Raymarine Ray49E User manual

Raymarine Ray49E User manual
Ray49E
Maritim VHF
Radio
Bruksanvisning
Dokumentnummer: 81297-1-NO
Dato: Juni 2007
Varemerker og registrerte varemerker
Raymarine er et registrert varemerke av Raymarine plc.
Alle andre produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker registrert av
respektive eiere.
Innholdet i håndboken © Raymarine 2007
3
Innholdsfortegnelse
Varemerker og registrerte varemerker .............................................. 2
Om denne bruksanvisningen ................................................................................9
Innledning ...................................................................................................... 9
Konvensjoner som brukes ............................................................................. 9
Teknisk nøyaktighet......................................................................................... 9
Garanti ......................................................................................................... 9
Viktig Informasjon................................................................................................10
Lisens ............................................................................................................ 10
Maritime Mobile Service Identity (MMSI) ..................................................... 10
Gruppe MMSI ID ............................................................................ 10
Automatic Transmitter Identification System (ATIS) ...................................... 10
Sikkerhet ....................................................................................................... 11
Antenneplassering og EME stråling ...................................................... 11
Sikker avstand til kompass.................................................................... 11
EMC retningslinjer ............................................................................... 11
Gjennomsnittsbruk .............................................................................. 11
Kvitte seg med produktet .............................................................................. 11
Samsvarserklæring ....................................................................................... 12
Kapittel 1: Introduksjon .....................................................................................13
1.1 Ray49E Fastmontert VHF Radio ............................................................ 13
1.2 Funksjoner ........................................................................................... 13
Digital Selective Calling (DSC) .............................................................. 14
Kapittel 2: Installasjon .......................................................................................15
2.1 Pakke ut og inspisere............................................................................. 15
Ta av frontdekselet................................................................................ 15
Medfølgende utstyr .............................................................................. 16
2.2 Planlegge installasjonen....................................................................... 17
2.3 Kabler og tilkoblinger ......................................................................... 19
Spenning ............................................................................................ 20
Ekstern høyttaler ................................................................................ 20
NMEA Data ........................................................................................ 20
Antenne ............................................................................................... 21
Råd om antenneplassering ............................................................. 22
Jording.................................................................................................. 22
Kapittel 3: Betjening ...........................................................................................23
3.1 Tastatur og brytere................................................................................ 23
Mikrofonknapper ................................................................................. 23
1. PTT ......................................................................................... 23
2. HILO / LOC DIST ......................................................................... 23
4
Ray49E Marine VHF Radio
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3. 16/PLUS
...............................................................................23
4. UP/DOWN ................................................................................24
5. SCAN / SAVE .............................................................................24
Kontrollknapper på frontpanel ..............................................................24
6. CH/OK ........................................................................................24
7. PWR/VOL ...................................................................................24
8. SQ ..............................................................................................24
Radioens trykknapper ...........................................................................24
9. MENU/DSC ...............................................................................24
10. CLEAR ....................................................................................25
11. DW/TRI ....................................................................................25
12. 16/PLUS ..................................................................................25
13. DISTRESS ................................................................................25
Radioens LCD skjerm ..........................................................................25
1. (TX) Sender .....................................................................................26
2. (RX) Mottar .....................................................................................26
3. (LOCAL) Lokal/Fjern- Modus ...........................................................26
3. (HI/LO) Sendereffekt .........................................................................26
4. (SAVED) Minnemodus ....................................................................26
5. DSC Kall .........................................................................................26
6. (NO) GPS ........................................................................................26
7. Automatisk blokkering av kanalendring .........................................26
8. Weather Alert .................................................................................27
9. (U, I, C, WX) Valgte kanaler................................................................27
10. (A, B) Kanalstatus ...........................................................................27
11. Kanalnummer..................................................................................27
12. Alarm for batterispenning ............................................................27
13. Dot Matrix Display ..........................................................................27
14. (HI, LO) Sendereffekt ....................................................................28
15. ATIS Aktiv .....................................................................................28
Slå apparatet AV og PÅ ......................................................................28
Sette lydstyrke ....................................................................................28
Sette Squelch nivå ..............................................................................28
Velge kanal .........................................................................................29
Velg værkanal (hvis tilgjengelig) ........................................................29
Weather Alert Operation (If Available) .........................................30
Velge prioritert kanal.............................................................................30
Velge sekundær prioritert (PLUS) kanal.................................................31
Omprogrammere sekundær prioritert (PLUS) kanal ..............................31
5
3.10 Sende ................................................................................................. 32
3.11 Meny modus......................................................................................... 33
3.12 DSC anropsoperasjon ........................................................................... 33
Kapittel 4: Menyoppsett ....................................................................................35
4.1 Menyfunksjoner ................................................................................. 35
Gjøre meny- programmeringsvalg ........................................................ 35
4.2 VHF Operasjon...................................................................................... 37
Søkemodus ........................................................................................ 37
Søke alle ...................................................................................... 38
Søke alle prioriterte ...................................................................... 39
Søke minnet ................................................................................. 39
Søke minnet prioritert .................................................................. 40
Velge sendereffekt (HI/LO) ................................................................... 40
Lagre kanaler i minnet ....................................................................... 41
Bruke lyttevakt...................................................................................... 42
Dobbelt lyttevakt ............................................................................ 42
Trippel lyttevakt .............................................................................. 43
Frekvensbånd ....................................................................................... 43
Kanalnavn .......................................................................................... 44
Mottakers følsomhet .......................................................................... 46
4.3 GPS/Tid oppsett ................................................................................. 46
Manuell posisjon .................................................................................. 47
Oppsett .............................................................................................. 49
Vis lengde- og breddegrad ........................................................... 49
Vise tid ......................................................................................... 49
Tidsforskyvning ............................................................................ 49
Tidsformat ................................................................................... 49
COG/SOG Display ........................................................................ 49
NMEA Utgang .................................................................................... 50
4.4 ATIS Operation ................................................................................. 50
My ATIS ID .......................................................................................... 50
ATIS Function ..................................................................................... 53
4.5 Systemkonfigurasjon ......................................................................... 55
Bakgrunnsbelysning .......................................................................... 55
Kontrast ............................................................................................. 56
tastelyd .............................................................................................. 56
Peilemodus ........................................................................................ 57
Fartsenheter ....................................................................................... 57
Systemtest ......................................................................................... 58
Versjonsnummer ................................................................................ 58
Reset .................................................................................................. 59
VHF OPS ......................................................................................... 59
6
Ray49E Marine VHF Radio
GPS SETUP .....................................................................................59
SYSTEM CONFIG ............................................................................59
DSC MENU .....................................................................................60
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC) ......................................................61
5.1 DSC anropsmeny ................................................................................61
Velge i DSC meny og programmere valg................................................62
5.2 Nødkall ...............................................................................................63
Sende et nødkall .................................................................................63
Hurtig nødkall .................................................................................63
Nødkall med type nød ..................................................................64
Sending ..........................................................................................65
Motta bekreftelse............................................................................65
Kansellere et feilaktig sendt nødkall......................................................66
Motta nødkall .....................................................................................66
Motta et nødkall videresendt fra annen stasjon ....................................68
5.3 DSC PTelefonbok ................................................................................68
Legge inn ny oppføring .......................................................................68
Redigere en eksisterende oppføring ...................................................70
Slette en eksisterende oppføring ........................................................70
5.4 Individuelle kall ..................................................................................71
Gjøre DSC kall til kystradiostasjon.........................................................71
Sende et individuelt kall .....................................................................71
Motta individuelle kall ........................................................................73
5.5 Gruppe kall .........................................................................................74
Sette opp MMSI gruppe ......................................................................74
ALegge til en ny gruppe.........................................................................75
Sende et gruppekall ............................................................................76
Motta gruppekall ...............................................................................78
5.6 Alle Skip kall .......................................................................................79
Sende Alle Skip kall ............................................................................79
Motta Alle Skip kall ............................................................................79
Alle Skip Rutine eller Sikkerhet........................................................80
Alle Skip Nød eller Distress kall .......................................................80
5.7 Spørre om posisjon .............................................................................82
Velge et spesifikt fartøy ......................................................................82
Finne siste mottatte posisjonsdata .....................................................83
Motta et Spørre om Posisjon kall fra en annen stasjon ..........................83
5.8 Mottatte kall (Logg) ...........................................................................84
Bruke poster i loggen ..........................................................................86
5.9 DSC Oppsett .......................................................................................86
Mitt MMSI nummer ..............................................................................87
Automatisk skifte av kanal ved anrop ................................................89
7
Posisjonssvar ...................................................................................... 90
Kapittel 6: Kundeservice ....................................................................................91
6.1 Hvordan kontakte Raymarine ............................................................... 91
På internett........................................................................................... 91
Kundestøtte .................................................................................... 91
Reprasjon og service............................................................................. 91
Deler og tillegsutstyr....................................................................... 91
Worldwide Support ........................................................................ 92
Appendix A: Spesifikasjoner ..............................................................................93
Generelle ............................................................................................. 93
Sender................................................................................................... 94
Mottaker............................................................................................... 94
Appendix B: Radio kontrollkanppers ...............................................................95
Mikrofonknapper ................................................................................. 95
Apparatets kontrollknapper.................................................................. 96
Apparatets trykknapper........................................................................ 96
Appendix C: Menystruktur .................................................................................97
Appendix D: Kanallister ....................................................................................99
IInternasjonale maritimr VHF kanaler og frekvenser............................ 99
U.S. Marine VHF kanaler og frekvenser .............................................. 102
Canadian Marine VHF kanaler og frekvenser..................................... 105
Europeiske private VHF kanaler og frekvenser .................................... 110
WX Kanaler (North America only) ...................................................... 110
Appendix E: Ordliste .........................................................................................111
8
Ray49E Marine VHF Radio
9
Om denne bruksanvisningen
Innledning
Denne håndboken beskriver Ray49E fastmontert VHF maritime radio. Ray49E kan
kommunisere toveis på alle Internasjonale, forhåndsprogrammerte
lystbåtkanaler og (hvis programmert), alle amerikanske og Kanadiske maritime
kanaler. Ray49E er også utstyrt med Klasse “D” Digital Selective Calling (DSC).
Konvensjoner som brukes
Gjennom hele håndboken vil merkede knapper bli vist med store bokstaver i fete
typer (for eksempel: MENU/DSC). Indikatorer på LCDskjermen og funksjoner vil
vises i normale store bokstaver.(for eksemple: TX).
Teknisk nøyaktighet.
Så langt vi kan bedømme, var informasjonen i denne manualen korrekt da den
gikk i trykken. Det er imidlertid Raymarine’s policy å ha kontinuerlig utvikling og
oppdatering, og dette kan endre produktspesifikasjonene uten forutgående
informasjon. Som et resultat av dette, kan avvik oppstå mellom produktet og
håndboken fra tid til annen. Raymarine kan ikke påta seg noe ansvar for et slikt
avvik.
For den aller siste produktinformasjonen kan du besøke vår hjemmeside :
www.belamarin.no
Garanti
For å registrere ditt Raymarine produkt bør du fylle ut garantikortet som du finner
bakerst i den engelske bruksanvisningen som fulgte med i esken.Det er viktig at
du fyller ut dette kortet og sender det tilbake til fabrikken for å kunne få fullt
utnytte av Raymarine’s Verdensgaranti..
10
Ray49E Marine VHF Radio
Viktig informasjon
Lisens
Før du tar din Ray54E i bruk må du sjekke om det er spesielle krav for bruk av VHF
i ditt land. I Norge må du ha VHF sertifikat samt at du må søke Telenor Maritime
om lisens og MMSI nummer. Se: www.maritimradio.no.
Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
Ray49E er utstyrt med klasse “D” Digital Selective Calling (DSC). Et nisifret
Maritime Mobile Service Identity (MMSI) nummer er nødvendig for å bruke DSC
funksjoner. I Norge er det påkrevet at du har en VHF lisens for å få tildelt et MMSI
nummer.
Merk: Du kan få tildelt et MMSI nummer av Telenor Maritime Radio. På hjemmesiden
www.maritimradio.no vil du finne søknadsskjema. Du programmerer inn MMSI nummeret
i Ray49E som beskrevet her i håndboken.
Gruppe MMSI ID
Et gruppe MMSI nummer kan også brukes for fartøy som er del av en bestemt
gruppe, slik som en konvoi eller fiskeriflåte.Man kan da gjøre gruppeanrop direkte
til alle fartøy i gruppen.
Automatic Transmitter Identification System (ATIS)
Merk: ATIS er ikke aktuelt i Norden.
Sikkerhet
Din Raymarine VHF radio genererer og sender ut elektromagnetisk energi (EME).
Utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjonene i denne håndboken.
Hvis man ikke følger bruksanvisningen kan dette føre til skade på person eller
utstyr.
Antenneplassering og EME stråling.
For optimal ytelse og minimal elektromagnetisk strålig overfor mennesker, påse
at antennen er:
• plassert minimum 1.5 meter vekk fra radioen.
• koblet til radioen før du sender
Viktig informasjon
11
Dette systemet har en Maximum Permissible Exposure (MPE) Radius på 1.5
meter, ved maksimum effekt ut av radioen og med en antenne med gainpå 3dBi.
Hvis man beregner høyden på en voksen person til maks 2 meter, skal antennen
plasseres minimum 3,5 meter over dekk for å imøtekomme reglene for RF
stråling. Antenner med høyere gain trenger en viereMPE radius. Du må ikke sende
med radioen hvis noen befinner seg innenfor MPE radiusen, untatt når personen
er beskyttet fra antennen bak en skjermet vegg av metall.
ADVARSEL: Maximum Permissible Exposure
Hvis man overser disse retningslinjene, kan man utsette personer
som befinner seg innenfor denne radiusen, for RF stråling som
overstiger MPE grensen. Det er operatørens ansvar å sørge for at
ingen befinner seg innenfor MPE radiusen når radioen brukes til
sending.
ADVARSEL: Mikrobølgestråling
Operatører med pacemakers og annet livsviktig elektrisk
medisinsk utstyr bør ikke utsettes for mikrobølgestråling.
FORSIKTIG: Antennetilkobling
Bruk ALDRI radioen hvis den ikke er koblet til en antenne.
Sikker avstand til kompass.
Sikker avstand er 1 meter tilet vanlig kompass. For å være sikker, skal du plassere
radioen lengst mulig unna kompasset. Test kompasset om det fungerer også når
radioen er operativ.
EMC Retningslinjer
Alle Raymarine produkter og tilleggsutstyr er produsert etter de beste
industristandarder for bruk i matitimt miljø. Både design og produksjon av
Raymarines produkter tlfredsstiller kravene i Electromagnetic Compatibility
(EMC) standard, men det er samtidig svært viktig at installasjonen utføres korrekt
slik at ikke yteevnen svekkes.
Gjennomsnittsbruk
Normal bruk av en Ray 49E er 5% sende, 5% motta, og 90% standby.
Kvitte seg med produktet
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive
WEEE direktivet regulerer gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall. Selv om
WEEE direktivet ikke gjelder alle Raymarine’s produkter støtter vi direktivet som
12
Ray49E Marine VHF Radio
en del av vår miljøpolitikk og vi ber deg om å være oppmerksom på hvordan du
gjør deg av med produktet.
Hvis søppelkasse symbolet finnes på vårt produkt, indikerer dette at produktet
IKKE skal kastes i vanlig søppel. Kontakt din forhandler, Belamarin eller slå opp på
Raymarines nettsider for å få ytterligere informasjon.
Samsvarserklæring
Raymarine plc erkærer at Ray218E og Ray55E fastmontert VHFmaritime radio er i
henhold til de essensielle krav i R&TTE directive 1995/5/EC.
Det originale dokument som stadfester dette, finnes på produktsiden på
www.raymarine.com.
13
Kapittel 1: Introduksjon
1.1 Ray49E Fastmontert VHF Radio
D10240-1
Ray49E maritim VHF radio er r mikroprosessorstyrt transceiver som har pålitelig
duplex(enkel frekvens) og semi-duplex (to frekvenser) kommunikasjon. Denne
bruksanvisningen beskriver fysiske og funksjonelle karakteristikker for denne
radioen.
Ray49E tilbyr to -veis kommunikasjon på alle maritime internasjonale kanaler,
forhåndsprogrammerte private kanaler, og (hvis programmert) alle US og
Kanadiske vær og maritime kanaler. Se frekvenstabellene i Tillegg D, som lister
opp alle VHF kanaler som er tilgjengelig på din radio. Du skal gjøre deg kjent med
disse tabellene slik at du bruker kanalene på riktig måte.
1.2 Funksjoner
Ray49E er designet og produsert for å gi brukeren enkel bruk og ekselent
pålitelighet. Ray49E har mange fordeler::
•
•
•
•
•
•
Vanntett i henhold til IPX-7 standard
Anti-refleks 1.9"(48mm) x 1.3" (32mm) LCD full dot matrix display
Egen knapp for å skifte til Prioritert Kanal 16
Programmerbar Sekundær Prioritert (PLUS) Kanalknapp
ATIS funksjon om nødvendig
Private Kanaler (hvis man har lisens)
14
Ray49E Marine VHF Radio
•
•
•
•
•
•
•
•
Søke Alle, Søke Minne og 2 Søke Prioritert funksjoner
Dobbel/trippel lyttevakt
Local Mode decreases noise in areas where RF interference is high
Forbedret GPS Position Data som, Bredde og lengdegrad til 1/10,000 av et
minutt, Tid, SOG og COG data fra hvilken som helst NMEA inn
Automatisk skille mellom oppkall gjort til skip eller kystradiostasjoner
Detektering av lav eller høy spenning med alarm
Redigerbare kanalnavn
10 justeringsnivåer for lys og kontrast
Digital Selective Calling (DSC)
Ray49E er utsyrt med Klasse“D” Digital Selective Calling (DSC). DSC protokollen
er et globalt system som brukes til å sende eller motta digitale oppkall. DSC bruker
et unikt Maritime Mobile Service Identity (MMSI) nummer for å dirigere DSC
oppkallene direkte til din radio (omtrent som for telefon). Den viktigste DSC
funksjonen er digitale nød (distress) meldinger som automatisk sender ut
melding til andre båter og landstasjoner med beskjed om hvor du er og at du er i
en nødsituasjon.
Merk: Et MMSI ID er nødvendig for å kunne benytte DSC funksjonen i denne radioen. Du
kan be om et MMSI nummer fra de samme myndigheter som deler ut VHF sertifikater i ditt
område. Hvordan du programmerer MMSI nummeret inn i radioen er beskrevet i avsnittet
“Mitt MMSI Nummer” på side 87.
Ray49Ehar følgende DSC funksjoner:
• Separat mottaker dedikert til DSC oppkall på kanal70
• Spørre Om Posisjon funksjon som sender GPS posisjonsdata til, eller mottar
posisjonsdata fra andre sendere
• Telefonbok for å kunne gjøre automatiske DSC oppkall
• Rask lagringsfunksjon for å lagre innkommende DSC oppkall og oppkallerens
MMSI nummer direkte i telefonboken
• Tre gruppers ID for å gjøre oppkall til mottakere i en spesifikk gruppe
DSC funksjonen er beskrevet i sin helhet i Kapittel 5
15
Kapittel 2: Installasjon
2.1 Pakke ut og inspisere
Bruk forsiktighet når du pakker ut enheten fra esken slik at du ikke skader noe av
innholdet. Det kan være lurt å ta vare på all original emballasje hvis det senere
skulle være nødvendig å sende apparatet til service.
Ta av frontdekselet
Frontekselet er designet slik at det ikke skal falle av selv i høy sjø.
For å fjerne frontdekselet:
1. Plasser tommelen på merket i fronten av dekselet og trykk.
2. Samtidig drar du opp ‘leppen’ nederst på dekselet med pekefingeren.
3. Press fingrene sammen mens du drar dekselet opp.
D10529
-1
16
Ray49E Marine VHF Radio
Medfølgende utstyr
Nedenfor er en liste over det som følger med Ray49E:.
Ray49E Grå
Delenr
Beskrivelse
E43035
Ray49E (grå) VHF Radio
R49216
Frontdeksel (grå) for Ray49E
R49218
Monteringsbrakett for Ray49E
R49165
Festeskruer for Ray218E/Ray55E/Ray49E
R49166
Mikrofonoppheng for Ray218E/Ray55E/Ray49E
R49241
Spenningskabel for Ray218E/Ray55E/Ray49E
81297
Håndbok for Ray49E
Skruer (x5) for monteringsbarakett/mikrofonholder
Skrue og låseskive (x1) for jording
EKSTRA:
A46053
E46006
Innfellingssett for Ray218E/Ray55E/Ray49E
10W Ekstern Høyttaler
Ray49E Hvit
Part No
Description
E43039
Ray49E (hvit) VHF Radio
R49217
Frontdeksel (hvit) for Ray49E
R49218
Monteringsbrakett for Ray49E
R49165
Festeskruer for Ray218E/Ray55E/Ray49E
R49166
Mikrofonoppheng for Ray218E/Ray55E/Ray49E
R49241
Spenningskabel for Ray218E/Ray55E/Ray49E
81297
Håndbok for Ray49E
Skruer (x5) for monteringsbarakett/mikrofonholder
Skrue og låseskive (x1) for jording
EKSTRA:
A46053
E46006
Innfellingssett for Ray218E/Ray55E/Ray49E
10W Ekstern Høyttaler
Kapittel 2: Installasjon
17
2.2 Planlegge installasjonen
Monter tranceiveren slik at det er enkelt å betjene den fra den plassen man
normalt navigerer båten fra. Velg en plassering som er ikke-metallisk, tørt,
beskyttet, godt ventilert, fri for høye operasjonstemperaturer og ekstreme
vibrasjoner. Sørg for at det er god nok plass bak tranceiveren slik at det blir god
plass til kabler som skal kobles på baksiden. Plasser tranceiveren så nærme
spenningskilden som mulig, men så langt vekk som mulig fra produkter som kan
skape inteferens (motorer, generatorer og annen elektronikk). Radioen bør
beskyttes mot vedvarende eksponering av saltvann og regn.
Ray49E er ikke konstruert for å kunne stå i motorrom. Plasser ikke radioen i
områder der det kan være fare for brannfarlige væsker eller gasser (som f.eks
motorrom eller rom der det er plassert drivstofftanker), vannsprut fra f. eks
pumper og luker, der det kan være fare for fysiske skader fra f. eks luker eller
verktøykasser, eller der det kan bli tildekket av annet utstyr. Plasser radioen minst
1,5 meter vekk fra antennen.
Sikker avstand til et normalt kompass er 1 meter. For å være sikker skal du plassere
radioen så langt vekk som mulig fra kompasset. Test kompasset mens du opererer
radioen.
D9306-1
Ray49E kan enkelt monteres på et kartbord, dashbord, oppunder tak eller annen
ønsket plassering. Se tegningen på neste side for eksempler på typiske
monteringsmetoder.
Montere på bord
Skottmontering
Montering oppunder tak
Ray49E kan også felles inn ved bruk av ekstra E46053 Innfellingssett.
Informasjon om hvordan man feller inn radioene og mal følger med
innfellingsettet.
18
Ray49E Marine VHF Radio
179mm (7.05 in)
138mm
(5.43 in)
126mm
(4.96 in)
76.8mm
(3.02 in)
40 mm
(1.57 in)
43.7mm
(1.72 in)
top
175mm
(6.89 in)
bottom
87.7mm
(3.45 in)
167mm
(6.57 in)
130mm
(5.12 in)
45mm
(1.77 in)
73mm
(2.87 in)
90.3mm
(3.56 in)
150.7mm
(5.93 in)
58.1mm
(2.29 in)
17.3mm
(0.68 in)
D10241-1
Kapittel 2: Installasjon
19
2.3 Kabler og tilkoblinger
Radioen har kabelskotilkoblinger for spenning. De gjenværende ledningene er for
tilkobling av NMEA og ekstra ekstern høyttaler. Kobl sammen ledningene som
beskrevet i tabellen nedenfor. Andre tilkoblinger er beskrevet i påfølgende
avsnitt.
Farge
Signal
Kobles til
Grå
Lilla
NMEA INN +
NMEA INN –
GPS
Blå
Brun
NMEA UT +
NMEA UT –
Kartplotter (E Serie, C Serie, osv.)
Gul
Grønn
HØYTTALER + Ekstra høyttaler, Raymarine part no. E46006
HØYTTALER –
Kobl til som vist i påfølgende figurer.
fuses
Power
Antenna
External Speaker
D10526-1
NMEA In / Out
Ground
Endene på kablene er klipt av slik at bart metall ikke er synlig. Du må selv avisolere
kablene før bruk. Kabler du ikke skal bruke, anbefaler vi at du ikke avisolerer (f. eks
hornhøyttaler). Hvis du har avisolert en kabel du ikke skal bruke, anbefaler vi at du
klipper av den avisolerte biten.
Spenning
Sort og rød spenningskabel brukes ved tilkobling til DC spenningskilde. Kobl
sammen kabelskoene farge for farge og den skal kobles til den positive
20
Ray49E Marine VHF Radio
terminalen på spenningskilden. Den sorte (–) ledningen skal kobles til negativ på
spenningskilden. Hvis det skulle være nødvendig å skifte sikring, skal den
erstattes med tilsvarende sikring (10 amp).
Kobl de avisolerte ledningene på spenningskabelen til DC spenningskilden.
Spenning til VHF bør kobles til så nærme spenningskilden som mulig. Jo færre
koblinger det er mellom radioen og spenningskilden (batteriet) jo mindre sjanse
er det for dårlige kontakter som kan hindre korrekt spenning til radioen. VHF er et
viktig sikkerhetsutstyr og det er viktig at den virker tilfredstillende i en
nødsituasjon. Om nødvendig kan man forlenge spenningskabelen for å rekke
frem til spenningskilden. Hvis man bruker lengre kabler enn 3 meter bør man gå
opp i kvadrat på kablene for å hindre spenningsfall. For å sikre god tilkobling
mellom radio og spenningskilden anbefaler Raymarine at man bruker kabelsko
på spenningskabelen, og at ledningen både loddes og krympes fast.
Ray49E er designet for å brukes på 12 volt system. Hvis batterispenningen kommer under 10.5 VDC, vil det komme opp et
LOW (lav batterispenning) ikon
på LCD skjermen. Man skal da ikke bruke radioen da lav spenning medfører at radioen vil virke upålitelig . Hvis spenningen kommer opp i 15.8 VDC vil
HIGH
(høy batterispenning) komme frem.
Ekstern høyttaler
Kobl den gule ledningen (+) og den grønne ledningen(–) til høyttaleren. Pass på at
polariteten følger merkingen på høyttaleren.
NMEA Data
Ray49E tar imot NMEA 0183 (V3.01) data fra (GPS) for å kunne skaffe tilveie
posisjon. Denne informasjonen vises på radionens LCD skjerm og blir også sendt
ut ved et DSC nødmelding. Når et gyldig NMEA signal blir mottat, vises GPS
satellitt indikator på LCD skjermen. Når ingen NMEA signal detekteres vil
indikatoren vise “NO GPS”.
Kobl NMEA UT + og NMEA UT – signalene fra GPS til NMEA IN + (grå) og NMEA
IN – (purpur) ledningene,i den rekkefølge, fra radio. Et eksempel på hvordan man
kan koble via en passende skjøtekontakt er vist på tegningen nedenfor. For å finne
mer spesifikk informasjon om hvordan man kobler til din GPS kan man slå opp i
dennes håndbok.
Kapittel 2: Installasjon
21
til Radio:
fra GPS/kartplotter:
NMEA INN + (grå)
NMEA UT +
NMEA INN (lilla)
NMEA UT
D9308-2
Kobler du Ray49E til NMEA utgangen fra en C/E-serie skjerm er NMEA ut av plotteren:
NMEA UT+ gul og NMEA UT- brun. Du kan også hente NMEA ut fra en Raymarine
pilot kurscomputer. Der finner du tilkoblingspunkter som er merket NMEA UT + og -.
NMEA Alarm
Hvis ingen gyldig posisjon er tilgjengelig, vil NMEA alarm høres (forutsatt at
MMSI-nummeret er programmert inn), GPS-satelitt ikon vil blinke og NO POS
DATA vises på LCD-skjermen. Varselstonen høres i for 5 sekunder, eller til du
bekrefter den ved å trykke en hvilken som helst tast. Alarmen gjentas hver fjerde
time så lenge som situasjonen finnes.
Om ønskelig kan du legge inn tids- og posisjonsdata manuellt ved å bruke GPS/
Time Setup , som beskrevet på side 58. Alarmen vil lyde hver fjerde time, så lenge
ingen posisjonsdate er lagt inn.Hvis posisjonsdata er lagt inn manuelt, men ikke
oppdatert på 23,5 timer, vil posisjons-feltet settes til bare 9-tall, tiden settes til
bare 8-tall og og skjermen viser NO POS DATA.
Antenne
Raymarine anbefaler at du installerer en VHF marinebånd antenne med minimum
høyde på 2,4 m. og forsterkning på minst 3 dB.
Koaksialkabelen fra VHF- antennen kobles til Ray218E/Ray55E antenneplugg på
baksiden av apparatet ved bruk av PL-259 VHF type kontakt. Antennekabelens
lengde kan være kritisk med hensyn til ytelse. Hvis du er usikker kan du kontakte
en profesjonell installatør, eller ringe din Raymarine forhandler. Hvis lange
antennekabler er nødvendig kan RG-8x (50 ohm) marine koaxialkabel, eller
tilsvarende, brukes for lengder opp til ca. 15m. Dersom det kreves lenger kabel
anbefaler Raymarine å bruke RG-213 eller tilsvarende på hele lengden for å
minimalisere signaltap i kabelen.
Hvis der er mulighet for at antennekabelens plugger vil bli utsatt for direkte
sjøluft, bør man smøre et beskyttende lag av silikonfett (Dow Corning DC-4 eller
tilsvarende) på pluggen før den kobles til radioen. Andre skjøter eller koblinger på
strekket bør også beskyttes på samme måte og forsegles med vanntett tape.
22
Ray49E Marine VHF Radio
Råd om antenneplassering.
Skikkelig plassering av VHF-antennen er svært viktig fordi den vil påvirke VHFradioen ytelse direkte.Bruk alltid en VHF-antenne ment til bruk i båt. Siden
VHFsendinger vesentlig forgår i sysnvidde, bør antennen monteres på et sted det
er fri sikt for å oppnå maksimal rekkevidde.
Hvis du må forlenge koaxialkabelen mellom antennen og radioen, bruk alltid den
kablen som ville gi lavest tap over hele lengden.
For best radio ytelse og minimum menskelig eksponering til elektromagnetiske
stråler, bør man forsikre seg om at antennen er:
•
•
•
•
montert så høyt som mulig
plassert vekk fra mennesker
plassert minimum 1,5m fra radioen
koblet til radioen før sending
Jording
Selv om spesiell jording ikke er påkrevet for VHF-installasjoner, er det god praksis
å sørge for at alt elektronisk utstyr er skikkelig jordet til båtens jord. Ray49E kan
kobles til jord ved bruk av medføgende skrue og skive som festes i hullet merket
icon på baksiden av VHF radioen, ved siden av antennepluggen... Fest så en #10
AWG ledning fra denne skruen til båtens nærmeste jordpunkt.
ADVARSEL: Ikke kobl denne jordledning direkte til batteriets
negative pol.
23
Kapittel 3: Betjening
3.1 Tastatur og brytere
D10242-1
Mange av bryterne i frontpanelet har flere funksjoner. For det meste, vil den
funksjon som er vist øverst på knappen velges ved et trykk på mindre enn 3
sekunder. Funksjonen som er vist nederst på knappen velges ved å holde knappen
nede i mer enn 3 sekunder.
Mikrofonknapper
1. PTT
PTT (Push-to-Talk) trykkes og holdes for å sende.
2. HILO / LOC DIST
Trykk og slipp for å veksle mellom høy (25W) og lav (1W) sendereffekt. Kan også
brukes for å velge elementer i menyer. Trykk og hold for å veksle mellom full
mottakerfølsomhet (Distant mode) og dempet mottakefølsomhet (Local mode).
3. 16/PLUS
Bruk denne knappen for å veksle til prioritert kanal (16), eller for å endre den nest
prioriterte (PLUS) kanalen
24
Ray49E Marine VHF Radio
4. UP/DOWN
Vipp pil for å velge høyere eller lavere kanal. Trykk og hold pilen for å bla hurtig .
Kan også brukes til å bla gjennom lister i menyer og programmeringsvalg.
5. SCAN / SAVE
Trykk og slipp denne knappen for å få tilgang til Scan Mode meny, som er
beskrevet på side 37. Hvis Scan Mode er aktiv, vil denne knappen avslutte Scan
Mode. Trykk og hold i 3 sekunder for å legge inn kanalnummer i radioens
hukommelse. Denne funksjonen er beskrevet i “Saving Channels to Memory“ på
side 41.
Kontrollknapper på frontpanel.
6. CH/OK (vribryter)
Vri på denne bryteren for å finne ny kanal, og for å endre verdier i Menu modus,
eller for programmering.Trykk for å velge verdier valgt i Menu modus eller under
programmering (OK).
7. PWR/VOL
Bruk denne knappen til å slå radioen av og på, og for å stille lydnivået.
8. SQ
Bruk denne knappen for å stille terskel for bakgrunnsstøy (squelch), som demper
mottakeren når mottatt signal er for svakt til å skille fra bakgrunnsstøyen.
Radioens trykknapper
9. MENU/DSC
Trykk og slipp denne knappen for å gå i Menu Mode, som brukes til å sette opp
radioen. Menyoperasjoner er beskrevet i Kapittel 4.
Trykk og hold i 3 sekunder for å gå inn i DSC anropsmodus, som brukes for å gjøre
DSC-oppringinger, og se på DSC-anropslogg og DSC telefonbok.
Et Maritime Mobile Service Identity (MMSI) nummer er nødvendig for å operere
DSC-funksjonene i radioen. Dette nummeret leder DSC-anrop direkte til din radio,
mye likt et telefonnummer. Du kan programmere inn MMSI-nummeret ditt selv
første gangen ved å bruke beskrivelsen på side 87. Ellers kan din Raymarine
forhandler programmere inn, eller endre nummeret for deg.
Alle detaljer om DSC-operasjon er beskrevet i Kapittel 5.
Kapittel 3: Betjening
25
10. CLEAR
Trykk og slipp denne knappen for å avslutte en funksjon og returnere til den sist
brukte kanalen. Trykk og hold mer enn 3 sekunder for å velge Weather mode (ikke
tilgjengelig i Norden).
11. DW/TRI
Trykk og slipp for å aktivisere Dobbelt Lyttevakt funksjonen. Trykk og hold i 3
sekunder for å aktivisere Trippel Lyttevakt funksjonen
12. 16/PLUS
Bruk denne knappen for å veksle til den prioriterte kanalen (16) eller for å endre
den nest prioriterte (PLUS) kanalen.
13. DISTRESS
Hold oppe det fjærbelastede lokket og trykk denne knappen for å aktivere et DSC
nødkall. Instruksjoner for å gjøre et nødkall kan du finne i Avsnitt 5.2.
3.2 Radioens LCDskjerm
Følgende beskriver meningen med tekstene på radioens skjerm:
SHIP/SHIP
26 04.2172N
080 09.0933W
AM11:56LOC
D10115-1
26
Ray49E Marine VHF Radio
1. (TX) Sender
Indikerer at PTT-knappen er trykket inn, og at radioen sender.
2. (RX)Mottar
Indikerer at apparatet mottar et radiosignal.
3. (LOCAL) Lokal/Fjern-modus
Indikerer at radioens mottaker er satt til lokal mottaking , noe som senker
følsomheten i høyt trafikerte områder, og således minsker uønsket mottak.
3. (HI/LO) Sende-effekt
Indikerer at utgangseffekt er satt til 25w (HI) eller 1w (LO).
4. (SAVED) Minnemodus
Indikerer at aktiv kanal er lagret i minnet. Vises under Søk Minne og Søk Minne
Prioritert modus.
5.
DSC anrop
Når dette symbolet blinker, indikerer det at radioen har mottatt et DSC anrop.
Detaljer om anropet kan slås opp i en tilknyttet logg.. Se “Mottatte kall (logger)”
på side 84. Symbolet forsvinner når anropet blir akseptert, anropet er avslått, eller
meldingen er sett på i loggen.
6. (NO) GPS
“GPS” indikerer at posisjonsdata er tilgjengelig fra GPS. “NO GPS” indikerer at
posisjonsdata ikke er tilgjengelig fra GPS.
7.
Automatisk blokkering av kanalendring
Indikerer at din radio ikke automatisk vil hoppe til den kanal som er bedt om av et
innkommende DSC anrop, men vil spørre deg om bekreftelse.Dette gjelder bare
DSC nødkall og All Ships Urgency kall. Denne funskjoner er kontrollert av DSC
Setup Menypunkt POS REPLY som er beskrevet på side 89. Som standard er denne
funksjonen avslått, slik at radioen automatisk skfter kanal.
8.
Weather Alert
Ikke aktuell i Norden
Kapittel 3: Betjening
27
9. (U, I, C, WX)Valgte kanaler
Indikerer hvilket sett med kanaler som er valgt: U (USA), I (Internasjonal, C
(Canadian), eller WX (Vær.
Merk: Det er nødvendig med spesiell lisens for å kunne bruke USA og Kanadiske kanaler.
10. (A, B)Kanalstatus
En bokstav bak kanalnummeret indikerer egenskapene til kanalen.
(A) Simplex Kanaler
Bokstaven A indikerer at valgte US eller Kanadisk kanal er simplex, selv om dens
internasjonale makker er semiduplex (5A, for eksempel). Denne kanalen bruker
sendefrekvensen til den internationale kanalen for både mottak og sending.
Dersom en kanal er simplex i alle 3 kanal-sett (US, kanadisk og internasjonal kanal 6 f. eks.), vil bokstaven A ikke vises.
Merk: Simplex betyr at radioen sender og mottar på samme frekvens for denne kanalen.
Semi-duplex kanaler bruker separate frekvenser for sending og mottak.
(B) Kun mottak
Bokstaven B indikerer at du ikke kan sende på valgte kanal. Den er kun for
mottak. Bare i bruk i Canada.
11. Kanalnummer
Viser gjeldende kanalnummer
12.
Alarm for batterispenning
Ray49E er designet til å operere på12 volt (nominell) systemer. Hvis båtens
batterispenning faller under 10.5 VDC eller stiger over 15.8 VDC, vil batteri ikonet
komme opp med meldingen BATTERY LOW eller BATTERY HIGH.
13. Dot Matrix Display
Viser radio funksjoner, GPS posisjonsdata eller spesielle forhold avhengig av
situasjonen. Skjermbildet er forskjellig når man sender/moottar DSC anrop (se
Kapittel 5) eller setter opp noe i menyen (se Kapittel 4). Den øverste linjen viser
som regel navnet på den aktiverte kanalen. Dette feltet er redigerbart.
14. (HI, LO) Sendereffekt
Indikerer at utgangseffekt er satt til 25w (HI) eller 1w (LO).
28
Ray49E Marine VHF Radio
15. ATIS Active
Ikke brukt i Norden
3.3 Slå apparatet AV og PÅ
Skru PWR/VOL knappen med solen til du hører et klikk.
Når enheten kommer opp i Standby modus vil den:
• Gi et pip, sette skjermen på full lysstyrke og teste seg selv.
• Sette sist brukte kanalnummer, TX sende-effekt og operasjonsmodus. Hvis
ikke disse opplysningen finnes, settes radioen på kanal 16 og full effekt.
• Dersom GPS-data er tilgjengelig, vil utvidet posisjonsdata bli vist sammen
med tidsdifferansen til UTC. Informasjonen vises kun hvis visning av posisjon
og tid er aktivisert i menyen. Se Avsnitt 4.3.
• Hvis MMSI-nummeret ikke er programmert inn, vil du bli bedt om å legge det
inn, slik som forklart på side 87. Trykk OK for å gå videre.
For å slå av enheten, skrur du PWR/VOL knappen hele veien mot solen til du hører
en klikk.
3.4 Sette lydstyrke
Skru PWR/VOL knappen til ønsket lydstyrke for høyttaleren. Skru med klokka for
å øke nivå, mot klokka for å senke nivå.
3.5 Sette Squelch nivå
Squelch-kretsen setter terskel for mottak hvis signalet er for svakt til å heve seg
over bakgrunnsstøyen. For å sette det riktige nivået, skru SQ knappen mot klokka
til du hører bakgrunnsstøy. Skru så med klokkaq til støyen blir borte.
3.6 Velge kanal
..på radioen
Vri CH knappen med klokka for å sette kanalnummeret høyere.
Vri CH knappen mot klokkafor å sette kanalnummeret lavere.
...på mikrofonen
Kapittel 3: Betjening
29
Trykk og slipp pil OPP for å sette kanalnummeret høyere.
Trykk og slipp pil NED for å sette kanalnummeret lavere.
Trykk og hold knappene for å bla hurtig.
3.7 Velge værkanal (hvis tilgjengelig)
Gjelder ikke i Norden!
The US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) broadcasts
continuous weather reports and severe weather alerts, as needed. If so equipped,
your Ray49E is programmed to receive 10 weather channels and sound an alarm
if a weather alert is received.
To enter Weather mode, press and hold the CLEAR key for 3 seconds on the
transceiver.
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
162.550
26 04.2172N
080 09.0933W
AM11:56LOC
D10243-1
PRESS and HOLD for 3 secs
The WX indicator appears in the channel set field. Rotate the CH/OK knob on the
transceiver or use the channel up /down keys on the microphone to select from
channels WX01 through WX10.
Press and release the CLEAR key again to return to normal operation.
Merk:
1. WX broadcasts can only be heard in the US and Canada.
2. The Ray49E can receive these broadcasts only if the unit has been upgraded
by the distributor to use WX Channels.
3. During Weather mode, the PTT, HI/LO, and SCAN/SAVE keys are disabled and
an error beep sounds if pressed.
Weather Alert Operation (If Available)
NOAA also broadcasts continuous severe weather alerts as needed. You can set
your Ray49E to notify you when such an alert is issued. Press and hold the CLEAR
key to enter weather mode. Then, press and hold the CLEAR key again to enable
weather alert. The cloud icon appears.
30
Ray49E Marine VHF Radio
PRESS and HOLD for 3 secs
10
50
15
45
20
40
35 30 25
D10244-1
162.550
26 04.2172N
080 09.0933W
AM11:56LOC
55 60 5
When the severe weather alert tone is detected, the message WX ALERT is
displayed and an alarm sounds. The radio automatically tunes to the WX channel
where the weather alert has been detected. The alert is detected in all modes of
operation (Standby, Dual Watch, Tri Watch, Scan, etc.)
Merk: The Ray49E can receive weather alert broadcasts in the US or Canada only if the
unit has been programmed by the distributor to use WX Channels.
3.8 Velge prioritert kanal
Ray49E har en spesiell knapp for å vegen Prioritert Kanal 16. Trykk og slipp 16/
PLUS knappen for å velge kanal 16 med full effekt.Teksten 1ST PRIORITY vises på
skjermen. Hvis radioen står på kanal 16, trykk og hold 16/PLUS knappen for å
komme tilbake til sist brukte arbeidskanal.
1ST PRIORITY
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:56LOC
D10245-1
16/PLUS kan også brukes til å kansellere alle andre oppgaver, og gå til kanal 16.
Merk: Dersom prioritetskanalen velges, settes radioen alltid til full effekt. Du kan
redusere effekten ved bruk av HI/LO knappen hvis du ønsker.
3.9 Velge Sekundær Prioritert (PLUS) Kanal
Ray49E tillater at du setter opp 16/PLUS knappen til å lagre en sekundær
prioritets (PLUS) kanal. Standard kanal er CH 9. Hvis den primære prioritets kanal
16 er aktiv, kan du trykke og holde 16/PLUS i 3 sekunder for å gå til den
sekundære prioritet (PLUS) kanal med full effekt. Teksten 2ND PRIORITY vises på
skjermen. Standard er CH 9.
Kapittel 3: Betjening
31
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
2ND PRIORITY
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:56LOC
D10246-1
PRESS and HOLD for 3 secs
Hvis du allerede er på den sekundært prioriterte (PLUS) kanalen, kan du trykke og
slippe 16/PLUS knappen for å vegle kanal 16 med full effekt.
Omprogrammere Sekundær Prioritert (PLUS) kanal
1. Trykk og hold 16/PLUS knappen i 3 sekunder for å gå til den nåværende
sekundært prioriterte (PLUS) kanalen.
2. Trykk og hold 16/PLUS knappen i 3 sekunder igjen for å aktivere
omprogrammering. Meldingen CHG 2ND PRI? vises på skjermen med YES
markert.
3. TrykkCH/OK menyknappen for å bekrefte. Meldingen CHANGE 2ND PRIORITY CH vises.
4. Vri CH/OK bryteren til ønsket kanal vises.
5. Trykk CH/OK manyknappen for å bekrefte valg av den nye sekundært prioriterte (PLUS) kanalen.
32
Ray49E Marine VHF Radio
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
2ND PRIORITY
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:56LOC
CH 2ND PRI?
>YES
NO
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
SELECT 2ND
PRIORITY CH
PRESS [OK]
TO ACCEPT
SELECT 2ND
PRIORITY CH
PRESS [OK]
TO ACCEPT
2ND PRI CH
IS CHANGED
2ND PRIORITY
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:57LOC
PRESS [OK]
D10247-1
3.10 Sende
Trykk og hold (PTT) knappen på mikrofonen for å sende på valgte kanal. Slipp
knappen når du ønsker å motta. TX-indikatoren vises mens sending pågår.
Merk: Internasjonale regler og god kommunikasjonspraksis pålegger deg å ikke forstyrre
annen kommunikasjon. Sjekk derfor om kanalen er ledig før du begynner å sende.
Radioen har en tidsbestemt avbruddsmekanisme i tilfelle sendeknappen setter
seg fast. Dersom PTT -kanppen er blitt holdt inne i mer enn 5 minutter, vil
sendingen avbrytes, meldingen TX TIMEOUT vises på skjermen og apparatet
settes automatisk til mottak.
Etter et slikt avbrudd vil en alarm høres til PTT-knappen er løst ut. Mekanismen
settes tilbake til utgangspunktet med en gang PTT-knappen er løs.
Merk: Hvis aktiv kanal er kun for mottak, vil en varselstone høres når PTT-knappen
trykkes for å indikere at det ikke er tillatt å sende på kanalen.
Kapittel 3: Betjening
3.11 Menymodus
Trykk og slipp MENU/DSC-knappen for å gå til Meny modus.
Meny modus er forklart i Kapittel 4.
3.12 DSC anropsoperasjon
Trykk og hold MENU/DSC knappen mer enn 3 secunder for å gå til DSC
anropsmodus.
DSC anropsmodus er beskrevet i Kapittel 5.
33
34
Ray49E Marine VHF Radio
35
Kapittel 4: Menyoppsett
4.1 Menyfunksjoner
De fleste av radioens funsjoner kan bli funnet i hovedmenyen via MENU/DSC
knappen. Et diagram av menystrukturen kan sees i Appendix C
Gjøre meny- og programmeringsvalg
D10025-1
Det er to måter å gjøre meny- og karaktervalg i din radio:
1. De fleste eksemplene i dette kapitlet forklarer hvordan man gjør valg ved bruk
av CH/OK vribryteren.
2. Du kan, imidlertid, trykke mikrofonens OPP/NED-knapper for å gjøre et valg,
for så å bruke mikrofonens HI/LO knapp for å bekrefte valget.
For å velge i menyen:
MAIN MENU
>VHF OPS
GPS SETUP
ATIS OPS
D10249-1
1. Trykk og slipp MENU/DSC knappen for å aktivisere menymodus. En liste over
tilgjengelige menygrupper vises på skjermen.
MAIN MENU
GPS SETUP
ATIS OPS
>SYS CONFIG
D10250-1
2. Bruk CH/OK vribryteren på radioen eller CH OPP/NED knappene på mikrofonen til å bla gjennom listen til den ønskede meny er markert.
36
Ray49E Marine VHF Radio
SYS CONFIG
>BACKLIGHT
CONTRAST
KEY BEEP
D10251-1
3. Trykk inn CH/OK vribryteren på radioen eller HI/LO knappen på mikrofonen
for å bekrefte valget. Undermenyen kommer frem.
SYS CONFIG
BACKLIGHT
CONTRAST
>KEY BEEP
D10252-1
4. Bruk CH/OK knappen på radioen, eller CH OPP/NED knappen på mokrofonen
til å markere ønsket undermeny.
KEY BEEP
>LOUD
QUIET
OFF
D10253-1
5. Trykk CH/OK knappen på radioe, eller HILO knappen på mikrofonen for å
bekrefte valget. Mulige valg i denne undermenyen blir så vist på skjermen
KEY BEEP
LOUD
>QUIET
OFF
D10254-1
6. Roter CH/OK knappen på radioen, eller CH OPP/NED knappen på mikrofonen
for å markere ønsket funksjon.
Kapittel 4: Menyoppsett
37
7. Trykk CH/OK knappen på radioen, eller HILO knappen på mikrofonene for å
bekrefte valget. Funksjonen er nå endret. Forsett på samme måte for å gjøre
andre endringer i oppsettet.
D10255-1
SYS CONFIG
BACKLIGHT
CONTRAST
>KEY BEEP
For å gå tilbake til forrige menynivå, velg [BACK] menypunkt eller trykk CLEAR
knappen.
For å gå ut av menymodus, trykk CLEAR knappen igjen eller trykk 16/PLUS
knappen for å skifte til prioritetskanalen i standbymodus.
4.2 VHF Operasjon
MAIN MENU
>VHF OPS
GPS SETUP
ATIS OPS
VHF OPS
>SCAN MODE
HI/LO POWER
SAVE CH
D10256-1
Denne menyen lar deg kontrollere de vanligste radiofunksjoner. Du får tilgang til
VHF operasjon via MENU knappen.
Søkemodus
Denne funksjonen søker gjennom all kanaler i en gitt gruppe for å høre om noen
sender. Hvis funksjonen finner en kanal som sender, stopper søkingen så lenge
sending pågår. Dersom signalet blir borte i fem sekunder, forstetter radioen å
søke.
Du kan komme direkte til søkemodus ved å trykke og slippe SCAN/SAVE
knappen på mikrofonen. Når søkemodus er aktiv, kan du avslutte søk og
returnere til vanlig standby ved å trykke og slippe knappen igjen.
Når du er i søkemodus, kan du trykke CH OPP/NED på mikrofonen eller vri CH/OK
vribryteren på radionen for å forandre søkeretning. OPP (knapp)/med klokken
(CH knapp) søker oppover i kanalen, mens DOWN (knapp) /mot klokken (CH
knapp) søker nedover.
38
Ray49E Marine VHF Radio
Ray49E innehar fire typer søk: Søk Alle, Søk Minne, Søk Alle Prioritert, og Søk
Minne Prioritert. Følgente illustrasjon viser hvordan du starter en Søk Alle, men
fremgangsmåten er den samme for alle søk.
Merk: Søk i værkanaler er ikke aktuelt i Norden.
VHF OPS
>SCAN MODE
HI/LO POWER
SAVE CH
D10257-1
SCAN ALL
50 46.1718N
001 17.1713W
AM11:57LOC
SCAN MODE
>SCAN ALL
SCAN ALL+16
SCAN SAVED
For å avslutte søkemodus og gå tilbake til standby, trykk:
• SCAN/SAVE knappen på mikrofonen.
• CLEAR knappen på radioen.
Søk Alle
I Søk Alle, ville alle kanaler i radioen bli søkt i sekvens. Etter at alle kanaler er
gjennomsøkt, repeteres søket.
Under tiden vises SCAN ALL på skjermen.
SCAN ALL
SCAN ALL
SCAN ALL
SCAN ALL
SCAN ALL
SCAN ALL
D10258-1
Kapittel 4: Menyoppsett
39
Søk Alle Prioritert
Søk Alle Prioritert søker for aktivitet på alle kanaler, men lytter på den prioriterte
kanal 16 mellom hver kanal.
Undertiden vises, SCAN ALL + 16 På skjermen.
SCAN ALL+16
SCAN ALL+16
SCAN ALL+16
SCAN ALL+16
SCAN ALL+16
SCAN ALL+16
SCAN ALL+16
D10259-1
Søk Minnet
I Søk Minne vil kun de kanalene som er lagret i minnet bli søkt. Etter at den siste
kanalen i minnet er søkt, starter sekvensen om igjen.
Undertiden vises SCAN SAVED på skjermen. Hvis ingen kanaler er lagret når du
starter søket, høres en varselstone..
SCAN SAVED
SCAN SAVED
SCAN SAVED
SCAN SAVED
SCAN SAVED
SCAN SAVED
D10260-1
40
Ray49E Marine VHF Radio
Søk Minne Prioritert
Søk Minne Prioritert er mye det samme som som Søk Alle Prioritert bortsett fra at
radioen lytter innom prioritert kanal 16 mellom hver av kanalene i minnet.
Undertiden vises SCAN SAVD + 16 på skjermen.
Merk: Hvis ingen kanaler er lagret når du starter søket, høres en varseltone.
SCAN SAVD+16
SCAN SAVD+16
SCAN SAVD+16
SCAN SAVD+16
SCAN SAVD+16
SCAN SAVD+16
SCAN SAVD+16
D10261-1
Velge sendereffekt (HI/LO)
Valg av sende-effekt er avhengig av distansen til anropsstasjonen eller hvilke
sendeforhold man har. Vanlig VHF- etikette tilsier at man først bør forsøke å få
kontakt med minste effektbruk. Du bør bruke full sende-effekt kun hvis du ikke får
kontakt ved bruk av lav effekt eller, selvfølgelig, i nødsituasjoner. Internasjonalt
regelverk pålegger deg å bruke den minst mulige effekt som gir deg
tilfredstillende kommunikasjon.
Roter CH/OK knapp for å veksle sende-effekt mellom LOW (1 watt) til HIGH (25
watts). Den tilsvarende LO eller HI indikator vises på skjermen.
Du kan også trykke HI/LO–LOC/DIS knappen på mikrofonen for å skifte sendeeffekt.
41
VHF OPS
SCAN MODE
>HI/LO POWER
SAVE CH
HI/LO POWER
>HI
LOW
HI/LO POWER
HI
>LOW
VHF OPS
SCAN MODE
>HI/LO POWER
SAVE CH
D10262-1
Kapittel 4: Menyoppsett
Noen kanaler er regulert til å kun operere med lav sende-effekt. Hvis du forsøker
å trykke HILO-knappen i dette tilfelle, vil du høre en varseltone.
Kanaler begrenset til lav effekt er::
• Kanadisk kanal: 13, 15, 17, 77
• International kanal: 15, 17
• US kanal: 13, 15, 17, 67, 77
SLagre kanaler i minnet
Ray49E kan lagre enhver kanal (private kanaler inkludert) i minnet. De lagrede
kanalene er de samme som kan søkes på i Søk Minne modus (se side 39). Hvilke
som helst antall kanaler kan lagres.
For å legge til eller fjerne en kanal i minnet:
1. Velg SAVE CHANNEL fra VHF OPS meny.
2. Trykk CH/OK for å velge SAVE CH.
3. Roter CH/OK knappen for å finne den ønskede kanal som skal legges til eller
fjernes..
4. Trykk CH/OK tfor å bekrefte (eller CLEAR for å avbryte).
5. For å lagre den ønskede kanalen må du sørge for at pilen peker på SAVE, og
trykk så CH/OK.
For å fjerne den valgte kanalen velger du CLEAR for så å trykker CH/OK knappen.
SAVE (lagre) ikonet kommer frem for å indikere at den valgte kanalen har blitt
lagret, eller ikonet vil forsvinne for å indikere at kanalen er fjernet fra minnet.
42
Ray49E Marine VHF Radio
VHF OPS
SCAN MODE
HI/LO POWER
>SAVE CH
73
SAVE CHANNEL
SELECT CH
SAVE CHANNEL
SELECT CH
08
SAVE CHANNEL
>SAVE
CLEAR
SAVE CHANNEL
SELECT CH
[OK] / [CLR]
08
73
08
D10263-1
[OK] / [CLR]
[OK] / [CLR]
Du kan også lagre aktiv kanal i minnet ved å trykke og holde SCAN/SAVE
knappen på mikrofonen.Hvis kanalen allerede er lagret, vil trykke og holde
knappen fjerne kanalen fra minnet.
Bruke lyttevakt
Lyttevakten overvåker den programmerte Prioritert Kanal 16 og andre
brukerdefinerte kanaler. Vakten stopper når det oppdages aktivitet på en
overvåket kanal. Ray49E har 2 typer lyttevakt: Dobbel Lyttevakt og Trippel
Lyttevakt.
Merk: Lyttevakt stoppes når ATIS er aktv.
Dobbel lyttevakt
Dobbel lyttevakt lytter vekselvis på aktiv arbeidskanal
og kanal 16 .
DUAL 16 vises øverst på skjermen.
-1
38
01
D1
Dobbel lyttevakt vises demonstrert på tegningen til
venstre med CH 72 som arbeidskanal. .
Kapittel 4: Menyoppsett
43
Trippel lyttevakt
Trippel lyttevakt overvåker kanal 16, aktiv
arbeidskanal og den kanal du har satt som den
Sekudært Prioriterte (PLUS) kanal.
TRI 16+09 vises på øverste linje på skjermen.
D10139-1
Trippel lyttevakt vises demonstrert på tegningen til
venstre; med kanal 72 som eksempel.
Trykk og slipp16/PLUS knappen for å avslutte lyttevakt og gå til kanal 16.
Trykk og slipp CLEAR knappen for å gå tilbake til sist brukte kanal.
Merk: Under trippel lyttevaket er CH key uvirksom og en feiltone vil høres hvis den blir
VHF OPS
HI/LO POWER
SAVE CH
>WATCH MODE
WATCH MODE
DUAL WATCH
>TRI WATCH
[BACK]
72
WATCH MODE
>DUAL WATCH
TRI WATCH
[BACK]
72
72
TRI CH16+09
50 46.1718N
001 17.7189W
PM12:32LOC
72
Frekvensbånd.
Ray49E kan sende og motta på alle US,Internasjonale og Kanadiske frekvenser.
Denne settingen bestemmer hvilket kanalsett som skal brukes. Tilsvarende
indikator blir markert på skjermen: U for USA, I for Internasjonal, elller C for
Kanadisk kanalsett
D10264-1
forsøkt brukt.
Ray49E Marine VHF Radio
VHF OPS
SAVE CH
WATCH MODE
>FREQ BAND
FREQ BAND
USA
>INTERNATNL
CANADA
72
FREQ BAND
>USA
INTERNATNL
CANADA
72
72
SHIP/SHIP
26 04.2172N
080 09.0933W
AM11:57LOC
72
D10140-1
44
Kanalnavn
Som standard vil Ray218E/Ray55E vise et beskrivende navn på opptil 16
karakterer på linjen direkte under kanalnummeret. Denne beskrivelsen vil veksle
til et 9 karakterer valgfritt navn. Dette navnet kan du endre fra standard
Slike endrer du det valgfrie navnet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fra VHF OPS menyen, velg CH NAME.
Trykk CH/OK for å velge.
Roter CH/OK for å velge den kanalen du ønsker å forandre navnet på.
Trykk CH/OK for å velge. To valg kommer frem: edit (rediger) og delete (slett).
Trykk CH/OK for å velge EDIT. Navnet for den aktuelle kanalen kommer frem.
Den første karakteren er understreket og blinker for å indikere at du kan redigere den
Bruk CH/OK knappen for å forandre den første karakteren i navnefeltet.
Trykk CH/OK for å akseptere og hoppe til neste karakter i kanalnavnet.
Gjenta punkt 6 og 7 til du er ferdig med navnet (husk maksimum 9 karakterer).
Trykk og hold CH/OK i tre sekunder når du er ferdig. Det nye navnet kommer
opp når du velger den aktuelle kanalen
For å fjerne kanalnavnet helt roterer du CH/OK knappen for å velge DELETE i steg
5 ovenfor, og trykker CH/OK knappen for å velge. Når navnet er fjernet vil det ikke
komme opp noe navn når kanalen velges.
Kapittel 4: Menyoppsett
45
06
VHF OPS
WATCH MODE
FREQ BAND
>CH NAME
06
CH NAME
SELECT CH
SAVE CHANNEL
SELECT CH
72
CH NAME
>EDIT
DELETE
72
72
EDIT NAME
FLEASURE
72
[OK] / [CLR]
EDIT NAME
PLEASURE
HOLD [OK]
EDIT NAME
FISHING
HOLD [OK]
72
[OK] / [CLR]
HOLD [OK]
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
FISHING
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:57LOC
72
D10267-1
Mottakers følsomhet
Bruk denne funksjonen for å sette mottakerens følsomhet fra høy til lav. Roter CH/
OK knappen for å velge mellom full mottakerfølsomhet (Langdistanse modus) og
dempet mottakerfølsomhet(Lokal modus). The LOCAL icon appears while in Local
mode and then is removed in Distant mode.
Ray49E Marine VHF Radio
VHF OPS
FREQ BAND
CH NAME
>SENSITIVITY
SENSITIVITY
DISTANT
>LOCAL
77
SENSITIVITY
>DISTANT
LOCAL
77
77
FISHING
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:57LOC
77
D10268-1
46
4.3 GPS/Tid Oppsett
MAIN MENU
>VHF OPS
GPS SETUP
ATIS OPS
08
MAIN MENU
VHF OPS
>GPS SETUP
ATIS OPS
08
D10269-1
Som standard, vil Ray218E/Ray55E automatisk lese NMEA 0183 setninger, tolke
den aktuelle lengde/bredde posisjon og tid, eller COG/SOG. Hvis posisjonsdata er
tilgjengelig, vil GPS satellitt symbolet vises på første linje på skjermen. Dersom
GPS mottakeren ikke er montert, eller ikke virker, kan lengde/bredde data og UTC
tid settes inn manuelt for bruk i DSC nødkall.
Manuell posisjon
Hvis ikke GPS data er tilgjengelig, men MMSI nummeret er programmert inn vil
“NO GPS” ikonet ikke komme frem og POS DATA REQ (posisjonsdata nødvendig)
blir vist på skjermen etterfulgt av NO POS DATA (ingen posisjonsdata). En
varseltone høres i 5 sekunder, eller til du bekrefter ved å trykke hvilken som helst
knapp.
Kapittel 4: Menyoppsett
47
Varselet gjentas hver fjerde time så lenge det ikke er satt inn data manuelt. Hvis
posisjonsdata settes inn manuelt, men ikke er oppdatert de nærmeste 23,5 timer,
settes alle posisjonsdata på skjermen til bare 9-tall, tidsfeltet settes til bare 8-tall,
og teksten NO POS DATA vises
Merk: Manuell lengde/bredde et kun aktuelt når radioen ikke er koblet til en GPS mattak-
er.
For å sette GPS posisjon og tid manuelt:
1. Under GPS SETUP menyen velger du MANUAL POS.
2. Trykk CH/OK for å akseptere. Et skjermbilde for manuell inntasting vises.
Feltet for den første karakteren i breddegrad er markert med en blinkende
strek under.
3. Bruk CH/OK knappen for å bla mellom de aktuelle karakterene.
4. Når den ønskede karakteren er fremme trykker du CH/OK for å akseptere den.
Den neste karakteren i posisjonen vil være markert med blinkende strek (_).
• Fortsett denne prosessen til hele breddegraden er lagt inn.
• Når retningskarakteren er understreket, vri CH/OK knappen for å skifte
mellom N og S, om nødvendig
• Når du er ferdig vil den første karakteren i lengdegrad være markert og
blinker.
5. Bruk CH/OK knappen for å bla mellom de aktuelle karakterene.
6. Når den ønskede karakteren er fremme trykker du CH/OK for å akseptere den.
Den neste karakteren i posisjonen vil være markert med blinkende strek (_).
• Fortsett denne prosessen til hele lengdegraden er lagt inn.
• Når retningskarakteren er understreket, vri CH/OK knappen for å skifte
mellom E og W om nødvendig
• Når du er ferdig vil den første karakteren i tidsfeltet være markert og
blinker.
7. Bruk CH/OK knappen for å bla mellom de aktuelle karakterene.
8. Når den ønskede karakteren er fremme trykker du CH/OK for å akseptere den.
Den neste karakteren i posisjonen vil være markert med blinkende strek (_).
• Fortsett denne prosessen til alle tidsdata er lagt inn.
• Når tiden er lagt inn manuelt vil det stå MAN forran tiden som er vist i
UTC.
• Når alt dette er utført vil radioen vise manuell lengde/bredde og tid
Ray49E Marine VHF Radio
73
MANUAL POS
-- --.----N
--- --.----W
--:--UTC
73
MANUAL POS
5- --.----N
--- --.----W
--:--UTC
73
MANUAL POS
50 46.1700N
-- --.----W
--:--UTC
73
MANUAL POS
50 46.1700N
0-- --.----W
--:--UTC
73
MANUAL POS
50 46.1700N
001 17.7100W
-:--UTC
73
MANUAL POS
50 46.1700N
001 17.7100W
1-:--UTC
73
SHIP/SHIP
50 46.1700N
001 17.7100W
MAN10:00UTC
73
GPS SETUP
>MANUAL POS
SETTING
[BACK]
D10270-1
48
Kapittel 4: Menyoppsett
49
Oppsett
GPS SETUP
MANUAL POS
>SETTING
[BACK]
77
SETTING
>L/L DISPLAY
TIME DISPLY
TIME OFFSET
77
D10271-1
Du kan også påvirke hvordan noe av tids- og posisjonsdata skal vises på
skjermen.Velg alternativ fra listen.
Vise lengde- og breddegrad
LAT/LON DISP styrer om lengde/bredde skal vises på skjermen i standby modus.
Time Display
TIME DISPLAY styrer om tidsinformasjon skal vises på skjermen i standby modus.
Hvis manuell tid er brukt, vil den alltid vises som UTC time, selv om du har slått inn
en tidsforskyvning (offset).
Merk: Hvis TIME DISPLAY er satt til ON, vil COG/SOG automatisk bli satt til OFF. Fordi
begge benytter den samme linjen på skjermen, vil bare en vises av gangen.
Tidsforskyvning
TIME OFFSET styrer tid som skal legges til eller trekkes fra UTC for å få din lokale
tid. Vri CH knappen for å velge en verdi fra +13 til –13 timer UTC og trykk ACCEPT
for å bekrefte valget. Etter å ha satt opp Time Offset, vises “LOC” på høyre side av
tidsfeltet for å indikere lokal tid.
Tidsformat
TIME FORMAT styrer om tid skal vises i 12 eller 24 timers format.
COG/SOG Display
Denne setting styrer om Course Over Ground og Speed Over Ground (COG/SOG)
data fra GPS skal vises på nederste linje på skjermen i stedet for tidsdata.
Menyvalget “Bearing Mode (Peilemodus)“ på side 57 styrer om rettvisende eller
magnetisk kurs skal vises for COG. Speed Unit (fartsenheter) valget avgjør om
farten SOG skal vises i knop, MPH eller km/t.
50
Ray49E Marine VHF Radio
06
PLEASURE
26 04.2172N
080 09.0933W
111'T 12.4KT
06
COG/SOG
>ON
OFF
[BACK]
06
D10272-1
SETTING
TIME FORMAT
>COG/SOG
[BACK]
Merk: Hvis COG/SOGer satt ON, vil TIME DISPLAY automatisk settes til OFF. Fordi begge
benytter den samme linjen på skjermen, vil bare en vises av gangen.
NMEA Utgang
Når et DSC nødanrop og posisjon (lengde/bredde) mottas fra et annet fartøy, har
din Ray218E/Ray55E mulighet for å sende dette videre til din kartplotter (C Serie,
E Serie, etc.) over NMEA porten slik at posisjonen kan vises på plotteren. Du kan
velge om denne funksjonen skal være av eller på.
4.4 ATIS Operation (Ikke aktuelt i Nordiske farvann)
If you purchased your Ray49E to include use on the inland waterways of the
contracting governments of the Basel Agreement, your radio has been
programmed by your dealer to include Automatic Transmitter Identification
System (ATIS) functionality. (The Basel Agreement includes Germany, Austria,
Belgium, Bulgaria, Croatia, France, Hungary, Luxembourg, Moldova, the
Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, the Slovak Republic,
Switzerland, the Czech Republic, Ukraine and the Federal Republic of Yugoslavia.)
This section describes how to setup and activate ATIS in your radio.
My ATIS ID
ATIS includes data at the end of radio transmission that identifies your station.
Your ATIS ID number is derived from your vessel’s call sign. If your call sign is
suitable, your authorized Raymarine dealer can assist you in decoding the
number. You can then program the ATIS number into your Ray49E using the
operation described in this section. If regulations in your area do not permit you to
Kapittel 4: Menyoppsett
51
program the ATIS number yourself, you can have your dealer program the number
for you.
Merk: The ATIS ID number is a ten digit number, beginning with a “9”. The MY ATIS set
up process has you input only the last 9 digits. The leading “9” is automatically input for
you but does not appear on the display.
This is a one time operation. After the ATIS number has been programmed:
• you will not be able to change it, only your dealer/distributor can do this
• accessing this menu item will display the programmed ATIS number
To enter or view the ATIS ID number:
1. From the Main Menu item, point to ATIS OPS.
2. Press CH/OK to select. The ATIS OPS menu items appear with the arrow pointing to MY ATIS ID.
3. Press CH/OK to select MY ATIS ID.
If an existing ATIS ID is stored, the value appears. If the ATIS ID is blank,
dashes appear, indicating that one has yet to be entered.
4. To enter the ATIS ID number, rotate the CH/OK knob to display the first digit in
the ATIS ID. (Actually, this is the second digit in the number, as the initial “9”
has automatically been input for you but is not displayed.)
5. Press in CH/OK to confirm and move on to the next position.
6. Continue in this manner until all numbers have been selected.
A more-detailed description of manual character entry can be found in “Adding a new Entry“ on page 68.
7. When all digits have been selected, press CH/OK to accept.
8. Press and hold in CH/OK to confirm. You are prompted to re-enter the ID.
9. Re-enter all the digits in the ATIS ID.
If the second entry does not match the first entry, a warning message is displayed and you are prompted to press BACK, and then retry.
10. Press CH/OK to accept.
11. When complete, press and hold CH/OK to confirm.
12. Press CH/OK one last time to save the ID number and return to the ATIS OPS
screen.
Ray49E Marine VHF Radio
72
ATSI OPS
>MY ATIS ID
ATIS FUNC
[BACK]
72
INPUT
MY ATIS ID:
_--------
72
INPUT
MY ATIS ID:
5--------
72
INPUT
MY ATIS ID:
5 -------
72
INPUT
MY ATIS ID:
567891234
72
INPUT
MY ATIS ID:
567891234
HOLD [OK]
72
RE-ENTER
MY ATIS ID:
_--------
72
INPUT
MY ATIS ID:
567891234
72
INPUT
MY ATIS ID:
567891234
HOLD [OK]
72
PROGRAMMING
567891234
>SAVE
CANCEL
72
ATSI OPS
>MY ATIS ID
ATIS FUNC
[BACK]
72
MAIN MENU
VHS OPS
GPS SETUP
>ATIS OPS
D10273-1
52
Kapittel 4: Menyoppsett
53
ATIS Function
This operation enables or disables the ATIS feature in the radio. This feature
accommodates users who travel outside the inland waterways and wish to
disable the ATIS function at that time.
Merk: If you purchased your Ray49E to include use on the inland waterways of the con-
tracting governments of the “Regional Arrangement Concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways”– also known as the Basel Agreement– your radio has been
programmed by your dealer to include ATIS. If ATIS is enabled, certain programming steps
have been implemented to protect the integrity of this agreement, including the blocking
of DSC functions when ATIS is active.
When ATIS is enabled, the following occurs:
• DSC functions are disabled.
• Dual Watch, Tri Watch and all Scan functions are disabled.
• The following International Channels are limited to 1 watt output power:
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 71, 72, 74, 75, 76, 77 (and 31, if enabled).
To enable/disable ATIS:
1. From the Main Menu item, point to ATIS OPS.
2. Press CH/OK to select. The ATIS OPS menu items appear with the arrow pointing to MY ATIS ID.
3. Rotate the CH/OK knob until the arrow points to ATIS FUNC.
4. Press CH/OK to select. You are prompted to set the ATIS function ON or OFF.
5. Rotate the CH/OK knob until the arrow points to ON.
6. Press CH/OK to select. A message appears warning you that when ATIS is
activated, DSC functions are disabled.
7. Press in CH/OK to accept.
• If set ON, the ATIS icon appears and DSC functions are disabled.
• If set OFF, the ATIS icon disappears and DSC functions are enabled.
54
Ray49E Marine VHF Radio
72
ATSI OPS
MY ATIS ID
>ATIS FUNC
[BACK]
72
ATSI FUNC
ON
>OFF
[BACK]
72
ATSI FUNC
>ON
OFF
[BACK]
72
ATIS FUNC
ATIS ON
THEN DSC OFF
PRESS [OK]
72
ATSI OPS
MY ATIS ID
>ATIS FUNC
[BACK]
72
D10274-1
72
ATSI OPS
>MY ATIS ID
ATIS FUNC
[BACK]
MAIN MENU
VHS OPS
GPS SETUP
>ATIS OPS
Kapittel 4: Menyoppsett
55
4.5 Systemkonfigurasjon
MAIN MENU
>VHF OPS
GPS SETUP
ATIS OPS
08
MAIN MENU
ATIS OPS
>SYS CONFIG
[EXIT]
08
D10275-1
Bruk disse menypunktene for å spesifisere generelle valg som gjelder hele
systemet.
Backlight Adjustment (Justere belysning)
Denne setting kontrollerer belysningen for skjermen, mikrofonens tastatur og
radioens tastatur. Velg fra 10 lysstyrker eller OFF.
Vri CH/OK knappen eller bruk menyknappene pil OPP/NED for å velge ønsket
nivå. Antall opplyste blokker i stolpen indikerer nivået fra 1 til 10. For HI er alle 10
opplyst; for OFF er ingen opplyst.
SYSTM CONFIG
>BACKLIGHT
CONTRAST
KEY BEEP
72
BACKLIGHT
OFF
HI
PRESS [OK]
72
BACKLIGHT
OFF
HI
72
SYSTM CONFIG
>BACKLIGHT
CONTRAST
KEY BEEP
72
PRESS [OK]
D10276-1
Trykk CH/OK knappen eller mikrofonens HI/LO knapp for å akseptere.
56
Ray49E Marine VHF Radio
Contrast Adjustment (Kontrastjustering)
Denne setting kontrollerer LCDens kontrastnivå. Velg fra 10 nivåer.
SYSTM CONFIG
BACKLIGHT
>CONTRAST
KEY BEEP
73
CONTRAST
LO
HI
PRESS [OK]
73
CONTRAST
LO
HI
73
SYSTM CONFIG
BACKLIGHT
>CONTRAST
KEY BEEP
73
PRESS [OK]
D10277-1
Vri CH/OK knappen for å velge ønsket kontrastnivå. Antall opplyste blokker i
stolpen indikerer nivået fra 1 til 10. Et større antall blokker indikerer en mørkere
skjerm. For HI, er alle 10 blokkene oplyst; for LO er ingen opplyst.
Key Beep (Tastelyd)
SYSTM CONFIG
BACKLIGHT
CONTRAST
>KEY BEEP
KEY BEEP
LOUD
>QUIET
OFF
77
KEY BEEP
>LOUD
QUIET
OFF
77
77
SYSTM CONFIG
BACKLIGHT
CONTRAST
>KEY BEEP
77
D10278-1
Denne setting brukes til å sette lydnivået på det pip som høres når en knapp
trykkes. Velg mellom LOUD, QUIET eller OFF.
Kapittel 4: Menyoppsett
57
Bearing Mode (Peilemodus)
SYSTM CONFIG
CONTRAST
KEY BEEP
>BEARING MOD
BEARING MODE
TRUE
>MAGNETIC
[BACK]
06
BEARING MODE
>TRUE
MAGNETIC
[BACK]
06
06
DISTRESS
50 46.1718N
001 17.7189W
111 M 12.4KT
06
D10279-1
Denne setting blir brukt til å bestemme hvordan kursdata presenteres når COG/
SOG vises på skjermen.(se side 59). Velg MAGNETIC eller TRUE. Hvis du velger
MAGNETIC, vises en “M”. Dersom TRUE velges, vises en “T”.
Speed Unit (fartsenheter)
SYSTM CONFIG
KEY BEEP
BEARING MOD
>SPEED UNIT
SPEED UNIT
KNOTS
>MPH
KPH
16
SPEED UNIT
>KNOTS
MPH
KPH
16
16
DISTRESS
50 46.1718N
001 17.7189W
111 M 12.4MPH
16
D10280-1
Denne parameteren setter enhet for hastighet, og som brukes ved all visning av
hastighetsdata; også for data mottat fra andre instrumenter. Fartsenheter vises
på LCD skjermen når COG/SOG vises (se side 49).
58
Ray49E Marine VHF Radio
System Test
Dette menypunktet viser status for tre separate situasjoner:
Punkt
Status
Betydning
GPS
OK
Gyldig NMEA signal mottatt
NO
NMEA signal mangler
OK
Batterispenning innen tillatte grenser(10.5–15.8 VDC
NO
Batterispenning lavere enn 10.5 VDC eller over 15.8VDC
OK
DSC prosessor virker som den skal.
NO
DSC prosessor virker ikke som den skal.
BATTERY
DSC
SYSTM CONFIG
BEARING MOD
SPEED UNIT
>SYSTEM TEST
16
SYSTEM TEST
GPS:
OK
BATTERY: OK
DSC:
OK
16
Version Number (versjonsnummer)
SYSTM CONFIG
SPEED UNIT
SYSTEM TEST
>VERSION
08
VERSION
SOFT: 2.19
HARD: _.__
PRESS [OK]
08
D10282-1
Dette menypunktet viser maskinvare og programvare versjoner for radioen.
Kapittel 4: Menyoppsett
59
Reset
Bruk dette menypunktet for å sette radion tilbake til fabrikksetting. Følgende
punkter blir satt tilbake. Alle andre verdier er upåvirket.
72
SYSTM CONFIG
SYSTEM TEST
VERSION
>RESET
72
SYSTEM RESET
>YES
NO
[BACK]
D10283-1
SYSTM CONFIG
SYSTEM TEST
VERSION
>RESET
VHF OPS
• HI/LO POWER
Satt til HI.
• SAVE CH
Listen med lagrede kanaler slettes.
• SENSITIVITY
Satt til DISTANT.
GPS SETUP
• SETTING
L/L DISPLAY er satt ON.
TIME DISPLY er satt ON.
TIME OFFSET er satt til 0.
TIME FORMAT er satt til 12 HR.
COG/SOG er satt OFF.
SYSTEM CONFIG
• KEY BEEP
Satt til QUIET.
• BEARING MODE
Satt til MAGNETIC.
72
60
Ray49E Marine VHF Radio
• SPEED UNIT
Satt til KNOTS.
DSC MENU
• RECV’D CALLS
Alle logger er slettet.
• DSC SETUP
AUTO CH CHG er satt til AUTO.
61
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
Ray49E innehar funksjoner for Class “D” Digital Selective Calling (DSC). DSC
protokollen er et international akseptert system for å sende og motta digitale
anrop. DSC bruker en unik Maritime Mobile Service Identity (MMSI) nummer for å
dirigere DSC anrop direkte til din radio, mye likt et telefonnummer.
Merk: Et MMSI number trengs for å operere DSC funksjoner i denne radioen. Du kan få
tildelt et MMSI nummer fra samme myndighet som utsteder konsesjon for radioen. Når
dette er tildelt, kan du selv programmere MMSI nummeret inn i radioen første gang. Hvordan du gjør dette er beskrevet “Mitt MMSI nummer“ på side 87. Raymarineforhandleren
kan også gjøre dette for deg. Han kan også endre MMSI nummeret hvis det er nødvendig.
Ray49E inneholder en separat, dedikert, mottaker bare for DSC kommunikasjon
på kanal 70. Hvis et DSC anrop mottas, vil radioen svare automatisk avhengig av
type anrop. Når det mottas et DSC anrop fra et annet fartøy, eller en
kystradiostasjon, vil et varselssignal høres og DSC data vises på skjermen; slik
som tidspunkt for anropet, hvem som kaller, samt type og prioritet på anropet.
5.1 DSC anropsmeny
Du får tilgang til DSC funksjonene via DSC menyen. Trykk og hold MENU/DSC
knappen i mer enn 3 sekunder for å komme inn i DSC meny.
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
DSC MENU
>INDIVIDUAL
GROUP
ALL SHIPS
D10284-1
Merk: Nødkall gjøres ved bruk av DISTRESS knappen.
Ray218E/Ray55E kan utføre følgende DSC kall:
62
Ray49E Marine VHF Radio
Merk: .
DSC Oppkall
Type
Beskrivelse
DISTRESS
Sender ut ditt MMSI nummer og type nødsituasjon sammen med
posisjon- og tidsinformasjon mottatt fra GPS. Denne digitale informasjonen lar andre fartøy og kystradiostasjoner med DSC utstyr oppfatte hvor du er og at du er i en nødsituasjon. Nødkall blir satt igang
med DISTRESS knappen
INDIVIDUAL
Dette er et ROUTINE DSC kall til en kjent stasjon ved bruk av dens
MMSI nummer.
GROUP
Sender transmisjoner som bare blir mottat av radioer som har samme
gruppenummer. Opp til 3gruppe MMSI nummer kan lagres og brukes
til anrop.
ALL SHIPS
Sender en melding til alle fartøy innen rekkevidde om at du trenger
assistanse, men at situasjonen ikke er alvorlig nok til at du vil sende et
nødkall. All Ships kall skal bare brukes hvis vanlig kall på kanal 16 ikke
fører fram. Det finnes to typer All Ships kall: SAFETY for advarsel og
råd, og URGENCY for assistanse når liv ikke er i umiddelbar fare.
POSITION
REQUEST
Denne funksjonen gjør det mulig å spørre om GPS posisjonen fra et
hvilket som helst fartøy som du kjenner MMSI nummeret til. Du kan
spesifisere hvilke fartøy du vil kalle opp ved å velge fra MMSI telfonboken, eller ved å slå inn MMSI nummeret manuelt.. Du kan også selv bli
spurt om å sende ut din posisjon til andre fartøy.
RECEIVED
CALLS
Det finnes tre separate logger som tar vare på informasjon om mottatte DSC anropstyper med nummer og tidspunkt..Anrop blir sortert i
følgende rekkefølge: Distress Log, Call Log for alle andre typer DSC
MERK: Du kan gjøre et DSC kall direkte fra loggen til det fartøy som er
vist i loggen. Du kan også legge inn fartøyet direkte i DSC telefonbok.
Velge i DSC meny og programmere valg.
Det er to måter å velge i DSC meny, og programmere inn karakterer på:
1. De fleste eksemplene i dette kapittlet viser dette ved hjelp av CH/OK vribryteren eller menyknapper på radioen.
2. Du kan også trykke pil OPP/NED på mikrofonen for å velge, og så trykke he HI/
LO knappen på mikrofonen for å bekrefte valget.
63
D10025-1
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
5.2 Nødkall
Ved utsendelse av et nødkall tar Ray218E/Ray55E posisjons- og tidsdata fra
NMEA inndata, sammen med ditt MMSI, og setter det sammen til en digital
“pakke”. Når denne sendes ut vil den digitale informasjonen la andre fartøy og
kystradiostasjoner utsyrt med DSC, vite hvor du er og at du er i en nødsituasjon.
Ditt nødkall kan inneholde hvilke type nød du er i (designated call) eller ikke
(undesignated call).
Sende et nødkall
Løft opp det fjærbelastede lokket på frontpanelet på radioen
D10285-1
Hurtig nødkall
For å sende et nødkall uten å spesifisert type nød::
• Trykk og hold den røde DISTRESS knappen i for 3 sekunder for å sende. I
disse 3 sekundene vil radioen pipe, skjermen vil blinke og en teller vil telle ned
03...02...01.
64
Ray49E Marine VHF Radio
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
DISTRES CALL
COUNTING
DOWN...
DISTRES CALL
COUNTING
DOWN...
DISTRES CALL
COUNTING
DOWN...
DISTRES CALL
TRANSMITTING
DISTRESS
UNDESIGNATED
D10286-1
PRESS and HOLD for 3 SECS
Nødkall med type nød
For å sende et nødkall og spesifisere type nød:
1. Trykk den røde DISTRESS knappen.
2. Slipp opp DISTRESS knappen.
Distress Call skjermbilde vises.
3. Vri CH/OK knappen eller trykk opp/ned menyknappene til aktuell nødtype er
markert :
• UNDESIG(NATED)
• SINKING
• FIRE
• ADRIFT
• FLOODING
• ABANDONING
• COLLISION
• PIRACY
• GROUNDING
• MANOVERBD
• LISTING
• EXIT
4. Trykk SELECT for å velge type nød.
5. Trykk og hold DISTRESS knappen i 3 sekunder for å sende.I disse 3 sekudene
vil radioen pipe, skjermen vil blinke og en teller vil telle ned 03...02...01.,
akkurat som det uspesifiserte nødkallet ovenfor.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
65
Release
Press
16
DISTRES CALL
UNDESIG
FIRE
>FLOODING
DISTRES CALL
>FLOODING
HOLD DISTRES
3 SECONDS
16
D10287-1
DISTRES CALL
>UNDESIG
FIRE
FLOODING
55 60 5
10
50
15
45
20
40
35 30 25
16
PRESS and
HOLD 3 SECS
Merk: DSC funksjoner er ikke tilgjengelige når ATIS er aktiv. ATIS er ikke aktuelt i Norden.
Sending
Etter at nødkallet har gått ut vil radioen automatisk skifte til kanal 16 med høy
utgangseffekt for å lytte til, og eventuelt kunne svare på oppkall fra andre fartøy
eller kystradiostasjoner som har mottat ditt nødkall.
For å dempe alarm:
Trykk CLEAR.
For å stoppe repetisjon av nødkall:
Trykk CLEAR en gang til.
Nødkallet blir automatisk repetert hvert 3.5 – 4.5 minutt til en bekreftelse er
mottat eller nødkallet er kansellert manuelt..
Motta bekreftelse
Etter at nødkallet er sendt vil radioen vente på en bekreftelse (ACK) fra en annen
stasjon. Skjermen slutter å blinke og alarmen høres sammenhengende til den blir
slått av, eller en ACK mottas.
DISTRES CALL
AWAIT ACK
AUTO
TRANSMIT
16
DISTRES ACK
RECEIVED
16
FROM:
001234567
ORIGINATOR:
232123456
16
UNDESIG
50 46.1718N
001 17.7189W
12:45UTC
16
D10288-1
REPEATS
66
Ray49E Marine VHF Radio
Kansellere et feilaktig sendt nødkall
Hvis nedtellingen ikke er ferdig, slipp DISTRESS knappen.
Hvis nedtelling er ferdig og nødkallet har gått ut, skal du gå på kanal 16 så fort
som mulig og annonsere at en nødsituasjon IKKE er tilstede.
1. Trykk CLEAR to ganger for å kansellere nødmeldingen. Radioen går tilbake til
slike den var før nødkallet.
2. Trykk 16/PLUS key. Radioen bytter til prioritert kanal 16.
3. Annonser feilen til alle stasjoner og oppgi fartøyets navn, kallesignal og
MMSI nummer. For eksempel:
“Alle båter, Alle båter, Alle båter. Dette er Brunhilde , LL1234, MMSI 123456789,
Posisjon en nautisk mil syd for Rauer, Kanseller mitt nødkall 15. juli , kl. 1430,
Brunhilde, LL1234”
Motta et nødkall
Ray49E kan motta DSC nødkall sendt av andre fartøy og/eller bekreftelser (ACK)
sendt av kystradiostasjoner til et annet fartøy i nød. Radioen mottar også nødkall
som er videresendt.
Merk: Klasse “D” DSC radioer slik som Ray218E/Ray55E har ikke selv lov til å sende au-
tomatisk bekreftele (ACK) eller videresende DSC nødmeldinger til andre fartøyer (relay).
Hvis du mottar et nødkall kan du kalle fartøyet på kanal 16 og tilby assistanse.
Når et nødkall mottas, vil Ray218E/Ray55E automatisk bytte til kanal 16 og sette
en hørbar nødalarm. Hvis du har slått av automatisk kanalendring, som beskrevet
på side 89, blir du først spurt on du vil godta anropet.
To alternative skjermbilder vises på skjermen. Hvis posisjonsdata og tid finnes, vil
disse bli vist i det første skjermbilde i tekstområdet på skjermen. Det andre
skjermbildet viser hvilke type nød og tidspunktet det blesendt.
Data fra de to skjermbildene lagres i Distress Log. Konvolutt-symbolet ( )
blinker til du har akseptert anropet, avslått anropet, eller åpnet den uleste
meldingen i loggen. Se kapittel “Mottatte kall (logger)“ på side 84.
For å slå av varselstonen:
Trykk CLEAR.
For å overse nødkallet:
Press CLEAR a second time. The envelope icon disappears, the call is interrupted
and the normal screen appears on the LCD.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
67
For å godta et nødkall når Auto Channel Change er OFF
1. Trykk CH/OK knappen. Varselstonen dempes, konvoluttsymbolet forsvinner
og radioen skifter til kanla 16
2. Trykk CH/OK igjen for å bekrefte kanalendringen. Radioen går tilbake til
standby. Trykk PTT for å snakke på kanal 16.
For å godta et nødkall når Auto Channel Change er ON
Trykk CH/OK. Varseltonen dempes, konvoluttsymbolet forsvinner og radioen går
automatisk til kanal 16. Trykk PTT for å snakke på kanal 16.
...with Auto Channel Change OFF
DISTRESS
FROM:
232123456
DISTRESS
CH CHANGE
REQ TO CH16
DISTRESS
FIRE
50 46.1718N
001 17.7189W
DISTRESS
12:34UTC
PRESS [OK] OR
PRESS [CLR]
DISTRESS
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
16
72
72
72
72
SHIP/SHIP
50 46.1718N
001 17.7189W
PM12:44LOC
...with Auto Channel Change ON
PRESS [OK]
16
16
16
16
DISTRESS
50 46.1718N
001 17.7189W
PM12:44LOC
16
DISTRESS
FROM:
232123456
DISTRESS
CH HAS BEEN
CHANGED
DISTRESS
FIRE
50 46.1718N
001 17.7189W
DISTRESS
12:34UTC
72
D10289-1
68
Ray49E Marine VHF Radio
Merk: AUTO CH CHG valget bestemmer om radioen automatisk skal skifte til kanal 16 for
å motta anrop, eller om du skal spørres om du vil skiftetil kanal 16. Se side 89.
Motta et nødkall videresendt fra annen stasjon.
Hvis et videresendt nødkall mottas, høres en alarm, konvoluttsymbolet blinker og
skjermen viser to alternative skjermbilder. Den første siden viser stasjonens navn/
MMSI. Side 2 viser navn/MMSI og posisjon for fartøyet i nød. Radioen sender IKKE
denne meldingen videre til andre stasjoner
5.3 DSC Telefonbok
Telefonboken kan lagre op til 50 forhåndsprogrammerte MMSI numre som du kan
velge fra for å gjøre et individuelt anrop. Oppføringene er sortert på navn og
inneholder stasjonens MMSI nummer. Du kan legge til, redigere og slette
innføringer i telefonboken, mye likt hva du kan gjøre på en mobiltelefon.
Navnefeltet kan bestå av opp til 11 karakterer . 13 symboler er også tilgjengelig.
Vri på CH/OK knappen for å få opp ønsket navn på skjermen og trykk CH/OK
knappen for å velge.
Legge inn ny oppføring
1. Fra DSC menu, roter CH/OK knappen til pilen peker på PHONEBOOK.
2. Trykk inn CH/OK kappen for å velge.
Telefonbok listen kommer da frem. Pilen vil peke på <NEW>. Hvis det ikke er
lagt noe inn i telefonboken tidligere er dette det eneste valget.
3. Trykk CH/OK knappen igjen for å velge. Du blir spurt om MMSI nummeret for
den nye innføringen. Posisjonen for den første karakteren som skal inn blir
markert med en blinkende understrek.
16
ENTER MMSI:
_-------ENTER NAME:
-----------
16
PHONEBOOK
>[NEW]
[BACK]
D10291-1
DSC MENU
POS REQUEST
RECV'D CALL
>PHONEBOOK
16
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
69
ENTER MMSI:
2-------ENTER NAME:
-----------
16
ENTER MMSI:
2_------ENTER NAME:
-----------
16
D10292-1
4. Vri på CH/OK knappen. Den blinkende understreken erstattes av et tall. Fortsett å vri på knappen til det ønskede tall vises.
5. Når ønsket tall blir vist trykker du CH/OK knappen for å akseptere. Den neste
posisjon som skal fylles ut blir så understreket.
ENTER MMSI:
232123456
ENTER NAME:
-----------
16
ENTER MMSI:
232123456
ENTER NAME:
_----------
16
D10293-1
6. Forstsett denne prosessen til alle MMSI tall er fylt ut.
7. Når du trykker CH/OK knappen for å godta det siste MMSI tallet, flytter
markøren seg til navnefeltet. Den første karakteren i denne linjen er et symbol
fylt ut av radioen basert på MMSI nummeret du nettopp la inn.
Kystradiostasjoner identifiseres med “00” i begynnelsen MMSI nummeret.
Hvis du slår inn 00 i begynnelsen av MMSI nummeret vil radioen igjenkjenne
dette som en kystradiostasjon og automatisk legge inn et “tårn” symbol ( ).
Hvis du har slått inn et annet tall enn 0 først i MMSI nummeret, vil et ankersymbol ( ) vises foran navnet, som tegn på at det dreier seg om et fartøy.
8. Den første posisjon for å legge inn en karakter blir markert med en blinkende
understrek. Ved å bruke samme prosedyre som ovenfor, vri CH/OK knappen
for å velge karakterer til navnet. Alle bokstaver og tall kan brukes i tillegg til
13 symboler: ! # % ’ ( ) : ? / . , + 9. Trykk CH/OK knappen for å godta. Fortsett denne prosessen til alle karakterer
i navnet er slått inn.
Ray49E Marine VHF Radio
ENTER MMSI:
232123456
ENTER NAME:
T ---------
16
ENTER MMSI:
232123456
ENTER NAME:
TOTL MADNE_
16
D10294-1
70
232123456
TOTL MADNES
>SAVE
CANCEL
16
PHONEBOOK
[NEW]
> TOTL MADNES
[BACK]
16
D10295-1
10. Når du er ferdig trykker du CH/OK tfor å akseptere.
11. Trykk CH/OK for å lagre. Den nye oppføringen kommer opp i listen.
Redigere en eksisterende oppføring
I telefonboken, vri CH/OK knappen til den ønskede oppføring er markert.
Trykk CH/OK. En liste av valg vises.
Vri CH/OK knappen til pilen peker på EDIT.
Trykk CH/OK for å velge.
Gjør endringene av navnet eller MMSI nummeret ved bruk av CH/OK knappen.
6. Når ferdig,trykk CH/OK for å lagre forandringene. Det endrede nummmer
eller navn vises i listen.
1.
2.
3.
4.
5.
Slette en eksisterende oppføring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I telefonboken, vri CH/OK knappen til den ønskede oppføring er markert.
Trykk CH/OK. En liste av valg vises.
Vri CH/OK knappen til pilen peker på DELETE.
Når ferdig,trykk CH/OK for å lagre forandringene.Oppføringen vil nå være
slettet fra listen.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
71
5.4 Individuelle kall
Ray49E kan gjøre individuelle DSC kall
Gjøre DSC kall til kystradiostasjoner
De fleste eksemplene i denne boken viser hvordan man gjør DSC kall til et fartøy.
Prosedyren for å gjøre individuelle kall til kystradiostasjoner er forskjellig. Kall til
et fartøy krever at du legger ved et forslag til arbeidskanal som kan velges fra en
programmert liste i Ray49E. Kall til en kystradiostasjon trenger ikke en
arbeidskanal og prosedyren har ikke dette steget. Det er kystradiostasjonen som
bestemmer arbeidskanal og sender dette i sin bekreftelse (ACK).
Ray49E gir deg automatisk den rette prosedyre basert på MMSI nummeret du
bruker. Hvis “00” finnes som de to første karakterer i MMSI nummeret, blir
prosedyren for kystradiostasjoner fulgt atomatisk.
Merk: Når du gjør et DSC kall til en kystradiostasjon, vil du ikke bli spurt om arbeidskanal,
fordi denne bestemmes av kystradiostasjonen.
Sende et individuelt kall
For å gjøre et individuelt kall til et annet fartøry, må du velge det spesifikke MMSI
nummeret, og hvilken arbeidskanal som skal brukes i kallet. MMSI nummeret kan
tastes inn direkte, eller plukkes fra telefonbokens liste over preprogrammerte
nummer :
1. Fra DSC menyen, vri på CH/OK knappen INDIVIDUAL er markert.
2. Trykk CH/OK.Menyen for indeviduelle kall kommer frem, og en liste med alle
dine oppføringer kommer opp, og <MANUAL> for manuell inntasting av
MMSI nummer.
3. VriCH/OK knappen til ønsket navn er markert.
72
Ray49E Marine VHF Radio
72
IND ROUTINE
MANUAL
> TOTL MADNES
[BACK]
72
IND ROUTINE
>MANUAL
TOTL MADNES
[BACK]
72
D10296-1
DSC MENU
>INDIVIDUAL
GROUP
ALL SHIPS
Hvis du skal bruke manuell inntasting av MMSI nummer:
Tast inn MMSI nummeret ved hjelp av CH/OK knappen. Vri på CH/OK knappen for å finne det riktige tall og så trykk inn CH/OK knappen for å velge. Den
neste ledige posisjon blir markert med en blinkende understrek. En mer utfyllende beskrivelse av manuell inntasting kan finnes “Legge inn ny oppføring“
på side 68.
72
IND ROUTINE
ENTER MMSI:
_--------
IND ROUTINE
232123654
CALLING...
72
72
D10290-1
IND ROUTINE
>MANUAL
TOTL MADNES
[BACK]
4. Når ønsket navn er markert trykker du SELECT.
5. Vri CH/OK knappen for å velge den kanalen som skal brukes for indeviduell
kall og trykk så CH/OK for å akseptere. Velg 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 67,
68, 69, 71, 72, 73 eller 77.
Merk: Individuelle kall til kystradiostasjoner har ikke det siste steget fordi kystradiostasjonen indikerer arbeidskanl i sin bekreftelse (ACK).
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
73
6. Trykk CH/OK for å sende kallet. Det individuelle kallet blir sendt ut på kanal
70, radioen går tilbake til den tidligere kanal og venter på bekreftelse. I denne
perioden kan du også motta anrop.
IND ROUTINE
TOTL MADNES
CALLING...
72
70
IND ROUTINE
TOTL MADNES
SELECT CH
PRESS [OK]
08
D10297-1
IND ROUTINE
TOTL MADNES
SELECT CH
PRESS [OK]
IND ROUTINE
TOTL MADNES
AWAITING ACK
72
ACK RECEIVED
TOTL MADNES
CH HAS BEEN
CHANGED
08
ACK RECEIVED
TOTL MADNES
PRESS [OK]
08
D10298-1
7. Når en bekreftelse mottas, vil radioen automatisk skifte til den forelåtte
arbeidskanal, og et DSC ringesignal vil høres. Trykk CH/OK for å godta.
Trykk PTT for å sende på den aktuelle kanalen. Hvis du trykker PTT før ACK er
mottatt, kanselleres det individuelle kallet.
Motta individuelle kall
Når et individuellt kall mottas, lyder en varseltone, konvoluttsymbolet blinker og
skjermen veksler mellom 3 skjermbilder som viser navnet (eller MMSI ID) til
stasjonen som kaller ,og et skjermbilde som viser ønsket arbeidskanal. Det skiftes
ikke til denne kanalen før du har godtatt.
Data på de 3 sidene blir lagret i Call Log. Konvoluttsymbolet ( ) blinker til du har
godtatt kallet, avslått kallet, eller åpnet den aktuelle meldingen i loggen. Se
avsnitt “Mottatte kall (logger)“ på side 84.
Ray49E Marine VHF Radio
INDIVIDUAL
ROUTINE
FROM:
GOOD RX
08
INDIVIDUAL
ROUTINE
CH CHANGE
REQ TO CH72
08
INDIVIDUAL
ROUTINE
PRESS OK OR
PRESS CLR
08
D10299-1
74
REPEATS
For å dempe varseltonen.
Press CLEAR. Varseltonen vil også slås av automatisk etter 2 minutter..
For å overse anropet:
Trykk CLEAR en gang til. Kunvoluttsymbolet forsvinner, anropet avbrytes og det
normale skjermbildet vises.
For å godta et induviduelt kall:
1. Trykk CH/OK knapp for å veksle til foreslått arbeidskanal. Varselstonen dempes og konvoluttsymbolet forsvinner.
2. Hvis den som anroper krever en bekreftelse (ACK), trykk CH/OK for å sende.
3. Når den som har kalt opp svarer på ACK, trykk CH/OK for å gå tilbake til
standby. Kommunikajonen foregår heretter på forslåtte arbeidskanal.
SEND ACK
ABLE COMPLY
>SEND
CANCEL
08
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
72
D10300-1
Hvis den som kaller opp ber om en arbeidskanl som ikke er støttet, vises
meldingen INVALID CHANNEL på skjermen. Dersom en ACK sendes, vil den andre
stasjonen få en melding: UNABLE TO COMPLY, som indikerer at din radio ikke
kunne bruke ønsket kanal.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
75
5.5 Gruppekall
Gruppekall-funksjonen sender meldinger som kun mottas av radioer som har et
felles gruppe MMSI nummer, f. eks.en eskadre eller en regatta. Ray218E/Ray55E
kan sende gruppekall.
Sette opp MMSI gruppe
Du kan programmere inn opp til fem MMSI ID gruppenummer med tilknyttet
gruppenavn, som kan være opp til 11 karakterer lang. MMSI ID gruppenummer
begynner alltid med 0 (null). Du trenger bare slå inn de siste 8 tall for
gruppenummeret; den første “0” blir slått inn automatisk..
Legge til en ny gruppe
1. Fra DSC menyen, vri CH/OK kknappen til pilen peker på GROUP.
2. Trykk CH/OK for å velge. Menyen for Gruppe kommer opp og pilen peker på
CALL.
3. Vri CH/OK til pilen peker på MY GROUP ID.
4. Trykk CH/OK for å velge. Hvis det allerede eksisterer MMSI ID nummere, kommer disse verdiene opp. Hvis blank, blir <EMPTY 1>, <EMPTY 2>, etc. vist for
å indikere at gruppenummer ennå ikke er programmert.Velg den første ledig
tomme plassen.
5. Trykk CH/OK for å velge. GROUP MMSI feltet kommer opp. Det første tallet
“0” er allerede lagt inn for deg, som inikerer at det er Gruppe MMSI ID. Den
første posisjonen som skal fylles ut er markert med en blinkende understrek.
6. Fyll ut gruppenummerfeltet med et siffer av gangen ved å bruke CH/OK knappen:
• Roter CH/OK for å vise den ønskede karakteren.
• Trykk CH/OK for å akseptere og hoppe til neste karakter. Gjenta denne
prosessen til alle MMSI nummer er fylt inn.
(En mer deltaljert beskrivelse av hvordan man taster inn karakterer kan
finnes i “Legge inn ny oppføring“ på side 68.)
7. Trykk CH/OK for å akseptere
8. Når du er ferdig, trykk CH/OK for å bekrefte. Den nye oppføringen kommer
frem i listen.
Bruk den samme metoden for å redigere en eksisterende oppføring.
Ray49E Marine VHF Radio
DSC MENU
INDIVIDUAL
>GROUP
ALL SHIPS
GROUP
CALL
>MY GROUP ID
[BACK]
73
GROUP
>CALL
MY GROUP ID
[BACK]
73
73
MY GROUP ID
>[EMPTY 1]
[EMPTY 2]
[EMPTY 3]
73
Select Characters
ENTER MMSI:
0_------ENTER NAME:
-----------
73
ENTER MMSI:
023212345
ENTER NAME:
RAYMARINE
73
Press OK
MY GROUP ID
>023212345
[EMPTY 2]
[EMPTY 3]
73
D10301-1
76
Sende et gruppekall
For å kalle opp andre fartøy i gruppen, velg gruppenavnet som ble beskrevet i
forrige avsnitt, og hvilken arbeidskanal som skal brukes i gruppekallet.
1. Fra DSC menyen, vri på CH/OK knappen til GROUP er markert.
2. Trykk CH/OKfor å velge. Menyen for gruppekall kommer opp og pilen peker
på CALL.
3. trykk CH/OK for å velge CALL. Gruppene du har lagret kommer opp. velg den
gruppen du ønsker å vri CH/OK knappen.
4. Trykk CH/OK for å velge.
5. Vri CH/OK for å velge arbeidskanal som skal brukes til kallet.
6. Trykk CH/OK for å velge. Du blir bedt om å sende eller avbryte kallet.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
77
7. Trykk CH/OK for å sende gruppekallet.
Gruppekallet sendes på kanal 70, og radioen skifter til den valgte arbeidskanalen for kallet.
8. Trykk CH/OK for å bekrefte og gå til den valgte kanalen
77
GROUP
>CALL
MY GROUP ID
[BACK]
77
GRP ROUTINE
>023212345
023254321
[EMPTY]
77
GRP ROUTINE
023212345
SELECT CH
PRESS [OK]
77
GRP ROUTINE
023212345
SELECT CH
PRESS [OK]
06
GRP ROUTINE
023212345
>SEND
CANCEL
06
TX COMPLETE
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
06
SHIP/SHIP
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:57LOC
06
DSC MENU
INDIVIDUAL
>GROUP
ALL SHIPS
D10302-1
l.
78
Ray49E Marine VHF Radio
Motta gruppekall
Ray49E kan motta gruppekall fra de som er forhåndsprogrammert i radioen.
Når et gruppekall mottas, lyder en varseltone, konvoluttsymbolet blinker og
skjermen veksler mellom 3 skjermbilder som viser navnet (eller MMSI ID) til
stasjonen som kaller ,og et skjermbilde som viser ønsket arbeidskanal. Det skiftes
ikke til denne kanalen før du har godtatt.
GROUP
ROUTINE
GROUP:
023212345
08
GROUP
ROUTINE
CH CHANGE
REQ TO CH72
08
GROUP
ROUTINE
PRESS OK OR
PRESS CLR
08
D10303-1
Data på de 3 sidene blir lagret i Call Log. Konvoluttsymbolet ( ) blinker til du har
godtatt kallet, avslått kallet, eller åpnet den aktuelle meldingen i loggen. Se
avsnitt “Mottatte kall (logger)“ på side 84.
REPEATS
For å dempe varseltonen.
Press CLEAR. Varseltonen vil også slås av automatisk etter 2 minutter..
For å overse anropet:
Trykk CLEAR en gang til. Kunvoluttsymbolet forsvinner, anropet avbrytes og det
normale skjermbildet vises.
For å godta et gruppekall:
1. Trykk CH/OK knapp for å veksle til foreslått arbeidskanal. Varselstonen dempes og konvoluttsymbolet forsvinner.
2. Når den som har kalt opp svarer på ACK, trykk CH/OK for å gå tilbake til
standby. Kommunikajonen foregår heretter på forslåtte arbeidskanal.
Hvis den som kaller opp ber om en arbeidskanl som ikke er støttet, vises
meldingen INVALID CHANNEL på skjermen. Dersom en ACK sendes, vil den andre
stasjonen få en melding: UNABLE TO COMPLY, som indikerer at din radio ikke
kunne bruke ønsket kanal.
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
72
SHIP/SHIP
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:57LOC
72
D10304-1
l.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
79
5.6 Alle Skip kall
Et Alle Skip kall sender ut en melding til alle skip innen rekkevidde. Ray49E kan
sende Alle Skip sikkerhetskall for informasjon om farlige situasjoner (Safety) eller
ønske om assistanse uten at det er fare for liv og lemmer (Urgency). Et eksempel
kan være å informere andre om en drivende container som kan være en fare for
mindre fartøy etc (Safety), eller at du har sykdom eller har hatt et uhell ombord
(Urgency). Alle Skip kall går ut på kanal 70 og radioen bytter automatisk til kanal
16 med full effekt for eventuell videre kommunikasjon.
Sende et Alle Skip kall
DSC MENU
INDIVIDUAL
GROUP
>ALL SHIPS
ALL SHIPS
URGENCY
>SEND
CANCEL
73
ALL SHIPS
>URGENCY
SAFETY
[BACK]
73
73
TX COMPLETE
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
16
Motta et Alle Skip kall
Hvordan radioen reagerer på Alle Skip kall er avhengig av kallets prioritet.
Routine og Safety kall har en lavere prioritet enn All Ships Urgency og Distress
kall.
D10305-1
1. Fra DSC menyen, vri på CH/OK knappen til ALL SHIPS blir markert.
2. Trykk CH/OK for å velge. Velg type kall du ønsker å utføre: URGENCY eller
SAFETY.
3. Trykk CH/OK igjen for å sende kallet. Kallet sendes på kanal70, og radioen
skifter etterpå til kanal 16 med full effekt.
4. Trykk CH/OK for å bekrefte Alle Skip kall. Radioen går tilbake til standby
modus.
Trykk PTT for å videre kommunikasjon på kanal 16.
80
Ray49E Marine VHF Radio
Alle Skip Rutine eller Sikkerhet
Når et Alle Spip Rutine eller Sikkerhet mottas, lyder en varseltone,
konvoluttsymbolet blinker og skjermen veksler mellom 3 skjermbilder som viser
navnet (eller MMSI ID) til stasjonen som kaller ,og et skjermbilde som viser at
arbeidskanal er forandret. Data på de 3 sidene blir lagret i Call Log.
Konvoluttsymbolet ( ) blinker til du har godtatt kallet, avslått kallet, eller åpnet
den aktuelle meldingen i loggen. Se avsnitt “Mottatte kall (logger)“ på side 84.
For å dempe varseltonen.
Press CLEAR. Varseltonen vil også slås av automatisk etter 2 minutter..
For å overse anropet:
ALL SHIPS
SAFETY
FROM:
TRANQUILITY
77
ALL SHIPS
SAFETY
CH CHANGE
REQ TO C16
77
ALL SHIPS
SAFETY
PRESS OK OR
PRESS CLR
77
D10306-1
Trykk CLEAR en gang til. Kunvoluttsymbolet forsvinner, anropet avbrytes og det
normale skjermbildet vises.
REPEATS
For å godta Alle Skip Rutine eller Sikkerhet kall:
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
16
DISTRESS
50 46.1718N
001 17.7189W
AM11:57LOC
16
D10308-1
1. Trykk CH/OK knapp for å veksle til foreslått arbeidskanal. Varselstonen dempes og konvoluttsymbolet forsvinner.
2. Når den som har kalt opp svarer på ACK, trykk CH/OK for å gå tilbake til
standby. Kommunikajonen foregår heretter på forslåtte arbeidskanal.
Alle Skip Nød eller Distress kall
For et Nød eller Distress kall vil oppsettet av Automatisk Kanalskifte funksjonen (se
side 89) avgjøre hvordan kallet behandles. Hvis satt PÅ vil radioen automatisk
skifte til kanal 16 for videre muntlig kommunikasjon.Hvis av vil du bli bedt om å
manuelt akseptere eller avvise kallet ved å trykke CH/OK eller CLEAR, . Når slått
AV vil
ikonet komme frem.
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
81
For å akseptere Alle Skip Nød eller Distress kall når Auto Kanalskifte
er satt AV
1. Trykk CH/OK. Alarmtonen blir dempet, konvoluttsymbolet forsvinner og radioen skifter til kanal 16.
2. Trykk CH/OK for å bekrefte skiftet av kanal. Radioen går tilbake til standby
modus. Trykk PTT for å kommunisere på kanal 16.
For å akseptere Alle Skip Nød eller Distress kall når Auto Kanalskifte
er satt PÅ
Trykk CH/OK. Alarmtonen blir dempet, konvoluttsymbolet forsvinner og radioen
skifter til kanal 16. Trykk PTT for å kommunisere på kanal 16.
Hvis den som kaller opp ber om en arbeidskanl som ikke er støttet, vises
meldingen INVALID CHANNEL på skjermen. Dersom en ACK sendes, vil den andre
stasjonen få en melding: UNABLE TO COMPLY, som indikerer at din radio ikke
kunne bruke ønsket kanal.
...with Auto Channel Change OFF
ALL SHIPS
URGENCY
FROM:
232123456
ALL SHIPS
URGENCY
CH CHANGE
REQ TO CH16
ALL SHIPS
URGENCY
PRESS [OK] OR
PRESS [CLR]
DISTRESS
CH HAS BEEN
CHANGED
PRESS [OK]
16
06
06
06
SHIP/SHIP
50 46.1718N
001 17.7189W
PM12:44LOC
...with Auto Channel Change ON
PRESS [OK]
16
16
16
DISTRESS
50 46.1718N
001 17.7189W
PM12:44LOC
16
ALL SHIPS
URGENCY
FROM:
232123456
ALL SHIPS
URGENCY
CH HAS BEEN
CHANGED
ALL SHIPS
URGENCY
06
D10307-1
82
Ray49E Marine VHF Radio
5.7 Spørre om Posisjon
Med denn funksjonen kan du spørre et annet fartøy om dets GPS posisjon hvis
fartøyet har en radio som har støtte for dette, og som har et kjent MMSI nummer.
Du kan sette opp kallet enten fra telefonboken eller ved å slå inn MMSI nummeret
direkte.
Velge et spesifikt fartøy
DSC MENU
GROUP
ALL SHIPS
>POS REQUEST
POS REQUEST
[MANUAL]
ALFRESCO
> ISLANDER
08
POS REQUEST
>[MANUAL]
ALFRESCO
ISLANDER
08
08
POS REQUEST
ISLANDER
>SEND
CANCEL
08
D10309-1
1. Velg POS REQUEST fra DSC menyen.
2. Velg stasjonsnavnet fra telefonboken.
—eller—
Velg <MANUAL> og tast inn fartøyets MMSI nummer, som beskrevet i“Legge
inn ny oppføring“ på side 68.
3. Trykk SEND for å sende anropet.
Anropet blir sendt på kanal 70, og radioen går tilbake til den opprinnelige
arbeidskanalen og venter på svar. I denne perioden kan du motta andre
anrop.
Merk: DSC funsjoner er ikke tilgjengelige når ATIS er aktiv. AITS er ikke aktuellt i Norden .
Når Spørre om Posisjon blir akseptert av den andre stasjonen:
Når svaret på en Spørre om Posisjon mottas, vil Ray49E vise at kallet er akseptert
av den andre stasjonen og gi en varselstone.. Trykk hvilken som helst tast for å
stoppe varseltonen. Den slår seg av automatisk etter 2 minutter.
Trykk CLEAR for å gå tilbake til vanlig operasjon.. Du kan se på informasjonen
senere ved å bruke DSC MENU > RECV’D CALLS > POSIT’N LOG.
POS REQUEST
ISLANDER
AWAITING
POSIT'N
72
83
POS RCV'D
50 46.1718N
001 17.7189W
11:57UTC
72
POS RCV'D
ISLANDER
PRESS [OK]
72
D10310-1
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
REPEATS
Finne siste mottatte posisjonsdata
1. Fra DSC Menyen, velg RECV’D CALLS.
2. Vri CH/OK knappen eller trykk pil OPP/NED knappene for å finne POSIT’N
LOG.
3. Trykk CH/OK. Den siste mottate posisjon (LAST CALL) vises.
Merk: Kun den siste posisjonen blir lagret. Den neste mottate posisjon vil overskrive den
siste.
Trykk BACK eller CLEAR knappen for å avslutte
Motta et Spørre om Posisjon kall fra en annen stasjon
Hvis du mottar et Spørre om Posisjon kall fra en annen stasjon, vil Ray49E reagere
i henhold til hva du har spesifisert i Position Reply menypunkt (se side 90). OFF vil
blokkere sending av posisjonsdata. AUTO vil sende ut posisjonsdata automatisk.
MANUAL vil sende posisjonsdata bare etterat du har svart på meldingen.
Data på de 2 sidene blir lagret i Position Log. Konvoluttsymbolet ( ) blinker til
du har godtatt kallet, avslått kallet, eller åpnet den aktuelle meldingen i loggen.
Se “Mottatte kall (logger)“ på side 84.
POSITION
REQUEST
FROM:
SHIP SHAPE
73
GPS DATA OK
SEND POSIT'N
PRESS [OK] OR
PRESS [CLR]
REPEATS
73
POSITION
HAS BEEN
SENT
PRESS [OK]
73
D10311-1
Hvis et manuelt svar mottas, vil den spørrende stasjons MMSI nummer eller
stasjonsnavn vises (hvis lagret i telefonboken). Trykk CH/OK for å tillate at din
posisjon blir sendt. Avslå forespørselen med CANCEL eller CLEAR knappen.
84
Ray49E Marine VHF Radio
5.8 Mottatte kall (logger)
Radien vedlikeholder lister med sist mottate typer DSC kall sortert på nummer og
tid for mottak. Separate logger blir brukt for:
1. Distress
• Distress Log
• Distress ACK Log
• Distress Relay Log
2. Call Log
• Individual Calls
• All Ship Calls
• Group Calls
3. Position Log
• Last call received
Hvis anropet er fra en stasjon som finnes i din telefonbok, vil stasjonsnavnet vises
i listen. Dersom anroperen ikke finnes i telefonboken vil MMSI nummeret vises i
stedet.
Når et DSC kall mottas, vil konvoluttsymbolet blinke på skjermen og et pilsymbol
( )vises på venstre side av den aktuelle loggen. Disse symbolene forsvinner når
loggen blir åpnet.
Kystradiostasjoner blir identifisert med MMSI nummer som begynner med ”00”.
Hvis du har satt inn et navn for kystradiostasjonen i telefonboken, vil et
tårnsymbol (&) vises til venstre for navnet. Likedan, gruppestasjoner har en enkel
“0” som første tall i MMSI nummeretog blr merket med et pluss symbol ( ) i
første posisjon i navnefeltet i telefon bok eller logg. Hvis MMSI nummeret
begynner med et tall forskjellig fra “0”, vil et ankersymbol vises først i navnet, for
å identifisere stasjonen som et fartøy.
Stasjonstype
MMSI
nummer
Fartøy
xxxxxxxxx
Gruppe
0xxxxxxxx
Kystradio
00xxxxxxx
Telefonbok/
Loggsymboll
ingen
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
85
For å se på anropslogg:
1. Fra DSC menyen, vri CH/OK knappen til pilen peker på RECV’D CALL.
2. Trykk CH/OK. Tre kategorier vises: DISTRESS, CALL LOG og POSIT’N LOG. Hvis
noen av disse loggene inneholder en ulest melding vil du se et stjernesymbol
(*) til venstre for loggnavnet.
3. Vri CH/OK knappen til pilen peker på ønsket logg.
72
RECV'D CALL
DISTRESS
>*CALL LOG
POS LOG
72
RECV'D CALL
>DISTRESS
*CALL LOG
POS LOG
72
D10312-1
DSC MENU
ALL SHIPS
POS REQUEST
>RECV'D CALL
*CALL-01
INDIVIDUAL
ROUTINE
AQUAHOLIC
*CALL-02
ALL SHIPS
SAFETY
CASTAWAY
72
*CALL-01
REQ TO CH 68
PRESS [OK]
FOR OPTIONS
72
72
*CALL-02
REQ TO CH 09
PRESS [OK]
FOR OPTIONS
72
D10320-1
4. Trykk CH/OKfor å velge. Entry 01 vises først, med anropstype og tidspunkt for
anrop. Dette er det sist mottatte anrop.
5. Bruk CH/OK kappen på radioen, eller CH opp/ned pilene på mikrofonen, for å
bla i listen med inntill 30 oppføringer.
86
Ray49E Marine VHF Radio
Hvis anropende stasjon har bedt om en arbeidskanal som ikke støttes, vill, Unable
to Comply vises for å indikere at radioen ikke kunne innfri ønsket..
Bruke poster i loggen
OPTIONS
>CALL BACK
DELETE
SAVE
72
D10321-1
Radioen har funskjoner som kan utføres på, eller ved hjelp av poster i DSC
loggene. Når tesksten PRESS [OK] FOR MORE OPTIONS vises, trykk CH knappen.
Velg fra følgende:
• CALL BACK. Gjør et individuelt kall til stasjonen i posten.
• DELETE. Fjerner posten fra loggen.
• SAVE. Lagrer MMSI nummeret i telefonboken og gir deg mulighet for å sette
til et navn. Hvis et navn allerede eksisterer for dett MMSI nummeret, vil du blir
bedt om å redigere navnet.
5.9 DSC Oppsett
DSC Setup menyen kan brukes til å sette opp egenskaper for følgende funksjoner:
• Radioens MMSI nummer
• Hvordan radioen skal oppføre seg overfor et mottatt Spørre om Posisjon kall
• Radioens ATIS nummer (ikke aktuelt i Norden)
• Om ATIS er aktivisert (ikke aktuelt i Norden)
• Om radioen automatisk skal skifte kanal etter ønske fra mottate nødkall eller
Alle Skip kall.
For å justere verdier:
1. Trykk og hold MENU/DSC knappen i 3 sekunder for å komme til DSC Meny.
2. Vri CH/OK knappen eller trykk pil OPP/NED for å markere DSC SETUP.
3. Trykk CH/OK knappen eller SELECT for å akseptere. DSC Setup skjermbilde
vises.
Velg fra følgende:
• MY MMSI ID
• AUTO CH CHG
• POS REPLY
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
87
Mitt MMSI nummer
Denne operasjon lagrer ditt MMSI nummersom brukes i DSC kommunikasjon,
innbefattet DSC nødkall. Hvis du prøver å bruke en DSC funksjon før du har slått
inn ditt MMSI nummer , vil du se en feilmelding, og du blir bedt om taste inn MMSI
nummeret.
Merk: Du kan få tildelt et MMSI nummer fra samme myndighet som utsteder konsesjon
for radioen. Når dette er tildelt, kan du selv programmere MMSI nummeret inn i radioen.
Raymarineforhandleren kan også gjøre dette for deg.
Dette er en engangsoperasjon. Etter at MMSI nummeret er programmert inn:
• vil du ikke kunne endre dette
• vil kun forhandler/distributør kunne endre det
• vil denne menyen bare vise det programmerte nummer.
For å sette inn eller se på MMSI nummeret:
1. Fra DSC MENU, vri CH/OK knappen til pilen peker på DSC SETUP.
2. Trykk CH/OK knappen for å akseptere. DSC SETUP menyen kommer frem.
3. Trykk CH/OK for å velge MY MMSI ID.
Hvis et MMSI nummer allerede er lagret, vil nummeret vises. Dersom MMSI
nummeret er blankt, vil bindestreker vises for å indikere at nummeret ennå
ikke er satt inn. Den første posisjon som skal motta et siffer er markert med
en blinkende understrek.
4. Vri CH/OK knappen. Den blinkende understreken blir erstattet av et tall. Fortsett å vri knappen for å bla gjennom tallrekken.
5. Når det riktige nummeret kommer opp, trykk CH/OK for å akseptere.
Neste karakter som da skal velges vil være understreket.
6. Forsett denne prosessen til hele MMSI nummeret er lagt inn.
7. Når alle tall er lagt inn, trykk CH/OKfor å akseptere.
8. Trykk og hold CH/OK knappen. Du blir da bedt om å legge inn MMSI nummeret en gang til.
9. Bruk CH/OK knappen, legg inn alle ni MMSI tallene og bekreft.
10. Trykk CH/OK for å akseptere ditt valg.
Hvis det andre nummeret du la inn ikke stemmer med det første, vil det
komme opp en melding, og du blir bedt om å gjenta hele prosessen.
11. Når du er ferdig, trykk og hold CH/OKfor å akseptere
12. Trykk CH/OK en siste gang for å lagre MMSI nummeret og gå tilbake til DSC
Oppsett menyen.
Merk: Du kan ikke begynne ditt MMSI nummer med “0” (enkel null),da dette indikerer et
gruppenummer. Du kan ikke begynne ditt MMSI nummer med “00” (to nuller), da dette
identifiserer en kystradiostasjon.
Ray49E Marine VHF Radio
72
DSC SETUP
>MY MMSI ID
AUTO CH CHG
POS REPLY
72
INPUT
MY MMSI ID:
_--------
72
INPUT
MY MMSI ID:
2--------
72
INPUT
MY MMSI ID:
2 -------
72
INPUT
MY MMSI ID:
2320123456
72
INPUT
MY MMSI ID:
2320123456
HOLD [OK]
72
RE-ENTER
MY MMSI ID:
_--------
72
INPUT
MY MMSI ID:
2320123456
72
INPUT
MY MMSI ID:
2320123456
HOLD [OK]
72
PROGRAMMING
2320123456
>SAVE
CANCEL
72
DSC SETUP
>MY MMSI ID
AUTO CH CHG
POS REPLY
72
DSC MENU
PHONEBOOK
>DSC SETUP
[BACK]
D10313-1
88
Kapittel 5: Digital Selective Calling (DSC)
89
Automatisk skifte av kanal ved anrop.
For innkommende nødkall og Alle Skip kall, bestemmer denne funksjonen om
radioen skal skifte automatisk til kanal 16 for å motta ytterligere informasjon,
eller om du skal bli bedt om du vil akseptere eller avslå kanalskifte.
Standard er å ha automatisk kanalskifte (ENABLE ). Hvis den er slått av (OFF), vil
symbolet vises på skjermen.
Denne funksjonen er nyttig for å hindre at radioen plutselig bytter kanal mens du
lytter på en bestemt kanal, f. eks. for trafikk i trange farvann, eller har fast trafikk
med et annet fartøy, f. eks ved buksering.
Merk: Denne funskjonen vil hindre automatisk kanalskifte for nødkall og Alle Skip kall.
Hvis den er aktivisert, er du ansvarlig for å bestemme om manuellt avslag av anropet er fornuftig.
For å slå av/på automatisk kanalskifte
1. Fra DSC SETUP, vri CH/OK knappen til pilen peker på AUTO CH CHG.
2. Trykk CH/OK knappen for å akseptere
3. Vri CH/OK knappen peker på ditt valg:
• Hvis du aksepterer ON (fabrikkoppsett), vil din Ray49E automatisk skifte
til kanal 16 hvis du mottar Distress eller Alle Skip Nød kall.
• Hvis du aksepterer OFF, vil du få en kortfattet melding om kallet, og at det
er bedt om et skifte til kanal 16. Du kan enten akseptere kanalskiftet, elle
avslå for å forsette på arbeidskanal. Når funskjonen er slått av, vil
symbolet vises på skjermen.
Dersom du godtar kanalskiftet vil anropet mottas, en varselstone høres,
og radioen skifter til kanal 16. Trykk hvilken som helst knapp for å slå av
varselstonen. Hvis du overser anropet, vil radioen etter 5 minutter, avslå
anropet, lagre oppkallet i anropsloggen og fortsette normal operasjon.
4. Trykk CH/OK for å akseptere.
Ray49E Marine VHF Radio
DSC SETUP
MY MMSI ID
>AUTO CH CHG
POS REPLY
AUTO CH CHG
ON
>OFF
73
AUTO CH CHG
>ON
OFF
73
73
DSC SETUP
MY MMSI ID
>AUTO CH CHG
POS REPLY
73
D10328-1
90
Posisjonssvar
Dette punktet gir deg mulighet for å bestemme hvordan radioen skal reagere på
et Spørrre on Posisjons kall fra en annen stasjon.
Slå av/på Posisjonsvar:
1. Fra DSC SETUP, vri CH/OK knappen til pilen peker på POS REPLY.
2. Trykk CH/OK knappen for å akseptere.
3. Vri CH/OK knappen til pilen peker på ønsket valg:
DSC SETUP
MY MMSI ID
AUTO CH CHG
>POS REPLY
POS REPLY
AUTO
>MANUAL
OFF
77
POS REPLY
>AUTO
MANUAL
OFF
77
77
DSC SETUP
MY MMSI ID
AUTO CH CHG
>POS REPLY
77
D10329-1
• AUTO sender din posisjon automatisk.
• MANUAL sender data kun etter at du har godkjent forespørselen..
• OFF vil ikke sende din posisjon i det hele tatt; heller ikke informere deg om
forespørselen.
4. Trykk CH/OK for å akseptere.
91
Kapittel 6: Kundeservice
Dette avnittet inneholder informasjon om service for Ray218E eller Ray55E.
6.1 Hvordan kontakte Raymarine
På Internet
Gå til Raymarine hjemmeside:
www.raymarine.com
for siste nytt om Raymarine elektronisk utstyr:
Kundestøtte
Gå til Customer Support som inneholder lenker for å
•
•
•
•
registrere ditt Raymarine produkt
se på, eller laste ned håndbøker i Adobe Acrobat format
laste ned RayTech programvare-oppdateringer.
få tilgang til Raymarine løsningsdatabase
Ved å klikke på Find Answers får du tilgang til vår løsningsdatabase.. Der kan du
søke på spørsmål og svar pr. produkt, kategori, søkeord eller begrep. Hvis du ikke
finner svar på ditt problem kan du klikke på Ask Raymarine fanen for å sende
spørsmålet ditt til vårt tekniske støtteapparat, som vil svare deg på e-mail.
Du kan også gå til hjemmesiden til den norske distributøren, Belamarin AS, for å
finne en liste over norske forhandlere, eller serviceverksteder nær deg:
www.belamarin.no
Reparasjon og service.
I det skjeldne tilfelle at ditt Raymarine utstyr skulle få et problem, skal du kontakte
din Raymarine forhandler for assistanse. Forhandleren er best skikket til å
behandle slik service og du kan få verdifull hjelp til å få apparatet tilbake i full drift.
Kontakt også din nærmeste Raymarine forhandler hvis du har spørsmål om
innstallasjon, feilfinning eller reparasjon.
Deler og tilleggsutstyr
Raymarine tilleggsutstyr og deler kan kjøpes hos din nærmeste Raymarine
forhandler. Se listen over delenummer og valgfritt tilleggsutstyr i Kapittel 2,
92
Ray49E Marine VHF Radio
Installasjon, i denne håndboken, og ha delenummeret tilgjengelig når du snakker
med forhandleren.
Worldwide Support
Kontakt Belamarin AS, tlf. 69 26 46 00.
93
Appendix A: Spesifikasjoner
Generelle
Montering
Brakett eller innfelling
Størrelse (H x B x D): Ray49E
Innfelt
På brakett
73 x 167 x 174 mm (2.87 x 6.57 x 6.85 in)
90.3 x 179 x 174 mm (3.56 x 7.05 x 6.85 in)
Vekt, Ray49E:
Radio og mikrofon
1.13 kg (2.5 lbs)
Spenning
12 VDC system (13.6 VDC, typisk)
Omgivelser:
Bruksområde
Lagring
Fuktighet
Vanntett i henhold til IPX7
–10°C til +50°C
–20°C til +70°C
opp til 95%
Frekvensområde:
Sende
Motta
156.050 til 162.425 MHz
156.050 til 163.275 MHz
Oscillator Modus
PLL
Modulasjon
FM (16K0G3E)
DSC (16K0G2B)
Kanalavstand
25 kHz
Frekvensstabilitet
+/- 10 PPM (+/- 0.001%)
Audio ut effekt
3.5 watt, typisk (ved 10% forvrengning ved 4 ohms
belastning), 5 watt peak.
Antenneimpedans
50 ohm, typisk
NMEA Port Impedans
100 ohm
Ekstern høyttaler Impedans
4 ohm
NMEA INN Setninger (NMEA
0183 ver. 3.01):
GLL
GGA
RMA
RMC
GNS
Posisjon, lengde/bredde
GPSdata
Anbefalt minimum data for LORAN
Anbefalt minimum data for GPS
GNSS data
NMEA UT Setninger
(NMEA 0183 ver. 3.01):
DSC
DSE
DSC data
Utvidet DSC data
94
Ray49E Marine VHF Radio
Sender
Frekvensfeil
10 ppm
RF effekt (ved 13.6 VDC):
Høy effekt
Lav effekt
25 W
1W
Maksimum avvik
± 5 KHz
FM signal/støyforholdl
mindre enn-40 dB
Audio forvregning
mindre enn10%
Kanalseparasjon
mer enn70 dB
Falsk/Harmonisk utstråling
mindre enn-70 dBc
Strømforbruk:
Høy effekt , 13.6V DC
mindre enn 6 A
Mottaker
Følsomhet @ 12db SINAD
-4 dBµV/emf, typisk
Signal/Støyforhold
mindre enn -40 dB
Lydforvrengning
mindre enn 10%
Kanalseparasjon
mer enn 70 dB, typisk
Intermodulasjon undertrykkelse
mer enn 68 dB, typisk
Falsk Respons Undertrykkelse
mer enn 70 dB, typical
Squelch Følsomhet @ 12db SINAD
nedskrudd
ved terskel
mindre enn 1µV,
mindre enn 0.28 µV
95
Appendix B: Radio kontrollknapper
D10242-1
Dette avsnittet gir en kort oversikt over radioens kontrollknapper.
Mikrofonknapper
Knapp
Trykk og slipp.
Trykk og hold i 3 sekunder
1. PTT
Snakk (send)
Snakk (send)
2. HI/LO
LOC/DIS
TX Høy/Lav effekt og GODTA
knapp for menyvalg
Veksler mellom full mottaksfølsomhet (Distant mode) og dempet mottaksfølsomhet (Local mode).
3. 16/PLUS
Bytter mellom kanal 16 og arbeids- Bytter til sekundær prioritet (PLUS)
kanal
kanal; hvis du allerede er på en PLUS
kanal, programmeres en ny.
4.OPP/NED
Kanalbytte og navigasjon i
menylister
Bla hurtig mellom kanaler og
menylister
5. SCAN/
SAVE
Starter Søk Minne Prioritert eller
stopper aktivt Søk.
LAGRE/SLETTE kanal til/fra minne
96
Ray49E Marine VHF Radio
Apparatets kontrollknapper
Knapp
Funksjon
6. CH/OK
Vri for å bla i kanaler eller i menylister.
trykk for å godta menyvalg
7. PWR/VOL
Slår radioen AV/PÅ og kontrollere lydnivå.
8. SQ
Adjust squelch threshold level
Apparatets trykknapper
Knapp
Trykk og slipp
Trykk og hold i 3 sekunder
9. MENU/DSC
Aktiverer Meny funksjonen
Aktiverer DSC funksjonen
10.CLEAR
Kansellerer funksjon
Værkanal funksjoner ( Ikke i Norden)
11.DW/TRI
Activate Dual Watch
Activate Tri Watch
12. 16/PLUS
Bytt mellom kanal 16 og
arbeidskanal
Bytter til sekundær prioritets (PLUS)
kanal; hvis du allerede er på en PLUS
kanal, programmeres en ny.
13. DISTRESS
Angi type nød
Utfør nødkalll
97
Appendix C: Menystruktur
Følgende kart viser menystrukturen som er tilgjengelig når MENU/DSC knappen trykkes
og slippes.
MENU (continued)
MENU
D10248-1
VHF OPERATIONS
Scan Mode
All Scan
Priority All Scan
Saved Scan
Priority Saved Scan
HI/LO Power
High (25W)
Low (1 W)
Save Channel
Save
Clear
Watch Mode
Dual Watch
Tri Watch
Frequency Band
USA
International
Canada
Channel Name
Edit
Clear
Sensitivity
Local
Distant
(continued in next column)
GPS SETUP
Manual Position
Setting
Lat/Lon
Time Display
Time Offset
Time Format
COG/SOG
NMEA Output
On
Off
ATIS OPERATIONS
My ATIS ID
ATIS Function
SYSTEM CONFIG
Backlight
Contrast
Key Beep
Signal Bar
Bearing Mode
Speed Unit
System Test
Version Number
Reset
98
Ray49E Marine VHF Radio
Følgende kart viser menystrukturen som er tilgjengelig når MENU/DSC knappen
trykkes og slippes.
DSC
--------- INDIVIDUAL
---------- Manual call
---------- Call from phonebook
--------- GROUP
---------- Call
---------- My Group ID
--------- ALL SHIPS
---------- Urgency
---------- Safety
--------- POSITION REQUEST
---------- Manual call
---------- Call from phonebook
--------- RECV’D CALLS
---------- Distress
---------- Call Log
---------- Posit’n Log
--------- PHONEBOOK
---------- New entry
---------- List
D9311-2
--------- DSC SETUP
---------- My MMSI ID
---------- Automatic channel change
---------- Position Reply
99
Appendix D: Kanallister
Internasjonale maritime VHF kanaler og frekvenser
CH
Nr.
SEND
Frekv.
MOT.
Frekv.
En
Frekv. Bruk
01
156.050 160.650
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
02
156.100 160.700
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
03
156.150 160.750
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
04
156.200 160.800
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
05
156.250 160.850
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
06
156.300 156.300
07
156.350 160.950
08
156.400 156.400
x
Skip til skip
09
156.450 156.450
x
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
10
156.500 156.500
x
Skip til skip, havn og skipsbevegelser.2
11
156.550 156.550
x
Havn og skipsbevelgelser
12
156.600 156.600
x
Havn og skipsbevegelser
13
156.650 156.650
x
Skip til skip sikkerhet, havn og skipsbevegelser 3
14
156.700 156.700
x
Havn og skipsbevegelser
15
156.750 156.750
x
Skip til skip og intern kommunikasjon på 1W 4
16
156.800 156.800
x
Nød og kallekanal
17
156.850 156.850
x
Skip til skip og intern kommunikasjon på 1W 4
18
156.900 161.500
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
19
156.950 161.550
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
20
157.000 161.600
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
21
157.050 161.650
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
22
157.100 161.700
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
x
Skip til skip1
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
100
Ray49E Marine VHF Radio
CH
Nr.
SEND
Frekv.
MOT.
Frekv.
En
Frekv. Bruk
23
157.150 161.750
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
24
157.200 161.800
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
25
157.250 161.850
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
26
157.300 161.900
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
27
157.350 161.950
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
28
157.400 162.000
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
60
156.025 160.625
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
61
156.075 160.675
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
62
156.125 160.725
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
63
156.175 160.775
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
64
156.225 160.825
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
65
156.275 160.875
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
66
156.325 160.925
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser
67
156.375 156.375
x
Skip til skip, havn og skipsbevegelser 2
68
156.425 156.425
x
Havn og skipsbevegelser
69
156.475 156.475
x
Skip til skip, havn og skipsbevegelser
71
156.575 156.575
x
Havn og skipsbevegelser
72
156.625 156.625
x
Skip til skip.
73
156.675 156.675
x
Skip til skip2
74
156.725 156.725
x
Havn og skipsbevegelser
75
156.775 156.775
x
Se Note 5
76
156.825 156.825
x
Se Note 5
77
156.875 156.875
x
Skip til skip
78
156.925 161.525
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
79
156.975 161.575
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
Appendix D: Kanallister
CH
Nr.
SEND
Frekv.
80
157.025 161.625
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
81
157.075 161.675
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
82
157.125 161.725
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
83
157.175 161.775
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
84
157.225 161.825
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
85
157.275 161.875
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
86
157.325 161.925
Kystradiostasjoner, havn og skipsbevegelser.
87
157.375 157.375
x
Havn og skipsbevegelser
88
157.425 157.425
x
Havn og skipsbevegelser
•
•
MOT.
Frekv.
101
En
Frekv. Bruk
Skip til skip kanaler er for kommunikasjon mellom fartøy. Skip til skip kommunikajson bør begrenses
til kanal 6, 8, 72 og 77. Hvis ikke disse er ledige, kan de andre kanalene som er merket skip til skip
brukes.
Kanal 70 er avsatt til Digital Selective Calling (DSC) og er ikke tilgjengelig for tale.
Merk:
1. Kanal 06 er også brukt for kommunikasjon mellom fartøy og fly hvis det foregår en koordinert
redningsoperasjon.Fartøy anmodes om å ikke forstyrre slik trafikk på kanal 06, og heller ikke
forstyrre trafikk mellom fly, isbrytere eller assisterte skip i isen.
2. Innenfor det Europeiske maritime området og i Kanada, kan kanal 10, 67 and 73 også være brukt
til koordinerte redingsoperasjoner, eller miljøoperasjoner, hvor skip, fly og landbaserte redningssentraler deltar.
3. Kanal 13 er satt av, på global basis, for å brukes for sikker navigasjon; primært for skip til skip
kommunikasjon som omhandler sikkerhet.
4. Kanal 15 og 17 kan også brukes for intern kommunikasjon ombord på (større) skip, så lenge
utsendt effekt er under 1 Watt.
5. Bruk av kanal 75 og 76 bør begrenses til navigasjonsrelatert kommunikasjon og med alle hensyn
tatt for ikke å forstyrre kanal 16. Sende-effekt er derfor begrenset til 1 Watt.
102
Ray49E Marine VHF Radio
U.S. Marine VHF Channels and Frequencies
CH. XMIT
No Freq
RCV
Freq
Single
Freq Use
01A 156.050 156.050
x
Port Operations and Commercial, VTS.
Available only in New Orleans / Lower Mississippi area. 1
03A 156.150 156.150
x
U.S. Government only
05A 156.250 156.250
x
Port Operations or VTS in the Houston, New Orleans and Seattle
areas.
06
156.300 156.300
x
Intership Safety
07A 156.350 156.350
x
Commercial
08
156.400 156.400
x
Commercial (Intership only)
09
156.450 156.450
x
Boater Calling. Commercial and Non-Commercial.
10
156.500 156.500
x
Commercial
11
156.550 156.550
x
Commercial. VTS in selected areas.
12
156.600 156.600
x
Port Operations. VTS in selected areas.
13
156.650 156.650
x
Intership Navigation Safety (Bridge-to-bridge). Ships
>20meters in length maintain a listening watch on this channel
in US waters. 2, 6
14
156.700 156.700
x
Port Operations. VTS in selected areas.
156.750
x
Environmental (Receive only). Used by Class ‘C’ EPIRBs. 3
16
156.800 156.800
x
International Distress, Safety and Calling. Ships required to
carry radio, USCG, and most coast stations maintain a listening
watch on this channel. 4
17
156.850 156.850
x
State Control 5
18A 156.900 156.900
x
Commercial
19A 156.950 156.950
x
Commercial
15
20
–
157.000 161.600
Port Operations (duplex)
20A 157.000 157.000
x
Port Operations
21A 157.050 157.050
x
U.S. Coast Guard only
Appendix D: Kanallister
CH. XMIT
No Freq
RCV
Freq
103
Single
Freq Use
22A 157.100 157.100
x
Coast Guard Liaison and Maritime Safety Information Broadcasts. Broadcasts announced on channel 16.
23A 157.150 157.150
x
U.S. Coast Guard only
24
157.200 161.800
Public Correspondence (Marine Operator)
25
157.250 161.850
Public Correspondence (Marine Operator)
26
157.300 161.900
Public Correspondence (Marine Operator)
27
157.350 161.950
Public Correspondence (Marine Operator)
28
157.400 162.000
Public Correspondence (Marine Operator)
61A 156.075 156.075
x
U.S. Government only
63A 156.175 156.175
x
Port Operations and Commercial, VTS. Available only in New
Orleans / Lower Mississippi area.
64A 156.225 156.225
x
U.S. Coast Guard only
65A 156.275 156.275
x
Port Operations
66A 156.325 156.325
x
Port Operations
67
156.375 156.375
x
Commercial. Used for Bridge-to-bridge communications in
lower Mississippi River. Intership only. 6
68
156.425 156.425
x
Non-Commercial
69
156.475 156.475
x
Non-Commercial
71
156.575 156.575
x
Non-Commercial
72
156.625 156.625
x
Non-Commercial (Intership only)
73
156.675 156.675
x
Port Operations
74
156.725 156.725
x
Port Operations
77
156.875 156.875
x
Port Operations (Intership only) 5
78A 156.925 156.925
x
Non-Commercial
79A 156.975 156.975
x
Commercial. Non-Commercial in Great Lakes only.
80A 157.025 157.025
x
Commercial. Non-Commercial in Great Lakes only
104
Ray49E Marine VHF Radio
CH. XMIT
No Freq
RCV
Freq
Single
Freq Use
81A 157.075 157.075
x
U.S. Government only – Environmental protection operations.
82A 157.125 157.125
x
U.S. Government only
83A 157.175 157.175
x
U.S. Coast Guard only
84
157.225 161.825
Public Correspondence (Marine Operator)
85
157.275 161.875
Public Correspondence (Marine Operator)
86
157.325
161.925
Public Correspondence (Marine Operator)
87
157.375 161.975
Public Correspondence Marine Operator)
88
157.425 162.025
Public Correspondence only near Canadian border
88A 157.425 157.425
•
•
•
x
Commercial, Intership only
Recreational boaters normally use channels listed as Non-Commercial: 68, 69, 71, 72, 78A.
Channel 70 is used exclusively for Digital Selective Calling (DSC) and is not available for regular
voice communications.
Channels 75 and 76 are reserved as guard bands for Channel 16 and are not available for regular
voice communications.
Notes:
1. The letter “A” following a channel number indicates simplex use of the ship station transmit side of
an international semi-duplex channel. Operations are different from that of international operations on that channel.
2. Channel 13 should be used to contact a ship when there is danger of collision. All ships of length 20
meters or greater are required to guard VHF channel 13, in addition to VHF channel 16, when operating within U.S. territorial waters.
3. Channel is Receive Only.
4. Channel 16 is used for calling other stations or for distress alerting.
5. Output power is fixed at 1 watt only.
6. Output power is initially set to 1 watt. User can temporarily override this restriction to transmit at
high power.
Appendix D: Kanallister
105
Canadian Marine VHF Channels and Frequencies
CH XMIT
No. Freq
RCV
Freq
Area of
Operation Use
01
156.050 160.650 PC
Public Correspondence
02
156.100 160.700 PC
Public Correspondence
03
156.150 160.750 PC
Public Correspondence
04A 156.200 156.200 PC
Intership, Ship/Shore and Safety:
Canadian Coast Guard search and rescue1
04A 156.200 156.200 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only
05A 156.250 156.250
Ship Movement
06
Intership, Commercial, Non-commercial and Safety:
May be used for search and rescue communications
between ships and aircraft.
156.300 156.300 All areas
07A 156.350 156.350 All areas
Intership, Ship/Shore, Commercial
08
156.400 156.400 WC, EC
Intership, Commercial and Safety:
Also assigned for operations in the Lake Winnipeg area.
09
156.450 156.450 AC
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement: May be used to communicate with aircraft
and helicopters in predominantly maritime support operations.
10
156.500 156.500 AC, GL
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial,
Safety and Ship Movement: May also be used for communications with aircraft engaged in coordinated search and
rescue and antipollution operations.
11
156.550 156.550 PC, AC, GL
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement: Also used for pilotage purposes.
12
156.600 156.600 WC, AC, GL
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement: Port operations and pilot information and
messages.
13
156.650 156.650 All areas
Intership, Commercial, Non-commercial and Ship Movement:
Exclusively for bridge-to-bridge navigational traffic. Limited to 1-watt maximum power.
106
Ray49E Marine VHF Radio
CH XMIT
No. Freq
RCV
Freq
Area of
Operation Use
14
156.700 156.700 AC, GL
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement: Port operations and pilot information and
messages.
15
156.750 156.750 All areas
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement: All operations limited to 1-watt maximum
power. May also be used for on-board communications.
16
156.800 156.800 All areas
International Distress, Safety and Calling2
17
156.850 156.850 All areas
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement: All operations limited to 1-watt maximum
power. May also be used for on-board communications.
18A 156.900
156.900 All areas
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Towing on the Pacific Coast.
19A 156.950 156.950 All areas
except PC
Intership and Ship/Shore:
Canadian Coast Guard only.
19A 156.950 156.950 PC
Intership and Ship/Shore:
Various Government departments.
20
Ship/Shore, Safety and Ship Movement:
Port operations only with 1-watt maximum power.
157.000 161.600 All areas
21A 157.050
157.050 All areas
Intership and Ship/Shore:
Canadian Coast Guard only.
21B
161.650 All areas
Safety: Continuous Marine Broadcast (CMB) service.3
-
22A 157.100 157.100 All areas
Intership, Ship/Shore, Commercial and Non-commercial:
For communications between Canadian Coast Guard and
non-Canadian Coast Guard stations only.
23
157.150 161.750 PC
Ship/Shore and Public Correspondence:
Also in the inland waters of British Columbia and the
Yukon.
24
157.200 161.800 All areas
Ship/Shore and Public Correspondence
25
157.250 161.850 PC
Ship/Shore and Public Correspondence: Also assigned for
operations in the Lake Winnipeg area.
25B
26
-
161.850 AC
157.300 161.900 All areas
Safety: Continuous Marine Broadcast (CMB) service.
Ship/Shore, Safety and Public Correspondence
Appendix D: Kanallister
CH XMIT
No. Freq
RCV
Freq
107
Area of
Operation Use
27
157.350 161.950 AC, GL, PC
Ship/Shore and Public Correspondence
28
157.400 162.000 PC
Ship/Shore, Safety and Public Correspondence
28B
60
-
162.000 AC
156.025 160.625 PC
Safety: Continuous Marine Broadcast (CMB) service.
Ship/Shore and Public Correspondence
61A 156.075 156.075 PC
Intership and Ship/Shore:
Canadian Coast Guard only.
61A 156.075 156.075 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only.
62A
Intership and Ship/Shore:
Canadian Coast Guard only.
156.125 156.125 PC
62A 156.125 156.125 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only.
64
Ship/Shore and Public Correspondence
156.225 160.825 PC
64A 156.225
156.225 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only.
65A 156.275 156.275
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial,
Safety:
Search & rescue and antipollution operations on the Great
Lakes. Towing on the Pacific Coast. Port operations only in
the St. Lawrence River areas with 1W maximum power.
Pleasure craft in the inland waters of Alberta,
Saskatchewan and Manitoba (excluding Lake Winnipeg
and the Red River).
66A 156.325 156.325
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial,
Safety and Ship Movement: Port operations only in the
St.Lawrence River/Great Lakes Areas with 1-watt maximum power.
67
156.375 156.375 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only.
67
156.375 156.375 All areas
except EC
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial,
Safety: May also be used for communications with aircraft
engaged in coordinated search and rescue and antipollution operations.
108
Ray49E Marine VHF Radio
CH XMIT
No. Freq
RCV
Freq
Area of
Operation Use
68
156.425 156.425 All areas
Intership, Ship/Shore and Non-commercial:
For marinas and yacht clubs.
69
156.475 156.475 All areas
except EC
Intership, Ship/Shore, Commercial and Non-commercial
69
156.475 156.475 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only.
71
156.575 156.575 PC
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial,
Safety and Ship Movement
71
156.575 156.575
Intership, Ship/Shore and Non-commercial: For marinas
and yacht clubs on the East Coast and on Lake Winnipeg.
72
156.625 156.625 EC, PC
Intership, Commercial and Non-commercial:
May be used to communicate with aircraft and helicopters
in predominantly maritime support operations.
73
156.675 156.675 EC
Intership, Ship/Shore and Commercial:
Commercial fishing only
73
156.675 156.675 All areas
except EC
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial,
Safety: May also be used for communications with aircraft
engaged in coordinated search and rescue and antipollution operations.
74
156.725 156.725 EC, PC
Intership, Ship/Shore, Commercial, Non-commercial and
Ship Movement.
77
156.875 156.875
Intership, Ship/Shore, Safety and Ship Movement:
Pilotage on Pacific Coast. Port operations only in the St.
Lawrence River/Great Lakes areas with 1W maximum
power.
78A 156.925 156.925 EC, PC
Intership, Ship/Shore and Commercial
79A 156.975 156.975 EC, PC
Intership, Ship/Shore and Commercial
80A 157.025 157.025 EC, PC
Intership, Ship/Shore and Commercial
81A 157.075 157.075
Intership and Ship/Shore: Canadian Coast Guard use only
in the St. Lawrence River/Great Lakes areas.
81A 157.075 157.075 PC
Intership, Ship/Shore and Safety:
Canadian Coast Guard antipollution.
Appendix D: Kanallister
CH XMIT
No. Freq
RCV
Freq
109
Area of
Operation Use
82A 157.125 157.125 PC
Intership, Ship/Shore and Safety:
Canadian Coast Guard use only.
82A 157.125 157.125
Intership and Ship/Shore: Canadian Coast Guard use only
in the St. Lawrence River/Great Lakes areas.
83
Ship/Shore and Safety:
Canadian Coast Guard use only.
157.175 161.775 PC
83A 157.175 157.175 EC
Intership and Ship/Shore:
Canadian Coast Guard and other Government agencies.
83B
Safety: Continuous Marine Broadcast (CMB) Service.
-
161.775 AC, GL
84
157.225 161.825 PC
Ship/Shore and Public Correspondence
85
157.275 161.875 AC, GL, NL
Ship/Shore and Public Correspondence
86
157.325
Ship/Shore and Public Correspondence
87
157.375 161.975 AC, GL, NL
Ship/Shore and Public Correspondence
88
157.425 162.025 AC, GL, NL
Ship/Shore and Public Correspondence
161.925 PC
Area of Operation
AC: Atlantic Coast, Gulf and St. Lawrence River up to and including Montreal
EC (East Coast): includes NL, AC, GL and Eastern Arctic areas
GL: Great Lakes (including St. Lawrence above Montreal)
NL: Newfoundland and Labrador
PC: Pacific Coast
WC (West Coast): Pacific Coast, Western Arctic and Athabasca-Mackenzie Watershed areas
All areas: includes East and West Coast areas
Notes:
1. An “A” following a channel number indicates simplex use of the ship station transmit side of an international duplex channel. Operations are different from that of international operations on that channel.
2. Channel 16 is used for calling other stations or for distress alerting.
3. The letter “B” following a channel number indicates simplex use of the coast station transmit side of an
international duplex channel. That is, the channel is Receive Only.
4. Channel 70 is used exclusively for Digital Selective Calling (DSC) and is not available for regular voice
communications.
5. Channels 75 and 76 are reserved as guard bands for Channel 16 and are not available for regular voice
communications.
110
Ray49E Marine VHF Radio
Europeiske private kanaler og frekvenser.
I tillegg til de internasjonale kanaler som er vist ovenfor, kan din radio være oppsatt med noen av de følgende private kanaler. Hvilke kanaler som er installert er avhengig av i hvilket land radioen er ment å
operere og om du har nødvendige lisenser.
Kanal
Nummer
SEND
Frekv.
MOTTA
Frekv.
Kanal
Land
Belgia
96
162.425
162.425
Marina
Danmark
L1
L2
155.500
155.525
155.500
155.525
Lystbåt
Lystbåt
Danmark,
Finnland,
Norge &
Sverige
F1
F2
F3
155.625
155.775
155.825
155.625
155.775
155.825
Fiskeri
Fiskeri
Fiskeri
Finnland,
Norge &
Sverige
L1
L2
L3
155.500
155.525
155.650
155.500
155.525
155.650
Lystbåt
Lystbåt
Lystbåt
Nederland
31
37
157.550
157.850
162.150
157.850
Marina
Lystbåt
UK
M1
M2
157.850
161.425
157.850
161.425
Marina
Marina
bruk
Merk: Bruk av private kanaler kan, i visse tilfeller, være lisensiert. Det er eierens ansvar å sørge for a
nødvendige lisenser innehas.
WX Channels (North America only)
Weather
Channel
Frequency
in MHz
Weather
Channel
Frequency
in MHz
WX 1
162.550
WX 6
162.500
WX 2
162.400
WX 7
162.525
WX 3
162.475
WX 8
161.650
WX 4
162.425
WX 9
161.775
WX 5
162.450
WX 10
163.275
111
Appendix E: Ordliste
Begrep
Mening
All Scan
En funksjon som søker gjennom alle kanaler i et kanalsett.
All Ships Call
Et DSC kall som sender en melding til alle fartøy innen rekkevidde. Ray218E/Ray55E kan utføre to typer All Ships Call: Safety
Calls for advarsler og Urgency Calls hvor det bes om assistanse
uten at det er umiddelbar fare for fartøy eller liv..
ATIS
Automatic Transmitter Identification System. Ikke aktuellt i
Norden.
CH
Kanalvelger (knapp)
COG
Fartøyets kurs over grund
Distress Call
Et DSC kall som opplyser alle stasjoner om at du er i umiddelbar
fare og som sender ut din posisjon og tidsinformasjon sammen
med type nød (hvis du har spesifisert det).
DSC
Digital Selective Calling. DSC er et globalt system for å sende og
motta digitalle anrop til og fra stasjoner med et unikt MMSI
nummer.
Dual Watch
En funksjon som overvåker Prioritets Kanal 16 mens du bruker
andre kanaler.
FCC
Federal Communications Commission (US)
Global Positioning
System
Et navigasjonssystem som bruker satellitttsignaler for å
bestemme posisjon (lenge/bredde) for mottakere på land eller
sjø.
GPS
Global Positioning System
Group Call
Et DSC call som sender kun til stasjoner som tilhører en bestemt
gruppe MMSI nummer, slik som en konvoi eller regattaflåte.
Individual Call
Et DSC Call til en individuell stasjon identifisert ved sitt MMSI
nummer.
International Channels Kanalsett definert av ITU
All Scan
En funksjon som søker gjennom alle kanaler i et kanalsett.
ITU
International Telecommunications Union (EU)
MMSI
Maritime Mobile Service Identity; et nummer utstedt av et land
for å identifisere en maritim stasjon, mye likt et telefonnummer.
112
Ray49E Marine VHF Radio
Begrep
Mening
NOAA
National Oceanographic and Atmospheric Administration
(USA)
Position Request
Et DSC kall hvor det anmodes om GPS posisjonsdata fra et
annet fartøy hvor MMSI nummeret er kjent. Du kan også sende
din posisjon til andre fartøy.
Priority Channel
Kanal 16
Priority Scan (PSCAN)
En funksjon som overvåker kanal 16 mens det brukes arbeidskanal.
PTT
Sendeknappen på mikrofonen.
RF
Radio Frekvens
RTCM
Radio Technical Commission for Maritime Services
RX
Motta
SAR
Search And Rescue (Samlebegrep for deltagere i
redningsorganisasjoner)
Saved Scan
Søker bare mellom kanalene i minnet.
Semi-duplex
Kanaler som bruker forskjellige frekvenser for å sende og
motta.
Simplex
Kanaler som sender og mottar på samme frekvens.
SOG
Fartøyets fart over grund.
Squelch
En funskjon som setter en terskelverdi for å kutte mottaking for
signaler som er for svake til å skille fra bakgrunnsstøy.
TX
Sende
Tri Watch
En funskjon som overvåker kanal 16 og den sekundært prioriterte (PLUS) kanalen mens du arbeider på en tredje kanal.
US Channels
Kanalsett definert av FCC
VOL
Volumknapp
VHF
Very High Frequency (30MHz to 300MHz)
Working Channel
En vanlig (ikke prioritert) kanal i bruk.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement