Roland | G-70 | G-70 használati útmutató 1.rész

Kísér automatikás munkaállomás
Használati utasítás
WARNING - Az áramütés vagy t zeset elkerülésének érdekében ne használja az egységet es ben, illetve párás környezetben.
ÓVINTÉZKEDÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉNEK
ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY
HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK BELSEJE NEM TARTALMAZ A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEKET.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT CSAK SZAKEMBER
VÉGEZHETI.
A háromszögben található villám
szimbólum felhívja a felhasználó
figyelmét, hogy a készülék belsejében
szigetelési probléma lépett fel, ami
áramütést okozhat.
A háromszögben található felkiáltó jel
fontos m ködési és karbantartási
instrukciókra hívja fel a figyelmet.
Z, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSRE VONATKOZÓ INSTRUKCIÓK
Fontos biztonsági el írások
Tartsa be ezeket az instrukciókat
Figyelmeztetés: Amikor elektromos berendezést használ, mindig kövesse az alábbi alap óvintézkedéseket:
1.
Olvassa el ezeket az instrukciókat.
2.
Tartsa be ezeket az instrukciókat.
3.
Figyeljen az összes óvintézkedésre.
4.
Kövesse az összes instrukciót.
5.
Ne használja az egységet víz közelében.
6.
Csak száraz ruhával tisztítsa a készüléket.
egy elektromos szakemberrel, amennyiben a csatlakozó
nem helyezhet a konnektorba.
10. Ügyeljen, hogy ne lépjen a hálózati kábelre, illetve ne
rántsa ki a készülékb l vagy hálózati csatlakozóból.
11. Csak a gyártó által javasolt kiegészít egységeket
használjon.
12. Csak a gyártó által javasolt
7. Ne gátolja meg az egység szell zését. Az installálást a
gyártó el írásai szerint végezze.
8.
H t termel készülékek (beleértve az er sít ket is)
közelében ne használja az egységet.
9. A polarizált vagy földelt típusú csatlakozók biztonsági célt
szolgálnak, amit tartson szem el tt. A polarizált
csatlakozó két érintkez vel rendelkezik, melyek közül az
egyik szélesebb.
A földelt típusú csatlakozó két érintkez vel és egy
harmadik földel villával rendelkezik. A széles érintkez
és a földel villa biztonsági célt szolgálnak. Konzultáljon
állványokon , asztalokon használja a
berendezést. Ügyeljen arra, hogy az
állvány vagy asztal ne boruljon fel a
készülékkel együtt.
13. Villámlás esetén, illetve amikor hosszabb ideig nem
használja a készüléket, húzza ki hálózatból.
14. Az egység szervizelését csak min sített szakemberrel
végeztesse. A szervizelésre akkor van szükség, amikor a
készülék vagy hálózati kábel megsérült, víz vagy nem
kívánt tárgy került az egységbe, es vagy túl sok pára
érte a készüléket, illetve az egység elesett.
A G-70 egység által használt technológia szabadalmaztatott a világ meghatározott országaiban.
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a G-70 kísér automatikás munkaállomásra esett a választása. A G-70 egység a Roland legösszetettebb kísér
automatikás berendezése, amely tartalmazza a korábbi kísér automatikás készülékek összes el nyét, tökéletes kíséreteket, kiváló
hangszíneket, b vítési lehet ségeket, D Beam vezérl t, virtuális orgona regisztereket, professzionális effekteket, Vocal harmonist és
Cover funkciókat (els ként a DisCover 5 billenty zetnél használta a Roland), valamint számos olyan lehet séget, melyeket túl
hosszú lenne felsorolni ebben a bevezet ben.
A rengeteg funkció elérésének megkönnyítése érdekében a G-70 rendelkezik egy színes kijelz vel és egy user interface-el. melyek
egyszer vé és áttekinthet vé teszik a készülék kezelését.
A készülék el nyeinek kihasználása, valamint a probléma mentes m ködtetés érdekében, körültekint en olvassa át a használati
utasítást.
A félreértés elkerülésének érdekében a használati utasításban használt gomb szó az el lapon található gombokra vonatkozik, míg
a billenty szó a készülék billenty zetére.
Hogy helyet és id t takarítsunk meg a használati utasításban használt dal szót a Standard MIDI File-okra használjuk.
Miel tt az egységet használja olvassa el figyelmesen a Fontos tudnivalók (11. oldal) részt. Itt olyan információkat találhat, melyek
segítenek a készülék megfelel m ködtetésében. Tartsa meg a használati utasítást referenciaként a kés bbiekre nézve.
Szerz i jog © 2004 ROLAND CORPORATION Az összes jog fenntartva. A kiadvány bármely részének, bármilyen formában
történ reprodukálása kizárólag a ROLAND CORPORATION írásos beleegyezésével lehetséges.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Tulajdonságok 4
A Roland legátfogóbb kísér automatikás hangszere
A G-70 egy tökéletes hangszer, ami a Roland legkiválóbb hangkeltés technológiájával rendelkezik. Az egység magába foglalja a
Roland virtuális Tone Wheel technológiáját (amit sikeresen alkalmaztak a VK széria hangszereiben), együtt egy kiváló hangforrással
(a Fantom X széria alapján), valamit a b vítés lehet ségét a Roland SRX széria b vít kártyákkal.
Új interface koncepció
A G-70 egységet úgy alakították ki az alapoktól, hogy a rengeteg funkció könnyen elérhet vé váljon. A színes, érintés érzékeny
kijelz , valamint az el lapon található gombok általában közvetlen elérhet séget biztosítanak a különböz funkciókhoz, szemben egy
bonyolult menü rendszerrel.
A zenészek elképzelése szerint csoportosított paraméterek azonos vagy szomszédos képerny oldalakon találhatóak, ezáltal a
beállítások könnyebbé válnak a korábbi kísér automatikás készülékekhez képest.
Cover funkciók és Makeup Toools paraméterek a Standard MIDI File-okhoz és Zenei stílusokhoz
A Standard Midi File-ok és Zenei stílusok újra hangszerelése könnyebbé vált a kiváló min ség Song és Style Cover
lehet ségeknek, valamint a MAKEUP TOOLS paramétereknek köszönhet en, melyek lehet vé teszik az adott dal vagy stílus újra
hangszerelését anélkül, hogy órákat töltene az editálással.
A Standard MIDI File struktúra valós id ben változtatható meg a programozható MARK & JUMP memóriáknak köszönhet en, melyek
lehet vé teszik az el
leg felvett dal több verziójának lejátszását.
Újra átdolgozott Chord Voicing technológia
A G-70 kísér automatikája nem csak egy új struktúrával dicsekedhet (4 kíséret szint, 4 bevezetés és 4 lezárás frázis), hanem
lehet vé teszi az akkordok valós idej konverzióját, melyekt fontos kísér frázisokban játszik. Továbbá a Roland ACV technológia
lehet vé teszi, hogy a zenei stílus part-okat természetellenes ugrásokkal transzponálja.
Professzionális Vocal Harmonist funkció
A G-70 egység következ nagy el nye a Vocal Harmonist funkció, amely automatikus harmóniákat rendel az énekhez, kiegészítve
számos móddal, melyek transzformálják az ének hangot.
Ehhez természetesen szükséges egy opcionális (Roland DR-10 vagy DR-20) mikrofon csatlakoztatása az egységhez. Más jel
források (szintetizátorok stb.) csatlakoztatása szintén lehetséges. Tartsa szem el tt, hogy egy EXTERNAL AUDIO IN part, saját
effekt szekcióval szintén elérhet , lehet vé téve küls vonal szint jelek megszólaltatását (CD lejátszó, hangmodul stb.) az el adás
mellett.
Az ének által generált jelek és/ vagy a Vocal Harmonist hozzáadhatóak a MAIN OUTPUT jelhez vagy kiküldhet ek közvetlenül egy
vagy két mixer csatornára (vagy további er sít kre) a VOCAL HARMONIST OUTPUT-on keresztül.
Szuper gyors és átfogó 16 sávos sequencer
A G-70 két lehet séget ajánl fel egy új dal felvételéhez: egy Recorder funkció egy megszokott REC-START-STOP megközelítéssel
és egy átfogó 16 sávos sequencer sáv alapú és mikroszkóp editálás funkciókkal.
A G-70 többi funkciójához hasonlóan a Recorder együtt m ködik az egyéb szekciókkal: egy dalt összekapcsolhat valamennyi User
programmal, automatikusan transzponálhatja a Standard MIDI Filé-t arra a tartományra, ahol kényelmesen énekelhet , a dalban
használt akkordok automatikus felismerése és megjelenítése a kijelz n.
Keres funkciók a dalokhoz, stílusokhoz és user programokhoz
A G-70 egy másik el nye, hogy gyakorlatilag megszámlálhatatlan mennyiség dallal, zenei stílussal és user programmal dolgozhat (a
bels memóriában, memória kártyán vagy floppy lemezen). Mivel a készülék rendelkezik gyári zenei stílusokkal, dolgozhat a
CUSTOM kapcsolatokkal a bels memória kíséretekhez vagy memória kártyához, valamint azonnal kiválaszthat küls stílusokat is.
Ugyan ez a gyors elérés rendszer használható a Standard MIDI File-okra és User programokra is.
Az okos Finder adat állománynak köszönhet en a bels memória és küls ) memória kezelése között nem érez különbséget.
Play List funkció
A G-70 Playlist funkciójának köszönhet en programozhat szett listákat az el adáshoz. Az ilyen dal láncok el nye, hogy nem a
színpadon kell kiválasztania a kívánt dalt.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Tulajdonságok 5
Továbbá el re felkészítheti a következ dalt, miközben az el
még szól (NEXT SONG funkció).
D Beam vezérl
A G-70 rendelkezik D Beam* vezérl vel is az intuitív dal és stílus vezérléshez, valamint DJ jelleg hatásokhoz, láthatatlan infrared
fények feletti mozgásokkal. Ternészetesen a Bender/ Modulation kar szintén rendelkezésre áll, valamint az opcionális lábkapcsoló és
expression pedálok csatlakoztatásának lehet sége.
(* A D Beam vezérl a az Interactive Light, Inc végjegye.)
… és sok egyéb
Hogyha szeretnénk felsorolni a G-70 további el nyeik, újabb oldalt kellene igénybe venni, miközben bizonyára alig várja, hogy
kipróbálhassa a hangszert. Ezért kérjük, hogy végig, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A G-70 készülékhez hasonlóval
még biztosan nem találkozott.
Kellemes id töltést!
AZ EGYSÉG BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
Z, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSÉRE VONATKOZÓ INSTRUKCIÓK:
Használja az el írásoknak
megfelel en a készüléket, hogy
elkerülje a halált okozó áramütés,
illetve az egyéb személyi sérülések
lehet ségét.
A
szimbólum olyan tételekre figyelmezteti a
felhasználót, melyeket el kell végezni. Az elvégzend tétel
specifikus jelentését a körben mejelen ábra határozza
meg. A bal oldali szimbólum esetében a hálózati kábelt
húzza ki a fali csatlakozóból.
Használja az el írásoknak
megfelel en a készüléket, hogy
elkerülje a személyi sérülést, illetve
az anyagi vesztség lehet ségét.
* Az anyagi veszteség vonatkozik
az otthont és annak berendezését
ért sérülésekre, valamint a házi
állatokra és hobby állatokra is.
A
szimbólum figyelmezteti a felhasználót a fontos
instrukciókra és óvintézkedésekre. A szimbólum specifikus
jelentését a háromszögben található ábra határozza meg. A bal
oldali szimbólum esetében általános figyelmeztetésr l,
óvintézkedésr l van szó a veszély elkerülésének
érdekében.
.. szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy
az adott tételek kivitelezése tiltott. A tiltás specifikus
jelentését a körben mejelen ábra határozza meg. A bal
oldali szimbólum olyan tételeket jelez, amelyeke
kivitelezése minden esetben tiltott.
MINDIG TARTSA BE AZ ALÁBBIAKAT
•
Miel tt az egységet használja, olvassa el az
alábbi instrukciókat és a Használati Utasítást.
............................................................................
•
Ne nyissa ki az egységet és ne végezzen
módosításokat az egység belsejében.
............................................................................
• Ne próbálja meg javítani a készüléket és ne
cseréljen ki alkatrészeket (csak olyan
esetekben, ahol a használati utasítás specifikus
információkkal szolgál) Az egység
szervizelésével kapcsolatban, forduljon a
keresked jéhez vagy a legközelebbi jogosult
Roland keresked höz vagy szervizhez. (Lista az
Information oldalon található).
............................................................................
• Soha ne használja vagy tárolja az egységet az
alábbi helyeken.
•
Extrém h mérsékletnek kitett helyek (pl:
közvetlen napfény, zárt járm , radiátor, h t
termel berendezés teteje) vagy
•
Nedves helyeken (pl: fürd szoba,
mosókonyha, nedves padló) vagy
•
Párás vagy
•
Es s helyek vagy
•
Piszkos vagy
•
Er s vibrációnak kitett helyek
............................................................................
•
Csak a Roland által el írt állványon vagy rack
rendszerben használja az egységet.
............................................................................
• Minden esetben ügyelje, hogy a készülék
egyenes és stabil helyre kerüljön elhelyezésre
Soha ne helyezze az egységet billeg állványra
vagy ferde felületre
............................................................................
•
Csak a javasolt áramforráshoz csatlakoztassa a
készüléket.
....................................................................................
.
•
Ne rángassa vagy feszítse a hálózati kábelt,
illetve ne helyezzen nehéz tárgyat a kábelre.
Ellenkez esetben a kábel megsérülhet, ami
ködési hibákhoz vezet. A sérült kábel tüzet
és áramütést okozhat.
.....................................................................................
• A készülék önállóan vagy egyéb er sít kkel,
fejhallgatóval vagy hangszórókkal kombinálva
olyan hanger szintet képes létrehozni, ami
hallás károsodáshoz vezethet. Túl hosszú ideig
soha ne használja magas hanger vel az
egységet. Hogyha bármilyen hallás károsodást
észlel vagy cseng a füle, azonnal forduljon
szakorvoshoz.
.....................................................................................
• Kerülje el, hogy bármilyen tárgy (pl: gyúlékony
anyagok, pénzérme stb.) vagy bármilyen
folyadék (víz, ital stb.) az egységbe jusson.
.....................................................................................
•
Gyermekek csak szül i felügyelettel
használhatják a készüléket, amíg képesek
elsajátítani a biztonságos m ködtetéshez
szükséges ismereteket.
.....................................................................................
•
Védje a készüléket a durva behatásoktól.
(Ne ejtse le a készüléket!)
.....................................................................................
• Ne er ltesse a készülék hálózati kábelét egyéb
készülékekbe vagy nem megfelel aljzatokba.
Legyen különösen óvatos hálózati elosztó
használatánál az elosztóra csatlakoztatott
összes egység által használt áramfelvételt
vegye figyelembe. Túlzott terhelés esetén az
elosztó kábel melegedhet, illetve átolvadhat.
................................................................................................
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A készülék biztonságos használata
7
•
Miel tt külföldön használja a készüléket,
konzultáljon a keresked jével vagy a
legközelebbi Roland/ Edirol szervizzel, illetve
keresked vel, akik listáját az Iformation oldalon
találja.
....................................................................................
.
•
A G-70-et úgy helyezze el, hogy ne akadályozza
a készülék megfelel szell zését.
.....................................................................................
•
Az egységhez a KS-12 hangszer állványt
használhatja.
Egyéb állványok használata a készülék
sérülését eredményezheti.
.....................................................................................
•
A hálózati kábel csatlakoztatásánál csak a
csatlakozókat fogja.
.....................................................................................
Próbálja elkerülni a kábelek
•
összegubancolódását.
Helyezze el a kábeleket úgy, hogy gyermekek
ne férjenek hozzá.
.....................................................................................
•
Soha ne helyezzen nehéz tárgyat a készülékre.
.....................................................................................
•
Soha ne kezelje a hálózati kábelt és
csatlakozókat nedves kézzel csatlakoztatáskor.
.....................................................................................
• A készülék mozgatásánál vegye figyelembe az
alábbiakat. Az Ön épsége, illetve a készülék
sérülésének elkerülése érdekében tartsa er sen
az egységet.
•
A hálózati kábel rögzítésére szolgál.
•
Sz ntesse meg az összes kábel
csatlakoztatást.
•
Távolítsa el a kottatartót
.....................................................................................
•
Miel tt az egységet tisztítja, szüntesse meg az
AC adapter csatlakoztatást és kapcsolja ki a
berendezést.
.....................................................................................
•
Hogyha tüzet észlel a készülék környezetében,
húzza ki az AC adaptert.
.....................................................................................
•
Amikor a csavarokat eltávolította, helyezze
biztonságos helyre azokat, így elkerülheti, hogy
a gyermekek véletlenszer en lenyeljék azokat.
.....................................................................................
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Tartalomjegyzék 8
Tartalomjegyzék
Tulajdonságok .............................................................4
Fontos tudnivalók ..................................................... 11
1 Panel leírások ......................................................... 13
El lap ....................................................................... 13
Hátlap ....................................................................... 18
2 A demo dalok beállítása ........................................ 20
Csatlakoztatások ..................................................... 20
A G-70 ki és bekapcsolása. .................................... 21
Bels memória védelem .......................................... 21
A kijelz élesség beállítása ..................................... 21
A G-70 kikapcsolása ................................................ 21
Interaktív G-70 demo ............................................... 22
A f oldal .................................................................. 23
3 Gyors kezdés .......................................................... 24
Az általános elképzelés ........................................... 24
Játék egy automatikus kísérettel ............................ 25
Professzionális átmenetek Kitöltés ......................... 26
Intro & Ending .......................................................... 26
Stílusok kiválasztása ............................................... 27
A tempó megváltoztatása ........................................ 28
A billenty zet part-ok használata ............................ 28
Az Upper/ Lower part megszólaltatása .................. 28
Váltás a hangszínek között ..................................... 29
Hangszínek kiválasztása a billenty zet part-okra .. 29
Dobolás a billenty zeten ......................................... 31
Hangszín kiválasztás egy SRX b vít
kártyáról 32
A harmonikus regiszterek használata .................... 33
Hogyha regiszterezni szeretne ............................... 34
A MANUAL mez ..................................................... 34
Csak egy orgona hang és basszus pedálok használata
......................................................................................... 34
Effektek használata ................................................. 34
Egy beat box használata az orgonával ................ 35
A Music Assistant használata ................................. 36
Hogyha a kívánt regisztráció nem jelenik meg ....... 36
Id megtakarítás ....................................................... 36
A Finder használata ................................................. 37
Dalok lejátszása (SMF) ........................................... 38
A szükséges dal gyors megkeresése ..................... 38
A lejátszás elindítása ............................................... 39
Egyéb praktikus lejátszás funkciók ......................... 39
A Song Cover funkció használata .......................... 41
Minus One ................................................................ 41
Vocal Harmonist funkció ......................................... 42
Beállítás .................................................................... 42
Harmóniák hozzáadása az énekhez ...................... 44
Ki határozza meg a harmóniákat? .......................... 44
Nem túl meggy
? ................................................. 44
Voice-FX .................................................................. 45
Auto Pitch ................................................................. 46
A Vocoder használata ............................................. 47
Beszéd ..................................................................... 47
Automatikus transzponálás (Singer Key) ............... 48
Szöveg és akkord információk megjelenítése ........ 49
Kotta megjelenítés ................................................... 51
A zene rögzítése ...................................................... 52
Felvétel stílus kísérettel ........................................... 52
A dal meghallgatása ................................................ 52
Felvétel készítés kíséret nélkül ................................53
Több part hozzáadása .............................................53
A dal mentése ...........................................................55
4 A billenty zet módok ..............................................56
Arranger, Piano és Organ módok ............................56
Split és Whole módok ..............................................57
A SPLIT billenty zet mód használata .....................57
A WHOLE mód használata ......................................57
A part-ok ki és bekapcsolása. ..................................57
5 Az el adás funkciók használata ...........................58
Pitch Bend és Moduláció .........................................58
Transzponálás ..........................................................58
A transzponálás intervallum
beállítása a kijelz n ......................................58
Global transzponálás ...............................................59
Oktáv .........................................................................59
Billentés érzékenység (velocity sensitivity) .............60
Mester hangolás .......................................................61
Aftertouch ..................................................................61
ASSIGN SW gombok ...............................................62
A D Beam vezérl használata .................................64
Opcionális lábkapcsolók használata .......................67
FC7 PEDAL ..............................................................67
Hold lábkapcsoló (Sustain) ......................................68
Láb kapcsoló .............................................................69
Expression (Foot Pedal) ..........................................70
Skála hangolás .........................................................71
Metronóm ..................................................................73
6 További Arranger/Style funkciók ..........................74
Lejátszás funkciók (Style Control) ...........................74
Egy stílus elindítása .................................................74
Egy stílus megállítása ..............................................74
A szinkron Start & Stop ............................................75
Egyéb stílus divíziók kiválasztása ...........................75
Egyéb módok az arranger pattern-ek kiválasztására 75
Basszus fordítások ...................................................75
Dallam intelligencia ..................................................76
A Style Cover funkció használata ............................76
Stílus mentés COVER módosítással ......................77
One Touch ................................................................78
Bizonyos One Touch beállítások figyelmen kívül hagyása
(Hold) ..............................................................................78
A saját One Touch beállítások programozása
(WRITE) ........................................................79
Precízebb Arranger beállítások ...............................79
Akkord felismerés tartomány (ZONE) .....................79
Arranger típus (akkord mód) ....................................80
Arranger Hold ...........................................................80
Intro & Ending módosítás .........................................80
Dinamikus Arranger .................................................80
Tempó vonatkozású beállítások (Arranger Options) 81
Stílus tempó ..............................................................81
Tempó váltás (RITARD és ACCELER) ...................82
Küls stílusok használata ........................................83
A CUSTOM memóriák használata ..........................83
A CUSTOM kijelölések programozása ...................83
Lemez felhasználó ...................................................85
Stílus keres : stílusok gyors megkeresése ............86
A szükséges stílus gyors megkeresése ..................86
A stílus keres információk editálása ..................... 87
A módosított dal vagy stílus mentése .................. 130
7 Haladó billenty zet part funkciók ........................ 90
Upper 3 Split ............................................................ 90
Upper 2 hangolás: Durva és finom hangolás ......... 90
Portamento az UP1 és UP2-re ............................... 91
Portamento Time ..................................................... 91
Portamento mód: Mono/Poly .................................. 92
Lower Hold ............................................................... 92
Hang editálás: billenty zet part-ok editálása ......... 93
11 A Vocal Harmonist part-ok editálása ................ 131
Énekes beállítások ................................................ 131
Voice-FX beállítások ............................................. 132
Auto Pitch beállítások ............................................ 133
Vocoder beállítások ............................................... 134
Small beállítások ................................................... 135
Zenekari beállítások .............................................. 136
8 A mixer funkciók és effektek használata ............ 95
Billenty zet part-ok keverése .................................. 95
A stílus part-ok hangereje és státusza ................... 96
A billenty zet effekt processzorok editálása .......... 97
Zengetés a billenty zet part-okra ........................... 97
Kórus a billenty zet part-okra ................................. 98
A multi-effekt processzor használata (Multi-FX) .. 100
Az másik MFX típus kiválasztása és editálása .... 100
A Multi-FX típus kiválasztás összekapcsolása
az Upper1 part-al (Upper 1 M-FX Link) .... 101
Effektek dalokhoz és stílusokhoz .......................... 101
Reverb a stílus/ dal part-okra ................................ 101
Chorus a stílus/ dal part-okra ................................ 102
A független kimenetek és audio
bemenetek használata .............................. 103
Kimenet kijelölés (PART OUTPUTS) ................... 103
Az audio bemenetek használata ........................... 104
A Mastering eszközök használata ........................ 105
Equalizer ................................................................ 105
Compressor ........................................................... 106
A Vocal Harmonist jelek összekeverése .............. 107
Reverb, Delay and Chorus effektek ...................... 107
9 Munka a user programokkal ............................... 111
Beállítások mentése egy user programra ............ 111
User programok kiválasztása ................................ 112
Törlés ..................................................................... 112
User programok manuális kiválasztása ................ 113
User programok kiválasztása a [DOWN][UP] gombokkal
....................................................................................... 113
Munka a Program Finder funkcióval ..................... 113
A szükséges user program gyors
megkeresése .............................................. 114
User program beállítások szelektív
betöltése (User Program Hold) .................. 115
Automatikus funkciók a User programokra .......... 116
Dal Link-ek ............................................................. 116
Egy MIDI szett összekapcsolása egy user programmal
....................................................................................... 116
User program visszahívás ..................................... 117
User Program Finder információk editálása ......... 117
A User Program Finder információk editálása ..... 118
Egy Index editálása ............................................... 120
Music Assistant funkciók ....................................... 121
Új Music Assistant regisztrációk létrehozása ....... 121
Music Assistant regisztrációk editálása ................ 122
Egy Music Assistant bevitel mentése ................... 122
10 Dal és stílus összeállítás eszközök ................... 124
Dal vagy stílus part-ok összekeverése ................. 124
A Makeup eszközök használata ........................... 125
Általános eljárás .................................................... 126
PALETTE ............................................................... 127
SOUND EDIT a hangszínekre .............................. 127
SOUND EDIT a dob szettekre .............................. 128
DRUM INSTR EDIT ............................................... 128
COMMON .............................................................. 129
12 Még kifinomultabb dal funkciók ........................ 138
A Fade-In/Out funkciók ......................................... 138
A MARK & JUMP helyek programozása .............. 139
Munka a Song Finder-el ........................................ 140
File-ok megkeresése a Song Finder-el ................ 140
A dal keres információk editálása ....................... 141
Egy Index editálása ............................................... 143
Play List funkciók ................................................... 145
A Play List programozása ..................................... 145
A Play List editálása .............................................. 146
A Play List használata ........................................... 148
A Play List rendezése ........................................... 148
13 Dal szövegek editálása ....................................... 150
Szöveg hozzáadása egy dalhoz ........................... 150
Szöveg adatok text file-ként történ exportálása 152
14 A 16-sávos sequencer használata .................... 153
A sequencer f oldal ............................................. 153
Általános megállapítások ...................................... 153
1. példa: Egy dal azonnali felvétele ...................... 154
El készületek ........................................................ 155
2. példa: Sávok hozzáadása ................................ 157
A dal mentése ........................................................ 158
Egy 16-sávos dal editálása ................................... 159
Könny editálás és praktikus funkciók ................. 159
Egy vagy több sáv editálása (TRACK EDIT) ....... 159
Dal adatok editálása a Microscope Edit funkcióval 174
Általános megjegyzések a MICRO EDIT-hez ...... 174
Események editálása ............................................ 176
Egyéb editálás m veletek ..................................... 176
15 Stílusok programozása (Style Composer) ....... 178
Koncepció .............................................................. 178
Stílusok azonnali felvétele .................................... 179
A Style Composer elindítása ................................ 179
A RAM memória törlése (Initialize Style) ............. 179
Az els sáv felkészítése ........................................ 180
Felvétel .................................................................. 183
A stílus meghallgatása és további sávok
hozzáadása ................................................ 183
A stílus mentése .................................................... 184
Egyéb sávok és divíziók felvétele ......................... 184
Sávok elnémítása egyéb sávok felvétele közben 184
Megjegyzések ........................................................ 184
Létez stílusok használata ................................... 185
Kiindulás egy létez stílus összes sávjából ......... 185
Független stílus sávok másolása ......................... 186
Stílusok editálása kapásból, további
felvételeken keresztül ................................ 187
Hangok valós id ben történ hozzáadása ........... 187
Vezérl adatok valós id ben történ hozzáadása 187
Létez part beállítások megváltoztatása vagy hozzáadása
....................................................................................... 187
Expression, Panpot, Reverb, Chorus ................... 188
A preset tempó megváltoztatása .......................... 189
Style Track Edit funkciók ....................................... 189
Független stílus események editálása
(Style Micro Edit) ..................................... 197
Általános megjegyzések a STYLE MICRO EDIT-hez 197
Események editálása ............................................ 199
Egyéb editálás m veletek ..................................... 200
16 Lemez/Média funkciók ......................................... 202
Hogyan végezzük? ................................................ 202
Adatok betöltése .................................................... 203
Adatok mentése ..................................................... 203
Átnevezés funkciók ................................................ 205
Törlés ..................................................................... 206
Másolás .................................................................. 207
Formattálás ............................................................ 208
17 Adat archiválás számítógéppel (USB) .............. 210
Az összes G-70 adat archiválása ......................... 212
18 MIDI ......................................................................... 213
Hogyan végezzük? ................................................ 213
A MIDI funkciók elérése ........................................ 213
Munka az alap beállításokkal ................................ 214
Editálás eljárás ...................................................... 214
A MIDI paraméterek editálása .............................. 215
Keyboard, Style, Song part-ok .............................. 215
MIDI System paraméterek .................................... 216
MIDI szettek ........................................................... 219
Egy MIDI szett megírása ....................................... 219
MIDI szettek használata ........................................ 219
MIDI szett kiválasztás a bekapcsolással .............. 220
19 Vegyes ................................................................... 221
A V-LINK használata ............................................. 221
Általános beállítások ............................................. 222
Touch Screen Beep .............................................. 222
Info ......................................................................... 222
A G-70 inicializálása (Factory Reset) ................... 223
20 M szaki adatok ..................................................... 224
21 Függelék ................................................................ 226
A b vít kártya installálása ................................... 226
Hogyan installálja a b vít kártyát ........................ 226
Az SRX kártya patch-ek elérése MIDI úton ......... 227
MFX és IFX típusok és paraméterek .................... 228
22 MIDI Implementációs táblázat ............................ 248
23 Akkord intelligencia ............................................. 249
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Fontos tudnivalók
A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA (6. oldal) fejezetekben leírtak mellett, kérjük tartsa be az alábbiakat is.
Hálózati ellátás
•
•
•
Ne használja a készüléket azonos áramkörön olyan
berendezésekkel, melyek hálózati zajt hoznak létre, mint például
elektromos motorok, váltakozó fényrendszerek.
Miel tt a készüléket egyéb berendezésekhez csatlakoztatja,
kapcsolja ki az összes egységet. Ezzel elkerülheti a m ködési
hibákat és a készülékek meghibásodását.
Ügyeljen, hogy amikor a POWER gomb kikapcsolásával a
készülék kijelz je és az egyéb LED-ek kialszanak az egység
változatlanul a hálózatra van kapcsolva. Hogyha teljesen
szeretné az egységet kikapcsolni, el ször kapcsolja ki a
POWER gombbal, majd húzza ki a hálózati csatlakozót. Ennek
érdekében tegye könnyen elérhet vé a hálózati csatlakoztatást.
Elhelyezés
• Hogyha a berendezést er
•
•
•
•
•
•
•
•
sít k vagy hasonló berendezések
közelében használja zajt tapasztalhat a m ködés közben. Ennek
elkerülése érdekében változtassa meg az egység helyzetét vagy
helyezze távolabb a zajforrástól.
A készülék zavarhatja a rádió és televízió adást. Ne használja
az egységet ilyen vev k közelében.
Tartsa be az alábbiakat, amikor az egység floppy lemez
meghajtóját használja. További részleteket a Miel tt a floppy
lemezt használja részben találhat.
Ne helyezze a készüléket olyan berendezések közelébe, melyek
nagy mágneses térrel rendelkeznek (pl: mélyhang sugárzók).
A készüléket sík felületre állítsa fel.
Ne tegye ki rázkódásnak a készüléket, miközben a floppy
meghajtó m ködik.
Soha ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, sugárzó
nek, valamint ne hagyja az egységet zárt autóban. Ellenkez
esetben extrém h mérsékleti hatásoknak teszi ki a berendezést.
Az extrém h mérséklet deformálhatja a készüléket és
megváltoztathatja a színét.
A meghibásodás elkerülése érdekében ne használja az
egységet nedves helyen, például es nek kitett helyek.
Ne hagyjon tárgyakat a készülék tetején. Ez m ködési hibákat
eredményezhet, például megnyom egy billenty t és a készülék
megszólal.
•
•
•
•
A képerny érintésr l
• A kijelz n keletkez foltokat etanollal távolítsa el de ügyeljen,
hogy az etanol ne jusson a készülék belsejébe, mivel ez
ködési hibákhoz vezethet. Az etanolon kívül ne használjon
egyéb oldószereket.
Miel tt a floppy lemezt használja
(a floppy lemez meghajtó kezelése)
• A készüléket sík felületen helyezze el, ami mentes a vibrációtól.
•
•
•
•
•
Karbantartás
• A mindennapos tisztításkor törölje át a hangszert puha, száraz,
•
vagy enyhén megnedvesített ruhával. A makacsabb
szennyez dések eltávolításához használjon finom, nem
roncsoló tisztítószert. Ezután mindig törölje át a hangszert egy
puha, száraz ronggyal.
Soha ne használjon benzint, alkoholt vagy bármilyen egyéb
oldószert, mivel ezek deformálhatják, illetve elszínezhetik a
készüléket.
Javítások és adatok
• Tartsa szem el tt, hogy a készülékben tárolt összes adatot
elveszíti, amikor az egységet javítani kell. . A Roland nem vállal
felel sséget az ilyen veszteségekért.
További óvintézkedések
•
•
•
•
A készülék meghibásodása vagy helytelen használata során a
bels memória tartalma visszaállíthatatlanul elveszhet.
A megfelel óvatossággal használja a G-70 egység gombjait. A
durva kezelés meghibásodáshoz vezethet.
Soha ne nyomja meg durván a kijelz t.
A kábelek kihúzását és bedugását soha ne a kábelnél fogva
végezze. Ezzel elkerülheti a rövidzárlatok kialakulását, illetve a
kábelek meghibásodását.
A készülék kissé melegedhet az üzemszer m ködés közben.
Ez normálisnak tekintend .
A szomszédok zavarásának elkerülése érdekében, tartsa a
hanger t normál szinten. Javasoljuk, hogy használjon
fejhallgatót a kés esti gyakorláshoz, hogy elkerülje a
környezete zavarását.
Amikor a G-70 egységet szállítja, használja az eredeti dobozát.
Ellenkez esetben szüksége lesz hasonló csomagoló anyagokra
vagy hangszer tokra.
Csak megfelel expression pedált használjon (EV-5, külön
megvásárolható). Hogyha eltér expression pedált használ,
ködési hibák léphetnek fel, illetve megsérülhet az egység.
•
Hogyha megdöntve helyezi el a készüléket. ügyeljen, hogy ne
haladja meg a biztonságos d lés szöget .
Ne használja azonnal a készüléket olyan helyen, ahol a leveg
páratartalma jelent sen eltér a korábbi hely páratartalmától. A
gyors környezet váltás páralecsapódást okozhat a meghajtóban,
ami m ködési hibákhoz, illetve a floppy lemez sérüléséhez
vezethet. Amikor a készüléket áthelyezi egy új környezetbe,
várjon néhány órát a bekapcsolásig.
A lemezt óvatosan helyezze e meghajtóba, majd tolja be amíg a
helyére kattan. A lemez eltávolításához, használja az EJECT
gombot. Ne távolítsa el er szakosan a lemezt a meghajtóból.
A meghajtó m ködése közben (az indikátor világít) soha ne
távolítsa el a lemezt. Ellenkez esetben megsérülhet a lemez és
meghajtó.
Távolítsa el a lemezt a meghajtóból a készülék ki és
bekapcsolása el tt.
A lemez meghajtó fejek sérülésének elkerülése érdekében,
mindig tartsa a lemezt vízszintes pozícióba, amikor a
meghajtóba helyezi vagy eltávolítja. Határozottan de óvatosan
csúsztassa a lemezt a helyére. Soha ne er ltesse a lemezt a
helyére.
A m ködési hibák elkerülése érdekében csak floppy lemezt
helyezzen a meghajtóba. Egyéb lemez típusokat ne helyezzen a
meghajtóba. Ügyeljen hogy papír kapcsok, pénzérmék és egyéb
idegen tárgyak ne kerüljenek a meghajtóba.
A Floppy lemezek kezelése
• A floppy lemezek egy magnetikus tároló felülettel rendelkeznek.
•
•
•
•
•
Mikroszkópikus precízitás szükséges, hogy ilyen kis felületen
nagy adat mennyiség tárolására legyen lehet ség. Kérjük
tartasa be az alábbiakat a floppy lemezek kezelésénél.
Soha e érintse meg a lemez belsejében található mágneses
felületet.
Ne tároljon floppy lemezt poros, piszkos helyen.
Ne tegye ki extrém h mérsékletnek a floppy lemezeket. Ajánlott
mérséklet tartomány: 10°~50°C (50°~122°F).
Ne helyezze a floppy lemezeket er s mágneses térbe, mint
például mélyhang sugárzók.
A floppy lemezek rendelkeznek egy irás védelem füllel, amely
a lemezen tárolt adatok véletlenszer törlését akadályozza meg.
Javasoljuk, hogy tartsa a fület a PROTECT pozícióban és csak
történ adat mentés nem lehetséges. Hogyha szeretné a kártyát
formattálni vagy adatokat menteni a kártyára, távolítsa el a
matricát. Az írás védelem matricákkal kapcsolatos részleteket a
memória kártya használati utasításában találhat.
akkor használja a WRITE pozíciót, amikor új adatokat ír a
lemezre.
A lemez alsó része.
WRITE
(a lemezre menthet ek az
adatok)
•
Protect fül
lehetséges)
•
•
•
PROTECT (az adat mentés nem
Azoknál a lemezeknél, melyek fontos el adás adatokat
tartalmaznak, állítsa az írásvédelem fület a PROTECT
pozícióba, miel tt a meghatóba helyezi azokat.
Ellen rizze, hogy a lemezen található azonosító matrica
megfelel en legyen felragasztva a lemezre. Hogyha a matrica
kissé eláll a lemezt l a lemez meghajtóból történ eltávolítása
nehézséget okozhat.
A használat után a lemezt tokban tárolja.
Memória archiválás
• Hogyha a készüléket nem kapcsolja be hosszabb ideig a
•
•
A G-70 készülékkel használható memória kártyák
• A G-70 egység a forgalomban lév CompactFlash és
•
készülék memóriájában tárolt adatok elvesznek és az egység
visszaáll a gyári beállításokra. A memóriában tárolt fontos
adatok elvesztésének elkerülése érdekében, id szakonként
archiválja az adatokat (lásd 210. oldal).
Miel tt a memória kártyákat használja
• Néhány adat kártya PROTECT kapcsolóval van ellátva, ami
megakadályozza az adatok véletlenszer törlését. (A G-70
szintén rendelkezik ilyen kapcsolóval.) Javasoljuk, hogy tartsa a
fület a PROTECT pozícióban és csak akkor használja a WRITE
pozíciót, amikor új adatokat ír a lemezre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az egység meória kártya helyére csak CompactFlash memória
kártyákat helyezhet. A Microdrive tároló médiák kompatibilisek.
(Egy kereskedelmi forgalomban lév adapter szükséges a
SmartMedia kértyákhoz.)
Óvatosan helyezze a memória kártyát a készülékbe.
Soha ne érintse meg a memória kártya érintkez it. Ügyeljen,
hogy az érintkez k ne szennyez djenek.
A CompactFlash és SmartMedia (3.3V) kártyák precíziós
alkatrészeket tartalmaznak. Kezelje óvatosan a kártyákat az
alábbiak figyelembe vételével:
Hogy elkerülje a kártya statikus elektromosság miatti sérülését a
kártya kezelése el tt sz ntesse meg a statikus elektromosságot,
melyet a teste tartalmazhat.
Ne érintkezzen fém tárgy a kártya érintkez részeivel.
Ne tegye ki a kártyát er teljes rázkódásnak.
Ne tárolja a kártyát közvetlen napfényen, zárt autóban és egyéb
hasonló helyeken. 25~85°C).
Ne érje nedvesség a kártyát.
Ne szerelje szét és ne módosítsa a kártyát.
Egy memória kártya m velet (írás, olvasás, formattálás) közben
soha ne próbálja meg eltávolítani a kártyát vagy kikapcsolni a
készüléket. Ellenkez esetben a memória kártyán tárolt adatok
megsérülhetnek és így a memória kártya használhatatlanná
válik.
Hogyha egy írásvédelem matricát helyez a SmartMedia kártya
írás védelem tartományára a kártya formattálása vagy a kártyára
SmartMedia kártyákat használja. Ezeket a kártyákat
számítástechnikai vagy fotó szaküzletekben vásárolhat meg.
A megvásárolt memória kártyának az alábbi paraméterekkel kell
rendelkeznie:
• Hálózati ellátás: 3,3V
Kapacitás: 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB
(2GB és 4GB csak Microdrive esetén)
•
A G-70 nem tud a fenti típusoktól eltér kártyákat
használni.
Kötelezettségek és szerz i jog
•
•
•
Hogyha írás védelem matricával ellátott kártyát szeretne
formattálni szeretné vagy adatokat szeretne menteni a kártyára
egy hiba üzenet jelenik meg. Ebben az esetben helyezzen egy
másik kártyát a készülékbe vagy távolítsa el a matricát.
Bekapcsoláskor ne helyezzen el vagy távolítson el memória
kártyát, mivel a G-70 el ször a bels adatokat frissíti. Várjon
amíg a Song database checking
és User Program database
checking
üzenetek elt nnek a kijelz l.
Soha ne kapcsolja be a készüléket, hogyha a memória kártya
csak félig van becsúsztatva a készülékbe. Ellenkez esetben a
bels memóriában tárolt adatok megsérülhetnek.
Egy harmadik fél tulajdonában lév jogvédett munka (zenei
anyag, videó, rádió adás, nyilvános el adás stb.) egészének
vagy egy részletének jogtalan felvételét, terjesztését, nyilvános
el adását vagy rádióban történ leközlését stb. a törvény
bünteti.
Ne használja a készüléket olyan célra, mellyel sértheti egy
harmadik fél szerz i jogait. A Roland nem vállal felel sséget az
Ön által a készülék segítségével végrehajtott jogsértésért.
-------------------------------------------------------------------------------------------•
•
•
.
* ASmartMedia regisztrált védjegye a Toshiba Corp.-nek.
A CompactFlash és
kereskedelmi védjegyei a SanDisk
Corporation-nek és a Compact-Flash társaság által
engedélyezettek. Roland Corporation jogosult használója a
CompactFlash és CF logo ( ) védjegyeknek.
* A használati útmutatóban említett összes termék elnevezés a
tulajdonos saját, regisztrált védjegye.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
El lap 13
1. Panel leírások
El lap
Megjegyzés: A legtöbb gomb megnyomásával vagy lenyomva tartásával egy megfelel kijelz oldalra ugorhat.
Ezzel a gombbal állíthatja be a kísér automatika vagy dal
part-ok ( ACCOMP ) és a szóló hangszínek ( KEYBOARD )
hanger arányát.
[16-TRACK SEQUENCER] gomb: Ezzel a gombbal a G-70
sequencer-ét (MIDI rögzít ) érheti el. Ez a sequencer
magában hordozza az összes korábbi Roland kísér
automatikás egység által használt sequencer-ek
tulajdonságait (153. oldal).
[| ], [
], [
], [PLAY/STOP
] gombok: Ezekkel a
gombokkal visszatérhet az aktuális dal elejére, ütem
léptékben ugorhat el re vagy hátra, illetve elindíthatja és
megállíthatja a kiválasztott dal lejátszását.
Egy új dal felvételéhez, nyomja meg a [REC¥ ] gombot (52.
oldal).
3.
5.
1.
MASTER VOLUME gomb
Ezzel a gombbal a G-70 egység átfogó hangerejét állíthatja
be (minden szekcióban). A gomb beállítása szintén
meghatározza a csatlakoztatott fejhallgató hangerejét.
2.
BALANCE gomb
EXT SOURCE gomb
Ezzel a gombbal a G-70 hátlapján található EXTERNAL
SOURCE audio forrás (szintetizátor, MP3 lejátszó stb.)
hangerejét állíthatja be.
Ezekkel a gombokkal választhatja ki a 12 Music Style család
egyikét. A kiválasztott család gombja világítani kezd.
6.
4.
STYLE szekció
D Beam vezérl
RECORDER szekció
[PLAY LIST] gomb: Ezzel a gombbal érheti el a lejátszani
kívánt dalok listáját, editálhatja a listát, illetve újakat
programozhat stb. Amikor a gomb indikátor világít a [| ],
], [
], [PLAY/STOP
] gombokkal az aktuális dal
lejátszását vezérelheti. Hogyha lenyomva tartja a [PLAY LIST]
gombot, majd megnyomja a [MINUS ONE] gombot a demo
módot érheti el.
[NEXT SONG] gomb: A gomb megnyomásával az aktuális
SMF lejátszása közben tölthet be egy új dalt.
Hogyha szeretné, hogy a Recorder automatikusan
megszólaltassa a kiválasztott dalt, nyomja meg ezt a gombot.
Hogyha a [PLAY LIST] gomb világít, ezzel a gombbal
választhatja ki a következ dalt a kiválasztott listából.
[MINUS ONE] button: Ezzel a gombbal kikapcsolhatja azt a
part-ot, melyet saját maga szeretne megszólaltatni (vagy
énekelni). Az elnémítani kívánt part kiválasztható (41. oldal).
Ezzel a vezérl vel befolyásolhatja a hangszínt, dal lejátszást
és egyéb különleges effekteket. Mindössze a kezét kell
mozgatnia jobbra/ balra vagy felfelé/ lefelé a vezérl szemek
felett.
A vezérl alatt található gombokkal, kijelölheti a kívánt a
funkciót a D Beam re. Lásd 64. oldal)
7.
MARK JUMP szekció
Ezek a gombok ([1]~[4]) lehet vé teszik, hogy a négy tárolt
hely egyikére ugorjon az éppen kiválasztott dalban. A kívánt
helyeket programozhatja a dalon belül.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Panel leírások 14
8.
ASSIGN SW szekció
Az [ASSIGN SW 1] és [ASSIGN SW 2] gombok kijelölhet ek.
Ezeket használhatja a gyakran kezelt funkciók közvetlen
elérésére, melyek egyébként csak a funkció menü
használatával érhet ek el. Az ASSIGN SW kijelölések a
beállításokhoz tartoznak, melyek User programként
menthet ek. Hogyha nem változtatja meg a kijelöléseket a
gombokkal a FADE IN és FADE OUT m veleteket
vezérelheti.
9.
oldal).
10. USER PROGRAM szekció
Ezek a gombok lehet vé teszik, hogy kiválassza a kívánt
User programot (regisztrációs memóriát). Továbbá
kiválaszthatja az el
(DOW N) vagy következ (UP) User
programot. Hogyha egyszerre nyomja meg ezeket a
gombokat a User program környezetet hagyhatja el.
A [HOLD] gomb lehet vé teszi, hogy figyelmen kívül hagyjon
el
leg betöltött User program beállításokat (115. oldal).
STYLE CONTROL szekció
Ezekkel a gombokkal a kívánt stílus pattern-t választhatja ki,
illetve elindíthatja vagy megállíthatja a stílus lejátszást (25.
11. LCD CONTRAST gomb
14. [EFFECTS] gomb
Ezzel a gombbal a kijelz élességet állíthatja be. Mivel a
kijelz érintésével végezhet számos m veletet, minden
esetben tartsa tisztán azt.
Megjegyzés: A kijelz bemelegedéséhez id re van szükség.
Ezért ne változtassa meg a kijelz élesség beállítását,
röviddel a bekapcsolást követ en.
Ezzel a gombbal érheti el a G-70 part-ok effekt beállítására
vonatkozó képerny oldalakat.
12. MUSIC ASSISTANT gomb
Ezzel a gombbal a MUSIC ASSISTANT környezetet érheti el,
ahol a megszólaltatni kívánt dalra kiválaszthatja a stílus
regisztrációkat. Továbbá saját MUSIC ASSISTANT
regisztrációkat is programozhat.
13. LYRICS & SCORE gombok
Ezzel a gombbal jelenítheti meg a dal által tartalmazott
szöveget. Ugyanakkor a dal által megszólaltatott akkordok
hangjait is megjelenítheti. Ez az információ nem jeleníthet
valós id ben a G-70 egységgel. Ezzel a funkcióval a
kiválasztott part hangjait kotta formájában is megjelenítheti.
15. DISK & MEDIA gombok
Ezzel a gombbal a bels memóriából menthet/ tölthet be
adatokat egy floppy lemezre vagy PCM/CIA kártyára.
Továbbá elérhet adat rendez funkciókat, mint például file-ok
törlése, lemez vagy kártya formattálás stb. (202. oldal).
16. COVER gomb
Ez a gomb biztosít elérést a programozható sablonokhoz,
melyekkel gyorsan módosíthatja egy dal vagy stílus
karakterét. Nyomja meg a gombot egyszer vagy kétszer a dal
vagy stílus szint kiválasztásához. Lásd 41. és 76. oldal.
17. MAKEUP TOOLS gomb
A gomb megnyomásával módosíthatja az aktuális dal vagy
stílus beállításait. Hogyha az el re programozott Cover
beállítások nem biztosítják az elvárásait. Lásd 124. oldal.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
El lap 15
18. MENU gomb
19. EXIT gomb
Ezzel a gombbal azt a menüt hívhatja be, amely elérést
biztosít a mélyebb G-70 funkciókhoz, melyekre id l-id re
szüksége lehet.
Ennek a gombnak a megnyomásával visszatérhet az el
kiválasztott oldalra vagy a G-70 f oldalára.
20. Kijelölhet szabályzók
A [PART] gomb (Billenty zet part-ok), [STYLE] gomb (Kísér
automatika part-ok) és a [SONG] gomb (felvétel part-ok).
Végül a TYPE gombokat használhatja, hogy kiválassza a
szabályzókkal megváltoztatni kívánt paramétert (reverb vagy
chorus küldés szint, sztereó pozíció vagy hanger ).
Ezeket a gombokat virtuális regiszterekként használhatja,
amikor a [HARMONIC BAR] gomb világít. Ebben az esetben
a szabályzók feletti láb kijelzések mutatják azok specifikus
funkcióit (33. oldal).
Megjegyzés: A HARMONIC BAR funkció csak az alábbi partokra elérhet : UP1, LW1 és MBS.
Három gomb áll rendelkezésre a part csoport
meghatározásához, melynek beállításait szeretné
megváltoztatni.
leg
21. TEMPO szekció
[METRONOME] gomb: Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki vagy
be a bels metronómot. A többi gombbal beállíthatja a
metronóm, kíséret vagy rögzít / sequencer tempóját.
Megjegyzés: A legtöbb gomb megnyomásával vagy lenyomva tartásával egy megfelel
kijelz oldalra ugorhat.
22. DATA ENTRY szekció
23. EASY SETTING szekció
A tárcsával az éppen kijelölt paraméter mez értékeit
változtathatja meg. Forgassa a tárcsát, hogy végigpörgesse
az elérhet beállításokat. A tárcsa megnyomásával a
számozott gombokat érheti el, melyek lehet vé teszik, hogy a
kívánt értéket a megfelel kijelz mez megnyomásával adja
meg.
Hogyha a kiválasztott értéket kisebb léptékben szeretné
megváltoztatni, nyomja meg a [DEC] gombot(csökken
értékek) vagy [INC] gombot (növekv értékek). A
][ ][ ][ ] gombokkal editálásra választhat ki
paramétereket (ugyan úgy mint a megfelel kijelz mez
megnyomásával).
Miközben a f oldal látható a kijelz n a [DATA ENTRY] tárcsa
és az [DEC]/[INC] gombok a tempó beállítására szolgálnak.
Ezekkel a gombokkal újra konfigurálhatja a G-70 egységet,
egyetlen gomb megnyomásával. [ARR] (az Arranger
használata split módban), [ORGAN] (az elnevezés önmagáért
beszél) és [PIANO] (zongora hang kijelölése a teljes
billenty zetre). Lásd továbbá 56. oldal.
24. FINDER szekció
Ezen gombok egyikének megnyomásával, gyorsan
megkereshet dalokat ([SONG]), stílusokat ([STYLE]) vagy
user programokat ([USER¥PRG]) a bels memóriában, floppy
lemezen vagy egy küls memória kártyán. Lásd 38. és 86. és
113. oldal.
25. KBD MODE szekció
Nyomja meg a [SPLIT] gombot, hogyha különböz
hangszíneket szeretne megszólaltatni a jobb és bal kézben.
(56. oldal). (Egy további split pont hozzáadása is lehetséges,
lásd 90. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Panel leírások 16
Nyomja meg a [WHOLE] gombot, hogy kijelöljön egy vagy
több hangszínt a billenty zetre a billenty zet felosztása
nélkül. Lásd 56. oldal.
26. VOCAL HARMONIST szekció
A TONE gombok lehet vé teszik, hogy kiválassza a 16 bels
Tone család egyikét. Ezután a kijelz t használhatja, hogy
meghatározza kívánt hangot a családon belül.
Az [SRX EXPANSION] gomb csak egy b vít kártya
installálását követ en érhet el.
27. TONE szekció
Megjegyzés: Az SRX hangszínek a következ billenty zet
part-okra jelölhet ek ki. UP1/2/3, LW1/2 és MBS.
Nyomja meg a [HARMONIC BAR] gombot, hogy aktiválja a
Harmonic Bar szekciót, melynek hangszíne a kijelölhet
szabályzókkal (T) változtatható meg, melyek virtuális
regiszterekként duplázódnak meg.
28. KEYBOARD PART szekció
dallamokhoz (76. oldal).
A TONE ASSIGN gombbal határozhatja meg a megszólaltatni
kívánt billenty zet part-ot. A G-70 tartalmaz sok egyéb part-ot
is, malyek automatikusan szólaltathatóak meg a kísér
automatikával vagy a felvev egységgel.
A PART ON/OFF gombok lehet vé teszik a kívánt billenty zet
part ki és bekapcsolását.
32. V-LINK gomb
A gombok, melyeket ebben a szekcióban talál a Vocal
Harmonist funkció beállítására szolgálnak, valamint a Vocal
Harmonist MIC INPUT aljzat jeleire kijelölt mikrofon szint és
effek beállításokra. Lásd 42. oldal.
29. ONE TOUCH szekció
Ezek a gombok lehet vé teszik, hogy kiválassza a kívánt One
Touch memóriát. Minden egyes bels stílus négy memóriával
rendelkezik, valamint rendelkezésre áll 120 Link memória.
Ezek a user programokhoz hasonlóan viselkednek, mivel
ezek kijelölnek különböz hangszíneket és effekt beállításokat
a billenty zet part-okra, valamint létrehoznak néhány egyéb
változást. Lásd 78. oldal.
30. TRANSPOSE szekció
Ezekkel a gombokkal transzponálhatja a G-70 egységet
felfelé ([#]) vagy lefelé ([b]) lefelé félhang léptékben. Továbbá
meghatározhatja, hogy melyik part kerüljön transzponálásra
(58. oldal). Hogyha egyik gomb sem világít, nincs manuális
transzponálás használatban.
31. TONE EFFECTS szekció
Nyomja meg a [MULTI FX] gombot, hogy különböz
effekteket adjon a billenty zet part-okhoz. (Ez a processzor a
D Beam és MELODY INTELL part-okra is elérhet .
Nyomja meg a [MELODY INTELLIGENCE] gombot (hogy
világítson) hogy automatikusan egy további melódiát
(második és harmadik szólam) adjon a szólókhoz vagy
Ezzel a gombbal a G-70 egység V-LINK funkcióit érheti el és
az el adás funkciókon keresztül video anyagokat vezérelhet a
G-70 jobb szélén található gombbal. Hogyha V-LINK
kompatíbilis videó egységet használ, vizuális hatásokkal is
kifejez bbé teheti a zenei el adást. Hogyha a G-70-et egy
opcionális Edirol DV-7PR vagy V-4 egységhez csatlakoztatja,
képeket válthat szinkronban a zenével, használhatja a G-70
el adás funkcióit vagy a jobbra es gombokkal klippeket
válthat, illetve megváltoztathatja a lejátszás sebességet stb.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
El lap 17
33. BENDER/MODULATION kar
34. Floppy lemez meghajtó
Hogyha a kart el re tolja modulációs hatást adhat a a
billenty zet part hangokhoz, melyeket éppen megszólaltat. A
kart jobbra és balra mozgatva ideiglenesen csökkentheti,
illetve növelheti a billenty zet part hangmagasságát az éppen
megszólaltatott hangokra. A HARMONIC BAR hangszínekre
és a TONE [ORGAN] családra a kar Modulation irányba
történ mozgatásával a gyors és lassú rotációs sebesség
között válthat.
Ide helyezheti a stílusok, user programok, felvett dalok és
MIDI szettek mentésére használni kívánt 2DD vagy 2HD
floppy lemezeket. Hogyha szeretné eltávolítani a lemezt,
nyomja meg az eject gombot.
Megjegyzés: Ne próbálja eltávolítani a floppy lemezt,
miközben a G-70 lemez m veletet végez. Ellenkez esetben
megsérülhet a lemez, illetve a meghajtó fej.
35. PHONES aljzat
A G-70 egység rendelkezik egy fejhallgató aljzattal. Csak jó
min ség fejhallgatót csatlakoztasson erre az aljzatra (Roland
RH-200, RH-50 vagy RH-25, opcionális).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Panel leírások 18
Hátlap
(bal oldal)
1.
FC7 PEDAL aljzat
Ide csatlakoztathat egy opcionális FC-7 lábkapcsoló pedált,
amely lehet vé teszi, hogy lábbal elindítson, megállítson és
kiválasszon stílus divíziókat. A lábkapcsoló funkciók
programozhatóak (és kijelölhet ek a teljes G-70 egységre).
2.
HOLD FOOTSWITCH aljzat
Egy opcionális DP-2, DP-6 vagy BOSS FS-5U lábkapcsoló
pedál csatlakoztatásával kitarthatja az éppen megszólaltatott
billenty zet part hangokat. (A Melody Intell part szintén
kitartható ezen a módon). Ezt a funkciót Sustain -nek vagy
Damper -nek is nevezzük.
3.
FOOT SWITCH aljzat
Egy opcionális DP-2, DP-6 vagy FS-5U csatlakoztatásával
kijelölt funkciókat vezérelhet lábkapcsoló pedálokkal.
4. FOOT PEDAL aljzat
Csatlakoztasson egy opcionális EV-5, EV-7 vagy BOSS FV300L expression pedált, hogy lábbal vezérelje a hanger t
vagy egyéb paramétert egy vagy több part-on.
5.
MIDI THRU/OUT/IN aljzatok
Ezek az aljzatok lehet vé teszik, hogy a G-70 egységet egy
küls MIDI egységre csatlakoztassa az alábbiakban felsorolt
célok eléréséhez: dal adatok fogadása valós id ben egy küls
sequencer-r l, el adás kiküldése, felvett dal adatok kiküldése
egy küls sequencerre, a G-70 billenty zetének használata
master billenty zetként egy adott MIDI összeállításban.
Megjegyzés: A MIDI funkciókat a G-70 Menüben éri el (213.
oldal). A gyakran használt MIDI beállítások elmenthet ek és
behívhatóak egy MIDI szett-ként.
6.
USB port
Az USB port használható archiválás célokra és MIDI adat
továbbításra egy számítógépre vagy számítógépr l.
7.
PCMCIA aljzat
Ide helyezheti a memória kártyát (PCMCIA, CompactFlash,
SmartMedia vagy Microdrive). A PCMCIA kártyáktól eltér
kártyák csak egy megfelel adapterrel csatlakoztathatóak,
melyet számítógép szaküzletben vásárolhat. Az
óvintézkedéseket lásd a 12. oldalon.
8. INTERNAL MEMORY védelem kapcsoló
A fedél alatt egy kapcsoló található, amely segítségével
lezárhatja ( , védelem) és kioldhatja (
Lásd 21. oldal.
9.
) a bels memóriát.
VIDEO OUTPUT aljzat
Csatlakoztassa ezt az aljzatot a TV vagy monitor megfelel
bemenetére. Ebben az esetben a dal szövegeket és egyéb
információkat akkor is megjelenítheti, hogyha a
[LYRICS&SCORE] gomb nem világít, ami azt jelenti, hogy a
szövegek, akkordok és hangok nem jelennek meg a G-70
kijelz jén.
Megjegyzés: A jelformátum (PAL vagy NTSC) beállítható a
MENU funkción keresztül.
(jobb oldal)
10. METRONOME LEVEL gomb és OUT aljzat
A G-70 metronóm jelei kiküldhet ek a METRONOME OUT
aljzatra. Fejhallgatókat (Roland RH-200, RH-25 vagy RH-50)
csatlakoztathat erre az aljzatra. Ez praktikus lehet egy
dobosnak. Használja a METRONOME [LEVEL] gombot, hogy
beállítsa a metronóm hangerejét a fejhallgatóban.
11. EXTERNAL SOURCE/AUDIO IN L/R aljzatok
Ide csatlakoztathatja egy küls audio forrás kimenetét
(CD/MP3 lejátszó, szintetizátor stb.) Hogyha a forrás 1/4
kimenetekkel rendelkezik, szükséges egy csatlakozó adapter
(1/4 RCA/Cinch) vagy Roland PJ-1M kábel. Ezek a
bemenetek csak a vonal szint jelekre megfelel ek.
Ezek sztereó csatlakozók (jobb és bal oldal).
Hogyha csak egy kábelt csatlakoztat az
(vagy
) oldalra
a jel csak a jobb vagy bal csatornáról szólal meg.
Ezeken a csatlakozókon beérkez jelek hangerejét a 3 EXT
SOURCE gombbal állíthatja be.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
El lap 19
12. VOCAL HARMONIST szekció
INPUT kapcsoló: Hogyha egy mikrofont csatlakoztat az
INPUT aljzatra, állítsa ezt a kapcsolót a MIC -re. Hogyha
szeretné kipróbálni a Vocal Harmonist funkciót egyéb jelekkel
(gitár, küls szintetizátor és modulok, CD és MD lejátszók,
stb.), állítsa ezt a kapcsolót a LINE -ra.
Megjegyzés: A LINE beállítás esetén, hogyha elektromos
gitárt vagy basszus gitárt szeretne használni, csatlakoztassa
ezeket a hangszereket egy effekt pedálra vagy effekt modulra
(bypass módban), majd csatlakoztassa az effekt kimenetét az
INPUT aljzatra.
INPUT aljzat: Ide csatlakoztathat egy opcionális mikrofont (pl:
Roland DR-10 vagy DR-20) vagy küls jel forrást, melyet a G70 Vocal Harmonist funkciójával szeretne processzálni. Ez
egy combo aljzat, ahová XLR vagy 1/4 jack aljzatokat is
csatlakoztathat. (Az aljzat nem szolgáltat fantom
tápfeszültség ellátást)
Megjegyzés: Az INPUT aljzat monó.
OUTPUT R & L aljzatok: Hogyha egy kever konzolra,
er sít re stb. csatlakoztat, ezek az aljzatok továbbítják az
INPUT aljzaton fogadott és a G-70 Vocal Harmonist funkciója
által processzált jelet. Hogyha nem csatlakoztathat jack
dugókat erre az aljzatra a Vocal Harmonist jelek az OUTPUT
aljzaton kerülnek kiküldésre (lásd az alábbiakban).
OUTPUT szekció
DIRECT R/L aljzatok: Amikor el ször kapcsolja be a G-70
egységet ezek az audio kimenetek nincsenek használatban
(az összes jel a MAIN R & L/MONO aljzokra kerül elküldésre).
Kés bb bármilyen jelet kiküldhet ezekre az aljzatokra (103.
oldal).
MAIN R & L/MONO aljzatok: Ezekr l az aljzatokról
csatlakoztathat küls er sít re, kever konzolra stb. Függ en
attól, hogy a Vocal Harmonist OUTPUT aljzatokat is
használja-e (lásd fent), ezek az aljzatok vagy az Arranger,
Recorder és Keyboard part-ok által generált jelet küldik ki
vagy a együtt a hanggenerátor és Vocal Harmonist jeleit.
Megjegyzés: Hogyha monó jelet szeretne kiküldeni,
használja az L/MONO aljzatot. Habár az optimális
hangmin ség érdekében javasoljuk, hogy használja
sztereóban az egységet.
13. POWER ON gomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja ki vagy be a G-70 egységet.
14. AC aljzat
Ide csatlakoztassa a tartozék hálózati kábelt.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Összeállítás és demo dalok
20
2. Összeállítás és demo dalok
Valószín leg alig várja, hogy kipróbálhassa az új G-70 hangszere lehet ségeit. Egy percen belül eljutunk odáig. De el ször végezzük
el a csatlakoztatásokat.
Csatlakoztatások
A G-70 egység nem tartalmaz beépített hangszórókat. Ezért az egység megszólaltatásához, csatlakoztasson egy küls er sít t
(Roland KC széria stb.) vagy használjon opcionális fejhallgatót (Roland RH-25, RH-50 or RH-200, például).
Ellen rizze, hogy a G-70 készülék és a többi csatlakoztatni kívánt egység kikapcsolt állapotban legyen a csatlakoztatása el tt,
valamint sz ntesse meg az összes audio és MIDI csatlakoztatást. Hogyha egy helyi hangrendszerre van az egység csatlakoztatva,
kérje meg a helyi hangmérnököt, hogy állítsa a hanger t a minimum szintre.
Kever konzol,
billenty er sít ,
aktív hangszórók
OPCIONÁLIS
Dinamikus mikrofon
(válassza a MIC -et)
Egyéb jel forrás
(válassza a LINE -t)
[Mikrofon: DR-10 vagy
DR-20]
Csatlakoztassa a mikrofont
egy 1/4 vagy XLR jack
csatlakozóval.
Expression pedál
(EV-5, EV-7)
CD/ MD lejátszó stb.
Billenty zet er sít , PA
rendszer stb.
Sztereó fejhallgató
Lábkapcsolók
(DP-2, DP-6, vagy
BOSS FS-5U)
A fali aljzatra
Sztereó fejhallgató
(RH-25, RH-50 vagy RH-200)
Megjegyzés: Próbáljon dinamikus mikrofont használni, amennyiben lehetséges.
Csatlakoztathat kondenzátor mikrofont is, hogyha használ egy DI boksz-ot (hálózati ellátással).
Megjegyzés: A hálózati kábel kivételével az összes ábrán látható tétel opcionáli. Vegye fel a kapcsolatot a Roland keresked jével.
Megjegyzés: Nem feltétlenül szükséges a Vocal Harmonist OUTPUT aljzat csatlakoztatása. Hogyha nem használja az ének és
Harmonist effektek a MAIN aljzatokon kerülnek kiküldésre (csak abban az esetben, hogyha semmit sem csatlakoztat a Vocal
Harmonist OUTPUT aljzatra). Hogyha ezeket a csatlakozókat használja a Vocal Harmonist jelek a továbbiakban nem kerülnek
kiküldésre a fejhallgatóra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
El lap 21
A G-70 ki és bekapcsolása.
Miután csatlakoztatta a G-70 egységet egyéb berendezésekhez, végezze el az alábbiakat.
Bels memória védelem
Miután kicsomagolta a G-70 berendezést . és miel tt
bekapcsolja tegye lehet vé, hogy a bels memória
védelmét megsz ntesse, amennyiben szeretne adatokat
menteni a memóriába.
•
Egy megfelel csavarhúzóvak távolítsa el a m anyag
fedelet.
• Csúsztassa az INTERNAL MEMORY PROTECT
kapcsolót a
pozícióba a memória kioldásához.
(Hogyha ismét szeretné aktiválni a memória védelmet,
csúsztassa a kapcsolót vissza a
pozícióba.)
A G-70 bekapcsolása
(1) Csatlakoztassa a tartozék hálózati kábelt az AC aljzatra,
majd a másik végét a fali aljzatra.
(2) Nyomja meg a G-70 s [POWER ON] gombját a hátlapon,
hogy bekapcsolja a készüléket.
(3) Hogyha egy kever konzolra csatlakoztatja a G-70-et,,
most kapcsolja be a konzolt.
(4) Kapcsolja be az er sít t, aktív hangfalakat vagy
billenty zet er sít t.
(5) Használja a [MASTER VOLUME] gombot, hogy beállítsa
a G-70 kimeneti hangerejét.
A kijelz élesség beállítása
Elképzelhet , hogy a bekapcsolást követ en vagy hosszabb
használat után a kijelz n megjelen információk olvasása
nehézségekbe ütközik. A környezeti fényviszonyok szintén
befolyásolhatják a kijelz olvashatóságát.
Ilyen esetekben a kijelz bal oldalán található [LCD
CONTRAST] gombbal állítsa be az élességet.
A G-70 kikapcsolása
(1) Kapcsolja ki a küls egységeket.
(2) A G-70 készülék [POWER ON] gombjával kapcsolja ki a
készüléket.
Megjegyzés: A fedelet és a két csavart helyezze biztonságos
helyre, mivel a kés bbiekben szüksége lehet azokra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Összeállítás és demo dalok
22
Interaktív G-70 demo
A G-70 tartalmaz egy interaktív demo-t, ami bemutatja a készülék összes lehet ségét. Jó ötletnek t nhet, hogy most kipróbálja az
interaktív demo-t. A demo önmagáért beszél, ezért csak az elindítását és leállítását mutatjuk be.
(1) Nyomja meg egyszerre a [PLAY LIST] és [MINUS ONE]
gombokat.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Hogyha szükséges nyomja meg a [LANGUAGE] mez t
és válassza ki a kívánt nyelvet az interaktív demo
funkciókhoz.
(Nyomja meg a [CLOSE] gombot, hogyha nem akarja
kiválasztani ezt az oldalt.
Az aktuális nyelv beállítás nem fog megváltozni.)
(3) Nyomja meg a mez t, amely az elérést biztosítja a kívánt
demo funkcióhoz.
A készülék tartalmaz 12 hangszín demo dalt, 12 stílus
demo dalt, 1 szöveg és kotta demo-t és egy Vocal
Harmonist demo-t.
(4) Hogyha nem hallja a zenét, állítsa a [VOLUME] gombot
(balra a MASTER szekcióban) a legmagasabb pozícióra.
(5) A demo megállításához és a G-70 Demo funkció
elhagyásához, nyomja meg a RECORDER [PLAY/STOP
] vagy [EXIT] gombot.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
El lap 23
A f oldal
Amikor elhagyja a Demo módot (vagy bármilyen más kijelz
oldalt) vagy nem változtat a G-70 beállításain, többé- kevésbé
az alábbi kijelz képet láthatja.
Végül a TRANSPOSE mez (8) behívja azt az oldalt, ahol
transzponálhat egy, több vagy az összes szekciót, függ en
attól, hogy ezen az oldalon melyik m ködés módot
választotta. Ez a mez megduplázza a TRANSPOSE gomb
funkcióit.
Láthatja, hogy rengeteg beállítást elvégezhet anélkül, hogy
egy átláthatatlan menü rendszert kellene használnia.
Megjegyzés: Hogyha a f oldal nem jelenik meg
automatikusan, nyomja meg egyszer vagy többször az [EXIT]
gombot.
Az itt megjelen információk függenek a G-70 aktuális
beállításaitól, a betöltött adatoktól stb. Ett l függetlenül a fenti
illusztrációhoz közeli kijelz képet láthat.
A korábbi Roland kísér automatikás egységekhez képest, az
összes itt megjelen információ mez kre van osztva, melyek
megnyomásával egy másik oldalra ugorhat, beállíthat
paramétereket vagy kiválaszthat egy paramétert editálásra.
Például az (1)-es mez megnyomásával az ARRANGER
SETTING oldalra léphet. Nyomja meg a (2)-es mez z a split
pont megváltoztatásához.
A [SONG] és [STYLE] gombok (3) különböz kinézet ek és
másképp is viselkednek: nyomja meg egyiküket, hogy
kiválassza azt a szekciót, melynek tempóját szeretné
megjeleníteni.
(A kiválasztott szekció tempó értékét megváltoztathatja a
SLOW][FAST ] és [TAP TEMPO] gombokkal, miután a
lejátszást megállította.) Ezekkel nem válthat a Style módból
Song módba, mivel az egység ezt automatikusan kezeli
függ en attól, hogy a [PLAY/STOP
] vagy
[START/STOP] gombok világítanak-e éppen.
Megjegyzés: A f oldalon a tempót a [DATA÷ENTRY]
tárcsával és az [DEC]/[INC] gombokkal állíthatja be.
A (4)-es mez megnyomásával, elérheti a dal (SONG), stílus
(STYLE) vagy User program (USER PROG) kiválasztásához
használható ablakot. Ezek a mez k ugyan azzal a funkciókkal
rendelkeznek, mint a FINDER padon azonos névvel ellátott
gombok.
Az OCTAVE gomb ikonok (5) lehet vé teszik, hogy eltolja az
éppen kiválasztott billenty zet part (vörös nyíllal jelölve)
hangolását. A billenty zet part kiválasztásához, nyomja meg
annak TONE ASSIGN gombját.
A maradék mez k (6) lehet vé teszik, hogy kiválasszon egy
billenty zet part-ot, melyre szeretne egy másik hangszínt
kijelölni vagy visszahívják a TONE SELECT oldalt. Ezek
megduplázzák a (KEYBOARD PART) TONE ASSIGN
gombok funkcióit..
A SCALE TUNE mez (7) használatával különböz hangolás
típusokat állíthat be a G-70 egységre, mint például Arab
skála.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
24
3. Gyors kezdés
Ebben a fejezetben a készülékkel kapcsolatos legfontosabb információkat és funkciókat ismertetjük.
Az általános elképzelés
(3) Recorder szekció:
A G-70 egyszerre több hangszert tartalmaz. Az él
el adásnál három f szekciót használhat.
Ez a szekció az el lapon is ezzel az elnevezéssel jelenik
meg. Ez a szekció valójában egy 16 sávos sequencer-t
tartalmaz, MIDI felvétel funkciókkal, SMF lejátszóval és valós
idej funkció vezérlésekkel.
(1) Keyboard part-ok:
Ez a szekció tartalmazza a billenty zet megszólaltatásához
szükséges part-okat. A G-70 egység hét billenty zet part-al
rendelkezik, amelyb l hat egyszerre használható. UP1, UP2,
UP3, LW1, LW2 és MBS.
A UP az Upper rövidítése és a jobb oldalra vonatkozik
(felosztás esetén). Az LW a Lower rövidítése és a bal
oldalra vonatkozik. Az MBS a Manual Bass rövidítése, ami
egy monofonikus basszus part-ot jelet, melynek hangjai a
leütött akkordtól függenek.
Manual Drum part nincs, mivel az összes említett part
megszólaltathat Dob szettet.
A hetedik partot MELODY INT part-nak nevezzük. A
számítástechnikában ezt a part-t cross-platform part -nak
hívják. Ez a Keyboard szekcióhoz tartozik de részben az
Arranger vezérli. Lásd Dallam intelligencia 76. oldal.
(2) Arranger/Style szekció:
Bal kéz:
Jobb kéz: dallam
Arranger vezérlés (Keyboard part-ok)
Az Arranger jelenti a háttér zenekart. Ez egy kíséretet
szólaltat meg (amit Stílusnak nevezünk). Más szóval az
Arranger dob gép jelleggel m ködik, mivel kíséret pattern-eket
használ.
Habár egy dob gépt l eltér en, játék közben is könnyen
kiválaszthatja a kívánt pattern-t. Ezért nem szükséges a
pattern-ek használatának sorrendjét programoznia. Továbbá
az Arrenger nem csak egy ritmus szekciót biztosít, hanem
akkordokat, gitár és szintetizátor szólamokat stb. A kíséret
valós id ben transzponálható. Mindössze annyit kell tennie,
hogy leüt egy új akkordot (általában a bal kézzel).
A Vocal Harmonist funkcióval ének szólamokat és
harmóniákat is hozzáadhat az el adáshoz (42. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Játék egy automatikus kísérettel 25
Játék egy automatikus kísérettel
(5) Nyomja meg a [MAIN] gombot (világítani kezd).
Kezdjük az automatikus kíséret funkcióval, melyet Arrangernek nevezünk. Az el lapon és a kijelz n Style -ként is
megjelenítésre kerül.
Az Arranger egy interaktív sequencer lejátszás , amely
kíséreteket hoz létre. Ezeket a kíséreteket nevezzük
stílusok -nak, mivel a megszólaltatott zenei frázisok ( patternek ) egy meghatározott zenei stílus eszközeit használják
(Rock, Pop, Dance, Waltz stb.).
Az Arranger lehet vé teszi, hogy egyszer en egy akkord
leütésével transzponálja a dallam kíséret part-okat (basszus,
zongora, gitár stb.) A legtöbb esetben ezt a bal kézzel fogja
megtenni. Minden egyes stílus több pattern-b l épül fel, így a
kíséret variálható egy bevezetéssel, különböz összetettség
témákkal és refrénekkel, valamint egy lezárás ( Ending )
pattern-el.
El ször tekintsük át az Arranger m ködtetésének
legfontosabb aspektusait.
(6) Üssön le egy akkordot a bal kézzel (a USER PROGRAM
[2] gomb alatt található C billenty l balra), majd nyomja
meg a STYLE CONTROL [START/STOP] gombot.
(1) Csatlakoztassa és kapcsolja be a G-71 egységet (lásd
20. 21. oldal).
A [START/STOP] gomb világítani kezd és az Arranger
megszólaltatja a kíséretet az éppen kiválasztott zenei
stílusban ( Cool Live Band ).
A kíséret pattern a leütött hangnak megfelel
hangnemben szólal meg (C). A megfelel akkord neve
megjelenik a kijelz bal fels sarkában.
(2) Nyomja meg az EASY SETTING [ARR] gombot.
A gomb indikátor világítani kezd és a billenty zet két
részre osztása megtörténik. A balkéz részben
szólaltathatja meg az akkordokat, miközben a jobb
kézzel játszhatja a dallamot.
(3) Hogyha a SYNC [START] gomb világít nyomja meg hogy
kialudjon.
(4) Állítsa a [MASTER VOLUME] gombot egy megfelel
szintre ( 1/4 pozícióra).
(7) Üssön le egy másik akkordot a billenty zet balkéz
tartományában.
Ugyan az a pattern most egy másik hangnemben szólal
meg. Nem szükséges teljes akkordokat megszólaltatnia.
•
Dúr akkordok megszólaltatásához, elegend csak az
alap hangot leütni (
hangot a C dúr akkord esetében,
hangot az A dúr akkord esetében).
•
A moll akkordok megszólaltatásához üsse le az alap
hangot és a tercet.
•
Szeptim akkordok megszólaltatásához, üsse le az alap
hangot és attól balra a második hangot.
C dúr
Csak az akkord nevére vonatkozó billenty
.
C7
Alap hang+ második hang balra
C moll
Alap hang+ terc
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
26
Megjegyzés: Az akkordok egyszer megszólaltatásáért
felel s funkciót nevezzük INTELLIGENT -nek (80. oldal). A
249. oldalon található lista tartalmazza az egyéb akkordokat,
melyeket ezzel a rendszerrel szólaltathat meg (b vített,
sz kített stb.)
•
Amit most hall a MAIN 1 pattern (a [MAIN] és VARIATION
[1] gombok világítanak). Ez a kiválasztott zenei stílus
legegyszer bb kísérete.
Hallgassuk meg a refrénekre használható kíséretet:
•
(8) Nyomja meg a VARIATION [2] gombot a [MAIN] és [1]
gombok világítanak és a [2] gomb villog).
Hogyha a gombot egy aktuális ütem bármelyik ütésén
megnyomja az Arranger megszólaltat egy Fill-In patternt,
ami az aktuális ütem végéig szól. Ezután az Arranger az
újonnan kiválasztott pattern-re vált (ezen a ponton a
[MAIN] és a kiválasztott számozott VARIATION gomb
halványan kezd világítani.
Hogyha a gombot az aktuális ütem utolsó ütésén nyomja
le a Fill-In a következ ütésen indul és egy teljes ütemen
keresztül szól, majd az Arranger automatikusan átvált az
új pattern-re.
Hogyha ismét megnyomja ugyan azt a számozott gombot
([1]~[4]) a Fill-In a fenti szabályok szerint szólal meg.
Ebben az esetben a Fill-In végén az Arranger visszatér
az eddig használt pattern-re.
(6) Kapcsolja ki az [AUTO FILL IN] gombot, hogyha nem
szeretné, hogy a következ pattern-re történ váltást
megel zze egy Fill-In.
Megjegyzés: A Fill-In hosszúsága lefelezhet . Lásd Fél
ütem Fill-In 63. 67. és 69. oldalak.
A VARIATION [1] pattern végén a VARIATION [2] gomb
halványan kezd világítani és az Arranger egy másik kíséretet
szólaltat meg.
(9) Most próbálja ki a Variations 3-at és 4-et.
Professzionális átmenetek: Kitöltés (Fill In)
Eddig a f kíséret pattern-eket használtuk (az Arranger
kikapcsolásáig folyamatosan ismétl
frázisokat). A számos
variációt használhatja a témákra (1), másod témákra (2),
refrénekre (3 és 4) és egyéb dal részekre.
A VARIATION [1]~[4] gombokkal válthat az egyes pattern-ek
között. Ezzel gyors váltásokat hozhat létre a kíséretben,
ahogy az igazi zenészek felvezetnek új dal részeket egy dob
pergetéssel, illetve az alap kíséretben használt hangok
módosításával.
A G-70 az alábbi módon végzi el ezeket az átvezetéseket:
(1) Kezdje el a MAIN [1] pattern megszólaltatását (lásd fent).
(4) Üssön le egy akkordot a billenty zet balkéz
tartományában.
Intro & Ending
Miután áttekintettük az átmeneteket, hozzunk létre egy
professzionális bevezetést (Intro) és befejezést (Ending) az
adott stílushoz. Ezekre használhatja az [INTRO] és [END/RIT]
gombokat
Miközben a MAIN pattern addig ismétel egy kíséretet , amíg
nem vált egy másik pattern-re vagy nem használ Fill-In-t, az
Intro és Ending csak egyszer szólaltathatóak meg.
Hogyha az INTRO pattern befejez dött az Arranger
automatikusan a MAIN [1]~[4] pattern-el folytatja (függ en
attól, hogy melyik gomb villog). Az Ending patter végén az
Arranger megáll.
(1) Állítsa meg az Arranger lejátszást a [START/STOP]
gomb megnyomásával (a gomb kialszik).
(2) Üssön le egy akkordot a billenty zet bal oldalán, hogy
meghatározza az Intro pattern hangnemét.
(3) Nyomja meg az [INTRO] gombot és a használni kívánt Intro
pattern-re vonatkozó [1]~[4] gombot.
(5) Nyomja meg az [AUTO FILL IN] gombot, hogy világítson.
(6) Nyomjon meg egy VARIATION [1]~[4] gombot, hogy
kiválasszon egy másik MAIN (f ) pattern-t.
A [MAIN] gomb és a kiválasztott VARIATION [1]~[4]
gomb villognak.
Ami most történik, függ attól, hogy mikor nyomja meg ezt
a gombot:
(4) Nyomja meg a [START÷STOP] gombot az Arranger
elindításához.
Az Arranger megszólaltat egy bevezetést (Intro) az
éppen kiválasztott zenei stílusban. Hogyha szeretné,
próbálja ki a másik három Intro pattern-t az [INTRO] és
[1]~[4] gombok megnyomásával.. A számok a bevezetés
összetettségének mértékére utalnak.
Megjegyzés: Az Intro közben ne játsszon. A legtöbb
Intro pattern akkord meneteket tartalmaz, ezért, hogyha
más akkordokat játszik a hangzás zavarossá válik.
G-70 Music Workstation
Playing to an automatic accompaniment
27
Az Arranger lejátszás közben a [START/STOP] gomb
vörösen villog az ütemek f ütéseire és zölden a többi ütésre,
jelezve a tempót.
Hogyha az Arranger-t megállította a tempó kijelzést a
[METRONOME] gomb biztosítja (ami csak vörösen villog).
A gomb indikátor világítani kezd és az alábbi képerny
jelenik meg.
(5) Nyomja meg a VARIATION [1]~[4] gombok egyikét, hogy
kiválassza az Intro után megszólaló pattern-t (a
kiválasztott gomb villog).
Hogyha ezen a ponton megnyomja a [MAIN] gombot az
Intro pattern a következ f ütésen megáll (az Intro
pattern befejezése el tt).
(6) Várjon, amíg a kiválasztott MAIN pattern megszólal, majd
nyomja meg az [END/RIT] gombot..
A kijelz n megjelenik egy 10 zenei stílust tartalmazó
lista a kiválasztott családra. Hogyha a kívánt stílus neve
nem jelenik meg .
(2) Használja a [PAGE 1]~[PAGE 4] mez ket, hogy oldalt
váltson.
Az aktuális pattern ciklus végén az Arranger
megszólaltatja az Ending pattern-t, majd megáll.
Összen négy Ending frázis közül választhat. Hogyha
nem nyomja meg az [1]~[4] számozott gombok egyikét
az [END/RIT] gomb megnyomását követ en, az
Arranger automatikusan a MAIN számnak megfelel
ENDING frázist használja a lezáráshoz.
Megjegyzés: Az Ending frázis megszólalása közben ne
játszon a billenty zeten.
Megjegyzés: Az Arranger funkciókra vonatkozó további
információkat a További Arranger/Style funkciók
részben a 74. oldalon találhat.
Megjegyzés: Pattern-eket kiválaszthat az Aftertouch
funkcióval is.
Lásd 75. oldal)
Az oldalak száma függ a kiválasztott családtól. Bizonyos
családok csak egy oldallal, mások két vagy több oldallal
is rendelkezhetnek.
(3) Nyomja meg a használni kívánt stílushoz tartozó mez t.
Hogyha az Arranger m ködésben van, miközben
kiválaszt egy másik stílust, az új stílus a következ f
ütésre indul.
Stílusok kiválasztása
Eddig egyetlen stílust használtunk (amely a készülék
bekapcsolásakor automatikusan kiválasztásra kerül). Az
alábbiakban bemutatjuk, hogyan válasszon ki egyéb
stílusokat.
(1) Nyomjon meg egy gombot a STYLE padon, hogy
kiválasszon egy stílus családot.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
28
A tempó megváltoztatása
Hogyha a kíséret túl gyors (vagy túl lassú) az alábbiak szerint
változtathatja meg a stílus tempóját.
A billenty zet part-ok
használata
A G-70 egység hat part-ot ajánl fel, melyek lehet vé teszik,
hogy különböz hangszíneket szólaltasson meg a
billenty zeten. Ezeket a partokat nevezzük Keyboard part oknak. Adjon egy él dallamot a kísérethez.
Az Upper/ Lower part megszólaltatása
(1) Nyomja meg a [ SLOW] gombot a tempó egységenként
történ csökkentéséhez.
(2) Nyomja meg a [FAST ] gombot a tempó egységenként
történ növeléséhez.
A [TAP] gomb többszöri leütésével is meghatározhatja a
tempót. Az új tempó a kijelz jobb fels sarkában jelenik
meg.
A [TAP] gomb vörösen villog jelezve a f ütéseket
(miközben az Arranger lejátszás megáll). Hogyha az
Arranger lejátszás folyamatban van a [START/STOP]
gomb vörösen villog az ütem els ütésére, zölden pedig
a többi ütésre.
(3) Hogyha szeretne gyorsan visszatérni az eredeti tempóra,
tartsa lenyomva a [ SLOW] gombot, majd nyomja meg
a [FAST ] gombot.
Az egység bekapcsolásakor az UP1 part automatikusan
bekapcsol és kijelölésre kerül a teljes billenty zetre. Ez annak
köszönhet , hogy bekapcsoláskor a G-70 egység EASY
SETTING módban indul el. A KBD MODE [WHOLE] gomb
szintén világít.
(1) Nyomja meg a PART ON/OFF [UP1] gombot, hogyha
nem világít.
(2) Játsszon néhány hangot a billenty zeten.
Az UP1 part hangszín szólal meg a teljes billenty zeten.
Hogyha szeretné ezt kijelölni a jobb oldalra, nyomja meg
a KBD MODE [SPLIT] gombot.
Hogyha szeretne effekt hozzáadni az aktuális
billenty zet part-hoz (itt UP1), nyomja meg a TONE
EFFECTS [MULTI FX] gombot. Részletek a 100. oldalon
találhatóak.
(3) Használja a [MASTER VOLUME] gombot, hogy beállítsa
a G-70 kimeneti hangerejét.
(4) Használja a [BALANCE] gombot, hogy beállítsa a kíséret
és a saját játéka közötti hanger arányt. Forgassa a
KEYBOARD felé, hogyha a saját maga által játszott
hangok túl halkan szólnak. Forgassa az ACCOMP felé,
hogyha a kíséretet (vagy dalt) találja túl halknak.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A billenty zet part-ok használata 29
Megjegyzés: A billenty zet partok hanger arányának
beállításával kapcsolatban a 95. oldalon talál részleteket.
(5) Nyomja meg az egyéb, hozzáadni kívánt billenty zet
part-k PART ON/OFF gombjait.
Váltás a hangszínek között
A G-70 lehet vé teszi több hangszín egyszerre történ
megszólaltatását a billenty zet part-ok használatával. Az
Arranger/Styles által megszólaltatott egyéb part-okat stílus
part-oknak nevezzük.
És végül léteznek dal part-ok, melyeket a Recorder funkció
vezérel.
A billenty zet part-ok használhatóak együtt, vagy gyorsan
válthat a hangszínek között.
A PART ON/OFF gombokkal válassza ki a megszólaltatni
kívánt part-ot (part-okat).
Több part-ot egyszerre is megszólaltathat (ezeket layer -nek
nevezzük) vagy különböz billenty zet zónákban ( split ).
Az alábbiakban talál egy leírást a billenty zet part-okkal
kapcsolatban.
A stílus part-okkal kapcsolatban a 74. oldalon talál
részleteket.)
•
•
•
•
•
•
UP1 (Upper1): Általában ez a f szóló part (ez
automatikusan bekapcsol Piano módban).
UP2: Az Upper2 part használható egy további szóló partként az Upper1 part-ra helyezve vagy egy alternatív
melódia hangként. Ez felajánl két hangolás beállítást
Coarse és Fine ), melyekkel az Upper1 nem
rendelkezik.
UP3: Az Upper 3 egy újabb szóló part, amely
hozzáadható az Upper 1 és Upper 2-hez. Ez szintén
használható egy további Split kombinációként (90. oldal).
LW1 and LW2: A Lower1 és Lower2 part-ok
használhatóak az UP part-okhoz hasonlóan (WHOLE
módban) vagy kijelölhet ek a billenty zet bal oldalára
(SPLIT módban).
MBS: WHOLE módban az MBS part egy újabb normál
part. SPLIT módban ez a part egy fél-automatikus
basszus szólamot szolgáltat a balkéz hangokhoz, hogyha
a két LW part valamelyike aktív. Hogyha egyik LW gomb
sem világít, ez egy következ billenty zet part-ként
funkcionál.
Megjegyzés: Az összes billenty zet part használható
dob hangszínek megszólaltatására.
Eltér en korábbi Roland kísér automatikás
hangszerekt l a G-70 nem rendelkezik kijelölt Manual
Drums part-al.
MELODY INTELL (Melody Intelligence): Ezt a partot az
Arranger hozza létre és automatikus harmóniákat
szólaltat meg, melyek hozzáadódnak az UP1 part által
megszólaltatott dallamhoz. Ez a part önmagában nem
szólaltatható meg. Ez megmagyarázza, hogy a gomb
miért nem része a KEYBOARD PART szekciónak (ez
egyike a két TONE EFFEKT gomboknak). Összesen 18
harmónia típus közül választhat (76. oldal).
Hangszínek kiválasztása a billenty zet part-okra
•
One Touch
Hogyha a legegyszer bben szeretne kiválasztani hangokat a
billenty zet part-okra, miközben az Arranger-el dolgozik,
használja a ONE TOUCH tulajdonságot. A One Touch
memória valójában egy kis User program. Részletek a 78.
oldalon találhatóak.
(1) Nyomja meg a kívánt ONE TOUCH gombot.
Stílusonként négy ONE TOUCH memória érhet el (a 285
gyári stílusra és 120 CUSTOM memóriára).
Megjegyzés: One Touch memóriák általában
bekapcsolják a SYNC START funkciót. Amennyiben nem
szeretné, hogy az Arranger elinduljon, amikor leüt egy
hangot vagy akkordot, kapcsolja ki a [SYNC START]
gombot.
(2) Válasszon ki egy stílust (27. oldal) és indítsa el az
Arranger-t a [START/STOP] gomb megnyomásával.
Kezdjen el játszani a kíséretre. Tapasztalni fogja, hogy az
összes billenty zet part hangszín megfelel a kiválasztott
stílus hangulatának.
(3) Válasszon egy másik stílust és játsszon egy újabb
dallamot. Az aktív billenty zet part (valószín leg UP1)
egy másik hangszínt használ (akkor is hogyha a
kikapcsolt billenty zet part-ok hangszíneket váltanak).
(4) Nyomjon meg egy másik ONE TOUCH gombot, hogy azt
a regisztrációt használja.
(5) Nyomja meg ismét ugyan azt a gombot, hogyha nincs
szüksége a továbbiakban a One Touch beállításra.
•
Hangszínek manuális kiválasztása
A G-71 egység 1596 hangszínt tartalmaz és 48 dob szettet,
melyek 16 családba vannak csoportosítva.
(1) Határozza meg a part-ot, melyet szeretne kijelölni egy
másik hangszínre vagy dob szettre:
•
Nyomja meg a kívánt part TONE ASSIGN
gombját, hogy világítson.
vagy
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
30
•
A f oldalon nyomja meg ahhoz a part-hoz
tartozó sort, melyre szeretne egy másik
hangszínt kijelölni.
(4) Hogyha továbbra sem elégedett a hangszínnel, használja
a [PAGE 1]~[PAGE 5] és [ ] mez ket, hogy kiválasszon
egy másik oldalt (amennyiben lehetséges).
A [ ] mez csak akkor jelenik meg, amikor ötnél több
oldal érhet el. Más Tone családok kevesebb mint öt
oldallal rendelkeznek. Ez minden esetben az éppen
kiválasztott Tone családtól függ.
(5) Nyomja meg a kívánt hangszín mez t.
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Ebben az esetben a G-70 közvetlenül a TONE oldalra
ugrik, amely tartalmazza az éppen kiválasztott
hangszínt.
A vörös nyíl jelzi, hogy melyik part aktív a TONE
kiválasztásra (annak TONE ASSIGN gombja szintén
világít).
Megjegyzés: Az éppen kikapcsolt billenty zet part-ra
is lehet sége van hangszíneket kiválasztani. Ezzel
elkészítheti a következ hangszínt, miközben tovább
játszik egy másik billenty zet part-on.
(2) Nyomjon meg egy TONE gombot, hogy kiválassza a
családot, majd a kívánt hangszínt (a hangszín már
megváltozott ebben a helyzetben).
A [HARMONIC BAR] hangszínekkel kapcsolatban a 33.
oldalon, az [SRX EXPANSION] gombbal kapcsolatban a
32. oldalon talál részleteket. A kijelz n megjelenik az adott
családhoz tartozó hangok (Tones) listája.
Azok a hangszínek, melyek jobb oldalán egy [EXP] ikon
látható az installált SRX b vít kártyáról érhet ek el. Azok
a hangszínek automatikusan a megfelel családba
vannak kijelölve (és a kiválasztott család utolsó oldalán
jelennek meg).
(3) Nyomja meg a kívánt hangszín mez t. Hogyha a
hangszín nem nyerte el a tetszését, nyomjon meg egy
másik mez t.
Minden egyes családban az utoljára kiválasztott
hangszínt az egység ideiglenesen megjegyzi és behívja,
amennyiben a megfelel TONE gombot megnyomta. (Ez
a kiválasztás egy másik mez megnyomásával
változtatható meg.)
Amikor legközelebb kiválasztja ezt a Tone családot a G70 automatikusan az utoljára kiválasztott hangszínt
tartalmazó oldalra ugrik (és aktiválja azt).
A G-70 hangszínek
Próbálja megszólaltatni a kiválasztott hangszíneket különböz
hanger vel, hogy megtapasztalja az apró hangzás eltéréseket
is. (A velocity sensitivity beállításával kapcsolatban a 60.
oldalon talál részleteket.)
A készülék tartalmaz egy JazzScat hangszínt (VOCAL
család), amely három dinamika szinttel rendelkezik, melyek
lehet vé teszik a Doo , Bub vagy Daow hangok
megszólaltatását a billenty k leütésének er sségét l függ en.
A gitár hangszínek is különböz pengetés módokat képesek
megszólaltatni a billenty k leütésének er sségét l függ en.
Hogyha a billenty zete a legalsó oktávra transzponálja (az
OCTAVE paraméter használatával), bizonyos esetekben
létrehozhat tipikus gitár zajokat (mint például a húr
végighúzása, az akusztikus gitár test megütése stb.)
•
• A hangszín kiválasztás rendszer használata (Sound
Set Mode)
A Roland mérnökök rájöttek, hogy a felhasználók számára az
egyes Tone családokba rendezett óriási mennyiség
hangszín áttekintése problémát jelent. Ezért a G-70 egység
nem jeleníti meg egyszerre az összes hangszínt, amikor
bekapcsolja. Ezt a csökkentett kijelz módot BEST
SELECTION -nek nevezzük. Ebben a módban csak az új
hangszínek kiválasztására van lehet sége.
Elképzelhet azonban, hogy használni szeretné a korábbi G
és VA széria hangszerekben megszokott régi hangszíneket
is. Ebben az esetben válassza az EXTENDED -et.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A billenty zet part-ok használata 31
Az alábbi képerny jelenik meg:
Elképzelhet , hogy használnia kell a [PAGE 1]~[PAGE 5]
gombokat, hogy a kívánt dob szett kiválasztásához a
megfelel oldalra ugorjon. Miután installált egy SRX b vít
kártyát egy [°] mez is megjelenik, ami lehet vé teszi,
hogy a kártyáról válasszon dob szetteket.
(4) Játsszon néhány hangot a billenty zeten.
Minden egyes billenty re különböz dob hangok vannak
kijelölve. A lábdob (Kick) megszólaltatásához nyomja
meg balról a második C hangot (C2), majd az ett l
jobbra es fehér billenty t (D2) a perg (Snare)
(2) Nyomja meg a [UTILITY] és a [STARTUP] mez t.
megszólaltatásához. Ezután próbáljon ki egyéb
billenty ket is.
(3) Nyomja meg a [BEST SELECTION] vagy [EXTENDED]
lehet séget a választáshoz.
Az egység megjegyzi ezt a beállítást és addig használja,
amíg nem változtat rajta.
Dobolás a billenty zeten
A G-70 egység lehet vé teszi, hogy dob és üt s hangszíneket
szólaltasson meg a billenty zeten. Hogyha dolgozott már
korábban Roland hangszerrel emlékezhet, hogy az üt s
frázisok megszólaltatásra
az M.Drums part volt fenntartva
. Ez a part a továbbiakban nem létezik, mivel
az alábbi billenty zet partok bármelyikén megszólaltathat
dob hangszíneket: UP1, UP2, UP3, LW1, LW2 és MBS.
(1) Nyomja meg a TONE ASSIGN gombot arra a part-ra,
melyre
dob szettet szeretne kijelölni (a gomb világítani kezd).
(2) Nyomja meg a TONE [DRUMS] gombot.
(ez csak egy példa)
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(6) Azok a dob szettek, melyek jobb oldalán egy [EXP] ikon
látható az installált SRX b vít kártyáról érhet ek el.
(3) Nyomjon meg egy mez t egy másik dob szett
kiválasztásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
32
Hangszín kiválasztás egy SRX b vít kártyáról
A kijelz n megjeleni a b vít kártya hangszínek listája.
A G-70 lehet séget nyújt a hangszín készlet b vítésére,
amennyiben installál egy SRX széria b vít kártyát. Ez
lehet vé teszi, hogy ugyan azokat a hangszíneket használja,
mint egy Fantom X tulajdonos.
A kártya installálásával kapcsolatos részleteket a 226. oldalon
talál. Hogyha a G-70 egység már rendelkezik ilyen kártyával
(mivel vásárlás el tt megkérte a Roland keresked t annak
installálására) az alábbi módszerrel választhat hangszínt a
kártyáról:
(1) Határozza meg a part-ot, melyre szeretne kijelölni egy
másik hangszínt:
•
Nyomja meg a kívánt part TONE ASSIGN
gombját, hogy világítson.
Megjegyzés: A megjelenített Tone elnevezések az
installált SRX kártyának megfelel en kerülnek
megjelenítésre.
(3) Nyomja meg a kívánt hangszínhez tartozó mez t.
Hogyha a hangszín nem nyerte meg a tetszését,
válasszon egy másikat.
(4) Hogyha továbbra sem elégedett a hangszínnel, használja
a [PAGE 1]~[PAGE 5] és [ ] mez ket, hogy kiválasszon
egy másik oldalt (amennyiben lehetséges).
(5) Nyomja meg a kívánt hangszín mez t.
vagy
•
A f oldalon nyomja meg ahhoz a part-hoz
tartozó sort, melyre szeretne egy másik
hangszínt kijelölni.
Alternatívaként elvégezheti az alábbiakat is:
• A b vít kártyához mellékelt listából válassza ki
a kívánt hangszín ( Patch ) számát. A Patch
elnevezés egy koncepció, melyet a Fantom és
egyéb Roland szintetizátorok vagy modulok
használnak. A G-70 ugyan ezeket Tone -nak
nevezi.
A ritmus szett (Rhythm Set) elnevezés megegyezik a
G-70 egységnél használt dob szett (Drum Set)
elnevezéssel (ezek általában a lista végén kapnak
helyet). A Tones vagy Performance kiválasztás
azonban nem lehetséges.
• Nyomja meg a [DATA÷ENTRY] tárcsát. Az
alábbi képerny jelenik meg:
Ebben az esetben a G-70 közvetlenül a TONE oldalra
ugrik, amely tartalmazza az éppen kiválasztott
hangszínt.
A vörös nyíl jelzi, hogy melyik part aktív a TONE
kiválasztásra (annak TONE ASSIGN gombja szintén
világít).
Megjegyzés: Az SRX hangszínek a következ
billenty zet part-okra jelölhet ek ki. UP1/2/3, LW1/2 és
MBS.
(2) Nyomja meg az SRX EXPANSION gombot.
•
Nyomja meg a [Drum Set] mez t, hogyha a
számozott gombokkal szeretne kiválasztani egy
dob szettet (a kártyán ritmus szettet). Ellenkez
esetben hagyja kikapcsolva.
Adja meg a használni kívánt Patch (hangszín)
•
számát, majd nyomja meg az [ENTER] mez t.
Amennyiben szükséges a [Delete] mez
megnyomásával korrigálhatja az elütéseket és a bevitelt,
miel tt megnyomja az [ENTER]-t.
A kijelz most arra az oldalra ugrik, amely a beírt
számhoz tartozó hangszínt tartalmazza.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy egy másik
hangszín kiválasztása nélkül elhagyja a számozott
gombokat.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A harmonikus regiszterek használata
33
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Amikor legközelebb kiválasztja ezt a Tone családot a G70 automatikusan az utoljára kiválasztott hangszínt
tartalmazó oldalra ugrik (és aktiválja azt).
A harmonikus regiszterek
használata
A G-70 tartalmaz egy virtuális regiszteres orgonát, amely a
Roland Virtual Tone Wheel technológiát használja, mint a VK8, VK-88, VK-7, VK-8M, stb. Ezt a szekciót is kijelölheti három
billenty zet part-ra: UP1, LW1 és MBS. A fennmaradó
billenty zet partokon a virtuális orgona nem használható (de
orgona hangszíneket ezekre a part-okra is kiválaszthat a
normál hangszínek közül).
(1) Nyomja meg az EASY SETTING [ORGAN] gombot.
A gomb világítani kezd és az alábbi part-ok kijelölésre
kerülnek a billenty zetre. A LOWER 1 (LW1) a bal
oldalra, az UPPER 1 (UP1) pedig a jobb oldalra.
Bal kéz:
Jobb kéz:
LOWER 1
UPPER 1
Mindkét part-ra kijelölésre kerül egy HARMONIC BAR
hangszín. Emlékezzen arra, hogy vannak
mintavételezett orgona hangok is, melyekre a
szabályzókkal létrehozott hangszín változások
nincsenek hatással.
Az EASY SETTING [ORGAN] gomb megnyomásával
aktiválja a MODE [HARMONIC BAR] gombot is, amely
annyit jelent, hogy összesen kilenc szabályzó áll
rendelkezésére regiszterként.
(2) Nyomja meg a MODE [HARMONIC BAR] gombot. Ez
választható, amennyiben szeretné jóváhagyni a kijelz
beállításait és szeretné menteni a változtatásokat.
(3) Figyeljen a jobb fels sarokban megjelen UPPER 1
üzenetre.
Ez annyit jelent, hogy a kijelz alatti szabályzók
mozgatásával a jobb kéz orgona hangját változtatja meg
(ami az UP1 part-ra van kijelölve).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
34
Ez az információ a TONE ASSIGN [UP1] gomb státuszán
látható (a gomb világít).
(4) Játsszon néhány hangot, majd a kijelz alatt található
szabályzókkal változtassa meg az orgona regisztereket.
A regisztereken megjelen számok segítségével gyorsan
beállíthatja a kívánt értéket. Hogyha egy virtuális
regisztert addig tol be, hogy már nem látható szám érték
a virtuális szabályzón, annak hangereje a
értékre áll
és nem ad hangot. Hogyha teljesen kihúz egy regisztert a
maximum hanger t éri el.
Minden regiszterre kijelölésre kerül egy szinusz jel.
Hogyha összekeveri ezeket a szinusz jeleket, létrehozhat
számos orgona hangszínt.
(5) Hogyha szükséges nyomja meg a PERCUSSION mez t
(bal oldal), hogy ki és bekapcsolja az orgona üt s hatást,
valamint megváltoztassa annak sebességét és
hangszínét.
Megjegyzés: Miközben az üt s hatás bekapcsolt
állapotban van az 1 hangmagasság nem elérhet .
elmenteni.
Nyomjon meg egy másik számozott mez t, hogy behívja az
annak memóriájában tárolt beállításokat. Ebben az esetben a
hangszín megváltozik.
A MANUAL mez
A HARMONIC BARS oldalon található [MANUAL] mez
lehet vé teszi, hogy úgy változtassa meg az orgona hangot,
hogy az megfeleljen a szabályzók aktuális pozíciójának. Ez
megváltoztatja a hangszínt. (Egy másik memória
kiválasztását követ en a szabályzók fizikális pozíciója a
továbbiakban nem felel meg a megszólaló hangszínnek.)
Csak egy orgona hang és basszus pedálok használata
A korábbiakban leírtak szerint az EASY SETTING [ORGAN]
gomb létrehoz egy felosztást, ami két orgona hangszínt
eredményez (UP1 és LW 1). Ez valójában egy két manuálos
hangszert szimulál.
Hogyha csak egy orgona hangot szeretne kijelölni a teljes
billenty zetre, nyomja meg a KBD MODE [WHOLE] gombot,
hogy világítson.
(6) Játsszon néhány hangot a bal kézzel.
A most megszólaló orgona hang a LOWER 1 part-ra
kerül kijelölésre. Ennek megváltoztatásához, nyomja meg
a TONE ASSIGN [LW1] gombot (vagy a [HARMONIC
BAR] gombot a szabályzók mellett) és mozgassa a
szabályzókat.
Nyomja meg a PART ON/OFF [LW1] gombot, hogy
kikapcsolja a LOWER 1 part-ot.
Megjegyzés: Csatlakoztathat egy PK-5A MIDI pedált a G-70
egység MIDI IN aljzatára az MSB basszus part M. BASS)
megszólaltatásához..
Lásd MIDI funkciók a 213. oldalon.
Effektek használata
Egy orgona hang rotary moduláció nélkül valójában csak egy
fél orgona hang. Ezért tekintsük át a rotary effekt mellett a G70 egyéb effektjeit is.
Természetesen a PERCUSSION beállítások is
megváltoztathatóak az LW 1 orgona part-ra.
(7) Nyomja meg a TONE ASSIGN [UP1] gombot, hogyha
szeretné ismét megváltoztatni az UPPER 1 part
regisztrációját.
FIGYELMEZTETÉS: A G-70 kijelölhet szabályzói nem
motorizáltak. Ezért a szabályzók fizikai pozíciója nem
minden esetben felel meg annak, amit a HARMONIC
BARS UPPER 1 oldalon lát és ez alapján hall.
Javasoljuk, hogy mozgassa a szabályzó gyorsan teljesen
felfelé, majd lefelé miel tt ténylegesen beállítja a kívánt
pozícióra.
Hogyha tetszik egy regiszterezés
Ezt elmentheti a nyolc memória hely egyikére: nyomja
meg a [WRITE] mez t ( világítani kezd), majd egyikét az
[1]~[8] számozott mez knek.
Megjegyzés: Ezzel csak az éppen kiválasztott part
regiszterezését menti el. Ezt meg kell ismételnie a többi
szekcióra is, hogyha azok regisztrációját is szeretné
(1) A HARMONIC BARS oldalon (UPPER 1, LOWER 1
vagy M.BASS), nyomja meg a bal fels sarokban
található [EFFECTS] mez t.
Ezeken az effekteken osztozik a három orgona szekció .
Valójában mindegy, hogy melyik oldalon nyomja meg az
[EFFECTS] mez t.
OVERDRIVE: Ez a effekt torzítja a hangot, így f leg a hard
rock m fajban hatásos a használata. Nyomja meg az
[ON/OFF] mez t az effekt ki és bekapcsolásához. A
beállítások megváltoztatásához, nyomja meg a kijelz ikont,
majd használja a [DATA/ENTRY] tárcsát (vagy a [DEC]/[INC]
gombokat).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A harmonikus regiszterek használata
35
LEAKAGE: A hagyományos tonewheel orgonákon a
billenty k leütése és elengedése egy speciális zajt hozott létre
az audio szignálban. Kezdetben a gyártók egy problémának
tekintették ezt, majd kés bb ez a zaj beépült a vintage orgona
hangzásba és fontos elemévé vált annak.
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a zaj szintjét. A
beállításhoz nyomja meg a kijelz ikont, majd forgassa a
[DATA/ENTRY] tárcsát (vagy használja az [DEC]/[INC]
gombokat).
PERCUSSION: A HARD kiválasztásával hangsúlyozhatja az
üt s hangzást. Ennek használata azért indokolt, mert a
regiszterekkel meghatározott orgona hang puhábbá válik. A
SOFT kiválasztásával az igazi orgona hang hangerejét a
normál szintre emeli. Az ikon megnyomásával válassza ki a
kívánt beállítást.
ROTARY SOUND: Ez a szekció tartalmazza a Rotary effekt
ki és bekapcsolására szolgáló kapcsolót. A Rotary effekttel
egy speciális moduláció adhatunk az orgona hanghoz, mintha
az orgonát rotary hangszórókkal használnánk.
A BENDER/MODULATION kar el re nyomásával
változtathatja meg a rotációs effekt sebességét (SLOW vagy
FAST). (vagy a kar ikon segítségével válthat a lassú (SLOW )
vagy gyors (FAST) rotáció sebességek között.
Megjegyzés: Az on/off funkció, illetve a gyors és lassú
sebességek közötti váltás kijelölhet az ASSIGN SW gombra
(lásd 62. oldal) és/ vagy a lábkapcsolóra. (lásd 67. oldal).
VIBRATO/CHORUS: A vibrato effekt ciklikusan modulálja az
orgona hang hangmagasságát (ez nem azonos a Rotary
effekt hatással). A Chorus effekt összekeveri a normál orgona
hangot és másik hanggal, melyre vibrato effekt lett kijelölve.
Ezzel gazdag és telt hangzást hozhat létre.
Nyomja meg az [ON÷OFF] mez t, hogy kikapcsolja vagy
bekapcsolja ezt az effektet. Egy másik effekt kiválasztásához
nyomja meg a kijelz ikont, majd forgassa a [DATA/ENTRY]
tárcsát (vagy használja az [DEC]/[INC] gombokat). A
lehet ségek:
• V-1, V-2, V-3 Ez vibrato hatást jelöl ki (hangmagasság
moduláció). A magasabb értékek növelik az effekt
intenzitást.
• C-1, C-2, C-3 Ez chorus effekt hatást jelöl ki a teltebb ls
gazdagabb hangzás elérésének érdekében. A magasabb
értékek növelik az effekt intenzitást.
(2) Nyomja meg a [HARMONIC BAR] mez t, hogy
visszatérjen a HARMONIC BARS oldalra.
(1) Az [EXIT] gomb megnyomásával térhet vissza a f
oldalra.
(2) Nyomja meg az akkord mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Hogyha a G-70 egy másik oldalt jelenít meg, nyomja meg
az [ARRANGER CHORD] mez t.
(3) Nyomja meg a bal hasábon található [OFF] mez t (a
mez kékre vált).
(4) Kapcsolja ki az [ARRANGER HOLD] gomb ikont. Ezzel
az Arranger a továbbiakban nem reagál a leütött
akkordokra. A kíséret összes dallam part-ja elnémításra
kerül. Csak a dobok lesznek hallhatóak.
(5) Nyomja meg a [START÷STOP] gombot az Arranger
elindításához.
Egy “beat box” használata az orgonával
Már csak a dob kíséret az egyetlen hiányzó dolog. Bármikor
megnyomja az EASY SETTING [ORGAN] gombot a G-70
akkord felismerés funkciója automatikusan bekapcsol és az
Arranger egy teljes kíséretet szólaltat meg (beleértve dallam
part-okat is). Hogyha csak egy dob kíséretre van szüksége,
végezze el az alábbiakat:
Játsszon együtt a kiválasztott (és valószín leg
módosított) orgona hangszínekkel.
A 27. oldalon talál részleteket a stílus kiválasztással
kapcsolatban.
Hogyha a kíséret túl gyors (vagy túl lassú) az alábbiak
szerint változtathatja meg a stílus tempóját.
(6) Nyomja meg a [ SLOW] gombot, hogy egységenként
csökkentse a tempót. Nyomja meg a [FAST ] gombot,
hogy egységenként növelje a tempót.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
36
A [TAP] gomb többszöri leütésével is meghatározhatja a
tempót.
(7) Hogyha szeretne gyorsan visszatérni az eredeti tempóra,
tartsa lenyomva a [ SLOW] gombot, majd nyomja meg
a [FAST ] gombot.
(8) Hogyha szükséges a VARIATION [1]~[4] gombokkal
variálhatja a kíséretet.
(9) Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot a beat box
megállításához.
A Music Assistant használata
A G-70 egység Music Assistant funkciója szintén az
Arranger/Style szekcióhoz tartozik. Ez egy regisztráció
gy jtemény az adott dalra, ami a legmegfelel bb stílust és
hangszíneket válassza ki a billenty zet part-okra (együtt
számos egyéb beállítással).
A G-70 több mint 500 el re programozott Music Assistant
regisztrációval rendelkezik és lehet vé teszi új regisztrációk
programozását is.
(1) Nyomja meg a [MUSIC ASSISTANT] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg.
(3) Hogyha a használni kívánt regisztráció nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
A fenti példában a Crocodile Twist került kiválasztásra.
A G-70 most behívja ennek a regisztrációnak a
beállításait.
(4) Nyomja meg a [START/STOP] gombot, hogy elindítsa az
automatikusan kiválasztott stílus lejátszását.
Hogyha a kívánt regisztráció nem jelenik meg
• Nyomja meg a ]/[ ] mez ket a kijelz n vagy forgassa
a [DATA/ENTRY] tárcsát a lista görgetéséhez. Nyomja
meg a DATA/ENTRY] tárcsát a legfels regisztráció
kiválasztásához. (Ez csak akkor m ködik, hogyha nem
választott még ki regisztrációt. Hogyha kiválaszt egy
regisztrációt, majd megváltoztatja annak beállításait
(például másik hangszín kiválasztása), a [DATA/ENTRY]
tárcsa megnyomásával visszahívhatja az eredeti Music
Assistant beállításokat.
Továbbá használhatja a DATA ENTRY [ ][ ] gombokat
is, hogy a kijelz n látható regisztrációk közül kiválasszon
egye (a gomb nem alkalmas oldal váltásra).
Id megtakarítás…
Egyéb módok is lehetségesek egy regisztráció
megkeresésére. Láthatja, hogy három gomb ikon áll
rendelkezésre. [NAME], [ARTIST] és [GENRE].
• Nyomja meg a [GENRE] mez t, hogy ABC sorrenbe
rendezze a Music Assistant lehet ségeket zenei stílusok
szerint. Ez átrendezi a listát.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Music Assistant használata
37
•
•
•
Nyomja meg a [ARTIST] mez t, hogy ABC sorrenbe
rendezze a Music Assistant lehet ségeket m vészek
nevek szerint. Ez átrendezi a listát.
A Genre név (jobb oszlop) elt nik és helyére a m vész
nevek kerülnek ABC sorrendben.
Nyomja meg a használni kívánt regisztrációhoz tartozó
mez t.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot, hogy elindítsa az
automatikusan kiválasztott stílus lejátszását.
A Finder használata
Ez egy újabb mód a kívánt regisztráció megkeresésére:
(1) A Music Assistant oldalon, nyomja meg a [FINDER]
mez t.
(2) Nyomja meg a [NAME] (regisztráció név), [ARTIST]
(m vész név) vagy [GENRE] (zenei stílus) gombok
valamelyikét, hogy meghatározza, amit keres.
(3) Csak annyi karaktert írjon be, amennyit szükségesnek
tart a regisztráció megkereséséhez.
A bevitt karakter sorozat kétféle módon használható (lásd
az alábbiakban).
•
Használja a [ ] és [ ] mez ket, hogy
kiválassza a pozíciót, melyre szeretne bevinni
egy új karaktert.
• Használja a számozott gombokat a kívánt
karakter bevitelére. Ezek a gombok pontosan
úgy m ködnek, mint egy mobil telefon gombjai.
Lehet, hogy többször meg kell nyomnia a
számozott mez t a kívánt karakter vagy szám
kiválasztásához.
•
•
•
•
Megjegyzés: A Finder nem tesz különbséget a kis és
nagy bet k között.
A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott karakter
törlését. Az összes karakter törléséhez tartsa lenyomva.
Nyomja meg a [Space] mez t egy üres karakter
beviteléhez (vagy a
szám beviteléhez).
Hogyha kihagyott egy karaktert a [ ] vagy [ ]
gombokkal válassza ki a hiányzó karakter
beillesztésének pozícióját. Ezután nyomja meg az [Insert]
gombot, majd a beilleszteni kívánt karakter gombját.
Hogyha csak számokat szeretne beírni, aktiválja a [NUM
LOCK] mez t.
(4) Döntse el, hogy a Finder hogyan keresse a file-oket:
• Nyomja meg az [Alphabetic Order] mez t, hogy például
az összes BEA val kezd
bevitelt kilistázza. A
megfelel kritériumnak megfelel nevek a lista tetején
kerülnek megjelenítésre.
•
Nyomja meg a [Find Only] mez t, hogy a G-70
rákeressen azokra a nevekre, melyek tartalmazzák a
megadott információt. (A BEA megadásával igy
megkereshet egy Raggabeat elnevezés file-t is.
(5) Nyomja meg a [FIND] mez t a kereséshez.
A kijelz visszatér a Music Assistant ablakra és
megjeleníti a keresés találatait.
Megjegyzés: Hogyha a funkció nem talált Music
assistant beállítást az alábbi üzenet jelenik meg a
kijelz n (ebben az esetben nyomja meg az [ARTIST]
vagy [GENRE] mez ket, az összes lehet ség ismételt
megjelenítéséhez.
(6) Nyomja meg a szükséges Music Assistant regisztráció
mez jét, majd a lejátszást.
Megjegyzés: Hogyha regisztráció keresés nélkül
szeretne visszalépni az el
képerny re, nyomja meg a
[Back] mez t.
Megjegyzés: Hogy újra megjelenítse az összes file
nevet, nyomja meg az egyikét a következ ([NAME],
[ARTIST], [GENRE]) ikonoknak a Music Assistant
oldalon.
Megjegyzés: Részleteket a Music Assistant Mark 119.
oldal és Music Assistant funkciók 121. oldal részekben
találhat a Music Assistant adatok létrehozásával és
editálásával kapcsolatban.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés 38
Dalok lejátszása
(Standard MIDI File)
A G-70 rendelkezik az összes olyan funkcióval, melyek
megkönnyítik a dalok lejátszását. Tekintsük át el ször a
lejátszás funkciókat.
1.
Nyomja meg a FINDER [SONG] gombot.
A f oldalon megnyomhatja a [SONG] mez t is a dal
kiválasztáshoz.
A szükséges dal gyors megkeresése
Egyéb módok is lehetségesek egy dal gyors megkeresésére:
•
File-ok válogatása
Nyomja meg a [SONG NAME], [ARTIST], [GENRE] vagy
[FILE NAME] mez t, hogy összeválogassa a dalokat a
vész nevek, stílusok, file nevek alapján (ami általában
kevésbé eredményes). A jobb oszlop tartalmazza a
kiválasztott bejegyzést (egyszerre csak egy jeleníthet meg a
dal névvel).
Folytassa a 3. lépéssel a meghallgatni kívánt dal
kiválasztásához.
•
Az Index funkció használata
A 2. lépés elvégzése után, nyomja meg a bal fels sarokban
található [INDEX] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Az alábbi képerny jelenik meg:
(5) Nyomja meg a kijelz mez k egyikét, hogy a kiválasztott
kategórián belüli dalokra sz kítse a keresést ( Index ).
A kijelz most visszatér a fenti 1-es lépésnél bemutatott
képerny re. Ebben az esetben nem csak a dalok
jelennek meg a kiválasztott Index-hez.
2.
Hogyha ez nincs kiemelve, nyomja meg a jobb fels
sarokban lév [INTERNAL MEMORY] mez t.
A G-70 rendelkezik néhány demo dallal, melyeket itt
szólaltathat meg. Ez a funkció a bels memóriába (vagy
memória kártyára) felvett és elmentet dalokra is elérhet .
A kijelz megjelenít öt, a bels memóriában található dalt
(SMF). Hogyha floppy lemezen lév saját dalt szeretne
megszólaltatni, helyezz a lemezt a meghajtóba és
nyomja meg a [FLOPPY] mez t.
Hogyha memória kártyán tárolt dalt szeretne
megszólaltatni, helyezze el a kártyát válassza ki az
[EXTERNAL MEMORY]-t, majd folytassa a 3. lépéssel.
3.
Hogyha a használni kívánt dal nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
4.
A következ öt dal megjelenítéséhez, nyomja meg a jobb
alsó sarokban található [ ] mez t.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben
szükséges (illetve ameddig a készülék lehet vé teszi).
Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat is.
Hogy visszatérjen az el
öt dalt tartalmazó csoportra,
nyomja meg a [ ] mez t (vagy használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát, illetve az [DEC]/[INC] gombokat).
(6) Folytassa a 3. lépéssel a meghallgatni kívánt dal
kiválasztásához.
Megjegyzés: Nyomja meg az [ALL] mez t, hogy
megjelenítse az összes dalt a kiválasztott memóriában.
•
A Play & Search használata
Hogyha csak a dallamát ismeri a kiválasztani kívánt dalnak,
nyomja meg a [FINDER] mez t az 1-es lépésben.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Dalok lejátszása (SMF) 39
•
Nyomja meg a [PLAY&SEARCH] mez t.
(8) Nyomja meg a [PLAY/STOP
] gombot.
A kiválasztott dal lejátszása elkezd dik.
•
•
•
•
•
Szólaltassa meg a f témát a billenty zeten. Bármilyen
hangnemben játszhatja és a pontos ritmus sem elvárás
(ez a funkció csak az intervallumokat figyeli).
Hogyha rossz hangot játszott, nyomja meg a
[DELETE LAST NOTE] mez t.
Hogyha újra szeretné játszani az egész dallamot, nyomja
meg a [I RESET]-et a korábban bevitt hangok
törléséhez, majd játssza újra a frázist.
Miután lejátszotta a dallamot, nyomja meg a [FIND]
mez t. A kijelz most visszatér a 38. oldalon található 1es pontra és a lejátszott dallamot tartalmazó dal neveket
jeleníti meg.
Nyomja meg a lejátszani kívánt dalhoz tartozó mez t.
Megjegyzés: Hogyha a funkció nem talált dalokat az
alábbi üzenet jelenik meg a kijelz n (ebben az esetben
nyomja meg a [SONG NAME],[ARTIST],[GENRE] vagy
[FILE NAME] mez ket, az összes dal ismételt
megjelenítéséhez.
(9) Hogyha szükséges a [ SLOW] és [FAST ] gombokkal
beállíthatja a kívánt tempót.
A [TAP] gomb többszöri ritmusban történ leütésével is
meghatározhatja a tempót. Hogyha szeretne gyorsan
visszatérni az eredeti tempóra, tartsa lenyomva a [
SLOW] gombot, majd nyomja meg a [FAST ] gombot.
(10) Használja a [MASTER VOLUME] gombot, hogy beállítsa
a G-70 kimeneti hangerejét.
Játszhat a billenty zet part-okat használó zenére is.
Hogyha szükséges a [BALANCE] gombbal beállíthatja a
hanger arányt.
Egyéb praktikus lejátszás funkciók
Hogyha a G-70 nem talált egy vagy több egyezést a
FOUND szám kisebb lesz, mint a GLOBAL szám.
A lejátszás elindítása
(7) A f oldalra történ visszatéréshez, nyomja meg az
[EXIT] gombot. A G-70 egység f oldala tartalmazza a
legtöbb vonatkozó információt és lehet vé teszi a normál
ködtetéshez szükséges tételek kiválasztását és
módosítását.
Továbbá megjeleníti a kiválasztott dal nevét, tempóját és
az aktuális ütemet. A jobb fels sarokban található
[SONG] gomb ikon megnyomásával jelenítheti meg a dal
tempóját. (Ez az érték automatikusan megjelenítésre
kerül, amikor elindítja a dal lejátszást.)
Megjegyzés: Hogyha a Too many events üzenet jelenik
meg a kijelz n a dal több adatot tartalmaz, mint amennyi
egyszerre kezelhet , ezért a dal lejátszása nem
lehetséges.
(1) MARK JUMP
A G-70 bels memóriájába gyárilag betöltött dalok
tartalmaznak négy hely megjelölést ( markert ), melyeket
azonnal elérhet. Azoknál a daloknál, melyek még nem
tartalmaznak markereket, programozással beállíthatja ezeket.
A meglév markerek editálása szintén lehetséges (139.
oldal).
(2) Használja a MARK & JUMP [1]~[4] gombokat, hogy
kiválassza az elérni kívánt pozíciót a lejátszás
megállítása vagy késleltetése nélkül (a megnyomott
gomb indikátor villogni kezd). Hogyha a váltásokat a
aktuális ütem végére id zíti (az indikátor folyamatosan
kezd világítani) a zene folyamata nem szakad meg,
szemben az ütem közepén történ ugrással.
A készülék összesen négy MARK memóriával
rendelkezik. A gyárilag betöltött dalok esetében az alábbi
kijelölésekkel:
1= téma, 2= refrén, 3= átmenet, 4= befejezés
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
40
Ezeknek a markereknek az el nye, hogy visszatérhet például
a refrénre, amennyiben a közönség tovább szeretné hallgatni
a dalt az eredetileg tervezett hosszúságnál. A markerekkel
továbbá valós id ben megváltoztathatja a dal struktúrát,
például az átvezetéssel elindítva a dalt.
Megjegyzés: Hogyha a dal elindítása után azonnal
megnyomja a MARK & JUMP gombot, elképzelhet , hogy a
REecorder hirtelen megáll és a Song Scanning üzenet
jelenik meg. Ez orvosolható lejátszás tempójának
csökkentésével azért, hogy a G-70 készüléknek elegend
ideje legyen a dal MIDI adatainak processzálásához.
Lejátszó (Adat frissítés és gyors indítás)
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Reset, rewind, fast-forward
Az alábbi gombok használatával is különböz pozíciókra
ugorhat a dalon belül.
[| ] TOP: az aktuális dal elejére ugorhat.
] BWD: visszaugorhat egy ütemet. A gyors
visszapörgetéshez tartsa lenyomva a gombot.
] FWD: el relépés egy ütemet. A gyors el repörgetéshez
tartsa lenyomva a gombot.
Ezeket a gombokat használhatja a dal lejátszás közben és a
dal megállított állapotában is.
(2) Nyomja meg a [UTILITY], majd a [GLOBAL] mez t.
Következ dal
Miközben az aktuális dal lejátszása folyamatban van,
kiválaszthatja a következ dalt. Hogyha automatikusan
szeretné indítani a következ dalt, végezze el az alábbiakat:
•
Nyomja meg a [NEXT SONG] gombot.
(3) Használja a [BWD/FWD/JUMP] mez mellett található
gomb ikont, hogy meghatározza a lejátszott dal által
tartalmazott System Exclusive üzenetek frissítésének ki
vagy bekapcsolását, a gyors el re vagy hátra tekerés
veletek, illetve a MARK JUMP gombok használatakor.
•
•
•
Válassza ki a kívánt dalt a Song Finder funkcióval (38.
oldal).
Az éppen megszólaló dal végén a következ dal
automatikusan elindul. Ezért a [PLAY/STOP
] gomb
ismételt megnyomására nincs szükség. Most kiválaszthat
egy másik dalt.
Nyomja meg ismét a [NEXT SONG] gombot, hogy
kikapcsolja a funkciót.
(4) Nyomja meg a [SONG PLAY QUICK START] mez t,
majd használja a [DATA/ENTRY] tárcsát, hogy
meghatározza, hogy az adott dal hol és hogyan
kezd djön.
•
Megjegyzés: A G-70 lehet vé tesz egy PLAY LIST funkciót is
a különböz dal szekvenciák programozásához (145. oldal).
•
•
FROM SECOND BAR Ez a funkció a dal lejátszást a 2.
ütemt l kezdi a kiválasztott SMF esetében.
Ez általában el nyös, mivel a legtöbb SMF els üteme
tartalmazza a SysEx és Control Change adatokat,
melyek konfigurálják a G-70 hangforrását. Hogyha ezt a
ütemet is lejátssza a dal eleje egy hosszab szünettel
indulhat, melyet valószín leg szeretne elkerülni.
FROM FIRST NOTE Ez szinte megegyezik a fentivel,
azzal a különbséggel, hogy a lejátszás a kiválasztott dal
els hangján indul.
OFF A lejátszás a dal file legelején indul (ezért néhány
néma ütemmel kezd dhet a dal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Dalok lejátszása (SMF) 41
A Song Cover funkció használata
Minus One
A COVER funkció segítségével megváltoztathatja egy adott
dal vagy stílus hangszeres összeállítását. Egyszer en egy
újabb preset kiválasztásával megszólaltathat egy bécsi
kering t egy heavy metal zenekarral stb. A hangszerelés
(ritmus riff-ek) nem változnak meg a dalban de a dal karaktere
átalakul.
A Minus One annyit jelent, hogy a dal part-ok közül egy
(legalább) part nem kerül megszólaltatásra. A funkciót kétféle
képen használhatja:
•
Az elnémított part-ot saját maga játszhatja a
billenty zeten.
•
Lehet vé teszi, hogy duplázás nélkül énekeljen egy dalt.
(1) Nyomja meg a [COVER] gombot egyszer vagy kétszer az
alábbi képerny megjelenítéséhez.
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MINUS ONE]
gombot.
A gomb indikátor világítani kezd és a dallam part (track
4) elnémításra kerül. Hogyha szeretne egyéb part-okat
is elnémítani (vagy másik preset-et használni) végezze
el az alábbiakat:
(2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MINUS ONE]
gombot.
(2) Válassza ki a part-ot, melynek hangszer összeállítását
szeretné megváltoztatni.
Nyomja meg az [ALL] mez t, hogyha az összes
hangszert szeretné kicserélni.
Nyomja meg a [DRUM] mez t, hogyha csak a dob és
üt s hangszereket szeretné lecserélni.
Nyomja meg a [BASS] mez t, hogyha mindennel
elégedett, kivéve a basszust.
(3) Nyomja meg a kijelz alsó részén található hat mez
egyikét egy újabb választáshoz.
Egy preset kiválasztását követ en az [ORIGINAL]
megnyomásával visszatérhet az eredeti hangszer
összeállításra.
(4) Hogyha kijelz n megjelen preset-ek egyikével sem
elégedett a jobb oldalon található PAGE [ ][ ]
gombokkal ugorhat egy preset-eket tartalmazó másik
oldalra.
(5) Próbáljon ki egyéb preset-eket is a koncepció
megismeréséhez.
(6) Hogyha egy új verziót jobbnak talál az eredetinél, nyomja
meg a [SAVE] mez t, hogy a dalt elmentse a bels
memóriába, floppy lemezre vagy kártyára ezekkel az
információkkal (130. oldal).
Megjegyzés: A COVER funkció adatait csak a G-70
egység tudja értelmezni. Hogyha egy másik sequenceren játssza le az újonnan mentet verziót a COVER
információk letiltásra kerülnek.
Megjegyzés: Maguk a COVER beállítások is
módosíthatóak (125. oldal).
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg a három preset mez egyikét a megfelel
dal part elnémításához.
A [MELODY] gomb megnyomásával a dallamot némítja
el (látni fogja, hogy a [4] es mez szintén világít).
Nyomja meg az [ACCOMP] mez t, hogy mindent
elnémítson, kivéve a basszust és dobot.
A basszus és dob part-ok ([2] és [10])elnémításához,
nyomja meg a [DRUM&BASS] mez ket.
Megjegyzés: A preset mez k használhatóak
egyszerre is. Valamint a part mez k [1]~[16] szintén
hozzáadhatóak.
(4) Hogy szabadon elnémítson egyéb part-okat (a preset-ek
figyelembe vétele nélkül):
• Nyomja meg a [USER] mez t. Ez csak a dallam partot [4] némítja el.
• Az [1]~[3] és [5]~[16] mez kkel némítsa el az összes
olyan part-ot, melyen nem szeretne hallani. A
szükséges part-ok indikátorai világítanak (a többi
sötét).
Ezen mez k egyikének megnyomásával,
kikapcsolhatja az aktív preset-et.
Ezt a kialakított Minus One beállítást elmenthetia
•
bels memóriába a [CUSTOMIZE] gomb
megnyomásával.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
42
A [USER] mez világít, jelezve, hogy a beállításai
használatban vannak.
Vocal Harmonist funkció
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
A Vocal Harmonist egy másik kiemelked funkciója a G-70
egységnek. Ez a funkció különböz módokon alakítja át az
ének és egyéb hangot. A Vocal Harmonist hangmin sége
felülmúl minden eddig kipróbált eszközt.
oldalra. Az utolsó preset kiválasztás (MELODY~USER)
lesz használatban, amíg egy új preset-et választ ki vagy
kikapcsolja a készüléket.
(6) Nyomja meg ismét a [MINUS ONE] gombot a afunkció
kikapcsolásához.
Beállítás
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan használja ki a Vocal
Harmonist összes el nyét:
Megjegyzés: A Minus One funkciót egy opcionális
lábkapcsoló pedála is kikapcsolhatja.
(1) Csatlakoztasson egy dinamikus
mikrofont a G-70 hátlapján
található INPUT jack aljzatra.
Válassza a MIC beállítást.
Például: Roland DR-10 vagy DR-20
(2) Állítsa az [INPUT] kapcsolót a
MIC pozícióra. Egyéb
hangszerek monó kimenetét is
csatlakoztathatja erre az aljzatra.
Ebben az esetben állítsa a
kapcsolót a LINE -ra.
Válassza a LINE beállítást.
Szintetizátor, hangmodul stb.
(3) Állítsa az el lapon található
[INPUT GAIN] gombot a MIN
pozícióra.
Megjegyzés: Hogyha szeretné, csatlakoztassa a Vocal
Harmonist OUTPUT aljzatait egy er sít re (vagy kever
csatornákra).
(4) Nyomja meg a [SINGER] gombot,
hogy világítson és kapcsolja ki a
[VOCODER], [SMALL] vagy
[ENSEMBLE] gombot.
(5)
Énekeljen a mikrofonba és fokozatosan növelje az
[INPUT GAIN] beállítást..
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Vocal Harmonist funkció 43
Válassza azt a legmagasabb beállítást, melynél az
OVER indikátor még nem világít. Azon a hanger
szinten énekeljen, ahogy az el adások során
megszokott.
(9) Nyomja meg a [VOCAL EFFECT]
mez t.
(6) Hogyha az ének nem szólal meg
az er sít re csatlakoztatott
hangszórókban (vagy a
fejhallgatóban), forgassa a
[VOICE] gombot jobbra (a MAX
pozíció felé).
Megjegyzés: Hogyha gerjedést tapasztal, a mikrofon
valószín leg a hangszórók felé mutat. Helyezze el
másképp a mikrofont vagy kissé csökkentse a [VOICE]
beállítást.
(7) Használja az [EFFECTS] gombot,
hogy beállítsa z eredeti hang és az
énekhanghoz rendelt effekt hang
hanger arányát.
(10) Hogyha a Compressor-ra van
szüksége, nyomja meg a
[COMPRESS] mez t, hogy kéken
világítson.
(11) Hogyha a Gate effektet is szeretné
használni, nyomja meg a [GATE]
mez t, hogy kéken világítson.
(12) Nyomja meg azt a paraméter
mez t, melynek értékét editálni
szeretné, majd állítsa be a kívánt
értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával.
Megjegyzés: A paraméter mez ket kiválaszthatja a
DATA ENTRY [ ] [ ] [ ] [ ] gombokkal is.
Megjegyzés: Indítsa el a dalt és énekeljen rá. Lásd
Dalok lejátszása (SMF) és Minus One részeket a 38.
és 41. oldalakon.
Compressor, Gate és effektek
A G-70 rendelkezik egy Compressor effektel, melyet az
alábbiak szerint állíthat be. A Compressor csökkenti a
mikrofon jelszint hanger túlvezérléseit.
A Gate effekttel megsz ntetheti a Vocal Harmonist stb. által
keltett háttér zajokat, melyek akkor hallhatóak, amikor éppen
nem énekel.
Ez a két effekt közvetlenül a MIC INPUT bemenetek után
található, így a mikrofon jel processzálása a Vocal Harmonist
szekcióra történ elküldés el tt megtörténik.
(8) Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[SINGER] gombot, hogy a
következ oldalra ugorjon.
Nagyon fontos, hogy az éneklés közben állítsa be ezeket a
paramétereket.
SUSTAIN LEV: Ezzel a paraméterrel meghatározhatja, hogy
a mikrofon jelszint küszöb érték alá esését követ en a
Compressor milyen gyorsan kapcsoljon ki. Ezt úgy állítsa be,
hogy a nem kívánt hanger kiugrásokat megsz ntesse. A
legjobb eredmény elérésének érdekében ezt a paramétert az
alábbi paraméterekkel kombinálva állítsa be.
OUTPUT LEV: A Compressor csökkenti az ének dinamikát
(jelszint különbségeket). Ez a paraméter két célt szolgál:
Beállítja, hogy a hang milyen mértékben legyen
kompresszálva ahogy növeli az értéket valamint növeli a
Compressor kimeneti szintjét, hogy ellensúlyozza a csökken
jelszintet.
Megjegyzés: A
érték annyit jelent, hogy a Compressor
nem m ködik.
THRESHOLD: Ezzel a paraméterrel beállíthatja azt a szintet,
melyet a mikrofon hangnak el kell érnie ahhoz, hogy hallható
legyen. Az enné alacsonyabb jelszintek kizárásra kerülnek.
(13) Nyomja meg a [VOICE] mez t,
hogy a különböz preset-ek
kiválasztásához szükséges oldalra
ugorjon (lásd az alábbiakban).
(14) Nyomja meg az [EXIT] gombot,
hogy visszatérjen a f oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
44
Harmóniák hozzáadása az énekhez
Most, hogy a mikrofont beállította és m ködik, nézzük át a
Harmonist effekteket. A G-70 két harmónia típussal dolgozik:
Small (1 vagy 2 további szólam) és Ensemble (3 vagy 4
további szólam).
(1) Csatlakoztassa a mikrofont, nyomja meg a [SINGER]
gombot, állítsa be a kívánt [VOICE] szintet és
(2)
nyomja meg a [SMALL] gombot, hogy világítson.
Most már tudja, hogy mire használhatóak a [MALE],
[FEMALE] és [MIX] mez k. A középen megjelen 10
preset mez lehet vé teszi, hogy különböz ének szólam
felrakásokat és hang karaktereket válasszon ki a kórus
számára.
(9) Hogyha az automatika nélkül szeretne ismét énekelni,
nyomja meg újra a [SMALL] vagy [ENSEMBLE] gombot,
hogy kialudjanak.
Megjegyzés: Természetesen nem feltétlenül kell
használnia egy dalt kíséretként. A kíséretet önmagában
is használhatja vagy együtt az Arranger-el. Lásd 28. oldal
és az alábbiak:
Ki határozza meg a harmóniákat?
(3) Énekeljen egy néhány hangot és hallgassa meg az
eredményt.
Most, hogy látja mire használható a Vocal Harmonist,
tekintsük át közelebbr l, hogyan is m ködik. Valószín leg
észrevette a [HARMONY ASSIGN] mez t a fenti kijelz bal
alsó sarkában.
(4) Hogyha a harmóniák túl halkan szólalnak meg, forgassa
a [HARMONY] gombot jobbra a MAX pozíció felé.
(5) Próbáljon ki különböz harmonizációkat, nyomja meg és
tartsa lenyomva a [SMALL] gombot..
(6) Nyomja meg a [MALE], [FEMALE] vagy [MIX] mez t,
hogy megváltoztassa a GENDER (hang típus)
paraméterét a létrehozott harmóniáknak.
A [MIX] férfi és n i hangot egyaránt megszólaltat. Ez
szintén megváltoztatja a kijelz közepén megjelen
preset opciókat. Hogyha a fenti oldalon megnyomja a
GENDER [FEMALE] mez t a kijelz az alábbira vált:
Ennek az alap beállítása az AUTO . Ez annyit jelent, hogy a
dal vagy Arranger lejátszás közben a dal adatok által
tartalmazott hang információ (vagy az akkord felismerés
tartomány megszólaltatása) képezik a harmónia hangok
létrehozásának alapját ( Auto Harmony ).
Megjegyzés: Hogyha a lejátszott dal tartalmaz Harmónia
sávot , akkor a harmóniák alapját ezek a hangok képezik
Minden egyéb esetben a harmóniák generálása valós id ben
történik.
Hogyha megállítja a dal lejátszást és akkordokat szólaltat
meg a billenty zeten, az így generált hang információk
képezik a harmónia hangok alapját.
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát, hogy egyéb beállításokat
válasszon ki.
A lehet ségek:
Auto
(7) Nyomja meg a preset mez k egyikét ([BAHIA GIRLS],
például), hogy különböz harmónia típusokat válasszon
ki.
(8) Most nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENSEMBLE]
gombot (vagy nyomja meg az [ENSEMBLE] mez t a
kijelz n) és énekeljen újra.
Ez a hangzás inkább egy kórusra emlékeztet.
Keyboar
d (All)
Keyboar
d Left
Keyboar
d Right
Song
A G-70 az alábbi rendszerek egyikét
használja (függ en az elérhet információtól).
Csak a billenty zeten leütött hangok képezik a
harmóniák alapját.
Csak a split ponttól (57. oldal) balra es
billenty k leütése képezi a harmóniák alapját.
Csak a split ponttól (57. oldal) jobbra es
billenty k leütése képezi a harmóniák alapját.
A lejátszott dal által tartalmazott hang
információk jelentik a harmóniák alapját.
Nem túl meggy
?
Abben az esetben, hogyha kissé lehangolt a vocal Harmonist
funkcióval kapcsolatban, az alábbiakban adunk néhány tippet:
Használja a funkciót dal kísérettel
A Harmonist hangszínek, akkor szólnak a legjobban. amikor
dal lejátszás mellé használja azokat. Tartsa szem el tt, hogy
az ének hang valós idej átalakítása számos kalkulációt
igényel és az emberi hang az egyik legbonyolultabb jel
forrás a megfelel hangmagasságok létrehozásához.. A
Vocal Harmonist funkció úgy lett kialakítva, hogy jól
együttm ködjön az SMF lejátszással, ezért a legjobb
hangzást ebben az esetben érheti el. Próbálja ki, m ködik!
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Vocal Harmonist funkció 45
Ellen rizze az alábbiakat (Gender Voice Input)
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SINGER] gombot
(vagy nyomja meg a [VOICE] mez t a kijelz n).
Az alábbi képerny jelenik meg:
DELAY TIME: Beállíthatja a éneklés elkezdésének
pillanata és a vibrato effekt belépése közötti id t.
(6) Nyomja meg az [EXIT]-et, hogy elhagyja ezt az oldalt
(vagy a [Back]-et, hogy egyéb Gender beállításokat is
kipróbáljon).
Voice-FX
Elképzelte valaha, hogyha egy n lenne (férfi esetén), férfi
lenne (n esetén), robot lenne vagy valami egyéb ? Az
alábbiakban kipróbálhatja:
(1) Nyomja meg a [VOICE-FX] gombot.
(2) Nyomja meg a [MALE] mez t, hogyha Ön egy férfi, illetve
a [FEMALE] mez t, hogyha Ön egy n .
Ez nagyon fontos a Vocal Harmonist számára.
Miután kiválasztotta a megfelel beállítást észreveheti,
hogy a harmóniák jobban szólnak
.
(3) Nyomja meg a [VIBRATO] mez t, hogy az indikátor ikon
világítson.
Énekeljen néhány hangot és ellen rizze a vibrato-t.
Hogyha az effekt nem elég er
(2) Énekeljen a mikrofonba és hallgassa magát.
Elképzelhet , hogy ki kell kapcsolnia a [SMALL] vagy
[ENSEMBLE] gombokat, hogy tisztán hallja ezt a
funkciót.
(3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [VOICE-FX] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg.
(4) Nyomja meg az [EDIT] mez t.
(4) Nyomja meg a tizenkét TYPE mez egyikét, hogy más
lehet ségeket is kipróbáljon.
(5) Használja a DATA ENTRY [ ] [ ] [ ] [ ] gombokat
(vagy egy mez t a kijelz n) hogy kiválassza a beállítani
kívánt paramétert, majd állítsa be a kívánt értéket a
DATA/ENTRY] tárcsával.
A [VIBRATO] gomb ikonnak kéken kell világítani, hogy az
effekt hatás hallható legyen.
Az egyes paraméterek jelentése a következ :
RATE: A vibrato sebességének beállítása.
DEPTH: A vibrato intenzitás beállítása.
A Vibrato effekt a hangmagasságot modulálja. A
magasabb DEPTH értékeknél, kiemeli ezeket a
periodikus hangmagasság változásokat.
RISE TIME: A vibrato effekt hullázását állítja be. Ez a
paraméter állítja be, hogy mennyi id telik el a DEPTH
érték elérése el tt hogyha a Delay Time be van állítva.
(5) A hang további módosítása érdekében használhatja a
[VIBRATO] mez t is.
(6) Hogyha megtalálta az általános elképzelést de finomítani
szeretné, nyomja meg az [EDIT] mez t a kijelz alsó
részén.
Az Edit és Equalizer paraméterekkel kapcsolatban
lapozzon a 132. oldalra.
Megjegyzés: A beállítások meg rzéséhet, mentse
azokat User programként.
Megjegyzés: Hozzáadhat [SMALL] vagy [ENSEMBLE]
harmóniákat is ehhez az effekthez.
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
Gyors kezdés
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
46
Auto Pitch
Ez egy újabb érdekes effekt, ami lehet vé teszi, hogy a
nehezen értelmezhet intonálások is a megfelel
hangmagasságba kerüljenek. Természetesen a hang kissé
mesterségesen fog szólni a kihangsúlyozás miatt. Ebben az
esetben a dal szöveg szavalása is ének jelleg lesz.
(6) Az Auto Pitch hang precízebb beállításához, nyomja meg
az [EDIT] mez t:
(1) Nyomja meg az [AUTO PITCH] gombot.
Habár ez a vibrato effekt nincs összekapcsolva a VoiceFX effekttel, mégis a legtöbb paraméter ismer snek fog
nni. Ezért a GENDER, VIBRATO RATE, DEPTH, RISE
TIME és DELAY TIME paraméterekkel kapcsolatos
részleteket tekintse át az el
oldalakon.
(2) Indítsa el a dal vagy stílus lejátszását és mondjon valamit
a mikrofonba (ne énekeljen).
Az eredmény egy nagyon népszer effekt hatás lesz.
(3) Nyomja meg és tartsa lenyomva az [AUTO PITCH]
gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(7) Nyomja meg azt a paraméter mez t, melynek értékét
editálni szeretné, majd állítsa be a kívánt értéket a
[DATA/ENTRY] tárcsával.
Megjegyzés: A paraméter mez ket kiválaszthatja a
DATA ENTRY [ ] [ ] [ ] [ ] gombokkal is.
(8) Nyomja meg a [PORTAMENTO] mez t, hogy
bekapcsolja ezt az effektet.
A Portamento annyit jelent, hogy a hangmagasság nem
tisztán meghatározható lépésenként változik: Ennél az
effektnél a hangmagasság átcsúszik az egyik hangról a
másikra.
[Portamento Time= 0] A hangmagasság Durván
félhang lépésenként változik (normál)
Kezdjük a legfontosabb paraméterekkel: az AUTO PITCH
funkció által használt hangok.
Ez az, amit az AUTO PITCH ASSIGN mez kben
meghatározhat.
(4) Állítsa be a TRACK értéket, hogy kiválasszon egy dal
part-ot.
A -es beállítás általában az SMF dallam part-jára
vonatkozik, ezért a leggyakoribb beállítás. Ett l
függetlenül szabadon kiválaszthatja dallamként az
vagy
16 part-okat is.
Hogyha saját maga szeretné játszani a dallamot, nyomja
meg a [LEFT] vagy [RIGHT] mez t és játssza le a kívánt
hangokat, miközben a mikrofonba beszél vagy énekel.
[Portamento Time= 1~127]
A hangmagasság átcsúszik az egyik hangról a másikra.
Megjegyzés: A LEFT és/vagy RIGHT kiválasztása
kikapcsolja ( OFF ) a TRACK paramétert.
Használja az OCTAVE paramétert, hogy eltolja az Auto
Pitch hangok hangmagasságát felfelé vagy lefelé
maximum két oktáv tartományban.
(5) Nyomja meg a [VIBRATO] mez t, hogy némi hullámzást
adjon az Auto Pitch hanghoz.
Ez a vibrato effekt nincs összekapcsolva a Voice FX
vibrato effekttel, ezért függetlenül beállítható (lásd az
alábbiakban).
A PORTAM TIME paraméterrel határozhatja meg az egyik
hangról a másikra történ átcsúszás sebességét (0~127).
Minél magasabb az érték, annál lassabb az átcsúszás.
Megjegyzés: A beállítások meg rzéséhez, mentse azokat
User programként.
(9)
Nyomja meg az [EXIT]-et, hogy kilépjen err l az oldalról
(vagy a [Back]-et, hogy egyéb AUTO PITCH
beállításokat módosítson).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Vocal Harmonist funkció 47
A Vocoder használata
Edit oldal paramétereinek változtatásai határozzák meg.
A Vocoder egy effekt, ami a kimondott szavakat hangokkal
kombinálja és ezáltal azt a benyomást kelti, mintha a
hangszar beszélne.
(6) A [DATA/ENTRY] tárcsával válassza ki a kívánt TRACK
értéket.
A VOCODER ASSIGN szekció alap beállítása az
AUTO . Ez annyit jelent, hogy a With MIDI Harmony for
Your Vocal Harmony Processor -ként megjelenített dal
file-ok (harmónia hang információkkal az ötös sávon)
automatikusan bekapcsolják a Vocoder-t. Hogyha
szeretné, további akkord információkat adhat hozzá a
billenty zet leütésével.
Hogyha megállítja a dal lejátszást és egy akkordot
szólaltat meg a billenty zeten, az így generált hang
információk lesznek használatban.
Hogyha SMF-t használ, állítsa be a TRACK értéket, hogy
kiválasszon egy dal part-ot (
16 ). Mivel a dallam
általában monofonikus (egyszerre egy hang szólal meg)
a -es érték kiválasztása nem a legmegfelel bb.
Próbáljon kiválasztani olyan sávot, ami egyszerre több
hangot szólaltat meg.
Hogyha saját maga szeretné játszani a dallamot, nyomja
meg a [LEFT] vagy [RIGHT] mez t és játssza le a kívánt
hangokat, miközben a mikrofonba beszél vagy énekel.
Megjegyzés: Az [EDIT] paraméterekkel kapcsolatos
részleteket a 134. oldalon talál.
Megjegyzés: A beállítások meg rzéséhet, mentse
azokat User programként.
(1) Nyomja meg a [VOCODER] gombot (világítani kezd).
Ez kikapcsolja a [SMALL] vagy [ENSEMBLE] gombot,
amennyiben azok bekapcsolt állapotban voltak, mivel a
Vocoder nem használható egyszerre a Harmonist
funkcióval.
(2) Kapcsolja be a [SINGER] gombot.
(3) Állítsa meg a dalt, amennyiben folyamatban van a
lejátszás.
A Vocoder szintén képes használni egy dal part-ot, de a
szemléltetéshez használjuk a billenty zetet, mivel ez
megkönnyíti a Vocoder m ködésének megértését.
Megjegyzés: Hogyha a Vocodert együtt használja a G70 Arranger-el a dallamot önmagának kell játszani, mivel
a kíséret azt nem tartalmazza (szemben egy SMF-el).
(4) Üssön le egy akkordot a billenty zeten, tartsa le a
hangokat és beszéljen a mikrofonba.
A Vocoder csak akkor m ködi, hogyha (a) beszél vagy
(b) énekel, tehát az effektre processzálható hang érkezik.
Játsszon különböz akkordokat és hallgassa meg a
Vocoder által generált hatást.
Megjegyzés: A Vocoder maximum négy szólamot tud
egyszerre megszólaltatni. Ennél több hang egyszerre
történ megszólaltatása nem lehetséges.
Megjegyzés: A Vocoder egyszerre is használható a
[SINGER], [VOICE FX] vagy [AUTO PITCH] effektekkel.
Ismét több paraméter áll rendelkezésre a Vocoder
viselkedésének beállítására.
(5) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [VOCODER] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
GENDER: Ezek a gomb ikonok (MALE, FEMALE, MIX)
lehet vé teszik, hogy megváltoztassa az effekt hangszínt,
hogy férfi, n i vagy vegyes hangkaraktert hozzon létre. A
GENDER meghatározza, hogy melyik 8 preset beállítás
elérhet . Valójában összesen 24 Vocoder preset áll
rendelkezésre (8 férfi, 8 n i és 8 vegyes).
A középs 8 mez (pl: [OPERA], [MY VOICE] stb.)
meghatározza a hang karaktert. Ezeket a paramétereket az
(7) Az oldal elhagyásához, nyomja meg az [EXIT] vagy
[Back] gombot.
Talk
A Talk funkció lehet vé teszi a dalok közötti beszéd részek
beiktatását: Ez a funkció kikapcsolja az egyéb Vocal
Harmonist effekteket (Voice-FX, Auto Pitch, Singer, Vocoder,
Small / Ensemble), melyek bekapcsolt állapotban vannak.
Továbbá elnémítsa a Vocal harmonist effekt processzorokat
(Reverb, Chorus, Delay stb.). Ennek ellenére használhat némi
reverb és delay effekt hatást.
Ezek lehet vé teszik, hogy normál hangon beszéljen a
hallgatósághoz, amennyiben szükséges. A Talk funkció olyan
esetekben is használható, amikor példásul a dal elhalkulása
közben beszélni szeretne.
(1) Nyomja meg a [TALK] gombot és beszéljen a
mikrofonba.
Az összes Vocal Harmonist átalakítás kikapcsolásra
kerül. Ez magába foglalja a [VOCODER], [SMALL]
és [ENSEMBLE] gombokat.
(2) A beszédet követ en ismét nyomja meg a [TALK]
gombot, hogy visszatérjen a korábbi ének beállításra.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan változtassa meg a
háttérzene szintjét és a Reverb vagy Delay effektek
mértékét a beszédhanghoz.
Megjegyzés: Az effekt beállításokkal kapcsolatban
lapozzon a 107. oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
48
(3) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [TALK] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(4) Nyomja meg a [MUSIC MUTE] mez t és állítsa ba a
kívánt értéket a [DATA/ENTRY] tárcsával.
Minél kisebb az érték, annál halkabb a dal és a
billenty zet part-ok. Válassza a
értéket, hogyha nem
szeretné, hogy a dal halkabb legyen.
A [REVERB SEND] és [DELAY SEND] mez k lehet vé
teszik, hogy Reverb és Delay effekteket adjon a saját
hangjához.
Míg a Reverb effekt beállítás 10 és 40 között megfelel ,
addig legyen óvatos a Delay beállítással, mivel a magas
értékek leronthatják a beszéd értést.
Megjegyzés: Ezekkel az effektekkel kapcsolatos
részleteket a 107. oldalon találhat.
(4) Nyomja meg a [TUNING], majd a [SINGER KEY] mez t.
Az oldal három preset-et tartalmaz: Az [ORIGINAL]
annyit jelent, hogy a dal nem kerül transzponálásra, míg
a [MALE] és [FEMALE] adaptálja a dal hangnemét a
tipikus n i vagy férfi hangtartományra.
(5) Nyomja meg a [MALE] vagy [FEMALE] mez t (függ en
attól, hogy Ön egy férfi vagy n ).
(6) Nyomja meg a [PLAY/STOP
] gombot a lejátszás
elindításához.
A dal most más hangnemben fog megszólalni. Hogyha a
transzponálás nem történt meg a dallam eredetileg is a
tipikus hang tartományon belül van.
Megjegyzés: Ez az automatikus transzponálás csak
akkor m ködik, hogyha a lejátszott dal -es sáv/ MIDI
csatornája tartalmazza a dallamot.
Automatikus transzponálás (Singer Key)
Csak SMF lejátszás esetén elérhet .
Ez egy újabb forradalmi funkciója a G-70 egységnek: a
kiválasztott vagy bevitt információk alapján, valós id ben
változtathatja meg a dalok hangnemét, lehet vé téve, hogy
Ön (vagy a vendég énekes) az összes dalt kényelmes
fekvésben énekelhesse. Ezt a funkciót nevezzük Singer
Key -nek.
(7) Nyomja meg ismét a [PLAY/STOP
] gombot és a
[TOP | ] gombot, hogy visszatérjen a dal elejére.
Hogyha továbbra is túl magas vagy túl alacsony .Itt jön
a legjobb rész:
(8) Nyomja meg a USER PRESET mez k egyikét, majd az
[EDIT]-et.
(1) El ször válasszon egy dalt (lásd 38. oldal) és nyomja
meg a [PLAY/STOP
] gombot az elindításához.
Tartsa szem el tt a dal hangnemét.
(2) Nyomja meg ismét a [PLAY/STOP
] gombot és a
[TOP | ] gombot, hogy visszatérjen a dal elejére.
(3) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Megjegyzés: Az [EDIT] mez csak akkor jelenik meg,
hogyha el
leg megnyomta az USER PRESET mez k
egyikét. Négy memória hely áll rendelkezésre a saját
tartomány beállítások tárolására.
(9) Nyomja meg a [HIGHEST] mez t, hogyha még nincs
kiválasztva.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(10) Énekelje ki többször azt a legmagasabb hangot, amit
még probléma mentesen tud megoldani.
Hogyha csatlakoztatott egy mikrofont a [CAPTURE]
mez jelenik meg. Nyomja meg a mez t, hogy a G-70
jóváhagyja a kívánt hangot. (Ez a mez nem jelenik meg,
hogyha a hangmagasságot a billenty zeten adja meg).
Hogyha nincs kéznél mikrofon a hangot megadhatja a
billenty zeten is. A G-70 felismeri a hangmagasságot és
megjeleníti a hozzá tartozó hang nevét.
(11) Nyomja meg a [LOWEST] mez t és ismételje meg a 10es lépést a legalacsonyabb hang kiéneklésével.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Vocal Harmonist funkció 49
(12) Nyomja meg az [EXECUTE] lehet séget a beállítások
tárolásához, hogyha a kés bbiekben használni szeretné
ezeket.
A kijelz jóváhagyja a beállítások tárolását:
(13) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen az el
oldalra.
(14) A beállítások elnevezéséhez, nyomja meg a [RENAME]
mez t.
(18) Nyomja meg a [PLAY/STOP
] gombot a lejátszás
elindításához.
A dal most más hangnemben fog megszólalni. Hogyha a
transzponálás nem történt meg a dallam eredetileg is a
tipikus hang tartományon belül van.
Megjegyzés: Hogyha új dalt válogat a repertoárjába,
javasoljuk, hogy a dalt ugyan arra memória helyre mentse,
hogy felgyorsítsa a HIGHEST és LOW EST hangok
felismerésének folyamatát. A dalok mentésével kapcsolatos
részleteket a 204. oldalon talál.
Szöveg és akkord információk megjelenítése
Nevek megadása
(15) Használja a [ ] és [ ] mez ket, hogy kiválassza a
pozíciót, melyre szeretne bevinni egy új karaktert.
(16) Használja a számozott gombokat a kívánt karakter
bevitelére.
Ezek a gombok pontosan úgy m ködnek, mint egy mobil
telefon gombjai. Lehet, hogy többször meg kell nyomnia
a számozott mez t a kívánt karakter vagy szám
kiválasztásához.
•
Az [A/a] mez lehet vé teszi, hogy a nagybet s
és kisbet s karakterek között váltson.
• A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott
karakter törlését. Az összes karakter törléséhez
tartsa lenyomva.
•
Nyomja meg a [Space] mez t egy üres karakter
beviteléhez (vagy a
szám beviteléhez).
• Hogyha kihagyott egy karaktert a [ ] vagy [ ]
gombokkal válassza ki a hiányzó karakter
beillesztésének pozícióját. Ezután nyomja meg
az [Insert] gombot, majd a beilleszteni kívánt
karakter gombját.
Csak SMF lejátszás esetén elérhet .
A G-70 lehet vé teszi, hogy megjelenítsen szöveget
(amennyiben az SMF tartalmaz ilyet), valamint a dal hangjait
a kijelz n.
A Lyrics funkció célja, hogy játék közben olvashassa a
dalszöveget egy karaoke el adásnak megfelel en: a dal
szöveg szavai kiemelésre kerülnek szinkronban a dal
folyamatával. Ne felejtse el, hogy ez a funkció csak olyan
SMF-oknál elérhet , melyek szöveg adatokat tartalmaznak.
Kérdezze meg a Roland keresked jét a részletekkel
kapcsolatban.
A szövegt l eltekintve a G-70 képes megjeleníteni akkordokat
is, ami megkönnyíti egy gitáros vagy basszusgitáros számára
az együtt játékot.
A dal általában nem tartalmazza az akkord információt, de ez
nem probléma: a G-70 valós id ben képes felismerni és
megjeleníteni a váltásokat. A G-70 képes a hangjegyeket is
valós id ben megjeleníteni.
(1) Válasszon egy dalt (38. oldal).
(2) Nyomja meg a [LYRICS&SCORE] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(17) Hogyha elégedett a Singer Key elnevezéssel, nyomja
meg az [EXECUTE] gombot.
A kijelz jóváhagyja a név beállítások tárolását:
(3) Indítsa el a dal lejátszást.
Gyors kezdés
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
50
Az akkord információ a kijelz alján jelenik meg.
Megjegyzés: Mivel az akkord információt az egység valós
id ben dolgozza fel a tökéletes pontosság nem minden
esetben megvalósítható. Továbbá akkordok
megjelenítésénél az egység nem jelenít meg információt,
hogyha az akkord tercét nem szólaltatja meg. Ebben az
esetben a készülék nem tudja eldönteni, hogy dúr vagy
moll jelleg akkordról van-e szó.
Megjegyzés: Szöveg adatokat is hozzáadhat egy dalhoz,
amennyiben a dal nem rendelkezik ilyennel. Részletek a
150. oldalon találhatóak.
(4) Nyomja meg a [ZOOM +] gombot, hogyha a szöveg
nehezen olvasható.
Nyomja meg a [ZOOM ] gombot, hogy újra a normál
szöveg méretet válassza ki.
Egy küls monitor használata
A G-70 rendelkezik egy VIDEO OUTPUT aljzattal egy küls
TV képerny vagy monitor csatlakoztatásához.
Ez a monitor (vagy képerny ) minden esetben megjeleníti a
szöveget (amennyiben az SMF tartalmaz szöveg adatokat),
akkor is hogyha egyéb kijelz oldalakra lép. A kották azonban
soha nem jelennek meg a küls monitoron.
(1) Csatlakoztassa a VIDEO OUTPUT
aljzatot a TV szett vagy monitor
video bemenetére.
A szöveg színének megváltoztatása
A ZOOM lehet ségek mellett a G-70 lehet vé teszi a
megjelenített szöveg, illetve a háttér színének
megváltoztatását, abban az esetben, hogyha nem elégedett a
fekete-fehér alap beállítással.
(1) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t a fent bemutatott
oldalon.
(2) Kapcsolja be a TV-t vagy monitort,
majd indítsa el a dal lejátszás.
Hogyha az akkordok és szöveg nem jelennek meg
megfelel en a képerny n, végezze el az alábbiakat.
(3) (2) Nyomja meg a
[LYRICS&SCORE] gombot.
(2) Végezze el az alábbiakat:
• El ször lehet, hogy a COLOR PRESET ([1]~[6])
mez k egyikét szeretné kipróbálni Hogyha a
gyári beállítások közül egyik sem nyerte meg a
tetszését, vagy kisebb változtatásokat kíván
elvégezni
a LYRICS hasábon nyomja meg a red, green
•
vagy blue gombok egyikét, majd a [DATA /
ENTRY] tárcsával növelje vagy csökkentse az
értéket.
A változtatások megjelennek a COLOR PRESET
gomb ikon felett.
Az itt használt rendszer hasonlít az RGB színkeverés
rendszerhez, habár a 225 -ös érték mindhárom szín
esetében a fehéret, míg a
érték mindhárom szín
esetében a feketét jelenti. Hogyha dolgozott vala egy
grafikai programmal, ez a koncepció biztosan
ismer s.
•
a BACKGROUND hasábon nyomja meg a red, green
vagy blue gombok egyikét, majd a [DATA / ENTRY]
tárcsával növelje vagy csökkentse az értéket.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(4) Nyomja meg az [OPTIONS]
mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen a LYRICS
oldalra.
(5) Nyomja meg a [PAL] vagy [NTSC]
mez t, hogy kiválassza a kívánt
beállítást (vagy azt amelyik
ködik).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Vocal Harmonist funkció 51
Megjegyzés: Hogyha TV-t használ ne felejtse el beállítani a
megfelel csatornát (tanulmányozza a TV használati
útmutatóját).
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot,
hogy visszatérjen a f oldalra.
Itt több dolgot eldönthet:
•
Egy vagy két dal part hangjait szeretné megjeleníteni?
Hogyha csak egy part-ra van szüksége, aktiválja az [1
STAFF] mez t. Két part megjelenítéséhez aktiválja a [2
STAVES] mez t. Az utóbbi esetben a kijelz az alábbira
vált:
•
Válassza ki a sávot (sávokat), melynek hangjait szeretné
megjeleníteni. Nyomja meg a megfelel [TRACK] mez t,
majd használja a [DATA/ENTRY] tárcsát a sáv
kiválasztásához. A STAFF 1 a fels , a STAFF 2 pedig
az alsó.
Hogyha tudja a dal hangnemét, nyomja meg a [KEY]
mez t és használja a [DATA/ENTRY] tárcsát, hogy
kiválassza a megfelel beállítást.
Erre csak akkor van szükség, hogyha a kottakép
összezavarodik (el jegyzések).
Kotta megjelenítés
Csak SMF lejátszásnál elérhet és csak a G-70 kijelz jén
jeleníthet meg.
Hogyha nem emlékszik a lejátszott dal hangjaira,
megjelenítheti azokat a G-70 kijelz jén.
(1) (1) Válasszon egy dalt (38. oldal).
(2) Nyomja meg a [LYRICS&SCORE]
gombot.
•
(3) Nyomja meg a [SCORE] mez t,
hogyha nem világít.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
•
(4) Indítsa el a dal lejátszást és figyelje a
kijelz t.
(5) Nyomja meg a [ZOOM +] gombot,
hogyha a hangok nehezen
olvashatóak.
Nyomja meg a [ZOOM ] gombot, hogy újra a normál
méretet válassza ki.
Elképzelhet , hogy a hangok megjelenítését nem tartja
megfelel nek. Ebben az esetben
(6) Nyomja meg az [OPTIONS] gombot.
•
Használja a
és
mez ket, hogy meghatározza e
kulcsot a hangok megjelenítéséhez. Nyomja meg azt,
amelyiket kényelmesnek találja (ennek a beállításnak
nincs hatása arra az oktávra, melyben a hangok
ténylegesen megszólalnak . ez csak megjelenítés célokat
használ).
használja a PATCH sorban található gomb ikonokat,
hogy meghatározza a hangjegy elnevezések mellett
megjelen hangjegy szimbólumokat:
az [OFF] beállításnál a hangjegy elnevezések nem
jelennek meg.
az [A,B,C] vonatkozik az Angol/Német/Holland
rendszernek a [DO,RE,MI] pedig a Francia/Olasz
rendszerre vonatkozik.
Használja a gomb ikonokat a DRUM RANGE sorban,
hogy meghatározza, hogy a dob sáv (általában a 10-es
sáv) melyik hangjai kerüljenek megjelenítésre. a
[FILTER] esetén csak a 35 és 59 közötti számok kerülnek
megjelenítésre, a [FULL] esetében pedig az összes dob
hang megjelenítésre kerül.
Ez a beállítás csak akkor használható, hogyha a TRACK
mez t vagy a TRAK mez k egyikét a 10 -es számra
vagy a dob part-ot megszólaltató sáv számára állítja.
Alegtöbb dob part csak MIDI hangjegyket triggerel a 3559 számok között.
(7) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy
ismét megjelenítse a hangjegyeket.
Hogyha szükséges visszatérhet az OPTIONS oldalra,
hogy javítson azokon a beállításokon, melyeket nem tart
megfelel nek.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
52
A zene rögzítése
(5) Nyomja meg a [PLAY/STOP
elindításához.
] gombot a lejátszás
A saját dalok Song -ként rögzíthet ek, majd elmenthet ek a
készülék bels memóriájába, memória kártyára vagy floppy
lemezre. A Vocal Harmonist funkció által használt ének (42.
oldal) nem rögzíthet .
A felvétel készítést két úton közelítheti meg:
(1) Mindent egyszerre rögzíteni
Ez egy könny megközelítés: nyomja meg a [REC ] gombot,
állítsa be elképzelés szerint a G-70 egységet (kísérettel vagy
anélkül), majd kezdjen el játszani.
(2) Az egyes sávok független rögzítése
Ez a megközelítés azt jelenti, hogy el ször a dob part-ot
rögzíti, majd a basszus szólamot, utána pedig a zongorát stb.
Ebben az esetben a 16 sávos Sequencer módot kell
kiválasztania (153. oldal).
A két megközelítés kombinálása is lehetséges: el ször az
els módszerrel felveszi a legtöbb part-ot, majd a második
módszerrel további part-okat rögzít vagy újra rögzít bizonyos
part-okat.
El ször kezdjük a könnyebb megközelítéssel:
Felvétel stílus kísérettel
Ebben a példában bemutatjuk, hogyan rögzítsen szóló játékot
és Arranger kíséretet.
(1) Nyomja meg a [Rec] gombot, hogy villogjon.
Megjegyzés: Valahányszor megnyomja a [REC ]
gombot és elindítja a felvételt (lásd az alábbiakban) a
dal RAM memória törlésre kerül. Ügyeljen, hogy
elmentse az aktuális dal adatokat, miel tt új dalt rögzít
(55. oldal).
(2) Nyomja meg az EASY SETTING [ARR] gombot.
(3) Válassza ki a stílust ( Music Style ) (lásd 27. oldal) és a
hangszínt a jobb kézre (lásd 29. oldal).
A ONE TOUCH gomb megnyomásával is kiválaszthatja
a stílust. Ebben az esetben nem szükséges a hangszín
kiválasztás a jobb kézre, mivel ez automatikusan
megtörténik. Lásd 29. oldal.
Kapcsoljon be további billenty zet part-okat (Keyboard
parts) azok PART ON/OFF gombjaival, hogyha szeretné
megduplázni a melódiát egy vagy több hangszer
használatával. Dolgozhat egy második split-el is (90.
oldal).
Megjegyzés: A fenti lépések elvégzése helyett behívhat
egy User programot is a kívánt beállításokkal (lásd 112.
oldal).
(4) Hogyha egy bevezetéssel szeretné indítani a dalt,
nyomja meg az [INTRO] gombot és a VARIATION [1]~[4]
gombok egyikét..
Egy ütem beszámolást követ en az Arranger lejátszás
és a felvétel elindul.
Megjegyzés: A Count-In funkcióval kapcsolatos
részleteket a 73. oldalon találja.
(6) A balkézzel adja meg az akkordokat az Arranger
számára és játssza a dallamot a jobb kézzel.
Megjegyzés: Használhatja a G-70 el adás funkcióit is a
dallam megszólaltatásához. Részletek az 58. oldalon
találhatóak.
(7) A felvétel megállításához végezze el az alábbiakat:
• Nyomja meg az [END/RIT] és egy VARIATION
[1]~[4] gombot. Az Arranger megszólaltat egy lezáró
frázist. Amikor ez befejez dött az Arranger és a
falvétel megáll.
• Nyomja meg a [START/STOP] gombot. Ez megállítja
az Arranger lejátszást és a felvételt.
] gombot. Ez
• Nyomja meg a [PLAY/STOP
megállítja az Arranger lejátszást és a felvételt.
A dal meghallgatása
Most bizonyára szeretné meghallgatni a dalt. Hogyha
elégedett, végezze el a dal mentését (lásd 55. oldal).
(8) Nyomja meg a RECORDER [TOP | ] gombot.
Ezzel a rögzít visszatér az új dal elejére.
(9) Nyomja meg a [PLAY/STOP
elindításához.
] gombot a lejátszás
(10) Nyomja meg ismét a [PLAY/STOP
] gombot és a
[TOP | ] gombot, hogy visszatérjen a dal elejére.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A zene rögzítése 53
Felvétel készítés kíséret nélkül
(10) Lásd A dal meghallgatása .
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy an készítsen felvételt
kíséret nélkül: Az Arranger-t elindíthatja kés bb is (miután
például egy szabad bevezetést játszott). Ez szinkronban fog
megszólalni a dallal.
(1) Nyomja meg a [Rec] gombot, hogy villogjon.
Megjegyzés: Valahányszor megnyomja a [REC ]
gombot és elindítja a felvételt (lásd az alábbiakban) a dal
RAM memória törlésre kerül. Ügyeljen, hogy elmentse az
aktuális dal adatokat, miel tt új dalt rögzít (55. oldal).
Több part hozzáadása
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan rögzítsen újra egy part-ot
(ami nem tetszett), illetve hogyan adjon hozzá további partokat a felvételhez.
El ször tekintse át a már meglév felvételeket és azok
elhelyezkedését:
Az Arranger-b l indultunk ki, ami annyit jelent, hogy az alábbi
sávok most valószín leg adatot tartalmaznak (a nyolc sávot
használó stílusok közül nem mindegyiket tudja az Arranger
egyszerre megszólaltatni.
Arranger part
Felvev sáv
(2) Nyomja meg az EASY SETTING [PIANO] gombot.
(3) Használja a [ SLOW][FAST ] gombokat, a [TAP]
gombot (hogyha a f oldal látható) vagy a
[DATA/ENTRY] tárcsát a tempó beállításához.
Hogyha egy vagy több billenty zet part-ot is rögzített, azok
adatai az alábbi sávokon helyezkednek el.
Billenty zet part
Felvev sáv
(4) Hogyha szeretné elindítani kés bb az Arranger-t,
válasszon egy stílust (lásd 27. oldal) és egy hangszínt a
szóló játékhoz (lásd 29. oldal).
Megjegyzés: A fenti lépések elvégzése helyett behívhat
egy User programot is a kívánt beállításokkal (lásd 112.
oldal).
(5) Nyomja meg a [PLAY/STOP
elindításához.
] gombot a lejátszás
Az UP1/2/3 és/vagy LW1/2 szintén használhatóak további
dob part-okként, hogyha kijelöli azokat egy dob szettre (TONE
[DRUMS] gomb).
Egy ütem beszámolást követ en az Arranger a felvétel
elindul.
Megjegyzés: A Count-In funkcióval kapcsolatos
részleteket a 73. oldalon találja.
(1) El ször válasszon egy sávot a felvétel készítéshez.
Lásd fenti táblázat. A mi példánkban a 11(LW1) sávot
használtuk.
(6) Kezdjen el játszani.
(7) Az Arranger elindításához, nyomja meg a START/STOP]
gombot.
(8) Hogyha a stílus lejátszást a dal vége el tt szeretné
megállítani, nyomja meg az [END/RIT] vagy a
[START/STOP gombot.
Azzel az Arranger megáll de a felvétel folytatódik.
Ez lehet vé teszi, hogy kíséret nélkül improvizáljon.
(9) Nyomja meg a [PLAY/STOP
elindításához.
Az alábbiakban úgy tekintjük, hogy a dallam rögzítése az UP1
part-ra (4-es sáv) történt és most az LW1 part használatával
szeretne további akkordokat hozzáadni..
] gombot a felvétel
(2) nyomja meg a RECORDER [16-TRACK SEQUENCER]
gombot.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Gyors kezdés
54
Ezzel kiválasztotta a legrészletesebb felvétel funkciót ( a
sequencer ). Az alábbi képerny jelenik meg:
(8) Nyomja meg a RECORDER [TOP | ] gombot.
A sequencer visszatér a dal elejére (1-es ütem).
A kijelz jobb oldalán megjelen színes sávok jelzik azokat a
sávokat, melyek már tartalmaznak adatokat.
(9) Nyomja meg a [PLAY/STOP
] gombot.
A sequencer egy ütem beszámolást követ en elindítja a
felvételt.
Megjegyzés: A Count-In funkcióval kapcsolatos
részleteket a 73. oldalon találja.
(3) Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot.
(10) Szólaltassa meg az új part-ot.
(11) Nyomja meg a RECORDER [PLAY/STOP
felvétel megállításához.
] gombot a
Az alábbi képerny jelenik meg:
Az alábbi képerny jelenik meg:
(4) Nyomja meg a [REC TRK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy a felvételhez használni kívánt sávot kiválassza.
A mi példánkban, válassza a 11 -et.
Amennyiben szükséges, nyomja meg a [REC TYPE]
mez t és használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat az LW1 kiválasztásához. Ez
lehet vé teszi, hogy az LW1 part-on egy orgona szólamot
szólaltasson meg (a Harmonic Bar szekcióval) vagy egy
opcionális SRX kártya hangszín rögzítését.
(5) Jelölje ki a kívánt hangszínt a felvételhez kiválasztott
sávra.
Lásd hangszínek kiválasztása a billenty zet part-okra
(29. oldal). Játsszon a billenty zeten, hogy ellen rizze,
hogy a kiválasztott hangszín megfelel-e a felvenni kívánt
part hangulatának.
(6) A RECORDING SELECT gomb ikonok aktiválásával
határozza meg, hogy mit szeretne felvenni.
(7) Ebben a példában kapcsolja be a NOTE, CONTROL
CHANGE, PROGRAM CHANGE és PITCH BEND
lehet ségeket. Részletes leírás a 156. oldalon.
Az új part-ot tartalmazó sáv kiemelésre kerül (bal oszlop)
a könny beazonosítás érdekében. A sor tartalmaz egy
horizontális sávot jelezve, hogy a sáv most adatot
tartalmaz.
(12) Hallgassa meg a dalt (52. oldal).
Hogyha elégedett a dallal, végezze el a mentést. Hogyha
nem elégedett a felvett part-al, lapozzon az 53. oldalra a
Több part hozzáadása részre.
Amennyiben szükséges, nyomja meg a [REC MODE]
mez t és használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat a Replace kiválasztásához.
Megjegyzés: Lapozzon a 159. oldalra, hogyha csak
egyetlen hangot vagy a dal egyéb részletét szeretné
megváltoztatni (ezt nevezzük editálásnak ).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A zene rögzítése 55
A dal mentése
(3) Nyomja meg a [SONG NAME] gomb ikont.
A dalok mentése SMF formátumba történik, ezért a G-70
egység mellett valamennyi SMF kompatíbilis sequencer-el
lejátszhatóak.
(4) Adja meg a nevet:
•
Mozgassa a kurzort a kívánt pozícióra a [ ] és
].gombokkal.
• A számozott gombokkal adjon meg egy karaktert a
kurzor pozícióban. Sok esetben egy mez többszöri
megnyomása szükséges a kívánt karakter
kiválasztásához.
•
Használja az [A/a] mez t, hogy a nagybet és
kisbet között váltson.
• A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott karakter
törlését. Az összes karakter törléséhez tartsa
lenyomva.
•
Nyomja meg a [Space]-t, hogy egy üres karakter
helyet illesszen be.
• Nyomja meg az [Insert]-et, hogy egy karaktert
illesszen be az aktuális kurzor pozícióban. Az adott
pozíció utáni összes karakter egy pozícióval jobbra
mozdul.
Kétféle képen menthet el egy új vagy editált dalt:
•
A [DISK & MEDIA] gomb segítségével és a hozzá tartozó
menüvel (lásd 203. oldal).
•
A [SAVE] mez megnyomásával a 16-sávos Sequencer
oldalon.
Megjegyzés: Hogyha bármikor elhagyja a 16-sávos
sequencer oldalt az [EXIT] gomb megnyomásával a
kijelz n megjelenik a Song has been changed
üzenet, ami rákérdez, hogy szeretné-e menteni a
változtatásokat. A mentéshez nyomja meg a [YES]
mez t.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan mentsen egy dalt a
[SAVE] mez használatával.
(1) A 16-sávos sequencer oldalon, nyomja meg a [SAVE]
mez t.
A kijelz az alábbiak szerint reagál:
(5) Nyomja meg a [FILE NAME] mez t és adja meg a file
nevet. Itt csak nyolc karakter megadására van
lehet sége. Az összes karakter nagybet ket használ.
(6) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a dal mentéséhez. A
kijelz informálja Önt az adat mentésr l, majd visszatér a
SAVE SONG oldalra.
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra vagy a RECORDER [16-TRACK SEQUENCER]
gombot, hogy további sávokat adjon hozzá.
(2) Határozza meg, hová szeretné menteni a dalt:
•
Nyomja meg az [INTERNAL MEMORY] mez t, hogy
célként kiválassza a G-70 bels memóriáját (ez egy
50MB-os hard disk-hez hasonló tároló tartomány).
•
Helyezzen egy floppy lemezt a meghajtóba és
nyomja meg a [FLOPPY] mez t.
• Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY] mez t. Ez
az opció csak akkor elérhet , hogyha egy memória
kártyát helyez a G-70 PCMCIA kártya helyre.
Hogyha a floppy lemez vagy a memória kártya nem
ködik, végezze el a formattálást, majd próbálja
újra. Lásd Formattálás a 208. oldalon.
Megjegyzés: Hogyha a dalt a jelenlegi vagy gyári
New Song ) elnevezése alatt szeretné menteni,
kihagyhatja a 4-5 lépéseket.
Két nevet kell adnia a dalnak: egy SONG NAME (dal
név) és egy FILE NAME (file név). A FILE NAME
lehet vé teszi, hogy a G-70 megtalálja az adott dalt.
A SONG NAME pedig a Song Finder funkció
számára szükséges.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A billenty zet módok
56
4. A billenty zet módok
A KBD MODE beállítás egy önmagában fontos paramétere a G-70 egységnek, mivel meghatározza, hogy melyik part (vagy Tone) és
szekció elérhet . Habár az EASY SETTING gombok automatikusan beállítják ezeket a paramétereket, amennyiben szükségesnek
látja kialakíthat egy saját KBD MODE koncepciót is.
Arranger, Piano és Organ módok
A G-70 három f billenty zet móddal rendelkezik.
ARRANGER, PIANO és ORGAN. Ezeket az EASY SETTING
[ARR] és [PIANO] gombokkal választhat ki.
A harmadik mód (ORGAN) a G-70 egységet egy virtuális
regiszteres orgonává konfigurálja (33. oldal).
Sok esetben az [ARR], [PIANO] vagy [ORGAN] módok egy jó
kiindulási alapot biztosítanak a további finom beállításokhoz.
Válassza az ARR (vagy ORG) módot, amikor szüksége van a
kísér automatika funkcióra és szeretné aktiválni a balkéz
akkord felismerés tulajdonságot (részletek a 80. oldalon
találhatóak). Válassza a PIANO-t a PIANO CHORD
felismeréshez.
Megjegyzés: A gombok egyikének megnyomásával nem
csak a kívánt billenty zet módot válassza ki, de beállít
számos egyéb paramétert is.
Bizonyos esetekben az addig használt part elnémításra kerül.
Egy másik fontos aspektus, hogy a split pont (lásd az
el
ekben) a C3 -ra kerül beállításra az [ARR] vagy
[ORGAN] megnyomása esetén.
ARRANGER módban a billenty zet két részre van felosztva.
A bal oldal az akkordok megszólaltatására szolgál, melyeket
az Arranger a stílus pattern-ek valós idej transzponálására
használ. A jobb oldalon szólaltathatja meg az él dallamot az
Arranger automatikus kíséretéhez. Ez a dallam az Upper1
(UP1) part használatával szólaltatható meg. A gazdagabb
hangzás érdekében további part-okat is hozzáadhat. Lásd 57.
oldal.
Arrenger vezérlés
UP1
Ez a beállítás akkor is használatban van, amikor megnyomja
az [ORGAN] gombot. Továbbá a G-70 bekapcsolja az LW 1
part-ot, amely a bal kézzel szólaltatható meg.
Arrenger vezérlés
+ LW1
UP1
Az EASY SETTING [ARR] gomb megnyomása által
befolyásolt beállítások:
•
SPLIT mód a C4 split pont beállítással. A KBD MODE
[SPLIT] gomb világít.
•
Csak az UP1 part aktív a billenty zet jobb két
tartományában (részletek a 29. oldalon találhatóak).
ZONE= LEFT (80. oldal).
INTELLIGENT akkord felismerés (TYPE, 79. oldal). Egy
gomb (itt az [ARR]) azonban lehet vé teszi, hogy
elkészítse a f paramétereket a kísér automatika
számára ( Arranger ). Az LW 1 part hozzáadásának
kivételével az EASY SETTING [ORGAN] gomb
megnyomásának ugyan az a hatása.
•
•
PIANO módban az Upper1 part (UP1) a teljes
billenty zetre kijelölésre kerül.
Upper 1 (UP1) egy zongora hangszínt használ
Kés bb majd felfedezi, hogy ezt a billenty zet módot
Whole-nak is nevezik és nemcsak zongora hangok
megszólaltatására használható.
Az EASY SETTING [PIANO] gomb megnyomása által
befolyásolt beállítások:
•
Whole mód, csak a UP1 aktív.
•
A The Grand X Tone a UP1-re kerül kijelölésre.
• Arranger ZONE= WHOLE (80. oldal). Nyomja meg a
[START/STOP] gombot az Arranger elindításához és
megállításához. A bels zenei stílusok
kiválasztásával kapcsolatos részleteket a 27. oldalon
találja.
• Arranger TYPE= PIANO STYLE (80. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Split és Whole módok
57
Split és Whole módok
Többé-kevésbé az alábbi képerny jelenik meg.
A SPLIT billenty zet mód használata
A Split annyit jelent, hogy a billenty zet két részre kerül
felosztásra. Az LW1, LW2 és MBS part-okat a bal kézben
használhatja, míg a UP1, UP2, UP3 part-okat a jobb kézben.
(További felosztásokat (split) is használhat a UP1 / UP2 és
UP3 között, lásd Upper 3 Split a 90. oldalon).
LW1, LW2, MBS
UP1, UP2, UP3
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan aktiválja a SPLIT
billenty zet módot.
(1) Nyomja meg a KBD MODE [SPLIT] gombot.
(2) Használja a MAIN SPLIT POINT [ ][ ] mez ket, hogy
kiválassza az új split pontot.
Beállítási tartomány: F1~F#7. A narancssárga billenty k
reprezentálják a jobb kéz tartományt a kijelz n. Ahogy
látja a SPLIT PONT a jobb kéz tartomány legalsó
hangja.
Megjegyzés: A beállítások elmenthet ek egy User
programként, majd visszahívhatóak a kés bbiekben.
Lásd 111. oldal.
A WHOLE mód használata
(2) Nyomja meg a megszólaltatni vagy kikapcsolni kívánt
part-ok PART ON/OFF gombjait (LW2, LW1, stb.) a
kívánt státusz beállításához.
Hogyha egy part bekapcsolt állapotban van, annak
gombja világít.
Megjegyzés: Hogyha szeretné, aktiválhatja a Hold
funkciót az LW 1/2 part-okra. Ebben az esetben elegend
megszólaltatni a hangokat az LW 1/2 part-okkal. Az
Arranger is rendelkezi hasonló funkcióval (ARR Hold).
Továbbá lásd Lower Hold a 92. oldalon.
Megjegyzés: Hogyha egyik PART ON/OFF gomb sem
világít a billenty zeten leütött hangok nem hallhatóak. (Az
Arranger vezérlése ett l függetlenül lehetséges).
Megjegyzés: A beállítások elmenthet ek egy User
programként, majd visszahívhatóak a kés bbiekben.
Lásd 111. oldal.
A Whole annyit jelent, hogy a billenty k ugyan azt a part-ot
(part-okat) triggerelik.
Itt nincs felosztva a billenty zet. Összesen hat part jelölhet ki
a teljes billenty zetre: UP1, UP2, UP3, LW1, LW2 és MBS.
(1) Nyomja meg a KBD MODE [WHOLE] gombot.
A part-ok ki és bekapcsolása
(2) Nyomja meg a megszólaltatni vagy kikapcsolni kívánt
part-ok PART ON/OFF gombjait (LW 2, LW1, stb.) a
kívánt státusz beállításához.
A split pont beállítása
Amikor a [SPLIT] gomb világít a billenty zet két részre van
felosztva. A split pont az EFFECT szabályzó alatt található C
billenty . Ezt a billenty z C4 -nek nevezzük.
Arranger vezérlés
UP1, UP2, UP3
A split pont vonatkozik az Arranger akkord felismerés
tartományára és a SPLIT billenty zet módra egyaránt.
Lehetnek szituációk, ahol az automatikusan kijelölt tartomány,
nem felel meg az elképzelésnek. Ebben az esetben
szükséges a split pont megváltoztatása.
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a KBD MODE [SPLIT]
gombot vagy a SPLIT mez t a kijelz n.
VAGY
Hogyha egy part bekapcsolt állapotban van, annak
gombja világít.
Megjegyzés: Hogyha egyik PART ON/OFF gomb sem
világít a billenty zeten leütött hangok nem hallhatóak. (Az
Arranger vezérlése ett l függetlenül lehetséges).
Ezek mellett: a WHOLE kiválasztása nem azt jelenti,
hogy az Arranger automatikusan kikapcsol vagy nem
használható a továbbiakban. Lásd Arranger Type
(akkord mód) a 80. oldalon.
Megjegyzés: A beállítások elmenthet ek egy User
programként, majd visszahívhatóak a kés bbiekben.
Lásd 111. oldal.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 58
5. Az el adás funkciók használata
Most tekintsük át a G-70 el adás funkcióit. Ezeket
vezérl knek is nevezzük, glissando, hangnyújtás (bending) és
egyéb hatásokkal lehet vé teszik, hogy az el adás kifejez bb
legyen.
Pitch Bend és Moduláció
A G-70 billenty zetének bal oldalán található
BENDER/MODULATION karral két fajta hatást rendelhet
hozzá a billenty zet part hangokhoz (Upper, Lower, M.Bass).
Amennyiben szeretné, ezeket a hatásokat egyszerre is
használhatja.
(1) Nyomja el re a kart, hogyha vibrato (hullámzó) hatást
(2) Nyomja meg a TRANSPOSE [# ] gombot, hogy a G-70
billenty zetét felfelé transzponálja maximum 5 félhang
tartományban.
A transzponálás nem aktív a dob szette használó partokra (vagy a dal dob part-jára).
Hogyha a C hangot az E hangra szeretné transzponálni,
nyomja meg négyszer a [# ] gombot. Hogyha a C
hangot G hangra szertné transzponálni, nyomja meg
ötször a [ b] gombot.
Hogyha szeretne visszatérni az eredeti beállításra (nincs
transzponálás) egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a [ b] és [# ] gombot.
Hogyha az érték eltér a
beállítástól a gombok egyike
világít, jelezve, hogy a Transpose funkció aktív.
A transzponálás intervalluma megjelenik a f oldalon.
szeretne elérni a lejátszott hangokra.
MODULÁCIÓ
Növeli a
hangmagas
ságot
Csökkenti a
hangmagas
ságot
BENDER
A Modulation tengely használható a gyors és lassú Rotary
sebesség kiválasztására is (a HARMONIC BAR és
[ORGAN] hangszíneknél.
(2) Nyomja balra a kart, hogy a leütött hangok
hangmagasságát ideiglenesen csökkentse. A kart jobbra
mozgatva a leütött hangok hangmagassága növekszik.
A Pitch Bend intervallum ( Tartomány ) beállítása a két
félhang.
Megjegyzés: A Pitch Bend nem elérhet a Harmonic
Bar-ok esetében.
A
beállítás egy félhang csökkentésre vonatkozik,
így a C hang leütésekor a
hang szólal meg.
Természetesen ennél a beállításnál az A hang
leütésekor a G# (vagy Ab ) hang szólal meg és így
tovább. A fenti beállítás a [ b] gomb egyszeri
megnyomására vonatkozik.
Megjegyzés: Az itt beállított intervallumok
automatikusan visszaállítják a SINGER KEY
transzponálást (lásd 48. oldal). Valójában a legutolsó
beállítás el ször visszaáll az ORIGINAL-ra az új érték
használata el tt.
A transzponálás intervallum beállítása a kijelz n
(3) Engedje el a kart, hogyha szeretné megsz ntetni az
effekt hatást.
Hogyha a kijelz n, grafikus formában szeretné beállítani a
transzponálást, végezze el az alábbiakat.
Transzponálás
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a TRANSPOSE [ b]
vagy [# ] gombot vagy a [TRANSPOSE] mez t a f
oldalon.
Hogyha a dalt egy meghatározott hangnemben játssza a
Transpose funkció lehet vé teszi, hogy továbbra is ebben a
hangnemben játsszon de a hangok egy másik hangnemben
szólaljanak meg. Ez megkönnyíti az énekesek kísérését,
illetve a zenekari játékot is, mivel az ujjrendek változatlanok
maradhatnak.
(1) Nyomja meg a TRANSPOSE [ b] gombot, hogy a G-70
billenty zetét lefelé transzponálja maximum 6 félhang
tartományban.
(2) A kijelz n nyomja meg azt a billenty t, amelyhez tartozó
hang a C hang leütésekor meg fog szólalni.
Megjegyzés: A
érték beállítása esetén nincs
transzponálás. A beállítások elmenthet ek a User
memóriába (111. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Oktáv 59
(3) Nyomja meg a [KEYBOARD] és/vagy [SONG] mez t,
hogy bekapcsolja azt.
Ezek a mez k lehet vé teszik, hogy meghatározza, mely
part-ot befolyásolja majd a Transpose beállítás.
[KEYBOARD]: A billenty zet part kerül transzponálásra.
Mivel az Arranger hangnem a billenty zeten leütött
hangoktól függ, az Arranger part-ok szintén
transzponálásra kerülnek.
Megjegyzés: A dob szetteket megszólaltató part-ok nem
kerülnek transzponálásra.
[SONG]: A felvett el adás lejátszása közben csak a dal
part-ok kerülnek transzponálásra.
Mindkét opciót használhatja egyszerre is, de legalább az
egyiknek bekapcsolt állapotban kell lenni. A
KEYBOARD -ot használhatja csak a billenty zet part-ok
transzponálására, hogy a megszokott hangnemben
játszhasson, miközben a hangok a dal hangnemében
szólalnak meg.
Megjegyzés: Hogyha szeretné a MIDI úton fogadott
hangjegy üzenetek transzponálását is, állítsa a
TRANSPOSE RX (On/Off) paramétert az ON -ra, lásd
218. oldal.
(2) Nyomja meg a [TUNING] mez t, majd a [MASTER
TUNE] mez t.
(3) Használja a [ b] és [# ] mez ket a G-70
hangmagasságának transzponálásához.
Beállítási tartomány: 6~0~5 (félhang léptékben) A
beállítás a User program szekciók mindegyikére
vonatkozik.
Oktáv
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Az Octave funkció egy másik hasznos paraméter, ami
lehet vé teszi, hogy a kiválasztott part hangmagasságát oktáv
léptékben (12 félhang) tolja el.
Global transzponálás
Jól kihasználhatja a funkció el nyeit szóló part-okra, ahol
szükséges, hogy a UP1 és UP2 part azonos hangot
triggereljen, miközben a UP2 egy oktávval feljebb vagy lejjebb
játszik. A funkció egy másik felhasználása, hogy elérhet vé
váljanak a G-70 új
Tone zajai .
Ez csak akkor m ködik, hogyha a (MBS, LW2, LW1, UP3,
UP2, UP1) billenty zet part-okat WHOLE módban használja
(57. oldal). SPLIT mód esetén a hangokat csak egy
meghatározott pontig (split pont) használhatja. A zajok
eléréséhez válassza a
beállítást. Ez annyit jelent, hogy a
tényleges hangokat kell játszania a billenty zet jobb oldalán,
mivel a teljes part/Tone lefelé van transzponálva.
Ez egy master transzponálás , ami az összes G-70 szekciót
transzponálja. Az értéke hozzáadódik az aktuális
transzponálás intervallumhoz (Singer Key-hez és User
program transzponáláshoz). A funkció a G-70 kikapcsolásáig
vagy a
érték beállításáig marad érvényben.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Ez a paraméter hasznos az olyan dob szett hangok
triggerelésénél is, melyek nem elérhet ek a billenty zet
normál beállításánál. Tartsa szem el tt, hogy 76 billenty áll
rendelkezésére, miközben néhány dob szett 128 billenty re
ajánl fel hangszíneket a MIDI szabvány által támogatva.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 60
Végül akkor is szüksége lehet erre a pereméterre, amikor
szeretné kihasználni az UPPER 3 SPLIT funkciót (lásd 90.
oldal) és szeretné elkerülni, hogy az UP 3 hangok túl magasra
kerüljenek.
(1) Használja a TONE ASSIGN gombokat, hogy kiválassza
azt a billenty zet part-ot, melyet oktáv léptékben szeretne
transzponálni.
(2) Hogyha nem a f oldal látható, nyomja meg az [EXIT]
gombot többször a megjelenítéséhez.
(3) Használja az OCTAVE [ ][ ] mez ket és állítsa be a
kívánt intervallumot (max. 4 oktáv felfelé és lefelé).
(3) A PARTS oszlopban nyomjon meg egy mez t, hogy
kiválassza azt a billenty zet part-ot, melynek billentés
érzékenységét szeretné megváltoztatni.
(4) Nyomjon meg egy mez t CURVE oszlopban, hogy
beállítsa a kívánt billentés érzékenységet.
[LOW ]: Akkor válassza ezt a beállítást, hogyha
elektromos orgonán játszik vagy amikor nem szeretné,
hogy a játék dinamika túl nagy hanger változásokat
idézzen el .
[MID]: Közepes billentés érzékenység. A billentés
er ssége el idéz hanger változást, de a maximum
hanger elérése egyszer bb, mint a LOW beállításnál.
(Ez az alap beállítás.)
[HIGH]: Akkor válassza ezt a beállítást, hogyha
maximális zenei kifejez er vel kíván játszani. A
billenty k leütés er sségének kis mértékben történ
megváltoztatása jól kivehet hanger változásokat
eredményez. Ebben az esetben is er teljesen kell leütni
a billenty t a maximum hanger eléréséhez.
Velocity kapcsolás (Min és Max)
(4) Amennyiben szükséges, ismételje meg ugyan ezt a
fennmaradó billenty zet part-okra.
Billentés érzékenység (velocity
sensitivity)
Természetesen a G-70 billenty zete billentés érzékeny.
Ez lehet vé teszi a billenty zet part-ok hangszínének és
hangerejének vezérlését, függ en a billenty k leütésének
er sségét l.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [SPLIT & TOUCH] mez t, majd a [KEY
TOUCH] mez t.
Meghatározhatja a legmagasabb (MAX) és legalacsonyabb
(MIN) velocity értéket, ami majd a kiválasztott part-ot
triggereli. Ez valószín leg csak akkor hasznos, amikor két
billenty zet part-ra van kijelölve. Ne változtassa meg ezeket
az értékeket, amennyiben nem kíván kiegészít partot
használni, mivel egyébként csodálkozni fog, hogy az LW1
part, például, csak magas vagy csak alacsony velocity
értékkel szólal meg.
A MIN és MAX beállítás hatásosan használható, hogy két
Tone között váltogasson a billenty k er sebb vagy gyengébb
leütésével. Ezáltal két hangszínt váltogathat. Tekintse át a
következ példát:
Mindkét part legyen bekapcsolva. Ezek a beállítások lehet vé
teszik, hogy például az 1-105 velocity értékek a Bandoneon
hangszínt, míg a 106 feletti velocity értékek csak a heged t
triggereljék.
Bróbálja ki hatásos lesz.
Ez számos egyéb lehet séget is magában rejt. Hogyha
például a 80/MAX= 127 értéket használja a MELODY INTELL
part-ra (76. oldal) az automatikus harmóniák hozzáadása
csak akkor történik meg, amikor igazán hallani szeretné
azokat.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Mester hangolás 61
Mester hangolás
Aftertouch
Ez valójában nem egy el adás funkció, de lehet vé teszi,
hogy a G-70 egységet olyan akusztikus hangszerekhez
hangolja, melyek nem hangolhatóak.
A G-70 egység utánnyomás érzékeny (Aftertouch sensitive)
billenty zettel rendelkezik.
Hasonlóan az utánnyomást támogató egyéb
berendezésekhez a G-70 is csatorna Aftertouch üzeneteket
generál, ami annyi jelent, hogy minden egyes MIDI csatorna
(vagy part) egy Aftertouch üzenetet küld ki.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Az Aftertouch üzenetek generálása a billenty k leütését
követ utánnyomással történik. Ez a hatás hasonló a
BENDERIMODULATION kar használatakor létrejöv
hatáshoz: megváltoztathatja a hangmagasságot, módosíthatja
a hanger t és a moduláció intenzitását stb.
A G-70 egység esetében azonban az Arranger és Vocal
Harmonist vezérlését is lehet vé teszi.
Az Aftertouch adatok fogadása csak az alábbi csatornákon
lehetséges: Upper 1/2/3, Lower 1/2 és az Arranger.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
(2) Nyomja meg a [TUNING] mez t, majd a [MASTER
TUNE] mez t.
(3) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát, hogy beállítsa a
kívánt hangolást.
Alap beállítás: 440Hz . Erre az értékre a [440.0Hz]
megnyomásával térhet vissza.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [SPLIT&TOUCH] mez t, majd az [AFTER
TOUCH] mez t.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
A Global Transpose paraméterekkel kapcsolatos
részleteket a 59. oldalon talál.
(3) Nyomja meg azt a part mez t, melynek Aftertouch
reagálását szeretné megváltoztatni.
(4) Nyomja meg azt a mez t, melyhez az Aftertouch által
vezérelni kívánt funkció vagy paraméter tartozik.
Megjegyzés: Az Aftertouch csak egy irányban m ködik
(vagy pozitív vagy negatív értékeket generál).
•
Off A kérdéses part nem reagál az Aftertouch
üzenetekre.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 62
•
•
•
•
•
•
•
Filter Up A kiválasztott part-ra kijelölt Tone vágó
frekvenciája megnövelhet (így a hangszín fényesebb
lesz).
Megjegyzés: Függ en a TVF Cutoff paraméterre
beállított értékt l (127. oldal), ennek a paraméternek
elképzelhet , hogy nincs hatása. Ugyan ez igaz azokra a
hangokra, melyek vágó frekvenciája a maximum értékre
lett beállítva.
Filter Down A kiválasztott part-ra kijelölt Tone vágó
frekvenciája lecsökkenthet (így a hangszín tompább
lesz).
Megjegyzés: Függ en a TVF Cutoff paraméterre
beállított értékt l (127. oldal), ennek a paraméternek
elképzelhet , hogy nincs hatása. Ugyan ez igaz azokra a
hangokra, melyek vágó frekvenciája a minimum értékre
lett beállítva.
Modulation Akkor válassza ezt a funkciót, amennyiben
szeretné, hogy az Aftertouch megduplázza a
BENDER/MODULATION kar moduláció funkcióját.
Pitch Up A billenty utánnyomásával a hangot felfelé
nyújthatja két félhang tartományban.
Pitch Down A billenty utánnyomásával a hangot lefelé
nyújthatja két félhang tartományban.
Volume Up Ez a beállítás lehet vé teszi, hogy a
billenty utánnyomásával növelje a kiválasztott part
hangerejét.
Volume Down Ez a beállítás lehet vé teszi, hogy a
billenty utánnyomásával csökkentse a kiválasztott part
hangerejét.
Megjegyzés: A kérdéses part-ra kijelölt Aftertouch
beállítások érvényben maradnak akkor is, hogyha egy
másik hangszínt választ ki arra a part-ra.
•
•
•
•
•
Fill Down A Fill-In triggerelése, ami átvezet az el
variációra (pl: a MAIN -r l a MAIN -re.). Ezt a
funkciót maximum háromszor használhatja a
legegyszer bb szint ( Variation 1 ) eléréséhez. Hogyha a
legegyszer bb szint elérése után ismét használja az
Aftertouch funkciót, semmi sem fog történni. A
legmagasabb szintre ( Variation 4 ) történ
visszaléptetés nem lehetséges.
Variation Up Ezzel kiválaszthatja az Arranger által
megszólaltatni kívánt következ stílus variációt (pl: a
MAIN
után a MAIN -t). Ezt a funkciót maximum
háromszor használhatja a legösszetettebb szint
Variation 4 ) eléréséhez.
Variation Down Ezzel kiválaszthatja az Arranger által
megszólaltatni kívánt el
stílus variációt (pl: a MAIN
után a MAIN -at). Ebben az esetben azonban nincs
Fill-In a következ variáció elindítása el tt. Ezt a funkciót
maximum háromszor használhatja a legegyszer bb szint
Variation 1 ) eléréséhez.
Intro Ebben az esetben az Aftertouch lehet vé teszi,
hogy egy INTRO pattern-t válasszon ki az éppen aktív
zenei stílusra. Az Intro az éppen aktív variáció szinten fog
megszólalni (1~4).
Ending Ebben az esetben az Aftertouch lehet vé teszi,
hogy egy ENDING (lezárás) pattern-t válasszon ki az
éppen aktív zenei stílusra. Az Ending frázis az éppen
aktív variáció szinten fog megszólalni (1~4).
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Hogyha megnyomja az ARRANG-t
Az Aftertouch funkciót használhatja az Arranger vezérlésére
is. Hogyha megnyomja az [ARRANG] mez t a
TOUCH/AFTER TOUCH oldalon az alábbi képerny jelenik
meg:
ASSIGN SW gombok
Az ASSIGN SW [1] és [2] gombok, lehet vé teszik egy
funkció gyors elérését, melyet egyébként csak a kijelz n
keresztül, több lépésben tudna elérni.
El ször az ASSIGN SW [1] a Fade In indítását végzi, míg az
ASSIGN SW [2] a Fade Out elindítását. Részletek az 138.
oldalon találhatóak.
Megjegyzés: Az ARRANG kiválasztása nem törli a
billenty zet partok Aftertouch beállításait.
Megjegyzés: A kiválasztott funkció triggerelése akkor is
megtörténik,, hogyha az Aftertouch üzenetek generálása kívül
esik az akkord felismerés tartományon (lásd az alábbiakban).
•
•
•
Off Az Arranger nem reagál az Aftertouch üzenetekre.
Fill Up A Fill-In triggerelése, ami átvezet a következ
variációra (pl: a MAIN -r l a MAIN -re.). Ezt a
funkciót maximum háromszor használhatja a
legösszetettebb szint ( Variation 4 ) eléréséhez. Hogyha
a legösszetetteb szint elérése után ismét használja az
Aftertouch funkciót, semmi sem fog történni. A
legalacsonyabb szintre ( Variation 1 ) történ
visszaléptetés nem lehetséges.
Fill Remain Ez szintén elindítja a Fill-In-t, de nem vezet
át egy következ MAIN pattern-re.
Hogyha az [1] és [2] gombot egy másodpercnél tovább
lenyomva tartja, elérheti azt az oldalt, ahol egyéb funkciókat is
kijelölhet erre a két gombra. Az ASSIGN SW funkciók
elmenthet ek egy User program részeként.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
ASSIGN SW gombok
63
•
A megnyomott és lenyomva tartott gomb világítani kezd
a kijelz n.
(1) Hogyha a másik gombra szeretne kijelölni egy funkciót,
nyomja meg azt a gombot a kijelz n.
•
•
(2) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza az alábbi funkciók egyikét.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Off A kiválasztott ASSIGN SW gomb nem
rendelkezik funkcióval.
Rotary HB Slow/Fast Lehet vé teszi, hogy
kiválassza a Rotary effekt lassú vagy gyors
sebességét. Ez csak abban az esetben lehetséges,
hogyha a Harmonic Bar-okat a UP1, LW1 és/vagy
MBS part-ok használják.
Rotary HB On/Off Ezzel ki és bekapcsolhatja a
Rotary effektet. Ez csak abban az esetben
lehetséges, hogyha a Harmonic Bar-okat a UP1,
LW1 és/vagy MBS part-ok használják.
Fade In A Fade In egy olyan funkció, melyet
alkalmanként használhat. Amikor használatban van
ez a funkció a gomb ([1] es vagy[2]-es) villog. A
Fade-In annyit jelent, hogy az Arranger és
billenty zet együttes hangereje fokozatosan
növekszik, azt a benyomást keltve, hogy már hosszú
ideje játszik a tényleges megszólalást megel
en.
A hanger automatikusan a nulla szintre lép, majd
fokozatosan növekszik a [MASTER VOLUME]
gombbal meghatározott szintre. Amikor a Fade In
befejez dött az ASSIGN SW gomb indikátora
kialszik.
Fade Out A Fade Outs (elhalkulás) hatások
rendkívül népszer ek a pop zenében és lehet vé
teszik, hogy egy dalt az eredetihez hasonlóan
fejezzen be. Ennek érdekében nyomja meg az
ASSIGN SW gombot, hogy villogjon. A hanger
fokozatosan csökkenni kezd a nulla szint eléréséig
(az indikátor folyamatosan világít).
Scale Upper Lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt
skála hangolást (Scale Tune, lásd 71. oldal) a három
Upper part-ra.
Scale Lower Lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt
skála hangolást (Scale Tune, lásd 71. oldal) a három
Lower part-ra.
Half Bar on Fill In Az ASSIGN SW gomb lehet vé
teszi a Half Bar funkció ki és bekapcsolását.
Bizonyos 4/4 es pop dalok tartalmaznak olyan
ütemeket, melyekben csak két ütés található. Egy
ilyen ütem általában az els és második téma között
helyezkedik el. A felezett ütem használatának másik
kedvenc pozíciója a refrén vagy átvezetés vége.
Ezzel a funkcióval a G-70 lehet vé teszi, hogy
tökéletesen reprodukálja ezeket az anomáliákat . Ez
nem változtatja meg a stílus lejátszás egészét. A
Half Bar funkció csak a Fill-In elindításakor lép
életbe, lejátssza a fél ütemes Fill-In-t, majd visszaáll
a normál 4/4-es ütem mutató.
Arranger Hold Lehet vé teszi az Arranger Hold
function ki és bekapcsolását. Lásd 80. oldal.
Dynamic Arranger Lehet vé teszi a Dynamic
Arranger funkció ki és bekapcsolását. Részletek az
80. oldalon találhatóak.
•
•
•
•
•
Arr Chord Off Lehet vé teszi, hogy kikapcsolja az
Arranger akkord felismerés funkcióját. Ebben az
esetben csak a csak a dob/ üt s partok használata
lehetséges az adott stílusban. Lásd 79. oldal.
Arranger RIT Tempo Lehet vé teszi az Arranger
RIT funkciójának elindítását, lásd 82. oldal.
Arranger ACC Tempo Lehet vé teszi az Arranger
ACC funkciójának elindítását, lásd 82. oldal.
Reset/Start Tempo Ez a funkció lehet vé teszi,
hogy az arranger-t a kiválasztott stílus pattern els
ütésén indítsa el, amikor megnyomja az ASSIGN
SW gombot.
Ezt akkor használhatja, amikor egy énekest vagy
szólistát kísér, akinek a tempója kissé hullámzik, így
az Arranger néhány ütéssel elcsúszhat.
Keyboard Exchange UP2/1 Lehet vé teszi, hogy
kikapcsolja az UP1 part-ot és aktiválja az UP2 part-ot
és fordítva.
Megjegyzés: Hogyha sem az UP1, sem az UP2 part
nincs bekapcsolva, az ASSIGN SW gomb el szöri
megnyomása aktiválja az egyiket a kett közül.
Keyboard Exchange UP2/1 Lehet vé teszi, hogy
kikapcsolja az LW1 part-ot és aktiválja az LW2 partot és fordítva.
Megjegyzés: Hogyha sem az LW1, sem az LW2
part nincs bekapcsolva, az ASSIGN SW gomb
el szöri megnyomása aktiválja az egyiket a kett
közül.
MBass/Keyboard Arranger Lehet vé teszi, hogy az
Arranger Chord paramétert az Off (az akkord
felismerés és ABS felismerés kikapcsolva, lásd 80.
oldal) státuszra állítsa és ugyanakkor kiválassza a
SPLIT billenty zet módot és aktiválja az MSB part-ot
és fordítva.
Megjegyzés: Az ASSIGN SW gomb
megnyomásával és az említett funkció kijelölésével
az Arranger-t nem állítja meg. Hogyha bekapcsolja
az Arr Hold funkciót (80. oldal), az utoljára felismert
akkord tovább szól, így az MSB part beleolvad a
kíséretbe. Ezért javasoljuk, hogy jerlölje ki az
Arranger Hold funkciót (lásd fent) az ASSIGN SW
gombra és használja a gombot az Arranger Hold
funkció ki és bekapcsolására, hogy az Arranger
csak a dob pattern-jét szólaltassa meg a kiválasztott
stílusnak.
Piano/Standard Az ASSIGN SW gomb
megnyomásával a Standard és Piano Style Arranger
Chord módok között válthat. Hogyha az utóbbit
válassza az akkord felismerés tartomány
automatikusan a LEFT-re kerül beállításra (80.
oldal). Hogyha a Piano Style kerül kiválasztásra az
akkord felismerés automatikusan a WHOLE beállítás
lesz. Továbbá az Upper1 part bekapcsol
(amennyiben kikapcsolt állapotban volt).
(3) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 64
A D Beam vezérl használata
A D Beam vezérl lehet vé teszi, hogy a kéz leveg ben
történ mozgatásával az el adás számos aspektusát
vezérelje. Egyetlen dologra kell ügyelnie, hogy a kéz
mozgása a vezérl szemek érzékelésének tartományán (kb.
40cm) belül essen. A kéz mozgásait a vezérl zenei kifejez
eszközökké alakítja.
El ször próbálja ki a DJ GEAR funkciókat.
(1) Nyomja meg a D BEAM gombot, ami a használni kívánt
funkcióra van kijelölve (itt a [DJ GEAR] gomb):
D Beam funkciók
A D Beam Controller két érzékel vel rendelkezik, melyek a
mozgásokat figyelik (kéz vagy test mozgás) az érzékelés
tartományon belül. A mozgásokat ezután átalakítják MIDI
üzenetekké, melyek számos paraméterre kijelölhet ek.
(1) Hogyha egy másik funkciót szeretne kijelölni a D Beamre, anélkül, hogy ténylegesen kiválasztaná azt, nyomja
meg és tartsa lenyomvaa D Beam gombot, amely a
kívánt funkcióra van kijelölve.
Hogyha szeretné ezt a funkciót bekapcsolni, nyomja meg
kissé a megfelel gombot.
Ez bekapcsolja a D Beam vezérl t, miközben a kijelz az
alábbira vált:
Összesen négy csoport elérhet (DJ GEAR, SOUND
EFX, INSTRUM. és CONTROLS).
(2) Nyomja meg azt a mez t, amely a kívánt funkciót
tartalmazza (lásd az alábbiakban).
(2) Indítsa el a stílus (25. oldal) vagy dal (38. oldal)
lejátszását.
(3) Mozgassa a kezét a D Beam vezérl
távolítsa a kezét azoktól.
szemek felé, majd
(3) Használja a [DJ GEAR], [SOUND EFX], [INSTRUM] és
[CONTROLS] mez ket, hogy kiválassza a többi csoportot
és a kívánt funkciót.
Mind a négy csoport kijelölése (DJ GEAR, SOUND EFX,
INSTRUM, CONTROLS) mentésre kerül egy User
program részeként (csoportonként egy). Így játék közben
is tudja a csoportokat váltogatni, miközben használhatja
a kedvenc beállítást.
DJ Gear
•
A VinylRPM effekt fog megszólalni.
Most hozzon létre néhány scratch hatást
(4) Nyomja meg a [SCRATCH] mez t.
(5) Mozgassa ismét a kezét a D Beam vezérl szemek felé,
majd távolítsa a kezét azoktól.
A scratch hang fog megszólalni.
Próbáljon ki néhány egyéb effektet a [SOUND EFX],
[INSTRUMENTS] és [CONTROL] mez k
megnyomásával, majd a kívánt opció kiválasztásával.
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
•
•
•
•
Vinyl RPM Ez a funkció lehet vé teszi, hogy szimumálja
egy lemezjátszó korong manuális forgatását, hogy
meghatározza a lejátszás kezdetének helyét.
Cutting Ez egy nagyon hastásos sz
effekt, amely
ritmikusan elnyomja a magas frekvenciákat (ahogy néha
egy DJ teszi).
TT Motor a lemezjátszó korong hirtelen megállításának
hanghatását szimulálja: a lejátszás sebesség csökken, a
hangmagasság leesik és dörmög hanghatás jön létre.
Scratching A D Beam Controller képes Scratc zajok
létrehozására. Ezt bizonyára ismeri, vagy mégsem?
Tape Rewind Egy kazettás magnó a lejátszás
megállítása nélkül történ -visszatekerésének
hanghatását szimulálja ( a zene gyors lejátszása
visszafelé).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A D Beam vezérl használata
65
Hang effektek (Sound EFX)
Ezáltal különböz zajokat adhat a zenéhez a kéz D Beam
vezérl felett történ mozgatásával. Az alábbiakban ezeket
mutatjuk be: próbálja ki ezeket!
•
•
•
•
Hogyha szükséges használja a [PAGE 1]~[PAGE 3] mez ket,
hogy egy másik oldalra lépjen.
•
Instrum
Ebben az esetben a D Beam hangokat szólaltat meg.
Ezeknek a pattern-eknek a az akkordjai és hangmagassága
függ a billenty zeten lejátszott hangoktól. Próbálja ki a
lehet ségeket. Ez a legegyszer bb módja a hangzások
megismerésének.
•
•
Használja a [PAGE 1]~[PAGE 2] mez ket, hogy oldalt
váltson.
Vezérlések (Controls)
Ezen az oldalon olyan opciókat talál, melyekkel a G-70
funkcióit vezérelheti.
•
•
•
•
•
•
Használja a [PAGE 1]~[PAGE 4] mez ket, hogy oldalt váltson
.
Megjegyzés: Hogyha szeretné a D Beam vezérl t használni
az arranger vezérlése közben, a Hold funkció aktiválása jó
ötletnek t nhet (80. oldal).
•
Start/Stop Style Függ en az aktuális Arranger
kondíciótól (folyamatban van-e a lejátszás vagy sem)
egyetlen mozdulat a D Beam felett elindítja vagy
megállítja azt. A második mozdulat elindítja vagy
megállítja az Arranger-t.
Start/Stop Song Függ en az aktuális Recorder
kondíciótól (folyamatban van-e a lejátszás vagy sem) egy
mozdulat a D Beam felett elindítja vagy megállítja azt. A
második mozdulat elindítja vagy megállítja a dalt.
Fade Out A Fade Outs (elhalkulás) hatások rendkívül
népszer ek a pop zenében és lehet vé teszik, hogy egy
dalt az eredetihez hasonlóan fejezzen be. Ennek
érdekében mozgassa a kezét a D beam tartományon
belül. A hanger fokozatosan csökkenni kezd a nulla
szint eléréséig.
Auto Fill Lehet vé teszi az [AUTO FILL IN] gomb ( és
funkció) ki és bekapcsolását.
Fill Up A Fill-In triggerelése, ami átvezet a következ
variációra (pl: a MAIN -r l a MAIN -re.). Ezt a
funkciót maximum háromszor használhatja a
legösszetettebb szint ( Variation 4 ) eléréséhez. Hogyha
a legegyszer bb szint elérése után ismét használja a D
Beam funkciót, semmi sem fog történni. A
legalacsonyabb szintre ( Variation 1 ) történ
visszaléptetés nem lehetséges.
Fill Down A Fill-In triggerelése, ami átvezet az el
variációra (pl: a MAIN -r l a MAIN -re.). Ezt a
funkciót maximum háromszor használhatja a
legegyszer bb szint ( Variation 1 ) eléréséhez. Hogyha
ismét használja a D Beam funkciót, semmi sem fog
történni. A legmagasabb szintre ( Variation 4 ) történ
visszaléptetés nem lehetséges.
ADrum On/Off Ez a beállítás lehet vé teszi az Arranger
A Drums part-jának ki és bekapcsolását a D beam
segítségével. Kombinált ki és bekapcsolás opciók is
elérhet ek (lásd az alábbiakban).
ABass On/Off Ez a beállítás lehet vé teszi az Arranger
ABass part-jának ki és bekapcsolását a D Beam
segítségével.
Accomp On/Off Ez a beállítás lehet vé teszi az
Accompainment part-ok (ACC 1-6) ki és bekapcsolását a
D Beam segítségével.
ABs+ADr On/Off Ez a beállítás lehet vé teszi az ABass
és ADrums part-ok ki és bekapcsolását a D Beam
vezérl vel.
ABs+Acc On/Off Ez a beállítás lehet vé teszi az ABass
és ACC 1-6 part-ok ki és bekapcsolását a D Beam
vezérl vel.
ADr+Acc On/Off Ez a beállítás lehet vé teszi az
ADrums és ACC 1-6 part-ok ki és bekapcsolását a D
Beam vezérl vel.
Tempo Up Akkor válassza azt az opciót, hogyha
szeretné felgyorsítani az aktuális Recorder vagy Arranger
tempót. Hogyha elveszi a kezét a D Beam tartományról,
visszatér az eredeti tempó értékre.
Tempo Down Akkor válassza azt az opciót, hogyha
szeretné csökkenteni az aktuális Recorder vagy Arranger
tempót. Hogyha elveszi a kezét a D Beam tartományról,
visszatér az eredeti tempó értékre.
Megjegyzés: A
megjelöléssel ellátott opciók csak az
éppen aktív billenty zet part-okra kerülnek kijelölésre.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 66
•
•
•
•
•
•
•
Pitch Upº A kéz D Beam felett történ mozgatásával
generálhat egy 64 (nincsPitch Bend) és 127
(maximum felfelé nyújtás) közötti értéket.. Hogyha elveszi
a kezét a D beam tartományról (40-cm-nél magasabbra
vagy oldal irányban) az érték visszatér a 64 -re (nincs
Pitch Bend). A maximum nyújtás intervallum két félhang.
Pitch Downº A kéz D Beam felett történ mozgatásával
generálhat egy 64 (nincsPitch Bend) és
(maximum
lefelé nyújtás) közötti értéket.. Hogyha elveszi a kezét a
D beam tartományról (40-cm-nél magasabbra vagy oldal
irányban) az érték visszatér a 64 -re (nincs Pitch Bend).
D Modulationº Akkor válassza ezt a funkciót,
amennyiben szeretné, hogy a D Beam megduplázza a
BENDER/MODULATION kar moduláció funkcióját.
Cut&Reso Upº (Csak az Upper1, 2-re és/vagy 3-ra) A
kezét a D Beam felett mozgatva az aktuális TVF Cutoff
értéket módosíthatja (lásd még127. oldal) az Upper1/2/3
part-okra. A Resonance paraméter a maximális +63
érték lesz, miközben a vágó frekvencia a
(nincs
változás) és +63 (maximum érték) között
szabályozható. Ez lehet vé teszi a Dance/Techno
zenékben gyakran használt sz
hatások létrehozását.
Hogyha a kezét elveszi a D beam tartományról a
Resonance és TVF Cutoff visszatérnek az eredeti
értékekre ( = nincs változás).
Megjegyzés: Hogyha a TVF Cutoff már a 63 értékre
van beállítva, ez tovább nem növelhet a D Beam
vezérl használatával. Ebben az esetben az alábbi opció
használata célszer bb. Tartsa szem el tt., hogy bizonyos
hangok már az elérhet legmahasabb TVF Cutoff értéket
használják, ebben az esetben több felhang hozzáadása a
sz
további nyitásával sem lehetséges.
(Cut&Reso Downº (Csak az Upper1, 2-re és/vagy 3-ra)
A kezét a D Beam felett mozgatva az aktuális TVF Cutoff
értéket módosíthatja (lásd még127. oldal) az Upper1/2/3
part-okra. A Resonance paraméter a maximális +63
érték lesz, miközben a vágó frekvencia a
(nincs
változás) és -63 (minimum érték) között szabályozható.
Hogyha a kezét elveszi a D beam tartományról a
Resonance és TVF Cutoff visszatérnek az eredeti
értékekre ( = nincs változás).
Megjegyzés: A TVF Cutoff frekvencia nem csökkenthet
tovább, hogyha a TVF Cutoff aktuális beállítása a +-64
érték.
Arpeggio Oct 1/2/3 A kezét a D beam felett mozgatva
Arpeggio-kat (akkord bontásokat) szólaltathat meg az
aktuális dal kiemelt hangjai alapján. A kiválasztott
beállítástól függ en az akkor bontások az 1-3 oktáv
tartományt használják.
Megjegyzés: Ne felejtsen el kijelölni egy megfelel
hangot (Tone) az LW2 part-re, amely a D Beam partként viselkedik.
Chord Oct 1/2/3 Hogyha a kezét a D Beam
tartományon belül tartja a D Beam part az aktuális dal
kiemelt hangjai alapján szólal meg. Ezáltal szinkópált
fúvós vagy gitár beütéseket adhat a dallamhoz. Ezek a
hangok a 100 -as velocity értéken szólalnak meg. A
szám (1,2 és 3) az oktáv tartományt jelölik. 1= Ab3~G4,
2= Ab4~G5 and 3= Ab5~G6. Hogyha a kezét elveszi a D
Beam tartományról a D Beam part a továbbiakban nem
szólaltatja meg az akkordot.
Megjegyzés: Ne felejtsen el kijelölni egy megfelel
hangot (Tone) az LW2 part-re, amely a D Beam partként viselkedik.
•
•
Minus One Hogyha a kezét a D Beam tartomány fölé
helyezi, kikapcsolhatja a [MINUS ONE] gombbal
elnémítható part-okat (41. oldal).
Rotary Slow/Fast Lehet vé teszi, hogy kiválassza a
Rotary effekt lassú vagy gyors sebességét. Ez csak
akkor m ködik, hogyha a Rotary effekt effekt van éppen
kijelölve a Multi-FX-re.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Opcionális lábkapcsolók használata
67
Opcionális lábkapcsolók
használata
FC7 PEDAL
A G-70 lehet vé teszi, hogy csatlakoztasson egy opcionális
FC-7 lábkapcsoló pedált az FC7-PEDAL aljzatra.
Alap beállításként a pedál az Arranger vezérlésre van
beállítva. Természetesen egyéb funkciók is kijelölhet ek a
pedálra.
Megjegyzés: Az FC-7 kijelölések a G-70 egészére
vonatkoznak és nem kerülnek mentésre egy független User
program részeként. Ezért egy újabb User program
kiválasztása nem elegend az FC-7 konfigurálásához. A
kijelöléseket mentenie kell (együtt az összes user
programmal) a User program szettek mentése funkcióval,
lásd 204. oldal.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [FOOT CONTROLLER] mez t, majd a
[FC-7] mez t.
Megjegyzés: Az FC-7 kijelölések a G-70 egészére
vonatkoznak és nem kerülnek mentésre egy független
User program részeként.
(3) Nyomja meg azt a pedál mez t, melyre szeretne egy új
funkciót kijelölni.
Példa: hogyha jobbról a második pedál kijelölését
szeretné megváltoztatni, nyomja meg a last-but-one
mez t.
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt funkciót.
•
Start/Stop, Intro, Variat 1, Variat 2, Variat 3, Variat 4,
Ending Ezek az FC-7 lábkapcsolók alap beállításai
(1~7). Ezek megduplázzák a STYLE CONTROL gombok
funkcióit.
•
MBass/KBD Arranger Lehet vé teszi, hogy az Arranger
Chord paramétert az Off (az akkord felismerés és ABS
felismerés kikapcsolva, lásd 80. oldal) státuszra állítsa és
ugyanakkor kiválassza a SPLIT billenty zet módot és
aktiválja az MSB part-ot és fordítva.
Megjegyzés: A lábkapcsoló megnyomásával és az
említett funkció kijelölésével az Arranger-t nem állítja
meg. Hogyha bekapcsolja az Arr Hold funkciót (80. oldal),
az utoljára felismert akkord tovább szól, így az MSB part
beleolvad a kíséretbe. Ezért javasoljuk, hogy jelölje ki az
Arranger Hold funkciót (lásd fent) az ASSIGN SW
gombra és használja a gombot az Arranger Hold funkció
ki és bekapcsolására, hogy az Arranger csak a dob
pattern-jét szólaltassa meg a kiválasztott stílusnak.
• Piano/Standard A Standard és Piano Style Arranger
Chord módok között válthat. Hogyha az utóbbit válassza
az akkord felismerés tartomány automatikusan a LEFT-re
kerül beállításra (80. oldal). Hogyha a Piano Style kerül
kiválasztásra az akkord felismerés automatikusan a
WHOLE beállítás lesz. Továbbá a KBD MODE [WHOLE]
gomb bekapcsol és az Upper 1 part kerül aktiválásra
(hogyha kikapcsolt állapotban volt).
• Half Bar on Fill In A kijelölt lábkapcsoló lehet vé teszi a
Half Bar funkció ki és bekapcsolását. Bizonyos 4/4 es
pop dalok tartalmaznak olyan ütemeket, melyekben csak
két ütés található. Egy ilyen ütem általában az els és
második téma között helyezkedik el. A felezett ütem
használatának másik kedvenc pozíciója a refrén vagy
átvezetés vége. Ez nem változtatja meg a stílus lejátszás
egészét. A Half Bar funkció csak a Fill-In elindításakor lép
életbe, lejátssza a fél ütemes Fill-In-t, majd visszaáll a
normál 4/4-es ütem mutató.
• Arr Chord Off Lehet vé teszi, hogy kikapcsolja az
Arranger akkord felismerés funkcióját. Ebben az esetben
csak a csak a dob/ üt s partok használata lehetséges az
adott stílusban. Lásd továbbá 79. oldal.
• Arranger Hold Lehet vé teszi az Arranger Hold function
ki és bekapcsolását. Lásd 80. oldal.
• Dynamic Arranger Lehet vé teszi a Dynamic Arranger
funkció ki és bekapcsolását. Részletek az 80. oldalon
találhatóak.
•
Arranger RIT Tempo, Arranger ACC Tempo A kijelölt
lábkapcsoló ugyan az a funkciót tölti be, mint a RIT vagy
ACC paraméterek (82. oldal).
•
Arranger Default Tempo A kijelölt FC-7 lábkapcsoló
lehet vé teszi, hogy visszaállítsa az Arranger tempót az
alap értékre (melyet a stílus alap beállításként hordoz).
•
Reset/Start Tempo Ez a funkció lehet vé teszi, hogy az
Arranger-t az éppen kiválasztott stílus pattern els ütésén
indítsa el a kijelölt lábkapcsoló megnyomásával. Akkor
használja ezt, amikor énekest vagy szólistát kísér.
akinek pontatlansága miatt hirtelen észreveszi, hogy az
Arranger néhány ütést késik.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tap Tempo Megegyezik a [TAP] gomb funkciójával.
Bass Inversion Lehet vé teszi a Bss Inversion funkció
ki és bekapcsolását (75. oldal).
Melody Intelligent A funkció megegyezik a G-70
el lapján található [MELODY INTELL] gomb funkciójával:
lehet vé teszi a dallam intelligencia ki és bekapcsolását.
Scale Upper/ Scale Lower Lehet vé teszi, hogy kijelölje
a kívánt skála hangolást (Scale Tune, lásd 71. oldal) a
három Upper part-ra.
Scale Lower Lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt
skála hangolást (Scale Tune, lásd 71. oldal) a három
Lower part-ra.
Keyboard Exchange UP2/1 Lehet vé teszi, hogy
kikapcsolja az UP1 part-t és aktiválja az UP2 part-t és
fordítva.
Megjegyzés: Hogyha sem az UP1, sem az UP2 part
nincs bekapcsolva, a lábkapcsoló el szöri megnyomása
aktiválja az egyiket a kett közül.
Keyboard Exchange UP2/1 Lehet vé teszi, hogy
kikapcsolja az LW1 part-ot és aktiválja az LW2 part-ot
és fordítva.
Megjegyzés: Hogyha sem az LW 1, sem az LW2 part
nincs bekapcsolva, a lábkapcsoló el szöri megnyomása
aktiválja az egyiket a kett közül.
Punch In/Out A lábkapcsolóval aktiválhatja és
kikapcsolhatja a G-70 sequencer punch in/out felvétel
módját (156. oldal).
Portamento A Portamento funkció ki és bekapcsolása
(91. oldal).
Soft, Sostenuto, Hold A kijelölt lábkapcsoló Soft,
Sostenuto vagy Sustain (Hold pedál) funkciókat tölthet
be. Tartsa szem el tt, hogy a Hold funkció egy
opcionális DP-2, DP-6, vagy BOSS FS-5U pedállal is
ellátható, melyet a HOLD FOOTSWITCH aljzatra
csatlakoztat.
Hold Lower1 A lábkapcsoló a LOWER 1 HOLD
funkcióval megegyez szerepet tölt be (92. oldal).
Hold Lower2 A lábkapcsoló a LOWER 2 HOLD
funkcióval megegyez szerepet tölt be (92. oldal).
Hold Lower 1
A lábkapcsoló lehet vé teszi a LOWER
1/2 HOLD funkciók ki és bekapcsolását.
Rotary HB Slow/Fast Lehet vé teszi, hogy kiválassza a
Rotary effekt lassú vagy gyors sebességét. Ez csak
abban az esetben lehetséges, hogyha a Harmonic Barokat a UP1, LW1 és/vagy MBS part-ok használják.
Rotary HB On/Off Ezzel ki és bekapcsolhatja a Rotary
effektet. Ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha a
Harmonic Bar-okat a UP1, LW1 és/vagy MBS part-ok
használják.
User Program Up, User Program Down Lehet vé teszi
a következ ( Up ) vagy el
( Down ) User program
kiválasztását.
Play/Stop Song A recorder elindítása és megállítása. A
funkció megegyezik a [PLAY/STOP
] funkciójával.
Talk A lábkapcsoló a VOCAL HARMONIST szekció
[TALK] gombjának szerepét tölti be.
Harmony On/Off A lábkapcsoló lehet vé teszi az éppen
kiválasztott HARMONY funkció ([VOCODER], [SMALL]
vagy [ENSEMBLE]) ki és bekapcsolását. Válassza ezt a
funkciót, hogyha szeretne harmóniákat bekapcsolni a
refrénekre vagy kikapcsolni a témákra (például),
miközben a billenty zeten játszik.
Minus One A lábkapcsoló lehet vé teszi a Minus-One
funkció ki és bekapcsolását. Lapozzon a 41. oldalra. Itt
megtudhatja, hogyan válassza ki a Minus-One finkció
bekapcsolt állapotában az opciókat.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Hold lábkapcsoló (Sustain)
Ezt Sustain vagy Damper pedának nevezzük. A HOLD
FOOTSWITCH aljzatra csatlakoztatott lábkapcsoló lehet vé
teszi a leütött hangok kitartását, ugyan úgy mint egy
akusztikus zongorán. Kiválaszthat egyéb funkciókat is erre a
lábkapcsolóra és eldöntheti, hogy egy adott part mikor
reagáljon ezekre az üzenetekre.
A Hold funkció az alábbi part-okra elérhet : UP1/2/3, LW1/2
and M.Bass, a WHOLE billenty zet mód kiválasztás esetén.
SPLIT módban a sustain pedál Hold funkciója csak a jobb
széls part-ra m ködik. Amikor egymásra helyezi a UP1/2/3
part-okat a Hold effekt ezekre az Upper part-okra kerül
kijelölésre. (Ez kerül kijelölésre az Auto beállításnál.)
Beállíthatja azt is, hogy a dallam intelligencia funkció
(MELODY INTELL) reagáljon-e vagy sem a Hold üzenetekre.
Megjegyzés: Ne felejtsen el egy opcionális DP-2, DP-6 vagy
BOSS FS-5U lábkapcsolót csatlakoztatni a HOLD
FOOTSWITCH aljzatra.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [FOOT CONTROLLER] mez t, majd a
[HOLD FOOTSW] mez t.
(3) Használja a PART mez ket, hogy kivélassza azt a
billenty zet part-ot, melyne HOLD beállítását szeretné
megváltoztatni.
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt funkciót ( Hold
Assign ) Az Auto beállítás annyit jelent, hogy a
kérdéses part csak akkor reagál a Hold üzenetekre,
hogyha a jobb oldalra (SPLIT) vagy a teljes billenty zetre
(WHOLE) kerül kijelölésre. Az On beállítás annyit jelent,
hogy a kérdéses part minden esetben reagál a Hold
üzenetekre, akkor is hogyha a billenty zet bal oldalára
van kijelölve. Végül az Off beállítás annyit jelent, hogy a
part nem reagál a Hold üzenetekre.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Opcionális lábkapcsolók használata
69
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
•
(6) Hogyha szükséges, nyomjon meg egy másik PART
mez t, hogy elvégezze a HOLD ASSIGN beállításokat
egy másik part-ra.
•
•
•
Láb kapcsoló
Hogyha egy opcionális DP-2, DP-6 vagy BOSS FS-5U
lábkapcsolót csatlakoztat a FOOT SWITCH aljzatra számos
funkciót vezérelhet a pedál segítségével. Hogyha nem
változtatja meg a gyári beállítást, a lábkapcsoló az Arranger
lejátszást indítja, illetve állítja meg. A lábkapcsoló kijelölés
elmenthet egy User program részeként.
A gyári beállítás a Start/Stop , ami lehet vé teszi az Arranger
lejátszás elindítását és megállítását. Tartsa szem el tt, hogy a
Soft és Sostenuto opciók ugyan úgy elérhet ek, mint a Hold
funkciók. A lábkapcsoló egyszerre csak egy funkciót tud
betölteni.
•
•
•
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
•
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
•
•
(2) Nyomja meg a [FOOT CONTROLLER] mez t, majd a
[FOOT SWITCH] mez t.
•
•
•
(3) Nyomja meg azt a mez t, ami a lábkapcsolóra kijelölni
kívánt funkciót tartalmazza.
Hogyha szükséges használja a [PAGE 1]~[PAGE 3]
mez ket, hogy egy másik oldalra lépjen.
•
•
Start/Stop Az Arranger lejátszás elindítása és
megállítása. A funkció megegyezik a [START/STOP
]
gomb funkciójával.
Play/Stop Elindítja és megállítja a Recorder-t és a 16
sávos sequencer-t. A funkció megegyezik a [PLAY/STOP
] gomb funkciójával.
•
•
•
Intro Kiválasztja az Intro-t az aktuális variáció szinten
(1~4) az Arranger lejátszás közben. A funkciója
megegyezik az [INTRO] gomb funkciójával.
Ending Kiválasztja az Ending-et az aktuális variáció
szinten (1~4) az Arranger lejátszás közben.
Variat 1~4 A lábkapcsolóval kiválaszthatja a
VARIATION szinteket. A stílus pattern a következ f
ütésre indul.
Bass Inversion Lehet vé teszi a Bss Inversion funkció
ki és bekapcsolását (75. oldal).
Arr/N.Bass Lehet vé teszi, hogy az Arranger Chord
paramétert az Off (az akkord felismerés és ABS
felismerés kikapcsolva, lásd 79. oldal) státuszra állítsa és
ugyanakkor kiválassza a KBD MODE [SPLIT] gombot és
az MSB part-ot és fordítva.
Piano/Standard A Standard és Piano Style Arranger
Chord módok között válthat. Hogyha az utóbbit válassza
az akkord felismerés tartomány automatikusan a LEFT-re
kerül beállításra (80. oldal). Hogyha a Piano Style kerül
kiválasztásra az akkord felismerés automatikusan a
WHOLE beállítás lesz. Továbbá a KBD MODE [WHOLE]
gomb bekapcsol és az Upper 1 part kerül aktiválásra
(hogyha kikapcsolt állapotban volt).
Half Bar on Fill In A kijelölt lábkapcsoló lehet vé teszi a
Half Bar funkció ki és bekapcsolását. Bizonyos 4/4 es
pop dalok tartalmaznak olyan ütemeket, melyekben csak
két ütés található. Egy ilyen ütem általában az els és
második téma között helyezkedik el. Ez nem változtatja
meg a stílus lejátszás egészét. A Half Bar funkció csak a
Fill-In elindításakor lép életbe, lejátssza a fél ütemes FillIn-t, majd visszaáll a normál 4/4-es ütem mutató.
Arranger Hold Lehet vé teszi az Arranger Hold function
ki és bekapcsolását. Lásd 80. oldal.
Dynamic Arranger Lehet vé teszi a Dynamic Arranger
funkció ki és bekapcsolását. Részletek a 80. oldalon
találhatóak.
Rotary HB S/F Lehet vé teszi, hogy kiválassza a
Rotary effekt lassú vagy gyors sebességét. Ez csak
abban az esetben lehetséges, hogyha a Harmonic Barokat a UP1, LW1 és/vagy MBS part-ok használják.
Rotary HB On/Off Ezzel ki és bekapcsolhatja a Rotary
effektet. Ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha a
Harmonic Bar-okat a UP1, LW1 és/vagy MBS part-ok
használják.
Scale Upper Lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt
skála hangolást (Scale Tune, lásd 71. oldal) a három
Upper part-ra.
Scale Lower Lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt
skála hangolást (Scale Tune, lásd 71. oldal) a Lower
part-okra.
Arr Chord Off Lehet vé teszi, hogy kikapcsolja az
Arranger akkord felismerés funkcióját. Ebben az esetben
csak a csak a dob/ üt s partok használata lehetséges az
adott stílusban. Lásd továbbá 79. oldal.
User Prg Up, User Prg Down Lehet vé teszi a
következ ( Up ) vagy el
( Down ) User program
kiválasztását.
Punch In/Out A lábkapcsolóval aktiválhatja és
kikapcsolhatja a G-70 sequencer punch in/out felvétel
módját (156. oldal).
Portamento A Portamento funkció ki és bekapcsolása
(91. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soft, Sostenuto, Hold A kijelölt lábkapcsoló Soft,
Sostenuto vagy Sustain (Hold pedál) funkciókat tölthet
be. Tartsa szem el tt, hogy a Hold funkció egy
opcionális DP-2, DP-6, vagy BOSS FS-5U pedállal is
ellátható, melyet a HOLD FOOTSWITCH aljzatra
csatlakoztat.
Hold Lower1 A lábkapcsoló a LOWER 1 HOLD
funkcióval megegyez szerepet tölt be (92. oldal).
Hold Lower2 A lábkapcsoló a LOWER 2 HOLD
funkcióval megegyez szerepet tölt be (92. oldal).
Hold Lower 1
A lábkapcsoló lehet vé teszi a LOWER
1/2 HOLD funkciók ki és bekapcsolását.
Talk A lábkapcsoló a VOCAL HARMONIST szekció
[TALK] gombjának szerepét tölti be.
Harmony On/Off A lábkapcsoló lehet vé teszi az éppen
kiválasztott HARMONY funkció ([VOCODER], [SMALL]
vagy [ENSEMBLE]) ki és bekapcsolását. Válassza ezt a
funkciót, hogyha szeretne harmóniákat bekapcsolni a
refrénekre vagy kikapcsolni a témákra (például),
miközben a billenty zeten játszik.
Minus One A lábkapcsoló lehet vé teszi a Minus-One
funkció ki és bekapcsolását. Lapozzon a 41. oldalra. Itt
metudhatja, hogyan válassza ki a Minus-One finkció
bekapcsolt állapotában az opciókat.
Keyboard Exchange UP2/1 Lehet vé teszi, hogy
kikapcsolja az UP1 part-t és aktiválja az UP2 part-t és
fordítva.
Megjegyzés: Hogyha sem az UP1, sem az UP2 part
nincs bekapcsolva, a lábkapcsoló el szöri megnyomása
aktiválja az egyiket a kett közül.
Keyboard Exchange LW2/1 Lehet vé teszi, hogy
kikapcsolja az LW1 part-ot és aktiválja az LW2 part-ot
és fordítva.
Megjegyzés: Hogyha sem az LW1, sem az LW2 part
nincs bekapcsolva, a lábkapcsoló el szöri megnyomása
aktiválja az egyiket a kett közül.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [FOOT CONTROLLER] mez t, majd a
[FOOT PEDAL] mez t.
(3) Használja az RR PART és KBD PART mez ket, hogy
kiválassza azt az Arranger vagy Keyboard (billenty zet)
part-ot, melynek beállítását szeretné megváltoztatni.
(4) Nyomja meg a [FOOT PEDAL ASSIGN] mez t és
használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat az Expression kiválasztásához.
Válassza az Off státuszt, hogyha a nem szeretné, hogy
az expression pedál mozgatása befolyásolja a szóban
forgó part-ot.
(5) Nyomja meg az [UP] vagy [DOWN] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat az
érték beállításához.
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja a
képerny re a NUMERIC PAD-ot.
Expression (Foot Pedal)
Hogyha egy opcionális EV-5, EV-7 vagy BOSS FV-300L
expression pedált csatlakoztat a FOOT PEDAL aljzatra az
összes part hangerejét ezzel a pedállal vezérelheti. Az
expression pedál hatást megfordíthatja, illetve
meghatározhatja, hogy a pedál hatás melyik part-okat ne
befolyásolja.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Adja meg az értéket, majd nyomja meg az [ENTER]
mez t. Amennyiben szükséges a [Delete] mez
megnyomásával korrigálhatja az elütéseket és a bevitelt,
miel tt megnyomja az [ENTER]-t.
Az [UP] és [DOWN] vonatkoznak az expression pedál
lenyomásakor ([UP], legmagasabb hanger ) vagy
visszahúzásakor ([DOWN], legalacsonyabb hanger )
létrejöv hanger re.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Skála hangolás 71
•
UP/DOWN (0~127) Nem szükséges a
érték
meghatározása a DOWN pozícióra. Bármilyen egyéb
érték kiválasztása csökkenteni fogja a kiválasztott part
hangerejét a DOWN értékig. Nem szükséges
meghatározni a 127 -es maximum értéket az UP -ra.
Megjegyzés: Hogyha kiválassza az Expression -t a
DOWN és UP értékek reprezentálják a MIDI Expreccion
(CC11) értékeket.
Természetesen lehetséges, hogy a DOWN értéket a
127 -re és az UP értéket a -ra állítsa azért, hogy a
kiválasztott part csak az Expression pedál fels
pozíciójában szólaljon meg. Ezzel létrehozhat néhány
okos hatást: Ahelyett, hogy az UP1 és UP2 között
történ váltásokat a velocity variálásával érné el (60.
oldal) ami kétségtelenül nagy leütés precizitást igényel
megfordíthatja az UP2 reagálását az expression
pedálra úgy, hogy az UP1 ne szólaljon meg, amikor az
UP2 hallható, és fordítva.
Skála hangolás
Ez egy újabb hasznos funkció ami skála hangolásnak
nevezünk ( Scale Tuning ). Ez lehet vé teszi, hogy keleti és
egyéb zenékben használt hangolás fajtákat használjon.
A G-70 három memóriával rendelkezik, ahol a kedvenc
hangolásokat tárolhatja. Ez három globális memória, melyek
az összes User programra ki vannak jelölve.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: A Scale Tuning nem elérhet a Harmonic
Bar hangszínekre.
(2) Nyomja meg a [TUNING] mez t, majd a [SCALE TUNE]
mez t.
(3) Nyomja meg a [MEMORY 1]~[MEMORY 3] mez t, hogy
kiválassza a Scale Tune memóriát.
Ez megváltoztatja az alábbi hangok hangmagasságát (a
-50 beállítás annyit jelent, hogy a kérdéses hangok egy
negyed hanggal lefelé vannak hangolva.)
A többi hang változatlan marad. A gomb ikonok azokra a
hangokra vonatkoznak, melyek hangmagassága
megváltozik (ezek ilyenkor világítanak a könnyebb
azonosítás érdekében).
Észreveheti, hogy minden hang csak egyszer
választható ki. Ez annak köszönhet , hogy a
meghatározott érték az összes azonos elnevezés
hangra vonatkozik. Hogyha megváltoztatja a
hang
értékét a változtatás az összes C hangra kijelölésre
kerül (C1, C2, C3 stb.).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Az el adás funkciók használata 72
Hogyha most visszatér a f oldalra észreveheti, hogy a G-70
jelzi a Scale Tune funkció bekapcsolt állapotát ( Off , On ,
Mem 1~3 ):
De még ne térjünk vissza a f oldalra.
Egyéb hangok hangmagasságának megváltoztatása
Hogyha a már kiemelt hangok mellett egyéb hangok
hangmagasságán is szeretne változtatni, nyomja meg a
kijelz n a megfelel hanghoz tartozó gombot. Hogyha
szeretné megsz ntetni egy világító gombhoz tartozó hang
hangmagasság változtatását, nyomja meg ismét azt a mez t
(a gomb ikon sötétre vált).
A Scale Tuning funkció kikapcsolásához, nyomja meg az
összes világító gombot a kijelz n.
A hangmagasság változások meghatározása
képerny re a NUMERIC PAD-ot.
Hogyha kiválassza a [MEMORY] mez t a megjelen
EDIT üzenet jelzi, hogy a tárolt beállítások
megváltoztak.
(6) Ismételje meg a (4)-es és (5)-ös lépéseket a többi
megváltoztatni kívánt hangra.
Megjegyzés: Ez a hangmagasság csak akkor van
használatban, hogyha a megfelel gomb ikon világít. Ne
felejtse el bekapcsolni.
(7) Nyomja meg az [UP PARTS] és/vagy [LW PARTS]
mez t, hogy meghatározza a Scale Tuning funkció által
befolyásolt billenty zet part-ot:
Upper 1/2/3 és/vagy Lower 1/2. Mindkét mez
bekapcsolása is lehetséges. Hogyha az egyik sem
világít, az összes G-70 part használni fogja a Scale
tuning beállítást.
Az új skála tárolása
Hogyha szeretné meg rizni a kialakított skálát a kés bbiekre,
végezze el a beállítás mentését.
(8) Programozza a menteni kívánt skálát a kívánt hangok ki
és bekapcsolásával (lásd a fentiekben).
(9) Nyomja meg a kijelz bal fels részén látható [WRITE]
mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg.
Hogyha el ször nyom meg egy gombot a kijelz n a
kiválasztott hang hangmagassága negyed hanggal lesz
alacsonyabb (1/4 hang vagy -50 ). Bizonyos helyzetekben
szükség lehet egy hang hangmagasságának növelésére vagy
egy eltér hangolás kiválasztására.
(4) Nyomja meg a beállítani kívánt hanghoz/ billenty höz
tartozó érték mez t.
(10) Nyomja meg a [MEMORY 1]~[MEMORY 3] mez t, hogy
kiválassza a megfelel Scale Tune memóriát.
A kijelz , most az alábbi üzenettel reagál, majd visszatér
a Scale Tune oldalra.
A mez világítani kezd. Ahogy korábban említettük az
els kiválasztásnál az összes hang hangmagassága a 50 értékre lesz beállítva (negyed hang lefelé). Habár
beállíthat bármilyen -64 (kicsit több mint negyed hang
lefelé) és 63 (kicsit több mint negyed hang felfelé)
közötti értéket.
(5) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt hangmagasságot.
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja a
(11) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Metronóm
73
Metronóm
A G-70 rendelkezik egy beépített metronómmal, ami számos
szituációban használható. A metronóm használatához az
alábbiakt kell tennie:
(1) Nyomja meg a [METRONOME] gombot (világítani kezd).
(2) Indítsa el a kíséretet vagy dalt és közben hallgassa a
metronómot.
(3) Hogyha ismét megnyomja a [METRONOME] gombot a
metronóm kikapcsol.
Metronóm beállítások
A G-70 lehet vé teszi, hogy meghatározza hogyan és mikor
szeretné használni a metronómot.
(1) Nyomja meg a [METRONOME] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg.
Megjegyzés: Amikor sem az Arranger, sem a Recorder/
16-sávos sequencer nincsenek m ködésben a
[METRONOME] gomb villog és jelzi az aktuális tempót.
(2) Amennyiben szeretné, állítsa be az alábbi paramétereket:
VOLUME LEVEL
Nyomja meg a [LOW], [MEDIUM] vagy [HIGH] mez t, hogy
meghatározza a metronóm alap hanger szintjét. Az alap
beállítás a [HIGH]. Ennek a beállításnak a megváltoztatása
csak a [METRONOME INTERNAL] kikapcsolását követ en
lehet szükséges. Lásd az alábbiakban.
COUNT IN
Ez a paraméter lehet vé teszi, hogy bekapcsolja vagy
kikapcsolja a Count-In funkciót ( 1BAR vagy 2 BAR egy
ütem vagy két ütem). Amikor a funkció bekapcsolt állapotban
van, az Arranger elindítása el tt a metronóm megszólaltat egy
beszámolást a beállított ütem szám szerint.
Megjegyzés: Ez a beszámolás a Sync Start funkció
használatakor is elérhet . Ebben az esetben egy akkor
leütésekor az Arranger csak 1 vagy két ütem után indul.
[OFF]: A Count-In (beszámolás) funkció kikapcsolt állapotban
van.
[1 BAR], [2 BAR]: Az Arranger elindításakor a metronóm egy
vagy két ütemes beszámolását követ en szólal meg a
kiválasztott stílus pattern, függ en ett l a beállítástól.
Megjegyzés: A Count-In funkció a metronómtól függetlenül is
használható. A metronóm aktiválása nem szükséges a
beszámolás megszólaltatásához.
MODE
Egy újabb opció a fenti kijelz oldalon, ami meghatározza,
hoyg a metronóm mikor szólaljon meg.
[ALWAYS]: A metronóm akkor is számol, amikor a lejátszást
megállította. Nyomja meg azt a mez t, hogyha mindig
szeretné hallani a metronómot ( ez valószín leg csak egy új
dal gyakorlásánál hasznos).
[PLAY]: Ennél a beállításnál a metronóm csak az Arranger
vagy Recorder lejátszás közben szólal meg.
[REC]: Ennél a beállításnál a metronóm csak a stílus vagy dal
lejátszás közben szólal meg (153. 178. oldal).
METRONOME INTERNAL
A metronóm jel kiküldésre kerül az OUTPUT MAIN és
PHONES aljzatokon.
A metronóm jel minden esetben kiküldésre kerül a G-70
egység METRONOME OUT aljzatán (hátlap). Erre az aljzatra
csatlakoztathat fejhallgatót is, melynek hangerejét a LEVEL
gombbal állíthatja be. Ez az opció hasznos lehet, hogy tak
jelet adjon egy dobosnak.
(3) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 74
6. További Arranger/Style funkciók
Miel tt belemennénk a zenei stílusok (Music styles) részleteibe, ismertetjük a különbséget a zenei stílusok és az Arranger között. Az
Arranger egy sequencer fajta, ami lejátssza a kiválasztott kíséretet. Ezek a kíséretek minden esetben egy adott zenei m fajra
vonatkoznak és ezért nevezzük ezeket stílusoknak . A G-70 kíséretei sokkal többet jelentenek egy egyszer pattern-nél. Ezek több
pattern-b l (vagy divízióból) tev dnek össze.
Arranger part-ok
Valamennyi kíséret (vagy stílus) nyolc part-ból áll.
ADR: Kísér dobok. Ez a part felel s a ritmus szekcióért. Ez
triggereli az ADR part-ra kijelölt dob szett, dob és üt s
hangszíneit.
ABS: Kísér basszus. Ez a part szólaltatja meg a kiválasztott
stílus basszus szólamát.
ACC1~ACC6: Ezek dallam kíséret part-ok. A kiválasztott
zenei stílustól függ en, ezek közül csak néhány szólal meg,
zongora, gitár, orgona, fúvós stb. szólamokat megszólaltatva.
Nem minden ACC part szólaltat meg akkordokat.
Az ABS és ACC1~6 part-ok a billenty zet akkord felismerés
tartományában (az Arranger-re kijelölt billenty zet zóna)
leütött hangok alapján szólaltatják meg a kíséretet (79. oldal).
Megjegyzés: Az Intro megújítható, hogyha az Intro
megszólalása közben ismét megnyomja az [INTRO]
gombot. Ebben az esetben az els Intro ütem negyedik
ütése újra triggereli a bevezetést a második ütemben.
•
Lejátszás funkciók
(Style Control)
Egy stílus elindítása
A stílusokat különböz képen indíthatja el:
(1) Nyomja meg az EASY SETTING [ARR] gombot.
•
Az Arranger azonnali elindításához, nyomja meg a
[START/STOP] gombot, hogy világítson.
vagy
Nyomja meg a SYNC [START] gombot és játsszon egy
akkordot (vagy egy hangot) az INTELLIGENT módban
(lásd 80. oldal). Ebben az esetben az Arranger az akkord
felismerés tartományban leütött akkordra vagy hangra
indul (lásd 79. oldal).
Megjegyzés: Az Intro közben ne játsszon akkordokat.
Szemben a MAIN pattern-el az Intro pattarn gyakran
tartalmaz akkord meneteket. Az akkord felismerés az
Intro közben is aktív, így a dal eleje az egyik
hangnemb l a másikba ugrik, természet ellenes módon.
Beállíthatja, hogy az Intro és Endig lejátszása közben az
akkord felismerés kikapcsolt állapotban legyen (lásd
Intro & Ending módosítás 80. oldal).
Megjegyzés: Az Arrangert a D Beam vezérl vel is
elindíthatja (65. oldal).
Egy stílus megállítása
Három különböz módon állíthatja meg a stílus lejátszást.
•
Hogyha az Arrangert úgy indítja el, hogy el tte nem ütött
le akkordot a megfelel billenty zet tartományban, a
kiválasztott stílusnak csak a dob part-ja szólal meg. A
legtöbb esetben azonban a G-70 már memorizált egy
akkordot, így a teljes kíséret megszólal.
vagy
Állítsa meg az aktuális stílus lejátszását (lásd az
alábbiakban), nyomja meg az [INTRO] gombot (hogy
világítson), majd a VARIATION [1]~[4] gombok egyikét a
kíséret összetettségének meghatározásához, és végül a
[START/STOP] gombot.
Ebben az esetben a stílus lejátszása egy bevezetéssel
indul.
A bevezetés (Intro) hosszúsága függ az adott stílustól.
Az Intro végén az Arranger a VARIATION gombokkal
kiválasztott [MAIN] pattern-re vált.
•
•
•
Nyomja meg a [STOP] gombot a stílus azonnali
megállításához.
vagy
Nyomja meg az [END/RIT] gombot (hogy világítson),
majd a VARIATION [1]~[4] gombok valamelyikét, hogy
aktiválja az ending funkciót. Az Ending (vagy kóda)
pattern a következ ütem eljén kezd dik (a következ f
ütés).
Megjegyzés: Az Ending közben ne játsszon akkordokat.
Szemben a MAIN pattern-el az Ending pattarn gyakran
tartalmaz akkord meneteket. Az akkord felismerés az
Ending közben is aktív, így a dal eleje az egyik
hangnemb l a másikba ugrik, természet ellenes módon.
Beállíthatja, hogy az Intro és Endig lejátszása közben az
akkord felismerés kikapcsolt állapotban legyen (lásd
Intro & Ending módosítás 80. oldal).
vagy
Nyomja meg a SYNC [STOP] gombot és engedje el az
összes, akkord felismerés tartományban leütött billenty t.
A kíséret azonnal megáll.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egyéb stílus divíziók kiválasztása 75
Hogyha aktiválja a SYNC [START]-ot nincs szükség a stílus
manuális újra indítására (lásd a fentiekben).
Megjegyzés: Használhat egy Fade-Out-ot is. Részletek az
138. oldalon találhatóak.
Használhat átvezetéseket (fill-in), hogy az egyik MAIN
VARIATION pattern-r l a következ re lépjen úgy, hogy egy
másik MAIN VARIATION [1]~[4] gomb (vagy a világító)
megnyomása el tt megnyomja az [AUTO FILL] gombot.
A szinkron Start & Stop
Hogyha még nem használt kísér automatikás hangszert a
SYNC [START] gomb státusza az egyedüli, legfontosabb
funkció, melyet a készülék bekapcsolását követ en
ellen riznie kell. Hogyha a gomb bekapcsolt állapotban van,
egyetlen hang leütése is elindíthatja az Arranger-t.
Miután már kicsit jobban kiismerte a G-70 egységet, ez a
funkciót el nyösnek találhatja.
A SYNC START annyit jelent, hogy az Arranger azonnal
elindul, amikor egy hangot vagy akkordot leüt az a billenty zet
akkor felismerés tartományában. (Hogyha az EASY SETTING
[ARR] gomb világít, ez a tartomány a billenty zet bal oldala.)
Részletek a 79. oldalon találhatóak.
A G-70 rendelkezik egy SYNC STOP gombbal is. Ennél a
funkciónál az Arranger azonnal megál, amikor valamennyi
billenty t elengedi a billenty zet akkord felismerés
tartományában.
Ez nagyszer en használható olyan daloknál, ahol hosszabb
rövidebb szüneteket szeretne közbeiktatni.
Egyéb stílus divíziók
kiválasztása
Az Arranger el adást még professzionálisabbá teheti a
különböz kísér pattern-ek kiválasztásával.
Az alábbiakban egy gyors áttekintést adunk a G-70 stílusok
struktúrájáról:
MAIN VARIATION [1] A négy alap kísér pattern köz l a
legegyszer bb. Ez a pattern ideális a dal els versszakára.
MAIN VARIATION [2] Ez egy kissé összetettebb pattern. Ezt
a második vagy harmadik versszakra használhatja.
MAIN VARIATION [3] Ez a pattern használható az els
refrénre (refrénekre).
MAIN VARIATION [4] Ez a legösszetettebb kíséret, melyet az
utolsó refrénekre és/vagy átvezetésekre használhat.
A számozott gombok, melyeket megnyom addig villognak,
amíg az új pattern használatban van (ezután a gomb
folyamatosan világít).
Az aktuális és a következ VARIATION pattern között
megszólaló fill-in függ attól, hogy Ön éppen hol tart az
el adásban. Az egyik VARIATION pattern-r l a másikra
történ átmenet (pl. az [1]-es pattern-r l a [2]-es pattern-re)
átmenet különbözik a többit l ([2]-es pattern-r l a [3]-as
pattern-re, [3]-as pattern-r l a [4]-es pattern-re és a [4]-es
pattern-r l az [1]-es pattern-re).
Felfelé ( Up ) és lefelé ( Dw ) irányban is három fill-in áll
rendelkezésre.
Megjegyzés: Az [INTRO]-t az el adás közepén is
megnyomhatja.
Ebben az esetben a gomb az aktuális ütem végéig villog,
majd folyamatosan kezd világítani, jelezve, hogy az Arranger
a bevezet pattern-t játssza.
Egyéb módok az arranger pattern-ek kiválasztására
A stílus pattern-ek közötti váltáshoz használhatja az
aftertouch funkciót, az ASSIGN SW gombokat, vagy a láb
kapcsolót.
Az alábbiakban bemutatjuk a kijel lhet pattern kiválasztás
funkciókat.
Aftertouch
Fill Up, Fill Down, Fill Remain, Variation Up, Variation Down,
Intro, Ending (61. oldal)
ASSIGN SW
Half Bar on Fill In (63. oldal)
D Beam
Fill Up, Fill Down (65. oldal)
FC-7 PEDAL
Start/Stop, Intro, Variat 1, Variat 2, Variat 3, Variat 4, Ending
(67. oldal)
Foot Switch
Intro, Ending, Variat 1~4, Half Bar on Fill In (69. oldal)
Megjegyzés: A kiválasztott funkció triggerelése akkor is
megtörténik,, hogyha az Aftertouch üzenetek generálása kívül
esik az akkord felismerés tartományon (lásd a 79. oldalon).
Bass Inversion
A Bass Inversion (basszus fordítás) funkció lehet vé teszi,
hogy az Arranger más módon olvassa az akkordokat.
Hogyha ez a funkció kikapcsolt állapotban van, az A.BASS
part (ABS) az akkordok alaphangját játssza, miközben az
ACCOMP 1-6 part-ok úgy vannak kialakítva, hogy elkerüljék a
fél hang intervallumokat (összetett akkordoknál), melyek nem
hangzanak túl szépen.
A Bass Inversion funkció egy m vészibb megközelítést
biztosít, mivel meghatározhatja az ABS part által
megszólaltatott hangokat. Kapcsolja be a Bass Inversion
funkciót olyan daloknál, amelyek inkább a basszus szólamra
támaszkodnak az akkord pattern-ek helyett (pl. C-C/H C/B,
stb).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 76
[MELODY INTELL] gombot, miközben a billenty k kicsit
er sebb megütésével harmóniákat ad a szólóhoz a
refrének alatt.
(1) A funkció bekapcsolásához nyomja meg a [BASS
INVERSION] gombot, hogy világítson.
(5) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt Thershold küszöb
szintet. A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával
behívhatja a képerny re a NUMERIC PAD-ot az érték
megadásához.
A Threshold küszöb érték reprezentálja az UP1 part
legalacsonyabb velocity értékét ( és 127 között), ami
a MELODY INTELL part-ot triggereli. Hogyha nincs
szükség erre a kapcsolás funkcióra, válassza az Off
beállítást.
(2) A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
Megjegyzés: Ezt a funkciót kijelölheti egy opcionális
lábkapcsolóra (69. oldal) vagy FC-7 pedálra. Lásd 67.
oldal.
Melody Intelligence (Dallam intelligencia)
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Az Arranger képes ellen- melódiákat hozzáadni a
megszólaltatott hangokhoz. Az akkord felismerés
tartományban leütött akkordok képezik az alapját ezeknek az
automatikus harmóniáknak.
(7) Nyomja meg ismét a [MELODY INTELL] gombot, hogy
kikapcsolja a funkciót.
Az ellen dallamot a MELODY INTELL part szólaltatja meg.
Összesen 18 harmónia típus közül választhat.
(1) Nyomja meg a [MELODY INTELL] gombot (világítani
kezd). Ezzel egy harmóniát ad a lejátszott hangokhoz. Ne
felejtse el bekapcsolni az UP1 part-ot (57. oldal).
A Style Cover funkció használata
A COVER funkció segítségével megváltoztathatja egy adott
dal vagy stílus hangszeres összeállítását. Egyszer en egy
újabb preset kiválasztásával megszólaltathat egy bécsi
kering t egy heavy metal zenekarral stb. A hangszerelés
(ritmus riff-ek) nem változnak meg a dalban de a dal karaktere
átalakul.
(1) Nyomja meg a [COVER] gombot egyszer vagy kétszer az
alábbi képerny megjelenítéséhez.
(2) Egy másik harmónia tipus kiválasztásához nyomja meg
és tartsa lenyomva a [MELODY INTELL] gombot addig,
amíg az alábbi oldal megjelenik:
(3) Nyomja meg a kívánt harmónia típust (TYPE). Egy
Harmony Type kiválasztása egyben azt is jelenti, hogy a
G-70 automatikusan kijelöl egy megfelel hangszínt a
MELODY INTELL part-ra (pl. trombita és szaxofon
hangszinek a Big Band-re).
(4) Hogyha a kívánt opció nem jelenik meg, használja a
[PAGE 1]~[PAGE 3] mez ket, hogy kiválasszon egy
másik oldalt.
Megjegyzés: A Traditional , Latin , CntryBallad ,
OctaveType1 és OctaveType2 esetében csak az UP1
part van használatban. Az összes többi dallm
intelligencia típusnál az UP1 és MELODY INTELL partok egyaránt használatban vannak.
A MELODY INTEL part triggerelése érdekében meg kell
határozni az UP1 hangok velocity értékét, hogyha
finomítani szeretné a Melody Intelligence vezérlést. Ez
lehet vé teszi, hogy folyamatosan bekapcsolva hagyja a
(2) Válassza ki a part-ot, melynek hangszer összeállítását
szeretné megváltoztatni.
•
•
•
Nyomja meg az [ALL] mez t, hogyha az összes
hangszert szeretné kicserélni.
Nyomja meg a [DRUM] mez t, hogyha csak a dob és
üt s hangszereket szeretné lecserélni.
Nyomja meg a [BASS] mez t, hogyha mindennel
elégedett, kivéve a basszust.
(3) Nyomja meg a kijelz alsó részén található hat mez
egyikét egy újabb választáshoz. Nyomja meg az
[ORIGINAL]-t, hogy visszatérjen az eredeti hangszer
összeállításhoz.
(4) Hogyha kijelz n megjelen preset-ek egyikével sem
elégedett a jobb oldalon található PAGE [ ][ ]
gombokkal ugorhat egy preset-eket tartalmazó másik
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Styla Cover funkció használata 77
(5) Hogyha egy új verziót jobbnak talál az eredetinél, nyomja
meg a [SAVE] mez t, hogy a dalt elmentse a bels
memóriába, floppy lemezre vagy kártyára ezekkel az
információkkal (77. oldal).
Megjegyzés: A COVER funkció adatait csak a G-70
egység tudja értelmezni.
Megjegyzés: Maguk a COVER beállítások is
módosíthatóak (124. oldal).
Az alábbi képerny jelenik meg:
Mentett verzió
A STYLE COVER oldal tartalmaz egy [SAVED VERSION]
mez t, ami az alábbiak szerint m ködik.
[1] Az eredeti stílus COVER beállítások nélkül. Ez a verzió
az [ORIGINAL] mez megnyomásával választható az els
oldalon.
[2] Ugyanaz a stílus ami a COVER preset-ek egyikét
használja.
Ez a verzió a [SAVE] mez használatával menthet .
Hogyha elmenti ezt a verziót, a stílus a COVER
beállításokat fogja használni, amikor a kés bbiekben az
általános eljárással (27. oldal) vagy a Style Finder
funkcióval (86. oldal) kiválasztja azt.
[3] Egy stílus a [SAVE] mez vel kerül elmentésre, melyet
egy másik COVER preset kiválasztásával és
módosításával hívhat be (ennek a verziónak a mentése
nélkül).
Minden egyes stílus három különböz verzióval
rendelkezik. A [3]-as esetében az STYLE COVER oldalon
található , [ORIGINAL] mez ideiglenesen visszaállítja a
COVER adatot nem tartalmazó eredeti verziót. Miután
kiválasztott egy másik COVER preset-et, nyomja meg a
[SAVED VERSION] mez t, hogy visszatérjen a [2]
verzióra.
Megjegyzés: Hogyha egy stílust egy COVER preset-el
ment, ez a preset az összes, erre a stílusra vonatkozó
User programot befolyásolni fogja.
Ez az oldal lehet vé teszi, hogy az aktuális stílust a bels
memóriába, egy memória kártyára vagy egy floppy lemezre
mentse. Ez a kiválasztott COVER beállításokkal kerül
mentésre.
(3) Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy
[INTERNAL MEMORY] mez t, hogy meghatározza a
stílus mentésének célhelyét.
(4) Adja meg a file nevét.
Lásd 49. oldal.
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy és
kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön számára
kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat mentéséhez.
Hogyha a kiválasztott memória már tartalmazza
ugyanazt a stílus nevet, a készülék rákérdez, hogy
szeretné-e felülírni azt.
Stílus mentés COVER módosítással
A fentiek alapján eldöntheti, hogy megváltoztassa-e bármelyik
stílust a kiválasztott COVER preset-el ( vagy STYLE
MAKEUO TOOLS beállításokkal, 124. oldal) történ
mentéssel.
(1) A STYLE COVER oldalon válassza ki a kívánt COVER
preset-et (lásd a fentiekben).
(2) Nyomja meg a [SAVE] mez t.
•
•
Nyomja meg a [YES] mez t a file felülírásához.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogy viszzatérjen a SAVE
STYLE oldalra, változtassa meg a nevet majd nyomja
meg ismét az [EXECUTE] gombot.
Az adat mentésre kerül és az Operation Successful
üzenet megjelenésével a m velet befejez dött..
Megjegyzés: A stílus eredeti verziójára történ
visszatéréshez válassza ki a stílust, a STILE COVER
oldalon nyomja meg az [ORIGINAL] mez t, majd a fent
leírt módszerrel mentse újra a stílust.
Megjegyzés: Hogyha egy gyári stílust megváltoztatott
néven ment, a továbbiakban az új verziókiválasztása
nem lehetséges a STYLE gombokkal (27. oldal). Egy
ilyen módosított stílus kijelölhet egy CUSTOM
memóriára (83. oldal) vagy behívható a Style Finder
funkcióval (86. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 78
One Touch
A One Touch funkciót valószín leg rendszeresen fogja
használni, mivel ez a funkció számos feladat automatizálását
teszi lehet vé. A G-70 egység One Touch memóriái valójában
kicsinyített User programok , melyek gyakorlatilag bármit
lehet vé tesznek, amit korábbi kísér automatikás
egységekb l ismer.
A ONE TOUCH funkció az alábbi automatikus beállításokat
teszi lehet vé:
Tone kiválasztás:
UP1, UP2, UP3, LW 1, LW 2, MBS
Harmonic Bar státusz:
UP1, LW 1, MBS
Hanger :
UP1, UP2, UP3, LW1, LW2, MBS
Panoráma beállítás:
UP1, UP2, UP3, LW 1, LW 2, MBS
Reverb küldés:
UP1, UP2, UP3, LW1, LW2, MBS
Chorus küldés:
UP1, UP2, UP3, LW1, LW2, MBS
Oktáv beállítás:
UP1, UP2, UP3, LW 1, LW 2, MBS
Hang editálás beállítások:: UP1, UP2, UP3, LW1, LW2, MBS
C1 érték:
UP1, UP2, UP3, LW1, LW2, MBS
MFX státusz:
UP1
MFX part kijelölés:
UP1, UP2, UP3, LW 1, LW 2, MBS,
MELODY INT, D Beam
Harmonic Bar effekt:
UP1, LW 1, MBS
Part státusz (on/off):
UP1, UP2, UP3, LW 1, LW 2, MBS
split:
(érték)
Upper 3 Split:
(érték)
Upper 3 Split:
(státusz: on vagy off)
Basszus fordítás:
(státusz: on vagy off)
Billenty zet mód:
SPLIT vagy WHOLE
Szinkron Start & Stop:
Státusz
Intro & Ending:
(státusz: on vagy off)
Stílus pattern:
VARIATION [1]~[4]
(1) Nyomjon meg egy ONE TOUCH gombot.
(6) Nyomja meg ismét ugyan azt a gombot, hogyha nincs
szüksége a továbbiakban a One Touch beállításra.
Ahogy látja a ONE TOUCH memóriák az összes
billenty zet part-ra kijelölésre kerülnek.
Megjegyzés: Hogyha aktív egy One Touch memória,
amikor behív egy User programot a One Touch funkció
kikapcsolásra kerül.
Hogyha kiválaszt egy One Touch memóriát, miközben
egy másik már aktív
Ebben az esetben a G-70 azonnal az épppen kiválasztott
memória beállításait hívja be és megváltoztatja a
regisztrációkat.
Bizonyos One Touch beállítások figyelmen kívül hagyása
(Hold)
A G-70 különböz Hold opciókkal rendelkezik, melyek
lehet vé teszik bizonyos One Touch beállítások sz rését.
(1) Nyomja meg a ONE TOUCH [1]~[4] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg annak a beállításnak a mez jét, melyet nem
szeretne betölteni egy másik One Touch memória vagy
zenei stílus kiválasztásakor.
Amikor megváltoztat egy beállítást, az utoljára
kiválasztott One Touch memóriához tartozó mez
megjelenít egy csillagot (*). A HOLD oszlopban található
világító gomb ikonok vonatkoznak a felülírt beállításokra.
•
•
Stílusonként négy ONE TOUCH memória érhet el (a
285 gyári stílusra és 120 CUSTOM memóriára).
•
(2) Válasszon egy stílust (27. oldal) és indítsa el az Arranger
lejátzsást (74. oldal).
(3) Játsszon egy dallamot a kíséretre.
Észre fogja venni, hogy az UP1 hangszín (vagy
bármelyik egyéb billenty zet part) megfelel a kiválasztott
stílus hangulatának.
(4) Válasszon egy másik stílust és játsszon egy újabb
dallamot: az aktív billenty zet part-ok most más
hangszíneket használnak.
(5) Nyomjon meg egy másik ONE TOUCH gombot.
•
TEMPO A kiválasztott stílus preset tempója.
KBD PART A billenty zet part-ok aktuális státusza
(UP1/2/3, LW1/2 és MBS). A billenty zet part-ok
on/off státusza elmenthet egy One Touch
memóriára. Továbbá a Split és Upper 3 Split
beállítások nem változtathatóak meg.
INTRO/ENDING Az INTRO vagy ENDING pattern
a továbbiakban nem aktiválható, amikor kiválaszt
egy stílust (akkor sem, hogyha on státusszal lett
elmentve egy One Touch regisztrációra).
MAIN VAR Amikor egy másik stílust választ a G-70
a továbbiakban nem tölti be a MAIN VARIATION
[1]~[4] pattern-t, hanem az utoljára kiválasztott
patter-t használja.
Nyomja meg az [ALL] mez t, hogy az összes HOLD
opciót bekapcsolja.
Nyomja meg a [NONE]-t, hogy kikapcsolja az összes
opciót.
Megjegyzés: Egy User program kiválasztásakor a One
Touch funkció minden esetben kikapcsol.
Megjegyzés: A SYNC [START] (75. oldal) és [INTRO]
gombok automatikusan bekapcsolnak, amikor kiválaszt
egy One Touch memóriát vagy stílust, miközben az
Arranger lejátszás szünetel.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Precízebb Arranger beállítások
79
(3) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Precízebb Arranger beállítások
Akkord felismerés tartomány (ZONE)
A saját One Touch beállítások programozása (WRITE)
A G-70 lehet vé teszi, hogy elmentse a saját One Touch
beállításokat mentsen a kiválasztott stílusra. Ez kényelmes
lehet CUSTOM stílusok esetén (83. oldal), melyek nem
rendelkeznek preset -ekkel.
Ezek a testreszabott One Touch beállítások a G-70 egységen
belül egy speciális memória tartományba kerülnek tárolásra,
ami egy adott User program szettel együtt kerül mentésre.
(1) Nyomja meg a ONE TOUCH [1]~[4] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Nyomja meg az EASY SETTING [ARR] gombot, hogy a G-70
tudomására hozza, hogy az Arrangert szeretné használni.
Ebben az esetben a stílus pattern akkord meneteket a
billenty zet balkéz tartományában leütött akkordokkal
határozhatja meg.
Meghatározhatja azonban, hogy az Arranger más billenty zet
tartomány alapján szólaltatssa meg a kíséretet. Valószín leg
a LEFT beállítás a legmegszokottabb. Hogyha azonban a
billenty zet jobbkéz tartományában szeretné megadni az
akkordokat az arranger számára, válassza a RIGHT
beállítást.
Válassza a WHOLE beállítást, hogyha a teléjes billenty zetet
szeretné használni az Arranger m ködtatéséhez. Hogyha
nem szertné, hogy a billenty zeten leütött akkordok
ködtessék az Arranger-t, válassza az OFFbeállítást. Ebben
az esetben a kiválasztott stílusból csak a dob part szólal meg.
A LEFT vagy RIGHT billenty zet tartomány méretét a split
pont elhelyezkedése határozza meg ( A split pont beállítása
57. oldal).
(1) A f oldalon nyomja meg a [CHORD] mez t.
(2) Nyomja meg a [WRITE] mez t, hogy vörösen világítson.
(3) Nyomja meg az [1]~[4] mez k közül azt, melynek
tartalmaznia kellene az új One Touch beállításokat.
A kijelz n most az alábbi üzenet jelenik meg:
Ezt az oldalt kiválaszthatja úgy is, hogy megnyomja a
[MENU] gombot [ARRANGER
SETTINGS] [ARRANGER CHORD] mez ket..
Az alábbi képerny jelenik meg:
Az írásra szánt cél One Touch memória automatikusan
kiválasztásra kerül.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(2) Nyomja meg a ZONE [LEFT], [WHOLE], [RIGHT] vagy
[OFF] mez t, hogy kiválassza az akkor felismerés
tartományt.
(3) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: Amikor megnyomja az EASY SETTING
[ARR] gombot a [LEFT] beállítás kerül kiválasztásra.
Megjegyzés: Az OFF kijelölhet az ASSIGN SW
gombra (63. oldal) és egy opcionális lábkapcsoló
pedálra is (67. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 80
Arranger típus (akkord mód)
A következ fontos dolog, hogy meghatározza, hogy a hang
információk, hogyan kerüljenek elküldésre az arranger-re.
(3) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra vagy folytassa a következ lépéssel.
Intro & Ending módosítás
(4) Nyomja meg a [STANDARD], [PIANO STYLE] vagy
[INTELLIGENT] mez k egyikét.
•
•
•
STANDARD Ez a normál akkord felismerés mód.
A kíséret az akkord felismerés tartományban leütött
hangok alapján szólal meg ( ZONE ). Hogyha leüt egy
hangot ebben a tartományban a kíséret csak ezt a
hangot fogja megszólaltatni, mivel az Arranger
feltételezi, hogy szándékosan nem játszotta az akkord
tercét és kvintjét.
Hogyha szeretné, hogy a kíséter dúr, moll vagy szeptim
akkordokat szólaltasson meg, üssön le három vagy négy
hangot az akkord felismerés tartományban.
Még összetettebb akkordok megszólaltatásáhot, több
hang leütése szükséges.
PIANO STYLE Ez a mós az alábbiak szerint m ködik.
az Arranger a billenty zet teljes tartományában felismeri
az akkordokat. Ebben az esetben az arranger csak akkor
vált akkordot, hogyha legalább egy hármashangzatot
szólaltat meg (három hang, melyekb l egy dúr vagy moll
akkord felépül). Háromnál több akkord hangot is játszhat,
de két hang esetén az Arranger nem váltja az akkord
menetet.
Megjegyzés: A PIANO STYLE kiválasztható az EASY
SETTING [PIANO] gomb megnyomásával is.
INTELLIGENT Select INTELLIGENT when you want
the Arranger to supply the missing notes of the chords
you play. A 249. oldalon talál részleteket az intelligens
akkordokkal és azok megszólaltatásával kapcsolatban
Valószín leg azt a módot fogja legtöbbször használni.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: Az itt kiválasztott mód befolyásolja a D
Beam Arpeggio Oct és Chord Oct opcióit. Lásd 66.
oldal.
Hogyha az Intro vagy Ending pattern furcsán szól, amikor egy
dalt kevésbé általános akkorddal indít ( Csus4 például),
kapcsolja ki az ALTERATION funkciót. Ebben az esetben a
speciális akkord memorizálásra kerül, de az Intro vagy Ending
a normál akkord menetet használja (pl: C, Am, F, G). Hogyha
ez a gomb ikon bekapcsolt állapotban van a kiválasztott Intro
(vagy Ending) pattern akkord menetete az el ször leütött
akkordhoz igazodik ami furcsa megszólalást eredményez.
Hogyha az ALTERATION kikapcsolt állapotban van az
Arranger csak akkor vált a speciális akkordra, amikor az
Intro/Ending már befejez dött.
(1) Válassza ki az akkor felismerés tartomány (ZONE)
ARRANGER CHORD oldalát (lásd 1-es lépés) a 79.
oldalon.
(2) Nyomja meg az [INTRO ENDING ALTERATION] gomb
ikont a funkció kikapcsolásához (a gomb sötét) vagy
bekapcsolásához (a gomb világos).
(3) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra vagy folytassa a következ lépéssel.
Dinamikus Arranger
A DYNAMIC ARRANGER funkció lehet vé teszi az Arranger
part-ok hangerejének és hangszínének vezérlését az akkord
felismerés tartományban megszólaltatott hangok leütésének
függvényében.
(1) Válassza ki az akkor felismerés tartomány (ZONE)
ARRANGER CHORD oldalát (lásd 1-es lépés) a 79.
oldalon.
Arranger Hold
Az ARRANGER HOLD funkció addig tartja ki az akkord
felismerés tartományban ( ZONE ) leütött akkordokat, amíg
meg nem szólaltat újabb hangokat. Ez egy alap beállítása a
készüléknek. Hogyha az [ARRANGER HOLD] ikon indikátor
sötét a melódia kíséret (basszus és egyéb part-ok) lejátszása
megszakad, amikor az összes billenty t elengedi az akkord
felismerés tartományban (csak a dob part szólal meg).
(1) Válassza ki az akkor felismerés tartomány (ZONE)
ARRANGER SETTING oldalát (lásd 1-es lépés) a 79.
oldalon.
(2) Nyomja meg az [ARRANGER HOLD] gomb ikont a
funkció kikapcsolásához (a gomb sötét) vagy
bekapcsolásához (a gomb világos).
(2) Nyomja meg az [DYNAMIC ARRANGER] gomb ikont aZ
Arranger velocity érzékenységének kikapcsolásához (a
gomb sötét) vagy bekapcsolásához (a gomb világos).
Ennek a funkciónak csak akkor van jelent sége, hogyha
meghatározza az Arranger part-ok játék dinamikára
történ reagálását is.
(3) Nyomja meg az [DYNAMIC EDIT] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(4) Nyomja meg annak az Arranger part-nak a mez jét,
melynek velocity érzékenységét szeretné megváltoztatni.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Tempó vonatkozású beállítások (Arranger Options) 81
A készülék összesen nyolc Arranger part-al rendelkezik:
A.DRUMS (dobok), A.BASS (basszus) és ACCOMP 1~6
(dallam kísér part-ok)..
(5) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
Pozitív és negatív érzékenység értékeket is
meghatározhat.
A pozitív értékek használatakor a kérdéses part
hangereje növekszik, amikor az akkor felismerés
tartományban er sebben üt le egy akkordoz, míg a
negetív értékeknél a kiválasztott Arranger part hangereje
a kisebb ütés er sséggel megszólaltatott hangokra
növekszik.
Használhatna extrém pozitív/ negatív ACCOMP párokat
(ipl: 127 és 127 ), hogy a két dallam vonalat a játék
dinamikával váltogassa. Ebben az esetben az egyik part
csak akkor hallható, hogyha a billenty ket puhán üti le,
míg a másik part csak az er teljes billenty leütésre
szólal meg.
Válassza a beállítást azokra a part-okra, melyeket
nem szeretne befolyásolni a játék dinamikával.
Tempó vonatkozású beállítások
(Arranger Options)
A G-70 felajánl két paramétert, melyek lehet vé teszik, hogy a
stílus tempójában játsszon .
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(6) Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy visszatérjen az
ARRANGER CHORD oldalra.
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(2) Nyomja meg az [ARRANGER SETTING] mez t, majd az
[ARRANGER OPTION] mez t.
Stílus tempó
Az alábbiakban összefoglaljuk az összes tempó vonatkozású
tudnivalót:
• Minden egyes zenei stílus rendelkezik egy preset
tempóvel, ami behívásra kerül a stílus kiválasztásakor
vagy a One Touch funkció használatakor (78. oldal).
Habár a One Touch funkció lehet vé teszi a tempó
kisz rését (a [TEMPO] aktiválásával), ami annyit jelent,
hogy a preset tempó nem tölt dik be automatikusan.
• Másrészt a zenei stílus tempója szabadon kiválasztható.
Lásd A tempó megváltoztatása a 28. oldalon. Ez az
érték elmenthet egy User program részeként, így a
program kés bbiekben történ behívásakot ez az érték
lesz aktív.
•
A stílus (vagy dal) tempó megjelenik a f oldalon.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 82
A [PRESET], [AUTO] és [LOCK] lehet vé teszik, hogy
meghatározza, hogy mi történjen egy másik stílus
kiválasztásakor.
Az Arranger lejátszás
megáll, amikor kiválaszt
egy új stílust.
Az Arranger lejátszás
nem áll meg, amikor
kiválaszt egy új stílust.
PRESET
A stílus preset tempója kerül betöltésre.
AUTO
Az Arranger az új stílus
preset tempóját tölti be.
Az új stílus preset
tempója nem kerül
betöltésre. Helyette a
stílus az aktuális
tempóban fog
megszólalni .
LOCK
Az új stílus az el
tempójával kerül
lejátszásra.
stílus
Tempó váltás (RITARD és ACCELER)
Az ACCELER/RITARD paraméter lehet vé teszi, hogy
lelassítsa vagy felgyorsítsa a stílus tempóját az itt beállított
értéknek megfelel en. A funkció használatához, jelölje ki
ezeket az ASSIGN SW gombokra vagy egy opcionális FC-7
pedálra.
Három Ritartando funkció elérhet : egy az összes stílus
pattern-re, egy az Ending pattern-re és egy a Fill In-ekre.
Ezek mind az alábbi oldal TEMPO CHANGE beállításait
használják.
A Ritardando/Accelerando funkciók használata
(4) Általános alkalmazásoknál (bármilyen stílus divízió)
végezze el az alábbiakat:
•
Jelölje ki a RITARD és/vagy ACCELER funkciót.
ASSIGN SW gombok: Arranger RIT Tempo &
Arranger ACC Tempo a 63.
oldalon.
FC-7 lábkapcsolók: Arranger RIT Tempo &
Arranger ACC Tempo a 67.
oldalon.
•
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a stílus
elindításához.
• Nyomja meg a kijelölt gombot vagy lábkapcsolót.
Hogyha két vezérl t jelöl ki, növelheti (ACC) és
csökkentheti (RIT) a tempót.
(5) Hogyha az Ending pattern-ekre szeretne Ritardando-t
alkalmazni végezze el az alábbiakat:
•
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a stílus
elindításához.
•
Nyomja meg az [END/RIT] gombot kétszer egymás
után ( dupla klikk ).
Ez kiválaszt egy Ending pattern-t és az ACCELER/RITARD
és CPT beállítások alapján lelassítja a tempót. Amikor az
Ending frázis befejez dött (az Arranger lejátszás megáll) a
tempó visszaáll.
(1) Nyomja meg azt a paraméter mez t, melynek értékét
szeretné megváltoztatni.
A paraméter mez ket kiválaszthatja a DATA ENTRY
] [ ] gombokkal is.
(6) Fill Ritardando:
A FILL RIT funkció a balladákhoz megfelel . Ez
lelassítja a következ Fill-In-t = ritardando ).
•
Nyomja meg az [AUTO FILL-IN] gombot.
(2) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
•
ACCELER/RITARD Lehet vé teszi, hogy beállítsa
a tempó változás mértékét, amikor az ACCELER
vagy RITARD funkció aktív. Példa: Hogyha a
jelenlegi tempó a = 100, a 20% érték beállítása
annyit jelent, hogy a tempó a = 80 értékre esik
vagy a = 120 értékre növekszik.
(3) Nyomja meg az els mez t (ACCELER/RITARD) és
használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a tempó növekedés vagy
csökkenés mértékét.
•
CPT (15~3825) Használja ezt a paramétert, hogy
meghatározza a Ritardando/Accelerando
hosszúságát. Legtöbb esetben a 480 CPT (egy
ütem) a legmegfelel bb beállítás.
•
Nyomja meg a [MENU] gombot.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Küls stílusok használata 83
•
Nyomja meg az [ARRANGER SETTING] mez t, majd az
[ARRANGER OPTION] mez t.
Küls stílusok használata
A CUSTOM memóriák használata
•
•
•
Indítsa el az arranger lejátszást, majd nyomja meg a
[FILL RIT] gomb ikont, hogy bekapcsolja.
Nyomja meg a [MAIN] gombot és egy VARIATION [1]~[4]
gombot.
A G-70 megszólaltat egy Fill-In-t. A tempó lelassul a FillIn megszólaltatása közben. A Fill-In végén a tempó
visszatér az el
leg beállított tempóra.
Nyomja meg a [HALF BAR] gomb ikont a Half Bar funkció
bekapcsolásához. Bizonyos 4/4 es pop dalok
tartalmaznak olyan ütemeket, melyekben csak két ütés
található. Egy ilyen ütem általában az els és második
téma között helyezkedik el.
A felezett ütem használatának másik kedvenc pozíciója
a refrén vagy átvezetés vége. Ez nem változtatja meg a
stílus lejátszás egészét. A Half Bar funkció csak a Fill-In
elindításakor lép életbe, lejátssza a fél ütemes Fill-In-t,
majd visszaáll a normál 4/4-es ütem mutató.
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
A G-70 egység családonként 10 memóriával rendelkezik
(összesen 120 memória), melyek a bels memória stílusokra
vonatkoznak ( INTERNAL MEMORY ) vagy egy memória
kártyán található stílusokra ( EXTERNAL MEMORY ). Ezek a
memóriák pontosan úgy viselkednek, mint a gyári memóriák.
Habár egy memória kártya esetében, ezek csak akkor
ködnek, hogyha egy memória kártyát helyez a PCMCIA
kártya helyre. A G-70 sokoldalú software-nek köszönhet en,
egy CUSTOM stílus betöltése ugyan úgy történik, mint egy
gyári stílus betöltése.
A CUSTOM memóriában kiválasztott stílus automatikusan
betöltésre ls bemásolásra kerül a Disk User memóriába (lásd
85. oldal). Ennek a RAM memóriának a tartalma törlésre
kerül, amikor kikapcsolja a G-70 egységet, illetve felülírásra
kerül, amikor kiválaszt egy új CUSTOM memóriát (vagy
amikor egy Disk User funkciót használ).
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mi történik egy CUSTOM
memória betöltésekor. (Az alábbi leírás hivatkozik arra, hogy
a betöltés id t vesz igénybe, de valójában a m velet a
másodperc tört része alatt befejez dik.
Válasszon ki egy
CUSTOM
memóriát.
A G-70 megkeresi a
vonatkozó stílus nevét.
Az adat betöltésre kerül a
kártyáról a bels memóriába.
Ez a memória
tartalmazza a stílus
adatot.
A stílus lejátszható.
Amikor a G-70 egységet kicsomagolja a CUSTOM memóriák
üresek. Ezért el ször szükséges saját referenciák
programozása a stílusokhoz.
A CUSTOM kijelölések programozása
A G-70 bels memóriája több stílus példával rendelkezik,
melyekkel kipróbálhatja az alábbiakat. Amikor elkezd dolgozni
a G-70 egységgel, valószín leg bemásol küls zenei
stílusokat a bels memóriába, létrehoz CUSTOM
kapcsolatokat azok eléréséhez.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 84
Megjegyzés: Használja a Copy funkciót (lásd 88. oldal), hogy
az összes stílust átmásolja ugyan arra a kártyára (vagy a
bels memóriába).
(1) Nyomjon meg egy gombot a STYLE padon, hogy
kiválasszon egy stílus családot.
A kiválasztott gomb indikátor világít és az alábbi
képerny jelenik meg.
(2) Nyomja meg a [CUSTOM] mez t.
(3) Nyomja meg annak a memóriának mez jét, amelyre
szeretne egy stílust kijelölni.
(6) Nyomja meg annak a stílusnak a nevét, melyet szeretne
kijelölni a kiválasztott CUSTOM memóriára.
Amennyiben szükséges, használja a PAGE [ ][ ]
mez ket vagy a [DATA/ENTRY] tárcsát/ [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválasszon egy öt stílust tartalmazó
másik csoportot.
Megjegyzés: Hogyha nem találja a kijelölni kívánt stílust
de tudja, hogy a kiválasztott memória tartományban
található, ellen rizze a FOUND értéket. Ennek ugyan
azt az ábrát kell megjeleníteni, mint a GLOBAL
bevitelnek. használhatja továbbá a Finder funkciót is a
kívánt stílus megkereséséhez. Részletek a 86. oldalon
találhatóak.
Megjegyzés: Természetesen a régebbi stílusok
használata is lehetséges a G-70 készülékkel. Ezek
automatikusan konvertálásra kerülnek a VARIATION
[1]~[4] rendszerre.
(7) Nyomja meg az [GET IT] mez t.
A G-70 visszatér a STYLE oldalra. A kiválasztott stílus
neve az [EDIT CUSTOM] gomb megnyomása el tt
kiválasztott mez ben jelenik meg.
Most egyéb kijelöléseket is programozhat, amennyiben
szeretné.
Megjegyzés: A CUSTOM kijelölések bels tárolásra
kerülnek, de nem részei a User programoknak. Így
összesen csak 120 összekapcsolást programozhat
(nem pedig User programonként 120-at).
Megjegyzés: A CUSTOM beállítások a global
memóriában foglalnak helyet, mely nem tartalma az
összes User program szettel kerül mentésre. Használja
a User program szett mentése m veletet a beállítások
mentéséhet (204. oldal).
CUSTOM stílus memóriák kiválasztása
A stílus elnevezések fontosak a stílusok megkereséséhez.
Hogyha egy olyan stílus nevét változtatja meg, amely a
CUSTOM memóriák egyikére hivatkozik, a G-70 a
továbbiakban nem tudja megkeresni azt. Ellenkez leg,
hogyha két memória kártya egyaránt tartalmazza a Reggae1
stílust, a rossz kártya elhelyezése esetén is behívhatja a
Reggae1 stílust.
(1) Nyomjon meg egy gombot a STYLE padon, hogy
kiválasszon egy stílus családot.
(4) Nyomja meg az [EDIT CUSTOM] mez t.
A kiválasztott gomb indikátor világít és az alábbi
képerny jelenik meg.
(5) Nyomja meg az [INTERNAL MEMORY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] mez t.
Ez azért szükséges, hogy meghatározza, hogy egy
stílust a bels memóriával kapcsoljon-e össze, vagy egy
kártyával, melyet már elhelyezett a PCMCIA kártya
helyre.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Küls stílusok használata 85
(2) Nyomja meg a [CUSTOM] mez t.
(3) Nyomja meg a használni kívánt stílushoz tartozó mez t.
(3) Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy
[INTERNAL MEMORY] mez t, hogy meghatározza a
kívánt stílust tartalmazó memória tartományt.
Megjegyzés: Természetesen a régebbi stílusok
használata is lehetséges a G-70 készülékkel. Ezek
automatikusan konvertálásra kerülnek a VARIATION
[1]~[4] rendszerre.
Bizonyos esetekben ezen a ponton egy hiba üzenet
File not found ) jelenik meg, jelezve, hogy a kártya
nem tartalmazza a kívánt file-t.
Megjegyzés: Hogyha egyáltalán nem szeretné
használni a stílust nyomja meg az [EXIT] gombot.
Ebben az esetben a G-70 továbbra is az el
leg
megtalált file-t használja.
Lemez felhasználó
Közvetlenül is betölthet egy stílust a G-70 Disk User
memóriájába, majd használhatja azt. Ennek a funkciónak az
el nyeit abban az esetben használhatja ki, amikor a
CUSTOM memóriák egyike sem hivatkozik egy adott darab
megszólaltatásához szükséges stílusra. Ahogy az elnevezés
is jelzi ezt a funkciót használhatja floppy lemezen tárolt
stílusokkal is.
Megjegyzés: Ebben a memóriában tárolt adatok csak a G-70
kikapcsolásáig, illetve egy másik stílus kiválasztásáig
elérhet ek. Ügyeljen, hogy egy CUSTOM memória
kiválasztása szintén felül írja az utoljára kiválasztott Disk User
stílust.
(1) Amennyiben szükséges, helyezze a kívánt stílust
tartalmazó memória kártyát, vagy floppy lemezt a kártya
helyre vagy meghajtóba.
(2) A STYLE oldalon (lásd a fentieken), nyomja meg a [DISK
USER] mez t.
(4) Nyomja meg a betölteni kívánt stílus nevét tartalmazó
mez t.
(5) Hogyha a kívánt stílus nem jelenik meg, használja a
][ ] gombokat, hogy kiválasszon egy másik 5 stílust
tartalmazó csoportot.
Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat, egyéb stílusokat tartalmazó
oldalak kiválasztásához.
Megjegyzés: A G-70 tartalmaz egy kifinomult keres
funkciót, amely lehet vé teszi a bels memóriában vagy
kártyán tárolt stílusok gyors megkeresését (86.oldal). Ez
a keres nem használható floppy lemezen tárolt stílusok
megkeresésére.
A képerny oldal nem változik meg amikor egy stílust
kiválaszt. Ezt azért alakították így ki, hogy betöltsön egy
másik stílust.
(6) Indítsa el az újonnan kiválasztott stílus lejátszását.
A DISK USER stílus kiválasztása mentésre kerül egy
User programra (111.oldal). A kérdéses User program
vonatkozik a stílus nevére és a memória tartományra.
Amikor legközelebb behív egy ilyen User programot, a
G-70 az erre vonatkozó stílust fogja használni.
Hogyha az egység nem találja a kérdéses stílust, egy
hiba üzenet jelenik meg és a G-70 az el
leg
kiválasztott stílust fogja használni.
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
A kiválasztott stílus neve megjelenik a [STYLE]
mez ben.
Az alábbi képerny jelenik meg:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 86
Stílus keres : stílusok gyors
megkeresése
A G-70 egység nagyon sok zenei stílus elérését teszi
lehet vé: a bels memóriából, memória kártyáról és floppy
lemezr l. A kívánt stílus bels memóriából, memória kártyáról
vagy floppy lemezr l történ gyors megkeresést a Finder
funkció biztosítja. Az alábbiakban ennek a funkciónak a
használatát mutatjuk be:
File-ok válogatása
Nyomja meg a [COUNTRY], [GENRE] vagy [TEMPO] mez t,
hogy a stílus file-okat ország, m faj vagy tempó szerint
válogassa ki. A jobb oszlop tartalmazza a kiválasztott
bejegyzést (egyszerre csak egy jeleníthet meg a dal névvel).
Folytassa a 3. lépéssel a meghallgatni kívánt stílus
kiválasztásához.
Hogyha megnyomja a [FLOPPY] mez t ezek az opciók nem
elérhet ek és az alábbi képerny jelenik meg.
(1) Nyomja meg a FINDER [STYLE] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
FOUND : egyes tételek keresése.
GLOBAL : a memória tartomány összes
stílusa.
(3) Határozza meg a szükséges stílus memória tartományát.
[EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy [INTERNAL
MEMORY].
A G-70 számos gyári stílust tartalmaz a bels
memóriájában.
A kijelz megjelenít 5 stílust a kiválasztott memória
tartományból (bels memória, memória kártya vagy
floppy lemez).
Ezekben az oszlopokban megjelen információkat egy
speciális bels memória vagy memória kártya file szolgáltatja,
melyet Database -nek nevezünk.
A fenti információk a saját stílusok esetében is
megjeleníthet ek.
Megjegyzés: A floppy lemezr l betöltött, majd a kártyára
vagy bels memóriába mentett stílusok nincsenek
automatikusan úgy módosítva, hogy tartalmazzák ezt a
Database információt. Ezt saját magának kell programoznia.
Lásd Átnevezés a 88. oldalon.
Az Index funkció használata
A Style Finder adatbázis legmagasabb szintjét Index -nek
nevezzük. Az összes keres m velet a kiválasztott Indexre
van kijelölve (és nem a bels memória vagy memória kártya
file-okra).
•
A 2. lépés elvégzése után, nyomja meg a bal fels
sarokban található [INDEX] mez t.
•
Nyomja meg a kívánt stílus kategóriához tartozó mez t
vagy hogyha nem biztos a kategóriában nyomja meg
az [ALL] mez t.
A [BACK] mez megnyomásával most visszatér az el
oldalra. A kijelz most visszatér a fenti 1-es lépésnél
bemutatott képerny re. Ebben az esetben nem csak a
kiválasztott Index-hez tartozó dalok jelennek meg..
Folytassa a 3. lépéssel a meghallgatni kívánt stílus
kiválasztásához.
(4) Hogyha a használni kívánt stílus nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
A mi példánkban a %Shuffle került kiválasztásra.
(5) A következ öt stílus megjelenítéséhez, nyomja meg a
jobb alsó sarokban található [ ] mez t.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben
szükséges (illetve ameddig a készülék lehet vé teszi).
Az el
5 stílust tartalmazó csoportra történ
visszatéréshez, nyomja meg a [ ] mez t.
Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat az oldalak váltásához.
A szükséges stílus gyors megkeresése
Egyéb módok is lehetségesek egy stílus gyors
megkeresésére:
•
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Stílus keres : stílusok gyors megkeresése 87
Stílusok megkeresése
A keresés érdemi része a [FINDER] mez
megnyomásával kezd dik.
Döntse el, hogy mit akar megkeresni
•
•
•
•
Nyomja meg a [STYLE NAME] mez t, hogy a G-70 stílus
neveket keressen, majd adja meg a stílus nevét (vagy a
név egy részét).
Nyomja meg a [COUNTRY] mez t, hogy a G-70
országokat keressen, majd adja meg a stílus nevét (vagy
a név egy részét).
Nyomja meg a [GENRE] mez t, hogy behatároljon egy
adott m fajt (Rock Roll, 16-Beat, stb.), majd adja meg a
kívánt karaktereket.
Nyomja meg a [TEMPO] mez t és adja meg a keresett
tempó értéket.
Megjegyzés: Adjon meg legalább két vagy három
karaktert, hogy a keresést egy átlátható file mennyiségre
sz kítse.
Megjegyzés: Hogyha a funkció nem talált stílusokataz alábbi
üzenet jelenik meg a kijelz n (ebben az esetben nyomja meg
a [STYLE NAME],[COUNTRY],[GENRE] vagy [TEMPO]
mez ket, az összes bejegyzés ismételt megjelenítéséhez.
•
Nyomja meg a szükséges file-hoz tartozó mez t és
végezze a dolgát.
Hogyha a G-70 egy vagy több egyezést a FOUND
szám kisebb lesz, mint a GLOBAL szám.
A stílus keres információk editálása
A Finder információ olyan keresés kritériumokon alapul,
melyekt szükséges hozzáadni a stílus file-hoz. A stílus file
gyárilag nem tartalmazza ezeket.
Opciók
Miután megnyomta a FINDER [STYLE] gombot az alábbi
kijelz jelenik meg:
Az adatbázis keresése
A következ lépésben döntse el, hogy a Style Finder, hogyan
keresse a file-okat:
• Nyomja meg az [ALPHABETIC ORDER] mez t, hogy
például az összes BEA val kezd
bevitelt kilistázza.
A megfelel kritériumnak megfelel file-ok a lista tetején
kerülnek megjelenítésre.
A sorrend függ az aktivált gomb ikontól ([STYLE NAME],
[COUNTRY], [GENRE] or [TEMPO]).
• Nyomja meg a [SEARCH ONLY] mez t, hogy a G-70
rákeressen azokra a bejegyzésekre, melyek tartalmazzák
a megadott információt. (A BEA megadásával igy
megkereshet egy Raggabeat elnevezés file-t is.
•
A kerekterek megadásával kapcsolatos részleteket a 49.
oldalon talál.
• A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott karakter
törlését. Az összes karakter törléséhez tartsa lenyomva.
• Hogyha számokat szeretne megadni a karakterek
átlapozása nélkül, nyomja meg a [NUM LOCK] mez t.
Miután megadta a számot, kapcsolja ki ezt, hogyha ismét
karaktereket szeretne megadni.
•
Nyomja meg a [FIND] mez t a kereséshez.
A bal alsó sarokban található [OPTIONS] mez elérést
biztosít arra az oldalra, ahol az adatbázis információkat hozzá
adhatja. Ez olyan stílusokra is m ködik, melyek már
tartalmaznak módosítani kívánt bejegyzéseket.
(1) El ször válassza ki a stílust (nyomja meg a hozzá tartozó
mez t), melynek adatbázis információját szeretné
megváltozatani vagy szerkeszteni.
(2) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t.
(3) Most végezze el az alábbiak egyikét:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
További Arranger/Style funkciók 88
Átnevezés
Ez a funkció lehet vé teszi a kiválasztott stílus STYLE
NAME, COUNTRY és/vagy GENRE információit
megváltoztassa ( a TEMPO érték rögzített, de
megváltoztatható a STYLE COMPOSER funkcióval, lásd
189. oldal).
•
Nyomja meg a [STYLE NAME], [COUNTRY] vagy
[GENRE] mez t és adja meg a kívánt karaktert. (lásd 49.
oldal).
Megjegyzés: Hogyha egy floppy lemez stílust választ ki
csak a STYLE NAME és FILE NAME szerkeszthet ek.
•
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
Törlés
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy törölje az aktuális
stílust a bels memóriából, egy memória kártyáról vagy
egy floppy lemezr l. Ezt lehet ség szerint ritkán
használja és szinte soha a bels memóriára. Hogyha
egyszer egy stílus elveszett, annak visszaállítása
továbbiakban nem lehetséges.
• Nyomja meg az [DELIETE] mez t. Az alábbi kérdés
jelenik meg.
•
A STYLE OPTIONS oldalon nyomja meg a [COPY]
mez t.
•
El ször határozza meg azt a forrást, ami a másolni kívánt
stílust tartalmazza. Nyomja meg a [FROM] gombot
egyszer vagy kétszer a memória tartomány
kiválaztásához.
INT MEMORY: A G-70 bels memória tartománya.
FLOPPY DISK: A G-70 meghajtójában lév floppy lemez.
Ne felejtsen el lemezt helyezni a meghajtóban, miel tt ezt
az opciót kiválasztja.
EXT MEMORY: A G-70 PCMCIA kártya nyílásába
helyezett memória kártya. Ne felejtse el a kártya
elhelyezését, miel tt ezt az opciót kiválasztja.
•
•
A [YES] mez megnyomása törli a stílus file-t.
A [NO] mez megnyomása érintetlenül hagyja a file-t és
visszaléptet a Style Finder oldal stílus listájára.
A [Back] mez megnyomása érintetlenül hagyja a file-t
és visszaléptet a STYLE LIST oldalra.
Másolás
Ez a funkciólehet vé teszi, hogy a kiválasztott stílust egy
másik memória tartományba másolja.
Megjegyzés: Ternészetesen a régebbi stílusok
használata is lehetséges a G-70 készülékkel. Ezek
automatikusan konvertálásra kerülnek a VARIATION
[1]~[4] rendszerre.
Természetesen a másolni kívánt file-t kiválaszthatja
ezen az oldalon, így a STYLE LIST oldalon található
[OPTIONS] mez megnyomása el tt nem szükséges a
stílus kiválasztása. Ügyeljen, hogy a COPY oldal csak
azokat a stílusokat listázza, melyek megfelelnek a
STYLE FINDER funkció által utoljára használt
kritériumoknak.
Másrészt, hogyha csak bizonyos bels memória
tartomány stílusok másolására van szüksége a FINDER
használata jó elképzelésnek t nik: ezzel elkerülhet a
PAGE [ ] vagy [ ] mez túl sokszor történ
megnyomása. Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát
vagy az [DEC]/[INC] gombokat is.
Most határozza meg a célhelyet, ahová a kiválasztott
stílustmásolni szeretné: Nyomja meg a [TO] gombot
egyszer vagy kétszer a memória tartomány
kiválaztásához.
Hogyha a másolni kívánt stílus nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
Több stílust is kiválaszthat. A mi példánkban a
%Shuffle és %Slow Rock 2 stílusok kerültek
kiválasztásra.
A következ öt dal megjelenítéséhez, nyomja meg a
jobb alsó sarokban található [ ] mez t vagy használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben
szükséges (illetve ameddig a készülék lehet vé teszi).
Hogy visszatérjen az el
öt dalt tartalmazó csoportra,
nyomja meg a [ ] mez t vagy használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát.
A kijelz FROM-TO tartományában megjelen összes
file másolásához (az összes elérhet oldalon) nyomja
meg az [ALL FILES] mez t.
Megjegyzés: Hogyha a cél média (memória kártya vagy
floppy lemez) nincs formattálva, egy üzenet jelenik meg,
hogy a stílusok másolása el tt formattálást kell
végeznie.
(4) Hogyha másolási célhelyként ( TO ) az EXT MEMORY
vagy FLOPPY DISK lemez kerül kiválasztásra, oldja fel
a kártyák/lemezek írásvédelmét miel tt a PCMCIA
kártyahelyre vagy lemez meghajtóba helyezi azokat..
A floppy lemez írásvédelmének megsz ntetéséhez zárja
be a kis ablakot (lásd 11. oldal). Tanulmányozza a
memória kártya használati utasítását az írásvédelem
megsz ntetésével kapcsolatban.
(5) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t. (Nyomja meg a
[Back] mez t, hogyha nem kíván további file-okat
kiválasztani.)
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Stílus keres : stílusok gyors megkeresése 89
A készülék rákérdez, hogy kívánja-e felülírni az összes
olyan file-t a cél médián ( TO ), melyeknek a neve
megegyezik a másolni kívánt file-ok nevével.
(6) Nyomja meg a [YES] mez t az azonos nev file-ok
felülírásához a cél médián.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha a forrás ( FROM )
médián és cél médián ( TO ) azonos névvel szerepl
file-okat nem szeretné átmásolni (ebben az esetben
csak az eredeti elnevezéssel ellátott file-ok kerülnek
átmásolásra).
Az adat másolása megtörténik és a Successful
üzenet megjelenésével a m velet befejez dött..
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Haladó billenty zet part funkciók 90
7. Haladó billenty zet part funkciók
oldalon lév (narancssárga)UP1 és UP2 part-ra és a
második split ponttól jobbra található (kék) UP3 part-ra
Upper 3 Split
Az 57. oldalon bemutattuk a billenty zet felosztását egy bal
tartományra az LW1 és LW2 part-ok segítségével (illetve
MBS part segítségével), valamint egy jobb tartományra az
UP1, UP2 és/vagy UP3 part-ok segítségével.
Programozhat egy további felosztást is az UP1/UP2 és az
UP3 part-ok között. Ez lehet vé teszi, hogy kérdés-feleletdallam vonalakat szólaltasson meg egy Upper3 part-ra kijel lt
fúvós hangszínnel és egy Upper1 part-ra kijel lt klarinét vagy
fuvola hangszínnel, például. Az alábbi lehet ségeket
használhatja:
Lapozzon a 29. oldalra a kívánt hangszín UP3 part-ra történ
kijelölésével kapcsolatban.
Megjegyzés: Az UP3 SPLIT csak akkor m ködik, hogyha az
UP1 és UP2 aktív. Az Upper 3 part használata nem
lehetséges az Upper1 vagy Upper2 part használata nélkül.
Az UP1/2/3 kikapcsolt állapotban van, az UPPER 3 SPLIT
funkció nem használható.
Hogyha a (G5) split ponttól eltér t szeretne használni,
válasszon ki egy tetsz leges hangot a F#1 és G7 között.
Az UPPER 3 SPLIT lehetséges tartománya
LW1 + LW2 (+ MBS)
(+ Arranger vezérlés)
Upper 1
és/vagy
Upper 2
Upper3
Az alap split pont beállítás a G5 hang (az UP3 part
legalacsonyabb hangja).
Megjegyzés: Ez a funkció a WHOLE billenty zet módban is
elérhet .
Ennek hatására a G-70 lehet vé teszi legalább három
hangszín megszólaltatását, melyek a három független
billenty zet tartományra vannak kijelölve. Mindezek mellett
kiválaszthatja az Arranger akkord felismerés tartományát is
(79. oldal). Az alábbiakban bemutatjuk hogyan aktiválja az
UPPER 3 SPLIT funkciót:
(3) Használja az UPPER 3 SPLIT POINT [ ][ ] mez ket,
hogy beállítsa a kívánt split pontot.
Megjegyzés: Hogyha elégedett a kiválasztott split
ponttal, mentse egy User program részeként (lásd 111.
oldal).
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Az UPPER3 SPLIT funkció többféle módon törölhet :
•
Nyomja meg az [UPPER 3 SPLIT] mez t, hogy
elsötétedjen.
•
Kapcsolja ki az UP1 és/vagy UP2 part-ot.
•
Kapcsolja ki az UP3 part-ot.
(1) A f oldalon nyomja meg a [SPLIT] mez t.
Upper 2 hangolás: Durva és
finom hangolás
Az UP2 part-ot használhatja egy teljes értékü szóló vagy
melódia hangszínként vagy az UP1 (vagy UP3) part
hangszínének vastagítására .
Ezt az oldalt kiválaszthatja a [MENU]
[SPLIT POINT] mez kkel.
Az alábbi képerny jelenik meg:
[SPLIT&TOUCH]
(2) Nyomja meg az [UPPER 3 SPLIT] mez t, hogy
világítson.
A billenty zet a G5 hangnál kerül felosztásra a bal
Hogyha szeretné egymásra helyezni az UP1 (vagy UP3) és
UP2 part-okat, el ször kapcsolja be mindkett t. Részletek az
28. oldalon találhatóak.
Az lábbi parméterek lehet vé teszik, hogy transzponálja
(Croarse) vagy elhangolja (Fine) az Upper2 part-ot az Upper1
vagy Upper3-hoz képest.
A COARSE használatával egy kvint (7 félhang) hangközt
programozhat az UP2 part-ra, ami leginkább a fúvós
hangszíneknél és gitár akkordoknál hatásos.
Ne felejtse aktíválni az UP1 (vagy UP3) és UP2 part-ot,
amikor a COARSE és FINE paraméterek el nyeit szeretné
kihasználni. Amikor csak az UP2 aktív a szólók lehet, hogy
szegényesen hangzanak.
Megjegyzés: WHOLE módban ezeket a paramétereket
effektek egymásra helyezésére is használhatja, felhasználva
az UP2 (ami elhangolt) LW1 és/vagy LW2 (melyek nincsenek
elhangolva) part-okat.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Portamento az UP1 és UP2-re
91
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Portamento az UP1 és UP2-re
Az alábbiakban bemutatunk két hasznos funkciót, melyekt
szóló játéknál vehet igénybe az UP1 és UP2 part-ok
használatával.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Portamento Time
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [SPLIT&TOUCH] mez t, majd a
[KEYBOARD OPTIONS] mez t.
(2) Nyomja meg a [SPLIT&TOUCH] mez t, majd a
[KEYBOARD OPTIONS] mez t.
(3) Nyomja meg a [COARSE TUNE] fmez t, hogyha
szeretné megváltoztatni az UP2 part hangmagasságát
félhang léptékben.
A mez világítani kezd.
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
a
annyit jelent, hogy az UP2 hangmagassága
csökken, miközben a a
jelölés esetén az UP2
hangmagassága növekszik. Egy nagyon népszer
beállítás az Up1/UP2 esetében a +12 érték az UP-2-re.
Ezáltal az UP2 egy oktávval feljebb szól az UP1 és az
összes aktív billenty zet part felett. (Ennek a
paraméternek a beállítási tartomány: 24~24.)
A Portamento annyit jelent, hogy a hangmagasság
nem tisztán meghatározható lépésenként változik: Ennél
az effektnél a hangmagasság átcsúszik az egyik hangról
a másikra.
[Portamento Time= 0]
Durva hangmagasság változás félhang léptékben (normál)
(5) Nyomja meg a [FINE TUNE] mez t, hogy kis léptékben
(cent) változtassa meg az UP2 hangmagasságát.
(6) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
A FINE TUNE paraméter a 99 (megközelít leg egy fél
hang lefelé) és 99 (megközelít leg egy fél hang
felfelé).
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
[Portamento Time= 1~127]
A hangmagasság átcsúszik az egyik hangról a másikra.
A félhang léptékben történ ugrások helyett (hogyha
szeretné) a hangmagasságot átcsúsztathatja az egyik
hangról a másikra, amikor a Portamento Time beállítás
magasabb a
értéknél.
Minél magasabb az érték, annál lassabb az átcsúszás.
Ez a effekt különösen szintetizátor hangszíneknél
hatásos.
(3) Nyomja meg a [PORTAMENTO TIME] mez t az Upper1
(UP1) vagy Upper2 (UP2) part-ra, hogy kiválassza azt.
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Haladó billenty zet part funkciók 92
Portamento Mode: Mono/Poly
(2) Nyomja meg a [SPLIT&TOUCH] mez t, majd a
[KEYBOARD OPTIONS] mez t.
A G-70 lehet vé teszi, hogy monó módra állítsa be a az
Upper1 és Upper2 part-okat. A MONO annyit jelent, hogy
egyszerre csak egy hangot szólaltathat meg. Ezzel a móddal
még természetesebben szólaltathat meg trombita, fuvola stb.
hangszíneket. A POLY beállítás esetén akkordokat is
megszólaltathat a kiválasztott part-ra.
(5) Nyomja meg a [MONO] vagy [POLY] mez t arra az
Upper part-ra, melynek beállítását szeretné
megváltoztatni.
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: A Portamento és POLY/MONO beállítások
nem elérhet ek a Harmonic Bar hangszínekre.
Lower Hold
A G-70 egység lehet vé teszi, hogy számos paramétert valós
id ben állítson be. Mivel a Lower 1/2 part-okat és az
Arranger-t egyszerre triggerelheti, egy új stílus pattern
kiválasztása általában azt jelenti, hogy a bal kezét fel kell
emelnie a billenty zetr l.
Hogyha a LOWER HOLD funkció nem aktív SPLIT módban, a
Lower (LW) part elnémul, amikor elengedi a billenty ket a
balkéz tartományban.
Hogyha megnyomja a [LOWER HOLD] mez t (a mez kékre
vált) a Lower part a kéz billenty zetr l történ felemelését
követ en is tovább szól.
Hogyha az LW1 (vagy LW2) és MBS part-ok aktívak a
kiválasztott LOWER HOLD funkció mindkét part hangjait
kitartja.
Megjegyzés: A LOW ER HOLD funkció csak SOLIT módban
elérhet .
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Kapcsoljon be legalább egy LW part-ot (a PART ON/OFF
gombjának világítani kell).
(4) Nyomja meg a [LOWER 1 HOLD] vagy [LOWER 2
HOLD] mez t, hogy bekapcsolja azt.
Bekapcsolhatja mindkét HOLD mez t is.
(5) Üssön le röviden egy hangot a billenty zet balkéz
tartományában, majd engedje el a billenty ket.
Ez a hang addig szól, amíg megszólaltat egy másik
hangot vagy akkordot a billenty zet balkéz
tartományában.
Megjegyzés: Ezek a paraméterek ki és
bekapcsolhatóak a Hold pedállal (lásd 68. oldal) vagy
egy opcionális lábkapcsolóval (lásd 70. oldal).
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Hang editálás: billenty zet part-ok editálása 93
Hang editálás: billenty zet part-ok editálása
A G-70 lehet vé teszi, hogy editáljon bizonyos paramétereket,
melyek befolyásolják a billenty zet part megszólalását a
hangzás fényének megváltoztatásával, a modulációs
sebesség megváltoztatásával stb.
(7) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához. A kijelz alatti
kijelölhet szabályzókat is használhatja a felettük lév
paramétereke közvetlen editálásához.
Az alábbi paramétereket editálhatja:
C1
Az itt felsorolt paraméterek csak az alábbi billenty zet partokra jelölhet ek ki. Upper1, Upper2, Upper3, Lower1, Lower2,
M.Bass. Az editálás el tt minden esetben válassza ki a
megváltoztatni kívánt part-ot.
A Harmonic Bar szekció itt nem editálható (ennek editálásával
kapcsolatban a 33. oldalon talál részleteket).
Egy másik Tone vagy billenty zet part kijelölése
megváltoztatja a TONE EDIT paramétereket.
Megjegyzés: Ez összes TONE EDIT paraméter relatív, ezért
az értékek hozzáadódnak a preset paraméter értékekhez
vagy kivonódnak azokból. Ezért határozhatóak meg pozitív
több ) vagy negatív ( kevesebb ) értékek.
Megjegyzés: A TONE EDIT beállítás elmenthet egy User
program részeként.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Ennek a paraméternek a funkciója függ a hangszínt l, amit
kijelöl a kiválasztott part-ra. Ez befolyásolhatja a sz
és
rezonancia beállítást, ami az orgona hangminták esetében a
gyors és lassú Rotary moduláció (TONE [ORGAN]
hangszínek), stb. Következzen egy példa: válassza kia B3
Sermon hangszínt az [ORGAN] bank els oldalán és
használja ezt a funkciót.
Megjegyzés: A C1 paraméter csak azokra a hangokra
(Tones) elérhet , melyek egy pipával vannak ellátva a
Parameter Reference füzetben.
Hogyha egy opcionális SRX b vít kártya hangszínnel
dolgozik, melyet el
leg installált, ez a paraméter egyéb
szempontokat befolyásolhat. Ezért javasoljuk, hogy próbálja ki
a paramétert, hogy megtapasztalja a hangszínre gyakorolt
hatását.
Modulation (Vibrato)
(2) Nyomja meg a [TONE EDIT] mez t.
A Vibrato effekt a hangmagasságot modulálja.
A hangmagasság moduláció egy hullámzást ad a lejátszott
hangoknak. Használja az alábbi három paramétert, hogyha
több vagy kevesebb vibrato hatást elérni a szóban forgó partra.
Megjegyzés: Néhány hangszín már eleve tartalmaz vibrato
hatást, melynek sebessége és mélysége nem változtatható
meg.
•
•
(3) Nyomja meg az editálni kívánt part-hoz tartozó mez t.
Megjegyzés: Az (1)~(3) lépések kivitelezése helyett,
választhatja azt a megoldást is, hogy lenyomja és
lenyomva tartja a megfelel TONE ASSIGN gombot.
(4) Az összes paraméter gyors visszaállításához, nyomja
meg az [INIT ALL VALUES] mez t.
(5) Hogyha csak a kiválasztott paramétert szeretné
visszaállítani, nyomja meg az [INIT SINGLE VALUE]
mez t.
(6) Hogyha editálni szeretné a kijez paraméterek egyikét,
nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
Ennek kijelzése egy vörös keretben jelenik meg.
•
DELAY [ 64~63] Ez a paraméter beállítja azt az id t,
ami szükséges a vibrato hatás megszólalásáig. A pozitív
(+) beállítások növelik a vibrato hatás megszólalásáig
eltelt id t, míg a negatív értékekek csökkentik azt.
DEPTH [-64~63] Ez a paraméter a hangmagasság
moduláció intenzitását állítja be. A pozitív (+) beállítások
több hullázást adnak a hanghoz, míg a negatív értékek
kevesebbet.
RATE [-64~63] Ez a paraméter a hangmagasság
moduláció sebességét állítja be. A pozitív értékek
gyorsabbá teszik a hangmagasság modulációt, míg a
negatív értékek lassabbá.
TVF/TVA ENV(burkoló görbe)
Egy adott hangszín hangereje változik az id függvényében a
hang megszólalásától a hang megsz néséig. Ez a változás
grafikusan jeleníthet meg a kijelz n. A burkoló görbe alakja
eltér az egyes hangszíneknél, ami befolyásolja az egyes
hangszínek megszólalását. A hangszeínek burkoló görbélye
megváltozhat a hangszín megszólaltatásától függ en. Pl:
Hogyha egy trombitát élesen és er teljesen szólaltat meg a
hang felfutás gyors lesz, ami éles hangzást eredményez.
Hogyha azonban a trombitát puhán szólaltatja meg a felfutás
kevésbé lesz meredek. Hogyha szeretné beállítani a hang
felfutást, módosítsa a hangszín ATTACK paraméterét.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Haladó billenty zet part funkciók 94
A burkoló görbe paraméterek a hanger t (TVA) és sz t
(TVF) egyaránt befolyásolják. A vágó frekvencia növekszik a
burkoló görbe emelkedésével és csökken a burkoló görbe
esésével.
•
•
•
ATTACK [ 64~63] Rz a paraméter befolyásolja a
hangszín felfutását. A pozitív értékek felgyorsítják a hang
felfutását és ezáltal a hang agresszívebbé válik.
DECAY [ 64~63] Ez a paraméter beállítja azt az id t,
ami alatt hangszín hangereje és vágó frekvenciája a
felfutás (attack) legmagasabb pontjáról visszaesik a
kitartott (sustain) szintre.
Megjegyzés: Az üt s hangszínek sustain szintje
általában a
érték. Zongora és gitár hangszínek
vannak ebben a kategóriában. A billenty k hosszú ideig
történ lenyomva tartása, csekély hatással van a leütött
hangok hangerejére, még a magas értékek kiválasztása
esetén is.
RELEASE [ 64~63] Ez a paraméter beállítja a hang
elengedése és a hang megsz nése között eltelt id t. A
vágó frekvencia szintén visszaesik ennek a beállításnak
a függvényében.
TVF (filter)
A sz
beállítás módosításával, vezérelheti a megszólaló
hang színezetét. A G-70 használ Low-Pass Filter-eket (LPF),
melyek csak egy meghatározott frekvencia alatti frekvenciákat
engednek át. Azt a frekvenciát , melynél a sz k elkezdik
vágni a felhangokat vágó frekvenciának ( Cutoff Frequency )
nevezzük. A vágó frekvencia megváltozhat az id
függvényéban a burkoló görbe által vezérelve.
•
RESO [ 64~63] Ez a paraméter nélkülözhetetlen része
egy szintetizátornak. Amikor növeli a Resonance értéket
a vágó frekvencia körüli felhangok kiemelésre kerülnek,
•
ami er s karaktert ad a hangnak.
Megjegyzés: Bizonyos hangoknál a negatív ( ) RESO
beállítások nem okoznak hallható hatást, mivel a
rezonancia már a minimum értékre van beállítva.
CUTOFF [-64~63] Ez a sz
paraméter lehet vé teszi,
hogy a kiválasztott hang fényesebben vagy tompábban
szólaljon meg. A pozitív Cutoff beállítás annyit jelent,
hogy a több felhang átengedése következtében a hang
fényesebb lesz. Hogyha az értéket negatív irányba
változtatja, a kevesebb felhang átengedése miatt a
hangszín tompább (sötétebb) lesz.
Beállítás
Low pass filter karakterisztika
Vágó frekvencia
Frekvencia
Megjegyzés: Bizonyos hangszíneknél a pozitív (+)
Cutoff beállítások nem eredményeznek hallható
változást, mivel az el re programozott Cutoff paraméter
már a maximum értéket használja.
(8) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Billenty zet part-ok keverése
95
8. A mixer funkciók és effektek használata
A MIXER szekció azt a feladatot végzi, amire az elnevezése
utal. Lehet vé teszi a különböz G-70 part-ok kiegyenlítését.
A 124. oldalon és az alábbiakban ismertetjük a dal és stílus
part-ok keverését.
Az él ének által generált Vocal Harmonist part-ok a [VOICE]
és [HARMONY] gombokkal keverhet ek.
A G-70 effektek
Billenty zet part-ok keverése
Itt állíthatja be a balansz és egyéb keverés vonatkozású
paramétereket a billenty zet part-okra.
(1) Nyomja meg a [PART] gombot (szintén megnyomhatja a
[CHORUS/REVERB] vagy [PAN/VOLUME]) gombokat..
A G-70 az alábbi effekt processzorokat tartalmazza, melyek
közül nem mindegyik használható az összes szekcióra.
Kérjük, figyelmesen tanulmányozza az alábbi táblázatot:
Szekció
Billenty zet
effektek
Effekt processzorok
Reverb, Chorus
Stílus/ dal effektek
Reverb, Chorus
Mastering
eszközök
Audio effektek
Equalizer,
Compressor
IFX
Harmonic Bars
Overdrive, Vibrato,
Rotary Speaker
Megjegyzések
Független, editálható
processzorok.
Csak a billenty zet partokra.
Megosztva a két szekció
által, de függetlenül a
billenty zet effektekt l
A MAIN OUT-ra kiküldött
jeleket befolyásolják
Az AUDIO IN aljzaton
beérkez jeleket
befolyásolja
Kizárólag erre a
szekcióra
VOICE
Reverb, Delay,
Compressor, Gate
Reverb, Delay,
Chorus
Talk, Singer, Auto Pitch,
Voice FX
Vocoder, Small,
Ensemble
MFX
HARMONY
Azért teszünk említést a processzorokról , mert legtöbbjük
több módon is használható (a Type kiválasztásával). Az
MFX és IFX a leg univerzálisabb processzorok, mivel ezek 84
típust használhatnak, szemben egyéb processzorokkal,
melyek csak 8 vagy 9 lehet séget. Csak a Compressor és
Gate processzorok kizárólagos effektek. Ezek csak
Compressor és Gate effektként használhatóak.
Megjegyzés: A VOCAL HARMONIST equalizerekbeállításával kapcsolatos részleteket a 132. oldalon
találhat.
Megjegyzés: A Harmonic Bars szekció effektjeit az Effektek
használata részben a 34. oldalon tárgyaljuk.
Az alábbi képerny jelenik meg:
A MUTE üzenet annyit jelent, hogy a kérdéses part
jelenleg nem elérhet . Egy part-ot elnémíthat a hozzá
tartozó hangszer ikon megnyomásával. Egy elnémított
part ismételt bekapcsolásához, nyomja meg ismét annak
hangszer ikonját (MUTE üzenettel ellátott).
(2) Nyomja meg a [PAN POT÷VOLUME] egyszer vagy
kétszer, hogy kijelölje a VOLUME paramétert a
szabályzókra. (Egy szürkén világító fader sor jelenik meg
a kijelz n.)
Megjegyzés: A kijelölhet szabályzó funkciók szintén
kiválaszthatóak az adott szabályzó (VOLUME, PANPOT,
REVERB vagy CHORUS)megnyomásával a kijelz
sorban.
(3) Mozgassa a szabályzót lefelé a kijelz n, hogy beállítsa
az egyes billenty zet part-ok hangerejét.
(Az elnevezéseket a szabályzók alatt láthatja a szürke
dobozon belül az illusztrációban.)
Amikor a kijelölt szabályzó pozíciója nem felel meg a
vezérelt paraméterre beállított értékkel, el ször
mozgassa a gomb ikon körül vagy fader ikon mellett
található zöld pontra, miel tt ténylegesen megváltoztatja
az értéket.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
96
A D Beam part azokra a hangszínekre vonatkozik,
melyeket a DJ GEAR, SOUND EFX vagy INSTRUMENT
módok (scratch-ek, hangeffektek, egyéb zajok )
kiválasztása után a D Beam vezérl vel generál.
Részletek az 64. oldalon találhatóak.
Megjegyzés: A bal széls (EFFECT) szabályzónak
nincs hatása, hogyha a VOLUME van kiválasztva.
(4) Ezeknek a szinteknek a beállítása után, használhatja a
[BALANCE] gombot a megfelel balansz beállításához a
billenty zet part-ok és a Recorder/Arranger között.
A keverés Mixing sokkal többet jelent a megfele
balansz beállításánál. A keveréssel beállíthatja a
hangszínek sztereó pozícionálását és a kijelölt hatás
mértékét. Tekintsük át részleteiben .
(5) Nyomja meg ismét a [PAN POT/VOLUME] gombot, hogy
kijelölje a PANPOT funkciót a kijelölhet szabályzókra.
A kijelz a (2). pontban látható képet mutatja, kivéve,
hogy most a PANPOT sor van kiemelve.
Határozza meg, hogy mennyi effekt kerül kijelölésre a
billenty zet part-okra. Magukat az effekt paramétereket az
Effect oldalon editálhatja (lásd az alábbiakban).
Megjegyzés: Ebben a helyzetben az EFFECT szabályzó
(teljesen balra) a Chorus processzor kimeneti hangerejét
állítja be. A
paraméter érték kiválasztásakor a kérdéses
effekt nem szólal meg. Ezzel szemben a billenty zet part
CHORUS paraméterének
értékre történ beállítása annyit
jelent, hogy a kérdéses part-ot nem processzálja az effekt, a
többi billenty zet part-ot viszont igen.
A stílus part-ok hangereje és
státusza
Hogyha megnyomja a kijelz alatt található [STYLE] gombot
az alábbi oldal jelenik meg:
•
(6) Haszálja a kijelz alján található 9 szabályzót az elérhet
part-ok sztereó pozícionálásának megváltoztatásához.
Az L63 értéknél teljesen balra, a
értéknél pont
középre az R63 értéknél pedig teljesen jobbra lesz
pozícionálv az adott part.
Megjegyzés: A bal széls (EFFECT) szabályzónak
nincs hatása, hogyha a POT van kiválasztva.
Megjegyzés: A kijelölhet szabályzó funkciók szintén
kiválaszthatóak az adott szabályzó (VOLUME,
PANPOT, REVERB vagy CHORUS) megnyomásával a
kijelz sorban. Ezután a [DATA/ENTRY] tárcsával és a
[DEC]/[INC] gombokkal közvetlenül editálhatja a kijelölt
part paraméterét. A [DATA/ENTRY] gomb
megnyomásával behívhatja a képerny re a NUMERIC
PAD-ot az érték megadásához.
(7) Nyomja meg a [CHORUS÷REVERB] gombot egyszer
vagy kétszer, hogy a REVERB funkciót jelölje ki a
szabályzókra.
Határozza meg, hogy mennyi effekt kerül kijelölésre a
billenty zet part-okra. Magukat az effekt paramétereket
az Effect oldalon editálhatja (lásd az alábbiakban).
Megjegyzés: Ebben a helyzetben az EFFECT
szabályzó (teljesen balra) a Reverb processzor kimeneti
hangerejét állítja be. A
paraméter érték
kiválasztásakor a kérdéses effekt nem szólal meg. Ezzel
szemben a billenty zet part REVERB paraméterének
értékre történ beállítása annyit jelent, hogy a kérdéses
part-ot nem processzálja az effekt, a többi billenty zet
part-ot viszont igen.
(8) Nyomja meg a [CHORUS÷REVERB] gombot egyszer
vagy kétszer, hogy a CHORUS funkciót jelölje ki a
szabályzókra.
•
Használja a kijelz alatti kijelölhet szabályzókat, hogy
beállítsa a stílus part-ok hangerejét. A stílus partt-okkal
kapcsolatos részleteket az Arranger partok részben a
74. oldalon találhat.
Használja az [ON/OFF] mez ket, hogy elnémítsa azt a
stílus part-ot melyre nincs szüksége.
Ezek a beállítások, menthet ek egy User program
részeként (111. oldal).
Megjegyzés: Használhatja a MAKEUP TOOLS
paramétereket is a még részletesebb Style mixing (stílus
keverés) funkciókhoz.(124. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A billenty zet effekt processzorok editálása 97
•
A billenty zet effekt processzorok
editálása
•
A fenti beállítások elvégzésének ellenére, bizonyos esetkben
azt tapasztalhatj, hogy a billenty zet part-ok precíz
Reverb/Chorus beállításai nem biztosítják a kívánt eredményt.
•
Ebben az esetben editálhatja a Reverb és Chorus
paramétereket az [EFFECTS] gombokkal.
•
Ezen az oldalon ki és bekapcsolhatja a REVERB és
CHORUS processzorokat, azok [OFF/ON] gomb ikonjának
megnyomásával.
Hogyha egy mási Reverb típusra van szüksége, nyomja meg
a REVERB kijelzést, majd a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal válassza ki azt. Hogyha egyéb
vonatkozásait is szeretné megváltoztatni az effekteknek .
Reverb a billenty zet part-okra
(1) Nyomja meg a KEYBOARD EFFECTS REVERB [EDIT]
mez t a Reverb paraméterek eléréséhez.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Stage1, Stage2 Ezek a típusok egy koncert
színpad akusztikáját szimulálják. Minél magasabb az
érték (1 vagy 2), annál nagyobb a színpad.
Hall1, Hall2 Ezek a típusok egy kicsi (1) vagy nagy
(2) koncert terem akusztikáját szimulálják és jóval
szélesebb hangszást biztosítanak, mint a fenti
Room típusok.
Delay Egy Delay effekt (nincs reverb). Egy
visszahng effekthez hasonlóan m ködik, ami ismétli
a hangot.
Pan Delay Ez a fenti Delay effekt egy sztereó
verziója. Ennél a típusnál az ismétlések a jobb és bal
oldal között váltakoznak.
A [REVERB LEVEL] lehet vé teszi, hogy beállítsa a
Reverb processzor szintjét. A
paraméter érték
kiválasztásakor a kérdéses effekt nem szólal meg.
Hogyha nem kívánja editálni az effekt paramétereket,
folytassa a következ lépéssel, ellenkez esetben
ugorjon az (5). lépésre.
(4) Nyomja meg a [Back]-et, hogy visszalépjen a modulok
kijelz oldalra.
vagy
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(5) Miután kiválasztotta a reverb típust, elképzelhet , hogy
szeretne néhány paramétert precízen behangolni. Ebben
az esetben végezze el az alábbiakat:
•
Nyomja meg a megváltoztatni kívánt paraméterhez
tartozó mez t (a mez k száma és azok funkciói
függenek a kiválasztott típustól).
•
Állítsa be a kívánt értéket.
A paraméter értékek beállításához használhatja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat
vagy a képerny n megjelen számozott gombokat.
(2) Nyomja meg az [ON] (vagy [OFF]) mez t, hogy a
processzort bekapcsolja (at ikon világít) vagy kikapcsolja
(az ikon sötét).
Ugyan ezt elvégezheti az EFFECTS oldalon is (lásd a
fentiekben).
(3) Nyomja meg a használni kívánt stílushoz tartozó mez t.
A lehet ségek:
•
•
•
•
•
SRV Room Ez az effekt egy szoba akusztikáját
szimulálja. Az( SRV ) elnevezés a Roland SRV-3030
processzorra vonatkozik, melyet bizonyos Fantomszéria egységek is használnak.
SRV Hall Ez egy másik SRV algoritmus, amely egy
kincert terem akusztikáját szimulálja.
SRV Plate Egy fém lemez digitális szimulációja,
melyet néha használnak reverb effekt hatás
létrehozására. Üt s hangszínekre m ködik
megfelel en.
GM2 Reverb Ez egy általános Roland Reverb
effekt típus, GM kompatíbilis hanggenerátorokhoz.
Room1, Room2 Ezek az effekt típusok egy szoba
akusztikáját szimulálja. Minél magasabb az érték (1
vagy 2), annál nagyobb a szoba.
SRV Room/SRV Hall/SRV Plate paraméterek
•
•
•
•
•
•
•
Pre Delay (0.0~100.0 ms) beállítja az id eltolódást a direkt
hang és a reverb hang megszólalása között. Ezzel szimulálhatja
a távolságot az eredeti jel és a hang visszaver felület között.
Time (0~127) A reverb jel id tartama. Minél magasabbak a
beállítási értékek, annál hosszabb a szimulált tér.
Size (1~8) Meghatározza az utózengéseket, melyek lehet vé
teszik a hallgató számára a szimulált tér magasságának
behatárolását.
High Cut (160~12500Hz, Bypass) Beállítja a frekvenciát, amely
felett a reverb magas frekvenciás összetev i csökkentésre
kerülnek. Hogyha nem kívánja csökkenteni a magas
frekvenciákat, válassza a BYPASS beállítást.
Density (0~127) A visszaver dések száma.
Diffusion (0~127) Megadja a visszaver dések számát az id
függvényében. A magasabb értékek beállításánál a
visszaver dések száma növekszik, egységnyi id alatt. (Ennek
az beállításnak a hatása a magas reverb time értékeknél
hangsúlyos.)
LF Damp Freq. (50~4000Hz) Beállítja azt a frekvenciát, ami
alatt a Reverb hang mély frekvenciás összetev i csökkentésre
kerülnek.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
•
•
•
98
LF Damp Gain (-36~0dB) Beállítja az LF Damp
paraméterrel kiválasztott frekvencia tartományra kijelölt
sz rés mértékét. A
beállítás esetén a Reverb mély
frekvenciás összetev i nem csökkennek.
HF Damp Freq. (4000~12500Hz) Beállítja azt a
frekvenciát, ami felett a Reverb hang magas frekvenciás
összetev i csökkentésre vagy kisz résre kerülnek.
HF Damp Gain (-36~0dB) Beállítja a HF Damp
paraméterrel kiválasztott frekvencia tartományra kijelölt
sz rés mértékét. A
beállítás esetén a Reverb magas
frekvenciás összetev i nem csökkennek.
GM2 Reverb paraméterek
•
•
•
•
•
Karakter (Room1, Room2, Room3, Hall1, Hall2, Plate,
Delay, Pan Delay) a Reverb típusa.
Pre LPF (0~7) A Reverb effektre érkez hang magas
frekvenciás tartományának vágása. A magasabb
beállítási értékek több magas frekvenciát vágnak.
Level (0~127) A Reverb jel kimeneti szintje.
Time (0~127) A zengetés id tartalma.
Feedback (0~127) Beállíthatja az effektre visszacsatolt
visszhang szintjét, amikor a REVERB CHARACTER
beállítás a Delay vagy Pan Delay .
Chorus a billenty zet part-okra
A kórus effekt szélesíti és teltebbé teszi a hangzást, valamint
létrehoz egy sztereó hatást. Összesen 8 Chorus effekt típus
közül választhat.
(1) Nyomja meg az [EFFECTS] gombot.
Ezen az oldalon ki és bekapcsolhatja a CHORUS
processzorokat, azok [OFF/ON] gomb ikonjának
megnyomásával.
Hogyha egy másik Chorus típusra van szüksége,
nyomja meg a CHORUS kijelzést, majd a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy az [DEC]/[INC]
gombokkal válassza ki azt. Hogyha egyéb vonatkozásait
is szeretné megváltoztatni az effekteknek .
(2) Nyomja meg a KEYBOARD EFFECTS CHORUS [EDIT]
mez t a Chorus paraméterek eléréséhez.
Az alábbi képerny jelenik meg:
A fennmaradó típusok paraméterei
(Room1~Pan Delay)
•
•
•
Time (0~127) A zengetés id tartalma (a
Room1 Hall2 effektekre) vagy a visszhang id (a
Delay és Pan-Delay effektekre).
HF Damp (200~800Hz, Bypass) Beállítja a frekvenciát,
amely felett a reverb magas frekvenciás összetev i
vágásra kerülnek. Hogyha nem kívánja vágni a magas
frekvenciákat, válassza a BYPASS beállítást.
Feedback (0~127) (Csak a Delay és Pan-Delay
effektekre elérhet k.) A visszhang visszacsatolás
mértékének beállítása
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(3) Nyomja meg az [ON] (vagy [OFF]) mez t, hogy a
processzort bekapcsolja (az ikon világít) vagy kikapcsolja
(az ikon sötét).
Ugyan ezt elvégezheti az EFFECTS oldalon is (lásd a
fentiekben).
(4) Nyomja meg a használni kívánt effekt típushoz tartozó
mez t.
A lehet ségek:
•
•
•
Megjegyzés: Ha a kés bbiekben is szeretné használni
ezeket a beállításokat, végezze el azok mentését egy
User program részeként.
•
Chorus1~Chorus3 Ezek általános kórus effektek,
melyek teltséget és mélységet adnak a hanghoz.
Flanger Ennek az effektnek a hangzása hasonlít
egy sugárhajtású repül gép fel- és leszállásához.
GM2 Chorus Ez egy általános Roland Chorus
effekt típus, GM2 kompatíbilis hanggenerátorokhoz.
Delay Ez egy teljesérték Delay effekt, ami a
chorus vagy flanger helyett használható. Az
alábbiakban számos paramétert programozhat.
Hogyha nem kívánja editálni az effekt paramétereket,
folytassa a következ lépéssel, ellenkez esetben
ugorjon az (6). lépésre.
(5) Nyomja meg a [Back]-et, hogy visszalépjen a modulok
kijelz oldalra.
vagy
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
(6) Miután kiválasztotta a chorus típust, elképzelhet , hogy
szeretne néhány paramétert precízen behangolni. Ebben
az esetben végezze el az alábbiakat:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A billenty zet effekt processzorok editálása 99
•
Nyomja meg a megváltoztatni kívánt paraméterhez
tartozó mez t (a mez k száma és azok funkciói függenek
a kiválasztott típustól).
A paraméter értékek beállításához használhatja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat
vagy a képerny n megjelen számozott gombokat.
A [CHORUS LEVEL] lehet vé teszi, hogy beállítsa a
Chorus processzor szintjét. A
paraméter érték
kiválasztásakor a kérdéses effekt nem szólal meg.
Az [OUTPUT] lehet vé teszi a processzor kimeneti
jelének rendeltetését: a MAIN kimenetek ( Main ), a
Reverb processzor ( Rev ) vagy mindkett ( Main+Rev ).
Az utóbbi két opció annyit jelent, hogy a chorus jel a
kiválasztott reverb effekt által is processzálásra kerül.
Chorus 1~3 és Flanger paraméterek
•
•
•
•
•
•
•
•
Filter Type (Off, LPF, HPF) Ezzel meghatározhatja,
hogy a beérkez jel szürésre kerüljön-e vagy sem, miel tt
a chorus effekt processzálja. Ezzel elkerülheti a zavaros
hangképeket. Válassza az OFF beállítást, hogyha nincs
szüksége sz résre. Az LPF paraméter a Cutoff Freq
feletti tartományokat vágja. A HPF paraméter a Cutoff
Freq alatti tartományokat vágja.
Cutoff Freq (200~8000Hz) A sz
alap frekvenciája.
Ennek nincs hatása, hogyha az OFF kerül kiválasztásra
effekt típusként.
Pre Delay (0.0~100.0 ms) Beállítja az id eltolódást a
direkt hang és a chorus hang megszólalása között.
Rate Sync (Hz, Note) Ezzel a paraméterrel
meghatározhatja, hogy a moduláviós ráta
szinkronizálásra kerüljön-e ( Note ) vagy sem ( Hz ) az
Arranger vagy Recorder tempójához. A választásától
függ en az alábbi paraméterek beállítási tartománya egy
sebességre speed (Hz) vagy egy hangjegy értékre
vonatkozik.
Rate [Hz] (0.05~10.00Hz)
Rate [Note] (1/64T, 1/64, 1/32T, 1/32, 1/16T, 1/32., 1/16,
1/8T, 1/16., 1/8, 1/4T, 1/8., 1/4, 1/2 T, 1/4., 1/2, 1/1 T,
1/2., 1/1, 2/1 T, 1/1., 2/1) meghatározza a modulációs
sebességet. Ez lehet egy frekvencia (Hz) vagy egy
hangjegy érték, függ en a fenti Rate Sync paraméter
beállításától. A
jelenti a triolát a pedig a
pontozott hangot. A 2/1 annyit jelent, hogy minden
ciklus két ütemig tart. A hagjegy értékek használata
azért el nyös, mert ezáltal a chorus szinkronban
hullámzik az aktiális Arranger/Recorder tempóval.
Depth (0~127) Ezzel abeállíthatja a chorus hang
modulálásának mélységét. A magasabb értékek jobban
kihangs lyozzák a modulációt.
Phase (0~180 [deg]) A hang térbeli kiterjedése (az
effekt sztereó kiterjedése).
Chorus Feedback (0~127) Ez a paraméter beállítja szt
a szintet, amelynél a chorus hang visszacsatolásra kerül
a chorus effektre. A visszacsatolás használatával egy
tömörebb Chorus hang hozható létre. A magasabb
beállítási értékek nagyobb visszacsatolási szintet
jelentenek.
GM2 Chorus paraméterek
•
•
•
•
•
•
•
Pre LPF (0~7) A Chorus effektre érkez hang magas
frekvenciás tartományának vágása. A magasabb
beállítási értékek több magas frekvenciát vágnak.
Level (0~127) A Chorus jel kimeneti szintje.
Feedback (0~127) Beállatja a chorus hang effektre
történ visszacsatolásának mértékét.
Delay (0~127) Beállítja az id eltolódást a direkt hang
és a chorus hang megszólalása között.
Rate (0~127) Ez a paraméter beállítja a sebességet
(frekvencia), amelynél a chorus hang modulál. A
magasabb értékek gyorsabb modulációt eredményeznek.
Depth (0~127) Ezzel beállíthatja a chorus hang
modulálásának mélységét. A magasabb értékek jobban
kihangs lyozzák a modulációt.
Reverb Send (0~127) Ez a paraméter beállítja a Reverb
processzorra elküldött chorus hang mértékét. A 127
érték beállítása esetén a chorus és reverb effektek sorba
kappcsolódnak (a Chorus a Reverb el tt helyezkedik el).
Hogyha nem szeretné, hogy a chorus jel processzálásra
kerüljön a Reverb effekt által, állítsa ezt az értéket a ra.
Delay paraméterek
•
•
•
•
•
Ezzel a paraméterrel meghatározhatja, hogy a
visszhang id szinkronizálásra kerüljön-e ( Note ) vagy
sem ( msec ) az Arranger vagy Recorder tempójához. A
választásától függ en az alábbi paraméterek beállítási
tartománya egy id re (msec) vagy egy hangjegy értékre
vonatkozik.
L/R/C Delay [msec] (0~1000ms)
Rate [Note] (1/64T, 1/64, 1/32T, 1/32, 1/16T, 1/32., 1/16,
1/8T, 1/16., 1/8, 1/4T, 1/8., 1/4, 1/2 T, 1/4., 1/2, 1/1 T,
1/2., 1/1, 2/1 T, 1/1., 2/1) meghatározza a visszahang
id t. Ez lehet egy id érték ( msec ) vagy egy hangjegy
érték, függ en a fenti Delay Sync paraméter
beállításától. A
jelenti a triolát a pedig a pontozott
hangot. A 2/1 annyit jelent, hogy minden ismétlés két
ütem után jön. A hangjegyértékek használatának el nye,
hogy a delay effekt mindig szinkronban fut az aktuális
Arranger vagy Recorder tempóval.
C Feedback (-98~+98%) Beállíthatja a delay hang
effektre történ visszacsatolásának mértékét. A negatív
) értékek megfordítják a fázist.
HF Damp (200~800Hz, Bypass) Beállítja a frekvenciát,
amely felett az effektre visszacsatolt hang vágásra kerül.
Hogyha nem kívánja vágni a magas frekvenciákat,
válassza a BYPASS beállítást.
L/R/C Level (0~127) Az egyes delay vonalak hangereje
(összesen három bal, közép és jobb).
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: Ha a kés bbiekben is szeretné használni
ezeket a beállításokat, végezze el azok mentését egy
User program részeként.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
100
A multi-effekt processzor
használata (Multi-FX)
A G-70 tartalmaz egy multi-effekt processzort, melyet
bármelyik billenty zet part processzálására használhat.
Az egység rendelkezik egy haonló processzorral a küls
audio jelek számára (ugyan azokkal az
algoritmusokkal).Részletek a 104. oldalon találhatóak.
(1) Nyomja meg a PART ON/OFF [UP1] gombot, hogy
világítson.
(2) Válassza ki a Dist. Guitar hangszínt az
[E.GUITAR/BASS] család 2.oldalán.
(3) Játszon néhány hangot a billenty zeten és kapcsolja ki
vagy be a [MULTI-FX] gombot, hogy meghallgassa a
különbséget.
oldalra.
Az másik MFX típus kiválasztása és editálása
A g-70 összesen 84 különböz Multi-FX típussal rendelkezik,
melyek közül néhány két effekt kombinációja.
Az alábbiakban bemutatjuk hogyan válasszon ki egy másik
Multi-FX típust.
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MULTI-FX] gombot az
alábbi képerny megjelenéséig.
Ezt az oldalt kiválaszthatja az [EFFECT] gomb [MFX]
mez és az [EDIT] mez megnyomásával is. Habár a
fenti metódus sokkal gyorsabb.
(2) Nyomja meg az [ON] (vagy [OFF]) mez t, hogy a
processzort bekapcsolja (az ikon világít) vagy kikapcsolja
(az ikon sötét).
Ugyan ezt elvégezheti az EFFECTS oldalon is (lásd a
fentiekben).
(3) Nyomja meg az MFX alatti mez t, ahol az éppen
kiválasztott típus elnevezése megjelenik.
Az MFX az összes billenty zet part-ra elérhet .
• Nyomja meg az [EFFECT] gombot.
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt típus beállításához.
Megjegyzés: A Multi-FX típus kiválasztás
összekapcsolható az Upper1 part Tone kiválasztásával.
Lásd 101. oldal.
Az elérhet típusok.
•
•
•
Nyomja meg az [MFX PART ASSIGN] mez t.
Nyomja meg annak a billenty zet part-nak a
mez jét, melyre használni szeretné az MFX
effektet.
Megjegyzés: Egy MFX processzor használható az
összes billenty zet part-ra.
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
Nem szeretnénk összezavarni, ezért az elérhet
paramétereket máshol tárgyaljuk. Lásd a 228. oldal. Itt
tárgyaljuk a paraméterek editálását:
(5) Nyomja meg a megváltoztatni kívánt paraméterhez
tartozó mez t (a mez k száma és azok funkciói függenek
a kiválasztott típustól).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Effektek dalokhoz és stílusokhoz 101
Hogyha a kívánt paraméter nem jelenik meg, nyomja
meg a PAGE mez t, hogy másik oldalra ugorjon.
(Néhány effekt csak egy paraméter oldallal rendelkezik.)
(6) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
A [REVERB SEND] és [CHORUS SEND] (jobb fels
sarok) mez k lehet vé teszik, hogy a multi effekt
kimeneti jel, milyen mértékben kerüljön processzálásra a
Reverb és/vagy Chorus processzor által. Hogyha ez
szükségtelen állítsa mindkép paramétert a
értékre.
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Effektek dalokhoz és
stílusokhoz
Az Arranger és Recorder/16- sávos Sequencer ugyan azt az
effekt processzort használják, ami nem jelenz problémát,
mivel a stílus lejátszás nem lehetséges a dal lejátszás közben
és fordítva.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan válasszon ki külnböz
effekteket a kiválasztott dalra vagy stílusra.
(1) Nyomja meg az [EFFECTS] gombot.
A Multi-FX típus kiválasztás összekapcsolása az Upper1
part-al (Upper 1 M-FX Link)
Hogyha szeretné a G-70 képes automatikusan betölteni azt a
Multi FX típust, amely megfelel az UP1 part-ra kijelölt
hangnak (Tone).
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Az effekteket a STYLE/SONG EFFECTS sorban találja.
Ezen az oldalon ki és bekapcsolhatja a REVERB
és/vagy CHORUS processzorokat, azok [OFF/ON]
gomb ikonjának megnyomásával.
Hogyha egy másik effekt típusra van szüksége, nyomja
meg a REVERB és/vagy CHORUS kijelzést, majd a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy az [DEC]/[INC]
gombokkal válassza ki azt. Hogyha egyéb vonatkozásait
is szeretné megváltoztatni az effekteknek .
(2) Nyomja meg a [EDIT] gomb ikont a STYLE/SONG
EFFECTS REVERB vagy CHORUS kijelzést az
mellett.
Fontos megjegyzések
(2) Nyomja meg a [UTILITY], majd a [GLOBAL] mez t.
Az alábbiakban tárgyalt effekt beállítások els sorban a
kiválasztott stílus vagy dal valós idej változásaira
vonatkoznak. Ezek nincsenek mentve ( egy User
programra sem).
Amikor egy mésik stílust vagy dalt választ ki az itt
elvégzett változtatások elvesznek. Habár ezeket
elmentheti egy stílusra vagy dalra, a [MAKEUP TOOLS]
gomb, majd a [SAVE] mez megnyomásával megjelen
oldalon (lásd 130 oldalon).
Reverb a stílus/ dal part-okra
(3) Nyomja meg az [UPPER 1 M-FX LINK] mez t, hogy kivagy bekapcsolja. Hogyha bekapcsolt állapotban van, a
G-70 kiválaszt egy megfelell MFX típust az UP1 part-ra
kijel lt egyes hangszínekre.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Nyomja meg a használni kívánt effekt típushoz tartozó mez t.
A lehet ségek:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
•
•
•
•
•
102
Room1, Room2, Room 3 Ezek az effekt típusok egy
szoba akusztikáját szimulálja. Minél magasabb az érték
(1, 2 vagy 3), annál nagyobb a szoba.
Hall1, Hall2 Ezek a típusok egy kicsi (1) vagy nagy (2)
koncert terem akusztikáját szimulálják és jóval
szélesebb hangszást biztosítanak, mint a fenti Room
típusok.
PLATE Egy fém lemez digitális szimulációja, melyet
néha használnak reverb effekt hatás létrehozására. Üt s
hangszínekre m ködik megfelel en.
Delay Egy Delay effekt (nincs reverb). Egy visszahng
effekthez hasonlóan m ködik, ami ismétli a hangot.
Pan Delay Ez a fenti Delay effekt egy sztereó verziója.
Ennél a típusnál az ismétlések a jobb és bal oldal között
váltakoznak.
Nyomja meg a [REVERB LEVEL] mez t és állítsa be a kívánt
értéket a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC]
gombokkal.
Ez a paraméter meghatározza a Reverb processzor kimeneti
szintjét. A
paraméter érték kiválasztásakor a kérdéses
effekt nem szólal meg.
Ellenkez leg, hogyha a mixer oldalon egy stílus REVERB
paraméterét a
értékre állítja, csak a kiválasztott hangszert
nem processzálja, miközben a többi hangszer processzálásra
kerül.
Megjegyzés: Részleteket a Dal és stílus part-ok keverése
részben a124. oldalon találhatja.
Nyomja meg a [Back]-et, hogy visszalépjen a modulok
kijelz oldalra.
vagy
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
Chorus a stílus/ dal part-okra
Nyomja meg a használni kívánt effekt típushoz tartozó mez t.
•
•
•
•
•
Chorus1~Chorus4 Ezek általános kórus effektek,
melyek teltséget és mélységet adnak a hanghoz.
FEEDBACK Ez egy kórus effekt flanger-jelleg és puha
megszólalással.
Flanger Ennek az effektnek a hangzása hasonlít egy
sugárhajtású repül gép fel- és leszállásához.
SHORT DELAY Ez egy delay (visszhang effekt), rövid
visszhang id vel.
SHORT DLY FBK Ez egy rövid visszhang sok
ismétléssel.
Nyomja meg a [CHORUS LEVEL] mez t és állítsa be a kívánt
értéket a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC]
gombokkal.
Ez a paraméter meghatározza a Chorus processzor kimeneti
szintjét. A
paraméter érték kiválasztásakor a kérdéses
effekt nem szólal meg. Ellenkez leg, hogyha a mixer oldalon
egy stílus CHORUS paraméterét a
értékre állítja, csak a
kiválasztott hangszert nem processzálja, miközben a többi
hangszer processzálásra kerül.
Megjegyzés: Részleteket a Dal és stílus part-ok keverése
részben a124. oldalon találhatja.
Nyomja meg a [CHO REV SEND] mez t és állítsa be a
kívánt értéket a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC]
gombokkal.
Ez a paraméter beállítja a Reverb processzorra elküldött
chorus hang mértékét. A 127 érték beállítása esetén a
chorus és reverb effektek sorba kappcsolódnak (a Chorus a
Reverb el tt helyezkedik el). Hogyha nem szeretné, hogy a
chorus jel processzálásra kerüljön a Reverb effekt által, állítsa
ezt az értéket a -ra.
Nyomja meg a [Back]-et, hogy visszalépjen a modulok
kijelz oldalra.
vagy
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
A kórus effekt szélesíti és teltebbé teszi a hangzást, valamint
létrehoz egy sztereó hatást. Itt egyéb effekt típusokat is
kiválaszthat.
Megjegyzés: Ha a kés bbiekben is szeretné használni
ezeket a beállításokat, végezze el azok mentését egy User
program részeként.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A független kimenetek és audio bemenetek használata
103
A független kimenetek és audio
bemenetek használata
A kijelz ezek alpján változik meg. A part nevek változnak, de
az alap viselkedés megegyezik az összes part-ra. Ebben a
példában egy stílus part-okat tartalmazó oldalt fogunk
használni (aktíválja a [STYLE] mez t):
Kimenet kijelölés (PART OUTPUTS)
A G-70 négy kimenettel rendelkezi két kimenet párra
csoportosítva. MAIN és DIRECT.
(4) Nyomja meg a part [MAIN] vagy [DIRECT] mez jét, hogy
kijel lje azt a megfelel kimenet párra.
A MAIN vonatkozik a f kimenetekre (sztereó
kimenetek) és a DIRECT vonatkozik az azonos nev
aljzatokra (szintén sztereó kimenetek).
Hogyha csak egy jelet szeretne kiküldeni az egyes
DIRECT kimenetekre, változatssa meg az alábbiakat is.
Megjegyzés: A Harmonic Bar jelek nem jelölhet k ki a
DIRECT kimenetekre.
Alapbeállításként az összes part a MAIN aljzatokra van
kijel lve.
Amikot több sávos felvételre használja a G-70 egységet, vagy
amikor egy adott part-ot küls effekt egységgel szeretne
processzálni, kihasználhatja a DIRECT aljzatok el nyeit.
A DIRECT aljzatokra kijel lt part-okat a G-70 effektjei nem
processzálják, illetve az el lapon található [MASTER
VOLUME] gomb sem szabályozza.
A Vocal Harmonist és Audio In jelek kivételével az összes G70 szabadon kijel lhet az OUTPUT aljzatokra.
Az alábbiakban bemutatjuk hogyan jelöljön ki egy part-ot a
kívánt kimenetre.
Panoráma a billenty zet part-okra
(1) Nyomja meg az [EFFECTS] gombot.
•
Nyomja meg a [PART] gombot.
•
Nyomja meg a [PAN POT÷VOLUME], hogy kijelölje a
PANPOT paramétert a szabályzókra.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
Haszálja a kijelz alján található 9 szabályzót az elérhet
part-ok sztereó pozícionálásának megváltoztatásához.
(2) Nyomaj meg a PART OUTPUTS [EDIT] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) El ször döntse el, hogy melyik csoport tartalmazza a
part-ot, melynek kijelölését szeretné megváltoztatni.
Ezután nyomja meg a megfelel PART SELECT gombot.
KBD: A billenty zet part-ok, D Beam és Melody
Intelligence part.
STYLE: A stílus part-ok (Arranger).
SONG: A dal part-ok (Recorder).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
104
Különösen fontos hogy, az L63 érték kerüljön kiválaszt sra
aDIRECT
aljzatra és az R63 az
aljzatra, miután
kijelölt egy part-ot a DIRECT kimenetekre. Az összes eltér
érték kiválasztása esetében a kérdéses part mindkét DIRECT
kimenetre csatlakozik, amit valószín leg nem akar.
Panoráma a stílus és dal part-okra
A stílus és dal partok panorámázását a Makeup Tools funkció
használatával végezheti el. Lásd 124. oldal.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: A PART OUTPUTS beállítások egy user
program részeként mentésre kerülnek, lehet vé téve a
flexibilitást.
(3) Nyomja meg az [ON] (vagy [OFF]) mez t, hogy a
processzort bekapcsolja (az ikon világít) vagy kikapcsolja
(az ikon sötét).
Ugyan ezt elvégezheti az EFFECTS oldalon is (lásd a
fentiekben).
(4) Nyomja meg az IFX alatti mez t, ahol az éppen
kiválasztott típus elnevezése megjelenik.
(5) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt típus beállításához.
Az elérhet típusok.
Az audio bemenetek használata
A G-70 egység két EXTERNAL
SOURCE/AUDIO IN aljzattal
rendelkezik, melyekre küls
hangszereket (hang modol) vagy
CD/MD lejátszót csatlakoztathat.
Ezek az RCA/phono aljzatok -10dBu
vonal szint jeleket képesek fogadni
(ezért mikrofont nem csatlakoztathat
ezekre az aljzatokra).
Az audio jelszit az [EXT SOURCE] gombbal állítható be az
el lapon. Az AUDIO IN aljzatokon beérkez jelek
megnövelhet ek egy független effekt processzor
használatával.
(1) Nyomja meg az [EFFECTS] gombot.
Nem szeretnénk összezavarni, ezért az elérhet
paramétereket máshol tárgyaljuk. Lásd a 228. oldal. Itt
tárgyaljuk a paraméterek editálását:
(6) Nyomja meg a megváltoztatni kívánt paraméterhez
tartozó mez t (a mez k száma és azok funkciói függenek
a kiválasztott típustól).
Hogyha a kívánt paraméter nem jelenik meg, nyomja
meg a PAGE mez t, hogy másik oldalra ugorjon.
(Néhány effekt csak egy paraméter oldallal rendelkezik.)
Ezen az oldalon ki és bekapcsolhatja az AUDIO
EFFECTS processzorokat, azok [OFF/ON] gomb
ikonjának megnyomásával.
Hogyha egy másik típusra van szüksége, nyomja meg
az IFX kijelzést, majd a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy
az [DEC]/[INC] gombokkal válassza ki azt. Hogyha
egyéb vonatkozásait is szeretné megváltoztatni az
effekteknek .
(2) Nyomja meg a KEYBOARD EFFECTS [EDIT] mez t az
IFX paraméterek eléréséhez.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(7) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
A [REVERB SEND] és [CHORUS SEND] (jobb fels
sarok) mez k lehet vé teszik, hogy a multi effekt
kimeneti jel, milyen mértékben kerüljön processzálásra a
Reverb és/vagy Chorus processzor által. Hogyha ez
szükségtelen állítsa mindkép paramétert a
értékre.
(8) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Mastering eszközök használata 105
A Mastering eszközök
használata
A G-70 két effekt processzorral rendelkezik, melyek az
összes olyan szekcióra és part-ra kijelölésre kerülnek, melyek
jelei kiküldésre kerülnek az OUTPUT MAIN aljzatokra.
Ezeket a processzorokat együttesen nevezzük Mastering
Tools -nak, mivel ezekkel tisztázhatja a kimeneti jel
keveréset, valamint a kimeneti jel beállítását egy küls hang
rendszr számára. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket minden dal
esetében meg kell változtatnia, de a beállítások könnyen
módosíthatóak, és nagyon hatásosan használhatóak.
Megjegyzés: A MASTERING TOOLS beállítások globál
paraméterek, ezért nem menthet ek független User
programokkal. Ezek mentését az aktuális User program szett
részeként végezheti el a bels memóriába vagy memória
kártyára.
Nyomja meg az [EFFECTS] gombot.
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt equalizer preset-et.
Az elérhet preset-ek.
1. Flat
2. Rock
3. Pop
4. Jazz
5. Classic
6. Standard
7. User
Az elvégzett beállítások menthet ek a User memóriába
és visszahívhatóak a kés bbiekben, amennyiben
szükséges.
Az alábbiakban a paraméterek editálását mutatjuk be:
(5) Nyomja meg azt a paraméter mez t, melynek értékét
szeretné megváltoztatni.
(6) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
•
•
Ezen az oldalon ki és bekapcsolhatja a MASTERING TOOLS
processzorokat, azok [OFF/ON] gomb ikonjának
megnyomásával.
Hogyha egy másik effekt típusra van szüksége, nyomja meg
az EQUALIZER vagy COMPRESSOR kijelzést, majd a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy az [DEC]/[INC] gombokkal
válassza ki azt. Hogyha egyéb vonatkozásait is szeretné
megváltoztatni az effekteknek .
Equalizer
(1) Nyomja meg az EQUALIZER [EDIT] mez t, hogy elérje
az Equalizer paramétereket.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
•
•
•
•
Az equalizer ugyan azt a szerepet tölti be, mint egy
er sít BASS, MID és TREBLE gombjai: Ezzel
megváltoztathatja a hang színezetét vagy
hangkorrekciókat végezhet a jobb megszólalás
érdekében.
(2) Nyomja meg az [ON] (vagy [OFF]) mez t, hogy az
Equalizer-t bekapcsolja (az ikon világít) vagy kikapcsolja
(az ikon sötét).
Ugyan ezt elvégezheti az EFFECTS oldalon is (lásd a
fentiekben).
(3) Nyomja meg az EQUALIZER alatti mez t, ahol az
éppen kiválasztott típus elnevezése megjelenik.
•
•
EQ LEVEL (0~127) Ezzel a paraméterrel az Equalizer
bemeneti szintjét állíthatja be. Erre a beállításra akkor
lehet szüksége, hogyha a processzorra elküldött
jelszíntek túl magasak és ezért a hang torzít.
Megjegyzés: Ne állítsa ezt a paramétert a
értékre,
hogyha az Equalizer bekapcsolt állapotban van, mert
ebben az esetben a OUTPUT MAIN aljzatok nem
küldenek ki jelet.
EQ GAIN ( 15~0~15dB) Ezzel a paraméterrel
beállíthatja a jelszintet az Equalizer kimenetén. Hogyha
a fennmaradó paraméter beállítások tartósan alacsony
szinten maradnak (ami ellen rizhet az Equalizer ki és
bekapcsolásával az A/B összehasonlításokhoz),
válasszon pozitív értéket. Hogyha a beállítások tartósan
magas szintet eredményeznek, válasszon egy negatív
értéket. A
érték beállítása esetén nincs jelszint
kiemelés vagy vágás.
HI FREQ HZ (2000, 4000, 8000) Ezzel a paraméterrel
a magas sáv vágó frekvenciáját állíthatja be.
HI GAIN DB ( 15~15dB) Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja a HI (magas) frekvencia szintjét. A pozitív
értékek kiemelik (a hanger növekszik) a negatív
értékek pedig vágják ezt a frekvenciát.
MID FREQ HZ (2000-8000Hz) Ezzel a paraméterrel a
közép sáv vágó frekvenciáját állíthatja be.
MID Q (0.5, 1, 2, 4, 8) Ezzel a paraméterrel
meghatározhatja a kiemelni vagy vágni kívánt MID
FREQ (közép frekvencia) sáv szélességét. Az
alacsonyabb beállítási értékek, az érték alatti és feletti
szomszédos frekvenviákra is hatással vannak.
MID GAIN DB ( 15~15dB) Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja a MID (közép) frekvencia szintjét. A
pozitív értékek kiemelik (a hanger növekszik) a negatív
értékek pedig vágják ezt a frekvenciát.
LO FREQ HZ (200, 400) Ezzel a paraméterrel a mély
sáv vágó frekvenciáját állíthatja be.
LO GAIN DB ( 15~15dB) Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja a LO (közép) frekvencia szintjét. A pozitív
értékek kiemelik (a hanger növekszik) a negatív
értékek pedig vágják ezt a frekvenciát.
(7) Az elvégzett beállítások mentéséhez, nyomja meg a [WRITE
USER] mez t.
Csak egy USER memóri aáll rendelkezésre. Ezért az új
beállításokkal felülírja a korábbiakat.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
106
(8) Nyomja meg a [Back] mez t, hogyha a Compressor-t
szeretné beállítani vagy az [EXIT] gombot a f oldalra
történ visszatéréshaz.
•
Compressor
Ez egy több sávos compressor/ limiter, ami a három
frekvencia tartomány független processzálását teszi lehet vé.
A compressor csökkenti a magas szinteket (szint túllökéseket)
és kiemeli az alacsony szinteket a hanger hullámzás
kiegyenlítésének érdekében.
(1) Az EFFECTS oldalon (lásd a fentiekben), nyomja meg a
COMPRESSOR [EDIT] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
•
(2) Nyomja meg az [ON] (vagy [OFF]) mez t, hogy a
Compressor-t bekapcsolja (az ikon világít) vagy
kikapcsolja (az ikon sötét).
Ugyan ezt elvégezheti az EFFECTS oldalon is (lásd a
fentiekben).
(3) Nyomja meg az COMPRESSOR alatti mez t, ahol az
éppen kiválasztott preset elnevezése megjelenik.
•
•
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt preset-et..
Az elérhet preset-ek.
1. Hard Comp
3. Low Boost
5. High Boost
7. User
2. Soft Comp
4. Mid Boost
6. Standard
•
Az elvégzett beállítások menthet ek a User memóriába
és visszahívhatóak a kés bbiekben, amennyiben
szükséges.
Az alábbiakban a paraméterek editálását mutatjuk be:
(5) Nyomja meg azt a paraméter mez t, melynek értékét
szeretné megváltoztatni.
(6) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
•
•
BC LEVEL (0~127) Ezzel a paraméterrel a
Compressor bemeneti szintjét állíthatja be. Minél
magasabb értéket állít be a Compressor annál
er teljesebben kompresszálja a három frekvencia
sávot. A beállított érték hozzáadódik a három sáv
LEVEL beállításaihoz. Hogyha a
értéket válassza a
Compressor-nak nincs hatása a kimeneti jelre.
BC GAIN ( 24~0~24dB) Ezzel a paraméterrel
beállíthatja a jelszintet a Compressor kimeneteken.
Hogyha a fennmaradó paraméter beállítások tartósan
alacsony szinten maradnak (ami ellen rizhet az
Equalizer ki és bekapcsolásával az A/B
összehasonlításokhoz), válasszon pozitív értéket.
•
Hogyha a beállítások tartósan magas szintet
eredményeznek, válasszon egy negatív értéket. A
érték beállítása esetén nincs jelszint kiemelés vagy
vágás.
SPLIT 1 (200~800)/SPLIT 2 (2000~8000) Egyéb
berendezésekbél ezeket a paramétereket
keresztfrekvenciáknak ( cross-over frequency ) is
nevezik. Az a frekvencia, ahol a két sáv külön válik.
Mivel a Compressor három sávos, ezért két kereszt
frekvencia állítható be. Az
es a mély és közép
tartomány között, a -es pedig a közép és magas
tartomány között.
Lo/Mid/Hi Mivel a fennmaradó paraméterek
megegyeznek az egyes sávokra, csak egyszer
tárgyaljuk azokat. Láthatja, hogy mind a három
frekvencia tartomány saját paraméterekkel rendelkezik,
melyek meghatározzák a tartzomány viselkedését.
ATTACK (0~100ms) Ezzel a paraméterrel
meghatározhatja, hogy a kérdéses sáv Compressor
milyen gyorsan kezdje el a jelet processzálni, miután a
sáv szinje elérte a küszöb (THRSHLD) szintet.
Válasszon kisebb értéket, hogyha szeretné, hogy a
kompresszió egy FM rádió állomához legyen hasonló. A
magasabb beállítáési értékek egy nyíltabb és
dinamikusabb hangzást eredményeznek.
RELEASE (50~5000ms) Ez a paraméter beállítja,
hogy za adott sáv Compressor mennyi id alatt
kapcsoljon ki, miután a megfelel sáv szintje a köszöb
szint (THRSHLD) érték alá esett. Ennek a paranáternek
a megfelel beállítása függ a kiválasztott RATIO
értékt l. Hogyha a szint ugrál az egyes hangok között,
addig növelje az értéket, amíg a hagzás
kiegyenlítettebbé válik.
THRSHLD ( 36~0dB) Ez a paraméter lehet vé teszi,
hogy beállítsa azt a kérdéses frekvencia sáv szintet,
ami a hozzá tartozó Compressor-t fogja triggerelni. Az
alacsonyabb beállítási értékeknél a kompresszió jobban
észrevehet .
RATIO (1:1.0~1:INF) Ezzel a paraméterrel
meállíthatja, hogy a köszöb (THRSHLD) szintet
meghaladó jelek, milyen mértékben legyenek
csökkentve. 1:2.0 , például, annyit jelentenek, hogy a
küszöb (THRSHLD) szintet meghaladó értékek
felez dnek. 1:INF akkor alkalmazható megfelel en,
hogyha a küszöb szint (THSRHLD) szint a 0dB vagy
ehhez hasonló érték. Ezzel egy Limiter hatást érhet el,
ami annyit jelent, hogy kiküszöböli az összes küszöb
értéket (THRSHLD) meghaladó jelszintet.
Ezáltal megóvhatja egy er sít rendszer hangszóróit.
GAIN ( 24~+24dB) Ezzel a paraméterrel
megteremtheti a kívánt arányt a három Compressor sáv
között. Válasszon egy negatív értéket, hogy csökkentse
a szintet vagy pozitív értéket a szint növeléséhez.
Válassza a
értéket arra a sávra, amely szintjével
elégedett.
(7) Az elvégzett beállítások mentéséhez, nyomja meg a
[WRITE USER] mez t.
Csak egy USER memóri aáll rendelkezésre. Ezért az új
beállításokkal felülírja a korábbiakat.
(8) Nyomja meg a [Back] mez t, hogyha az Equalizer-t
szeretné beállítani vagy az [EXIT] gombot a f oldalra
történ visszatéréshaz.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Vocal Harmonist jelek összekeverése
107
A Vocal Harmonist jelek
összekeverése
A G-70 egységg felajánl három gombot ([VOICE],
[HARMONY] és [EFFECTS]), melyeket a MIXER környezett l
függetlenül használhat. Ebben a réstben ezért nincsenek
MIXER funkciók. De a Vocal Harmonist rendelkezik független
effekt processzorokkal
Megjegyzés: Az alábbiakban, jó megoldás leghet, hogy az
[EFFECTS] gombot, legalább a
-ra állítsa, hogy hallja azt
amit végez.
(1) Nyomjon meg és tartson lenyomva egy gombot a
[VOICE] vagy [HARMONY] gomb jobb oldalán.
Ezzel a kiválasztott Vocal Harmonist funkció oldalra lép.
(2) Az effektek beállításához, nyomja meg a [VOCAL
EFFECT] mez t.
Ezt az oldalt kiválaszthatja a [MENU] gomb [VOCAL
HARMONIST] mez és a [VOCAL EFFECT] mez
megnyomásával is.
A VOICE szekció által befolyásolt part: SINGER, VOICEFX és AUTO PITCH.
Processzorok: Reverb, Delay
Most nézze az el lapot:
A két szekcióból egyszerre csak egy gomb lehet
bekapcsolva. Ezért javasolt, hogy használjon egy effekt
processzor szette a VOICE szekcióra és egy másodikat a
HARMONY szekcióra.
A HARMONY szekció által befolyásolt part-ok:
VOCODER, SMALL és ENSEMBLE. Processzorok:
Reverb, Delay, Chorus
Megjegyzés: Amikor bekapcsolja a [TALK] funkciót a kijelz
kissé másképp alakul, mivel létezik egy [MUSIC MUTE]
paraméter is. Részletek az 47. oldalon találhatóak.
(3) Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
VOICE hasáb
•
Reverb Send Beállíthatja, hogy az éppen
kiválasztott VOICE part, milyen mértékben legyen
processzálva a VOICE Reverb processzor által.
•
Delay Send Beállíthatja, hogy az éppen kiválasztott
VOICE part, milyen mértékben legyen processzálva
a VOICE Delay processzor által.
HARMONY hasáb
•
Reverb Send Beállíthatja, hogy az éppen
kiválasztott Harmony part, milyen mértékben legyen
processzálva a HARMONY Reverb processzor által
(ami egy különálló processzor).
• Chorus Send Beállíthatja, hogy az éppen
kiválasztott HARMONY part, milyen mértékben
legyen processzálva a VOCAL HARMONIST szekció
Chorus processzora által. (A VOICE szekció nem
rendelkezik chorus effekttel.)
•
Delay Send Beállíthatja, hogy az éppen kiválasztott
HARMONY part, milyen mértékben legyen
processzálva a HARMONY Delay processzor által.
(4) Ismételve meg a fentieket a többi kombinációra.
Egy másik Harmonist part bekapcsolásáhot, nyomja meg
annak gombját. (Az éppen kiválasztott part-ok
elnevezései megjelennek a VOICE és HARMONY
üzenetek alatt.)
Megjegyzés: Az összes VOCAL HARMONIST gombokra
elvégzett beállítás elmenthet egy user program
rélszeként (111. oldal).
(5) Állítsa be a kyvánt MIC INPUT paraméter értéket.
A 43. oldalon leírtak szerint a Compressor és Gate
effektek kijelölésre kerülnek a MIC INPUT jelre, miel tt az
eléri a VOCAL HARMONIST szekciót.
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra vagy a következ szekcióra az effekt
processzorok programozásához.
Reverb, Delay és Chorus effektek
Minden egyes Vocal Harmonist part saját effekt beállításokkal
rendelkezik.
Ezek a beállítások automatikusan megváltoznak, amikor
egysrészt megnyomja a [TALK], [VOICE FX], [AUTO TUNE]
vagy [SINGER] gombokat, másrészt a [VOCODER], [SMALL]
vagy [ENSEMBLE] gombokat.
Ezért a [TALK] használhat egy rövid Reverb hatást (pl:
Room ), miközben a [SINGER] a Church algoritmussal
processzáható stb. Ezért a [VOICE-FX]megnyomásával
nemcsak egy part-ot és annak hang átalakítását válassza ki,
hanem reverb és delay beállításokat is.
Valójában a Roland mérnökök el re programozták az effekt
parmétereket, ezért csak át kell olvasnia azokat, hogyha
szükségesnek tartja az editálást.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
108
Nagyon fontosmegjegyzés
És most… a Vocal Harmonist effektek
Miel tt túl sok id t töltene el a Vocal Harmonist effektel,
változtassa meg az alábbi paramétereket. Hogyha ezt nem
teszi meg az elvégzett beállításokat elveszíti egy másik
VOCAL HARMONIST gomb megnyomásával.
Ne változtassa meg ezeket a beállításokat, hogyha elégedett
az effekt hangzásokkal. Az alábbi beállításokat a G-70
egység a kikapcsolást követ en is megjegyzi:
(1) Nyomjon meg és tartson lenyomva egy gombot a
[VOICE] vagy [HARMONY] gomb jobb oldalán.
Ezzel a kiválasztott Vocal Harmonist funkció oldalra lép.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
(2) Az effekt paraméterek editálásához, nyomja meg az
[EFFECT TYPE] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [UTILITY], majd a [GLOBAL] mez t.
(3) Nyomja meg a [HARMONIST FX LINK] gomb ikont.
A gomb bekapcsolásával a legmegfelel bb effekt
beállításokat használhatja az egyes Vocal Harmonist
part-okra. Kapcsolja ki a gombot, hogyha szeretné
változatlanul hagyni a meglév effekt beállításokat.
(3) Döntse el, melyik effekt processzort szeretné editálni.
•
A VOICE effekt editálásához, nyomja meg a
[REVERB] vagy [DELAY] mez t a VOICE EFFECT
alatt.
•
A HARMONY effekt editálásához, nyomja meg a
[REVERB], [CHORUS] vagy [DELAY] mez t a
HARMONY EFFECT alatt.
Csak a HARMONY part-ok (Vocoder, Small,
Ensemble) rendelkeznek egy Chorus processzorral.
A Reverb és Delay paraméterek és preset-ek
különböznek a VOICE EFFECTS és HARMONY
EFFECTS szekciók között.
(4) Nyomja meg azt a the VOCAL HARMONIST gombot,
melyre az effektet szeretné programozni, majd beszéljen
vagy énekeljen a mikrofonba, miközben beállítja az
alábbi paramétereket.
Hogyha szükséges használja a [VOICE] vagy
[HARMONY] gombot, hogy ideiglenesen a
értékre
állítsa az elnémítani kívánt part hangerejét.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Vocal Harmonist jelek összekeverése
109
Reverb
Delay
Reverb a VOICE EFFECT-re
Delay a VOICE EFFECT-re
•
•
•
Nyomja meg a használni kívánt effekt típushoz tartozó
mez t.
Megjegyzés: A kiválasztott preset az alábbi paraméter
beállításokat befolyásolja. El ször mindig a típust
válassza ki, majd ezután állítsa be a programozható
paramétert.
Ezeknek a típusoknak az elnevezései
([STUDIO]~[CHURCH]) önmagukért beszélnek.
Észreveheti, hogy a reverb karakter megváltozik, amikor
kiválaszt egy másik típust.
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
A gomb ikonok lehet vé teszik, hogy módosítsa a
kiválasztott Reverb típust.
•
•
•
WALL TYPE Lehet vé teszi, hogy beállítsa a
szimulált helység fal felületét. Ez a paraméter
megváltoztatja az effekt fényét . (Sz nyeg, Fa,
Tégla, Beton, Márvány)
REVERB SEND Ez a paraméter a VOCAL
EFFECT oldal beállításaira reagál. Ez úgy lett
kialakítva, hogy nem szükséges az oldalra váltani,
miközben a Reverb processzort editálja.
REVERB TIME A Reverb effekt hosszúságát
állíthatja be, hogyha nem elégedett a preset
beállítással.
Reverb a HARMONY EFFECT-re
•
Nyomja meg a használni kívánt delay típushoz tartozó
mez t.
Megjegyzés: A kiválasztott preset az alábbi paraméter
beállításokat befolyásolja. El ször mindig a típust
válassza ki, majd ezután állítsa be a programozható
paramétert.
Ezeknek a típusoknak az elnevezései
([SLOW]~[SPACE]) önmagukért beszélnek. Észreveheti,
hogy a DElay karakter megváltozik, amikor kiválaszt egy
másik típust. Figyelje meg, hogy néhány Delay effekt
sztereó. A [BUBBLE] és [SPACE] típusok speciális
effektek, melyekre csak ritkán lehet szüksége.
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
A négy gomb ikon lehet vé teszik, hogy módosítsa a
kiválasztott Delay típust.
•
•
•
•
•
A preset-ek kivételével ez a processzor pontosan gy
ködik, mint a VOICE elnevezés processzor.
Ez a paraméter megváltoztatja az effekt fényét .
(Sz nyeg, Fa, Tégla, Beton, Márvány)
DELAY SEND Ez a paraméter a VOCAL EFFECT
oldal beállításaira reagál. Ez úgy lett kialakítva, hogy
nem szükséges az oldalra váltani, miközben a Delay
processzort editálja.
DELAY TIME Ez eredeti hang és az effekt hang
közötti id eltolódást állíthatja be. A DELAY FBACK
paraméterrel kombinálva, ezzel az ismétlések
(visszahngok) sebességét állíthatja be.
DLY REV SND Ez a paraméter beállítja a Reverb
processzorra elküldött delay hang mértékét. A
magasabb beállítási értékeknél a delay hang egyre
hangsúlyosabbá válik a reverb jelben. Kerülje el az
effekt túladagolását , mivel ez zavaros hangzást
eredményezhet.
DLY FBACK Ez a paraméter meghatározza, hogy
delay ismétlések számát. A
érték beállításánál a
delay nem ismétl dik, míg a magasabb beállítási
értékeknél növekszik az ismétlések száma. A
negatív ( ) értékeknél a Delay fordított fázisban kerül
visszacsatolásra. Ez f leg rövid delay id kkel
hatásos.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A mixer funkciók és effektek használata
110
Delay a HARMONY EFFECT-re
Ezen a oldalon eltér preset-ek találhatóak és egyel több
paramétert állíthat be (a többi paramétert az el
ekben
ismertettük).
• DLY CHO SND A Chorus processzorra eéküldött
delay hang mértékét állíthatja be. A magasabb beállítási
értékeknél a delay hang egyre hangsúlyosabbá válik a
chorus jelben.
Chorus (HARMONY EFFECT)
•
•
Nyomja meg a használni kívánt effekt típushoz tartozó
mez t.
Megjegyzés: A kiválasztott preset az alábbi paraméter
beállításokat befolyásolja. El ször mindig a típust
válassza ki, majd ezután állítsa be a programozható
paramétert.
Ezeknek a típusoknak az elnevezései
([SMOOTH]~[CELESTE]) önmagukért beszélnek.
Észreveheti, hogy a Chorus karakter megváltozik, amikor
kiválaszt egy másik típust.
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
A három gomb ikon lehet vé teszi, hogy módosítsa a
kiválasztott Chorus típust.
• LOW PASS FILTER A low-pass sz
a Chorus
processzorra elküldött hangra jelölhet ki a magas
frekvenciás tartomány vágása érdekében. A
magasabb beállítási értékek több magas frekvenciát
vágnak, ezért a chorus hang tompább lesz.
• CHORUS SEND Ez a paraméter a VOCAL
EFFECT oldal beállításaira reagál. Ez úgy lett
kialakítva, hogy nem szükséges az oldalra váltani,
miközben a Chorus processzort editálja.
• CHO REV SND Ez a paraméter beállítja a
Reverb processzorra elküldött chorus hang mértékét.
A magasabb beállításoknál több Chorus hang kerül
elküldésre. A 90 érték beállítása esetén a chorus
és reverb effektek sorba kappcsolódnak (a Chorus a
Reverb el tt helyezkedik el). Hogyha nem szeretné,
hogy a chorus jel processzálásra kerüljön a Reverb
effekt által, állítsa ezt az értéket a -ra.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: Az els dolog, amit valószín leg elvégez a
beállítások mentése egy User program részeként (111.
oldal).
Megjegyzés: Bizonyos part-okra egy Equalizer is
elérhet . A beállításokkal kapcsolatban a 132. és 135.
oldalon talál részleteket.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Beállítások mentése egy user programra 111
9. Munka a user programokkal
A G-70 rendelkezik User program memóriákkal, melyek
lehet vé teszik, hogy szinte az összes el lapon vagy kijelz
oldalakon végzett beállítást elmentse. További regisztrációk
közvetlenül betölthet ek a bels memóriából vagy memória
kártyáról.
Miel tt részletesen tárgyaljuk a User programokat, szeretnénk
rámutatni egy fontos dologra: az összes MIDI vonatkozású
beállítás MIDI Set-ként menthet (219. oldal). MIDI
beállítások nem kerülnek mentésre egy User program
részeként.
Megjegyzés: A MIDI szetteket összekapcsolhatja a user
programokkal, így a kérdéses User program automatokusan
betölti a kívánt MIDI beállításokat.
(egy másik hangszín kiválasztása az LW2 part-ra), ez a
változtatása automatikusan adaptálódik az összes szett
listára, ami arra a User programra vonatkozik.
Beállítások mentése egy user
programra
Javasoljuk a beállítások gyakori mentését, még akkor is,
hogyha a közel jöv ben nem fogja használni azokat.
Ezek a gyakori mentések lehet vé teszik, hogy egyszer en
visszalépjen egy korábbi állapotra, amikor a legutolsó
módosítással nincs megelégedve.
A User Program memória felépítése
(1) Változtassa meg az összes beállítást úgy, ahogy menteni
szeretné.
Ellentétben a korábbi Roland hangszerekkel, a G-70 nem
rendelkezik egy rögzített tartománnyal a user program
beállítások tárolására, így a User programok száma,
valójában korlátlan.
A User programok elhelyezkedhetnek a bels memóriában
vagy memória kártyán is. Ezek függetlenül is betölthet ek a
User Program Finder funkcióval.
Annak érdekében, hogy ez az óriási mennyiség információ
kezelhet legyen, a G-70 rendelkezik egy User Program szett
listával ([SET LIST] gomb).
Az ilyen listákra a nevük is utal: A lista file-al megegyez
memória tartomáynban tárolt User programok felsorolása.
(2) Nyomja meg a USER PROGRAM [SET LIST] gombot.
User Program lista= 8 hivatkozás x 18 oldal
18. OLDAL
A referenciák
és user
programok
függetlenül
kerülnek
elmentésre
2. OLDAL
1. OLDAL
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg a [WRITE] mez t, hogy világítson.
Ugyan az a
rendszer a 2-18
oldalakra.
Adat file-ok
Bels memeória vagy memória kártya
A szett listák User programokra vonatkoznak. Ezek nem
tartalmazzák azokat a regisztrációkat. A User program szett
listák el nye, hogy egy teljesen különböz regisztrációs szett
betöltése kevesebb mint egy másodparcig tart (korábbi
Roland készülékeken egy User program szett betöltése
lényegesen több id t vett igénybe).
Ez lehet vé tesz, hogy például létrehozzon egy user program
szette az esküv kre, egy másikat összejövetelekre, egy
harmadikat évfordulókra stb. Ez lehet vé taszi az adatok
gyors elérését. Hogyha megváltoztat egy User programot
(4) Használja a [P] mez t és [ ] mez t, hogy kiválassza az
1-18 oldalak egyikét, ahová menteni szeretné a
regisztrációt.
(5)
(6) Nyomja meg az[1]~[8] nagy mez ket, hogy kiválassza a
cél memóriát.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a user programokkal
112
Az alábbi képerny jelenik meg:
A kék mez jelzi a User program beállítás nevét, emi
eredetileg erre a memória helyre volt kijelölve (itt
Rainbow ). Hogyha nem szeretné felülírni ezt a
memóriát, nyomja meg a [CANCEL] mez t és folytassa
a e-as lépéssel egy másik memória kiválasztásához.
(7) Adja meg az új User program nevet a fekete mez ben.
El ször a fekete mez a megváltoztatott beállítások
nevét tartalmazza. Hogyha nem szeretné használni ezt a
nevet, használja a [Delete] mez t a törléshez.
A nevek megadásával kapcsolatos részleteket a 49.
oldalon talál. Ezt csak akkor kell elvégeznie, amikor
el ször ment új beállításokat egy User programra.
Kés bb átnevezheti a User programot is, majd ismét
mentheti az új névvel.
Olyan nevet használjon, ami tükrözi az adott User
program célját. Valószín leg a dal elnevezése - amelyre
ezeket a beállításokat szeretné használni - a
legkifejez bb név, amit adhat..
Programozhat több User programot is egyetlen dalra.
Egy User program kiválasztása sokkal gyorsabb, mint
egy G-70 funkció behívása, a beállítások módosítása
stb., miközben játszik. Programozhat egy User
Programot a dal els részére, egy másik programot az
átvezetésre és egy harmadikat a záró részre. Ez lehet vé
teszi például, hogy használja a különböz effekt
processzorok beállításait stb.
Hogyha a cél memória tartomány (amely itt nem választható
ki) már tartalmazza ugyanazt a User program nevet, a
készülék rákérdez, hogy szeretné-e felülírni azt.
•
•
Nyomja meg a [YES] mez t a file felülírásához. Ezzel
felül írja a kérdéses User programot egy új verzióval.
Kerülje el, hogy az új verziót bármilyen más olyan lista
használja, amely tartalmaz hivatkozást ehhez a file-hoz.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogy viszzatérjen a WRITE
USER PROGRAM oldalra, változtassa meg a nevet majd
nyomja meg ismét az [EXECUTE] gombot.
Megjegyzés: Egy másik User program lista betöltésével
kapcsolatban, lapozzon a 203. oldara.
Az adat másolása megtörténik és egy képerny üzenet
megjelenésével a m velet befejez dött.
User programok kiválasztása
Törlés
Egy olyan dal vagy stílus lejátszásánál, amely nem
rendelkezik testre szabott beállításokkal vagy egy új dal vagy
stílus elindításakor válassza ki a Cancel beállítást. Ez
lehet vé teszi, hogy kilépjen a User program módból (ezzel
törli az utoljára betöltött User programot),
Ezek a beállítások bármikor visszahívhatóak, még egy
általános User program kiválasztása után is.
(8) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
Fontos tudnivalók
Nyomja meg egyszerre a USER PROGRAM [DOWN] és [UP]
mez t.
A User programok egy médiára kerülnek mentésre, ami
szintén használja az éppen használatban lév file listát.
Ennek a listának az elnevezése a bal fels sarokban
jelenik meg a sárga mappa ikon mellett. A jobb sarokban
jelenik meg az a tartomány, ahol az egység a szett listát
(Set List) tárolja.
Megjegyzés: Anélkül, hogy meghatározott volna egy User
programot a Startlap funkcióra 117. oldal, betöltheti a Cancel
beállításokkat is a G-70 kikapcsolásával, majd ismételt
bekapcsolásával.
Itt nem lehetséges egy másik szett lista (Set List )
kiválasztása.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
User programok kiválasztása
113
User programok manuális kiválasztása
A User programok kiválasztása nem követi a stílus vagy
hangszín kiválasztásnál megszokott eljárást. Ezért kérjük,
hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat.
(1) Nyomja meg a [USER PROGR] mez t a f oldalon.
Néha megjelenik egy csillag (*). Ez akkor történik,
amikor megváltoztat egy paraméter beállítást egy User
program behívását követ en. Ilyenkor a csillag jelzi,
hogy az aktuális beállítások a továbbiakban nem
felelnek meg a program behívásakor érvényben lév
beállításoknak. Hogyha elégedettebb ezekkel a
beállításokkal, végezze el ismét a program mentését.
Lásd 111. oldal.
Megjegyzés: Hogyha ismét megnyomja egy csillaggal
ellátott memória számozott gombját, visszaállítja az
eredeti memória beállításokat (ezzel a módosított
beállítások törlésre kerülnek).
User programok kiválasztása a [DOWN][UP] gombokkal
Megjegyzés: Hogyha az éppen megjelen User
program a User Program Finder funkcióval lett betöltve,
a G-70 most megjeleníti a USER PROGRAM FINDER
oldalt, ahol kiválaszthat egy másik regisztrációt a bels
memóriában vagy kártyán. Hogyha egy éppen aktív
User prosram szett listában található User programmal
szeretne dolgozni, végezze el az alábbiakat.
Nyomja meg a USER PROGRAM [SET LIST] gombot.
Az alábbi metódus akkor hasznos, hogyha két vagy több User
memóriát programoz egy dalra vagy amikor a User program
szekvencia pontosan megfelel a dal szekvenciának, amit
szeretne megszólaltatni. (pl. az els dal vagy dalrész [1]-es
memória beállításai az
oldalon találhatóak, a második dal
vagy dalrész [2]-es memória beállításai az
oldalon
találhatóak., stb).
A [DOWN] vagy [UP] mez kkel mindig az el
következ User programot választhatja ki.
vagy
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Használja a [P] mez ket és a [ ] mez t, hogy kiválassza
az (1-18) regisztrációk egyikét.
(3) Nyomja meg az[1]~[8] nagy mez ket, hogy kiválassza a
memóriát.
vagy
Nyomja meg az [1]~[8] számozott gombok egyikét, hogy
kiválassza a megfelel memóriát (a gomb világítani
kezd).
Hogyha az el
oldalról szeretne használni egy már
kiválasztott User programot, ezeket a gombokat
használhatja úgy is, hogy nem nyomja meg el ször a
[SET LIST] mez t. Hogyha csak megnyom egy
számozott gombot, a fenti oldal nem jelenik meg.
vagy
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja a
képerny re a NUMERIC PAD-ot az érték megadásához.
Valamennyi User program rendelkezik egy rögzített
számmal is (a program mez jobb szélén), ami lehet vé
teszi annak közvetlen kiválasztását.
[UP] A következ User program kiválasztása (pl: [8]/P1
hogyha a [7]/P1 volt kiválasztva a gomb megnyomásával).
[DOWN] Az el
User program kiválasztása (pl: [6]/P1
hogyha a [7]/P1 volt kiválasztva a gomb megnyomásával).
Megjegyzés: Hogyha megnyomja az [UP] mez t a [8]/P18
kiválasztása után, a G-70 az [1]/P1-et hívja be. Ugyan így,
hogyha megnyomja a [DOWN] mez t az [1]/P1, kiválasztása
után, a G-70 a [8]/P18-at választja ki stb.
Megjegyzés: Egy opcionális lábpedállal is kiválaszthat User
programokat, melyet csatlakoztasson a hátlapon található
FOOT SWITCH aljzatra. A User Program Up, User Program
Down m veletekkel kapcsolatban a 68. oldalon talál
részleteket.
Munka a Program Finder funkcióval
A G-70 lehet vé teszi, hogy bármilyen User programot
betöltsön a bels memóriából vagy egy memória kártyáról. A
velet ugyan olyan gyors, mintha egy User program Set
listával dolgozna. Már említettük, hogy minden regisztráció
egy független User program file-ként kerül mentésre, arra a
memória tartományra, amely az éppen aktív program szett
listát tartalmazza.
El fordulhat, hogy a közönségb l valaki kér egy adott dalt,
amelyre Ön el
leg nem készített User programot, de lehet,
hogy egy teljesen más program szett listában megtalálható.
Egy másik lista betöltése helyett, egyszerüen használja a
Finder funkciót, hogy csak ezt a User programot töltse be.
Amennyiben szükséges, egy Finder funkcióval betöltött User
programot kijelölhet az éppen aktív program szett listára, a
WRITE használatával.
Ezért a Finder funkciót használhatja egy best of
összeállítására különböz User program szett listákból.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a user programokkal
114
(1) Nyomja meg a FINDER [USER PRG] gombot.
Az Index funkció használata
A User Program Finder adatbázis legmagasabb szintjét
Index -nek nevezzük. Az összes keres m velet a
kiválasztott Indexre van kijelölve (és nem a bels memória
vagy memmória kártyán található összes file-ra).
•
A 2. lépés elvégzése után, nyomja meg a bal fels
sarokban található [INDEX] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
(2) Határozza meg a szükséges User programot tartalmazó
memória tartományt. [EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY]
vagy [INTERNAL MEMORY].
A kijelz megjelenít 5 User programot a kiválasztott
memória tartományból (bels memória, memória kártya
vagy floppy lemez).
Megjegyzés: A G-70 nem támogatja a Roland VA, E, KR
vagy G szériák User programjait.
(3) Nyomja meg a szükséges User programhoz tartozó
mez t.
Hogyha a név nem jelenik meg, használja a PAGE
][ ] mez ket, hogy egy másik oldalra lépjen, majd
nyomja meg a kívánt beállításoz tartozó mez t..
Ez az oldal kilistázza a kiválasztott média által
tartalmazott összes független User program nevet.
•
Nyomja meg a kívánt User program kategóriához
tartozó mez t vagy hogyha nem biztos a
kategóriában nyomja meg az [ALL] mez t.
A [BACK] mez megnyomásával most visszatér az
el
oldalra.
A kijelz most visszatér a fenti 1-es lépésnél
bemutatott képerny re. Ebben az esetben csak a
kiválasztott Index-hez tartozó User programok
jelennek meg.
Folytassa a 3. lépéssel a használni kívánt User
program kiválasztásához.
A kívánt User program közvetlen megkeresése…
(4) Nyomja meg a [FINDER] mez t.
A szükséges user program gyors megkeresése
Egyéb módok is lehetségesek egy User program gyors
megkeresésére:
File-ok válogatása
Nyomjon meg egy mez t a User program file-ok
válogatásához:
USER PRG: A file-ok összeválogatása ABC sorrendben
történik a User program elnevezések alapján.
STYLE LINK: A file-ok összeválogatása ABC sorrendben
történik a Stílus nevek alapján ( az összes User program
egy stílusra vonatkozik).
GENRE: A file-ok összeválogatása ABC sorrendben
történik, m faj szerint.
SONG LINK: Azok a User programok, melyek aktívan
kapcsolódnak dal file-okhoz, ABC sorrendben jelennek
meg a dalok elnevezése alapján.
A jobb oszlop tartalmazza a kiválasztott bejegyzést
(egyszerre csak egy jeleníthet meg a User program
névvel).
Folytassa a 3. lépéssel a használni kívánt User program
kiválasztásához.
(5) Döntse el, hogy mit szeretne megkeresni a [USER PRG],
[STYLE LINK], [GENRE] vagy [SONG LINK] gomb ikon
megnyomásásval.
Döntse el, hogy a Finder hogyan keresse a file-oket:
• Nyomja meg az [ALPHABETIC ORDER] mez t, hogy
például az összes BEA val kezd
bevitelt
kilistázza. A megfelel kritériumnak megfelel név a
lista tetején kerülnek megjelenítésre.
• Nyomja meg a [SEARCH ONLY] mez t, hogy a G-70
rákeressen azokra a nevekre, melyek tartalmazzák a
megadott információt.
(A BEA megadásával igy megkereshet egy
Raggabeat elnevezés file-t is.
(7) Csak annyi karaktert írjon be, amennyit szükségesnek
tart a User program megkereséséhez.
A bevitt karakter sorozat kétféle módon használható (lásd
az alábbiakban).
•
A nevek megadásával kapcsolatos részleteket a 49.
oldalon talál.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
User programok kiválasztása
115
Megjegyzés: Itt talál egy [A/a] mez t, mivel a Finger
funkció nem tesz különbséget a nagy és kisbet k kötött.
• Hogyha számokat szeretne megadni a karakterek
átlapozása nélkül, nyomja meg a [NUM LOCK] mez t.
Miután megadta a számot, kapcsolja ki ezt, hogyha
ismét karaktereket szeretne megadni.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(8) Nyomja meg a [FIND] mez t a kereséshez.
(9) Nyomja meg a megszólaltatni kívánt User programhoz
tartozó mez t.
Megjegyzés: Hogyha a funkció nem talált User
programokat az alábbi üzenet jelenik meg a kijelz n
(ebben az esetben nyomja meg a [USER PRG], [STYLE
LINK], [GENRE] vagy [SONG LINK] mez ket, az összes
bejegyzés ismételt megjelenítéséhez.
Hogyha a G-70 egy vagy több egyezést a FOUND
szám kisebb lesz, mint a GLOBAL szám.
Megjegyzés: A Finger funkció összes el nyének
kihasználása érdekében, lapozzon a User Program
Finder információ editálása részre a 117. oldalon.
User program beállítások szelektív betöltése
(User Program Hold)
A G-70 lehet vé teszi, hogy kisz rjön bizonyos User Program
beállításokat, amikor egy új User programok kerülnek
betöltésre.
(1) Hoigyha egy másik User programra van szüksége
(melynek beállításait használni szeretné) el ször
válassza ki azt.
(2) Nyomja meg a [SET LIST] gombot és a [HOLD
SETTINGS] mez t.
vagy
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [HOLD] gombot.
(3) Nyomja meg azoknak a beállításoknak a mez jét,
melyeket nem szeretne behívni.
•
Style Nyomja meg ezt a mez t, hogyha a kisz rni
kívánt beállítások az Arranger-re (stílus és divízió)
vonatkoznak.
•
Song Nyomja meg ezt a mez t (lásd Song Link a
116. oldalon), hogyha nem szeretné a továbbiakban
betölteni a dalt.
• MIDI Set Nyomja meg ezt a mez z, hogyha
szeretnaé elkerülni az kapcsolódó MIDI szett (116.
oldal) behívását. Az aktuális MIDI csatornák, sz
beállítások stb. (213. oldal) változatlanok maradnak.
•
Tempo Nyomja meg ezt a mez t, hogyha szeretné
kisz rni az összes User program tempó beállítását.
•
Tone Nyomja meg ezt a mez t, hogyha szeretné
kisz rni a hangszín kiválasztásokat a billenty zet
part-okra, amikor egy másik User program kerül
behívásra.
• Harmonist Nyomja meg ezt a mez t az elvégzett
számos VOICEFX, AUTO TUNE, stb. beállítás
kisz réséhez. Lásd a Vocal harmonist part-ok
editálása a 131. oldalon.
•
Transpose Nyomja meg ezt a mez t, hogyha
szeretné kisz rni a User programpk által tartalmazott
transzponálás (Transpose) beállításokat (érték és
mód).
•
KBD Mode Nyomja meg ezt a mez t, hogy kisz rje
a billenty zet módot (Whole/Split) és Arranger
akkord beállításokat (Standard/Piano Style,
Left/Right, stb.).
Nyomja meg az [ALL] mez t, hogy aktiválja az összes
gomb ikont, majd használja a [NONE] mez t, hogy az
összeset kikapcsolja. switch them all off.
El ször válasszon ki egy User programot, hogyha
szeretné, hogy a fenti mez k bármelyikének
megnyomásával elérje a kívánt hatást. Csak egy másik
User program kiválasztásakor lép életbe az adat sz rés.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(5) Használja a USER PROGRAM [HOLD] gombot, hogy a
akiválasztott sz ket aktiválja (a gomb világít) vagy sem
(a gomb nem világít).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a user programokkal
116
Automatikus funkciók a User
programokra
Song Link
Ez a funkció annyit jelent, hogy egy User program ismételt
behívásakor egy kapcsolódó dalt is létrehoz. Ez a dal érhet
el, amikor betölt egy kérdéses User programot, ennél a
rendszernél. Ilyenkor csak annyit kell csinálnia, hogy lenyomja
a [PLAY/STOP
] gombot a dal elindításához.
A G-70 csak a dal nevet memorizálja. Hogyha behív egy
olyan User programot, melyben ez a dal nem elérhet a
kijelz az alábbiak szerint reagál.
Hogyha a User program már taltalmaz egy kapcsolódást
egy másik dalhoz, melyre a továbbiakban nincs
szüksége, nyomja meg a [DELETE SONG LINK] mez t.
Ez nem szükséges egy új kapcsolódás létrehozásához
ez egyszer en csak a meglév kapcsolódást törli.
(3) Nyomja meg a [MAKE NEW SONG LINK] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Megjegyzés: A szöveg információkat tartalmazó dalok
egy
ikonnal vannak ellátva. A ( ) ikon annyit jelent,
hogy a kérdéses file Play & Search információt
tartalmaz.
Lásd a File-ok megkeresése a Song Finger funkcióval
részt a 140. oldalon.
Távolítsa el a memória kártyát (mivel a bels memória mindig
elérhet ), helyezze el a megfelel kártyát és válassza ki ismét
azt a User programot. Hogyha ezt nem teszi meg a g-70
elkezdi lejátszani az el
leg betöltött dal a [PLAY/STOP
] gomb ismételt megnyomásakor.
(1) Nyomja meg a USER PROGRAM [SET LIST] gombot.
(4) Nyomja meg annak a dalnak a mez jét, melyet szeretne
összekapcsolni a kiválasztott User programmal.
(5) Nyomja meg a [GET IT] mez t, hogy létrehozza az
összekapcsolást a kiválasztott dalhoz, melynek neve
narancssárga háttérrel jelenik meg.
Ezzel visszatér a User Program oldalra. A kiválasztás mez
most tartalmaz egy apró SONG üzenetet.
A f oldalon azok a User programok, melyek melyek össze
vannak kapcsolva dalokkal egy papír kapocs ikonnak
vannak ellátva.
Egy MIDI szett összekapcsolása egy User programmal
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg az [SONG LINK] mez t.
A MIDI szettek MIDI paraméterekre vonatkozó User
programok.
Az egysé nyolc ilyen memóriával rendelkezik (219. oldal).
Hogyha gyakran használja a G-70 egységet különböz MIDI
környezetben (stúdió, él el adás, zenekar), három MIDI
szett létrehozásával, majd User programokhoz kapcsolásával
egyszer en megoldhatja a különböz szituációkat egy
stúdióban, szinpadon stb. Ezzel nagyon sok id t
megtakaríthat. Másrészt egy ilyen összekapcsolás
veszélyeket is rejt, mivel átkonfigurálja a G-70 egység MIDI
paramétereit, anélkül, hogy Ön ezt ténylegesen érzékelné.
(1) Nyomja meg a USER PROGRAM [SET LIST] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
User Program Finder információk editálása 117
(2) Nyomja meg az [MIDI LINK] mez t.
(3) Nyomja meg a [USER PROGRAM] mez t és
használja a [DATA/ENTRY]tárcsát, hogy kiválassza
a G-70 bekapcsolásakor automatikusan behívni
kívánt User programot.
(4) Nyomja meg a [RECALL] mez t.
Kapcsolja ki ezt a gomb ikont, hogyha a G-70
bekapcsolásakor nem szeretne automatikusan behívni
User programot.
Hogyha a User program tartalmaz dal/vagy MIDI
kapcsolódást a papír kapocs vagy MIDI csatlakozó
ikon jelenik meg a kijelz n.
(3) Nyomja meg a MIDI Set [1]~[8] mez k egyikét, hogy
kiválassza a kívánt MIDI szette.
Hogyha szeretné megszakítani ezt a MIDI szett
kapcsolódást, nyomja meg ismét a hozzá tartozó mez t
(legyen sötét az összes indikátor ikon).
(4) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjan a User
program kiválasztás oldalra vagy az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra.
A USER PROGRAM SET LIST oldalon található
kiválasztás mez , most egy apró MIDI üzenetet
tartalmaz. A f oldalon azok a User programok, melyek
melyek össze vannak kapcsolva MIDI szettekkel egy
MIDI csatlakozó ikonnal vannak ellátva.
User program visszahívás
Amikor bekapcsolja a G-70 egységet, automatikusan a
Cancel mód kerül kiválasztásra. Nincs User program
kiválasztva. (112. oldal). Lefhetséges, hogy Ön azonnal
szeretne dolgozni egy User programmal. Ebben az esetben
adja meg a G-70 számára, hogy bekapcsoláskor, melyik User
program kerüljön automatikus behívásra.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a
oldalra.
User Program Finder
információk editálása
A User Program Finder funkció segítségével, gyorsan
megtalálhatja a szükséges user programot egy adott
szituációban. Néhány információ automatikusan hozzáadásra
kerül a user programokhoz, amíg más információkat Önnek
kell megadnia.
Az alábbiakban arra koncentrálunk, hogy a valóságban
hogyan hotta létre ezeket az információkat.
(1) Nyomja meg a FINDER [USER PRG] gombot.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Határozza meg a mamória tartományt, amely azt a User
(2) Nyomja meg a [UTILITY] mez t, majd a [STARTUP]
mez t.
programot tartalmatta, melynek információit szeretné
megváltoztatni vagy b víteni. [EXTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [INTERNAL MEMORY].
A kijelz n megjelenik öt User program a kiválasztott
memeória tartományból.
A [USER PRG], [STYLE LINK], [GENRE] és [SONG
LINK] mez k lehet vé teszik, hogy ABC sorrendbe
rendezze a user programokat.
(3) Hogyha a használni kívánt User program megjelenik a
kijelz n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
(4) A következ öt User program megjelenítéséhez, nyomja
meg a jobb alsó sarokban található [ ] mez t.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben
szükséges (illetve ameddig a készülék lehet vé teszi).
Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat is.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a user programokkal
118
Az el
5 User programot tartalmazó csoportra történ
visszatéréshez, nyomja meg a [ ] mez t. A kívánt user
program megkeresésével kapcsolatban a 113. oldalon talál
vebb információkat.
P1~18 oldalakon a G-70 betölti a kérdéses file
beállításait. Így az alábbiak történnek:
•
A User Program Finder információk editálása
A Finder információ olyan keresés kritériumokon alapul,
melyekt szükséges hozzáadni a User programhoz.
•
User program opciók
A bal alsó sarokban található [OPTIONS] mez elérést
biztosít arra az oldalra, ahol az adatbázis információkat hozzá
adhatja. Ez olyan User program file-okra is m ködik, melyek
már tartalmaznak módosítani kívánt bejegyzéseket.
•
(1) El ször válassza ki a User programot, melynek
adatbázis információját szeretné megváltozatani
vagy szerkeszteni.
(2) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t.
•
Hogyha átnevez egy User programot, ami az éppen
kiválasztott program szett listához kapcsolódik, a
program szett lista frissítésre kerül, ami lehet vé
teszi az új névvel ellátott User program
megtalálását.
Hogyha olyan user programot nevez át, ami egy
másik program szett listához kapcsolódik (amit nem
töltött be) ezek a listák a továbbiakban nem találják
az átnevezett User programot. Összefolalva, amikor
kiválaszt egy kérdéses memóriát (a Set List
betöltését követ en) nem történi semmi, mivel az a
hivatkozás a továbbiakban nem m ködik.
Hogyha olyan User programot nevez át, amely
Music Assistant bejegyzést is tartalmaz (az MA
cimkével jelölt programok) az átnevezés
befolyásolja a Muic Assistant hivatkozás nevét is
(ami ennek megfelel en megváltozik).
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
Törlés
Ez a funkció lehet vé teszi, hoyg törölje a kiválasztott User
programot a bels memória tartományból vagy memória
kártyáról. Ezt lehet leg ritkán használja.
• Nyomja meg az [DELETE] mez t. A User program
zörlés nem vonható vissza, ezért az alábbi kérdés
jelenik meg a kijelz n.
(3) Most végezze el az alábbiak egyikét:
Átnevezés
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy megváltoztassa vagy
megadja a USER PRG vagy GENRE információkat a
kiválasztott User programra. (STYLE LINK és SONG
LINK nem editálhatóak ezzel a megoldással. Ezzel
kapcsolatos részleteket a 116. oldalon talál.)
Megjegyzés: Floppy lemezek esetében csak a USER
PRG bejegyzés változtatható meg.
•
Nyomja meg a [USER PRG] vagy [GENRE] mez t a
kívánt karakter beviteléhez.
•
Az [A/a] mez lehet vé teszi, hogy a nagy bet s és
kis bet s karakterek között váltson.
Mi történik a jóváhagyáskor?
A következ lépés el tt, informálni szeretnénk Önt a
fennmeredó User programokkal kapcsolatos
konzekvenciákról (USER PRG). A 111. oldalon található
illusztráció alapján, biztosan emlékszik, hogy minden
egyes User program egy különálló file.
Összesen 114. ilyen filé-t illeszthat be egy User program
szett listába. Az itt szerepl file-ok behívásához
használhatja az el lapon található USER PROGRAM
gombokat. Amikor kiválaszt egy [1]~[8] memeóriát a
A [YES] mez megnyomása törli a User program file-t.
A [NO] mez megnyomása érintetlenül hagyja a file-t
és automatikusan visszaléptet a User Program Finder
oldal listájára.
A [Back] mez megnyomása érintetlenül hagyja a file-t
és visszaléptet a USER PROGRAM LIST oldalra.
Megjegyzés: Hogyha a törölt User program egy
program szett listára van kijelölve, a kérdéses
memória a továbbiakban nem használható.
Megjegyzés: A Music Assistant regisztrációként is
szerepl User programok törlése a Music assistant
bejegyzést is megsz nteti. Ebben az esetben
biztonsági okokból egy hiba üzenet jelenik meg.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
User Program Finder információk editálása 119
•
•
Music Assistant Mark
Megjegyzés: Ez a funkció nem használható floppy
lemezen vagy memória kártyán szerepló User
programokra.
Ez az opció lehet vé teszi, hogy egy MA címke
kerüljön hozzáadásra a kiválasztott user programhoz,
ami annyit jelent, hogy annak regisztrációs beállítása
megjelenik a Music Assistant listában (36. oldal).
Amennyiben szükséges másolja a User programot a
bels memóriába.
Nyomja meg a [MUSIC ASSIST MARK] mez t.
Hasznája az ismer s Finder funkciót, hogy megkeresse a
Music assistant listában megjeleníteni kívánt User
programokat, majd nyomja meg azok mez jét az MA
címke hozzáadásához (vagy eltávolításához).
A Music Assistant regisztráció valójában egy virtuális
koncepció, mivel csak akkor létezik, hogyha van olyan user
program file, amelyre hivatkozni tud. Ez magyarázatot ad
arra, hogy egy User program file törlése, miért sz nteti meg
a kapcsolódó Music Assistant bejegyzést.
Másolás
Ez a funkciólehet vé teszi, hogy a kiválasztott User
programot egy másik memória tartományba másolja. A
USER PROGRAM lista [OPTIONS] mez jének
megnyomása el tt válasszon ki egy User programot.
Ügyeljen, hogy a COPY oldal csak az el
keresésnél
használt USER PROGRAM FINDER kritériumoknak
megfelel User programokat listázza ki.
Másrészt, hogyha csak bizonyos bels memória tartomány
vagy memória kártya User programok másolására van
szüksége a FINDER használata jó elképzelésnek t nik:
ezzel elkerülhet a PAGE [ ] vagy [ ] mez túl sokszor
történ megnyomása.
•
A USER OPTIONS oldalon nyomja meg a [COPY]
mez t.
•
El ször határozza meg azt a forrást, ami a másolni
kívánt User programot tartalmazza. Nyomja meg a
[FROM] gombot egyszer vagy kétszer a memória
tartomány kiválaztásához.
INT MEMORY: A G-70 bels memória
tartománya.
EXT MEMORY: A G-70 PCMCIA kártya nyílásába
helyezett memória kártya. Ne
felejtsen el lemezt helyezni a
meghajtóban, miel tt ezt az
opciót kiválasztja.
FLOPPY: A G-70 meghajtójában lév floppy
lemez.
•
Most határozza meg a célhelyet, ahová a kiválasztott
User programot másolni szeretné: Nyomja meg a [TO]
gomb ikont egyszer vagy kétszer a memória tartomány
kiválaztásához.
•
Hogyha a másolni kívánt User program neve nem
jelenik meg a kijelz n, nyomja meg a hozzá tartozó
vonalat.
Több User programot is kiválaszthat.
A következ öt User program megjelenítéséhez,
nyomja meg a jobb alsó sarokban található [ ] mez t.
Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat is.
Az el
5 User programot tartalmazó csoportra
történ visszatéréshez, nyomja meg a [ ] mez t.
Hogyha az összes megjelenített User programot
másolni szeretné (at összes elérhet oldalon), nyomja
meg az [ALL FILES] mez t.
Megjegyzés: Hogyha a cél média (memória kártya
vagy floppy lemez) nincs formattálva, egy üzenet
jelenik meg, hogy a User programok másolása el tt
formattálást kell végeznie.
(4) Hogyha másolási célhelyként ( TO ) az EXT
MEMORY vagy FLOPPY DISK lemez kerül
kiválasztásra, oldja fel a kártyák/lemezek írásvédelmét
miel tt a PCMCIA kártyahelyre vagy lemez meghajtóba
helyezi azokat..
Tanulmányozza a memória kártya használati utasítását az
írásvédelem megsz ntetésével kapcsolatban.
Megjegyzés: Nem minden kártya rendelkezik írásvédelem
funkcióval.
(5) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t. (Nyomja meg a
[Back] mez t, hogyha nem kíván további file-okat
kiválasztani.)
A készülék rákérdez, hogy kívánja-e felülírni az összes
olyan file-t a cél médián ( TO ), melyeknek a neve
megegyezik a másolni kívánt file-ok nevével.
(6) Nyomja meg a [YES] mez t az azonos nev file-ok
felülírásához a cél médián.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha a forrás ( FROM )
médián és cél médián ( TO ) azonos névvel szerepl fileokat nem szeretné átmásolni (ebben az esetben csak az
eredeti elnevezéssel ellátott file-ok kerülnek átmásolásra).
Az adat másolása megtörténik és a Function Complete
üzenet megjelenésével a m velet befejez dött..
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a user programokkal
120
Egy Index editálása
A G-70 bels memóriájában található összes User programot
gyárilag kijelölték a nyolc kategória egyikére. Ezeket a
kijelöléseket megváltoztathatja, valamint editálhatja az Index
elnevezéseket is. Továbbá lehet sége van egy Index
bejegyzés átmásolására is (együtt annak összes user
program kijelölésével), egy másik bejegyzésre.
Átnevezés
Ezzel a módaszerrel átnevezheti a kiválasztott Index nevét.
•
Nyomja meg a [RENAME] mez t.
(1) Nyomja meg a FINDER [USER PRG] gombot.
•
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
Adja meg az új nevet (max. 16 karakter). Lásd Nevek
megadása a 49. oldalon.
Megjegyzés: Az [A/a] mez lehet vé teszi, hogy a nagy
bet s és kis bet s karakterek között váltson.
Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az új név
jóváhagyásához.
Editálás
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt User
programot a kiválasztott Index-re (vagy megsz ntesse a
meglév User program kijelölést).
•
A (4). lépés elvégzése után, nyomja meg az [EDIT]
mez t.
(2) határozza meg a memória tartományt: [EXTERNAL
MEMORY] vagy [INTERNAL MEMORY].
(3) Nyomja meg a bal fels sarokban található [INDEX]
mez t.
Hogyha az [ALL] mez van kiválasztva az alábbi
képerny jelenik meg.
•
•
Az Index Edit funkció csak az igazi Index kategóriákra
érhet e, ezért .
(4) Nyomja meg az editálni kívánt index kategóriához tartozó
mez t.
(5) Válassza ki a kívánt editálás funkciót a megfelel mez
megnyomásával.
•
•
Használja a [FINDER], [USER PRG], [STYLE LINK],
[GENRE] és [SONG LINK] mez ket, hogy megkarasse a
kívánt filé-t. Lásd 113. oldal.
Nyomja meg azoknak a user programoknak a mez jét,
melyekt szeretne kijelölni a kiválasztott Index kategóriára.
Válassza ki a narancssárga háttérrel megjelen User
programot.
Hogyha szeretné eltávolítani a user programot a
kiválasztott kategóriából, nyomja meg az narancssárga
mez t, hogy szürkére váltson.
Hogyha szükséges használja a PAGE [ ][ ] mez ket,
hogy at el
vagy következ lista oldalra lépjen.
Nyomja meg a [Back] mez t a változtatás
jóváhagyásához, majd térjen vissza a USER PROGRAM
LIST oldalra. Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra és törölje a változtatásokat
(ezzel az el
leg beállított kijelöléseket elveszíti).
Megjegyzés: 50 kijelölés módosítás után a G-70
végrehajt egy automatikus jóváhagyást (ami megfelel a
[Back] mez megnyomásának).
Index másolás
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy egy adott Index kategóriát
(együtt annak összes User program kijelölésével) átmásoljon
egy másik kategóriára. Ennek el nyeit, például, két katagória
összevonásakor élvezheti, szabaddá téve ezzel egy
katagóriát az új kijelölések számára.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Music Assistant funkciók 121
Megjegyzés: Összesen nyolc Index kategóriát használhat.
További kategóriák nem hozhatóak létre.
•
A (4). lépés elvégzése után, nyomja meg a [COPY]
mez t.
Music Assistant funkciók
A Music Assistant környezet több funkcióval rendelkezik a
létez regisztrációk editálásáhot, illetve az új regisztrációk
létrehozásához.
Új Music Assistant regisztrációk létrehozása
A Music assistant regisztrációk alapját minden esetben egy
User program jelenti. A Music Assistant regisztrációk csak
hivatkozások adatokra, melyek máshol helyezkednek el.
(1) Nyomja meg a FINDER [USER PRG] gombot.
•
•
•
•
A bal oszlopban (SOURCE), nyomja meg azt a mez t,
melynek kijelöléseit másolni szeretné egy másik Index
kategóriára.
A [ ][ ] mez ket is használhatja.
A jobb oszlopban (DESTINATION), nyomja meg az Index
kategória mez jét, melyre szereté átmásolni a
kijelöléseket. A [ ][ ] mez ket is használhatja.
Határozza meg, hogy a User program kijelölések, hogyan
legyenek átmásolva:
Nyomja meg a [REPLACE] mez t, hogyha szeretné,
hogy a DESTINATION (célhely) Index törlésre és
felülírásra kerüljön a kiválasztott SOURCE (forrás) mez
bejegyzések által.
Nyomja meg a [MERGE] mez t, hogyha a SOURCE
(forrás) kategóri auser program kijelöléseit szetené
hozzáadni a DESTINATION (célhely) Index
kijelölésekhez (a DESTINATION kategória több kijelölést
fog tartalmazni, mint azel tt).
Az Ön által adott parancsot a kijelz jóváhagyja.
Megjegyzés: Ezzel a m velettel User Program file-ok
nem kerülnek másolásra.
(6) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen az el
USER PROGRAM LIST oldalra.
Az Executing üzenet jelenik meg.
Megjegyzés: Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Válassza ki a bels memóriát az [INTERNAL MEMORY]
megnyomásával..
A Music assistant regisztrációk a G-70 bels
memóriájában kaptak helyet. Hogyha szükséges el ször
másolja a User programot egy memória kártyáról a bels
memóriába (119. oldal).
(3) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t, majd a [MUSIC
ASSISTANT MARK] mez t.
(4) Hasznája a Finder funkciót, hoyg megkeresse a kívánt
User programot (lásd. 113. oldal).
(5) Nyomjon meg egy User program mez t, ami megjelenik a
MUSIC ASSISTANT ablakban.
Ezt a készülék egy MA szimbólummal jelöli meg.
Hogyha megnyom egy rossz mez t , nyomja meg ismét
ugyan ezt az MA szimbólum eltávolításához.
(6) Hogyha szükséges válasszon ki további User
programokat.
(7) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra..
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a user programokkal
122
Music Assistant regisztrációk editálása
A G-70 lehet vé teszi, hogy editálja a létez Music Assistant
regisztrációk bizonyos aspektusait.
(1) Nyomja meg a [MUSIC ASSISTANT] gombot.
Music Assistant bevitelek törlése
A DELETE funkció lehet vé teszi, hogy megsz ntesse a
kiválasztott Music assistant regisztrációt. Ez egy virtuális
eljárás, mivel a mögöttes User program nem jelenik meg.
(Valójában ez a m velet csak eltávolítja az MA ikont a
vonatkozó User programból.)
•
Válassza ki a törölni kívánt Music Assistant
bejegyzést.
• Nyomja meg az [DELETE] mez t. Ez a m velet nem
vonható vissza, ezért az alábbi kérdés jelenik meg a
kijelz n.
Az alábbi képerny jelenik meg.
(2) Válassza ki az editálni kívánt Music Assistant bejegyzést.
(3) Folytassa a Music Assistanr regisztráció átnevezése
vagy Music Assistant bevitelek törlése részekkel..
Music Assistant regisztrációk átnevezése
•
•
•
Nyomja meg az [OPTIONS] mez t, majd a
[RENAME] mez t, hogyha még nem világít.
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy megváltoztassa
vagy megadja a NAME, ARTIST vagy GENRE
információkat a kiválasztott Music Assistant
regisztrációra. Az ARTIST vonatkozik arra a
személyre, aki híressé tette a dalt, míg a GENRE a
fajára utal.
Nyomja meg a [NAME], [ARTIST] vagy [GENRE]
mez t a kívánt karakter beviteléhez.
Lásd Nevek megadása rész a 49. oldalon. Az [A/a]
mez lehet vé teszi, hogy a nagy bet s és kis bet s
karakterek között váltson.
Az itt megadott név (NAME) csak a Music Assistant
bejegyzésre vonatkozik és nincs hatása a User
program elnevezésére.
Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az új név
jóváhagyásához.
A [YES] törli a Music Assistant bejegyzést.
A [NO] érintatlanül hagyja a bejegyzést és
visszavezet a lista oldalra.
A [Back] mez megnyomása érintetlenül hagyja a
file-t és visszaléptet a MUSIC ASSISTANT LIST
oldalra.
Egy Music Assistant bevitel mentése
A MUSIC ASSISTANT LIST oldal SAVE funkciója egyszerre
két dolgot végez:
•
Összegy jti az összes paraméter beállítást, melyek a G70 aktuális regisztrációjára vonatkoznak és elmenti
azokat.
• Létrehoz egy új User programot és ellátja ugyan azzal a
névvel vagy módosít egy meglév User programot,
melyre a Music assistant bejegyzés vonatkozik. (Ez függ
az Ön által megadott névt l.)
Habár ez a kijelz oldal sokban hasonlít a RENAME
oldalra (lásd a fentielben), teljesen más célt szolgál.
Az alábbiakra használhatja ezt: javasolja Önnek, hogy
induljon ki egy Music Assistant regisztrációból, majd
kapcsolja be a UP2 part-ot, válassza ki a mixer
beállításokat és válasszon egy másik stílust. Hogyha az
új verzió megnyerte a teszését, valószín leg szeretné
felülírni az el
verziót.
Végezze el a SAVE funkciót.
(1) A MUSIC ASSISTANT LIST oldalon, nyomja meg a
[SAVE] mez t.
(2) Nyomja meg a [NAME], [ARTIST] vagy [GENRE] mez t a
kívánt karakter beviteléhez.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Music Assistant funkciók 123
Lásd Nevek megadása rész a 49. oldalon. Az [A/a]
mez lehet vé teszi, hogy a nagy bet s és kis bet s
karakterek között váltson.
(3) Hogyha szeretne, adjon nevet a fennmaradó
bejegyzéseknek.
(4) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a beállítások
mentéséhez.
Hogyha egy új név alatt menti a Music Assistant
regisztrációt, a m velet megtörténik és a G-70 visszatér a
MUSIC ASSISTANT LIST oldalra.
(Egy új User program jön létre, együtt a Music Assistant
regisztrációval.)
Hogyha a Music Assistant adatbázis már tartlamaz ilyen
elnevezés regisztrációt az alábbi figyelmeztetés jelenik
meg:
A [YES] megnyomása annyit jelent, hogy az eredeti
Music Assistant regisztráció és a mögöttes User
program egyaránt felülírásra kerülnek az új verzió által.
A [NO] megnyomása esetén a bejegyzés érintetlen
marad és a SAVE oldal jelenik meg, ahol megadhat egy
másik nevet.
Folytassa a fenti (2). lépéssel.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
124
10 Dal és stílus összeállítás eszközök
10. Dal és stílus összeállítás eszközök
Dal vagy stílus part-ok
összekeverése
A stílus és dal keverések elérhet ek különböz gombokkal is,
de valójában a MAKEUP TOOLS funkciók részét képezik.
Ebben a fejezetben nem utalunk sávokra (track) vagy partokra csak hangszerekként nevezzük meg azokat. Az
alábbiakban tárgyalt paraméterek valójában független
hangszínekre vonatkoznak (néhány sáv használhat két vagy
több hangszínt is): Hogyha a basszust túl hangosnak találja,
használja a kijelölt szabályzót és csökkentse a hangerejét.
Hogyha a zongorán nincs elég zenget (reverb), adjon
hozzá többet
Nincs is egyszer bb ennél.
Fontos megjegyzések
Az alábbiakban tárgyalt paraméterekkel els sorban valós
id ben változtathatja meg az adott stílust vagy dalt. Ezek a
beállítások nem kerülnek automatikus mentésre. Amikor egy
másik stílust vagy dalt választ ki az itt elvégzett változtatások
elvesznek. Habár ezeket elmentheti egy stílusra vagy dalra, a
[MAKEUP TOOLS] gomb, majd a [SAVE] mez
megnyomásával megjelen oldalon (lásd 130. oldalon).
(1) Nyomja meg a MODE [SONG] vagy [STYLE] gombot az
alábbi képerny n.
A kijelz mixer oldalán, minden egyes csatorna mez az
alatta található szabályzóra van kijelölve. Így a bal
széls csatorna mez a [16 ]-os szabályzóval állítható
be, míg a balról második csatorna mez az [5-1/3 ]
szabályzóval stb.
(2) Hogyha a beállítani kívánt hangszer ikonja nem jelenik
meg a kijelz n, nyomja meg ismét a MODE [SONG] vagy
[STYLE] gombot.
A mixer oldalak száma függ az adott dalban vagy
stílusban használt hangszínek számától. Bizonyos
esetekben ez csak egy oldal (kevesebb mint nyolc
csatorna mez vel).
(3) Nyomja meg a megváltoztatni kívánt paraméterhez
tartozó sort (CHORUS, REVERB, PANPOT, VOLUME).
vagy
Használja a szabályzók bal oldalán található TYPE
[CHORUS/REVERB] és [PANPOT/VOLUME] gombokat
a megváltoztatni kívánt paraméter kiválasztásához.
A kiválasztott paraméterhez tartozó sor világos háttérrel
kerül megjelenítésre. Megnyomhatja a beállítani kívánt
hangszer vezérl ikonját is, majd a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal állítsa be a
kívánt értéket.
Az elérhet paraméterek az adott dal vagy stílus által
tárolt beállításokhoz képest változnak pozitív vagy
negatív irányban, függ en a módosítástól. Az alábbi
paraméterek állíthatóak be ezen az oldalon:
Instrument on/off (MUTE)
Nyomja meg a csatorna mez fels részén található
hangszer ikont, hogy az adott hangszert ki (egy MUTE
üzenet jelenik meg) vagy bekapcsolja (nincs MUTE
üzenet).
Az alábbi képerny jelenik meg:
REVERB and CHORUS: effekt balansz
A CHORUS és REVERB paraméterek lehet vé teszik,
hogy meghatározza az adott hangszer
processzálásának mértékét a Reverb és/vagy Chorus
processzorok által. Az effekt paraméterek (reverb és
chorus típus stb.) beállíthatóak a COMMON (lásd 129.
oldal) és STYLE/ SONG REVERB & CHORUS
oldalakon (lásd. 101. oldal).
PANPOT: sztereó pozícionálás
A szabályzóra kijelölt hangszer sztereó pozícionálását
állíthatja be.
vagy:
VOLUME
A szabályzóra kijelölt hangszer hangerejét állíthatja be.
(4) Használja a kijelölt szabályzókat az éppen megjelenített
hangszerek beállításainak megváltoztatásához.
Megjegyzés: Tartsa szem el tt, hogy ezek a
változtatások csak a kérdéses hangszereket (Tones/
Dob szett) érintik nem pedig a teljes sávot, amihez
tartoznak.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Makeup eszközök használata 125
A Makeup eszközök
használata
A Cover funkciók (41. és 76. oldalak), melyek preset-ek
kiválasztásával adnak lehet séget a dal vagy stílus lejátszás
megváltoztatására, a G-70 egység elérhet vé tesz egy
módot, melyben testre szabhatja az adott dal vagy stílus
lejátszását. Az itt elvégzett beállításokat mentenie kell,
hogyha szeretné használni azokat a kés bbiekben is.
•
Fontos megjegyzések
A Standard MIDI File-ok (dalok) MAKEUP TOOLS beállításait
visszautasítja a G-70 egység 16-sávos sequencere.
Miel tt elkezdi…
Összesen két MAKEUP szett érhet el: egy a dalokra (SMF)
és egy másik a stílusokra. Az er teljes hasonlóság miatt az
egyes tételeket csak egyszer tárgyaljuk és csak a
különbségekre mutatunk rá.
A két funkció ugyan azzal a gombbal választható ki az
el lapról, ezért javasoljuk, hogy ellen rizze a kijelz fels
sorában megjelen információt ( SONG MAKEUP TOOLS
vagy STYLE MAKEUP TOOLS ) miel tt bármilyen
változtatást eszközöl. Az alábbiakban a két funkciót
(környezetet) mutatjuk be:
•
Válassza ki azt a memória tartományt, amely a beállítani
kívánt dalt tartalmazza. nyomja meg az [EXTERNAL
MEMORY], [FLOPPY] vagy [INTERNAL MEMORY]
lehet ségek egyikét.
Hogyha a [FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY]
egyikét nyomja meg, helyezzen egy memória kártyát
vagy floppy lemezt a kártya helyre vagy meghajtóba. A
dalok kiválasztásával kapcsolatos részleteket a Dalok
lejátszása (Standard MIDI Files) részben a 38. oldalon
talál.
Válassza ki a dalt a hozzá tartozó mez megnyomásával.
Miel tt megváltoztatja a stílus MAKEUP TOOLS
beállításait
Nyomjon meg egy gombot a STYLE padon, hogy
•
kiválasszon egy stílus családot.
STYLE MAKEUP: Világoskék sáv a kijelz fels részén.
SONG MAKEUP: Narancssárga sáv a kijelz fels részén.
Miel tt megváltoztatja a dal MAKEUP TOOLS beállításait
•
Nyomja meg a FINDER [SONG] gombot.
•
Amennyiben szükséges, használja a [PAGE 1]~[PAGE 4]
mez ket, hogy oldalt váltson.
Az oldalak száma függ a kiválasztott családtól.
A f oldalon megnyomhatja a [SONG] mez t is a dal
kiválasztáshoz.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
Nyomja meg a használni kívánt stílushoz tartozó mez t.
A stílusok kiválasztásával kapcsolatos részleteket a 27.
és 86. oldalon találhat.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
126
10 Dal és stílus összeállítás eszközök
Általános eljárás
(A 128. oldalon talál részleteket a [PERC MUTE] és
[DRUM MUTE] mez kkel kapcsolatban.)
Az [OCTAVE] mez elt nik (mivel a dob part oktáv
léptékben történ transzponálásának nincs értelme).
(1) Nyomja meg a [MAKEUP TOOLS] gombot egyszer vagy
kétszer.
Ez attól függ, hogy a kiválasztott dal vagy stílus
beállításait szeretné-e megváltoztatni. Az alábbi
képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg a [JUMP TO 1st NOTE] mez t, hogy arra a
helyre ugorjon, ahol a beállítani kívánt hangszer
használatban van.
A lejátszás automatikusan ett l a ponttól indul.
Hogyha nem nagyon hallja a Tone/Dob szettet, nyomja
meg a [SOLO] mez t (az indikátor ikon világít), majd
használja a [JUMP TO 1st NOTE] mez t, hogy az adott
hangszer els hangjára ugorjon. A funkció
kikapcsolásához nyomja meg ismét a [SOLO] gombot.
(4) Használja a [MUTE] mez t a kiválasztott hangszer
kikapcsolásához.
A vonatkozó part a továbbiakban nem hallható. (Csak
emlékeztetés képen: ez a beállítás csak a kiválasztott
hangszerre vonatkozik, nem pedig a teljes sávra.)
Megjegyzés: Dob szettek esetében a két hangszer
csoport egymástól függetlenül némítható el.
(5) Nyomja meg a hangszer ikon melletti hosszú mez t,
majd használja a TONE gombokat és a kijelz t, hogy
kiválasszon egy másik hangszínt vagy dob szettet.
vagy:
(Hogyha nem jelenik meg az oldal, nyomja meg a bal
fels sarokban található [PALETTE] mez t.)
Az itt és a kapcsolódó oldalakon elvégzett beállítások
SysEx adatok, melyek módosítják az aktuális dal adatot
(anélkül, hogy felülírnák azt). Ezeket az adatokat csak a
G-70 tudja olvasni. Egyéb SMF lejátszók ( és a 16-sávos
sequencer) visszautasítja ezeket az újonnan hozzáadott
SysEx adatokat. (Ebben a pillanatban nincs olyan
készülék, ami képes olvasni a G-70 MSE stílus
formátumát. ezért egyenl re nem beszélhetünk
kompatibilitásról.)
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a
SONG MAKEUP TOOLS (vagy STYLE MAKEUP
TOOLS) PALETTE oldalra.
(7) Nyomjon meg egy másik editálni kívánt paraméterhez
tartozó mez t és állítsa be a kívánt értéket a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja a
képerny re a NUMERIC PAD-ot az érték megadásához.
(2) Használja a jobb alsó sarokban található [ ][ ]
mez ket, hogy kiválassza az editálni kívánt hangszert.
Hogyha egy dob szettet választ ki az alábbi képerny
jelenik meg:
A legtöbb paraméter érték lehet pozitív vagy negatív,
ezért használhatja a [+/ ] mez ket is.
(8)
Nyomja meg az [UNDO CHANGES] mez t, hogy az adott oldal
összes paraméterét visszaállítsa az eredeti értékekre.
(9) Hogyha szeretné menteni a változtatásokat, nyomja meg
a [SAVE] mez t, majd lapozzon a 130. oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Makeup eszközök használata 127
Megnyomhat egy másik mez t is a fels sorban, hogy a dal
vagy stílus mentése el tt egyéb paramétereket is módosítson.
PALETTE
Hogyha a MAKEUP TOOLS oldalak bármelyikén megnyomja
a [PALETTE] mez t, az alábbi oldal jelenik meg, ahol az
adott dal vagy stílus által használt hangszerek legalapvet bb
paramétereit állíthatja be.
Nyomjon meg egy másik editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal. Hogyha megnyomja
a [DATA/ENTRY] tárcsát, használhatja a számozott gombokat
is az érték megadásához.
•
•
•
•
•
•
VOLUME A kiválasztott hangszer hangereje. A negatív
értékek csökkentik a hanger t, míg a pozitív értékek
növelik.
PANPOT A kiválasztott hangszer sztereó
pozícionálásának beállítása.
Megjegyzés: Dob szettek esetében ez a beállítás az
összes dob/ üt s hangszerre kijelölésre kerül. Bizonyos
paraméterek függetlenül is beállíthatóak a dob szett
egyes hangszereire. Lásd 128. oldal.
REVERB Ezzel a paraméterrel a Reverb küldés szintet
(Reverb Send Level) állíthatja be. A küldés szint a
Reverb effektre elküldésre kerül jelszintre vonatkozik
és így az adott hangszer Reverb effekt által történ
processzálás mértékére.
CHORUS Ezzel a paraméterrel a Chorus küldés szintet
(Reverb Send Level) állíthatja be. A küldés szint a
Chorus effektre elküldésre kerül jelszintre vonatkozik
és így az adott hangszer Chorus effekt által történ
processzálás mértékére.
Megjegyzés: Az említett négy paraméter beállítható a
SONG/STYLE MAKEUP TOOLS mixer oldalon is (lásd
124. oldal).
VELOCITY Ez a paraméter lehet vé teszi a kérdéses
hangszer velocity tartományának módosítását. A
beállítás annyit jelent, hogy a felvett értékek érintetlenek
maradnak, negatív beállítás esetén a velocity értékek
azonos mértékben csökkennek (az egyes hangok közötti
különbségek nem változnak), pozitív beállításnál pedig a
velocity értékek növekednek.
OCTAVE (csak hangszínekre) Ezzel a paraméterrel a
kiválasztott hangszert felfelé és lefelé transzponálhatja,
négy oktáv tartományban.
SOUND EDIT a hangszínekre
Hogyha bármelyik MAKEUP TOOLS oldalon megnyomja a
[SOUND EDIT] mez t, az alábbi oldal jelenik meg, ahol
elvégezheti a kiválasztott hangszín finom beállításait (Dob
szett kiválasztása esetén, lásd. SOUND EDIT dob szettekre
128. oldal).
Nyomjon meg egy másik editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal. Hogyha megnyomja
a [DATA/ENTRY] tárcsát, használhatja a számozott gombokat
is az érték megadásához.
•
•
•
•
•
CUTOFF Ez a sz
paraméter lehet vé teszi, hogy a
kiválasztott hang fényesebben vagy tompábban szólaljon
meg. A pozitív Cutoff beállítás annyit jelent, hogy a több
felhang átengedése következtében a hang fényesebb
lesz. Hogyha az értéket negatív irányba változtatja, a
kevesebb felhang átengedése miatt a hangszín tompább
(sötétebb) lesz. A 94. oldalon talál egy grafikont.
Megjegyzés: Bizonyos hangszíneknél a pozitív (+) Cutoff
beállítások nem eredményeznek hallható változást, mivel
az el re programozott Cutoff paraméter már a maximum
értéket használja.
RESO Ez a paraméter nélkülözhetetlen része egy
szintetizátornak. Amikor növeli a Resonance értéket a
vágó frekvenvia körüli felhangok kiemelésre kerülnek,
ami er s karaktert ad a hangnak.
Megjegyzés: Bizonyos hangoknál a negatív ( ) RESO
beállítások nem okoznak hallható hatást, mivel a
rezonancia már a minimum értékre van beállítva.
Az alábbi paraméterekkel beállíthatja a hangszín
burkoló görbét . Részletek a 94. oldalon találhatóak.
ATTACK Ez a paraméter a hang felfutását állítja be.
A pozitív értékek felgyorsítják a hang felfutását és ezáltal a
hang agresszívebbé válik.
DECAY Ez a paraméter beállítja azt az id t, ami alatt
hangszín hangereje és vágó frekvenciája a felfutás
(attack) legmagasabb pontjáról visszaesik a kitartott
(sustain) szintre.
Megjegyzés: Az üt s hangszínek sustain szintje
általában a
érték. Zongora és gitár hangszínek
vannak ebben a kategóriában. A billenty k hosszú ideig
történ lenyomva tartása, csekély hatással van a leütött
hangok hangerejére, még a magas értékek kiválasztása
esetén is.
RELEASE Ez a paraméter beállítja a hang elengedése
és a hang megsz nése között eltelt id t. A vágó
frekvencia szintén visszaesik ennek a beállításnak a
függvényében.
Használja az alábbi három paramétert, hogyha több vagy kevesebb
vibrato hatást elérni a szóban forgó part-ra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
128
10 Dal és stílus összeállítás eszközök
Megjegyzés: Néhány hangszín már eleve tartalmaz vibrato
hatást, melynek sebessége és mélysége nem változtatható
meg.
•
•
•
VB RATE Ez a paraméter a hangmagasság
moduláció sebességét állítja be. A pozitív értékek
gyorsabbá teszik a hangmagasság modulációt, míg
a negatív értékek lassabbá.
VB DEPTH Ezzel a paraméterrel a hangmagasság
moduláció intenzitását állíthatja be. A pozitív (+)
beállítások több hullázást adnak a hanghoz, míg a
negatív értékek kevesebbet.
VB DELAY Ez a paraméter beállítja azt az id t,
ami szükséges a vibrato hatás megszólalásáig. A
pozitív (+) beállítások növelik a vibrato hatás
megszólalásáig eltelt id t, míg a negatív értékek
csökkentik azt.
Hogyha szükséges, nyomja meg a [SAVE] mez t a
beállítások mentéséhez (130. oldal).
SOUND EDIT a dob
szettekre
Hogyha a hangszín elnevezés bal oldalán található ikon egy
dob készletet jelöl, a [SOUND EDIT] mez vel az alábbi oldal
jeleníthet meg. Itt a teljes dob szett editálására van
lehet sége.
mentéséhez (130. oldal).
DRUM INSTR EDIT
Hogyha a hangszín elnevezés bal oldalán található ikon egy
dob készletet jelöl, a [DRUM INSTR EDIT] mez vel az alábbi
oldal jeleníthet meg. Az alábbi oldalon még precízebb
beállításokat végezhet a kiválasztott dob szett bizonyos
hangszereire:
Ez az oldal lehet vé teszi, hogy átkonfiguráljon egy dob
szettet (de másik dob szettb l nem válogathat be
hangszíneket).
Megjegyzés: Az egyes dob/ üt s hangszínek elnevezése
függ az éppen kiválasztott dob szett l. A hangszínek azonban
általában hasonlóak.
•
•
Használja a [ ][ ] mez ket, hogy kiválassza a
felcserélni kívánt dob hangszínt (figyelje a mez bal
oldalán megjelen ikont.
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválasszon egy másik hangszínt.
Az els kiválasztható hangszínek általában perg , lábdob
stb. variációk.
A [DATA/ENTRY] tárcsa tovább forgatásával azonban,
kiválaszthat bármilyen más hangszínt is (akár dallam
hangszínt is).
Nyomjon meg egy másik editálni kívánt paraméterhez
tartozó mez t és állítsa be a kívánt értéket a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomjon meg egy másik editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal. Hogyha megnyomja
a [DATA/ENTRY] tárcsát, használhatja a számozott gombokat
is az érték megadásához.
• CUTOFF Lehet vé tszi, hogy a kiválasztott dob
szett (az összes hangszer) fényesebben (pozitív
értékek) vagy tompábban (negatív értékek) szólaljon
meg. Hogyha az értéket negatív irányba változtatja,
a kevesebb felhang átengedése miatt a hangszín
tompább (sötétebb) lesz.
•
RESO Ezzel a paraméterrel szintetikus karaktert
(pozitív értékek) adhat a kiválasztott dob szettnek. A
negatív beállítási értékeknél a dob szett
természetesebben fog megszólalni.
•
•
Használja a [DRUM MUTE] mez t a dob hangszínek
elnémításához.
Használja a [PERC MUTE] mez t az üt s hangszínek
elnémításához.
Hogyha szükséges, nyomja meg a [SAVE] mez t a beállítások
•
•
•
•
VOLUME A kiválasztott dob hangszer hangerejének
beállítása.
PANPOT A kiválasztott dob hangszer sztereó
pozícionálásának beállítása. A
érték beállítása
esetén nincs változás, a pozitív beállítási értékek
jobbra, míg a negatív beállítási értékek balra tolják el
a hangot.
REVERB & CHORUS Ezekkel a paraméterekkel
állíthatja be a kiválasztott dob szett Reverb vagy
Chorus küldés szintjét. Magukat az effekteket a
COMMON oldalon módosíthatja (lásd az
alábbiakban).
VELOCITY Ez a paraméter lehet vé teszi a
kérdéses dob hangszer velocity tartományának
módosítását. A
beállítás annyit jelent, hogy a
felvett értékek érintetlenek maradnak, negatív
beállítás esetén a velocity értékek azonos mértékben
csökkennek (az egyes hangok közötti különbségek
nem változnak), pozitív beállításnál pedig a velocity
értékek növekednek.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A Makeup eszközök használata129
•
PITCH Ezzel a paraméterrel a kiválasztott dob
hangszer hangolását végezheti el, felfelé vagy lefelé.
A
érték beállításakor a hangmagasság
változatlan marad.
Hogyha szükséges, nyomja meg a [SAVE] mez t a
beállítások mentéséhez (130. oldal).
•
CHORUS TYPE - A kórus effekt szélesíti és teltebbé
teszi a hangzást, valamint létrehoz egy sztereó hatást.
Összesen 8 Chorus effekt típus közül választhat.
Chorus 1~4
Ezek általános kórus effektek, melyek teltséget és mélységet
adnak a hanghoz.
COMMON
Feedback
Ez egy kórus effekt flanger-jelleg és puha megszólalással.
Flanger
Ennek az effektnek a hangzása hasonlít egy sugárhajtású
repül gép fel- és leszállásához.
Miután megnyomta a [COMMON] mez t az alábbi kijelz
jelenik meg: Az itt megjelen paraméterek a teljes dalra vagy
stílusra vonatkoznak függetlenül az éppen kiválasztott
hangszínt l (vagy dob szett l).
Short Delay
Ez egy teljes érték Delay effekt, ami a chorus vagy flanger
helyett használható. Az alábbiakban számos paramétert
programozhat.
Short DLY FBK
Ez egy rövid delay, sok ismétléssel.
Az Original beállítás annyit jelent, hogy a dal vagy
stílus a saját (programozott) chorus beállítását használja.
•
Nyomjon meg egy másik editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
•
•
REVERB TYPE Ezzel a paraméterrel meghatározhatja
a használni kívánt Reverb típust. Az elérhet típusok:
Room1, Room2, Room3
Ezek az effekt típusok egy szoba akusztikáját szimulálják. Minél
magasabb az érték (1 vagy 2), annál nagyobb a szoba.
Hall1, Hall2
Ezek a típusok egy kicsi (1) vagy nagy (2) koncert terem
akusztikáját szimulálják és jóval szélesebb hangzást
biztosítanak, mint a fenti Room típusok.
Plate
Ez egy másik SRV algoritmus, amely egy koncert terem
akusztikáját szimulálja.
Delay
Egy Delay effekt (nincs reverb). Egy visszhang effekthez
hasonlóan m ködik, ami ismétli a hangot.
Pan Delay
Ez a fenti Delay effekt egy sztereó verziója. Ennél a típusnál az
ismétlések a jobb és bal oldal között váltakoznak.
Az Original beállítás annyit jelent, hogy a dal vagy
stílus a saját (programozott) reverb beállítását használja.
•
•
REVERB LEVEL & CHORUS LEVEL Ezek a
paraméterek lehet vé teszik, hogy módosítsa a Reverb
(vagy Chorus) processzor kimeneti szintjét.
SONG VOLUME (vagy STYLE VOLUME) Ez a
paraméter lehet vé teszi, hogy beállítsa az adott dal vagy
stílus átfogó hangerejét, amennyiben az túl hangosnak
vagy halknak bizonyul az egyéb dalokhoz vagy
stílusokhoz képest.
TEMPO A dal vagy stílus tempóját állíthatja be. ( =
20~250).
TRANSPOSE (csak dalok esetében) Ez a paraméter
lehet vé teszi, hogy az összes dal part-ot transzponálja
(kivéve dob part-ok) 12 fél hangot (1 oktáv) felfelé vagy
lefelé. A beállított érték beírásra kerül a dal adatok közé,
ezért a továbbiakban mindig ebben a tempóban kerül
lejátszásra az adott dal.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
130
10 Dal és stílus összeállítás eszközök
A módosított dal vagy stílus
mentése
Hogyha azt a meghajtót választotta ki, amely az azonos
névvel ellátott eredeti verziót tartalmazza, az alábbi üzenet
jelenik meg.
Az alábbi eljárással elmentett változtatások közvetlenül
befolyásolják a kiválasztott dalt vagy stílust. Ezek nem részei
azoknak a beállításoknak, melyek User programként kerülnek
mentésre.
(1) Hogyha elégedett a változtatásokkal és szeretné
meg rizni azokat, nyomja meg a [SAVE] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
•
Nyomja meg a [YES] mez t a régi verzió felülírásához.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha nem szeretné felül írni a
dalt vagy stílust. Ezzel visszatér az el
oldalra.
Ezután adjon meg egy másik nevet (vagy válasszon ki egy
másik médiát).
Hogyha a kiválasztott memória tartomány még nem
tartalmazza az adott dalt vagy stílust az adatok
mentésre kerülnek és az alábbi üzenet jelenik meg.
vagy:
(2) Amennyiben szükséges változtassa meg a dal vagy stílus
nevét.
Erre csak akkor van szükség, hogyha szeretné meg rizni az
eredeti verziót (miközben az új verziót azonos memória
tartományba kívánja menteni). Az elvégzett editálásokat csak a
G-70 egység tudja olvasni, ezért egyéb SMF lejátszókkal vagy
kísér automatikás egységekkel nem használhatóak.
(3) Határozza meg a memória tartományt, ahová a dalt vagy
stílust menteni szeretné. [EXTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [INTERNAL MEMORY].
(4) Nyomja meg a [STYLE NAME] vagy [SONG NAME]
mez k egyikét.
(5) Adja meg a nevet (49. oldal).
(6) Ezután nyomja meg az alábbi mez ket (hogyha
szükséges) és adja meg a következ információkat.
SONG ARTIST, GENRE, FILE NAME
STYLE COUNTRY, GENRE
(7) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Énekes beállítások
131
11. A Vocal Harmonist part-ok editálása
A korábban bemutatott effekt beállításoktól eltekintve, egyéb
VOCAL HARMONIST beállítások testre szabására is
lehet sége van. Az összes Vocal Harmonist part (kivéve a
TALK opció) felajánl további paramétereket is.
Hogyan válassza ki ezeket az oldalakat
Énekes beállítások
Amikor a [SINGER] indikátor világít, a szóló ének kerül
kiküldésre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SINGER]
gombot, hogy az alábbi oldalra ugorjon.
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(1) Nyomja meg a [MALE] vagy [FEMALE] mez t.
Ez egy nagyon fontos választás a HARMONY processzor
számára (Vocoder, Small vagy Ensemble). Habár ez nem
változtatja meg az él ének karakterét.
Nyomja meg azt a mez t, amelyik az Ön hang típusának
megfelel.
Ezáltal a hozzáadott harmónia szólamok odaill bben szólnak.
(2) Nyomja meg a [VIBRATO] mez t, hogy automatikus
vibrato effektet adjon az ének hanghoz.
Ez természetesen csak imitációként használható: Az Ön
természetes ének vibrato-ja messze autentikusabban fog
megszólalni.
A Vibrato paramétereket az EDIT oldalon állíthatja be.
(2) Nyomja meg a [VOCAL HARMONIST] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Amikor végzett, nyimja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra vagy nyomjon meg egyéb
mez ket a további paraméterek beállításához.
Megjegyzés: A [VOCAL EFFECT] és [EQUALIZER]
mez k lehet vé teszik, hogy az effektekre vagy hangszín
szabályzásra ugorjon.
Hogyha megnyomja az [EDIT] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg a [VOICE] vagy [HARMONY] mez k
egyikét, hogy meghatározza az editálni kívánt szekciót.
(4) A második sorban nyomja meg az editálni kívánt VOCAL
HARMONIST part-hoz tartozó mez t.
A megfelel gomb megnyomásával az el lapról is kiválaszthatja
azt.
Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy mikrofont és beszéd vagy
éneklés közben végezze el az alábbi beállításokat.
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
A [VIBRATO] gomb ikonnak világítani kell, hogy az
effekt hatás hallható legyen.
• VIBRATO RATE - A vibrato sebességének
beállítása.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
132
A Vocal Harmonist part-ok editálása
•
•
VIBRATO DEPTH - A vibrato intenzitás beállítása. A
Vibrato effekt a hangmagasságot modulálja. A
magasabb DEPTH értékeknél, kiemeli ezeket a
periodikus hangmagasság változásokat.
• VIBRATO RISE TIME - A vibrato effekt hullázását
állítja be. Ez a paraméter állítja be, hogy mennyi id
telik el a DEPTH érték elérése el tt hogyha a
Delay Time be van állítva.
•
VIBRATO DELAY TIME - Beállíthatja a éneklés
elkezdésének pillanata és a vibrato effekt belépése
közötti id t.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
Voice-FX beállítások
Amikor a [VOICE-FX] indikátor világít az eredeti ének hang
nem kerül kiküldésre a Vocal Harmonist által. Helyette a hang
átalakításra kerül az itt kiválasztott preset alapján.
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [VOICE-FX] gombot.
(2) Nyomja meg a középen található 12 mez egyikét, hogy
kiválassza az átalakítás módját.
(3) Nyomja meg a [VIBRATO] mez t, hogy automatikus
vibrato effektet adjon az átalakított ének hanghoz.
A Vibrato paramétereket az EDIT oldalon állíthatja be.
Ez az oldal egy egyszer Equalizer-t tartalmaz a Voice-FX,
Auto Pitch és Singer part-okra.
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
[EQUALIZER] Nyomja meg ezt a mez t, hogy ki vagy
bekapcsolja az EQ-t a megfelel part-ra. Ennek a hasábnak a
paraméter beállításai csak akkor használhatóak, hogyha az
[EQUALIZER] indikátor ikon világít.
(4) Amikor végzett, nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra vagy nyomjon meg egyéb
mez ket a további paraméterek beállításához.
Megjegyzés: A [VOCAL EFFECT] és [EQUALIZER]
mez k lehet vé teszik, hogy az effektekre vagy hangszín
szabályzásra ugorjon.
Hogyha megnyomja az [EDIT] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
Az Equalizer két dologra használható: (a) kiemelhet egy
meghatározott frekvencia, hogy létrehozzon ezzel egy
speciális hatást vagy kihangsúlyozhat egy adott part-ot (b)
redukálhat olyan frekvencia szinteket, melyek lefednek más
hangszíneket vagy zavaró hanghatásokat eredményeznek.
•
•
•
FREQUENCY Hz Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja azt a frekvenciát, melynek szintjét
szeretné módosítani a GAIN paraméterrel. Minél
kisebb az érték, annál alacsonyabb a kiemelt vagy
vágott frekvencia.
GAIN Ez a paraméter állítja be a kiválasztott
frekvencia szintjét. A
beállítás annyit jelent, hogy
a frekvencia nem változik meg (nincs különbség az
EQ ki és bekapcsolt állapota között).
Megjegyzés: Ügyeljen, hogy az [EDIT] mez megnyomása
el tt válassza ki a kívánt preset-et és csak ezután editálja az
alábbi paramétereket.
• Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Az egyes paraméterek jelentése a következ :
•
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
•
•
GENDER A part hangszínét változtathatja meg. A
negatív értékek férfi énekhang hatást keltenek, míg
a pozitív értékek
énekhang hatást. Ezt a
paramétert a COARSE értékkel összefüggésben kell
beállítani (a valóságh hatás eléréséhez).
Pitch COARSE A processzált ének hang jelet
félhang léptékben tolhatja el. A 12 -es beállítás
vonatkozik az egy oktávra, a 24 es beállítás pedig
a két oktávra.
Pitch FINE Lehet vé teszi a processzált hang
hangolását, nagyon kis léptékben (cent).
Az alábbiakban a [VIBRATO] gomb ikonnak világítani kell,
hogy az effekt hatás hallható legyen.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Auto Pitch beállítások
•
•
•
•
•
VIBRATO RATE - A vibrato sebességének
beállítása.
VIBRATO DEPTH - A vibrato intenzitás beállítása. A
Vibrato effekt a hangmagasságot modulálja. A
magasabb DEPTH értékeknél, kiemeli ezeket a
periodikus hangmagasság változásokat.
VIBRATO RISE TIME - A vibrato effekt hullázását
állítja be. Ez a paraméter állítja be, hogy mennyi id
telik el a DEPTH érték elérése el tt hogyha a
Delay Time be van állítva.
VIBRATO DELAY TIME - Beállíthatja a éneklés
elkezdésének pillanata és a vibrato effekt belépése
közötti id t.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Megjegyzés: Hogyha kiválaszt egy másik preset-et, az
EDIT oldal Pitch és Vibrato paraméterei visszatérnek az
eredeti gyári értékekre.
133
Megjegyzés: Használja a Minus One funkciót a
kiválasztott sáv elnémításához, hogyha azt együtt
szeretné játszani a generált ének part-al. Részletek a 41.
oldalon találhatóak.
Nyomja meg a [LEFT] és/vagy [RIGHT] mez t, hogyha a
billenty zeten játszott dallamot szeretné használni. A LEFT és
RIGHT közötti felosztás a split pont beállítást követi (lásd. 57.
oldal).
(4) Amikor végzett, nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra vagy nyomjon meg egyéb
mez ket a további paraméterek beállításához.
Megjegyzés: A [VOCAL EFFECT] és [EQUALIZER]
mez k lehet vé teszik, hogy az effektekre vagy hangszín
szabályzásra ugorjon.
Hogyha megnyomja az [EDIT] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
a VOCAL EQUALIZER oldal jelenik meg. Ez az oldal egy
egyszer Equalizer-t tartalmaz a Voice-FX, Auto Pitch és
Singer part-okra. Lásd 132. oldal.
Auto Pitch beállítások
Amikor az [AUTO PITCH] indikátor világít, csak a kimondott
szavak vannak használatban. A szavakhoz hozzáadott
dallamot a Vocal Harmonist hozza létre. Ez hasonlít a
Vocoder part-hoz, kivéve, hogy az Auto Pitch monofónikus.
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Az egyes paraméterek jelentése a következ :
•
•
•
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva az [AUTO PITCH]
gombot.
•
(2) Nyomja meg a [VIBRATO] mez t, hogy automatikus
vibrato effektet adjon a létrehozott ének hanghoz.
A Vibrato paramétereket az EDIT oldalon állíthatja be.
•
OCTAVE Hogyha nem elégedett a generált hang
regiszterével, elvégezheti annak transzponálását +/két oktáv tartományban.
(3) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt TRACK érték beállításához.
Itt választhatja ki a dallam generálásához szükséges hang
információt biztosító sávot.
A legtöbb esetben a -es beállítás a megfelel , mivel
általában ez a sáv tartalmazza a dallamot. Ez csak a Recorder
által lejátszott Standerd MIDi File-okra vonatkozik.
•
GENDER A part hangszínét változtathatja meg. A
negatív értékek férfi énekhang hatást keltenek, míg
a pozitív értékek
énekhang hatást. Ezt a
paramétert a COARSE értékkel összefüggésben kell
beállítani (a valóságh hatás eléréséhez).
PORTAM TIME & [PORTAMENTO] Lásd 46. oldal.
PITCH BEND Nyomja meg a mez t (hogy
világítson), hogyha a hangmagasságot a G-70
egység Pitch Bend karjával szeretné megváltoztatni.
Vibrato RATE, DEPTH, RISE TIME, DELAY TIME
Ezek a paraméterek megegyeznek a Voice-FX part
megfelel paramétereivel. Ezért lapozzon a 133.
oldalra. Ebben a pillanatban ezek természetesen az
Auto Pitch part-ra vannak kijelölve.
Megjegyzés: A [VIBRATO] gomb ikonnak kéken kell
világítani, hogy az effekt hatás hallható legyen.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
a VOCAL EQUALIZER oldal jelenik meg. Ez az oldal egy
egyszer Equalizer-t tartalmaz a Voice-FX, Auto Pitch és
Singer part-okra. Lásd 132. oldal.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
134
A Vocal Harmonist part-ok editálása
Vocoder beállítások
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
A Vocoder további szólamokat ad hozzá az ének hanghoz
(Voice-FX, Auto Pitch vagy Singer).
Amikor a [VOCODER] indikátor világít szintetikus harmóniák
kerülnek hozzáadásra az ének hanghoz. Eltér en az Auto
Pitch funkciótól, a Vocoder összesen négy harmónia szólam
generálására képes.
•
•
•
(1)
(2)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [VOCODER] gombot.
(3)
A GENDER oszlopban (jobbra), nyomja meg arra a szintetizátor
kórusra vonatkozó gombot, melyet az ének hanghoz szeretne
hozzáadni.
Nyomja meg a [MALE] mez t a mélyebb hang karakterek
megszólaltatásához vagy a [FEMALE] mez t, hogyha n i
hangfekvésben szeretné megszólaltatni a Vocoder szólamokat.
A [MIX] megnyomásával egy vegyes kórust hozhat létre.
Az itt megnyomott mez határozza meg, hogy milyen preset-ek
elérhet ek. Lásd továbbá 47. oldal.
Megjegyzés: A [VOCAL EFFECT] és [EQUALIZER] mez k
lehet vé teszik, hogy az effektekre vagy hangszín szabályzásra
ugorjon.
(4)
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt TRACK érték beállításához.
Itt választhatja ki a harmóniák generálásához szükséges hang
információt biztosító sávot.
A legtöbb esetben az Auto bizonyul megfelel nek, mivel
ebben az esetben a Vocal Harmonist automatikusan a
legmegfelel bb sávot fogja használni. Ez csak a Recorder által
lejátszott Standerd MIDi File-okra vonatkozik.
Nyomja meg a [LEFT] és/vagy [RIGHT] mez t, hogyha a
billenty zeten játszott dallamot szeretné használni. A LEFT és
RIGHT közötti felosztás a split pont beállítást követi (lásd. 57.
oldal).
GENDER A part hangszínét változtathatja meg. A
negatív értékek férfi énekhang hatást keltenek, míg
a pozitív értékek
énekhang hatást. Ezt a
paramétert a COARSE értékkel összefüggésben kell
beállítani (a valóságh hatás eléréséhez).
PANPOT A kiválasztott part sztereó pozícionálását
állíthatja be. Ennek csak akkor van jelent sége,
hogyha a G-70 egységet sztereó er sít höz
csatlakoztatja. Az L64 értéknél teljesen balra, a
értéknél pont középre az R63 értéknél pedig
teljesen jobbra lesz pozícionálva az adott part.
VOLUME A vonatkozó part hangerejét állíthatja be.
Ügyeljen, hogy a maximum beállítási érték esetében
sem jön létre hang, hogyha a [HARMONY] gomb
teljesen az OFF pozíció felé van elforgatva.
Nyomja meg a [COMMON] mez t, hogy az alábbi oldalra
ugorjon.
•
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg a [PORTAM] mez t, hogy bekapcsolja ezt
az effektet.
A Portamento annyit jelent, hogy a hangmagasság nem
tisztán meghatározható lépésenként változik: Ennél az effektnél
a hangmagasság átcsúszik az egyik hangról a másikra.
•
•
Hogyha megnyomja az [EDIT] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
PORTAM. TIME Ezzel a paraméterrel a
hangmagasság átcsúszás sebességét állíthatja be.
Minél magasabb az érték, annál lassabb az
átcsúszás.
RND. TUNING Ezzel a paraméterrel létrehozhat
egy hangsúlyosabb vagy kevésbé hangsúlyos
hangmagasság átmenet pontatlanságot, ami az
analóg szintetizátorokra jellemz . A hatás a beállítási
lehet ségekt l függ en ( Low , Mid , High ) lesz
hallható. Válassza az Off beállítást, hogyha nincs
szüksége az effektre.
Ez eltér a vibrato effektt l, mivel csak a hangok elejére van
hatással. Ebb l következ en nincs periódikus hangmagasság
moduláció.
•
(Nyomja meg a [SINGLE PARTS] mez t, hogy kiválassza ezt
az oldalt.)
A PART 1~4 bevitelek mellet megjelen hangjegy ikon jelzi,
az éppen megszólaló Vocoder part-okat. Ez segíthet
eldönteni, hogy melyik part szorul javításra.
A Vocoder az alábbi alap szabály szerint m ködik: a
kiválasztott dal part vagy az Ön által megszólaltatott
legmélyebb hang a PART 1 -re kerül kijelölésre, míg a
legmagasabb a PART 4 -re.
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
•
•
•
NOTE WRAP Akkor aktiválja ezt a mez t, hogyha
a Vocoder hangokat egy természetes tartományon
belül szeretné tartani. Hogyha ezt kikapcsolja,
bizonyos hangot túl magasan vagy túl mélyen
szólalhatnak meg.
PITCH BEND Nyomja meg a mez t (hogy
világítson), hogyha a hangmagasságot a G-70
egység Pitch Bend karjával szeretné megváltoztatni.
OCTAVE Ezzel a paraméterrel a Vocodert oktáv
léptékben transzponálhatja.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Small beállítások
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
135
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SMALL] gombot.
(2) A GENDER oszlopban (jobbra), nyomja meg arra a
kórusra vonatkozó gombot, melyet az ének hanghoz
szeretne hozzáadni.
Nyomja meg a [MALE] mez t a férfi kórushoz és a [FEMALE]
mez t a n i kórushoz. A [MIX] megnyomásával egy vegyes
kórust hozhat létre. Az itt megnyomott mez határozza meg,
hogy milyen preset-ek elérhet ek. A preset állítja be a
hozzáadott szólamok (1 vagy 2) számát.
Ez az oldal egy egyszer equalizer-t tartalmaz az egyes
Vocoder part-okra, valamint egy EQ sávot, amely mind a négy
szólamra egyszerre kerül kijelölésre a flexibilitás érdekében.
Ezek sorba vannak kapcsolva.
•
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
• EQUALIZER Nyomja meg a gombot az oldalon
található összes Equalizer ki és bekapcsolásához.
Az Equalizer két dologra használható: (a) kiemelhet
egy meghatározott frekvencia, hogy létrehozzon
ezzel egy speciális hatást vagy kihangsúlyozhat egy
adott part-ot (b) redukálhat olyan frekvencia
szinteket, melyek lefednek más hangszíneket vagy
zavaró hanghatásokat eredményeznek.
• FREQUENCY HZ Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja azt a frekvenciát, melynek szintjét
szeretné módosítani a GAIN paraméterrel. Minél
kisebb az érték, annál alacsonyabb a kiemelt vagy
vágott frekvencia. Az ALL PARTS FREQUENCY HZ
paraméter egyszerre befolyásolja a négy part (1~4)
hangszínét.
• GAIN db Ez a paraméter állítja be a kiválasztott
frekvencia szintjét. A
beállítás annyit jelent, hogy
a frekvencia nem változik meg (nincs különbség az
EQ ki és bekapcsolt állapota között). Az ALL PARTS
GAIN db paraméter egyszerre befolyásolja a négy
part (1~4) hangszínét.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Small beállítások
Amikor a [SMALL] indikátor világít, két part harmóniái
kerülnek hozzáadásra az ének hanghoz. Nyomja meg és
tartsa lenyomva a gombot, hogy kiválassza az alábbi oldalt,
ahol meghatározhatja, hogy milyen fajta szólamokat
használjanak ezek a harmóniák.
Megjegyzés: Az optimális hatás elérésének érdelében,
állítsa be úgy a GENDER VOICE INPUT paramétert,
hogy igazodjon az Ön hang típusához. Lásd 131. oldal.
(3) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt HARMONY ASSIGN érték
beállításához.
Lásd a Ki határozza meg a harmóniákat? részt a 44. oldalon.
•
OCTAVE ( 1~1) Ez a paraméter lehet vé teszi,
hogy a harmónia szólamokat egy oktávval felfelé,
illetve lefelé transzponálja. Ezt akkor használja,
hogyha a hangszerelés zavarossá válik, vagy
amikor speciális hang hatásokat szeretne elérni.
Hogyha megnyomja az [EDIT] mez t…
(Nyomja meg a [SINGLE PARTS] mez t, hogy kiválassza ezt
az oldalt.)
a kiválasztott dal part vagy az Ön által megszólaltatott
legmélyebb hang a PART 1 -re kerül kijelölésre, míg a
legmagasabb a PART 2 -re.
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
•
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
• GENDER A part hangszínét változtathatja meg. A
negatív értékek férfi énekhang hatást keltenek, míg
a pozitív értékek
énekhang hatást. Ezt a
paramétert a COARSE értékkel összefüggésben kell
beállítani (a valóságh hatás eléréséhez).
• PANPOT A kiválasztott part sztereó pozícionálását
állíthatja be. Ennek csak akkor van jelent sége,
hogyha a G-70 egységet sztereó er sít höz
csatlakoztatja. Az L64 értéknél teljesen balra, a
értéknél pont középre az R63 értéknél pedig
teljesen jobbra lesz pozícionálva az adott part.
• VOLUME A vonatkozó part hangerejét állíthatja be.
Ügyeljen, hogy a maximum beállítási érték esetében
sem jön létre hang, hogyha a [HARMONY] gomb
teljesen az OFF pozíció felé van elforgatva.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
136
A Vocal Harmonist part-ok editálása
Nyomja meg a [COMMON] mez t, hogy az alábbi oldalra
ugorjon.
•
•
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg a [PORTAM] mez t, hogy bekapcsolja ezt
az effektet.
•
A Portamento annyit jelent, hogy a hangmagasság nem
tisztán meghatározható lépésenként változik: Ennél az effektnél
a hangmagasság átcsúszik az egyik hangról a másikra.
•
•
•
•
•
PORTAM. TIME Ezzel a paraméterrel a
hangmagasság átcsúszás sebességét állíthatja be.
Minél magasabb az érték, annál lassabb az
átcsúszás.
RND TUNING Ezzel a paraméterrel létrehozhat
egy hangsúlyosabb vagy kevésbé hangsúlyos
hangmagasság átmenet pontatlanságot, ami az
analóg szintetizátorokra jellemz . A hatás a beállítási
lehet ségekt l függ en ( Low , Mid , High ) lesz
hallható. Válassza az Off beállítást, hogyha nincs
szüksége az effektre. Ez eltér a vibrato effektt l,
mivel csak a hangok elejére van hatással. Ebb l
következ en nincs periódikus hangmagasság
moduláció.
CHORD INT Ez a paraméter ugyan azt végzi,
minta a MELODY INT funkció a stílus szekcióban:
Ez akkor is létrehoz harmóniákat, amikor a forrás
(egy dal vagy játék a billenty zeten) csak egy hangot
szólaltat meg.
PITCH BEND Nyomja meg a mez t (hogy
világítson), hogyha a hangmagasságot a G-70
egység Pitch Bend karjával szeretné megváltoztatni.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
•
található összes Equalizer ki és bekapcsolásához.
Az Equalizer két dologra használható: (a) kiemelhet
egy meghatározott frekvencia, hogy létrehozzon
ezzel egy speciális hatást vagy kihangsúlyozhat egy
adott part-ot (b) redukálhat olyan frekvencia
szinteket, melyek lefednek más hangszíneket vagy
zavaró hanghatásokat eredményeznek.
FREQUENCY Hz Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja azt a frekvenciát, melynek szintjét
szeretné módosítani a GAIN paraméterrel. Minél
kisebb az érték, annál alacsonyabb a kiemelt vagy
vágott frekvencia. Az ALL PARTS FREQUENCY HZ
paraméter egyszerre befolyásolja mindkét part
hangszínét.
GAIN Ez a paraméter állítja be a kiválasztott
frekvencia szintjét. A
beállítás annyit jelent, hogy
a frekvencia nem változik meg (nincs különbség az
EQ ki és bekapcsolt állapota között). Az ALL PARTS
GAIN db paraméter egyszerre befolyásolja mindkét
part hangszínét.
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Zenekari beállítások
Amikor az [ENSEMBLE] indikátor világít, négy part harmóniái
kerülnek hozzáadásra az ének hanghoz. A vonatkozó oldal
lehet vé teszi, hogy meghatározza a harmóniákhoz használt
szólamok fajtáit.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENSEMBLE] gombot.
Leszámítva a tényt, hogy ebben az esetben a funkció négy
szólamot generál, ennek az oldalnak a paraméterei és mez i
megegyeznek a Small funkciónál tárgyaltakkal, lásd a
fentiekben.
Megjegyzés: Amikor az ENSEMBLE part-ot együtt használja
a VOICEFX vagy AUTO PITCH lehet ségekkel, csak három
harmónia szólam elérhet .
Megjegyzés: A [VOCAL EFFECT] és [EQUALIZER] mez k
lehet vé teszik, hogy az effektekre vagy hangszín
szabályzásra ugorjon.
Hogyha megnyomja az [EDIT] mez t…
Ez az oldal egy egyszer Equalizer-t tartalmaz a SMALL
partokra, valamint egy EQ sávot, amely mindkét szólamra
egyszerre kerül kijelölésre.
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
• EQUALIZER Nyomja meg a gombot az oldalon
(Nyomja meg a [SINGLE PARTS] mez t, hogy kiválassza ezt
az oldalt.) Lásd 135. oldal.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Zenekari beállítások
137
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
Lásd a Small beállítások részben leírtakat.
•
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
Hogyha megnyomja az [EQUALIZER] mez t…
az alábbi képerny jelenik meg:
Ez az oldal egy egyszer equalizer-t tartalmaz az egyes
ENSEMBLE part-okra, valamint egy EQ sávot, amely mind a
négy szólamra egyszerre kerül kijelölésre a flexibilitás
érdekében.
•
Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
• EQUALIZER Nyomja meg a gombot az oldalon
található összes Equalizer ki és bekapcsolásához.
Az Equalizer két dologra használható: (a) kiemelhet
egy meghatározott frekvencia, hogy létrehozzon
ezzel egy speciális hatást vagy kihangsúlyozhat egy
adott part-ot (b) redukálhat olyan frekvencia
szinteket, melyek lefednek más hangszíneket vagy
zavaró hanghatásokat eredményeznek. Az ALL
PARTS FREQUENCY HZ paraméter egyszerre
befolyásolja a négy part (1~4) hangszínét.
• FREQUENCY Hz Ezzel a paraméterrel
kiválaszthatja azt a frekvenciát, melynek szintjét
szeretné módosítani a GAIN paraméterrel. Minél
kisebb az érték, annál alacsonyabb a kiemelt vagy
vágott frekvencia.
• GAIN Ez a paraméter állítja be a kiválasztott
frekvencia szintjét. A
beállítás annyit jelent, hogy
a frekvencia nem változik meg (nincs különbség az
EQ ki és bekapcsolt állapota között).
•
Az oldal elhagyásához, nyomja meg a [Back] mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
138
12 Még kifinomultabb dal funkciók
12. Még kifinomultabb dal funkciók
Tekintsük át a dal lejátszáshoz használható további és még
kifinomultabb funkciókat. A sequencer dalok felvételével és
editálásával kapcsolatos részleteket a 159. oldalon találhat.
Az alábbi képerny jelenik meg:
A Fade-In/Out funkciók használata
Hogyha nem változtatja meg a kijelöléseket, az ASSIGN SW
[1] és [2] gombok lehet vé teszik a fade-in és fade-out
indításokat.
Ez a funkció a stílus lejátszásnál is elérhet .
(2) Nyomja meg a [FUNCTION], majd a [FADE IN/OUT]
mez t.
Megjegyzés: Hogyha a gomb kijelöléseket megváltoztatja,
lapozzon a 62. oldalra a Fade-In és Fade-Out funkciók
kiválasztásához.
Megjegyzés: A Fade-In és Fade-Out kijelölhet opcionális
lábkapcsoló pedálra is.
Fade-In
A Fadeing jelentése, hogy a dal és billenty zet part-ok
hangereje (nem vonatkozik a Vocal Harmonist jelre és az
ének hangra) fokozatosan növekszik, azt a benyomást keltve,
minta a hang tényleges megszólalása el tt már hosszú ideje
játszana. A hanger automatikusan a nulla szintre lép, majd
fokozatosan növekszik a [MASTER VOLUME] gombbal
meghatározott szintre.
•
Állítsa meg a dal (vagy stílus) lejátszást és nyomja meg
az ASSIGN SW [1] gombot (villogni kezd).
• Most indítsa el a dal vagy stílus lejátszását. A hanger
fokozatosan növekszik
Amikor a hanger elérte a normál szintet az ASSIGN SW [1]
kialszik.
Fade-Out
•
Indítsa el a dal (vagy stílus) lejátszást és nyomja meg az
ASSIGN SW [2] gombot (villogni kezd).
A hanger fokozatosan a nulla szintre csökken (a gomb
kialszik). A dal vagy stílus lejátszás megáll.
Hogyha túl hosszúnak tartja a Fade-In vagy Fade-Out
folyamatot, változtassa meg az alábbiak szerint:
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
(3) Nyomja meg azt a paraméter mez t, melynek értékét
szeretné megváltoztatni.
Nyomja meg a [TIME IN] mez t, hogy megváltoztassa a FadeIn hosszúságát (0~20 másodperc).
Nyomja meg a [TIME OUT] mez t, hogy megváltoztassa a
Fade-Out hosszúságát (0~20 másodperc).
Nyomja meg a [TIME HOLD] mez t, hogy meghatározza a
hanger [MASTER VOLUME] beállítás szintre történ
visszatérésének id tartamát a fade-out kivitelezését követ en
(0~10 másodperc).
(4) Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt érték beállításához.
(5) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A MARK & JUMP helyek programozása
139
programozzon a fennmaradó MARK JUMP
gombokra.
A MARK & JUMP helyek programozása
A bels memóriában gyárilag tárolt dalok tartalmaznak négy
lokátor pontot (markerek), melyek kiválaszthatóak a MARK &
JUMP [1]~[4] mez k megnyomásával (39. oldal). Amikor
olyan dalt választ, amely tartalmaz ilyen markereket a MARK
& JUMP gombok indikátorai világítani kezdenek. Olyan dal
esetében, amely nem tartalmaz ilyen lokátor pontokat az
indikátorok sötétek maradnak a dal kiválasztásakor.
A MARK JUMP helyek editálását és programozását az
alábbiak szerint végezheti el:
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a MARK JUMP [1]~[4]
gombok valamelyikét.
Nyomja meg a kívánt gombot. Az alábbi képerny
jelenik meg:
(4) Nyomja meg a [DELETE MARK] mez t, hogy törölje a
kiválasztott MARK JUMP gomb ütem kijelzését.
Azok a MARK & JUMP gombok világítanak, melyekre markerek
vannak programozva.
Hogyha megnyom egy olyan MARK JUMP gombot, melyre
nincs marker programozva (és az indikátora nem világít), nem
történik semmi.
Szeretne megtakarítani id t? Az alábbiakban bemutatjuk
a MARK JUMP helyek leggyorsabb programozását:
•
Válassza ki azt a dalt, melyre MARK helyet szeretne
programozni.
•
Válassza ki a MARK & JUMP oldalt (lásd a
fentiekben).
•
Nyomja meg a [TOP | ] gombot, hogy visszatérjen
a dal elejére, majd a [PLAY/STOP / ] gombot a
lejátszás elindításához..
•
Nyomja meg az [1]-es mez t, hogy kiválassza..
• Nyomja meg azt a [WRITE MARK] mez t, ahová az
els markert szeretné elhelyezni.. Az egység
memorizálja ezt a pozíciót.
•
Nyomja meg azt a [WRITE MARK] mez t, ahová a
második markert szeretné elhelyezni..
•
Ismételje meg ugyan ezt a [3]-as és [4]-es mez kkel
is.
•
Folytassa az (5). lépéssel.
A MARK JUMP helyek kiegészít információi egy dal file-nak,
melyeket menteni szükséges:
(2) Nyomja meg ahhoz a MARK JUMP gombhoz tartozó
mez t, melyre egy másik helyet szeretne programozni
(1~4).
(5) Nyomja meg a [SAVE] mez t.
Az alábbiakat elvégezheti a lejátszás közben is.
(3) Most végezze el az alábbiak egyikét:
• Indítsa el a dal lejátszást és nyomja meg a [WRITE
•
•
•
MARK] mez t. Ez elhelyezi az aktuális ütem számát
a világító mez ben.
vagy
Állítsa meg a lejátszást. A [DATA/ENTRY] gomb
megnyomásával behívhatja a képerny re a
NUMERIC PAD-ot az ütem számának
megadásához. Nyomja meg a számozott gombok
között található [Delete] mez t az utoljára megadott
szám törléséhez.
Példa: Hogyha a 14 -es számot szeretné megadni
és észreveszi, hogy véletlenül kétszer nyomta meg a
[4]-es mez t ( 144 ), nyomja meg a [Delete] mez t
az utolsó négyes szám törléséhez.
(Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat is.) Az új érték bevitelét
követ en egy [EDIT] üzenet jelenik meg a memória
szám mellett (lásd -as mez fent).
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy visszatérjen az
el
oldalra.
Nyomja meg a [WRITE MARK] mez t a beállítás
jóváhagyásához. Az [EDIT] üzenet elt nik.
Ismételje meg a (2)~(3) lépéseket, hogy új helyeket
(6) Nyomja meg az [INTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] mez ket a mentési célhely
meghatározásához.
A FLOPPY vagy EXTERNAL MEMORY kiválasztása esetén ne
felejtsen el memória kártyát vagy floppy lemezt helyezni a
készülékbe.
(7) Amennyiben szükséges változtassa meg a dal nevét.
Erre csak abban az esetben van szükség, hogyha szeretné
meg rizni a dal eredeti verzióját. A MARK JUMP információt
csak a G-70 (vagy a DisCover 5/5M) egység képes olvasni,
egyéb SMF lejátszók és sequencer-ek számára ezek az
információk használhatatlanok: ezek a berendezések
egyszer en nem veszik tudomásul ezeket az információkat.
Természetesen a dalt elmentheti az eredeti névvel is. Továbbá
a dalt elmentheti egy másik memória tartományra (kártya vagy
lemez).
A nevek megadásával kapcsolatos részleteket a 49. oldalon
talál.
(8) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
140
Még kifinomultabb dal funkciók
Hogyha olyan memória tartományt választ, amely
tartalmazza az eredeti verziót, az alábbi üzenet jelenik
meg:
•
•
Hogyha megnyomja az [INTERNAL MEMORY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] lehet ségek egyikét
az alábbi képerny jelenik meg:
FOUND : megtalált tételek.
GLOBAL : a memória tartomány összes stílusa.
Nyomja meg a [YES] mez t a régi verzió felülírásához.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha nem szeretné felül írni a
dalt. Ezzel visszatér a f oldalra. Ezután adjon meg egy másik
nevet (vagy válasszon ki egy másik médiát).
Amennyiben a dalt nem tartalmazza a kiválasztott memória
tartomány, az adatok mentésre kerülnek.
A [SONG NAME], [ARTIST], [GENRE] és [FILE NAME]
mez k lehet vé teszik, hogy a dalt ABC sorrendben
keresse.
A kiválasztott kategória határozza meg a rendszerezés
sorrendjét.
(9) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Munka a Song Finder-el
A Song Finder funkció lehet vé teszi a lejátszani kívánt dal
gyors megkeresését. Pillanatokon belül megtapasztalhatja,
hogy ez sokkal hatékonyabb a bels memória vagy memória
kártya esetén, mint floppy lemezek használatakor.
(3) Hogyha a használni kívánt dal nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
(4) A következ öt dal megjelenítéséhez, nyomja meg a jobb
alsó sarokban található [ ] mez t.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben szükséges
(illetve ameddig a készülék lehet vé teszi).
Az el
5 dalt tartalmazó csoportra történ visszatéréshez,
nyomja meg a [ ] mez t.
(Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat az oldalak váltásához.)
(1) Nyomja meg a FINDER [SONG] gombot.
File-ok megkeresése a Song Finder-el
Az alábbiak nem elérhet ek floppy lemezek használatakor.
a)
A f oldalon megnyomhatja a [SONG] mez t is.
Válasszon egy kategóriát (Index)
A Song Finder adatbázis legmagasabb szintjét Index -nek
nevezzük. Az összes keres m velet a kiválasztott Indexre van
kijelölve (és nem a bels memória vagy memória kártya fileokra).
•
Nyomja meg a bal fels sarokban található [INDEX]
mez t.
•
Nyomja meg a kívánt dal kategóriához tartozó mez t
vagy hogyha nem biztos a kategóriában nyomja
meg az [ALL] mez t.
Megjegyzés: A többi opció, melyek ezen az oldalon
találhatóak (RENAME, EDIT és COPY)
meghatározott kategóriáknál nem elérhet ek.
Nyomja meg a [Back] mez t. A kijelz most visszatér
a fenti 1-es lépésnél bemutatott képerny re. Ebben
az esetben csak a kiválasztott Indexhez tartozó
dalok jelennek meg.
Az alábbi képerny jelenik meg:
A szöveg információkat tartalmazó dalok egy
ikonnal vannak ellátva. A
ikon annyit jelent, hogy a
kérdéses file Play & Search információt tartalmaz.
(2) Határozza meg a szükséges dal memória tartományát:
[EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy [INTERNAL
MEMORY].
A kijelz n megjelenik öt dalt a kiválasztott memória
tartományból.
•
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a Song Finder-el 141
b) Válassza ki a Finder-t
•
A keresés érdemi része a [FINDER] mez megnyomásával
kezd dik.
c)
Hogyha kihagyott egy karaktert a [ ] vagy [ ]
gombokkal válassza ki a hiányzó karakter
beillesztésének pozícióját. Ezután nyomja meg az
[Insert] gombot, majd a beilleszteni kívánt karakter
gombját.
•
Hogyha számokat szeretne megadni a karakterek
átlapozása nélkül, nyomja meg a [NUM LOCK] mez t, hogy
világítson. Miután megadta a számot, kapcsolja ki ezt,
hogyha ismét karaktereket szeretne megadni.
•
Nyomja meg a [FIND] mez t a kereséshez.
Az alábbi üzenet jeleneik meg, hogyha a G-70 a
megadott kritériumok alapján nem találja a kívánt
dalt.
Az adatbázis keresése
A következ lépésben döntse el, hogy a Song Finder, hogyan
keresse a file-okat:
•
•
Nyomja meg az [ALPHABETIC ORDER] mez t,
hogy például az összes BEA val kezd
bevitelt
kilistázza. A megfelel kritériumnak megfelel nevek
a lista tetején kerülnek megjelenítésre.
A sorrend függ az aktivált gomb ikontól ([SONG NAME],
[ARTIST], [GENRE] vagy [FILE NAME]).
Nyomja meg a [FIND ONLY] mez t, hogy a G-70
rákeressen azokra a bejegyzésekre, melyek
tartalmazzák a megadott információt. (A BEA
megadásával igy megkereshet egy Raggabeat
elnevezés file-t is.
Megjegyzés: A Play & Search funkció használatával
kapcsolatban lapozzon a 38. oldalra.
d) Döntse el, hogy mit akar megkeresni
•
Nyomja meg a [SONG NAME] mez t, hogy a G-70
dal neveket keressen, majd adja meg a dal nevét
(vagy a név egy részét).
•
Nyomja meg az [ARTIST] mez t, hogy a G-70
vészek nevét keresse, majd adja meg a nevet
(vagy a név egy részét).
•
Nyomja meg a [GENRE] mez t, hogy behatároljon
egy adott m fajt (Rock Roll, 16-Beat, stb.), majd
adja meg a kívánt karaktereket.
• Nyomja meg a [FILE NAME] mez t, hogyha tudja a
dal file nevét, majd adja meg a kívánt karaktereket.
Karakterek megadása
•
•
•
•
Ebben az esetben az összes dal név listázásra kerül.
Hogyha a G-70 egy vagy több egyezést talált az xx
szám kisebb lesz, mint az yy szám.
•
Nyomja meg a szükséges dalhoz tartozó mez t és végezze
a dolgát.
A dal keres információk editálása
A Finder információ olyan keresés kritériumokon alapul,
melyeket szükséges hozzáadni egy SMF-hez. Egy normál
SMF nem tartalmazza azokat.
Megjegyzés: Az alábbi információk közül néhány nem írható
be (vagy nem olvasható be) floppy lemezen tárolt file-okra.
Dal opciók
Miután megnyomta a FINDER [SONG] gombot az alábbi
kijelz jelenik meg:
Csak annyi karaktert írjon be, amennyit szükségesnek tart a
dal megkereséséhez. A bevitt karakter sorozat kétféle módon
használható (lásd az alábbiakban).
Használja a [ ] és [ ] mez ket, hogy kiválassza a
pozíciót, melyre szeretne bevinni egy új karaktert.
Használja a számozott gombokat a kívánt karakter
bevitelére. Ezek a gombok pontosan úgy m ködnek,
mint egy mobil telefon gombjai. Lehet, hogy többször
meg kell nyomnia a számozott mez t a kívánt
karakter vagy szám kiválasztásához.
Megjegyzés: Itt nem talál [A/a] mez t, mivel a
Finder nem tesz különbséget a nagybet k és
kisbet k között.
A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott karakter
törlését. Az összes karakter törléséhez tartsa
lenyomva.
Nyomja meg a [Space] mez t egy üres karakter
beviteléhez (vagy a
szám beviteléhez).
A bal alsó sarokban található [OPTIONS] mez elérést
biztosít arra az oldalra, ahol az adatbázis információkat hozzá
adhatja. Ez olyan dalokra is m ködik, melyek már
tartalmaznak bejegyzéseket.
(1) El ször válassza ki a dalt, melynek adatbázis
információját szeretné megváltoztatni vagy szerkeszteni,
a hozzá tartozó mez megnyomásával.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
142
Még kifinomultabb dal funkciók
(2) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t.
(3) Most végezze el az alábbiak egyikét:
Átnevezés
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy megváltoztassa a
kiválasztott dal információt (vagy hozzáadjon információt a
dalhoz).
• Nyomja meg a [SONGNAME], [ARTIST], [GENRE] vagy
[FILE NAME] mez t a kívánt karakterek beviteléhez.
Ezek közül mid a négyet is átnevezheti.
•
Az [A/a] mez lehet vé teszi, hogy a nagy bet s és kis
bet s karakterek között váltson.
Megjegyzés: Hogyha egy floppy lemez dalt választ ki
csak a SONG NAME és FILE NAME szerkeszthet ek.
• Nyomja meg az [EXECUTE] mez t. Az Operation
Successful üzenet jelenik meg, jelezve a m velet
jóváhagyását.
Törlés
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy törölje az aktuális dalt a
bels memóriából, egy memória kártyáról vagy egy floppy
lemezr l. Ezt lehet leg ritkán használja.
Hogyha egyszer egy dalt elveszett, annak visszaállítása
továbbiakban nem lehetséges.
• Nyomja meg az [DELETE] mez t. A dal törlés nem
vonható vissza, ezért az alábbi kérdés jelenik meg a
kijelz n.
P&S Input
Zenei frázisokat is hozzáadhat a dalhoz, hogyha szeretné
kihasználni a Play & Search lehet ségeket. Ezeknek a
lehet ségeknek a gyakorlatban történ kihasználásával
kapcsolatban a 38. oldalon talál b vebb információkat. Az
alábbiakban a frázisok programozását mutatjuk be:
Megjegyzés: Ezek az információk nem jegyezhet ek be
floppy lemezen található file-okra. A dalt másolja be a bels
memóriába vagy memória kártyára (lásd 142. oldal) az
editálást vagy másolást megel
en.
(1) A SONG OPTIONS oldalon nyomja meg a [P&S INPUT]
mez t.
(2) Játssza le a f téma hangjait (melyet a leggyakrabban
játszik, amikor a Play & Search használatával keresi meg
ezt a dalt).
A hangnemnek és ritmusnak kevésbé van jelent sége (elég
csak a dallam hangok közötti intervallumokat betartani). Minden
egyes lejátszott hang, negyed hangként jelenik meg a kijelz n
látható dobozokban. Hogyha öt hangjegy doboz látható a
kijelz n, akkor öt hangot játszott le.
(3) Hogyha hibázik, végezze el az alábbiakat a javításhoz:
Nyomja meg a [DELETE LAST NOTE] mez t, hogyha
csak az utoljára lejátszott hangot szeretné javítani.
Nyomja meg a [ RESET] mez t az összes lejátszott
hang törléséhez. Ezután játssza újra a hangokat.
(4) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t, hogy mentse ezt az
információt (dal file-t) a bels memóriába vagy memória
kártyára.
A Play & Search információval rendelkez dalok neve
mellett (balra) egy hangjegy
szimbólum látható.
Másolás
Ez a funkciólehet vé teszi, hogy a kiválasztott dalt egy másik
memória tartományba másolja.
A [YES] mez megnyomása törli a dal file-t.
A [NO] mez megnyomása érintetlenül hagyja a file-t és
automatikusan visszaléptet a Song Finder oldal stílus
listájára.
A [Back] mez megnyomása érintetlenül hagyja a file-t és
visszaléptet a SONG LIST oldalra.
Megjegyzés: Hogyha a törölt dal egy Play List-re volt
kijelölve, egy hiba üzenet jelenik meg ( File not found )
amikor ezt a Play List-et lejátssza és a lejátszás megáll
az adott ponton. Ezért legyen óvatos.
A SONG LIST oldal [OPTIONS] mez jének megnyomása
el tt válasszon ki egy dalt. Ügyeljen, hogy a COPY oldal csak
az el
keresésnél használt SONG FINDER kritériumoknak
megfelel dalokat listázza ki
Másrészt, hogyha csak bizonyos bels memória vagy
memória kártya tartományban el forduló dalok másolására
van szüksége a FINDER használata jó elképzelésnek t nik.
ezzel elkerülhet a PAGE [ ] vagy [ ] mez túl sokszor
történ megnyomása.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Munka a Song Finder-el 143
•
A SONG OPTIONS oldalon nyomja meg a [COPY]
mez t.
•
El ször határozza meg azt a forrást, ami a másolni kívánt
dalt (dalokat) tartalmazza. Nyomja meg a [FROM]
gombot egyszer vagy kétszer a memória tartomány
kiválasztásához.
INT MEMORY: A G-70 bels memória tartománya.
FLOPPY DISK: A G-70 meghajtójában lév floppy lemez.
EXT MEMORY: A G-70 PCMCIA kártya nyílásába
helyezett memória kártya.
•
•
Most határozza meg a célhelyet, ahová a kiválasztott dalt
(dalokat) másolni szeretné: Nyomja meg a [TO] gombot
egyszer vagy kétszer a memória tartomány
kiválasztásához.
Hogyha a másolni kívánt dal nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t. Több dalt
is kiválaszthat.
A következ öt file megjelenítéséhez, nyomja meg a jobb alsó
sarokban található [ ] mez t. Használhatja a [DATA/ENTRY]
tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat is.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben szükséges
(illetve ameddig a készülék lehet vé teszi). Az el
5 dalt
tartalmazó csoportra történ visszatéréshez, nyomja meg a [ ]
mez t.
Hogyha az összes megjelenített dalt másolni szeretné (az
összes elérhet oldalon), nyomja meg az [ALL FILES] mez t.
Megjegyzés: Hogyha a cél média (memória kártya vagy
floppy lemez) nincs formattálva, egy üzenet jelenik meg,
hogy a dalok másolása el tt formattálást kell végeznie.
(5) Hogyha másolási célhelyként ( TO ) az EXT MEMORY
vagy FLOPPY DISK lemez kerül kiválasztásra, oldja fel
a kártyák/lemezek írásvédelmét miel tt a PCMCIA
kártyahelyre vagy lemez meghajtóba helyezi azokat..
A készülék rákérdez, hogy kívánja-e felülírni az összes olyan
file-t a cél médián ( TO ), melyeknek a neve megegyezik a
másolni kívánt file-ok nevével.
(7) Nyomja meg a [YES] mez t az azonos nev file-ok
felülírásához a cél médián.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha a forrás ( FROM ) médián
és cél médián ( TO ) azonos névvel szerepl file-okat nem
szeretné átmásolni (ebben az esetben csak az eredeti
elnevezéssel ellátott file-ok kerülnek átmásolásra).
Az adat másolása megtörténik és az Operation Successful
üzenet megjelenésével a m velet befejez dött..
(8) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Egy Index editálása
Megváltoztathatja a dal kijelöléseket egy adott kategóriára,
valamint editálhatja az index elnevezéseket is. Továbbá
lehet sége van egy Index bejegyzés átmásolására is (együtt
annak összes dal kijelölésével), egy másik bejegyzésre.
(1) Nyomja meg a FINDER [SONG] gombot.
A f oldalon megnyomhatja a [SONG] mez t is.
Az alábbi képerny jelenik meg:
A floppy lemez írásvédelmének megsz ntetéséhez zárja be a
kis ablakot (lásd 11. oldal). Tanulmányozza a memória kártya
használati utasítását az írásvédelem megsz ntetésével
kapcsolatban.
Megjegyzés: Nem minden kártya rendelkezik
írásvédelem funkcióval.
(6) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t. (Nyomja meg a
[Back] mez t, hogyha nem kíván további file-okat
kiválasztani.)
(2) Határozza meg a memória tartományt: [EXTERNAL
MEMORY] vagy [INTERNAL MEMORY].
(3) Nyomja meg a bal fels sarokban található [INDEX]
mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
144
Még kifinomultabb dal funkciók
Hogyha az [ALL] mez van kiválasztva az alábbi képerny
jelenik meg.
Editálás
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy kijelölje a kívánt dalokat a
kiválasztott Index-re (vagy megsz ntesse a meglév dalok
kijelölését).
•
A (4). lépés elvégzése után, nyomja meg az [EDIT]
mez t.
Az Index Edit funkció csak az igazi Index kategóriákra
érhet el, ezért .
(4) Nyomja meg az editálni kívánt index kategóriához tartozó
mez t.
•
•
•
(5) Válassza ki a kívánt editálás funkciót a megfelel mez
megnyomásával.
Átnevezés
Ezzel a módszerrel átnevezheti a kiválasztott Index nevét.
•
Nyomja meg a [RENAME] mez t.
•
•
•
Használja a [FINDER], [SONG NAME], [ARTIST],
[GENRE] és [FILE NAME] mez ket, hogy megkeresse a
kívánt file-t. Lásd 140. oldal.
Nyomja meg azoknak a daloknak a mez jét, melyeket
szeretne kijelölni a kiválasztott Index kategóriára.
Válassza ki a narancssárga háttérrel megjelen dalokat.
Hogyha szeretné eltávolítani egy dalt a kiválasztott
kategóriából, nyomja meg az narancssárga mez t, hogy
szürkére váltson.
Hogyha szükséges használja a PAGE [ ][ ] mez ket,
hogy az el
vagy következ lista oldalra lépjen.
Megjegyzés: Amikor oldalt vált az új kijelölések (vagy
törlések) automatikusan felülíródnak, ami annyit jelent,
hogy a kiválasztott kategória tartalma megváltozik.
Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen a SONG
LIST oldalra. Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra.
Index másolás
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy egy adott Index kategóriát
(együtt annak összes dal kijelölésével) átmásoljon egy másik
kategóriára. Ennek el nyeit, például, két kategória
összevonásakor élvezheti, szabaddá téve ezzel egy
kategóriát az új kijelölések számára.
Megjegyzés: Összesen nyolc Index kategóriát használhat.
További kategóriák nem hozhatóak létre.
•
A (4). lépés elvégzése után, nyomja meg a [COPY]
mez t.
Adja meg az új nevet (max. 12 karakter). Lásd
Karakterek megadása a 141. oldalon.
Megjegyzés: Az [A/a] mez lehet vé teszi, hogy a nagy
bet s és kis bet s karakterek között váltson.
Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az új név
jóváhagyásához.
•
A bal oszlopban (SOURCE), nyomja meg azt a mez t,
melynek kijelöléseit másolni szeretné egy másik Index
kategóriára.
•
A jobb oszlopban (DESTINATION), nyomja meg az Index
kategória mez jét, melyre szeretné átmásolni a
kijelöléseket. A [ ][ ] mez ket is használhatja.
Határozza meg, hogy a dal kijelölések, hogyan legyenek
átmásolva:
•
A [ ][
] mez ket is használhatja.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Play List funkció 145
Nyomja meg a [REPLACE] mez t, hogyha szeretné,
hogy a DESTINATION (célhely) Index törlésre és
felülírásra kerüljön a kiválasztott SOURCE (forrás) mez
bejegyzések által.
Nyomja meg a [MERGE] mez t, hogyha a SOURCE
(forrás) kategória dal kijelöléseit szeretné hozzáadni a
DESTINATION (célhely) Index kijelölésekhez (a
DESTINATION kategória több kijelölést fog tartalmazni,
mint azel tt).
Megjegyzés: Ezzel a m velettel dal file-ok nem
kerülnek másolásra.
(6) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen a SONG
LIST oldalra.
Megjegyzés: Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy
visszatérjen a f oldalra.
Play List funkció
A Play List funkció lehet vé teszi, hogy létre hozzon olyan
listákat, melyek az el adás során használni kívánt dalokat
tartalmazzák. Hogyha ilyen dal láncokat használ,
megkímélheti magát attól, hogy a dalok között kelljen
kiválasztani file-okat.
A Play List programozása
•
Amennyiben szükséges helyezze a készülékbe a kívánt
dalt tartalmazó memória kártyát.
A Play List funkció csak memória kártyán (egyszerre csak egy
kártyán) és a bels memóriában tárolt dalokra elérhet . Ezért a
velet elvégzése el tt a kívánt dalokat másolja be ezekbe a
tartományokba. Részletek a 207. oldalon találhatóak.
(1) Nyomja meg a [PLAY LIST] gombot.
Többé-kevésbé az alábbi képerny jelenik meg.
Az elnevezések azokra a listákra (Play List) vonatkoznak,
amelyek már elérhet ek a kiválasztott memória tartományban.
(2) Válassza ki a kívánt memória tartományt:
[EXTERNAL MEMORY] vagy [INTERNAL MEMORY].
Megjegyzés: Ez az utolsó lehet ség a memória
tartomány kiválasztására. Ügyeljen, hogy a Play List-re
kijelölni kívánt összes dalnak a kiválasztott memória
tartományban kell szerepelnie (a Play List csak azt a
memória tartományt tudja elérni, ahová a dalok mentésre
kerültek).
(3) Nyomja meg a jobb fels sarokban található [MAKE
NEW] mez t.
Ezzel létrehozott egy, az alábbihoz hasonló üres Play List-et:
A Play List lépéseket tartalmaz (max.99.), melyek
mindegyikére kijelölhet egy dalt.
(4) Nyomja meg a [SONG LIST] mez t (vagy használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát), hogy a SONG LIST oldalra
ugorjon.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
146
Még kifinomultabb dal funkciók
Többé-kevésbé az alábbi képerny jelenik meg.
megjelenített memória tartományba mentse.
Megjegyzés: Ez csak a Play List-et menti (azaz a
referenciákat a létez dal file-okhoz). Maguk a dalok nem
kerülnek mentésre, mivel ez nem szükséges. Másrészt,
hogyha töröl egy dalt (lásd 142. oldal), amely kapcsolódik
egy Play List-hez a lejátszás megáll ennél a lépésnél és
a File not found üzenet jelenik meg.
A kijelz n megjelenik egy jóváhagyás üzenet, majd visszatér a
PLAY LIST oldalra.
(5) Keresse meg a 01. lépésre kijelölni kívánt dalt.
•
Hogyha a kívánt dal már látható a kijelz n, folytassa
az alábbi (6). pont szerint.
• Hogyha a kívánt dal nem látható a kijelz n,
használja a képerny jobb alsó részén található
PAGE [ ][ ] mez ket az oldal váltáshoz.
(Használhatja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat is.)
Használhatja az alábbi mez ket is a keresés
•
lesz kítésére, hogyha a túl sok dal vagy oldal
megnehezíti a választást.
[INDEX], [SONG NAME], [ARTIST], [GENRE], [FILE NAME]
és [FINDER]. Lásd 140. oldal.
(12) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Az alábbi képerny jelenik meg.
(6) Válassza ki a kijelölni kívánt dalt a hozzá tartozó mez
megnyomásával (a kiválasztott mez narancssárga
színre vált.)
(7) Nyomja meg az [GET IT] mez t.
Ezzel a következ oldalra lép. A dal kijelölésre kerül a 01.
lépésre és a 02. lépés lesz az utolsó a listában (*End*):
A listák használatával kapcsolatban lapozzon a 148. oldalon
található A Play List-ek használat részre. Hogyha szeretne
visszatérni a Play List-re, nyomja meg a bal fels sarokban
található PLAY LIST mez t vagy nyomja meg és tartsa
lenyomva a [PLAY LIST] gombot.
A Play List editálása
A [02 *End*] mez automatikus kiválasztásra kerül, így azonnal
kijelölhet egy újabb dalt erre.
(8) Ismételje meg a fenti (4)~(7) lépéseket, hogy kijelöljön
egy másik dalt erre a lépésre.
(9) Miután befejezte a Play List létrehozását, nyomja meg a
[SAVE] mez t.
Hogyha a Play List használata és programozása közben
észre veszi, hogy egy dal hiányzik a listából vagy a
továbbiakban nem kíván használni egy adott dalt, editálnia
szükséges a listát. Az alábbi (1)~(3) lépések csak abban az
esetnem szükségesek, hogyha az éppen programozott listától
eltér t szeretne editálni.
(1) Nyomja meg és tartsa lenyomva a RECORDER [PLAY
LIST] gombot, hogy a PLAY LIST oldalra ugorjon.
(2) Nyomja meg azt a lista mez t, melyet editálni szeretne.
Az adott memória tartományban már létez listák számától
függ en, használnia kell a gördít sávot (vagy [DATA/ENTRY]
tárcsát vagy a [DEC]/[INC] gombokat).
(10) Adjon meg egy nevet (max. 18 karakter).
A nevek megadásával kapcsolatos részleteket a 49. oldalon
talál.
(11) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t, hogy a listát a
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Play List funkció 147
(3) Nyomja meg az [EDIT] mez t vagy a [DATA/ENTRY]
tárcsát.
(4)
Lépések törlése
A PLAY LIST EDIT oldalon (lásd balra), válassza ki a törölni
kívánt lépést, majd nyomja meg a [REMOVE STEP] mez t.
Az összes kés bbi lépés egy bejegyzéssel felfelé mozdul el.
Példa: a 10 lépésb l álló lista 04. lépésének törlésével a 05.
lépésb l 04. lépés lesz, a 06. lépésb l 05. lépés lesz, és így
tovább.
(8) Nyomja meg a [SAVE] mez t az editált lista törléséhez.
Végezze el az alábbiakat a Play List editálásához.
Lépések beillesztése
Hogyha szeretne hozzáadni egy új lépést, majd erre kijelölni
egy dalt, válassza ki az ezt követ lépést és nyomja meg az
[INSERT STEP] mez t. (Példa: hogyha a 04. lépés elé
szeretne beilleszteni egy lépést, nyomja meg a [04] mez t.)
Ezzel az alábbi oldalra lép.
(5) Keresse meg a beillesztett lépésre kijelölni kívánt dalt.
•
Hogyha a kívánt dal már látható a kijelz n, folytassa
az alábbi (6). pont szerint.
•
Hogyha a kívánt dal nem látható a kijelz n,
használja a képerny jobb alsó részén található
PAGE [ ][ ] mez ket az oldal váltáshoz.
Használhatja az alábbi mez ket is a keresés
•
lesz kítésére, hogyha a túl sok dal vagy oldal
megnehezíti a választást.
Hogyha az új Play List ugyan azzal a névvel szerepel, mint egy
már létez lista, az alábbi üzenet jelenik meg:
Nyomja meg a [YES] mez t a régi lista felülírásához.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha a mentés el tt szeretné
átnevezni az új listát.
Megjegyzés: Nyomja meg a [Back] mez t, hogy
visszatérjen az EDIT oldalra.
Megjegyzés: Amikor megnyomja az [EXIT] gombot az
alábbi üzenet jelenik meg:
[INDEX], [Song NAME], [ARTIST], [GENRE], [FILE NAME] és
[FINDER]. Lásd 140. oldal.
(6) Válassza ki a kijelölni kívánt dalt a hozzá tartozó mez
megnyomásával (a kiválasztott mez narancssárga
színre vált.)
(7) Nyomja meg az [GET IT] mez t.
Lépések editálása
Eldöntheti, hogy egy másik dalt jelöl ki bármelyik lépésre,
amely egy téves hivatkozást tartalmaz. Ebben az esetben
nyomja meg a javítani kívánt lépéshez tartozó mez t, majd
nyomja meg a [SONG LIST] mez t és folytassa a fenti (5).
lépéssel.
Nyomja meg a [YES] mez t, hogy visszatérjen a f oldalra.
Ezzel az eddig elvégzett módosítások törl dnek. Nyomja meg a
[NO] mez t, hogy visszatérjen az EDIT oldalra (a változtatások
törlése nélkül).
Clear ALL
A PLAY LIST EDIT oldal tartalmaz egy [CLEAR ALL] mez t,
amely lehet vé teszi az adott lista összes lépésének törlését..
Ez annyit jelent, hogy csak az elnevezés kerül meg rzésre,
miközben a listát újra kell programoznia.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
148
Még kifinomultabb dal funkciók
A Play List használata
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan használhatja a Play Listet az el adásokban.
•
Amennyiben szükséges helyezze a készülékbe a kívánt
listát (és dalokat) tartalmazó memória kártyát.
mez k lehet vé teszik hogy, tájékozódjon a listában. Az alábbi
ábrán jelölt képerny tartomány jeleníti meg az aktuális lépésre
kijelölt dal nevét.
(1) Nyomja meg a [PLAY LIST] gombot.
Akkor engedheti el a gombot, amikor az alábbihoz hasonló
képerny jelenik meg.
Használja a [
] mez t, hogy az el
lépést
kiválassza vagy használja a
] mez t a következ
lépés kiválasztásához. Hogyha ezt a lejátszás közben
végzi, az el
vagy következ dal lejátszása az éppen
megszólaló dal végén indul.
Megjegyzés: A MARK JUMP gombokat szintén
használhatja a Play List lejátszáskor, lásd 39. oldal.
(6) Nyomja meg ismét a [PLAY/STOP
következ lépéssel folytassa.
/
] gombot, hogy a
(7) A Play List funkció kikapcsolásához, nyomja meg a
[PLAY LIST] gombot, hogy kialudjon.
(2) Használja a gördít sávot, [DATA/ENTRY] tárcsát vagy a
[DEC]/[INC] gombokat a Play List gördítéséhez
(amennyiben szükséges).
(3) Nyomja meg a használni kívánt listához tartozó mez t.
(4) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Hogyha egy másik önálló dalt választ ki a Song Finder
funkcióval, a Play List funkció ideiglenesen kikapcsolásra kerül.
Ezt a villogó [PLAY LIST] indikátor jelzi. Amikor a küls dal
lejátszása befejez dött a Play List funkció visszatér és a [PLAY
LIST] gomb folyamatosan kezd világítani.
Megjegyzés: Hogyha a Play List lejátszás megáll egy
bejegyzésnél, melyre a NEXT SONG nincs aktiválva és
ilyenkor a Song Link használatával kiválaszt egy User
programot, a Play List funkció kikapcsol. A [PLAY/STOP
/ ] megnyomása elindítja a User program által
behívott dalt.
A Play List rendezése
A [PLAY LIST] indikátor világítani kezd, jelezve, hogy a Play
List funkció aktív.
(5) Nyomja meg a [PLAY/STOP
lejátszás elindításához.
] gombot a lista
Az els dal lejátszását követ en a következ dal automatikusan
kiválasztásra kerül, hogyha a RECORDER [NEXT SONG]
gomb világít. (Hogyha a dal felénél megállítja a lejátszást, majd
ismét elindítja, a következ dal lejátszása kezd dik el.)
Hogyha a [NEXT SONG] gomb nem világít a lejátszás megáll
az aktuális lépés végén, betöltésre kerül a következ lépés de a
lejátszásához szükséges a [PLAY/STOP / ] gomb
megnyomása. (Hogyha a dal felénél megállítja a lejátszást,
majd újra elindítja, a lejátszás a megállítás id pontjától
folytatódik.)
A lista lejátszás közben a f oldalon megjelen ([
][
])
A Play List átnevezhet és törölhet .
•
Amennyiben szükséges helyezze a készülékbe az
átnevezni vagy törölni kívánt listát (és dalokat) tartalmazó
memória kártyát.
(1) Nyomja meg a [PLAY LIST] gombot.
Többé-kevésbé az alábbi képerny jelenik meg.
(2) Használja a gördít sávot vagy a [DATA/ENTRY] tárcsát
az elérhet Play List-ek gördítéséhez (amennyiben
szükséges).
(3) Nyomja meg a használni kívánt listához tartozó mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Play List funkció 149
Egy Play List átnevezése
A kiválasztott Play List átnevezéséhez, nyomja meg a
[RENAME] mez t.
Adja meg a kívánt karaktereket (49. oldal) és nyomja meg az
[EXECUTE] mez t. Egy rövid visszajelzést követ en a kijelz
visszatér a Play List oldalra.
Megjegyzés: Az átnevezést követ en a Play List mentése
nem szükséges.
Egy Play List törlése
Lásd a fenti (1)~(3) pontokat, majd nyomja meg a [DELETE]
mez t. Mivel ez tönkre teheti a munkáját, ezt a parancsot jóvá
kell hagynia.
Itt három lehet ség áll rendelkezésére: Tartsa szem el tt,
hogy a törölt Play List nem állítható vissza.
A [YES] mez megnyomása törli a lista file-t (de nem törli a
tényleges SMF-t, amelyre hivatkozik.
A [NO] mez megnyomása érintetlenül hagyja a listát és
visszaléptet a PLAY LIST oldalra.
A [Back] mez megnyomása érintetlenül hagyja a listát és
visszaléptet a PLAY LIST oldalra, ahol kiválaszthat egy
másik, törölni kívánt listát.
Megjegyzés: A listára kijelölt dalok nem kerülnek törlésre és
ezért függetlenül használhatóak vagy kijelölhet ek egy új
vagy másik Play List-re.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
150
A szöveg editálása
13. A szöveg editálása
A G-70 rendelkezik olyan funkciókkal, melyek lehet vé teszik, hogy szöveget adjon egy Standard MIDI File-hoz, amely eredetileg
nem tartalmaz szöveget. Továbbá editálhatja is az SMF szöveg adatokat, amennyiben azok megfelelnek a Tune 1000 formátumnak
(valamint más dalszöveg formátumoknak). Ez kényelmes megoldás lehet, amikor elfelejt egy el adni kívánt dalszöveget vagy
egyszer en csak szeretné, hogy a dal file tartalmazza a dal szövegét.
A G-70 lehet vé teszi, hogy összekapcsolja
szinkronizálja ) a szöveg adatot a betöltött SMF zenei
adataihoz.
A megfelel szöveg adatokat egy Windows kompatibilis PC-n kell
létrehoznia. Hogyha Macintosh számítógépen hozza létre az
adatokat, a mentést a Windows számára kezelhet TXT
formátumban mentse.
Jobbra láthatja a támogatott karaktereket.
Szöveg hozzáadása egy
dalhoz
Az alábbiakban lépésr l-lépésre bemutatjuk a szöveg adat
hozzáadását egy SMF-hez.
(5) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t, majd a [TXT
IMPORT] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(1) Készítse el a text filé-t az adott dalhoz tartozó szöveggel.
Használjon egy megfelel programot a számítógépen és
ügyeljen, hogy kezdjen új sort a függetlenül szinkronizálni
kívánt sor vagy szó után. A szinkron funkció (lásd az
alábbiakban) minden esetben teljes text sorokkal dolgozik. Egy
sor nem tartalmazhat 28 karakternél többet.
(2) Exportálja a filé-t .TXT file-ként, majd mentse floppy
lemezre vagy memória kártyára, melyet a G-70 egység
olvasni tud, illetve USB úton át is küldheti a file-t a G-70
egységre (lásd 210. oldal).
A szöveg szinkronizálás vagy szöveg editálás érdekében csak
akkor lehetséges egy text file importálása, hogyha az adott dal
lejátszást megállította. Hogyha elfelejti megállítani a lejátszást
(a RECORDER [PLAY/STOP / ] gombbal) a Can t execute.
Song is running hiba üzenet jelenik meg a kijelz n.
Most importálni fogjuk az el ekben létrehozott text file-t:
(3) A G-70 egységen töltse be azt a dalt, melyhez szeretné
hozzáadni a szöveget. A dalok kiválasztásával
kapcsolatos részleteket a Dalok lejátszása (Standard
MIDI Files) részben a 38. oldalon talál.
(4) Nyomja meg a [LYRICS&SCORE] gombot.
(6) Válassza ki azt a memória tartományt, amely tartalmazza
a G-70 RAM memóriájában tárolt Standard MIDI File-hoz
hozzáadni kívánt text file-t. nyomja meg az [EXTERNAL
MEMORY], [FLOPPY] vagy [INTERNAL MEMORY]
lehet ségek egyikét.
Hogyha a [FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY] egyikét
nyomja meg, helyezzen egy memória kártyát vagy floppy
lemezt a kártya helyre vagy meghajtóba.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(7)
Nyomja meg a használni kívánt text file nevéhez tartozó mez t.
Hogyha nem látja a kijelz n a kívánt file nevet, használja a
gördít sávot, [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválasszon egy másik 8 file-t tartalmazó
csoportot. (Hogyha továbbra sem találja a file-t, az valószín leg
nem .TXT vagy text/ ASCII formátumot használ.)
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Szöveg hozzáadása egy dalhoz 151
(8) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a kiválasztott text file
betöltéséhez.
(10) Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot, hogy villogjon.
Nyomja meg a [BWD] vagy [FWD] gombot, egy másik ütemre
mozduljon a szöveg elmozdulása nélkül.
(11) Nyomja meg a [PLAY/STOP
] gombot.
A megjelen üzenet figyelmeztet, hogy az el ekben betöltött
dal szövege törlésre kerül. Hogyha ezzel egyet ért, nyomja meg
a [YES] mez t. Hogyha nem ért egyet, nyomja meg a [NO]
mez t, hogy visszatérjen a TXT IMPORT oldalra, ahol az el
szöveg megjelent.
Ezzel mindent beállított a szinkronizáláshoz:
A lejátszás elkezd dik (és a szöveg szinkron rögzítése)
és a [REC ] gomb világítani kezd.
(12) Nyomja meg a [TAP] gombot, azon az ütésen, ahol az
els text sort szeretné elhelyezni.
(Ezt az oldalt kiválaszthatja a [LYRICS SYNCHRO] mez
megnyomásával is.)
A kijelz n meg kell jelennie az importált text els sorának. Ez a
funkció lehet vé teszi azt is, hogy egy betöltött dal szöveg
adatait javítsa.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit kell tennie: minden
szöveg sor összekapcsolható egy negyed hanggal a dalon
belül. Ezt a dal lejátszása közben fogjuk elvégezni. A text sorok
szinkronizálását úgy végezheti el, hogy megnyomja a TEMPO
[TAP] gombot azokon az ütéseken, ahol az éppen kiválasztott
sornak meg kell jelenni az SMF normál lejátszásakor.
Valahányszor megnyomja a [TAP] gombot a text sor kijelölésre
kerül a nyilak (
) alá, arra a negyed hangra, ahol a gombot
megnyomta. Az el
sor automatikusan a (
) szekció fölé
gördül, miközben a következ sor jelenik meg a nyilak alatt.
(13) Ismételje meg ugyan ezt a következ negyed hangra,
melyre szeretne elhelyezni egy szöveg sort.
(9) Nyomja meg a [TOP | ] mez t, hogy visszatérjen a dal
elejére, vagy használja a [BWD] vagy [FWD] gombokat,
hogy arra az ütemre ugorjon, ahol az els szöveg sornak
kell megjelennie a normál m ködtetés közben.
Megjegyzés: Hogyha a dal már tartalmaz szöveget, az
követni fogja az ütemeket (megjelenítve a jobb fels
sarokban), amikor megnyomja a [BWD] vagy [FWD]
gombot.
(14) Nyomja meg a [TAP] gombot az összes többi ütésre,
melyeken a további szöveg sorokat szeretné elhelyezni.
Azoknál a részeknél, ahol nem szeretne szöveget szinkronizálni
(átvezetés, szóló stb.) az [FWD] gomb megnyomásával
gyorsan arra az ütemre ugorhat, melyre ismét szeretne
szöveget szinkronizálni.
(15) Nyomja meg a [PLAY/STOP / ] gombot, miután az
összes szöveg adatot szinkronizálta.
(16) Hogyha valahol hibázott, visszatérhet arra az ütemre a
[BW D] gomb használatával, majd újra kezdheti ett l a
pozíciótól.
Ebben az esetben szükséges az összes fennmaradó szöveg
szinkronizálása (a már szinkronizált szövegeké is) a dal végéig.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
152
A szöveg editálása
(17) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
A fenti eljárással újra szinkronizálhatja a szöveget egy adott
dalhoz, amely már tartalmaz szöveget (abban az esetben,
hogyha nem tartja megfelel nek a szinkront). Lásd a 150.
oldalon található (4). pontot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Szöveg adatok text fileként történ exportálása
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan exportáljon text file-ként
egy SMF által tartalmazott szöveg adatot. Ezt az eljárást
használhatja a szöveg editálásához vagy kinyomtatásához.
•
Nyomja meg a [SAVE] mez t, majd a [SONG] mez t..
Megjegyzés: Ez csak akkor végezhet el, hogyha az SMF
tartalmaz szöveg adatot.
(1) Töltse be azt a dalt, melynek szöveg adatát text file-ként
kívánja exportálni.
A dalok kiválasztásával kapcsolatos részleteket a Dalok
lejátszása (Standard MIDI Files) részben a 38. oldalon talál.
(2) Nyomja meg a [LYRICS&SCORE] gombot.
Ez az oldal lehet vé teszi, hogy az aktuális dalt a bels
memóriába, egy memória kártyára vagy egy floppy
lemezre mentse. Ez a szinkronizált szöveg (Lyrics)
adatokkal kerül mentésre.
(18) Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy
[INTERNAL MEMORY] mez t, hogy meghatározza a dal
mentésének célhelyét.
(19)Hogyha szeretne egy másik nevet adni a dalnak, nyomja
Hogyha üres képerny jelenik meg a kiválasztott dal nem
tartalmaz szöveg adatot. Ezért nem lehetséges a text file-ként
történ exportálás.
(3) Nyomja meg az [OPTIONS] mez t, majd a [TXT
EXPORT] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
meg a [SONG NAME] mez t és adja meg a kívánt nevet.
Ismételje meg ugyan ezt a [FILE NAME] bejegyzéssel.
Lásd 49. oldal. Hogyha szükséges megadhatja az ARTIST és
GENRE információkat a SONG FINDER funkció számára.
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy és
kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön számára
kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
Megjegyzés: Az ARTIST és GENRE nem elérhet ek a
floppy lemezen tárolt dalokra.
(20) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a dal mentéséhez.
Hogyha a kiválasztott memória már tartalmazza ugyanazt a dal
nevet, a készülék rákérdez, hogy szeretné-e felülírni azt.
•
•
Nyomja meg a [YES] mez t a file felülírásához.
Ezzel felül írja a kérdéses dalt egy új verzióval.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogy visszatérjen a
SAVE SONG oldalra, változtassa meg a nevet majd
nyomja meg ismét az [EXECUTE] gombot.
Az Operation Successful üzenet jelenik meg, jelezve a
velet jóváhagyását.
(21) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
(4) Nevezze el a text file-t.
Ez csak abban az esetben szükséges, hogyha nem ért egyet az
adott névvel (a kérdéses dal névvel).
A nevek megadásával kapcsolatos részleteket a 49. oldalon
talál.
(5) Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy
[INTERNAL MEMORY] mez t, hogy meghatározza a text
file mentésének célhelyét.
(6) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a file mentéséhez.
A G-70 visszatér a LYRICS oldalra.
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A sequencer f oldal
153
14. A 16-sávos sequencer használata
A G-70 tartalmaz egy kiváló sequencer-t, amely számos
editálás m velet elvégzését lehet vé teszi Továbbá gyorsan
észre fogja venni, hogy amilyen kiváló a sequencer, olyan
egyszer a kezelése.
Amikor megnyomja a RECORDER [16-TRACK
SEQUENCER] gombot az alábbi képerny jelenik meg:
Megjegyzés: A MUTE funkció nem használható, amikor a
SOLO funkció aktív. Habár ekkor kiválaszthat egy másik
sávot, melyet izolálva játszhat le. A SOLO funkció aktiválható,
miközben a MUTE funkció bekapcsolt állapotban van. A
szólózott sávok egy
megjelölést kapnak, míg az elnémított
(MUTE) sávok egy
megjelölést. A balról a második
oszlopban található további kijelzések:
(hangjegy szimbólum): A sáv lejátszás éppen
folyamatban van. Hogyha megnézi a fenti példát, észrevehet
egy függ leges vonalat a vízszintes sávokon. Ez a függ leges
vonal jelzi az aktuális dal pozíciót (ami a MEAS mez ben is
megjelenik). A vízszintes vonalak jelzik azokat a sávokat,
melyek zenei adatokat tartalmaznak az adott pozícióban.
Most nézze meg ismét az illusztrációt: csak azok a sávok
szimbólummal, melyek tartalmaznak zenei
rendelkeznek
adatot az aktuális pozícióban és nincsenek elnémítva.
Hogyha a fenti oldalon megnyomja a RECORDER [REC ]
gombot az éppen kiválasztott -es sáv egy
(Record)
megjelöléssel lesz ellátva. Egyszerre csak egy sáv felvétele
lehetséges.
A jobb széls oszlop gomb ikonjai az alábbiak:
Fontos tudnivalók
•
•
Hogyha a 16 sávos sequencer-el olyan dalt editál, amely
már tartalmazza a Cover módosításokat, a Cover
beállítások letiltásra és törlésre kerülnek, amikor menti a
dal editált verzióját. Ezért javasoljuk, hogy a 16 sávos
sequencer-el editált dalt egy másik név alatt mentse.
Ebben a módban a [BALANCE] gomb nem teszi lehet vé
a dal és billenty zet part hanger arányának beállítását
(a gomb csak a dal part-ok hangerejét befolyásolja).
A sequencer f oldal
El ször tekintsük át a sequencer f oldalon megjelen
információkat.
A [SOLO] gomb ikon lehet vé teszi, hogy izolálva hallgassa
meg a kiválasztott sávot (az összes többi sáv elnémításra
kerül). A kiválasztott sáv sárgán kerül megjelenítésre. Egy
másik sáv kiválasztásához, egyszer en nyomja meg annak
sorát a kijelz n megjelen bal oldali oszlopban.
(A [ ][ ] gombokat is használhatja a sávok
kiválasztásához.)
A [MUTE] gomb ikon lehet vé teszi, hogy ideiglenesen
kikapcsolja a kiválasztott sávot, ami jól használható a további
part-ok rögzítésekor vagy editálásakor. Ilyenkor
kiküszöbölheti, hogy egy adott sáv zavaró tényez ként lépjen
fel.
A SOLO és MUTE státuszokat az alábbiak szerint állíthatja
be: El ször nyomja meg a [SOLO] vagy [MUTE] mez t, majd
nyomja meg az elnémítani (MUTE) vagy szólózni (SOLO)
kívánt sávokhoz tartozó mez ket (több sávot is elnémíthat
egyszerre).
TRACK EDIT lásd 159. oldal
MICRO EDIT lásd 174. oldal
MASTER TRACK lásd 170. oldal
INITIALIZE SONG lásd 155. oldal
Általános megállapítások
A 16 sávos sequencer lehet vé teszi a szekvenciális felvételt
16 sávra (egyik sáv a másik után). Mivel a 16 sávos
sequencer és a rögzít (Recorder) ugyan azt a RAM
memóriát használják (valójában mindkett ugyan azt a
koncepciót használja), az els sávokat felveheti a Recorder
segítségével is (kísérettel vagy anélkül), majd a 16 sávos
sequencer kiválasztásával további sávokat adhat hozzá vagy
módosíthatja a meglév ket. A Recorder több sávos
(multitrack) felvétel készítést is lehet vé tesz, szemben a 16
sávos sequencerrel. Miközben a 16 sávos sequencer-rel
dolgozik az Arranger használata nem lehetséges.
Sávok és MIDI csatornák
A sávok 1:1 alapon vannak kijelölve a MIDI csatornákra
(Track 1=MIDI csatorna 1, Track2=MIDI csatorna 2 stb.) Mivel
a billenty zet part-ok ilyen módon vannak kijelölve a MIDI
csatornákra, könnyen használhatja a Recorder-t a Minus-One
lejátszáshoz (38. oldal). Szánjon egy kis id t az alábbi
táblázat tanulmányozására.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
154
A 16-sávos sequencer használata
Természetesen, hogyha egy dalt Arranger kísérettel rögzít, a
külön álló stílus part-ok (ADR, ABS stb.) azokra a sávokra
kerülnek rögzítésre, melyek a stílus part-okhoz tartozó MIDI
csatornákra vannak kijelölve. Létezik még egy sáv, melyet
MASTER -nek nevezünk, ez szolgál az ütem mutató, tempó
és az általános SysEx adatok rögzítésére.
G-70 part-ok
Track (SMF part)
1 (Zongora)
2 (Basszus)
MIDI
csatorna
Recorder
Arranger
1. példa: Egy dal azonnali
felvétele
El ször próbáljunk meg azonnal rögzíteni egy dalt a 16 sávos
sequencer-el. Hogyha a G-70 bekapcsolását követ en már
betöltött egy dalt, a dal RAM memória már tartalmaz adatokat,
melyeket törölni szükséges. (Függetlenül attól, hogy a G-70
dal RAM memória üres, az INITIALIZE SONG funkció
elvégzése hasznos lehet.)
(1) Nyomja meg a RECORDER [16-TRACK SEQUENCER]
gombot.
3 (Akkordok)
4 (Szóló/Dallam)
5 Harmónia
6 (Másod dallam)
Az alábbi képerny jelenik meg:
7 (Nincs
meghatározva)
8 (Nincs
meghatározva)
9 (Nincs
meghatározva)
10 (Dobok)
(2) Nyomja meg az [INITALIZE SONG] mez t.
11 (Nincs
meghatározva)
Az alábbi képerny jelenik meg:
12 (Nincs
meghatározva)
13 (Nincs
meghatározva)
14 (Nincs
meghatározva)
15 (Nincs
meghatározva)
16 (Nincs
meghatározva)
(3) Hogyha szeretné, hogy a G-70 beállítsa a legtöbb
paramétert, nyomja meg a TEMPLATES mez k egyikét.
Az alábbi lehet ségek állnak rendelkezésére:
ORCHESTR Nagyzenekari hangszínek kiválasztása,
klasszikus m vekhez vagy filmzenéhez.
BAROQUE Barokk zenéhez használatos hangszerek
kiválasztása.
ROCK Rock zenében használatos hangszínek
kiválasztása..
FOLK Népzenében használatos hangszínek
kiválasztása..
COUNTRY Country zenében használatos hangszínek
kiválasztása..
ELECTRONIC Dance zenében használatos hangszínek
kiválasztása..
POP Pop zenében használatos hangszínek kiválasztása.
JAZZ Jazz zenekarok által használt hangszínek
kiválasztása.
ETHNIC Világ zenében használatos hangszínek
kiválasztása.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
1. példa: Egy dal azonnali felvétele 155
(4) Nyomja meg az alábbi három mez t és állítsa be a kívánt
értéket a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC]
gombokkal.
•
Tempo Meghatározhatja az új dal bels tempóját ( =
20~250). Válassza ki a felvételhez megfelel tempót. A
végs tempót beállíthatja a MASTER sáv editálásával (lásd
170. oldal) vagy a TEMPO REC SW paraméter aktiválását
követ en a MASER sáv felvételével (lásd 156. oldal).
•
Time Signature BEAT Hogyha az új dal a 4/4 ütem
mutatót használja, ezt az értéket nem szükséges
megváltoztatnia. Ellenkez esetben adja meg kívánt ütem
mutatót (1/2~32/16).
A készülék figyelmeztet, hogy az [EXECUTE] megnyomásának
visszavonhatatlan következményei lehetnek. Hogyha szeretné
elmenteni a korábbi dalt, lapozzon a 158. oldalon található A
dal mentése részre.
Két dob sáv használata
A G-70 lehet vé teszi, hogy tetsz leges számú dob sávot
használjon: egyszer en jelöljön ki egy dob szettet a kívánt
sávra és kezdje el a felvételt. Ez nem kíván el zetes
inicializálás m veletet.
Habár a Track 10 kizárólag dob szettek megszólaltatására
képes, ezért használja ezt a sávot a f üt s összeállításnak.
(5) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t, hogy ténylegesen
inicializálja a Song RAM memóriáját (hogyha még nem
végezte el).
A G-70 most inicializálja a Song RAM memóriáját és a 16sávos sequencer f oldalra ugrik.
El készületek
(6) Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot.
(8) Nyomja meg a [REC TRK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy meghatározza a felvételhez használni kívánt sáv
viselkedését (ezek közül néhány, mindig GS sáv):
A kiválasztott part hangszíne (és
hanggenerátora).
Dal part-ok
KEYBOARD PART/
MELODY INTELL
Track (sáv)
Hogyha a GS -t
válassza ki (vagy ha
nincs más
alternatíva).
Track (sáv)
Hogyha a vonatkozó
part-ot válassza ki.
Track (sáv)
REC TYPE
1~3
GS (nem változtatható meg.)
4
GS*, UP1**
5
GS (nem változtatható meg.)
6
GS*,UP2**
7~10
GS (nem változtatható meg.)
11
GS*,LW1**
12
GS*,MBS**
13
GS*,UP3**
14
GS*,LW2**
15
GS*,MELODY INTELL**
16
GS (nem változtatható meg.)
[*] A sáv GM2/GS hang forrásokat használ és nem kapcsolható össze
a jobb oldalon látható billenty zet part-okkal.
[**] A sáv ugyan azt a hangszín használja, mint a billenty zet part,
melyre ki van jelölve. Az UP1, LW1 és MBS part-ok esetében, ez
lehet a vonatkozó Harmonic Bar part is. A billenty zet part használhat
egy SRX hangszínt (míg az általános dal part-ok nem) Fontos
megjegyezni, hogy bármikor egy másik hangszínt választ ki a
csatlakoztatott billenty zet part-ra, a kérdéses sáv automatikusan
annak hangszínére vált.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(9) Jelölje ki a kívánt hangszínt a felvételhez kiválasztott
sávra.
Lásd hangszínek kiválasztása a billenty zet part-okra (29.
oldal). Játsszon a billenty zeten, hogy ellen rizze, hogy a
kiválasztott hangszín megfelel-e a felvenni kívánt part
hangulatának.
(7) Nyomja meg a [REC TRK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy a felvételhez használni kívánt sávot kiválassza.
(10) Határozza meg, hogy az adatok hogyan kerülnek
hozzáadásra a sávhoz a felvétel közben (REC MODE):
Válassza a Replace t, hogyha szeretné felülírni az
adatokat tartalmazó sávot az új felvétellel. Ezzel törli a
kiválasztott sáv összes adatát a felvétel elindításának
pontjától a felvétel megállításának pontjáig. (Az üres
sávok alap beállításként a Replace t használják.)
Válassza a Mix -et, hogy a korábban felvett adatokhoz,
hozzáadja az új adatokat. Ez a felvétel mód különösen a
ritmus sáv (Track10) felvételénél hasznos, mivel el ször
felveheti a lábdobot és perg t, majd hozzáadhatja a
tamokat és cintányérokat, például.
(Az adatokat tartalmazó sávok alap beállításként a Mix -et
használják.)
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
156
A 16-sávos sequencer használata
(11) Hogyha nem manuálisan szeretné elindítani és
megállítani a felvételt, használja a PUNCH mez ket:
•
Nyomja meg a [PUNCH IN] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy meghatározza a felvétel kezd
ütemét.
•
•
Hogyha elindítja a lejátszást néhány ütemmel a beállított
ütem pozíció el tt, a sequencer aktiválja a felvételt az adott
ütem elérésekor.
Nyomja meg a [PUNCH OUT] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy meghatározza a felvétel befejez
ütemét.
A felvétel megáll, amikor a sequencer eléri ezt a pozíciót. A
lejátszás tovább folytatódik. A megállításhoz nyomja meg a
[PLAY/STOP / ] gombot.
A PUNCH IN/OUT funkció el nyei
nem kihasználása érdekében, szükséges
bekapcsolni a [PUNCH IN] és/vagy [PUNCH OUT]
gomb ikont.
Megjegyzés: A Punch In/Out funkció kijelölhet egy
opcionális FC-7 pedálra is (lásd 68. oldal) vagy egy
lábkapcsolóra (lásd 69. oldal).
Ilyen összeállítások esetében nem szükséges a PUNCH IN
& OUT pozíciók el re történ beállítása. Azonban szükséges
megnyomni a [FOOT PUNCH IN/OUT] mez t.
(12) Amennyiben szükséges, nyomja meg az [OCTAVE]
mez t és állítsa be a kívánt oktáv transzponálást ( 4~4).
Ez lehet vé teszi speciális zajok rögzítését (ezek általában a
legalacsonyabb hangjegy számokra vannak kijelölve), mint
például az ujj csúsztatása a gitár húrokon stb. Természetesen
ezek csak akkor elérhet ek, hogyha az adott hangszín
tartalmaz ilyeneket.
(13)Határozza meg a felvétel elindulása el tt a beszámolás
hosszúságát: Nyomja meg a [COUNT -IN] mez t és
használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat az alábbi opciók egyikének kiválasztásához:
Off: Nincs beszámolás. A felvétel a [PLAY/STOP / ]
gomb megnyomásával azonnal elindul (miközben a [REC
] gomb villog).
1 Meas: A felvétel egy ütem beszámolást követ en indul.
2 Meas: A felvétel két ütem beszámolást követ en indul.
Wait Note: A felvétel akkor indul, amikor leüt egy hangot
a billenty zeten. (Nincs beszámolás.)
(14) Hogyha tempó váltásokat szeretne rögzíteni, nyomja meg
a [TEMPO REC SW] mez t és használja a [DEC]/[INC]
gombokat az On kiválasztásához.
Ez az opció lehet vé teszi, hogy a TEMPO [ SLOW][FAST ]
és/vagy [TAP] gombokkal a felvétel közben módosítsa a
tempót. Ezek a változtatások a MASTER sávra kerülnek
rögzítésre.
(15) Nyomja meg az [INPUT QUANTIZE] mez t és állítsa be
a kívánt felbontást.
A Quantize funkcióval a ritmikai pontatlanságokat korrigálhatja
úgy, hogy a hangokat eltolja a legközelebbi felbontás egységre.
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy meghatározza a falbontás egységet az
ütemeken belül. Itt van egy példa.
Ahogy Ön
játszotta.
1/8
1/16
A beállítási tartomány: Off, 1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32,
1/32T és 1/64. Mivel a Quantize funkció megváltoztatja a
hangok rögzítésének módját, elképzelhet , hogy az Off
beállítást kell választania. A 16-sávos sequencer rendelkezik
egy második Quantize funkcióval, melyet szelektívebben
használhat (például olyan hangokra, melyek kétségtelenül
sietnek vagy késnek). Lásd 160. oldal.
(16) Határozza meg, hogy mit szeretne felvenni a megfelel
RECORDING SELECT gomb ikon aktiválásával:
NOTE: Csak a hangjegy üzenetek kerülnek felvételre. (a
Pitch Bend, moduláció, stb. adatok nem kerülnek
rögzítésre.)
AFTERTOUCH: Rögzítésre kerülnek Aftertouch
üzenetek.
Ezt az opciót csak akkor aktiválja, hogyha igazán
szüksége van Aftertouch üzenetek rögzítésére.
CONTROL CHANGE: A Control change üzenetek, mint
például moduláció (CC01), expression (CC11) stb. (A
CC00 és CC32 bank választás üzenetek szintén ehhez a
csoporthoz tartoznak.)
PROGRAM CHANGE: Program váltás üzenetek. Csak
abban az esetben szükséges, hogyha a sávnak eltér
hangszínt kellene használnia.
PITCH BEND: A BENDER/MODULATION kar jobbra/
balra történ mozgatása.
SYSTEM EXCLUSIVE: SysEx üzenetek a MASTER
sávra.
(17) Válassza ki a kívánt hangszínt az új sávra.
(18) Válassza ki az ütemet, ahol a lejátszásnak és/vagy
felvételnek indulnia kell:
• Nyomja meg a RECORDER [TOP |.] gombot, hogy
visszatérjen a dal elejére ( -es ütem). vagy
•
Használja a RECORDER [
] (vagy [
])
gombot, hogy kiválasszon egy ütemet, röviddel a
felvétel tényleges kezd pontja el tt.
(19) Nyomja meg a [PLAY/STOP / ] gombot vagy játssza
le az els hangot (Hogyha a COUNT IN= Wait Note ).
Megjegyzés: A [PLAY/STOP / ] funkció kijelölhet a
D Beam vezérl re vagy egy opcionális lábkapcsolóra
(Lásd Start/ Stop Song 65. oldal, Play/Stop Song 68.
oldal, Play/Stop 69. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
2. példa: Sávok hozzáadása
157
(20) Szólaltassa meg az új part-ot.
(21) Nyomja meg a RECORDER [PLAY/STOP
felvétel megállításához.
2. példa: Sávok hozzáadása
] gombot a
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan adjon hozzá egy sávot a
G-70 Song RAM memóriájában található adott dalhoz. Ennek
csak akkor van értelme, hogyha legalább egy part már
felvételre került vagy egy létez part lejátszása már
megtörtént.
Egy új dal elindításával kapcsolatban, lásd 154. oldal.
Végezze el az összes jelzett lépést, hogy ráérezzen a 16
sávos sequencer használatára.
Az itt elsajátított ismeretek a saját stílus felvételekor is
kényelmesek lehetnek.
Megjegyzés: Az itt nem tárgyalt funkciókkal kapcsolatban
lapozzon a 159. oldalon található Könny editálás és
hasznos funkciók részre.
(1) Nyomja meg a [16-TRACK SEQUENCER] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
A kijelz fels részén látható Meas mez ben láthatja az
aktuális ütemet. Mellette a tempó és ütem mutató jelenik
meg. Használja a RECORDER [
] és [
] gombokat,
hogy egy másik ütemre ugorjon vagy a [TOP | . gombot,
hogy visszatérjen a dal elejére.
(2) Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg a [REC TRK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy a felvételhez használni kívánt sávot kiválassza.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
158
A 16-sávos sequencer használata
(4) Nyomja meg a [REC TRK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy meghatározza, hogyan viselkedjenek a billenty zet
part-hoz kapcsolt sávok (lásd 155. oldal).
Nyomja meg a [YES] mez t a változtatások (és a teljes
dal) mentéséhez. Ezzel az alábbi oldalra lép:
(5) Lásd 155. oldal (7). lépés és további lépések.
Megjegyzés: Válasszon egy olyan sávot, amely nem
tartalmaz adatot vagy melynek adatai felülírhatóak
Replace ). Hogyha a REC MODE= Mix beállítást
válassza az új adat hozzáadásra kerül a kiválasztott
sávon tárolt korábbi adatokhoz.
(6) Nyomja meg a [PLAY/STOP / ] gombot vagy játssza
le az els hangot (Hogyha a COUNT IN= Wait Note ).
(Nyomja meg a [NO] mez t, hogy a dal mentése nélkül
visszatérjen a f oldalra.)
Hogyha nem kíván várni a fenti figyelmeztetés automatikus
megjelenéséig ( Song has been changed ), végezze el az
alábbiakat: A manuális mentés el nye, hogy bármikor
mentheti a dalt, amikor elégedett a pillanatnyi felvétellel vagy
editálással. Tartsa szem el tt, hogy a hálózati ellátás kihagyása
esetén az aktuális dalt elveszíti. Ne várjon addig, amíg túl
kés
.
•
Megjegyzés: A [PLAY/STOP] funkció kijelölhet a D
Beam vezérl re vagy egy opcionális lábkapcsolóra (Lásd
Start/ Stop Song 65. oldal, Play/Stop Song 68. oldal,
Play/Stop 69. oldal).
A [SAVE] mez megnyomásával a 16-sávos
Sequencer oldalon.
A kijelz az alábbiak szerint reagál:
(7) Szólaltassa meg az új part-ot.
(8) Nyomja meg a RECORDER [PLAY/STOP
felvétel megállításához.
] gombot a
A dal mentése
A 16-sávos sequencer a G-70 RAM memóriájának egy
speciális tartományát használja, ahol az összes editálás
helyet kap. Amikor az [EXIT] gomb megnyomásával szeretné
elhagyni a 16-sávos sequencert, egy kijelz n megjelen
üzenet figyelmezteti, hogy ne felejtse el menteni a felvett és/
vagy editált dalt:
Megjegyzés: A Song RAM memória törlésre kerül, amikor
kikapcsolja a G-70 egységet.
Megjegyzés: Hogyha a 16 sávos sequencer-el olyan dalt
editál, amely már tartalmazza a Cover módosításokat, a
Cover beállítások letiltásra és törlésre kerülnek, amikor menti
a dal editált verzióját. Ezért javasoljuk, hogy az ilyen dalokat
eltér névvel mentse.
(1)
Kiválaszthatja ezt a képerny t is a [DISK&MEDIA] gomb
[SAVE] mez
[SONG] mez megnyomásával.
(2) Határozza meg, hová szeretné menteni a dalt:
•
Nyomja meg az [INTERNAL MEMORY] mez t, hogy
célként kiválassza a G-70 bels memóriáját (ez egy
50MB-os hard disk-hez hasonló tároló tartomány).
•
Helyezzen egy floppy lemezt a meghajtóba és
nyomja meg a [FLOPPY] mez t.
• Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY] mez t. Ez
az opció csak akkor elérhet , hogyha egy memória
kártyát helyez a G-70 PCMCIA kártya helyre.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása
Két nevet kell adnia a dalnak: egy SONG NAME (dal
név) és egy FILE NAME (file név). A G-70 a FILE NAME
alapján ismeri fel az adott dalt.
159
Egy 16-sávos dal editálása
Könny editálás és praktikus funkciók
Miután felvett néhány sávot, elképzelhet , hogy kisebb
módosításokat szeretne eszközölni azokon. Az alábbiakban
bemutatunk néhány egyszer en elvégezhet m veletet. Az
egy vagy több sáv részletesebb editálásához (TRACK EDIT),
lapozzon a 159. oldalra.
(3) Nyomja meg a [SONG NAME] gomb ikont.
(4) Adja meg a nevet:
•
Mozgassa a kurzort a kívánt pozícióra a [ ] és
].gombokkal.
• A számozott gombokkal adjon meg egy karaktert a
kurzor pozícióban. Sok esetben egy mez többszöri
megnyomása szükséges a kívánt karakter
kiválasztásához.
•
Használja az [A/a] mez t, hogy a nagybet és
kisbet között váltson.
• A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott karakter
törlését. Az összes karakter törléséhez tartsa
lenyomva.
•
Nyomja meg a [Space]-t, hogy egy üres karakter
helyet illesszen be.
• Nyomja meg az [Insert]-et, hogy egy karaktert
illesszen be az aktuális kurzor pozícióban. Az adott
pozíció utáni összes karakter egy pozícióval jobbra
mozdul.
(5) Nyomja meg a [FILE NAME] mez t és adja meg a file
nevet.
Részletek a 86. oldalon találhatóak. Itt 18 karakter megadására
van lehet sége.
Az összes karakter nagybet ket használ.
(6) Hogyha több Finder információt szeretne megadni,
nyomja meg az [ARTIST] és [GENRE] mez ket és adja
meg a kívánt karaktereket.
A Song Finder funkcióval kapcsolatos részleteket a 140.
oldalon talál.
Megjegyzés: Az ARTIST és GENRE nem elérhet ek a
floppy lemezen tárolt dalokra.
(7) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a dal mentéséhez.
A kijelz informálja Önt az adat mentésr l, majd visszatér a
SAVE SONG oldalra.
(8) Nyomja meg az [EXIT] vagy a RECORDER [16-TRACK
SEQUENCER] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
Sávok elnémítása
Amikor ritmikailag összetett part-okat rögzít, szükséges lehet
a többi zavaró part elnémítása. Ennek érdekében, térjen
vissza a 16-sávos sequencer f oldalra, nyomja meg a
[MUTE] mez , majd az elnémítani kívánt sávokat. Ezek a
sávok egy
megjelölést kapnak.
Ez a beállítás nem kerül mentésre. Hogyha ismét megnyomja
a [MUTE] gombot a funkció kikapcsol.
Megjegyzés: A MUTE funkció nem használható, amikor a
SOLO funkció aktív.
Solo
Hogyha egy sávot izolálva szeretne meghallgatni, nyomja
meg a [SOLO] mez t, majd a szólózni kívánt sávhoz tartozó
mez t és indítsa el a lejátszást. Ezzel elnémítja az összes
többi sávot, miközben a kiválasztott sáv egy
megjelölést
kap. A szólózni kívánt sávot kiválaszthatja a [ ][ ]
gombokkal is.
Hogyha ismét megnyomja a [SOLO] gombot a funkció
kikapcsol.
Song Cover és Song Makeup Tools
A 16-sávos sequencer nem ismeri fel a Cover és SONG
MAKEUP TOOLS funkciókkal elvégzett változtatásokat egy
adott dalon belül. A sequencer csak az eredeti dal adatokat
látja .
Egy vagy több sáv editálása (TRACK EDIT)
A 16-sávos sequencer TRACK EDIT környezete 12 funkciót
ajánl fel: Quantize, Erase, Delete, Copy, Insert, Transpose,
Change Velo, Change Gate Time, Merge, Global Change,
Shift Clock és Track XChange.
Rendelkezésre ás egy MICRO EDIT környezet is, amely
lehet vé teszi a független események törlését és
megváltoztatását. Részletek a 174. oldalon találhatóak.
Az alábbi információk alapján eldöntheti, hogy a TRACK EDIT
vagy MICRO EDIT funkció használata a célszer bb:
Hogyha nem szeretné látni a megváltoztatni kívánt
eseményeket, válassza a TRACK EDIT funkciót. Hogyha a
TRACK EDIT szint nem biztosítja a szükséges funkciót, mint
például egyes hangok, MIDI üzenetek stb, válassza a MICRO
EDIT környezetet.
Az alábbiak szerint választhat funkciót:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
160
A 16-sávos sequencer használata
(1) Töltse be az editálni kívánt dalt (amennyiben a dal még
nincs a G-70 Song RAM memóriájában).
QUANTIZE
Lásd 38. oldal.
(2) Nyomja meg a RECORDER [16-TRACK SEQUENCER]
gombot.
(3) Miel tt folytatja a [SAVE] mez megnyomásával mentse
a dalt.
Ez a mentés lehet vé teszi, hogy bármikor visszatérjen a dal
eredeti verziójára, amennyiben elégedetlen az editálás
eredményével. Lásd A dal mentése részt az 55. oldalon. A
SAVE SONG oldalon, nyomja meg a [Back] mez t, hogy
visszatérjen a 16-sávos sequencer f oldalra.
(4) Nyomja meg a képerny jobb oldali oszlopában a
[TRACK EDIT] mez t.
Akkor használja ezt a funkciót akkor, amikor a felvétel közben
nem használ ritmikai pontosítást (Quantize) és a felvett anyag
ritmikailag pontatlannak t nik. A felvétel utáni ritmikai
pontosítás (Quantize) el nye, hogy el ször meghallgathatja
az eredeti anyagot és lehet sége van csak a ritmikailag
pontatlan hangokat javítani.
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása esetén a
velet az összes sávra kijelölésre kerül.
(5) Nyomjon meg egy mez t a fels két sorban, hogy
kiválassza a TRACK EDIT funkciót.
Hogyha kiválasztotta a kívánt funkciót, majd editálta a
paraméter értékeket és nem elégedett az eredménnyel, ne
nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
(6) Válassza ki a módosítani kívánt sávot (sávokat).
(7) Válassza ki az editálás m velet tartományát ( FROM és
TO ).
A FROM és TO paraméterek lehet vé teszik, hogy
meghatározza az editálás pozíciókat (ütem/ütés/óra) a
módosítani kívánt sávon.
Példa: hogyha az 1-4 ütemet szeretné megváltoztatni a
kiválasztott sávon, adja meg az alábbi értékeket.
FROM: BAR= 0001
BEAT= 01
CPT= 000
TO: BAR= 0005
BEAT= 01
CPT= 000
(8) Határozza meg, hogy mit szeretne megváltoztatni és
hogyan: nyomja meg a paraméter mez k egyikét (a
FROM/TO szekciótól jobbra) és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy [DEC]/[INC] gombokat.
(9) Hagyja jóvá a m veletet az [EXECUTE] mez
megnyomásával.
(10) A [Back] mez megnyomásával visszatérhet a 16-sávos
Sequencer oldalra.
(11) Mentse a dalt.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.)
Ezt a beállítást csak akkor változtassa meg, hogyha az editálási
veletet a kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a
hangjegy tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne
a meghatározott TO/FROM id tartományon belül.
Ez a paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra.
TO NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása161
A hangjegy tartomány finom hangolása
A FROM NOTE (és valószín leg a TO NOTE ) beállítása
el tt döntse el, hogyan szeretné használni a hangjegy
kijelzést. Függ en a kiválasztott opciótól a FROM NOTE
elérése nem biztos, hogy lehetséges, ezért annak el re
történ beállítása id vesztegetés.
[EQUAL]: Csak a kiválasztott hang (hangjegy szám/
hangjegy szám) fog megváltozni. (A hang beállítható a TO
NOTE mez használatával.)
[UNEQUAL]: A kiválasztott hang kivételével az összes
hang megváltozik. (A hang beállítható a TO NOTE mez
használatával.)
[HIGHER]: Csak a kiválasztott hang feletti hangok
változnak meg. (A hang beállítható a THAN NOTE mez
használatával.)
[LOWER]: Csak a kiválasztott hang alatti hangok
változnak meg. (A hang beállítható a THAN NOTE mez
használatával.)
[INSIDE]: Csak a FROM NOTE és TO NOTE közötti
hangok változnak meg.
[OUTSIDE]: Csak a FROM NOTE alatti és TO NOTE
feletti hangok változnak meg.
TO NOTE: 69 (A4) [EQUAL]
Eredeti frázis
TO NOTE: 69 (A4) [UNEQUAL]
FROM NOTE: 72 (C5) [INSIDE]
TO NOTE: 76 (E5)
THAN NOTE: 72 (C5) [HIGHER]
FROM NOTE: 72 (C5) [OUTSIDE]
TO NOTE: 76 (E5)
THAN NOTE: 72 (C5) [LOWER]
RESOLUTION
(1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T, 1/64)
Ez a pereméter beállítja a Quantize funkció felbontását.
Minden esetben a felvételkor használt legrövidebb hangjegy
értéket állítsa be. Ellenkez esetben az adott part eltérésekkel
fog megszólalni, mivel a legrövidebb hangjegyek rossz
pozícióhoz igazodnak.
STRENGTH (0%~100%)
Ezzel a pereméterrel beállíthatja, hogy milyen precíz legyen a
ritmikai pontosítás. A 0% beállítási érték azt jelenti, hogy a
kiválasztott RESOLUTION érték nincs kijelölve ( 0%
pontosítás ), miközben a 100% azt jelenti, hogy az összes
hang elcsúsztatásra kerül a matematikailag pontos pozícióra.
El ször próbálja meg az 50% és 85% beállításokat, hogy
legalább az eredeti érzet egy részét biztosítsa. Hogyha az
eredmény nem elfogadható, ismételje meg a m veletet ugyan
azzal, vagy magasabb értékkel.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
ERASE
Az ERASE m velet lehet vé teszi, hogy függetlenül töröljön
adatot egy meghatározott ütem, ütés vagy id tartományon
belül vagy a teljes sávról (sávokról). Amikor a DATA TYPE
paramétert az ALL -ra állítja az ERASE m velet a törölt
adatok helyét szünetekkel tölti ki a megfelel hosszúságban,
így üres ütemek keletkeznek de a sáv adatok teljes
hosszúsága nem változik. Hogyha a törölt ütemeket
ténylegesen szeretné elt ntetni, használja a DELETE
funkciót, lásd az alábbiakban.
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül, kivéve a
MASTER sávot. A MASTER sáv csak izolálva választható ki
és csak izolálva editálható (lásd 170. oldal).
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
Erase NOTE From 2.1.0 To 4.1.0
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
162
A 16-sávos sequencer használata
DATA TYPE
Lehet vé teszi a törölni kívánt adat kiválasztását:
ALL: Az alábbiakban listázott összes paraméter.
Note: Csak a hangjegy üzenetek.
P.Bender: Pitch Bend adatok.
Control Change: Vezérl váltás üzenetek.
Prog. C: Program váltás üzenetek.
NRPN: Nem regisztrált paraméter szám üzenetek.
Ezek a GS/GM2 formátum paraméter vezérl funkciói,
melyek könnyebban használhatóak, mint a SysEx
üzenetek (de valójában ugyan azzal a funkcióval
rendelkeznek).
RPN: Regisztrált paraméter szám üzenetek. Ezek úgy
ködben, mint az NRPN üzenetek és a legtöbb GM- és
GM2-kompatíbilis hanggenerátor által használhatóak.
CAF: Channel Aftertouch üzenetek. Hogyha ezekre nincs
igazán szüksége, javasoljuk a törlésüket, mivel sok
memóriát foglalnak.
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ez a paraméter csak akkor jelenik meg, amikor a DATA TYPE
(lásd fent) paraméter a Note beállítást használja. Ezzel a
paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a hangjegy
tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne a
meghatározott FROM/TO id tartományon belül.
Ez a paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra. Lásd
továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt.
TO NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
FROM CC (0~127)
Ez a paraméter csak akkor jelenik meg, amikor a DATA TYPE
(lásd fent) paraméter beállítás eltér a Note beállítástól. Ezzel
a paraméterrel beállíthatja a control change számok vagy
értékek alsó határát, melyet módosítani szeretne a
meghatározott FROM/TO id tartományon belül.
Ez a paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra.
TO CC (0~127)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a control change számok
vagy értékek fels határát, melyet módosítani szeretne a
meghatározott FROM/TO id tartományon belül.
A beállítási tartomány finom hangolása
A TO NOTE (és valószín leg a FROM NOTE ) vagy a TO
CC (és valószín leg a FROM CC ), beállítása el tt döntse
el, hogyan szeretné használni a hangjegy vagy érték kijelzést.
Függ en a kiválasztott opciótól a FROM NOTE vagy FROM
CC elérése nem biztos, hogy lehetséges, ezért annak el re
történ beállítása id vesztegetés.
[EQUAL]: Csak a kiválasztott hangjegy vagy érték
változik meg.
(A hangjegy/ érték beállítható a TO NOTE/TO CC mez
használatával.)
[UNEQUAL]: A kiválasztott hang vagy érték kivételével az
összes hang és érték megváltozik. (A hangjegy/ érték
beállítható a TO NOTE/TO CC mez használatával.)
[HIGHER]: Csak a kiválasztott hang vagy érték feletti
hangok vagy értékek változnak meg. (A hangjegy/ érték
beállítható a THAN NOTE/THAN CC mez
használatával.)
[LOWER]: Csak a kiválasztott hang vagy érték alatti
hangok vagy értékek változnak meg. (A hangjegy/ érték
beállítható a THAN NOTE/THAN CC mez
használatával.)
[INSIDE]: Csak a FROM NOTE/ FROM CC és TO
NOTE/TO CC közötti hangjegyek vagy értékek fognak
megváltozni.
[OUTSIDE]: Csak a FROM NOTE/ FROM CC alatti és TO
NOTE/TO CC feletti hangjegyek vagy értékek fognak
megváltozni.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása
163
COPY
DELETE
A COPY funkció lehet vé teszi, hogy egy sávot átmásoljon
egy másikra, vagy egy illetve több sávot egy másik helyre. Az
utóbbi akkor hasznos, hogyha például egy refrént többször
kell megismételnie a dal végén, de nem szeretné végig
felvenni az ismétl
részek hangjait.
Ellentétben az ERASE funkcióval a DELETE funkció nem
csak az adatokat törli, hanem az ütemeket, ütéseket és/vagy
CPT egységeket is. Ezért a TO pozíció utáni adatok a sáv
(sávok) eleje felé tolódnak. Ez az oka annak, hogy nem
választhatja ki a törölni kívánt adat típust.
Törlés From 2.1.0 To 4.1.0
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
SRC TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja a sávot, melynek adatait másolni szeretné.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Itt határozhatja meg a CPT pozíciót a
másolni kívánt sáv elejére. Tartsa meg az alap beállítást,
hogyha az els ütem összes hangját másolni szeretné.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
COPY MODE (Replace, Mix)
Meghatározhatja az adatok másolásának módját:
•
REPLACE A kiválasztott FROM/TO tartomány felülírja a
cél sáv adatait a másolás tartományában.
Copy From 2.1.0 To 3.1.0 Into 4.1.0 SRC TRACK= 1/DST TRACK= 1
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
164
A 16-sávos sequencer használata
•
MIX A forrás sáv kiválasztott tartományának adatai,
hozzáadódnak a cél sáv adataihoz.
A REPLACE beállítás leginkább akkor hasznos, amikor
a DATA TYPE paraméter az ALL státuszban van, illetve
amikor egy adott üzenet halmazt (pl: moduláció adat)
szeretne felcserélni azonos típusú üzenetekre, egy adott
vezérl hatás tökéletes reprodukálásának érdekében.
A MIX beállítás akkor hasznos, hogyha adatokat
szeretne hozzáadni úgy, hogy a célhely eredeti adatai
érintetlenek maradnak. A DATA TYPE paraméterrel
kiválaszthatja a másolni kívánt adat típust.
Megjegyzés: A G-70 nem rendelkezik Undo funkcióval.
Javasoljuk, hogy a másolás el tt mentse a dalt a régi
verzió meg rzésének érdekében.
COPY TIMES (1~999)
Beállíthatja a létrehozni kívánt másolatok számát. A -as
érték beállítása annyit jelent, hogy három egymás utáni
másolat készül.
DATA TYPE
Lehet vé teszi a másolni kívánt adat kiválasztását:
ALL: Az alábbiakban listázott összes paraméter.
Megjegyzés: Csak a hangjegy üzenetek.
P.Bender: Pitch Bend adatok.
Control Change: Control change üzenetek.
Prog. C: Program váltás üzenetek.
NRPN: Nem regisztrált paraméter szám üzenetek.
Ezek a GS/GM2 formátum paraméter vezérl funkciói,
melyek könnyebban használhatóak, mint a SysEx
üzenetek (de valójában ugyan azzal a funkcióval
rendelkeznek).
RPN: Regisztrált paraméter szám üzenetek. Ezek úgy
ködben, mint az NRPN üzenetek és a legtöbb GM- és
GM2-kompatíbilis hanggenerátor által használhatóak.
CAF: Channel Aftertouch üzenetek.
Amikor a Note kerül kiválasztásra, megjelenik a FROM
NOTE és TO NOTE mez , melyek lehet vé teszik, hogy
beállítsa a másolni kívánt hangok alsó és fels határát. Lásd
továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt a 162.
oldalon).
DST TRACK
Itt választhatja ki azt a sávot, melyre másolni szeretné a
kiválasztott adatot. Hogyha az SRC TRACK paramétert az
ALL -ra állítja a DST TRACK beállítás nem változtatható
meg.
INTO
Annak az ütemnek, ütésnek és CPT értéknek a pozícióját
állíthatja be, melyre a forrás sáv els adata másolásra kerül.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok átmásolásához.
Megjegyzés: Az egység lehet vé teszi hogy a 10-es sávról
(egyezményes dob sáv) adatokat másoljon egy melódia
sávra és fordítva. Ez csak akkor hasznos, hogyha kijelöl egy
dob szette a kiválasztott cél (DST) sávra. A dob sáv
meglehet sen furcsán hangzik, hogyha például egy zongora
hangszínt szólaltat meg (a zongora part pedig nem megfelel
a dobolásra).
INSERT
Az INSERT m velet lehet vé teszi, hogy beillesszen egy üres
tartományt és így a FROM pozíció után elhelyezked
adatokat a dal vége felé csúsztassa el (ez pontos ellentéte a
DELETE m veletnek).
Ezeket a beillesztett üres ütemeket aztán feltöltheti
adatokkal a COPY funkcióval vagy új frázisok rögzítésével
erre a tartományra (pl:PUNCH IN/OUT felvétel). (163. oldal).
Megjegyzés: Ez a funkció nem rendelkezik TO pozíció
beállítással. Helyette a beillesztés hosszúságát kell
meghatároznia a FOR érték segítségével.
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
FOR
Határozza meg, hogy hány ütemet, ütést és CPT-t szeretne
beilleszteni.
•
BAR, BEAT, CPT Lásd a fentiekben.
TIME SIGNATURE
If TRACK= ALL , Ezeknek a mez knek a használatával,
beállíthatja az új ütemek ütem mutatóját (1~32 & 2, 4, 8, 16).
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása165
TRANSPOSE
•
•
Ezzel a m velettel a kiválasztott sáv adatait transzponálhatja
(természetesen csak a hangjegy adatok kerülnek
transzponálásra).
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az transzponálni kívánt sávot. Az ALL
kiválasztása esetén a m velet az összes sávra kijelölésre
kerül. Amikor az [EQUAL] opcióval használja a TRANSPOSE
velet a dob sávokra is használható. Ez lehet vé teszi,
hogy például kiválasszon egy másik perg vagy lábdob
hangszínt. A legtöbb dob szett legalább két perg t ajánl fel,
az egyik a 38 (D2) hangjegyszámra van kijelölve, a másik
pedig a 40 (E2) hangjegy számra. A FROM NOTE= 38
megadásához, nyomja meg az [EQUAL] mez t és válassza ki
a -es számot, így a D2 perg t az E2 perg re változtathatja
meg.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
VALUE (–127~0~127)
Itt állíthatja be a transzponálás mértékét félhang léptékben.
Hogyha egy
részt transzponálni szeretne egy
részre,
adja meg a -es számot.. Észre fogja venni, hogy a m velet
lehet vé teszi a legmagasabb elérhet MIDI hang
transzponálását a legalacsonyabbra (és fordítva).
Figyelmeztetés: A
reprezentálja a MIDI standard (és a
16-sávos sequencer) által kezelhet legalacsonyabb hangot,
míg a 127 a legmagasabbat. Hogyha például a 127 kerül
kiválasztásra a 74 (D5) hangjegy számra az eredményezett
hangjegy szám a 201 lenne, ami nem lehetséges. Ezért a
sequencer annyiszor von ki tizenkett t ( 12 ) a kétszázegyb l
201 ), amíg az eredmény kevesebb vagy egyenl lesz
127 -el, így használja a 117 -es értéket ebben a példában.
Ez történik az összes olyan hangjeggyel, melyek egyébként a
érték alá vagy a 127 -es érték fölé esnének.
Megjegyzés: Legyen körültekint , amikor a TRANSPOSE
veletet egy dob sávra jelöli ki (Track 10 vagy bármelyik
egyéb sáv, ami dob szettet használ). Ezzel drámai változást
hozhat létre a ritmus szekcióban (pl: a konga szólaltatja meg
a lábdobot).
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a
hangjegy tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne
a meghatározott TO/FROM id tartományon belül. Ez a
paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra. A hat
gomb ikonnak kapcsolatos részleteket A beállítási tartomány
finom hangolása részben a 162. oldalon találhat.
TO NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
166
A 16-sávos sequencer használata
CHANGE VELO
A CHANGE VELO funkció lehet vé teszi a dinamika
velocity ) egy adott sávra vagy dal részletre. A velocity
értékek növelésével a kérdéses hangok hangosabbak és
fényesebbek lesznek, míg az értékek csökkentésével
ellentétes hatás érhet el. Akkor használja ezt a funkciót,
hogyha a ritmikával elégedett de szeretné, hogy a hangzás
fényesebb/hangosabb vagy puhább/ halkabb legyen.
Eldöntheti, hogy egy rögzített velocity értéket ( BIAS )
szeretne hozzáadni/ levonni, vagy arányosan megváltoztatni
MAGNIFY ) azokat..
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
BIAS (–99~99)
A BIAS paraméterrel beállíthatja a velocity értékek
változásának mértékét. Válasszon pozitív értéket a velocity
növeléséhez (az érték hozzáadódik a befolyásolt hangok
velocity értékéhez) vagy negatív értéket a velocity
csökkentéséhez (ez az érték kivonásra kerül a befolyásolt
hangok velocity értékébe l). Válassza a
értéket, hogyha a
MAGNIFY paraméterrel szeretne inkább dolgozni (lásd az
alábbiakban).
Ez a paraméter f leg a velocity által történ hangszín
váltáshoz hasznos: az átfogó velocity kis mértékben történ
növelése vagy csökkentése lehet vé teszi, hogy az összes
hangot eltolja egy másik hangszínre.
Megjegyzés: Még a legmagasabb pozitív vagy negatív érték
beállítása esetén sem mehet
alá vagy 127 fölé.
Magyarázat a
érték beállításához: ez az érték jelzi egy
adott hang végét (note-off). Ezzel szemben a 127 a MIDI
standard által használható legmagasabb velocity érték. A
magas pozitív értékek hozzáadásának eredménye, hogy az
összes hang a 127 -es értéken fog megszólalni.
MAGNIFY (0~200%)
Ez a paraméter hasonlóan m ködik egy Compander
effekthez (egy dinamika processzor, amely egyszerre
viselkedik kompresszorként és expanderként), habár ez MIDI
adatokat processzál: egy 100% feletti érték kiválasztásával
növekszik a különbség az alacsony és magas velocity értékek
között a meghatározott tartományban. A 64 alatti értékek
csökkennek, míg a 64 felettiek növekednek. Ennek
eredményeként a pianissimo és fortissimo közötti különbség
még hangsúlyosabb lesz. A 100% alatti MAGNIFY
értékeknek ellentétes a hatása. Ezek az értékek a velocity-t
egy képzeletbeli 64 -es közép érték felé tolják, ami csökkenti
a játék dinamikát.
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a
hangjegy tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne
a meghatározott TO/FROM id tartományon belül.
Ez a paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra. A hat
gomb ikonnak kapcsolatos részleteket A beállítási tartomány
finom hangolása részben a 162. oldalon találhat.
TO NOTE (0 C~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása
CHANGE GATE TIME
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy módosítsa a hangok
hosszúságát a kiválasztott id (FROM/TO) és hang
(FROM/TO NOTE) tartományban. Javasoljuk, hogy csak
abban az esetben használja ezt a paramétert, hogyha a
hangok hirtelen túl hosszúnak t nnek, amikor kijelöl egy
másik hangszínt a kérdéses sávra. A hangok hosszúságának
megjelenítése itt nem lehetséges, így az adatok editálása
kissé esetlegessé válik. Használja a MICRO EDIT
környezetet az egyes független hangok hosszúságának
megváltoztatásához.
167
BIAS (CPT) (–4800~4800)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hang hosszúság (vagy
kapu id gate time ) megváltoztatásának mértékét a
kiválasztott hangokra. Az -es a legrövidebb beállítható
GATE TIME érték (az összes dob hangra használatos), így
amennyiben egy meghatározott id tartományban az -es
GATE TIME értékkel rendelkez hangokra a 1000 érték
kerül kiválasztásra, az érték változatlan marad.
MAGNIFY (0~200%)
Ellentétben a BIAS paraméterrel, inkább ezt a paramétert
használja, hogy arányos változásokat idézzen el a GATE
TIME értékek befolyásolásához. A 100% alatti értékek
csökkentik a hosszúságot, míg a 100% feletti értékeke
növelik azt. Válassza a 100% értéket, hogyha a BIAS(CPT)
paraméterrel szeretne inkább dolgozni (lásd az alábbiakban).
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
Hogyha egy hosszú lecsengéssel rendelkez hangszínt
választ a CHANGE GATE TIME paraméter segít abban, hogy
a hangokat a megfelel hosszúságra szabja, elkerülve ezzel a
túllógásokat.
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
MERGE
Ezzel a paraméterrel két sáv adatait kombinálhatja. A
kombinált verzió a cél sávon lesz megtalálható (DTS).
Ügyeljen, hogy az összes adat azonos MIDI csatornát fog
használni. Ezért a forrás SRC sáv alkalmas lesz egy új part
rögzítésére.
SRC TRACK (1~16)
Lehet vé teszi, hogy kiválasszon egy sávot, melynek adatai
hozzáadásra kerülnek a cél sáv ( DST ) adataihoz.
DST TRACK (1~16, kivéve a forrásként “SRC” kiválasztott
sáv))
Ezzel a paraméterrel meghatározhatja azt a sávot, amely az
eredeti és forrás sáv kombinált adatait tartalmazni fogja.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
168
A 16-sávos sequencer használata
variáció szintet. A TO érték CC00= 0 biztosítja a GM
kompatibilitást, mivel ez a standard (szemben a GM2
vagy GS rendszerekkel) nem támogatja a hangszín
variációkat. Válassza a --- lehet séget, hogyha nem
szeretné megváltoztatni az aktuális beállításokat.
GLOBAL CHANGE
Ez a funkció lehet vé teszi, bizonyos beállítások gyors
megváltoztatását. A változások minden esetben a teljes sávra
érvényesek (csak néhány ütemre nem használhatja a
GLOBAL CHANGE paramétert). Ez a paraméter az SMF-ok
esetében különösen jól alkalmazható az alábbi megoldásokra:
•
•
A hangszín listában (lásd Parameter Reference füzet) láthatja,
hogy a hangszínek többnyire variációk. Hogyha tanulmányozza
az 1596 hangszínt tartalmazó listát, látni fogja, hogy a CC00
esetében a legnépszer bb érték a -as. Hogyha bármelyik
CC00 értéket a -asra szeretné beállítani, a FROM
paraméterre válassza a CC00=ALL lehet séget a TO
paraméterre pedig a CC00=8 értéket. Hogyha az összes
el forduló CC00 -as értéket egy másik értékre szeretné
beállítani (pl: 16 ), a FROM paraméterre válassza a -as
értéket, míg a TO paraméterre a 16 -os értéket.
•
A régebbi SMF-ok frissítése a G-70 új hangszíneinek
kihasználása érdekében.
A Reverb és/vagy Chorus Send értékek átfogó
megváltoztatása, ami nagyon kényelmes abban az
esetben, amikor az effekt hatást hirtelen túl soknak vagy
túl kevésnek érzi.
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
INIT VALUE
Hogyha megnyomja ezt a mez t, az oldal összes értékét
visszaállíthatja az alap beállításokra. Észre fogja venni, hogy
ezen az oldalon kétféle változtatást hozhat létre. FROM/TO
és INC/DEC.
FROM/TO
Adja meg az eredeti adat értéket (a kiválasztott sáv (sávok)
által éppen használatban lév érték a FROM hasábban. A TO
számára, határozza meg az új értéket, melyre a FROM
értéket szeretné felcserélni. Ezeket nevezzük abszolút
változásoknak: nincs érték hozzáadás vagy érték levonás,
hanem a régi értékeket új értékekre cseréli. Ez a rendszer
csak olyan üzenetekre elérhet , melyek lehet vé teszik a
hangszínek vagy hangszín bankok kiválasztását,
nevezetesen:
• CC00 (---, 0~127, ALL) Ezt a vezérl váltást nevezzük
MSB bank select üzenetnek. Ez lehet vé teszi, hogy
kiválassza egy hangszín címzés f hangját (Capital Tone,
válassza a
értéket), amennyiben nem kíván
variációkat használni vagy kiválasztani egy másik
•
Megjegyzés: Hogyha egy el
leg installált, opcionális
SRX b vít kártyáról szeretne egy hangszínt használni,
állítsa a CC00 93 értéket, majd lapozzon a 227. oldalra.
CC32 (---, 0~127, ALL) Ezt a vezérl váltást nevezzük
LSB bank select üzenetnek. Válassza a --lehet séget, hogyha nem szeretné megváltoztatni az
aktuális beállításokat.
Megjegyzés: Hogyha SRX b vít kártya hangszíneket
szeretne elérni, válassza a CC00 számára a 93 -as
értéket, majd a CC32 számára a kívánt hangszín csoport
eléréséhez szükséges értéket.
Részletek a 227. oldalon találhatóak.
PC (---, 1~128, ALL) Ezzel a paraméterrel egy hangszín
címzését (program váltás számát) változtathatja meg (pl:
az -esr l a -esre). Válassza a --- lehet séget,
hogyha nem szeretné megváltoztatni az aktuális
beállításokat.
INC/DEC
Ezek úgy nevezett relatív változások: az itt beállított pozitív
és negatív értékek hozzáadódnak a kiválasztott sáv (sávok)
eredeti értékeihez vagy levonódnak azokból. Akkor használja
ezeket a mez ket, hogyha növelni vagy csökkenteni szeretné
a létez értékeket a teljes kiválasztott sávra (sávokra).
• Volume, Expression, Panpot, Reverb, Chorus ( 127~
127) Ezek a paraméterek lehet vé teszik, hogy
hozzáadjon (+) vagy levonjon (-) egy adott értéket az
aktuális Volume, Expression, Pan, Reverb Send vagy
Chorus Send értékekhez/ értékekb l. Ez egy kényelmes
megoldás, amikor a felvett valós idej változtatások túl
magasnak vagy túl alacsonynak bizonyulnak.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Itt határozhatja
meg az editálni kívánt utolsó ütem pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
SHIFT CLOCK
A SHIFT CLOCK paraméter lehet vé teszi, hogy a
kiválasztott FROM/TO tartományon belüli hangokat eltolja. Ez
két dologra használható:
•
Kijavíthatja a lassabb felfutással rendelkez lassú
hangokat.
A SHIFT CLOCK paramétert valószín leg akkor fogja
használni, miután egy sávra kijelölt egy hallhatóan lassabb
felfutással rendelkez hangszínt, összehasonlítva a kérdéses
part felvételekor használt hangszín felfutásával. Ezt a technikát
gyakran használják a pop zenében, amikor tizenhatodokat
haszáló vonós arpeggio-kat szólaltatnak meg egy lassú pad
hangszínnel. Ahelyett, hogy a hangjegyek matematikailag a
megfelel id pontban indulnának (2-1-0), eltolhatja azokat balra
(1-4-115) úgy, hogy a hang felfutásának legmagasabb szintje
elérje e következ ütést.
Eredeti pozíció ( (lassú
felfutás, id elcsúszás)
•
169
Shift= 5 (az id nem csúszik el)
A MIDI úton felvett pontatlanul megszólaló hangok
javítása a Quantize funkció használata nélkül.
Használhat küls sequencer-t is a dalok alapanyagának
biztosításához. Az ilyen részletek MIDI úton történ felvétele
egy kis mérték késést eredményezhet (pl: 5CPT). Hogyha ez
nem elfogadható, használja a SHIFT CLOCK paramétert, hogy
a felvett adatokat kissé balra tolja (válassza ki -5 értéket).
Ezzel kiküszöbölheti, hogy az adatok elcsússzanak egymástól.
DATA TYPE
Lehet vé teszi az elcsúsztatni kívánt adat kiválasztását:
ALL: Az alábbiakban listázott összes paraméter.
Megjegyzés: Csak a hangjegy üzenetek.
P.Bender: Pitch Bend adatok.
Control Change: Control change üzenetek.
Prog. C: Program váltás üzenetek.
NRPN: Nem regisztrált paraméter szám üzenetek.
Ezek a GS/GM2 formátum paraméter vezérl funkciói,
melyek könnyebban használhatóak, mint a SysEx
üzenetek (de valójában ugyan azzal a funkcióval
rendelkeznek).
RPN: Regisztrált paraméter szám üzenetek. Ezek úgy
ködben, mint az NRPN üzenetek és a legtöbb GM- és
GM2-kompatíbilis hanggenerátor által használhatóak.
CAF: Channel Aftertouch üzenetek.
Amikor a Note kerül kiválasztásra, megjelenik a FROM
NOTE és TO NOTE mez , melyek lehet vé teszik, hogy
beállítsa a másolni kívánt hangok alsó és fels határát. Lásd
továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt a 162.
oldalon).
VALUE (CPT) (–4800~4800)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangok elcsúsztatásának
mértékét. At érték CPT egységekre vonatkozik (egy CPT=
TRACK (ALL, 1~16)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
1/120 ). Az els ütem els ütésén lév hangok nem
tolhatóak balra, mivel ezáltal egy nulladik ütemre csúsznának
át ezek a hangokat, ami természetesen nem létezik.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy dal utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Az elérhet ütések
száma függ a kiválasztott tartomány ütem mutatójától.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
170
A 16-sávos sequencer használata
TRACK XCHANGE
(3) Nyomja meg a [MASTER TRACK] mez t a jobb oldali
oszlopban.
A TRACK EXCHANGE m velet lehet vé teszi, hogy a forrás
sáv (balra) adatait elmozdítsa a cél sávra (jobbra) és ugyan
akkor a cél sáv adatait pedig a forrás sávra.
TRACK (1~16)
Itt választhatja ki a felcserélni kívánt els sávot.
Természetesen az ALL opció itt nem áll rendelkezésre.
TRACK (1~16)
Itt választhatja ki a felcserélni kívánt második sávot.
Természetesen az ALL opció itt nem áll rendelkezésre. Ez a
sáv nem állítható be ugyan arra a számra, mint a fenti.
Megjegyzés: Ügyeljen, amikor a dob sávot csréli fel egy
melódia sávra. Elképzelhet , hogy ennek eredménye nem
felel meg az elképzeléseinek.
A Master sáv editálása (Master
Track)
A G-70 sequencer-e használ egy MASTER sávot az egyes
dalokban. Ez a sáv szolgál az ütem mutató és tempó
rögzítésére, valamint az összes dal sávra kijelölt általános
SysExIt üzenetek rögzítésére.
Megjegyzés: A MASTER sáv csak létez dalok esetében
editálható, ezért el
leg rögzítsen vagy töltsön be egy dalt.
(1) Hogyha szükséges válasszon ki egy (másik) dalt.
Ez nem szükséges abban az esetben, hogyha az éppen felvett
vagy lejátszott dalt szeretné editálni. A dalok betöltésével
kapcsolatos részleteket lásd a Munka a Song Finder
funkcióval részben a 140. vagy 38. oldalon.
(2) Nyomja meg a [16-TRACK SEQUENCER] gombot.
Ez az oldal listázza a MASTER sávon megtalálható összes
eseményt. Ezen az oldalon módosíthatja és törölheti a meglév
adatokat, illetve hiányzó, új adatokat adhat hozzá.
A nem kívánt meglepetések elkerülése érdekében a
MASTER sáv editálása el tt mentse a kiválasztott
dalt.
Megjegyzés: Az oldal elhagyásához, nyomja meg a
[Back] mez t (a sequencer f oldalra tér vissza) vagy az
[EXIT] gombot (a G-70 f oldalra tér vissza).
A létez események editálása
Az egyes SMF-ok MASTER sávjai minden esetben tartalmazzák az
alábbi információkat:
Tempo: Ezzel beállíthatja az 1-01-000-nál található
tempó váltás Tempo Change értéket. Ez nem törölhet .
Time signature: Ezzel beállíthatja az 1-01-000-nál
található ütem mutató váltás Beat Change értéket. Ez
nem törölhet .
SysEx: A SysEx bejegyzés közvetlenül a dal elején
található. Ez informálja a hangforrást, hogy milyen
formátum van használatban, valamint az effekt processzor
beállításokat (típus, paraméter) stb.
Song length: Az End of Data érték hivatkozik az utolsó
esemény pozíciójára (amely bármelyik sávon helyet
kaphat) és ebb l következ en az adott dal végére. Ez az
érték manuálisan nem editálható. A dal azonban
kib víthat további adatok rögzítésével vagy üres ütemek
beillesztésével (lásd 164. oldal).
A MASTER sávon található információk megváltoztatásához,
végezze el az alábbiakat:
Az alábbi képerny jelenik meg:
(1) Használja a [ ][ ] gombokat vagy a [DATA/ENTRY]
tárcsát, hogy kiválassza az editálni kívánt lista
bejegyzést.
A kiválasztott paraméter neve megjelenik a kijelz jobb fels
sarkában.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása171
(2)
Nyomja meg a DATA ENTRY [ ] gombot, hogy kiválassza az
(els ) értéket.
(3) Módosítsa az értéket:
• Forgassa a [DATA/ENTRY] tárcsát. vagy
• Állítsa be az értéket az [DEC]/ [INC] gombokkal.
vagy
•
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja
a képerny re a NUMERIC PAD-ot az érték
megadásához.
Hogyha a NUMERIC PAD-ot szeretné használni, végezze el az
alábbiakat:
•
•
•
Nyomja meg a [Delete] mez t, hogy törölje az éppen
megjelenített számot.
Nyomja meg a [+10%] vagy [ 10%] mez ket, hogy
növelje vagy csökkentse az aktuális értéket 10%-al.
Nyomja meg az [ENTER]-t az érték jóváhagyásához.
vagy
Nyomja meg a [CLOSE] mez t a NUMERIC PAD
bezárásához az érték megváltoztatása nélkül.
A megváltoztatható paraméterek:
Tempo Change (BPM)
(20~250) A dal tempóját határozza meg. Amennyiben
szükséges megadhat tempó váltásokat is, bárhol az adott
dalon belül.
Ez valós id ben is elvégezhet ( a TEMPO REC SW
paraméter használatával). Lásd 156. oldal.
Beat Change (Numerator/Denominator)
(Numerator: 1~32/Denominator: 2, 4, 8, 16) A dal ütem
mutatóját határozza meg. Amennyiben szükséges megadhat
ütem mutató váltásokat is, bárhol az adott dalon belül.
Hogyha el ször nyomja meg a [ ] gombot, meghatározhatja
a numerátort (az ütések számát egy ütemen belül). A mez
ismételt megnyomásával meghatározhatja a denominátort (az
egyes ütések hangjegy értékét).
SysEx
Hogyha egy SysEx vonal kiválasztását követ en megnyomja a [ ]
gombot, az alábbihoz hasonló képerny jelenik meg:
Használja a [ ][ ] gombokat, hogy kiválasszon egy byte-ot (egy
szám párt) az aktuális sorban és a [ ][ ] gombokat a sor váltáshoz.
A “SysEx” olyan üzenetekre hivatkozik, melyeket csak a
G-70 (vagy egyéb GS kompatíbilis hang forrás) képes
kezelni. Az értékek megváltoztatásához, el ször meg kell
ismernie a SysEX üzenetek célját és felépítését.
Az alábbiakban némi segítséget adunk ehhez:
•
A SysEx üzenetek általában megtalálhatóak az egységek
használati utasításában. Hogyha mégse, kérjen egy másolatot
az egység forgalmazójától.
•
A SysEx üzenetek hexadecimális formátumban vannak
megadva ezért az [A]~[F] mez k számokként vannak
figyelembe véve. (A Hexadecimal jelentése, hogy az egyes
csoportok 16 különböz számot tartalmaznak a 10 helyett.
A hexadecimális lejegyzés alapján a 41 es szám
reprezentálja a decimális lejegyzés 66 -os számát [(4 x 16) +
(2 x 1)].
•
A SysEx üzenetek lejegyzése mindig az F0 értékkel indulnak
és az F7 értékkel fejez dnek be.
•
Néhány gyártó (a Roland is) használ egy külön byte-t, amely
lehet vé teszi a SysEx üzenet helyességének ellen rzését. Ezt
a byte-ot benezzük checksum -nak. Hogyha nem tudja
kalkulálni ezt az értéket, nyomja meg az [AUTO SUM] gomb
ikont, hogy a G-70 adja meg azt.
Ez egy nagyon fontos lépés a Roland hanggenerátoroknál.
Hogyha a checksum hibás vagy hiányzik, a teljes üzenet üzenet
számsor visszautasításra kerül.
Megjegyzés: A checksum kalkulálása csak egy meghatározott
hosszúságú SysEx számsorra lehetséges (több mint 7 byte).
•
Használja a [0]~[9] és [A]~[F] mez ket, hogy megadja az értéket
a kiválasztott (fehér a kéken) byte-ra. (Az
bet jelenti a 11-es
számot, a
bet a 12-es számot, a
bet a 13-as számot, a
bet a 14-es számot, az
bet a 15-ös számot és végül az
bet a 16-os számot.)
•
Nyomja meg a [DELETE] mez t a kiválasztott byte törléséhez..
Az összes további byte egy pozícióval balra mozdul.
•
Nyomja meg az [INSERT] mez t, hogy a 00 értéket beillessze
az aktuális pozícióba. Az eredetileg kiválasztott byte és a
további byte-ok egy pozícióval jobbra mozdulnak. Ezután a
beilleszetett 00 értéket felcserélheti a kívánt értékre.
•
Nyomja meg a [SEND] mez t, hogy a SysEx számsort, annak
aktuális státuszában kiküldje a hanggenerátorra. Ez lehet vé
teszi, hogy ellen rizze az eredményt a jóváhagyás el tt.
•
Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a beállítások jóváhagyásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
172
A 16-sávos sequencer használata
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogyha a továbbiakban nem
szeretne SysEx üzeneteket használni.
Nyomja meg az [EXECUTE] vagy [CLOSE] mez t, hogy
visszatérjen a MASTER TRACK EDIT oldalra.
CREATE EVENT
Nyomja meg ezt a gomb ikont, hogyha új eseményt szeretne
hozzáadni a MASTER sávhoz. Az alábbi ablak jelenik meg:
•
Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen a 16-sávos
sequencer képerny re vagy tartson velünk
Egyéb editálás m veletek
Valószín leg észrevette a MASTER TRACK EDIT oldal jobb
oldalán látható mez ket. Ezek lehet vé teszik a MASTER sáv
események számának csökkentését vagy b vítését.
VIEW
Nyomja meg ezt a gombot, hogyha a MASTER sáv
események listája olyan hosszú, hogy a kívánt események
megkeresése nehézségekbe ütközik.
Az alábbi ablak jelenik meg:
•
•
•
Kapcsolja be a listában megjeleníteni kívánt események
gomb ikonjait (a kérdéses indikátornak zölden kell
világítania).
A [TEMPO] vonatkozik a tempó eseményekre, a [BEAT]
vonatkozik az üzem mutató váltásokra, a [SYSTEM
EXCLUSIVE] pedig a SysEx üzenetekre.
Az [ALL] megnyomásával az összes gomb ikont
bekapcsolhatja, a [NONE] megnyomásával pedig az
összes gomb ikont kikapcsolhatja, ilyenkor a MASTER
TRACK EDIT lista csak az End of Data üzenetet jeleníti
meg.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások
kijelölése nélkül bezárja ezt az ablakot. Nyomja meg az
[EXECUTE] mez t, hogy a változtatások jóváhagyásával
zárja be ezt az ablakot.
•
•
Nyomja meg a hozzáadni kívánt eseményhez tartozó
gomb ikont.
A [TEMPO] vonatkozik a tempó eseményekre, a [BEAT]
vonatkozik az üzem mutató váltásokra, a [SYSTEM
EXCLUSIVE] pedig a SysEx üzenetekre.
Határozza meg, hogy az új esemény beillesztésének
helyét a [BAR] mez megnyomásával, majd a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg a [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
ERASE EVENT
•
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát, hogy kiválassza a
törölni kívánt eseményt.
Nyomja meg az [ERASE EVENT] mez t, hogy törölje a
•
kiválasztott eseményt.
Megjegyzés: Az 1-01-00 pozícióban található tempó és
ütem mutató események nem törölhet ek.
MOVE EVENT
Ezzel a funkcióval áthelyezhet egy vagy több eseményt.
• Válassza ki az áthelyezni kívánt eseményt. Több
esemény áthelyezésénél jó ötletnek látzsik a széria els
vagy utolsó eseményének kiválasztása.
Megjegyzés: Ennél a funkciónál kihasználhatja a VIEW
sz
el nyeit, hogy elkerülje az áthelyezni nem kívánt
események elmozdítását. Lásd VIEW a 172. oldalon.
Megjegyzés: Az 1-01-00 pozícióban található tempó és
ütem mutató események nem helyezhet ek át.
•
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
Az összes így kiválasztott esemény kék háttérrel jelenik meg.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Egy 16-sávos dal editálása173
•
Nyomja meg a [MOVE EVENT] gomb ikont. Az alábbi
ablak jelenik meg:
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová a kiválasztott csoport els eseményét
szeretné elmozdítani, majd adja meg a kívánt értéket az
egyes egységekre a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal.
•
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az esemény (események) áthelyezéséhez.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
COPY EVENT
Ezzel a funkcióval átmásolhat egy vagy több eseményt.
Használja a [PLACE EVENT] mez t, hogy a kívánt pozícióra
beillessze egy másolatát a kiválasztott eseményeknek.
PLACE EVENT
Ez a funkció nem elérhet , hogyha a sequencer clipboard már
tartalmaz a COPY EVENT funkcióval átmásolt eseményeket.
Biztonsági okokból, használja ezt a funkciót közvetlenül az
események másolását követ en.
Nyomja meg a [PLACE EVENT] gomb ikont. Az alábbi ablak
jelenik meg:
•
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová a kiválasztott csoport els eseményét
szeretné beilleszteni, majd adja meg a kívánt értéket az
egyes egységekre a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az esemény (események)
beillesztéséhez.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
Megjegyzés: A PLACE EVENT funkcióval beillesztett
események, hozzáaddnak az adott tartományban már
el forduló eseményekhez. A cél tartományban már létez
események nem tolódnak el a dal vége felé.
Megjegyzés: Ennél a funkciónál kihasználhatja a VIEW sz
el nyeit, hogy elkerülje a másolni nem kívánt események
elmozdítását. Lásd VIEW a 172. oldalon.
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
•
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
•
Az összes így kiválasztott esemény kék háttérrel jelenik meg.
Nyomja meg a [COPY EVENT] gomb ikont.
Az egyes új választások felülírják az el
alábbiakban.
eket. Lásd az
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
174
A 16-sávos sequencer használata
Dal adatok editálása a Microscope Edit funkcióval
Általános megjegyzések a MICRO EDIT-hez
Válassza ki ezt a módot, hogyha az egyébként tökéletes
SMF-nak csak apró részleteit szeretné módosítani.
Pozíció kijelzés
A G-70 sequencer az összes ismert zenei technikát és
fizikális hatást MIDI üzenetekké alakítja, hogy percízen
reprodukálja az éppen szimulált hangszer természetes
viselkedését. Minden egyes esemény egy adott id pontban
van jóváhagyva, ezért minden esemény rendelkezik egy
pozíció kijelzéssel (pl: 1-01-119 ). Az els szán vonatkozik az
ütemre, a második az ütésre, a harmadik pedig a CPT
pozícióra. A 4/4 ütem mutató esetén az egyes ütések 120
CPT egységre vannak felosztva. A korábbi példa valójában
azt jelenti, hogy az esemény közvetlenül a második ütés el tt
található.
Ebben a részben az összes üzenet fajtára az esemény szót
használjuk.
Egyszerre csak egy sáv editálható és jeleníthet meg. Ezért a
megjelenített események editálása el tt ellen rizze a TRACK
beállítást.
(1) Válasszon ki és töltsön be egy (másik) dalt.
Ez nem szükséges abban az esetben, hogyha az éppen felvett
vagy lejátszott dalt szeretné editálni. A dalok betöltésével
kapcsolatos részleteket lásd a Munka a Song Finder
funkcióval részben a 140. vagy 38. oldalon.
(2) Nyomja meg a [16-TRACK SEQUENCER] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Hangjegy események monitorozása
A 16-sávos sequencer képes megszólaltatni a kiválasztott
hangjegy eseményeket. Ez segítséget nyújt az editá lni
kívánt el fordulások azonosításához. Nyomja meg a
hangszóró ikont, hogy bekapcsolja ezt a monitor funkciót,
majd mozgassa a kurzort a megszólaltatni kívánt hangjegy
eseményre.
Megjegyzés: Olvassa el a megjegyzést a következ oldal (1).
pontja után.
VIEW
Nyomja meg ezt a gomb ikont, hogyha az események listája
olyan hosszú, hogy az editálni kívánt esemény megkeresése
nehézségekbe ütközik, illetve amikor csak egy meghatározott
esemény típust szeretne kiválasztani.
Az alábbi ablak jelenik meg:
(3) Nyomja meg a [MICRO EDIT] mez t a jobb oldali
oszlopban.
•
•
(4) Nyomja meg a [TRACK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy az editáláshoz használni kívánt sávot kiválassza.
(5) Nyomja meg a fehér mez t (az esemény lista), hogy a
[DATA/ENTRY] tárcsával és az [ ][ ] gombokkal
kiválassza az eseményeket.
•
Kapcsolja be a listában megjeleníteni kívánt események
gomb ikonjait (a kérdéses ikonoknak zölden kell
világítania). A [CONTROL CHANGE] magába foglalja a
bank választás üzeneteket is (CC00 és CC32), melyek a
hangszínek kiválasztásáért felelnek (együtt a program
váltás számokkal, melyek függetlenül kisz rhet ek).
Az [ALL] megnyomásával az összes gomb ikont
bekapcsolhatja, a [NONE] megnyomásával pedig az
összes gomb ikont kikapcsolhatja, ilyenkor a MICRO
EDIT lista csak az End of Data üzenetet jeleníti meg.
Nyomja meg a [CLOSE] gombot az ablak bezárásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Dal adatok editálása a Microscope Edit funkcióval 175
Általános eljárás
A kiválasztott sávon található információk
megváltoztatásához, végezze el az alábbiakat:
•
Nyomja meg a számozott gomb ikonokat, hogy
megadja a kívánt értéket. (Használja a [Delete]
mez t, hogy törölje az utoljára megadott számot.)
•
Nyomja meg a [+10%] vagy [ 10%] mez ket,
hogy növelje vagy csökkentse az aktuális értéket
10%-al.
Nyomja meg az [ENTER]-t az érték jóváhagyásához.
vagy
(1) Használja a [ ][ ] gombokat vagy a [DATA/ENTRY]
tárcsát, hogy kiválassza az editálni kívánt lista
bejegyzést.
A kiválasztott paraméter neve megjelenik a kijelz jobb fels
sarkában.
•
Miután kiválasztotta a hangjegy események teljes listáját,
nyomja meg és tartsa lenyomva a [DATA/ENTRY]
tárcsát, hogy megszólaltassa a hangjegyet (a hang a
[DATA/ENTRY] tárcsa lenyova tartásáig szól).
Hogyha egy másik esemény típus (control change,
aftertouch, program change stb.) kiválasztása után
megnyomja a [DATA/ENTRY] tárcsát az értéket a G-70
hanggenerátor a lejátszott következ hang eseményre
használja. Hogyha szeretné megváltoztatni ezt az
információt, válasszon ki egy másik el fordulást (egy
méásik értékkel), majd nyomja meg a ismét a
[DATA/ENTRY] tárcsát.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t a NUMERIC PAD
bezárásához az érték megváltoztatása nélkül.
(4) Nyomja meg a DATA ENTRY [ ] gombot, hogy
kiválassza és megváltoztassa a következ értéket.
(5) Amikor befelyezte, nyomja meg a [Back] mez t, hogy
visszatérjen a f sequencer oldalra, majd mentse a dalt.
A megváltoztatható paraméterek:
•
(2) Nyomja meg a DATA ENTRY [ ] gombot, hogy
kiválassza az (els ) értéket.
•
(3) Módosítsa az értéket:
• Forgassa a [DATA/ENTRY] tárcsát. vagy
• Állítsa be az értéket az [DEC]/ [INC] gombokkal.
vagy
•
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja
a képerny re a NUMERIC PAD-ot az érték
megadásához.
Hogyha a NUMERIC PAD-ot szeretné használni, végezze el az
alábbiakat:
•
•
•
•
Note (hangjegy) és velocity üzenetek Ezek az üzenetek
minden esetben párban szerepelnek (lásd a fenti (2).
pont illusztrációját). Az els érték ( Note Number 127
G9 ) hivatkozik magára a hangjegyre, míg a második
érték ( On Velocity 127 ) hivatkozik a velocity-re (játék
dinamika).
A MICRO EDIT oldal egy harmadik üzenet is hottáad ehhez a
párhoz ( 65535 ). Ez az üzenet írja le a kérdéses hang
hosszúságát. Erre az értékre elmlékezhet a TRACK EDIT
funkció kapcsán, ahol ugyan ezt Gate Time -nak neveztük.
Control Change Ezek az üzenetek általában
hozzáadnak valamit a megszólaló hangokhoz, mint
például moduláció, hanger változás, sztereó
pozícionálás A G-70 felismeri az összes elérhet
control change számot (CC00~127) és megjeleníti azok
hivatalos elnevezését, ahol lehetséges (nem minden
control change szám rendelkezik általánosan elfogadott
funkcióval). Az érték
és 127 között állítható be.
Program Change Ezek az üzenetek hangszínek
kiválasztására szolgálnak az aktuális bankból (1~128).
Pitch Bend Ezek az üzenetek ideiglenesen megváltoztatják a
lejátszott hangok hangmagasságát. A Pitch Bend üzenetek
lehetnek pozitívak (magasabb) vagy negatívak (alacsonyabb).
Beállítási tartomány: 128~128.
Poly Aftertouch Ezek hivatkoznak az Aftertouch
üzenetekre. Ilyeneket a G-70 nem hoz létre (helyettük
channel aftertouch üzeneteket használ). A G-70
hangforrása azonban felismeri ezeket. A Polyphonic
aftertouch és Channel aftertouch közötti különbség, hogy
míg az els egyetlen hangra vonatkotik, addig a második
az éppen megszólaló sáv összes hangjára.
Channel Aftertouch Lásd a fentiekben. Ezeket az
üzeneteket a G-70 billenty zete generálja.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
176
A 16-sávos sequencer használata
Események editálása
Egyéb editálás m veletek
Pitch Bend üzenetek editálása
A Pitch Bend üzenetek lehetnek pozitívak vagy negatívak (a
beállítási tartomány: 128~128). A
érték esetén a
megszólaló hangok hangmegassága nem módosul.
Hogyha a Pitch Bend el fordulás nem kerül visszaállításra a
értékre, a következ összes hang magassága nem kívánt
módon eltolodik.
A MICRO EDIT oldal jobb oldalán található mez k lehet vé
teszik, hogy csökkentse vagy növelje a kiválasztott sáv
eseményeinek számát.
Control change és aftertouch üzenetek editálása
Ezeket az üzeneteket (CC, Poly Aftertouch és Channel
Aftertouch) beállíthatja a kívánt értékre (0~127), amikor a
kapcsolódó hatásra szükség van ezeket szintén vissza kell
állítani a
értékre a nem kívánt meglepetések
elkerülésének érdekében.
A G-70 billenty zete nem hoz létre Poly Aftertouch
üzeneteket, de az egység hangforrása megérti azokat. A
Poly Aftertouch üzenetek mindig egy adott hangra
vonatkoznak. Ezért el ször tudatni kell a sequencer-el, hogy
melyik hangra vonatkozik az esemény: 0 (C ~ 127 (G9) .
Ezután határozza meg a kívánt Aftertouch értéket (0-127).
A hangjegy (Note) üzenetekr l
A fentiekben már említettük, hogy a Note üzenetek egy
hangjegy számból, egy velocity értékb l és egy Gate Time
értékb l tev dnek össze. A hangjegy számok tartománya: 0
(C
127 (G9) .
A Velocity üzenetek az
(nagyon halk) és 127 értékek
között állíthatóak be. A
érték nem adható meg, mivel ez
gyakorlatilag kikapcsolja a hangot.
Miután kiválasztotta a Gate Time bejegyzést a
[DATA/ENTRY] tárcsa megnyomására az alábbi ablak jelenik
meg:
CREATE EVENT
Nyomja meg ezt a gomb ikont, hogyha új eseményt szeretne
hozzáadni a kiválasztott sávhoz. Az alábbi ablak jelenik meg:
Hogyha a pozíció, melyre szeretne létrehozni egy eseményt,
már tartalmaz más eseményeket, az új esemény a meglév
esemény csoport végére kerül hozzáadásra.
•
Nyomja meg a hozzáadni kívánt eseményhez tartozó
gomb ikont.
Az alábbiakban a létrehozható események alap értékeit adjuk
meg:
Note:
Note Number : 60 C4
On Velocity: 100
Gate Time: 60
Control Change:
CC01 Moduláció, érték
Program Change*:
Program Change szám
Pitch Bend:
Poly Aftertouch:
Note Number : 60 C4
Poly Aftertouch érték:
Channel Aftertouch:
A hangjegy esemény maximális hosszúsága: 65,535 clock
A dob partok általában az -es gate Time értéket használják
az összes hangra. Például a 20 -as érték beállításának nincs
hallható hatása a hang hosszúságára nézve.
•
•
[*] A Control Change lehet vé teszi továbbá, hogy Bank
Select üzeneteket is beillesszen (CC00 és CC32). Ezeknek
az üzeneteknek a vonatkozó Program Change el tt kell
elhelyezkedni. A megfelel sorrend:
CC00
CC32
PC. Általában bölcsebb megoldás,
hogyha ezt a három értéket egymás utáni CPT pozíciókra
jelöli ki.
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová az új eseményét szeretné beilleszteni,
majd adja meg a kívánt értéket az egyes egységekre a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy az [DEC]/[INC]
gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az esemény (események)
hozzáadásához.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Dal adatok editálása a Microscope Edit funkcióval
ERASE EVENT
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát, hogy kiválassza a
•
törölni kívánt eseményt.
•
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
•
Nyomja meg az [ERASE EVENT] gomb ikont, hogy
törölje a kiválasztott eseményt.
MOVE EVENT
Ezzel a funkcióval áthelyezhet egy vagy több eseményt.
Megjegyzés: Hogyha a pozíció, melyre a kiválasztott
eseményt áthelyezi, már tartalmaz egyéb eseményeket, az
áthelyezett esemény a cél helyen már létez esemény
csoport
végére kerül.
Válassza ki az áthelyezni kívánt eseményt.
Megjegyzés: Ennél a funkciónál kihasználhatja a VIEW sz
el nyeit, hogy elkerülje az áthelyezni nem kívánt események
elmozdítását. Lásd VIEW a 174. oldalon.
Megjegyzés: Az 1-01-00 pozición elhelyezked események
nem mozgathatóak tovább balra.
•
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
Az összes így kiválasztott esemény kék háttérrel jelenik meg.
•
Nyomja meg a [MOVE EVENT] gomb ikont. Az alábbi
ablak jelenik meg:
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová a kiválasztott csoport els eseményét
szeretné elmozdítani, majd adja meg a kívánt értéket az
egyes egységekre a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az esemény (események)
áthelyezéséhez.
•
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
177
COPY EVENT
Ezzel a funkcióval átmásolhat egy vagy több eseményt.
Használja a [PLACE EVENT] mez t, hogy a kívánt pozícióra
beillessze egy másolatát a kiválasztott eseményeknek.
Megjegyzés: Ennél a funkciónál kihasználhatja a VIEW sz
el nyeit, hogy elkerülje a másolni nem kívánt események
elmozdítását. Lásd VIEW a 172. oldalon.
•
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
•
Az összes így kiválasztott esemény kék háttérrel jelenik meg.
Nyomja meg a [COPY EVENT] gomb ikont.
Az egyes új választások felülírják az el
eket.
PLACE EVENT
Ez a funkció nem elérhet , hogyha a sequencer clipboard már
tartalmaz a COPY EVENT funkcióval átmásolt eseményeket.
Biztonsági okokból, használja ezt a funkciót közvetlenül az
események másolását követ en.
Nyomja meg a [PLACE EVENT] gomb ikont. Az alábbi ablak
jelenik meg:
•
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová az els átmásolt esemény beillesztésre
kerül, majd adja meg a kívánt értéket az egyes
egységekre a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az új esemény (események)
hozzáadásához.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
Megjegyzés: A PLACE EVENT funkcióval beillesztett
események, hozzáadnak az adott tartományban már
el forduló eseményekhez. A cél tartományban már létez
események nem tolódnak el a dal vége felé.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
178
Stílusok programozása (Style Composer)
15. Stílusok programozása (Style Composer)
Koncepció
Looped pattern-ek és One-shot pattern-ek
Új stilusokat két féle módon hozhat létre:
A G-70 két féle pattern-t használ: loop diviziók és one-shot
diviziók.
•
•
Új kiséretek létrehozásával (179. oldal).
Meglév stilusok editálásával. Ez a megoldás
megkívánja, hogy az adott stilust el ször átmásolja, majd
módosítsa a kívánt beállításokat és hangokat
(185.oldal).
Pattern-ek (Divisions)
A stilusok rövid szekvenciák vagy más néven pattern-ek
(négy vagy nyolc ütemes), melyeket valós id ben is
kiválaszthat. Hogyha már dolgozott dobgéppel vagy groove
box-al, a pattern koncepció már ismer s lehet. A pattern
alapú kiséretek általában az alábbi egységekb l épülnek fel:
•
Az alap groove (pl: a dal alapjául szolgáló ritmus).
•
Az alap groove különböz alternatívái érdekessé teszik a
kíséretet, létrehozva különböz zenei fokozásokat és
variációkat .
Fill-In-ek, melyek felvezetik egy új rész kezdetét.
•
•
Egy bevezetés (intro) és lezárás szekció (ending).
Négy vagy nyolc pattern programozása egy három perces dalra
általában elegend . Használja ezeket a dal számára megfelel
sorrendben.
A G-70 lehet vé teszi, hogy 54 különböz pattern-t
programozzon stílusonként, melyek közül néhány kiválasztható
a kijelölt gombokkal (MAIN [1]~[4], stb.). Bizonyos pattern-ek
kiválaszthatóak a billenty zet akkord felismerés tartományában
leütött akkordok segítségével (dúr, moll, szeptim).
Sávok (Tracks)
Egy dobgéppel ellentétben a stilus (Style) nemcsak a ritmus
part-ot tartalmazza (dobok & üt sök), hanem dallam kiséretet
is, mint például zongora, gitár, basszus és vonósok stb. Ezért
használnak a stilusok sávokat nyolcat, hogy precízek
legyünk. Lásd továbbá az Arranger part-ok részt a 74.
oldalon.
A part-ok kijelölése a sávokra rögzített. Pl. az AccDrums part
nem jelölhet ki a 6-os sávra (Track 6).
Az AccDrums part általában az els sávban, míg az Abass
part általában a második sávra kerül kijelölésre. Ennek az
oka, hogy a programozók és muzsikusok a felvételt általában
a ritmus szekció rögzítésével kezdik.
Természetesen erre a szabályra vannak kivételek is, ezért
kezdje a felvételt azzal a part-tal, amely leginkább
megkönnyíti a stílus programozását.
Megjegyzés: Összesen hat (dallam) ACC part áll
rendelkezésre, de a legtöbb stílus csak két vagy három
dallam kíséretet használ. A legtöbb esetben a kevesebb
jelenti a többet, ezért ne programozzon hat melódia part-ot
csak azért, mert a G-70 lehet vé teszi. Hogyha figyelmesen
hallgat egy CD-t, felfedezheti, hogy egy adott dal nem azért
szól nagyot , mert egyszerre sok hangszer játszik, hanem
azért, mert a jó hangok jó id ben szólalnak meg.
Loop diviziók
A Loop diviziók olyan kiséretek, melyek egy következ divizió
kiválasztásáig vagy a [START/STOP] gombbal történ
Arranger lejátszás megállításáig, ismétl
en szólalnak meg.
A G-70 négy programozható loop diviziót ajánl fel (MAIN
[1]~[4]). A loop diviziók nem választanak ki automatikusan
más diviziókat, amikor befejez dnek (mivel ezek sohasem
fejez dnek be): a loop diviziók addig ismétl dnek, amig Ön
kiválaszt egy másik diviziót .
One-shot diviziók
A one-shot pattern-ek (vagy diviziók ) csak egyszer szólalnak
meg, majd automatikusan kiválasztanak egy loop diviziót vagy
megállítják az Arranger t. A G-70 az alábbi one-shot
diviziókat használja: INTRO [1]~4, FILL UP [1]~[3], FILL
DOWN [1]~[3] és ENDING [1]~[4].
A divízió típus meghatározza, hogy a vonatkozó sávok
hogyan kerülnek lejátszásra. Egy loop pattern bármelyik olyan
sávja, amely rövidebb, mint egy másik sáv, a leghosszabb
sáv befejezéséig ismétl dik. Azután egy új ciklus kezd dik. Az
alábbiakban bemutatjuk hogyan használhatja ki ennek
el nyeit: hogyha a dobok ugyan azokat a hangokat játsszák
négy ütemen keresztül, miközben a ritmus gitárnak vagy a
zongorának négy ütemre van szüksége egy ciklus
befejezéséhez, elegend egy dob ütem rögzítése mivel ez
automatikusan ismétl dik a leghosszabb sáv végéig.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Stílusok azonnali felvétele 179
Stílusok azonnali felvétele
A RAM memória törlése (Initialize Style)
Fontos megjegyzések
El ször törölnie kell a G-70 Style RAM memóriáját, mivel ez
nem üres, amikor kiválassza a STYLE COMPOSER-t.
A stílus felvétel és editálás a G-70 Style RAM memóriájában történik.
Amikor egy stílus felvételét és editálását követ en elhagyja a Style
Composer módot (az [EXIT]gomb megnyomásával), a kijelz
figyelmeztet az aktuális stílus mentésére. Hogyha ezt még nem tette
meg, jó hasznát veheti ennek a biztonsági rendszernek.
Nyomja meg a [YES] mez t a stílus mentéséhez (részletek a
184. oldalon) vagy a [NO] mez t, hogyha nem kívánja
menteni a stílust.
A Style Composer elindítása
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Nyomja meg a [STYLE COMPOSER] mez t.
(3) Nyomja meg a [INITIALIZE STYLE] mez t a jobb oldali
oszlopban.
A készülék figyelmeztet, hogy az [EXECUTE] megnyomásának
(lásd az alábbiakban) visszavonhatatlan következményei
lehetnek.
Hogyha szeretné elmenteni a korábbi dalt, lapozzon a 184.
oldalon található A dal mentése részre.
(4) Hogyha szeretné, hogy a G-70 beállítsa a megfelel
hangszíneket, nyomja meg a TEMPLATES mez k
egyikét.
Az alábbi lehet ségek állnak rendelkezésére:
ORCHESTR: Nagyzenekari hangszínek kiválasztása,
klasszikus m vekhez vagy filmzenéhez.
BAROQUE: Barokk zenéhez használatos
hangszerek kiválasztása.
ROCK: Rock zenében használatos hangszínek
kiválasztása..
FOLK: Népzenében használatos hangszínek
kiválasztása..
COUNTRY: Country zenében használatos
hangszínek kiválasztása.
ELECTRONIC: Dance zenében használatos
hangszínek kiválasztása..
POP: Pop zenében használatos hangszínek
kiválasztása.
JAZZ: Jazz zenekarok által használt hangszínek
kiválasztása.
ETHNIC: Világ zenében használatos hangszínek
kiválasztása..
Hogyha önállóan szeretne mindent beállítani ,
ugorjon a Saját beállítások létrehozása részre, lásd az
alábbiakban.
Time signature
Az els sáv felvétele el tt, határozza meg a kíséret ütem
mutatóját. Válassza a 4/ 4-es ütem mutatót a 8- vagy 16 ütést
tartalmazó pattern-ekre, a 3/4-es ütem mutatót a kering kre, a
2/4-es ütem mutatót a polkákr a és 6/8-os (vagy 4/4-es) ütem
mutatót az indulókra . Meghatározhat összetettebb ütem
mutatókat is (5/4, 7/4, stb.). Ezt az értéket be kell állítania
amikor inicializálja a Style RAM memóriát. Az összes divízió
és mód ezt az ütem mutatót használja. A kés bbiekben
editálhatja a pattern-eket (lásd TIME SIGNAT a 196.
oldalon) és meghatározhatja, hogy a MAIN [1] a 4/4 -et
használja, a MAIN [2] a 6/8 -ot, stb.
(5) Állítsa be az ütem mutatót:
Nyomja meg az els [BEAT] mez t (a numerátor) és
•
adja meg a kívánt ütések számát a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
180
Stílusok programozása (Style Composer)
•
Nyomja meg a második [BEAT] mez t (a
denominátor) és adja meg az egyes ütések
hosszúságát a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy a
[DEC]/[INC] gombokkal. Itt beállíthatja a tempót is
(20~250), de ezt a kés bbiekre is hagyhatja.
Folytassa az alábbi (6). lépéssel.
Saját beállítások létrehozása
Hogyha a sablonok közül egyik sem felel meg az Ön által
elképzelt beállításoknak, nyomja meg a [MY SETUP] mez t.
8 lehet ség
kiválasztott sávot.
Ezekkel a beállításokkal biztosíthatja, hogy például az összes
ACC1 part ugyan azt a reverb mennyiséget használja és
mindegyik a sztereó tér jobb oldalán kapjon helyet. Ezeket a
beállításokat kés bb is megváltoztathatja (lásd 188. oldal).
(e) Ismételje meg az (a)~(d) lépéseket a további sávokra,
módokra és divíziókra.
(f) Nyomja meg az els [BEAT] mez t (a numerátor) és adja
meg a kívánt ütések számát a [DATA/ENTRY] tárcsával
vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
(g) Nyomja meg a második [BEAT] mez t (a denominátor)
és adja meg az egyes ütések hosszúságát a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
Ezek állíthatóak
be a 8 sávra
Lásd Ütem mutató a fentiekben. Itt beállíthatja a tempót is
(20~250), de ezt a kés bbiekre is hagyhatja.
(6) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
A kijelz visszatér a STYLE COMPOSER oldalra, amely csak
az éppen elvégzett hangszín kijelöléseket tartalmazza.
Itt felkészítheti a STYLE COMPOSER-t a munkára a kívánt
hangszínek kiválasztásával és további paraméterek
beállításával. Kérjük, hogy az itt megadott sorrendet
használja, egészen addig, amig a szükséges ismereteket
elsajátítja a rugalmasabb kezeléshez.
(a) Nyomja meg a [TRACK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy kiválassza a sávot, melynek beállításait szeretné
megváltoztatni.
A tempo kivételével az összes itt megjelen paraméter csak a
kiválasztott sávra vonatkozik. Összesen 8 sáv áll
rendelkezésre: ADrum (a dobok), ABass (a basszus) és az
Acc1~6 (dallam kíséret part-ok).
(b) Nyomja meg a [TRACK INSTRUMENT] mez t, hogy a
TONE SELECT oldalra ugorjon. (Használhat egy TONE
gombot is, hogy a kívánt hanszínt kijelölje a sávra.)
Az els sáv felkészítése
(7) A STYLE COMPOSER oldalon nyomja meg a DIVISION
mez t és használja a [DATA/ENTRY] tárcsát és
válassza ki azt a diviziót ( Intro , Main , Fill vagy
Ending ), amelyet rögzíteni szeretne.
(8) Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot.
Az [SRX EXPANSION] és [HARMONIC BAR] hangszínek nem
használhatóak a stílus sávokra. Az AccDrums sáv csak a dob
szetteket használhatja (ezért ebben az esetben csak a
[DRUMS] gomb elérhet a TONE pad-on).
(c) Üssön le néhány hangot a billenty zeten a hangszín
meghallgatásához.
(d) Amennyiben szükséges változtassa meg a CONTROLS
beállításokat a megfelel mez k beállításával, majd a
[DATA/ENTRY] tárcsal vagy [DEC]/[INC] gombok
használatával.
A négy mez az alábbiakra vonatkozik:
EXPRESS: Ideiglenes hanger váltások (CC11).
REVERB: A Reverb Send (CC91) meghatározza, hogy a
Reverrb effekt milyen mértékben processzálja a
kiválasztott sávot.
PANPOT: A sáv sztereo pozicionálása (L63~0~R63).
CHORUS: A Chorus Send (CC93) meghatározza, hogy a
Chorus effekt milyen mértékben processzálja a
Az alábbi képerny jelenik meg:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Stílusok azonnali felvétele 181
A sáv, mód és divízió kiválasztása
Tone kiválasztás
Hogy megkönnyítsük a dolgokat, kezdjük a MAIN [1] Division
dobokkal.
A hangszín kiválasztás egy másik fontos aspektus, mivel a
kiválasztott hangszínek és dob szettek címzése az egyes
divíziók elejére kerül rögzítésre.
(9) Nyomja meg a [REC TRACK] mez t, majd használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát, hogy kiválassza a sávot, melyre
rögzíteni szeretne.
(12) Nyomja meg a [TRACK INSTRUMENT] mez t és
válasszon ki egy dob szettet.
Válassza az AccDrums sávot. Az alábbi képerny jelenik meg
(mivel a dob sávokra több opció is elérhet ):
Most válasszon ki egy pattern-t. Kezdjük a MAIN [1]-el:
•
•
(10) Nyomja meg a [REC DIVISION] mez t, majd használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát a Main 1 kiválasztásához.
Munka a klónokkal
Ezen az oldalon lét klón funkciót használhat, melyekkel
rögzíthet egy part-ot, majd átmásolhatja azt négy divízióra és
három módra. A
jelölés annyit jelent, hogy több mint egy
pattern lesz rögzítve.
(11) Használja a [REC DIVISION MODE] mez t, hogy
kiválassza a módot (módokat).
Ezzel a paraméterrel meghatározhatja, hogy a kíséretet dúr,
moll vagy szeptim akkordokra rögzítse-e. Hogyha meghallgatja
a Roland által készített stílusokat, észrevehet apró eltéréseket
a loop pattern-ekben és éles különbségeket az Intro és
Ending frázisok között. Ezek a variációk a REC DIVISION
MODE paraméterrel hozhatóak létre.
Használjuk az alábbi beállításokat, ami annyit jelent,
hogy rögzítse a f pattern-t és másolja át azt az összes
MAIN Division-ra . Így egyetlen felvétellel elérhet 3 (Dúr,
moll, szeptim) x 4 (MAIN 1, 2, 3, 4)= 12 azonos dob
pattern-t!
Nyomja meg az el lapon található TONE gombot, majd
nyomja meg a kívánt hangszínhez tartozó mez t. Hogyha
a hangszín nem nyerte el a tetszését, nyomjon meg egy
másik mez t.
Hogyha továbbra sem elégedett a hangszínnel, használja
a [PAGE 1]~[PAGE 5] és [ ] mez ket, hogy kiválasszon
egy másik oldalt (amennyiben lehetséges).
Megjegyzés: Az [SRX EXPANSION] és [HARMONIC
BAR] hangszínek nem elérhet ek a stílus sávokra. Az
AccDrums sáv csak a dob szetteket használhatja (ezért
ebben az esetben csak a [DRUMS] gomb elérhet a
TONE pad-on).
Játsszon néhány hangot a billenty zeten, hogy ellen rizze a
kiválasztott dob szett hangszíneit. Hogyha azok nem felelnek
meg a rögzíteni kívánt kíséret számára, próbáljon ki egyéb dob
szetteket, amíg megtalálja a megfelel hangszíneket.
Megjegyzés: Az NRPN DRUM és PITCH
paraméterekkel kapcsolatos részleteket a Dobok &
hangmagasság részben a 188. oldalon találhat. Ezek
csak az Adrum sávokra elérhet ek.
Határozza meg a hangnemet (a dallam partokra)
Hogyha a kíséretet zenei értelemben szeretné használni, adja
meg a G-70 számára, hogy milyen hangnemben szeretne
rögzíteni. Ez biztosítja, hogy az adott stílus használatakor a G70 Arranger funkciója számára leütött akkordok a kiválasztott
divízió megfelel valós idej transzpozícióját idézzék el .
A G-70 lehet vé teszi, hogy bármilyen hangnemben rögzítsen.
Mindig ügyeljen, hogy a felvétel el tt a KEY paramétert a
megfelel értékre állítsa.
Megjegyzés: Az AccDrums part-ra nem állítható be
hangnem (mivel üt s hangszínek esetében ennek nincs
értelme).
(13) Nyomja meg a [KEY] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat a
hangnem beállításához.
Hogyha F#-ben szeretne rögzíteni válassza a F# beállítást
erre a paraméterre, amennyinem A-ban szeretne rögzíteni,
válassza az A paraméter beállítást.
Octave
A [KEY] melletti mez lehet vé teszi, hogy oktáv léptékben
transzponálja a billenty zetet, ami lehet vé teszi a nagyon
magas vagy nagyon mély hangok megszólaltatását is,
valamint bizonyos hangszínek esetében speciális effektet
megszólaltatását.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
182
Stílusok programozása (Style Composer)
(14) Nyomja meg az [OCTAVE] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát a billenty zet felfelé vagy lefelé
történ transzponálásához ( 4~+4 oktáv).
Tempo
(15) Hogyha az aktuális tempó érték kissé gyors a felvétel
készítéshez, nyomja meg a tempo mez t, majd a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy az [DEC]/[INC] gombokkal
változtassa meg azt.
Az itt beállított tempó érték rögzítésre kerül és a továbbiakban
ez képviseli a preset tempót. A STYLE COMPOSER módban
ezt bármikor megváltoztathatja, ezért kezdje egy olyan tempó
kiválasztásával, ami lehet vé teszi, hogy a zenét az
elképzelései szerint rögzítse.
A pattern hosszúság meghatározása
Minden stílus pattern-nek rendelkeznie kell egy
hosszúsággal. A MEASURE LENGTH érték beállításával
elkerülhet számos, a felvétel kezdetekor jelentkez
rzavart. Az Arranger üres ütemeket ad hozzá a sáv
végéhez, amennyiben a felvételt egy kicsivel kés bb
állítja meg (az utolsó lejátszott ütemet követ en). Ez
például annyit jelent, hogy gyakran öt ütemet rögzít ,
négy ütem helyett.
Hogyha a [START/STOP] gombot a 4. ütem után nyomja meg
a stílus hosszúsága így alakul (5 ütem).
Input Quantize
Az INPUT QUANTIZE funkcióval a kisebb ritmikai
pontatlanságokat javíthatja. A funkció a ritmikailag pontatlan
hangokt eltolja a legközelebbi pontos ritmus egységekre.
Minden esetben válasszon ki egy felbontás értéket, ami
megfelel az összes lejátszott hang számára. Hogyha a kíséret
legrövidebb hangja a tizenhator triola, válassza az 1/16t
IMPUT QUANTIZE értéket.
(16) Nyomja meg az [INPUT QUANTIZE] mez t, majd
használja a [DATA/ENTRY] tárcsát a quantize érték
kiválasztásához.
A 1/16 preset érték általában megfelel a legtöbb szituációra.
Hogyha nem szeretné használni a quentize funkciót a felvétel
közben, állítsa ezt a paramétert az off státuszra.
A felvételt követ en is végezhet ritmikai pontosítást az adott
sávon (lásd 190. oldal).
Record mode
(17) Nyomja meg a bel alsó sarokban található [REC MODE]
mez t, majd a DATA ENTRY [DEC]/[INC] gombokkal
válassza ki a felvétel módot.
• Replace A felvett anyag felülírja a kiválasztott sáv
adatait. Ez a mód kerül automatikus kiválasztásra,
amennyiben a felvétel funkciót olyan sávra aktiválja,
amely nem tartalmaz adatokat. Hogyha olyan sávot
választ, amely már tartalmaz adatokat,
automatikusan a Mix mód kerül kiválasztásra, ami
természetesen módosítható a Replace -re,
amennyiben szeretné felülírni a már meglév
adatokat.
•
Mix A felvétel adatai hozzáadódnak a kiválasztott
sávon már létez adatokhoz.
Továbbá STYLE COMPOSER módban az összes
pattern loop-olva szólal meg egészen addig, amíg
megnyomja a [START/STOP] gombot. A rossz ütem
szám (pl: négy helyett az öt) esetén elcsúszások
léphetnek fel a pattern-ek között, ezért minden esetben
állítsa be a megfelel pattern hosszúságot a felvétel
elkezdése el tt.
(18)Nyomja meg a [MEASURE LENGTH] mez t és használja
a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat
a kívánt hosszúság beállításához. A beállítási tartomány:
1~136 (vagy több, függ en az ütem mutatótól) és Off .
Válassza az Off státuszt, hogyha még nem döntötte el a
pattern hosszúságát. Ebben az esetben a hosszúság a
felvétel megállításával kerül beállításra. Természetesen
beállíthat különböz hosszúság értékeket az egyes
sávokra vagy divíziókra.
Megjegyzés: Még a one-shot pattern-ek is loop-olva
szólalnak meg a STYLE COMPOSER módban.
Még egy dolgot szükséges beállítani:
(19) Határozza meg a felvétel kezdete el tt megszólaló
beszámolás hosszúságát. Nyomja meg a [COUNT -IN]
mez t és használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az
[DEC]/[INC] gombokat az alábbi opciók egyikének
kiválasztásához:
Off: Nincs beszámolás. A felvétel a [START/STOP]
gomb megnyomásával azonnal elindul (miközben a
[REC ] gomb villog).
1 Meas: A felvétel egy ütem beszámolást követ en
indul.
2 Meas: A felvétel két ütem beszámolást követ en
indul.
Wait Note: A felvétel akkor indul, amikor leüt egy
hangot a billenty zeten. (Nincs beszámolás.)
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A stílus meghallgatása és további sávok hozzáadása183
Felvétel
(20)Nyomja meg a [START/STOP] gombot. Függ en a
count-in beállítástól a metronóm megszólaltatja a
beszámolást, majd elkezd dik a felvétel.
A stílus meghallgatása és további
sávok hozzáadása
(1) Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot a sáv
meghallgatásához.
A STYLE COMPOSER oldal két mez t tartalmaz, melyek
lehet vé teszik a meghallgatni kívánt pattern kiválasztását.
Az alábbiak szerint választhat pattern-t:
Megjegyzés: A felvételt elindíthatja a FOOT SWITCH
aljzatra kapcsolt opcionális lábkapcsoló pedál
segítségével is. Lásd Start/Stop a 69. oldalon.
A felvételt kezdheti csak a lábdob part rögzítésével. Hogyha a
felvétel el tt meghatározza a sáv hosszúságot (lásd fent) a
Style Composer visszaugrik a pattern elejére az adott
ütemszám lejátszását követ en. A második körben rögzítheti a
perg t, a harmadik körben pedig a lábcint stb. Amikor egy
másik part-ot rögzít (ABass~Acc6), csináljon mindent úgy, mint
egy él el adás alkalmával: adjon hozzá modulációt, használja
a Pitch Bend kart, illetve a HOLD FOOTSWITCH aljzatra
csatlakoztatott opcionális pedált.
(2)
Nyomja meg a [MODE] mez t és használja a [DATA/ENTRY]
tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat a dúr, moll vagy szeptim
kiválasztásához.
Csak egy mód választható ki a lejátszáshoz.
(3) Nyomja meg a [DIVISION] mez t, és haszná lja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy a [DEC]/[INC] gombokat,
hogy kiválassza a divíziók egyikét (Intro 1~4, Main 1~4,
Intro 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4).
Csak egy divízió választható ki a lejátszáshoz.
(21) Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot a felvétel
megállításához.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Hogyha elégedett a dob part-al, folytassa a stílus mentésével.
Hogyha nem elégedett, rögzítsen egy új verziót:
(4) Nyomja meg a [REC ] gombot, hogy az alábbi oldalra
ugorjon.
(5) Válassza ki módot és diviziót a felvétel megismétléséhez.
(6) Nyomja meg a [REC MODE] mez t és válassza ki a
Replace: Az el
leg rögzített adatok felülírása az új
adatokkal.
Mix: Az új adatok hozzáadása az el
ekben rögzített
adatokhoz.
(7) Folytassa a (16). lépéssel a 182. oldalon.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
184
Stílusok programozása (Style Composer)
A stílus mentése
Sávok elnémítása egyéb sávok felvétele közben
Tegye szokássá, hogy az adott stílust a lehet leggyakrabban
mentse.
Hogyha valki úgy dönt, hogy kikapcsolja a G-70 egységet, az
összes addig történt programozást elveszíti.
Néhány sáv programozását követ en, úgy találhatja, hogy
bizonyos part-ok zavaróak a további felvétel készítésnél.
Ezért a G-70 lehet vé teszi a kívánt sávok elnémítását (mute)
a felvétel készítés közben.
(1) Nyomja meg a [SAVE] mez t a STYLE COMPOSER
oldalon.
(1) A STYLE COMPOSER oldalonage (ami ebben a
Az alábbi képerny jelenik meg:
Ez az oldal lehet vé teszi, hogy az aktuális stílust a
bels memóriába, egy memória kártyára vagy egy floppy
lemezre mentse.
• Nyomja meg az [EXTERNAL MEMORY], [FLOPPY]
vagy [INTERNAL MEMORY] mez t, hogy
meghatározza a stílus mentésének célhelyét.
• Adja meg a file nevét.
Lásd 49. oldal. Amennyiben szükséges adja meg a STYLE
FINDER funkció számára szükséges COUNTRY és GENRE
információkat (csak a bels memória vagy memória kártya
kiválasztása esetén elérhet ).
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy
és kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön
számára kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
(2) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat mentéséhez.
A G-70 visszatér a STYLE COMPOSER oldalra.
Egyéb sávok és divíziók felvétele
Most rögzítheti a második sávot valószín leg a basszust.
Hogyha ismét szeretné áttekinteni a folyamatot, lapozzon
vissza a 180. oldalra. Ne felejtse el beállítani a basszus part
hangnemét, lásd 180. oldal.
Miután az els divízió felvételét befejezte, folytassa a többi
divízió rögzítésével. Használja a klón funkciót (181. oldal),
több pattern-t egy menetben rögzítsen.
Ne felejtsen el felvenni Fill, Intro és Ending frázisokat a
komplett stílus elkészítéséhez. Összesen három átvezetés
(Fill) csoport elérhet :
Az Up 1~3 és Dwn 1~3. Az Up fill-ek az [AUTO FILL IN]
gomb, majd egy magasabb számozású VARIATION gomb
megnyomásával érhet ek el (átmenet az [1]-esr l a [2]-esre,
például).
A Dwn fill-ek akkor érhet ek el, amikor az [AUTO FILL IN]
gomb megnyomását követ en, megnyom egy alacsonyabb
számozású VARIATION gombot.
Az Intro-k általában a dalok elejét szerepelnek, míg az End
pattern-ek egy professzionális lezárást biztosítanak a
stílusnak.
Megjegyzés: Az Abass sáv monó. Csak dallam vonalat
megszólaltató pattern-ek rögzíthet ek.
pillanatban elvileg látható) nyomja meg a [MUTE] mez t,
majd az elnémítani kívánt stílus sávokhoz tartozó
mez ket. Ezek a sávok egy
megjelölést kapnak.
(2) Hogyha ismét megnyomja a [MUTE] gombot a funkció
kikapcsol.
Megjegyzés: Ez mute beállítás csak a STYLE
COMPOSER oldalra érvényes. Az általános Arranger
lejátszás közben, az összes adataot tartalmazó sáv
megszólal. Használja az ERASE funkciót, hogy a nem
kívánt part-okat eltávolítsa a kíséretb l (191. oldal).
Solo
Hogyha egy sávot izolálva szeretne meghallgatni, nyomja
meg a [SOLO] mez t, majd a szólózni kívánt sávhoz tartozó
mez t és indítsa el a lejátszást. Ezzel elnémítja az összes
többi sávot, miközben a kiválasztott sáv egy
megjelölést
kap. A szólózni kívánt sávot kiválaszthatja a [ ][ ]
gombokkal is.
Hogyha ismét megnyomja a [SOLO] gombot a funkció
kikapcsol.
Megjegyzések
Haladjunk fentr l lefelé – programozási tippek
Hogyha figyelmesen meghallgat egy gyári stílust, észreveheti,
hogy a stílus legtöbb divíziója nagyon hasonlít egymásra és a
zenei fokozás a különböz szintek között, további hangszerek
hozzáadásával történik az egyébként azonos pattern-ekhez.
A MAIN [2] divízió például egy elektromos gitárral egészíti ki a
MAIN [1] szint dob, basszus és orgona szólamait, miközben a
a MAIN [2] alap változatlan marad. Ezért: mindig kezdje a
felvételt a legösszetettebb kísérettel (MAIN [4]), majd ezután
klónozza az összes egyéb loop divíziót (lásd 181. oldal).
Azután mozgassa a MAIN [3] divíziót és töröljön bizonyos
sávokat (191. oldal), hogy az adott divízió valamivel
egyszer bben szólaljon meg.
A következ lépésben kiválaszthatja a MAIN [2] pattern-t és
törölheti a harangokat, sípokat és a torzított gitárt.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Létez stílusok használata
185
Metronóm
Létez stílusok használata
Style Composer módban a metronóm megszólal a felvétel
közben, hogyha nem kapcsolja ki azt aTEMPO
[METRONOME] gombbal. Hogyha a metronómot a felvett
anyag lejátszása közben is hallani szeretné, válasszon ki egy
másik metronóm módot. Lásd Metronóm beállítások a 73.
oldalon.
A stílusok programozásának egy másik módja, hogy
felhasznál részeket egyéb stílusokból. Ez lehet vé teszi,
hogy:
Lejátszás Arranger módban
Megjegyzés: Mentse a stílust, miel tt kipróbálja az Arrangerel.
Hogyha a stílus hirtelen megáll az Arranger módban történ
lejátszás közben, próbáljon más akkordokat játszani.
Elképzelhet , hogy a programozásnál csak dúr akkordokat
használt, ezért az Arranger egy üres pattern-t választ, amikor
egy moll vagy szeptim akkordot játszik. Állítsa a Mode
paramétert azo M= m=7 re, amíg nem uralja teljesen a G70 Arranger lehet ségeit. Ebben az esetben a három pattern
egy formán szólal meg, de legalább biztos lehet abban, hogy
az Arranger nem áll meg, amikor moll vagy szeptim
akkordokat játszik.
•
•
•
•
Kiválassza a kívánt stílust (bemásolja a Style RAM
memóriába) és aditálja azt.
Átmásolja a kiválasztott divízió egy vagy több sávját.
Csak néhány sávot másoljon át egy meglév part-ról.
Átmásoljon sávokat vagy hangokat a divíziók között.
Ez lehet vé teszi, hogy különböz meglév stílusokból
összeválogassa a szükséges sávokat az új stílus felépítéséhez.
Megjegyzés: Az AccDrums sáv átmásolása nem
lehetséges egy másik sávra (AccBass~Acc6). Ugyan így
a basszus part cask az Abass sávra másolható. A kíséret
sávok viszont bármelyik Accomp sávra átmásolhatóak.
Megjegyzés: Hogyha a Style RAM memória már
tartalmaz új adatokat, a másolás el tt mentse azokat. A
G-70 nem rendelkezik Undo funkcióval. Javasoljuk, hogy
a másolás el tt mentse a stílust a régi verzió
meg rzésének érdekében. Lásd Stílusok mentése a
184. oldalon.
Kiindulás egy létez stílus összes sávjából
Ennek legegyszer bb módja, hogy kiválaszt egy gyári stílust
és editálja azt.
(1) Válassza ki a kívánt stílust (lásd 27. oldal).
(2) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg az [STYLE COMPOSER] mez t.
(4) Elképzelés szerint változtassa meg a stílus adatokat.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
186
Stílusok programozása (Style Composer)
Független stílus sávok másolása
A COPY funkció önálló sávok, módok és divíziók másolására
használható. A másolás felülírja a létez part-okat, miközben
a Style RAM memóriában lév többi part megmarad.
(1)
FROM
Kezdje a másolni kívánt els esemény (vagy hang) pozíciójának
meghatározásával
(7)
Nyomja meg a [TRACK EDIT] mez t a STYLE COMPOSER
oldalon, majd ezután nyomja meg a [COPY] mez t..
Nyomja meg a [BAR], [BEAT] és [CPT] mez ket a FROM sorban
és használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/ [INC]
gombokat, hogy beállítsa a kezd pont pozícióját. Alap értékként
a FROM paraméterek a Bar 1, Beat 1, CPT 0 pozícióra
vannak beállítva.
TO
A TO pozíció jelzi a másolni kívánt részlet végét. Alep értékként a To
paraméter a teljes sávot magába foglalja.
(8)
Nyomja meg a [BAR], [BEAT] és [CPT] mez ket és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy [DEC]/[INC] gombokat a kívánt
pozíció kiválasztásához. A teljes ütem másolásához, válassza ki
a következ ütem elejét. Példa: az 1~4 ütemek másolásához,
határozza meg a FROM 1-1-0/TO 5-1-0 értékeket.
Nyomja meg a [LISTEN] mez t a kiválasztott részlet
meghallgatásához.
(2)
Nyomja meg a [Source] mez t.
(9)
(3)
Válassza ki a stílust, amely a másolni kívánt sávot (sávokat)
tartalmazza.
(10) Nyomja meg a [Destination] mez t.
Egy gyári stílus kiválasztása
A kyvánt stílus kiválasztásához, használja a STYLE gombot és mez t
a kijelz n. A kék mez mutatja a forrásként kiválasztott stílust nevét.
Egy „bels ” stílus kiválasztása
A bels memória tartományba, floppy lemezen illetve memória
kártyán tárolt stílusokkal egyaránt dolgozhat.
•
Nyomja meg a [DISK USER] mez ikont, hogy a STYLE
FINDER oldalra ugorjon.
COPY MODE
A másolást az alábbi két megoldással végezheti el:
Replace: A forrás sáv kiválasztott tartományának adatai
felülírják a cél sávot.
Mix: forrás sáv kiválasztott tartományának adatai,
hozzáadódnak a cél sáv adataihoz.
•
•
•
(4)
(5)
(6)
Lásd Style Finder: stílusok gyors megkeresése a 86. oldalon.
Nyomja meg a kívánt stílushoz tartozó mez t (narancssárga
háttérrel jelenik meg).
Nyomja meg a [GET IT] mez t, hogy visszatérjen a STYLE
TRACK EDIT/COPY oldalra.
Nyomja meg a [TRACK] mez t és használja a [DATA/ENTRY]
tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat, hogy a másolni kívánt
sávot kiválassza.
Az ALL opció kiválaszásával az adott Mode/Division összes
sávját átmásolhatja. Ebben az esetben a DESTINATION
TRACK (cél sáv) paramétert szintén állítsa az ALL -ra.
Ismételje meg ezt a m veletet a [MODE] és [DIVISION]
mez kkel, hogy kiválassza a módot (Major (dúr), Minor (moll),
7th (szeptim), ALL (mindhárom) és divíziót (Int 1~4, Int ALL,
Main 1~4, Main ALL, FDw 1~3, FDw ALL, FUp 1~3, FUp ALL,
End 1~4, End ALL).
Nyomja meg a [LISTEN] mez t, hogy meghallgassa a másolni
kívánt pattern-t.
Megjegyzés: A LISTEN opció nem elérhet , amikor az ALL
kerül kiválasztásra a MODE vagy DIVISION mez kben.
Mindkét esetben megváltozhat a cél sáv hosszúsága, hogy
befogadja a forrás sáv összes adatát.
Megjegyzés: Hogyha a Style RAM memória már tartalmaz új
adatokat, a másolás el tt mentse azokat. A G-70 nem
rendelkezik Undo funkcióval. Javasoljuk, hogy a másolás el tt
mentse a stílust a régi verzió meg rzésének érdekében. Lásd
Stílusok mentése a 184. oldalon.
(11) Nyomja meg a [COPY MODE] mez t és használja az
[DEC]/[INC] gombokat, hogy kiválassza a Replace vagy
Mix opciók valamelyikét.
(12) Nyomja meg a [TRACK] mez t, majd használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát, hogy kiválassza a sávot, melyre
másolni szeretné az adatokat..
Megjegyzés: At AccDrums adat csak az AccDrums
sávokra másolható.
Ugyan így az Abass adat csak a többi Abass sávra másolható.
Hogyha a SOURCE [TRACK] esetében az ALL lehet séget
választotta, ezt a [TRACK] paramétert szintén állítsa az ALL ra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Stílusok editálása kapásból, további felvételeken keresztül 187
(13) Ismételje meg ezt a m veletet a [MODE] és [DIVISION]
mez kkel, hogy kiválassza a módot (Major (dúr), Minor
(moll), 7th (szeptim), ALL (mindhárom) és divíziót (Intro
1~4, Main 1~4, FillDwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4, ALL).
Megjegyzés: Hogyha a SOURCE [MODE]/ [DIVISION]
esetében az ALL lehet séget választotta, ezt a [MODE]/
[DIVISION] paramétert szintén állítsa az ALL -ra.
(Panpot adat, például), megállíthatja a felvételt az els ütést
követ en. A statikus beállítások mindig az adott sáv elejére
kerülnek rögzítésre.
Hangszín/ dob szett kiválasztás
Hogyha egy meglév stílusra szeretne kiválasztani egy másik
hangszínt vagy dob szettet, végezze el az alábbiakat:
(1) Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot.
(14)Nyomja meg a [COPY TIMES] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy a másolatok számát. Válassza az
es beállítást,
hogyha csak egyszer szeretné átmásolni a kiválasztott
részletet.
(15) Nyomja meg a [LISTEN] mez t, hogy meghallgassa a cél
sávot.
Az INTO pozíció jelzi, hogy a másolást követ en a forrás
részlet eleje hová kerül.
Hogyha a forrás adatot a cél sáv elejére szeretné bemásolni,
válassza a BAR=
, BEAT=
és CPT=
beállítást.
(16) Nyomja meg a [BAR], [BEAT] és [CPT] mez ket és
használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy [DEC]/[INC]
gombokat a kívánt cél (INTO) pozíció kiválasztásához.
(2) Nyomja meg a [TRACK] mez t, majd használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát, hogy kiválassza a sávot, melyre
szeretne kijelölni egy másik hangszínt vagy dob szette.
Hogyha az AccDrums sávot válassza a képerny kissé eltér :
(17) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat másoláshoz.
Stílusok editálása kapásból, további felvételeken
keresztül
Hangok valós id ben történ hozzáadása
Hogyha egy létez part-hoz szeretne hangokat hozzáadni,
végezze el az alábbiakat:
•
A STYLE COMPOSER oldalon válassza ki a
megváltoztatni kívánt divíziót (181. oldal).
•
Nyomja meg aRECORDER [REC ] gombot, majd a
[REC MODE] mez t és használja a [DATA/ENTRY]
tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat a Mix
kiválasztásához.
• Válassza ki a sávot és kezdje el a felvételt a
[START/STOP] gomb megnyomásával. Játssza le a
kívánt hangokat valós id ben.
Vezérl adatok valós id ben történ hozzáadása
Hogyha egy létez part-hoz szeretne vezérl adatokat
(Modulation, Pitch Bend, Hold, Expression) hozzáadni,
válassza a REC MODE= Mix lehet séget. M ködtesse az
el adás funkciókat (BENDER/ MODULATION kar, opcionális
lábkapcsoló a Hold adatokhoz, opcionális láb vezérl az
Expression adatokhoz), ahol szükséges.
Létez part beállítások megváltoztatása vagy hozzáadása
Az alábbi m veletek megkívánják, hogy Mix módban
rögzítsen a billenty zet és vezérl k megérintése nélkül.
Leszámítva a folyamatos érték változások programozását
(3) Válassza ki a divíziót és módot (DIVISION/ MODE),
melynek beállításait szetné megváltoztatni, valamint az
összes klónt (181. oldal).
(4) Nyomja meg a [REC MODE] mez t és használja az
[DEC]/[INC] gombokat, hogy kiválassza a Mix opciót.
(Feltételezzül, hogy az adott sáv már tartalmaz adatokat.)
(5) A [TRACK INSTRUMENT] mez megnyomásával, majd
a képerny mez k és TONE gombok segítségével
válassza ki az új hangszínt (dob szettet), melyet szeretne
kijelölni a kiválasztott sávra vagy divízióra Vágül nyomja
meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a fenti oldalra.
Megjegyzés: Az AccDrums sáv további paramétereivel
kapcsolatban a Dobok & hangmagasság rélszben talál
információkat, hogyha a (6). lépés elvégzése el tt
szeretne ilyen beállításokat végezni.
(6) Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot a felvétel
elindításához.
(7) Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot az els
vagy második ütést követ en (de beszámolás esetén
feltétlenül várja meg a count-in végét).
Ezzel a hangszín kiválasztás befejez dött. Az új hangszín
címzés felülírja a régit.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
188
Stílusok programozása (Style Composer)
Drum Instrument & Pitch (dobok és hangmagasság)
Az alábbi képerny jelenik meg:
Miután kiválasztott egy AccDrums sávot, megváltotathatja
bizonyos hangszínek hangmagasságát egy dobb szetten
belül.
A kiválasztható hangszínek az alábbi hangjegy számokra
vonatkoznak:
C#2/37 Side Stick
D2/38 Stand.2 Snare 1
E2/40 Stand 2. Snare 2
F2/41 Low Tom 2
E3/52 Chinese Cymbal
G#3/56 Cowbell
A3/57 Crash Cymbal 2
F4/65 High Timbale
Megjegyzés: Az egyes dob/ üt s hangszínek elnevezése
függ az éppen kiválasztott dob szett l. A hangszínek azonban
általában hasonlóak.
•
A fenti képerny n válassza ki az AccDrums sávot.
•
Válassza ki a divíziót és, melynek beállításait szetné
megváltoztatni, valamint az összes klónt (181. oldal).
• Nyomja meg a [REC MODE] mez t és használja az
[DEC]/[INC] gombokat, hogy kiválassza a Mix opciót.
(feltételezzül, hogy az adott sáv már tartalmaz adatokat.)
•
Nyomja meg az [NRPN DRUM] mez t és a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal
válassza ki a dob hangszínt, melynek hangmagasságát
szeretné megváltoztatni.
•
•
•
(3)
Válassza ki a sávot a hozzá tartozó mez megnyomásával.
A sáv neve sárga háttérrel jelenik meg.
(4)
Válassza ki az a módot és divíziót (MODE/ DIVISION), melynek
beállításait szeretné megváltoztatni.
(5)
Nyomja azon paraméterek [REC] mez jét, melyek beállításait
rögzíteni szeretné.
Ezt csak azokra a beállításokra kapcsolja be, melyeket
szeretne megváltoztatni.
Biztonsági okokból, egyszerre csak egy változtatást rögzítsen.
(6)
Nyomja meg az [EXPRESSION], [PANPOT], [REVERB SEND]
vagy [CHORUS SEND] mez t, függ en a beállítani kívánt
paramétert l.
(7)
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC]
gombokat, hogy kiválassza a kívánt értéket.
A REVERB SEND és CHORUS SEND beállítások
reprezentálják, hogy az adott sáv milyen mértékben kerül
processzálásra a reverb vagy chorus effekt által. Hogyha
magukat az effekt processzor beállításokat szeretné
megváltoztatni, használja a STYLE MAKEUP TOOLS
lehet séget az adott stílus programozását követ en ( a Style
(the Style Composer nem ismeri fel a MAKEUP TOOLS
beállításokat és visszautasítja azokat a stílus mentésekor).
Létrehozhat érdekes panoráma hatásokat, hogyha a
kiválasztott sávot lassan kissé jobbról- balra vagy balról- jobbra
tolja a pattern folymata közben. Ez különösen hatásos
szintetizátor és gitár riff-ekre. A folymatos változások azt
jelentik, hogy a felvételnek a pattern végéig kell tartania.
(8)
Nyomja meg a RECORDER [REC ] gombot.
(9)
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a felvétel elindításához.
Hogyha statikus beállításokat változtat meg, a felvételt
megállíthatja a második ütésen.
Nyomja meg a [PITCH] mez t és használja a [DATA/ENTRY]
tárcsát a kívánt hangmagasság beállításához ( 64~+63).
Játsszon a billenty zeten az eredmény meghallgatásához.
Nyomja meg a [START/STOP] gombot a felvétel
elindításához.
Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot az els
vagy második ütést követ en (de beszámolás esetén
feltétlenül várja meg a count-in végét).
Expression, Panpot, Reverb, Chorus
Az Expression, Panpot, Reverb (Send) és Chorus (Send)
paraméterek beállítása vagy módosítása nagyon hasonló a
hangszínek, meglév sávokra történ kijelöléséhez.
(1)
Állítsa meg a stílus lejátszást (amennyiben folyamatban van).
(2)
Nyomja meg a [MIXER] mez t a STYLE COMPOSER oldalon.
(10) Nyomja meg ismét a [START/STOP] gombot a felvétel
megállításához.
(11) Nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen a STYLE
COMPOSER oldalra.
A Mixer
A STYLE MIXER funkció három módon használható:
kipróbálhatja a beállításokat a lejátszás közben anélkül, hogy
rögzítené azokat, rögzíthet eseményeket, melyek ezen az
oldalon elérhet ek vagy megváltoztathat bizonyos
eseményeket (nem az összeset) a kés bbiekben.
Az els megközelítésnél, kezdje el a stílus lejátszást, majd
válassza ki a STYLE MIXER oldalt és változtassa meg a
beállításokat.
(Ezek nem kerülnek rögzítésre és visszaállnak az eredeti
értékekre, amikor a loop visszatér kezd pontjára.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Style Track Edit funkciók 189
A második megközelítésnél állítsa meg a stilus lejátszást,
válassza ki a STYLE MIXER oldalt, majd végezze el a fenti
(3). lépést.
Style Track Edit funkciók
A felvétel megáll a pattern végén (de a lejátszás folytatódik).
A Style Track Edit mód összes oldala rendelkezik egy [Back]
mez vel, ami lehet vé teszi, hogy a STYLE COMPOSER
oldalra ugorjon.
A STYLE TRACK EDIT funkciók nagyon hasonlóak a 16sávos sequencer funkciókhoz. Hogyha már ismeri azok
használatát, könnyen megértheti a STYLE TRACK EDIT
funkciók m ködését is.
A preset tempó megváltoztatása
Néhány útmutatás a stílus editálásához:
Az alábbiakban bemutatjuk a stilus preset tempójának
megváltoztatását:
(a) A folytatás el tt mentse a stílust. Ez a mentés lehet vé
A harmadik megközelítésnél (hasonló egy punch-in m velethez),
válassza a STYLE MIXER oldalt, nyomja meg a RECORDER [REC
], majd nyomja meg a [START/STOP] gombot a felvétel
elindításához. Amikor eléri azt a helyet, ahol szeretne megváltoztatni
egy el leg felvett beállítást, nyomja meg a vonatkozó [REC] mez t
és módosítsa az értéket.
(1) A STYLE COMPOSER oldalon nyomja meg a
RECORDER [REC ] gombot.
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Nincs szükség egy Mode, Division vagy sáv kiválasztására,
mivel a tempó érték az összes sávra és pattern-re vonatkozik.
(2) Nyomja meg a [TEMPO] mez t és állítsa be az értéket
(20~250) a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy a [DEC]/[INC]
gombokkal.
(3) Nyomja meg a [START/STOP] gombot, hogy felvegyen
egy vagy két taktust, majd nyomja meg a gombot ismét a
felvétel megállításához .
Ne játsszon a billenty zeten és ne használja a G-70
egységhez csatlakoztatott vezérl ket.
Megjegyzés: Az utoljára rögzített tempó érték lesz a
stílus preset tempója.
teszi, hogy bármikor visszatérjen a dal eredeti verziójára,
amennyiben elégedetlen az editálás eredményével. Lásd
A stílus mentése részt az 184. oldalon.
Válassza ki a módosítani kívánt sávot (sávokat) vagy
pattern-t (pattern-eket).
Válassza ki az editálás m velet tartományát ( FROM és
TO ).
Adja meg, hogy mit szeretne megváltoztatni és hogyan.
Nyomja meg a kívánt mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat.
Hagyja jóvá a m veletet az [EXECUTE] mez
megnyomásával.
Mentse ismét a stílust.
A STYLE COMPOSER oldal összesen tizenkét STYLE
TRACK EDIT funkcióval rendelkezik : Quantize, Erase,
Delete, Copy, Insert, Transpose, Change Velo, Change Gate
Time, Global Change, Shift Clock és Track Lengs és Time
Signat. Rendelkezésre áll egy MICRO EDIT környezet is,
amely lehet vé teszi a független események törlését és
megváltoztatását. Részletek a 197. oldalon találhatóak.
A STYLE TRACK EDIT funkciók egyikének kiválasztásához
végezze el az alábbiakat:
(1) Töltse be az editálni kívánt stílust (amennyiben a stílus
még nincs a G-70 Song RAM memóriájában).
(2) Nyomja meg a [MENU] gombot, majd a [STYLE
COMPOSER] mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
190
Stílusok programozása (Style Composer)
(3) Nyomja meg az [TRACK EDIT] mez t.
(4) Nyomjon meg egy mez t a fels két sorban, hogy
kiválassza a STYLE TRACK EDIT funkciót.
Hogyha kiválasztotta a kívánt funkciót, majd editálta a
paraméter értékeket és nem elégedett az eredménnyel, ne
nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
(5) Válassza ki a módosítani kívánt sávokat, módokat és
diviziókat.
(6) Válassza ki az editálás m velet tartományát ( FROM és
TO ).
A FROM és TO paraméterek lehet vé teszik, hogy
meghatározza az editálás pozíciókat (ütem/ütés/óra) a
módosítani kívánt sávon.
Példa: hogyha az 1-4 ütemet szeretné megváltoztatni a
kiválasztott sávon, adja meg az alábbi értékeket.
FROM: BAR= 0001
BEAT= 01
CPT= 000
TO: BAR= 0005
BEAT= 01
CPT= 000
(7) Határozza meg, hogy mit szeretne megváltoztatni és
hogyan: nyomja meg a paraméter mez k egyikét (a
FROM/TO szekciótól jobbra) és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy [DEC]/[INC] gombokat.
(8) Hagyja jóvá a m veletet az [EXECUTE] mez
megnyomásával.
(9) Mentse a stílust.
QUANTIZE
Akkor használja ezt a funkciót akkor, amikor a felvétel közben
nem használ ritmikai pontosítást (Quantize) és a felvett anyag
ritmikailag pontatlannak t nik. Hogyha az adott
id tartományban csak bizonyos hangok ritmikai pontosítására
van szükség, a FROM/TO paraméterekkel sz kítse le az
editálás tartományát.
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim) .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy pattern utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Kiválasztható ütések
száma függ a kiválsztott ütem mutatótól.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy pattern utolsó üteme]) Itt
határozhatja meg az editálni kívánt utolsó ütem
pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Kiválasztható ütések
száma függ a kiválsztott ütem mutatótól.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a
hangjegy tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne
a meghatározott TO/FROM id tartományon belül.
Ez a paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Style Track Edit funkciók 191
TO NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
A hangjegy tartomány finom hangolása
A FROM NOTE (és valószín leg a TO NOTE ) beállítása
el tt döntse el, hogyan szeretné használni a hangjegy
kijelzést.
Függ en a kiválasztott opciótól a FROM NOTE elérése nem
biztos, hogy lehetséges, ezért annak el re történ beállítása
id vesztegetés.
[EQUAL]: Csak a kiválasztott hang (hangjegy szám/
hangjegy szám) fog megváltozni. (A hang beállítható a TO
NOTE mez használatával.)
[UNEQUAL]: A kiválasztott hang kivételével az összes
hang megváltozik. (A hang beállítható a TO NOTE mez
használatával.)
[HIGHER]: Csak a kiválasztott hang feletti hangok
változnak meg. (A hang beállítható a THAN NOTE mez
használatával.)
[LOW ER]: Csak a kiválasztott hang alatti hangok
változnak meg. (A hang beállítható a THAN NOTE mez
használatával.)
[INSIDE]: Csak a FROM NOTE és TO NOTE közötti
hangok változnak meg.
[OUTSIDE]: Csak a FROM NOTE alatti és TO NOTE
feletti hangok változnak meg.
A 161. oldalon talál egy illusztrációt a hang tartomány finom
hangolásával kapcsolatban.
RESOLUTION
(1/4, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T, 1/64)
Ez a pereméter beállítja a Quantize funkció felbontását.
Minden esetben a felvételkor használt legrövidebb hangjegy
értéket állítsa be. Ellenkez esetben az adott part eltérésekkel
fog megszólalni, mivel a legrövidebb hangjegyek rossz
pozícióhoz igazodnak.
STRENGTH (0%~100%)
Ezzel a pereméterrel beállíthatja, hogy milyen precíz legyen a
ritmikai pontosítás. A 0% beállítási érték azt jelenti, hogy a
kiválasztott RESOLUTION érték nincs kijelölve ( 0%
pontosítás ), miközben a 100% azt jelenti, hogy az összes
hang elcsúsztatásra kerül a matematikailag pontos pozícióra.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
ERASE
Az ERASE m velet lehet vé teszi, hogy függetlenül töröljön
adatot egy meghatározott ütem, ütés vagy id tartományon
belül vagy a teljes sávról (sávokról). Amikor a DATA TYPE
paramétert az ALL -ra állítja az ERASE m velet a törölt
adatok helyét szünetekkel tölti ki a megfelel hosszúságban,
így üres ütemek keletkeznek de a sáv adatok teljes
hosszúsága nem változik. Hogyha a törölt ütemeket
ténylegesen szeretné elt ntetni, használja a DELETE
funkciót, lásd az alábbiakban.
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim) .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy pattern utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Kiválasztható ütések
száma függ a kiválsztott ütem mutatótól.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
TO
Alap beállításként a TO pozíció a kiválasztott sáv utolsó
eseményére van beállítva (vagy a leghosszabb sáv utolsó
eseményére az ALL kiválasztása esetén).
•
BAR (1~[a sáv vagy pattern utolsó üteme]) Itt
határozhatja meg az editálni kívánt utolsó ütem
pozícióját.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Kiválasztható ütések
száma függ a kiválasztott ütem mutatótól.
• CPT (1~119) Meghatározza az editálás által
befolyásolt, utolsó id pontot. Ezt a beállítást csak akkor
változtassa meg, hogyha az editálási m veletet nem
pontosan a kiválasztott ütésen ér véget.
Megjegyzés: Hogyha csak egy esemény (vagy üzenet)
editálására van szüksége, javasoljuk a STYLE MICRO
EDIT oldal használatát (lásd 197. oldal).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
192
Stílusok programozása (Style Composer)
DATA TYPE
Lehet vé teszi az editálni kívánt adat kiválasztását:
ALL: Az alábbiakban listázott összes paraméter.
Megjegyzés: Csak a hangjegy üzenetek.
Modulat: CC01 üzenetek általában a vibrato
hozzáadására szolgálnak (a BENDER/MODULATION kar
használatával).
PANPOT: A CC10 üzenetek határozzák meg a sztereó
pozíciót.
Express: A CC11 üzenetek az ideiglenes hanger
változtatásokra használhatóak. Ez a paraméter a MIXER
oldalon is editálható (lásd a 188. oldalon).
Reverb: Reverb Send üzenetek (a reverb effekt milyen
mértékben processzálja a part-ot). Ez a paraméter a
MIXER oldalon is editálható (lásd a 188. oldalon).
Chorus: Chorus Send üzenetek (a chorus effekt milyen
mértékben processzálja a part-ot). Ez a paraméter a
MIXER oldalon is editálható (lásd a 188. oldalon).
Prog. C: A program Change üzenetek hangszínek és
dobszettek kíválasztására használhatóak. Megjegyzés: A
program change üzenetek törlésével a vonatkozó CC00
és CC32 (bank select) üzenetek is törlésre kerülnek.
P.Bender: Pitch Bend adat (a BENDER/MODULATION
kar használata).
NRPN Dr: Egy adott dob hangszín hangmagasságát
változtatja meg a dob szetten belül. Lásd 188. oldal.
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ez a paraméter csak akkor jelenik meg, amikor a DATA TYPE
(lásd fent) paraméter a Note beállítást használja. Ezzel a
paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a hangjegy
tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne a
meghatározott FROM/TO id tartományon belül. Ez a
paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra. Lásd
továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt a 191.
oldalon).
TO NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
DELETE
Ellentétben az ERASE funkcióval a DELETE funkció nem
csak az adatokat törli, hanem az ütemeket, ütéseket és/vagy
CPT egységeket is. Ezért a TO pozíció utáni adatok a sáv
(sávok) eleje felé tolódnak. Nem választhatja ki törlésre az
adat tipust.
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az összes sáv
editálásához válassza az ALL opciót.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim) .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
FROM/TO
A FROM vonatkozik arra a pozicióra, ahol az editálás m velet
kezd dik. A pozíció meghatározásához a Bar-Beat-CPT
paramétereket használhatja. A TO vonatkozik arra a
pozicióra, ahol az editálás m velet befejez dik (Bar-BeatCPT). Részletek a 190. oldalon találhatóak.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
COPY
Részletes leírást a 185. oldalon talál. Ez a funkció lehet vé
teszi, hogy sávokat másoljon egyéb stílusokból.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Style Track Edit funkciók
193
INSERT
TRANSPOSE
Az INSERT m velet lehet vé teszi, hogy beillesszen egy üres
tartományt és így a FROM pozíció után elhelyezked
adatokat a sáv vége felé csúsztassa el (ez pontos ellentéte a
DELETE m veletnek). A létrehozott üres ütemek
feltölthet ek a COPY funkció használatával vagy új frázisok
rögzítésével erre a tartományra.
Megjegyzés: Ez a funkció nem rendelkezik TO pozíció
beállítással. Helyette a beillesztés hosszúságát kell
meghatároznia a FOR érték segítségével.
Ezzel a m velettel a kiválasztott sáv adatait transzponálhatja
(természetesen csak a hangjegy adatok kerülnek
transzponálásra).
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim) .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
FROM
• BAR (1~[a sáv vagy pattern utolsó üteme]) Az editálni
kívánt els ütemre vonatkozik. Alap beállításként a
FROM érték a kiválasztott sáv (sávok) elejére van
beállítva.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Kiválasztható ütések
száma függ a kiválsztott ütem mutatótól.
• CPT (1~119) A kezd CPT pozícióra vonatkozik. A
CPT a Clock Pulse Time rövidítése, a G-70 által
használt legkisebb id egység (A 4/4-es ütem minden
ütése 120 CPT-re van felosztva.) Ezt a beállítást csak
akkor változtassa meg, hogyha az editálási m veletet a
kiválasztott ütést után szeretné elkezdeni.
FOR
Határozza meg, hogy hány ütemet, ütést és CPT-t szeretne
beilleszteni.
•
BAR, BEAT, CPT Lásd a fentiekben.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és
illessze be a kívánt tartományt (ütemek, ütések és CPT).
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül. Amikor
kombinálja a FROM NOTE és TO NOTE poziciókat (lásd
az el
ekben), a TRANSPOSE funkció használható az
AccDrums sávra is. Ez lehet vé teszi, hogy például
kiválasszon egy másik perg vagy lábdob hangszínt.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim) .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
VALUE (–127~127)
Itt állíthatja be a transzponálás mértékét félhang léptékben.
Válassza ki pédául a
értéket, hogy a
-ben lév patternta
-re transzponálja.
Megjegyzés: Legyen óvatos amikor a Transpose funkciót az
AccDrums sávra jelöli ki. Az AccDrums sáv összes hangjának
transzponálása drámai változásokat eredményez.
FROM NOTE (0 C-~127 G9)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja azt a hangjegyet (vagy a
hangjegy tartomány alsó határát), melyet módosítani szeretne
a meghatározott TO/FROM id tartományon belül. Ez a
paraméter nem kerül megjelenítésre, amikor az EQUAL,
UNEQUAL, HIGHER vagy LOWER kerül kiválasztásra. Lásd
továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt a 191.
oldalon).
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangjegy tartomány fels
határát, melyet módosítani szeretne a meghatározott
TO/FROM id tartományon belül.
TO NOTE (0 C-~127 G9)
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
194
Stílusok programozása (Style Composer)
CHANGE VELO
egy képzeletbeli 64 -es közép érték felé tolják, ami csökkenti
a játék dinamikát.
FROM NOTE/TO NOTE (0 C-~127 G9)
A FROM NOTE vonatkozik a megváltoztatni kívánt hang
tartomány alsó határára.. A TO NOTE képviseli a fels határt.
Lásd továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt a
191. oldalon).
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
A CHANGE VELO funkció lehet vé teszi a dinamika
velocity ) egy adott sávra vagy dal részletre. Részletek a
166. oldalon találhatóak. Csak a hangjegy események
változtathatóak meg.
CHANGE GATE TIME
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim) .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
FROM/TO
A FROM vonatkozik arra a pozicióra, ahol az editálás m velet
kezd dik. A pozíció meghatározásához a Bar-Beat-CPT
paramétereket használhatja. A TO vonatkozik arra a
pozicióra, ahol az editálás m velet befejez dik (Bar-BeatCPT). Részletek a 190. oldalon találhatóak.
BIAS (–99~99)
A BIAS paraméter lehet vé teszi a velocity értékek
változásának mértékét. Válasszon pozitív értéket a velocity
növeléséhez (az érték hozzáadódik a befolyásolt hangok
velocity értékéhez) vagy negatív értéket a velocity
csökkentéséhez (ez az érték kivonásra kerül a befolyásolt
hangok velocity értékéb l). Válassza a
értéket, hogyha a
MAGNIFY paraméterrel szeretne inkább dolgozni (lásd az
alábbiakban).
Megjegyzés: Még a legmagasabb pozitív vagy negatív érték
beállítása esetén sem mehet
alá vagy 127 fölé.
Magyarázat a
érték beállításához: ez az érték jelzi egy
adott hang végét (note-off). Ezzel szemben a 127 a MIDI
standard által használható legmagasabb velocity érték. A
magas pozitív értékek hozzáadásának eredménye, hogy az
összes hang a 127 -es értéken fog megszólalni.
MAGNIFY (0~200%)
Ez a paraméter hasonlóan m ködik egy Compander
effekthez (egy dinamika processzor, amely egyszerre
viselkedik kompresszorként és expanderként), habár ez MIDI
adatokat processzál: egy 100% feletti érték kiválasztásával
növekszik a különbség az alacsony és magas velocity értékek
között a meghatározott tartományban. A 64 alatti értékek
csökkennek, míg a 64 felettiek növekednek. Ennek
eredményeként a pianissimo és fortissimo közötti különbség
még hangsúlyosabb lesz. A 100% alatti MAGNIFY
értékeknek ellentétes a hatása. Ezek az értékek a velocity-t
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy módosítsa a hangok
hosszúságát a kiválasztott id (FROM/TO) és hang
(FROM/TO NOTE) tartományban. Részletek a 167. oldalon
találhatóak.
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim)th .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
BIAS (CPT) (–1920~1920)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hang hosszúság (vagy
kapu id gate time ) megváltoztatásának mértékét a
kiválasztott hangokra. Az -es a legrövidebb beállítható
GATE TIME érték (az összes dob hangra használatos), így
amennyiben egy meghatározott id tartományban az -es
GATE TIME értékkel rendelkez hangokra a 1000 érték
kerül kiválasztásra, ugyan az az érték marad használatban. A
CHANGE GATE TIME nem használható hangok törlésére.
MAGNIFY (0~200%)
Ellentétben a BIAS paraméterrel, inkább ezt a paramétert
használja, hogy arányos változásokat idézzen el a GATE
TIME értékek befolyásolásához. A 100% alatti értékek
csökkentik a hosszúságot, míg a 100% feletti értékeke
növelik azt. Válassza a 100% értéket, hogyha a BIAS(CPT)
paraméterrel szeretne inkább dolgozni (lásd az alábbiakban).
FROM NOTE/TO NOTE (0 C-~127 G9)
A FROM NOTE vonatkozik a megváltoztatni kívánt hang
tartomány alsó határára.. A TO NOTE képviseli a fels határt.
Lásd továbbá A beállítási tartomány finom hangolása részt a
191. oldalon).
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Style Track Edit funkciók 195
GLOBAL CHANGE
Ez a funkció lehet vé teszi, bizonyos beállítások gyors
megváltoztatását. A változások minden esetben a teljes sávra
érvényesek (csak néhány ütemre nem használhatja a
GLOBAL CHANGE paramétert). A global change funkciók
kijelölhet ek a négy editálható stílus sáv paraméterre
(EXPRESS, REVERB, PANPOT és CHORUS), amikor úgy
érzi, hogy a hatás túl hangsúlyos vagy nem elég er teljes.
Ezt használhatja régebbi stílusok frissitésére , hogy ezek a
G-70 új hangszíneit használják. Legyen óvatos, mivel a stílus
sávok nem tudják használni sem a HARMONIC BAR-okat,
sem az SRX EXPANSION bankokat.
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása esetén a
velet az összes sávra kijelölésre kerül.
•
PC (1~128, ) Ezzel a paraméterrel egy hangszín
címzését (program váltás számát) változtathatja meg (pl:
az -esr l a -esre).
INC/DEC
Ezek úgy nevezett relatív változások: az itt beállított pozitív
és negatív értékek hozzáadódnak a kiválasztott sáv (sávok)
eredeti értékeihez vagy levonódnak azokból. Akkor használja
ezeket a mez ket, hogyha növelni vagy csökkenteni szeretné
a létez értékeket a teljes kiválasztott sávra (sávokra).
• Expression, Panpot, Reverb, Chorus ( 127~ 127) Ezek
a paraméterek lehet vé teszik, hogy hozzáadjon (+) vagy
levonjon (-) egy adott értéket az aktuális Expression,
Pan, Reverb Send vagy Chorus Send értékekhez/
értékekb l. Ez egy kényelmes megoldás, amikor a felvett
valós idej változtatások túl magasnak vagy túl
alacsonynak bizonyulnak.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
SHIFT CLOCK
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
th
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim vagy ALL (mind
három).
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4 ALL.
INIT VALUE
Hogyha megnyomja ezt a mez t, az oldal összes értékét
visszaállíthatja az alap beállításokra. Ezen az oldalon két féle
változtatást hozhat létre: FROM/TO és INC/DEC.
FROM/TO
Adja meg az eredeti adat értéket (a kiválasztott sáv (sávok)
által éppen használatban lév érték a FROM hasábban. A TO
számára, határozza meg az új értéket, melyre a FROM
értéket szeretné felcserélni. Ezeket nevezzük abszolút
változásoknak: nincs érték hozzáadás vagy érték levonás,
hanem a régi értékeket új értékekre cseréli. Ez a rendszer
csak olyan üzenetekre elérhet , melyek lehet vé teszik a
hangszínek vagy hangszín bankok kiválasztását,
nevezetesen:
• CC00 (---, 0~127, ALL) Ezt a vezérl váltást nevezzük
MSB bank select üzenetnek. Ez lehet vé teszi, hogy
kiválassza egy hangszín címzés f hangját (Capital Tone,
válassza a
értéket), amennyiben nem kíván
variációkat használni vagy kiválasztani egy másik
variáció szintet. Válassza a --- lehet séget, hogyha
nem szeretné megváltoztatni az aktuális beállításokat.
• CC32 (---, 0~127, ALL) Ezt a vezérl váltást nevezzük
LSB bank select üzenetnek. Válassza a --lehet séget, hogyha nem szeretné megváltoztatni az
aktuális beállításokat.
A SHIFT CLOCK paraméter lehet vé teszi, hogy a
kiválasztott FROM/TO tartományon belüli hangokat eltolja.
Részletek a 169. oldalon találhatóak.
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja az editálni kívánt sávot. Az ALL kiválasztása
esetén a m velet az összes sávra kijelölésre kerül.
MODE
Lehet vé teszi az editálni kívánt Mode (mód) kiválasztását:
Major (dúr) , minor (moll) or 7 (szeptim)th .
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
DATA TYPE
Lehet vé teszi az editálni kívánt adat kiválasztását: Lásd a
192. oldalon található listát.
VALUE (–1920~1920)
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a hangok elcsúsztatásának
mértékét. Az érték CPT egységekre vonatkozik (egy CPT=
1/120 ).
Megjegyzés: Az els ütem els ütésén lév hangok nem
tolhatóak balra, mivel ezáltal egy nulladik ütemre csúsznának
át ezek a hangokat, ami természetesen nem létezik.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
196
Stílusok programozása (Style Composer)
TRACK LENGTH
MODE
Ezzel a gomb ikonnal kiválaszthatj azt a módot, melyre az új
hosszúság beállításokat szeretné kijelölni. Egyszerre
bekapcsolhat két vagy három gomb ikont is.
Megjegyzés: Hogyha a TRACK peremétert az ALL
státuszra állítja, mindhárom mód automatikusan kiválasztásra
kerül.
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t a beállítások jóváhagyásához és az
adatok editálásához.
A TRACK LENGTH funkció lehet vé teszi, hogy a felvételt
követ en módosítsa a pattern hosszúságát (ütem szám, ütés
szám, CPT szám). A tartományon kívül es adatok
visszautasításra kerülnek. A számos mez megjeleníti az
éppen aktív beállításokat. Természetesen csak annak a
módnak (Mode) a beállításait szükséges megváltoztatnia,
melynek hosszúságát módosítani kívánja. Az ablak fehér
része mutatja a kiválasztott TRACK ( ADrums a fenti
példában) és DIVISION ( Main4 ) aktuális hosszúság
beállítását. A három oszlop ( MAJOR , MINOR , 7TH )
vonatkozik a módokra. A Fill-In-ek csak három sort (1-3)
használnak.
Megjegyzés: A korábbi verzió visszahívására nincs
lehet ség, ezért a folytatás el tt mentse a stílust (lásd 184.
oldal).
TRACK (ADrums~Acc6, ALL)
Kiválaszthatja a sávot, melynek hosszúságát szeretné
megváltoztatni.
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro 1~4, Main 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up 1~3, End 1~4.
LENGTH
• BAR Nyomja meg ezt a mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy beállítsa a kiválasztott pattern (pattern-ek)
hosszúságát, egy ütem léptékben. Egy meglév sávot is
meghosszabbíthat a BAR érték meghatározásával.
Megjegyzés: Hogyha mind a három módra szeretné
megváltoztatni a BAR hosszúságát, kapcsolja be mind
a három BAR mez t, majd állítsa be a kívánt értéket.
• BEAT (1~[az ütések száma egy ütemen belül])
Meghatározza az ütés pozíciót. Kiválasztható ütések
száma függ a kiválsztott ütem mutatótól.
Megjegyzés: Hogyha mind a három módra szeretné
megváltoztatni a BAR hosszúságát, kapcsolja be mind
a három BAR mez t, majd állítsa be a kívánt értéket.
•
CPT Ez a mez lehet vé teszi a hosszúság finom
hangolását. Leggyakrabban valószín leg a
hangjegy
többszöröseivel fog dolgozni (úgy mint 120CPT), mivel a
120CPT képviseli egy X/4-es ütem egy ütését (1/4, 2/4,
3/4, 4/4, stb.).
Megjegyzés: Hogyha mind a három módra szeretné
megváltoztatni a CPT hosszúságát, kapcsolja be mind a
három CPT mez t, majd állítsa be a kívánt értéket.
TIME SIGNAT
A TIME SIGNAT oldal lehet vé teszi, hogy ellen rizze és
beállítsa a pattern ütem mutatóját. A pattern moll, dúr és
szeptim módjai mindig ugyan azt az ütem mutatót használják,
ezért ezek függetlenül nem editálhatóak.
Ezzel a paraméterrel beállíthatja a kiválasztott pattern
(DIVISION, lásd az alábbiakban) ütem mutatóját. A MAIN,
INTRO és ENDING divíziók négy varációt foglalnak magukba,
ezért négy TIME SIGN érték választható ki a VARIATION
[1]~[4] gomb ikonokkal. Amikor divízióként a Fill Up vagy
Fill Dwn kerül kiválasztásra, csak három TIME SIGN ikon
jelenik meg.
A legáltalánosabban használt ütem mutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8
and 12/8. Egyéb értékeke (pl: 7/4, 13/8, stb.) szintén
elérhet ek.
Megjegyzés: Hogyha megváltoztatja az ütem mutatóját egy
már felvett pattern-nek, annak hangjai és eseményei
átrendez dnek, ezért elképzelhet , hogy a pattern hiányosan
fejez dik be. Adat törlésre nem kerül sor.
DIVISION
Ezzel a paraméterrel kiválaszthatja az editálni kívánt diviziót
(Division).
Intro, Main, Fill Dwn, Fill Up, End.
VARIATION
Ezekkel a gombokkal kiválaszthatja a megváltoztatni kívánt
pattern-t. Hogyha divízióként (DIVISION) a Fill Dwn vagy
Fill Up kerül beállításra, csak három gomb ikon elérhet .
Bekapcsolhat több gomb ikont vagy akár az összeset is. (De
nem kapcsolhatja ki mind a négyet vagy mind a hármat).
EXECUTE
Nyomja meg ezt a mez t, hogy jóváhagyja az új ütem mutatót
és megváltoztassa a pattern-t (pattern-eket).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Független stílus események editálása (Style Micro Edit)
197
Az alábbi képerny jelenik meg:
Független stílus események
editálása (Style Micro Edit)
Válassza ezt a módot, hogyha az egyébként tökéletes
stílusnak csak egy aspektusát szeretné megváltoztatni.
Ebben a részben az összes üzenet fajtára az esemény szót
használjuk. Az esemény valójában egy parancs (vagy
instrukció) az Arranger számára. Egyszerre csak egy sáv
editálható és jeleníthet meg. Ezért a megjelenített
események editálása el tt ellen rizze a TRACK beállítást.
(1) Válasszon ki és töltsön be egy (másik) dalt.
Ez nem szükséges abban az esetben, hogyha az éppen felvett
vagy lejátszott stílust szeretné editálni. Lásd Stílusok
kiválasztása és Style Finder: stílusok gyors megkeresése
részeket a 27. és 86. oldalakon.
(2) Nyomja meg a [MENU] gombot.
(5) Nyomja meg a [TRACK] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy az editáláshoz használni kívánt sávot kiválassza.
(6) Nyomja meg a [MODE] mez t és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy az [DEC]/[INC] gombokat,
hogy kiválassza az editálni kívánt módot (Mode).(Major
th
(dúr), minor (moll), 7 (szeptim).
(7) Nyomja meg a [DIVISION] mez t, és használja a
[DATA/ENTRY] tárcsát vagy a [DEC]/[INC] gombokat,
hogy kiválassza az editálni kívánt divíziót (Division).
(MAIN 1~4, Main 1~4, Intro 1~4, Fill Dwn 1~3, Fill Up
1~3, Ending 1~4).
Általános megjegyzések a STYLE MICRO EDIT-hez
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Nyomja meg az [STYLE COMPOSER] mez t.
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát és a [ ][ ] gombokat az
elérhet események gördítéséhez.
Pozíció kijelzés
A sequencer-ek csak eseményeket regisztrálnak, melyek
pozíciója és távolsága határozza meg a hangok
megszólalását vagy változását.
Minden egyes esemény egy adott id pontban van
jóváhagyva, ezért minden esemény rendelkezik egy pozíció
kijelzéssel (pl: 1-01-119 ). Az els szám vonatkozik az
ütemre, a második az ütésre, a harmadik pedig a CPT
pozícióra. A 4/4-es ütem valamennyi ütése 120 id egységre
osztható fel.
Hangjegy események monitorozása
A Style Composer képes lejátszani a kiválasztott hangjegy
eseményeket. Ez segítséget nyújt az editálni kívánt
el fordulások azonosításához. Kapcsolja be a hangszóró
ikont
és mozgassa a kurzort a meghallgatni kívánt
hangjegy eseményre.
(4) Nyomja meg a [MICRO EDIT] mez t.
VIEW
Nyomja meg ezt a gomb ikont, hogyha a sáv események
listája olyan hosszú, hogy az editálni kívánt események
megkeresése túl hosszú id t venne igénybe.Az alábbi ablak
jelenik meg.
•
Kapcsolja be a listában megjeleníteni kívánt események
gomb ikonjait (a kérdéses ikonoknak zölden kell
világítania).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
198
Stílusok programozása (Style Composer)
Az elérhet opciók legtöbbjének elnevezéseivel valószín leg
tisztában van, ezért ezeket nem magyarázzuk. Csak egy
megjegyzés:
A [PROGRAM CHANGE] magába foglalja a bank választás
üzeneteket (CC00 és CC32) is, melyek a hangszínek
kiválasztására szolgálnak. Az [ALTERATION MODE]
üzenettel kapcsolatos részleteket a 199. oldalon talál.
•
Az [ALL] megnyomásával az összes gomb ikont
bekapcsolhatja, a [NONE] megnyomásával pedig az
összes gomb ikont kikapcsolhatja, ilyenkor a STYLE
MICRO EDIT lista csak az End of Data üzenetet jeleníti
meg.
•
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások
kijelölése nélkül bezárja ezt az ablakot.
Általános eljárás
A kiválasztott sávon található információk
megváltoztatásához, végezze el az alábbiakat:
(1)
Állítsa be a TRACK, MODE és DIVISION paramétereket a
megfelel mez k beállításával, majd a [DATA/ENTRY] tárcsal
vagy [DEC]/[INC] gombok használatával.
•
•
(6)
Nyomja meg a DATA ENTRY [ ] gombot, hogy kiválassza és
megváltoztassa a következ értéket.
(7)
Amikor befejezte, nyomja meg a [Back] mez t, hogy visszatérjen
a STYLE COMPOSER oldalra, majd mentse a dalt.
A megváltoztatható paraméterek:
•
Note and velocity messages Ezek az üzenetek mindig
párban szerepelnek. Az els érték ( Note Number 127
G9 ) hivatkozik magára a hangjegyre, míg a második
érték ( On Velocity 127 ) hivatkozik a velocity-re (játék
dinamika). A MICRO EDIT oldal egy harmadik üzenet is
hozzáad ehhez a párhoz ( 65535 ). Ez az üzenet írja le a
kérdéses hang hosszúságát. Erre az értékre elmlékezhet
a TRACK EDIT funkció kapcsán, ahol ugyan ezt Gate
Time -nak neveztük.
Control Change Ezek az üzenetek valamit hozzáadnak
a lejátszott hangokhoz, úgy mint moduláció, hanger
váltás, új sztereó pozicíó A G-70 felismeri (és lehet vé
teszi, hogy editálja) az összes Arranger által használt
control change számot (CC01, 10, 11, 91, 93) és
megjeleníti azok hivatalos elnevezéseit.
Megjegyzés: A CC64 (Hold) eseményeket a HOLD
FOOTSWITCH aljzatra cstalakoztatott lábkapcsoló hozza
létre. Ezeket az eseményeket a készülék GATE TIME
értékekké konvertálja a felvétel közben.
•
(2)
Nyomja meg a fehér mez t (az esemény lista), hogy a
[DATA/ENTRY] tárcsával kiválassza az eseményeket.
(3)
Használja a [ ][ ] gombokat vagy a [DATA/ENTRY] tárcsát,
hogy kiválassza az editálni kívánt lista bejegyzést.
A kiválasztott paraméter neve megjelenik a kijelz jobb fels
sarkában.
(4)
Nyomja meg a DATA ENTRY [ ] gombot, hogy kiválassza az
(els ) értéket.
•
•
(5)
•
Módosítsa az értéket:
•
Forgassa a [DATA/ENTRY] tárcsát. vagy
•
Állítsa be az értéket az [DEC]/ [INC] gombokkal. vagy
•
A [DATA/ENTRY] gomb megnyomásával behívhatja a
képerny re a NUMERIC PAD-ot az érték megadásához.
Hogyha a NUMERIC PAD-ot szeretné használni, végezze el az
alábbiakat:
Nyomja meg a számozott gomb ikonokat, hogy megadja a kívánt
értéket. (használja a [Delete] mez t, hogy törölje az utoljára
megadott számot.)
Nyomja meg a [+10%] vagy [ 10%] mez ket, hogy növelje vagy
csökkentse az aktuális értéket 10%-al.
Nyomja meg az [ENTER]-t az érték jóváhagyásához.
vagy
Nyomja meg a [CLOSE] mez t a NUMERIC PAD bezárásához
az érték megváltoztatása nélkül.
•
Ezért elképzelhet , hogy meg kell változtatnia meguknak a
hangoknak a hosszúságát.
Program Change Ezek az üzenetek hangszínek
kiválasztására szolgálnak az aktuális bankból. Mivel csak
128 lehet séget használhat, ezeket az üzeneteket
általában control change CC00 és CC32 üzenetek el zik
meg. A G-70 ezért illeszti be mindhármat, amikor a
CREATE EVENT funkciót használja.
Megjegyzés: Az ADrums sávok CC00 értéke nem
editálható.
Pitch Bend Ezek az üzenetek ideiglenesen
megváltoztatják a lejátszott hangok hangmagasságát. A
Pitch Bend üzenetek lehetnek pozitívak (magasabb) vagy
negatívak (alacsonyabb). Beállítási tartomány:
128~128.
Alteration Mode Ez egy új esemény, amely lehet vé
teszi, hogy meghatározza a stílus sávra rögzített hangok
használatát az Arranger lejátszás közben. További
részletek az alábbiakban.
Megjegyzés: Ez a paraméter nem elérhet az Adrums
sávokra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Független stílus események editálása (Style Micro Edit)
199
•
NRPN Dr Az NRPN parancs csak az ADrums sávokra
elérhet . Ez beilleszt CC99 üzenetet 24 -es értékkel,
CC98 üzenetet 37 -es értékkel és CC06 üzenetet 64 es értékkel. Míg a CC99 érték nem módosítható, a CC98
értéket az alábbiakra állíthatja be: 37, 38, 40, 41, 52, 56,
57 vagy 65 (ezek olyan dob hangszínekhez kapcsolódó
hangjegy számok, melyek hangmagassága
megváltoztatható). A CC06 érték (amely a
hangmagasságot változtatja meg) a 0~127 tartományban
állítható meg. A 64 -es érték esetén a hangmagasság
változatlan marad.
•
•
Degree Ez vonatkozik a régi rendszerre, amikor a
stílus sáv információk valós id ben kerülnek átalakításra
a stílus lejátszás számára. Az egység at Arranger
lejátszás közben leütött akkordok alapján szólaltatja meg
a kíséretet. ami gyakran bizonyos part-ok furcsa ugrását
eredményezi.
Nearest Ez egy új, muzikálisabb rendszerre vonatkozik,
ami a rögzített stílus hangokat valós idej elcsúsztatását
végzi az Arranger lejátszás közben. El ször lássunk egy
illusztrációt:
Felvett vonós sáv
Események editálása
Pitch Bend üzenetek editálása
A Pitch Bend üzenetek lehetnek pozitívak vagy negatívak (a
beállítási tartomány: 128~128). A
érték esetén a
megszólaló hangok hangmegassága nem módosul. Hogyha a
Pitch Bend el fordulás nem kerül visszaállításra a
értékre,
a következ összes hang magassága nem kívánt módon
eltolodik.
Control change üzenetek editálása
Ezeket az üzeneteket (CC) beállíthatja a kívánt értékre
(0~127), amikor a kapcsolódó hatásra szükség van ezeket
szintén vissza kell állítani a
értékre a nem kívánt
meglepetések elkerülésének érdekében.
A hangjegy (Note) üzenetekr l
A fentiekben már említettük, hogy a Note üzenetek egy hangjegy
számból, egy velocity értékb l és egy Gate Time értékb l tev dnek
össze. A hangjegy számok tartománya: 0 (C
127 (G9) . A
Velocity üzenetek az
(nagyon halk) és 127 értékek között
állíthatóak be. A
érték nem adható meg, mivel ez gyakorlatilag
kikapcsolja a hangot. Miután kiválasztotta a Gate Time bejegyzést a
[DATA/ENTRY] tárcsa megnyomására az alábbi ablak jelenik meg:
Használja a számozott gombokat a kívánt id tartam
beállításához. A dob partok általában az -es gate Time
értéket használják az összes hangra. Például a 20 -as érték
beállításának nincs hallható hatása a hang hosszúságára
nézve.
Az “Alteration Mode” üzenetekr l
Ez az üzenet típus csak a melódia stílus sávokra elérhet (A
Drums sávokra nem) és manuálisan kell beillesztenie a
CREATE EVENT használatával. A szimplán felvett stílus
sávok nem tartalmazzák ezt. Ez lehet vé teszi egy
forradalmian új rendszer használatát, amely alkalmassá teszi
a felvett hangokat egy még természetesebb viselkedésre,
amit voicing -nak is nevezünk. Két opció érhet el:
Eredmény a Degree esetében
Eredmény a Nearest esetében
A billenty zet akkor felismerés tartományában leütött
akkordok.
Ezt az új rendszert nevezzük Adaptive Chord Voicing -nak. A
melódia stílus sávok hangjai összehasonlításra kerülnek a
billenty zet akkord felismerés tartományban leütött
akkordokkal. Hogyha a következ leütött akkord tartalmazza azt
a hangot, melyet a kiválasztott part már megszólaltat (az el
akkord alapján), ezt a hangot a funkció megtartja. Hogyha az új
akkord nem tartalmazza azt a hangot a kérdéses stílus part a
legközelebbi ( Nearest ) hangot használja. A fenti példában a
vonós part által megszólaltatott
hang közelebb van az
hanghoz, mint a
hez. Ez a megoldás egy muzikálisabb
megszólalást eredményez, összehasonlítva bármilyen más
forgalomban lév rendszerrel.
A Degree és Nearest opciók lehet vé teszik a hang
tartomány beállítását ( Limit Low és Limit High ), melyet a
kiválasztott part használ. Az Arranger lejátszás közben a
tartományon kívül es hangok, automatikusan a kiválasztott
tartományon belüli értékekere transzponálódnak. A két hang
érték meghatározása helyett, kiválaszthatja a Std lehet séget
is, ami annyit jelent, hogy a G-70 automatikusan eldönti, hogy a
különösen magas vagy alacsony hangokat mikor szükséges
lefelé (vagy felfelé) elcsúsztati, egy vagy több oktávval.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
200
Stílusok programozása (Style Composer)
Egyéb editálás m veletek
A STYLE MICRO EDIT oldal jobb oldalán található mez k
lehet vé teszik, hogy csökkentse vagy növelje a kiválasztott
sáv eseményeinek számát.
CREATE EVENT
Nyomja meg ezt a gomb ikont, hogyha új eseményt szeretne
hozzáadni a kiválasztott sávhoz. Az alábbi ablak jelenik meg:
ERASE EVENT
•
Használja a [DATA/ENTRY] tárcsát vagy a [ ][ ]
gombokat, hogy kiválassza a törölni kívánt eseményt.
•
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
•
Nyomja meg az [ERASE EVENT] gomb ikont, hogy
törölje a kiválasztott eseményt.
MOVE EVENT
Ezzel a funkcióval áthelyezhet egy vagy több eseményt.
Megjegyzés: Hogyha a pozíció, melyre szeretne létrehozni
egy kiválasztott eseményt, már tartalmaz más eseményeket,
az új esemény a meglév esemény csoport végére kerül
hozzáadásra.
•
Válassza ki az áthelyezni kívánt eseményt.
Megjegyzés: A 1-01-00 pozición elhelyezked
események nem mozgathatóak tovább balra.
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
•
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
Az összes így kiválasztott esemény kék háttérrel jelenik meg.
•
Nyomja meg a [MOVE EVENT] gomb ikont. Az alábbi
ablak jelenik meg:
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová a kiválasztott csoport els eseményét
szeretné elmozdítani, majd adja meg a kívánt értéket az
egyes egységekre a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az esemény (események)
áthelyezéséhez.
Hogyha a pozíció, melyre szeretne létrehozni egy eseményt,
már tartalmaz más eseményeket, az új esemény a meglév
esemény csoport végére kerül hozzáadásra.
•
Nyomja meg a hozzáadni kívánt eseményhez tartozó
gomb ikont.
Az elérhet üzenet típusok jelentését rögtön tisztázzuk. Az
alábbiakban a létrehozható események alap értékeit adjuk meg:
Megjegyzés:
Note Number : 60 C4
On Velocity: 100
Gate Time: 60
Program Change:
CC00 Bank Select MSB, érték
CC32 Bank Select LSB, érték
Program Change szám
(A bank választás üzenetek automatikusan
hozzáadásra kerülnek: ezek miatt ne
aggódjon.)
Pitch Bend:
Alteration Mode:
Nearest
Limit Low: Std
Limit High: Std
•
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová az új eseményét szeretné beilleszteni,
majd adja meg a kívánt értéket az egyes egységekre a
[DATA/ENTRY] tárcsával vagy az [DEC]/[INC]
gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az esemény (események)
hozzáadásához.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
•
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
COPY EVENT
Ezzel a funkcióval átmásolhat egy vagy több eseményt.
Használja a [PLACE EVENT] mez t, hogy a kívánt pozícióra
beillessze egy másolatát a kiválasztott eseményeknek.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Független stílus események editálása (Style Micro Edit)
201
•
•
Megjegyzés: Ennél a funkciónál kihasználhatja a VIEW
sz
el nyeit, hogy elkerülje a másolni nem kívánt
események elmozdítását. Lásd VIEW a 197. oldalon.
Több egymás utáni esemény kiválasztásához, nyomja
meg a [DATA/ENTRY] tárcsát, miközben balra (felfelé
mutató irány) vagy jobbra (lefelé mutató irány) forgatja.
Az összes így kiválasztott esemény kék háttérrel jelenik meg.
Nyomja meg a [COPY EVENT] gomb ikont.
Az egyes új választások felülírják az el
eket.
PLACE EVENT
Ez a funkció nem elérhet , hogyha a Style Composer
clipboard már tartalmaz a COPY EVENT funkcióval átmásolt
eseményeket.
Nyomja meg a [PLACE EVENT] gomb ikont. Az alábbi ablak
jelenik meg:
•
•
A [BAR], [BEAT] és [CPT] mez kkel, határozza meg azt
a pozíciót, ahová a kiválasztott csoport els eseményét
szeretné átmásolni, majd adja meg a kívánt értéket az
egyes egységekre a [DATA/ENTRY] tárcsával vagy az
[DEC]/[INC] gombokkal.
Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és az új esemény (események)
hozzáadásához.
Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy a változtatások kijelölése
nélkül bezárja ezt az ablakot.
Megjegyzés: A PLACE EVENT funkcióval beillesztett
események, hozzáaddnak az adott tartományban már
el forduló eseményekhez. A cél tartományban már létez
események nem tolódnak el a dal vége felé.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
202
Lemez/Média funkciók
16. Lemez/Média funkciók
A G-70 DISK & MEDIA funkciói lehet vé teszik, hogy az
editált adatokat a bels memóriába vagy egy küls memória
kártyára illetve floppy lemezre mentse. Továbbá lehet sége
van User program szettek és MIDI szettek mentésére és
betöltésére, a különböz tároló médiák formatálására,
valamint file-ok törlésére és adatok másolására.
Hogyha továbbra sem tudja eldönteni, hogy floppy lemezt
vagy memória kártyát használjon, olvassa el az alábbiakat:
•
A memória kártyák sokkal nagyobb kapacitással
rendelkeznek (akár 4 GB) és megbízhatóbbak, mint a
floppy lemezek.
• Természetesen használhat 2DD vagy 2HD floppy
lemezeket is, de a legfontosabb file vonatkozású funkciók
(Song/Style/User Program Finder, a PLAY LIST funkció
és az automatikus dal kapcsolódások a User
programokhoz) csak memória kártyáról vagy a bels
memóriából érhet ek el. Egy 2HD floppy lemez
kétszeres kapacitással rendelkezik egy 2DD lemezhez
képest, ezért javasoljuk, hogy használjon 2HD
lemezeket.
Hogyan végezzük?
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(3) Válassza ki a szükséges funkciót a megfelel mez
megnyomásával a jobb oldali oszlopban.
(4) A nagy mez k egyikének megnyomásásval válassza ki a
menteni, betölteni, átnevezni vagy törölni kívánt adat
típust.
(5) A most megjelen kijelz oldalon válassza ki a médiát:
[INTERNAL MEMORY], [FLOPPY] vagy [EXTERNAL
MEMORY] (memória kártya).
(6) Most végezze el az alábbiak egyikét (hogyha szükséges):
•
A [LOAD] m veletekhez nyomja meg azt a
mez t,amely a betölteni kívánt file nevét tartalmazza.
•
•
•
•
Használja a [ ][ ] mez ket, hogyha a kívánt file nem látható
a kijelz n.
A [SAVE] m veletekhez adja meg a menteni kívánt
file nevét.
A [DELETE] m veletekhez válassza ki a törölni
kívánt file-t.
A [FILE COPY] m veletekhez válassza ki a másolni
kívánt file-t.
További m veletekhez lapozzon a 208. oldalra.
(7) Hogyha elérhet , nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(8) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
A továbbiakban a média szót a G-70 mindhárom elérhet
memória tartományára használjuk (bels memória, floppy
lemez, memória kártya).
(2) Hogyha floppy lemezzel vagy memória kártyával
szeretne dolgozni helyezze azt a készülékbe.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Adatok betöltése 203
Adatok betöltése
A LOAD funkciók lehet vé teszik dalok (Songs), stílusok (Music
Styles), user program szettek (User Program Sets) és MIDI szettek
(MIDI Sets) betöltését. A dalok és stílusok egyéb kijelölt funkciókkal is
betölthet ek, melyeket más fejezetekben ismertetünk (140, 86. oldal).
Azoknak az oldalaknak a viselkedése megegyezik a LOAD
funkcióval, ezért nem ismertetjük újra ezeket a m veleteket.
MIDI szett betöltése
Itt tölthet be MIDI szettet (szetteket). Egy 8 MIDI szettet
tartalmazó csoport felülírja a bels MIDI szett memóriák
tartalmát.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(2) Nyomja meg a [LOAD] mez t, majd a [MIDI SET] mez t.
Megjegyzés: Soha ne távolítsa el a floppy lemezt vagy
memória kártyát, miközben a m velet folyamatban van. Várja
meg a m velet végét jelent visszajelzést, ami a kijelz n
jelenik meg.
User program szettek betöltése
Iott töltheti be a User program szetteket . A korábbiakban
már említettük (111. oldal), hogy az ilyen szettek (vagy listák)
nem tartalmaznak regisztrációs adatot, csak az adatokra
történ hivatkozásokat. Jegyezze meg, hogy egy User
program szett csak azonos médián szerepl User
programokra vonatkozik. A kiválasztott szett neve egy mappa
ikon mellett jelenik meg a USER PROGRAM oldalon, amely
a [SET LIST] gomb megnyomásával hívható be.
Az összes User programnak (beleértve a dalokat, melyekre
vonatkoznak) on-line státuszban kell lennie. Ez
megmagyarázza, hogy a [FLOPPY] mez miért nem áll
rendelkezésre itt.
Megjegyzés: A G-70 nem olvassa a régebbi Roland kísér
automatikás egységek User programjait (vagy Performance
memóriáit).
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(2) Nyomja meg a [LOAD] mez t, majd a [USER PROGRAM
SET] mez t.
(3) Válassza ki a forrás médiát: [INTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY] (memória
kártya).
(4) Nyomja meg a betölteni kívánt MIDI szett mez t.
Hogyha a kívánt név nem jelenik meg, használja a lista jobb
oldalán található gördít sávot (hogyha megjelenik ilyen) a
további file-ok átlapozásához.
Megjegyzés: Ez a funkció minden esetben felülírja a
nyolc MIDI szett memóriát.
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat betöltéséhez.
Megjegyzés: A G-70 nem támogatja az egyéb Roland
hangszerek MIDI szettjeit.
Adatok mentése
Megjegyzés: Hogyha floppy lemezre ment file-okat, és a
lemez kapacitása kevesebb, mint a menteni kívánt adatoké, a
G-70 a DISK ERROR m veletet jeleníti meg. Ez nem jelenti
azt feltétlenül, hogy a lemez sérült
Fontos megjegyzések
(3) Válassza ki a forrás médiát: [INTERNAL MEMORY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] (memória kártya).
Hogyha azt a médiát válassza ki, amely a menteni kívánt file
eredeti verzióját tartalmazza, az alábbi üzenet jelenik meg:
(4) Nyomja meg a betölteni kívánt User program file mez t.
Hogyha a kívánt név nem jelenik meg, használja a lista jobb
oldalán található gördít sávot (hogyha megjelenik ilyen) a
további file-ok átlapozásához.
Megjegyzés: Egy User program szett tartalmazza az
összes GLOBAL paramétert is (ezek listáját lásd a
Parameter Reference füzetben). A User program szett
betöltése el tt ne felejtse el menteni az aktuális
beállításokat (lásd User program szett mentés ).
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat betöltéséhez.
•
•
Nyomja meg a [YES] mez t a régi verzió felülírásához.
vagy
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha nem szeretné ezt
felül írni. Ezzel visszatér a SAVE oldalra. Ezután adjon
meg egy másik nevet (vagy válasszon ki egy másik
médiát).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
204
Lemez/Média funkciók
Megjegyzés: Soha ne távolítse el a floppy lemezt vagy
memória kártyát, miközben a m velet folyamatban van. Várja
meg a m velet végét jelent visszajelzést, ami a kijelz n
jelenik meg.
User program szettek mentése
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy elmentse e USER
PROGRAM gombokra éppen kijelölt szettet (listát). Egy User
program szett tartalmazza az összes GLOBAL paramétert is
(ezek listáját lásd a Parameter Reference füzetben).
Ez a funkció azt is lehet vé teszi, hogy átmásolja a szettet az
egyik médiáról a másikra, együtt az összes User programmal
(regisztráviós adattal), melyekre vonatkozik.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(2) Nyomja meg a [SAVE] mez t, majd a [USER PROGRAM
SET] mez t.
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat mentéséhez.
Megjegyzés: Egy User program szett mentése
meghaladhat 10 percet is (f leg akkor, hogyha a cél
média már több szettet tartalmaz). Ennek oka, hogy
azegységnek frissítenie kell az adatbázis információkat a
User Program Finder számára. A m velet folyamata
közben ne kapcsolja ki a G-70 egységet.
MIDI szettek mentése
Nyolc MIDI szett programozását követ en, úgy találhatja,
hogy további MIDI szettekre van szüksége. Ebben az esetben
a további MIDI szettek számára helyet kell biztosítania.
Hogyha ezt a meglév MIDI szettek elvesztése nélkül
szeretné megtenni, mentse a régi szetteket. Hogyha nem
szeretne nyolc MIDI szettnél többet programozni, akkor is
javasolt a meglév szettekr l egy háttér másolatot készíteni.
Ez a funkció lehet vé teszi, hogy egy szettként nyolc MIDI
szettet mentsen.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(2) Nyomja meg a [SAVE] mez t, majd a [MIDI SET] mez t.
(3) Válassza ki a cél médiát: [INTERNAL MEMORY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] (memória kártya).
Megjegyzés: A User program szettek nem menthet ek
floppy lemezre.
(4) Adja meg a file nevét.
•
Használja a [ ] és [ ] mez ket, hogy kiválassza a
pozíciót, melyre szeretne bevinni egy új karaktert.
• Használja a számozott gombokat a kívánt karakter
bevitelére. Ezek a gombok pontosan úgy m ködnek,
mint egy mobil telefon gombjai. Lehet, hogy többször
meg kell nyomnia a számozott mez t a kívánt
karakter vagy szám kiválasztásához.
•
Az [A/a] mez lehet vé teszi, hogy a nagy bet s és
kis bet s karakterek között váltson.
• A [Delete] mez lehet vé teszi a kiválasztott karakter
törlését. Az összes karakter törléséhez tartsa
lenyomva.
•
Nyomja meg a [Space] mez t egy üres karakter
beviteléhez (vagy a
szám beviteléhez).
• Hogyha kihagyott egy karaktert a [ ] vagy [ ]
gombokkal válassza ki a hiányzó karakter
beillesztésének pozícióját. Ezután nyomja meg az
[Insert] gombot, majd a beilleszteni kívánt karakter
gombját.
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy
és kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön
számára kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
Megjegyzés: A G-70 lehet vé teszi, hogy hosszú file
neveket használjon, habár néhány rövid ablak a
hosszú file nevek csak egy részét fogja
megjeleníteni. Ezért javasoljuk, hogy használjon
rövid file elnevezéseket (max. 18 karakter), ahol
lehetséges.
(3) Válassza ki a cél médiát: [INTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY] (memória
kártya).
(4) Adja meg a file nevét.
Lásd User program szettek mentése .
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy és
kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön számára
kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat mentéséhez.
Dalok mentése
Ezen az oldalon bemutatjuk, hogyan mentse a dalt a G-70
RAM memóriájából. Akkor is, hogyha egy új dalról van szó,
számos érv szól a funkció használata mellett.
•
mentheti az elvégzett változtatásokat a MAKEUP TOOLS
és/vagy COVER funkciókkal (lásd 124. oldal és az
alábbiak);
•
mentheti az újonnan programozott MARK JUMP helyeket
(lásd 139. oldal).
•
menthet egy dalt más név alatt vagy egy másik médiára,
Megjegyzés: A SONG MAKEUP/COVER és MARK
JUMP beállításokat csak a G-70 egység képes olvasni,
ezért nem használhatóak más sequencer-ekekkel vagy
SMF lejátszókkal.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Átnevezés funkciók
205
(2) Nyomja meg a [SAVE] mez t, majd a [SONG] mez t.
Átnevezés funkciók
A Rename funkcióval megváltoztathatja a kiválasztott User
program szett, stílus, dal vagy MIDI szett nevét.
(3) Válassza ki a cél médiát: [INTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY] (memória
kártya).
Válassz az [INTERNAL MEMORY] vagy [EXTERNAL
MEMORY] opciókat, hogya szeretné kihasználni a Song Finder
funkció lehet ségeit (38. oldal).
(4) Adja meg a file nevét.
A stílusokat és dalokat átnevezheti a Finder funkción
keresztül is. A User program szetteket és MIDI szetteket
azonban csak itt nevetheti át.
FIGYELMEZTETÉS: Egy adott dal vagy stílus átnevezése
általában veszélyeket hordoz. A dal file-ok tartalmazhatnak
Play List vagy User program hivatkozásokat (Link funkció).
Hogyha átnevez ilyen dal file-okat a dalok betöltése a
továbbiakben nem lehetséges a fent említett funkciókkal.
Ehhez hasonlóan a stílusok kijelölhet ek CUSTOM
memóriákra. A stílus nevének megváltoztatásával, megsz nik
a CUSTOM memória hivatkozás is.
Az eljárás megegyezik az összes átnevezhet file típusra, így
a lépéseket csak egyszer ismertetjük.
Lásd 204. oldal.
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy és
kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön számára
kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat mentéséhez.
Stílusok mentése
Ezen az oldalon bemutatjuk, hogyan mentse a stílust a G-70
RAM memóriájából. Akkor is, hogyha egy új stílusról van szó,
számos érv szól a funkció használata mellett.
•
mentheti az elvégzett változtatásokat a MAKEUP TOOLS
és/vagy COVER funkciókkal (lásd 124. oldal és az
alábbiak);
•
menthet egy stílust más név alatt vagy egy másik
médiára,
(2) Hogyha floppy lemezzel vagy memória kártyával
szeretne dolgozni helyezze azt a készülékbe.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(3) Nyomja meg a [RENAME] mez t.
(2) Nyomja meg a [SAVE] mez t, majd a [SONG] mez t.
(4) Válassza ki az átnevezni kívánt adat típust a hozzá
tartozó mez megnyomásával.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(3) Válassza ki a cél médiát: [INTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY] (memória
kártya).
Válassz az [INTERNAL MEMORY] vagy [EXTERNAL
MEMORY] opciókat, hogya szeretné kihasználni a Song Finder
funkció lehet ségeit (86. oldal).
(4) Adja meg a file nevét.
Lásd 204. oldal.
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy és
kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön számára
kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
(5) Nyomja meg a [EXECUTE] mez t az adat mentéséhez.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
206
Lemez/Média funkciók
A User program szett és MIDI szett file-ok esetében csak
a file név változtatható meg. Mivel a Finder funkciók
ezekre a file-okra nem érvényesek a képerny itt egy
kissé eltér en alakul:
(10) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Törlés
Ezzel a funkcióval törölheti a kiválasztott User program szette,
MIDI szette, dalt vagy stílust a bels memóriából, memória
kártyáról vagy floppy lemezr l.
(5) Válassza ki a cél médiát: [INTERNAL MEMORY],
[FLOPPY] vagy [EXTERNAL MEMORY] (memória
kártya).
(6) Amennyiben elérhet és szükséges, használja a tárolás
funkciókat és/ vagy a Finder-t.
Ezek a funkciók csak dalokra és stílusokra elérhet ek és csak
abban az esetben, hogyha az [INTERNAL MEMORY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] kerül kiválasztásra. Lásd 37. és 86.
oldal.
Ügyeljen a megfelel file típus és file kiválasztására, miel tt
megnyomja az [EXECUTE] mez t. A törölt file-ok nem
állíthatóak vissza.
Tartsa szem el tt továbbá, hogy a MIDI szettek nyolc
különböz beállítást tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy sokkal
többet veszíthat, mint amennyit eredetileg tervezett. Hogyha
egy Play List által használt dalt töröl, a lista megváltozik (egy
lépéssel rövidebb lesz), miközben a User program, melynek
Link funkcióját aktiválta a továbbíakban nem találja a kívánt
dalt.
Másrészt egy User program szett csak a listával (List)
törölhet
maguk a User programok, melyekre a lista
hivatkozik, érintetlenek maradnak.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(7) Nyomja meg az átnevezni kívánt file-hoz tartozó mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(2) Hogyha floppy lemezzel vagy memória kártyával
szeretne dolgozni helyezze azt a készülékbe.
(3) Nyomja meg az [DELETE] mez t.
(4) Válassza ki a törölni kívánt adat típust a hozzá tartozó
mez megnyomásával.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Hogyha véletlenül a RENAME oldalt választja ki, nyomja meg a
[Back] mez t. Ezzel visszatér az el leg kiválasztott oldalra.
(8) Amennyiben elérhet (és szükséges), nyomja meg a
[SONGNAME], [ARTIST], [GENRE] vagy [FILE NAME]
mez t a kívánt karakterek beviteléhez.
A kerekterek megadásával kapcsolatos részleteket a 204.
oldalon talál.
Megjegyzés: A G-70 a file nevekben használt nagy és
kisbet ket egyaránt támogatja. Válassza az Ön számára
kényelmesebb vagy átláthatóbb megoldást.
Megjegyzés: A G-70 lehet vé teszi, hogy hosszú file
neveket használjon, habár néhány rövid ablak a hosszú
file nevek csak egy részét fogja megjeleníteni. Ezért
javasoljuk, hogy használjon rövid file elnevezéseket
(max. 18 karakter), ahol lehetséges.
(9) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t a beállítások
jóváhagyásához és a file átnevezéséhez.
Megjegyzés: Soha ne távolítse el a floppy lemezt vagy
memória kártyát, miközben a m velet folyamatban van.
Várja meg a m velet végét jelent visszajelzést, ami a
kijelz n jelenik meg.
A User program szett és MIDI szett file-ok esetében az alábbi
képerny jelenik meg:
(5) Válassza ki a médiát: [INTERNAL MEMORY], [FLOPPY]
vagy [EXTERNAL MEMORY] (memória kártya).
(6) Amennyiben elérhet és szükséges, használja az
összeválogatás funkciókat és/ vagy a Finder-t.
Ezek a funkciók csak dalokra és stílusokra elérhet ek és csak
abban az esetben, hogyha az [INTERNAL MEMORY] vagy
[EXTERNAL MEMORY] kerül kiválasztásra. Lásd 37. és 86.
oldal.
Nyomja meg a törölni kívánt file-hoz tartozó mez t.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Másolás
Az alábbi képerny jelenik meg:
207
Másolás
A G-70 lehet vé teszi, hogy átmásoljon egy vagy több filé-t az
egyik médiáról a másikra. A kiválasztott forrás média file-ok
(FROM) nem másolhatóak át ugyan arra a cél médiára (TO).
Tekintse át az USB funkciókat (lásd 210. oldal), hogyha
például egy memória kártyáról (a G-70 egységr l) egy másik
memória kártyára (számítógéphez csatlakoztatott) szeretne
másolni.
(1) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(2) Hogyha floppy lemezzel vagy memória kártyával
szeretne dolgozni helyezze azt a készülékbe.
Hogyha véletlenül a DELETE oldalt választja ki, nyomja
meg a [Back] mez t. Ezzel visszatér az el
leg
kiválasztott oldalra.
(3) Nyomja meg a [FILE COPY] mez t.
(4) Válassza ki az átmásolni kívánt adat típust a hozzá
tartozó mez megnyomásával.
(7) Ellen rizze még egyszer, hogy valóban a törölni kívánt
file került-e kiválasztásra, majd nyomja meg a [YES]
mez t a file törléséhez.
Nyomja meg a [NO] mez t, hogy visszatérjen a DELETE listára
a file törlése nélkül. A [Back] mez megnyomásával is
visszatérhet a DELETE oldalra.
Az alábbi képerny jelenik meg:
(8) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: A DELETE m velet nem vonható vissza.
Megjegyzés: Lapozzon a 119. oldalra a független User
programok másolásával kapcsolatban. Itt csak szetteket
másolhat (a lista filé-t, együtt a User program file-okkal,
melyekre hivatkozik). Hogyha rossz file típust választ ki,
használja a [Back] mez t és próbálja újra.
(5) El ször határozza meg azt a forrást, ami a másolni kívánt
file-okat tartalmazza. Nyomja meg a [FROM] gomb ikont
a memória tartomány kiválaztásához.
INT MEMORY: A G-70 bels memória tartománya.
EXT MEMORY: A G-70 PCMCIA kártya nyílásába helyezett
memória kártya. Ne felejtsen el lemezt helyezni a
meghajtóban, miel tt ezt az opciót kiválasztja.
FLOPPY DISK: A G-70 meghajtójában lév floppy
lemez. (A User program szettek nem másolhatóak
floppy lemezre vagy floppy lemezr l.)
(6) Most határozza meg a célhelyet, ahová a kiválasztott fileokat másolni szeretné: Nyomja meg a [TO] gomb ikont a
cél média kiválaztásához.
Megjegyzés: A FROM és TO paraméterek nem
állíthatóak be ugyan arra a médiára (nem másolhat
például a FROM INTERNAL MEMORY és TO INTERNAL
MEMORY paraméter beállításokkal).
Megjegyzés: A User program szettek nem másolhatóak
floppy lemezre.
(7) Hogyha a másolni kívánt file nevét megtalálja a
képerny n, nyomja meg a hozzá tartozó mez t.
Több file-t is kiválaszthat.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
208
Lemez/Média funkciók
(8) A következ öt file megjelenítéséhez, nyomja meg a jobb
alsó sarokban található [ ] mez t.
Ezt a mez t többször is megnyomhatja, amennyiben szükséges
(illetve ameddig a készülék lehet vé teszi). Az el
5 file-t
tartalmazó csoportra történ visszatéréshez, nyomja meg a [ ]
mez t.
(9) Hogyha az összes megjelenített file-t másolni szeretné
(az összes elérhet oldalon), nyomja meg az [ALL FILES]
mez t.
Megjegyzés: Hogyha a cél média (memória kártya vagy
floppy lemez) nincs formattálva, egy üzenet jelenik meg,
hogy a User programok másolása el tt formattálást kell
végeznie.
(10)Hogyha az EXT MEMORY -t választja a TO
paraméterre, sz ntesse meg a kártya írás védelmét
(amennyiben van ilyen), majd helyezze a kártyát a
PCMCIA kártya helyre. Tanulmányozza a memória kártya
használati utasítását az írásvédelem megsz ntetésével
kapcsolatban. Hogyha a FLOPPY DISK -et válassza a
TO pozícióra, sz ntesse meg a floppy lemez írás
végelmét (lásd 11. oldal), majd helyezze a meghajtóba.
Formattálás
Ez a funkció lehet vé teszi a használni kívánt floppy lemez
vagy memória kártya formattálását. Biztonsági okokból a
bels memória formattálása nem lehetséges (mivel ez
tartalmazza a G-70 operációs rendszerét).
Jó elképzelésnek t nik az MS-DOS® formattált lemezek újra
formattálása, mivel ez felgyorsítja az adat elérést. A memória
kártyákat minden esetben formattálni kell a G-70
egységre: a formattálás közben a G-70 létrehoz több
mappát, ahová a különböz file-okat tárolhatja.
(1) Sz ntesse meg a floppy lemez vagy memória kártya írás
védelmét (amennyiben van ilyen).
Floppy lemez: Zárja be a kis ablakot (11. oldal).
Memória kértya: Olvassa el annak használati
utasítását (az írás védelem megsz ntetésének
módja kártya függ ).
(2) Helyezze a floppy lemezt a meghajtóba vagy a memória
kártyát a PCMCIA kártya helyre.
(11) Nyomja meg az [EXECUTE] mez t.
A készülék rákérdez, hogy kívánja-e felülírni az összes olyan
file-t a cél médián ( TO ), melyeknek a neve megegyezik a
másolni kívánt file-ok nevével.
(12) Nyomja meg a [YES] mez t az azonos nev file-ok
felülírásához a cél médián.
(3) Nyomja meg a [DISK&MEDIA] gombot.
(4) Nyomja meg a [FORMAT] mez t.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Nyomja meg a [NO] mez t, hogyha a forrás ( FROM ) médián
és cél médián ( TO ) azonos névvel szerepl file-okat nem
szeretné átmásolni (ebben az esetben csak az eredeti
elnevezéssel ellátott file-ok kerülnek átmásolásra).
Az adat másolása megtörténik és egy képerny üzenet
megjelenésével a m velet befejez dött.
Megjegyzés: Soha ne távolítse el a floppy lemezt vagy
memória kártyát, miközben a m velet folyamatban van.
Várja meg a m velet végét jelent visszajelzést, ami a
kijelz n jelenik meg.
(13) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Megjegyzés: Hogyha a tároló kapacitás kisebb, mint a
másolni kívánt file-ok mérete, a G-70 automatikusan
megállítja a m veletet (egy üzenet megjelenítése nélkül),
amikor a média megtelt. A másolást követ en mindig
ellen rizze a cél média tartalmát, hogy az összes kívánt
file másolásra került-e.
(5) A most megjelen kijelz oldalon, nyomja meg az
[EXTERNAL MEMORY] vagy [FLOPPY DISK] mez t.
Ez természetesen attól függ, hogy floppy lemezt vagy memória
kártyát szeretne formattálni.
A kijelz az alábbiak szerint reagál:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Formattálás
(egy floppy lemez esetében az External Memory üzenet
természetesen a Floppy Disk -et fogja beolvasni.)
(6) Nyomja meg a [YES] mez t a lemez/ kártya
formattálásához.
Nyomja meg a [NO] vagy [Back] mez t, hogy formattálás nélkül
visszatérjen a FORMA oldalra.
(7) Várja meg a jóváhagyás üzenetet, majd az [EXIT] gomb
megnyomásával térjen vissza a f oldalra.
Megjegyzés: Soha ne távolítse el a floppy lemezt vagy
memória kártyát, miközben a m velet folyamatban van.
Várja meg a m velet végét jelent visszajelzést, ami a
kijelz n jelenik meg.
209
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
210
Adat archiválás számítógéppel (USB)
17. Adat archiválás számítógéppel (USB)
A G-70 USB portját használhatja egy számítógéppel történ file cserére vagy MIDI kommunikációra. Az alábbiakban áttekintjük az
archiválás funkciókat, melyeket gyakran nevezünk Data Storage (adat tárolás)-nak. Lásd MIDI funkciók a 213. oldalon.
Az alábbi file típusok vihet ek át a bels memóriából vagy
memória kártyáról egy számítógépre és fordítva.
Styles (stílusok)
programok)
Songs (dalok/.SMF file-ok)
Az alábbi képerny jelenik meg:
User Programs (User
.txt files* (szöveg file-ok)
[*] Ezek a file-ok kijelölt mappákban helyezkednek el és csak ezekbe
a mappákba menthet ek. Lásd az alábbi (12)-es lépést.
Az egység az alábbi számítógépeket és operációs
rendszereket támogatja:
IBM PC-kompatibilis: Windows 98SE/Me/2000/XP vagy
kés bbi verzió
Apple: MacOS 9.04 vagy kés bbi verzió
(6) Nyomja meg a [USB DATA STORAGE] mez t.
Megjegyzés: A G-70 nem kezel és nem hoz létre audio fileokat.
Megjegyzés: A csatlakoztatáshoz szükséges USB kábelt
külön kell megvásárolnia.
(1) Sz ntesse meg a G-70 és a számítógép USB
csatlakoztatását (hogyha fennáll ilyen).
(2) (Windovs XP esetén:) Hogyha egy üzenet kéri a
Most hastározza meg, hogy melyik memória tartományt
szeretné megjeleníteni a számítógép asztalon (desktop):
számítógép újra indítását, tegye meg azt.
(3) Kapcsolja be a G-70 egységet.
(4) Használjon egy USB kábelt, hogy a G-70 készüléket a
számítógéphez csatlakoztassa.
a számítógép USB
csatlakozójára
Megjegyzés: Mindig csatlakoztassa a G-70 egységet
közvetlenül a számítógéphez vagy egy USB hub
segítségével.
(5) Nyomja meg a [MENU] gombot.
(7) Nyomja meg az [Internal Memory] vagy [External
Memory] (memória kártya) opciók egyikét, hogy aktiválja
a csatlakoztatást a számítógéppel.
A kiválasztott tartománytól függ en az alábbi képerny jelenik
meg
vagy az alábbi:
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Formattálás
Megjegyzés: Ebben a státuszban az összes G-70 el lap
funkció gátolva van. Habár az utoljára kiválasztott
billenty zet part (partok) megszólaltathatóak. Egyéb
hangszínek (vagy part-ok) kiválasztására azonban nincs
lehet ség.
Megjegyzés: A csatlakoztatás törléséhez, nyomja meg a
[DISCONNECT] vagy [EXIT] gombot.
211
Az adat átvitel közben a G-70 az alábbiak szerint alakul,
miközben az összes el lap gomb lezárt státuszban van:
(8) Nyissa meg a My Computer ablakot (Windows).
(9) Ellen rizze, hogy a számítógép talált-e egy G70_SSD ,
G70_CARD meghajtót vagy csak egy Removable Disk
meghajtót.
(10) A megnyitáshoz kattintson duplán a meghajtó ikonra.
(11) Nyissa ki a mappát, amennyiben szükséges.
Ez függ attól, hogy dalokat, stílusokat, user programokat vagy
text file-olat kíván másolni/ hozzáadni.
Csak számítógépre (és csak másolás)
Kérjük hagyja figyelmen kívül.
Kérjük hagyja figyelmen kívül.
Kérjük hagyja figyelmen kívül.
Számítógépre és számítógépr l
Számítógépre és számítógépr l
Számítógépre és számítógépr l
Számítógépre és számítógépr l
Kérjük hagyja figyelmen kívül.
Csak számítógépre (és csak másolás)
Csak számítógépre (és csak másolás)
Számítógépre és számítógépr l
Kérjük hagyja figyelmen kívül.
Csak számítógépre (és csak másolás)
(12) Most végezze el az alábbiak egyikét:
•
Másolja a kívánt stílusokat a Styles mappából a
számítógép merev lemezése (hard disk) a drag &
drop m velettel (áthúzás).
•
•
•
•
Hogyha a számítógépr l szeretne stílusokat másolni a G-70
egységre, húzza át azokat (drag & drop) a Put New Styles
Here mappába.
Másolja a kívánt dalokat a Song mappából a
számítógép merev lemezése (hard disk) a drag &
drop m velettel (áthúzás).
Hogyha a számítógépr l szeretne dalokat másolni a G-70
egységre, húzza át azokat (drag & drop) a Put New Songs
Here mappába.
Másolja a kívánt user programokat a Userprg
mappából a számítógép merev lemezése (hard disk)
a drag & drop m velettel (áthúzás).
Hogyha a számítógépr l szeretne user programokat másolni
a G-70 egységre, húzza át azokat (drag & drop) a Put New
Programs Here mappába.
Hogyha a számítógépr l szeretne user programokat
másolni a G-70 egységre és azonnal lézrehozni a
megfelel Music Assistant bejegyzéseket, húzza át
azokat (drag & drop) a Put New Music Assistant
Here mappába. (Ez a mappa nem elérhet memória
kártyákon, mivel Music Assistant bejegyzések mindig
a G-70 bels memóriályában foglalnak helyet.)
Másolja a kívánt szöveg file-t a Text mappából a
számítógép merev lemezése (hard disk) és fordítva
a drag & drop m velettel (áthúzás).
Megjegyzés: Soha ne távolítson el vagy nevezzen
át file-okat, USB úton (ezekhez a m veletekhez
kizárólag a G-70 funkcióit használja).
Megjegyzés: Soha ne kapcsolja ki a G-70 egységet,
miközben ez az üzenet látható a kijelz n. Ellenkez esetben
azt adatok és a kiválasztott memória tartomány megsérülhet.
Mappákra és file-okra vonatkozó
figyelmeztetések
Megjegyzés: Ne szakítsa meg az USB csatlakoztatást,
amikor a kijelz n a vörös WRITING üzenet látható ( a
számítógépen megjelen üzenet el bb is elt nhet de ne
hagyja magát megtéveszteni). Ellenkez esetben az összes
adat, illetve a memória tartomány megsérülhet.
Csak az alábbi file típusok átvitele lehetséges a G-70
•
egység és a számítógép között.
•
Standard MIDI File-ok (.MID)
Dal file-ok .KAR kiterjesztéssel.
User program file-ok (.UPG)
Stílusok (.STL)
Szöveg file-ok (.TXT) a szöveg szinkronhoz (lásd 150.
oldal).
Ne használja a számítógép egeret (vagy egyéb
parancsot)a csatlakoztatott memória tartományból
történ mappa áthelyezére, átnevezésre vagy törlésre.
•
Soha ne adjon hozzá file-okat az
jelöléssel ellátott
mappákhoz a fenti illusztrációban.
•
Soha ne másoljon file-okat a G-70 bels memóriájának
vagy memória kártyájának alap könyvtárába és soha
ne töröljön vagy nevezzen át itt található file-okat.
•
Számítógép eszközökkel soha ne formattálja,
optimalizálja vagy vizsgálja át a G-70 memória
tartományát.
•
A G-70 csak single-byte alfanumerikus karakterekb l álló
file neveket képes kezelni (orosz, kínai, japán, koreai stb.
elnevezéseket nem)
•
Csak olyan file-okat használjon, melyek elnevezése nem
haladja meg a 32 karaktert.
• Bizonyos esetekben a Put New .Here mappába
átmásolt új dalok, stílusok vagy user programok nem
jelennek meg azonnak a megfelel mappában. Hogyha
ilyet tapasztal, válasszon ki egy másik memória
tartományt (memória kártya vagy bels memória), majd
térjen vissza az eredetileg kiválasztott memória
tartományra.
(13) A G-70 számítógéphez történ csatlakoztatásának
megsz ntetése:
• Macintosh: Húzza a G70_SSD , G70_CARD vagy
Removable Disk ikont a lomtárba.
vagy
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
212
Adat archiválás számítógéppel (USB)
• Windows: Kattintson az eltávolítás ikonra a tálcán (task
bar).
Várjon a legördül menü megjelenéséig, majd
válassza ki azt a bejegyzést, amely utal a Stop USB
disk G70_SSD vagy Stop USB disk G70_CARD
feladatra. Most megjelenik az ablak, ahol utalást talál a
The USB device XX can now be safely removed from
the system hatásra. Kattintson az [OK] gombra.
EZUTÁN
• Sz ntesse meg az USB csatlakoztatást a G-70 egység
és a számítógép között.
(14) Nyomja meg a [DISCONNECT] mez t a G-70 kijelz jén,
hogy visszatérjen a CONNECTION MODE oldalra.
(15) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Az összes G-70 adat archiválása
Készíthet egy archív másolatot a G-70 összes bels adatáról
(vagy a memória kártya tartalmáról) az alábbi eljárással:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Csatlakoztassa a G-70 egységet a számítógéphez.
A szánítógépen hozzon létre egy Backup vagy más
elnevezés mappát.
Kattintson duplán az ikonra, amely a G-70 bels
memóriájára vagy memória kártyára van kijelölve, hogy
megnyissa annak ablakát.
Válassza ki annak teljes tartalmát (Ctrl + A vagy
Command + A).
Húzza át a kiválasztott file-okat a Backup ikonba.
Várja meg a file-ok átmásolásának végét.
Hogyha szeretné a file-okat visszatölteni a G-70 egységre
(vagy annak memória kártyájára):
Nyissa meg a Backup mappát a számítógép merev
lemezén.
Nyissa meg a G-70 bels memóriájának vagy memória
kártyájának ablakát.
Rendezze el úgy a két ablakot, hogy lehet vé tegye a
kívánt file-ok áthúzását a Backup mappából a
G70_SSD vagy G70_CARD memóriába.
Térjen vissza a Backup mappára és válassza ki annak
teljes tartalmát (Ctrl + A or Command + A).
Húzza át az összes kiválasztott mappát a G70_SSD
(vagy G70_CARD ) ablakba, majd engedje el az egér
gombot.
Várjon a m velet befejezéséig.
Sz ntesse meg a G-70 egység és a számítógép
csatlakoztatását (lásd a fentiekben).
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
Hogyan végezzük?
213
18. MIDI
A MIDI szó a Musical Instrument Digital Interface kifejezés rövidítése. Ez a szó sok mindenre vonatkozik, többek között egy
csatlakozó típusra, amely zenei vonatkozású üzenetek cseréjét biztosítja hangszerek és egyéb egységek között.
Amikor a G-70 billenty zetén játszik vagy elindít egy dalt illetve stílust, a hangszer MIDI adatolkat küld ki a MIDI OUT csatlakozón
(vagy az USB porton). Hogyha ezt az aljzatot egy küls egység MIDI IN aljzatára csatlakoztatja, a küls egység megszólaltathatja
ugyan azokat a hangokat, mint a G-70 part-jai vagy kiválaszthat hangszíneket stb.
A MIDi egy univerzális standard, ami annyit jelent, hogy lehet vé teszi a kommunikációt különböz gyártók különböz hangszer
típusai között. Továbbá a MIDI lehet vé teszi, hogy a G-70 egységet egy számítógéphez vagy küls hardware sequencer-hez
csatlakoztassa. (A MIDI összeállításokhoz, használhatja sz USB port-ot is.)
Csatlakoztassa a G-70-et az alábbiak szerint.
Kiküld MIDI IN adatokat
A G-70 fogad adatokat
Küls MIDI egység/ számítógép (*)
Küls MIDI egység
A G-70 kiküld adatokat
(*) A MIDI kommuniáció az USB port-on keresztül is elérhet .
A MIDI egyszerre 16 csatornán képes kiküldeni és fogadni
üzeneteket, így egyszerre akár 16 különböz hangszer is
vezérelhet . Mostanság a legtöbb hangszer így a G-70 is
multitimbrális, ami azt jelenti egy adott dalon belül egyszerre
több part-ot is képesek megszólaltatni.
Megjegyzés: Az összes G-70 part a MIDI üzenetek
fogadására van beállítva. Hogyha ezek nem reagálnak egy
küls egységr l érkez MIDI üzenetekre, ellen rizze a MIDI
csatlakoztatást és a G-70 MIDI csatorna beállításait.
A billenty zet part-ok küld és fogadó csatorna beállításai az
alábbiak szerint alakulnak:
Billenty zet part-ok
sáv
Hogyan végezzük?
A MIDI funkciók elérése
Végezze el az alábbiakat a MIDI funkciók gyors eléréséhez:
(1) Nyomja meg a [MENU] gombot.
Az alábbi képerny jelenik meg:
Felvev
(2) Nyomja meg a [MIDI] mez t.
(3) Nyomja meg az OUTPUT [MIDI] vagy [USB] mez ket,
hogy meghatározza a MIDI összeállításhoz használni
kívánt aljzatot (aljzatokat).
A MIDI és USB opciók kizárólag csak külön-külön
használhatóak: Hogyha az USB kerül kiválasztásta, a MIDI
nincs használatban, illetve az USB kommunikáció nem
lehetséges, amikor a MIDI kerül kiválasztásra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
214
MIDI
• A G-70 egységhez mellékelt CD-ROM tartalmazza a
meghajtó file-okat, melyeket installálnia kell a
számítógépre az USB_MIDI összeállításokhoz. Miel tt
megnyomja az [USB] mez t, installálja a kívánt
meghajtókat a számítógépre.
Ezzel kapcsolatos instrukciókat a CD-ROM-on talál.
megszólaltatják a megfelel hangokat. A [Local Off]
kiválasztása esetén a vonatkozó MIDI üzenetek nem kerülnek
elküldésre a hanggenerátorra de a MIDI OUT aljzaton (vagy
USB aljzaton) kiküldésre kerülnek és megszólaltathatnak egy
küls MIDI hangszert.
Hang forrás
Hang forrás
(4) Most végezze el az alábbiak egyikét:
•
Nyomja meg a MIDI SET [1]~[8] mez k egyikét,
hogy kiválassza a kívánt MIDI szettet.
• Nyomja meg azt a SELECT mez t, amely arra a
szekcióra vonatkozik, melynek eredeti beállításait
szeretné betölteni. Ezek a mez k használhatóak egy
MIDI szett helyett.
•
Hogyha megnyomja a [Keyboard&Style Parts] mez t a dal
part-ok a továbbiakban nem fogadnak és nem küldenek ki
MIDI üzeneteket. Hogyha megnyomja a [Song Parts] mez t a
billenty zet és stílus part-ok a továbbiakban nem küldenek ki
MIDI üzeneteket.
Nyomja meg az [EDIT] mez t a MIDI paraméterek
gyors eléréséhez. Azután használja a PAGE [ ][ ]
mez ket, hogy kiválassza azt a part-ot vagy
szekciót, melynek beállításait módosítani szeretné.
(5) A MIDI paraméter beállítások megváltoztatását követ en,
nyomja meg a [WRITE] mez t, hogy a beállításokat egy
MIDI szettre mentse (219. oldal).
Amikor megnyomja a fenti mez k egyikét, az éppen
kiválasztott MIDI szett száma egy (*) jelöléssel kerül
megjelenítésre jelezve, hogy az aktuális beállítások a
továbbiakban nem felelnek meg a mentett beállításoknak. A
MIDI szettekkel kapcsolatos részleteket a 219. oldalon talál.
Editálás eljárás
(7) Nyomja meg az [EDIT] mez t, az els MIDI oldalon.
(6) Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f
oldalra.
Munka az alap beállításokkal (presets)
A megjelen MIDI oldal két nagy mez t tartalmaz az alap
MIDI beállításokkal. Egyszer en nyomja meg azokat, hogy
visszaállítsa a gyári beállítási értékeket a kérdéses szekcióra
vagy szempontra.
[Keyboard&Style Parts]: Ez a mez visszaállítja a gyári MIDi
beállításokat a billenty zet part-okra UP1/2/3, LW1/2, MBS,
MELODY INT) és stílus part-okra (ADrum, ABass, Acc1~6).
Ennek a mez nek a legfontosabb (és legpraktikusabb)
használata, hogy visszaállíthatja a MIDI küld és fogadó
csatornákat a billenty zet és stílus part-okra, miközben
kikapcsolja a MIDI küldést és fogadást a dal part-okra.
Megjegyzés: Ez a mez egyaránt vonatkozik a fogadásra
(Rx) és küldésre (TX). A G-70 lehet vé teszi a TX és RX
csatornák független beállítását is az egyes part-okra.
[Song Parts]: Ez a mez visszaállítja a G-70 dal part-jainak
gyári beállításait, miközben kikapcsolja a MIDI küldést és
fogadást a billenty zet és stílus part-okra.
MODE [Local On]/[Local Off]: Ezekkel a beállításokkal
létrehozhatja vagy megsz ntetheti a kapcsolatot a G-70
billenty zet/Arranger/ Recorder szekciói és a bels
hanggenerátor között.
Hogyha a [Local On] alap beállítást válassza a G-70
billenty zetén történ játék vagy dalo/ stílusok lejátszása
(8) A most megjelen oldalon, válassza ki azt a szekciót,
melynek beállításait editálni szeretné.
Szinkronizálás, általános
beállítások
A Recorder/ sequencer part-okra
vonatkozik
A stílus part-okra vonatkozik
Billenty zet part-ok (beleértve MELODY INTELL)
(9) Nyomja meg a PAGE [ ][ ] gombokat azeditálni kívánt
part kiválasztásához.
(10) Nyomja meg az editálni kívánt paraméterhez tartozó
mez t és állítsa be a kívánt értéket a [DATA/ENTRY]
tárcsával vagy a [DEC]/[INC] gombokkal.
(11) Nyomja meg a [Back] mez t és mentse a MIDI
beállításokat egy szettre vagy
Nyomja meg az [EXIT] gombot, hogy visszatérjen a f oldalra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
A MIDI paraméterek editálása
215
A MIDI paraméterek editálása
Részletesen megadjuk, hogy hol keresse az editálni kívánt
Part-okat (használja a PAGE [ ][ ] mez ket a
kiválasztáshoz):
SHIFT (–48~48)
Ezzel a paraméterrel transzponálhatja a hangjegy üzeneteket,
miel tt azok kiküldésre kerülnek egy küls MIDI hangszerre
vagy számítógépre. Maximum négy oktávot transzponálhat
felfelé (48) vagy lefelé (-48). A transzponálás félhang
léptékben történik.
TX EVENT
A TX szekció felajánl sz ket, melyek lehet vé teszik, hogy a
kérdéses üzenetek kiküldésre kerüljenek-e (ON) vagy sem
(OFF).
Nyomja meg a [TX EVENT] mez t az alábbi ablak
megnyitásához:
Megjegyzés: Mindig válassza ki az editáni kívánt part-ot,
miel tt megváltoztatja az elérhet paramétereket.
Keyboard (billenty zet), Style (stílus), Song (dal) part-ok
A billenty zet, stílus és dal part-ok ugyan azzal a TX
(köldés) és RX (fogadás) paraméterekkel rendelkeznek, így
ezeket csak egyszer tárgyaljuk (kivéve ahol nagy eltérések
mutatkoznak).
Megjegyzés: Nyomja meg az [INIT SINGLE VALUE] mez t
az alap értékek behívásához az éppen kiválasztott
paraméterre (melynek kijelz mez je világít ).
TX ON, RX ON
Ez a két gomb ikon lehet vé teszi, hogy meghatározza, hogy
a bal fels sarokban megjelen part kiküldjön (TX)/ fogadjon
(RX)-e MIDI adatokat.
MIDI TX
CHANNEL (1~16)
Lehet vé teszi, hogy kijelölje a MIDI küld csatornát a
kiválasztott part-ra. Hogyha egyéb okok nem indokolják
javasoljuk, hogy ugyan azokat a TX és RX számokat
használja egy part-ra.
Megjegyzés: Jó ötletnek számít, hogyha ugyan azt a
csatornát jelöli ki két vagy több part-ra.
LOCAL
Itt meghatározhatja, hogy az adott part-ot összekapcsolja-e
ON ) a bels hangforrással vagy sem ( OFF ). Egyszerre is
megváltoztathatja az összes part LOCAL beállítását a MODE
[Local On]/[Local Off] omez vel az els MIDI oldalon.
Nyomja meg az [ALL] mez t, hogy az összes gomb ikont
bekapcsolja (a megfelel üzenetek azután kiküldésre
kerülnek). Nyomja meg a [NONE]-t, hogy kikapcsolja az
összes gomb ikont. Nyomja meg a [CLOSE] mez t, hogy
visszatérjen arra az el
oldalra. Az alábbi gomb ikonokat
függetlenül ki és bekapcsolhatja (on/off):
• PROGRAM CHANGE Program váltás és bank
választás üzenetek (CC00, CC32). Ezek az üzenetek
hangszínek és dob szettek kiválasztására használhatóak
(valamint user programok kiválasztására, lásd az
alábbiakban). A Bank Select üzenetek valójában
Control Change üzeneteket, melyek a kiválasztani kívánt
hangszín számának tisztázása érdekében kerülnek
hozzáadásra, mivel a 128 Program Change üzenet már
nem elegend egy adott hangszer összes hangszínének
eléréséhez. (A G-70 több mint 1590 hangszínnel
rendelkezik.)
•
PITCH BENDER Pitch Bend üzenetek.
•
MODUL Moduláció üzenetek (CC01).
•
VOLUME Hanger üzenetek (CC07).
•
PANPOT Panoráma üzenetek (CC10).
•
EXPRESSION Expression üzenetek (CC11).
•
HOLDº Hold (Sustain, Damper) üzenetek (CC64).
•
SOSTENUTOº Sostenuto üzenetek (CC66).
•
SOFTº Soft üzenetek (CC67).
•
REVERB Reverb Send üzenetek (CC91).
•
CHORUS Chorus Send üzenetek (CC93).
•
CAFº Channel (csatorna) aftertouch.
•
RPNº Regisztrált paraméter szám (CC100/101).
NRPNº Nen regisztrált paraméter szám (CC98/99).
•
•
SysExº SysEx üzenetek (system exclusive).
•
CC16º Általános célú vezérl k, melyek lehet vé teszik
a C1 paraméter befolyásolását (lásd 93. oldal).
Megjegyzés: A
szimbólummal ellátott TX EVENT
paraméterek nem elérhet ek a stílus part-okra.
G-70 Kísér automatikás munkaállomás
216
MIDI
MIDI RX
CHANNEL (1~16)
Lehet vé teszi, hogy kijelölje a MIDI fogadó csatornát a
kiválasztott part-ra. Általában a agyári beállítás használható a
legjobban de megváltoztathatja azt.
Megjegyzés: Hogyha egyéb okok nem indokolják javasoljuk,
hogy ugyan azokat a TX és RX számokat használja egy partra.
Megjegyzés: Jó ötletnek számít, hogyha ugyan azt a
csatornát jelöli ki két vagy több part-ra.
SHIFT (–48~48)
Ez a paraméter lehet vé teszi, hogy transzponálja a beérkez
hangjegy üzeneteket, miel tt azok elérik a G-70
hanggenerátorát.
Maximum négy oktávot transzponálhat felfelé (48) vagy lefelé
(-48). A transzponálás félhang léptékben történik.
LIMIT HIGH/LIMIT LOW (C–~G9)
A LIMIT HIGH és LIMIT LOW paraméterek lehet vé teszik
a fogadásra kerül hangjegy tartomány meghatározását.
Hogyha nem szeretné fogadni egy adott MIDI csatornán
beérkez összes üzenetet, sz kítse a tartományt.
Megjegyzés: A LOW LIMIT érték nem haladhatja meg a
HIGH LIMIT értéket ( és fordítva).
RX EVENT
Az RX szekció adat sz i lehet vé teszik, hogy
meghatározza, hogy a kérdéses üzenetek fogadásra
kerüljenek-e (ON) vagy sem (OFF).
Nyomja meg az [RX EVENT] mez t az alábbi ablak
megnyitásához:
Az RX események megegyeznek a TX eseményekkel.
Részletek a 215. oldalon találhatóak.
Nyomja meg a [Back] mez t és ments