M-system | MCM600 | Specifications | M-system MCM600 Specifications

M-system MCM600 Specifications
MCM-400
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
NOTICE
FR
D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
D
O P E R AT I N G
EN
INSTRUCTIONS
©Borett i BV
MCM-400 Combimagnetron-12
BORET TI BV
De Dollard 17
1454 AT
Watergang
T +31(0) 20-4363439
F +31(0) 20-4361326
S +31(0) 20-4363525 (service)
E info @ boret ti.com
The Netherlands
NV BORET TI SA
Rupelweg 16
2850 Boom
T +32 (0) 3-4508180
F +32 (0) 3-4586847
E info.be @ boret ti.com
Belgium
VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING
AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN
(a)
Probeer deze oven niet te gebruiken met de deur open, omdat dit kan
leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolfenergie. Kom niet aan de
veiligheidsvergrendelingen.
(b)
Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en
zorg dat er geen vuil of resten schoonmaakmiddel op de afdichtingen
blijven zitten.
WAARSCHUWING: Als de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn,
mag de oven niet worden gebruikt totdat deze gerepareerd is door een
deskundig persoon.
ADDENDUM
Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan het oppervlak
achteruit gaan waardoor de oven een minder lange levensduur heeft en er
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Specificaties
Model:
MCM400IX
(c)
Nominale spanning:
230V~50Hz
Nominaal ingangsvermogen
(magnetron):
Nominaal uitgangsvermogen
(magnetron):
Nominaal ingangsvermogen
(grill):
Nominaal ingangsvermogen
(convectie):
Ovencapaciteit:
1450W
Diameter draaiplateau:
315 mm
900W
1100W
2500W
25 l
Externe afmetingen (LxBxH): 594 x 460 x 470 mm
Netto gewicht:
21,2 kg
NL-2
!
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
WAARSCHUWING
Om het risico op brand, elektrische schokken, letsel bij
personen of blootstelling aan overmatige microgolfenergie
te voorkomen wanneer u het apparaat gebruikt, dient u de
volgende elementaire voorzorgsmaatregelen op te volgen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Waarschuwing: Vloeistoffen en
andere voedingsmiddelen
mogen niet in afgesloten
houders worden verwarmd,
omdat deze kunnen ontploffen.
Waarschuwing: Het is gevaarlijk
om afdekpanelen te verwijderen
die bescherming bieden tegen
blootstelling aan
microgolfenergie. Dit mag alleen
gedaan worden door deskundig
personeel.
Dit apparaat mag alleen worden
gebruikt door kinderen van 8
jaar of ouder. Personen met een
handicap , of gebrek aan
ervaring moeten eerst instructie
ontvangen mbt veilig gebruik
van dit apparaat.
Houdt het aansluit snoer uit de
buurt van kinderen.
Gebruik alleen keukengerei dat
geschikt is voor gebruik in
magnetrons.
De oven moet regelmatig worden
schoongemaakt en voedselresten
moeten worden verwijderd.
Lees en volg de specifieke:
"VOORZORGSMAATREGELEN
OM MOGELIJKE
BLOOTSTELLING AAN
OVERMATIGE
MICROGOLFENERGIE TE
VOORKOMEN".
8. Wanneer u voedsel in plastic of papieren
bakjes verwarmt, houd de oven dan in
de gaten door de mogelijkheid van
ontbranding.
9. Als er rookvorming is, schakel het
apparaat dan uit of trek de stekker
uit het stopcontact en houd de deur
gesloten om de vlammen te verstikken.
10.Laat voedsel niet te lang koken.
11.Gebruik de ovenruimte niet als
opslagruimte. Bewaar geen dingen
als brood, koekjes e.d. in de oven.
12.Verwijder metalen sluitstrips en
metalen handgrepen van papieren of
plastic bakjes/zakken voordat u deze
in de oven plaatst.
13.Installeer of plaats deze oven alleen
in overeenstemming met de
bijgeleverde installatie-instructies.
14.Eieren in de schaal en hele
hardgekookte eieren mogen niet
in de magnetron worden verwarmd,
omdat ze kunnen ontploffen, zelfs
nadat de verwarming in de magnetron
afgelopen is.
15.Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor
het is bedoeld, zoals wordt beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen bijtende
chemische stoffen of gassen in dit apparaat.
Deze oven is speciaal ontworpen om
te verwarmen. De oven is niet bedoeld
voor industrieel of laboratoriumgebruik.
16. Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
leverancier of deskundig personeel om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
NL-3
17. Plaats of gebruik dit apparaat niet
21. Als de oven niet goed wordt
buiten.
schoongehouden, kan dit tot
18. Gebruik het apparaat niet in de
aantasting van het
buurt van water, in een natte
ovenoppervlak leiden, waardoor
kelder of in de buurt van een
de levensduur van het apparaat
zwembad.
verkort wordt en er gevaarlijke
19. De temperatuur van
situaties kunnen ontstaan.
toegankelijke oppervlakken kan
22. De inhoud van zuigflessen en
hoog worden als het apparaat in
potjes babyvoeding moet
werking is. De oppervlakken
worden omgeroerd of geschud
kunnen heet worden tijdens
en de temperatuur moet
gebruik. Houd het netsnoer uit
gecontroleerd worden voor
de buurt van het verwarmde
consumptie, om brandwonden
oppervlak, en blokkeer de
te voorkomen.
ventilatiegaten van de oven niet.
20. Laat het netsnoer niet over de
rand van een tafel of aanrecht
hangen.
23. Magnetronverwarming van dranken kan leiden tot een vertraagd kookpunt;
wees daarom voorzichtig wanneer u het bakje hanteert.
24. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen, of
met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of instructies zijn
gegeven over het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
25. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het
apparaat spelen.
26. De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een
externe timer of een aparte afstandsbediening.
27. WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat
u het lampje vervangt, om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
28. Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. Houd
kleine kinderen uit de buurt. Stoomreinigers mogen niet worden gebruikt.
29. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen schrapers
om het glas van de ovendeur te reinigen omdat deze krassen kunnen
veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas kan verbrijzelen.
30. Tijdens gebruik wordt het apparaat heet. Raak de verwarmingselementen
in de oven niet aan.
31. Gebruik alleen de temperatuursonde die aanbevolen is voor deze oven (bij
ovens met de mogelijkheid om een temperatuursonde te gebruiken)
32. De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.
NL-4
Het risico op letsel bij personen verlagen
Aarden van de installatie
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken
Het aanraken van bepaalde interne
onderdelen kan ernstig persoonlijk
letsel of overlijden veroorzaken. Haal
dit apparaat niet uit elkaar.
WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schokken
Onjuist gebruik van de aarding kan
leiden tot elektrische schokken. Steek
de stekker niet in het stopcontact
voordat het apparaat deugdelijk is
geïnstalleerd en geaard.
Dit apparaat moet geaard worden. In
geval van elektrische kortsluiting
verlaagt aarding het risico op
elektrische schokken door een
ontsnappingsdraad voor de
elektrische stroom te bieden. Dit
apparaat is voorzien van een
netsnoer met een aarddraad met een
aardstekker. De stekker moet in een
stopcontact worden gestoken dat
deugdelijk geïnstalleerd en geaard is.
REINIGING
Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
1. Reinig de binnenkant van de oven na
gebruik met een licht bevochtigde doek.
2. Was de accessoires op de gewone
manier in een sopje.
3. Het frame en de afdichting van de
deur en de naastliggende onderdelen
moeten zorgvuldig worden gereinigd
met een vochtige doek als ze vuil zijn.
4. Gebruik geen agressieve reinigers
of scherpe metalen schrapers om
het glas van de ovendeur te
reiningen.Deze kunnen krassen en
dit kan resulteren in het breken van
het glas.
NL-5
5. Reinigings Tip---voor het eenvoudiger
reinigen van de wanden:
Plaats een halve lemen in een schaal,
voeg 300ml water toe en verwarm 10 min.
op 100% magnetron energie.
Veeg de oven schoon met een droge
zachte doek..
Stekker met twee ronde pinnen
Neem contact op met een
gekwalificeerde elektricien of
onderhoudsmonteur als u de
aardingsinstructies niet volledig
begrijpt of als er twijfel bestaat of het
apparaat goed geaard is. Als het
noodzakelijk is om een verlengsnoer
te gebruiken, gebruik dan alleen een
3-draads verlengsnoer.
1. Er wordt een kort netsnoer
geleverd om het risico op
verstrikking of struikelen over een
langer snoer te verkleinen. .
2. Als er een lang netsnoer of
verlengsnoer wordt gebruikt:
1.De aangegeven
nominale elektrische waarden
van het snoer of het
verlengsnoer moeten minimaal
even groot zijn als de nominale
elektrische waarden van het
apparaat.
2. Het verlengsnoer moet een
geaard snoer met 3 draden zijn.
3. Het lange snoer moet zo
neergelegd worden, dat het niet
over de rand van het aanrecht
of de tafel hangt, waar kinderen
eraan kunnen trekken of erover
kunnen struikelen.
KEUKENGEREI
VOORZICHTIG
Gevaar voor persoonlijk letsel.
Het is gevaarlijk voor niet-deskundige
personen om
onderhoudswerkzaamheden of
reparaties uit te voeren waarbij
beschermkappen moeten worden
verwijderd die bescherming bieden
tegen blootstelling aan microgolfenergie.
Zie de instructies in "Materialen die u
kunt gebruiken in de magnetron of die
u niet moet gebruiken in de
magnetron." Er kunnen bepaalde nietmetalen keukengereedschappen zijn
die niet veilig zijn voor gebruik in de
magnetron. Als u twijfelt, kunt u het
keukengerei in kwestie testen volgens
de onderstaande procedure.
Testen van keukengerei:
1. Vul een bakje dat geschikt is voor
de magnetron met 1 kop koud water
(250 ml), en leg het keukengerei erin.
2. Stel de magnetron in op het
maximale vermogen gedurende 1 minuut.
3. Voel voorzichtig aan het keukengerei.
Als het gereedschap warm is, gebruik het
dan niet in de magnetron.
4. Verwarm de magnetron niet langer dan
1 minuut.
Materialen die u kunt gebruiken in de magnetron
Keukengerei
Opmerkingen
Aluminiumfolie
Bakplaat
Serviesgoed
Glazen potten
Glazen serviesgoed
Braadzakken voor de
oven
Alleen als afdekking. Kleine gladde stukjes kunnen
gebruikt worden om dunne stukken vlees of gevogelte
af te dekken om te voorkomen dat ze te lang bereid
worden. Er kan vonkontlading optreden als de folie
te dicht bij de ovenwanden ligt. De folie mote minimaal
2,5 cm van de ovenwanden vandaan liggen.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant. De onderkant
van de bakplaat moet minimaal 5 mm boven het
draaiplateau liggen. Onjuist gebruik kan ertoe leiden
dat het draaiplateau breekt.
Alleen serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
Gebruik geen gebarsten borden of borden met stukjes eraf.
Verwijder altijd het deksel. Gebruik ze alleen om het
voedsel net warm te maken. De meeste glazen potten
zijn niet hittebestendig en kunnen kapot gaan.
Alleen glazen serviesgoed dat hittebestendig is.
Controleer of er geen metalen versiering is. Gebruik
geen gebarsten borden of borden met stukjes eraf.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant. Maak de
zakken niet dicht met metalen strips. Maak gaatjes
om stoom te laten ontsnappen.
NL-6
Papieren borden en
bekers
Keukenpapier
Gebruik deze alleen voor korte bereiding/verwarming.
Laat de oven niet onbewaakt achter terwijl u deze gebruikt.
Gebruik dit om voedsel af te dekken tijdens het
opwarmen en om vet te absorberen. Gebruik dit
alleen voor korte bereidingen en blijf bij de oven.
Perkamentpapier
Gebruik dit als afdekking om spatten te voorkomen
of om voedsel in te pakken voor stomen
Plastic
Alleen serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron.
ingen van de fabrikant. Moet het label "Geschikt voor
de magnetron" dragen. Bepaalde plastic bakjes worden
zacht als het voedsel erin warm wordt. "Braadzakken"
en stevig gesloten plastic zakken moeten ingesneden,
ingeprikt of geopend worden zoals aangegeven op
de verpakking.
Alleen folie die geschikt is voor de magnetron.
Gebruik deze om voedsel af te dekken tijdens de
bereiding om vocht vast te houden. Zorg dat de
plastic folie het voedsel niet raakt.
Plastic folie
Thermometers
Bakpapier
Alleen thermometers die geschikt zijn voor de
magnetron (vlees- en snoepthermometers).
Gebruik dit als afdekking om spatten te voorkomen
en om vocht vast te houden.
NL-7
.
Materialen die niet gebruikt mogen worden in de magnetron
Keukengerei
Opmerkingen
Aluminium schaal
Kartonnen verpakking
met metalen
handgreep
Metalen keukengerei of
keukengerei met
metalen versiering
Metalen bindstrips
Papieren zakken
Plastic schuim.
Hout
Kan vonkontlading veroorzaken. Doe het voedsel in
een schaal die geschikt is voor de magnetron.
Kan vonkontlading veroorzaken. Doe het voedsel in
een schaal die geschikt is voor de magnetron.
Metaal schermt het voedsel af van de
microgolfenergie. Metalen versiering kan
vonkontlading veroorzaken
Kunnen vonkontlading en brand in de oven
veroorzaken.
Kunnen brand veroorzaken in de oven.
Plastic schuim kan smelten of de vloeistof erin
verontreinigen wanneer het wordt blootgesteld aan
hoge temperaturen.
Hout droogt uit wanneer het wordt gebruikt in de
magnetron en kan splijten of barsten.
INSTELLEN VAN UW OVEN
Namen van de ovenonderdelen en accessoires
Haal de oven uit de verpakking en alle materialen uit de ovenruimte. Uw oven
wordt geleverd met de volgende accessoires:
Glazen plateau
1
A
Draairing
1
Gebruiksaanwijzing
1
F
E
D
G
Grillrooster (mag alleen gebruikt worden
bij de grill functie, en gelpaatst op het
glazen plateau.)
NL-8
C
B
A) Bedieningspaneel
B) As van het draaiplateau
C) Draairing
D) Glazen plateau
E) Kijkvenster
F) Deur
G) Veiligheidssysteem
Installatie van het draaiplateau
Naaf (onderkant)
Glazen plateau
As van het draaiplateau
a. Plaats het glazen plateau nooit
ondersteboven. Het glazen plateau
mag nooit gehinderd worden.
b. Zowel het glazen plateau als de
draairing moeten altijd gebruikt worden
tijdens het bereiden.
c. Al het voedsel en schalen of bakjes
moeten altijd op het glazen plateau worden
geplaatst voor bereiding.
Draairing d. Als het glazen plateau of de draairing
barst of breekt, neem dan contact op met
uw dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
Installatie en aansluiting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Deze oven is alleen bedoeld voor inbouwgebruik. De oven is niet bedoeld
voor losstaand gebruik op een aanrecht of in een kast.
Houd u aan de speciale installatie-instructies.
Het apparaat kan geïnstalleerd worden in een 60 cm brede, aan de wand
gemonteerde kast (van minimaal 55 cm diep en 85 cm boven de vloer).
Het apparaat is voorzien van een stekker en mag alleen worden
aangesloten op een goed geïnstalleerd, geaard stopcontact.
De netvoeding moet overeenkomen met de spanning die gespecificeerd is
op het typeplaatje.
Het stopcontact moet geïnstalleerd worden en de aansluitkabel mag alleen
vervangen worden door een erkende elektricien. Als de stekker niet meer
toegankelijk is na de installatie, dan moet er een meerpolige
isolatieschakelaar gemonteerd worden met een tussenruimte van minimaal
3 mm tussen de contacten.
Adapters, stekkerdozen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt.
Overbelasting kan leiden tot brandgevaar.
Het toegankelijke oppervlak kan
heet worden tijdens gebruik.
NL-9
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Deze magnetron maakt gebruik van moderne elektronische bediening waarmee
u de bereidingsinstellingen kunt aanpassen, zodat deze optimaal zijn voor uw
bereidingen.
1. Instellen van de klok
Wanneer de magnetron op de netvoeding wordt aangesloten, geeft de oven
"0:00" weer en klinkt de zoemer eenmaal.
1) Druk op " CLOCK/PRE-SET " [KLOK/INSTELLEN] om de 12-uurs of 24-uurs
klok te kiezen
2) Draai "
" om de uren in te stellen; de invoertijd moet tussen de 0--23 (bij
24-uurs klok) of tussen de 1--12 (bij de 12-uurs klok) liggen.
3) Druk op " CLOCK/PRE-SET ". De minuten gaan knipperen.
4) Draai "
" om de minuten in te stellen; de invoertijd moet tussen de
0-59 liggen.
5) Druk op " CLOCK/PRE-SET" om de klokinstelling te voltooien. ":" gaat
knipperen.
Opmerking: 1) Als de klok niet is ingesteld, werkt deze niet als u het apparaat
aanzet.
2) Tijdens het proces van het instellen van de klok, gaat de oven
automatisch terug naar de vorige status als u op "STOP/CLEAR"
[STOP/WISSEN] drukt.
2. Bereiding met de magnetron
1) Druk eenmaal op de toets "MICROWAVE " [MAGNETRON], "P100"
verschijnt.
2) Druk meerdere malen op " MICROWAVE" of draai aan "
" om het
magnetronvermogen te selecteren van 100% tot 10%. Achtereenvolgens
verschijnen "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3) Druk op "START/+30SEC./CONFIRM " [START/+30SEC./BEVESTIG] om te
bevestigen.
4) Draai aan "
" om de bereidingstijd in te stellen. (De tijdinstelling moet van
0:05- 95:00 zijn).
5) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om de bereiding te starten.
OPMERKING: de stappen voor de insteltijd van de coderingsschakelaar zijn als
volgt:
NL-10
0---1 min: 5 seconden
1---5 min: 10 seconden
5---10 min: 30 seconden
10—30 min: 1 minuut
30---95 min: 5 minuten
Tabel magnetronvermogen
Druk
Magnetronvermogen
Eenmaal Tweemaal Driemaal
100%
80%
50%
Viermaal
Vijfmaal
30%
10%
3. Bereiding met de grill
1) Druk eenmaal op de toets "GRILL/COMBI. "; "G-1" verschijnt.
2) Druk op "START/+30SEC./CONFIRM " om te bevestigen.
3) Draai aan "
" om de bereidingstijd in te stellen. (De tijdinstelling moet
van 0:05- 95:00 zijn).
4) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om de bereiding te starten.
Opmerking: Als de grilltijd halverwege is, gaat de zoemer twee keer af zodat u
weet dat u het voedsel moet omdraaien. U kunt het voedsel laten liggen en
doorgaan met de bereiding. Maar om het voedsel beter te grillen, moet u
het omdraaien, de deur sluiten en op "START/+30SEC./CONFIRM"
drukken om door te gaan met de bereiding.
4. Combifunctie
1) Druk eenmaal op de toets "GRILL/COMBI. "; "G-1" verschijnt.
2) Druk meerdere keren op " GRILL/COMBI." of draai aan "
grillvermogen te selecteren.
Stop met draaien als "'C-1","C-2","C-3" of '"C-4" verschijnt.
" om het
3) Druk op "START/+30SEC./CONFIRM " om te bevestigen.
4) Draai aan "
0:05-95:00 zijn).
" om de bereidingstijd in te stellen. (De tijdinstelling moet van
5) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om te starten met de bereiding "
NL-11
Opmerking: Combinatie-instructies.
Instructies
Display
1
C-1
2
C-2
3
C-3
4
C-4
Magnetron
Grill
Convectie
5. Bereiding met convectie (met de voorverwarmingsfunctie)
Met convectiebereiding kunt u het voedsel bereiden als in een gewone oven.
De magnetron wordt dan niet gebruikt. Geadviseerd wordt om de oven voor te
verwarmen tot de gewenste temperatuur voordat u het voedsel in de oven zet.
1) Druk eenmaal op de toets "CONVECTION "[CONVECTIE]; "140" gaat
knipperen.
2) Blijf op "CONVECTION" drukken of draai aan "
" om de
convectiefunctie te selecteren. Opmerking: de temperatuur kan worden
ingesteld van 140 tot 230 graden.
3) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om de temperatuur te bevestigen.
4) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om te starten met voorverwarmen.
Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt de zoemer tweemaal
zodat u weet dat u het voedsel in de oven moet zetten. De
voorverwarmingstemperatuur wordt weergegeven en knippert.
5) Zet het voedsel in de oven en sluit de deur.
Draai aan "
" om de bereidingstijd in te stellen. (De maximale insteltijd is
95 minuten.)
6) Druk op de toets " START/+30SEC./CONFIRM " om de bereiding te starten.
Opmerking:
a. De bereidingstijd kan niet worden ingevoerd voordat de
voorverwarmingstemperatuur is bereikt. Als de temperatuur is bereikt, moet de
deur worden geopend om de bereidingstijd in te voeren.
b. Als de bereidingstijd niet binnen 5 minuten wordt ingesteld, stopt de oven
met voorverwarmen. De zoemer klinkt dan vijf keer en de oven keert terug
naar de wachtstand.
NL-12
6.
Bereiding met convectie (zonder voorverwarmingsfunctie)
1) Druk eenmaal op de toets "CONVECTION "; "140" gaat knipperen.
2) Blijf op "CONVECTION" drukken of draai aan "
" om de convectiefunctie
te selecteren. Opmerking: de temperatuur kan worden ingesteld van 140 tot
230 graden.
3) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om de temperatuur te bevestigen.
4) Draai aan "
" om de bereidingstijd in te stellen. (De maximale
insteltijd is 95 minuten.)
5) Druk op de toets " START/+30SEC./CONFIRM " om de bereiding te starten.
7. Bereiding in meerdere fases
Er kunnen maximaal twee fases worden ingesteld. Als één fase ontdooien is,
moet dit als eerste fase worden ingesteld. De zoemer klinkt eenmaal na elke
fase, waarna de volgende fase begint. Opmerking: het automatische menu en
voorverwarming kunnen niet worden ingesteld als fase bij bereiding in
meerdere fases.
Voorbeeld: u wilt voedsel 5 minuten ontdooien en vervolgens 7 minuten
bereiden op 80% magnetronvermogen. De stappen zijn dan als volgt:
1) Druk tweemaal op "W.T./TIME DEFROST "[GEWICHT/TIJD ONTDOOIEN];
op het scherm verschijnt "dEF2";
2) Draai "
" om de ontdooitijd op 5 minuten in te stellen;
3) Druk eenmaal op "MICROWAVE";
4) Druk meerdere malen op "MICROWAVE" of draai "
" tot "P80" verschijnt;
5) Druk op "START/+30SEC./CONFIRM " om te bevestigen;
6) Draai "
" om de bereidingstijd op 7 minuten in te stellen;
7) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om de bereiding te starten.
8. Timerfunctie
1) Stel eerst de klok in. (Zie de instructies voor het instellen van de klok.)
2) Voer het bereidingsprogramma in. Er kunnen maximaal twee fases worden
ingesteld. Ontdooien mag niet worden ingesteld bij de timerfunctie. Het
automatische menu kan alleen met één fase worden ingesteld.
NL-13
Voorbeeld: u wilt een gerecht bereiden op 80% magnetronvermogen,
gedurende 7 minuten.
a. Druk eenmaal op "MICROWAVE";
b. Druk meerdere malen op "MICROWAVE" of draai "
" om 80%
magnetronvermogen te kiezen, tot "P80" verschijnt;
c. Druk op "START/+30SEC./CONFIRM " om te bevestigen;
d. Draai "
" om de bereidingstijd op 7 minuten in te stellen;
Druk na bovenstaande stappen niet op " START/+30SEC./CONFIRM ". Ga als
volgt te werk:
3) Druk op " CLOCK/PRE-SET ". De huidige tijd wordt weergegeven en de
uren knipperen.
4) Draai "
" om de uren in te stellen; de invoertijd moet tussen de 0--23
(bij de 24-uurs klok) of tussen de 1--12 (bij de 12-uurs klok) liggen.
5) Druk op " CLOCK/PRE-SET ". De minuten gaan knipperen.
6) Draai "
59 liggen.
" om de minuten in te stellen; de invoertijd moet tussen de 0--
7) Druk op " START/+30SEC./CONFIRM " om de instelling te voltooien. ":"
gaat branden, de zoemer klinkt tweemaal als de tijd verstreken is, en de
bereiding begint vervolgens automatisch.
Opmerking: de klok moet eerst worden ingesteld. Anders werkt de timerfunctie
niet.
9. Automatisch menu
1) Draai "
" in de wachtstand naar rechts om de gewenste functie te
kiezen; "A1","A2","A3"...."A10" worden weergegeven.
2) Druk op "START/ +30 SEC./CONFIRM" om het gewenste menu te bevestigen.
3) Draai "
branden.
" om het gewicht van het menu te kiezen. De indicator "g" gaat
4) Druk op "START/ +30 SEC./CONFIRM" om de bereiding te starten.
Wanneer u A8 taart kiest, zet de taart dan nog niet meteen in de oven. De
oven moet eerst tot 180 graden worden voorverwarmd. Na enkele minuten
klinkt de zoemer tweemaal, wat aangeeft dat u de taart in de oven moet zetten.
Nadat u de taart in de oven hebt gezet, drukt u nogmaals op
"Start/+30Sec./Confirm". De timer telt af en de taart wordt perfect gebakken.
NL-14
Tabel automatisch menu
Menu
Gewicht (g)
150
250
A1 Opwarmen
350
Display
150
250
Vermogen
100%
450
600
1 (ongeveer 230 g)
2 (ongeveer 460 g)
350
450
600
1
2
3 (ongeveer 690 g)
3
150
300
450
150
300
450
600
600
A5 Vis
150
350
500
150
250
150
350
500
150
250
350
450
650
50
80%
A6 Pasta
350
450
650
50 (met water 450 g)
100 (met water 800 g)
150 (met water 1200 g)
100
150
80%
200
400
600
475
200
400
600
475
200
300
400
500
750
1000
1200
200
300
400
500
750
1000
1200
A2
Aardappelen
A3
Vlees
A4 Groenten
A7 Soep
A8 Taart
A9 Pizza
A10 Kip
NL-15
100%
100%
100%
100%
Voorverwarmen op 180
graden
C-4
C-4
. Ontdooien op basis van gewicht
1) Druk eenmaal op de toets "W.T./TIME DEFROST"; de oven geeft "dEF1" weer
10
2) Draai "
" om het gewicht van het voedsel te selecteren. "g" gaat
branden. Het gewicht moet tussen de 100-2000 g liggen.
3) Druk op de toets "START/+30SEC./CONFIRM" om het ontdooien te starten.
De indicators "
" en "
" gaan knipperen en de indicator "g" gaat uit.
11.
Ontdooien op basis van tijd
1) Druk tweemaal op de toets "W.T./TIME DEFROST "; de oven geeft "dEF2" weer
2) Draai aan "
95 minuten.
" om de bereidingstijd te selecteren. De maximale insteltijd is
3) Druk op de toets " START/+30SEC./CONFIRM " om het ontdooien te
starten. De indicators "
" en "
" gaan knipperen.
Opmerking: als het gewicht van het voedsel niet meer dan 200 gram is, leg het
voedsel dan aan de rand van het glazen draaiplateau en niet in het midden om
het te ontdooien.
12.
Snelle bereiding
1) Druk in de wachtstand op de toets "START/+30SEC./CONFIRM" om te
bereiden op 100% vermogen gedurende 30 seconden. Met elke druk op
dezelfde toets verlengt u de bereiding met 30 seconden. De maximale
bereidingstijd is 95 minuten.
2) Druk in de standen magnetron, grill, convectie en combinatiefunctie op de
toets "START/+30SEC./CONFIRM" om te bereiden op 100% vermogen
gedurende 30 seconden. Met elke druk op dezelfde toets verlengt u de
bereiding met 30 seconden.
Opmerking: deze functie werkt niet bij ontdooien, automatisch menu en
bereiding met meerdere fases.
13.
Snelle magnetronbereiding
Draai "
" in de wachtstand naar links om meteen de bereidingstijd te kiezen
en druk op "START/+30SEC./CONFIRM" om te bereiden met 100%
magnetronvermogen. Dit programma kan worden ingesteld als onderdeel van
een programma met meerdere fases.
NL-16
14.
Zoekfunctie
(1) Druk in de bereidingsstand op "MICROWAVE", "GRILL/ COMBI." of "
CONVECTION"; het huidige vermogen wordt gedurende 2-3 seconden
weergegeven.
(2) Druk in de timerstand op " CLOCK/PRE-SET " om de tijd voor de
vertraagde start van de bereiding op te zoeken. De vooraf ingestelde tijd gaat
2-3 seconden knipperen, waarna de oven terugkeert naar de klokweergave.
(3) Druk in de bereidingsstand op "CLOCK/PRE-SET" om de huidige tijd te
controleren. Deze wordt 2-3 seconden weergegeven.
15.
Blokkeringsfunctie voor kinderen
Blokkering: Druk in de wachtstand op 3 seconden op "STOP/CLEAR". Er klinkt
een lange "piep" die aangeeft dat de kinderblokkering wordt ingeschakeld. De
" gaat branden. Het lampje geeft de huidige tijd of 0:00 weer.
indicator "
Uitschakelen van de blokkering: Druk in de wachtstand op 3 seconden op
"STOP/CLEAR". Er klinkt een lange "piep" die aangeeft dat de kinderblokkering
wordt opgeheven. De indicator "
" verdwijnt.
16.
Specificatie
(1)De zoemer klinkt eenmaal wanneer u de knop naar het begin draait;
(2) u moet op "START/+30 SEC./CONFIRM" drukken om door te gaan met de
bereiding als de deur geopend is tijdens de bereiding;
(3) Nadat het bereidingsprogramma is ingesteld, is er niet binnen 5 minuten op
"START/+30 SEC./CONFIRM" gedrukt. De huidige tijd wordt weergegeven. De
instelling wordt geannuleerd.
(4)De zoemer klinkt één keer bij een goede druk op de toets; bij een te zwakke
druk klinkt er geen geluid.
(5)De zoemer klinkt vijf keer als de bereiding klaar is.
NL-17
Problemen oplossen
Normaal
De magnetron veroorzaakt Radio- en tv-ontvangst kunnen verstoord worden
storing in tv-ontvangst.
als de magnetron werkt. Dit is vergelijkbaar met
de storing door kleine elektrische apparaten, zoals
een mixer, stofzuiger en elektrische ventilator. Dit
is normaal.
Zwakke ovenverlichting
Bij magnetronbereiding op laag vermogen kan de
ovenverlichting zwak worden. Dit is normaal.
Stoom hoopt zich op tegen Tijdens de bereiding kan er stoom uit het voedsel
de deur, er komt hete lucht komen. De meeste stoom zal ontsnappen via de
uit de ventilatieopeningen ventilatieopeningen. Maar een deel van de stoom
kan zich ook ophopen tegen een koele plaats,
zoals de ovendeur. Dit is normaal.
De oven is per ongeluk
Het is verboden om de oven te gebruiken zonder
gestart zonder voedsel erin. voedsel erin. Dit is zeer gevaarlijk.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven kan niet
worden gestart.
(1) Het netsnoer zit niet Trek de stekker uit het
goed in het
stopcontact. Steek de stekker na
stopcontact.
10 seconden weer in het
stopcontact.
(2) De zekering is
Vervang de zekering of reset de
gesprongen of de stroomonderbreker (deze dient
stroomonderbreker gerepareerd te worden door
is ingeschakeld.
professioneel personeel van ons
bedrijf)
(3) Problemen met het Test het stopcontact met andere
stopcontact.
elektrische apparaten.
De oven wordt niet
warm.
Het glazen
draaiplateau maakt
geluid als de
magnetron in
werking is
(4) De deur is niet goed Sluit de deur goed.
gesloten.
(5) Draairing en bodem Raadpleeg "Onderhoud van de
van de oven zijn vuil.
magnetron" voor het reinigen
van vuile onderdelen.
Volgens de richtlijn Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
moet dit apparaat apart worden ingezameld en behandeld. Als u dit product in
de toekomst weggooit, gooi het dan NIET weg bij het gewone huisvuil. Breng
dit product a.u.b. naar een afvalinzamelingscentrum voor elektrische en
elektronische apparatuur.
NL-18
Installatie-instructies
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert
Let op
Elektrische aansluiting
De oven is voorzien van een stekker en mag alleen worden aangesloten
op een goed geïnstalleerd, geaard stopcontact. Volgens de geldende
voorschriften mag het stopcontact alleen worden geïnstalleerd en mag de
aansluitkabel alleen worden vervangen door een erkende elektricien.
Als de stekker niet meer toegankelijk is na de installatie moet er een
meerpolige isolatieschakelaar geïnstalleerd worden met een tussenruimte
tussen de contacten van minimaal 3 mm.
De inbouwkast mag geen achterwand achter het apparaat hebben.
De minimale installatiehoogte in 85 cm.
Dek ventilatiesleuven en luchtaanzuigopeningen niet af.
1.
600
+8
560
(45)
min
550
+2
450
NL-19
(45)
NL-20
NL-21
NOTICE
D’EMPLOI
FR
PRÉCAUTIONS DESTINÉES À ÉVITER LES RISQUES DE
SUREXPOSITION AUX MICRO-ONDES
(a)
Ne tentez jamais de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte pour ne
pas risquer de vous exposer à l'énergie des micro-ondes. Il est important de
ne pas modifier ou endommager le système de verrouillage.
(b)
Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez
aucun résidu d'aliment ou de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces
assurant l'étanchéité.
AVERTISSEMENT ! Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés,
le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont pas été réparées par
une personne qualifiée.
NOTA
Maintenez le four propre en permanence ; en effet, la saleté accumulée peut
attaquer ses parois, réduire sa durée de vie et entraîner une exposition
dangereuse à l'énergie des micro-ondes.
(c)
Caractéristiques techniques
Modèle :
MCM400IX
Tension nominale :
230V~50Hz
Puissance nominale en
entrée (micro-ondes) :
Puissance nominale en
sortie (micro-ondes) :
Puissance nominale (Gril) :
1450W
Puissance nominale
(Convection) :
Capacité du four :
2500W
Diamètre du plateau
tournant :
Dimensions hors-tout
(LxPxH) :
Poids net :
315 mm
900W
1100W
25 litres
594x460x470 mm
21,2 kg
FR-2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Pour réduire les risques d'incendie, de choc
électrique, de blessures ou de surexposition aux
micro-ondes, prenez quelques précautions
élémentaires, parmi lesquelles :
1. Avertissement! Les liquides et
autres aliments ne doivent pas être
réchauffés dans des récipients
fermés car ils risquent d'exploser.
2. Avertissement! Il est dangereux
pour toute personne non qualifiée de
démonter l'habillage de protection
contre les micro-ondes.
3. ACet appareil peut être utilisé par
des enfants de huit ans et plus et par
des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou manquant d’expérience
et de connaissance, sous réserve
qu’on les ait supervisées et mises au
courant concernant l’usage sécurisé
de l’appareil et qu’elles en
comprennent les risques. Les
enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien
par l’utilisateur ne seront pas
effectués par des enfants à moins
qu’ils n’aient plus de 8 ans et qu’on
les supervise.
4. Gardez l’appareil et son cordon hors
d’atteinte d’enfants de moins de 8 ans
5. Utilisez exclusivement des
ustensiles adaptés au four à
micro-ondes.
6. Il est recommandé de nettoyer le
four régulièrement et d'éliminer tous
les résidus d'aliments.
7. Lisez et prenez les
« PRÉCAUTIONS DESTINÉES À
ÉVITER LES RISQUES DE
SUREXPOSITION AUX MICROONDES ».
8. Lorsque vous faites réchauffer
des aliments dans des récipients
en plastique ou en papier, gardez
un œil sur le four pour vérifier que
ces derniers ne s'enflamment pas.
9. Si de la fumée s'échappe de l'appareil,
éteignez-le ou débranchez-le et laissez
sa porte fermée afin d'étouffer les
flammes éventuelles.
10. Évitez de trop faire cuire les aliments .
11. N'utilisez pas la cavité du four pour y
ranger des objets. Ne laissez pas de
pain, biscuits, etc. à l'intérieur du four.
12. Enlevez les fermetures et les poignées
métalliques des sachets/récipients en
papier ou en plastique avant de les
introduire dans le four.
13. Installez ou posez ce four en
respectant strictement les
instructions d'installation fournies.
14. Ne faites jamais réchauffer d'œufs
(frais ou durs) dans leur coquille
car ils risquent d'exploser, même
une fois le cycle de cuisson terminé.
15. Cet appareil est destiné à un usage
ménager et à des utilisations similaires
telles que :
-cuisines pour le personnel dans les
magasins, bureaux et autres
environnements de travail ;
-par des clients dans les hôtels, motels
et autres types d’environnements
résidentiels ;
-gîtes ruraux ;
-environnements de type chambre d’hôte
FR-3
16. Si le cordon d'alimentation est
20. Ne laissez pas le cordon
endommagé, il doit être remplacé
d'alimentation pendre du bord
par le fabricant, son représentant
d'une table ou d'un plan de travail.
ou toute autre personne qualifiée
21. L'absence d'entretien du four peut
afin d'éviter tous dangers.
entraîner la détérioration de la
17. Ne rangez pas et n'utilisez pas cet
surface, réduire de manière
appareil à l'extérieur.
irréversible la durée de vie de
18. N'utilisez pas ce four près d'une
l'appareil et provoquer des
source d'eau, dans un sous-sol
situations dangereuses.
humide ou près d'une piscine.
22. Le contenu des biberons et des
19. Les parties accessibles peuvent
pots d'aliments pour bébés doit
devenir très chaudes pendant
être remué ou agité et la
l'utilisation. Éloignez le cordon
température doit être vérifiée
d'alimentation des zones chaudes
avant consommation, afin d'éviter
et ne couvrez pas les fentes
les risques de brûlures.
d'aération du four.
23. Les boissons réchauffées dans un four à micro-ondes peuvent bouillir et
s'échapper brusquement du récipient, même après l'arrêt du four. Veillez à
manipuler le récipient avec précaution.
24. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont
reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de
leur sécurité.
25. Veillez à ne pas laissez les enfants jouer avec le four.
26. Ces appareils ne sont pas prévus pour être utilisés avec une minuterie
externe ou une télécommande.
27. AVERTISSEMENT ! Vérifiez que l'appareil est éteint avant de remplacer
l'ampoule pour éviter les risques de choc électrique.
28. Les parties accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation.
Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart du four. Ne nettoyez
jamais le four à la vapeur.
29. N'utilisez pas de nettoyants fortement abrasifs ou de grattoirs métalliques
coupants pour nettoyer la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et
causer la rupture du verre.
30. Le four atteint de hautes températures pendant l'utilisation. Faites attention à
ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
31.AVERTISSEMENT : L’appareil et ses pièces accessibles se mettent à
chauffer très fort en cours d’utilisation. Éviter donc de toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l’écart, à
moins d’être sous constante surveillance.
32. La porte décorative du micro-ondes doit rester ouverte quand il fonctionne. (pour
fours à porte décorative.).
33 La surface de l’espace de rangement peut devenir très chaude.
FR-4
Cet appareil doit être mis à la terre pour réduire
les risques d'accidents
DANGER
Risque de choc électrique
Le contact avec les composants
internes peut être la cause
d'accidents graves, voire mortels. Ne
démontez jamais cet appareil.
AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique
Une mise à la terre défectueuse peut
être la cause de chocs électriques.
Ne branchez pas l'appareil tant qu'il
n'a pas été correctement installé et
mis à la terre.
Cet appareil doit être relié à la terre.
En cas de court-circuit, la liaison à la
terre réduit les risques de choc
électrique en permettant l'évacuation
du courant par le fil de terre. Cet
appareil est muni d'un cordon
d'alimentation avec fil et fiche de terre.
La fiche doit être branchée sur une
prise murale correctement reliée à la
terre.
NETTOYAGE
Veillez à débrancher l'appareil de la
prise de courant.
1. Nettoyez la cavité du four à l'aide
d'un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires comme à
l'habitude dans de l'eau savonneuse.
3. Si le châssis de porte, le joint de
porte et les parties avoisinantes sont
sales, nettoyez-les soigneusement
à l'aide d'un chiffon humide.
Consultez un électricien qualifié ou le
S.A.V. si vous n'êtes pas certain
d'avoir bien compris les instructions
de mise à la terre ou si vous avez des
doutes sur l'efficacité de la mise à la
terre de l'appareil. Si une rallonge est
nécessaire, utilisez exclusivement un
cordon à 3 conducteurs.
1. Le cordon d'alimentation de
l'appareil est court pour éviter les
risques liés aux cordons longs,
dans lesquels on peut s’entraver
ou s’accrocher.
2. Si vous utilisez un cordon plus
long ou une rallonge, vous devez
respecter les règles élémentaires
suivantes :
1.La puissance électrique indiquée
sur le cordon d'alimentation amovible
ou la rallonge électrique devra être
au moins équivalente à celle de
l'appareil.
2. La rallonge électrique devra être
de type 3 conducteurs avec mise
à la terre.
3. Le cordon long devra être arrangé
de façon à ne pas pendre car un
enfant pourrait tirer dessus ou
quelqu'un pourrait s'entraver.
Fiche à deux broches cylindriques
FR-5
USTENSILES
ATTENTION
Risque de blessure
Il est très dangereux pour toute
personne non qualifiée d'effectuer
des manipulations ou des réparations
impliquant le démontage de
l'habillage de protection contre les
micro-ondes.
Reportez-vous au paragraphe
« Ustensiles utilisables et nonutilisables dans le four à microondes ». Certains ustensiles non
métalliques peuvent contenir des
matériaux qui les rendent impropres à
une utilisation dans un micro-ondes.
En cas de doute, vous pouvez tester
la compatibilité de l'ustensile de la
façon suivante :
Test de l'ustensile :
1. Versez 1 tasse d'eau froide (250 ml)
dans un récipient compatible avec les
micro-ondes et placez ce récipient
dans le four à côté de l'ustensile à tester.
2. Faites chauffer pendant 1 minute à
pleine puissance.
3. Touchez l'ustensile avec précaution.
Si l'ustensile vide est chaud, il ne peut
pas être utilisé dans le four à microondes.
4. Ne laissez pas chauffer plus d'une
minute.
Ustensiles utilisables dans un four à micro-ondes
USTENSILES
Remarques
Papier d'aluminium Protection uniquement. Peut être utilisé en petite quantité
pour couvrir de fines tranches de viande ou de volaille
afin d'empêcher leur surcuisson. Des arcs électriques
peuvent se former si l'aluminium est placé trop près des
parois du four. Pour les éviter, laissez au moins 2,5 cm
entre la feuille d'aluminium et les parois du four.
Plat brunisseur
Respectez les consignes du fabricant. Le fond du plat
brunisseur doit se trouver à au moins 5 mm au-dessus du
plateau tournant. Un usage incorrect peut causer la
rupture du plateau tournant.
Vaisselle
Compatible micro-ondes uniquement. Respectez les
consignes du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée
ou ébréchée.
Bocaux
Enlevez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour
réchauffer légèrement des aliments. La plupart des
bocaux ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se
briser.
Plats en verre
Verre résistant à la chaleur uniquement. Vérifier
l'absence d'éléments métalliques. N'utilisez pas de
vaisselle fêlée ou ébréchée.
FR-6
Sacs de cuisson au
four
Assiettes et
gobelets en papier
Serviettes en
papier
Papier sulfurisé
Plastique
Emballages en
plastique
Thermomètres
Papier paraffiné
Respectez les consignes du fabricant. Ne fermez pas
avec des attaches métalliques. Perforez pour permettre à
la vapeur de s'échapper.
Utilisez uniquement pour des temps de cuisson courts ou
de simples réchauffages. Ne laissez pas le four sans
surveillance pendant la cuisson ou le réchauffage.
Utilisez uniquement pour couvrir les aliments à réchauffer
et pour absorber la graisse. Utilisez uniquement pour un
réchauffage de courte durée et ne laissez pas le four
sans surveillance.
Utilisez en couverture pour éviter les éclaboussures ou
en papillote pour la cuisson vapeur.
Compatible micro-ondes uniquement. Respectez les
consignes du fabricant. Doit porter le marquage « spécial
micro-ondes ». Certaines matières plastiques peuvent se
déformer lorsqu'elles sont soumises à des températures
élevées. Les « sacs de cuisson » et les sacs plastiques
hermétiquement fermés doivent être perforés comme
indiqué sur l'emballage.
Compatible micro-ondes uniquement. Utilisez pour
couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir
l'humidité. Veillez à ce que l'emballage plastique ne
touche pas les aliments.
Compatibles micro-ondes uniquement (thermomètres à
viande et sucreries uniquement).
Utilisez en couverture pour éviter les éclaboussures et
retenir l'humidité.
FR-7
Ustensiles à éviter dans un four à micro-ondes
Ustensiles
Remarques
Barquettes en Peuvent créer des arcs électriques. Versez les aliments dans
aluminium
un récipient compatible micro-ondes.
Récipients en
Peuvent créer des arcs électriques. Versez les aliments dans
carton avec
un récipient compatible micro-ondes.
poignée
métallique
Ustensiles en
Le métal forme un bouclier empêchant les micro-ondes
métal ou
d'atteindre les aliments. Les éléments métalliques peuvent
contenant du
créer un arc électrique.
métal
Attaches
Peuvent créer des arcs électriques et s'enflammer.
métalliques
Sacs en
Peuvent s'enflammer.
papier
Mousse
La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à
plastique
l'intérieur lorsqu'elle est exposée à de fortes températures.
Bois
Le bois sèche s'il est placé dans un four à micro-ondes et
peut se fendre ou se craqueler.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Pièces et accessoires du four
Sortez le four et tous ses accessoires du carton. Retirez les accessoires de la
cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :
Plateau en verre
1
A
Entraîneur de plateau tournant 1
Mode d'emploi
1
F
E
D
C
G
(À utiliser seulement en fonction
gril et à placer sur le plateau en
verre )
FR-8
B
A) Panneau de commande
B) Axe de plateau tournant
C) Entraîneur de plateau tournant
D) Plateau en verre
E) Hublot
F) Porte
G) Système de verrouillage de
sécurité de la porte
Installation du plateau tournant
Prisme (sous l'entraîneur)
a. Ne placez jamais le plateau en verre
à l'envers. Le plateau en verre ne doit
jamais être encombré.
b. Vous devez toujours utiliser le plateau
en verre et l'entraîneur du plateau
tournant pendant la cuisson.
c. Placez toujours les aliments et les
récipients sur le plateau en verre pour
la cuisson.
d. Si le plateau en verre ou l'entraîneur
du plateau tournant est fêlé ou cassé,
veuillez contacter le service d'assistance
agréé le plus proche.
Plateau en verre
Axe de plateau tournant
Entraîneur de plateau tournant
Installation et connexion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
Il s'agit d'un four à encastrer. Il ne doit pas être posé sur un plan de travail
ni dans un placard.
Veuillez respecter les instructions d'installation spécifiques.
L'appareil peut être installé dans un meuble mural de 60 cm de largeur
(d'au moins 55 cm de profondeur et à plus de 85 cm du sol).
L'appareil est équipé d'une fiche et doit uniquement être branché dans une
prise muraleavec terre.
La tension de la ligne d'alimentation doit correspondre à la valeur indiquée
sur la plaque signalétique de l'appareil.
L'installation de la prise murale et le remplacement du cordon
d'alimentation doivent exclusivement être confiés à un électricien qualifié.
Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, prévoyez un coupecircuit omnipolaire avec distance d'au moins 3 mm entre les contacts.
N'utilisez pas d'adaptateurs, de prises multiples ou de rallonges. La
surcharge du circuit pourrait provoquer un incendie.
Les parties accessibles peuvent devenir
très chaudes pendant l'utilisation.
FR-9
UTILISATION
Ce four à micro-ondes utilise des commandes électroniques pour le réglage
des paramètres de cuisson pour vous assurer une meilleure maîtrise de la
cuisson.
1. Réglage de l'horloge
À la mise sous tension, le four affiche « 0:00 » et le signal sonore retentit deux
fois.
1) Appuyez sur « CLOCK/PRE-SET » (HORLOGE/PRÉ-PROG) pour
sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
2) Tournez «
» pour régler l'heure entre 0 et 23 (24 heures) ou entre 1 et
12 (12 heures).
3) Appuyez sur « CLOCK/PRE-SET » (HORLOGE/PRÉ-PROG). Les chiffres
des minutes clignoteront.
4) Tournez «
» pour régler les minutes entre 0 et 59.
5) Appuyez sur « CLOCK/PRE-SET » pour enregistrer l'heure. « : » clignotera.
Remarque 1) Si l'horloge n'a pas été réglée, elle ne fonctionnera pas quand le
four est allumé.
2) Si vous appuyez sur « STOP/CLEAR » (ARRÊT/ANNULER) pendant le
réglage de l'horloge, le four retournera automatiquement à l'état précédent.
2. Mode micro-ondes
1) Appuyez une fois sur la touche « MICROWAVE » (MICRO-ONDES) ;
« P100 » s'affiche.
2) Appuyez sur « MICROWAVE » (MICRO-ONDES) quatre fois ou tournez
«
» pour sélectionner la puissance du micro-ondes de 100 % à 10 %.
« P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » s'afficheront sans cet ordre.
3) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer.
4) Tournez «
» pour régler le temps de cuisson. (Le temps de cuisson doit
être compris entre 0:05 et 95:00).
5) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour commencer la cuisson.
REMARQUE : les incréments pour le réglage de l'heure sont les suivants :
0---1 min : 5 secondes
1---5 min : 10 secondes
5---10 min : 30 secondes
10—30 min : 1 minute
30---95 min : 5 minutes
FR-10
Tableau des niveaux de puissance du micro-ondes
Appuyez
1 fois
2 fois
3 fois
4 fois
Puissance
100 %
80 %
50 %
30 %
5 fois
10 %
3. Mode gril
1) Appuyez une fois sur la touche « GRILL/ COMBI. » (GRIL/COMBINÉ).
« G-1 » s'affiche.
2) Appuyez quatre fois sur « GRILL/ COMBI. » (GRIL/COMBINÉ) ou tournez
«
» pour sélectionner la puissance du gril. Arrêtez de tourner quand
« G-1 » s'affiche.
3) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer.
4) Tournez «
» pour régler le temps de cuisson (il doit être compris entre
0:05 et 95:00.).
5) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour démarrer la cuisson.
Remarque Quand la moitié du temps programmé s'est écoulé, le four émet un
signal sonore pour vous inviter à retourner la pièce de viande. Vous pouvez
ignorer et laisser s'achever la cuisson. Toutefois, pour une meilleure cuisson
au gril, il est conseillé de retourner la viande, de refermer la porte et d'appuyer
à nouveau sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour poursuivre la cuisson.
4. Mode combiné
1) Appuyez une fois sur la touche « GRILL/ COMBI. » (GRIL/COMBINÉ).
« G-1 » s'affiche.
2) Appuyez quatre fois sur la touche « GRILL/ COMBI. » (GRIL/COMBINÉ) ou
tournez «
» pour sélectionner le niveau de puissance du gril.
Arrêtez de tourner quand « C-1 », « C-2 », « C-3 » ou « C-4 » s'affiche.
3) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer.
4)Tournez «
» pour régler le temps de cuisson. (il doit être compris entre
0:05 et 95:00.)
5) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour démarrer la cuisson »
FR-11
Remarque : Conseils d'utilisation de la cuisson combinée.
Instructions
Affichage
1
C-1
2
C-2
3
C-3
4
C-4
Micro-ondes
Gril
Convection
5. Mode convection (avec préchauffage)
Cette fonction vous permet d'utiliser votre four comme un four traditionnel,
sans utiliser les micro-ondes. Il est conseillé de faire préchauffer le four avant
d'y placer les aliments à cuire.
1) Appuyez une fois sur la touche « CONVECTION » (CONVECTION). « 140 »
clignotera.
2) Continuez à appuyer sur « CONVECTION » (CONVECTION) ou tournez
«
» pour sélectionner le mode convection. Remarque : vous pouvez
régler la température entre 140°C et 230°C.
3) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer la température.
4) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour démarrer le préchauffage. Quand le four atteint la température choisie,
il émet un signal sonore pour vous inviter à enfourner les aliments. La
température de préchauffage clignote sur l'afficheur.
5) Placez les aliments dans le four et refermez la porte.
Tournez «
» pour régler le temps de cuisson (le temps de cuisson
maximum est de 95 minutes).
6) Appuyez sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour démarrer la cuisson.
Remarque :
a. Le temps de cuisson ne peut pas être programmé tant que le four n'a pas
atteint la température de préchauffage. Quand le four a atteint la température
de préchauffage, il faut ouvrir la porte pour pouvoir programmer le temps de
cuisson.
b. Si vous n'entrez pas le temps de cuisson dans un délai de 5 minutes, le
préchauffage s'éteint. Le signal sonore retentit et le four retourne en état
d'attente.
FR-12
6. Mode convection (sans préchauffage)
1) Appuyez une fois sur la touche « CONVECTION » (CONVECTION). « 140 »
clignotera.
2) Continuez à appuyer sur « CONVECTION » (CONVECTION) ou tournez
«
» pour sélectionner le mode convection. Remarque : vous pouvez
régler la température entre 140°C et 230°C.
3) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30
SEC./CONFIRMER) pour confirmer la température.
4) Tournez «
» pour régler le temps de cuisson(le temps de cuisson
maximum est de 95 minutes).
5) Appuyez sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30SEC./CONFIRMER) pour démarrer la cuisson.
7. Mode de cuisson en plusieurs étapes
Vous pouvez programmer deux étapes maximum. Si une fonction est la
décongélation, elle doit être la première étape. Le signal sonore retentit à la fin
de chaque étape juste avant le démarrage de l'étape suivante. Remarque : Le
mode automatique et le préchauffage ne peuvent pas être utilisés pour la
cuisson en plusieurs étapes.
Exemple : vous souhaitez faire décongeler un aliment pendant 5 minutes, puis
le cuire aux micro-ondes pendant 7 minutes à la puissance 80 %. La
procédure à suivre est la suivante :
1) Appuyez 2 fois sur « W.T./TIME DEFROST » (POIDS/TEMPS DÉCONGÉLATION).
« dEF2 » s'affiche.
2) Tournez «
» pour régler le temps de décongélation sur 5 minutes.
3) Appuyez une fois sur « MICROWAVE » (MICRO-ONDES).
4) Appuyez quatre fois sur « MICROWAVE » (MICRO-ONDES) ou tournez
«
» jusqu'à l'affichage de « P80 ».
5) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour confirmer.
6) Tournez «
» pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes.
7) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour démarrer la cuisson.
8. Mode pré-programmation
1) Réglez l'horloge en premier (Consultez les instructions de réglage de
l'horloge dans la notice).
2) Entrez le programme de cuisson. Vous pouvez programmer deux étapes
maximum. La décongélation ne peut pas être préprogrammée. Une seule
étape est programmable dans le mode automatique.
FR-13
Exemple : vous souhaitez faire cuire un aliment aux micro-ondes pendant 7
minutes à la puissance 80 %.
a. Appuyez une fois sur « MICROWAVE » (MICRO-ONDES).
b. Appuyez quatre fois sur « MICROWAVE » (MICRO-ONDES) ou tournez
«
» pour régler la puissance du micro-ondes sur 80 % jusqu'à l'affichage de « P80 ».
c. Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer.
d. Tournez «
» pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes.
Quand vous avez terminé, surtout n'appuyez pas sur
« START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER). Procédez
comme suit :
3) Appuyez sur « CLOCK/PRE-SET » (HORLOGE/PRÉ-PROG) ; les chiffres
des heures clignotent.
4) Tournez «
» pour régler l'heure entre 0 et 23 (24 heures) ou entre 1
et 12 (12 heures).
5) Appuyez sur « CLOCK/PRE-SET » (HORLOGE/PRÉ-PROG). Les chiffres
des minutes clignotent.
6) Tournez «
» pour régler les minutes entre 0 et 59.
7) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer le réglage. Quand le temps programmé s'est écoulé, « : » s'allume,
le signal sonore retentit deux fois et la cuisson démarre automatiquement.
Remarque : l'horloge doit être réglée en premier. Sinon, le mode préprogrammé ne fonctionnera pas.
9. Programmes automatiques
1) Four au repos, tournez «
» vers la droite pour sélectionner la fonction
souhaitée. « A1 », « A2 », « A3 ».... « A10 » s'affichent.
2) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour confirmer le menu choisi.
3) Tournez «
» pour sélectionner le poids de l'aliment ; l'indicateur « g » s'allume.
4) Appuyez sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER)
pour démarrer la cuisson.
Si vous choisissez A8 (Pâtisserie), ne mettez pas immédiatement le gâteau au
four. Vous devez d'abord préchauffer le four à 180 degrés. Après quelques
minutes, le signal sonore retentit deux fois pour vous rappeler que vous devez
mettre votre gâteau au four. Après avoir enfourné votre gâteau, appuyez à
nouveau sur « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER).
La minuterie commence le compte à rebou rs jusqu'à parfaite cuisson de votre gâteau.
FR-14
Tableau des programmes automatiques
Programme
A1
(Réchauffage)
A2
(Pommes
de terre)
A3
Viande
A4
(Légumes)
A5
(Poisson)
A6 (Pâtes)
Poids (g)
Affichage
Puissance
150
250
350
150
250
350
100 %
450
600
1 (environ 230 g)
450
600
1
2 (environ 460 g)
2
3 (environ 690 g)
3
150
300
450
150
300
450
600
600
150
350
500
150
250
150
350
500
150
250
350
450
650
350
450
650
50
80 %
100
80 %
50 (avec 450 g d'eau)
100 (avec 800 g d'eau)
150 (avec 1200 g d'eau)
A7
(Soupe)
A8 (Pâtisserie)
A9 (Pizza)
A10
(Poulet)
200
400
600
475
200
300
400
500
750
1000
150
200
400
600
475
200
300
400
500
750
1000
1200
1200
FR-15
100 %
100 %
100 %
100 %
Préchauffage à 180 degrés
C-4
C-4
10. Décongélation en fonction du poids
1) Appuyez une fois sur la touche « W.T./TIME DEFROST »
(POIDS/TEMPS DÉCONGÉLATION). Le four affiche « dEF1 ».
2) Tournez «
» pour sélectionner le poids des aliments. « g » s'allume. Le
poids doit être compris entre 100 et 2000 g.
3) Appuyez sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour démarrer la décongélation.
» clignotent et « g » s'éteint.
» et «
Les indicateurs «
11. Décongélation en fonction du temps
1) Appuyez deux fois sur la touche « W.T./TIME DEFROST »
(POIDS/TEMPS DÉCONGÉLATION). Le four affiche « dEF2 ».
2) Tournez «
» pour sélectionner le temps de cuisson. Le temps de cuisson
maximum est de 95 minutes.
3) Appuyez sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour démarrer la décongélation.
Les indicateurs «
» et «
» clignotent.
Remarque : si l'aliment pèse moins de 200 grammes, placez-le sur le bord du
plateau tournant en verre, mais pas le centre à décongeler.
12. Cuisson rapide
1) Four au repos, appuyez sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour régler la puissance de cuisson sur 100 %
pendant 30 secondes. Chaque pression de la touche augmente le temps de
cuisson de 30 secondes. Le temps de cuisson maximum est de 95 minutes.
2) Dans les modes micro-ondes, gril, convection et combiné, appuyez sur la
touche « START/+30SEC./CONFIRM » (DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour
régler la puissance de cuisson sur 100 % pendant 30 secondes. Chaque
pression de la touche augmente le temps de cuisson de 30 secondes.
Remarque : vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec le mode
décongélation, le mode automatique et le mode de cuisson en plusieurs étapes.
13. Cuisson rapide aux micro-ondes
Four au repos, tournez «
» vers la gauche pour sélectionner directement le
temps de cuisson, puis appuyez sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour régler la puissance de cuisson aux microondes sur 100 %. Ce programme peut être utilisé dans le mode de cuisson en
plusieurs étapes.
FR-16
14. Fonction d'interrogation
(1) Pendant la cuisson, appuyez sur « MICROWAVE » (MICRO-ONDES),
« GRILL/ COMBI. » (GRIL/COMBINÉ) ou « CONVECTION » (CONVECTION).
La puissance sélectionnée s'affiche pendant 2-3 secondes.
(2) Pendant le pré-programmation, appuyez sur « CLOCK/PRE-SET »
(HORLOGE/PRÉ-PROG) afin de connaître le temps programmé pour le départ
différé de la cuisson. Le temps pré-programmé clignote pendant for 2-3
secondes, après quoi le four retourne à l'affichage de l'horloge.
(3) Pendant la cuisson, appuyez sur « CLOCK/PRE-SET » (HORLOGE/PRÉ-PROG
pour afficher le temps. Le temps s'affiche pendant 2-3 secondes.
15. Sécurité enfants
Verrouillage : Four au repos, appuyez sur « STOP/CLEAR » (ARRÊT/ANNULER)
pendant 3 secondes. Un « bip » long retentit pour signaler que le four est
verrouillé et l'indicateur «
» s'allume. L'heure ou 0:00 sera affiché.
Déverrouillage : Quand le four est verrouillé, appuyez sur « STOP/CLEAR »
(ARRÊT/ANNULER) pendant 3 secondes. Un « bip » long retentit pour signaler
que le four est déverrouillé et l'indicateur «
» s'éteint.
16. Informations
(1)Le signal sonore retentit une fois quand on commence à tourner le bouton.
(2) Vous devez appuyer sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) pour reprendre la cuisson si la porte a été
ouverte.
(3) Si vous n'appuyez pas sur la touche « START/+30SEC./CONFIRM »
(DÉBUT/30 SEC./CONFIRMER) dans un délai de 5 minutes après la
programmation de la cuisson, l'heure s'affiche et les paramètres programmés
sont effacés.
(4)Le signal sonore retentit une fois si l'action a réussi et ne retentit pas si l'action
a échoué.
(5)Le signal sonore retentit cinq fois quand la cuisson est terminée.
FR-17
Guide de dépannage
Situations normales
Le four à micro-ondes
brouille la réception TV
La réception radio et TV peut être altérée quand le
four à micro-ondes est en marche. Ce phénomène
est similaire aux parasites générés par les petits
appareils électriques (ex. : mixers, aspirateurs,
ventilateurs). Ceci est normal.
Faible éclairage de la lampe Pendant l'utilisation des micro-ondes à basse
du four
puissance, la lampe du four peut devenir faible.
Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur De la vapeur peut s'échapper des aliments pendant
la porte, sortie d'air chaud la cuisson. Une grande partie s'échappe par les
par les fentes d'aération.
fentes d'aération, mais une petite partie peut se
déposer sur les surfaces plus froides, comme la
porte. Ceci est normal.
Le four a été
Vous ne devez jamais faire fonctionner le four à
accidentellement mis en
vide. Ceci est très dangereux.
marche sans aliments à
l'intérieur.
Problème
Le four ne démarre
pas.
Cause probable
Remède
(1) Le cordon électrique Débranchez-le puis rebranchez
est mal branché.
après 10 secondes.
(2) Fusible grillé ou
coupe-circuit
déclenché.
Remplacez le fusible ou réarmez
le coupe-circuit (réparation par un
professionnel de notre entreprise)
(3) Prise de courant
défectueuse.
Contrôlez la prise de courant en
branchant un autre appareil
électrique.
Fermez la porte correctement.
Le four ne chauffe
(4) Porte mal fermée.
pas.
La plateau tournant (5) Support de rouleau
est bruyant quand le ou fond du four sale.
four à micro-ondes
est en marche.
Nettoyez en respectant les
instructions contenues dans
« Entretien du four à microondes ».
Conformément à la directive européenne de gestion des déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE), les DEEE doivent être collectés et traités
séparément. Si vous devez un jour vous débarrasser de votre appareil, ne le
jetez PAS avec les ordures ménagères. Apportez-le au centre de tri sélectif le
plus proche.
FR-18
Notice d'installation
Veuillez lire soigneusement cette notice avant d'installer l'appareil
Attention
Branchement électrique
L'appareil est équipé d'une fiche et doit uniquement être branché dans une
prise murale avec terre. Conformément aux réglementations en vigueur,
l'installation de la prise murale et le remplacement du cordon d'alimentation
doivent exclusivement être confiés à un électricien qualifié.
Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, prévoyez un coupecircuit omnipolaire avec distance d'au moins 3 mm entre les contacts.
Le meuble où l'appareil est encastré ne doit pas avoir de panneau à l'arrière.
Il doit être installé à au moins 85 cm du sol.
Ne couvrez pas les fentes d'aération et les prises d'air.
1.
600
+8
560
(45)
min
550
+2
450
FR-19
(45)
FR-20
FR-21
BEDIENUNGSANLEITUNG
D
VORSICHTSMASSNAHMEN ZUM VERMEIDEN MÖGLICHER KONTAKTE MIT
ÜBERMÄSSIG HOHER MIKROWELLENENERGIE
(a) Versuchen Sie nie, das Gerät mit offener Tür in Betrieb zu setzen, da dies zu
einer schädlichen Freisetzung von Mikrowellenenergie führen kann. Die
Sicherheitsverriegelungen dürfen keinesfalls zerbrochen oder bewusst
manipuliert werden.
(b) Zwischen der Vorderseite des Ofens und der Tür dürfen keine Gegenstände
vorgesehen werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass sich kein Schmutz
und keine Rückstände von Reinigungsmitteln an den Dichtflächen ansammeln.
(c) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind, darf der
Ofen erst nach einer Reparatur durch geschultes Fachpersonal wieder
verwendet werden.
ZUSÄTZLICHER HINWEIS
Wird das Gerät nicht laufend sauber gehalten, kann dies zur Abnutzung der Oberfläche
führen, was die Lebensdauer des Gerätes verringern und evtl. zu gefährlichen
Situationen führen kann.
Spezifikationen
Modell:
MCM400IX
Nennspannung:
230 V ~ 50 Hz
Eingangsnennleistung (Mikrowelle):
1450 W
Ausgangsnennleistung (Mikrowelle):
Eingangsnennleistung (Grill):
900 W
1100 W
Eingangsnennleistung (Ober- /Unterhitze):
Garraum-Inhalt:
2500 W
25 l
Durchmesser des Drehtellers.
315 mm
Außenabmessungen (LxBxH):
594x460x470 mm
Nettogewicht:
21,2 kg
DE-2
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
Halten Sie beim Gebrauch Ihres Geräts stets die folgenden
grundlegenden Sicherheitsvorschriften ein,um das Risiko von
Brand, Elektroschock, Verletzungen und der übermäßigen
Aussetzung von Mikrowellenenergie zu reduzieren:
1. Vorsicht: Erhitzen Sie Flüssigkeiten
oder Speisen niemals in geschlossenen
Gefäßen, da sie explodieren können.
2. Vorsicht: Es ist für alle Personen
außer für werkseitig geschultes
Fachpersonal gefährlich, Wartungen
oder Einstellungen an diesem
Mikrowellenofen vorzunehmen.
3. Vorsicht: Kinder unter 8 jahren
sollten das Mikrowellengerät nicht
benutzen. Personen mit einer
Behinderung oder mangelnder
Erfahrung sollte zunächst erhalten
Anweisungen für die sichere
Anwendung des Gerätes.
4. Halten Sie das Netzkabel von
Kindern fern.
9. Wenn Sie Rauch feststellen,schalten
Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den
Stecker heraus. Halten Sie die Tür
geschlossen, damit sich die Flamme
nicht ausbreiten. kann
10. Garen Sie die Speisen nicht länger
als nötig.
11. Den Garraum nicht als Ablage
verwenden. Bewahren Sie im
Garraum kein Brot, keine Kekse
usw. auf.
12. Entfernen Sie alle Metallteile und
Metallgriffe (z. B. Verschlüsse)
von Papier- oder
Kunststoffbeuteln, bevor diese in
den Garraum gelegt werden.
13. Der Einbau bzw. die Aufstellung dieses
Mikrowellenofens darf nur gemäß
er 'Einbau-Anleitung' in dieser
Benutzerinformation erfolgen.
14. Verwenden Sie das Mikrowellengerät
nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer
Eier mit oder ohne Schale, da diese
auch nach Beenden des Gar- oder
Aufwärmvorgangs explodieren können.
5. Bitte verwenden Sie nur
mikrowellengeeignete Utensilien.
6. Das Gerät muss regelmäßig
gereinigt werden. Alle
Lebensmittelreste und
Ablagerungen müssen dabei
entfernt werden.
15. Dieses Gerät nur für seinen vorgesech
7. Bitte lesen Sie die Anweisungen
Zweck gemäß diesem Handbuch verwenden.
"VORSICHTSMASSNAHMEN
Verwenden Sie keine korrodierenden
GEGEN MÖGLICHE FREISETZUNG
VON MIKROWELLENENERGIE"
Chemikalien oder Dämpfe in diesem
und befolgen Sie sie.
Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell
zum Aufwärmen oder Garen von
Kunststoff- oder Papierbeuteln oderLebensmitteln entwickelt. Er eignet sich
behältern behalten Sie das Gerät
nicht für industrielle Zwecke oder
bitte gut im Auge, um mögliche
Laborzwecke.
Funkenbildung sofort zu bemerken.
8. Beim Erwärmen von Lebensmitteln in 16. Wenn das Stromkabel beschädigt ist,
muss es vom Hersteller oder von einer
empfohlenen Kundendienststelle bzw.
von ähnlich geschultem Fachpersonal
ausgetauscht werden, um Gefahren zu
vermeiden.
DE-3
17. Dieses Gerät darf nicht im Freien gelagert 21. Wird das Gerät nicht sauber gehalten,
oder benutzt werden.
kann dies zu Abnutzung der Oberfläche
18. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der
Oberfläche führen, was die Lebensdauer
Nähe eines Spülbeckens, in einem
des Geräts verringern und und
feuchten Keller, in der Nähe eines
möglicherweise zu gefährlichen
Schwimmbeckens oder an anderen
Situationen führen kann.
Orten, an denen das Gerät Feuchtigkeit
22
.
Der
Inhalt von Milchfläschchen und
ausgesetzt ist.
Gläsern
mit Babynahrung muss vor
19. Die Temperatur der zugänglichen
dem Verbrauch umgerührt oder
Oberflächen kann hoch sein, wenn das
geschüttelt und die Temperatur
das Gerät in Betrieb ist. Die Oberflächen
geprüft werden, um Verbrennungen zu
werden während des Betriebs heiß.
vermeiden.
20. Das Stromkabel nicht über den Rand
des Tisches oder der Anrichte hängen
lassen.
23. Das Erwärmen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten
Überkochen führen; aus diesem Grund ist im Umgang mit dem Behälter
Vorsicht geboten.
24. Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an
Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender
Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
26. Das Gerät darf keinesfalls durch eine externe Zeitschaltuhr oder ein
separates Fernbedienungssystem bedient werden.
27. WARNUNG: Vor dem Austausch der Lampe muss das Gerät ausgeschaltet
werden, um die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden.
28. Bei der Benutzung des Gerätes können zugängliche Teile sehr heiß werden.
Halten Sie Kleinkinder vom Gerät fern. Verwenden Sie keinen Dampfreiniger
zur Reinigung des Geräts.
29. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder scharfkantigen
Metallreiniger zum Reinigen des Geräts oder der Scheibe, da diese die
Oberfläche verkratzen können, was zu Glasbruch führen kann.
30. Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Vermeiden Sie es unbedingt,
heiße Teile im Garraum zu berühren. Kinder unter 8 jahren sollten das
Mikrowellengerät nicht benutzen.
31. Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät empfohlene
Temperatursonde (nur für Modelle mit Buchse für den Anschluss einer
Temperatursonde.)
32. Die Geräterückwand muss zu einer Wand zeigen.Sachgemäße Erdung
und Installation des Geräts zur Minderung des Verletzungsrisikos
DE-4
Sachgemäße Erdung und Installation des Geräts
zur Minderung des Verletzungsrisikos
GEFAHR
Gefahr eines Elektroschocks Bei
versehentlicher Berührung einiger
Innenteile des Geräts besteht die
Gefahr eines Elektroschocks mit
schwerem oder tödlichem Ausgang.
Dieses Gerät darf nicht zerlegt werden.
WARNUNG
Gefahr eines Elektroschocks
Eine falsche Benutzung der Erdung
kann zu einem Elektroschock führen.
Der Netzstecker des Geräts darf erst
dann in eine Steckdose gesteckt werden,
wenn das Gerät sachgemäß installiert und
geerdet ist.Dieses Gerät muss geerdet
werden. Im Falle eines Kurzschlusses
die Erdung das Stromschlagrisiko, weil
sie für den elektrischen Strom einen Weg
mit geringerem Widerstand bereitstellt.
Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel
ausgestattet, das über ein Erdungskabel
und einen Erdungsstecker verfügt. Der
Netzstecker muss in eine geeignete
Steckdose gesteckt werden, die sachgemäß
angeschlossen und geerdet ist.
REINIGUNG
Der Netzstecker des Gerätes muss zur
Reinigung aus der Steckdose gezogen werden.
1. Reinigen Sie die Innenflächen des
Garraums mit einem weichen, leicht feuchten
Tuch.
2. Reinigen Sie die Zubehörteile nach jedem
Gebrauch in Geschirrspülmittellauge.
3. Reinigen Sie den Türrahmen und die
Türdichtung sowie die angrenzenden Teile
sorgfältig mit einem feuchten Tuch,wenn sie
verschmutzt sind.
Zweipoliger runder Stecker
DE-6
Fragen Sie einen qualifizierten
Elektriker oder
Kundendienstmitarbeiter um Rat,
wenn Sie die Anweisungen zum
Erden des Geräts nicht ganz
verstanden haben oder Zweifel
an der korrekten Erdung des
Gerätes haben. Ist der Einsatz
eines Verlängerungskabels
erforderlich, darf nur ein
3-adriges Verlängerungskabel
verwendet werden.
1. Dieses Gerät wird mit einem
kurzen Netzkabel geliefert, um
das Risiko zu verringern, dass
jemand darüber stolpert oder
sich darin verfängt. .
2. Wenn ein langes Netzkabel
oder ein Verlängerungskabel
eingesetzt wird:
1.Die Nennspannung des
Netzkabels oder des
Verlängerungskabels muss
mindestens so groß sein wie die
Nennspannung des Gerätes.
2.Das Verlängerungskabel muss
geerdet und 3-adrig sein.
3.Ein langes Netzkabel muss so
verlegt werden, dass es sich
nicht unter einer Arbeitsfläche
oder unter einem Tisch herum
hängt, damit sich Kinder nicht
darin verfangen oder darüber
stolpern können.
UTENSILIEN
ACHTUNG
Es besteht Verletzungsgefahr
Laien bringen sich durch
Reparaturversuche in Gefahr, bei
denen die zum Schutz vor
Mikrowellenstrahlung am Gerät
angebrachten Abdeckungen oder
Gehäuseteile entfernt werden
müssen.
Näheres siehe die Anweisungen in
"Mikrowellengeeignete Materialien"
und "Für Mikrowellen nicht geeignete
Materialien." Bestimmte Utensilien,
die nicht aus Metall sind, eignen sich
nicht für die Verwendung in der
Mikrowelle. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, können Sie die Utensilien
anhand der folgenden
Vorgehensweise auf Eignung prüfen.
Prüfung für Utensilien:
1. Füllen Sie ein
mikrowellengeeignetes Gefäß mit 1
Tasse kaltem Wasser (250 ml) und
legen Sie das fragliche Utensil hinein.
2. Kochen Sie das Wasser 1 Minute
lang auf maximaler Leistungsstufe.
3. Fühlen Sie jetzt vorsichtig, wie sich
das Utensil anfühlt. Wenn das leere
Utensil warm geworden ist, dürfen Sie
es nicht in der Mikrowelle benutzen.
4. Überschreiten Sie die Kochzeit von
1 Minute nicht.
Mikrowellengeeignete Materialien
Utensilien
Aluminiumfolie
Bräunen von
Gerichten
Essgeschirr
Glasgefäße
Glasgeschirr
Garbeutel
Anmerkungen
Nur zur Abdeckung. Kleine weiche Stücke können zum Schutz
vor zu starkem Braten auf dünne Teile von Fleisch oder Geflügel
elegt werden. Wenn sich die Aluminiumfolie zu nah an den
Wänden des Garraums befindet, kann es zu Funkenbildung
kommen. Die Folie muss midestens 2,5 cm Abstand zu den
Wänden des Garraums haben.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden des
Kochgeschirrs, in dem Sie Gerichte bräunen möchten, muss
sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Drehteller brechen.
Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Essgeschirr.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden sie
sie kein Geschirr mit Sprüngen oder abgeplatzten Stellen.
Immer den Deckel abnehmen. Erwärmen Sie Lebensmittel nur
leicht darin. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzebeständig
und können springen.
Verwenden Sie nur hitzebeständige Glasware. Stellen Sie
sicher, dass es keine Metallverkleidung daran gibt. Verwenden
sie kein Geschirr mit Sprüngen oder abgeplatzten Stellen.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Benutzen Sie
Sie zum Schließen von Beuteln keine Metallclips. Ritzen Sie
Schlitze hinein, damit der Dampf entweichen kann.
DE-6
Papierteller und
Papierbecher
Diese eignen sich nur für ein sehr kurzes Aufwärmen/
/Garen. Lassen Sie das Gerät dabei nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher
Können zum Abdecken von Gerichten beim Aufwärmen
und zum Aufsaugen von Fett verwendet werden.
Behalten Sie das Gerät dabei die ganze Zeit im Auge und
benutzen Sie es in diesem Fall nur für ein kurzem
Erwärmen/Garen.
Kann als Abdeckung eingesetzt werden, damit keine
Spritzer oder Dampf entweichen
Pergamentpapier
Kunststoff
Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Essgeschirr.
Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Muss als
"mikrowellengeeignet" ausgewiesen sein.
Einige Kunststoffgefäße erweichen, wenn sich die
Lebensmittel darin erhitzen. Bratschläuche und fest
verschlossene Kunststoffbeutel müssen eingeritzt werden,
damit Luft und Dampf entweichen können.
Kunststoffverpackungen Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Essgeschirr.
Dient zum Abdecken der Speisen beim Erwärmen/Garen
zum Einschließen der Feuchtigkeit. Kunststoffverpackungen
Feuchtigkeit. Kunststoffverpackungen dürfen die
Lebensmittel nicht berühren.
Thermometer
Nur mikrowellengeeignete Teile verwenden (Fleisch- und
Backthermometer).
Wachspapier
Kann als Abdeckung eingesetzt werden, damit keine
Spritzer oder Dampf entweichen.
DE-7
Für Mikrowellen nicht geeignete Materialien
Utensilien
Anmerkungen
Aluminiumschalen
Karton mit
Lebensmitteln mit
Metallgriff
Kann zu Funkenbildung führen. Geben Sie die Speise
in mikrowellengeeignetes Geschirr.
Kann zu Funkenbildung führen. Geben Sie die Speise
in mikrowellengeeignetes Geschirr.
Utensilien aus Metall
oder mit Metallrand
Metall lässt Mikrowellenenergie nicht zu den Lebensmitteln
durch. Der Metallrand kann zu Funkenbildung führen
Metallverschlüsse
Papiertüten
Stypropor und
aufgeschäumter
Kunststoff
Können zu Funkenbildung und Brand im Garraum führen.
Sie können zu Brand im Garraum führen.
Stypropor und aufgeschäumter Kunststoff können
schmelzen und die Lebensmittel verunreinigen, wenn
diese einer hohen Temperatur ausgesetzt werden
Holz
Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann splittern
oder brechen
.
AUFSTELLUNG IHRES BACKOFENS
Bezeichnungen für alle Backofen- und Zubehörteile
Nehmen Sie den Backofen und alle Zubehörteile aus dem Karton und aus dem
Backofen. Ihr Gerät wird mit folgenden Zubehörteilen geliefert:
Glasdrehteller
1
A
Drehtellerring
1
Gebrauchsanleitung
1
F
E
D
G
Grillrost (nur für Grill-Modelle)
DE-8
C
B
A) Bedienfeld
B) Drehtellerwelle
C) Drehtellerring
D) Glasdrehteller
E) Sichtfenster
F) Tür
G) Sicherheits-Verriegelungssystem
Aufstellen des Drehtellers
Nabe (Unterseite)
Glasdrehteller
Drehtellerwelle
a. Stellen Sie den Glasdrehteller nie
verkehrt herum auf. Der Glasdrehteller
muss sich immer frei drehen lassen.
b. Beim Kochen müssen Glasdrehteller und
Drehtellerring stets zusammen eingesetzt
werden.
c. Alle Speisen, die gewärmt oder gegart
werden sollen, werden immer auf den
Glasdrehteller gelegt.
d. Falls der Glasdrehteller oder der
Drehtellerring Sprünge bekommen oder
Drehtellerring
zerbrechen, verständigen Sie bitte den
nächsten Kundendienst.
Installation und Anschluss
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
Dieser Backofen ist nur zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt. Er
ist nicht für die Aufstellung auf einer Arbeitsfläche oder in einem Schrank
geeignet.
Bitte beachten Sie die speziellen Installationsanweisungen.
Dieses Gerät kann in einen 60 cm breiten, an der Wand montierten
Schrank eingebaut werden. Der Schrank muss mindestens 55 cm tief und
85 cm vom Boden entfernt sein).
Das Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet und muss korrekt an eine
geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Die Netzeingangsspannung muss der auf dem Typenschild genannten
Spannung entsprechen.
Die Steckdose muss installiert sein, und das Anschlusskabel darf nur von
einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Ist der Netzstecker nach
der Installation nicht mehr zugänglich, muss muss das Gerät an einen
Stromkreis mit einem allpoligen Überlastschalter mit einem
Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden.
Die Verwendung von Adaptern, Steckdosenleisten und
Verlängerungskabeln ist verboten. Eine Überlast kann zu einem Brand
führen.
Die zugängliche Oberfläche kann
beim Betrieb heiß werden.
DE-9
Bedienungsanleitung
Dieser Mikrowellenbackofen verfügt über modernste Elektronik zur
Einstellung der Kochparameter für ein optimales Gelingen Ihrer Gerichte.
1. Uhr einstellen
Nach dem Einschalten des Mikrowellengeräts wird "0:00" angezeigt und der
Summer klingelt ein Mal.
1) Drücken Sie „CLOCK/PRE-SET“ (UHRZEIT/VOREINSTELLUNGEN),
um die 12-Stunden-Uhr oder die 24-Stunden-Uhr auszuwählen.
2) Drehen Sie "
" zur Einstellung der Stundenziffern. Die Eingabezeit
muss zwischen 0 und 23 (24-Stunden-Anzeige) oder 1 und 12 (12-StundenAnzeige) liegen.
3) Drücken Sie „CLOCK/PRE-SET“ (UHRZEIT/VOREINSTELLUNGEN).
Die Minutenziffern beginnen zu blinken.
4) Drehen Sie "
" zur Einstellung der Minutenziffern. Die Eingabezeit
muss zwischen 0 und 59 liegen.
5) Drücken Sie „CLOCK/PRE-SET“ (UHRZEIT/VOREINSTELLUNGEN),
um die Einstellung der Uhrzeit zu beenden. ":" blinkt.
Hinweis: 1) Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wird, funktioniert sie nicht,
wenn das Gerät angeschlossen wird.
2) Wenn Sie während der Zeiteinstellung
„STOP/CLEAR“ (STOPP/LÖSCHEN) drücken, kehrt das Gerät
automatisch zurück in den vorherigen Modus.
2. Benutzung des Mikrowellenherds
1) Wenn Sie die Taste "MICROWAVE“ (MIKROWELLE) ein Mal drücken,
zeigt das Gerät P100 an.
2) Drücken Sie "MICROWAVE“ (MIKROWELLE) vier Mal oder drehen
Sie " " zur Auswahl der Mikrowellenleistung von 100% auf 10%. "P100",
"P80", "P50", "P30", "P10" werden nacheinander angezeigt.
3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN)
zur Bestätigung.
4) Drehen Sie"
" zur Einstellung der Garzeit. (Die Zeiteinstellung sollte
zwischen 0:05- 95:00 liegen).
5) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Kochvorgang zu starten.
HINWEIS: Die Schrittmengen für die Einstellzeit des Kodierschalters sind wie folgt:
0-1 Min : 5 Sekunden
1-5 Min : 10 Sekunden
5-10 Min : 30 Sekunden
10-30 Min : 1 Minute
30-95 Min : 5 Minuten
DE-10
Mikrowellen-Leistungsstufentabelle
Drücken Sie
1 Mal
2 Mal
MikrowellenLeistungsstufe
100%
80%
3 Mal
4 Mal
5 Mal
50%
30%
10%
3. Kochen mit der Grillfunktion
1) Drücken Sie die "GRILL/COMBI." (GRILL/KOMBI.) Taste ein Mal, und
"G-1" wird angezeigt.
2) Drücken Sie die "GRILL/COMBI." (GRILL/KOMBI.) Taste vier Mal, oder
drehen Sie "
" zur Auswahl der Grillleistung. Hören Sie auf zu drehen,
wenn "G-1" angezeigt wird.
3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30
SEK/BESTÄTIGEN) zur Bestätigung.
4) Drehen Sie"
" zur Einstellung der Garzeit. (Die Zeiteinstellung
sollte zwischen 0:05- 95:00 liegen.)
5) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30
SEK/BESTÄTIGEN), um den Kochvorgang zu starten.
Hinweis: Wenn die Grillzeit zur Hälfte abgelaufen ist, gibt das Gerät zwei
Signaltöne aus, damit Sie das Gericht wenden. Sie können es aber
auch einfach so weitergaren lassen. Für ein optimales Grillergebnis
sollten Sie die Speise wenden, die Tür schließen und
"START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN)
drücken; danach sollte das Gerät weiter grillen, wenn keine weitere
Handlung erfolgt.
4. Kombi-Garen
1) Drücken Sie die "GRILL/COMBI." (GRILL/KOMBI.) Taste ein Mal, und "
G-1" wird angezeigt.
2) Drücken Sie die "GRILL/COMBI." (GRILL/KOMBI.) Taste vier Mal, oder
drehen Sie "
" zur Auswahl der Grillleistung
Hören Sie auf zu drehen, wenn "C-1", "C-2","C-3" oder '"C-4" angezeigt wird.
3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN)
zur Bestätigung.
4) Drehen Sie"
" zur Einstellung der Garzeit. (Die Zeiteinstellung sollte
zwischen 0:05- 95:00 liegen.)
5) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
" zu starten
(START/+30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Kochvorgang
DE-11
Hinweis: Hinweise zum Kombigaren.
Anweisungen
Display
1
C-1
2
C-2
3
C-3
4
C-4
Mikrowelle
Grill
Unter- /Oberhitze
5. Kochen mit Unter-/Oberhitze (mit Vorheizfunktion)
Mit der Funktion " CONVENTION“ (UNTER-/OBERHITZE) können Sie Ihre
Gerichte wie mit einem herkömmlichen Backofen kochen oder backen.
Die Mikrowelle kommt herbei nicht zum Einsatz. Es wird empfohlen, den
Backofen auf die entsprechende Temperatur vorzuheizen, bevor Sie die
Speisen in den Garraum setzen.
1)Drücken Sie die Taste "CONVENTION“ (UNTER-/OBERHITZE) ein
Mal. Auf dem Display blinkt "140".
2)Drücken Sie die Taste "CONVENTION“ (UNTER-/OBERHITZE)
weiter oder drehen Sie "
" zur Auswahl der Funktion
"CONVENTION“ (UNTER-/OBERHITZE). Hinweis: Die Temperatur kann von
140 bis 230 Grad eingestellt werden.
3) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um die Temperatur zu bestätigen.
4) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Vorheizvorgang zu starten. Ist
die Vorheiztemperatur erreicht, ertönt der Summer zwei Mal. Dann können
Sie das Gericht in den Backofen stellen. Die Vorheiztemperatur wird
angezeigt und blinkt.
5) Geben Sie das Gericht in den Backofen und schließen Sie die Tür.
Drehen Sie "
" zur Einstellung der Garzeit. (Die maximale Garzeit
beträgt 95 Minuten.)
6) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Garvorgang zu starten.
Hinweis:
a. Die Garzeit kann erst eingegeben werden, wenn die Vorheiztemperatur
erreicht ist. Ist diese Temperatur erreicht, muss die Tür geöffnet werden,
damit die Garzeit eingestellt werden kann.
b. Wird die Garzeit nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten eingegeben, hört
der Backofen mit dem Vorheizen auf. Der Summer ertönt fünf Mal und das
Gerät kehrt zurück in den Warte-Modus.
