Asus | K72JK-A1 | Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL5330
Podręcznik użytkownika
komputera ASUS
Luty 2010
PL5330_K72_User Manual.indd 1
3/12/10 1:13:11 PM
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa...........................................................................................................................3
Przygotowanie notebooka.....................................................................................................................5
Używanie touchpada................................................................................................................................7
Budowa komputera..................................................................................................................................9
Widok z prawej.........................................................................................................................................9
Widok z lewej..........................................................................................................................................12
Widok z tyłu............................................................................................................................................14
Widok z przodu......................................................................................................................................14
Przywracanie ustawień komputera.................................................................................................. 15
Wykorzystanie partycji przywracania............................................................................................15
Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)........................................................16
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa............................................................. 19
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC).............................................................................................19
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji
częstotliwości radiowej (RF)..............................................................................................................20
Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC).............................................................20
Ostrzeżenie znaku CE..........................................................................................................................21
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania
na terenie Kanady.................................................................................................................................21
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen..........................................................22
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji................................ ..22
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania....................................................................23
REACH .............................................................................................................................................23
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa...........................................................................................24
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów
skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)................................................................25
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską.................................................................26
Zgodność i deklaracja zgodności zogólnoświatowymi
przepisami ochrony środowiska......................................................................................................27
Usługi zwrotu.........................................................................................................................................27
PL5330_K72_User Manual.indd 2
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:12 PM
Zasady bezpieczeństwa
Przestrzeganie podanych poniżej zasad bezpieczeństwa pozwoli na długą i satysfakcjonującą
pracę na komputerze. Należy się stosować do wszystkich wymienionych poniżej wskazówek.
Poza czynnościami wskazanymi w tym podręczniku, wszelkie prace serwisowe należy
powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.
Przed czyszczeniem sprzętu konieczne jest odłączenie go od zasilania sieciowego oraz
wyjęcie baterii. Do czyszczenia komputera należy używać wyłącznie czystej miękkiej
szmatki lub irchy nawilżonej niewielką ilością ciepłej wody z dodatkiem delikatnego
detergentu.
NIE NALEŻY ustawiać komputera
na nierównej lub niestabilnej
powierzchni. W przypadku
uszkodzenia obudowy należy
skontaktować się z serwisem.
NIE NALEŻY umieszczać na
komputerze lub upuszczać
na niego obiektów, a także
nie należy wpychać żadnych
obiektów do komputera.
NIE NALEŻY narażać komputera na
brud lub pył. NIE WOLNO używać
komputera w miejscach, gdzie
ulatnia się gaz.
NIE NALEŻY narażać
komputera na działanie
silnych pól magnetycznych lub
elektrycznych.
NIE NALEŻY naciskać lub dotykać
panela wyświetlacza. Nie należy
umieszczać go razem z małymi
elementami, które mogą zarysować
lub przedostać się do komputera.
NIE NALEŻY narażać komputera
na działanie lub używać w
pobliżu płynów, na deszczu
lub w wilgotnych miejscach.
NIE NALEŻY używać modemu
podczas burzy z wyładowaniami
elektrycznymi.
NIE NALEŻY umieszczać
komputera na kolanach lub
na innych częściach ciała, aby
zapobiec dyskomfortowi lub
obrażeniom z powodu emisji
ciepła.
Ostrzeżenie dotyczące
bezpieczeństwa baterii: NIE
NALEŻY wrzucać baterii do ognia.
NIE NALEŻY zwierać styków. NIE
NALEŻY demontować baterii.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 3
3/12/10 1:13:12 PM
BEZPIECZNA TEMPERATURA:
ten komputer może być
używany wyłącznie w
miejscach, gdzie temperatura
otoczenia mieści się w
zakresie 10°C (50°F) i 35°C (95
°F)
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA
WEJŚCIA: Sprawdź etykietę
wartości znamionowych w
dolnej części komputera
i upewnij się, że adapter
zasilania może zapewnić
wymagane zasilanie.
NIE NALEŻY przenosić lub
przykrywać komputera
z włączonym zasilaniem
żadnymi materiałami,
które redukują przepływ
powietrza, takimi jak torba
do przenoszenia.
NIE należy używać
na powierzchni lub w
jej pobliżu mocnych
rozcieńczalników, takich jak
silne rozpuszczalniki, benzen
lub inne chemikalia.
