Ariston | K3G21/G | Owner`s manual | Ariston K3G21/G Owner`s manual

Ariston K3G21/G Owner`s manual
Cucina SU DUJINE ORKAITE IR DUJINIU GRILIUMI
VIRYKLĖ
Installazione e uso
MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Cooker
Installation and use
oa 

Konyhabútor
Beépítés és használat
K3G21/R
K3G21S/R
K3G21SX
K3G21SW
Important
safety warnings
SVARBIOS
SAUGUMO
NUORODOS
To maintain
the
EFFICIENCY
SAFETY ofmes
thisrekomenduojame:
appliance, we recommend:
Kad
šį prietaisą
išlaikyti
SAUGŲand
ir EFEKTYVŲ,
• call •only
the Service
Centers authorized
the manufacturer
Skambinti
tiktai gamintojo
įgaliotiems by
techninio
aptarnavimo centrams.
• always
use original
Spare
Parts
• Visada
naudoti tiktai
originalias
atsargines detales.
Šisappliance
prietaisas
skirtas
ne profesionaliam,
buitiniam
11. This
isintended
fornonprofessional
usewithinothe
home. naudojimui
namuose.
2 Theseinstructionsareonlyforthosecountrieswhosesymbolsappearinthe
2. Ši instrukcija skirta tik toms šalims, kurių simboliai yra ant
bookletandontheserialno.plateoftheappliance.
instrukcijos ir ant prietaiso plokštelės su serijiniu numeriu.
33. This
owner’s manual
is for a class
(insulated) or
Ši naudojimo
instrukcija
skirta11appliance
klasės prietaisams
class 2, subclass
1 appliances
(installed
between two
cabinets.
(izoliuoti)
arba 2 klasės
1 poklasio
prietaisams
(įmontuoti
4tarp
Before
usingspintelių).
yourappliance,readtheinstructionsinthisowner’smanualcarefully
dviejų
itprovides
alltheinformation
youneed
toensureperskaitykite
safeinstallation,šioje
useand
4. since
Prieš
naudodamiesi
prietaisu,
atidžiai
instrukcijoje
pateiktą
informaciją.
pateikta
reikamaintenance.
Alwayskeep
thisowner’sČia
manual
closetovisa
handjums
sinceyou
may
linga
informacija,
need
to refer to it insusijusi
the future.su saugiu montavimu, naudojimu ir
priežiūra.
Šią the
instrukciją
visada
laikykite
priein5technine
Whenyou
haveremoved
packing,check
thatthe
appliancelengvai
isnotdamaged.
amoje
vietoje,
nes
ja
gali
tekti
remtis
ateityje.
If you have any doubts, do not use the appliance and contact your nearest
5. Nuėmę prietaiso pakuotę, patikrinkite ar viryklė nepažeista.
AristonServiceCentre.Neverleavethepackingcomponents(plasticbags,
Jeigu abejojate, nenaudokite prietaiso ir susisiekite su artimiaunails,etc.)within
thereach
ofchildrenmedžiagų
sincetheyare(plastikiasource
siu polystyrene
techniniofoam,
aptarnavimo
centru.
Pakuotės
potentialdanger.
niaiofmaišeliai,
polistirolio putos, vinys ir t.t.) niekada nepalikite
6vaikams
The appliance
mustvietoje,
be installed
by apavojaus
qualified šaltinis.
technician in
prieinamoje
nes only
jos yra
withsumontuoti
the instructions
provided.
Thetechninis
manufacturer
6. compliance
Prietaisą gali
tiktai kvalifi
kuotas
darbuotojas
šioje
instrukcijoje
pateiktų
nuorodų.
Jeigu
declines alllaikantis
liability for
improper
installation,
which
may result
in
prietaisas
neteisingai
sumontuotas,
personalbuvo
injury
and damage
to property. gamintojas neprisiima
sumontuotas
keliaif
7jokios
Theatsakomybės.
electrical safetyNeteisingai
of this appliance
can onlyprietaisas
be guaranteed
pavojų
žmonėms
ir
gali
sugadinti
turtą.
it is correctly and efficiently earthed, in compliance with regula7. Elektrinis prietaiso saugumas garantuojamas tik tuo atveju,
tions on electrical safety. Always ensure that the earthing is efjeigu jis yra teisingai ir efektyviai įžemintas, laikantis elektrinio
ficient. Ifreikalavimų.
you have any
doubts,
contact a qualified
technician
saugumo
Visada
užtikrinkite,
kad įžeminimas
yrato
check the system.
Theabejojate,
manufacturer
declinessu
all liability
for damveiksmingas.
Jeigu jūs
susisiekite
kvalifikuotu
age resulting
from a system
which
has not been
earthed.jokios
techniku,
kuris patikrins
sistemą.
Gamintojas
neprisiima
8atsakomybės,
Before plugging
appliance
the įžeminta.
mains, check that the
jeiguthe
sistema
buvointo
blogai
8. specifications
Prieš prijungdami
prietaisą
prie maitinimo
įtampos,
pa-and/
indicated
on the date
plate (on the
appliance
tikrinkite
ar duomenų
lentelėje
(ant
prietaiso
ant pakuotės)
or packaging)
correspond
with
those
of thearba
electrical
and gas
pateiktos
specifi
kacijos
systems
in your
home.atitinka jūsų namo elektros ir dujų
sistemą.
9 Check that the electrical capacity of the system and sockets will
9. Patikrinkite ar sistemos ir lizdų elektrinė galia atlaikys
support the maximum power of the appliance, as indicated on
maksimalią prietaiso galią, kuri nurodyta duomenų lentelėje.
theabejojate,
data plate.susisiekite
If you have su
anykvalifi
doubts,
contact
a qualified techJeigu
kuotu
techniku.
10.nician.
Daugiapolis jungiklis su mažiausiai 3 mm ar didesnėmis
10
An omnipolar
switch
with a contact
opening
of at least 3 mm or
kontaktų
skylėmis
reikalingas
mašinos
sumontavimui.
is elektros
required lizdas
for installation.
11.more
Jeigu
ir prietaiso maitinimo įtampos laido
kištukas
neatitinka,
kvalifikuotas
11
If the socket
and elektros
appliancelizdą
plugturi
arepakeisti
not compatible,
have the
technikas,
kuris taip
pata turi
patikrinti
arby
elektros
lizdotechnician,
kabelio
socket replaced
with
suitable
model
a qualified
skerspjūvis
yraalso
pakankamas
galiai. Nerekomenduowho should
check thatprietaiso
the cross-section
of the socket cajame
naudoti
adapterius,
daugialypius
elektros
ir/arba
ble is sufficient for the power absorbed
by thelizdus
appliance.
The
prailginimo kabelius. Jeigu jie yra būtini, naudokite tiktai vienuse of adaptors, multiple sockets and/or extensions, is not recgubus arba daugialypius adapterius bei prailginimo kabelius,
ommended.
If their usesaugumo
cannot bereikalavimus.
avoided, remember
to use
atitinkančius
galiojančius
Tokiu atveju
only single
or multiple
adapterssrovės,
and extensions
which
comply
niekada
neviršykite
maksimalios
nurodytos
ant atskiro
with current
regulations.
cases, never
adapterio
arba safety
prailginimo
kabelioInir these
maksimalios
galiosexceed
ant
the maximum
current capacity indicated on the individual adapdaugialypio
adapterio.
12.torPrietaiso
nepalikite
prijungto
prie
maitinimo
įtampos,
or extension
and the
maximum
power
indicated
on thejeigu
muljis nenaudojamas.
tiple adapter. Išjunkite pagrindinį jungiklį ir uždarykite dujų
padavimą,
kai prietaiso
nenaudojate.
12
Do not leave
the appliance
plugged in if it is not in use. Switch
13.offVentiliacinės
ir
šilumos
ir skylės
niekada
the main switch and gaspaskirstymo
supply whenangos
you are
not using
the
neturi būti uždengtos.
appliance.
13 The openings and slots used for ventilation and heat dispersion
must never be covered.
14 Theusermustnotreplacethesupplycableofthisappliance.Alwayscontactan
after-salesservicecentrewhichhasbeenauthorisedbythemanufacturerifthe
cablehasbeendamagedorneedsreplacement.
15 Thisappliancemustbeusedforthepurposeforwhichitwasexpresslydesigned.
Anyotheruse(e.g.heatingrooms)isconsideredtobeimproperandconse-
15
14. quently
Vartotojas
negali
šio declines
prietaiso
maitinimo
įtampos
dangerous.
Thepakeisti
manufacturer
allliability
fordamage
resulting
kabelio.
Jeigu
kabelis
buvo
pažeistas
arba
jį
reikia
pakeisti,
fromimproperandirresponsibleuse.
visada susisiekite su gamintojo įgaliotu techninio aptarnavimo
16 Anumberoffundamentalrulesmustbefollowedwhenusingelectricalappliances.
centru.
Thefollowingareofparticularimportance:
15. Šis prietaisas turi būti naudojamas išskirtinai tik pagal jo
• Do
touch
thevartojimas
appliance(pvz.
whenkambarių
your hands
or feet are
paskirtį.
Betnot
koks
kitas
šildymas)
wet. netinkamas ir pavojingas. Gamintojas neprisiima
yra laikomas
• atsakomybės
Do not use theužappliance
barefooted.
jokios
nuostolius,
padarytus prietaisą neteis• ir Do
not use extensions,
ingai
neatsakingai
naudojant.but if they are necessary, caution
16. Naudojantis
elektriniais prietaisais reikia laikytis kelių
must be exercised.
fundamentalių
taisyklių:
• Never pull the power supply cable or the appliance to un• Prietaiso
plug thenelieskite
appliancešlapiomis
plug fromrankomis
the mains.arba kojomis.
• Prietaiso nenaudokite stovėdami basomis kojomis.
• Never leave the appliance exposed to atmospheric agents
• Nenaudokite prailginimo kabelių, tačiau jeigu jie yra
(rain, sun etc.)
neišvengiami, laikykitės atsargumo priemonių.
•• Prietaisą
Do not norėdami
allow children
or persons
who areįtampos
not familiar with
atjungti
nuo maitinimo
the appliance
to už
usekabelio
it, without
supervision.
niekada
netraukite
arba
už pačio prietaiso.
17 •Always
unplug
the appliance
the mains or
switch off the
Prietaiso
niekada
nepalikitefrom
atmosferiniam
poveikiui
main switch
(lietus,
saulėbefore
ir t.t.).cleaning or carrying out maintenance.
priežiūros
prietaisu
naudotis
arba
18 •IfNeleiskite
you are nobe
longer
using an
appliance
of thisvaikams
type, remember
asmenims
nemokančiais
juo
dirbti.
to make it unserviceable by unplugging the appliance from the
17. mains
Prieš and
valydami
techninę
cuttingarba
the atlikdami
supply cable.
Also priežiūrą,
make all potentially
prietaisą visada atjunkite nuo maitinimo įtampos arba išjunkite
dangerous parts of the appliance safe, above all for children
pagrindinį jungiklį.
who could play with the appliance.
18. Jeigu jūs daugiau nebenaudojate šio prietaiso, padarykite
19
To avoid accidental
spillage
do notišuse
cookware
with uneven
jį neveiksmingu
ištraukdami
kištuką
maitinimo
įtampos
lizdo
or deformedkabelį.
bottoms
onpat
thepašalinkite
burners. Turn
thepavojingas
handles of pots
ir nupjaudami
Taip
visas
and pans
inwards
avoidnegalėtų
knockingžaisti
them vaikai.
over accidentally.
prietaiso
dalis,
kad sutojomis
20 Never
use flammable
liquids
such asnenaudokite
alcohol or gasoline,
19.
Kad išvengti
atsitiktinio
išsipylimo,
virtuvėsetc.
reikmenų
suappliance
nelygiu arba
deformuot
near the
when
it is in use.dugnu. Puodų ir kaistuvių
rankenėles
nusukite
vidų, kad
jų atsitiktinai
21 When using
smallį electric
appliances
nearneišverstumėte.
the hob, keep the
20. supply
Šalia prietaiso
jo
veikimo
metu
niekada
nenaudokite degių
cord away from the hot parts.
skysčių, tokių kaip alkoholis arba benzinas ir t.t.
22 Make sure the knobs are in the “•”/”�” position when the appli21. Naudodami mažus elektrinius prietaisus šalia dujų degikance is not in use.
lio, jų maitinimo įtampos kabelį laikykite atokiau nuo karštų
23
When the appliance is in use, the heating elements and some
vietų.
of the oven
door become extremely
hot.kad
Make
sure you
22. parts
Kai prietaisas
nenaudojamas,
užtikrinkite,
pasukamos
don’t touch
and keep children well away.
rankenėlės
yrathem
“o/i” padėtyje.
24 Gas
require regular
air exchange
to ensure
trou23.
Kai appliances
prietaisas naudojamas,
kaitinimo
elementai
ir kai kuriosble-free
orkaitėsperformance.
durelių dalysWhen
labai įkaista.
Jokiu
jų follow
nelieskite
installing
the būdu
cooker,
the
ir neleiskite
vaikams
prisiartinti.
instructions
provided
in the paragraph on “Positioning” the
24. appliance.
Dujiniams prietaisams reikalingas reguliarus oro
pasikeitimas, kad užtikrinti darbą be trukdžių. Montuo25 The glass top (only on certain models) can shatter if it is overdami prietaisą laikykitės skyriuje “Prietaiso pastatymas”
heated. Therefore, all of the burners or hot plates must be turned
pateiktų instrukcijų.
before
the top
is closed.
25. off
Jeigu
stiklinis
viršus
(tiktai tam tikruose modeliuose)
26 If the cookerjisisgali
placed
on Todėl
a pedestal,
take theviršų
necessary
perkaitinamas,
suskilti.
prieš uždarant
precautions
prevent arba
the same
from
sliding off the pedestal
visada
išjunkite to
degiklius
karštas
plyteles.
26. itself.
Jeigu viryklė pastatoma ant pagrindo, užtikrinkite, kad
viryklė
nuo jo nenuslystų.
27 Warning:
never place hot containers or items and
27. flammable
Įspėjimas:materials
Niekada nedėkite
karštų
konteinerių
arba
inside the
dishwarmer
drawer.
talpų su degiais skysčiais patiekalų pašildymo skyriuje.
LT
Installation
MONTAVIMAS
Visas
sekančiuose
puslapiuose
instrukcijas
turi out
All
instruction
on the
following aprašytas
pages must
be carried
kvalifikuotas
asmuo(corgi
(atestuotas)
atitinkamai
dujų saubyatlikti
a competent
person
registered)
in compliance
gumo
(montavimas
ir naudojimas)
taisyklėms
1984.1984.
with
gas
safety (installation
and use)
regulation
Svarbu: Reguliavimo metu viryklę atjunkite nuo elektros enImportant: disconnect the cooker from the electrycity
ergijos ir dujų įvado.
and gas supply when any adjustment, etc.
tušti arba
pustuščiai.
Patalpoje
tiktai only
partially
full.
It is advisable
to patartina
keep in laikyti
the room
naudojamą balioną. Balionas turi būti pastatytas atokiau
the can which is being used, and it must be placed
nuo tiesioginių šilumos šaltinių (orkaitė, ugnis, krosnis ir
away
frombalioną
direct galėtų
heat įkaitinti
sources
(ovens, fireplaces,
t.t.), kurie
iki aukštesnės
nei 50OC
stoves,
etc.)
that
could
make
the can reach
temperatūros.
temperatures higher than 50°C.
Prietaiso pastatymas
Positioning
your appliance
Important: this appliance may be installed and used only
Šį prietaisą
galimarooms
montuoti
ir naudoti tiktai
inSvarbu:
permanently
ventilated
in compliance
withnuolatos
current
ventiliuojamose patalpose, atitinkančiose galiojančias direktydirectives. The following precautions should be taken:
vas. Reikia imtis šių saugos priemonių:
a) The room must be provided with an external exhaust
a) system
Patalpaobtained
turi turėti išorinę
sistemą,
with aišmetimo
hood or
with jungiamą
an electric
per
surinktuvą
arba
elektrinį
ventiliatorių,
kuris
ventilator that goes on automatically eachautomatiškai
time the unit
pradeda
veikti įjungus
viryklę.
is switched
on.
Levelling your appliance (only on a few models)
Jūsų viryklėje įrengtos kojelės prietaiso niveliavimui.
Your cooker
is supplied
with feet
for įsukti
levelling
the appliance.
Jeigu reikia,
šias kojeles
galima
į korpusą
viryklės
If necessary,
these
feet
can
be
screwed
into
the housings
pagrindo kampuose.
in the corners of the cooker base.
In the case of chimneys or flues
Prietaiso niveliavimas (tiktai keliuose modeliuose)
Mounting
the
legs (only (tiktai
on a few
models)
Kojelių
montavimas
keliuose
modeliuose)
Press-fit
legs
are
supplied
which
fit
under
the basekartu
of your
Paspaudimu pritvirtinamos kojelės
yra tiekiamos
su
cooker.
virykle. Jos tinka jūsų viryklės pagrindui.
Directly to the
Atvejis
kai yra (for
kaminai
Tiesiai
į lauką
with branches
cookers)
exterior
arba
dūmtakiai
su
b) The room must be provided with a system for air inflow
atšakomis (viryklėms)
which is necessary for a regular combustion. The air
flow necessary for the combustion should be at least 2
b) 3Kambaryje turi būti oro, reikalingo normaliam degimui
m /h forsistema.
kW of Degimui
installedreikalingo
power. The
systemturimay
padavimo
oro srautas
būti be
realized 2by
drawing
the air
directly
from
mažiausiai
m3/h
kiekvienam
įdiegtos
galios
kW.outside
Sistemathe
building
through
a pipe that
hasišatlauko
least
a 100 cm2
gali
būti išpildyta
orą paduodant
tiesiai
į pastatą
useable
section
and which
must
not be
accidently
ortakiu,
turinčiu
mažiausiai
100 cm2
naudingo
ploto.
Ortakis
negali
būti atsitiktinai
užblokuotas
(pav. A).
Oras be
taiprealized
pat gali
obstructed
(Fig. A).
And further
it may
būti
paduodamas
netiesiogiai
iš
kitų
patalpų,
kuriuose
yra
indirectly from other adjacent rooms which are provided
ventiliaciniai
ortakiai
dūmų
pašalinimui
iš
pastato
į
lauką
ir to
with a ventilation pipe for the expulsion of the fumes
kurie nėra bendro naudojimo patalpų dalis arba sprogimui
the outside of the building as foresaid, and which must
pavojingų patalpų arba vonios kambario dalis (pav. B).
not be part of the building in common use or rooms
with Arisk of fire, or bedrooms (Fig. B).
Detalė
Detail A
Adjacent
room
Installation
the cooker
Viryklėsofmontavimas
The appliance
can be installed
next
to furniture
units which
Viryklė pagaminta
su x klasės
apsauga
nuo perkaitimo,
are no
taller
than the
topmontuoti
of the cooker
hob. The
wall in
todėl
prietaisą
galima
greta spintelių.
Prietaisas
būti montuojamas
greta
spintelių,
jų aukštis
directgali
contact
with the back
panel
of thejeigu
cooker
must be
viryklės kaitinimo
paviršiaus
aukščio.
Viryklėsthe
madeneviršija
of non-flammable
material.
During
operation
galinę
sienelę
liečianti
siena
turėtų
būti
nedegi.
Atsiminkback panel of the cooker could reach a temperature
of
ite, kad naudojimo metu galinė viryklės sienelė gali
50°C above roomO temperature. For proper installation of
pasiekti iki 50 C didesnę temperatūrą negu kambario.
the cooker, the following precautions must be taken:
Norėdami teisingai sumontuoti viryklę laikykitės žemiau
a) The
appliance
can priemonių:
be placed in a kitchen, dining room
pateiktų
saugumo
or bedsit, but not in a bathroom.
b) Alla)furniture
the appliance
must
be placed
at
Viryklė around
gali būti statoma
virtuvėje,
valgomajame
arba
least
200 mm
the top
ofdušo
the cooker,
should the
svetainėje,
betfrom
ne vonios
arba
patalpose.
b) Užofviryklės
aukštį didesnės
virtuvinės
spintelės,
surface
the appliance
be higher
than the
worktop of
pastatytos
šalia
viryklės,
turi
būti
mažiausiai
200 mm
atsthis furniture. Curtains should not be placed
behind
tumu
nuo
gaubto
krašto.
Užuolaidų
negali
būti
už
viryklės
the cooker or less than 200 mm away from the sides
mažesniu nei 200 mm atstumu nuo viryklės šonų.
ofarba
the appliance.
c) Oro surinkimo gaubtas turi būti sumontuotas pagal
c) Any hoods must be installed according to the requireinstrukciją.
ments
in the
installation
manual
for the hoods
themd) Jeigu
viryklė
montuojama
po spintele,
ji turi būti
selves.
mažiausiai 420 mm virš viryklės dangčio. Minimalus atsd) If tumas
the cooker
installed
beneath
wall cabinet,
kuriuo is
gali
būti statomi
degūsavirtuviniai
daiktai the
yra
latter
700 must
mm. be situated at a minimum of 420 mm above
e) hob.
Su The
virykles
galine sienele
kontaktuojanti
siena
turi
the
minimum
distance
between the
worktop
būti
iš
nedegios
medžiagos.
and kitchen units made of combustible material is 700
mm.
e) The wall in direct contact with the back panel of the
cooker must be made of non-flammable materials.
Room to
be ventilated
A
Fig. A
Pav.
A
Examples of ventilation openings
Ventiliacinių
angų air
for the comburent
c)pavyzdžiai
During degimo
prolonged use
oro padavimui.
Fig. B
Pav. BIncreased opening between
Gretutinis
thekambarys
door and and floor
Ventiliuojamas kambarys
of the appliance you may
Tarpo tarp durų ir grindų
consider it necessary to open
a window to the outside
pavyzdys
to improve ventilation.
Jeigu
prietaisą
naudojategases,
ilgą laiką,
galiare
prireikti
atidaryti
d)c) The
liquefied
petroleum
which
heavier
than
langą,
kad pagerinti
ventiliaciją.
air, stagnate
towards
the ground. Therefore, the rooms
d) containing
Suskystintos
dujos,
sunkesnės
užtowards
orą, leidžiasi
LPG
canskurios
mustyra
have
openings
the
link
grindų.
Todėl
patalpos
su
suskystintų
dujų
balionas
turi of
outside in order to allow the venting from the ground
turėti angas į išorę, kad nuo grindų galėtų būti išventiliuotos
eventual gas leak. Thus, the LPG cans must not be
nutekėjusios dujos. Dėl šios priežasties suskystintų dujų
installed
or settled
in rooms
that arepatalpose
below the
ground
balionai
negali
būti padėti
ar sumontuoti
žemiau
level,
(cellar,
etc.)
whether
the
cans
are
empty
or
žemės lygio (pvz. rūsiai ir t.t.), netgi jeigu balionai yra
LT
16
Elektros kabelio prijungimas prie maitinimo įtampos
Tight control
Sumontuokite kištuką, atitinkamai apkrovai, nurodytai
Important:
when
installation
been completed,
check
ant duomenų
lentelės.
Kabelį has
prijungdami
tiesiogiai prie
themaitinimo
pipe fitting
for
leaks
with
a
soapy
solution.
Never
įtampos, sumontuokite daugiapolį jungiklį use a
flame.
Once
connection
has been
made,
ensure that
(automatinįthe
pertraukiklį)
su minimalia
3 mm
kontaktų
theertme
flexible
tube
does notlizdo.
touchDaugiapolis
any moving parts
tarpmetal
prietaiso
ir maitinimo
turėtų būti parinktas pagal apkrovą ir turi atitikti
andjungiklis
is not crushed.
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
galiojančias taisykles (automatinis pertraukiklis neturi
Connecting
the supply cable to the mains
atjungti įžeminimo).
Install
a normalised
plugturi
corresponding
tokad
thejisload
Maitinimo
įtampos kabelis
būti padėtas taip,
indicated
on didesnės
the data nei
plate.
When
connecting
the cable
nepasiektų
50OC
temperatūros,
atsižvelgiant
į kambario
Prieš
sujungimus
padirectly
to thetemperatūrą.
mains, install
anatlikdami
omnipolar
circuit-breaker
tikrinkite
šiuos veiksnius:
with
a minimum
contact opening of 3 mm between the
appliance and the mains. The omnipolar circuit breaker
ir namuose
sistema
gali atlaikytų
should• Ar
beribotuvas
sized according
to įdiegta
the load
and should
comply
prietaiso apkrovą (žiūrėkite duomenų lentelę).
with current regulations (the earth wire should not be
• Įtampos tinklas yra gerai įžemintas, atitinkamai
interrupted
by the circuit
breaker).
galiojančioms
direktyvoms
ir taisyklėms.
The supply
cable
should
be
positioned
so that
it does not
• Sumontavus gaubtą, prie
elektros lizdo
ir automatinio
reach pertraukiklio
a temperature
of lengvai
more than
50°C with respect to
galima
prieiti.
the room temperature, along its length. Before making the
Niekada nenaudokite
connection,
check that:adapterių, perėjimų arba šuntų, nes
sukelti
perkaitimą
arba
gaisrą.
• jie
thegali
limiter
valve
and the
home
system can support the
appliance load (see data plate);
pritaikymas
skirtingiems
tipams
• Viryklės
the mains
is properly
earthed dujų
in compliance
with
Viryklę norėdami pritaikyti skirtingiems dujų tipams,
current directives and regulations;
atsižvelgiant į dujų tipus kuriems ji buvo pagaminta (nuro• dyta
there
is easy access
the socket ant
anddangčio),
omnipolar
circuit
duomenų
lentelėje,topritvirtintoje
elkitės
breaker,
once
the
hob
has
been
installed.
taip:
N.B:
use reducers,
adaptors
or shunts
since they
a) never
Pakeiskite
žarnos laikiklį,
sumontuotą
ant prietaiso,
canpateiktu
cause krepšelyje
heating or“viryklės
burning.
priedai”.
Connecting
the gas
Dujų prijungimas
The
appliance
should be
connected
thedujų
mains
or to a
Viryklė turi būti prijungta
prie
dujų įvado to
arba
baliono
gas
cylinder
in
compliance
with
current
directives.
Before
laikantis galiojančių direktyvų. Prieš prijungdami, patikrinkite
making
the būtų
connection,
check
that
the cookerdujų
is regulated
kad viryklė
sureguliuota
jūsų
naudojamam
tipui.
for
theviryklė
gas nesureguliuota,
supply you are
using.skyrių
If not,
follow the
Jeigu
skaitykite
“Pritaikymas
skirtingoms dujų
rūšims”. in
Kaithe
kuriuose
modeliuose
dujos galito
instructions
indicated
paragraph
“Adapting
būti prijungiamos
kairės
arba
iš dešinės
pusės,
atitinkamai
different
types ofišgas”.
On
some
models
the gas
supply
pagal
Norėdami
sujungimą,
žarnos
atvamzdį
can
beporeikį.
connected
on thepakeisti
left or on
the right,
as necessary;
akle ir pakeiskite tarpinę (tiekiama kartu su
touždarykite
change the
connection, reverse the position of the hose
prietaisu). Naudodami suskystintas dujas iš baliono, sumonholder
with
that
of the cap and replace replace the gasket
tuokite slėgio reguliatorių, atitinkantį galiojančias direktyvas.
(supplied
with
the
When
liquid
gasnurofrom
Svarbu: Patikrinkiteappliance).
ar dujų įvado
slėgisusing
atitinka
vertes,
adytas
cylinder,
install
a
pressure
regulator
which
complies
with
lentelėje nr.1 “Degiklių ir purkštukų charakteristikos”,
current
directive.
nes tai užtikrins saugų darbą, teisingą dujų suvartojimą ir
Important:
check that
the supply
ilgesnį jūsų prietaiso
tarnavimo
laiką.pressure complies with
the values indicated in table 1 “Characteristics of the
Žarnos and
prijungimas
burners
nozzles” since this will ensure safe operation,
Sujungimą
padarykite naudodami
dujųažarną,
atitinkančią
correct
consumption
and ensure
longer
life to your
vietinius reikalavimus. Montuodami žarną laikykitės šių sauappliance.
Svarbu: suskystintų dujų žarnos laikiklis pažymėtas nr.
gumo priemonių:
Adapting
the cooker to different types of gas
8, gamtinių dujų žarnos laikiklis pažymėtas nr.13. Visada
In order
to
adapttarpinę.
the cooker to a different type of gas with
sumontuokite
respect
to
the
gas
for which
it wasviršuje:
produced (indicated on
b) Degiklių pakeitimas
viryklės
the label
attached
to their lid),
follow
these steps:
• Nuimkite
groteles
degiklius
ištraukite
iš jų korpuso.
• Naudodami
7 mm
atsuktuvą
išsukite
purkštukus
ir with
a) replace
the hose
holder
mounted
on the
appliance
naujo
dujų
tipo purkštukais.
(žiūrėkite
thatpakeiskite
suppliedjuos
in the
bag
of “cooker
accessories”.
lentelęthe
nr.1hose
“Degiklių
ir purkštukų
Important:
holder
for liquidcharakteristikos”).
gas is marked 8, the
• Sumontuokite
visus gas
komponentus
kartodami
aukščiau
hose holder
for methane
is marked
13. Always
fit the
pateiktus žingsnius atvirkštine tvarka.
sealing gasket.
b) Replacing the burner nozzles on the hob:
• remove the grids and slide the burners from their
housings;
• unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner,
and replace them with nozzles for the new type of gas
(see table 1 “Burner and nozzle characteristics”).
• replace all the components by repeating the steps in
reverse order.
• Jokia žarnos
negali liesti daiktų, kurių temperatūra
Connection
withdalis
hose
O
viršija
C.
Make
the 50
connection
using a gas hose complying with
• Žarnos
ilgis turėtų būti
trumpesnis
nei 1500
mm.
the the
characteristics
provided
in current
directive.
The
•
Žarna
neturi
būti
sukama
ir
traukiama,
bei
neturėtų
būti
internal diameter of the pipe used is as follows:
sulenkta.
- 8mm for liquid gas;
• Žarna neturėtų liestu daiktų su aštriomis briaunomis,
- judančių
13mm for
methane
gas. būti suspausta.
dalių.
Žarna negali
When
installing
hose,
remember
to take thekad
following
• Visas
žarnosthe
ilgis
turi būti
lengvai prieinamas,
precautions:
apžiūrėti jos būklę.
• No part of the hose should touch parts whose tempePatikrinkite
ar abiejuose
galuose žarna yra gerai pritvirtinta
rature exceeds
50°C;
atitinkančiomis
vietines
taisykles.
• apkabomis,
The length
of the hose galiojančias
should be less
than
1500 mm;
Jeigu
negalite
įvykdyti
kurio
nors
iš
aukščiau
pateiktų
• The hose should not be subject to twisting or pulling,
reikalavimų,
turėtų
naudojamos
metalinės lanksčios
and should
not būti
have
bends or kinks.
žarnos. Jeigu viryklė montuojama atitinkamai 2 klasės 1 pok• The hose should not touch objects with sharp edges,
lasio reikalavimams, ypač rekomenduojame dujų sujungimą
any moving
parts,
and it should
be crushed;
padaryti
iš lanksčios
metalinės
žarnosnot
laikantis
galiojančių
• saugumo
The fullstandartų.
length of the hose should be easy to inspect in
order to check its condition;
Check
that the
hose fits firmly
place atprijungimas
the two ends
Lankstaus,
nerūdijančio
plienointo
vamzdelio
priefix
įsriegtos
jungties
and
it with clamps
complying to current directive.If any
laikiklis
yra pritvirtintas ant
prietaiso.
Dujų įvadoflexible
ofŽarnos
the above
recommendations
can
not be adopted,
vamzdžio
jungiamoji
mova
yra
½
įsriegta
kūginė
išorinio
metal pipes should be used.
sriegio
jungtis.
Naudokite
tiktai
galiojančius
vietinius
standarShould the cooker be installed according to the conditions
tus atitinkančius vamzdžius ir tarpines. Visas vamzdžio ilgis
of Class 2, subdivision 1, only a flexible metal pipe which
negali viršyti 2000 mm. Atlikus sujungimą, įsitikinkite, kad
islankstus
in compliance
current
safetyjokių
standards
metaliniswith
vamzdelis
neliečia
judančiųshould
dalių ir be
used
make the connection to the gas mains.
nėra to
suspaustas.
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe
Sujungimo sandarumo patikrinimas
to a threaded attachment
Svarbu: Pabaigus montavimą, skysčiu su ištirpintu muilu paRemove
hose
holder fitted
the appliance.
The gas
tikrinkite the
ar nėra
pratekėjimų
pro on
vamzdelio
jungtis. Niekada
supply
pipe
fitting
is
a
threaded
1/2
gas
cylindrical
nenaudokite ugnies. Atlikus sujungimus, užtikrinkite, kadmale
attachment.
Only pipes
and gaskets
with
current
lankstus metalinis
vamzdelis
neliečia complying
judančių dalių
ir negali
directives.
The full length of the pipe must not exceed 2000
būti suspaustas.
mm.
17
LT
c) Minimum
Minimalaus
degiklio našumo
nustatymas:
c)
regulation
of the hob
burners:
• Ventilį
iki minimumo.
• turn
thenusukite
tap to minimum;
• Nuimkite
reguliuokitescrew,
varžtą,which
kuris
• remove
thepasukamą
knob andrankenėlę
adjust theirregulation
šalia ventilio kaiščio, kol liepsna bus maža bet stabili.
isyra
positioned
in or next to the tap pin, until the flame is
Pastaba: suskystintų dujų atveju reguliavimo varžtą reikia
small but steady.
nusukti iki galo.
N.B.: in the case of liquid gas, the regulation screw
be screwed
in toneužgęsta,
the bottom.
• must
Patikrinkite
ar liepsna
kai ventilį greitai pasu•kate
check
that
the
flame
does
notpadėties.
turn off when you turn
nuo mažiausios iki didžiausios
tap quickly
from
to low.
d) the
Pirminio
degiklių
oro high
reguliavimas.
Pirminio
degikliųthe
oroprimary
nereikia air
reguliuoti.
d)
Regulating
of the burners:
The primary air of the burners requires no regulation.
Dujinės orkaitės pritaikymas skirtingiems dujų tipams
Dujinio grilio pritaikymas skirtingiems dujų tipams
Adapting the gas oven to different types of gas
a)
the oven orkaitėje:
burner nozzle:
a) Replacing
Degiklių pakeitimas
• Išimkitethe
pašildymo
skyrių.
• remove
warming
drawer;
• Nuimkite
apsaugą
(C pav.). “A” (see Fig.C);
• remove
the
sliding“A”
protection
•
Išimkite
varžtą
ir
tuomet
degiklįthe
“V” oven
(D pav.).
Nuimkite
• remove the screw and then
burner
“V”(see
orkaitės
dureles,
kad
palengvinti
šią
operaciją.
Fig. D). Remove the oven door to facilitate this
• Naudodami specialų purkštukų atsuktuvą (E pav.) arba
operation.
7 mm atsuktuvą atsukite orkaitės purkštukus ir pakeiskite
• unscrew
thetinkamais
oven burner
using
the special
purkštukais,
naujamnozzle
dujų tipui
(žiūrėkite
1
socket
spanner
for
the
nozzles
(see
Fig.
E),
or better
lentelę).
still a 7 mm socket spanner, and replace it with a nozzle
suited to the new type of gas (see table 1).
Adapting
the gas
grill topakeitimas:
different types of gas
Grilio degiklio
purkštuko
Replacing
the varžtą
nozzleiroftuomet
the grillišstumkite
burner: grilį “V” (F pav.).
•
Atsukite
• • remove
the screw
andpurkštukų
then slideatsuktuvą
out the (G
grillpav.)
burner “V”
Naudodami
specialų
arba
7 mm
atsukite grilio purkštukus ir pakeiskite
(see
Fig.atsuktuvą
F);
tinkamais
naujam
dujų tipui
1 lentelę).
• purkštukais,
unscrew the
grill burner
nozzle
using(žiūrėkite
the special
socket
spanner for the nozzles (see Fig. G) or better still a 7 mm
socket spanner; replace the nozzle with a nozzle for the new
type of gas (see table 1).
V
V
I
F pav.
Fig. F
Fig. G
Important:
when mounting
the grillpatikrinkite
burner check
thatdegiklio
there is a
Svarbu: Judindami
grilio degiklį,
ar tarp
ir apsauginės
termoporos
(jeigu sumontuota)
yra mažiausiai(if
space
of at least
4 mm between
the security thermocouple
4 mm tarpas.
installed)
and the burner.
A
C pav.
D pav.
Fig. C
G pav.
Fig. D
4 mm
E pav.
Pay particular attention to the plug wires and
Atkreipkite ypatingą dėmesį į kištuko laidus ir termopothermocouple
tubes.
ros vamzdelius.
Important
On
completion of the operation, replace the old rating
Svarbu
sticker
with
one indicating
new type
of gas
used. This
Pabaigę
operaciją,
seną dujųthe
duomenų
lipduką
pakeiskite
nauju, su
nurodytu naudojamų
dujų tipu.Centres.
Šį lipduką galite
sticker
is available
from our Service
Fig.E
b)
Minimum
regulation
of the
gas oven
burner
b) Minimalaus orkaitės degiklio
našumo
nustatymas
su with
terthermostat (see fig.):
mostatu:
• light
the burner
described
the paragraph
• Degiklį
uždekiteaskaip
aprašytainskyriuje
“Orkaitės“the oven
rankenėlė”.
knob”
of the instruction booklet.
• Apytiksliai
10 minučių
į maksimalią
• turn
the knob
to Maxrankenėlę
for aboutnusukite
10 minutes
and then
padėtį
ir
tuomet
į
minimalią
padėtį.
turn the knob to the Min setting;
• Nuimkite
rankenėlę.
• remove
the
knob;
• Reguliuokite varžtą šalia termostato kaiščio kol liepsna
• regulate the screw positioned outside the thermostat
bus maža bet stabili.
pin until the flame is small but steady.
N.B.: in
the case dujų
of liquid
gas,
the regulation
screw
Pastaba:
Suskystintų
atveju,
reguliavimo
varžtą reikia
mustikibegalo.
screwed in to the bottom.
nusukti
įsigyti mūsų techninio aptarnavimo centruose.
Note
Should
the pressure of the gas used be different (or vary)
Pastaba
from
the
recommended
pressure,
it (arba
is necessary
to fit a
Jeigu naudojamų
dujų slėgis
yra kitoks
skiriasi) nuo
suitable
pressure regulator
onto
the
inlet pipe in
mūsų rekomenduojamo
dujų slėgio,
būtina
sumontuoti
tinkamą slėgio
reguliatorių
ant dujų padavimo
vamzdžio,
compliance
with
current National
Regulations
relative to
laikantis galiojančių
vietinių taisyklių
“regulators
for channelled
gas”. liečiančių “Dujų reguliatorius”.
LT
18
and nozzle characteristics
DEGIKLIŲBurner
IR PURKŠTUKŲ
CHARAKTERISTIKOS
Table 1
Liquid
Gas
Suskystintos
dujos
ŠunPurkDiameter
ThermalŠiluminė
Power By-Pass
Nozzle
Diame- Šiluminė
galia
tavimas
štukas
tras
(mm) galiakW (p.c.s.*)
1/100
1/100
(kW*)
Burner
Degiklis
(mm)
(kW*)
1/100
SumaNominal žinta
Reduced (mm)
(mm)
Nominali
1/100
(mm)
(mm)
Natural
Gas
Gamtinės
dujos
PurkSrau- Flow*SrauNozzle
štukas
tas* g/h tas*
1/100
(g/val.)
(g/val.) 1/100
***
**
(mm)
(mm)
Srautas*
Flow*
(l/val.)
l/h
PurkNozzle SrauFlow*
štukas
1/100 tas*
l/h
1/100
(l/val.)
(mm)
(mm)
Fast
Greitas (didelis) (R)
(Large)(R)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
Semi
PusiauFast
greitas
(Medium)(S)
(vidutinis) (S)
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
Auxiliary
Papildomas
(Mažas) (A)
(Small)(A)
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
80
95
Oven
Orkaitė
-
3.10
1.0
46
85
225
221
132
295
148
288
Grill
Grilis
-
2.50
-
-
80
182
179
122
238
139
227
28-30
20
35
37
25
45
Įvadinis slėgis
Nom.Nominal
(mbar) (mbar)
Min.Minimum
(mbar) (mbar)
Maks.
(mbar) (mbar)
Maximum
Supply
Pressures
20
17
25
13
6,5
18
* * Prie At
and mbar
1013–mbargas
15O15°C
C ir 1013
sausosdry
dujos.
= 50,37
MJ/Kg
**** Propanas
Propane
P.C.S.P.C.S
= 50,37
MJ/Kg
*** Butanas
= 49,47
MJ/m3
***
Butane
P.C.S.P.C.S
= 49,47
MJ/Kg
3
Gamtinės
P.C.S
=
37,78
MJ/m3
Natural
P.C.S. = 37,78 MJ/m
Table1 (For Hungary)
G 20
Burner
Diameter
(mm)
By-pass
Thermal
1/100 (mm) power kW
Reduced
Fast (R)
100
41
Semi Fast (S)
75
30
Auxiliary (A)
51
Oven
-
Grill
-
G 30
Thermal
power kW
Nominal
Flow*
l/h
Nozzle
1/100
(mm)
Thermal
power kW
Flow*
l/h
Nozzle
1/100
(mm)
Thermal
power kW
Nominal
Flow*
g/h
0.80
128
3,30
314
128
2,85
262
87
3,00
218
0.50
104
2,10
200
104
1,95
179
70
1,90
138
30
0,50
76
1,15
109
76
1,05
97
52
1,00
73
46
1,00
132
3,50
333
132
3,00
276
85
3,10
225
-
-
122
2,80
267
122
2,20
202
80
2,50
182
Nominal (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)
Supply pressures
G 25.1
Nozzle
1/100
(mm)
25
20
30
25
20
30
30
20
35
* At 15°C and 1013 mbar-dry gas
P.C.S. G20
37,78 MJ/m3
P.C.S. G25.1 39,11 MJ/m3
P.C.S. G30
49,47 MJ/kg
S S
A
R
K3G21/R
K3G21S/R
19
LT
TechnicalSPECIFIKACIJOS
Specifications
TECHNINĖS
Vidiniai
orkaitės matmenys
Inner
dimensions
of the oven:
Plotis:
Ilgis:
Aukštis:
39 cm
44 cm
34 cm
�
Width: 39 cm
Depth: 44 cm
Height: 34 cm
This
appliance
the following
Prietaisas
atitinka conforms
šias Europoswith
Sąjungos
direktyvas:
European
Economic
Community
directives:
• 19/02/73 datos 73/23/EEC direktyva (Žema
įtampa)
Vidinis
orkaitės
Inner
Volume
oftūris
the Oven:
58 l
58 lt
Inner
Dimensions
of the Food
Warmer:
Vidiniai
maisto pašildytuvo
matmenys
Plotis:
Ilgis:
Aukštis:
42 cm
44 cm
17 cm
ir vėlesni papildymai.
datosof89/336/EEC
direktyva
(Elektromag-• 03/05/89
73/23/EEC
19/02/73 (Low
Voltage)
and subsequent
netinis
suderinamumas) ir vėlesni papildymai.
modifications;
datos of
90/396/EEC
(Dujos) ir
-• 29/06/90
89/336/EEC
03/05/89 direktyva
(Electromagnetic
vėlesni papildymai.
Compatibility) and subsequent modifications;
• 22/07/93 datos 93/68/EEC direktyva ir vėlesni
-papildymai.
90/396/EEC of 29/06/90 (Gas) and subsequent
modifications;
- 93/68/EEC of 22/07/93 and subsequent
modifications.
Width: 42 cm
Depth: 44 cm
Height: 17 cm
Voltage
and
Frequency
of Power Supply:
Maitinimo
įtampa
ir dažnis
Žiūrėkite duomenų lentelę
see data plate
Degikliai
Burners:
Tinkami naudojimui su visomis dujų rūšimis, nurodytomis
adaptable for use with all the types of gas indicated on
duomenų lentelėje, esančioje dangčio vidinėje pusėje, mathe data plate situated inside the flap or, once the
isto pašildymo nišos kairės pusės panelės vidinėje sienelėje.
dishwarmer drawer has been opened, on the inside wall
of the left-hand side panel.
104
60
50
85/90
Senų
elektrinių
išmetimas
Disposal
of oldprietaisų
electrical
appliances
Elektrinių
ir elektroninių
prietaisų
(WEEE) on
atliekų
The European
Directive
2002/96/EC
Waste Electrical
Europos
direktyva Equipment
2002/96/EC reikalauja,
seni that old
and Electronic
(WEEE), kad
requires
buitiniai
elektriniai
prietaisai
nebūtų
išmesti
į
įprastą
household electrical appliances must not be disposed of
nerūšiuotą buitinių atliekų srautą. Seni prietaisai turi
in the normal unsorted municipal waste stream. Old
būti atskirai surinkti, kad optimizuoti juose esančių
appliances
must be collected
separately
in order to optimise
medžiagų
perdirbimą
ir sumažinti
žalingą poveikį
the
recovery
and
recycling
of
the
materials
žmonių sveikatai ir aplinkai. Perbraukto šiukšlių they contain
and reduce
the impact
health and the
konteinerio
su ratukais
simbolison
anthuman
gaminio primena
environment.
The atitinkamai
crossed out
“wheeled
bin” symbol on the
jūsų
įsipareigojimą
prietaisą
išmesti.
Vartotojai
turėtų susisiekti
vietine
valdžia arba
product reminds
you ofsuyour
obligation,
that when you
mažmenininku
teisingo senų
buitinių
prietaisų collected.
dispose of thedėl
appliance
it must
be separately
išmetimo
informacijos.
Consumers
should contact their local authority or retailer
for information concerning the correct disposal of their old
appliance.
LT
20
with
gas oven IR
and
gas grill GRILIU
VIRYKLĖThe
SUcooker
DUJINE
ORKAITE
DUJINIU
A. Tray
for Catching
Overflowsproduktams.
A.
Padėklas,
skirtas išsipilantiems
B.
DujųBurner
degiklis.
B. Gas
C.
Liepsnos
užgesimo
stebėjimo
prietaisas Burners
viršutiniams
degikC. Flame
Failure
Device
for Cooktop
(only
a
liams
(tiktai
kai
kuriuose
modeliuose)
few models)
D.
Viršutinės
D. Top
Grategrotelės
E. Valdymo panelė
E. Control Panel
F. Reguliuojamos kojelės.
F. Adjustable
Feet or Legs
G.
Kepimo skarda.
G.
Dripping
Pan
or Baking
Sheet
H. Elektroninis uždegimo
prietaisas
(tiktai kai kuriuose modH. Electronic Lighting Device (only a few models)
eliuose).
K. Orkaitės
Oven Rack
K.
rėmas
L.
uždegimo
prietaisas
(tiktai (only
kai kuriuose
L. Elektroninis
Electronicdegiklių
Lighting
for Hob
Burners
a few
modeliuose).
models)
M.
ir grilio
valdymo
rankenėlė.
M. Orkaitės
Oven and
Grill
Control
Knob
N.
Viršutinių
dujinių
degiklių
valdymo
rankenėlės.
N. Control Knobs for Gas Burners
on Hob
O. Orkaitės ir besisukančio iešmo šviesos mygtukas (tiktai kai
O. Button for Oven and Rotisserie Light (only a few
kuriuose modeliuose).
models) rankenėlė (tiktai kai kuriuose modeliuose).
P. Laikmačio
C
H
A
B
P. Timer Knob (only a few models)
E
D
K
L
P
M
O
N
G
F
different functions
and usesJOS
of the
oven
ORKAITĖSThe
FUNKCIJOS
IR SKIRTINGAS
PANAUDOJIMAS
Įvairios viryklės funkcijos pasirenkamos valdymo prietaisais,
metu spauskite atitinkamo degiklio rankenėlę ir sukite prieš
Electronic
Ignitionkol
fordegiklis
the Gas
Hob Norėdami degiklį
laikrodžio rodyklę,
užsidegs.
Some
of iš
thekarto,
models
are provided
with instant
electronic
uždegti
iš pradžių
paspauskite
mygtuką
o lighting
paskui
pasukite
rankenėlę.
Kai kurieare
modeliai
gaminami
of
the hob
gas burners;
these models
identified
by the pressu elektriniu
starteriu,
integruotu
pasukamoje
ence
of a lighting
device
(see detail
H). This rankenėlėje.
device operates
Tokiu atveju
nėra,
yra uždegimo
when
a slightmygtuko,
pressurepažymėto
is applied“T”
to the
“L”obutton
marked with
The
various
functions
included
in the cooker are selected by
esančiais
viryklės
valdymo
panelėje.
operating the control devices located on the cooker control
Viršutinių dujinių degiklių valdymo pasukamos
panel.
rankenėlės.
Control
the Gas
Burners
on the
Hob (N)
KiekvienoKnobs
atskiro for
degiklio,
priskirto
konkrečiai
valdymo
The
position
of the pažymėta
gas burner
controlled
by each
one of the
rankenėlei,
padėtis
tamsiu
skrituliu.
Norėdami
prietaisas pažymėtas raide “C”. Norėdami uždegti konkretų
symbol.
To light rankenėlę,
a specific burner
justikipress
the button la�
degiklį,
paspauskite
pasukite
maksimalios
•
uždegtiisdegiklį
laikykite
uždegtą
arba žiebtuvėlį
. To light one of
knobs
shown
by a symbol
of degtuką
a solid ring:
šalia degiklio. Paspauskite žemyn ir prieš laikrodžio rodyklę
the
burners,
hold
a
lighted
match
or
lighter
near
the burner.
pasukite atitinkamą rankenėlę iki maksimalios padėties.
Press
down
and
turn
the
corresponding
knob
in
the
Kiekvienas degiklis gali būti naudojamas maksimalios,counterminimaliosdirection
ir vidutinės
Ant rankenėlės
parodyti
clockwise
to galios.
the maximum
� setting.
Each burner
skirtingi išjungimo, maksimalios ir minimalios galios simboliai
can be operated at its maximum, minimum or intermediate
(pasukama rankenėlė nustatomą į atitinkamą padėtį, kai
simbolisShown
atsiduria
linijoje
su rodykle).
power.
onvienoje
the knob
are the
different symbols for off
Norėdami
degiklį
reguliuoti,
pasukite
prieš
(the
knob is
on this
setting when
therankenėlę
symbol lines
uplaikrodžio
with the
rodyklę, atsižvelgiant į išjungimo padėtį. Norėdami degiklį
reference
mark onsukite
the control
panel), for
maximum
išjungti, rankenėlę
pagal laikrodžio
rodyklę
tol, kol�ji and
sustos
(turi
atitikti
“o”
simbolį).
minimum �.
belled
“L” irwhile
pushing
the corresponding
knob all the way in
reikšmės
laikykite
nuspaustą
kol degiklis užsidegs.
and turning it counter-clockwise until it lights. For immediate
Svarbu: Jeigu
degiklio
liepsnaand
atsitiktinai
pasklistų,
lighting,
first press
the button
then turn
the knob.
užsukite valdymo
ir palaukite
mažiausiaigo
1 out,
Important:
Shouldrankenėlę
the burner
flames accidentally
minutę
vėl mėginant
uždegti.
turn
off prieš
the control
knob and
wait at least 1 minute before
trying to relight.
•
Models with Hob Gas Burner Safety Devices to
Prevent Leaks (only on certain models)
These models can be identified by the presence of the
device itself (see detail C).
Important: Since the hob burners are equipped with a
safety device, you must hold the control knob in for about
6 seconds after the burner has been lighted to allow the
gas to pass until the safety thermocouple has heated.
To
obtain these
settings,
turn the knob counter-clockwise
Elektroninis
degiklių
uždegimas
with
respect
to
the
off
position.
To turn
the burner,
turn the
Kai kurie viryklių modeliai gaminami
su off
elektroniniu
degiklių
uždegimu.
Šie modeliai
atskiriami
pagal uždegimo
prietaisą
knob
clockwise
until it stops
(corresponding
again
with the •
(žiūrėkite detalę C). Šis prietaisas veikia, kai mygtukas “T”,
symbol).
pažymėtas
simboliu, silpnai paspaudžiamas. Norėdami
uždegti atskirą degiklį, paspauskite “T” mygtuką ir tuo pačiu
21
LT
Notice:
first time you
use your
appliance,
we recomModeliaiThe
su viršutinių
degiklių
apsaugos
nuo pratekėjimų
mend
that (sumontuota
you set thetiktai
thermostat
to the
highest setting
prietaisas
kai kuriuose
modeliuose)
and
leave
the oven
on for
aboutjeigu
half matomi
an hoursumontuoti
with nothing
Šiuose
modelius
galima
atpažinti,
in
it, with (žiūrėkite
the ovendetalę
door C).
shut. Then, open the oven door
prietaisai
Svarbu:
kadangi
degikliai
sumontuoti
su apsaugos
and
let the
room viršutiniai
air. The odour
that
is often detected
durprietaisu,
valdymo
jūs turite
palaikytiof
nuspaustą
ing
this initial
use rankenėlę
is due to the
evaporation
substances
apytiksliai
6 sekundes
po degiklio
kad until
dujositgalėtų
used
to protect
the oven
duringuždegimo,
storage and
is inpraeiti ir sušiltų termopora.
stalled.
D
Besisukantis
iešmas
(tiktai keliuose modeliuose)
The rotisserie
(only
a few models)
To operate the rotisserie, proceed as follows:
Besisukantį
iešmą naudokitės
taip:rack;
a) place
the dripping-pan
on the 1st
a)
ant
pirmos
lentynėlės
padėkite
riebalų
surinkimo
b) insert the special rotisserie support
on the
4th rack
padėklą.
and position the spit by inserting it through the special
b) Įdėkite specialią iešmo atramą į ketvirtą rėmelį
hole
into the iešmą
rotisserie
at thejįback
of the oven;
ir uždėkite
įstatydami
per specialią
skylę
c) to start
the
spit,
press
the
button
“O”.
orkaitės gale.
Attention: Only use the bottom shelf of the oven when using
the rotisserie to cook (where present). For all other types of
cooking, never use the bottom shelf and never place anything
on the bottom of the oven when it is in operation because
this could damage the enamel. Always place your cookware
(dishes, aluminium foil, etc. etc.) on the grate provided with
the
appliance
inserted
especially
along
Orkaitės
ir grilio
valdymo
rankenėlė
(M)the oven guides.
c)
Šia rankenėle
pasirinkti
įvairias orkaitės funkcijas ir
Oven
and Grillgalima
Control
Knob (M)
nustatyti
reikiamą
kepimo
temperatūrą,
tarp
nurodytų
ant oven
This knob allows you to select the various
features
of the
pačios rankenėlės (tarp min. ir max. verčių). Norėdami uždegti
and to set the most appropriate cooking temperature from among
orkaitės degiklį, uždegtą degtuką arba žiebtuvėlį laikykite šalia
those
indicated on the knob itself (between Min and Max).
“F” skylės, tuo pačiu metu paspauskite ir pasukite orkaitės
To
light
the prieš
oven laikrodžio
burner, hold
a lighted
match
or lighter near the
rankenėlę
rodyklę
iki Max.
padėties.
“F” hole and, at the same time, press down and turn the oven
knob counter-clockwise to the Max setting.
Paspauskite “O” mygtuką, kad įjungtumėte.
Oven Light Button (O)
Orkaitės apšvietimo mygtukas
�
This button
is marked
by the
andšviesą
switches on
Šis mygtukas
pažymėtas
.symbol
Jis uždega
orkaitės
kad so
jūsthat
galėtumėte
kepimo
the light
insideviduje,
the oven
you canstebėti
monitor
the cookprocesąwithout
neatidarant
durelių.
ing process
opening
the door.
F
Since the cooker is equipped with a safety device which
Kadangi
viryklėje sumontuotas
saugumo
prietaisas,
makes
it necessary
to keep the knob
pressed
in for about 6
užsidegus
degikliui
rankenėlę
reikia
palaikyti
nuspaustą
seconds after the burner has been lighted to allow
the gas
apytiksliai 6 sekundes, kad dujos galėtų laisvai praeiti.
to pass through freely.
Kepimo temperatūra pasirenkama rankenėlės rodyklę nustatant
The
cooking temperature is selected by matching the desired
į atitinkamą vietą ant panelės. Pilnas temperatūrų diapazonas
temperature
with the reference mark on the panel; the complete
parodytas apačioje.
range of temperatures is shown below.
Min
Min
140
140
•
•
145
145
150
150
•
•
160
160
180
180
•
•
200
200
220
220
Max
Max
250
250
metu. Rankenėlę “P” jūs turite pasukti vieną pilną
�;Then,
turn the prieš
knob in
the clockwise
direction
�, to set the
apsisukimą
laikrodžio
rodyklę,
kad galėtumėte
time bynaudoti
matching
the indicator
the control
panel with
šią up
funkciją.
Tuometon
rankenėlę
pasukite
pagalthe
laikrodžio
rodyklę
nustatykite laiką indikatorių ant
number
of minutes
on their knob.
panelės sutapatindami su minutėmis ant rankenėlės.
Caution
Keep children
Dėmesio away from the oven door when in use becauseOrkaitės
it becomes
verymetu,
hot. prie prietaiso neprileiskite
veikimo
vaikų, nes orkaitės durelės labai įkaista.
The
temperature
is then yra
automatically
reached
and kept
Tuomet
nustatytasetting
temperatūra
automatiškai
pasiekiama
constant
by thejąthermostat
(which(termostatas
is controlled by
the knob).
ir termostatas
palaiko pastovią
reguliuojamas
rankenėle).
naudoti
rankenėlę
pasukite
To
use the Norėdami
grill, turn the
knobgrilį,
clockwise
till to
settingpa- ,
gal
laikrodžio
rodyklę
iki
simbolio
ir
šalia
grilio
degiklio
after holding a lighted match or a lighter close to the grill
burner.
laikykite
uždegtą
degtuką
arba
žiebtuvėlį.
In the grill burner equipped with a safety device, the knob
must be held pressed in for about 6 seconds in order to
Jeigu grilio degiklis turi apsauginį prietaisą, rankenėlę reikia
activate the flame failure device. In this way the infrared ray
palaikyti nuspaustą apytiksliai 6 sekundes, kad įjungti liepsnos
comes
on for browning the food or cooking roast, chops,
užgesimo prietaisą. Tokiu būdu infraraudonieji spinduliai apskrusausages,
roast-beef,
etc.;
for grill cooking,
drip-pangrilyje
under
dina maistą,
kepsnius,
kotletus,
dešrelesplace
ir t.t. a
Kepdami
the
grill topadėkite
catch theriebalų
grease.
po griliu
surinkimo skardą.
Important Notice: In the event the flame for the oven accidentally goes out, turn the control knob for the burner to the off
position and do not relight the burner for at least one minute.
Important: when using the grill, the oven door must be left partly
open by positioning the deflector “D” between door and panel to
prevent the cooker knobs from overheating.
LT
Cooking
Control
Timer Knob
(only a(tiktai
few models)
Kepimo
laikmačio
rankenėlė
keliuose modeliuose)are equipped with a timer program to control when
Some models
Kaishuts
kuriuose
modeliuose
yraTosumontuota
laikmačio
the oven
off during
cooking.
use this feature,
you must
programa,
orkaitės
išsijungimą kepimo
wind the
“P” knob kuri
one valdo
full turn
in the counter-clockwise
direction
22
Practical advice for burner use
In order to get the maximum yield it is important to
remember
the following:
Praktiniai
degiklių naudojimo patarimai
• Use
appropriate
each burner
(see table)
Norėdami gauti cookware
maksimalųfor
efektyvumą,
atsiminkite:
so as •toKiekvienam
avoid flames
overshooting
the
edges.
degikliui naudokite tinkamus indus
(žiūrėkite
liepsnos
nesklistų per jų
• At boiling
pointlentelę),
turn thekad
knob
to minimum.
kraštus. with lids.
• Use cookware
• Virimo
taške rankenėlę
nusukite
į minimalią
• Always
use cookware
with flat
bottoms.
padėtį.
• Naudokite maisto ruošimo indus su dangčiais.
Burner
ø Cookware diameter (cm)
• Naudokite maisto ruošimo indus plokščiais dugnais.
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Degiklis
Indo diametras (cm)
Pusiau greitas (S)
16 – 20
Papildomas (A)
10 – 14
Auxiliary
(A) (R)
Greitas
10 - 14
24 – 26
Cooking
advice
PRAKTINIAI
KEPIMO
PATARIMAI
Cooking
fish and
meat
Žuvies
ir mėsos
kepimas
Kepant
mėsą,white
paukštieną
ir žuvį,
naudokite
žemą
When baltą
cooking
meat,
fowl
and fish
use low
O
temperatūrą
(150(150°C-175°C).
C – 175OC). Kai When
mėsa turi
būti
paviršiuje
temperatures.
red
meat
must be
gerai
iškepta o viduje
sultinga, rekomenduotina
pradžių it is
superficially
well-cooked
but succulentOišinside,
trumpą laiką kepti aukšta temperatūra (200-220 C) ir vėliau
advisable to start with a high temperature (200-220°C)
ją sumažinti. Bendru atveju kuo didesnis mėsos gabalas tuo
for a short time, and then to reduce it at a later point.
turi būti kepama mažesne temperatūra ilgesnį laiką. Mėsą
Generally
speaking,
more meat
therepadėklą,
is, the lower
padėkite
grotelių
centrethe
ir apačioje
padėkite
kad the
temperature
andriebalus.
the longer
theįdėkite
cooking
time vidurį.
should
surinkti
varvančius
Groteles
į orkaitės
be.Place
meat šilumos
in the centre
of thenaudokite
grid andapatinę
put a spillJeigu
reikiathe
daugiau
iš apačios,
traylentynėlę.
underneath to catch grease drips. Insert the grid so
nr.1
Orkaitė
turi offers
platų alternatyvų
diapazoną,
kas leidžia
ruoštiallow
visų
The oven
a wide range
of alternatives
which
rūšių
laiku
jūs išmoksite
you tomaistą
cook geriausiu
any type galimu
of foodbūdu.
in theSu
best
possible
way. With
efektyviai
maisto
ruošimo
time you naudotis
will learnšiuo
to įvairiapusiu
make the best
use
of thisprietaisu.
versatile
Žemiau pateiktos nuorodos yra tiktai gairės, kurias galima
cooking appliance and the following directions are only a
keisti priklausomai nuo jūsų pačių patirties.
guideline which may be varied according to your own personal experience.
Pyragų
kepimas
Prieš
įdedant
pyragus, orkaitė visada turi būti šilta. Todėl palBaking
cakes
aukite
kol pasibaigs
pakaitinimo
fazė (apytiksliai
10 – in
15cakes
min).
The oven
should always
be warm
before putting
Pyragų kepimo temperatūra yra įprastai apie 160OC / 200OC.
wait till the end of preheating (about 10-15 min.). CakeNeatidarykite orkaitės durelių kepimo metu, nes tai gali įtakoti
bakingsusitraukimą.
temperatures
are normally
pyrago
Bendru
atveju: around 160°C/200°C.
that it is in the middle of the oven. If more heat from below
is required, use the 1° bottom shelf.
Do not open the oven door during the baking process as
this could cause the cake to sink.In general:
Pyragasisyra
sausas
Pastry
tooper
dry
Increase
the padidinkite
temperature
and reduce
Temperatūrą
10Oby
C ir10°C
sumažinkite
kepimothe
laiką.
cooking time.
Pyragasdropped
yra susmukęs
Pastry
Naudokite mažiau skysčio arba 10OC sumažinkite
Use
less liquid or lower the temperature by 10°C.
temperatūrą.
Pyragasislabai
Pastry
too tamsus
dark onviršuje
top
Pyragąit padėkite
ant žemesnės
lentynėlės,
pamažinkite
Place
on a lower
rack, lower
the temperature,
and
temperatūrą
padidinkite
kepimo laiką.
increase
theircooking
time.
Cooked well on the inside but sticky on the
Pyragas gerai iškepęs viduje per lipnus išorėje
outside
Naudokite
mažiaulower
skysčio,
temperatūrą
ir paUse
less liquid,
thesumažinkite
temperature,
and increase
didinkite
kepimo
laiką.
the
cooking
time.
Pyragas
prikimba
kepimo
The
pastry
sticksprie
to the
panlentos
Grease
the pankepimo
well and
it with miltais
a dusting
Gerai sutepkite
lentąsprinkle
ir pabarstykite
arbaof
naudokite riebalams atsparų popierių.
flour.
23
LT
VIRYKLĖS
PRIEŽIŪRA
VALYMAS
CookerTECHNINĖ
routine maintenance
and IR
cleaning
Orkaitės lemputės pakeitimas
Prieš kiekvieną operaciją atjunkite viryklę nuo maitinimo
Before
įtampos.each operation, disconnect the cooker from the
electricity.To
assure
the long life ofji the
cooker,
it must be
Kad užtikrinti viryklės
ilgaamžiškumą,
turi būti
dažnai
thoroughly
cleanedlaikantis
frequently,
keeping in mind that:
kruopščiai išvaloma,
šių taisyklių:
•
•
Replacing
the
oven lamp
• Orkaitę
atjunkite
nuo maitinimo įtampos.
• Unplug
the ovenlaikiklio
from the
mains;
• Nuo lemputės
nuimkite
stiklinį dangtelį.
• Išimkitethe
lemputę
pakeiskite
lempute, atsparia
• Remove
glass ircover
of thenauja
lamp-holder;
O
aukštoms
temperatūroms
(300
C)
su
charakteris• Remove the lamp and replace with ašiomis
lamp resistant
to
tikomis:
high temperatures (300°C) with the following
o Įtampa 230 V
characteristics::
o Galia 25 W
- Voltage 230V
o Tipas E14
- Wattage
• Uždėkite25W
stiklinį dangtelį ir prijunkite orkaitę prie
- Type
E14 įtampos.
maitinimo
• Replace the glass cover and reconnect the oven to the
mains.
• Prietaiso valymui nenaudokite valymo garais įrangos.
Do
not use steam equipment to clean the appliance.
• Emaliuotas dalis ir savaime nusivalančias paneles reikia
the
enamelled
parts
and the self-cleaning
panels
plauti
šiltu vandeniu
nenaudojant
jokių abrazyvių
milteliųare
washed
with
warm
water
without
using
any
arba koroziją keliančių cheminių medžiagų, kuriosabrasive
ją galėtų
powders
sugadinti. or corrosive substances which could ruin
them;
• Orkaitės vidus turi būti dažnai išvalomas dar šiltas, naudojant
šiltą vandenį
ir dezinfekavimo
Išvalius
• the
inside
of the oven
should be priemones.
cleaned fairly
often
reikia kruopščiai
nuskalauti
nusausinti.
while
it is still warm
usingir warm
water and detergent,
• Liepsnosby
paskirstymo
prietaisus
dažnai valyti karštu
followed
careful rinsing
andreikia
drying;
vandeniu ir dezinfekavimo priemonėmis, kruopščiai nu• the flame spreaders should be washed frequently with
valant bet kokias nuosėdas.
hot
water and detergent taking care to eliminate any
• Viryklėse su automatiniu uždegimu, elektroninio uždegimo
scale;
prietaiso elektrodai turi būti dažnai valomi. Liepsnos
• in
cookers dujų
equipped
with automatic
lighting,ir the
paskirstymo
išėjimo skylutės
turi būti patikrintos
terminal
of the
electronic
užtikrinta, part
kad nėra
jokių
trukdžių. instant lighting devices
should
be cleaned
frequently
andskudurėliu.
the gas outlet
holes
• Elektrinės
plytelės valomos
drėgnu
Dar šiltos
plytelės
turėtų būti
suteptosshould
trupučiube
aliejaus.
of
the flame
spreaders
checked to make
• Ant nerūdijančio
plieno
galiobstructions;
likti žymės, jeigu jis ilgai
sure
they are free
of any
kontaktuoja
su
labai
kietu
vandeniu
arba stipriomis
• Stainless steel may become marked
if it comes into
dezinfekavimo priemonėmis (turinčios fosforo). Nuvalius
contact with very hard water or harsh detergents
nerūdijantį plieną, patartina jį gerai nuskalauti ir nusaus(containing
phosphorous) for long periods of time. After
inti. Taip pat rekomenduojama nusausinti visus vandens
cleaning,
it
is advisable to rinse thoroughly and dry. It
lašelius.
is
also
recommended
dry any water
drops;
• Modeliuose su stikliniaistodangčiais,
dangčiai
turėtų
• On
modelskarštu
with vandeniu.
glass covers,
the naudoti
coversšiurkščių
should be
būti valomi
Negalima
cleaned
water;priemonių.
the use of rough cloths or
skudurėliųwith
arba hot
abrazyvių
Pastaba:
abrasives is to be avoided.
Stiklinio
dangčio
stenkitės
neuždaryti
kolgas
dujųburners
degikN.B:
avoid
closing
the cover
whiletol,
the
liai
yra
šilti.
Prieš
atidarydami
dangtį
nuvalykite
nuo
jo
are still warm. Remove any liquid from the lid before
skystį.
opening it.
Svarbu: Periodiškai patikrinkite dujų žarnos nusidėvėjimą ir
Important:
periodically check the wear of the gas hose
pakeiskite jeigu ji turi defektų. Mes rekomenduojame žarną
and
substitute
pakeisti kasmet.it if there are any defects; we recommended
changing it every year.
LT
Greasing
the Taps
Dujų ventilio
techninė priežiūra
The
taps
may
in time
or they may
to
Laiku bėgant jam
ventiliai
gali užsikimšti
arbabecome
juos galidifficult
būti
turn.
If so,
the tap
itself
be replaced.
sunku
pasukti.
Jeigu
taipmust
atsitinka,
reikia pakeisti ventilį.
Pastaba:
Šią operaciją
turi
gamintojo
N.B.:
This operation
must
beatlikti
performed
by aįgaliotas
technician
technikas. by the manufacturer.
authorised
Removing
the lid
Dangčio nuėmimas
Viryklės dangtį galima nuimti, kad palengvinti valymą.
The
cooker lid can be removed to facilitate cleaning. To
Norėdami nuimti dangtį, iš pradžių jį pilnai atidarykite ir tada
remove
the lid, first open it completely and pull it
patraukite į viršų (žiūrėkite paveikslėlį).
upwards (see figure)
24
Cooking
advice
PRAKTINIAI
KEPIMO
PATARIMAI
Kepamas maistas
Food to be cooked
Svoris
Wt.
(Kg)
(Kg)
Cooking
position
Kepimo
padėtis
nuo
of shelves from
apačios
Temperatūra
Temperature
(OC)
bottom
(°C)
Pašildymo
laikastime
Pre-heating
(min)
Kepimo laikas
(min)
Cooking time
(min)
(min.)
Pasta
Makaronai
Lasagne
Lazanija
Cannelloni
Cannelloni
Makaronai
auau
gratin
Pasta
bakes
gratin
2.5
2.5
2.5
3
3
3
210
200
200
10
10
10
60-75
40-50
40-50
Mėsa
Meat
Veršiena
Veal
Vištiena
Chicken
Antiena
Duck
Zuikiena
Rabbit
Pork
Kiauliena
Lamb
Ėriena
1.7
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200
220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
85-90
90-100
100-110
70-80
70-80
90-95
Žuvis
Fish
Skumbrė
Mackerel
Dentex
Dentex
Trout
baked
in paper
Upėtakis
kepamas
popieriuje
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
35-40
40-50
40-45
Pizza
Pica
Napolitan
Napolitan
1.0
3
220
15
15-20
Pyragai
Cake
Biskvitas
Biscuits
Tortai
Tarts
Savoury
Kvapnus pie
pyragas
Raised
Cakes
Iškilęs pyragas
0.5
1.1
1.0
1.0
3
3
3
3
180
180
180
165
15
15
15
15
30-35
30-35
45-50
35-40
Kepimas
grilyje
Grill
cooking
Veršienos
kepsniai
Veal steaks
Kotletai
Cutlets
Mėsainiai
Hamburgers
Mackerels
Skumbrė
Toast
sandwiches
Skrudinti
sumuštiniai
1
1,5
1
1
n.° 4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
15-20
20
7
15-20
5
Kepimas
grilyje
su
Grill
cooking
with
besisukančiu iešmu
rotisserie
Veal
on the
Veršiena
ant spit
iešmo
Chicken
on iešmo
the spit
Vištiena ant
1
2
-
5
5
70-80
70-80
1,0
0,8
-
5
5
40-45
25-30
Kepimas
grilyje
su
Grill
cooking
with
keliais besisukančiais
multi-skewer
iešmais (tiktai
keliuose
rotisserie
(only
a few
models)
modeliuose)
Meat
kebabs
Mėsos
kebabai
Vegetable
kebabs
Daržovių kebabai
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill, the
dripping-pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
25
LT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising