Axis | BTA 210D | INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI

BT2100, B2100D
BTA210, BTA210D
INSTRUKCJA
OBSŁUGI WAGI
Seria BTA
Plik: 2011-05-BTA-144 btA052 PL
2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2
15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
16.
Wstęp .............................................................................................................................................. 3
Kompletacja ..................................................................................................................................... 3
Zasady bezpieczeństwa................................................................................................................... 4
Dane techniczne .............................................................................................................................. 5
Widok ogólny wag............................................................................................................................ 6
Klawisze i wskaźniki wagi ................................................................................................................ 8
Przygotowanie miejsca pracy wagi .................................................................................................. 9
Przygotowanie wagi do pracy ........................................................................................................ 10
Ogólne zasady eksploatacji wagi ................................................................................................... 11
Zasady eksploatacji wagi przy zasilaniu z akumulatorów (opcja)................................................... 12
Wymiana akumulatorów (opcja)..................................................................................................... 13
Start wagi ....................................................................................................................................... 14
Połączenie wagi z komputerem lub drukarką................................................................................. 15
Podstawowe funkcje wagi .............................................................................................................. 17
Zwykłe waŜenie ............................................................................................................................. 17
WaŜenie z tarowaniem .................................................................................................................. 17
Standardowe funkcje specjalne wagi ............................................................................................. 18
Aktualizacja menu funkcji specjalnych (ACtIV i dEFAULt) ............................................................. 19
Funkcja autozerowania (AutotAr)................................................................................................... 20
Funkcja liczenia sztuk (PCS) ......................................................................................................... 21
Funkcja zmiany jednostki masy (UnIt) ........................................................................................... 22
Funkcja przeliczania procentowego (PErCEnt).............................................................................. 23
Funkcja sumowania składników receptury (rECIPE)...................................................................... 24
Kalibracja zewnętrznym wzorcem masy (CALIb) .......................................................................... 25
Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL) ..................................................................................... 27
Funkcja ustawiania parametrów portu szeregowego (SErIAL) ...................................................... 28
Konfiguracja wydruku (PrInt)) ........................................................................................................ 29
Funkcja waŜenia zwierząt (LOC) ................................................................................................... 31
Funkcja pamięci tar (tArE) ............................................................................................................ 32
Funkcja wskazywania wartości maksymalnej (UP) ........................................................................ 34
Funkcja pomiaru siły (nEWton) ..................................................................................................... 35
Funkcja filtr antywstrząsowy (FILtEr) ............................................................................................. 36
Funkcja ustawiania podświetlenia (b_LIGHt) ................................................................................. 37
Funkcja wyboru działki odczytowej (rESOLUt) .............................................................................. 38
Funkcja wyliczeń statystycznych (StAt) ......................................................................................... 39
Funkcja wyliczania gramatury papieru (PAPEr) ............................................................................. 42
Funkcja ładowania akumulatorów (bAttErY) .................................................................................. 43
Funkcja automatycznego wyłączania wagi (Auto OFF) ................................................................. 47
Funkcja sumowania serii waŜeń (totAL)......................................................................................... 48
Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE) .......................................................................... 50
Funkcja porównania z zadanymi wartościami progowymi (thr) ...................................................... 51
Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzeń............................................................................... 54
Deklaracja zgodności ..................................................................................................................... 55
INSTRUKCJA OBSŁUGI
3
__________________________________________________________________________________________________________________
1. Wstęp
Wagi elektroniczne serii BTA przeznaczone są do prac laboratoryjnych nie
wymagających wysokiej dokładności, a także do szerokiej gamy zastosowań
technicznych.
Wszystkie wagi są sprawdzone pod względem metrologicznym przez producenta
i nie są przeznaczone do legalizacji. Zgodnie z zamówieniem wagi mogą być
wzorcowane.
Klasyfikacja wag wg PKWiU: 33.20.31.
2. Kompletacja
Podstawowy zestaw obejmuje:
1. Wagę,
2. Zasilacz,
3. Klosz osłaniający szalkę z pokrywką (opcja),
4. Akumulatory – 4 szt. (opcja),
5. Instrukcję obsługi,
6. Gwarancję.
4
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Zasady bezpieczeństwa
Niezbędne
jest
uważne
zapoznanie
się
z przedstawionymi niżej zasadami bezpieczeństwa
pracy z wagą, przestrzeganie których jest warunkiem
uniknięcia porażenia prądem oraz uszkodzenia wagi
lub podłączonych do niej urządzeń.
•
Naprawy i niezbędne regulacje wagi mogą być wykonywane jedynie
przez wykwalifikowany personel.
•
Aby uniknąć zagrożenia pożarem należy stosować jedynie właściwy typ
zasilacza (zasilacz jest dostarczany wraz z wagą), a napięcie zasilające
musi być zgodne z danymi technicznymi.
•
Nie należy używać wagi przy zdjętej części obudowy.
•
Nie używać wagi w atmosferze grożącej wybuchem.
•
Nie używać wagi w miejscach o dużej wilgotności.
•
W przypadku podejrzenia uszkodzenia wagi należy ją wyłączyć i nie
używać do momentu sprawdzenia w wyspecjalizowanym serwisie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska naturalnego nie należy zużytych
urządzeń elektronicznych umieszczać w pojemnikach
wraz ze zwykłymi odpadkami.
•
Zużytą wagę po okresie eksploatacji można będzie przekazać
jednostkom uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu elektronicznego
lub do miejsca jej zakupu.
5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Dane techniczne
Typ wagi
BTA210
ObciąŜenie (Max)
Działka odczytowa (d)
Liniowość
Powtarzalność
Wymiary szalki
Temperatura pracy
Zakres tarowania
Czas waŜenia
Wymiary wagi
Masa wagi
Zasilanie
Akumulatory
Czas pracy ciągłej z akumulatorami 1000mAh
210g
0,01g
0,02g
0,02g
φ115mm
Wskazanie naładowania akumulatora
Czas autom. wyłączania wagi
Czas autom. wyłączania podświetlenia
Zalecany wzorzec masy do kalibracji
BTA210D
BTA2100
BTA2100D
210g
2100g
2100g
0,01g/0,001g
0,1g
0,1g/0,01g
0,003g
0,2g
0,03g
0,003g
0,2g
0,03g
φ115mm
φ150mm
φ150mm
+18°C ÷ +33°C
-Max
<3s
185x290x90mm
1kg
~230V 50Hz 6VA / =12V 850mA (opcja z akumulatorem - 1,2A)
NIMH (rozmiar AA) – 4 szt.
ok. 6 h z podświetleniem wyświetlacza
ok. 16h bez podświetlenia
(funkcja bAttEry)
> 5 min (funkcja AutoOFF)
> 30 s (funkcja b_LIGHt)
M1 200g
F2 200g
M1 2000g
F2 2000g
Uwaga:
F2 i M1– to międzynarodowe oznaczenie klas wzorców masy wg O.I.M.L.
Z klasami związane są wymagania co do dokładności wzorców.
6
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Widok ogólny wag
Waga BT210(D):
9
8
1
2
7
3
4
5
1 – nakładka szalki
(szalka)
2 – szalka nośna
( pod nakładką)
3 – pierścień
przeciwpodmuchowy
4 – wyświetlacz LCD
5 – klawiatura wagi
6 – obrotowe nóżki
7 – poziomnica
8 – klosz (opcja)
9 – pokrywka klosza
(opcja)
6
Waga BT2100(D):
1
2
7
4
5
6
1 – nakładka szalki
(szalka)
2 – szalka nośna
( pod nakładką)
3 – okienko
informacyjne
4 – wyświetlacz LCD
5 – klawiatura wagi
6 – obrotowe nóżki
7 – poziomnica
7
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Widoki złącz:
~230V
Zasilacz
Drukarka
lub komputer
USB
(opcja)
Zasilacz
Przełącznik
adjustacji
ON
OFF
RS232C
RxD (odbiór)
TxD (nadawanie)
1
2
3
4
masa
5
obudowa
6
7
8
9
8
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Klawisze i wskaźniki wagi
klawisz
klawisz
I/
- włącznik / wyłącznik (standby)
→T← - tarowanie (wpisywanie masy opakowania odejmowanej
od masy ważonej)
klawisz
→0← - zerowanie wagi przy pustej szalce (opcja)
klawisz
MENU - menu funkcji specjalnych
klawisz
- wydruk wyniku
klawisz
- przełącznik: funkcja specjalna / ważenie
klawisz
- zwiększenie rozdzielczości wskazań masy (opcja)
HR
wskaźnik
→0← - wskaźnik wyzerowania (przy nieobciążonej wadze)
wskaźnik
- sygnalizuje ustabilizowanie się wyniku ważenia
wskaźnik
NET
- masa netto (po użyciu klawisza →T←)
wskaźnik MODE - wskaźnik włączenia funkcji specjalnej
wskaźnik słupkowy - wskaźnik obciążenia wagi (0-100%)
wskaźnik
- wyłączenie wagi klawiszem (standby)
OFF
wskaźnik
- masa brutto (po użyciu funkcji TARE i klawisza )
B/G
wskaźnik
- wskazania w sztukach
pcs
Opis działania klawiszy podczas wpisywania wartości liczbowych (funkcje
specjalne):
→0← - zwiększanie wyświetlanej cyfry,
- przecinek,
→T← - przesunięcie na następną pozycję,
MENU - zakończenie wpisywania.
Uwaga:
Klawisze →0← i HR oraz wskaźniki →0← i NET nie działają w wagach
BTA210D i BTA2100D.
9
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
7. Przygotowanie miejsca pracy wagi
+33°C
+18°C
Miejsce pracy wagi powinno być wybrane starannie celem ograniczenia wpływu
czynników mogących zakłócić pracę wagi. Miejsce to musi zapewniać
odpowiednią temperaturę pracy wagi oraz niezbędną przestrzeń do jej obsługi.
Waga powinna stać na stabilnym stole, wykonanym z materiału nie
oddziaływującego magnetycznie na wagę.
Niedopuszczalne są gwałtowne ruchy powietrza, wibracje, zapylenie, gwałtowne
skoki temperatury lub wilgotność powietrza przekraczająca 90%. Waga powinna
być oddalona od źródeł ciepła oraz urządzeń emitujących silne promieniowanie
elektromagnetyczne lub pole magnetyczne.
10
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
8. Przygotowanie wagi do pracy
9
8
1
2
7
3
4
5
1. Wyjąć z opakowania wagę
i zasilacz. Zaleca się zachować
oryginalne
opakowanie
wagi
celem transportu w przyszłości.
2. Umieścić wagę na stabilnym
podłożu w miejscu nie narażonym
na drgania mechaniczne i ruchy
powietrza.
3. Ustawić poziom wagi za
pomocą obrotowych nóżek 6 w ten
sposób, aby pęcherzyk powietrza
w poziomnicy 7, znajdującej się
z tyłu wagi, zajął środkowe
położenie.
4. Nałożyć klosz 8 na wagę
i przykryć pokrywką 9.
6
Wagę należy transportować w taki sposób, aby szalka wagi nie była
narażona na przypadkowy nacisk i przeciążenie.
Jeżeli waga została przeniesiona z otoczenia o niższej temperaturze do
pomieszczenia o wyższej temperaturze, np. w okresie zimowym, na
powierzchni obudowy wagi mogą tworzyć się skropliny. Nie należy
wówczas włączać zasilania wagi, gdyż może to spowodować
uszkodzenie wagi lub jej wadliwe działanie. Przed włączeniem wagi
należy pozostawić ją na czas 4 godzin celem aklimatyzacji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
11
__________________________________________________________________________________________________________________
9. Ogólne zasady eksploatacji wagi
1. Podczas eksploatacji wagi, w celu potwierdzenia jej sprawności, przed
rozpoczęciem i po zakończeniu każdej ważnej serii pomiarów zaleca się
sprawdzić dokładność ważenia poprzez zważenie wzorca masy lub innego
przedmiotu o dokładnie znanej masie. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnego błędu pomiaru wagi zaleca się kalibrację
zewnętrznym wzorcem masy lub kontakt z autoryzowanym serwisem.
2. Ważoną masę należy umieszczać na środku szalki.
3. Waga umożliwia tarowanie w całym zakresie pomiarowym. Dokonuje się
tego przez naciśnięcie klawisza →T←. Tarowanie nie powoduje poszerzenia
zakresu pomiarowego, a jedynie odejmowanie tary od masy znajdującej się na
szalce wagi. W celu ułatwienia kontroli masy na szalce i uniknięcia
przekroczenia zakresu, waga posiada wskaźnik obciążenia wyskalowany
0÷100% Max.
4. Wynik ważenia należy odczytywać podczas świecenia się wskaźnika
,
sygnalizującego ustabilizowanie się wyniku.
5. Na czas, gdy nie dokonuje się ważenia, lecz wymagana jest gotowość wagi do
pracy, można wyłączyć wagę klawiszem I/ . Spowoduje to wyłączenie
podświetlenia wyświetlacza wagi i przejście do tzw. stanu gotowości sygnalizowanego wskaźnikiem OFF. Włączenie wagi następuje po naciśnięciu
klawisza I/ .
6. W wagach z aktywnym klawiszem →0← (zerowanie) przed nałożeniem
ważonej masy należy sprawdzić, czy wyświetlany jest wskaźnik wyzerowania
→0←. Jeżeli nie, należy nacisnąć klawisz →0←, zaczekać na wyzerowanie
się wagi i pojawienie się wskaźnika wyzerowania. Dopiero wówczas można
nałożyć obciążenie.
7. Mechanizm wagi jest urządzeniem precyzyjnym, wrażliwym na przeciążenia,
uderzenia i wstrząsy mechaniczne.
Nie należy przeciążać wagi powyżej 20% obciążenia maksymalnego.
Niedopuszczalne jest naciskanie szalki ręką.
Na czas transportu należy nakładkę szalki, szalkę i pierścień
przeciwpodmuchowy i zapakować osobno.
12
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
10. Zasady eksploatacji wagi przy zasilaniu z akumulatorów (opcja)
1. Waga może być zasilana z sieci ~230V poprzez zasilacz dostarczany
w komplecie z wagą. Ponadto do zasilania mogą być wykorzystane
akumulatory umieszczane w pojemniku wewnątrz wagi (opcja). Możliwe jest
także zastosowanie zwykłych baterii.
Zastosowanie baterii w miejsce akumulatorów wymaga wyłączenia
ładowania podczas pracy z zasilaczem. Służy do tego funkcja
bAttErY (opcja bAt OFF), opisana w dalszej części instrukcji.
Ładowanie baterii może spowodować ich pęknięcie i poważne
uszkodzenie wagi.
2. W celu przedłużenia czasu rozładowania akumulatorów (baterii), podczas
przerw w wykonywaniu ważeń możliwe jest automatyczne wyłączanie się
podświetlenia wyświetlacza, a następnie całej wagi. Ustawienie sposobu
działania tych mechanizmów odbywa się za pomocą funkcji b_LIGHT i Auto
OFF.
3. Ładowanie akumulatorów odbywa się samoczynnie po dołączeniu wagi do
zasilacza, także podczas ważenia. Stan naładowania akumulatorów może być
odczytany za pomocą funkcji bAttErY (opcja bat VoL )
13
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
11. Wymiana akumulatorów (opcja)
1. Ostrożnie zdjąć nakładkę szalki, szalkę i pierścień przeciwpodmuchowy.
11
2. Odwrócić wagę.
12
13
3. Odkręcić wkręty 11 mocujące pokrywkę 12, zdjąć pokrywkę.
4. Wyjąć pojemnik akumulatorów 13 i umieścić w nim 4 akumulatory formatu
AA. Sposób ułożenia akumulatorów w pojemniku jest pokazany na rysunku
powyżej i wytłoczony w pojemniku:
Niekontrolowany nacisk na
uszkodzenie mechaniczne wagi.
szalkę
może
spowodować
14
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
12. Start wagi
Włączyć zasilacz do sieci ~230V. Przy nieobciążonej szalce wagi włożyć wtyk
zasilacza do gniazda 12V znajdującego się z tyłu wagi. Spowoduje to wykonanie
autotestów i wyzerowanie się wagi.
Sekwencja wskazań wagi po włączeniu:
C-1
Testy podzespołów elektronicznych.
C-5
btA...
Wyświetlenie wersji programu wagi.
-------
Zerowanie wagi.
0.00g
Waga gotowa do pracy.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
15
__________________________________________________________________________________________________________________
13. Połączenie wagi z komputerem lub drukarką
Waga może wysyłać dane do komputera lub drukarki przez złącze RS232C lub
przez USB (opcja) – tylko do komputera.
Złącze RS232C:
Przy współpracy z komputerem waga
przesyła wynik ważenia pod wpływem
sygnału inicjującego z komputera lub po
naciśnięciu klawisza
wagi.
Do współpracy z wagą komputer musi
mieć program umożliwiający odbiór
danych z wagi i dalsze ich wykorzystanie.
Firma AXIS oferuje programy komputerowe do współpracy z wagami, dostępne
na stronach www.axis.pl :
- Test RS232C- program do testowania złącza szeregowego wagi (wersja pełna),
- ProCell – program umożliwiający współpracę wagi z arkuszem
kalkulacyjnym Excel oraz innymi aplikacjami Windows (wersja demo).
Jeżeli złącze RS232C jest zastąpione przez złącze USB, na płycie CD dołączonej
do wagi znajdują się potrzebne sterowniki i instrukcja instalacji.
Informacja dla programistów (opis protokółu LONG ):
Waga współpracując z komputerem przesyła swoje wskazania w następujący
sposób:
Komputer→Waga: sygnał inicjujący S I CR LF (53h 49h 0Dh 0Ah),
Waga→Komputer: wskazanie wagi zgodnie z poniższym formatem
(16Bajtów, parametry transmisji: 8bitów, 1stop, no parity, 4800bps),
Opis kolejnych bajtów:
Bajt 1
- znak „-” lub spacja
" 2
- spacja
- cyfra lub spacja
" 3÷4
" 5÷9
- cyfra, przecinek lub spacja
" 10
- cyfra
" 11
- spacja
" 12
- k, l, c, p lub spacja
" 13
- g, b, t, c lub %
" 14
- spacja
" 15
- CR
" 16
- LF
16
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Kabel połączeniowy WK-1 (łączy wagę z komputerem/złącze 9-pin):
Kabel połączeniowy WD-1 (łączący wagę z drukarką):
Ustawienie wewnętrznych przełączników drukarki AXIS C-001:
SW-1
on
SW-2
off
SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8
on
off
off
on
off
off
INSTRUKCJA OBSŁUGI
17
__________________________________________________________________________________________________________________
14. Podstawowe funkcje wagi
W dalszej części instrukcji przy opisie funkcji wagi stosowane będą następujące
symbole graficzne.
- nałożono obciążenie na szalkę
- zdjęto obciążenie
12g
- nacisnąć
przycisk
podczas
wyświetlania wskazania obok
T
- zmiana wymuszona
- zmiana automatyczna
14.1 Zwykłe waŜenie
0.00 g
T
lub
43.04 g
0
Jeżeli przy nieobciążonej szalce
pojawia się wskazanie różne od
zera, należy użyć klawisza:
→0← (wagi BTA210 i BTA2100)
→T← (BTA210D i BTA2100D)
Wynik ważenia należy odczytywać
podczas wyświetlania wskaźnika .
14.2 WaŜenie z tarowaniem
23.13 g
NET
0.00 g
NET
63.24 g
B/G
86.37 g
T
Waga umożliwia tarowanie w całym
zakresie
pomiarowym.
Po
wytarowaniu wagi i pojawieniu się
wskaźnika NET wyświetlana jest masa
netto. W celu odczytania masy brutto
należy użyć klawisza . Pojawi się
wówczas wskaźnik B/G.
Ponowne użycie klawisza powoduje
powrót do wskazań masy netto.
Łączna wartość tary i masy netto nie
może przekraczać zakresu wagi
(Max).
18
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15. Standardowe funkcje specjalne wagi
Wszystkie wagi oprócz podstawowych funkcji metrologicznych: ważenia
i tarowania, posiadają zestaw funkcji specjalnych.
Lista dostępnych funkcji specjalnych:
aktywacja funkcji w menu (ACtIV),
usunięcie wszystkich funkcji z menu (dEFAULt).
autozerowanie (AutotAr),
liczenie sztuk (PCS),
zmiana jednostki masy (UnIt),
przeliczanie procentowe (PErCEnt),
sporządzanie receptur (rECIPE),
kalibracja zewnętrznym wzorcem masy (CALIbr),
wybór numeru etykiety (LAbEL
ustawianie parametrów portu szeregowego (SErIAL),
konfiguracja wydruku (Print)
ważenie zwierząt (LOC)
zapamiętywanie wpisanej wartości tary (tArE)
wskazywanie wartości maksymalnej (UP)
pomiar siły (nEWton)
filtr antywstrząsowy (FILtEr)
ustawianie podświetlenia (b-LIGht),
ustawienie rozdzielczości wskazań (rESOLUt),
wyliczenia statystyczne (StAt)
wyznaczanie gramatury papieru (PAPEr)
wyznaczanie gęstości ciał stałych i cieczy (dEnSItY)
oraz funkcje, których pełne działanie wymaga dodatkowego wyposażenia wagi :
opcja zasilania z akumulatorów:
- funkcja ustawiania ładowania akumulatorów (bAttErY)
- funkcja automatycznego wyłączania się wagi (Auto OFF
opcja z zegarem:
- funkcja ustawiania daty i godziny (dAtE)
- funkcja sumowania serii ważeń (totAL)
opcja ze złączem Transoptory:
- funkcja porównywania z zadanymi wartościami progowymi (thr)
opcja ze złączem USB:
- funkcja ustawianie parametrów dodatkowego portu szeregowego (Port-2)
Użytkownik wybierając z listy potrzebne mu funkcje specjalne tworzy własne
menu. Służy do tego jedna z funkcji: ACtIV (opisana w rozdziale 15.1). Podczas
przełączania funkcji specjalnych na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik MODE.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
19
__________________________________________________________________________________________________________________
15.1 Aktualizacja menu funkcji specjalnych (ACtIV i dEFAULt)
0.00
ACtIV
T
W celu odróżnienia funkcji ACtIV od
listy menu z lewej strony wyświetlany
jest znaczek .
AUtOtAr
PCS
T
PCS oFF
PCS on
Funkcja umożliwia wybranie spośród
dostępnych funkcji specjalnych tych,
które mają być wyświetlane po
naciśnięciu klawisza MENU. Pozwala
to uniknąć kolejnego wyświetlania
całej listy dostępnych funkcji, co
niepotrzebnie wydłuża czas operacji.
T
W każdej chwili jest możliwy powrót
do
ustawień
początkowych
(fabrycznych) za pomocą funkcji
specjalnej dEFAULt.
Na rysunkach obok przedstawiono
kolejne
czynności
powodujące
dodanie funkcji liczenia sztuk (PCS)
do menu funkcji.
W celu usunięcia funkcji z menu
w ostatniej operacji należy zamiast
PCS on należy wybrać PCS oFF.
20
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.2
Funkcja autozerowania (AutotAr)
0.01g
AUtOtAr
MENU
T
AUt oFF
AUt on
AUT
0.00g
T
Włączenie
funkcji
powoduje
automatyczne
podtrzymywanie
zerowych wskazań wagi w czasie,
gdy szalka nie jest obciążona lub
wskazanie zerowe uzyskano przez
naciśnięcie klawisza →T←.
Aby włączyć funkcję należy użyć
klawisza MENU i za pomocą
klawisza →T←wybrać AutotAr,
a następnie Aut on.
W celu zakończenia pracy z funkcją
nacisnąć klawisz MENU, następnie
za pomocą klawisza →T← wybrać
AutotAr i AUt OFF.
Uwaga: Przez 10 min. po włączeniu
wagi, funkcja działa samoczynnie.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
21
__________________________________________________________________________________________________________________
15.3 Funkcja liczenia sztuk (PCS)
12.05 g
T
0.00 g
5
23.04 g
PCS
MENU
T
PCS oFF
PCS on
T
5
T
0 pcs
12
12 pcs
Funkcja ta pozwala na policzenie
jednakowych detali, np. tabletek
lub guzików
znajdujących się
w ważonej porcji.
Pomiar odbywa się w dwóch
fazach:
- faza pierwsza - wyliczenie masy
pojedynczego detalu na podstawie
próbki określonej ilości sztuk: 5,
10, 20, 50, 100, 200 lub 500 detali,
- faza druga - policzenie detali
w porcji ważonej.
Funkcja posiada następujące opcje:
-PCS OFF – wyłączenie funkcji
-PCS on – włączenie funkcji
-PCS ... – użycie ostatnio stosowanej masy jednostkowej,
-PCS 5, 10, 20, ... , 500 – ilość sztuk
w próbce,
-PCS SEt – wpisanie dowolnej ilości
sztuk w próbce,
-PCS uM – bezpośrednie
wpisanie
masy jednostkowej,
-PCS rS – wpisanie masy jednostkowej poprzez port szeregowy,
-out – wyjście bez zmian.
W celu chwilowego powrotu do
wskazań w jednostkach masy
należy użyć klawisza , ponowne
użycie klawisza powoduje powrót
do wskazań w sztukach.
Uwagi:
1. Masa jednego detalu musi być większa
od działki odczytowej wagi, masa próbki
używanej w pierwszej fazie - większa od
100 działek odczytowych.
2. Komunikat PCS Err oznacza, że na
szalkę nie nałożono próbki lub masa
pojedynczego detalu jest mniejsza od
jednej działki odczytowej (można
przystąpić do liczenia sztuk zdając sobie
sprawę, że powiększa się błędy).
22
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.4 Funkcja zmiany jednostki masy (UnIt)
1.60g
MENU
UnIt
T
CArAt
T
8.00
ct
Funkcja umożliwia
pomiarowej:
wybór
jednostki
-
CarAt (1 ct= 0,2 g) - karat,
MGrAM (1mg=0,001g) - miligram,
KGrAM (1kg=1000g - kilogramy),
Pound (1 lb=453,592374g) – funt angielski,
OunCE (1oz=28,349523g) - uncja,
OunCEt (1ozt=31,1034763g)–uncja aptekarska,
GrAIn (1gr=0,06479891g) - gran
PennYW (1dwt=1,55517384g) - jubilerska
jednostka masy,
- GrAM (1g) - gram.
Na rysunkach obok pokazano sposób wyboru
karatów jako jednostki pomiarowej.
W celu chwilowego powrotu do wskazań w
gramach należy użyć klawisza ,
ponowne użycie klawisza powoduje powrót
do wskazań w wybranych jednostkach.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
23
__________________________________________________________________________________________________________________
15.5 Funkcja przeliczania procentowego (PErCEnt)
100%
0.00 g
19.07 g
MENU
PErCEnt
T
PEr oFF
PEr on
50%
100.00%
50.00%
T
Funkcja ta pozwala uzyskać
wskazania wagi w procentach.
Pomiar odbywa się w dwóch
fazach:
-faza pierwsza - pomiar masy
stanowiącej 100%
-faza druga - pomiar dowolnej masy
jako procentu masy zmierzonej
w pierwszej fazie.
W zależności od przyjętej masy
jako wzorzec wynik porównania
procentowego będzie wyświetlany
w różnych formatach. Dla masy
wzorcowej o wartości 0÷3,5%
zakresu pomiarowego wynik będzie
przedstawiany w postaci 100.0,
z zakresu 3,5÷35% - 100.00,
a powyżej 35% - 100.000.
Funkcja posiada następujące opcje:
-PEr oFF – wyłączenie funkcji,
-PEr on – wpisanie
aktualnego
wskazania wagi jako 100%,
przejście do wskazań w %.
-out – wyjście
bez
zmiany
ustawienia.
Uwaga:
1. Komunikat PEr Err informuje, że
masa wpisywana jako wartość
100% jest mniejsza niż 0,5*Min
lub nie została wprowadzona.
2. W czasie, gdy waga wskazuje
w procentach klawisz →T← pełni
swą normalną funkcję.
24
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.6 Funkcja sumowania składników receptury (rECIPE)
0.00 g
rECIPE
MENU
T
rEC oFF
rEC on
T
o 10.01g
T
A
B
o
0.00g
o 10.02g
C
o
0.00g
o 10.03g
A+B+C
SUM
o 30.06g
T
Funkcja ta pozwala na oddzielne
ważenie
kilku
składników
w jednym naczyniu z możliwością
odczytu na bieżąco sumarycznej
wartości
masy
wszystkich
dotychczas ważonych składników.
Funkcja posiada następujące opcje:
-rEC oFF – wyjście z funkcji
z możliwością
odczytu
masy
sumarycznej
-rEC on – rozpoczęcie realizacji
receptury
-rEC Con – kontynuacja poprzedniej receptury,
-out – wyjście bez zmian.
Realizując recepturę naważa się
kolejne składniki (A, B, C, itd.)
rozpoczynając za każdym razem od
wskazania zerowego, co uzyskuje
się tarując wagę.
Po naważeniu kilku składników
możliwy jest odczyt ich masy
sumarycznej (pomimo dokonanych
tarowań). W tym celu należy użyć
klawisza lub skorzystać z opcji
rEC oFF.
Ponowne użycie klawisza pozwala na szybki powrót do
receptury.
W celu zakończenia pracy z funkcją
nacisnąć
klawisz
MENU,
a następnie, używając klawisza
→T←, wybrać rECIPE i rEC oFF.
Uwagi:
Znak o po lewej stronie wyświetlacza sygnalizuje aktywność funkcji
rECIPE.
Znak SUM pojawiający się po
użyciu opcji rEC oFF gaśnie po
ponownym użyciu klawisza →T←.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
25
__________________________________________________________________________________________________________________
15.7 Kalibracja zewnętrznym wzorcem masy (CALIb)
Kalibracja zewnętrznym wzorcem masy powinna być wykonana, jeżeli
dokładność wagi nie jest zadowalająca. Należy wówczas użyć wzorca masy
podanego w tabeli danych technicznych wagi (lub dokładniejszego). Możliwe
jest także użycie wzorca o innej wartości, ale dokładność kalibracji się pogorszy.
Kolejność czynności przy kalibracji zalecanym wzorcem masy:
0.00g
CALIbr
CAL on
- CAL 0.00g
m
LOAD
m
MENU
T
T
Klawiszem
MENU
wywołać
pojawiające się kolejno funkcje
użytkownika.
Nacisnąć klawisz →T← podczas
wyświetlania CALIbr.
Wyświetlone zostaną następujące
opcje:
-CAL on – kalibracja
pełnym
obciążeniem (wzorcem z tabeli
danych technicznych),
-CAL StP – kalibracja pełnym
obciążeniem z potwierdzaniem
kolejnych
kroków
klawiszem
MENU,
-CAL Pt – kalibracja wzorcem o
dowolnej masie,
out – wyjście bez kalibracji
Nacisnąć klawisz →T← podczas
wyświetlania CAL on.
Zaczekać na wpisanie zera wagi
(opcja CAL StP wymaga naciśnięcia
klawisza MENU po komunikacie
PrESS MENU).
Po pojawieniu się napisu LOAD
nałożyć wzorzec masy (opcja
CAL StP
wymaga
naciśnięcia
klawisza MENU po komunikacie
PrESS MENU).
Zaczekać na zakończenie kalibracji
wewnętrznej
i
wyświetlenie
wskazania zerowego.
26
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Kolejność czynności przy kalibracji wzorcem masy o dowolnej wartości:
0.00g
CALIbr
MENU
T
CAL on
...
CAL Pt
T
SEt CAL
_
1
T
10
0
m
- CAL 0.00g
m
LOAD
m
0
MENU
Klawiszem
MENU
wywołać
pojawiające się kolejno funkcje
użytkownika.
Nacisnąć klawisz →T← podczas
wyświetlania CALIbr.
Nacisnąć klawisz →T← podczas
wyświetlania CAL Pt.
Wyświetlone zostaną następujące
opcje:
-Pt on – kalibracja
dowolnym
obciążeniem,
-Pt StP – kalibracja dowolnym
obciążeniem z potwierdzaniem
kolejnych
kroków
klawiszem
MENU,
out – wyjście bez kalibracji
Nacisnąć klawisz →T← podczas
wyświetlania CAL Pt.
Za pomocą klawiszy:
→0← - zwiększanie cyfry,
- przecinek,
→T← - następna pozycja cyfrowa,
MENU - zakończenie wpisywania
wpisać wartość wzorca masy.
Zaczekać na wpisanie zera wagi
(opcja Pt StP wymaga naciśnięcia
klawisza MENU po komunikacie
PrESS MENU).
Po pojawieniu się napisu LOAD
nałożyć wzorzec masy (opcja
Pt StP
wymaga
naciśnięcia
klawisza MENU po komunikacie
PrESS MENU).
Zaczekać na zakończenie kalibracji
wewnętrznej
i
wyświetlenie
wskazania zerowego.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
27
__________________________________________________________________________________________________________________
15.8 Funkcja wyboru numeru etykiety (LAbEL)
Funkcja aktywizuje się po wybraniu protokółu transmisji danych: ELTRON
(patrz funkcja SErIAL).
Funkcja ta służy do wyboru numeru szablonu etykiety, która ma być
wydrukowana na zewnętrznej etykieciarce. Protokół ten umożliwia wydruk
etykiety z aktualnym wskazaniem wagi oraz innymi składnikami wybranymi za
pomocą funkcji specjalnej PrInt (jako teksty zmienne), np. daty i godziny. Inne
dane, np. adres firmowy, nazwa produktu, jego kod kreskowy mogą pojawić się
na etykiecie jako teksty stałe. Stosowane przez użytkownika szablony etykiet,
zaopatrzone w numer (maksymalnie 4 cyfry) powinny być uprzednio zapisane
w pamięci etykieciarki zgodnie z jej instrukcją obsługi.
Nacisnąć klawisz MENU.
W
momencie
wyświetlania
5.00
LAbEL nacisnąć klawisz →T←.
Na wyświetlaczu pojawi się
aktualny nr etykiety.
Aby wpisać nowy numeru
LAbEL
T
etykiety należy nacisnąć klawisz
→T←, aby wyjść z funkcji bez
zmiany numeru należy użyć
MENU
0
T
...
-
0
001
5.00
T
...
Do wpisania nr etykiety należy
użyć klawiszy:
→0← - zwiększanie cyfry,
→T← - przejście do następnej
cyfry,
MENU - zakończenie wpisywania.
Po wpisaniu nr etykiety, nałożenie
obciążenia i naciśnięcie klawisza
powoduje wysyłanie danych
do drukarki etykiet.
Format danych wysyłanych do
drukarki etykiet (etykieta nr 0001,
język EPL-2):
US
FR"0001"
?
2000.00.00
00:00
5.00 g
P1
28
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.9 Funkcja ustawiania parametrów portu szeregowego (SErIAL)
0.00g
MENU
SErIAL
T
baud
T
-4800
-9600
T
baud
...
out
0.00g
T
Funkcja pozwala ustawić następujące
parametry
transmisji
złącza
szeregowego:
- protokół transmisji (Prot):
LonG - drukarka,
Eltron – etykieciarka (uaktywnia
funkcję LAbEL),
- prędkość transmisji (bAud):
4800,
9600,
19200,
38400,
57600bps,
- ilość bitów w bajcie (bitS): 7, 8,
- kontrola parzystości (ParItY):
none – brak kontroli,
Odd - nieparzystość,
Even - parzystość,
- nr wagi w sieci (nr):
(jeśli waga nie pracuje w sieci
wielostanowiskowej, powinno być
wpisane 0),
- transmisja ciągła (SendInG):
 stb – transmisja po użyciu
klawisza
i
stabilizacji
wskazania,
 – transmisja po użyciu klawisza
bez stabilizacji,
auto – po nałożeniu i zdjęciu
towaru bez użycia klawisza ,
Cont. - ok. 10 wyników na sekundę.
Parametry ustawiane fabrycznie:
Long, 4800 bps, 8 bits, nonE,  stb.
W celu ustawienia wybranych parametrów należy włączyć funkcję SErIAL,
wybrać odpowiedni parametr i nacisnąć klawisz →T←. podczas wyświetlania
potrzebnej wartości parametru lub opcji.
Na schemacie obok jako przykład pokazano sposób postępowania przy
ustawianiu prędkości transmisji 9600 bps, ustawianie pozostałych parametrów
przebiega analogicznie.
Po ustawieniu właściwych parametrów i opcji, wyjście z funkcji odbywa się
poprzez wybranie out.
W wagach z dodatkowym portem szeregowym pojawiają się opcje SErIAL-1
i SErIAL-2, służące do niezależnego ustawiania obu portów.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
29
__________________________________________________________________________________________________________________
15.10 Konfiguracja wydruku (PrInt))
0.00g
PrInt
T
HEAdEr
T
on
T
Id OPEr
...
Funkcja pozwala włączać/wyłączać
następujące pozycje na wydruku:
- HEAdEr – nagłówek: nazwa, model
oraz nr wagi,
- Id OPEr – kod operatora (max 6
cyfr),
- Prn no – kolejny
nr
wydruku
(wybranie tej opcji zeruje licznik),
- Id Prod – nr produktu (13 cyfr),
- dAtE –data (opcja),
- tIME – czas (opcja),
- Count – wynik liczenie,
- totAL – suma wyników,
- APW – masa jednostkowa,
- netto – masa netto
- tArE – bieżąca wartość tary,
- brutto – masa brutto.
W celu odróżnienia funkcji Print od
listy menu z lewej strony wyświetlany
jest znaczek . Znak o poniżej
informuje, która opcja (On czy OFF)
aktualnie jest włączona.
Na schemacie obok pokazano sposób
postępowania
przy
ustawianiu
nagłówka i kodu operatora, ustawianie
pozostałych parametrów przebiega
analogicznie.
Uwaga:
Jeżeli zostały wybrane Id Prod lub
Id OPEr,
możliwe
jest
szybkie
wpisanie ich nowych wartości (z
pominięciem menu głównego). W tym
celu należy dłużej (ok. 3 sekundy)
przytrzymać klawisz MENU, wybrać Id
Prod lub Id OPEr klawiszem →T← i
wpisać nową wartość posługując się
klawiszami:
→0← - zwiększanie cyfry,
- kropka dziesiętna,
→T← - przejście do następnej cyfry,
MENU - zakończenie.
30
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Przykładowy wygląd wydruku podczas normalnego ważenia (wszystkie pozycje
wydruku aktywne) :
SIGN.
: …………………………………..
BTA SERIES SCALE
MAX=2100g e=0.1g d=0.01g
S/N
: 1377
ID OPER.
NO.
ID PROD.
COUNT
APW
NETTO
TARE
BRUTTO
TOTAL
:
:
1
:
:
0 pcs
: 0.000 g
: 10.30 g
: 0.00 g
: 10.30 g
: 0.00 g
Wygląd wydruku podczas działania funkcji PCS (wszystkie pozycje wydruku
aktywne) :
BTA SERIES SCALE
MAX=2100g e=0.1g d=0.01g
S/N
: 1377
ID OPER.
NO.
ID PROD.
COUNT
APW
NETTO
TARE
BRUTTO
TOTAL
:
:
2
:
:
3 pcs
: 3.859 g
: 10.33 g
: 0.00 g
: 10.33 g
: 0.00 g
INSTRUKCJA OBSŁUGI
31
__________________________________________________________________________________________________________________
15.11 Funkcja waŜenia zwierząt (LOC)
Funkcja umożliwia ważenie zwierząt poruszających się na wadze.
0.00g
MENU
LOC
T
LOC oFF
LOC on
25.00g
PrInt
25.00g
T
Nacisnąć klawisz MENU.
W momencie pojawienia się LOC
nacisnąć klawisz →T←.
Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:
- LOC oFF - wyjście z funkcji,
- LOC on - pomiar automatyczny po
obciążeniu wagi,
- LOC Prn - pomiar inicjowany
ręcznie poprzez naciśnięcie klawisza
.
W momencie wyświetlania LOC on
nacisnąć klawisz →T←.
W razie potrzeby wytarować wagę
klawiszem →T←, a następnie
umieścić zwierzę na wadze.
Zaczekać na wykonanie uśredniania
wyniku - wyświetlacz wagi będzie
"mrugać". Następnie waga wskaże
stabilny uśredniony wynik i wyśle go
poprzez port szeregowy do drukarki
lub komputera.
Wynik pozostaje na wyświetlaczu
przez ok. 30 sekund. W tym czasie
należy opróżnić wagę.
Uwagi:
1.Obciążenie mniejsze niż Min wagi nie jest uśredniane.
2.W przypadku, gdy umieszczanie zwierzęcia na wadze trwa dłużej niż 5s. zaleca
się wybranie opcji LOC Prn, a następnie po każdym obciążeniu wagi naciskanie
klawisza .
32
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.12 Funkcja pamięci tar (tArE)
Funkcja ta umożliwia pomiar masy brutto towaru w pojemniku o znanej masie,
a następnie odczyt wyliczonej masy netto towaru. W tym celu wartość tary
należy wcześniej wpisać do jednej z dziesięciu komórek pamięci wagi. Wpisana
wartość tary może być przywoływana przez naciśnięcie klawisza →T← lub
→0← przy nieobciążonej szalce. Wpisywanie wartości tary może być dokonane
za pomocą klawiszy wagi lub z „natury”, gdy możliwe jest umieszczenie pustego
pojemnik na szalce.
Wpisanie wartości tary za pomocą klawiszy:
37g
tArE
T
tAr SEt
T
tArE 01
T
MAnUAL
T
-
3
30
...
T
...
Po naciśnięciu klawisza MENU
i wybraniu funkcji tArE za pomocą
klawisza →T←, wyświetlane są
następujące opcje:
- tAr OFF – wyłączenie funkcji,
- tAr on – włączenie funkcji z tarą
wpisaną poprzednio,
tary
- tAr . . – przywołanie
z pamieci,
- tAr SEt – wpisanie wartości tary
do pamięci,
- out – wyjście z funkcji .
Nacisnąć klawisz →T← w czasie
wyświetlania tAr SEt.
Naciskając klawisz →T← wybrać
komórkę pamięci, w której ma
zostać zapisana tara: tAr 01, 02, ...,
10.
Wybrać opcję wpisywania :
- MAnUAL – wpisywanie za
pomocą klawiszy: →0←,
,
→T← i MENU,
- Pan – wpisanie wartości masy
aktualnie
znajdującej się na
szalce wagi .
Po dokonaniu wpisu do pamięci
waga rozpoczyna pracę z wpisaną
wartością tary.
37
0g
Uwaga:
Wartości tar są pamiętane również
po wyłączeniu zasilania.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
33
__________________________________________________________________________________________________________________
Pomiar z przywołaniem tary z pamięci
0g
o
tArE
T
tAr . .
T
tArE 01
T
-30g
0g
50g
W celu użycia wartości tary
znajdującej się w pamięci, należy
wybrać z menu funkcję tArE,
a następnie opcję tAr . . .
Pojawi lista komórek pamięci:
tAr 01, 02, ... , 10.
Komórki z wpisana wartością są
zaznaczone znaczkiem o po lewej
stronie, a wartość aktywna znaczkiem .
Wybrać
właściwą
komórkę
klawiszem →T←.
Funkcja tArE zostaje uaktywniona
z wybraną
wartością
tary.
W dalszym ciągu waga będzie
wskazywać masę netto, tj. masę
znajdującą
się
na
szalce
pomniejszoną o wartość tary.
Użycie klawisza →T← (lub →0←,
przy pustej szalce) powoduje
wyzerowanie wagi, a następnie
odjęcie przywołanej wartości tary.
Pojawia się wówczas wskazanie
ujemne.
34
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.13 Funkcja wskazywania wartości maksymalnej (UP)
Funkcja umożliwia zatrzymanie na wyświetlaczu maksymalnej wartości
wskazanej chwilowo przez wagę.
0.00 g
MENU
UP
T
UP oFF
UP on
MAX
MAX
MAX
0.00g
9.90g
9.90g
T
Przed pomiarem waga musi być
wytarowana.
Nacisnąć klawisz MENU. Za
pomocą klawisza →T← wybrać
funkję UP , a nastepnie UP on.
Nakładać
kolejne
ważone
przedmioty, na wyświetlaczu wagi
będzie zatrzymany
największy
wynik pomiaru masy.
Naciśnięcie klawisza powoduje
wyzerowanie wyniku.
Uwaga:
W trakcie działania funkcji UP
zostaje zawieszone działanie funkcji
autozerowania
i
wskaźnika
stabilizacji. Wynik pomiaru jest
w sposób
ciągły
uśredniany
z 5 pomiarów.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
35
__________________________________________________________________________________________________________________
15.14 Funkcja pomiaru siły (nEWton)
0g
MENU
nEWton
T
nEW on
T
0.0
Włączenie
funkcji
powoduje
wyświetlanie
wskazań
wagi
w jednostkach siły (mN).
Nacisnąć
klawisz
MENU. Za
pomocą klawisza →T← wybrać
funkcję nEWton, a następnie nEW on.
Uwaga: 1mN≈0,1019g
36
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.15 Funkcja filtr antywstrząsowy (FILtEr)
0g
FILtEr
MENU
T
FIL on
FIL- 10
FIL- 20
FIL- 40
Filter
0g
T
Funkcja umożliwia używanie w czasie
ważenia filtru cyfrowego o wybranej
intensywności. Filtr redukuje wpływ
drgań mechanicznych na wynik
pomiaru
(wibracje
podłoża,
podmuchy).
Nacisnąć
klawisz
MENU i za
pomocą klawisza →T← wybrać
funkcję FILtEr.
Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:
- FIL OFF – filtr wyłączony,
- FIL on – filtr włączony.
Wybranie opcji FIL on spowoduje
wyświetlenie kolejnych wartości
intensywności działania filtru. Po
wybraniu
intensywności
filtru
ważenie odbywa się z włączonym
filtrem.
W celu powrotu do normalnej pracy
wagi należy ponownie użyć klawisza
MENU i wybrać FIL OFF.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
37
__________________________________________________________________________________________________________________
15.16 Funkcja ustawiania podświetlenia (b_LIGHt)
0.00g
b_LIGHt
MENU
T
-
b_L on
T
-
0.00g
-
Funkcja służy do wyboru sposobu
działania podświetlenia wyświetlacza
wagi:
b_L OFF – wyłączenie podświetlenia,
b_L on – włączenie podświetlenia na
stałe,
b_L ECO – wyłączanie po 30 sekundach nieaktywności (brak zmian
obciążenia lub użycia klawiszy),
b_L bAt – jak wyżej, ale tylko przy
zasilaniu z akumulatorów,
out – wyjście bez zmian.
Wyłączenie podświetlania powoduje
zmniejszenie poboru energii przez wagę,
co
jest
istotne
przy
zasilaniu
z akumulatorów.
38
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.17 Funkcja wyboru działki odczytowej (rESOLUt)
0.00g
rESOLUt
MENU
T
T
0.000g
Funkcja pozwala wybrać wartość
działki odczytowej (rozdzielczość).
Dostępne wartości działek:
- wagi BT210: d=0,01g i d=0,001g,
- wagi BT2100: d=0,1g i d=0,01g.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
39
__________________________________________________________________________________________________________________
15.18 Funkcja wyliczeń statystycznych (StAt)
Funkcja wylicza z serii pomiarów (max 1000) parametry statystyczne procesu
ważenia.
Zaliczenie kolejnych pomiarów (wpisanie do rejestru) następuje automatycznie
po nałożeniu obciążenia i ustabilizowaniu się wskazania wagi..
Po każdorazowym nałożeniu obciążenia następuje wydruk: nr pomiaru, wyniku,
daty i godziny.
Zaliczenie następnego pomiaru możliwe jest po zdjęciu poprzedniego obciążenia.
Dla uzyskanej w ten sposób serii pomiarów waga wylicza:
-n
-liczba próbek
- sum x
-suma mas wszystkich n próbek sum _ x = ∑ x n
- x
-masa średnia jako (sum x)/n
- min
-masa minimalna w n próbkach
- max
-masa maksymalna w n próbkach
- max-min
-różnica między wartością max i min
-S
-odchylenie standardowe S =
-S%
- odchylenie standardowe w procentach
1
( xn − x ) 2
∑
( n − 1) n
Wyniki wyliczeń statystycznych można wydrukować na drukarce.
40
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Kolejność czynności:
0.00 g
MENU
-
StAt
T
StA o
T
-
-
0.00 g
-
1.00 g
-
0.00 g
-
2.00 g
-
0.00 g
MENU
StAt
T
StA Prn
T
Contin
rESET
0.00 g
T
-
Nacisnąć klawisz MENU.
W momencie, gdy wyświetlany jest
napis StAt nacisnąć klawisz →T←.
Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:
StA Prn – podgląd i wydruk danych
statystycznych,
StA oFF – wyłączenie funkcji,
StA o – włączenie funkcji,
praca
z wydrukiem
poszczególnych
wyników ważenia,
StA - – włączenie funkcji, praca bez
wydruku poszczególnych wyników
ważenia,
StA n – maksymalna liczba próbek,
Sta nM – wpisywanie nominalnej
wartości dla statystyk,
Sta tOL – wpisywanie tolerancji w %,
Sta tAr – automatyczne tarowanie po
każdym nałożeniu próbki,
StA CFG – konfiguracja funkcji:
-Auto – praca automatyczna (próbka
zatwierdzana po nałożeniu na wagę i
stabilizacji wskazania),
-ManuAL–praca ręczna (zatwierdzanie
poprzez naciśniecie klawisza ).
out – wyjście z funkcji.
Należy
pamiętać
aby
przed
włączeniem funkcji wpisać wartość
nominalną oraz tolerancję.
Nakładać kolejne porcje towaru na
szalkę,
(zdejmować
po
ustabilizowaniu się wskazań wagi) w
celu wpisania ich do rejestru
pomiarów.
W celu uzyskania wydrukowanych
wyników statystycznych dla serii
wykonanych pomiarów nacisnąć
klawisz MENU, nacisnąć klawisz
→T← w momencie, gdy wyświetlacz
pokazuje napis StAt., a następnie
StA Prn. Po uzyskaniu wydruku
możliwe jest:
rESET – kasowanie wyników,
Contin – kontynuowanie pomiarów.
41
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Postać wydruku:
powoduje wydruk
Użycie klawisza
na bieżąco wyliczonych statystycznych
wartości oraz histogramu:
N - liczba próbek,
IN TOL – liczba próbek znajdujących się
w przedziale tolerancji,
-TOL – liczba pomiarów poniżej
dopuszczalnejwartości,
+TOL – liczba pomiarów powyżej
dopuszczalnej wartości,
TOTAL – suma wag wszytkich ważen,
AVERAGE – średnia waga (Total)/n,
MIN – minimalna waga w N próbkach,
MAX – maksymalan waga w N próbkach,
ST. DEV. – odchylenie standardowe,
ST. DEV.% – odchylenie standardowe w %.
------------------------------ STATISTICS ---------------------------NOMINAL
:
50.000 g
TOLERANCE
:
100 %
MAX. N
:
500
NO.
1
2
3
4
5
6
7
SAMPLE
10.007 g
20.125 g
20.126 g
30.205 g
30.284 g
30.201 g
40.557 g
TOLNOM
: *
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
:
*
TOL+
:
:
:
:
:
:
:
…
N
:
IN TOL.
:
< TOL:
> TOL+
:
TOTAL
:
AVERAGE :
MAX
:
MIN
:
MAX-MIN :
ST. DEV. :
ST.DEV. % :
25
25
0
0
1264.664 g
50.587 g
91.131 g
10.007 g
81.124 g
20.6480 g
40.82 %
-------------------------- HISTOGRAM --------------------------------<TOL- 0
0
1
2
3
4
5
4
3
2
0
1
>TOL+ 0
Aby zakończyć pracę z funkcją z jednoczesnym wyzerowaniem rejestru
wyników, należy nacisnąć klawisz MENU, a następnie podczas wyświetlania StAt
i Sta oFF nacisnąć klawisz →T←.
42
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.19 Funkcja wyliczania gramatury papieru (PAPEr)
Funkcja ta pozwala na wyliczenie masy 1m2 papieru na podstawie próbki kilku
wycinków o znanej powierzchni.
10
0.0 g
T
8.1 g
MENU
PAPEr
T
PAP n
T
0 pcs
T
_
0
1
T
10
PAP ArE
0.00000
0.01
PAP on
81.0
MENU
T
T
MENU
T
Wytarować wagę klawiszem →T←.
Nałożyć na szalkę próbkę liczącą
jeden lub więcej wycinków papieru
(należy zwrócić uwagę, aby łączne
obciążenie nie było mniejsze niż
100 działek odczytowych wagi).
Nacisnąć klawisz MENU w celu
wywołania menu funkcji. Podczas
wyświetlania F..-PAP nacisnąć
klawisz →T←.
Nacisnąć klawisz →T← w czasie,
gdy wyświetlacz pokazuje PAP n.
Wpisać ilość wycinków za pomocą
klawiszy:
→0← - zwiększanie cyfry,
→T← - przejście do następnej cyfry,
MENU - zakończenie wpisywania.
Nacisnąć klawisz →T← w czasie,
gdy
wyświetlacz
pokazuje
PAP ArE.
Wpisać powierzchnię pojedynczego
wycinka w m2 (jak wyżej).
Nacisnąć klawisz →T← w czasie,
gdy wyświetlacz pokazuje PAP on.
Waga wskaże gramaturę papieru, co
sygnalizuje znak g/m2 po prawej
stronie wyświetlacza.
W celu zakończenia pracy z funkcją
nacisnąć
klawisz
MENU,
a następnie, używając klawisza
→T←, wybrać PAPEr i PAP oFF.
Uwagi:
1.Komunikat "PAP Err" oznacza, że
wpisano niewłaściwe wartości
PAP n lub PAP ArE..
INSTRUKCJA OBSŁUGI
43
__________________________________________________________________________________________________________________
15.20 Funkcja wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy (dEnSItY)
15.20.1 Wyznaczanie gęstości ciała stałego
0.000g
MENU
dEnSItY
T
dEn on
T
SOLId
H2O
T
T
t C
18
10.000g
M1
9.000g
MENU
Funkcja pozwala na wyznaczenie
gęstości ciała stałego na podstawie
wagi w powietrzu i wagi ciała
zanurzonego w cieczy o znanej
gęstości wg wzoru:
m1
g =  * g cieczy
m1- m2
gdzie: m1-masa w powietrzu
m2-masa w cieczy
Dla wody destylowanej (H2O)
i spirytusu (EthAnOL), jako cieczy
najczęściej używanych, wartość
jest
wyliczana
g cieczy
automatycznie z uwzględnieniem
temperatury. Wartość temperatury
należy wpisać z dokładnością do
0,5oC.
Do wpisania należy użyć klawiszy:
- zwiększanie cyfry,
- kropka dziesiętna,
→T← - przejście do następnej
cyfry,
MENU - zakończenie wpisywania.
Dla innych cieczy (othEr), należy
wpisać
bezpośrednio
wartość
gęstości cieczy biorąc pod uwagę
jej zależność od temperatury.
Faza I: Pomiar w powietrzu.
Faza II: Pomiar w cieczy.
M2
rESOLUt
Ostatnie naciśnięcie klawisza
powoduje
wydruk
wyniku
i przejście do następnego pomiaru
gęstości.
44
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Jeżeli do wagi podłączona jest drukarka, nastąpi wydruk wyników pomiaru
gęstości ciała stałego w następującej formie:
Data: ...
Godz. ...
NUMER POMIARU
MASA w powietrzu
MASA w cieczy
GĘSTOŚĆ MASY
=
=
=
=
Gęstość cieczy
Temperatura cieczy
= ... g/cm3
= ... oC
...
... g
... g
... g/cm3
Opis funkcji dotyczy sytuacji, gdy wykorzystywany jest zestaw HYDRO.
W przypadku korzystania z szalki podwieszonej pod wagą podczas pomiaru
gęstości ciała stałego (rysunek na następnej stronie), należy postępować
analogicznie zachowując kolejność pomiarów w powietrzu i w cieczy.
W przypadku korzystania z szalki podwieszonej pod wagą, ważenie w powietrzu
i w cieczy realizowane jest w następujący sposób.
Faza I: Pomiar w powietrzu.
Faza II: Pomiar w cieczy
45
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.20.2 Wyznaczanie gęstości cieczy
0.000g
MENU
hYdro
T
hYd on
T
Funkcja pozwala na wyznaczenie
gęstości cieczy na podstawie wagi
nurnika
o
znanej
objętości
w powietrzu i cieczy badanej na
podstawie wzoru:
m1 - m2
g = 
V
CIECZ
ObJ-nur
5.51
LOAD_H
22.001g
LOAD_L
T
T
MENU
gdzie:
m1-masa nurnika w powietrzu
m2-masa nurnika w cieczy
V – objętość nurnika
Objętość nurnika jest podana na
jego wieszaku.
Do wpisania wartości objętości
należy użyć klawiszy:
- zwiększanie cyfry,
- kropka dziesiętna,
→T← - przejście do następnej
cyfry,
MENU - zakończenie wpisywania.
Faza I: Pomiar w powietrzu.
Faza II: Pomiar w cieczy.
11.500g
--
Ostatnie naciśnięcie klawisza
powoduje wydruk wyniku i
przejście do następnego pomiaru
gęstości.
46
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.21 Funkcja ładowania akumulatorów (bAttErY)
0.00g
bAtterY
MENU
T
-
bAt OFF
-
bAt on
T
-
0.00g
-
Funkcja
bAttErY
umożliwia
włączanie lub wyłączanie ładowania
akumulatorów
podczas
pracy
z zasilaczem oraz sprawdzenie stanu
ich naładowania.
Funkcja posiada następujące opcje:
bAt OFF – ładowanie wyłączone
(opcja wymagana przy stosowaniu
zwykłych baterii !!!),
bAt on – ładowanie włączone,
akumulatory ładowane są także po
wyłączeniu wagi klawiszem I/ ,
bAt VoL – odczyt stanu naładowania
akumulatorów w % (powrót do
wskazań
masy
następuje
po
naciśnięciu klawisza MENU),
out – wyjście bez zmian
Próba ładowania zwykłych baterii może spowodować poważne
uszkodzenie wagi.
Uwaga:
Funkcja występuje jedynie w wagach przystosowanych do zasilania bateryjnego.
w wagach
INSTRUKCJA OBSŁUGI
47
__________________________________________________________________________________________________________________
15.22 Funkcja automatycznego wyłączania wagi (Auto OFF)
0.00g
MENU
Auto OFF
AOF on
0.00g
5min.
OFF
T
T
-
-
Funkcja powoduje automatyczne
wyłączanie
wagi
przy
braku
aktywności,
co
pozwala
na
zmniejszenie efektywnego poboru
energii i wydłużenie czasu pracy
z akumulatorami:
AOF OFF – waga nie wyłącza się,
AOF on – waga wyłącza się po
5 minutach
nieaktywności
(brak
zmian
obciążenia
lub
użycia
klawiszy),
AOF bAt – jak wyżej, ale tylko przy
zasilaniu z akumulatorów,
out – wyjście z funkcji bez zmian.
48
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.23 Funkcja sumowania serii waŜeń (totAL)
Funkcja pozwala na wyliczenie łącznej masy ważonego w kolejnych porcjach
materiału (masy większej od zakresu wagi).
0.00 g
Nacisnąć klawisz MENU.
MENU Podczas wyświetlania totAL nacisnąć
totAL
T
tot o
T
150.01g
0.00g
0.00 g
totAL
Nakładać kolejne porcje towaru na
w celu
szalkę, wciskając klawisz
MENU wpisania ich do rejestru sumującego.
Wpis potwierdzany jest wyświetleniem:
- - .
T
tot Prn
TOTAL
20
klawisz →T←.
Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:
- tot Prn - wyświetlenie rezultatów
i wydruk raportu bez kasowania
rejestru sumującego,
- tot oFF - wydruk raportu z wyzerowaniem rejestru sumującego,
- tot □ - praca z drukowaniem kwitów
do każdego pomiaru,
- tot - praca bez drukowania
kwitów.
Nacisnąć klawisz →T← w czasie
wyświetlania tot □.
n
T
W celu wyświetlenia rezultatów należy
ponownie wejść do funkcji totAL
i wybrać opcję tot Prn.
Nastąpi wyświetlenie:
- łącznej masy wykonanych ważeń
(TOTAL),
- liczby pomiarów wpisanych do
rejestru (n),
- wartości średniej z pomiarów (=).
Trzecie naciśnięcie klawisza
powoduje
wyzerowanie
rejestrów
i rozpoczęcie sumowania od nowa.
0.00g
INSTRUKCJA OBSŁUGI
49
__________________________________________________________________________________________________________________
Aby zakończyć pracę z funkcją z jednoczesnym wyzerowaniem rejestru
sumującego, należy użyć opcji tot oFF. Spowoduje to wydrukowanie
komunikatu o wyzerowaniu rejestrów.
Postać kwitu drukowanego po każdym pomiarze (zależy od ustawień funkcji
PrInt):
DATE:
...
TIME:
...
NETTO:
masa
____________________________
Postać raportu:
TOTAL
=
NUMBER OF MEAS. =
AVERAGE VALUE
=
Uwaga:
Maksymalna ilość pomiarów 99 999.
Maksymalna wartość sumaryczna 99 999 000d.
Wartość sumy w rejestrze (total) podawana jest na wyświetlaczu w jednostce
miary podanej na klawiaturze lub w jednostce o 1000 razy większej, co jest
sygnalizowane znakiem "o" z lewej strony wyświetlacza.
Jeżeli wartość rejestru nie mieści się na wyświetlaczu zostaje wyświetlona litera
"E". Jeżeli liczba pomiarów jest za duża i nie mieści się na wyświetlaczu zostaje
wyświetlony komunikat "Err 1".
50
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.24 Funkcja ustawiania aktualnej daty i czasu (dAtE)
dAt SEt
T
h13 - 18
T
h13 - 18
0
h13 - 19
T
h13 - 19
T
d04 - 05
T
Funkcja pozwala ustawić aktualną
datę i godzinę wewnętrznego zegara
wagi
oraz
tryb
jego
wykorzystywania.
