošana vai krāsns pārveidošana tā, lai tā darbotos ar atvērtām durvīm, var nopietni apdraudēt veselību.
Šiame valdymo vadove rasite svarbią informaciją, kurią, prieš naudodamiesi mikrobangų krosnele, turite atidžiai perskaityti.
Svarbu: Jūsų sveikatai gali kilti rimtas pavojus, jei nesivadovausite šiuo valdymo vadovu ar krosnelė veiks su atidarytomis durelėmis.
Käesolev juhend sisaldab olulist teawvet, mis tuleks teil enne oma mikrolaineahju kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda.
Tähtis: käesoleva juhendi eiramine või ahju muutmine selliselt, et see töötab ka avatud ukse korral, võib kujutada tervisele tõsist ohtu.
Това ръководство за употреба съдържа информация, която трябва да прочетете внимателно, преди да започнете да използвате Вашата
микровълнова фурна.
Важно: може да има сериозен риск за здравето, ако не се спазва настоящата инструкция или фурната е преправена така, че да работи и при
отворена врата.
Acest manual de utilizare conţine informaţii importante, care trebuie citite cu atenţie înainte de utilizarea cuptorului cu microunde.
Important: Nerespectarea instrucţiunilor descrise în acest manual sau modificarea cuptorului pentru a funcţiona cu uşa deschisă poate duce la rănirea
utilizatorului.
Гэтая інструкцыя па эксплуатацыі змяшчае важную інфармацыю, якую неабходна ўважліва прачытаць перад выкарыстоўваннем мікрахвалевай печы.
Увага: Ваша здароўе можа падвергнуцца сур'ёзнай рызыцы, калі гэтая інструкцыя не выканоўваецца, або печ працуе з адкрытымі дзвярыма.
:43
Pozor:
Vaš izdelek je
označen s tem
simbolom.
Ta pomeni, da
uporabljene
električne in
elektronske
opreme ni
dovoljeno mešati
z običajnimi
gospodinjskimi
odpadki. Za te
izdelke obstaja
ločen sistem
zbiranja.
A. Informacije o odlaganju za uporabnike
(zasebna gospodinjstva)
1. V Evropski uniji
Pozor: če želite odvreči to napravo, je ne odložite v običajen koš za smeti!
Uporabljeno električno in elektronsko opremo je treba obravnavati ločeno in
v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno obravnavanje, ponovno uporabo in
recikliranje uporabljene električne in elektronske opreme.
Zasebna gospodinjstva v EU lahko uporabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno odložijo na označena zbirna mesta*.
V nekaterih državah* lahko star izdelek brezplačno prevzame tudi prodajalec,
če kupite podoben nov izdelek.
*) Za več informacij se obrnite na lokalno upravo.
Če vaša rabljena električna ali elektronska oprema vsebuje baterije ali akumulator, tega prej posebej odložite v skladu z lokalnimi zahtevami.
S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali zagotoviti, da bodo
odpadki ustrezno obravnavani, ponovno uporabljeni in reciklirani ter tako preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko izhajali
iz neustreznega ravnanja z odpadki.
2. V državah zunaj EU
Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte
o pravilnem načinu odlaganja.
Za Švico: uporabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete prodajalcu, tudi če ne kupite novega izdelka. Ostala zbirna mesta so navedena na spletni strani www.swico.ch ali www.sens.ch.
B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike
1. V Evropski uniji
Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči:
Obrnite se na vašega prodajalca SHARP, ki vas bo obvestil o vračilu izdelka.
Lahko pride do stroškov, ki izhajajo iz vračila in recikliranja izdelka. Majhne
izdelke (in majhne količine) lahko sprejmejo vaša lokalna zbirna mesta.
Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni
sistem ali lokalni upravni organ.
2. V državah zunaj EU
Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte
o pravilnem načinu odlaganja.
SI-1
SLOVENŠČINA
SI
VSEBINA
Delovna navodila
INFORMACIJE O USTREZNEM ODLAGANJU ............................................................................................................................ 1
VSEBINA ............................................................................................................................................................................................... 2
SPECIFIKACIJE .................................................................................................................................................................................... 2
PEČICA IN PRIPOMOČKI ................................................................................................................................................................. 3
NADZORNA PLOŠČA ....................................................................................................................................................................... 4
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA ................................................................................................................................... 5-7
NAMESTITEV ....................................................................................................................................................................................... 7
PRED UPORABO ................................................................................................................................................................................ 7
NASTAVLJANJE URE .......................................................................................................................................................................... 8
NIVO MOČI MIKROVALOV .............................................................................................................................................................. 8
ROČNA UPORABA ............................................................................................................................................................................ 9
KUHANJE Z MIKROVALOVI ............................................................................................................................................................ 9
DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE ......................................................................................................................................................10
ČASOVNO ODTAJEVANJE IN ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO..........................................................................................11
AUTO MENI DELOVANJE ...............................................................................................................................................................11
AUTO MENI TABELA ........................................................................................................................................................................12
PRIMERNA OPREMA PEČICE ........................................................................................................................................................13
NEGA IN ČIŠČENJE...........................................................................................................................................................................14
SPECIFIKACIJE
Ime modela:
Napajanje z izmeničnim tokom
Varovalka na napajalnem kablu/tokovno prekinjalo
Potrebna moč: Mikrovalovi
Izhodna moč: Mikrovalovi
Način izklopa (način za varčevanje z energijo)
Frekvenca mikrovalov
Zunanje dimenzije (Š) x (V) x (G) mm
Zunanje dimenzije (Š) x (V) x (G)** mm
Prostornina pečice
Vrtljivi krožnik
Teža
Lučka pečice
R-242
: 230 V, 50 Hz, ena faza
: 10 A
: 1270 W
: 800 W
: manj kot 1,0 W
: 2450 MHz*
: 439,5 x 257,8 x 358,5
: 306,0 x 208,2 x 306,6
: 20 litrov**
: ø 255 mm
: pribl. 10,90 kg
: 25 W/240 V
R-342
: 230 V, 50 Hz, ena faza
: 10 A
: 1450 W
: 900 W
: manj kot 1,0 W
: 2450 MHz*
: 513,0 x 306,2 x 429,5
: 330,0 x 208,0 x 369,0
: 25 litrov**
: ø 315 mm
: pribl. 14,85 kg
: 25 W/240 V
*
Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN55011.
V skladu s tem standardom je izdelek klasificiran kot oprema skupine 2 razreda B.
Skupina 2 pomeni, da naprava namensko proizvaja radio-frekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja
za toplotno obdelavo hrane.
Oprema razreda B pomeni, da je oprema primerna za uporabo v gospodinjstvu.
** Notranja prostornina je izračunana z izmero maksimalne širine, globine in višine. Dejanska kapaciteta, na voljo za
hrano, je manjša.
KER SI PRIZADEVAMO ZA NENEHNE IZBOLJŠAVE, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA LAHKO BREZ PREDHODNEGA
OPOZORILA SPREMENIMO ZASNOVO IN SPECIFIKACIJE.
SI-2
1
2
3
PEČICA
1. Vrata
2. Vratni tečaji
3. Lučka pečice
4. Pokrov magnetrona (NE ODSTRANJUJTE)
5. Nadzorna plošča
6. Ležišče
7. Varnostni zatiči vrat
8. Prostor za kuhanje
9. Tesnila vrat in tesnilne površine
10. Varnostni zatiči vrat
11. Odprtine za zračenje
12. Ohišje pečice
13. Napajalni kabel
14. Gumb za odpiranje vrat
5
14
10 9
8
6
4
7
11
12
13
Pésto (notranji)
15. Vrtljivi
krožnik
(steklo)
17. Ležišče
16. Podstavek
krožnika
PRIPOMOČKI:
Prepričajte se, da so priloženi naslednji pripomočki:
(15) Vrtljivi krožnik (16) Podstavek krožnika (17) Vstavitvena
odprtina
Podstavek krožnika postavite na sredino pečice, tako
da se lahko prosto vrti okrog ležišča. Nato vrtljivi krožnik postavite na podstavek, tako da se čvrsto usede v
ležišče.
Da preprečite poškodbo vrtljivega krožnika, posodo
pri odstranjevanju dvignite nad njegov rob.
OPOMBA: Ko naročate pripomočke, prodajalcu ali
pooblaščenemu serviserju SHARP sporočite naslednje: naziv dela in model.
OPOMBE:
• Pokrov magnetrona je občutljiv. Pri čiščenju notranjosti pečice pazite, da ga ne boste poškodovali.
• Pečico vedno uporabljajte tako, da bosta vrtljivi krožnik in podstavek krožnika pravilno nameščena. To
občasno preverite tudi med samim kuhanjem. Slabo nameščen vrtljivi krožnik lahko opleta, se ne vrti
pravilno ter lahko poškoduje pečico.
• Vso hrano in posode s hrano je vedno treba postaviti na vrtljivi krožnik za kuhanje.
• Vrtljivi krožnik se lahko vrti v ali proti smeri urinega kazalca. Smer vrtenja se spremeni ob vsakem vklopu
pečice. To ne vpliva na učinkovitost kuhanja.
SI-3
SLOVENŠČINA
PEČICA IN PRIPOMOČKI
NADZORNA PLOŠČA
1.
2.
3.
4.
DIGITALNI ZASLON
Gumb za ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO
Gumb za ČASOVNO ODTAJEVANJE
Gumbi za AUTO MENI
Pokovka
Neolupljen krompir
1
Pica
3
Zamrznjena zelenjava
2
Pijača
4
Plitvi krožnik
5.
6.
5
6
7
8
9
11
10
SI-4
ČASOVNI gumbi
Tipka NIVO MOČI MIKROVALOV
Pritisnite za izbiro nivoja moči mikrovalov.
7. Gumba TEŽA/PORCIJA (gor in dol)
8. Tipka KUHINJSKI ČASOVNIK
Pritisnite za uporabo kot minutni časovnik ali
za nastavitev časa.
9. Tipka NASTAVITEV URE
10. Tipka START/ +1min
11. Tipka STOP
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA: POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO REFERENCO
Mikrovalovne pečice med obratovanjem ne puščajte brez nadzora. Previsoka moč ali predolg
čas kuhanja lahko hrano pregrejejo in povzročijo
požar.
OPOZORILO:
Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana ali okvarjena. Pred uporabo preverite naslednje:
a) Vrata; prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta
in da niso povešena ali zvita.
b) Tečaji in varnostni zatiči vrat; preverite in se
prepričajte, da niso zlomljeni ali odviti.
c) Tesnila vrat in tesnilne površine; prepričajte se,
da niso poškodovane.
d) V prostoru za kuhanje ali na vratih; prepričajte
se, da ni vdrtin.
e) Napajalni kabel in vtič; prepričajte se, da nista
poškodovana.
Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete
uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen
serviser.
Nikoli sami ne prilagajajte, popravljajte ali spreminjajte pečice. Servis ali popravilo, ki vključuje
odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred mikrovalovno energijo, lahko izvede
le pooblaščen serviser.
Ta pečica je namenjena le uporabi na pultu in ni namenjena kuhinjski vgradnji.
Pečice ne postavljajte v omarico.
Električna vtičnica mora biti dostopna, da v nujnem
primeru lahko pečico enostavno odklopite z napajanja.
Električno napajanje izmeničnega toka mora biti 230 V,
50 Hz z najmanj 10 A varovalko na napajalnem kablu
ali najmanj 10 A tokovnim prekinjalom.
Priporočamo, da zagotovite ločen električni tokovod,
ki bo napajal samo mikrovalovno pečico.
Pečice ne postavljajte na vroča mesta.
Npr. blizu konvekcijske pečice.
Ravno tako mikrovalovne pečice ne postavljajte na
mesta z veliko vlage.
Pečice ne shranjujte niti ne uporabljate zunaj.
Če opazite dim, pečico izklopite ter pustite vrata
zaprta, da se ogenj zaduši.
Za pripravo hrane uporabljajte posodo za mikrovalovne pečice. Glej stran SI-13. Pred uporabo,
posode preverite, če so primerne za uporabo v
mikrovalovni pečici.
Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih
posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost
vžiga.
Po uporabi očistite pokrov magnetrona, prostor
za kuhanje, vrtljivi krožnik in nosilec. Te površine
morajo biti suhe in nemastne. Naložena maščoba se lahko pregreje in se kadi ali pa vžge.
Ne uporabljajte pečice pri odprtih vratih in ne spreminjajte varnostnih zatičev vrat.
Ne uporabljajte pečice, če se med tesnili vrat in tesnilnimi površinami nahaja kakšen predmet.
V bližino pečice ali prezračevalnih odprtin ne postavljajte vnetljivih materialov.
Ne zakrivajte prezračevalnih odprtin.
S hrane in embalaže odstranite vse kovinske sponke,
žice itd. Iskrenje kovinskih površin lahko povzroči požar.
Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za pogrevanje
olja ali cvrtje. Temperature ni mogoče nadzorovati in
olje se lahko vžge.
Za pripravo pokovke uporabljate le posebno pokovko, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
V pečici ne shranjujte hrane ali raznih drugih stvari.
Po vklopu pečice preverite nastavitve, da se prepričate, da pečica obratuje, tako kot želite.
Da bi preprečili pregrevanje in požar, je treba biti še
posebej pozoren pri kuhanju ali pogrevanju hrane z
visokim deležem sladkorja ali maščobe, na primer klobase v testu, pite ali božični puding.
Pazite, da se na tesnilih vrat in stičnih površinah
ne nabira maščoba ali umazanija. Pečico čistite
v rednih presledkih in odstranite vse ostanke
hrane. Sledite navodilom poglavja “Nega in čiščenje” na strani SI-14. Če pečice ne vzdržujete
v čistem stanju, lahko pride do propadanja površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko
dobo pečice in poveča tveganje za nevarnost.
Osebe s SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM naj se glede
previdnostnih ukrepov glede uporabe mikrovalovne
pečice posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem spodbujevalnika.
V izogib nevarnostim električnega udara
Pod nobenimi pogoji ne odstranjujte zunanjega pokrova.
V odprtino zaklepa vrat ali prezračevalne odprtine ne
zlivajte ničesar in ne vstavljajte nobenih predmetov.
Če se vam zgodi, da kaj razlijete, nemudoma izklopite
pečico in izvlecite vtič ter pokličite pooblaščenega
serviserja SHARP.
Napajalnega kabla ali vtiča ne potapljajte v vodo ali
druge tekočine.
Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali delovne površine.
SI-5
SLOVENŠČINA
Glej ustrezne napotke v navodilih za uporabo.
V izogib tveganjem za poškodbe
V izogib tveganju za požar.
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Napajalnega kabla ne približujte vročim površinam,
vključno s hrbtno stranjo pečice.
Lučke pečice ne menjajte sami in ne dovolite, da bi
lučko menjal kdor koli, razen pooblaščen električar
podjetja SHARP. Če se lučka pečice pokvari, se posvetujte s pooblaščenim servisom SHARP.
Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom.
Zamenja ga lahko le pooblaščen serviser SHARP.
V izogib nevarnosti eksplozije pri intenzivnem
vrenju:
OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ni dovoljeno
segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči
zapoznelo eruptivno vretje, zato je pri rokovanju
s posodami, ki vsebujejo tekočine, potrebna posebna previdnost.
Nikoli ne uporabljajte zaprtih posod. Pred uporabo
odstranite tesnila in pokrove. Zaprte posode lahko
eksplodirajo, saj se v njih nabere tlak, tudi ko je pečica
že izklopljena.
Bodite še posebej pozorni, ko z mikrovalovi segrevate
tekočine. Uporabite široko posodo, da lahko mehurčki izhajajo.
ne.
Posode, pokovko ali vrečke za pripravo hrane v pečici
vedno odpirajte stran od obraza in rok, da bi se izognili oparinam in izbruhu vrele tekočine.
Da preprečite opekline, vedno testirajte temperaturo hrane in hrano premešajte, preden jo
postrežete, še posebej pa pazite na temperaturo
hrane in pijače, namenjene dojenčkom, otrokom
in starejšim. Med uporabo se stične površine posode lahko segrejejo. Otrokom ne dovolite, da se
dotikajo posode.
Temperatura posode ni pravi pokazatelj temperature
hrane ali pijače; vedno preverite temperaturo hrane.
Ko odpirate vrata, se vedno umaknite nazaj, da bi preprečili opekline zaradi izhajajoče pare in vročine.
Pečeno hrano po segrevanju narežite, da lahko para
uide, saj boste tako preprečili nevarnost opeklin.
Otrokom ne dovolite odpiranja vrat, saj bi se lahko
opekli.
Za preprečitev napačne uporabe pečice s strani otrok
OPOZORILO: Otroci lahko pečico brez nadzora
uporabljajo le, če ste jih o uporabi ustrezno poučili, tako da lahko otroci pečico uporabljajo na
varen način in razumejo nevarnosti neprimerne
uporabe. Naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi,
senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi, ali
brez izkušenj in znanja, razen če jih je o uporabi
naprave poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke nadzorujte, da zagotovite, da
se z napravo ne bodo igrali.
Tekočin nikoli ne segrevajte v ozkih posodah,
kot so otroške stekleničke, saj lahko to povzroči,
da vsebina ob segretju izbruhne iz posode in
povzroči opekline.
Da bi preprečili nenadne izbruhe vrele tekočine in
morebitne oparine:
1. Hrane ne segrevajte predolgo.
2. Pred segrevanjem/pogrevanjem tekočino premešajte.
3. V tekočino med pogrevanjem vstavite stekleno cevko ali podoben pripomoček (ne sme biti kovinski).
4. Naj tekočina v pečici stoji najmanj 20 sekund po
koncu kuhanja, da preprečite eruptivno vretje.
Ne kuhajte jajc v lupini. Celih trdo kuhanih jajc
ne pogrevajte v mikrovalovni pečici, saj bi po
koncu kuhanja lahko eksplodirali. Za kuhanje
ali pogrevanje jajc, ki niso razžvrkljana, predrite
rumenjak in beljak, sicer lahko jajce eksplodira.
Trdo kuhana jajca pred pogrevanjem v mikrovalovni pečici olupite in narežite.
Pred pripravo hrane predrite kožo živil, kot so krompir, klobase in sadje, sicer lahko eksplodirajo.
V izogib tveganjem za opekline
OPOZORILO: Vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je treba pred uporabo
premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo,
sicer lahko pride do opeklin.
Ko hrano odstranjujete iz pečice, uporabljajte držala
za lonce ali kuharske rokavice, da bi preprečili opekli-
Ne naslanjajte se na vrata pečice. Ne igrajte se s pečico in ne uporabljajte je kot igračo.
Otroke poučite o vseh pomembnih varnostnih navodilih: uporaba držal za lonce, previdno odstranjevanje
pokrovov, pozornost glede embalaže (npr. materiali,
ki se samodejno segrevajo), ki je namenjena posebni
zapečenosti hrane, saj se lahko izjemno segreje.
Druga opozorila
Nikoli ne spreminjajte oblike in funkcionalnosti pečice.
Pečice med obratovanjem ne premikajte.
Ta pečica je namenjena le za domačo uporabo in je
namenjena le pripravi hrane. Ni je dovoljeno uporabljati v komercialne ali raziskovalne namene.
Za uporabo pečice brez težav in preprečevanje
poškodb.
Nikoli ne uporabljajte prazne pečice. Ko uporabljate
posodo za posebno zapečenost hrane ali material, ki
se samodejno segreva, na dno vedno postavite izolirni material, ki je odporen na vročino, kot je porcelanast krožnik, da preprečite poškodbe vrtljivega krožnika zaradi vročine.Ne presegajte časa za segrevanje,
ki ga navajajo navodila za uporabo posode.
SI-6
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
OPOMBA:
Če niste prepričani, kako priklopiti pečico, se posvetujte s pooblaščenim usposobljenim električarjem.
Niti proizvajalec niti prodajalec ne odgovarjata za
škodo na pečici ali osebne poškodbe, ki izhajajo iz neupoštevanja postopkov za pravilen električni priklop.
Na stenah pečice ali okoli vratnih tesnil ter tesnilnim
površinah se lahko občasno nabere vodna para ali
kapljice. To je običajen pojav in ne pomeni, da mikrovalovna pečica pušča ali je okvarjena.
NAMESTITEV
1. Iz prostora za kuhanje odstranite vso embalažo.
2. Pečico skrbno preglejte za morebitne poškodbe.
3. Pečico postavite na ravno, trdno podlago, ki je dovolj močna za težo pečice in najtežje živilo, ki ga
boste v njej kuhali. Pečice ne postavljajte v omarico.
4. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj odprtega prostora za dovod zraka in/ali izhodne odprtine.
Zadnja stran naprave naj bo obrnjena proti steni.
• Med pečico in steno je potrebno pustiti vsaj 7,5
cm prostora. Ena stran mora biti odprta.
• Nad pečico pustite najmanj 30 cm prostora.
• Ne odstranite nog iz spodnjega dela pečice.
• Če so dovod zraka in/ali izhodne odprtine blokirane, lahko pride do poškodb pečice.
• Pečico postavite čim dlje od radijskih naprav in
televizorjev. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v delovanju vašega radia ali
televizorja.
30 cm
Odprt
prostor
7,5 cm
5. Vtič pečice varno vklopite v standardno ozemljeno
hišno električno vtičnico.
OPOZORILO: Pečice ne postavljajte na mesta, kjer prihaja do vročine ali visoke vlažnosti, (npr. poleg ali nad
običajno pečico) ali poleg vnetljivih materialov (npr.
zaves).
Zračne odprtine ne smejo biti blokirane ali ovirane.
Na vrh pečice ne postavljajte predmetov.
PRED UPORABO
Vključite pečico. Prikazano bo sledeče: “0:00”, zvočni signal se bo oglasil enkrat.
Ta model ima funkcijo ure in pečica uporablja manj kot 1,0 W v stanju pripravljenosti.
Za nastavitev ure glej naslednjo stran.
SI-7
SLOVENŠČINA
Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, ki odbijajo
mikrovalove in lahko povzročijo iskrenje. V pečico ne
postavljajte pločevink.
Uporabljajte le vrteči krožnik in stojalo, ki sta namenjena za uporabo v tej pečici. Slednje nikoli ne uporabljate
brez nameščenega stojala in vrtljivega krožnika.
Za preprečevanje poškodb vrtljivega krožnika:
(a) Pred čiščenjem vrtljivega krožnika z vodo, počakajte, da se slednji ohladi.
(b) Na hladen krožnik nikoli ne postavljajte vročih
posod ali živil.
(c) Na vroč krožnik nikoli ne postavljajte mrzlih posod
ali živil.
Med delovanjem pečice nanjo ničesar ne postavljajte.
NASTAVLJANJE URE
Vaša pečica ima 24-urni način prikazovanja časa.
1. Pritisnite tipko NASTAVITEV URE
enkrat in “00:00” bo utripal.
2. Pritisnite časovne gumbe in vnesite trenutni čas. Vnesite ure tako, da pritisnete tipko 10 MIN in vnesite minute tako, da pritisnete tipki 1 MIN in 10 S.
3. Pritisnite tipko NASTAVITEV URE
za zaključek nastavitve ure.
OPOMBE:
• Če imate pravilno nastavljen čas, se bo po končanem kuhanju prikazoval točen čas dneva. Če ure niste nastavili, se bo po končanem kuhanji na zaslonu prikazovalo “0:00”
• Če želite preveriti čas med kuhanjem, pritisnite tipko NASTAVITEV URE in LED bo prikazal čas za 2-3 sekunde. To ne vpliva na kuhanje.
• Če je med nastavljanjem ure pritisnjena tipka STOP ali če v roku 1 minute ne pride do spremembe, se bo pečica vrnila na prejšnjo nastavitev.
• Če pride do napake v napajanju mikrovalovne pečice, se bo po ponovni vzpostavitvi napajanja na zaslonu izmenično
prikazovalo "0:00". Če se napajanje prekine med kuhanjem, se bo nastavljeni program kuhanja izbrisal. Izbrisali se
bosta tudi nastavitvi dneva in ure.
NIVO MOČI MIKROVALOV
Nivo moči
VISOKO
SREDNJE VISOKO
SREDNJE
SREDNJE NIZKO
(ODTAJEVANJE)
NIZKO
Pritisnite tipko NIVO
MOČI MIKROVALOV
Prikaz
(odstotek)
x1
100P
x2
90P
x3
80P
x4
70P
x5
60P
x6
50P
x7
40P
x8
30P
x9
20P
x10
10P
x11
0P
• Vaša pečica ima 11 nivojev moči, kot prikazano.
• Če želite zamenjati nivo moči kuhanja, pritisnite tipko NIVO MOČI MIKROVALOV, dokler
zaslon ne prikaže želenega nivoja. Za zagon
pečice pritisnite tipko START.
• Če želite preveriti nivo moči med kuhanjem,
pritisnite gumb NIVO MOČI MIKROVALOV.
Dokler držite tipko NIVO MOČI MIKROVALOV
bo nivo moči prikazan. Odštevanje pečice
se nadaljuje, kljub temu, da je prikazan nivo
moči.
• Če je izbran "0P”, bo pečica delovala z ventilatorjem ter brez moči. Ta nivo lahko uporabite
za odstranitev vonjav.
Načeloma veljajo naslednja priporočila:
100P/ 90P - (VISOKO) se uporablja za hitro kuhanje ali
pogrevanje, npr. mesno-zelenjavne jedi, vroče pijače
ipd.
80P/ 70P - (SREDNJE VISOKO) se uporablja pri daljšem
kuhanju čvrstejše hrane, kot so pečenke, mesne štruce
in obloženi obroki, pa tudi za občutljivejšo hrano, kot
je npr. biskvit. Pri tej znižani nastavitvi se bo hrana kuhala enakomerno brez, da bi se ob straneh prekuhala.
60P/ 50P - (SREDNJE) za gosta živila, ki potrebujejo
daljši čas kuhanja, če se kuhajo v običajni pečici, kot so
npr. jedi iz govedine. S to nastavitvijo bo meso mehko.
40P/ 30P - (SREDNJE NIZKO) nastavitev za odtajevanje. S to nastavitvijo se bo živilo enakomerno odtalilo,
nastavitev pa je primerna tudi za kuhanje riža, testenin, cmokov in jajčnih krem.
20P/ 10P - (NIZKO) za nežno odtajevanje, npr. kremne
rezine ali fino pecivo.
SI-8
Odpiranje vrat:
Vrata odprete tako, da pritisnite gumb za odpiranje vrat.
Zagon pečice:
Pripravite in postavite hrano v primerni posodi na vrtljivi krožnik ali jo postavite neposredno
nanj. Zaprite vrata in pritisnite tipko START/ +1min po tem, ko ste izbrali želen način kuhanja.
Ko je bil program kuhanja nastavljen in gumb START/ +1min ni bil pritisnjen v 1 minuti, bo
nastavitev preklicana.
Tipka START/ +1min mora biti pritisnjen za nadaljevanje kuhanja, če so bila med kuhanjem
odprta vrata. Če je bil pritisk ustrezen, se bo zaslišal zvočni signal, pri neustreznem ne bo odziva.
Tipko STOP uporabite za:
1. Brisanje napake pri programiranju.
2. Začasno zaustavitev pečice med kuhanjem.
3. Za preklic programa med kuhanjem, dvakrat pritisnite tipko STOP.
4. Za nastavitev in preklic varnostnega zaklepanja (glej stran SI-10).
KUHANJE Z MIKROVALOVI
Pečico lahko nastavite do 99 minut 50 sekund (99,50).
ROČNO KUHANJE/ROČNO ODTAJEVANJE
• Vnesite čas kuhanja in uporabite nivo moči mikrovalov 100P do 10P za kuhanje oz. odtajevanje (glej stran SI-8).
• Živila med kuhanjem 2 - 3 krat obrnite ali premešajte.
• Ko je hrana kuhana, jo po potrebi pokrijte in pustite nekaj časa stati.
• Po končanem odtajevanju pokrijte živilo s folijo in ga pustite stati dokler se temeljito ne odtali.
Primer:
Za kuhanje 2 minuti in 30 sekund pri 70% moči mikrovalov.
1. Vnesite nivo moči tako, da 4
krat pritisnete tipko NIVO MOČI
MIKROVALOV za 70 P.
x4
2. Vnesite čas kuhanja, tako,
3. Za začetek časovnika pritisnite tipko
da dvakrat pritisnete tipko
START/ +1min.
1 MIN, nato trikrat tipko 10 S.
(Prikazovalnik bo začel odštevati čas
odtajevanja/kuhanja.)
OPOMBA:
• Ko se pečica zažene, se bo v njej prižgala lučka, vrtljivi krožnik pa se bo začel vrteti v eno od smeri.
• Če med kuhanjem/odtajevanjem odprete vrata pečice, da bi premešali ali obrnili živilo, se bo čas na prikazovalniku samodejno zaustavil. Čas kuhanja/odtajevanja se po zaprtju vrat in pritisku tipke START/ +1min
ponovno začne odštevati
• Ko se čas kuhanja/odtajevanja izteče, odpite vrata ali pritisnite tipko STOP, na zaslonu se bo prikazala ura in
dan, če ste ju le predhodno nastavili.
• Če med kuhanjem želite preveriti kateri nivo moči je nastavljen, pritisnite tipko NIVO MOČI MIKROVALOV.
Vrednost bo prikazana dokler boste držali tipko NIVO MOČI MIKROVALOV.
POMEMBNO:
• Po kuhanju/odtajevanju zaprite vrata. Prosimo pomnite, da bo pri odprtih vratih lučka ostala prižgana, kar je
varnostni postopek za zapiranje vrat.
• Če kuhate hrano dlje, kot je določeno za posamezni način 100P , se bo zaradi preprečevanja pregrevanja pečica samodejno izklopila.(Moč mikrovalov se bo zmanjšala ali se bo žar izklopil).
Način kuhanja
Mikrovalovi 100 P
Standardni način
30 minut
SI-9
SLOVENŠČINA
ROČNA UPORABA
DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE
1. SEKVENČNO KUHANJE
Ta funkcija vam omogoča kuhanje z največ 2 različnima stopnjama, ki lahko vključujeta ročno nastavljen čas kuhanja in način ter/ali časovno odtajevanje in odtajevanje glede na težo. Ko je funkcija nastavljena, ni potrebno
znova nastavljati podrobnosti, saj se bo postopek samodejno prestavil v naslednjo fazo. Po prvi stopnji se bo
zvočni signal oglasil enkrat. Odtajevanje mora potekati v prvi stopnji.
Opomba: Auto meni ne more biti nastavljen kot ena od stopenj.
Primer: Če želite za 5 minut odtajevati hrano in nato kuhati z 80P močjo mikrovalov za 7 minut, je postopek sledeč:
1. Pritisnite tipko ČASOVNO ODTAJEVANJE, na LED zaslonu se bo prikazal napis dEF2.
2. Vnesite čas kuhanja tako, da 5 krat pritisnete tipko 1 MIN.
3. Vnesite nivo moči mikrovalov (80P) tako, da 3 krat pritisnete tipko NIVO MOČI MIKROVALOV.
4. Vnesite čas kuhanja tako, da 7 krat pritisnete tipko1 MIN.
5. Za začetek kuhanja, enkrat pritisnite tipko START/ +1min.
2. +1min FUNKCIJA (Auto minute)
Z gumbom START/ +1 min lahko upravljate dve funkciji:
a. Neposredni začetek
Če pritisnete tipko +1min, lahko vklopite kuhanje z močjo mikrovalov 100 P za 1 minuto.
b. Podaljšanje časa kuhanja
Če gumb pritisnete med delovanjem pečice, lahko med ročnim kuhanjem, časovnim odtajevanjem in auto menijem s pritiskom na tipko START/ +1min podaljšate čas kuhanja za 1 minuto. Med odtajevanjem glede na
težo časa priprave jedi ne morete podaljšati.
OPOMBA: Čas priprave jedi lahko podaljšate za največ 99 minut 50 sekund.
3. FUNKCIJA KUHINJSKEGA ČASOVNIKA:
Kuhinjski časovnik lahko uporabljate za merjenje časa, če ne uporabljate kuhanja z mikrovalovi, na primer če
kuhate jajca na običajni kuhalni plošči ali za spremljanje časa kuhanja/odtajevanja hrane.
Primer:
Za nastavitev časovnika za 5 minut.
1. Pritisnite tipko
2. Vnesite želeni čas
3. Za začetek
Preverite zaslon.
KUHINJSKI ČASOVNIK.
kuhanja tako, da 5 krat
časovnika pritisnite (Prikazovalnik bo začel odštevati
pritisnete tipko1 MIN.
čas odtajevanja/kuhanja.)
tipko START/
+1min.
Ko napoči čas časovnika, se bo 5-krat oglasil zvočni signal in LED zaslon bo prikazal čas.
Lahko vnesete čas do 99 minut, 50 sekund. Če želite preklicati KUHINJSKI ČASOVNIK med odštevanjem, enostavno pritisnite tipko STOP.
OPOMBA: Funkcije KUHINJSKEGA ČASOVNIKA ne morete uporabiti med kuhanjem.
4. VARNOSTNO ZAKLEPANJE:
Uporabite, če želite preprečiti nenadzorovano upravljanje pečice, predvsem s strani otrok.
a. Za nastavitev VARNOSTNEGA ZAKLEPANJA:
Pritisnite in držite tipko STOP za 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska. Na zaslonu bo prikazano:
b. Za preklic VARNOSTNEGA ZAKLEPANJA:
Pritisnite in držite tipko STOP za 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska.
SI-10
ČASOVNO ODTAJEVANJE IN ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO
1. ČASOVNO ODTAJEVANJE
Ta funkcija hitro odtaja hrano in vam pri tem omogoča, da izberete ustrezno časovno obdobje odtajevanja, glede na vrsto hrane. Sledite spodnjemu primeru za podrobnosti o tej funkciji. Časovni razpon je 0:10 – 99:50.
Primer: Za odtajevanje hrane v 10 minutah.
x1, na zaslonu bo prikazano:
dEF2
3. Za začetek kuhanja
pritisnite tipko START/
+1min.
Opombe za časovno odtajevanje:
• Po kuhanju se bo petkrat oglasil zvočni signal in LED zaslon bo prikazal čas dneva, če je bila ura nastavljena.
V nasprotnem, bo zaslon po končanem kuhanju prikazal le "0:00".
• Prednastavitev nivoja moči mikrovalov je 30P in se je ne da spremeniti.
2. ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO
Mikrovalovna pečica je predprogramirana na čas in nivo moči tako, da je sledeča hrana enostavno odtajana: svinjina, govedina in perutnina. Hrana lahko tehta od 100 g - 2.000 g v 100-gramskih korakih.
Za podrobnosti o delovanju teh funkcij, sledite spodaj opisanim primerom.
Primer: Za odtajanje mesa, ki tehta 1,2 kg z uporabo ODTAJEVANJA GLEDE NA TEŽO.
Meso postavite v plitvo posodo ali na rešetko mikrovalovne pečice za odtajevanje.
1. Izberite zahtevani meni tako, da
pritisnete tipko ODTAJEVANJE
GLEDE NA TEŽO.
2. Vnesite težo, tako da pritisnete tipki
TEŽA/PORCIJA, dokler ni prikazana
ustrezna teža.
x1,
x12, prikaz: 1 2 0 0
dEF1
3. Za začetek kuhanja
pritisnite tipko START/
+1min.
(Prikazovalnik bo
začel odštevati čas
odtajevanja.)
na zaslonu bo prikazano:
Zamrznjena živila se lahko odtalijo od -18°C.
OPOMBE ZA ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO:
• Pred zamrzovanjem preverite, če je živilo sveže in v dobrem stanju.
• Težo mesa zaokrožite na 100 g, npr. 650 g na 700 g.
• Če je potrebno, prekrijte manjše dele mesa ali perutnine z aluminijasto folijo. To bo preprečilo prekomerno
segrevanje. Poskrbite, da se folija ne bo dotikala sten pečice.
AUTO MENI DELOVANJE
AUTO MENI tipke samodejno ugotovijo ustrezen način priprave jedi in kuhanja hrane (podrobnosti na strani
SI-4 in SI-12). Sledite spodnjemu primeru, če želite izvedeti, kako uporabljati to funkcijo.
Primer: Za kuhanje dveh neolupljenih krompirjev (460 g) z uporabo funkcije AUTO MENI.
1. Izberite predpisani meni in pritisnite 2. Pritisnite tipke TEŽA/PORCIJA GOR/
tipko Jacket Potato (Neolupljen
DOL ali pritiskajte tipko Neolupljen
krompir).
krompir za izbiro predpisanega števila
krompirjev (do 3).
x1,
na zaslonu bo prikazano:
x1, prikaz:
1
2
3. Za začetek kuhanja
pritisnite tipko START/
+1min.
(Prikazovalnik bo
začel odštevati čas
odtajevanja.)
OPOMBE:
• Težo ali količino hrane lahko vnesete z pritiskanjem na gumbe TEŽA/PORCIJA GOR/DOL, dokler ni prikazana
želena teža/količina. Vnesite le težo hrane in ne vključite težo posode.
• Za večja/težja živila, kot je navedeno v tabelah AUTO MENI na strani SI-12, uporabite ročne programe.
SI-11
SLOVENŠČINA
1. Izberite zahtevani meni tako, da pritisnete tipko 2. Pritisnite tipko 10 MIN in
vnesite čas kuhanja.
ČASOVNO ODTAJEVANJE.
AUTO MENI TABELA
Auto meni
TEŽA/PORCIJA/POSODE
Postopek
Pokovka
50 g, 100 g
Vrečko s pokovko postavite neposredno na vrtljivi
krožnik
(Prosimo, da si ogledate spodnjo opombo: ‘Pomembna
informacija o funkciji pokovke)
Neolupljen krompir 1, 2, 3 kosi krompirja
1 krompir = pribl. 230 g
(začetna temp. 20°C)
Uporabite kose krompirja s podobno velikostjo in težo
pribl. 230 g. Prebodite vsak kos na različnih mestih in
ga postavite na rob vrtljivega krožnika. Na polovici
kuhanja jih obrnite okrog in ponovno razporedite.
Krompir naj pred zaužitjem stoji 3-5 minut.
Ohlajena pica
100 g, 200 g, 400 g
(začetna temp. 5°C)
Krožnik
Pico postavite na krožnik v središče vrtljivega krožnika.
Ne smete je prekrivati.
Zamrznjena
zelenjava, npr.
brstični ohrovt,
stročji fižol, grah,
mešana zelenjava,
brokoli
150 g, 350 g, 500 g
(začetna temp. -18°C)
Posoda s pokrovom
Zelenjavo postavite v ustrezno posodo. Dodajte eno
žlico vode na 100 g zelenjave, posodo pokrijte in jo
postavite na vrtljivi krožnik. Med kuhanjem in po
kuhanju premešajte.
Pijača
(120 ml/čašo)
1, 2, 3
(začetna temp. 5°C)
Čaša
Čašo/e postavite na vrtljivi krožnik in po segrevanju
premešajte.
Plitvi krožnik
250 g, 350 g, 500 g
(začetna temp. 5°C)
Krožnik
Krožnik postavite v središče vrtljivega krožnika. Ne
smete ga prekrivati. Po pripravi jedi premešajte.
OPOMBE:
• Končna temperatura je odvisna od začetne temperature hrane. Preverite, da je hrana po koncu kuhanja resnično vroča. Po potrebi lahko čas kuhanja ročno podaljšate.
• Rezultati kuhanja pri avtomatskem kuhanju so odvisni od spremenljivk, kot so oblika in velikost posode, velikost živila in vaših zahtev glede kuhanja. Če niste zadovoljni z rezultatom kuhanja, si program nastavite po
želji.
Pomembna informacija o funkciji pokovke:
1. Pri izbiri 100 gramov pokovke je priporočljivo, da na vsakem robu vrečke pred pripravo jedi (navzdol) zvijete trikotnik.
Glej sliko na desni.
2. Če/ko se vrečka pokovke razširi in se ne obrača normalno, enkrat pritisnite tipko STOP, odprite vrata pečice in
prilagodite položaj vrečke ter s tem zagotovite enakomerno pripravo.
SI-12
PRIMERNA OPREMA PEČICE
Za kuhanje/odtajevanje živil v mikrovalovni pečici, morajo mikrovalovi enakomerno prehajati skozi stene posode in vstopati v notranjost živila, ki ga pripravljate. Zato morate obvezno uporabljati predpisano posodo.
Priporočamo uporabo okroglih posod, saj se v oglatih posodah toplota zadržuje v vogalih. Uporabite lahko posodo, ki je navedena spodaj.
Varnost pri Komentarji
uporabi
mikrovalovne pečice
✔/✘
Z majhnimi kosi aluminijaste folije lahko hrano zaščitite pred pregrevanjem. Folija naj bo od sten pečice odmaknjena vsaj 2 cm, saj
lahko pride do iskrenja.
Posode iz folije ne priporočamo, razen, če jo priporoča proizvajalec,
npr. Microfoil ®, vsekakor pozorno sledite navodilom za uporabo.
✔
Vedno sledite navodilom proizvajalca.
Časovnega obdobja segrevanja ne prekoračite. Bodite pozorni, saj
posode lahko postanejo zelo vroče.
✔/✘
Porcelan, lončena posoda, glazirana keramika in kitajski porcelan so
praviloma primerne, razen tistih, ki imajo kovinsko dekoracijo.
Steklena posoda, npr. Pyrex ®
✔
Če uporabljate steklene posode, pazite, da zaradi prehitrega segrevanja živil ne počijo.
Kovina
✘
Kovinskih posod ne priporočamo, saj pride do iskrenja, ki lahko privede do požara.
Plastična/polistirenska
posoda, npr. posode iz
lokalov s hitro hrano
✔
Pazite, da se posode med kuhanjem ne bodo deformirale, stalile ali
razbarvale.
Folija
✔
Kuhajoče se hrane se ne dotikajte z rokami, priporočamo pa, da ta
živila prebodete in tako odvedete nakopičeno soparo.
Vrečke za zamrzovanje/
peko
✔
Mora biti prebodena, da je para lahko odvedena.
Papirnati krožniki/posode
in papir za peko
✔
Ne uporabljate plastičnih ali kovinskih vrvic ali trakov, saj se slednji
lahko med kuhanjem stalijo ali povzročijo iskrenje.
Pletene ali lesene posode
✔
Uporabite le za pogrevanje ali vsrkavanje vlage
Zaradi pregrevanja se lahko jed zažge.
Reciklirani papir in časopis
✘
Če uporabljate te materiale, lahko pride do pregrevanja, zato bodite
pazljivi.
Lahko vsebuje kovinska prijemala, ki med kuhanjem povzročijo
iskrenje, ki lahko privede do požara.
Aluminijasta folija
Posode iz folije
Posoda za porjavitev
Kitajski porcelan in
keramika
OPOZORILO:
Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost
vžiga.
SI-13
SLOVENŠČINA
Pripomočki za kuhanje
NEGA IN ČIŠČENJE
POZOR: ZA ČIŠČENJE MIKROVALOVNE PEČICE NE
UPORABLJATE KOMERCIALNIH ČISTIL ZA PEČICE,
PARNIH ČISTILNIKOV, JEDKIH, GROBIH ČISTILNIH
SREDSTEV, IN ČISTILNIH SREDSTEV, KI VSEBUJEJO
DUŠIKOV HIDROKSID.
PEČICO REDNO ČISTITE IN SPROTI ODSTRANJUJTE
MOREBITNE OSTANKE HRANE - Pečico imejte vedno čisto, sicer se lahko njena površina poškoduje.
To lahko bistveno skrajša njeno življenjsko dobo
in privede do nevarne situacije.
Zunanjost pečice
Zunanjost pečice lahko enostavno očistite z blago
milnico in vodo. Odvečno milnico obrišite s krpo in
površino osušite z mehko brisačo.
Nadzorna plošča
Pred čiščenjem odprite vrata in tako dezaktivirajte
nadzorno ploščo pečice. Pri čiščenju bodite pazljivi, da
ne poškodujete nadzorno ploščo. Za brisanje površine
uporabljajte le mehko, z vodo navlaženo krpo.
Izogibajte se uporabi prevelike količine vode. Ne uporabljajte kemičnih ali jedkih čistilnih sredstev.
Notranjost pečice
1. Po vsaki uporabi, ko je notranjost pečice še topla,
slednjo navlažite z vlažno krpo. Večje madeže očistite
z blago milnico in jih nekajkrat obrišite na suho, dokler ne odstranite vseh ostankov. Vgrajeni vlažilniki se
lahko pregrejejo in začnejo povzročati dim ter iskrenje. Ne odstranjujte varovalnega pokrova.
2. Prepričajte se, da milnica ali voda ne bosta zašli v
odprtine na stenah pečice, kar bo lahko povzročilo
poškodbe.
3. Za čiščenje notranjosti pečice ne uporabljajte razpršil.
Poskrbite, da bo pokrov magnetrona vedno čist.
Pokrov magnetrona je zgrajen iz občutljivega materiala, zato morate biti pri čiščenju izjemno pazljivi (upoštevajte zgoraj navedena navodila).
OPOMBA: Prekomerno močenje lahko povzroči poškodbe pokrova magnetrona.
Pokrov magnetrona je potrošni del, ki ga boste morali
občasno zamenjati, če ga ne boste redno čistili.
Vrtljivi krožnik in podstavek krožnika
Vrtljivi krožnik in njegov podstavek odstranite iz pečice.
Vrtljivi krožnik in podstavek krožnika operite v vodi z
malo milnice. Obrišite z mehko krpo. Pranje v pomivalnem stroju je dovoljeno.
Vrata
Za ohranjanje čiste pečice, redno odstranjujete nečistoče z obeh strani vrat, vratnih tesnil in bližnjih delov.
Za čiščenje uporabljajte mehko krpo, nikakor pa ne
uporabljajte agresivnih in jedkih čistil.
OPOMBA: Ne uporabljajte čistilnika na paro.
Nasvet za čiščenje - za lažje čiščenje pečice:
V skledo dajte polovico limone in prilijte 300 ml vode, ter segrevajte pri 100% za 10-12 minut.
S suho krpo nato obrišite notranjost pečice do suhe.
SI-14
SHARP ELECTRONIC (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
Germany
Printed in China
Wydrukowano w Chinach
Τυπώθηκε στην Κίνα
Natisnjeno na Kitajskem
Vytisknuto v Číně
Vytlačené v Číne
Kínában nyomtatva
Надруковано в Китаї
Iespiests Ķīnā
Atspausdinta Kinijoje
Trükitud Hiinas
Отпечатано в Китай
Tipărit în China
Надрукавана ў Кітае
PN: 261800310256