DNT | Space100 | dnt® portofoon Space100

Bestnr. 93 04 30
dnt®
portofoon
Space100
Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische
eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be
Belangrijk! Beslist lezen!
Geachte klant,
Bij de levering bevindt zich een combi-oortelefoonset dat bedoeld is voor gebruik met
de PTT-toets en ook voor gebruik met de VOX-functie.
In de normale werking, VOX uitgeschakeld, moet voor het spreken de PTT-toets ingedrukt worden.
Voor de VOX-werking wordt alleen de portofoon Space100 op VOX ingesteld, de
PTT-toets hoeft dan niet ingedrukt worden.
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het
niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades,
die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.
Het batterijvak beschermt door de bouwwijze een foutieve poling van de
batterij. Om die reden zijn niet alle gebruikelijke batterijen geschikt voor deze
portofoon.
Inhoudsopgave
Veiligheidsbepalingen
Beschrijving van het apparaat
Apparaataanzicht
Displayaanzicht
Accu/ batterij
Batterijen plaatsen /vervangen
Batterijen controleren
Accu's laden
Gebruik
Externe spreekset
Algemeen
Apparaat in-/ uitschakelen
Zendfunctie (PTT)
Zendfunctie (VOX/ babyfoon)
Spraaksturing (VOX) in-/ uitschakelen
Spraaksturing (VOX) gevoeligheid
Ontvangst
Volume instellen
Kanaalkeuze
Monitorfunctie
Kanaal-zoekfunctie (Scan)
CALL/oproepsignaal
Toetsblokkering (LOCK)
Stopwatch
Technische gegevens
Conformiteitsverklaring
pagina
3
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
2
Veiligheidsbepalingen
A.u.b. lees deze aanwijzingen nauwkeurig door voordat u de portofoon in
gebruik neemt.
Algemene aanwijzingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het apparaat niet tijdens het sturen van een gemotoriseerd voertuig, b.v. aan het
stuur van een auto of op een fiets.
Zet het apparaat nooit op een onstabiele ondergrond. Als deze er afvalt kunnen personen
letsel oplopen.
Het apparaat hoort niet in handen van kleine kinderen.
Let verder op de veiligheidsaanwijzingen en de gebruiksaanwijzingen van de overige
apparaten die aan het apparaat aangesloten worden.
In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de ARBO-voorschriften.
In scholen, opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf-werkplaatsen dient het omgaan
met elektronische producten te geschieden onder toezicht van geschoold personeel.
Als u nog vragen heeft of twijfelt over de werkwijze, de juiste aansluiting of de veiligheid
van het apparaat kunt u contact opnemen met onze helpdesk of met een andere vakman.
De verkoper is niet aansprakelijk voor schades, die zijn ontstaan bij het gebruik van dit
apparaat of die zijn geclaimd door derden.
Het apparaat is niet bedoeld voor aansluiting op het stroomnet. Gebruik het niet met andere spanningen.
Omgevingsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van magneetkaarten b.v. credit- of EC-kaarten,
klokken met onrust etc. omdat deze door de magneet van de ingebouwde luidspreker
beschadigd kunnen worden.
Vermijdt een sterke mechanische belasting van het apparaat. Bescherm het voor trillingen, harde stoten, laat het niet vallen en schud het niet. Overmatig druk op het LC-display zou deze kunnen beschadigen.
Zet het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen (boven 60 °C) of sterke temperatuurschommelingen. Bescherm het apparaat voor direct zonlicht en gebruik het niet in de
buurt van verwarmingslichamen.
Bescherm het apparaat tegen vochtigheid. Gebruik het niet in ruimtes met hoge luchtvochtigheid b.v. badkamer.
Gebruik het apparaat niet op stoffige plaatsen. Bescherm het tegen stof.
Let tevens op de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van de overige apparaten met
welke deze portofoon eventueel verbonden wordt.
Batterijen
•
•
•
•
Verwijder lege batterijen direct uit het apparaat.
Batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen reactiveert, niet demonteert,
niet in het vuur geworpen of kortgesloten worden.
Batterijen kunnen door inslikken levensgevaarlijk worden. Bewaar batterijen en het apparaat op een veilige plek, onbereikbaar voor kleine kinderen. Als er toch per ongeluk een
batterij ingeslikt werd, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts!
Verwijder lege batterijen volgens de geldende wettelijke voorschriften. U kunt lege batterijen en accu's zowel bij Conrad Boekelo als bij KCA-depots inleveren. Batterijen kunt u
tevens inleveren in inzamelbakken in winkels e.d.
3
Storingen
•
•
Als er een voorwerp of vloeistof in het apparaat terecht is gekomen moeten de batterijen
verwijdert worden. Laat het apparaat door een vakman controleren voordat u deze verder
gaat gebruiken.
De meeste elektronische apparaten, zoals lampen, rekenmachines, computers, telefoons
etc. produceren een elektromagnetisch veld. Plaats geen elektronische toestellen naast
de zendontvanger om ongewenste storingen en invloeden te vermijden.
Verpakkingsmateriaal
•
Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic folie/ -zakken, piepschuim enz. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn.
Onderhoud en verzorging
•
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt moeten de batterijen verwijderd worden. De
batterijen kunnen uitlopen en het apparaat beschadigen. Bewaar het apparaat steeds op
een schone, droge plaats.
Apparaataanzicht
4
Displayaanzicht
Beschrijving van het display
1 Dual watch - 2-kanaals-controle
2 Batterij indicatie
3 Kanaal bezet-aanduiding
BUSY = er wordt een signaal ontvangen
4 Kanaal-zoekfunctie
5 VOX-functie aanduiding
6 Volumeniveau
7 Kanaalaanduiding
1-8
8 Toetsblokkering
Batterijen vervangen en accu's laden
Plaatsen van de batterijen
Verkeerde polariteit kan de zendontvanger beschadigen
Er kunnen batterijen, NiCd- en NiMH-accu's met een grootte AAA gebruikt worden. Verwijder
de riemclip en maak de sluiting van het batterijvak open en verwijder het batterijvakdeksel.
Plaats onder inachtneming van de juiste polariteit, zoals opgedrukt in het batterijvak, 4x AAA
batterijen of 4x AAA accucellen.
Probeer nooit batterijen op te laden, daadoor kan de zendontvanger vernield
worden en de batterijen kunnen exploderen.
De als accessoires verkrijgbare oplaadset is alleen geschikt voor het opladen van NiMH-accu's.
5
Controleren van de batterijen
Schakel het apparaat in door de aan-/ uit-toets een paar seconden ingedrukt te houden.
Controleren van de batterijspanning:
volle lading
de batterijen /accu's zijn bijna leeg
als de batterijaanduiding knippert moeten de batterijen vervangen of de
accu's opgeladen worden. Voordat het apparaat automatisch uitschakelt,
klinkt in seconderitme een melodie.
Laden van de accu's
Schakel het apparaat uit en plaats de stekkernetvoeding in de laadbus. Als bevestiging klinkt
een pieptoon. Tijdens de laadprocedure knippert het batterijsymbool.
Tijdens de laadprocedure kan niet uitgezonden of ontvangen worden.
Gebruik
Een externe spreekset aansluiten
Als optie kunnen externe spreeksets op de bus aan de bovenzijde van het apparaat aangesloten worden.
Om een beschadiging van de zendontvanger te voorkomen mag uitsluitend
origineel accessoires aangesloten worden
Schakel het apparaat steeds uit voordat u een externe spreekset aansluit en
zet het volume voorzichtig hoger, om een beschadiging van de oortelefoon
of uw gehoor te voorkomen.
Algemeen
Onafhankelijk in welk menupunt zich het apparaat bevindt, er worden steeds
alle ingestelde waarden opgeslagen, nadat 5 seconden geen toets aangeraakt
of als de PTT-toets ingedrukt wordt.
6
Apparaat inschakelen
Voor het inschakelen van het apparaat drukt u op de aan-/uit-toets
tot
alle segmenten op het display verschijnen en een signaalgeluid te horen
is. Na ongeveer 0,5 seconden wisselt het LC-display in de normale gebruiksmode. In de standaardmode worden op het display het kanaalnummer, het volumeniveau en de batterijaanduiding getoond.
Apparaat uitschakelen
Voor het uitschakelen houdt u de aan-/uit-toets
ingedrukt tot het LC-display uitgaat.
Raak de antenne tijdens het zenden niet aan, om foutieve functies en beschadigingen te voorkomen.
Zenden (PTT)
Voor het zenden houdt u de PTT-toets ingedrukt en spreekt u met normaal volume op een afstand van ca. 5 cm in de microfoon. De zendaanduiding gaat oplichten zolang u de PTT-toets ingedrukt houdt. Om het
zenden te beëindigen laat u de PTT-toets los.
Zenden (VOX/ babyfoon)
Het Space100 bezit een comfortabele spraakbesturing, waarmee hij geschikt is om over een
grotere afstand een ruimte te bewaken of te gebruiken als babysitter. Als de VOX-functie
geactiveerd wordt, zendt het apparaat automatisch vanaf een bepaald geluidsniveau, zonder
dat er een zendtoets ingedrukt hoeft te worden.
Spraakbesturing VOX inschakelen
Voor het activeren van de automatische spraakbesturing (VOX) handelt u als volgt:
1. Druk 4x op de menu-toets
gaat knipperen.
2.
tot op het display het VOX -symbool
Met de omhoog-toets wordt de VOX-gevoeligheid verhoogd. De
actuele waarde wordt door de balkaanduiding rechtsonder op het
display getoond (zie spraakbesturing (VOX) gevoeligheid).
3. Met de omlaag-toets wordt de VOX-gevoeligheid verlaagd. De actuele waarde wordt
door de balkaanduiding rechtsonder op het display getoond (zie spraakbesturing (VOX)
gevoeligheid).
4. Druk 2x op de menu-toets om de instelling te bevestigen. Het VOX-symbool blijft permanent zichtbaar op het display.
7
Spraakbesturing VOX uitschakelen
Voor het deactiveren van de automatische spraakbesturing (VOX) handelt u als volgt:
1. Druk 4x op de menu-toets
tot op het display het VOX -symbool knippert.
2. Druk op de omlaag-toets tot de balkaanduiding rechtsonder op het display verdwijnt.
3. Bevestig de instelling door 2x op de menu-toets
te drukken.
Spraakbesturing (VOX) gevoeligheid
U kunt de aanspreekgevoeligheid van de spraakbesturing (VOX) in 3 trappen instellen, hoe
hoger de trap ingesteld wordt des te gevoeliger reageert het apparaat op omgevingsgeluiden, die overgedragen worden zodra de aanspreekdrempel overschreden wordt.
Om de aanspreekgevoeligheid van de spraakbesturing (VOX) in te stellen handelt u als
volgt:
1. Druk 4x op de menu-toets
tot op het display VOX gaat knipperen.
2.
Met de omhoog / omlaag toetsen
kunt u kiezen uit 3 waarden.
3.
Druk 2x op de menu-toets om uw keuze te bevestigen.
4. Om de VOX-gevoeligheid tijdens het zenden te wijzigen, drukt u 2x op
de Enter-toets. Daardoor wordt het zenden onmiddellijk onderbroken
en u kunt voor de VOX een andere gevoeligheid instellen.
Ontvangstfunctie
Steeds als een signaal ontvangen wordt verschijnt het symbool BUSY.
Geluidssterkte
1. Met de omhoog/omlaag-toetsen kunt u de geluidssterkte instellen.
2. De relatieve waarde wordt door een balkaanduiding onder rechts op
het display getoond.
Kanaal instellen
Om een kanaal in te stellen handelt u als volgt:
1. Druk zo vaak op de menu-toets tot op het display het kanaalnummer
knippert.
2. Met de omhoog/omlaag-toets stelt u het gewenste kanaal in.
3. Druk op de Enter-toets om de instelling te bevestigen of u wacht 10
seconden, daarna wordt de instelling automatisch overgenomen.
8
Monitorfunctie
Met de monitorfunctie kan de autosquelch (automatische ruisonderdrukking) uitgeschakeld
worden, om ook zwakke signalen te kunnen ontvangen die anders door autosquelch onderdrukt worden. Wanneer de autosquelch deactiveert is, hoort u een luid ruisen. Voor het inschakelen van de monitorfunctie drukt u kort op de monitor-toets, om deze weer uit te schakelen drukt u opnieuw kort op de monitor-toets.
Kanaal-zoekfunctie (Scan)
Met de kanaal-scanfunctie kan een kanaal, op welke momenteel gesproken wordt, opgespoord worden. Voor het starten van de kanaal-scanfunctie handelt u als volgt:
1. Druk 2x op de menu-toets tot op het display het SCAN-symbool
knippert.
2. Met de omhoog/omlaag-toetsen kunt u nu de zoekfunctie starten.
Drukt u op de omhoog-toets, dan worden de kanalen omhoog doorzocht, met het drukken op de omlaag-toets de lagere kanalen.
3. Wordt op een kanaal gesproken, stopt de zoekfunctie automatisch 5 seconden en gaat
daarna verder met scannen.
4. Als de zoekfunctie op een actieve kanaal stopt, kan met de PTT-toets het doorzoeken
beëindigd worden. Het SCAN-symbool verdwijnt.
5. Als de zoekfunctie op een actieve kanaal stopt, kan met de omhoog- of omlaag-toets de
zoekfunctie hervat worden.
6. Druk op de Enter-toets om de zoekfunctie op het gewenste kanaal af te breken. Het
SCAN-symbool verdwijnt.
De scanfunctie stopt automatisch 5 seconden op een bezette kanaal en gaat daarna verder
met scannen. Door de PTT-toets of de Enter-toets in te drukken het weergegeven kanaal
overgenomen.
CALL / oproepsignaal
Om uw gesprekspartner gericht op te roepen resp. hem te attenderen dat hij opgeroepen
wordt, kunt u een melodie verzenden. Druk daartoe kort op de Call-toets. De TX-aanduiding
licht op en er klinkt voor 3 seconden een melodie.
Tweekanaalscontrole (DUAL WATCH)
Deze functie maakt het mogelijk om naast het actuele kanaal nog een tweede kanaal te
controleren.
1. Druk 3x op de menu-toets tot op het display het DW-symbool knippert.
2. Met de omhoog / omlaag-toets stelt u een verdere kanaal in, welke
gecontroleerd moet worden. De 2-kanaals controle begint onmiddellijk
met het controleren van de twee kanalen.
3. Zodra een signaal ontvangen wordt, schakelt de Space100 over op dit kanaal tot dit
kanaal weer vrij is. De 2-kanaals controle wordt daarna opnieuw gestart.
4. Beëindig de 2-kanaals controle door op de Enter- of PTT- of Call-toets te drukken.
9
Toetsblokkering (Lock)
U kunt de toetsen van uw zendontvanger vergrendelen zodat foutieve invoeren voorkomen
worden. Voor in- en uitschakelen van de toetsblokkering handelt u als volgt:
1. Voor het inschakelen drukt u op de Enter toets en houdt u deze vast
tot op het display linksonder het toetsblokkeer-symbool verschijnt.
2. Voor het uitschakelen drukt u op de Enter toets en houdt u deze vast
tot op het display linksonder het toetsblokkeer-symbool verdwijnt.
Als de toetsblokkering geactiveerd is, kunnen de PTT- , Monitor-, Enter en de
Call-toets gebruikt worden. Voor het uitschakelen van de toetsblokkering
handelt u op dezelfde manier als voor het inschakelen.
Stopwatch
De Space100 bezit een timer van 00 tot 99 seconden. Voor het starten handelt u als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
Druk 5x op de menu-toets tot het kanaalnummer knippert.
Met de omhoog-toets start u de stopwatch.
Met de omlaag-toets wordt deze gestopt.
Met de Enter-toets wordt de teller op nul terug gezet.
Als een signaal ontvangen wordt tijdens het aflopen van de timer,
wordt het menu verlaten. De actuele tellerstand blijft behouden.
6. Beëindig het menu met de menu-toets.
Technische gegevens
Algemeen
Frequentiebereik
Kanalen
Modulatie
Frequentieverwerking
Stroomverzorging
Temperatuurbereik
Antenne
Aansluitingen
Afmetingen (lxbxh)
Gewicht
446.00625 - 446.09375 MHz (PMR)
8 PMR kanalen (12,5 KHz kanaalraster)
FM (F3E)
PLL
6,0V (4x 1,5V AAA batterijen)
4,8V (4x NiCd 1,2V 300 mAh AAA NiCd accu's)
-20°C / + 55°C
vast gemonteerd
externe spreeksets / laadbus
30 x 60 x 155 mm incl. antenne
92 g (zonder batterijen)
Zender
HF uitgangsvermogen
PMR : 500 mW
Stoorstraling
conform ETS 300 296 & EN 300 220-1
10
Conformiteitsverklaring
Het gebruik van de PMR-kanalen is in de ovenstaande landen toegelaten.
11
Download PDF