NIE należy używać
uszkodzonych przewodów
zasilających, akcesoriów
lub innych urządzeń
peryferyjnych.
Nieprawidłowa instalacja
baterii może spowodować
jej wybuch i uszkodzenie
komputera.
NIE NALEŻY wyrzucać komputera do śmieci. Produkt ten został
opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne
wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na
kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny, elektroniczny
oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z
odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące
usuwania produktów elektronicznych.
NIE NALEŻY wyrzucać baterii do śmieci miejskich. Symbol
przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy
umieszczać razem ze śmieciami miejskimi.
PL5330_K72_User Manual.indd 4
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:13 PM
Przygotowanie notebooka
W tym miejscu znajdują się jedynie krótkie instrukcje dotyczące używania
komputera.
Zainstaluj zestaw baterii
3
1
2
Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym
HDMI
2
1
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 5
3
110V
-220
V
3/12/10 1:13:13 PM
Otwieranie panela wyświetlacza LCD
1. Ostrożnie unieś kciukiem panel wyświetlacza.
2. Wolno przechyl panel wyświetlacza do przodu lub do tyłu, aby
uzyskać wygodny kąt widzenia.
Włączanie zasilania
1. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania poniżej panela wyświetlacza
LCD.
2. Użyj [Fn]+[F5] lub [Fn]+[F6] do regulacji jasności LCD.
PL5330_K72_User Manual.indd 6
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:14 PM
Używanie touchpada
A
B
Prawy
przycisk
Lewy
przycisk
Prawy
przycisk
Lewy
przycisk
C
D
E
Dostosowanie zachowania touchpada w opcji Panel sterowania
Windows > Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)> Mouse
(Myszka).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 7
3/12/10 1:13:15 PM
A. Przesuń palcem po powierzchni touchpada w celu przesunięcia wskaźnika.
Możesz także przytrzymać lewy przycisk i przesunąć palec w celu
przeciągnięcia wybranego elementu.
B. Używaj lewego i prawego przycisku, tak jak w standardowej myszy.
C. Przesuń dwoma palcami w górę/w dół/w lewo/w prawo po powierzchni
touchpada w celu przewinięcia okna w górę/w dół/w lewo/w prawo.
D. Użyj dwóch palców do uderzania w touchpad. Działanie to symuluje
kliknięcie na rolkę przewijania myszki.
E. Użyj trzech palców do stuknięcia touchpada. Akcja ta uruchamia funkcję
podobną do kliknięcia prawym przyciskiem myszy.
PL5330_K72_User Manual.indd 8
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:15 PM
Budowa komputera
Widok z prawej
HDMI
1 2
1
4
5
6
7 8
Gniazdo wyjścia słuchawek
2
3
3
Gniazdo wyjścia słuchawek stereo (1/8 cala) jest stosowane do
połączenia sygnału wyjścia audio komputera do głośników ze
wzmacniaczem lub słuchawek. Użycie tego gniazda powoduje
automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.
Gniazdo mikrofonowe
Gniazdo mikrofonu monofonicznego (1/8 cala) może być
wykorzystane do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub
sygnałów wyjścia z urządzeń audio. Użycie tego gniazda powoduje
automatyczne wyłączenie wbudowanego mikrofonu. Funkcja ta może
być wykorzystywana do wideokonferencji, narracji głosowych lub do
zwykłych nagrań audio.
Port USB (3.0)
Port USB (Universal Serial Bus) jest zgodny z urządzeniami USB
3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące,
kamery, dyski twarde, drukarki i skanery podłączone szeregowo
i umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 4.8Gbitów/sek.
(USB 3.0), 480Mbitów/sek. (USB 2.0), oraz 12Mbitów/sek (USB
1.1). USB umożliwia równoczesne uruchomienie wielu urządzeń
na pojedynczym komputerze, a niektóre urządzenia peryferyjne
umożliwiają podłączenie innych urządzeń lub mogą działać jako
huby. USB obsługuje funkcję odłączania lub podłączania większości
urządzeń peryferyjnych bez ponownego uruchamiania komputera
(hot-swapping).
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 9
3/12/10 1:13:15 PM
4
HDMI
5
Port HDMI
Interfejs HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interfejs
multimediów wysokiej rozdzielczości) jest interfejsem całkowicie
cyfrowego nieskompresowanego sygnału audio/wideo między każdym
źródłem sygnału audio/wideo, takim jak set-top box, odtwarzacz DVD,
czy odbiornik audio/wideo oraz monitorem audio i/lub wideo, takim
jak telewizor cyfrowy (DTV). Obsługuje jednym kablem sygnał wideo
standardowy, rozszerzony i wysokiej rozdzielczości oraz wielokanałowy
cyfrowy sygnał audio. Transmituje wszystkie standardy ATSC HDTV
oraz obsługuje 8-kanałowy dźwięk cyfrowy, w paśmie o szerokości
pozwalającej na wprowadzenie przyszłych udoskonaleń.
Wyjście wyświetlacza (Monitor)
6
15-pinowe złącze D-Sub umożliwia korzystanie z zewnętrznych
wyświetlaczy o dużych przekątnych, lub projektorów zgodnych ze
standardem VGA.
Port sieci LAN
7
Ośmiopinowy port LAN RJ-45 jest większy od portu modemu RJ-11 i
obsługuje standardowe połączenie kablem Ethernet z siecią lokalną.
Wbudowane złącze umożliwia wygodne używanie bez dodatkowych
adapterów.
Wejście zasilania (prąd stały)
Gniazdo to wykorzystuje prąd stały konwertowany przez dostarczony
adapter zasilania z prądu zmiennego. Dostarczany przez to gniazdo
prąd służy do zasilania komputera i ładowania wewnętrznego
zestawu baterii. W celu zabezpiecznia komputera i zestawu baterii
przed uszkodzeniem należy zawsze używać dostarczonego adaptera
zasilania.
Adapter, w czasie użytkowania może stać się ciepły , a nawet gorący.
Należy pamiętać, aby nie przykrywać adaptera i trzymać go z dala od
ciała.
10
PL5330_K72_User Manual.indd 10
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:16 PM
8
Port blokady Kensington®
Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera,
poprzez wykorzystanie produktów zabezpieczeń komputerów
zgodnych z Kensington®. Produkt zabezpieczania to zwykle metalowa
linka i zamknięcie, które zabezpieczają komputer przed odłączeniem
od stałego obiektu. Niektóre produkty zabezpieczenia mogą także
zawierać detektor ruchu, generujący po poruszeniu dźwięk alarmu.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 11
11
3/12/10 1:13:16 PM
Widok z lewej
1
2
1
1
3
4
5 6 7
3
4
5 6 7
Szczeliny wentylacyjne
Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie powietrza chłodzącego
i wypływanie ciepłego powietrza z notebooka.
Należy upewnić się, że papiery, książki, ubrania, kable lub inne
przedmioty nie blokują żadnej ze szczelin wentylacyjnych. W
przeciwnym razie może dojść do przegrzania.
2
3
Gniazdo pamięci Flash (w wybranych modelach)
Zwykle, aby można było używać kart pamięci z takich urządzeń jak
aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA należy
zakupić osobno zewnętrzny czytnik kart pamięci. Ten komputer ma
wbudowany wysokiej szybkości czytnik kart pamięci, umożliwiający
wygodne odczytywanie i zapisywanie na wielu typach kart pamięci
flash, zgodnie z opisem w dalszej części tego podręcznika.
Port USB (3.0)
12
PL5330_K72_User Manual.indd 12
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:16 PM
4
5
Napęd optyczny
Komputer jest dostarczany z jednym z wielu modeli napędów
optycznych. Napęd optyczny komputera może obsługiwać
dyski kompaktowe (CD) i/lub cyfrowe dyski wideo (DVD) oraz
może zapisywać (R) lub obsługiwać ponowne zapisywanie (RW).
Szczegółowe informacje dotyczące każdego modelu znajdują się w
specyfikacjach marketingowych.
Wskaźnik aktywności napędu optycznego (położenie zależy od
modelu)
Wskaźnik aktywności napędu optycznego wskazuje, kiedy dane
są transferowane przez napęd dysku optycznego. Intensywność
świecenia wskaźnika będzie proporcjonalna do wielkości transferu
danych.
6
7
Elektroniczne wysuwanie napędu optycznego
Funkcja elektronicznego wysuwania napędu optycznego posiada
elektroniczny przycisk wysuwania służący do otwierania kieszeni
napędu. Kieszeń napędu optycznego można otworzyć również z
dowolnego odtwarzacza programowego lub przez klikniecie prawym
przyciskiem myszy na napęd optyczny w menu “Computer” (Komputer)
systemu Windows i wybranie polecenia Eject (Wysuń).
