Mach | 688.080 | Gebruiksaanwijzing - Van Hattem Horeca

KOFFIEZETAPPARAAT
Model: *688.080
COFFEE MACHINE
Model: *688.080
MACHINE À CAFÉ
Modèle: *688.080
Gebruiksaanwijzing (p. 1-5)
User instructions (p. 6-10)
Mode d’emploi (p. 11-15)
1. Inhoudsopgave
1. inhoudsopgave .......................................................................................................................... 2
2. TECHNISCHE GEGEVENS................................................................................................................ 3
3. samenstelling .......................................................................................................................... 3
4. InstallatiE.................................................................................................................................. 3
5. GEBRUIKSAANWIJZING.................................................................................................................. 4
6. eLECTRISCH SCHEMA.................................................................................................................... 4
NEDERLANDS
7. AANDACHTSPUNTEN..................................................................................................................... 5
-2-
2. TECHNISCHE GEGEVENS
Model
688.080
Specificaties
1 korffilter met 2 warmhoudplaten
Afmetingen
205 x 410 x 450 mm (LxBxH)
Voltage
220~240 V
Vermogen
1960 W
Netto Gewicht
6,5 Kg
NEDERLANDS
3. samenstelling
1 korffilter met 2 warmhoudplaten.
4. InstallatiE
1. De elektrische energievoorziening moet identiek zijn met wat het op het etiket van de machine vermeld staat.
warmhoudplaat (boven)
water reservoir
deksel
korffilter houder
warmhoudplaat (onder)
schakelaar
warmhoudplaat (boven)
schakelaar
warmhoudplaat (onder)
2. De machine moet een geaarde verbinding hebben.
3. Plaats de machine op een stabiele ondergrond en in een schone, droge en onbrandbare omgeving.
4. Het onderhoud moet worden gedaan door een gekwalificeerde servicetechnicus.
-3-
5. gebruiksaanwijzing
bij gebruik:
1. Reinig de koffiekan en de filterhouder met warm water.
2. Plaats de filterhouder terug in het apparaat (bij eerste gebruik ZONDER filter en gemalen koffie).
3. Vul het apparaat met een koffiekan water (stekker NIET in het stopcontact).
4. Bij eerste gebruik wacht vervolgens 5 minuten.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Let op!! Het apparaat start automatisch.
7. Plaats de koffiekan op de warmhoudplaat onder de filterhouder.
8. Schakel de warmhoudplaat (onder) in met behulp van de schakelaar.
9. Het warme water stroomt door het filter in de koffiekan.
10.Zodra het warme water stopt met stromen is het proces beeindigd.
NEDERLANDS
6. elektrisch schema:
-4-
1. Als de voedingskabel beschadigd is, moet die worden hersteld door een gekwalificeerde servicetechnicus,
dit om gevaar te voorkomen.
2. Wanneer het apparaat aan staat, is het verboden de onderdelen met een hoge temperatuur aan te raken.
Zorg ervoor dat de machine op kamertemperatuur is bij het schoonmaken.
3. Niet met water wassen, om schade aan elektrische onderdelen te voorkomen.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze instructie hebben
gekregen over het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
5. Let op: om het gevaar te voorkomen dat onbedoelde lijdt tot het smelten van zekeringen, moet dit toestel niet
worden gevoed via externe apparatuur, zoals b.v. een timer, of worden verbonden met een schakelaar van een
elektrische groep die regelmatig aan en uit wordt gezet.
6. Indien niet ingebruik de stekker uit het stopcontact halen.
-5-
NEDERLANDS
7. AANDACHTSPUNTEN
COFFEE MACHINE
Model: *688.080
ENGLISH
Operation Manual (p. 6-10)
1. CONTENTS
1. CONTENTS ..................................................................................................................................... 7
2. Specifications............................................................................................................................ 8
3. Structure.................................................................................................................................... 8
4. Installation................................................................................................................................ 8
5. Operating instruction............................................................................................................. 9
6. Wiring diagram........................................................................................................................... 9
ENGLISH
7. ATTENTION................................................................................................................................... 10
-7-
2. Specifications
Model
688.080
Specifications
1 head with 2 warmers coffee machine
Dimension
205 x 410 x 450 mm (LxWxH)
Voltage
220~240 V
Power
1960 W
Net Weight
6.5 Kg
3. Structure
1 head with 2 warmers coffee machine.
4. Installation
1. The electric supply should be identical with what it shown on the rating label of machine.
upper warming plate
ENGLISH
water tank cover
coffee filter
lower warming plate
upper warmer
plate switch
lower warmer
plate switch
2. The machine must be connect with ground wire.
3. Place the machine on steady place and out of tinder, water and explosive objects.
4. The maintenance must be done by technician.
-8-
5. Operating instruction
First time using:
1. Clean the decanter and filterholder with warm water.
2. Place the filterholder back in the machine (first time WITHOUT filter and coffee).
3. Fill the machine with a decanter of water (keep the machine UNPLUGGED of power).
4. Only at first time using wait for 5 minutes.
5. Place the plug of the machine into the power supply.
6. Be aware!! The machine will start automaticaly.
7. Place the decanter on the lower warming plate under the filterholder.
8. Switch the warming plate (under) on with the switch.
9. Hot water will flow through the filterholder into the decanter.
10.When the water stops flowing, the proces is finished.
ENGLISH
6. Wiring diagram
-9-
7. ATTENTION !
1. If the power supply’s soft cable damaged, it would be repaired by manufacturer, Service Sector or maintenance
worker to avoid danger.
2. When working, forbid touching the high-temperature parts. Be sure the machine is at the room temperature,
and then do the cleaning.
3. Don’t wash it with water to avoid electric leakage and component damage.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
­concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
5. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not
be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly
switched on and off by the utility.
6. Unplug the machine if not using.
ENGLISH
- 10 -
MACHINE À CAFÉ
FRANÇAIS
Modèle: *688.080
Mode d’emploi (p. 11-15)
1. INDEX
1. INDEX .......................................................................................................................................... 12
2. Description technique........................................................................................................... 13
3. Structure.................................................................................................................................. 13
4. Installation.............................................................................................................................. 13
5. Instructions d'exploitation................................................................................................. 14
6. schéma électrique.................................................................................................................. 14
7. avertissement.......................................................................................................................... 15
FRANÇAIS
- 12 -
2. Description technique
Modèle
688.080
Specifications
1 support du filtre avec 2 plaques chauffantes
Dimension
205 x 410 x 450 mm (Lo x la x H)
Voltage
220~240 V
Puissance
1960 W
Poids Net
6.5 kg
3. Structure
1 support du filtre avec 2 plaques chauffantes
4. Installation
1. L'alimentation électrique doit être identique à ce qui est indiqué sur l'étiquette de la machine.
Plaque chauffante
supérieure
couvercle du
réservoir d’eau
FRANÇAIS
support du filtre
Plaque chauffante
inférieure
Commutateur plaque
chauffante supérieure
Commutateur plaque
chauffante inférieure
2. La machine doit être branchée à une prise de terre.
3. Placer l'appareil sur une surface lisse, imperméable et propre.
4. Toute opération d'entretien et d’installation doit être effectuée par le personnel autorisé.
- 13 -
5. Instructions d'exploitation
UTilisation:
1. Nettoyer la carafe et le support du filtre avec de l'eau chaude.
2. Placer le support du filtre dans la machine (le premier temps sans filtre et café).
3. Remplisser la machine avec une carafe d'eau (NE PAS brancher dans la prise murale).
4. Pour la première utilisation, attendre 5 minutes.
5. Insérer la fiche de conduite dans la prise murale.
6. Attention!! La machine démarrera automatiquement.
7. Placer la cafetière sur la plaque chauffante inférieure sous le support du filtre.
8. Allumer la plaque chauffante (sous) avec le commutateur.
9. L'eau chaude coulera par le filtre dans la cafetière.
10.Lorsque l'eau cesse de couler, le processus est terminé.
6. schéma électrique
FRANÇAIS
- 14 -
7. avertissement!
FRANÇAIS
1. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par un technicien qualifié, ceci afin d'éviter tout
risque.
2. Lorsque l'appareil est allumé, il est interdit de toucher les éléments à température élevée. Assurez-vous que la
machine soit à température ambiante lors du nettoyage.
3. Ne pas nettoyer à l'eau afin d'éviter un endommagement des composants électriques.
4. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou avec un manque d'expérience et de connaissances, à moins que ces derniers n'aient
reçus des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent rester sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Avertissement: Afin d'éviter tout danger qui pourrait entrainer la fonte des fusibles, cet appareil ne doit pas
être alimenté par d'autres appareils externes telle une minuterie ou bien être connecté à un groupe électrogène
mis en alternance quant à sa marche.
6. Débrancher la machine en cas de non utilisation.
- 15 -
688080 MA 2012/04
Download PDF