RAIS | MINO II | User manual | RAIS MINO II User manual

Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
BRUGERMANUAL
USER MANUAL
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
M A N U A L D ’ U T I L I S AT I O N
GEBRUIKERSHANDLEIDING
RAIS 500
1
DK - BRUGER MANUAL.............................................................. 2-29
UK - USER MANUAL................................................................ 30-59
N - BRUKERVEILEDNING......................................................... 60-85
S - BRUKSANVISNING.......................................................... 86-111
FIN - KÄYTTÖOHJE................................................................ 112-137
F - MANUEL D’UTILISATEUR............................................... 138-163
FL - GEBRUIKERSHANDLEIDING........................................... 164-189
EC CERTIFICATE AND DECLARATION OF CONFORMITY (back of the user manual)
Produced at:
RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark
EN 13229:2001+A2:2004
EC.NO: 511
12
Raumheizer für feste Brennstoffe
Appliance fired by wood
Poêle pour combustibles solides
RAIS 500 1G / 1SG / 2G / 2SG / 3G / 3SG
Anordningen må kun installeres i forbindelse med ubrændbart materiale.
AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN
DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL
DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE
AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ
DK: SE BRUGERVEJLEDNING
DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: SEE USER MANUAL
FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
DK: SE BRUGERVEJLEDNING
DE: SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: SEE USER MANUAL
FR: CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING
ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT
DK:800 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
DE:800 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK:800 mm/SEE USER MANUAL
FR:800 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
CO EMISSION
CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN
EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS
EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES
DK: 0,06%
DE: 0,06% / 733 mg/Nm3
UK: 0,06%
FR: 0,06%
STØV / STAUB /
DUST / POUSSIÈRES:
DK: 3 mg/Nm3 / DE: 3 mg/Nm3
UK: 3 mg/Nm3 / FR: 3 mg/Nm3
RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR /
FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:
DK: 292°C / DE: 292°C
UK: 292°C / FR: 292°C
NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG /
THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:
VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ /
ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:
DK: 6 kW / DE: 6 kW
UK: 6 kW / FR: 6 kW
DK: 80% / DE: 80%
UK: 80% / FR: 80%
DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring.
DK: BRÆNDE
DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.
DE: HOLZ
UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and
operating instruction manual. Intermittent operation.
UK: WOOD
F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi.
Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à
connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.
FR: BOIS
Hergestellt für /Produced for:
ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn
15a B-VG
VKF-NR:
XXXXX
Bauart: 2
FYR MILJØVENLIGT!
5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring
- sund fornuft for både miljø og pengepung.
1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde og evt. en smule avispapir.
Åbn luftspjældet, så der tilføres rigeligt med luft, så gasserne fra det opvarmede
træ afbrændes hurtigt.
2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedste forbrænding.
Husk at der skal rigeligt luft til, hver gang der lægges nyt brænde i ovnen.
3. Når flammerne er blusset ned skal luftspjældet justeres, så lufttilførslen nedsættes.
4. Når der kun er glødende trækul tilbage, kan lufttilførslen nedsættes yderligere,
så varmebehovet netop dækkes. Med en lavere lufttilførsel brænder trækullene
langsommere og varmetabet gennem skorstenen reduceres.
Der tages forbehold for trykfejl
5. Brug kun tørt træ - det vil sige træ med en fugtighed på 15 - 22 procent.
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Rais 500
Revision:
Dato :
18. september 2012
INDLEDNING ..................................................................................................................4
GARANTI .......................................................................................................................4
SPECIFIKATIONER...........................................................................................................5
KONVEKTION ................................................................................................................6
SKORSTEN......................................................................................................................6
VENTILATION/VARMEFLYTNING......................................................................................7
AIR-SYSTEM...................................................................................................................8
INSTALLATION ...............................................................................................................9
INDBYGNINGSMÅL / MONTERINGSVEJLEDNING .....................................................10-16
BRÆNDSEL ..................................................................................................................18
REGULERING AF FORBRÆNDINGSLUFT ........................................................................19
BRUG AF BRÆNDEOVN ...............................................................................................20
INDSTILLING AF SPJÆLD ..............................................................................................20
KONTROL.....................................................................................................................20
FØRSTEGANGS OPTÆNDING........................................................................................20
OPTÆNDING OG PÅFYLDNING ....................................................................................21
RENGØRING OG PLEJE .................................................................................................22
RENSNING AF RØGVEJE...........................................................................................22-23
DRIFTSFORSTYRRELSER ................................................................................................24
TILBEHØR OG RESERVEDELE....................................................................................26-27
PRØVNINGSATTEST.......................................................................................................29
3
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Indledning
Tillykke med Deres nye RAIS brændeovn.
En RAIS brændeovn er mere end blot en varmekilde, den er også udtryk for, at De lægger
vægt på design og høj kvalitet i Deres hjem.
For at få mest mulig fornøjelse og nytte af Deres nye brændeovn er det vigtigt, at de
gennemlæser manualen grundigt, inden brændeovnen stilles op og tages i brug.
Af hensyn til garantien og ved alle henvendelser angående ovnen i øvrigt er det vigtigt, at
De kan oplyse ovnens produktionsnummer.
Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret i skemaet nedenfor. Produktionsnummerskiltet
sidder i øverste venstre hjørne.
Garanti
Der ydes 5 års garanti på Deres RAIS brænde-ovn. Garantien omfatter dog ikke varmeisolerende materiale, glas og pakninger. Ved enhver ændring af ovnen bortfalder garantien.
Specielt for Danmark - Nye regler for installation af brændeovne
1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse for brændeovne i kraft. Hermed er der
kommet nye krav til installationer af brændeovne mht. emission og dokumentation.
Konsekvensen er, at fra 1. juni skal alle nyinstallerede brændeovne have en EN godkendelse samt en norsk eller tysk godkendelse.
Samtidig indføres der en prøvningsattest,
der skal sikre at kravene til emission er
opfyldt. Denne attest findes bagerst i denne
brugermanual, og skal underskrives af
skorstensfejeren efter installation. Vær
opmærksom på at attesten skal underskrives
før ibrugtagning og følge ovnen i hele dens
levetid.
Forhandler:
Dato:
4
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Specifikationer
RAIS 500
Nominel effekt (kW):
6
Min./Max. Effekt(kW):
4-8
Opvarmningsareal (m2):
60-120
Ovnens bredde/dybde/højde (mm):
708-550-474
Brændkammer bredde/dybde/højde (mm):
556-306-295
Anbefalet træmængde ved påfyldning (kg):
(Fordelt på 2-3 stk brænde à ca. 25 cm)
1,8
Min. røgtræk (Pascal):
-12
Vægt (kg):
110
Virkningsgrad (%):
80
Partikelemisson efter NS3058/3059 (g/kg):
1,8
Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):
3
Røggasmasseflow (g/s):
5,7
Røggastemperatur (°C):
292
Intermitterende drift:
Påfyldning bør ske indenfor 3 timer
5
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Konvektion
RAIS ovne er konvektionsovne. Konvektion betyder, at der opstår luftcirkulation, således at
varmen fordeles mere jævnt i hele rummet. Den kolde luft trækkes ind ved ovnens bund,
og løber op langs ovnens brændkammer, hvorved luften opvarmes. Den opvarmede luft
strømmer ud langs siderne og i toppen, og sikrer derved cirkulation i rummet.
Ovnene er udstyret med et “koldt” håndtag – en specialitet fra RAIS – som gør, at du er i
stand til at betjene ovnen stort set uden brug af handske. Bemærk dog, at alle ydre overflader bliver varme under brug – vær derfor meget forsigtig.
Skorsten
Skorstensen er drivkraften for at brændeovnen fungerer. Husk, selv den bedste
brændeovn ikke fungerer optimalt, hvis ikke der er det fornødne og korrekte træk i
skorstenen.
Skorstenen skal være så høj, at trækforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved fyring.
Skorstenens længde, regnet fra brændeovnens top, bør ikke være kortere end 3 meter, og
være mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af
skorstenen aldrig være lavere end tagryg eller tagets højeste punkt.
Bemærk, at der ofte er nationale og lokale bestemmelser ved huse med stråtag.
Vær også opmærksom på trækforholdene ved skorsten med 2 kerner.
Ovnen egner sig til tilslutning med røggassamleledning, men vi anbefaler at indføringerne
placeres således, at der bliver en frihøjdeforskel mellem dem på min. 250 mm.
Røgafgangsstudsen er 150 mm i diameter.
Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket regulerringsspjæld.
Hvis du er i tvivl om skorstenens tilstand bør du altid kontakte skorstensfejeren.
Husk, der skal være fri adgang til renselågen.
6
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Ventilation - udnyt indsatsen optimalt.
Ved at montere varmeluftstudse og flexslanger (el.lign) ovenpå ovnen, har man mulighed
for at “flytte” varmen til andre rum.
7
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Air-system
Ved montage af Air-system sikres det, at luftreguleringssystemet får frisk luft udefra.
For at sikre at Air-systemet fungerer, skal man byggemæssigt sørge for, at der ikke kan
opstå undertryk i boligen.
Air tilslutningen kan monteres bag eller under ovnen.
BEMÆRK!!
 

Vær opmærksom på, at hvis airboxen monteres i bunden øges totalhøjden på ovnen
F.eks. flexslange
8
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Installation
Det er vigtigt at ovnen bliver korrekt installeret af hensyn til både miljø og sikkerhed.
Når brændeovnen installeres, er der nogle regler som SKAL overholdes:
Ovnen skal opsættes og installeres i henhold til alle gældende nationale og lokale regler
og forordninger. Lokale myndigheder samt skorstensfejermester bør kontaktes før opstilling.
Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen.
BEMÆRK: Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale
skorstensfejer.
Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding - eventuelt gennem airbox tilslutningen. Bemærk, at eventuel mekanisk udsugning
som f.eks. en emhætte kan formindske lufttilførslen. Eventuelle luftriste skal placeres
således, at lufttilførslen ikke blokeres.
Ovnen har et luftforbrug på 10-20m³/t.
Konvektionskassen er udstyret med tre udslagsblanketter i toppen for konvektion. Disse
udslagsblanketter kan med fordel slås ud. Konvektionsafgangene i toppen kan evt.
forbindes med egnede luftkanaler til andre rum i boligen.
Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen såvel som en eventuel
skorsten.
Ovnen placeres på ildfast materiale.
Når De vælger, hvor De vil placere Deres RAIS brændeovn, bør De tænke på varmefordelingen til de andre rum. Så får De mest mulig fornøjelse af Deres ovn.
Ovnen skal placeres i sikker afstand fra brændbart materiale.
Se mærkepladen på brændeovnen.
Valg af materiale til indbygning:
Som materiale vælges paneler/mursten med en isolansværdi større end 0,03 m² x K/W.
Isolans defineres som vægtykkelse (i m) divideret med væggens lambda værdi.
Rådfør dig med installatøren/skorstensfejeren.
NB!!
RAIS A/S anbefaler at ovnen installeres af en autoriseret/kompetent
installatør.
Spørg evt. din forhandler for yderligere oplysninger.
9
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Indbygningsmål til indsats - hulmål (højde x bredde) 474 x 732
En pejseindsats må aldrig bygges stramt ind, da stål arbejder i varme.

 












 





Ikke brændbart panel
Mursten



   


10






Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Indbygningsmål til 2G - hulmål (højde x bredde) 474 x 718

En pejseindsats må aldrig bygges stramt ind, da stål arbejder i varme.






 














Ikke brændbart panel

Mursten

 













11
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Indbygningsmål til 3G - hulmål (højde x bredde) 474 x 708

En pejseindsats må aldrig bygges stramt ind, da stål arbejder i varme.






 












Ikke brændbart panel

Mursten
12


















Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Opstillingsafstand - indsats
ikke brændbart panel:
















A-A
A
A













13
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Opstillingsafstand - indsats
mursten:
Hvis der ikke skabes tilstrækkelig konvektion, kan der forekomme skader på murstensvægge.
Anbefalet min. konvektionsareal
over ovn: 800cm²(kan fordeles
A
Monteringshøjde
min. 400 mm
Afstand til brændbart
min. 250 mm
Frihøjde
min. 850 mm

A-A
For at guide den varme luft ud
af konvektionsristene, anbefaler
vi, at montere en ikke brændbar
plade lige over ristene.
A
Anbefalet min. konvektionsareal
under ovn: 500cm² (kan fordeles)
Afstand til ikke brændbart 0 mm
(10 mm anbefales)
Møbleringsafstand
min. 900 mm

Min.
 20 mm
Min.
300
 mm
Det anbefales at slå udslagsblanketterne ud!

14
Afstand til brændbart
min. 200 mm (sidevæg)
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Opstillingsafstand - 2G / 3G
ikke brændbart panel:






A-A




A














A






15
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Opstillingsafstand - 2G / 3G
mursten:
Hvis der ikke skabes tilstrækkelig konvektion, kan der forekomme skader på murstensvægge.
Anbefalet min. konvektionsareal
over ovn: 800 cm² (kan fordeles)
A
For at guide den varme luft ud
af konvektionsristene, anbefaler
vi, at montere en ikke brændbar
plade lige over ristene.
Afstand til
brændbart
min. 200 mm
Monteringshøjde
400 mm
Afstand til brændbart
min. 250 mm
Frihøjde
min. 850 mm
A-A
A
Møbleringsafstand
min. 900 mm
Anbefalet min. konvektionsareal
under ovn: 500 cm² (kan fordeles)
Min. 20 mm
Min.
300 mm
Det anbefales at slå udslagsblanketterne ud!
Afstand til brændbart
min. 200 mm
16
Afstand til brændbart
min. 200 mm
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Brændsel
Ovnen er designet og godkendt iht. EN 132 og NS 3058 til forbrænding af kløvet, tørt
birk. Brændet skal have et vandindhold på 15-22 % og en max. længde på brændkammerets længde minus 50-60 mm.
Det giver både løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ.
Nyfældet træ indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstændig uegnet at fyre med. De
skal regne med, at nyfældet træ skal stå stakket til tørring i min. 1 år.
Træ med en diameter på mere end 100 mm bør kløves. Uanset størrelse bør træet altid
have mindst èn overflade uden bark.
Det frarådes at fyre med lakeret, lamineret, imprægneret træ, træ med kunststofbelægning, malet affaldstræ, spånplade, krydsfiner, husaffald, papirbriketter og stenkul, da det
ved afbrænding udvikler ildelugtende røg, der kan være giftig.
Ved afbrænding af ovenstående og ved større fyringsmængder end anbefalet, belastes
ovnen med en større varmemængde, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og
en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder.
Træets brændværdi hænger meget sammen med træets fugtighed. Fugtigt træ har lav
brændværdi. Jo mere vand træet indeholder - jo mere energi bruges der på at få det til at
fordampe og denne energi går tabt.
BRUG KUN ANBEFALEDE BRÆNDSLER.
Den efterfølgende tabel viser brændværdien i forskellige træsorter, der har været lagret i 2
år, og har en restfugtighed på 15-17 %.
Træsort
Avnbøg Bøg og eg
Ask
Ahorn
Birk
Bjergfyr
Gran
Poppel
Kg tørt træ/per m3
640
580 570
540
510
480
390
380
I forhold til bøg/eg
110%
100%
98%
93%
88%
83%
67%
65%
1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøg/eg fylder blot mindre end 1
kg gran.
18
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Tørring og lagring
Træ kræver tid til at tørre - en korrekt lufttørring varer ca. 2 år.
Her følger nogle tips:
Opbevar træet savet, kløvet og stablet på et luftigt, solrigt sted beskyttet mod
regn (sydsiden af huset er særdeles velegnet).
Opbevar brændestablerne med en håndsbredde afstand, det sikrer at den
gennemstrømmende luft tager fugtigheden med ud. Undgå at dække brændestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at komme ud. Det er en
god idé at tage brænde ind 2-3 dage før det skal bruges.
Regulering af forbrændingsluft
Alle RAIS ovne er forsynet med ét-grebs betjeningshåndtag til regulering af spjældet. Ovnens individuelle regulering kan ses på illustrationerne.
Primærluft er den forbrændingsluft der tilsættes den primære forbrændingszone, dvs.
brændets glødelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i optændingsfasen.
Sekundærluft er den luft, der tilsættes i gasforbrændingszonen, dvs. luft som medvirker til
forbrænding af pyrolysegasserne(forvarmet luft der bruges til rudeskyld og forbrænding).
Denne luft trækkes ind gennem spjældet under brændkammeret og forvarmes via sidekanalerne og sendes ud som varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs
ruden og holder den fri for sod.
Ved indstilling i intervallet mellem position 1 og 2 sikres optimal udnyttelse af energiindholdet i brændet, fordi der er ilt til forbrændingen og afbrænding af pyrolysegasserne.
Når flammerne er klare gule er spjældet indstillet rigtigt. At finde den rigtige position
kræver lidt fornemmelse som kommer ved brug af ovnen.
Vi fraråder at skrue helt ned for spjældet, fordi man synes det bliver for varmt. For lille
lufttilførsel giver en dårlig forbrænding, som kan give høje og farlige røggasser, emissioner
og en dårlig virkningsgrad. Det betyder at der komme mørk røg fra skorstenen og at
træets brændværdi ikke udnyttes optimalt.
19
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Brug af brændeovn
Indstilling af spjæld - der er 3 indstillinger på spjældet
Position 1
Luftspjældet er lukket , hvilket betyder minimal lufttilførsel.
Position 2
Træk håndtaget ud til 1. hak. Denne position giver fuld sekundærluft.
Ved almindelig forbrænding indstilles håndtaget i intervallet mellem 1 og 2.
Når flammerne er klare og gule er spjældet indstillet rigtigt - dvs. der opnås langsom/optimal forbrænding.
Position 3
Træk håndtaget ud til næste hak. Luftspjældet er helt åben og giver fuld primær- og
sekundærluft.
Denne position er til optændingsfasen og bruges ikke under normal drift.
Kontrol
Hvis asken er hvid og væggene i brændkammeret er fri for sod, når ovnen har været i
brug, har luftreguleringen været korrekt, og træet tilstrækkeligt tørt.
Førstegangsoptænding
En forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bål, så brændeovnen kan tilvænnes den
høje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgås.
Vær opmærksom på, at der kan fremkomme en ejendommelig, men ufarlig lugt og
røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og
materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne
gennemtræk.
Under denne proces skal De være påpasselig med ikke at berøre de malede flader, og det
anbefales at De jævnligt åbner og lukker lågen for at forhindre lågens pakning i at klæbe
fast.
Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkøling give såkaldte “kliklyde”, dette skyldes de store temperaturforskelle materialet udsættes for.
Brug aldrig nogen form for flydende brændstof til optænding eller for at holde ilden ved
lige. Man risikerer en eksplosion.
Når ovnen har stået ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmåde som ved førstegangsoptænding.
20
Brug af brændeovn / Using the wood burning stove / Bruk av peisovn
Använda kaminen / Tulisijan käyttäminen / Utilisation du poêle /
Gebruik van de kachel.
Position
Position
Posisjon
Positionen
Asento
Position
Positie
1
1
1
1
1
1
1
Position
Position
Posisjon
Positionen
Asento
Position
Positie
2
2
2
2
2
2
2
Position
Position
Posisjon
Positionen
Asento
Position
Positie
3
3
3
3
3
3
3
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Optænding og påfyldning
”Top-Down” optænding
Start med at placere 2-3 stk træ - ca. 1-1½kg - i bunden af brændkammeret.
Ovenpå lægges ca. 1kg tørt træ, kløvet til pindebrænde, samt 2-3 sprittabletter eller
lignende (1).
Luftspjældet indstilles så det er helt åbent - position 3.
Bålet tændes og lågen lukkes til (2-3).
OBS! Det er vigtigt at få en hurtig optænding af træet.
Når der er klare flammer - efter ca. 10-15 min - lukkes lågen helt (4).
Spjæld - se indstilling af luftspjæld.
Når de sidste flammer er slukket og der er et pænt glødelag (5), påfyldes 2-3 stk. træ.
Luk lågen til, og når ilden har godt fat lukkes lågen helt.
Spjæld - se indstilling af luftspjæld.
Efter ca. 5 min - eller til der er klare blivende gule flammer (6) - lukkes spjældet gradvist.
Når du fyrer bør røgen ud af skorstenen være næsten usynlig, blot ses en ”flimmer” i
luften.
Når du påfylder, skal døren åbnes forsigtigt for at undgå røgudslag. Fyld aldrig træ på,
mens det brænder i pejsen.
RAIS anbefaler, at man påfylder 2-3 stk. træ - ca. 1-1½kg - indenfor 3 timer (intermitterende drift).
OBS!!!
Hold ovnen under skærpet opsyn under optænding.
Under anvendelse skal lågen altid holdes lukket.
21
1
2
3
4
5 6
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Rengøring og pleje
Brændeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om året. Ved rengøring og
pleje skal ovnen være kold.
Er glasset tilsodet:
- Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid på det tilsodede glas.
- Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent.
- Alternativt bruges glasrens, som købes hos din RAIS forhandler.
Udvendig rengøring foretages med en tør svamp.
Rengøring af brændkammer:
Asken skrabes/skovles ud og opbevares i ikke brændbar beholder indtil den er afkølet.
Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.
HUSK!! Tøm aldrig brændkammeret helt for aske - bålet brænder bedst ved et askelag
på ca. 20 mm.
Inden en ny fyringssæson skal skorsten og røggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for
blokering.
Rensning af røgveje.
Fjern røgvenderpladen ved at skubbe den op i
den ene side - så den kommer fri af sporet og forsigtigt vippe den anden side ned mod
brændkammeret.
22
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Træk forsigtigt pladen ud.
Fjern snavs og støv og indsæt i omvendt
rækkefølge.
Vær opmærksom på at recessen i røgvenderpladen går ned og “holder” bagskamolet fast.
Tag fat med begge hænder og træk forsigtigt røgvenderpladen ned på plads, så den sidder i sporet igen.
23
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Driftsforstyrrelser
Røgudslag fra låge:
Kan skyldes for lavt træk i skorstenen <12Pa
- kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet
- kontroller om emhætten er tændt, i givet fald sluk emhætten og åben et vindue/dør
i nærheden af ovnen i en kort periode.
Sod på glas:
Kan skyldes at brændet er for vådt.
- sørg for at ovnen varmes ordentlig op under optænding inden lågen lukkes
Kan skyldes at spjældet er reguleret for langt ned
Ovn brænder for stærkt kan skyldes:
- utæthed ved lågepakning
- for stort skorstenstræk >22 Pa, reguleringsspjæld bør monteres.
Ovn brænder for svagt kan skyldes:
- for lidt brænde
- for lidt lufttilførsel til rumventilation
- manglende rensning af røgveje
- utæt skorsten
- utæthed mellem skorsten og røgrør
Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales det at kontakte din RAIS forhandler eller skorstensfejer.
VIGTIGT!! For at opnå en sikker forbrænding skal der være klare gule flammer eller klare
gløder - træet må ikke ligge og “ulme” - luk derfor aldrig helt for lufttilførslen.
ADVARSEL!!
Ved skorstensbrand:
- luk for alle lufttilførsler på brændeovnen
- tilkald brændvæsenet
- brug aldrig vand til slukning!
- efterfølgende skal De kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten.
24
Dansk RAIS - manual til RAIS 500
Tilbehør
5111790 - Air box
511480490 - Konvektionsrist
511480890 - Konvektionsrist
26
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
Alle udskiftelige dele kan købes som reservedele hos din RAIS forhandler.
Hvis der anvendes andre reservedele end dem som anbefalet af RAIS, bortfalder
garantien.
Se følgende reservedelstegning for de enkelte produkter
Pos.
Antal
Varenr.
Beskrivelse
11
5111090Glaslåge
2
1
5112090
Stållåge
3
1
5111401SORT
Afdækning - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTAfdækning - 2G
5
1
5111420SORT
Afdækning, top - 3G
6
1
5111425SORT
Afdækning, bund - 3G
7
1/1
5112610MON /
5112610HMONCover for side
8
1/1
5112690
9
1/1
5112790 /
Glas side
5112790HStål side m/glas
10 1/1
5111410SORT /
5111410HSORTAfdækning 2G/3G
11
1
5110101
Konvektions box
12
1
5110990
Spjæld
13
1
5112210
Skamolsæt t/1G
14
1
5112220
Skamolsæt t/2G
15
1
5112230
Skamolsæt t/3G
16 1
5115500 / Pakningssæt
5115500-1Pakningssæt
27
Reservedelstegning / Spare parts / Reservdelsritning / Varosapiitokset
Dessin des pièces de reghange / Tekeningen van reserveonderdelen
10
9
7
8
1
2
3
4
5
6
11
13
14
12
16
15
Dansk
RAIS - manual til RAIS 500
TEST Reg.nr. 300
TEKNOLOGISK INSTITUT
Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300
Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Phone +45 72 20 10 00
Fax +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk
PRØVNINGSATTEST
Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1655-EN og 300-ELAB-1655-NS
Emne:
Pejseindsatse, Rais 500 Insert, Rais 500 Hjørne 2 Glas og
Rais 500 Hjørne 3 Glas
Rekvirent:
Procedure:
Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, 9900 Frederikshavn
X Prøvning efter DS/EN13229/A2:2004 og
X Prøvning efter NS3058-1, NS 3058-2 og NS3059
X Støvmåling efter DIN plus Zertifizierungsprogramm
PRØVNINGSRESULTATER
Prøvning ved nominel ydelse iht. EN 13229 afsnit A4.7 er foretaget med brænde, og følgende
resultater blev opnået:
Nominel ydelse:
7,1 kW
CO-emission henført til 13% O2:
0,06 %
Virkningsgrad:
80 %
Røggastemperatur:
292°C
Sikkerhedsprøvning er foretaget iht. EN 13229 afsnit A4.9.2.2. Ved følgende afstande til
brændbart materiale er temperaturen mindre end 65°C over rumtemperaturen:
Afstand til sidevæg: Se vejledningen
Afstand til bagvæg: Se vejledningen
Partikelmåling iht. NS 3058 og støvmåling iht. metode DIN plus:
Partikelemission efter NS 3058:
1,73 g/kg (tørstof) middelværdi (maks. 10)
Partikelemission efter NS 3058:
2,17 g/kg (tørstof) maksimalt (maks. 20)
Støvemission efter metode DIN plus:
3 mg/Nm³ ved 13% O2 (maks. 75)
Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten,
se nummer ovenfor. Teknologisk Institut er notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235.
Århus, den 19. juni 2012
Skorstensfejerpåtegning
Jes Sig Andersen
Faglig leder
På baggrund af ovennævnte partikelemission attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 1432 af 11/12/2007 vedr. regulering af
luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion.



29
English
RAIS - manual for RAIS 500
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FIRE!
5 Eco friendly advices for sensible heating
- Environmentally and moneywise common sense.
1). Effective lighting. Use dry brushwood, kindling or a few cross pages of
newspapers.
Open the air control (plenty of air for the burning), to ensure that the
heated wood is burning rapidly.
2). Use only a little wood at time when burning - this gives the best combus
tion.
Remember plenty of air, each time new firewood is put into the oven.
3). The Air control should be adjusted when the flames blush down, to reduce
the air supply.
4). When only glowing charcoals remain, reduce the air-supply further, so heat
ing demand is just covered. With a lower air supply, charcoal will burn
slower and the heat loss through the chimney is reduced.
30
We cannot be held responsible for any misprints.
5). Use only dry wood - ie wood with a humidity of 15 to 22 percent.
English
RAIS - manual for RAIS 500
Rais 500
Revision:
Date :
18. september 2012
INTRODUCTION ...........................................................................................................32
WARRANTY .................................................................................................................32
SPECIFICATIONS...........................................................................................................33
INSTALLATIONS INSTRUCTIONS....................................................................................34
CONVECTION ..............................................................................................................35
CHIMNEY................................................................................................................35-36
VENTILATION................................................................................................................37
AIR-SYSTEM.................................................................................................................38
INSTALLATION ........................................................................................................39-40
INSTALLATION DISTANCE ........................................................................................41-48
FUEL .......................................................................................................................49-50
REGULATION OF COMBUSTION AIR .............................................................................50
USING THE WOOD BURNING STOVE ...........................................................................52
ADJUSTMENT OF AIR DAMPER ....................................................................................52
CONTROL.....................................................................................................................52
FIRST USAGE...........................................................................................................52-53
LIGHTING AND FUELLING ............................................................................................53
CLEANING AND CARE .................................................................................................54
CLEANING OF THE FLUE WAYS.....................................................................................55
INTERRUPTION OF OPERATION ....................................................................................56
ACCESSORIES AND SPARE PARTS............................................................................58-59
31
English
RAIS - manual for RAIS 500
Introduction
Thank you for purchasing a RAIS wood burning stove.
These appliances have been approved by HETAS Ltd as intermittent operating appliances
for burning wood logs only.
A RAIS wood burning stove is more than just a heat source: it also shows that you care
about design and quality in your home.
To make the most of your wood burning stove it is important that you read the manual
thoroughly, before installing and using it.
In the case of warranty coverage, and for general queries regarding your wood burning
stove, it is important that you know the stove’s production number.
We therefore recommend that you note down the number in the table below. The production number is located in the top of the convex box.
Warranty
Your RAIS wood burning stove comes with a 5 year warranty. The warranty, however,
does not cover heat-insulating materials, glass and seals.
Any alterations made to the stove will void the warranty.
Distributor:
Date:
32
English
RAIS - manual for RAIS 500
Specifications
RAIS 500
Nominell output (kW):
6
Min./Max. output(kW):
4-8
Heating area (m2):
ca. 60-120
Stove’s width/depth/height (mm):
708-550-474
Combustion champer’s width/depth/height (mm):
556-306-295
Recommended amount of wood when fuelling (kg):
(Distributed on 2-3 logs of wood approx. 25 cm)
1,8
Min. uptake (Pascal):
-12
Weight (kg):
110
Efficiency (%):
80
Particles after NS3058/3059 (g/kg):
1,8
Dust measured according to Din+(mg/Nm³):
3
Smoke gas mass flow (g/s):
5,7
Smoke gas temperature (°C)
with Nominal output
292
Intermittent operation:
Fuelling should be undertaken
within 3 hours.
33
English
RAIS - manual for RAIS 500
Installation instructions
The following pages give instructions for the safe and proper installation of this heating
appliance in the UK. These instructions cover the basic principles of installation, although
detail may need slight modification to suit particular local site conditions. In all cases the
installation must comply with current UK Building Regulations, Local Authority Byelaws
and other specifications or regulations as they affect the installation of the stove. Please
note that it is a legal requirement under England and Wales Building Regulations that
the installation of the stove is either carried out under Local Authority Building Control
approval or is installed by a Competent Person registered with a Government approved
Competent Persons Scheme. HETAS Ltd operate such a Scheme and a listing of their Registered Competent Persons can be found on their website at www.hetas.co.uk.
It should be noted that the current Building Regulations requirements are given in Approved Document J. These requirements may also be met by adopting the relevant recommendations given in British Standards BS 8303, BS 6461 and BS 7566.
WARNING: Health and Safety Advice Notice
The installation of this heating appliance is governed by the Health and Safety at Work
Act 1974. It is the responsibility of the installer to ensure that all requirements of this Act
are met during the installation works. Attention is drawn in particular to the following:
Handling:
The appliance is a heavy item and adequate facilities must be available for
loading, unloading and site handling.
Fire Cement: Some types of fire cement are caustic and should not be allowed to come
into contact with the skin. Protective gloves should be worn when handling
fire cement. In case of contact with the skin wash immediately with plenty
of water.
Asbestos:
This stove contains no asbestos. If there is a possibility of disturbing any
asbestos in the course of installation then please seek specialist guidance
and use appropriate protective equipment.
Metal Parts:
When installing or servicing this stove care should be taken to avoid the
possibility of personal injury.
Important Warning –Preparatory Work and Safety Checks:
•
•
•
34
This stove must not be installed into a chimney that serves any other heating appliance.
There must not be an extractor fan fitted in the same room as the stove as this can
cause the stove to emit fumes into the room.
If this appliance is installed into an existing chimney, the chimney must first be swept
and examined for soundness and suitability before the appliance is installed (see also
section headed “Chimney”).
English
RAIS - manual for RAIS 500
Convection
RAIS stoves are convection stoves. This means that the stove’s back and side panels are
not over-heated. Convection means that there is a circulation of air, which ensures that
the heat is distributed more evenly throughout the entire room. The cold air is sucked in
at the base of the stove up through the convection channel, which runs along the stove’s
combustion chamber. The heated air pours out at the top of the stove, which ensures a
circulation of warm air throughout the room.
The stoves are equipped with “cold” door handles – RAIS special feature – which means
you could almost do away with gloves. Be aware, however, that all exterior surfaces become hot during use - so take extreme care.
Chimney
The chimney is the driving force which makes the stove function. In order for the stove to
perform satisfactorily the chimney height must be sufficient to ensure the correct draught
of 14 to 18 Pa so as to clear the products of combustion and prevent problems of smoke
emanating into the room when firing.
NOTE: A chimney height of not less than 4.5 metres measured vertically from the outlet
of the stove to the top of the chimney should be satisfactory. Alternatively the calculation procedure given in BS 5854:1980 may be used as the basis for deciding whether a
particular chimney design will provide sufficient draught.
The outlet from the chimney should be above the roof of the building in accordance with
the provisions of Building Regulations Approved Document J.
If installation is into an existing chimney then it must be sound and have no cracks or
other faults which might allow fumes into the house. Older properties, especially, may
have chimney faults or the cross section may be too large i.e. more than 230 mm x 230
mm. Remedial action should be taken, if required, seeking expert advice, if necessary. If it
is found necessary to line the chimney then a flue liner suitable for solid fuel must be used
in accordance with Building Regulations Approved Document J.
Any existing chimney must be clear of obstruction and have been swept clean immediately before installation of the stove. If the stove is fitted in place of an open fire then the
chimney should be swept one month after installation to clear any soot falls which may
have occurred due to the difference in combustion between the stove and the open fire.
If there is no existing chimney then either a prefabricated block chimney in accordance
with Building Regulations Approved Document J or a twin walled insulated stainless steel
flue to BS 4543 can be used. These chimneys must be fitted in accordance with the manufacturer’s instructions and Building Regulations.
35
English
RAIS - manual for RAIS 500
A single wall metal fluepipe is suitable for connecting the stove to the chimney but is not
suitable for using for the complete chimney. The chimney and connecting fluepipe must
have a minimum diameter of 150 mm and its dimension should be not less than the size
of the outlet socket of the stove which is 150 mm in diameter. Any bend in the chimney
or connecting fluepipe should not exceed 45°. 90°bends should not be used.
Combustible material should not be located where the heat dissipating through the walls
of fireplaces or flues could ignite it. Therefore when installing the stove in the presence
of combustible materials due account must be taken of the guidance on the separation
of combustible material given in Building Regulations Approved Document J and also in
these stove instructions.
If it is found that there is excessive draught in the chimney then either an adjustable flue
damper or alternatively a draught stabiliser should be fitted. The adjustable flue damper
should not close off the flue entirely but should in its closed position leave a minimum
continuous opening free area of at least 20 % of the total cross sectional area of the flue
or fluepipe.
Adequate provision e.g. easily accessible soot door or doors must be provided for sweeping the chimney and connecting fluepipe.
You should also familiarise yourself with the draught conditions for chimneys with 2 flues.
The flue outlet spigot is 150 mm in diameter.
For strong draughts, the chimney or flue should be fitted with a draught stabiliser. In
which case, it is important to ensure that there is a free flow-through area of minimum
20 cm² when the regulating gate is shut. Otherwise, the fuel energy may not be used
optimally. If, at any time, you are unsure about the condition of the chimney, you should
contact a chimney sweep.
Remember that access to the access door should be kept clear.
36
English
RAIS - manual for RAIS 500
Ventilation - make the best possible use of the inserts.
The stove is equipped with four convection air outlet, which may be connected with suitable air ducts to other rooms.
37
English
RAIS - manual for RAIS 500
Air-system
When mounting the Air system ensures that the air control system get fresh air from
outside.ra.
To ensure that Air system works, you have to build in items of ensuring that heres can be
no vacuum in the home.
Air connection can be mounten behind or under the oven.
 

Note!!
Be aware if the Airbox mounted at the bottom increased the total height.
eg. Flex
hose
F.eks.
flexslange
38
English
RAIS - manual for RAIS 500
Installation
It is prohibited to carry out unauthorised alterations to the stove.
There must be plenty of fresh air in the room where the stove is being installed, in order
to ensure proper combustion. Note that any mechanical exhaust ventilation - e.g. an
extraction hood - may reduce the air supply. Any air grates must be placed in such a manner, that the air supply is not blocked.
The stove is equipped with four convection air outlets, which may be connected with suitable air ducts to other rooms.
Building Regulations Approved document J gives specific guidance on the required
permanent ventilation into the room for combustion air of solid fuel appliances.
The floor structure must be able to carry the weight of the wood burning stove, as well as
the weight of a chimney, if necessary.
When you choose where to set up your RAIS wood burning stove, you should consider
the heat distribution to the other rooms. This will enable you to get the best use out of
your stove. The stove should be set up at a safe distance from inflammable materials. See
the manufacturer’s plate on the wood burning stove.
Installation of stove:
NOTE:Decision to be taken concerning the placement of the inlets and outlets of the
convection system. The area requirements for convection holes to be kept.
Miscolouring of the wall above the doors and the convection air outlets may
occur due to raising hot air.
RAIS cannot take responsibility for building in or consequential damage.
The stove to be inspected for defects at receipt.
39
English
RAIS - manual for RAIS 500
Lift the stove from the pallet to the place of installation on a suitable floor protection. The
stove can be mounted with rack and adjustable leg (buy accessories at your local RAIS
dealer)
The stove is aligned by adjusting screws, so the lower edge of the glass door is in horizontal position and the surface of the door is vertical when the door is closed.
Remove the front plate and door from the stove. Be careful not to damage the glass on
the door. Protect the painted stove body against spray of cement and paint.
Install the uninsolated flue pipe on the flue outlet inside the convection box.
It is important that there are no leakage between the flue pipe and the stove. It is recommended to seal the connection by suitable gasket or compound.
Install the insulated flue pipe and connect to chimney.
Install fresh air inlet connection to the pipe stub if such is to be installed (if chosen).
If pipes are intended installed on the outlets of the convection system this is recommended before building further.
The stove is now ready for building into either panels or brick wall.
After establishing the wall and eventually painted, the fronts and covers are mounted
again. Remove all protective plastic and tape.
It is possible to deliver front panels in special measures if needed together with the stove.
Contact your local RAIS dealer.
NB!!
RAIS A/S recommends that the stove installed by a licensed/qualified
electrician.
Ask your deaker for details.
40
English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance - (height x width) 474 x 732
A wood burner insert should never fit tightly. Steel expands when heated.

 














 





Panel wall
Brick wall








   


41
English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance 2G - (height x width) 474 x 718

A wood burner insert should never fit tightly. Steel expands when heated.






 













Panel wall

Brick wall

 









42




English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance 3G - (height x width) 474 x 708
A wood burner insert should never fit tightly. Steel expands when heated.

Panel wall






 













Brick wall


















43
English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance for panelled wall - non-combustible material
A-A
Distance to combustible

material
min.

250 mm
Clearance

min.
800
mm



A
Distance

min.
400
mm



Recommended min convection

area above the stove : 800 cm²

(may be distributed)
To guide the hot air out of the

gratings, we recommends to

install a non-flammable plate

just above the holes.


NB!!

Insulated
chimney down to the

smoke
connector (not included)

A
Recommended min convection

Distance to furniture
min.
900
mm



area below the stove : 500 cm²

(may be distributed)
100
mm

Min.
Min.
100

mm

Min.
100
mm



It is recommended to knock out the 3

Min.
300
mm



areas - prepared for heat transfer
Distance
to combustible material

min.
150
mm
(e.g. door frame)




Distance
to combustible material


min. 200
mm
(e.g.
side wall)
44
English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance for brick wall / firewall
To guide the hot air out of the
gratings, we recommends to
install a non-flammable plate
just above the holes.
Recommended min convection
area above the stove : 800 cm²
(may be distributed)
A

Distance
min. 400 mm

Distance to combustible
material min. 250 mm
Clearance
min. 800 mm

A-A
Distance to furniture
min. 900 mm
A
Recommended min convection
area below the stove : 500 cm²
(may be distributed)
Distance to non-combustible material 0 mm
(10 mm is recommended)

Min.
 20 mm
Min.
300
 mm
It is recommended to knock out the 3
areas - prepared for heat transfer

Distance to combustible material
min. 200 mm (e.g. side wall)
45
English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance - 2G / 3G
non-combustible material:
Recommended min convection

area above the stove : 800 cm²

(may be distributed)

NB!!

Insulated chimney down

to the smoke connector

(not included)
A-A
To
guide the hot air out of the

gratings,
we recommends to


install
a non-flammable plate

just
above the holes.
A
Min.
300
mm


Distance to
combustible

material

min. 
200
mm

Recommended min convection

area
below the stove : 500 cm²

(may be distributed)

Min. 100 mm

Distance

min.
400
mm



Distance
to combustible

material
min.
250 mm


Clearance

min.
800
mm


A
Distance to furniture

min.
900
mm


Distance
to combustible

material
min. 200 mm

It is recommended to knock out the 3

areas - prepared for heat transfer
46
English
RAIS - manual for RAIS 500
Mounting distance - 2G / 3G
brick:
If not generating enough convection, there may be damage to the brick walls.
To guide the hot air out of the
gratings, we recommends to
install a non-flammable plate
just above the holes.
Recommended min. convection
area above the stove: 800 cm²
(may be distributed)
A
Distance to combustible
material min. 200 mm
Distance
min . 400 mm
Distance to combustible
material min. 250 mm
Clearance
min. 850 mm
A-A
A
Recommended min. convection
area below the stove: 500 cm²
(may be distributed)
Distance to furniture
min. 900 mm
Min. 20 mm
Min.
300 mm
It is recommended to knock out the 3 holes area
- prepared for heat transfer
Distance to combustible
material min. 200 mm
Distance to combustible
material min. 200 mm
47
English
RAIS - manual for RAIS 500
Installation distance in case of combustible wall
To find out whether the wall next to where the stove is going to be installed is flammable,
you should contact your building contractor or the local building authorities.
The hearth should be able to accommodate the weight of the stove. The chimney must
be independently supported by wall brackets or a ceiling support plate. The weight of the
stove is indicated in the brochure.
The stove should always be installed on a non-combustible hearth of a size and construction that is in accordance with the provisions of the current UK Building Regulations Approved Document J.
If the stove is to be installed on a wooden floor, it must be covered with a noncombustible
material at least 12mm thick, in accordance with UK Building Regulations Approved Document J, to a distance of 300 mm in front of the stove and 150 mm to each side measuring
from the door of the combustion chamber.
The clearance distances to combustible material beneath, surrounding or upon the hearth
and walls adjacent to the hearth should comply with the guidance on the separation of
combustible material given in UK Building Regulations Approved Document J and also in
these stove instructions.
For the Installer
Finally before firing the stove for the first time a check should be made to ensure that the
assembly and stove installation has been satisfactory and that there are no leaks in any
seals in the appliance and appliance connections to the chimney.
Ensure that the appliance and chimney flue are functioning correctly before finally handing over to the user. If necessary read the later parts of this manual for guidance on care
required when first lighting.
Inform the user that the appliance has been commissioned and ready to use and give
instruction on the safe operation of the stove.
These Instructions must be left with the user and the user should be instructed to keep
them in a safe place.
48
English
RAIS - manual for RAIS 500
Operating instructions
Please note that HETAS Ltd Appliance Approval only covers the use of dry seasoned wood logs on this appliance. HETAS Ltd Approval does not cover the use
of other fuels either alone or mixed with the wood logs, nor does it cover instructions for the use of other fuels.
Fuel
The stove is designed and approved in accordance with EN 13240 and NS 3058 for stoking split, dried firewood. The firewood must have a water content of 15-22% and its max.
length should be the length of the combustion chamber minus 50-60 mm.
Stoking with wet firewood causes both soot, environmental pollution and bad fuel
economy. Freshly cut wood contains approx. 50-70% water and is thoroughly unsuitable
for stoking. Count min. 1 year of storage time for newly cut wood before using.
Wood with a diameter of more than 100 mm should be split. Regardless of wood size, it
should always have at least one surface area free of bark.
We do not recommend stoking with painted, laminated or impregnated wood, wood with
a synthetic surface, painted refuse wood, chipboard, plywood, domestic waste, paper briquettes and pit coal, as this will produce malodorous smoke, which could be poisonous.
When firing with the above-mentioned items and amounts larger than those recommended, the stove is subjected to a larger amount of heat, which results in a higher chimney
temperature and lower efficiency. This can result in the stove and chimney becoming damaged and would void the warranty.
The calorific value of the firewood is closely connected to the moisture level of the
firewood. Moist firewood has a low heat value. The more water the wood contains, the
more energy it takes for this water to vaporise, resulting in this energy being lost.
ONLY USE RECOMMENDED FUELS
The following table shows the calorific value of different types of wood, which have been
stored for 2 years, and which have a residual moisture of 15-17%.
Wood
Kg dry wood pr. m3
compared to beech/oak
Hornbeam640
110%
Beech and oak
580
100%
Ash570
98%
Maple540
93%
Birch510
88%
Mountain pine
480
83%
Fir390
67%
Poplar380
65%
1 kg of wood yields the same heat energy irrespective of wood type. 1 kg beech merely
takes up less space than 1 kg of fir.
49
English
RAIS - manual for RAIS 500
Drying and storage
Drying wood takes time: proper air drying takes approx. 2 years.
Here are some tips:
Store the wood sawn, split and stacked in an airy, sunny place, which is protected against
rain (the south side of the house is particularly suitable).
Store the firewood stacks at a hand’s breadth apart, as this ensures that the air flowing
through takes the moisture with it. Avoid covering the firewood stacks with plastic, as
this prevents the moisture from escaping. It is a good idea to bring the firewood into the
house 2-3 days before you need it.
Regulating the combustion air
All RAIS stoves are equipped with a one-handed operating lever for regulating the damper. The stove-specific regulating mechanisms can be seen on the diagrams.
Primary air is the combustion air added to the primary combustion zone, i.e. the bed of
glowing embers. This air, which is cold, is only used in the lighting stage.
Secondary air is the air which is added in the gas combustion zone, i.e. air which contributes to the combustion of the pyrolysis gasses (preheated air, which is used for the
cleaner glass system and combustion). This air is sucked through the damper under the
combustion chamber and is pre-heated through the side channels and then emitted as
hot scavenging air onto the glass. The hot air rinses the glass and keeps it soot-free.
The tertiary channel, which can be seen at the the top of the combustion chamber towards the back, serves to combust the final gas residues.
By setting the interval between position 1 and 2, the energy content in the firewood is
used optimally, as there is oxygen for combustion and for the burning of the pyrolysis
gasses. When the flames are a clear yellow the damper has been set correctly. Finding the
correct position comes with time after you have used for stove for a while.
It is not recommended that you turn it down completely. A mistake commonly made is
shutting the damper too early because it feels too hot. This results in dark smoke emanating from the chimney and in the calorific value of the firewood not being used to its
fullest.
Room ventilation and stoves
There must not be an extractor fan fitted in the same room as the stove as this can cause
the stove to emit smoke and fumes into the room.
The stove requires a permanent and adequate air supply in order for it to operate safely
and efficiently.
In accordance with current Building Regulations the installer may have fitted a permanent
air supply vent into the room in which the stove is installed to provide combustion air. This
air vent should not under any circumstances be shut off or sealed.
50
English
RAIS - manual for RAIS 500
Using the wood burning stove
Adjustment of the air damper - the damper has 3 settings
Position 1
The damper is almost closed meaning that there is a minimal air intake.
Position 2
Pull the lever until first click. This position gives full secondary air.
During normal stoking the lever is set between position 1 and 2. When the flames are clear
and yellow, the damper is set correcly, i.e. resulting in a slow/optimal burning.
Position 3
Pull the lever until next click.
The air damper is completely open and gives full primary and secondary air. The position is
for the lighting stage and is not used under normal operation.
Control
If the ash is white and the walls in the combustion chamber sott-free after the stove has
been used, the air regulation was set correctly and the wood was sufficiently dry.
First usage
A careful start pays off. Start with a small fire, so that the wood burning stove can get accustomed to the high temperature. This gives the best start and any damage is avoided.
Be aware that a strange but harmless odour and smoke concoction may emanate from the
surface of the stove, the first time you fire up. This is because the paint and materials need
to harden. The odour disappears quickly, but you should check the ventilation and draught,
if possible. See also, the IMPORTANT warning notice below about persistent fumes.
During this process you must be careful not to touch the painted surfaces, and it is recommended that you regularly open and close the door to prevent the door seal from sticking.
The stove may also produce “clicking noises” during heating and cooling, caused by the
large temperature differences which the material is subjected to.
Never use any type of liquid fuel for kindling or maintaining the fire. You could be at risk of
explosion.
The stove gets very hot when in use always wear protective gloves when tending the stove.
If the stove has not been used for a while, follow the steps as if you were using it for the
first time.
IMPORTANT - Warning Note!
Properly installed, operated and maintained this appliance will not emit fumes into the
dwelling. Occasional fumes from de-ashing and re-fuelling may occur. However, persistent
fume emission is potentially dangerous and must not be tolerated.
52
Brug af brændeovn / Using the wood burning stove / Bruk av peisovn
Använda kaminen / Tulisijan käyttäminen / Utilisation du poêle /
Gebruik van de kachel.
Position
Position
Posisjon
Positionen
Asento
Position
Positie
1
1
1
1
1
1
1
Position
Position
Posisjon
Positionen
Asento
Position
Positie
2
2
2
2
2
2
2
Position
Position
Posisjon
Positionen
Asento
Position
Positie
3
3
3
3
3
3
3
English
RAIS - manual for RAIS 500
If fume emission does persist, the following immediate actions should be taken:
(a) Open doors and windows to ventilate room.
(b) Let the fire out or eject and safely dispose of fuel from the appliance.
(c) Check for flue or chimney blockage, and clean if required.
(d) Do not attempt to relight the fire until the cause of the fume emission has been identified and corrected. If necessary seek expert advice.
IMPORTANT - Warning Note!
Do not use an aerosol spray on or near the stove when it is alight.
IMPORTANT - Safety advice!
When using the stove in situations where children, aged and/or infirm persons are present a fireguard must be used to prevent accidental contact with the stove. The fireguard
should be manufactured in accordance with BS 8423:2002 (Replaces BS 6539).
Lighting and fuelling
TIPS before firing up:
Open a door or window close to the wood burning stove.
If there is a “storm” in the stove coming from the chimney, it is advisable to place a
screwed-up piece of newspaper between the upper baffle plate and the chimney, set
the paper on fire, and wait until you hear a “rumbling” noise in the chimney.. This
means that there definitely is a draught in the chimney and you avoid smoke in the room.
“Top-Down” lighting
Start by placing 3-4 pieces wood - approx. 1½-2 kiligram - in the bottom of the burning
chamber.
Place approx. 1 kilogram of firewood, split into kindling sticks, and a couple of alcohol
briquettes or similar (1-2). Set the air damper to fully open position.
Light the fire and close the door (3), leaving the door ajar approx. 10-15 mm.
When the flames are clear - after approx. 10-15 min. - close the door completely(4).
Damper - see adjustment of air damper.
When the last flames are extinguished and there is a nice layer of embers (5) - add 2-3
pieces of wood.
Leave the door ajar (6) until the fire has a good hold close the door completely.
Damper - see adjustment of air damper.
After approx. 5 min. - or when the flames are clear and stable - close the damper
gradually.
Note!
Keep an eye on the stove when lighting.
During operation the door should always remain shut.
53
English
RAIS - manual for RAIS 500
Cleaning and care
During cleaning and care, the stove must be cold.
Woodstoves should be serviced every summer so they are ready for the winter season.
Grates, firebricks, baffles, rope seals should all be checked that they are in good condition,
Chimney and flues should be swept at least once a year, some liner manufacturers require
their to be swept twice a year.
Paint finish
The appliance has been coated with a high temperature paint which can last for years. Do
not clean with a damp cloth or any cleaning products as they can cause rust or discolouration. Only clean when cold use a brush with soft bristles or dust with a lint free cloth. Only
re-spray when necessary.
Glass
Most woodstoves use a glass product called ceramic. This glass is resistant to heat but
requires cleaning to keep its appearance. Soot or opaque marks can easily cleaned if the
marks are fresh, however if you leave the glass dirty for any length of time the acid from
the wood can etch the surface of the glass. Permantley(wet unseasoned wood, soft wood
such as used in the building industri, pallet wood should be avoided)
Only clean when cold
Use only stove glass cleaners to re-move heavy tar / soot deposits. All other marks can
normally be removed with a damp cloth, then dry with a clean cloth or newspaper, do not
let the glass dry before applying a dry clean cloth.
With more stubborn marks i.e. Opaque areas / frosting, you need put a small amount of
wood ash on a clean damp cloth. If the opaque mark / frosting, doesn’t come out, use a
cleaning pad called a “Dry Wiper” to reduce or remove the mark.
Cleaning the combustion chamber:
Scrape/shovel the ash out and store it in a non-flammable container until it has cooled
down. You can dispose of ash with your normal household waste.
REMEMBER!! Never remove all the ashes from the combustion chamber - the wood
will burn at its best with a layer of ashes of approx. 20 mm.
Prolonged periodes of non-use:
If the stove is to be left unused for a prolonged period of time then it should be given
a thorough clean to remove ash and unburned fuel residues. To enable a good flow of
air through the appliance to reduce condensation and subsequent damage, leave the air
controls fully open.
Prior to a new heating season, it should be checked that the chimney and smoke gas
connector are not blocked.
54
English
RAIS - manual for RAIS 500
Cleaning af the flue ways
Remove the baffle plate by pushing up on one
side - so it comes off the track - and gently tilt
the other side toward the combustion chamber.
Gently take out the baffle plate.
Remove dirt and dust and put the parts back in
reverse order.
Be aware that the baffle plate goes down and
keeps the rear fire brick firmly.
Grab with both hands and gently pull the baffle plate into place so that it sits in the
groove again.
55
English
RAIS - manual for RAIS 500
Interruption of operation
Smoke spillage around door:
Could be due to too low draught in the chimney <12Pa
- Check whether the flue or chimney is blocked
- check whether the extraction hood is switched on; if it is, switch it off and open a window/door in the proximity of the stove for a short while.
Soot on glass:
Could be because the firewood is too wet.
- make sure that the stove is heated properly when firing up, prior to closing the door
Could be because the damper regulation is too low.
A stove burning too strong could be caused by:
- leak around the door seal
- chimney draught too large >22 Pa, draught control regulator should be installed.
A stove burning too weakly could be caused by:
- too little firewood
- too little air supply for room ventilation
- unclean smoke channels
- leaky chimney
- leakage between chimney and flue
If your stove continues to malfunction, we recommend that you contact your RAIS distributor or chimney sweep.
IMPORTANT!! To ensure safe burning there must be clear yellow flames or clear embers
at all times. The firewood should not be smoldering. Therefore you should never completely cut off the air supply.
WARNING!!
In case of chimney fire:
- shut off all air supply on the wood burning stove
- contact the fire department
- never attempt to put out fire with water!
- afterwards, you should ask your chimney sweeper to check the stove and chimney
56
English
RAIS - manual for RAIS 500
Accessories
5111790 - Air box
511480490 - Convection grades
511480890 - Convection grades
58
English
RAIS - manual for RAIS 500
Spare parts
All replaceable parts can be bought as spare parts from your RAIS distributor.
If spare parts other than those recommended by RAIS are used, the warranty is voided.
See the following spare parts diagrams for the individual products.
Pos.
Qty
Part number
Description
1
1
5111090
Glass door
2
1
5112090
Steel door
3
1
5111401SORT
Cover - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTCover - 2G
5
1
5111420SORT
Cover, top - 3G
6
1
5111425SORT
Cover, bottom - 3G
7
1/1
5112610MON /
5112610HMONCover for side
8
1/1
5112690
9
1/1
5112790 /
Glass side
5112790HSteel side w/glass
10 1/1
5111410SORT /
5111410HSORTCover 2G/3G
11
1
5110101
Convex box
12
1
5110990
Air damper
13
1
5112210
Fire brick set f/1G
14
1
5112220
Fire brick set f/2G
15
1
5112230
Fire brick set f/3G
16 1
5115500 / Sealing set
5115500-1Sealing set
59
Reservedelstegning / Spare parts / Reservdelsritning / Varosapiitokset
Dessin des pièces de reghange / Tekeningen van reserveonderdelen
10
9
7
8
1
2
3
4
5
6
11
13
14
12
16
15
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
FYR MILJØVENNLIG!
5 Miljøvennlige råd til fornuftig fyring
- sund fornuft for både miljø og økonomisk.
1. Opptenning krever rask oppvarming om du best oppnår ved å bruke tørre kvister
og litt avispapir samtidig som det blir tilført rikelig med luft.
2. Veden skal fyres opp litt etter litt, slik at gasser forrbrennes, og det skal tilføres
rikelig med luft hver gang du legger på nytt brensel.
3. Først når de store flammene har lagt seg, skal du justere luftspjeldet slik at
lufttilførselen reduseres.
4. Når det bare er glør igjen i ovnen, kan du skru ned lufttilførselen ytterligere,
slik at veden brenner langsommere. Da blir også varmetapet gjennom pipa mindre.
PEISGLASS KAN IKKE GJENVINNES.
Peisglass skal kastes i restavfallet sammen med keramikk
og porselen.
Gjenvinning av glass
Ildfast glass kan ikke gjenvinnes. Alt av gammelt peisglass,
brekkasje eller annet ubrukelig ildfast glass, må kastes i
restavfallet. Ildfast glass har høyrere smeltetemperatur, og
kan derfor ikke gjenvinnes.
Når du sørger fir at ildfast glass ikke havner i returpunktene, er det en hjelp som er et viktig bidrag for miljøet.
60
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer
5. Bruk kun tør ved - det vil sige ved med en fuktighet på 15 - 22 prosent.
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Rais 500
Revision:
Dato :
18. september 2012
INNLEDNING ................................................................................................................62
GARANTI .....................................................................................................................62
SPESIFIKASJONER.........................................................................................................63
KONVEKSJON ..............................................................................................................64
SKORSTEIN...................................................................................................................64
VENTILASJON/VARMEFLYTTING....................................................................................65
AIR-SYSTEM.................................................................................................................66
INNSTALLASJON ..........................................................................................................67
INDBYGNINGSMÅL / MONTERINGSVEJLEDNING .....................................................68-74
VED ........................................................................................................................76-77
REGULERING AV FORBRENNINGSLUFT .........................................................................77
BRUK AV PEISOVN .......................................................................................................78
INNSTILLING AV SPJELD ...............................................................................................78
KONTROL.....................................................................................................................78
OPPTENNING FØRSTE GANG........................................................................................78
OPPTENNING OG PÅFYLLING .......................................................................................79
RENGJØRING OG STEEL ...............................................................................................80
RENSING AV RØYKVEIER.........................................................................................80-81
DRIFTSFORSTYRRELSER ................................................................................................82
TILBEHØR OG RESERVEDELER..................................................................................84-85
61
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Innledning
Gratulerer med din nye RAIS peisovn.
En RAIS peisovn er mer en bare en varmekilde, den er også et uttrykk for at du legger vekt
på design og høy kvalitet i hjemmet.
Det er viktig at du leser denne brukerveiledningen grundig før du monterer og tar i bruk
den nye ovnen din, slik at du kan få mest mulig glede og nytte av den.
Ved alle henvendelser angående ovnen og med hensyn til garantien er det viktig at du kan
opplyse om ovnens produksjonsnummer. Derfor anbefaler vi, at du skriver inn dette nummeret i skjemaet nedenfor. Du finner produksjonsnummerskiltet ovenpå ovnen,
øverste venstre side.
Garanti
Din RAIS peisovn leveres med 5 års garanti. Denne garantien omfatter likevel ikke varmeisolerende materiale, glass og pakninger. Enhver endring av ovnen medfører bortfall av
garantien.
Forhandler:
Dato:
62
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Spesifikasjoner
RAIS 500
Nominell effekt (kW):
6
Min./Max. Effekt(kW):
4-8
Oppvarmingsareal (m2):
60-120
Ovnens bredde/dybde/høyde (mm):
708-550-474
Brennkammerets bredde/dybde/høyde (mm):
556-306-295
Anbefalet tremengde ved påfyldning (kg):
(Fordelt på 2-3 stk ved à ca. 25 cm)
1,8
Min. trekk (Pascal):
-12
Vekt (kg):
110
Virkningsgrad (%):
80
Partikelemisson efter NS3058/3059 (g/kg):
1,8
Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):
3
Røykgas (g/s):
5,7
Røykgsstemperatur (°C):
292
Intermitterende drift:
Påfylling bør skje løpet av 3 timer
63
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Konveksjon
RAIS-ovner er konnveksjonovner. Konveksjon betyr at det oppstår luftsirkulasjon, så varmen fordeles jevnere i hele rommet. Den kalde luften trekkes inn i bunnen av ovnen og
går opp langs ovnens brennkammer der luften varmes opp. Den oppvarmet luften strømmer så ut langs sidene og i toppen, og sikrer derved sirkulasjon i rommet.
Ovnene er utstyrt med “kalde” håndtak - en spesialitet fra RAIS - som gjør det mulig å
betjene deres ovn stort sett uten bruk av hansker. Men vær oppmerksom på at alle ytre
overflater blir varme under bruk - vær derfor meget forsiktig.
Skorstein
Det er skorsteinen som får peisovnen til å fungere. Selv det beste ildstedet vil fungere
dårlig hvis skorsteinen ikke er riktig dimensjonert og i god stand.
Skorsteinen skal være minimum 3 meter høy, og være i en slik stand at den gir rigtige
trekkforhold – -14 til -18 pascal. Hvis man ikke oppnår den anbefalte skorsteinstrekken,
kan det oppstå problemer med røykutslag ved fyring.
Vær også oppmerksom på trekkforholdene i skorsteiner med 2 løp.
Ovnen egner seg for tilslutning med røykgassamlerør. I så fall anbefaler vi, at innføringene
plasseres slik at det oppstår en fri høydeforskjell mellom dem på minimum 250 mm.
Røykstussen er 150 mm i diameter.
Hvis trekken er for stor, anbefaler vi å utstyre skorsteinen eller røykrøret med et reguleringsspjeld. Hvis du monterer et regulersspjeld, må du sørge for et fritt gjennemstrømningsareal på minimum 20 cm2 når spjeldet er lukket - hvis ikke blir ikke energien i veden
utnyttet optimalt. Hvis duer er i tvil om skorsteinens tilstand, må du kontakte skorsteinsfeieren.
Husk at det må være fri tilgang til renseluken.
64
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Ventilasjon - utnytt innsatsen optimalt.
Ved å montere varmluftsdyser og fleksislanger (e.l.) oppå ovnen, har man muligheten til å
“flytte” varmen til andre rom.
65
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Air-system
I alle nybygg anbefaler vi på det sterkeste at det klargjøres for direkte tilførsel av luft utenfra.
Utilstrekkelig tilførsel av luft utenfra kan medføre undertrykk i rommet der ildstedet står,
og dermed dårlig forbrenning, dårligere utnyttelse av veden og nedsoting av pipa.
Eventuelle luftrister skal plasseres på en slik måte at lufttilførselen ikke blokkeres.
Air tilslutningen kan monteres bak eller under ildstedet.
NOTE!!
 

Hvis airboksen er montert på bunnen, bliver den totale høyden større enn indbygningsmålet(hulmål)
F.eks. flexslange
66
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Innstallasjon
Det er viktigt at ovnen installeres korrekt av hensyn til både miljø og sikkerhet.
Når du installerer peisovnen, MÅ du overholde enkelte regler:
Monter og installer ovnen i henhold til gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Kontakt
lokale myndigheter og feiermester før montering.
Foreta ikke uautoriserte endringer av ovnen.
MERK: Før du tar i bruk peisovnen, skal installasjonen meldes til den lokale feieren.
Det må være god tilførsel av uteluft i det rommet der ovnen monteres for å sikre god
forbrenning - eventuelt gennom air-system tilslutning.
Dette vil sikre at tilførsel av luft til ildsteder blir mindre påvirket av ventilasjonsanlegg,
kjøkkenvifter og andre forhold som kan medføre undertrykk i rommet.
Ovnen har et luftforbruk 10-20 m3/time.
Konveksjons kassen er utstyrt med tre knockout i toppen for konveksjon. Disse knockout
kan man med fordel slå ut.
Konvejsjons avtrekk på toppen, kan eventuell forbindes med egnede luftkanaler til andre
rommene i boligen.
Gulvkonstruksjonen skal kunne bære vekten av peisovnen samt en eventuell skorstein.
Ovnen plasseres på ubrennbar plate.
Når du vurderer hvor du vil plassere din RAIS peisovn, bør du tenke på varmefordelingen
til de andre rommene, slik at du får mest mulig glede av ovnen din. Ovnen skal plasseres i
trygg avstand fra brennbart materiele.
Se merkeplaten på peisovnen.
NB!!
RAIS A/S anbefaler at ovnen installeres av en autoriseret/kompetent
installatør.
Kontakt din forhandler for flere opplysninger.
67
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Indbygningsmål til innsats - hulmål (høyde x bredde) 474 x 732
En pejseinnsats må aldrig bygges stramt inn, da varmeutvidelsen kan forårsage
revnedannelser i murværket.

 














 





Ikke brennbart panel
Murstein



   


68





Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Indbygningsmål til 2G - hulmål (høyde x bredde) 474 x 718

En pejseinnsats må aldrig bygges stramt inn, da varmeutvidelsen kan forårsage
revnedannelser i murværket..






 













Ikke brennbart panel
Murstein


 













69
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Indbygningsmål til 3G - hulmål (høyde x bredde) 474 x 708
En pejseinnsats må aldrig bygges stramt inn, da varmeutvidelsen kan forårsage
revnedannelser i murværket.

Ikke brennbart panel













 





Murstein














70



Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Monteringsavstander ved ikke brennbart materiale - innsats:
Min. utluft over innsats:
800
cm² (kan fordeles)

For å veilede den varme luften ut av

konvektionsristene, anbefaler vi å

installere en ikke-brennbar plate rett

over rister


OBS!!

Isoleret
skorstein helt ned

til
røykavgangsadapter

(medfølger
ikke)
A-A
Monteringshøyde

min.
400
mm

Avstand til brennbart

min.
250
mm



Frihøyde

min.
850
mm


A
A

Møbleringsavstand
min.
900
mm

Min.
innluft under innsats:

500
cm² (kan fordeles)


Det anbefales at slå ut blanketterne

Min.300 mm



Avstand
til brennbart

min.
150
mm
(dørkarm)

Avstand
til brennbart
min. 200
mm 
(sidevegg)

71
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Monteringsavstander ved murvegg / brannmur - innsats:
Norsk brannmur er for eksempel en 100 mm tykk teglsteinsvegg eller 50 mm tykk
brannmursplate mot brannbar vegg
Hvis det er dårlig ventilasjon, kan det være skade på murveggene.
For å veilede den varme luften ut av
konvektionsristene, anbefaler vi å
installere en ikke-brennbar plate rett
over rister
Min utluft over innsats:
800 cm² (kan fordeles)
A-A
Monteringshøyde
min. 400 mm
Avstand til brennbart
min. 250 mm
Frihøyde
min. 850
 mm

A
A
Møbleringsavstand
min. 900 mm 
Min. innluft under innsats:
500 cm² (kan fordeles)
Avstand til brannmur 0 mm
(10 mm anbefales)
 Min. 50 mm
Min.
300 mm
Det anbefales at slå ut blanketterne

72
Avstand til brennbart
min. 200 mm (sidevegg)
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Opstillingsafstand - ikke brennbart panel - 2G / 3G:
Min. utluft over innsats:

800
cm² (kan fordeles)


OBS!!

Isoleret
skorstein helt ned

til røykavgangsadapter

(medfølger
ikke)
A-A
For å veilede den varme luften ut av

konvektionsristene, anbefaler vi å

installere en ikke-brennbar plate rett

over rister

A


Avstand til brennbart

min.
200
mm

Min. innluft under innsats:

500 cm² (kan fordeles)



Monteringshøyde

min.
400
mm



Avstand
til brennbart

250
min.
mm
Frihøyde

min.
850
mm


A
Møbleringsavstand

min.
mm
900


Avstand til brennbart


min. 
200
mm
Det anbefales at slå ut blanketterne

73
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Opstillingsafstand - murvegg / brannmur - 2G / 3G
Hvis det er dårlig ventilasjon, kan det være skade på murveggene.
For å veilede den varme luften ut av
konvektionsristene, anbefaler vi å
installere en ikke-brennbar plate rett
over rister
Min. utluft over innsats:
800 cm² (kan fordeles)
A-A
Avstand til brennbart
min. 200 mm
A
Møbleringsavstand
min. 900 mm
Min. innluft under innsats:
500 cm² (kan fordeles)
Min. 50 mm
Det anbefales at slå ut blanketterne
Min.
300 mm
Avstand til brennbart
min. 200 mm
Avstand til brennbart
min. 200 mm
74
Monteringshøyde
min. 400 mm
Avstand til brennbart
min. 250 mm
Frihøyde
min. 850 mm
A
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Norsk brannmur er for eksempel en 100 mm tykk teglsteinsvegg eller 50 mm tykk
brannmursplate mot brannbar vegg


1
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Ved
Ovnen er konstruert og godkjent i overensstemmelse med EN 13229 og NS 3058 for
brenning av kløvet, tørr bjørk. Veden skal ha en fuktighet på 15-22 prosent og en maksimal lengde tilsvarende brennkammerets lengde minus 50-60 mm.
Å fyre med våt ved resulterer i soting, miljøproblemer og dårlig brenseløkonomi. Ved fra
nyfelte trær inneholder cirka 60-70 prosent vann og er fullstendig uegnet for vedfyring.
En god tommelfingerregel er å la ved fra nyfelte trær ligge i stabel til tørking i minst et år.
Ved med en diameter på over 100 mm bør kløves. Uansett størrelse bør ved altid ha minst
èn overflate uten bark.
Vi fraråder å fyre med lakkert, laminert eller impregnert treverk, treverk med kunststoffbelegg, malt treverk, sponplater, kryssfiner, husholdningsavfall, papirbriketter eller
steinkull, ettersom dette ved forbrenning avgir en illeluktende røyk som kan være giftig.
Hvis det fyres med materialene nevnt ovenfor eller med større vedmengder enn anbefalt,
belastes ovnen med mer varme, noe som medfører høyere skorsteinstemperatur og lavere
virkningsgrad. Ovn og skorstein kan ta skade, og garantien bortfaller.
Vedens brennverdi henger nøye sammen med treverkets fuktighet. Fuktig treverk har lav
brennverdi. Jo mer vann veden inneholder, desto mer energi går med til å få vannet til å
fordampe. Denne energien går tapt.
BRUK KUN ANBEFALT VED
Tabellen nedenfor viser brennverdien i forskjellige treslag som har vært lagret i to år og har
en restfuktighet på 15-17 prosent.
Treslag
Agnbøk Bøk og eik
Ask
Lønn
Bjørk Buskfuru
Gran Poppel Kg tørt tre pr./per m3
640
580 570
540
510
480
390
380
I forhold til bøk/eik
110%
100%
98%
93%
88%
83%
67%
65%
1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøg/eg fylder blot mindre end 1
kg gran.
76
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Tørking og lagring
Ved trenger tid til å tørke. En korrekt lufttørking tar cirka to år.
Her er noen tips:
Oppbevar treet kappet, kløvd og stablet på et luftig, solrikt sted beskyttet mot
regn(sørsiden av huset er spesielt velegnet).
Plasser vedstablerne med en håndsbreddes avstand, slik at luft kan sirkulere
mellom stablerne og ta med seg fuktighet. Unngå å dekke vedstablerne med
plast - det hindrer fuktigheten i å slippe ut. Det kan være lurt å ta veden i hus
2-3 dager før den skal brukes.
Regulering av forbrenningsluft
Alle RAIS-ovner er utstyrt med ettgreps betjeningshåndtak for regulering av spjeldet. Illustrasjonerne viser riktig regulering i de forskjellige fasene.
Primærluften er den forbrenningsluften som tilføres den primære brennsonen, det vil si til
glørne på venen. Denne luften, som er kald, brukes bare i opptenningsfasen. Sekundærluften er luften som tilsettes i gassforbrenningssonen, det vil si luft som bidrar til forbrenning av pyrolysegassene(forvarmet
luft som brukes til rensing av innsiden på glasset i ovnsdøren og til forbrenning). Denne
luften trekkes inn gjennom spjeldet under brennkammeret og forvarmes i sidekanalerne
før den sendes ut på innsiden av glasset. Den varme luften skyller over glasset og holder
det fritt for sot.
Ved å stille inn spjeldet mellom posisjon 1 og 2 sikrer du optimal utnyttelse av energiinnholdet i veden, ettersom det kommer oxsygen til forbrenningen og til avbrenningen av
pyrolysegassene. Når flammerne er klare og gule, er spjeldet riktig innstilt. Det krever litt
erfaring å finne den riktige innstillingen av spjeldet. Erfaringen kommer etter hvert som du
bruker ovnen.
Vi fraråder å skru spjeldet helt igjen, hvis man synes det blir for varmt. For lite lufttilførsel
gir en dårlig forbrenning, som kan gi høye og farlige røykgasser, emisjoner og dårlig
virkningsgrad. Det betyr at der kommer mørk røyk fra skorsteinen og at treets brennverdi
ikke utnyttes optimalt.
77
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Bruk av peisovn
Innstilling av spjeldet - spjeldet har tre innstillinger
Posisjon 1
Spjeldet er lukket, og det er ingen lufttilførsel.
Posisjon 2
Trekk handtaket ut til første hakk. Denne posisjone gir full sekundærlufttilførsel.
Ved almindelig fyring plasseres håndtaket mellom 1 og 2. Når flammene er klare og fule/
blålige rask bevegelige, er spjeldet riktig innstilt
Posisjon 3
Trekkhandtaket ut til neste hakk. Nå er spjeldet helt åpent og gir full tilførsel av primærog sekundærluft. Denne posisjonen brukes under opptenningsfasen, ikke under normal
drift.
Kontroll
Hvis asken er hvit og veggene i brennkammeret er fri for sot etter at ovnen har vært i
bruk, har luftreguleringen vært riktig og veden tilstrekkelig tørr.
Opptenning første gang
Det lønner seg å begynne forsiktig. Start med et lite bål, slike at peisovnen venner seg til
de høye temperaturene. Da får de en god innkjøring og unngår å skade ovnen.
Vær oppmerksom på at det kan komme en underlig lukt og røylutvekling fra ovenens
overflate den første gang du tenner opp. Dette er normalt, og helt ufarlig. Lukten og
røyken oppstår når maling og materialer herder, men lukten forsvinder raskt. Sørg for
kraftig utluftning, gjerne gjennomtrekk.
Under denn prosessen må du passe på å ikke berøre de lakkerte overflaterne, og vi anbefaler å åpne og lukke ovndøren med jevne mellomrom, slik at pakningen i døren ikke
kleber seg fast.
Under oppvarming og nedkjøling kan ovnen dessuten avgi “klikkelyder”. Dette er normalt
og helt ufarlig, skyldes de store teperaturendringen materialet utsettes for.
Bruk aldri noen form for flytende brennstoff til opptenning eller for å holde ilden ved like.
Det kan føre til eksplosjon.
Når ovnen har stått ubrukt en stund, bør du gå frem som beskrevet for første gangs
opptenning.
78
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Opptenning og påfylling (se bilder på baksiden av brukerveiledningen)
“Top-Down” opptenning
Start med å plassere 2-3 stykker tre - ca. 1-1 ½ kg - i bunnen av brennkammeret.
Legg til ca. 1 kg tørr ved kløvet til opptenningsved (1).
Spjeldet stilles inn så det er helt åpent - posisjon 3.
Tenn bålet, og luk ovnsdøren til (2-3).
Når flammene er klare, etter cirka 10-15 minutter, lukker du ovnsdøren helt (4).
Spjeld - se innstilling av trekventil.
Når veden har en godt glolag (5), legger du inn 2-3 vedkubber.
Lukk ovnsdøren inntil, og når ilden har godt tak lukkes ovnsdøren helt.
trekk - se innstilling av spjeldet.
Etter cirka 5 minutter, eller når flammene har blitt klare og gule (6), regulerer du trekventilen gradvis.
Når du fyrer skal ikke røyken synes, bare anes som en ”flimring” i luften.
OBS! Det er viktig å få en rask overtenning av veden.
Når du fyller på ved skal du åpne døren forsiktig slik at du unngår røykutslag. Fyll aldri på
ved så lenge det brenner godt i ildstedet.
RAIS anbefaler at du fyller 2-3 stykker. tre - ca. 1-1 ½ kg - innen 3 timer (periodisk drift).
OBS!!!
Hold ovn under skjerpet tilsyn under opptenning.
Under drift skal ovnsdøren alltid holdes lukket.
79
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Rengjøring og steel
Peisovn og skorstein skal kontrolleres av en feier én gang i året. Ved rengjøring og stell
skal ovnen være kald.
Hvis glasset er tilsotet:
- Fukt et stykke papir (f.eks. avispapir), dypp det i asken, og gni på det sotete glasset.
- Gni over med et nytt papirstykke til glasset blir rent igjen.
- Alternativt kan du bruke glassrens, som du kan kjøbe hos din RAIS-forhandler.
Utvendig rengjøring gjøres med en tørr svamp.
Rengjøring av brennkammer:
Skrap/spa ut asken, og oppbevar den i en ikke brennbar beholder til den er fullstendig
avkjølt. Kald aske kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
HUSK!! Brennkammeret skal aldri tømmes fullstendig for aske. Veden brenner best med
et askelag på cirka 20 mm.
Før en ny fyringssesong skal skorsteinsrør og forbindelsesrøret alltid kontrolleres for blokkering.
Rensing av røykveier:
Fjern røykvenderplaten ved å skuve den opp i
den ene siden - så den kommer av sporet - og
forsiktig vippe den anden side ned mot
brennkammeret.
80
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Trekk platen forsiktig ut.
Fjern skitt og støv, og sett delene på plass i
omvendt rekkefølge.
Vær oppmerksom på at recessen i røykvenderplaten går ned og “holder” bagskamolet fast.
Grib med begge hender og trekk forsiktig
røykvenderplaten ned på plads, så det sitter i
sporet igjen.
81
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Driftsforstyrrelser
Røykutslag fra ovnsdør:
- kan skyldes for dårlig trekk i skorsteinen <12Pa
- kontroller om røykrøret eller skorsteinen er tilstoppet.
- kontroller om kjøkkenviften er slått på. Slå den i så fall av, åbne et vindu/dør en kort
stund.
Tilsoting av glasset i ovnsdøren:
Kan skyldes at veden er for fuktig
- sørg for at ovnen varmes ordentlig opp under opptenning før du lukker ovnsdøren
Kan skyldes at spjeldet er regulert for langt ned
Hvis det brenner for sterkt i ovnen, kan det skyldes:
- utetthet ved ovnsdørpakningen
- for stor skorsteinstrekk >22 Pa, reguleringsspjeld bør monteres.
Hvis det brenner for svakt i ovnen, kan det blant annet skyldes:
- for lite ved
- for lite tilførsel av uteluft til rommet
- utett skorstein
- utettheter mellom skorstein og røykrør
Ved vedvarende driftsforstyrrelser bør du kontakte din RAIS-forhandler eller feier.
VIKTIG!! Flammene skal være klare og gule eller glørne klare for å oppnå en sikker forbrenning. Veden skal ikke ligge og ulme, derfor må lufttilførselen aldri lukkes helt.
ADVARSEL!!
Ved skorsteinsbrann:
- steng all lufttilførsel til peisovnen.
- ring brannvesenet
- bruk ikke vann for å slukke!
- efterfølgende skal du kontakte feieren for kontroll av ovn og skorstein for skader
82
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
83
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Tilbehør
5111790 - Air box
511480490 - Konvektionsrist
511480890 - Konvektionsrist
84
Norsk RAIS - manual til RAIS 500
Hvis der brukes andre reservdeler enn dem som anbefales av RAIS, bortfaller
garantien.
Videre kan alle utskiftbare deler kjøbes som reservdeler hos din RAIS-forhandler
Se følgende reservedelstegning for de enkelte produkter
Pos.
Antal
Varenr.
Beskrivelse
1
1
5111090
Glasl ovnsdør
2
1
5112090
Stål ovnsdør
3
1
5111401SORT
Avdækning - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTAvdækning - 2G
5
1
5111420SORT
Avdækning, top - 3G
6
1
5111425SORT
Avdækning, bund - 3G
7
1/1
5112610MON /
5112610HMONCover for side
8
1/1
5112690
9
1/1
5112790 /
Glas side
5112790HStål side m/glas
10 1/1
5111410SORT /
5111410HSORTAfvdækning 2G/3G
11
1
5110101
Konvektionskasse
12
1
5110990
Spjeld
13
1
5112210
Skamolsett t/1G
14
1
5112220
Skamolsett t/2G
15
1
5112230
Skamolsett t/3G
16 1
5115500 / Pakningssett
5115500-1Pakningssett
85
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
ELDA MILJÖVÄNLIGT!
Fem miljövänliga råd för att elda klokt
- sunt förnuft både för miljön og plånboken.
1. Effektiv tänding. Använd torrt ris, pinnar och eventuellt lite tidningpapper.
Öppna luftspjället och tilför rikligt med luft, så att gaserna från den uppvärmda
veden förbränns snabbt.
2. Elda bara med lite ved åt gången - detta ger den bästa förbränningen. Kom ihåg
att det behövs rikligt med luft varje gång du lägger på ny ved i kaminen.
3. När lågorna lagt sig ska luftspjällen justeras så att lufttillförseln minskar.
4. När det bara återstår glödande träkol kan lufttillförseln dras ner ytterligare, så
att värmebehovet optimeras. Med lägre lufttillförsel kommer träkolet att brinna
långsammare, och värmeförlusterna genom skorstenen minskas.
5. Använd bara torr ved d.v.s. ved med en fukthalt på 15 – 22 procent.
ELSTADSGLAS KAN INTE ÄTERVINNAS.
Ätervinning av glas
Eldfast glas inte kan ätervinnas. Alt gammalt bräkage
eller annat oanvändbart eldfast glas, måste kastas som
restavfall. Eldfast glas har högre smälttemperatur, och kan
därför inte återanvinnas.
Når du ser till att eldfast glas inte hamnar tillsammans
med återvinningen av glas, är det ett viktigt bidrag till
miljön.
86
Med reservation för tryckfel
Elstadsglas ska kastas som restavfall tilsammans med
keramik og porslin.
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Rais 500
Revision:
Dato :
18. september 2012
INLEDNING ..................................................................................................................88
GARANTI .....................................................................................................................88
SPECIFIKATIONER.........................................................................................................89
KONVEKTION...............................................................................................................90
SKORSTEN ...................................................................................................................90
VENTILATION/VÄRMEFLYTNING....................................................................................91
AIR-SYSTEM.................................................................................................................92
INSTALLATION .............................................................................................................93
INBYGGNADSMÅTT & MONTERING .....................................................................94-100
BRÄNDSLE...........................................................................................................102-103
REGULERING AF FORBRÄNNINGSLUFT .......................................................................103
ANVÄNDA KAMINEN ................................................................................................104
INDSTÄLLING AF SPJÄLLET..........................................................................................104
KONTROLL ................................................................................................................104
FÖRSTA UPPTÄNDINGEN ...........................................................................................104
UPPTÄNDING OCH PÅFYLLING...................................................................................105
RENGÖRING OG SKÖTSEL .........................................................................................106
RENSNING AV RÖKGÄNGAR...............................................................................106-107
DRIFTSTÖRNINGAR.....................................................................................................108
TILBEHÖR OCH RESERVDELAR ............................................................................110-111
87
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Inledning
Gratulerar till din nya braskamin från RAIS.
En RAIS-kamin är mer än bara en värmekälla, den är också ett uttryck för att du lägger
vikt vid design och hög kvalitet i ditt hem.
För att få ut mesta möjliga nytta och nöje av kaminen är det viktigt att du läser igenom
bruksanvisningen noggrant innan du installerar och börjar använda kaminen.
Vid kontakter med oss angående garantin eller andra frågor om kaminen är det viktigt
att du kan uppge kaminens serienummer. Vi rekommenderar därför att du skriver in detta
nummer i schemat nedan. Du hittar serienumret överst i vänster sida på kaminens top.
Garanti
Du har 5 års garanti på din RAIS-kamin. Garantin omfattar inte värmeisolerande material,
glas eller packningar. Om någon ändring görs på kaminen upphör garantin att gälla.
Försäljare:
Datum:
88
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Specifikationer
RAIS 500
Nominell effekt (kW)
6
Min./Max. effekt(kW):
4,8
Uppvärmningsareal (m )
2
60-120
Ugnens bredd/djüp/höjd (mm)
708-550-474
Brännkammerens bredd/djüp/höjd (mm)
556-306-295
Rekommenderad vedmängd vid
påfyllning(kg)
(fördelat på 2-3 st vedträn à ca. 25cm)
1,8
(fördelat på 2-3 st vedträn à ca. 25cm)
-12
Vikt (kg)
110
Verkningsgrad (%):
80
Partikelemisson efter NS3058/3059 (g/kg):
1,8
Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):
3
Rökgasflöde (g/s)
5,7
Rökgastemperatur (°C)
292
Periodisk
Påfyldning bör ske inom 3 timer
89
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Konvektion
RAIS kamin är en konvektionskamin. Konvektion betyder, att det uppstår en luftcirkulation
som gör att värmen fördelas jämnare i hela rummet. Den kalla luften sugs in vid kaminens
botten och stiger upp längs kaminens brännkammare, samtidigt som den värms upp. Den
üppvärmda luften strömmer ut längs sidorna og högst upp, och säkerställer på så sätt god
luftcirkulation i rummet.
Kaminerna är försedda med ett “kallt” handtag - en specialitet från RAIS - som gör att du,
i stort sett, kan sköta ugnen utan handskar. Observera dock att kaminens alla utsidor bli
varma vid använding - var därför myvket försiktig.
Skorsten
Skorstenen är drivkraften som får braskaminen att fungera. Kom ihåg att även den bästa
kamin inte fungerar optimalt om inte dragvillkoren i skorstenen är tillräckliga och korrekta.
Skorstenen ska vara så hög – minst 3 meter – och i ett sådant skick att draget är mellan
-14 till -18 pascal. Om det rekommenderade skorstensdraget inte uppnås kan det uppkomma problem med rök från lågan vid eldning.
Tänk också på rådande dragförhållanden om skorstenen med 2 pipor.
Kaminen kan installeras med rökgasuppsamlingsrör, men vi rekommenderar att införingarna placeras så att det uppstår en frigång mellan dem på minst 250 mm.
Rökstutsen är 150 mm i diameter.
Om draget är för starkt rekommenderar vi att du förser skorstenen eller rökgången med
ett regleringsspjäll. Om du monterar ett sådant måste du se till att det finns en fri genomströmningsarea på minst 20 cm² när regleringsspjället är stängt, annars utnyttjas inte
energin i bränslet optimalt. Om du är tveksam angående skorstenens kondition bör du
alltid kontakta en sotare.
Tänk på att man alltid måste kunna komma åt rensluckan.
90
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Ventilation - utnyttja insatsen optimalt.
Gennom att montera varmluftkoppling och flexslangar (eler liknande) ovanpå ugnen, går
det att “flytta” värmen till andra rum.
91
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Air-system
Vi rekommenderar starkt att tilförseln av forbränningsluft utifrån projekteras och säkerställs i alla nybyggnationer.
Otillräcklig tillförsel av luft utifrån leder till undertryck i rummet där kaminen placeras.
Dette ger dålig förbränning, som i sin tur kan leda till problem som att glass og skorsten
sotas ned eller att veden brinner sämre.
Eventuella ventiler måste placeras så att lufttillförseln inte blockeras.
Luftanslutning kan montereas på baksidan och under ugnen.
NOTE!!
 

Om luftanslutning är monterad under ugnen, den totala höjden större än inbyggnadsmått
F.eks. flexslange
92
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Installation
Det är viktigt att kaminen blir korrekt installerad av både miljö och säkerhetsskäl.
NB!! Rais A/S rekommendera at kaminen installeras av auktoriserad/ kompetenta
installatörer. Fråga återförsäljaren som kan rekommendera sådana.
Vid installationen av braskaminen finns det några regler som MÅSTE följas:
Kaminen måste monteras och installeras med hänsyn till alla gällande nationella och lokala
regler och förordningar. Du bör kontakta de lokala myndigheterna och en sotarmästare
före installationen.
Du får inte utföra icke godkända ändringar av kaminen.
OBS: Innan du tar kaminen i bruk måste du anmäla installationen till den lokala sotaren.
Det måste finnas riklig tillgång på frisk luft i uppställningsutrymmet för att garantera god
förbränning. Observera att ett eventuellt mekaniskt utsug, t.ex. en köksfläkt, kan
minska lufttillförseln.
Kaminen har et luftforbruk 10-20 m3/timme.
Konvektionskassen är utrustad med tre utlopp i toppen. Dessa kan med fördel öppnas.
De tre utlopp kan anslutas till lämpliga luftkanaler i de utrymmen som ska värmas.
Golvkonstruktionen ska kunna bära såväl braskaminens tyngd som en eventuell skorsten.
När du bestämmer var du ska placera din RAIS-kamin bör du tänka på värmefördelningen
till övriga rum. På så sätt får du största möjliga glädje av braskaminen.
Kaminen måste placeras på säkert avstånd från brännbart material.
Se märkplåten på kaminen.
93
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Indbygningsmål til indsats - hulmål (højde x bredde) 474 x 732
En pejseinnsats må aldrig bygges stramt inn, da varmeutvidelsen av konvektionskassen
kan forårsage revnedannelser i murværket.

 














 





Icke brennbart panel
Tegelsten



   


94





Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Indbygningsmål til 2G - hulmål (højde x bredde) 474 x 718

En pejseinnsats må aldrig bygges stramt inn, da varmeutvidelsen av konvektionskassen
kan forårsage revnedannelser i murværket.






 














Icke brennbart panel


 








Tegelsten





95
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Indbygningsmål til 3G - hulmål (høyde x bredde) 474 x 708
En pejseinnsats må aldrig bygges stramt inn, da varmeutvidelsen av konvektionskassen
kan forårsage revnedannelser i murværket.

Icke brennbart panel






 











Tegelsten
96


















Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Monteringsanvisning ikke brännbart materiale - innsats:
Min. utluft over innsats:

800
cm² (kan fördelas)

For å lede den varme luften ut av

konvektionsristene, anbefaler vi å

installere en ikke-brennbar plate rett

over rister

OBS!!

Isolerade
skorsten ned

till
rökuttagsadapter

(medföljer
ej)


Frihöjd
min.
850
mm


Avstand til brännbart

min.
250
mm



Monterings-höjd

min.
400
mm

A-A
A
A

Möbleringsavstånd

mm

min. 900
Min.
innluft under innsats:

500
cm² (kan fördelas)


Det rekommenderas at slå ut blanketterne

Min.300 mm



Avstand
til brännbart

min.
150
mm
(dørkarmen)



Avstand
til brännbart

min. 200
mm
(sideveggen)



97
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Monteringsavstander ved murvegg / brannmur - innsats:
Hvis det er dårlig ventilasjon, kan det være skade på murveggene.
For å lede den varme luften ut av
konvektionsristene, anbefaler vi å
installere en ikke-brennbar plate
rett over rister
Min utluft over innsats:
800 cm² (kan fördelas)
A-A
 min. 400 mm
Monteringshöjd
Avstand til brännbart
min. 250 mm
Frihöjd
min. 850
 mm

A
A
Min. innluft under innsats:
500 cm² (kan fördelas)
Möbleringsavstånd
min. 900 mm

Avstand til brannmur 0 mm
(10 mm rekommenderas)

Min. 50 mm
Min.
300 mm
Det rekommenderas at slå ut blanketterne

98
Avstand til brännbart
min. 200 mm (sideveggen)
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Opstillingsafstand - ikke brennbart panel - 2G / 3G:
Min. utluft over innsats:

800 cm² (kan fördelas)

OBS!!


Isolerade
skorsten ned

til rökuttagsadapter

(medföljer
ej)
A-A
For å lede den varme luften ut av
konvektionsristene, anbefaler vi å


installere en ikke-brennbar plate rett

over rister

A


Avstand til brännbart

min. 200 mm

Min. innluft under innsats:

500
cm² (kan fördelas)



Monteringshöjd

min.
400
mm



Avstand til brännbart

min. 
250
mm
Frihöjd

min.
850
mm


A
Möbleringsavstånd

min.
mm
900


Avstand til brännbart

min.

200
mm
Det rekommenderas at slå ut blanketterne

99
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Opstillingsafstand - 2G / 3G
mursten:
Hvis det er dårlig ventilasjon, kan det være skade på murveggene.
Min. utluft over innsats:
800 cm² (kan fördelas)
A
For å lede den varme luften ut av
konvektionsristene, anbefaler vi å
installere en ikke-brennbar plate
rett over rister
Avstand til brännbartt
min. 200 mm
Monteringshöjd
min. 400 mm
Avstand til brännbart
min. 250 mm
Frihöjd
min. 850 mm
A-A
A
Möbleringsavstånd
min. 900 mm
Min. innluft under innsats:
500 cm² (kan fördelas)
Min. 20 mm
Min.
300 mm
Det rekommenderas at slå ut blanketterne
Avstand til brännbart
min. 200 mm
100
Avstand til brännbart
min. 200 mm
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
101
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Bränsle
Braskaminen är konstruerad och godkänd enligt EN 13229 och NS 3058 för förbränning
av kluven, torr bjõrk. Veden ska ha en fuktighet av 15–22 % och en maxlängd lika med
brännkammarens längd minus 50–60 mm.
Att elda med blöt ved ger upphov till sotbildning, miljöproblem och dålig bränsleekonomi.
Nyfällt virke innehåller ca 60–70 % vatten och är helt olämpligt att elda med. En god tumregel är att nyfällt virke måste ligga staplat för torkning i minst 1 år. Virke med en diameter på mer än 100 mm bör klyvas. Oavsett storlek bör vedträna alltid ha en yta utan bark.
Vi avråder från att elda med lackerat, laminerat och impregnerat trä, trä med plastbeläggning, målat trä, spånplattor, kryssfaner, hushållsavfall, pappersbriketter och stenkol,
eftersom detta vid förbränning avger illaluktande rök som dessutom kan vara giftig.
Vid förbränning av ovanstående eller vid större vedmängder än det som rekommenderas, belastas kaminen med en högre värme vilket medför högre skorstenstemperatur och
därmed lägre verkningsgrad. Följden kan bli att kaminen och skorstenen skadas och att
garantin blir ogiltig.
Vedens bränslevärde har ett starkt samband med träets fuktighet. Fuktigt virke har lågt
förbränningsvärde. Ju mer vatten veden innehåller, desto mer energi går det åt att förånga
vattnet – och denna energi går förlorad.
ANVÄND BARA REKOMMENDERADE BRÄNDSLEN
I nedanstående tabell visas bränslevärdet för olika träslag som lagrats i 2 år och som har
en restfuktighet på 15–17 %.
Träslag
K
g torrt tre per m3
Jämfört med bok/ek
Avenbok
Bok och ek Ask
Lönna
Björk Bergtall
Gran
Poppel
640 110%
580
100%
57098%
54093%
510
88%
48083%
390
67%
380
65%
1 kg trä ger samma värmeenergi oavsett träslag, men 1 kg bok/ek har mindre volym än 1
kg gran.
102
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Torkning och förvaring
Ved behöver tid för att torka. En korrekt lufttorkning tar ca 2 år.
Här är några tips:
Förvara virket kapat, kluvet och staplat på en luftig och solig plats med skydd
mot regn (sydsidan på huset är särskilt lämplig). Placera vedstaplarna med en
handbredds mellanrum så att luften kan cirkulera och transportera bort fukten.
Undvik att täcka vedstaplarna med plast eftersom det hindrar fukten från att
komma ut. Ta gärna in veden i huset 2–3 dagar innan den ska användas.
Reglering av förbränningsluft
Alla RAIS-kaminer är försedda med ett engreppshandtag för reglering av spjället. Bilderna
på föregående sida visar de olika inställningarna.
Primärluften är den förbränningsluft som tillförs den primära förbränningszonen, dvs.
glödbädden. Denna luft, som är kall, används enbart i upptändningsfasen. Sekundärluften är den luft som tillförs i gasförbränningszonen, dvs. luft som bidrar till förbränning av
pyrolysgaserna (förvärmd luft som används för rensning av glasrutan och för förbränning).
Denna luft sugs in genom spjället under brännkammaren och förvärms via sidokanalerna.
Denna varma luft får sedan skölja ned längs glasrutan vilket håller den fri från sot.
När spjället ställs in mellan position 1 och 2 utnyttjas energiinnehållet i veden maximalt
eftersom syre tillförs till förbränningen och avbränningen av pyrolysgaserna. När lågorna
är klara och gula är spjället rätt inställt. Det krävs litet känsla för att hitta den rätta inställningen. Denna kommer efterhand som du använder kaminen.
Vi avråder från att skruva ner draget helt. Ett vanligt fel är att stänga spjället för tidigt
eftersom man tycker att det blir för varmt. För liten lufttillförsel leder til dålig förbränning som i sin tur ger höga og farliga rökgas. Emissioner och en dålig verkningsgrad. Det
betyder att, det kommer ut mörk rök från skorstenen och att vedens bränslevärde inte
utnyttjas fullt ut.
103
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Använda kaminen
Inställning av spjället - spjället har 3 inställningar.
Position 1
Spjället är stängt vilket innebär att det inte förekommer någon lufttillförsel.
Position 2
Dra ut handtaget tills 1:a stoppet. Detta läge ger full tillförsel av sekundärluft.
Vid normal eldning ska handtaget ställas in mellan 1 och 2. När flammorna är klara och
gula är spjället riktigt inställt - dvs. förbränninger blir långsam/optimal.
Position 3
Dra ut handtaget till næste stoppet. Nu är spjället helt öppet och ger full tillförsel av både
primär- och sekundärluft. Detta läge ska användas under upptändningsfasen och används
inte under normal drift.
Kontroll
Om askan är vit och väggarna i brännkammaren är fria från sot när kaminen har använts,
har luftregleringen varit korrekt och veden tillräckligt torr.
Första upptändningen
Det lönar sig att börja försiktigt. Börja med en liten brasa så att kaminen får vänja sig vid
den höga temperaturen. Detta ger en bra inkörning och du undviker att skada kaminen.
Var uppmärksam på att det kan komma en egendomlig men ofarlig lukt och rökutveckling
från kaminens utsida vid den första upptändningen. Detta uppstår när målning och material härdas, men lukten försvinner snabbt. Sörj för god luftväxling, gärna korsdrag.
Under denna process ska du tänka på att inte vidröra de målade ytorna, och vi rekommenderar att du öppnar och stänger luckan med jämna mellanrum för att hindra att
packningen i luckan klibbar fast.
Dessutom kan kaminen under uppvärmning och nedkylning avge ett klickande ljud som
beror på de stora temperaturskillnaderna som materialet utsätts för.
Använd aldrig någon form av tändvätska eller liknande vid upptändningen eller för att
hålla eldden vid liv. Detta kan leda till en explosion.
När kaminen har stått oanvänd en tid, bör du gå tillväga på samma sätt som när du tänder kaminen för första gången.
104
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Upptändning och påfyllning
“Top-Down” tänding
Börja med at placera 2-3 stk ved - ca. 1-1½ kg - i botten av förbränningskammaren.
Lägg ca. 1 kg torr ved, kluven til tändspånor, och 2-3 spritttabletter eller liknande till (1-2)
Öppna spjället helt.
TIPS innan du tänder:
Öppna en dörr eller ett fönster i närheten av kaminen.
Om det ”blåser” i kaminen från skorstenen, kan du med fördel lägga en hoprullad
tidningssida mellan den översta rökvändplattan och skorstenen, tänd eld på
tidningen, vänta tills det ”bullrar” i skorstenen – då är du säker på att det är drag i
skorstenen och att du slipper få rök ut i rummet
Tänd på bålet och sätt luckan på glänt med en springa på ca 10–15 mm.(3-4)
När lågorna är klara - efter ca 10 - 15 minuter - stänger du luckan helt .
Spjället – se Inställning av spjället.
Efter ca 10–20 minuter, eller tills det har bildats en ordentlig glödbädd, fyller du på med
2–3 vedträn. Låt luckan stå på glänt tills elden har tagit god fart (5-6). Stäng sedan luckan.
Spjället – se Inställning av spjället.
Efter ca 5 minuter, eller när lågorna är klara och gula (6), stänger du återigen luckan gradvis.
Om det är lågt tryck i skorstenen och ventilerna är stängda kan det resultera i en hastig
gasantändning som riskerar att orsaka skada på kaminen eller omgivningen.
OBS!!
Det er viktigt att få en snabb övertänding av veden
Lämna inte ugnen under upptänding.
Under drift må luckan alltid vära stängt.
105
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Rengöring och skötsel
Braskaminen och skorstenen ska besiktigas av sotare en gång per år. Vid rengöring och
skötsel ska kaminen vara kall.
Om glaset är sotigt:
– Fukta en bit papper, t.ex. tidningspapper, doppa det i askan och gnid på det sotiga
glaset.
– Gnid efter med en bit papper tills glaset är rent.
– Du kan också använda glasrengöring som du kan köpa hos RAIS-återförsäljaren.
Utvändigt rengörs kaminen med en torr svamp.
Rengöring av brännkammaren:
Skrapa/skovla ut askan och lägg den i en brandsäker behållare tills den har kallnat helt.
Den kalla askan kan slängas i hushållssoporna.
OBS!! Töm aldrig brännkammaren helt från aska – elden brinner bäst med ett asklager
på ca 20 mm.
Före varje ny eldningssäsong ska du alltid kontrollera skorstenen och förbindelseröret så
att de inte är blockerade.
Rensning av rökgångar.
Ta bort rökvändplatten genom att skjuta upp
det på ena sidan - så det kommer av spåret och försiktigt tippa den andra sidan mot
förbränningskammaren.
106
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Dra försiktigt ut plattan
Ta bort smuts och damm och sätt tilbaka
delarne i omvänd ordningsföljd.
Var medveten om att recessen i rökvändplattan
går ner och “håller” i bagskamolet
Tag med båda händerna och dra försiktigt
rökvändplattan på plats så den sitter i spåret
igen.
107
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Driftstörningar
Rökavgång från ugnsluckan:
Kan bero på för lågt tryck i skorstenen < 12 Pa
– kontrollera om rökröret eller skorstenen är tilltäppta
– kontrollera om köksfläkten är påslagen, stäng av den i så fall och öppna ett fönster eller
en dörr i närheten av kaminen en kort stund.
Sot på glaset:
Kan bero på att veden är för våt.
– se till att kaminen värms upp ordentligt under upptändningen innan du stänger luckan
Kan bero på att spjället är inställt för långt ner
Om förbränningen i kaminen är för stark kan detta bero på:
– otätheter vid luckans packning
– draget i skorstenen är för stort > 22 Pa, regleringsspjäll bör monteras
Om förbränningen i kaminen är för svag kan detta bero på:
– för lite ved
– för liten lufttillförsel till rummet
– dåligt rengjorda rökgångar
– otät skorsten
– otäthet mellan skorsten och rökrör
Om driftstörningarna kvarstår bör du kontakta en RAIS-återförsäljare eller en sotare.
VIKTIGT!! För att få en säker förbränning ska lågorna vara klara och gula. Veden ska
inte ligga och pyra – stäng därför aldrig till lufttillförseln helt.
VARNING!!
Vid skorstensbrand:
– stäng till all lufttillförsel till braskaminen
– tillkalla brandkår
– använd aldrig vatten för att släcka!
– därnäst ska du kontakta sotaren för kontroll av kaminen och skorstenen
108
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
109
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Tilbehör
5111790 - Air box
511480490 - Konvektionsrist
511480890 - Konvektionsrist
110
Svenska RAIS - handbok til RAIS 500
Reservdelar
Om du använder andra reservdelar än de som rekommenderas av RAIS upphör garantin
att gälla.
Dessutom kan alla utbytbara delar köpas som reservdelar hos en RAIS-återförsäljare.
Se följande reservdelsritning för de enskilda produkterna.
Ref.
Antall
Artikelnummer
Beskrivning
1
1
5111090
Glas lucka
2
1
5112090
Stål lucka
3
1
5111401SORT
Avdækning - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTAvdækning - 2G
5
1
5111420SORT
Avdækning, top - 3G
6
1
5111425SORT
Avdækning, bund - 3G
7
1/1
5112610MON /
5112610HMONCover for side
8
1/1
5112690
9
1/1
5112790 /
Glas side
5112790HStål side m/glas
10 1/1
5111410SORT /
5111410HSORTAvdækning 2G/3G
11
1
5110101
Konvektionskasse
12
1
5110990
Spjäll
13
1
5112210
Skamolsats t/1G
14
1
5112220
Skamolsats t/2G
15
1
5112230
Skamolsats t/3G
16 1
5115500 / Packningssats
5115500-1Packningssats
111
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
POLTA PUITA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI!
Viisi ympäristöystävällistä neuvoa puiden polttamiseksi oikein
– hyötyä ympäristölle ja lompakolle
1. Sytyttäminen tehokkaasti. Käytä kuivia risuja ja pilkkeitä sekä mahdollisesti hieman sanomalehtipaperia. Avaa ilmapelti, jotta tulipesään tulee runsaasti ilmaa
Kuumenevista haloista lähtevät kaasut palavat tällöin nopeasti.
2. Polta vain vähän halkoja kerrallaan. Muista, että kun lisäät kaminaan halkoja,
tarvitaan runsaasti ilmaa.
3. Kun liekkejä ei enää näy, ilmapeltiä on säädettävä, jotta ilmantulo vähenee.
4. Kun tulisijassa on vain hehkuvia hiiliä, ilmantuloa voidaan edelleen vähentää,
jotta lämpöä saadaan talteen mahdollisimman paljon. Kun ilmaa tulee sisään
mahdollisimman vähän, hiilet palavat hitaammin ja lämmönhukka hormin
kautta vähenee.
5. Käytä vain kuivia halkoja, joiden kosteus on 15 – 22 prosenttia.
TULISIJAN LASIA EI VOI KIERRÄTTÄÄ
Lasin kierrättäminen
Tulenkestävää lasia ei voi kierrättää. Kaikki vanha tai käyttökelvoton tulenkestävä lasi on hävitettävä kaatopaikkajätteennä.
Tulenkestävän lasin sulamislämpötila on korkea, joten sitä ei
voi kierrättää.
Teet merkittävän teon ympäristön hyväksi, kun varmistat, että
kierrätykseen toimitettavan lasin sekaan ei joudu tulenkestävää
lasia.
112
Emme vastaa painovirheistä.
Tulisijassa käytetty lasi on hävitettävä samalla tavalla kuin
keramiikka ja posliini.
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Rais 500
Revision:
Dato :
18. syyskuu 2012
JOHDANTO................................................................................................................114
TAKUU.......................................................................................................................114
TULISIJOJEN TEKNISET TIEDOT....................................................................................115
KONVEKTIO, KIERTOILMA..........................................................................................116
HORMI.......................................................................................................................116
ILMANVAIHTO/LÄMMÖN SIIRTYMINEN ILMANVAIHTO/LÄMMÖN SIIRTYMINEN..........117
ASENNUS...................................................................................................................118
AIR-BOX.....................................................................................................................119
UPOTUSMITAT JA ASENNUS................................................................................120-126
POLTTOAINE...............................................................................................................128
TULOILMAN SÄÄTÄMINEN.........................................................................................129
TULISIJAN KÄYTTÄMINEN...........................................................................................130
OHJAUS.....................................................................................................................130
SYTYTTÄMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA.....................................................................130
SYTYTTÄMINEN JA TÄYTTÄMINEN.............................................................................131
PUHDISTAMINEN JA KUNNOSSAPITO.........................................................................132
HORMIN NUOHOAMINEN...................................................................................132-133
TOIMINTAHÄIRIÖT......................................................................................................134
TARVIKKEET JA VARAOSAT..................................................................................136-137
113
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Johdanto
Onnea uuden RAIS-tulisijan valinnasta.
RAIS-tulisija on enemmän kuin pelkkä lämmönlähde. Se ilmaisee, että arvostat muotoilua
ja korkeaa laatua kodissasi.
Saat eniten iloa ja hyötyä uudesta tulisijastasi lukemalla tämän käyttöohjeen perusteellisesti ennen tulisijan asentamista ja ottamista käyttöön.
Takuun hyödyntämiseksi ja muissa tulisijaa koskevissa asioissa on tärkeää, että voit ilmoittaa tulisijan valmistusnumeron. Siksi on suositeltavaa, että kirjoitat numeron alla näkyvään
kenttään.
Valmistusnumero on tulisijan taustapuolen alaosassa.
Takuu
RAIS-tulisijalla on viiden vuoden takuu. Takuu ei kuitenkaan kata lämpöeristeitä, lasia ja
tiivisteitä.
Takuu raukeaa, jos tulisijaan tehdään muutoksia.
Myyjä:
Päivämäärä:
114
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Tekniset Tiedot
RAIS 500
Nimellisteho (kW)
Vähintään/enintään (kW)
Lämmitettävä alue (m2)
6
4-8
60-120
Tulisijan leveys/syvyys/korkeus (mm)
708-550-474
Pesän leveys/syvyys/korkeus (mm)
556-306-295
Suositeltava puutäyttömäärä (kg)
(2-3 kpl noin 25 cm:n mittaisina halkoja)
1,8
Pienin savuimupaine (Pascal)
-12
Paino (kg)
110
Hyötysuhde (%):
80
Hiukkaspäästöt NS3058/3059 (g/kg):
1,8
Pölymittaus Din+ (mg/Nm³):
3
Savun virtaama (g/s)
5,7
Savukaasujen lämpötila (°C)
292
Ajoittainen käyttö:
Pesä on täytettävä 3 tunnin välein
115
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Konvektio / Kiertoilma
RAIS-tulisija toimii konvektioperiaatteella. Tämä estää sen takaosaa ja kylkiä kuumenemasta liikaa. Konvektio saa aikaa ilmankierron, joka jakaa lämmön tasaisesi huoneisiin. Kylmä
ilma pääsee sisään tulisijan alaosasta. Ilma nousee ylös tulisijan vierestä, jolloin se lämpiää.
Lämmin ilma poistuu tulisijan sivuilta ja päältä, joten huoneessa kiertää lämmin ilma.
Tulisijassa on viileänä pysyvä kahva. Tämä RAIS-erikoisuus varmistaa, että voit käyttää
tulisijaa pääsääntöisesti ilman käsineitä. Huomaa, että yläosa kuumenee käytössä. Ole siksi
varovainen.
Hormi
Hormi saa tulisijan toimimaan. Muista, että paraskaan tulisija ei toimi ihanteellisesti, jos
hormi ei vedä.
Hormin on oltava vähintään kolme metriä korkea, ja vedon on oltava - 14 - -18 pascalia.
Jos hormi ei vedä riittävästi, savu voi muodostaa ongelman ja sytyttäminen voi olla hankalaa.
Kiinnitä huomiota kaksoishormin vetoon. Tulisija voidaan liittää kokoojahormiin, mutta on
suositeltavaa asentaa liitännät siten, että niiden välinen korkeusero on vähintään 250 mm.
Asennusmääräykset voivat vaihdella maakohtaisesti.
Savunpoistoliitännän halkaisija on 150 mm.
Jos hormi vetää liikaa, on suositeltavaa varustaa hormi tai savupiippu säätöpellillä. Jos
käytetään peltiä, sen on jäätävä avoimeksi vähintään 20 cm2 silloin, kun se on suljettu
kokonaan. Lämpöenergiaa ei tällöin hyödynnetä ihanteellisesti. Jos olet epävarma hormin
kunnosta, ota yhteys nuohoajaan.
Huomaa, että nuohousluukkuun pitää päästä käsiksi ja että nuohouksen pitää voida tehdä
esteettörmästi.
116
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Ilmanvaihto ja lämmitystehon hyödyntäminen täysimääräisesti.
Kun tulisijan päälle asennetaan liitospalat ja putket, lämpöä voidann johtaa muihin huoneisiin.
117
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Asennus
Ympäristö- ja turvallisuussyistä on tärkeää asentaa tulisija oikein. Jos tarvitset pätevän
asentajan apua, ota yhteys tämän tulisijan myyjään. Hän osaa suositella asentajia.
Tulisijaa asennettaessa PITÂÂ ottaa huomioon tietyt säännöt.
Tulisijan asenniksen on täytettävä voimassa olevat kansalliset ja paikalliset määräykset. Ennen asennusta on otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin ja nuehoojaan. Tulisijaan ei saa
tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.
HUOMIO: Asentamisesta on ilmoitettava paikalliselle nuohoojalle ennen tulisijan käyttöönottamista. Huoneessa, johon tulisija asennetaan, on oltava hyvä ilmanvaihto kunnollisen
palamisen varmistamiseksi. Huomaa, että mekaaninen ilmanvaihto, kuten liesituuletin, voi
vaikeuttaa ilmansaantia.
Kaikissa uundisrakennuksissa tuloilma kannattaa ottaa suoraan ulkoa.
Riittämätön ilmansaanti ulkoa aiheuttaa alipaineen huoneeseen, jossa tulisija on. Tämä
heikentää palamista, joten lasi tai hormi voi nokeentua tau putt palaa huonommin.
Mahdolliset venttiilit on sijoitettava siten, että ilmansaanti ei esty.
Tulisija kuluttaa 10-20 m³ ilmaa tunnissa.
Sen yläosassa on neljä ilmalähtöä, jotka yhdistetään lämmitettäviin tiloijon johtaviin
ilmakanaviin.
Lattuarakenteen on kestettävä tulisijan ja mahdollisesti myös hormin paino.
RAIS-tulisijan asennuspaikkaa suunnitektaessa on otettava huomioon lämmön jakautuminen muihin huoneisiin.
Näin tulisijasta saa eniten hyötya.
Tulisija on sijpitettava riittävän kauas syttyvistä materiaaleista.
Lisätietoja on tulisijan tyyppikilvessä.
118
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
HUOMIO!!
 

Huomaa, että jos pohjaan asennetaan ilmarasia, takan kokonaiskorkeus kasvaa
flexslange
EsimerkiksiF.eks.
joustava
letku
119
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Asennusmitat: aukon mitta(korkeus x leveys) 474 x 732
Takkasydäntä ei saa koskaan asentaa liian tiukkaan aukkoon, sillä konvektio-osan
lämmöntuotanto voi aiheuttaa halkeamia muurattuun seinään.

 












 





Aquapanel-levy
Tilli



   


120





Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Asennusmitat: aukon mitta(korkeus x leveys) 474 x 718

Takkasydäntä ei saa koskaan asentaa liian tiukkaan aukkoon, sillä konvektio-osan
lämmöntuotanto voi aiheuttaa halkeamia muurattuun seinään.






 













Aquapanel-levy

Tilli

 













121
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Asennusmitat: aukon mitta(korkeus x leveys) 474 x 708

Takkasydäntä ei saa koskaan asentaa liian tiukkaan aukkoon, sillä konvektio-osan
lämmöntuotanto voi aiheuttaa halkeamia muurattuun seinään.






 










Aquapanel-levy

Tilli
122


















RAIS - käyttöohje RAIS 500
Upotusmitat - Takkasydän
Syttymätön paneeli
Suositeltu pienin konvektioalue

takan päällä min. 800 cm²

Etäisyys
syttyviin

materiaaleihin
min. 250 mm

Vapaa
korkeus

min.
mm

850
A
Lämpimän
ilman ohjaamiseksi ulos

konvektiosäleiköistä
suosittelemme,

että
säleikköjen
päälle
asennetaan

palamaton
levy.


HUOMI!

Hormi
on eristettävä
koko
pituudeltaan

savunpoistosovittimeen

A-A
saakka.
Asennuskorkeus

min.
400
mm



Suomenkielinen
A
Etäisyys
kalusteista

min.
900
mm


Suositeltu pienin konvektioalue

takan alla min. 500 cm²


On
suositeltavaa työntää levyt ulos




Etäisyys
syttyviin materiaaleihin

min.
mm (Luukun karmi)
150

Etäisyys
syttyviin materiaaleihin

min.200
mm
(sivuseinä)



123
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Upotusmitat - Takkasydän
Tilli:
Jos konvektio ei ole riittävä, muurattu seinä voi vaurioitua
Lämpimän ilman
ohjaamiseksi ulos konvektiosäleiköistä suosittelemme,
että säleikköjen päälle asennetaan palamaton levy.
Suositeltu pienin konvektioalue
takan päällä min. 800 cm²
A
Asennuskorkeus
 min. 400 mm
Etäisyys syttyviin
materiaaleihin min. 250 mm

Vapaa korkeus
min. 850
 mm
A-A
A
Etäisyys kalusteista
min. 900 mm

Suositeltu pienin konvektioalue
takan alla min. 500 cm²
Etäisyys syttyviin materiaaleihin
min. 200 mm (10 mm suositellaan)
Min.
 20 mm
Min.
300
 mm
On suositeltavaa työntää levyt ulos.

124
Etäisyys syttyviin materiaaleihin
min. 200 mm
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Upotusmitat - 2G / 3G
Syttymätön paneeli:
Suositeltu pienin konvektioalue

takan päällä min. 800 cm²


Suositeltu pienin konvektioalue

takan alla min. 500 cm²



Asennuskorkeus

min.
mm

400

A
Etäisyys syttyviin

materiaaleihin

min.
mm
200


Lämpimän
ilman ohjaamiseksi

ulos
konvektiosäleiköistä suosit
telemme,
että säleikköjen päälle

asennetaan
palamaton levy.
Vapaa korkeus

min. 850 mm
A-A
Etäisyys syttyviin

materiaaleihin
min.
250 mm


A
HUOMI!

Hormi
on eristettävä


koko
pituudeltaan

savunpoistosovittimeen
saakka.
Etäisyys
kalusteista

min.
900
mm

Etäisyys syttyviin

materiaaleihin

min.
200 mm

On
suositeltavaa työntää levyt ulos.

125
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Upotusmitat- 2G / 3G
Tilli:
Jos konvektio ei ole riittävä, muurattu seinä voi vaurioitua
Suositeltu pienin konvektioalue
takan päällä min. 800 cm²
A
Suositeltu pienin konvektioalue
takan alla min. 500 cm²
Etäisyys kalusteista
min. 900 mm
Min. 20 mm
Min.
300 mm
On suositeltavaa työntää levyt ulos.
Etäisyys kalusteista
min.200 mm
126
Etäisyys kalusteista
min.200 mm
Asennuskorkeus
min. 400 mm
Vapaa korkeus
min. 850 mm
A-A
Etäisyys syttyviin
materiaaleihin min. 250 mm
Etäisyys syttyviin materiaaleihin
min. 200 mm
A
Lämpimän ilman ohjaamiseksi ulos
konvektiosäleiköistä suosittelemme,
että säleikköjen päälle asennetaan
palamaton levy.
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
127
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Polttoaine
Tulisija on suunniteltu EN 13229- ja NS 3058 -määräysten mukaisesti kuivien halkojen
polttamiseen. Halkojen kosteuspitoisuuden on oltava 15-22 %. Halkojen pituuden on
oltava tulipesän pituus miinus 50-60 mm.
Kosteiden halkojen polttaminen tuottaa nokea ja ympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi
lämpötaloudellisuus jää huonoksi. Vastakaadettu puu sisältää kosteutta noin 60-70 %, joten se ei sovellu poltettavaksi. Halkojen on kuivuttava vähintään vuosi ennen polttamista.
Jos puun läpimitta on yli 100 mm, se on halkaistava. Koosta riippumatta haloissa on aina
oltava yksi kuoreton pinta.
Takoissa ei tulisi polttaa lakattua, laminnoitua, kyllästettyä, keinotekoisilla aineilla päällystettyä tai maalattua jätepuuta, lastulevyä, vaneria, talousjätteitä, paperibrikettejä eikä
kivihiiltä, sillä niitä poltettaessa muodostuu pahanhajuista savua, joka voi olla myrkyllistä.
Poltettaessa edellä mainittuja aineita tai mikäli tulipesä täytetään liian suurella puumäärällä
voi hormi kuumeta liikaa ja hyötysuhde jää huonoksi. Lisäksi tulisija ja hormi voivat vaurioitua, ja takuu voi raueta.
Puun lämpöarvo määräytyy kosteuden mukaan. Kostean puun lämpöarvo on alhainen.
Mitä enemmän kosteutta puu sisältää, sitä enemmän energiaa kuluu kosteuden poistamiseen, ja tämä eneriga menee hukkaan.
KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA POLTTOAINEITA.
Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisten puulajien lämpöarvo. Halkpja on kuivatettu 2
vuotta, ja jäännöskosteus on 15-17 %.
Puulaju
Kiloa kuivaa puuta kuutiometrissä
Suhteessa pyökkiin
Valkopyökki
640 110%
Pyökki ja tammi
580
100%
Saarni 57098%
Vaahtera 54093%
Koivu
51088%
Vuorimänty480 83%
Kuusi
390
67%
Poppeli
380
65%
1 kg puuta tuottaa saman määrän lämpöä puulajista riippumatta. 1 kg pyökkiä mahtuu
paljon pienempään tilaan kuin 1 kg kuusipuuta.
128
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Kuivaaminen ja varastoiminen
Halkojen kuivumiseen menee aikaa hyvin ilmastoidussa paikassa noin 2 vuotta.
Tässä on muutamia vihjeitä:
Säilytä puuta sahattuna, halkaistuna ja pinottuna ilmavassa aurinkoisessa paikassa suojassa sateelta.
Rakennuksen eteläseinusta soveltuu tähän tarkoitukseen erityisen hyvin. Jätä halkopinojen
väliin vähintään käden mittainen etäisyys. Tämä varmistaa, että kiertävä ilma vie kosteuden mennessään. Vältä peittämästä halkopinoja muovilla. Se estää kosteutta poistumasta.
Puut kannattaa ottaa sisään 2-3 päivää ennen niiden polttamista.
Tuloilman säätäminen
Kaikissa RAIS-tulisijoissa on yksiotekahva pelling säätämiseksi. Tulisijan säätämisestä on
tietoja kuvissa. Ensisijaunen ilma on ensisijaisella alueella eli liekin palamisessa tarvittavaa
ilmaa. Tätä kylmää ilmaa tarvitaan vain sytytysvaiheessa. Toissijaista lmaa käytetään kaasujen palamisalueella. Tätä esilämmitettyä ilmaa tarvitaan pyrolyysikaasujen palamisessa.
Tämä ilma tulee sisään tulipesän alla olevan pellin kautta. Se esilämpiää sivukanavissa.
Tämä lämmin ilma virtaa alaspäin lasiruutua pitkin ja pitää sen puhtaana noesta.
Käytettäessä asentoa 1 tai 2 lämpöenergia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla
sytyttämisestä pyrolyysikaasujen polttamiseen. Pellin asento on oikea, kun liekit palavat
kirkkaankeltaisina. Oikean asennon löytäminen edellyttää hieman harjoittelemista tulisijan
käytössä.
Ei ole suositeltavaa sulkea peltiä kokonaan. Pelti suljetaan usein liian aikaisin liiallisen
kuumuuden pelossa. Tällöin savupiipusta tulee tummaa savua eikä puun lämpöenergiaa
hyödynnetä kokonaan.
129
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Tulisijan käyttäminen
Ilmapellin säätäminen
Pelti voidaan säätää kolmeen asentoon.
Asento 1
Ilmapelti on suljettu, jolloin ilmaa ei tule..
Asento 2
Vedä kahvaa ensimmäiseen koloon.
Toissijaista ilmaa tulee nyt mahdollisimman paljon.
Kahvan on tavallisesti oltava asentojen 1 ja 2 välisellä alueella. Pellin asento on oikea, kun
liekit palavat kirkkaankeltaisina. Tuli palaa tällöin riittävän pitkään.
Asento 3
Vedä kahvaa seuraavaan koloon.
Ilmapelti on nyt täysin auki, jolloin ensija toissijaista ilmaa tulee mahdollisimman paljon.
Tätä asentoa käytetään vain sytytysvaiheessa, ei normaalin polttamisen aikana.
Ohjaus
Ilma on säädetty oikein ja halot ovat olleet riittävän kuivia, jos tuhka on valkoista eikä
tulioesässä ole nokea.
Sytyttäminen ensimmäistä kertaa
Kannattaa aloittaa varovaisesti. Aloita sytyttämällä vain pieni tuli, jotta tulisija voi mukautua lämpötilan nousemiseen. Näin vältät vahingoittumista.
Huomaa, että ensimmäisellä sytytyskerralla tulisijan ulkopinnoista voi lähteä outoa mutta
vaaratonta hajua ja savua. Tämä johtuu maalin ja materiaalien kovettumisesta. Haju häviää
nopeasti. Tuuleta se pois mieluiten läpivedon avulla.
Maalattuhin pintoihin ei saa tällöin koskea. On suositeltavaa avata ja sulkea luukku
säännöllisin väliajoin, jotta luukun tiiviste ei tartu kiinni.
Tulisijasta voi sen lämpiämisen ja jäähtymisen aikana kuulua napsahduksia. Ne aiheutuvat
materiaalien suurista lämpötilaeroista.
Älä koskaan käytä nestemäistä ainetta sytyttämiseen tai tulen ylläpitämiseen. Muutoin on
olemassa räjähdysvaara.
Kun tulisija on ollut pitkään käyttämättä, sytytä se samalla tavalla kuin sytytettäessä ensimmäistä kertaa.
130
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Sytyttäminen ja täyttäminen
”Ylösalaisin” sytyttäminen
Aloita laitamalla 2-3 polttopuuta, joiden paino on n. 1-1½ kg, tulisijan pohjalle.
Näiden päälle asetetaan n. 1 kg kuivaa, ohueksi hakattua polttopuuta, sekä 2-3
spriitablettia tai vastaavaa.(1-2)
Ilmapelti avataan täysin.
VIHJEITÄ ennan sytyttämistä:
Avaa lhellä tulisijaa sijaitseva ovi tai ikkuna.
Jos ilmaa virtaa hormista tulisijaan, kannattaa asettaa rutistettu sanomalehden
sivu ylemmän savunohjauslevyn ja hormin väliin sekä sytyttää se. Odota, kunnes
siitä lähtevä savu menee hormiin. Näin vältät savun kulkeutumisen huoneeseen.
Polttopuut sytytetään, ja kansi pannaan raolleen.
Kun liekit ovat kirkkaita - non 10-15 min. luluessa - kansi suljetaan täysin.
Pellin säätämisestä on lisätietoja Ilmapellin säätäminen -kohdassa
Kun viimeiset liekit ovat sammuneet ja pohjalla on hehkuva hiillos, lisätään 2-3
polttopuuta.
Kansi pannaan raolleen, ja kun tuli on kunnolla syttynyt, kansi suljetaan täysin.
Pellin säätämisestä on lisätietoja Ilmapellin säätäminen -kohdassa
Sulje peltiä hieman noin 5 minuutin kuluttua tai kun liekit palavat keltaisina.
HUOMIO!!
Takkaa sytyttäessä sitä täytyy pitää silmällä koko ajan.
Luukun on aina oltava suljettuna käytön aikana.
131
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Puhdistaminen ja hoitaminen
Tulisija ja hormi on nuohottava kerran vuodessa. Tulisijan on oltava kylmä puhdistamisen ja
hoitamisen aikana.
Jos lasi nokeentuu:
- Kostuta paperin- tai sanomalehden palanen, kasta se tuhkaan ja hankaa nokeentunut
lasi puhtaaksi.
- Hankaa lopuksi paperinpalalla.
- Voit myös käyttää RAIS-jälleenmyyjältä hankittavalla lasinpuhdistusaineella.
Ulkopinnat puhdistetaan kuivalla sienellä.
Tulipesän puhdistaminen:
Poista thuka ja säilytä sitä palamattomassa astiassa, kunnes se on jäähtynyt. Poista tuhka
päivittäisen siivomisen yhteydessä.
MUISTA!!
Älä tyhjennä tulipesää kokonaan. Tuli palaa parhaiten, kun tuhkakerroksen
paksuus on noin 20 mm.
Ennen lämmityskauden alkamista hormi ja savukaasuliitäntä on aina tarkistettava tukosten
varalta.
Hormin nuohoaminen
Poista savunkääntölevy nostamalla toista laitaa,
jotta se vapautuu urasta, ja kääntämällä toista
laitaa varovasti tulipesää kohden.
132
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Ota levy ulos varovasti
Poista ohjauslevy nostamalla toista laitaa ja
vetämällä hieman viistoon.
Vedä levy varovasti ulos.
Huomaa, että savunkääntölevyn kohouma
menee alaspäin ja pitelee takapidintä
paikallaan.
Tartu kiinni molemmin käsin ja vedä
savunkääntölevy varovasti alaspäin paikalleen,
jotta se menee takaisin uraan.
133
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Toimintahäiröt
Luukusta tulee savua:
Hormissa on liian vähäinen veto (alle 12 Pa).
– Tarkista, että savukanavassa tai hormisssa ei ole tukosta.
– Tarkista, onko liesituuletin toiminnassa. Jos on, sammuta se ja avaa lähellä tulisijaa sijaitseva ikkuna tai ovi hetkeksi.
Lasissa on nokea:
Nokeentuminen voi johtua liian kosteista haloista
- Varmista, että tulisija lämpiää riittävästi ennen luukun sulkemista.
Nokeentuminen voi johtua pellin sulkemisesta liian kiinni.
Jos tulisija kuumenee liikaa, syynä voi olla:
– luukun tiivisteen vuotaminen
– hormin liiallinen veto (yli 22 Pa), asenna tällöin säätöpelti.
Jos tulisija ei kuumene tarpeeksi, syynä voi olla:
– liian pieni määrä halkoja
– huoneen riittämätön ilmanvaihto
– hormin puhdistuksen tarve
– vuotava hormi
– vuoto hormin ja savuputken liitoksessa.
Jos toimintahäiriöitä ilmenee, on suositeltavaa ottaa yhteys RAIS-jälleenmyyjään tai nuohoojaan..
TÄRKEÄÄ!! Turvallinen palaminen edellyttää keltaisia liekkejä tai hehkuvaa hiilosta.
Puut eiivät saa vain kyteä. Älä siksi sulje ilmantuloa kokonaan.
VAROITUS!!
Jos syttyy nokipalo:
– Sulje tulisijan ilmansyötöt
– Kutsu palokunta.
– Älä koskaan sammuta käyttämällä vettä!
– Ota jälkeenpäin yhteys nuohoojaan tulisijan ja hormin tarkistamiseksi.
134
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
135
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Tarvikkeet ja varaosat
Takuu raukeaa mäytettäessä muita kuin RAISin suosittekemia varaosia.
5111790 - Air-box
511480490 - Konvektiosäleikkö
511480890 - Konvektiosäleikkö
136
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje RAIS 500
Varaosapiirrokset Rais 500
Kaikkia vaihdettavia osia voidaann ostaa RAIS-jälleenmyyjältäsi
Kaikkien tuotteidem varaosapiirokset ovat jäljempänä(käyttöohjeen takakannessa)
Sijainti
Lukumäärä Tuotenro
Kuvaus
1
1
5111090
Lasi luukku
2
1
5112090
Terä luukku
3
1
5111401SORT
Suojaus - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTSuojaus - 2G
5
1
5111420SORT
Suojaus, yläosa
- 3G
6
1
5111425SORT
Suojaus , pohja
- 3G
7
1/1
5112610MON/
5112610HMONSivukansi
8
1/1
5112690
9
1/1
5112790 /
10
1/1
5112790H Lasikylki
Lasilla varustettu teräskylki
5111410SORT /
5111410HSORTSuojaus - 2G/3G
11
1
5110101
Konvektio-osa
12
1
5110990
Pelti
13
1
5112210
Etuisasarja - 1G
14
1
5112220
Etuisasarja - 2G
15
1
5112230
Etuisasarja - 3G
16
1/1
5115500 /
5115500-1Tiivistesarja
137
138
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Sous réserve d’erreurs typographiques.
Français
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Rais 500
Révision :
Date : 18. septembre 2012
INTRODUCTION...........................................................................................................................140
GARANTIE...................................................................................................................................140
SPÉCIFICATIONS ..........................................................................................................................141
CONVECTION ............................................................................................................................142
CHEMINÉE .................................................................................................................................142
VENTILATION....................................................................................................................... 143-144
INSTALLATION ..................................................................................................................... 145-149
DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX PAROIS EN CHARPENTE ......................................................... 150-153
BOIS DE CHAUFFAGE...................................................................................................................154
SÉCHAGE ET STOCKAGE.............................................................................................................155
RÉGLAGE DE L’APPROVISIONNEMENT D’AIR COMBURANT .........................................................155
UTILISATION DU POÊLE À BOIS ...................................................................................................156
RÉGLAGE DU VOLET D’AIR..........................................................................................................156
CONTRÔLE..................................................................................................................................156
ALLUMAGE DU PREMIER FEU .....................................................................................................156
ALLUMAGE ET REMPLISSAGE .....................................................................................................157
NETTOYAGE ET ENTRETIEN ........................................................................................................158
NETTOYAGE DES CONDUITS D’ÉVACUATION DE FUMÉE ..................................................... 158-159
DIAGNOSTIC DES PANNES...........................................................................................................160
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE / DESSIN DES PIÈCES DE REGHANGE..................... 162-163
139
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Introduction
Félicitations pour votre nouveau poêle à bois RAIS !
Un poêle à bois RAIS est bien plus qu’une simple source de chaleur, c’est aussi un symbole
de l’importance que vous accordez à décorer votre intérieur en utilisant des produits de
qualité supérieure.
Afin de profiter au maximum de votre nouveau poêle à bois, il est important de lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser le poêle.
À des fins de garantie et de référence future, veuillez noter le numéro de fabrication de
votre poêle. Nous vous conseillons d’inscrire ce numéro à l’endroit prévu à cet effet situé
ici à gauche. Vous trouveres le numéro de fabrication sur le dessus de la boite de convection.
Garantie
Votre poêle RAIS vient avec une garantie de cinq ans. Cette garantie ne couvre pas les
isolants thermiques, la vitre ni les joints. Toute modification, quelle qu’elle soit, apportée
au poêle aura pour effet d’annuler la garantie.
Distribuetur:
Date :
140
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Spécifications
RAIS 500
Puissance nominale (kW):
6
4-8
Effet min./max. (kW):
Surface de chauffage (m ):
2
60-120
Poêle largeur/profondeur/hauteur (mm):
708-550-474
Foyer largeur/profondeur/hauteur (mm):
556-306-295
Quantité de bois recommandée au remplissage (kg):
(Répartie sur 2 à 3 bûches de 25 cm env.)
1,8
Tirage min. (pascals) (Pascal):
-12
Poids (kg) :
110
Degré d’efficacité (%)
80
Particules suivant NS3058/3059 (g/kg)
1,8
Poussières mesurées suivant la norme Din+ (mg/Nm³)
3
Flux d’effluent gazeux (g/s):
5,7
Température d’effluent gazeux (°C):
292
Service intermittent :
Il convient d’effectuer le
remplissage sous 3 heures.
141
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Convection
Tous les poêles RAIS sont des poêles à convection, ce qui veut dire que les parois latérales
du poêle ne deviennent jamais trop chaudes. Le principe de convection consiste à faire
entrer de l’air froid dans le système à la base du poêle et à le faire monter à travers le conduit de convection situé le long de la chambre de combustion du poêle. L’air chauffé est
libéré par le dessus du poêle, créant ainsi une rapide circulation d’air dans la pièce.
Les poêles RAIS sont équipés de poignées refroidies par l’air, une spécialité RAIS, ce qui
veut dire que la poignée de votre poêle peut être touchée sans gant, quelle que soit la
température du poêle. Veuillez noter qu’il faut toujours être très prudent lorsqu’on touche
n’importe quelle partie du poêle tant que celui-ci est encore chaud.
Cheminée
La cheminée est le moteur de votre poêle. Même le meilleur poêle ne fonctionnera pas de
manière optimale si le tirage correct et nécessaire de la cheminée n’est pas disponible et si
la cheminée n’est pas correctement installée.
La cheminée doit être suffisamment haute (un minimum de 3 m) pour assurer le tirage
correct de 14-18 pascals. Lorsque le tirage recommandé ne peut pas être atteint, il peut
alors arriver que de la fumée sorte par la porte du poêle pour se répandre dans la pièce au
moment où on alimente le feu.
Faites très attention au tirage si vous utilisez une cheminée à double conduit.
Les poêles RAIS sont faits pour être installés avec un raccord de fumée, mais nous recommandons de placer des insertions avec un minimum de 250 mm entre.
La buse a un diamètre de 150 mm.
Si le tirage est trop important, il est recommandé d’installer un registre régulateur dans la
cheminée ou le tuyau de fumée. Dans le cas où un registre est installé, celui-ci doit avoir
une zone de circulation d’air d’au moins 20 cm² en position fermée. Cela garantit que la
valeur énergétique du bois de chauffage est utilisée de manière optimale. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes concernant l’état de votre cheminée, veuillez contacter votre
ramoneur ou distributeur RAIS local.
Pensez à assurer un accès facile à la porte de ramonage de la cheminée.
142
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Ventilation - assurez la meilleure utilisation possible de votre insert.
Le ooêle est équipé de quatre sorties d’air de convection qui peuvent être connectées à
des conduites vers d’autres pièces.
143
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
ATTENTION
 

Notez que si une boîte à air est montée au fond du poêle, la hauteur totale du poêle
augmente.
F.eks. flexslange
Par exemple des tuyaux
flexibles
144
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Installation
Les règles suivantes doivent être respectées avant et pendant l’installation :
Le poêle doit être installé conformément aux codes et règlements de construction nationaux et locaux. De plus, nous vous recommandons de contacter les autorités locales de
même qu’un ramoneur avant l’installation.
Aucune modification non autorisée ne doit être apportée au poêle.
REMARQUE : L’installation devrait être signalée au ramoneur local avant d’utiliser le
poêle.
Afin d’assurer une combustion efficace, il est important que la pièce dans laquelle le poêle
va être installé soit suffisamment alimentée en air frais.
Veuillez noter qu’une ventilation mécanique, telle qu’une hotte de cuisine, peut réduire
l’alimentation d’air.
Le haut du poêle est doté de quatre sorties qui doivent être reliées à vos conduites dans
les pièces que vous souhaitez chauffer.
Le sol doit être capable de supporter le poids du poêle, et éventuellement de la cheminée.
Installez votre poêle RAIS dans une pièce d’où on peut parvenir à une distribution maximale de la chaleur vers les autres pièces. Placez votre poêle à une distance sécuritaire des
matériaux combustibles.
Il est possible de voir apparaître une décoloration de la peinture au niveau des sorties d’air
chaud et des portes du poêle.
Consultez la plaque du fabricant sur le poêle à bois.
145
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Instructions de montage
Montage du poêle :
REMARQUE : Vous devez être attentif au positionnement des orifices d’entrée et
de sortie du système de convection. Veillez à respecter les exigences
en matière de taille/surface.
Une décoloration du mur peut se manifester au niveau des portes du
poêle et des orifices du système de convection. Ceci est dû aux montées
d’air chaud.
RAIS décline toute responsabilité pour le montage et les dommages qui y
seraient liés.
Veuillez inspecter le poêle à sa réception pour vous assurer qu’il ne présente pas de défauts.
Retirez le poêle de la palette et amenez-le à l’emplacement de votre choix sur un support
adapté. Les pieds fournis correspondent à la hauteur d’installation minimale. Si vous souhaitez installer le poêle plus haut, vous pouvez utiliser des pieds réglables (les accessoires
sont disponibles auprès de votre revendeur RAIS).
Mettez le poêle à niveau à l’aide des vis de réglage, de manière à ce que le bord supérieur
de la vitre soit horizontal en position fermée, et que la surface de la vitre soit verticale en
position fermée.
Démontez les portes et les panneaux de parement. Soyez particulièrement attentifs au
verre des portes : il est sensible aux coups et aux chocs. Laissez en place l’adhésif de
protection sur la poignée du registre. Protégez les surfaces peintes du poêle contre les
projections de ciment et de peinture.
Montez la partie non isolée de la cheminée sur le conduit de fumée dans le boîtier de convection. L’étanchéité doit être parfaite entre le conduit de fumée et le poêle. Nous conseillons donc d’étanchéifier avec un joint ou une garniture au moment du raccordement.
Montez la partie isolée de la cheminée et reliez-la au besoin à une cheminée maçonnée.
Au besoin, montez la conduite d’air frais sur l’arrivée d’air sous le poêle.
Si vous choisissez de monter des tuyaux sur les sorties du système de convection, il vaut
mieux le faire avant d’encastrer le poêle.
Le poêle est prêt à être encastré dans la paroi en bois ou maçonnée.
Une fois le mur terminé et éventuellement peint, montez les panneaux de parement et les
portes du poêle.
Les panneaux de parement sont réglés par défaut sur une épaisseur de paroi maximale.
Desserrez les vis en haut et en bas. Poussez les panneaux vers le mur. Vérifiez que le panneau de parement est bien parallèle au mur et à la surface vitrée de la porte en position
fermée, ajustez le panneau au besoin.
Il est possible de commander un panneau de parement sur mesure. Pour cela, veuillez contacter votre revendeur RAIS. Le panneau peut être commandé en même temps que le poêle.
146
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Construit - Insert (hauteur x largeur) 474 x 732
Un insert de cheminée ne peut jamais êntre construite très fort orsque l’aciérie dans la
chaleur

 














 





Panneau non combustible
Murs de briques








   


147
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Construit 2G - (hauteur x largeur) 474 x 718

Un insert de cheminée ne peut jamais êntre construite très fort orsque l’aciérie dans la
chaleur






 





Murs de briques









Panneau non combustible


 









148




Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Construit 3G - (hauteur x largeur) 474 x 708
Un insert de cheminée ne peut jamais êntre construite très fort orsque l’aciérie dans la
chaleur

Panneau






 












Murs de briques

















149
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Distance de sécurité aus incombustible panneau

Pour
canaliser l’air chaud sortant des grilles

de
convection, nous recommandons de

monter
une plaque en matériau non com
bustible
juste au-dessus des grilles
NOTA!!

Cheminée
isolée jusqu’á

l’adaptateur.


A-A
Distance minimale
par rapport aux

matériaux inflammables
250 mm

A
Surface
de convection minimum

500 cm² en dessous du poêle (divisible)

Dégagement
par rapport

au mobilier min. 900 mm



Il est recommandé d’enlever les parties prédécoupées.





Garde
au sol
min.
850
mm


A
Distance
minimale par rapport aux

matériaux
inflammables
400 mm


Surface
de convection minimum

800 cm² au-dessus du poêle (divisible)
Distance
minimale par rapport aux matériaux in
flammables
150 mm (par example chambranie)

Distance
minimale par rapport aux matériaux inflammables
200
(par example paroi)

mm

150
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Distance de sécurité aux murs de briques / mur coupe-feu
En cas de convection insuffisante, la paroi de brique peut être endommagée.
Distance minimale par rapport aux
matériaux inflammables 250 mm
Garde au sol
min. 850mm

A-A
Distance minimale par rapport aux
A
 matériaux inflammables 400 mm
Surface de convection minimum
800 cm² au-dessus du poêle (divisible)
Pour canaliser l’air chaud sortant
des grilles de convection, nous
recommandons de monter une
plaque en matériau non combustible juste au-dessus des grilles
Dégagement par rapport
au mobilier min. 900 mm
A
Surface de convection minimum
500 cm² en dessous du poêle (divisible)

Distance de sécurité aux
mur coupe-feu 0 mm
(10 mm recommandé)
Min.
 20 mm
Min.
300
 mm
Il est recommandé d’enlever les parties prédécoupées.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables 200 mm (par example paroi)
151
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Distance de sécurité aus incombustible panneau
2G / 3G
Surface de convection minimum

800 cm² au-dessus du poêle (divisible)

A-A
Pour canaliser l’air chaud sortant des
grilles
de convection, nous recom
mandons
de monter une plaque

en
matériau non combustible juste

au-dessus
des grilles

Distance minimale
par rapport aux

matériaux
inflammables
 250 mm
Garde
au sol

min.
850
mm


A
A

Surface de convection minimum

500 cm² en dessous du poêle (divisible)
Distance
minimale par 

rapport
aux matériaux

inflammables
200 mm


Distance
minimale par rapport aux

matériaux
inflammables
400 mm


NOTA!!

Cheminée isolée jusqu’á

l’adaptateur.


Dégagement par rapport

au mobilier min. 900 mm

Distance
minimale par

rapport
aux matériaux

inflammables
 200 mm

Il est recommandé d’enlever les parties prédécoupées.
152
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Distance de sécurité aus murs de briques / mur coupe-feu - 2G / 3G
En cas de convection insuffisante, la paroi de brique peut être endommagée.
Garde au sol
min. 850 mm
A-A
Distance minimale par rapport aux
matériaux inflammables 250 mm
Distance minimale par
rapport aux matériaux
inflammables 200 mm
A
A
Distance minimale par rapport aux
matériaux inflammables 400 mm
Surface de convection minimum
800 cm² au-dessus du poêle (divisible)
Pour canaliser l’air chaud sortant des
grilles de convection, nous recommandons
de monter une plaque en matériau non
combustible juste au-dessus des grilles
Dégagement par rapport
au mobilier min. 900 mm
Surface de convection minimum
500 cm² en dessous du poêle (divisible)
Min. 20 mm
Min. 300 mm
Il est recommandé d’enlever les parties prédécoupées.
Distance minimale par rapport aux
matériaux inflammables 200 mm
Distance minimale par rapport aux
matériaux inflammables 200 mm
153
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Bois de chauffage
Votre poêle RAIS a été conçu et agréé conformément à la certification EN pour la combustion de bois de chauffage coupé et séché. Le bois de chauffage ne devrait contenir
que 15-22% d’eau et avoir une longueur maximum d’environ 28 cm ou la largeur de la
chambre de combustion moins 50-60 mm. Brûler du bois de chauffage humide n’est pas
économique et crée de la suie en plus de causer d’autres problèmes environnementaux.
Le bois nouvellement coupé contient approximativement 60-70% d’humidité et il est par
conséquent inutile de l’utiliser comme matériau de chauffage. Le bois coupé doit être
stocké pendant au moins deux ans avant d’être utilisé comme combustible.
Le bois de chauffage qui a un diamètre dépassant 100 mm devrait être divisé et quelle
que soit la taille du bois, sa surface doit être dépourvue d’écorce.
N’utilisez pas de bois traité ou peint, de bois lamellé, de bois avec un recouvrement artificiel, de contreplaqué, de charbon, de briquettes en papier, ni de déchets (le plastique
et autres types de matériaux artificiels dégagent des gaz nocifs) comme combustible
dans votre poêle à bois RAIS. Si de tels matériaux ou une plus grande quantité de bois de
chauffage que celle recommandée sont utilisés, votre poêle sera alors exposé à une trop
forte chaleur, laquelle conduira à des températures élevées dans la cheminée avec pour
résultat une efficacité réduite. De plus, votre poêle et votre cheminée pourraient tous les
deux être endommagés et votre garantie sera annulée. La capacité du bois de chauffage
à bien brûler est étroitement liée à la quantité d’humidité présente dans le bois de
chauffage. Un taux élevé d’humidité résultera en une chaleur moins importante, car plus
il y aura déau dans le bois de chauffage, plus il audra utiliser d’énergie pour l’évaporer et
cette énergie sera donc perdue.
La valeur calorifique de différents types de bois qui ont été séchés pendant deux ans et
contiennent un taux d’humidité de 15-20% est indiquée dans le tableau ci-après :
Type de bois
Hêtre blanc
Hêtre et chêne Frêne Érable
Bouleau
Pin de montagne
Épinette Peuplier Bois sec en kg/m³
Comparé au hêtre/chêne
640 580 570 540 510 480 390 380 110 %
100 %
98 %
93 %
88 %
83 %
67 %
65 %
Tous les types de bois chauffent de la même manière par kg ; cependant, la densité du
bois n’est pas la même. Par exemple, 1 kg de bois d’hêtre prend moins de place qu’1 kg
d’épinette.
154
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Séchage et stockage du bois
Cela prend du temps de faire sécher du bois et le bois de chauffage utilisé comme
matériau de chauffage doit avoir séché pendant au moins deux ans pour garantir une
combustion optimale. Au moment de faire votre réserve de bois de chauffage, coupez
et divisez d’abord le bois avant de le stocker, puis empilez-le dans un endroit aéré, sec et
ensoleillé, à l’abri de la pluie. Le côté sud de la maison convient habituellement bien à des
fins d’entreposage. Empilez le bois en veillant à laisser assez d’espace entre les rangées
afin d’assurer une bonne circulation d’air. Ne recouvrez pas les piles de bois de plastique,
car cela empêche le bois de sécher correctement. C’est aussi une bonne idée de rentrer les
bûches à l’intérieur deux à trois jours avant de les utiliser.
Réglage de l’approvisionnement d’air comburant
Tous les poêles RAIS sont pourvus d’un levier facile d’utilisation pour régler le contrôle
d’air. Pour les différentes positions du contrôle, voyez les illustrations.
L’air primaire est l’air qui est apporté dans la zone de combustion primaire, c.-à-d. la
couche de braises. Cet air, qui est froid, n’est seulement utilisé que durant la phase de
démarrage.
L’air secondaire assure la combustion des gaz à des températures élevées (air préchauffé
qui est utilisé pour le lavage à l’air et la combustion). Cet air arrive en passant par le
contrôle d’air situé en dessous de la chambre de combustion et est chauffé à travers les
buses latérales avant d’être ensuite dirigé vers la vitre. L’air chaud circule le long de la vitre,
empêchant ainsi la suie de s’y déposer.
À l’arrière de la chambre de combustion, se trouve au-dessus une buse tertiaire. Cet approvisionnement d’air tertiaire aide à brûler les gaz restants.
En positionnant le contrôle d’air entre la Position 1 et 2, on laisse entrer dans le poêle une
quantité d’oxygène suffisante pour la combustion, ce qui permet d’arriver à une utilisation optimale du combustible. Le contrôle d’air est correctement réglé lorsque les flammes
sont jaunes et vives. Trouver la bonne position peut nécessiter quelques tâtonnements,
mais c’est facile à faire.
Il est recommandé de ne jamais fermer le contrôle d’air entièrement lorsqu’on utilise le
poêle. L’erreur classique est de fermer le contrôle d’air trop tôt, parce que la chaleur devient trop intense. Cela a pour résultat l’apparition d’un sombre nuage de fumée provenant
de la cheminée et cela veut dire que la valeur énergétique du bois n’est pas correctement
utilisée.
155
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Utilisation du poêle
Réglage du volet d’air. Le volet d’air possède 3 positions.
Position 1
Le volet d’air est quasiment fermé et l’alimentation d’air est minimale.
Position 2
Tirez sur la poignée jusqu’au premier déclic.
Cette position permet l’apport d’air secondaire.
Pour une combustion ordinaire, réglez la poignée dans l’intervalle entre 1 et 2.
Des flammes claires et jaunes signifient que le volet est bien réglé, c’est-à-dire que la combustion obtenue sera lente/optimale.
Position 3
Tirez sur la poignée jusqu’au déclic suivant. Le volet d’air est complètement ouvert et permet l’arrivée d’air primaire et secondaire. Cette position convient uniquement à la phase
d’allumage et non au fonctionnement normal.
Contrôle
Si les cendres sont blanches et les parois du foyer ne sont pas enduites de suie après
l’usage du poêle, cela signifie que le réglage d’admission d’air a été correct et le bois suffisamment sec.
Allumage du premier feu
Commencez à utiliser votre nouveau poêle en douceur et vous en serez récompensé.
Commencez par un petit feu de sorte à habituer votre poêle aux températures élevées.
Cela lui garantira le meilleur départ possible et évitera d’éventuels dommages.
Lors des premiers feux, il se pourrait que vous détectiez une odeur étrange provenant des
effets de la chaleur sur la peinture et les matériaux. C’est normal et ce n’est que temporaire. Assurez-vous simplement qu’il y ait beaucoup d’air frais dans la pièce lorsque vous
démarrez le feu.
Durant ce processus, veuillez à ne pas toucher les surfaces peintes, et ouvrez et fermez
fréquemment la porte du poêle pour éviter que les joints de la porte ne collent.
De plus, durant la période initiale de chauffage et de refroidissement, il peut arriver que
le métal émette des bruits semblables à des cliquetis du fait d’être exposé à d’importantes
variations de température. Cela aussi est normal et ne durera pas.
N’utilisez jamais de combustible liquide quel qu’il soit pour allumer ou entretenir le feu car
il pourrait y avoir un risque d’explosion.
Lorsque le poêle n’a pas été utilisé depuis longtemps, utilisez la même approche que celle
recommandée dans le cas d’un premier feu.
156
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Allumage et remplissage
Allumage «de haut en bas»
Commencez par placer 2-3 bûches - 1-1½ kg – au fond de la chambre de combustion.
Placez au-dessus environ 1 kg de bois sec fendu en bûchettes avec 2-3 blocs d’allumage
ou équivalent.
Allumez le feu et repoussez la porte.
ATTENTION ! Il est important que le bois s’enflamme rapidement.
Lorsque les flammes deviennent claires, après environ 10-15 min., fermez complètement
la porte.
Lorsque les dernières flammes se sont éteintes et et qu’une bonne couche de braise s’est
formée, rechargez 2-3 bûches dans le poêle. Repoussez la porte et dès que les bûches se
sont bien enflammées, refermez complètement la porte.
Après environ 5 min. - ou le temps nécessaire pour obtenir de belles flammes claires permanentes – refermez progressivement le volet d’alimentation en air.
Lorsque le poêle est allumé, la fumée qui sort de la cheminée doit être pratiquement invisible. Seule une «onde» de chaleur doit être discernable.
Pour rechargez le poêle, la porte doit être ouverte avec précautions pour éviter les tourbillons de fumée. Ne rechargez jamais le poêle tant qu’il y a encore des flammes dans le
foyer.
RAIS recommande de recharger avec 2-3 morceaux de bois – environ 1-1½ kg – avant 3
heures de combustion (fonctionnement intermittent)
ATTENTION !
Surveillez toujours attentivement le poêle pendant la phase d’allumage.
Pendant le fonctionnement, la porte doit toujours rester fermée.
157
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Entretien
Vous devriez faire contrôler votre cheminée ainsi que votre poêle une fois par an par un
ramoneur professionnel. Durant le nettoyage, le contrôle ou la réparation, le poêle doit
être froid.
Si la vitre de la porte de votre poêle est recouverte de suie, humectez un morceau de
papier ou de journal, trempez-le dans les cendres froides et frottez la vitre recouverte de
suie. Utilisez ensuite un autre morceau de papier pour polir la vitre, et celle-ci sera à nouveau propre. Autrement, vous pouvez utiliser un produit pour nettoyer les vitres en vente
chez votre distributeur RAIS.
Les surfaces extérieures peuvent être nettoyées à l’aide d’une éponge sèche.
Nettoyage de la chambre de combustion :
Remuez les braises pour faire tomber les cendres que vous gardez dans un récipient non
combustible jusqu’à ce qu’elles aient refroidi. Les cendres peuvent ensuite être jetées avec
les ordures ordinaires.
Rappelez-vous de ne JAMAIS nettoyer toutes les cendres de la chambre de combustion.
Pour une meilleure combustion, laissez une couche d’environ 20 mm.
La cheminée et les tuyaux de fumée devraient toujours être inspectés au début d’une nouvelle saison d’utilisation du poêle pour s’assurer que le passage de l’air n’est pas obstrué.
Nettoyage des conduits d’évacuation de fumée:
Ôtez la plaque de déflexion en la soulevant
d’un côté pour la dégager de son rail, puis en
basculant doucement le côté opposé vers le
Enlevez doucement la plaque de déflection.
foyer.
158
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Retirez délicatement la plaque de.
Supprimez la poussière et les saletés et replacez
les pièces en répétant les mêmes opérations
dans le sens inverse.
Faites attention à ce que l’épaulement de la
plaque de déflexion descende bien et vienne
“tenir” l’isolant arriere en place.
Saississez la plague de déflexion à deux mains
et tirez-la doucement vers le bas jusqu’à ce
qu’elle revienne en place dans son rail.
159
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Diagnostic des pannes
De la fumée s’échappe par la porte :
• Il n’y a pas suffisamment de tirage dans la cheminée (<12 Pa)
• Assurez-vous que la cheminée ou la conduite d’air ne sont pas obstruées
• Vérifiez si la hotte de cuisine fonctionne et si c’est le cas, éteignez-la et ouvrez la
fenêtre pendant quelques instants
De la suie sur la vitre :
• Le bois est trop humide
• Assurez-vous que le poêle est suffisamment chauffé avant de fermer la porte
• Le contrôle d’air a été réglé trop bas
Le poêle brûle trop vite :
• Le joint peut ne pas être suffisamment serré
• Le tirage de la cheminée peut être trop important, >22 Pa, si c’est le cas, veuillez
installer un registre régulateur
Le poêle brûle trop lentement :
• Quantité insuffisante de bois de chauffage
• Il n’y a pas assez d’air qui entre dans le poêle
• La boîte à fumée/système de déflecteur n’ont pas été nettoyés
• La cheminée fuit
• Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite entre la cheminée et le tuyau
Si les problèmes persistent, nous vous recommandons de contacter votre ramoneur ou
votre distributeur RAIS local.
160
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
161
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Accessoires et pièces de rechange
5111790 - Système Air
511480490 - Grille de convection
511480890 - Grille de convection
162
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles RAIS 500
Si vous utilisez d’autres pièces de rechange que celles recommandées par RAIS, la garantie
devient caduque.
En outre, toutes les pièces amovibles du poêle sont proposées en tant que pièces de
rechange chez votre revendeur RAIS.
Consultez les dessins de pièces de rechange suivants pour les différents produits.
Dessin des pièces de rechange - RAIS 500
Pos.
Numéro
N° produit
Description
1
1
5111090
Porte vitrée
2
1
5112090
Porte d’acier
3
1
5111401SORT
Cadre - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTCadre - 2G
5
1
5111420SORT
Cadre, haut - 3G
6
1
5111425SORT
Cadre, fond - 3G
7
1/1
5112610MON /
5112610HMONCouverture latérale
8
1
5112690
9
1/1
5112790/
Côté den verre
5112790HCôté en acier avec verre
10
1/1
5111410SORT /
5111410HSORTCadre 2G/3G
11
1
5110101
Convex box
12
1
5110990
Air damper
13
1
5112210
Lot de briques réfractaires 1G
14
5112220
Lot de briques réfractaires 2G
15
5112230
Lot de briques réfractaires 3G
16
5115500 /
1
5115500-1Garniture d’étanchéité
163
Flemish
164
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Rais 500
Révision :
Date :
18. september 2012
INLEIDING..................................................................................................................................166
WAARBORG................................................................................................................................166
SPECIFICATIES .............................................................................................................................167
CONVECTIE ...............................................................................................................................168
SCHOORSTEEN ..........................................................................................................................168
VENTILATION...............................................................................................................................169
AIR-SYSTEEM...............................................................................................................................170
INSTALLATIE / MONTAGEHANDLEIDNING............................................................................. 171-175
OPSTELAFSTANDEN............................................................................................................. 176-179
BRANDHOUT...............................................................................................................................180
DROGEN EN OPSLAAN.................................................................................................................180
DE VERBRANDINGSLUCHT AFSTELLEN ........................................................................................181
GEBRUIK VAN DE KACHEL .........................................................................................................182
INSTELLEN VAN DE KLEP..............................................................................................................182
CONTROLE..................................................................................................................................182
EERSTE GEBRUIK ........................................................................................................................182
AANMAKEN EN BIJVULLEN .........................................................................................................183
ONDERHOUD .............................................................................................................................184
SCHOONMAAK VAN DE ROOKKANALEN ............................................................................ 184-185
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.......................................................................................................186
ACCESSORIES EN RESERVEONDERDELEN / TEKENINGEN VAN RESERVEONDERDELEN........... 188-189
165
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Inleiding
Gefeliciteerd met uw nieuwe RAIS houtkachel!
Een RAIS houtkachel is meer dan zomaar een warmtebron: ze toont aan dat u uw huis wil
inrichten met perfect ontworpen kwaliteitsproducten.
Om het maximum te halen uit uw nieuwe houtkachel, is het belangrijk dat u deze
handleiding grondig leest vóór u de kachel installeert en gebruikt.
In verband met de waarborg en latere referenties kunt u best het productienummer van
uw kachel noteren. We bevelen u aan het in het vakje te schrijven dat daarvoor links is
voorzien. De producte nummer is geplaatst op de bovenkant van de convectie boks.
Waarborg
Uw RAIS kachel krijgt vijf jaar waarborg mee. Deze waarborg geldt niet voor
isolatiemateriaal, glas en pakkingen. De waarborg vervalt indien aan de kachel gelijk welke
wijzigingen worden aangebracht.
Verkoper:
Datum :
166
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Specificaties
RAIS 500
Nominaal vermogen (kW):
6
Min./Max. vermogen(kW):
4-8
Verwarmde oppervlakte (m2):
60-120
Breedte/diepte/hoogte kachel (mm):
708-550-474
Breedte/diepte/hoogte stookplaats (mm):
556-306-295
Aanbevolen hoeveelheid hout (kg):
(2 tot 3 blokken van elk 25 cm lang)
1,8
Min. trek van de kachel (Pascal):
-12
Gewicht (kg):
110
Effectiviteit (%):
80
Deeltjes naar gelang NS3058/3059 (g/kg):
1-8
Stof afgemeten naar gelang Din+(mg/Nm³):
3
Rookgas massa strook (g/s):
5,7
Temperatuur rookgas (°C)
292
Bijvullen:
Vul de kachel elke drie uur bij
167
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Convectie
Alle RAIS kachels zijn convectiekachels, wat betekent dat de zijkanten nooit te heet
worden. Bij convectie wordt aan de onderzijde van de kachel koude lucht in het systeem
gezogen. Deze lucht gaat dan naar boven door de convectieleiding, die naast de verbrandingskamer ligt. De opgewarmde lucht komt vrij aan de bovenzijde van de kachel,
zodat in de ruimte een snelle luchtcirculatie ontstaat.
RAIS kachels zijn uitgerust met luchtgekoelde handgrepen. Dankzij deze RAIS specialiteit
kunt u de handgreep van uw kachel aanraken zonder handschoen, hoe heet de kachel
ook is. Zorg er wel voor dat u zeer voorzichtig bent wanneer u onderdelen aanraakt terwijl de kachel nog heet is.
Schoorsteen
De schoorsteen is de motor van uw kachel. Zelfs de beste kachel zal niet goed werken
wanneer de correcte en noodzakelijke trek niet beschikbaar is en wanneer de schoorsteen
niet correct is geïnstalleerd.
De schoorsteen moet hoog genoeg zijn (minimum 3 meter) om de nodige trek van 14-18
Pascal mogelijk te maken. Als de aanbevolen trek niet wordt bereikt, kan er uit de kachel
rook in de kamer komen bij het bijvullen.
Schenk extra aandacht aan de trek als u een schoorsteen met twee rookkanalen gebruikt.
RAIS kachels zijn geschikt voor installatie met een rookverbindingsstuk, maar we raden aan
om tussenstukken te plaatsen met een onderlinge afstand van minimum 250 mm.
De aansluitkraag heeft een diameter van 150 mm.
Bij te hevige trek is de installatie van een demper op de schoorsteen of het rookkanaal aan
te bevelen. Als een demper wordt geïnstalleerd, moet hij een open ruimte van minstens 20
cm² in gesloten stand hebben. Dit zorgt ervoor dat de energie van het brandhout optimaal
wordt benut. Hebt u vragen over de toestand van uw schoorsteen, contacteer dan uw
schoorsteenveger of uw RAIS dealer.
Denk eraan dat u de toegang tot de reinigingsdeur vrij laat.
168
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Ventilatie - maak het beste mogelijk gebruik van de kachel.
De kachel is uitgerustet met vier convectie lucht uitlaate.
169
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Air-system
De installatie van Air systeem zorgt ervoor dat de lucht regelsysteem frisse lught te krijgen
van buiten.
Om dat Air systeem werkt te verzekeren, moet u bouwen op het gebied van ervoor te
zorgen dat er niet kan optreden onderdruk in de woning.
Air systeem kan worden gemonteerd achter of onder de oven.
NOOT!!
 

Opgelet: als u de airbox onderaan monteert, wordt de totale hoogte van de kachel groter.
F.eks.
flexslange
Bijv. buigbare
slang
170
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Installatie
De onderstaande regels moeten worden gevolgd vóór en tijdens de installatie.
De installatie van de kachel moet beantwoorden aan alle nationale en lokale regels en
voorschriften. Bovendien raden we u aan om vóór de installatie de plaatselijke overheid en
een schoorsteenveger te contacteren.
Onbevoegden mogen geen wijzigingen aanbrengen aan de kachel.
OPMERKING: vóór de kachel wordt gebruikt, moet u de installatie melden aan uw
schoorsteenveger.
Om een efficiënte verbranding te garanderen, moet er voldoende verse luchttoevoer zijn
in de ruimte waar de kachel wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat een mechanische
uitlaat, zoals een keukenventilator, de luchttoevoer kan beperken.
De oven is bovenaan voorzien van twee uitlaten, die moeten verbonden worden met de
juiste luchtkanalen i de kamers die men wenst te verwarmen.
De vloer moet voldoende stevig zijn om het gewicht van de kachel en eventueel de
schoorsteen te dragen.
Installeer uw RAIS kachel in een ruimte van waaruit u zoveel mogelijk warmte naar andere
kamers kunt leiden. Plaats uw kachel op een veilige afstand van brandbaar materiaal.
Verkleuring van verf kan voorkomen nabij de uitlaat van convectielucht en boven de
deksels van de ovens.
Zie de plaat van de fabrikant op de houtkachel.
171
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Montagehandleiding
Inbouw van de oven:
OPMERKING:
U dient na te denken over de plaatsing van de toevoer- en afvoeropeningen van het convectiesysteem. De eisen met betrekking tot
oppervlakte dienen te worden nageleefd.
Er kan verkleuring van de wand optreden boven de deksels van de oven en
de afvoeropeningen van het convectiesysteem. Dit komt door het opstijgen
van de warme lucht.
RAIS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inbouw of gevolgschade.
Gelieve de oven bij ontvangst na te kijken op defecten.
Neem de oven van het palet af en plaats de oven op de gewenste plek op een aangepaste onderlaag. De meegeleverde poten beantwoorden aan de minimale installatiehoogte.
Indien de oven hoger moet worden geplaatst, kunt u verstelbare poten gebruiken (accessoires zijn te koop bij uw RAIS-verdeler).
Stel de oven bij met behulp van verstelschroeven, zodat de bovenzijde van het glazen deksel in de gesloten stand horizontaal is en het oppervlak van het glas in de gesloten stand
verticaal is.
Demonteer dekplaten en deuren van het inzetstuk. Draag zorg voor het glas van de
deuren, aangezien zij door stoten en kloppen gemakkelijk kunnen worden beschadigd.
Laat de beschermende tape op het roestvrije klephandvat zitten. Bescherm de geverfde
oppervlakken van de oven tegen cement- en verfdruppels.
Monteer het niet-geïsoleerde deel van de schoorsteen op de rookaansluiting in de convectiekast. Het is belangrijk dat de verbinding tussen de rookbuis en de oven overal dicht zit.
Daarom bevelen wij aan deze met een pakking te dichten wanneer u ze met elkaar verbindt.
Monteer het geïsoleerde deel van de schoorsteen en verbind het eventueel met en bakstenen schoorsteen.
Monteer indien nodig de verse-luchtaansluiting op het aansluitstuk terug de oven.
Indien u buizen op de uitlaataansluitingen van het convectiesysteem wenst te monteren,
kunt u dit het beste doen vóór u met de inbouw begint.
De oven is gereed om hetzij in een paneelwand, hetzij in een bakstenen muur te worden
ingebouwd.
Nadat de muur is afgewerkt en eventueel geverfd, worden de afdekplaten en de deuren
gemonteerd.
De afdekplaten zijn door de fabriek afgesteld op de maximale muurdikte. Draai de schroeven bovenaan en onderaan los. Duw de afdekplaten tegen de muur. Controleer of de
afdekplaten evenwijdig zijn met de muur en met het glas van de afdekplaat in gesloten
toestand; indien nodig wordt de afdekplaat bijgesteld.
Indien u dit wenst, kan er een afdekplaat met speciale afmetingen geleverd worden.
Neem contact op met uw RAIS-verdeler. U kunt deze plaat samen met de oven bestellen.
172
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Installatie inzetstuk - (hoogte x lengte) 474 X 732
Een inzetstuk voor een houtkachel moet nooit nauw aansluiten. Staal zet uit bij verhitting.

 












 





Niet-branbare panel
Baksteen









   


173
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Installatie 2G - (hoogte x lengte) 474 X 718

Een inzetstuk voor een houtkachel moet nooit nauw aansluiten. Staal zet uit bij verhitting.






 














Niet-branbare panel

Baksteen

 









174




Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Installatie til 3G - (hoogte x lengte) 474 x 708

Een inzetstuk voor een houtkachel moet nooit nauw aansluiten. Staal zet uit bij verhitting.






 












Niet-branbare panel

Baksteen


















175
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Opstelafstanden - niet-brandbare panel:

Om
de warme lucht uit de convectieroosters
te geleiden, beleven wij aan

een
niet-brandbare plaat onmiddellijk

boven
de roosters te monteren.

NB!

Geïsoleerd
schoorsteen omlaag

tot
de rookverbinding


A-A

Afstand tot brandbare

materialen
min. 250 mm


Virje
afstand

min.
mm
850

A
A
Afstand tot meubelen

min. 900 mm

Minimale convectieruimte 500 cm²
onder de oven (kan verdeeld worden)



Wij raden aan de uitklapbare plaatjes eruit te klappen.





Afstand
tot brandbare materialen



min.
150
mm
(bv. deurframe)
Afstand
tot brandbare materialen

min. 200
mm
(bv.
zijwand)



176
Afstand
tot brandbare

materialen
min.
400 mm


Minimale convectieruimte 800 cm²

boven de oven (kan verdeeld worden)
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Opstelafstanden - baksteen:
Indien er niet voor voldoende convectie gezorgd wordt, kan dit leiden tot beschadiging
van bakstenen muren.
Minimale convectieruimte 800 cm²
boven de oven (kan verdeeld worden)
A
A
Afstand tot brandbare
 materialen min. 400 mm
Afstand tot brandbare
materialen min. 250 mm
Virje afstand
min. 850mm

A-A
Om de warme lucht uit de
For
at guide den varme
luft ud
convectieroosters
te geleiden,
afbeleven
konvektionsristene,
anbefaler
wij aan een niet-brandbare
vi,
at montere
en ikke
brændbar
plaat
onmiddellijk
boven
de roosters
plade
lige over ristene.
te monteren.
Afstand tot meubelen
min. 900 mm

Minimale convectieruimte 500 cm²
onder de oven (kan verdeeld worden)
Min.
 20 mm
Opstelafstanden 0 mm
(10 mm aanbevolen)
Min.
300
 mm
Wij
aan at
deslå
uitklapbare
plaatjes eruit
te klappen.
Det raden
anbefales
udslagsblanketterne
ud!

Afstand tot brandbare materialen
min. 200 mm (bv. zijwand)
177
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Opstelafstanden - niet-brandbare panel 2G / 3G
Minimale convectieruimte 800 cm²

boven de oven (kan verdeeld worden)

NB! 

Geïsoleerd
schoorsteen omlaag

tot de rookverbinding

A-A
Om
de warme lucht uit de convecti
eroosters
te geleiden, beleven wij aan

een
niet-brandbare plaat onmiddellijk

boven
de roosters te monteren.

A

Minimale convectieruimte 500 cm²

onder de oven (kan verdeeld worden)


Afstand tot brandbare

materialen
min. 200 mm




Afstand
tot brandbare

materialen
400 mm
min.

Afstand
tot brandbare

materialen
min.
 250 mm
Virje afstand

min. 850 mm

A
Afstand
tot meubelen

min.
900
mm




Afstand tot brandbare

materialen
min. 200 mm


Wij
raden aan de uitklapbare plaatjes eruit te klappen.
178
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Opstelafstanden - baksteen 2G / 3G
Indien er niet voor voldoende convectie gezorgd wordt, kan dit leiden tot beschadiging
van bakstenen muren.
For at
den
varme
luftconvectieroosters
ud
Om
deguide
warme
lucht
uit de
af geleiden,
konvektionsristene,
te
beleven wijanbefaler
aan een niet-brandvi, at plaat
montere
en ikke brændbar
bare
onmiddellijk
boven de roosters te
plade lige over ristene.
monteren.
Minimale convectieruimte 800 cm²
boven de oven (kan verdeeld worden)
A
Afstand tot brandbare
materialen 200 mm
Afstand tot brandbare
materialen min. 250 mm
Virje afstand
min. 850 mm
A-A
A
Afstand tot brandbare
materialen min. 400 mm
n
k
Afstand tot meubelen
min. 900 mm
Minimale convectieruimte 500 cm²
onder de oven (kan verdeeld worden)
Min. 20 mm
Min.
300 mm
Det anbefales at slå udslagsblanketterne ud!
Wij raden aan de uitklapbare plaatjes eruit te klappen.
Afstand tot brandbare
materialen min. 200 mm
Afstand tot brandbare
materialen min. 200 mm
179
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Brandhout
Uw RAIS kachel is ontworpen en EN-gecertificeerd voor het branden van gekliefd en
gedroogd brandhout Het brandhout mag slechts 15-22% water bevatten en een maximale lengte hebben van ongeveer 28 cm, of de breedte van de stookplaats min 50-60 mm.
Nat hout verbranden is niet economisch voordelig en veroorzaakt roet en andere stoffen
die schadelijk zijn voor het milieu. Pas gekapt hout bevat 60-70% vocht en is daardoor
ongeschikt als brandstof. Gekliefd hout moet minstens twee jaar worden opgeslagen vóór
het als brandstof wordt gebruikt.
Brandhout met een diameter van meer dan 100 mm moet worden gekliefd. Ongeacht de
grootte van het hout moet het oppervlak vrij zijn van schors.
Gebruik geen behandeld of geverfd hout, gelamineerd hout, hout met kunststofbekleding,
triplex, kolen, papieren briketten of afval (plastic en andere soorten kunststoffen stoten
schadelijke gassen uit) als brandstof voor uw RAIS houtkachel. Gebruikt u dergelijke
materialen of meer brandhout dan aanbevolen, dan wordt uw kachel blootgesteld aan
een te grote hitte. Dat zal leiden tot hoge temperaturen in de schoorsteen en een lagere
efficiëntie. Bovendien kunnen uw kachel en schoorsteen worden beschadigd, en zal uw
waarborg vervallen.
Hoe goed hout brandt, hangt nauw samen met de hoeveelheid vocht die het bevat. Een
hoge vochtigheid leidt tot minder warmte: hoe meer water in het brandhout, hoe meer
energie verloren gaat om dat water te doen verdampen.
De verwarmingswaarde van verschillende soorten hout die twee jaar gedroogd zijn en een
vochtgehalte hebben van 15-20% leest u af uit de onderstaande tabel.
Houtsoort Haagbeuk
Beuk en eik Es
Esdoorn
Berk
Bergden
Spar
Populier
Droog hout kg/m3
In Vergelijking met beuk/eik
640 580 570 540 510 480 390 380
110 %
100 %
98 %
93 %
88 %
83 %
67 %
65 %
Alle houtsoorten geven dezelfde warmte af per kg, maar de densiteit is niet dezelfde. Een
voorbeeld: 1 kg beuk neemt minder plaats in dan 1 kg spar.
Drogen en opslaan
Hout heeft tijd nodig om te drogen. Hout dat als brandstof wordt gebruikt, moet minstens
twee jaar drogen voor een optimale verbranding. Klief het hout vóór u het opslaat en
stapel het op een luchtige, droge en zonnige plaats, beschermd tegen de regen. De
zuidkant van het huis is gewoonlijk geschikt voor het opslaan. Laat voor een goede
verluchting voldoende ruimte tussen de op elkaar gestapelde rijen. Dek de houtstapels niet
af met plastic, want dat belet het hout om goed te drogen. Het is nuttig de blokken twee
of drie dagen vóór gebruik binnen in huis te leggen.
180
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
De verbrandingslucht afstellen
Alle RAIS kachels zijn uitgerust met een makkelijk te bedienen hendel voor het afstellen van
de luchttoevoer. De illustraties tonen u de verschillende standen.
Primaire lucht is de lucht die wordt toegevoerd naar de primaire verbrandingsruimte of de
aslaag. Deze (koude) lucht wordt enkel gebruikt bij het opstarten.
Secundaire lucht zorgt voor het verbranden van de gassen bij hoge temperaturen
(voorverwarmde lucht die wordt gebruikt voor luchtspoeling en verbranding). Deze lucht
komt in de kachel onder de stookplaats. Ze wordt opgewarmd in de zijkanalen en dan
naar het glas gestuurd. De hete lucht stroomt langs de ruit en houdt ze roetvrij. Aan de
achterzijde van de stookplaats bevindt zich bovenaan een tertiair kanaal. De tertiaire lucht
helpt de overblijvende gassen verbranden.
Als u de luchttoevoer tussen stand 1 en 2 plaatst, komt er voldoende zuurstof voor de
verbranding in de kachel en wordt de brandstof optimaal benut. De luchttoevoer is correct
afgesteld wanneer de vlammen helder en geel zijn. De juiste stand vinden vergt wat
zoekwerk, maar gaat erg
makkelijk.
Het wordt aanbevolen om de luchttoevoer nooit volledig te sluiten wanneer u de kachel
gebruikt. Een typische fout is dat men de toevoer te snel sluit, omdat de hitte te intens
wordt. Dat veroorzaakt een donkere rookwolk uit de schoorsteen, wat betekent dat de
energiewaarde van het hout niet correct wordt gebruikt.
181
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Gebruik van de kachel
Instellen van de klep. De klep heeft drie mogelijke instellingen.
Stand 1
De luchtklep is bijna gesloten, zodat de luchttoevoer minimaal is.
Stand 2
Trek het handvat tot de eerste klik. In deze stand is er volledige toevoer van secundaire
lucht. Bij gewone verbranding plaatst u het handvat tussen 1 en 2.
Wanneer de vlammen helder geel zijn, is de klep correct ingesteld, d.w.z. dat de verbranding langzaam/optimaal verloopt.
Stand 3
Trek het handvat to de volgende klik. Nu staat de luchtklep volledig open en hebt u volledige toevoer van primaire en secundaire lucht. Deze stand wordt tijdens de aanmaakfase
gebruikt, niet tijdens de normale werking.
Controle
Wanneer de as wit is en de wanden van de verbrandingskamer vrij zijn van roet nadat
de kachel gebruikt is, betekent dit dat de luchttoevoer correct was en dat het brandhout
voldoende droog was.
Eerste gebruik
Behandel uw kachel met zachtheid en u zult er later de vruchten van plukken. Begin met
een klein vuur, zodat uw kachel kan wennen aan hoge temperaturen. Dit is de beste
manier om te starten en het voorkomt mogelijke schade.
De eerste paar keren kunt u een vreemde geur waarnemen, die afkomstig is van
de werking van de hitte op de verf en de materialen. Dat is normaal en het zal snel
verdwijnen. Zorg er gewoon voor dat er veel frisse lucht in de kamer is wanneer u het vuur
aansteekt.
Let erop dat u tijdens het aansteken de geverfde oppervlakken niet aanraakt. Open en sluit
de deur regelmatig om te voorkomen dat de fittingen zouden kleven.
Tijdens het eerste opwarmen en afkoelen kan het metaal wat klikgeluiden maken, omdat
het wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen. Ook die geluiden zijn
normaal en zullen verdwijnen.
Gebruik nooit vloeibare brandstof om het vuur aan te steken of aan de gang te houden,
want dit veroorzaakt ontploffingsgevaar.
Als u de kachel een tijd niet hebt gebruikt, ga dan op dezelfde manier te werk als de eerste
maal.
182
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Aanmaken en bijvullen
”Top-Down” aanmaken
Leg eerst 2-3 stukken hout (ongeveer 1 tot 1½ kg) op de bodem van de verbrandingskamer.
Leg daarop ongeveer 1 kg droog hout, gekloofd tot aanmaakhout, als ook 2-3 aanmaakblokjes of iets dergelijks (1)
Zet de luchttoevoer volledig open - positie3.
Steek het vuur aan en zet het deurtje op een kier (2-3).
OPGELET! Het is belangrijk om een snelle ontsteking van de hout te krijgen.
Als de vlammen helder zijn - na 10-15 minuten - sluit u het deurtje volledig (4)
Klep - zie instelling van luchtklep.
Als de laatste vlammen gedoofd zijn en er een mooie gloeilaag ligt (5), legt u er 2à 3
stukken hout bij, Zet het deurtje op een kier. Als het vuur goed brandt, sluit u het deurtje
volledig.
Klep - zie instelling vand luchtklep.
Na ongeveer vijf minuten - of tot er zuivere en blijvende gele vlammen zijn (6) - sluit u de
klep geleidelijk.
Als u stookt, moet de rook die uit de schoorsteen komt, bijna onzichtbaar zijn, er mag
slechts een ”flikkering” in de lucht zichtbaar zijn.
Als u de kachel bijvult, moet de deur voorzichtig geopend worden om te vermijden dat er
rook naar buiten komt. Voeg nooit hout toe terwijl de kachel nog brandt.
RAIS raadt aan 2 tot 3 houtblokken (van ongeveer 1 tot 1 ½ kg) per 3 uur toe te voegen
(intermitterend bedrijf).
OPMERKING!!!
Hoed goed toezicht op de oven tijdens het aanmaken.
Wanneer de kachel eenmaal brandt, moet het deurtje altijd gesloten blijven.
183
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Onderhoud
Laat uw schoorsteen en kachel eenmaal per jaar nakijken door een professionele
schoorsteenveger. Tijdens het schoonmaken, nakijken of herstellen moet de kachel koud
zijn.
Als er zich roet bevindt op het glas van de deur, bevochtig dan een stuk papier of
krantenpapier, duw het even in de koude as en wrijf ermee over het glas. Gebruik een
ander stuk papier om op te poetsen en het glas zal opnieuw schoon zijn. U kunt ook de
glasreiniger gebruiken die te koop is bij uw RAIS dealer.
De andere delen kunt u schoonwrijven met een droge spons.
De stookplaats schoonmaken:
Verwijder de as en bewaar hem in een niet-brandbare houder tot hij is afgekoeld. Nadien
kunt u de as in de vuilnisbak gooien.
Denk eraan dat u NOOIT alle as uit de verbrandingskamer mag verwijderen. Laat een laag
van ongeveer 20 mm liggen voor een betere verbranding.
Bij de start van een nieuw kachelseizoen moet u de schoorsteen en de rookkanalen
nakijken op eventuele verstoppingen.
Schookmaak van de rookkanalen
telen.
Verwijder de rookplaat door hem aan één zijde omhoog te duwen - zodat hij uit het spoor 184
vrijkomt - en de andere zijde voorzichtig omlaag naar de brandkamer toe te kantelen.
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Neem de vuurplaat er voorzichtig uit.
Verwijder stof en vuil en plaats de onderdelen
terug in omgekeerde volgorde.
Zorg ervoor dat de uitsparing in de rookplaat
naar beneden gaat en de achterste skamol
“vasthoudt”.
Pak de rookplaat met beide handen vast en trek
hem voorzichtig naar beneden tot hij zich weer
op zijn plaats en in het spoor bevindt.
185
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Oplossen van problemen
Er ontsnapt rook uit de deur:
• Er is onvoldoende trek in de schouw (<12 Pa)
• Kijk na of de schoorsteen of het rookkanaal verstopt is
• Kijk na of de keukenventilator in gebruik is; is dat het geval, zet hem dan uit en
open even het raam
Roet op het glas:
• Het hout is te vochtig
• Zorg ervoor dat de kachel voldoende is opgewarmd vóór u de deur sluit
• De luchttoevoer staat onvoldoende open
De kachel brandt te snel:
• De fitting zit misschien te los
• De trek in de schoorsteen kan te hoog zijn (>22 Pa); is dat het geval, installeer
dan een demper
De kachel brandt te langzaam:
• Te weinig brandhout
• Er komt onvoldoende lucht in de kachel
• Het rookkamersysteem is niet schoongemaakt
• De schoorsteen lekt
• Een lek tussen schoorsteen en rookkanaal
Als de problemen blijven aanhouden, raden we u aan uw schoorsteenveger of uw RAIS
dealer te contacteren.
186
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
187
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Accessories en reserveonderdelen
5111790 - Air box
511480490 - Convectierooster
511480890 - Convectierooster
188
Flemish
Gebruikershandleiding voor RAIS 500
Indien u gebruik maakt van andere reserveonderdelen dan degene de RAIS aanbeveelt,
verfvalt de waarborg.
Verder kunnen alle vervangbare onderdelen als reserveonderdelen bij uw RAIS-verkoper
worden aangekocht.
Zie de hierna volgende tekeningen van reserveonderdelen voor de afzonderlijke producten.
Ref.
Aantal
Productnummer
Beschrijving
1
1
5111090
Glazen deur
2
1
5112090
Stalen deur
3
1
5111401SORT
Voorkader - 1G
4
1/1
5111430SORT /
5111430HSORTVoorkader - 2G
5
1
5111420SORT
Voorkader, bovenkant - 3G
6
1
5111425SORT
Voorkader, onderkant - 3G
7
1/1
5112610MON /
5112610HMONDeksel voor zijkant
8
1/1
5112690
9
1/1
5112790 /
Glazen zijkant
5112790HStalen zijkant met glas
10 1/1
5111410SORT /
5111410HSORTVoorkader 2G/3G
11
1
5110101
Convectie box
12
1
5110990
Luchtsysteem
13
1
5112210
Skamol-set 1G
14
1
5112220
Skamol-set 2G
15
1
5112230
Skamol-set 3G
16 1
5115500 / Set pakkingen
5115500-1Set pakkingen
189
Svanemærkekravene: Version 3
Virkningsgrad :
Partikler :
Kulilte CO :
OGC :
Min.
Max.
Max.
Max.
75 %
4 g/kg træ
0,136%
120 mg/m3
Alle kriterierne skal være opfyldt på en gang.
Svanemerkekravene:
Virkningsgrad :
Partikler :
Kulilte CO :
OGC :
Min.
Max.
Max.
Max.
75 %
4 g/kg tre
0,136 %
120 mg/m3
Alle kriterine skal være oppfylt samtidig.
Kraven för att få Svanmärket:
Verkningsgrad :
Partiklar :
Kulilte CO :
OGC : Minst
Högst
Högst
Högst
75 %
4 g/kg ved
0,136 %
120 mg/m3
Alla kriterierna måste uppfyllas samtidigt.
Joutsenmerkin saamisen edellytykset:
Hyötysuhde :
Vähintään75 %
Hiukkaspäästöt : Enintään 4 g puukiloa
kohden
Häkää (CO) : Enintään 0
,136 %
OGC :
Enintään 120 mg/m3
Kaikkien ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti.
RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
www.rais.dk
Download PDF