Siemens TE503RW User manual

Siemens TE503RW User manual
da Dansk
no Norsk
sv Svenska
fi
Suomi
es Español
pt Português
TE503...RW
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
da
........................................................2
no
......................................................20
sv
......................................................39
i
......................................................57
es
......................................................75
pt
......................................................95
Pakken indeholder (se side 3) / Innhold i pakken (se side 21)
Följande ingår (se sidan 40) / Pakkauksen sisältö (katso sivu 58)
Volumen de suministro (véase la página 76)
Incluído na entrega (ver página 96)
2
3
1
E-Nr. ……… FD… …
4
5
6
7
A
1
2 3
4
17
16
15
14
13
12
11
5
6
10
9
8
7
B
18
20
19
C
D
8a
8b
6a
6b
8e
6d
6c
8c
6e
8d
E
5c
5a
5b
5d
5e
da
de
Indhold
Pakken indeholder ......................................3
Oversigt ......................................................3
Betjeningselementer ...................................4
− Netafbryder O / I.......................................4
− Knap off / j..........................................4
− Knap h...................................................4
− Knap start ...............................................4
− Drejeknappen “Kaffens styrke“................4
− Drejeknappen “Valg af drik“.....................4
− Mælkeskummer.......................................4
− Drejeknap ................................................5
Display meddelelser ...................................5
aromaDoubleShot.......................................5
Før brug ......................................................5
Vandfilter.....................................................6
Menuindstillinger.........................................7
− Sluk .......................................................7
− Filter .....................................................7
− Start Calc‘n‘Clean ..........................8
− Temperatur. ........................................8
− Sprog ....................................................8
− Vandhårdhed .....................................8
Indstilling af malingsgrad ............................8
Tilberedning med kaffebønner ....................8
Tilberedning med malet kaffe .....................9
Varmt vand .................................................9
Tilberedning af mælkeskum og varm
mælk ...........................................................9
Vedligeholdelse og daglig rengøring ........10
− Rensning af mælkesystem .................... 11
− Rensning af bryggeenhed .....................12
Sådan sparer du energi ............................12
Serviceprogrammer ..................................13
− Afkalkning..............................................13
− Rensning ...............................................14
− Calc‘n‘Clean ..........................................15
Frostbeskyttelse .......................................16
Tilbehør ....................................................16
Bortskaffelse .............................................16
Reklamationsret........................................16
Små problemer kan man selv afhjælpe ....17
Tekniske data............................................19
e
2
Kære kaffeelskere,
hjertelig tillykke med købet af denne
espresso fuldautomat fra Siemens.
Læs venligst medfølgende korte instruktion.
Denne kan opbevares i det dertil beregnede
rum (5c) i maskinen.
Sikkerhedshenvisninger
Læs og opbevar betjeningsvejledningen
omhyggeligt og følg anvisningerne i den!
Lad vejledningerne følge med, hvis du
overdrager apparatet til andre.
Denne espresso-fuldautomat er beregnet
til håndtering af almindelige mængder i
husholdningen, og til husholdningslignende, ikke-kommercielle formål. Under
husholdningslignende formål forstås bl.a.
anvendelsen i køkkener for ansatte i butikker, kontorer, landbrugsbedrifter og
andre kommercielle virksomheder, eller
gæsters brug af espresso-fuldautomaten
i pensioner, små hoteller og lignende.
¡ Fare for elektrisk stød!
Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13
ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 616581).
Maskinen tilsluttes og benyttes iht. oplysningerne på typeskiltet. Må kun benyttes,
hvis maskinen eller ledningerne ikke er
beskadiget. Maskinen er beregnet til indendørs brug ved stuetemperatur.
Personer (også børn) med nedsatte fysiske
sanseevner, nedsat åndsevne eller personer, der mangler erfaring og viden, må ikke
benytte maskinen, medmindre dette sker
under opsyn eller de har fået en grundig
instruktion af en person, der har ansvaret
for deres sikkerhed.
da
de
Børn må ikke komme i nærheden af maskinen og skal holdes under opsyn for at forhindre, at de benytter maskinen til leg.
I tilfælde af forstyrrelser trækkes stikket ud
med det samme.
Af hensyn til sikkerheden skal reparationer,
f.eks. af en defekt ledning, udføres af vor
kundeservice.
Hverken maskinen eller ledningen må dyppes i vand.
Hold ingrene væk fra maleværket.
Anvend apparatet udelukkende i frostsikre
rum.
Oversigt
Fig. A, B, C, D og E
1
2
3
4
5
¡ Fare for forbrænding!
6
¡ Kvælningsfare!
7
8
Mælkeskummerens udløb (6c) bliver meget
varmt. Rør først ved den, når den er afkølet.
Anvend kun mælkeskummeren (6), når den
er fuldstændig samlet og monteret.
Lad ikke børn lege med emballagen.
Pakken indeholder
se oversigtsbilledet foran i vejledningen
1
2
3
4
5
6
7
Espresso-fuldautomat TE503
Kort vejledning
Brugsanvisning
Mælkeskummer/Drejeknap
Strimmel til måling af vandhårdhed
Pulverske
Fedt (tube)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Bønnebeholder
Aromalåg
Drejeknap til indstilling af malingsgrad
Pulverskuffe (kaffepulver/rensetablet)
Bryggeenhed (ig. E)
a) Bryggeenhed
b) Dør
c) Opbevaringsrum til kort vejledning
d) Trykknap
e) Låseanordning
Mælkeskummer (ig. C)
a) Dampventil
b) Luftdyse
c) Udløb
d) Drejeknap varm mælk/mælkeskum
e) Mælkeslange
Højdejusterbar kaffeudløb
Drypskål (ig. D)
a) Skærm til drypskåle
b) Beholder til kaffegrums
c) Drypskål til kaffeudløb
d) Gitter til kaffeudløb
e) Flyder
Netafbryder O / I
Knap start
Knap h
Knap off / j
Drejeknappen “Kaffens styrke“
Drejeknappen “Valg af drik“
Display
Aftagelig vandbeholder
Låg til vandbeholder
Pulverske (påsætningshjælp
til vandilter)
Opbevaringsrum til pulverske
Strømforsyningskabel med
opbevaringsrum
e
3
da
de
Betjeningselementer
Drejeknappen “Valg af drik“
Netafbryder O / I
Apparatet tændes eller slukkes helt (strømforsyningen afbrydes) med hovedafbryderen O / I (9).
Vigtigt: Kør rengøringsprogrammet, inden
apparatet slukkes, eller sluk med tasten
off / j (12).
e
e
Knap off / j
Efter et kort tryk på tasten off / j (12)
kører apparatet rengøringsprogrammet og
slukker. Efter et langt tryk på tasten off /
j (12) åbnes de brugerdeinerede indstillinger, eller afkalknings- og rensefunktionen
startes.
e
e
Knap h
Med et tryk på tasten h (11) produceres
damp til tilberedning af mælkeskum eller
varm mælk.
Knap start
Når der trykkes på start (10) startes tilberedning af drikke eller serviceprogram.
Trykkes der på start-knappen (10) en gang
til i forbindelse med tilberedning, kan brygningen standses før tid.
Drejeknappen “Kaffens styrke“
Med denne drejeknap (13)
indstilles kaffens styrke.
h
til
g
Meget mild
Mild
Normal
Stærk
DoubleShot Stærk+
DoubleShot Stærk++
Ved disse kaffestyrker brygges kaffen i 2 trin. Se kapitel
se kapitel “aromaDoubleShot“ på side 5.
4
Med denne drejeknap (14)
vælges den ønskede drik og
mængden. Desuden anvendes den til ændring af brugerdeinerede indstillinger.
a
til
c
b
til
d
e
f
Lille espresso
Espresso
Lille café crème
Café crème
Stor café crème
2 små espressi
2 espressi
2 små café crème
2 café crème
2 stor café crème
Skyl apparatet
Rens mælkesys.
Bemærk: Når der vælges en drik, som ikke
kan tilberedes, vises Ugyldig
kombination i displayet. Ændr kaffestyrken eller udvalget af drikke.
Mælkeskummer
Mælkeskummeren (6) kan åbnes og lukkes
ved at trække den ud eller skubbe den ind.
da
de
Drejeknap
For at få mælkeskum – f.eks. til Latte
Macchiato eller Cappuccino – drejes symbolet frem.
For at få varm mælk drejes symbolet
frem.
For at få varmt vand stilles drejeknappen
vandret.
j
DoubleShot-aromafunktionen er aktiveret
ved følgende indstillinger:
i
Før brug
Display meddelelser
I displayet (15) vises udover den aktuelle
driftsstatus også forskellige meddelelser,
som informerer om tilstanden eller meddeler, hvis din indgriben er nødvendig. Når du
har udført den fornødne handling, forsvinder meddelelsen og menuen for udvalg af
drikke vises igen.
aromaDoubleShot
Jo længere kaffen brygges, desto lere bitterstoffer og uønskede aromaer frigøres.
Kaffens smag og fordøjelighed påvirkes
derved negativt. Derfor er TE503 udstyret
med en særlig DoubleShot-aromafunktion til
ekstra stærk kaffe. Når halvdelen af mængden er tilberedt, males og brygges der igen
kaffepulver, så der altid kun frigives velsmagende aromastoffer, der er skånsomme for
maven.
Generelle oplysninger
Fyld kun rent, koldt vand uden kulsyre og
fortrinsvis Espresso- eller fuldautomatbønneblandinger i beholderne. Der må ikke
benyttes glaserede, karameliserede eller
andre sukkerholdige kaffebønner, da de
tilstopper bryggeenheden.
Vandhårdheden kan indstilles for maskinen.
På fabrikken indstilles vandhårdhed 4.
Vandets hårdhedsgrad måles med medfølgende prøvestrimmel. Hvis kontrollens resultat viser en anden værdi end 4, skal apparatet programmeres tilsvarende efter
ibrugtagning (se Vandhårdhed i kapitel
“Menuindstillinger“ på side 8).
Ibrugtagning af maskinen
1. Den fuldautomatiske espressomaskine
stilles på et jævnt underlag, som kan
bære vægten og er vandfast. Apparatets
ventilationshuller skal holdes fri.
2. Træk stikket ud af ledningsrummet (20)
og slut det til. Længden kan justeres ved
at skubbe det tilbage og trække det ud.
Stil f.eks. maskinen med bagsiden ind
mod bordkanten og træk kablet ned
eller skub det op.
3. Monter mælkeskummeren. Anvend kun
mælkeskummeren (6), når den er fuldstændig samlet og monteret.
5
da
de
Apparatet varmer op og skyller. Der løber
lidt vand ud af kaffeudløbet. Når udvalget af
drikke vises i displayet, er apparatet
driftsklar.
4. Låget på vandbeholder (17) klappes op.
5. Vandbeholder (16) aftages, skyldes og
fyldes med rent koldt vand op til markeringen max.
6. Vandbeholderen (16) sættes lige på
maskinen og trykkes helt ned.
7. Luk låget på vandbeholderen (17).
8. Fyld bønnebeholderen (1) med kaffebønner. (For tilberedning med kaffepulver se kapitel “Tilberedning med malet
kaffe“ på side 9.)
9. Tryk på netafbryderen O / I (9). I displayet (15) vises menuen til instilling af displaysproget.
10. Vælg det ønskede displaysprog med
den øverste drejeknap (14).
Du kan vælge mellem følgende sprog:
English
Français
Svenska
Polski
Türkçe
Norsk
Português
ελληνικα
русский
Nederlands
Italiano
Español
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
български
11. Tryk på start (10). Det valgte sprog
gemmes. I displayet vises Træk
m.skummer.
12. Stil beholderen under udløbet (6c).
13. Træk mælkeskummeren (6) forsigtigt ud
for at åbne den. Apparatet skyller mælkeskummeren (6) med vand. I displayet
vises Tryk på m.skummer.
14. Skub mælkeskummeren (6) ind for at
lukke den.
6
Sluk apparatet
Hvis apparatet ikke betjenes i en time,
skyller det automatisk og slukker
(varigheden er indstillelig, se Sluk i kaptitel
“Menuindstillinger“ på side 7).
Undtagelse: Hvis der kun er blevet udtaget
varmt vand eller damp, slukker apparatet
uden at skylle.
For at slukke apparatet manuelt først skal
du trykke på knappen off / j (12).
Apparatet skyller og slukker.
e
Bemærk: Ved første ibrugtagning af apparatet, efter et serviceprogram er blevet udført, eller hvis apparatet ikke har været i
brug i længere tid, har den første drik endnu
ikke den fulde aroma og bør ikke drikkes.
Efter ibrugtagning af espressomaskinen vil
man først opnå en passende og stabil konsistens af produktet, efter at man har trukket nogle få kopper.
Ved længerevarende brug er det normalt,
at der danner sig vanddråber på
ventilationshullerne.
Vandilter
Et vandilter kan formindske kalkalejringer.
Husk at skylle nye vandiltre, inden disse
benyttes. Gå hertil frem på følgende måde:
1. Tryk vandilteret godt ned i vandbeholderen med pulverskeen (18).
2. Vandbeholderen (16) fyldes med vand
op til markeringen max.
3. Tryk på tasten off / j (12) i mindst 3
sekunder. Menuindstillingen åbnes.
4. Tryk på tasten off / j (12) lere gange,
indtil Filter Nej/gam. vises på displayet.
e
e
da
de
5. Vælg Aktiver filter med den øverste drejeknap (14).
6. Tryk på start (10).
7. Sæt en beholder med en volumen på
0,5 liter under udløbet (6c).
8. Tryk på start (10).
9. Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække den ud.
10. Vandet løber gennem ilteret for at skylle
dette.
11. Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
12. Herefter tømmes beholderen.
Maskinen er atter driftsklar.
Info: Indstilling for visning af ilterskift aktiveres samtidigt med at ilter skylles.
Filter skal udskiftes efter visning af Skift
filter eller senest efter 2 måneder. Filteret
udskiftes af hygiejniske grunde for at forhindre, at maskinen tilkalkes, da den kan tage
skade heraf. Reserveiltre kan købes i
handlen (TZ70003) eller bestilles hos kundeservice (467873). Hvis der ikke sættes et
nyt ilter i, drejes indstillingen Filter hen
på Nej/gam.
Info: Hvis maskinen ikke er blevet benyttet i
længere tid (f.eks. på grund af ferie), bør
det aktuelle ilter skylles før maskinen atter
benyttes.Udtag hertil en kop varmt vand og
hæld den ud.
Menuindstillinger
I menuindstillingerne kan du tilpasse apparatet individuelt.
1. Knap off / j (12) holdes nedtrykket i
mindst 3 sek.
2. Tryk gentagne gange på tasten off / j
(12) indtil det ønskede menupunkt vises
i displayet.
3. Vælg den ønskede indstilling med den
øverste drejeknap (14).
4. Bekræft med tasten start (10).
Sæt drejeknappen på Tilbage og tryk på
tasten start (10) for at forlade menuen uden
at foretage ændringer.
e
e
Du kan indstille følgende:
Sluk : Her kan tidsrummet indstilles, hvorefter apparatet slukkes automatisk efter den
sidste tilberedning af en drik. En indstilling
fra 15 minutter til 4 timer er mulig. Den forudindstillede tid er 1 time; den kan forkortes
for at spare energi.
Info: Med ilterindikatoren kan du markere
den måned, hvor du har isat ilteret. Du kan
også markere den måned, hvor du skal
skifte ilter (senest efter to måneder).
Filter: Her kan det indstilles, om der benyttes et vandilter. Benyttes der ikke noget
vandilter, drejes indstillingen hen på
Filter Nej / gam.. Benyttes et vandilter, drejes indstillingen hen på Aktiver
filter Inden et nyt vandilter kan benyttes,
skal det skylles (se kapitel “Vandilter“ på
side 6).
7
da
de
Start Calc‘n‘Clean: Her kan serviceprogrammerne (Calc‘n‘Clean /
Afkalkning / Rensning) vælges manu-
a
b
elt. Tryk på knappen start (10) og kør det
valgte program (se kapitel
“Serviceprogrammer“ på side 13).
Temperatur: Her kan du indstille bryggetemperaturen (høj / middel / lav).
Sprog: Her kan du indstille displaysproget.
Vandhårdhed: Denne maskine kan ind-
stilles til forskellige hårdhedsgrader af vand.
Det er vigtigt, at hårdhedsgraden indstilles
korrekt, så maskinen kan afkalkes rettidigt.
Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad
indstillet til 4.
Hårdhedsgraden kan måles med den vedlagte stick eller oplyses på det lokale vandværk.
Dyp sticken et kort øjeblik i vandet, ryst
overskydende vand af og alæs resultatet
efter et minut.
Hårdhedsgrader og indstillinger:
Trin
Hårdhedsgrad
Tysk (°dH)
Fransk (°fH)
1
1-7
1-13
2
8-14
14-25
3
15-21
26-38
4
22-30
39-54
Indstilling af malingsgrad
Med drejekontakten (3) til indstilling af malingsgrad kan man indstille, hvor int kaffen
skal males.
Bemærk
Malingsgraden må kun indstilles, når maleværket er i gang! Ellers er der risiko for at
maskinen går i stykker. Hold fingrene væk
fra maleværket.
● Når maleværket er i gang, indstilles drejekontakten (3) fra inere (a: Drejning mod
uret) til mere groftmalet kaffepulver
(b: Drejning med uret).
8
Info: Den nye indstilling gør sig først bemærket fra den 2. kop kaffe.
Godt råd: Ved kraftigt ristede bønner indstilles en inere og ved lyse bønner en grovere malingsgrad.
Tilberedning med
kaffebønner
Denne espresso-fuldautomat maler frisk
kaffe til hver brygning.
Godt råd: Der skal helst benyttes kaffeblandinger til espresso- eller fuldautomater. For
optimal kvalitet opbevares bønnerne køligt
og under tætsluttende låg eller dybfrosset.
Bønnerne kan også males i dybfrossen
tilstand.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
(16) hver dag. Der skal altid være tilstrækkeligt med vand i beholderen til drift af maskinen.
Du har mulighed for at få lavet forskellige
kaffedrikke bare med et tryk på knappen.
Tilberedning
Maskinen skal være driftsklar.
1. Stil forvarmet/forvarmede kop(per)
under kaffeudløbet (7).
Godt råd: Ved lille espresso venligst
altid forvarm koppen f.eks. med varmt
vand.
2. Vælg den ønskede kaffe og den ønskede mængde ved at dreje den øverste
drejeknap (14). Den valgte kaffe og
mængden vises i displayet.
da
de
3. Vælg den ønskede styrke for kaffen ved
at dreje den nederste drejeknap (13).
Den valgte styrke vises i displayet.
4. Tryk på start (10).
Kaffen brygges og løber derefter ned i
koppen/kopperne.
Bemærk: Ved nogle indstillinger tilberedes
kaffen i to trin (se kapitel “aromaDoubleShot“ på side 5). Vent, indtil proceduren er
afsluttet helt.
Ved at trykke på tasten start (10) igen kan
kaffebrygningen alsluttes før tiden.
ikke efterspørges inden for 90 sek., tømmes
bryggekammeret automatisk for at undgå
overfyldning. Maskinen skyller.
Varmt vand
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.
Rør kun ved kunststofdelen af mælkeskummeren (6).
Maskinen skal være klar til drift.
1. Stil forvarmet kop eller glas under mælkeskummerens udløb (6).
2. Stil drejeknappen (6d) vandret.
Tilberedning med malet
kaffe
Til denne espresso fuldautomat kan der
også benyttes malet kaffe (ingen instantkaffe).
Bemærk: Ved tilberedning af formalet kaffe
er DoubleShot-aromafunktionen ikke tilgængelig.
Vigtigt: Kom friskt vand i vandbeholderen
(16) hver dag. Der skal altid være
tilstrækkeligt med vand i beholderen til drift
af maskinen.
Tilberedning
1. Pulverskuffe åbnes (4).
2. Kom max. 2 strøgne måleskeer med
kaffepulver ned i skuffen.
Bemærk: Der må hverken benyttes hele
bønner eller instantkaffe.
3. Skuffen til kaffepulver (4) lukkes.
4. Vælg den ønskede drik ved at dreje den
øverste drejeknap (14) (kun én kop er
mulig).
5. Tryk på start (10).
Kaffen forbrygges og løber derefter ned i
koppen.
Bemærk: Hvis der ønskes endnu en kop
kaffe, gentages proceduren. Hvis kaffen
3. Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække den ud. Apparatet varmer op. Der
løber varmt vand ud af mælkeskummerens (6) udløb i ca. 40 sekunder.
4. Stop processen ved at skubbe mælkeskummeren (6) ind.
Tilberedning af
mælkeskum og varm
mælk
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskummeren (6) bliver meget varm.
Rør kun ved kunststofdelen af mælkeskummeren (6).
Godt råd: Skum først mælken og udtag
derefter kaffe eller skum mælken separat
og kom den på kaffen.
Maskinen skal være klar til drift.
1. Stil den forvarmede kop under udløbet
(6c).
9
da
de
2. Før mælkeslangen (6e) ind i mælkebeholderen.
3. Stil drejeknappen (6d) på “varm mælk“
eller “mælkeskum“ .
i
j
4. Tryk på tasten h (11) .
Tasten h (11) blinker, apparatet varmer
nu op i ca. 20 sekunder. Derefter vises
Træk m.skummer i displayet.
5. Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække den ud.
¡ Fare for forbrænding!
Mælkeskum og varm mælk kommer ud af
mælkeskummeren (6) under højt tryk.
Mælkstænk kan føre til skoldning. Åbn mælkeskummer (6) forsigtigt. Rør ikke ved udløbet (6c) og ret det ikke mod personer.
Vedligeholdelse og daglig
rengøring
¡ Fare for elektrisk stød!
Træk stikket ud i forbindelse med rengøring
af maskinen. Maskinen må ikke dyppes i
vand. Der må ikke benyttes damprens.
● Huset aftørres med en blød fugtig klud.
● Anvend aldrig ridsende klude eller rengøringsmidler.
● Kalk-, kaffe-, mælkerester og rester af
afkalkningsmiddel skal fjernes omgående.
Der kan opstå korrosion under sådanne
rester.
● Træk drypskålen (8c) med kaffegrumsbeholderen (8b) fremover og ud. Tag kanten
(8a) og dryppladen (8d) af. Tøm drypskålen og kaffegrumsbeholderen og rens
dem.
● Tag pulverskuffen (4) ud og rens den.
6. Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
Godt råd: For at få den optimale mælkeskum, benyttes kold mælk med et fedtindhold på mindst 1,5%.
● Afmonter svømmeren (8e) og rens den
med en fugtig klud.
Vigtigt: Indtørrede mælkerester er vanskelige at fjerne, derfor er det tvingende nødvendigt, at mælkeskummeren (6) renses
med lunkent vand efter hver brug og at den
skylles igennem med programmet Rens
mælkesys. (se side 11).
● Følgende dele må ikke kommes i opvaskemaskinen: Lukning opbevaringsrum
til den korte vejledninge (5c), kant (8a),
svømmer (8e), pulverskuffe (4), bryggeenhed (5a).
10
da
de
● Følgende dele må kommes i opvaskemaskinen: Drypbakke (8c), kaffegrumsbeholder (8b), drypplade (8d), aromadæksel (2)
og pulverske (18).
● Tør indersiden af maskinen (holder skåle
og pulverskuffe) af.
8. Tøm beholderen, og rens mælkeslangen (6e).
Vigtigt: Drypskålen (8c) og kaffebeholderen
(8b) bør tømmes og rengøres dagligt for at
undgå skimmeldannelse.
Mælkesystem skilles ad før det renses:
1. Træk udløbet (6c) af dampventilen (6a).
(ig. C).
2. Rengør de enkelte dele med en rengøringsmiddelopløsning og en blød børste.
Ved behov lægges delene i en varm
rengøringsmiddelopløsning.
Bemærk: Hvis apparatet tændes i kold
tilstand med afbryderen O / I (9) eller slukker
automatisk efter udtagning af kaffe, skyller
apparatet automatisk. Systemet er dermed
selvrensende.
Derudover skal mælkesystemet rengøres
grundigt med jævne mellemrum (manuelt
eller i opvaskemaskine).
Vigtigt: Hvis kaffemaskinen ikke anvendes i
længere tid (f.eks. ferie), skal hele apparatet inkl. mælkesystemet og bryggeenheden
rengøres grundigt.
Rensning af mælkesystem
Hvis mælkesystemet ikke er blevet rengjort
efter udtagning af mælk, kommer meddelelsen Rens mælkesys.! frem på displayet
efter et stykke tid.
Mælkesystem renses efter hver brug! Lad
drejeknappen (6d) til rensning stå i den
senest brugte position.
Automatisk forrensning af mælkesystem:
1. Vælg med drejeknappen (14).
2. Stil en tom beholder, så høj som mulig,
neden under udløbet (6c).
3. Skub kaffeudløbet så tæt hen til beholderen som muligt.
4. Kom enden af mælkeslangen (6e) ned i
beholderen.
5. Tryk på start (10).
6. Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække den ud.
Apparatet fylder nu automatisk beholderen
med vand og suger det til skylning op igen
via mælkeslangen (6e). Skylningen standser automatisk efter ca. 1 min.
7. Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
3. Alle delene skylles med rent vand og
tørres af.
4. Sæt de enkelte dele sammen igen og
tryk dem ind til anslaget.
f
¡ Fare for forbrænding!
Anvend kun mælkeskummeren (6), når den
er fuldstændig samlet og monteret.
11
da
de
Rensning af bryggeenhed
Rens bryggeenheden jævnligt!
Automatisk forrensning af bryggeenhed:
1. Vælg med drejeknappen (14).
2. Sæt et tomt glas under udløbet (7).
3. Tryk på start (10).
Maskinen skyller.
e
Ud over det automatiske rengøringsprogram skal brygenheden (5a) regelmæssigt
tages ud og rengøres (Billede E i starten af
vejledningen).
1. Sluk for maskinen med netafbryderen
O / I (9). Ingen af knapperne må lyse.
2. Lågen (5b) til bryggeenhed åbnes.
3. Den røde lås (5e) på bryggeenheden
skubbes helt til venstre.
4. Tryk den røde trykknap (5d) ind, grib
ned i bryggeenhedens fordybninger og
træk den forsigtigt ud.
5. Bryggeenheden (5a) rengøres grundigt
under rindende vand.
Vigtigt: Rengør apparatet uden skylle- og
andre rensemidler, og put den ikke i opvaskemaskinen.
6. Apparatets inderside rengøres grundigt
med en fugtig klud. Fjern eventuelle
kafferester.
7. Lad bryggenheden (5a) og det indre af
apparatet tørre.
8. Tryk bryggeenheden (5a) ind i maskinen
til anslaget.
9. Skub den røde lås (5e) helt til højre og
luk døren (5b).
12
Bemærk: Efter grundig rengøring bør bryggeenhedens tætninger smøres jævnligt.
Påfør hertil et tyndt lag af det dertil specielt
beregnede fedt (bestillingsnr. 311368) på
tætningerne hele vejen rundt.
Sådan sparer du energi
● Espresso-fuldautomaten slukker automatisk efter en time (fabriksindstilling). Det
forudindstillede tidsrum på en time kan
forkortes (se Sluk i kapitel
“Menuindstillinger“ på side 7).
● Hvis Espresso-fuldautomaten ikke benyttes, skal apparatet slukkes. Det gøres
med tasten off / j (12). Apparatet skyller og slukker.
● Proceduren for tilberedning af kaffe og
mælkeskum må helst ikke afbrydes, da
dette fører til et øget strømforbrug og
øget forekomst af restvand i drypskålen.
● Maskinen skal afkalkes med jævne mellemrum for at undgå kalkalejringer, da
disse vil bevirke at strømforbruget stiger.
e
da
de
Serviceprogrammer
Godt råd: Se også kort betjening-svejledning i opbevaringsrummet (5c).
Alt efter brug vises følgende meddelelser
på displayet inden for bestemte tidsrum:
Afkalkning nødvendig!
eller
Rensning nødvendig!
eller
Calc‘n‘Clean nødvendig!
Maskinen renses eller afkalkes med det
pågældende program straks.
Programmerne kan også kombineres med
funktionen Calc‘n‘Clean (se kapitel
“Calc‘n‘Clean“ på side 15). Hvis anvisningerne for serviceprogrammet ikke følges,
kan dette føre til beskadigelse af maskinen.
Bemærk
I forbindelse med serviceprogrammerne
skal afkalknings- og rengøringsmidler benyttes efter anvisning. Overhold sikkerhedsanvisningerne på rensemidlernes emballage.
Serviceprogrammet må under ingen omstændigheder afbrydes!
Væsker må ikke drikkes!
Der må ikke benyttes eddike eller midler på
eddikebasis, citronsyre eller midler på citronsyrebasis!
Der må ikke kommes afkalkningstabletter
eller andre afkalkningsmidler ned i pulverskuffen (4)!
Specielt udviklede og egnede afkalknings- og rensetabletter kan købes i
handlen og via kundeservice.
Ordrenummer
Handel Kundeservice
Rensetabletter TZ60001
310575
AfkalkningsTZ60002
310967
tabletter
Vigtigt: Hvis der sidder et vandilter i vandbeholderen (16), skal dette fjernes før start
af serviceprogrammet.
Afkalkning
Varighed: ca. 25 minutter
Vigtigt: Hvis der er isat et vandilter i vandbeholderen (16), er det tvingende nødvendigt, at ilteret fjernes inden afkalkningsproceduren startes.
e
Tryk på tasten off / j (12) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises meddelelsen Afkalkning nødvendig! i displayet, og tryk derefter på tasten start (10).
Afkalkningsproceduren starter.
Tryk på tasten off / j (12) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at afkalke
apparatet en gang imellem. Tryk derefter to
gange kort på tasten off / j (12). Drej den
øverste drejeknap (14) indtil Start
afkalkn. vises i displayet. Tryk på tasten
start (10) for at starte afkalkningsproceduren.
Displayet guider gennem programmet.
e
e
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Bemærk: Hvis vandilteret er aktiveret,
vises den tilsvarende anmodning om at
fjerne ilteret og derefter at trykke på tasten
start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort
det, så fjern ilteret nu. Tryk på start (10).
Påfyld afkalker
Tryk på start
● Fyld lunkent vand på den tomme vandbeholder (16) op til markeringen 0,5l og
opløs 2 Siemens afkalkningstabletter heri.
● Tryk på start (10).
13
da
de
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
10 min.
Placer beholder
Træk m.skummer
● Sæt en beholder med en volumen på
mindst 0,5 liter under udløbet (6c).
● Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække
den ud.
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
12 min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
● Skyl vandbeholderen (16) og fyld rent
vand på op til markeringen max.
● Tryk på start (10).
Afkalkning kører
Rensning
Varighed: ca. 10 minutter
e
Tryk på tasten off / j (12) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises meddelelsen Rensning nødvendig! i displayet,
og tryk derefter på tasten start (10).
Rensningen starter.
Tryk på tasten off / j (12) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at rense apparatet en gang imellem. Tryk derefter to gange kort på tasten off / j (12). Drej den
øverste drejeknap (14) indtil Start
rensning vises i displayet. Tryk på tasten
start (10) for at starte rensningen.
Displayet guider gennem programmet.
e
e
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
30 sekunder og skyller maskinen.
Rensning kører
Tryk på m.skummer
Åbn skuffe
● Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
Afkalkning kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
1 min.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Hvis der anvendes et ilter, så sæt det i igen
nu. Maskinen er nu afkalket og klar til drift
igen.
14
Apparatet skyller to gange.
● Pulverskuffe åbnes (4).
Påfyld rensemid.
● Læg en Siemens rengøringstablet ind i
skuffen (4) og luk denne.
Rensning kører
Rengøringsprogrammet kører nu i ca. 8
min.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Maskinen er nu renses og driftsklar.
da
de
Calc‘n‘Clean
Varighed: ca. 35 minutter
Calc‘n‘Clean kombinerer de to enkeltfunktioner Afkalkning og Rengøring. Hvis programmernes service intervaller ligger tæt op
ad hinanden, foreslår espresso fuldautomaten automatisk dette serviceprogram.
Vigtigt: Hvis der sidder et vandilter i vandbeholderen (16), skal dette fjernes før start
af serviceprogrammet.
e
Tryk på tasten off / j (12) og hold den
nede i 3 sekunder, når der vises meddelelsen Calc‘n‘Clean nødvendig! i displayet, og tryk derefter på tasten start (10).
Serviceprogrammet starter.
Tryk på tasten off / j (12) og hold den
nede i mindst 3 sekunder for at udføre
Calc‘n‘Clean en gang imellem. Tryk derefter
to gange kort på tasten off / j (12). Drej
den øverste drejeknap (14) indtil Start
Calc‘n‘Clean vises i displayet. Tryk på
tasten start (10) for at starte Calc‘n‘Clean.
Displayet guider gennem programmet.
e
e
Påfyld afkalker
Tryk på start
● Fyld lunkent vand på den tomme vandbeholder (16) op til markeringen 0,5l og
opløs 2 Siemens afkalkningstabletter heri.
● Tryk på start (10).
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
10 min.
