Electrolux ER 1642 T User manual

Electrolux ER 1642 T User manual
EN3450COW
EN3450COX
................................................
NL KOEL-VRIESCOMBINATIE
EN FRIDGE FREEZER
FR RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR
DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK
.............................................
GEBRUIKSAANWIJZING
2
USER MANUAL
21
NOTICE D'UTILISATION
39
BENUTZERINFORMATION
59
2
www.electrolux.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
WE DENKEN AAN U
Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele
ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult
krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is
het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips
en waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en ongevallen
te voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat
gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, tenzij dit onder
toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan
spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij
het apparaat) en verwijder de deur om
te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een
magnetische deursluiting, een ouder
apparaat vervangt, dat voorzien is van
een veerslot (slot) op de deur of het
deksel, zorg er dan voor dat u het slot
onbruikbaar maakt voordat u het oude
apparaat weggooit. Dit voorkomt dat
kinderen er in opgesloten kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken
in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie
van het apparaat niet beschadigd zijn
geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok
veroorzaken.
4
www.electrolux.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door
een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken
zonder het afdekkapje (indien van
toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/
nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of
vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand. (Als
het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van het
apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer,
indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit
dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er
beschadigingen zijn. Sluit het apparaat
niet aan als het beschadigd is. Meld
mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot
oververhitting leiden. Om voldoende
ventilatie te verkrijgen de instructies met
betrekking tot de installatie opvolgen.
NEDERLANDS
• De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde
te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren
of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd
is.
• Aansluiten op de drinkwatervoorziening
(indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Service
• Alle elektrotechnische werkzaamheden
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent
persoon.
• Verwijder het afdekplaatje van de LEDverlichting niet. Neem contact op met
de dichtstbijzijnde After Sales Service
om het LED-lichtbord indien nodig te
vervangen.
5
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties kunt
verkrijgen. Voorkom beschadiging
aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt
zijn voor dit apparaat en die voorzijn
zien zijn van het symbool
recyclebaar.
6
www.electrolux.com
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
10
7
8
9
1 Fruitlades
6 Boterschap
2 Glazen planken
7 Deurplateau
3 Dynamic Air-koelen
8 Flessenrek
4 Flessenrek
9 Vriesmanden
5 Bedieningseenheid
10 Typeplaatje
3. BEDIENINGSPANEEL
1
2
5
4
3
NEDERLANDS
1 Temperatuurweergave LED
2 Fast Freeze-indicatielampje
3 Deursensor
4 Fast Freeze-toets
5 Temperatuurregelaar
3.1 Inschakelen
Steek dan de stekker in het stopcontact.
3.2 Temperatuurregeling
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• houd de thermostaatknop ingedrukt tot
de LED van de gewenste temperatuur
brandt. De selectie loopt van 2°C tot
8°C
Áls de knop één keer wordt aangeraakt, blijft de huidige instelling LED
knipperen.
Elke keer dat de knop wordt aangeraakt, verplaatst de ingestelde temperatuur 1 positie. De bijbehorende LED
knippert even.
Druk de instelknop in tot de vereiste
temperatuur is geselecteerd. De instelling wordt vastgezet
koudste instelling: +2°C
warmste instelling: +8°C
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
7
De exacte instelling moet echter worden
gekozen rekening houdend met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur wordt geopend
• de hoeveelheid voedsel die wordt bewaard
• de plek van het apparaat
3.3 Snelvriesfunctie
U kunt de functie Snelvriezen activeren
door op de toets Snelvriezen te drukken.
De LED die bij het symbool Snelvriezen
hoort gaat branden.
U kunt de functie Snelvriezen deactiveren
door weer op de toets Snelvriezen te
drukken.
Het lampje Snelvriezen gaat uit.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
3.4 Deursensor
Het apparaat is voorzien van een optische
sensor die een open deur detecteert.
Zet voor een goede werking niks voor het
bijbehorende venster.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen
van vers voedsel en voor het voor een
lange periode bewaren van ingevroren en
diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen
moet u de thermostaatknop echter op
een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.
In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt
de thermostaatknop op een warmere stand instellen.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen
op het bovenste vak.
4.2 Het bewaren van ingevroren
voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2
8
www.electrolux.com
uur op een hoge instelling te laten werken
voordat u er producten in plaatst.
IIn het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden
ingevroren (nadat het afgekoeld
is).
4.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt,
voordat het gebruikt wordt, in het koelvak
of op kamertemperatuur laten ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die
hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
4.4 Temperatuurweergave
Thermostaat moet bijgesteld worden
Juiste temperatuur
OK
Om u te helpen uw apparaat correct te
bedienen, hebben we uw koelkast uitgerust met een temperatuurlampje.
Het symbool aan de zijkant duidt het
koudste deel van de koelkast aan.
Het koudste deel is het deel van de glazen legplank van de fruit- en groentenlade
tot aan het symbool of tot de legplank ter
hoogte van het symbool.
Om ervoor te zorgen dat het voedsel op
de juiste manier bewaard wordt, zorg ervoor dat het temperatuurlampje het bericht "OK" weergeeft.
Indien "OK" niet wordt weergegeven, stel
dan de temperatuur in op een lagere temperatuur en wacht 12 uur alvorens de
temperatuur nogmaals te controleren.
Het is normaal dat het bericht "OK" verdwijnt nadat u voedsel in het apparaat geplaatst hebt of na herhaaldelijk openen
van de deur.
4.5 DYNAMICAIR-functie in en uit
1
2
Met de DYNAMICAIR-functie wordt voedsel snel gekoeld en wordt de temperatuur
in de koelkast gelijkmatiger.
Druk om DYNAMICAIR in te schakelen op
de schakelaar (1). Het groene lampje (2)
gaat aan.
Activeer de voorziening als de omgevingstemperatuur hoger is dan
25°C.
NEDERLANDS
9
4.6 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
4.7 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen naar
voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de houder omhoog zodat deze omhoog draait
en op het niveau erboven kan worden geplaatst.
4.8 Het plaatsen van de deurplateaus
1
2
3
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting van
de pijlen totdat het los komt en plaats het
schap op een andere gewenste hoogte
terug.
10 www.electrolux.com
4.9 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
1
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek de korf naar u toe
om het uit de vriezer te halen, tot het niet
verder kan, verwijder de korf door de
voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje
over de eindpunten heen is, kunt u hem
terug op zijn plaats schuiven.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is,
de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig
gevuld is, kan de compressor continu
aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u
de thermostaatknop naar een warmere
instelling om de koelkast automatisch
te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
5.2 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht
er vrijelijk omheen kan circuleren
5.3 Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen
op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig
schoongemaakt worden en in de speciaal
daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie
of plastic zakjes gewikkeld worden om
zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook,
indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
NEDERLANDS
11
6. ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en de
interne accessoires met lauwwarm water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te
nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker
uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
6.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale
zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en
waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien
deze het oppervlak beschadigen
en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van
het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers
bevatten chemicaliën die de kunststoffen
die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen
aantasten/beschadigen. Daarom wordt
het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm
water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
12 www.electrolux.com
6.3 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via
een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het
verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van
het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te
voorkomen dat het water overloopt en op
het voedsel in de koelkast gaat druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die
al in het afvoergaatje zit.
6.4 Het ontdooien van de vriezer
Het vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in het
vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf
is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.
Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circulatie van
koude lucht in het vak, die aangedreven
wordt door een automatisch geregelde
ventilator.
7. PROBLEEMOPLOSSING
LET OP!
Voordat u problemen oplost, trekt
u eerst de stekker uit het stopcontact.
Alleen een gekwalificeerd elektricien of een bevoegde persoon
mag problemen oplossen die niet
in deze handleiding beschreven
zijn.
Tijdens een normale gebruik hoort
u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat is niet juist
geïnstalleerd.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de vloer
staan).
Het apparaat werkt
niet.
De stekker zit niet goed in
het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een
gekwalificeerd elektricien.
NEDERLANDS
13
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De verlichting werkt
niet.
de verlichting staat in
stand-by.
Sluit en open de deur.
De eenheid is defect.
Zie 'De bedieningseenheid
vervangen'.
De temperatuur is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer
dan noodzakelijk open.
De temperatuur van het
voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen
tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.
De compressor
werkt continu.
De omgevingstemperatuur Verlaag de omgevingstemis te hoog.
peratuur.
Er loopt water over
de achterkant van
de koelkast.
Tijdens het automatische
Dit is juist.
ontdooiproces ontdooit de
rijp tegen de achterwand.
Er loopt water in de
koelkast.
De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat Zorg ervoor dat de producwater in de wateropvang- ten de achterwand niet rabak kan stromen.
ken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt
niet in de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer
vast op de verdamperbak.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag/hoog.
De temperatuurregelaar is
niet goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
Als het apparaat nog steeds niet naar behoren werkt na uitvoeren van de bovenstaande controles, neem dan contact op
met een onderhoudsdienst U kunt een lijst
aan het einde van deze handleiding vinden.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de
bedieningseenheid vervangen. Neem contact op met uw servicecentrum.
7.2 De deur sluiten
1.
7.1 De bedieningseenheid
vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
2.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de onderhoudsdienst.
14 www.electrolux.com
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat
eerst de "veiligheidsinformatie"
aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.
8.1 Opstelling
Installeer dit apparaat op een plaats waar
de omgevingstemperatuur overeenkomt
met de klimaatklasse die vermeld is op
het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
8.2 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer
in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg
hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
100 mm
min
8.3 Locatie
20 mm
A
B
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg
er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan
de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt geplaatst,
moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de wandkast ten
minste 100 mm bedragen om optimale
prestaties te garanderen. Voor de beste
prestatie kunt u het apparaat echter beter
niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het
apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
NEDERLANDS
15
8.4 Afstandhouders achterkant
2
1
4
3
U vindt de twee afstandhouders in de zak
van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders
te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
8.5 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn
16 www.electrolux.com
8.6 Omkeerbaarheid van de deur
A
E
B
F
C
D
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden
stevig vasthoudt.
Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:
• Open de deur. Schroef het middelste
scharnier (B) los. Verwijder het kunststof afstandsstuk (A).
• Verwijder de afstandsstukken (F) en
verplaats ze naar de andere kant van
het scharnier (E).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (C, D) en
verplaats deze naar de andere kant.
• Monteer de pen van het middelste
scharnier (E) in het linkergat van de onderste deur.
• Schroef het onderste scharnier los en
monteer het aan de andere kant.
NEDERLANDS
17
• Verwijder de afdekking m.b.v. het gepaste gereedschap. (A).
• Schroef het onderste scharnier (B) en
het afstandsstuk (C) los en monteer ze
aan de andere kant.
• Plaats de afdekking (A) aan de andere
kant.
A
B
C
C
B
A
C
A
B
9. GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden
(compressor, koelmiddelcirculatie).
• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder
de afdekpennen (A).
• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde zijde. Plaats de onderste hendel op de
bovenste deur en de bovenste hendel
op de onderste deur.
• Zet de pennen (A) terug aan de andere
zijde.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• Alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit aan
de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv.
in de winter), kan het zijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht in
dat geval tot de deurrubber zich op een
natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice. Een
vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten
veranderen.
18 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
NEDERLANDS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
19
20 www.electrolux.com
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
Tijdsduur
18 h
Spanning
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het
apparaat en op het energielabel.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
elektronische apparaten. Gooi apparaten
niet weg
gemarkeerd met het symbool
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
ENGLISH
21
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
25
26
28
29
30
32
35
37
37
WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it
decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed
with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great
results every time.
Welcome to Electrolux.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com
Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
22 www.electrolux.com
1.
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure
the correct use, before installing and first
using the appliance, read this user manual
carefully, including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all
people using the appliance are thoroughly
familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make
sure that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone using
it through its life will be properly informed
on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull
the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance
as you can) and remove the door to
prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the
door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the
old appliance. This will prevent it from
becoming a death trap for a child.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal
household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing
process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are
approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit of
the appliance, a natural gas with a high
level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of
the appliance, be certain that none of
the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become
damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
Any damage to the cord may cause a
short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
1.2 General safety
WARNING!
3.
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may overheat and cause a fire.
Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
ENGLISH
4.
5.
•
•
•
•
Do not pull the mains cable.
If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug. There
is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall. (If
the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen once
it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy drinks
in the freezer compartment as it creates
pressure on the container, which may
cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
23
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom
of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully
follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to
the place you bought it. In that case retain packing.
• It is advisable to wait at least four hours
before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this leads
to overheating. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only (If
a water connection is foreseen).
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• Do not remove the LED light cover.
Contact the nearest After Sales Service
Force to replace the LED light board, if
it is necessary.
24 www.electrolux.com
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
together with the urban refuse and
rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according
to the applicable regulations to
obtain from your local authorities.
Avoid damaging the cooling unit,
especially at the rear near the heat
exchanger. The materials used on
this appliance marked by the symare recyclable.
bol
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
10
7
8
9
1 Fruit drawers
6 Butter shelf
2 Glass shelves
7 Door shelf
3 Dynamic Air Cooling
8 Bottle shelf
4 Bottle rack
9 Freezer baskets
5 Control unit
10 Rating plate
ENGLISH
25
3. CONTROL PANEL
1
2
5
1 Temperature indicator LED
2 Fast Freeze indicator
3 Door sensor
4 Fast Freeze button
5 Temperature regulator
4
3
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• quantity of food stored
• appliance location.
3.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
3.2 Temperature regulation
To operate the appliance, proceed as follows:
• touch the temperature regulator button
until the LED corresponding to the required temperature lights up. Selection
is progressive, varying from 2 to 8°C.
At first button touch actual setting LED
keeps blinking.
Any time the button is touch the set
temperature is moved to 1 position .
Corresponding LED will blink for a
while.
Touch the setting button until the required temperature is selected. The set
will be fixed
coldest setting: +2°C
warmest setting: +8°C
A medium setting is generally the
most suitable.
3.3 Fast Freezing function
You can activate the Fast Freezing function by pressing the Fast Freezing button.
The LED corresponding to the symbol
Fast Freezing indicator lights up.
You can deactivate the Fast Freezing
function by pressing the Fast Freezing
button again.
The Fast Freezing indicator will light off.
This function stops automatically after 52
hours.
3.4 Door sensor
The appliance is equipped with an optical
sensor to detect door open.
Do not put anything in front of the corresponding window, to maintain proper
functioning.
26 www.electrolux.com
4. DAILY USE
4.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen and
deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary
to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to a
warmer setting.
Place the fresh food to be frozen on the
top compartment.
4.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out
of use, before putting the products in the
compartment let the appliance run at least
2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off
for longer than the value shown in
the technical characteristics chart
under "rising time", the defrosted
food must be consumed quickly
or cooked immediately and then
re-frozen (after cooling).
4.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being
used, can be thawed in the refrigerator
compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case,
cooking will take longer.
4.4 Temperature indicator
Thermostat requires adjustment
Correct temperature
OK
To assist you in controlling your appliance
correctly we have fitted a temperature indicator to your refrigerator.
The symbol at the side indicates the coldest area in the refrigerator.
The coldest area goes from the glass
shelf of the fruit and vegetable drawer to
the symbol or to the shelf positioned at
the same height of the symbol.
For proper storage of the food, ensure
that the temperature indicator is displaying the “OK” message.
If “OK” is not displayed adjust the temperature controller to a colder setting and
wait 12 hours before checking the temperature indicator again.
After putting fresh food into the appliance
or after opening the door repeatedly for a
long period, it is normal for the “OK” message to disappear.
ENGLISH
27
4.5 DYNAMICAIR function
1
2
The DYNAMICAIR function let food cool
quickly and a more constant temperature
in the refrigerator.
To activate the DYNAMICAIR device push
the switch (1). The green indicator (2)
comes on.
Activate the device when the ambient temperature more than
25°C.
4.6 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped
with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
4.7 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing
front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally, place
only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in order to store previously opened bottles. To
obtain this result, pull the shelf up so it
can rotate upwards and be placed on the
next higher level.
28 www.electrolux.com
4.8 Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
1
2
3
4.9 Removal of freezing baskets from the freezer
2
1
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling
out. At the time of its removal from the
freezer, pull the basket towards yourself
and, upon reaching the end point, remove
the basket by tilting its front upwards.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into the
freezer. Once you are over the end points,
push the baskets back in their position.
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to low
temperature and the appliance is fully
loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the
evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer
settings to allow automatic defrosting
and so a saving in electricity consumption.
5.2 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating
liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if
it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5.3 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed on
any shelf.
ENGLISH
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
29
Milk bottles: these should have a cap and
should be stored in the bottle rack on the
door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some
neutral soap so as to remove the typical
smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage
the finish.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.
6.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and wipe
clean to ensure they are clean and free
from debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any
pipes and/or cables inside the
cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners
contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.
For this reason it is recommended that
the outer casing of this appliance is only
cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
30 www.electrolux.com
6.3 Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor
stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a
special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where
it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the
refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping
onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which
you will find already inserted into the drain
hole.
6.4 Defrosting of the freezer
The freezer compartment of this model,
on the other hand, is a "no frost" type.
This means that there is no buildup of
frost when it is in operation, neither on the
internal walls nor on the foods.
The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the
compartment, driven by an automatically
controlled fan.
7. TROUBLESHOOTING
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not instal- Check if the appliance
led properly.
stands stable (all the feet
should be on the floor).
The appliance does
not operate.
The plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no
Connect a different electripower. There is no voltage cal appliance to the mains
in the mains socket.
socket.
Contact a qualified electrician.
The light device
does not work.
The light device is in
stand-by.
Close and open the door.
ENGLISH
Problem
Possible cause
Solution
The unit is defective.
Refer to "Replacing the
control unit".
The compressor op- The temperature is not set
correctly.
erates continually.
31
Set a higher temperature.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door open
longer than necessary.
The food temperature is
too high.
Let the food temperature
decrease to room temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water flows into the water
collector.
Make sure that products do
not touch the rear plate.
Water flows on the
ground.
The melting water outlet
does not flow in the evaporative tray above the
compressor.
Attach the melting water
outlet to the evaporative
tray.
The temperature in
the appliance is too
low/high.
The temperature regulator
is not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the After Sales Centre. You can find
the list at the end of this manual.
7.1 Replacing the control unit
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
Only service is allowed to replace the control unit. Contact your Service Center.
7.2 Closing the door
1.
2.
Clean the door gaskets.
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the After Sales
Service.
32 www.electrolux.com
8. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
8.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
8.2 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power
supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose. If the domestic
power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in
compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not
observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
100 mm
min
8.3 Location
20 mm
A
B
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the
base of the cabinet.
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after
installation.
ENGLISH
33
8.4 Rear spacers
2
1
4
3
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
8.5 Levelling
When placing the appliance ensure that it
stands level. This can be achieved by two
adjustable feet at the bottom in front.
34 www.electrolux.com
8.6 Door reversibility
A
E
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the
power socket.
B
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that will
keep a firm hold on the doors of
the appliance during the operations.
F
C
D
To change the opening direction of the
door, do these steps:
• Open the doors. Unscrew the middle
hinge (B). Remove the plastic spacer (A)
• Remove the spacer (F) and move to the
other side of the hinge pivot (E).
• Remove the doors.
• Remove the left-hand cover pin of the
middle hinge (C, D) and move to the
other side.
• Fit the pin of the middle hinge (E) into
the left-hand hole of the lower door.
• Unscrew the upper hinge pivot and
screw it on the opposite side.
A
B
C
• Remove the cover with the help of a
tool. (A).
• Unscrew the lower hinge pivot (B) and
the spacer (C) and place them on the
opposite side.
• Re-insert the cover (A) on the opposite
side.
ENGLISH
C
B
A
C
A
B
35
• Remove the covers (B). Remove the
cover pins (A).
• Unscrew the handles (C) and fix them
on the opposite side . Place the lower
handle to the upper door and the upper
handle to the lower door.
• Re-insert the cover pins (A) on the opposite side.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact the
nearest After Sales Service Force. The After Sales Service specialist will carry out
the reversibility of the doors at your cost.
9. NOISES
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
B!
B
B
LU
!
ICK
CL
BRRR!
CR
AC
K!
36 www.electrolux.com
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
ENGLISH
37
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1850 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
18 h
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side of
the appliance and in the energy label.
11. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable
containers to recycle it.
Help protect the environment and human
health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
38 www.electrolux.com
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
FRANÇAIS
39
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
44
45
46
48
49
50
52
55
58
58
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années
d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour
vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.electrolux.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
40 www.electrolux.com
1.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils
et avertissements, avant d'installer et
d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise
l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre
personne, veillez à remettre cette notice
au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse
se familiariser avec son fonctionnement et
sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.
Lors de sa fabrication, cet appareil a été
construit selon des normes, directives et/
ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de
l'environnement, vous devez d'abord
lire attentivement les préconisations
suivantes avant toute utilisation de
votre appareil.
ATTENTION
Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le
dans sa position d'utilisation muni
de ses cales de transport (selon le
modèle). Au déballage de celui-ci,
et pour empêcher des risques
d'asphyxie et corporel, tenez les
matériaux d'emballage hors de
portée des enfants.
ATTENTION
Pour éviter tout risque (mobilier,
immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz,
électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil
doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.
ATTENTION
Votre appareil a été conçu pour
être utilisé par des adultes. Il est
destiné à un usage domestique
normal. Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou
pour d'autres buts que ceux pour
lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et
corporel.
ATTENTION
Débranchez l'appareil avant toute
opération de nettoyage manuel.
N'utilisez que des produits du
commerce non corrosifs ou non
inflammables. Toute projection
d'eau ou de vapeur est proscrite
pour écarter le risque d'électrocution.
ATTENTION
Si votre appareil est équipé d'un
éclairage, débranchez l'appareil
avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon,
etc.) pour éviter de s'électrocuter.
ATTENTION
Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez
pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits
inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.
ATTENTION
Lors de la mise au rebut de votre
appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage
ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informezvous auprès des services de votre
commune des endroits autorisés
pour la mise au rebut de l'appareil.
FRANÇAIS
ATTENTION
Respectez la chaîne de froid dès
l'acquisition d'un aliment jusqu'à
sa consommation pour exclure le
risque d'intoxication alimentaire.
Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une
utilisation optimale de votre
appareil.
1.1 Sécurité des enfants et des
personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou
en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans
danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages
à portée des enfants. Ils pourraient
s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation
électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants
ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil
équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.
Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
•
•
•
•
•
domestique normal, tel que celui décrit
dans la présente notice.
N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus
de dégivrage.
Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette
utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
N'endommagez pas le circuit frigorifique.
Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est
néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de
votre appareil, assurez-vous qu'aucune
partie du circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation est
endommagé, il peut causer un court
circuit, un incendie et/ou une électrocution.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble
d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel
qualifié.
1.
1.2 Consignes générales de
sécurité
2.
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou la
structure intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement
à la conservation des aliments et/ou
des boissons dans le cadre d’un usage
41
3.
4.
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
Assurez-vous que la prise n'est pas
écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
42 www.electrolux.com
5.
•
•
•
•
Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager
ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
1.4 Stockage des denrées dans
les réfrigérateurs et règles
d'hygiène
La consommation croissante de plats
préparés et d'autres aliments fragiles,
sensibles en particulier au non-respect de
la chaîne de froid 1)rend nécessaire une
meilleure maîtrise de la température de
transport et de stockage de ces produits.
A la maison, le bon usage du réfrigérateur
et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et
efficace à l'amélioration de la conservation
des aliments.
Conservation des aliments / Maîtrise
des températures
Stockez les aliments selon leur nature
dans la zone appropriée:
• Zone tempérée:Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées,
fromages à pâtes cuites, fruits et légumes frais.
• Zone fraîche:Produits laitiers, desserts
lactés, matières grasses, fromages
frais.
• Zone la plus froide: Viandes, volailles,
poissons, charcuteries, plats préparés,
salades composées, préparations et
pâtisseries à base d'œufs ou de crème,
pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au lait
cru, légumes prêts à l'emploi vendus
sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation
inférieure ou égale à +4°C.
L'observation des conseils suivants est de
nature à éviter la contamination croisée et
à prévenir une mauvaise conservation des
aliments:
• Emballer systématiquement les produits
pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
• Se laver les mains avant de toucher les
aliments et plusieurs fois pendant la
préparation du repas si celle-ci implique
des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au
1) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa
préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur
FRANÇAIS
43
moment de passer à table comme les
règles d'hygiène l'imposent.
• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant
déjà servi (cuillère en bois, planche à
découper sans les avoir bien nettoyés
au préalable).
• Attendre le refroidissement complet des
préparations avant de les stocker
(exemple : soupe).
• Limiter le nombre d'ouvertures de la
porte et, en tout état de cause , ne pas
la laisser ouverte trop longtemps pour
éviter une remontée en température du
réfrigérateur.
• Disposer les aliments de telle sorte que
l'air puisse circuler librement tout autour.
Il convient de vérifier régulièrement que la
température, notamment celle de la zone
la plus froide, est correcte et le cas
échéant, d'ajuster le dispositif de réglage
de température en conséquence comme
indiqué (page Utilisation)
Mesure de la températureLa mesure
de la température dans une zone (sur une
clayette, par exemple) peut se faire au
moyen d'un thermomètre placé, dès le
départ, dans un récipient rempli d'eau
(verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité, lisez la température sans
manipulation des commandes ni ouverture de porte.
Respect des règles d'hygiène
• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les
parties métalliques, puis rincer avec de
l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.
• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le
réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).
• Couvrez les aliments.
• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en
particulier pour les conseils d'entretien.
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour
nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le
compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le,
si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau
s'écoulera en bas de l'appareil.
1.5 Entretien et nettoyage
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent
être réalisés par un électricien ou par
une personne qualifiée.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par votre service après ven-
• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
1.6 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. Ne branchez pas
l'appareil s'il est endommagé. Signalez
immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans
ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil
pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il ne
surchauffe. Pour assurer une ventilation
suffisante, respectez les instructions de
la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter
tout contact avec le compresseur et le
condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin
d'une source de chaleur (chauffage,
cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
1.7 Maintenance
44 www.electrolux.com
te, exclusivement avec des pièces
d'origine.
L'appareil ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères
et les déchets urbains. La mousse
d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au
rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez
à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau
du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
1.8 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant
ainsi à préserver l'environnement.
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1 Bacs à fruits
5 Unité de commande
2 Clayettes en verre
6 Compartiment à beurre
3 « Dynamic Air Cooling »
7 Balconnet de porte
4 Porte-bouteilles
8 Balconnet à bouteilles
FRANÇAIS
9 Paniers de congélation
45
10 Plaque signalétique
3. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
5
1 Indicateur de température LED
2 Voyant Fast Freeze
3 Capteur de porte
4 Touche Fast Freeze
5 Thermostat
3.1 Mise en marche
Insérez la fiche dans la prise murale.
3.2 Réglage de la température
Pour utiliser l'appareil, procédez comme
suit :
• appuyez sur la touche du thermostat
jusqu'à ce que le voyant LED correspondant à la température souhaitée apparaisse. La sélection se fait progressivement de + 2 °C à + 8 °C
Lorsque vous appuyez sur la touche la
première fois, le voyant LED du réglage
actuel continue de clignoter.
À chaque fois que vous appuyez sur la
touche, la température réglée change
d'un degré. Le voyant LED correspondant clignotera un instant.
Appuyez sur la touche de réglage, jusqu'à ce que la température souhaitée
s'affiche. Le réglage sera maintenu
Réglage le plus froid : +2 °C
Réglage le plus chaud : +8 °C
Un réglage intermédiaire est généralement le plus indiqué.
4
3
Toutefois, on obtiendra le réglage exact
en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées
• l'emplacement de l'appareil.
3.3 Fonction de congélation
rapide
Pour activer la fonction Congélation rapide, appuyez sur la touche Congélation rapide.
Le LED correspondant au symbole Congélation rapide s'allume.
Pour désactiver la fonction Congélation
Rapide, appuyez à nouveau sur la touche
Congélation Rapide.
Le voyant de Congélation rapide s'éteint.
Cette fonction s'arrête automatiquement
au bout de 52 heures.
3.4 Capteur de porte
L'appareil est équipé d'un capteur optique détectant l'ouverture de la porte.
Ne placez rien devant la fenêtre correspondante pour lui permettre de fonctionner correctement.
46 www.electrolux.com
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
4.1 Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il n'est
pas nécessaire de modifier le réglage
moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le bouton du thermostat vers
le haut pour obtenir un réglage de froid
maximum.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut
chuter au-dessous de 0°C. Si cela
se produit, repositionnez le bouton du thermostat sur un réglage
plus chaud.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans le compartiment supérieur.
4.2 Conservation des aliments
congelés
tion Max pendant 2 heures environ, avant
d'introduire les produits dans le compartiment.
En cas de dégivrage accidentel,
dû par exemple à une panne de
courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est
indiqué à la rubrique "temps
d'augmentation" dans la section
Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés
le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits
(une fois refroidis).
4.3 La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du
temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être
cuites sans décongélation préalable :
dans ce cas, la cuisson est plus longue.
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, placez le thermostat sur la posi-
4.4 Indicateur de température
Le thermostat nécessite un réglage
Température correcte
OK
Pour vous aider à contrôler correctement
votre appareil, nous avons intégré un indicateur de température à votre réfrigérateur
Le symbole sur le côté indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
La zone la plus froide s'étend de la clayette en verre du bac à fruits et légumes au
symbole ou à la clayette positionnée à la
même hauteur que le symbole.
Pour un bon stockage des aliments, assurez-vous que l'indicateur de température affiche « OK ».
Si « OK » n'est pas affiché, réglez le thermostat sur une position afin d'obtenir plus
de froid et attentez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
Après chargement de denrées fraîches
dans l'appareil ou après des ouvertures
répétées (ou une ouverture prolongée) de
la porte, il est normal que l'inscription
« OK » disparaisse.
FRANÇAIS
47
4.5 Fonction DYNAMICAIR
1
2
La fonction DYNAMICAIR permet le refroidissement rapide des aliments et une
température plus homogène dans le réfrigérateur.
Pour activer le dispositif DYNAMICAIR,
appuyez sur l'interrupteur (1). Le voyant
vert (2) s'allume.
Activez le dispositif lorsque la température ambiante dépasse 25 °C.
4.6 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées
d'une série de glissières pour que les
clayettes puissent être placées en fonction des besoins.
4.7 Compartiment à bouteilles
Placez les bouteilles (ouverture vers
l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.
Si la clayette est en position horizontale,
placez uniquement des bouteilles non entamées.
Cette clayette peut être inclinée afin de
pouvoir y placer des bouteilles déjà ouvertes. Pour cela, tirez la clayette vers le haut
afin qu'elle puisse glisser vers le haut et
être placée sur le niveau supérieur.
48 www.electrolux.com
4.8 Mettez en place les balconnets de la porte.
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement sur le balconnet
dans le sens des flèches pour le dégager,
puis repositionnez-le selon vos besoins.
1
2
3
4.9 Retrait des bacs de congélation du congélateur
2
1
Certains bacs de congélation sont équipés d'une butée afin d'empêcher leur retrait accidentel ou leur chute. Pour retirer
le bac du congélateur, tirez-le vers vous
et, lorsque vous atteignez la butée, retirez-le en inclinant la partie avant vers le
haut.
Pour le remettre, relevez légèrement
l'avant du bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que vous avez dépassé la
butée, poussez le bac dans la bonne position.
5. CONSEILS UTILES
5.1 Conseils pour l'économie
d'énergie
5.2 Conseils pour la réfrigération
de denrées fraîches
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température
est sur la position de froid maximum et
l'appareil est plein : il est possible que
le compresseur fonctionne en régime
continu, d'où un risque de formation
excessive de givre sur l'évaporateur.
Pour éviter ceci, modifiez la position du
dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du
compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Pour obtenir les meilleures performances
possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement
les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse
circuler librement autour.
5.3 Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placez-
FRANÇAIS
la sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou envelop-
49
pez-les soigneusement dans des feuilles
d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le
dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et ail
ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils
ne sont pas correctement emballés.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
6.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs,
poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
6.2 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte
et nettoyez-les en les essuyant pour
éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui
se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le
compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse ou un aspirateur. Cette
opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies
d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par
conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un
peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
50 www.electrolux.com
6.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur
du compartiment réfrigérateur à chaque
fois que le compresseur s'arrête. L'eau de
dégivrage est collectée, via un orifice
d'évacuation, dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du
compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage avec le bâtonnet spécial se
trouvant déjà dans l'orifice.
6.4 Dégivrage du congélateur
Le compartiment congélateur de ce modèle est "sans givre". Cela signifie qu'il n'y
a aucune formation de givre pendant son
fonctionnement, ni sur les parois internes
si sur les aliments.
L'absence de givre est due à la circulation
continuelle de l'air froid à l'intérieur du
compartiment, sous l'impulsion d'un ventilateur à commande automatique.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
ATTENTION
Avant toute intervention sur l'appareil, débranchez-le.
La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée
à un électricien qualifié ou à une
personne compétente.
L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement
(compresseur, circuit frigorifique).
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas correctement installé.
Vérifiez que l'appareil est de
niveau et d'aplomb (tous
les pieds doivent être en
contact avec le sol).
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil n'est pas correctement branché à la
prise de courant.
Branchez correctement la
fiche à la prise de courant.
Le courant n'arrive pas à
Branchez un autre appareil
l'appareil. La prise de cou- électrique à la prise de courant n'est pas alimentée.
rant.
Contactez un électricien
qualifié.
FRANÇAIS
51
Problème
Cause possible
Solution
L’éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'unité de commande est
défectueuse.
Consultez le paragraphe
« Remplacement de l'unité
de commande ».
La température n'est pas
réglée correctement.
Sélectionnez une température plus élevée.
La porte n'est pas fermée
correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
Le compresseur
fonctionne en permanence.
La porte a été ouverte trop Ne laissez pas la porte ousouvent.
verte plus longtemps que
nécessaire.
La température des aliments est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
La température ambiante
est trop élevée.
Diminuez la température
ambiante.
De l'eau s'écoule
sur la plaque arrière
du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule
dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.
Des produits empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
De l'eau coule sur le
sol.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage ne
s'écoule pas dans le bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évaporation de l'eau de dégivrage.
La température à
l'intérieur de l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Augmentez/réduisez la
température.
En cas d'anomalie de fonctionnement et
si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, contactez le
service après-vente. Vous trouverez une
liste à la fin de cette notice d'utilisation.
7.1 Remplacement de l'unité de
commande
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED
longue durée.
Le remplacement de l'unité de commande doit uniquement être effectué par un
technicien après-vente. Contactez votre
service après-vente.
52 www.electrolux.com
7.2 Fermeture de la porte
1.
Nettoyez les joints de la porte.
2.
Si nécessaire, remplacez les joints
défectueux. Contactez le service
après-vente.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez
lire attentivement les "Consignes
de sécurité" avant d'installer l'appareil.
8.1 Emplacement
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
ST
+16 à + 38 °C
T
+16 à + 43 °C
8.2 Branchement électrique
Votre appareil ne peut être branché qu'en
230 V monophasé. Vérifiez que le compteur électrique peut supporter l'intensité
absorbée par votre appareil compte tenu
des autres appareils branchés. Calibre
des fusibles en ligne (un par phase) 10 A
en 230 V.
L'installation doit être réalisée
conformément aux règles de l'art,
aux prescriptions de la norme
NF.C.15100 et aux prescriptions
des fournisseurs d'énergie électrique.
Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui
doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C. 15100 et
aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise de courant doit
impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par un câble d'alimentation
certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée,
par votre vendeur, ou par le fabricant.
L'appareil ne doit pas être raccordée à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de
terre est conforme aux règlements en vigueur.
Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents
provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
FRANÇAIS
53
8.3 Emplacement
100 mm
min
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du
soleil, etc. Assurez-vous que l'air circule librement à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimal si l'appareil
est installé sous un élément suspendu, la
distance entre le haut de l'appareil et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise de niveau se fait à l'aide d'un ou de
plusieurs pieds réglables à la base de
l'appareil.
B
20 mm
A
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est
donc nécessaire que la prise reste
accessible après l'installation.
8.4 Entretoises arrière
2
1
4
3
Vous trouverez deux entretoises dans le
même sachet que la notice d'utilisation.
Pour installer les entretoises, procédez
comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Faites glisser l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise en position correcte.
4. Resserrez la vis.
8.5 Mise de niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des deux
pieds réglables se trouvant à l’avant de
l’appareil.
54 www.electrolux.com
8.6 Réversibilité de la porte
A
E
B
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire
aider par une autre personne pour
maintenir fermement les portes
lors de toute manipulation de l'appareil.
F
C
AVERTISSEMENT
Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
D
Pour changer le sens d'ouverture de la
porte, procédez comme suit :
• Ouvrez les portes. Dévissez la charnière
intermédiaire (B). Retirez l'entretoise en
plastique (A)
• Retirez l'entretoise (F) et placez-la de
l'autre côté du gond de charnière (E).
• Enlevez les portes.
• Retirez la goupille du cache gauche de
la charnière centrale (C, D) et placez-la
de l'autre côté.
• Insérez la goupille de la charnière centrale (E) dans le trou gauche de la porte
inférieure.
• Dévissez le gond de la charnière supérieure et vissez-le sur le côté opposé.
FRANÇAIS
55
• Retirez le cache à l'aide d'un outil. (A)
• Dévissez le gond de la charnière inférieure (B) et l'entretoise (C) et placez-les
du côté opposé.
• Réinsérez le cache (A) du côté opposé.
A
B
C
C
B
A
C
A
B
9. BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit
frigorifique).
• Retirez les caches (B). Retirez les goupilles du cache (A).
• Dévissez les poignées (C) et remontezles sur le côté opposé. Placez la poignée inférieure sur la porte supérieure
et la poignée supérieure sur la porte inférieure.
• Réinsérez les goupilles du cache (A) sur
le côté opposé.
Faites une dernière vérification pour vous
assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse (par
exemple, en hiver), il se peut que le joint
n'adhère pas parfaitement. Dans ce cas,
attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des portes à vos frais.
56 www.electrolux.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
FRANÇAIS
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
57
58 www.electrolux.com
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche
d'encastrement
Hauteur
1850 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
18 h
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le cô-
té gauche à l'intérieur de l'appareil et sur
l'étiquette énergétique.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
électroniques. Ne jetez pas les appareils
avec les ordures
portant le symbole
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
ménagères. Emmenez un tel produit dans
votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
59
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
63
63
64
67
68
69
71
74
77
77
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.electrolux.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:
www.electrolux.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.electrolux.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
60 www.electrolux.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die
vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge
und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur
Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle
Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder
während der gesamten Lebensdauer des
Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung
freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie möglich am
Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschützt sind und sich nicht in
dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in
einem normalen Haushalt bestimmt,
wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der
Aufstellung des Gerätes darauf, nicht
die Komponenten des Kältekreislaufs
zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des
Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert
werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt
und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne
Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
61
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das
Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden
Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls
besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie
sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
62 www.electrolux.com
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerät nur mit
dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Wartung
• Elektrische Wartungsarbeiten am Gerät
dürfen nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Entfernen Sie nicht die LED-Abdeckung. Wenden Sie sich, falls notwendig, zum Austausch der LED-Platine an
Ihren Kundendienst.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kälteaggregat beschädigen,
insbesondere nicht in der Nähe
des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und
markiert sind,
mit dem Symbol
können recycelt werden.
DEUTSCH
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1 Obst- und Gemüseschubladen
6 Butterfach
2 Glasablagen
7 Türablage
3 Dynamische Luftkühlung
8 Flaschenabstellfach
4 Flaschenhalter
9 Gefrierkörbe
5 Steuereinheit
10 Typenschild
3. BEDIENFELD
1
2
5
4
3
63
64 www.electrolux.com
1 Kontroll-LED „Temperatur“
2 Kontroll-LED „Fast Freeze“
3 Türsensor
4 Taste „Fast Freeze“
5 Temperaturregler
3.1 Einschalten des Geräts
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Inneren des Geräts von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur
• Häufigkeit des Türöffnens
• Menge der gelagerten Lebensmittel
• Aufstellungsort des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
3.3 Superfrost-Funktion
(Schnellgefrieren)
3.2 Temperaturregelung
Durch Drücken der Superfrost-Taste können Sie die Superfrost-Funktion einschalten.
Die entsprechende Kontroll-LED für die
Funktion „Superfrost“ leuchtet auf.
Durch erneutes Drücken der SuperfrostTaste können Sie die Superfrost-Funktion
ausschalten.
Die Kontroll-LED für die Funktion „Superfrost“ erlischt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• Drücken Sie die Taste für die Temperaturregelung so lange, bis die KontrollLED für die gewünschte Temperatur
aufleuchtet. Die Temperatur kann im
Bereich von +2°C bis +8°C eingestellt
werden.
Mit dem ersten Drücken der Taste beginnt die Kontroll-LED für die aktuelle
Einstellung zu blinken.
Mit jedem weiteren Tastendruck springt
die Temperatureinstellung um eine Position weiter, und die Kontroll-LED für
die eingestellte Temperatur blinkt eine
Weile.
Drücken Sie die Taste für die Temperatureinstellung so oft, bis die gewünschte Temperatur ausgewählt ist. Die Einstellung wird gespeichert.
Niedrigste Temperatur: +2 °C
Höchste Temperatur: +8 °C
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
Diese Funktion endet automatisch nach
52 Stunden.
3.4 Türsensor
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor
zur Überwachung des Türzustandes (geöffnet/geschlossen) ausgestattet.
Um die ordnungsgemäße Funktion dieses
Sensors zu gewährleisten, darf das Sensorfenster nicht verdeckt werden.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist
eine Änderung der mittleren Einstellung
nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um
die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
DEUTSCH
Legen Sie die einzufrierenden frischen Lebensmittel in das obere Fach.
4.2 Lagerung gefrorener
Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren
Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.
65
4.3 Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
können vor der Verwendung je nach der
zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas
länger.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
4.4 Temperaturanzeige
Der Thermostat muss eingestellt wer- Um Ihnen bei der Kontrolle Ihres Geräts
den
zu helfen, ist der Kühlschrank mit einer
Temperaturanzeige ausgestattet.
Das Symbol daneben zeigt den kältesten
Bereich im Kühlraum an.
Der kälteste Bereich liegt zwischen der
Glasablage der Obst- und Gemüseschublade und dem Symbol oder der Ablage,
die sich auf der gleichen Höhe wie das
Symbol befindet.
Richtige Temperatur
Für eine korrekte Lagerung der Lebensmittel achten Sie darauf, dass die Temperaturanzeige „OK“ anzeigt.
Wird „OK“ nicht angezeigt, stellen Sie eine
niedrigere Temperatur ein und warten Sie
12 Stunden, bevor Sie die Temperaturanzeige erneut prüfen.
Nach dem Einlegen von frischen Lebensmitteln oder nach häufigem Öffnen der
Tür über einen längeren Zeitraum, ist es
normal, dass die Anzeige „OK“ erlischt.
OK
66 www.electrolux.com
4.5 Funktion „DYNAMICAIR“
1
2
Die Funktion „DYNAMICAIR“ gewährleistet schnelleres Abkühlen von Lebensmitteln und sorgt für eine gleichmäßigere
Temperatur im Kühlraum.
Um die DYNAMICAIR-Regelung einzuschalten, drücken Sie den Schalter (1).
Die grüne Kontrolllampe (2) leuchtet auf.
Schalten Sie die Dynamicair-Regelung bei Umgebungstemperaturen über 25 °C ein.
4.6 Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für
das Einsetzen der Ablagen bieten.
4.7 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können
Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach oben
kippen, damit dort auch bereits geöffnete
Flaschen gelagert werden können. Ziehen
Sie dazu den Flaschenhalter nach oben
und lassen Sie ihn in die nächsthöhere
Stellung einrasten.
DEUTSCH
67
4.8 Positionieren der Türablagen
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, wodurch
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann nach Wunsch
wieder ein.
1
2
3
4.9 Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank
2
1
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag
ausgestattet, der die versehentliche Entnahme oder ein Herausfallen verhindert.
Um einen Gefrierkorb aus dem Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie den Korb
zu sich, bis er den Anschlag erreicht.
Dann kippen Sie den Korb mit der Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben
Sie die Vorderseite des Korbs leicht an
und setzen ihn in das Gefriergerät ein. Sobald der Gefrierkorb über den Anschlag
hinweg ist, schieben Sie ihn wieder in seine ursprüngliche Position.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
5.2 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der
kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
68 www.electrolux.com
5.3 Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tüten und legen Sie
diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n)
Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der
Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür
speziell verpackt.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
6.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
6.2 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfümierte
Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des
Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und
es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerät außen nur mit warmem Wasser
und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu
reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
DEUTSCH
69
6.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks
entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte
des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten
Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte
Reinigungswerkzeug, das sich bereits in
der Ablauföffnung befindet.
6.4 Abtauen des
Gefrierschranks
Das Gefrierfach dieses Modells ist vom
Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es
während des Betriebs weder an den In-
nenwänden noch auf den Lebensmitteln
zu Frostbildung kommt.
Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach
verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.
7. FEHLERSUCHE
VORSICHT!
Stellen Sie vor der Fehlersuche
unbedingt sicher, dass das Gerät
von der Spannungsversorgung
getrennt ist (Netzstecker ziehen).
Eine Fehlersuche, die von der in
der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen Fehlersuche
abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer
Fachkraft durchgeführt werden.
Geräuschentwicklung (Kompressor, Kältekreislauf) während des
Gerätebetriebs ist normal.
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu
laut.
Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß aufgestellt
worden.
Stellen Sie sicher, dass alle
Gerätefüße den Fußboden
berühren und für einen sicheren Stand sorgen.
Das Gerät funktioniert nicht.
Der Netzstecker steckt
nicht ordnungsgemäß in
der Steckdose.
Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die
Steckdose.
70 www.electrolux.com
Problem
Die Beleuchtungseinheit funktioniert
nicht.
Der Kompressor ist
durchgehend in Betrieb.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.
Schließen Sie ein anderes
Gerät an diese Steckdose
an, und prüfen Sie, ob es
funktioniert.
Wenden Sie sich an eine
qualifizierte Elektrofachkraft.
Die Beleuchtungseinheit
Schließen und öffnen Sie
befindet sich im Stand-by- die Tür.
Modus.
Die Einheit ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen
der Regeleinheit".
Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Tür wurde nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der
Tür“.
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger offen als unbedingt
erforderlich.
Die Temperatur des Kühlguts ist zu hoch.
Lassen Sie das Kühlgut auf
Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie es in das Gerät
stellen.
Die Raumtemperatur ist zu Senken Sie die Raumtemhoch.
peratur.
Wasser fließt an der Beim automatischen AbRückwand des Kühl- tauen fließt das abgetaute
schranks herunter.
Wasser an der Rückwand
des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Durch das Kühlgut wird
Stellen Sie sicher, dass das
verhindert, dass das Was- Kühlgut nicht die Rückser in den Wassersammler wand berührt.
abfließt.
Wasser fließt auf
den Boden.
Das Tauwasser läuft nicht
in die Verdampferschale
über dem Kompressor.
Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch/
niedrig.
Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/
niedrigere Temperatur ein.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
falls Ihr Gerät nach dem Durchführen der
oben genannten Schritte noch immer
nicht ordnungsgemäß funktioniert. Hinten
im Handbuch finden Sie eine Liste mit den
Kontaktdaten.
7.1 Austauschen der
Regeleinheit
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
DEUTSCH
Die Regeleinheit darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
2.
71
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren
Sie den Kundendienst.
7.2 Schließen Sie die Tür
1.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb
des Geräts zu gewährleisten.
8.1 Aufstellung
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse übereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
8.2 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät
bitte gemäß den geltenden Vorschriften
erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden oder Verletzungen, die durch
Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
72 www.electrolux.com
8.3 Aufstellort
100 mm
min
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie sich,
dass Luft an der Rückseite des Gehäuses
frei zirkulieren kann. Um einwandfreien
Betrieb sicherzustellen, sollte der Abstand
zwischen der Oberseite des Gehäuses
und dem Hängeschrank mindestens 100
mm betragen, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts
unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines oder mehrerer
verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
B
20 mm
A
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung zu
trennen; daher sollte der Stecker
nach der Installation leicht zugänglich sein.
8.4 Hintere Distanzstücke
2
1
4
3
Die beiden Distanzstücke befinden sich im
Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
8.5 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
DEUTSCH
73
8.6 Wechseln des Türanschlags
A
E
B
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der Türen zu vermeiden.
F
C
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
D
Zum Wechseln des Türanschlags muss
wie folgt vorgegangen werden:
• Öffnen Sie die Türen. Lösen Sie das
mittlere Scharnier (B). Entfernen Sie das
Kunststoff-Distanzstück (A).
• Entfernen Sie das Distanzstück (F) und
befestigen Sie es an der anderen Seite
des Scharnierhaltestifts (E).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (C, D) und befestigen Sie
ihn an der anderen Seite.
• Setzen Sie den Stift des mittleren
Scharniers (E) in die linke Bohrung der
unteren Tür ein.
• Den Haltestift des oberen Scharniers lösen und an der gegenüberliegenden
Seite anschrauben.
74 www.electrolux.com
• Entfernen Sie die Abdeckung mit einem
Werkzeug. (A).
• Lösen Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück (C), und montieren Sie beide an
der gegenüberliegenden Seite.
• Bringen Sie die Abdeckung (A) auf der
anderen Seite wieder an.
A
B
C
C
B
A
C
A
B
9. GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte der Abdeckungen (A) ab.
• Schrauben Sie die Griffe (C) ab und
montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite. Bringen Sie den unteren
Türgriff an der oberen Tür und den
obern Griff an der unteren Tür an.
• Bringen Sie die Abdeckstifte (A) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen am
Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z.
B. im Winter) kann es vorkommen, dass
die Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis
sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
DEUTSCH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
75
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
76 www.electrolux.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
DEUTSCH
77
10. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen der Einbaunische
Höhe
1850 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
18 Std.
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Gerät sowie auf der Energieplakette.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
nicht mit
Geräte mit diesem Symbol
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden
Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
78 www.electrolux.com
DEUTSCH
79
280150473-A-132012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement