Makita | UH5261 | UH4261 UH4861 UH5261

Hedge Trimmer
INSTRUCTION MANUAL
PL
No yce do ywop otu
INSTRUKCJA OBS UGI
RO
Ma in de tuns gard viu
MANUAL DE INSTRUC IUNI
DE
Heckenschere
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
Sövényvágó
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
Nožnice na živé ploty
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
Zast ihova živých plot
NÁVOD K OBSLUZE
GB
UA
UH4261
UH4861
UH5261
1
1
2
3
1
009398
1
2
009399
3
009400
2
1
2
2
3
1
4
007542
5
007545
6
009402
7
007559
8
009403
9
009403
12
009406
1
1
10
2
3
009404
11
009405
2
1
3
13
009407
14
009408
1
2
1
2
3
16
009292
17
009293
3
15
2
4
009290
ESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda všeobecného vyobrazení
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
UH4261
UH4861
UH5261
Délka epele
420 mm
480 mm
520 mm
Po et zdvih za minutu (min-1)
1 600
1 600
1 600
Celková délka
821 mm
871 mm
921 mm
Hmotnost netto
2,8 kg
2,9 kg
3,0 kg
T ída bezpe nosti
/II
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zm nám bez upozorn ní.
• Technické údaje se mohou pro r zné zem lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
END220-4
izolaci a m že být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodi e.
Symbol
ENG905-1
Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se m žete p i
použití nástroje setkat. Je d ležité, abyste d íve, než s
ním za nete pracovat, pochopili jejich význam.
P e t te si návod k obsluze.
Hlu nost
Typická vážená hladina hluku (A) ur ená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 93 dB(A)
Nejistota (K): 2,1 dB (A)
DVOJITÁ IZOLACE
Nevystavujte nástroj dešti.
Používejte ochranu sluchu
Jestliže je kabel poškozený nebo
po ezaný, vytáhn te okamžit zástr ku
ze zásuvky.
Pouze pro zem EU
Nevyhazujte elektrická za ízení spolu s
domovním odpadem!
Podle
Na ízení
Evropské
rady
2002/96/EC o likvidaci elektrických a
elektronických
za ízení
a
jejího
provád ní v souladu s národními zákony,
elektrická za ízení musí být poté, co
doslouží, shromaž ována samostatn a
vrácena k ekologické recyklaci.
Ur ení nástroje
Nástroj je ur en k zast ihování živých plot .
ENG900-1
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) ur ená
podle normy EN60745:
Pracovní režim: zast ihování živých plot
Vibra ní emise (ah): 6,7 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
•
•
ENE014-1
ENF002-1
Napájení
Nástroj lze p ipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
nap tím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a
m že pracovat pouze s jednofázovým st ídavým
nap tím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
•
45
ENG901-1
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zm ena
v souladu se standardní testovací metodou a m že
být využita ke srovnávání ná adí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovn ž
využít k p edb žnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací b hem skute ného používání
elektrického ná adí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zp sobu
použití ná adí.
•
GEB041-8
Na základ odhadu vystavení ú ink m vibrací v
aktuálních podmínkách zajist te bezpe nostní
opat ení k ochran obsluhy (vezm te v úvahu
všechny ásti pracovního cyklu, mezi n ž pat í
krom doby pracovního nasazení i doba, kdy je
ná adí vypnuto nebo pracuje ve volnob hu).
Pouze pro zem Evropy
BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ
N ŽKÁM NA ŽIVÉ PLOTY
1.
ENH021-6
Prohlášení ES o shod
Spole nost Makita Corporation jako odpov dný
výrobce prohlašuje, že následující za ízení Makita:
Popis za ízení:
Zast ihova živých plot
. modelu/typ: UH4261, UH4861, UH5261
Technické údaje: viz tabulka „TECHNICKÉ
ÚDAJE".
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským sm rnicím:
2000/14/ES, 2006/42/ES
Za ízení bylo rovn ž vyrobeno v souladu s následujícími
normami i normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v Evrop :
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England
Postup posuzování shody vyžadovaný sm rnicí
2000/14/ES byl v souladu s p ílohou V.
Nam ená hladina akustického výkonu: 93dB (A)
Zaru ená hladina akustického výkonu: 96dB (A)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
000230
Tomoyasu Kato
editel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN
8.
GEA010-1
9.
Obecná bezpe nostní upozorn ní
k elektrickému ná adí
10.
UPOZORN NÍ
P e t te
si
všechna
bezpe nostní upozorn ní a pokyny. P i nedodržení
upozorn ní a pokyn m že dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zran ní.
Všechna upozorn ní a pokyny
uschovejte pro budoucí pot ebu.
si
11.
12.
46
Elektrické ná adí držte pouze za izolované
ásti držadel, nebo nože za ízení mohou p ijít
do kontaktu se skrytým elektrickým vedením
nebo s vlastním napájecím kabelem. P i
kontaktu nož s vodi em pod nap tím se m že
proud p enést do nechrán ných kovových ástí
ná adí a obsluha m že utrp t úraz elektrickým
proudem.
Udržujte všechny
ásti t la v bezpe né
vzdálenosti od nož . Neodstra ujte st íhaný
materiál a nedržte materiál, když se nože
pohybují.
Pi
odstra ování
uvíznutého
materiálu musí být spouš vypnuta. Chvíle
nepozornosti p i používání zast ihova e m že mít
za následek vážné zran ní.
P i p enášení držte zast ihova za rukoje a
nechte jej vypnutý. P i p eprav a skladování
zast ihova e na nože vždy nasa te kryt.
Správnou manipulací se zast ihova em snížíte
riziko zran ní noži.
Udržujte kabel v bezpe né vzdálenosti od
místa, kde st íháte. B hem používání se m že
kabel schovat v k oví a m že být necht n
p est ižen.
Nepoužívejte zast ihova v dešti ani v mokrém
nebo velice vlhkém prost edí. Elektrický motor
není vod odolný.
Uživatelé, kte í používají zast ihova poprvé, by
m li požádat o radu k používání zkušené
uživatele.
Zast ihova nesmí používat d ti a osoby mladší
18 let. Mladiství starší 16 let mohou být tohoto
omezení zprošt ni, pokud pod dohledem
odborníka absolvují školení.
Zast ihova obsluhujte pouze tehdy, jste-li v
dobrém fyzickém stavu. Únava vede ke snížení
pozornosti. Opatrní bu te zejména na konci
pracovního dne. Veškerou práci provád jte klidn
a opatrn . Uživatel je zodpov dný za všechny
škody zp sobené t etím stranám.
Nikdy nepoužívejte zast ihova
pod vlivem
alkoholu, drog nebo lék .
Zkontrolujte, zda nap tí a frekvence napájení
odpovídá
údaj m
na
výrobním
štítku.
Doporu ujeme
používat
proudový
chráni
ovládaný zbytkovým proudem (p erušova obvodu
p i zkratu na uzemn ní) s vypínacím proudem 30
mA nebo menším nebo ochranný jisti .
Mezi základním vybavením zast ihova e jsou
silné kožené rukavice, které je nutné p i práci
vždy používat. Používejte také pevnou obuv s
protiskluzovou podrážkou.
P ed zahájení práce zkontrolujte, zda je
zast ihova
v dobrém stavu umož ujícím
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
POPIS FUNKCE
bezpe né používání. Zkontrolujte, zda jsou
správn nainstalovány kryty. P ed zahájení práce
zkontrolujte, zda není poškozen kabel, a v
p ípad pot eby jej vym te. Zast ihova nesmí
být používán, pokud není kompletní.
Udržujte kabel v bezpe né vzdálenosti od místa,
kde st íháte. Vždy pracujte takovým zp sobem,
aby byl prodlužovací kabel za vámi.
Pokud je kabel poškozen nebo p est ižen,
okamžit vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
P ed zahájením práce se ujist te, že máte prostor
pro stabilní postoj.
P i práci držte nástroj pevn .
Ná adí nespoušt jte zbyte n naprázdno.
Pokud se zast ihova dostane do kontaktu s
plotem nebo jiným tvrdým objektem, okamžit
vypn te motor a vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
Zkontrolujte, zda není zast ihova poškozen, a
je-li poškozen, okamžit jej opravte.
P ed kontrolou zast ihova e, opravováním závad
nebo odstra ováním materiálu zachyceného v
zast ihova i vždy zast ihova vypn te a vytáhn te
zástr ku ze zásuvky.
P ed provád ním údržby zast ihova vypn te a
odpojte od zásuvky a zajist te zástr ku.
P i p enášení za ízení na jiné místo (i p i práci)
vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky a na
st íhací nože nasa te kryt. Zast ihova nikdy
nep enášejte
ani
nep epravujte
zapnuté.
Zast ihova nikdy neberte do rukou za nože.
Po použití a p ed dlouhodob jším skladováním
zast ihova o ist te - zejména nože. Naolejujte
nože a nasa te kryt. Kryt dodaný s p ístrojem lze
pov sit na ze a zast ihova tak lze bezpe n a
prakticky skladovat.
Skladujte zast ihova s nasazeným krytem v
suché místnosti. Uchovávejte jej mimo dosah d tí.
Nikdy zast ihova neskladujte venku.
Neprovozujte nástroj zbyte n bez zatížení.
•
•
POZOR:
P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy p esv d te, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
P ed nastavováním i kontrolou funkce ná adí
nasa te na st íhací nože kryt.
Zapínání
Fig.1
V rámci bezpe nosti je ná adí vybaveno trojitým
spínacím systémem. Ná adí zapnete stisknutím spína e
B a sou asným stisknutím spína e A nebo C. Uvoln ním
n kterého ze dvou stisknutých spína ná adí vypnete.
Po adí sepnutí není d ležité, nebo ná adí se zapne
pouze stisknutím obou spína .
Vodorovné st íhání
Fig.2
P i vodorovném st íhání živých plot použijte spína e A
a B.
Svislé st íhání
Fig.3
P i obouru ním st íhání ve svislém sm ru stiskn te
spína e B a C a pohybujte nástrojem p ed sebou.
MONTÁŽ
•
POZOR:
Než za nete na nástroji provád t jakékoliv práce,
vždy se p edtím p esv d te, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Zajišt ní prodlužovacího kabelu
•
POZOR:
Zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel odpojen od
zásuvky.
Fig.4
P i zajiš ování prodlužovacího kabelu jej p ipojte ke
kabelu nástroje s há kem. P ipojte há ek p ibližn 100
až 200 mm od konektoru prodlužovacího kabelu.
Zabráníte tak necht nému odpojení.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základ
opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpe nostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpe nostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze m že zp sobit vážné zran ní.
Kabelový há ek na pásek
•
•
47
POZOR:
Nep ipojujte držák kabelového há ku na pásek k
ni emu jinému než k prodlužovacímu kabelu.
Neumis ujte kabelový há ek na ruku p íliš blízko k
há ku na pásek. V opa ném p ípad m že dojít k
nehod nebo zran ní.
P i používání kabelového há ku na pásek se snižuje
riziko p est ihnutí prodlužovacího kabelu, který by byl
jinak volný.
1
POZNÁMKA:
•
Neprotahujte prodlužovací kabel p es popruh.
•
Nepoužívejte na otvor držáku sílu. V opa ném
p ípad
m že dojít k jeho deformaci nebo
poškození.
•
Kabelový há ek na ruku a há ek na pásek lze
prakticky používat dohromady.
2
PRÁCE
•
•
3
4
Fig.7
Nest íhejte s tímto zast ihova em v tve siln jší než 10
mm v pr m ru. Ty je nutné p edem ost íhat n žkami do
úrovn zást ihu.
5
7
6
•
1. Hák
2. Nástroj
3. Kabel nástroje
4. Há ek
5. Prodlužovací kabel
6. Držák
7. Kabelový há ek na pásek
POZOR:
Nest íhejte uschlé stromy ani podobné tvrdé
objekty. V opa ném p ípad
m že dojít k
poškození nástroje.
Fig.8
Držte zast ihova ob ma rukama, stiskn te spína A a B
a pohybujte nástrojem p ed sebou.
Fig.9
009401
Fig.10
P i st íhání naklo te epel ve sm ru st íhání a pomalu
postupujte tak, abyste p es metr délky p ešli za 3 až 4
sekundy.
Fig.5
Protáhn te kabel p es otvor v držáku.
•
POZOR:
P i st íhání dávejte pozor, abyste omylem
nezasáhli kovový plot nebo jiné tvrdé objekty. Nože
se mohou rozbít a zp sobit vážné zran ní.
P esahování zast ihova em, zejména ze žeb íku,
je velice nebezpe né. P i práci nest jte na
kymácejícím se nebo jinak nestabilním povrchu.
POZOR:
Nepoužívejte na otvor držáku sílu. V opa ném
p ípad
m že dojít k jeho deformaci nebo
poškození.
Fig.11
Abyste zast ihli horní ást živého plotu rovnom rn ,
m žete napnout provázek v požadované cílové výšce a
p i st íhání se ídit podle tohoto provázku.
Kabelový há ek na ruku (p íslušenství)
Fig.12
P ipojením sb ra e t ísek (p íslušenství) k nástroji p i
vodorovném st íhání m žete zabránit odlétávání
odst ihnutých list .
POZOR:
•
Nep ipojujte držák kabelového há ku na ruku k
ni emu jinému než k prodlužovacímu kabelu.
Neumis ujte kabelový há ek na ruku p íliš blízko k
há ku na pásek. V opa ném p ípad m že dojít k
nehod nebo zran ní.
•
Jednu ást há ku upevn te ke kabelu nástroje a
druhou ást k prodlužovacímu kabelu. P i práci jen
s jednou ástí há ku m že dojít k nehod a
zran ní.
P i používání kabelového há ku na ruku se snižuje riziko
p est ihnutí prodlužovacího kabelu, který by byl jinak
volný.
Fig.13
K dosažení rovnom rného svislého zást ihu je vhodné
st íhat zdola nahoru.
Fig.14
Zimostráz a rododendron st íhejte odzdola nahoru,
dosáhnete tak p kného výsledku.
Fig.6
Pásek záv su kabelu na paži pevn p ichy te kolem své
paže a prodlužovací kabel provlékn te držákem. Délka
pásku záv su kabelu na paži je nastavitelná.
48
Montហa demontហsb ra e t ísek
(p íslušenství)
•
Údržba nož
P ed prací a každou p lhodinu za provozu nože
promazávejte strojním olejem i podobným prost edkem.
Po použití odstra te prach z obou stran nož drát ným
kartá em, ot ete je had íkem a potom naneste olej s
nízkou viskozitou, nap íklad strojní olej, a mazací olej ve
spreji.
POZOR:
P ed montáží a demontáží sb ra e t ísek se vždy
p esv d te, zda je nástroj vypnutý a odpojený od
elektrické sít .
POZNÁMKA:
•
P i nasazování sb ra e t ísek vždy používejte
rukavice, aby nedošlo k p ímému kontaktu nož s
rukama. V opa ném p ípad m že dojít ke zran ní.
•
P ed instalací sb ra e t ísek vždy sundejte kryt
nož .
•
Sb ra
t ísek zachycuje odst ihnuté listí a
usnad uje jeho sb r. Lze jej nainstalovat na obou
stranách nástroje.
•
•
Skladování
Nasa te kryt nož na epel, aby nebyly nože odkryty.
Uchovávejte nástroj mimo dosah d tí.
Uchovávejte nástroj na míst , kde nebude vystaven
vod ani dešti.
Kv li zachování BEZPE NOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy, kontrola a vým na uhlík a
veškerá další údržba
i se izování provád ny
autorizovanými servisními st edisky firmy Makita a s
použitím náhradních díl Makita.
Fig.15
Fig.16
Sb ra t ísek musí být nainstalován tak, aby jeho úchyty
zapadly do drážek na epeli.
Fig.17
Chcete-li sb ra t ísek sundat, stiskn te pá ku na obou
stranách, aby se uvolnily úchyty.
•
VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Kryt nož (standardní vybavení) nelze nasadit na
nástroj, když je nainstalován sb ra t ísek. P ed
p enášením nebo skladováním demontujte sb ra
t ísek a potom nasa te kryt nož , aby nebyly nože
odkryty.
POZOR:
Pro vᚠnástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporu ujeme používat toto p íslušenství a
nástavce. P i použití jiného p íslušenství
i
nástavc m že hrozit nebezpe í zran ní osob.
P íslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené ú ely.
Pot ebujete-li bližší informace ohledn
tohoto
p íslušenství, obra te se na vaše místní servisní
st edisko firmy Makita.
•
Kryt nož
•
Há ek
•
Kabelový há ek na pásek
•
Kabelový há ek na ruku
•
Sb ra od ezk
•
POZNÁMKA:
•
P ed použitím zkontrolujte, zda je sb ra t ísek
nainstalován pevn .
•
Nepoužívejte p i demontáži sb ra e t ísek p íliš
velkou sílu, když jsou úchyty zachyceny v
drážkách na epeli. P i použití p íliš velké síly
m že dojít k jeho poškození.
ÚDRŽBA
•
POZOR:
Než za nete provád t kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se p esv d te, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
POZNÁMKA:
•
N které položky seznamu mohou být k za ízení
p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené
p íslušenství se m že v r zných zemích lišit.
išt ní nástroje
Nástroj o ist te set ením prachu suchým nebo v
mýdlové vod navlh eným had íkem.
•
POZOR:
Nemyjte nože ve vod . V opa ném p ípad m že
dojít ke korozi nebo poškození nástroje.
P i provád ní údržby nož
noste ochranné
rukavice.
POZOR:
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, edidlo,
alkohol i podobné prost edky. Mohlo by tak dojít
ke zm nám barvy, deformacím i vzniku prasklin.
49
50
51


885005-972
52

Download PDF