Placer beholder
Træk m.skummer
● Sæt en beholder med en volumen på
mindst 1 liter under udløbet (6c).
● Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække
den ud.
Calc‘n‘Clean kører
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
12 min.
Rens/fyld vandbeh.
Tryk på start
● Skyl vandbeholderen (16) og fyld rent
vand på op til markeringen max.
● Tryk på start (10).
Tøm skål
Isæt skål
Calc‘n‘Clean kører
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Afkalkningsprogrammet kører herefter i ca.
30 sekunder og skyller maskinen.
Calc‘n‘Clean kører
Tryk på m.skummer
Apparatet skyller to gange.
Åbn skuffe
● Pulverskuffe åbnes (4).
Påfyld rensemid.
● Læg en Siemens rengøringstablet ind i
skuffen (4) og luk denne.
Bemærk: Hvis vandilteret er aktiveret,
vises den tilsvarende anmodning om at
fjerne ilteret og derefter at trykke på tasten
start (10) igen. Hvis du endnu ikke har gjort
det, så fjern ilteret nu. Tryk på start (10).
● Luk mælkeskummeren (6) ved at trykke
den ind.
Calc‘n‘Clean kører
Rengøringsprogrammet kører nu i ca. 8
min.
Tøm skål
Isæt skål
● Drypbakken (8) tømmes og isættes igen.
Hvis der anvendes et ilter, så sæt det i igen
nu. Maskinen er nu renses og driftsklar.
15
da
de
Frostbeskyttelse
Bortskaffelse
¡ Maskinen tømmes i forbindelse med
Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig
vis. Maskinen er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment-WEEE).
Direktivet fastsætter fælles EU-regler om
tilbagetagelse, håndtering og genbrug af
elskrot. Du kan få nærmere informationer
om aktuelle muligheder for bortskaffelse i
faghandlen.
transport og opbevaring for at undgå
frostrelaterede skader.
Info: Maskinen skal være klar til drift, vandbeholderen (16) skal være fyldt op.
1. Stil en stor beholder under udløbet (6c).
2. Tryk på tasten h (11).
Tasten h (11) blinker, apparatet varmer
nu op i ca. 20 sekunder. Derefter vises
Træk m.skummer i displayet.
3. Åbn mælkeskummeren (6) ved at trække den ud og lad det dampe i ca. 15
sekunder.
4. Sluk for maskinen med netafbryderen
O / I (9).
5. Tøm vandbeholder (16) og drypbakke
(8).
Tilbehør
Følgende tilbehør kan købes i handlen eller
hos kundeservice.
Ordrenummer
Handel
Kundeservice
Rensetabletter
TZ60001
310575
Afkalkningstabletter
Vandilter
TZ60002
310967
TZ70003
467873
TZ70009
673480
–
311368
Mælkebeholder
(isoleret)
Fedt (tube)
16
A
Reklamationsret
På dette apparat yder SIEMENS 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis
denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil
reparationen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation
Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.
Ret til ændringer forbeholdes.
da
de
Små problemer kan man selv afhjælpe
Problem
Årsag
Afhjælpning
Display siger
Påfyld bønner! selvom
Bønner falder ikke ned i
maleværket (der benyttes
for olieholdige bønner).
Bank ganske let på bønnebeholderen (1). Gå evt. over
til anden kaffesort.
Er bønnebeholderen (1)
tom, så tør den ren med en
tør klud.
Der kommer ingen varmt
vand.
Mælkeskummeren (6) eller
dens holder er snavset.
Mælkeskummer (6) eller
dens holder renses, se kapitlet ”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
For lidt eller slet ingen mæl- Mælkeskummeren (6) eller
keskum
dens holder er snavset.
eller
mælkeskummeren (6) suger
ikke mælken op.
Maskinen er fuldstændig
tilkalket.
Mælkeskummer (6) eller
dens holder renses, se kapitlet ”Vedligeholdelse og
daglig rengøring”.
den er fuld, eller maleværket maler ingen kaffebønner.
Maskine afkalkes.
Uegnet mælk.
Mælken skal have en fedtprocent på 1,5.
Mælkeskummeren (6) er
ikke blevet sat rigtigt sammen.
Fugt mælkeskummerens
dele og pres dem godt sammen.
Kaffen løber kun dråbevis,
eller der kommer slet ingen
kaffe.
For in malingsgrad.
For in pulverkaffe.
Indstil grovere malingsgrad.
Benyt mere groftmalet kaffe.
Maskinen er fuldstændig
tilkalket.
Maskine afkalkes.
Kaffen har ingen “crema“.
Uegnet kaffesort.
Anvend en kaffesort med en
større andel af
Robustabønner.
Bønnerne er ikke friskristet.
Benyt friske bønner.
Malingsgraden svarer ikke
til kaffebønnerne.
Indstil in malingsgrad.
Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!
17
da
de
Små problemer kan man selv afhjælpe
Problem
Årsag
Afhjælpning
Kaffen er “sur“.
For grov malingsgrad eller
for groftmalet kaffepulver.
Indstil inere malingsgrad
eller benyt inere kaffepulver.
Uegnet kaffetype.
Brug en lidt mørkere ristning.
For in malingsgrad eller for
inmalet kaffepulver.
Indstil grovere malingsgrad
eller benyt mere groftmalet
kaffepulver.
Uegnet kaffesort.
Skift til anden kaffesort.
Display siger
Maskinen har en fejl.
Kontakt venligst hotline.
Vandilteret holder ikke i
vandbeholderen (16).
Vandilteret er ikke fastgjort
korrekt.
Tryk vandilteret lige og fast
ned i vandbeholderens tilslutning.
Kaffegrumset er ikke kompakt og for vådt.
Formalingsgraden er indstillet for fint eller for groft, eller
der anvendes for lidt formalet kaffe.
Indstil formalingsgraden
grovere eller finere, eller
brug 2 strøgne måleskeer
kaffepulver.
Display
Brygenhed (5) snavset.
Rengør brygenhed (5).
For meget kaffepulver i
brygenhed (5).
Rengør brygenhed (5) (påfyld max. 2 strøgne måleskeer med kaffepulver).
Bryggeenhedens mekanisme er stram.
Tag bryggeenheden ud og
påfør et dertil specielt beregnet fedt (bestillingsnr.
311368), se kapitlet
”Vedligeholdelse og daglig
rengøring”.
Stærkt svingende kvalitet af
kaffe eller mælkeskum.
Maskinen er tilkalket.
Afkalk maskinen ifølge
brugsanvisningen med to
afkalkningstabletter.
Der drypper vand på bundfladen inde i maskinen, når
drypbakken (8) er taget ud.
Drypbakken (8) er fjernet
for tidligt.
Vent nogle sekunder med at
fjerne drypbakken (8), efter
at sidste drik er taget af.
Kaffen er for “bitter“.
Fejl hotline.
Rens bryg.enhed
Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!
18
da
de
Små problemer kan man selv afhjælpe
Problem
Årsag
Afhjælpning
Display
Indsæt Bryg. enhed.
Bryggeenhed (5) mangler
eller blev ikke genkendt.
Sluk for apparatet med
bryggeenheden indsat (5),
vent i tre sekunder, og tænd
så igen.
Fabriksindstillingerne blev
ændret og skal aktiveres
igen (”Reset”).
Der blev foretaget
personlige, ikke længere
ønskede indstillinger.
Sluk apparatet med afbryderen O / I (9). Tryk på tasten
off / j (12) og tasten h
(11), og hold dem nede og
tænd apparatet med afbryderen O / I (9). Bekræft derefter med tasten start (10).
Fabriksindstillingerne er
aktiverede.
e
Kan problemerne ikke afhjælpes, skal man ubetinget kontakte vores hotline!
Tekniske data
Elektrisk tilslutning (spænding/frekvens)
220-240 V / 50-60 Hz
Varmesystemets effekt
1600 W
Maksimalt pumpetryk, statisk
15 bar
Maksimal kapacitet vandbeholder (uden filter)
1,7 l
Maksimal kapacitet kaffebønnebeholder
300 g
Tilførselsledningens længde
100 cm
Mål (H x B x D)
385 x 280 x 479 mm
Vægt, ufyldt
9,3 kg
Kværntype
Keramik
19
no
de
Innholdsfortegnelse
Innhold i pakken .......................................21
Oversikt ....................................................21
Betjeningselementer .................................22
− Strømbryter O / I ....................................22
− Knappen off / j..................................22
− Knappen h...........................................22
− Knappen start .......................................22
− Dreievelger for kaffestyrke ....................22
− Dreievelger for valg av drikke................22
− Melkeskummer ......................................22
− Dreievelger ............................................22
Meldinger på skjermen .............................23
aromaDoubleShot.....................................23
Før du tar maskinen i bruk........................23
Vannfilter...................................................24
Menyinstillinger .........................................25
− Slå av ..................................................25
− Filter ...................................................26
− Start Calc‘n‘Clean ........................26
− Temperatur .......................................26
− Språk ..................................................26
− Vannets hardhet ............................26
Innstilling av malingsgrad .........................26
Lage kaffe med kaffebønner .....................27
Lage kaffe med ferdigmalt kaffe ...............27
Lage varmt vann .......................................28
Lage melkeskum og varm melk ................28
Pleie og daglig rengjøring .........................29
− Rengjøring av melkeskummeren ..........29
− Rengjøre kokeenheten ..........................30
Råd om energisparing ..............................31
Serviceprogram ........................................31
− Avkalking ...............................................32
− Rengjøring.............................................33
− Calc‘n‘Clean ..........................................33
Frostbeskyttelse .......................................34
Tilbehør ....................................................35
Avfallshåndtering ......................................35
Garanti ......................................................35
Små problemer du kan løse selv ..............36
Tekniske data............................................38
e
20
Kjære kaffeelsker,
gratulerer med din nye automatiske
espressomaskin fra Siemens.
Vær oppmerksom på miniveiledningen som
er vedlagt din maskin.
Den kan oppbevares i et spesielt oppbevaringsrom (5c) slik at den er lett tilgjengelig
senere.
Sikkerhetsanvisninger
Bruksanvisningen må leses nøye, følges
og oppbevares! Hvis du gir enheten videre til en annen person, må du legge
ved bruksanvisningen.
Denne helautomatiske espressomaskinen er designet for å lage små mengder
med kaffe til privat bruk eller for bruk i
ikke-kommersielle, husholdningslignende miljøer som for eksempel små kantiner for butikker, kontorer, landbruk eller
andre mindre næringsforetak, eller for
bruk av gjester ved bed-and-breakfastog andre små hoteller av lignende type.
¡ Fare for elektrisk støt!
Kaffemaskinen må kun kobles til og brukes i
samsvar med informasjonen på typeskiltet
for maskinen.
Den må ikke benyttes dersom nettkabelen
eller maskinen er skadet på noen som helst
måte.
Maskinen skal kun benyttes innendørs og
ved romtemperatur.
Personer (også barn) med reduserte sanseevner eller mentale ferdigheter eller som
ikke har den erfaringen og kunnskapen som
kreves, skal ikke ta apparatet i bruk. Unntak
gjelder bare hvis de har tilsyn eller har blitt
forklart hvordan apparatet skal håndteres
av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
Hold barn borte fra maskinen. Barn må
være under tilsyn for å unngå at de leker
med maskinen.
no
de
Dra straks ut kontakten dersom det oppstår
en feil.
For å unngå personskader, må reparasjoner
av maskinen, som f.eks. utskiftning av en
skadet nettkabel, kun utføres av en representant fra vår kundeservice.
Maskinen og strømkabelen må aldri senkes
ned i vann.
Ikke putt ingre eller hånden ned i kaffekvernen.
Maskinen må kun brukes i frostfrie rom.
Oversikt
Figurene A, B, C, D og E
1
2
3
4
5
¡ Fare for skålding!
Kranen/uttaket (6c) til melkeskummeren
kan bli svært varm. La den avkjøle seg etter
bruk før du tar i den.
Maskinen skal ikke brukes med mindre
melkeskummeren (6) er satt helt sammen
og montert.
6
¡ Kvelningsfare!
La aldri små barn leke med innpakningsmaterialet.
7
8
Innhold i pakken
Se oversiktsillustrasjonen foran i
brukerveiledningen
Helautomatisk espressomaskin TE503
Miniveiledning
Bruksanvisning
Melkeskummer/Dreievelger
Testremse for måling av vannets
hardhet
6 Pulverskje
7 Fett (på tube)
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kaffebønnebeholder
Aromalokk
Dreievelger for inhetsgrad på malingen
Skuff for kaffepulver
(kaffepulver/rengjøringstablett)
Kokeenhet (igur E)
a) Kokeenhet
b) Dør
c) Oppbevaringsrom for miniveiledning
d) Trykknapp
e) Låsemekanisme
Melkeskummer (igur C)
a) Dampventil
b) Luftdyse
c) Kran (uttak)
d) Dreievelger for varm melk og
melkeskum
e) Melkeslange
Kaffeuttak, høyderegulerbar
Dryppeskål (igur D)
a) Beskyttelse dryppeskål
b) Kaffebeholder
c) Dryppeskål for kaffeuttak
d) Rist for kaffeuttak
e) Flottør
Strømbryter O / I
Knappen start
Knappen h
Knappen off / j
Dreievelger for kaffestyrke
Dreievelger for valg av drikke
Skjerm
Avtakbar vanntank
Deksel for vannbeholder
Pulverskje (hjelp for å sette inn
vannilter)
Oppbevaringsrom for pulverskje
Strømkabel med oppbevaringsrom
e
21
no
de
Betjeningselementer
Strømbryter O / I
Med strømbryteren O / I (9) slår du kaffemaskinen enten på eller helt av (strømtilførselen kuttes).
Viktig: Før du slår av maskinen må du kjøre skylleprogrammet eller trykke på tasten
off / j (12).
e
e
Knappen off / j
Når du trykker kort på tasten off / j (12),
spyles maskinen og blir deretter slått av.
Dersom du holder tasten off / j (12) inne,
kan du enten vise brukerinnstillingene eller
starte avkalkings- og rengjøringsfunksjonen.
e
e
Knappen h
Ved å trykke på tasten h (11) starter produksjonen av damp for å lage melkeskum
eller varm melk.
Knappen start
Ved å trykke på knappen start (10) starter
maskinen å brygge kaffe eller eventuelt et
service-program.
Ved å trykke nok en gang på knappen start
(10) mens bryggingen av kaffen pågår kan
du stoppe prosessen.
Dreievelger for kaffestyrke
Dreievelger for valg av drikke
Med dreievelgeren (14) kan
du velge hvilken drikk du
ønsker, samt mengde. Du
kan også endre på brukerinnstillingene med den.
a
til
c
b
til
d
e
f
Liten Espresso
Espresso
Liten Café Crème
Café Crème
Stor Café Crème
2 små Espresso
2 Espresso
2 små Café Crème
2 Café Crème
2 store Café Crème
Skyll maskinen
Rengjør melkesys.
Merk: Dersom du velger en drikk som ikke
kan brygges, vises følgende på skjermen;
Ugyldig kombinasjon. Da må du endre på styrken på kaffen eller valg av drikke.
Melkeskummer
Melkeskummeren (6) kan åpnes eller lukkes ved å dra den ut eller skyve den inn.
Med dreievelgeren (13) stiller du inn styrken på kaffen.
h
til
g
Ekstra svak
Svak
Normal
Sterk
DoubleShot sterk +
DoubleShot sterk ++
Med denne kaffestyrken
brygges kaffen i 2 omganger.
Se også kapittel
„aromaDoubleShot“ på side
23.
22
Dreievelger
Dersom du ønsker å lage melkeskum – for
eksempel for å lage Latte Macchiato eller
Cappuccino – dreier du symbolet slik at
det peker framover.
j
no
de
Dersom du vil varme melk dreier du symbolet slik at det peker framover.
Dersom du vil varme vann stiller du inn
dreievelgeren vannrett.
i
Meldinger på skjermen
Skjermen (15) viser, i tillegg til meldinger
om hvilken prosess eller tilstand maskinen
beinner seg i, meldinger som krever at du
utfører bestemte handlinger. Når du har
utført den handlingen som kreves forsvinner
meldingen, og skjermen viser igjen menyen
for valg av drikke.
aromaDoubleShot
Mengden av oppløste bitterstoffer og uønskede aromastoffer øker jo lengre kaffen
brygges. Dette får innvirking på kaffens
smak og aroma. TE503 har derfor en spesiell aromaDoubleShot-funksjon i forbindelse
med brygging av ekstra sterk kaffe. Når
halvparten av kaffemengden er brygget,
males resten av kaffebønnene og resten av
kaffen brygges, på denne måten produseres det kun velsmakende og behagelige
aromastoffer.
AromaDoubleShot-funksjonen aktiveres ved
følgende innstillinger:
Før du tar maskinen i bruk
Generelt
I de respektive beholderne må det kun fylles kaldt vann uten kullsyre, og kaffebønneblandinger, helst for espresso eller automater. Det må ikke benyttes kaffebønner som
er glaserte, karamelliserte eller som på
annen måte er sukkerholdige, da disse vil
forårsake at kokeenheten tilstoppes.
På denne kaffemaskinen kan du stille inn
hardheten på vannet. Fra fabrikken er hardhetsgraden satt til 4. Hardhetsgraden på
vannet kontrolleres med de medfølgende
testremsene. Dersom testen viser at hardhetsgraden ikke tilsvarer grad 4, må maskinen innstilles deretter (se Vannets
hardhet i kapittel ”Menyinstillinger” på
side 26).
Ta i bruk maskinen
1. Plasser espressomaskinen på et jevnt
og plant underlag som tåler vekten av
maskinen og ikke skades av eventuelt
vannsøl. Ventilasjonsåpningene på maskinen må ikke dekkes til.
2. Dra ut nettkabelen fra oppbevaringsrommet (20) og sett støpselet i en
strømkontakt. Kabellengden kan reguleres ved å skyve kabelen tilbake oppover
eller dras ut nedover. Plasser kaffemaskinen med baksiden ut mot kanten av
benken eller bordet og dra enten kabelen nedover eller skyv den oppover.
3. Sett sammen melkeskummeren. Maskinen skal ikke brukes med mindre melkeskummeren (6) er satt helt sammen og
montert.
23
no
de
4. Lukk opp lokket (17) på
vannbeholderen.
5. Ta av vannbeholderen (16), skyll den og
fyll den med friskt, kaldt vann. Vær oppmerksom på max-merket.
6. Sett vanntanken (16) på plass og trykk
den helt ned.
7. Lukk lokket på vanntanken (17) igjen.
8. Fyll kaffebønner i kaffebønnebeholderen (1). (For brygging av kaffe med
ferdigmalt kaffe, se kapittel „Lage kaffe
med ferdigmalt kaffe“ på side 27.)
9. Slå på strømbryteren O / I (9). På skjermen (15) vises menyen for innstilling av
skjermspråk.
10. Med den øvre dreievelgeren (14) velger
du det skjermspråket du ønsker.
Du kan velge mellom følgende språk:
English
Français
Svenska
Polski
Türkçe
Norsk
Português
ελληνικα
русский
Nederlands
Italiano
Español
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
български
11. Trykk på knappen start (10). Det valgte
språket er lagret. På skjermen vises
Dra ut melkeskmr.
12. Sett koppen e.l. under kranen/uttaket
(6c).
13. Dra melkeskummeren (6) forsiktig ut,
slik at den åpnes. Maskinen spyler nå
melkeskummeren (6) med vann. På
skjermen vises Skyv inn
melkeskmr.
14. Skyv melkeskummeren (6) inn for å
lukke den.
Maskinen varmes opp og spyler. Litt vann
kommer ut av kaffekranen/uttaket. Når
skjermen viser menyen for valg av drikke
betyr det at maskinen er klar til bruk.
24
Slå av kaffemaskinen
Når maskinen ikke har vært i bruk på en
time, vil den automatisk spyle og deretter
slå seg av (tidsintervallet kan endres, se
Slå av i kapittel ”Menyinstillinger” på side
25).
Unntak: Dersom du kun har laget varmt
vann eller damp vil maskinen slå seg av
uten å kjøre skylleprosessen først.
Hvis du vil slå av maskinen manuelt må du
trykke på knappen off / j (12). Maskinen
skylles og slår seg deretter av.
e
Merk: Ved første gangs bruk, etter bruk av
et serviceprogram eller etter at apparatet
har vært ute av bruk for en lengre periode,
vil ikke den første drikken inneholde full
aroma og bør ikke drikkes.
Første gang du bruker espressomaskinen
får du ikke et passe tykt og fast skum
(crema) før etter noen få kopper.
Ved lengre bruk er det normalt at det danner
seg vanndråper i ventilasjonsåpningene.
Vannilter
Et vannilter kan gjøre at det blir mindre
kalkavleiringer.
Før du kan bruke et nytt vannilter må det
spyles. Da går du fram på følgende måte:
1. Bruk pulverskjeen (18) til å trykke vannilteret godt på plass i vanntanken.
2. Fyll vanntanken (16) med vann opp til
max-merket.
3. Hold knappen off / j (12) inne i minst
3 sekunder. Menyen åpnes.
4. Trykk på tasten off / j (12) lere ganger inntil Filter mangler/gml vises
på skjermen.
5. Med den øvre dreievelgeren (14)
Aktiver filter velger du det du ønsker.
6. Trykk på knappen start (10).
e
e
no
de
7. Sett en beholder på ca 0,5 liter under
kranen/uttaket (6c).
8. Trykk på knappen start (10).
9. Dra melkeskummeren (6) ut for å åpne
den.
10. Vannet går nå først gjennom ilteret for å
spyle det.
11. Lukk melkeskummeren (6) ved å skyve
den inn.
12. Tøm deretter beholderen.
Maskinen er nå klar til bruk.
Info: Ved å spyle ilteret aktiveres samtidig
telleren som viser når du bør skifte ilter.
Hvis meldingen Skift filter vises på
skjermen, eller senest etter 2 måneder har
ikke lenger vannilteret noen effekt. Av hygieniske grunner og for at kaffemaskinen ikke
skal få et kalkbelegg (dette kan skade maskinen) skal ilteret skiftes. Filter (TZ70003)
får du kjøpt i butikker som selger denne
maskinen eller via Siemens kundetjeneste
(467873). Dersom du ikke setter inn et nytt
ilter, skal innstillingen Filter settes til
mangler/gml.
Info: Dersom kaffemaskinen i en lengre
periode ikke blir benyttet (f.eks. i forbindelse
med ferier) bør ilteret som står i maskinen
spyles før den tas i bruk igjen. For å gjøre
dette brygger du en kopp med varmt vann
som du så kaster.
Menyinstillinger
Ved hjelp av menyvalgene kan du stille inn
kaffemaskinen nøyaktig slik det passer for
deg.
1. Trykk på knappen off / j (12) minst 3
sekunder.
2. Trykk lere ganger på knappen off /
j (12) inntil menyvalgene du vil bruke
vises på skjermen.
3. Med den øvre dreievelgeren (14) velger
du den innstillingen du ønsker.
4. Bekreft valget med knappen start (10).
Dersom du ønsker å forlate menyen uten å
velge noe, vrir du dreievelgeren tilbake til
Tilbake og trykker deretter på knappen
start (10).
e
e
Du kan endre følgende innstillinger:
Slå av: Her bestemmer du hvor lang tid
Info: Ved hjelp av ilterindikatoren kan du
markere i hvilken måned du skiftet ilter. Du
kan også markere når (hvilken måned) du
må skifte ilter neste gang (senest etter to
måneder).
kaffemaskinen skal vente etter siste drikk
ble laget før den automatisk slår seg av. Du
kan stille inn et tidsintervall fra 15 minutter
til 4 timer. Standardinnstillingen er 1 time,
dette tidsintervallet kan gjøres kortere for å
spare energi.
25
no
de
Filter: Her kan du stille inn om du benytter
et vannilter i maskinen eller ikke. Dersom
du ikke bruker et vannilter skal innstillingen
stå på Filter mangler/gml. Dersom
du bruker et vannilter skal innstillingen stå
Aktiver filter. Før du kan ta i bruk et
nytt vannilter må det vaskes (se kapittel
„Vannilter“ på side 24)
Start Calc‘n‘Clean: Her kan du manuelt velge serviceprogrammene
(Calc‘n‘Clean / Avkalking /
Rengjøring). Trykk på knappen start
(10) og kjør gjennom programmet du har
valgt (se kapittel „Serviceprogram“ på side
31).
Innstilling av malingsgrad
Ved hjelp av dreievelgeren (3) for malingsgraden kan du stille hvor int du ønsker å
male kaffebønnene.
NB!
Finhetsgraden skal kun endres når kvernen
arbeider! Hvis ikke, kan maskinen skades.
Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.
● Når kvernen arbeider stiller du inn dreievelgeren (3) slik du ønsker fra inmalt
(a: Drei i retning mot klokka) til grovmalt
(b: Drei i retning med klokka).
a
b
Temperatur: Her kan temperaturen
(Høy / Middels / Lav) stilles inn.
Språk : Her kan du velge språket på skjermen.
Vannets hardhet: På denne kaffemas-
kinen kan du stille inn hardheten på vannet.
Det er viktig å stille inn korrekt hardhet på
vannet som benyttes, slik at kaffemaskinen
kan vise når den bør avkalkes.
Forhåndsinnstillingen for hardheten på vannet er 4.
Hardheten på vannet kan kontrolleres ved
hjelp av testremsene som følger med maskinen. Ditt lokale vannverk vil også kunne
opplyse om hardheten på springvannet der
du bor.
Hold testremsen nede i vannet noen sekunder og ta den opp og rist forsiktig.
Resultatet kan avleses etter ca ett minutt.
Vannets hardhet og innstillingsmuligheter:
Trinn
Vannets hardhet
Tysk (°dH)
Fransk (°fH)
1
1-7
1-13
2
8-14
14-25
3
15-21
26-38
4
22-30
39-54
26
Info: Du vil først merke den nye innstillingen etter at to kopper kaffe er laget.
Tips: Bruk en inere maling for å male mørkere kaffebønner og en grovere maling for
lyse.
no
de
Lage kaffe med
kaffebønner
Lage kaffe med
ferdigmalt kaffe
Tips: Det bør helst brukes kaffebønneblandinger beregnet på espresso- eller helautomatiske kaffemaskiner. Kaffebønnene bør
oppbevares kjølig i en lukket beholder.
Kaffebønnene kan males selv om de er
dypfryste.
Merk: Når du lager kaffe med ferdigmalt
kaffe er ikke aromaDoubleShot-funksjonen
tilgjengelig.
Denne helautomatiske espressomaskinen
maler kaffebønnene hver gang den lager
kaffe.
Viktig: Fyll opp vanntanken (16) hver dag
med friskt, kaldt vann. Du må passe på at
det alltid er nok vann i vanntanken (16).
De ulike kaffedrikkene velges ved å trykke
på de tilsvarende knappene.
Tilberedning
Kaffemaskinen må være klar til bruk.
1. Formvarmet/de kopp(er) settes under
kaffeuttaket (7).
Tips: Når du lager en liten espresso
skal koppen alltid varmes opp på forhånd, f.eks. med varmt vann.
2. Bruk den øvre dreievelgeren (14) til å
velge kaffedrikk og mengde.
Kaffedrikken og mengden du har valgt
vises på skjermen.
3. Bruk den nedre dreievelgeren (13) til å
velge styrken på kaffedrikken. Styrken
vises på skjermen.
4. Trykk på knappen start (10).
Maskinen brygger kaffen og fyller den i
koppen(e).
Denne espressomaskinen kan også
lage kaffe med ferdigmalt kaffe (ikke pulverkaffe).
Viktig: Fyll opp vanntanken (16) hver dag
med friskt, kaldt vann. Du må passe på at
det alltid er nok vann i vanntanken (16).
Tilberedning
1. Åpne pulverskuff (4).
2. Fyll skuffen med maks 2 strøkne kaffeskjeer med malt kaffe.
NB! Det må ikke fylles i hele kaffebønner eller pulverkaffe (Nescafé).
3. Lukk kaffepulverskuffen (4).
4. Velg den drikken du ønsker ved å dreie
på den øvre dreievelgeren (14) (kun èn
kopp av gangen).
5. Trykk på knappen start (10).
Maskinen brygger kaffen og fyller den i koppen.
Merk: Dersom du ønsker en kopp til laget
med malt kaffe, må du gjenta prosessen.
Dersom det ikke lages mer kaffe innen 90
sekunder, vil kokekammeret automatisk
tømmes for å forhindre at det blir for fullt.
Maskinen skyller automatisk.
Merk: Noen valg innebærer at kaffen blir
brygget i to porsjoner rett etter hverandre
(se kapittel „aromaDoubleShot“ på side 23).
Vent til prosessen er helt ferdig.
Ved å trykke en gang til på knappen
start (10) kan du avbryte prosessen før den
er ferdig.
27
no
de
Lage varmt vann
¡ Forbrenningsfare!
3. Still inn dreievelgeren (6d) på ”Varm
melk” eller ”Melkeskum” .
i
j
Melkeskummeren (6) blir svært varm.
Melkeskummeren (6) må kun berøres på
plastikkdelene.
Kaffemaskinen må være klar til bruk.
1. Sett en oppvarmet kopp eller et glass
under melkeskummeren (6).
2. Hold dreievelgeren (6d) vannrett.
3. Dra melkeskummeren (6) ut for å åpne
den. Kaffemaskinen varmes nå opp. Det
vil nå renne varmt vann i ca 40 sekunder ut av kranen/uttaket for melkeskum (6).
4. Prosessen stoppes ved å trykke inn
melkeskummeren (6) igjen.
Lage melkeskum og
varm melk
¡ Forbrenningsfare!
Melkeskummeren (6) blir svært varm.
Melkeskummeren (6) må kun berøres på
plastikkdelene.
Tips: Skum opp melk først og brygg deretter kaffen, eller lag melkeskum separat som
du så heller på kaffen.
Kaffemaskinen må være klar til bruk.
1. Sett den forvarmede koppen under
kranen/uttaket (6c).
2. Før melkeslangen (6e) ned i melkebeholderen.
28
4. Trykk på knappen h (11).
Knappen h (11) blinker, og maskinen
varmer nå opp i ca 20 sekunder.
Deretter vises Dra ut melkeskmr.
på skjermen.
5. Dra melkeskummeren (6) ut for å åpne
den.
¡ Forbrenningsfare!
Melkeskum eller varm melk kommer nå
under høyt trykk ut av melkeskummeren
(6). Merk at melkesprut kan forårsake forbrenninger. Åpne melkeskummeren (6)
forsiktig. Kranen/uttaket (6c) må ikke berøres eller rettes mot personer.
6. Lukk dampventilen (6) ved å trykke den
inn igjen.
Tips: For å få best melkeskum, bør du bruke kald melk med et fettinnhold på minst
1,5 %.
Viktig: Det er vanskelig å fjerne inntørkede
melkerester, derfor må melkeskummeren
(6) rengjøres i lunkent vann hver gang den
har vært brukt og spyles med hjelp av
programmet Rengjør melkesys. (se
side 29).
no
de
Pleie og daglig rengjøring
¡ Fare for elektrisk støt!
Dra støpslet ut av kontakten i veggen før
rengjøring av kaffemaskinen.
Senk aldri maskinen ned i vann.
Bruk ikke et apparat for rengjøring med
damp.
● Puss huset med et bløtt, fuktig tørkle.
● Bruk ikke rengjøringsmaterialer som riper
eller rengjøringsmidler.
● Rester av kalk, kaffe, melk eller avkalkingsmiddel skal alltid fjernes umiddelbart. Under slike rester kan det danne
seg korrosjon.
● Dryppeskålen (8c) med kaffebeholderen
(8b) dras ut fremover. Ta av beskyttelsen
(8a) og dryppebeskyttelsen (8d).
Dryppeskålen og kaffebeholderen tømmes
og rengjøres.
● Ta ut pulverskuffen (4) og gjør den ren.
● Følgende deler kan vaskes i oppvaskmaskin: Dryppeskål (8c), kaffebeholder
(8b), rist for kaffeuttak (8d), aromalokk (2)
og pulverskje (18)
● Oppsamlingsbeholderne (skåler og kaffepulverskuff) inne i maskinen tørkes av.
Viktig: Dryppeskålen (8c) og kaffebeholderen (8b) må tømmes og rengjøres daglig for
å forhindre soppdannelse.
Merk: Hvis kaffemaskinen slås på med
strømbryteren O / I (9) når den er kald eller
blir slått av automatisk etter at du har brygget kaffe, vil den automatisk gjennomføre
en spyleprosess. Systemet renser med
andre ord seg selv automatisk.
Viktig: Dersom kaffemaskinen ikke skal
benyttes i en lengre periode (f.eks. i forbindelse med ferier) bør hele enheten, inkludert melkeskummersystemet og kokeenheten rengjøres grundig.
Rengjøring av melkeskummeren
Hvis melkeskummeren ikke blir rengjort
etter bruk vil etter en viss tid følgende beskjed vises på skjermen:
Rengjør melkesys.!
● Ta ut lottøren (8e) og gjør den ren med
en fuktig klut.
Melkeskummeren skal rengjøres etter hver
bruk! Når maskinen skal rengjøres lar du
dreievelgeren (6d) stå i den stillingen den
sist ble brukt i.
Automatisk forrengjøring av
melkeskummeren:
1. Velg med dreievelgeren (14).
2. Sett en tom, høy beholder under kranen/
uttaket (6c).
3. Skyv kaffekranen så nærme beholderen
som mulig.
4. Sett melkeslangen (6e) ned i bollen.
5. Trykk på knappen start (10).
6. Dra melkeskummeren (6) ut for å åpne
den.
Kaffemaskinen fyller nå automatisk vann i
bollen og suger det opp igjen via melkeslangen (6e) for å skylle melkesystemet.
Skylleprosessen avsluttes etter ca. 1 minutt.
f
● Følgende deler skal ikke vaskes i oppvaskmaskin: Låsen til oppbevaringsrommet for miniveiledningen (5c), beskyttelse
for dryppeskål (8a), lottør (8e), skuff for
kaffepulver (4), kokeenhet (5a).
29
no
de
7. Lukk melkeskummeren (6) ved å skyve
den inn.
8. Tøm bollen og rengjør melkeslangen
(6e).
I tillegg skal melkesystemet renses grundig
regelmessig (i oppvaskmaskin eller for
hånd).
Ta fra hverandre melkeskummeren for å
rengjøre den:
1. Ta kranen/uttaket (6c) av dampventilen
(6a) (igur C).
2. Rengjør enkeltdelene med såpevann og
en bløt børste. Om nødvendig kan du la
delene ligge en stund i varmt såpevann.
3. Spyl alle delene med rent vann og tørk
av dem.
4. Sett sammen alle delene og trykk melkeskummeren inn i maskinen til den
sitter ordentlig på plass.
¡ Fare for skålding!
Maskinen skal ikke brukes med mindre
melkeskummeren (6) er satt helt sammen
og montert.
30
Rengjøre kokeenheten
Rengjør kokeenheten jevnlig!
Automatisk forrengjøring av kokeenheten:
1. Velg med dreievelgeren (14).
2. Sett et tomt glass under kranen/uttaket
(7).
3. Trykk på knappen start (10).
Maskinen skyller automatisk.
e
I tillegg til det automatiske rengjøringsprogrammet bør kokeenheten (5a) tas av for
rengjøring med jevne mellomrom (Bilde E
foran i brukerveiledningen).
1. Slå kaffemaskinen helt av med strømbryteren O / I (9). Alle knappelysene
slukkes.
2. Åpne døren (5b) til kokeenheten.
3. Skyv den røde låsen (5e) på kokeenheten helt mot høyre.
4. Trykk på den røde knappen (5d) og ta
tak i kokeenheten ved gripetakene og
dra kokeenheten forsiktig ut av maskinen.
5. Rengjør kokeenheten (5a) under rennende vann.
Viktig: Ikke bruk oppvask- eller andre rengjøringsmidler, og ikke vask den i oppvaskmaskinen.
6. Gjør grundig rent inne i kaffemaskinen
med en fuktig klut og fjern eventuelle
kafferester.
7. La kokeenheten (5a) og selve maskinen
stå til den er tørr.
8. Deretter settes kokeenheten (5a) helt
inn i maskinen igjen.
9. Skyv den røde låsemekanismen (5e)
helt mot høyre og lukk døren / dekslet
(5b).
no
de
Merk: Etter en grundig rengjøring bør pakningene i kokeenheten regelmessig settes
inn med fett for å sikre optimalt vedlikehold
av enheten. Bruk en type fett som er spesialutviklet for dette formålet (bestillingsnummer 311368), og smør det tynt på pakningene.
Serviceprogram
Tips: Les også miniveiledningen som ligger
i oppbevaringsrommet (5c).
Avhengig av hvor mye maskinen blir brukt
vil det vises følgende meldinger på skjermen med varierende tidsmellomrom:
Må avkalkes!
eller
Må rengjøres!
eller
Calc‘n‘Clean nødvendig!
Du bør da straks kjøre serviceprogrammet
for avkalking eller rengjøring. Eventuelt kan
begge operasjonene utføres samtidig ved
hjelp av funksjonen Calc‘n‘Clean (se kapittel „Calc‘n‘Clean“ på side 33). Dersom serviceprogrammet ikke gjennomføres som angitt, kan det forårsake skader på kaffemaskinen.
Råd om energisparing
● Espressomaskinen slår seg automatisk
av etter en time (fabrikkinnstilling).
Standardinnstillingen på en time kan
endres (se Slå av i kapittel
”Menyinstillinger” på side 25).
● Dersom espressomaskinen ikke benyttes
skal den slås av. For å gjøre dette trykker
du på knappen off / j (12). Maskinen
skylles og slår seg deretter av.
● Maskinen bør ikke slås av dersom den er
i ferd med å lage kaffe eller melkeskum.
Dersom du avbryter bryggingen av kaffe
eller prosessen med å lage melkeskum
fører det til ekstra energiforbruk og mer
restevann i dryppeskålen.
● Kaffemaskinen bør avkalkes med jevne
mellomrom for å forhindre kalkavleiringer
i maskinen. Kalkavleiringer medfører
høyere energiforbruk.
e
NB!
Ved kjøring av serviceprogrammet må det
kun benyttes de foreskrevne avkalkings- og
rengjøringsmidlene. Les sikkerhetsforskriftene på innpakningen til rengjøringsmiddelet og følg disse.
Serviceprogrammet må under ingen omstendigheter avbrytes!
Ikke drikk væskene!
Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker,
sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker!
Det må under ingen omstendigheter tilsettes avkalkingstabletter eller andre avkalkingsmidler i skuffen for kaffepulver (4)!
Spesialutviklede avkalkingsmidler og
rengjøringstabletter får du i butikker
som forhandler denne maskinen eller via
Siemens kundetjeneste.
31
no
de
Bestillingsnr
I butikken
Kundetjeneste
Rengjøringstabletter
TZ60001
310575
Avkalkingstabletter
TZ60002
310967
Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter i
vannbeholderen (16), må dette fjernes før
serviceprogrammet startes.
● Fyll opp vanntanken (16) med lunkent
vann til merket 0,5l, og løs opp 2
Siemens avkalkingstabletter i vannet.
● Trykk på knappen start (10).
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
10 minutter.
Plasser beholder
Dra ut melkeskmr
Avkalking
Varighet: ca. 25 minutter
Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter i
vannbeholderen (16), må dette fjernes før
avkalkingsprogrammet startes.
Hvis skjermen viser meldingen Må
avkalkes!, trykker du på knappen off /
j (12) i 3 sekunder og deretter på knappen
start (10). Avkalkingsprosessen starter.
Dersom du ønsker å starte avkalkingsprosessen igjen, trykker du på knappen off /
j (12) i minst 3 sekunder. Deretter trykker
du to ganger kort på knappen off / j (12).
Drei på den øvre dreievelgeren (14) inntil
skjermen viser meldingen Start
avkalking. Trykk på knappen start (10)
for å starte avkalkingsprogrammet.
Skjermen viser deretter framdriften i programmet.
e
e
e
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Merk: Dersom vannilteret er aktivert, viser
skjermen en melding om at du må fjerne
ilteret og deretter trykke på knappen
start (10) igjen. Fjern ilteret nå dersom du
ikke allerede har gjort det. Trykk på knappen start (10).
32
Fyll i avkalkingsm.
Trykk på start
● Sett en beholder på minst 0,5 liter under
dysen (6c).
● Dra melkeskummeren (6) ut for å åpne
den.
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
12 minutter.
Rens/fyll vanntank
Trykk på start
● Skyll vanntanken (16) og fyll den opp til
max-merket med friskt, kaldt vann.
● Trykk på knappen start (10).
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
30 sekunder, deretter skylles maskinen.
Skyv inn melkeskmr
● Lukk melkeskummeren (6) ved å trykke
den inn igjen.
Avkalking pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
1 minutter.
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Dersom du bruker vannilter, settes dette
inn igjen nå. Maskinen er nå avkalket og
klar til bruk.
no
de
Rengjøring
Calc‘n‘Clean
Varighet: ca. 10 minutter
Varighet: ca. 35 minutter
Hvis skjermen viser meldingen Må
rengjøres!, trykker du på knappen off
/ j (12) i 3 sekunder og deretter på knappen
start (10). Rengjøringsprogrammet starter.
Dersom du ønsker å starte rengjøringsprosessen igjen, trykker du på knappen off /
j (12) i minst 3 sekunder. Deretter trykker
du to ganger kort på knappen off / j (12).
Drei på den øvre dreievelgeren (14) inntil
skjermen viser meldingen Start
rengjøring. Trykk på knappen start (10)
for å starte rengjøringsprogrammet.
Skjermen viser deretter framdriften i programmet.
e
e
e
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Rengjøring pågår
Apparatet skyller to ganger.
Åpne skuffen
● Åpne pulverskuff (4).
Fyll i rengj.middel
● Legg inn en Siemens rengjøringstablett
og lukk skuffen (4).
Rengjøring pågår
Calc‘n‘Clean kombinerer enkeltfunksjonene
for avkalking og rengjøring. Dersom begge
prosessene skal utføres nesten samtidig, vil
maskinen automatisk foreslå dette serviceprogrammet.
Viktig: Dersom det er satt inn et vannilter i
vannbeholderen (16), må dette fjernes før
serviceprogrammet startes.
Hvis skjermen viser meldingen
Calc‘n‘Clean nødvendig!, trykker du
på knappen off / j (12) i 3 sekunder og
deretter på knappen start (10).
Serviceprogrammet starter.
Dersom du ønsker å starte Calc‘n‘Clean
igjen, trykker du på knappen off / j (12) i
minst 3 sekunder. Deretter trykker du to
ganger kort på knappen off / j (12). Drei
på den øvre dreievelgeren (14) inntil skjermen viser meldingen Start
Calc‘n‘Clean. Trykk på knappen start
(10) for å starte Calc‘n‘Clean.
Skjermen viser deretter framdriften i programmet.
e
e
e
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Rengjøringsprogrammet starter og varer i
ca 8 minutter.
Calc‘n‘Clean pågår
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
Åpne skuffen
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Kaffemaskinen er nå rengjort og klar til
bruk.
Apparatet skyller to ganger.
● Åpne pulverskuff (4).
Fyll i rengj.middel
● Legg inn en Siemens rengjøringstablett
og lukk skuffen (4).
33
no
de
Merk: Dersom vannilteret er aktivert, viser
skjermen en melding om at du må fjerne
ilteret og deretter trykke på knappen start
(10) igjen. Fjern ilteret nå dersom du ikke
allerede har gjort det. Trykk på knappen
start (10).
Fyll i avkalkingsm.
Trykk på start
● Fyll opp vanntanken (16) med lunkent
vann til merket 0,5l, og løs opp 2
Siemens avkalkingstabletter i vannet.
● Trykk på knappen start (10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
10 minutter.
Plasser beholder
Dra ut melkeskmr
● Sett en beholder på minst 1 liter under
dysen (6c).
● Dra melkeskummeren (6) ut for å åpne
den.
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
12 minutter.
Rens/fyll vanntank
Trykk på start
● Skyll vanntanken (16) og fyll den opp til
max-merket med friskt, kaldt vann.
● Trykk på knappen start (10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkingsprogrammet starter og varer i ca
30 sekunder, deretter skylles maskinen.
Skyv inn melkeskmr
● Lukk melkeskummeren (6) ved å skyve
den inn.
Calc‘n‘Clean pågår
Rengjøringsprogrammet starter og varer i
ca 8 minutter.
34
Tøm dryppeskål
Sett i dryppeskål
● Tøm dryppeskålen (8) og sett den tilbake
igjen.
Dersom du bruker vannilter, settes dette
inn igjen nå. Kaffemaskinen er nå rengjort
og klar til bruk.
Frostbeskyttelse
¡ For å unngå frostskader under transport og lagring må kaffemaskinen på
forhånd tømmes fullstendig.
Info: Kaffemaskinen må være klar til bruk
og vanntanken (16) må være full.
1. Sett et stort kar under kranen/uttaket
(6c).
2. Trykk på knappen h (11).
Knappen h (11) blinker, og maskinen
varmer nå opp i ca 20 sekunder.
Deretter vises Dra ut melkeskmr
på skjermen.
3. Åpne melkeskummeren (6) ved å dra
den ut og la det slippe ut damp i ca 15
sekunder.
4. Slå kaffemaskinen helt av med strømbryteren O / I (9).
5. Tøm vannbeholderen (16) og
dryppeskålen (8).
no
de
Tilbehør
Garanti
Tabellen nedenfor viser tilgjengelig tilbehør
du kan kjøpe enten i butikker som fører
denne maskinen eller via Siemens kundetjeneste.
For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant
i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende
deg til elektrohandelen der du har kjøpt
apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Det tas forbehold om endringer.
Bestillingsnr
I butikken
Kundetjeneste
Rengjøringstabletter
TZ60001
310575
Avkalkingstabletter
TZ60002
310967
Vannfilter
TZ70003
467873
Melkebeholder
(isolert)
TZ70009
673480
Fett
(på tube)
–
311368
Avfallshåndtering
A
Vennligst kast innpakningsmaterialet på en
miljø- og forskriftsmessig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med de europeiske
retningslinene 2002/96/EG angående brukte
elektriske og elektroniske apparater (waste
electrical and electronic equipment-WEEE).
Retningslinjene fastsetter rammene i hele
EU for retur og avfallshåndtering av gammelt
utstyr. Faghandelen kan gi opplysninger om
aktuelle avfallsmottak.
35
no
de
Små problemer du kan løse selv
Problem
Årsak
Løsning
Skjermen viser
Fyll på bønner! selv
Kaffebønnene faller ikke
ned i kvernen (bønnene er
for glatte).
Bank forsiktig på kaffebønnebeholderen (1).
Bytt eventuelt til en annen
kaffesort.
Tørk av kaffebønnebeholderen (1) med en tørr klut når
beholderen er tom.
Det er ikke mulig å lage
varmt vann.
Melkeskummeren (6) er
skittent.
Rengjør melkeskummeren (6),
se kapitlet ”Pleie og daglig
rengjøring”.
For lite eller ikke noe
skum
eller
melkeskummeren (6)
suger ikke melk.
Melkeskummeren (6) er
skittent.
Rengjør melkeskummeren (6),
se kapitlet ”Pleie og daglig
rengjøring”.
Det er mye kalkavleiringer i
maskinen.
Kaffemaskinen må avkalkes.
Uegnet melketype.
Bruk kald melk med 1,5 % fett
(lettmelk).
om det er fylt kaffebønner
i beholderen (1), eller
kvernen maler ikke kaffebønnene.
Melkeskummeren (6) er ikke Fukt melkeskummerdelene og
riktig satt sammen.
trykk de godt i hverandre.
Kaffe renner kun dråpevis Malingsgraden av kaffebøneller det flyter overhodet
nene er for in. Det benytingen kaffe.
tede kaffepulveret er for
inmalt.
Kaffen får ikke noe
”Crema”.
Innstill på grovere maling.
Bruk grovere malt kaffe.
Det er mye kalkavleiringer i
maskinen.
Kaffemaskinen må avkalkes.
Kaffesorten egner seg ikke
til bruk med kaffemaskinen.
Bruk en kaffetype med en
større andel Robusta kaffebønner.
Kaffebønnene er ikke nybrente.
Bruk kaffebønner som er nybrent.
Malingsgraden er ikke tilpasset kaffebønnene.
Still inn malingsgraden på
inmalt.
Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!
36
no
de
Små problemer du kan løse selv
Problem
Årsak
Løsning
Kaffen er for ”sur”.
Malingsgraden er innstilt på
for grov maling, eller det
ferdigmalte kaffepulveret
som benyttes er for grovt
malt.
Sett malingsgraden på inere
maling eller bruk ferdigmalt
kaffe som er inere malt.
Kaffesorten er uegnet.
Bruk en mørkere brent kaffesort.
Malingsgraden er innstilt på
for in maling, eller det ferdigmalte kaffepulveret som
benyttes er for inmalt.
Sett malingsgraden på grovere
maling eller bruk ferdigmalt
kaffe som er grovere malt.
Kaffesorten egner seg ikke
til bruk med kaffemaskinen.
Bytt til en annen kaffesort.
Skjermen viser Feil
Det har oppstått en feil.
Ta kontakt med hotline.
Vannilteret holder ikke i
vanntanken (16).
Vannilteret er ikke festet på
korrekt måte.
Sett vannilteret rett ned i koblingen mot vanntanken og
trykk det på plass.
Kaffen er for ”bitter”.
Ring hotline
Kaffegruten er ikke fast og Malingsgraden er enten for
for våt.
fin eller for grov eller det
brukes for lite kaffepulver.
Instill malingen grovere eller
finere eller bruk to strøkne
måleskjeer kaffepulver.
Displayet viser
Forurenset kokeenhet (5).
Rens kokeenheten (5).
For mye kaffepulver i kokeenheten (5).
Rens kokeenheten (5)
(fyll på maksimalt 2 strøkne
pulverskjeer med kaffepulver).
Mekanismen i kokeenheten
går tregt.
Ta ut kokeenheten og sett inn
pakningene med spesialfett
(bestillingsnummer 311368),
se kapitlet ”Pleie og daglig
rengjøring”.
Apparatet er forkalket.
Avkalk apparatet slik det er
beskrevet i instruksjonene
med to avkalkingstabletter.
Rengjør kokeenhet
Sterkt vekslende kvalitet
av kaffe eller melkeskum.
Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!
37
no
de
Små problemer du kan løse selv
Problem
Årsak
Løsning
Dryppevann på den indre
apparatbunnen når
dryppeskålen (8) er fjernet.
Tatt ut dryppeskålen (8) for
tidlig.
Vent i noen sekunder før du
tar ut dryppeskålen (8) etter
den siste drikken er ferdig.
Displayet viser
Sett inn bryggenhet
Bryggeenheten (5) mangler
eller ble ikke gjenkjent.
Slå av maskinen når bryggeenheten (5) står i maskinen,
vent i 3 sekunder og start så
maskinen på nytt.
Fabrikkinnstillingene er
blitt endret og skal
reaktiveres (”Reset”).
Det ble foretatt egne
innstillinger som ikke lenger
er ønsket.
Slå av apparatet med strømbryteren O / I (9). Hold tastene/
knappene off / j (12) og h
(11) nede og slå på apparatet
med strømbryteren O / I (9).
Deretter bekrefter du valget
med startknappen (10). Nå er
fabrikkinnstillingene aktivert.
e
Hvis problemer ikke lar seg løse skal du ringe hjelpelinjen!
Tekniske data
Strømkilde (spenning/frekvens)
220-240 V / 50-60 Hz
Varmeelementets ytelse
1600 W
Maksimalt statisk pumpetrykk
15 bar
Vanntankens kapasitet (uten filter)
1,7 l
Kaffebønnebeholderens kapasitet
300 g
Strømkabelens lengde
100 cm
Mål (H x B x D)
385 x 280 x 479 mm
Vekt, tom
9,3 kg
Type maleenhet (kaffekvern)
Keramisk
38
de
sv
Innehåll
Följande ingår ...........................................40
Översikt ....................................................40
Reglage ....................................................41
− Strömbrytare O / I...................................41
−
off / j Knapp......................................41
− h Knapp...............................................41
− start Knapp ...........................................41
− Vred för styrka .......................................41
− Vred för val av kaffetyp..........................41
− Mjölkskummare .....................................42
− Vred .......................................................42
Displaymeddelanden ................................42
aromaDoubleShot.....................................42
Före första användningen.........................42
Vattenfilter.................................................44
Menyinställningar......................................45
− Stäng av .............................................45
− Filter ...................................................45
− Starta Calc‘n‘Clean ......................45
− Temperatur .......................................45
− Språk ..................................................45
− Vattenhårdhet ................................45
Inställning av malningsgrad ......................45
Bryggning med kaffebönor .......................46
Bryggning med malt kaffe .........................46
Hetta upp vatten .......................................46
Skumma eller värma mjölk .......................47
Skötsel och daglig rengöring ....................47
− Rengöring av mjölksystemet .................48
− Rengöring av bryggenhet ......................49
Tips för att spara energi ............................50
Serviceprogram ........................................50
− Avkalkning .............................................50
− Rengöring..............................................51
− Calc‘n‘Clean ..........................................52
Frostskydd ................................................53
Tillbehör ....................................................53
Avfallshantering ........................................53
Konsumentbestämmelser .........................53
Enklare fel som man själv kan åtgärda.....54
Tekniska data............................................56
e
Bästa kaffeälskare,
Vi gratulerar till köpet av den denna helautomatiska espressomaskin från Siemens.
Läs också gärna den förkortade bruksanvisningen som bifogats.
Denna kan förvaras i ett speciellt förvaringsfack (5c) tills nästa gång den behövs.
Säkerhetsanvisningar
Läs noggrant igenom bruksanvisningen,
följ den och spara den! Ge dessa bruksanvisningar till nästa ägare om du säljer
enheten.
Den här helautomatiska espressomaskinen är avsedd att bearbeta mängder som
är normala för hushåll eller för hushållsliknande, ej för kommersiell användning.
Hushållsliknande användning omfattar
t.ex. användning i personalkök i affärer,
på kontor, jordbruksrörelser eller andra
kommersiella verksamheter, samt att
nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar.
! Risk för elektrisk stöt!

Anslut och använd endast maskinen enligt
uppgifterna på typskylten.
Använd inte maskinen om kabeln och/eller
maskinen är skadad.
Använd endast maskinen inomhus i rumstemperatur.
Personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller psykisk förmåga, eller med bristande
erfarenhet eller kunskap får ej hantera apparaten om de inte är under uppsikt eller
har fått instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras
säkerhet.
Håll barn borta från maskinen. Ha barn
under uppsikt för att förhindra att de leker
med maskinen.
Dra ut nätkontakten direkt vid fel.
För att undvika risker får endast vår kundservice reparera maskinen, t.ex. byta ut en
skadad kabel.
39
de
sv
Doppa aldrig maskinen eller nätkabeln i
vatten.
Ta inte med händerna i kvarnen.
Utrustningen får endast användas i frostfria
utrymmen.
¡ Risk för skållning!
Mjölkskumningsutloppet (6c) blir mycket
varmt. Låt den svalna när den har använts
innan du tar på det.
Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.
Översikt
Bilder A, B, C, D och E
1
2
3
4
5
¡ Kvävningsrisk!
Barn får inte leka med förpackningsmaterial.
6
Följande ingår
Se illustrationen i början av den här
bruksanvisningen.
1
2
3
4
5
6
7
Helt automatisk espressomaskin, TE503
Snabbreferensguide
Bruksanvisning
Mjölkskummare/Vred
Teststicka för vattenhårdhet
Pulversked
Smörjmedel (tub)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
Behållare för kaffebönor
Aromlock
Vred för inställning av malningsgrad
Pulverfack
(kaffepulver / rengöringstablett)
Bryggenhet (igur E)
a) Bryggenhet
b) Lucka
c) Förvaringsfack för förkortad
bruksanvisning
d) Tryckknapp
e) Låsning
Mjölkskummare (igur C)
a) Ångventil
b) Luftmunstycke
c) Utlopp
d) Vred för varm eller skummad mjölk
e) Mjölkslang
Kaffeutlopp kan justeras på höjden
Droppskål (igur D)
a) Panel droppskålar
b) Behållare för kaffesump
c) Droppskål kaffeutlopp
d) Dropplåt kaffeutlopp
e) Flottör
Strömbrytare O / I
start Knapp
h Knapp
off / j Knapp
Vred för styrka
Vred för val av kaffetyp
Display
Borttagbar vattentank
Lock vattentank
Pulversked (isättningshjälp för
vattenilter)
Förvaringsfack för måttsked
Strömsladd med förvaringsfack
e
de
sv
Reglage
Vred för val av kaffetyp
Strömbrytare O / I
Strömbrytaren O / I (9) används till att sätta
igång enheten eller stänga av den helt
(strömtillförseln stryps).
Viktigt: Innan du stänger av ska du köra
rengöringsprogrammet eller använda knappen off / j (12) för att stänga av.
e
Med detta vred (14) väljer du
kaffetyp och mängd per
kopp. Det används även till
att ändra inställningarna.
a
till
e off / j Knapp
När du trycker snabbt på knappen
e off / j (12) sköljs enheten igenom och
stängs av. När du trycker och håller in knappen e off / j (12) visas användarinställning-
c
b
h Knapp
d
e
f
arna eller så startas avkalknings- och rengöringsfunktionen.
Tryck på knappen h (11) för att få ånga till
mjölkskumning eller varm mjölk.
start Knapp
Genom att trycka på knapp start (10) startas tillagning av dryck eller så genomförs ett
serviceprogram. Genom att trycka igen på
knapp start (10) när dryck tillagas går det
att stoppa tillagningen i förtid.
till
Liten espresso
Espresso
Liten café crème
Café crème
Stor café crème
2 små espresso
2 espresso
2 små café crème
2 café crème
2 stora café crème
Skölj maskinen
Rengör mjölksyst.
OBS: Om du väljer en kaffetyp som inte kan
göras, visas Ogiltig kombination på
displayen. Ändra då styrka eller kaffetyp.
Vred för styrka
Med detta vred (13) bestämmer du styrkan på kaffet.
h
till
g
Mycket mild
Mild
Normal
Stark
DoubleShot stark +
DoubleShot stark ++
Med dessa alternativ bryggs
kaffet i två steg. Se ”aromaDoubleShot” på sidan 42.
41
de
sv
Mjölkskummare
Öppna mjölkskummaren (6) genom att dra
ut den och tryck in den för att stänga.
Vred
Om du vill ha mjölkskum – exempelvis till
latte macchiato eller cappuccino – vrider du
fram symbolen .
Om du vill ha varm mjölk vrider du fram
symbolen .
Om du vill ha varmt vatten vrider du väljaren till horisontellt läge.
aromaDoubleShot
Ju längre kaffet bryggs, desto ler bittra
ämnen och oönskade aromer lösgörs. Det
påverkar smaken negativt och gör kaffet
mer svårsmält. Så för extra starkt kaffe har
TE503 en speciell aromaDoubleShot-funktion. När hälften av drycken är klar mals nytt
kaffe och en ny bryggning påbörjas så att
endast aromatiska dofter uppstår.
Funktionen aromaDoubleShot aktiveras på
följande sätt:
j
i
Displaymeddelanden
Displayen (15) visar inte enbart aktuell status utan även ett lertal meddelanden för att
informera dig om vad som bör göras. När
du har gjort det du ska försvinner meddelandet och menyn för val av kaffetyp visas
igen.
42
Före första användningen
Allmänt
Fyll tanken med färskt, kallt vatten utan
kolsyra, och använd helst bara bönor i helt
automatiska kaffe- och espressomaskiner.
Använd ej kaffebönor som är glaserade,
karamelliserade eller behandlade med andra sockerhaltiga tillsatser, då dessa täpper
igen bryggenheten. På denna maskin går
det att ställa in hårdheten på vattnet. På
fabriken ställs vattenhårdhet 4 in. Med den
bifogade testremsan kan du se vilken hårdhet ditt vatten har. Om testet visar något
annat än 4 ändrar du enhetens inställningar
(se Vattenhårdhet i kapitel
”Menyinställningar” på sidan 45).
de
sv
Börja använda maskinen
1. Ställ den helautomatiska espressomaskinen på en jämn vattenfast yta som tål
vikten av maskinen. Se till att ventileringsspåren på maskinen inte täcks
över.
2. Dra ut nätkabeln ur kabelfacket (20) och
anslut. Längden på kabeln kan ställas in
genom att skjuta tillbaka eller dra ut den.
Ställ maskinen med baksidan mot t.ex.
bordskanten och dra antingen ut kabeln
nedåt eller skjut uppåt.
3. Installera mjölkskummaren. Använd
kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats
ordentligt.
4. Fäll upp locket till vattentanken (17).
5. Ta bort vattentanken (16) diska ur och
fyll på med färskt, kallt vatten.
Observera markeringen max.
6. Sätt på vattentanken (16) rakt och tryck
försiktigt ner den.
7. Stäng locket till vattentanken (17) igen.
8. Fyll bönbehållaren (1) med kaffebönor.
(Information om bryggning med malt
kaffe se ”Bryggning med malt kaffe” på
sidan 46.)
9. Tryck på strömbrytaren O / I (9).
Displayen (15) visar menyn för inställning av displayspråk.
10. Ange önskat språk med det övre
vredet (14).
Välj mellan följande språk:
English
Français
Svenska
Polski
Türkçe
Norsk
Português
ελληνικα
русский
Nederlands
Italiano
Español
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
български
11. Tryck på knappen start (10). Det valda
språket sparas. Displayen visar Dra i
skummaren.
12. Placera en behållare under utloppet
(6c).
13. Öppna mjölkskummaren (6) genom att
försiktigt dra ut den. Enheten rengör
mjölkskummaren (6) med vatten.
Displayen visar Tryck in
skummaren.
14. Stäng mjölkskummaren (6) genom att
trycka in den.
Enheten värms upp och sköljs igenom. Det
kommer att rinna ut lite vatten ur kaffeutloppet. När menyn för val av kaffetyp visas i
displayen är enheten klar att användas.
Stänga av enheten
Om enheten inte har använts på en timme
sköljs den automatiskt igenom och stängs
av (information om att ändra tidsintervaller
se Stäng av i kapitel ”Menyinställningar”
på sidan 45).
Undantag: Enheten stängs av utan att sköljas igenom om du endast har tagit varmt
vatten eller ånga.
Du kan stänga av enheten manuellt innan
detta inträffar genom att trycka på knappen
off / j (12). Enheten sköljs igenom och
stängs av.
e
43
de
sv
Observera: När maskinen används första
gången, om ett serviceprogram har körts
eller om maskinen har stått oanvänd en
längre tid, har den första drycken ännu inte
full arom och bör därför inte drickas.
När den helautomatiska espressomaskinen
har börjat användas, blir creman varaktigt
inporig och fast först efter att några koppar
har tillagats.
Efter en längre tids användning kan droppar formas på ventileringsspåren. Det är
normalt.
Info: När iltret sköljs aktiveras samtidigt
inställningen för att visa ilterbyte.
Efter angivelsen Byt filter eller senast
efter 2 månader har iltret inte längre någon
verkan. Av hygieniska skäl samt för att maskinen inte ska kalka igen (maskinen kan
gå sönder) ska iltret därför bytas ut.
Utbytesilter inns i handeln (TZ70003) eller
hos kundtjänst (467873). Om inget nytt ilter
sätts i, vrider du inställningen Filter till
sakn/gammalt.
Vattenilter
Ett vattenilter kan förebygga kalkbildning.
Innan ett nytt vattenilter används måste det
sköljas. Det gör du så här:
1. Tryck fast vatteniltret ordentligt i vattenbehållaren med hjälp av måttskeden
(18).
2. Fyll vattentanken (16) med vatten upp
till markeringen max.
3. Tryck och håll in knappen off / j (12) i
minst tre sekunder. Menyn öppnas.
4. Tryck på knappen off / j (12) lera
gånger tills Filter sakn/gammalt
visas på displayen.
5. Välj Aktivera filter med det övre
vredet (14).
6. Tryck på knappen start (10).
7. Placera en behållare som rymmer minst
0,5 liter under utloppet (6c).
8. Tryck på knappen start (10).
9. Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den.
10. Vattnet rinner nu genom iltret för att
skölja det.
11. Stäng mjölkskummaren (6) genom att
trycka in den.
12. Töm sedan kärlet.
Maskinen är nu färdig att användas igen.
e
e
44
Info: Du kan använda ilterindikatorn till att
markera vilken månad du satte in iltret. Du
kan även markera vilken månad du behöver
byta ut iltret (med högst två månaders
mellanrum).
Info: Om maskinen inte används under en
längre tid (t.ex. semester), bör det isatta
iltret sköljas innan maskinen används. Gör
det genom att bereda en kopp med hett
vatten som du sedan häller ut.
de
sv
Menyinställningar
Du kan anpassa enheten enligt önskemål i
menyinställningarna.
1. Tryck in knappen off / j (12) i minst
tre sekunder.
2. Tryck in knappen off / j (12) upprepade gånger tills önskat menyobjekt
visas i displayen.
3. Välj önskad inställning med det övre
vredet (14).
4. Bekräfta genom att trycka på knappen
start (10).
Om du vill lämna menyn utan att göra några
ändringar, ställer du vredet på Avsluta
och trycker på knappen start (10).
e
e
Du kan göra följande inställningar:
Stäng av: Här anger du tidsintervallerna
för när enheten automatiskt ska stängas av
efter den senaste bryggningen. Du kan
välja intervaller mellan 15 minuter och 4
timmar. Grundinställningen är 1 timme, men
den kan göras kortare om du vill spara
ström.
Filter: Här kan du ställa in om du använ-
der ett vattenilter eller ej. Om du inte använder ett vattenilter ställer du in inställningen på Filter sakn/gammalt. Om
du använder ett vattenilter ställer du in
inställningen på Aktivera filter. Nya
vattenilter måste sköljas före användning
(se ”Vattenilter” på sidan 44).
Starta Calc‘n‘Clean:
Serviceprogrammen (Calc‘n‘Clean /
avkalkning/rengöring) kan väljas
Vattenhårdhet: På denna maskin går
det att ställa in vattenhårdheten. Det är
viktigt att ställa in vattenhårdheten rätt så
att maskinen i god tid visar när den måste
kalkas av. På fabriken förinställs vattenhårdhet 4.
Det går att bestämma vattenhårdheten med
den bifogade testremsan eller så kan man
fråga hos kommunen.
Doppa ner testremsan kort i vattnet, skaka
av lätt och läs av resultatet efter en minut.
Vattenhårdhetsgrader och inställningssteg:
Steg
1
2
3
4
Vattenhårdhetsgrad
Tysk (°dH)
Fransk (°fH)
1-7
1-13
8-14
14-25
15-21
26-38
22-30
39-54
Inställning av
malningsgrad
Det går att ställa in önskad malningsgrad
för det malda kaffet med vredet (3) för inställning av malningsgrad.
Varning
Ställ endast in malningsgraden när kvarnen
går! I annat fall kan maskinen skadas. Ta
inte med händerna i kvarnen.
● Ställ in kvarnen när den går med vredet
(3), från in malning (a: Vrid moturs) till
grövre malning (b: Vrid medurs) och
tvärtom till önskad malningsgrad.
a
b
manuellt här. Tryck på startknappen (10)
för att köra valt program (se
”Serviceprogram” på sidan 50).
Temperatur: Bryggtemperaturen (Hög /
Medelhög / Låg) kan ställas in här.
Språk : Displayspråk kan ställas in här.
Info: Den nya inställningen märks först vid
den andra eller tredje koppen kaffe.
45
de
sv
Tips: Ställ in en inare malningsgrad för
mörkrostade bönor och en grövre malningsgrad för mer lättrostade bönor.
Bryggning med
kaffebönor
Den här helautomatiska espressomaskinen
mal nytt kaffe för varje bryggning.
Tips: Använd helst espresso- eller bönblandningar för automatiska maskiner. För
att kvaliteten skall vara optimal, förvara
bönorna svalt och förslutet eller djupfryst.
Det går att mala kaffebönorna när de är
djupfrysta.
Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken
(16) varje dag. Det skall alltid vara tillräckligt
med vatten i vattentanken (16) för att använda maskinen.
Det går att tillaga olika kaffedrycker med en
enkel knapptryckning.
Förberedelse
Maskinen måste vara färdig att användas.
1. Ställ förvärmd kopp/förvärmda koppar
under kaffeutloppet (7).
Tips: Värm alltid upp koppen med varmt
vatten när du ska göra en cappuccino.
2. Välj kaffe och mängd per kopp med det
övre vredet (14). Det kaffe och den
mängd du väljer visas i displayen.
3. Välj önskad styrka med det undre vredet
(13). Styrkan du väljer visas i displayen.
4. Tryck på knappen start (10).
Kaffet förbryggs och rinner ner i koppen/
kopparna.
OBS: Med vissa alternativ bryggs kaffet i
två steg (se ”aromaDoubleShot” på sidan 42).
Vänta tills hela proceduren är klar.
Tryck på knappen start (10) igen om du vill
avbryta bryggprocessen.
46
Bryggning med malt
kaffe
Denna helautomatiska espressomaskinen
kan också användas med malt kaffe (ej
lösligt kaffe).
OBS: Funktionen aromaDoubleShot kan
inte användas när du gör kaffe med malt
kaffe.
Viktigt: Fyll på nytt vatten i vattentanken
(16) varje dag. Det skall alltid innas tillräckligt med vatten i vattentanken (16) för att
kunna använda maskinen.
Förberedelse
1. Öppna pulverfacket (4).
2. Fyll i maximalt 2 strukna pulverskedar
med kaffepulver.
Observera: Fyll endast på malet kaffe,
alltså inga bönor eller lösligt kaffe.
3. Stäng pulverfacket (4).
4. Ange önskad kaffetyp med det övre
vredet (14) (endast en kopp).
5. Tryck på knappen start (10).
Kaffet bryggs och rinner ner i koppen.
Observera: Upprepa proceduren för att
göra ännu en kopp kaffe. Om inget kaffe
görs inom 90 sekunder, töms bryggkammaren automatiskt för att det inte skall bli för
fullt. Maskinen sköljer.
Hetta upp vatten
¡ Risk för brännskador!
Mjölkskummaren (6) blir mycket varm. Rör
endast vid mjölkskummarens (6) plastdel.
Maskinen måste vara färdig att användas.
1. Ställ den förvärmda koppen/glaset under utloppet på mjölkskummaren (6).
2. Vrid vredet (6d) till horisontellt läge.
de
sv
5. Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den.
3. Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den. Enheten värms upp. Hett
vatten sköljs genom mjölkskumningsutloppet (6) under cirka 40 sekunder.
4. Stoppa processen genom att trycka in
mjölkskummaren (6).
Skumma eller värma
mjölk
¡ Risk för brännskador!
Mjölkskummaren (6) blir mycket varm. Rör
endast vid mjölkskummarens (6) plastdel.
Tips: Du kan skumma mjölk innan du tillreder kaffet, eller skumma mjölk separat och
hälla den i kaffet.
Maskinen måste vara färdig att användas.
1. Placera en förvärmd kopp under utloppet (6c).
2. Placera mjölkslangen (6e) i en mjölkbehållare.
3. Ställ vredet (6d) på ”Varm mjölk” eller
”Mjölkskumning” .
j
i
4. Tryck på knappen h (11). Knappen
h (11) blinkar och enheten värms upp
under cirka 20 sekunder. Displayen
visar då Dra ut skummaren.
¡ Risk för brännskador!
Skummad eller varm mjölk kommer ut med
högt tryck ur mjölkskummaren (6).
Mjölkstänk kan ge brännskador. Öppna
mjölkskummaren (6) försiktigt. Rör inte vid
utloppet (6c) och rikta det aldrig mot någon.
6. Stäng mjölkskummaren (6) genom att
trycka in den.
Tips: För att mjölkskumskvaliteten skall bli
optimal är det lämpligast att använda kall
mjölk med en fetthalt på 1,5 %.
Viktigt: Torkad mjölk är svår att få bort, så
skummaren (6) måste rengöras med
ljummet vatten direkt efter användning och
sköljas av med hjälp av programmet
Rengör mjölksyst.-programmet (se
sidan 48).
Skötsel och daglig
rengöring
¡ Risk för elektrisk stöt!
Dra ut nätkontakten före rengöring.
Doppa aldrig ner maskinen i vatten.
Använd inte ångrengörare.
● Torka av höljet med en mjuk, fuktig trasa.
● Använd inga slipande trasor eller rengöringsmedel.
● Ta alltid bort rester av kalk, kaffe, mjölk
och avkalkningslösning direkt. Korrosion
kan bildas under sådana rester.
● Dra ut droppskålen (8c) med kaffesumpbehållaren (8b). Ta bort panelen (8a) och
plåten (8d). Töm och rengör droppskålen
och kaffesumpbehållaren.
● Ta bort och rengör pulverfacket (4).
47
de
sv
● Ta bort lottören (8e) och gör rent den
med en fuktig trasa.
● Följande delar tål inte maskindisk:
Förvaringsfackets lock (5c), droppskålspanelen (8a), lottören (8e), pulverfacket
(4), bryggenheten (5a).
● Följande delar tål maskindisk:
Droppskålen för kaffeutlopp (8c), behållaren för kaffesump (8b), dropplåten för
kaffeutlopp (8d), aromlocket (2) och
måttskeden (18).
● Torka ur enhetens insida (tråghållare och
fack).
Viktigt: Droppskålen till kaffeutloppet (8c)
och kaffesumpbehållaren (8b) ska tömmas
och rengöras dagligen för att undvika mögelbildning.
OBS: Om enheten är kall när du sätter
igång den med strömbrytaren O / I (9) eller
om den stängs av automatiskt efter att kaffe
har tillretts, sköljs den igenom automatiskt.
Systemet sköter alltså rengörningen själv.
Viktigt: Hela apparaten inklusive mjölksystemet och bryggenheten ska rengöras noggrant om de inte ska användas under en
längre tid (t.ex. vid semester).
48
Rengöring av mjölksystemet
Om mjölksystemet inte rengörs efter mjölk
har använts visas följande meddelanden
efter en liten stund Rengör mjölksyst.!
på displayen. Rengör alltid mjölksystemet
när det har använts! Vid rengöring låter du
vredet (6d) stå kvar i samma position som
när det användes senast. Så här förrengör
du mjölksystemet automatiskt:
1. Välj med vredet (14).
2. Ställ en hög, tom behållare under utloppet (6c).
3. För utloppet så nära behållaren som
möjligt.
4. Placera mjölkrörets ände (6e) i behållaren.
5. Tryck på knappen start (10).
6. Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den.
Maskinen häller automatiskt vatten i behållaren och suger upp det igen via mjölkröret
för att skölja mjölksystemet. Efter ca 1 min.
stoppas sköljningen automatiskt.
7. Stäng mjölkskummaren (6) genom att
trycka in den.
8. Töm behållaren och rengör mjölkröret
(6e).
f
Rengör dessutom mjölksystemet ordentligt
med jämna mellanrum (diskmaskin eller för
hand).
Plocka isär mjölksystemet för att rengöra:
1. Koppla loss utloppet (6c) från ångventilen (6a) (bild C).
2. Rengör tillbehören med en blandning av
rengöringsmedel och vatten samt en
mjuk borste. Vid behov kan delarna
blötläggas i varmt vatten med rengöringsmedel.
de
sv
3. Skölj alla delar med rent vatten och låt
torka.
4. Sätt ihop alla delarna igen och sätt i till
stopp.
¡ Risk för skållning!
Använd kaffemaskinen endast när mjölkskummaren (6) har monterats och installerats ordentligt.
Rengöring av bryggenhet
Rengör bryggenheten regelbundet.
Så här förrengör du bryggenheten
automatiskt:
1. Välj
med vredet (14).
2. Placera ett tomt glas under utloppet (7).
3. Tryck på knappen start (10).
Maskinen sköljer.
e
5. Rengör bryggenheten (5a) noggrant
under rinnande vatten.
Viktigt: Rengör inte med rengöringsmedel
eller liknande. Enheten får inte diskas i diskmaskin.
6. Rengör apparaten noggrant invändigt
med en fuktig trasa och ta bort eventuella kafferester.
7. Låt bryggenheten (5a) och insidan av
maskinen torka.
8. Sätt i bryggenheten (5a) till stopp.
9. Skjut den röda spärren (5e) så långt det
går åt höger och stäng luckan (5b).
OBS: När du har rengjort bryggenheten ska
du smörja packningarna regelbundet för
bästa funktion. Lägg ett tunt lager specialsmörjmedel (beställningsnr. 311368) på
packningarna.
Förutom det automatiska rengöringsprogrammet bör bryggenheten (5a) tas ut för
att rengöras med jämna mellanrum (se
igur E i början av anvisningarna).
1. Stäng av maskinen med strömbrytaren
O / I (9). Ingen knapp lyser.
2. Öppna luckan (5b) till bryggenheten.
3. Skjut den röda spärren (5e) på bryggenheten så långt det går åt vänster.
4. Tryck på den röda tryckknappen (5d)
och ta tag i bryggenheten i nedsänkningarna och ta ut den försiktigt.
49
de
sv
Tips för att spara energi
● Den här helautomatiska espressomaskinen stängs av automatiskt efter en timme
(grundinställning). Grundinställningen på
en timme kan kortas ned (se Stäng av i
kapitel ”Menyinställningar” på sidan 45).
● Stäng av den helautomatiska espressomaskinen när du inte använder den. Det
gör du genom att trycka på knappen
off / j (12). Enheten sköljs igenom och
stängs av.
● Avbryt helst inte kaffe- eller mjölktillagning. Stoppar man kaffe- eller mjölktillagningen i förtid ökar energiförbrukningen
och det samlas även mer restvatten i
droppskålen.
● Avkalka maskinen med jämna mellanrum
för att undvika kalkavlagringar. Kalkrester
leder till en högre energiförbrukning.
e
Serviceprogram
Tips: Se även förkortade anvisningar i förvaringsfacket (5c).
Beroende på användning kommer följande
meddelanden att visas på displayen med
vissa intervaller.
Avkalkning behövs!
eller
Rengöring behövs!
eller
Calc‘n‘Clean behövs!
Då bör maskinen rengöras eller kalkas av
utan dröjsmål med motsvarande program.
De båda procedurerna kan valfritt sammanfattas med funktionen Calc‘n‘Clean (se
”Calc‘n‘Clean” på sidan 52). Följs inte anvisningen om serviceprogram kan maskinen
skadas.
Varning
Använd avkalknings- och rengöringsmedel
enligt anvisningarna för alla serviceprogram. Läs säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.
50
Avbryt absolut inte serviceprogrammet!
Drick inte vätskorna!
Använd aldrig ättika, medel baserade på
ättika, citronsyra eller medel baserade på
citronsyra!
Fyll absolut inte på avkalkningstabletter
eller andra avkalkningsmedel i pulverfacket
(4)!
Speciellt utvecklade och lämpade avkalknings- och rengöringstabletter inns
i handeln och hos kundservice.
Beställningsnummer
Handel
Kundtjänst
Rengöringstabletter
TZ60001
310575
Avkalkningstabletter
TZ60002
310967
Viktigt: Om ett vattenilter är isatt i vattentanken (16) är det viktigt att ta ut det innan
serviceprogrammet startas.
Avkalkning
Tid: ca 25 minuter
Viktigt: Om det sitter ett ilter i vattenbehållaren (16) måste det tas bort det innan avkalkningsprogrammet körs.
Om meddelandet Avkalkning behövs!
visas i displayen håller du in knappen off
/ j (12) i tre sekunder och trycker sedan på
knappen start (10). Då startar avkalkningsprogrammet.
Om du vill kalka av utan föregående meddelande håller du in knappen off / j (12) i
minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på
knappen off / j (12) två gånger. Vrid på
det övre vredet (14) tills Starta
avkalkning visas i displayen. Sätt igång
avkalkningen genom att trycka på knappen
start (10).
Displayen guidar dig genom programmet.
e
e
e
de
sv
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
OBS: Om vatteniltret är aktiverat kommer
du att bli ombedd att ta bort det och sedan
trycka på knappen start (10) igen. Ta bort
iltret nu, om du inte redan har gjort det.
Tryck på knappen start (10).
Lägg i avkalk.tabl.
Tryck på start
● Fyll i ljummet vatten i den tomma vattentanken (16) upp till markeringen 0,5 l och
lös upp 2 Siemens avkalkningstabletter i
vattnet.
● Tryck på knappen start (10).
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet går nu ca 10
minuter.
Sätt in behållare
Dra ut skummaren
● Placera en behållare som rymmer minst
0,5 liter under utloppet (6c).
● Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den.
Avkalkning pågår
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet går nu ca 1 minut.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Om du använder ett ilter ska du byta ut det.
Maskinen är färdigavkalkad och är färdig att
användas igen.
Rengöring
Tid: ca 10 minuter
Om meddelandet Rengöring behövs!
visas i displayen håller du in knappen off
/ j (12) i tre sekunder och trycker sedan på
knappen start (10). Då startar rengöringsprogrammet.
Om du vill rengöra utan föregående meddelande håller du in knappen off / j (12) i
minst tre sekunder. Tryck sedan lätt på
knappen off / j (12) två gånger. Vrid på
det övre vredet (14) tills Starta
rengöring visas i displayen. Sätt igång
rengöringen genom att trycka på knappen
start (10).
Displayen guidar dig genom programmet.
e
e
e
Avkalkningsprogrammet går nu ca 12
minuter.
Töm droppskål
Sätt i droppskål
Rengör/fyll tank
Tryck på start
Rengöring pågår
● Skölj vattentanken (16) och fyll i friskt
vatten upp till markeringen max.
● Tryck på knappen start (10).
Avkalkning pågår
Avkalkningsprogrammet går ca 30 sekunder
och sköljer maskinen.
Tryck in skummaren
● Stäng mjölkskummaren (6) genom att
trycka in den.
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Maskinen sköljer två gånger.
Öppna pulverfack
● Öppna pulverfacket (4).
Lägg i rengör.tabl.
● Lägg i en Siemens rengöringstablett och
stäng facket (4).
Rengöring pågår
Rengöringsprogrammet går nu ca 8
minuter.
51
de
sv
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Maskinen är färdigrengjord och är färdig att
användas igen.
Lägg i avkalk.tabl.
Tryck på start
Calc‘n‘Clean
Tid: ca 35 minuter
Calc‘n‘Clean kombinerar de enskilda funktionerna avkalkning och rengöring. Om de
båda programmen behövs ungefär samtidigt, föreslår den helautomatiska espressomaskinen det här serviceprogrammet.
Viktigt: Om ett vattenilter är isatt i vattentanken (16) är det viktigt att ta ut det innan
serviceprogrammet startas.
Om meddelandet Calc‘n‘Clean behövs!
visas i displayen håller du in knappen off
/ j (12) i tre sekunder och trycker sedan på
knappen start (10). Då startar serviceprogrammet. Om du vill köra Calc‘n‘Clean utan
föregående meddelande håller du in knappen off / j (12) i minst tre sekunder. Tryck
sedan lätt på knappen off / j (12) två
gånger. Vrid på det övre vredet (14) tills
Starta Calc‘n‘Clean visas i displayen.
Sätt igång Calc‘n‘Clean-programmet genom
att trycka på knappen start (10).
Displayen guidar dig genom programmet.
e
e
OBS: Om vatteniltret är aktiverat kommer
du att bli ombedd att ta bort det och sedan
trycka på knappen start (10) igen. Ta bort
iltret nu, om du inte redan har gjort det.
Tryck på knappen start (10).
e
● Fyll i ljummet vatten i den tomma vattentanken (16) upp till markeringen 0,5 l och
lös upp 2 Siemens avkalkningstabletter i
vattnet.
● Tryck på knappen start (10).
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkningsprogrammet går nu ca 10 minuter.
Sätt in behållare
Dra iut skummaren
● Placera en behållare som rymmer minst
1 liter under utloppet (6c).
● Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den.
Calc‘n‘Clean pågår
Avkalkningsprogrammet går nu ca 12 minuter.
Rengör/fyll tank
Tryck på start
● Skölj vattentanken (16) och fyll i friskt
vatten upp till markeringen max.
● Tryck på knappen start (10).
Töm droppskål
Sätt i droppskål
Calc‘n‘Clean pågår
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Avkalkningsprogrammet går ca 30 sekunder
och sköljer maskinen.
Calc‘n‘Clean pågår
Tryck in skummaren
Maskinen sköljer två gånger.
Öppna pulverfack
● Öppna pulverfacket (4).
Lägg i rengör.tabl.
● Lägg i en Siemens rengöringstablett och
stäng facket (4).
52
● Stäng mjölkskummaren (6) genom att
trycka in den.
Calc‘n‘Clean pågår
Rengöringsprogrammet går nu ca 8 minuter.
de
sv
Töm droppskål
Sätt i droppskål
● Töm droppskålen (8) och sätt i den igen.
Om du använder ett ilter ska du byta ut det.
Maskinen är färdigrengjord och är färdig att
användas igen.
Tillbehör
Följande tillbehör inns i handeln samt
kundtjänst.
Beställningsnummer
Handel
Kundtjänst
Frostskydd
Rengöringstabletter
TZ60001
310575
¡ För att undvika skador genom frost
Avkalkningstabletter
TZ60002
310967
Vattenilter
TZ70003
467873
Mjölkbehållare
(isolerad)
TZ70009
673480
Smörjmedel
(tub)
–
311368
vid transport och lagring, måste maskinen dessförinnan tömmas helt.
Info: Maskinen måste vara färdig att användas och vattentanken (16) vara fylld.
1. Placera en stor behållare under utloppet
(6c).
2. Tryck på knappen h (11) .
Knappen h (11) blinkar och enheten
värms upp under cirka 20 sekunder.
Displayen visar då Dra ut
skummaren.
3. Öppna mjölkskummaren (6) genom att
dra ut den och släpp ut ånga i ungefär
15 sekunder.
4. Stäng av maskinen med strömbrytaren
O / I (9).
5. Töm vattentanken (16) och droppskålen
(8).
Avfallshantering
A
Kassera förpackningen på ett miljövänligt
sätt. Den här apparaten är märkt enligt europeiskt direktiv 2002/96/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska och
elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). I direktivet
inns anvisningar för återtagning och återvinning av förbrukade apparater inom EG.
Kontakta din fackhandel om du vill ha ytterligare information.
Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna
konsumentbestämmelser. Den fullständiga
texten inns hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålls.
53
de
sv
Enklare fel som man själv kan åtgärda
Problem
Orsak
Åtgärd
Displayangivelse
Fyll på bönor! trots fylld
Bönorna ramlar inte ner i
kvarnen (för oljiga bönor).
Knacka lätt på behållaren
för kaffebönor (1).
Byt eventuellt kaffesort.
Torka ur bönbehållaren (1)
med en torr trasa när den är
tömd.
Det kommer inget hett vatten.
Mjölkskummaren (6) är
smutsigt.
Rengör mjölkskummaren
(6). Se ”Skötsel och daglig
rengöring”.
För lite mjölkskum eller för
lytande mjölkskum
eller
mjölkskummaren (6) suger
inte upp någon mjölk.
Mjölkskummaren (6) är
smutsigt.
Rengör mjölkskummaren
(6). Se ”Skötsel och daglig
rengöring”.
Maskinen är starkt igenkalkad.
Avkalka maskinen.
Mjölken ej lämplig för skumning.
Använd kall mjölk med en
fetthalt på 1,5%.
Mjölkskummaren (6) är inte
rätt ihopsatt.
Fukta mjölkskummardelarna
och pressa ihop dem ordentligt.
Malningsgraden är för in.
Pulverkaffet är för int.
Ställ in malningsgraden
grövre. Använd grövre kaffepulver.
Maskinen är starkt igenkalkad.
Avkalka maskinen.
Olämplig kaffesort.
Använd kaffesorter med en
hög andel robustabönor.
Bönorna inte längre nyrostade.
Använd färska bönor.
Malningsgraden är inte
anpassad till kaffebönorna.
Ställ malningsgraden på in.
Malningsgraden är för grovt
inställd eller är kaffepulvret
för grovt.
Ställ in malningsgraden
inare eller använd inare
kaffepulver.
Olämplig kaffesort.
Använd mörkare rostning.
bönbehållare (1) eller kvarnen mal inte kaffebönor.
Kaffet kommer bara droppvis eller det kommer inget
kaffe längre.
Kaffet har ingen ”crema”.
Kaffet är för ”surt”.
Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!
54
de
sv
Enklare fel som man själv kan åtgärda
Problem
Orsak
Åtgärd
Kaffet är för ”bittert”.
Malningsgraden är för int
inställd eller så är kaffepulvret för int.
Ställ in malningsgraden
grövre eller använd grövre
kaffepulver.
Olämplig kaffesort.
Byt kaffesort.
Displayangivelse
Fel på maskinen.
Ring till vår hotline.
Vatteniltret hålls inte i vattentanken (16).
Vatteniltret är inte fastsatt
på rätt sätt.
Se till att du håller vatteniltret rakt och tryck fast det
ordentligt i tankanslutningen.
Kaffesumpen är inte kompakt och för våt.
Malningsgraden är för fint
eller för grovt inställd, eller
för lite kaffepulver används.
Ställ in malningsgraden
grövre eller finare, eller
använd 2 strukna mått kaffepulver.
Displayangivelse
Nedsmutsad bryggenhet
(5).
Rengör bryggenheten (5).
För mycket kaffepulver i
bryggenheten (5).
Rengör bryggenheten (5)
(fyll i maximalt 2 strukna
pulverskedar med kaffepulver).
Bryggenhetens mekanism
är styv.
Ta bort bryggenheten och
smörj med specialsmörjmedel (beställningsnr. 311368).
Se ”Skötsel och daglig rengöring”.
Mycket varierande kaffeeller mjölkskumskvalitet.
Maskinen är igenkalkad.
Avkalka maskinen enligt
anvisningarna med två avkalkningstabletter.
Droppvatten på maskinens
inre botten när droppskålen
(8) är borttagen.
Droppskålen (8) borttagen
för tidigt.
Ta ut droppskålen (8) först
några sekunder efter att den
senaste drycken har tillagats.
Fel, kontakta hotline.
Sätt i bryggenhet
Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!
55
de
sv
Enklare fel som man själv kan åtgärda
Problem
Orsak
Åtgärd
Displayangivelse
Bryggenheten (5) saknas
eller kändes inte igen.
Stäng av enheten med
bryggenheten (5) på plats,
vänta i tre sekunder och sätt
på enheten igen.
Grundinställningarna har
ändrats och bör återställas
(”Reset”).
Några inställningar som inte Stäng av apparaten med
längre är önskvärda har
strömbrytaren O / I (9). Tryck
genomförts.
och håll in knapparna
off / j (12) och h (11)
och sätt igång apparaten
med strömbrytaren O / I (9).
Bekräfta slutligen med knappen start (10).
Grundinställningarna är nu
aktiverade.
Bryggenhet saknas
e
Om det inte går att åtgärda problemet, tveka inte att ringa till vår hotline!
Tekniska data
Elektrisk anslutning (spänning/frekvens)
220-240 V / 50-60 Hz
Effekt på uppvärmningen
1600 W
Maximalt pumptryck, statiskt
15 bar
Maximal volym för vattentanken (utan filter)
1,7 l
Maximal volym för behållaren för kaffebönor
300 g
Sladdlängd
100 cm
Mått (H x B x D)
385 x 280 x 479 mm
Vikt, ofylld
9,3 kg
Typ av malverk
Keramik
56
de
i
Sisältö
Pakkauksen sisältö ...................................58
Yleiskuvaus ..............................................58
Laitteen osat .............................................59
− Verkkokytkin O / I ...................................59
− Painike off / j ....................................59
− Painike h .............................................59
− Painike start..........................................59
− Kahvin vahvuuden kiertovalitsin ............59
− Juomavalikoiman kiertovalitsin..............59
− Maidonvaahdotin ...................................59
− Maidon/maitovaahdon kiertovalitsin ......60
Näytön ilmoitukset ....................................60
aromaDoubleShot.....................................60
Ennen ensimmäistä käyttöä .....................60
Vedensuodatin ..........................................61
Valikkoasetukset .......................................62
− Pois päältä ........................................62
− Suodatin ............................................62
− Käynnistä Calc‘n‘Clean ...............62
− Lämpötila ..........................................63
− Kieli .....................................................63
− Vedenkovuus ....................................63
Jauhatuskarkeuden asetus.......................63
Kahvin valmistaminen pavuista ................63
Kahvin valmistaminen kahvijauhoista .......64
Kuuman veden valmistus .........................64
Maitovaahdon ja lämpimän maidon
valmistus...................................................65
Huolto ja päivittäinen puhdistus ................65
− Maitojärjestelmän puhdistaminen..........66
− Keittoyksikön puhdistaminen.................67
Energiansäästöohjeita ..............................68
Huolto-ohjelmat ........................................68
− Kalkinpoisto ...........................................68
− Puhdistus ..............................................69
− Calc‘n‘Clean ..........................................70
Jäätymissuoja ...........................................71
Lisävarusteet ............................................71
Jätehuolto .................................................71
Takuu ........................................................71
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen....72
Tekniset tiedot...........................................74
e
Hyvä kahvin ystävä!
Olet tehnyt hyvän päätöksen ostamalla
tämän täysautomaattisen Siemens espresso-/kahvinkeittimen.
Lue myös oheinen pikaohje.
Se voidaan säilyttää erillisessä säilytyslokerossa (5c) seuraavaa käyttökertaa varten.
Turvallisuusohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,
noudata niitä ja säilytä ne myöhempää
tarvetta varten! Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohjeet.
Tämä täysautomaattinen espressokeitin
on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa tai vastaavissa olosuhteissa.
Kotitalouskäytöllä tarkoitetaan esim.
käyttöä työntekijöiden keittiötiloissa
kaupoissa, toimistoissa, maatiloilla ja
muilla elinkeinoelämän alueilla, kuten
pienten hotellien, motellien ja muiden
asuintilojen asiakkaiden käytössä.
¡ Sähköiskun vaara!
Liitä laite ja käytä sitä ainoastaan tyyppikilpeen tehtyjen merkintöjen mukaisesti.
Laitetta saa käyttää ainoastaan, mikäli itse
laite ja sen liitäntäjohto ovat moitteettomassa kunnossa.
Käytä laitetta vain sisätiloissa ja huoneenlämpötilassa.
Laitetta ei saa antaa sellaisten henkilöiden
(myöskään lasten) käyttöön, joiden fyysiset,
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt eivät riitä
laitteen turvalliseen käyttöön tai joilta puuttuu riittävä kokemus ja riittävät tiedot, paitsi
siinä tapauksessa, että he käyttävät tätä
laitetta valvonnan alaisina tai mikäli heidän
TURVALLISUUDESTAAN vastuussa oleva
henkilö on opettanut heille laitteen käytön.
Pidä lapset etäällä laitteesta. Varmista, että
lapset eivät leiki tällä laitteella.
Vedä verkkopistoke pistorasiasta heti jos
laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä.
57
de
i
Laitteen korjauksen, esimerkiksi sen viallisen johdon vaihtamisen, saa tehdä vain
meidän valtuuttamamme huoltopalvelu,
jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta.
Laitetta tai verkkojohtoa ei saa missään
tapauksessa upottaa veteen.
Älä tartu käsin kahvimyllyyn.
Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa.
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdottimen ulostulo (6c) kuumenee käytettäessä. Anna sen jäähtyä käytön
jälkeen ennen kuin kosket siihen.
Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6)
on asennettu kokonaan.
¡ Tukehtumisvaara!
Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
Pakkauksen sisältö
Katso kuva käyttöohjeen alussa.
1 Täysautomaattinen espressokeitin
TE503
2 Pikaopas
3 Käyttöohje
4 Maidonvaahdotin/Kiertovalitsin
5 Liuska veden kovuuden mittaamista
varten
6 Mittalusikka kahvijauhoille
7 Rasva (tuubi)
58
Yleiskuvaus
Kuvat A, B, C, D ja E
1 Papusäiliö
2 Aromakansi
3 Kiertovalitsin jauhatuskarkeuden
valitsemista varten
4 Säiliö kahvijahoille
(kahvijauhoja/puhdistustablettia varten)
5 Keittoyksikkö (Kuva E)
a) Keittoyksikkö
b) Ovi
c) Pikaohjeen säilytyslokero
d) Painonappi
e) Lukitus
6 Maidonvaahdotin (Kuva C)
a) Höyryventtiili
b) Ilmasuutin
c) Ulostulo
d) Kuuman maidon/maitovaahdon
kiertovalitsin
e) Maitoletku
7 Kahvin ulostuloaukon korkeus
säädettävissä
8 Tiputusastia (Kuva D)
a) Tiputusalustan suojus
b) Astia kahvinporoille
c) Tiputusastia kahvin ulostulon alla
d) Laskusäleikkö kahvin ulostulon alla
e) Anturi
9 Verkkokytkin O / I
10 Painike start
11 Painike h
12 Painike off / j
13 Kahvin vahvuuden kiertonappi
14 Juomavalikoiman kiertonappi
15 Näyttö
16 Irrotettava vesisäiliö
17 Vesisäiliön kansi
18 Mittalusikka kahvijauhoille (voidaan
käyttää apuvälineenä vedensuodatinta
paikalleen asetettaessa)
19 Jauhelusikan säilytys
20 Virtajohto ja säilytyslokero
e
de
i
Laitteen osat
Juomavalikoiman kiertovalitsin
Verkkokytkin O / I
Laite kytketään päälle tai kokonaan pois
päältä (virransyöttö katkaistaan) verkkokytkimellä O / I (9).
Tärkeää: Suorita huuhteluohjelma ennen
laitteen kytkemistä pois päältä tai kytke laite
pois päältä painikkeella off / j (12).
e
e
Painike off / j
Kun painiketta off / j (12) painetaan lyhyesti, laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy
pois päältä. Kun painiketta off / j (12)
painetaan pitkään, näytöllä näkyvät käyttäjäkohtaiset asetukset tai laite käynnistää
kalkinpoisto- ja puhdistustoiminnon.
e
e
Painike h
Painamalla painiketta h (11) muodostetaan
maitovaahdon tai kuuman maidon valmistuksessa tarvittava höyry.
Painike start
Juomien valmistus tai huolto-ohjelma käynnistetään painamalla käynnistyspainiketta
start (10). Painamalla uudelleen käynnistyspainiketta start (10) juoman valmistumisen aikana voidaan juoman valmistus pysäyttää ennenaikaisesti.
Kiertonapilla (14) valitaan
haluttu juoma ja määrä.