Funkcja posiada następujące opcje:
- dAt oFF – dezaktywacja daty
i godziny podczas drukowania
bieżących wskazań wagi,
- dAt on – uaktywnienie daty
i godziny podczas drukowania
bieżących wskazań (klawisz ),
- dAt SEt - zmiana aktualnej daty
i godziny,
- dAt PIn - wpisywanie kodu
dostępu,
- dAt For - wybór formatu wydruku
daty: EU lub USA.
Schemat obok pokazuje sposób
użycia opcji dAt SEt.
W celu wpisania aktualnej godziny
i daty należy nacisnąć klawisz
→T← podczas wyświetlania dAt
Set.
Wyświetlane będą kolejne cyfry,
które należy potwierdzać za
pomocą klawisza →T← w celu
uzyskania właściwej godziny i daty.
Klawisz →0← naciskany wielokrotnie umożliwia przyśpieszenie
tego procesu.
T
Format godziny: h gg – mm
(g - godzina, m - minuta).
0.00g
dAtE
MENU
T
dAt oFF
r
- 06
- 0.00g
Format daty: d mm – dd
(m - miesiąc, d - dzień).
Format roku: r
- rr
(r-dwie ostatnie cyfry roku).
51
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
15.25 Funkcja porównania z zadanymi wartościami progowymi (thr)
Funkcja pozwala na porównanie wyniku ważenia z dwoma wcześniej
zaprogramowanymi wartościami: progiem I (dolnym) i II (górnym). Wynik
porównania jest sygnalizowany napisami MIN, OK lub MAX na wyświetlaczu
oraz sygnałem dźwiękowym: pojedynczym i podwójnym przy przekraczaniu
progów.
Ponadto w wagach wyposażonych w złącze Transoptory (oznaczenie na
obudowie: WY ) wynik porównania może być wykorzystywany do sterowania:
- sygnalizatorem optycznym (tryb SIGNAL.),
- urządzeniami dozującymi (tryb IMPULS).
Standardowo waga ustawiona jest do współpracy z sygnalizatorem optycznym.
Na wyjściach P1-P3 złącza Transoptory pojawiają się stany zwarcia jako wyniki
porównania wskazań wagi z wartościami progów.
Na wykresie poniżej pokazano stany złącza Transoptory przy narastającym
obciążeniu wagi dla obu trybów pracy:
Tryb SIGNAL.:
Tryb IMPULS:
Wyjścia:
Wyjścia:
P1 (próg I)
P1
próg
sygnalizacji
zera
próg I
próg I
P2 (próg II)
P2
próg I
próg II
próg II
P3 (zero)
P3
próg II
próg
sygnalizacji zera
W trybie IMPULS na wyjściach P1 (próg I) i P2 (próg II) pojawiają się impulsy
zwarcia o czasie trwania 0,5s. Na wyjściu P3 (zero) stan zwarcia pojawia się
przy wskazaniu nie przekraczającym wartości progu sygnalizacji zera.
52
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
0.00g
thr
MENU
T
thr oFF
thr on
T
SEt-1
T
5
T
550
OK
MENU
SEt-2
T
SEt-0
T
62.00g
Nacisnąć klawisz MENU i wybrać
trESh wciskając klawisz →T←.
Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:
- trESh oFF - wyłączenie funkcji,
- trESh on - włączenie funkcji,
- trESh Prn - sprawdzenie
ostatnio
wpisanych
wartości
progów
(kilkakrotnie naciskać
, przy
podłączonej drukarce spowoduje
wydruk wartości progów),
- trESh CFG - wybór trybu dla złącza
Transoptory: IMPULS lub SIGNAL.
Za pomocą →T← wybrać trESh on.
Pojawią się opcje wpisywania
progów:
- SEt-0 - przejście do ważenia
z sygnalizacją przekroczenia
progów,
- SEt-1 - wpisywanie dolnego progu,
- SEt-2 - wpisywanie górnego progu,
- SEt-3 - wpisywanie progu sygnalizacji zera,
Przy pomocy klawisza →T← wybrać
opcję SEt-1.
Ustawić wartość dolnego progu,
posługując się klawiszami:
→0← - zwiększanie cyfry,
- kropka dziesiętna,
→T← - przejście do następnej cyfry,
MENU - zakończenie.
Następnie wybrać opcję SEt-2
i wpisać wartość górnego progu.
W razie potrzeby przy pomocy opcji
SEt-3 wpisać wartość, poniżej której
nie jest wyświetlany napis MIN.
Wybranie opcji SEt-0 spowoduje
rozpoczęcie pracy wagi z jednoczesną
sygnalizacją przekroczenia progów
i zera.
W celu zakończenia pracy z funkcją
przycisnąć
klawisz
MENU,
a następnie wybrać trESh i trESh oFF.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
53
__________________________________________________________________________________________________________________
Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego (przekaźnika) do złącza
Transoptory:
P1 (próg I)
P2 (próg II)
P3 (zero)
masa
ekran
P1, P2 i P3 to wyjścia typu otwarty kolektor o obciążalności 50mA / 24V.
Wejścia przekaźników muszą być zabezpieczone przez diody, np. 1N4148.
Zaleca się stosowanie gotowej płytki MS3K/P, która zawiera przekaźniki
RM96P o napięciu wejściowym DC 24V i wyjściu: AC 250V, 3A.
Uwagi:
1. Po włączeniu wagi oba progi są ustawiane na wartości maksymalne.
2. Ustawiając próg górny należy zwrócić uwagę, aby jego wartość nie była niższa
od progu dolnego.
3. Ustawienie wartości progu dolnego oraz górnego możliwe jest również przez
wysłanie odpowiednich rozkazów z komputera, co zostało opisane w instrukcji
obsługi wagi.
54
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
16. Konserwacja i usuwanie drobnych uszkodzeń
1. Wagę należy utrzymywać w czystości.
2. Należy uważać, aby w trakcie użytkowania wagi między szalkę a obudowę nie
dostały się zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń
należy zdjąć szalkę (unosząc ją w górę) i usunąć zanieczyszczenia.
3. W przypadku nieprawidłowej pracy spowodowanej krótkotrwałym zanikiem
napięcia w sieci należy wyjmując z wagi wtyk zasilacza, a następnie po
upływie kilkunastu sekund ponownie go włączyć.
4. Zabrania się wszelkich napraw przez osoby nieupoważnione.
5. W celu dokonania naprawy wagi, należy się zwrócić do najbliższego punktu
serwisowego. Listę autoryzowanych punktów serwisowych podano
w gwarancji i na stronie www.axis.pl.
6. Uszkodzone wagi mogą być wysyłane do naprawy jako przesyłki kurierskie
wyłącznie w opakowaniu oryginalnym. Do transportu szalka wagi musi być
zabezpieczona przed przypadkowym naciskiem. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko uszkodzenia wagi i utraty gwarancji.
Komunikaty awaryjne:
Komunikat
C-1 ... 6
Przyczyna
negatywny wynik autotestu
(ponad 1 min.)
Zalecenie
jeśli komunikat pozostaje,
zgłosić się do serwisu
waga nie waży pozostawiony wkręt zabezpieczający usunąć wkręt zabezp.
L
brak szalki
nałożyć szalkę
uszkodzenie mechaniczne wagi
zgłosić do serwisu
przeciążenie wagi
zdjąć obciążenie z wagi
uszkodzenie mechaniczne wagi
zgłosić do serwisu
UnLOAd
pozostawione na szalce obciążenie
zdjąć obciążenie z szalki
SErVICE
uszkodzenie mechaniczne wagi
zgłosić wagę do serwisu
nie działa
niestabilne posadowienie wagi,
umieścić wagę w miejscu
wskaźnik
wibracje podłoża,
zapewniającym stabilność
podmuchy powietrza
wskazań
uszkodzenie wagi
zgłosić do serwisu
nie zakończone tarowanie
jak wyżej
H
------
55
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Deklaracja zgodności
My:
AXIS Spółka z o.o. 80-125 Gdańsk, ul.Kartuska 375B
z całą odpowiedzialnością deklarujemy, że wagi:
BTA210(D) i BTA2100(D)
oznakowane znakiem CE są zgodne z:
1. Normą PN-EN 55022:2000 Kompatybilność elektromagnetyczna
(EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń
radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
i PN-IEC 61000-4-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) –
Część 4-2. Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na pole
elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, zharmonizowanymi
z dyrektywą 89/336/EWG (dotyczącą kompatybilności
elektromagnetycznej).
Informacje dodatkowe:
- Badania na zgodność z Dyrektywami 89/336/EWG zostały wykonane w Laboratorium
Badawczym Oddziału Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku, akredytowanym przez PCA,
Gdańsk, 15.02.2010 r.
Z upoważnienia Dyrektora AXIS Sp. z o.o.:
Szef Produkcji
mgr inż. Jan Kończak
_________________
Podpis
56
INSTRUKCJA OBSŁUGI
__________________________________________________________________________________________________________________
Notatki
Download PDF