Motorola | ME5051-4 | Uputstvo za korišćenje

Uputstvo za korišćenje
PREPOZNAVANJE POZIVAOCA
ZVUČNIK NA MOBILNOM DELU
Model ME5051/ME5051R
Važna uputstva o sigurnosti str. 5
Uputstva za uključivanje uređaja str. 6
Tehničke promene str. 7
Postavljanje glavne stanice i punjača str. 8
Priključenje glavne stanice i punjača
na napajanje str. 10
Priključenje punjača str. 10
Postavljanje baterija str. 10
Priključenje slušalica str.11
Karakteristike telefona str. 12
Elementi za posluživanje str. 13
Elementi za posluživanje (na punjaču) str. 14
Uključivanje i isključivanje mobilnog
dela str. 17
Odabir jezika str. 17
Interno telefoniranje str. 17
Vođenje spoljnih razgovora str. 18
Biranje uz spuštenu slušalicu str. 18
Preuzimanje poziva str. 18
Biranje str. 20
Izbor iz imenika str. 20
Mogućnosti pozivnih lista str. 20
Isključivanje mikrofona str. 21
Poziv na čekanju / preusmeravanje
poziva str. 21
Konferencijski razgovor str. 22
Unos (P) stanke kod biranja str. 22
Imenik str. 22
Unošenje kontakata str. 23
Pregled unosa str. 23
Promena unosa str. 24
Brisanje unosa str. 24
Promena jačine zvonjenja str. 25
Promena pozivne melodije ( spoljne /
unutrašnje ) str. 25
Unos / promena imena mobilnog
dela str. 26
Spremanje str. 26
Uključivanje / isključivanje tona
tastature str. 27
Aktiviranje / deaktiviranje
automatskog primanja poziva str. 27
Aktiviranje / deaktiviranje prikaza
trajanja vremena razgovora str. 27
Fabričke postavke str. 28
Prijava dodatnih mobilnih delova str. 28
Zaključavanje poziva str. 29
Unos / promena broja za hitne
slučajeve str. 30
Promena FLASH vremena str. 31
3
Izbor načina biranja str. 31
Promena PIN-a str. 31
Fabričke postavke str. 32
Odjava mobilnog dela str. 32
Posluživanje str. 34
Imenik str. 36
Podešavanja na glavnoj jedinici str. 38
Informacije o garanciji str. 40
Gubitak prava na garanciju str. 40
Popravci izvan garancije str. 43
4
Važna sigurnosna uputstva
Pri upotrebi vašeg bežičnog telefona obratite pažnju na sledeća uputstva o sigurnosti
kako bi minimalno smanjili opasnost od požara, opasnost od strujnog udara kao i
opasnost od ozleda i oštećenja imovine:
Smanjite opasnost od požara i opasnost od strujnog udara sledećim merama:
1. Ostavite sve pukotine i otvore telefona slobodnima. nemojte postaviti telefon
na grejna tela. Mesto gde se nalazi telefon mora imati i prozračivanje.
2. Nemojte koristiti telefon kada ste mokri ili stojite u vodi.
3. Nemojte koristiti telefon u blizini kada, slavina ili bazena).
4. Nemojte dozvoliti da mokri predmeti stoje na kablu za spajanje. Premestite
kabl tako kako niko ne bi mogao stati na njega.
5. Nikada nemojte postavljati predmete na otvore telefona jer može doći do
požara ili strujnog udara.
6. Pre čišćenja izvucite utikač telefona iz utičnice. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili sprejeve. Čistite telefon vlažnom krpom.
7. Nemojte rastavljati telefon. Ako ga je potrebno popraviti ili očistiti pozovite broj
naveden u uputstvu.
8. Nemojte peropteretiti utičnice u zidu i produžne kablove.
9. Ako je moguće, nemojte koristiti telefon pri nevremenu. Za zaštitu uređaja
upotrebite zaštitu od prenapona.
10. Nemojte upotrebljavati telefon kako bi prijavili curenje gasa, posebno ako se
nalazite u blizini gasne cevi.
Odmah izvadite utikač iz utičnice ako:
1. su kabl ili utičnica oštećeni;
2. je dospela tekućina u telefon;
3. je telefon bio na kiši ili je na bilo koji način navlažen, nemojte dirati glavnu
stanicu pre nego što isključite napajanje mreže i telefonski utikač iz utičnice.
Tada uhvatite telefon za kablove izvučene iz utičnice;
4. je telefon pao ili je kućište oštećeno;
5. postoje vidljive promene funkcija telefona.
Uputstva za isključivanje uređaja
1. Pročitajte i sledite sva uputstva, te ih sačuvajte kako bi ih uvek mogli pogledati u
slučaju problema.
2. Sledite sva upozorenja koja su navedena.
3. Nemojte instalirati telefon u blizini kade, slivnika ili tuša.
4. Uključite telefon samo na izvor struje koji je naveden na oznaci. Ako niste sigurni
koji se napon nalazi u Vašem stanu, obratite se prodavcu ili lokalnom preduzeću
za distribuciju električne energije.
5. Nemojte odlagati telefon na stalak il istol koji nisu stabini.
6. Postavite samo one elemente za korišćenje koji su navedeni u uputstvu. Krivo
postavljanje ostalih elemenata za korišćenje može dovesti do oštećenja, te su zatim
često potrebni veliki zahvati kako bi se telefon ponovo osposobio za normalan rad.
7. Čistite uređaj s mekom, vlažnom krpicom. Nemojte koristiti za čišćenje
nikakve hemikalije ili sredstva za čišćenje.
8. Za spajanje u električnu mrežu koristite samo regularno napajanje. Upotreba ostalih
napajanja može dovesti do oštećenja telefona.
9. U slučaju nestanka struje u Vašem stanu morao bi postojati još najmanje jedan žični
telefon jer bežični telefoni moraju biti spojeni na napajanje kako bi radili.
10. Kako bi izbegli smetnje u blizini osetljivih uređaja, nemojte postaviti glavnu stanicu
bežičnog telefona na televizor, mikrotalasnu pećnicu ili video kao niti u blizinu navedenih
uređaja.
11. Kada je uključena blokada tastature, ne mogu se pozivati ni brojevi za slučaj nužde.
Tehničke promene
Ova uputstva služe samo za informaciju. Sadržaj nije ugovorno vezan.
Svi navedeni podaci su samo pokazatelji. Opisani uređaji i opcije se mogu razlikovati ovisno
o posebnim zahtevima određene države.
Sadržaj pakovanja
kod isporuke
Glavna stanica
Mobilni delovi
Napajanje
Telefonski kabl
Baterije za ponovno
punjenje tipa Micro AAA
Punjač
Uputstvo za upotebu
Proverite pažljivo sadržaj pakovanja. Ako nešto nedostaje ili je oštećeno prilikom transporta, NE
SMETE uključiti telefon. U tom slučaju se obratite s priloženim računom prodavcu.
Opaska: Sačuvajte pakovanje uređaja kako se ne bi oštetio i kako bi ga mogli poslati
i poštom ukoliko je potrebno.
Postavljanje glavne stanice i punjača
Postavite glavnu stanicu i punjač na lako dostupno mesto. Osigurajte im stabilno mesto i podlogu
kaja se ne kliže. Osim toga, pri izboru mestaosigurajte postavljanje kablova na način na koji niko
ne može o njih se saplesti. Nadalje, izbegavajtepostavljanje glavne stanice i punjača u neposrednu
blizinu ostalih elektroničkih uređaja, kao na primer mikrotalasne peći, PC računala ili Hi-Fi uređaja.
Nemojte izlagati glavnu stanicu i pinjač direktnoj sunčevoj
svetlosti. zaštitite glavnu stanicu i punjač od vlage. Oni se ne
smeju postavljati u prostorije gde se voda kondenzuje ili
postoje isparavanja koja dovode do korozije ili gde postoji
velika koncentracija prašine (npr. podrumske prostorije, garaže
ili zimski vrtovi). Sobna temperatura treba da bude između 0C i 35C.
Priključenje glavne stanice i punjača na napajanje
Postavite utikače u odgovarajuće utičnice na glavnoj stanici (ne postoji
mogućnost zabune jer utičnice i utikači imaju zaštitu). Postavite kabl sa donje
strane telefona. Uključite telefonski utikač u utičnicu za telefon na zidu.
Uključite mrežni deo u utičnicu. Glavna stanica je sada uključena.
Glavna stanica nema prekidač za
mrežu. Osigurajte blizinu utičnice
za struju i dobru dostupnost
mrežnom delu. Proverite da li
navedeni napon mreže odgovara
onom navedenom na uređaju.
9
Priključenje punjača
Uključite utikač mrežnog dela u utičnicu na
donjoj strani punjača. Uključite u struju.
Punjač je sada uključen.
Postavljanje baterije
Otvorite odeljak za baterije pomicanjem
poklopca za baterije na gore. Postavite
baterije tipa AAA i pri tome pazite na polaritet.
Kada baterije nisu pravilno postavljene,
mobilni deo ne radi. Osim toga na taj
način će se oštetiti mobilni deo.
10
OPREZ: Ukoliko se upotrebljavaju neodgovarajuće baterije postoji opasnost
od eksplozije. Zbrinjavanje iskorištenih baterija mora biti u skladu sa propisima.
Ponovo postavite poklopac odeljku za baterije i povucite na gore, dok ne
sedne. Postavite mobilni deo u glavnu stanicu. Zvuk potvrde i pokazivač
punjenja će potvrditi početak punjenja.
Opaska: Pre prve upotrebe punite baterije najmanje 14 sati bez prekida. Ako
je moguće prvi put podignite mobilni deo kada je postupak punjenja gotov. Na
taj način će biti omogućena optimalna funkcionalnost.
Opaska: Za dobro punjenje očistite kontakte za punjenje na mobilnom delu i
na punjaču pomoću mejane suve krpe, najmanje jednom mesečno.
Priključenje slušalica
Na mobilni deo možete priključiti slušalice.
2,5 mm utikač mora biti uključen u za to
predviđenu utičnicu na desnoj strani mobilne
stanice. Mikrofon i zvučnik mobilnog telefona su
pri tome isključeni.
Tehnički podaci
Impedancija zvučnika
Impedancija mikrofona
Izlazna snaga zvučnika
Osetljivost mikrofona
Opaska: Slušalice nisu uključene u standardnu isporuku.
32Ω
1.4Ω
60mW
2.5mm stereo-utika
-54 dB
11
Karakteristike telefona
Čestitamo na kupovini ovog bežičnog telefonskog kompleta! Telefon ima sledeće karakteristike:
12
Digitalni bežični komforni telefon sa DECT standardima.
Funkcija prepoznavanja broja s liste poziva za 20 brojeva ili imena iz imenika ( ovisno o telefonskom operateru ).
Alfanumerički LCDzaslon.
Imenik za 30 brojeva s imenima i telefonskim brojevima.
prošireno ponovno biranje za 5 brojeva.
Isključivanje mikrofona.
Ton upozorenja za bateriju i udaljenostod glavne jedinice.
Zaključavanje tastature.
10 pozivnih melodija.
Meni na 10 jezika.
Konferencioni razgovor.
Preusmeravanje poziva.
Besplatna interna komunikacija između mobilnih delova.
Biranje pomoću znaka za predbroj.
Automatsko primanje poziva.
Uključivanje/isključivanje tona tastature.
Upotreba do 4-oro mobilnih jedinica.
Paging funkcija između glavne stanice i mobilnog dela.
Sposobnost programiranja zabrane odlaznih poziva.
Do 100 sati u standby načinu rada.
DECT
Do 10 sati razgovora.
Digital European Cordless Telephone
Pogon s 2 standardne baterije tipa AAA.
Standard za bežične telefone.
Elementi za posluživanje
8
9
10
11
12
13
14
15
4
5
1. Ekran
2. Tipka sa strelicom za navigaciju u meniju,
taster za meni i ponovno biranje
3. Poništavanje ulaza / Isključivanje mikrofona
4. Preuzimanje poziva / Završavanje razgovora
5. Imenik
6. Tasteri sa brojevima i otisnutim slovima
7. Zaključavanje tastature
8. OK taster za potvrdu i za interne razgovore
9. Zvučnik ( Razgovor bez korišćenja ruku )
10. Spremanje dolaznog poziva na čekanje i
preusmeravanje
11. Taster za pokazivanje spremljenih UNOSA sa
pozivne liste
12. Mikrofon
13. Paging tastatura ( pozivanje mobilnog dela )
14. LED: Pokazivač baterije
15. LED: Treperi pri dolaznim pozivima
13
Elementi za posluživanje ( na punjaču )
1.
2.
3.
4.
5.
Mobilni deo
Simbol za meni
Kontakti za punjenje
Pokazivač punjenja
Punjač
Oznake na zaslonu
Prikazuje stanje punjenja baterije. Treperi kada je
baterija prazna.
Prikazuje zauzeće spoljne linije.
Prikazuje spoljni dolazni poziv.
Prikazuje interni dolazni poziv.
Treperi pri nepreuzetim pozivima ( ako postoje unosi u
pozivnoj listi.
Uključeno je zaključavanje tastature.
Prikazuje isključenje mikrofona.
Prikazuje isključenje pozivnog tona mobilnog dela.
Svetli kada je mobilni deo prijavljen na glavnoj stanici.
Treperi kada ne postoji veza.
Prikazuje postojanje daljnjih unosa.
14
POPIS POZ
TEL IMENIK
NOVI UNOS
PROM UNOS
BRIŠI
BRIŠI SVE POTVRDI?
Opaska:
Prođite kroz meni kao što je navedeno:
Pritisnite taster menija.
Pomoću tastera sa strelicama prođite kroz meni, ili direktno birajte željenu tačku menija
pomoću tastera s brojevima.
Primer: Unesite 44 kako bi došli do 4-BASIS>4-FLASH vreme.
menija
POPIS UNOS
SPOLJNI
menija
100/120/600
ENGLESKI
NEMAČKI
RUMUNSKI
HRVATSKI
MAĐARSKI
DANSKI
NORVEŠKI
RUSKI
ŠVEDSKI
FINSKI
Uključivanje i isključivanje mobilnog dela
U trenutku kada se mobilni deo postavi na glavnu stanicu ili punjač, automatski
se uključuje i počinje se puniti. Prvi put punite baterije 14 sati neprekidno.
Telefon ne poseduje taster za uključivanje/isključivanje.
Opaska: Osvetljenje zaslona se uključi automatski kada se telefon podigne sa
stanice za punjenje ili se pritisne nekai taster. uključuje se i kod prijema poziva.
Automatski se gasi ako se tokom 10 sekundi ništa ne pritisne.
Izbor jezika
Za svaki mobilni deo postoji deset jezika po izboru.
Kako bi izabrali jedan od jezika, napravite sledeće:
1. Pritisnite
više puta, dok se ne pojavi znak JEZIK.
2. Pritisnite
3. Pritisnite
4. Pritisnite
kako bi potvrdili izbornu jedinicu.
toliko puta koliko je potrebno kako bi izabrali željeni jezik.
kako bi potvrdili izbor.
Interno telefoniranje
Ako je više mobilnih delova prijavljeno na glavnu stanicu,mogu se voditi
besplatni međusobni razgovori.
1. Pritisnite taster
2. Pritisnite broj željenog mobilnog dela ( 1-4 ). Vodite razgovor.
3. Pritisnite
za prekid razgovora.
17
Opaska: Ako tokom internog razgovora dođe spoljni poziv čuti ćete signalne
zvukove ( kucanje ).
Vođenje spoljnih razgovora
Za biranje pozivnog broja imate dve mogućnosti: Direktni poziv ili biranje
putem pripreme biranja dok je slušalica poklopljena.
Direktno biranje:
1. Pritisnite
kako bi čuli osnovni zvuk.
2. Za razgovor birajte pozivni broj.
3. Pritisnite
za završetak razgovora.
Biranje uz spuštenu slušalicu
1. Birajte broj.
2. Ispravite moguće pogreške nastale prilikom
utipkavanja tasterom
3. Pritisnite
taster. Uneseni broj će se birati i
uspostaviti će se veza. Vodite razgovor.
4. Pritisnite
18
za završetak razgovora.
Razgovor bez upotrebe ruku
Postoje dva načina za razgovor bez korišćenja ruku, i to pomoću direktnog
biranja ili prebacivanjem tokom poziva.
Direktno biranje
1. Odaberite broj i pritisnite za početak biranja.
2. Obavite razgovor
3. Pritisnite
za završetak razgovora.
Prebacivanje tokom poziva
1. Odaberite i pritisnite za
početak biranja.
2. Obavite razgovor.
3. Pritisnite
za uključivanje/isključivanje razgovora bez korišćenja ruku.
4. Pritisnite
za završetak razgovora.
Preuzimanje poziva
Prilikom spoljnih poziva zvone svi prijavljeni mobilni delovi i glavna stanica.
Mobilni delovi na glavnoj stanici
1. Podignite mobilni deo iz glavne stanice; veza će se uspostaviti automatski
( ako je uključena funkcija AUTO ODGV ). U suprotnom pritisnite
.
2. Vodite razgovor.
3. Pritisnite
za završetak razgovora.
Mobilni deo nije u glavnoj stanici
1. Pritisnite
i vodite razgovor.
2. Pritisnite
za završetak razgovora.
19
Biranje prefiksom
1. Držite 0 taster pritisnut 2 sekunde.
2. Nadopunite pozivni broj i pritisnite
taster za uspostavljanje veze
Opaska: Broj ( npr. ulazni broj ) mora biti unapred programiran.
Pogledajte “Postavke na mobilnom delu”.
Izbor iz imenika
1. Pritisnite
tipku; pokazati će se prvi unos u imeniku.
2. Tasterom
ili
izaberite željeni broj iz imenika.
Također možete izabrati željeni broj pritiskom na prvo slovo unesenog imena.
3. Pritisnite
taster. Počinje biranje broja. Vodite razgovor.
Mogućnosti pozivnih lista
Pregled, povratni poziv, brisanje, spremanje
Ako neko nazove tokom Vašeg odsustva, pozivi će biti spremljeni u
listu poziva ( CLIP spremač ) ako Vaša telefonska kompanija podržava tu
funkciju.
1. Pritisnite
taster tako dugo dok se ne pojavi POPIS POZV.
2. Pritisnite taster
ili alternativno pritisnite i držite
taster.
3. Pomoću tastera
ili
pregledajte spremljenu listu poziva; ili
4. Pritisnite
taster za poziv; ili
5. Držite taster
pritisnut 2 sekunde kako bi izbrisali jedan ili sve unose.
Izbor sledi pomoću tastera
ili
; Pritisnite P
; ili
20
6. Pritisnite
taster kako bi uneli novo ime u imenik.
7. Unesite ime.
8. Pritisnite taster
.
9. Pritisnite
ili
za odabir normalnog zvona ili VIP zvona.
10. Pritisnite taster
.
Opaska: 1. Simbol pozivnih lista i slika na zaslonu se briše tek tada kad ste
pregledali sve unose. 2. Sva nova imena koja još nisu unesena se mogu dodati u
imenik.
Isključivanje mikrofona
1. Pritisnite
taster kako bi uključili ili
isključili mikrofon tokom razgovora.
Poziv na čekanju/preusmeravanje poziva
Ako je Vaš telefon priključen na pomoćne jedinice možete držati pozive na
čekanju kako bi mogli razgovarati s drugim ljudima ili ih možete preusmeravati.
1. Pritisnite
taster za stavljanje poziva
na čekanje.
2. Birajte broj drugog korisnika ( npr. 23 ).
3. Ponovo pritisnite
taster kako bi
prekinuli poziv, ili taster
za
preusmeravanje poziva.
Opaska: Ako je više telefona registrovano na baznu stanicu a poziv treba staviti na
čekanje ili ga preusmeriti pritisnite umesto
taster
.
21
Konferencioni razgovor
Postoji mogućnost uvođenja druge mobilne
jedinice u razgovor ( konferencija u troje ).
1. Pritisnite
i unesite broj mobilnog
dela ( npr. 2 ) koju želite uvesti u razgovor.
2. Spoljni poziv će biti stavljen na čekanje. Čim mobilni deo 2 preuzme
razgovor, pritisnite taster
za preusmeravanje poziva ili
taster
kako bi aktivirali konferencioni razgovor.
3. Tasterom
se može napustiti svaki konferencioni razgovor dok se na
drugom mobilnom delu i dalje vodi spoljni razgovor.
Unos (P) intervala pri biranju
U slučaju da je MOTOROLA telefon spojen na telefonsku centralu može biti
potrebno uvesti interval. Pritisnite taster
nakon unosa odgovarajućih brojeva,
npr. 0, za spoljnu vezu (0P?). Na ekranu će se pokazati interval putem slova “P”.
Pauza se takođe može uneti u imenik.
Tel. imenik
Vaš MOTOROLA telefon može spremiti do 30 unosa u imenik, koji se sastoje od
imena i pripadajućeg broja.
22
Unošenje podataka
1. Pritisnite
tako često dok se na meniju ne pojavi TEL-IMENIK.
2. Pritisnite
.
3. Pritisnite
.
4. Unesite pozivni broj (max. 25 brojeva).
5. Pritisnite
.
6. Unesite ime (max. 10 znakova)
Opaska: Za unos slova mora se pritisnuti na odgovarajući taster jednom, dva puta,
tri puta, četiri puta, ovisno o poziciji slova. Kako bi na primer, uneli “L”
pritisnite tri puta taster 5. Pogrešno unesena slova možete izbrisati pritiskom na
taster
.
7. Pritisnite
.
8. Izaberite način zvonjenja pritiskom na taster
ili
.
9. Pritisnite
.
Opaska: Ako želite pojavljivanje određenih unosa u imenik kao npr. VATRA
unesite pre imena jedan prazni znak: “ VATRA”. Taj prazni znak možete uneti
pritiskom na taster
.
Pregled unosa
1. Pritisnite
2. Pritisnite
3. Pritisnite
4. Pritisnite
toliko puta, dok se ne pojavi TEL-IMENIK (Phone Book).
.
ili
za izbor popisa unosa.
.
23
5. Pritisnite
ili
za izbor željenog unosa. Opaska: Ako nema unosa
pojavi se “MEM PRAZNA”.
6. Pritisnite
za pregled ili
7. Pritisnite
za biranje dotičnog broja.
Promena unosa
1. Pritisnite
taster tako dugo dok se ne pojavi na meniju TEL IMENIK.
2. Pritisnite
.
3. Taster
ili
izaberite podizbornik PROM-UNOS (Edit Entry)
4. Pritisnite
.
5. Taster
ili
izaberite željeni imenik. Opaska: Ako nema unosa pojavi
se “MEM PRAZNA” imena.
6. Pritisnite taster
za potvrdu unosa.
7. Unesite broj.
8. Pritisnite
.
9. Unesite ime.
10. Pritisnite
.
11. Priisnite
ili
za izbor normalnog VIP zvona.
12. Pritisnite
.
Brisanje unosa
1. Pritisnite
2. Taster
ili
24
taster tako dugo dok se ne pojavi na meniju
izaberite podkomandu.
TEL IMENIK.
3. Tasterom
ili
izaberite unos u imenik. Druga mogućnost može biti unos
početnog slova traženog imena.
4. Pritisnite taster
za potvrdu unosa.
Opaska: Brisanje možete prekinuti u svakom trenutku pre potvrde pritiskom više
puta na taster
. Ako želite izbrisati sve unose izaberite u 2. koraku umesto.
Promena glasnoće zvona
1. Pritisnite
taster tako dugo dok se ne pojavi TEL APARATA (Handset).
2. Pritisnite
dva puta.
3. Taster
ili
izaberite GLASNOĆA (Volume).
4. Pritisnite
.
5. Tasterom VOL.+ ili - za izbor željene glasnoće. (nivo 0-5 pri čemu 0 znači da
je zvono isključeno).
6. Pritisnite taster
za potvrdu unosa.
Promena pozivne melodije (spoljne/interne)
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi TEL APARAT.
2. Pritisnite
dva puta.
3. Tasterom
ili
izaberite odgovarajuću potkomandu (EKST ZVONO ili INT
ZVONO)
4. Pritisnite
.
5. Tasterom
ili
izaberite željenu melodiju.
25
6. Pritisnite
za potvrdu unosa.
Unos / promena imena mobilnog dela
U svakom trenutku možete dodeliti ime mobilnom delu. To ime će zatim biti
prikazano kada se telefon nalazi u standby načinu rada.
1. Pritisnite
tako dugo dok se na meniju ne pojavi TEL APARAT.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite željenu potkomandu (IME TELEF).
4. Pritisnite
.
5. Unesite ili promenite ime mobilnog dela (npr. MOBIL1).
Opaska: Za unos slova određeni tasteri se moraju pritisnuti jednom, dva puta,
tri ili četiri puta, ovisno o poziciji slova na tasteru.
6. Pritisnite
za potvrdu unosa.
Spremanje prefiksa
Prefiks brojeve možete spremati u mobilni deo 8pristupne oznake). Ti se brojevi
mogu pozvati u bilo kom trenutku pritiskom na taster 0 tokom 2 sekunde.
1. Pritisnite
tako dugo dok se na izborniku ne pojavi TEL APARAT.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite PAMTI PRBR u potkomandi.
4. Pritisnite
.
5. Unesite prefiks broj (npr. predbroj osobe s kojom najčešće razgovarate).
6. Pritisnite
za potvrdu unosa.
26
Uključivanje / isključivanje tona tipkovnice
1. Pritisnite
tako dugo dok se na izborniku ne pojavi TEL APARAT.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite ZVUK TASTERA iz potkomande.
4. Pritisnite
.
5. Tasterom
ili
izaberite posatvke.
6. Pritisnite
za potvrdu unosa.
Aktiviranje / deaktiviranje automatskog odgovora na pozive
Automatsko primanje poziva uspostavlja izravnu vezu kod dolaznog poziva kada
mobilni deo nije u glavnoj stanici. U tom slučaju ne morate, nakon podizanja
mobilnog dela, pritisnuti na taster za primanje poziva.
1. Pritisnite
tako dugo dok se na izborniku ne pojavi TEL APARAT.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite AUTO ODGV iz potkomande.
4. Pritisnite
.
5. Tasterom
ili
uključite ili isključite automatsko primanje poziva.
6. Pritisnite
za potvrdu unosa.
Aktiviranje / deaktiviranje prikaza trajanja vremena razgovora
Možete osposobiti prikaz trajanja razgovora na mobilnom delu. Tajmer će biti
uključen prilikom početka razgovora.
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi TEL APARAT.
27
2.
3.
4.
5.
6.
Pritisnite
Tasterom
Pritisnite
Tasterom
Pritisnite
ili
ili
.
izaberite POZIV TMR poziv tajmera iz potkomande.
.
uključite ili isključite prikaz trajanja razgovora.
za potvrdu unosa.
Fabričke postavke
Mobilni delovi se mogu vratiti na fabričke postavke. Tom prilikom se sve
promene koje ste promenili vraćaju na fabrički postavljene vrednosti.
Unosi u imenik ostaju zadržani.
1. Pritisnite
tako dugo dok se na ekranu ne pojavi TEL APARAT.
2. Pritisnite
.
3. Taster
ili
izaberite OSN POSTAV
4. Pritsinite
.
5. Pritisnite
taster za potvrdu unosa.
Opaska: Mobilni deo će se vratiti na fabričke postavke.
28
Prijava dodatnih mobilnih delova.
Na glavnu stanicu se mogu vezati dodatni mobilni delovi. Međutim oni moraju
podržavati GAP standarde. Postoji mogućnost da na nekim mobilnim
delovima ne postoje određene funkcije.
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi TEL APARAT na meniju.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite PRIJAVA u potkomandi.
4. Pritisnite
taster.
5. Držite pritisnuti taster
na glavnoj stanici dok ne čujete ton za prekid,
nakon toga unesite pin (osnovna postava = 0000)
6. Pritisnite
.
Opaska: Nakon što je uspostavljena veza, na ekranu se pojavljuju imena i
brojevi mobilnog dela (prvi sledeći dostupni broj, ako su do tada prijavljena
manje od 4 mobilna dela).
Zaključavanje poziva
Za zaključavanje poziva možete izabrati sledeće opcije:
Opcije
ONEMOGU
ĆI
SPOLJNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opis
Svi razgovori su mogući
Svi spoljni razgovori su zaključani
Navedite broj koji treba biti zaklju
čan, npr . 0190.
Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi BAZA na meniju.
Pritisnite
taster.
Tasterom
ili
izaberite ZABRANA u potkomandi.
Pritisnite
taster.
Unesite 0000 (Opaska: fabrička postavka je 0000).
Pritisnite
taster.
Tasterom
ili
izaberite telefon koji treba zaključati.
Pritisnite
taster.
29
9.
10.
11.
12.
13.
30
Tasterom
ili
izaberite onemogući (DISABLE ili spoljni (EXTERNA L).
Pritisnite
taster.
Pritisko na taster
ili
izaberite NUMBER - broj.
Unesite broj koji se ne može birati (maksimalno 5 brojeva)
Pritisnite
taster.
Unos / Promena broja za hitne slučajeve
Brojevi za biranje u slučaju nužde nemaju ograničenja, to znači da se mogu
nazivati i kad su postavljene zabrane poziva.
Opaska: Nije moguće nazvati broj u nevolji kada je tastatura zaključana.
Pre upotrebe brojeva za hitne slučajeve oni moraju biti pripremljeni. Nakon toga ih
možete birati ručno ili iz imenika ako su tamo uneseni.
Dva različita ( maksimalno peteroznamenkasti) broja u slučaju nužde mogu biti
programirana.
Primer: Troznamenkasti broj u slučaju nužde=123. Svi brojevi koji počinju sa 123
će se birati čak i kada je uređaj isključen za interne pozive.
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi BAZA na meniju.
2. Pritisnite
taster.
3. Tasterom
ili
izaberite HITNI SLUČ u potkomandi.
4. Pritisnite
taster.
5. Unesite PIN. (Opaska: osnovna postava je 0000).
Opaska: kod unošenja hitnih brojeva se pereporučuje davanje jasnih naziva
(npr. “DOKTOR”, “VATRA”).
6. Pritisnite
taster.
7. Tasterom
promenite.
8. Pritisnite
ili
izaberite broj u nevolji koji se treba promeniti, te ga
.
Promena FLASH vremena
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi BAZA na izborniku.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite FLASH u potkomandi.
4. Pritisnite
taster.
5. Tasterom
ili
izaberite željeno FLASH vreme.
6. Pritisnite
taster.
Promena PIN-a
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi BAZA na meniju.
2. Pritisnite
.
3. Tasterom
ili
izaberite PIN-PROM u potkomandi.
4. Ptitisnie
taster.
5. Unesite stari PIN (npr. 0000).
6. Pritisnite
taster.
7. Unesite novi pin (NPR. 1111).
8. Pritisnite
taster.
9. Ponovo unesite novi PIN (npr. 1111).
10. Pritisnite
taster.
31
Fabričke postavke
1. Pritisnite
2. Pritisnite
3. Tasterom
4. Pritisnite
5. Pritisnite
6. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi BAZA na meniju.
taster.
ili
izaberite OSN POSTAV u potkomandi.
taster.
taster.
taster za potvrdu.
Odjava mobilnog dela
Ako je na glavnu stanicu prijavljeno više mobilnih delova, oni se mogu
međusobno odjaviti. Poslednji mobilni deo ne može biti odjavljen.
1. Pritisnite
tako dugo dok se ne pojavi BAZA na meniju.
2. Pritisnite
taster.
3. Tasterom
ili
izaberite ODJAVA u potkomandi.
4. Pritisnite
taster.
5. Unesite PIN (Opaska: Osnovna postavka je 0000).
6. Pritisnite
taster.
7. Ovisno o slučaju izaberite mobilni deo tasterom.
.
8. Pritsinite
taster.
9. Pritisnite
taster za potvrdu izbora.
32
5-LANGUAGE / INT I OK /
ili
/ ENGLISH/ INT I OK
Telefoniranje spolja
Razgovor bez korištenja ruku
Ponovno biranje
/1- CALL LOG / INT I OK /
ili
/
/1- CALL LOG / INT I OK /
ili
/
/1- CALL LOG / INT I OK /
ili
/
držati
2 sekunde / ERASE? / INT I OK
/1- CALL LOG / INT I OK /
ili
/
ili / držati
2 sekunde /
/ ERASE ALL? / INT I OK / CONFIRM? / INT I OK /
33
Poziv na čekanju
Preusmeravanje poziva
Poziv na čekanju, mobilni deo
Preusmeravanje poziva, mobilni deo
Konferencioni razgovor
Glasnoća slušalice/mikrofona
Uvođenje stanke za biranje
Uključivanje/isključivanje tastature
34
Vol+
Pritisnite
-
ili, tokom razgovora Vol+
na željenoj poziciji
držati pritisnutim 2 sekunde
-
Tel Imenik
2- PHONE BOOK/ INT I OK/ 1-NEW ENTRY/ INT I OK/ ENTER NO/
030423.../ INT I OK/ ENTER NAME/ ABC../ INT I OK/ NORMAL
RING/ INT I OK
2- PHONE BOOK/ INT I OK/ 1-NEW ENTRY/ INT I OK/ ENTER NO/
030423.../ INT I OK/ ENTER NAME/ ABC../ INT I OK/ NORMAL
RING/ ili / VIP RING 1- 10/ INT I OK
2- PHONE BOOK/ INT I OK/
INT I OK / ili
ili
/ 2-LIST ENTRY/
2- PHONE BOOK/ INT I OK/ ili / 3-EDIT ENTRY/
INT I OK / ili / INT I OK / 030123.../ INT I OK / ABC../
INT I OK / NORMAL RING / INT I OK /
2- PHONE BOOK/ INT I OK/ ili / 3-EDIT ENTRY/
INT I OK / ili / INT I OK / 030123.../ INT I OK / ABC../
INT I OK / NORMAL RING / /VIP RING1-10 / INT I OK
2- PHONE BOOK/ INT I OK/ ili
INT I OK / ili / INT I OK/
/ 4-DELETE/
2- PHONE BOOK/ INT I OK/ ili
INT I OK / CONFIRM? / INT I OK/
/ 5-DELETE ALL/
35
Podešavanja na mobilnom delu
/ 3-HANDSET / INT I OK / 1- RINGER / INT I OK / 1-VOLUME /
INT I OK / ili / INT I OK /
Promena imena
mobilnog dela
zvuka tastature
36
Fabričke postavke
/ 3-HANDSET / INT I OK / 1- RINGER / INT I OK /
2-EXT RINGER / INT I OK / ili / INT I OK /
ili
/
/ 3-HANDSET / INT I OK / 1- RINGER / INT I OK /
3-INT RINGER / INT I OK / ili / INT I OK /
ili
/
/ 3-HANDSET / INT I OK / ili
/ INT I OK / DECT... / INT I OK /
/ 2-HS NAME /
/ 3-HANDSET / INT I OK / ili
/ INT I OK / 030... / INT I OK /
/3-PREFIX MEM /
/ 3-HANDSET / INT I OK / ili
/ INT I OK / ili / INT I OK /
/4-KEY TONE /
/ 3-HANDSET / INT I OK / ili
/ INT I OK / ili / INT I OK /
/5-AUTO ANS /
/ 3-HANDSET / INT I OK / ili
/ INT I OK / ili / INT I OK /
/6-CALL TIMER /
/ 3-HANDSET / INT I OK / ili /7-DEFAULT/
/ INT I OK / CONFIRM? / INT I OK /
/ 3-HANDSET / INT I OK /
ili
/ 8-REGISTER / INT I OK /
/ 3-HANDSET / INT I OK / 1- BARRING / INT I OK / ENTER PIN / 0000/
INT I OK / ili / INT I OK / ili / INT I OK /
/ 4-BASE / INT I OK / 1-BARRING / INT I OK / ENTER PIN /0000/
INT I OK / ili / INT I OK / ili / NUMBER /
/ INT I OK / ENTER NO / 321.../ INT I OK /
/ 4-BASE / INT I OK / ili / 2- EMERGENCY/ INT I OK /
ENTER PIN / 0000 / INT I OK / ili /321.../ INT I OK /
/ 4-BASE / INT I OK / ili / 3-RINGER / INT I OK /
ili / INT I OK / MELODY / ili / INT I OK /
Promena načina biranja
Promena PIN-a
/ 4-BASE / INT I OK /
ili / INT I OK /
ili
/ 4- FLASH TIME / INT I OK /
/ 4-BASE / INT I OK /
ili / INT I OK
ili
/ 5- DIAL MODE / INT I OK /
/ 4-BASE / INT I OK / ili / 6-CHANGE PIN / INT I OK / ENTER
PIN / 0000 / INT I OK / NEW PIN / 1111 / INT I OK / REPAT / 1111 / INT I OK
37
38
Fabričke postavke
/ 4-BASE / INT I OK / ili / 7-DEFAULT / INT I OK /
ENTER PIN / 0000 / INT I OK / CONFORM? / INT I OK
Odjava mobilnog dela
/ 4-BASE / INT I OK /
ili
PIN / 0000 / INT I OK /
ili
/ 8-DEREGISTER / INT I OK / ENTER
/ INT I OK / CONFIRM? / INT I OK
Download PDF