Instrukcija vartotojui MIKROKOMPONENTINĖ SISTEMA MM-ZL7

MIKROKOMPONENTINĖ
SISTEMA
MP3-CD / CD-R / RW DISKŲ ATKŪRIMAS
MM-ZL7
Instrukcija vartotojui
2
Perspėjimai dėl saugumo technikos
LAZERINIS 1 KLASĖS GAMINYS
Šis kompaktinių diskų grotuvas klasifikuotas kaip LAZERINIS 1
KLASĖS GAMINYS.
LAZERINIS 1 KLASĖS GAMINYS
PERSPĖJIMAS
ELEKTROS SROVĖS
NUPURTYMO PAVOJUS.
NEATIDARYTI
ĮSPĖJIMAS: SIEKIANT IŠVENGTI NUPURTYMO
ELEKTROS SROVE, NENUIMKITE
UŽPAKALINIO DANGČIO. KORPUSO VIDUJE
NĖRA DETALIŲ, KURIAS TURĖTŲ TAISYTI
VARTOTOJAS. DĖL TECHNINIO APTARNAVIMO
KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.
Šioje ,,Instrukcijoje“ neaprašytas valdymo elementų naudojimas,
reguliavimo bei procedūrų vykdymas, gali sukelti pavojingą
apšvitinimą lazeriu.
DĖMESIO
NEMATOMAS LAZERINIS SPINDULIAVIMAS.
NUIMDAMI KORPUSĄ IR BLOKUOJANČIŲ KONTAKTŲ
ATJUNGIMO METU STENKITĖS NEPATEKTI PO LAZERIO
SPINDULIU.
PERSPĖJIMAS: SIEKDAMI SUMAŽINTI GAISRO ARBA
NUPURTYMO ELEKTROS SROVE RIZIKĄ, NELEISKITE, KAD
ŠIS ĮRENGIMAS PATEKTŲ PO LIETUMI ARBA Į DIDELIO
DRĖGNUMO SĄLYGAS.
DĖMESIO: SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO ELEKTROS
SROVE, ŠAKUTĘ Į ROZETĘ ĮKIŠKITE IKI GALO
TAIP, KAD PLAČIOJI ŠAKUTĖS PLOKŠTELĖ
SUTAPTŲ SU PLAČIĄJA ROZETĖS ANGA.
Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio viduje yra aukštos įtampos veikiamų detalių, prie kurių prisilietus
gali nupurtyti elektros srovė.
Šis simbolis rodo, kad gaminio dokumentacijoje yra svarbi jo naudojimo arba aptarnavimo instrukcija.
3
Turinys
Dėkojame jums, kad įsigijote šią ,,Samsung“ kompanijos
mikrokomponentinę sistemą.
Prašome surasti laiko perskaityti šią instrukciją, nes ji jums padės
lengvai suderinti jūsų sistemą ir iki galo išnaudoti visas sistemos
galimybes.
· Perspėjimai dėl saugumo technikos.......................................................................................................................2
· Jūsų mikrokomponentinės sistemos suderinimas
ѕ Priekinio panelio vaizdas............................................................................................................................................ 4
ѕ Nuotolinio valdymo pultas...........................................................................................................................................5
ѕ Užpakalinio panelio vaizdas....................................................................................................................................... 6
ѕ Kur pastatyti jūsų mikrokomponentinę sistemą.......................................................................................................... 7
ѕ Jūsų sistemos prijungimas prie kintamosios srovės tinklo......................................................................................... 7
ѕ Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą............................................................................................................ 7
ѕ Prijungimas prie išorinio signalo šaltinio.....................................................................................................................8
ѕ Akustinių sistemų prijungimas.................................................................................................................................... 8
ѕ AM (VB) / IB antenos prijungimas.............................................................................................................................. 9
ѕ TB antenos prijungimas (ne visiems modeliams)....................................................................................................... 9
ѕ FM antenos prijungimas............................................................................................................................................. 9
ѕ Laikrodžio nustatymas............................................................................................................................................. 10
· Kompaktinių diskų grotuvas
ѕ Kompaktinio disko / MP3-CD disko atkūrimas..........................................................................................................10
ѕ Takelio kompaktiniame diske pasirinkimas............................................................................................................... 11
ѕ Albumo ir takelio MP3-CD diske pasirinkimas.......................................................................................................... 11
ѕ Konkrečios vietos paieška kompaktiniame diske..................................................................................................... 12
ѕ 10 takelių praleidimo vienu kartu funkcija................................................................................................................ 12
ѕ Paskutinio atkurto takelio pakartojimo funkcija.........................................................................................................12
ѕ Atsargumo priemonės naudojant kompaktinius diskus............................................................................................ 12
ѕ Funkcija ,,Kompaktinio disko pakartojimas“............................................................................................................. 12
ѕ Atkūrimo tvarkos programavimas............................................................................................................................. 13
ѕ Kontrolė arba užprogramuotų takelių pakeitimas.................................................................................................... 13
· Tiuneris
ѕ Radijo stočių paieška ir jų suderinimo atsiminimas sistemos atmintyje................................................................... 13
ѕ Atmintyje išsaugotos radijo stoties pasirinkimas...................................................................................................... 14
ѕ Priėmimo kokybės gerinimas....................................................................................................................................14
· Kasečių dėklas
ѕ Kasetės klausymas...................................................................................................................................................15
ѕ Kasetės atkūrimo režimo pasirinkimas..................................................................................................................... 15
ѕ Skambėjimo kokybės palaikymas.............................................................................................................................15
ѕ Radijo stočių laidų įrašymas..................................................................................................................................... 16
ѕ Sinchronizuotas kompaktinio disko įrašas................................................................................................................16
ѕ Funkcija ,,Pakartojimas (A ↔ B)“..............................................................................................................................16
ѕ Kasečių įrašymo rekomendacijos............................................................................................................................. 16
· Kitos funkcijos
ѕ Laikmačio funkcija.................................................................................................................................................... 17
ѕ Laikmačio veikimo atšaukimas................................................................................................................................. 17
ѕ Sistemos automatinio išsijungimo nustatymas......................................................................................................... 18
ѕ Laikinas garso išjungimas (Mute)............................................................................................................................. 18
ѕ Ekvalaizeris...............................................................................................................................................................18
ѕ Funkcija ,,Power Sound“...........................................................................................................................................19
ѕ Ausinių prijungimas...................................................................................................................................................19
ѕ Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose).............................................................................................................19
· Naudojimo rekomendacijos
ѕ Saugumo technika....................................................................................................................................................20
ѕ Prieš kreipiantis į garantinio aptarnavimo centrą .....................................................................................................20
ѕ Techninės charakteristikos........................................................................................................................................21
Simboliai
Paspausti
Pastumti
Svarbu
Pastaba
4
Priekinio panelio vaizdas
1. Kompaktinių diskų skyrelio atidarymo mygtukas
2. Mygtukas Maitinimas / Laukimas
3. Daugiafunkciniai mygtukai (kompaktiniam diskui / kasetei /
tiuneriui)
4. Mygtukas ,,Kompaktinio disko pakartojimas“
5. Mygtukas ,,Suderinimo ant radijo stoties bangų režimas“
(Stop)
6. Tiunerio dažnių diapazono pasirinkimo mygtukas
7. Mygtukas Programa / Nustatymas / Paskutinio atkurto
takelio pakartojimas
8. Sinchronizuoto kompaktinio disko įrašymo mygtukas
9. Mikrofono įjungimui skirtas lizdas (ne visuose modeliuose)
10. Mygtukas Push Eject (paspauskite, norėdami, kad
,,išmestų“ kasetę)
11. Ausinių prijungimo lizdas
12. Sistemos funkcijos pasirinkimo mygtukas
13. Garsumo reguliavimo mygtukai
14. Mygtukas ,,Pakartojimas (A ↔ B)“ / Takelis / MP3-CD
disko albumas
15. Mygtukas „+10“ (kompaktiniams diskams)
16. Nustatytų ekvalaizerio suderinimų pasirinkimo mygtukas
17. Įrašo pradėjimo / sustabdymo mygtukas
5
Nuotolinio valdymo pultas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mygtukas Maitinimas / Laukimas
Ekvalaizerio suderinimų pasirinkimo mygtukas
Power Sound funkcijos mygtukas
Mono / Stereo režimo pasirinkimo mygtukas
Kasetės persukimo režimo pasirinkimo mygtukas
Daugiafunkciniai mygtukai (kompaktiniam diskui / kasetei /
tiuneriui)
7. Tiunerio dažnių diapazono pasirinkimo mygtukas
8. Garsumo reguliavimo mygtukai
9. Mygtukas ,,Miegas“
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Laikino garso atjungimo mygtukas
Laikmačio įjungimo / išjungimo mygtukas
Laikmačio / Laikrodžio nustatymo mygtukas
Mygtukas Programa / Suderinimas / Paskutinio atkurto
takelio pakartojimas
Mygtukas ,,Pakartojimas“
Sistemos funkcijos pasirinkimo mygtukas
Radijo stoties paieškos mygtukas
Mygtukas ,,Suderinimo ant radijo stoties bangų režimas /
Takelis / MP3-CD disko albumas
6
Užpakalinio panelio vaizdas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FM ANTENOS PRIJUNGIMUI SKIRTAS LIZDAS
GNYBTAI, SKIRTI AM (VB) / IB ANTENOS PRIJUNGIMUI
FM ANTENOS PRIJUNGIMUI SKIRTAS LIZDAS (NE VISUOSE MODELIUOSE)
PAPILDOMA ĮEIGA
GNYBTAI GARSIAKALBIŲ PRIJUNGIMUI
ĮTAMPOS PERJUNGIKLIS (NE VISUOSE MODELIUOSE) ----- ANT SISTEMOS DUGNO
7
Kur pastatyti jūsų mikrokomponentinę
sistemą
Elementų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
Tam, kad visiškai išnaudotumėte jūsų naujos
mikrokomponentinės sistemos pranašumus, ją pastatydami ir
prijungdami laikykitės šių instrukcijų.
Į nuotolinio valdymo pultą elementus įdėkite arba juos pakeiskite,
kai:
· ką tik nusipirkote šią mikrokomponentinę sistemą;
· pamatėte, kad nuotolinio valdymo pultas nebeveikia taip, kaip
turėtų
· Sistemą pastatykite ant plokščio stabilaus paviršiaus.
· Šios sistemos niekada nestatykite ant kilimo.
· Šios sistemos niekada nestatykite ne patalpoje.
· Ventiliacijai išlaikykite apie 15 centimetrų atstumą nuo šoninių ir
užpakalinės sistemos sienelių ir kitų daiktų.
· Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos tam, kad būtų galima lengvai
atidarinėti kompaktinių diskų skyrelį.
· Norėdami išgauti gerą stereofoninį skambesį, akustines sistemas
pastatykite laikydamiesi atstumo nuo abiejų šoninių sistemos
sienelių.
· Akustines sistemas nukreipkite į klausymosi zoną.
· Norėdami išgauti optimalią skambesio kokybę, abi akustines
sistemas išdėstykite vienodame aukštyje nuo grindų.
Keisdami elementus, naudokite naujų elementų komplektą, niekada
kartu nenaudokite šarminių (Alkaline) ir magnio elementų.
1
2
3
Jūsų sistemos prijungimas prie kintamosios
srovės tinklo
Tinklo laido šakutė turi būti jungiama prie tinkamos kintamosios
srovės tinklo rozetės.
Prieš savo sistemos laidą įjungdami į kintamosios srovės tinklo
rozetę privalote patikrinti tinklo įtampą.
1
Patikrinkite tinklo įtampos perjungiklio, esančio ant sistemos
dugno, padėtį (NE VISUOSE MODELIUOSE).
2
Tinklo laido (ant užpakalinio sistemos panelio pažymėto užrašu
AC Cord (kintamosios srovės tinklo laidas)) šakutę įjunkite į
tinkančią tinklo rozetę.
3
Paspauskite mygtuką On / Standby (Maitinimas / Laukimas)
tam, kad įjungtumėte savo mikrokomponentinę sistemą.
Uždėkite pirštą ant simboliu
pažymėtos vietos ant elementų
skyrelio dangtelio (apatinėje pulto dalyje) ir pastumkite dangtelį
rodykle nurodyta kryptimi.
Laikydamiesi poliariškumo įdėkite du AAA, LR03 tipo arba
ekvivalenčius elementus:
· + ant elemento suderinkite su ant pulto esančia žymele ,,+“
· - ant elemento suderinkite su ant pulto esančia žymele ,,-“
Įstatykite dangtelį į vietą ir stumkite atgal, kol jis spragtels ir atsistos į
vietą.
8
Prijungimas prie išorinio signalo
šaltinio
Sistemoje esanti papildoma įeiga gali būti naudojama tam, kad
klausydami signalą iš kitų šaltinių, pasinaudotumėte jūsų
mikrokomponentinės sistemos sukuriamo garso kokybės
privalumais.
Pavyzdžiai: · Televizorius
· Vaizdo diskų leistuvas
· HI-FI stereo sistemos vaizdo magnetofonas
Akustinių sistemų prijungimas
Akustinių sistemų prijungimui skirti gnybtai išdėstyti ant
užpakalinio jūsų sistemos panelio.
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksatoriaus laido liežuvėlį ant
akustinės sistemos prijungimo gnybto, esančio ant užpakalinio
sistemos panelio.
2
Įstatykite laido galą į akustinės sistemos prijungimo gnybto ertmę.
· Prijungdami laikykitės signalo poniškumo (nurodyta spalvotu
žymėjimu): raudoną laidą (+) sujunkite su raudonu gnybtu (+), o
juodą laidą (-) sujunkite su juodu gnybtu (-).
3
Nuimkite pirštą nuo fiksatoriau liežuvėlio.
Tam, kad būtų galima prijungti išorinį signalo šaltinį, jis turi turėti
audioišeigą. Be to, jums prireiks sujungiančio kabelio su RCA
(,,tulpės“) tipo jungtimis.
1 Nustatykite sistemą laukimo režimu, po to atjunkite sistemą ir išorinį
garso šaltinį nuo kintamosios srovės tinklo.
2 Garso signalo kabelį prijunkite prie lizdų, išdėstytų ant užpakalinio
sistemos panelio.
Naudokite tik tas akustines sistemas, kurių varža tokia, kokia
nurodyta po akustinių sistemų prijungimo gnybtais, esančiais ant
galinio sistemos panelio.
Prijunkite...
Prie lizdo, pažymėto...
Raudoną kištuką..................R (dešinysis kanalas)
Baltą kištuką.........................L (kairysis kanalas)
Norėdami išgauti optimalią garso kokybę, nesukeiskite
vietomis dešiniojo ir kairiojo kanalų.
3
Vėl prijunkite sistemą prie tinklo ir paspauskite mygtuką On /
Standby (Maitinimas / Laukimas) tam, kad ją įjungtumėte.
4
Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija) pasirinkite įeigą išoriniam
garso šaltiniui.
Rezultatas: displėjus rodo pranešimą AUX.
5
6
Įjunkite išorinį garso šaltinį.
Sureguliuokite garsą ir žemų bei aukštų dažnių balansą taip, kaip jums
reikia, naudodami:
· Garso reguliuotuvą,
· Ekvalaizerį.
Pavyzdys: Naudodami stereoskambėjimo privalumus jūs galite žiūrėti
filmą, tarsi būtumėte kino teatre (su sąlyga, kad originalus
garso takelis įrašytas stereo režimu).
1-Dešinioji akustinė sistema; 2-Kairioji akustinė sistema
Akustinių sistemų suderinimo nurodymai
Pastatymas netoli šildymo įrangos, po tiesioginiais saulės
spinduliais arba vietose, kur didelis drėgnumas gali pabloginti
akustinių sistemų eksploatacines charakteristikas.
Norėdami išvengti akustinių sistemų kritimo, nekabinkite jų ant
sienos, nestatykite ant stovo viršaus arba ant kito nestabilaus
paviršiaus, nes krisdamos sistemos gali traumuoti arba sugesti.
Akustinių sistemų nestatykite arti televizoriaus arba kompiuterio
monitoriaus. Akustinę sistemą pastačius šalia televizoriaus arba
kompiuterio monitoriaus, vaizdo ekrane kokybė gali pablogėti.
9
AM (VB) / IB antenos prijungimas
FM antenos prijungimas
AM antena (ilgosiomis ir vidutinėmis bangomis transliuojamų
radijo stočių priėmimui) gali būti:
Kaip prijungti DAUGIAAŠIO TIPO anteną.
· Pastatyta ant stabilaus paviršiaus.
· Pritvirtinta prie sienos (iš pradžių turite nuimti antenos stovą).
Lizdai antenos prijungimui išdėstyti ant užpakalinio sistemos
panelio ir pažymėti užrašu AM.
Norėdami išvengti pašalinio triukšmo, įsitikinkite, kad nuo
akustinių sistemų einantys laidai neguli šalia antenos laidų.
Šiuos laidus vieną nuo kito visada laikykite ne mažiau 5 cm
atstumu.
· Prijunkite 75W anteną prie gnybtų, skirtų FM antenos
prijungimui.
· Įstatykite į sistemos komplektą įeinantį antenos kištuką, į FM
pažymėtą, ant užpakalinio sistemos panelio esantį, daugiaašį
lizdą (75W).
· Laikykitės 12 puslapyje pateiktų instrukcijų, kad
nustatytumėte radijo stotį ir geriausią antenos orientaciją.
· Esant blogai priėmimo kokybei, jums gali prireikti įrengti lauko
anteną.
Kad tai padarytumėte, lauko FM anteną 75W daugiaašiu
kabeliu (parduodamas atskirai) prijunkite prie ant užpakalinio
sistemos panelio esančio lizdo.
1
TB antenos prijungimas (ne visiems
modeliams)
2
Kaip prijungti VIELINIO TIPO anteną.
· Išskleiskite TB anteną ir jos galus pritvirtinkite prie sienos tokioje
padėtyje, kuri užtikrintų geriausią priėmimo kokybę.
· Jei priėmimo kokybė bloga (pavyzdžiui, esant pernelyg dideliam
atstumui nuo radijo stoties siųstuvo arba tada, kai radijo bangas
blokuoja pastato sienos), įrenkite lauko anteną.
1-FM-ANTENA (parduodama su sistema);
2-75 DAUGIAAŠIS KABELIS (parduodamas atskirai)
10
Laikrodžio nustatymas
Kompaktinio disko / MP3-CD disko
atkūrimas
Jūsų sistemoje yra įmontuotas laikrodis, kuris leidžia
automatiškai įjungti ir išjungti sistemą. Jūs turite nustatyti
laikrodį:
· Kai jūs ką tik nusipirkote mikrokomponentinę sistemą.
· Po maitinimo sutrikimo kintamosios srovės tinkle.
· Po to, kai atjungėte sistemą nuo tinklo rozetės.
Nenaudodami adapterio, jūs galite atkurti 12 cm ir 8 cm
diametro kompaktinius diskus.
Šis grotuvas buvo sukurtas tokių tipų diskų klausymui: audio
kompaktiniams diskams, CD Text diskams, CD-R, CD-RW ir
MP3-CD.
Ilgalaikis netaisyklingos formos (širdelės, aštuonkampio ir t.t.
formų) suvenyrinių kompaktinių diskų atkūrimas gali sugadinti
grotuvą.
Kiekvieno žingsnio įvykdymo metu turite keletą sekundžių
reikiamų reikšmių nustatymui. Jei sugaišite daugiau laiko, visą
procedūrą jums teks pradėti iš naujo.
1
Mygtuko On / Standby (Maitinimas / Laukimas) paspaudimu įjunkite
sistemą.
2
Du kartus paspauskite mygtuką TIMER / CLOCK (Laikmatis
/Laikrodis).
Rezultatas: bus rodomas pranešimas CLOCK (Laikrodis).
3
Paspauskite mygtuką PROGRAM / SET (Programa / Nustatymas).
Rezultatas: ekrane mirksi laikrodžio skaitmenys.
4
Tam, kad...
Paspauskite mygtuką...
1
Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija), pasirinkite funkciją CD
(Kompaktinis diskas).
2
Paspauskite ant priekinio panelio esantį mygtuką
Open / Close ( ) (Atidaryti / Uždaryti).
Rezultatas: atsidaro kompaktinių diskų skyrelis.
3
4
Įdėkite diską į skyrelį taip, kad disko pusė su etikete būtų viršuje.
5
Pasuktumėte laikrodį pirmyn.................
Pasuktumėte laikrodį atgai....................
5 Kai ekranas rodo reikiamą valandą, paspauskite mygtuką
PROGRAM / SET.
Rezultatas: Ekrane mirksi minučių skaitmenys.
6
Tam, kad...
Paspauskite mygtuką....
Pasuktumėte minutes pirmyni...............
Pasuktumėte minutes atgal...................
7 Kai nustatysite tikslų laiką, paspauskite mygtuką PROGRAM /
Dar kartą paspaudę mygtuką Open / Close (
kompaktinio disko skyrelį.
Paspauskite mygtuką ATKŪRIMAS / PAUZĖ
.
· Jūsų grotuvui reikia kelių sekundžių visų atitinkamame MP3CD diske esančių takelių nuskaitymui.
· Displėjuje dainos pavadinimas anglų kalba bus rodomas tik tuo
atveju, jei jis tiesiogiai įrašytas iš asmeninio kompiuterio arba
jei pirkto MP3-CD disko turinys išrūšiuotas pagal dainų
pavadinimus (esančius diske įrašytame kataloge) (displėjus
negali atvaizduoti jokių kitų kalbų, išskyrus anglų kalbą,
raidžių).
· Priklausomai nuo konkretaus MP3-CD disko charakteristikos,
dainų pavadinimai anglų kalba displėjuje gali būti nerodomi.
< CD atkūrimas >
SET.
Rezultatas: laikrodis pradeda eiti ir rodo laiką net tada, kai
sistema yra laukimo režime (Standby).
Vieną kartą paspaudę mygtuką Timer / Clock, jūs galite į displėjų
iššaukti einamąjį laiką net tada, kai naudojatės kita sistemos
funkcija.
) , uždarykite
Takelio
numeris
Atkūrimo
laikas
< MP3-CD atkūrimas >
Albumo
numeris
Takelio
numeris
6
Norėdami trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite mygtuką
ATKŪRIMAS / PAUZĖ
.
Norėdami atnaujinti disko atkūrimą, dar kartą paspauskite
mygtuką ATKŪRIMAS / PAUZĖ
.
7
Perklausę diską, paspauskite mygtuką STOP (ў).
11
Takelio kompaktiniame diske pasirinkimas
Kai kompaktinių diskų grotuvas veikia ,,STOP“ režimu arba
disko atkūrimo metu, kompaktiniame diske jūs galite pasirinkti
takelį (muzikos kūrinį), kurį norite klausyti.
Kad atkūrimą pradėtumėte
nuo pradžios...
Paspauskite mygtuką...
Tolesnio takelio......................................
Šiuo momentu klausomo takelio............
Prieš klausomą takelį esančio takelio....
Jūsų pasirinkto takelio...........................
vieną kartą
vieną kartą
du kartus
arba
reikiamą kartų
skaičių.
Kas yra Mp3?
MP3 reiškia MPEG1 Layer 3, pasaulinis garso signalo suspaudimo
technologijų standartas. Šiame standarte naudojama skaitmeninė
duomenų suspaudimo technologija, užtikrinanti pradinių garso
duomenų suspaudimą iki 12-os kartų beveik nenukenčiant garso
kokybei.
Suderinamumas su failais
· Šis grotuvas leidžia atkurti tik MP3 (MPEG1 Layer3) formato
failus su plėtiniu *.mp3.
· Taip pat jis gali atkurti MP2 formato failus (MPEG1 Layer2),
turinčius plėtinį *.mp2.
Kiek MP3 formato failų galima įrašyti į CD-R arba CD-RW
diską?
Albumo ir takelio MP3-CD diske
pasirinkimas
Kai kompaktinių diskų grotuvas veikia ,,STOP“ režimu arba
disko atkūrimo metu, MP3-CD diske jūs galite pasirinkti takelį
arba albumą, kurį norite klausyti.
Pagrindinis blokas
1 Spaudykite mygtuką Track / Album (Takelis / Albumas) tol, kol
į displėjų nebus iššauktas pranešimas ALBUM (Albumas).
Norėdami pasirinkti norimą albumo numerį, spauskite
mygtukus
,
.
Maksimali CD-R arba CD-RW disko talpa yra 680 MB. Paprastai
vieno MP3 formato failo dydis lygus apytiksliai 4 MB, vadinasi, į
vieną diską galima įrašyti apytiksliai 170 failų.
CD-R arba CD-RW diskų atkūrimas
· CD-R (su vienkartiniu įrašu) ir CD-RW (perrašomi) tipo diskai,
vartotojo įrašyti muzikinių garso kompaktinių diskų formatu, gali
būti atkurti tik tuo atveju, jei jų įrašas yra ,,užbaigtas“ (nors jų
atkūrimo šiuo grotuvu tikimybė priklauso ir nuo jų charakteristikos
arba įrašymo sąlygų).
· CD-RW diskų atspindėjimo geba mažesnė už įprastų diskų
atspindėjimo gebą, todėl įdėjus diską, informacijos apie disko
turinį nuskaitymui prireiks daugiau laiko.
Spaudžiant mygtukus takeliai praleidžiami albumais
(katalogais diske).
2 Spaudykite mygtuką Track / Album (Takelis / Albumas) tol, kol
į displėjų nebus iššauktas pranešimas TRACK (Takelis).
Norėdami pasirinkti norimą takelio numerį, spauskite
mygtukus
,
.
· Perėjimas nuo takelio prie takelio vykdomas albumo
ribose.
· Jei mygtukų
,
paspaudimų skaičius viršija
albume esančių takelių skaičių, pereinama prie kito
albumo.
Disko albumų ir takelių atkūrimo eiliškumas
· Disko turinys pateiktas Windows Explorer.
· Disko albumų ir takelių atkūrimo tvarka parodyta strėlytėmis.
· Katalogai, kuriuose yra failai tik su *.jpg, *.wav arba *.doc
plėtiniais, kurie nėra palaikomų formatų garso failai, atkūrimo
metu praleidžiami.
1
Nuotolinio valdymo pultas
Spauskite mygtuką Track / Album (Takelis / Albumas) tam, kad
pasirinktumėte režimą ,,TRACK“ (Takelis) arba ,,ALBUM“
(Albumas), o po to paspauskite mygtukus
,
.
· Jei displėjuje pasirodo pranešimas ,,TRACK“, jūs persikeliate
nuo takelio prie kito takelio.
· Jei displėjuje pasirodo pranešimas ,,ALBUM“, jūs persikeliate
nuo albumo prie kito albumo.
2
3
4
6
5
7
3
8
9
1-Diskasukis CD-ROM (E); 2-Albumas 01; 3-Praleidžiamas; 4Albumas 02; 5-Albumas 03; 6-Albumas 04; 7-Albumas 05; 8Albumas 06; 9-Albumas 07
12
Konkrečios vietos kompaktiniame diske
pasirinkimas
Kaip elgtis su kompaktiniais diskais
Kompaktinio disko perklausos metu jūs galite takelyje greitai
surasti muzikos epizodą.
· Su kompaktiniais diskais elkitės atsargiai. Visada laikykite juos
už kraštų taip, kad ant blizgančio paviršiaus nepaliktumėte pirštų
atspaudų.
· Baigę disko atkūrimą, visados įdėkite jį atgal į dėžutę.
· Neklijuokite popieriaus ar lipnios juostos ant diskų, taip pat nieko
ant jų nerašykite.
· Juos valydami, naudokite specialias servetėles.
· Laikykite savo kompaktinius diskus švarioje vietoje, kurios
nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai ir nepasireiškia aukštos
temperatūros poveikis.
Kad takelyje surastumėte
reikiamą vietą...
Paspauskite ir laikykite...
Arčiau jo pabaigos.....................Mygtuką
nors vieną sekundę
Arčiau jo pradžios......................Mygtuką
nors vieną sekundę
Prieš naudojantis šia funkcija, rekomenduojame sumažinti garso
garsumą.
10 takelių praleidimo vienu kartu
funkcija
Kompaktinio disko atkūrimo metu trumpais spustelėjimais
spaudykite mygtuką ,,+10”. Prasidės takelio su artimiausiu
dideliu numeriu, besidalinančiu iš 10, atkūrimas.
Pavyzdys: Jei 15 takelio atkūrimo metu jūs norite pasirinkti 43 takelį,
tris kartus paspauskite mygtuką ,,+10”, o po to tris
kartus paspauskite mygtuką
.
Funkcija ,,Kompaktinio disko pakartojimas“
Jūs galite pakartoti:
· Konkretų kompaktinio disko takelį
· Visus kompaktiniame diske esančius takelius
1
Paspauskite mygtuką Repeat (Pakartojimas)
Paspauskite mygtuką Repeat
Kad pakartotumėte...
Neribotai ilgai šiuo metu
klausomą takelį
Diską
15 → 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43
♦
2
Paskutinio atkurto takelio pakartojimo
funkcija
* Ši funkcija veikia tik MP3-CD diskų atkūrimo metu.
Jei po to, kai grotuvas buvo išjungtas arba jo darbas buvo
sustabdytas, vėl pasirinktas MP3-CD disko atkūrimas, ši funkcija
leidžia atnaujinti atkūrimą nuo pradžios to takelio, kurį jūs klausėte
paskutinį.
· MP3-CD disko atkūrimo metu paspauskite mygtuką Last Memory
(Paskutinio takelio atmintis). Kiekvieną kartą, kai jūs paspaudžiate
šį mygtuką, paeiliui įsijungia (ON) ir išsijungia (OFF) atkūrimo
atnaujinimo nuo paskutinio klausyto takelio funkcija.
♦
Vieną kartą (displėjuje pasirodys
pranešimas REPEAT 1)
Du kartus (displėjuje pasirodys
pranešimas REPEAT ALL (visų
diske esančių takelių
pakartojimas))
Jei norite sustabdyti kompaktinio disko pakartojimą, paspauskite
Repeat mygtuką trečią kartą.
Rezultatas: Displėjus daugiau neberodo pranešimo REPEAT ir
pakartojimas atšaukiamas.
13
Atkūrimo tvarkos programavimas
Radijo stočių paieška ir jų suderinimo
atsiminimas sistemos atmintyje
Jūs galite pasirinkti:
· Tvarką, kuria klausysitės disko takelius
· Takelius, kurių jūs neklausysite
Sistemos atmintyje jūs galite išsaugoti suderinimą:
Ši funkcija gali būti naudojama kartu su Repeat
(Pakartojimas) funkcija.
1 Jei reikia, mygtuko STOP ( ў ) paspaudimu sustabdykite
grotuvo veikimą.
2 Paspauskite mygtuką Program / Set (Programa /
Nustatymas).
Rezultatas: displėjuje atsiras pranešimas PROGRAM
Ir P 01----
3 Mygtuko PRALEISTI paspaudimu pasirinkite reikiamą takelį:
·
·
kad takeliais persikeltumėte atgal
kad takeliais persikeltumėte pirmyn
4 Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: displėjuje atsiranda pranešimas P-02----
5 Norėdami pasirinkti reikiamus takelius, pakartokite 3 ir 4
· 15 FM radijo stočių
· 15 AM radijo stočių
(priklauso nuo
modelio)
· 15 FM radijo stočių
· 8 MW (VB) radijo stočių
· 7 LW (IB) radijo stočių
(priklauso nuo
modelio)
· 15 FM radijo stočių
· 5 MW (VB) radijo stočių
· 5 trumpųjų bangų SW1 diapazono stotis
· 5 trumpųjų bangų SW1 diapazono stotis
(priklauso nuo
modelio)
1 Mygtuko On / Standby (Maitinimas / Laukimas) paspaudimu
įjunkite sistemą.
2 Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija), pasirinkite funkciją
TUNER (Tiuneris).
3
Žingsnius.
Jūs galite užprogramuoti iki 24 takelių.
6 Pasirinkę takelius, paspauskite mygtuką CD
tam, kad
pradėtumėte klausytis pasirinktus takelius ta tvarka, kuria jie
buvo užprogramuoti.
7 Disko atkūrimo metu norėdami atšaukti takelių pasirinkimą, du
kartus paspauskite mygtuką STOP (ў).
Mygtuko BAND (Diapazonas) paspaudimu pasirinkite norimą
dažnių diapazoną.
Rezultatas: displėjuje atsiranda atitinkamo diapazono
pavadinimas:
· FM
Dažnių moduliacija
· AM (VB)
Vidutinės bangos
· LW (priklauso nuo modelio)
Ilgosios bangos
· SW1, SW2 (priklauso nuo
Trumposios bangos
modelio)
4 Radijo stoties paieškai...
Paspauskite Tuning Mode
(Suderinimo režimas) mygtuką,
esantį ant priekinio sistemos
panelio.
Rankiniu būdu....................... Vieną arbą kelis kartus, kol
displėjus neparodys pranešimo
MANUAL (Rankinis derinimas).
Užprogramuotų takelių kontrolė arba
pakeitimas
Jūs bet kuriuo metu galite kontroliuoti ir pakeisti savo
pasirinktus takelius.
Prieš tai jūs turite užprogramuoti nors vieną programą.
1 Jei jūs jau pradėjote klausytis pasirinktus takelius, vieną kartą
paspauskite mygtuką STOP (ў).
2 Paspauskite mygtuką Program / Set (Programa /
Nustatymas).
Kiekvieną kartą paspaudus Program / Set mygtuką,
displėjus rodo tolesnį jūsų pasirinktą takelį.
3 Paspauskite Program / Set mygtuką vieną arba keletą kartų,
kol displėjuje pasirodys takelis, kurį jūs norite pakeisti.
4 Paspauskite mygtuką PRALEISTI
arba
tam, kad
pasirinktumėte kitą takelį, o po to paspauskite mygtuką
Program / Set.
5 Paspauskite mygtuką CD
tam, kad pradėtumėte klausytis
pasirinktus takelius.
Rezultatas: atkuriamas pirmasis iš jūsų pasirinktų takelių.
Jūs galite pakeisti vieną arba kelis iš pradžių pasirinktus
takelius.
5
Automatiškai.......................... Vieną arbą kelis kartus, kol
displėjus neparodys pranešimo
AUTO (Automatinis derinimas).
Pasirinkite stotį, kurią jūs norite išsaugoti atmintyje:
· Ant priekinio sistemos panelio esančio mygtuko Tuning
(Derinimas)
arba
paspaudimu
arba
· Ant nuotolinio valdymo pulto esančio mygtuko Tuning
(Derinimas)
arba
paspaudimu
· Tam, kad paieškos rankiniu režimu metu greičiau
keistumėte dažnius, paspauskite ir laikykite nuspaudę
mygtuką Tuning
arba
.
· Automatinės paieškos metu tiuneris gali sustoti ant dažnio,
kuriame nėra radijo stoties. Jei taip atsitiks, naudokite
paieškos rankiniu būdu režimą.
14
Radijo stočių paieška ir jų suderinimo
atsiminimas sistemos atmintyje (tęsinys)
6
7
8
9
Garsą sureguliuokite taip:
· Ant priekinio panelio esančių mygtukų Volume (Garsumas) +
arba paspaudimu
arba
· Ant nuotolinio valdymo pulto esančių mygtuko VOL + arba
paspaudimais.
Mygtuko Mono / ST (Mono / Stereo) paspaudimu pasirinkite
režimą ,,mono“ arba ,,stereo“.
Rezultatas: kai pasirinktas ,,stereo“ režimas, pasirodo
indikatorius STEREO (Stereo).
Jei negalite išsaugoti surastos stoties suderinimo, grįžkite prie
4 Žingsnio tam, kad ieškotumėte kitos radijo stoties. Priešingu
atveju:
a Paspauskite mygtuką Program / Set (Programa /
Nustatymas).
Rezultatas: displėjus keletą sekundžių rodo programos
numerį ir pranešimą PROGRAM (Programa).
b Paspauskite mygtuką Tuning
arba
tam, kad
programai priskirtumėte numerį tarp 1 ir 15.
c Paspauskite mygtuką Program / Set tam, kad
išsaugotumėte suderinimą ant radijo stoties dažnio.
Rezultatas: displėjus daugiau neberodo parnešimo
PROGRAM, o suderinimas ant radijo stoties
dažnio yra išsaugotas.
Atmintyje išsaugotos radijo stoties
pasirinkimas
Jūs galite klausytis radijo stoties, transliuojančios į sistemos
atmintį įrašytu dažniu, tokiu būdu:
1
2
3
4
Mygtuko On / Stanby (Maitinimas / Laukimas) paspaudimu
įjunkite sistemą.
Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija) pasirinkite funkciją
TUNER (Tiuneris).
Mygtuko Band (diapazonas) paspaudimu pasirinkite norimą
dažnių diapazoną.
Radijo stotį pasirinkite tokiu būdu:
Kad klausytumėtės...
Radijo stoties, kurios
dažnių diapazonas
įrašytas į sistemos
atmintį.
Paspauskite...
a Mygtuką Tuning Mode, kol
displėjus
nerodo pranešimo ,,PRESET“
(nustatyta Stotis).
b Mygtukus Tuning
ir
reikiamos stoties pasirinkimui.
Kitą stotį
Mygtukus Tuning
ir
tol, kol
displėjuje
pasirodys jums reikiamos stoties
dažnis.
Norėdami išeiti iš stočių, kurių dažniai išsaugoti
sistemos atmintyje, pasirinkimo režimo, dar kartą
paspauskite mygtuką Tuning Mode.
Tam, kad atmintyje išsaugotumėte suderinimus ant kitų radijo
stočių dažnių, pakartokite Žingsnius nuo 3 iki 8.
· Funkcija PROGRAM gali būti naudojama tam, kad
esančiam programos numeriui priskirtumėte naują
radijo stoties dažnį.
Priėmimo kokybės gerinimas
Radijo stoties priėmimo kokybę galite pagerinti tokiu būdu:
· FM arba AM (VB) antenos pasukimu (orientavimo pakeitimu).
· Priėmimo kokybės patikrinimo esant skirtingai FM arba AM
(VB) antenų orientacijai prieš tvirtinant antenas nuolatinėje
vietoje.
Jei konkrečios stoties priėmimo metu FM diapazone
priėmimo kokybė yra bloga, paspauskite mygtuką Mono/ST
(Mono / Stereo) tam, kad perjungtumėte iš ,,stereo“ į ,,mono“
režimą. Tai pagerins garso kokybę.
♦
15
Kasetės atkūrimo režimo
pasirinkimas
Kasetės klausymas
1
Mygtuko On / Standby (Maitinimas / Laukimas) paspaudimu
įjunkite sistemą.
2
Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija), pasirinkite funkciją
TAPE (Dėklas).
3
Paspaudę dangtelio kampą toje vietoje, kur parašyta Push
Eject (Paspauskite, kad atidarytumėte), kol neišgirsite
spragtelėjimo, o po to nuleidę dangtelį, atidarykite kasečių
skyrelį.
Jūsų mikrokomponentinė sistema palaiko tris atkūrimo
režimus, kurie jums leidžia automatiškai klausytis abiejų
kasetės pusių.
Ši funkcija gali būti pasirinkta kasetės atkūrimo metu arba
tada, kai kasetės grojimas sustabdytas.
Paspauskite mygtuką Tape Mode (Atkūrimo režimas) vieną arba
keletą kartų, kol displėjus parodys reikiamo režimo simbolį.
4
Kasetę su įrašu įdėkite taip, kad atviras kasetės kraštas būtų
nukreiptas į apačią.
5
Skyrių uždarykite dangtelio paspaudimu, kol jis spragtelėjęs
neatsistos į vietą.
................................... Vieną pasirinktos kasetės pusę, o po
to sustos
6
Kad klausytumėtės...
Paspauskite mygtuką...
A pusę.............................................
B pusę.............................................
Rezultatas: pradedamas kasetės atkūrimas.
Tam, kad...
Paspauskite...
Mygtukus VOL. + arba (arba
Sureguliuotumėte garsą
Mygtukus Volume + arba ant
Priekinio panelio)
.................................. Vieną kasetės pusę
Kitą kasetės pusę, o po to sustos
7
Sustabdytumėte atkūrimą
arba paiešką
8
Kai displėjus rodo...
♦
Sistema atkurs...
............................... Abi kasetės puses neribotai ilgai (abi
kasetės pusės
atkuriamos viena po kitos tol, kol
nesustabdysite atkūrimo).
Mygtuką STOP (ў)
Kai kasetės grojimas sustabdytas, pagal poreikį pasirinkite šias
funkcijas:
Tam, kad...
Paspauskite mygtuką...
Persuktumėte juostą atgal
Persuktumėte juostą pirmyn
Kasetės sukimasis automatiškai sustoja, pasiekęs
kasetės pradžią arba pabaigą.
Skambėjimo kokybės palaikymas
Tam, kad naudodamiesi kasetės dėklu gautumėte pačius
geriausius galimus rezultatus, jūs turite ją reguliariai valyti
(galvutes, spaudžiantį ratuką ir pagrindinį veleną).
Paspaudę dangtelį toje vietoje, kur užrašyta Push Eject, atidarykite
kasečių skyrių. Naudodami lazdelę su vatos tamponu gale ir
specialią valymo priemonę, išvalykite:
· Galvutes ( 1 )
· Spaudžantį ratuką ( 2 )
· Pagrindinį veleną ( 3 )
Norėdami garantuoti ilgas malonumo valandas klausantis
kasečių:
· Įsitikinkite, kad kasetės juosta būtų pakankamai gerai
įtempta.
· Savo kasetės laikykite švarioje vietoje toliau nuo tiesioginių
saulės spindulių, kur jų neveiks aukšta temperatūra.
· Venkite naudoti 120 minučių kasetes, nes jų juosta labai
nepatvari.
16
Radijo stočių laidų įrašymas
Funkcija ,,Pakartojimas (A ↔ B)“
Jūs galite išsirinkti ir įrašyti radijo stoties transliuojamą laidą
tam, kad ją vėliau perklausytumėte.
· Jums nereikia reguliuoti garso, nes jis neįtakoja įrašo kokybės.
1
2
Kai jūs pasirenkate kasetės dalies atkūrimo režimą
,,Pakartojimas (A ↔ B)“, perklausos metu jūsų pasirinkti
kasetės fragmentai pakartojami 3 kartus.
Į skyrelį įdėkite kasetę be įrašo.
Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija), pasirinkite funkciją
TUNER (Tiuneris).
3
Paspausdami mygtuką Tuning (Derinimas)
arba
pasirinkite radijo stotį, kurios laidą norite įrašyti.
4
Tam, kad pradėtumėte įrašą, paspauskite mygtuką Record
Start / Stop (Įrašo Start / Stop).
Rezultatas: įrašymas tuoj pat prasideda.
5
Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite
mygtuką Record Start / Stop.
1
2
,
Paspauskite mygtuką TAPE
.
Paspauskite mygtuką Tape Repeat (A ↔ B) (Kasetės
fragmento (A ↔ B) pakartojimas)
Rezultatas: displėjuje atsiranda pranešimas START (Pradėti).
Pradeda mirksėti pranešimas (A ↔ B)
· Įsimenamas laiko momentas A.
3
Paspauskite mygtuką Tape Repeat (A ↔ B)
Rezultatas: displėjuje atsiranda pranešimas END (Pabaigti)
· Įsimenamas laiko momentas B.
· Jūsų pasirinktas fragmentas pakartojamas 3
kartus.
4
Kai baigsite atkūrimą pakartojimo režimu, paspauskite
mygtuką Tape Repeat (A ↔ B).
Sinchronizuotas kompaktinio disko
įrašas
· Ši funkcija neveikia įdėjus MP3-CD diską.
Jūs galite į kasetę įrašyti kompaktinio disko įrašą.
1
2
3
4
5
Kasečių įrašymo rekomendacijos
Į skyrelį įdėkite kasetę be įrašo.
Įrašinėkite tik į tokias kasetes, kurių juostos tipas
įprastas.
Paspausdami mygtuką FUNC. (Funkcija), pasirinkite funkciją
CD (Kompaktinis diskas).
Norėdami apsisaugoti nuo atsitiktinio įrašo, kurį jūs
norite išsaugoti, ištrynimo, pašalinkite ant viršutinio
kasetės krašto esančius įrašo apsaugos lapelius .
Norėdami perrašyti kasetę su nuimtais lapeliais , tiesiog
užklijuokite ertmę lipnia juosta.
Į grotuvą įdėkite kompaktinį diską.
Paspauskite mygtuką CD Synchro (Sinchronizavimas su
kompaktiniu disku).
Rezultatas: prasidės pirmojo kompaktinio disko takelio
atkūrimas ir kasečių dėklas automatiškai pradės
įrašinėti (sinchronizuotas įrašas).
Fonogramų ir albumų kopijavimas su tikslu juos
tiražuoti be atitinkamų autorinių ir platinimo teisių
savininko leidimo yra autorinių teisių įstatymo
pažeidimas.
Kai įrašas bus baigtas, paspauskite mygtuką STOP (ў).
♦
17
Laikmačio funkcija
Sistemoje esantis laikmatis jums leidžia pasirinktu laiku
įjungti ir išjungti sistemą.
Pavyzdys: jūs norite, kad kas rytą jus pažadintų muzika.
Jei jūs nebenorite, kad sistema automatiškai įsijungtų ir
išsijungtų, jūs turite atjungti laikmatį.
· Prieš programuodami laikmatį įsitikinkite, kad
sistemos laikrodis rodo tikslų laiką.
· Kiekviename žingsnyje reikalaujamų veiksmų
atlikimui jūs turite keletą sekundžių. Jei užtruksite
ilgiau, jums teks viską pradėti iš naujo.
1
Mygtuko On / Standby (Maitinimas / Laukimas) paspaudimu
įjunkite sistemą.
2
Spaudykite mygtuką Timer / Clock (Laikmatis / Laikrodis) tol,
kol displėjus neparodys pranešimo
TIMER (Laikmatis).
3
Paspauskite mygtuką Program / Set (Programa /
Nustatymas).
Rezultatas: Keletą sekundžių displėjus rodys pranešimą ON
TIME (Įjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio simbolių), po to bus
rodomas jau nustatytas sistemos įjungimo laikas; jūs galite
nustatyti naują sistemos įjungimo laiką.
4
Nustatykite įjungimo pagal laikmatį laiką.
a Mygtuko Tuning arba (Derinimas) paspaudimu
nustatykite laikrodžio reikšmę.
b Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: minučių skaitmenys pradeda mirksėti.
c Mygtuko Tuning
arba
paspaudimu nustatykite
minučių reikšmę.
d Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: Keletą sekundžių displėjus rodys pranešimą
OFF TIME (Išjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio
simbolių), po to bus rodomas jau nustatytas
sistemos išjungimo laikas; jūs galite nustatyti
naują sistemos išjungimo laiką.
5
6
7
Nustatykite išjungimo pagal laikmatį laiką.
a Mygtuko Tuning
arba
(Derinimas) paspaudimu
nustatykite laikrodžio reikšmę.
b Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: minučių skaitmenys pradeda mirksėti.
c Mygtuko Tuning
arba
paspaudimu nustatykite
minučių reikšmę.
d Paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: displėjus rodo pranešimą VOL XX (Garsumas
XX), kur XX atitinka jau nustatytą garso lygį.
Mygtuko Tuning
arba
paspaudimu sureguliuokite garsą
ir paspauskite mygtuką Program / Set.
Rezultatas: displėjus rodo pranešimą, kviečiantį pasirinkti
muzikos šaltinį.
Mygtuko Tuning
arba
paspaudimu pasirinkite muzikos
šaltinį, kuris gros pagal laikmatį įsijungus sistemai.
Jei jūs pasirinkote...
Jūs taip pat turite...
TAPE (kasetė)
Į dėklą įdėti kasetę prieš nustatydami
sistemą laukimo
režimu.
a Paspausti Program / Set mygtuką.
b Mygtuko Tuning
arba
paspaudimu pasirinkti
iš anksto nustatytą radijo stotį.
TUNER (radijas)
CD (kompaktinis diskas)
8
a Įdėti kompaktinį diską.
Mygtuko On / Standby paspaudimu sistemą perjunkite į
laukimo režimą.
Rezultatas: apačioje, kairėje nuo laiko rodmenų, displėjuje
pasirodys simbolis
, reiškiantis, kad laikmatis
nustatytas. Sistema automatiškai įsijungs ir
išsijungs nustatytu laiku.
Jei įsijungimo ir išsijungimo laikas pagal laikmatį
sutampa, displėjuje pasirodo žodis ERROR (Klaida).
Laikmačio veikimo atšaukimas
Po to, kai jūs nustatėte laikmatį, jis pradeda veikti
automatiškai, ką parodo displėjuje rodomas simbolis . Jei
jūs nebenorite naudotis laikmačiu, jūs turite jį išjungti.
Laikmatį jūs galite atjungti bet kuriuo metu (nepriklausomai
nuo to, ar sistema įjungta, ar nustatytas laukimo režimas).
Tam, kad...
Paspauskite mygtuką Timer On /
Off (Laikmačio
Įjungimas / Išjungimas)
Atjungtumėte laikmatį
Vieną kartą
Rezultatas: neberodomas
simbolis
.
Vėl įjungtumėte laikmatį
Du kartus
Rezultatas: displėjuje vėl atsiranda
simbolis
.
18
Sistemos automatinio išsijungimo
nustatymas
Ekvalaizeris
Kompaktinio disko arba kasetės perklausymo metu jūs galite
nustatyti sistemą, kad ji automatiškai išsijungtų.
Pavyzdys: jūs norite užmigti klausydami muziką.
Jūsų sistemoje yra ekvalaizeris su išankstiniais suderinimais,
kuris jums leidžia pasirinkti žemų ir aukštų dažnių balansą,
atitinkantį muziką, kurią jūs klausotės.
1
2
Spauskite mygtuką Preset EQ (Nustatytas ekvalaizeris) tol, kol
pasirinksite reikiamą variantą.
Paspauskite mygtuką Sleep (Miegas).
Rezultatas: displėjus rodo tokį pranešimą:
(Išsijungimas po 90 minučių).
Vieną arba kelis kartus paspauskite mygtuką Sleep tam, kad
nurodytumėte, kiek laiko sistema turi dirbti iki to laiko, kai ji
automatiškai išsijungs.
Jūs bet kuriuo metu galite:
· Paspaudę mygtuką Sleep, patikrinti laiką, likusį iki
sistemos išsijungimo.
· Pakartoję 1 ir 2 žingsnius, pakeisti likusį laiką.
3
Norėdami atšaukti automatiško išsijungimo funkciją, paspauskite
Sleep mygtuką vieną arba keletą kartų, kol displėjus neparodys
pranešimo OFF (Išjungta).
Laikinas garso išjungimas (Mute)
Jūs galite laikinai atjungti jūsų sistemos garsą.
Pavyzdys: jūs norite atsiliepti į telefono skambutį.
1
Paspauskite mygtuką Mute (laikinas garso išjungimas).
2
Tam, kad vėl įjungtumėte garsą (tokiu pačiu garsumu, koks
buvo anksčiau), vėl paspauskite mygtuką Mute arba
mygtukus Volume (Garsumas).
Kad gautumėte...
Pasirinkite...
Įprastą dažnių balansą (linijinį)........................PASS
Balansą, tinkantį diskotekai............................ D.CLUB
Balansą, tinkantį koncertų salei.......................HALL
Balansą, tinkantį koncertui stadione................STADIUM
Balansą, tinkantį roko muzikai.........................ROCK
Balansą, tinkantį pop muzikai..........................POP
Balansą, tinkantį klasikinei muzikai..................CLASSIC
Rezultatas: displėjus rodo atitinkamą pranešimą.
19
Funkcija ,,Power Sound“
Jūsų sistema aprūpinta Power Sound (Galingas garsas)
funkcija, kuri sustiprina žemus ir aukštus dažnius tam, kad jūs
galėtumėte mėgautis galingu ir realistišku erdviniu skambesiu.
1
Paspauskite mygtuką Power Sound.
Rezultatas: · Keletui sekundžių displėjuje pasirodys
pranešimas P. SOUND.
· Garsas tampa galingesnis ir sodresnis
2
Norėdami atšaukti šią funkciją, dar kartą paspauskite
mygtuką Power Sound.
Mikrofono funkcija (ne visuose
modeliuose)
Mikrofonas leidžia vartotojui miksuoti savo balsą tam, kad
būtų galima dainuoti grojant muzikai.
Pasirengimas
Mikrofoną su 3,5 mm diametro jungtimi įjunkite į mikrofono
prijungimui skirtą lizdą.
♦
Ausinių prijungimas
Prie savo mikrokomponentinės sistemos jūs galite prijungti
ausines, todėl jūs galite klausytis muzikos arba radijo laidų,
netrukdydami kitiems kambaryje esantiems žmonėms.
Ausinės turi turėti 3,5 mm diametro jungtį arba atitinkamą
adapterį.
Ausines įjunkite į Phones (Ausinės) lizdą, esantį ant priekinio
sistemos panelio (kairiajame apatiniame kampe).
Rezultatas: akustinės sistemos nebeatkuria garso.
Ilgalaikis klausymasis ausinėmis dideliu garsu gali pakenkti
jūsų klausai.
20
Saugumo technika
Prieš kreipiantis į garantinio aptarnavimo
centrą
Žemiau esantys paveikslėliai iliustruoja saugos taisykles, kurių
reikia laikytis eksploatuojant ar transportuojant
mikrokomponentinę sistemą.
Visada prireikia tam tikro laiko, kol susipažįstama su nauja
aparatūra. Jei jums iškilo kuri iš žemiau išvardintų problemų,
pamėginkite įgyvendinti siūlomą sprendimą. Jis gali sutaupyti jums
laiko ir padėti išvengti bereikalingo priežiūros specialisto iškvietimo.
Problema
Sistema neveikia
Veikimo aplinkos
Sąlygos:
Veikimo temperatūra 5C ~ 35C
Drėgnumas: 10~75%
Nestatykite ant gaminio indų su
vandeniu ar vazonėlių su augalais.
Vanduo, patekęs į gaminio vidų,
gali pažeisti gaminį arba būti
nukratymo elektra priežastis.
Tokiais atvejais nedelsdami
atjunkite gaminį nuo elektros
tinklo.
Venkite tiesioginių saulės spindulių
ar kitų šilumos šaltinių poveikio. Tai
gali sąlygoti sistemos perkaitimą ir
pertraukti įprastą jos veikimą.
Perkūnijos metu ištraukite
maitinimo laidą iš rozetės.
Elektros įtampos šuoliai, atsiradę
dėl žaibo, gali pakenkti gaminiui.
Nėra garso
B
E
N
D
R
A
K
O
M
P
A
K
T
I
N
I
S
Patikrinimai / Paaiškinimai
— Maitinimo laidas netvirtai įkištas į rozetę, arba
rozetėje nėra įtampos.
—NV pulto elementus reikia pakeisti naujais. Arba jie
buvo įdėti nesilaikant poliškumo.
—Nebuvo paspaustas mygtukas On / Standby
(Maitinimas / Laukimas).
— Garsas buvo sumažintas iki nulio.
— Nebuvo parinkta reikiama sistemos funkcija
(Imtuvinis derintuvas, Kompaktinis-diskas, Kasetė
arba Papildomas Šaltinis)
— Jūs prie sistemos prijungėte ausines.
— Buvo atjungti laidai, einantys į akustines sistemas.
Neveikia laikmatis
— Laikmatis buvo išjungtas paspaudus mygtuką Timer
On / Off (Laikmačio Įjungimas / Išjungimas)
Jei sistema įprastai
neveikia, net atlikus
aukščiau nurodytus
veiksmus
Paspauskite ant priekinio panelio esantį mygtuką
Preset EQ ir laikykite jį nuspaustą 5 sekundes
(sistema turi būti įjungta į elektros tinklą ir veikti
laukimo režimu). Po to sistemos veikimas grįš į
Neprasideda
kompaktinio disko
atkūrimas
— Neparinkta funkcija CD (kompaktinis diskas)
— Diskas buvo įdėtas „aukštyn kojomis“, arba gali būti
išteptas ar subraižytas.
— Lazerinio skaitytuvo lęšis apdulkėjo ar užsiteršė.
— Sistema pastatyta ne ant lygaus horizontalaus
paviršiaus.
— Sistemos viduje susikondensavo drėgmė; palikite
grotuvą šiltoje vėdinamoje patalpoje ne trumpiau nei
valandai.
Negroja kasečių
— Nebuvo parinkta funkcija Tape (Juosta)
— Kasetė nebuvo taisyklingai įdėta į dėklą.
— Dėklas nebuvo uždarytas.
— Juosta arba neištempta arba nutrūkusi.
Susilpnėjo garsas
Kasetė nesisuka
tinkamai.
Per stipri garso
detonacija
— Nuskaitymo galvutės užsiteršė.
Blogai priimamas
signalas arba radijo
stoties signalas
nepriimamas
— Nebuvo parinkta funkcija TUNER (Imtuvinis
derintuvas)
— Neteisingai parinktas radijo stoties dažnis.
— Antena buvo atjungta arba jos kryptis netinkama.
Sukiokite ją tol, kol rasite tinkamiausią kryptį.
— Gyvenate pastate, kuris blokuoja radijo bangas;
naudokite išorinę anteną.
D
I
S
K
A
S
VOLUME
UP
DOWN
Jei gaminiu nesinaudosite ilgesnį
laiką, maitinimo elementus
išimkite iš nuotolinio valdymo
pulto.
Išbėgęs iš elementų elektrolitas
gali smarkiai pakenkti pultui.
Naudodamiesi ausinėmis
nenustatykite pernelyg didelio
garso.
Nuolatinis labai garsios muzikos
klausymasis ausinėmis gali
pakenkti jūsų klausai.
K
A
S
E
T
Ė
S
R
A
D
I
J
A
S
— Prispaudžiantys velenėliai arba pagrindinis velenas
užsiteršė.
— Juosta nusidėvėjusi.
Jei negalite išspręsti problemos, perskaitę aukščiau esančias instrukcijas, ant
popieriaus lapo užrašykite:
· Modelio numerį ir gaminio numerį, paprastai ši informacija nurodoma ant
galinio sistemos panelio
· Garantinę informaciją
· Tikslų problemos aprašymą.
Tada kreipkitės į vietinį SAMSUNG platintoją arba SAMSUNG aptarnavimo centrą.
Nedėkite sunkių daiktų ant
maitinimo laido. Pažeistas
maitinimo laidas gali sugadinti
įrenginį (kyla gaisro pavojus) ar
nupurtyti elektra.
Nenuiminėkite nuo įrenginio jokių
dangtelių ar gaubtų. Įrenginio
viduje yra komponentų, maitinamų
aukštos įtampos elektros srove,
kuri gali nupurtyti.
21
Techninės charakteristikos
Kompanija SAMSUNG visada siekia tobulinti savo gaminius. Kaip techninės charakteristikos, taip ir ši Vartotojo
instrukcija gali būti pakeista iš anksto neįspėjus.
RADIJO IMTUVAS
IB (ne visuose modeliuose)
Naudingas jautrumas
60 dB
TB (ne visuose modeliuose)
Naudingas jautrumas
40 dB
FM
Signalo / triukšmo santykis
Naudingas jautrumas
Pilnas harmonikų koeficientas
60 dB
6 dB
1,5%
AM (VB)
Signalo / triukšmo santykis
Naudingas jautrumas
Pilnas harmonikų koeficientas
40 dB
54 dB
2%
KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS
Dažnių diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
Iškraipymai
Pereinamasis nuslopimas tarp kanalų
Diskų dydžiai
20 Hz - 20 kHz ( 1 dB)
90 dB (kai dažnis 1 kHz) su filtru
0,05 % (kai dažnis 1 kHz)
80 db
Diametras: 120 arba 80 mm. Storis: 1,2 mm
KASEČIŲ DĖKLAS
Dažnių diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
Pereinamasis nuslopimas tarp kanalų
Trynimo efektas
125Hz ~ 12kHz
40dB
35dB
60dB
BENDROS CHARAKTERISTIKOS
Išėjimo galia
Gabaritai
2 x 20 W (pilnasis harmonikų koeficientas: 10%)
180 (P) x 265 (A) x 270 (G) mm
22
ŠIS GAMINYS PAGAMINTAS KOMPANIJOS:
The translation was made by:
© 20
2005
GRADE@one.lv