Electrolux | ECF31461W | User manual | Electrolux ECF31461W User manual

Brugsanvsining
DA
Gebrauchsanleitung
DE
User Manual
EN
Manuel d'utilisation
FR
Gebruiksaanwijzing
NL
Handbok för Användare
SV
ECF 31461 W
We were thinking of you
when we made this product
DA
electrolux 3
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Afskaffelse
Ved at sørge for at afskaffe apparatet på korrekt vis er du med til
at forebygge miljømæssige og sundhedsmæssige farer.
Symbolet , som kan ses på produktet, indikerer at dette produkt
ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men bør
bringes til en genbrugsplads for elektrisk og elektronisk udstyr.
For mere detaljerede informationer om genbrug af dette produkt
kan du kontakte din kommune, dit renoveringsselskab eller
butikken hvor du har købt apparatet.
Indhold
Sikkerhedsinformation . . . . . . . . . . . . .4
Produktbeskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kontrol panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Første ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . .5
Tænd/sluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Daglig brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Vedligeholdelse og rengøring . . . . . . .7
Gode råd og tips . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Hvad gør jeg hvis… . . . . . . . . . . . . . . .8
Service eller reparation . . . . . . . . . . . .9
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
4 electrolux
DA
Sikkerhedsinformation
Læs denne instruktionsbog grundigt før
apparatet installeres og tages i brug. Den
indeholder sikkerhedsforanstaltninger,
tips, informationer og ideer. Hvis fryseren
bruges i overensstemmelse med disse
instruktioner vil den fungere rigtigt og
give dig den største tilfredsstillelse.
Disse
advarsler
gives
af
sikkerhedshensyn. Læs dem grundigt før
apparatet installeres eller tages i brug.
Brug kun fryseren til at opbevare
frosne madvarer, til indfrysning af
friske madvarer og til at lave
isterninger
Spis ikke isterninger eller sodavandsis
lige efter de er taget ud af fryseren, da
dette kan give frostskader.
Lad ikke børn lege eller gemme sig
inde i fryseren, da de kan blive fanget
og kvalt derinde.
Opbevar ikke glasbeholdere med
vaske i fryseren, da de kan springe.
Sørg for at fryseren ikke står på
ledningen.
Træk altid stikket ud eller sluk for
hovedkontakten for reparation eller
rengøring af apparatet.
Anvend ikke elektriske apparater
(såsom ismaskiner) inde i apparatet.
Apparatet indeholder miljøvenlig
naturgas, isobutan (R600a). Vær
opmærksom på at isobutan er
brandfarlig. Det er derfor vigtigt at
sørge for at rørene ikke bliver
beskadiget.
Opbevar denne instruktionsbog til
fremtidig brug.
Produktbeskrivelse
1. Håndtag til låg
2. Forsegling
3. Afløb til tøvand
4. Kontrolpanel
5. Termostatknap:
indstilling
temperatur
6. Øverste kant
7. Lampe
8. Ventil: Let gen-åbning af låg
Kontrol panel
A
B
C
D
E
Apparatets tænd/sluk knap
Knap til temperaturindstilling
Display
Funtionsknap
Knap til bekræftelse af valg
af
DA
Display
Indikerer at apparatet er tændt,
accelererer
når
Superfrys
funktionen er slået til.
Indikerer at fryserens temperatur
ikke er tilstrækkelig lav eller at
låget står åbent.
Indikerer at Superfrys funktionen
er slået til, så store mængder
madvarer kan indfryses. Bruges
også til at slukke for bip-lyden ved
alarm.
Indikerer at funktionen til hurtigkøl
af drikkevarer er slået til.
Indikerer
at
den
energibesparende funktion er
slået til.
Indikerer at børnesikringen er
slået til.
Indikerer den aktuelle temperatur i
fryseren.
Indikerer
antal
minutter
drikkevarer skal køles, når
funktionen
til
hurtigkøl
af
drikkevarer er slået til.
electrolux 5
Installation
Vent mindst 2 timer for fryseren
tilsluttes Strøm, for at sikre at
kølesystemet
er
fuldt
funktionsdygtigt.
Placér fryseren i et tørt lokale med
luftgennemstrømning. Undga at
placere det tæt på en varmekilde
eller i direkte sollys.
Rummets temperatur skal passe til
den
klimaklassifikation
som
fryseren er lavet til. Se afsnittet
"Tekniske data".
Placér fryseren horisontalt på alle
fire ben på en fast overflade.
Lad der være mindst 5 cm afstand
til væggen bagved og ved siden af
fryseren for at sikre optimal effekt
og for at undgå skader, når låget
åbnes.
Kontrollér at Strømstyrken i
udgangsstikket svarer til den
påkrævede strømstyrke angivet i
"Tekniske
data"
under
"Strømstyrke".
Fare!
Sørg for at fryseren ikke står på
strømledningen.
Træk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen, vær særligt opmærksom
når fryseren flyttes fra sin plads.
Strømledningen må kun udskiftes
af en autoriseret elektriker.
Sørg for at stromstikket ikke bliver
mast eller på anden måde
beskadiget mellem fryseren og
væggen.
Der skal vare tilstrækkelige
luftgennemstrømning
omkring
apparatet.
Alt elarbejde i forbindelse med
apparatets installation skal udføres
af en autoriseret elektriker.
6 electrolux
DA
Advarsel! Dette apparat skal
være tilsluttet jord.
Første ibrugtagning
Før fryseren tages i brug, bør den
gøres ren indvendig. Se afsnittet ”
Vedligeholdelse og rengøring”.
Sæt apparatet i stik.
Tryk på knap (A) for at tænde
apparatet
Displayet tændes.
Symbolet ( ) blinker på displayet
og
alarmen
bipper,
fordi
temperaturen inde i fryseren endnu
ikke er tilstrækkelig lav til
opbevaring af madvarer.
Tryk på knap (E) for at slukke
alarmen. Symbolet ( ) slukker
normalt efter adskillige timer.
Placér først madvarer i fryseren
efter symbolet ( ) er væk.
Frysertemperaturen er sat til -18°C,
hvilket er normaltemperatur i den
energibesparende indstilling ( ).
Tænd/sluk
Tænd fryseren
Tryk på knappen (A) for at tænde
apparatet.
Displayet tændes.
Sluk fryseren
Tryk på knappen (A) i mere end et
sekund indtil nedtællingen ”3-2-1”
forsvinder og der høres en række
biplyde.
Displayet slukkes.
Advarsel! Læg ikke ting på
kontrolpanelet da fryseren herved kan
blive slukket.
Daglig brug
Indstilling af temperatur
Temperaturen kan indstille til mellem 15°C og -24°C. Vi anbefaler at
fryseren indstilles til -18°C, hvilket
sikrer forsvarlig indfrysning og
opbevaring af frosne madvarer.
Tryk på knap (B) gentagne gange
indtil den ønskede temperatur
nåes.
Temperaturen der blinker på
displayet angiver den temperatur
der indstilles til.
Tryk på knap (E) for at bekræfte
den ønskede temperatur. Du hører
en bip-lyd.
Temperaturen på displayet ophører
med at blinke og viser nu den
faktiske temperatur i fryseren.
Den temperatur der indstilles til
opnås i løbet af nogle timer. I den
mellemliggende periode er det
normalt at den viste temperatur ikke
er den der indstilles til.
Bemærk! Forskel på den viste
temperatur og den temperatur der
indstilles til er normalt særligt i disse
tilfælde:
Temperaturen er blevet indstillet
kort forinden.
Låget har stået åbent længe.
Varme madvarer er lagt i fryseren.
Superfrys funktionen er slået til.
Superfrys funktion
Hvis mere end 3-4 kg friske madvarer
skal indfryses, skal fryseren køles
ekstra ned forinden.
Tryk på knap (D) flere gange indtil
symbolet ( ) blinker på displayet.
Tryk på knap (E) indenfor et par
sekunder for at bekræfte valget af
DA
Superfrys funktionen. Symbolet
( ) ophører med at blinke, du vil
høre en bip-lyd og animationen på
displayet bliver hurtigere.
Placér madvarerne i fryseren. Efter
52 timer slår funktionen automatisk
fra og fryseren vender tilbage til
normal temperatur. Funktionen kan
slås fra manuelt ved at trykke på
knap (D) indtil symbolet ( )
blinker på displayet igen.
Derefter trykkes på knap (E) for at
bekræfte.
Hurtigkøl af drikkevarer
Brug denne funktion som et varsel når
der placeres flasker i fryseren, da de
kan springe hvis de glemmes.
Tryk på knap (D) gentagne gange
indtil symbolet ( ) blinker på
displayet.
Tryk på knap (E) indenfor et par
sekunder for at bekræfte valget af
denne funktion. Symbolet ( )
ophører med at blinke.
Tryk på knap (B) flere gange for at
indstille antal minutter (mellem 1 og
90 minutter).
Læg drikkevarerne i fryseren.
Efter det valgte antal minutter
bipper alarmen og symbolet ( )
samt antallet af minutter blinker
på displayet.
Tryk på knap (E) for at slukke
alarmen.
Tag drikkevarerne ud af fryseren.
Funktionen kan til enhver tid slås
fra manuelt ved at trykke på knap
(D) indtil symbolet ( ) blinker på
displayet
igen.
Herefter trykkes på knap (E) for at
bekræfte.
electrolux 7
Energibesparende funktion
Brug denne funktion til automatisk at
indstille fryserens temperatur til det
optimale niveau (- 18°C), der
garanterer forsvarlig opbevaring af
frosne madvarer ved det lavest mulige
energiforbrug.
Tryk på knap (D) gentagne gange
indtil symbolet ( ) blinker på
displayet.
Tryk på knap (E) indenfor et par
sekunder for at bekræfte valget.
Symbolet ( ) ophører med at
blinke og der høres en bip-lyd.
Denne funktionen kan til enhver tid
slås fra ved at trykke på knap (B)
for at ændre den valgte temperatur
og herefter trykke på knap (E) for at
bekræfte valget.
Børnesikringsfunktion
Denne funktion forhindrer børn I at
lege med knapperne på displayet.
Knapperne sættes ud af funktion.
Tryk på knap (D) gentagne gange
indtil symbolet ( ) blinker på
displayet.
Tryk på knap (E) indenfor få
sekunder
for
at
bekræfte
børnesikringsfunktionen. Symbolet
( ) ophører med at blinke og der
høres en bip-lyd.
Knapperne på kontrolpanelet er nu
låst. Denne funktion kan til enhver
tid slås fra ved at trykke på knap
(D) indtil symbolet ( ) blinker på
displayet igen og herefter trykke på
knap (E) for at bekræfte valget.
Alarm
Hvis fryserens temperatur ikke er
tilstrækkelig lav, bipper alarmen og
symbolet
( )
samt
8 electrolux
DA
temperaturangivelsen blinker på
displayet. Når fryseren er tilbage I
normal
drift
vil
kun
temperaturangivelsen fortsat blinke.
Den højest målte temperatur lagres I
hukommelsen.
Tryk på knap (E) for at afbryde
alarmen. Den højest målte
temperatur vises på displayet I et
par sekunder. Herefter vises den
aktuelle temperatur i fryseren.
Symbolet ( ) forbliver synligt så
længe temperaturen I fryseren er
højere end den temperatur fryseren
er indstillet til.
Alarmen kan skyldes følgende:
Der er placeret en for stor mængde
friske madvarer i fryseren på én
gang.
Låget har stået åbent for længe.
Der er en fejl i systemet. Se
afsnittet ”Hvad gør jeg hvis….”.
Opbevaringskurve
Hæng kurven på den øverste kant
(X) eller placér de stabelbare kurve
i fryseren (Y).
Drej håndtagene for at låse dem i
disse stillinger, som vist på
tegningerne.
Ekstra kurve kan fås hos dit lokale
service center eller (i nogle lande) via
Electrolux´
hjemmeside.
Illustrationerne her på siden viser hvor
mange kurve der kan være i de
forskellige frysermodeller.
Hurtigfrys kurv
Denne kurv er designet til hurtigfrys.
Vigtigt! Fjerne aldrig denne kurv fra
fryseren da den beskytter Frostfri
systemet.
Sikkerhedslås
Fryseren er forsynet med en
speciallås, så den ikke kan låses ved
et uheld. Låsen er konstrueret, så
nøglen kun kan drejes - og låget
dermed lukkes - hvis nøglen først
trykkes ind i låsen.
Når fryseren skal låses, trykkes
nøglen let ind i låsen og drejes med
uret mod symbolet
.
Når fryseren skal åbnes, trykkes
nøglen let ind i låsen og drejes mod
uret mod symbolet
.
Ekstranøgler fås hos Electrolux
Service A/S.
Nøglen skal opbevares utilgængeligt
for børn.
Tag nøglen ud af låsen, inden fryseren
kasseres og evt. afleveres på
kommunens genbrugscentral.
At lave isterninger
Hold isterningbakken lodret og fyld
op med vand til den markerede
max. linie (F).
DA
Luk isterningebakken med låget
(G) og læg bakken in i fryserens
lag.
Vrid isterningebakken eller hold
den under rindende vand i nogle
sekunder for at løsne isterningerne.
Vigtigt! Brug aldrig skarpe eller
spidse
genstande
til
at
få
isterningerne ud af bakken.
electrolux 9
Når fryseren ikke bruges
Afbryd strømtilførslen til apparatet.
Tag alle madvarer ud af fryseren.
Rengør fryseren som beskrevet
ovenfor.
Lad låget stå på klem.
At åbne og lukke låget
På grund af den tætte forsegling kan
låget ikke åbnes umiddelbart efter det er
lukket.
Vent et par minutter for låget åbnes
igen. En ventil gør det let at gen-åbne
laget. Træk aldrig hårdt i håndtaget.
Skift pære
Afbryd strømtilforslen til apparatet.
Skru pæren ud og sat en ny pære i
(max 15W).
Tilslut apparatet igen.
Vedligeholdelse og
rengøring
Rengøring
Det er mest praktisk at rengøre
fryseren i forbindelse med afrimning.
Afbryd strømtilførslen til apparatet
og fjern alle løsdele.
Brug en fugtig klud til at rengøre
fryseren. Brug varmt vand og et
mildt rengøringsmiddel uden duft.
Rengør løsdelene for de sættes på
plads i fryseren igen.
Vigtigt!
Brug
aldrig
stærke
rengøringsmidler, skurepulver eller
rengøringsmidler med duft til at
rengøre fryseren.
Gode råd og tips
Indfrysning af madvarer
For madvarer indfryses skal de pakkes
i lufttæt og fugtbevarende emballage
for at forhindre udtorring.
Brug kun friske madvarer af højeste
kvalitet.
Sørg altid for at lade varm mad køle
ned til stuetemperatur før det lægges i
fryseren.
Del maden op i små portioner for
indfrysning. Dette sikrer hurtigere
indfrysning og optøning kan ske i
portioner til umiddelbar fortæring.
10 electrolux
DA
Markér datoen for indfrysning på
pakken.
Læg friske madvarer til indfrysning tæt
på fryserens kolde sider og sørg for at
det ikke ligger op ad de frosne
madvarer i fryseren.
Frosne madvarer kan opbevares
hvorsomhelst i fryseren, men sørg for
at der er mindst 5 mm til den øverste
kant.
Fyld aldrig fryseren over linien, som er
vist på illustrationen.
Hvis indfrysningen går for langsomt
forringes
madens
kvalitet.
Den
maksimale mængde mad der kan
indfryses indenfor 24 timer er angivet i kg
i afsnittet "Tekniske data" under
"Indfrysningskapacitet".
Opbevaring af madvarer
For friske madvarer se skemaer
nedenfor.
frostvarer
skal
For
indkøbte
udløbsdatoen overholdes.
Nar du købe frostvarer skal du sikre
dig, at det har været opbevaret under
den korrekte temperatur. Køb ikke
varer med våd eller beskadiget
emballage. Læg varerne i din fryser så
hurtigt så muligt. Vi anbefaler
anvendelse af en thermopose nar
varerne transporteres.
Vigtigt! Husk helt eller delvist optøede
madvarer ikke må genindfryses. Dog må
tilberedte (kogte, bagte eller stegte) retter
lavet af frosne varer gerne indfryses.
Ved strømsvigt eller funktionsfejl
Åben ikke låget.
Vigtigt! Hvis strømmen har været afbrudt
længere tid end angivet i afsnittet
"Tekniske
data"
under
"Indeholdsperiode" skal de optøede
madvarer indtages eller tilberedes hurtigt
og derefter eventuelt indfryses igen (efter
nedkøling til stuetemperatur).
Hvad gør jeg hvis…
Hvad gør jeg hvis…
Gennemgå
først
de
løsningsmulighederne der er angivet her
for at undgå unødvendige servie opkald.
Din fryser vil ikke tænde
Er elledning sat i stik?
Er der gået en sikring?
Er der generelt strømsvigt?
Står temperaturknappen pa indstilling
Off?
Alarmen bliver ved med at lyde og den
røde lampe/symbolet ( ) lyser.
Er låget helt lukket? Se underneden.
Er temperaturen indstillet korrekt i
forhold til omgivelserne?
Står fryseren for tæt på en
varmekilde?
Lyset i fryser virker ikke
Er elledning sat i stik?
Sidder pæren los i fatningen eller er
pæren defekt?
DA
Det virker som om motoren kører for
meget
Er låget helt lukket? Se underneden.
Er lokalet varmere end normalt?
Er der lige lagt en stor mængde friske
madvarer i fryseren?
Er låget ofte blevet åbnet?
Er temperaturen indstillet korrekt i
forhold til omgivelserne?
Er lågets forsegling beskadiget eller
deformeret?
Er
der
nok
plads
til
omkring
luftgennemstrømning
fryseren?
Er Superfrys funktionen ved en fejl
blevet slået til?
Temperaturen er for varm
Er der lige lagt en stor mængde friske
madvarer i fryseren?
Er låget ofte blevet åbnet?
Er temperaturen indstillet korrekt i
forhold til omgivelserne?
Låget vil ikke lukke helt i
Er der isbelægninger eller en pakke
der blokerer?
Er der madvarer der blokerer?
Er lågets forsegling beskidt eller
klistret?
Står fryseren ustabilt eller vipper?
Låget er svært at åbne
Er lågets forsegling beskidt eller
klistret?
Er ventilen blokeret?
Kontakt dit lokale service center hvis du
stadig har brug for hjælp.
electrolux 11
Service eller reparation
I tilfælde af funktionsfejl skal din fryser
repareres af et autoriseret Electrolux
service center.
Vigtigt!
Du
må
under
ingen
omstændigheder forsøge at reparere
apparatet selv.
12 electrolux
DA
Tekniske Data
Model
Volumen (gross)
Volumen (net)
Højde
Bredde
Dybde
Vekt
Energiforbrug/24 timer
Frysekapacitet
Indeholdelsestid
Strømstyrke
Volt
Klimaklassifikation
Klimaklassifikation
SN
N
ST
T
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24h
kg/24h
Hours
Watt
Volts
C335 SA
ECF31461W
305
300
87,6
160
66,5
70
0,824
17
52
70
230
SN-T
Temperaturgrænser for omgivelserne
from +10°C to +32°C
from +16°C to +32°C
from +18°C to +38°C
from +18°C to +43°C
Dette apparat er i overensstemmelse med følgende EU direktiver:
72/23/EEC af 19.02.1973 lavstromsdirektiv
89/336/EEC af 03.05.1989 (inklusiv tillagsdirektiv 92/31/EEC - EMC
direktiv)
DE
electrolux 13
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Entsorgung
Sie tragen mit der Sicherstellung der korrekten Entsorgung des
Produkts dazu bei, potentielle Schäden für die Umwelt und
menschliche Gesundheit zu vermeiden.
Das Symbol auf dem Produkt deutet darauf hin, dass dieses Produkt
nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern einer geeigneten
Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten zugeführt werden muss. Eine genauere Auskunft über das
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem zuständigen
Stadtamt, Ihrem kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb oder Ihrem
Fachhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben.
Inhalt
Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . .14
Produktbeschreibung . . . . . . . . . . . . .14
Schalttafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Anzeige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Aufstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Erste Benutzung . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Ein-/Ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tägliche Benutzung . . . . . . . . . . . . . .16
Reinigung und Pflege . . . . . . . . . . . . .19
Nützliche Hinweise und Tipps . . . . . .20
Was ist zu tun, wenn... . . . . . . . . . . . .21
Kundendienst und Reparaturen . . . .22
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . .23
14 electrolux
DE
Sicherheitshinweise
Bevor Sie aber das Gerät aufstellen und
benutzen,
sollten
Sie
diese
Gebrauchsanweisung
aufmerksam
durchlesen.
Sie
enthält
Sicherheitsmaßnahmen,
Hinweise,
Informationen und Ideen. Wenn das
Gerät nach den hier beschriebenen
Anweisungen benutzt wird, wird es zu
Ihrer größten Zufriedenheit einwandfrei
funktionieren.
Diese Hinweise dienen Ihrer Sicherheit.
Sie
müssen
diese
aufmerksam
durchlesen, bevor Sie das Kühlgerät
aufstellen oder benutzen.
Benutzen Sie das Gefriergerät nur zur
Lagerung
von
eingefrorenen
Lebensmitteln, zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zur
Zubereitung von Eiswürfeln.
Nehmen Sie Eiswürfel oder Speiseeis
sofort nach der Entnahme aus dem
Gefriergerät nicht gleich in den Mund,
weil diese Frostbrand verursachen
können.
Gestatten Sie den Kindern nicht, im
Inneren des Gefriergeräts zu spielen
oder sich dort zu verbergen, weil sie
daraus
möglicherweise
nicht
herauskommen
und
ersticken
könnten.
Bewahren Sie keine Glasbehälter mit
Flüssigkeit im Gefriergerät auf, weil
der Glasbehälter platzen kann.
Sorgen Sie dafür, dass das
Gefriergerät nicht auf dem Stromkabel
aufgestellt wird.
Vor der Instandhaltung oder Reinigung
muss das Gerät vom Stromnetz
getrennt werden (Netzstecker aus der
Steckdose ziehen).
Im Inneren des Geräts dürfen keine
Elektrogeräte (z.B. Eismacher)
betrieben werden.
In Ihrem Gefriergerät kommt ein
umweltfreundliches Gas - Isobutan R600a) - zur Anwendung. Allerdings
ist Vorsicht geboten, weil Isobutan
entzündlich ist. Daher ist es wichtig,
dafür zu sorgen, dass die Rohrleitung
des Kühlmittels nicht beschädigt ist.
Diese Gebrauchsanweisung sollte auf
einem sicheren Ort aufbewahrt werden,
damit sie in Zukunft jederzeit zum
Nachschlagen bereitsteht.
Produktbeschreibung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Deckelgriff
Sicherheitsschloss
Dichtung
Schalttafel
Oberkante
Licht
Ventil: Deckel leicht wieder zu öffnen
Frost Free System: Eisbildung in der
Tiefkühltruhe wird total verhindert
Schalttafel
DE
A - Gerät EIN/AUS Knopf
B - Drehknopf für Temperaturregelung
C - Anzeige
D - Funktionsknopf
E - Bestätigungsknopf
Anzeige
Zeigt an, dass das Gerät
eingeschaltet
ist,
wird
bei
Einschaltung der Super Freeze
Funktion schneller.
Zeigt an, dass die Temperatur des
Gefriergeräts nicht niedrig genug ist,
oder dass der Deckel offen gelassen
wurde.
Zeigt an, dass die Super Freeze
Funktion für die Einlagerung von
größeren Mengen von frischen
Lebensmitteln eingeschaltet ist, und
schaltet die Alarmglocke aus.
Zeigt
an,
dass
die
Getränkekühlfunktion eingeschaltet
ist.
Zeigt an, dass die Sparmodus
Funktion eingeschaltet ist.
Zeigt an, dass die Kindersicherung
eingeschaltet ist.
Zeigt die Temperatur im Kühlgerät
an.
Zeigt die Anzahl von Minuten an, für
die Getränke zu kühlen sind, wenn
die
Getränkekühlfunktion
eingeschaltet ist.
Aufstellung
Warten Sie nach dem Auspacken
mindestens 2 Stunden, bevor Sie das
Gefriergerät an das Stromnetz
anschließen, um sicherzustellen, dass
electrolux 15
der Kühlmittelkreis einwandfrei
arbeitet.
Stellen Sie das Gefriergerät in einem
trockenen, gut belüfteten Raum auf.
Meiden Sie bei der Auswahl des
Aufstellungsortes die Nähe von
Wärmequellen
oder
direkte
Sonnenbestrahlung.
Die Raumtemperatur sollte der
Klimaklasse entsprechen, für die das
Gefriergerät ausgelegt ist (siehe
Kapitel "Technische Daten").
Stellen
Sie
das
Gefriergerät
waagrecht auf eine feste Oberfläche
so auf, dass das Gerät auf allen vier
Füssen steht.
Für den optimalen Betrieb und zur
Vermeidung von Schäden bei der
Öffnung des Deckels muss ein
Abstand von jeweils 5 cm von den
angrenzenden
Wandflächen
freigelassen werden.
Bevor Sie das Gefriergerät an die
Stromversorgung anschließen, prüfen
Sie, ob die Netzspannung und die
Spannungsangabe
im
Kapitel
"Technische Daten" unter "Spannung"
übereinstimmen.
Gefahr!
Achten Sie darauf, dass das
Gefriergerät nicht auf dem Stromkabel
steht.
Auf keinen Fall am Netzkabel ziehen,
wenn das Gefriergerät aus einer Ecke
herausgenommen werden soll.
Das Netzkabel darf nur durch
qualifiziertes
Personal
eines
Fachreparaturbetriebs ausgewechselt
werden.
Sorgen Sie dafür, dass der
Netzstecker
nicht
durch
die
Rückwand
des
Gefriergeräts
zusammengedrückt oder beschädigt
wird.
16 electrolux
DE
Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung in der Umgebung des
Geräts.
Elektrische Arbeiten zur Aufstellung
dieses Geräts dürfen nur durch einen
qualifizierten Elektriker ausgeführt
werden.
Achtung! Dieses Gerät muss
geerdet werden.
Erste Benutzung
Vor dem ersten Gebrauch muss das
Innere des Kühlgeräts erst gereinigt
werden (siehe Kapitel "Reinigung und
Pflege").
Schließen Sie das Kühlgerät an das
Stromnetz an.
Drücken Sie den Knopf A und
schalten Sie damit das Gerät ein.
Die Anzeige wird hell.
Das Symbol ( ) blinkt auf der
Anzeigetafel und die Alarmglocke
ertönt, weil die Temperatur im Inneren
des Gefriergeräts für die Einlagerung
von Lebensmitteln nicht tief genug ist.
Drücken Sie den Knopf E und
schalten Sie damit die Alarmglocke
aus. Das Symbol ( ) hört im
Normalfall nach einigen Stunden auf
zu blinken.
Lebensmittel dürfen erst nach dem
Verschwinden des Symbols ( ) von
der Anzeigetafel in das Gefriergerät
eingelagert werden. Die Temperatur
im Inneren des Gefriergeräts ist im
Sparmodus ( ) auf -18°C als
optimale Lagertemperatur eingestellt.
Ein-/Ausschalten
Schalten Sie das Gefriergerät ein
Zur Einschaltung des Geräts drücken
Sie auf Knopf (A).
Die Anzeigetafel wird hell.
Schalten Sie das Gefriergerät aus
Drücken Sie auf Knopf (A) länger als
eine Sekunde, bis der Countdown "32-1" verschwindet und eine Folge von
Tonsignalen ertönt.
Die Anzeige erlischt.
Warnung! Stellen Sie bitte keine
Gegenstände auf die Schalttafel, weil
diese eine ungewollte Ausschaltung des
Gefriergeräts verursachen könnten.
Tägliche Benutzung
Temperatureinstellung
Die Temperatur kann zwischen -15°C
und -24°C eingestellt werden. Wir
empfehlen Ihnen, die Temperatur des
Gefriergeräts auf -18°C einzustellen, weil
bei dieser Temperatur das Einfrieren von
frischen Speisen und die Konservierung
der gefrorenen Lebensmittel garantiert
sind.
Drücken Sie mehrmals den Knopf (B),
bis die gewünschte Temperatur
eingestellt ist.
Die Temperatur auf der Anzeige blinkt
und zeigt die eingestellte Temperatur
an.
Drücken Sie den Knopf (E), um die
gewünschte
Temperatur
zu
bestätigen. Sie hören ein Tonsignal.
Das Blinken der Temperaturanzeige
hört auf und es erscheint die
Temperatur
im
Inneren
des
Gefriergeräts.
Die neu eingestellte Temperatur wird
erst in einigen Stunden erreicht. Bis
dieser Zustand erreicht ist, können
der angezeigte Temperaturwert und
der eingestellte Wert unterschiedlich
sein.
Achtung! Eine Differenz zwischen
angezeigter Temperatur und eingestellter
Temperatur gilt als normal, insbesondere
in den folgenden Fällen:
DE
Die Temperatureinstellung wurde
kurzzeitig geändert.
Der Deckel der Tiefkühltruhe ist für
längere Zeit offen gelassen worden.
In das Gefriergerät wurden warme
Speisen eingelagert.
Die Super Freeze Funktion wurde
eingeschaltet.
Super Freeze Funktion
Wenn mehr als 3-4 kg frisches Fleisch
eingefroren werden soll, muss das
Gefriergerät vorgekühlt werden.
Drücken Sie mehrmals den Knopf (D)
mindestens 24 Stunden vor der
Einlagerung
von
frischen
Lebensmitteln, bis das entsprechende
Symbol ( ) auf der Anzeigetafel zu
blinken beginnt.
Drücken Sie innerhalb von wenigen
Sekunden Knopf (E), um die
Einschaltung der Super Freeze
Funktion zu bestätigen. Das Symbol
( ) hört zu blinken auf, Sie hören ein
Tonsignal und die Animation auf der
Anzeigetafel wird schneller.
Lagern Sie die einzufrierenden
Speisen in das Kühlgerät ein. Nach
52 Stunden schaltet sich diese
Funktion automatisch aus und das
Gerät
kehrt
zur
normalen
Lagerungstemperatur zurück. Durch
wiederholtes Drücken auf den Knopf
(D) - bis das entsprechende Symbol
( ) wieder zu blinken beginnt - kann
diese Funktion jederzeit ausgeschaltet
werden. Anschließend wird per
Knopfdruck auf (E) die Ausschaltung
dieser Funktion bestätigt.
Getränkekühlfunktion
Diese
Funktion
wird
als
Sicherheitswarnung verwendet, wenn
Glasflaschen in das Gefriergerät
eingelagert werden, die aber platzen
können, wenn sie zu lange im Gerät
gelassen werden.
electrolux 17
Drücken Sie mehrmals den Knopf (D),
bis das entsprechende Symbol ( ) auf
der Anzeigetafel zu blinken beginnt.
Drücken Sie innerhalb von wenigen
Sekunden Knopf (E), um die
Einschaltung
der
Getränkekühlfunktion zu bestätigen.
Das Symbol ( ) hört zu blinken auf
und Sie hören ein Tonsignal.
Um die gewünschte Zeitdauer in
Minuten (von 1 bis 90) einzustellen,
drücken Sie bitte mehrmals oder
kontinuierlich den Knopf (B).
Stellen Sie die Getränke in das
Gefrierapparat.
Wenn die eingestellte Zeitdauer
abgelaufen ist, ertönt das Alarmsignal
und das Symbol ( ) und die Zeit
blinken auf der Anzeigetafel.
Drücken Sie den Knopf (E), um den
Alarm auszuschalten.
Nehmen Sie die Getränke aus dem
Gefriergerät. Diese Funktion kann
jederzeit ausgeschaltet werden,
indem Sie erst den Knopf (D) drücken,
bis das entsprechende Symbol ( )
auf der Anzeigetafel zu blinken
beginnt, und dann den Knopf (E) zur
Bestätigung des Ausschaltens dieser
Funktion drücken.
Sparmodus Funktion
Verwenden Sie diese Funktion, um die
Temperatur
des
Gefriergeräts
automatisch auf den optimalen Wert
(-18°C) einzustellen, weil bei dieser
Temperatur das Einfrieren von frischen
Speisen und die Konservierung der
gefrorenen Lebensmittel garantiert sind.
Drücken Sie mehrmals den Knopf (D),
bis das entsprechende Symbol ( )
auf der Anzeigetafel zu blinken
beginnt.
Drücken Sie innerhalb von wenigen
Sekunden Knopf (E), um die
18 electrolux
DE
Einschaltung der Sparmodus Funktion
zu bestätigen. Das Symbol ( ) hört
zu blinken auf und Sie hören ein
Tonsignal. Durch Drücken des
Knopfes (B) können diese Funktion
jederzeit ausgeschaltet und ein neuer
Temperaturwert gewählt werden.
Anschließend wird per Knopfdruck auf
(E) die Wahl bestätigt.
Funktion Kindersicherung
Durch diese Funktion wird verhindert,
dass Kinder mit den Knöpfen auf der
Bedienungstafel spielen. In diesem Fall
wird das Drücken von beliebigen
Knöpfen keinen Einfluss auf den Betrieb
des Geräts haben.
Drücken Sie mehrmals den Knopf (D),
bis das entsprechende Symbol ( )
auf der Anzeigetafel zu blinken
beginnt.
Drücken Sie innerhalb von wenigen
Sekunden Knopf (E), um die
Einschaltung
die
Funktion
Kindersicherung zu bestätigen. Das
Symbol ( ) hört zu blinken auf und
Sie hören ein Tonsignal.
Die Knöpfe auf der Bedienungstafel
sind jetzt gesperrt. Durch Drücken
des
Knopfes
(D)
bis
das
entsprechende Symbol ( ) auf der
Anzeigetafel wieder blinkt, und
Bestätigung mit dem Knopf (E) kann
diese Funktion jederzeit ausgeschaltet
werden.
Alarm
Wenn die Temperatur des Gefriergeräts
nicht tief genug ist, ertönt die
Alarmglocke und das Symbol ( ) und
die
Temperaturanzeige
auf
der
Anzeigetafel blinken. Wenn der
Normalzustand wieder erreicht ist, wird
nur der Temperaturwert weiter blinken.
Der höchste Temperaturwert, den das
Gerät erreicht hat, wird gespeichert.
Zur Ausschaltung des Tonsignals
drücken Sie bitte auf Knopf (E). Jetzt
erscheint für einige Sekunden der
höchste Temperaturwert, den das
Gefriergerät
erreicht
hat.
Anschließend wird die tatsächliche
Temperatur
im
Inneren
des
Gefriergeräts angezeigt.
Das Symbol ( ) wird solange
angezeigt, bis die Temperatur im
Gerät höher als die eigenstellte
Temperatur ist.
Ursachen des Alarms:
Einlagerung von größeren Mengen
von frischen Lebensmitteln.
Öffnung des Gerätedeckels für
längere Zeit.
Fehlermeldung des Systems, siehe
Kapitel "Was ist zu tun, wenn...".
Lagerkörbe
Hängen Sie die Körbe auf die
Oberkante (X) oder stellen Sie die
stapelbaren Körbe in das Gefriergerät
(Y).
Drehen Sie und arretieren Sie die
Griffe für diese zwei Positionen wie
abgebildet.
Zusätzliche Körbe sind bei Ihrem
örtlichen Vertragshändler erhältlich oder
können auf der Website von Electrolux
bestellt werden (je nach Land
unterschiedlich). Die Illustrationen auf
dieser Seite zeigen, wie viele Körbe in
die verschiedenen Gefriergeräte passen.
DE
Schnellgefrierkorb
Der Korb ist für den Schnellgefrierbetrieb
vorgesehen.
Wichtig! Entfernen Sie niemals diesen
Spezialkorb, der für den Schutz des Frost
Free Systems vorgesehen ist.
electrolux 19
der Schließkappe (G) und schieben
Sie es in den Deckel des
Gefriergeräts hinein.
Zum Lösen der Eiswürfel kann
entweder das Tablett gedreht oder für
einige Sekunden unter fließendes
Wasser gehalten werden.
Wichtig! Zur Herausnahme von
Eiswürfeln dürfen keine scharfen oder
spitzen Gegenstände verwendet werden!
Sicherheitsschloss
Die Gefriertruhe ist mit einem
Spezialschloss
ausgerüstet,
das
unbeabsichtigtes
Verschließen
ausschließt. Das Schloss ist so
konstruiert, dass Sie den Schlüssel nur
drehen und somit den Deckel der
Kühltruhe schließen kö
nnen, wenn Sie zuvor den Schlüssel in
das Schloss gedrückt haben.
Drücken Sie zum Schließen der
Gefriertruhe den Schlüssel sacht in
das Schloss und drehen Sie ihn nach
rechts auf das Symbol
.
Drücken Sie zum Öffnen der
Gefriertruhe den Schlüssel sanft in
das Schloss und drehen Sie ihn nach
links auf das Symbol
.
Ersatzschlüssel erhalten Sie beim
lokalen Kundendienst.
Bewahren Sie den Schlüssel außer
Reichweite von Kindern auf.
Ziehen Sie vor der Entsorgung Ihrer alten
Gefriertruhe den Schlüssel aus dem
Schloss.
Eiswürfelzubereitung
Halten Sie das Eiswürfeltablett
senkrecht und füllen Sie dieses bis zu
der Markierung (F) mit Wasser auf.
Schließen Sie das Eiswürfeltablett mit
Öffnen und Schließen des
Deckels
Der Deckel des Geräts ist mit einer dicht
schließender Dichtung ausgerüstet und
wird sofort nach einer Schließung keine
Wiederöffnung zulassen.
Warten Sie einige Minuten, bis sich
der Deckel wieder öffnen lässt.
Das Öffnen des Deckels wird durch ein
Ventil erleichtert.
Der Griff darf nicht mit Gewalt angezogen
werden.
Reinigung und Pflege
Reinigung
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.
Entfernen Sie alle nicht fest
eingebauten Teile und den belüfteten
Boden (siehe Abbildung).
Für die Reinigung des Gefriergeräts
verwenden Sie bitte einen nassen
Tuch. Verwenden Sie dabei warmes
Wasser und ein mildes, nicht
aromatisiertes Reinigungsmittel.
Vor dem Wiedereinsetzen säubern Sie
die nicht fest eingebauten Teile und
den belüfteten Boden.
20 electrolux
DE
Wichtig! Verwenden Sie bitte für die
Reinigung Ihres Gefriergeräts niemals
starke Reinigungsmittel, Scheuerpulver
oder Reinigungsmittel mit Duftaroma.
Wenn das Gerät nicht benutzt
wird
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.
Nehmen Sie alle Lebensmittel aus
dem Gefriergerät heraus.
Reinigen Sie das Gefriergerät wie
oben beschrieben.
Lassen Sie den Deckel einen Spalt
offen.
Ersetzen der Glühbirne
Trennen Sie das Gerät vom
Stromnetz.
Nehmen Sie die Lampenabdeckung
durch
Drücken
eines
Schraubenziehers gegen den Haken
an der Abdeckung (siehe Abbildung).
Schrauben Sie die defekte Glühbirne
heraus und setzen Sie eine neue
Glühbirne (max. 15W) ein.
Setzen Sie die Lampenabdeckung
wieder auf und schließen Sie das
Gerät an das Stromnetz an.
Nützliche Hinweise und
Tipps
Einfrieren von Lebensmitteln
Vor dem Einfrieren müssen frische
Lebensmittel
luftdicht
und
feuchtigkeitsabsperrend
verpackt
werden, um eine Austrocknung zu
vermeiden.
Verwenden Sie immer einwandfreie
Lebensmittel bester Qualität.
Vor der Einlagerung von warmen
Speisen in das Gefriergerät müssen
diese erst auf Zimmertemperatur
abgekühlt werden.
Teilen Sie die Lebensmittel vor dem
Einfrieren in kleinere Portionen auf.
Damit wird erreicht, dass der
Gefriervorgang schneller abläuft und
nur die zum sofortigen Verzehr
benötigte Mengen an Lebensmitteln
aufgetaut werden.
Tragen Sie auf die Verpackung der
einzufrierenden Lebensmittel das
Datum des Einfrierens auf.
Stellen Sie frische, einzufrierende
Lebensmittel möglichst nahe zu den
kältesten Seiten des Gefriergeräts ab
und sorgen Sie dafür, dass diese nicht
in direkte Berührung mit den bereits
gefrorenen
Lebensmittel
im
Gefriergerät kommen.
Gefrorene Lebensmittel können
überall im Gefriergerät gelagert
werden, müssen aber mindestens 5
mm unterhalb der Oberkante gehalten
werden.
Wenn der Gefriervorgang zu langsam
verläuft, leidet darunter die Qualität der
einzufrierenden Lebensmittel. Die Menge
(in kg) an frischen Lebensmitteln, die in
24 Stunden eingefroren werden können,
wird im Kapitel "Technische Daten" unter
"Gefrierkapazität" angegeben.
Lebensmittellagerung
DE
Für frisch eingefrorene Lebensmittel:
die Lagerungszeit entnehmen Sie bitte
der untenstehenden Tabelle.
Für Lebensmittel, die im tiefgekühlten
Zustand gekauft wurden: beachten
Sie
bitte
die
angegebenen
Verfallszeiten.
Wenn Sie tiefgekühlte Lebensmittel
einkaufen, achten Sie stets darauf, ob
diese bei der richtigen Temperatur
gelagert worden sind. Kaufen Sie
keine Ware, die eine nasse oder
verletzte
Verpackung
aufweist.
Verstauen
Sie
die
gekaufte
Tiefkühlware so schnell wie möglich in
Ihrem Gefriergerät. Wir empfehlen
Ihnen, eine Isolierkühltasche für den
Transport der Ware nach Hause zu
verwenden.
Wichtig! Beachten Sie bitte, dass völlig
oder teilweise aufgetaute Lebensmittel
nicht wieder eingefroren werden dürfen.
Allerdings dürfen Speisen, die durch
Kochen aus aufgetauten Lebensmitteln
zubereitet wurden, eingefroren werden
Bei Stromsperre oder Ausfall
des Gefriergeräts
Öffnen Sie bitte nicht den Deckel.
Wichtig! Wenn die Stromsperre die im
Kapitel "Technische Daten" unter
"Haltbarkeitsdauer" angegebenen Werte
übersteigt, müssen die aufgetauten
Lebensmittel schnell verzehrt oder sofort
gekocht und (nach Abkühlung) wieder
eingefroren werden.
Was ist zu tun, wenn...
Um bei einer möglichen Betriebsstörung
die Kosten eines unnötigen Besuchs in
electrolux 21
der Fachwerkstatt zu vermeiden,
versuchen
Sie
zunächst
die
nachfolgenden Tipps anzuwenden:
Ihr Gefriergerät arbeitet nicht
Ist das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen?
Ist
eine
Haushaltssicherung
durchgebrannt?
Gibt es eine Stromsperre?
Ist der Temperaturregler auf die
Position AUS gestellt?
Der Alarmton ertönt weiter und/oder
das rote Licht/Symbol ( ) leuchtet
Ist
der
Deckel
nicht
ganz
geschlossen? Siehe weiter unten.
Ist der Temperaturregler den
Umgebungsbedingungen gerecht
eingestellt?
Wurde das Gefriergerät zu nahe an
einer Wärmequelle aufgestellt?
Das Innenlicht geht nicht an
Ist das Gerät an das Stromnetz
angeschlossen?
Hat sich die Glühbirne in ihrer
Fassung gelockert oder ist sie
ausgebrannt?
Der Motor scheint zu viel zu laufen
Ist
der
Deckel
nicht
ganz
geschlossen? Siehe weiter unten.
Ist die Raumtemperatur höher als
üblich?
Wurde gerade eine größere Menge
frischer
Lebensmittel
in
das
Gefriergerät eingelagert?
Wird der Deckel zu oft geöffnet?
Ist der Temperaturregler den
Umgebungsbedingungen gerecht
eingestellt?
Ist die Deckeldichtung beschädigt
oder deformiert?
Gibt es ausreichenden Raum für die
Luftzirkulation um das Gefriergerät
22 electrolux
DE
herum?
Wurde die Super Freeze Funktion
versehentlich eingeschaltet?
Temperatur ist zu hoch
Wurde gerade eine größere Menge
von Lebensmitteln in das Gefriergerät
eingelagert?
Wird der Deckel zu oft geöffnet?
Ist der Temperaturregler den
Umgebungsbedingungen gerecht
eingestellt?
Zu viel Eis wurde gebildet
Ist
der
Deckel
nicht
ganz
geschlossen? Siehe weiter unten.
Wurde
der
Schmelzwasserabflussstopfen richtig
eingesteckt?
Der Deckel schließt nicht ganz
Gibt es zu viel Eis oder eine
Verpackung, die den Deckel an einer
korrekten Schließung behindern?
Gibt es Lebensmittelverpackungen,
die den Deckel blockieren?
Ist die Deckeldichtung verschmutzt
oder verklebt?
Gibt es eine Zitterbewegung am
Gefriergerät oder scheint das Gerät
unstabil aufgestellt zu sein?
Der Deckel lässt sich schwer öffnen
Ist die Deckeldichtung verschmutzt
oder verklebt?
Ist das Ventil blockiert?
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche
Vertragswerkstatt.
Kundendienst und Reparaturen
Im Falle eines Ausfalls oder Fehlbetriebs
muss Ihr Gefriergerät durch eine
Electrolux Vertragswerkstatt repariert
werden.
Wichtig! Unter keinen Umständen
sollten Sie versuchen, das Gerät selbst
zu reparieren.
DE
electrolux 23
Technische Daten
Modell
Volumen (brutto)
Volumen (netto)
Höhe
Breite
Tiefe
Gewicht
Energieverbrauch in /24 Stunden
Gefrierkapazität
Gefrierhaltezeit
Nennleistung
Spannung
Klimaklasse
Klimaklassen
SN
N
ST
T
C335SA
ECF31461W
l
305
l
300
cm
87,6
cm
160
cm
66,5
Kg
70
kWh/24h 0,824
kg/24h 17
Stunden 52
Watt
70
Volts
230
SN-T
Umgebungstemperaturgrenzen
von +10°C bis +32°C
von +16°C bis +32°C
von +18°C bis +38°C
von +18°C bis +43°C
Dieses Gerät erfüllt die Auflagen folgender EG-Richtlinien:
73/23/EWG vom 19. 02. 1973 (Richtlinie über Niederspannungen)
89/336/EWG vom 03. 05. 1989 (einschließlich Änderungsrichtlinie
92/31/EWG - EMV-Richtlinie)
24 electrolux
EN
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Disposal
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential damaging consequences for the environment
and human health.
The symbol on the product indicates that this product may not be
treated as household waste, but must be taken instead to a
suitable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. For more detailed information about
recycling of this product, please contact your local city office,
your household waste disposal service or the shop where you
purchased the appliance.
Contents
Safety Information . . . . . . . . . . . . . .25
Product Description . . . . . . . . . . . . .25
Control panel . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
First use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Switch on-off . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Daily use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Care and Cleaning . . . . . . . . . . . . . .30
Helpful hints and tips . . . . . . . . . . . .30
What to do if... . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Service or repair . . . . . . . . . . . . . . .32
Technical Data . . . . . . . . . . . . . . . . .33
EN
Safety Information
Before installing and using the appliance
read this user's instruction book carefully.
It contains safety precautions, hints,
information and ideas. If the freezer is
used in compliance with the instructions
written, it will operate properly and
provide you with greatest satisfaction.
These warnings are provided in the
interest of safety. You must read them
carefully before installing or using the
appliance.
Use the freezer only for storing frozen
food, freezing fresh food and making
ice cubes.
Do not eat ice cubes or ice lollies
immediately after taking them out of
the freezer, since they may cause frost
burns.
Do not allow children to play or hide
inside the freezer, since they may
become trapped inside and suffocate.
Do not store glass containers with
liguids in the freezer, since they may
burst.
Ensure that the freezer is not resting
on the power supply cable.
Before servicing or cleaning, always
unplug the appliance or disconnect
the power supply.
Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside the
appliance.
Your
appliance
contains
an
environmentally friendly natural gas,
isobuthane (R600a). Caution is
required however, since isobuthane is
flammable. Therefore it is essential to
ensure that the refrigerant pipelines
are not damaged.
It is most important that this instruction
book should be retained with the
appliance for future reference.
electrolux 25
Product Description
1. Lid handle
2. Security lock
3. Seal
4. Control panel
5. Upper edge
6. Light
7. Valve: easy re-opening of lid
8. Frost Free system: totally eliminates
ice-build-up in the chest freezer
Control panel
A - Appliance ON/OFF button
B - Temperature regulation button
C - Display
D - Function button
E - Confirmation button
26 electrolux
EN
Display
Indicates the appliance is swiched
on, speeds up when the Super
Freeze function is activated.
Indicates that the freezer temperature
is not sufficiently low or that the lid
has been left open.
Indicates the Super Freeze function
is activated for large quantities for
fresh food and switches off the
beeping alarm.
Indicates the Drinks Chill fuction is
activated.
Indicates the Eco Mode function is
activated.
Indicates the Child Lock function is
activated.
Indicates the temperature inside the
freezer.
Indicates the number of minutes
drinks are to be chilled for, when the
Drinks Chill function in active.
For optimum operation and in order to
avoid damage when the lid is opened,
leave a space of at least 5 cm from the
rear wall and 5 cm at the sides.
Before connecting the freezer to the
power supply, ensure that the voltage
corresponds to that indicated in
chapter "Technical data" under
"Voltage".
Danger!
Ensure that the freezer is not resting
on the power supply cable.
Do not remove the power supply cable
by pulling on its lead, particularly when
the freezer is being pulled out of its
niche.
The power supply cable may only be
replaced by a qualified service
personel.
Ensure that the power plug is not
squashed or damaged by the back of
the freezer.
There must be adequate ventilation
around the appliance.
Any electrical work required to install
this appliance should be carried out
by a qualified electrician.
Installation
Wait at least 2 hours before
connecting the freezer to the power
supply to ensure the refrigerant circuit
is fully efficient.
Install the freezer in a dry, well
ventilated room. Avoid locations near a
source of heat or in direct sunlight.
The room temperature should
correspond
to
the
climatic
classification for which the freezer was
designed, see chapter "Technical
data".
Place the freezer horizontally on a firm
surface, resting on all four feet.
Warning! This appliance must be
earthed.
First use
Before first use, the freezer should be
cleaned inside, see chapter "Care and
cleaning".
Plug in the appliance.
Press button (A) to switch the
appliance on.
The display will illuminate.
The symbol ( ) will flash on the
display and the alarm will beep, since
the temperature inside the freezer is
EN
not yet sufficiently low for food
storage.
Press button (E) to switch the alarm
off. The symbol ( ) will normally stop
flashing after several hours.
Only place food inside the freezer
once the symbol ( ) has gone. The
temperature of the freezer is set to
reach -18°C, which is the optimal
storage temperature as set in the Eco
Mode ( )
Switch on-off
Switch on the freezer
Press button (A) to switch the
appliance on.
The display comes on.
Switch off the freezer
Press button (A) for more than one
second until the countdown "3-2-1"
disappears and you hear a sequence
of beeps.
The display goes off.
Warning! Do not place objects on the
control panel, as they might accidentally
switch off the freezer.
Daily use
Temperature adjustment
The temperature may be adjusted
between -15°C and -24°C. We suggest
setting the freezer tem+G41perature to 18°C, which guarantees proper freezing
and conservation of frozen food.
Press button (B) several times until the
desired temperature is reached.
The temperature on the display
flashes and indicates the temperature
set.
electrolux 27
Press button (E) to confirm the desired
temperature. You will hear a beep.
The temperature on the display stops
flashing again and indicates the
temperature inside the freezer.
The newly adjusted temperature is
reached after several hours. During
this time it is normal that the
temperature displayed is different from
the temperature set.
Attention! Differences between the
temperature
displayed
and
the
temperature set are normal, especially
when:
The temperature setting has recently
been adjusted.
The lid has been left open for a long
time.
Warm food has been placed in the
freezer.
The Super Freeze function is
activated.
Super Freeze function
If more than 3-4 kg of fresh food is to be
frozen, the freezer needs to be precooled.
At least 24 hours before placing fresh
food in the freezer, press button (D)
several times until the corresponding
symbol ( ) flashes on the display.
Press button (E) within a few seconds
to confirm the Super Freeze
activation. The symbol ( ) stops
flashing, you will hear a beep and the
animation on the display speeds up.
Place the food in the freezer. After 52
hours this function will automatically
stop and the freezer will return to
normal storage temperature. This
function can be de-activated at any
time by pressing button (D) until the
corresponding symbol ( ) flashes on
the display again and then by pressing
button (E) to confirm the de-activation.
28 electrolux
EN
Drinks Chill function
Use this function as a safety warning
when placing bottles in the freezer, as
they may burst when forgotten in the
appliance.
Press button (D) several times until the
corresponding symbol ( ) flashes on
the display.
Press button (E) within a few seconds
to confirm the Drinks Chill activation.
The symbol ( ) stops flashing and
you will hear a beep.
Press button (B) several times or
continuously to set the desired
number of minutes (from 1 to 90
minutes).
Place the drinks in the freezer.
At the end of the set time, the alarm
will beep and the symbol ( ) and the
time will flash on the display.
Press button (E) to switch the alarm
off.
Remove the drinks from the freezer. It
is possible to de-activate this function
at any time by pressing button (D) until
the corresponding symbol ( )
flashes on the display again and then
by pressing button (E) to confirm the
de-activation.
Eco Mode function
Use this function to automatically set the
freezer temperature to its best level (18°C), which guarantees proper
conservation of frozen food at the lowest
energy consumption.
Press button (D) several times until the
corresponding symbol ( ) flashes on
the display.
Press button (E) within a few seconds
to confirm the Eco Mode activation.
The symbol ( ) stops flashing and
you will hear a beep. It is possible to
de-activate this function at any time by
pressing button (B) to change the
selected temperature and then by
pressing button (E) to confirm the
selection.
Child Lock function
This function prevents children from
playing with the buttons on the control
panel. Any possible pressing of the
buttons will have no effect.
Press button (D) several times until the
corresponding symbol ( ) flashes on
the display.
Press button (E) within a few seconds
to confirm the Child Lock activation.
The symbol ( ) stops flashing and
you will hear a beep.
The buttons on the control panel are
now locked. It is possible to deactivate this function at any time by
pressing button (D) until the
corresponding symbol ( ) flashes
on the display again and then by
pressing button (E) to confirm the deactivation.
Alarm
If the freezer temperature is not
sufficiently low, the alarm will beep
and the symbol ( ) and the
temperature indication will flash on the
display. When normal conditions are
restored, only the freezer temperature
continues to flash.The highest
temperature the freezer reached is
memorised.
Press button (E) to switch the alarm
off. The highest temperature the
freezer reached then appears on the
display for some seconds. Then the
display returns to showing the
temperature of the freezer.
The symbol ( ) remains on as long
as the temperature in the freezer is
higher than the temperature set.
EN
The alarm can be due to:
Insertion of a large amount of fresh
food.
Opening the lid too long.
A defect in the system, see chapter
"What to do if...".
Storage baskets
Hang the baskets on the upper edge
(X) or place the stackable baskets
inside the freezer (Y).
Turn and fix the handles for these two
positions, as shown in the drawings.
Spare baskets can be obtained from your
local Service Force Centre or from the
Electrolux website (depending on
country). The illustrations on this page
show how many baskets can be placed in
the various freezer models.
Fast freezing basket
The basket is designed for fast freezing.
Important! Never remove this special
basket that protects the Frost Free
system.
electrolux 29
Security lock
The freezer is equipped with a special
lock in order to avoid accidental locking.
The lock is designed in such manner that
you can turn the key and thus close the
lid only if you previously push the key into
the lock.
In order to close the freezer, gently
push the key into the lock and turn it
clockwise towards the symbol
.
In order to open the freezer, gently
push the key into the lock and turn it
counter-clockwise towards the symbol
.
Spare keys are available at the local
service center.
Keep the key out of reach of children.
Prior to disposing of your old freezer,
remove the key from the lock.
Making ice cubes
Hold the ice cube tray vertically and fill
it with water upto the marked max. line
(F).
Close the ice cube tray with the cap
(G) and slide the tray in the lid of the
freezer.
To loosen the ice cubes, either twist
the tray or hold it under running water
for a few seconds.
Important! Never use sharp or pointed
instruments to remove the ice cube tray
30 electrolux
EN
Opening and closing the lid
As the lid is fitted with a tightly closing
seal, it will not re-open easily
immediatedly after closing.
Wait a few minutes before re-opening
the lid. A valve will allow the lid to be
re-opened easily. Never pull the
handle violently.
Remove the light cover by pushing a
screwdriver against the hook of the
cover, as shown in the illustration.
Unscrew the bulb, and replace it with
a new bulb (max. 15W).
Refit the light cover and plug in the
appliance.
Care and Cleaning
Cleaning
Disconnect the appliance from the
power supply.
Remove all loose accessories and the
vented floor, as shown on the
illustration.
Use a damp cloth to clean your
freezer. Use hot water and a mild, nonaromatic detergent.
Clean the loose accessories and the
vented floor, before replacing them
again.
Important! Never use strong detergents,
scouring powder or aromatic detergents
to clean your freezer.
When not in use
Disconnect the appliance from the
power supply.
Remove all food from the freezer.
Clean the freezer as described above.
Leave the lid slightly open.
Changing the light bulb
Disconnect the appliance from the
power supply.
Helpful hints and tips
Freezing food
Before freezing, fresh food must be
packed in airtight and moisture-proof
packaging to prevent it from drying
out.
Only use fresh food of the best quality.
Always leave hot food to cool to room
termperature before placing in the
freezer.
Divide food into small portions before
freezing; this ensures that freezing is
more rapid, and that you only need to
defrost the amount needed for
immediate consumption.
Mark the freezer packaging with the
date of freezing.
Place fresh food for freezing close to
the cold sides of the freezer, making
sure that it is not in contact with the
frozen food already in the freezer.
Frozen food can be stored anywhere
inside the freezer, but should be kept
at least 5 mm below the upper edge.
Never fill the freezer further than the
loading line shown on the illustration.
If freezing is too slow, the quality of the
food being frozen deteriorates. The
amount of fresh food (expressed in kg)
EN
that can be frozen in 24 hours is
indicated in the chapter "Technical data"
under "Freezing capacity".
Food storage
For fresh frozen food, please refer to
the storage period table underneath.
For purchased frozen food, never
exceed the expiry date.
When you buy frozen food, make sure
that it has been stored at the correct
temperature. Do not buy products
which have wet or damaged
packaging. Place purchased products
in your freezer as quickly as possible.
We recommend using an insulated
bag to bring such products home with
you.
Important! Remember that fully or
partially defrosted food must not be refrozen. However, dishes which have
been cooked using defrosted food may
be frozen.
In the case of a power failure or
breakdown
Do not open the lid.
Important! If the power has been off for
longer that the value shown in the
chapter "Technical data" under "Holdover time", the defrosted food must be
consumed
quickly
or
cooked
immediately and then refrozen (after
cooling).
What to do if...
Try the solutions suggested here first to
avoid the cost of an unnecessary service
call.
electrolux 31
Your freezer will not operate
Is the power supply cord unplugged?
Has a household fuse blown?
Is there a power failure?
Is the temperature control set to the
Off position?
The alarm remains audible and/or the
red light/symbol ( ) is on
Is the lid not closed completely? See
underneath.
Is the temperature control set
correctly for the surrounding
conditions?
Is the freezer too close to a source of
heat?
The inside light does not work
Is the power supply cord unplugged?
Is the light bulb loose in the socket or
burned out?
The motor seems to run too much
Is the lid not closed completely? See
underneath.
Is the room termperature hotter than
normal?
Has a large amount of fresh food just
been added to the freezer?
Is the lid opened often?
Is the temperature control set
correctly for the surrounding
conditions?
Is the lid seal damaged or deformed?
Is there enough air circulation space
around the freezer?
Is the Super Freeze function activated
accidentally?
Termperature is too warm
Has a large amount of food just been
added to the freezer?
Is the lid opened often?
Is the temperature control set
correctly for the surrounding
conditions?
32 electrolux
EN
The lid will not close completely
Is there excessive frost or a package
preventing the lid from closing?
Are food packages blocking the lid?
Is the lid seal dirty or sticky?
Does the freezer wobble or seem
unstable?
The lid is difficult to open
Is the lid seal dirty or sticky?
Is the valve blocked?
If you still need help, please contact your
local Sercive Force Centre.
Service or repair
In cases of breakdown or faults, your
freezer must be serviced by an
authorized Electrolux Service Centre.
Important! Under no circumstances
should you attempt to repair the
appliance yourself
EN
electrolux 33
Technical Data
Model
Volume (gross)
Volume (net)
Height
Width
Depth
Weight
Energy consumption/24h
Freezing capacity
Hold-over time
Rated power
Voltage
Climatic class
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24h
kg/24h
Hours
Watt
Volts
C335 SA
ECF31461W
305
300
87,6
160
66,5
70
0,824
17
52
70
230
SN-T
Climatic classification Ambient temperature limits
SN
from +10°C to +32°C
N
from +16°C to +32°C
ST
from +18°C to +38°C
T
from +18°C to +43°C
This appliance complies with the following EC Directives:
73/23/EEC of 19. 02. 1973 Low-Voltage Directive
89/336/EEC of 03. 05. 1989 (including Amendment Directive 92/31/EEC - EMC Directive)
34 electrolux
FR
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Dépôt en tant que déchet
Si vous déposer l'appareil en tant que déchet spécial, vous évitez
les éventuelles conséquences nuisibles a l'environnement et a la
santé.
Sur le produit, le symbole indique que l'appareil n'est pas de
déchet ménager, mais il faut le transporter dans un site de collecte
et de traitement des déchets électroniques et électriques. Pour en
savoir plus sur le recyclage de l'appareil, contacter les autorités
locales, organisation de propreté publique locale ou le magasin ou
vous avez acheté l'appareil.
Contenu
Informations de sécurité . . . . . . . . . .35
La description du produit . . . . . . . . .35
Panel de contrôle . . . . . . . . . . . . . . .36
Témoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Premiere utilisation . . . . . . . . . . . . . .37
Bouton On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Utilisation journaliere . . . . . . . . . . . .37
Maintenance et nettoyage . . . . . . . .40
Idées et astuces utiles . . . . . . . . . . .41
Qu'est-ce qu'il faut faire si... . . . . . . .42
Service et réparation . . . . . . . . . . . .43
Descriptif technique . . . . . . . . . . . . .44
FR
Informations de sécurité
Avant de mettre en service et de
commencer a utiliser l'appareil, lire
attentivement cette notice d'utilisation qui
vous informe sur les précautions de
sécurité, donne des conseils et des
idées, révele des astuces. Si vous utilisez
le congélateur conformément aux
consignes prescrites, il fonctionnera
correctement, et il vous servira a votre
plaisir.
Ces informations servent la sécurité.
Avant l'installation et l'utilisation de
l'appareil, lire attentivement ce qui suit.
N'utiliser le congélateur que pour
stocker des produits alimentaires
congelés, congeler des produits
alimentaires frais, et produire des
glaçons.
Ne pas consommer les glaçons ou les
esquimaux juste apres les avoir sortis
du
congélateur,
parce
qu'ils
provoquent des engelures.
Ne pas permettre aux enfants de jouer
a l'intérieur du congélateur ou de s'y
cacher, parce que le couverce peut
se fermer et ils peuvent s'y asphyxier.
Ne pas stocker des bouteilles pleines
de liquide dans le congélateur, parce
qu'elles peuvent s'éclater.
Faire attention a ce que le congélateur
ne soit pas placé sur le câble secteur.
Avant réparation ou nettoyage, sortir le
câble secteur du secteur ou bien
mettre l'appareil hors circuit.
Ne pas utiliser d'autres appareils
électriques a l'intérieur de l'appareil
(p.ex. : appareil glacier). - L'appareil
recele du gaz naturel, antipollution,
notamment de l'isobutan (R600a).
Tout de meme, on doit agir avec
précaution, parce que l'isobutan est
inflammable. C'est pourquoi il faut que
la tuyauterie du congélateur soit
electrolux 35
toujours intacte. Vous devez
impérativement garder la présente
notice d'utilisation a côté de l'appareil,
parce que vous pourrez en avoir
besoin plus tard.
La description du produit
1. La poignée du couvercle
2. Serrure de sécurité
3. Sceau
4. Panel de contrôle
5. Bord supérieur
6. Lumiere
7. Valve: réouverture facile du couvercle
8. Systeme sans givrage: empeche
completement la génération de glace
dans le congélateur
36 electrolux
FR
Panel de contrôle
A - Bouton On/Off de l'appareil
B - Bouton de régulation de température
C - Témoin
D - Bouton de choix de fonction
E - Bouton OK
Témoins
Montre que l'appareil est en état
"on", s'accélere quand la fonction de
congélation super (Super Freeze) est
active.
Montre que la température du
congélateur n'est pas assez basse,
ou bien le couvercle est resté ouvert.
Montre que la fonction de
congélation super (Super Freeze) est
active pour congeler une grande
quantité de produits alimentaires
frais, et désactive l'alarme sonore.
Montre que la fonction de
refroidisement de boisson (Drinks
Chill) est active.
Montre que le régime de
fonctionnement économique (Eco
Mode) est actif.
Montre que la fonction de serrure
d'enfant (Child Lock) est active.
Montre la température a l'intérieur du
congélateur.
Montre combien de minutes faut-il
pour refroidir les boissons quand la
fonction de refroidissement de
boisson (Drinks Chill) est active.
Installation
Avant de se connecter sur le secteur
attendre au moins 2 heures, assurer
ainsi que le circuit congélateur soit
tout a fait pret a fonctionner.
Mettre en place le congélateur dans
un local sec, bien aéré. Eviter les
sources de chaleur et le soleil direct.
La température du local soit conforme
a la classe clima du congélateur. Voir
le chapitre "Descriptif technique".
Mettre le congélateur sur un sol stable
et horizontal, sur lequel tous les
quatre pieds de celui-ci prennent
appui.
Pour le fonctionnement optimal et
pour éviter les accidents au moment
de l'ouverture du couvercle, laisser au
moins 5 cm d'écart sur le côté et le
derriere.
Avant de connecter le congélateur sur
le secteur électrique, vérifier que la
tension est la meme que celle qui
figure dans le chapitre "Descriptif
technique" dans la rubrique "Tension".
Danger!
Faire attention a ce que le congélateur
ne soit pas placé sur le câble secteur.
Ne par sortir le câble secteur en tirant
le câble lui-meme, et encore moins ne
pas tirer le congélateur par le câble.
Ce n'est que le technicien qui soit
autorisé a changer le câble secteur.
Faire attention a ce que le derriere du
congélateur ne comprime et ne blesse
le câble secteur.
Il faut assurer une ventilation suffisante
autour de l'appareil.
Ce n'est que le technicien d'électricité
qui soit autorisé a faire les travaux
nécessaires pour installer l'appareil.
Avertissement! Mettre a la masse
l'appareil.
FR
Premiere utilisation
Avant la premiere utilisation, nettoyer
l'intérieur du congélateur. Voir le
chapitre "Maintenance et nettoyage".
Connecter l'appareil sur le secteur
électrique.
Pour démarrer l'appareil, appuyer le
bouton (A).
Le témoin s'éclaire.
Le symbole ( ) commence a
clignoter, l'alarme donne le signal,
puisque la température n'est pas
assez basse dans le congélateur pour
y stocker des produits alimentaires.
Pour arreter l'alarme, appuyer le
bouton (E). Dans le cas normal, le
symbole ( ) s'arrete a clignoter dans
quelques heures.
Ne palcer de produits alimentaires
dans le congélateur qu'apres ce que
le symbole ( ) s'est désactivé. La
température du congélateur est réglé
a -18°C, puisque, dans le mode de
fonctionnement économique (Eco
Mode) ( ), c'est la température
optimale.
Bouton On/Off
La mise en
congélateur
marche
du
Pour mettre en marche l'appareil,
appuyer le bouton (A).
Le témoin s'éclaire.
Arreter le congélateur
Appuyer le bouton (A) plus d'une
seconde, jusqu'a ce que le compte a
rebours "3-2-1" n'apparaît, et la série
de signaux sonores ne sonne.
Le témoin s'éteint.
electrolux 37
Avertissement! Ne mettre aucun objet
sur le panel de contrôle, parce qu'il
pourrait éventuellement arreter le
congélateur.
Utilisation journaliere
Régulation de température
La température est réglable entre -15°C
et -24°C. On vous conseille de définir la
température du congélateur a -18°C, ce
qui assure une congélation intérieure
correcte et le stockage correct des
produits alimentaires congelés.
Appuyer encore une fois le bouton (B)
jusqu'a ce que la température désirée
n'apparaît sur le panel.
Le numéro clignote sur le panel et
montre la température définie.
Pour confirmer la température
désirée, appuyez le bouton (E). A ce
moment on entend un signal sonore.
La température ne clignote plus sur le
panel, et le panel montre la
température
a
l'intérieur
du
congélateur.
La température redéfinie se réalise en
quelques heures. Il est normal que
cependant la température indiquée
differe de celle qui a été définie.
Attention! La différence entre la
température indiquée et définie est
normale, notamment si:
Vous avez récemment redéfini la
température.
Le couvercle a été ouvert pendant
longtemps.
Vous avez mis un plat chaud dans le
congélateur.
La fonction de congélation super
(Super Freeze) est en marche.
38 electrolux
FR
La fonction de congélation
super (Super Freeze)
Si vous désirez congeler plus de 3-4 kg
de produits alimentaires frais, il faut
prérefroidir le congélateur.
Au moins 24 heures avant
l'introduction des produits frais,
poussez le bouton (D), jusqu'a ce que
le symbole correspondant ( )
n'apparaît en clignotant sur le panel.
Pour confirmer la congélation super,
appuyez dans quelques secondes le
bouton (E). Le symbole ( ) ne
clignote plus, on entend un signal
sonore et l'animation sur le panel
s'accélere.
Mettre le plat dans le congélateur.
Cette
fonction
s'arrete
automatiquement apres 52 heures, et
le congélateur revient a la température
de stockage normale. Vous pouvez
désactiver a tout moment cette
fonction si vous appuyez le bouton (D)
jusqu'a ce que le symbole
correspondant ( ) ne commence a
clignoter sur le panel, et puis en
appuyant le bouton (E) vous confirmez
la désactivation de la fonction.
Fonction de refroidissement
des boissons (Drinks Chill)
Cette
fonction
s'utilise
comme
avertissement de sécurité quand vous
mettez des bouteilles de verre dans le
congélateur, puisqu'elle peuvent crever si
vous les y oubliez dans l'appareil.
Appuyez de nouveau le bouton (D),
jusqu'a ce que le symbole
correspondant ( ) ne commence a
clignoter sur le panel.
Appuyez dans quelques secondes le
bouton (E) pour activer la fonction de
refroidissement des boissons. Le
symbole ( ) ne clignote plus et on
entend un signal sonore.
Appuyez de nouveau ou sans
interruption le bouton (B) pour définir
le nombre des minutes souhaité (de 1
a 90 minutes). -Mettre les boissons
dans le congélateur.
Le temps défini passé, l'alarme donne
un signal sonore et le symbole ( ) et
le temp apparaissent en clignotant sur
le panel.
Pour désactiver l'alarme, appuyez le
bouton (E).
Sortir les boissons du congélateur.
Vous pouvez désactiver a tout moment
cette fonction si vous appuyez le
bouton (D) jusqu'a ce que le symbole
correspondant ( ) ne commence a
clignoter sur le panel, et puis en
appuyant le bouton (E) vous confirmez
la désactivation de la fonction.
La
fonction
de
mode
économique (Eco Mode)
Par cette fonction, vous pouvez définir
automatiquement la température du
congélateur comme vous souhaitez (18°C), qui garantit la conservation
correcte des produits alimentaires
congelés en meme temps qu'une
consommation d'énergie la plus basse
possible.
Appuyez de nouveau le bouton (D),
jusqu'a ce que le symbole
correspondant ( ) ne commence a
clignoter sur le panel.
Appuyez dans quelques secondes le
bouton (E) pour confirmer l'activation
du mode économique (Eco Mode). Le
symbole ( ) ne clignote plus et on
entend un signal sonore. Vous pouvez
désactiver cette fonction a tout
moment si -en appuyant le bouton (B)
FR
- vous modifiez la température, et puis
vous confirmez votre choix en
appuyant le bouton (E).
Bloquage contre enfants (Child
Lock)
Par cette fonction vous pouvez empecher
que les enfants jouent par les boutons
qui se trouvent sur le panel de contrôle.
En appuyant n'importe quel bouton, cela
ne fonctionnera pas.
Appuyez de nouveau le bouton (D),
jusqu'a ce que le symbole
correspondant ( ) ne commence a
clignoter sur le panel. - Appuyez dans
quelques secondes le bouton (E) pour
confirmer l'activation de la fonction de
bloquage contre enfants (Child Lock).
Le symbole ( ) ne clignote plus et
on entend un signal sonore.
Les boutons du panel de contrôle sont
alors bloqués. Vous pouvez désactiver
a tout moment cette fonction si vous
appuyez le bouton (D) jusqu'a ce que
le symbole correspondant ( ) ne
commence a clignoter sur le panel, et
puis en appuyant le bouton (E) vous
confirmez la désactivation de la
fonction.
Alarme
Si la température du congélateur n'est
pas assez basse, l'alarme donne un
signal sonore, et le symbole ( ) et la
température commencent a clignoter sur
le panel. Quand la température normale
revient, ce n'est que la température du
congélateur qui clignote. La mémoire de
l'appareil garde la température la plus
haute du congélateur
Pour arreter le signal sonore, poussez
le bouton (E). Puis, pour quelques
secondes, la température la plus
electrolux 39
haute apparaît sur le panel. Apres, le
panel montrera la température du
congélateur.
Le symbole ( ) reste sur le panel
jusqu'a ce que la température du
congélateur soit plus haute que la
température définie par le thermostat.
Les raisons possibles du signal d'alarme:
Y avoir mis une grande quantité de
produits frais.
Avoir tenu ouvert le couvercle trop
longtemps.
Le défaut du systeme. Voir le chapitre
" Qu'est-ce qu'il faut faire si...".
Paniers de stockage
Pendre les paniers au bord supérieur
du congélateur (X) ou bien placer les
paniers superposables a l'intérieur du
congélateur (Y).
Tourner et fixer les poignées a ces
deux positions, conformément aux
dessins.
Pouvoir acheter plus de paniers de la part
du service local ou sur la page web
d'Electrolux (pas dans tous les pays). Les
illustrations qui figurent sur cette page
montrent combien de panier pouvez-vous
placer dans les différents types de
congélateur.
40 electrolux
FR
Panier de congélation rapide
Le panier a été dessiné pour la
congélation rapide.
Important! Ne jamais sortir ce panier
spécial qui protege le systeme sans
givrage (Frost Free).
Verrouillage de sécurité
Le congélateur est équipé d'un verrou
spécial pour éviter tout risque de
fermeture accidentelle. Ainsi, il est
possible de tourner la clé et de fermer le
couvercle uniquement si la clé a été
préalablement enfoncée dans le verrou.
Pour fermer le congélateur, enfoncez
doucement la clé dans le verrou et
tournez-la vers la droite en direction
du symbole
.
Pour ouvrir le congélateur, enfoncez
doucement la clé dans le verrou et
tournez-la vers la gauche direction du
symbole
.
Des clés de rechange sont disponibles
auprčs du centre de service local.
Rangez la clé hors de la portée des
enfants.
Avant de vous débarrasser de votre
ancien congélateur, retirez la clé du
verrou.
Faire des glaçons
Tenir verticalement la matrice de
glaçons et la remplir jusqu'au niveau
max. indiqué par eau (F).
Fermer la matrice par le chapeau (G),
mettre la matrice dans le couvercle du
congélateur.
Pour sortir les glaçons, tordre la
matrice ou bien la tenir quelques
secondes sous l'eau coulante.
Important! Pour sortir la matrice de
glaçons, ne jamais utiliser d'outil aigu
ou pointu.
Ouverture et fermeture du
couvercle
Puisque le couvercle se ferme par un
joint hermétique, apres fermeture il ne
s'ouvre pas facilement.
Attendre quelques minutes avant de le
réouvrir. Une valve facilite la
réouverture du couvercle. Ne jamais
tirer violemment la poignée.
Maintenance et nettoyage
Nettoyage
Déconnecter l'appareil.
Sortir tous les éléments amovibles et
le fond ventilé comme sur le dessein.
Pour nettoyer le congélateur, utiliser
un chiffon humide. Utiliser de l'eau
chaude et un détersif doux, sans
arôme.
Avant de les remettre, nettoyer aussi
les éléments sortis et le fond ventilé.
Important! Pour nettoyer le congélateur,
ne pas utiliser de détersif fort, poudre
abrasive ou détersif arômatisé.
FR
Hors d'utilisation
Déconnecter l'appareil.
Sortir tous les produits alimentaires du
congélateur.
Nettoyer le congélateur comme décrit
plus haut.
Laisser le couvercle entrouvert.
Changement d'ampoule
Déconnecter l'appareil.
Ecarter par une vis l'enveloppe de la
lumiere, comme sur le dessein.
Démonter l'ampoule et la changer
(max. 15W).
Remettre l'enveloppe de la lumiere, et
connecter l'appareil.
Mettre les plats a congeler pres de la
cloison froide du congélateur de façon
qu'ils ne touchent pas les produits
alimentaires congelés qui se trouvent
déja dans le congélateur.
Vous pouvez stocker les produits
alimentaires congelés n'importe ou
dans le congélateur, mais il doit rester
au moins 5 mm entre eux et le bord
supérieur du congélateur.
Ne pas remplir le congélateur au-dessus
du niveau de remplissage indiqué sur
l'illustration.
Si la congélation se fait lentement, la
qualité des produits alimentaires
congelés se détériore. La quantité (en
kg) de produits alimentaires congelable
en 24 heures se trouve indiquée dans le
chapitre "Descriptif technique" dans la
rubrique "Capacité de congélation".
Stockage
des
alimentaires
Idées et astuces utiles
Congélation d'aliments
Avant congélation, emballer les
produits alimentaires frais d'une façon
hermétique et imperméable, pour
empecher le dessechement.
Ne congeler des produits alimentaires
que de la premiere qualité.
Avant de placer des plats chauds dans
le congélateur, laisser les refroidir a la
température ambiante.
Avant congélation, partager les plats
en petites portions, ainsi la
congélation demande moins de
temps, et vous ne devez décongeler
que la portion que vous allez
consommer.
Indiquer la date de la congélation sur
l'emballage.
electrolux 41
produits
Pour la durée de stockage des
produits alimentaires frais, regardez le
tableau suivant.
Ne jamais stocker des produits
alimentaires congelés achetés si le
temps de préférence a consommation
est déja périmé.
A l'achat de produits alimentaires
congelés, vérifier qu'ils ont été
stockés a une température correcte.
Ne pas acheter de produits
alimentaires dont l'emballage est
humide ou endommagé. Mettre le
plus vite les produits alimentaires
achetés dans le congélateur. On vous
conseille d'utiliser un sac isolant pour
rentrer ce type de produits
alimentaires.
Important! Ne pas oublier qu'il n'est pas
permis de recongeler les produits
alimentaires entierement ou en partie
42 electrolux
FR
décongelés. Par contre, les plats
préparés a partir de produits alimentaires
congelés peuvent etre congelés.
.
En cas de rupture d'électricité
Ne pas ouvrir le couvercle.
Important! Si la durée de la rupture
d'électricité dépasse le temps indiqué
dans le chapitre "Descriptif technique"
dans
la
rubrique
"Temps
de
réchauffement", il faut vite consommer
les produits alimentaires décongelés, ou
bien il faut tout de suite en préparer des
plats et (apres refroidissement) les
recongeler.
Qu'est-ce qu'il faut faire
si...
Pour éviter les frais injustifiés du service,
essayez d'abord ce qui suit.
Le congélateur ne marche pas
Est-ce que l'appareil n'est pas
déconnecté?
Est-ce que le plomb a sauté?
Est-ce qu'il n'y a pas une rupture
d'électricité?
Est-ce que le régulateur de
température n'est pas dans une
position "off"?
Il y a un signal sonore de l'alarme et
un signal visuel par le témoin rouge
( )
Est-ce que le couverce est bien
fermé? Voir plus bas.
Est-ce que le régulateur de
température est fixé conformément
aux conditions du milieu?
Est-ce que le congélateur n'est-il pas
trop pres d'une source de chaleur?
La lumiere intérieure ne marche pas
Est-ce que l'appareil n'est pas
déconnecté?
Est-ce que l'ampoule est montée trop
légerement, n'est-elle pas craquée?
Le moteur marche trop
Est-ce que le couvercle est bien
fermé? Voir plus bas.
Est-ce que la température du local
n'est
pas
plus
haute
que
normalement?
Est-ce que vous n'avez pas mis une
quantité plus grande de produits
alimentaires frais dans le congélateur?
Est-ce que vous n'ouvriez pas souvent
le couvercle?
Est-ce que le régulateur de
température est fixé conformément
aux conditions du milieu?
Est-ce que le joint du couvercle n'est
pas déformé ou endommagé?
Est-ce qu'il y a suffisamment de place
autour du congélateur pour que l'air
puisse circuler?
Est-ce que vous n'avez peut-etre pas
activé la fonction de congélation
super?
La température est trop haute
Est-ce que vous n'avez pas mis une
quantité plus grande de produits
alimentaires frais dans le congélateur?
Est-ce que vous n'ouvriez pas souvent
le couvercle?
Est-ce que le régulateur de
température est fixé conformément
aux conditions du milieu?
Le couvercle se ferme mal
Est-ce qu'il n'y a pas trop de givre ou
bien un paquet de produit alimentaire
qui empeche la fermeture?
FR
Est-ce qu'il n'y a pas de paquets de
produit alimentaire qui embarrassent
le couvercle?
Est-ce que le joint du couverce n'est
pas pollué ou poisseux?
Est-ce que le congélateur ne boite
pas, n'est pas instable?
Le couvercle s'ouvre difficilement
Est-ce que le joint du couverce n'est
pas pollué ou poisseux?
Est-ce que la valve est-elle obturée ?
Si vous avez toujours besoin de
l'assistance, contactez le service local.
Service et réparation
En cas de défaut, détraquement de
l'appareil, ne faire réparer le congélateur
que dans un service agréé par
Electrolux.
Important! N'essayez pas de réparer en
aucun cas vous-meme l'appareil.
electrolux 43
44 electrolux
FR
Descriptif technique
Modèle
Volume(brut)
Volume (net)
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids
Consommation d'énergie
/24 heures
Capacité de congélation
Temps de réchauffement
Puissance nominale
Tension
Classe
Classe
SN
N
ST
T
C335 SA
ECF31461W
305
300
87,6
160
66,5
70
litre
litre
cm
cm
cm
kg
kWh/24 heures
kg/24 heures
heure
Watt
Volt
Limites de
De
De
De
De
0,824
17
52
70
230
SN-T
température extérieure
+10°C à +32°C
+16°C à +32°C
+18°C à +38°C
+18°C à +43°C
L'appareil est conforme aux directives CE suivantes:
Directive CEE 73/23. du 19.02.1973. sur la basse tension
Directive CEE 89/336. du 03.05.1989. (y compris la directive amendée CEE 92/31 - Directive de
Compatibilité Électromagnétique)
NL
electrolux 45
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
Behandeling van afval
Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling.
Het symbool op het product wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, het moet echter naar een
plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . .46
Beschrijving van het apparaat . . . . . .46
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . .47
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
In gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Hoofdschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Dagelijks gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . .51
Nuttige ideeën en tips . . . . . . . . . . . .52
Als iets niet werkt . . . . . . . . . . . . . . . .53
Service en reparatie . . . . . . . . . . . . . .54
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . .55
46 electrolux
NL
Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid
Vooraleer u het apparaat installeert en
begint om te gebruiken, leest u deze
handleiding aandachtig, omdat ze
belangrijke
veiligheidsinstructies,
voorstellen, informaties en ideeën bevat.
Als u het apparaat volgens de
aanwijzingen gebruikt, zal het naar uw
volle tevredenheid werken.
Deze instructies delen we u voor uw
eigen veiligheid mee. Lees deze
aandachtig door voordat u het apparaat
installeert en in gebruik neemt.
Dit apparaat is alleen bedoeld voor het
bewaren
van
ingevroren
levensmiddelen,
invriezen
van
levensmiddelen en voor het maken
van ijsblokjes.
Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct
uit de vriesruimte in de mond stoppen.
IJs kan verwondingen veroorzaken.
Laat kinderen niet binnen de vrieskast
spelen of zich erin te verbergen omdat
het kan voorkomen dat de deur wordt
dichtgesloten en ze stikken.
Bewaar geen met vloeistoffen gevulde
glazen vaten in de vrieskast, omdat
deze kunnen uiteenbarsten.
Let erop dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Voordat u het apparaat gaat reinigen
of repareren, dient u het altijd
spanningloos te maken of de stekker
uit het stopcontact te trekken.
Gebruik geen ander elektrisch
apparaat binnen het apparaat zelf (bijv.
ijsmachine).
Het koelmiddel van het apparaat is
isobutaan
(R600a),
een
milieuvriendelijk en natuurlijk gas,
(R600a). Isobutaan is echter in hoge
mate brandbaar. Beschadig dus het
koelcircuit van het apparaat nooit.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed
omdat u ze later misschien nodig zal
hebben.
Beschrijving van het apparaat
1.Het handvat van het deksel
2.Veiligheidsgrendel
3.Stempel
4.Bedieningspaneel
5.Bovenste rand
6.Verlichting
7.Ventiel: makkelijk heropenen van het
deksel
8.Rijpvrij systeem: het elimineert de rijp
in de vrieskast volledig
NL
Bedieningspaneel
De schakelaar van het apparaat
B - Temperatuurregelaar
C - Display
D - Functie knop
E - Goedkeuring knop
Display
Het vermeldt dat het apparaat is
ingeschakeld, het wordt sneller, als
de Super Freeze functie is actief.
Het vermeldt dat de temperatuur van
het apparaat te hoog is, of dat het
deksel is geopend.
Het vermeldt dat de Super Freeze
functie is actief om een grotere
hoeveelheid
van
verse
levensmiddelen in te vriezen, en
schakelt ook de fluitende alarmtoon
uit.
Het vermeldt dat de Drinks Chill
functie is actief.
Het vermeldt dat de Eco Mode
functie is actief.
Het vermeldt dat de Child Lock
functie is actief.
Het vermeldt de temperatuur binnen
het apparaat.
Het vermeldt, hoe lang de dranken
moeten worden gekoeld als de
Drinks Chill functie is actief.
electrolux 47
In gebruik nemen
Wacht ten minste 2 uren voordat u
de stekker naar het stopcontact
stekt, op deze manier kunt u
garanderen dat de koelcircuit
volledig bedrijfsklaar is.
Zet het apparaat naar een droge,
goed beluchte kamer. Zet het
apparaat liever niet in de zon of
naast een warmte afgevend
apparaat.
Het apparaat moet op een plaats
staan
waarvan
de
omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatklasse
waarvoor het uitgevoerd is. Zie
"Technische gegevens".
Zet de vrieskast naar een
waterpas, vast oppervlak, waar alle
vier voeten de bodem bereiken.
Voor een optimale werking en voor
om beschadigingen bij openen van
het deksel te vermijden, laat
vooraan en achteraan een spleet
van tenminste 5 cm.
Vooraleer u de stekker in het
stopcontact steekt, controleer of de
spanning overeenkomt met de
onder "Spanning" aangegeven
spanning
in
"Technische
gegevens".
Gevaar!
Let erop dat het apparaat niet op
het aansluitsnoer staat.
Trek de stekker nooit aan het snoer
en trek het apparaat zeker niet aan
het snoer.
De
vervanging
van
het
aansluitsnoer mag alleen door een
erkend
installateur
worden
uitgevoerd.
48 electrolux
NL
Zorg ervoor dat het achterste deel
van het apparaat het snoer niet
drukt of beschadigt.
Rond om het apparaat moet
voldoende luchtcirculatie zijn.
Elektrische reparaties in verband
met de installatie van dit apparaat
mogen alleen door een erkend
installateur worden uitgevoerd.
Let op! Het apparaat moet
worden aangesloten aan een
stopcontact met randaarde
In gebruik nemen
Vóór in gebruik nemen maak het
apparaat binnen schoon. Zie
"Reiniging en onderhoud".
Sluit het apparaat aan.
Druk op knop (A) om het apparaat
in te schakelen.
De display licht op.
Het symbool ( ) op het display
licht op, en de alarmtoon begint om
te fluiten, omdat de temperatuur
binnen de vrieskast te hoog is voor
de levensmiddelen.
Druk op knop (E) om de alarmtoon
uit te schakelen. Het symbool ( )
wordt normaal gezien binnen
enkele uren inactief.
Leg de levensmiddelen naar de
vrieskast alleen als het symbool
( ) al inactief is. De temperatuur
binnen het apparaat is ingesteld
naar -18°C omdat dit is de optimale
temperatuur in de Eco Mode ( ).
Hoofdschakelaar
Het apparaat inschakelen
Druk op de knop (A) om het
apparaat in te schakelen.
De display licht op.
Het apparaat uitschakelen
Druk op de knop (A) langer dan 1
seconde, tot de countdown "3-2-1"
begint, en tot u de reeks van piepen
hoort.
De display wordt inactief.
Let op! Zet geen voorwerpen naar het
bedieningspaneel omdat het de
vrieskast toevallig kan uitschakelen.
Dagelijks gebruik
Temperatuurregeling
De temperatuur kan tussen -15°C en 24°C worden geregeld. We raden u
aan om de vrieskast naar -18°C te
stellen, dit kan zowel een optimaal
invriezen als de optimale opslag van
de
gevroren
levensmiddelen
garanderen.
Druk herhaald de knop (B), tot de
gewenste temperatuur op de
display verschijnt.
De waarde op de display flikkert en
toont de ingestelde temperatuur.
Druk de knop (E) om de gewenste
temperatuur te bevestigen. U hoort
een fluittoon.
De temperatuur op de display
flikkert niet meer en de display
toont de temperatuur binnen de
vrieskast.
De gewenste temperatuur wordt
binnen enkele uren ingesteld.
Binnen deze periode is het normaal
dat de vermelde temperatuur
afwijkt
van
de
ingestelde
temperatuur.
Let op! De afwijking tussen de
aangetoonde en de ingestelde
NL
temperatuur is normaal, in het
bijzonder als:
De instelling van de temperatuur
onlangs werd gewijzigd.
Het deksel langer geopend was.
U warme levensmiddelen naar de
vrieskast hebt gelegd.
De Super Freeze functie is
ingeschakeld.
De Super Freeze functie
Indien u meerd dan 3-4 kg verse
levensmiddelen wilt invriezen, dan
moet het vriesapparaat worden vooraf
afgekoeld.
Drukt u de (D) knop herhaald, ten
minste 24 vóór u de verse
levensmiddelen inlegt, tot het
passende symbool ( ) op de
display verschijnt.
Drukt u op de (E) knop binnen
enkele seconden, om de Super
Freeze functie te bevestigen. Het
( ) symbool blinkt niet meer, u
hoort een alarmsignaal en de
animatie op de display wordt
sneller.
Leg de levensmiddelen naar de
vrieskast. Deze functie wordt na 52
uren automatisch uitgeschakeld, en
de vrieskast keert terug naar de
normale temperatuur. Deze functie
kunt u altijd uitschakelen, indien u
de (D) knop drukt, tot het passende
symbool ( ) op de display begint
om te flikkeren, dan bevestig het
uitschakelen van de functie met de
(E) knop.
Drinks Chill functie
Deze functie kan als alarmfunctie
worden gebruikt, als u flessen naar
electrolux 49
het apparaat legt, omdat deze kunnen
uiteenbarsten als u ze in het apparaat
laat.
Druk opnieuw naar de (D) knop, tot
het passende symbool ( ) op de
display begint te flikkeren.
Druk op de (E) knop binnen enkele
seconden, om de Drink Chill functie
te bevestigen. Het ( ) symbool blinkt
niet
meer,
u
hoort
een
alarmsignaal.
Druk herhaald of voortdurend de
(B) knop om de minuten in te
stellen (vanaf 1 t/m 90 minuten).
Leg de dranken naar het apparaat.
Na afloop van de ingestelde tijd
hoort u een alarmsignaal en het
( ) symbool en de flikkerende tijd
verschijnen op de display.
Druk op de (E) knop om de
alarmfunctie uit te schakelen.
Neem de dranken uit de vrieskast.
Deze functie kunt u altijd
uitschakelen, indien u de (D) knop
drukt, tot het passende symbool
( ) op de display begint om te
flikkeren, dan bevestig het
uitschakelen van de functie met de
(E) knop.
Economische
Mode) functie
functie(Eco
Met deze functie kan de optimale
temperatuur van het apparaat worden
ingesteld (- 18°C), zodat de
behoorlijke conservering van de
ingevroren levensmiddelen naast een
laag energieverbruik kan worden
gegarandeerd.
Druk opnieuw naar de (D) knop, tot
het passende symbool ( ) op de
display begint te flikkeren.
50 electrolux
NL
Druk op de (E) knop binnen enkele
seconden, om de Eco Mode functie
te bevestigen. Het ( ) symbool
flikkert niet meer en er is een
alarmsignaal hoorbaar. Deze
functie
kan
altijd
worden
uitgeschakeld, indien u de
temperatuur met de (B) knop
wijzigt, en de keuze tenslotte met
de (E) knop goedkeurt.
Child Lock functie
Met deze functie kan u verhinderen
dat de kinderen met de knoppen op
het bedieningspaneel spelen. In dit
geval gebeurt bij het drukken van de
knoppen niets.
Druk opnieuw naar de (D) knop, tot
het passende symbool ( ) op de
display begint te flikkeren.
Drukt u op de (E) knop binnen
enkele seconden, om de Child Lock
functie te bevestigen. Het ( )
symbool flikkert niet meer en er is
een alarmsignaal hoorbaar.
De
knoppen
van
het
bedieningspaneel zijn gesloten.
Deze functie kunt u altijd
uitschakelen, indien u de (D) knop
drukt, tot het passende symbool
( ) op de display begint om te
flikkeren, dan bevestig het
uitschakelen van de functie met de
(E) knop.
hoogste temperatuur van de vrieskast
wordt in het geheugen van het
apparaat bewaard
Druk op de knop (E) om het
alarmsignaal uit te schakelen.
Daarna verschijnt de hoogste
temperatuur voor enkele seconden.
Daarna ziet men weer de
temperatuur binnen de vrieskast op
de display.
Het (k11) symbool blijft op de
display tot de temperatuur lager
wordt dan de op de thermostaat
ingestelde temperatuur.
Mogelijke
redenen
van
een
alarmsituatie:
U hebt te veel levensmiddelen
ingelegd.
-Het deksel was te lang open.
Het systeem is defect. Zie
"Problemen oplossen".
Manden
Hang de manden aan de rand van
de vrieskast (X) of plaats ze op de
bodem van het apparaat (Y).
Draai en bevestig de draaggrepen
voor deze twee posities, zie
tekening.
Alarmsignaal
Indien de temperatuur van de
vrieskast te hoog is, dan wordt een
alarmsignaal hoorbaar, en het ( )
symbool en de temperatuur
beginnen flikkeren op de display. Als
de normale omstandigheden weer
terugkeren,
flikkert
alleen
de
temperatuur van de vrieskast. De
Meerdere manden kunnen worden
bezorgd van de Service of op de
website van Electrolux (afhankelijk
van het land). De afbeeldings op deze
pagina laten zien, hoeveel manden in
de verschillende modellen kunnen
worden geplaatst.
NL
electrolux 51
IJsblokjes maken
Compartimiento
congelación rápida
de
De bak is ontworpen voor snelvriezen.
Belangrijk! Verwijder nooit de speciale
bak die het Frost Free systeem
beschermt.
Veiligheidsslot
De vriezer is uitgerust met een
speciaal slot om te voorkomen dat het
deksel per ongeluk wordt afgesloten.
Het slot is zo ontworpen dat u de
sleutel alleen kunt draaien en dus het
deksel sluiten als u eerst de sleutel in
het slot drukt.
Druk om de vriezer te sluiten de
sleutel voorzichtig in het slot en
draai hem rechtsom naar het
symbool
.
Druk om de vriezer te openen de
sleutel voorzichtig in het slot en
draai hem linksom naar het
symbool
.
Reservesleutels zijn verkrijgbaar bij
uw plaatselijke servicecenter.
Houd de sleutel buiten het bereik van
kinderen.
Verwijder de sleutel uit het slot
alvorens uw oude vriezer weg te doen.
Houd het ijsblokjesbakje verticaal
en vul het met water tot het max.
lijn. (F).
Sluit het bakje met de kap (G) en
schuif het naar het deksel van het
apparaat.
Om het ijsblokje los te maken draai
aan het bakje of houd het onder
stromend water.
Let op! Gebruik geen scherpe
voorwerpen om het ijsblokjesbakje los
te maken.
Het deksel openen en sluiten
Daar het deksel van een afdichting is
voorzien, kan het na sluiten niet
makkelijk worden geopend.
Wacht enkele minuten tot het
opnieuw wordt geopend. Een
ventiel kan het openen van het
deksel vergemakkelijken. Trek het
handvat nooit met geweld.
Reiniging en onderhoud
Reiniging
Het apparaat kan het best na het
ontdooien worden gereinigd.
Trek de stekker uit het stopcontact
en
neem
alle
beweegbare
toebehoren uit.
Gebruik een nat handdoek voor de
reiniging van de vrieskast. Gebruik
warm water en zachte, niet
gearomatiseerde detergenten.
52 electrolux
NL
Reinig
ook
de
toebehoren
vooraleer ze worden teruggelegd.
Let op! Gebruik geen sterke
detergenten, schuurmiddelen of
gearomatiseerde detergenten voor de
reiniging van het apparaat.
Als de vrieskast niet in gebruik
is
Trek de stekker uit het stopcontact.
Maak de koelkast leeg.
Schoonmaken zoals hiervoor
beschreven.
De deur een beetje open laten.
Lamp vervangen
Trek de stekker uit het stopcontact.
Schroef de afdekking los, zie
afbeelding
Draai de lamp los en vervang ze
met een nieuwe (max. 15W).
Zet daarna de afdekking weer terug
en steek de stekker in het
stopcontact.
Nuttige ideeën en tips
Invriezen van levensmiddelen
Voor het invriezen verpak de verse
levensmiddelen
wateren
luchtbestendig, om de uitdroging te
verhinderen.
Vries
altijd
alleen
verse
levensmiddelen van goede kwaliteit
in.
Laat het warm eten altijd naar
kamertemperatuur afkoelen voor u
ze naar het apparaat legt.
Verdeel de levensmiddelen naar
kleinere porties, op deze manier
wordt het invriezen sneller en u
moet alleen een kleinere portie
laten ontdooien die u zeker zal
verteren.
Vermeld de datum van invriezen op
de verpakking.
Leg
de
in
te
vriezen
levensmiddelen naast de wanden
van het apparaat, zodat ze andere
al ingevroren levensmiddelen niet
aanraakt.
De ingevroren levensmiddelen kunt
u overal binnen het apparaat
bewaren, ze moeten echter zeker
tenminste 5 mm onder de bovenste
rand liggen.
Indien het invriezen te langzaam loopt
dan wordt de kwaliteit van de
ingevroren levensmiddelen slechter.
De hoeveelheid van levensmiddelen
(kg) die binnen 24 uren mag worden
ingevroren, is in de "Technische
gegevens", bij "Invriesvermogen"
vermeld.
Opslag van levensmiddelen
Voor opslagtijden van ingevroren
levensmiddelen zie het tabel
onderaan.
NL
Gekochte ingevroren producten
nooit na de houdbaarheidsdatum
opslaan.
Als u ingevroren levensmiddelen
koopt, controleer altijd of deze op
de juiste temperatuur waren
opgeslagen.
Koop
nooit
levensmiddelen
waarvan
de
verpakking nat of beschadigd is.
Leg de gekochte levensmiddelen
zo snel mogelijk naar de vrieskast.
We raden aan, om deze
levensmiddelen in een geisoleerde
plastiek zakje naar huis te brengen.
Let op! Vergeet niet dat de al volledig
of
gedeeltelijk
ontdooide
levensmiddelen niet mogen opnieuw
te worden ingevroren. Gekookte
voedsel
die
uit
ingevroren
levensmiddelen zijn gemaakt, mogen
worden ingevroren.
In het geval
stroomuitval
van
een
Open het deksel nooit.
Let op! Indien de tijd van de
stroomuitval langer duurt dan de tijd
vermeld bij "max. bewaartijd bij
stroomuitval"
in "Technische
gegevens" , dan moet u de
levensmiddelen zo snel mogelijk
verbruiken of snel koken en (na
afkoelen) opnieuw invriezen.
Als iets niet werkt…
Er kan soms een kleine storing
optreden, die u zelf kunt verhelpen,
hier vindt u informatie m.b.t. het
opheffen van zulke kleine storingen.
Het apparaat werkt niet
Zit de stekker in het stopcontact?
Is de zekering in de huisinstallatie
electrolux 53
niet uitgeschakeld?
Is er geen stroomuitval?
Is de temperatuurregelaar niet naar
Uit gesteld?
Het alarmsignaal is hoorbaar en het
rode controlelampje (
) symbool
is zichtbaar
Is het deksel volledig gesloten? Zie
onderaan.
Is de temperatuurregelaar goed
ingesteld?
Staat het apparaat op een te
warme plek?
De verlichting werkt niet
Zit de stekker in het stopcontact?
Is de lamp niet te los ingeschroefd
of misschien kapot?
De motor werkt te veel
Is het deksel volledig gesloten? Zie
onderaan.
De temperatuur van de kamer is
hoger dan normaal?
U wilt te veel levensmiddelen
tegelijk invriezen?
Hebt u het deksel te vaak
geopend?
Is de temperatuurregelaar goed
ingesteld?
Is de verdichting beschadigd of
gedeformeerd?
Is er genoeg plaats om het
apparaat heen zodat de lucht kan
circuleren?
Hebt u de Super Freeze functie
toevallig ingeschakeld?
De temperatuur is te hoog
Hebt u niet te veel verse
levensmiddelen naar de vrieskast
gelegd?
54 electrolux
NL
Hebt u het deksel te vaak
geopend?
Is de temperatuurregelaar goed
ingesteld?
Er zijn te veel rijp en ijs
Is het deksel volledig gesloten? Zie
onderaan.
Is
de
stop
van
het
dooiwaterafvoergootje
goed
ingestoken?
Het deksel kan niet volledig worden
gesloten
Is er niet te veel rijp of een pak
levensmiddelen die het sluiten
verhinderen?
Verhinderen de levensmiddelen het
deksel?
Is de verdichting niet vervuild of
plakkerig?
Is de vrieskast niet instabiel of
waggelend?
Het deksel kan moeilijk worden
geopend
Is de verdichting niet vervuild of
plakkerig?
Is de ventiel niet verstopt?
Als u de storing niet kunt oplossen,
neem dan contact op met Service.
Service en reparatie
Terwille van een blijvende veiligheid
en ook om mogelijke schade te
voorkomen, is het raadzaam dat
reparaties uitsluitend verricht worden
door een goedgekeurde Electrolux
Service.
Let op! Probeer nooit, om het
apparaat zelf te repareren.
NL
electrolux 55
Technische gegevens
Modell
Bruto-inhoud
Nuttige inhoud
Hoogte
Breedte
Diepte
Gewicht
Energiverbruik/24 uur
Invriesvermogen
Bewaartijd bij stroomuitval
Aansluitwaarde
Spanning
Klimaatklasse
Klimaatklassen
SN
N
ST
T
liter
liter
cm
cm
cm
kg
kWh/24 uur
kg/24 uur
uur
Watt
Volt
C 335 SA
ECF31461W
305
300
87,6
160
66,5
70
0,824
17
52
70
230
SN-T
Temperatuurgrenzen buiten
vanaf +10°C t/m +32°C
vanaf +16°C t/m +32°C
vanaf +18°C t/m +38°C
vanaf +18°C t/m +43°C
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
73/23/EEG
van
19.02.1973
(incl.
wijzigingsrichtlijnen)
laagspanningsrichtlijn
89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn
-
56 electrolux
SV
Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com
De följande symbolerna har använts i monteringsanvisningar:
Avfallshantering
Genom att placera frysen i rätt atervinnings station, hjälper man att
förebygga farliga konsekvenser för bade miljö och hälsa.
Benämningen som finns pa varan innebär att den inte kan hanteras
som hushallsavfall, utan maste transporteras till en atervinningsstation
för elektriska och elektroniska avfall. För att fa veta mer om varans
atervinning, kontakta dem lokala myndigheterna, den lokala
renhallningen eller affären där frysen köpts.
Innehall
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . .57
Produktbeskrivning . . . . . . . . . . . . .57
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Indikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Före användning . . . . . . . . . . . . . . .58
Pa/Av knappen . . . . . . . . . . . . . . . .58
Dagligt bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Underhall och rengöring . . . . . . . . .61
Användbara idéer och tips . . . . . . . .52
Vad skall man göra om… . . . . . . . . .63
Service och reparation . . . . . . . . . .63
Teknisk data . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
SV
Säkerhetsanvisningar
Läs instruktionerna noggrant innan
apparaten börjar användas. De innehaller
säkerhetsanvisningar, rad, bra att veta
tips och idéer. Om frysen används enligt
bruksanvisningen kommer den att
fungera utmärkt och med full belatenhet.
Följande anvisningar meddelas för
användarens säkerhet. Läs noga igenom
dessa innan apparaten tas i drift
Frysen far användas enbart för
förvaring av matvaror, infrysning av
färska matvaror och tillverkning av
isbitar.
Isbitar och glass ska inte intas strax
efter uttagning fran frysen - de kan
orsaka frysskador.
Lat inte barn leka inuti frysen eller
gömma sig i den - de kan lasas in och
kvävas.
Ställ inte vätska i frysen i glasflaska den kan spricka.
Se till att elkabeln inte hamnar under
frysen.
Dra ut elkabeln fran kontakten eller
stäng av strömmen pa annat sätt före
reparation eller rengöring.
Använd aldrig nagon annan elektrisk
apparat inne i frysen (t.ex.
glassmaskin).
Apparaten är miljövänlig. Den
innehaller naturgas, izobutan (R600a),
men gasen är brandfarlig, varför
försiktighet ska beaktas och
apparatens rörsystem ska skyddas
fran skador.
Behall denna bruksanvisning, den kan
behövas även längre fram.
electrolux 57
Produktbeskrivning
1
8
4
2
6
7
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lockhandtag
Säkerhetslas
Stämpel
Kontrollpanel
Övre kant
Belysning
Ventil: att förenkla nyöppning av
locket
8. Frostfritt
system:
förhindrar
frostbildning i frysboxen
Kontrollpanel
ABCDE-
Apparatens Pa/Av knapp
Knapp för reglering av temperatur
Bildskärm
Funktionknapp
Bekräftelse knapp
58 electrolux
SV
Indikator
Indikerar att apparaten är paslagen,
blinkar
snabbare
när
snabbinfrysningsfunktionen (Super
Freeze) är igang.
Indikerar att frysens temperatur inte
är tillräckligt lag, eller att locket inte är
stängt.
Indikerar
att
snabbfrysningsfunktionen (Super Freeze) är
inkopplad för att frysa ner en större
mängd matvaror samt stänger av det
pipande alarmet.
Indikerar att dryckeskylnings funktion
(Drinks Chill) är pakopplad.
Indikerar att lagenergi funktionen
(Eco Mode) är pakopplad.
Indikerar att barnlas funktionen (Child
Lock) är pakopplad.
Visar temperaturen i frysen.
Visar hur länge man behöver kyla
drycker när dryckskylnings funktion
(Drinks Chill) är pakopplad.
Installation
Vänta minst tva timmar innan
apparaten kopplas till strömmen. Pa
detta sätt försäkras att apparaten
fullständigt är användarduglig.
Frysen ska placeras i torrt utrymme
med vädringsmöjlighet. Undvik närhet
till element och direkt solsken.
Rumstemperaturen ska motsvara
klimatklassen som apparaten är
konstruerad för. Se avsnitt ”Spänning”
under kapitel ”Teknisk fakta”.
Faror!
Se till att strömkabeln inte hamnar
under frysen.
Ta inte ut eluttaget fran kontakten eller
förflytta aldrig frysen genom att dra i
kabeln.
Byte av elkabeln far ske enbart av
utbildad elektriker.
Se till att frysens baksida inte trycker
mot eller skadar strömkabeln.
Det ska finnas vädringsmöjlighet runt
om apparaten.
Elektriska atgärder i samband med
installationen far utgöras enbart av
behörig elektriker.
Varning! Apparaten maste jordas.
Före användning
Innan frysen tas i drift skall insidan
rengö ras. Se kapitel ”Översyn och
rengöring” i manualen.
Koppla in apparaten i kontakten
För att starta apparaten, tryck pa
knappen märkt med (A).
Indikatorn lyser upp.
Märket ( ) börjar blinka, alarmet
ljuder da temperaturen i frysen är för
lag för att kunna placera matvaror i
den.
För att stänga av alarmet, tryck in
knappen (E). Märket ( ) slutar
normalt blinka efter nagra timmar.
Placera inte matvaror i frysen, innan
märket ( ) har slutat blinka. Frysens
temperatur är inställd pa -18 grader,
da denna temperatur är den mest
optimala vid Lagenergi Funktion (Eco
Mode) ( ).
Pa/Av knappen
Att starta kylen
För att starta frysen, tryck in knappen
(A)
Indikatorn lyser upp.
SV
Att stänga av kylen
Tryck in (A) knappen och hall den
intryckt tills avräkningen ”3-2-1” syns
pa displayen och alarmet börjar ljuda.
Indikatorn släcks
Viktigt! Lägg inga föremal pa knapp
panelen, da de oavsiktligt kan stänga av
frysen.
Dagligt bruk
Temperaturreglering
Temperaturen kan ställas in mellan -15
och -24 grader. Vi rekommenderar att
man ställer in frysen pa -18 grader som
garanterar rätt infrysning samt lämplig
förvaring av dem frysta varorna.
Tryck upprepade ganger pa knapp (B)
tills den korrekta temperaturen visas
pa displayen.
Siffran blinkar och visar den valda
temperaturen.
För att bekräfta den valda
temperaturen, tryck pa knapp (E).
Denna bekräftas med ett pip.
Siffran slutar blinka och den verkliga
temperaturen i frysen visas igen.
Det tar nagra timmar innan den rätta
temperaturen uppnas. Under den
tiden är det normalt att temperaturen
som visas inte överensstämmer med
den valda.
Viktigt! Skillnader som kan uppsta
mellan temperaturen som visas och den
faktiska temperaturen beror vanligast pa:
Temperaturen har nyligen justerats /
ställts in.
Locket har statt öppet än längre tid.
Varm mat har ställts i frysen.
Snabbinbfrysning (Super Freeze) är
inkopplad.
Snabbinfrysning
Freeze)
electrolux 59
(Super
Om man vill frysa in mer än 3-4 kg
samtidigt, behövs det förinfrysning.
Minst 24 timmar innan matvaror ställs
in i frysen bör man trycka in knappen
(D) tills ( ) börjar blinka.
För att bekräfta snabbinfrysningen,
tryck in knapp (E) inom nagra
sekunder.( )symbolen slutar att
blinka, ljudsignal hörs och symbolen
börjar blinka snabbare.
Lägg in matvarorna i frysen.
Funktionen stänger av sig automatiskt
inom 52 timmar och frysen atergar till
den inställda normaltemperaturen.
Funktionen kan när som helst kopplas
ur genom att trycka pa knappen (D) till
( ) visar sig och avstängningen
bekräftas med knapp (E).
Dryckskylnings
(Drinks Chill)
funktion
Denna funktion kan användas som en
paminnelse om att man har lagt in
glasflaskor i frysen da de kan explodera
om man glömmer dem där för länge.
Tryck in knappen (D) upprepade
ganger tills Du kommer till ( ) som
da börjar blinka.
Tryck in knappen (E) inom nagra
sekunder
för
att
starta
dryckskylningen. ( ) symbolen
slutar blinka och en ljudsignal hörs.
Tryck in knappen (B) upprepade
ganger för att ställa in den önskade
tiden (mellan 1 och 90 minuter)
Lägg dryckerna i frysen.
När den inställda tiden har gatt, ljuder
en signal och symbolen ( ) samt
den inställda tiden blinkar.
För att stänga av alarmet, tryck pa
knapp (E).
60 electrolux
SV
Ta ut dryckerna ur frysen. Denna
funktion kan när som helst stängas av
genom att trycka pa knappen (D), tills
symbolen ( ) börjar blinka. Bekräfta
det genom att trycka pa knappen (E).
Lagenergi funktion (Eco Mode)
Men denna funktion kan man ställa in
frysen till den mest optimala
temperaturen (-18 grader) som
garanterar matvarornas hallbarhet med
minsta möjliga energiförbrukning.
Tryck ner knappen (D) igen tills ( )
börjar blinka.
Inom nagra sekunder skall knappen
(E) tryckas in för att bekräfta
inkopplingen
av
Lagenergi
Funktionen. Symbolen slutar blinka
och ljudsignal hörs. Denna funktion
kan när som helst stängas av genom
att ändra temperaturen med knappen
(B) och bekräfta detta med knappen
(E).
Barnlas funktion (Child Lock)
Med denna funktion kan man förhindra
att barn skall kunna leka med
kontrollpanelen. Knapptryckningar blir
verkningslösa.
Tryck aterigen in knappen (D) till
symbolen ( ) börjar blinka.
Inom nagra sekunder skall man med
knappen (E) bekräfta barnlas (Child
Lock) funktionen. Symbolen ( )
slutar blinka och en ljudsignal hörs.
Kontrollpanelen är nu last. Denna
funktion kan när som helst stängas av
genom att trycka pa knapp (D) tills
symbolen ( ) börjar blinka igen.
Bekräfta med knappen (E) att funktion
är avstängd.
Alarm
Om temperaturen i frysen inte är
tillräckligt lag, ljudsignal hörs och
symbolen ( ) samt temperaturvärdet
börjar blinka. När allt atergar till det
normala, blinkar bara temperaturvärdet.
Den högst uppmätta temperaturen i
frysen lagras i dess minne.
För att stänga av alarmet, tryck pa
knapp (E). Inom nagra sekunder visas
den högsta uppmätta temperaturen.
Därefter
visas
den
aktuella
temperaturen.
Symbolen ( ) kommer att synas tills
temperaturen har sjunkit till det
förinställda värdet.
Orsak till alarm kan vara:
Stor mängd färska matvaror lagts in i
frysen samtidigt.
Dörren/locket har statt öppet en
längre tid.
Systemfel, se kapitel ”Vad skall vi göra
om....”
Förvaringskorgar
Häng korgarna pa frysens övre kant
(X) eller lägg korgarna ovanpa
varandra inne i frysen (Y). .
Vrid om och las handtagen till dessa
tva positioner enligt ritningen. .
Fler korgar kan införskaffas antingen pa
det lokala servicekontoret eller pa
Electrolux hemsida (olika i olika länder).
Pa denna sida kan Du se hur manga
korgar som kan placeras i olika modeller.
SV
electrolux 61
Hurtigfrys kurv
Denne kurv er designet til hurtigfrys.
Vigtigt! Fjerne aldrig denne kurv fra
fryseren da den beskytter Frostfri
systemet.
Öppning och stängning av
locket
Säkerhetslås
Frysen har ett speciellt lås för att
undvika oavsiktlig låsning. Låset är
konstruerat så att du bara kan stänga
locket om du har satt i och vridit om
nyckeln i låset.
För att stänga frysen, sätt nyckeln i
låset och vrid den medurs mot
symbolen
.
För att öppna frysen, sätt nyckeln i
låset och vrid den moturs mot
symbolen
.
Reservnycklar kan anskaffas hos
Elektrolux Service.
Se till att barn inte kommer åt nyckeln.
Tag bort nyckeln då frysen är gammal
och skall lämnas till återvinning.
Tillverkning av isbitar
Hall isformen lodrät och fyll den med
vatten upp till max-märket. (F)
Skruva pa korken (G) och skjut in
isformen i frysens lock.
För att lossa isbitarna, vrid pa isformen
eller hall den under varmt vatten under
nagra ögonblick.
Viktigt! Använd aldrig vassa eller
spetsiga föremal till att fa loss isformen.
Da locket är försett med en hermetisk tä
tningslist, kan det vara svart att öppna
igen strax efter att man har stängt det.
Vänta nagra minuter innan locket ska
öppnas igen. Locket kan öppnas igen
med hjälp av en ventil. Dra aldrig
valdsamt i handtaget.
Underhall och rengöring
Rengöring
Dra ut kontakten.
Plocka ut alla lösa delar och
ventillationsgallret enligt ritningen.
Använd en fuktig trasa för rengöring av
frysen. Använd varmt vatten och
oparfymerat rengöringsmedel.
Rengör alla lösa delarna och
ventillationsgallret innan de sätts
tillbaka i frysen.
Viktigt!
Använd
inte
starka
rengöringsmedel, skurpulver eller
parfymerade produkter.
62 electrolux
SV
Oanvänd frys
Dra ut kontakten.
Töm frysen pa alla matvaror.
Rengör frysen enligt beskrivning ovan.
Lat locket sta delvis öppet.
Byte av belysning
Dra ut kontakten.
Ta bort höljet pa belysningen med en
skruvmejsel enligt ritningen.
Skruva loss glödlampan och sätt in en
ny (max 15w).
Sätt tillbaka höljet och stoppa in
kontakten igen.
Användbara idéer och
tips
Infrysning av matvaror
Paketera matvarorna i luft- och
vattentäta förpackningar för att
undvika uttorkning.
Frys endast in matvaror som är av bra
kvalitet.
Lat varma maträtter svalna till
rumstemperatur innan de sätts in i
frysen.
Fördela matvarorna i mindre portioner,
da kommer infrysningen att ga
snabbare och man behöver endast
tina upp den mängd som omgaende
ska förtäras.
Anteckna pa förpackningarna vilket
datum de blev frysta.
De färska maträtterna skall placeras
nära frysens kalla väggar och undvika
att de kommer i kontakt med dem
redan infrysta matvarorna.
Man kan placera matvarorna var som
helst i frysen men inte högre än 5 mm
under dess övre kant.
Fyll inte frysen över linjen som bilden
visar.
Om infrysningen sker langsamt,
försämras
matvarornas
kvalitet.
Kvantiteten (i kg) som kan frysas in under
ett dygn kan man hitta i kapitlet ”Tekniskt
data”
under
rubriken
Infrysningskapacitet”.
Förvaring av matvaror
Man hittar information om hur länge
man kan förvara färskt frysta matvaror
i tabellen nedan.
Förvara aldrig matvaror vilka är köpta
frysta efter ”bäst före” datum.
Vid inköp av frysta livsmedel,
kontrollera alltid om varan har hallits
vid lämplig temperatur. Köp aldrig
matvaror vars förpackning är fuktig
eller skadad. Matvaror som är köpta
frysta skall sa snart som möjligt
placeras i frys igen. Vi rekommenderar
att använda värmeisolerade pasar för
hemtransport av frysta varor.
Observera! Glöm inte att delvis eller
helt tinade matvaror far inte frysas
igen. Däremot kan maträtter som är
tillagade av frysta varor, fryses in.
Vid elavbrott
Öppna inte locket.
Viktigt! Om elavbrottet överskrider
”Ateruppvärmnings tid” som finns angiven
i kapitlet ”Teknisk data”, skall matvarorna
SV
förtäras sa snart som möjligt eller
användas i matlagning och efter
nedkylning, fryses in igen.
Vad skall man göra om…
frysen inte fungerar?
Man kan undvika att behöva använda
service i onödan om man först provar
nagra av förslagen nedan.
Är kontakten utdragen?
Har en säkring gatt?
Är det strömavbrott?
Är temperaturregleraren i Av-läge?
Alarmljudet är hörbart och den röda
lampan ( ) lyser
Är locket helt stängt? (se nedan)
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Är frysen placerad för nära en
värmekälla?
Inre belysningen fungerar inte
Är kontakten utdragen?
Är glödlampan daligt inskruvad eller
har den gatt sönder?
Motorn gar igang för mycket
Är locket helt stängt? Se nedan
Är det ovanligt varmt i rummet?
Har det lagts in ovanligt mycket färska
matvaror i frysen?
Har locket öppnats ovanligt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Har tätningslisten till locket skadats
eller förstörts?
Finns det tillräckligt med plats omkring
frysen sa att luften kan cirkulera
ordentligt?
Har snabbinfrysnings funktionen
slagits pa av misstag?
Temperaturen är för hög
Har det lagts in mycket färska
matvaror i frysen?
electrolux 63
Har locket öppnats nyligen rätt ofta?
Är temperaturregleraren rätt inställd i
förhallande till rumstemperaturen?
Locket stängs inte ordentligt
Finns det för mycket frost, eller hindrar
nagot matpaket locket att stängas?
Hindrar flera matpaket locket att
stängas?
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Vinglar eller star frysen ostadigt pa
nagot sätt?
Locket är svart att öppna
Är tätningslisten smutsig eller klibbig?
Är ventilen igenkorkad?
Kontakta det lokala service kontoret vid
behov av ytterligare hjälp.
Service och reparation
Lat frysen bli reparerad enbart pa
Electrolux service.
Viktigt!
Försök
under
inga
omständigheter reparera frysen pa egen
hand.
64 electrolux
SV
Teknisk data
Modell
Volym (brutto)
Volym (netto)
Höjd utan rullar/med rullar
Bredd
Djup
Vikt
Energiförbrukning / dygn
Infrysningskapacitet
Ĺteruppvärmningstid
Nominell effekt
Driftspänning
Klimatklass
Klimatklasser
SN
N
ST
T
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/dygn
kg/dygn
Timmar
Watt
Volt
C335SA
ECF31461W
305
300
87,6
160
66,5
70
0,824
17
52
70
230
SN-T
Yttre temperaturgränser
Från +10°C till +32°C
Från +16°C till +32°C
Från +18°C till +38°C
från +18°C till +43°C
Denna apparat motsvarar följande EC direktiv:
1973.02. 19-i 73/23/EEC lagspänningsdirektiv
1989. 05. 3-i 89/336/EEC direktiv (inbegripen modifierad 92/31/EEC - EMC direktiv)
electrolux 65
820 418 967 -06032008
66 electrolux
www.electrolux.com
www.electrolux.dk
www.electrolux.de
www.electrolux.fr
www.electrolux.nl
www.electrolux.se
820 418 967 - 06032008
Download PDF