Napilla muutetaan myös
käyttäjäkohtaisia asetuksia.
a
…
c
b
…
d
e
f
Pieni espresso
Espresso
Pieni café crème
Café crème
Iso café crème
2 pientä espressoa
2 espressoa
2 pientä café crèmeä
2 café crèmeä
2 isoa café crèmeä
Huuhtele laite
Huuhtele maitosuutin
Huomaa: Jos valittua juomaa ei voida valmistaa, näytöllä näkyy Virheellinen
yhdistelmä. Muuta kahvin vahvuutta tai
juomavalintaa.
Maidonvaahdotin
Maidonvaahdotin (6) voidaan avata vetämällä ulos ja sulkea työntämällä sisään.
Kahvin vahvuuden kiertovalitsin
Kiertonapilla (13) asetetaan
kahvin vahvuus.
h
…
g
Erittäin mieto
Mieto
Normaali
Vahva
DoubleShot Vahva +
DoubleShot Vahva ++
Näillä kahvin vahvuuksilla
kahvi keitetään 2 vaiheessa.
”aromaDoubleShot” sivulla 60.
59
de
i
Maidon/maitovaahdon kiertovalitsin
Valmista maitovaahtoa – esimerkiksi latte
macchiatoa tai cappuccinoa varten – kiertämällä symbolia eteenpäin.
Valmista kuumaa maitoa kiertämällä symbolia eteenpäin.
Valmista kuumaa vettä asettamalla kiertovalitsin vaakasuoraan.
j
i
Näytön ilmoitukset
Näytöllä (15) näytetään laitteen tilan lisäksi
eri ilmoituksia, jotka antavat tarvittaessa
lisäinformaatiota toimenpiteistä. Kun tarvittavat toimenpiteet on suoritettu, ilmoitus
poistuu näytöltä automaattisesti ja näytöllä
näkyy jälleen valikko juomien valintaa varten.
aromaDoubleShot
Mitä pitempään kahvia keitetään, sitä
enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epätoivottuja aromeja. Tämä vaikuttaa kahvin
makuun ja terveellisyyteen. TE503:ssa on
erittäin vahvaa kahvia varten erityinen
aromaDoubleShot-toiminto. Kun määrästä
on valmistettu puolet, kahvijauhe jauhetaan
ja kahvi vavalmistetaan siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.
aromaDoubleShot-toiminto on käytössä
vain seuraavissa asetuksissa:
Ennen ensimmäistä
käyttöä
Yleistä
Käytä vain puhdasta, kylmää ja hiilihapotonta
vettä ja mieluiten kahvipapuja, jotka on tarkoitettu täysautomaattisiin kahvinkeittimiin tai
espressolaitteisiin. Älä käytä kuorrutettuja,
karamellisoituja tai muuten sokeripitoisilla
lisäaineilla käsiteltyjä kahvipapuja, sillä ne
tukkivat kahvimyllyn. Tämä laite voidaan
säätää siinä käytettävän veden kovuudelle.
Vedenkovuuden tehdasasetus on 4. Mittaa
käytettävän veden kovuus oheisella testilapulla. Jos testin tuloksena on muu arvo
kuin 4, muuta laitteen asetusta käyttöönoton jälkeen vastaavasti (katso
Vedenkovuus luvussa ”Valikkoasetukset”
sivulla 63).
Laitteen käyttöönotto
1. Aseta täysautomaattinen espressokeitin
veden- ja laitteen painon kestävälle
tasaiselle alustalle. Varmista, että laitteen ilmastointiaukot pysyvät esteettöminä.
2. Vedä verkkopistokkeen johtoa johtolokerosta (20) ja työnnä pistoke pistorasiaan. Pituutta voidaan säätää työntämällä ylöspäin ja vetämällä alaspäin. Aseta
laite niin että sen takasivu on esim pöydän reunan yläpuolella ja voit joko vetää
johtoa alaspäin tai työntää ylöspäin.
3. Asenna maidonvaahdotin. Käytä laitetta
vain, kun maidonvaahdotin (6) on asennettu kokonaan.
4. Käännä vesisäiliön (17) kansi ylös.
60
de
i
5. Irrota vesisäiliö (16), huuhtele ja täytä
puhtaalla, kylmällä vedellä. Huomaa
täyttömäärän merkintä max jota ei saa
ylittää.
6. Aseta vesisäiliö (16) pystysuorassa
asennossa paikalleen ja paina alas.
7. Sulje vesisäiliön (17) kansi.
8. Täytä papusäiliöön (1) kahvipapuja.
(Kahvin valmistus kahvijauheella, katso
luku ”Kahvin valmistaminen kahvijauhoista” sivulla 64.)
9. Paina verkkokytkintä O / I (9). Näytölle
(15) avautuu valikko näytön kielen asetusta varten.
10. Valitse haluttu kieli ylemmällä kiertonapilla (14).
Voit valita seuraavista kielistä:
English
Français
Svenska
Polski
Türkçe
Norsk
Português
ελληνικα
русский
Nederlands
Italiano
Español
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
български
11. Paina käynnistyspainiketta start (10).
Valitsemasi kieli on nyt tallennettu muistiin. Näytöllä näkyy Irrota
vaahdotin.
12. Aseta astia ulostulon (6c) alle.
13. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
varovasti ulos. Laite huuhtelee maidonvaahdottimen (6) vedellä. Näytöllä näkyy Aseta vaahdotin.
14. Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
Laite kuumenee ja suorittaa huuhtelun.
Kahvin ulostulosta valuu hieman vettä. Kun
näytöllä näkyy juomavalikko, laite on käyttövalmis.
Laitteen kytkeminen pois päältä
Jos laitetta ei käytetä yli tuntiin, laite suorittaa huuhtelun automaattisesti ja kytkeytyy
pois päältä (viive asetettavissa, katso Pois
päältä luvussa ”Valikkoasetukset” sivulla
62).
Poikkeus: Jos laitteessa valmistettiin vain
kuumaa vettä tai höyryä, laite kytkeytyy pois
päältä ilman huuhtelua.
Kytke laite pois päältä jo aikaisemmin painamalla painiketta off / j (12). Laite suorittaa huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.
e
Huomaa: Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla, huolto-ohjelman jälkeen tai pitkän
käyttötauon jälkeen ensimmäisessä kahviannoksessa ei ole täyttä aromia, eikä sitä
tulisi juoda.
Espresso-/kahviautomaatin käyttöönoton
jälkeen laitteella täytyy keittää ensin useampia kupillisia kahvia, ennen kuin kahvin
pinnalle muodostuu vaaleanruskea ja pysyvä vaahtokerros eli crema.
Jos laite on käytössä pitkään, ilmastointiaukkoihin voi muodostua vesipisaroita.
Tämä on normaalia.
Vedensuodatin
Vedensuodatin voi vähentää kalkkikerrostumien muodostumista.
Ennen uuden vedensuodattimen käyttämistä se on huuhdeltava.
Toimi näin:
1. Paina vedensuodatin jauhelusikan (18)
avulla tiiviisti vesisäiliöön.
2. Täytä vesisäiliöön (16) vettä merkintään
max asti.
3. Paina painiketta off / j (12) vähintään
3 sekunnin ajan. Valikko avautuu.
4. Paina painiketta off / j (12) niin monta kertaa, että näytöllä näkyy teksti
Suodatin vanha/ei ole.
5. Valitse ylemmällä kiertonapilla (14)
Aktivoi suodatin.
6. Paina käynnistyspainiketta start (10).
7. Aseta 0,5 litran vetoinen astia ulostulon
(6c) alle.
8. Paina käynnistyspainiketta start (10).
9. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
e
e
61
de
i
10. Vesi virtaa nyt suodattimen läpi ja huuhtelee sen.
11. Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
12. Tyhjennä astia sen jälkeen.
Laite on taas käyttövalmis.
Info: Jos laite on pitemmän aikaa käyttämättömänä (esim. loman aikana), suosittelemme
huuhtelemaan laitteessa olevan suodattimen
ennen laitteen seuraavaa käyttöä. Valmista
laitteella kupillinen kuumaa vettä, mikä samanaikaisesti puhdistaa suodattimen.
Info: Kun suodatin huuhdotaan, aktivoituu
samalla asetus suodattimen vaihdon näyttöä varten.
Valikkoasetukset
Kun näytöllä näkyy Vaihda suodatin tai
viimeistään 2 kuukauden kuluttua on suodattimen vaikutus heikentynyt. Hygienisistä
syistä ja laitteen kalkkeutumisen estämiseksi suodatin on vaihdettava (laite voi muussa
tapauksessa vahingoittua). Varasuodattimia
voidaan ostaa alan liikkeistä (TZ70003) tai
tilata asiakaspalvelusta (467873). Jos uutta
suodatinta ei aseteta paikalleen, kierrä asetus Suodatin asentoon vanha/ei ole.
Valikkoasetuksissa voidaan laitteen asetuksia muokata yksilöllisesti.
1. Pidä painiketta off / j (12) painettuna
vähintään 3 sekunnin ajan.
2. Paina painiketta off / j (12) useasti,
kunnes näytöllä näkyy haluttu valikkokohta.
3. Valitse haluamasi asetus ylemmällä
kiertonapilla (14).
4. Vahvista painikkeella start (10).
Poistu valikosta tekemättä muutoksia asettamalla kiertovalitsin asentoon Takaisin ja
painamalla painiketta start (10).
e
e
Voit tehdä seuraavat asetukset:
Pois päältä: Tässä voidaan asettaa aika,
jonka jälkeen laite kytkeytyy pois päältä
viimeisen juomanvalmistuksen päätyttyä.
Asetus on mahdollista tehdä 15 minuutista
4 tuntiin saakka. Esiasetettu aika on 1 tunti.
Aikaa voidaan lyhentää energian säästämiseksi.
Info: Suodatinmerkillä voidaan merkitä
kuukausi, jolloin suodatin on otettu käyttöön. Voit myös merkitä kuukauden, jolloin
suodatin on seuraavan kerran vaihdettava
(viimeistään kahden kuukauden kuluttua).
Suodatin: Tässä voidaan valita, käyte-
täänkö vedensuodatinta. Jos vedensuodatinta ei käytetä, valitse asetus Suodatin
vanha/ei ole. Jos vedensuodatinta käytetään, valitse asetus Aktivoi suodatin.
Ennen kuin uutta vedensuodatinta voidaan
käyttää, se on huuhdeltava (katso luku
”Vedensuodatin” sivulla 61).
Käynnistä Calc‘n‘Clean: Tässä voidaan valita käsin huolto-ohjelmat
(Calc‘n‘Clean / Kalkinpoisto /
Puhdistus). Paina painiketta start (10) ja
suorita valittu ohjelma (katso luku ”Huoltoohjelmat” sivulla 68).
62
de
i
Lämpötila: Tässä voidaan asettaa veden/
kahvin valmistuslämpötila (korkea /
keskitaso / alhainen).
a
b
Kieli: Tässä voidaan asettaa näytön kieli.
Vedenkovuus: Tässä laitteessa on veden
kovuuden säätömahdollisuus. Veden kovuuden oikea asetus on tärkeää, jotta laite
ilmoittaa oikeaan aikaan, milloin on suoritettava kalkinpoisto. Veden kovuuden tehdasasetus on 4.
Veden kovuus voidaan mitata oheisella
testitikulla tai kysyä paikalliselta vesilaitokselta. Pidä testitikkua lyhyen aikaa vedessä,
ravistele kevyesti ja lue tulos noin minuutin
kuluttua.
Veden kovuusasteikko ja asetukset:
Asteikko
1
2
3
4
Veden kovuus
Saksa (°dH)
Ranska (°fH)
1-7
1-13
8-14
14-25
15-21
26-38
22-30
39-54
Jauhatuskarkeuden
asetus
Kahvipapujen jauhatus karkeutta voidaan
säätää kierrettävällä jauhatuskarkeuden
valitsimella (3).
Varoitus
Säädä kahvin karkeutta vain kahvimyllyn
ollessa käynnissä! Muussa tapauksessa
laite voi vaurioitua. Älä tartu käsin kahvimyllyyn.
● Säädä kahvimyllyn ollessa käynnissä
haluamasi kahvijauhojen karkeus kiertämällä valitsimen (3) asentoa hienon jauhatuskarkeuden (a: kierrä vastapäivään)
ja karkean jauhatuskarkeuden (b: kierrä
myötäpäivään) välillä.
Info: Uusi asetus on huomattavissa vasta toisen kahvikupillisen valmistumisesta
lähtien.
Vihje: Valitse tummaksi paahdetuille pavuille hienompi jauhatuskarkeus, vaaleammille
pavuille karkeampi jauhatuskarkeus.
Kahvin valmistaminen
pavuista
Espresso-/kahviautomaatti jauhaa tuoreen
kahvin jokaisella keittokerralla.
Vihje: Käytä laitteessa mieluiten espressotai kahviautomaatteihin tarkoitettuja sekoituksia. Kahvipavut on suositeltavaa joko
säilyttää viileässä paikassa, suljetussa astiassa tai pakastimessa. Kahvipavut voidaan
jauhaa myös pakastettuina.
Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä
vesisäiliöön (16). Vesisäiliössä (16) tulee
aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä
varten.
Voit valita erilaisia kahvijuomia yksinkertaisesti nappia painamalla.
Valmistelu
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
1. Aseta esilämmitetyt kupit kahvin ulostulokohdan (7) alle.
Vihje: Kun valmistat pienen espresson,
esilämmitä kuppi aina esim. kuumalla
vedellä.
2. Valitse haluttu kahvi ja määrä kiertämällä ylempää kiertonappia (14). Valittu
kahvi ja määrä näkyvät näytöllä.
63
de
i
3. Valitse haluttu kahvin vahvuus kiertämällä alempaa kiertonappia (13). Valittu
vahvuus näkyy näytöllä.
4. Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin (kuppeihin).
Huomaa: Joissakin asetuksissa kahvi valmistetaan kahdessa eri vaiheessa (katso
luku ”aromaDoubleShot” sivulla 60). Odota,
kunnes toiminto on päättynyt kokonaan.
Keittäminen voidaan lopettaa ennenaikaisesti painamalla uudelleen painiketta start
(10).
Kahvin valmistaminen
kahvijauhoista
Huomaa: Toista toimenpide jos haluat valmistaa uuden kupillisen kahvia. Jos kahvia
ei valmisteta 90 sekunnin sisällä, kahvinkeittokammio tyhjenee automaattisesti estäen siten ylitäyttymisen. Laite huuhtelee.
Kuuman veden valmistus
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella
paljon. Kosketa maidonvaahdotinta (6) ainoastaan sen muoviosasta.
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
1. Aseta esilämmitetty kuppi tai lasi maidonvaahdottimen ulostulokohdan (6)
alle.
2. Aseta kiertovalitsin (6d) vaakasuoraan.
Tällä espresso-/kahviautomaatilla voidaan
valmistaa kahvia myös kahvijauhoista (ei
instant-jauheesta).
Ohje: aromaDoubleShot-toiminto ei ole
käytettävissä, kun kahvia valmistetaan jauhekahvista.
Tärkeää: Täytä päivittäin raikasta vettä
vesisäiliöön (16). Vesisäiliössä (16) tulee
aina olla riittävästi vettä laitteen käyttöä
varten.
Valmistelu
1. Avaa kahvijauholaatikko (4).
2. Täytä laitteeseen enintään 2 mittalusikallista kahvijauhoja.
Varoitus: Älä täytä kokonaisia papuja
tai instant-kahvijauhetta.
3. Sulje kahvijauholaatikko (4).
4. Valitse haluttu juoma kiertämällä ylempää kiertonappia (14) (vain yksi kuppi
mahdollinen).
5. Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kahvi valmistuu ja valuu kuppiin.
64
3. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos. Laite kuumenee. Kuumaa vettä
valuu noin 40 sekunnin ajan maidonvaahdottimen (6) ulostulosta.
4. Lopeta toiminto työntämällä maidonvaahdotin (6) sisään.
de
i
Maitovaahdon ja lämpimän
maidon valmistus
¡ Palovammojen vaara!
Maidonvaahdotin (6) kuumenee todella
paljon. Kosketa maidonvaahdotinta (6) ainoastaan sen muoviosasta.
Vihje: Vaahdota ensin maito ja keitä sitten
kahvi tai vaahdota maito erikseen ja kaada
se kahvin päälle.
Laitteen tulee olla käyttövalmis.
1. Aseta esilämmitetty kuppi/astia ulostulon (6c) alle.
2. Ohjaa maitoletku (6e) maitosäiliöön.
3. Aseta kiertovalitsin (6d) kuuman maidon
tai maitovaahdon kohdalle.
i
j
4. Paina painiketta h (11).
Painike h (11) vilkkuu, laite kuumenee
nyt noin 20 sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytöllä näkyy Irrota
vaahdotin.
5. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
¡ Palovammojen vaara!
Maitovaahto tai kuuma maito tulee ulos
maidonvaahdottimesta (6) suurella paineella. Maitoroiskeet voivat aiheuttaa palovammoja. Avaa maidonvaahdotin (6) varovasti.
Älä koske ulostuloon (6c) tai osoita sitä
ketään kohden.
6. Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
Vihje: Valmistat maitovaahdon parhaiten
käyttämällä kylmää maitoa, jonka rasvapitoisuus on vähintään 1,5%.
Tärkeää: Kuivuneita maitojäämiä on vaikea
poistaa. Puhdista sen vuoksi
maitovaahdotin (6) ehdottomasti jokaisen
käyttökerran jälkeen haalealla vedellä ja
huuhtele Huuhtele maitosuutin ohjelmaa käyttäen (katso sivu 66).
Huolto ja päivittäinen
puhdistus
¡ Sähköiskun vaara!
Vedä verkkopistoke pistorasiasta ennen
laitteen puhdistamista.
Laitetta ei missään tapauksessa saa upottaa veteen. Älä käytä painepesuria.
● Puhdista laitteen ulkokuori pyyhkimällä
pehmeällä, kostealla pyyhkeellä.
● Älä käytä hankaavia pyyhkeitä tai puhdistusaineita.
● Pyyhi välittömästi kalkin, kahvin, maidon
ja kalkinpoistoaineen jäämät. Ne voivat
aiheuttaa korroosiota.
● Vedä tippa-astiaa (8c) ja kahvinporoastiaa
(8b) eteenpäin. Irrota suojus (8a) ja tippalevy (8d). Tyhjennä ja puhdista tippa-astia
ja kahvinporoastia.
● Irrota ja puhdista kahvijauhelaatikko (4).
● Irrota uimuri (8e) ja puhdista kostealla
liinalla.
65
de
i
f
● Älä pese seuraavia osia astianpesukoneessa: Säilytyslokeron kansi (5c), tippaastian suojus (8a), uimuri (8e), kahvijauhelaatikko (4), keittoyksikkö (5a).
● Seuraavat osat voidaan pestä astianpesukoneessa: Tippa-astia (8c), kahvijauheastia (8b), tippalevy (8d), aromikansi (2)
ja jauhelusikka (18).
● Pyyhi laitteen sisäpuoli (ei astioita eikä
kahvijauhelaatikkoa).
Tärkeää: Tippa-alusta (8c) ja kahvinporoastia (8b) täytyy tyhjentää ja puhdistaa päivittäin, jotta vältetään homeen muodostuminen.
Huomaa: Jos laite kytketään päälle kylmänä verkkokytkimellä O / I (9) tai laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti kahvinkeiton
jälkeen, laite suorittaa huuhtelun automaattisesti. Näin ollen laite puhdistuu itsestään.
Tärkeää: Jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan (esim. loma), koko laite tulee puhdistaa perusteellisesti, mukaan lukien maidonvaahdotin ja keittoyksikkö.
Maitojärjestelmän puhdistaminen
Jos maitojärjestelmää ei puhdisteta maidonvalmistuksen jälkeen, näytöllä näkyy tietyn
ajan kuluttua ilmoitus Huuhtele
maitosuutin!
Puhdista maitojärjestelmä jokaisen käyttökerran jälkeen! Jätä kiertovalitsin (6d) puhdistusta varten viimeisen käyttökerran mukaiseen asentoon.
Maitojärjestelmän automaattinen
esipuhdistus:
66
1. Valitse kiertonapilla (14) .
2. Aseta tyhjä, mahdollisimman korkea
astia ulostulon (6c) alle.
3. Työnnä kahvin ulostulo mahdollisimman
lähelle astiaa.
4. Aseta maitoletkun (6e) pää astiaan.
5. Paina käynnistyspainiketta start (10).
6. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
Laite täyttää nyt astian automaattisesti vedellä ja imee veden takaisin maitoletkuun
(6e) huuhtelun suorittamista varten.
Huuhtelutoimenpide päättyy automaattisesti
noin 1 minuutin kuluttua.
7. Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä
se sisään.
8. Tyhjennä astia ja puhdista maitoletku
(6e).
Puhdista lisäksi suutinosa huolellisesti
säännöllisin väliajoin (astianpesukoneessa
tai käsipesussa).
Maitojärjestelmän purkaminen puhdistamista varten:
1. Irrota ulostulo (6c) höyryventtiilistä (6a)
(Kuva C).
2. Puhdista yksittäiset osat astianpesuaineella ja pehmeällä harjalla. Liota tarvittaessa lämpimässä pesuvedessä.
3. Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä ja
kuivaa.
4. Kokoa kaikki osat ja aseta paikalleen
vasteeseen asti.
de
i
5. Puhdista keittoyksikkö (5a) huolellisesti
juoksevalla vedellä.
¡ Palovammojen vaara!
Käytä laitetta vain, kun maidonvaahdotin (6)
on asennettu kokonaan.
Keittoyksikön puhdistaminen
Puhdista keittoyksikkö säännöllisesti!
Keittoyksikön automaattinen esipuhdistus:
1. Valitse kiertonapilla (14) .
2. Aseta ulostulon (7) alle tyhjä lasi.
3. Paina käynnistyspainiketta start (10).
Laite huuhtelee.
e
Automaattisen puhdistusohjelman lisäksi
voidaan keittoyksikkö (5a) irrottaa säännöllisin väliajoin puhdistamista varten (Kuva E
ohjeen alussa).
1. Kytke laite pois päältä verkkokatkaisijalla O / I (9). Minkään painikkeen merkkivalo ei saa palaa.
2. Avaa ovi (5b) keittoyksikköön.
3. Työnnä kahvinkeittoyksikön punainen
lukitus (5e) kokonaan vasemmalle.
4. Paina punaista painonappia (5d) ja tartu
kahvinkeittoyksikköön sen kiinnipitokohdista ja ota se varovaisesti ulos.
Tärkeää: Älä käytä puhdistukseen huuhtelu- ja puhdistusaineita. Älä pese laitetta
astianpesukoneessa.
6. Puhdista laitteen sisäosat kostealla liinalla ja poista mahdolliset kahvijäämät.
7. Anna keittoyksikön (5a) ja laitteen sisäosan kuivua.
8. Työnnä keittoyksikkö (5a) paikalleen
vasteeseen asti.
9. Työnnä punainen lukitus (5e) kokonaan
oikealle ja sulje ovi (5b).
Ohje: Keittoyksikön tiivisteet on rasvattava
säännöllisesti perusteellisen puhdistuksen
jälkeen. Levitä tiivisteille ohuelti tarkoitukseen sopivaa rasvaa (tilausnumero
311368).
67
de
i
Energiansäästöohjeita
● Täysautomaattinen espressolaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin
kuluttua (tehdasasetus). Esiasetettu aika
on yksi tunti. Aikaa voidaan kuitenkin
lyhentää (katso Pois päältä luvussa
”Valikkoasetukset” sivulla 62).
● Jos täysautomaattista espressokeitintä ei
käytetä, kytke laite pois päältä. Paina
painiketta off / j (12). Laite suorittaa
huuhtelun ja kytkeytyy pois päältä.
● Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon
valmistumista. Ennenaikainen kahvin tai
maitovaahdon valmistumisen keskeyttäminen lisää energiankulutusta ja jäämäveden määrää tiputusastiassa.
● Suorita kalkinpoisto ja puhdistus säännöllisin väliajoin välttääksesi kalkin kovettumista kiinni laitteeseen. Kuivunut kalkki
lisää energiankulutusta.
e
Huolto-ohjelmat
Vihje: Katso myös pikaohje säilytyslokerossa (5c).
Käytöstä riippuen näytöllä näkyvät tietyin
väliajoin seuraavat ilmoitukset:
Suorita kalkinpoisto! tai
Suorita puhdistus! tai
Suorita Calc‘n‘Clean!
Puhdista laite tai poista kalkki tällöin välittömästi vastaavalla ohjelmalla. Valinnaisesti
voidaan molemmat toimenpiteet suorittaa
myös yhdessä Calc‘n‘Clean-puhdistusohjelmalla (katso luku ”Calc‘n‘Clean” sivulla 70).
Ellei huolto-ohjelmia ajeta ohjeiden mukaisesti, laite voi rikkoontua.
Varoitus
Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä
kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden
mukaisesti. Noudata puhdistusainepakkauksen turvallisuusohjeita.
Huolto-ohjelmaa ei missään tapauksessa
saa keskeyttää!
68
Älä juo puhdistunesteitä tai puhdistuksen
aikana valmistuvia nesteitä!
Älä milloinkaan käytä etikkaa tai etikkapohjaisia puhdistusaineita, sitruunahappoa tai
sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita!
Kalkinpoistotabletteja tai muita kalkinpoistoaineita ei saa missään tapauksessa laittaa kahvijauholokeroon (4)!
Käyttötarkoitukseen erityisesti suunniteltuja ja tähän laitteeseen soveltuvia
kalkinpoisto- ja puhdistustabletteja voidaan ostaa alan liikkeistä ja tilata asiakaspalvelusta.
Tilausnumero
Alan
liikkeistä
Asiakas
palvelusta
Puhdistustabletit
TZ60001
310575
Kalkinpoistotabletit
TZ60002
310967
Tärkeää: Jos vesisäiliössä (16) on vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti poistaa
sieltä ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.
Kalkinpoisto
Kesto: noin 25 minuuttia
Tärkeää: Jos vesisäiliöön (16) on asetettu
vedensuodatin, se on ehdottomasti poistettava ennen kalkinpoistoa.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
kalkinpoisto!, paina painiketta e off / j
(12) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta start (10). Kalkinpoisto aloitetaan.
Kalkinpoisto voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta off / j (12) vähintään 3
sekunnin ajan. Paina painiketta off / j
(12) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä kiertonappia (14) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy
Käynnistä kalkinpoisto. Käynnistä
kalkinpoisto painamalla painiketta start
(10).
e
e
de
i
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä,
näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään
poistamaan suodatin ja painamaan painiketta start (10) uudelleen. Poista suodatin
nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.
Paina käynnistyspainiketta start (10).
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
Aseta vaahdotin
● Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä se
sisään.
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 1 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen. Laitteesta on nyt poistettu
kalkki ja laite on taas käyttövalmis.
● Täytä haaleaa vettä tyhjään vesisäiliöön
(16), merkintään 0,5l asti, lisää 2
Siemens kalkinpoistotablettia ja anna
niiden liueta täydellisesti.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Puhdistus
Kalkinpoisto käynnissä
3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta
start (10). Puhdistustoiminto aloitetaan.
Laitteen puhdistus voidaan suorittaa ajoittain painamalla painiketta off / j (12)
vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
off / j (12) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä
kiertonappia (14) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy Käynnistä puhdistus.
Käynnistä puhdistus painamalla painiketta
start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 10 minuutin
ajan.
Aseta säiliö
Irrota vaahdotin
● Aseta vähintään 0,5 litran vetoinen astia
ulostulon (6c) alle.
● Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 12 minuutin
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
● Huuhtele vesisäiliö (16) ja täytä puhdasta
vettä merkintään max asti.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Kalkinpoisto käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 30 sekunnin ajan ja huuhtelee laitteen.
Kesto: noin 10 minuuttia
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
puhdistus!, paina painiketta e off / j (12)
e
e
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Puhdistus käynnissä
Laite huuhtelee kahdesti.
Avaa laatikko
● Avaa kahvijauholaatikko (4).
Lisää puhdistusta.
● Lisää yksi Siemens puhdistustabletti ja
sulje lokero (4).
69
de
i
Puhdistus käynnissä
Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Laite on nyt puhdistettu ja taas käyttövalmis.
Calc‘n‘Clean
Kesto: noin 35 minuuttia
Calc‘n‘Clean toiminnolla suoritetaan samanaikaisesti sekä kalkinpoisto että laitteen
puhdistaminen. Jos näiden ohjelmien suoritusajankohdat ovat lähellä toisiaan, espresso-/kahviautomaatti ehdottaa automaattisesti tämän huolto-ohjelman käyttöä.
Tärkeää: Jos vesisäiliössä (16) on vedensuodatin, se täytyy ehdottomasti poistaa
sieltä ennen huolto-ohjelman käynnistämistä.
Kun näytöllä näkyy ilmoitus Suorita
Calc‘n‘Clean!, paina painiketta off / j
(12) 3 sekunnin ajan ja paina lopuksi painiketta start (10).
Huolto-ohjelma aloitetaan.
Calc‘n‘Clean-toiminto voidaan suorittaa
ajoittain painamalla painiketta off / j (12)
vähintään 3 sekunnin ajan. Paina painiketta
off / j (12) nopeasti kaksi kertaa. Kierrä
kiertonappia (14) niin pitkään, kunnes näytöllä näkyy Käynnistä Calc‘n‘Clean.
Käynnistä Calc‘n‘Clean-toiminto painamalla
painiketta start (10).
Näyttö ohjaa ohjelman läpi.
e
e
e
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Laite huuhtelee kahdesti.
70
Avaa laatikko
● Avaa kahvijauholaatikko (4).
Lisää puhdistusta.
● Lisää yksi Siemens puhdistustabletti ja
sulje lokero (4).
Huomaa: Jos vedensuodatin on käytössä,
näytöllä näkyy ilmoitus, jossa pyydetään
poistamaan suodatin ja painamaan painiketta start (10) uudelleen. Poista suodatin
nyt, jos sitä ei ole poistettu jo aikaisemmin.
Paina käynnistyspainiketta start (10).
Lisää kalkinpoistoa.
Paina start
● Täytä haaleaa vettä tyhjään vesisäiliöön
(16), merkintään 0,5l asti, lisää 2
Siemens kalkinpoistotablettia ja anna
niiden liueta täydellisesti.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 10 minuutin
ajan.
Aseta säiliö
Irrota vaahdotin
● Aseta vähintään 1 l vetoinen astia ulostulon (6c) alle.
● Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt n. 12 minuutin
ajan.
Puhd./täytä vesisäiliö
Paina start
● Huuhtele vesisäiliö (16) ja täytä puhdasta
vettä merkintään max asti.
● Paina käynnistyspainiketta start (10).
Calc‘n‘Clean käynnissä
Kalkinpoisto-ohjelma käy nyt noin 30 sekunnin ajan ja huuhtelee laitteen.
de
i
Aseta vaahdotin
● Sulje maidonvaahdotin (6) työntämällä se
sisään.
Calc‘n‘Clean käynnissä
Puhdistusohjelma käy nyt noin 8 minuutin
ajan.
Tyhjennä tippa-astia
Aseta tippa-astia
● Tyhjennä tiputusastia (8) ja aseta takaisin
paikalleen.
Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen. Laite on nyt puhdistettu ja
taas käyttövalmis.
Lisävarusteet
Seuraavat lisävarusteet voidaan ostaa alan
liikkeistä tai tilata asiakaspalvelusta:
Tilausnumero
Alan
liikkeistä
Asiakaspalvelusta
Puhdistus
tabletit
TZ60001
310575
Kalkinpoistotabletit
TZ60002
310967
Vedensuodatin TZ70003
467873
Maitosäiliö
(eristetty)
TZ70009
673480
Rasva (tuubi)
–
311368
Jäätymissuoja
¡ Mahdollisten jäätymisvaurioiden es-
tämiseksi kuljetuksen tai säilyttämisen aikana laite on sitä ennen tyhjennettävä huolellisesti.
Info: Laitteen tulee olla käyttövalmis ja vesisäiliön (16) täytettynä.
1. Aseta suuri astia ulostulon (6c) alle.
2. Paina painiketta h (11) .
Painike h (11) vilkkuu, laite kuumenee
nyt noin 20 sekunnin ajan. Tämän jälkeen näytöllä näkyy Irrota
vaahdotin.
3. Avaa maidonvaahdotin (6) vetämällä se
ulos ja anna höyrytä noin 15 sekunnin
ajan.
4. Kytke laite pois päältä verkkokatkaisijalla O / I (9).
5. Tyhjennä vesisäiliö (16) ja tiputusastia
(8).
Jätehuolto
A
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Laite on merkitty valtioneuvoston sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun asetuksen
(852/2004) ja EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2002/96/EY)
edellyttämällä tavalla. Direktiivi säätää EUlaajuisesta käytettyjen laitteiden palautusta
ja hyödyntämistä.
Tietoja oikeasta jätehuollosta saa myyjältä
tai kunnalliselta jäteneuvojalta.
Takuu
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan
myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut
laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä
ostokuitti.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
71
de
i
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Häiriö
Syy
Apu
Näytöllä näkyy ilmoitus
Pavut eivät putoa kahvimyllyyn (liian öljyiset pavut).
Koputa papusäiliötä (1) kevyesti.
Vaihda kahvin laatua.
Kun papusäiliö (1) on tyhjä,
pyyhi se kuivalla pyyhkellä.
Kuuman veden valmistaminen ei onnistu
Maidonvaahdotin (6) tai
maidonvaahdottimen kiinnitys likainen.
Puhdista maidonvaahdotin
(6) tai maidonvaahdottimen
kiinnitys, katso luku ”Huolto
ja päivittäinen puhdistus”.
Liian vähän tai ei ollenkaan
maitovaahtoa
tai
maidonvaahdotin (6) ei ime
maitoa.
Maidonvaahdotin (6) tai
maidonvaahdottimen kiinnitys likainen.
Puhdista maidonvaahdotin
(6) tai maidonvaahdottimen
kiinnitys, katso luku ”Huolto
ja päivittäinen puhdistus”.
Laite kalkkeentunut.
Poista kalkki laitteesta.
Sopimaton maidon laatu.
Käytä maitoa jonka rasvapitoisuus on 1,5%.
Maidonvaahdotin (6) on
koottu tai asetettu paikalleen väärin.
Kostuta maidonvaahdottimen osat ja paina ne tiukasti
yhteen.
Liian hieno jauhatus.
Kahvijauho liian hienoa.
Säädä jauhatus karkeammaksi. Käytä karkeampaa
kahvijauhoa.
Laite kalkkeentunut.
Poista kalkki laitteesta.
Sopimaton kahvin laatu.
Käytä kahvilaatua, jossa on
enemmän robusta-papuja.
Pavut eivät ole enää paahtotuoreita.
Käytä tuoreita papuja.
Jauhatusta ei ole sovitettu
kahvipapuihin.
Säädä jauhatus hienommaksi.
Jauhatus asetettu liian karkeaksi tai kahvijauho on
liian karkeaa.
Säädä jauhatus hienommaksi tai käytä hienompaa
kahvijauhoa.
Sopimaton kahvilaatu.
Käytä tummemmaksi paahdettua kahvia.
Lisää kahvipapuja!
vaikka papusäiliö (1) on
täysi tai kahvimylly ei jauha
papuja.
Kahvia tulee vain tiputellen
tai ei ollenkaan.
Kahvissa ei ole ”Cremaa”.
Kahvi on liian ”hapanta”.
Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!
72
de
i
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Häiriö
Syy
Apu
Kahvi on liian ”väkevää”.
Jauhatus säädetty liian hienoksi tai kahvijauho on liian
hienoa.
Säädä jauhatus karkeammaksi tai käytä karkeampaa
kahvijauhoa.
Sopimaton kahvin laatu.
Vaihda kahvin laatua.
Näytöllä ilmoitus Häiriö.
Soita Hotlineen.
Laitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Hotlineen.
Vedensuodatin ei pysy vesisäiliössä (16).
Vedensuodatinta ei ole kiinnitetty oikein.
Kiinnitä vedensuodatin vesisäiliöön lujasti painamalla.
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat
liian märkiä.
Jauhatus on asetettu liian
hienoksi tai karkeaksi tai
käytettävissä on liian vähän
kahvijauhoja.
Säädä jauhatus karkeammaksi tai hienommaksi tai
mittaa 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhoja.
Näytöllä näkyy teksti
Keittoyksikkö (5) likainen.
Puhdista keittoyksikkö (5).
Keittoyksikössä (5) on liian
paljon jauhokahvia.
Puhdista keittoyksikkö (5)
(mittaa enintään 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhoja).
Puhdista keittoyksikk.
Keittoyksikön mekanismi on Irrota keittoyksikkö ja käsitjäykkä.
tele tiivisteet tarkoitukseen
sopivalla rasvalla (tilausnumero 311368), katso luku
”Huolto ja päivittäinen puhdistus”.
Kahvin tai maitovaahdon
laatu vaihtelee huomattavasti.
Laite kalkkeentunut.
Poista laitteesta kalkki käyttöohjeessa neuvotulla tavalla käyttämällä kahta kalkinpoistotablettia.
Kun tiputusastia (8) irrotetaan, laitteen sisäpohjalla
näkyy sille tippunutta vettä.
Tiputusastia (8) on irrotettu
liian aikaisin.
Irrota tiputusastia (8) vasta
kun viimeisestä juoman
valmistumisesta on kulunut
muutama sekunti.
Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!
73
de
i
Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen
Häiriö
Syy
Apu
Näytöllä näkyy teksti
Keittoyksikkö (5) puuttuu tai
sitä ei tunnisteta.
Kytke laite pois päältä, kun
keittoyksikkö (5) on asetettu
paikalleen. Odota 3 sekuntia ja kytke laite takaisin
päälle.
Tehdasasetuksia on
muutettu ja ne halutaan
ottaa uudelleen käyttöön
(Nollaus).
Käyttäjä on tehnyt
asetuksia, joita hän ei enää
halua käyttää.
Kytke verkkokytkimellä O / I
(9) varustettu laite pois päältä. Paina painiketta off /
j (12) ja painiketta h (11) ja
kytke verkkokytkimellä O / I
(9) varustettu laite takaisin
päälle. Vahvista sitten painikkeella start (10).
Tehdasasetukset on otettu
käyttöön.
Aseta keittoyksikk.
e
Ellei toimintahäiriöitä voida korjata, soita Hotline palvelupuhelimeen!
Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä (jännite/taajuus)
220-240 V / 50-60 Hz
Teho
1600 W
Pumpun maksimipaine (staattinen)
15 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)
1,7 l
Kahvipapusäiliön maksimitilavuus
300 g
Johdon pituus
100 cm
Mitat (K x L x S)
385 x 280 x 479 mm
Paino, tyhjänä
9,3 kg
Kahvimylly
Keraaminen
74
de
es
Índice
Volumen de suministro .............................76
Visión de conjunto ....................................76
Funciones de manejo ...............................77
− Interruptor de red O / I............................77
− Tecla off / j........................................77
− Tecla h.................................................77
− Tecla start .............................................77
− Botón giratorio «Intensidad del café»....77
− Botón giratorio «Selección de bebidas» 77
− Espumador ............................................77
− Selector giratorio ...................................78
Mensajes del display ................................78
aromaDoubleShot.....................................78
Preparación de la máquina antes de usarla
por primera vez.........................................78
Filtro de agua............................................80
Ajustes de menú .......................................81
− Desconexión.....................................81
− Filtro ..................................................81
− Iniciar Calc‘n‘Clean .......................81
− Temp. ....................................................81
− Idioma ..................................................81
− Dureza del agua .............................81
Ajuste del grado de molido .......................82
Preparación con café en grano ................82
Preparación con café molido ....................83
Calentar agua ...........................................83
Preparar espuma y leche caliente ............84
Cuidado y limpieza diaria .........................84
− Limpieza del espumador .......................85
− Limpieza de la unidad de preparación ..86
Recomendaciones para ahorrar energía ..87
Programas de servicio ..............................87
− Descalcificación ....................................88
− Limpieza ................................................89
− Calc‘n‘Clean ..........................................89
Protección contra la formación de hielo ...90
Accesorios ................................................91
Eliminación ...............................................91
Garantía....................................................91
Resolución de algunos problemas
sencillos ................................................. 92
Datos técnicos ....................................... 94
e
Estimado amante del café,
enhorabuena por haber adquirido esta cafetera automática de café expreso de la casa
Siemens.
Tenga en cuenta asimismo las instrucciones
breves adjuntas, también aplicables a todos
los modelos, que se recomienda guardar en
el lugar especial previsto (5c) a tal in.
Indicaciones de seguridad
Lea detenidamente las instrucciones de
manejo antes de manejar la cafetera y
guárdelas después para su posterior
consulta. Si la vende, no olvide adjuntar
el manual de instrucciones.
Esta cafetera automática de café expreso ha sido diseñada para la preparación
de pequeñas cantidades de café para
uso doméstico o en entornos no industriales, equiparables a los domésticos,
como p.ej. cocinas utilizadas por empleados de tiendas, oicinas, entornos
rurales y otros entornos industriales, así
como la utilización por huéspedes de
pensiones, pequeños hoteles y alojamientos similares.
¡ ¡Peligro de descargas eléctricas!
Conecte y opere la máquina únicamente
siguiendo las indicaciones de la placa de
características.
Utilícela sólo si el cable de alimentación y la
máquina se encuentran en perfecto estado.
Utilice la máquina sólo en espacios interiores a temperatura ambiente.
No permitir el uso del aparato a personas
(incluidos niños) con capacidades intelectuales o sensoriales disminuidas o con insuiciente experiencia y conocimientos, a
no ser que sean vigilados o hayan sido
instruidos en el manejo del aparato por la
persona responsable de su seguridad.
Mantenga la máquina fuera del alcance de
los niños. Asegúrese de que no juegan con
ella.
75
de
es
En caso de que se produzca una avería,
desconecte inmediatamente la máquina de
la red eléctrica.
Para evitar riesgos, las reparaciones de la
máquina (p.ej. el cambio de un cable de
alimentación dañado) sólo podrá realizarlas
nuestro servicio de asistencia técnica.
No sumerja nunca en agua la máquina ni el
cable de conexión a la red.
No meta la mano en el molino.
Utilice la máquina sólo en espacios protegidos contra las heladas.
¡ ¡Peligro de quemadura!
La salida (6c) del espumador se calienta
mucho. Después de utilizarlo, no lo toque
hasta que se haya enfriado.
Utilice la máquina sólo si el espumador (6)
está completamente montado e instalado.
¡ ¡Peligro de asixia!
No deje que los niños jueguen con el embalaje.
Volumen de suministro
Véase el esquema al comienzo de las
instrucciones.
1 Cafetera automática de café expreso
TE503
2 Instrucciones breves
3 Instrucciones de uso
4 Espumador/Selector giratorio
5 Tira de prueba de dureza del agua
6 Cuchara dosiicadora
7 Grasa (tubo)
76
Visión de conjunto
Figuras A, B, C, D y E
1 Recipiente para café en grano
2 Tapa para conservar el aroma
3 Selector giratorio para el ajuste del
grado de molido
4 Cajón para el café molido
(café molido/pastilla de limpieza)
5 Unidad de preparación (igura E)
a) Unidad de preparación
b) Puerta
c) Compartimento para guardar las
instrucciones breves
d) Tecla
e) Cierre
6 Espumador (igura C)
a) Válvula de vapor
b) Tobera de aire
c) Salida
d) Selector giratorio para
leche caliente/espuma
e) Conducto para la leche
7 Dispensador de café de altura regulable
8 Bandeja de goteo (igura D)
a) Embellecedor de las bandejas de
goteo
b) Recipiente para los posos de café
c) Bandeja de goteo del dispensador de
café
d) Rejilla del dispensador de café
e) Flotador
9 Interruptor de red O / I
10 Tecla start
11 Tecla h
12 Tecla off / j
13 Botón giratorio «Intensidad del café»
14 Botón giratorio «Selección de bebidas»
15 Display
16 Depósito de agua desmontable
17 Tapa del depósito de agua
18 Cuchara dosiicadora/mango del iltro
(ayuda para cargar el iltro de agua)
19 Compartimento para cuchara
dosiicadora
20 Cable de conexión a la red
con compartimento para guardarlo
e
de
es
Funciones de manejo
Interruptor de red O / I
El interruptor de red O / I (9) se utiliza para
encender o apagar completamente la máquina (la alimentación se interrumpe).
Importante: ejecute el programa de lavado
antes de apagarla o utilice la tecla off / j
(12) para apagar.
e
e
Tecla off / j
Pulsando brevemente la tecla off / j (12)
la máquina realiza la limpieza y se apaga.
Pulsando prolongadamente la tecla
off / j (12) se accede a los ajustes de
usuario o se inicia la función de descalciicación y limpieza.
e
e
Tecla h
Pulse la tecla h (11) para generar vapor
para preparar espuma o leche caliente.
Tecla start
Pulsando la tecla start (10) se comienzan a
preparar bebidas o se inicia un programa
de servicio. El proceso de preparación de
bebidas puede interrumpirse antes de tiempo volviendo a pulsar la tecla start (10).
Botón giratorio «Intensidad del café»
Con el botón giratorio (13)
se ajusta la intensidad del
café.
h
hasta
g
Botón giratorio «Selección de bebidas»
Este botón giratorio (14) se
utiliza para seleccionar la
bebida deseada y la cantidad y para modiicar los
ajustes de usuario.
a
hasta
c
b
hasta
d
e
f
Expreso pequeño
Expreso
Café corto
Café
Café largo
2 expresos pequeños
2 expresos
2 cafés cortos
2 cafés
2 cafés largos
Limpiar máquina
Limpiar espumador
Nota: si se selecciona una bebida que no
se puede preparar, aparece en el display
Combinación no válida. Modiique la
intensidad o la bebida seleccionada.
Espumador
El espumador (6) puede abrirse tirando
hacia fuera y cerrarse presionando hacia
dentro.
Muy suave
Suave
Normal
Fuerte
DoubleShot fuerte +
DoubleShot fuerte ++
Con estas intensidades del
café, el café se escalda en
dos fases. Véase la página 78
del capítulo
«aromaDoubleShot» .
77
de
es
Selector giratorio
Para preparar espuma (por ejemplo para
latte macchiato o capuchino), gire el icono
hacia delante.
Para calentar leche, gire el icono hacia
delante.
Para calentar agua, coloque horizontalmente el selector giratorio.
j
La función aromaDoubleShot está activa
con los siguientes ajustes:
i
Preparación de la
máquina antes de usarla
por primera vez
Mensajes del display
Además del estado de funcionamiento actual, en el display (15) se visualizan distintos mensajes que le ofrecen información
sobre el estado de la máquina o le avisan
de cuándo es necesaria su intervención. En
cuanto se ha tomado la medida necesaria,
el mensaje desaparece y se vuelve a visualizar el menú para la selección de bebidas.
aromaDoubleShot
Cuanto más prolongado sea el tiempo de
preparación del café, tantas más sustancias
amargas y olores no deseados podrán producirse. Esto puede afectar al sabor del
café y diicultar su digestión. Por esa razón,
la cafetera TE503 dispone de una función
especial aromaDoubleShot para el café
extra fuerte. Una vez preparada la mitad de
la cantidad, se vuelve a moler café y se
escalda, de manera que sólo se producen
olores agradables y aromáticos.
78
Aspectos generales
Llene los recipientes respectivos únicamente con agua limpia fría sin gas y preferiblemente con mezclas de granos de café aptas para máquinas automáticas o máquinas
de café expreso. Evite el uso de granos
glaseados, caramelizados o azucarados y
no utilice nunca café torrefacto, ya que
provocan la obstrucción del molino.
En esta máquina se puede ajustar la dureza del agua. El ajuste de fábrica de la dureza del agua es 4. Compruebe la dureza del
agua utilizada con la tira de comprobación
adjunta. Si el valor obtenido en la comprobación no es igual a 4, programe la máquina
correctamente tras ponerla en funcionamiento (véase Dureza del agua en la página
81 del capítulo «Ajustes de menú»).
Puesta en funcionamiento
1. Coloque la cafetera automática de café
expreso en una supericie plana impermeable que aguante bien su peso.
Asegúrese de que las rejillas de ventilación de la máquina no estén obstruidas.
2. Extraiga el cable del compartimento (20)
y conéctelo a la red eléctrica. La longitud del cable puede ajustarse empujándolo hacia atrás y hacia arriba o extrayéndolo hacia abajo. Para ello, coloque
el lado trasero de la máquina p.ej. en el
borde de una mesa y tire del cable hacia abajo o hacia arriba.
de
es
3. Monte el espumador. Utilice la máquina
sólo si el espumador (6) está completamente montado e instalado.
4. Levante la tapa del depósito de agua
(17).
5. Retire el depósito de agua (16), límpielo
y llénelo de agua limpia hasta la marca
max.
6. Coloque el depósito de agua (16) sin
ladearlo y haga presión sobre él hacia
abajo.
7. Vuelva a cerrar la tapa del depósito de
agua (17).
8. Llene el recipiente para granos de café
(1) con café en grano. (Para la
preparación con café molido véase la
página 83 del capítulo «Preparación con
café molido»).
9. Pulse el interruptor de red O / I (9). En el
display (15) aparece el menú para ajustar el idioma.
10. Seleccione el idioma deseado con el
botón giratorio superior (14).
Pueden seleccionarse los siguientes
idiomas:
English
Français
Svenska
Polski
Türkçe
Norsk
Português
ελληνικα
русский
Nederlands
Italiano
Español
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
български
12. Coloque un recipiente apropiado debajo
de la salida (6c).
13. Tire con cuidado del espumador (6) para
abrirlo. La máquina lava con agua el espumador (6). En el display aparece
Introducir espumador.
14. Presione hacia dentro el espumador (6)
para cerrarlo.
La máquina empieza a calentarse e inicia el
proceso de lavado. Sale un poco de agua
del dispositivo de salida del café. Si en el
display aparece la selección de bebidas, la
máquina está lista para el servicio.
Apagar la máquina
Si la máquina no se utiliza durante una
hora, se limpia automáticamente y se apaga (la duración se puede ajustar, véase la
página 81 del capítulo Desconexión).
Excepción: si sólo se ha preparado agua
caliente o vapor, la máquina se apagará sin
realizar el proceso de lavado.
Para apagarla antes a mano, pulse la tecla
off / j (12). La máquina realiza el proceso de lavado y se apaga.
e
Nota: la primera vez que se utiliza, tras
haber ejecutado un programa de servicio o
si la máquina no se utilizado durante un
periodo de tiempo prolongado, la primera
bebida aún no tiene todo el aroma y no se
debería beber.
La primera vez que se utilice la cafetera
automática, sólo se conseguirá una crema
consistente y de poros inos después de
haber preparado varias tazas de café.
Tras un uso prolongado, es habitual que
se formen gotas de agua en las rejillas de
ventilación.
11. Pulse la tecla start (10). El idioma seleccionado se guarda. En el display
aparece Extraer espumador.
79
de
es
Filtro de agua
Un iltro de agua puede impedir que se
produzcan depósitos de cal.
Antes de poder utilizar un nuevo iltro de
agua, es necesario limpiarlo. Proceda para
ello del siguiente modo:
1. Fije el iltro con ayuda de la cuchara
dosiicadora (18) en el depósito.
2. Llene de agua el depósito (16) hasta la
marca max.
3. Mantenga pulsada la tecla
off / j (12)
durante al menos 3 segundos. El ajuste
de menú se abre.
4. Pulse la tecla
off / j (12) repetidamente hasta que aparezca en el display
Sin filtro/filtro viejo.
5. Seleccione con el botón giratorio superior (14) Activar filtro.
6. Pulse la tecla start (10).
7. Coloque un recipiente de 0,5 litros
debajo de la salida (6c).
8. Pulse la tecla start (10).
9. Abra el espumador (6) tirando de él
hacia fuera.
10. El agua comienza a pasar por el iltro
para lavarlo.
11. Cierre el espumador (6) presionándolo
hacia dentro.
12. Vacíe el recipiente a continuación.
La máquina vuelve a estar lista para el servicio.
e
El iltro deja de ser efectivo cuando se visualiza Cambiar filtro o como muy
tarde transcurridos 2 meses desde su colocación. Llegado el momento, el iltro deberá
cambiarse por razones higiénicas y para
que la máquina no se calciique (puede
resultar deteriorada). Puede conseguir iltros de repuesto en establecimientos comerciales (TZ70003) o a través del servicio
de asistencia técnica (467873). Si no coloca un iltro nuevo, ajuste Filtro a Sin
filtro/filtro viejo.
e
Información: con el indicador de iltro podrá marcar el mes en el que ha colocado el
iltro. También podrá marcar el mes en el
que deberá cambiar el iltro la próxima vez
(como muy tarde después de dos meses).
Información: al lavar el iltro se activa el
ajuste para que, en el momento preciso, se
visualice Cambiar filtro.
Información: si no utiliza la máquina durante un periodo de tiempo prolongado (p.
ej. durante las vacaciones), antes de volver
a utilizarla deberá lavar el iltro. Prepare
una taza de agua caliente y tírela.
80
de
es
Ajustes de menú
Dureza del agua: En esta máquina se
En los ajustes de menú podrá adaptar la
máquina individualmente
1. Mantenga pulsada la tecla off / j (12)
durante al menos 3 seg.
2. Pulse la tecla off / j (12) repetidamente hasta que aparezca en el display
la opción de menú deseada.
3. Seleccione el ajuste deseado con el
botón giratorio superior (14).
4. Conirme con la tecla start (10).
Para salir del menú sin realizar cambios,
coloque el selector giratorio en Volver y
pulse la tecla start (10).
e
e
Puede realizar los siguientes ajustes:
Desconexión: Aquí puede ajustarse el
intervalo de tiempo tras el que la máquina
se apagará automáticamente después de
preparar la última bebida. El ajuste puede
oscilar entre 15 minutos y 4 horas. El ajuste
por defecto es una hora. Este valor puede
reducirse para ahorrar energía.
puede ajustar la dureza del agua. Es importante ajustarla correctamente para que la
máquina pueda indicar a tiempo el momento
en que se debe descalciicar. El ajuste por
defecto de la dureza del agua es 4.
La dureza se puede determinar utilizando la
tira de prueba adjunta o consultar llamando
a la empresa de abastecimiento de agua de
su zona.
Mantenga brevemente dentro del agua la tira
de prueba, sacúdala ligeramente y lea el
resultado cuando haya pasado un minuto.
Dureza del agua y niveles de ajuste:
Nivel
Dureza del agua
Alemania (°dH)
Francia (°fH)
1
1-7
1-13
2
8-14
14-25
3
15-21
26-38
4
22-30
39-54
Filtro: Aquí puede ajustarse si se utiliza
un iltro de agua. Si no se utiliza ninguno,
gire el ajuste a Sin filtro/filtro viejo.
Si se utiliza uno, gire el ajuste a Activar
filtro. Antes de poder utilizar un nuevo
iltro de agua, debe lavarse este (véase la
página 80 del capítulo «Filtro de agua»).
Iniciar Calc‘n‘Clean: Aquí pueden seleccionarse manualmente los programas de
mantenimiento (Calc‘n‘Clean /
descalc. / limpieza). Pulsar la tecla
start (10) y ejecutar el programa seleccionado (véase la página 87 del capítulo
«Programas de servicio»).
Temp.: Aquí puede ajustarse la temperatura
(alta / media / baja).
Idioma: Aquí puede ajustarse el idioma del
display.
81
de
es
Ajuste del grado de molido Preparación con café en
grano
El grado de molido del café se puede ajus-
tar con el selector giratorio (3) para el ajuste del grado de molido.
¡Atención!
El grado de molido sólo se puede ajustar
mientras el molino funciona, de lo contrario
la máquina puede resultar dañada. No
meta la mano en el molino.
● Con el molino en funcionamiento, ajuste
el selector giratorio (3) de café molido
ino (a: Giro en el sentido contrario a las
agujas del reloj) a café molido más grueso (b: Giro en el sentido de las agujas del
reloj).
a
b
Esta cafetera automática de café expreso
muele café fresco cada vez que se hace
café.
Sugerencia: utilice preferiblemente mezclas de granos para máquinas de café expreso o normal. Para conseguir una calidad
óptima, los granos deben conservarse cerrados y en un lugar frío, o también pueden
congelarse. Los granos también pueden
molerse aunque estén congelados.
Importante: cambie todos los días el agua
del depósito de agua (16). El depósito deberá disponer siempre del agua suiciente
para que la máquina pueda funcionar.
Se pueden preparar distintos tipos de café
pulsando simplemente un botón.
Información: el nuevo ajuste sólo surte
efecto a partir de la segunda taza de café.
Sugerencia: con granos de café muy tostados, ajuste un grado de molido más ino; en
caso de granos menos tostados, ajuste un
grado de molido más grueso.
Preparación
La máquina ha de estar lista para funcionar.
1. Coloque la taza o tazas precalentadas
debajo del dispensador de café (7).
Sugerencia: para preparar un expreso
pequeño, precaliente la taza p.ej. con
agua caliente.
2. Seleccione el café deseado y la cantidad deseada girando el botón superior
(14). El café seleccionado y la cantidad
se visualizan en el display.
3. Seleccione la intensidad deseada del
café girando el botón inferior (13). La
intensidad seleccionada se visualiza en
el display.
4. Pulse la tecla start (10).
La máquina escalda el café y la taza o tazas empiezan a llenarse.
Nota: con algunos ajustes el café se prepara en dos fases (véase la página 78 del capítulo «aromaDoubleShot»). Espere hasta
que el proceso de lavado haya concluido
totalmente.
82
de
es
Pulse de nuevo la tecla start (10) para inalizar antes de tiempo el proceso de escaldado.
Preparación con café
molido
Esta cafetera automática también puede
funcionar con café molido (no café soluble).
Nota: la función aromaDoubleShot no está
disponible si se utiliza café molido.
Calentar agua
¡ ¡Peligro de quemadura!
El espumador (6) se calienta mucho. Toque
solamente la parte de plástico del espumador (6).
La máquina ha de estar lista para funcionar.
1. Coloque la taza o el vaso precalentados
debajo de la salida del espumador (6).
2. Coloque el selector giratorio (6d) en
posición horizontal.
Importante: cambie todos los días el agua
del depósito de agua (16). El depósito deberá disponer siempre del agua suiciente
para que la máquina pueda funcionar.
Preparación
1. Abra el cajón del café molido (4).
2. Llene como máximo 2 cucharas dosiicadoras rasas de café molido.
Atención: no utilice granos enteros de
café ni café soluble.
3. Cierre el cajón del café molido (4).
4. Seleccione la bebida deseada girando
el botón superior (14) (sólo es posible
una taza).
5. Pulse la tecla start (10).
La máquina escalda el café y la taza empieza a llenarse.
3. Abra el espumador (6) tirando de él
hacia fuera. La máquina empieza a
calentarse. Sale agua caliente durante
aprox. 40 segundos de la salida del
espumador (6).
4. Detenga el proceso presionando hacia
dentro el espumador (6).
Nota: repita el proceso para obtener otra
taza de café. Si no se hace café durante 90
segundos, la cámara de preparación se
vacía automáticamente para evitar que se
llene demasiado. A continuación, se inicia el
proceso de lavado.
83
de
es
Preparar espuma y leche
caliente
¡ ¡Peligro de quemadura!
El espumador (6) se calienta mucho. Toque
solamente la parte de plástico del espumador (6).
Sugerencia: espume primero la leche y
prepare después café o espume la leche
por separado y añádala al café.
Sugerencia: para conseguir la mejor espuma utilice preferentemente leche fría con al
menos un 1,5 % de materia grasa.
Importante: los restos de leche seca son
difíciles de eliminar, por lo que se
recomienda encarecidamente limpiar el
espumador (6) con agua templada cada
vez que se utilice y con ayuda del programa
Limpiar espumador (véase la página 85).
La máquina ha de estar lista para funcionar.
1. Coloque la taza precalentada debajo de
la salida (6c).
2. Introduzca el conducto para la leche
(6e) en un recipiente para leche.
3. Coloque el selector giratorio (6d) en
«Leche caliente» o «Espuma» .
¡ ¡Peligro de descargas eléctricas!
Desenchufe la máquina de la red eléctrica
antes de empezar a limpiarla, no la sumerja
nunca en agua y no utilice limpiadores a
vapor.
4. Pulse la tecla h (11) .
La tecla h (11) parpadea, la máquina
se calienta durante aproximadamente
20 segundos. Después aparece en el
display Extraer espumador.
5. Abra el espumador (6) tirando de él
hacia fuera.
● Limpie la supericie de la máquina con un
paño suave y húmedo.
● No utilice paños ni detergentes abrasivos.
● Retire siempre inmediatamente los restos
de cal, café, leche y solución descalciicadora. Dichos restos pueden producir
corrosión.
● Extraiga hacia delante la bandeja de goteo (8c) con el recipiente para los posos
de café (8b). Retire el embellecedor (8a)
y la bandeja escurridora (8d). Vacíe la
bandeja de goteo y el recipiente para los
posos de café y límpielos.
● Retire el cajón del café molido (4) y límpielo.
i
j
¡ ¡Peligro de quemadura!
Del espumador (6) sale espuma o leche
caliente con mucha presión. Las salpicaduras de leche pueden producir escaldaduras.
Abra con cuidado el espumador (6). No
toque ni dirija la salida (6c) hacia otras personas.
6. Cierre el espumador (6) presionándolo
hacia dentro.
84
Cuidado y limpieza diaria
de
es
● Desmonte el lotador (8e) y límpielo con
un paño húmedo.
Limpieza del espumador
Si no se ha limpiado el espumador tras
preparar leche, pasado un cierto tiempo
aparece en el display el mensaje Limpiar
espumador!
● Las siguientes piezas no se pueden
lavar en el lavavajillas: cierre del compartimento para guardar las instrucciones
breves (5c), embellecedor (8a), lotador
(8e), cajón del café molido (4), unidad de
preparación (5a).
● Las siguientes piezas se pueden lavar en
el lavavajillas: bandeja de goteo (8c),
recipiente para los posos de café (8b),
bandeja escurridora (8d), tapa para conservar el aroma (2) y cuchara dosiicadora (18).
● Limpie el interior de la máquina (recipientes y cajón del café molido) con un paño.
Importante: la bandeja de goteo (8c) y el
recipiente para los posos de café (8b) deben vaciarse y limpiarse a diario para evitar
la formación de moho.
Nota: si la máquina se enciende estando
fría con el interruptor de red O / I (9) o se
apaga automáticamente tras preparar café,
la máquina inicia el proceso de lavado automáticamente. Es decir, la máquina se limpia
ella misma.
Limpie espumador cada vez que lo utilice.
Para la limpieza, deje el selector giratorio
(6d) en la misma posición de la última vez
que se utilizó.
Prelavado automático del espumador:
1. Seleccione con el botón giratorio (14) .
2. Coloque un recipiente vacío lo más alto
posible debajo de la salida (6c).
3. Acerque la salida lo más posible al recipiente.
4. Introduzca en el recipiente el extremo
del conducto para la leche (6e).
5. Pulse la tecla start (10).
6. Abra el espumador (6) tirando de él
hacia fuera.
La máquina llena automáticamente el recipiente con agua y vuelve a aspirarla para
realizar el lavado a través del conducto
para la leche (6e). El proceso de lavado
concluye automáticamente después de
1 min. aproximadamente.
7. Cierre el espumador (6) presionándolo
hacia dentro.
8. Vacíe el recipiente y limpie el conducto
para la leche (6e).
f
El espumador debería limpiarse a fondo
también regularmente (a mano o en el lavavajillas).
Importante: si no se ha utilizado durante un
periodo de tiempo prolongado (p. ej. durante
las vacaciones), limpie toda la máquina a
fondo, incluyendo el espumador y la unidad
de preparación.
85
de
es
Desmontar el espumador para limpiarlo:
1. Retire la salida (6c) de la válvula de
vapor (6a). (igura C).
2. Limpie las diferentes piezas con detergente lavavajillas y con un cepillo suave.
Si es necesario, introdúzcalas en agua
caliente con detergente.
3. Enjuague todas las piezas con agua limpia y séquelas.
4. Vuelva a colocar todas las piezas y
haga presión sobre ellas hasta que encajen por completo.
¡ ¡Peligro de quemadura!
Utilice la máquina sólo si el espumador (6)
está completamente montado e instalado.
Limpieza de la unidad de preparación
¡Limpie regularmente la unidad de preparación!
Prelavado automático de la unidad de preparación:
1. Seleccione con el botón giratorio
(14) .
2. Coloque un vaso vacío debajo de la
salida (7).
e
86
3. Pulse la tecla start (10).
A continuación, se inicia el proceso de
lavado.
Además del programa de limpieza automático, la unidad de preparación (5a) debería
extraerse regularmente para limpiarla
(igura E al comienzo de las instrucciones).
1. Desconecte la máquina con el interruptor de red O / I (9). No hay ninguna tecla
encendida.
2. Abra la puerta (5b) de la unidad.
3. Desplace el cierre rojo (5e) de la unidad
de preparación totalmente hacia la
izquierda.
4. Pulse la tecla roja (5d), sujete la unidad
de preparación por las agarraderas y
extráigala con cuidado.
5. Limpie a fondo la unidad de preparación
(5a) con agua debajo del grifo.
Importante: limpie la unidad sin utilizar
ningún tipo de detergente y no la meta en el
lavavajillas.
6. Limpie a fondo el interior de la máquina
con un paño húmedo y retire los restos
de café que pueda haber.
7. Espere a que se sequen la unidad de
preparación (5a) y el interior de la máquina.
8. Vuelva a montar la unidad de preparación (5a) y presione hasta que encaje
por completo.
9. Desplace el cierre rojo (5e) totalmente
hacia la derecha y cierre la puerta (5b).
de
es
Nota: tras limpiarlas a fondo, las juntas de
obturación de la unidad de preparación se
deberían engrasar regularmente para conseguir un cuidado perfecto. Aplique alrededor de las juntas una grasa especial para
este in (nº de pedido 311368).
Programas de servicio
Sugerencia: consulte también las instrucciones breves de manejo del compartimento
(5c).
Dependiendo de la utilización, aparecerán
periódicamente en el display los siguientes
mensajes:
Descalc. necesaria!
o
Limpieza necesaria!
o
Calc’n’Clean necesario!
La máquina debería ser limpiada o descalciicada inmediatamente con el programa correspondiente. La función Calc‘n‘Clean permite agrupar los dos procesos (Véase la página
89 del capítulo «Calc‘n‘Clean» ). En caso de
que el programa no se ejecute a tiempo pueden producirse daños en la máquina.
Recomendaciones para
ahorrar energía
● La cafetera automática de café expreso
se apaga automáticamente después de
una hora (ajuste de fábrica). El tiempo
preajustado de una hora se puede acortar (véase Desconexión en la página
81).
● Apague la cafetera si no la utiliza. Pulse
para ello la tecla off / j (12). La máquina realiza el proceso de lavado y se apaga.
● En la medida de lo posible, no interrumpa
la preparación de café o de espuma. Si
se para antes de tiempo la preparación
de café o de espuma el consumo de
energía es mayor y también es mayor la
cantidad de agua residual de la bandeja
de goteo.
● Descalciique la máquina regularmente
para impedir que se produzcan calciicaciones. Los residuos de cal hacen que
aumente el consumo de energía.
e
¡Atención!
Con cada programa de servicio, utilice los
productos de descalcificación y de limpieza
según las instrucciones. Respete las indicaciones de seguridad que aparecen en el
embalaje de los productos de limpieza.
No interrumpa nunca el programa de servicio y no se beba los líquidos.
No utilice nunca vinagre, productos a base
de vinagre, ácido cítrico ni productos a
base de ácido cítrico.
No introduzca nunca pastillas ni otros productos para descalcificar en el cajón del
café molido (4).
Los productos de descalciicación y de
limpieza especialmente desarrollados
pueden obtenerse en establecimientos
comerciales y a través del servicio de
asistencia técnica.
87
de
es
Nº de
pedido
Establecimiento
comercial
Servicio de
asistencia
técnica
Pastillas de
limpieza
TZ60001
310575
Pastillas de
descalciicación
TZ60002
310967
Importante: si el depósito de agua (16)
tiene un iltro de agua dentro, es imprescindible que lo retire antes de iniciar el programa de servicio.
Descalciicación
Duración: aprox. 25 minutos.
Importante: si el depósito de agua (16)
tiene un iltro dentro, es imprescindible que
lo retire antes de iniciar el programa de
descalciicación.
Llenar descalc.
Pulsar start
● Llene el depósito de agua (16) vacío con
agua templada hasta la marca 0,5l y disuelva en ella 2 pastillas de descalciicación de Siemens.
● Pulse la tecla start (10).
Descalc. en curso
El programa de descalciicación se ejecuta
durante unos 10 minutos.
Colocar recipiente
Extraer espumador
● Coloque un recipiente de como mínimo
0,5 litros debajo de la salida (6c).
● Abra el espumador (6) tirando de él hacia
fuera.
Descalc. en curso
El programa de descalciicación se ejecuta
durante unos 12 minutos.
Si en el display se visualiza el mensaje
Descalc. necesaria!, pulse la tecla
off / j (12) durante 3 segundos y a continuación la tecla start (10).
El proceso de descalciicación comienza.
Para descalciicar la máquina, pulse la tecla
off / j (12) durante al menos 3 segundos.
A continuación, pulse brevemente dos veces la tecla off / j (12). Gire el botón
superior (14) hasta que aparezca en el
display Iniciar descalc.. Para iniciar el
proceso de descalciicación pulse la tecla
start (10).
Siga las instrucciones del display.
Limp./llenar dep. de agua
Pulsar start
Vaciar bandeja
Colocar bandeja
Descalc. en curso
e
e
e
● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a
colocarla.
Nota: si está activado el iltro de agua, aparecerá el mensaje correspondiente para
retirar el iltro y volver a pulsar la tecla start
(10). Si no lo ha hecho aún, retire ahora el
iltro. Pulse la tecla start (10).
88
● Limpie el depósito de agua (16) y llénelo
con agua limpia hasta la marca max.
● Pulse la tecla start (10).
Descalc. en curso
El programa de descalciicación se ejecuta
durante aprox. 30 segundos y la máquina
inicia el proceso de lavado.
Introducir espumador
● Cierre el espumador (6) presionándolo
hacia dentro.
El programa de descalciicación se ejecuta
durante aprox. 1 minuto.
Vaciar bandeja
Colocar bandeja
● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a
colocarla.
de
es
Calc‘n‘Clean
Si se utiliza un iltro, vuelva a colocarlo
ahora. La máquina está descalciicada y
vuelve a estar lista para funcionar.
Duración: aprox. 35 minutos.
Limpieza
Duración: aprox. 10 minutos.
Si en el display se visualiza el mensaje
Limpieza necesaria!, pulse la tecla
off / j (12) durante 3 segundos y a continuación la tecla start (10).
El proceso de limpieza comienza.
Para limpiar la máquina, pulse la tecla
off / j (12) durante al menos 3 segundos. A
continuación, pulse brevemente dos veces
la tecla off / j (12). Gire el botón superior
(14) hasta que aparezca en el display
Iniciar limpieza. Para iniciar el proceso
de limpieza pulse la tecla start (10).
Siga las instrucciones del display.
e
e
e
Vaciar bandeja
Colocar bandeja
● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a
colocarla.
Limpieza en curso
La máquina inicia dos veces la función de
lavado.
Abrir cajón
● Abra el cajón del café molido (4).
Llenar limpiador
● Introduzca una pastilla de limpieza de
Siemens y cierre el cajón (4).
Limpieza en curso
El programa de limpieza se ejecuta durante
unos 8 minutos.
Vaciar bandeja
Colocar bandeja
● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a
colocarla.
La máquina está limpia y vuelve a estar
lista para el servicio.
Calc‘n‘Clean combina las funciones individuales Descalciicación y Limpieza.
Si la inalización de ambos programas está
muy próxima, la cafetera automática preiere automáticamente este programa de
servicio.
Importante: si el depósito de agua (16)
tiene un iltro de agua dentro, es imprescindible que lo retire antes de iniciar el programa de servicio.
Si en el display se visualiza el mensaje
Calc‘n‘Clean necesario!, pulse la
tecla off / j (12) durante 3 segundos y a
continuación la tecla start (10).
El programa de servicio comienza.
Para ejecutar el programa Calc‘n‘Clean,
pulse la tecla off / j (12) durante al menos 3 segundos. A continuación, pulse brevemente dos veces la tecla off / j (12).
Gire el botón superior (14) hasta que aparezca en el display Iniciar
Calc‘n‘Clean. Para iniciar el programa
Calc‘n‘Clean, pulse la tecla start (10).
Siga las instrucciones del display.
e
e
e
Vaciar bandeja
Colocar bandeja
● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a
colocarla.
Calc‘n‘Clean en curso
La máquina inicia dos veces la función de
lavado.
Abrir cajón
● Abra el cajón del café molido (4).
Llenar limpiador
● Introduzca una pastilla de limpieza de
Siemens y cierre el cajón (4).
89
de
es
Nota: si está activado el iltro de agua, aparecerá el mensaje correspondiente para
retirar el iltro y volver a pulsar la tecla start
(10). Si no lo ha hecho aún, retire ahora el
iltro. Pulse la tecla start (10).
Calc‘n‘Clean en curso
Llenar descalc.
Pulsar start
● Vacíe la bandeja de goteo (8) y vuelva a
colocarla.
Si se utiliza un iltro, vuelva a colocarlo
ahora. La máquina está limpia y vuelve a
estar lista para el servicio.
● Llene el depósito de agua (16) vacío con
agua templada hasta la marca 0,5l y disuelva en ella 2 pastillas de descalciicación de Siemens.
● Pulse la tecla start (10).
Calc‘n‘Clean en curso
El programa de descalciicación se ejecuta
durante unos 10 minutos.
Colocar recipiente
Extraer espumador
● Coloque un recipiente de como mínimo
1 litro debajo de la salida (6c).
● Abra el espumador (6) tirando de él hacia
fuera.
Calc‘n‘Clean en curso
El programa de descalciicación se ejecuta
durante unos 12 minutos.
Limp./llenar dep. de agua
Pulsar start
● Limpie el depósito de agua (16) y llénelo
con agua limpia hasta la marca max.
● Pulse la tecla start (10).
Calc‘n‘Clean en curso
El programa de descalciicación se ejecuta
durante aprox. 30 segundos y la máquina
inicia el proceso de lavado.
Introducir espumador
● Cierre el espumador (6) presionándolo
hacia dentro.
90
El programa de limpieza se ejecuta durante
unos 8 minutos.
Vaciar bandeja
Colocar bandeja
Protección contra la
formación de hielo
¡ Para evitar daños provocados por el
hielo durante el transporte o almacenamiento, la máquina debe estar antes completamente vacía.
Información: estando la máquina lista para
el servicio y el depósito de agua (16) lleno:
1. Coloque un recipiente grande debajo de
la salida (6c).
2. Pulse la tecla h (11).
La tecla h (11) parpadea, la máquina
se calienta durante aproximadamente
20 segundos. Después aparece en el
display Extraer espumador.
3. Abra el espumador (6) tirando de él
hacia fuera y deje salir vapor durante
aprox. 15 segundos.
4. Desconecte la máquina con el interruptor de red O / I (9).
5. Vacíe el depósito de agua (16) y la bandeja de goteo (8).
de
es
Accesorios
Los siguientes accesorios se pueden obtener en establecimientos comerciales y a
través del servicio de asistencia técnica.
Nº
de pedido
Establecimiento
comercial
TZ60001
Servicio de
asistencia
técnica
310575
TZ60002
310967
TZ70003
467873
Recipiente
para la leche
(aislado)
TZ70009
673480
Grasa (tubo)
–
311368
Pastillas de
limpieza
Pastillas de
descalciicación
Filtro de agua
Eliminación
A
Elimine el embalaje respetando el medio
ambiente. Este aparato está señalizado
según la Directiva Europea 2002/96/CE
sobre aparatos eléctricos y electrónicos
antiguos (material residual eléctrico y electrónico – WEEE). La Directiva proporciona
el marco para el reciclaje y aprovechamiento de aparatos antiguos a nivel de toda la
UE.
Infórmese sobre las vías de eliminación
actuales en su distribuidor.
Garantía
CONDICIONES DE GARANTIA PAE
SIEMENS se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de
24 meses, a partir de la fecha de compra
por el usuario inal, las piezas cuyo defecto
o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de
obra necesaria para su reparación, siempre
y cuando el aparato sea llevado por el
usuario al taller del Servicio Técnico
Autorizado por SIEMENS. En el caso de
que el usuario solicitara la visita del Técnico
Autorizado a su domicilio para la reparación
del aparato, estará obligado el usuario a
pagar los gastos del desplazamiento.
Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías
producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no
están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas
por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas,
voltajes e instalación incorrecta) o falta de
seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada
aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Para la efectividad de esta garantía
es imprescindible acreditar por parte del
usuario y ante el Servicio Autorizado de
SIEMENS, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE
COMPRA que el usuario acompañará con
el aparato cuando ante la eventualidad de
una avería lo tenga que llevar al Taller
Autorizado.
La intervención en el aparato por personal
ajeno al Servicio Técnico Autorizado por
SIEMENS, signiica la pérdida de garantía.
GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE
COMPRA. Todos nuestros técnicos van
provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de
Fabricantes de Electrodomésticos) que le
acredita como Servicio Autorizado de
SIEMENS. Exija su identiicación.
Modiicaciones reservadas.
91
de
es
Resolución de algunos problemas sencillos
Problema
Causa
Indicación de display
Solución
Los granos no caen directamente en el molino
pesar de que el recipien- (son demasiado grasos).
te para granos (1) está
lleno o el molino no
muele granos de café.
Golpee suavemente el recipiente para granos (1). Si es necesario, utilice otro tipo de café.
Cuando el recipiente para granos (1) esté vacío límpielo con
un paño seco.
No es posible calentar
agua.
El espumador (6) o el oriicio del espumador están
obstruidos.
Limpie el espumador (6) o el
oriicio del espumador, véase el
capítulo «Cuidado y limpieza
diaria».
Muy poca espuma o no
hay espuma
o bien
el espumador (6) no
aspira leche.
El espumador (6) o el oriicio del espumador están
obstruidos.
Limpie el espumador o el oriicio,
véase el capítulo «Cuidado y
limpieza diaria».
La máquina está muy calciicada.
Descalciique la máquina.
Leche inadecuada.
Utilice leche con un 1,5 % de
materia grasa, preferiblemente
entera.
El espumador (6) no está
montado correctamente.
Humedezca las piezas del espumador y apriételas con fuerza.
Rellenar granos! a
El café solamente sale a
gotas o no sale.
El café no tiene
«crema».
El grado de molido es deRegule el grado de molido para
masiado ino. El café molido que sea menos ino. Utilice café
es demasiado ino.
molido menos ino.
La máquina está muy calciicada.
Descalciique la máquina.
Tipo de café inadecuado.
Utilice un tipo de café con una
mayor proporción de granos
robusta.
Los granos ya no están
frescos.
Utilice granos frescos.
El grado de molido no es el
adecuado para los granos
de café.
Ajuste un grado de molido ino.
Si no puede resolver algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
92
de
es
Resolución de algunos problemas sencillos
Problema
Causa
Solución
El café es demasiado
«ácido».
El ajuste del grado de molido es demasiado grueso o
el café molido es demasiado grueso.
Regule el grado de molido para
que sea más ino o utilice un
café molido más ino.
Tipo de café inadecuado.
Utilice un tueste más oscuro.
El ajuste del grado de molido es demasiado ino o el
café molido es demasiado
ino.
Regule el grado de molido para
que sea menos ino o utilice un
café molido menos ino.
Tipo de café inadecuado.
Utilice otro tipo de café.
Indicación de display
La máquina está averiada.
Llame al servicio técnico.
El iltro de agua no está
bien sujeto en el depósito de agua (16).
El iltro de agua no está
bien montado.
Presione con fuerza el iltro de
agua recto en el empalme del
depósito.
Los posos de café no
son compactos y están
demasiado húmedos.
El ajuste del grado de molido es demasiado fino o
demasiado grueso o se
utiliza demasiado poco café
molido.
Regule el grado de molido para
que sea más o menos fino o
utilice dos cucharadas rasas de
café molido.
Indicación de display
Unidad de preparación (5)
sucia.
Limpiar unidad de preparación
(5).
Demasiado café molido en
la unidad de preparación
(5).
Limpie la unidad de preparación (5) (llene como máximo 2
cucharadas rasas de café
molido).
El mecanismo de la unidad
de preparación está duro.
Retire la unidad de preparación
y trátela con una grasa
especial (nº de pedido 311368),
véase el capítulo «Cuidado y
limpieza diaria».
El café es demasiado
«amargo».
Error Ser. Técnico.
Limpiar un.
preparación
Calidad del café o de la
leche muy variable.
La máquina está calcificada. Descalcifique la máquina con
dos pastillas de descalcificador
siguiendo las instrucciones.
Si no puede resolver algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
93
de
es
Resolución de algunos problemas sencillos
Problema
Causa
Solución
Bandeja de goteo (8) retiraGotas de agua en el
interior de la máquina al da demasiado pronto.
haber retirado la bandeja
de goteo (8).
Retire la bandeja de goteo (8)
unos segundos después de
haber preparado la última
bebida.
Indicación de display
Apague la máquina con la unidad de preparación (5) insertada, espere tres segundos y
vuelva a encenderla.
Insertar un.
preparación
La unidad de preparación
(5) falta o no ha sido reconocida.
La coniguración de
Se han realizado ajustes
fábrica ha sido
propios que ya no se
modiicada y debe volver desean.
a ser activada («reset»).
Apague la máquina con el interruptor de red O / I (9).
Mantenga pulsada la tecla
off / j (12) y la tecla h (11) y
encienda la máquina con el
interruptor de red O / I (9).
Confirme a continuación con la
tecla start (10). La configuración de fábrica está activada.
e
Si no puede resolver algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
Datos técnicos
Conexión eléctrica (tensión/frecuencia)
220-240 V / 50-60 Hz
Potencia del calefactor
1600 W
Presión máxima de la bomba, estática
15 bar
Capacidad máxima del depósito de agua (sin filtro)
1,7 l
Capacidad máxima del recipiente para granos de café
300 g
Longitud del cable de alimentación
100 cm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)
385 x 280 x 479 mm
Peso, vacía
9,3 kg
Tipo de molino
Cerámica
94
pt
Conteúdo
Incluído na entrega ...................................96
Legenda das iguras .................................96
Elementos de comando ............................97
− Interruptor ligar/desligar O / I .................97
− Botão off / j.......................................97
− Botão h................................................97
− Botão start ............................................97
− Selector “Intensidade do café“ ..............97
− Selector “Selecção de bebidas“ ............97
− Bocal para fazer espuma de leite..........97
− Selector rotativo ....................................98
Mensagens do visor .................................98
aromaDoubleShot.....................................98
Antes da primeira utilização .....................98
Filtro........................................................100
Deinições de menu ................................101
− Desligar...........................................101
− Filtro ................................................101
− Start Calc‘n‘Clean ......................101
− Temp. ..................................................101
− Idioma ................................................101
− Dureza de água .............................101
Regular o grau de moagem ....................102
Preparação com grãos de café ..............102
Preparação com café moído ..................103
Preparar água quente.............................103
Fazer espuma de leite ou leite quente ...103
Manutenção e limpeza diária..................104
− Limpar o bocal de fazer espuma
de leite.................................................105
− Limpar a unidade de infusão ...............106
Dicas para poupar energia .....................107
Programas de manutenção ....................107
− Descalcificar ........................................108
− Limpar .................................................109
− Calc‘n‘Clean ........................................109
Protecção anticongelante ....................... 110
Acessórios .............................................. 111
Eliminação do aparelho .......................... 111
Garantia .................................................. 111
Reparar pequenas avarias sem ajuda
externa.................................................... 112
Dados técnicos ....................................... 114
e
Caros amantes do café,
parabéns pela aquisição desta máquina de
café Expresso da casa Siemens.
Veja também as instruções sucintas que
podem ser guardadas num compartimento
especial (5c) até que sejam precisas.
Avisos de Segurança
Leia e siga as instruções com cuidado
e guarde-as num local acessível! No
caso de vender este aparelho, por favor
facultar também os manuais.
Esta máquina de café expresso totalmente automática destina-se ao processamento de volumes habituais ao uso
doméstico ou aplicações similares nãocomerciais. Aplicações similares incluem, por exemplo: Utilização em cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios, explorações agrícolas e outros
estabelecimentos comerciais, assim
como a utilização por hóspedes em pensões, pequenos hotéis e modalidades
residenciais semelhantes.
¡ Perigo de choque eléctrico!
Deve ligar e operar o aparelho apenas de
acordo com as indicações da chapa de
características.
Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou o aparelho em si apresentam
quaisquer danos.
Utilize o aparelho apenas no interior e à
temperatura ambiente.
Não permitir a utilização do aparelho por
pessoas (incluindo crianças) de capacidade
física, sensorial ou mental diminuída ou
sem conhecimento ou experiência suiciente, a não ser sob supervisão ou após devida instrução na utilização do aparelho pela
pessoa responsável pela sua segurança.
Mantenha crianças afastadas do aparelho
ou supervisione-as para garantir que não
brincam com o aparelho.
95
pt
Em caso de avaria, desligue imediatamente
o aparelho da tomada eléctrica.
Reparações do aparelho, como por exemplo, substituir um cabo daniicado, competem exclusivamente aos nossos Serviços
de Assistência técnica, para se prevenir
quaisquer riscos e perigos.
Nunca mergulhe o cabo de alimentação ou
o aparelho em água.
Nunca meta as mãos no mecanismo de
moagem.
Utilize o aparelho apenas em locais livres
de gelo.
¡ Perigo de queimadura!
A saída (6c) do bocal de fazer espuma de
leite ica muito quente. Deixar arrefecer
antes de tocar nele.
Não utilizar o aparelho antes de ter montado e instalado o bocal (6).
¡ Risco de sufoco!
Não permitir a crianças brincar com o material de embalagem.
Incluído na entrega
Consultar a igura no início do presente
manual de instruções.
1 Máquina de café Expresso TE503
automática
2 Instruções sucintas
3 Instruções de serviço
4 Bocal para fazer espuma de leite/
Selector rotativo
5 Fita de teste para dureza da água
6 Colher de café
7 Massa (bisnaga)
96
Legenda das iguras
Figuras A, B, C, D e E
1 Depósito para café em grão
2 Tampa para conservar o aroma
3 Selector rotativo para selecção do
grau de moagem do café
4 Gaveta para café moído
(café em pó/pastilha de limpeza)
5 Unidade de infusão (igura E)
a) Unidade de infusão
b) Portinhola
c) Compartimento para instruções
sucintas
d) Botão
e) Fecho
6 Bocal para fazer espuma de leite
(igura C)
a) Válvula de vapor
b) Injector de ar
c) Saída
d) Selector rotativo para leite quente/
espuma de leite
e) Tubo para leite
7 Saída de café regulável em altura
8 Colector de pingos (igura D)
a) Anteparo dos recipientes
b) Depósito de borras de café
c) Recipiente por baixo da saída de café
d) Grelha por baixo da saída de café
e) Flutuador
9 Interruptor ligar/desligar O / I
10 Botão start
11 Botão h
12 Botão off / j
13 Selector “Intensidade do café“
14 Selector “Selecção de bebidas“
15 Visor
16 Depósito de água amovível
17 Tampa do depósito de água
18 Colher de café (dispositivo
para colocar o iltro de água)
19 Compartimento para a colher-medida
20 Cabo de ligação e respectivo
compartimento
e
pt
Elementos de comando
Interruptor ligar/desligar O / I
O interruptor O / I (9) liga ou desliga completamente o aparelho (interrupção da alimentação).
Importante: Antes de desligar, executar o
programa de lavagem ou utilizar o botão
off / j (12) para desligar.
e
e
Botão off / j
Premir o botão off / j (12) brevemente. O
aparelho executa uma lavagem e desligase. Premir sem soltar o botão off / j (12)
para visualizar as deinições do utilizador
ou iniciar as funções de descalciicação ou
de limpeza.
e
e
Botão h
Pressione o botão h (11) para produzir o
vapor necessário para fazer espuma de
leite ou leite quente.
Botão start
Premir o botão start (10) inicia a preparação da bebida ou um programa de serviço.
Se premir o botão start (10) durante a preparação da bebida, a mesma será interrompida.
Selector “Intensidade do café“
Utilize o selector (13) para
regular a intensidade do
café.
h
a
g
Selector “Selecção de bebidas“
Utilize o selector (14) para
seleccionar a bebida pretendida e a quantidade por chávena. Também pode utilizálo para alterar as deinições
de utilizador.
a
a
c
b
a
d
e
f
Expresso pequeno
Expresso
Café Crème pequeno
Café Crème
Café Crème grande
2 expressos pequenos
2 expressos
2 Café Crème peq.
2 Café Crème
2 Café Crème gr.
Lavar o aparelho
Limpar sist. leite
Nota: Se seleccionou uma bebida que não
pode ser preparada, o visor visualiza
Combinação inválida. Altere a intensidade de café ou a bebida seleccionada.
Bocal para fazer espuma de leite
Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo e
empurrá-lo para dentro para fechar.
Muito fraco
Fraco
Normal
Forte
DoubleShot forte +
DoubleShot forte ++
A estes níveis de intensidade
de café, o café é preparado
em duas fases. Ver
“aromaDoubleShot“ na
página 98.
97
pt
Selector rotativo
Para preparar espuma de leite – por exemplo para um Latte Macchiato ou Cappuccino
– seleccionar o símbolo .
Para preparar leite quente, seleccionar o
símbolo .
Para preparar água quente, colocar o selector na posição horizontal.
A função aromaDoubleShot é activada nas
seguintes condições:
j
i
Antes da primeira
utilização
Mensagens do visor
O visor (15) não só visualiza o estado operacional actual como também diversas mensagens com informações de estado ou que solicitam intervenções da sua parte. Logo que
tenha executado as acções pedidas, a mensagem apaga-se e o visor volta a visualizada
o menu para a selecção de bebidas.
aromaDoubleShot
Quanto mais tempo durar a infusão do café,
tanto mais substâncias amargas e aromas
menos desejáveis são libertados. Isto prejudica o sabor e a digestibilidade do café. Por
isso, o TE503 oferece a função especial de
aromaDoubleShot para café extra forte.
Após preparação da primeira metade do
café, o aparelho mói novo café e prepara-o
na unidade de infusão. Desta forma, apenas os aromas de sabor agradável e de
digestão leve são libertados.
98
Geral
Usar somente água limpa e fria sem gás
carbónico e encher os respectivos recipientes, preferencialmente, com misturas de
café para máquinas de café expresso ou
máquinas totalmente automáticas. Não
utilizar grãos de café tratados com açúcar,
caramelo ou outros aditivos sacaríferos,
uma vez que podem entupir a unidade de
infusão. Este aparelho permite o ajuste da
dureza de água. A máquina vem pré-regulada para o grau de dureza 4. Determinar a
dureza da água a utilizar através da tira de
teste fornecida com o aparelho. Se a veriicação resultar num valor diferente de 4, deve
programar o aparelho em conformidade após
de o ter ligado. (Ver Dureza de água na
página 101).
Ligar o aparelho
1. Colocar a máquina de café expresso
sobre uma superfície plana e resistente
à água que aguente com o peso da
máquina. É necessário garantir que as
grelhas de ventilação estejam sempre
desimpedidas.
2. Tirar o cabo de alimentação do compartimento (20) e ligar à tomada eléctrica.
O comprimento pode ser ajustado, empurrando o cabo para dentro e puxandoo para fora. Para tal, colocar o aparelho,
com a face posterior no bordo da mesa
e puxar o cabo ou para baixo ou empurrá-lo para cima.
pt
3. Instalar o bocal. O aparelho não deve
ser utilizado antes de se ter montado e
instalado o bocal (6).
13. Puxe o bocal (6) com cuidado para fora
para abri-lo. O aparelho lava o bocal de
fazer espuma de leite (6) com água. O
visor visualiza Empurrar
vaporizador.
14. Empurrar o bocal (6) para dentro para
fechá-lo.
O aparelho aquece e lava. Da saída de
café pode sair um pouco de água. Quando
o visor visualiza o menu de selecção de
bebidas, o aparelho está pronto para ser
utilizado.
4. Levantar a tampa (17) do depósito de
água.
5. Tirar o depósito de água (16), lavar e
encher com água fria e limpa até à marca max.
6. Colocar o depósito de água (16) a direito e empurrá-lo para baixo.
7. Voltar a fechar a tampa (17) do depósito
de água.
8. Encher o depósito de café (1) com
grãos de café. (Para preparar a bebida
utilizando café em pó, ver “Preparação
com café moído“ na página 103.)
9. Premir o interruptor de rede O / I (9).
O visor (15) visualiza o menu para deinir o idioma das mensagens.
10. Utilize o selector (14) para seleccionar o
idioma. Idiomas disponíveis:
Desligar o aparelho
Se a máquina de café não for utilizada durante uma hora, ela executa automaticamente um programa de lavagem e desliga
(o período de tempo é programável, ver
Desligar na página 101).
Excepção: Se apenas tirou água quente ou
vapor, a máquina desliga-se sem uma lavagem.
English
Français
Svenska
Polski
Türkçe
Norsk
Português
ελληνικα
русский
Nederlands
Italiano
Español
Magyar
Dansk
Suomi
Čeština
български
11. Premir o botão start (10). O idioma
seleccionado é memorizado. O visor
visualiza Puxar vaporizador.
12. Colocar um recipiente por baixo da
saída (6c).
Para desligar o aparelho manualmente
antes disso, premir o botão off / j (12). O
aparelho lava e desliga-se.
e
Nota: Na primeira utilização ou após execução de um programa de serviço ou após
um longo período de desactivação, a primeira bebida não terá o aroma pleno pelo
que não deve ser bebida.
Quando utilizar a máquina de café expresso pela primeira vez, terá de tirar algumas
chávenas até que o café Crema ique cremoso e com espuma estável.
Após utilização intensiva, as grelhas de
ventilação podem apresentar gotas de
água. Isto é normal.
99
pt
Filtro
Um iltro de água pode prevenir depósitos
de calcário.
Sempre que colocar um novo iltro de água
este tem de ser lavado. Para isso, deve
proceder como se segue:
1. Utilizar a colher-medida (18) para empurrar o iltro de água para dentro do
depósito de água.
2. Encher com água até à marca max.
3. Premir sem soltar o botão off / j (12)
durante pelo menos três segundos. O
menu abre.
4. Premir o botão off / j (12) repetidamente até que o visor visualize Filtro
em falta/velho.
5. Seleccionar Activar filtro rodando
o selector (14).
6. Premir o botão start (10).
7. Colocar um recipiente de 0,5 l por baixo
da saída (6c).
8. Premir o botão start (10).
9. Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo.
10. A água passa primeiro pelo iltro para
lavá-lo.
11. Empurrar o bocal (6) para dentro para
fechá-lo.
12. Esvaziar o recipiente.
O aparelho está de novo operacional.
e
e
Info: A lavagem do iltro activou simultaneamente a indicação de mudança de iltro.
Após a indicação Mudar filtro ou, o
mais tardar, após 2 meses, o efeito do iltro
está gasto. Por razões de higiene e para
prevenir a calciicação do aparelho (o aparelho pode icar daniicado), o iltro deve ser
substituído. Os iltros podem ser obtidos no
comércio (TZ70003) ou pelo serviço de assistência técnica (467873). Se o iltro não for
substituído, rodar a opção Filtro para em
falta/velho.
100
Nota: Utilize o indicador do iltro para
marcar o mês em que colocou o iltro.
Também pode marcar o mês em que o iltro
deve ser substituído (o mais tardar após
dois meses).
Info: Se o aparelho não for utilizado durante algum tempo (por ex. férias), o iltro existente no aparelho deve ser lavado antes de
qualquer nova utilização. Para tal, deve tirar
uma chávena de água quente e deitar a
água fora.
pt
Deinições de menu
As opções de menu permitem a programação do aparelho às suas preferências individuais.
1. Premir sem soltar o botão off / j (12)
durante pelo menos 3 seg.
2. Premir o botão off / j (12) repetidamente até que o visor visualize o ponto
de menu pretendido.
3. Seleccionar a opção pretendida, rodando o selector (14).
4. Conirmar premindo o botão start (10).
Para sair do menu sem fazer qualquer alteração, rodar o selector para Sair e premir
o botão start (10).
e
e
Opções disponíveis:
Desligar: Aqui pode programar o período
de tempo, após o qual a máquina desligará
automaticamente após a preparação da
última bebida. O tempo é programável entre 15 minutos a 4 horas. O período por
defeito é de 1 hora, mas pode ser reduzido
para economizar energia.
Dureza de água: Este aparelho permite
regular o grau de dureza da água. A regulação correcta da água é importante, para
que o aparelho indique atempadamente
quando é necessário realizar um ciclo de
descalciicação. O valor predeinido para a
dureza da água é 4.
A dureza da água pode ser determinada
através da tira de teste fornecida junto com
o aparelho ou obtida junto dos Serviços de
Abastecimento de Água competentes
Mergulhar a tira de teste brevemente na
água e fazer a leitura do resultado após 1
minuto.
Graus de dureza de água e níveis de regulação:
Nível
1
2
3
4
Grau de dureza
Alemão (°dH) Francês (°fH)
1-7
1-13
8-14
14-25
15-21
26-38
22-30
39-54
Filtro: Aqui pode deinir se o aparelho vai
utilizar um iltro de água. Se não utilizar
iltro de água, rodar para Filtro em
falta/velho. Se utilizar iltro de água,
rodar para Activar filtro. Lavar iltros
de água novos antes de os utilizar (ver
“Filtro“ na página 100).
Start Calc‘n‘Clean: Aqui se pode se-
leccionar manualmente os programas de
serviço (Calc‘n‘Clean / descalcif. /
limpeza). Premir o botão start (10) e executar o programa seleccionado (ver
“Programas de manutenção“ na página 107).
Temp.: Aqui pode deinir a temperatura
de infusão (elevada / média / baixa).
Idioma: Aqui pode deinir o idioma do visor.
101
pt
Regular o grau de
moagem
Preparação com grãos
de café
O selector (3) para grau de moagem permite regular o grau de ineza do café.
Esta máquina de café expresso automática
mói café fresco para cada chávena.
Atenção
Regular o grau de moagem apenas enquanto o moinho está a funcionar! Doutra
forma o aparelho pode ser danificado.
Nunca meta as mãos no mecanismo de
moagem.
● Ajustar o selector (3) entre a posição de
moagem ina (a: Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) e a posição de moagem (b: Rodar no sentido dos
ponteiros do relógio) enquanto o moinho
está a funcionar.
Dica: Deve utilizar preferencialmente misturas de café para máquinas de café ou café
expresso. Para uma melhor qualidade, os
grãos de café devem ser guardados em
local fresco ou congelados para utilização
posterior. Os grãos de café também podem
ser moídos enquanto congelados.
Importante: Encher o depósito de água
(16) sempre com água fresca. Deve haver
sempre água suiciente no depósito de
água (16) para operar o aparelho.
a
b
Info: A nova regulação só se faz sentir a
partir da segunda chávena de café.
Dica: Para grão de café escuro utilizar um
grau de moagem mais ino, para grão de
café claro utilizar um grau de moagem mais
grosso.
As mais variadas bebidas de café podem
ser preparadas facilmente, premindo um
botão.
Preparação
O aparelho deve estar operacional.
1. Colocar a(s) chávena(s) por baixo da
saída de café (7).
Dica: Para um Expresso pequeno,
aquecer sempe previamente a chávena,
por ex. com água quente.
2. Seleccionar o café e a quantidade pretendida, rodando o selector (14). O visor
visualiza o tipo de café e a quantidade
seleccionada.
3. Seleccionar a intensidade do café, rodando o selector (13). O visor visualiza
a intensidade de café seleccionada.
4. Premir o botão start (10).
O café é preparado e escorre em seguida
para a(s) chávena(s).
Nota: Em certas opções, o café é preparado em duas fases (ver “aromaDoubleShot“
na página 98). Aguarde até que o processo
seja concluído.
Para terminar o ciclo de infusão antecipadamente, prima mais uma vez no botão
start (10).
102
pt
Preparação com café
moído
A máquina de café expresso automática
também permite fazer café com café moído
(não café solúvel).
Nota: A função aromaDoubleShot não pode
ser utilizada quando o café a preparar utiliza café moído.
Importante: Encher o depósito de água
(16) sempre com água fresca. Deve haver
sempre água suiciente no depósito de
água (16) para operar o aparelho.
Preparação
1. Abrir a gaveta de café moído (4).
2. Introduzir no máximo 2 colheres-medida
rasas de café moído
Atenção: Não introduzir grãos de café
inteiros ou café solúvel!
3. Fechar a gaveta de café moído (4).
4. Seleccionar a bebida pretendida, rodando o selector (14) (uma chávena só).
5. Premir o botão start (10).
O café é preparado e escorre em seguida
para a chávena.
Nota: Se quiser outra chávena de café moído, deve repetir a operação. Se dentro de
90 segundos não for tirado nenhum café, a
unidade de infusão esvazia automaticamente para prevenir transbordos. O aparelho inicia um ciclo de lavagem.
Preparar água quente
¡ Perigo de queimadura!
O bocal de fazer espuma de leite (6) ica
muito quente. Segure o bocal (6) apenas na
sua parte plástica.
O aparelho deve estar operacional.
1. Colocar a chávena pré-aquecida ou o
copo por baixo da saída do bocal de
fazer espuma de leite (6).
2. Rodar o selector (6d) para a posição
vertical.
3. Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo.
A máquina inicia o ciclo de aquecimento. Durante aproximadamente 40 segundos sai água quente do bocal (6).
4. Parar a operação, empurrando o bocal
(6) para dentro.
Fazer espuma de leite ou
leite quente
¡ Perigo de queimadura!
O bocal de fazer espuma de leite (6) ica
muito quente. Segure o bocal (6) apenas na
sua parte plástica.
Dica: Pode fazer primeiro a espuma de
leite e em seguida juntar o café ou fazer a
espuma de leite separadamente e deitá-la
em cima do café.
O aparelho deve estar operacional.
1. Colocar uma chávena pré-aquecida por
baixo da saída (6c).
2. Inserir o tubo para leite (6e) num recipiente contendo leite.
103
pt
3. Rodar o selector (6d) para “Leite quente“ ou “Espuma de leite“ .
i
j
Manutenção e limpeza
diária
¡ Perigo de choque eléctrico!
Antes de limpar o aparelho tirar a icha
eléctrica da tomada.
Nunca mergulhar o aparelho em água.
Não utilizar pistolas de limpeza a vapor.
4. Premir o botão h (11).
O botão h (11) ica intermitente e o
aparelho inicia um ciclo de aquecimento
de aproximadamente 20 segundos. O
visor visualiza Puxar vaporizador.
5. Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo.
¡ Perigo de queimadura!
Do bocal (6) sai espuma de leite ou leite
quente à alta pressão. Os salpicos do leite
podem escaldar. Abrir o bocal (6) lentamente. Não toque na saída (6c), nem aponte o
bocal para pessoas.
● Limpar o aparelho com um pano macio e
humedecido.
● Nunca utilizar panos ou detergentes
abrasivos.
● Eliminar sempre de imediato quaisquer
resíduos de calcário, de café, de leite e
de pastilhas de descalciicação. Estes
resíduos podem causar corrosão.
● Puxar o colector de pingos (8c) com o
depósito de borras de café (8b) para fora
e tirar. Retirar o anteparo (8a) e a grelha
(8d). Esvaziar e limpar o colector de pingos e o recipiente para borras de café.
● Tirar a gaveta de café em pó (4) e
limpá-la.
6. Empurrar o bocal (6) para dentro para
fechá-lo.
Dica: Para uma espuma de leite óptima,
utilize leite frio com um teor de gordura de
pelo menos 1,5 % se possível.
Importante: Resíduos de leite secos são
difíceis de limpar. Por isso, é necessário
lavar o bocal de fazer espuma de leite (6)
após cada utilização imediatamente com
água morna e limpá-lo utilizando o programa
Limpar sist. leite (ver página 105).
104
● Retirar o lutuador (8e) e limpar com pano
húmido.
pt
● Não colocar na máquina de lavar loiça
as seguintes peças: Tampa do compartimento (5c), anteparo do colector de
pingos (8a), lutuador (8e), gaveta (4),
unidade de infusão (5a).
● As seguintes peças podem ser lavadas
na máquina de lavar loiça: Colector de
pingos da saída de café (8c), recipiente
para borras de café (8b), grelha para
saída de café (8d), tampa de conservar o
aroma (2) e colher-medida (18).
● Limpar o interior do aparelho (suportes
de colectores e gaveta).
Importante: O colector de pingos (8c) e o
depósito de borras de café (8b) devem ser
esvaziados e limpos todos os dias para
prevenir a formação de bolor.
Nota: Se a máquina de café estiver fria
quando se liga o interruptor O / I (9) se se
desligar automaticamente após a retirada
de café, ela inicia automaticamente um
ciclo de lavagem. Por outras palavras, o
aparelho faz uma auto-limpeza.
Importante: Se o aparelho esteve sem
funcionar durante um período prolongado
(por ex. durante as férias), limpar a fundo
todo o aparelho, incluindo o sistema de leite
e a unidade de infusão.
Limpar o bocal de fazer espuma
de leite
Se o sistema de leite não foi limpo após
preparação de leite, será visualizado, após
algum tempo, a mensagem
Limpar sist. leite!
Limpar o bocal após cada utilização! Para
limpar, deixar o selector (6d) na mesma
posição em que estava quando o aparelho
foi utilizado pela última vez.
Para a limpeza prévia automática do
sistema de leite:
1. Seleccionar , rodando o selector (14).
2. Colocar um recipiente alto vazio por
baixo da saída (6c).
3. Aproximar a saída o mais possível ao
recipiente.
4. Colocar a extremidade do tubo para
leite (6e) no recipiente.
5. Premir o botão start (10).
6. Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo.
O aparelho deita automaticamente água
para dentro do recipiente e volta a aspirá-la
para lavar o sistema de leite. O ciclo de
lavagem pára automaticamente após aprox.
1 minuto.
7. Empurrar o bocal (6) para dentro para
fechá-lo.
8. Esvaziar o recipiente e limpar o tubo
para leite (6e).
Adicionalmente deve ser limpo regularmente o sistema de leite (à mão ou na máquina
de lavar loiça).
Desmontar o bocal de fazer espuma de
leite para efeito de limpeza:
1. Tirar a saída (6c) da válvula de vapor
(6a) (igura C).
2. Limpar as peças com água de sabão,
utilizando uma escova macia. Se necessário, pôr de molho em água de sabão
morna.
3. Lavar todas as peças com água limpa e
secar.
4. Voltar a montar todas as peças e encaixar até engatar.
f
105
pt
¡ Perigo de queimadura!
Utilize o bocal (6) apenas quando estiver
totalmente montado.
Limpar a unidade de infusão
Limpar regularmente a unidade de infusão.
Para a limpeza prévia automática da
unidade de infusão:
1. Seleccionar , rodando o selector (14).
2. Colocar um copo vazio por baixo da
saída (7).
3. Premir o botão start (10).
O aparelho inicia um ciclo de lavagem.
e
Adicionalmente ao programa de limpeza
automático convém limpar regularmente a
unidade de infusão (5a) (ver a igura E no
início das instruções de serviço).
1. Desligar o aparelho com o interruptor de
rede O / I (9). Nenhum botão está iluminado.
2. Abrir a portinhola (5b) da unidade de
infusão.
3. Empurrar o fecho vermelho (5e) da unidade de infusão totalmente para a esquerda.
4. Premir o botão vermelho (5d) e segurar
a unidade de infusão nas pegas e retirar
com cuidado.
5. Lavar a unidade de infusão (5a) abundantemente com água a correr.
106
Importante: Não utilizar detergente ou
outros agentes de limpeza e não colocar na
máquina de lavar-loiça.
6. Limpar o interior do aparelho com um
pano húmido e eliminar todos os resíduos de café.
7. Deixar a unidade de infusão (5a) e o
interior do aparelho secar completamente.
8. Encaixar a unidade de infusão (5a) até
ao engate.
9. Empurrar o fecho vermelho (5e) para a
direita e fechar a portinhola (5b).
Nota: Após limpeza profunda, todas as
juntas da unidade de infusão devem ser
regularmente lubriicadas para optimizar a
manutenção. Aplicar à volta de todas as
juntas uma ina camada da massa especialmente preparada para o efeito (ref. de encomenda 311368).
pt
Dicas para poupar energia
● A máquina de café Expresso totalmente
automática desliga-se automaticamente
após uma hora (valor por defeito). O período de tempo por defeito de uma hora
pode ser reduzido (ver Desligar no
capítulo “Deinições de menu” na página
101).
● Desligar a máquina de café expresso
automática quando não estiver a ser utilizada. Premir o botão off / j (12) para o
efeito. O aparelho lava e desliga-se.
● Se possível, nunca interromper a preparação de café ou de espuma de leite. A
interrupção da preparação de café ou de
espuma de leite implica um maior consumo de energia e enchimento mais rápido
de água residual no colector de pingos.
● O aparelho deve ser descalciicado regularmente para prevenir depósitos de cálcio que condicionam um maior consumo
de energia.
e
Programas de
manutenção
Dica: Ver também as instruções sucintas
na gaveta (5c).
Em função da utilização, o display visualizará a intervalos certos as seguintes mensagens:
Atenção
Utilizar os produtos de descalcificação e de
limpeza sempre que realizar o programa de
manutenção. Atenção às instruções de
segurança constantes da embalagem do
detergente.
Nunca interromper o programa de manutenção!
Nunca beber os líquidos!
Nunca utilizar vinagre, detergentes na base
de vinagre, ácido cítrico ou produtos na
base de ácido cítrico!
Nunca introduzir as pastilhas de descalciicação ou outros produtos de descalciicação na gaveta (4)!
Outros produtos de descalciicação e de
limpeza especialmente desenvolvidos e
adequados podem ser adquiridos nos
serviços de assistência ou no comércio.
Ref.
Comércio
Serviço
Pastilhas de
limpeza
TZ60001
310575
Pastilhas de
descalciicação
TZ60002
310967
Importante: Se houver um iltro no depósito de água (16), deve retirá-lo sem falta
antes de iniciar o programa de manutenção.
Executar descalcif.!
ou
Executar limpeza!
ou
Executar Calc‘n‘Clean!
Neste caso, o aparelho deve ser descalciicado e limpo sem demora, utilizando o respectivo programa de manutenção. É possível juntar duas operações através da função Calc‘n‘Clean (ver “Calc‘n‘Clean“ na
página 109). Se o programa de manutenção
não for executado após este aviso, o aparelho pode icar daniicado.
107
pt
Descalciicar
Colocar recipiente
Puxar vaporizador
Duração: aprox. 25 minutos
Importante: Se houver um iltro no depósito de água (16), este tem de ser retirado
antes de se iniciar o programa de descalciicação.
Se no visor visualizar a mensagem
Executar descalcif.!, prima o botão e
off / j (12) durante 3 segundos e em segui-
da o botão start (10). O programa de descalciicação é iniciado.
Para descalciicar o aparelho sem pedido
de acção do visor, prima o botão off / j
(12) durante pelo menos 3 segundos. Em
seguida prima o botão off / j (12) brevemente por 2 vezes. Rode o selector (14) até
que o visor visualize Start descalcif..
Para iniciar o programa de descalciicar,
prima o botão start (10).
O visor indica o progresso do programa.
e
e
Esvaziar colector
Colocar colector
● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar
a colocar.
Nota: Se o iltro de água estiver activado, o
aparelho solicitará que retire o iltro de água
e volte a premir o botão start (10). Retirar o
iltro se ainda não o fez. Premir o botão
start (10).
Encher descalcif.
Premir start
● Encher o depósito de água (16) até à
marca de 0,5l e adicionar 2 pastilhas
Siemens de descalciicação.
● Premir o botão start (10).
Descalcif. em curso
O programa de descalciicação demora
cerca de 10 minutos.
108
● Colocar um recipiente de pelo menos 0,5 l
de capacidade por baixo da saída (6c).
● Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo.
Descalcif. em curso
O programa de descalciicação demora
cerca de 12 minutos.
Limp./lavar dep. água
Premir start
● Lavar o depósito de água (16) e encher
com água limpa até à marca max.
● Premir o botão start (10).
Descalcif. em curso
O programa de descalciicação demora cerca de 30 segundos e lava o aparelho.
Empurrar vaporizador
● Empurrar o bocal (6) para dentro para
fechá-lo.
Descalcif. em curso
O programa de descalciicação demora
cerca de 1 minuto.
Esvaziar colector
Colocar colector
● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar
a colocar.
Colocar o iltro se costuma utilizá-lo. O aparelho está de novo operacional.
pt
Limpar
Calc‘n‘Clean
Duração: aprox. 10 minutos
Duração: aprox. 35 minutos
Se no visor visualizar a mensagem
Executar limpeza!, prima o botão off
/ j (12) durante 3 segundos e em seguida o
botão start (10) O programa de limpeza é
iniciado.
Para limpar o aparelho sem pedido de acção do visor, prima o botão off / j (12)
durante pelo menos 3 segundos. Em seguida prima o botão off / j (12) brevemente
por 2 vezes. Rode o selector (14) até que o
visor visualize Start limpeza. Para iniciar o programa de limpeza, prima o botão
start (10).
O visor indica o progresso do programa.
e
e
e
Esvaziar colector
Colocar colector
● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar
a colocar.
Limpeza em curso
O aparelho realiza 2 ciclos de lavagem.
Abrir gaveta
● Abrir a gaveta de café moído (4).
Encher detergente
● Colocar uma pastilha de limpeza
Siemens e voltar a fechar a gaveta (4).
Limpeza em curso
Calc‘n‘Clean combina as funções individuais de descalciicar e de limpar. Se as duas
operações são devidas quase ao mesmo
tempo, o aparelho propõe automaticamente
a realização deste programa de manutenção.
Importante: Se houver um iltro no depósito de água (16), deve retirá-lo sem falta
antes de iniciar o programa de manutenção.
Se no visor visualizar a mensagem
Executar Calc‘n‘Clean!, prima o botão
off / j (12) durante 3 segundos e em
seguida o botão start (10). O programa de
manutenção é iniciado.
Para executar Calc‘n‘Clean antes do pedido
de acção, prima o botão off / j (12) durante pelo menos 3 segundos. Em seguida
prima o botão off / j (12) brevemente por
2 vezes. Rode o selector (14) até que o
visor visualize Start Calc‘n‘Clean.
Para iniciar Calc‘n‘Clean, prima o botão
start (10).
O visor indica o progresso do programa.
e
e
e
Esvaziar colector
Colocar colector
● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar
a colocar.
O programa de limpeza demora cerca de 8
minutos.
Calc‘n‘Clean em curso
Esvaziar colector
Colocar colector
Abrir gaveta
● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar
a colocar.
O aparelho inalizou o ciclo de limpeza e
está operacional.
O aparelho realiza 2 ciclos de lavagem.
● Abrir a gaveta de café moído (4).
Encher detergente
● Colocar uma pastilha de limpeza
Siemens e voltar a fechar a gaveta (4).
109
pt
Nota: Se o iltro de água estiver activado, o
aparelho solicitará que retire o iltro de água
e volte a premir o botão start (10). Retirar o
iltro se ainda não o fez. Premir o botão
start (10).
Encher descalcif.
Premir start
● Encher o depósito de água (16) até à
marca de 0,5l e adicionar 2 pastilhas
Siemens de descalciicação.
● Premir o botão start (10).
Calc‘n‘Clean em curso
O programa de descalciicação demora
cerca de 10 minutos.
Colocar recipiente
Puxar vaporizador
● Colocar um recipiente de pelo menos 1 l
de capacidade por baixo da saída (6c).
● Puxar o bocal (6) para fora para abri-lo.
Calc‘n‘Clean em curso
O programa de descalciicação demora
cerca de 12 minutos.
Limp./lavar dep. água
Premir start
● Lavar o depósito de água (16) e encher
com água limpa até à marca max.
● Premir o botão start (10).
Calc‘n‘Clean em curso
O programa de descalciicação demora cerca de 30 segundos e lava o aparelho.
Empurrar vaporizador
● Empurrar o bocal (6) para dentro para
fechá-lo.
Calc‘n‘Clean em curso
O programa de limpeza demora cerca de 8
minutos.
110
Esvaziar colector
Colocar colector
● Esvaziar o colector de pingos (8) e voltar
a colocar.
Colocar o iltro se costuma utilizá-lo. O aparelho inalizou o ciclo de limpeza e está
operacional.
Protecção anticongelante
¡ Para prevenir danos provocados por
temperaturas baixas durante o transporte e armazenagem, o aparelho
deve ser previamente e completamente esvaziado.
Info: O aparelho deve estar operacional e o
depósito de água (16) deve estar cheio.
1. Colocar um recipiente de grande capacidade por baixo da saída (6c).
2. Premir o botão h (11).
O botão h (11) ica intermitente e o
aparelho inicia um ciclo de aquecimento
de aproximadamente 20 segundos. O
visor visualiza Puxar vaporizador.
3. Abrir o bocal (6) puxando-o para for a e
deixar sair vapor durante cerca de 15
segundos.
4. Desligar o aparelho com o interruptor de
rede O / I (9).
5. Esvaziar o depósito de água (16) e o
colector de pingos (8).
pt
Acessórios
Os seguintes acessórios podem ser obtidos
no comércio e através dos serviços de assistência.
Ref.
Comércio
Serviço
Pastilhas de
limpeza
TZ60001
310575
Pastilhas de
descalcificação
TZ60002
310967
Filtro
TZ70003
467873
Recipiente
de leite
(separado)
TZ70009
673480
Massa (bisnaga)
–
311368
Eliminação
do aparelho
A
Eliminar a embalagem de forma ecológica.
Esta máquina cumpre a Directiva Europeia
2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
A directiva deine as regras para a retoma e
reciclagem de aparelhos usados em todo o
espaço da UE.
Contactar o revendedor especializado para
mais informações.
Garantia
Para este aparelho vigoram as condições
de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o
aparelho poderá dar-lhe mais pormenores
sobre este assunto. Para a prestação de
qualquer serviço dentro da garantia é, no
entanto, necessária a apresentação do
documento de compra do aparelho.
Salvo alterações técnicas.
111
pt
Reparar pequenas avarias sem ajuda externa
Avaria
Causa
Medidas a tomar
Mensagem de visor
Os grãos de café não passam para o moinho (grãos
oleosos demais).
Bater ligeiramente contra o
depósito de grãos de café
(1). Mudar a marca de café.
Esvaziar do depósito (1)
elimpar com pano seco.
Não há água quente.
O bocal de fazer leite em
espuma (6) está entupido.
Limpar o bocal de fazer leite
em espuma (6) ou o tubo de
aspiração. Ver capítulo
“Manutenção e limpeza
diária“.
Pouca espuma ou espuma
muito líquida.
O bocal de fazer leite em
espuma (6) está entupido.
Limpar o bocal de fazer leite
em espuma (6) ou o tubo de
aspiração.Ver capítulo
“Manutenção e limpeza
diária“.
Encher dep. Grãos!
embora o depósito (1) esteja cheio ou o moinho não
mói.
O bocal de fazer espuma
de leite (6) não aspira o
leite.
O aparelho está muito calci- Descalciicar o aparelho.
icado.
Leite inadequado.
Utilizar leite frio de 1,5 % de
gordura.
O bocal de fazer leite em
Humedecer as peças do
espuma (6) não está correc- bocal de fazer espuma e
tamente montado.
uni-las sob pressão.
O café só sai aos pingos ou Grau de moagem ino denão sai de todo.
mais.
Café moído ino demais.
Regular um grau de moagem mais grosso. Utilizar
café moído mais grosso.
O aparelho está muito calci- Descalciicar o aparelho.
icado.
Café sem “Crème“.
Tipo de café inadequado.
Utilizar um tipo de café com
uma maior percentagem de
grãos Robusta.
Grãos não estão frescos.
Utilizar grãos de café frescos.
O grau de moagem não é
adequado ao grão de café
utilizado.
Regular o grau de moagem
para mais ino.
Se não conseguir resolver o problema, telefone sem falta a hotline!
112
pt
Reparar pequenas avarias sem ajuda externa
Avaria
Causa
Medidas a tomar
Café “ácido“ demais.
Grau de moagem grosso
demais. Café moído grosso
demais. Grau de moagem
ino demais.
Regular um grau de moagem mais ino.
Utilizar café moído mais
ino.
Tipo de café inadequado.
Utilizar grão mais torrado.
Café moído ino demais
O aparelho tem uma avaria.
Regular um grau de moagem mais grosso. Utilizar
café moído mais grosso.
Tipo de café inadequado.
Mudar a marca de café.
Mensagem do visor Erro
O aparelho tem uma avaria.
Contactar a Linha de Apoio
ao Cliente.
O filtro de água no depósito
de água (16) está solto.
O filtro de água não está
correctamente colocado.
Empurrar o iltro de água
com irmeza para dentro da
ligação ao depósito.
As borras estão soltas e
muito húmidas.
O grau de moagem é ino
ou grosso demais ou utilizou café em pó a menos.
Alterar o grau de moagem
para mais ino ou mais grosso ou utilizar 2 colheresmedida de café.
Mensagem no visor
Unidade de infusão (5) suja. Limpar unidade de infusão
(5).
Café “amargo“ demais.
Hotline.
Limpar unid. infusão
Excesso de café em pó na
unidade de infusão (5).
Limpar a unidade de infusão
(5). (Nunca utilizar mais do
que 2 colheres-medida de
café em pó.)
O mecanismo da unidade
de infusão está emperrado.
Tirar a unidade de infusão e
aplicar a massa especialmente preparada para o
efeito (ref. de encomenda
311368). Ver capítulo
“Manutenção e limpeza
diária“.
Se não conseguir resolver o problema, telefone sem falta a hotline!
113
pt
Reparar pequenas avarias sem ajuda externa
Avaria
Causa
A qualidade de café ou de
O aparelho precisa de ser
espuma de leite varia muito. descalcificada.
Medidas a tomar
Descalcificar o aparelho de
acordo com as instruções
utilizando duas pastilhas.
Há pingos no interior do
aparelho quando o colector
de pingos (8) está retirado.
O colector de pingos (8) foi
retirado cedo demais.
Retirar o colector de pingos
(8) alguns segundos após a
preparação da última bebida.
Mensagem no visor
A unidade de infusão (5)
falta ou não foi reconhecida.
Desligar o aparelho com a
unidade de infusão de água
(5) colocada, esperar três
segundos e voltar a ligar o
aparelho.
As deinições de fábrica
foram alteradas. Pretendese agora repôr as
deinições (“Reset”).
Foram efectuadas
regulações próprias que
deixaram de ter utilidade.
Desligue o aparelho no interruptor O / I (9). Prima sem
soltar o botão off / j (12)
e o botão h (11) enquanto
volta a ligar o aparelho no
interruptor O / I (9). Em seguida conirme com o botão
start (10). As deinições de
fábrica estão de novo activas.
Colocar unid. infusão.
e
Se não conseguir resolver o problema, telefone sem falta a hotline!
Dados técnicos
Ligação eléctrica (tensão/frequência)
220-240 V / 50-60 Hz
Potência do elemento de aquecimento
1600 W
Pressão estática máxima da bomba
15 bar
Capacidade máxima do depósito de água (sem filtro)
1,7 l
Capacidade máxima do depósito do café em grão
300 g
Comprimento do cabo
100 cm
Dimensões (A x L x P)
385 x 280 x 479 mm
Peso, tara
9,3 kg
Tipo do mecanismo de moagem
Cerâmico
114
115
Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Après-Vente • Servizio Assistenza •
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine
Hausgeräte
Trautskirchener Straße 6 – 8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Pickup
Service für Kaffeevollautomaten
und viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.de
Reparaturservice*
(Mo-Fr: 8:00-18:00 erreichbar)
Tel.: 01801 33 53 03
mailto:[email protected]
bshg.com
Ersatzteilbestellung*
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar)
Tel.: 01801 33 53 04
Fax: 01801 33 53 08
mailto:[email protected]
*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min
AE United Arab Emirates,
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة‬
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
17312 Jebel Ali Free Zone Dubai
Tel.: 04 881 4401
Fax: 04 881 4805
www.siemens-home.ae
AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Quellenstrasse 2
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260*
Fax: 01 605 75 51 212
mailto:[email protected]
bshg.com
Hotline für Espresso-Geräte:
Tel.: 0810 700 400*
www.siemens-home.at
*innerhalb Österreichs zum Regionaltarif
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
7-9 Arco Lane
HEATHERTON, Victoria 3202
Tel.: 1300 368 339
Fax: 1300 306 818
valid only in AUS
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com.au
10/10
BA Bosnia-Herzegovina,
Bosna i Hercegovina
"HIGH" d.o.o.
Odobašina 57
71000 Sarajewo
Info-Line: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:del[email protected]
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 070 222 142
Fax: 024 757 292
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
BG Bulgaria
EXPO2000-service
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer
1359 Sofia
Tel.: 02 826 0148
Fax: 02 925 0991
mailto:[email protected]
BH Bahrain, ‫ﺑﺤﺮﻳﻦ‬
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 1759 2233
Fax: 1759 3340
mailto:[email protected]
CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Werkskundendienst
für Hausgeräte
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
mailto:[email protected]
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:[email protected]
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 807
Fax: 022 65 81 28
mailto:[email protected]
cytanet.com.cy
CZ Česká Republika,
Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích
spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
Fax: 0251 095 549
www.siemens-home.com
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Siemens Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
Fax: 44 89 89 86
mailto:[email protected]
BSHG.com
www.siemens-home.dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Raua 55
10152 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:[email protected]
ES España, Spain
En caso de avería llámenos al
numero abajo indicado, le
recogemos el aparato en su
domicicilio.También puede
comprar los accesorios y
productos de mantenimiento de
su cafetera.
Tel.: 902 28 88 38
BSH Electrodomésticos
España S. A.
Servicio BSH al Cliente
Polígono Malpica, Calle D,
Parcela 96 A
50016 Zaragoza
Tel.: 902 11 88 21
mailto:[email protected]
www.siemens-home.es
FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Sinimäentie 8 D, PL 66
02631 Espoo
Tel.: 020 7510700
Fax: 020 7510790
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.fi
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – BP 47
93401 Saint-Ouen cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 12 00
Service Consommateurs:
0 892 698 110 (0,34 € TTC/mn)
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
www.siemens-home.fr
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit,
to order spare parts or
accessories or for product
advice please visit
www.siemens-home.co.uk
or call
Tel.: 0844 892 8999*
*Calls from a BT landline will be charged
at up to 3 pence per minute. A call set-up
fee of up to 6 pence may apply.
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20
145 64 Kifisia
Greece – Athens
Tel.: 2104 277 701
Fax: 2104 277 669
North-Greece – Thessaloniki
Tel.: 2310 497 200
Fax: 2310 497 220
South-Greece – Heraklion/Kreta
Tel.: 2810 325 403
Fax: 2810 324 585
Central-Greece – Patras
Tel.: 2610 330 478
Fax: 2610 331 832
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.com
HK Hong Kong, 香港
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor
North Block, Skyway House
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6252
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.com.hk
10/10
HR Hrvatska, Croatia
Andabaka d.o.o.
Gunduliceva 10
21000 Split
Info-Line: 021 481 403
Info-Fax: 021 481 402
mailto:[email protected]
KZ Kazakhstan, Қазақстан
Kombitechnocenter
Seyfulina No: 422
480096 Almaty
Tel.: 272 793 333
Fax: 272 798 383
mailto:[email protected]
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék
Kereskedelmi Kft.
Háztartási gépek márkaszervize
Királyhágó tér 8-9.
1126 Budapest
Hibabejelentés
Tel.: 01 489 5461
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
Alkatrészrendelés
Tel.: 01 489 5463
Fax: 01 201 8786
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
LB Lebanon, ��������������
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh 1202 2040
Tel.: 01 255 211
Fax: 01 257 359
mailto:[email protected]
IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F4, Ballymount Drive
Ballymount Industrial Estate
Walkinstown
Dublin 12
Service Requests, Spares and
Accessories
Tel.: 01450 2655
Fax: 01450 2520
www.siemens-home.com
IL Israel, ‫ישראל‬
C/S/B Home Appliance Ltd.
Uliel Building
2, Hamelacha St.
Industrial Park North
71293 Lod
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 018346
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
LT Lietuva, Lithuania
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 05 274 1788
Fax: 05 274 1765
mailto:[email protected]
www.balticcontinent.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 300
Fax: 26349 315
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.lu
LV Latvija, Latvia
Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.
Bullu street 70c
1067 Riga
Tel.: 07 42 41 37
mailto:[email protected]
MD Moldova
S.R.L. "Rialto-Studio"
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./факс: 022 23 81 80
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ul. 27 Mart br. 2
81000 Podgorica
Tel./Fax: 020 662 444
Mobil: 069 324 812
MK Macedonia, Македонија
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 02 2454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:[email protected]
MT Malta
Aplan Limited
Aplan Centre
B – Kara By Pass
B – Kara BKR
Tel.: 021 48 05 90
Fax: 021 48 05 98
mailto:[email protected]
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Burg. Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam Zuidoost
Storingsmelding:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3978
mailto:[email protected]
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 070 333 1234
Fax: 070 333 3980
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 06 00
Fax: 22 66 05 50
5052 Bergen
Tel.: 55 59 68 80
Fax: 55 59 68 90
7037 Trondheim
Tel.: 73 95 23 30
Fax: 73 95 23 40
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.no
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 09 477 0492
Fax: 09 477 2647
mailto:[email protected]
PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu:
Tel.: 0801 191 534
Fax: 022 57 27 709
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.pl
PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 707 500 545
Fax: 21 4250 701
mailto:
[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.com
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr.17-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 0801 000 110
Fax: 021 203 9731
mailto:[email protected]
bshg.com
RU Russia, Россия
OOO "БСХ Бытовая техника"
Сервис от производителя
Малая Калужская 19/1
119071 Москва
тел.: 495 737 2962
факс: 495 737 2982
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
SE Sverige, Sweden
BSH Hushållsapparater AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.se
SG Singapore, 新加坡
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
37 Jalan Pemimpin
Union Industrial Building
Block A, #01-03
577177 Singapore
Tel.: 6751 5000
Fax: 6751 5005
mailto:[email protected]
bshg.com
10/10
SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 87
Fax: 01 583 08 89
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.com
SK Slovensko, Slovakia
Technoservis Bratislava
Trhová 38
84108 Bratislava – Doubravka
Tel./Fax: 02 6446 3643
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Cakmak Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51
34770 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6688
Fax: 0 216 528 9188
mailto:[email protected]
www.siemens-home.com
UA Ukraine, Україна
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"
тел.: 044 490 2095
www.siemens-home.com
XK Kosovo
NTP GAMA
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 038 502 448
Fax: 029 021 434
mailto:[email protected]
XS Srbija, Serbia
SZR "SPECIJALELEKTRO"
Bulevar Milutina Milankovića 34
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 2147 110
Fax: 011 2139 689
mailto:[email protected]
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:[email protected]
bshg.com
www.siemens-home.com
Garantiebedingungen
DEUTSCHLAND (DE)
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen:
Siemens Info Line
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten:
DE-Tel.: 01805 54 74 36* oder unter
[email protected]
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät,
die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um
einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.
Glühlampen.
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit,
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,
Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden,
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder
Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.
Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser
Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue
Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze
Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.
Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht,
die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer
Landesvertretung anfordern.
Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner
zur Verfügung.
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany
03/10
Material-Nr.: Hier Nr. eintragen
Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2011.
www.siemens-homeappliances.com
TZ503xx2 01/11
9000634263
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement