Roland | Atelier AT-90R | at-60r at-80R at-90R - Roland Central Europe

at-60r
at-80R
at-90R
music atelier
Nederlandstalige handleiding
VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN
Over
WAARSCHUWING en
U
S
I
Het
-symbool maakt de gebruiker attent op belangrijkeN
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van hetG
Over de Symbolen
OPGEPAST
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op levensgevaar of
WAARSCHUWING ernstige verwondingen bij onjuist
symbool wordt bepaald door de tekening in de driehoek. Het
symbool hier links duidt op algemene verwittigingen of waar-T
schuwingen, of vestigt de aandacht op gevaar.
H
gebruik van het toestel.
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op het risico op
verwondingen of materi‘le schade bij
onjuist gebruik van het toestel.
Het
-symbool maakt de gebruiker attent op zaken dieE
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). De tekening
in de cirkel geeft aan wat er precies verboden is. Het symboolU
hier links betekent dat het toestel nooit mag wordenN
I
gedemonteerd.
OPGEPAST
T
* Materi‘le schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten die aan
het huis en de hele inboedel, huisdieren
inbegrepen, worden toegebracht.
Het ● -symbool maakt de gebruiker attent op zaken die
moeten worden uitgevoerd. De tekening in de cirkel geeft aanS
wat er precies dient te gebeuren. Het symbool hier linksA
betekent dat de stekker van de stroomkabel moet wordenF
uitgetrokken.
E
L
Y
NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT
Waarschuwing
¥
Gelieve onderstaande instructies en de handleiding te
lezen , alvorens dit toestel te gebruiken.
..........................................................................................................
¥
Maak het toestel niet open of breng geen wijzigingen
aan aan de interne componenten.
..........................................................................................................
¥
Zorg dat het toestel steeds waterpas en stabiel
opgesteld staat. Plaats het nooit op een wankel statief
of op een hellend oppervlak.
Opgepast
¥
..........................................................................................................
Neem de stroomkabel of de stekkers nooit vast
met natte handen wanneer u ze in een stopcontact
of in dit toestel steekt, of wanneer u ze uittrekt.
..........................................................................................................
¥
¥
..........................................................................................................
¥
Beschadig de stroomkabel niet. Plooi hem niet te veel,
trap er niet op, plaats er geen zware voorwerpen op,
enz. Een beschadigde kabel kan brand of elektrocutie
veroorzaken. Gebruik nooit een stroomkabel die
reeds beschadigd is.
..........................................................................................................
¥
In gezinnen met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden tot de kinderen in
staat zijn om dit toestel te gebruiken in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften.
..........................................................................................................
¥
Bescherm het toestel tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..........................................................................................................
Sluit de stroomkabel van dit toestel niet samen
met een overdreven aantal andere toestellen aan
op hetzelfde stopcontact. Wees voorzichtig met
verlengsnoerenÑhet totale vermogen van alle
toestellen aangesloten op het verlengsnoer mag
nooit het nominale vermogen (watt/amp•re) van
het verlengsnoer overschrijden. Een overdreven
belasting kan de isolatie van het snoer doen
opwarmen en zelfs doen doorsmelten.
..........................................................................................................
¥
¥
Voor u dit toestel in het buitenland gebruikt, gelieve
uw handelaar, een Roland Service Center of een
erkende Roland-verdeler te raadplegen. Zie de
ÒInformatieÓ-pagina.
Opgepast
Neem de stroomkabel uitsluitend met de stekker
vast wanneer u hem in een stopcontact of in dit
toestel steekt, of wanneer u hem uittrekt.
..........................................................................................................
¥ Tracht te voorkomen dat kabels en snoeren
verstrikt geraken. Hou alle kabels en snoeren
buiten het bereik van kinderen.
¥
Klim nooit bovenop het toestel of plaats er geen
zware voorwerpen op.
Als u het instrument moet verplaatsen, neem dan de
onderstaande voorzorgen in acht. Er zijn minstens
twee personen nodig om dit toestel veilig op te tillen
en te verplaatsen. Hou het steeds waterpas. Zorg dat
u een stevige greep hebt, om uzelf tegen kwetsuren
en het instrument tegen schade te beschermen.
¥ Controleer of de schroeven waarmee het
toestel op het onderstel bevestigd is, niet
losgekomen zijn. Draai ze stevig vast wanneer
u merkt dat ze los zitten.
¥ Trek de stroomkabel uit het stopcontact.
¥ Koppel alle kabels af die van externe apparaten
komen.
¥ Sluit het klavierdeksel.
¥ Plooi de muziekstandaard naar beneden.
..........................................................................................................
¥
Zet het toestel uit en trek de stroomkabel uit, alvorens
het toestel schoon te maken (p. 15).
..........................................................................................................
¥
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u gevaar
voor blikseminslagen vermoedt.
..........................................................................................................
¥
Pas op dat uw vingers niet geklemd raken bij het
openen/sluiten van het klavierdeksel (p. 15).
Toezicht door een volwassene is aangeraden wanneer
kleine kinderen dit instrument gebruiken.
..........................................................................................................
¥
Neem het volgende in acht wanneer u het bankje
gebruikt:
¥ Gebruik het bankje niet als speelgoed of als
trapje.
¥ Laat niet meer dan twee mensen tegelijkertijd
op het bankje zitten.
¥ Neem geen plaats op het bankje wanneer de
bouten waarmee de poten vasthangen, los
zitten. (Draai ze in zulk geval onmiddellijk
vast met de bijgeleverde sleutel.)
¥ Pas op dat uw vingers niet geklemd raken
wanneer u het deksel van het bankje opent/
sluit. Let hierbij vooral op voor de metalen
steunbeugel (p. 18).
3
Belangrijke Opmerkingen
291b
Behalve de items in “VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL” op p. 3, gelieve ook het volgende te lezen en in acht te nemen:
Stroombron
Herstellingen en data
301
45µ2
¥ Gebruik dit toestel niet op eenzelfde stroomkring samen
met apparaten die ruis veroorzaken (zoals een elektrische
motor of een regelbaar lichtsysteem).
¥ Gelieve er rekening mee te houden dat alle gegevens in
het geheugen van het toestel verloren kunnen gaan,
wanneer het toestel wordt hersteld. Maak van belangrijke
data steeds een backup op floppy disk, of op papier
(indien mogelijk). Tijdens de reparatie wordt er grote
zorg besteed aan het voorkomen van dataverlies. In
sommige gevallen (bv. wanneer de geheugencircuits zelf
defect zijn) is het helaas niet mogelijk om de data te
recupereren. Roland neemt geen enkele aansprakelijkheid op in verband met zulk dataverlies.
¥ Alvorens dit apparaat aan te sluiten op andere toestellen,
schakelt u best alle toestellen uit. Zo voorkomt u defecten
en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen.
Plaatsing
351
¥ Als u dit toestel gebruikt nabij een vervmogensversterker
(of een ander apparaat met grote transformators) kan er
brom ontstaan. Orienteer het toestel anders of verwijder
het van de interferentiebron.
¥ Dit toestel kan radio- of TV-ontvangst verstoren. Gebruik
het niet in de nabijheid van zulke ontvangers.
353
¥ Neem het volgende in acht wanneer u de floppy disk
drive van dit toestel gebruikt. Voor meer details, zie
ÒVoor u floppy disks gebruiktÓ.
¥ Plaats het toestel niet nabij apparaten die een sterk
magnetisch veld opwekken (bv. luidsprekers).
¥ Plaats het toestel op een stevig, waterpas oppervlak.
¥ Verplaats het toestel niet, of stel het niet bloot aan
trillingen terwijl de drive actief is.
354b
¥ Stel dit toestel niet bloot aan direct zonlicht, plaats het
niet nabij warmtebronnen, laat het niet achter in een
afgesloten voertuig, of stel het op geen enkele andere
wijze bloot aan extreme temperaturen. Laat lichtbronnen
die dicht bij het toestel staan (zoals een pianolampje), of
krachtige spots niet te lang op dezelfde plaats op het
toestel schijnen. Overdreven hitte kan het toestel doen
verkleuren of vervormen.
355
¥ Gebruik dit toestel niet op een plaats die blootgesteld is
aan de regen of in een andere vochtige omgeving.
356
¥ Laat geen rubber, vinyl of gelijkaardige materialen
gedurende lange tijd op het orgel liggen. Zulke voorwerpen kunnen de afwerking beschadigen of doen
verkleuren.
357
¥ Plaats niets dat water bevat (bv. bloemenvazen) op het
orgel. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, parfums,
alcohol, nagellak, spuitbussen, enz., nabij het toestel. Als
u een vloeistof morst op het toestel, veeg ze dan onmiddellijk op met een zachte, droge doek.
Onderhoud
401b
¥ Gebruik voor een gewone schoonmaakbeurt een zachte
droge doek of een lichtjes met water bevochtigde doek.
Gebruik voor hardnekkig vuil een doek met een mild,
niet-bijtend schoonmaakmiddel. Veeg nadien het toestel
goed af met een zachte, droge doek.
¥ Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol of gelijk welk
oplosmiddel. Dit om verkleuring of vervorming te
voorkomen.
4
Memory Backup
503
¥ Als dit toestel gedurende lange tijd (ongeveer 2 weken)
niet wordt aangezet, gaat de inhoud van het geheugen
verloren en keert het toestel terug naar zijn fabrieksinstellingen. Om het verlies van belangrijke data uit het
geheugen te vermijden, dient u regelmatig een backup
van uw data te maken op floppy disk
Bijkomende voorzorgen
551
¥ Gelieve er rekening mee te houden dat de inhoud van het
geheugen onherroepelijk verloren kan gaan ten gevolge
van een defect of van het onjuist bedienen van het toestel.
Daarom raden we aan om van belangrijke data die in het
geheugen van het toestel zijn opgeslagen, regelmatig een
backup te maken op floppy disk
552
¥ Jammer genoeg kan het gebeuren dat de data opgeslagen
op floppy disk niet kunnen worden gerecupereerd als ze
eenmaal verloren zijn. Roland Corporation is niet
aansprakelijk voor zulk dataverlies.
553
¥ Ga voorzichtig tewerk wanneer u de knoppen, regelaars
en andere bedieningsorganen, en de jacks en connectors
van het toestel gebruikt. Ruw omgaan met deze dingen
kan defecten veroorzaken.
554
¥ Sla of druk nooit op de display.
556
¥ Neem bij het aan- en afkoppelen van alle kabels steeds de
connector zelf vast Ð trek nooit aan de kabel. Zo
voorkomt u kortsluitingen en defecten aan de interne
elementen van de kabel.
557
¥ Bij normale werking produceert het toestel een kleine
hoeveelheid warmte.
558a
¥ Hou, om uw buren niet te storen, het volume op een
redelijk niveau. U kan ook een hoofdtelefoon gebruiken,
zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de mensen
rondom u (vooral in de late uren).
559
¥ Om het toestel te transporteren gebruikt u best de
oorspronkelijke verpakking (inclusief opvulling). Anders
dient u te zorgen voor een gelijkwaardige verpakking.
560
¥ Plooi de muziekstandaard niet te ver naar voren wanneer
u de klepjes omhoog zet of neerklapt.
Belangrijke Opmerkingen
Voor u floppy disks gebruikt
Omgaan met de floppy disk drive
602
¥ Plaats het toestel op een stevig waterpas oppervlak dat
vrij is van trillingen. Als u het toestel dan toch onder een
bepaalde hoek moet plaatsen, zorg dan dat de maximale
hellingsgraad niet overschreden wordt.
652
¥ Floppy disks hebben een Òwrite protectÓ-nokje dat de
disk beschermt tegen toevallig uitwissen. Het is aan te
raden dat u het nokje in de PROTECT-positie laat staan
en dat u het enkel in de WRITE-positie zet wanneer u
nieuwe data op de disk wil opslaan.
Achterkant van de disk
603
¥ Gebruik het toestel niet onmiddellijk nadat het verplaatst
is naar een ruimte met een vochtigheidsgraad die sterk
verschilt van die van de vorige locatie. Snelle veranderingen van omgeving kunnen binnen in de drive
condensatie doen ontstaan, wat een nadelig effect heeft
op de werking van de drive en/of floppy disks kan
beschadigen. Wanneer het toestel verplaatst werd, laat
het datn even (enkele uren) wennen aan zijn nieuwe
omgeving alvorens u begint te spelen.
604
¥ Om een disk in te brengen, duwt u ze voorzichtig maar
stevig in de driveÑze klikt op haar plaats. Om een disk te
verwijderen, drukt u stevig op de EJECT-knop. Als er een
disk vastzit in de drive, gebruik dan geen overdreven
kracht om ze eruit te krijgen.
605a
¥ Probeer nooit een floppy disk uit de drive te halen terwijl
de drive actief is (de indicator brandt); dit kan zowel de
disk als de drive beschadigen.
606
¥ Verwijder steeds de disk uit de drive voor u het toestel
opstart of uitschakelt.
607
¥ Om schade aan de koppen van de disk drive te
voorkomen, dient u de floppy disk steeds horizontaal
(niet gekanteld in gelijk welke richting) te houden terwijl
u ze in de drive schuift. Duw ze stevig, maar voorzichtig
in de drive. Gebruik nooit overdreven kracht.
608
¥ Om het risico op defecten/schade te vermijden, mag u
enkel en alleen floppy disks gebruiken in de drive.
Gebruik nooit een ander type van disk. Vermijd dat er
paper clips, muntstukken of andere vreemde objecten in
de drive terecht komen.
Omgaan met floppy disks
651
¥ Floppy disks bevatten een plasic schijfje met een dun
laagje dat dient als magnetisch opslagmedium. Het
vereist een microscopische precisie om de opslag van
grote hoeveelheden data op zulk een klein oppervlak
mogelijk te maken. Om hun integriteit te vrijwaren,
gelieve het volgende in acht te nemen wanneer u floppy
disks gebruikt:
¥ Raak nooit het magnetische medium binnen in de
diskette aan.
¥ Gebruik of bewaar geen floppy disks in vuile of
stoffige plaatsen.
¥ Stel floppy disks niet bloot aan extreme temperaturen
(bv. direct zonlicht in een gesloten voertuig).
Aanbevolen temperatuur: 10 tot 50¡ C (50 tot 122¡ F).
¥ Stel floppy disks niet bloot aan sterke magnetische
velden, bv. opgewekt door luidsprekers.
Write
(nieuwe data opslaan is mogelijk)
Write Protect-nokje
653
Protect
(
)
¥ Het identificatielabel moet stevig aangebracht worden op
de disk. Als het label loskomt terwijl de disk in de drive
zit, kan dit moeilijkheden geven bij het verwijderen van
de disk.
654
¥ Bewaar alle disks op een veilige plaats om te voorkomen
dat ze beschadigd raken en om ze te beschermen tegen
stof, vuil en andere boosdoeners. Als u een vuile of
stoffige disk gebruikt, riskeert u dat u ze beschadigt en
dat de disk drive defect geraakt.
655
¥ Disks die performance data voor dit toestel bevatten,
dienen steeds beveiligd te zijn (hun write protect-nokje
moet in de ÒProtectÓ-positie staan) voor u ze in de drive
van een ander toestel (behalve de PR-300, of een product
uit de HP-G-, MT-, KR- of Atelier-families), of in de drive
van een computer gebruikt. Anders (als het write protectnokje in de ÒWriteÓ-positie blijft staan), riskeert u de
diskette onleesbaar te maken voor de drive van dit
apparaat, wanneer u met de disk drive van dat andere
apparaat bewerkingen uitvoert op de disk (zoals de
inhoud van de disk controleren of het laden van data).
203
* GS (
) is een geregistreerd handelsmerk van Roland
Corporation.
207
* Apple is een geregistreerd handelsmerk van Apple
Computer, Inc.
208
* Macintosh is een geregistreerd handelsmerk van Apple
Computer, Inc.
210
* IBM is een geregistreerd handelsmerk van International
Business Machines Corporation.
211
* IBM PC een geregistreerd handelsmerk van International
Business Machines Corporation.
211
* Alle productnamen die in dit document vermeld worden,
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaars.
5
Eigenschappen
Wij willen u graag bedanken voor uw aankoop van het Roland AT-60R/80R/90R
ÒAtelier SeriesÓ Orgel.
De AT-60R/80R/90R is een electronisch orgel met een heel arsenaal aan rijke orgelklanken. Daarenboven is het zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor leerlingmuzikanten.
Om jarenlang te kunnen genieten van de betrouwbaarheid en de degelijkheid van dit instrument, gelieve deze handleiding in haar geheel door te lezen.
Voornaamste eigenschappen
❍ We zetten de traditie van de kwaliteitsorgels verder
Het design in gevlamd hout geeft een warme indruk en de fijn afgewerkte behuizing met
zachte verlichting heeft een elegante uitstraling.
❍ Eenvoudige en makkelijk te begrijpen bediening
De grote knoppen met kleurcode zijn ingedeeld volgens functie en zijn in het geheel
ge•ntegreerd met het oog op een eenvoudige realtime-bediening. Alle modellen van de
Atelier-serie hebben dezelfde knoppenconfiguratie, zodat zelfs beginnende organisten
dit instrument makkelijk kunnen bedienen.
❍ Pedal Keyboard voor het echte orgelwerk
Het pedal keyboard telt 25 noten. Er zijn twee pedal bass part-klanken voorzien, zodat
u klanken over elkaar kan leggen (ÔlayerenÕ).
❍ Een uitgebreide reeks ingebouwde orgelklanken
De AT-60R/80R/90R beschikt over een hele reeks orgelklanken, waaronder een pijporgel, een theaterorgel en jazz-orgelklanken. Ook werden er hoogkwalitatieve koperblazers, fluiten, strings, enz. toegevoegd voor meer muzikale expressie. Met de footageknoppen (AT-90R) kan u verschillende toonhoogtes combineren voor een rijkere klank.
❍ Menselijke stemmen en frasen
Behalve de diverse orgelstemmen bieden de instrumenten van de ATELIER-R-serie ook
unieke vocals, zoals ÒJazz Scat,Ó en gevocaliseerde frasen zoals ÒAmen.Ó
❍ Harmony Intelligence
De Harmony Intelligence-functie van de AT-60R/80R/90R detecteert akkoorden die op
het Lower-klavier gespeeld worden, en voegt automatisch harmonie toe aan wat op het
Upper-klavier wordt gespeeld. Zo kan u spelen met een grote harmonische rijkdom en
een indrukwekkende muzikale prestatie neerzetten.
Nieuw op de AT-60R/80R/90R is een Harp-type Harmony Intelligence waarmee u
makkelijk de mooie volle klanken van een harp kan simuleren.
❍ Veelzijdige ritmes
De AT-60R/80R bevat 136 verschillende ritmes van uiteenlopende muziekgenres. De
AT-90R bevat er 148. U speelt een akkoord op het Lower-klavier en de Arranger-functie
speelt een automatische begeleiding die bij het ritme past.
6
Eigenschappen
❍ U kan Disk Styles inladen in het Interne Geheugen
De Rhythm [Disk]-knop bevat reeds 12 (AT-90R: 16) verschillende ritmes, maar deze kan
u overschrijven met ritmes die u inlaadt van een music style disk. Wanneer u Rhythm
data van de disk inlaadt in het interne geheugen, gaan deze niet verloren wanneer u het
toestel uitschakelt. Het is handig als u vaak gebruikte disk Rhythms inlaadt in het interne geheugen.
❍ U kan SMF Music Data inladen
De ingebouwde composer beschikt over een tape recorder-achtige functie. U kan met de
composer niet enkel uw gespeelde muziek opnemen, maar u kan ook muziekdata in
SMF-formaat inladen en ermee meespelen.
❍ SMF Save
Aangezien de AT-60R/80R/90R muziekdata kan opslaan in SMF-formaat, kunnen de
muziekdata die u cre‘ert op een orgel van de Atelier-serie makkelijk bewerkt worden op
een externe sequencer.
❍ 76 noten (AT-80R/90R) en 61 noten (AT-60R) op het Lower-klavier
De AT-60R/80R/90R beschikt over een lower-klavier van 61 / 76 noten met een initial
touch die elke dynamische nuance weergeeft, plus een demperpedaalÑideaal voor
wanneer u met expressieve pianotechnieken wil spelen.
Het uitgebreide 61 / 76-noten klavier kan opgesplitst worden in twee of meer delen, zodat u onafhankelijk van elkaar een solostem, een pedal bass-stem of percussie kan spelen
voor nog meer expressieve mogelijkheden. Aangezien het lower-klavier kan worden
opgesplitst in vier delen, kan u het lower-klavier in wezen gebruiken als vier lowerklavieren!
Met de Manual Drums-functie kan u drumgeluiden of geluidseffecten spelen over het
hele lower-klavier.
Enkele afspraken
¥ Namen van knoppen staan tussen vierkante haakjes Ò[ ]Ó, zoals in [Utility]-knop.
¥ Onderstaande figuur toont de toestand van de knopindicator (aan, uit, knipperend).
fig.00-01
aan
uit
knipperend
¥ Gelieve er nota van te nemen dat, hoewel de display-schermen in deze handleiding
over het algemeen op de fabrieksinstellingen gebaseerd zijn, ze niet noodzakelijk
overeenkomen met de fabrieksinstellingen.
¥ [+][-], [ ▲ ][ ▼ ], [
][
] betekent dat u op een van de twee knoppen moet drukken.
Voorbeeld: Rhythm Select [-][+]-knoppen, Part Balance Reverb [ ▲ ][ ▼ ]-knoppen,
Menu [
][
]-knoppen
7
Inhoud
Veilig gebruik van het toestel .........................................................................................................................3
Belangrijke opmerkingen .................................................................................................................................4
Eigenschappen ............................................................................ 6
Voornaamste eigenschappen.......................................................................................................................... 6
Enkele afspraken .............................................................................................................................................. 7
Inhoud ........................................................................................ 8
Beschrijving van de panelen ...................................................... 12
Voor u begint ............................................................................ 17
Het Pedalboard vastmaken (enkel AT-90R) ...............................................................................................17
Het deksel openen/sluiten ...........................................................................................................................17
De partituurhouder ........................................................................................................................................17
De stroomkabel aansluiten ...........................................................................................................................17
Het toestel aan en uit zetten .........................................................................................................................18
Het toestel aanzetten .........................................................................................................................18
Het toestel uitzetten ..........................................................................................................................18
Gebruik van een hoofdtelefoon ....................................................................................................................19
Gebruik van een microfoon ..........................................................................................................................19
De paneelverlichting.......................................................................................................................................20
Opgelet wanneer u het zitbankje gebruikt .................................................................................................20
Alle fabrieksinstellingen herstellen .............................................................................................................21
De basisschermen oproepen (Display/Exit-knop) ....................................................................................21
Rhythm-display .................................................................................................................................21
Composer-display .............................................................................................................................21
Spelen op de AT-60R/80R ......................................................... 22
De Demo Songs beluisteren..........................................................................................................................
Stemmen kiezen .............................................................................................................................................
Stemmen en Parts ..............................................................................................................................
Functies van de Upper/Lower/Pedal Bass-keuzeknoppen .......................................................
De Upper- en Lower-stemmen kiezen............................................................................................
De Pedal Bass Voice kiezen..............................................................................................................
De Solo Voice kiezen .........................................................................................................................
Een stem kiezen met de [Others]-knop ..........................................................................................
Footage Tablets...............................................................................................................................................
Gebruik van de [Others Preset]-knop .........................................................................................................
De Volumebalans regelen (Part Balance-knoppen) ..................................................................................
De toonhoogte transponeren per octaaf (Oct Shift-knop)........................................................................
Spelen met een Human Voice ......................................................................................................................
Een Human Voice kiezen .................................................................................................................
Drums en geluidseffecten spelen op het klavier .......................................................................................
Drums spelen op het gehele Lower-klavier (Manual Drums) ....................................................
Het type van Drum Set kiezen.........................................................................................................
Drums spelen samen met de Lower Voices (Manual Perc-knop) .............................................
Het Manual Percussion-type veranderen ......................................................................................
22
24
24
25
26
28
29
30
32
34
35
36
37
37
39
39
40
41
42
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style) ............................ 43
Een ritme kiezen ............................................................................................................................................. 43
Ritmes spelenÑHet ritme starten en stoppen ........................................................................................... 44
8
Starten met een druk op de knop.................................................................................................... 44
Het ritme automatisch laten starten wanneer u op het Lower-klavier of op het Pedalboard
speelt Ð Sync Start .............................................................................................................................. 44
Het ritme stoppen.............................................................................................................................. 45
Variatie aanbrengen in het ritme ................................................................................................................. 46
Ritme en Automatische Begeleiding spelen............................................................................................... 47
Het Tempo wijzigen (Tempo-knop) ............................................................................................................ 47
Akkoorden spelen met Easy Fingering...................................................................................................... 48
Leading Bass-functie (Leading Bass-knop) ................................................................................................ 49
Lower Voice Hold-functie Ñ Noten van het Lower-klavier aanhouden .............................................. 49
Een simpele manier om Automatische Begeleiding in te stellen Ñ One Touch Program .................. 50
Paneelinstellingen oproepen die bij het ritme passen.................................................................. 51
Een ritme (Music Style) van een disk gebruiken ....................................................................................... 52
Een Floppy Disk inbrengen en uitwerpen ..................................................................................... 52
De Disk Rhythms spelen .................................................................................................................. 52
De Disk Rhythms inladen in het interne geheugen...................................................................... 53
Het ritme van de [Disk]-knop terugzetten op de fabrieksinstellingen...................................... 54
Effecten toevoegen aan een stem (Voice) ................................... 55
Harmonie toevoegen aan een melodie Ñ Harmony Intelligence...........................................................
Het Harmony Intelligence-type veranderen ..............................................................................................
Rotary-effect....................................................................................................................................................
Chorus-effect...................................................................................................................................................
Reverb-effect ...................................................................................................................................................
Sustain-effect...................................................................................................................................................
55
56
59
60
61
61
Efficiënt gebruik van het Lower-klavier ...................................... 62
Het Lower-klavier effici‘nt gebruiken........................................................................................................
De Solo Voice spelen op het Lower-klavierÑ Solo [To Lower]-knop....................................................
De Bass Voice spelen op het Lower-klavier Ñ [Bass Split]-knop ...........................................................
De Bass Voice spelen op het Lower-klavier Ñ [To Lower]-knop ...........................................................
62
64
65
66
Gebruik van de Play-functies ..................................................... 67
Transponeren (Transpose-knop)..................................................................................................................
Het globale volume regelen met een expressiepedaal..............................................................................
Decay toevoegen aan het geluid (Demperpedaal) ....................................................................................
Pitch Bend- en Vibrato-effecten ...................................................................................................................
De helderheid van het geluid regelen .........................................................................................................
Gebruik van de voetschakelaars ..................................................................................................................
67
68
68
69
69
70
Gebruik van de Registration-knoppen ....................................... 71
Registrations opslaan.....................................................................................................................................
Een Registration oproepen............................................................................................................................
Hoe roept u een Registration op......................................................................................................
De timing voor het oproepen van Registrations veranderen......................................................
Automatisch registreren wanneer u van paneelinstelling verandert.....................................................
Een naam geven aan een Registration Set ..................................................................................................
Enkel de naam van een Registration kopi‘ren..............................................................................
Registration Sets opslaan op Floppy Disk (Save-knop)............................................................................
Eerder opgeslagen Registration Sets in de AT-60R/80R inladen (Load-knop) ...................................
Een Set Registrations inladen ..........................................................................................................
Een individuele Registration inladen .............................................................................................
71
72
72
72
73
73
75
76
77
77
78
9
Een eerder opgeslagen Registration Set wissen......................................................................................... 79
Gebruik van Registrations gemaakt op een ouder model........................................................................ 80
Uw Performance opnemen en weergeven ................................. 82
Performances opnemen (Rec-knop) ............................................................................................................ 83
Elke partij afzonderlijk opnemen................................................................................................................. 84
Een Performance Song weergeven (Play-knop) ........................................................................................ 85
Een specifieke track uitzetten Ñ Track Mute ............................................................................................ 86
Een opname overdoen................................................................................................................................... 87
Een Performance Song uitwissen (Clear) ................................................................................................... 88
Disks formatteren........................................................................................................................................... 89
De naam van een Performance Song veranderen (Rename) ................................................................... 91
Performance Songs opslaan op floppy fisk (Save-knop).......................................................................... 92
Opslaan in SMF Format .................................................................................................................... 94
Performance Songs inladen in de AT-60R/80R/90R................................................................................ 95
Een nieuwe opname bovenop SMF Format muziekdata leggen................................................ 96
Performance Songs van floppy disk weergeven ....................................................................................... 97
Performance Songs van de disk uitwissen ................................................................................................. 98
Een deel van uw opname overdoen Ñ Punch-in Recording................................................................... 99
Meerdere lagen over elkaar opnemen in een bepaald gedeelte Ñ Loop Recording ......................... 101
Instellingen voor de Composer (Function-knop) ........................ 103
Count-In Recording .....................................................................................................................................103
De instelling van de metronoom wijzigen ...............................................................................................103
Volume van de metronoom ........................................................................................................................103
Het metronoomgeluid veranderen ............................................................................................................103
De maatsoort instellen .................................................................................................................................104
Hoe werkt de expressiepedaal ? (Exp. Source) ........................................................................................104
Functie tijdens de opname .............................................................................................................104
Functie tijdens de weergave ...........................................................................................................105
Individuele kanalen van Performance Data uitzetten ............................................................................105
Songteksten op het scherm tonen of verbergen .......................................................................................106
Edit-menu (Song Files editen) ................................................... 107
Een deel van de opgenomen song verwijderen (Delete Measure (Bar)) ..............................................107
De opname van een track verwijderen (Delete Track) ...........................................................................108
Een opname wissen (Erase) ........................................................................................................................109
Copy Recording (Copy) ..............................................................................................................................110
Onnauwkeurigheden in de timing corrigeren (Quantize) .....................................................................111
De Effecten instellen ................................................................. 112
Het Reverb-type kiezen ...............................................................................................................................112
De Reverb-diepte wijzigen ..........................................................................................................................113
De Sustain-lengte wijzigen .........................................................................................................................113
Rotary Speed .................................................................................................................................................113
Rotary Color ..................................................................................................................................................113
Andere instellingen (Utility-knop) ............................................. 114
Aftertouch (Aftertouch ON/OFF) .............................................................................................................115
Aftertouch Sens (Aftertouch Sensitivity) ..................................................................................................115
10
Initial Touch (Initial Touch ON/OFF) ......................................................................................................115
Pedal Bass Mode (Hoe u op het Bass Pedalboard kan spelen) ..............................................................115
Solo Mode (Bepalen hoe de Solo Voice klinkt) ........................................................................................115
Regist Shift (Met de rechter voetschakelaar de Registration-knoppen doorlopen) ...........................116
Left/Right Foot Switch Assignment .........................................................................................................116
Damper Pedal Assignment .........................................................................................................................117
Bender/Vibrato Destination .......................................................................................................................117
Pitch Bend Range .........................................................................................................................................117
Harmony Intelligence Type (Het Harmony Intelligence-type kiezen) ................................................117
Manual Drums Set .......................................................................................................................................117
Manual Percussion Set ................................................................................................................................118
Solo to Lower Mode (De Solo Voice en de Lower Voice over elkaar leggen) .....................................118
Solo Split Point ..............................................................................................................................................118
Bass Split Point .............................................................................................................................................118
Chord Hold (Chord Hold ON/OFF) .........................................................................................................118
Registration Arranger Update (Arranger Settings Recall Timing) .......................................................119
Registration Transpose Update (Transpose Setting Recall Timing) .....................................................119
Expression Curve (Diepte van het expressiepedaal-effect) ...................................................................119
Tx MIDI Channel (MIDI Output-kanaal) .................................................................................................120
MIDI IN Mode ..............................................................................................................................................120
Send PC Switch (Verzending van PC-nummers bepalen) .....................................................................121
PC Number (PC-nummers specifi‘ren) ....................................................................................................121
Master Tune ..................................................................................................................................................121
LCD Contrast ................................................................................................................................................121
Externe apparaten aansluiten .................................................. 122
Namen en Functies van Jacks en Connectors ...........................................................................................122
De aansluitingen maken ..............................................................................................................................122
Audio-aparatuur aansluiten ..........................................................................................................122
Een computer aansluiten ................................................................................................................123
Als u MIDI gebruikt .....................................................................................................................................124
De AT-60R/80R aansluiten op een MIDI-instrument ................................................................124
Problemen oplossen .....................................................................................................................................125
Boodschappen in de display .......................................................................................................................127
Voice List, Drum Set List, Style List, Chord List, ... ..............................................................................129
Instellingen die behouden blijven na het uitschakelen ..........................................................................130
Instellingen die opgeslagen worden bij het uitschakelen ..........................................................130
Instellingen die opgeslagen worden in de Registration-knoppen ...........................................130
Instellingen die in individuele Registration-knoppen worden opgeslagen ............................130
Glossarium ....................................................................................................................................................131
De klankgenerator van de ATELIER-serie ...................................................................................132
Technische Specificaties ..............................................................................................................................133
Index ...............................................................................................................................................................139
11
Beschrijving van de panelen AT-60R/80R
1
2
Max
Max
Max
Max
Max
3
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Lower Organ
Rotary Sound
Power
Min
Reverb
Min
Accomp
/ SMF
Min
Min
Min
Pedal
Rhythm
Organ
Orch
Min
Min
Lower
Organ
Symphonic
Min
Orch
Min
Min
Upper
Organ
Symphonic
Min
Solo
Orch
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Lower
1
4
Lower Orchestral
Lower Symphonic
Lower
2
Lower
3
Strings
Theater Theater
1
2
Synth
Strings
Choir
Alternate
Piano
E.Piano A.Guitar
Harpsi
Vibes
Accordion
Harp
Marimba
Harmonica
Alternate Chorus
Alternate Chorus
Others
Brass
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Part Balance
5
Lower
6
7
Sustain
Lower
Voice
8
9
Arranger
Pedal Organ
To
Lower
Manual
Drums
Manual
Perc
Pedal
Bass
Upper
Lower
Hold
Leading
Bass
Chord
Intelli
On/Off
10
Pedal Orchestral
Organ
1
Organ
2
Octave
Up
String
Pipe
Theater
Others
Electric
1
Bass
Split
Octave
Contrabass
Up
Electric
2
One Touch
Program
Set
Others
Rhythm
Select
Big
Band
Swing
Country
Oldies
Ballad
Trad
Acoustic
Sync
Start
World
Standard
Latin
1
Latin
2
Showtime
Pop
1
Pop
2
Gospel
Waltz /
March
Disk
Advanced Variation
To
To
Variation Original
Fill In
Rhythm
Tempo
Arrangement
11
12
13
[Power]-schakelaar ( → p. 18)
2
Part Balance [▲] [▼] knop/display ( → p. 35,
p. 61)
3
Lower Voice-keuzeknoppen ( → p. 25, p. 26)
4
[Others]-knop ( → p. 30)
[Effect]-knop ( → p. 112)
[Oct Shift]-knop ( → p. 36)
[Transpose]-knop( → p. 67)
[Utility]-knop ( → p. 114-p. 121)
[Display/Exit]-knop ( → p. 21)
Menu [
][
]-knoppen
Part [
][
]-knoppen
Value [-] [+]-knoppen
5
Lower
[Manual Drums]-knop ( → p. 39)
[Manual Perc]-knop ( → p. 41)
Intro/
Ending
Start/
Stop
17
18
14 15 16
1
Lower Organ part
Lower Symphonic part
Lower Orchestral part
[Alternate]-knop
[Chorus]-knop ( → p. 60)
Break
6
Sustain ( → p. 61)
[Pedal Bass]-knop
[Lower]-knop
[Upper]-knop
7
Lower Voice [Hold]-knop ( → p. 49)
8
Arranger
[Leading Bass]-knop ( → p. 49)
[Chord Intelli]-knop ( → p. 48)
Arranger [On/Off]-knop ( → p. 47)
9
Pedal Bass voice-keuzeknoppen ( → p. 25,
p. 28)
Pedal Organ part
Pedal Orchestral part
[To Lower]-knop ( → p. 66)
[Bass Split]-knop ( → p. 65)
10 [One Touch Program]-knop ( → p. 50)
11 Rhythm-keuzeknoppen ( → p. 43)
Rhythm Select [-] [+]-knoppen ( → p. 43)
12 Tempo [
][
13 Arrangement ( → p. 46)
[Advanced]-knop
[Variation]-knop
12
]-knoppen ( → p. 47)
Beschrijving van de panelen
25
Rotary Sound
Upper Organ
24
23
22
19
Upper Symphonic
Upper Orchestral
Composer
Solo
All Song Play
Rhythm /Song Name
Tempo
Measure
Chord
Full
1
Pipe
1
Full
2
Pipe
2
Full
3
Pipe
3
Jazz
1
Jazz
2
Jazz
3
Rock
Theater Theater Theater
1
2
3
Strings
Synth
Pad
Slow
Strings
Synth
Strings
Choir
Piano
E.Piano A.Guitar
E.Guitar
Violin
Brass
Trumpet
Load
Select
Sax
Harpsi
Vibes
Harp
Marimba
Mandolin Accordion
Banjo
Flute
Harmonica
Oboe
Clarinet
Function
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Beat
Harmony Intelligence
Alternate Chorus
Alternate
To
Alternate Lower
Alternate Chorus
Reset
20
Stop
Play
21
26
Write
Manual
1
2
3
4
14 Fill In ( → p. 46)
[To Variation]-knop
[To Original]-knop
15 [Break]-knop ( → p. 46)
16 [Intro/Ending]-knop ( → p. 44)
17 [Sync Start]-knop ( → p. 44)
18 [Start/Stop]-knop ( → p. 44)
19 Display ( → p. 21)
20 Beat Indicator ( → p. 47)
21 [Harmony Intelligence]-knop (→ p. 55)
22 Upper voice-keuzeknoppen ( → p. 25, p. 26)
Upper Organ part
Upper Symphonic part
Upper Orchestral part
[Alternate]-knop
[Chorus]-knop ( → p. 60)
5
6
7
8
9
10
11
12
24 Composer
[All Song Play/Demo]-knop ( → p. 22, p. 97)
Select [-] [+]-knop
[Load]-knop ( → p. 77, p. 78, p. 95)
[Function]-knop ( → p. 103-p. 111)
[Save]-knop ( → p. 76, p. 92)
[Registration]-knop ( → p. 73-p. 80)
Track-knoppen ( → p. 82, p. 86)
[Reset]-knop
[Stop]-knop
[Play]-knop ( → p. 85, p. 97)
[Rec]-knop ( → p. 83, p. 84, p. 87)
[Bwd]-knop
[Fwd]-knop
25 Disk Drive ( → p. 52)
26 Registration-knoppen
[Write]-knop ( → p. 71)
[Manual]-knop ( → p. 73)
Registration [1] Ð [12]-knop ( → p. 71)
23 Solo voice-keuzeknoppen ( → p. 29)
Solo part
[Alternate]-knop
[To Lower]-knop ( → p. 64)
13
Beschrijving van de panelen AT-90R
1
2
Lower
Symph
Lower Organ Type
Human
Voice
Flute
Pipe
3
4
Duet
Jazz Scat Classical Gregorian Boys Choir Female 1 Female 2
5
Harmony Intelligence
Lower Footage
Theater
Gospel
Soprano
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Lower Organ
Rotary Sound
Reverb
Min
Accomp
/ SMF
Min
Min
Min
Pedal
Rhythm
Organ
Orch
Min
Organ
Strings
Hymn
Block
7
Max
Power
Min
Combo
Min
Lower
Symphonic
Min
Orch
Min
Min
Upper
Organ
Symphonic
Min
Solo
Orch
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Lower
1
8
Lower Orchestral
Lower Symphonic
Lower
2
Harp
Tenor
6
Max
Organ
Lower
3
Strings
Theater Theater
1
2
Synth
Strings
Harpsi
Choir
Alternate
Piano
Harp
Alternate Chorus
E.Piano A.Guitar
Vibes
Accordion
Marimba
Harmonica
Others
Brass
Alternate Chorus
Effect
Utility Display/Exit
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Part Balance
9
11 12
10
Lower
Lower
Voice
Sustain
13
Arranger
Pedal Organ
To
Lower
Manual
Drums
Manual
Perc
Pedal
Bass
Upper
Lower
Hold
Leading
Bass
Chord
Intelli
On/Off
14
Pedal Orchestral
Organ
1
Organ
2
Octave
Up
String
Contrabass
Octave
Up
Pipe
Theater
Others
Electric
1
Electric
2
Others
Bass
Split
One Touch
Program
Set
Rhythm
Select
Big
Band
Swing
Country
Oldies
Ballad
Trad
Acoustic
Sync
Start
World
Standard
Latin
1
1
Latin
2
Showtime
Pop
1
Pop
2
Waltz /
March
Advanced Variation
To
To
Variation Original
Rhythm
Tempo
Arrangement
Fill In
15
16
17
Gospel
Disk
2
Lower Organ Type ( → p. 32)
3
Lower Footage ( → p. 32)
4
Harmany Intelligence-knop ( → p. 55)
5
[Power]-schakelaar ( → p. 18)
6
Part Balance [▲] [▼]-knop/display ( → p. 35,
p. 61)
7
Lower Voice-keuzeknoppen ( → p. 25, p. 26)
8
[Others]-knoppen ( → p. 30)
[Effect]-knop ( → p. 112)
[Oct Shift]-knop ( → p. 36)
[Transepose]-knop( → p. 67)
[Utility]-knop ( → p. 114-p. 121)
[Display/Exit]-knop ( → p. 21)
Menu [
][
]-knoppen
Part [
][
]-knoppen
Value [-] [+]-knoppen
14
Start/
Stop
21
22
18 19 20
Lower Symph [Human Voice]-knop ( → p. 37)
Lower Organ part
Lower Symphonic part
Lower Orchestral part
[Alternate]-knoppen
[Chorus]-knoppen ( → p. 60)
Break
Intro/
Ending
9
Lower
[Manual Drums]-knop ( → p. 39)
[Manual Perc]-knop ( → p. 41)
10 Sustain ( → p. 61)
[Pedal Bass]-knop
[Lower]-knop
[Upper]-knop
11 Lower Voice [Hold]-knop ( → p. 49)
12 Arranger
[Leading Bass]-knop ( → p. 49)
[Chord Intelli]-knop ( → p. 48)
Arranger [On/Off]-knop ( → p. 47)
13 Pedal Bass voice-keuzeknoppen ( → p. 25,
p. 28)
Pedal Organ part
Pedal Orchestral part
[To Lower]-knop ( → p. 66)
[Bass Split]-knop ( → p. 65)
14 [One Touch Program]-knop ( → p. 50)
15 Rhythm-keuzeknoppen ( → p. 43)
Rhythm Select [-] [+]-knoppen ( → p. 43)
16 Tempo [
][
]-knoppen ( → p. 47)
Bedieningspaneel AT-90R
23 24
Upper
Symph
Upper Organ Type
Human
Voice
Flute
Pipe
25
26
27
Upper Footage
Percussion
Fast
Decay
Theater
Jazz Scat Classical Gregorian Boys Choir Female 1 Female 2
Gospel
Soprano
Others
Preset
Tenor
32
31
29
Rotary Sound
Upper Organ
28
Upper Symphonic
Upper Orchestral
33
Composer
Solo
All Song Play
Rhythm /Song Name
Tempo
Measure
Chord
Full
1
Pipe
1
Full
2
Pipe
2
Full
3
Jazz
1
Pipe
3
Jazz
2
Jazz
3
Rock
Theater Theater Theater
1
2
3
Strings
Synth
Pad
Slow
Strings
Synth
Strings
Choir
Piano
E.Piano A.Guitar
E.Guitar
Violin
Brass
Trumpet
Load
Select
Sax
Harpsi
Vibes
Harp
Marimba
Mandolin Accordion
Banjo
Flute
Harmonica
Oboe
Clarinet
Function
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Save
Registration
Clear
4
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Beat
Alternate Chorus
Alternate
To
Alternate Lower
Alternate Chorus
Reset
Stop
Play
30
34
Write
Manual
1
2
3
4
17 Arrangement ( → p. 46)
[Advanced]-knop
[Variation]-knop
18 Fill In ( → p. 46)
[To Variation]-knop
[To Original]-knop
19 [Break]-knop ( → p. 46)
20 [Intro/Ending]-knop ( → p. 44)
21 [Sync Start]-knop ( → p. 44)
22 [Start/Stop]-knop ( → p. 44)
23 Upper Symph [Human Voice]-knop ( → p. 37)
24 Upper Organ Type ( → p. 32)
25 Upper Footage ( → p. 32)
26 Percussion ( → p. 32)
27 [Others Preset]-knop ( → p. 34)
28 Disk Drive ( → p. 52)
29 Display ( → p. 21)
30 Beat Indicator ( → p. 47)
5
6
7
8
9
10
11
12
31 Upper voice-keuzeknoppen ( → p. 25, p. 26)
Upper Organ part
Upper Symphonic part
Upper Orchestral part
[Alternate]-knop
[Chorus]-knop ( → p. 60)
32 Solo voice-keuzeknoppen ( → p. 29)
Solo part
[Alternate]-knop
[To Lower]-knop ( → p. 64)
33 Composer
[All Song Play/Demo]-knop ( → p. 22)
Select [-] [+]-knoppen
[Load]-knop ( → p. 77, p. 78, p. 95)
[Function]-knop ( → p. 103-p. 111)
[Save]-knop ( → p. 76, p. 92)
[Registration]-knop ( → p. 73-p. 80)
Track -knoppen( → p. 82, p. 86)
[Reset]-knop
[Stop]-knop
[Play]-knop ( → p. 85, p. 97)
[Rec]-knop ( → p. 83, p. 84, p. 87)
[Bwd]-knop
[Fwd]-knop
34 Registration-knoppen
[Write]-knop ( → p. 71)
[Manual]-knop ( → p. 73)
Registration [1] Ð [12]-knoppen ( → p. 71)
15
Onderpaneel AT-60R/80R/90R
35 36 37
Max
35 [Master Volume]-regelaar ( → p. 18)
Bright
36 [Brilliance]-regelaar ( → p. 69)
On/Off
Fast/
Slow
Min
37 Rotary Sound ( →p. 59)
Mellow
Master Brilliance
Volume
Rotary
Sound
Rotary [On/Off]-knop
Rotary [Fast/Slow]-knop
Vibrato
Bender
38 [Bender/Vibrato]-hendel ( → p. 69)
38
De bedieningsorganen 35Ð38 zijn identiek voor zowel de
AT-60R als de AT-80R en de AT-90R.
■ Links onder het klavier ( → p. 120)
39
40
41
Min
Max
Echo
Illumination Phones
Min
Max
Volume
45
In
MIDI
Output
L (mono)
PC-1
Mac
Out
44
43
Mic
Computer
PC-2
MIDI
42
R
Input
L (mono)
R
In
46
47
48
39 [Illumination]-schakelaar (enkel AT-80R/90R)
44 Computer-connector
40 Phones jack
45 Computer-schakelaar
41 Mic Echo-regelaar
46 MIDI Out / In-connectors
42 Mic Volume-regelaar
47 Output L(mono) /R jacks
43 Mic In jack
48 Input L(mono) / R jacks
16
Voor u begint
Het Pedalboard vastmaken
(enkel AT-90R)
1. Maak de pedaalkabel los die bevestigd is aan de
bovenkant van de expressiepedaal.
2. Sluit de pedaalkabel aan op de connector die
zich rechts op het Pedalboard bevindt.
3. Schuif het Pedalboard helemaal naar achteren
zodat het vaststaat en niet meer kan bewegen.
deksel opent of sluit. Toezicht door een volwassene is aan te
raden wanneer kleine kinderen het instrument bespelen.
* Sluit steeds het deksel voordat u het orgel verplaatst. Dit om
ongevallen te voorkomen.
* Zorg dat er niets (bv. een partituur) op het klavier ligt wanneer
u het deksel sluit.
De partituurhouder
fig.01-03
* Verwijder het kabelhaakje dat zich nabij de expressiepedaal
bevindt, niet. Rol de kabel op, zodat hij niet loshangt en bevestig
(1)
hem aan het kabelhaakje voordat u de AT-90R verplaatst.
fig.01-01
(2)
(2)
1. Zet de partituurhouder voorzichtig overeind.
2. Zet de metalen klepjes zoals bovenstaande
figuur toont.
* Trek de partituurhouder niet te ver naar voren wanneer u de
metalen klepjes op of neer klapt.
De stroomkabel aansluiten
1. Ga eerst na of de [Power]-schakelaar op de
linkerkant van het paneel op OFF staat (niet
ingedrukt).
Het deksel openen/sluiten
2. Sluit de bijgeleverde stroomkabel aan op de AC
Inlet-connector, en stop het andere uiteinde in
een AC-stopcontact.
fig.01-02
fig.01-04
1. Om het klavierdeksel te openen, houdt u het
met twee handen vast en tilt u het recht
omhoog. Schuif het dan naar achteren.
2. Om het deksel te sluiten, trekt u het met beide
handen langzaam naar voren. Laat het dan
voorzichtig zakken.
* Let op dat uw vingers niet geklemd geraken wanneer u het
17
Voor u begint
* Gebruik enkel de stroomkabel die bij dit instrument is
bijgeleverd.
* Wanneer u het instrument lange tijd niet gaat gebruiken, trek
dan de stekker uit het stopcontact.
Het toestel aan en uit zetten
* Als de aansluitingen voltooid zijn, zet dan de verschillende
apparaten aan of uit in de opgegeven volgorde. Door apparaten
in de verkeerde volgorde aan of uit te zetten, riskeert u defecten
en/of schade aan luidsprekers en andere toestellen.
3. De [Master Volume]-schuifregelaar links van
het Lower-klavier is een globale regelaar waarmee u het volume van het hele instrument
regelt.
Zet de Expressiepedaal in de centrale positie. Zet nu de
[Master Volume]-schuifregelaar op een geschikt niveau.
Nu dit ingesteld is, kan u de Expressiepedaal gebruiken
om het volume met uw voet te regelen terwijl u op de
AT-60R/80R speelt. Het volume zal toenemen wanneer u
de Expressiepedaal indrukt, en het zal afnemen wanneer
de pedaal weer gelost wordt.
fig.01-07
Max
volume
neemt af
■ Het toestel aanzetten
1. Controleer het volgende alvorens het toestel
aan te zetten.
¥ Is de stroomkabel correct aangesloten op de AC-ingang?
Min
Master
Volume
volume
neemt toe
¥ Is de stroomkabel correct aangesloten op een
AC-stopcontact?
¥ Staat de [Master Volume]-schuifregelaar (links van het
Lower-klavier) op de Min (minimum)-positie?
■ Het toestel uitzetten
1. Zet de [Master Volume]-schuifregelaar op de
Min (minimum)-positie voor u het toestel uitzet.
fig.01-05
2. Druk op de [Power]-schakelaar om het toestel
uit te zetten.
Max
Min
Master
Volume
2. Druk op de [Power]-schakelaar om het toestel
aan te zetten.
fig.01-06
Power
* Dit toestel is uitgerust met een beveiligingscircuit. Na het
opstarten volgt er een korte pauze (enkele seconden) voordat het
toestel normaal werkt.
18
Voor u begint
Gebruik v/e hoofdtelefoon
Gebruik v/e microfoon
De AT-60R/80R/90R beschikt over een Phones jack. Zo kan
De AT-60R/80R/90R is uitgerust met een Mic jack.
u spelen zonder iemand te storen, zelfs Ôs nachts.
Als u een microfoon aansluit op de Mic In jack, kan u
fig.01-08
bijvoorbeeld meezingen terwijl u speelt, of meezingen met
muziekdata (apart verkocht als SMF music data).
fig.01-10
1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de Phones jack
aan de onderkant van het toestel.
Het geluid van de ingebouwde luidsprekers stopt.
Nu hoort u alleen nog geluid via de hoofdtelefoon.
fig.01-09
1. Sluit de microfoon aan op de Mic In jack aan de
onderkant van het toestel.
2. Regel het volume van de microfoon met de
[Mic Volume]-knop.
3. Regel de echo voor de microfoon met de
[Mic Echo]-knop.
Phones
2. Regel het volume van de hoofdtelefoon met de
[Master Volume] slider en de Expressiepedaal.
* U kan ook een stereo hoofdtelefoon aansluiten.
* De microfoon dient afzonderlijk aangekocht te worden. Wanneer
u zich een microfoon aanschaft, raadpleeg dan de verkoper waar
u de AT-60R/80R/90R kocht.
Aangezien de luidsprekers van de AT-60R/80R/90R geen
geluid meer geven wanneer de hoofdtelefoon aangesloten is, kan
Opgepast
u tot in de late uren oefenen zonder anderen te storen.
¥ Teneinde anderen niet te storen, dient u steeds op het
Opgepast
volumeniveau te letten wanneer u Ôs avonds laat of
Ôs morgens vroeg speelt.
¥ Om schade aan de kabel te voorkomen, houdt u de hoofdtelefoon best enkel met de beugel of met de plug vast.
¥ Hoofdtelefoons kunnen schade oplopen als het volume te
hoog is wanneer ze ingeplugd worden.
Zet het volume van de AT-60R/80R/90R lager voordat u
een hoofdtelefoon inplugt.
¥ Om gehoorbeschadiging, gehoorverlies of schade aan de
¥ Zet het volume lager wanneer u een microfoon aansluit op
de AT-60R/80R/90R. Als de volumeregelaar te hoog staat
wanneer de microfoon ingeplugd wordt, kunnen de
luidsprekers ruis voortbrengen.
¥ Afhankelijk van de positie van de microfoon(s) t.o.v. de
luidsprekers kan er feedback optreden. dit kan u
verhelpen door:
hoofdtelefoon te voorkomen, mag u de hoofdtelefoon niet
- de microfoon(s) anders te richten.
gebruiken bij een extreem hoog volume.
- de microfoon(s) verder van de luidsprekers te plaatsen.
Gebruik de hoofdtelefoon bij een matig volumeniveau.
- het volume te verlagen.
19
Voor u begint
De paneelverlichting
Opgelet wanneer u het
bankje gebruikt
(enkel AT-80R/90R)
1. Zet na het opstarten de [Illumination]-schakelaar (links onder het klavier) aan.
Het zitvlak van het bankje kan u openen om er bv. partituren
in op te bergen.
fig.01-11
fig.01-13
Opgepast
Illumination
Pas op dat uw vingers niet geklemd geraken
De verlichting van het voorpaneel van de AT-80R /90R gaat
aan.
Wanneer de verlichting een lange tijd brandt, worden de
lampjes en de metalen onderdelen nabij de lampjes heet (zie
onderstaande figuur). Let op dat u deze onderdelen niet
aanraakt. Wees vooral voorzichtig voor de volgende onderdelen.
Opgepast
1. Gloeilampje van de paneelverlichting
Raak het lampje of de omringende delen niet aan. Hou het
klavierdeksel vast bij de handvaten wanneer u het sluit.
2. Metalen gedeelte van het deksel
Raak dit niet aan wanneer het deksel dicht is.
fig.01-12
1
Schakelaar v/d verlichting
(Illumination)
2
20
wanneer u het bankje opent of sluit.
fig.01-14
Voor u begint
Alle fabrieksinstellingen
herstellen
De basisschermen oproepen
(Display/Exit-knop)
De instellingen opgeslagen in de AT-60R/80R/90R kunnen
De display van dit instrument biedt heelwat informatie. De
teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Deze functie
AT-60R/80R/90R heeft twee types van display: de Rhythm-
heet ÒFactory Reset.Ó
display en de Composer-display. U kan wisselen tussen deze
1. Zorg dat er geen floppy disk in de disk drive zit
voordat u de procedure uitvoert.
2. Schakel het toestel uit.
3. Houd de [One Touch Program]-knop ingedrukt
en druk op de [Power]-schakelaar om het toestel weer aan te zetten.
displays door op de [Display/Exit]-knop te drukken.
fig.01-17
Others
Utility Display/Exit
Rhythm /Song Name
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Tempo
Measure
Chord
Beat
Transpose
Value
fig.01-15
Power
One Touch
Program
Set
■ Rhythm-display
fig.01-18
Ritme
De volgende display verschijnt.
fig.01-16
Tempo
* Door de fabrieksinstellingen in te laden, wist u alle Registrations uit die momenteel in het geheugen van de AT-60R/80R/
90R zitten. Om de registrations die u momenteel gebruikt, op te
Akkoord
■ Composer-display
fig.01-19
Maatnummer
Naam v/d song
slaan, zie p. 68.
* Zelfs al voert u de Factory Reset-handeling uit, de Rhythm
[Disk] -knop en de [World]-knop keren niet terug naar de
fabrieksinstellingen.
Als u de Rhythm [Disk]-knop en de [World]-knop wil terugzetten op de fabrieksinstellingen, zie p. 48.
* Wanneer u het instrument voor de eeste maal gebruikt of
wanneer het gedurende een tweetal weken niet gebruikt werd,
zal het automatisch terugkeren naar de fabrieksinstellingen
wanneer het wordt opgestart.
Tempo
Akkoord
Wanneer u een performance song van een floppy disk
gekozen hebt:
fig.01-20
Naam v/d song
Tempo
Song Nr
Akkoord
21
Spelen op de AT-60R/80R/90R
De Demo Songs beluisteren
De AT-80R bevat 9 demo songs. De AT-60R en de AT-90R bevatten er 5. Hieronder
wordt uitgelegd hoe u de demo songs afspeelt, met al hun klanken, ritmes en automatische begeleidingen die op de AT-60R/80R/90R beschikbaar zijn.
fig.02-01
3
2
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Rename
Demo
Stop
5
1.
Load
Select
Play
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
4
Zorg dat er geen floppy disk in de disk drive zit.
Als er een floppy disk in de disk drive zit, druk dan op de Eject-knop (p. 52) en verwijder
de floppy disk.
2.
Druk op de [All Song Play/Demo]-knop (de indicator licht op).
3.
Kies een demo song met de [-] en [+] Composer-keuzeknoppen.
4.
Druk op [Play].
fig.02-02
Wanneer de gekozen demo song ten einde is, zal de volgende demo song beginnen
spelen.
5.
Om de weergave te stoppen in het midden van de song, drukt u op
[Stop].
De indicator van de [All Song Play/Demo]-knop gaat uit.
22
Spelen op de AT-60R/80R/90R
● Indien het volgende scherm verschijnt
Als de performance song in het toestel niet opgeslagen is op floppy disk, zal de volgende
boodschap verschijnen, en zal het niet mogelijk zijn om de demo songs weert te geven.
fig.02-03
Als u het niet erg vindt om deze song uit te wissen, druk dan op de [Rec]-knop. Als u
deze song echter wil bewaren, druk dan op de [Reset]-knop om de procedure te annuleren, en bewaar daarna de song op een floppy disk.
MEMO
Als u de muziekdata wil opslaan op een floppy disk, zie ÒPerformance Songs opslaan op floppy
disk (Save-knop)Ó (p. 92).
NOTE
Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik van dit materiaal voor andere doeleinden dan
het beluisteren in persoonlijke, huislijke kring is een inbruek op de toepasbare wetgeving.
NOTE
MEMO
De data voor de demo song die wordt weergegeven, wordt niet via de MIDI Out-connector
uitgestuurd.
Kijk in de ÒDemo Song ListÓ voor meer informatie over de componisten en de uitvoerders van de
demo songs.
23
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Stemmen kiezen
De AT-60R/80R/90R kan het geluid van verscheidene instrumenten voortbrengen.
Deze geluiden noemen we ÒStemmen.Ó
■ Stemmen en Parts
De AT-60R/80R/90R heeft twee klavieren en ŽŽn Bass Pedalboard, zoals u in de figuur
ziet. Van boven naar onder heten deze ÒUpper-klavierÓ, ÒLower-klavierÓ en
ÒBass PedalboardÓ.
fig.02-04
Upper-klavier
Lower-klavier
Bass Pedalboard
Het Upper- en het Lower-klavier hebben elk drie parts: ÒOrgan,Ó ÒSymphonicÓ en ÒOrchestral.Ó U kan voor elke part ŽŽn stem kiezen, wat betekent dat u bij elk klavier tot drie
stemmen over elkaar kan leggen (ÒlayerenÓ) en ze tegelijkertijd kan spelen. De stem van
de ÒSoloÓ-part kan gelayerd worden op het Upper-klavier.
Het Bass Pedalboard heeft twee parts: ÒPedal OrganÓ en ÒPedal Orchestral.Ó U kan voor
elke part ŽŽn stem kiezen, wat betekent dat u tot twee stemmen tegelijkertijd kan spelen.
Klavier
Type v. stem
Parts
Upper-klavier
Upper
Upper Organ
Upper Symphonic
Upper Orchestral
Upper Footage (enkel AT-90R)
Lower-klavier
Solo
Solo
Lower
Lower Organ
Lower Symphonic
Lower Orchestral
Lower Footage (enkel AT-90R)
Solo
Solo
(Deze stem klinkt enkel wanneer de Solo [To Lower]-knop oplicht)
Bass Pedalboard
MEMO
24
Pedal Bass
Pedal Organ
Pedal Orchestral
Om een Solo-stem op het Lower-klavier, kies de Solo-stem en druk op Solo [To Lower] (p. 64).
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ Functies van de Upper/Lower/Pedal Bass-keuzeknoppen
fig.02-05
Rotary Sound
Upper Organ
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Harmony Intelligence
Jazz
1
Jazz
2
Jazz
3
Rock
Theater Theater Theater
1
2
3
Alternate
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Lower
1
Slow
Strings
Synth
Pad
Choir
Synth
Strings
Piano
E.Piano A.Guitar
Harpsi
Vibes
Harp
Marimba
Lower
2
Lower
3
Strings
Synth
Strings
Choir
Alternate Chorus
E.Guitar
Brass
Mandolin Accordion
Banjo
Harmonica
Alternate Chorus
Lower Orchestral
Lower Symphonic
Theater Theater
1
2
Alternate
Strings
Alternate Chorus
Lower Organ
Rotary Sound
Upper Orchestral
Upper Symphonic
Piano
E.Piano A.Guitar
Harpsi
Vibes
Accordion
Harp
Marimba
Harmonica
Brass
Alternate Chorus
Telkens als u op een stemknop (voice-knop) drukt, gaat de indicator aan of uit. Stemmen
waarvan de knopindicator brandt, kunnen gespeeld worden.
NOTE
Als er geen enkele stemknop brandt, zal het instrument geen geluid voortbrengen.
Aan elke voice-knop zijn twee stemmen van dezelfde familie toegewezen. Op knoppen
met stemmen uit twee verschillende families zijn de namen van beide stemmen vermeld.
Met de [Alternate]-knop wisselt u tussen deze twee stemmen.
Als de [Alternate]-knop niet brandt, dan is de stem vermeld op de knop geselecteerd.
Als de [Alternate]-knop brandt, dan is er ofwel een andere stem van dezelfde famile geselecteerd, ofwel de stem die op de onderste helft van de knop vermeld is.
25
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ De Upper- en Lower-stemmen kiezen
Kies de gewenste stem met de ÒOrgan-Ó, ÒSymphonic-Ó of ÒOrchestralÓ-knoppen van
elk klavier (Upper/Lower).
Wanneer u het orgel aanzet, speelt het Upper-klavier ÒFull Organ 1Ó en het Lowerklavier speelt ÒLower Organ1.Ó
Voorbeeld: Kies “Full Organ5” voor de Upper Organ part, “Strings 5”
voor de Upper Symphonic, en Upper Orchestral “Grand
Piano” voor de Upper Orchestral.
1.
Druk bij Upper Organ op [Full 2] (de indicator licht op).
De naam van de gekozen stem verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-06
Wanneer u nu op het Upper-klavier speelt, klinkt de ÒFull Organ 2Ó.
2.
Druk bij Upper Organ op [Alternate] (de indicator licht op).
Wanneer u op het Upper-klavier speelt, klinkt de ÒFull Organ 5Ó.
Telkens wanneer u op de [Alternate]-knop drukt, wisselt u tussen de twee stemmen die
aan de knop zijn toegewezen.
3.
Druk bij Upper Symphonic op [Strings] (de indicator licht op).
Wanneer u nu op het Upper-klavier speelt, klinken de twee stemmen ÒFull Organ 5Ó en
ÒStrings 5Ó tegelijkertijd (door elkaar gemixt).
4.
Druk bij Upper Orchestral op [Piano] (de indicator licht op).
Wanneer u op het Upper-klavier speelt, wordt ÒGrand PianoÓ toegevoegd, zodat u een
mengeling van drie verschillende stemmen krijgt.
De Lower voice wordt op dezelfde manier gekozen als de stemmen van het Upperklavier.
MEMO
26
Om te weten hoe u een Footage Voice (enkel AT-90R) kiest, zie de ÒFootage Tablets (enkel AT90R)Ó (p. 32)
Spelen op de AT-60R/80R/90R
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
De orgelstemmen Full Organ 1 tot Full Organ 6 zijn eigenlijk voorgeprogrammeerde combinaties van verschillende orgelfragmenten die
als volgt samengesteld zijn:
Full Organ 1 - 80 0000 004
Full Organ 2 - 88 8000 008
Full Organ 3 - 80 8808 008
Full Organ 4 - 80 0800 000
Full Organ 5 - 85 3111 246
Full Organ 6 - 88 8888 888
Voorbeeld: een combinatie “85 3111 246” betekent dat de volgende levels ingesteld zijn:
16Õ staat op 8 (maximum)
8Õ staat op 5
5 1/3Õ staat op 3
4Õ staat op 1
2 2/3Õ staat op 1
2Õ staat op 1
1 3/5Õ staat op 2
1 1/3Õ staat op 4
1Õ staat op 6
Zo zijn ook de ÒJazzÓ-orgelstemmen eigenlijk combinaties van verschillende Jazz-orgelfragmenten en percussieklanken. Ze zijn als volgt samengesteld:
Jazz Organ 1 - 88 8000 000 met als 3e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 2 - 88 8800 000 met als 3e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 3 - 80 0800 000 met als 2e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 4 - 88 8000 000 met als 2e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 5 - 88 8800 000 met als 2e boventoon een percussiegeluid
Jazz Organ 6 - 88 8630 000 met als 3e boventoon een percussiegeluid
De ÒPipeÓ organ- en ÒTheaterÓ organ-stemmen zijn eveneens voorgeprogrammeerde
combinaties van klassieke pijp- en theaterorgelklanken, zoals we ze kennen op onze beroemde Rodgers-orgels.
De Upper- en Lower-klavieren hebben elk drie parts; Organ, Symphonic en Orchestral.
Uit elke part kan u ŽŽn stem kiezen, zodat u tot 3 stemmen kan mixen. De stemmen voor
het Lower-klavier kiest u op dezelfde manier als voor het Upper-klavier.
Net zoals de orgelstemmen van het Upper-klavier zijn de orgelstemmen van het Lowerklavier ook voorgeprogrammeerde combinaties van verschillende orgelfragmenten:
Lower Organ 1 - 00 8000 000
Lower Organ 2 - 00 8400 000
Lower Organ 3 - 00 8503 000
Lower Organ 4 - 00 8000 005
Lower Organ 5 - 00 8640 000
Lower Organ 6 - 00 8402 001
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
27
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ De Pedal Bass Voice kiezen
Wanneer u het toestel aanzet, produceert de Pedal Bass voice losse noten met de ÒOrgan
Bass 1Ó-stem. De Bass voice voor het Pedalboard kiest u als volgt.
fig.02-07
2
Pedal Organ
To
Lower
3
Pedal Orchestral
Organ
1
Organ
2
Octave
Up
String
Contrabass
Octave
Up
Pipe
Theater
Others
Electric
1
Electric
2
Others
Bass
Split
1
1.
Druk op de Pedal Organ [Pipe]-knop (de indicator licht op).
De naam van de gekozen stem (voice) verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-08
Wanneer u nu op het Pedalboard speelt, hoort u ÒPipe Org. BsÓ (Pipe Organ Bass).
2.
Druk op de Pedal Organ [Octave Up]-knop (de indicator licht op).
Speel nogmaals op het Pedalboard. U merkt dat wanneer de [Octave Up]-knop brandt,
de gekozen Bass voice een octaaf hoger klinkt.
3.
Druk op de Pedal Orchestral [String]-knop (de indicator licht op).
Wanneer u nu op het Pedalboard speelt, klinken de twee stemmen Pipe Organ Bass en
String Bass tegelijkertijd (door elkaar gemixt).
De Bass voice wordt op dezelfde manier gekozen als de stemmen van het Upper- en
Lower-klavier. Telkens als u op een voice-knop drukt, gaat de indicator aan of uit. De
voice waarvoor de indicator brandt, kan u spelen.
Als alle indicators uit zijn, dan hoort u geen Bass voice.
MEMO
NOTE
28
Deze instellingen kunnen aangepast worden zodat u meerdere noten kan spelen op het Pedalboard (p. 115).
Als u op de [To Lower]-knop drukt (indicator licht op, p. 66) of op de [Bass Split]-knop
(indicator licht op, p. 65), dan kan u de Bass voice spelen op het Lower-klavier, en niet op het
Pedalboard.
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ De Solo Voice kiezen
Het Solo-gedeelte van het Upper-klavier is monofoon, d.w.z. de Solo-stem zal enkel de
hoogste noot weergeven die op het Upper-klavier gespeeld wordt. Zo kan u volle
akkoorden spelen en de gekozen Solo-stem de hoogste (solo)noten laten spelen.
fig.02-11
1
Solo
Violin
Trumpet
Sax
Oboe
Flute
Clarinet
To
Alternate Lower
2
1.
Druk op de Solo [Violin]-knop (de indicator licht op).
De naam van de gekozen stem verschijnt enkele seconden in de display.
fig.02-12
Speel op het Upper-klavier. De gekozen stem geeft de hoogst gespeelde noot weer.
2.
MEMO
MEMO
Wanneer u op de [Alternate]-knop drukt, wisselt u af tussen de twee
stemmen die aan de knop zijn toegewezen.
Door op de Solo [To Lower]-knop (onder de Solo voice-knoppen) te drukken, kan u de Solo voice
spelen vanop het Lower-klavier. Voor details, zie ÒDe Solo Voice spelen op het Lower-klavier Ñ
Solo [To Lower]-knopÓ (p. 64).
Het is mogelijk om een Solo -stem anders te laten klinken.
Normaal weerklinkt voor de Solo-stem de hoogste noot die u op het Upper-klavier speelt, maar u
kan instellingen maken zodat de laatst gespeelde noot weerklinkt voor de Solo-stem. U kan ook
instellen dat de Solo-stem alle noten van het klavier weergeeft waaraan de Solo-stem is
toegewezen. Voor details, zie ÒSolo Mode (Bepalen hoe de Solo Voice klinkt)Ó (p. 115).
29
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ Een stem kiezen met de [Others]-knop
U merkt dat er een [Others]-knop is voor elk van de ÒOrgan-Ó, ÒSymphonic-Ó en ÒOrchestralÓ-gedeelten van de upper- en lower-stemmen, de ÒSoloÓ-stemmen, en voor de
ÒOrgan-Ó en ÒOrchestralÓ-gedeelten van de Pedal bass voice. Door middel van de
[Others]-knoppen kan u alle interne voices van de AT-60R/80R/90R kiezen.
Aan de [Others]-knop zijn twee voices toegewezen. Met de [Alternate]-knop wisselt u af
tussen deze twee voices.
NOTE
U kan niet dezelfde stem toewijzen aan de twee beschikbare locaties onder elke [Others]knoppen. Gelieve twee verschillende stemmen te kiezen en toe te wijzen.
fig.02-09
1
Others
1.
4
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
Rotary Sound
Upper Organ
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Harmony Intelligence
Jazz
1
Jazz
2
Jazz
3
Rock
Theater Theater Theater
1
2
3
Alternate
5
3
2, 6
Druk op de [Others]-knoppen links van de display.
Alle [Others]-knoppen en [Alternate]-knoppen beginnen te knipperen.
2.
Druk op de [Others]-knop van de Part waaraan u een stem (voice)
wil toewijzen.
De indicator van de geselecteerde [Others]-knop knippert.
3.
Druk op [Alternate] om de indicator aan of uit te zetten.
De toestand van de [Alternate]-indicator: aan of uit, bepaalt aan welke van de twee beschikbare locaties een nieuw gekozen stem wordt toegewezen.
Deze stap is niet nodig voor de Pedal Bass Part.
4.
Kies een sound group met de [
] en [
] Part-knoppen.
Het nummer van elke stem wordt voorafgegaan door een letter uit het alfabet (AÐV) die
de sound group aanduidt; bv. ÒG11 Strings 1.Ó
5.
Kies de gewenste stem met de [-] en [+] Value-knoppen.
De naam van de gekozen stem verschijnt in de display.
fig.02-10
30
Spelen op de AT-60R/80R/90R
6.
Druk nogmaals op de [Others]-knop voor de part waaraan u de
gekozen stem wil toewijzen.
De gekozen stem wordt nu opgeslagen en wordt behouden, ook wanneer u het instrument uitschakelt. De stem blijft geselecteerd tot u ze verandert.
MEMO
Als u deze of gelijk welke andere procedure wil onderbreken, drukt u op [Display/Exit].
MEMO
Een overzicht van de stemmen die u kan toewijzen aan een [Others]-knop, vindt u in de ÒVoice
ListÓ.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
❍ Snelle manier om stemmen te kiezen voor de [Others]-knoppen
In plaats van de algemene [Others]-knoppen links van de display te gebruiken, kan u
ook een snellere methode volgen om stemmen te kiezen voor de [Others]-knoppen.
1.
Druk op de [Others]-knop voor de Part waarvoor u een stem wil
kiezen.
De naam van de stem verschijnt in de display.
fig.02-10 (P.29)
2.
Druk op [Alternate] om de indicator aan of uit te zetten.
De toestand van de [Alternate]-indicator: aan of uit, bepaalt aan welke van de twee beschikbare locaties een nieuw gekozen stem wordt toegewezen.
Deze stap is niet nodig voor de Pedal Bass Part.
3.
Kies de gewenste stem met de Value [-] [+]-knoppen, terwijl de
naam van de gekozen stem in de display verschijnt.
De indicator van de geselecteerde [Others]-knop knippert.
4.
Druk opnieuw op de [Others]-knop voor de part waarvan u de klank
wil instellen, om de stem te bevestigen.
De indicator van de [Others]-knop houdt op met knipperen en blijft gewoon branden.
NOTE
Wanneer u op de [Others]-knop drukt, verschijnt de naam van de stem in de display, maar het
basisscherm zal opnieuw verschijnen als u enkele seconden wacht alvorens op Value [-] [+] te
drukken. Om de klank die aan de [Others]-knop is toegewezen, te wijzigen, drukt u op de
[Others]-knop en kiest u snel de gewenste stem met de Value [-] [+] -knoppen terwijl de voice
name nog in de display staat.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
31
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Footage Tablets (enkel AT-90R)
De Upper- en Lower-klavieren beschikken over Footage Tablets waarmee u een hele
reeks orgelgeluiden kan maken door voices van verschillende toonhoogten te combineren. Hieronder wordt uitgelegd hoe u met de Footage Tablets een voice cre‘ert, zodat u
klanken kan spelen die niet voorzien zijn in de drie bovengenoemde secties.
Om de eigenschappen van de Footage Tablets duidelijk te horen, schakelt u de voices
van de drie (vier) parts ÒOrgan,Ó ÒSymphonicÓ en ÒOrchestralÓ (& Solo) uit.
De Footage Tablets zijn als volgt ingedeeld.
fig.04-09
Upper
Symph
Upper Organ Type
Human
Voice
Flute
Pipe
Upper Footage
Fast
Decay
Theater
Jazz Scat Classical Gregorian Boys Choir Female 1 Female 2
Type van Footage Voice
Lower
Symph
Lower Organ Type
Human
Voice
Flute
Pipe
Percussion
Gospel
Soprano
Others
Preset
Tenor
Voeten
Percussie
Lower Footage
Others Preset
Theater
Jazz Scat Classical Gregorian Boys Choir Female 1 Female 2
Gospel
Soprano
Tenor
❍ Het type van Footage Voice (Upper Organ Type, Lower Organ Type
Flute:
Pipe:
Theater:
Full Organ
Pipe Organ
Theater Organ
❍ Footage Voices van verschillende toonhoogte (Upper Footage, Lower
Footage)
Er zijn in totaal 9 toonhoogten. Als we 8Õ als de standaardtoonhoogte kiezen, dan zal de
toonhoogte lager zijn bij een hogere waarde en hoger bij een lagere waarde.
❍ Percussion Voice (Voices die de klank frisser maken)
Deze voices geven een heldere klank aan de Footage voices van de Upper part.
Percussion [4’]-knop
Percussion [2 2/3’]-knop
[Fast Decay]-knop
Percussie ŽŽn octaaf hoger
Percussie 1+1/5 octaaf hoger
Verkort de decay time van de percussie (korte
percussie)
❍ Others Preset
Hiermee roept u de voice die overeenkomt met het type van footage voice op naar de
[Others]-knoppen van de Upper part en de Lower part (p. 34).
32
Spelen op de AT-60R/80R/90R
1.
Druk op de knop in de Upper Organ Type-sectie (indicator licht op).
Er zijn in totaal drie types van Footage voices.
Telkens als u op de knop drukt, gaat de indicator aan (ON) of uit (OFF).
2.
Druk op de Upper Footage-knop (indicator licht op).
Combineer verschillende toonhoogten en speel op het Upper-klavier. Telkens als u op de
knop drukt, gaat de indicator aan (ON) of uit (OFF).
Voor het Lower-klavier kan u ook verschillende toonhoogten combineren, op dezelfde
manier als voor het Upper-klavier.
De Footage tablets stemmen als volgt overeen met de toonhoogten.
fig.04-10
51 3´
4´
22 3´
2´
13 5´
11 3´
1´
1 octaaf grondlager noot 5e
8e
12e
15e
17e
19e
22e
16´
8´
8'=
3.
Druk op de Percussion [4’]-knop of de [2 2/3’]-knop (indicator licht op).
Speel op het Upper-klavier en u zal merken dat het geluid een aanslag heeft gekregen.
Er zijn twee percussiegeluiden beschikbaar, [4Õ] (2e boventoon) en [2 2/3Õ] (3e boventoon).
4.
Druk op de Percussion [Fast Decay]-knop (indicator licht op).
Het percussiegeluid sterft sneller weg.
NOTE
De Percussion [4Õ]- en [2 2/3Õ]-knoppen kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.
NOTE
Het Percussion-effect is enkel beschikbaar als er een voice geselecteerd is in de Upper Organ
Type-sectie.
33
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Gebruik van de [Others Preset]-knop
Wanneer u een voice gecre‘erd met de Footage Tablets wil mixen (ÔlayerenÕ) met een
Upper of Lower voice, dan kan u, als u de [Others Preset]-knop gebruikt, de Upper en
Lower [Others]-knoppen instellen op de meest geschikte voices voor de combinatie met
de Footage Tablet voice.
NOTE
Eens dat u op de [Others Preset]-knop hebt gedrukt om geschikte klanken voor de footage voice
op te roepen naar de [Others]-knoppen, dan is het geluid dat voordien voor de [Others]-knoppen
geselecteerd was, niet meer beschikbaar. Als u de originele instellingen terug wil oproepen, dan
moet u die instellingen opslaan onder de Registration [1] Ð [12]-knoppen (p. 71).
fig.04-11
Others
Preset
NOTE
1.
2.
Wanneer er een van de drie Upper Organ Type of Lower Organ Type voices geselecteerd is,
druk dan op de [Others Preset]-knoppen, rechts van de Footage Tablets.
Kie het type van footage voice met de Upper Organ Type-knop of de
Lower Organ Type-knop.
Druk op de [Others Preset]-knop.
De voices die het meest geschikt zijn voor de voice van de Upper Organ Type-knop
worden automatisch gekozen voor de [Others]-knoppen van de upper part (twee voices
per knop), en de voices die het meest geschikt zijn voor de voice van de Lower Organ
Type-knop wordt automatisch gekozen voor de drie [Others]-knoppen van de lower
part (twee voices voor elke knop).
3.
Druk op de [Others]-knoppen van de upper part of de lower part.
De klanken die automatisch werden geselecteerd door de [Others Preset]-knop worden
gekozen.
4.
Met de [Alternate]-knop wisselt u af tussen de twee voices van elke
knop.
Om voice te mixen (ÔlayerenÕ), drukt u op de overeenkomstige [Others]-knop zodat de
indicator oplicht.
34
Spelen op de AT-60R/80R/90R
De volumebalans regelen (Part Balance-knoppen)
De AT-60R/80R/90R laat toe om de volumebalans voor elke part individueel te regelen.
fig.02-13
AT-60R
Max
Min
Max
Max
Min
Min
Accomp
Reverb
Rhythm
/ SMF
Max
Max
Max
Min
Min
Min
Lower
Pedal Organ / Symph Orch
Max
Max
Min
Organ
Max
Min
Upper
Symphonic
Min
Orch
Solo
Part Balance
AT-80R
&
AT-90R
Max
Min
Reverb
Max
Max
Min
Min
Accomp
SMF
Rhythm
Max
Max
Min
Min
Pedal
Organ
Max
Orch
Max
Min
Organ
Max
Min
Lower
Symphonic
Max
Min
Orch
Max
Min
Organ
Max
Min
Upper
Symphonic
Min
Orch
Solo
Part Balance
Met de volgende knoppen regelt u het volume van meerdere parts.
Accomp/SMF-knop
Automatische Begeleiding (behalve bas) en weergave van performance songs van andere instrumenten dan die van de Atelier-serie (bv: SMFÕs Ð Standard Midi Files)
Rhythm-knop
¥ Wanneer Manual Perc aan staat: volume van Manual Percussion.
¥ Wanneer Manual Perc uit staat: volume van de Rhythm performance en Manual
Drums.
Pedal Organ-knop:
Het volume van de Pedal Organ- en Bass part van de Automatische Begeleiding.
Lower Organ/Symph-knop: (enkel AT-60R)
Het volume van het Lower Organ en de Lower Symph.
1.
De volumeniveaus van elke part regelt u met de overeenkomstige
[ ▲ ] en [ ▼ ]-knoppen.
Wanneer u op de up-knop ( ▲ ) drukt, neemt het volume toe; wanneer u op de downknop ( ▼ ) drukt, neemt het volume af.
U kan het volume instellen op een waarde van 0 tot 12.
U kan het volume controleren in de part balance display, links op het voorpaneel.
35
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Wanneer u op Part Balance [ ▲ ][ ▼ ] drukt, verschijnt het volume van elke part in de
display.
fig.02-14
NOTE
Wanneer de volumewaarde in de display 0 is, zal de betreffende part geen geluid produceren.
De toonhoogte transponeren per octaaf (Oct Shift-knop)
Octave Shift is een functie waarmee u de toonhoogte van wat u speelt, met ŽŽn of twee
octaven kan verschuiven.
U kan een Octave shift toepassen op de volgende 9 Parts:
Alle Upper en Lower Parts (Organ/Symphonic/Orchestral)
Beide Bass Parts (Organ/Orchestral)
De Solo Part
fig.02-15
Others
1, 4
1.
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
2
3
Druk op de [Oct Shift]-knop.
De indicator van de [Oct Shift]-knop begint te knipperen.
2.
Kies met de [ ] en [ ] Part-knoppen een performance Part
waarop u een Octave Shift wil toepassen.
fig.02-16
3.
Met de [-] en [+] Value-knoppen bepaalt u hoe ver u de toonhoogte
verschuift.
Deze waarde kan u instellen binnen het bereik van +/- 2 octaven.
4.
Druk op de [Oct Shift]-knop.
Het basisscherm verschijnt opnieuw
Wanneer u alle parts instelt op waarde 0, gaat de indicator van de [Oct Shift]-knop uit.
36
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Wanneer er een part op een andere waarde dan 0 staat, licht de indicator van de
[Oct Shift]-knop op.
NOTE
NOTE
Wanneer u het toestel aanzet, wordt de Octave Shift-instelling voor elke part van de Pedal Bass
op -1 (1 octaaf omlaag) gezet. Als u de Pedal Bass [Octave Up]-knop aanzet, wordt de Octave
Shift automatisch op Ò0Ó gezet, ongeacht de vorige instelling. Wanneer u de [Octave Up]-knop
uitzet, keert de Octave Shift steeds terug naar Ò-1Ó, ongeacht de vorige instelling.
Wanneer u op bepaalde stemmen Octave Shift toepast, kan het gebeuren dat hun toonhoogte het
aanbevolen nootbereik overschrijdt, en dat ze niet klinken zoals verwacht. Let dus op wanneer u
Octave Shift gebruikt.
Spelen met een Human Voice
De AT-60R/80R/90R bevat verschillende soorten human voices. Dit zijn klanken die
sterk gelijken op het menselijk stemgeluid in bepaalde zangstijlen.
■ Een Human Voice kiezen
Methode 1. Een Human Voice kiezen met de Footage Tablets (enkel AT-90R)
1.
Druk op de Upper Symph [Human Voice]-knop of op de Lower
Symph [Human Voice]-knop.
De human voice wordt geproduceerd door het Upper- en het Lower-klavier.
In dit geval wordt de human voice toegewezen aan de [Others]-knop van de Upper Symphonic part en de Lower Symphonic part.
2.
Kies nu een human voice met de Footage Tablets [16’] - [1’].
Speel op het klavier waaraan het human voice-type was toegewezen, en u zal de geselecteerde human voice horen.
[16’]
Jazz Scat
Afhankelijk van de kracht waarmee u de noot aanslaat,
hoort u een van deze vijf geluiden: du, dou, da, ba, or dao.
[8’]
Classical
Een traditioneel gemengd stereo-koor. Het karakter van de
klank is anders wanneer u de noot hard aanslaat dan wanneer u ze zacht aanslaat.
[5 1/3’]
Gregorian
Een koor ideaal voor Gregoriaanse gezangen.
[4’]
Boys Choir
Een stereo-jongenskoor.
[2 2/3’]
Female 1
Een vrouwenstem: ÒAh.Ó
[2’]
Female 2
Een vrouwenstem: ÒMm.Ó
[1 3/5’]
Gospel
Een stereo-koor ideaal voor gospel-muziek.
[1 1/3’]
Soprano
Een vrouwelijke sopraan.
[1]
Tenor
Een mannelijke tenor.
37
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Methode 2. Een Human Voice kiezen met de [Others]-knop.
1.
Druk op de [Others]-knop links van de display.
De indicators van alle [Others]-knoppen en [Alternate]-knoppen knipperen.
2.
Druk op de [Others]-knop van de part waaraan u een van de human
voice-types wil toewijzen.
De indicator van de gekozen [Others]-knop knippert, en de indicators van de overige
[Others]- en [Alternate]-knoppen gaan uit.
3.
Druk op [Alternate] om de knopindicator aan of uit te zetten.
Hiermee bepaalt u of u de voice toewijst aan de ON- of de OFF-status van de [Alternate]knop.
4.
Met de [ ] en [ ] Part-knoppen kiest u de klankgroep voor de
voice-nummer, voorafgegaan door “J”.
Human voice-nummers worden voorafgegaan door ÒJ.Ó
5.
Kies met de Value [-] [+]-knoppen de gewenste human voice.
In de display verschijnt de naam van de gekozen voice.
fig.02-17
MEMO
NOTE
6.
38
Een overzicht van de verschillende human voices vindt u in de ÒVoice ListÓ.
Omdat bij ÒJazz ScatÓ het geluid varieert tover vijf levels afhankelijk van de toetsaanslag, zal
het geluid niet veranderen indien in het Utility-menu ÒInitial TouchÓ (p. 115) op ÓOFFÓ staat.
Druk nogmaals op de [Others]-knop van de part waaraan u een
human voice wil toewijzen.
MEMO
Om deze selectieprocedure halverwege af te breken, drukt u op [Display/Exit].
MEMO
Wanneer u een klank kiest voor de [Others]-knop, kan u een simpelere procedure volgen. Voor
details, zie Ò❍ Snelle manier om stemmen te kiezen voor de [Others]-knoppenÓ (p. 31).
Spelen op de AT-60R/80R/90R
Drums en geluidseffecten spelen op het klavier
■ Drums spelen op het volledige Lower-klavier (Manual Drums)
Op het Lower-klavier kan u verscheidene drumklanken spelen (drum set). In dit geval
worden de Lower-stemmen niet meer weergegeven.
fig.02-18
Lower
Manual
Drums
1.
Manual
Perc
Druk op de [Manual Drums]-knop (de indicator licht op).
Speel op het Lower-klavier en luister naar de verschillende drumklanken.
Telkens als u op de [Manual Drums]-knop drukt, gaat de indicator aan of uit.
Wanneer u het toestel aanzet, wordt de STANDARD drum set ingesteld.
MEMO
NOTE
In de ÒDrum Set ListÓ ziet u welke drumklanken of geluidsezffecten door welke noten gespeeld
worden.
Het is niet mogelijk om tegelijkertijd [Manual Drums] en [Manual Perc] (p. 41) te selecteren.
39
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ Het type van Drum Set kiezen
U kan kiezen uit 12 types van drum set en 1 type van geluidseffect. Wanneer u van
drum set verandert, dan verandert het geluid voor elke noot op het klavier.
Wanneer u het toestel aanzet, wordt de STANDARD drum set gekozen.
Probeer eens een andere Drum Set of de Sound Effect set te kiezen.
MEMO
In de ÒDrum Set ListÓ ziet u welke drumklanken of geluidseffecten door welke noten gespeeld
worden.
fig.02-19
Lower
Manual
Drums
1, 3
Manual
Perc
Others
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
2
1.
2.
Druk op de [Manual Drums]-knop (de indicator licht op).
Wanneer de naam van de Drum Set op het scherm staat, kies dan
een Drum Set of Sound Effect Set met de [-] of [+] Value-knop.
De [Manual Drums]-knopindicator begint te knipperen.
fig.02-20
U kan kiezen uit 12 verschillende Drum Sets en ŽŽn set met Sound Effects, nl:
STANDARD, STANDARD2, ROOM, ROOM2, POWER, ELECTRONIC, TR-808,
DANCE, JAZZ, BRUSH, BRUSH2, ORCHESTRA, SOUND EFFECTS
3.
Druk opnieuw op de [Manual Drums]-knop.
De indicator van de [Manual Drums]-knop blijft branden, en de gekozen Drum Set
wordt ingesteld.
40
MEMO
Om deze of een andere procedure halverwege af te breken, drukt u op [Display/Exit].
MEMO
U kan het Drum Set Type ook vanuit het Utility-menu kiezen. Zie ÒManual Drums SetÓ
(p. 117).
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ Drums spelen samen met de Lower Voices (Manual Perc-knop)
U kan verscheidene drumklanken en Sound Effects spelen met de 15 laagste noten van
het Lower-klavier. (Bij de AT-60R: de toetsen E2ÐF#3). Dit is handig wanneer u de Lower
voice samen met drumklanken of geluidseffecten wil spelen.
fig.02-21
Lower
Manual
Drums
Manual
Perc
fig.02-22
de toetsen voor drumklanken
of geluidseffecten
Lower-klavier AT-60R
de toetsen voor drumklanken
of geluidseffecten
Lower-klavier AT-80R & AT-90R
1.
Druk op de [Manual Perc]-knop (de indicator licht op).
Telkens als u op de knop drukt, gaat de indicator aan of uit.
Wanneer u op de 15 laagste toetsen (bij de AT-60R: de toetsen E2ÐF#3) van het Lowerklavier speelt, hoort u de verschillende drumklanken.
NOTE
Het is niet mogelijk om [Manual Perc] en [Manual Drums] (p. 33) tegelijkertijd te selecteren.
41
Spelen op de AT-60R/80R/90R
■ Het Manual Percussion Type veranderen
U kan het type van Manual Percussion Set kiezen. Wanneer u van Manual Percussion
Set verandert, verandert het geluid van de 15 laagste noten (bij de AT-60R: E2ÐF#3) van
het Lower-klavier.
Wanneer het toestel wordt opgestart, wordt de PERC.SET1 drum set gekozen.
MEMO
1.
2.
In de ÒManual Percussion SetÓ kan u zienwelke percussieklanken door welke noten gespeeld
worden.
Druk op de [Manual Perc]-knop (de indicator licht op).
Wanneer de naam van de Manual Percussion Set in de display verschijnt, kies dan een Manual Percussion Set of de Sound Effects
Set met de [-] of [+] Value-knoppen.
De indicator van de [Manual Perc]-knop begint te knipperen.
fig.02-23
U kan kiezen uit 4 (voor de AT-60R: 3) verschillende Manual Percussion Sets;
PERC.SET1, PERC.SET2, VOICE PHRASE, JAPANESE SET (enkel AT-80R/90R)
3.
Druk opnieuw op de [Manual Perc]-knop.
De indicator van de [Manual Perc]-knop blijft constant branden, en de geselecteerde
Manual Percussion Set wordt gekozen.
42
MEMO
Om deze of een andere procedure halverwege af te breken, drukt u op [Display/Exit].
MEMO
U kan de Manual Percussion Set ook vanuit het Utility-menu kiezen. Zie ÒManual Percussion
SetÓ.
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Met de AT-60R/80R/90R kan u samenspelen met een ritmische begeleiding.
Een ritme kiezen
De AT-90R bevat 148 ritmes en Automatische Begeleidingen (Music Styles). De AT-80R
bevat er 136 en de AT-60R, 96. Bij alledrie zijn ze ingedeeld in 16 groepen.
fig.03-01
Rhythm
Select
Big
Band
Swing
Country
Oldies
Ballad
Trad
Acoustic
World
Latin
1
Latin
2
Showtime
Pop
1
Pop
2
Gospel
Waltz /
March
Disk
Rhythm
1, 3
1.
2
Druk op een Rhythm-knop om een Rhythm-groep te kiezen.
De indicator licht op en het eerste ritme in de groep wordt gekozen.
De naam van dat ritme verschijnt in de display.
fig.03-02
2.
Om een ander ritme te kiezen binnen dezelfde groep, gebruikt u de
[-] en [+] Rhythm Select-knoppen.
De indicator van de Rhythm-knop knippert.
3.
Druk nogmaals op de Rhythm-knop (de indicator blijft branden).
De de indicator van de Rhythm-knop gaat over van knipperen naar branden.
Het ritme staat nu ingesteld.
❍ De ritmes van de [Disk]-knop gebruiken
De [Disk]-knop van de AT-90R bevat16 preset-ritmes. Bij de AT-80R zijn dit er 12 en bij
de AT-60R slechts 6. Deze ritmes kan u herschrijven door disk Rhythms in de AT-60R/
80R/90R in te laden.
Ritmes die reeds in het geheugen van de [Disk]-knop zitten, kiest u op dezelfde manier
als ritmes van een andere Rhythm group.
MEMO
Als u een disk Rhythm onder de [Disk]-knop wil opslaan, zie ÒDisk Rhythms inladen in het
interne geheugenÓ (p. 53).
43
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Ritmes spelen—Het ritme starten en stoppen
Er zijn twee manieren om het ritme te starten:
1. Manueel: druk op een knop,
2. Automatisch: speel een noot op het Lower-klavier of Pedalboard (Syncro Start).
U kan het ritme laten beginnen na een Intro, of laten eindigen na een Ending.
fig.03-03
Sync
Start
Advanced Variation
To
To
Variation Original
Arrangement
Fill In
Break
Intro/
Ending
Start/
Stop
■ Starten met een druk op de knop
❍ Starten met een Intro
1.
Druk op de [Intro/Ending]-knop.
De Intro wordt gespeeld en het ritme begint.
Terwijl de Intro speelt, brandt de indicator van de [Intro/Ending]-knop, tot de Intro
afgelopen is, waarna de knopindicator uitgaat.
❍ De Intro kort en simpel maken
1.
Druk op [To Variation] of op [To Original].
2.
Druk op [Start/Stop].
Er wordt een korte Intro gespeeld en het ritme begint.
❍ Starten zonder Intro
1.
Druk op [Start/Stop].
Het ritme start zonder dat er een Intro wordt gespeeld.
■ Het ritme automatisch laten starten wanneer u op het Lowerklavier of op het Pedalboard speelt – Sync Start
NOTE
Als de Arranger-functie (p. 47) aan staat (de Arranger [On/Off]-knopindicator brandt), kan u
het ritme niet starten door op het Pedalboard te spelen.
❍ Starten met een toegevoegde Intro
1.
44
Druk op [Sync Start] zodat de indicator oplicht.
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
2.
Druk op [Intro/Ending].
De indicator van de [Intro/Ending]-knop knippert.
3.
Speel op het Lower-klavier of op het Pedalboard.
De Intro wordt gespeeld en het ritme begint.
Terwijl de Intro speelt, brandt de indicator van de [Intro/Ending]-knop, tot de Intro
afgelopen is, waarna de indicator uitgaat.
❍ De Intro kort en simpel maken
1.
Druk op [Sync Start] zodat de indicator oplicht.
2.
Druk op [To Variation] of op [To Original].
De indicator van de [Start/Stop]-knop knippert.
Door op [To Variation] of [To Original] te drukken, verandert u ook het ritmepatroon.
3.
Speel op het Lower-klavier of op het Pedalboard.
Er wordt een korte intro gespeeld en het ritme begint.
❍ Starten zonder Intro
1.
Druk op [Sync Start] (de indicator licht op).
2.
Speel op het Lower-klavier of op het Pedalboard.
Het ritme start zonder dat er een intro wordt gespeeld.
■ Het ritme stoppen
❍ Stoppen met een Ending
1.
Druk op [Intro/Ending].
Er wordt een Ending gespeeld en het ritme stopt.
Terwijl de Ending speelt, knippert de indicator van de [Intro/Ending]-knop, tot de
Ending afgelopen is, waarna de indicator uitgaat.
❍ De Ending kort en simpel maken
1.
Druk op [To Variation] of [To Original], en daarna op [Start/Stop].
Er wordt een korte Ending gespeeld en het ritme stopt.
❍ Stoppen zonder Ending
1.
Druk op [Start/Stop].
Het ritme stopt zonder dat er een Ending wordt gespeeld.
45
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Variatie aanbrengen in het ritme
U kan variatie aanbrengen in het ritme door het arrangement te veranderen of door van
ritmepatroon te wisselen, of door een break in te voegen (waarbij het ritme gedurende
ŽŽn maat stopt).
fig.03-04(P.25)
Sync
Start
Advanced Variation
To
To
Variation Original
Arrangement
Fill In
Break
Intro/
Ending
Start/
Stop
Knop
Functie
Arrangement [Advanced]-knop
Basic Arrangement (indicator uit) / Full Arrangement (indicator aan)
Arrangement [Variation]-knop
Original Rhythm (indicatoruit) / Variation
Rhythm (indicator aan)
Fill In [To Variation]-knop
Na de Fill-in wordt het Variation-ritmepatroon
gespeeld.
Fill In [To Original]-knop
Na de Fill-in wordt het Original-ritmepatroon
gespeeld.
[Break]-knop
Stopt het ritme gedurende ŽŽn maat (pauze)
Wat is een Fill In?
Een fill-in is een korte frase die ingevoegd wordt bij een pauze in de melodie of op een
punt waar het karakter van de song verandert (bv. tussen strofes en refreinen).
MEMO
NOTE
46
De functies van de [Start/Stop]-knop, de [To Variation]-knop, de [To Original]-knop, de
[Advanced]-knop en de [Break]-knop kunnen toegewezen worden aan de voetschakelaars aan
weerszijden van de Expressiepedaal (p. 116).
Bij sommige ritmes verandert het arrangement niet, zelfs niet als u op de Arrangement
[Advanced]-knop drukt.
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Ritme en Automatische Begeleiding spelen
De Arranger-functie van de AT-60R/80R/90R kan aan elk ritme een automatische
begeleiding toevoegen. Op basis van het gekozen ritme voegt de Arranger-functie automatisch een begeleiding toe die past bij het akkoord dat u op het Lower-klavier speelt.
fig.03-05)
Lower
Voice
Hold
1.
Arranger
Leading
Bass
Chord
Intelli
On/Off
Druk op de Arranger [On/Off]-knop (de indicator licht op).
Ritme en Automatische Begeleiding
Ritme (enkel drums)
Indicator brandt (On)
Indicator is uit (Off)
2.
Start het Ritme (p. 44).
Het ritme en de Automatische Begeleiding spelen samen.
NOTE
Als de Arranger[On/Off]-knop aan staat en er is geen Pedal Bass voice geselecteerd, dan zal de
Automatische Begeleiding het basgeluid spelen.
NOTE
Terwijl de Intro of Ending speelt, zijn de stemmen van het Lower-klavier niet hoorbaar.
Het tempo wijzigen (Tempo-knop)
U kan het tempo van het ritme of van de Automatische Begeleiding wijzigen.
fig.03-06(P.40)
Rhythm /Song Name
Measure
Standard
Tempo
Tempo
1.
Beat
Met de [ ] en [ ] Tempo-knoppen wijzigt u het tempo van het
ritme of de automatische begeleiding.
Tempo [
Tempo [
MEMO
Chord
]-knop
]-knop
Het tempo vertraagt
Het tempo versnelt
Als u tegelijkertijd op de [
] en [
] Tempo-knoppen drukt, dan keert u terug naar het
standaardtempo (preset) van het gekozen ritme.
De waarde van het momenteel ingestelde tempo (20~250 beats/min.) kan u aflezen in de
display.U kan het tempo ook controleren door naar de Beat indicator te kijken. De indicator knippert rood op de eerste tel van de maat, en groen op de andere tellen.
47
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Akkoorden spelen met Easy Fingering
ÒChord IntelligenceÓ is een functie die vanzelf de correcte begeleidingsakkoorden speelt
op het moment dat u een toets van een akkoord indrukt op het Lower-klavier, tijdens de
automatische begeleiding.
Om bv. een C-akkoord te spelen op het Lower-klavier, moet u meestal de drie toetsen C,
E en G indrukken; maar met Chord Intelligence hoeft u slechts de C-toets in te drukken
om een begeleiding in C te spelen.
fig.03-08
Lower
Voice
Hold
1.
Arranger
Leading
Bass
Chord
Intelli
On/Off
Druk op [Chord Intelli] (de indicator licht op).
U kan nu de Chord Intelligence-functie gebruiken.
Als u chord intelligence wil uitschakelen, druk dan opnieuw op de [Chord Intelli]-knop
(de indicator gaat uit).
MEMO
48
Meer informatie over de vingerzetting van de akkoorden vindt u in de ÒChord ListÓ.
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Leading Bass-functie (Leading Bass-knop)
Wanneer u automatische begeleiding gebruikt en de [To Lower]-knop van de Pedal Bass
Part staat op ON, dan speelt de Bas normaal gezien de grondnoot (tonica) van het
akkoord dat u op het Lower-klavier speelt.
Als de Leading Bass-functie aan staat, dan wordt de laagste noot van het akkoord dat u
speelt op het Lower-klavier, gebruikt als basnoot (de onderste noot van het akkoord).
Dit laat dus toe dat de basnoot een andere noot is dan de grondnoot (tonica) van het
gespeelde akkoord en de basnoot zal veranderen wanneer u omgekeerde akkoorden
speelt. Zo kan u een dalende baslijn spelen op een akkoordenschema zoals in de song
ÒA Whiter Shade Of PaleÓ:
C (C basnoot) / E min (B basnoot) / A min (A basnoot) / C (G basnoot) /
F (F basnoot) / A min (E basnoot) / D min (D basnoot) / F (C basnoot) enz.
fig.03-09
Lower
Voice
Hold
1.
Arranger
Leading
Bass
Chord
Intelli
On/Off
Druk op de [Leading Bass]-knop (de indicator licht op).
De laagste noot van het akkoord dat u op het Lower-klavier speelt wordt gebruikt als
basnoot. Als u de Leading Bass-functie wil uitschakelen, druk dan opnieuw op de
[Leading Bass]-knop zodat de indicator uitgaat.
MEMO
U kan de functie van de [Leading Bass]-knop toewijzen aan een van de voetschakelaars aan
weerszijden van de Expressiepedaal (p. 116).
Lower Voice Hold-functie — Noten van het
Lower-klavier aanhouden
Wanneer de [Lower Hold]-knop op ON staat (indicator van de Lower Voice [Hold]knop licht op), blijft de noot (noten) die u op het Lower-klavier speelt, klinken tot u de
volgende noot (noten) speelt Ð zelfs als u de toetsen loslaat.
fig.03-11
Lower
Voice
Hold
1.
Arranger
Leading
Bass
Chord
Intelli
On/Off
Druk op de [Lower Hold]-knop (controleer of de indicator oplicht).
De noten gespeeld op het lower-klavier, blijven klinken.
Als de [Lower Hold]-knop brandt, zal de noot aanhouden wanneer u een toets aanslaat.
Als u op [Lower Hold] drukt zodat de indicator uitgaat, stoppen de aangehouden noten.
49
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Een simpele manier om de Automatische
Begeleiding in te stellen — One Touch Program
Naast het ritme kan u ook een automatische begeleiding laten spelen.
De AT-60R/80R/90R is voorzien van een handige [One Touch Program]-knop. Wanneer
u op deze knop drukt, wordt de Arranger-functie geactiveerd en de klanken die het best
passen bij het geselecteerde ritme/automatische begeleiding, worden gekozen.
Door op [One Touch Program] te drukken, kan u de volgende instellingen maken.
❍ Wanneer het ritme gestopt is
¥ [Sync Start]-knop brandt, [Intro/Ending]-knop knippert (Wachtend op Sync Start)
¥ Arranger [On/Off]-knop brandt (automatische begeleiding speelt)
¥ Paneelinstellingen die geschikt zijn voor het ritme
1.
Kies een ritme (p. 43).
2.
Druk op [One Touch Program].
Er worden automatisch paneelinstellingen gekozen die passen bij het gekozen ritme en
de automatische begeleiding.
3.
Speel een akkoord op het Lower-klavier.
Op het moment dat u op het klavier speelt, begint de Intro. Ook het ritme en de automatische begeleiding beginnen te spelen.
50
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
■ Paneelinstellingen oproepen die bij het ritme passen
Voor elk ritme (Music Style) van de AT-60R/80R/90R zijn er 4 types van beschikbare
paneelinstellingen, die geschikt zijn voor gebruik met dat ritme (Music Style). Deze kunnen opgeslagen worden onder de Registration-knoppen [1] Ð [4].
NOTE
Als u deze procedure uitvoert, dan verliest u de registraties die tevoren in de Registrationknoppen [1] Ð [4] opgeslagen zaten. Als u ze wil behouden, volg dan de procedure op p. 76 om ze
op een floppy disk te bewaren.
fig.03-12
One Touch
Program
Write
Set
2
1.
2.
1
2
3
4
3
Kies een ritme (p. 43).
Houd de Registration [Write]-knop ingedrukt en druk op de
[One Touch Program]-knop.
De paneelinstellingen die bij het ritme passen, worden nu opgeslagen onder de
Registration-knoppen [1] Ð [4].
3.
NOTE
Om de opgeslagen paneelinstellingen te kiezen en te gebruiken,
drukt u op een van de Registration-knoppen [1] – [4].
Wanneer er paneelinstellingen worden opgeroepen die geschikt zijn voor het ritme, dan veranderen de "Registration Arranger Update"-instellingen in het Utility-menu automatisch in
"INSTANT."
51
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
Een ritme (Music Style) van een disk gebruiken
De AT-60R bevat 96 interne ritmes (Music Styles). De AT-80R bevat er 136 en de AT-90R
bevat er 95. Bijkomende ritmes (Music Styles) vindt u op de bijgeleverde Music Style
disk. Een ritme (Music Style) van een Music Style disk kiest u als volgt.
■ Een floppy disk inbrengen en uitwerpen
NOTE
1.
Als u de disk drive voor de eerste maal gebruikt, lees dan de belangrijke opmerkingen op page 5.
Houd de floppy disk met het etiket naar boven en duw ze in de disk
drive tot ze op haar plaats klikt.
De disk drive bevindt zich rechts op het toestel, boven het klavier.
fig.03-13
Indicator
Eject button
Floppy Disk
NOTE
2.
Probeer nooit een floppy disk uit de drive te verwijderen terwijl de drive actief is (de indicator
brandt); dit kan zowel de disk als de drive beschadigen.
Druk op de Eject-knop.
De floppy disk komt een stukje uit de gleuf. Neem voorzichtig het uiteinde van de
floppy disk vast en haal ze eruit.
■ De Disk Rhythms spelen
1.
Druk op de Rhythm [Disk]-knop (controleer of de indicator oplicht)
2.
Plaats de Music Style disk in de disk drive.
3.
NOTE
4.
Kies met de [-] [+] Composer Select-knoppen een ritme van de
Music Style disk.
De indicator van de [Start/Stop]-knop knippert terwijl het ritme wordt ingeladen.
Nadat het laden voltooid is, kan u het gekozen ritme spelen.
Druk op [Start/Stop] of op [Intro/Ending].
Het gekozen ritme wordt gespeeld.
52
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
■ Disk Rhythms inladen in het interne geheugen
De [Disk]-knop bevat reeds 6 (AT-60R), 12 (AT-80R) of 16 (AT-90R) ritmes, maar deze
kan u vervangen door ritmes van een Music Style disk. Ritmes die u van een disk inlaadt
in het interne geheugen, gaan niet verloren wanneer u het toestel uitschakelt. Het is handig als u de Disk Rhythms die u vaak gebruikt, in het interne geheugen inlaadt.
fig.03-14
Rhythm
Select
Composer
All Song Play
Big
Band
Latin
1
Swing
Latin
2
Country
Showtime
Oldies
Pop
1
Ballad
Pop
2
Trad
Gospel
Acoustic
Waltz /
March
World
Load
Select
Rename
Demo
Save
Registration
Clear
R
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Disk
Rhythm
Reset
1, 4, 6, 7
5
Play
Stop
3
1.
Druk op de Rhythm [Disk]-knop (de indicator licht op).
2.
Plaats de Music Style disk in de disk drive.
3.
Function
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen een Disk Rhythm
(de indicator begint te knipperen).
fig.03-15
MEMO
4.
Druk op [Start/Stop]. U hoort het ritme.
Druk, nadat u een Disk Rhythm gekozen hebt, nogmaals op de
Rhythm [Disk]-knop.
Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.03-16
5.
Met de [-] en [+] Rhythm Select-knoppen bepaalt u waar u het
gekozen ritme wil opslaan.
53
Gebruik van de Rhythm-functies (Music Style)
6.
Druk op de Rhythm [Disk]-knop om de bestemming van het ritme te
bevestigen.
Het volgende scherm verschijnt.
fig.03-17
Om deze procedure te annuleren, drukt u op [Display/Exit].
7.
Druk opnieuw op de Rhythm [Disk]-knop om het inladen van het
ritme in het interne geheugen te starten.
Terwijl het ritme wordt ingeladen in het interne geheugen, verschijnt het volgende
scherm.
fig.03-18
Wanneer het ritme in het geheugen zit, verschijnt het basisscherm opnieuw.
NOTE
Verwijder nooit de disk of zet het toestel nooit uit terwijl de Rhythm data van de disk in
de AT-60R/80R/90R worden ingeladen. Als u dit toch doet, zullen de Rhythm data niet
in de AT-60R/80R/90R worden ingeladen, en kunnen er defecten optreden. Nadat u het
ritme dat onder de [Disk]-knop zat opgeslagen, hebt teruggezet op de fabrieksinstellingen (zie volgend hoofdstuk), herlaadt u het ritme van de disk.
■ Het ritme van de [Disk]-knop terugzetten op de fabrieksinstellingen
Het ritme dat werd ingeladen van de Music Style disk naar de [Disk]-knop, verdwijnt
niet wanneer u het toestel uitzet of wanneer u een Factory Reset uitvoert. Als u het ritme
van de [Disk]-knop wil terugzetten op de fabrieksinstellingen, volg dan de onderstaande procedure.
1.
2.
Druk op de [Power]-knop om het toestel uit te schakelen.
Houd de Rhythm [Disk]-knop ingedrukt en druk op de [Power]schakelaar.
Het ritme dat onder de Rhythm [Disk]-knop zat opgslagen, keert terug naar de
fabrieksinstellingen.
54
MEMO
Om de andere instellingen dan die van de [Disk]-knop te ÔresettenÕ, gebruikt u de Factory Resethandeling (p. 21).
MEMO
Houd de Rhythm [World]-knop ingedrukt en druk op de [Power]-knop. Het ritme dat onder de
Rhythm [World]-knop zat opgeslagen, keert terug naar de fabrieksinstelling.
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
Met de AT-60R/80R/90R kan u verscheidene effecten toevoegen aan elke stem (voice),
en kan u verschillende speeltechnieken gebruiken om uw performance expressiever te
maken.
Harmonie toevoegen aan een melodie — Harmony Intelligence
Harmony Intelligence is een functie die harmonie toevoegt aan een enkele noot die
gespeeld wordt op het Upper-klavier, waarbij de harmonie afhangt van het akkoord dat
op het Lower-klavier wordt gespeeld. Daarbij worden ook automatisch de geschikte
stemmen gekozen voor het harmony-type.
1.
Druk op [Harmony Intelligence] (de indicator licht op).
Telkens als u op [Harmony Intelligence] drukt, wisselt de indicator tussen ON (aan) en
OFF (uit).
fig.04-01
Upper Organ
Rotary Sound
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Harmony Intelligence
Jazz
1
Jazz
2
Jazz
3
Rock
Theater Theater Theater
1
2
3
Alternate
De AT-90R heeft meerdere Harmony Intelligence-knoppen. Daarmee kan u rechtstreeks een
aantal Harmony Intelligence-types kiezen.
AT-90R
Harmony Intelligence
Duet
Organ
Combo
Strings
Hymn
Block
Harp
55
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
Het Harmony Intelligence-type wijzigen
De AT-60R heeft 12 verschillende types van Harmony Intelligence. De AT-80R heeft er
18 en de AT-90R heeft er 24. Wanneer u op [Harmony Intelligence] drukt, worden de
meest geschikte stemmen automatisch gekozen.
De manier waarop de noten klinken, hangt af van het Harmony-type.
1.
2.
Druk op [Harmony Intelligence] (de indicator licht op).
Wanneer het Harmony Intelligence-type in de display verschijnt,
kiest u de Harmony Intelligence met de Value [-] [+]-knoppen.
De indicator van de [Harmony Intelligence]-knop knippert.
3.
Druk nogmaals op [Harmony Intelligence].
De indicator van de [Harmony Intelligence]-knop licht op, en de Harmony Intelligence
wordt bevestigd.
MEMO
U mag de gekozen Solo voice en/of de Upper voice veranderen volgens uw eigen keuze.
Hoe geven de verschillende Harmony Intelligence-types de gespeelde noten weer?
56
Type
Hoe worden de gespeelde noten weergegeven?
DUET
Type B
Solo
ORGAN
Type C
Upper
COMBO
Type B
Solo
STRINGS
Type A
Solo & Upper
HYMN
Type A
Solo & Upper
BLOCK
Type A
Solo & Upper
HARP
Type D
wordt niet weergegeven
JAZZ SCAT
Type B
Solo
BIG BAND
Type B
Solo
COUNTRY
Type A
Solo & Upper
BROADWAY
Type A
Solo & Upper
TRADITIONAL
Type A
Solo & Upper
OCTAVE 1
Type A
Solo & Upper
OCTAVE 2
Type A
Solo & Upper
1 NOTE
Type A
Solo & Upper
(enkel AT-80R)
2 NOTES
Type A
Solo & Upper
(enkel AT-80R)
3 NOTES
Type A
Solo & Upper
(enkel AT-80R)
4 NOTES
Type A
Solo & Upper
(enkel AT-80R)
(enkel AT-80R)
(enkel AT-80R)
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
❍ De Harmony Intelligence [Others]-knop (enkel AT-90R)
De [Others]-knop bevat verschillende types van Harmony Intelligence.
Om Harmony Intelligence-instellingen van de [Others]-knop te kiezen, doet u het
volgende.
1.
Druk op de Harmony Intelligence [Others]-knop.
2.
Kies het Harmony Intelligence-type met de [-] [+] Value-knoppen.
3.
Druk opnieuw op de Harmony Intelligence [Others]-knop.
Type
Hoe worden de gespeelde noten weergegeven?
[Duet]
Type B
Solo
[Organ]
Type C
Upper
[Combo]
Type B
Solo
[Strings]
Type A
Solo & Upper
[Hymn]
Type A
Solo & Upper
[Block]
Type A
Solo & Upper
[Harp]
Type D
niet weergegeven
[Others]
Type
Hoe worden de gespeelde noten weergegeven?
Jazz Scat
Type B
Solo
Big Band
Type B
Solo
Country
Type A
Solo & Upper
Broadway
Type A
Solo & Upper
Brass
Type B
Solo
Flute
Type B
Solo
Dixieland
Type B
Solo
Hymn2
Type A
Solo & Upper
Gospel
Type A
Solo & Upper
Synth
Type A
Solo & Upper
Traditional
Type A
Solo & Upper
Octave 1
Type A
Solo & Upper
Octave 2
Type A
Solo & Upper
1 Note
Type A
Solo & Upper
2 Notes
Type A
Solo & Upper
3 Notes
Type A
Solo & Upper
4 Notes
Type A
Solo & Upper
57
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
❍ Weergave van de noten door de verschillende Harmony Intelligence-types
Type A
Type B (Solo)
fig.04-02
Solo voice
Harmony
(Upper voice)
Solo voice
Upper voice
Harmony
(Upper voice)
Gespeelde noten
Type C
Gespeelde noten
Type D
fig.04-04
Upper voice
Harmony
(Upper voice)
Gespeelde noten
58
Harmony
(Upper voice)
Gespeelde noten
MEMO
Het aantal noten van de harmonie hangt af van het Harmony Intelligence-type.
MEMO
U kan het Harmony Intelligence-type ook kiezen in het Utility-menu. Zie ÒHarmony Intelligence Type (Het Harmony Intelligence-type kiezen)Ó (p. 117).
MEMO
Als u het Harmony Intelligence-type ÒHarpÓ kiest, hoort u nog geen geluid als u gewoon een
toets indrukt. Speel akkoorden met uw linkerhand op het Lower-klavier, en speel met uw
rechterhand op het Upper-klavier, met een Glissando-techniek. Zo kan u heel eenvoudig de
mooie sonoriteit van een harp simuleren.
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
Rotary-effect
Rotary is een effect dat het geluid van roterende luidsprekers simuleert. U hebt de keuze
uit twee instellingen: Fast en Slow.
Het Rotary-effect kan worden toegepast op de volgende klanken.
¥ Stemmen toegewezen aan de knoppen van de bovenste rij van ÒUpper OrganÓ en
ÒLower Organ.Ó (behalve de ÒUpper OrganÓ [Rock]-knop)
¥ Stemmen in de Footage Tablets-sectieÐÓUpper Organ TypeÓ [Flute]-knop en de ÒLower
Organ TypeÓ [Flute]-knop. (enkel AT-90R)
MEMO
Op sommige klanken kan het Rotary-effect niet worden toegepast. Voor details, zie de ÒVoice
ListÓ.
fig.04-05
Lower
Symph
Lower Organ Type
Human
Voice
Flute
Pipe
enkel
AT-90R
Theater
Upper
Symph
Upper Organ Type
Human
Voice
1
Flute
2
Pipe
Theater
On/Off
Rotary Sound
Fast/
Slow
Rotary
Sound
Lower Organ
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Lower
1
Rotary Sound
Lower
2
Lower
3
Theater Theater
1
2
Alternate
1.
2.
Upper Organ
Full
1
Full
2
Full
3
Pipe
1
Pipe
2
Pipe
3
Jazz
1
Jazz
2
Jazz
3
Rock
Theater Theater Theater
2
3
1
Alternate
Kies de stem waarop u het Rotary-effect wil toepassen.
Druk op de Rotary Sound [On/Off]-knop (controleer of de indicator
brandt).
Het Rotary-effect wordt toegepast op de stem.
3.
Met de Rotary Sound [Fast/Slow]-knop wisselt u tussen Rotary Fast
(LED brandt) en Rotary Slow (LED uit).
LED brandt (Fast)
LED uit (Slow)
Het verkregen effect is dat van snel ronddraaiende
luidsprekers.
Effect van langzaam ronddraaiende luidsprekers.
MEMO
De rotatiesnelheid van de luidsprekers kan u fijn afregelen (p. 113), en u kan de helderheid van
het verkregen geluid wijzigen wanneer Rotary geactiveerd is (p. 113).
MEMO
U kan de functie van de Rotary Sound [Fast/Slow]-knop toewijzen aan de voetschakelaars aan
weerszijden van de Expressiepedaal (p. 116).
59
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
Chorus-effect
Chorus is een effect dat een geluid veel ruimer laat klinken, zodat ŽŽn instrument klinkt
alsof het er meerdere zijn. Het Chorus-effect kan gebruikt worden op de 4 gedeelten
(Parts): Upper Orchestral en Lower Orchestral. (Er is een Chorus-knop voor elk
gedeelte). Daarenboven worden de instellingen die u voor elke individuele stem kiest
(ON en OFF), onthouden.
fig.04-06
Lower Orchestral
Lower Symphonic
Strings
Synth
Strings
Choir
Alternate Chorus
1.
2.
Piano
E.Piano A.Guitar
Harpsi
Vibes
Accordion
Harp
Marimba
Harmonica
Upper Orchestral
Upper Symphonic
Brass
Strings
Slow
Strings
Synth
Pad
Choir
Alternate Chorus
Synth
Strings
Alternate Chorus
Piano
E.Piano A.Guitar
Harpsi
Vibes
Harp
Marimba
E.Guitar
Mandolin Accordion
Banjo
Harmonica
Alternate Chorus
Kies in de vier bovenstaande gedeelten de stem waaraan u het
Chorus-effect wil toevoegen.
Druk op de [Chorus]-knop die overeenstemt met het gedeelte (Part)
van de gekozen stem (controleer of de indicator oplicht).
Het Chorus-effect wordt toegepast op de stem.
60
MEMO
Op sommige stemmen kan het Chorus-effect niet worden toegepast. Voor details, zie de ÒVoice
ListÓ.
MEMO
Deze instellingen blijven in het geheugen, ook wanneer het toestel uitgeschakeld is.
Brass
Effecten toevoegen aan een stem (Voice)
Reverb-effect
Reverb is een effect dat een gevoel van ruimtelijkheid aan het geluid geeft, waardoor het
net lijkt alsof u in een grote of kleine concertzaal speelt, in een grote of een kleine kamer,
een kleine club, enz.
fig.04-07
Max
Min
Reverb
Max
Max
Min
Min
Accomp
/ SMF
Rhythm
Max
Max
Min
Min
Pedal
Organ
Max
Orch
Max
Min
Organ
Max
Min
Lower
Symphonic
Max
Min
Orch
Max
Min
Organ
Max
Min
Upper
Symphonic
Min
Orch
Solo
Part Balance
1.
Druk op de Reverb [ ▲ ] of [ ▼ ]-knoppen uiterst links in het Part
Balance-gedeelte om de globale hoeveelheid Reverb te regelen.
Wanneer u op de up-knop [ ▲ ] drukt, wordt er Reverb toegevoegd. Als u op de downknop [ ▼ ] drukt, neemt het Reverb level af.
Als er geen enkele Reverb-indicator brandt, hoort u geen Reverb-effect.
MEMO
U kan het gewenste Reverb-type kiezen, alsook het level voor elke Part. Voor details, zie ÒHet
Reverb-type kiezenÓ (p. 112) en ÒDe Reverb-diepte wijzigenÓ (p. 113).
Sustain-effect
Met Sustain laat u een stem aanhouden of wegsterven nadat de toetsen gelost zijn. Het
Sustain-effect kan tegelijkertijd op de Upper- (behalve de Solo Part), Lower- en Pedal
Bass voices worden toegepast.
fig.04-08
Sustain
Pedal
Bass
1.
MEMO
NOTE
Lower
Upper
Druk op de Sustain-knop voor het klavier waarop u Sustain wil toepassen (indicator licht op).
De lengte van de Sustain kan voor elk klavier apart gewijzigd worden (p. 113).
Het Sustain-effect kan niet op de stem van de Solo part worden toegepast.
61
Efficiënt gebruik van het Lower-klavier
Het Lower-klavier efficiënt gebruiken
Het Lower-klavier van de AT-80R en de AT-90R telt 76 noten (dat van de AT-60R telt er
61), en kan dus zonder probleem dienen om pianostukken te spelen. Bovendien kan u
het klavier indelen in twee of meer gedeelten en solo voices of de pedal bass voice
spelen, of u kan verschillende mogelijkheden combineren voor nog meer veelzijdigheid.
Enkele voorbeelden van toepassingen.
❍ De Solo Voice spelen met het Lower-klavier
➔ Met de Solo [To Lower]-knop in het Upper Solo-gedeelte wijst u de Solo voice toe aan
het Lower-klavier (p. 64).
fig.05-01
■
■
■
■
■
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
❍ De Baspartij met de hand spelen op het Lower-klavier
➔ Met de [Bass Split]-knop in het Pedal-gedeelte wijst u de Pedal Bass voice toe aan het
Lower-klavier (p. 65).
fig.05-02
■
■
■
■
■
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
❍ Drumklanken of Sound Effects spelen op het Lower-klavier
➔ Druk op [Manual Perc] (p. 41) in de linker hoek van het onderpaneel om drumklanken
of sound effects tegelijkertijd met de Lower voice te spelen.
fig.05-03
■
■
■
■
■
62
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
Efficiënt gebruik van het Lower-klavier
❍ Drumklanken spelen op het gehele Lower-klavier
➔ Druk op [Manual Drums] (p. 39) in de linker hoek van het onderpaneel.
fig.05-04
■
■
■
■
■
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
Door de combinatie van de voices van het Lower keyboard te wijzigen, en door het Solo
Split Point (p. 118) en het Bass Split Point (p. 118) te verplaatsen, kan u de volgende configuraties verkrijgen.
fig.05-06
■
■
■
■
■
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
■
■
■
■
■
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
■
■
■
■
■
Manual Drums
Manual Perc.
Bass
Lower
Solo
fig.05-07
fig.05-05
63
Efficiënt gebruik van het Lower-klavier
De Solo Voice spelen op het Lower-klavier
— Solo [To Lower]-knop
Dankzij deze functie kan u de stem van de Solo part op het Lower-klavier spelen, in het
gedeelte rechts van B4 (B4 inbegrepen; B4 noemen we het Solo Split Point).
fig.05-10
Solo
Violin
Flute
Trumpet
Sax
Oboe
Clarinet
To
Alternate Lower
1.
Kies een Solo voice.
2.
Druk op Solo [To Lower] (de indicator licht op).
Wanneer u op het Lower-klavier speelt, dan klinkt de Solo voice voor de toetsen rechts
van het Solo Split Point.
fig.05-09-2
Lower-klavier
Solo voice
Solo Split Point
MEMO
3.
U kan het Solo Split Point zelf instellen (p. 118).
Om de Solo split uit te schakelen, drukt u op de Solo [To Lower]knop (de indicator gaat uit).
De Solo voice wordt niet meer weergegeven door het Lower-klavier; de Solo voice wordt
nu door het Upper-klavier gespeeld.
MEMO
MEMO
64
U kan de Solo voice op de Lower voice ÒlayerenÓ zodat ze samen weerklinken (p. 118).
U kan de manier waarop de Solo voice klinkt, veranderen.
Normaal wordt de Solo voice weergegeven door de hoogste noot die u op het Upper-klavier
speelt, maar u kan instellen dat de laatst gespeelde noot de Solo voice weergeeft. U kan ook
instellen dat de Solo voice wordt weergegeven door alle noten van het klavier waaraan de Solo
voice is toegewezen. Voor details, zie ÒSolo Mode (Bepalen hoe de Solo Voice klinkt)Ó (p. 115).
Efficiënt gebruik van het Lower-klavier
De Bass Voice spelen op het Lower-klavier —
[Bass Split]-knop
Dankzij deze functie kan u de stem van de Bass part op het Lower-klavier spelen in het
gedeelte links van C3 (C3 inbegrepen; C3 noemen we het Bass Split Point).
fig.05-09
Pedal Organ
To
Lower
Pedal Orchestral
Organ
1
Organ
2
Octave
Up
String
Contrabass
Octave
Up
Pipe
Theater
Others
Electric
1
Electric
2
Others
Bass
Split
1.
Kies een Pedal Bass voice (p. 66).
2.
Druk op de [Bass Split]-knop (de indicator licht op).
Wanneer u op het Lower-klavier speelt, dan klinkt de Pedal Bass voice voor de toetsen
links van de C3-toets (C3 inbegrepen).
fig.05-09-2
Pedal Bass voice
Lower-klavier
Bass Split Point
3.
Om de Bass split uit te schakelen, drukt u op de [Bass Split]-knop
(de indicator gaat uit).
De Bass voice wordt niet meer weergegeven door het Lower-klavier; de Bass voice
wordt nu door het Pedalboard gespeeld.
MEMO
Het Bass Split Point kan u zelf instellen (p. 118).
NOTE
Het is niet mogelijk om de [Bass Split]- en de [To Lower]-knop (p. 66) gelijktijdig te gebruiken.
NOTE
Als de [Bass Split]-knop op ON staat (de indicator licht op), dan weerklinkt de Pedal Bass voice
niet wanneer u op het pedalboard speelt.
65
Efficiënt gebruik van het Lower-klavier
De Bass Voice spelen op het Lower-klavier —
[To Lower]-knop
Door op de [To Lower]-knop te drukken, kan u de Pedal Bass voice weergeven door de
grondnoot (zie p. 131) van een akoord te spelen op het Lower-klavier (in het gebied dat
de Lower Voice weergeeft).
NOTE
Als geen enkel deel van het Lower-klavier de Lower voice weergeeft (de [Manual Drums]-knop
staat op ON), dan weerklinkt de Pedal Bass voice niet.
fig.05-08
Pedal Organ
To
Lower
Pedal Orchestral
Organ
1
Organ
2
Octave
Up
String
Contrabass
Octave
Up
Pipe
Theater
Others
Electric
1
Electric
2
Others
Bass
Split
1.
Kies een Pedal Bass voice (p. 28).
2.
Druk op de [To Lower]-knop (de indicator licht op).
Wanneer u een akkoord speelt op het deel van het Lower-klavier dat de Lower voice
weergeeft, dan weerklinkt ook de Pedal Bass voice; zij speelt de grondnoot.
Wanneer u nu C/E/G speelt op het Lower-klavier, speelt de C (laagste noot) ook de Bass
voice. Op deze manier wordt de Bass voice gespeeld door de grondnoot van het akkoord
dat u op het Lower-klavier speelt.
Als de indicator van de [Leading Bass] brandt (ON), dan geeft de laagste noot die u op
het Lower-klavier speelt, de Pedal Bass voice weer.
66
NOTE
Het is niet mogelijk om de [To Lower]- en de [Bass Split]-functie (p. 65) gelijktijdig te
gebruiken.
NOTE
Als de [To Lower]-knop op ON staat, dan weerklinkt de Pedal Bass voice niet wanneer u op het
Pedalboard speelt.
Gebruik van de Play-functies
Transponeren (Transpose-knop)
Met deze functie transponeert u het klavier naar een andere toonaard, in stappen van
een halve toon. Bijvoorbeeld: u kan in de vertrouwde C majeur-toonschaal spelen terwijl
uw muziek weerklinkt in de toonaard van uw keuze.
fig.06-01
Others
Utility Display/Exit
Effect
Menu
Oct Shift
Part
Transpose
Value
1, 3
2
1.
Druk op de [Transpose]-knop (de indicator knippert).
2.
Stel de transpose-waarde in met de [-] en [+] Value-knoppen.
Telkens als u op de [-] of [+] Value-knop drukt, verschuift de toonaard een halve toon.
Dit kan binnen het bereik van A b tot G (in stappen van een halve toon).
fig.06-03
MEMO
3.
Door tegelijkertijd op de Value [-][+]-knoppen te drukken, zet u de toonaard terug op C, de
standaardinstelling.
Druk op [Transpose] om terug te keren naar het basisscherm.
Als de transpose-functie op een andere toonaard dan C staat, dan brandt de indicator
van de [Transpose]-knop. Als de toonhoogte niet getransponeerd is, (d.w.z. de toonaard
is C), dan is de indicator van de [Transpose]-knop uit.
MEMO
MEMO
De transpositie-instelling wordt opgeslagen in de Registration. Voor meer details, zie ÒInstellingen die behouden blijven na het uitschakelenÓ (p. 130).
De timing waarmee de transpositie-instellingen van een Registration worden opgeroepen, kan u
veranderen. Voor details, zie ÒRegistration Transpose Update (Transpose Setting Recall
Timing)Ó (p. 119)
67
Gebruik van de Play-functies
Het globale volume regelen met een
expressiepedaal
Wanneer u e expressiepedaal indrukt, neemt het volume toe. Het volume neemt weer af
naarmate u de pedaal weer omhoog kantelt.
fig.06-03
Het volume
neemt af
Het volume
neemt toe
MEMO
U kan bepalen welk effect de expressiepedaal op het geluid heeft wanneer hij ingedrukt wordt
(p. 119).
MEMO
U kan ook bepalen of de expressiepedaal het volume wel of niet aanstuurt tijdens de opname van
muziekdata (p. 104).
MEMO
Zo kan u ook bepalen of de expressiepedaal het volume wel of niet aanstuurt tijdens de weergave
van muziekdata (p. 105).
NOTE
Het volume van een song file die niet aangemaakt is op een Atelier (SMF Song Files) kan niet
aangestuurd worden met een expressiepedaal.
Decay toevoegen aan het geluid (Demperpedaal)
Wanneer u de Demper- (Sustain)pedaal indrukt, wordt er een decay-effect toegevoegd
aan de stemmen.
Als u de demperpedaal blijft indrukken, worden de noten aangehouden, zelfs als u de
toetsen loslaat.
Het decay effect wordt standaard toegepast op de stemmen van het Lower-klavier.
fig.06-04
MEMO
NOTE
MEMO
68
U kan ook instellen dat de decay wordt toegepast op de noten van het Upper-klavier (p. 117).
Decay kan niet toegepast worden op de Solo voices.
Decay kan niet toegepast worden op Bass voices die op het Lower-klavier gespeeld worden
(wanneer de indicators van de [To Lower]- of de [Bass Split]-knop branden).
Gebruik van de Play-functies
Pitch Bend- en Vibrato-effecten
Wanneer u de Pitch Bend/Vibrato-hendel naar links of rechts beweegt, verkrijgt u een
vlotte verandering van de toonhoogte van de gespeelde noten (Pitch Bend-effect). Beweeg de hendel naar rechts om de toonhoogte te verhogen, en naar links om ze te verlagen.
Wanneer u de hendel naar voren duwt,krijgt u een vibrato-effect.
fig.06-05
Vibrato
Bender
Het Pitch Bend-effect wordt standaard (onmiddellijk na het opstarten) toegepast op de
stemmen van alle gedeelten die u op het Upper-klavier speelt.
MEMO
U kan de instellingen wijzigen zodat de Pitch Bend- en de Vibrato-effecten worden toegepast op
de voice van het Lower-klavier of de voices van het Pedalboard (p. 117).
MEMO
Het bereik van de toonhoogteverschuiving door de Pitch Bend-hendel kan ingesteld worden
(p. 117).
NOTE
Het vibrato-effect kan slechts op een bepaald aantal stemmen toegepast worden (zie ÒVoice
ListÓ).
De helderheid van het geluid regelen
Met de [Brilliance]-slider regelt u de helderheid van het geluid.
Voor een helderder geluid duwt u de slider naar voren (van u weg). Voor een zachter
geluid trekt u de slider naar achteren (naar u toe).
fig.06-06
Bright
Mellow
Brilliance
NOTE
Deze instelling wordt niet opgeslagen in de Registration.
69
Gebruik van de Play-functies
Gebruik van de voetschakelaars
Het instrument is voorzien van twee voetschakelaars, ŽŽn aan elke zijde van de
expressiepedaal.
fig.06-07
Met de fabrieksinstellingen zijn de volgende functies toegewezen aan de linker en de
rechter voetschakelaar.
Rechter voetschakelaar
Linker voetschakelaar
1.
Fast / Slow kiezen voor het Rotary-effect
Glide (een effect dat de toonhoogte tijdelijk met een
halve toon verlaagt, en wanneer u de voetschakelaar
loslaat, keert de toonhoogte terug naar het normale
niveau)
Duw de rechter voetschakelaar naar rechts.
Het Rotary-effect wisselt af tussen ÒFastÓ en ÒSlowÓ bij elke druk op de voetschakelaar.
2.
Duw de linker voetschakelaar naar links.
Wanneer u de voetschakelaar indrukt, wordt de toonhoogte tijdelijk verlaagd. Wanneer
u de voetschakelaar loslaat, keert de toonhoogte terug naar het normale niveau.
MEMO
U kan ook andere functies toewijzen aan de linker en de rechter voetschakelaars. Zie ÒLeft/Right
Foot Switch AssignmentÓ (p. 116).
MEMO
Het Glide-effect kan enkel worden toegepast op het klaviergedeelte dat werd ingesteld als de
bestemming voor de Pitch bend/Vibrato-hendel. Zie ÒBender/Vibrato DestinationÓ (p. 117).
NOTE
70
Als het item Registration Shift in het Utility-menu op ON staat, dan dient de rechter
voetschakelaar enkel om de Registration-knoppen te doorlopen (p. 116).
Gebruik van de Registration-knoppen
Met de AT-60R/80R/90R kan u klank- en paneelinstellingen opslaan onder de Registration-knoppen. De AT-80R en de AT-90R hebben elk 12 Registration-knoppen (op de
AT-60R zijn er slechts 8), en onder elk van hen kan u een set paneelinstellingen opslaan,
zodat u in totaal 12 (bij de AT-60R, 8) verschillende paneelinstellingen kan registreren.
Elke set paneelinstellingen die opgeslagen zit onder een Registration-knop, noemen we
een ÒRegistration.Ó
Dit is een handige manier om tijdens het spelen een groot aantal paneelinstellingen te
wijzigen, of om een complexe paneelinstelling op te roepen.
fig.07-01
AT-60R
Manual
Write
AT-80R
&
AT-90R
Write
MEMO
Manual
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
6
8
7
8
9
10
11
12
Instellingen die opgeslagen zijn onder de Registration-knoppen [1]Ð[12] (bij de AT-60R: [1][8]), worden ook onthouden nadat het toestel is uitgeschakeld. Als u de instellingen van de
Registration-knoppen wil terugzetten op de fabrieksinstellingen, voer dan de ÒFactory ResetÓhandeling uit (p. 21).
Registrations opslaan
1.
2.
Maak de paneelinstellingen die u wenst op te slaan.
Houd de [Write]-knop ingedrukt en druk op een van de Registrationknoppen [1] – [12] (of [1] – [8]).
De paneelinstellingen worden opgeslagen in de gekozen Registration-knop.
MEMO
EŽn floppy disk (2HD) kan tot 99 sets data bevatten (p. 76), waarbij de instellingen van de
Registration-knoppen [1] Ð [12] (of [1] Ð [8]) als ŽŽn set worden beschouwd.
MEMO
Voor details over de instellingen die opgeslagen zijn in een Registration, zie ÒInstellingen die
opgeslagen worden in de Registration-knoppenÓ (p. 130 ).
71
Gebruik van de Registration-knoppen
Een Registration oproepen
■ Hoe roept u een Registration op?
❍ Stemmen (voices) en andere paneelinstellingen oproepen
1.
Druk op een Registration-knop [1]–[12] (of [1] – [8]).
❍ Naast de paneelinstellingen, ook instellingen voor Ritme en
Automatische Begeleiding oproepen
1.
Houd een Registration-knop [1]–[12] (of [1] – [8]) enkele seconden
ingedrukt.
■ De timing voor het oproepen van Registrations veranderen
Instellingen voor Rhythm play en Automatische Begeleiding worden opgeroepen wanneer u een Registration-knop [1]Ð[12] (of [1] Ð [8]) gedurende enkele seconden blijft indrukken, maar dit kan u wijzigen zodat de instellingen onmiddellijk worden
opgeroepen wanneer u op de knop drukt.
1.
2.
Druk op de [Utility]-knop links van de display.
Kies de “Arranger Update” met de [
] en [
] Menu-knoppen.
fig.07-02
3.
Met de [-] en [+] Value-knoppen kiest u tussen “DELAYED” en
“INSTANT”
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op [Utility] of [Display/Exit].
DELAYED Wanneer u een Registration-knop [1]Ð[12] (of [1] Ð [8]) gedurende enkele
seconden ingedrukt houdt, worden naast de paneelinstellingen ook de instellingen voor ritme en automatische begeleiding opgeroepen. Als u een
Registration-knop [1]Ð[12] (of [1] Ð [8]) indrukt en onmiddellijk weer lost,
worden enkel de instellingen opgeroepen die geen verband houden met ritme of automatische begeleiding.
INSTANT
MEMO
72
De instellingen voor ritme en automatische begeleiding worden direct
opgeroepen wanneer u op een Registration-knop [1]Ð[12] (of [1] Ð [8]) drukt.
U kan de timing voor het oproepen van de transpose-instelling wijzigen wanneer u op een
Registration-knop [1]Ð[12] (of [1] Ð [8]) drukt. Voor meer informatie, zie p. 119.
Gebruik van de Registration-knoppen
Automatisch registreren wanneer u van
paneelinstelling verandert
Wanneer de [Manual]-knop op ON staat (indicator brandt), worden alle paneelinstellingen die u maakt, automatisch opgeslagen in de [Manual]-knop,zodat de voordien
opgeslagen Registration wordt bijgewerkt. Als u overgaat naar een preset Registration
[1]Ð [12] (of [1] Ð [8]), kan u naar de vorige paneelinstellingen terugkeren door op de
[Manual]-knop te drukken.
fig.07-03
AT-60R
Manual
Write
AT-80R
&
AT-90R
NOTE
1
1
Manual
Write
2
3
2
4
3
9
5
10
11
6
7
8
12
De instellingen van de [Manual]-knop keren terug naar hun standaardwaarde wanneer u het
toestel uitschakelt.
Een naam geven aan een Registration Set
Wanneer u Registration sets opslaat, worden er standaardnamen zoals ÒREGIST-01 Ð
99Ó toegewezen, maar u kan ook zelf een naam geven die u later kan helpen om de inhoud van de Registration set te identificeren.
fig.07-03
3, 5
2
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
4
73
Gebruik van de Registration-knoppen
1.
Zorg dat de disk drive een disk bevat die geformatteerd is (p. 89)
door de AT-60R/80R/90R.
2.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
3.
Druk tegelijkertijd op de [Load]- en de [Function]-knop.
4.
Verplaats de cursor met de [-] en [+] Composer Select-knoppen, en
kies een karakter met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen.
fig.07-05
U kan kiezen uit de onderstaande reeks karakters.
spatie ! Ò # % & Ô ( ) * + , - . / : ; = ? ^ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Met de [Reset]-knop kan u een karakter wissen en met de [Rec]-knop voegt u een spatie
in.
5.
Wanneer u klaar bent met de naam, drukt u nogmaals tegelijkertijd
op [Load] en [Function].
De Registration set in het interne geheugen van de AT-60R/80R/90R heeft nu een naam.
fig.07-06
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op de [Registration]-knop of op
[Display/Exit].
NOTE
74
Opslaan tijdens het toewijzen van een naam is niet mogelijk.
Gebruik van de Registration-knoppen
■ Enkel de naam van een Registration kopiëren
Onderstaande procedure legt uit hoe u enkel de naam van een Registration kan kopi‘ren
zonder de performance data te kopi‘ren.
1.
2.
3.
Plaats de floppy disk met de Registration die u wil kopiëren in de
disk drive.
Druk op de [Registration]-knop zodat de indicator oplicht.
Kies met de Composer Select [-] en [+]-knoppen de Registration
waarvan u de naam wil kopiëren.
4.
Druk tegelijkertijd op [Load] en [Function].
5.
Druk op [Load].
fig.07-08
Enkel de naam van de Registration wordt opgeroepen.
fig.07-09
6.
Druk tegelijkertijd op [Load] en [Function].
75
Gebruik van de Registration-knoppen
Registration Sets opslaan op floppy disk (Save-knop)
EŽn enkele floppy disk kan tot 99 sets data bevatten, waarbij de instellingen van de Registration-knoppen [1] Ð [12] (of [1] Ð [8]) beschouwd worden als ŽŽn set. We raden aan
dat u complexe paneelinstellingen of Registrations die u wenst te behouden, opslaat op
disk. Als u Registrations die u cre‘ert op een AT-60R/80R/90R, opslaat op een floppy
disk, dan kan u ze later weer oproepen of op een andere AT-60R/80R/90R gebruiken.
1.
2.
3.
Zorg dat er in de disk drive een disk zit die geformatteerd is (p. 81)
door de AT-60R/80R/90R.
Als de indicator van de [Registration]-knop niet brandt, druk dan op
de [Registration]-knop (de indicator licht op).
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen het nummer
waaronder u wil opslaan.
Nummers die nog niet gebruikt zijn voor het opslaan, worden voorgesteld als Ò- - -.Ó
fig.07-10
Om de handeling te annuleren, drukt u op de [Registration]-knop.
4.
Druk op [Save] om het opslaan uit te voeren.
Wanneer de Registration set opgeslagen is op de floppy disk, verandert de aanduiding
Ò- - -Ó in ÒUSE.Ó
fig.07-11
Wanneer het opslaan voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Als u een naam hebt toegewezen, dan wordt de Registration set onder die naam
opgeslagen op floppy disk.
● Indien het volgende scherm verschijnt
Als u op [Save] drukt voor een Registration-nummer dat met ÒUSEÓ is aangeduid, dan
verschijnt de volgende boodschap.
fig.07-12
❍ Als u de inhoud van de Registration data wil updaten
1.
Druk op [Rec].
De Registration wordt herschreven.
76
Gebruik van de Registration-knoppen
❍ Als u de data wil bewaren zonder de Registration set die reeds op
de disk staat, te wissen
1.
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
Het herschrijven van de Registration wordt geannuleerd.
2.
3.
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen een nummer waarbij “- - -” bovenaan rechts in de display verschijnt.
Druk op [Save] om de Registration set op te slaan.
Wanneer de data opgeslagen zijn, verschijnt de basisdisplay opnieuw.
Wanneer de Registration set op de floppy disk is opgeslagen, verandert de aanduiding
Ò- - -Ó in ÒUSE.Ó
Eerder opgeslagen Registration Sets in de
AT-60R/80R/90R inladen (Load-knop)
Deze paragraaf legt uit hoe u een eerder opgeslagen Registration set van de floppy disk
inlaadt in het geheugen van de AT-60R/80R/90R.
Registrations kan u op twee manieren kiezen.
• Een set Registrations inladen
U kan een ÒsetÓ (een verzameling instellingen voor de Registration-knoppen [1] Ð [12]
(of [1] Ð [8])) inladen van een floppy disk.
• Een individuele Registration inladen
U kan instellingen van een individuele Registration-knop [1] Ð [12] (of [1] Ð [8]) inladen.
NOTE
Hou er rekening mee dat de Registrations die voordien in het interne geheugen zaten, verloren
zullen gaan wanneer u Registrations van een disk inlaadt. Het is een goed idee om belangrijke
Registrations op floppy disk op te slaan (p. 76).
■ Een set Registrations inladen
Registration sets die opgeslagen zijn op floppy disk, kan u opnieuw inladen.
1.
2.
3.
Plaats de floppy disk in de disk drive.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen de Registration set
die u wil inladen.
fig.07-13
Druk op de [Registration]-knop om de procedure te annuleren.
4.
Druk op [Load] om het inladen uit te voeren.
Wanneer het inladen votooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
77
Gebruik van de Registration-knoppen
■ Een individuele Registration inladen
U kan gelijk welke individuele Registration inladen naar gelijk welke Registration-knop.
1.
Plaats de floppy disk met de Registration in de disk drive.
2.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
3.
4.
5.
Kies met de [-] en [+] Composer Select-knoppen de Registration set
die u wenst in te laden.
Druk op de [Function]-knop.
Kies met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen het nummer van de Registrationknop die u wenst in te laden.
fig.07-14
6.
7.
Druk op [Rec].
Kies met de [Bwd]- of [Fwd]-knop de opslagbestemming voor de
Registration.
fig.07-15
8.
Druk op [Rec].
De volgende display verschijnt.
fig.07-16
Druk op de [Reset]-knop om de procedure te annuleren.
9.
Druk nogmaals op [Rec].
Wanneer de Registration ingeladen is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
78
Gebruik van de Registration-knoppen
Een eerder opgeslagen Registration Set wissen
Deze paragraaf legt uit hoe u een Registration set die opgeslagen werd op floppy disk,
uitwist.
1.
Plaats de floppy disk in de disk drive.
2.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
3.
4.
Kies met de Composer Select [-] en [+]-knoppen de Registration set
die u wil uitwissen.
Druk tegelijkertijd op [Function] en [Save].
De volgende display verschijnt.
fig.07-17
Druk op de [Reset]-knop om de procedure te annuleren.
5.
Als u zeker bent dat u de data wil wissen, druk dan op [Rec].
Wanneer de Registration uitgewist is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Wanneer er een Registration set uitgewist is, verandert de aanduiding ÒUSEÓ opnieuw
in Ò- - -.Ó Als u de uitgewiste Registration set een naam had gegeven, dan verandert die
naam terug in ÒREGIST-XX.Ó
fig.07-18
79
Gebruik van de Registration-knoppen
Gebruik van Registrations gemaakt op een
ouder model
Registrations die gemaakt zijn op een ouder model van de Atelier-serie (AT-90/80/30),
kan u ook op de nieuwere modellen van de Atelier-serie gebruiken. Wanneer een Registration die werd gemaakt op een ouder model, in een nieuwer model wordt ingeladen,
wordt ze omgezet naar een Registration voor het nieuwere model. Door een ritme dat
op een ouder model werd gebruikt, in te laden van de bijgeleverde Music Style disk naar
de [Disk]-knop van dit instrument, kan u de Registration reproduceren.
1.
2.
3.
4.
5.
Plaats de floppy disk met de Registrations gemaakt op een ouder
model van de Atelier-serie, in de disk drive.
Druk op de [Registration]-knop (de indicator licht op).
Kies de gewenste Registration met de Composer Select [-] en [+]knoppen.
Druk op [Load].
Selecteer met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen het model waarop de
Registration werd gemaakt.
fig.07-19
6.
Druk op [Rec] om het model waarop de Registration werd gemaakt,
te bevestigen.
Als het ritme dat door de Registration gebruikt wordt, aangetroffen wordt in het interne
geheugen van de AT-60R/80R/90R, dan wordt de Registration ingeladen in het interne
geheugen.
Wanneer het inladen voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
NOTE
80
Indien de ritmes van de [Disk]-knop of de [World]-knop herschreven werden, kan het soms
gebeuren dat de Registration niet correct kan worden ingeladen.
Gebruik van de Registration-knoppen
Als het ritme dat door de Registration gebruikt wordt, niet in het interne geheugen
wordt gevonden, dan verschijnt het nummer van de bijgeleverde Music Style disk die
dat ritme bevat (zie onderstaand scherm). Noteer het nummer van de Music Style disk.
fig.07-20
Het nummer van de Registration-knop die het ritme gebruikt
dat niet gevonden wordt in het interne geheugen van de AT-60R/80R/90R
Nummer van de bijgeleverde Music Style disk
(“Nummer van de Music Style disk”-“Nummer van het ritme”)
7.
Druk op [Rec].
Als een andere Registration-knop ook een ritme gebruikt dat niet in het interne geheugen gevonden wordt, noteer dan het nummer van het ritme van de disk, en druk op
[Rec].
Nadat u van al deze punten kennis hebt genomen, worden ritmes die niet in het interne
geheugen worden gevonden, vervangen door gelijkaardige ritmes, en de Registration
wordt weggeschreven in het geheugen.
Wanneer het inladen votooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
❍ Een ritme dat door een ouder model gebruikt wordt, inladen van de
Music Style Disk naar de [Disk]-knop
Als u een ritme dat door een ouder model van de ATELIER-serie gebruikt wordt, wil gebruiken met een Registration die u hebt ingeladen, laad dan het ritme van de Music Style
disk in in de [Disk]-knop.
8.
9.
Verwijder de floppy disk uit de disk drive, en plaats de Music Style
disk erin.
Laad het ritme waarvan u in stap 6 het nummer noteerde in in de
[Disk]-knop (p. 53).
81
Uw Performance opnemen en weergeven
Met de Composer van de AT-60R/80R/90R kan u wat u op het instrument speelt (in
digitale vorm) opnemen.
fig.08-01
Composer
All Song Play
Load
Select
Function
Rename
Demo
Save
Clear
R
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Reset
Play
Stop
Registration
Wat is een Track (spoor)?
De Composer werkt zoals een bandrecorder met de mogelijkheid om zeven aparte tracks
op te nemen. U kan op elke track verschillende soorten performance data opnemen:
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
MEMO
Rhythm performances, Manual Drums, Manual Percussion
Automatische Begeleiding (behalve Bas)
Pedal Bass voice, Baspartij van de Automatische Begeleiding
Lower voice
Upper voice
Solo voice
Paneelbediening, bediening van de expressiepedaal
Meer informatie over de toewijzing van tracks wanneer u commerci‘le SMF data afspeelt, zie p.
86.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tijdens de opname slaat de control track de bedieningen als volgt op.
❍ Paneelbediening
(Voice-keuze, Tempoveranderingen, Rotary fast/slow enz.)
Nieuw opgenomen performance data worden toegevoegd zonder de eerder opgenomen
data uit te wissen. Als u alle opgenomen data wil uitwissen en nieuwe performance data
wil opnemen, gebruik dan de edit-functie ÒEraseÓ om de data te verwijderen (p. 109).
❍ Bediening van de expressiepedaal
Dit hangt af van de expressiefunctie in het Function-menu. Hoe expressiebedieningen
worden opgenomen, hangt af van de instelling van het ÒExp. SourceÓ-item ÒRecordingÓ
in het Function-menu.
PEDAL
De bedieningen van de expressiepedaal worden opgenomen.
Als er reeds expressiedata opgenomen zijn, worden de eerder opgenomen data uitgewist wanneer de nieuwe data opgenomen worden.
COMPOSER
De bedieningen van de expressiepedaal worden niet opgenomen.
Als er reeds expressiedata opgenomen zijn, blijven de eerder opgenomen data behouden.
Voor details, zie ÒHoe werkt de expressie-pedaal ? (Exp. Source)Ó (p. 104).
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
82
Uw Performance opnemen en weergeven
Performances opnemen (Rec-knop)
fig.08-02
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
4
3
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
2
Kies de nodige paneelinstellingen om de performance op te nemen.
Indien er een floppy disk in de disk drive zit, druk dan op de Eject-knop (p. 52) en verwijder de floppy disk.
2.
Druk op [Rec] om naar recording standby mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op. De [Play]-knop en alle track indicators
knipperen.
3.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Wanneer u op [Play] drukt, speelt de metronoom twee aftelmaten (count-in) voordat de
opname begint.
Als u een ritme en automatische begeleiding wil gebruiken bij de opname, druk dan op
[Start/Stop] in plaats van op [Play] om de opname te starten. Indien de [Sync]-knop
brandt (d.w.z. indien Sync Start aan staat), zal de opname starten zodra u op het Lowerklavier speelt.
4.
Druk op [Stop] wanneer uw opname compleet is.
De Track indicator waar er een performance song is opgenomen gaat over van knipperen naar constant branden.
Als u op [Reset] drukt in plaats van op [Stop], dan keert het toestel terug naar het begin
van de zopas opgenomen song.
MEMO
MEMO
MEMO
Wanneer u op [Intro/Ending] (of [Start/Stop]) drukt terwijl u een Rhythm performance of
automatische begeleiding opneemt, dan stoppen de Rhythm performance en de automatische
begeleiding. De opname zelf gaat echter verder. Druk op [Stop] om de opname te stoppen.
De Play- en Stop-functies kunnen beide toegewezen worden aan een van de voetschakelaars aan
weerszijden van de expressiepedaal. Bij elke druk op de schakelaar wisselt u af tussen de Play- en
de Stop-functie (p. 116).
Indien u wenst kan u de aftelmaten van de metronoom uitschakelen (p. 103).
83
Uw Performance opnemen en weergeven
NOTE
Indien u op [Rec] drukt wanneer er een song van de floppy disk geselecteerd is, dan wordt de
geselecteerde song volledig ingeladen in de AT-60R/80R/90R en de Composer gaat naar de
recording standby mode.
Als u een nieuwe song wil opnemen, druk dan op [Stop] om de recording standby mode te
annuleren, en kies eerst ÒNEW SONGÓ met de [-] en [+] Composer Select-knoppen voordat u
op [Rec] drukt. Of verwijder de disk uit de floppy disk drive, voordat u op [Rec] drukt.
fig.08-03
● Indien het volgende scherm verschijnt
fig.08-04
Wanneer het geheugen van het instrument bijna vol is.
fig.08-05
Wanneer de opname automatisch wordt geannuleerd omdat het geheugen vol is.
Elke partij afzonderlijk opnemen
Terwijl u de opgenomen performance beluistert, kan u elke Part in sequence opnemen.
Met deze methode worden alle parts een voor een opgenomen: eerst de Rhythm part,
dan de bass part, enz. Indien er eerder opgenomen performances zijn, kan u die beluisteren terwijl u bijkomende parts opneemt.
1.
2.
Kies de nodige paneelinstellingen om de performance op te nemen.
Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen kiest u bij welke maat u wil beginnen
opnemen.
Als u van bij het begin van de song wil beginnen opnemen, druk dan op [Reset].
3.
Druk op [Rec] om naar recording standby mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op, en de [Play]-knop en de track-knoppen van de
niet-opgenomen tracks knipperen.
De knopindicators van reeds opgenomen tracks lichten op.
4.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Wanneer u op [Play] drukt, tikt de metronoom twee aftelmaten (count-in) voordat de
opname begint. Neem de Part op op een nieuwe track terwijl u de eerder opgenomen
performance song beluistert.
5.
Druk op [Stop] wanneer uw opname compleet is.
De indicators van de track-knoppen die performance data bevatten, lichten op.
84
Uw Performance opnemen en weergeven
Een Performance Song weergeven (Play-knop)
fig.08-06
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
1
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
3
2
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Druk op [Reset] om terug te keren naar het begin van de eerste
maat.
De plaats van waar de weergave zal starten, keert terug naar het begin van maat 1.
Wanneer u een performance song vanaf een specifiek punt wil afspelen, kies dan de
gewenste maat met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen.
2.
Druk op [Play] om de weergave te starten.
Wanneer de weergave het einde van de performance bereikt, stopt ze automatisch.
3.
Met [Stop] kan u de weergave op gelijk welk moment stoppen.
Als u op [Reset] drukt in plaats van op [Stop], dan keert het toestel terug naar het begin
van de data.
MEMO
MEMO
MEMO
NOTE
NOTE
Als u op [Play] drukt terwijl u [Stop] ingedrukt houdt, dan speelt de metronoom twee aftelmaten voordat de weergave begint.
De [Play]- en [Stop]-functies kunnen beide toegewezen worden aan de voetschakelaars aan
wezerszijden van de expressiepedaal. Met elke druk op de schakelaar wisselt u af tussen de Playen Stop-functies (p. 116).
U kan bepalen of de expressiepedaal wel of geen effect heeft op de weergave en op wat u speelt
terwijl er Atelier music data worden weergegeven (p. 105).
Als u het ritme of de automatische begeleiding gebruikt, onmiddellijk na het inladen en afspelen
van een andere song dan een Atelier performance song, bv. SMFÕs, enz., klinkt de weergave
misschien niet goed (de stemmen kunnen veranderd zijn, enz.) Om dit te voorkomen, drukt u
voor de weergave op [Reset].
Wanneer er een andere song dan een Atelier performance song (bv. een SMF Song File)
ingeladen en afgespeeld wordt, heeft de expressiepedaal geen effect op het weergavevolume.
85
Uw Performance opnemen en weergeven
Een specifieke track uitzetten — Track Mute
De knopindicators van de tracks waarop performances zijn opgenomen, branden. Door
de incicators van deze track-knoppen uit te zetten,kan u tijdelijk het geluid uitschakelen.
Dit noemen we ÒTrack Mute.Ó
Voorbeeld: Het geluid uitzetten voor de Upper Part
fig.08-07
1.
R
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Druk op een track-knop waarvan de indicator brandt, zodat die
uitgaat.
De track waarvan de indicator werd uitgezet, geeft geen geluid meer.
2.
Druk nogmaals op de track-knop (de indicator licht op).
De uitgeschakelde part keert terug naar zijn normale toestand en is weer hoorbaar.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
■ Toewijzing van tracks wanneer u commerciële SMF-data afspeelt
¥ Wanneer u afspeelt zonder de SMF-data in te laden (p. 95, p. 97)
Knop
Kanaal
[R]
10
[1]
1
[2]
2
[3]
3
[4]
4
[5]
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
¥ Wanneer u eerst de SMF-data inlaadt en ze daarna afspeelt
86
Knop
Kanaal
[R]
10
[1]
Andere Performance data dan 2 en 10
[2]
2
[3]
Niets (U kan Performance data van de ATELIER-serie opnemen)
[4]
Niets (U kan Performance data van de ATELIER-serie opnemen)
[5]
Niets (U kan Performance data van de ATELIER-serie opnemen)
Uw Performance opnemen en weergeven
Een opname overdoen
Als u tijdens de opname een fout hebt gemaakt in uw performance, dan kan u een deel
van de muziekdata in de track opnieuw opnemen.
NOTE
Als u de opname wil overdoen met andere instellingen voor voices, tempo en part balance, wis
dan de opgenomen song uit (p. 88) en doe de opname nogmaals over. Indien de Control track
nog steeds data bevat van voordat u de opname overdeed, dan kunnen het volume of de klanken
veranderen tijdens de weergave.
fig.08-08
3
Composer
All Song Play
Save
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Stop
Play
5
4
2
Registration
Clear
R
Reset
2.
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
1
Met [Reset] of met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen gaat u naar de maat
van waar u de opname wil overdoen.
Druk op [Rec] om naar de recording standby mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op, en de indicators van de [Play]-knop en de trackknoppen van niet-opgenomen tracks knipperen. De track-knoppen van reeds opgenomen tracks lichten op.
3.
Druk op de Track-knop waarop u de opname wil overdoen (indicator
knippert).
De song data van de opgegeven Track (met uitzondering van de Control Track) worden
uitgewist wanneer er nieuwe song data worden opgenomen.
Wanneer de indicator van een Track niet constant brandt, dan zijn er geen song data
opgenomen op die Track.
4.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Wanneer u op [Play] drukt, speelt de metronoom twee aftelmaten (count-in) voordat de
opname begint.
5.
Druk op [Stop] wanneer uw opname voltooid is.
De knopindicators van tracks die werden heropgenomen, knipperen niet meer, maar
branden constant.
NOTE
Als u de bestaande expressiepedaaldata wil behouden, en enkel de paneelbedieningen wil opnemen,
kan u instellen dat de bediening van de expressiepedaal niet wordt opgenomen (p. 104).
87
Uw Performance opnemen en weergeven
MEMO
U kan punch-in recording (p. 99) gebruiken om enkel het gedeelte dat u bepaalt opnieuw op te
nemen.
Een Performance Song uitwissen (Clear)
Als u uw opname wil te niet doen en van voor af aan wil herbeginnen,dient u de eerder
opgenomen data uit te wissen.
fig.08-09
1
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
2
1.
Druk tegelijkertijd op [Function] en [Save].
Er verschijnt een boodschap die u vraagt om uw keuze te bevestigen.
fig.08-10
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
2.
88
Als u zeker bent dat u de song wil uitwissen, druk dan op [Rec].
Uw Performance opnemen en weergeven
Disks formatteren
Voordat u een floppy disk (nieuw of gebruikt) op de AT-60R/80R/90R kan gebruiken,
dient u ze eerst te formatteren (klaarmaken).
Floppy disks moeten ÒgeformatteerdÓ (ge•nitialiseerd) worden voordat de AT-60R/
80R/90R ze kan gebruiken om data op te slaan. ÒFormatterenÓ betekent dat alle data op
de disk uitgewist worden en dat het format van de floppy disk ingesteld wordt op het
format van het toestel. De AT-60R/80R/90R kan geen floppy disks gebruiken die een
format hebben dat afwijkt van zijn eigen format.
NOTE
Wanneer u een disk formatteert, worden alle data die erop stonden, uitgewist. Kijk goed na of er
op reeds gebruikte disks geen waardevolle data staan.
fig.08-11
3
4, 6
Composer
All Song Play
Load
Select
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Function
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
5, 7, 8
1.
Zorg dat het write protect-nokje van de floppy disk in de “Write”positie staat (opslaan mogelijk).
fig.08-12
Write Protect-nokje
Write
(nieuwe data opslaan is mogelijk)
Protect
(nieuwe data opslaan is onmogelijk)
2.
Schuif de disk, met het label naar boven, in de disk drive tot ze op
haar plaats klikt.
De disk drive bevindt zich rechts boven het klavier van de AT-60R/80R/90R.
NOTE
Stop NOOIT een floppy disk in de gleuf tussen de behuizing en het deksel.
89
Uw Performance opnemen en weergeven
3.
Druk op [Function].
4.
Kies “Disk Utility” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
5.
Druk op [Rec].
6.
Kies “Format Disk” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
7.
Druk op [Rec].
fig.08-13
Er verschijnt een boodschap die u vraagt om te bevestigen.
fig.08-14
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
8.
Druk nogmaals op [Rec] om het formatteren uit te voeren.
Tijdens het formatteren verschijnt de volgende display.
fig.08-15
Wanneer het formatteren voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
NOTE
90
Probeer nooit de floppy disk te verwijderen alvorens het formatteren voltooid is.
Uw Performance opnemen en weergeven
De naam van een Performance Song veranderen
(Rename)
Aan een performance song die u opneemt, wordt er automatisch een naam toegewezen.
U kan deze naam echter veranderen in iets met meer betekenis.
fig.08-16
1, 3
Composer
All Song Play
Load
Select
Function
Rename
Demo
Save
Clear
R
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Reset
Stop
Play
Registration
2
1.
2.
Druk tegelijkertijd op [Load] en [Function].
Verplaats de cursor met de [-] en [+] Composer Select-knoppen, en
kies een karakter met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen.
U kan de naam vormen met de onderstaande karakters:
space ! Ò # % & Ô ( ) * + , - . / : ; = ? ^ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Om een karakter uit te wissen, drukt u op [Reset]. Met [Rec] voegt u een spatie in.
3.
Om de nieuwe naam te bevestigen, drukt u opnieuw tegelijkertijd op
[Load] en [Function].
De nieuwe naam wordt nu ingevoegd.
fig.08-17
NOTE
Opslaan is niet mogelijk tijdens de Rename-procedure.
NOTE
De naam van een op disk opgeslagen Performance Song kan u niet rechtstreeks veranderen of
bewerken. De song moet eerst in het instrument worden ingeladen (p. 95) , vervolgens moet u
hem bewerken en opnieuw opslaan op disk.
91
Uw Performance opnemen en weergeven
Performance Songs opslaan op floppy disk
(Save-knop)
De opgenomen performance data verdwijnen wanneer u de AT-60R/80R/90R
uitschakelt. Als u die performance data wil behouden, moet u ze opslaan op een floppy
disk.
Als de performance data nog nooit op een floppy disk werden opgeslagen, verschijnt er
een Ò Ó-symbool in de display. Wanneer de performance data op een floppy disk is
opgeslagen, wordt dit symbool niet meer afgebeeld.
fig.08-20
fig.08-19
2, 4
Composer
All Song Play
Load
Select
Function
Rename
Demo
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
Stop
Play
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
3
1.
Plaats een op de AT-60R/80R/90R geformatteerde floppy disk (p. 89)
in de disk drive.
2.
Druk op [Save] om de performance op te slaan.
3.
Kies het format met de [Bwd] / [Fwd]-knop.
U kan kiezen tussen de formats ÒORIGINALÓ en ÒSMFÓ.
ORIGINAL
SMF
fig.08-21
92
Data opslaan in Atelier format
Data opslaan in SMF format
Uw Performance opnemen en weergeven
4.
Druk op [Save] om het format-type te bevestigen.
Tijdens het opslaan van performance data op de floppy disk, verschijnt de volgende
display.
fig.08-22
NOTE
MEMO
Muziekdata die werden opgeslagen in Atelier format, kunnen niet correct worden weergegeven
op andere instrumenten dan die van de Atelier-serie.
Meer details over het SMF format vindt u in ÒOpslaan in SMF FormatÓ (p. 94).
● Indien het volgende scherm verschijnt
Indien de floppy disk reeds performance data met dezelfde naam bevat, verschijnt de
volgende display.
fig.08-23
❍ Indien u de inhoud van de performance data wil updaten
1.
Druk op [Rec].
❍ Indien u de data wil opslaan zonder de performance data die
reeds op de floppy disk staan, uit te wissen, dient u de song te
hernoemen
1.
Druk op [Reset] om het opslaan te annuleren.
2.
Wijzig de naam (p. 91) en voer de Save-procedure opnieuw uit.
93
Uw Performance opnemen en weergeven
■ Opslaan in SMF Format
Met de AT-60R/80R/90R kan u data opslaan in SMF format. Performance data die u
hebt opgenomen met de organ sound generator van de Atelier, kan u makkelijk editen
op een externe sequencer.
Anderzijds, aangezien de klankgenerator van het Atelier-orgel aangestuurd kan worden
via MIDI In, kan u data die werden opgeslagen in SMF format, afspelen op uw externe
sequencer. U kan de Atelier dus bespelen via MIDI.
MEMO
1.
SMF (Standard MIDI File) is een data format dat werd gecre‘erd als standaard voor de uitwisseling van muziekdata tussen apparaten van verschillende fabrikanten.
Plaats een door de AT-60R/80R/90R geformatteerde floppy disk (p.
89) in de floppy disk drive.
2.
Druk op [Save].
3.
Kies met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen “SMF” als het format.
4.
Druk op [Save] om het format-type te bevestigen.
fig.08-24
De data worden opgeslagen in SMF format.
fig.08-27-2
94
NOTE
Het opslaan van performance data in SMF format (SMF) neemt meer tijd in beslag dan het
opslaan in Atelier format (ORIGINAL).
NOTE
Performance data die opgeslagen zijn door de AT-60R/80R/90R, worden niet correct weergegeven op andere apparaten dan die van de ATELIER-serie.
NOTE
Als u de data bewerkt op een externe sequencer, sla ze dan op in SMF format 1. Song data die
opgeslagen zijn in SMF format 0, worden niet correct weergegeven.
Uw Performance opnemen en weergeven
Performance Songs inladen in de AT-60R/80R/90R
Om een performance song die opgeslagen is op floppy disk, te editen (p. 107) of opnieuw
op te nemen, moet u die song eerst inladen in het instrument.
fig.08-25
2
3
Composer
All Song Play
3.
Save
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Stop
Play
Registration
Clear
R
Reset
2.
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Plaats de correcte floppy disk in de disk drive.
Kies met de [-] of [+] Composer Select-knoppen de performance
song die u wil inladen.
Druk op [Load] om het inladen uit te voeren.
● Indien het volgende scherm verschijnt
De onderstaande boodschap verschijnt wanneer de performance song in het toestel nog
niet op floppy disk is opgeslagen.
fig.08-10
❍ Als u de performance song wil wissen
1.
Druk op [Rec].
❍ Als u de performance song wil opslaan op een floppy disk
1.
Druk op [Reset] om de procedure te annuleren.
2.
Sla de song op op een floppy disk (p. 92).
95
Uw Performance opnemen en weergeven
MEMO
NOTE
Als u een andere song dan Atelier performance songs (SMF song files, enz.) inlaadt, dan wordt
de Rhythm (drum) Part automatisch in de Rhythm track ingeladen en worden de andere parts
ingeladen in de Accomp en Bass tracks.
Als het inladen geannuleerd wordt omdat het geheugen vol is, dan verschijnt de volgende
boodschap in de display:
fig.08-05
■ Een nieuwe opname bovenop SMF Format muziekdata leggen
U kan muziekdata in SMF format inladen in de AT-60R/80R/90R en die afspelen terwijl
u zelf een partij inspeelt als bijkomende laag.
1.
2.
3.
Plaats een floppy disk met muziekdata in SMF format in de floppy
disk drive.
Kies met de Composer select [-] [+]-knoppen de muziekdata die u in
de AT-60R/80R/90R wil inladen.
Druk op [Load].
De geselecteerde muziekdata worden ingeladen.
Wanneer er SMF format muziekdata in de AT-60R/80R/90R worden ingeladen, worden
die in de volgende tracks opgeslagen (p. 86).
Rhythm
De Rhythm performance (Kan. 10)
Bass
De Bass performance (Kan. 2)
Accomp AnderePerformance data dan het ritme en de bas (niet Kan.2 of Kan.10)
4.
5.
6.
Maak de paneelinstellingen die u wenst op te nemen.
Met de [Bwd]- en de [Fwd]-knop gaat u naar de maat waar u wil
beginnen opnemen.
Druk op [Rec] om naar de record-ready mode te gaan.
De indicator van de [Rec]-knop licht op, en die van de [Play]-knop knippert.
7.
Druk op [Play] om de opname te starten.
Terwijl u opneemt worden de muziekdata die u in de AT-60R/80R/90R had ingeladen,
afgespeeld.
8.
MEMO
NOTE
96
Druk op [Stop] om de opname te stoppen.
De opgenomen performance data kunnen worden opgeslagen op floppy disk (p. 92).
In de handel verkochte music files kunnen ook in de AT-60R/80R/90R ingeladen worden, maar
om wille van de bescherming van het auteursrecht kan u ze niet opslaan in SMF format.
Uw Performance opnemen en weergeven
Performance Songs van floppy disk weergeven
Naast het weergeven van de muziek die u op het instrument hebt opgenomen en hebt
opgeslagen op een floppy disk, kan u met de AT-60R/80R/90R ook nog een hele reeks
song files, die in de handel verkrijgbaar zijn, weergeven.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
SMF Song Files
Het Standard MIDI File (SMF) format werd ontworpen om uitwisseling van performance data tussen verschillende apparaten mogelijk te maken. Behalve de eerder genoemde song files kan de AT-60R/80R/90R ook gelijk welke Standard MIDI File die
compatibel is met het GM- of GS-formaat, weergeven.
MEMO
Als u SMF muziekdata wenst aan te kopen, contacteer dan de dealer waar u de AT-60R/80R/
90R kocht.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
fig.08-26
3
2
Composer
All Song Play
Function
Rename
Demo
Save
1
2
Track
3
4
5
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Stop
Play
Registration
Clear
R
Reset
1.
Load
Select
Plaats de correcte floppy disk in de disk drive.
Wanneer de performance song die van de disk wordt ingeladen, een Standard MIDI File
is, dan verschijnt er een Ò
Ó achter de naam van de file.
fig.08-27
2.
MEMO
3.
Wanneer u al de performance songs in volgorde wil afspelen, druk
dan op de [All Song Play/Demo]-knop.
Als u slechts ŽŽn song wil afspelen, kies dan de gewenste song met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen en druk op [Play].
Druk op [Stop] om de weergave te stoppen.
97
Uw Performance opnemen en weergeven
Performance Songs van de disk uitwissen
Volg de onderstaande stappen om een performance song die opgeslagen is op een
floppy disk, uit te wissen.
1.
Plaats de floppy disk in de disk drive.
2.
Druk op [Function].
3.
Kies “Disk Utility” met de [-] of [+] Composer Select-knoppen.
4.
Druk op [Rec].
5.
Kies “Delete Song” met de [-] of [+] Composer Select-knoppen.
6.
Druk op [Rec].
fig.08-13
fig.08-29
Om de procedure te annuleren, drukt u op [Reset].
7.
8.
Selecteer de uit te wissen performance song met de [Bwd]/[Fwd]knoppen.
Druk op [Rec].
U krijgt het volgende te zien:
fig.08-30
9.
Om door te gaan met het uitwissen, drukt u nogmaals op [Rec].
Wanneer het uitwissen voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
98
Uw Performance opnemen en weergeven
Een deel van uw opname overdoen
— Punch-in Recording
Nadat u een performance hebt opgenomen,is het mogelijk om een welbepaald deel van
de opname over te doen. Bij deze methode luistert u naar de opgenomen performance
en neemt u enkel het gewenste deel opnieuw op. Deze opnamemethode noemen we
ÒPunch-in Recording.Ó
Om Punch-in Recording te gebruiken, kan u...
¥ Het item ÒPunch In/OutÓ van het Funtion-menu aanzetten en het gedeelte dat u
opnieuw wil opnemen, afbakenen.
↓
¥ Met de Composer de opgenomen performance afspelen, en enkel een bepaald gedeelte
opnieuw opnemen.
❍ Specifieer het gedeelte dat u opnieuw wil opnemen
1.
Druk op [Function].
2.
Kies “Punch In/Out” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
3.
Druk op [Rec].
4.
Kies “ON” met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen.
fig.08-31
fig.08-32
ON
OFF
5.
6.
Punch-in Recording
Gewone opname
Druk op [Rec].
Kies “from” (de eerste maat die u opnieuw wil opnemen) met de
[Bwd] / [Fwd]-knoppen.
fig.08-33
99
Uw Performance opnemen en weergeven
7.
8.
Druk op [Rec].
Kies “for” (het aantal maten dat u opnieuw wil opnemen) met de
[Bwd] / [Fwd]-knoppen.
fig.08-34
9.
Druk op [Function] of op [Display/Exit].
❍ Opname overdoen terwijl u de song beluistert
10.
11.
12.
Druk op [Rec] om naar recording standby mode te gaan.
Druk op de Track-knop van het spoor dat u opnieuw wil opnemen
(de indicator knippert).
Druk op [Play].
Wanneer u op [Play] drukt, tikt de metronoom twee aftelmaten voordat de opname
begint.
Wanneer u de eerste maat van het afgebakende gedeelte bereikt, begint de opname. Op
het einde van het afgebakende gedeelte stopt de opname en gaat de weergave verder.
¥ Tijdens de opname of weergave van de song brandt de indicator van de [Rec]-knop als
volgt.
Tijdens de weergave v/d performance
De indicator van de [Rec]-knop knippert.
Tijdens de her-opname
De indicator van de [Rec]-knop brandt
constant.
NOTE
13.
Wanneer de opname voor het afgebakende gedeelte afgelopen is en de weergave hernomen is,
gaat de indicator van de [Rec]-knop opnieuw knipperen.
Druk op [Stop] om de song te stoppen.
De indicator van de track-knop waarop de performance werd opgenomen, licht op.
MEMO
100
Wanneer Punch-in Recording eindigt, keert het item ÒPunch In/OutÓ van het Function-menu
terug naar OFF (gewone opname). Als u nogmaals gebruik wil maken van punch-in recording,
dient u de ÒPunch In/OutÓ-instelling opnieuw te maken.
Uw Performance opnemen en weergeven
Meerdere lagen over elkaar opnemen in een
bepaald gedeelte — Loop Recording
U kan meermaals over een bepaald gedeelte opnemen om meervoudige performances
op te bouwen. Deze opnamemethode noemen we ÒLoop Recording.Ó
Deze methode is handig wanneer u de verschillende drumgeluiden van de Rhythm part
individueel wil opnemen.
NOTE
ÒLoop RecordingÓ kan enkel gebruikt worden voor het opnemen van de Rhythm part.
fig.08-35
2
Composer
All Song Play
R
1
2
Track
3
Rhythm
Accomp
Bass
Lower
Reset
2.
Function
Rename
Demo
1.
Load
Select
Stop
Play
4
3
Save
Registration
Clear
4
5
Upper
Solo
Control
Rec
Bwd
Fwd
Druk op [Manual Drums] of [Manual Perc] om een Drum Set of
Sound Effect Set te kiezen (p. 39).
Druk op [Rec] en [Rhythm] om naar de recording standby mode te
gaan.
De indicators van de [Rec]-knop en de [Rhythm]-knop knipperen.
3.
Druk op [Play].
Wanneer u op [Play] drukt, speelt de metronoom twee aftelmaten voordat de opname
begint.
Wanneer de opname het einde van de maat bereikt, keert ze terug naar het begin van de
maat, zodat u verder kan opnemen en bijkomende noten kan inspelen.
MEMO
4.
Het aantal maten waarover Loop Recording plaatsvindt, kan u instellen. Zie ÒHet aantal maten
instellen voor Loop RecordingÓ (p. 102).
Druk op [Stop] om de opname te stoppen.
101
Uw Performance opnemen en weergeven
❍ Het aantal maten bepalen voor Loop Recording
Met de fabrieksinstellingen gebeurt Loop Recording over ŽŽn maat. In het Functionmenu kan u het aantal maten waarover de Loop Recording zal plaatsvinden, instellen.
1.
Druk op de [Function]-knop.
2.
Kies “Loop Recording” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
fig.08-36
Het aantal maten voor Loop Recording
3.
4.
Kies het aantal maten voor de Loop Recording met de [Bwd]- en
[Fwd]-knoppen.
Druk op [Function] of [Display/Exit].
Het aantal maten voor Loop Recording is nu ingesteld.
Volg de procedure voor Loop Recording om te beginnen met opnemen.
102
Instellingen voor de Composer
(Function-knop)
Count-In Recording
Volume van de Metronoom
Deze instelling (ON/OFF) bepaalt of de metronoom al dan
Volg de onderstaande stappen om het volume van de
niet twee aftelmaten tikt nadat u bij een opname op [Play]
metronoom te regelen.
hebt gedrukt. (De aftelling helpt u om in het tempo te komen,
1. Druk op [Function].
voordat u begint te spelen.)
1. Druk op [Function].
2. Kies “Count-In Rec” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen
2. Kies “Metronome Vol.” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
fig.09-03
fig.09-01
3. Kies het gewenste volumeniveau (1–10) met de
[Bwd]/[Fwd]-knoppen.
3. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen zet u deze instelling aan en uit.
ON U hoort twee aftelmaten voor de opname
OFF U hoort geen aftelmaten voor de opname
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
De instelling van de
metronoom wijzigen
Hoe hoger de waarde, hoe luider de metronoom klinkt.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
Het metronoomgeluid
veranderen
U kan kiezen uit 4 verschillende metronoomgeluiden.
1. Druk op [Function].
Deze instelling bepaalt of de metronoom al dan niet hoorbaar
2. Kies “Metronome Sound” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
is.
fig.09-04
1. Druk op [Function].
2. Kies “Metronome” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Kies het metronoomgeluid met de [Bwd] /
[Fwd]-knoppen.
fig.09-02
3. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen kiest u OFF, REC,
of ON.
OFF
REC
ON
Geen metronoomgeluid
Enkel metronoomgeluid tijdens opname
Altijd metronoomgeluid
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
CLICK&BELL
ELECTRONIC
VOICE ENG.
VOICE JPN.
Conventioneel metronoomgeluid
Electronisch metronoomgeluid
Menselijke stem (Engels)
Menselijke stem (Japans)
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs als u het
toestel uitschakelt.
103
Instellingen voor de Composer (Function-knop)
De maatsoort instellen
Deze instelling bepaalt welke maatsoort er gebruikt wordt bij
de opname van performance songs.
Teller
Noemer
1 of hoger (noemer x 2-1)
2, 4, 8, 16
1. Druk op [Function].
2. Kies “Beat” met de [-] en [+] Composer Selectknoppen.
fig.09-05
Hoe werkt de expressiepedaal ? (Exp. Source)
Bepaal hoe de expressiepedaal zal functioneren wanneer uw
performance wordt opgenomen en wanneer ATELIER song
files worden weergegeven.
■ Functie tijdens de opname
Hiermee bepaalt u of de bedieningen van de expressiepedaal wel of niet worden opgenomen terwijl uw performance wordt opgenomen.
1. Druk op [Function].
2. Kies “Exp. Source” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
fig.09-06
3. Stel met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen de numerieke
waarde van de teller in.
4. Om de noemer in te stellen, verplaatst u met
[Rec] de cursor van de teller naar de noemer.
Druk nogmaals op [Rec] als u naar de teller wil terugkeren.
5. Stel met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen de numerieke
waarde van de noemer in.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Recording” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
5. Bepaal de functie van de pedaal met de [Bwd]/
[Fwd]-knoppen.
fig.09-07
* Wanneer u Rhythm performances of Automatische Begeleiding
opneemt, wordt de maatsoort automatisch ingesteld.
* De maatsoort van reeds eerder opgenomen songs kan u niet
PEDAL
De bewegingen van de expressiepedaal
worden opgenomen. De vorige opname
wordt uitgewist wanneer er nieuwe
songs worden opgenomen.
COMPOSER
De bewegingen van de expressiepedaal
worden niet opgenomen.
De vorige data blijven behouden, en
worden dus niet uitgewist.
meer wijzigen.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
104
Instellingen voor de Composer (Function-knop)
■ Functie tijdens de weergave
Hiermee bepaalt u of de expressiepedaal al dan niet werkt
Individuele kanalen van
Performance Data uitzetten
terwijl er ATELIER song files worden weergegeven.
1. Druk op [Function].
2. Kies “Exp. Source” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
Bij performance data of SMF data kan u individuele kanalen
uitzetten (Channel Mute).
* Het is niet mogelijk om de performance die u op de AT-60R/
80R/90R speelt uit te zetten (behalve het ritme en de automa-
fig.09-06
tische begeleiding).
1. Druk op [Function].
3. Druk op [Rec].
2. Kies “Ch.Mute” met de Composer Select [-] [+]knoppen.
4. Kies “Playback” met de [-] of [+] Composer
Select-knoppen.
3. Kies met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen het kanaal
dat u wil uitzetten.
5. Bepaal de functie van de pedaal met de [Bwd]/
[Fwd]-knoppen.
Van links naar rechts zijn dit ÒKan. 1, Kan. 2, ... Kan. 15
en Kan. 16Ó.
fig.09-09
fig.09-08
PEDAL
COMPOSER
De expressiepedaal werkt. De opname
van de expressiepedaal binnen de song
wordt genegeerd.
De expressiepedaal werkt niet. De opname van de expressiepedaal binnen de
song heeft effect.
4. Druk op [Rec].
fig.09-10
Het nummer verandert in een ÒÐÓ, wat erop wijst dat het
overeenkomstige kanaal uitgeschakeld is.
PEDAL+COMP De expressiepedaal werkt. De opname
van de expressiepedaal binnen de song
heeft eveneens effect.
5. Als u nogmaals op [Rec] drukt, wordt het kanaal
weer ingeschakeld.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
* Channel mute wordt uitgeschakeld wanneer u de volgende
handelingen uitvoert.
- Andere performance data kiezen met de Composer Select [-] en
[+]-knoppen.
- Op [All Song Play/Demo] drukken om performance data af te
spelen.
105
Instellingen voor de Composer (Function-knop)
Songteksten op het scherm
tonen of verbergen
In sommige music files is de songtekst opgenomen en deze
teksten kan u op het scherm bekijken. U kan deze lyricsfunctie in- en uitschakelen.
1. Druk op [Function].
2. Kies “Lyric” met de [-] en [+] Composer Selectknoppen.
fig.09-11
3. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen schakelt u de
lyric display in (tekst wordt getoond) of uit
(tekst niet getoond).
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of op [Display/Exit].
* Wanneer u tijdens de weergave van music files die teksten
bevatten, op een voice select-knop drukt, verandert de display en
worden de teksten niet meer getoond. Om de teksten opnieuw te
zien, drukt u nogmaals op [Play].
106
Edit-menu (Song Files editen)
Song files die u opneemt, kan u editen (bewerken) door
fig.10-03
middel van vijf verschillende functies.
De volgende edit-functies zijn voorzien.
Delete measure
(p. 107)
5. Druk op [Rec].
Delete Track
(p. 108)
Erase
(p. 109)
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(de eerste maat die u wil verwijderen).
Copy
(p. 110)
fig.10-04
Quantize
(p. 111)
* Eenmaal dat u data hebt bewerkt, kunnen ze niet meer naar hun
originele toestand worden teruggebracht. Als voorzorg tegen
ongelukjes raden we aan dat u uw song opslaat op een floppy
disk voordat u hem bewerkt.
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen stelt u “for” in (het
aantal maten dat u wil verwijderen).
Een deel van de opgenomen
song verwijderen (Delete
Measure (Bar))
Met deze functie verwijdert u bepaalde maten van de song
fig.10-05
Als u vanaf een bepaalde maat tot de laatste maat wil verwijderen, stel dan Òfor: ALLÓ in.
uit alle tracks. Wanneer er een deel van de song file
verwijderd wordt, schuift het volgende deel naar voren op
om de leegte op te vullen.
9. Om de delete-handeling uit te voeren, drukt u
opnieuw op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-06
Voorbeeld: We verwijderen de maten 5Ð8
fig.10-01
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
10.Druk op [Rec] om de maten te verwijderen.
Wanneer de opname verwijderd is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
fig.10-02
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Delete Measure” met de [-] en [+] Composer Select-knoppen.
107
Edit-menu (Song Files editen)
De opname van een track
verwijderen (Delete Track)
Met deze functie kan u de opname verwijderen van een track
die u bepaalt.
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen kiest u de track
die u wil verwijderen.
Instellingen: RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
UPPER, SOLO, CONTROL
7. Druk op [Rec].
Wat is een Track (spoor)?
De AT-60R/80R/90R heeft zeven tracks. Op deze tracks
De volgende display verschijnt.
fig.10-09
worden de volgende performance data opgenomen.
Rhythm
Rhythm performance, Manual Drums
Accomp
Automatische Begeleiding (behalve Bas en
Rhythm performance), SMF data (behalve Bas
en Rhythm performance)
Bass
Pedal Bass voice, Baspartij van de Automatische Begeleiding, Baspartij van de SMF data
Lower
Lower voice
Upper
Upper voice
Solo
Solo voice
Control
Paneelbedieningen, bediening van de expressiepedaal, Part Balance Volume
* SMF data (behalve data die werden opgeslagen door de
ATELIER-serie) slaan de Rhythm track op in kanaal 10, en de
overige muziekdata in de Accomp en Bass tracks (p. 86).
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Delete Track” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
fig.10-07
5. Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-08
108
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
8. Druk opnieuw op [Rec] om de Delete Trackfunctie uit te voeren.
Wanneer de opname verwijderd is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Edit-menu (Song Files editen)
Een opname wissen (Erase)
U kan in een bepaald fragment een bepaald onderdeel van de
Instellingen: ALL (Alles), NOTE (Noten gespeeld op het
klavier), CONTROL (Paneelbedieningen, Part
Balance Volume), EXPRESSION (opname van
performance wissen, zonder dat de song daardoor korter
de expressiepedaal), VOICE (Voice-instel-
wordt. Dit noemen we de ÒEraseÓ-functie.
lingen), TEMPO (Tempo-instellingen)
Als alternatief voor de methode waarbij u alle performance
data in een bepaald gedeelte uitwist, kan u de volgende
8. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen kiest u de track
waarop u de opname wil wissen.
onderdelen van de performance wissen.
ALL
Alle opgenomen data
NOTE
Noten gespeeld op het klavier
CONTROL
Paneelbediening, Part Balance Volume
EXPRESSION
Bediening van de expressiepedaal
VOICE
Voice-instellingen
TEMPO
Tempo-instellingen
Als u EXPRESSION en TEMPO koos als de te wissen data,
dan kan u geen track kiezen omdat de opname van de Ôexpression controlÕ gemeenschappelijk is voor alle tracks.
fig.10-13
Instellingen: ALL, RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
Voorbeeld: We wissen de maten 5Ð8
UPPER, SOLO
fig.10-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
blank measures
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Erase Event” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
fig.10-11
5. Druk op [Rec].
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen selecteert u de te
wissen data.
fig.10-12
7. Druk op [Rec].
Als u ÒALLÓ kiest, wordt de opname van alle parts uitgewist.
9. Druk op [Rec].
10.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(eerste maat die gewist wordt).
11.Druk op [Rec].
12.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “for” in
(het aantal maten dat gewist wordt).
Als u tot en met de laatste maat wil wissen, stel dan
Òfor: ALLÓ in.
13.Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-14
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
14.Druk opnieuw op [Rec] om de Erase-functie uit
te voeren.
Wanneer het wissen voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
109
Edit-menu (Song Files editen)
Copy Recording (Copy)
fig.10-18
Met deze functie kan u een deel van een opgenomen song
kopi‘ren naar een andere maat in dezelfde track.
* Als er op de kopieerbestemming reeds een opname aanwezig is,
9. Druk op [Rec].
dan wordt die uitgewist.
10.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “for” in
(het aantal maten dat gekopieerd wordt).
Voorbeeld: U wil de maten 5Ð7 kopi‘ren naar maat 8
fig.10-15
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
fig.10-19
8
9
10
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
Om tot en met de laatste maat te kopi‘ren, stelt u
Òfor: ALLÓ in.
11.Druk op [Rec].
12.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “to” in
(maat van de kopieerbestemming).
fig.10-20
4. Kies “Copy” met de [-] en [+] Composer Selectknoppen.
fig.10-16
Als u ÒENDÓ kiest, worden de data gekopieerd na het
einde van de laatste maat.
13.Druk op [Rec].
5. Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-17
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen selecteert u de
track waarvan u de opname wil kopiëren.
Instellingen: ALL, RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
14.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “time” in
(het aantal keren dat u de data wil kopiëren).
fig.10-21
15.Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-22
UPPER, SOLO, CONTROL
Als u ÒALLÓ kiest, wordt de opname van alle tracks
gekopieerd.
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(eerste maat die gekopieerd wordt).
110
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
16.Om de Copy-functie uit te voeren, drukt u nogmaals op [Rec].
Wanneer het kopi‘ren voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
Edit-menu (Song Files editen)
Onnauwkeurigheden in de
timing corrigeren (Quantize)
11.Druk op [Rec].
Quantize is een functie die de timing van noten corrigeert
12.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “Res” in
(de timing waarop de noten moeten worden
gezet).
volgens een opgegeven resolutie.
fig.10-25
Voorbeeld: zelfs als u met een timing van kwartnoten wil
spelen, is het mogelijk dat de noten een fractie vroeger of
later vallen dan de precieze kwartnootintervallen. In zulke
gevallen kan u kwantiseren op kwartnoot-timing (1/4) om
de timing van de noten op precieze kwartnootintervallen te
zetten.
ÒResÓ (timing waarop de noten worden gezet) kan u de
volgende waarden instellen.
fig.10-26fig.10-27
1. Druk op [Function].
2. Kies “Edit Menu” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
3. Druk op [Rec].
4. Kies “Quantize” met de [-] en [+] Composer
Select-knoppen.
fig.10-23
Halve noot
Kwartnoot
fig.10-28fig.10-29
Kwartnoot triool
8e noot
fig.10-30fig.10-31
8e noot triool
5. Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-24
fig.10-32fig.10-33
16e noot triool
6. Met de [Bwd]/[Fwd]-knoppen kiest u de track
waarvan u de opname wil kwantiseren.
16e noot
32e noot
13.Druk op [Rec].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.10-34
Instellingen: ALL, RHYTHM, ACCOMP, BASS, LOWER,
UPPER, SOLO
Als u ÒALLÓ kiest, worden de opnamen van alle tracks
gekwantiseerd.
7. Druk op [Rec].
8. Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “from” in
(startmaat voor de kwantisering).
9. Druk op [Rec].
Om de handeling te annuleren, drukt u op [Reset].
14.Om de Quantize-functie uit te voeren, drukt u
nogmaals op [Rec].
Wanneer de kwantisering voltooid is, verschijnt het basisscherm opnieuw.
10.Met de [Bwd] / [Fwd]-knoppen stelt u “for” in
(het aantal maten dat u wil kwantiseren).
Om tot en met de laatste maat te kwantiseren, stelt u
Òfor: ALLÓ in.
111
De Effecten instellen
U kan de Reverb-, Sustain- en Rotary-effecten naar wens
instellen, door hun parameterwaarden aan te passen. Deze
waarden kan u wijzigen in de volgende vijf menus:
Het Reverb-type kiezen
U kan kiezen uit de volgende acht Reverb-types:
fig.11-04
Reverb Type
(p. 112)
Reverb Depth
(p. 113)
Sustain Length
(p. 113)
Rotary Speed
(p. 113)
Rotary Color
(p. 113)
fig.11-01
Others
Utility Display/Exit
Beschrijving
ROOM 1
Galm van een kleine kamer
ROOM 2
Galm van een kleine club
ROOM 3
Galm van een grote kamer
HALL 1
Galm van een grote concertzaal
HALL 2
Galm van een kleine concertzaal
PLATE
Een heldere, metaalachtige galm
Effect
Menu
Oct Shift
Part
2
DELAY
Transpose
Value
3
Een echo-achtig geluid dat meermaals
herhaald wordt
PAN DELAY
Gelijkaardig aan het vorige, maar het
geluid wordt geÕpandÕ tussen de linkeren rechterluidspreker
1, 5
4
1. Druk op [Effect].
2. Kies het gewenste menu met de [
Menu-knoppen.
* De delay time (delay interval) is niet regelbaar wanneer u
] en [
]
3. Wanneer u “Reverb Depth” of “Sustain Length”
regelt, kies dan de gewenste Part met de [
]
en [
] Part-knoppen.
4. Stel de gewenste waarde in met de [-] en [+]
Value-knoppen.
5. Om terug te keren naar het basisscherm, drukt
u op [Effect] of [Display/Exit].
Het basisscherm verschijnt opnieuw.
112
Display
ÒPAN DELAYÓ kiest.
De Effecten instellen
De Reverb-diepte wijzigen
Rotary Speed
De diepte van de Reverb kan u instellen (0Ð10) voor de
Met deze instelling kan u de snelheid van het Rotary-effect
volgende Parts. U kan voor elke Part aparte instellingen
fijn afregelen. U kan kiezen uit drie snelheden.
maken.
fig.11-07
fig.11-05
Instellingen SLOW, NORMAL, FAST
Part
Accomp (Automatische Begeleiding behalve
Bas), Rhythm, M.Drums, M.Perc, A.Bass
(Baspartij van de Automatische Begeleiding),
* Deze instelling blijft in het geheugen zitten, ook al schakelt u het
toestel uit.
P.Organ, P.Orch, L.Organ, L.Symph, L.Orch,
L.Ftg (Lower Footage; enkel AT-90R),U.Organ,
U.Symph, U.Orch, U.Ftg (Upper Footage; enkel
Rotary Color
AT-90R), Solo
Instelling 0 Ð 10
AUTO (Accomp, Rhythm, A.Bass)
Met deze instelling regelt u de helderheid van het Rotarygeluid wanneer u het Rotary-effect gebruikt.
fig.11-08
Voor de drie Parts van de Accomp, Rhythm en Accompaniment Bass hebt u de mogelijkheid om de ÒAUTOÓinstelling te kiezen. Parts waarvoor ÒAUTOÓ gekozen is,
worden ingesteld op de Reverb Depth die het meest geschikt
is voor het momenteel geselecteerde ritme.
Instellingen
BRIGHT, MELLOW
* Deze instelling blijft in het geheugen zitten, ook al schakelt u het
De Sustain-lengte wijzigen
toestel uit.
De lengte van de Sustain (SHORT, MIDDLE (Medium) of
LONG) kan voor het Upper- en Lower-klavier en het Bass
Pedalboard onafhankelijk ingesteld worden. U kan dus een
aparte instelling maken voor elk klavier.
fig.11-06
Klavier
Upper, Lower, Pedal
Instellingen
SHORT, MIDDLE, LONG
113
Andere instellingen (Utility-knop)
U kan de instellingen voor de volgende items (menus)
aanpassen.
Tx MIDI Channel
MIDI output-kanaal
Aftertouch
(enkel AT-80R/90R)
Aftertouch ON/OFF
MIDI-IN Mode
Aftertouch Sens
(enkel AT-80R/90R)
Aftertouch Sensitivity
Initial Touch
Initial Touch ON/OFF
Pedal Bass Mode
Hoe u op het Bass Pedalboard kan spelen
Solo Mode
Bepalen hoe de Solo voice klinkt
Registration Shift
Met de rechter voetschakelaar Registrations kiezen
Left Foot Switch Assignment
Een functie kiezen voor de linker voetschakelaar
Right Foot Switch Assignment
Een functie kiezen voor de rechter voetschakelaar
Damper (Sustain) Pedal Assignment
Bepalen welk klavier er be•nvloed wordt wanneer u de
Damper (Sustain)-pedaal indrukt
Bender/Vibrato Destination
Deze instelling bepaalt welk klavier er wordt aangestuurd
door de Pitch Bend/Vibrato-hendel
Pitch Bend Range
Het maximale toonhoogtebereik
Harmony Intelligence Type (enkel AT-60R/80R)
Het Harmony Intelligence-type kiezen.
Manual Drums Set
Het Manual Drums-type kiezen
Manual Percussion Set
Het Manual Percussion-type kiezen
Solo to Lower Mode
Het bereik voor de Solo voice wijzigen
Solo Split Point
Het bespeelbare bereik voor de Solo Voice
Bass Split Point
Het bespeelbare bereik voor de Pedal Bass Voice
Chord Hold
Chord Hold ON/OFF
Registration Arranger Update
Arranger settings recall timing
Registration Transpose Update
Transpose setting recall timing
Expression Curve
De diepte van het effect van de expressiepedaal
114
Send PC Switch
Verzending van PC-nummers bepalen
PC Number
PC-nummers specifi‘ren
Master Tune
De basistoonhoogte regelen
LCD Contrast
Het contrast van de display regelen
1. Druk op [Utility].
2. Kies het gewenste menu met de [
Menu-knoppen.
] en [
]
3. Voor “Initial Touch” of “Tx MIDI Channel” kiest
u het klavier of de part met de [
] en [
]
Part-knoppen.
Voor “PC Number” selecteert u de instellingen
met de [
] en [
] Part-knoppen.
4. Stel de gewenste waarde in met de [-] en [+]
Value-knoppen.
Om terug te keren naar het basisscherm, drukt u op
[Function] of [Display/Exit].
Andere instellingen (Utility-knop)
Aftertouch (Aftertouch ON/OFF)
Met deze parameter zet u de Aftertouch-functie aan en uit.
Pedal Bass Mode (Hoe u op
het Bass Pedalboard kan spelen)
(Aftertouch past vibrato toe wanneer u doordrukt op de
U kan het Bass Pedalboard instellen om meerdere noten
toetsen die u aanslaat.)
tegelijk of alleen enkelvoudige noten te spelen.
fig.12-01
fig.12-06
* Aftertouch kan enkel geactiveerd worden voor het Upper-
MONOPHONIC
Alleen enkelvoudige noten.
POLYPHONIC
Meerdere noten tegelijkertijd mogelijk.
klavier.
* Niet alle voices van het Upper-klavier reageren op Aftertouch,
ook al staat de functie op ON (zie ÒVoice ListÓ).
Aftertouch Sens
(Aftertouch Sensitivity)
Solo Mode (Bepalen hoe de
Solo Voice klinkt)
Wanneer de Solo voice aan het Upper-klavier is toegewezen,
Hiermee regelt u de diepte van het Aftertouch-effect.
kan u bepalen hoe de Solo voice zal klinken wanneer er meer
fig.12-02
dan ŽŽn toets ingedrukt wordt.
fig.12-05
Instelling
1Ð10
Hogere waarden voor deze parameter geven een diepere
TOP NOTE
vibrato (p. 131) wanneer u doordrukt op het klavier.
weer die voor de Solo part gespeeld
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, ook al schakelt u het
toestel uit.
De Solo voice geeft de hoogste noot
wordt.
LAST NOTE
De Solo voice geeft de laatst gespeelde
noot van de Solo part weer.
Initial Touch (Initial Touch ON/
OFF)
POLYPHONIC
De Solo voice geeft alle noten weer die
voor de Solo part gespeeld worden.
Initial Touch is een functie die de kracht van de toetsaanslag
recht evenredig omzet naar een volumeniveau. Dit kan voor
het Upper- en Lower-klavier onafhankelijk aan- en uitgezet
worden.
fig.12-03
Part
Upper, Lower
ON
Hoe harder u de toets aanslaat, des te hoger is het
volume.
OFF
Het volume blijft constant, ongeacht de sterkte
van de aanslag.
115
Andere instellingen (Utility-knop)
Regist Shift (Met de rechter
voetschakelaar de
Registration-knoppen
doorlopen)
Met de rechter voetschakelaar kan u de registrations in
volgorde oproepen.
fig.12-07
Functie
Beschrijving
ROTARY FAST/SLOW
Kies ÒFASTÓ of ÒSLOWÓ voor de Rotary-snelheid.
GLIDE
Terwijl de voetschakelaar ingedrukt is, zakt de toonhoogte
tijdelijk, en keert geleidelijk terug naar het normale niveau
wanneer u de voetschakelaar loslaat. Wanneer u het toestel
aanzet, wordt het Glide-effect toegepast op de voice van alle
secties van het Upper-klavier die bespeeld worden.
LEADING BASS
De Leading Bass-functie (p. 49) werkt enkel wanneer u de
voetschakelaar blijft indrukken.
ON
Schakelaar dient enkel om registrations op te
roepen
OFF
Andere functies dan het oproepen van registrations zijn ook beschikbaar
Als Registration Shift aan staat, dan worden telkens als u de
rechter voetschakelaar indrukt, de registrations in deze
volgorde gekozen: 1 ➔ 2 ➔ 3 ➔ ... ➔ 12 ➔ 1 ➔ .. enz.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer het
toestel uitgeschakeld wordt.
Left/Right Foot Switch
Assignment
U kan een van de volgende functies kiezen en ze toewijzen
aan de voetschakelaar aan de rechter- of linkerzijde van de
expressiepedaal.
¥ Linker voetschakelaar
fig.12-08
RHYTHM START/STOP
Hiermee start / stopt u het ritme.
COMPOSER PLAY/STOP
Dezelfde functie als de Composer [Play]- en [Stop]-knop.
Telkens als u de voetschakelaar indrukt, start of stopt de
weergave van de performance data.
INTRO/ENDING
Hiermee speelt u een Intro of Ending.
FILL IN TO VARIATION
Na het invoegen van een Fill-In, gaat de weergave over naar
het variation-patroon.
FILL IN TO ORIGINAL
Na het invoegen van een Fill-In, gaat de weergave over naar
het original-patroon.
ADVANCED/BASIC
Hiermee laat u het ritmepatroon wisselen tussen het basisarrangement (BASIC) en een meer complex arrangement
(ADVANCED).
BREAK
Dezelfde functie als de [Break]-knop (p. 46).
DAMPER OF UPPER
De noten die u op het Upper-klavier speelt, worden enkel
aangehouden zolang u de voetschakelaar ingedrukt houdt.
* Als de ÒRegistration ShiftÓ-instelling van het Utility-menu op
ÒONÓ staat, dan dient de rechter voetschakelaar enkel om de
¥ Rechter voetschakelaar
fig.12-09
116
Registrations te doorlopen, en dan wordt de ÒRight Foot Switch
AssignmentÓ-instelling genegeerd.
Andere instellingen (Utility-knop)
Damper Pedal Assignment
Hiermee bepaalt u op welk klavier het effect van de Damper
(Sustain)-pedaal wordt toegepast.
fig.12-10
Harmony Intelligence Type
(Het Harmony Intelligencetype kiezen)
Hiermee kiest u het type van de Harmony Intelligence.
Op de AT-90R kiest u het Harmony Intelligence-type niet
met deze instelling, maar rechtstreeks met de Harmony
UPPER
Het effect wordt toegepast op de voices die u
Intelligence-knoppen (p. 55).
op het Upper-klavier speelt.
LOWER
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Lower-klavier speelt.
Als de voice een percussieve klank is (zoals een Piano), dan
wordt de tone aangehouden, maar hij vervaagt net zoals bij
Instellingen
Duet, Organ, Combo, Strings, Hymn, Block,
een akoestische piano. Is de voice een niet-percussieve klank
Harp, Jazz Scat, Big Band, Country,
(zoals een String voice), dan blijft de tone aangehouden
Broadway, Traditional, Octave1, Octave2,
zolang de pedaal ingedrukt is.
Enkel voor de AT-80R: Duet, Country, 1 Note,
2 Notes, 3 Notes, 4 Notes
Bender/Vibrato Destination
Deze instelling bepaalt welk klavier er wordt aangestuurd
Manual Drums Set
door de Pitch Bend/Vibrato-hendel.
Met deze instelling kan u een van de volgende 12 Drum Sets
fig.12-12
of de Sound Effects Set kiezen.
fig.12-14
UPPER
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Upper-klavier speelt.
LOWER
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Lower-klavier speelt.
PEDAL
Het effect wordt toegepast op de voices die u
op het Pedalboard speelt.
Pitch Bend Range
Hiermee stelt u de maximale toonhoogteverandering (bereik)
in voor de Pitch Bend. Het bereik kan vari‘ren tussen 1Ð12
(in halve tonen; maar met een maximum van 1 octaaf).
Instellingen
STANDARD, STANDARD2, ROOM,
ROOM2, POWER, ELECTRONIC, TR-808,
DANCE, JAZZ, BRUSH, BRUSH2,
ORCHESTRA, SOUND EFFECTS
➔ De klanken die toegewezen zijn aan de toetsen, verschillen
naargelang van welke Manual Drum Set er gekozen is. Voor
details, zie ÒDrum Set ListÓ.
➔ U kan Manual Drum Set kiezen door middel van de [Manual
Drums]-knop en de [-][+] Value-knoppen (p. 40).
fig.12-13
* Manual Drums staat vast op een bereik van 1 octaaf, ongeacht
deze instelling.
117
Andere instellingen (Utility-knop)
Manual Percussion Set
Bass Split Point
Hiermee kiest u een van de Percussion Sets.
U kan het Bass Split Point (de hoogste toets van het speel-
fig.12-15
bereik van de Pedal Bass voice) toewijzen aan gelijk welke
toets van het Lower-klavier.
fig.12-17
Instellingen
PERC.SET1, PERC.SET2, VOICEPHRASE,
JAPANESE SET (enkel AT-80R/90R)
➔ De klanken die toegewezen zijn aan de toetsen, verschillen
Instellingen
E1 tot G7 (AT-80R/90R)
naargelang van welke manual percussion set er gekozen is. Voor
details, zie de ÒManual Percussion SetÓ.
C2 tot C7 (AT-60R)
➔ Door tegelijkertijd op de [+] en [-] Value-knoppen te drukken,
roept u de standaardwaarde (C3) terug op.
Solo to Lower Mode (De Solo
Voice en de Lower Voice
over elkaar leggen)
Chord Hold
(Chord Hold ON/OFF)
Wanneer de Solo voice door het Lower-klavier gespeeld wordt
De Chord Hold-functie kan u aan- en uitzetten. Wanneer
(d.w.z. wanneer de Solo [To Lower]-knop op ON staat), kan u
Chord Hold aan staat, dan blijft de Automatische
bepalen of de Lower voice en de Solo voice samen moeten
Begeleiding doorspelen, zelfs wanneer u uw hand van het
klinken (layered), of apart (split).
klavier haalt om een ander akkoord te spelen.
fig.12-04
fig.12-18
SPLIT
De parts klinken apart.
LAYER
De Lower voice en de Solo voice klinken samen.
ON
De Automatische Begeleiding bepaald door het
akkoord dat u op het Lower-klavier speelt, wordt
aangehouden (zelfs als u de toetsen loslaat).
Solo Split Point
Hiermee stelt u het Solo Split Point (ondergrens van het
speelbereik voor de Solo voice) op het Lower-klavier in op de
door u gewenste positie.
fig.12-16
Instellingen
C2 tot C7 (AT-60R)
E1 tot G7 (AT-80R/90R)
➔ Door tegelijkertijd op de [+] en [-] Value-knoppen te drukken,
roept u de standaardinstelling (B4) terug op.
118
OFF
Wanneer u de toetsen van het Lower-klavier
loslaat, stopt de Automatische Begeleiding (het
geluid valt weg). Enkel de Rhythm performance
(drum) gaat verder.
Andere instellingen (Utility-knop)
Registration Arranger Update
(Arranger Settings Recall Timing)
drukt.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, ook al schakelt u het
toestel uit.
U kan bepalen hoe de instellingen voor de Rhythm performances en de Automatische Begeleiding opgeroepen worden
wanneer u op een Registration-knop [1] Ð [12] (of [1] Ð [8])
drukt.
fig.12-19
Expression Curve (Diepte
van het expressiepedaaleffect)
Hiermee bepaalt u welk effect de expressiepedaal op het
geluid zal hebben wanneer u hem indrukt.
DELAYED
De instellingen voor Rhythm performances en
fig.12-21
Automatische Begeleiding worden opgeroepen wanneer u een Registration-knop [1] Ð [8]
(of [1] Ð [4]) enkele seconden ingedrukt houdt.
Als u snel op de Registration-knop drukt,
De expressiepedaal wijzigt het volume van het ritme
1
worden enkel de paneelinstellingen (voice,
en de Automatische Begeleiding in mindere mate dan
enz.) die geen verband houden met Rhythm en
Automatische Begeleiding aangepast.
INSTANT
Instellingen in verband met Rhythm performances en Automatische Begeleiding worden
samen met alle andere paneelinstellingen
het volume van de keyboard voices.
2, 3
De expressiepedaal wijzigt het volume van het ritme
en de Automatische Begeleiding in dezelfde mate als
het volume van de keyboard voices.
fig.12-21-2
opgeroepen zodra u op een knop [1] Ð [12] (of
[1] Ð [8]) drukt.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, ook al schakelt u het
Ritme,
Automatische
Begeleiding
1
2
toestel uit.
Registration Transpose Update
(Transpose Setting Recall
Timing)
Keyboard Part
Ritme,
Automatische Begeleiding,
Keyboard Part
3
U kan bepalen hoe de transpose-instelling wordt opgeroepen
wanneer u op een Registration-knop [1] Ð [12] (of [1] Ð [8])
drukt.
fig.12-20
DELAYED
Transpose-instellingen worden opgeroepen
wanneer u een Registration-knop [1] Ð [8] (of
[1] Ð [4]) enkele seconden ingedrukt houdt.
INSTANT
Ritme,
Automatische Begeleiding,
Keyboard Part
Transpose-instellingen worden samen met alle
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, ook al schakelt u het
toestel uit.
andere paneelinstellingen opgeroepen zodra u
op een Registration-knop [1] Ð [8] (of [1] Ð [4])
119
Andere instellingen (Utility-knop)
Tx MIDI Channel
(MIDI Output-kanaal)
MIDI IN Mode
Wanneer u via de MIDI-connectors of de computer connector
weergave van SMF-data en ŽŽn voor keyboard performance.
van de AT-60R/80R/90R muziekdata verzendt naar externe
Normaal sturen de data die via MIDI In binnenkomen, enkel
apparaten, kan u voor elk klavier (Upper, Lower en Pedal)
de klankgenerator voor de weergave van SMF data aan.
het kanaal bepalen waarop uw muziek in de vorm van MIDI-
Door de MIDI IN Mode-instelling te wijzigen, kan u echter
boodschappen wordt verzonden. (Waarde: 1Ð16)
ook de klankgenerator voor het klavier aansturen via MIDI
U kan deze Tx (Transmit) MIDI-instellingen wijzigen voor
In.
zover dit nodig is. (Voor details, zie p. 124)
fig.12-23
Dit instrument bevat twee klankgenerators: ŽŽn voor de
fig.12-22
MODE 1
Part
Upper, Lower, Pedal, Solo, Control
Kanaal
1-16
Het instrument wordt aangestuurd als een
GS-klankgenerator
MODE 2
De kanalen 1Ð8 en kanaal 10 worden naar de
GS-klankgenerator gestuurd, en kanaal 9 en de
kanalen 11Ð16 worden naar de klankgenerator
* De Control part verzendt data van de expressiepedaal en PC-
van het klavier gestuurd.
nummers.
* Het is onmogelijk om meer dan ŽŽn part (Upper, Lower en
Pedals) op hetzelfde kanaal in te stellen.
* MIDI-boodschappen voor de Solo part worden enkel verzonden
wanneer de Solo [To Lower]-knop op ON staat.
➔ De Tx (Transmit) MIDI-instelling van de Control track blijft in
het geheugen zitten, zelfs als u het toestel uitschakelt.
Kanaal
MODE 1
MODE 2
1Ð8
GS
GS
9
GS
Manual Drums
10
GS
GS
11
GS
Manual Percussion
12
GS
Lower
13
GS
Upper
14
GS
Pedal Bass
15
GS
Niets
16
GS
Solo, Control
* Er zijn beperkingen wat betreft de types van MIDIboodschappen die de klankgenerator van het klavier kan
ontvangen. Voor details, zie ÒMidi ImplementationÓ.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
120
Andere instellingen (Utility-knop)
Send PC Switch (Verzending
van PC-nummers bepalen)
Master Tune
De basistoonhoogte van een instrument is meestal de
De vezending van PC- (Program Change) nummers kan u
toonhoogte van de middelste A-noot. Met de ÒMaster TuneÓ-
aan/uit zetten wanneer er een Registration geselecteerd is.
parameter kan u deze basistoonhoogte gelijkzetten met de
fig.12-24
toonhoogte van gelijk welk ander instrument dat
samenspeelt met de AT-60R/80R/90R.
fig.12-27
ON
PC-nummers worden verzonden
OFF
PC-nummers worden niet verzonden
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
415.3Hz Ð 466.2Hz (0.1 Hz units)
➔ Door tegelijkertijd op de [+] en [-] Value-knoppen te drukken,
PC Number (PC-nummers
bepalen)
U kan bepalen welk Program Change-nummer er vanuit
MIDI Out wordt verzonden wanneer er een Registration
gekozen wordt.
roept u de standaardinstelling (440.0 Hz) terug op.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
LCD Contrast
Hiermee regelt u het contrast van de display.
fig.12-25
fig.12-28
Instelling Bank MSB (Bank Select MSB)
Met de [
Instellingen
0-127
Bank LSB (Bank Select LSB)
0-127
PC Num (PC-nummer)
1-128
] en [
] Part-knoppen kiest u de instellingen.
Mogelijke instellingen: 1Ð10 (hoe hoger de waarde, hoe
donkerder de display)
➔ Door tegelijkertijd op de [+] en [-] Value-knoppen te drukken,
roept u de standaardinstelling (5) terug op.
➔ Deze instelling blijft in het geheugen zitten, zelfs wanneer u het
toestel uitschakelt.
121
Externe apparaten aansluiten
De aansluitingen maken
Als u een extern instrument op de AT-60R/80R/90R wil
aansluiten, dan moet u dit hoofdstuk beslist lezen.
Als u de AT-60R/80R/90R door middel van kabels met
Namen en Functions van
Jacks en Connectors
andere apparatuur wil verbinden, volg dan de onderstaande
1
defecten en/of schade aan luidsprekers en andere apparaten.
stappen om de aansluitingen te maken. Als u apparaten in de
verkeerde volgorde aan- of uitzet, loopt u het risico op
MIDI Out/In-connectors
Op deze connectors kan u externe MIDI-instrumenten
1. Zet het volume van alle apparaten dicht.
aansluiten om performance-informatie uit te wisselen.
2
2. Schakel de AT-60R/80R/90R en andere
aangesloten apparatuur uit.
Input L (mono)/R Jacks
U kan de output van andere klankgenerators weergeven als
u die signaalbron aansluit op de input terminals van de
AT-60R/80R/90R.
3
3. Sluit de AT-60R/80R/90R en de andere apparaten aan met de kabels.
4. Zet de aangesloten apparatuur aan.
Output L (mono)/R Jacks
U kan een geweldige sound verkrijgen als u luidsprekers of
andere audio-apparatuur aansluit op deze jacks. U kan ook
een cassetterecorder aansluiten om uw performances op te
5. Zet de AT-60R/80R/90R aan.
6. Regel het volume.
nemen.
● Volg na gebruik de onderstaande stappen om het toestel
4
uit te schakelen.
Computer-connector
Op deze connector kan u een computer aansluiten om
1. Zet het volume van alle apparaten dicht.
performance-informatie uit te wisselen.
5
2. Zet de AT-60R/80R/90R uit.
Computer-schakelaar
Zet deze schakelaar op Mac, PC-1 of PC-2, naargelang van
3. Zet de aangesloten apparatuur uit.
het type computer dat aangesloten is.
U kan ook wisselen tussen de aansluitingen op de MIDI
■ Audio-apparatuur aansluiten
Out/In-connectors en de Computer-connector.
U kan een cassetterecorder of een ander audio-apparaat
6
Phones Jack (p. 19)
aansluiten en opnemen op de AT-60R/80R/90R speelt. Sluit
7
Mic In Jack (p. 19)
met een audiokabel de input jack van het audiosysteem of de
8
Mic Echo-knop (p. 19)
9
Mic Volume-knop (p. 19)
mixer aan op een van de output jacks van de AT-60R/80R/
90R. Gebruik een audiokabel met een standaardplug.
Raadpleeg bij de aankoop van een audiokabel de handelaar
10 Illumination-schakelaar (p. 20)
waar u de AT-60R/80R/90R kocht.
(enkel AT-80R/90R)
10
6
8
Min
Max
Echo
Illumination Phones
9
Min
122
Max
Volume
In
MIDI
Output
L (mono)
PC-1
Mac
Out
4
7
Mic
Computer
PC-2
MIDI
fig.13-01ÅiOutputÅj
5
R
Input
L (mono)
In
1
3
2
R
Externe apparaten aansluiten
■ Een computer aansluiten
De AT-60R/80R/90R is voorzien van een Computerconnector. Door deze aan te sluiten op de seri‘le poort van
uw computer, kan u muziekdata verzenden en ontvangen.
Aangezien de AT-60R/80R/90R muziekdata kan opslaan in
❍ Aansluiting op een IBM PC
Sluit met een computerkabel (apart verkocht) de Computerconnector van de AT-60R/80R/90R aan op de COM1 of
COM2 seri‘le poort van de IBM PC. Zet de Computerschakelaar op ÒPC-2.Ó
SMF format, kan u met uw computer deze muziekdata
Computer
editen.
1. Zet de AT-60R/80R/90R en de computer uit.
PC-2
MIDI
PC-1
Mac
2. Sluit met een computerkabel (apart verkocht)
de Computer-connector van de AT-60R/80R/90R
aan op een seriële poort van de computer.
3. Zet de Computer-schakelaar onderaan op het
toestel in de stand die overeenstemt met het
type van computer dat u gebruikt.
➔ Kijk even bij het ÒVoorbeeld van een aansluitingÓ.
4. Zet de computer aan.
5. Zet de AT-60R/80R/90R aan.
6. Maak de instellingen voor de baud rate (transmissiesnelheid) van de computer en de software.
➔ Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw
computer.
7. Maak ook de instellingen voor het
MIDI-zendkanaal (p. 120).
Voorbeeld van een aansluiting:
❍ Aansluiting op een Apple Macintosh computer
Sluit met een computerkabel (apart verkocht) de Computerconnector van de AT-60R/80R/90R aan op de modempoort
(of printerpoort) van de Apple Macintosh. Zet de Computerschakelaar op ÒMac.Ó
Gebruik ÒPatchBayÓ op de Apple Macintosh om het
interface-type (de kloksnelheid voor de MIDI interface) in te
stellen op Ò1 MHz.Ó
Computer
PC-2
MIDI
PC-1
Mac
123
Externe apparaten aansluiten
Als u MIDI gebruikt
■ De AT-60R/80R/90R aansluiten op een MIDI-instrument
● Wat is MIDI ?
1. Schakel de AT-60R/80R/90R uit.
MIDI staat voor ÒMusical Instrument Digital InterfaceÓ en is
een uniforme standaard voor de uitwisseling van performance data en andere informatie tussen electronische instru-
2. Zet de Computer-schakelaar onderaan op de
AT-60R/80R/90R op “MIDI.”
menten en computers.
De AT-60R/80R/90R is uitgerust met MIDI-connectors en
Computer
PC-2
MIDI
een Computer-connector om performance-informatie te
PC-1
Mac
kunnen uitwisselen met externe apparaten. Met deze
connectors kan u de AT-60R/80R/90R aansluiten op een
extern apparaat voor nog meer veelzijdigheid.
● MIDI-connectors
De AT-60R/80R/90R heeft twee soorten MIDI-connectors.
Wanneer u deze verbindt met de MIDI-connectors van een
MIDI-instrument, wordt het mogelijk om de twee instrumenten elkaar te laten aansturen.
U kan bijvoorbeeld geluid van het andere instrument
uitsturen of van tone veranderen op het andere instrument.
U dient ook het MIDI-zendkanaal juist in te stellen.
❍ MIDI Out-connector
Enkel de noten die u op het klavier speelt, bewegingen van
* Wanneer de AT-60R/80R/90R opgestart wordt, verandert deze
instelling niet tot het toestel opnieuw opgestart wordt, zelfs niet
wanneer u de Computer-schakelaar verzet.
3. Sluit met een MIDI-kabel (apart verkocht) de
MIDI-connector van het externe instrument aan
op de MIDI-connector van de AT-60R/80R/90R.
4. Zet het externe MIDI-apparaat en de AT-60R/
80R/90R aan.
5. U dient ook de juiste instellingen te maken voor
het MIDI-zendkanaal en voor de Local Control
(on/off).
de Demperpedaal, Expression data en data die erop wijzen
dat er op een Registration-knop [1]Ð[12] (of [1] Ð [8]) werd
Voorbeeld van een aansluiting:
gedrukt, worden naar de externe MIDI-connector gestuurd.
De Solo voice wordt enkel verstuurd als de Solo [To Lower]knop op ON staat.
❍ Het MIDI-apparaat aansluiten
AT-80R/90R
❍ MIDI In-connector
Hier worden de Performance-boodschappen van externe
MIDI-apparaten ontvangen.
Deze binnenkomende boodschappen kunnen het ontvangende MIDI-instrument opdragen om bepaalde klanken te
Min
Max
Echo
Illumination Phones
Max
In
Mic
Computer
PC-2
MIDI
Min
Volume
MIDI
Output
L (mono)
PC-1
Mac
Out
R
Input
L (mono)
In
spelen of om van tone te veranderen.
De AT-60R/80R/90R bevat twee klankgenerators: ŽŽn klank-
MIDI
generator voor zijn eigen klavieren en ŽŽn GS-klankgenerator
(p. 132). Normaal gezien worden muziekdata die vanuit een
extern apparaat naar de MIDI In-connector gezonden
worden, naar de GS-klankgenerator gestuurd, maar u kan de
ÒMIDI IN ModeÓ-parameter (p. 120) ook instellen zodat de
klankgenerator van het klavier aangestuurd wordt.
124
Out
In
Klankmodule
R
Problemen oplossen
Wanneer u op de [Power]-schakelaar drukt, start
het toestel niet op.
Wanneer de human voice “Jazz Scat” geselecteerd
is, heeft de toetsaanslag geen effect op het geluid.
❍ De stroomkabel is niet correct aangesloten (p. 18).
❍ Het item ÒInitial TouchÓ in het Utility-menu staat op OFF
(p. 115).
U hoort geen geluid.
❍ De [Master Volume]-slider staat te laag (p. 18).
Het Rotary-effect wordt niet toegepast.
❍ Er is een hoofdtelefoon aangesloten (p. 19).
Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, hoort u het geluid
alleen door de hoofdtelefoon.
❍ Op sommige klanken kan het Rotary-effect niet toegepast
worden (p. 129).
❍ Het volume van de [Part Balance]-knoppen staat te laag
(p. 35).
❍ Het volume staat te laag op de expressiepedaal (p. 68).
❍ Opsommige klanken kan het Chorus-effect niet toegepast
worden (p. 129).
❍ Er is geen Voice (stem) geselecteerd (p. 24).
Voices waarvan de knopindicator brandt, kunnen
gespeeld worden.
❍ De pedaalkabel is niet correct aangesloten. (enkel AT-90R)
❍ U hebt Manual Drums gekozen voor het Lower-klavier,
en u slaat een toets aan waaraan geen drumklank of
Sound Effect is toegewezen (p. 39).
❍ ÒPercussion Set 3Ó werd gekozen voor het Upper-klavier.
Wanneer ÒPercussion Set 3Ó geselecteerd is, kan het dat
aan sommige toetsen geen klank is toegewezen (p. 42).
U hoort geen geluid (wanneer er een MIDIinstrument is aangesloten).
❍ De aangesloten externe apparaten staan niet aan (p. 122).
❍ De Computer-schakelaar onderaan het toestel staat niet op
ÒMIDIÓ (p. 124).
U hoort geen geluid wanneer u op het pedalboard
speelt. (enkel AT-90R)
Het Chorus-effect wordt niet toegepast.
Wanneer u de toetsen van het Lower-klavier loslaat
terwijl de Automatische Begeleiding en het ritme
spelen, blijft enkel de Rhythm performance spelen.
❍ Chord Hold staat op OFF (p. 118).
De Automatische Begeleiding speelt zolang u een akkoord
speelt. Als Chord Hold op ON staat, dan blijft de Automatische Begeleiding doorspelen met het ritme, zelfs als u de
toetsen van het klavier loslaat.
Wanneer u de toetsen van het Lower-klavier
loslaat, blijven de noten doorklinken.
❍ De Lower Voice [Hold]-knop staat op ON (p. 49).
U drukt slechts één toets in, maar er klinken
meerdere noten.
❍ Harmony Intelligence staat op ON (p. 55).
❍ Chord Intelligence staat op ON (p. 48).
De Automatische Begeleiding klinkt vreemd
❍ De demperpedaal heeft geen effect op de Solo voice.
❍ De toetsen van een akkoord werden niet gelijktijdig
ingedrukt.
❍ Chord Intelligence staat op OFF (p. 48), en het akkoord
wordt niet correct gespeeld.
❍ Wanneer er performance data van een ander toestel dan
de AT-60R/80R/90R samen met de Automatische
Begeleiding afgespeeld worden, dan is het mogelijk dat de
Automatische Begeleiding niet correct wordt weergegeven.
De expressiepedaal werkt niet.
Het ritme klinkt vreemd
❍ De expressiepedaal werkt niet tijdens de weergave van
performance data (SMF music data) vanuit een ander
toestel, dat niet tot de Atelier-serie behoort.
❍ De functie van de expressiepedaal tijdens de opname (p.
104) of de functie tijdens de weergave (p. 105) staat
ingesteld op ÒCOMPOSER.Ó
❍ Wanneer er performance data van een ander toestel dan
de AT-60R/80R/90R samen met de Automatische
Begeleiding afgespeeld worden, dan is het mogelijk dat de
Rhythm performance niet correct wordt weergegeven.
❍ De pedaalkabel is niet correct aangesloten.
De demperpedaal werkt niet.
❍ De demperpedaal heeft enkel effect op het Lower- en
Upper-klavier, en niet op het Bass pedalboard.
U kan de instellingen wijzigen zodat de demperpedaal
effect heeft op de Upper-klavier (p. 117).
U kan de functie van de rechter voetschakelaar niet
gebruiken.
❍ Indien het item ÒRegist ShiftÓ (van Registration veranderen) in het Utility-menu op ON staat (p. 116), dan dient
de rechter voetschakelaar enkel om van Registration te
veranderen.
De toonhoogte klopt niet.
❍ Transpose is actief (p. 67).
❍ De stemming is incorrect (p. 121).
❍ Er staat een octave shift (p. 36) ingesteld, en u slaat toetsen
buiten het bereik aan. Dit wijst niet op een defect.
Performance data worden niet weergegeven
❍ Terwijl het Function-menu in de display staat (met uitzon-
125
Problemen oplossen
dering van Channel Mute), is er geen weergave mogelijk.
Als u performance data wil weergeven, druk dan
opnieuw op [Function] om het Function-menu (p. 103) te
verlaten.
Opnemen is niet mogelijk
❍ Punch-in recording is geselecteerd (p. 99).
❍ Als u een eerder opgenomen track wil wissen en opnieuw
opnemen, druk dan op de track-knop van de gewenste
track zodat de indicator knippert voor u begint met
opnemen (p. 87).
❍ Terwijl het Function-menu in de display staat (met uitzondering van Channel Mute), is er geen opname mogelijk.
Als u performance data wil opnemen, druk dan opnieuw
op [Function] om het Function-menu te verlaten.
De teksten (Lyrics) verschijnen niet correct in de
display
❍ Bij sommige music files kunnen te teksten niet correct
worden getoond.
❍ Als u op een knop drukt terwijl de teksten in de display
verschijnen, dan verdwijnen de teksten weer. Om ze weer
op te roepen, drukt u op [Play].
De opgenomen performance is verdwenen
❍ Gelijk welke opgenomen performance verdwijnt wanneer
het toestel wordt uitgeschakeld. Een performance kan niet
worden hersteld eens dat ze verloren is. Sla ze dus op op
een floppy disk voordat u het toestel uitschakelt (p. 92).
De voice van de [Others]-knop is veranderd
❍ Wanneer u op de [Others Preset]-knop drukt, worden er
automatisch geschikte klanken voor de footage voice
toegewezen aan de Upper/Lower [Others]-knoppen.
Verlaag ofwel het Reverb-volume, of regel de Part Balance
van elke part (p. 35).
❍ De [Master Volume]-slider, die het globale volume regelt,
staat veel te hoog (p. 18).
Sommige toetsen (van bepaalde klaviergedeelten)
klinken raar
❍ U hebt dezelfde voice, met hetzelfde bereik, toegewezen
aan meerdere parts.
Het ritme verandert niet wanneer u op de Registration-knoppen [1]–[12] (of [1]–[8]) drukt
❍ De instelling waarbij Registrations worden opgeroepen
(Registration Arranger Update) staat op ÒDELAYEDÓ
(p. 119).
Het volume verandert tijdens de weergaven van
performance data
❍ Wanneer er herhaaldelijk wordt opgenomen terwijl u het
Part Balance volume verandert, dan blijven de voordien
opgenomen Part Balance data in de Control track zitten.
Als u de volumeveranderingen weg wil, gebruik dan de
Erase-functie (p. 109) om de Part Balance data uit te
wissen.
U hoort een bas, hoewel u niet op het Bass Pedalboard speelt
❍ De Pedal Bass [To Lower]-knop (p. 66) of de [Bass Split]knop (p. 65) staat op ON.
Wanneer de Pedal Bass [To Lower]-knop op ON staat, dan
wordt de bas door het Lower-klavier gespeeld.
Wanneer u met het Upper- en het Lower-klavier
hetzelfde geluid speelt, is het volume anders
U hoort de basnoot van de Automatische
Begeleiding niet
❍ Op ŽŽn van de klavieren staat ÒInitial TouchÓ aan (p. 115).
❍ Wanneer er een voice geselecteerd is voor de Pedal Bass
part, dan is er geen bas bij de Automatische Begeleiding.
U hoort het Lower-klavier niet
Wanneer u een ritme start met een Intro, wordt het
ritme niet gespeeld
❍ Sommige ritmes hebben geen rhythm sounds in de intro.
MIDI-boodschappen ontvangen door MIDI In
worden niet weergegeven
❍ De Computer-schakelaar staat niet op ÒMIDIÓ (p. 124).
❍ De Computer-schakelaar werd op ÒMIDIÓ gezet nadat het
toestel werd opgestart.
Zet het toestel uit en start het opnieuw op.
Het geluid is vervormd / kraakt
❍ Het Part Balance-volume van de parts is te hoog (p. 35).
❍ Het Reverb-volume werd verhoogd terwijl het volume
van elke Part Balance-knop reeds verhoogd was.
126
❍ Het Lower-klavier produceert geen geluid terwijl er een
Intro of Ending wordt gespeeld.
Het geluid wordt niet correct weergegeven
❍ Als u hetzelfde type van geluid ÔlayertÕ (bv. Strings 1 en
Strings 5), of wanneer u een octave-shifted orgelgeluid
speelt, dan kan de timing waarmee u een noot speelt of de
faseverhouding tussen de klanken het geluid be•nvloeden,
maar dit is geen defect.
U kan de demo songs niet afspelen
❍ Er zit een floppy disk in de disk drive.
Om de demo song te kunnen afspelen, dient u de floppy
disk uit de disk drive te verwijderen (p. 52).
U kan geen ritmes van een Music Style disk kiezen
❍ De Rhythm [Disk]-knop is niet geselecteerd (p. 52).
Boodschappen in de display
■ E.00
fig.E.00
Betekenis:
¥ Ter bescherming van het auteursrecht, kan deze music file
niet bewaard worden als SMF format.
¥ Wanneer u de file wil bewaren als Atelier format, kan u
enkel op een originele disk opslaan.
■ E.01
■ E.11
fig.E.11
Betekenis:
¥ Er is onvoldoende ruimte op de floppy disk om de data te
kunnen opslaan. Bewaar de data op een andere floppy disk
of verwijder de muziekdata van de disk.
■ E.12
fig.E.12
fig.E.01
Betekenis:
¥ U kan de muziekdata enkel weergeven. U kan ze niet
opslaan op een floppy disk of in het interne geheugen.
Betekenis:
¥ De floppy disk die in de disk drive zit, kan niet gelezen
worden.
Formatteer de floppy disk.
■ E.02
■ E.13
fig.E.02
fig.E.13
Betekenis:
¥ Het protect-nokje van de floppy disk staat in de Protectpositie.
Zet het in de Write-positie en herhaal de procedure.
Betekenis:
¥ De floppy disk werd uit de disk drive gehaald terwijl het
laden of wegschrijven bezig was. Plaats de floppy disk in
de drive en herhaal de procedure.
■ E.03
■ E.14
fig.E.03
fig.E.14
Betekenis:
¥ Deze floppy disk kan de format niet opslaan of kan geen
data opslaan. Plaats een andere disk in de drive en herhaal
de procedure.
Betekenis:
¥ Deze floppy disk is beschadigd en kan niet gebruikt
worden. Plaats een andere disk in de drive en herhaal de
procedure.
■ E.05
■ E.15
fig.E.05
fig.E.15
Betekenis:
¥ U kan geen nieuwe song opslaan op deze floppy disk.
Betekenis:
¥ Deze song kan niet gelezen worden.
■ E.10
■ E.16
fig.E.10
Betekenis:
¥ Er zit geen floppy disk in de disk drive. Plaats een disk
correct in de drive, en herhaal de procedure.
fig.E.16
Betekenis:
¥ De floppy disk kan niet snel genoeg gelezen worden. Druk
op [Reset] en dan op [Play] om de song af te spelen.
127
Boodschappen in de display
■ E.30
fig.E.30
Betekenis:
¥ De Rhythm data zijn te omvangrijk en kunnen niet
ingeladen worden.
¥ De performance data zijn te omvangrijk en kunnen niet
ingeladen worden.
¥ Aangezien het interne geheugen vol is, is opnemen of
editen niet mogelijk.
■ Andere
fig.ot-01
Betekenis:
¥ De interne instellingen (Registrations, enz.) zijn verloren
gegaan, omdat het instrument een 2-tal weken niet werd
aangezet. Het basisscherm verschijnt nadat alle fabrieksinstellingen automatisch zijn ingesteld.
fig.ot-02
■ E.40
fig.E.40
Betekenis:
¥ De AT-60R/80R/90R waarschuwt u dat het geheugen bijna
vol is, en dat er dus niet veel meer kan worden ingelezen.
Betekenis:
¥ De AT-60R/80R/90R kan de overvloedige MIDI-data
van het externe MIDI-toestel niet aan. Verminder de
hoeveelheid MIDI-data die u naar de AT-60R/80R/90R
stuurt.
■ E.41
fig.E.41
Betekenis:
¥ Er werd een MIDI-kabel of computerkabel losgekoppeld.
Sluit hem correct weer aan.
fig.ot-03
Betekenis:
¥ Om de procedure uit te voeren, moet u eerst de performance data in de AT-60R/80R/90R uitwissen. Deze
boodschap vraagt u om te bevestigen dat dit OK is. Om de
data uit te wissen, drukt u op [Rec].
Wanneer u de data niet wil uitwissen, druk dan op [Reset]
en bewaar de data op disk.
fig.ot-04
■ E.43
fig.E.43
Betekenis:
¥ De Computer-schakelaar staat in de verkeerde positie of
de computer is verkeerd ingesteld. Zet de AT-60R/80R/
90R uit, zet de Computer-schakelaar in de juiste positie
en stel de computer correct in. Zet daarna de AT-60R/
80R/90R weer aan.
Betekenis:
¥ Deze Registration is reeds in gebruik. Om de vorige Registration data in dit geheigen te overschrijven, drukt u op
[Rec]. Als u besluit om de vorige Registration data in dit
geheugen te behouden en uw instellingen op een
ongebruikte geheugenplaats op te slaan, druk dan op
[Reset], kies dan met [Select] een nummer waarvoor ÒÑÓ
verschijnt, en sla de data op.
fig.ot-05
■ E.51
fig.E.51
Betekenis:
¥ Er is iets mis met het systeem. Herhaal de procedure van
in het begin.
128
Betekenis:
¥ Er zijn reeds performance data met dezelfde naam
aanwezig op de disk.
Om de bestaande data te vervangen door de nieuwe versie,
drukt u op [Rec]. Om ze op te slaan al een aparte, nieuwe
file, drukt u eerst op [Reset]. Verander daarna de naam en
bewaar de data op disk.
Voice List, Drum Set List, Style List, Chord list, ...
AT-60R, AT-80R
AT-90R
❍ Voice List: zie Engelstalige handleiding p. 121-122
❍ Voice List: zie Engelstalige handleiding p. 127-128
❍ Drum Set List: zie Engelstalige handleiding p. 123-126
❍ Drum Set List: zie Engelstalige handleiding p. 129-132
❍ Style List: zie Engelstalige handleiding p. 127-128
❍ Rhythm List: zie Engelstalige handleiding p. 129
❍ Style List: zie Engelstalige handleiding p. 133-134
❍ Chord List: zie Engelstalige handleiding p. 135-136
❍ Chord List: zie Engelstalige handleiding p. 131-132
❍ MIDI Implementation: zie Engelstalige handleiding
p. 140-160
❍ MIDI Implementation: zie Engelstalige handleiding
p. 135-155
❍ Demo Song List: zie Engelstalige handleiding p. 156
129
Instellingen die behouden blijven na het uitschakelen
Instellingen die opgeslagen
worden bij het uitschakelen
[Manual Percussion]-knop (ON/OFF)
Paneelinstellingen
De Chorus-instellingen (ON/OFF) voor de voices van
De [Chorus]-knop (ON/OFF)
Effect-menu
Rotary Speed
Rotary Color
Function-menu
De Voices toegewezen aan de parts
De Reverb-diepte voor elke part
elke part
De voices toegewezen aan de [Others]-knoppen van elke
part
Footage tablet-instellingen (Upper/Lower Organ Type,
Upper/Lower Footage, Percussion) (enkel voor AT-90R)
[Harmony Intelligence]-knop (ON/OFF)
Metronoomgeluid
Rotary [Fast/Slow]-knop (ON/OFF)
Lyric ON/OFF (geldt enkel voor AT-90R)
Sustain-knoppen (ON/OFF)
Utility-menu
After Touch Sensitivity (geldt enkel voor AT-90R)
Registration Shift
Registration Arranger Update
Registration Transpose Update
Expression Curve
TX MIDI Channel (enkel het MIDI Output-kanaal van de
Control track)
MIDI In Mode
Send PC Switch
Master Tune
LCD Contrast
Instellingen die opgeslagen
worden in de Registrationknoppen
Paneelinstellingen
Rhythm Type
[Intro/Ending]-knop (ON/OFF)
[Sync Start]-knop (ON/OFF)
[Advanced]-knop (ON/OFF)
[Variation]-knop (ON/OFF)
[Chord Intelli]-knop (ON/OFF)
[Leading Bass]-knop (ON/OFF)
Instellingen van de Part Balance [▲] [▼]-knoppen (Part
Balance Volume)
Rotary [ON/OFF]-knop (ON/OFF)
Arranger [ON/OFF]-knop (ON/OFF)
Lower Voice [Hold]-knop (ON/OFF)
Transpose-instelling
Tempo-instelling
Effect-menu
Reverb Type
Sustain Length
Utility-menu
Registration Name
After Touch ON/OFF
Geselecteerde ritmes voor elke Rhythm group-knop
Initial Touch ON/OFF
Utility-menu
Registration Shift
Registration Arranger Update
Registration Transpose Update
Instellingen die in individuele
Registration-knoppen worden
opgeslagen
(enkel AT-80R/90R)
Pedal Bass Mode
Solo Mode
Left Foot Switch Assignment
Right Foot Switch Assignment
Damper Pedal Assignment
Pitch Bend Range
Manual Drums Set
Manual Percussion Set
Harmony Intelligence Type
Solo To Lower Mode
Paneelinstellingen
Solo Split Point
Solo [To Lower]-knop (ON/OFF)
Bass Split Point
[Bass Split]-knop (ON/OFF)
Chord Hold (ON/OFF)
Bass [To Lower]-knop (ON/OFF)
Tx MIDI Channel (Upper, Lower, Pedal, Solo)
[Manual Drums]-knop (ON/OFF)
PC Number (Bank Select)
130
Glossarium
Akkoord
akkoord waarbij andere noten de laagste toonhoogte hebben,
Twee of meer noten met verschillende toonhoogte die gelijk-
noemen we Òinversies.Ó
tijdig klinken. Akkoorden bestaande uit drie noten noemen
we ÒdrieklankenÓ. Dit is het meest elementaire type van
akkoord.
Mute
Een geluid of klank uitschakelen. De AT-60R/80R/90R
beschikt over een Track Mute-functie waarmee u de knopin-
Arrangement
dicator van een track waarop muziekdata zijn opgenomen,
Dit verwijst naar de wijzigingen die aangebracht zijn in een
kan uitzetten, zodat die track tijdelijk uitgeschakeld is.
originele tune, door een nieuwe begeleiding toe te voegen of
door andere instrumenten te gebruiken.
Paneelinstellingen
Instellingen zoals de klankkeuze, tempo, Rotary fast/slow.
Automatische Begeleiding
Automatische Begeleiding is een automatische begeleiding
wanneer u een akkoord speelt met slechts enkele toetsen van
het lower section of the keyboard.
Basisakkoord
Dit verwijst naar de meest gebruikte types van akkoorden.
Pitch Bend
Een effect dat naadloos de toonhoogte verhoogt of verlaagt.
Registration
Een data-eenheid die de configuratie van het instrument
bevat, zoals de klankkeuze en de paneelinstellingen.
Meestal zijn dit de volgende zes types: majeurakkoorden,
Reverb
mineurakkoorden, majeur zevende akkoorden, mineur
Een effect dat de weergalmingen van een kamer of een
zevende ( b 5) akkoorden, dominante zevende akkoorden en
concertzaal simuleert.
verminderde zevende akkoorden.
Rotary
Chorus
Een effect dat de klankmodulatie van een roterende
Een effect dat het geluid veel ruimer en rijker doet klinken.
luidspreker simuleert. Het Rotary-effect produceert twee
Ending
types van modulatie: fast en slow.
Dit is het laatste deel van de begeleiding. Wanneer u de
Split
Automatische Begeleiding stopt, speelt de AT-60R/80R/90R
Een functie waarmee u het klavier in twee of meer gedeelten
een Ending die bij het ritme past.
kan opsplitsen, en waarbij u aan elk gedeelte een andere
Glide
Een effect dat tijdelijk de toonhoogte verlaagt en ze dan
geleidelijk weer naar het normale niveau brengt.
Grondnoot
De grondnoot is de basis van een akkoord. Alle akkoorden
zijn gebaseerd op een grondnoot, welke voorgesteld wordt
door een hoofdletter in de naam van het akkoord.
Intro
klank kan toewijzen. De grens tussen twee gedeelten noemen
we ÒSplit Point.Ó
Sustain
Een effect dat een decay toevoegt aan elke noot. Bij de
AT-60R/80R/90R kan sustain toegepast worden op de voices
van de upper part, de lower part en de pedal part.
Vibrato
Een effect dat de toonhoogte cyclisch moduleert.
Dit is het inleidende gedeelte van een performance met
Voice
Automatische Begeleiding. De AT-60R/80R/90R speelt een
De AT-60R/80R/90R kan de klanken van verschillende
intro die perfect bij het ritme van de Automatische
instrumenten produceren. Deze klanken noemen we
Begeleiding past.
ÒVoicesÓ (stemmen).
Inversie
Wanneer de laagste noot van een akkoord de grondnoot is,
dan staat het akkoord in zijn Òbasisvorm.Ó Vormen van een
131
Glossarium
De klankgenerator van de
ATELIER-serie
De ATELIER-serie is uitgerust met GM-/ GS-klankgenerators.
General GM System
Het General MIDI system is een reeks aanbevelingen die
tracht om een manier aan te reiken om de beperkingen van
merkgebonden ontwerpen te overstijgen en om de MIDIcapaciteiten van geluidsproducerende apparaten te standaardiseren. Geluidsproducerende apparaten en muziekdata die
voldoen aan de General MIDI-standaard, dragen het General
MIDI-logo. Muziekdata die het General MIDI-logo dragen,
kunnen worden afgespeeld met gelijk welk General MIDI
geluidsproducerend toestel, wat in wezen hetzelfde
muzikale resultaat oplevert.
GS format
Het GS Format is een set specificaties van Roland om de
prestaties van geluidsproducerende apparaten te standaardiseren. Naast ondersteuning voor alles wat bepaald wordt
door het General MIDI System, biedt het uitermate compatibele GS Format ook nog een uitgebreid aantal klanken,
zorgt het voor het editen van klanken en geeft het
gedetailleerde informatie over een brede waaier aan extraÕs,
waaronder effecten zoals reverb en chorus.
Ontworpen met het oog op de toekomst, kan het GS Format
moeiteloos nieuwe klanken incorporeren en nieuwe
hardware-toepassingen ondersteunen wanneer die hun
intrede doen.
Aangezien het progressief compatibel is met het General
MIDI System, is RolandÕs GS Format in staat om een
betrouwbare weergave van GM Scores te geven met dezelfde
kwaliteit als die waarmee het GS Music Data afspeelt. (Dit
zijn music data die gecre‘erd werden met het GS Format in
gedachten).
Dit product ondersteunt zowel het General MIDI system als
het GS format, en kan gebruikt worden om muziekdata die
een van deze logoÕs dragen, af te spelen.
132
Technische Specificaties AT-60R
AT-60R:Music Atelier
Ritmes (96 Ritmes, Variation/Original)
Upper 49 toetsen; Lower 61 toetsen;
Big Band, Swing, Country, Oldies, Ballad, Trad, Acoustic,
World, Latin1, Latin2, Showtime, Pop1, Pop2, Gospel,
Waltz/March, Disk enz.
Pedalboard 20 noten
*
Klavier
Voices (247 Voices)
Upper Organ:
Full, Jazz, Rock, Pipe, Theater enz.
Bijkomende Music Styles vindt u op de Music Style
Disks (MSA-serie; apart verkocht).
Aantal voices voor de begeleiding/
SMF play
226 Voices
Upper Symphonic:
Strings, Slow Strings, Synth Strings, Synth Pad, Choir
enz.
Upper Orchestral:
Piano, E.Piano, A.Guitar, E.Guitar, Brass, Harpsi, Harp,
Vibes, Marimba, Mandolin, Banjo, Accordion, Harmonica
enz.
Lower Organ:
Full, Lower, Pipe, Theater enz.
Lower Symphonic:
Strings, Synth Strings, Choir enz.
Lower Orchestral:
Piano, E.Piano, A.Guitar, Brass, Harpsi, Harp, Vibes,
Marimba, Accordion, Harmonica enz.
Solo:
Violin, Trumpet, Sax, Flute, Oboe, Clarinet enz.
Pedal Organ:
Organ, Pipe, Theater enz.
Pedal Orchestral:
String, Contrabass, Electric, enz.
*
Gelijk welke twee van de 210 voices (behalve de
presets) kan u aan een [Others]-knop toewijzen. (ŽŽn
voor het Pedal Organ en de Pedal Orchestral Othersknoppen.)
Aantal Manual Drums sets
12 Sets
Aantal Sound Effects sets
1 Set
Aantal Manual Percussion sets
3 Sets
Effecten
Rotary Sound, Chorus, Reverb, Sustain, Vibrato, Pitch
Bend, Glide
Harmony Intelligence
Organ, Combo, Strings, Hymn, Block, Harp, Jazz Scat,
Big Band, Broadway, Traditional, Octave1, Octave2
Arranger-functie
Arranger On/Off, Start/Stop, Intro/Ending, Sync Start,
Fill In (Variation/Original), Leading Bass, Advanced/
Basic, Break, Chord Intelligence, One Touch Program
Aantal Registration-geheugens
12
Composer
Tracks:
7
Nootcapaciteit : ongev. 40,000 noten
Lengte v/d song: max. 999 maten
Tempo:
Kwartnoten = 20 tot 250
Resolutie:
120 ticks per kwartnoot
Opname:
Realtime
133
Main Specifications
Opslagmedium: 3.5 inch micro floppy
disk
Disk format:
720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes (2HD)
Afwerking
Satijn Mahonie
Afmetingen
Body (Inclusief partituurhouder) :
Songs:
max. 56 (2DD), max. 99 (2HD)
Uitgangsvermogen
40 W x 2, 80 W (low-range)
1246 (B) x 611 (D) x 486 (H) mm
49-1/16 (B) x 24-1/16 (D) x 19-3/16 (H) inches
Onderstel:
1223 (B) x 565 (D) x 756 (H) mm
48-3/16 (B) x 22-1/4 (D) x 29-13/16 (H) inches
Luidsprekers
full-range (klein):
full-range (groot):
Totaal (Inclusief partituurhouder) :
8 cm x 2
1246 (B) x 611 (D) x 1242 (H) mm
3-3/16 inches x 2
49-1/16 (B) x 24-1/16 (D) x 48-15/16 (H) inches
16 cm x 2
6-5/16 inches x 2
woofer:
25 cm x 1
9-7/8 inches x 1
Zitbankje:
700 (B) x 335 (D) x 600 (H) mm
27-9/16 (B) x 13-3/16 (D) x 23-5/8 (H) inches
Gewicht
Display
16 karakters, 2 regels (LCD langs achter verlicht)
Disk drive
Body:
52.0 kg / 114 lbs 11 oz
Onderstel:
54.0 kg / 119 lbs 1 oz
Totaal:
106.0 kg /233 lbs 1 oz
Zitbankje:
9.5 kg / 21 lbs
3.5 inch micro floppy disk drive (2DD/2HD)
Accessoires
Pedalen
Zitbankje
Demperpedaal
Handleiding
Expressiepedaal
3.5 inch micro floppy disk (2HD) (Blanco Disk)
Twee voetschakelaars (toewijsbaar)
Music Style Disk
World Style Setup Disk
Connectors
Stroomkabel
Phones jack (Stereo)
AC -ingang
MIDI-connectors (In/Out)
Audio output jacks (L(MONO)/R)
Audio input jacks (L(MONO)/R)
Mic jack
Computer-connector
Stroombron
AC 117 V, AC 230 V of AC 240 V
Stroomverbruik
250 W (AC 117 V)
180 W (AC 230 V)
180 W (AC 240 V)
134
962a
* In het belang van de productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
Technische Specificaties AT-80R
AT-80R:Music Atelier
Klavier
Upper 56 toetsen; Lower 76 toetsen;
Pedalboard 20 noten
Ritmes (136 Ritmes, Variation/
Original)
Big Band, Swing, Country, Oldies, Ballad, Trad, Acoustic,
World, Latin1, Latin2, Showtime, Pop1, Pop2, Gospel,
Waltz/March, Disk enz.
*
Voices (247 Voices)
Upper Organ:
Full, Jazz, Rock, Pipe, Theater enz.
Upper Symphonic:
Strings, Slow Strings, Synth Strings, Synth Pad, Choir
enz.
Upper Orchestral:
Piano, E.Piano, A.Guitar, E.Guitar, Brass, Harpsi, Harp,
Vibes, Marimba, Mandolin, Banjo, Accordion, Harmonica
enz.
Lower Organ:
Full, Lower, Pipe, Theater enz.
Lower Symphonic:
Strings, Synth Strings, Choir enz.
Lower Orchestral:
Piano, E.Piano, A.Guitar, Brass, Harpsi, Harp, Vibes,
Marimba, Accordion, Harmonica enz.
Solo:
Violin, Trumpet, Sax, Flute, Oboe, Clarinet enz.
Pedal Organ:
Bijkomende Music Styles vindt u op de Music Style
Disks (MSA-serie; apart verkocht).
Aantal voices voor de begeleiding/
SMF play
226 Voices
Aantal Manual Drums sets
12 Sets
Aantal Sound Effects sets
1 Set
Aantal Manual Percussion sets
4 Sets
Effecten
Rotary Sound, Chorus, Reverb, Sustain, Vibrato, Pitch
Bend, Glide
Harmony Intelligence
Duet, Organ, Combo, Strings, Hymn, Block, Harp, Jazz
Scat, Big Band, Country, Broadway, Traditional, Octave1,
Octave2, 1 Note, 2 Notes, 3 Notes, 4 Notes
Organ, Pipe, Theater enz.
Pedal Orchestral:
String, Contrabass, Electric, enz.
*
Gelijk welke twee van de 247 voices (behalve de
presets) kan u aan een [Others]-knop toewijzen. (ŽŽn
voor het Pedal Organ en de Pedal Orchestral Othersknoppen.)
Arranger-functie
Arranger On/Off, Start/Stop, Intro/Ending, Sync Start,
Fill In (Variation/Original), Leading Bass, Advanced/
Basic, Break, Chord Intelligence, One Touch Program
Aantal Registration-geheugens
12
Composer
Tracks:
7
Nootcapaciteit : ongev. 40,000 noten
Lengte v/d song: max. 999 maten
Tempo:
Kwartnoten = 20 tot 250
Resolutie:
120 ticks per kwartnoot
Opname:
Realtime
135
Technische Specificaties AT-80R
Opslagmedium: 3.5 inch micro floppy
disk
Disk format:
720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes (2HD)
Afwerking
Imitatie Kerselaar
Afmetingen
Body (Inclusief partituurhouder) :
Songs:
max. 56 (2DD), max. 99 (2HD)
Uitgangsvermogen
60 W x 2, 120 W (low-range)
1350 (B) x 616 (D) x 512 (H) mm
53-3/16 (B) x 24-1/4 (D) x 20-3/16 (H) inches
Onderstel:
1328 (B) x 564 (D) x 756 (H) mm
52-5/16 (B) x 22-1/4 (D) x 29-13/16 (H) inches
Luidsprekers
full-range (klein):
full-range (groot):
Totaal (Inclusief partituurhouder) :
8 cm x 2
1350 (B) x 616 (D) x 1268 (H) mm
3-3/16 inches x 2
53-3/16 (B) x 24-1/4 (D) x 49-15/16 (H) inches
16 cm x 4
6-5/16 inches x 4
woofer:
30 cm x 1
11-13/16 inches x 1
Zitbankje:
700 (B) x 335 (D) x 600 (H) mm
27-9/16 (B) x 13-3/16 (D) x 23-5/8 (H) inches
Gewicht
Display
16 karakters, 2 regels (LCD langs achter verlicht)
Disk drive
Body:
60.0 kg / 132 lbs 5 oz
Onderstel:
60.0 kg / 132 lbs 5 oz
Totaal:
120.0 kg / 264 lbs 9 oz
Zitbankje:
9.5 kg / 21 lbs
3.5 inch micro floppy disk drive (2DD/2HD)
Accessoires
Pedalen
Zitbankje
Demperpedaal
Handleiding
Expressiepedaal
3.5 inch micro floppy disk (2HD) (Blanco Disk)
Twee voetschakelaars (toewijsbaar)
Music Style Disk
World Style Setup Disk
Connectors
Stroomkabel
Phones jack (Stereo)
AC -ingang
MIDI-connectors (In/Out)
Audio output jacks (L(MONO)/R)
Audio input jacks (L(MONO)/R)
Mic jack
Computer-connector
Stroombron
AC 117 V, AC 230 V of AC 240 V
Stroomverbruik
436 W (AC 117 V)
327 W (AC 230 V)
327 W (AC 240 V)
136
962a
* In het belang van de productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
Technische Specificaties AT-90R
AT-90R:Music Atelier
Klavier
Upper: 56 toetsen; Lower: 76 toetsen;
Pedalboard: 25 noten
Footage Tablet
Ritmes (148 Ritmes, Variation/
Original)
Big Band, Swing, Country, Oldies, Ballad, Trad, Acoustic,
World, Latin1, Latin2, Showtime, Pop1, Pop2, Gospel,
Waltz/March, Disk enz.
*
Upper Organ Type:
Flute, Pipe, Theater
Upper Footage:
16Õ, 8Õ, 5-1/3Õ, 4Õ, 2-2/3Õ, 2Õ, 1-3/5Õ, 1-1/3Õ, 1Õ
Percussie:
4Õ, 2-2/3Õ, Fast Decay
*
Percussie is toepasbaar op het Upper Organ Type.
Lower Organ Type:
Flute, Pipe, Theater
Bijkomende Music Styles vindt u op de Music Style
Disks (MSA-serie; apart verkocht).
Aantal voices voor de begeleiding/
SMF play
226 Voices
Aantal Manual Drums sets
12 Sets
Aantal Sound Effects sets
1 Set
Lower Footage:
16Õ, 8Õ, 5-1/3Õ, 4Õ, 2-2/3Õ, 2Õ, 1-3/5Õ, 1-1/3Õ, 1Õ
Voices (247 Voices)
Upper Organ:
Full, Jazz, Rock, Pipe, Theater enz.
Upper Symphonic:
Strings, Slow Strings, Synth Strings, Synth Pad, Choir enz
Upper Orchestral:
Piano, E.Piano, A.Guitar, E.Guitar, Brass, Harpsi, Harp,
Vibes, Marimba, Mandolin, Banjo, Accordion, Harmonica
enz.
Lower Organ:
Full, Lower, Pipe, Theater enz.
Lower Symphonic:
Strings, Synth Strings, Choir enz.
Aantal Manual Percussion sets
4 Set
Effecten
Rotary Sound, Chorus, Reverb, Sustain, Vibrato, Pitch
Bend, Glide
Harmony Intelligence
Duet, Organ, Combo, Strings, Hymn, Block, Harp, Jazz
Scat, Big Band, Country, Broadway, Brass, Flute,
Dixieland, Hymn2, Gospel, Synth, Traditional, Octave1,
Octave2, 1 Note, 2 Notes, 3 Notes, 4 Notes
Arranger-functie
Arranger On/Off, Start/Stop, Intro/Ending, Sync Start,
Fill In (Variation/Original), Leading Bass, Advanced/
Basic, Break, Chord Intelligence, One Touch Program
Lower Orchestral:
Piano, E.Piano, A.Guitar, Brass, Harpsi, Harp, Vibes,
Marimba, Accordion, Harmonica enz.
Solo:
Violin, Trumpet, Sax, Flute, Oboe, Clarinet enz.
Pedal Organ:
Organ, Pipe, Theater enz.
Aantal Registration-geheugens
12
Composer
Tracks:
7
Nootcapaciteit : ongeveer 40,000 noten
Lengte v/d song: max. 999 maten
Pedal Orchestral:
Tempo:
Kwartnoot = 20 tot 250
String, Contrabass, Electric, enz.
Resolutie:
120 ticks per kwartnoot
*
Opname:
Realtime
Gelijk welke twee van de 247 voices (behalve de
presets) kan u aan een [Others]-knop toewijzen. (ŽŽn
voor het Pedal Organ en de Pedal Orchestral Othersknoppen.)
137
Technische Specificaties AT-90R
Opslagmedium: 3.5 inch micro floppy
disk
720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes (2HD)
Songs:
431 W (AC 240 V)
Afwerking
max. 56 (2DD), max. 99 (2HD)
Uitgangsvermogen
60 W x 2, 120 W (low-range)
Kerselaar
Afmetingen
Console:
¥ Inclusief partituurhouder en exclusief Pedalboard
Luidsprekers
8 cm x 2
3-3/16 inches x 2
full-range (Large):
528 W (AC 117 V)
429 W (AC 230 V)
Disk format:
full-range (Small):
Stroomverbruik
16 cm x 4
6-5/16 inches x 4
1368 (B) x 677 (D) x 1318 (H) mm
53-7/8 (B) x 26-11/16 (D) x 51-15/16 (H) inches
¥ Inclusief partituurhouder en Pedalboard
1368 (B) x 1018 (D) x 1318 (H) mm
53-7/8 (B) x 40-1/8 (D) x 51-15/16 (H) inches
woofer:
30 cm x 1
11-13/16 inches x 1
Bankje:
tweeter:
5 cm x 4
1048 (B) x 353 (D) x 622 (H) mm
2 inches x 4
41-5/16 (B) x 13-15/16 (D) x 24-1/2 (H) inches
Display
16 karakters, 2 regels (LCD achteraan verlicht)
Disk drive
3.5 inch micro floppy disk drive (2DD/2HD)
Pedalen
Demperpedaal
Expressiepedaal
Twee voetschakelaars (toewijsbaar)
Connectors
Phones jack (Stereo)
AC-aansluiting
Gewicht
Console:
143.5 kg / 316 lbs 6 oz
Pedalboard: 24.0 kg / 52 lbs 15 oz
Totaal:
167.5 kg / 339 lbs 5 oz
Bankje:
18.5 kg / 40 lbs 13 oz
Accessoires
Pedal board
Bankje
Handleiding
3.5 inch micro floppy disk (2HD) (Blanco Disk)
Music Style Disk
World Style Setup Disk
Stroomkabel
Pedal jack
MIDI-connectors (In/Out)
Audio output jacks (L(MONO)/R)
Audio input jacks (L(MONO)/R)
Mic jack
Computer-connector
Stroombron
AC 117 V, AC 230 V of AC 240 V
138
962a
* In het belang van de productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel
zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
Index
A
G
Aftertouch .....................................................................115
Aftertouch Sensitivity ..................................................115
Akkoord .....................................................................47Ð49
All Song Play .............................................................22, 97
Arrangement ...................................................................46
Arranger ....................................................................47, 50
Automatische Begeleiding ......................................47, 50
Glide ...............................................................................116
H
Harmony Intelligence ............................................55, 117
Helderheid van het geluid ............................................69
Hoofdtelefoon .................................................................19
Human Voice ..................................................................37
B
I
Basisscherm .....................................................................21
Basistoonhoogte ...........................................................121
Bass Pedalboard .............................................................24
Bass Split ..........................................................................65
Bass Split Point .......................................................65, 118
Bass To Lower .................................................................66
Beat Indicator ..................................................................47
Break ........................................................................46, 116
Inladen
Disk Rhythm ..............................................................53
Performance Songs ...................................................95
Registration ................................................................77
Initial Touch ..................................................................115
Intro ..........................................................................44, 116
C
Channel Muting ............................................................105
Chord Hold ...................................................................118
Chord Intelligence ..........................................................48
Chorus-effect ...................................................................60
Composer ................................................................82, 103
Composer-display ..........................................................21
Computer ......................................................................123
Count-In ...........................................................................83
Count-In Recording .....................................................103
D
Demperpedaal ........................................................68, 117
Demo Song ......................................................................22
Disk Drive .......................................................................52
Drum Set ....................................................................39, 41
E
Echo ..................................................................................19
Eject-knop ........................................................................52
Ending ......................................................................45, 116
Expressiepedaal ..............................................................68
Diepte van het effect ..............................................119
Functie ......................................................................104
F
Fabrieksinstellingen .......................................................21
Factory Reset ...................................................................21
Fill In
Fill In To Original .............................................46, 116
Fill In To Variation ...........................................46, 116
Floppy Disk .....................................................................52
Format ........................................................................89
Footage Tablet ...........................................................32, 34
Footage Voice ..................................................................32
K
Kopi‘ren
Maat ..........................................................................110
Naam van de Registration .......................................75
L
LCD Contrast ................................................................121
Leading Bass .................................................................116
Loop Recording ............................................................101
Lower-klavier ..................................................................24
Lower Voice ..............................................................25Ð26
M
Maatsoort .......................................................................104
Manual Drums ................................................................39
Manual Drums Set .................................................39, 117
Manual Percussion .........................................................41
Manual Percussion Set ...........................................41, 118
Master Tuning ...............................................................121
Metronoom ....................................................................103
Metronoomgeluid ........................................................103
Metronoomvolume ......................................................103
Microfoon ........................................................................19
MIDI ...............................................................................124
MIDI IN Mode ..............................................................120
MIDI Output-kanaal ....................................................120
Music Style Disk .............................................................52
N
Naam
Performance Song .....................................................91
O
Octave Shift .....................................................................36
One Touch Program .......................................................50
Opname/Opnemen ...........................................83Ð84, 87
Opslaan
Performance Song .....................................................92
Registration ................................................................76
139
SMF .............................................................................92
SMF Format ...............................................................94
P
Paneelinstellingen ..........................................................51
Part ...................................................................................24
PC-nummer ...................................................................121
Pedaal ...............................................................................68
Pedal Bass Mode
Hoe u op het Bass Pedalboard kan spelen ..........115
Pedal Bass Voice .......................................................28, 31
Pitch Bend ........................................................................69
Pitch Bend Range .........................................................117
Pitch Bend/Vibrato-hendel ..........................................69
Punch-in Recording .......................................................99
Q
Quantize ........................................................................111
R
Registration .....................................................................71
Bewaren .....................................................................76
Gemaakt op een ouder model ................................80
Inladen .......................................................................77
Naam geven ..............................................................73
Naam kopi‘ren .........................................................75
Oproepen ...................................................................72
Opslaan ......................................................................71
Timing ......................................................................119
Wissen ........................................................................79
Reverb Effect ...................................................................61
Reverb-diepte ..........................................................113
Reverb-type .............................................................112
Rhythm-display ..............................................................21
Ritme ................................................................................43
Arrangement .............................................................46
Break ...........................................................................46
Ending ........................................................................45
Fill In ...........................................................................46
Intro ............................................................................44
Starten en stoppen ............................................44, 116
Rotary-effect ....................................................................59
Rotary Color ............................................................113
Rotary Speed ...........................................................113
S
SMF Format ...............................................................96Ð97
Opslaan ......................................................................94
SMF Song Files ................................................................97
Solo Split Point .......................................................64, 118
Solo To Lower .................................................................64
Solo Voice ........................................................................29
Bepalen hoe de Solo Voice klinkt .........................115
Lower Voice ÔlayerenÕ ............................................118
Songteksten (Lyrics) .....................................................106
Sound Effects ............................................................39, 41
140
Sustain-effect ...................................................................61
Sustain-lengte ..........................................................113
Sync Start ...................................................................44, 50
T
Tempo ..............................................................................47
Track .................................................................................82
Track Mute ......................................................................86
Transponeren ..................................................................67
U
Upper-klavier ..................................................................24
Upper Voice ..............................................................25Ð26
V
Verwijderen
Maat ..........................................................................107
Registration ................................................................79
Track .........................................................................108
Vibrato-effect ...................................................................69
Voetschakelaar ........................................................70, 116
Volume
Master ...................................................................18, 68
Metronoom ..............................................................103
Microfoon ...................................................................19
Volumebalans .................................................................35
W
Weergeven
Demo Song .................................................................22
Performance Song op Floppy Disk ........................97
Wissen ............................................................................109
Deel van de Performance Data .............................109
Performance Song .....................................................88
Performance Song op Floppy Disk ........................98
Download PDF