Denver | TFD-1922 | Denver TFD-1922DVBT, Swedish IM ok dh 02092008

Användarinstruktioner
TFD-1922DVBT
Innan du använder apparaten
bör du läsa igenom denna handbok noggrant.
Behåll handboken för framtida referens.
19" TFT LCD TV + DVBT + DVD KOMBO
Instruktioner för användning
PAL/SECAM B/G,D/K,I
AC 110-240V 50/60Hz
INGÅNGAR: HDMI, YPBPR,AV, SCART, PC.
TEXT-TV
NTSC-UPPSPELNING
SLOT IN DVD-SPELARE
Instruktioner för miljöskydd
Släng inte denna produkt i de vanliga hushållssoporna när dess livstid är
slut; lämna in den på insamlingsställe för återvinning av elektriska och
elektroniska apparater. Symbolen på produkten,
användningsinstruktionerna eller förpackningen informerar om
kasseringsmetoder.
är återvinningsbara enligt denna märkning. Återvinning,
materialåtervinning samt andra sätt att återanvända gamla apparater
utgör ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö. Hör efter med din
kommunförvaltning för att ta reda på var det finns en återvinningscentral
på din ort.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehållsförteckning…….......................................................................................…….1
Specifikationer..…………….......................................................................................…2
Installation…………………........................................................................................…3
Viktiga säkerhetsinstruktioner.......................................................................................4
Varningar och Försiktighetsåtgärder.................................... .......... .......... ...............5-7
Funktionella delar (TV)………...................................................................................…8
Funktionella delar (DVD)……................................................................................……9
TV:ns baksida….................................................................................….…..…..……..10
Anslutning av extern utrustning………………………………………………………..11-13
Användning av fjärrkontrollen…………...………………………………………………4-16
Användning av fjärrkontrollen (DVD)…………...………..……………………………17-18
Grundläggande användning…………………………………………………..………..19-20
Avancerade funktioner……………………………………………………………..……21-26
Grundinställningar (DVD)………………………………………………………….……27-28
Felsökningstips…………………………………….……………………………........……..29
SPECIFIKATIONER
Mottagningssystem:
B/G , D/K ,I
Färgsystem:
PAL,SECAM,AUTO
LCD-panel:
482.6 mm (19-tums) diagonal
Extern antenn:
75 Ohm koaxialkabel
Ext. ingångar/utgångar:
HDMI, AV, YPbPr, SCART, PC (VGA/AUDIO) IN,
HÖRLURAR
Högtalare:
8 Ohm
Ljudeffekt:
< 3W X 2
Energiförbrukning:
55W
Energiförbrukning vid standby:
< 3W
Strömförsörjning:
AC 110-240V 50/60Hz
Dimensioner:
B480 XD195.8 Xh398(mm)
Nettovikt:
5.5KG
Observera: Design samt specifikationer kan ändras utan föregående avisering.
INSTALLATION
Tack för att du har valt att köpa vår produkt som är den TV-mottagare som har de
allra mest naturliga färgerna.
För att få ut mesta möjliga av din produkt från första början rekommenderar vi att
läsa igenom denna handbok noggrant och att behålla den för framtida referens.
INSTALL ATION
Placera mottagaren på plats i rummet som inte nås av direkt ljus.
Totalt mörker eller en reflex på bildskärmen kan leda till ögontrötthet. En
dämpad och indirekt belysning rekommenderas för ett behagligt tittande.
Lämna tillräckligt med utrymme mellan mottagaren och väggen för att tillåta
ventilation.
Undvik mycket varma platser för att undvika skador på TV:ns hölje eller att
apparaten slutar fungera i förtid.
Denna TV fungerar med likström (DC) som fås genom AC-DC-adaptern.
Spänningen indikeras på etiketten på höljets baksida. Använd endast den
AC-DC-adapter som medföljer TV:n och koppla aldrig TV:n direkt till uttag
med växelström (AC). AC-DC-adaptern fungerar med växelström (AC).
Spänningen indikeras på etiketten på AC-DC-adaptern. Anslut
AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V DC-uttaget på TV:ns baksida.
Anslut AC-DC-adaptern med tillhörande sladd. Sätt in kontakten i vägguttag
med spänning på mellan 90-240 V.
Installera inte mottagaren på plats nära värmekälla som exempelvis
element, lufttrummor, direkt solljus eller i ett stängt utrymme eller skåp.
Täck inte över ventilationshålen medan apparaten används.
V ARNING
Mixtra aldrig med komponenterna inuti TV:n eller med några justeringsreglage som
inte nämns i denna handbok. LCD-panelen som används i denna produkt är
tillverkad av glas. Därför kan denna gå sönder om man tappar apparaten i golvet
eller om apparaten hanteras med våld. Var försiktig så att du inte skär dig på
glasbitarna om LCD-panelen skulle gå sönder. Om du behöver ta bort damm eller
fuktfläckar från LCD-panelen: Dra ut strömsladden från eluttaget. Torka sedan av
mottagaren med en torr och mjuk trasa. Strömsladden bör även dras ut vid
åskväder för att undvika att TV:n skadas. Alla TV-mottagare är
högspänningsapparater. Allt arbete som måste utföras på mottagarens inre
komponenter bör utföras av behörig TV-tekniker.
Om onormala problem uppstår eller om något inte fungerar som det ska, stäng av
TV:n och sätt på den igen.
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
ÖPPNA INTE UPP APPARATEN
V A R N I N G : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
BÖR MAN INTE TÄCKA ÖVER HÖLJET ELLER TV:NS BAKSIDA. DET
FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS PÅ
EGEN HAND. ÖVERLÅT EVENTUELLA REPARATIONER TILL
BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.
Symbolen med en blixt med en pil inuti en triangel talar om för användaren att
delarna inuti produkten innebär risk för elektriska stötar.
Ett utropstecken inuti en triangel talar om för användaren att viktiga
instruktioner för användning och service finns i de dokument som medföljer
apparaten.
V AR N IN G : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DENNA APPARAT INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. INGA VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL, SOM EXEMPELVIS VASER,
FÅR STÄLLAS PÅ APPARATEN.
V AR N I N G
Mixtra aldrig med komponenterna inuti TV:n eller med några justeringsreglage som inte nämns i denna
handbok. LCD-panelen som används i denna produkt är tillverkad av glas. Därför kan denna gå sönder om man
tappar apparaten i golvet eller om apparaten hanteras med våld. Var försiktig så att du inte skär dig på
glasbitarna om LCD-panelen skulle gå sönder. Om du behöver ta bort damm eller fuktfläckar från LCD-panelen:
Dra ut strömsladden från eluttaget. Torka sedan av mottagaren med en torr och mjuk trasa. Strömsladden bör
även dras ut vid åskväder för att undvika att TV:n skadas. Alla TV-mottagare är högspänningsapparater. Allt
arbete som måste utföras på mottagarens inre komponenter bör utföras av behörig TV-tekniker.
Om onormala problem uppstår eller om något inte fungerar som det ska, stäng av TV:n och sätt på den igen.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Varning
Inga föremål får tappas eller stoppas in i TV-höljets
öppningar eller springor. Undvik att spilla vätska på
TV-mottagaren.
Varning
Stoppa aldrig in någonting i ventilationshålen. Om metall
eller brännbara föremål stoppas in kan detta orsaka
eldsvåda eller elektriska stötar.
Varning
Sätt aldrig något på bildskärmen då denna kan skadas.
Varning
Akta så att strömsladden inte hamnar i kläm under
TV-mottagaren.
Varning
Kasta aldrig något på TV:n. Bildskärmens glas kan
explodera av stöten och orsaka allvarlig skada.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Varning
Du bör inte stå, luta dig mot eller putta på TV:n eller
dess stativ. Var särskilt försiktig med barn. Om TV:n
ramlar kan allvarliga skador uppstå.
Varning
Ställ inte TV:n på ostadig vagn, stativ, hylla eller bord.
Om TV:n ramlar kan allvarlig personskada eller skada
på TV:n uppstå.
Varning
Om TV-mottagaren inte ska användas under en längre
tid är det rekommendabelt att dra ur strömsladden från
vägguttaget.
Varning
Blockera inte ventilationshålen på det bakre höljet.
Lämplig ventilation är mycket viktigt för att undvika att
det blir fel på TV:ns elektriska komponenter.
Varning
Undvik att utsätta TV-mottagaren för direkt solljus och
andra värmekällor. Ställ inte TV-mottagaren direkt på
någonting annat som avger värme, som t ex en
videobandspelare eller ljudförstärkare. Ställ ingenting
med öppna flammor som t ex levande ljus på TV:n.
Utsätt inte LCD-skärmens yta för solljus eftersom detta
kan skada skärmens yta.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Varning
Anslut inte alltför många apparater till samma eluttag
eftersom detta kan leda till eldsvåda eller elektriska
stötar.
Varning
Högspänning används vid användning av denna
TV-mottagare. Ta inte bort höljets baksida från TV:n.
Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal.
Varning
För att undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar
bör TV-mottagaren inte utsättas för regn eller fukt.
Varning
För din egen säkerhet bör du inte vidröra TV:n,
sladden/kontakten eller antennsladden under åskväder.
Varning
Om TV:n ska byggas in i någon typ av skåp eller
liknande, bör man respektera de minimiavstånd som
uppges. Värmeackumulering kan minska TV:ns livstid
och kan också vara farligt.
FUNKTIONELLA DELAR (TV)
LCD:ns framsida
1. LED-indikatorlampa
2. Fjärrsensor
3. Standby-knapp
4. SOURCE-knapp
5. MENY-knapp
6. P+-knapp
7. P--knapp
8. V+-knapp
9. V--knapp
10. Repeat
11. Hoppa framåt
12. Hoppa bakåt
13. Play/Paus
14. Stopp
15. Öppna/stäng
Att sätta på TV:n
Ställ TV:n på lämplig plats och anslut AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V
DC-uttaget på TV:ns baksida. Anslut adapterns sladd till vägguttaget.
LED-indikatorlampan kommer då att börja lysa i rött/grönt. TV:n är nu i
standby/användningsläge. Om man trycker på standbyknappen när TV:n är i
standbyläge kommer strömindikatorn att ändras till grönt. Det tar några sekunder
innan bilden visas.
Att stänga av TV:n
Tryck på standbyknappen för att sätta TV:n i standbyläge och dra sedan ut
strömsladden ur vägguttaget.
OBSERVERA
Om TV-läget är valt och ingen signal tas emot och INGEN åtgärd utförs under 5
minuter, kommer TV:n att gå över till standbyläge. Om TV:n är inställd på annat läge
än TV-läge kommer TV:n inte att gå över automatiskt till standbyläge om inga
åtgärder utförs. Om du inte ska använda TV:n under en längre tid bör du stänga av
den och dra ur strömsladden ur vägguttaget.
FUNKTIONELLA DELAR (DVD)
1. DVD-lucka
Ändra LCD-TV:n till DVD-status och sätt i en skiva i DVD-luckan.
Observera:
1. Sätt inte på någon typ av märken eller etiketter på någon av skivans sidor (varken
på den märkta sidan eller inspelningssidan).
2. Sätt inte in oregelbundet formade CD-skivor (t ex hjärtformade eller åtthörniga)
eftersom de kan orsaka tekniska fel.
3. Uppspelning av vissa DVD- och video-CD-skivor kan vara avsiktligt
programmerad av programvarutillverkare. Denna apparat spelar DVD-skivor och
video-CD-skivor enligt det skivinnehåll som designats av programvarutillverkaren.
Därför kan det hända att vissa uppspelningsfunktioner inte finns tillgängliga eller att
andra funktioner kan läggas till.
TV:NS BAKSIDA
DC-INGÅNG 12V
HDMI
VGA
VIDEO
YPbPr
SCART
TUNER
OBSERVERA
Försiktighetsåtgärder vid anslutning till annan utrustning
När man använder extern utrustning med denna TV bör man först läsa igenom
handboken för den externa utrustningen.
Stäng av strömmen för både utrustningen och TV:n innan anslutningar görs.
Se till att både ingångs- och utgångsterminalerna är korrekt anslutna.
Uppdateringsterminalerna används endast för att uppdatera systemets
systemprogramvara.
Anslutning av extern utrustning
Ansluta till en dator
När din dator är ansluten till TV:n med hjälp av en D-SUB-kabel och ljudkabel
kan du titta på och lyssna på datorns video och ljud på TV:n. Använd VASE-formatet 1440 X
900@60Hz för att uppnå bästa möjliga bildkvalitet för din TV.
English
Translated
UNDERSIDAN
BOTTOM
Ljudkabel (stereominipluggar)
Audio cable(stereo mini plugs)
Till ljudutgången
To audio output jack
D-Sub-kabel (analog RGB)
D-Sub cable(analog RGB)
Till skärmens port (15-stifts-D-Sub)
To monitor port(15-pin-D-Sub)
Ansluta en videobandspelare eller annan enhet (t.ex. DVD/digital kabelbox /
satellitmottagare) med kompositvideokontakter.
Anslut enhetens videoutgång till kompositvideoingången (gul RCA) på TV:n. Anslut enhetens
line-level ljudutgång till TV:ns ljudingångar (röd och vit RCA) med AV-kabeln
English
BOTTOM
AV cable
VCR
Translation
UNDERSIDAN
AV-kabel
VIDEOBANDSPELARE
Observera: Kablarna är ofta färgkodade som kontakterna Anslut röd till röd, vit till vit, etc.
Anslutning av extern utrustning
Ansluta en DVD-spelare eller annan enhet (t.ex. videobandspelare/digital
kabelbox/satellitmottagare) med komponentvideokontakter.
Använd en komponentvideokabel för att ansluta DVD-spelarens YPbPr-utgångar till TV:ns
YPbPr-ingångar.
Använd en ljudkabel för att ansluta DVD-spelarens AUDIO OUT (LJUD UT)-utgång till TV:ns
AUDIO IN (LJUD IN)-ingång. Försäkra dig om att den ingång du använder motsvarar den du
använder för videoanslutningen.
Observera: YPbPr-utgångarna på din DVD-spelare är ibland betecknade YCbCr, eller Y, B-Y
och R-Y. Om så är fallet, följ färgkodningen för korrekt anslutning.
English
BOTTOM
Audio cable
Component video cable
DVD PLAYER
Translation
UNDERSIDAN
Ljudkabel
Komponentvideokabel
DVD-spelare
Observera: Kablarna är ofta färgkodade som kontakterna Anslut röd till röd, vit till vit, etc.
Ansluta en videobandspelare eller annan enhet (t.ex. DVD/digital
kabelbox/satellitmottagare) med scart-kontakter.
Använd en scart-kabel för att ansluta videobandspelarens SCART-utgångar till TV:ns
scart-ingångar.
English
BOTTOM
Scart cable
VCR
Translation
UNDERSIDAN
Scartkabel
VIDEOBANDSPELARE
Anslutning av extern utrustning
Ansluta en DVD med high-definition multimedia-kontakter
Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD:ns HDMI-utgång till TV:ns HDMI-ingång.
English
BOTTOM
DVD PLAYER
HDMI cable
Translation
UNDERSIDAN
DVD-spelare
HDMI-kabel
Ansluta ett TV-system och hörlurar
Använd en RF-kabel för att ansluta RF-utgången på en antenn / set top box / satellit till TV:ns
TUNER-ingång.
Använd en stereokabel för att ansluta hörlurar till TV:ns hörlursuttag.
English
BOTTOM
Satellite Receiver
To antenna or set top box/satellite R. F output
Translation
UNDERSIDAN
Satellitmottagare
Till RF-utgång på antenn eller set top box/satellit
Användning av fjärrkontrollen
Sätt i batterier i fjärrkontrollen
Sätt i två AAA-batterier och se till att “+” och “-” på batterierna matchar markeringarna i
batterifacket.
Försiktighetsåtgärder gällande batterianvändning
Felaktig användning av batterier kan leda till läckage av kemikalier och/eller explosion. Se till att du
följer instruktionerna nedan.
Sätt i batterierna med polerna (+) och (-) åt rätt håll.
Olika typer av batterier har olika egenskaper. Blanda inte batterier av olika typer.
Blanda inte gamla och nya batterier. Att blanda gamla och nya batterier kan förkorta
batteriernas livslängd och/eller orsaka att batterierna läcker kemikalier.
Plocka ur batterierna så fort de inte fungerar längre. Kemikalier som läcker från batterier kan
ge hudutslag. Vid batteriläckage, torka ur apparaten. Förvaringsförhållandena kan leda till att
apparaten får en kortare livslängd.
Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, plocka ur batterierna ur
fjärrkontrollen.
Använda fjärrkontrollen
Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrsensorfönstret på TV:n. Föremål som befinner
sig mellan fjärrkontrollen och sensorfönstret kan orsaka att fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt.
Försiktighetsåtgärder gällande användning av fjärrkontrollen:
Utsätt inte fjärrkontrollen för kraftiga stötar. Utsätt inte fjärrkontrollen för vätskor och använd
inte på plats med hög fuktighet.
Lägg inte fjärrkontrollen i direkt solljus. Detta kan göra att fjärrkontrollen deformeras.
Fjärrkontrollen kan inte fungera ordentligt om TV:ns fjärrsensorfönster befinner sig i direkt
solljus eller i starkt ljus. Om så är fallet, ändra TV:ns eller ljusets riktning eller använd
fjärrkontrollen närmare fjärrsensorfönstret.
Observera: Bilden ovan är enbart för referens. Fjärrsensorn kan finnas på olika ställen på
olika modeller.
Användning av fjärrkontrollen
BESKRIVNING AV KNAPPARNA
1. POWER
För att sätta på eller stänga av apparaten
2. GUIDE
För att komma åt programguiden i DTV-läget
3. Sifferknappar 0-9
Använd dessa sifferknappar för att välja kanal eller för att
ange lösenord
4. P.P-knappen
Använd för att ändra till önskat bildläge
5. INFO/Displayknapp
För att komma åt programinformation
6. SMODE
För att ändra till önskat ljudläge
7. AUDIO/NICAM-knappen
För att ändra stereoljudläge för ATV-kanaler
För att ändra ljudspråk för DTV-kanaler
8. LIST
För att visa kanallistan i DTV-/TV-läge
9. Q.view (REVEAL)
För att växla mellan nuvarande kanal och föregående kanal.
För att visa dold information för vissa text-TV-sidor (t.ex.
svar på gåtor eller liknande).
Tryck igen för att dölja informationen.
10. HOLD
För att stoppa automatisk ändring av text-TV-sida
11. MIX
För att gå till mix-läget. (För SUBTITLE (TEXT) eller
NEWSFLASH (NYHETS-)-sidan, använd mix-läget).
Tryck igen för att gå ur.
12. RADIO
För att ändra till RADIO-program från DTV-kanaler i
DTV-läget. Tryck igen för att gå tillbaka.
13. STORLEK
Tryck upprepade gånger för att ändra bildvisningsläge i
text-TV-läget.
14. INDEX
För att gå till indexsidan i text-TV-läget.
15. TEXT
Tryck för att gå till eller gå ur text-TV-läget.
Användning av fjärrkontrollen
BESKRIVNING AV KNAPPARNA
16. SUB.PAGE
För att gå till eller gå ur undersidan i text-TV-läget
17. MUTE
För att stänga av ljudet
18. SOURCE
För att välja ingångskälla
19. MENU : För att gå till huvudmenysidan
PROG+/PROG-: För att välja kanal uppåt eller nedåt eller
för att flytta uppåt eller nedåt i menyer.
VOL+/VOL-: För att justera volymen eller valt
menyalternativ i menyerna; för att flytta åt vänster eller
höger i menyerna.
20. OK (ENTER)
För att bekräfta eller ändra inställningar för det valda
menyalternativet
21 EXIT
För att gå ur menyn
22 SUB.T
För att välja textspråk eller sätta på visning av text i
DTV-läget.
23 FAV
För att visa en lista över favoritkanaler
24 SLEEP
För att ställa in den tid då TV:n automatiskt ska stängas av
25 BILDFÖRHÅLLANDE
För att välja lämpligt bildförhållande
26 färgknappar
Används för att kontrollera vissa åtgärder för
menyalternativ eller för text-TV-läget.
27 riktningsknappar
Används för navigering för MHEG 5-program
Användning av fjärrkontrollen (DVD)
DVD-läget:
2. ÖPPNA/STÄNG-knappen
Tryck på ÖPPNA/STÄNG-knappen för att lägga i en skiva i
skivfacket.
10/11. PREV/NEXT-knappen
Tryck på dessa knappar för att gå till föregående/nästa kapitel
(DVD).
12/13. FR/FF-knappen
Dessa knappar gör det möjligt att hoppa framåt/bakåt med 5
gånger den vanliga hastigheten. Tryck på ”PLAY”-knappen
för att gå tillbaka till normal uppspelning.
14. REPEAT-knappen
Du kan trycka på denna knapp för att spela upp en titel (DVD)
eller alla spår (CD) upprepade gånger.
15. UPPSPELNINGS-/PAUS-knapp
Tryck på denna knapp för att starta uppspelning. Tryck på
denna knapp igen för att pausa uppspelning.
16. STOPP-knapp
Tryck på denna knapp för att stoppa DVD-spelaren.
26. TITEL-knappen (TITLE)
DVD-skiva:
Tryck på TITLE-knappen och använd sedan "
ENTER-knappen för att välja program.
" och
26. ZOOM-knappen
Tryck på ZOOM under uppspelning eller pausad uppspelning
för att aktivera zoomfunktionen.
Observera: Zoom fungerar inte på alla DVD-skivor.
26. ANGLE-knappen
Om skivan innehåller scener som har spelats in med olika
kameravinklar kan du ändra till en annan kameravinkel under
uppspelning.
Observera: Vinkelindikatorn kommer att blinka på
TV-skärmen under scener som är inspelade med olika vinklar
som en indikation på att det är möjligt att ändra vinkel.
Användning av fjärrkontrollen
DVD-läget:
26. SLOW-knappen
Tryck på denna knapp under uppspelning för att aktivera
slow-funktionen.
28. DVD-MENY-knappen (DVD MENU)
Om du spelar upp DVD-skivor, tryck på denna knapp för
att gå till bilden med rotmenyn.
29. PROGRAM-knappen
Lägg till ett spår till programlistan.
30. SUBTITLE-knappen
Genom att trycka på den här knappen kan man ändra
textspråk från det språk som valts vid
grundinställningarna till ett annat språk, om detta finns
tillgängligt.
31. AUDIO-knappen
Genom att trycka på den här knappen kan man ändra
ljudspråk från det språk som valts vid inställningar till ett
annat språk, om detta finns tillgängligt.
32. DVD SETUP-knappen
Du kan använda funktionen "bildruta framåt" genom att
trycka på denna knapp.
33. DISPLAY-knappen
För att visa OSD.
34. GOTO-knappen
Tryck på denna knapp för att gå till önskad position.
Grundläggande användning
Sätta på/stänga av
Sätta på
Anslut först strömadaptern och strömsladden på korrekt sätt.
Tryck på STANDBY-knappen på TV:n eller på strömknappen på fjärrkontrollen
Stänga av
Tryck på TV- eller strömknappen på fjärrkontrollen
TV:n går till standbyläge och bilden på skärmen försvinner.
OBS! TV:n kommer att fortsätta använda en del ström så länge strömsladden är isatt i eluttaget.
Om du inte ska använda TV:n under en längre tid, se till att du kopplar ur den från eluttaget.
Programmering genom AUTO-sökning
Innan du börjar titta på TV måste du först ändra ingångskälla till DTV eller ATV och låta TV:n utföra
en autosökning.
1. Tryck på SOURCE-knappen på fjärrkontrollen.
2. Tryck på PROG+/PROG- och OK för att välja DTV eller ATV.
3. Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen.
4. Tryck på VOL+ /VOL- för att välja TV-inställningsmenyn.
5. Tryck på PROG- för att välja alternativ för [autosökning] och VOL+ för
att bekräfta och fortsätta.
6. Tryck på PROG+/- för att välja korrekt land.
7. Tryck på VOL- för att markera alternativet [start] och tryck sedan på
OK-knappen.
8. Vänta i några minuter medan TV:n söker efter kanaler.
9. Tryck på OK (ENTER) för att spara kanalerna när autosökningen är klar.
Analoga och digitala kanaler
Denna TV är förberedd för att kunna ta emot alla de analoga och digitala kanaler som finns idag.
Välja kanaler
Du kan välja analoga och digitala kanaler på flera olika sätt.
Metod 1 Använda PROG+/PROG- på fjärrkontrollen eller P+/P
Tryck på PROG+/PROG- eller P+/P- för att bläddra igenom alla tillgängliga kanaler. Endast de
kanaler som är markerade med en bock kan väljas med knapparna PROG+/PROG- eller H+/CH-.
Metod 2 Använda Q_View på fjärrkontrollen
Tryck på Q_View för att gå tillbaka till föregående kanal.
Tryck på Q_View igen för att gå tillbaka till den kanal som du för närvarande ser på.
Metod 3 Använda 0-9 och ENTER på fjärrkontrollen
För analog TV-kanal
Tryck på sifferknapparna 0-9 för att ange ett kanalnummer och bekräfta med ENTER för
att välja upp till kanal 100 för analoga kanaler
För digitala TV-kanaler
Tryck på sifferknapparna 0-9 för att ange ett kanalnummer och bekräfta med ENTER för
att välja.
Metod 4 Använda den huvudsakliga kanallistan
Tryck på LIST-knappen på fjärrkontrollen för att visa huvudkanalerna med knapparna
PROG+/PROG- och ENTER.
Metod 5 Använda favoritkanallistan
Tryck på FAV-knappen för att visa listan med favoritkanaler. Du kan välja kanal med knapparna
PROG+/PROG- och ENTER.
Grundläggande användning
Justera volymen
Använda VOL+/VOL- på fjärrkontrollen eller V+/V- på TV:n
Tryck på VOL+/VOL- eller V+/V- för att öka eller minska volymen.
Använda MUTE på fjärrkontrollen
Tryck på MUTE-knappen för att stänga av ljudet. Tryck igen för att avbryta.
Val av källa
Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen eller på TV:n och välj ingångskälla med knapparna
PROG+/PROG- eller P+/P- och ENTER /V+. Alternativen för ingångskällor visas nedan.
Menynavigering
Använda menyn på fjärrkontrollen.
1. Tryck för att visa huvudmenyn.
2. Tryck för att markera menyalternativ.
3. Tryck för att gå till fältet med undermenyn.
4. Tryck för att välja alternativ i undermenyn.
Tryck för att justera de valda alternativen eller för att gå in på undermenyn.
5. Tryck för att bekräfta ditt val.
6. Tryck för att gå tillbaka till föregående bild.
7. Tryck för att gå tillbaka till normal bild.
Använda knappen ASPECT
Tryck upprepade gånger på ASPECT för att välja lämpligt bildförhållande. Följande lägen kan
finnas tillgängliga att välja mellan.
Bildförhållande: Auto/4:3/16:9 /zoom /16:9FS /Panorama. AUTO/ 4:3 (endast för PC-läget)
Observera: När du väljer AUTO för att visa ett program med bildförhållandet 4:3 kommer två
svarta streck att synas till vänster och höger på bilden. För att vara rädd om skärmen bör du INTE
använda AUTO-funktionen alltför länge när du tittar på ett program med bildförhållandet 4:3.
Avancerade funktioner
Beroende på den signal som ställts in kan olika MENY-alternativ visas på bilden. Menyerna nedan
är till exempel baserade på ATV-läget.
Bildkontroll
Använda bildmenyn
1.
Tryck på MENU.......
2. Markera ikonen PICTURE (BILD) med hjälp av knappen VOL+/-.
3. Tryck på PROG- .......
För att markera ett alternativ och för att ändra inställningar, tryck på VOL+/- PROG+/-.
Tryck på MENU för att gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT för att gå ur.
Justera bildinställningar
1. Bildläget
Välj det bildläge som bäst matchar TV:ns miljö; t.ex. hur ljust det är i rummet, vilken typ av
program du ser på, eller vilken typ av bild du visar från en extern utrustning.
Standard Välj för en normal bild.
Dynamic (Dynamiskt) Välj för förstärkt bildkontrast och skärpa.
Soft (Dämpat) Välj för en starkt definierad bild i ett normalljust rum.
User (Eget) Välj för att anpassa bilden efter eget önskemål.
Observera: För att snabbt ändra bildläge, tryck på knappen P.P. upprepade gånger.
2. Contrast (Kontrast) Välj för att justera bildens kontrast.
3. Brightness (Ljusstyrka) Välj för att justera bildens ljusstyrka.
4. Tint (Nyans) Välj för att justera naturliga hudtoner. Används endast för formatet 480i.
5. Colour (Färg) Välj för att justera bildens färg.
6. Sharpness (Skärpa) Välj för att justera bildens skärpa.
7. Colour Temp (Färgtemp.) Välj för att justera bildens färgtemperatur; välj mellan lägena
Normal/Warm (Varm) /Cool (Kall).
8. PC-inställning
Använd knapparna PROG+/- för att välja alternativ: [H-offset] (H-förskjutning) [V-offset]
(V-förskjutning) [Size] (Storlek) [Phase] (Fas) [Auto adjust] (Autojustering). Tryck på
knappen VOL+/- för att justera alternativen.
H-offset (H-förskjutning) Centrera bilden genom att flytta den åt vänster eller höger.
V-offset (V-förskjutning) Centrera bilden genom att flytta den uppåt eller nedåt.
Size (Storlek) Justera bildens storlek.
Phase (Fas) Justera om tecknen har låg kontrast eller om bilden flimrar.
Auto Adjust (Autojustering) Tryck på OK-knappen för att ställa in automatiskt.
Avancerade funktioner
Ljudkontroll
Använda LJUD-menyn
1. Tryck på MENU.......
2. Markera ikonen AUDIO (LJUD)
med hjälp av knappen VOL+ eller VOL-.
3. Tryck på PROG- .......
För att markera ett alternativ och för att ändra inställningar, tryck på PROG+/- VOL+/-. Tryck på MENU för att
gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT för att gå ur.
Ställa in LJUD-läge
1. Ljudläge
Standard Välj för ett normalt program.
Music (Musik) Välj för ett musikprogram.
Theatre (Teater) Välj för ett filmprogram.
Voice (Röst) Välj för ett nyhetsprogram.
User (Eget) Välj för att anpassa ljudet enligt önskemål.
Observera: För att snabbt ändra ljudläge, tryck på knappen SMODE upprepade gånger.
2. Treble (Diskant) Tryck för att öka/minska nivån för högre tonarter.
3. Bass (Bas) Tryck för att öka/minska nivån för lägre tonarter.
4. Balance (Balans) Justera för att lägga tonvikten på balans vänster eller höger högtalare.
Justering av tid
Använda TIDS-menyn
1. Tryck på MENU.......
2. Markera ikonen TIME (TID)
med hjälp av knappen VOL+ eller VOL-.
3. Tryck på PROG- .......
För att markera ett alternativ och för att ändra
inställningar, tryck
på PROG+/- VOL+/-. Tryck på MENU för att gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT för att gå ur.
Välja tidsalternativ
1. Klocka
Om du tittar på digitala kanaler kommer klockikonen att visa aktuell dag/tid som fastställs med hjälp av den valda
tidszonen. Tiden ställs in automatiskt med hjälp av den digitala TV-källan.
Om du tittar på analoga kanaler eller på andra bilder, tryck på knappen OK för att gå till undermenyn för klocka
(CLOCK) och använd VOL+/- eller PROG+/- för att ställa in datum (Date), månad (Month), år (Year), timmar (Hour)
och minuter (Minute).
2. Sleep-tid
Tryck på VOL+/- för att ställa in TV:n på automatisk avstängning efter 10, 20,30,40,50,60,70,80,90, 100,110 eller 120
minuter. Välj ”Off” för att avbryta timern.
3. Tidszon
Tryck på VOL+/- för att välja rätt tidszon beroende på var du befinner dig.
Avancerade funktioner
Systeminställningar
Använda INSTÄLLNINGS-menyn
1. Tryck på MENU.......
2. Markera ikonen SETUP
med hjälp av knappen VOL+ eller VOL-.
3. Tryck på PROG- .......
För att markera ett alternativ och för att ändra inställningar, tryck på PROG+/- VOL+/-. Tryck på MENU för att
gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT för att gå ur.
Systeminställningsalternativ
1. Language (Språk) Välj det språk du önskar använda för menyer etc.
2. Audio Language (Ljudspråk) Tryck på OK eller VOL+ för att gå in på undermenyn för ljudspråk.
Primary (Primärt) Tryck på VOL+/- för att välja önskat ljudspråk.
Secondary (Sekundärt) Tryck på VOL+/- för att välja önskat ljudspråk.
Observera: För att snabbt ändra ljudspråk, tryck på knapparna AUDIO, PROG+/- och OK för att välja önskat ljudspråk.
3. Subtitle Language (Textspråk) Tryck på OK eller VOL+ för att gå in på undermenyn för textspråk.
Primary (Primärt) Tryck på VOL+/- för att välja önskat textspråk.
Secondary (Sekundärt) Tryck på VOL+/- för att välja sekundärt textspråk.
Observera: För att snabbt ändra textspråk, tryck på knapparna SUB.T, PROG+/- och OK för att välja önskat
textspråk.
4. Restore Setting (Återställ inställningar) Tryck på knapparna OK eller VOL+ för att återställa
systeminställningarna till standardinställningar. Försäkra dig om att du verkligen vill återställa alla inställningar till
standardinställningar innan du utför denna åtgärd. Även kanalinformation kommer att förloras. Du kommer att bli
tvungen att utföra autosökning igen.
Låskontroll
Använda LÅS-menyn
1. Tryck på MENU.......
2. Markera ikonen LOCK (LÅS)
med hjälp av knappen VOL+ eller VOL-.
3. Tryck på PROG- .......
4. Ange korrekt lösenord.
Använd sifferknapparna 0-9.
Om det är första gången du använder menyn [LOCK] (LÅS), kan du använda det förinställda lösenordet
”0000”
För att markera ett alternativ och för att ändra inställningar, tryck på PROG+/- VOL+/-. Tryck på MENU för att
gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT för att gå ur.
Välja låsalternativ
1. Lås TV-system
Tryck på knappen VOL+/- för att aktivera eller inaktivera låssystemet.
2. Ändra lösenord
Välj för att ändra till önskat lösenord. Du behöver det gamla lösenordet för att kunna ändra till ett nytt.
Avancerade funktioner
Ange det nya lösenordet för låssystemet (Lock system) med hjälp av sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen och
bekräfta.
Glöm inte bort ditt nya lösenord när du har ställt in detta.
3. Block Program (Blockera program) Tryck på knappen OK för att gå in på menyn Blockera program (Block
Program), tryck på PROG+ eller PROG- för att välja en kanal, tryck sedan på den GRÖNA knappen för att låsa eller
låsa upp den valda kanalen.
4. Parental Guidance (Föräldraguidning) Välj en censureringsnivå för att censurera och blockera program. (Off
(Av), 4---18).
Observera: Systemet kommer endast att fungera om korrekt information sänds av TV-kanalen.
Du måste ange lösenordet när du använder alternativen {[Auto Tuning] (autosökning), [DTV manual Tuning] (manuell
sökning för DTV), [ATV Manual Tuning] (manuell sökning för ATV) och [Programme Edit] (programredigering)}, om du
aktiverar Lock TV System (Lås TV-systemet).
Kanalinställning
Använda TV-INSTÄLLNINGS-menyn
1. Tryck på MENU.......
2. Markera ikonen TV SETTING (TV-INSTÄLLNING)
med hjälp av knappen VOL+ eller VOL-.
3. Tryck på PROG- .......
För att markera ett alternativ och för att ändra inställningar,
tryck på
PROG+/- VOL+/-. Tryck på MENU för att gå tillbaka till föregående meny och tryck på EXIT för att gå ur.
Automatisk sökning
Du kan behöva köra automatisk sökning om det är första gången du använder TV:n.
1. Välj Auto Tuning (autosökning) genom att trycka på “VOL+” eller “Enter-knappen”; en dialogruta kommer att öppnas.
2. Välj land beroende på var du befinner dig, med hjälp av “VOL-”eller “VOL+”; tryck på “PROG-”; välj “Start”, och tryck
på “Enter” för att påbörja autosökning.
3. När sökningen är klar (även när denna stoppats manuellt) visas en meddelande ruta enligt nedan. Denna ruta visar
resultatet för sökningen. Alla kanaler kommer att visas på kanallistmenyn. För att gå till kanallistmenyn, tryck på
knappen ”list”.
Manuell sökning DTV
Tryck på knapparna ENTER eller VOL+ för att gå in på menyn för manuell sökning för DTV. Om nuvarande
källa är ATV för manuell sökning för DTV kommer TV:n automatiskt ändra till DTV-källa.
1. Använd VOL+/- för att välja ett kanalnummer.
2. Tryck på ENTER för att börja söka efter kanaler.
Observera: En kanal kan innehålla flera olika digitala program eller radioprogram.
Manuell sökning ATV
Tryck på knapparna ENTER eller VOL+ för att gå in på menyn för manuell sökning för ATV. Om nuvarande
källa är DTV kommer TV:n automatiskt ändra till ATV-källa.
1. Storage To (Lagra till) Det kanalnummer du vill spara.
2. Colour System (Färgsystem) Välj färgsystem.
3. Sound System (Ljudsystem) Välj ett ljudsystem.
4. Current CH (Nuvarande kanal) Nuvarande kanalnummer.
5. Search (Sök) Starta manuell sökning; “VOL-” söker nedåt; “VOL+” söker uppåt. Tryck på ”MENU” för att pausa
sökningen.
6. Fine Tune (Finsökning) Öka eller minska nuvarande frekvens steg för steg tills TV-signalen är bästa möjliga.
7. SAVE (SPARA) Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att spara resultatet.
Avancerade funktioner
Programredigering
Tryck på OK eller VOL+ för att gå in på programredigeringsmenyn; alla ATV-kanaler och
DTV-kanaler kommer att listas i programredigeringsmenyn.
1. Alternativ för ATV-kanaler
Delete (Ta bort) Tryck på den röda knappen för att ta bort kanalen. Denna åtgärd kommer att
göra att all information om kanalen förloras. Om du vill se på kanalen kommer du att bli
tvungen att manuellt söka efter kanalen igen.
Rename (Ändra namn) Tryck på den gröna knappen för att ändra namn för kanalen
Move (Flytta) Tryck på den gula knappen för att ändra kanalens position i kanallistan
Skip (Hoppa över) Tryck på den blå knappen för att hoppa över kanalen. Kanalen kommer då
att försvinna från kanallistan och du kommer att vara tvungen att trycka på den blå knappen
igen för att avbryta denna funktion
. Namnet på kanalen blir gult i kanallistan.
FAV Tryck på FAV-knappen för att lägga till kanalen till favoritkanallistan. Om du vill ta bort
kanalen från favoritkanallistan måste du trycka på FAV-knappen igen. Ikonen
kommer då
att försvinna.
2. Alternativ för DTV-kanaler
Delete (Ta bort) Tryck på den röda knappen för att ta bort kanalen. Denna åtgärd kommer att
göra att all information om kanalen förloras. Om du vill se på kanalen kommer du att bli
tvungen att manuellt söka efter kanalen igen.
Skip (Hoppa över) Tryck på den blå knappen för att hoppa över kanalen. Kanalen kommer då
att försvinna från kanallistan och du kommer att vara tvungen att trycka på den blå knappen
igen för att avbryta denna funktion
. Namnet på kanalen blir gult i kanallistan.
FAV Tryck på FAV-knappen för att lägga till kanalen till favoritkanallistan. Om du vill ta bort
kanalen från favoritkanallistan måste du trycka på FAV-knappen igen. Ikonen
kommer då
att försvinna.
Ny installation för DTV-källa
Första gången du sätter på TV:n med ingångskällan DTV kommer den att gå direkt till
autosökningsläget.
Följ helt enkelt instruktionerna på bilden enligt nedan för att ställa in kanaler.
1. Använd knapparna VOL+/-för att välja önskat bildmenyspråk.
2. Använd knappen PROG- för att flytta till Auto Tuning (autosökning) och tryck på OK-knappen för
att gå in på menyn Auto Tuning (autosökning).
3. Använd knappen PROG+/- för att välja korrekt land.
4. Använd knappen VOL- för att flytta till Start. Tryck på OK-knappen för att bekräfta start.
Systemet kommer automatiskt att börja söka efter kanaler och ställa in alla de kanaler som hittas.
När sökningen är klar kommer TV:n att visa den första kanal som sparats.
Avancerade funktioner
Alternativet GUIDE
Använda programguiden
1. Tryck på knappen GUIDE.......
2. Välj en kanal.
Använd knappen PROG +/-.
3. Använd knappen VOL+/- för att visa all information för kanalen för nuvarande datum
För att markera ett alternativ, tryck på PROG+/- VOL+/-. Tryck på GUIDE eller EXIT för att gå ur.
Programguide
När du tittar på en DTV-kanal kan du trycka på knappen GUIDE för att visa PROGRAMGUIDE-menyn och visa
programinformation.
INFO Tryck på INFO så kommer information om nuvarande program att visas. Tryck på INFO igen för att gå
tillbaka.
DATE (DATUM) Tryck på den gula knappen för att välja datumikonen och använd sedan knappen VOL+ /- för att
ändra datum som visas. Datum kan visas en vecka framåt med start fr.o.m. dagens datum som fås från
programmet. Tryck på den gula knappen igen för att gå tillbaka.
Schedule (Schemalägg) Tryck på den gröna knappen för att gå till menyn SCHEDULE (SCHEMALÄGG). Listan
över de program du vill bli påmind om (reminder) kommer att visas i menyn SCHEDULE (SCHEMALÄGG).
Reminder (Påminnelse) Tryck på den blå knappen för att gå in på menyn REMINDER (PÅMINNELSE). Använd
knapparna PROG+/-, VOL+/- för att ställa in alternativen (programmets namn, datum och tid), och tryck på
OK-knappen för att bekräfta om du vill boka ett program.
1. Använd knapparna VOL+/-för att välja alternativen [Programme] (program) [ Hour] (timmar) [Minute] (minuter)
[Mode] (läge) [ Date] (datum) [Month] (månad).
2. Använd knappen PROG+/- för att ställa in tid och läge för påminnelsen.
3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta och gå till undermenyn för Schedule List (listan för Schemalägg).
4. Använd den gröna knappen för att ta bort programmet du vill bli påmind om från undermenyn för Schedule List
(listan för Schemalägg).
5. Använd menyknappen för att gå tillbaka till guidemenyn.
6. Använd Exit-knappen för att gå tillbaka till programbilden.
GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD)
LJUDINSTÄLLNINGSSIDA (AUDIO)
VANLIGA PROCEDURER FÖR
GRUNDINSTÄLLNINGAR
Tryck på SETUP-knappen för att visa
inställningsmenyn. Använd knapparna "
" för att
välja önskat alternativ. Efter att du avslutat
inställningarna, tryck på SETUP igen för att visa
TV-bilden.
Följande menyalternativ kan ändras:
ALLMÄNT: öppnar menyn ALLMÄNT (GENERAL).
LJUD: öppnar ljudmenyn (Audio).
DOLBY : öppnar INSTÄLLNINGS-menyn för DOLBY
DIGITAL.
PREFERENCE: öppnar menyn för EGNA
INSTÄLLNINGAR (PREFERENCE).
SIDAN MED ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
(GENERAL)
Följande menyalternativ kan ändras:
TV-DISPLAY: väljer aspektförhållande för
uppspelningsbilden.
NORMAL/PS: pan & scan-display.
NORMAL/LB: visning med brevlådeformat.
WIDE: bredbildsvisning.
Vinkelmärke: ändring av vinkelvisning (om
tillgänglig). Se ändring av vinklar på sidan 10.
SKÄRMSLÄCKARE: man kan välja att
aktivera/inaktivera skärmsläckaren.
MPEG4 SP
som MPEG4 undertitel
Denna sida är för högtalarljudinställningar.
DOWNMIX-stereo
LT/RT (vänster/höger): 2-kanaligt ljud, huvudkanalen
med surround.
STEREO: 2-kanaligt ljud, den högra huvudkanalen
med högersurround; den vänstra huvudkanalen med
vänstersurround.
SIDAN MED INSTÄLLNINGAR FÖR DOLBY
DIGITAL
Följande menyalternativ kan ändras:
DUBBELMONO: Återgivningsläge som används
endast när ljudet består av två oberoende ljudkanaler
(1/1-läge). Möjliga valalternativ är:
STEREO: Återger bägge kanalerna som de är.
L-MONO: Återger endast vänsterkanalen.
R-MONO: Återger endast högerkanalen.
Förinställt val är STEREO.
DYNAMISK: Dynamiskt område.
SIDAN FÖR VIDEOINSTÄLLNINGAR (VIDEO
SETUP)
Följande menyalternativ kan ändras:
Skärpa: värde för skärpa.
Ljusstyrka: värde för ljusstyrka.
Kontrast: värde för kontrast.
GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD)
SIDAN FÖR EGNA INSTÄLLNINGAR
Följande menyalternativ kan ändras:
LJUD: Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt).
TEXTNING: Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt).
SKIVMENYN: Väljer ett språk för skivmenyer (om tillgängligt).
FÖRÄLDRALÅS[endast DVD]: Detta är för att inaktivera uppspelning av
specificerade DVD-skivor som är olämpliga för barn. Vissa DVD-skivor är kodade
med en specifik klassificeringsnivå. Om skivans klassificeringsnivå är högre än den
som är inställd här, kommer uppspelning av skivan att förbjudas. Om man väljer
något av alternativen för föräldralås (PARENTAL) så kommer skärmen gå över till
LÖSENORDS-sidan (PASSWORD) och ett lösenord krävs. Det fabriksinställda
lösenordet är 1369.
LÖSENORD: Väljer sidan för ändringar av lösenord (PASSWORD CHANGE
PAGE).
SIDAN FÖR ÄNDRINGAR AV LÖSENORD
GAMMALT LÖSENORD: Ange det GAMLA lösenordet (fabrikinställningen är 1369)
och markören kommer automatiskt att hoppa till NEW PASSWORD (nytt lösenord).
NYTT LÖSENORD: Ange det NYA lösenordet. Ange 4 siffror med hjälp av
fjärrkontrollens sifferknappar. Markören kommer nu automatiskt att hoppa till
CONFIRM PASSWORD (BEKRÄFTA LÖSENORD).
BEKRÄFTA LÖSENORD: Bekräfta det NYA lösenordet genom att ange detta en
gång till. Om man anger fel lösenord för att bekräfta, kommer markören stanna kvar
i denna kolumn. Efter att det korrekta nya lösenordet angetts igen kommer markören
automatiskt att hoppa till OK.
OK: När markören är vid denna knapp, tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
DEFAULT: Gå tillbaka till fabriksinställningen.
FELSÖKNINGSTIPS
Innan du söker professionell teknisk hjälp kan du själv kontrollera följande fel och
lösningar.
Ingen bild:
Prova någon annan kanal. Det kan bero på stationsproblem.
Justera inställningskontrollen.
Kontrollera att TV:n är inställd på TV-läge.
Kontrollera att LCD:n är på.
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten.
Inget ljud eller förvrängt ljud:
Kontrollera att inställningarna för TV:n och ljudet är korrekta.
Justera inställningskontrollen.
Förmodligen är det någon lokal störning, som t ex någon apparat som stör.
Rikta om antennen (om denna är av inomhustyp).
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten.
Fjärrkontrollen fungerar inte:
Kontrollera att batterierna är isatta med polerna åt rätt håll.
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för användning.
Ta bort eventuella saker som är i vägen mellan fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn.
Använd fjärrkontrollen högst 8 meter från fjärrkontrollsensorn.
"NO SIGNAL" visas (PC-läge):
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
Kontrollera att datorn och annan utrustning är på.
Kontrollera att TV:n är inställd på pc-läge.
"INVALID FORMAT" visas (PC-läge):
Kontrollera om inställningen är kompatibel med skärmspecifikationen.
Led-lampindikatorn lyser men ingen bild visas
Kontrollera skärminställningarna kontrast och ljusstyrka.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.
Konstiga fläckar syns på skärmen:
En del punkter kan uppstå på skärmen, som röda, gröna eller blå fläckar. Detta
kommer emellertid inte ha någon inverkan eller påverkan på skärmens prestanda.
Bortglömt lösenord:
På lösenordsbilden, ange följande lösenord: 4886
Du kan använda detta lösenord för att ställa in ett nytt lösenord enligt önskemål.
Glöm inte bort ditt lösenord.
ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Download PDF