Wysuwanie awaryjne kieszeni napędu optycznego (położenie
zależy od modelu)
Wysuwanie awaryjne używane jest do wysunięcia kieszeni napędu
optycznego w przypadku, kiedy nie działa wysuwanie elektroniczne.
Nie wolno stosować wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania
elektronicznego.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 13
13
3/12/10 1:13:17 PM
Widok z tyłu
1
Moduł baterii
1
Po podłączeniu do źródła zasilania prądu zmiennego rozpoczyna się
automatyczne ładowanie zestawu baterii. Moduł baterii umożliwia korzystanie
z notebooka bez konieczności podłączania do zasilania. Czas pracy komputera
na baterii może się różnić w zależności od sposobu używania i specyfikacji
danego notebooka. Baterii nie wolno rozbierać - należy ją zakupić w formie
pojedynczego modułu.
Widok z przodu
1
1
Gniazdo pamięci Flash (w wybranych modelach)
14
PL5330_K72_User Manual.indd 14
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:17 PM
Przywracanie ustawień komputera
Wykorzystanie partycji przywracania
Recovery Partition (Partycja przywracania) powoduje szybkie przywrócenie pierwotnego
stanu pracy oprogramowania notebooka. Przed skorzystaniem z Recovery Partition (Partycji
przywracania), należy skopiować pliki danych (takie jak pliki Outlook PST) na przenośną pamięć
USB lub na dysk sieciowy oraz zapisać własne ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia
sieciowe).
O funkcji Partycja przywracania
Partycja przywracania to zarezerwowane miejsce na dysku twardym, używane do
odtwarzania systemu operacyjnego, sterowników i narzędzi zainstalowanych w komputerze
fabrycznie.
WAŻNE: Nie należy usuwać partycji
o nazwie “Recovery”. Partycja
przywracania jest tworzona fabrycznie
i po usunięciu przez użytkownika nie
można jej odtworzyć. W przypadku
napotkania problemów z procesem
przywracania, komputer należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego
ASUS.
Wykorzystanie opcji Partycja przywracania:
1.
2.
3.
4.
5.
Naciśnij [F9] podczas uruchamiania (wymaga obecności partycji przywracania)
Naciśnij [Enter], aby wybrać Ustawienia Windows [Włączone EMS].
Wybierz język, które chcesz odzyskać, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
Przeczytaj informacje na ekranie “Kreator wstępnych ustawień ASUS” i kliknij Dalej.
Wybierz opcję partycji i kliknij Dalej. Opcje partycji:
Przywracanie wyłącznie pierwszej partycji Windows.
Ta opcja usuwa wyłącznie pierwszą partycję, umożliwiając zachowanie innych partycji i
tworzy nową partycję systemową jako napęd “C”.
Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy nową partycję
systemową, jako napęd “C”.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 15
15
3/12/10 1:13:18 PM
Przywracanie systemu Windows na całym dysku twardym z
2 partycjami.
Ta opcja usuwa wszystkie partycje z dysku twardego i tworzy
dwie nowe partycje “C” (25%) i “D” (75%).
6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu
przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy
odwiedzić stronę sieci web www.asus.com.
Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych
modelach)
Zablokuj drugi dysk twardy:
W modelach z zainstalowanymi dwoma dyskami twardymi, przed
wykonaniem przywracania systemu z płyty DVD przywracania należy
zablokować drugi dysk twardy.
1. Naciśnij [F2] podczas uruchamiania, aby przejść do ustawień BIOS.
2. Na ekranie Security (Zabezpieczenie), wybierz I/O Interface
Security (Zabezpieczenie interfejsu We/Wy) i naciśnij [Enter].
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
��������������������
Main
Advanced Boot
���� Security Save & Exit
Password Description
Set the system boot order.
If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
Administrator Password
User Password Status
Setup administrator password
User Password
I/O Interface Security
HDD Security Configuration:
HDD 0:Hitachi HTS5
NOT INSTALLED
NOT INSTALLED
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
16
PL5330_K72_User Manual.indd 16
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:18 PM
3. Wybierz SATA 2nd HDD Interface (Interfejs 2-go dysku twardego
SATA) i ustaw na Lock (Zablokuj).
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
Security
�������������������������������������
If Locked, 2nd SATA HDD will be
disabled.
I/O Interface Security
LAN Network Interface
Wireless Network Interface
HD AUDIO Interface
SATA 2nd HDD Interface
SATA ODD Interface
USB Interface Security
[Unlock]
[Unlock]
[Unlock]
[Unlock]
[Unlock]
SATA 2nd HDD Interface
Lock
Unlcok
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 1.28.1119. Copyright (C) 2008 American Megatrends, Inc.
4. Naciśnij [F10], aby zapisać konfigurację i opuścić ustawienia.
Tworzenie płyty ratunkowej DVD:
1. Dwukrotnie kliknij ikonę AI Recovery Burner na pulpicie okna.
2. Włóż czystą,
zapisywalną płytę
DVD do napędu
optycznego i
kliknij przycisk
Start, aby rozpocząć tworzenie płyty ratunkowej DVD.
3. W celu zakończenia procesu tworzenia płyty ratunkowej DVD
postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Do utworzenia płyty ratunkowej DVD przygotuj trzy czyste,
zapisywalne płyty DVD.
WAŻNE! Przed wykonaniem przywracania systemu w komputerze
należy odłączyć opcjonalny, drugi dysk twardy. Według Microsoft,
instalacja Windows na nieprawidłowym dysku twardym lub
sformatowanie nieprawidłowej partycji napędu, może spowodować
utratę ważnych danych.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 17
17
3/12/10 1:13:19 PM
Używanie dysku Recovery DVD:
1. Włóż dysk Recovery DVD do napędu optycznego. Komputer wymaga
włączenia zasilania.
2. Uruchom komputer i naciśnij <Esc> podczas uruchamiania oraz wybierz
napęd optyczny (może być oznaczony jako “CD/DVD”) naciskając kursor w
dół i przycisk <Enter> w celu uruchomienia dysku Recovery DVD.
3. Wybierz OK, aby przywrócić obraz.
4. Wybierz OK, aby potwierdzić przywrócenie systemu.
Przywracanie spowoduje zastąpienie zawartości dysku twardego. Przed
przywróceniem systemu należy sprawdzić, czy wykonana została kopia
zapasowa wszystkich ważnych danych.
5.
Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.
OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować dysku Recovery (chyba, że pojawi się
takie polecenie) podczas procesu przywracania, w przeciwnym razie nie
będzie można korzystać z partycji.
Przed wykonaniem przywracania systemu należy pamiętać o podłączeniu
zasilacza do notebooka. Niestabilne zasilanie może spowodować
niepowodzenie przywracania.
W celu pobrania zaktualizowanych sterowników i narzędzi należy odwiedzić
stronę sieci web www.asus.com.
6.
Postępować zgodnie z opisem z poprzedniej sekcji w celu odblokowania to
drugiego dysku twardego.
Drugi dysk twardy jest dostępny tylko w wybranych modelach.
18
PL5330_K72_User Manual.indd 18
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:19 PM
Deklaracje i oświadczenia dotyczące
bezpieczeństwa
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (FCC)
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom:
•
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla
urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te
zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować
promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności
radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku
określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub
telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia),
należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
•
•
•
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do
którego podłączony jest odbiornik.
•
Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i
zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowotelewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla
zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel.
Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy) należy stosować
wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany
lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do
korzystania z tego urządzenia.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 19
19
3/12/10 1:13:20 PM
(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993.
Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records
Administration, U.S. Government Printing Office.)
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji
częstotliwości radiowej (RF)
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia
strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie
użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza,
że działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów
od 1 do 11 przy częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego
firmware.”
To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF
ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności
z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać
instrukcje działania z podręcznika użytkownika.
Deklaracja zgodności
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)
Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:
•
•
•
•
•
•
•
Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z
[Paragraf 3.1a]
Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w
[Paragraf 3.1b]
Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
Testy radiowe, według [EN 300 328-2]
20
PL5330_K72_User Manual.indd 20
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:20 PM
Ostrzeżenie znaku CE
Oznaczenie CE dla urządzeń bez bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth
Dostarczona wersja tego urządzenia, jest zgodna z wymaganiami dyrektyw
EEC 2004/108/EC “Kompatybilność elektromagnetyczna” i dyrektywa
“niskonapięciowa” 2006/95/EC.
Oznaczenie CE dla urządzeń z bezprzewodowym połączeniem sieciowym/Bluetooth
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 dotyczącej urządzeń radiowych i
telekomunikacyjnych i wzajemnego uznawania ich zgodności.
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na
terenie Kanady
To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania
ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności
z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego
kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej
zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
•
•
Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z
uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licencjonowanych
usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w
celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać
wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza)
instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 21
21
3/12/10 1:13:20 PM
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen
Ameryka Północna
2.412-2.462 GHz
Kanał 01 do 11
Japonia
2.412-2.484 GHz
Kanał 01 do 14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Kanał 01 do 13
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we
Francji
Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W
najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń
może wynosić:
•
•
10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz
Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.
Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie
prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych,
używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony,
przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz.
Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.
W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:
•Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
•Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW
W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5
MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz
mniejszym niż 10mW:
01
05
11
24
32
41
55
Ain Hautes Alpes
Aude
Dordogne
Gers
Loir et Cher
Meuse
22
PL5330_K72_User Manual.indd 22
02
08
12
25
36
45
58
Aisne
Ardennes
Aveyron
Doubs
Indre
Loiret
Nièvre
03
09
16
26
37
50
59
Allier
Ariège
Charente
Drôme
Indre et Loire
Manche
Nord
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:21 PM
60
63
66
68
71
82
88
90
Oise
Puy du Dôme
Pyrénées Orientales
Haut Rhin Saône et Loire
Tarn et Garonne Vosges Territoire de Belfort
61
64
67
70
75
84
89
94
Orne Pyrénées Atlantique
Bas Rhin
Haute Saône
Paris Vaucluse
Yonne
Val de Marne
To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart
bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu
uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arttelecom.fr)
Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania
Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze
większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów
zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G,
0,75mm2.
REACH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie
środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w
naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://
green.asus.com/english/REACH.htm
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 23
23
3/12/10 1:13:21 PM
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa
Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon),
powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy
napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak),
300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany
zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).
Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń
bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i
obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:
•
•
•
Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu
wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w
pobliżu basenu kąpielowego.
Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami
elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z
wyładowania atmosferycznego.
Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.
Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne)
i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania
produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i
mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub
więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które
przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej
lub odwracalnej reakcji chemicznej.
•
•
Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie
mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych
instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia
osób z powodu pożaru lub wybuchu.
Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń,
ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub
wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem
UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych
sprzedawców.
24
PL5330_K72_User Manual.indd 24
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:21 PM
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów
skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only
with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of
used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.
Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla
fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz
nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.
Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning
må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage
til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller
en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt
batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo
valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la
batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type
équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries
usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme
batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte
batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно
его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями
производителя. (Russian)
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 25
25
3/12/10 1:13:21 PM
Etykieta „Eco” przyznawana przez Unię Europejską
Notebook ten został wyróżniony etykietą „EU Flower” przez Unię
Europejską, która poświadcza, że niniejszy produkt posiada
następujące cechy:
1. Mniejsze zużycie energii podczas użytkowania oraz działania w
trybie gotowości.
2. Ograniczone wykorzystanie ciężkich metali toksycznych.
3. Ograniczone wykorzystanie substancji szkodliwych dla
środowiska i zdrowia ludzkiego.
4. Ograniczenie wykorzystania naturalnych zasobów poprzez
popieranie utylizacji.
5.Wydłużona żywotność produktu dzięki prostym ulepszeniom
oraz wydłużonej dostępności części zamiennych.
6. Ograniczenie trwałych odpadów poprzez realizację polityki
zwrotnego przyjmowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat etykiety „EU
Flower”, należy odwiedzić stronę internetową dla etykiety „Eco” Unii
Europejskiej: http://europa.eu.int/ecolabel.
26
PL5330_K72_User Manual.indd 26
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:21 PM
Zgodność i deklaracja zgodności z
ogólnoświatowymi przepisami ochrony
środowiska
Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania
i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu
żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi
przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia
odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów.
Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o
wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty ASUS:
Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii
Usługi zwrotu
Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do
zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi
ochrony środowiska. Wierzymy, że jest ważne dostarczanie naszym
klientom rozwiązań odpowiedzialnego przetwarzania naszych
produktów, baterii i innych komponentów oraz materiałów
pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w
różnych regionach można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 27
27
3/12/10 1:13:22 PM
Ten produkt jest chroniony jednym lub więcej
następujących patentów USA:
7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,408,855; 7,403,378;
7,400,721; 7,399,011; 7,394,533; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752;
7,388,743; 7,382,605; 7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493;
7,369,402; 7,369,064; 7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034;
7,359,209; 7,359,189; 7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645;
7,342,777; 7,342,193; 7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241;
7,321,523; 7,319,585; 7,304,257; 7,299,479; 7,294,021; 7,294,011;
7,293,890; 7,293,273; 7,276,660; 7,267,566; 7,261,579; 7,261,573;
7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488; 7,241,946; 7,234,971;
7,233,555; 7,229,000; 7,224,657; 7,223,021; 7,218,587; 7,218,096;
7,213,250; 7,203,856; 7,193,580; 7,189,937; 7,187,537; 7,185,297;
7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911; 7,148,418; 7,137,837;
7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018; 7,111,953; 7,103,765;
7,100,087; 7,091,735; 7,088,592; 7,088,119; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,047,541;
7,043,741; 7,039,415; 7,035,946; 7,002,804; 6,980,159; 6,969,266;
6,946,861; 6,938,264; 6,933,927; 6,922,382; 6,873,064; 6,870,513;
6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,817,510; 6,788,944;
6,783,373; 6,782,451; 6,775,208; 6,768,224; 6,760,293; 6,742,693;
6,732,903; 6,728,529; 6,724,352; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,687,248; 6,671,241; 6,657,548; 6,639,806;
6,622,571; 6,618,813; 6,612,850; 6,600,708; 6,561,852; 6,515,663;
6,509,754; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492; 6,449,224;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,412,036; 6,407,930; 6,396,419;
6,396,409; 6,377,033; 6,339,340; 6,330,996; 6,310,779; 6,305,596;
6,301,778; 6,253,284; 6,226,741; 6,147,467; 6,095,409; 6,094,367;
6,085,331; 6,041,346; 5,963,017;
Wzór patentowy USA D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194;
patenty oczekujące.
28
PL5330_K72_User Manual.indd 28
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:22 PM
Informacja dotycząca praw autorskich
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisanymi w nim
produktami i oprogramowaniem, nie można powielać, transmitować,
przepisywać, zapisywać w systemie odnawialnym lub tłumaczyć na
inne języki w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, poza
dokumentacją zachowaną przez sprzedawcę do celów wykonania kopii
zapasowej, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia ASUSTeK COMPUTER
INC. (“ASUS”).
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ
UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH
JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI
GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU
FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB
AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE,
SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY
(WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ
MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI
W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.), NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS
UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU
LUB PRODUKCIE.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie
muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi
ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji
lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU,
SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ
ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO
TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO
ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY
I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU,
WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.
Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 29
29
3/12/10 1:13:22 PM
Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły
szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy
ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od
podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za
uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości
i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i
bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania
czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji,
do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.
ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę,
szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność
za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego
oświadczenia gwarancyjnego.
To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców
ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy
ASUS, jej dostawców i sprzedawców.
BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA:
(1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE
SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO
(3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA
EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW
LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB
SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Obsługa i pomoc techniczna
Należy odwiedzić wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem
http://support.asus.com
30
PL5330_K72_User Manual.indd 30
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:22 PM
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTek COMPUTER INC.
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
Notebook P.C.
Model name :
K72J, K72F, A72J, A72F, X7AJ, X7AF, X72F, X72J,
PRO7AJ, PRO7AF, P72J, P72F
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2006+A1:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-05)
EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)
EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)
EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)
EN 301 893 V1.4.1(2005-03)
EN 50360:2001
EN 50371:2002
EN 62311:2008
EN 50385:2002
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55020:2007
EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V1.3.2(2008-04)
EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1:2001+A11:2004
EN60065:2002+A1:2006
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: Dec. 23, 2009
Year to begin affixing CE marking:2009
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
PL5330_K72_User Manual.indd 31
Signature : __________
31
3/12/10 1:13:23 PM
32
PL5330_K72_User Manual.indd 32
Podręcznik użytkownika komputera ASUS
3/12/10 1:13:23 PM
Download PDF