DE-12
6. Kochen mit Unter-/Oberhitze (ohne Vorheizfunktion)
1)Drücken Sie die Taste "CONVENTION“ (UNTER-/OBERHITZE) ein
Mal, auf dem Display blinkt "140".
2)Drücken Sie die Taste "CONVENTION“ (UNTER-/OBERHITZE)
weiteroder drehen Sie "
" zur Auswahl der Funktion "CONVENTION“
(UNTER-/OBERHITZE). Hinweis: Die Temperatur kann von 140 bis 230
Grad eingestellt werden.
3) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um die Temperatur zu bestätigen
4) Drehen Sie "
95 Minuten.)
" zur Einstellung der Garzeit. (Die maximale Garzeit beträgt
5) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Garvorgang zu starten.
7. Mehrstufiges Kochen
Es können maximal zwei Stufen eingestellt werden. Soll eine der Stufen Auftauen
sein, muss Auftauen als erste Stufe eingegeben werden. Der Summer ertönt nach
jeder Stufe ein Mal, und die nächste Stufe beginnt.
Hinweis: Das menügeführte Automatikkochen und Vorheizen können nicht als
Stufen beim mehrstufigen Garen eingegeben werden.
Beispiel: Sie möchten ein Lebensmittel 5 Minuten lang auftauen und es danach mit 80%
Mikrowellenleistung mit einer Kochzeit von 7 Minuten kochen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1) Drücken Sie die Taste „W.T./DEFROST TIME“ (W.T./AUFTAUZEIT) zwei
Mal; das Gerät zeigt "dEF2" an;
2) Drehen Sie "
" für eine Einstellung der Auftauzeit von 5 Minuten;
3) Drücken Sie "MICROWAVE“ (MIKROWELLE) ein Mal;
4) Drücken Sie "MICROWAVE“ (MIKROWELLE) vier Mal oder drehen
Sie "
", bis "P80" angezeigt wird;
5) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM“
6) (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN) zur Bestätigung;
Drehen Sie "
" für eine Einstellung der Garzeit von 7 Minuten;
7) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Kochvorgang zu starten.
8. Funktion Voreinstellungen
1) Stellen Sie zuerst die Uhrzeit ein. (Bitte halten Sie sich an die
Anweisungen zur Einstellung der Uhrzeit.)
2) Geben Sie das Kochprogramm ein. Sie können maximal zwei Stufen
eingeben. "Auftauen" kann nicht im Menü Voreinstellungen eingestellt werden.
Das menügeführte Automatikkochen kann nur als einzelne Stufe eingestellt werden.
DE-13
Beispiel: Sie möchten 7 Minuten lang mi t einer Mikrowellenleistung von 80% kochen.
a. Drücken Sie "MICROWAVE“ (MIKROWELLE) ein Mal;
b. Drücken Sie "MICROWAVE“ (MIKROWELLE) vier Mal oder drehen
Sie "
", für die Auswahl einer Mikrowellenleistung von 80%, bis "P80"
angezeigt wird;
c. Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN)
zur Bestätigung;
d. Drehen Sie "
" für eine Einstellung der Garzeit von 7 Minuten;
Wenn Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, drücken Sie bitte
NICHT "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN).
Gehen Sie dann wie folgt vor:
3) Drücken Sie „CLOCK/PRE-SET“ (UHRZEIT/VOREINSTELLUNGEN). Die
aktuelle Uhrzeit wird angezeigt, und die Stundenziffern blinken.
4) Drehen Sie"
" zur Einstellung der Stundenziffern. Die Eingabezeit muss
zwischen 0 und 23 (24-Stunden-Anzeige) oder 1 und 12 (12-Stunden-Anzeige) liegen.
5) Drücken Sie „CLOCK/PRE-SET“ (UHRZEIT/VOREINSTELLUNGEN). Die
Minutenziffern beginnen zu blinken.
6) Drehen Sie "
" zur Einstellung der Minutenziffern. Die Eingabezeit muss
zwischen 0 und 59 liegen.
7) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um die Einstellung zu beenden. ":"
leuchtet auf, der Summer ertönt zwei Mal, wenn die Zeit erreicht ist, und
danach beginnt der Kochvorgang automatisch.
Hinweis: zuerst muss die Uhrzeit eingestellt werden. Sonst funktioniert der
Modus „Pre-Set“ (Voreinstellungen) nicht.
9. Menügeführtes Automatikkochen
1) Drehen Sie im Warte-Modus "
" nach rechts, um die gewünschte
Funktion auszuwählen; "A1","A2","A3"...."A10" wird angezeigt.
2) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um das benötigte Menü zu bestätigen.
3) Drehen Sie "
" zur Auswahl des Gewichts für das Menü; die Anzeige
"g" leuchtet auf.
4) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Kochvorgang zu starten.
Wenn Sie "A8 Kuchen" wählen, stellen Sie den Teig bitte nicht zu Beginn in
den Backofen. Der Backofen muss zuerst auf 180 Grad vorgeheizt werden.
Nach einigen Minuten ertönt der Summer zwei Mal; jetzt können Sie den
Kuchen in den Backofen stellen. Nachdem Sie den Kuchen in den Backofen
gestellt haben, drücken Sie bitte die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN) zur Bestätigung erneut. Der Timer
beginnt mit der Zeitzählung, und der Kuchen wird perfekt gelingen.
DE-14
Menügeführtes Automatikkochen - Tabelle
Menü
Gewicht (g)
150
250
350
Display
150
250
350
450
600
1 (ca. 230 g)
2 (ca. 460 g)
450
600
1
2
3 (ca. 690 g)
3
150
300
450
150
300
450
600
600
150
350
500
150
250
150
350
500
150
250
350
450
650
50 (mit Wasser 450g)
100 (mit Wasser 800g)
350
450
650
50
100
150 (mit Wasser 1200g)
150
200
200
400
600
400
600
A8 Kuchen
A9 Pizza
475
200
475
200
A10
Hähnchen
300
400
500
750
1000
300
400
500
750
1000
1200
1200
A1
Aufwärmen
A2
Kartoffeln
A3
Fleisch
A4
Gemüse
A5 Fisch
A6 Nudeln
A7 Suppe
DE-15
Leistungsstufe
100%
100%
100%
100%
80%
80%
100%
Vorheizen bei 180 Grad
C-4
C-4
10. Auftauen mit Zeitmesser
1) Drücken Sie die Schalttaste "W.T./DEFROST TIME“ (W.T./AUFTAUZEIT)
ein Mal, auf dem Display erscheint "dEF1"
2) Drehen Sie "
", um das Gewicht der Speise auszuwählen. Gleichzeitig
leuchtet die Anzeige "g" auf. Das Gewicht sollte zwischen 100 und 2000 g
liegen.
3) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um den Auftauvorgang zu starten; die
Anzeigen "
" und "
" blinken und die Anzeige "g" erlischt.
11. Auftauen mit Zeitmesser
1) Drücken Sie die Taste "W.T./DEFROST TIME“ (W.T./AUFTAUZEIT) zwei
Mal; das Gerät zeigt "dEF2" an
2) Drehen Sie" " zur Einstellung der Garzeit. (Die maximale Garzeit beträgt
95 Minuten.)
3) Drücken Sie die Taste "START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30
SEK/BESTÄTIGEN), um den Auftauvorgang zu starten. Die Anzeigen
"
" und " " blinken.
Hinweis: wiegt die Speise mehr als 200 Gramm, legen Sie die Speise zum
Auftauen bitte an den Rand des Glasdrehtellers und nicht in die Mitte.
12.
Schnellgaren
1) Drücken Sie im Warte-Modus die Taste
"START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um mit
100% Leistungsstufe 30 Sekunden lang zu garen. Jeder Druck auf die
gleiche Taste erhöht die Dauer um 30 Sekunden. Die maximale Garzeit
beträgt 95 Minuten
2) Drücken Sie im Modus Mikrowelle, Grill, Unter-/Oberhitze die Taste
"START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um mit
100% Leistungsstufe 30 Sekunden lang zu garen. Jeder Druck auf die
gleiche Taste erhöht die Dauer um 30 Sekunden.
Hinweis: Diese Funktion funktioniert nicht in den Betriebsarten Auftauen,
menügeführtes Automatikkochen und Mehrstufiges Garen.
13. Schnellgaren mit Mikrowelle
Drehen Sie im Warte-Modus "
", um die Garzeit direkt auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste "START/+30SEC./CONFIRM
(START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN), um mit einer Mikrowellenleistung von
100% zu kochen. Dieses Programm kann als Stufe beim mehrstufigen Garen
eingestellt werden.
DE-16
14.
Suchfunktion
(1) Im Modus Garen "MICROWAVE“ (MIKROWELLE)", "GRILL/COMBI."
(GRILL/KOMBI.) oder "CONVECTION“ (UNTER-/OBERHITZE) drücken; die
aktuelle Leistung wird 2-3 Sekunden lang angezeigt.
(2) Drücken Sie im Modus "CLOCK/PRESET“ (UHRZEIT/VOREINSTELLUNGEN), um die Startverzögerung für den
Beginn der Garzeit zu suchen. Die voreingestellte Zeit wird 2-3 Sekunden
lang angezeigt. Danach kehrt das Gerät zurück in die Anzeige der Uhrzeit.
(3) Drücken Sie im Modus Kochen "CLOCK/PRE- SET“ (UHRZEIT/
VOREINSTELLUNGEN), um die aktuelle Zeit zu prüfen. Sie wird 2-3 Sekunden
lang angezeigt.
15. Kindersicherung
Kindersicherung einschalten (verriegeln): Im Warte-Modus 3 Sekunden lang
„STOP/CLEAR“ (STOPP/LÖSCHEN) drücken. Ein langer Piepton zeigt an,
dass die Kindersicherung aktiviert ist, und die Anzeige "
" leuchtet auf.
Die LED zeigt die aktuelle Zeit oder 0:00 an.
Kindersicherung ausschalten (entriegeln): Im Verriegelungs-Modus 3
Sekunden lang „STOP/CLEAR“ (STOPP/LÖSCHEN) drücken. Ein langer
Piepton zeigt an, dass die Kindersicherung ausgeschaltet ist, und die
Anzeige "
" erlischt.
16. Spezifikation
(1)Der Summer ertönt ein Mal, wenn der Knopf zu Beginn gedreht wird;
(2) Wird die Tür zu Beginn des Kochens geöffnet, muss
"START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN) gedrückt werden;
(3) Sobald das Programm Kochen eingestellt ist, darf
"START/+30SEC./CONFIRM“ (START/+ 30 SEK/BESTÄTIGEN) in den
ersten 5 Minuten nicht gedrückt werden. Die aktuelle Zeit wird angezeigt. Die
Einstellung wird gelöscht.
(4)Bei richtigem Tastendruck ertönt der Summer 1 Mal, bei nicht richtigem
Tastendruck erfolgt keine Reaktion.
(5)Der Summer ertönt 5 Mal, wenn die Garzeit beendet ist.
DE-17
Erst einmal selbst prüfen
Normal
Der Mikrowellenbetrieb kann Der Betrieb der Mikrowelle kann den Empfang
den Empfang von Radiovon Radio- oder Fernsehprogrammen stören.
oder Fernsehprogrammen Dies ist ähnlich wie bei Störungen durch kleinere
stören.
Haushaltsgeräte wie Mixer, Staubsauger und
Haarfön. Das ist normal.
Dunklere BackofenBei Benutzung der Mikrowelle mit geringer
Innenbeleuchtung.
Leistungsstufe kann die Innenbeleuchtung
dunkler werden. Das ist normal.
Dampfaustritt an der Tür,
Beim Kochen kann Dampf aus den
Austritt von Heißluft aus den Lebensmitteln austreten. Der größte Anteil der
Entlüftungsöffnungen
Feuchtigkeit tritt aus den Entlüftungsöffnungen
aus. Dampf kann sich aber auch an kühleren
Teilen wie der Gerätetür niederschlagen. Das ist
normal.
Versehentliches Starten des Das Gerät darf keinesfalls ohne eingelegte
Geräts ohne eingelegte
Lebensmittel gestartet werden. Dies ist sehr
Speisen.
gefährlich.
Störung
Mögliche Ursachen
Gerät lässt sich nicht (1) Der Stecker ist nicht
starten.
richtig in die
Steckdose
eingesteckt.
(2) Sicherung
durchgebrannt oder
Überlastschalter
arbeitet.
(3) Probleme mit der
Steckdose.
Das Gerät erwärmt
nicht.
Der Glasdrehteller
macht Geräusche,
wenn die Mikrowelle
arbeitet.
(4) Die Tür ist nicht
richtig geschlossen.
(5) Verschmutzungen
an der Laufrolle und am
Boden des Gerätes.
Abhilfemaßnahme
Stecker ganz aus der
Steckdose ziehen. Stecker
nach 10 Sekunden wieder in
die Steckdose stecken.
Tauschen Sie die Sicherung
aus oder setzen Sie den
Überlastschalter zurück (lassen
Sie dies von Fachpersonal
oder dem Kundendienst
unseres Unternehmens
ausführen).
Prüfen Sie die Steckdose mit
anderen Geräten.
Die Tür richtig schließen.
Näheres zur Reinigung
verschmutzter Teile siehe
"Mikrowelle reinigen".
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie
2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät
separat zu behandeln und zu entsorgen. Dieses Gerät darf NICHT als
normaler Hausmüll behandelt werden, sondern muss korrekt entsorgt werden.
Bitte geben Sie dieses Produkt bei offiziellen Sammelstellen zur korrekten
Entsorgung ab.
DE-18
Installationsanweisung
Bitte lesen Sie die Anweisung sorgfältig vor der Installation durch
Bitte beachten Sie hierbei
Elektrischer Anschluss
Der Backofen ist mit einem Netzkabel ausgestattet und muss korrekt an
eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Gemäß den geltenden
Vorschriften dürfen die Installation der Steckdose und der Ersatz des
Anschlusskabels nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.
Ist der Netzstecker nach der Installation nicht mehr zugänglich, muss das
Gerät an einen Stromkreis mit einem allpoligen Überlastschalter mit einem
Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten installiert werden.
Der Einbauschrank darf hinter dem Gerät keine Rückwand haben.
Die Mindesthöhe für die Installation beträgt 85 cm.
Verdecken Sie keine Belüftungsschlitze und Lufteinlassöffnungen.
1.
600
+8
560
(45)
min
550
+2
450
DE-19
(45)
DE-20
DE-21
O P E R AT I N G
INSTRUCTIONS
EN
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can
result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to
break or tamper with the safety interlocks.
(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not
be operated until it has been repaired by a competent person.
ADDENDUM
If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could
be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous
situation.
Specifications
Model:
MCM400IX
Rated Voltage:
230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):
1450W
Rated Output Power(Microwave):
900W
Rated Input Power(Grill):
1100W
Rated Input Power(Convection):
2500W
Oven Capacity:
25L
Turntable Diameter:
315mm
External Dimensions(LxWxH):
594x460x470mm
Net Weight:
21.2kg
EN-2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
1. Warning: Liquids and other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other
than a competent person to carry out any
service or repair operation that involves
the removal of a cover which gives
protection against exposure to microwave
energy.
3. This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the
appliance.
Cleaning
and
user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in
microwave ovens.
6.
The oven should be cleaned regularly and
any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
8. When heating food in plastic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignition.
9. If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage
purposes. Do not store items,
such as bread, cookies, etc. inside the
oven.
12. Remove wire twist-ties and metal handles
from paper or plastic containers/bags
before placing them in the oven.
To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons
or exposure to excessive microwave oven energy when
using your appliance, follow basic precautions, including
the following:
13. Install or locate this oven only in
accordance with the installation
instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
15. This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
-staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
-by clients in hotels, motels and other
residential type environments;
-farm houses;
-bed and breakfast type
environments.
16. If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance
outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a
wet basement or near a swimming
pool.
19. The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating. The surfaces are liable to get
hot during use.Keep cord away from
heated surface, and do not cover any
events on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table
or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration
of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and
possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and
baby food jars shall be stirred or shaken
and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
EN-3
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore
care must be taken when handling the container.
24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26.The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a
cabinet.
27.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid
the possibility of electric shock.
29. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
Steam cleaner is not to be used.
30. Surface of a storage drawer can get hot.
31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.Care should
be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.
32. The microwave oven must be operated with the decorative door open.(for ovens with a
decorative door.)
33.surface of a storage cabinet can get hot.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE
EN-4
To Reduce the Risk of Injury to Persons
Grounding Installation
DANGER
2)The extension cord must be a groundingtype 3-wire cord.
3)The long cord should be arranged so that
it will not drape over the counter top or
tabletop where it can be pulled on by
children or tripped over unintentionally.
Electric Shock Hazard
Touching some of the interna components
can cause serious personal injury or death.
Do not disassemble this appliance.
WARNING
CLEANING
Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in
electric shock. Do not plug into an outlet until
appliance is properly installed and grounded.
This appliance must be grounded. In the
event of an electrical short circuit,
grounding reduces the risk of electric
shock by providing an escape wire for
the electric current. This appliance is
equipped with a cord having a grounding
wire with a grounding plug. The plug must
be plugged into an outlet that is properly
installed and grounded.
Consult a qualified electrician or
serviceman if the grounding instructions
are not completely understood or if doubt
exists as to whether the appliance is
properly grounded. If it is necessary to
use an extension cord , use only a 3-wire
extension cord.
1. A short power-supply cord is provided
to reduce the risks resulting from becoming
entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is
used:
1)The marked electrical rating of the cord
set or extension cord should be at least as
great as the electrical rating of the appliance.
Be sure to unplug the appliance from the
power supply.
1. Clean the cavity of the oven after using
with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way
in soapy water.
3. The door frame and seal and
neighbouring parts must be cleaned
carefully with a damp cloth when they
are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners
or sharp metal scrapers to clean the
oven door glass since they can
scratch the surface, which may
result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the
cavity walls that the food cooked can
touch:
Place half a lemon in a bowl, add 300ml
(1/2 pint) water and heat on 100%
microwave power for 10 minutes.
Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.
EN-5
UTENSILS
See the instructions on "Materials you can use in
microwave oven or to be avoided in microwave oven."
There may be certain non-metallic utensils that are not
CAUTION
Personal Injury Hazard
It is hazardous for anyone
other than a compentent person
to carry out any service or repair
operation that involves the removal
of a cover which gives protection
against exposure to microwave
energy.
safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the
utensil in question following the procedure below.
Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold
water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is
warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.
Materials you can use in microwave oven
Utensils
Remarks
Aluminum foil
Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of
meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too
close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from
oven walls.
Follow manufacturer’s instructions. The bottom of browning dish must be
at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause
the turntable to break.
Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use
cracked or chipped dishes.
Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars
are not heat resistant and may break.
Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim.
Do not use cracked or chipped dishes.
Follow manufacturer’s instructions. Do not close with metal tie. Make
slits to allow steam to escape.
Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended
while cooking.
Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision
for a short-term cooking only.
Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Browning dish
Dinnerware
Glass jars
Glassware
Oven cooking
bags
Paper plates
and cups
Paper towels
Parchment
paper
Plastic
Plastic wrap
Thermometers
Wax paper
Microwave-safe only. Follow the manufacturer’s instructions. Should be
labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food
inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be
slit, pierced or vented as directed by package.
Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain
moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.
EN-6
Materials to be avoided in microwave oven
Utensils
Aluminum tray
Food carton with
metal handle
Metal or metaltrimmed utensils
Metal twist ties
Paper bags
Plastic foam
Wood
Remarks
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may
cause arcing.
May cause arcing and could cause a fire in the oven.
May cause a fire in the oven.
Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed
to high temperature.
Wood will dry out when used in the microwave oven and may split
or crack.
SETTING UP YOUR OVEN
Names of Oven Parts and Accessories
Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:
Glass tray
1
Turntable ring assembly
1
Instruction Manual
1
F
E
G
Grill Rack( Only be used in grill function
and be placed on the glass tray )
EN-7
D
C
A
B
A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system
Turntable Installation
Hub (underside)
a. Never place the glass tray upside down. The glass
tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must
Glass tray
always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed
on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or
breaks, contact your nearest authorized service
center.
Turntable shaft
Turntable ring assembly
Installation and connection
1.This appliance is only intended for domestic use.
2.This oven is intended for built-in use only.It is not intended for counter-top use or for
use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4.The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard(at lease 55cm
deep and 85cm off the floor).
5.The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed
earthed socket.
6.The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7.The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a
qualified electrician.If the plug is no longer to accessible following installation,an
all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact
gap of at lease 3mm.
8.Adapters,multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can
result in a risk of fire.
The accessible surface
may be hot during
operation.
EN-8
OPERATION INSTRUCTION
This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters
to meet your needs better for cooking.
1.Clock Setting
When the microwave oven is electrified,the oven will display "0:00", buzzer will ring
once.
1) Press " CLOCK/PRE-SET " to choose 12-hour or 24-hour.
2) Turn "
" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour)
or 1--12(12-hour).
3) Press " CLOCK/PRE-SET ", the minute figures will flash.
4) Turn "
" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5) Press " CLOCK/PRE-SET" to finish clock setting. ":" will flash.
Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered.
2) During the process of clock setting, if you press " STOP/CLEAR ", the oven
will go back to the previous status automatically.
2. Microwave Cooking
1) Press the "MICROWAVE " key once, and "P100" display.
2) Press " MICROWAVE" for times or turn "
" to select the microwave
power from 100% to 10%. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
3) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.
4)Turn "
" to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
5) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.
NOTE: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
0---1 min
: 5 seconds
1---5 min
: 10 seconds
5---10 min
: 30 seconds
10---30 min
: 1 minute
30---95 min
: 5 minutes
Microwave Power Chart
Press
Once
Twice
Thrice
4 times
5 times
100%
80%
50%
30%
10%
Microwave Power
EN-9
3. Grill Cooking
1) Press the "GRILL/COMBI. " key once, and "G-1" display.
2) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.
3)Turn "
" to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
4) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.
Note: If half the grill time passes, the oven will sound twice to tell you to turn the food over.
You can just leave it continue cooking. But in order to have a better effect of grilling
food, you should turn the food over, close the door, and then press
"START/+30SEC./CONFIRM" to continue cooking.
4. Combination Cooking
1) Press the "GRILL/COMBI. " key once, and "G-1" display.
2) Press " GRILL/COMBI." for times or turn "
" to select the grill power.
Stop turning when "C-1","C-2","C-3" or "C-4" displays.
3) Press "START/+30SEC./CONFIRM " to confirm.
4)Turn "
" to adjust the cooking time. (The time setting should be 0:05- 95:00.)
5) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to start cooking.
Note: Combination instructions
Instructions
Display
1
C-1
2
C-2
3
C-3
4
C-4
Microwave
Grill
Convection
5. Convection Cooking(With preheating funtion)
The convection cooking can let you to cook the food as a traditional oven. Microwave is not
used. It is recommended that you should preheat the oven to the appropriate temperature
before placing the food in the oven.
EN-10
1) Press the "CONVECTION " key once, "140" flash.
2) Keep pressing "CONVECTION" or turn "
" to select the convection function.
Note:the temperature can be chosen from 140 degrees to 230 degrees.
3) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the temperature.
4) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to start preheating.When the
preheating temperature arrives, the buzzer will sound twice to remind you to
put the food into the oven. And the preheated temperature is displayed and flash.
5) Put the food into the oven and close the door.
Turn "
" to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
6) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " key to start cooking.
Note: a. Cooking time cannot be input until the preheating temperature arrives.
If the temperature arrives, door must be opened to input the cooking time.
b. If the time not input in 5 minutes, the oven will stop preheating. The buzzer sound
five times and turn back to waiting states.
6. Convection Cooking( Without pre-heating function)
1) Press the "CONVECTION " key once, "140" flash.
2) Keep pressing "CONVECTION" or turn "
" to select the convection function.
Note:the temperature can be chosen from 140 degrees to 230 degrees.
3) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " to confirm the temperature
4) Turn "
" to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes.)
5) Press the " START/+30SEC./CONFIRM " key to start cooking.
7.Multi-Stage Cooking
Two stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first
stage. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu and preheating cannot be set as one of the multi-stage.
Example: if you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80%
microwave power for 7 minutes. The steps are as following:
1) Press "W.T./TIME DEFROST " twice, the screen will display "dEF2";
2) Turn "
" to adjust the defrost time of 5 minutes;
3) Press"MICROWAVE" once;
4) Press " MICROWAVE" for times or turn "
" till "P80" display;
EN-11
5) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;
6) Turn "
" to adjust the cooking time of 7 minutes;
7) Press "START/+30SEC./CONFIRM" to start cooking.
8. Pre-set Function
1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
2) Input the cooking program. T wo stages can be set at most. Defrosting should not
be set in preset function.Auto menu can be set single stage only.
Example: if you want to cook with 80% microwave power for 7 minutes.
a. Press"MICROWAVE" once;
b. Press " MICROWAVE" for times or turn "
" to choose 80% microwave power till
"P80" display;
c. Press "START/+30SEC./CONFIRM" to confirm;
d. Turn "
" to adjust the cooking time of 7 minutes;
After the above steps, please do not press " START/+30SEC./CONFIRM ". Then
do as following:
3) Press " CLOCK/PRE-SET ", current time displays and the hour figures flash.
4) Turn "
" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23(24-hour)
or 1--12(12-hour).
5) Press " CLOCK/PRE-SET ", the minute figures will flash.
6) Turn "
" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
7) Press " START/+30SEC./CONFIRM " to finish setting. ":" will light, buzzer will
ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically.
Note: clock must be set first. Otherwise,pre-set function will not work.
9. Auto Menu
1) In waiting state, turn "
" right to choose the function wanted,
and "A1","A2","A3"...."A10" will be displayed.
2) Press "START/ +30 SEC./CONFIRM" to confirm the menu you need.
3) Turn "
" to choose the weight of menu,and "g" indicator will light.
4) Press "START/ +30 SEC./CONFIRM" to start cooking.
When you choose A8 cake, please do not put the cake into the oven at the begining. The
oven needs to be preheated to 180 degree first. After sevarel minutes, the buzzer sounds
twice to remind you to put the cake into the oven. After putting the cake in the oven, please
press "Start/+30Sec./Confirm" again. The timer will count down, and the cake will be
cooked perfectly.
EN-12
Auto menu Chart
Menu
A1
Reheat
A2
Potato
Weight(g)
150
Display
250
250
350
350
450
450
600
600
1 (about 230g)
1
2 (about 460g)
2
3 (about 690g)
3
150
150
A3
300
300
Meat
450
450
600
600
150
150
350
350
500
500
150
150
250
250
350
350
450
450
650
650
A4
Vegetable
A5
Fish
A6
Pasta
50(with water 450g)
50
100(with water 800g)
100
150(with water 1200g)
150
200
A7
Soup
200
400
400
600
600
A8 Cake
475
475
200
200
300
300
400
400
500
500
750
750
1000
1000
1200
1200
A9
Pizza
A10
Chicken
Power
150
EN-13
100%
100%
100%
100%
80%
80%
100%
Preheat at 180 degrees
C-4
C-4
10. Defrost by W.T.
1) Press "W.T./TIME DEFROST" pad once,the oven will display "dEF1",.
2) Turn "
" to select the weight of food.At the same time, "g" will lights,
The weight should be 100-2000g.
3) Press "START/+30SEC./CONFIRM" key to start defrosting
"
" and "
" indicators will flash and "g" indicator will go out.
11. Defrost by Time
1) Press " W.T./TIME DEFROST " key twice, the oven will display "dEF2"
2) Turn "
" to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.
3) Press " START/+30SEC./CONFIRM" key to start defrosting.
"
" and "
" indicators will flash .
Note:if the food weight is no more than 200 grams,please place the food at the edge of the
glass turntable but not the center to be defrosted.
12. Speedy Cooking
1) In waiting state, press "START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power
level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The
maximum cooking time is 95 minutes.
2) During microwave,grill,convection and combination states, press
"START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% power level for 30 seconds.
Each press on the same key can increase 30 seconds.
Note: this function cannot work under defrost, auto menu and multi-stage
cooking.
13. Speedy Microwave Cooking
In waiting state, turn "
" left to choose cooking time directly then press
"START/+30SEC./CONFIRM" key to cook with 100% microwave power.
This program can be set as one of multi-stage.
14. Inquiring Function
(1) In cooking state, press"MICROWAVE","GRILL/ COMBI." or " CONVECTION", the current
power will be displayed for 2-3 seconds.
(2) In pre-set state, press " CLOCK/PRE-SET " to inquire the time for delay start cooking.
The pre-set time will flash for 2-3 seconds, then the oven will turn back to the clock display.
(3) During cooking state, press "CLOCK/PRE-SET" to check the current time. It will be
displayed for 2-3 seconds.
EN-14
15. Lock-out Function for Children
Lock: In waiting state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep"
denoting entering into the children-lock state and "
" indicator will light. LED will display
current time or 0:00.
Lock quitting: In locked state, press "STOP/CLEAR" for 3 seconds, there will be a long "beep"
denoting that the lock is released, and "
" indicator will disapear.
16. Specification
(1) The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning;
(2) "START/+30 SEC./CONFIRM" must be pressed to continue cooking if the door is opened
during cooking;
(3) Once the cooking programme has been set , "START/+30 SEC./CONFIRM" is not pressed
in 5 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
(4) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
(5) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.
EN-15
Trouble shooting
It is forbidden to run the unit without any food inside.
It is very dangerous.
According to Waste of Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and
treated. If at any time in future you need to dispose of this
product please do NOT dispose of this product with household
waste. Please send this product to WEEE collecting points
where available.
EN-16
Installation Instruction
Please Read the Manual Carefully Before Installation
! " #$
% % 1.
600
+8
560
(45)
min
550
+2
450
EN-17
(45)
EN-18
EN-19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising